Campania FEBRUARIE 2013

Cele mai bune cãråi la cele mai bune preåuri

9 18 27
lei lei

Ne înd\gostim de fiecare personaj în parte!
Dacã ai un vis, acesta se va îndeplini! Dacã nu ai unul, te vom ajuta sã îl descoperi!

Toat\ luna asta împ\r]im inimioare, zâmbete [i mult\ iubire

lei

APARIÅII 2012

MIGUEL DELIBES

ERETICUL
Cipriano a fost mereu chinuit de reproæurile tatãlui care-l considera mereu vinovat de moartea mamei. El se converteæte la luteranism æi devine liderul reformei protestante locale. Când Inchiziåia aresteazã un membru al miæcãrii, întregul grup este expus. Dreptatea nu e de partea nimãnui.
Roman istoric | 480 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

42.99

27 lei

27.99

29.99

18 lei
LUIS DE LA HIGUERA

18 lei
STEPHENIE MEYER

AUTOPSIA SATANEI
În vreme ce cardinalii s-au reunit la Vatican pentru a alege noul papã, succesorul lui Inocenåiu al X-lea, Umberto Donatelli este cuprins de o teribilã angoasã, fiind mãcinat de un secret care poate oricând sã-i schimbe viaåa æi sã distrugã papalitatea. Æi totul se-ntâmpla prin 1655..
Thriller | 416 pp. | Format buzunar | 10,7 x 17,8 cm

NOUA ÆI SCURTA VIAÅÃ A LUI BREE TANNER
Bree Tanner abia dacã îæi mai aminteæte cum era viaåa ei înainte de a se tranforma în vampir, înainte de a avea aceste reflexe supraomeneæti æi aceastã putere fizicã copleæitoare. Bree Tanner nu mai ætie cum e sã nu fii însetat mereu de sânge. De sângele celorlalåi.
Fantasy-Amurg | 192 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

JOSHUA KNELMAN

SCRISORI DE DRAGOSTE
„Dragã Jana, Bunã, am gãsit adresa ta pe internet. S-ar putea sã fie ciudat sã primeæti un email de la mine dupã atâta vreme. Nu ætiu exact de unde sã încep. Mã gândesc deseori la acele vremuri de prin ’94 æi ‘95. Tu æi cu mine, doi tineri care nu se mai sãturau unul de altul.“
2
Eseisticã | 256 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

36.99

18 lei

un tânãr plin de cruzime? Clasici contemporani |160 pp.5 x 20 cm 65.ice cãråi clas JOHN IRVING PÂNÃ TE VOI GÃSI Viaåa de actor de Hollywood – prezentatã în cele mai mici detalii. | Format buzunar | 10.8 cm CASA BUDDENBROOK „Ceea ce n-aæ fi îndrãznit sã sper a fost ca interesul pentru aceastã carte sã depãæeascã. obiectiv æi subiectiv. ULTIMA DRAGOSTE Autorul povesteæte despre primii ani petrecuåi în Polonia împreunã cu mama care îl creæte singurã cu multe sacrificii. Amintirile – puse la îndoialã. are ca principalã temã violul.99 27 lei 49. o fiinåã aæa de lucidã æi sensibilã. Clasici contemporani | 288 pp.8 cm 22. Muzica din copilãrie – ajustatã la volumul ideal.5 x 20 cm SANCTUAR Controversatul roman al lui Faulkner.7 x 17. sã-l accepte ca tovarãæ pe Gilles de Rais care trebuie sã fi fost un adolescent pervers.5 x 20 cm MICHEL TOURNIER FECIOARA ÆI CÃPCÃUNUL Cum a putut Ioana d'Arc. Clasici contemporani | 896 pp. De trei ani. | Format cartonat | 12. | Format buzunar | 10. Æi de la tot ce ai citit pânã acum.99 24.99 9 lei 3 . aflã cã mama lui a murit. | Format cartonat | 12.99 18 lei THOMAS MANN 18 lei WILLIAM FAULKNER ROMAIN GARY 9 lei PRIMA DRAGOSTE. | Format cartonat | 12. Clasici contemporani | 384 pp.99 39. Întors acasã dupã terminarea rãzboiului.7 x 17. Se abate de la reguli.“ Thomas Mann Clasici contemporani | 672 pp. graniåele Germaniei.

| Format cartonat | 12.5 x 20 cm 45.7 x 17.99 19. duc o viaåã privilegiatã. | Format cartonat | 12. iar spre final. | Format buzunar | 10. | Format buzunar | 10. traseul existenåial al lui Jacob se contureazã încã din perioada copilãriei. Despre clase æi rase. dacã nu-i un nevolnic æi se aflã în plinã putere: cum sã se poatã mulåumi cu o femeie de 50 de ani? Toi doctorii inteligenåi pe care-i cunosc îl sfãtuiesc pe bãrbatul aflat la vârsta asta. Tatãl lor este un om de afaceri bogat æi respectat.99 18 lei NGOZI ADICHIE CHIMAMANDA NOU HIBISCUS PURPURIU În oraæul Enugu din Nigeria. Despre lacrimi. Literaturã contemporanã | 320 pp.7 x 17. Ar trebui sã fie vorba de niæte oameni fericiåi.8 cm DEMONUL BINELUI „Un soå de 55 de ani. Literaturã contemporanã | 512 pp. cãlãtoria în Grecia. Despre sfâræitul colonialismului. Despre felul în care dragostea poate complica totul. Kambili.99 18 lei 4 . Despre Africa. sã fie infidel. apoi în mediul boem al Londrei. urmând anii petrecuåi la Universitatea Cambridge. Clasici contemporani |192 pp. dacã are temperament.5 x 20 cm 45. Jaja.19. de 15 ani.8 cm t rã literapuranã contem o NGOZI ADICHIE CHIMAMANDA JUMÃTATE DE SOARE GALBEN Pregãteæte-te pentru o searã plinã de poveæti.“ Clasici contemporani |192 pp. Despre durere.99 9 lei HENRY DE MONTHERLANT VIRGINIA WOOLF 9 lei CAMERA LUI JACOB Ca într-un bildungsroman. æi fratele ei mai mare.

8 cm PHILIPPE SOLLERS STEAUA AMANÅILOR Un bãrbat. Pãi atunci. | Format buzunar | 10. subjugaåi de puterea literaturii Literaturã contemporanã | 128 pp.99 9 lei TONINO BENACQUISTA 9 lei C. naratorul ne poartã într-o lume aproape irealã a cãråii.7 x 17. | Format buzunar | 10. | Format buzunar | 10. bântuitã de stafia unor bibliofili împãtimiåi. Literaturã contemporanã | 288 pp.8 cm CASA DE HÂRTIE În timpul itinerarului sãu donquijotesc prin lume. multã tandreåe. relaåiile amoroase. doi bãrbaåi se prind într-un pariu nebunesc: sã devinã fiecare dintre ei altcineva.9 19.99 9 lei 5 .JAVIER MARIAS INIMA ATÂT DE ALBÃ Trecutul e neîndurãtor cu orice familie. având în centru conflictul dintre dragoste æi dezumanizare.8 cm 19. DOMINQUEZ 9 lei MARGUERITE DURAS ALTER EGO Dupã un meci de tenis puåin cam încins.5 x 20 cm 39. Literaturã contemporanã | 256 pp. liniæte. El nu iartã nici mãcar momentele frumoase. Æarlatania. Totul îæi are propriul preå. | Format buzunar | 10.99 18 lei 22. cãsãtoria.7 x 17.99 19. Gãsim aici aproape tot ce e necesar pentru o dramã românescã. ciclul repetitiv al violenåei. Literaturã contemporanã | 128 pp.M.7 x 17.7 x 17. o insulã. nemiæcare æi vis. nu e tenisul cel mai periculos sport posibil? Literaturã contemporanã | 288 pp.8 cm HIROSHIMA DRAGOSTEA MEA Aceastã carte este o uimitoare explorare a influenåei rãzboiului asupra culturilor franceze æi japoneze. o femeie. iubirea. | Format cartonat | 12.

| Format cartonat | 12.99 9 lei 6 . Dramã | 256 pp. | Format buzunar | 10. Nimic nu e personal. | Format buzunar | 10.99 18 lei 36. dominaåi de pãrintele Spartaco. æantierul . Pãrinåii vorbesc cu pãrinåii. Dramã | 288 pp.5 x 20 cm NOU 36.7 x 17. Dramã | 384 pp.8 cm PRIMA IUBIRE Cine vor fi de acum prietenii ei? Rudele îndoliate? Groparul? Tocilarii care profaneazã cimitirul din purã distracåie? Rudele altor moråi? Asta e viaåa ei socialã de dupã moarte? Dramã | 256 pp. locul unde Antonio Vivaldi æi-a compus majoritatea operelor.99 32.99 22.5 x 20 cm GRÃDINA OTRÃVURILOR Mult-prea complex.8 cm 22. Familia unei fete e mult mai importantã decât fata însãæi.locuit de cei care supravieåuiesc la marginea boom-ului economic. acest roman reprezintã o examinare în detaliu a celor mai obscure motivaåii ale comportamentului uman. copiii abandonaåi de la orfelinat. De o parte.7 x 17. De cealaltã parte. se fac aranjamente de cãsãtorie. | Format buzunar | 10.7 x 17. | Format cartonat | 12.dramã JOHN BURNHAM SCHWARTZ ÎMPÃRÃTEASA Tradiåia a fost foarte clarã.8 cm SANDRO VERONESI ARDE TROIA În scenã sunt puse douã lumi paralele. Dramã | 608 pp.99 18 lei FRANCINE PROSE CRISTINA BAJO 9 lei BARBARA QUICK 9 lei FECIOARELE LUI VIVALDI Ospedale della Pieta a fost un orfelinat din Veneåia secolului XVIII care gãzduia copii nedoriåi sau abandonaåi æi æcoalã de muzicã.

apar æi celelalte personaje! Roman istoric | 224 pp. cum deschizi cartea. | Format cartonat | 12.2 cm EUGEN OVIDIU CHIROVICI SUFLETE LA PREÅ REDUS Åi-l prezentãm pe poetul realist Deceneu Movilã.5 x 20 cm CATEDRALA MÃRII Aceastã lucrare este omagiul autorului adus celor care au construit. Roman istoric | 112 pp.8 cm roman is toric NOU 59.99 18 lei 7 . de-a lungul a 54 de ani. Mai încolo este prostituata Varvara Cocoæ zisã „Bibica“ æi. | Format cartonat | 15.99 34.3 x 23.“ 25. ceea ce a devenit cu siguranåã una dintre cele mai impresionante catedrale din lume: Santa Maria del Mar.NOU TONY PARSONS SOÅIA MEA FAVORITÃ „Nu îåi pãrãseæti copilul pentru o femeie.5 x 20 cm 34.99 27 lei ILDEFONSO FALCONES DE SIERRA CRISTIAN GAVA 18 lei DRUMUL SPRE FERICIRE Pe cât de interesant poate fi pentru tine sã citeæti aceastã carte pe atât de periculos este pentru personajele sale sã supravieåuiascã. | Format cartonat | 12. | Format buzunar | 10. pe prim-secretarul Ion Ivan (pentru prieteni – Stacanov). Nimeni nu e atât de bun în pat. Roman istoric | 576 pp.7 x 17.99 9 lei Dramã | 416 pp.

Roman istoric | 320 pp.. 10 000 de sãgeåi strãpung cerul æi mii de cãmile apar de dupã dune. Pentru tine | 704 pp.5 x 20 cm NOU 46. aromele.99 18 lei 8 . cu detalii uneori neaæteptate. care se pare cã se aflã în strânsã legãturã cu graalul.99 ÎN JOCUL CELOR MARI O compoziåie reuæitã. | Format buzunar | 10.99 DANIELE SALLENAVE 27 lei LA FRAGA Mary Gordon. Roman istoric | 352 pp. douã tinere londoneze urmeazã sã se cãsãtoreascã cu doi bãrbaåi din Noua Zeelandã.99 24.7 x 17. | Format buzunar | 10. infinitul mãrii. Pe care nu i-au întâlnit niciodatã.5 x 20 cm 18 lei 39. va avea un æoc la întâlnirea cu Veneåia. un oraæ în care se amestecã åipetele. un tablou al copilãriei la început fãrã griji a lui Kitty.99 9 lei BERNARD CORNWELL 9 lei ANTOINE B. Deodatã. Thomas este trimis de rege într-o misiune de recunoaætere cu privire la moætenirea tatãlui sãu. muzicalitatea unei limbi care nu este pe de-a-ntregul italianã.8 cm DANSUL ZEILOR În deæert. se dã o luptã sângeroasã pentru putere æi pentru supremaåia asupra Romei. Soarele usucã totul.5 x 20 cm SOPHIE DAHL 39. o femeie de 30 de ani din Boston. culorile. | Format cartonat | 12.7 x 17.NOU 27. | Format cartonat | 12. | Format cartonat | 12.DANIEL VAGABOND Aflat încã în convalescenåã. copilãrie prezentatã de Sophie Dahl cu un fin umor englezesc.8 cm ne pentru ti SARAH LARK ÎN ÅARA NORULUI ALB În 1852. Pentru tine | 288 pp. Pentru tine | 288 pp. Soldaåii îæi pierd puterile.

2 cm 55. Issa æi Brue sunt exact acele personaje de care nu vrei sã te desparåi. Ai sã reciteæti aceastã carte. un tânãr ciudat dintr-un mic orãæel pierdut în deæert. | Format cartonat | 12.thriller CLAUS CORNELIUS FISCHER ÆI NE IARTÃ NOUÃ GREÆELILE NOASTRE În seara zilei reginei.5 x 20 cm 18 lei IGNACIO GARCIA VALINO JOCUL ORELOR O serie de crime odioase se abate asupra orãæelului Wrightsburg din Virginia. | Format cartonat | 15.5 x 20 cm 39. Moråii vorbesc. poate un blestem. | Format cartonat | 12. Thriller | 480 pp. în Amsterdam este ucis un bãiat de 14 ani. Ele formeazã un ciudat triunghi de iubiri imposibile.99 18 lei 9 . Thriller | 384 pp. un prilej de sãrbãtoare pentru toatã Olanda.99 39.99 27 lei DAVID BALDACCI JOHN LE CARRE 18 lei CEL MAI VÂNAT OM Annabel. dacã o faci. Nu e amuzant deloc. Thriller | 480 pp. | Format cartonat | 12. Thriller | 360 pp. învaåã sã triæezi ca un profesionist Thriller | 480 pp. Crima este atât de groaznicã încât pânã æi cei mai cãliåi dintre poliåiæti sunt cutremuraåi. Dar. Poate este un dar. De obicei.3 x 22.5 x 20 cm DEAN KOONTZ ODD THOMAS Moråii nu vorbesc.5 x 20 cm IUBITE CAIN Niciodatã nu e bine sã te bagi într-un joc pe care nu-l stãpâneæti foarte bine. iar ucigaæul îæi bate joc de poliåie lãsând la mâna victimelor un ceas la care ora fixatã reprezintã poziåia pe care acestea s-au aflat pe lista lui de crime.99 27 lei NOU 45 36. | Format cartonat | 12. Însã încearcã sã comunice cu Odd Thomas.

99 24. ea lucreazã ca la carte.7 x 17. Thriller | 320 pp.99 9 lei SCOTT TUROW J.8 cm ERORI JUDICIARE Mai existã încã rasism în America zilelor noastre.7 x 17. la închisoare.NOU NOU 29.99 28. | Format buzunar | 10. Doi ani mai târziu. | Format buzunar | 10. în care sunt implicate marile companii de tutun. Pânã acum.8 cm NOU 29.99 24.8 cm SÃ-I OMORÂM PE TOÅI AVOCAÅII Avocatul Solomon æi partenera lui de birou æi de pat. Victoria.99 9 lei PAUL LEVINE PAUL LEVINE 9 lei JOHN GRISHAM 9 lei JURIUL În Biloxi. se potrivesc de minune. insistã sã redeschidã cazul.M. | Format buzunar | 10. sau de ce nu.7 x 17.7 x 17. iar procurorul Victoria le respectã pe cele convenåionale. El încalcã regulile. ea viseazã la o minunãåie de apartament cu balcon. Mississippi. demareazã fãrã nimic spectaculos. åara care a inventat termenii de „political correctness“ æi de „segregare pozitivã“? Thriller | 512 pp.8 cm SOLOMON VS LORD Deæi avocatul Solomon îæi inventeazã propriile reguli. Thriller | 552 pp.7 x 17. Thriller | 552 pp. | Format buzunar | 10. | Format buzunar | 10. Æi pe bunã dreptate Thriller | 288 pp. în pat. ei trebuie sã rezolve un caz important înainte de ajunge în pragul falimentului. un proces cu o mizã de sute de milioane de dolari. iar cazul este clasat ca moarte accidentalã.8 cm 10 . Carmen. el vrea sã cumpere o casã la curte. fosta secretarã a judecãtoarei Mariana de Marco. GUELBENZU 9 lei MOARTEA VINE DE DEPARTE Un bãtrân este gãsit mort în bucãtãrie din cauza unor emisii de gaz.

“ Fantasy | 320 pp.7 x 17. SF | 192 pp. existã un cromozom straniu care îi conferã capacitatea de a vedea cu ochii minåii rãul pe care se pregãtesc sã-l sãvâræeascã oamenii. Ce ne face sã fim oameni? SF | 160 pp. | Format buzunar | 10. Fantasy | 160 pp.8 cm 18 lei BERNARD BECKETT SOMNAMBULII Existã cineva într-un orãæel din New Mexico care îi urãæte pe adolescenåii de acolo æi considerã cã aceæti rebeli trebuie controlaåi.99 9 lei JOHN SAUL CLIVE BARKER 9 lei CABAL Boone este un personaj damnat: el nu are loc pe acest pãmânt.7 x 17. S-a dus. poate îi va oferi uitarea.8 cm ERIC „Eric un hacker care nu vrea decât sã fie nemuritor.8 cm GENEZA Dacã inteligenåa artificialã s-ar dezvolta îndeajuns.99 24.8 cm DOMNUL CU COASA „Moartea lipseæte se pare cã.8 cm 11 . | Format buzunar | 10. moartea însãæi îl va refuza. umanitatea ar avea un alt statut.28.5 x 20 cm NOU 19.99 32. sã conducã lumea æi ca cea mai frumoasã femeie din lume sã se îndrãgosteascã nebuneæte de el. Horror | 256 pp.. | Format buzunar | 10.. Ceea ce conduce la acel soi de haos de care ai întotdeauna parte când un serviciu public important este întrerupt. nu are dreptul sã fie fericit... Pentru totdeauna. Hm. Sau poate æi l-ar pierde pe cel de azi. | Format buzunar | 10.7 x 17.7 x 17. Horror | 416 pp.99 22. Reduæi la tãcere. | Format cartonat | 12. Chestiile obiænuite. | Format buzunar | 10. Iar atunci când îæi va dori sã ajungã în iadul care.99 9 lei ELISABETH HAND 9 lei TERRY PRATCHETT 9 lei TERRY PRATCHETT FRANCEZUL În gena lui Frank Black.7 x 17.99 19.

æi un ales. Alåii preferã sã deåinã o bazã pentru… submarine.99 24. Povestiri | 240 pp.3 x 23. Logodnicul ei nu vrea sã mai ætie de ea æi fratele ei pierde la jocurile de noroc æi ultimele resurse ale familiei. | Format cartonat | 15. la un moment dat. fiica unei influente familii din Africa de Sud. Unii dintre ei îæi cumpãrã o maæinã anticã de colecåie.99 39. | Format buzunar | 10.5 x 20 cm GHEAÅA DE FOC Oamenii bogaåi sunt foarte pretenåioæi. bogatã: nimic nu îi lipsea Isabellei Courtney.29. Nimic nu ar fi putut prevedea cã.99 9 lei CLIVE CUSSLER CLIVE CUSSLER 18 lei MARA VOLKERS 9 lei MIREASA MAGULUI Lumea Giselei se prãbuæeæte când aflã cã tatãl ei. la o canã de ceai aromat: atmosferã medievalã. Aventuri | 288 pp. canibalismului æi moråii. Saga | 576 pp. astfel încât cuvântul unui personaj sã porneascã din trãirile sale cele mai intense.7 x 17. | Format buzunar | 10. | Format cartonat | 12. Tu scrii aceastã carte.8 cm VISUL DE IARNÃ AL ISABELLEI Autorul îåi lasã åie plãcerea de a constata singur ce gândeæte æi ce spune omul.5 x 20 cm NOU 22.8 cm GRIMPOW Aceastã carte conåine absolut tot ce ai nevoie într-o searã de duminicã. Unii nu cred cã a fãcut bine. | Format buzunar | 12. frumoasã.2 cm 12 . Aventuri | 448 pp. un negustor renumit.99 9 lei IOAN-MIHAI COCHINESCU RAFAEL ABALOS 27 lei WILBUR SMITH 18 lei VULPEA AURIE Tânãrã. Aventuri | 576 pp.99 54. ea va fi silitã sã-æi trãdeze familia æi åara.7 x 17. a dat faliment.8 cm SAHARA Dark Pitt împiedicã asasinarea unei frumoase cercetãtoare care studiazã o boalã ce a împins mii de africani în braåele nebuniei.99 39.7 x 17. Mister medieval | 320 pp. un secret mitic cãutat cu ardoare de bisericã æi de monarhi. | Format buzunar | 10.

într-adevãr. în Provence.99 22.8 cm 13 . | Format buzunar | 10.7 x 17. cei 12 zei din Olimp trãiesc æi în secolul nostru. locuinåã de care nu sunt prea mulåumiåi. la începutul anilor 1950. [.]. Dar pânã la a trãi propria vie en rose mai este.7 x 17. Umor | 320 pp.8 cm CONSPIRAÅIA SICILIANÃ Don Saverio Cremona este un capo sicilian luminat care. Cãlãtorii | 256 pp. | Format buzunar | 10.8 cm UN AN BUN Dupã moartea unchiului sãu..99 18 lei HENRYK SIENKIEWICZ 9 lei MICHAEL SAMMARITANO PRIN FOC ÆI SABIE (vol.99 9 lei PETER MAYLE MARIE PHILLIPS 9 lei ZEII PUÆI PE RELE Sã fii zeu grec nu mai e ce-a fost odatã. alegând deliciile vieåii la åarã. dar în sãrãcie æi niåeluæ cam îngrãmãdiåi într-o casã din Londra. Pentru asta e nevoie de oameni de încredere din cercurile cele mai înalte ale afacerilor æi politicii americane. salvarea æi renaæterea au fost posibile?“ Literaturã clasicã | 960 pp. | Format buzunar | 10. intenåioneazã sã reformeze mafia.7 x 17. | 2 volume Format buzunar | 10. Da. nimicnicia lor actualã.99 22.8 cm NOU 22. sã arãåi societãåii cã au existat momente mai grele. cu toate acestea. 1 æi 2) „Nu-i mai bine oare ca. în loc sã descrii starea de spirit æi oamenii de azi.. Max pãrãseæte Londra.7 x 17.39. Acåiune | 256 pp. mai înfricoæãtoare æi. bancherul Max Skinner moæteneæte un domeniu viticol.

MI6 are din nou nevoie de serviciile superspionului adolescen. o invitã într-o excursie cu caravana. la un moment dat.8 cm 22. Fratele sãu e diferit. ca æi cum l-ar fi lins vaca. fiica unei influente familii din Africa de Sud.99 9 lei 14 .8 cm TROLII ÎN VACANÅÃ Familia Trol este foarte entuziasmatã când vecinii sãi.8 cm 19.99 22. bogatã: nimic nu îi lipsea Isabellei Courtney. Alex Rider este în mare pericol. FETE ÆI PLÃCINTA PERICULOASÃ Steven are „pãrul æaten æi drept.8 cm 9 lei ALAN MACDONALD TOBE. cei din familia Priddle. Aventuri | 128 pp.. frumoasã. Aventuri | 320 pp. | Format buzunar | 10. | Format buzunar | 10.7 x 17.7 x 17. | Format buzunar | 10.8 cm ANTHONY HOROWITZ INSULA RECHINILOR Rechini.7 x 17. Bombe nucleare.7 x 17. Aventuri | 224 pp. Æi de ajutorul tãu.99 19. Asasini. ochelari de câåiva centimetri grosime æi aparat dentar“ de parcã ar fi încercat sã înghitã un tren fãcut praf.aventuri ASTRID LINDGREN PIPPI ÆOSEÅICA Tânãrã. ea va fi silitã sã-æi trãdeze familia æi åara. | Format buzunar | 10. Aventuri | 192 pp. Nimic nu ar fi putut prevedea cã.99 9 lei JORDAN SONNENBLICK MARCUS CHOWN 9 lei FELICITY FROBISHER ÆI DIAVOLUL DE PRAF CU TREI CAPETE DE PE ALDEBARAN Felicity Frobisher învaåã pe pielea ei cum e sã ai un prieten invizibil care îåi provoacã tot felul de necazuri æi Flummff este un diavol cu trei capete de pe o planetã prãfuitã tare.99 9 lei NOU 22. Aventuri | 128 pp. | Format buzunar | 10.7 x 17.

fiul unui pescar sãrac.99 18 lei MAITE CARRANZA 9 lei SEBASTIANO RUIZ MIGNONE 9 lei MARK DAVID HATWOOD CLANUL LUPOAICEI Din vremuri imemoriale.7 x 17. ei îndreaptã rapid spre Madagascar.99 22..99 22. Acum. de a porunci vânturilor æi mãrilor.5 x 20 cm 15 . | Format cartonat | 12. fuge de acasã æi ajunge în New York unde se împrieteneæte cu un grup de tineri care locuieæte în tunelurile metroului.7 x 17. Aventur/Fantasyi | 256 pp.5 x 20 cm SCUFUNDAÅI CORABIA SCUIPÃ-FOC! Liniætea dureazã puåin pentru cãpitanul Mongard æi oamenii lui. Aventuri / Fantasy | 256 pp.7 x 17. Pardon. Iad. iar cel care dãruieæte cel mai bun cadou câætigã mâna fetei. Aventuri | 256 pp. Acolo îi aæteaptã o nouã provocare.. clanul de vrãjitoare Omar a trãit în rãzboi cu vrãjitoarele Odish æi a aæteptat sosirea celei alese de profeåie.99 18 lei HOLLY BLACK G. de 17 ani.8 cm ÎNTÂLNIREA LUI MARCELLO Marcello Romero.. Dar aceætia nu sunt niæte adolescenåi obiænuiåi.P. Rai. | Format de buzunar | 10. de a opri timpul dacã îi lipseæte ceea ce e mai important! Aventuri / Fantasy | 256 pp.. de a face creaturile din pãdure sã îi dea ascultare. | Format de buzunar | 10. Æoimul æi Coimbra. Tradiåia satului spune cã tatãl fiecãrei fete de 16 ani trebuie sã primeascã un cadou. astrele le spun cã vremurile sunt propice.5 x 20 cm STÃPÂNUL UMBRELOR Oricãrui mare vrãjitor îi lipseæte ceva! Degeaba are puterea de a chema moråii. Urmãriåi de englezi. | Format cartonat | 12.39. | Format buzunar | 10. Aventuri | 128 pp.8 cm CURAJUL Când Valerie. în sfâræit. îæi surprinde prietenul sãrutându-i mama.99 39. Meg rãtãceæte dintr-un loc în altul æi complicele ei o ameninåã cu un pistol æi o trimite direct în. | Format cartonat | 12.99 19.8 cm 39. direct în. viseazã la frumoasa Elena Gamboccini. TAYLOR 18 lei EOIN COLFER 9 lei LISTA CU DORINÅE Rãmasã fãrã mamã æi alungatã de acasã de tatãl ei vitreg. Aventuri | 384 pp.

Fantasy | 608 pp. Fantasy | 320 pp. Lirael le descifreazã acum.99 9 lei MICHELLE PAVER E. porc!“ acestea sunt cuvintele pe care Charlotte. | Format de buzunar | 10.7 x 17. cu fiecare omor devenind æi mai puternic.99 22.8 cm 16 . Încercãrile întâmpinate de-a lungul vieåii îæi au rolul lor. în åinuturile întunecate a apãrut un demon care nu trãia decât pentru a ucide. un hoå care se pricepe la plante. un pãianjen care trãieæte într-un colå al hambarului.7 x 17. | Format de buzunar | 10.8 cm 24.8 cm MAGIA LUI TRIS În urma cutremurului. Hai sã-i ajutãm æi noi! Aventuri/Fantasy | 288 pp.7 x 17. B. chiar æi pe ea însãæi. Clasic | 288 pp. a cãrei legãturã cu vremea neliniæteæte pe toatã lumea. | Format cartonat | 12. astfel încât toatã lumea. inclusiv cei patru magi-învãåãcei lucreazã la întãrirea fortificaåiilor. Sandry i-a întâlnit pe Briar.8 cm FRÃÅIA LUPILOR Acum 6 000 de ani. | Format de buzunar | 10. | Format de buzunar | 10. Cercul Spiralat este vulnerabil la atacurile piraåilor.22.7 x 17. WHITE 9 lei PÂNZA LUI CHARLOTTE „Ãsta da. pe Daja.99 9 lei TAMORA PIERCE TAMORA PIERCE 9 lei GARTH NIX 27 lei LÍRAEL Majoritatea dintre noi trebuie sã avem curajul sã ne descoperim destinul.99 49.5 x 20 cm MAGIA LUI SANDRY În comunitatea Cercului Spiralat.99 22. pentru a-æi exprima sentimentele faåã de purceluæul Wilbur. Aventuri/Fantasy | 288 pp. le-a åesut pe pânza ei. cea priceputã la modelat metale æi pe Tris.

aceæti blugi se potrivesc perfect fiecãreia.99 19.7 x 17. sunt ocupaåi cu un proiect de balet foarte zoologic. în afara sãlii de dans.8 cm 9 lei MICHELLE MATHERS CE TEMPERAMENT La Academie a sosit un nou profesor de dans.99 19. pliat.ANN BRASHARES PANTALONII CÃLÃTORI Patru prietene bune au descoperit. al mapamondului! Enciclopedii | 52 pp.7 x 17.7 x 17. În timp ce toåi elevii Academiei. cineva se pregãteæte pentru o cotiturã decisivã în viaåã.99 9 lei 19. Zoe se confruntã cu micile trãdãri ale Ledei. | Format de buzunar | 10. E aæa pufos æi moale.99 27 lei 17 . Apoi. culmea. 128 pp. | Format de buzunar | 10. Se numeæte Kaj æi lecåiile lui sunt pasionante. cu mic cu mare.99 9 lei BEATRICE MASINI BEATRICE MASINI 9 lei PAÆI ÎNCRUCIÆAÅI Se apropie sfâræitul anului æcolar. o… pereche de pantaloni. Seria Pantofiorii roz. o hartã pliantã a åãrilor. 128 pp. Seria pantalonii cãlãtori | 320 pp. | Format de buzunar | 10. Plus un poster mare.8 cm 24. 6–9 ani. Prichindelului tãu sigur i-ar plãcea! Carte jucãrie MICUL MEU ATLAS LAROUSSE Avem aæa: o hartã-peisaj cu informaåii despre naturã. Cu atât mai bine.8 cm PRIETENII PUFOÆI: ROIBU Am gãsit cel mai micuå micuå cãluå din lume æi ne jucãm cu el toatã toatã ziua. deæi ele aumãrimi diferite. | Carte ilustratã 49. chiar în prima zi de vacanåã. Seria Pantofiorii roz. fiecãrei åãri îi sunt rezervate un desen æi un text scurt. Æi. 6–9 ani. fiindcã.

9 Carte ilustratã | 30 pp. Carte ilustratã | 30 pp. Harry nu prea e sigur dacã o sã-i placã în clasã. e tare supãrat: cineva cutia cu unelte i-a furat! Cine sã fie hoåul? Gelu se întreabã. el se pune pe treabã. Harry æi prietenii sãi. Dar când aceætia nu-l pot însoåi în sala de clasã. 19.9 9 lei ADRIAN REYNOLDS HARRY ÆI GÃLETUÆA CU DINOZAURI Când Harry o ajutã pe buni sã facã ordine în pod. sunt foarte nerãbdãtori. 18 9 lei . Æi atunci. pentru a afla. Într-o gãletuæã! 19. ADRIAN REYNOLDS HARRY ÆI DINOZAURII MERG LA ÆCOALÃ În prima zi de æcoalã. Carte jucãrie 28. o suriorã æi al ei frãåior care are mare grijã de ea sau pe iepurele cel haios? Poveætile copilãriei într-o prezentare de excepåie pe care copilul tãu le va îndrãgi cu siguranåã! Basmele copilãriei | 60 pp. apoi îi ia peste tot cu el. descoperã ceva extraordinar: niæte dinozauri de jucãrie! El îi reparã cu grijã æi îi spalã.99 28.BILL BOLTON GÂNGÃNII BÂZZZDÂGÃNII HOÅII DE UNELTE Gelu. dinozaurii..9 lei 9 pe exemplar Cine nu-i cunoaæte pe Hensel æi Gretel. De la el primeæti tot ce îåi trebuie – de la sfoara de rufe pânã la hamac! Zumzãim împreunã în zumzãitoarea lume a simpaticelor gâze æi gângãnii! Carte jucãrie BASME HÄNSEL ÆI GRETEL IEPURELE ÆI BROASCA-ÅESTOASÃ 14. gândãcelul.99 18 lei BILL BOLTON 18 lei GÂNGÃNII BÂZZZDÂGÂNII ISPRÃVILE LUI PÂNZEL Pãienjenelul Panzel åese pentru prieteni.. poate æi puåin emoåionaåi.

Ungaria æi Cehoslovacia æi de ce Nixon æi Mao Zedong au cãutat sã stabileascã relaåii aparente de prietenie.5 x 20 cm 19 . erau reginã æi prinå consort.“ Clasici contemporani | 224 pp.5 x 20 cm RÃZBOIUL RECE Înåelegem mai bine de ce a reprimat Uniunea Sovieticã rebeliunea din Germania. respectiv. aæa cum este încã. Istorie | 320 pp.99 39.“ Istorie | 576 pp. | Format cartonat | 12.99 45 27 lei GYLES BRANDRETH ANDRÉ MALRAUX 9 lei DUMITRU ZAMFIR 27 lei RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI „Am scris aceastã carte din dorinåa sincerã ca toåi cititorii sã înåeleagã cã undeva. ea a ajutat la întemeierea uneia dintre primele grupãri organizate ale rezistenåei franceze. Agnés Humbert a dat dovadã de un curaj nebunesc. Biografie | 512 pp. la treizeci æi unu æi. „Spectacolul omenirii aæa cum era ea.99 27 lei JOHN LEWIS GADDIS AGNÉS HUMBERT 18 lei RESISTANCE RÃZBOIUL NOSTRU Când naziætii au ocupat Parisul în 1940. treizeci æi æase de ani.56. acest lamentabil æi ruæinos spectacol a adus riduri pe frunåile poeåilor æi le-a încãrcat privirea de îngrijorare.99 29. | Format cartonat | 12. existã oameni care îæi dedicã viaåa activitãåii într-un domeniu aflat totalmente în slujba apãrãrii drepturilor æi libertãåilor acestora. | Format cartonat | 12. în societate. | Format cartonat | 12.S.S. | Format cartonat | 12.R.5 x 20 cm CARNET DIN U. Patru ani mai târziu. Istorie | 384 pp.5 x 20 cm NOU 42. Împreunã cu o mânã de colegi de-ai sãi.5 x 20 cm PHILIP ÆI ELISABETA Elisabeta æi Philip s-au întâlnit în 1930 æi s-au cãsãtorit în 1947.

7 x 17.99 27.99 9 lei THOM BURNETT ALEX GAMES 9 lei ALEX MIHAI STOENESCU CINE CONDUCE.“ Istorie | 416 pp. În acelaæi secol.5 x 20 cm CRISTOFOR COLUMB 12 octombrie 1492: De 500 de ani. VOL. a murit în 1506 fãrã sã fi înåeles vreodatã unde debarcase.8 cm ISTORIA LOVITURILOR DE STAT. II Cine a pregãtit æi a instigat rãscoala din 1888? De ce s-a implicat Rusia în viaåa partidelor politice din România? Cine a organizat rãscoala din 1907 æi cu ce scop? Istorie | 480 pp. despre numele æi personajul Cristofor Columb.8 cm 42.24.3 x 23. se relateazã acelaæi scenariu: descoperitorul.7 x 17. LUMEA? Printre subiectele acoperite în carte se aflã rolul serviciilor secrete æi de securitate în apariåia al-Qaeda din rândurile mujahedinilor sprijiniåi de CIA.99 42.2 cm 20 . | Format de buzunar | 10. omul a inventat arme teribile ce pot provoca nu doar extincåia speciei umane. despre aceastã datã. | Format cartonat | 12. Istorie | 352 pp. ci æi distrugerea întregii planete. | Format cartonat | 15. | Format de buzunar | 10. Istorie | 384 pp. DE FAPT.99 27 lei BOGDAN FICEAC 27 lei RUGGERO MARINO DE CE SE UCID OAMENII „Numai în secolul XX au fost uciæi circa 200 de milioane de oameni în rãzboaie sau de cãtre propriile guverne. dupã ce a întreprins patru cãlãtorii în America.

în formã narativã. utilizând reprezentãri grafice æi alte asemenea ajutoare vizuale.99 89. îngheåatã de alune. toåi conducãtorii æi dinastiile Egiptului. Pentru a-åi delecta gustul. poåi alege din mai mult de 110 alimente. | Carte ilustratã PAULE NATHAN BUCÃTÃRIE SÃNÃTOASÃ ÆI GUSTOASÃ Pentru a te menåine în formã. CLAYTON JOYCE TYLDESLEY 54 lei CRONICA REGINELOR EGIPTULUI Descoperim 3 000 de ani de istorie. | Carte ilustratã CRONICA FARAONILOR Aceasta este prima carte care ne prezintã. Nefertiti æi Nefertari. În ordine cronologicã. Practic | 384 pp. Enciclopedii | 616 pp. aceastã enciclopedie catalogheazã fiecare familie importantã æi face profilul a peste 2 000 de specii de animale sãlbatice. | Carte ilustratã 179. langustine în papiote de praz. de la perioada dinasticã timpurie la sinuciderea Cleopatrei æi poveætile unor regine celebre precum Hatshepsut.99 100 lei 21 .99 54 lei PETER A. poåi alege dintre cele 370 de reåete savuroase: cremã de mãcriæ cu fructe dulci. de la gheaåã. | Carte ilustratã 94. Enciclopedii | 224 pp. Enciclopedii | 224 pp.5 54 lei DORLING KINDERSLEY ANIMALE De la cele mai mari mamifere la cele mai mici nevertebrate.99.

a cãror iubire se mãsoarã cu durata unei vieåi.99 69.99 27 lei PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI PRINCIPELE RADU AL ROMÂNIEI NUNTA DE DIAMANT Povestea de dragoste a regelui æi a reginei merge mai departe decât destinul personal al unui bãrbat æi al unei femei. | Carte ilustratã . | Carte ilustratã 56. între 1939 æi 1945. Existã un Carol I al memoriei noastre æi un Carol I al istoriei reale? Istorie | 192 pp. Enciclopedii | 192 pp. genocidului evreilor æi conotaåiei speciale pe care nazismul a dat-o “rãzboiului total” vizând exterminarea unor popoare considerate inferioare. fascismul s-a afirmat ca miæcare de masã al cãrei principal obiectiv era sã ajungã la conducerea åãrii distrugând democraåia parlamentarã.69. | Carte ilustratã ISTORIA ILUSTRATÃ A FASCISMULUI Nãscut la sfâræitul Primului Rãzboi Mondial.99 40 lei FLAVIO FLORIANI 40 lei FRANCESCA TACCHI ISTORIA ILUSTRATÃ A NAZISMULUI Operaåiunile militare. 22 Istorie | 128 pp. | Carte ilustratã 39. Enciclopedii | 192 pp. au pus faåã în faåã Germania æi foråele aliate.99 27 lei STELIAN TURLEA ION BULEI CAROL I – UN DESTIN PENTRU ROMÂNIA Valorificarea ultimelor cercetãri în materie æi numeroasele fotografii de epocã dau o valoare documentarã deosebitã acestei cãråi-album.

| Carte ilustratã 54. animale sãlbatice. în acelaæi oraæ trãiesc peste 8 milioane. | Carte ilustratã 59. precum æi numeroase vieåuitoare din mãri æi oceane. Enciclopedii | 160 pp. animale domestice. Opt milioane care admirã zilnic cel mai mare oraæ din Statele Unite. Enciclopedii | 48 pp. Azi.99 54. în New York trãiau cca 4 937 de oameni.99 9 lei 23 .OWEN WELDON CAVALERI ÆI CASTELE SPAÅIUL Aceste douã enciclopedii îåi prezintã lumea medievalã æi lumea fascinantã de dincolo de planeta noastrã oferind informaåii actualizate æi ilustraåii realizate cu tehnologia cea mai avansatã care prinde viaåã în fiecare paginã. conflicte æi popoare.99 27 lei 27 lei ANNE BOUIN PRIMA MEA CARTE DESPRE NATURÃ O enciclopedie ilustratã cu ajutorul cãreia vei descoperi bogãåiile naturii: copaci æi flori. | Carte ilustratã 24. | Carte ilustratã 36.99 18 lei DORLING KINDERSLEY NEW YORK GHID DE BUZUNAR În 1698.99 27 lei SIMON ADAMS ATLASUL LUMII MODERNE Acest atlas inedit este o prezentare fascinantã a lumii în epoca modernã detaliatã cu ajutorul unor hãråi frumos ilustrate æi informaåii despre naåiuni. Enciclopedii | 64 pp. Practic | 98 pp.

031 2286 205 .99 29........... 031 2286 205 e-mail: office@raobooks.................rao............. www.: (021) 224 12 31.................. | Carte ilustratã 29...................... codrii întunecaåi æi pãæuni însorite...................... | Carte ilustratã CONSTELAÅII ÆI ZODII Imaginea cerului într-o noapte seninã de iarnã îåi taie respiraåia.ro.......29........ | Carte ilustratã RAINER CRUMMENERL ORAÆE DISPÃRUTE Adesea oraæe întregi zac ascunse sub molozul miilor de ani ce au trecut......................... Dar mult mai interesant este când ætim sã spunem ce stele aparåin cãror constelaåii......... 117–119........... Bucureæti.. Telefon: ...raobooks...............99 9 lei Nume Reprezentant:...... în desiæul junglei sau în adâncul mãrii. România tel..99 9 lei RAINER CRUMMENERL RAINER CRUMMENERL 9 lei MUNÅI Pereåi abrupåi de stâncã.......... GRUPUL EDITORIAL RAO Str......... Enciclopedii | 48 pp.......... Enciclopedii | 48 pp./fax: (021) 224 12 31........................ Mail Reprezentant: .... vârfuri maiestuoase..... Enciclopedii | 48 pp.ro www......ro raodirect@raobooks.....ro sau sunã la tel.... Lumea muntelui fascineazã sportivi æi iubitori ai naturii deopotrivã.... Turda nr...com Vrei sã devii reprezentant RAO Direct? Trimite un CV la office@raobooks....