Tisztelt Olvasó!

A TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÕDÉS LAPJA honlap: http://szilajcsiko.hu

A sors úgy hozta, hogy a mögöttünk hagyott hetek különösen gazdag alkalmat teremtettek a magunk hétköznapi dolgai felett való mélységes elmélkedésre. Szellemi embernek különösen csodálatos lehet látni, minden mennyire összefügg mindennel. Az egyebek között a Szilaj Csikót is kínáló világhálós szórólapomra egyik huszonéves ismerõsöm ezt találta válaszolni:
Kedves Dombi! Hadd kérdezzem meg, hogyan fér össze a lelkiismereteddel a különféle ezoterikus / újpogány tanok terjesztése és az erre való felhívás? Az elsõ linkedre [a Magyarok Szövetsége honlapjának címére] kattintva ugyanis már a címlapon lépten-nyomon ilyenekbe botlok: energiagyógyászat, lélekcsendesítõ regölés õsi dobokkal egy nem keresztény templomnál; kicsit beljebb: szívcsakra a Pilisben, sírnivalóan nevetséges „szóelemzésekkel” alátámasztott, kereszténységet félremagyarázó õsieskedés... nem folytatom, már ez is sok. Én ilyenekre egy fillért sem adok, és keresztényi kötelességemnek tartom, hogy figyelmeztesselek, mihez adod a nevedet (és kéred sokunk támogatását). Minden jót! (R. A.)

Fõszerkesztõ Varga Domokos György dombi52@t-online.hu Fõszerkesztõ-helyettes Verzár Éva verzar.alfa@gmail.com Lapterv Tóth Zoltán Grafikai elõkészítés, tördelés Fentor Katalin, Juhász Anna, Lázár Zsuzsa Rajz Dezsõ Ili, Szikla Krisztina Fotó Bogdándy György (Bogdy), F. Szabó Kata, Fucskó Miklós, Herner Adrienn, Jókuti Tamás, Koczka Kata, Náray Zsuzsa, Szamosvári Zsolt Karikatúra Gomba Hirdetési melléklet Kucsara Pál, Szikla Krisztina Olvasószerkesztés Buvári Márta, Koczka Kata, Maleczki József, Román János, Szentandrási Erzsébet, H. Tóth Tibor, Verzár Éva Korrektúra Bódi Ildikó, Hajdú Éva, Kékesi Katalin, Megyeriné Nagy Magdolna, Zsengellér Annamária Informatika Füzi Péter, Golarits Imre, Szabó Tamás A szerkesztõség címe 1153 Budapest, Pázmány Péter út 29–33. Szerkesztõségi titkárság Muzsnay Terézia Telefon: 06 1 359 9155 msz.szilaj@gmail.com Kiadja a Magyarok Szövetsége Egyesület 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 32. e-cím: msz.sajto@gmail.com Nyomda: Innova-Print Kft. 1047 Budapest, Baross u. 92–96. Telefon: 06 1 201 7083 Sajtókapcsolat MSz Sajtószolgálat: msz.sajto@gmail.com A Magyarok Szövetsége honlapja: http://www.magyarokszovetsege.hu Szövetség Televízió: http://www.szovetsegtv.hu ISSN 2061-7011 (nyomtatott változat) ISSN 2061-702X (világhálós változat) Elõfizetés a szerkesztõségi titkárságon; nyomtatott változat: 1000 Ft/hó Kapható az Anima könyvkereskedés boltjaiban. Megjelenik hetente

Mielõtt az õszinte felháborodás magával sodorna minket, idézzünk egy másik, szintén õszinte felháborodást, az ellenkezõ oldalról. Pekárovics Ákos a Magyar Táltos Honlapnak az után nyilatkozott, hogy Benis Miklós, a Magyarok Szövetsége ügyvivõje kitette a Szövetség Tv fõszerkesztõi székébõl. A kérdezõ szerint „volt egy pont a szövetség történetében, ahol árulást véltem látni a tagsággal szemben. Ez volt az ún. »Kapcsolatfelvétel a Magyarok Szövetsége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között«”. Erre válaszolja Pekárovics, egyebek között:
Örülök, hogy ezt a kérdést is feltetted. Amikor nyilvánosságra került ez a megállapodás, akkor több szövetségben lévõ ismerõsömmel egyetemben körülbelül úgy éreztük, hogy megnyílt alattunk a föld. Szégyen volt és minden addigi szemétbe dobása. Szerintem az idõ tájt rengetegen kiábrándultak a szövetségbõl […] De miért is volt ez ekkora hiba? Azért, mert a mi szellemiségünk, õsi vallásunk, õsi hitünk magaslatokban van a római kereszténység erkölcsisége fölött, s népünk, még ha idõlegesen, kényszerbõl, elfogadta is a páli alakulatot, azt soha sem tartotta véglegesnek, egyetemesnek meg semmiképpen sem. Most, amikor egy csodálatos megtisztulási hullám van, amikor létrejött egy szervezet a semmibõl, és a kristálytisztaságot hirdette magáról, s mindennek, ami magyar, õsiségében való feltámasztását, akkor ez a szervezet egyezséget köt az erkölcsi botrányoktól zengõ Rómával… […] Nyugodtan le merem írni, ez árulás volt.

Mielõtt most ez az õszinte, mondhatnám, szilajos felháborodás ragadna magával minket, vessünk egy nyugodalmas pillantást a valóságra. Az Ima Magyarországért vasárnapi szereplõi, szervezõi, szolgálattevõi közül, ugyan, ki az, akit keresztényi kötelességbõl vagy õsi hitünk magaslatából ördöginek vagy nemzetárulónak kellene ítélnünk? Dr. Papp Lajost? Molnár V. Józsefet? Bethlen Farkast? Vukics Ferencet? Vagy általában a barantásokat? Vagy másokat? Történt ugyanis, hogy a verõcei eseményen felszólalt dr. Beer Miklós, váci püspök is. Ráadásul kétségtelen okosságokon túl olyat is mondott, ami mintha Pekárovics igazát támasztaná alá: „Azok a bencés szerzetesek magyarázták el a mi nomád, kalandozó népünknek, hogy a búzamagot el kell ültetni”. Ugyanis, ha a magyar valóban a tudás népe, könnyen lehet, hogy éppen fordítva történt a dolog… Ennek tisztázatlansága azonban, vagy épp az ellentmondás valóságos létezése, elegendõ ok-e arra, hogy kitaszítsuk a másikat szívünkbõl? Könnyû szeretni azt, aki a mi szólamunkat fújja. A krisztusi szeretet ezen túl kezdõdik. Varga Domokos György

Szilaj Csikó-megrendelés
Telefonon: 06 1 359 9155 Levélben: Muzsnay Terézia, 1131 Budapest, Göncöl utca 51. E-mailben: msz.szilaj@gmail.com Számlaszám (elõfizetési díj és adomány küldéséhez):

Magyarok Szövetsége Egyesület 64700076-30100471
Megjegyzés: a lap világhálós változata ingyenesen olvasható, adományokat azonban – fennmaradása érdekében – szívesen fogadunk.

Elõfizetem a Szilaj Csikó címû hetilapot
negyed évre 3000 Ft, fél évre 6000 Ft, egy évre 12 000 Ft 1 példányban
(Külföldi elõfizetés esetén a postaköltséget felszámítjuk!)

KÉZBESÍTÉSI ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍM Név: ...................................................................................................................................................... Cím: ...................................................................................................................................................... E-mail: .....................................................................................Tel.: ....................................................

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

3

Magyar idõ

„Alkotmányos” levélváltás
Kedves Buvári Márta! Elõre is elnézését kérem, hogy kritikus megjegyzéseket teszek írására, amelyet a Nemzeti Konzultációs Testületnek címzett, s amely megjelent az igazság lapjában, a Szilaj Csikóban.
Mindezt nem a tudálékosság, hanem az alkotmányozás, a népfölség és az Alkotmánybíróság szavak valós értelmének a tisztázása okán teszem. Czakó Gábor írásából idézek egy mondatot: „A magyar történeti alkotmány az európai kontinensen egyedülálló.” Amennyiben ezt elfogadjuk igaz állításnak, márpedig nemcsak a szerzõ, hanem minden hozzáértõ ember is ezt vallja itt a Kárpát-medencében, akkor bizony nem használhatjuk azt a szót, hogy: alkotmányozás. A magyar közjogi gondolkodástól ugyanis ez teljesen idegen kifejezés, azt sugallja: lehet alkotmányozni Magyarországon, napi politikai érdekek mentén, a törvényhozás épületében. Szögezzük le, hogy a többi európai államban a törvényhozás valamilyen szigorúbb feltételekkel (pl. népszavazási megerõsítéssel) megváltoztathatja az alkotmányt, de a magyar közjog ilyen lehetõséget soha a történelmünk során nem ismert. Ugye még az 1848. áprilisi törvényeket is csak törvényeknek hívjuk? Ugye azok sem akarták magukat alkotmánynak nevezni? Mert Kossuth is tudta: az csak törvény lehet! Igaz, jelentõsen megváltoztatta az alkotmányos berendezkedésünket, de nem cserélte le a teljes alkotmányt. Sõt, Kossuth azzal is tisztában volt, hogy csak akkor válik majd az alkotmány részévé, ha a nemzet azt a gyakorlatban is elfogadja, betartja és betartatja. Tehát az élete részévé teszi. Nekünk nem kell precedensjog, mert rugalmasabb, szokásjogi alapú a jogrendünk annál. Kedves Márta! Csak arra kell gondolnia, hogy kik írtak a történelmünk folyamán alkotmányt? A Habsburgok (Olmützi-alkotmány), Kun Béla patkányforradalmárai (Forradalmi Kormányzótanács XXVI. Rendelete), Buharin írta az 1936-os szovjet alkotmányt (ezt fordíttatta le Rákosi magyarra 1949-ben), végül az utolsó bolsevik országgyûlés (1989. XXXI. tv), amely a globalisták érdekeit kiszolgáló hatalmi szabályzat lett! Ilyen elõzmények után akarunk mi is „alkotmányozni”? Szerintem egy jogfolytonosságot helyreállító törvény kell! Kedves Márta! Levelében megemlíti a népfölség elvét is, amelyet nemcsak a Rákosi–Kádár diktatúra, hanem az elmúlt húsz év pénzdiktatúrája is lábbal taposott. Ám ez ismét hibás megközelítés, hiszen nekünk sem a királyi szuverenitás, sem a népszuverenitás nem felelt meg a történelmünk során. Alkotmányosságunk egyik fontos alapvetése ugyanis a koronaszuverenitás elve, amely az elõzõ kettõ hibáit küszöbölte ki, s az önkényuralom egyetlen olyan európai ellenszere, amely beváltan mûködött 1944-ig. Ma sajnos éppen a népfölség elvére való hivatkozással helyezik a származékos képviselõi jogosítványokat az eredeti jog birtokosai fölé, s ezzel a húzással nemcsak a népszavazások körét korlátozzák, de pl. az államfõ megválasztását is kiveszik a társadalom kezébõl. A népfölség elvét tehát éppen arra használják, hogy szûkítsék a nemzet jogosítványát, sõt „megideologizálják” a pártképviselõk szerepét és jelentõségét. Csak a magyar közjogi gondolkodás mutat kivezetõ utat ebbõl a zsákutcából, éppen az igazságos joguralmi állam fõhatalma révén, azaz a korona szuverenitásának teljes elismerésével. Csak ez tudja az õseink által megszerzett jogainkat biztosítani, csak ez képes napi politikai érdekektõl mentes hatalmi rendszert felépíteni, mert a népszuverenitás (népfölség) csak arra jó, hogy az erkölcsiségében már régen megroppant európai „alkotmányozás hagyományait”, tehát a hatalomkoncentrációt erõltesse tovább is ránk! Kedves Márta! Az alkotmánybíróság neve nagyon szépen hangzik ugyan, de ilyen testület soha nem létezett a magyar közjogi rendszerben. A németek egy része (NSZK) már közvetlenül a világháború után megkapta (valószínûleg büntetésbõl), az alaptörvényük (nekik sincs alkotmányuk!) ellenõrzésére kirendelt, nagyhatalmi érdekképviselet fedõszerveként. Az Alkotmánybíróság nálunk is egy fedõszervként jött létre, õk egyeztették a bolsevik átmentés érdekképviseletét a hatalomválás logikájából következõ globalista érdekképviselettel. Ha csak arra gondolunk, hogy éppen nekik lett volna a kötelességük felhívni a magyar állam intézményeinek és a társadalomnak a figyelmét arra, hogy a magyar alkotmányossági hagyományok nem illeszthetõk össze a pénzhatalom bankárkasztjának elveivel, de mindezt elmulasztották, sõt úgy tettek, mintha minden rendben lenne! Õk írták felül a népfölség jogait, de nem engedték érvényesülni a joguralmi állam természetjogi gondolkodását, sõt, még a pártképviselõk helyes döntéseit is alkotmányellenesnek ítélték egy olyan törvénytelen alkotmány alapján, amely pontosan az alkotmányosság visszavételét akadályozta meg gyakorlati szinten is. Döntéseik ellen persze nem lehetett föllebbezni sem a néphez, sem a koronához, sem a királyhoz! Igazi diktatúrát hoztak létre egy látszatdemokrácia látszatjogrendje alapján. Mi, akik nemzetben és hagyományokban gondolkodunk, vigyázzunk arra, hogy ezeket a szavakat ne használjuk! Ne hitelesítsenek még a szavaink se egy velejéig romlott rendszert, amelynek most készülnek új ruhát szabni, hiszen kiderült, hogy nem a király a meztelen, hanem a rendszer. Bene Gábor Kedves Bene Gábor! Köszönöm megtisztelõ, részletes levelét. Nem vitatkozom – kivételesen, mert egyébként szenvedélyes vitatkozó vagyok –, csak magyarázkodom. Értem a gondolatmenetét, különösen, mióta meghallgattam Kossuth téri beszédét. Abban ragyogóan helyre tett mindent. Nagyon tetszett, amilyen világosan kifejtette többek között azt is, mi volna az ‘56-os hagyomány, a különféle államformákat, a szuverenitás fajtáit. Be is szerkesztettem 12. számunkba a mi csacska vitánk után lezárásként, mint ami mindenre választ ad. A Nemzeti Konzultációs Testületnek még jóval elõbb írtam, fõként gyakorlati szempontból és az õ szövegükbõl kiindulva. Legalább a saját elveiken belül lennének következetesek! A Szent-Korona-eszme eléggé elvont. Bár egyre többen beszélnek róla, a többség nem tud mit kezdeni vele – férjem, gyerekeim, testvéreim sem. Anyám, aki Horthy tábornokának a lánya, most 92 éves, annak idején az iskolában tanulta a Szent-Korona-tant, de azt mondja, hogy most már nem kellene erõltetni. Én évek óta barátkozom vele, próbálom megérteni, de igazán most értettem meg, ebbõl a címer-hasonlatából. Ehhez egy kicsit misztikusnak kell lenni. Ha kimondják a jogfolytonosságot, és gyakorlatilag jól mûködõ és a magyar hagyományokhoz kapcsolódó alaptörvényt alkotnak, azzal már meg lehetünk (lehetnénk) elégedve. Zétényi Zsolt is ilyesféleképpen nyilatkozott. Szíves üdvözlettel: Buvári Márta

4

Magyar idõ
Dr. Papp Lajos szívsebész kezdeményezésére 2006 óta rendezik meg az Ima Magyarországért elnevezésû közös, nemzeti imádkozást. „IMA A SZENT KORONA FÕHATALOMBA VALÓ VISSZAHELYEZÉSÉÉRT, IMA A SZENT KORONA-TAN ALKOTMÁNYBAN VALÓ ELFOGADTATÁSÁÉRT, IMA A TÖRTÉNETI JOGFOLYTONOSSÁG HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT” – tartalmazta a meghívó. A magyar kulturális és szellemi hagyományt megjelenítõ mûsor 2011. március 27-én, vasárnap 11 óra 30 perckor kezdõdött Verõcén, a Kárpát Haza Temploma elõtti szabad téren, a rendezõ megfogalmazása szerint „lélekcsendesítõ regöléssel, õsi dobokkal”. A felkért elõadók: Bethlen Farkas, Verõce polgármestere; dr. Beér Miklós váci püspök; Molnár V. József néplélekrajz-kutató, Dr. Papp Lajos szívsebész; Vukics Ferenc, a Baranta Mozgalom vezetõje, a Magyarok Szövetsége alapítója. Ismert mûvészek növelték az alkalom ünnepélyességét énekükkel, szavalatukkal, imádságos fohászukkal: Maczkó Mária, Kolti Helga, Takács Bence és a Bodrogközi Regölõsök. A mûsor szervezõi: Bethlen Farkas, Juliánus Barát Alapítvány, Magyarok Szövetsége, Papp Lajos. Rendezõ: Jelenczki István. A szervezõk elõzetesen felhívták a figyelmet, hogy akik nem tudnak jelen lenni Verõcén, azok is szervezzék meg saját közösségeikben a közös imádságot. A kezdésig harminchat település csatlakozott. A közös imádságon a Baranta Szövetség, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend, a Magyarok Szövetsége és a Történelmi Vitézi Rend adott szolgálatot. A helyszínen mintegy félezer érdeklõdõ vett részt az emelkedett együttlétben. Az eseményen megjelent Budaházy György édesanyja is. Kérte, hogy szólhasson a színpadról fia szabadon bocsátása érdekében, de a mûsor rendezõje ezt elhárította, tekintettel a szigorúan megszabott „forgatókönyvre”.

Ima Magyarországért

megtiszteltetésnek tekinti mind a maga, mind Verõce nevében, hogy „dr. Papp Lajos barátom” hozzá fordult a kéréssel, Verõce legyen a helyszíne a találkozónak. Remélem, tette hozzá, hogy mostantól kezdve minden évben így lesz. Külön is megköszönte dr. Beer Miklós váci püspöknek, hogy eljött a rendezvényre, s elõadásra is vállalkozott.

Ma Magyarországon nincs munkanélküliség
„Nagy bajban van az ország, ezt mindenki tudja”, kezdte beszédét Beer Miklós. A mai helyzetet a népvándorlás korához hasonlította, mondván, ma is népvándorlás van Európában, s ma is az a tét, hogy mi, magyarok. megmaradunk-e Európában. „Annak idején Géza fejedelem és Szent István behívták a bencés szerzeteseket, hogy tanítsák népünket. Jól ismerjük a bencés jelmondatot: Ora et labora. Ma is ugyanez a jelmondat ad nekünk reménységet. Azok a bencés szerzetesek magyarázták el a mi nomád, kalandozó népünknek, hogy a búzamagot el kell ültetni. Tanuljunk meg imádkozni és tanuljunk meg az õseinktõl dolgozni!” Prófétákra van szükségünk mind a kettõhöz, jelentette ki a püspök, s kettõt ki is emelt „a mi mai prófétáink” közül. Az egyik, mint mondta, itt van közöttünk: Papp Lajos professzor. Szüntelenül újra és újra imára hív, hogy „segíts Ég!”, minket, magyarokat. A másik prófétánk: Ángyán József. Arra hív mindnyájunkat, hogy ne legyen parlagon magyar föld. Hogy a miénk maradjon, de abból megélni is tudjunk. Hogy a falvaink ne néptelenedjenek el. Hogy a fiataljaink ott maradjanak, s szülessenek magyar gyerekek. Hogy maradjanak iskoláink és templomaink… „Tanuljunk meg tehát imádkozni és dolgozni!” – hangsúlyozta Beer Miklós. Ki-ki a maga területén. „Ma Magyarországon nincs munkanélküliség!” – jelentette ki határozottan Vác püspöke. „Ameddig parlagon van egy talpalatnyi föld is, addig nincs munkanélküliség!” rokba, és ott egy szakajtó vékában mag csírázott, búzamag. Öregapám csíráztatta azt, mert a régiségben, a nagyböjtön mézes pálinkába ágyazták be a búzacsírát, hogy erõt kapjanak tõle. Igen, az áldozatból fényesség támadt, a Teremtõ fényessége. A Teremtõ megtartó fényessége – lehet ilyen a környezetünkben… Késztetést éreztem arra, hogy belenyúljak a csírázó búzába. Meleg volt. Nem olyan meleg volt, mint amilyet a kályha ad, mint amilyet a kemence ad. Olyan melegséget érezhettem, amilyet valamikor magzatként édesanyám méhében – a megtartó melegséget. Aztán jóval késõbb, felnõtt koromban, amikor a két folyó között megismerkedtem a kunokkal – a kun atyafiakkal –, akkor létidõben megkínáltak engem búzacsíramáléval. Egyik böjti eledelük a kunoknak. Ez a málé édes volt. Nem olyan édességet adott, mint a cukor, meg a méz, hiszen nem tettek bele se cukrot se mézet. Olyan édességet adott, ami a Teremtõ édessége – a megtartó édesség! És akkor nekem eszembe jutott, hogy a régiségben nem azt mondtuk apának, hogy „fater”, anyának nem azt mondtuk, hogy „mutter” – a mai gyerekek se tehetnek róla –, hanem azt mondtuk, hogy édesapa, és azt mondtuk, hogy édesanya, és ha csak azt mondtuk, hogy édes, akkor ez egyértelmûen anyát jelentett. (folytatás a 18. oldalon)

Mostantól kezdve mindig Verõcén
Bethlen Farkas, Verõce polgármestere köszöntötte az Ima Magyarországért rendezvényre egybegyûlteket. Mint elmondta, nagy Áldás, békesség! Békesség Istentõl! Ezelõtt két nappal Gyümölcsoltó Boldogasszony magasztos ünnepét köszöntöttem. Ezen a napon fölmenõink hitében a Teremtõ Isten kegyelmébõl nehézzé válnak az egek. Elõleget kapunk a húsvéti támadatból, a körülöttünk és bennünk megújuló föltámadásból. Ezen a napon „Boldogasszonynyal” almát ültettünk. Ezen a napon a fák alkalmassá váltak arra, hogy befogadják a nemeset, vagy befogadják a jót. De fölmenõink hitében nemcsak a fák váltak alkalmassá erre, hanem minden teremtett élõ, létezõ, és mindenekelõtt az ember is! Ennek a napnak holdudvara van. Ennek a napnak ereje itt, ma bennünk van valahányunkban, minden körülöttünk lévõ teremtett létezõben. Ezen a napon is alkalmasabbak vagyunk a jó befogadására, mint minden más napon. Már a jó Isten úgy teremtett bennünket, hogy minden más nap is alkalmát adja ennek. Ezelõtt közel kétezer évvel, amikor egy hajszálon múlott a lét itt a földi tereken, a Teremtõ Isten kiválasztott egy Szüzet, Máriát, aki szûzen fogant az õ édesanyja, Anna méhében. Kiválasztott Angyal hozta Szentlélek erejével az õ magját, amely megfogant Mária méhében. Közénk született emberként, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy csak áldozatból támad élet, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy minden élet alapja, ágya az áldozat.

Molnár V. József

Áldozatból támadó megtartó fényesség
Gyermekkoromban, hála Isten, sokat tartózkodhattam dél-Vas megyében, az Õrségben, Pankaszon, az én anyai öregszüleimnél. Egyik alkalommal éppen nagyhéten voltunk ott, és estefele, valamelyik nagyhéti napon öreganyám küldött a kamrába valamiért – hogy miért küldött, elfelejtettem már. Visszahõköltem a kamraajtóból, mert a kamra sarkában világosságot láttam. Nem olyan fény volt ott, mint amilyen fénye van a lámpának vagy a gyertyának vagy a fáklyának. Olyanféle fény volt, mint amikor a korhadt fa foreszkál. Amikor túltettem magam félelmemen, akkor odamentem a sa-

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

5

Magyar idõ
GM: vége a nulla türelemnek
Az EU-tagállamok képviselõinek tegnapi szavazása véget vetett a zéró toleranciának, és GM-növények állati takarmányozásban való engedélyezésével ajtót nyitott az élelmiszerlánc szennyezésének – mondta a Greenpeace. Az engedéllyel nem rendelkezõ génmódosított növényeket tartalmazó takarmányok mindeddig nem kerülhettek az európai piacra és így a táplálkozási láncba. Ezzel szemben a legújabban elfogadott, és várhatóan 2011 nyarának elején hatályba lépõ új szabályozás engedélyezi a legfeljebb 0,1 százalkos szennyezést olyan GM növények esetében is, amelyek nem mentek át az európai engedélyezési folyamaton, a biztonsági vizsgálatokon. Európa nagy mennyiségû állati takarmányt importál az Egyesült Államokból, Brazíliából és Argentínából, ahol a világ GM-növényeinek 80 százalékát termesztik. Az Egyesült Államok és a takarmányipar sikerrel gyakorolt nyomást az európai kormányokra, hogy azok fellazítsák a szabályozásokat, és több GM-növényt engedjenek be a piacra. A takarmányipar azt állítja, hogy a zéró tolerancia megtartásával nem tudnának megfelelõ mennyiségû takarmányt biztosítani a haszonállatoknak, ugyanakkor az EU adatai szerint a legritkább esetben kellett volna eddig génszennyezés miatt szállítmányokat kiutasítani. Tömöri Balázs, a Greenpeace GMO kampányfelelõse szerint ugyanakkor „hazánk el tudja látni magát takarmánnyal, ami lényegesen csökkentené a függésünket az amerikai kontinens fõleg génmódosított takarmányától. Természeti adottságaink jók, megmûvelhetõ földterület van, most politikai akaratra van szükség, hogy élelmiszerbiztonságunkat növelve hazai takarmánnyal lássuk el haszonállatainkat!” (forrás: OrientPress Hírügynökség. Szerkesztett változat)

Geréb Ágnest két év letöltendõ börtönbüntetésre ítélték
Két év letöltendõ fogházbüntetésre ítélte Geréb Ágnes szülész-nõgyógyászt elsõ fokon a Fõvárosi Bíróság – adta hírül az MTI. Geréb Ágnes az ítélet szerint bûnös foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bûncselekmény elkövetése miatt. A mostani per két éve kezdõdött, idõközben az ennek kapcsán tárgyalt esethez két másik ügyet is csatoltak. Köztük a 2010. év végi Alma utcai esetet, amikor is októkép: hirado.hu ber elején Geréb Ágnest, aki itthon gyakorlatilag az otthonszülés arcának, élharcosának számít, elõzetes letartóztatásba helyezték, miután segédkezett egy kórházon kívüli szülésnél, aminek következtében egy újszülött újraélesztésére volt szükség. Geréb Ágnes több mint két hónapot töltött elõzetes letartóztatásban, majd házi õrizet alá helyezték. A szülész-nõgyógyász és vádlott társai eljárási kegyelmet kértek március 17-én, az utolsó elõtti tárgyalási napon, ám az Index.hu portál információi szerint Schmitt Pál államfõ eddig nem döntött Geréb Ágnes kegyelmi kérvényérõl. Ha azonban a kérelmet a köztársasági elnök elutasította, annak felülvizsgálatára nem lesz mód. Ugyanakkor a kérelmezõnek lehetõsége van újabb kegyelmi kérelmet elõterjeszteni, ennek elbírálása pedig a korábbi kérelem elutasításától függetlenül történik. Az események a politika részérõl is reakciókat váltottak ki: március elején nyilvánosságra hozták az otthonszülés szabályozásáról szóló tervezetet. Mindeközben az origo.hu beszámolt róla, hogy nem jogerõsen, másodszor is felmentették a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vádja alól a MÁV Kórház volt nõgyógyászát, akinek ügyelete alatt egy szülõ nõ meghalt, egy asszony pedig életveszélyes állapotba került. Ebben az ügyben a döntést azzal indokolták, hogy a vádban szereplõ tragikus esetekben nem bizonyosodott be, hogy a történtek ok-okozati összefüggésben lennének a nõgyógyász esetleges szakmai szabályszegéseivel, vagy hogy annak mulasztása miatt következtek volna be. Ábrahám László ügyvéd megdöbbentõnek tartja, hogy a bíró súlyosabb ítéletet szabott ki, mint amilyet az ügyész a vádlottra kért. Szerinte kettõs mércét alkalmaz az igazságszolgáltatás: azokat az orvosokat nem ítéli el, „akiknek a kezei alatt a megbízhatónak vélt kórházi körülmények között anyák sora hal meg”. A Szilaj Csikó megjegyzése: a két év börtönbüntetést kiszabó bíróról, Cserni Jánosról eddigi bírói mûködése és közéleti tevékenykedése során több ízben kiderült, hogy nem idegenek tõle a hajmeresztõ – minden értelemtõl elrugaszkodott – ítéletek és eljárások. Egy ilyen fontos ügyben õt jelölni ki igazságszolgáltatónak, felér egy „szegénységi bizonyítvánnyal” az egész magyar bírói karra nézvést. (forrás: MTI, index.hu, origo.hu, Népszabadság)

Már 2045-re is van adósságunk
A magyar költségvetés hosszú távú elkötelezettsége 4512 milliárd forintra rúg, ami az idei államháztartási kiadások 32 százaléka – derül ki a Magyar Államkincstár legfrissebb összegzésébõl. A kötelezettségek 2045-ig állnak fenn, írja a Napi Gazdaság. Az idén 226 milliárd forintot kell fizetni a szerzõdések után, s ez a következõ években sem csökken 210 milliárd forint alá – ami az éves államháztartási kiadások 1,5 százaléka. Összehasonlításképpen: az államadósság törlesztésének kamatkiadása jelenleg évente ezermilliárd forinttal terheli a költségvetést. A 14 Gripen vadászgép beszerzési értéke 340 milliárd forint volt, ezt egészíti ki az 58 milliárd forint pilótaképzési program, amelyet a kanadai kiképzõközponttól rendelt meg a Magyar Honvédség. Ez utóbbi évente kétmilliárd forinttal, a Gripenek díja 30 milliárd forinttal terheli a honvédségi büdzsét a következõ években. A honvédségi beszerzésekhez fogható költségük egyedül az pppkonstrukcióban épült autópálya-programoknak van, pontosabban az M6-os autópálya számláinak, amelynek szerzõdéskori jelenértéke 502 milliárd forint. Ezt az összeget 2038-ig kell az államnak kifizetnie – a következõ tíz évben ez évi 130 milliárd forint elkülönítését követeli meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A hosszú távú kötelezettségek között találhatók még a pppkonstrukcióban épült egyetemi kollégiumok és két ppp-börtön bérleti díja is. Emellett a közigazgatási minisztérium 39 milliárd forint értékben rendelt meg a következõ évekre gépjármûeredetiség-vizsgálatokat, illetve 42 milliárd forintért okmány-elõállítási szolgáltatásokat. (forrás: Napi Gazdaság)

6

Magyar idõ
Megkezdõdött az Alkotmány öthetesre tervezett vitája
A Jobbik vezérszónoki felszólalási idejét három képviselõ között osztotta meg; Vona Gábor kijelentette: morális értelemben a parlamenti pártok közül egyedül a Jobbiknak van joga alkotmányozni. 2010 tavaszán ugyanis egyik párt sem beszélt új alkotmányról, ez kizárólag a Jobbik programjában szerepelt, vagyis a Fidesz-KDNP nem is kaphatott felhatalmazást választóitól az alkotmányozásra. A politikus a készülõ zavaros, elkapkodott alkotmány-tervezetet méltatlannak nevezte Magyarország alkotmányos hagyományaihoz, a kétharmados kormányhoz és annak szavazópolgáraihoz. Balczó Zoltán alelnök a lisszaboni szerzõdéshez csatolt 17-es nyilatkozatra hivatkozva megállapította, hogy az Európai Unió által elfogadott jogszabályok elsõbbséget élveznek a tagállamok törvényeivel szemben, és ebbe bele kell érteni azok alkotmányait is. Ezt Magyarország – szemben az Egyesült Királysággal és Lengyelországgal – elfogadta. Balczó Zoltán problémásnak nevezte a népi kezdeményezések törlését a hatalom gyakorlására vonatkozó passzusok közül, valamint az alkotmánybírák választására vonatkozó szigorításokat. Balczó Zoltán ezenkívül bírálta a konkrétumok nélküli, általános megfogalmazást a gyermekek után járó szavazati jog, a határon túli magyarok választójoga, valamint a természeti erõforrások védelme terén. Gaudi-Nagy Tamás elmondta: nem az alkotmány, hanem az alaptörvény vitája zajlik a Parlamentben. A képviselõ szerint a „Magyarország örökké szabad” gondolata kell, hogy vezérelje a törvényhozók cselekedeteit, a magyar nemzet szuverenitását pedig a Szent Korona testesíti meg, mint minden hatalom legfõbb forrása. Gaudi-Nagy Tamás szerint a kormány alkotmánykoncepciójából hiányzik: az alkotmánybírósághoz fordulás, az országgyûlés feloszlathatóságának és az államfõ közvetlen megválasztásának lehetõsége. Gaudi-Nagy Tamás – utalva egy kormánypárti képviselõ korábbi felszólalására – megerõsítette, hogy valóban vannak olyan erõk, amelyek a magyarság önrendelkezésének és anyagi javainak teljes felszámolását tûzték ki célul, ezért is lenne fontos, hogy az új alaptörvényhez kapcsolódó jogszabályokban mindenki megtalálhassa azokat a normatív, kényszerítõ rendelkezéseket, amelyek megvédik õt, és amelyek szükségesek a történelmi jogfolytonosság helyreállításához. (forrás: barikad.hu)

A HAARP okozta a japán földrengést – nukleáris bomba
Nem a hagyományos nukleáris háború van folyamatban
Vasárnap az Expolitics TV-tõl Alfred Lambremont kérdezte az atomtudós Leuren Moret. Utóbbi kifejtette, hogy Japánban a legutóbbi földrengést és nukleáris eseményeket szándékosan idézték elõ, méghozzá HAARP fegyverekkel. Az ENMOD hajtotta végre (ENMOD=Environmental Modification) csendben és észrevétlenül, hogy egy „természetes eseménynek” tûnjön. Moret geofizikus, és a Lawrence Livermore nukleáris fegyverek laboratóriumának Yucca Mountain tervén dolgozott, mígnem 1991-ben tudományos jelentést tett a Livermore csalásáról. Egyébként Berkeley város (Kalifornia) független, nemzetközi sugárzásspecialistája és környezetvédelmi biztosa. Négyszer dolgozott Japánban japán állampolgárokkal, tudósokkal és tisztviselõkkel a sugárzás és a béke kérdéseiben. Lambremont szerint egy sor földrengés-támadás irányult különbözõ nemzetekkel szemben. Együtt dolgozott Dennis Kucinichkal azért, hogy betiltsák az ilyen típusú környezet-módosítási fegyvereket. „A napokban közölték velem, a mellékelt nukleáris háború hamarosan folytatódni fog...” – közölte. Deborah Dupre – emberjogi aktivista (forrás: http://www.examiner.com/human-rights-innational/haarp-caused-japanese-earthquake-nuclear-bombvideo. Részletek.)

Az iráni elnök szerint a Nyugat nem tanul
Megismétli korábbi hibáit a nyugati koalíció a líbiai beavatkozás során – mondta Mahmud Ahmedinedzsád iráni elnök, amikor fogadta a perzsa újév alkalmából a környezõ országok Teheránba látogató államfõit. „Ahol szükségesnek látják, az Egyesült Államok és szövetségesei a despoták oldalára állnak, majd amikor szükségesnek látják, feláldozzák õket saját érdekeikért” – célzott Moamer Kadhafira és a most ellene folytatott légicsapásokra Mahmud Ahmedinedzsád. Bár a szövetségeseknek az iráni elnök szerint Irak és Afganisztán lakóitól és a háborúk során a nyugatiak ellen kialakuló gyûlöletbõl is lett volna módjuk tanulni, mégis megismétlik ugyanazokat a hibákat, mint korábban. “Különbözõ ürügyekkel ártatlan civileket bombáznak, és lerombolják más országok infrastruktúráját, csak hogy uralkodhassanak” - mondta a keményvonalas politikus, aki szerint a nyugati hatalmak csak olcsó energiaforrásokat akarnak maguknak biztosítani, ezért háborúznak Líbiában is. A Nowruz, a perzsa újév megünneplésére Teheránba érkezett Dzsalal Talabani iraki, Hamid Karzai afganisztáni, Emomali Rakhmon tádzsik, Szerzs Szargiszjan örmény és Gurbanguli Berdimuhamedov türkmén államfõ. A perzsa újév során egyébként a télbõl a tavaszba fordulást ünneplik. (forrás: MTI)

Ár? Bér!
(rövid részlet) A magyar foglalkoztatottak átlagos termelékenysége eléri a leggazdagabb nyugati országokénak a 66 százalékát, a bérei azonban azokénak a 22 százalékán állnak. Mindezek után nem azon kell csodálkozni, hogy katasztrofális a magyar társadalom népesedési és egészségi állapota, és hogy aki csak teheti, egyre komolyabban veszi fontolóra az ország végleges elhagyását, hanem azon, hogy mindez még nem vezetett komplex reprodukciós katasztrófához. Látnunk kell azonban, hogy e katasztrófa körvonalai egyre élesebb kontúrokkal bontakoznak ki a hétköznapok mind brutálisabb történései során. És persze lehet ezeket a történéseket az „egyedi eset, nem kell ebbõl általánosítani” kategóriába sorolni, de ezzel csak tovább erõsítjük a fenyegetést. És persze lehet az egyre jobban elmélyülõ nyomorúságért magukat a nyomorultakat okolni, és saját nyomorúságuk minden terhét továbbra is rájuk hárítani. Fõként azért lehet, mert, mondjuk ki, semmiféle realitása nincs a lázadásnak. Az elnyomorított alsó negyven százaléknak nincs semmilyen használható tudása a helyzetérõl, és nincs semmilyen elképzelése kifosztottságának okairól, felszámolásának lehetséges útjairól. Nincsenek szervezetei, nincsenek a szervezkedéshez szükséges anyagi és szellemi erõforrásai, egyszóval nem konfliktusképes. A rendszerváltás uralmi elitjeinek tehát nem kell lázadástól, társadalmi robbanástól tartaniuk. Bogár László (forrás: MHO)

EU: lehet kereszt a falon
Az Európai Emberjogi Bíróságnak megjött az esze. Igaz, másodfokra kellett vinni, de elértük, hogy kimondta: nem sérti az emberi jogokat, ha az olasz állami iskolákban, a hagyományokat követve, kereszt van a falon. Elértük, mondom nem kis büszkeséggel, mert a magam személyében is beléptem a perbe, s amint kormányra kerültünk, a KDNP javaslatára a magyar Kormány is nyilatkozatban támogatta Olaszországot. (A határidõk miatt Magyarország már nem társulhatott a fellebbezéshez.) Öröm ez tehát, még akkor is, ha valójában botrány, hogy az elsõ fokot elvesztettük. Az öröm akkor lenne teljes, ha a keresztet az iskolákban, a kórtermekben, hivatalos helyiségekben és a lakásokban az európai ember nem hagyománynak, hanem élõ vallási jelképnek tekintené. Ettõl azonban még messze vagyunk. De talán már nem távolodunk. Surján László (forrás: Magyar-Hon-Lap)

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

7

Gazdálkodó

Múlt és jövõ között
Az alábbi írást Magyaródy Szabolcstól, Kanadából kaptam a minap. Olyan gondolatokat, ötleteket és javaslatokat tartalmaz, melyek bármely magyar faluban könnyûszerrel megvalósíthatóak lennének. A legfontosabb dolog, ami mindehhez szükségeltetne: az ÖSSZEFOGÁS. Tudom, hogy Kanada hallatán többen úgy gondolják, és Magyaródy Szabolcs talán meg is fogalmazzák magukban, hogy: „Persze, onnan könnyen beszél bárki; éljen itt, és megtudja.“ S talán még cifrábbakat is. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy M. Szabolcs a maga több mint 80 évével, tökéletesen ismeri az itthoni viszonyokat. Évente hazalátogat, s ha teheti, ezt többször megteszi. Hazai tartózkodása sem Balaton-parti nyaralással telik, hanem vonattal, autóbusszal járja az országot, és ahova elhívják, szívesen megy elõadást tartani, beszélgetni a magyar jövõrõl, feladatainkról. Lelkesíti, összefogásra buzdítja hallgatóságát, és megosztja gondolatait arról, mit tehetnénk mi, itthoniak, saját magunkért. Azaz elveti a magot. S hogy mi ezt gondozzuk-e vagy sem, az más kérdés. Magyaródy Szabolcs író, könyvkiadó. Neki és az általa vezetett kanadai székhelyû Hunyadi Mátyás Munkaközösségnek köszönhetõen számos követségre, egyetemi könyvtárba, oktatókhoz, professzorokhoz, kutatókhoz, politikai és gazdasági közéleti szereplõhöz és médiához jutottak el a tízezres számban kiadott, a hiteles magyar történelmet bemutató írások, tanulmányokat tartalmazó könyvek és CD-k. Wass Alberthez hasonlóan évtizedek óta folyamatosan tájékoztatja a „külföldet” Trianon igaztalanságáról, a meghamisított és elhallgatott magyar történelemrõl, továbbá javaslatokon dolgozik, hogyan változtathatnánk mi a saját sorsunkon. Mindezek rövid összefoglalójaként szerkesztette meg azt a kis kézikönyvet, amelynek minden magyar politikai döntéshozó zsebében ott kellene lapulnia. Szabolcs bácsi mindemellett ifjúkora óta cserkész, a kanadai Hamilton város cserkészszövetségének vezetõje, „öregcserkész”. Talán innen adódik, hogy roppant szívós és kitartó… Vajon mi is azok vagyunk-e?

ÖNELLÁTÓ FALU
Gyõzött a polgári összefogás, méghozzá kétharmados többséggel, 2010 tavaszán. Nagy volt az öröm az egész országban és a határokon túl is. Ezzel együtt az elvárások is nagyok, de a lehetõségek erõsen korlátozottak. Az úgynevezett „szocialista” kormány által hátrahagyott hatalmas adósságtömeg erõsen gúzsba köti a kormány kezét. Így jó néhány év szükséges az államháztartás egyensúlyának beállításához és az általános életszínvonal valamelyes emeléséhez. A falu, különösen az ország keleti és délnyugati részében, nem számíthat gyors és nagyarányú fejlõdésre. Így a megvalósítható ötletekért, tervekért vissza kell térnünk a XX. század harmincas éveinek elejére. A két világháború közötti idõszakban a magyar szellemi élet vezetõ gondolkodói, mint Szabó Dezsõ és Németh László vagy akár Veres Péter is, a magyar megújulás zálogának tekintették az erõs, mûvelt, magyar paraszttársadalmat. Ettõl várták a magyar középosztály megújulását is. Az elmúlt fél évszázadban legfeljebb a falukutatókról lehetett megemlékezni, de a KALOT és más szervezetekrõl egy szót sem volt szabad kiejteni vagy leírni. Holott ez és hasonló protestáns szervezetek már tízezer számra képezték ki a földdel továbbra is kapcsolatban maradó fiatalokat a modern termelési tudományokra. 1945ben már százezer tagja volt a Kalotnak. Népfõiskoláikon ezrével képezték a parasztság jövendõ vezetõit és egyéni gazdálkodóit. Amint a kommunisták átvették a hatalmat, azonnal szétverték az egész szervezetet, a vezetõit, Kerkai páterrel együtt bebörtönözték, mert a kollektivizálás útjában állottak. Ugyancsak szétverték a Hangyát és a takarékpénztári szervezeteket. Mivel a paraszti életformát, a kis- és törpebirtokok kezelésének mûvészetét, tudományát megsemmisítették, más utakat kell keresnünk az elöregedõ, elnéptelenedõ, a postától, vasúttól, iskolától megfosztott, a központoktól távol esõ falvak számára. A „szoclib” kormány politikája a nagyüzemeknek, a külföldi betelepülõknek és a multiknak kedvezett. A kis- és középvállalkozásokat ellehetetlenítették káros adópolitikával s az EU-s pénzek eltérítésével. Ezzel akarták megszüntetni a magyar falvakat, szaporítván a gyökértelen és könnyen irányítható, segélyen élõ, tehát függõségben tartható városi proletáriátus sorait.

sadalmi munkát kívánnának folytatni. Mindez törvény adta jog és lehetõség, sõt, kötelesség! Minden lehetõséget ki kell használni, amit a nagypolitika, azaz az EU és a mindenkori kormány biztosít a falunak. Az nem lesz sok, mert az elõzõ kormányok csak a nagybirtokokat és a tsz-eket segítették. Más kormányok inkább a középbirtokokban látják a jövõ útját. A törpe- és kisbirtokokkal nem sokat törõdnek. Ezért a falunak elsõsorban magára kell számítania. A multikkal, óriásvállalatokkal nem lehet megbirkózni, csak „földközeli” eszközökkel, amelyekbe nem kifizetõdõ belekötni, nem lehet ellehetetleníteni. Tehát elsõsorban helyi vállalkozásokról, szövetkezésekrõl lehet szó. Alakíts, vagy ha már van, pártold az újraéledõ Hangya szövetkezeteket. A falu szövetkezetének haszna a magyar zsebekben marad. Segít a beszerzésben és az értékesítésben, de nem avatkozik a gazdálkodási terveidbe, a kivitelezésbe. ’45 elõtt minden faluban volt kitûnõen mûködõ Hangya szövetkezet. Alakíts hitelszövetkezeteket! A külföldi kezekbe átjátszott bankok haszna kimegy Magyarországról. Csak a saját hasznukkal törõdnek, fütyülnek a te érdekeidre. Ne gazdagítsd a külföldet, pártold a még magyar kézben maradt kis bankjainkat és hitelszövetkezeteinket! Egyes bankok szándékosan tettek tönkre jó magyar cégeket, hogy azokat nagy haszonnal idegenek kezére játszhassák át. Ezekben nem szabad hinnünk, vidd át a pénzed egy másik – lehetõleg magyar bankba vagy államilag garantált hitelszövetkezetbe!

Néhány könnyen, olcsón megvalósítható ötlet:
A háború alatt egyszerû kis olajütõk és darálók (kalapácsmalom) mûködtek a falvakban. Rendszerint jelenlétedben végezték a munkát, így biztos lehettél a minõségben és mennyiségben egyaránt! Ezek képesek több falu vagy egy járás szükségleteit versenyképesen ellátni. Ha falun, kisvárosban élsz, ne végy gyárilag „készített” tejterméket, minden természet adta tápértéktõl megfosztott lisztet, kenyeret. Minden általuk forgalmazott áruban adalékanyagok vannak, amelyek károsak lehetnek szervezetünkre. A régi (szeparátoros) tejcsarnokokat újra kell szervezni. A tejszín könnyebben szállítható és jó áron értékesíthetõ a nagyvárosokban. Helyileg akár vajat is köpülhetünk a tejszínbõl, házilag is elõállítható köpülõgépekkel. A falu vagy kisváros tejtermék-ellátottságát helyileg kell biztosítani. A tejesgazdák takarmányt, más élelmiszereket, munkaerõt kaphatnak a régen elfeledett valódi tehéntejért. Ha meggyõzésre van szükséged, olvasd el a csomagra nyomtatott ismertetõt, amely felsorolja a multik szupermarketeiben árusított „tej” vagy „reggeli ital” összetevõit! Kenyeret magad is tudsz sütni, aránylag olcsó elektromos sütõvel. Sok helyen a régi kemencék is használható állapotban vannak vagy helyreállíthatók. A malomban õrölt értékes tönkölybúzából régi minõségû, ízû, teljes tápértékû kenyeret tudsz sütni.

Hogyan menthetjük meg a falut?
A köz- és vagyonbiztonság központi kérdéssé vált Az élet és vagyon elleni bûntények napirenden vannak. A rendõrség képtelen megbirkózni a feladatával, ezért velük együttmûködve más eszközökhöz kell nyúlni. Kézenfekvõ lenne a már sok helyen mûködõ polgárõrség továbbfejlesztése. Az általános hadkötelezettség eltörlésével hiányzó fegyelmet, egészséges életszemléletet, sportszerû kiképzést és egy értékes életformát tanítana fiataljainknak, akik az otthonmaradást választották, és hasznos tár-

8

Gazdálkodó
Búzát és kukoricát nyilván azoknak érdemes termelni, akik maguk sütik a kenyeret és állataikat akarják etetni. Másoknak át kellene állni az ipari és gyógynövények termelésére, gyûjtésére. A kanadai Ontario tartomány az elvesztett dohánypiac pótlására, a ginseng nevû keleti gyógynövény termelésére állította át a mezõgazdaságot. Ez nagyszerûen mûködik, és komoly jövedelemhez juttatja a farmereket. Ezt nálunk is meg lehetne honosítani. A kiemelkedõ minõségû, akár kisiparilag elõállított lekvárt is magas áron lehetne értékesíteni a nyugati csemegeüzletekben, az internet segítségével. A magyar kajszibarack-, szilva- és meggylekvárnak nincs párja. A gazdag nyugatiak szívesen fizetnek magas árat a minõségi és szépen csomagolt áruért. A gyógynövényeket gondos kezelés, osztályozás, kezelés és csomagolás után szintén eredményesen lehetne árusítani a nyugati üzletekben. Itt is a nagykereskedõk és az exportõrök kiiktatásával kell az értékesítést megszervezni az internet segítségével. Quinoa. Vannak olyan haszonnövények, amelyeket érdemes meghonosítani nálunk is. Jó példa erre a quinoa (ejtsd: kinoa). Ez a dél-amerikai, fõleg Bolíviában termesztett növény kitûnõen állja a szárazságot és a hideget. Rendkívül magas sikér-, vitamin- és nyomelemtartalma miatt akár anyatej helyett is használható. Annyira divatba jött a gazdagabb északi országokban, hogy a bolíviai kisparasztok magas áron eladják, és a gyermekeiket a sokkal olcsóbb rizszsel táplálják, ami egészségügyi problémákkal jár. Itt újból meg kell említenünk a tönkölyt is, melynek igazolt lisztjét szépen csomagolva, plombálva, szintén magasabb áron lehetne forgalmazni külföldön is, a minõségi árut forgalmazó fûszer- és csemegeüzletekben is.

Értékesítés
Amirõl a mostani generációk már nem tudnak: a háború alatti „Jurcsek terv” már hagyott valamit a termelõk kezében, amit kézen-közön árusíthattak is. Minden budapesti és más városi család „felfedezte” régen elfelejtett vidéki rokonait. Az élelmiszerhiányon ezeknek a rokonoknak a segítségével enyhítettek. Ezt békeidõben is meg lehet oldani. Sokan csinálják is. Barátaim a drága és bizonytalan származású bor helyett vidékre mennek a kannáikkal, s tisztességes – mindkét fél számára kielégítõ áron szerzik be a valódi bort. Ezt meg lehet csinálni minden tartós élelmiszerrel. Kolbász, sonka, szalonna, alma, sajt, dió, mák, „parlagi”csirke. Így jól jár mindenki, mert elfogadható áron minõségi élelmiszerhez jut a vevõ, és a termelõ is munkájához mért haszonhoz jut. A krumpli, hagyma, zöldség eltartása, raktározása már helyet igényel, de sokan meg tudják venni ezeket a „menetrend szerinti” helyen és idõben megjelenõ teherautókról. Mindez csak szervezés és ismeretség, rokonság kérdése.

Energia
Sok olyan „isten háta mögötti” falu és tanya van hazánkban, amelyeknek az áramszolgáltatásba kapcsolása elérhetetlen összegbe kerül. Ott is van olcsó megoldás: a világítás, melegvíz és fûtés terén.

Néhány, falvakon olcsón megvalósítható ötlet:
a) Az aránylag olcsó PVC csõspirál nyáron a déli fekvésû háztetõn vízmelegítésre alkalmas. Feketére festett, állványokra helyezett benzineshordó vízmelegítõket már sok helyen lehet látni. b) Kis szélmotorral vagy napelemekkel töltött 12 voltos telep, a hihetetlen alacsony fogyasztású és tartós LED égõkkel való világításra alkalmas. A szélkereket magunk is összetákolhatjuk. Autóroncsból kiemelhetjük a váltóáramú generátort és a telep töltéséhez szükséges berendezést. A tervrajzokat levehetjük az internetrõl is. c) Kenyér- és hússütésre is használható, olcsón elkészíthetõ a napkemence. A Google keresõben számtalan készítési tervet találhatunk. Szélmotorral vagy a mind olcsóbbá váló, esetleg hazai gyártmányú „thin film” (vékony rétegû) napelemekkel termelt árammal fûtött kemence, cserépkályha segít fûteni a házat, lakást, melegíti a vizet. d) A jól szigetelt ház rengeteg fûtõanyagot, tehát pénzt takarít meg. Télen melegen, nyáron hûvösen tartja az otthonodat. e) A fák telepítése is sokat segít: Bokrokat és fenyõket ültessünk szélvédõnek a házunk északi oldalán, délen pedig lombos fákat a nyári árnyékolásért, téli napsütésért. Rövidesen magyar viszonyokra alkalmazott szélmotor- és napkemence-tervrajzokat is felteszünk a honlapunkra. Ezen ötletek megvalósításához nem kell sok pénz. Falunként egy-két ügyes, képzett szervezõ csodákra lenne képes. Ne várjunk a kormányzati sült galambra! Rendezkedjünk be a cserekereskedelemre és helyi kibocsájtású pénzre épülõ önellátásra. Akinek van az ország keleti felében vagy Dél-Dunántúlon falusi vagy kisvárosi rokona, ismerõse, küldje el neki ezt a cikket. Ha csak egy falut mentünk meg vele, már tettünk valamit hazánkért és népünkért. (forrás: A HOLLÓ 105 SZ. ÖCCS HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION http://www.hungarianhistory.com) Amelyik MSz-csoport szeretné meghívni Magyaródy Szabolcsot elõadásra, beszélgetésre, április vagy május hó folyamán lesz rá lehetõsége, ugyanis néhány hétre ismét hazalátogat. Ez irányú szándékukat jelezhetik a Szilaj Csikó c. lap elektronikus címén. K. Mezõ Szilvia

Állattartás
A multik célja a beszerzési és eladási ár közötti árrés tágítása, a minél nagyobb haszon érdekében. Ha az állattartó vásárolja a takarmányt, tönkre fog menni, mert a gabona-nagykereskedõk csakis olcsón hajlandók vásárolni, de fél év múlva már hatalmas haszonnal adják tovább az árut. Ehhez járul még az üzemanyag árának állandó emelkedése is. Az egyedüli megoldás a saját takarmány elõállítása. Ebben a problémában segíthet a Hangya szövetkezet is, ha terménykereskedéssel és tárolással is foglalkozik.

Pénz nélküli kereskedelem
A cserekereskedelem mûködõképes, fõleg a kívül esõ falvakban, a termõföld összetételét figyelembe vevõ szakosodott termelés segítségével. Elszámolásnál használható a háború alatti beszolgáltatási pontrendszer modernizált változata. A falu vagy járás, város, megye akár saját, helyben használható pénzt is bocsájthat ki. Lehet, hogy a törvények szerint azt kuponnak vagy utalványnak nevezik, a lényeg az elfogadottságon nyugszik. A harmincas évek elején, a nagy gazdasági válság idején az USAban hatalmas méreteket öltött a „pontrendszerre” alapozott mozgalom, millióknak adott túlélési lehetõséget ez a pénz nélküli cserekereskedelem. Az ipari központoktól távol esõ magyar falvak egyedüli reménysége egy hasonló mozgalom megteremtése. Amerikában (Itex) és Kanadában (Quebec tartományban) ma is elterjedt a cserekereskedelem. Igyekezni kellene kézbe venni a mezõgazdasági feldolgozó ipart, szövetkezeti alapon. A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó ipari vállalatokat sorban szüntetik meg a multik. Ha azok a termelõeszközöket elviszik vagy megsemmisítik, nem jelent tragédiát, ha a szakértelem és a szakvezetési szerkezet megmarad. Arra fel lehet építeni egy új vállalatot, modernebb, nagyobb teljesítményû gépekkel. Hizlaljunk disznót felesben a városi rokonainkkal, barátainkkal! Ha az egészet sonkának, kolbásznak dolgozzuk fel, akkor is jobban járunk, mintha üzletben vásárolnánk – a talán lejárt szavatosságú húsból készült, szójás, tejporos, sós vízzel telepréselt és ártalmas adalékanyagokat tartalmazó selejt árut. Bezárták az iskolát, postát, egészségházat? Ha az ingatlanok és a felszerelés megmarad, sok budapesti és más városi nyugalmazott tanító, postás, egészségügyi dolgozó vállalna munkát falun, lakás-ellátás fejében!!! Ezzel mérsékelni tudná megélhetési gondjait, és a hasznos tevékenység meghosszabbítaná életét.

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

9

Új történelem

Alkotmány-vita

A népfölségrõl és a jogfolytonosságról…
Elõzmény: A Magyarok Szövetsége, s maga a Szilaj Csikó is – átérezve az ügy történelmi jelentõségét – sokat foglalkozik az „alkotmányozás” felvetette kérdésekkel. Egyik-másik részletet illetõen még a munkatársaink is vitába szálltak egymással. Ennek a gyümölcse a múltunkat nem éppen „akadémikusan”értékelõ alábbi írás. – a szerk.
Az elsõ szóbahozott kérdés a „nép” vagy „népfölség” szerepe a Szent Koronával kapcsolatosan. A népnek akkor lehetne elsõdleges szerepe, ha a Szent Koronát a nép alkotta volna meg. Mind a Szt. K., mind a nép eredete némileg a homályba vész, de magam részérõl hihetõnek tartom Badinyi J. F. állítását, mely szerint a Szt. K. Atilla királyunk fejére készült egy kaukázusi ötvösmûhelyben. Ez korántsem zárja azt ki, hogy a koronát angyalok hozták volna, és Atilla életébõl azt is láthatjuk, milyen céllal. Majd hosszabb agónia után Szent István felajánlotta a Szent Koronát (önmagát, Stephanus=koszorú ) Szûz Máriának. Õ is vállalta tehát azt a „világtanítói” szerepet, melyet az égbõl kapott. A Szt. K-nak nem az a lényege, hogy általa a király és a nemzet együtt uralkodik (kin, min és egyáltalán miért?), hanem a lényeg az a feladat, amelyet az emberekre, a királyra és a nemzetre együtt ró. Ebben a közös munkában a Szt. K-val koronázott királyé a felelõsség, õ áll közvetlen kapcsolatban a teremtõvel. A nemzet (nép) feladata, felelõssége, hogy a király személyében megtestesült isteni elrendelést végrehajtsa. Felelõsséget csak olyan ember viselhet, aki az arcát, nevét adja cselekedetéhez. A „népnek” ilyen arca, nevenincs, így felelõsséget sem vállalhat. Ha vállalhatna, például léteznének bûnös népek. Bár a történelemben találunk rá példát jócskán, hogy egy-egy népet egészében véve bûnösnek bélyegeznek meg, igazságérzetünk csak-csak berzenkedik az ilyen bélyeg ellen. Továbbá a Szent Korona által kivetett feladat nálunk nem alku tárgya. (Az egy másik nép fiainak sajátja, lásd: Jónás; Hegedûs a háztetõn…) És mi a helyzet az ellenállási joggal? Akárhogy nézem is, ez már alkudozás, biztosítékkeresés. Lehet szerepe, de nem szociális védõhálóként, hanem csak akkor, ha királyunk – üdvösségét kockára téve – elhagyná õrhelyét, veszélyeztetve a magyarság „világtanító” szerepét. Ugye, milyen messzire kerültünk ettõl a vállalástól?! Visszatérve a „népfölség” kifejezéshez, ha jól tudom, valamikor a 18–19. század forradalmai idején keletkezett. A NÉP NEVÉBEN! Hivatkozási alapnak kitûnõ, mert a nép nemigen fogja számonkérni vagy akár csak felfogni a nevében elkövetett cselekedeteket. A nép körében ki tud ma arról, hogy pl. Kossuth Lajos milyen viszonyban volt a Sz. K.val? Szemere Bertalantól tudjuk, hogy Kossuth és hitvese tükör elõtt próbálgatták, vajon hogyan áll nekik a palást, a korona. Felesége, társaságban többször próbálkozott: Lajosomnak kellene a királynak lennie. Bár a Kossuth-címer koronátlan, és az államformát is álladalomra cserélte volna, a királyság hazai fennmaradását mégsem tartotta elképzelhetetlennek. Ezt jelzi az elõbbi családi epizód, valamint az is, hogy emigrációja kései éveiben Ferenc József magyar királyi méltósága ellen sem emelt kifogást. Egy feltételt kötött volna csak ki: Ferenc József mondjon le császári címérõl. A forradalom bukásakor Szent Koronánkat az orosz cárnak ajánlotta fel, azt remélvén ettõl, hogy megbonthatja vele az orosz–osztrák szövetséget. Majd többektõl kikosarazván egészen egy grófig, Paskievicsig (Varsó hercege) jutott a felajánlkozásban, de nála sem járt sikerrel. Hetven évvel késõbb már ennyit sem ér a koronánk, Kun Béla egy bécsi zálogházban hagyta volna. A Szt. Korona amíg szent volt, ábrázolhatatlan volt, csak koronázáskor kerülhetett elõ. Énúgy vélem, ezektõl az idõktõl hanyatlik ereje. A másik téma pedig, amelyet feszegettünk: honnan nem jogfolytonos az alkotmány? Miként az egyik hozzászóló írta: mindez a 44 márciusi német megszállástól igaz, magyarul alkotmányunk hatálya azóta van felfüggesztve. És bár én tényként kezeltem, amít írtam, a szovjet megszállástól való datálást, mégis figyelmeztetett: vigyázzak, az érzelmeim ne csaljanak meg! Rendben… De elõször azt kérdezném: melyik magyar, a mi általunk felelõsnek ítélt nemzet-, országvagy bármilyen gyûlés mondta azt ki, hogy történelmi alkotmányunk a 44 márciusi dátumtól felfüggesztetett? Tudtommal ilyen nincs, ezért ezt ne kezeljük tényként. A magyarországi német csapatösszevonás (megszállás) márciusban valóban megtörtént, de ez háborús helyzet. Magyarország a Német Birodalom szövetségese, a front közelített. Mindenesetre Horthy és az országgyûlés a helyén maradt. Horthy még fél évig. Hogy érzékeltessem az ország helyzetét, álljon itt néhány adat az akkori jelenbõl: – március végére a szovjet Vörös Hadsereg a Kárpátok közvetlen elõteréig nyomul – április 3-tól rendszeresen bombázzák az angol gépek Budapest nagyüzemeit – július 2. Súlyos bombatámadás éri a magyar ipar és közlekedés olyan centrumait, mint Gyõr, Komárom és Szolnok – augusztus 26. A Kárpátokban, az Uzpatak Uzvölgyi (másként Kistölgyesi vagy Kõkerti) szorosában, Csíkszentmártontól keletre, Kászontól északra napokon át tartó, heves magyar-szovjet összecsapások kezdõdnek. – augusztus utolsó és szeptember elsõ napjaiban az augusztus 23-i román kiugrás miatt a székelyföli, kárpáti határvonal mentén is végig fellobbannak a harcok: elõbb az Ojtozi- és a Gyimesi-szorosban, szeptember 4-én a Békás-szorosban is. – szeptember 5. A 25. magyar gyalog- és a 2. páncélos hadosztály a Kolozsvár-Torda vonalon Dél-Erdélybe tör, hogy dél felõl is a Kárpátok vonalában védekezhessen. A támadás hamarosan elakad, s a 2. Ukrán Front csapatai Havasalföld felõl bevonulnak DélErdélybe. – szeptember 8. A szovjet és román csapatok bevonulnak Sepsiszentgyörgyre. – szeptember 11. A szovjet csapatok bevonulnak Csíkszeredába. – szeptember 12. Románia fegyverszüneti szerzõdést köt Moszkvában. A Szovjetunió nem ismeri el a bécsi döntéseket, de Erdély kérdése látszólag még nyitva maradhat. A szerzõdés 19. cikkelye így szól: „Erdélyt vagy annak nagyobb részét vissza kell adni Romániának, feltéve, ha ezt a békeszerzõdés is megerõsíti.” – szeptember 13. Kezdetét veszi a tordai csata, melyben a 2. magyar hadsereg hetekig feltartóztatja a szovjet-román erõket. – szeptember 14. A 4. Ukrán Front csapatai az északi és keleti Kárpátokban támadnak az Árpád-vonal állásai ellen, s ugyanakkor a honvédség megkezdi a Székelyföld kiürítését. – szeptember 23. A Vörös Hadsereg egységei Csongrád és Békés vármegye területén átlépik a magyar-román határt. – október elején a Székelyföldön sorozatos túlkapások, atrocitások közepette viszszaállítják a román királyi közigazgatást. – október 6. A 2. Ukrán Front egységei Észak-Erdély és a Tiszántúl felé törve Aradnál szétszórják a 3. magyar hadsereg alakulatait. – október 15. Horthy Miklós kormányzó másnap Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezetõjét nevezi ki miniszterelnökké, aztán lemond. – október folyamán a magyar hadsereg kiüríti a Bácskát, s a Vörös Hadsereg nyomában bevonul Tito partizánhadserege. Kezdetét veszi a délvidéki vérengzés. – október 20. A Vörös Hadsereg elfoglalja Debrecent, két nap múlva megalakul a Magyar Kommunista Párt debreceni szervezete. – november 23. A londoni emigráns csehszlovák kormány engedélyt kér a három gyõztes nagyhatalomtól, hogy a háború után a felvidéki, szlovákiai magyarságot teljes egészében, az utolsó emberig kitelepíthesse. (forrás: Száraz M. György: Jaj, hol a múltunk?; Helikon 2005) Ehhez a márciustól késõ õszig tartó idõszakhoz tartozik az is, hogy Erdélyben a Maniugárdisták ezerszámra ölték a magyarokat, Délvidéken tízezerszámra Tito partizánjai. És közelített a front Budapesthez. Milyen alkotmány nincs érvényben?! Az írott, íratlan törvényeknek ki nem felelt meg? Azok, akik az utolsó csepp vérükkel

10

védték a hazát? Horthy ugyan titkos tárgyalásokat kezdett a szövetségesek „közönye” után a szovjetekkel, szerbekkel, a valóban megszálló, népirtó csapatokkal. De milyen békére számíthattunk? A „románok a Tiszáig” békéjére, szamuely, kunbéla országára? Ebben a helyzetben vette át Szálasi a hatalmat Horthytól. Szálasi maga is katona volt, vezérkari õrnagy, bár 34-ben politikai tervei miatt kérte nyugdíjazását. Õszintén tisztelte, sõt szerette Horthyt. De azt látta, hogy Horthy (öreg, beteg, fiát vesztett, másik fia német fogságban) már nem volt képes ezt a válságos helyzetet kezelni. És most utalnék az oly sokat hangoztatott ellenállási jogra. Ha az uralkodó nem képes a Szent Korona szellemében ellátni feladatát, vagy pedig ellene tesz és evvel az ország kárára van, vesztét okozhatja, akkor a cselekvõnek joga, sõt kötelessége ellenállni! Ugye milyen ingoványos terület ez? Ám Szálasinak pontos elképzelése volt a jogfolytonosságról: (részletek Szálasi életrajzából) „A magyar közjogi viszonyokat jobban ismer? Szálasi ennek azzal vetett ellent, hogy az ország szuverenitása nem az Államf? személyében, hanem a Szt. Korona tárgyi valóságában testesül meg, tehát egy szökés esetén csak arra kell ügyelni, hogy Horthyék ne vigyék magukkal a koronázási ékszereket. A magyar alkotmány különlegessége abban van, hogy csak az Államfõés a Nemzet együtt teszik ki azt a szuverenitást, amit a Szt. Korona testesít meg, ebb?l fakadóan ahol a Korona van, ott van a függetlenség is. Mindezek alátámasztása érdekében Szálasi történelmi példákkal élt; Kossuth Lajos 1849-es emigrálását, majd IV. (Habsburg) Károly 1918-as visszavonulását említve, hiszen mindkét esetben kiesett az Államf? személye, és csak a Szt. Korona jelenléte biztosíthatta az állami szuverenitást.” „Ennek birtokában a parlamenti többséget magunkénak tudjuk, és így a nemzetiszocialista kibontakozás a parlamenti Nemzeti Szövetség többsége útján alkotmányosan a legteljesebben biztosítva van.” (Szálasi naplója) A németekkel folytatott tárgyalásokban Szálasi jelentõs sikereket könyvelhetett el, mivel sikerült a német követre kényszerítenie akaratát a külügyi tárca, a koronaõrség, valamint több más fontos tisztség személyi megközelítésében. „Az átállítás menete: elsõ lehetõség: 1. az új kormány kinevezése a Kormányzó által; 2. az új kormány leteszi az esküt a Kormányzó kezébe; 3. a Kormányzó lemond, aláírja a Lemondási Nyilatkozatot; 4. az 1937: XIX. tc. alapján összeül az országtanács; a Kormányzó tisztét nem tölti be a Kormányzó régi érdemeire való hivatkozással, hanem a Nádor a tisztségének betöltésére utasítja az országgyûlést, az országtanács határozatának keltétõl számított nyolc napon belül; 5. a Nádor megválasztása az országgyûlés által; 6. eskütétel a Nádor kezébe;

második lehetõség: 1. a Kormányzó lemond, aláírja a Lemondási Nyilatkozatot; 2. az új kormány tagjai a Kormányzó által átmenetileg a kormányzói jogkörrel felruházott m. kir. Miniszterelnök kezébe teszik az esküt; 3. mint a fels?terv 4. pontja, a többi, mint a felsõterv 5. és 6. pontja. A II. részhez csatolva volt a kormányzói Lemondási Nyilatkozat, ebben Horthy megrendült egészségi állapota és elõrehaladott kora szerepelt indokként. Az is ki volt kötve, hogy a fentiekbõl adódó lemondás után az egykori államfõnem ajánl és nem is nevez ki utódot vagy helyettest, viszont „az alkotmány keretei között történõrendezéséig az államügyek vitelét és a Legfelsõbb Hadúr teljes jogkörét a m. kir. miniszterelnökre, Szálasi Ferencre ruházom.” „A hatalomátvétel a Vár ostroma során elesett német katonák és a tulajdonképpen a kötelességüket teljesítõmagyar testõrök, valamint néhány horthysta funkcionárius értelmetlen áldozata miatt véresen zajlott le. A hatalom átadásának jogi formáját ugyanakkor meglehetõs homály fedi, mivel minden oldal csak a maga igazát védi. Horthy emlékirataiban csak a németeket és a hungaristákat szidja, az emigráns hungarista történetírók viszont nagyon is szégyenlõsek az erõszakos cselekmények miatt. Tény viszont, hogy Horthy aláírta a lemondási okmányt, valamint azt is, hogy Szálasi az utóda. Így tehát úgy de facto, mint de jure Szálasi Ferenc lett az ország elsõembere.” „Az államfõi jogok gyakorlásáról az okt. 27re összehívott országtanács döntött, amit Szöllõsi hívott össze az 1937. évi 19. sz. törvénycikk értelmében. Ezt a szervezetet a kormányzói szék megüresedése esetére hívták életre, így most betölthette funkcióját. Az ülésen részt vett br. Perényi Zsigmond koronaõr és a felsõház elnöke, Tasnádi Nagy András képviselõházi elnök, Serédy Jusztinián hercegprímás, Jakab Mihály a Kúria másodelnöke, Balás Kornél, a Közigazgatási Bíróság másodelnöke. Az országtanács elfogadta a hungaristák azon javaslatát, hogy a kormányzóválasztást az ország egy részének hadmûveleti területté válása miatt elhalasszák. Az államfõi jogokat átmenetileg ruházták Szálasira, mint ahogy annak idején Horthy is „ideiglenesen” lett kormányzó. Azzal, hogy a magas rangú közjogi méltóságok leültek tárgyalni a nyilas politikusokkal, együttmûködési hajlandóságukat is jól jelzi. Szó sem lehetett tehát nagyarányú megfélemlítésrõl vagy egyéb piszkos üzelmekrõl, mert akinek félnivalója volt vagy nem akart együttm?ködni az új kormánnyal, már korábban elhatárolódott vagy elmenekült.” „Én, Szálasi Ferenc, az államügyeket ideiglenesen vezetõm. kir. miniszterelnök esküszöm az egy élõIstenre, minden Szentjeire, és hitemre fogadom, ígérem: hogy Magyarországhoz hûleszek, az ország törvényeit megtartom és megtartatom, a törvény rendeletei szerint híven legnagyobb gonddal azon leszek, hogy Magyarország összes jogai, szabadsága és területe csorbulást vagy rövidséget ne szenvedjenek, sõt szilárdan

megõriztessenek és fenntartassanak. Senki iránt részrehajlással nem viseltetem és egyedül a méltányosságot követendem – végre mindazt teendem, mi hûés hites miniszterelnökhöz illik –, mi tõle megkívántatik, mi a becsületességgel megegyezik. Valamint pedig jelenleg Magyarország határán belül vagy kívül semmi titkos társaságnak, titkos szövetkezésnek tagja nem vagyok, úgy a jövendõre is magamat ily nemû szövetségre semmi szín alatt nem avatom. Isten engem úgy segéljen, boldogságos Szûz Mária és Istennek minden Szentjei.” „…végül Mattseebe települve Szálasi és szûkebb törzse szálláshelye a Seewirt fogadóban volt …A kormánynak otthont adó község védelmét a testõrség látta el Mészáros ezds. parancsnoksága alatt. Itt kapott helyet a koronaõrség is, a koronázási ékszereket pedig a plébánián helyezték el …Eleinte naponta voltak minisztertanácsok, majd az utolsó koronatanácson a Szent Korona megmentését és biztonságba helyezését tárgyalták meg… Ápr. 26-ról 27-re virradó éjjel Szálasi kivétette a koronázási ékszereket az eredeti acélládából, és Szöllõsi min. elnök, Pajtás Ernõezds., a korona?rség pk.-a és Borbély János korona?r-alhdgy. jelenlétében Mattsee határában elásatta.” Ennyi talán elég ahhoz, hogy a jogfolytonosság megszakadásának idõpontját még ne rögzítsük. Az mindenképpen elgondolkoztató, hogy míg a bolsevikok, szovjetek ellen viselt szent háborúnk határainkon kívül zajlik, addig jogszerû, nem ütközik erkölcsi törvényeinkbe, alkotmányossági kereteinkbe, ám amikor ugyanez a háború már nem kecsegtet könnyû gyõzelemmel, és határainkon belül zajlik, akkor már alkotmányossági kérdéseket vetünk fel, felemeljük kezünket és azt mondjuk, nem ér a nevünk. Borzalmas még kimondani is, de Kertész Imrének igaza van, amikor azt mondja: a magyarok nem néznek szembe múltjukkal, mégha nem is úgy gondolom, ahogy õ. Én csak egy lényeges különbséget látok a nevezetes márciusi idõpont elõtti és utáni idõszak között. Ugyanis 44 márciusa után kezdõdtek a zsidó deportálások. E miatt vesszük ki ezt az idõszakot a jogfolytonosság ideje alól. Mert olyan idõszakot kellene górcsõ alá venni, amelynek vizsgálata ma teljesen lehetetlen. Mert az az idõszak tabu. Mert világszerte elfogadott állításokat kellene cáfolni, és így kiderülhetne róluk, hogy hazugságok. És ha hazugságok, akkor a leleplezésük világhatalmi érdekeket sértene. Mert a gyõztesrõl kiderülne, hogy elõre kitervelten gyilkos, a meghurcoltról pedig kiderülne, hogy az igazság az õ oldalán áll. Ezért inkább hátat fordítunk ennek az idõnek, kitöröljük az emlékezetünkbõl, mert úgy véljük, hogy amnéziánkat a javunkra írják. Nem lesz így, de megértem, ha valaki ebben reménykedik. A magyar jelenben Vitéz nagybányai Horthy Miklós vagy éppen Wass Albert „zsidógyilkos fasisztának” bélyegzett, Szálasi nevét meg éppen ki sem lehet ejteni.Tehát az amnézia lehet taktikus döntés, de vajon így megfelelünk-e a Szent Korona támasztotta követelményeknek? Pontosabban újra felveti azt a kérdést, mivel akarunk mi folytonosságot? Tóth Zoltán

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

11

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

13

14

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

15

Eleink

„Nem csügged, s honvéd tisztét teljesíti, Míg gyõz, vagy testhalmok közt sírt talál…”
(Kisfaludy Károly, 1821)

Honvédtiszt az 1848/49-es szabadságharcban
Lenkey Károly ezredes (1803–1874) IV. rész
Lenkey Károly ezredes április 15-én érkezett meg huszárjaihoz Vácra, s vette át másnap Károlyi századostól a parancsnokságot. Túlságosan nem lepõdött meg, hogy a régi császári tiszt azt bizonygatta neki, hogy „a legénység nem tud a magyar vezénylethez szokni”, ezért õ németül adja ki a vezényszót. Lenkey erre elmosolyodott, nem szólt semmit, de amikor elõször ellovagolt bemutatkozásul kihúzott karddal katonái elõtt, s rövid beszédet intézett a katonákhoz, utána kiadott néhány, az alaki kiképzésen alkalmazott vezényszót magyarul. Emlékiratában leírja, örömmel látta, hogy a gyakorlat „teljes megelégedésére hajtatott végre a már jól begyakorlott huszárok által, akiknek arcáról a magyar vezényszóra a honvédlelkesedést olvasta le”. Mielõtt az ezrednek „Oszolj!”-t vezényelt volna, kihirdette a katonáknak, hogy ezennel, minden fõtiszt és altiszt magyarul köteles vezényelni. Erre a legénység „a leghangosabb éljen rivalgással fejezte ki örömét” – emlékezett vissza idõskorában a váci epizódra. felé járt, amikor bejelentette az ügyeletes tiszt, futár érkezett Debrecenbõl, majd átnyújtotta a csomagküldeményt Görgei szárnysegédének, Molnár Ferdinándnak. Õ kinyitotta a csomagot, amelyben a Marczius 15. címû lap friss száma volt, s ezt átnyújtotta fõnökének. Görgei azonnal elkezdte átolvasni. Minden szem rá tekintett, egy pontnál „elmosolyodott” – emlékezett vissza Lenkey –, ezzel különösen felhívta Bayer József ezredes figyelmét. Bayer ezredes, aki – „szokás szerint felvilágosodott állapotván lévén” – írta Lenkey öregkorában ironikusan, célozva arra, hogy a tábornok igen szerette a „lélekemelõ” italt – hirtelen ekkor „a csendet megzavará, s ekként szólt: „Was schreiben diese Kerin [Kerle] in Debrecin?” (Mit irkálnak ezek a fickók Debrecenben?). Görgei odanyújtotta az újságot Molnár szárnysegédnek, s ráparancsolt: „Olvassa és magyarázza meg szomszédjának a lap tartalmát”. Bayer borgõzös szavai, „a debreceni kormány irányában tanúsított illetlen kifejezése” megdöbbentették Lenkey ezredest, azt írja emlékiratában, hogy „vér szökött az arcába, azonban nehogy magát elárulja, hirtelen felvevé poharát, s kiüríté”. Molnár Ferdinánd szárnysegéd átfutotta a lapot, majd németre fordítva hangosan felolvasta a lap cikkét, mely az április 14-i Függetlenségi nyilatkozat országgyûlési elfogadásáról tudósított, s lefordította sebtében a nyilatkozat szövegét is. Bayer meghallgatta, majd kurtán így felelt: „Und diese Kerle fragen uns gar nicht. Wartet! wir werden euch in Debrecin bald ausseinander treiben”. (Ezek a fickók egyáltalán nem kérdeznek minket. Várjatok! hamarosan benneteket mi szétkergetünk.) Lenkeyt rendkívül meglepte Bayer ezredes politikai pökhendisége, „ereiben meghûlt a vér” – írta – a többiek is morgolódtak s „csendes zúgásban társalogtak” tovább. Hamarosan Görgei Artúr felállt az asztaltól, erre szétoszlott a társaság. Lenkey, április 19-én reggel, ágyúdörgésre ébredt, azonnal a fõhadiszállásra sietett. Látta, hogy az udvar tele van poggyászos kocsikkal és felnyergelt lovakkal. Görgei reggelije elfogyasztását követõen nyomban kardot kötött, és indult törzskarával. Lenkey nem tudta az úti célt. Õ maga felült lovára, és a csatarobaj felé sietett: Nagysarlónál hallotta a sebesült katonáktól, hogy az osztrákok már a 2-ik állásból is kivetettek. Ekkor elindult keresni egy magaslatot, hogy megszemlélje Damjanich katonáinak küzdelmét, egy kerítéssel ellátott árok átugrása közben azonban lova elsõ lábára megsántult, így az ezredes gyalog vezetve lovát foglalt el egy magaslati pontot, és csak távcsövén keresztül tudta követni a csata kimenetelét. Utólag tájékoztatták, hogy Damjanich tábornok április 18-án, a Görgei fõvezérsége alatt álló hadsereg derekával még Kálnál tanyázott, de miután megtudta, hogy kb. 20 ezer császári katona Nagysarlón állomásozik, Aschermann táborkari törzsfõnök haditervének megfelelõen, április 19-én hajnalban katonáival megtámadta az ellenséget. Iszonyúan nehéz harcban, kartácszápor közt, oly vakmerõen rohantak elõre, hogy délfelé már az ellenséget megtörték, azok futásnak eredtek, s a helység a magyar sereg birtokába jutott. Lenkey Károly ezután gyalog még visszatért Lévára, majd lóra ült és Vácra vágtatott egységéhez.

Budavára viadala
1849. április 29-én, Vácon, Kmetty hadosztályparancsnok kiadta a parancsot, hogy a katonák induljak el Komárom felé. A parancsnok nem árulta el Lenkeynek, hogy Budavára elfoglalása a titkolt végcél. A csapatok Szobnál keltek át a Dunán április 30-án, gabonaszállító hajókon a túlpartra. Kmetty Esztergomból hirtelen azonban közölte Lenkeyvel, hogy megváltozott a parancs, s az úti cél Buda. Kmetty hadosztálya május 4én, reggel 9 óra körül érkezett meg Óbuda térségébe. Ninsics hadnagy kapott parancsot három huszárral, hogy lovagoljon elõre a térség felderítésére. Õk belebotlottak egy háromfõs osztrák õrsbe, akiket a huszárok a külsõ „karózaterõdítésig” kergettek, elfogniuk azonban nem sikerült. Óbudán más ellenséget nem találtak. Erre Kmetty ezredes hadrendbe állította az egységeket: az élre Dzvonkafszky százados huszárszázadát állította, õket követte a hadosztályparancsnok a 10. honvéd zászlóalj élére állva, ezután Kõnig Endre százados tüzérütegei következtek, mögöttük egy gyalogos zászlóalj katona várta a parancsot, s azután kerültek sorra Lenkey huszárjai és a hadtápalakulatok. A tisztek útközben értesültek Görgey fõseregének megérkezésérõl Komáromból Buda alá, ami azt jelentette, hogy összességében kb. 32 ezer magyar katona állt szemben az osztrákokkal. Lenkey leírja emlékirataiban, hogy olyan szóbeszéd járta, hogy a magyar sereg azért jött ilyen jelentõs erõvel „a kis fészek ellen, hogy õket megrémítvén, egy lövés nélkül még aznap ki fogják tûzni a fehér lobogót, és minden akadály nélkül egyenesen a várba mehetnek”. Lenkey Károly nem osztotta ezt az optimista véleményt, meg is jegyezte tiszttársainak, „meg fogják látni, ha közelebb érnek, hogy a remélett fehér lobogó helyett véres tagokat fognak látni”. A magyar hadvezetés valóban arra számított, hogy a rossz állapotban lévõ, eléggé elavult védmûvekkel rendelkezõ vár néhány nap alatt bevehetõ. A valóságban Heinrich Hentzi tábornok négy gyalogzászlóaljjal, igaz kis létszámú lovassággal és kb. 90 löveggel rendelkezett, s a vár védelmét alaposan megszervezte jelentõs erõdítési munkák után. Dr. Sebestény Sándor (folytatjuk)

Tábornoki eligazítás
Lenkey Károly ezredes a szolgálati szabályzatnak megfelelõen két nap múlva lóháton Lévára utazott eligazításra, s egyúttal bemutatkozó tisztelgõ látogatásra Görgei Artúr tábornokhoz, a fel-dunai mozgó hadsereg parancsnokához. A fõvezért a fõhadiszállásán április 18-án, du. 15 órakor kereste fel. Görgei az asztalfõn ült tisztjei társaságában, jobbján Nagysándor József, balján Damjanich János, õ mellette Leininger-Westerburg Károly tábornok ült. Éppen az ebédet fejezték be. Lenkey Károly ezredest bemutatták Görgeinek, aki beszélgetést kezdeményezett nyomban. Megértést kért, hogy noha Lenkey kinevezése tíz nappal korábbi, mint Kmetty ezredesé, tehát õ a rangidõs, a hadosztályparancsnokságot mégsem rá bízta. Kmetty több ütközetben bizonyította összeforrottságát katonáival, ezért döntött mellette. Kérte, hogy Lenkey a lovassági parancsnoki beosztást fogadja el. Lenkey katonásan válaszolt: „Tábornok úr, nem csalatkozott hazafiúságomban; én sem magas állásért, sem díjért vagy nyervágyból [nyereségvágyból] hazámat nem szolgálom, hanem honfiúi kötelességként veszem…” E szavakra – Görgei kivételével – a tisztek felugrottak, s Lenkey egészségére ürítették poharukat, majd meginvitálták körükbe. Különösen Nagysándor József tábornok volt elõzékeny, õk azonos ezrednél szolgáltak tizenöt éven át az 1820–30-as években. Másnap, azaz április 19-én, Lenkey ismét megjelent Görgei hadiszállásán, hogy elbúcsúzzon. Meglepve látta, hogy a vezérkar valamennyi tisztje együttes tanácskozást tart a fõvezér jelenlétében. Görgei az asztalnál Lenkeyt jobbjára ültette. Az estebéd a vége

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

17

Szövetségben
(folytatás az 5. oldalról) A házasságban a két különnemû ember azért szövetkezik, hogy áldozatra adja magát a születendõ gyermekért. És a régiségben ha a gyermek – én magam is, mint kisgyermek – ilyen riadt volt, ha szûkölt a lelkem, akkor nem apámhoz futottam, hanem édesanyámhoz, és ahogy édesanya megölelt engem, akkor azt a melegséget éreztem, amely melegséget a csírázó búza ad, azt a melegséget, amit az õ méhében tapasztalhattam, és édesanya szemében fényt láttam, az áldozatból támadó megtartó fényességet, és édesanya megcsókolt engem, a riadt gyereket, és a csókja édes volt, édes. Az áldozatból fény támadt. A Teremtõ Isten alkotó és megtartó fényessége! Az áldozatból melegség támadt. A Teremtõ Isten alkotó és megtartó melegsége és édessége az Úrnak, Szentséges kegyelme! És ez az édesség, ez a szentséges kegyelem bennünket valamikor túl ezer éven, bennünket, gyarló magyarokat kiválasztott arra, hogy itt, a gyû-

Ima Magyarországért
lölködõ Európában a szeretet vallása, állama alkotódjék! Angyali üdvözlet valósult, hiszen a magyar Szent Koronát krónikás emlékezetek szerint angyal hozta! A Teremtõ, egyetlen élõ Isten kiválasztotta e gyarló népet arra, hogy Máriaként, szûzként fogadja az õ üzenetét, hogy képes legyen a szinte lehetetlen feladat végrehajtására: a jézusi szeretet sarjadjon Európa kellõs közepén, a jézusi szeretet alkosson államot! A magyar Szent Korona példátlan érték. Hiszen égbõl szállott alá, hiszen evangélium, hiszen örömhír, hiszen túlmutatva önmagán, a közénk született Istent, Jézust idézi meg. A magyar Szent Koronában ennek a drága népnek királya adatott, örökös királya adatott! A mindenkori magyar uralkodó csak egy volt, az elsõ az egyenlõk között. A fõhatalom – ha még odafigyeltünk rá – jézusi volt. A Szent Korona által megidézett Mindenség királyáé, Jézusé volt. És amikor István, a késõbbi szent felajánlotta halála elõtt nem sokkal ezt a koronát Szûz Máriának, a mi örök „Boldogasszonyunknak”, akkor ennek a hazának örökös királynõje adatott! Igen, boldogok lehetünk, mi, magyarok, hogy Jézus a királyunk, ki trónjáról le nem taszítható! Boldogok lehetünk, mi, magyarok, hogy az Istent szülõ Asszony, Szûz Mária, a mi örökös királynõnk! Hajszálon múlik most is a léte a földi tereken az embernek. Hajszálon múlik. És a jó Isten nem véletlenül küldte nekünk a Szent Koronát! Nem véletlenül adta nekünk Jézus és Szûz Mária örök királyságát! Ahhoz, hogy ez a hajszálon forgó lét megmaradjon, ahhoz áldozatot kell hoznunk. Áldozatot kell hoznunk, hogy fényesség támadjon a világban, megtartó fényesség támadjon! Áldozatot kell hoznunk, hogy megtartó melegség támadjon ebben az iszonyú, jéghideg, pusztulásba zuhanó világban! Áldozatot kell hoznunk, hogy édes legyen, az anyacsók édessége legyen a létünk! Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

Ó, édes Hazám, te szép Magyarország! A Szent Korona-tan a vérszerzõdéstõl napDr. Papp Lajos Köszönöm a Teremtõ Úristen mérhetetlen kejainkig az emberi együttélés és országlás fõ gyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem törvényei, történeti alkotmányunk biztosítéka és nyelvem a magyar. volt. Meggyõzõdésem szerint, az idõk kezdetéKöszönjük a Teremtõnek, hogy sok év retõl, õseink a világ legszebb földrajzi egységéménytelenség után a készülõ Alaptörvényben ben a Kárpát-medencében éltek. Vérüket, veméltóképpen emlékezhetünk meg a Szent Korítéküket adták azért, hogy a ránk mért isterona-tanáról, a Szent Korona eszmeiségérõl, ni küldetésünket teljesíthessük. történeti alkotmányunk jelentõségérõl. Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk miatt, Kocsis István szavaival: küldetésünk van e földi létben. Küldetésünk a Kárpát-medencében a „Mit jelentett a magyar történelemben az alkotmányozás? teremtett világ megõrzése, ápolása, szépítése. Legtöbbször éppen a méltó választ jelentette a nagy fenyegetésekre… Különleges képességeinket azért kaptuk az Úristentõl, hogy többet A biztonságos jövendõ felé vezetõ út megépítését jelentette.” és jobbat tegyünk a világért, mint mások, másutt a Föld bármely réKérem a Magyar Nemzet minden tagját, hogy illúzióktól mentesen, szén. reálisan ítéljük meg lehetõségeinket. Sok ezer éves történelmünk során bizonyítottuk, hogy a sátáni idõkEgy hosszú út elején állunk. Ennek az útnak az elsõ lépéseit tettük ben is képesek voltunk ég és föld egységét megteremteni. Képesek meg. A Magyar Nemzet ébred. De sokan alszanak vagy kábulatban vanvoltunk küldetésünket teljesíteni, képesek voltunk a szeretet parancsát nak. A csipkerózsika álomból ébredõ Nemzetnek idõre van szüksége, romlott világunkban is megtartani. hogy megértse és teljesítse a Szent Korona tanát és annak üzenetét. Nem uralkodni természet és nemzet felett, hanem megõrizni, megEgyszerû szavakkal egyszerû mondatokban kell fogalmaznunk, hogy tartani, amit a Teremtõ nekünk rendelt. Befogadni, hazát adni a ván- mindenki értse, megértse az üzenet légyegét. dorló, üldözött népeknek, nemzeteknek. Menedéket, kenyeret adni az Ezért engedjék meg, hogy báró Perényi Zsigmond koronaõr 1933ide érkezõknek. ban, az Ország házában elmondott beszédébõl idézzek, amelyben ponA tudás népe vagyunk. Nyelvünk bizonyítja, hogy õsidõktõl kezdve tosan és világosan fogalmaz. növények, állatok nemesítõi, az emberi lét jobbítói vagyunk. A törvé„ …Most a mi idõnkben minden magyar ember egyformán tagja a nyeket Isten oltotta a szívünkbe. Ezért is mondhatta Hérakleitosz, gö- Koronának, származás-, vagyon- és felekezetkülönbség nélkül, egyforma rög filozófus, hogy a magyaroknak nincs szükségük írott törvényekre, jogokkal. Csak a kötelezettségekben lehet köztünk különbség, mert azokmert a szkíta magyarok a törvényeket a szívükben hordják. tól, akik erõsebbek és gazdagabbak, többet kívánunk. A mûveltség, az õsök emlékezete az írásbeliség megjelenése elõtt …A magyar történelem századain át mély vallási kegyelet környezte csak szóban és dallamban, zenében terjedhetett. Kétszázezernyi a a Szent Koronát, keresztény legendák és krónikák hirdették, és a hívõk népdalkincsünk. Meséink, a nép ajkán terjedõ regéink egyedülállóak erõs hittel hitték, hogy a Korona az egyház apostoli feje által csodás a világon, mert meséinkben soha nem a pusztítás, soha nem a má- módon isteni sugallatból és angyali közbenjárással adományoztatott. sok legyõzése, hanem önmagunk, önmagunk gyengeségeinek legyõ- Ma is szentnek hisszük a Koronát. Törpe nép (az), amely nemes eszmézése áll. nyekre nem tekint fel tisztelettel, amely múltját semmibe veszi és így önGyõzelmet csak magunk felett arathatunk. A szeretet a legnagyobb magát, a maga faját alacsonyítja le. De boldog nemzet az, és csak anerõ. A megtartó erõ. nak a nemzetnek van jövõje, amely a múlt hagyományait és eszményeEzért nem értik sokan, Attila királyunk Róma kapui elõtt vezéreinek, it a sors viharai között is megõrzi. Mert a múlt az a szilárd alap, amelykatonáinak tett kijelentését, mert soha nem értették meg a magyar re építeni lehet, és az eszmények hevítenek munkára, küzdelemre és álszellemet, a magyar nagylelkûséget. Attila nagy királyunk Róma kapu- dozatra. A Szent Korona egyetértést, közösséget, békességet hirdet a majánál megállva nem rombolta le, nem fosztotta ki Rómát. Egyes törté- gyarok között. És ha majd eljön az idõ, alkotmányunk szellemében külnészek szerint a következõket mondta: sõ befolyás és kényszer nélkül, párt- és magánérdek félretolásával az „Ami a szeretetemben vagyon, az a hatalmamban vagyon.” egyetemes nemzet lesz hivatva megvalósítani a Szent Koronának törtéA szeretet parancsának megtestesítõje a Szent Korona eszmeisége. nelmi hivatását.” A Szent Korona országaiban egymásmellettiség, egymás teljes jogú A mának szóló üzenet legfontosabb része: áldozat nélkül nincs jövõ. elfogadása volt az eszme. A magyarnak küldetése mindenkoron a KárÁldozatot kell hoznunk, Krisztus Urunk példáját követve. pát-medencében élõ népek, országok testvéri segítése, tanítása volt. Önfeláldozó szeretet Istenért, családért, Hazáért, az élõ világmindenAz utóbbi ezeréves történelmünkben írásos bizonyítékok sokasága iga- ségért! zolja, hogy megmaradásunknak egyik záloga a Szent Korona. A Szent Mert Magyarország volt, van, lesz! Korona eszmeisége. Mindörökké Ámen!

Küldetésünk van e földi létben

18

Szövetségben
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Magyar Testvéreim! Vannak emberek, akik néha felteszik a kérdést, hogy meddig tart a teremtés. Hogy talán a hetedik napon biztosan lerakta-e a Jóisten, és befejezte a munkát? A magyar népi kultúra azt mondja, hogy a teremtés folyamatos. De mitõl folyamatos a teremtés? Attól, hogy a Teremtõ mindig megteremti a lehetõséget az újra, a szebbre és a jobbra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök azért vannak itt, mert küldetésük van. Ideküldték önöket. A teremtés folyamatos. A Jóisten azzal mondja ki a véleményét, hogy merrefelé menjen tovább az ember, hogy ideküldte Önöket. És a kérdés az, hogy Önök fölvállalják-e önmagukat, vagyis a Teremtõ szándékát. Hogy az leszek-e, akinek ideküldtek, és azt cselekszem-e, amiért ideküldtek. Aki ezt megteszi, az részt vesz az isteni tervben. Vagyis részese annak, hogy a teremtés folyamatos, és folytatódik. Az embernek van lehetõsége választani: eldönteni, hogy az önmagát képviselõ ember lesz-e, aki egyben maga nem más, mint a teremtõ Isten szándékát jelképezõ ember, vagy színész lesz, játszani fog, s eladja magát. Megkérdezték tõlem, talán hat vagy hét évvel ezelõtt, hogy mikor választ újra királyt a magyar. Azt mertem mondani, hogy talán akkor, amikor a magyarok majd mindannyian úgy döntenek, hogy minden kisgyermeket úgy fognak fölnevelni, mintha a saját királyukat nevelnék fel. És akkor – kérdezték – a Duna jegén kit fognak királylyá választani? És azt mertem mondani, hogy ott, akkor rá fognak arra döbbenni, hogy nem királyt kell választani, hanem egy nemzetet kellene megkoronázni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzetnek elképesztõ nagy szerepe van a jövõ formálásában! A család már megtanulta azt, hogy mit jelent: a tehenész anyukának és a segédmunkás édesapának mérnök fia lesz. Megtanulta azt, hogyan lesz testben-lélekben és szellemben több, és hogy vágynunk kell arra, hogy a következõ nemzedéknek a világból több jusson. A kérdés most az, hogy me-

Vukics Ferenc

Koronázott nemzetre van szükség

lyik lesz az a következõ emberi közösség, amelyik képes lesz ezt meglépni. Amelyik képes megérteni azt, hogy az ember, az egyén zsenialitása nélkül nincs tovább! Amely képes azt megérteni, hogy a közösség zsenialitása nélkül nincs tovább! Nincs külön egyén és nincs külön közösség. Egymás nélkül mûködésképtelenek vagyunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A népzene a közösség zsenialitása. Egy klasszikus zene, az egy személy zsenialitása. Mire szegõdtünk mi most itt mindannyian? Egyetlenegy dologra szegõdtünk, és ezt kell megérteni: hogy a múltunknak egyetlen értelme van: a jövõ. Józan parasztésszel gondolkodjanak el rajta: Önök tudnak-e változtatni a múlton? Akkor vajon miért van a múlt? Egyetlenegy dolog miatt: tanulni belõle. A múlt semmi másért nem létezik, csak a jövõ miatt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzet nem más, mint közös nyelven, közös mûveltséggel, közös szeretettel és közös hittel a jövõvel szövetséget kötött emberek közössége. Arra kötöttük a szövetséget, hogy a következõ nemzedéknek a szabadságfoka több lesz. Testben, szellemben és lélekben elõbbre fognak tartani, mint mi. Ekkor van értelme az egésznek. Ha ezt nem tesszük meg, nincs igazából hova lépni. De a nagy kérdés továbbra is megvan: nap mint nap, társas érintkezéseink során azt mondjuk-e majd, akik mi vagyunk, és amit mint véleményt birtoklunk, vagy pedig amit ma elvárnak tõlünk. Én arra biztatok itt most mindenkit, legyenek olyan kedvesek végignézni magukban egy-egy válasznál, hogy rossz szándékból, hiúságból vagy sajátos véleménybõl formálják azt, amit szeretnének állítani a világról. És ha úgy érzik, hogy már nincs benne hiúság, ha nincs benne már rátartiság, kivagyiság, hanem tényleg ez vagyok én, akkor merjem fölvállalni, mert ha ez nem történik meg, akkor az isteni teremtésnek azon része, ami az emberre vonatkozik, nem fog mûködni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Koronázott nemzetre van szükség. Egy új világ következik, ahol rá kell döbbenni arra, hogy rabszolgatartóként felhasználtunk más embereket. Aztán ugyanolyan rabszolgatartás következett valami más úton és módon, aztán most megint rabszolgatartásban mûködünk. És mikor jön el az idõ, amikor az ember megérti, hogy együtt, csak együtt, és csak közösen van értelme az életnek? És így elõbbre jutunk, és így jobban jár mindenki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önöknek élet kell, egy kicsi valódi élet. Azért születtünk ide meg, hogy éljünk. Hogy az unoka ránk mosolyogjon. Azért születtünk meg, hogy elõbbre jussunk. Arra kérem Önöket – hozok egy üzenetet messzebbrõl –, hogy menjenek haza majd, és tudják megölelni a szeretteiket, és tudják megköszönni nekik, hogy itt voltak és együtt voltak velük. Ez volt az Isten rendelése, õk voltak a szövetségeseik. Köszönöm szépen.

Történeti háttér Sipos Kata elmesélése nyomán: 2006-ban, a szégyenletes események után, amikor rendõrök támadtak a békés ünneplõ tömegre és többek között Dr. Papp Lajost is bántalmazták, egy megrázó dolog történt. A Professzor úr felszólította az akkorra már 1000 fõre duzzadt ünneplõ tömeget, hogy a rendõrök lelki üdvéért mondják el a Miatyánkot! És az ima „mûködött”! A tömeg lecsillapodott, és még néhány rendõr hölgy szemében is könny gyûlt össze. Ez a döbbenetes hatás indította el Jelenczki Istvánban és Papp Lajosban azt a gondolatot, hogy létre kellene hozni egy olyan Szeretet-Nemzetõrséget, amelyek tagjai a nép és a rendõrök közé állnak hasonló esetekben, és imával egyesítik a két tábort. Ezt azt „ébredést” szeretné elõsegíteni Papp Lajos és Jelenczki István azzal, hogy 2006 óta minden évben megszervezik az IMA MAGYARORSZÁGÉRT rendezvényt. S bár a Kárpát-Haza Nemzetõrség megszûnt, mert ezt a célját nem tudta teljesíteni, az emberek még kevesen értették meg e lehetõség erejét és fontosságát, de a feladat megmaradt. Ezért idén a Magyarok Szövetségével és a Baranta Szövetséggel összefogva szervezte meg a két nagyszerû ember a rendezvényt. Köszönet Bethlen Farkasnak a helyszín felajánlásáért, és köszönet Beer Miklós püspöknek, hogy szólt az egybegyûltekhez. Frigyesy Ágnes

Vukics Ferenc bejelentésérõl
Vukics Ferenc bejelentésérõl tanácskozott a kibõvített Ügyvivõ Testület 2011. március 20-án. Az eddigi munkáját, alapító tevékenységét elismerve és megköszönve, döntöttek a felvállalt munka folytatásáról. Március 27-én, 15 órakor, Verõcén (az Ima Magyarországért rendezvény után) a Magyarok Szövetsége Egyesület taggyûlésén új tagok felvételére került sor. Benis Miklós, Bõdi Szabolcs, Nagy László, Molnár Ervin, Németh Zoltán

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

19

Szövetségben

Visszhang
(Elõzmény: Varga Domokos György: Magyarok Szövetsége – Mi a helyzet? 1. A Rongyos Gárdától a TAHSZjelenségig 2. Vukics távozott. Szilaj Csikó, 2. évf. 11. szám, 18–19. o.)

Kedves Dombi Fõszerkesztõ Lélektársam!
Útkeresésem során, lelki és szellemi fejlõdésem útján haladva az Istenem által vezérelt szívgondolkodásom azt sugallta, hogy idõben oda kell mennem a Szilaj Csikó második évfolyam 11. számáért [Golarits] Imre barátomhoz. Korábban többször elõfordult, hogy késve mentem az akkori számért. És már a címlapon ott volt a hír Vukics Ferkóról. Azon melegében sort kerítettem az újság végiglapozására. Dombi, elemzõ cikkedet már korábbról ismertem (kétszer elolvastam), most csak az elejére és a végére voltam kíváncsi. Lenyûgöznek írásaid és az egész újság igazságossága, becsületessége, õszintesége, alázata, megfontoltsága. Ebbõl nem lehet engedni. Csak ezzel törhetõ meg ez a hazug világ. Továbbra is erõt, kitartást kívánok a teljes csapatnak! Hihetetlen az a mélység és mocsár, ahonnan fel kell tápászkodnunk, ki kell másznunk, hogy majdan (hamarosan) eljussunk az örök életre, az angyalok közé, ahol szeretet, öröm, béke és megértés honol. Japán mellett tízezer méteres tengeri mélységek vannak. A Földanya kivetette magából a Japán nemzet korábban felhalmozott könyörtelen energiáit. A magyar nemzet is sorozatosan megkapja az olyan helyzeteket, amelyeknek nagyon mélyreható, tanító üzenetei vannak. Ennek eredményeként számtalan jó tanítvány van mindenfelé a Kárpát-hazában. De oly sok és oly erõteljes a gonosz erõk hatása, hogy beborítják az egyes embert. Csak összekapaszkodva, egymást húzva kecmereghetünk ki ebbõl az iszapmocsárból. Csak szavaid tudom ismételni: „Éppen ezért, ne a megbomlott összhangon, a harmónia hiányán keseregjünk, hanem a magunk kisebb-nagyobb teremtéseivel foglalkozzunk. A magunk helyén, a magunk környezetében, de soha ne egymagunkban.” Mert nehogy eljöjjön az az idõ, amikor nem fogjuk tudni megölelni egymást. Kopp Mária és Skrabski Árpád egy tanulmányában azt írja, hogy társadalmunkban az egészségestõl való legnagyobb eltérés a bizalAz év fordulója, az új kalendárium megnyitása nemcsak az új fogadalmak, ígéretek, reménységek ideje, hanem ez az idõszak sokszor valamiféle számvetésre is készteti az embert. A maga által kitûzött cél felé az úton, útközben: hová, merre tart, mit ért el, vajon elégedett lehet-e sorsának alakulásával? Mik azok a dolgok, amelyek teljesen hiányoznak az életébõl, és melyek azok a területek, amelyeken még van tennivaló, meg mi az, ami boldogsággal töltheti el? Bármi is az, amit elértünk, ahol most tartunk, mindenkiben erõs a vágy, hogy valamiféle nyomot hagyjon maga után. Ki arra törekszik, hogy látható, érzékelhetõ, kézzelfogható legyen, mi több, pénzben is kifejezhetõ jel maradjon utána, ha már nem lesz az élõk sorában. Az építész törekszik évszázadokat túlélõ alkotás megteremtésére, a mérnök hidakat, gépeket alkot, a tudósprofesszor új gyógymódot talál számunkra. De van, aki csupán arra törekszik, hogy szép és igaz életet éljen, és ilyen módon az maradjon az emlékezet homlokterében. Akárhogy is nézzük, az ember természetes vágya, hogy ezáltal saját fennmaradását biztosítsa a múló idõben, hogy akár egy tárgy vagy más foglalatosság, szokás, viselkedési mód majd az utódok eszébe juttassa. A különbözõ mûvészeti ágak alkotóit is ez a vágy hajthatja. Elsõsorban nem

matlanságban (48-szoros!), a rivalizálásban és az irigységben (21szeres) van. Erre kiváló igazolás a mostani esetem. Az alkotmányozó kérdõív gyûjtése során 100, azaz száz lépcsõházi lakás lakójával beszéltem kaputelefonon, kérve a 12-kérdéses nyomtatványt. És 0, azaz nulla darabot kaptam. Érdekes, hogy a rövid utcám (ahol lakom), mind a nyolc lakója ideadta a nyomtatványt. Visszatérve cikked lényegére, a következõ gondolataim vannak: úgy érzem, hogy az elmúlt évtizedek társadalmi és életkörülményei közepette szinte mindenkinek voltak tévútjai, csalásai, akár súlyos törvénysértései is. Hosszas gondolkodás után azt mondom, hogy ebbõl jó, igaz, nemes útra lehet térni. Mert a lélek, az mindig jó. Csak hagyni kell mûködni. Szarvas Béla most olyan sokat dolgozik a közösségért, a szövetkezetért, hogy ezt szív, szeretet és igazság nélkül nem lehet csinálni. Azt hiszem, hogy a tiszta értékrendünk és mûködésünk hamar kiveti magából a gazt, az értéktelent. A Magyarok Szövetsége azt is mondja, hogy minden magyar legyen a szövetségesünk. Ezt csak úgy lehet, ha akik érdemtelennek tûnnek, azoknak is megadjuk a bizalmat. Vukics Ferkó egy csodálatos ember. Még nincs negyvenéves, és nem elég megfontolt (bölcs még nem lehet). Hátára vette a Kárpát-medencét. Sokan megkönnyeztük a 2009-es megválasztásának szívszorító légkörét. A Magyarok Szövetsége a gyermeke (írásod bevezetõje). A gyerek, az gyerek, gyámolításra szorul. Hát, nagy a mi küzdelmünk, négy fronton is: önmagunkkal, a közvetlen szövetségeseinkkel, a (hátba)támadóinkkal és az alvókkal szemben is. Mindenképpen gyõztesen fogunk kijönni az öszszes harcunkból! Mindezen gondolatok a magyar ember és nemzetünk csodálatos felemelkedése és küldetése jegyében fogalmazódtak. Sok szeretettel és Isten áldásával, Takács János Budakeszi, Kikelet hava, 19.
haszonlesés nélkül éljünk, s mindeközben másokat se tapossunk el. És mi adhat erõt a teremtéshez? Mi más, mint azoknak a korábban élõknek a hagyatéka, emléke, nyoma, akik maguk is jót, hasznosat alkottak mûvészetben, tudományban, nemzeti gondolkodásban, hitben, tisztaságban, tanításban. De a névtelen elõdök, a keserû idõket élõk szorgalma, a semmibõl is teremteni tudók élni akarása is szép jel a következõ századokban élõk számára. Erõt adnak azok a jelek, azok a népdalok, amelyek tisztaságban, hitben, reménységben születtek, erõt adnak azok a mesterségek, hagyományok, amelyek sok évszázadon át találékonnyá tették s nem hagyták tétlenségben az embert, s csiszolódva, átalakulva ma is élnek, szépítve, gazdagítva életünket. Jelek, nyomok között lépkedünk. Életre szóló dolgunk, hogy megtaláljuk a számunkra hagyott üzenetet akár egy zenében, egy regényben, festményben, vagy a folyó fölött ívelõ hídban, tanítónk mosolyában, nagyapánk tekintetében. Aztán életünk egy jelentõs részében magunk is arra törekszünk, hogy szép jelet, üzenetet hagyjunk az utánunk következõk lelkében arról, hogy dolgunk van a világban, hogy élni jó, élni érdemes. Tóth Katalin

Szép jel
a mának, a pillanatnak szánják mûveiket, hanem késõbbi idõk fiaihoz is szólni kívánnak szobraikkal, festményeikkel, melyek a jövõben élõk számára is értéket jelentenek, nekik is üzennek. A napi idõszerûségen, szellemi ragyogáson túl olyan maradandó gondolat közvetítése a cél a mûélvezõ, befogadó ember felé, mely túlmutat a hétköznapok kicsinyes, földhözragadt tipródásain, mely nagyvonalú ívet rajzol az élet ember számára szabta szövetén. Vannak, akik szerint nem kell hatalmas székesegyházakat emelni, látványos jeleket hagyni, hogy létünk emléke maradandó legyen; elég, ha segítõ gondolatainkkal és cselekedeteinkkel írjuk be magunkat kitörölhetetlenül az utánunk jövõk emlékezetébe. Nem feledhetjük: voltak sötét gondolatok diktálta cselekedetek is, melyek hatalmas és fájdalmas nyomokat, gyógyíthatatlan sebeket hagytak az emberi lelkekben. Hogy mégis mit tegyünk, hogy magunkból átmentsünk valamit a késõbbi koroknak, hogy létünk ne üresen, hiábavalóan teljen? Úgy teremtsünk maradandót, hogy vigyázzunk önmagunk tisztaságára: megalkuvás, hazugság és

20

Szövetségben
Magyarok Szövetsége

Települési Megbízottak feladatköre (új!)
A Magyarok Szövetsége kitûzött célját elérendõ – a nemzetet az Egységben való életbe bevonni, felemelni, jobb életet biztosítani – a társadalmi önszervezõdés elindítását jelölte meg feladatául. A Magyarok Szövetsége 2009-es és 2010-es években kisebb-nagyobb rendezvények sorozatát szervezte meg, miközben a kisközösségek is elindultak az önszervezõdés útján. Mára a Magyarok Szövetsége, más szervezetekkel alkotott közös cselekvései alapján, a Kárpát-medence legkiterjedtebb és legnagyobb létszámú önszervezõdõ társadalmi ereje. Az önszervezõdõ társadalmi erõ lehetõséget kínál számunkra a nemzetet építõ gondolatok megvalósítására, akár a kormányzati erõkkel együttmûködve, egyben védelmet nyújthat a nemzetromboló gondolatok és azok megvalósulása ellen. Az önszervezõdés akkor válik valódi társadalmi, meghatározó erõvé, ha összefogásból, az Egységbõl ered és a benne dolgozók, érte cselekvõk közös akarattal, fegyelmezetten mûködnek. A Települési Megbízottak, a települési megbízotti rendszer ennek az egységes erõnek a megteremtését szolgálja. A Települési megbízottak alkotják azt az erõs vázat, ami a Magyarok Szövetsége mozgalmat összetartja, erõsíti, mûködteti. Cél: minden magyar településen legyen Magyarok Szövetsége Települési Megbízott. A Települési Megbízott feladata: 1) A Települési Megbízott; jelentkezése alapján, a települési Magyarok Szövetsége közösség ajánlásával az országos ügyvivõ testület által kiadott megbízólevél birtokában végzi tevékenységét. Ha a településen még nincs Magyarok Szövetsége közösség, a legközelebbi Települési Megbízott és/vagy Magyarok Szövetsége közösség ajánlását kérjük. 2) A Települési Megbízottak részére a Magyarok Szövetsége sorszámozott Megbízólevelet állít ki, amelyet az országos ügyvivõ testület tagjai (jelenleg: Benis Miklós, Bõdi Szabolcs, Molnár V. József, Nagy László) együttesen, vagy külön-külön írnak alá. A megbízólevél visszavonásig érvényes. 3) A Települési Megbízottak elsõdleges feladata a kapcsolattartás a településen mûködõ Magyarok Szövetsége közösség és az országos ügyvivõ testület között, a Megyebokor Titkárok segítségével. (Mûködõ Magyarok Szövetsége közösség az, ahol a választott elöljáró – tizedes – megadta a telefonszámát és az email címét, valamint a tagnévsort.) A Települési Megbízottak kisközösségi (tized) szinten közvetítik a híreket, segítve a települési Magyarok Szövetsége tagok munkáját és bekapcsolják õket az országos munkavégzésbe, véleményformálásba. A Települési Megbízottak közvetítik a kisközösség (tized) véleményét, ötletét, kérdését az országos ügyvivõ testület felé. A Települési Megbízott képviseli a Magyarok Szövetsége közös gondolatát, állásfoglalását az adott településen. Az õ feladata a közös gondolat, a közös, országos cselekvési terv eljuttatása a településen élõ Magyarok Szövetségében együttmûködõkhöz, elfogadókhoz. Feladata, hogy országos szinten visszajelzést küldjön a megvalósult cselekvésrõl és hatásáról az adott településen. 4) A Települési Megbízottak feladata az országos költségekhez való hozzájárulás beszedése és a központba való eljuttatása: településenként és tizedenként 500 (ötszáz) forint havonta (jelenleg), vagyis, ha egy településen két tized mûködik, akkor 1.500 (egyezerötszáz) forint havonta. (Ha a Települési Megbízottnak gondot okoz a pénzkezelés, kérem, jelezze Benis Miklósnak: 30-709-2453.) 5) Ha egy településen három Magyarok Szövetsége kisközösség (tized) mûködik, indokolt esetben a településen több Települési Megbízott is kaphat megbízást, végezhet feladatot. A Települési Megbízott tagja valamelyik mûködõ Magyarok Szövetsége kisközösségnek (tizednek), akár választott vezetõje is lehet. 6) A Települési Megbízotti rendszert az egész Kárpát-medencére kiterjesztjük, elsõként a Felvidéken. A Magyarok Szövetsége honlapján a felvidéki Települési Megbízottakat a Megyék címszó alatt lehet megtalálni. 2011-02-25 Benis Miklós, Bõdi Szabolcs, Nagy László (forrás: Magyarok Szövetsége honlap, www.magyarokszovetsege.hu) Következõ számunkban megkezdjük a megyei települési megbízottak névsorának közlését. – a szerk.

2 . é v fo l ya m 13. s z á m 2 0 11. m á rc i u s 3 1.

21

Szövetségben
Örökbefogadott

Kállósemjén
Szilaj-beszélgetés Hofstadler Beáta Rékával
– Mi alapján választotta ki Kállósemjént? – Édesapám szülõhelye, Kállósemjén. Valamikor kisgyerekkoromban jártam ott. Nem messze onnét lakott Marika néném egy tanyán, ahol gyerekkorom legszebb nyarait töltöttem. A nagynénémék dohányt termeltek. A nagy pajtában, ahol száradtak a dohánylevelek, csodálatos illat volt. Ezt máig sem feledtem el. Szép volt ott, szívesen emlékszem vissza azokra a nyarakra. – Mit jelent Önnek a Magyarok Szövetsége? Hol, hogyan találkozott vele? – Sok, magyarsággal kapcsolatos dolgot olvasgatok. Több levelezõ listán rajta vagyok. Így ismertem meg a Szövetséget. – Mit vár attól, akinek elõfizeti a lapot? – Igazából senkit nem ismerek én ezen a településen, de remélem, olyan ember fogja megkapni a lapot, aki úgy érzi majd, hogy a benne foglaltak érdekesek, jó dolgok, és így tovább fogja adni a Szilaj Csikót másoknak is a településen elolvasásra, megvitatásra. Talán segíthet a civil szervezõdésben is. Ez nagyon fontos lenne. – Milyen tervei vannak az „örökbefogadott” településsel? Tervez-e kapcsolatfelvételt az ottaniakkal? – Szívesen felvenném a kapcsolatot velük. Nyíregyházán vannak még rokonaim, talán ebben õk is tudnának segíteni. – Mi tanácsolna a Szövetségnek? Vezetõinek? Tagjainak? – Azt, hogy álljanak a sarkukra, és a magyar ügy érdekében kössenek kompromiszszumot mindazokkal, akik magyar érzelmûek. Ne legyen széthúzás, mert csak együtt sikerül megint nemzetté válnunk. – Mennyire derû- vagy borúlátó Ön a magyar nemzet jövõjét illetõen? – Nem vagyok optimista. Egyrészt azért nem, mert sokakkal nagyon elment a ló. Másrészt a magyar ember alszik, mindent eltûr és vár – de mire?! Régi jó mondás: „Segíts magadon az Isten is megsegít!” És a miénk hatalmas, mert ö az egyetlen, az igaz Isten. – Milyen közeli s milyen távoli álmai vannak? – Hogy hamarosan sikerül vennem egy szép kis lakrészt Székelyföldön, a barátaim közelében, és hogy nem kell sokáig várnom arra, hogy véglegesen oda költözhessek.
A képek forrása: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata honlapja

Fogadjon örökbe egy magyar kistelepülést! – hívtuk fel a világháló segítségével tisztelt honfitársaink figyelmét. „A Magyarok Szövetsége és a Szilaj Csikó szerkesztõsége szeretné, ha Ön »örökbe fogadná« a magyarországi kistelepülések valamelyikét”, vagyis vállalná, hogy azon a településen valakinek egy évre elõfizeti a Szilaj Csikót. Hofstadler Beáta Réka Kállósemjént választotta…
– Hol, melyik országban, melyik településen lakik Ön? – Ausztriában élek, Linzben, immáron 18 éve. A szívem hozott ide. Hiba volt. Nem a párválasztás, hanem az, hogy elhagytam Magyarországot. – Mi ragadta meg a felhívásban? – A Szilaj Csikó jó lap. Magyar érzelmû lap. Fel kell végre nyitni az emberek szemét és ez a lap alkalmas rá. Erõsíti a nemzettudatot.

Fotó: Civertan Grafikai Stúdió, www.civertan.hu

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful