PENGENALAN

Sosialisasi merupakan proses seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh keluarga/ masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Sosialisasi dapat membantu seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna.

Sosialisasi dapat membantu mengekalkan idea-idea,nilai-nilai dan pola-pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat supaya terus kekal walaupun ahli-ahli masyarakatnya silih berganti. Melalui sosialisasi kebudayaan manusia dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Tanpa sosialisasi seseorang tidak dapat berinteraksi,bekerja dalam satu kumpulan atau melakukan kawalan diri.

Sosialisasi berlaku secara sedar dan tidak sedar. Walaupun kanak-kanak diajar cara bertingkah laku mengikut budayanya namun nilai-nilai yang baik dan buruk rumah,sekolah atau masyarakat turut mempengaruhi mereka. Proses sosialisasi berlaku dalam tiga jenis. Pertama ,sosialisasi primer (permulaan) iaitu proses ini berlaku pada peringkat awal kanak-kanak. Kanak-kanak mempelajari konsep diri,psikomotor,penaakulan dan kemahiran bahasa daripada keluarganya. Kedua,sosialisasi sekunder (penyertaan) iaitu berlaku pada peringkat kanak-kanak,remaja dan dewasa.pada peringkat ini akan berlaku proses pengembangan konsep diri,menerima konsep baru,berlaku perubahan dan penyesuaiaan akibat daripada interaksi dengan rakan sebayasekolah,media massa dan masyarakat. Ketiga sosialisasi semula(resosialisasi).Proses ini mungkin berlaku atau tidak berlaku pada seseorang.Sosialisasi semula ini berlaku akibat daripada perubahan secara drastik,mendadak,radikal atau terpaksa yang dialami oleh seseorang.Misalnya berlaku akibat kemalangan,revolusi, peperangan, perubahan kepercayaan, bencana ,ketagihan dadah dan perubahan politik.Konsep kendiri sikap dan taakulan seseorang itu akan berubah dengan cepat akibat daripada situasi diatas. Antara agen yang membentuk dan mempengaruhi sosialisasi ialah guru, keluarga , sekolah, rakan sebaya, media massa , dan komuniti atau masyarakat. di

1

Keperibadian anak-anak banyak bergantung kepada didikan ibu bapa.Didikan ibu bapa yang yang longgar banyak menghadapi masalah.Ibu bapa yang tegas melahirkan anak-anak yang kuat disiplin. Kanak-kanak 2 .Ibu bapa senang membentuk perwatakan anak-anak mereka semenjak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.norma dan nilai-nilai.Kebanyakkan proses interaksi anak-anak berlaku di rumah . Ibu bapa menjadi model utama yang boleh dicontohi anakanak.Tanggungjawab membentuk tingkah laku anak-anak dijalankan sepenuhnya oleh ibu dan bapa. ibu yang ada ikatan perkahwinan yang sah dan mempunyai anak-anak sendiri atau anak angkat dan tinggal bersama.Tanggungjawab mendidik anak-anak dan menjaga ahli keluarga yang sakit dijalankan bersama disamping membantu ekonomi keluarga.Daripada ibu bapa anakanak akan mempelajari kemahiran. (b) Keluarga kembangan Keluarga kembangan ialah keluarga yang terdiri daripada sebuah atau beberapa keluarga asas dan ahli-ahli keluarganya dan tinggal bersama. KELUARGA Keluarga merupakan agen sosial yang banyak mempengaruhi perkembangan kanakkanak. Kesimpulannya.Ibu bapa akan mengajar anak-anak berhubung dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.Peranan dan tanggungjawab agen sosialisasi dalam Pendidikan Moral : 1.tidak ada noda dan dosa. (a) Keluarga Asas Terdiri daripada bapa.Terpulang kepada ibu bapa mencorakkannya.nenek.Keluarga yang porak peranda latar belakangnya tidak akan berjaya melahirkan anak-anak yang optimis sudut pandangannya dalam kehidupan. ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadap perkembangan moral seseorang kanak-kanak pada peringkat awal.Oleh itu pemupukan nilai dilakukan bukan sahaja oleh ibu bapa tetapi juga oleh anggota keluarga yang lain seperti datuk.Terdapat dua jenis keluarga dalam sesebuah masyarakat iaitu keluarga asas dan keluarga kembangan. Anak-anak waktu lahirnya adalah ibarat kain putih.sikap.bapa dan ibu saudara serta sepupu.

Contohnya bermain.Selain itu. Asuhan memainkan peranan yang penting dalam proses s o s i a l i s a s i i n d i v i d u . Kanak-kanak ini juga akan menjadi lebih aktif. akan mendapati anak-anak mereka menpunyai keyakinan diri yang tinggi. 3 .Apabila mencapai peringkat remaja pengaruh rakan sebaya bertambah penting kerana mereka menghabiskan masa bersama lebih banyak daripada bersama ibu bapa. 2.iaitu dengan interaksi secara lisan dan fizikal antara individu. apabila membuat keputusan-keputusan penting.nilai dan sikap rakanrakan sebaya mereka. Mereka mempunyai minat dan matlamat yang sama dalam alam persekolahan . saiz keluarga juga akan mempengaruhi proses sosialisasi individu. Rakan sekolah ialah kumpulan individu yang mempunyai umur dan taraf sosial yang hampir sama.hobi dan lain-lain aktiviti secara bersama selaras dengan kehendak budaya dan iklim sekolah.Ibubapa yang mengamalkan cara demokrasi dan membincangkan masalah-masalah dengan anak-anak mereka serta mempertimbangkan pendapat anak-anak.belajar.Kumpulan rakan sebaya kebanyakkannya dari status sosial yang sama . ibubapa yang mengamalkan sikap bebas akan mendapati sikap anak-anaknya tidak bersopan-santun.akan diasuh menerusi proses praktis pemeliharaan dan menerusi tingkah laku yang akan diteladani. I b u b a p a ya n g bersikap penguasaan serta autokratik akan mendapati anak-anaknya begitu taat pada arahan tetapi menjadi pasif dalam tingkah laku mereka. cerdas dan lebih bersopan santun. Sebaliknya. RAKAN SEBAYA Rakan sebaya seseorang kanak-kanak terdiri daripada mereka yang sebaya dengannya serta berkongsi minat dan aktiviti yang sama. tidak bertanggungjawab dan tidak boleh berdikari. contohnya di antara adik beradik. (a) Rakan sekolah Rakan sekolah boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Rakan sebaya yang tinggi sahsiahnya akan dapat membentuk kumpulannya kearah peribadi yang mulia dan begitulah sebaliknya jika tersalah memilih kawan.Individu ini cenderung untuk mengikuti pandangan.

3.Guru yang autokratik tidak bersedia mendengar pandangan dan pendapat murid. khususnya pelajar-pelajat di sekolah tersebut.Ahli kumpulan remaja biasanya mempunyai subbudaya tertentu. tugas menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab guru Pendidikan Moral.nilai dan norma kumpulan rakan sebayanya. Mereka ialah „Role Model‟ yang merupakan kayuukur kepada perkembangan moral pada pandangan pelbagai pihak. Guru pendidikan moral bukan sahaja mengajarkan nilai-nilai moral kepada murid-murid tetapi harus menghayatu serta mengamalkannya. Guru Pendidikan Moral mempunyai tanggungjawab yang penting. Suasaan sosio emosinya yang dipenuhi ketegangan tidak menggalakkan interaksi guru dan murid.Mereka belajar berdikari dan membentuk peraturan. Peranan utama guru ialah sebagai seorang pendidik. Dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara.jenis-jenis pakaian.muzik. Selain daripada perlu menyampaikan pelajarannya dengan berkesan.satu geng atau satu clique. nilai dan norma-norma kumpulan tersendiri.demokratik dan laissez-faire.Suasana sosio emosi yang demokratik akan menggalakkan perkembangan yang positif dan meningkatkan kemahiran sosial.Murid akan menjadi pasif serta tidak terdorong untuk memberi pendapat. Aktiviti-aktiviti kumpulan lebih berbentuk acara sukarela. GURU Seseorang guru mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri kerana ada guru yang bersifat autokratik. seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid iaitu 4 .(b) Rakan luar sekolah Adalah kumpulan rakan sebaya dalam kumpulan bermain.cara bercakap.Guru yang demokratik memberi kesan yang positif kerana pelajar-pelajar diberi ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka. Beliau perlu menjadi contoh kepada pelajarnya.Kadangkadang nilai dan norma ini bertentangan dengan nilai dan norma keluarga atau tradisi. Sehubungan itu.Mereka cuba menghayati subbudaya ini supaya mereka diterima dan disanjung oleh kumpulannya.Ini akan menimbulkan bibit-bibit konflik antara golongan tua dan golongan muda.

intelek dan sosial. Di samping itu. adab berpakaian. Kesimpulannya. Guru juga bertanggungjawab dalam menyimpan semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka dan tidak membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. rohani. Sehubungan itu. Seterusnya. guru juga berperanan dalam mendidik murid-muridnya berakhlak mulia supaya mereka menjadi insan yang mulia. pembimbing.dengan memberi ilmu. guru haruslah mengetahui latar belakang keluarga muridnya. berkomunikasi. peranan guru ketika ini amatlah penting dalam memberi nasihat. Hal ini adalah berkaitan dengan kegiatan kokurikulum di sekolah. Dalam hal ini. Sekiranya ibu bapa mempunyai masalah berkaitan dengan anak mereka. Oleh yang demikian. dan menyertai pertandingan. adab makan. ikhtiat hidup di hutan. memberi pendedahan dan pengalaman serta mendidik murid-muridnya berakhlak mulia. guru juga berperanan sebagai penasihat kepada ibu bapa. menyampai maklumat. Guru juga perlu mendedahkan murid-muridnya dengan pengalaman-pengalaman tertentu. berbincang. Guru haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya perkembangan murid di sekolah dan di rumah dapat diikuti. Antaranya pengalaman mengembara. rohani. kaunselor. emosi. Hal ini kerana guru merupakan insan yang paling dipercayai oleh ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak mereka di rumah dengan cara yang terbaik dan berkesan. emosi. pendidikan moral dan agama adalah penting. guru merupakan insan terpenting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Guru hendaklah mendidik pelajarnya cara berhubung. jurulatih. Hal ini kerana guru berperanan sebagai seorang pendidik. Guru berperanan dalam mengajar. adab bergaul dan sebagainya supaya mereka menjadi insan yang berilmu dan bersahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dorongan dan bimbingan kepada ibu bapa supaya mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak mereka dan membantu anak mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta pengembangan jasmani. mengendalikan bengkel dan sebagainya. guru merupakan insan yang terbaik untuk mereka meluahkan perasan dan masalah serta meminta nasihat dan dorongan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. intelek dan sosial anak mereka. penasihat dan role model kepada 5 . Hal ini kerana guru merupakan insan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid dengan segala ilmu pengetahuan supaya mereka dapat mengembangkan segala aspek yang ada dalam diri mereka iaitu dari segi jasmani.

berkomunikasi. menangani masalah dan berusaha ke arah perkembangan kendiri.Pentadbir hendaklah berupaya membentuk satu struktur dan amalan yang mengintegrasikan maklum balas.Citarasa dan kehendak manusia berbeza-beza. SEKOLAH DAN INSTITUSI PENGAJIAN Sekolah adalah agen mempersiapkan diri pelajar dengan persekitarannya. sosiologi masyarakat dan perubahan dasar kerajaan. merancang. menilai. Sesuatu perubahan tidak sahaja berasaskan suatu himpunan keadaan : perubahan di dalam dan di luar sistem sekolah atau sebuah sekolah juga perlu difikirkan. Oleh yang demikian. . emosi. Manusia memberikan nilai-nilai tertentu kepada sesuatu perkara. berpengetahuan. rohani.persekitaran serta budaya sekolah juga berperanan mempengaruhi sosialisasi kanak-kanak atau pelajar. guru perlu mempunyai kemahiran profesional seperti kemahiran belajar. Semua ini menjadi agenda utama dalam perubahan pendidikan kerana mutu sukan negara dalam sukansukan ini semakin meningkat. mengajar.murid-murid dan masyarakat. (a) Pentadbir Pentadbir yang efektif adalah penting untuk mewujudkan suasana mendorong pengajaran yang bermakna dan menyeronokkan.Ini bermakna individu-individu. bersahsiah dan seimbang dari segi jasmani. intelek dan sosial. Kanak-kanak menghabiskan masa enam hingga lapan jam setiap hari di sekolah. Faktor-faktor persekitaran akan mempengaruhi input organisasi pendidikan dan output organisasi pendidikan tersebut akan digunakan oleh alam sekitarnya. golf.membuat 6 .Gaya penampilan.kemudahan-kemudahan dan budaya sekolah akan mempengaruhi sosialisasi seseorang kanak-kanak. Kegiatan ko kurikulum pula berubah daripada permainan bola sepak dan sepak takraw kepada permainan skuasy. bowling dan renang. mengurus. politik.Cara pentadbiran sekolah.sikap kepimpinannya memainkan peranan dalam proses sosialisasi individu. Hal ini supaya mereka dapat mendidik dan melahirkan anak bangsa yang berkualiti.Semua ini dipengaruhi oleh perubahan dalam bidang ekonomi. 4. Guru juga sangat berpengaruh disekolah. berfikir. Institusi pendidikan merupakan satu pertubuhan yang ditubuhkan untuk mencapai objektif pendidikan secara berterusan. menyediakan bahan pengajaran pembelajaran.

Aspek yang mempengaruhi iklim sekolah ialah aspek fizikal sekolah.bahan kurikulum. menilai budaya moral sekolah.aspek sosial sekolah dan aspek budaya sekolah. Dua faktor utama membentuk budaya sekolah ialah input sekolah yang berunsurkan sumber iaitu saiz bilik darjah.pembelajaran setiap pelajar.Aspek fizikal sekolah meliputi semua insfrastruktur yang terdapat di kawasan sekolah seperti bangunan.(JERI).emosi. (b) Budaya.padang.makmal.Iklim sekolah sangat penting untuk melahirkan insan yang baik dan dapat membantu perkembangan pelajar selaras dengan FPN iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Pengurusan fizikal yang berkesan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran pelajar dan guru dalam suasana yang tenteram.insan.pusat sumber.tandas bengkel.misi dan visi sekolah.ada beberapa ciri keberkesanan pengurusan aspek fizikal sekolah iaitu kebersihan.nisbah guru-pelajar.ibu bapa dan masyarakat setempat membantu keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah pada tahap maksimum.kantin dan lain-lain. menilai secara moral guru-guru dibawah pentadbirannya.Keadaan fizikal sesebuah sekolah memainkan peranan penting dalam mencorakkan tingkah laku pelajar-pelajarnya. kepimpinan guru.refleksi dan amalan-amalan dan tindak balas yang diterima berlandaskan aspek-aspek berikut:    mengesan kecekapan pentadbiran sekolah.budaya komunikasi. Iklim dan Fizikal Budaya sekolah merangkumi aspek-aspek seperti ilmu. Iklim sekolah ialah sifat dan suasana yang terdapat dalam sesebuah sekolah.bahan pengajaran dan pembelajaran dan kemudahan fizikal yang lainFaktor kedua ialah faktor-faktor proses pengurusan sekolah iaitu kepimpinan pentadbiran.keadaan bangunan sekolah.budaya bilik darjah dan budaya kepimpinan. rohani dan intelek.keselamatan. 7 . perasaan kekitaan dan iklim pengajaran dan pembelajaran.tahap penyeliaan.selesa.moral budaya kerja.keselesaan dan keindahan persekitaran. Kerjasama yang erat antara pihak sekolah.bentuk kurikulum.harmoni dan menyeronokkan.

MASYARAKAT Masyarakat ditakrifkan sebagai satu kumpulan manusia yang hidup bersosial bersama di sesuatu tempat dengan adanya peraturan.Slogan seperti ” 1 Malaysia:r akyat didahulukan.peraturan dan norma-norma tertentu untuk mewujudkan satu keadaana yang harmonis.aturan serta menjalankan amalan hidup untuk kepentingan bersama.cekap bersih dan amanah. Masyarakatnya tidak mempedulikan hal orang lain menyebabkan pelbagai perbuatan kurang bermoral dari peringkat kanak-kanak lagi. .pencapaian diutamakan” . Mereka dibimbing oleh masyarakat sekeliling dan hidup ditentukan dengan jelas melalui p e m u a f a k a t a n d a n t i d a k t e r d a p a t p u n c a .Gemilang dan Terbilang ”sering dilaungkan oleh pemimpin kita bertujuan untuk membentuk masyarakat yang dinamik dan progresif serta mengamalkan nilai-nilai murni . 8 .p u n c a n ya t a b a g i m e n i m b u l k a n s e b a r a n g k e r u n s i n g a n . Masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan mempunyai peranan yang tidak kurang pentingnyadalam membentuk personaliti anggotanya. Mead mendapati dalam masyarakat Samoa terdapat zaman perantaraan yang harmoni antara zaman kanakkanak dan dewasa. Menurut Kohlberg (1981) pula kanak-kanak perlu berinteraksi dngan masyarakat tidak kira tahap umur kerana ini membolehkan m e r e k a pertingkahlaku sesuai dengan norma-norma masyarakat seperti orang dewasa.Jika pemimpin menekankan nilai kerajinan dan peningkatan produktiviti akan menghasilkan ahli-ahli yang bersikap tekun.”Malaysia Boleh”dan ”Cemerlang. Ahli psikologi Margaret Mead telah menjalankankajian keatas beberapa masyarakat primitif. Kajian beliau di AmerikaSyarikat adalah sebaliknya. Masyarakat yang sensitive melahirkan kanak-kanak yang peka t e r h a d a p k e a d a a n sekeliling. ya n g J a r a n g t e r d a p a t p r b u a t a n kurang bermoral di dalam masyarakat tersebut kerana setiap anggotanya dianggap sebagai ahli keluarga terdekat yang perlu dijagai dengan sempurna.Kelompok ini mempunyai pemimpin .rajin membut sesuatu dengan bersungguh tanpa cepat putus asa.5.

mentaliti dan sahsiah umat khasnya yang beroperasi 24 jam. Media massa mampu mencorakkan hati budi. dituruti media elektronik pada abad ke-19 dan kini ledakan media internet. Media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan berkesan di dalam pembentukan keperibadian manusia. tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk memihak dan menegakkan nilai-nilai luhur seperti kebenaran dan kejujuran. dn televisyen. Media massa hendaklah mempunyai asas falsafah dan dasar-dasar komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam. seiring dengan peredaran zaman dan kemajuan peradaban dunia. MEDIA MASSA Adibah Amin (1990) menghujahkan bahawa keruntuhan dan pembinaan mora boleh berlaku melalui pengaruh media massa. faktor-faktor luaran juga dikenal pasti menjadi barah penyakit sosial yang harus dihapuskan segera. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa sejak beberapa abad lampau hinggalah pada zaman milenium ini.harus kita popularkan tooh-tokoh benar atau rekaan yang boleh member inspirasi kepada generasi muda untuk mengikut jejak langkahnya. Bermula dengan perkembangan mendadak media cetak pada sekitar abad ke-16. 9 . khususnya generasi muda hari ini yang wajar dicari jalan solusinya. teknologi media telah diterima dan diperkasa oleh manusia sebagai suatu "kuasa baru" dalam kehidupan seharian mereka. Sebelum ini kita telah pun berbicara mengenai keruntuhan akhlak anggota masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong kepada kemelut ini juga telah kita kongsi bersama. Ia merupakan agen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam menanam dan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. radio. budaya komersial yang melampau. media massa terus mengukuhkan posisinya sebagai sarana penting manusia untuk pelbagai perkara. majalah.6. Melalui buku. Para petugas media massa hendaklah meningkatkan rasa akauntabiliti. Media massa tersebut perlu bebas dari cengkaman faham sekularisme. akhbar. Selain faktor dalaman manusia itu sendiri. Antara faktor luaran tersebut ialah peranan media massa yang menjadi topik utama dalam artikel kali ini. Cerita-cerita di radio dan televisyen harus dipertingkatkan lagi hingga tercipta deretan “hero” dan “heroin” yang wajar dijadikan teladan dan dapat mengilhamkan kanak-kanak serta remaja untuk membina sifat-sifat yang terpuji. faham kebendaan dan dorongan untuk hidup secara mewah dan berpoya-poya.

Malah. sama ada dalam bentuk bercetak. Bagi para pendakwah. media massa telah menyediakan ruang dan peluang yang seluas-luasnya untuk mereka menyebarkan Islam. usaha dakwah kini dapat diperkayakan dengan pendekatan yang lebih kreatif menerusi gabungan multimedia. selain turut menyumbang dalam tsunami politik yang melanda Malaysia berikutan kejayaan parti-parti komponen Pakatan Rakyat menawan beberapa negeri dan menafikan majoriti dua pertiga Barisan Nasional di Parlimen dalam pilihan raya umum pada tahun yang sama.Kehadiran pelbagai media jaringan sosial pada alaf ini seperti Facebook. Hal ini terzahir melalui kenyataan Cohen. hatta menjadi penentu agenda sesuatu negara dan masyarakat. media tidak berupaya mempengaruhi orang ramai menentukan bagaimana untuk berfikir tetapi yang mengajaibkan ialah media berjaya mempengaruhi pembacanya untuk menentukan apa yang perlu difikirkan". foto. seorang tokoh komunikasi terkemuka yang pernah menyatakan. Bukan itu sahaja. melalui beberapa kajian yang 10 . berita dan sebagainya. MySpace. malah para pengkaji peranan media dalam dan luar negara juga telah bersetuju bahawa media sosial telah menjadi salah satu faktor utama kemenangan Barrack Obama dalam Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2008. Dalam hal ini. elektronik mahupun berinternet pada zaman pascamoden ini diakui bukan sahaja mampu bertindak sebagai penyebar maklumat. Twitter. pada setiap manfaat ada saja mudarat yang menjadi temannya. media massa yang pelbagai bentuk ini sebenarnya boleh dimanfaatkan dalam usaha dakwah. Kepentingan media massa. Friendster dan Blog pula sememangnya telah memeriahkan lagi kehidupan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. video. menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kajian terkini juga telah menunjukkan aktiviti melalui media-media jaringan sosial tersebut telah menjadikan generasi muda sebagai para pengguna dan pengunjung utamanya. bunyi. hinggakan kebanyakan daripada kita kini sudah tidak dapat lari daripada memanfaatkannya untuk pelbagai aktiviti yang dilakukan. malah turut berupaya mencetus minda rakyat. "Dalam banyak keadaan. Melalui teknologi media baru yang serba canggih. grafik dan capaian internet. yang mana sudah tentulah kerahmatan Islam dan syariah dapat diserlahkan dengan lebih menarik kepada pelbagai bangsa dan kelompok manusia di atas muka bumi ini. Namun.

Program-program televisyen contohnya.dijalankan. kandungan majalah hiburan yang memaparkan foto-foto figura yang mendedahkan aurat yang keterlaluan serta menjolok mata serta penganjuran konsert-konsert penyanyi dari negara Barat pula menambah lagi krisis nilai yang telah sedia ada. Kebanjiran video lucah yang mudah didapati di pasaran gelap. Natijahnya bukanlah sukar untuk kita jangkakan. lebih mengutamakan unsur hiburan daripada ilmu dan maklumat. Sedarlah kita. anak-anak ini lazimnya bersifat kurang matang apabila berhadapan dengan sesuatu cabaran. Oleh hal yang demikian. Gejala zina dan budaya hedonisme adalah antara hasilnya. selain kekuatan dalaman individu itu sendiri dalam mendepani cabaran media massa. Filem-filem Barat dan Hindustan yang dihidangkan kepada masyarakat khalayak bukan saja telah menghakis nilai ketimuran. media massa turut telah dibuktikan menjadi penyumbang utama kepada keruntuhan moral dalam kalangan generasi muda. Justeru. malah terselit secara nyata atau tersirat adegan-adegan lucah. ibu bapa juga perlu proaktif mengawal dan memberikan perhatian yang serius kepada jenis rancangan yang ditonton di televisyen atau laman-laman yang dilayari di internet oleh anak-anak mereka di rumah supaya mereka tidak terdedah dengan anasir-anasir yang boleh meruntuhkan pertahanan rohani mereka. yang mana sudah tentu akhirnya menjadi ikutan mereka yang menontonnya. 11 . kita selaku ibu bapalah yang bertanggungjawab memastikan anak-anak kita sentiasa dibimbing agar berjaya mengelak daripada terpedaya dengan sebarang bentuk anasir buruk yang datang dari persekitaran yang akan merosakkan masa depan mereka. Mereka amat mudah terpedaya dengan apa juga cabaran yang ada di sekeliling mereka.

Penghayatan nilai-nilai murni oleh masyarakat majmuk perlu diteruskan dan dipupuk agar diamalkan bagi membendung serta mengatasi gejala sosial dalammasyarakat hari ini. Sebagai contoh. Kesemua agama dan budaya masyarakat yang merupakanentiti terbesar dalam negara kita iaitu Melayu. secara sedar atau tidak. nilai boleh mempengaruhi sikap seseorang terhadap sesuatu ada kalanya mencerminkan sikap seseorang. tradisi atau kebudayaan.Kesimpulan Secara kesimpulannya. Pada pandangan saya. 12 . R at a. kebanyakan masalah yang melanda pelajar pada masa kini adalah disebabkan konflik atau tekanan yang wujud di dalam alam persekitaran . Proses modenisasi atau pembangunanyang pesat telah mengubah cara hidup masyarakat kita khasnya golongan remaja. Nilai moral sesuatu masyarakat boleh disorotkan daripada sumber agama.a p a keputusan kerana ia melibatkan sahsiah diri masing-masing . masyarakat majority tidak mempertahankan nilai-nilai murni yang penting. pembentukan sahsiah diri seseorang itu dipengaruhioleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan pe ri l a k u m e r ek a m e nj u ru s k e a r ah negatif. kelompok pendatang. Kerajaan telah berusaha dalam menangani permasalahan tersebut dansentiasa menyuburkan serta membuka ruang perbincangan dan percambahanminda agar masyarakat sedar tentang tanggungjawab masing-masing. Oleh sebab itu setiap warganegara Malaysia perlu menghayati nilai-nilai positif yang ada dalam ajaran agama masing-masing.r at a m a s ya r a k at ki t a m ul a bersikap individualistik dan materialistik. Begitu juga dengan institusi kekeluargaan yang sudah tidak dianggap penting lagi justeru meningkatnya kadar perceraian. Cina dan India menyeru sertamengajak penganutnya agar berakhlak mulia. Kemerosotan nilai dan kehancuran system nilai masyarakat berpunca daripada fahaman baharu. Secara keseluruhannya . dan perubahan nilai dalam masyarakat yang meruntuhkan nilai-nilai hidup yang baik. Baik dan buruknya bergantung kepada seseorang itu d i m a n a s e s e o r a n g p e r l u t e l i t i s e b e l u m m e m b u a t a p a . dan system perundangan. Berita Harian bertarikh 20 Oktober 1998 melaporkan Jabatan Kebajikan M as ya r a k a t N e g er i Te r en gga n u m e nd ap at i k e run t uh a n i n st i t us i k el u a r ga adalah punca utama kepada peningkatan masalah moral di kalanganr em aj a b aw ah um u r d i n e ge ri t e r s eb u t .

Rahim Abd.com/doc/57272186/Agen-Agen-Moral 7. Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka 2. (1993).Longman Malaysia Sdn.ipislam. Bhd Website/ Internet 1.oh112677. Rashid.wikipedia.pdf 2. Abdul Rahman MD. Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum KBSM . Abd. http://alfinnitihardjo.blogspot. http://id. http://www.my/uploaded/ModulKPLI/PenMoralKPLISR. http://asnahhamid.scribd. Selangor. Kuala Lumpur.html 13 .edu.html 6.RUJUKAN Buku 1.scribd.com/sosialisasi. http://www.com/doc/18763750/Media-Massa 4.org/wiki/Sosialisasi 5. Lee Hoon.com/2011/01/peranan-sekolah-dalam-merealisasikan. http://www.Pendidikan Moral. Aroff.blogspot.Chong. http://treebuilder.ohlog.com/ 3. (1994) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful