ILMU HADIS

Untuk Pemula

Oleh Amru Abdul Mun‟im Salim

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬

‫‪Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 1‬‬

ILMU HADIS
Untuk Pemula
Kitab Asli Taysir Ulum al-Hadits lil Mubtadi'in; Mudzakkirat Ushul al-Hadits lil Mubtadi'in Penulis Amr Abdul Mun'im Salim Penerbit Maktabah Ibnu Taymiyah, Kairo, Mesir Tahun terbit 1417 H – 1997 M Penerjemah Abah Zacky Hak Cipta @ Abah Zacky abah_zacky@yahoo.com

Diizinkan memperbanyak atau mengkopy buku ini baik sebagian atau keseluruhan tanpa izin dari penerbit, pengarang atau penerjemah dengan syarat untuk menyebarluaskan ilmu, bukan untuk diperjual belikan.

Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 2

ِ َ ‫اهلل ص َلى اهلل‬ ِ ‫ل‬ ‫ال‬ ُ‫ز‬ ُ‫و‬ َ ََ‫ق‬ َ َ ََ‫ لَ ت‬:‫م‬ َ ُ َ‫و‬ ْ َ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫علَْيَو‬ َ ‫ال‬ َ ‫س َل‬ ِ ‫فَة‬ ِ ََ‫مَن أُمتَِي ظ‬ ِ ‫اى‬ ‫م‬ ٍّ َ‫ح‬ َِ‫طَائ‬ ُ َ‫ق لَ ي‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ض َر‬ َ ْ‫علََى ال‬ ْ ٌ ْ‫ى‬ َ ْ‫ري‬ ‫) بسند صحيح‬24( ‫رواه اخلطيب يف شرف أصحاب احلديث‬ Rasulullah saw bersabda: Akan senantiasa ada sekelompok orang di antara ummatku yang menampakkan kebenaran. 42 dengan sanad yang shahih ُ ََ‫حتى ت‬ ُ‫اعة‬ َ ‫م الس‬ ُ َ‫اوأ‬ َ‫و‬ َ ‫م‬ َ ْ‫ق‬ ْ‫م‬ ْ‫ى‬ َ َ‫ن ن‬ ِ ‫ال ابن الْمب‬ ِ ‫دي أَصحاب الْح‬ ِ ِ ‫ ى‬:‫ك‬ ِ ْ‫دي‬ ‫ث‬ َ ُ َ ْ ْ ‫م ع ْن‬ ْ ُ ‫ار‬ َ َ ُ ُ ْ َ َ‫ق‬ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.3 . orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan mencelakainya sehingga datangnya hari kiamat. Ibnu al-Mubarak berkata: Mereka itu menurutku adalah ashabu al-hadis Riwayat al-Khathib dalam Syarf Ashabi al-Hadis no.

Hadis Matruk 3. Khabar dan Atsar Hadis Sahih Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Nabi Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Sahih Al-Mustakhraj terhadap Kitab ash-Shahihain Sekilas tentang kitab-kitab Sunan Soal-soal Diskusi Hadis Hasan Hadis Shahih Lighairihi Hadis Dla'if Pembagian Hadis Dla'if Hadis Hasan Lighairihi Soal-soal Diskusi Hadis Dla'if Karena Cacat pada Sanad 1. Mursal 2. Mu'dlol 4. Mudalas Soal-soal Diskusi Hadis Dla'if karena Trrdapat Cacat pada 'Adalah rawi 1. Munqathi' 3. Pembahasan tentang Jahalah (Majhul) Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.Daftar Isi Muqaddimah Definisi Ulumul hadis Definisi hadis.4 . Hadis Maudlu' 2. Mu'allaq 5.

Al-Mazid fi Muttashil al-Asanid 6.5 . Hadis Mudltharib Soal-soal Diskusi Hadis Mu'allal Hadis Musalsal Marfu' Mauquf dan Maqthu' Soal-soal Diskusi Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Hadis Mudraj 4. Hadis Maqlub 7. Hadis Mukhtalath 5.4. Pembahasan tentang Bid'ah Soal-soal Diskusi Hadis Dla'if karena Kelemahan pada kedlabithab rawi 1. Hadis Mubham 5. Hadis Munkar 2. Hadis Syadz 3.

6 . haadis dan atsar Gambar 2 : Skema tentang pengelompokan hadis dari segi diterima atau tidak Gambar 3 : Skema hadis mursal Gambar 4 : Skema hadis munqathi' Gambar 5 : Skema hadis mu'dlal Gambar 6 : Skema hadis mu'allaq Gambar 7 : Skema keadaan hadis dilihat dari tidak dikenal (majhul)nya rawi Gambar 8 : Skema hadis 1) marfu'.Daftar Gambar Gambar 1: Skema tentang Khabar. 2) hadis mauquf. dan 3) maqthu' Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.

lalu saya memohon pertolongan kepada Allah untuk menyusun apa yang mereka minta. tiada sekutu bagi-Nya. keluarga dan sahabat beliau.7 . maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya.Muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya. segala puji bagi Allah. memohon ampunan-Nya. untuk membantu mereka di dalam memahami istilah-istilah ahli hadis di dalam tulisan-tulisan mereka. serta adab. Barangsiapa yang mendapat petunjuk Allah. maka tak akan ada yang kuasa menujukinya. Aku bersaksi bahwasannya tiada Ilah melainkan Allah semata. dan dalam rangka mengamalkan sabda Nabi saw. yang isinya mencakup batasan. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan RasulNya Semoga kesejahteraan dan keselamatan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad. dan merealisasikan apa yang mereka harapkan. kaidah dan aturan. dan barangsiapa yang disesatkan Allah. dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan kejahatan amal perbuatan kita. Amma Ba’du Sebagian dari saudara-saudaraku seiman telah memintaku untuk menyusun sebuah materi Ilmu Mushthalah Hadis yang lengkap tetapi singkat. memohon pertolongan-Nya. Saya melakukan ini semata-mata adalah untuk mengharapkan ridla Rabbil Karim. ‫ صدقة جارية وعلم ي نتفع بو‬،‫إذا مات ابن آدم ان قطع عملو إلا من ثلث‬ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. kami memuji-Nya. Setelah beristikharah.

Sesungguhnya Dia lah Ahlu taqwa dan Ahlu maghfirah. agar kiranya dihindarkan dari kesalahan dan kekeliruan.8 . Walhamdulillahi Rabbil Alamin Penulis 1 HR Muslim Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. atau anak shaleh yang mendoakannya”1 Karena itulah saya memohon taufiq dan petujuk kepada Allah swt. ilmu yang bermanfaat. shadaqah jariyah.‫وولد صالح يدعو لو‬ “Apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal.

1 h.41 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Contoh-contoh Al-Bukhari meriwayatkan hadis berikut. h. Bab Kayfa kana bad‟ al-wahyi ila Rasulillah saw. 5 ِ ُ ‫عب‬ ِ ‫حدثََنَا الْح‬ ِ ‫ن الزبََ ْي‬ ‫حيَى‬ َ َ‫ ق‬،‫ن‬ َ َ‫ ق‬،‫ر‬ ْ‫س‬ ُ ‫فيَا‬ ْ َ‫حدثََنَا ي‬ ْ َ ‫م ْيدي‬ َ :‫ال‬ ُ ‫حدثََنَا‬ َ :‫ال‬ َ ُ ْ‫د اللو ب‬ َُ ِ َ‫د بن إِب‬ ٍ‫ع‬ ِ ‫بن س‬ ِ َ‫خب‬ ِ ُ‫مي أَنو‬ ِ ‫اىيم التَ ْي‬ ِ ‫صا‬ ْ‫ع‬ َ َ‫ ق‬،‫ري‬ ْ ‫يد‬ َ‫ل‬ َ‫مة‬ َ ‫ع‬ َ ْ‫اْلَن‬ َ‫م‬ َ ‫سم‬ َ ُ ‫رني‬ َ ُْ َ‫ق‬ َ ‫ر‬ َ ْ ُ ْ ُ ‫حم‬ َ َ ْ َ‫ أ‬:‫ال‬ ِ ‫اب ر‬ ِ ‫علَى ال‬ ِ ‫ول س‬ ِ َ‫ْم ْنب‬ ٍ ‫وق‬ ‫ر‬ ُ ََ‫يثِي ي‬ َ ‫ن ال‬ ُ‫ع‬ َ ‫عنْهم‬ َ ‫ضي اللو‬ ْ‫م‬ ْ ‫اص الل‬ َ ُ ‫ق‬ َ ِ ‫ْخط‬ َ ْ‫ر ب‬ َ ُ‫ت ع‬ َ‫ن‬ َ ْ‫ب‬ َ‫م‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ َ ‫ت رس‬ ِ ‫ٍّي‬ ِ ‫ال س‬ ،‫ات‬ َ‫ال بِالن‬ ُ‫م‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ما‬ ُ ََ‫م ي‬ ْ َ‫اْل‬ ْ‫م‬ َ ‫ول الل‬ َ‫و‬ َُ ُ ‫ع‬ َ َ َ‫ق‬ َ‫ع‬ َ ‫ إِن‬:‫ول‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ 2 3 An-Nukat „ala Ibni ash-Sholah.Definisi Ulumul Hadis Definisi ِ ‫قو‬ ِ ِ َ‫رف‬ ِ ‫علْم الْح‬ ِ َ ‫اع‬ ِ ْ‫دي‬ ِ‫ر‬ ِ ‫ة الرا‬ ِ‫ع‬ ِ‫ع‬ ‫وي‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ُ‫ث‬ َ ِ‫ل ب‬ َ ُ َ ‫ها إِلَى‬ َ‫و‬ ْ ‫ْم‬ َ ‫وال‬ َ ‫وي‬ َ ََ‫ي يََت‬ َ َ ْ‫رفَةُ ال‬ َ‫ى‬ ُ ‫وص‬ ْ ‫د الت‬ Ilmu Hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada pengetahuan tentang rawi (periwayat) dan marwi (materi yang diriwayatkan)2 Ada pendapat lain yang menyatakan ِ ‫ى‬ ِ ِ ‫ق‬ ِ ‫عل‬ ِ ‫ْم ْت‬ ‫ن‬ ُ‫و‬ ُ‫ر‬ ْ َُ‫ن ي‬ ْ ‫ها أ‬ َ ِ‫ف ب‬ ٌ ‫و‬ َ ‫وال‬ َ ‫ال السنَد‬ َ ‫وان ْي‬ َ ‫َح‬ َ َ ‫ْم ب‬ َُ َ‫ع‬ Ilmu Hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan3 Penjelasan Definisi Sanad adalah rangkaian rijal yang menghantarkan kepada matan Matan adalah perkataan yang terletak di penghujung sanad. j.1 h.225 Tadrib ar-Rawi. 1. Ibnu Hajar. j. as-Suyuthy. di dalam kitabnya yang ber-nama ash-Shahih. j.9 .

10 . Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id al-Anshari. ia berkata. ia berkata. Rasulullah saw bersabda. Abdullah bin az-Zubair. Sesungguhnya semua perbuatan itu disertai dengan niat. atau perempuan yang akan dinikahinya. Aku mendengar Umar bin Khaththab ra berkata di atas mimbar.ِ ْ َ‫كان‬ ٍ‫صيبَها أَو إِلَى امرأَة‬ ِ ٍ‫ر‬ ِ ‫ام‬ ُ ِ‫ما ل‬ َ‫ن‬ ٍّ ‫ك‬ ُ ‫رتُوُ إِلَى‬ ْ‫تى‬ ْ ‫ل‬ ْ َ ُ ُ‫دنَْيَا ي‬ ْ‫م‬ َ‫ئ‬ َ َ‫ ف‬،‫وى‬ َ ‫و إِن‬ َ َ ََ‫ما ن‬ َْ َ‫ج‬ ِ ‫ىاجر إِلَي‬ ِ ِ َ‫ها ف‬ ‫و‬ ْ َ َ َ ‫ما‬ ْ‫ه‬ َ‫ح‬ ُ ‫يََ ْنك‬ َ ‫رتُوُ إِلَى‬ َ‫ج‬ Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi. maka hijrahnya (dibalas) kepada apa yang ia niatkan Yang dinamakan Sanad pada hadis di atas adalah ِ ُ ‫عب‬ ِ ‫حدثََنَا الْح‬ ‫حيَى‬ ِ ‫ن الزبََ ْي‬ َ َ‫ ق‬،‫ن‬ َ َ‫ ق‬،‫ر‬ ْ‫س‬ ُ ‫فيَا‬ ْ َ‫حدثََنَا ي‬ ْ َ ‫م ْيدي‬ َ :‫ال‬ ُ ‫حدثََنَا‬ َ :‫ال‬ َ ُ ْ‫د اللو ب‬ َُ ِ َ‫د بن إِب‬ ٍ‫ع‬ ِ ‫بن س‬ ِ َ‫خب‬ ِ ُ‫مي أَنو‬ ِ ‫اىيم التَ ْي‬ ِ ‫صا‬ ْ‫ع‬ َ َ‫ ق‬،‫ري‬ ْ ‫يد‬ َ‫ل‬ َ‫مة‬ َ ‫ع‬ َ ْ‫اْلَن‬ َ‫م‬ َ ‫سم‬ َ ُ ‫رني‬ َ ُْ َ‫ق‬ َ ‫ر‬ َ ْ ُ ْ ُ ‫حم‬ َ َ ْ َ‫ أ‬:‫ال‬ ِ ‫اب ر‬ ِ ‫ س‬:‫ول‬ ٍ ‫وق‬ ‫علَى‬ ُ ََ‫اص الل ْيثِي ي‬ َ ‫ن ال‬ ُ‫ع‬ َ ‫ع ْنهم‬ َ ‫ضي اللو‬ ْ‫م‬ َ ُ ‫ق‬ َ ِ ‫ْخط‬ َ ْ‫ر ب‬ َ ُ‫ت ع‬ َ ‫ن‬ َ ْ‫ب‬ َ‫م‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ َ ‫ت رس‬ ِ ‫ س‬:‫ال‬ ِ ‫ال‬ ِ َ‫ْم ْنب‬ ‫ول‬ ُ ‫ق‬ ُ ََ‫م ي‬ ْ‫م‬ َ ‫ول الل‬ َ‫و‬ َُ ُ ‫ع‬ َ َ َ‫ ق‬،‫ر‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ Sedangkan matan pada hadis di atas adalah. dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. ia berkata. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk membedakan antara hadis sahih Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. ِ ْ َ‫كان‬ ِ َ‫ال بِالن‬ ٍ‫ر‬ ِ ‫ام‬ ‫دنَْيَا‬ ُ‫م‬ ْ ‫ما‬ ُ ِ‫ما ل‬ َ‫ن‬ ٍّ ‫ك‬ ْ َ‫اْل‬ ُ ‫رتُوُ إِلَى‬ ْ‫تى‬ ْ ‫ل‬ ْ‫م‬ َ‫ئ‬ َ َ‫ ف‬،‫وى‬ َ ‫وإِن‬ َ ،‫ٍّيات‬ َ‫ع‬ َ ‫إِن‬ َ ََ‫ما ن‬ َ‫ج‬ ِ ‫ىاجر إِلَي‬ ِ ٍ ‫صيبَها أَو إِلَى ام‬ ِ ِ َ‫ها ف‬ ‫و‬ ْ َ َ َ ‫ما‬ ْ‫ه‬ َ‫ح‬ ُ ‫رأَة يََ ْنك‬ ْ َ ُ ُ‫ي‬ َ ‫رتُوُ إِلَى‬ َ‫ج‬ َْ dan dla‟if. Telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwasannya ia mendengar „Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata. Barangsiapa yang hijrahnya (diniatkan) kepada dunia yang akan diperolehnya.

Definisi Hadis, Khabar Dan Atsar

Definisi

Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat

ِ َ ‫ي صلى اهلل‬ ِ ‫الْح‬ ِ‫ع‬ ‫َو‬ َ ‫اء‬ َ ‫كا‬ ُ ْ‫دي‬ َ َ‫جاء‬ ْ ِ‫َو ف‬ ُ َ ٍّ ِ‫ن النب‬ ْ ‫عالً أ‬ ْ ‫ولً أ‬ َ ْ ََ‫ن ق‬ َ ،‫م‬ َ‫و‬ َ ‫ما‬ َ‫ث‬ َ ‫علَْيو‬ ً‫و‬ َ‫س‬ َ ‫سل‬ ِ ‫ريَْرا أَو‬ ْ ََ‫ت‬ َ‫ص‬ ً‫فة‬ ْ ً ِ‫ق‬ ِ ِِ ‫و وسلم و عن غَي‬ ِ ِ‫َصحاب‬ ِ َ ‫ع ْنوُ صلى اهلل‬ ِ ِ ِ َ‫و أ‬ ‫َو‬ َ ‫ال‬ ْ ْ َ َ َ َ َ ‫علَْي‬ ُ َ َ ‫اء‬ ْ‫ن أ‬ َ ْ ‫نأ‬ ْ ‫ره م‬ َ ‫ما‬ َ‫ر‬ َ ‫و التابع ْي‬ َ‫ج‬ ُ ََ‫ْخب‬ ِ ِ ِ ِ‫تَاب‬ ‫م‬ ُ‫ن‬ ُ ََ‫ون‬ ْ‫د‬ ْ‫م‬ ْ‫ن أ‬ َ ‫َو‬ ْ‫ه‬ َ ‫ع التابع ْي‬

Khabar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw ataupun yang lainnya, yaitu shahabat beliau, tabi‟in, tabi‟ tabi‟in, atau generasi setelahnya

Atsar adalah segala yang datang selain dari Nabi saw, yaitu dari shahabat, tabi‟in, atau generasi setelah mereka Contah-contoh Contoh hadis qouly (perkataan)

ِ ‫و وسل‬ ِ ‫من الصحاب‬ ِ َ ‫ي صلى اهلل‬ ِ ِ ِ َ‫ة أ‬ ِ ‫ن غَْي‬ ‫َو‬ َ َ‫جاء‬ ُ َ ٍّ ِ‫ر النب‬ ْ‫ن أ‬ ْ ‫م‬ ْ‫ع‬ ََ َ ‫ما‬ َ‫ر‬ َ ‫و التابع ْي‬ َ َ َ ‫علَْي‬ ُ ََ‫اْلَث‬ ِ ِ ِ ِ‫تَاب‬ ‫م‬ ُ‫ن‬ ُ ََ‫ون‬ ْ‫د‬ ْ‫م‬ ْ‫ن أ‬ َ ‫َو‬ ْ‫ه‬ َ ‫ع التابع ْي‬

Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat

ِ ‫ٍّي‬ ‫ات‬ َ‫ال بِالن‬ ُ‫م‬ ْ ‫ما‬ ْ َ‫اْل‬ َ‫ع‬ َ ‫إِن‬

Contoh hadis fi‟ly (perbuatan) adalah hadis dari Aisyah ra.

ِ َ‫عل‬ ْ َ‫اد أ‬ َ ِ‫م إ‬ َ َ ‫كا‬ َ ‫َر‬ ُ‫جو‬ ُ‫و‬ ْ َ ُ‫صلى اهلل‬ َ َ‫ن يََن‬ َ ‫ن النبِي‬ َ‫ر‬ ُ ‫و‬ َ‫و‬ ٌ ُ‫جن‬ ْ ََ‫ل ف‬ َ ‫ذا أ‬ َ ‫ام‬ َ ‫يو‬ َ‫ى‬ َ َ‫ب غ‬ َ ‫سل‬ َ‫س‬ ِ‫وتََوضأَ لِلصالَة‬ ََ
Nabi saw apabila akan tidur, sedangkan beliau dalam keadaan junub maka beliau berwudlu seperti wudlu untuk shalat

Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 11

Contoh hadis taqriry (persetujuan) adalah hadis dari Ibnu Abbas ra,

Bahwa bibinya memberi hadiah kepada Rasulullah saw berupa mentega, daging biawak dan keju, lalu beliau memakan mentega dan keju dengan meninggalkan daging biawak karena merasa jijik, tetapi daging itu dimakan

ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ ‫ل‬ ِ‫و‬ ‫ل‬ َ َ‫وأَقْطاً فَأ‬ ْ َ‫وأ‬ ْ‫د‬ َ ‫َى‬ ْ ‫خالَتَوُ أ‬ َ ‫أَن‬ ُ َ ْ‫س‬ َ ‫م‬ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫ت إِلَى‬ َ ‫ضبًا‬ َ ً‫منا‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ َ‫ك‬ ِ ‫ن‬ ِ ِ ْ ‫من‬ ِ ‫علَي‬ ِِ َ ِ‫علَى مائ‬ ِ ‫قذرا‬ ‫و‬ َ‫ر‬ ْ ‫ك‬ ْ َ‫اْل‬ ْ َ ُ‫صلى اهلل‬ َ ‫دتو‬ ْ ‫ن الس‬ َ َ ‫ل‬ َ ً َ ََ‫ب ت‬ َ ‫اْلَقْط‬ َ ‫و‬ َ ِ‫م‬ َ‫م‬ َ‫ض‬ َ ََ‫وت‬ َ ‫وأُك‬ ِ َ ِ‫علَى مائ‬ ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ ً‫ن حراما‬ ِ ‫ل‬ ِ‫و‬ ‫م‬ َ‫و‬ ُ َ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ َ ‫ل‬ َ َ َ َ ‫كا‬ ْ َ‫ول‬ َ‫و‬ َ ‫دة‬ َ ‫علَْيو‬ َ ،‫م‬ َ َ ‫سل‬ َ ‫سل‬ َ ‫ما أُك‬

di meja makan rasulullah saw, seandainya haram maka tak akan dimakan di meja Rasulullah saw Contoh hadis sifat, yaitu hadis yang memuat sifat pribadi nabi saw, adalah hadis dari Anas ra;

‫ن‬ َ ُ‫س‬ َ‫ح‬

Rasulullah itu tingginya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, tubuhnya

ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ‫ق‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫ص ْي‬ ِ ‫س بِالط‬ ِ ْ‫وي‬ ‫ر‬ ُ‫و‬ َ ْ‫ولَ بِال‬ َ َ ‫كا‬ َ َْ‫رب‬ ُ َ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫م‬ َ ‫ن‬ َ ‫ل‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ َ ‫عةً لَْي‬ ٍ َ‫د ول‬ ٍ ْ ‫عرهُ لَيس بِج‬ ِ ‫َسمر الل‬ ِ ِ‫س‬ ُ‫كفأ‬ َ َ‫شى يََت‬ َ‫و‬ َ ‫كا‬ َ‫م‬ َ ‫ن‬ َ َ ْ ُْ‫ش‬ َ ‫ون إِذَا‬ ْ ُ َ ْ ‫س ْبط أ‬ َ َ ‫ع‬ ْ ‫الْج‬ َ‫م‬

bagus, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, warnanya coklat, apabila berjalan rambutnya bergoyang.

Gambar 1: Skema tentang Khabar, Hadis dan Atsar

Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 12

Hadis Sahih

Definisi Hadis Shahih

Hadis sahih adalah hadis yang musnad, bersambung sanadnya, dengan sampai akhir sanad, tanpa ada keganjilan dan cacat.4

ِ ِ‫ل الضاب‬ ِ ِ‫ل الضاب‬ ِ ‫ ال‬،‫د‬ ِ‫د‬ ِ‫د‬ ِ‫ع‬ ِ‫ق‬ ‫ط إِلَى‬ ْ ََ‫ بِن‬،ُ‫اده‬ ْ ‫ْع‬ ْ ‫ْع‬ َ ،‫ط‬ ُ َ‫سن‬ ُ ْ ِ‫ل إ‬ َ ‫ن ال‬ َ ‫ل ال‬ ْ ‫ْم‬ ُ ُ َ‫سن‬ ُ ‫و ال‬ َ‫ى‬ ُ ‫ْمتص‬ ِ َ‫ذ ول‬ ِ َ‫م ْنت‬ ٍ ‫عل‬ ٍ ‫ذ‬ ِ‫ي‬ ‫ة‬ ُ ‫ر‬ َْ‫ن غ‬ ََ ُ ُْ‫ش‬ ْ ‫ م‬،ُ‫هاه‬ َ ‫و‬

penukilan seorang yang adil dan dlabith dari orang yang adil dan dlabith

Untuk memudahkan memahami definisi tersebut, dapat dikatakan, bahwa hadis sahih adalah hadis yang mengandung syarat-syarat berikut; 1. Hadisnya musnad 2. Sanadnya bersambung 3. Para rawi (periwayat)nya adil dan dlabith 4. Tidak ada syadz (keganjilan) 5. Tidak ada ilah (cacat) Penjelasan Definisi Musnad, maksudnya hadis tersebut dinisbahkan kepada nabi saw dengan disertai sanad. Tentang definisi sanad telah disebutkan di depan. Sanadnya bersambung, bahwa setiap (periwayat) dalam sanad mendengar hadis itu secara langsung dari gurunya Para rawi-nya adil dan dhabith, yaitu setiap periwayat di dalam sanad itu memiliki sifat adil dan dhabith. Apa yang dimaksud dengan adil dan dhabith? Adil adalah sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh taqwa dan kehormatan diri, serta menjauhi perbuatan buruk, seperti syirik, kefasikan dan bid‟ah5. Dlabith (akurasi), adalah kemampuan seorang rawi untuk menghafal hadis

4 5

Muqaddimah Ibni Sholah, h.11 Nuzhat an-Nadhr, h.51

Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 13

2.18.52 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. ia akan menga-jarkannya dalam bentuk sebagaimana yang telah dia dengar dari gurunya Dlabith ini ada dua macam.4 h. ٍ ِ‫ت أَنَس بْن مال‬ ِ ‫س‬:‫ال‬ ِ ‫ س‬:‫ال‬ ِ ْ ‫ حدثََنَا م‬،‫د‬ ‫ك‬ ُ‫ع‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ َ َ َ ُ‫ع‬ َ َ َ‫ت أَبِي ق‬ َ َ َ‫ ق‬،‫ر‬ ُ َ ٌ ‫سد‬ ُ ‫حدثََنَا‬ َ ٌ ‫عتَم‬ َ‫م‬ ِ َ ‫ن النبِي صلى اللو‬ ِ‫ر‬ ُ ‫ق‬ َ َ‫ ق‬،‫ع ْنهم‬ ُ‫هم إِنٍّي أَعُوذ‬ ُ ََ‫م ي‬ َ :‫ال‬ َ ‫كا‬ َ ‫ضي اللو‬ ُ ‫ الل‬:‫ول‬ َ َ‫و‬ َ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ِ ‫ والْه‬،‫ن‬ ِ َ ِ‫ وأَعوذُ ب‬،‫م‬ ِ َ ِ‫ب‬ ِ ِ ‫م‬ ِ‫ج‬ ِ‫س‬ ‫حيَا‬ َ ْ‫وال‬ َُ ‫ر‬ ْ ‫ْم‬ ْ ‫ْع‬ َ ‫ن ال‬ ْ ‫ك‬ ُ ‫وال‬ َ ‫ن ف ْتَنَة ال‬ َ ،‫ل‬ َ ،‫ز‬ َ‫ك م‬ َ َ َ ِ ‫ْج ْب‬ َ‫ك‬ 6 7 Ibid Ibid. yang menjadi tempat untuk mencatat hadis atau khabar yang telah didengarnya dari salah seorang atau beberapa gurunya. Dlabith kitab. akan dibahas pada bagian tersendiri. Tentang hadis mu‟allal (cacat) juga akan dibahas dalam bagian tersendiri7. atau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang terpercaya kesahihannya. secara istilah berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat bertentangan dengan hadis dari periwayat lain yang lebih kuat darinya. Contoh Hadis Sahih Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab Shahih-nya j.14 . yaitu terpelihara bukunya dari kesalahan. Tidak ada syadz. h. yaitu. Insya Allah.jihad wa as-siyar. dengan dikoreksikan dengan kitab asli dari guru yang ia dengarkan hadisnya. Tentang hadis syadz secara terperinci. Syadz secara bahasa berarti yang tersendiri. Di dalam hadis tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. yaitu kemampuan seorang rawi untuk menetapkan apa yang telah didengarnya di dalam hati – maksudnya dapat menghafal dengan hafalan yang sempurna.dari gurunya. bab ma ya‟udzu min al-jubni. sehingga apabila ia mengajarkan hadis dari gurunya itu. kitab al. 1. Dlabith shadr.sehingga memungkinkan baginya untuk menyebutkan hadis itu kapanpun dikehendaki dalam bentuk persis seperti ketika ia mendengar dari gurunya6. Tidak ada illah. Dan ia memelihara bukunya dari tangan-tangan orang yang hendak merusak hadis-hadis di dalam kitab-kitab lainnya.

dan memohon kepada-Mu perlindungan dari adzab di neraka Hadis tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih. Ya Allah. kemalasan. Al-Bukhari –penulis kitab as-Shahih-. karena. Rasulullah saw berdo‟a . dan aku memohon kepada-Mu perlindungan dari fitnah (ujian) di masa hidup dan mati. Aku mendengar ayahku berkata. dia siqah hafid. 1. Demikian juga guru al-Bukhari yang bernama Musaddad. sifat pengecut dan dari kepikunan. Mu‟tamir. ia berkata. ِ َ ِ‫ وأَعوذُ ب‬،‫ات‬ ِ ‫ذ‬ ِ ‫ق ْب‬ ‫ر‬ َ‫ع‬ َ ْ‫اب ال‬ َ ‫ن‬ ُ َ ِ ‫م‬ ْ‫كم‬ َ ‫ْم‬ َ ‫وال‬ َ aku memohon kepada-Mu perlindungan dari kelemahan. Hadis ini tidak syadz (bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat) Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.juga menyatakan telah mendengar hadis ini dari gurunya. Ada sanadnya hingga kepada Rasulullah saw. Aku mendengar Anas bin Malik ra berkata.15 . Ada persambungan sanad dari awal sanad hingga akhirnya. 2. ia menyatakan telah mende-ngar dari Mu‟tamir. dan amirul mu‟minin fil hadis.Telah menceritakan kepada kami Musaddad. Anas bin Malik ra. yaitu Anas bin Malik ra hingga kepada orang yang mengeluarkan hadis. beliau termasuk salah seorang shahabat Nabi saw. Terpenuhi keadilan dan kedhabitan dalam para periwayat di dalam sanad. 3. menyatakan menerima hadis dengan mendengar dari ayahnya. dia siqah abid (terpercaya lagi ahli ibadah). yatu Imam Bukhari a. b. mulai dari shahabat. c. Mu‟tamir. telah menya-takan menerima hadis dengan cara mendengar dari Anas. dia dinilai sebagai jabal al-hifdzi (gunungnya hafalan). telah menceritakan kepada kami Mu‟tamir. Anas bin Malik adalah seorang shahabat. Musaddad bin Masruhad. Sulaiman bin Tharkhan (ayah Mu‟tamir). e. dan semua shahabat dinilai adil. namanya adalah Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari. 4. dia siqah d. dan Bukhari rahimahullah. telah mendengarkan hadis dari nabi saw. Sulaiman bin Tharkhan (ayah Mu‟tamir).

Karena itulah Imam Bukhari menampilkan hadis ini di dalam kitabnya ash-Shahih.5.16 . Hadis ini tidak ada illah-nya Dengan demikian jelaslah bahwa hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.

akhirnya dia berhasil sedangkan aku gagal”8. niscaya Engkau tidak akan menjumpai seorang pun yang lebih mengetahui sunnah dari pada dia”11 Peristiwa tersebut terjadi di penghujung abad pertama Hijriyah. Ia adalah murid A‟isyah yang banyak meriwayatkan hadis darinya. al-Khalily. 10 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa‟d dan al-Khathib di dalam Taqdim al-Ilmu. Kemudian setelah az-Zuhri. di pertengahan abad kedua Hijriyah lahirlah tokoh-tokoh yang Diriwayatkan oleh Ibnu Sa‟d di dalam kitab ath-Thabaqat. lalu aku katakan. Aku katakan. „Mari kita menuliskan sunnah-sunnah. Meski demikian azZuhri tetap menuliskan berita dari shahabat sedangkan aku tidak.189 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. karena ia termasuk sunnah juga‟. apa yang terjadi pada hadis Rasulullah saw atau sunnah. “Lihatlah. lalu kami menulis khabar (berita) yang datang dari Nabi saw.Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Nabi Yang pertama kali menaruh perhatian untuk membukukan hadis nabi adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab az-Zuhri al-Madani (rahimahullah) Shalih bin Kaisan berkata. “Pergilah kepada Ibnu Syihab. „Itu bukan sunnah. dan memerintahkan-nya untuk membukukan hadis Rasulullah saw seraya berkata. „Mari kita tulis yang datang dari shahabat.17 . “Aku berkumpul dengan az-Zuhri ketika menuntut ilmu. Kemudian az-Zuhri mengatakan. al-Madaniyah. maka tulislah karena aku khawatirkan merosotnya ilmu dan hilangnya ulama‟10” Ibnu Hazm menjawab. dan ad-Darimi menyebutkan di dalam kitab as-Sunan seperti itu 11 8 al-Irsyad fi Ma‟rifati Ulama‟ al-Hadis. j. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra merasa khawatir akan merosot dan hilangnya ilmu karena meninggalnya para ulama‟ maka ia mengutus kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm.1 h. dan juga alKhathib di dalam kitab Taqyid al-Ilmu 9 Amrah adalah. atau hadis dari „Amrah9. dan Abu Nu‟aim di dalam kitab al-Hilyah. Amrah binti Abdurrahman bin Sa‟d bin Zurarah al -Anshariyah. sehinga tidak perlu kita tulis‟.

8 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.membukukan hadis nabi. seperti musnad. Dan setelah itu pengumpulan dan kodifikasi hadis berlanjut dengan metode penulisan yang bermacam-macam. mushannaf. Ma‟mar. Malik. adalah sekelompok ulama‟ di masa yang tak jauh (setelahnya) Seperti Ibnu Juraij. dan anak (Ibnu) al-Mubarak 12 Al-Alfiyah (matan) h. Ma‟mar. shahih. dalam hal ini mengatakan di dalam kitabnya Alfiyah. Hasyim. Imam as-Suyuthi. Hasyim. jami‟ dan mustakhraj. Ibnu al-Mubarak dan lain-lain. Imam Malik. ke dalam bab-bab tertentu seperti Ibnu Juraij.12 Orang pertama yang mengumpulkan hadis dan atsar adalah Ibnu Syihab atas perintah „Umar Dan yang pertama-tama mengumpulkan hadis berbab-bab.18 .

8. sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim bin Ma‟qal. dan bersepakat bahwa keduanya adalah kitab paling shahih setelah al-Qur‟an alKarim. Ibnu Sholah. j.12.12.2. Abu al-Hasan Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyan al-Qusyairy an-Naisabury (rahimahullah) mengikuti jejak langkah alBukhari. Imam Nawawi berkata16.2. Disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa beliau berkata. beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab hadis yang diseleksi dari 100 ribu hadis sahih yang beliau hafalkan.Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Sahih Kemudian setelah generasi mereka muncul imam huffadz dan amirul mukminin fil hadis. lalu aku mengambil keputusan untuk mengumpulkan hadis shahih di dalam kitab ini”14 Kemudian muridnya. Dia menuliskan kitab ash-Shahih dalam tempo 15 tahun15. Abu Abdillah Muhammad bin Isma‟il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. as-Siyar. dan 13 Lihat. “Aku di sisi Ishaq bin Rahawiyah. bahwa ia mendengar al-Bukhari berkata.19 . j. huffadz alMujawwad. adz-Dzahaby. lalu terbetiklah di dalam hatiku keinginan untuk menuliskannya. andaikata Engkau mengumpulkan sebuah kitab ringkas tentang sunnah-sunnah nabi saw. h. h.20. dan Siyar A‟lam an-Nubala‟. lalu sebagian kawankawanku berkata. j. dan 200 ribu hadis yang tidak sahih”13 Adapun gagasan yang membangkitkannya untuk menulis kitab Jami‟ ashShahih. j.8 dengan sanad yang sampai kepada beliau (al-Bukhari). Juga dikeluarkan oleh al-Khathib di dalam kitab Tarikh al-Baghdad. h. Ulumul al-Hadits. “Para ulama‟ sepakat bahwa kitab paling sahih setelah al-Qur‟an al-Aziz adalah kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. h. “Aku hafal 100 ribu hadis sahih. “Aku tampilkan di dalam kitab ini –yakni ash-Shahih.401 Lihat. Para ulama‟ mendapatkan kedua kitab tersebut dengan sikap menerima.566 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.dari sekitar 600 ribu hadis” 14 15 Tarikh al-Baghdad. h. dan pengikut metode beliau al-Imam.

Tetapi kritikan itupun telah dijawab oleh sejumlah ulama‟ seperti an-Nawawy di dalam Syarh Shahih Muslim. dan Ibnu Ammar asy-Syahid mengkritik beberapa buah hadis di dalam kedua kitab tersebut. Dan di antara tokoh yang zaman kini adalah asy-Syaikh Rabi‟ bin Hadi al-Madkhaly.20 . beliau telah menulis sebuah kitab yang bagus yang berjudul. seperti ad-Daruquthni. an-Nawawi. j. Ibnu Hajar di dalam kitab Hadyu as-Sari dan Fathu al-Bari. Baina al-Imamain Muslim wa ad-Daruquthny. .14 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Abu Mas‟ud ad-Dimasyqi.1. Abu Ali al-Ghaisany alJiyani. h. Kitab tersebut berisi pembelaan terhadap Shahih Muslim dari para pengritiknya. 16 Syarh Shahih Muslim.ummat menerima keduanya” Hanya saja sebagian ulama‟.

kecuali dengan alasan uluw (ketinggian) atau ada ziyadah (tembahan) yang penting. h. Telah memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Maryam. Bisa jadi Mustakhraj menggugurkan hadis-hadis yang sanadnya yang tidak memuaskan dan bisa pula menyebutkan hadis-hadis itu dengan jalan penulis kitab yang dimustakhrajkan. Syaratnya.112 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Kitab ath-Thaharah. ِ ِ ْ‫خبََرنَا اب‬ ‫فر‬ ْ َ‫و ب‬ َ‫ع‬ ْ َ‫م أ‬ ُ ‫حم‬ ْ‫ج‬ ْ ِ‫ن إ‬ َ‫م‬ َ‫س‬ َ ‫ن‬ ُ ‫رنَا‬ َ ‫ي‬ ْ َُ‫حدثَني أَب‬ َ ْ‫م‬ ُ ْ‫د ب‬ ُ َ ْ َ‫حاق أ‬ ُ ْ‫كر ب‬ َ ََ‫خب‬ َ َ‫ري‬ ْ ‫ن أَب‬ ِ ‫عن أَبِي‬ ِ ‫ْح‬ ِ ِ َ ‫الء بن‬ ِ َ ‫خب‬ ِ ْ‫ع‬ ِ‫و‬ ِ ْ‫ن ب‬ ِ ‫حم‬ ‫ي‬ ُ‫ع‬ َ ‫و‬ ْ ََ‫ن ي‬ ْ ْ َ ‫رقَة‬ ْ ‫ع ْبد الر‬ َ ‫رني ال‬ ْ‫م‬ َ ‫ب‬ ْ‫ق‬ ْ ‫ولَى ال‬ ُ ْ ُ َ ‫ْع‬ َ َ ْ َ‫أ‬ ْ ‫ن أَب‬ ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ ‫ل‬ ‫م جروا الشوارب وأرخوا اللحي‬ ُ‫و‬ َ َ‫ال ق‬ َ َ‫رةَ ق‬ ُ ُ َ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫ال‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ ‫وخالفوا المجوس‬ Telah menceritakan kepadaku. sampai kepada shahabat. dari Abu 17 Tadrib ar-Rawi. Bab Khishol al-Fithrah.21 .17 Contoh. telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far. lalu periwayatan mereka bertemu pada gurunya (penulis kitab yang dimustakhrajkan) atau guru yang lebih tinggi.Al-Mustakhraj Terhadap Kitab ashShahihain Definisi Al-Mustakhraj adalah suatu kitab hadis yang ditulis oleh seorang ulama‟ dengan mentakhrijkan (menuliskan riwayat) hadis-hadis yang sudah dibukukan di dalam suatu kitab hadis dengan sanadnya yang sama tetapi dari jalan yang lain dari pengarang kitab mustakhraj „alaih (yang dimustakhrajkan). tidak sampai kepada syaikh dengan jalan yang lebih panjang sehingga menghilangkan sanad yang menghantarkan kepadanya yang lebih dekat. Abu Bakar bin Ishaq. h. As-Suyuthi. j. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya j. dari ayahnya.1.222. telah memberitakan kepadaku al-„Ala‟ bin Abdurrahman bin Ya‟qub. maula al-Hirqah.1.

dan berrbedalah dengan arang-prang Majusi Bukanlah suatu yang sangat urgen untuk menyebutkan sama persis antara matan (teks hadis) yang ada di dalam kitab al-Mustakhraj dengan matan yang ada di dalam kitab ash-Shahih (yang disebut juga al-mustakhraj „alaih). ia berkata. maula al-Hirqah. yakni Ibnu Abi Maryam.22 . cukurlah brengos dan panjangkanlah jenggot. ِ ِ ْ‫خبََرنَا اب‬ ‫ن‬ ْ َ‫م أ‬ ُ ‫حم‬ ُ ‫حم‬ ْ ِ‫ن إ‬ َ‫م‬ َ‫س‬ َ‫م‬ ُ ‫رنَا‬ َ‫ي‬ ُ ‫حدثََنَا‬ َ ْ‫م‬ ُ ْ‫د ب‬ ُ َ ْ َ‫حاق الصغَاني قال أ‬ ُ ْ‫د ب‬ َ ََ‫خب‬ َ َ‫ري‬ ْ ‫ن أَب‬ ِ ‫عن أَبِي‬ ِ ‫ْح‬ ِ ِ َ ‫الء بن‬ ِ َ ‫خب‬ ِ‫و‬ ِ ْ‫ن ب‬ ِ ‫حم‬ ‫ن‬ ُ‫ع‬ َ‫ع‬ َ ‫و‬ ْ ََ‫ن ي‬ ْ‫ج‬ ْ ْ َ ‫رقَة‬ ْ ‫ع ْبد الر‬ َ ‫رني ال‬ ْ‫ع‬ ْ‫م‬ َ ‫ب‬ ْ‫ق‬ َ ْ ‫ولَى ال‬ ُ ْ ُ َ ‫ْع‬ َ َ ْ َ‫فر أ‬ ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ ‫ل‬ ِ ِ ‫وا‬ ‫فوا‬ ُ‫و‬ َ َ‫ال ق‬ َ َ‫ة ق‬ َ‫ر‬ ُ‫ع‬ ْ َ‫وأ‬ ُ ‫ي‬ َ‫ر‬ ُ َ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫ال‬ َ ‫ب‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫م احفوا الش‬ َ ‫سل‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ ْ ‫أَب‬ ‫س‬ ُِ‫خال‬ َ‫و‬ ْ ٍّ‫الل‬ ُ ‫ْم‬ ْ‫ج‬ َ ‫فوا ال‬ َ‫ي‬ َ‫و‬ َ‫ح‬ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dan berrbedalah dengan arang-prang Majusi Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam kitab al-Mustakhraj „ala Shahih Muslim j. Rasulullah saw bersabda. Kitab-kitab Al-Mustakhraj. tidak sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ashShahih. Rasulullah saw bersabda. ia berkata. Untuk itu apabila di dalam al-Mustakhraj salah satu kitab ash-shahihain terdapat ziyadah. dan dalam sanadnya terjadi pertemuan dengan sanad Imam Muslim pada guru beliau.1.Hurairah. Bandingkan hadis tersebut dengan hadis berikut ini! Telah menceritakan kepada kami. h. Telah memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Maryam. Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani. Sejumlah ulama‟ yang berminat untuk menuliskan al-Mustakhraj antara lain. dari ayahnya. 1.188. Mustakhraj al-Isma‟ily. ia berkata. cukurlah brengos dan panjangkanlah jenggot. telah memberitakan kepadaku al-„Ala‟ bin Abdurrahman bin Ya‟qub. Demikian juga. sebagaimana yang terlihat di dalam contoh di atas. dari Abu Hurairah. kadang-kadang hadis di dalam kitab al-Mustakhraj ada ziyadah (tambahan) matan. telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far. kita tidak secara otomatis menganggap tambahan matan itu sahih sehingga diadakan peninjauan terhadap sanadnya.

Mustakhraj Abu Awanah. 2. Mustakhraj al-Ghithrify.23 . Mustakhraj Abu Bakar al-Barqany Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. 3. 1. 1. Dan di antara kitab Mustakhraj kedua kitab Shahih. 3. Mustakhraj Abu Hamid al-Harawy. Mustakhraj Abu Nu‟aim al-Ashbahany. adalah. Mustakhraj Ibnu al-Akhram. Adapun kitab-kitab Mustakhraj untuk Shahih Muslim adalah. Mustakhraj al-Hairy. Ketiga kitab tersebut adalah mustakhraj kitab Shahih al-Bukhari. 2.2. Mustakhraj Ibnu Abi Dzuhal. 3.

Sekilas Tentang Kitab-kitab Sunan Para pelajar hendaklah mendalami kitab-kitab sunan seperti Kutub as-Sittah. “Dan tidaklah aku menyusun di dalam kitab as-Sunan ini melainkan hadis-hadis hukum. *** SUNAN ABU DAWUD Penyusunnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. dengan perubahan redaksi Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. hasan. tetapi hanya dipilihkan yang bermanfaat saja. dan munkar. dan kadang-kadang beliau menyebutkan satu hadis dari jalan yang berbeda-beda karena ada ziyadah. zakat. Dan kadang-kadang pula dibicarakan pada sebagian hadis tentang i‟lalnya. Beliau juga tidak mempersyaratkan disebutkannya semua hadis tentang suatu bab. adalah ash-Shahihain. fadha-ilul a‟mal dll” Kitab beliau yang bernama as-Sunan adalah salah satu kitab yang sangat dibutuhkan. dan kebanyakan berisi hadis marfu‟. beliau berkata. dla‟if. dan Musnad karya Imam Ahmad. salat. Beliau mengkhususkan kitabnya dengan hadis-hadis hukum. Jami‟ at-Tirmidzi. Di dalam surat beliau kepada penduduk Makkah. Thaharah. di dalamnya tidak terdapat kitab zuhud dan fadha-ilul a‟mal. Yang dimaksud dengan kitab Sunan adalah kitab yang ditulis dengan mengikuti urutan bab fiqh.34). Sehingga di dalamnya berisi hadis sahih.24 . al-Muwaththa‟ karya Imam Malik. seperti Iman. shalih. Yang dimaksud dengan Kutub as-Sittah. sedikit dan jarang sekali memuat khabar mauquf18. Sunan Abu Dawud. h. tidak aku masukkan kitab zuhud. Sunan an-Nasa‟i dan Sunan Ibnu Majah. al-Kutabi. dan seterusnya. hanya saja beliau tidak mempersyaratkan derajat sahih untuk hadis yang tercantum di dalamnya. menyebutkan ikhtilaf (perbedaan) perawinya.32. 18 Ar-Risalah al-Mustathrafah. baik dalam matan maupun sanad. dalam mengomentari kitabnya sendiri (h.

dan madzhab-madzhab ahli ilmu dalam bab fiqh. Hanya saja at-Tirmidzi di dalam kitabnya ini menggunakan istilah-istilah tersendiri untuk menyebut status kualitas hadishadisnya. bab yang tidak dicantumkan di dalam Sunan Abu Dawud. Ini adalah surat yang sangat bermanfaat. i‟lal. Memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas. bin Musa bin adh-Dlahhak as-Sulami. dan pengikut beliau dalam metode penulisan hadis. yang benar kitab Imam Tirmidzi bernama al-Jami‟ al-Kabir. terkumpul di dalamnya ilmu riwayah hadis. khususnya at-Tirmidzi memasukkan bab-bab tentang zuhud dan fadha-ilul a‟mal. ahwal rijal. tetapi nama inilah yang masyhur. Beliau juga banyak menukil pendapat Imam Bukhari dalam membicarakan kondisi periwayat. dan i‟lal terhadap hadis periwayat tersebut. hasan gharib. dirayah. hasan sahih gharib. munkar. dan maudlu‟.Beliau telah membicarakan kitab Sunannya secara terperinci di dalam surat yang beliau tulis untuk penduduk Makkah.25 . Tindakan ini memungkinkan terjadinya perbedaan pengertian dengan para ulama‟ lainnya. Beliau mengalami kebuta-an di akhir usianya. Sebagaimana yang telah saya baca di dalam suatu manuskrip kitab Jami‟ yang mu‟tamad. Kemudian ada yang menyebutnya secara berlebihan dengan nama al-Jami‟ ashShahih. al-Bughi. Istilah itu antara lain hasan sahih. atau hasan laisa isnaduhu bidzalika al-qaim (hasan tetapi sanadnya tidak lurus). Di dalam buku ini bukan tempatnya untuk menjelaskan maksud dari istilah- Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Kitab ini adalah kitab yang menyeluruh. Tirmidzi adalah murid Imam Bukhari. at-Tirmidzi. semoga Allah swt. *** JAMI’ AT-TIRMIDZI Penyusunnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. di dalam kitab ini terdapat sejumlah hadis dla‟if. Hanya saja. sima‟ (cara mereka mendengarkan hadis). Metode penulisan Kitab Jami‟ ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Abu Dawud dalam menuliskan kitab Sunan. besar manfaatnya.

“Pendapat al-Hafidz Abu Ali bin as-Sakan. Ibnu asSuni. sebagaimana didakwakan oleh sebagian ulama. 19 Pendapat Ibnu Katsir di dalam Mukhtashar „Ulum al-Hadits. dan sangat dla‟if. Kitab ini terhadap kitab-kitab sunan bagaikan satu mutiara di dalam untaian permata19 Apabila disebut Sunan an-Nasai saja maka yang dimaksudkan adalah Sunan al-Mujtaba.26 . Kitab beliau ini cukup bermanfaat.istilah tersebut.” Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. “Ia shahih tetapi perlu diteliti ulang. dan sejumlah hadis. dengan segala perbedaannya. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang i‟lal dan perbedaan pendapat. Saya telah membahasnya secara sederhana di dalam Syarah (penjelasan) terhadap kitab al-Mauqidhah karya adz-Dzahabi. Di dalam kitab ini ada ungkapan terhadap sebagian hadis yang tidak difahami dengan baik kecuali oleh orang yang telah diberikan ilmu dan pengetahuan oleh Allah.29. Di dalam kitab sunan ini terdapat hadis sahih. Kitab al-Mujtaba bukanlah kitab hasil ringkasan murid beliau. arRabi‟iy al-Qazwainiy. Beliau juga memiliki Sunan Kubra. Secara umum kitab ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat. Di dalam kitab ini terdapat banyak hadis-hadis dla‟if. h. Adalah suatu kesalahan apabila ada yang menganggap hadis dalam Sunan anNasa‟i semuanya sahih. Dan kadang-kadang at-Tirmidzi terlalu sembrono dalam menentukan status tersebut. dan al-Hasan fi mizan al-Ihtijaj. *** SUNAN IBNU MAJAH Penyusunnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. hanya saja kedudukannya di bawah lima kitab hadis terdahulu. dla‟if. Al-Mujtaba‟ adalah karya beliau dan hasil seleksi beliau. sebagaimana telah saya jelaskan di dalam beberapa tulisan. *** SUNAN AN-NASA’I Penyusunnya adalah Ahmad bin Syu‟aib bin „Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu „Abdurrahman an-Nasa‟i. dan demikian pula al-Khathib al-Baghdadi tentang kitab as-Sunan karya an-Nasa‟i. Allahu a‟am. yaitu sunan karya beliau yang Sughra.

Catatan; Apabila ahli hadis mengatakan, “Hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh as-Sittah” maka maksud dari ungkapan tersebut adalah hadis yang dicantumkan di dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami‟ at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa‟i, dan Sunan Ibnu Majah. Dan apabila dikatakan, “Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh al-Arba ‟ah”, maka yang dimaksudkan adalah Sunan Abu Dawud, Jami‟ at-Tirmidzi, Sunan anNasa‟i, dan Sunan Ibnu Majah. * * * MUWATHTHA’ IMAM MALIK Kitab Muwaththa‟ adalah, kitab yang ditulis dengan urutan sesuai bab-bab fiqh, hanya saja berbeda dengan kitab Sunan dari segi kandungan kadis marfu‟, mauquf dan maqthu‟20 Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amru bin alHarits, Abu Abdillah al-Madaniy, syaikhul Islam, dan Imam Darul Hijrah. Muwaththa‟ memuat hadis sahih yang jumlahnya sangat besar, dan sedikit hadis dla‟if. Di dalamnya terdapat kata mutiara yang tidak ada hukumnya kecuali apabila jelas sanadnya. Tentang kitab ini Imam Syafi‟i berkomentar, “Aku tidak mengatahui adanya kitab yang paling sahih setelah kitabullah, selain dari muwatha‟ karya Imam Malik”. Komentar Imam syafi‟i ini dikemukakan sebelum adanya kitab shahih Bukhari dan Muslim. Sebab ummat telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Alqur‟an adalah shahihaini. Di dalam kitab al-Muwaththa‟ ada pendapat-pendapat dan hukum-hukum menurut imam Malik yang harus dipegangi dengan kuat. *** MUSNAD IMAM AHMAD Musnad adalah kitab yang disusun oleh pengarangnya dengan mengurutkan daftar nama shahabat, lalu ditampilkan hadis-hadis yang periwayatannya sampai
20

Ushul at-Takhrij, h.199, dengan penyederhanaan redaksi.

Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 27

kepadanya, dari seorang shahabat tertentu di dalam musnad shahabat tersebut, kemudian shahabat lain di dalam musnad shahabat lainnya. Demikianlah kitab ini disusun, dengan mengesampingkan tema hadis. Kitab musnad yang paling terkenal, paling luas, paling banyak manfaatnya adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan, kitab ini memuat sekitar 40.000 hadis, ada yang menyebutkan 30.000 hadis, atau mendekati angka tersebut. Sesungguhnya naskah Musnad Imam Ahmad yang sudah dicetak berulang-ulang kandungan hadisnya mencapai 27.688 buah hadis. Allahu A‟lam bish-Showab. Kitab ini memuat hadis sahih, hasan dan da‟if, bahkan di dalamnya terdapat pula beberapa hadis maudlu‟, meskipun hanya sedikit, tidak seperti pengakuan sebagian orang yang menyangka tiada hadis maudlu‟ di dalam kitab ini. Kitab ini merupakan salah satu kodifikasi hadis yang sangat diperlukan, oleh ummat Islam. Penyusun memulai kitabnya dengan musnadnya 10 orang shahabat yang telah dijanjikan sorga, didahulukan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali, kemudian shahabat yang lainnya yang termasuk sepuluh itu. Kemudian disebutkan hadis Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian tiga hadis dari tiga orang shahabat, kemudian musnad ahlul Bait,dia menyebutkan hadis-hadis mereka, demikian seterusnya sampai tuntas dengan hadis Syidad bin al-Had ra21.

21

Ibid, h.43

Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 28

Soal-Soal Diskusi

1. Apa perbedaan antara: a. Atsar dan Khabar b. Hadis washafy dan hadis Qauli c. Sunan dan Mustakhraj d. Musnad dan Muwaththa‟

2. Definisikanlah istilah-istilah berikut ini: a. Hadis b. Hadis sahih c. Kedhabithan dan keadilan

3. Jawablah pertanyaan berikut ini: a. Ada berapa macamkah pembagian dlabith itu? Berikan penjelasan terhadap masing-masing bagian! b. Apa hukum ziyadah terhadap hadis shaihaini di dalam kitab Mustakhraj? c. Siapakah yang pertama kali memberikan perhatian terhadap usaha pembukuan hadis nabi? 4. Apakah perbedaan antara Muwaththa‟ dengan Shahih Bukhari dan Muslim. Jelaskan manakah di antara ketiganya yang paling sahih?

Taisir Ulumul Hadis------------------------------------------------------------------------------------------ 29

Adanya sanad sampai kepada Rasulullah saw. Periwayat hadis hasan biasanya disebut dengan istilah. 3. 2. Hadis seperti ini disebut hasan lidzatihi Penjelasan Definisi Hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih. 1. Persambungan sanad sampai kepada Rasulullah saw. tetapi hal itu tidak sampai mengeluarkan hadis tersebut dari wilayah kebolehan berhujjah dengannya. hanya saja ِ ‫وي الص‬ ِِ ‫د ر‬ ِ ٍّ ‫ط‬ ِ ‫را‬ ‫ح‬ ُ‫و‬ ِ ‫ح ْي‬ َ‫و‬ ُ ‫وفَى‬ َ‫ع‬ ُ ‫م‬ ْ ََ‫َو ب‬ ُ‫ض‬ ْ ‫ما‬ ْ‫د‬ ْ ‫واتو أ‬ ْ‫ر‬ َ ‫الصحة إِل أَن أ‬ ْ ََ‫است‬ َ ْ‫ه‬ َ ‫ن‬ َُ َ ‫َح‬ ُ‫ش‬ ِ ِ‫ديث‬ ِ ِ‫اج ب‬ ِ ْ ‫إل‬ ِ ِ ْ ‫فِي الض‬ ِ ْ‫ز ا‬ ِ ٍّ‫حي‬ ِ‫خ‬ ‫و‬ ْ َ‫ما لَ ي‬ َ ُ‫جو‬ ْ ‫ح‬ َ ِ‫ج‬ َ ‫حت‬ ْ‫ع‬ َ ‫ن‬ ُ‫ر‬ َ ‫بط ب‬ kualitas dhabth (keakuratan) salah seorang atau beberapa orang rawinya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih. Tiadanya illah (cacat tersembunyi) Sedangkan syarat dlabth menjadi titik pembeda antara keduanya.Hadis Hasan Definisi Adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih . shaduq (jujur). Dalam hal ini syarat hadis sahih adalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Quththan di dalam Ziyadah „ala Sunan Ibni Majah (2744) dengan jalan ِ ‫عن أَبِي‬ ٍ ‫عي‬ ِ ‫ل‬ ٍ ‫ع ْي‬ ِ ْ‫مرو ب‬ ‫اهلل‬ ‫جد‬ ُ‫و‬ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ َ‫ ق‬،ِ‫ٍّه‬ ُ ‫ن‬ َ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ،‫د‬ ْ ْ َ ،‫ب‬ ِْ ‫س‬ ْ َ‫ي‬ َ‫ش‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ُ ْ‫ي ب‬ َ‫ح‬ ِ َ ‫صلى اهلل‬ ٍ‫ر‬ ِ‫ع‬ ِ ‫ام‬ ،‫دق‬ ْ‫ك‬ ْ ِ‫وإ‬ ُ‫م‬ َ ‫جح‬ َ ‫ن‬ َ ‫ئ اد‬ ْ ََ‫ب لَ ي‬ ْ ِ‫ر ب‬ ُ َ ْ ‫ أ‬،ُ‫رفُو‬ َ ‫َو‬ َ‫و‬ ٌ‫ف‬ َ ،ُ‫ده‬ َ ‫علَْيو‬ َ‫س‬ َ َ‫عا ن‬ َ ‫سل‬ ‫ن‬ ُ َ‫سن‬ ٌ‫س‬ َ ُ‫ده‬ َ‫و‬ َ َ‫ح‬ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Tiadanya syadz (keganjilan) 4. siqah yukhthi‟ (terpercaya tetapi banyak kesalahan). laa ba‟sa bih (tidak apa-apa). atau shaduq lau awham (jujur tetapi diragukan) Contoh hadis hasan.30 . Rawi hadis hasan tingkat dlabthnya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih.

31 . dari Amr bin Syu‟aib. bin Abdullah bin Amr bin al-Ash. berkata. “kafirlah orang yang mengaku-aku nasab orang yang tidak diketahuinya. al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab at-Taqrib (2/72) mengatakan. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Di dalam sanad hadis ini terdapat Amr bin Syu‟aib bin Muhammad. atau menolak nasab (yang sebenarnya). dari ayahnya. bahwa ia adalah shaduq. dari kakeknya. Rasulullah saw bersabda.Yahya bin Sa‟id. meskipun samar” Hadis ini sanadnya hasan.

22 Taisir Mushthalah al-Hadits.50. tetapi karena bergabung dengan sanad yang lain22. Maksudnya adalah ada riwayat dengan sanad lain yang menyamai kekuatan dlabthnya. karena keshahihannya tidak datang dari sanadnya sendiri. Maksudnya ketetapan-nya sebagai hadis sahih tidak didasarkan pada satu sanad saja. dengan perubahan reaksi pada akhir kalimatnya. yaitu hadis sahih lidzatihi Dinamakan hadis shahih lighairihi. Keshahihannya tidak datang dari sanadnya sendiri. Dan dinamakan hadis shahih lighairihi. Mahmud Thahhan. melainkan karena digabungkannya dengan sanad yang lain yang sama atau lebih kuat. Penjelasan Definisi ِ َ‫مثَْلَو أَو أَق‬ ِ ٍ ‫آخ‬ ِ ‫و‬ ِ ‫مي‬ ِِ‫ذات‬ ِ َ‫ن ط‬ ٍ ْ‫ري‬ ‫حا‬ َ ِ‫ن ل‬ َ ِ‫و إ‬ َ ‫ق‬ َ َ ٍّ ‫س‬ ً ‫صح ْي‬ ْ‫ي م‬ َ ‫ال‬ ُ‫و‬ ُ ‫ذا‬ َ ،ُ‫ْوى م ْنو‬ ُ‫س‬ َ ْ ُ ‫ر‬ َ ِ‫ر‬ َ ‫ْح‬ ِ ْ ‫ وإِنما جاء‬،‫د‬ ِ ِ َ‫الصحةَ ل‬ ِ ‫رهِ إِلَي‬ ِ ِ ِِ ‫لِغَي‬ ِ ‫م‬ ِ ِ‫م‬ ‫و‬ ْ ِ ‫ام غَْي‬ ْ ْ ‫ت‬ ْ ‫م تَأْت م‬ ْ ٍّ ‫ره ْلَن‬ َ ‫ن انْض‬ َ َ َ َ َ‫ن ذَات السن‬ Diriwayatkan dari jalan lain yang setingkat. menjadi hadis sahih karena bergabungnya dua jalan. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. h.Hadis Shahih Lighairihi Definisi Adalah hadis hasan lidzatihi apabila diriwayatkan dari jalan lain yang setingkat atau lebih kuat darinya. Sedangkan yang lebih kuat.32 .

1. matruk. karena hilangnya salah satu dari syarat-syarat (hadis sahih) Penjelasan Definisi ِ ٍ ‫ش‬ ِ ‫شرو‬ ِ‫ط‬ ِ ْ‫ف‬ ِ ‫ع‬ ِ‫و‬ ‫و‬ ُ ْ‫ات ال‬ َِ‫ل ب‬ َ‫ص‬ ُ ‫ف‬ ْ َ‫م ي‬ ْ‫م‬ ُُْ ‫ن‬ ْ ‫رط م‬ ْ َُ‫قب‬ َ ْ َ ‫قد‬ ْ َ‫ما ل‬ َ‫ج‬ Tidak terkumpul sifat-sifat yang menjadikannya dapat diterima.Hadis Dla’if Definisi Apabila tidak terkumpul sifat-sifat (yang menjadikannya dapat) diterima (shahih). atau bahkan maudlu‟ yang disebabkan oleh kelemahan rawi. Rawinya „adil dan dlabith 4. sesuai dengan nama yang tercantum di dalam sanad tersebut. maka hadis itu termasuk matruk atau maudlu‟.33 . Apabila hilang syarat yang keempat. maka hadis itu dinamakan mu‟allal. Apabila tidak terpenuhi syarat kedua. Apabila hilang syarat yang pertama. sebaimana yang telah dibahas. yaitu sifat „adil. tabi‟in atau tabi‟ tabi‟in. maka hadis itu dinamakan mursal. maka hadis itu tidak bisa dinisbahkan kepada nabi saw. dan jika tidak ada syarat ketiga bagian yang kedua yaitu dlabth maka hadis tersebut disebut dla‟if. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Sanadnya bersambung 3. maka hadis itu dinamakan syadz atau matruk Dan apabila tidak memenuhi syarat yang kelima. Apabila tidak terpenuhi bagian pertama dari syarat yang ketiga. antara lain. melainkan disandarkan kepada shahabat. Memiliki sanad hingga kepada Nabi saw 2. syarat diterima suatu hadis. Tidak ada illah Hilangnya salah satu syarat diterimanya hadis. Tidak mengandung syadz 5.

atau karena di dalam sanadnya terdapat inqitha‟ (keterputusan) karena mursal. dengan sebab kedla‟ifan dalam hal „adalah (keadilan) adalah. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam Iqtidla‟ al-Ilmi al-„Amali (69) dengan jalan. nama Abu Dawud an-Nakha‟iy adalah Sulaiman bin Amr. telah menceritakan kepada kami „Ali bin Ubaidilah al-Ghathfani. 1. 2. atau tadlis. Tentang rijal ini Imam Ahmad berkata. atau majhul „ain yang tak diketahui sama sekali identitasnya. matruk karena buruknya hafalan atau karena banyaknya kesalahan. Hadis yang kedla‟ifannya ringan. “Dia pernah memalsukan hadis”.34 . ia berkata. yaitu apabila rawinya pendusta atau tertuduh pendusta. Apabila seorang berilmu mengetahui tetapi tidak mengamalkan. Dari Abu Dawud an-Nakha‟i. Apabila tingkat kedla‟ifannya berat. Seperti karena rawinya adalah seorang yang dla‟if yang masih ditulis hadisnya. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. tidak berat. Aku mendengar Nabi saw bersabda. dan meningkat menjadi hasan lighairihi.Pembagian Hadis Dla’if. dari Salik. maka tak ada artinya banyaknya tabi‟ (pendukung). tetapi tidak bisa menjadi argumen apabila hanya diriwayatkan-nya seorang diri. Hadis dla‟if menurut derajat kedla‟ifannya dapat dibagi menjadi dua bagian. maka ia seperti lampu yang menyinari orang lain tetapi membakar dirinya sendiri ِ ‫علِي بن عُبَي‬ ِ َ ‫د الن‬ ِ َ ْ‫اهلل الْغَط‬ ِ ‫د‬ ٍ ‫عن سلِ ْي‬ :‫ال‬ َ َ‫ ق‬،‫ك‬ َ ‫او‬ َ ‫ن أَبِي‬ َ ْ َ ُ ْ َ ‫حدثََنَا‬ ْ‫ع‬ َ ْ َ ،‫فاني‬ َ ،‫خعي‬ ُ‫د‬ ِ ‫علِم ال‬ ِ َ ‫ت النبِي صلى اهلل‬ ِ‫س‬ ‫ن‬ ُ‫و‬ َ ،‫ل‬ ُ ََ‫م ي‬ َ ‫كا‬ ُ‫ع‬ ْ ََ‫م ي‬ ْ‫م‬ َ َ َ ‫ إِذَا‬:‫ل‬ ُ َ ْ‫ق‬ َ‫و‬ َ ْ َ‫ول‬ َ‫ع‬ َ ‫م‬ َ ‫علَْيو‬ ْ‫م‬ ُ ‫ْعال‬ َ ‫سل‬ ِ ِ ‫صب‬ ِ َ ِ ‫يءُ لِلن‬ ْ ََ‫ق ن‬ ُ‫ر‬ ُ‫سو‬ ْ َ‫وي‬ َ ْ ‫كالْم‬ َ ،‫اس‬ َ‫ف‬ ُ‫ح‬ ْ ‫اح يُض‬ Di dalam sanad ini. Contoh Hadis Dla‟if berat. dimana apabila didukung dengan hadis yang setingkat dengannya akan hilang dla‟ifnya.

yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nu‟aim di dalam kitab Hilyatu al-Auliya‟ (8/252) dengan jalan. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Hendaklah kalian (memakan makanan) yang dingin. Rasulullah saw membenci cos dan makanan panas. telah menceritakan kepada kami Yusuf bin ٍ ‫ف بن أ‬ ِ ‫ن عُبَي‬ ِ ‫عن م‬ ِ ‫عب‬ ِ ‫د‬ ِ ‫د‬ ٍ ‫خبََ ْي‬ ِ ْ‫اهلل ب‬ ‫اهلل‬ ُ ‫ن‬ َ ْ َ ِ ْ‫حمد ب‬ َْ ‫ن‬ ْ ُْ ُ ‫س‬ َ ُ ْ َ ،‫َسبَاط‬ ْ‫ع‬ ُ‫و‬ ْ َُ‫حدثََنَا ي‬ َ ،‫ق‬ ِ‫ز‬ ٍ ِ‫ن مال‬ ٍ ‫سلِ ْي‬ ٍ َ‫ن أَن‬ ِ ْ‫ن ب‬ ‫صلى‬ ‫م‬ ُ‫و‬ َ َ‫ ق‬،‫ك‬ ْ‫ص‬ َ :‫ال‬ َ ‫كا‬ َ ‫وا‬ َ ،‫م‬ َ ،‫ي‬ َ ‫ل اهلل‬ َ ‫ن‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ِ ْ‫س ب‬ َ ‫ن‬ ْ ُ‫الْع‬ َ‫ن‬ َ‫ف‬ ّ ُ‫ر‬ ِ ِ ‫كم بِالْبا‬ ِ َ ‫اهلل‬ ‫و‬ ُ‫و‬ ْ َ‫م ي‬ َ ْ‫رهُ ال‬ ُ ََ‫وي‬ َ :‫ل‬ َ ‫والط‬ َ‫ع‬ ُ ْ ُ‫ فَِإنوُ ذ‬،‫رد‬ َ ْ ُ ‫علَْي‬ َ ‫ام ال‬ ْ‫ق‬ َ‫و‬ َ ،‫ْحار‬ َ ‫كي‬ َ ‫علَْيو‬ َ‫ك‬ َ ‫سل‬ ِ ‫كةَ فِي‬ ٍ َ‫بَر‬ ‫و‬ ْ َ‫ر‬ َ ‫وإِن ال‬ َ َ‫ أَل‬،‫كة‬ َ ََ‫ْحار لَ ب‬ ََ Asbath. sehingga dia mengajarkan hadis dari hafalannya. Al-Bukhari berkata. karena kedla‟ifan periwayatnya dalam hal „adalah (keadilannya). Muhammad bin Ubaidullah al-„Urzumiy adalah rijal yang matruk (ditinggalkan hadisnya) karena buruk hafalannya. karena padanya terdapat berkah. dan beliau bersabda. dari Muhammad bin „Ubaidillah al-Urmuzi. Dengan demikian hadis tersebut melalui sanad ini adalah maudlu‟. dari Shofwan bin Salim. Ketahuilah bahwa (makanan) yang panas tidak ada berkahnya. “Dia dikenal telah memalsukan hadis”. ia berkata. Di dalam sanad hadis ini.Ibnu Ma‟in berkata. Contoh hadis Dla‟if berat yang disebabkan oleh kelemahan rawinya dalam dlabth. Dari Abdillah bin Khubaiq. Pada mulanya ia adalah seorang yang shalih tetapi kemudian kitabnya hilang.35 . Dari itulah ia mengajarkan hadis tidak seperti yang tidak diajarkan oleh orang-orang yang siqah. Qutaibah dan Ishaq menuduhnya sebagai pendusta”. dari Anas bin Malik. “Dia ditinggalkan hadisnya. sehingga ahli hadis meninggalkan hadisnya. Murrah berkata. “Dia orang yang paling dusta”.

“Amin”. dengan adanya satu mutabi‟ atau lebih yang semisal atau lebih kuat lagi. dalam hal hafalan. beliau naik satu tangga kemudian mengucap. Rasulullah saw naik ِ ‫علَي‬ ٍ‫د‬ ٍ ِ‫ن مال‬ ٍ َ‫ن أَن‬ ‫و‬ ُ‫و‬ َ َ‫ ق‬،‫ك‬ َ ،‫ان‬ َ‫ر‬ ْ َ ُ‫صلى اهلل‬ َ ‫ل اهلل‬ ْ‫و‬ ْ‫ع‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ِ ْ‫س ب‬ َ َ ‫رقَى‬ َ :‫ال‬ َ ‫ن‬ ُ ْ‫مة ب‬ َ َ‫سل‬ ِ َ َ‫قى درجةً ثُم ق‬ ِ ‫وسل‬ :‫ال‬ َ َ‫ ثُم ق‬،‫رى‬ َ ََ‫ارت‬ ْ ُ‫جةً أ‬ َ ‫قى‬ ْ ‫ ثُم‬،‫ن‬ ْ َ‫ ف‬،‫ر‬ َ‫ر‬ ٌ ‫ آم ْي‬:‫ال‬ َ َ َ َ ََ‫ارت‬ َ‫د‬ َ‫خ‬ َ ََ‫م الْم ْنب‬ َ ََ ِ ِ ‫ … الْح‬،‫آمين‬ ِ ِ‫ضائ‬ ‫ن‬ َ ‫ضا‬ ُ ْ‫دي‬ َ‫م‬ َ َ‫ث فِي ف‬ َ َ‫ر‬ ٌْ َ‫ل‬ ke mimbar. tidak berat. Salamah bin Wardan. dia meriwayatkan beberapa hadis dari Anas bin Malik yang tidak sama dengan hadis yang Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.Hadis Hasan Lighairihi Definisi Hadis dla‟if yang ringan kedla‟ifannya. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Bazar di dalam kitab Musnad. lalu dikuatkan dengan hadis yang serupa atau yang lebih kuat darinya Penjelasan Definisi ِ َ‫مثَْلُو أَو أَق‬ ِ َ‫ض‬ َ ‫ما‬ ُ‫ع‬ َ ‫كا‬ َ‫ع‬ َ ‫ن‬ ُ‫ْوى م ْنو‬ ْ‫ض‬ ْ‫م‬ َ ََ‫مالً ف‬ ُ ُ‫فو‬ َ َ َ‫حت‬ َ ْ ُ ُ‫ده‬ Hadis dla’if yang ringan kedla’ifannya. Contoh. Ibnu Syahin di dalam Fadla‟il Syahr Ramdlan (h. yaitu hadis yang datang dengan sanad yang kedla‟ifannya ringan.36 .7). sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majma‟ az-Zawaid (10/166). ِ ‫الض‬ َ ِ‫ف إ‬ ْ‫د‬ ُ ‫ع‬ ُ ‫ع ْي‬ َ ‫عد‬ ُ‫رقُو‬ ْ ‫ل الض‬ ْ ‫ْم‬ َ ََ‫ذا ت‬ َ َ‫حت‬ ُ ‫ف ال‬ ُُ‫ت ط‬ ُ‫م‬ Apabila kedla‟ifannya ringan. Apabila jalannya banyak.12) dengan jalan dari. Salamah bin Wardan adalah rijal yang dla‟if. apabila jalannya banyak Ada pula yang mendefinisikan dengan. ia berkata. dari Anas bin Malik. Abdul Ghina al-Maqdisy di dalam kitab Fadlail Ramadhan (h. kemudian naik satu tangga lagi dan mengucap “Amin”…… Hadis tentang keutamaan Ramadlan.

37 . hadis tersebut menjadi hasan. yang juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dikeluarkan oleh Ibnu Syahin (h. Gambar 2: Skema tentang pengelompokan Hadis dari segi dapat diterima atau tidak Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.diriwayatkan oleh rijal yang siqah. hanya saja kedla‟ifannya ringan.4). Tetapi dalam riwayat inipun terdapat kedla‟ifan yang ringan juga. Hadis ini diikuti oleh Tsabit al-Banani. tidak berat. Di dalam sanad kepada Tsabit ada Mu‟ammal bin Isma‟il. Dengan bergabungnya dua jalan ini. yang hafalannya juga lemah.

c. c. b. Hasan lidzatihi dan hasan lighairihi Shahih lighairihi dan hasan lighairihi Shahih lidzatihi dan hasan lighairihi 4. Manakah yang lebih kuat di antara jenis-jenis hadis berikut ini? a. Apa perbedaan antara hadis shahih lighairihi dengan hadis hasan lighairihi? 3.38 . b.Soal-soal Diskusi 1. Definisikan berikut ini a. Apa yang dimaksud dengan dla‟if ringan dan dla‟if berat? Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Hadis Hasan Lidzatihi Hadis Shahih Lighairihi Hadis Hasan Lighairihi 2.

atau “Beliau memiliki sifat demikian” seraya memberitakan tentang salah satu sifat beliau saw.kepada Nabi saw baik berupa perkataan. “Rasulullah saw bersabda demikian”.Hadis Dla’if Karena Cacat pada Sanad 1. Atha‟ dalam hadis di atas adalah Atha‟ bin Abi Rabah. perbuatan. seorang tabi‟in besar. ataupun sifat. bahwasannya Nabi saw apabila naik ke “Assalamu‟alaikum” ٍ ‫ عن‬،‫ج‬ ِ ‫علَي‬ ِ ْ‫ن اب‬ ‫و‬ َ ْ َ ٍ ْ‫ري‬ َ ْ َ ُ‫صلى اهلل‬ َ ‫ أَن النبِي‬:‫عطَاء‬ ْ‫ع‬ ُ ‫ن‬ َ‫ج‬ ِ‫ه‬ ِ َ‫ْب‬ ِ‫ج‬ ِ ‫علَى الن‬ ‫م‬ َ‫ق‬ ُ ‫علَْي‬ َ ََ‫ ف‬،‫اس‬ َ ‫م‬ َ ‫و‬ ْ‫و‬ ُ َ‫ال السال‬ ْ‫ك‬ َ‫ل ب‬ َ َ‫أَق‬ mimbar beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang lalu mengucap. dari Atha‟. “Riwayat yang mursal menurut pendapat kami dan pendapat ahli hadis tidak dapat Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Contoh. seorang tabi‟in mengatakan. tetapi riwayatnya dari Rasulullah adalah mursal. ِ ‫م‬ ِ َ ‫ي صلى اهلل‬ ِ ‫من الص‬ ِ ِ ِ ‫ذي‬ ‫م‬ ُ َ ٍّ ِ‫ إِلَى النب‬-‫حابَة‬ َ َ‫و‬ َ ‫س‬ َ ْ ‫سبَوُ التابِعي –ال‬ َ َ ‫علَْيو‬ َ ‫ع‬ َ ‫سل‬ َ َ‫ما ن‬ ِ ٍ‫ف‬ ِ ‫ر أَو‬ ٍ‫و‬ ِ‫ق‬ ٍ‫ع‬ ‫ة‬ ْ ََ‫َو ت‬ َ‫ص‬ ْ ِ‫َو ف‬ ْ ٍ ْ‫ري‬ ْ‫ل أ‬ ْ‫ل أ‬ ْ‫م‬ ْ ََ‫ن ق‬ Bentuk ungkapan hadis mursal. Abdur Razaq mengemukakan riwayat di dalam kitabnya alMushannaf (5281) ِ ‫ذا ص‬ ِ ‫د ال‬ ‫ر‬ ْ ‫ْم‬ َ‫ع‬ َ َ ِ‫م إ‬ َ‫و‬ َ َ ََ‫نب‬ َ ‫سل‬ Dari Ibnu Juraij. Hukum Berargumen dengan Hadis Mursal Hadis mursal menurut kebanyakan ulama‟ adalah merupakan bagian dari hadis dla‟if.39 . taqrir. Mursal Definisi Hadis yang disandarkan oleh para tabi‟in -mereka adalah orang yang mendengarkan hadis dari shahabat. “Melakukan demikian”. Imam Muslim di dalam Muqaddimah ash-Shahih (1/30) berkata. ia mendengarkan hadis dari sejumlah shahabat. “Dilakukan hal demikian di hadapan beliau”.

Adapun irsalnya az-Zuhri dan Qatadah termasuk mursal yang diragukan. karena kebanyakan riwayatnya diperoleh dari shahabat secara langsung. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Gambar 3: Skema Hadis Mursal 23 Pendapat ini menurut madzhab muta‟akhirin. Hadis yang diirsalkan oleh Sa‟id bin Musayyib adalah mursal yang paling sahih. Sebagian Riwayat Mursal Lebih Shahih dari Riwayat yang Lain. Hanya saja. kedla‟ifan hadis mursal adalah ringan. Maka apabila ia mengirsalkan suatu riwayat. maka kebanyakan hadis mursal dari mereka sesungguhnya adalah mu‟dlol. adapun menurut pendapat mutaqaddimin ia tetap dla‟if meskipun ada pengikutnya.40 .menjadi hujjah”. ia akan hilang apabila diikuti dengan riwayat yang setara kedla‟ifannya atau lebih sahih darinya23 selama riwayat tabi‟nya ini tidak mursal dari thabaqah (tingkat) yang sama dengan riwayat yang pertama. artinya ia menirsalkannya dari seorang shahabat. karena dalam irsal mereka berarti hilangnya lebih dari seorang rawi antara mereka dengan Nabi saw.

Sanad hadis ini inqitha‟. tidak pernah bertemu dengan al-Hasan bin Ali” ِ ‫عب‬ ِ ‫د‬ ِ ْ‫ن ب‬ ِ‫س‬ ِ‫ع‬ ِ ْ‫اهلل ب‬ ‫منِي‬ َ َ‫ ق‬،‫علِي‬ ْ ُ‫ن ع‬ َ :‫ال‬ َ ‫ن‬ َ ،‫علِي‬ َ ‫ن‬ َ ،َ‫قبَة‬ َْ ‫ن‬ َ ‫ن ال‬ ْ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ُ ْ‫سى ب‬ َ ‫ْح‬ ِ ُ ‫و وسلم ى‬ ِ ‫كر ح‬ ِ ‫كلْم‬ ِ ُ ‫رسو‬ ِ ْ‫وت‬ ِ ْ‫ات فِي ال‬ ‫ث‬ َ َ‫ر … ف‬ َ ْ‫دي‬ َ ُ‫صلى اهلل‬ َ َ َ َ ِ ‫علَْي‬ َ ‫ل اهلل‬ َ َ َ‫ذ‬ ُْ َ َ َ ْ‫ؤلَء ال‬ ِ ‫د‬ ِ ‫قنَُو‬ ‫ط‬ َُ ْ ُ ْ‫عاء ال‬ Gambar 4: Skema Hadis Munqathi' Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. “Abdullah bin „Ali adalah Ibnu al-Husain bin „Ali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa‟i di dalam kitabnya asSunan (3/248) dengan jalan. seperti tabi‟in atau generasi setelahnya. Keterputusan itu terjadi pada generasi di bawah tingkatan shahabat. Sedangkan apabila inqitha‟ itu di atas generasi tabi‟in maka namanya mursal. Musa bin Uqbah. ia berkata. dari al-Hasan bin Ali. Rasulullah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat itu di dalam shalat witir (…) lalu menyebutkan hadis tentang do‟a qunut. Al-Hafidz Ibnu Hajar ra berkata di dalam kitab at-Talkhish al-Khabir (1/264).2. dari Abdillah bin Ali.41 . baik di satu tempat atau lebih selama tidak terputus secara berturut-turut. Contoh. Munqathi’ Definisi Apabila di dalam sanadnya ada inqitha‟ (keterputusan) pada generasi di bawah tingkatan shahabat Penjelasan Definisi ِ ‫قطَاع‬ ِ ْ‫دهِ ان‬ ِ َ‫ن فِي إِسنا‬ ‫ي‬ َ ‫ما‬ َ‫و‬ ُ ‫ما‬ ٍّ ِ‫حاب‬ ْ ْ َ ‫كا‬ َ ‫ن الص‬ ْ‫د‬ َ َ ‫ٌ ف ْي‬ Apabila di tengah-tengah rangkaian sanadnya ada keterputusan.

Maka hadis yang demikian ini dinamakan mu‟dlol. Contoh. dari jalan Qatadah. Dan hadis mu‟dlol derajatnya di bawah mursal dan munqathi‟. Disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah saw bersabda. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Hadis Mu‟alaq akan dibahas setelah ini. dalam sanad ini beliau telah menghilangkan setidaknya dua orang rawi. Mu’dlol Definisi Apabila dari sanadnya hilang dua rawi atau lebih dengan syarat secara berurutan Penjelasan definisi َِ‫ق‬ ِ ‫ش‬ ِ ِ‫من إ‬ ِ ِ ‫ادهِ را‬ ‫والِي‬ ْ َ‫َو أ‬ َ‫س‬ ْ ْ ‫ط‬ ْ ‫ويَان أ‬ َ ‫ما‬ َ ْ َ ِ‫ر ب‬ َ َ‫سن‬ َ َ‫رط الت‬ ُ ََ‫كث‬ Hilang dua rawi atau lebih. Pendapat yang lebih kuat.42 . Riwayatnya dari tabi‟in besar sangat agung. ia berkata. hadis itu dinamakan mu‟allaq.3. yaitu seorang tabi‟in dan seorang shahabat. karena banyaknya rawi yang hilang dari sanad secara berurutan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab alMushannaf (5/286). ِِ ‫ك‬ ِ َ ‫ن النبِي صلى اهلل‬ ِ ِ‫ج‬ ِ‫س‬ ‫م‬ َ َ‫م ق‬ ّ َ‫ر لَنَا أ‬ ْ َ ‫ اْل‬:‫ال‬ َ ‫ر ال‬ ُ َ َ ‫ْع‬ ْ ‫عبَتَان م‬ َ‫ن‬ َ‫و‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫م ْي‬ َ ‫سل‬ َ ‫ذُك‬ Gambar 5: Skema tentang Hadis Mu'dlal 24 Jika sanad yang hilang termasuk guru penyusun kitab dan gurunya sang guru . yang dimaksudkan adalah para rawi di atas guru penyusun kitab24. kedua mata kaki adalah kemudahan Bangsa „Ajam (non-Arab) Qatadah yang dimaksud di sini adalah Qatadah ad-Di‟amah as-Sadusi. dan juga Ibnu Abi Dun-ya di dalam kitab Dzimmu al-Malahi (80).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya ash-Shahih. bahwa „Atha‟ bin Yasar memberitahu kepadanya. gurunya sang guru. dihitung dari penyusun kitab. Muallaq Definisi Apabila dari awal sanad dihilangkan seorang periwayat atau lebih dan seterusnya sampai akhir sanad. telah memberitakan kepada kami Zaid bin Aslam. atau “Diriwayatkan dari Rasulullah saw” Contoh.43 . Setelah itu balasan terhadap suatu kebaikan sebanyak sepuluh kali sampai 700 kali lipat dari kebaikan itu. ِ ‫عي‬ ٍ ‫ن يَسا‬ ‫د‬ َ َ‫ق‬ ْ َ‫ر أ‬ ْ َ‫ أ‬،‫ك‬ ٌ ِ‫مال‬ ُ ْ‫زي‬ َ ‫رنِي‬ َ ‫ أَن‬،‫م‬ ِْ ‫س‬ ْ‫ن أ‬ َ ‫ أَن أَبَا‬،ُ‫ره‬ َ ‫ال‬ َ ْ‫اء ب‬ ُ ْ‫د ب‬ َ َ‫عط‬ َ ََ‫خب‬ َ َ‫َسل‬ َ ََ‫خب‬ ِ َ ‫ل اهلل صلى اهلل‬ ِ ُ‫خبَرهُ أَنو‬ ِ‫د‬ ‫د‬ ُ‫و‬ ُ‫و‬ ُ ََ‫م ي‬ ْ ‫ْخ‬ ُ‫ب‬ ُ ‫ال‬ ْ ‫ْع‬ ْ ‫ل إِذَا أ‬ َ ‫م ال‬ ُ َ ْ‫ق‬ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫سم‬ َ ّ‫ر‬ َ‫ع‬ َ ‫علَْيو‬ َ َ‫َسل‬ َ ‫سل‬ َ َ ْ َ‫ي أ‬ ِ َ ِ‫د ذَل‬ ٍ َ‫كل سيٍّئ‬ ٍّ ‫ك‬ ِ ‫ص‬ ‫اص‬ َ ُ‫موُ ي‬ َ‫و‬ َ‫ة‬ َ ْ‫زل‬ َ ‫كا‬ َ ‫كا‬ َ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ ُ‫ر اهلل‬ ْ ََ‫ن ب‬ َ‫ف‬ ْ ِ‫ن إ‬ َ ‫ك الْق‬ َ َ‫ف‬ َ ُ ُ‫ع ْنو‬ ُ َ‫سال‬ َ‫س‬ ُ‫ف‬ ُ‫ح‬ َ ،‫ها‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ِ‫ف والسيٍّئَةُ ب‬ ِ ‫رأ‬ ٍ َ‫مئ‬ ِ ‫الْح‬ ِ ‫ة‬ ٍ ْ‫ض‬ ِ ‫س ْب‬ ْ‫ع‬ ُ‫او‬ َ ‫مثْل‬ َ ‫َمثَال‬ ْ ِ‫ش‬ َ ِ‫سنَة ب‬ ُ‫ز اهلل‬ َ َ‫ إِل يََت‬،‫ها‬ َ ‫ها إِلَى‬ َ‫ج‬ َ ‫ع‬ ََ ‫ها‬ َ َ َ‫ع ْن‬ Telah berkata Malik.25 Penjelasan Definisi Awal Sanad. Apabila seseorang masuk Islam.4. “Rasulullah saw bersabda”. Bab: Husnu Islami al-Mar‟i (1/17). ia mengatakan. ِ ‫كثََر ولَو إِلَى‬ ِ َ‫ذ‬ ِ ِ ِ‫دأِ إ‬ ِ َ‫إلسن‬ ِ ‫ما ح‬ ٍ ‫را‬ ِ ‫آخ‬ ‫اد‬ ْ ِ ْ‫ر ا‬ ْ َ َ‫م ْبت‬ ْ‫فم‬ ْ َ َ ْ َ‫و فَأ‬ ُ‫ن‬ ُ َ َ ‫سنَاده‬ Seorang rawi atau lebih. Kitab al-Iman. bahwasannya ia mendengar Rasulullah saw bersabda. dan balasan kejahatan sebayak kejahatan Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. tempat dimana dikatakan. dengan keislaman yang bagus maka Allah akan menghapuskan semua kejahatannya yang telah lalu. bahwa Abu Sa‟id alKhudri memberitahu kepadanya. dan seterusnya dihilangkan sanadnya Sampai akhir sanad. yaitu gurunya penyusun kitab.

dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya ash-Shahih. kecuali pelanggaran tehadap Allah.44 . al-Hafidh Ibnu Hajar. karena hilangnya seorang rawi atau lebih. Adapun Mu‟allaq yang ada di dalam Shahih Muslim. Tetapi apa hukumhadis Mu‟allaq yang ada di dalam kitab Shahihain. Contoh lain. sebagian di antaranya telah disebutkan secara bersambung oleh Muslim sendiri. dari „Atha‟ bin Yasar.itu sendiri. Al-Bukhari menghilangkan semua sanadnya. Sebagian lagi disebutkan secara bersambung oleh ulama‟ hadis yang lain. padahal ia meriwayatkan hadis dari Imam Malik melalui perantara seorang rawi. Contoh. dari Zaid bin Aslam. dan hanya mengatakan. Bab Ma Ja‟a fi Ghusli al-Baul. jumlahnya hanya sedikit saja dibandingkan dengan hadis mu‟allaq yang ada di dalam Shahih al-Bukhari.14 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. 1. Kitab ath-Thaharah. h. “Fulan menyebutkan”. Sedangkan sanad yang lain tetap perlu diteliti. riwayat yang disebutkan mu‟allaq oleh Bukhari dari Imam Malik. Dan sebagian yang lain disebutkan disebutkan sebagai tabi‟ dan syahid. “Fulan berkata”. (1/51) Rasulullah saw bersabda kepada penghuni kubur. karena bisa jadi sanad itu sahih dan bisa pula dla‟if. Hadis Mu‟allaq di dalam Shahih Muslim jumlahnya hanya tiga belas hadis. “Nabi saw bersabda”. Hukum hadis mu‟allaq yang ada di dalam Shahihain adalah. “Fulan mengisahkan”. Riwayat yang disebutkan dengan kalimat positif. Hadis ini dimu‟allaqkan oleh al25 ِ ِ‫ن لَ تَستت‬ ِ ‫و وسلم لِص‬ ِ ِ‫من بَول‬ ِ َ ‫ال النبِي صلى اهلل‬ ِ ‫اح‬ ِ ‫ق ْب‬ ‫و‬ َ َ‫وق‬ َ :‫ر‬ ُ ْ‫ب ال‬ َ ‫كا‬ َ َ َ َ ‫علَْي‬ ُ َ َْ ْ ‫ر‬ َ ُ َْ Lihat Hadyu as-Sari. atau “Fulan meriwa-yatkan”. “Dahulu dia tidak membersihkan kencingnya. Maka riwayat itu sahih sampai kepada orang yang ia ta‟liqkan itu. Hukum Hadis Mu’allaq yang ada di dalam kitab Shahihain Hadis Mu‟allaq adalah dla‟if yang tidak bisa digunakan untuk menjadi hujjah. sebagaimana yang telah disebutkan di atas. seperti dalam ungkapan. dari Abu Sa‟id al-Khudriy. Al-Bukhari tidak menyebutkan nama gurunya.

. Bab: Ma Ja‟a Fiman Yastahillu al-Khamra wa Yusmiihi Bighairi Ismihi (3:322). Kitab al-Asyribah. yaitu “Malik berkata”. Rawi di dalam sanadnya perlu diteliti. hadis itu termasuk munqathi‟ (terputus) Di antara contoh hadis seperti itu adalah. Rasulullah saw bersabda kepada penghuni kubur. Imam al-Bukhari berkata di dalam ash-Shahih. Hadis yang dimu‟alaqkan oleh al-Bukhari di dalam kitab ashShahihnya (1/74-75). “Disebutkan dari si Fulan”. Ungkapan ini terasa lemah bagi ahli hadis sampai kepada orang yang dimu‟allaqkannya Contoh. maka tidak perlu dianggap adanya rawi yang hilang antara beliau dengan gurunya. Hadis mu‟allaq yang disebutkan dalam bentuk kalimat negatif. artinya riwayat itu benar dari Rasulullah saw sebagaimana disebutkan secara bersambung di beberapa tempat di dalam kitab Shahihnya 2. atau “Dikatakan…”. Disebutkan dari Salamah bin al-Akwa‟ bahwa Nabi saw bersabda. serta syarat-syarat kesahihan yang lain. Bab: Wujub ash-Shalat fi ats-Tsiyab. Contoh lainnya. kecuali ibnu Hazm adh-Dhahiriy. Di sini perlu diberikan catatan. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Malik. “Diriwayatkan dari si Fulan”. hadis yang dimu‟allaqkan oleh al-Bukhari dari Nabi saw tenang adzab kubur. bahwa al-Bukhari kadang-kadang memu‟allaqkan hadis dari gurunya dengan kalimat positif.45 . Catatan. Tetapi rawi lainnya perlu diteliti „adalah dan dlabthnya. seperti dalam ungkapan. ِ َ ‫ أَن النبِي صلى اهلل‬،‫ع‬ ِ ‫عن سلَم‬ ِ ْ‫ة ب‬ ‫و‬ ْ ُ‫وي‬ َ َ‫ ق‬،‫م‬ ِ‫و‬ ْ َ‫ن اْْل‬ َ‫ذ‬ ُ ََ‫ ي‬:‫ال‬ ُ َ ْ َ‫ول‬ َ‫و‬ َ ُ‫زره‬ َ ‫علَْيو‬ َ َ َْ ‫ر‬ َ َ‫ك‬ َ ‫سل‬ ُ‫ك‬ ِ ِ ِ‫ة فِي إ‬ ٍ َ‫شو‬ ِ ‫ْر‬ ْ ْ ‫ك‬ ٌ ‫سنَاده نَظ‬ َْ ‫ب‬ “bersarunglah meskipun dengan duri. Al-Bukhari menegaskan dari Rasulullah saw. Dan menurut ahli ilmu hal ini dianggap sebagai muttashil. ia berbeda pendapat dengan yang lainnya dan berkata. “Dia tidak membasuh kencingnya. Kitab ash-Shalat.Bukhari dengan ungkapan yang pasti dari Imam Malik. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.

46 .Telah berkata Hisyam bin „Ammar. Lalu ada orang fakir mendatangi mereka karena ada keperluan. didengar hadisnya. sutera. Lalu Allah menidurkan mereka.‫ر‬ ِ ،‫ذبنِي‬ ‫ع النبِي‬ ْ -‫ك‬ َ ‫ما‬ ْ َ‫اْل‬ َ ُ َ‫ش‬ َ ‫سم‬ َ ََ ‫ك‬ َ ‫واللو‬ َ ُ ْ ٍ ‫عام‬ َ َ َ‫ق‬ َ ِ‫ع‬ ِ ُ ‫ لَي‬:‫ول‬ ِ َ ‫حلو‬ ِ َ‫ْوام يست‬ ِ َ ‫صلى اللو‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ْح‬ ،‫ير‬ ُ ََ‫م ي‬ َ َ ‫وال‬ ْ ‫كونَن‬ َ ُ ‫ق‬ َ‫و‬ ْ َ ٌ َ َ‫ن أُمتي أَق‬ َ‫ر‬ َ ‫علَْيو‬ َ‫ر‬ َ ‫ن الْح‬ َ ‫سل‬ ٍ ‫ر‬ ِ ْ‫ه‬ ِ ‫علَْي‬ ِ ‫ج ْن‬ ٍ َ‫عل‬ ِ ‫عا‬ ِ‫ن‬ ‫م‬ َ‫ز‬ ْ ََ‫ولَي‬ َ ‫وال‬ َ ‫وح‬ َ ‫ب‬ ٌ ‫ْو‬ ُ َ‫حة ل‬ َ ‫ْم‬ ْ ‫ْخ‬ َ ِ ‫سا‬ َ ‫ام إِلَى‬ ْ‫ه‬ ُ ‫ر‬ َ ‫ف‬ َ ‫وال‬ َ ‫ر‬ َ َ َ‫زلَن أَق‬ َ‫مب‬ ُ ََ‫م ي‬ َ‫م‬ ٍ ‫ لِحاج‬-‫قير‬ ِ َ ْ‫عنِي ال‬ ِ‫ ار‬:‫ن‬ ِ ‫يَأْتِي‬ ،ُ‫م اللو‬ ُ ََ‫ فََي‬،‫ة‬ ً َ‫ع إِلَْيَنَا غ‬ ْ ََ‫ي‬. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghanam alAsy‟ari. mereka membawa gembalaan mereka. bahkan dia mengajarkan pula hadis darinya. telah menceritakan kepada kami ِ ‫ال‬ ٍ ِ َ ‫دقَةُ بن‬ ٍ ‫عما‬ ِ َ‫ن ي‬ ِ ْ‫د ب‬ ِ‫م‬ ‫ن‬ َ َ‫وق‬ َ‫ى‬ َ ‫زي‬ ُ ‫ع ْب‬ َ ‫حدثََنَا‬ َ ‫ن‬ ْ ‫دالر‬ َ ‫حدثََنَا‬ ُ‫ش‬ َ ،‫خالد‬ َ ،‫ر‬ ُ ْ‫ن ب‬ َ‫ح‬ ُْ َ‫ص‬ ُ ْ‫ام ب‬ َ ِ َ ‫ حدثََنَا‬،‫ر‬ ِ ‫س ال‬ ٍ ‫ن غَْن‬ ِ‫ع‬ ٍ ‫ن قََ ْي‬ ِ‫م‬ ،‫ري‬ ْ ‫م‬ َ ‫ْك‬ ْ َ‫اْل‬ ُ ‫ع ْب‬ َ ‫حدثََنَا‬ ْ ‫دالر‬ َ‫ش‬ َ ،‫البِي‬ َ ٍ ِ‫جاب‬ َ ُ ْ‫ن ب‬ َ‫ح‬ ُ ْ‫عطيةُ ب‬ ِ ‫ال حدثَنِي أَبو‬ ِ ،‫ري‬ ٍ ِ‫ أَو أَبو مال‬.‫م‬ ُ َُ‫ فََيُبََيٍّت‬،‫دا‬ ْ‫ج‬ ْ َ ‫قولُو‬ َ َ َ ‫ف‬ ْ‫ه‬ ُ‫ه‬ ِ ‫ْقيام‬ ِ ِ َ‫زير إِلَى ي‬ ِ ‫ر‬ ‫ة‬ َ‫و‬ َ ‫خ‬ ُ‫س‬ َ َ‫وي‬ َ‫ر‬ َ ْ‫ع ال‬ ْ َ‫وي‬ َ َ ‫وم ال‬ ْ َ َ ِ ‫خنَا‬ ُ‫ض‬ َ ً‫دة‬ َ ِ ‫آخ‬ َ ،‫م‬ َ َ ‫ين ق‬ َ‫م‬ َ َ‫عل‬ shaqadoh bin Khalid. Hisyam bin „Ammar termasuk guru al-Bukhari yang pernah ditemuinya secara langsung. dan menimpakan gunung (kepada sebagian mereka) dan mengubah lainnya menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Dan sungguh akan turun suatu kaum di dekat gunung. dan dawai. Akan ada di antara ummatku suatu kaum yang menghalalkan zina. Demi Allah. khamr. ia mendengar Rasulullah saw bersabda. telah menceritakan kepadaku Abu Amir –disebut juga dengan Abu Malik. maka menta‟liqkan hadis darinya tidak berarti terputus sama sekali. “Datanglah kepada kami besok. ia berkata. ia tidak menipuku. telah bercerita kepada kami „Athiyyah bin Qais alKilabi.al-Asy‟ari. tetapi mereka mengatakan. Wallahu a‟lam Gambar 6 : Skema hadis Mu'allaq Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.

Rasulullah saw bersabda.303).47 .5. Hanya pada hadis ini saja ia meriwayatkan dengan ungkapan yang mengandung kemungkinan telah mendengar secara langsung. Mengenai ia telah mendengarkan hadis dari al-Barra‟ bin „Azib. yaitu dengan „an‟anah (menggunakan kata „an). Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (4/289. Ibnu Abi Dun-ya Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Ia mendengarkan hadis tersebut dari Abu Dawud al-A‟ma (namanya adalah Nafi‟ bin al-Haris). Abu Dawud (5212). Bukti ia tidak mendengarkan secara langsung ialah. dari al-Barra‟ bin „Azib. seperti “dari” atau “ia berkata” Contoh. jelas telah ditetapkan di dalam beberapa hadis. sedangkan ia matruk (tertolak hadisnya) dan dituduh berdusta. at-Tirmidzi (2727) dan Ibnu Majah (3703) dengan jalan. dia siqah dan banyak meriwayatkan hadis. (sedang ia meriwayatkan) ِ ‫م ْنو ما لَم يسم‬ ِ ‫م‬ ٍ َ‫صيَغ‬ ِ ِ ِِ ‫ش‬ ِ ‫قيوُ و‬ ِ ‫ي الرا‬ ِ‫ر‬ ‫ة‬ ْ َ‫أ‬ َ ‫وي‬ ْ ِ ِ‫ ب‬،ُ‫ع م ْنو‬ َْ ‫ن‬ ََْْ ْ َ ُ ‫ع‬ ْ‫ع‬ َ ‫س‬ َ َ َ َ‫يخو الذي ل‬ ْ ََ‫ن ي‬ َ‫و‬ ِ ْ َ‫ت‬ ‫ال‬ َ َ‫َو ق‬ َ ‫اع‬ ٍّ ‫ل‬ َ‫م‬ َ‫ك‬ ْ‫ن أ‬ ْ‫ع‬ َ ‫الس‬ ُ ‫حتَم‬ dengan ungkapan yang mengandung makna mendengar. hanya saja dia dianggap tadlis. Dari Abu Ishaq. Abu Ishaq as-Sabi‟i adalah Amr bin Abdullah. Mudallas Definisi Apabila seorang periwayat meriwayatkan (hadis) dari seorang guru yang pernah ia temui dan ia dengar riwayat darinya (tetapi hadis yang ia riwayatkan itu) tidak pernah ia dengar darinya. Padahal hadis ini tidak ia dengarkan langsung dari al-Barra‟ bin „Azib. Tidakah dua orang muslim yang saling bertemu lalu berjabat ِ ‫ن الْبَر‬ ِ ‫علَي‬ ِ ُ ‫ال رس‬ ٍ‫ز‬ ِ ‫عا‬ ِ ْ‫اء ب‬ ‫و‬ َ َ‫ب ق‬ َ ‫حا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ق‬ َ ْ َ ‫صلى اللو‬ ْ ِ‫عن أَبِي إ‬ َ ‫ول اللو‬ َ‫س‬ ُ َ َ َ‫ال ق‬ ََ ِ ‫ع‬ ِ :‫وسلم‬ ِ ِ ِ َ‫ان فََيتَصاف‬ ِ ِ ِ ‫من مسلِم ْي‬ ‫فرقَا‬ ْ َ‫ل أ‬ َ ََ‫ن يََت‬ ُ َ‫ر ل‬ َ َ َ َ‫ن يََلْتَقي‬ َ َ ََ َ‫ه‬ َ ْ ُ ْ ‫ما‬ َ ‫حان إل غُف‬ َ ‫ما قََ ْب‬ tangan melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. ia berkata.

mengeluarkan hadis di dalam kitab al-Ikhwan (h. Tunggulah sampai langit menguning untuk shalat fajar. Dia telah mentadliskan sanad ini. Contoh lain. lalu ia berkata. ِ ‫عن محم‬ ِ ‫عن محم‬ ِ ‫ع‬ ِ ‫اص‬ ٍ ‫ن يَسا‬ ِ ْ‫ود ب‬ ِ ْ‫ر ب‬ ِ ْ‫م ب‬ ِ ْ‫ق ب‬ ِ ْ‫د ب‬ ‫ن‬ َ ‫حا‬ َ ‫اد‬ َ َ‫ن قََت‬ َ ‫ن‬ َ ‫ر‬ ْ ِ‫ن إ‬ ْ‫ع‬ َ‫س‬ َ ُ َْ ُْ َ َْ ‫ة‬ َ ُ‫ن ع‬ َ‫م‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ َ ‫ت رس‬ ِ‫خ‬ ٍ ِ‫لَب‬ ِ ‫ال س‬ ِ ْ‫ع ب‬ ‫ول‬ ُ ‫ق‬ ٍ‫د‬ ِ ِ‫راف‬ ُ ََ‫م ي‬ َ ‫ن‬ َ ‫يد‬ ْ‫م‬ َ ‫ول الل‬ ْ‫ع‬ َ‫و‬ َُ ُ ‫ع‬ َ َ َ‫يج ق‬ َ‫ن‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ِ ‫أ‬ ِ ‫َج‬ ِ‫ج‬ ‫ر‬ ْ ِ‫م ل‬ َ ْ‫روا بِال‬ ْ َ‫ر فَِإنوُ أ‬ ْ‫ف‬ ْ ‫ْل‬ ْ ُ َ‫عظ‬ ُ ‫َسف‬ Muhammad bin Ishaq bin Yassar orangnya jujur.…lalu ia menyebutkan hadis dengan matan seperti di atas. Imam Ahmad mengeluarkan hadis tersebut di dalam Musnad-nya (4/289) dengan jalan. karena hal itu merupakan sebesar-besar pahala. dari Ashim bin Umar bin Qatadah. Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis tersebut dengan sanad (3/465). ia berkata. Malik bin Maghul. dengan jalan. Dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar. karena ia menerima riwayat dari Muhammad bin „Ajlan. dari Mahmud bin Labid dari Rafi‟ bin Khadij. Di di antara riwayat yang menunjukkan bahwa hadis tersebut berasal dari Abu Dawud al-A‟ma adalah. ia berkata. dari Abu Dawud … dan seterusnya. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda… ia menyebutkan hadis di atas. dari „Ashim bin Umar. Aku mendengar rasulullah saw bersabda. kemudian aku menjabat tangannya. ِ َ‫حدثََنَا ي‬ …‫ن‬ َ َ‫ ق‬،‫ق‬ َ َ‫ ق‬،‫د‬ ٌ ‫ال‬ َ ‫حا‬ َ‫ج‬ ٌ ْ‫زي‬ ْ َ‫ أ‬: ‫ال‬ ُ ‫حم‬ َ ‫ن‬ ْ‫ع‬ ْ ِ‫ن إ‬ َ‫س‬ َ‫م‬ ُ ‫رنَا‬ َ ُ ْ‫ أَنَْبَأَنَا اب‬:‫ال‬ ُ ْ‫د ب‬ َ ََ‫خب‬ ِ ‫كر الْح‬ ‫ث‬ َ َ‫ف‬ َ ْ‫دي‬ َ َ َ‫ذ‬ kepada kami Muhammad bin Ishaq. dari Abu Ishaq.48 . Dengan demikian. Telah mengkhabarkan kami Ibnu „Ajlan.172) dari jalan Abu Bakr bin „Iyasy. hanya saja ia mudallis. aku menemui al-Barra‟ bin „Azib. ia berkata. hadis Abu Ishaq dari al-Barra‟ adalah Mudallas. ia berkata. Telah menceritakan kepada kami Yazid. Telah memberitakan kepada Riwayat ini menegaskan bahwa Ishaq telah mendengarkan hadis ini dari Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dari Abu Dawud. bahkan termasuk orang yang banyak mentadliskan riwayat. hadis yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab alJami‟.

. dengan cara menyembunyikan di balik banyaknya guru atau dengan merahasiakan kondisi gurunya. Kedua. Al-Bukhari mengatakan bahwa dia. Tadlis Syaikh. lalu ia berkata “sebagian anak Abu Rafi‟ telah mengabarkan kepadaku”. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. ِ َ ‫ي صلى اللو‬ ِ ِ ُ ‫ع‬ ‫ن‬ ٍ ِ‫راف‬ ِ ْ‫ري‬ ْ َ‫ج أ‬ َ ،‫م‬ ْ ََ‫رنِي ب‬ َ ٍّ ِ‫ولَى النب‬ ْ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ َ‫ع‬ ُ ‫ن‬ َ ‫ض بَني أَبي‬ َ ‫علَْيو‬ ُ ْ‫اب‬ َ ‫سل‬ َ ََ‫خب‬ َ‫ج‬ ِ َِ‫كان‬ ٍ ِ‫د ي‬ ِ‫ك‬ ٍ ‫عب‬ ٍ ‫عب‬ ِ ْ‫ن اب‬ ِ‫ع‬ ِ ْ‫ولَى اب‬ ‫ة‬ َ َ‫ ق‬،‫اس‬ ْ‫ع‬ َ‫ر‬ َ َ‫ طَل‬:‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫ن‬ َ ،‫اس‬ َ ‫ن‬ ْ َُ‫زيْد –أَب‬ َ ُ ‫ع ْب‬ ْ‫م‬ َ َ‫مة‬ َ‫ر‬ ْ ََ‫و ب‬ َِ‫كان‬ ِِ ‫خ‬ ‫ة ونكح امرأة من مزينة … وذكر حديثا في طالق الثالثة‬ َ‫ر‬ َ َ ْ ِ‫وإ‬ َ ‫ أُم‬-‫وتو‬ ‫جملة واحدة‬ Ibnu Juraij. “Munkarul hadis” Ibnu Ma‟in berkata. pembantu Nabi saw. Hal itu dilakukan karena kedla‟ifannya atau karena kemajhulannya. yaitu menyebutkan guru yang diriwayatkan hadisnya dengan identitas yang tidak masyhur baginya. Meskipun ia menyatakan telah mendengar dari gurunya. dari Ibnu Abbas. baik dengan nama. nasab. Macam-macam Tadlis Pertama. dari Ikrimah pembantu Ibnu Abbas. tetapi di sini bukan tempat untuk memperbincangkan perbedaan ini. Contoh. dia matruk. “Tidak ada apa-apanya”. hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan (2196) dari jalan. guru Ibnu Juraij pada hadis ini adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Rafi‟.Ibnu „Ajlan .49 . telah memberitakan kepadaku sebagian dari Bani Abu Rafi‟. Tadlis Isnad. julukan. hanya saja ia telah mentadliskan namanya dengan merahasiakannya karena kondisinya. dia siqah yang disebut-sebut pernah mentadliskan riwayat. yaitu tadlis sebagaimana yang definisi dan contohnya telah disebutkan di atas. ia berkata. atau kun-yah. Abdu Yazid (Abu Barkanah dan saudara-saudaranya) mentalak Ummu Rukanah lalu ia menikahi wanita dari Muzayyanah (…) beliau menyebutkan hadis tentang talak tiga dalam sekali waktu. Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah dia sebenarnya. Ibnu Juraij adalah Abdul Malik bin Abdul „Aziz bin Juraij. Pendapat yang benar.

Tadlis ‘Athf. “Telah menceritakan kepadaku al-Bukhari”. padahal sebenarnya ia tidak menerima hadis dari Hisyam. Ini hampir serupa dengan tadlis syaikh. padahal ia hanya mendengar dari orang yang pertama. yaitu seorang muhaddits mengatakan. di katakan kepada mereka. Keempat. “telah menceritakan kepadaku apa yang ada di balik sungai” yang dimaksud adalah sungai Tigris. dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi‟. Ketiga. dari Ibnu Abbas. dari Ibrahim. dan ditinggalkan” Ibnu Juraij telah menyebutkan nama gurunya pada riwayat al-Hakim di dalam kitab al-Mustadrak (2/491). misalnya nama guru itu Hisyam bin Urwah. tetapi ia tidak pernah mendengar hadis dari orang yang kedua. “Fulan dan fulan mengajarkan hadis kepadaku”. Tadlis Bilad. “Apakah aku telah mentadliskan riwayat untuk kalian hari ini?” Mereka menjawab. Contoh. Kemudian Hasyim menguji mereka tentang hal itu seraya berkata dalam setiap hadis yang disebutkannya.131). “hadisnya sangat munkar. Hushain dan Mughirah menceritakan kepada kami. Bahwa beberapa murid Hasyim –salah seorang rawi yang disebutsebut telah melakukan tadlis. Bentuknya. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.pada suatu hari berkumpul untuk berjanji tidak akan mengambil hadis yang ditadliskan oleh Hasyim. Seharusnya aku mengatakan. seorang muhaddits mengatakan. „Hushain menceritakan kepadaku. yang dimaksudkan dengan kata al-Bukhari adalah orang yang menguapi orang lain.Abu Hatim berkata. sedangkan Mughirah tidak aku dengar apa-apa darinya‟”. kemudian ia melanjutkan kata-katanya dengan menyebut nama salah seorang gurunya. Hasyim berkata. Atau seperti dikatakan oleh al-Baghdadi. “Aku tidak mendengar dari Mughirah satu huruf pun dari apa yang aku sebutkan.50 . “Tidak”. Tadlis as-Sukut. Yaitu seorang ahli hadis mengatakan haddatsana (telah mengajarkan hadis kepada kami) atau sami‟tu (aku telah mendengar) lalu ia diam dengan niat untuk memotong. Hadis yang disebutkan oleh al-Hakim di dalam „Ulum al-Hadits (h. Atau alMishri mengatakan. “Ia mengajarkan hadis di Andalus” yang dimaksud dengan Andalus adalah suatu tempat di Qarafah. Kelima. Ketika telah selesai. dari Ikrimah.

karya al-Hafidh Ibnu Hajar. saya telah menyebutkannya di dalam komentar atas Nazhatu an-Nadhr. karena di dalamnya ada unsur khianat. Ini adalah macam tadlis yang paling buruk. Para ulama‟ menggolongkan mereka kepada lima tingkatan.Contoh. seorang muhaddits menghilangkan tokoh yang bukan gurunya dari rangkaian sanad. padahal ia tidak pernah menerima hadis darinya) Keenam. Bentuknya. al-Hafidz Ibnu Hajar.10. Dari Umar bin Ubaid ath-Thanafisi. bahwasannya ia berkata. al-„Allamah Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari. dari Aisyah ra. Hisyam bin Urwah. h.51 . dari ayahnya. Hal itu ditentukan setelah mengumpulkan jalan-jalan hadisnya dan menguji riwayatnya. pembahasan tentang „an„anah seorang mudallis dan hukumnya menempati kedudukan yang berbeda-beda. Tadlis Taswiyah. sehingga hadis tampak diriwayatkan oleh rijal yang siqah dari rijal yang siqah pula. Bagi yang ingin memperdalam hendaklah merujuk ke sana. Adapun secara terperinci.23. h. hadis yang disebutkan oleh Ibnu Adi di dalam al-Kamil fi adlDlu‟afa‟. bisa karena kedla‟ifannya atau karena usianya yang sangat muda. maka „an„anahnya ada kemungkinan berarti sima‟. Adapun orang yang sedikit tadlisnya. 26 27 Ta‟rif Ahli at-Tadlis Bimaratib al-Muwashsahafin bi at-Tadlis. yang tidak mentadliskan kecuali dari tokoh yang siqah. Di antara rijal yang disebut telah melakukan tadlis macam ini adalah al-Walid bin Muslim dan Baqiyah bin al-Walid. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Tingkatan Mudallis27 Para rawi yang disebut telah melakukan tadlis dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan banyaknya tadlis mereka. Hukum ‘An‘anah seorang mudallis Secara umum26 seorang mudallis yang banyak tadlisnya apabila datang dengan membawa riwayat secara „an„anah. kecuali apabila telah jelas bahwa ia mentadliskan suatu hadis. Macam tadlis ini adalah yang paling tercela. dan ittikhaf dawi arRasukh biman rumiya bi at-Tadlis min asy-Syuyukh. “Haddatsana (menceritakan kepada kami)” kemudian ia diam dengan tujuan untuk memutus. dan tidak menyatakan menerima hadis dengan sima‟ (mendengar) maka periwayatannya ditolak. Kemudian mengatakan. dan kondisi hafalan mereka. (dengan diamnya itu seolah-olah Umar bin Ubaid mendengar dari Hisyam bin Urwah. Tetapi apabila ia menyatakankan menerima hadis secara sima‟ maka riwayat itu dapat diterima.

3. seorang ahli hadis meriwayatkan hadis dari guru yang 28 Terdapat perbedaan pendapat tentang beliau.Orang yang disebut dengan ungkapan lain. dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. seperti Sufyan bin Sa‟id ats-Tsauri.Orang yang disepakati oleh ahli hadis untuk tidak berhujjah dengan hadisnya yang tidak diriwayatkan dengan ungkapan sima‟ karena banyaknya tadlis mereka dari orang yang lemah dan majhul seperti Muhammad bin Ishaq bin Yassar. dan telah saya jelaskan di dalam al-Ajwibah al-Wafirah „ala alAlsinah al-Wafidah Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Irsal Khafi adalah. „an„anah mereka tidak diterima. seperti Abu Junnab al-Kalbiy dan Abu Sa‟id al-Biqal Perbedaan antara Tadlis dan Mursal Khafi Di sini harus diperhatikan adanya perbedaan antara tadlis dan irsal khafi. Yang utama. yang mengandung maksud mencela dan menda‟ifkannya. antara keduanya terdapat perbedaan.Orang yang tidak dikatakan tadlis kecuali jarang-jarang seperti Yahya bin Sa‟id al-Anshari 2.yaitu 1. selain tadlis. Dia tidak mentadliskan kecuali dari orang yang siqah seperti Sufyan bin Uyainah. seperti Qatadah ad-Di‟amah as-Sadusi28 dan Abu Ishaq as-Sabi‟i 4. hadisnya tertolah meskipun diungkapkan dengan sima‟. karena kemiripan antara keduanya dalam hal tidak mendengar hadis dari orang yang disebutkan sebagai orang yang telah diterima periwayatan darinya. dan hadisnya masih disebutkan di dalam kitab ash-Shahih karena keimamannya di satu sisi dan sedikitnya tadlis mereka di sisi lain. Perbedaan itu terletak pada hukum „an„anah dari orang yang disebutkan pada salah satu di antara keduanya.52 . Maka pada bab ini sebagian Ahli Ilmu memperluasnya dan menamakan irsal khafi dengan sebutan tadlis.Orang yang hadisnya didiamkan oleh sejumlah ulama‟. 5.Orang yang tadlisnya ringan. dan tidak cukup untuk hujjah kecuali apabila dinyatakan dengan “mendengar” dan di antara mereka ada yang diterima „an„anahnya selama tidak ada petunjuk yang jelas bahwa hadisnya itu telah ditadliskan.

bukan mudallas. telah dibicarakan dalam pembahasan tentang tingkatan mudallis. Sedangkan orang Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Dalam meriwayatkan hadis itu ungkapannya menggambarkan bahwa ia telah mendengar secara langsung. Adapun secara khusus. sebab ia melihat Anas ketika sedang bercelak dan ketika sedang shalat. meskipun al-A‟masy dikatakan sebagai mudallis dalam periwayatannya dari gurugurunya yang ia dengar darinya Contoh lainnya adalah Hasan al. dari Anas Ali bin al-Madiniy berkata. Dengan demikian perbedaan antara Tadlis dan Irsal terletak pada cara sima‟nya seorang muhaddis dari gurunya. atau dilihatnya tetapi tidak didengar hadis darinya. Contoh. melainkan dengan adanya perantara.sezaman tetapi tidak pernah bertemu. yang dia riwayatkan hadis darinya. Apabila ia meriwayatkan suatu hadis dari seorang guru yang ia dengar hadis darinya. pada umumnya „an„anahnya tertolak sehingga ia memberikan penjelasan pada setiap riwayatnya bahwa ia telah menerima hadis secara sima‟ dari seorang guru. A‟masy telah bertemu dengan Anas bin Malik ra. seperti kata “dari” atau “ia berkata”. maka itu namanya tadlis. Oleh sebab itu periwayatan Hasan al-Basri dari Utsman ra dianggap mursal. riwayat Sulaiman bin Mahran al-A‟masy. atau bertemu tetapi ia tidak mendengar hadis darinya. Sedangkan apabila ia meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah ia lihat. tetapi ia tidak menerima hadis darinya.53 . Orang yang dikatakan tadlis. Ia meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik yang dia dengar dari Yazid ar-Ruqasy dan Aban bin Abi Iyyash. dari Anas bin Malik ra. Perbedaan antara Tadlis dan Irsal.Basri. maka riwayatnya itu dinamakan mursal. Tambahan. al-A‟masy tidak pernah menerima hadis dari Anas. tetapi hadis itu tidak ia dengar langsung. ia melihat Utsman bin „Affan dan mendengar khutbah beliau tentang membunuh burung dara dan anjing. Hanya saja Hasan al-Basri sama sekali tidak mendengar hadis yang bersanad dari Utsman. Ia menerima riwayat dari Yazid ar-Ruqasyi dan Aban dari Anas. Wallahu a‟lam. Maka riwayatnya dari Anas bin Malik dinamakan mursal.

Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Kitab yang terakhir ini sangat bermanfaat.Jami‟ at-Tahshil fi Ahkam al-Marasil. meskipun sesekali dapat diterima „an„anahnya setelah itu. . . karangan Fadlilah asy-Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari. dan memberikan penjelasan terhadap karya as-Suyuthi tentang nama-nama mudallis.Ta‟rif Ahlu at-Taqdis bi Maratib al-Maushufin bi-at-Tadlis. Mengenal orang-orang yang disebut sebagai tadlis Bagi yang ingin mendalami nama-nama mudallis. . silakan merujuk pada kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama‟ tentang tadlis dan mudallis.yang berpendapat. karangan al-Hafidz Shalahuddin al„Ala‟i.maka „an„anahnya tertolak sehingga ia menjelaskannya periwa-yatannya dengan ungkapan sima‟. Di antara kitab-kitab yang telah dicetak antara lain.Ittikhaf Dzawi ar-Rusukh biman Rumiya bi at-Tadlis min asy-Syaikh.54 .At-Tabyin li Asma‟ al-Mudallisin. di dalam kitab ini pengarangnya menggabungkan dua kitab pertama di atas. karangan Burhanuddin al-Halabiy. “Sesungguhnya riwayat dari seorang syaikh yang mursal – yang tidak disebut sebagai tadlis. Ia membahas di dalam kitab itu tentang tadlis dan mudallisnya. . thabaqatnya dari segi tadlis. karangan alHafidz Ibnu Hajar.

Apakah hadis mu‟allaq itu? 4. Apa perbedaan antara istilah-istilah berikut ini a.55 . Tadlis Syuyukh dan tadlis bilad c.Soal-soal Diskusi 1. Tadlis „Athf dan Tadlis sukut 3. a. Sebutkan definisi masing-masing istilah berikut ini . Tadlis c. I‟dlal 2. Irsal b. Hadis-hadis Mu‟allaq yang terdapat di dalam kitab Shahihaini dibagi menjadi berapa bagian? Dan apa hukum masing-masing bagiannya? Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Tadlis dan irsal khafi b.

Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.Hadis Dla’if Karena Terdapat Cacat pada ‘Adalah Rawi Telah kita bahas di muka bahwa di antara syarat diterimanya suatu hadis adalah para rawi memiliki sifat „adalah dan dlabth. fasik dan bid‟ah. Cacat pada keadilan disebabkan oleh empat hal. seperti syirik. Tertuduh berdusta c.56 . akan kita bahas macam-macam hadis yang tertolak karena cacat pada keadilan („adalah) para rawinya –atau sebagian di antara para rawinya. yaitu a. Insya Allah. Bid‟ah Pada bab ini. Dusta b. Tidak dikenal (Jahalah) d. Dan juga telah kita bicarakan bahwa „adalah yaitu sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh taqwa dan kehormatan diri. serta menjauhi perbuatan buruk.

Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. (5/297) dari jalan Muhammad bin Sulaiman bin Hisyam. dari Nafi‟. dari Abdullah bin Umar ra. Misalnya. Penjelasan Definisi. Waki‟ mengajarkan hadis kepada kami. lalu ia kuambil dengan tanganku. yaitu Usman”. Maudlu’ Definisi Apabila rawinya pendusta atau matannya menyelisihi qaidah [agama]. maksudnya salah satu rawinya. untuk siapakah kamu diciptakan?” bidadari itu berkata. ketika Allah mengisra‟kan aku ke langit. ِ ‫قو‬ ِ ‫اع‬ ‫د‬ ْ ِ‫فا ل‬ َ ُ‫واتُو‬ َ ‫ما‬ ًَ‫خال‬ َ ‫كا‬ َ‫م‬ ْ ‫كذابًا أ‬ ُ ُ‫متََنَو‬ َ ‫َو‬ َ ُ‫ن‬ َ‫ر‬ َ َ‫ل‬ Rawinya pendusta. dari buah itu keluar bidadari tertawa terbahak-bahak lalu aku tanya ia. di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Hisyam. atau sebagian di antara rawinya dianggap dusta dalam meriwayatkan hadis. al-Khathib al-Baghdadi menyatakan bahwa ia telah memalsukan hadis. punggungku kejatuhan buah apel. lalu merekah. dari Ibnu Abi Dzi‟b.1. aku memasuki langit keempat. hadis yang dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam Tarikh al-Baghdad. ia ِ ‫ن‬ ِ ‫ن أَبِي‬ ِ‫ حدثََنَا و‬،‫ام‬ ٍ ْ‫ذئ‬ ِ ْ‫ن اب‬ ِ‫ع‬ ِ ْ‫ن ب‬ ‫ن‬ ٍ ِ‫ن نَاف‬ َ ‫ْما‬ ٌ ‫حم‬ َ‫ى‬ َ ،‫ع‬ َ ،‫ب‬ َ ،‫ع‬ ْ‫ك‬ ٌ‫ي‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ َ‫م‬ َ ٍ‫ش‬ َ ‫ن‬ ُ َ ‫سل‬ ُ ْ‫د ب‬ َ ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫ن عُمر‬ ِ َِ ‫ لَما‬:‫م‬ ُ‫و‬ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ َ‫ع ْنوُ ق‬ َ ُ‫ي اهلل‬ ُ َ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ‫ال‬ َ َ َ ِ ْ‫ع ْبد اهلل ب‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ َ ‫رض‬ ِ ‫ت إِلَى السم‬ ِ ‫أَسرى بِي إِلَى الس‬ ِ َ‫ق‬ ِ ِ‫اء الراب‬ ِ‫ج‬ ،ٌ ‫احة‬ َ‫س‬ ُ‫ر‬ ْ‫ح‬ َ ُ َ‫ ف‬:‫ماء‬ َ ‫ري تَُف‬ ُ ‫ط في‬ َ ‫عة‬ ْ‫ص‬ َ َ َْ ِ ‫خر‬ ِ ‫م‬ ِ َُ‫ذت‬ ِ َ َ‫ ت‬:‫ها‬ ‫ن‬ ُ ََ‫ ف‬،َ‫قو‬ َ‫ه‬ َ ََ‫راءَ ت‬ َ َ‫فل‬ َ َْ‫ فَان‬،‫ي‬ ْ‫ق‬ َ َ‫فَأ‬ ُ ‫قل‬ ْ‫ق‬ َ َ‫ْت ل‬ َ َ‫ج م ْن‬ َ ْ‫خ‬ ْ‫م‬ ْ‫ح‬ َ ‫ها‬ ْ ‫ها بِيَد‬ َ‫و‬ َ َ َ َ‫ت ف‬ َ ‫ ل‬،‫ي‬ ْ ‫كل‬ ِ ْ َ‫ت؟ قَال‬ ِ‫و‬ ِ‫ش‬ ‫ن‬ ْ ‫ْم‬ َ ‫ما‬ َ ‫ل‬ ً‫ي‬ َ ْ‫أَن‬ ْ‫ه‬ ْ َُ‫قت‬ َ ْ‫دا عُث‬ َ ‫ت لل‬ berkata. Rasulullah saw bersabda. Menyelisihi qaidah maksudnya qaidah syara‟ yang telah ditetapkan di dalam kitabullah dan sunnah yang sahih.57 . “Untuk yang terbunuh sebagai syahid. Hadis ini maudlu‟. “Jawablah.

ia berkata. “Dia menyambungkan hadis dan mencurinya”. pada bulan itu merupakan kebaikan yang banyak untuk bulan Sya‟ban dan Ramadhan” Di dalam hadis ini terdapat rawi yang bernama Ziyad bin Maimun al-Fakihi. Hukum meriwayatkan hadis maudlu’ Meriwayatkan hadis maudlu‟ hukumnya haram. harus disertai illahnya dan penjelasan tentang kepalsuannya. karena dikhawatirkan akan diamalkan oleh orang yang tidak tidak mengetahui kepalsuannya. Astaghfirullah. Abu Dawud berkata. Apabila ada kesesuaian. lalu ia berkata.58 . Boleh mengamalkan kandungan hadis maudlu‟ apabila bersesuaian dengan salah satu dasar syari‟ah. “Dia pendusta”. Mengamalkan hadis maudlu‟ tidak diperbolehkan meskipun sebatas untuk fadha-il al-A‟mal. mengapa dinamakan Rajab? Beliau menjawab. baik dalam aqidah maupun dalam hukum-hukum fiqh. atTarhib wa at-Targhib. maka mengamalkannya harus dilandaskan pada dasar syari‟ah itu. kecuali untuk memberi contoh. Contoh lain. aku telah memalsukan hadis-hadis ini. Hadis maudlu‟ banyak terdapat dalam kitab ar-Raqaiq (kehalusan hati). Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Mengamalkan hadis maudlu‟ akan membuka peluang bagi munculnya bid‟ah. Wahai Rasulullah. “Karena ِ ِ َ ‫ قِيل يا رسو‬:‫ال‬ ٍِ ‫ن‬ ِ ‫ن‬ ٍ َ‫ن أَن‬ ‫ي‬ ٍّ ‫س‬ َ‫و‬ َ ،‫ن‬ ُ َ‫زي‬ َ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ُ ‫ما‬ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ‫ ق‬،‫مالك‬ َ ِ ْ‫س ب‬ ْ‫م‬ َ‫ن‬ َ ‫ ل‬،‫ل اهلل‬ ُ ‫م ْي‬ ُ ْ‫اد ب‬ َ‫م‬ ِ ِ ‫رجب؟ ْلَنوُ بَتََرج‬ ِ َ ‫خ ْيَر‬ ‫ن‬ َ ‫ضا‬ َ ‫عبَا‬ َ ِ‫ر ل‬ َ‫م‬ ْ‫ش‬ َ‫ر‬ ََ َ‫و‬ ٌ َ‫كث ْي‬ ٌ َ ‫ب ف ْيو‬ َ‫ن‬ َ ََ sebagai penghormatan. dari Anas bin Malik. Kalaupun mengeluarkannya. ia pendusta dan telah mengakui pemalsuannya terhadap hadis Rasulullah saw Yazid bin Harun berkata. Ibnu Adi berkata. “Aku mendatanginya. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Khilal di dalam Fadla-il Syahr Rajab (no. 2) dari jalan sebagai berikut Ziyad bin Maimun.dan adz-Dzahabi mendustakannya di dalam Mizan al-I‟tidal (3/57). bukan karena hadis maudlu‟.

karena ia dapat menolak kematian yang buruk. Ada di Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Hadis Matruk Definisi Yaitu hadis yang salah seorang rawinya tertuduh berdusta ِ‫ك‬ ِِ ‫د ر‬ ِ ُ ‫دي‬ ِ ‫ىو ال‬ ِ‫ذ‬ ِ ‫مت‬ ‫ب‬ َ ْ‫ما بِال‬ ُ َ‫ي ي‬ ُ‫و‬ ْ ‫ْح‬ َ َُ ُ ‫واتو‬ َ‫نأ‬ ْ‫ك‬ ْ ‫ث الذ‬ ً‫ه‬ َُ ُ ‫َح‬ Sebagian ahli hadis mempersyaratkan bahwa matannya harus bertentangan dengan dasar-dasar Islam yang telah dikenal. dari Ibnu Abbas dari Nabi sae. Tetapi pendapat itu bukanlah suatu hal yang lazim. 6) dengan jalan melalui. Sebagian rawi memiliki istilah lain untuk menyebut hadis matruk. Ibnu Ma‟in berkata. beliau bersabda. menurut Ibnu Ma‟in ungkapan (tidak ada apa-apanya) ini berarti ia tertuduh berdusta. dan hendaklah kamu bersedekah secara tersembunyi. dll. karena sedekah tersembunyi akan memadamkan murka Allah swt.2. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dun-ya di dalam Qadla‟ al-Hawaij (no. karena andaikata harus demikian maka tidak ada lagi orang yang dijauhi. mengatakan bahwa hadisnya ditinggalkan (matruk). sehingga hadisnya tetap sahih. dari Dhahak. Catatan. Di dalam sanad ini terdapat rawi yang bernama Juwaibir bin Sa‟id al-Azdiy. “Ia tidak ada apa-apanya”. Hendaklah kalian berbuat ma‟ruf.59 . Contohnya. an-Nasa‟i Daruquthni. ِ ‫ن الضح‬ ِ‫ز‬ ٍ ‫عي‬ ِ‫ع‬ ِ‫ع‬ ْ َ‫د اْْل‬ َ ‫اس‬ َ ‫ن‬ َ ،‫اك‬ َ ،‫دي‬ ِْ ‫س‬ ُ‫صلى اهلل‬ َ ‫ن النبِي‬ ْ‫ع‬ َ َ ‫رْ بُن‬ ُ ْ ِ‫ويْب‬ ُ ْ‫ن اب‬ َ‫ج‬ َ ‫عب‬ ِ ‫ِع الس‬ ِ ‫ْمعر‬ ِ َ ِ ِ ِ ْ ِ‫كم ب‬ ‫م‬ ُ ‫علَْي‬ َ‫و‬ َ :‫م‬ َ‫م‬ ْ َ‫وف فَِإنوُ ي‬ ْ ُ ْ ‫اصطنَاء ال‬ ْ َ ‫صار‬ َ ‫ع‬ ُ َ‫من‬ َ‫و‬ ْ‫ك‬ ْ ُ ‫علَْي‬ َ ،‫وء‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ِ َ‫ر فَِإن‬ ِ ٍ َ ‫بِص‬ ِ ‫ضب‬ ‫جل‬ َ ‫اهلل‬ َ ٍّ ‫دقَة الس‬ َ َ‫و‬ َ ‫عز‬ َ َ َ‫ئ غ‬ ُ ‫ها تُطْف‬ Juwaibir bin Sa‟id al-Azdiy. Terlebih lagi apabila hadis tersebut diriwayatkan secara munfarid (seorang diri) oleh rijal yang muttaham (tertuduh berdusta)” tanpa diikuti dengan adanya tabi‟ seorang pun.

Allahu A‟lam.60 . Tertapi hadis ini masih lebih tinggi derajatnya daripada hadis maudlu‟.antara mereka yang menyebutnya dengan nama mathruh (terbuang). Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. ada pula yang menyebut wah (lemah) dan lain-lain. Terlepas dari semua itu. hadis dengan kualitas rawi seperti ini kedudukannya berada di bawah hadis dla‟if yang kedha‟ifan ringan.

61 . 1. tetapi ahli hadis tidak mengemukakan jarh wa ta‟dilnya. dan berpendapat bahwa majhul hal itu lebih ringan daripada majhul ain. Jahalah Hal. baik majhul hal ataupun majhul „ain. dan tak seorang pun di antara ahli hadis yang mengemukakan jarh dan ta'd‟ilnya Di antara orang yang masuk kategori jahalah „ain adalah. yaitu sebutan khusus terhadap orang yang tidak ada riwayat hadis darinya selain hanya satu riwayat saja. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata di dalam Tahdzib at-Tahdzib (2/362). Hanya saja ada sebagian ulama‟ yang membedakan antara keduanya. dan tak seorangpun menyebutkan jarh wa ta‟dilnya. karena berkumpulnya dua jalan atau lebih. Rawi yang meriwayatkan hadis darinya hanyalah Abdullah bin Luhai‟ah. 2. maka hadis akan meningkat derajatnya menjadi hasan. Jahalah „Ain. yaitu jahalah yang dialamatkan kepada orang yang hadis darinya diriwayatkan oleh lebih dari seorang. Diriwayatkan darinya oleh Wahb bin Uqbah. dan juga tidak ditemukan penjelasan bahwa Ibnu Utbah memiliki anak yang bernama Hafsh. atau lebih kuat. Jahalah terbagi menjadi dua bagian. Di antara orang yang disebut-sebut termasuk ke dalam golongan jahalah macam ini adalah Yazid bin Madzkur. Hafsh bin Hasyim bin Utbah. Adapun Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Muslim bin Yazid -anaknya. “Dia tidak disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh (rawi) apapun juga.Pembahasan Tentang al-Jahalah Adanya rawi yang tidak dikenal (jahalah) merupakan salah satu sebab ditolak-nya suatu riwayat. hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang majhul hal apabila diikuti oleh riwayat yang setingkat.tetapi pendapat yang mu‟tabar tidak dianggap siqah Bolehkah berhujjah dengan hadis Majhul? Mayoritas ulama‟ melarang berhujah dengan hadis Majhul.

maka mutaba‟ah (adanya penguat) tidak berguna sama sekali. sebagaimana telah dijelaskan di muka. bahwasan-nya Ali merajam orang homoseksual Yazid bin Madzkur majhul hal. dari Hafsh bin Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash. dari Saib ٍ ‫ن عُ ْتب‬ ِ‫ى‬ ٍ ِ ‫دثََنَا قَُتََيبةُ بن‬ ِ ِ ْ‫ة ب‬ ٍ ‫اش‬ ِ ‫ف‬ ِ ْ‫ص ب‬ ‫ي‬ ْ‫ح‬ ّ‫ح‬ َ َ‫عة‬ َ ‫ن‬ َ ُ‫ن ل‬ َ َ‫ه ْي‬ َ ِ ْ‫م ب‬ ْ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ ُ ْ َْ َ ُ ْ‫سع ْيد ثََنَا ب‬ ْ ‫ن أَب‬ ِ َ ‫و أَن النبِي صلى اهلل‬ ِ ‫عن أَبِي‬ ٍ ِ‫ن ي‬ ِ ِ‫ن السائ‬ ٍ ‫وقا‬ ِ‫ع‬ ‫ن إِذَا‬ َ‫م‬ َ ‫كا‬ َ ‫ص‬ ْ ْ َ ‫زيْد‬ ُ َ َ‫و‬ َ ِ ْ‫ب ب‬ َ ‫علَْيو‬ َ َ ‫سل‬ ِ ‫دي‬ ِ َ ‫عا فََرفَع ي‬ ‫و‬ َ ْ َ َ‫هوُ بِي‬ َ‫ج‬ ْ‫و‬ َ ‫ديْو‬ َ َ َ َ‫د‬ َ‫س‬ َ‫ح‬ َ‫م‬ bin Yazid. karena kelemahannya termasuk ke dalam kategori berat. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam as-Sunan al-Kubra. (8/232) dengan jalan dari Syarik dari al-Qasim bin al-Walid. Contoh hadis Majhul hal. Qutaibah bin Sa‟id menceritakan kepada kami. sebagaimana telah disebutkan di muka. Bahwa Nabi saw apabila berdo‟a beliau mengangkat kedua tangannya lalu menwajahnya dengan kedua tangannya. Yazid bin Sa‟id al-Kindi ra. hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (1492). Ibnu Luhai‟ah menceritakan kepada kami. Hafsh bin Hasyim termasuk majhul „ain. dari ayahnya.hadis majhul „ain.62 . ِ ‫ع ْنو رجم لُو‬ ِ ِ ََ‫ض ق‬ ِ ‫ن الْولِي‬ ِ‫ق‬ ِ ‫علِيًّا‬ ٍ ْ‫ري‬ ِ ‫اس‬ ِ‫ش‬ ِ‫ع‬ ‫طيًّا‬ َ ْ‫ن ال‬ َ َ ‫د‬ َ ‫ك‬ ْ ََ‫ن ب‬ ْ َ ِ ْ‫م ب‬ ْ‫ع‬ ْ َ َ َ ُ َ ُ‫ي اهلل‬ ْ ِ ‫ع‬ َ َ ‫ومو أَن‬ َ ‫رض‬ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dari Yazid -Arah bin Madzkur. Contoh Majhul „Ain.

‫فر‬ ِ ‫سبِْي‬ َ‫ع‬ ْ‫ج‬ َ َ ْ‫حدي‬ ُ َ ‫ال ل‬ َ َ َ‫ذ‬ ْ ‫صالَة الت‬ َ َ َ ‫علَْي‬ Hadis Mubham hukumnya sama dengan hadis Majhul „ain. al-Anshari berkata. kecuali dapat diketahui siapa Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dari seseorang. ِِ ِ‫من الرواة‬ ِ ٍّ ‫الْمبَهم من لَم يس‬ َ َ ‫م في السنَد‬ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ُْ Contohnya. hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam as-Sunan (3790) dengan jalan dari al-Hujjaj bin Farafshah. dari Abu Salamah. hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (1299) dengan jalan dari Muhammad bin Muhajir. Mu‟min itu sopan lagi mulia. pribadinya dan keadaannya sehingga hadisnya tidak dapat diterima dan digunakan sebagai argumen. dari Urwah bin Ruwaim. Rasulullah saw bersabda. dari Abu ِ َُ‫ن ف‬ ِ ‫عاهُ ج‬ ٍ‫ج‬ ِ‫ع‬ ‫يعا‬ ِ ‫ْحج‬ َ َ‫مة‬ َ ‫ل‬ َ َ‫صة‬ َ ُ ‫ن أَبِي‬ ً‫م‬ َ ‫راف‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ َ ‫ن ال‬ َ َ ََ‫رف‬ َ ‫ن أَبِي‬ ُ‫ر‬ َ َ‫رة‬ َ‫ن‬ َ َ‫سل‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ َ ِ ْ‫اج ب‬ ِ ‫اجر‬ ِ ‫من‬ ِ ْ ‫و وسلم الْم‬ ِ َ ‫و صلى اللهم‬ ِ ُ ‫ال رس‬ ِ َ ْ‫ريم وال‬ ‫ب‬ َ َ‫ق‬ َ‫ر‬ ٌّ ‫خ‬ ٌّ ‫غ‬ َ ‫ول الل‬ ُ َ َ َ‫ال ق‬ َ ٌ ِ‫ك‬ ُ ‫ؤ‬ ُ َ َ َ ‫علَْي‬ ُ ‫ف‬ ِ ‫يم‬ ٌ ‫لَئ‬ Hurairah.63 . dan pendosa penipu lagi keji Rawi di dalam sanad yang dinisbatkan kepada negerinya. bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ja‟far … beliau menyebutkan hadis tentang shalat tasbih.3. karena periwayatnya tidak dikenal. Contoh. ia berkata. Hadis Mubham Definisi Yang dinamakan Mubham adalah. Hukum Hadis Mubham ِ َ ‫ري أَن رسو‬ ٍ ‫م‬ ِ‫ه‬ ِ ‫صا‬ ٍ ‫اج‬ ِ ْ‫وةَ ب‬ ‫صلى‬ ُ ‫حم‬ َ ‫ر‬ َ‫م‬ َ ْ‫حدثَني اْْلَن‬ َ ‫ل اهلل‬ ْ‫ع‬ َ‫م‬ ُْ ّ َ ٍ ْ‫وي‬ ُ‫ن‬ َ ْ ُ‫ن ع‬ ُ ‫ن‬ َ‫ر‬ َ‫ر‬ ُ ْ‫د ب‬ ِ َ َ‫و وسلم ق‬ ِ ‫ث‬ ِ ‫كر‬ ِ َ ‫اهلل‬ ‫ح‬ َ َ‫ ف‬. juga termasuk mubham. Rawi yang tidak disebutkan namanya di dalam sanad. ia berkata. atau penyakit.. pekerjaan..

Kadang-kadang mubham terdapat di dalam matan. Mubham matan. kemudian berdiri bersandar pada Bilal. Tetapi apabila yang dimubhamkan itu sahabat. mengajarkan kepada manusia dan mengingatkan mereka. “Engkau banyak Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. ia berkata: Aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah saw. karena penyebutan rawi secara mubham tidak terdapat pada sanad.64 . lalu ia bertanya. tanpa adzan dan ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ ِ ‫ت مع رس‬ ِ ‫د الل‬ ِ ‫عب‬ ِ‫ش‬ ِ ِ‫جاب‬ ِ ْ‫ر ب‬ ‫م‬ َ َ‫و ق‬ ْ‫ه‬ َ ‫ال‬ َ َْ ‫ن‬ َ ‫ول الل‬ ْ‫ع‬ َ‫و‬ َُ ََ ُ ‫د‬ َ ‫ن‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ِ َ ‫دأَ بِالص‬ ٍ َ‫ل إِق‬ ِ ‫خطْب‬ ِ ‫ْع‬ ِ ‫ة يَوم ال‬ ٍ َ َ‫ر أ‬ ٍّ‫و‬ ِ ‫ة بِغَْي‬ ‫كئًا‬ َ ‫الص‬ َ َ‫يد فََب‬ َ َ‫امة ثُم ق‬ َ ْ َ َ ‫ال‬ َ ُ ْ‫ل ال‬ ُ ‫ام‬ َ َ‫و‬ َ ‫ذان‬ َ ََ‫مت‬ َ ‫الة قََ ْب‬ ِ ِ َ َ‫علَى ط‬ ِ ٍ ‫ال‬ ‫ضى‬ َ‫ع‬ ْ ََ‫ر بِت‬ َ ِ‫علَى ب‬ َ‫م‬ َ‫و‬ َ ‫حث‬ َ ُ‫ر‬ َ ‫م ثُم‬ َ‫و‬ َ ‫ل فَأ‬ ْ‫ى‬ َ ‫اس‬ َ‫و‬ َ ‫اعتو‬ َ ‫وى اللو‬ َ‫ق‬ َ ‫ظ الن‬ َ ‫وذَك‬ َ ‫َم‬ ‫م‬ َ‫ق‬ ْ َ‫ْن فَِإن أ‬ ُ‫ر‬ َ ََ‫ىن ف‬ َ‫و‬ ُ‫ر‬ َ‫ج‬ ُ َ‫عظ‬ َ َ‫ال ت‬ َ ‫ب‬ َ ‫كن‬ َ َ ‫صدق‬ َ ‫هن‬ ُ َ‫حط‬ َ ََ‫اء ف‬ َ ‫ٍّس‬ َ ‫هن‬ َ ‫وذَك‬ َ ‫حتى أَتَى الن‬ َ ََ‫كث‬ ِ ‫ة الن‬ ِ ‫ت امرأَة‬ ِ ْ َ‫قال‬ ِ ‫ول الل‬ ِ ِ ‫م‬ ِ ‫ق‬ ِ ْ‫ْخدي‬ ‫ال‬ َ َ‫و ق‬ َ ‫س‬ ْ‫س‬ َ ََ‫ن ف‬ َ ‫عاءُ ال‬ َ‫ف‬ ْ ٌ ُ‫ر‬ َ ‫ٍّساء‬ َ َ ََ‫ف‬ َ ‫م يَا‬ َ‫ت ل‬ َ َ‫ن سط‬ َ ْ ‫ام‬ ِ ‫ال فَجعلْن يَتصدق‬ ِ ِ ٍّ‫من حلِي‬ ِ ‫ن ال‬ ِ ِ ْ ُ‫كن ت‬ ‫ين‬ ْ َ‫وت‬ َ ‫ن الش‬ ُ ‫ْلَن‬ ُ‫ك‬ َ‫ر‬ َ َ‫ر‬ ُ ْ ‫ْن‬ ْ‫ف‬ ْ ‫كث‬ َ ‫هن يَُلْق‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ‫ير ق‬ َ َ‫كاة‬ َ ‫ْعش‬ ِ ٍ ‫ال‬ ِ ِ ِ‫خوات‬ ِ‫و‬ ِ‫م‬ ِ ِ‫رطَت‬ ِ ْ‫ن أَق‬ ‫هن‬ َ ِ‫ب ب‬ ْ‫لم‬ ْ ََ‫في ث‬ َ ‫هن‬ ََ‫و‬ iqamah.orang yang dimubhamkan itu. Apabila ia telah diketahui. hadis yang dikeluarkan oleh Muslim (2/603) dengan jalur sanad dari Jabir. maka beliau mengajar mereka dan mengingatkan mereka seraya bersabda. beliau memerintahkan untuk taqwa kepada Allah. hal ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. maka tidak berpengaruh apa-apa karena semua shahabat itu adil. lalu berdirilah salah seorang perempuan. beliau memulai salat sebelum khutbah. maka dapat dinilai hadisnya sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian hadis. “Mengapa demikian. kemudian berlalu sehingga datang seorang perempuan. Dari Jabir bin Abdullah. yang merupakan pilihan para wanita. Bersedekahlah karena kebanyakan di antara kalian akan menjadi kayu bakar api neraka. Ya Rasulullah?” Rasulullah saw menjawab. dan mendorongan untuk taat kepada Allah. yang kedua pipinya berwarna merah kehitam-hitaman. Contohnya.

65 . Lalu mereka menyedekahkan sebagian perhiasan mereka yang berupa cincin dan anting mereka dengan memasukkannya ke dalam kain Bilal Disembunyikannya nama wanita yang bertanya kepada Rasulullah saw tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Jabir berkata. karena orang tersebut tidak terletak pada sanad.mengeluh dan ingkar kepada kepada suamimu. Gambar 7: Skema keadaan hadis dilihat dari ketidakdikenal (majhul)nya rawi Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.

Pembahasan Tentang Bid’ah Bid‟ah sebagaimana telah saya sebutkan pada sebab-sebab dlaif karena cacat pada keadilan rawi. yaitu dalam Jarh wa Tadil untuk pemula Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Tetapi apakah hadis dari orang yang melakukan bid‟ah tertolak secara mutlak ataukah ia bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu? Hal ini secara terperinci akan dibahas pada bagian kedua dari buku ini.66 .

b. Definisikan berikut ini a. Jahalah Hal dan Jahalah ain Mubham sanad dan Mubham matan. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.67 .Soal-soal Diskusi 1. Apa perbedaan antara hal-hal berikut ini a. Hadis Maudlu Hadis Matruk 3. b. Apa sebab-sebab yang meniscayakan cacat pada keadilan rawi? 2.

maka ia dikatakan dlabith. dan hadisnya tertolak. Dengan adanya tabi‟ maka hadisnya menjadi hasan. apabila rawi mengalami sedikit kekurangan pada akurasinya (dlabth) dibandingkan dengan periwayat hadis sahih. Apabila perbedaan riwayat lebih banyak terjadi dari pada kesamaannya maka ia menjadi dla‟if.Hadis Dla’if karena Kelemahan pada Kedlabithan Rawi Dlabt. bahkan hampir tidak ada perbedaan. Adapun apabila kurangnya akurasi menyebabkan banyaknya kesalahan di dalam periwayatan maka hadisnya menjadi dla‟if yang tertolak. Apabila kesesuaiannya terdapat pada kebanyakan riwayatnya. maka derajat periwaya-tannya ada di bawah derajat sahih. 29 Inilah madzhab mutaakhirin Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. sebagaimana yang telah didefinisikan terdahulu adalah kemampuan seorang rawi untuk menghafal hadis dari gurunya. sebab adanya akumulasi jalan sanad29. dan hadisnya diketegorikan hadis hasan. sehingga apabila ia mengajarkan hadis dari gurunya itu. maka hadisnya menjadi hasan. Apabila riwayat seorang rawi sesuai dengan riwayat para rawi yang siqah. dan ada beberapa riwayat yang berbeda dengan periwayatan rawi yang siqah. ia akan mengajarkannya dalam bentuk sebagaimana yang telah dia dengar dari gurunya Dan telah kami sebutkan bahwasannya dlabth merupakan salah satu syarat kesahihan hadis. Apabila seorang rawi terbiasa berbeda dengan periwayatan rawi yang sahih. kecuali apabila ada tabi‟nya. dan dia termasuk rawi yang sahih. Akurasi periwayat diketahui dari kesesuaiannya dan perselisihannya dengan rawi lainnya yang siqah.68 .

69 .dan sangat sedikit kesamaannya maka ia dikatakan banyak kesalahan. Hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi semacam ini –yang sedikit dlabthnya.dikelompokkan menjadi bermacam-macam tingkat sesuai kadar kelemahannya. Jenis-jenis inilah yang akan kami jelaskan pada bab-bab selanjutnya. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. sehingga hadisnya matruk dari segi hafalannya.

baik perbedaan dalam sanad atau matan Contoh. hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (1/191. dari segi akurasinya. atau hadis itu bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat.1. tanpa diikuti dengan riwayat dari orang yang lebih kuat.70 . Bukhari dalam at-Tarikh al-Kabir (4/2/88) an-Nasa‟I (4/158). Bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat. Penjelasan Definisi ِ ُ ِ‫خال‬ ِ ِ‫روايت‬ ِ ُ ‫دي‬ ِ ‫ىو ال‬ ِ ‫وي الض‬ ِ ‫ع ْي‬ ِ ‫و الرا‬ ِ‫ف‬ ‫و‬ َ َ‫ي يََ ْن‬ َ ُ‫ما ي‬ ُ‫ر‬ ُ ‫ن‬ ْ ‫ْح‬ ْ‫م‬ ْ ‫ أ‬،‫ف‬ َ َُ َ ‫ف بِو‬ َ ‫َو‬ َ َِ ِ‫د ب‬ ْ ‫ث الذ‬ َ‫ى‬ ِ َ‫أَق‬ ُ‫ْوى م ْنو‬ َ Diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dla’if. Hadis Munkar Definisi Adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dla‟if. Maksudnya. Ibnu Majah (1321) al-Bazzar di dalam Musnad. Ibnu Syahin di dalam Fadla-il Syahr Ramadhan (28) dengan jalan dari an-Nadlr bin Syaiban َِ ‫ن‬ ِ ُ ‫ قَُل‬:‫ال‬ ِ‫م‬ ِ ْ‫مةَ ب‬ ٍّ ‫ح‬ ‫دثْنِي‬ َ َ‫ ق‬،‫ن‬ َ ‫ش ْيبَا‬ ْ ‫حدثََنَا الن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ع ْبد الر‬ َ ،‫ن‬ َ ‫ْت ْلَبِي‬ َ َ‫ح‬ َ َ‫سل‬ ُ ْ‫ر ب‬ ُ‫ض‬ ٍ ‫ش‬ ِ َ ‫معو أَب‬ ِ ‫م‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ ِ ‫من رس‬ ِ ‫يك‬ ِ ،‫م‬ ِْ‫س‬ َ ‫ول الل‬ ْ ‫عتَوُ م‬ َ‫و‬ ُ َ ْ ‫وك‬ ُ َُ ‫س‬ َ َ ِ‫ن أَب‬ َ ‫يء‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ َْ‫ب‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ ِ ‫يك وبَين رس‬ ِ‫ه‬ ،‫ن‬ َ ‫ضا‬ ٌ ‫َح‬ َ ‫د فِي‬ َ‫م‬ ْ‫ش‬ َ ‫ول الل‬ َ‫ر‬ َ‫مأ‬ َ‫و‬ ُ َ َ ْ َ َ َ ِ‫ن أَب‬ َ‫ر‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫س بََ ْي‬ َ ‫سل‬ َ ‫لَْي‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ ُ ‫ال رس‬ َ َ‫ ق‬،‫حدثَنِي أَبِي‬ َ َ‫ق‬ َ‫ إِن اللو‬:‫م‬ َ ََ‫ ن‬:‫ال‬ َ ‫ول الل‬ َ‫و‬ ُ َ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ ،‫م‬ ْ‫ع‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ِ ‫ك‬ ِ َ ‫ك وتََعالَى فََر‬ ُ ‫علَْي‬ َ ‫ضا‬ ْ ََ‫سن‬ َ‫م‬ ُ‫ن‬ َ ‫ن‬ ُ‫امو‬ َ َ َ ‫ار‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ض صي‬ ْ‫م‬ َ‫ص‬ َ َ‫م قي‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ْ ُ َ‫ت ل‬ ْ‫ك‬ َ ‫ام‬ َ َ‫تََب‬ َ َ‫ ف‬،ُ‫امو‬ َ ،‫م‬ َ ِ‫كيَو‬ ِ ‫خر‬ ِِ ِ ْ ‫وقَاموُ إِيْمانًا و‬ ‫م‬ َ َ‫ول‬ ُ‫دتْوُ أُمو‬ ْ‫جم‬ َ َ َ ‫سابًا‬ َ ْ َ َ ‫ن ذُنُوبو‬ َ َ َ َ َ ‫احت‬ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Dengan demikian periwayat itu meriwayatkan hadis dalam bentuk yang berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih kuat. atau yang setingkat apabila kedla‟ifannya ringan. adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dla‟if dari segi hafalannya.195).

dan aku sunnahkan bagi kalian qiyam pada malam harinya. Inilah segi kemunkaran yang pertama. Dan hadis dari jalannya Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dan mendirikan dengan penuh keimanan dan perhitungan. yaitu ketika ia meriwayatkan hadis dari Abu Salamah dengan ungkapan bahwa Abu Salamah mengatakan. Yang kedua. Dia adalah rawi yang dla‟if. “Ayahku telah menceritakan kepadaku …” Para ahli hadis menyatakan bahwa Abu Salamah tidak pernah mendengarkan hadis dari ayahnya. Ya. hadis seperti itu telah diriwayatkan oleh rijal lainnya yang siqah (terpercaya) hafidz (banyak hafalan) atsbat (paling teguh). Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu‟ dengan teks. Ceritakan kepadaku hadis yang engkau dengar dari ayahmu. Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan perhitungan maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. yang telah dia dengar dari Rasulullah saw secara langsung. Maka barangsiapa yang berpuasa. Dalam periwayatan hadis ini pun terjadi kesalahan. Rasulullah saw bersabda” Sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkn kalian berpuasa pada bulan Ramadhan. Ia menjawab. yang tidak ada orang lain di antara ayahmu dengan Rasulullah saw pada bulan Ramadhan. dan barangsiapa yang berdiri (untuk shalat malam) pada malam lailatul qadr dengan keimanan dan perhitungan maka Akan diampuni dosanya yang telah lalu ِ ‫قد‬ ِ ِ َ ‫من‬ ِ ِ ْ ‫ن إِيْمانًا و‬ ِ‫د‬ ‫ر‬ َ ْ‫ام لَْيَلَةَ ال‬ ْ‫ق‬ َ‫م‬ َ َ‫ن ق‬ َ َ ََ‫ما ت‬ َ‫ص‬ َ ‫ن‬ ْ‫م‬ ْ ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫و‬ َ ُ‫ر لَو‬ َ‫ر‬ َ َ ‫ام‬ َ ،‫ذنْبو‬ َ َ َ ‫ضا‬ َ ‫سابًا غُف‬ َ ‫احت‬ ِ ‫قد‬ ِ ِ‫من ذَنْب‬ ِ ِ ْ ‫إِيْمانًا و‬ ‫و‬ َ َ ََ‫ما ت‬ ْ ‫م‬ َ ُ‫ر لَو‬ َ َ َ ‫سابًا غُف‬ َ ‫احت‬ Dengan demikian An-Nadlr bin Syaiban menyelisihi rijal yang lebih terpercaya dan lebih banyak sanad hadis dan matannya. telah menceritakan kepadaku ayahku. az-Zuhri. seperti Yahya bin Sa‟id. maka akan keluar darinya dosa-dosa seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya Pada sanad ini ada rawi yang bernama Nadlr bin Syaiban.71 .Telah menceritakan kepada kami an-Nadlr bin Syaiban. ia berkata: Aku berkata kepada Abu Salamah bin Abdurrahman.

“Ini hadis gharib. dari Handhalah bin Abu Sufyan al-Juhami. kita sebutkan bahwa ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dla‟if karena hafalannya. dari ayahnya. Tetapi sebagian ulama‟ telah memasukkan tokoh yang dicela karena moralnya (keadilannya) sebagai munkar. Al-Hakim dan an-Nuqasy berkata. Karena itu engkau dapati banyak para imam terdahulu menyebut hadis maudlu‟ dengan nama munkar. dari Umar bin Khaththab ra. dan ia meriwayatkannya seorang diri” Hammad bin Isa adalah dla‟if hadisnya. Pada hakekatnya inilah yang biasanya terjadi. ia berkata. Hadis yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi di dalam Jami‟ (3386) dengan jalan dari Hammad.adalah munkar. Setelah mengeluarkan hadis ini at-Tirmidzi berkata. aku tidak menjumpainya kecuali dari jalan Hammad bin Isa. “Dia dla‟if. “Dia meriwayatkan hadis-hadis maudlu‟ dari Ibnu Juraij dan Ja‟far ash-Shadiq” Dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Isa seorang diri termasuk hadis munkar. “Dia dla‟if”. ِ ‫حدثََنا حماد ب‬ ِ ‫ن الْجم‬ ِ ْ‫نظَلَةَ ب‬ ‫ن‬ ْ‫س‬ ْ‫ح‬ َ ،‫ي‬ َ ،‫هنِي‬ ٍّ ‫ح‬ َ ‫ْج‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ُ ‫يسى ال‬ ُ ‫ن أَبِي‬ َ ‫ن‬ َ ُ َ ‫فيَا‬ ُْ ُ َ َ َ َ ‫نع‬ ِ ِ‫عن أَب‬ ِ َِ ‫ن‬ ِ ‫اب ر‬ ِ ِ‫سال‬ ِ ْ‫ر ب‬ ِ ْ‫م ب‬ ‫ن‬ َ َ‫ ق‬،‫ع ْنهم‬ َ :‫ال‬ َ ‫كا‬ َ ‫ن ال‬ َ ‫ضي اللو‬ َ ،‫يو‬ ْ‫ع‬ ْ َ ،‫ع ْبد اللو‬ َ َ ِ ‫ْخط‬ َ ُ‫ن ع‬ َ‫م‬ ِ ‫و فِي الد‬ ِ ‫دي‬ ِ َ‫عل‬ ِ ُ ‫رس‬ ‫حتى‬ َ ْ َ ‫صلى اللو‬ ُ ‫حط‬ ْ َ َ‫ع ي‬ َ ‫ول اللو‬ ُ َ‫م ي‬ َ ‫ما‬ َ َ‫رف‬ َ‫و‬ َُ ْ َ‫عاء ل‬ َ ‫م إِذَا‬ َ‫ه‬ َ ‫يو‬ َ ‫سل‬ ِ ِ‫ح ب‬ ُ‫هو‬ َ‫ج‬ ْ‫و‬ ْ َ‫ي‬ َ‫س‬ َ ‫ما‬ َ‫ه‬ َ‫م‬ Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Isa al-Juhani. tidak menurunkannya sehingga mengusap wajah beliau dengan kedua tangannya. Rasulullah saw apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdo‟a. Abu Dawud berkata.72 . Abu Hatim berkata. karena pembedaan antara munkar dan maudlu‟ ini Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Ketika kita menjelaskan definisi munkar. CATATAN Dalam bab ini kita perlu memperhatikan beberapa catatan penting… Pertama. Contoh lain. dan ia meriwayatkan hadis-hadis munkar”. dari Salim bin Abdullah.

Contoh.terjadi pada ulama‟ mutaakhkhirin. kemunkaran itu tidak hanya berada pada sanad saja. tetapi juga terjadi pada matan. Dengan nama Allah. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan betina ِ ‫علَي‬ ِ َ ‫عن‬ ِ ‫ س‬:‫ال‬ ٍ ‫ه ْي‬ ِ ‫زي‬ ِ ‫ْع‬ ِ ْ‫ز ب‬ ‫و‬ ُ ‫ق‬ َ ‫ول‬ ُ ََ‫سا ي‬ َ ‫كا‬ ُ‫ع‬ ْ‫م‬ ْ َ ‫صلى اللو‬ َ‫ص‬ َ ‫ع ْبدال‬ َ ‫ن النبِي‬ ُ ‫ن‬ َْ َ َ َ‫ ق‬،‫ب‬ ً َ‫ت أَن‬ ِ َ ِ‫ اللهم إِنٍّي أَعوذُ ب‬:‫ال‬ ِ ِ‫ْخبائ‬ ِ ُ ‫من ال‬ ‫ث‬ َ ِ‫م إ‬ َ ‫ْخ‬ َ ‫ل ال‬ َ‫د‬ ُ َ ‫ذا‬ ُ َ َ‫ء ق‬ َ َ ‫وال‬ َ‫و‬ َ ‫ْخبُث‬ َ ‫ك‬ َ َ ‫ال‬ َ ‫سل‬ َ‫خ‬ Tetapi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/11) dengan jalan dari Abu Ma‟syar –najih bin Abdurrahman. Nabi saw apabila memasuki wc berkata. Kedua. Muslim (1/283). dari Abdullah bin Abi Thalhah. Ketiga. dan ada rijal dla‟if yang meriwayatkan hadis dengan teks yang lainnya. dengan suatu tambahan yang tidak terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang siqah. dari Anas ra. rijal yang siqah meriwayatkan suatu hadis dengan teks tertentu. Abu Dawud (4-5) Tirmidzi (5-6) an-Nasa‟I dalam alYaum wa al-Lailah (74) dan lain-lainnya dengan jalan dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik ra. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan betina ِ َ ِ‫ اللهم إِنٍّي أَعوذُ ب‬،‫اهلل‬ ِ ِ‫ْخبائ‬ ِ ُ ‫من ال‬ ِ‫س‬ ‫ث‬ ُ ُ ِ ‫م‬ َ َ ‫وال‬ ْ ِ‫ب‬ َ ‫ْخبُث‬ َ ‫ك‬ Hadis ini teksnya sama dengan yang diriwayatkan dari rijal yang siqah. ia berkata Nabi saw apabila memasuki wc membaca do‟a. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (3/101. Bukhari (1/40).282). ia dla‟if hadisnya. hanya Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Sebagian ahli hadis menyatakan tentang munkarnya hadis gharib. lalu mengatakan “Ini adalah hadis gharib. seperti telah dicontohkan pada hadis dari an-Nadlr bin Syaiban (contoh 1) Atau sejumlah rijal yang siqah meriwayatkan hadis.an-Sindi. sedangkan kata munkar digunakan untuk mengistilahkan hadis maudlu‟.73 . maksudnya adalah hadis munkar. Bentuknya. dan rijal yang dla‟if meriwayatkan hadis dengan teks yang sama. hanya saja ia memberikan ziyadah (tambahan) pada matan hadis. ia berkata.

Apaila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan piring ada di tangannya.74 . Pertama. hadisnya hasan dalam riwayat yang tidak diriwayatkan seorang diri dari Abu Salamah. maka janganlah diletakkan sehingga selesai memakannya. Bahwa rawi yang siqah kadang-kadang hadisnya dinilai munkar apabila ia meriwayatkan seorang diri dari rawi yang dla‟if.saja terdapat perbedaan pada basmalah ketika akan masuk wc. Ma‟mar bin Rasyid siqah hafidh hanya saja riwayat dari Qatadah lemah karena ia mendengar darinya ketika masih sangat kecil sehingga sanadnya tidak terjaga. dia di bawah derajat siqah dalam hal dlabth sehingga hadisnya dinilai hasan. Ibnu Ma‟in berkata. Bahwa rawi yang shaduq. maka tambahan ini munkar. Kelima. ِ ‫عن محم‬ ٍ‫م‬ ِ ْ‫د ب‬ :‫ال‬ َ َ‫ ق‬،‫ة‬ َ‫ر‬ ٌ ‫حما‬ َ ،َ‫مة‬ َ ،‫رو‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ن أَبِي‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ َ ُ ْ َ ،‫د‬ َ ‫ن أَبِي‬ َ ‫حدثََنَا‬ َ َ َ‫سل‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ ُ ‫ال رس‬ ِ ‫ إِذَا‬:‫و وسلم‬ ِْ ‫و‬ ‫علَى‬ ُ ‫َح‬ ُ‫د‬ َ ٍّ‫م الن‬ َ ُ‫اإلنَاء‬ َ ‫ول الل‬ َ‫ع أ‬ َ ‫سم‬ َ ُ َ َ َ‫ق‬ َ َ‫داء‬ ُ‫ك‬ َ َ َ ‫علَْي‬ ِ ‫ضي ح‬ ِ‫ي‬ ِ ْ َ‫عوُ حتى ي‬ َ َ‫دهِ ف‬ َ َ‫ال ي‬ ُ‫اجتَوُ م ْنو‬ َ َ َ ‫ق‬ َ َ ْ‫ض‬ َ Muhammad bin Amr bin Alqamah adalah shaduq. bersabda. maka apabila ia meriwayatkan hadis seorang diri dari Qatadah. dan tak ada tabi‟ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dari Muhammad bin Amr. Abu Dawud (2350) dengan jalan dari Hammad bin Salamah Telah menceritakan kepada kami Hammad. atau riwayatnya bertentangan dengan riwayat dari rawi yang siqah. Dia telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis Abu Salamah. kadang-kadang hadisnya dikategorikan munkar dalam dua kondisi. Contohnya. dari Abu Hurairah. “Ia meriwayatkan hadis dari Abu Salamah sekali dengan riwayatnya. tidak ada tabi‟ (hadis yang menguatkan) dari rijal yang siqah. dari Nabi saw. kemudian meriwayatkan hadis itu sekali lagi dari Abu Salamah dari Abu Hurairah” Ia meriwayatkan hadis ini seorang diri dari Abu Salamah. Keempat. Apabila ia meriwayatkan seorang diri dengan matan yang munkar tanpa diikuti dengan tabi‟ dari periwayat yang lain. dari Abu Salamah. hadis yang diriwa-yatkan oleh Imam Ahmad (2/423 dan 510). dari Abu Hurairah ra. seperti hadis Ma‟mar dari Qatadah. maka periwayatannya seorang diri itu dinilai munkar.

Seperti yang diisyaratkan oleh Imam Muslim ra di dalam muqaddimah kitab Shahihnya. tetapi ia meriwayatkannya seorang diri. Adapun hadis Abu Hurairah. bahwa rawi yang shaduq. yang secara umum hadisnya hasan. jika dibandingkan dengan matan hadis dari Aisyah ra. “Keputusan ahli Ilmu (hadis). di dalamnya terkandung makna bolehnya melanjutkan makan setelah adzan dikumandangkan. yang tersebut di dalam shahihain secara marfu‟. Adapun orang yang setingkat dengan az-Zuhri karena kebesarannya dan banyaknya murid yang hafidz (banyak menghafa hadis) mutqin (terpercaya) baik pada hadis dari az-Zuhri ataupun hadis lainnya. maka tambahan itu dapat diterima”. atau yang sekelas Hisyam bin Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dan orang yang kami ketahui madzhabnya tentang diterima periwayatan hadis yang diriwayatkan secara munfarid. Demikian juga matan hadis ini munkar. tidak ada murid lain yang membawakan riwayat yang sama dari seorang hafidh tersebut. ٍ ‫كت‬ َِ‫وم ف‬ ٍّ ْ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ؤ‬ َ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ؤذ‬ ْ ُ ٍّ ‫ن أ‬ َ ُ َ ُ َ ٍّ ْ ‫وا‬ َ َ َُ‫حتى ي‬ ُ ُْ ‫م‬ ْ َ َ َ ُ َ ‫ُم‬ َ ‫ربُوا‬ ُ ْ‫ن اب‬ َ ‫كلُوا‬ ُ َ‫ش‬ Kata-kata Rasulullah saw.dari seorang pun. Makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Dengan demikian hadis ini munkar. padahal hadis datang dari rawi yang shaduq. kemudian ia menambahkan suatu teks yang tidak ada pada rijal lainnya. adalah bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan pula oleh ahli-ahli ilmu dan hafidz yang siqah di antara periwayatan mereka. atau siqah yang tersalah pada beberapa riwayatnya apabila meriwayatkan hadis dari seorang hafidh yang masyhur memiliki murid cukup banyak. Maksudnya bahwa makan dan minum akan membatalkan puasa apabila telah dikumandangkan adzan. karena ia tidak akan mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar. dan menjadikan batasannya adalah selesainya makan dan minum. maka riwayatnya sendiri itu munkar. Kedua. “Sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan” berfungsi untuk menetapkan batas waktu. Apabila ditemukan keadaan demikian. Dan terlebih lagi pada periwayatan itu terdapat kesesuaian.75 .

dan aku telah mengetahui bahwa Rasulullah saw bersabda. … antara rumahmu dan rumah Abu Musa. hanya saja ia telah menyebutkan riwayat hadis30 ini seorang sendiri dari Ibnu Uyainah. telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. kecuali di tiga masjid. ia berkata. barangkali kamu lupa sedangkan mereka ingat.76 . 30 Kalau seandainya hadis itu ada penguatnya tetapi dla'if. h.‫ة‬ ُ‫ب‬ َ ‫ال‬ ْ‫ع‬ َ ُْ‫حفظ‬ َ َ َ ‫ك نَس ْي‬ َْ dari Mahmud bin Adam al-Marwazi. dan tidak ada murid-murid Ibnu al-Uyainah yang meriwayatkan hadis ini. 51. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. atau beliau bersabda. Dan rawi yang meriwayatkan itu pun juga tidak pernah meriwayatkan hadis dari guru mereka yang sama dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para murid yang lain. dari Abu Wa‟il. Hudzaifah berkata kepada abdullah bin Mas‟ud ra. bahkan hadis-hadis yang disepakati di antara mereka jumlahnya cukup banyak. ِ ‫ عن ج‬،َ‫ن بن عيَيَنة‬ ِ ‫ن أَبِي ر‬ ِ‫و‬ ِ ْ‫ع ب‬ ِ ْ‫د ب‬ ،‫د‬ ٍ ‫ام‬ ْ‫س‬ ْ ‫اش‬ َ ‫ن‬ ُ‫و‬ ْ‫م‬ َ ‫آد‬ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ْ ُ ‫فيَا‬ ُ ‫حدثََنَا‬ َ ،‫زي‬ ْ‫م‬ َ ْ ‫ْم‬ َ َ‫ر‬ َ ‫م ال‬ ُ‫ح‬ ٍ ‫ن مسع‬ ِ ‫فةُ لِعب‬ ِ –‫د‬ ِ ْ َ‫اهلل –ي‬ ِ ‫د‬ ِ ْ‫ع‬ ٍ ِ‫وائ‬ : ُ‫ع ْنو‬ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ َ‫ل ق‬ َ‫ح‬ َ ُ‫ي اهلل‬ َ ْ َ َ َْ‫ذي‬ ْ ُ ْ َ ِ ْ‫عني اب‬ َ ُ ‫ال‬ َ ‫و‬ َ ‫ن أَبي‬ َ ‫رض‬ َِ ‫د‬ ِ ‫علَي‬ ِ َ ‫ت أَن رسو‬ ِ ‫دا‬ ِ ‫دا‬ ‫و‬ َ‫ر‬ ُ ُ‫ع‬ ْ َ‫وق‬ ُ‫م‬ َ‫و‬ َ ‫ن‬ ْ َ ُ‫صلى اهلل‬ َ ‫ل اهلل‬ ْ ‫عل‬ ُْ َ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ ‫ر أَبِي‬ ْ‫ك‬ َ ،‫سى‬ َ‫ك‬ َ ‫وفًا بََ ْي‬ ِ ِ ِ ‫اف إِل فِي الْم‬ ِ ‫د‬ ِ ‫حر‬ ‫ إِل فِي‬: ‫اهلل‬ َ َ‫َو ق‬ َ َ‫م ق‬ َ ‫ك‬ َ ِ‫عت‬ ْ ‫ لَ ا‬:‫ال‬ ُ ‫ع ْب‬ َ ‫ال‬ ْ ‫ أ‬،‫ام‬ َ‫و‬ َْ َ َ َ ْ‫سجد ال‬ َ ‫سل‬ ِ ‫تو‬ ِ َ ‫ لَعل‬: ‫اهلل‬ َِ‫د الثالَث‬ ِ‫ج‬ ِ ‫د‬ ِ ‫الْمس‬ ‫وا‬ َ‫ق‬ َ ََ‫ ف‬. Kemudian Abdullah berkata. Lihatlah penjelasan yang lebih terperinci dalam hady annabi fi Syahri Ramadhan. dari Jami‟ bin Abi Rasyid. Murid-murid keduanya telah menukil hadis dari mereka. padahal beliau memiliki banyak murid. atau murid salah satu di antara keduanya meriwayatkan hadis yang tidak dikenal oleh seorang pun di antara murid mereka. Tidak ada I‟tikaf kecuali di masjidil Haram.Urwah. Contohnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi di dalam Sunan alKubra (4/316) dan adz-Dzahaby dalam Siyar A‟lam an-Nubala‟ (15/18) dengan jalan. Lalu ada salah seorang diantara murid dari keduanya. Mahmud bin Adam adalah shaduq. Hadis dari kedua tokoh tersebut menurut para ulama' telah tersebar luas di negeri Islam. Maka hadis seperti ini tidak boleh diterima.

– bahkan juga di dalam sanadnya. dilihat dari segi rafa' (kebersambungan sampai kepada Rasulullah saw)– tampak terdapat kemunkaran. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.Maka tak dapat diperkirakan bahwa Ibnu Uyainah telah menyembunyikan hadis ini terhadap murid-muridnya. atau ingatan mereka tentang hadis ini melemah sedangkan ingatan Mahmud bin Adam tetap kuat. Bila dilihat dari segi matan. sehingga ia mengemukakan hadis ini dan mereka tidak mengemukakannya.77 .

siqah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Sunan (92337) dengan jalan sebagai berikut. Siqah hafidh lebih tinggi dari pada siqah saja. dan kadang-kadang terjadi pada sanad. ِ ِ ‫عن رس‬ ِ‫س‬ ِ‫ع‬ ‫صلى اللو‬ َ‫ر‬ َ ‫ن‬ َ ُ‫ادة‬ َ َ‫حدثََنَا قََت‬ َ ‫حدثََنَا‬ ٌ ‫ىم‬ َ ‫ول اللو‬ ْ‫ع‬ َ ‫ن ال‬ َُ َْ ‫ة‬ َ ‫ن‬ َ ‫ام‬ َ ُ‫س‬ َ‫م‬ َ ‫ْح‬ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dan seterusnya. Ahmad. Hadis Syadz Definisi ِ َ ‫ضب‬ ِ ِ َ ‫فر‬ ِ ِ َ َ‫خال‬ ُ‫و‬ َ‫ن ل‬ َ ‫ما‬ ُ ‫ن‬ ُ‫و‬ ْ‫م‬ ْ َ‫ أ‬،ُ‫ط م ْنو‬ َ ْ َ‫و أ‬ ْ‫م‬ َ ‫د بِو‬ َ‫و‬ َ ‫ف بِالض ْبط‬ ْ‫ص‬ ْ‫م‬ َ َ ْ‫ف ف ْيو ال‬ َ‫ى‬ َ َ َْ‫ما ان‬ ِ‫ده‬ ِ ‫فر‬ ِ ْ‫ي‬ ِ‫و‬ َ ََ‫ل ت‬ ْ َُ‫حالَةَ قَُب‬ َ ‫ل‬ َ ُ ‫حتَم‬ Adalah apabila hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang bersifat dlabit menyelisihi rawi yang lebih dabith darinya. Insya Allah akan diberikan contoh untuk masing-masing jenis tersebut.78 . siqah yukhthi‟. atau shaduq hasan al-hadits Rawi yang lebih dlabith. Contoh 1. Rawi yang dinyatakan siqah oleh Ibnu Ma‟in. Iistilah Siqah lebih tinggi dari shaduq. Nasa‟i dan Abu Hatim lebih tinggi kedudukannya daripada rawi yang dinyatakan siqah oleh Ibnu Ma‟in dan an-Nasa‟i saja.2. Atau bersendiri dengan hadis dari seorang hafidh besar tetapi tidak diikuti oleh murid-murid yang lainnya Syadz kadang-kadang terjadi pada matan. Hadis yang dibawakan oleh rawi yang siqah apabila ia riwayakan seorang diri dengan matan yang munkar. atau apabila hadis diriwayatakan seorang diri oleh rawi yang tidak ada kemungkinan dapat dapat diterima riwayatnya secara kesendirian Penjelasan Definisi Rawi yang bersifat dlabith adalah rawi yang hadisnya dapat diterima baik karena ia siqah hafidh. yaitu rawi yang tingkatnya lebih tinggi dari rawi pertama dari segi kedlabithannya. Hadis dari rawi yang dlabith bertentangan dengan rawi yang lebih dlabith daripadanya dalam hal matannya.

79 . Hadis dari rawi yang dlabith bertentangan dengan rawi yang lebih dlabith daripadanya dalam hal sanadnya. lalu aku datang untuk berwudlu. tetapi ia seorang murid yang mengandung keraguan dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah. meskipun muridnya Qatadah. dari Hudzaifah bin al-Yaman. Mereka mengatakan “Yusamma” (diberi nama) sedangkan Hammam mengatakannya “Yudamma”. dengan jalan Dari al-A'masy. Hammam. kemudian dicukur rambut kepalanya dan diberi nama". dan bdia meragukan riwayat dari Hammam. dari Abu Wa'il. beliau bersabda. Bukhari (1:52). dari samurah dari Rasulullah saw. “Setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Yang shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah. anNasa'i (1:19. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5:382. hadis yang diriwayatkan oleh Hammam dengan lafadz seperti ini adalah syadz. Banyak murid Qatadah yang lainnya dan yang lebih dhabith dari Hammam meriwayatkan hadis yang berebeda dari hadis yang diriwayatkannya. bahwa Nabi ِ َ ‫فةَ أَن النبِي صلى اللو‬ ِ ْ‫ع‬ ِ ‫م‬ ٍ ِ‫وائ‬ ِ‫ع‬ ‫م أَتَى‬ ْ ‫ن‬ َ‫ح‬ َ َْ‫ذي‬ ْ َ‫اْل‬ َ ‫ل‬ َ ‫ش‬ َ َ ْ‫ع‬ َ‫و‬ ُ ‫ن‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫ن أَبي‬ َ‫ع‬ َ ‫سل‬ ٍ‫سباطَة قََو‬ ٍ‫ض‬ ِ ُ ‫ىب‬ ِ َ‫د‬ ِ َ َ‫علَْي‬ ِ ‫حتى‬ َ َ‫م فََب‬ َ َ‫وء ف‬ َ َ‫ع ْنوُ ف‬ ُ‫و‬ َ ‫ر‬ َ ‫ال‬ َْ‫ذ‬ َ ‫عاني‬ ْ َ َُ ً ‫ها قَائ‬ َ ‫ما فَأَتََ ْيتُوُ ب‬ َ ‫ت ْلَتَأَخ‬ ِ‫ت‬ ِ ‫خفي‬ ِ َِ ‫د‬ ‫و‬ ُ َ ‫ع ْن‬ ُ ‫ك ْن‬ َ ‫ح‬ ْ ُ ‫علَى‬ َ‫و‬ َ‫س‬ َ َ‫وضأ‬ َ ََ‫عقبََ ْيو فََت‬ َ‫م‬ saw mendatangi tempat pembuangan suatu kaum lalu beliau kencing di sana dengan berdiri. dari al-Hasan. Muslim 1:228). Dengan demikian. meskipun dia siqah.402). Di antara mereka adalah Sa'id bin Urwah (yang merupakan murid Qatadah yang paling kuat) dan Aban bin yazid al-'Athar. tetapi bukanlah termasuk murid pada generasi pertama. Contoh kedua. lalu aku pergi untuk Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Abu 'Awanah (1:198). Abu Dawud (23) at-Tirmidzi (13). Para rawi itu menggunakan kata 'Yusamma'. Abu Dawud berkata Hamam berselisih dalam hal ini. Telah menceritakan kepadaku Qatadah.ِ ‫الٍم‬ ِ ِ‫قت‬ ِ ‫ٌ بِع‬ ِ َ َ َ‫م ق‬ ْ ُ‫و ت‬ ِ ِ‫م الساب‬ َ ‫قي‬ ُ ‫ال‬ ُ َ‫حل‬ َ ‫ح‬ ُ‫سو‬ ْ ُ‫وي‬ َ ‫رىينَة‬ َ‫و‬ ُ ْ‫رأ‬ ْ ََ‫ع ْنوُ ي‬ َ‫و‬ َ ‫ق‬ ُ َ‫ذب‬ َ َ ُ‫كل غ‬ َ ‫ع‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ‫دمى‬ َ ُ‫وي‬ َ Hammam bin Yahya berkata.25) Ibnu Majah (305).

Sedang Musa bin Abdul Aziz meskipun dia shaduq shalih tidak mungkin diterima riwayat yang datang darinya seorang diri" Sebagian ulama' berpendapat bahwa hadis Musa bin Abdul Aziz ini munkar. Yahya bin 'Isa ar-ramly. dari Ibnu Abbas …. dan shaduq adalah termasuk kategori Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. "Hadis Ibnu Abbas mendekati syarat hasan. Ibnu Khuzaimah (1216). Status akurasi Ibnu 'Iyasy adalah siqah tetapi memiliki beberapa kesalahan. Syu'bah. lalu beliau berwudlu dan mengusap khufnya. dari al-Mughirah bin Syu'bah Abu Zur'ah ar-Razi mengatakan. Musa bin Abdul Aziz al-Qanbari termasuk rijal yang shaduq. Menurut kami keduanya benar. dan Jarir bin Hazm Tetapi Abu Bakar bin 'Iyasy menyalahi riwayat mereka. Abu 'Awanah. Dia meriwayatkan hadis tersebut dari al-A'masy. ath-Thabrani di dalam al-Kabir (1:243) dengan jalan dari Abdurrahman bin Bisyir bin al-Hakam. dan tidak adanya tabi' dan syahid (pendukung) dari jalan yang mu'tabar. hadis tentang salat tasbih. pada matan. dari Musa bin Abdul 'Aziz al-Qanbari. hanya saja hadisnya tidak dapat diterima bila diriwayatkan hanya dari jalan dirinya saja. dari al-Hakam bin Aban. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1297). hadis yang tidak terima karena diriwayatkan seorang diri oleh orang yang tidak mungkin diterima riwayatnya dalam kesendiriannya. Syadz khusus berkaitan dengan kedlabithan. Allahu a'lam. Contoh 3. Ibnu Majah (1387). tetapi sebagian lainnya menyatakan syadz. seperti halnya hadis tersebut di atas. lalu beliau memanggilku sehingga aku ada di belakang beliau. Dengan demikian sanad hadis yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin 'Iyasy adalah syadz.80 . Hadis seperti ini diriwayatkan pula dari al-A'masy oleh sejumlah ulama' seperti Ibnu 'Uyainah. hanya saja ia syadz karena beratnya kepribadiannya. "Abu Bakar bin 'Iyasy telah melakukan kesalahan dalam hadis ini. dari Abu Wa'il. dan berbedanya cara melakukan salat tasbih dengan berbagai salat lainnya.meninggalkannya. dari Ikrimah. Waki'. Abu Mu'awiyah. Isa bin Yunus. Yang benar adalah hadis dari al-A'masy dari Abu Wa'il. dan Hudzaifah". Al-hafidz Ibnu Hajar di dalam at-Talkhish alHabir (2:7) berkata.

81 . dari Zaid bin Aslam. Dengan demikian hadis Abdul majid adalah syadz. adalah salah satu jenis dari kesalahan. Maksudnya. ketika dia meriwayatkannya dalam bentuk tertentu. baik pada sanad ataupun matan. Sedangkan munkar khusus berkaitan dengan dla'if. dari Abu Sa'id al-Khudriy ra secara Marfu'. ketika terjadi perbedaan antara rawi yang dlabith dengan yang lebih dhabith. dari Malik. bahwa periwayatan hadis seorang diri dari seorang rawi. pada sanad. hadis yang tidak terima karena diriwayatkan seorang diri oleh orang yang tidak mungkin diterima riwayatnya dalam kesendiriannya. dan menyalahi riwayat para rawi lainnya yang tidak menyebutkan riwayat seperti itu. hanya saja ia ada setingkat di bawah siqah. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat" Abdul Majid ini dinyatakan siqah oleh beberapa orang. Contoh 4. tidak hanya seorang ulama'. Hadis Mahfudz dan Ma'ruf Lawan dari syadz adalah mahfudz. dari Alqamah dari Umar bin Khaththab.dlabith. Dan ketika terjadi perbedaan antara rawi yang dla'if dengan rawi yang lebih kuat maka riwayat yang rajih dinamakan ma'ruf. Diriwayatkan oleh Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Ruwad. Yang harus diingat. dari 'Atha' bin Yasar. Allahu a'lam. dan lemahnya tingkat shaduq merupakan salah satu indikasi kedla'ifan. dan lawan dari munkar adalah ma'ruf. dinamakan syadz atau munkar tidak menyalahi kaidah dalam ilmu mushthalah hadis. dari Muhammad bin Ibrahim. Hanya saja dia meriwayatkan seorang diri dari Malik dengan sanad seperti ini. riwayat yang rajih (kuat) itu dinamakan mahfudz. Yang benar dari riwayat malik dan yang lainnya adalah dari yahya bin Sa'id al-Anshari. Sehingga apabila ia meriwayatkan hadis seorang diri atau menyalahi riwayat yang lain.

35 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. yatu mudraj matan dan Mudraj sanad. ia berkata.Yang menunjukkan bahwa kata itu dari Abu hurairah adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya 31 Al-Mauqidhah. Dari Abu Qathn dan Syibabah.3. yaitu. dari syu‟bah.82 . Hadis Mudraj Definisi Hadis Mudraj yaitu (adanya) lafal yang berasal dari sebagian rawi. Mudraj di awal matan. bergandeng dengan matan. mudraj dibagi menjadi tiga macam. bahwa sebenarnya berasal dari dirinya32 Berdasarkan pada letaknya. Rasulullah saw bersaba. Sempurnakan- Kalimat asbighul wudlu‟ (sempurnakanlah wudlu‟) dalam hadis tersebut. lah wudlu‟. tanpa ada penjelasan kepada pendengar hanya saja lafal itu berada di tengah hadis31 Macamnya Mudaraj ada dua macam. Mudraj jenis ini jarang ditemukan Contoh hadis mudraj di awal matan adalah. adalah kata-kata Abu Hurairah. dari Muhammad bin Ziyad. Mudraj matan yaitu apabila seorang rawi memasukkan beberapa kalimat ke dalam hadis nabi saw dengan menyamarkan asal kalimat tersebut. 1. h. adz-dzahabi. ِ َ‫ع إِل أَن‬ ِ ‫ن لَ يَبَين لِلس‬ ِ ‫ق‬ ِ ِ ‫ مت‬،ِ‫ض الرواة‬ ِ ‫صلَة‬ ‫ن‬ ٌ ‫فا‬ ِ ‫ام‬ َ ْ‫ي أَل‬ ْ ََ‫ن ب‬ َ ْ ‫ها م‬ ْ‫ع م‬ ُ َ ِ ‫ع‬ ُ َ ََ‫ظ ت‬ ُ َُ ِ َ‫ْمت‬ َ ‫ٌ بال‬ َ‫ى‬ ِ ‫ْب الْح‬ ِ ْ‫دي‬ ‫ث‬ َ َ ِ ‫صل‬ A. ٍ ‫زي‬ ِ ‫عن محم‬ ٍ ْ‫ش‬ ِ ‫شباب‬ ِ ‫ن‬ ِ ْ‫ع‬ ِ ْ‫د ب‬ ‫ال‬ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ َ‫رةَ ق‬ ُ ‫ن‬ َ ‫اد‬ َ ‫ة‬ َ ُ ‫ن أَبِي‬ ْ‫ع‬ َ ُ ْ َ ‫عبَة‬ ْ‫ع‬ َِ ‫ن‬ ََ ‫و‬ َ ٍ ْ‫ن أَبي قَط‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ ِ ِ ‫ق‬ ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ ‫ل‬ ِ ْ ‫ أ‬:‫سلم‬ ِ ‫ن النا‬ ‫ر‬ ُ‫و‬ َ‫ع‬ ْ َ‫ل لِْل‬ ُ‫و‬ ُ َ ْ‫ض‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ َ ‫اب م‬ َ ،‫ء‬ َ ‫علَْيو‬ َ‫و‬ ُ ْ‫َسبغُوا ال‬ ٌ ْ‫وي‬ َ َ‫و‬ dari Abu Hurairah. hadis yang dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dengan jalan. celakalah tumit orang yang berasal dari api neraka.

dari Abu ٍ ‫زي‬ ِ ‫عن محم‬ ٍ ْ‫ش‬ ِ ْ ‫ أ‬:‫ال‬ ِ ْ‫د ب‬ ،‫ء‬ َ َ‫ة ق‬ َ‫ر‬ ُ ‫ن‬ ُ ‫ْو‬ َ ‫اد‬ َ ‫م‬ َ ‫عن‬ ُ ‫ن أَبِي‬ َ ‫آد‬ ْ‫ع‬ َ ُ ْ َ ‫عبَة‬ ْ‫ع‬ ْ‫ض‬ َِ ‫ن‬ َ‫و‬ ُ ‫َسبغُوا ال‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ ِ ِ ‫ق‬ ِ‫ق‬ ِ ‫ن النا‬ ِ ‫اس‬ ‫ر‬ َ َ‫م ق‬ َ‫ع‬ َ ْ‫فَِإن أَبَا ال‬ ْ َ‫ل لِْل‬ َ ‫اب م‬ َ :‫ال‬ ٌ ْ‫وي‬ Hurairah. 2:811 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.Dari Adam. jenis ini juga hanya sedikit. dari Syu‟bah. bahwasannya ia mendengar Fadlalah bin Ubaid berkata. aku adalah pemimpin –pemimpin adalah penanggung– bagi orang yang beriman kepadaku. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda. Celaka lah tumit orang yang berasal dari api neraka". 2. inilah yang banyak dijumpai dalam hadis. 3. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa‟i di dalam kitab as-Sunan (6/21) dengan jalan ِ‫ِنِي أَبَو ى‬ ٍ ِ‫ن مال‬ ِ ُ ‫ك ال‬ ٍ‫ى‬ ِ‫م‬ ٍ‫ا‬ َ َ‫ب ق‬ ْ َ‫ أ‬:‫ال‬ ْ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ‫نئ‬ ُ‫ي أَنو‬ َ ُْ ِ‫ر‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ َ ِ ْ‫رو ب‬ َ َ‫ن‬ ُ ْ‫حدثََنَا اب‬ َ ََ‫خب‬ ّ ‫ْجنَب‬ ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ٍ ‫ضالَةَ بن عُبَي‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫ س‬:‫ل‬ ِ ‫م‬ َ‫و‬ ُ ََ‫د ي‬ ُ‫ع‬ ْ‫م‬ ْ َ َ ْ َ َ‫ع ف‬ ُ َ َ‫و‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ ُ‫و‬ ْ‫ق‬ َ ‫سم‬ َ َ ‫ت‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ِ – ‫عيم‬ ِ َ ‫ أَنَا‬:‫ل‬ ِ ‫مي‬ ٍ ‫ىاجر بِبَ ْي‬ ِ ‫ع ْيم ال‬ ِ ‫آم‬ ‫ت فِي‬ ُ‫و‬ ُ ََ‫ي‬ ْ ‫وأ‬ َ َ َ َ‫و‬ ْ‫م‬ َ ُ ‫والز‬ ْ‫ق‬ َ‫م‬ َ‫ي‬ ََ ‫ن‬ َ ‫ل– ل‬ َ ٌْ ‫ز‬ َ َ‫َسل‬ ُ ْ ‫ْح‬ ْ‫ن ب‬ ِ ‫ت فِي و‬ ِ ‫ط الْجن‬ ِ ‫ض ال‬ ٍ ‫ة وبَ ْي‬ ‫ة‬ َ ‫س‬ َ ِ ْ‫رب‬ ََ َ َ ‫ْجن‬ َ Ibnu Wahb berkata. “Sempurnakanlah wudlu‟ karena Abu Qasim (Rasulullah) saw bersabda. dari Muhammad bin Ziyad. pemimpin di dalam rumah yang berada di tepi sorga dan di tengah sorga Kata pemimpin adalah penanggung berasal dari Ibnu Wahb. al-Hafidz Ibnu Hajar. memasuki Islam dan berhijrah. Mudraj yang terletak di tengah matan. Mudraj yang terletak di akhir matan. ِ ‫عن‬ ِ َ‫عن إِب‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫عن محم‬ ِ ‫س ْي‬ ِ ْ‫د ب‬ ِ ْ‫ام ب‬ ِ ْ‫م ب‬ ‫ن‬ َ ‫ما‬ َ‫ى‬ ْ َ‫ن ط‬ َ ،‫ريْن‬ َ‫ش‬ ْ‫ع‬ َ ُ ْ َ ،‫حسان‬ ْ َ ،‫ن‬ َ ‫ن‬ َ‫ه‬ َ ‫راى ْي‬ َْ ْ َ ِ ‫عن أَبِي‬ ِ ْ‫ع‬ ِ ِ ْ‫ل ب‬ ِ ‫ه ْي‬ ‫ل‬ ُ‫و‬ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ َ‫رةَ ق‬ ٍ ِ‫صال‬ َ ‫و‬ ُ ‫ي‬ ُ ‫ي‬ ْ َْ ‫ح‬ َ‫س‬ َ ‫ن أَبِي‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ ُ‫و‬ َ ‫ال‬ َ َ‫رة‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ ْ ‫ن أَب‬ ْ ‫أَب‬ ِ ‫من من‬ ِ ‫ك‬ ِ ‫كفي‬ ِ ْ ََ‫و ف‬ ِ ‫ام‬ ِ َ ‫اهلل صلى اهلل‬ ِ ‫و‬ ُ‫ح‬ َ‫ق‬ َ َ‫استََ ْي‬ ََ ْ ‫م‬ َْ ‫ل‬ ْ ‫م إِذَا‬ ُ َ َ َ‫ظ أ‬ َ‫و‬ ْ ُ‫د‬ َ ‫علَْيو‬ ْ ‫ليََغْس‬ َ ‫سل‬ 32 an-Nukat 'ala Ibni ash-Shalah. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab al„Ilal (1/65) dengan jalan. telah mengkhabarkan kepadaku Abu Hani‟ dari Amr bin Malik al-Junaby.83 .

'Kemudian hendaklah menciduk air… (sampai akhir matan hadis tersebut)' adalah kata-kata Ibrahim bin Thahman. 3. “Apabila salah seorang diantaramu bangun tidur hendaklah membasuh telapak tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana.Dari Ibrahim bin Thahman. dari Abu Hurairah. B. dari Muhammad bin Sirin. Lalu rawi itu meriwayatkan hadis dari dirinya secara lengkap dengan sanad yang pertama tadi. sebab ia tidak tahu ke mana tangannya bermalam. dari ِ َ‫إلن‬ ٍ ‫ث‬ ِ ْ‫ما فِي ا‬ ِ‫د‬ ‫ ثُم‬،ُ‫ده‬ ْ َ‫ل أ‬ ْ َ‫اء فَِإنوُ لَ ي‬ ْ َ‫ن بَات‬ ُ َ‫ت ي‬ ْ َ‫ن ي‬ ُ َ‫عل‬ َ‫ج‬ ْ‫ر‬ َ َ َ‫ثَال‬ َ ْ‫ي أَي‬ َ‫ه‬ َ ‫مرات قََ ْب‬ ِ ِِ ِ َ ‫ر‬ ِ ْ َ‫لي‬ ِِ ‫ش‬ ِ ِ ِِ ‫م‬ ِ َ‫غت‬ ْ‫م‬ ْ ََ‫لِي‬ َ‫ع‬ ُ‫ده‬ َ ‫ب‬ َ‫ق‬ َْ ََ‫مالو ف‬ ْ ‫ف بِيَم ْينو‬ َ‫ل‬ َ َ ‫علَى‬ َ ‫ن إِنَائو ثُم ليُص ْي‬ ْ ‫غس‬ Abu Hurairah ra. 1. 2.84 . Rasulullah saw bersabda. Mudraj Sanad Mudraj ini terbagi menjadi beberapa macam. lalu hendaklah ia membasuh pantatnya. Sesungguhnya potongan matan itu mempunyai sanad yang lain lagi. lalu ia menggabungkan semua sanad itu menjadi satu tanpa menerangkan perbedaan-perbedaan yang ada. dan Suhail bin Abu Shalih dari Ayahnya. Abu Hatim ar-Razi berkata. dari Hisyam bin Hisan. Seorang rawi memiliki dua matan yang berbeda dengan dua sanad yang Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Kemudian hendaklah ia menciduk air dengan tangan kanannya dari bejana itu kemudian menuangkannya ke tangan kirinya. Ia telah menyambungkan kata-katanya dengan hadis sehingga pendengar tidak bisa membedakan antara keduanya dengan mudah". “Kalimat. Seseorang meriwayatkan sejumlah hadis dengan sanad yang berbeda-beda. maka bisa dipastikan ia mendengarkan dari hadis yang lengkap itu dari gurunya dengan perantaraan rawi lain. padahal hadis yang ia dengar langsung dari gurunya hanya sepotong. yaitu. tetapi rawi tersebut meriwayatkan hadis dari dirinya secara lengkap dan menggandengkan dengan sanad yang pertama dan tidak menyebutkan rawi lain yang menjadi perantara antara dirinya dengan gurunya. ia berkata. Seorang rawi memiliki matan hanya sepotong saja.

100 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Seorang rawi menyebutkan suatu sanad. h. kemudian ada sesuatu yang memalingkannya. lalu ia mengatakan suatu perkataan dari dirinya sendiri. atau mengambil salah satu dari dua hadis itu dengan sanadnya dan menambahkan pada matan hadis yang lainnya tersebut matan tersebut.berbeda pula. tetapi orang yang mendengarkannya mengira kata-kata itu adalah matan dari sanad tersebut sehingga yang mendengarkan itu meriwayatkan hadis seperti yang ia dengarkan itu33.85 . 4. 33 Nazhatu an-Nadhr. lalu ada seorang rawi lain yang meriwayatkan kedua matan darinya dengan mengambil salah satu sanad saja. yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari matan hadis itu.

seperti terjadinya kekacauan ingatan sehingga kadang-kadang mencampurkan satu hadis dengan hadis yang lain. Hukum Hadis Mukhtalath Hadis Mukhtalath dilihat dari segi dapat diterima atau tidaknya dibagi menjadi beberapa tingkatan. dapat diterima hadis dari rawi yang mengalami ikhtilath. Hadis Mukhtalath Definisi Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang bersifatkan salah satu dari jenis ikhthilath (kekacauan) Penjelasan Definisi Rawi. atau karena kitabnya terbakar. Telah menceritakan kepada Kami Atha‟ bin as-Sa‟ib. ia berkata. ia berkata. Ammar bin Yasir pernah melakukan suatu salat bersama kami dengan salat yang ringan Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Telah menceritakan kepada kami Hammad.86 . Pertama. ia berkata. dari ayahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa‟i di dalam kitab Sunan (3/54) ِ ٍ ‫ف بِنَو‬ ِ َ‫ختِال‬ ِ ِ ‫ىو ما يَر‬ ِ ‫و من‬ ِ ْ‫اع ا‬ ‫ط‬ ِ‫و‬ ْ ‫إل‬ ْ‫عم‬ ْ َ َ ‫وص‬ َْ َ َُ ُ ْ َ ْ‫وي‬ َ َْ‫ن أَن‬ ِ ِ‫حب‬ ِ ْ‫يب ب‬ ‫ن‬ َ َ‫د ق‬ َ َ‫ربي ق‬ ْ َ‫أ‬ ٌ ‫حما‬ َ ‫حدثََنَا‬ َ ‫ن‬ ْ َ‫رنَا ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫حدثََنَا‬ َ ‫ال‬ َ ‫ن‬ ُ ْ‫عطَاءُ ب‬ ُ ْ‫حيَى ب‬ َ‫ع‬ َ ََ‫خب‬ ِ ‫الةً فَأَوج‬ ِ ‫عمار ابن ي‬ ِ ِ‫عن أَب‬ ِ ِ‫السائ‬ ٍ ‫اس‬ َ‫ق‬ َ َ‫يو ق‬ َ ََ‫يها ف‬ ُ‫ال لَو‬ َ‫زف‬ َ َ ْ َ‫ص‬ َ ‫ر‬ َ ‫ال‬ َْ ‫ب‬ َ ُ ْ ُ َ ‫صلى بِنَا‬ ‫ت‬ َ‫ق‬ ْ ‫خف‬ َ ‫ت الص‬ َ ََ‫ك ف‬ َ ََ‫الةَ ف‬ ََ‫وِم ل‬ َ ْ‫ض ال‬ ْ‫ق‬ ْ‫ق‬ ُ‫و‬ َ ِ‫علَى ذَل‬ َ‫ز‬ َ ‫د‬ َ‫ف‬ َ‫د‬ َ ‫د‬ َ ‫ال أَما‬ ْ‫ج‬ ْ ََ‫ب‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫َو أ‬ ْ‫ت أ‬ ْ‫ع‬ َ ‫َو‬ ْ‫ق‬ ِ َ‫معت‬ ِ َ ‫و صلى اللو‬ ِ ِ ‫من رس‬ ِ ٍ ‫ع‬ َ ِ‫يها ب‬ ُ‫عو‬ ُ ُْ ِ ‫س‬ َ‫ف‬ َ ِ‫ام تَب‬ َ َ‫م فََلَما ق‬ َ ‫ول الل‬ َ‫و‬ ُ َ ْ ‫هن‬ َ ‫وات‬ َ ‫علَْيو‬ ََ ‫د‬ َ ‫سل‬ ِ ‫رج‬ ‫وِم‬ َ ْ‫ن ال‬ ْ‫ق‬ َ‫لم‬ ٌ َُ Telah meberitakan kepada kami Yahya bin Habib bin Arabiy.4. di antara sebabnya adalah karena usia lanjut. Contoh. baik yang siqah ataupun dla‟if Memiliki sifat salah satu jenis ikhtilath. apabila ia siqah dan rawi yang meriwayatkan darinya telah mendengarkan hadis tersebut sebelum terjadinya ikhtilath.

Tertolak hadis dari seorang yang mengalami ikhtilath. engkau telah meringankan shalatmu –atau pendekkan– Lalu Ammar menjawab. Yahya bin Sa‟id al-Qaththan berkata. lalu ketika beliau berdiri seseorang di antara kaum itu mengikutinya… Atha‟ bin Sa‟ib adalah siqah. aku bertanya kepadanya. Al-Mizzi telah menukilkan di dalam kitab Tuhfatu al-Asyraf (7/436) dari Abdurrahman bin Mahdi. hanya saja ia mengalami ikhtilath di akhir usianya. dari siapakah engkau mendengar hadis ini? Ia menjawab. Abu Ishaq as-Sabi‟iy seorang Mudallas. Adapun dalam hal itu aku telah berdoa di dalamnya dengan suatu do‟a yang aku dengar dari Rasulullah saw. at-Tirmidzi (3446) dan lain-lainnya dengan jalan. dari Ali bin Abi Thalib ra secara marfu‟.87 . dari siapakah engkau mendengar hadis ini? Ia menjawab. dari Ali bin Rabi‟ah al-Walibiy. dan Hammad yang meriwayatkan hadis ini darinya adalah Hammad bin Zaid. dan ia mengetahui bahwasannya tidak ada yang mengampuni dosa selain diriku. Demikian juga penilaian Abu hatim ar-Razi. Dia termasuk orang yang telah mendengar hadis dari Atha' sebelum ia mengalami ikhtilath. ia tidak mendengar hadis ini dari Ali al-Walibiy. Sesungguhnya Tuhanmu merasa ِ َ ‫عن‬ ِ ِ َ ‫حدثََنَا أَبو إِسح‬ ِ ‫علِيًّا ر‬ ِ َ ‫ْهم‬ ِ ْ‫ي ب‬ ‫ضي اللو‬ َ َ‫يعة‬ ٍّ ‫عل‬ َ ِ‫رب‬ ْ‫ع‬ ْ َ ‫داني‬ ْ َ ‫ي ال‬ َْ ُ َ َ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ق السبع‬ ِ ‫ك يَعج‬ ِ ‫ف‬ ِ ْ ‫ال ا‬ ِ ‫عب‬ ‫ل‬ َ َ‫ذا ق‬ َ ِ‫دهِ إ‬ َ ُ‫م أَنو‬ َ ْ ََ‫ر لي ذُنُوبِي ي‬ َْ ‫ن‬ ْ‫ب م‬ ْ َُ‫رف‬ َ ‫ع ْنهم‬ ْ‫غ‬ ْ‫م‬ َ ‫وعاً إِن‬ ُ َ ْ َ َ ‫رب‬ ُ َ‫عل‬ ِ ْ َ‫ي‬ ِ ‫وب غَْي‬ ‫ري‬ َ ُ‫ر الذن‬ َ ُ ‫غف‬ heran kepada hamba-Nya apabila ia mengatakan ampunilah dosa-dosaku. dari seseorang yang Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Kedua. Dari Abu Ishaq as-Sabi‟iy al-Hamdani. apabila rawi yang meriwayatkan hadis darinya mendengarkan hadis setelah ia mengalami ikhtilath Contohnya. dari Syu‟bah. dari Yunus bin Khabab. "Hammad bin Zaid telah mendengar dari Atha‟ sebelum ia mengalami ikhtilath". hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2602). Lalu aku menjumpai Yunus bin Khabab. Aku bertanya kepada Abu Ishaq. ia berkata.(pendek) lalu orang bertanya kepadanya.

Yang demikian itu karena hadisnya tertolak karena illah (sebab) yang lain. Hadis Hammad bin Salmah dari Atha‟ bin as-Saib. Khusus untuk Imam Ahmad. sebagaimana telah kami tegaskan di dalam kitab adl-Dla‟if min Qishat al-Isra‟ wa al-Mi‟raj. apabila riwayat orang yang mendengarnya sebelum ikhtilath dan sesudahnya sehingga hadisnya diketahui derajatnya. “Ia mengalami ikhtilath di akhir usianya. beliau telah meriwayatkan hadis tersbut dari Abdur Razaq di dalam kitab Musnadnya (1/115) tidak dengan ungkapan yang bermakna mendengar secara langsung. Telah mengkhabarkan kepadaku Ma‟mar. h. di dalam kitab ad-Du‟a (15) dan al-Baihaqi di dalam kitab al-Mu'jam al-Kubra.mendengar dari Ali bin Rabi‟ah. dan merafa‟kan riwayat yang mursal. Dikeluarkan oleh al-Mahamili. Maka tak layak ar-Ramady mengatakan dalam meriwayatkan hadis itu dengan ungkapan "mendengar". apabila tidak sesuai maka hadisnya tertolak. dan ia mengalami ikhtilath di akhir usianya. Contoh. Hadis Laits bin Abi Salim. ar-Ramadiy belajar kepada Abdur Razaq setelah ia mengalami ikhtilath. Padahal Imam Ahmad termasuk orang yang mendengar hadis dari Abdur Razaq sebelum ia mengalami ikhtilath. baik orang yang meriwayatkannya mendengar sebelum ia mengalami ikhtilat. Laits termasuk rijal yang dla‟if lagi Mudtharib hadis (goncang hadisnya). dan membawa riwayat dari rawi siqat yang bukan dari hadis mereka” Keempat. Mendiamkan hadis rijal mukhtalith yang siqah. 27. Abdur Razaq seorang yang siqah hafidz. dari Abu Ishaq. Ketiga. sesungguhnya ia mendengar dari Atha‟ sebelum dan setelah ikhtilath. ia banyak mebolak-balikkan sanad. Apabila ada kesesuaian dengan para rawi yang siqat. maka menolak hadisnya lebih utama. ia berkata. bukan karena ikhtilath. telah mengkhabarkan kepadaku Ali bin Rabi‟ah. maka hadisnya dapat diterima. Apabila disandarkan kepadanya ikhtilath.88 . ketika itu ia mendiktekan hadis. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Ahmad bin Mansur ar-Ramadi telah meriwayatkan dari Abdur Razaq ashShan‟ani. Tetapi riwayat ini mengandung cacat. hanya saja ia mengalami ikhtilath di akhir hidupnya. atau setelahnya. Contohnya. seorang mukhtalith riwayatnya tertolak apabila ia dla‟if. Ibnu Hibban berkata.

yang tidak disebutkannya di dalam sanad lainnya34 Penjelasan Definisi ِ ِ َ‫و فِي اْل‬ ٍ ‫را‬ ِ َ‫و أَنوُ ي‬ ْ َ‫م ي‬ ُ‫ذ‬ ُ ْ‫زي‬ ُ‫ره‬ ُ ُ‫ر‬ َ ْ‫ك‬ ْ َ‫جالً ل‬ َ ‫سان ْيد‬ َ‫د‬ َ‫ى‬ ُ َ‫رهُ غَْي‬ Seorang rawi di dalam suatu sanad menambahkan seorang rijal dalam sanad suatu suatu khabar atau hadis. Untuk mencapai kesimpulan yang sahih hendaklah dicari qarinah dan buktibuktinya. Jika pernyataan rawi itu tidak dalam bentuk as-sima'. ٍ ‫ن‬ ِ ‫ال س‬ ِ ‫ال س‬ ‫ال‬ ْ‫ع‬ َ َ‫ل ق‬ ُ‫و‬ ُ ََ‫رةَ ي‬ َ‫ل‬ ُ‫ع‬ ُ‫ع‬ َ ‫ت أَبَا‬ َ ِ ْ‫علَى ب‬ َ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ْ ََ‫ن ي‬ ُ ‫ت أَبَا‬ ْ‫ع‬ ْ‫ق‬ َ َ َ‫مةَ ق‬ َ َ َ‫عطَاء ق‬ َ‫ق‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ ِ َ ‫النبِي صلى اللو‬ ‫د‬ َ ََ‫صانِي ف‬ َ ََ‫اعنِي ف‬ ْ‫ق‬ ْ‫ق‬ َ ‫ن‬ َ َ‫د أَط‬ َ َ‫ن أَط‬ َ‫ع‬ َ ّ ْ‫م‬ ْ‫م‬ َ‫و‬ َ ‫م‬ َ‫و‬ َ َ‫اع اللو‬ َ ‫علَْيو‬ َ ‫سل‬ ِ ِ ْ ‫عصى اللو ومن أَطَاع‬ ِ َ َ‫د أَط‬ ‫صانِي‬ َ ََ‫ر ف‬ َ ََ‫ير ف‬ ْ‫ق‬ ْ‫ق‬ َ ‫د‬ َ ‫ن‬ َ ْ ََ َ َ َ َ‫ع‬ َ‫ع‬ ْ‫م‬ َ‫و‬ َ ‫اعني‬ َ َ‫صى اْْلَم ْي‬ َ ‫اْلَم‬ 34 Mukhtashar 'Ulum al-Hadis. Selanjutnya dapat ditentukan riwayat yang sahih. h. Sebab jallur yang tanpa ziyadah dimungkinkan terjadi irsal atau tadlis. melainkan menggunakan bentuk mu‟an‟an pada jalur sanad yang tanpa ziyadah. ia berkata: Aku mendengar Abu Alqamah berkata. Syarat Mazid fi Muttashil Asanid Adanya pernyataan bahwa seorang rawi telah menerima hadis dalam bentuk as-Sima‟ (mendengar) dari gurunya di tempat adanya tambahan itu. Al-Mazid fi Muttashil al-Asanid Definisi Seorang rawi menambahkan seseorang rijal di dalam suatu sanad. Dari Ya'la bin „Atha‟. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/386. Ibnu Katsir. 416 dan 467) dan Muslim (3/1466). baik dengan disebutkan namanya atau disembunyikan namanya (mubham). maka ziyadah itu menjadi rajih (kuat)35. Rasulullah saw bersabda. Contoh. Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata.89 . Abu Awanah (2/109) dengan jalur sanad dari Abu 'Awanah. 171 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Tambahan rijal tersebut tidak disebutkan oleh para rawi itu di dalam jalur sanad yang lain.5.

90 . dari Abu „Alqamah. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid. 35 Nuzhatu an-Nadhar. dan barangsiapa yang mentaati amir (pemimpin)ku maka ia telah mentaatiku. Abu Hurairah telah menceritakan kepadaku …. ia berkata. Inilah yang dinamakan Mazid fi Muttasil al-Asanid."Barangsiapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah.. h. ia berkata. ِ ‫ال حدثََنَا أَبَو الْولِي‬ ِ ْ‫علَى ب‬ ‫ن‬ َ َ‫د ق‬ ْ َ‫أ‬ َ َ‫وانَة‬ َ ‫و‬ َ ‫او‬ َ ‫و‬ ْ ََ‫ن ي‬ ْ َ ُْ ْ‫ع‬ ْ َُ‫حدثََنَا أَب‬ َ ‫ال‬ َ َ َ‫د ق‬ ْ َُ‫رنَا أَب‬ ُ‫د‬ َ‫ع‬ َ ََ‫خب‬ ٍ ِ ‫عن أَبِي‬ ِ َ‫قمة‬ . Hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasa‟i di dalam Sunan-nya (8/276) dengan sanad sebagai berikut. dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia telah durhaka kepada Allah. dari ayahnya. dengan cara as-sima‟. َ‫رة‬ َ ‫ن أَبِي‬ َ ‫و‬ َ ُ‫و‬ ْ ْ َ ‫عطَاء‬ ْ‫ع‬ ْ َْ‫حدثَني أَب‬ َ َ َ ْ‫عل‬ َ َْ‫ري‬ َ‫ى‬ Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Dawud. yaitu Abu 'Alqamah. Muslim di dalam kitab Shahihnya menyebutkan riwayat yang tidak ada ziyadahnya bahwa Ya‟la bin Atha‟ telah menjelaskan bahwa ia menerima hadis dari gurunya. 102 Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. dan barangsiapa yang mendurhakai amir (pemimpin)ku maka ia telah durhaka kepadaku. dari Ya‟la bin „Atha‟. Di dalam sanad di atas ada tambahan 'Atha' yaitu ayah Ya'la. telah menceritakan kepada kami Abu „Awanah..

karena di dalamnya terdapat pertukaran ِ‫ق‬ ٍ ‫ر فِي‬ ِ ‫ل فِي‬ ِ ‫ف فِي‬ ِ ‫و الرا‬ ٍ ‫آخ‬ ‫َو فِي‬ َ ‫و‬ َ ْ‫م ْنوُ فَأَب‬ َ ِ‫ش ْيئًا ب‬ َ ‫ما‬ ُ َ‫َوث‬ ُ ‫ن‬ ْ َ‫د‬ ْ َ َ‫خال‬ ْ ‫سنَد أ‬ ْ‫و أ‬ ْ‫م‬ َ َ ‫وي‬ َ َ‫ى‬ ٍ َ‫مت‬ ‫دا‬ ً‫م‬ ْ‫س‬ َ ‫َو‬ ْ‫ع‬ ْ ‫وا أ‬ َ ،‫ن‬ َ ً‫ه‬ suatu kalimat dengan lainya. baik di dalam sanad ataupun di dalam matan. seperti di dalam hadis Ibnu Umar ra “Maka saya dengan nabi duduk di tempat duduk beliau dengan menghadap kiblat dan membelakangi Syam”. Hadis Maqlub Definisi Apabila hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi berbeda dengan riwayat rawi yang lebih siqah. seperti Murrah bin Ka‟b dikatakan Ka‟b bin Murrah Atau berubahnya suatu kata di tempat yang lainnya pada suatu matan. maka ia termasuk pencuri hadis. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. “Menghadap Syam dan membelakangi Ka‟bah” Atau bisa juga tertukarnya suatu sanad dengan matan yang lain Barangsiapa yang melakukan kesalahan seperti ini maka kualitas akurasi (dlabth)nya.6. Apabila hal itu disengaja. karena lalai atau sengaja. yang benar adalah. sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu. yang tercela keadilannya. Apabila ia menghubungkan suatu sanad dengan matan. Bentuknya Di antara bentuk hadis maqlub adalah terbalik salah satu nama rawi di dalam sanadnya.91 . Hadis itu terbalik. maka ia termasuk pengkhianat dan pendusta. berdasarkan apa yang telah terjadi adalah meragukan.

dan lain kali dengan sanad lainnya yang berbeda. di mana antara keduanya tidak mungkin dikompromikan. Malik dll. baik siqah. atau bahkan dla‟if yang tidak mungkin memiliki beberapa sanad darinya sebagaimana halnya rawi yang hafidh lagi siqah seperti az-Zuhri. Hadis Mudltharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Suatu kali ia meriwayatkan hadis dengan sebuah sanad. lalu pagi harinya mereka telah diubah menjadi kera dan bab. Hadis Mudltharib Definisi Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak mungkin ٍ َ‫ة بِسن‬ ِ ‫د اْْلَسانِي‬ ِ ‫وي ال‬ ِ ‫وي‬ ِ ُ ‫دي‬ ِ ‫ال‬ ِ ْ ‫ذي لَ ي‬ ِ ‫و الرا‬ ‫د‬ َ ‫د‬ ْ َ ُ ‫عد‬ ِْ ‫ر‬ ْ ‫ْح‬ َ ََ‫ل ت‬ َ َ ُ‫ع ْنو‬ َ ْ ََ‫ث الذي ي‬ َ ً‫مر‬ ُ ‫حتَم‬ ِ ‫ث لَ ي‬ ٍ َ‫خرى بِسن‬ ٍ ِ‫خال‬ ٍ ‫آخ‬ ‫ما‬ َ‫م‬ َ ‫د‬ ُ ََ‫ع بََ ْيَن‬ ْ ‫ْج‬ َ ‫ن ال‬ ْ ُ ُ ‫ح ْي‬ َ ِ‫ف ب‬ َ‫م‬ ُ‫ر‬ َ‫و‬ َ‫ه‬ ُ ‫مك‬ َ َ َ ْ ُ‫مرةً أ‬ memiliki beberapa sanad darinya. suatu kali dengan sebuah sanad.7. dan lain kali meriwayatkan dengan sanad lain yang berbeda dan antara berbagai sanad yang ada tersebut tidak mungkin dikompromikan Contohnya Suatu kaum di antara ummat ini bermalam dengan makanan. sehingga tidak dianggap terjadi idlthirab (goncang) karena banyaknya hadis yang didengarkannya atau yang diriwayatkannya. kecuali jika ada perbedaan yanag sangat jelas. Penjelasan definisi. minuman dan ِ ‫ت قََو‬ ِ‫د م‬ ِ ‫ذهِ اْْلُم‬ ِ‫ى‬ ٍ‫ع‬ ٍ ‫شر‬ ٍ‫ه‬ ‫وا‬ َ‫و‬ ُ‫س‬ ْ َ‫ول‬ َ ‫ة‬ ْ ُ‫و فََي‬ َ ‫ن‬ ٌ ْ ُ ‫يَبِْي‬ َ َ‫علَى ط‬ ُ ِ‫صب‬ ْ‫م م‬ ْ‫خ‬ ُ ْ َ‫وق‬ ْ‫ح‬ َ ‫ن‬ َ ‫اب‬ َ ‫ام‬ ََ ‫و‬ ِ ِ ‫زيَْر ولَي‬ ِ ْ ُ‫حتى ي‬ ‫ف‬ ٌ‫ذ‬ َ َ‫وق‬ ُ ََ‫اس فََي‬ َ‫و‬ ٌ‫س‬ َ ‫س‬ َ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ُ َ‫ص ْيبََن‬ ُ َ َ ِ ‫خنَا‬ ُْ‫ول‬ ْ‫ق‬ َ ‫ف‬ ْ‫ه‬ َ ‫صب‬ َ‫ف‬ َ ً‫دة‬ ُ ‫ح الن‬ َ‫خ‬ َ‫خ‬ َ‫ق‬ ِ ‫من السم‬ ِ ً‫حجار‬ ِ ِ ‫هم‬ ِ ُِ ِ ‫ن ولَيَر‬ ٍ ِ ‫علَى‬ َ ‫اء‬ َ ‫ل‬ َ ‫سلَن‬ ْ ْ ‫ما أ‬ َ ْ ِ ‫علَْي‬ ْ ُ َ َ‫الل ْيَلَةُ بِبَني فُال‬ َ َ ‫حاصبًا‬ َ‫ك‬ َ َ ‫ة‬ َ ‫رس‬ ِ ََ‫ق‬ ِ ‫الريح‬ ِ ‫ر فِيَها ولَيَر‬ ِ ٍ ِ‫علَى قََبائ‬ ِ ‫ق ْي‬ ِ ‫علَْي‬ ‫ي‬ َ‫و‬ َ ‫سلَن‬ َ ‫علَى‬ َ‫و‬ َ َ‫ل ف ْي‬ َ َ ْ ٍّ ‫م‬ ْ‫د‬ َ َ ‫ط‬ ُْ‫وم ل‬ ْ ْ‫ه‬ ْ ُ َ َ ْ ٍ‫و‬ َ ‫ها‬ َ ‫الع‬ ْ ‫م الت‬ ِِ ِ ‫ات ولُب‬ ِ‫س‬ ِ ِ‫كل‬ ِ ِ‫رب‬ ِ ‫ْح‬ ‫ر‬ ْ َ‫وأ‬ َ َ‫َىل‬ َ ْ‫م ال‬ ٍّ ‫م‬ ُ ِ‫ادا ب‬ ْ‫ك‬ َ ‫م ال‬ ْ‫أ‬ ً‫ع‬ َ ‫ت‬ ْ َ ِ َ‫ق ْيَن‬ َ ‫م ال‬ ْ ‫ْخ‬ ْ‫ش‬ َ ‫الربَا‬ َ‫ر‬ َ َْ‫ري‬ ُ‫ه‬ ُ ‫واتٍّخاذى‬ ُ‫ه‬ َ‫م‬ ُ‫ه‬ permainan. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. shaduq.92 . Rawi itu mungkin sekali meriwayatkan hadis lebih dari satu sanad.

93 . dan dikirimkan angina rebut yang menghancurkan kaum 'Ad karena mereka meminum khamr. beberapa rumah di antaranya. Farqad adalah dikenal sebagai salah seorang rawi yang dla‟if. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Farqad as-Sabakhi dengan enam versi yang berbeda-beda. Karena itulah riwayatnya dikatakan idlthiraab (goncang) Idlthirab kadang-kadang terjadi pada matan. memakan riba. terhadap beberapa kabilah di antara mereka. menjadikan perempuan sebagai penyanyipenyanyi dan memakai sutera.Dan sungguh mereka telah ditimpa kehinaan dan sehingga ketika orangorang bangun pagi mereka mengatakan telah terjadi semalam telah terjadi malapetaka di rumah si fulan dan dikirimkan kepada mereka hujan batu dari langit seperti yang pernah menimpa kaum nabi Luth. Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Tetapi idlthirab yang terjadi pada matan jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada sanad. dan kadang-kadang pula terjadi pada sanad.

Soal Diskusi 1. Apa perbedaan dari istilah beerikut ini   Hadis Munkar dan Hadis Syadz Mazid fi Mutashi al-Asanid dengan Hadis Mudallas Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Apa Hukum Hadis Mukhtalath 2.94 . Definisikan istilah berikut ini   Idraj Hadis Maqlub 3.

telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Harb al-Mala‟I. Al-Khathib al-Baghdadi mengatakan. Bab. Apabila Rasulullah saw hendak membuang air maka beliau tidak membuka (mengangkat) pakaiannya sehingga berada di tempat yang tersembunyi. mengadakan i‟tibar terhadap kedudukan mereka dari segi hafalan. Abu Isa ar-Ramli di dalam Zawaid „ala Sunan Abu Dawud (Sunan. Contohnya. apabila tidak tekumpul jalur periwayatan maka tidak akan tampak kesalahannya Illah kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang terjadi pada matan. keakurasian dan kebenarannya.95 . mengkajinya secara mendalam. Ali al-Madini mengatakan. mengadakan i‟tibar (analisis) terhadap kedudukan para rawi dari segi hafalan.Hadis Mu’allal Definisi ِ ‫و علَى‬ ِ ِ ِِ ِ ِ ‫د‬ ٍ ‫عل‬ ِ ُ ‫دي‬ ِ ‫ىو ال‬ ْ ََ‫ة ت‬ ُ‫مة‬ َ ِ ‫ع فِ ْي‬ ْ ‫ْح‬ َ َُ ََ‫رهُ السال‬ َ‫م‬ َ ‫ح في صحتو‬ َ ‫ث الذي أُطْل‬ ُ َ‫ق‬ ُ ‫ع أَن ظَاى‬ ِ ‫ها‬ َ َ‫م ْن‬ Yaitu hadis yang di dalamnya terungkap adanya cacat sehingga menyebabkan rusak kesahihannya. melihat perbedaan rawinya. padahal secara dhahir hadis itu terbebas dari cacat tersebut Cara mengetahui apakah suatu hadis memiliki cacat sehingga termasuk mu'allal ataukah tidak adalah dengan mengumpulkan semua jalur sanad hadis dan riwayatnya. dan posisi mereka dalam hal kebenaran dan keakurasian. dari al-A‟masy dari Anas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah bin Sa‟id. Cara mengetahui illah hadis adalah dengan mengumpulkan semua jalur periwayatan. ia berkata. ِ ْ ‫و وسلم إِذَا أَراد الْحاجةَ لَم يَرفَع ثََوبو حتى ي‬ ِ َ ‫ن النبِي صلى اهلل‬ ‫ن‬ َ ُ َ ّ َ ‫كا‬ َ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ‫دنُو م‬ َ َ َ ‫علَْي‬ ِ ‫َر‬ ‫ض‬ ْ ‫اْْل‬ Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (14). dan melihat perbedaan rawinya.1/50) Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.

Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------.96 . yaitu pada bagian ketiga dari buku ini. Ibnu al-Madini mengatakan. Buku tersebut kami beri nama “Tadrib ath-Thalabah 'ala takwin al-malakah" (Melatih siswa untuk menanamkan kecakapan). “al-A‟masy tidak pernah mendengar hadis dari Anas bin Malik.Sanad hadis ini secara lahir adalah sahih. hanya saja alA‟masy tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari Anas bin Malik ra. ketika salat ada di belakang Maqam” Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis hadis ini telah kami bahas tersendiri dalam satu buku yang khusus. rijalnya siqah. Buku itu juga berfungsi untuk latihan menyingkap adanya „ilal (cacat) pada suatu hadis. ia hanya pernah melihatnya di Mekkah.

yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para rawi. Kadangkadang pada sifat suatu riwayat. Kadang-kadang persamaan sifat itu ada pada riwayat. yang seluruhnya menyatakan telah mendapatkan hadis dengan cara mendengar dari gurunya. dan kadang-kadang pada sifat rawi. atau musalsal dengan rawi yang bernama Muhammad. atau hadis tentang menyilangkan tangan. dari awal sanad hingga akhir sanad. Kadang-kadang sifat yang berangkai itu ada pada rawi. “Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah” Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Penjelasan definisi at-Tasalsul adalah suatu ungkapan tentang berangkainya rijal suatu isnad. Seperti hadis musalsal dengan sima‟.97 . Contohnya Hadis yang musalsal dalam membaca Sabbaha lillahi maa fis samawati wa maa fil Ardl.Hadis Musalsal Definisi at-Tasalsul adalah suatu ungkapan tentang berangkainya rijal suatu isnad. seluruhnya berada memiliki suatu sifat atau keadaan yang sama. wa huwal Azizul Hakim Dan hadis yang musalsal dengan kata. ِ ‫التسلْسل ى‬ ٍَ‫ة أَو حال‬ ٍ َ‫ص‬ ِ ‫إل‬ ِ ‫علَى‬ ِ ‫اد ج‬ ِ‫ج‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫ْس‬ ‫ة‬ ‫ارة‬ َ ‫م‬ َ ٌ ُ ُ‫م ْيَع‬ ْ ِ ْ‫ال ا‬ ْ‫ع‬ َ ْ ‫ف‬ َ َ‫سن‬ َ‫ر‬ ْ‫ه‬ َ َ‫و عب‬ َُ ُ ُ َ ُ ‫سل‬ َ َ‫ن ت‬ ِ ‫فة‬ ِ‫ٌ لِلرواة‬ ِ ‫لر‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫ن‬ ُ َ‫ارةً ت‬ ُ َ‫ارةً ت‬ َ‫ص‬ َ‫ص‬ ُ‫و‬ ُ‫و‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َ َ‫وت‬ َ َ‫وت‬ َ ‫فة‬ َ ‫وايَة‬ َ ٍّ ‫ٌ ل‬ َ seluruhnya berada memiliki suatu sifat atau keadaan yang sama. yaitu musalsal dengan periwayatan orang-orang Mesir. seperti seluruhnya mereka orang-orang Mesir.

dan 3) maqthu' Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. ِ َ ‫سب إِلَى النبِي صلى اهلل‬ ِ ٍ ِ ‫كل‬ ِ‫ق‬ ‫َو‬ ْ ََ‫َو ت‬ ْ ِ‫َو ف‬ ُ َ ّ ْ ‫را أ‬ ْ ‫عالً أ‬ ْ ‫ولً أ‬ ْ ََ‫م ق‬ َ‫و‬ َ ُ َ ‫علَْيو‬ َ ُ‫حديْث ن‬ ً َْ‫ري‬ َ ‫سل‬ ِ َ‫ص‬ ً‫فة‬ yaitu setiap hadis yang dinisbahkan kepada Nabi saw. baik perkataan. dan Maqthu’ Hadis dilihat dari akhir sanadnya dibagi menjadi tiga. Kedua. pekerjaan. yaitu Pertama Marfu’. baik berupa perkataan. Mauquf. ِ ِ ٍ‫و‬ ٍ ْ‫ري‬ ِ‫ق‬ ٍ‫ع‬ ‫ر‬ ْ ََ‫َو ت‬ ْ ِ‫َو ف‬ ْ‫ل أ‬ ْ‫ل أ‬ ْ ‫حابِي م‬ َ ‫ب إِلَى الص‬ ْ ََ‫ن ق‬ َ َ ‫ما نُس‬ yaitu setiap hadis yang dinisbahkan kepada Tabiin. 2) mauquf. taqrir (ketetapan) atau sifat. baik perkataan maupun perbuatan ِ ‫ع‬ ِ ُ‫ما ن‬ ِِ ٍ‫و‬ َِ‫س‬ ٍ‫ع‬ ‫ل‬ ْ ِ‫َو ف‬ ْ‫ل أ‬ ْ‫يم‬ ْ ََ‫ن ق‬ َ ْ ‫ب إلَى التاب‬ Gambar 8: Skema hadis 1) marfu'. perbuatan atau taqrir Ketiga. yaitu hadis yag dinisbahkan kepada Shahabat.Marfu’. Maqthu’.98 . Mauquf.

Soal Diskusi 1. b. Definisikan istilah berikut! a. Marfu‟ dan Mauquf Khabar dan Maqthu‟ Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Bagaimana cara mengetahui adanya illah di dalam suatu hadis? 2. Hadis Mu‟allal Hadis Musalsal 3.99 . Apa perbedaan antara istilah berikut a. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful