You are on page 1of 40

IZVODI ZADACI (I deo)

Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:

1. C`=0

2. x`=1

3. (x
2
)`=2x

4. (x
n
)`=nx
n-1


5. (a
x
)`=a
x
lna

6. (e
x
)`=e
x

7. (log
a
x)`=
a xln
1
(ovde je x >0 i a >0)
8. (lnx)`=
x
1
(x>0)
9.
2
`
1 1
x x
=

) 0 ( x
10.
x
x
2
1
`= (x>0)


11. (sinx)`=cosx

12. (cosx)`= - sinx
13. (tgx)`=
x
2
cos
1

k x +
2

14. (ctgx)`=
x
2
sin
1
k x


15. (arcsinx)`=
2
1
1
x
1 < x
16. (arccosx)`= -
2
1
1
x

17. (arctgx)`=
2
1
1
x +

18. (arcctgx)`= -
2
1
1
x +www.matematiranje.com

1. [cf(x)]`=cf `(x) Kad je konstanta vezana za funkciju, nju prepiemo a traimo izvod samo od
funkcije. A kad je konstanta sama, izvod od nje je 0.

2. [f(x) g(x)]` = f `(x) g`(x) Od svakog sabirka traimo izvod posebno.


3. (uv)`=u`v+v`u izvod proizvoda
4.
2
`
` `
v
u v v u
v
u
=

izvod kolinika

Zadaci:

1. Nai izvode sledeih funkcija:

a) y = x
5

b) y = 10
x

c) f(x) = x
d) y = log
3
x
e) f(x) =
3 5
x
f) f(x) =
7
1
x

g) y =
8 5
1
x

h) y = x x
i) y =
2
3
2
x
x x

Reenje:

a) y = x
5
y` = 5x
4
kao 4-ti tablini

b) y = 10
x
y` = 10
x
ln10 kao 5-ti tablini

c) f(x) = x
x
x f
2
1
) `( = kao 10-ti tablini

d) y = log
3
x pa je y` =
3 ln
1
x
kao 7-mi tablini
e) f(x) =
3 5
x Pazi: Ovde funkciju moramo prvo pripremiti za izvod. Iskoristiemo pravilo vezano za
stepenovanje:
n
m
m n
x x = . Dakle
3
5
3 5
x x = pa dalje radimo kao (x
n
)`=nx
n-1


f `(x) =
1
3
5
3
5

x =
3
2
3
5
x

f) f(x) =
7
1
x
I ovde moramo pripremiti funkciju. Kako je
n
n
a
a

=
1
to je
7
7
1

= x
x
pa je izvod
f `(x)= -7 x
-7-1
= -7x
8
www.matematiranje.comg) y =
8 5
1
x
ovde je y =
8
5

x pa e izvod biti y` =
1
8
5
8
5

x =
8
13
8
5

x

h) y = x x=
2
1
1
x x =
2
3
x pa je y`=
1
2
3
2
3

x =
2
1
2
3
x =
2
3
x

i) y =
2
3
2
x
x x
=
3
2
2
1
2
x
x x
=
3
2
2
5
x
x
=
6
11
x pa e izvod biti y` =
1
6
11
6
11

x =
6
5
6
11
x


2. Nai izvode sledeih funkcija:

a) y = 5 sinx
b) y =
2
1
lnx
c) y =
4
3
tgx
d) y = x
3

e) f(x) =
5
4
arctgx
f) f(x) = - a ctgx

g) y = 10

h) y = -2abxReenje:


a) y = 5 sinx 5 je konstanta, pa nju prepiemo i traimo izvod od sinx, a to je cosx. Dakle:

y` = 5 cosx

b) y =
2
1
lnx
2
1
je konstanta..... y` =
2
1
x
1
=
x 2
1


c) y =
4
3
tgx konstanta ostaje a od tgx je izvod 13. tablini, pa je y` =
4
3
x
2
cos
1


d) y = x
3
Pazi : je takodje konstanta, a od x
3
izvod je 3x
2
, pa je dakle:

y` = 3x
2


e) f(x) =
5
4
arctgx f `(x)=
5
4
2
1
1
x +
=
) 1 ( 5
4
2
x +
kao 17. tablini
www.matematiranje.com
f) f(x) = - a ctgx f `(x) = -a (
x
2
sin
1
)=
x
a
2
sin


g) y = 10 Pazi: kad je konstanta sama izvod od nje je 0. Dakle y`=0

h) y = -2abx Ovde je 2ab konstanta, akako je od x izvod 1 to je : y` = -2ab3. Nai izvode:


a) y = 5x
6
3x
5
+4x 8
b) f(x) = 3sinx -
2
1
e
x
+ 7arctgx 5
c) y = 4
5
1 3 2
3 2
3
+ +
x x x
x

Reenje:

a) y = 5x
6
3x
5
+4x 8 Iskoristiemo pravilo [f(x) g(x)]` = f `(x) g`(x) i od svakog lana traiti izvod

posebno, naravno prepisujui konstantu ispred funkcije.

y` = 5(x
6
)` 3(x
5
)` +4(x)` 8`

y` = 30x
5
15 x
4
+4 0 Pazi jo jednom, kad je konstanta sama izvod je 0.

y` = 30x
5
15 x
4
+4


b) f(x) = 3sinx -
2
1
e
x
+ 7arctgx 5
f `(x) = 3(sinx)` -
2
1
(e
x
)` + 7(arctgx)` 5`
f `(x) = 3 cos x -
2
1
e
x
+ 7
2
1
1
x +
- 0 = 3 cos x -
2
1
e
x
+
2
1
7
x +
c) y = 4
5
1 3 2
3 2
3
+ +
x x x
x Najpre emo koristei ve pomenuta pravila za stepenovanje i korenovanje,
pripremiti funkciju, a zatim traiti izvode u tablici...

y =
3
1
x - 2
2
1

x + 3x
-2
-
5
1
x
-3
+4

y` =
3
2
3
1

x -2 )
2
1
(
2
3

x +3(-2)x
-3

5
1
(-3)x
-4
+ 0 =
3
2
3
1

x +
2
3

x - 6 x
-3
+
5
3
x
-4

www.matematiranje.com


4. Nai izvode sledeih funkcija:

a) f(x) = x
3
sinx

b) f(x) = e
x
arcsinx

c) y = (3x
2
+1)(2x
2
+3)

d) y = x sinxcosxReenje: Kao to primeujete, u ovom zadatku moramo koristiti pravilo za izvod proizvoda: (uv)`=u`v+v`u
a) f(x) = x
3
sinx Ovde je x
3
kao funkcija u, dok je sinx kao funkcija v

f `(x) = (x
3
)`

sinx + (sinx)`x
3


f `(x) = 3x
2
sinx + cosx x
3
= x
2
(3sinx+xcosx)b) f(x) = e
x
arcsinx Ovde je e
x
kao funkcija u, dok je arcsinx kao funkcija v

f `(x) = (e
x
)`arcsinx + (arcsinx)`e
x


f `(x) = e
x
arcsinx +
2
1
1
x
e
x
= e
x
( arcsinx +
2
1
1
x
)c) y = (3x
2
+1)(2x
2
+3) Naravno ovde moemo sve pomnoiti pa traiti izvod od svakog posebno, ali malo je

lake upotrebiti izvod proizvoda.

y` = (3x
2
+1)`(2x
2
+3)+ (3x
2
+1)(2x
2
+3)`= 6x (2x
2
+3)+ 4x (3x
2
+1)= 2x[(6x
2
+9)+ (6x
2
+2)]=2x[12x
2
+11]d) y = x sinxcosx Od x je izvod 1 a sinxcosx moramo kao izvod proizvoda

y` = 1 [ (sinx)`cosx + (cosx)`sinx]

y` = 1 [ cosx cosx - sinx sinx] Znamo da je sin
2
x + cos
2
x = 1

y` = sin
2
x + cos
2
x - cos
2
x + sin
2
x = 2 sin
2
x


www.matematiranje.com
5. Nai izvode sledeih funkcija:


a)
1
1
2
2

+
=
x
x
y

b)
x
x
y
sin 1
cos

=

c)
2
5
+

=
x
x
e
e
y

d)
x
x
y
ln
1 ln +
=

Reenje: Ovde emo koristiti izvod kolinika :
2
`
` `
v
u v v u
v
u
=a)
1
1
2
2

+
=
x
x
y ovde je x
2
+ 1 funkcija u, dok je x
2
-1 funkcija v


2 2
2 2 2 2
) 1 (
) 1 )`( 1 ( ) 1 )`( 1 (
`

+ +
=
x
x x x x
y savet : imenilac nek ostane ovako do kraja!

2 2
2 2
) 1 (
) 1 ( 2 ) 1 ( 2
`

+
=
x
x x x x
y izvuci zajedniki ispred zagrade ako ima, bie lake za rad!


2 2
2 2
) 1 (
)] 1 ( ) 1 [( 2
`

+
=
x
x x x
y malo prisredimo...2 2
) 1 (
4
`

=
x
x
y evo konanog reenja!


b)
x
x
y
sin 1
cos

= u je cosx ; a v je 1 - sinx


2
) sin 1 (
)`cos sin 1 ( ) sin 1 )`( (cos
`
x
x x x x
y


= nadjemo izvode u brojiocu...


2
) sin 1 (
cos cos ) sin 1 ( sin
`
x
x x x x
y

+
=

www.matematiranje.com
2
2 2
) sin 1 (
cos sin sin
`
x
x x x
y

+ +
= kako je sin
2
x + cos
2
x = 1 to je


2
) sin 1 (
sin 1
`
x
x
y

= skratimo 1 sinx, naravno postavimo uslov da je to razliito od 0

x
y
sin 1
1
`

= i evo konanog reenja!
c)
2
5
+

=
x
x
e
e
y

2
) 2 (
) 5 )`( 2 ( ) 2 )`( 5 (
`
+
+ +
=
x
x x x x
e
e e e e
y


2
) 2 (
) 5 ( ) 2 (
`
+
+
=
x
x x x x
e
e e e e
y izvlaimo e
x
kao zajedniki ispred zagrade


2
) 2 (
) 5 2 (
`
+
+ +
=
x
x x x
e
e e e
y malo sredimo...2
) 2 (
7
`
+

=
x
x
e
e
y konano reenje

d)
x
x
y
ln
1 ln +
=

x
x x x x
y
2
ln
) 1 )`(ln (ln )`ln 1 (ln
`
+ +
=


x
x
x
x
x
y
2
ln
) 1 (ln
1
ln
1
`
+
=


x
x
x
x
x
x
y
2
ln
1
ln
1
ln
1
`

=

x
x
y
2
ln
1
`

= pa je
x x
y
2
ln
1
`

= konano reenje www.matematiranje.com

6. Odrediti jednainu tangente funkcije y = 2x
2
3x + 2 u datoj taki A(2,y) koja pripada funkciji.

Reenje:

Najpre emo nai nepoznatu koordinatu y tako to emo u datoj funkciji zameniti x = 2

y = 2* 2
2
- 6 + 2 = 4, pa je data taka ustvari A(2,4)

Da vas podsetimo:


Jednaina tangente

Jednaina tangente na krivu y=f(x) u taki (x
0
,y
0
) u kojoj je funkcija diferencijabilna, rauna se po formuli:

y y
0
= f `(x
0
)(x x
0
)


f(x) = 2x
2
3x + 2 Naemo izvod ...

f `(x) = 4x - 3 Ovde zamenimo vrednost x = 2

f `(2) = 8-3 = 5 Vrednost prvog izvoda u dvojci je 5. Sad upotrebimo formulu:

y y
0
= f `(x
0
)(x x
0
)

y 4 = 5 (x- 2) malo prisredimo

y = 5x 6 je traena jednaina tangente7. U kojoj taki parabole y = x
2
7x + 3 je tangenta paralelna sa pravom y = 5x + 2 ?

Reenje:

f(x) = x
2
7x + 3 pa je prvi izvod

f `(x) = 2x 7

Uslov paralelnosti je da je k
1
= k
2
, iz prave y = 5x + 2 je k = 5 pa zakljuujemo da je f `(x) = 5, to jest

2x 7 = 5
2x = 12
x = 6

Sada ovu vrednost zamenimo u jednainu parabole da naemo koordinatu y. Dakle :

y = x
2
7x + 3
y = 36 42 +3
y = -3

Traena taka koja pripada paraboli je ( 6,-3) www.matematiranje.com

8. Odrediti jednainu normale funkcije y = x
4
x
2
+ 3 u taki M(1,y) koja pripada grafiku te funkcije.

Reenje:

Najpre nadjemo nepoznatu koordinatu y.

Y = 1 1 +3 = 3, dakle koordinate su M(1,3)

Normala se trai po formuli :Jednaina normale

Normala na krivu y=f(x) u taki (x
0
,y
0
) je prava normalna na tangentu krive u toj taki. Njena jednaina je :

y y
0
=
) (
1
0
`
x f

(x x
0
)


y = x
4
x
2
+ 3

y` = 4x
3
2x pa zamenimo x koordinatu take M

y`(1)= 4 2 =2 i sad upotrebimo formulu:

y 3 = ) 1 (
2
1

x malo sredimo

2y 6 = -x +1 pa je normala n: x+2y 7 = 0 traeno reenjewww.matematiranje.comIZVODI ZADACI ( II deo)


U ovom delu emo pokuati da vam objasnimo traenje izvoda sloenih funkcija.

Prvo da razjasnimo koja je funkcija sloena? Pa, najprostije reeno, to je svaka funkcija koje nema u tablici ( tamo

su samo elementarne funkcije) i iji izvod se ne moe nai primenom datih pravila.


Evo par primera:


Primer 1.

Nai izvod funkcije y = (1+5x)
12


Kako da razmiljamo?

Da je data funkcija y = x
12
, njen izvod bi bio y` = 12 x
11
, i to ne bi bio problem. Ali mi umesto x-sa imamo 1+5x i

to nam govori da je funkcija sloena! Radimo isto kao za elementarnu funkciju, i dodamo izvod od onog to je

sloeno! Dakle: y = (1+5x)
12


y` = 12(1+5x)
11
(1+5x)` [ od jedinice je izvod 0, a od 5x je izvod 5]

y` = 12 (1+5x)
11
5

y` = 60 (1+5x)
11
Primer 2.

x y sin =

Podsetimo se : ako je y = x izvod je
x
y
2
1
`= , ali poto unutar korena imamo sinx, funkcija je sloena!

x y sin =

x
y
sin 2
1
`= (sinx)`

x
y
sin 2
1
`= cosx

www.matematiranje.com

Primer 3.

Nai izvod funkcije
3 2
2
+
=
x x
e y

Znamo da je (e
x
)`=e
x
. A poto umesto x-sa imamo izraz x
2
+ 2x 3, to se znai radi o sloenoj funkciji.3 2
2
+
=
x x
e y

)` 3 2 ( `
2 3 2
2
+ =
+
x x e y
x x


) 2 2 ( `
3 2
2
+ =
+
x e y
x xPrimer 4.

Nai izvod funkcije
x
x
y

+
=
1
1
ln


Od ln x funkcije izvod je
x
1
, ali ovde je umesto x- sa izraz
x
x

+
1
1
pa radimo kao sloenu funkciju! Dakle:


x
x
y

+
=
1
1
ln

`
1
1
1
1
1
`
|
.
|

\
|

+
=
x
x
x
x
y ovde pazimo, jer je (
x
x

+
1
1
)` izvod kolinika!


2
) 1 (
) 1 )`( 1 ( ) 1 )`( 1 (
1
1
1
`
x
x x x x
x
x
y

+ +

+
= skratimo po 1-x

x
x x
x
y

+ +
+
=
1
1 1
1
1
`

x x
y
+
=
1
2
1
1
` u imeniocu je razlika kvadrata


2
1
2
`
x
y

= konano reenje!


ZNAI: Radimo sve isto kao da je elementarna funkcija i pomnoimo sve sa izvodom od onog to je sloeno!

www.matematiranje.comAko nismo ovo ba razumeli evo tablice izvoda sloene funkcije, y = f(u) a u = g(x) pa je y` = f `(u) g`(x)1. (u
2
)`=2u u`

2. (u
n
)`=nu
n-1
u`

3. (a
u
)`=a
u
lna u`

4. (e
u
)`=e
u
u`
5. (log
a
u)`= `
ln
1
u
a u

6. (lnu)`= `
1
u
u

7. `
1 1
2
`
u
u u
= |
.
|

\
|

8. `
2
1
` u
u
u =


9. (sinu)`=cosu u`

10. (cosu)`= - sinu u`
11. (tgu)`= `
cos
1
2
u
u

12. (ctgu)`= `
sin
1
2
u
u13. (arcsinu)`= `
1
1
2
u
u

14. (arccosu)`= - `
1
1
2
u
u

15. (arctgu)`= `
1
1
2
u
u +

16. (arcctgu)`= - `
1
1
2
u
u +

www.matematiranje.comZADACI:


1. Nai izvod funkcije a) y = sin
5
x

b) y = sin 5x

Reenje:

Ovde moramo voditi rauna , sin
5
x emo raditi kao drugi tablini , jer vai sin
5
x = (sinx)
5
dok emo sin 5x raditi

kao deveti tablini, to jest kao sin u, gde je u = 5x

a) y = sin
5
x b) y = sin 5x

y` = 5sin
4
x(sinx)` y` = cos5x(5x)`

y` = 5sin
4
x cosx y` = cos5x 5= 5cos5x2. Nai izvod funkcije
x
x
y
sin 1
sin 1
ln
+

=

Reenje: Ovde imamo viestruko sloenu funkciju...Najpre idemo izvod ln u, gde je u =
x
x
sin 1
sin 1
+x
x
y
sin 1
sin 1
ln
+

=

)`
sin 1
sin 1
(
sin 1
sin 1
1
`
x
x
x
x
y
+

= sada radimo izvod `


2
1
` u
u
u = gde je u =
x
x
sin 1
sin 1
+
)`
sin 1
sin 1
(
sin 1
sin 1
2
1
sin 1
sin 1
1
`
x
x
x
x
x
x
y
+

= pazi :
x
x
sin 1
sin 1
+

je izvod kolinika


2
) sin 1 (
) sin 1 )`( sin 1 ( ) sin 1 )`( sin 1 (
sin 1
sin 1
2
1
`
x
x x x x
x
x
y
+
+ +
+

=

2
) sin 1 (
) sin 1 ( cos ) sin 1 ( cos
sin 1
sin 1
2
1
`
x
x x x x
x
x
y
+
+
+

= www.matematiranje.com
2
) sin 1 (
sin cos cos sin cos cos
sin 1
sin 1
2
1
`
x
x x x x x x
x
x
y
+
+
+

=


2
) sin 1 (
cos 2
sin 1
sin 1
2
1
`
x
x
x
x
y
+

= pokratimo ta moe...

) sin 1 )( sin 1 (
cos
`
x x
x
y
+

= u imeniocu je razlika kvadrata


x
x
y
2
sin 1
cos
`

= znamo da je sin
2
x + cos
2
x = 1


x
x
y
2
cos
cos
`

= skratimo cos x


x
y
cos
1
`

= konano reenje!
3. Nai izvod funkcije y = arc tg
x
x

+
1
1Reenje: Kako razmiljamo?

Moramo raditi kao (arctgu)`= `
1
1
2
u
u +
gde je u =
x
x

+
1
1y = arc tg
x
x

+
1
1


`
2
1
1
1
1
1
1
`
|
.
|

\
|

+
|
.
|

\
|

+
+
=
x
x
x
x
y pazi :
x
x

+
1
1
je izvod kolinika i odmah ostalosredjujemo

2
2
2
) 1 (
) 1 )`( 1 ( ) 1 )`( 1 (
) 1 (
) 1 (
1
1
`
x
x x x x
x
x
y

+ +

+
+
= www.matematiranje.com


2
2
2 2
) 1 (
) 1 ( 1 ) 1 ( 1
) 1 (
) 1 ( ) 1 (
1
`
x
x x
x
x x
y

+ +

+ +
= pokratimo (1-x)
21
1 1
2 1 2 1
1
`
2 2
x x
x x x x
y
+ +
+ + + +
= sredimo malo...


2
2 2
2
`
x
y
+
= =
) 1 ( 2
2
2
x +
=
) 1 (
1
2
x +
Dakle , konano reenje je: y`=
) 1 (
1
2
x +4. Nai izvod funkcije y = arcsin
2
1
2
x
x
+


Reenje: Radimo po formuli (arcsinu)`= `
1
1
2
u
u
gde je u =
2
1
2
x
x
+


y = arcsin
2
1
2
x
x
+


)`
1
2
(
)
1
2
( 1
1
`
2
2
2
x
x
x
x
y
+
+

=


2 2
2
2 2
2
) 1 (
2 2 ) 1 ( 2
) 1 (
4
1
1
`
x
x x x
x
x
y
+
+
+

= sredjujemo dalje izraz pod korenom...

2 2
2 2
2 2
2 2 2
) 1 (
4 2 2
) 1 (
4 ) 1 (
1
`
x
x x
x
x x
y
+
+
+
+
=


2 2
2
2 2
2 4 2
) 1 (
2 2
) 1 (
4 2 1
1
`
x
x
x
x x x
y
+

+
+ +
=

www.matematiranje.com
2 2
2
2 2
4 2
) 1 (
) 1 ( 2
) 1 (
2 1
1
`
x
x
x
x x
y
+

+
+
=


2 2
2
2 2
2 2
) 1 (
) 1 ( 2
) 1 (
) 1 (
1
`
x
x
x
x
y
+

=

2 2
2
2
2
) 1 (
) 1 ( 2
1
1
1
`
x
x
x
x
y
+

= pokratimo... i dobijamo konano reenje


2
1
2
`
x
y
+
=Podsetimo se teorijskog dela iz izvoda vieg reda...Izvodi vieg reda


y``= (y`)` drugi izvod je prvi izvod prvog izvoda

y```=(y``)` trei izvod je prvi izvod drugog izvoda


y
(n)
= (y
n-1)
)` n-ti izvod je prvi izvod (n-1)-vog izvoda

Znai da ovde praktino nema nieg novog, jer mi ustvari uvek traimo prvi izvod i naravno moramo da

idemo redom , prvi izvod, pa drugi, pa trei itd...

Evo nekoliko primera:
Primer 1.


Odredi drugi izvod sledeih funkcija :


a) 5 4 3
2
+ = x x y
b)
2
x
e y

=
v)
x
x
y

+
=
1
1
www.matematiranje.com

Reenja:

a) 5 4 3
2
+ = x x y
y` = 6x 4
y``= 6


b)
2
x
e y

= Pazi , ovo je sloena funkcija...

)` ( `
2
2
x e y
x
=

=
2
x
e

(-2x) = -2x
2
x
e

evo ga prvi izvod , sad radimo kao izvod proizvoda, a konstanta 2ostaje ispred

y``= -2[x`
2
x
e

+(
2
x
e

)`x]

y``= -2[
2
x
e

+(-2x
2
x
e

)x] pa je y``=-2[
2
x
e

-2
2
x
2
x
e

]

y``= -2
2
x
e

[1-2
2
x ] evo drugog izvoda


v)
x
x
y

+
=
1
1
Najpre radimo kao izvod kolinika...

2
) 1 (
) 1 )`( 1 ( ) 1 )`( 1 (
`
x
x x x x
y

+ +
=

2
) 1 (
) 1 ( 1 ) 1 ( 1
`
x
x x
y

+ +
=


2
) 1 (
1 1
`
x
x x
y

+ +
=


2
) 1 (
2
`
x
y

= sada traimo drugi izvod, ali radi lakeg rada emo napisati
2
2
) 1 ( 2
) 1 (
2

=

x
x
i ovo dalje
radimo kao sloenu funkciju

3
3
1 2
2
) 1 (
4
``
) 1 ( 4 ``
) 1 )( 2 ( 2 ``
) 1 ( 2 `
x
y
x y
x y
x y

=
=
=
=www.matematiranje.com


Primer 2.


Data je funkcija f(x)= e
x
sinx.Dokazati da je tana jednakost: f ``(x) 2f `(x) + 2f(x) = 0Reenje:


Mi dakle moramo nai prvi i drugi izvod funkcije f(x)= e
x
sinx i to treba da zamenimo u datoj jednakosti!


f(x)= e
x
sinx

f `(x) = (e
x
)`sinx + (sinx)`e
x


f `(x) = e
x
sinx + cosx e
x
Nali smo prvi izvod, sad traimo drugi...


f ``(x) = (e
x
sinx)` + (cosx e
x
)`

f ``(x) = (e
x
)`sinx + (sinx)`e
x
+ (cosx)`e
x
+ (e
x
)`cosx

f ``(x) = e
x
sinx + cosx e
x
- sinx e
x
+ e
x
cosx

f ``(x) = 2e
x
cosx


Sada se vraamo u poetnu jednakost:


f ``(x) 2f `(x) + 2f(x) = zamenimo

2e
x
cosx 2 (e
x
sinx + cosx e
x
) + 2 e
x
sinx =

2e
x
cosx 2 e
x
sinx -2 cosx e
x
+ 2 e
x
sinx = sve se potire...=0Time smo dokazali da je zaista f ``(x) 2f `(x) + 2f(x) = 0www.matematiranje.com


Primer 3.

Nadji n- ti izvod funkcije:

a) y = e
- 2x


b) y = sinx

Reenje:

a) y = e
- 2x
Pazi, izvod sloene funkcije...

y` = e
- 2x
(-2x)`= -2 e
- 2x


y`` = -2 (-2 e
- 2x
) = 4 e
- 2x


y```= 4 (-2 e
- 2x
) = -8 e
- 2x


y
iv
= -8(-2 e
- 2x
) = 16 e
- 2x


..

Pitamo se kako e izgledati n-ti izvod ?

Tu ve nastaju mali problemi. Iz nekoliko prvih izvoda, najee 5,6 njih mi trebamo nai n-ti izvod.

Probamo da uoimo kako se ponaaju odredjeni lanovi u izvodima.

Recimo, kod ovog primera se e
- 2x
javlja u svim izvodima, a ove brojke emo malo prepraviti


y` = -2 e
- 2x
= (-2)
1
e
- 2x


y`` = 4 e
- 2x
= (-2)
2
e
- 2x

y```= -8 e
- 2x
= (-2)
3
e
- 2x


y
iv
= 16 e
- 2x
= (-2)
4
e
- 2x


Vidimo da (-2) ima onaj stepen koji je izvod u pitanju!

Iz ovoga zakljuujemo da e n-ti izvod biti : y
(n)
=(-2)
n
e
- 2xMeutim, ovde posao nije gotov. Neki profesori zahtevaju da se ova formula dokae i primenom

matematike indukcije. I u pravu su!


Prouite Matematiku indukciju (naravno na sajtu) i probajte da radi vebe uradite ovaj dokaz.

www.matematiranje.com
b) y = sinx

)
2
sin( cos `
t
+ = = x x y veza u prvom kvadrantu (pogledaj temu II godina prebacivanje u I kvadrant)
)
2
2 sin( sin ``
t
+ = = x x y
)
2
3 sin( cos ```
t
+ = = x x y

)
2
4 sin( sin
) 4 (
t
+ = = x x y itd.
.

Vidimo da svaki izvod moemo izraziti preko sinusa i jo primeujemo da koji je izvod u pitanju taj je broj

uz
2
t
. Dakle n-ti izvod je )
2
sin(
) (
t
n x y
n
+ =

I ovo naravno treba dokazati indukcijom!


NAPOMENA:

Ako funkcije u=u(x) i v=v(x) imaju u taki x
0
izvode do reda n, tada njihova linearna kombinacija au + bv ,

gde a i b pripadaju skupu R i njihov proizvod u v imaju takodje izvode do reda n u taki x
0
i pri tome vai:


1. (au+bv)
(n)
=a u
(n)
+ b v
(n)


2. (u v)
(n)
=
) ( ) 1 ( ) 2 ( ) 1 ( ) (
`
1
....... ``
2
`
1 0
n n n n n
uv
n
n
v u
n
n
v u
n
v u
n
v u
n
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

+ +
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
Ova druga formula je poznata i kao Lajbnicova formula!www.matematiranje.com

IZVODI ZADACI ( III deo) www.matematiranje.com


Izvodi imaju iroku primenu. O upotrebi izvoda u ispitivanju toka funkcije ( monotonost, ekstremne vrednosti,

prevojne take, konveksnost i konkavnost) bie posebno rei u delu o funkcijama.

Ovde emo pokazati na nekoliko primera kako reavati zadatke u kojima se trai da 'neto' bude

maksimalno ili minimalno.

To su tei zadaci, mogu biti i ispitni na nekim fakultetima. Zahtevaju odlino poznavanje cele srednjokolske

matematike , moramo najee nacrtati sliku i postaviti problem tako to oformimo funkciju sa jednom ili dve

nepoznate i od nje naemo izvod. Kad prvi izvod izjednaimo sa nulom dobijemo traeno reenje.


ZADACI:

1. U krunici poluprenika r upisan je pravougaonik maksimalne povrine. Odrediti dimenzije

pravougaonika i maksimalnu povrinu.

Reenje:

Najpre moramo skicirati problem i nai odgovarajuu vezu izmeu podataka:

a
b
2r


Znamo da se povrina pravougaonika rauna po formuli P = ab

Na posao je da a ili b izrazimo preko r i to zamenimo u formuli za povrinu.

Primeniemo pitagorinu teoremu na ofarbani trougao:

2 2 2
) 2 ( b a r + =
2 2 2
4 b a r + = odavde je
2 2 2
4 b r a = to jest
2 2
4 b r a =

P = ab

P =
2 2
4 b r b Od ove povrine traimo izvod 'po b, ali pazimo jer r moramo tretirati kao konstantu!

P` = b`
2 2
4 b r + (
2 2
4 b r )`b Pazi , izvod sloene funkcije je ovo! www.matematiranje.com

P` =
2 2
4 b r + b
b r
b
2 2
4 2
2P`=
2 2
4 b r +
2 2
2
4 b r
b

Nadjemo zajedniki...

P` =
2 2
2 2 2
4
4
b r
b b r
P` =
2 2
2 2
4
2 4
b r
b r

Sad ovo izjednaimo sa 0. ( Samo brojilac, naravno)
P`= 0 je za 0 2 4
2 2
= b r a odavde je b = r 2 , pa to zamenimo u
2 2
4 b r a = i dobijamo

2 2
2 4 r r a =

2
2r a=

2 r a= a kako smo ve nali da je 2 r b= to zakljuujemo da je traeni pravougaonik ustvari kvadrat ija

je stranica 2 r a= , pa e traena povrina biti:

2 2 2
2 ) 2 ( r r a P = = =Jedna napomena: Bilo bi nam malo lake da smo umesto funkcije P =
2 2
4 b r b posmatrali funkciju

P=
4 2 2
4 b r b koju smo dobili kad b uvuemo pod koren. Ili jo bolje da posmatramo neku funkciju ,

nazovimo je recimo f =
4 2 2
4 b r b , koja ima istu maksimalnu vrednost kao i funkcija
4 2 2
4 b r b .Jo jedna napomena: Kako da znamo da je dobijeno reenje ba maksimum, odnosno minimum?

Trebalo bi nai drugi izvod i to potvrditi jer ako je f ``>0 u nekoj taki , onda je ta taka minimum a ako je

f ``< 0 u nekoj taki ,onda je ta taka maksimum. Ovo ispitujte ako trai Va profesor!2. U polukrunici poluprenika r upisan je trapez, ija je vea osnovica prenik krunice.Odrediti visinu

i manju osnovicu trapeza, tako da mu povrina bude maksimalna. www.matematiranje.com

Reenje:

a
b
c c
a-b
2
b
2
h
r
2r = a

Povrina trapeza se kao to znamo rauna po formuli : h
b a
P
2
+
=

Na osenenom trouglu emo primeniti pitagorinu teoremu:

2
2 2
2

=
b
r h pa je
4
2
2
b
r h =

h
b a
P
2
+
= =
2
2 b r +
4
2
2
b
r malo prisredimo i dobijamo

4
4 ) 2 (
2 2
b r b r
P
+
= moemo odavde traiti izvod ili je moda pametnije da prvo sve uvuemo pod koren...


4
) 4 ( ) 2 (
2 2 2
b r b r
P
+
=

Sada moemo posmatrati samo funkciju (2r + b)
2
(4r
2
b
2
) koja ima istu maksimalnu vrednost kao i P.

Dakle, obeleimo sa (uzmite neko slovo) G = (2r + b)
2
(4r
2
b
2
) i naimo njen izvod po b

G = (2r + b)
2
(4r
2
b
2
)

G` = 2(2r + b) (4r
2
b
2
) + (-2b) (2r + b)
2
izvuemo zajedniki...

G` = (2r + b)[ 2(4r
2
b
2
) -2b (2r + b)]

G` = (2r + b)[ 8r
2
2b
2
4rb 2b
2
]

G` = (2r + b)[ 8r
2
4rb 4b
2
]
Ovo sada izjednaavamo sa 0.
www.matematiranje.com
G` = 0

(2r + b)[ 8r
2
4rb 4b
2
] = 0 odavde je 2r + b= 0 ili 8r
2
4rb 4b
2
= 0

Iz 2r + b= 0 dobijamo b= - 2r to je oigledno nemogue, pa dakle mora biti:

8r
2
4rb 4b
2
= 0 podelimo sve sa 4

2r
2
rb b
2
= 0 napravimo proizvod ( Ima objanjeno u delu I godina,na sajtu), a moe da se radi i kao

kvadratna...

(r - b)(b + 2r ) = 0 Odavde je oigledno r = b


4
2
2
b
r h = pa kad zamenimo r = b dobijamo
2
3 r
h=


h
b a
P
2
+
= =
2
2 r r +
2
3 r
=
2
3r
2
3 r
=
4
3 3
2
r

3. Odrediti dimenzije pravog krunog valjka , maksimalne zapremine, koji se moe upisati u pravu

krunu kupu poluprenika R i visine H.Reenje:

R
r
H
x
H-x
r
A
B
C
P
Q
Naravno, prvo nacrtamo sliku


Uoimo trouglove BCA i BQP. Oni su oigledno slini, pa su odgovarajue stranice proporcionalne:
www.matematiranje.com
CA : QP = BC : BQ to jest

R : r = H : ( H-x ) gde je sa x obeleena visina valjka ( vidi sliku)

R(H x) = rH

RH Rx = rH

RH rH = Rx i odavde je
R
H r R
x
) (
=


Znamo da se zapremina valjka rauna po formuli : V = r
2
H
v
to jest ,poto smo visinu obeleili sa xV = r
2
x

V = r
2

R
H r R ) (
sredimo ovo i nadjimo izvod po r

V =
R
H r R r ) (
3 2

Pazi , kad radimo izvod po r , sve ostale nepoznate su kao konstante!V `=
R
H r rR ) 3 2 (
2

sada ovo izjednaimo sa 0 . Dakle V` = 0 za


R
H r rR ) 3 2 (
2

= 0 to jest

2rR 3 r
2
= 0

r(2R 3r) = 0 pa je odavde
3
2R
r = , vratimo ovo u
R
H r R
x
) (
= i dobijamo
3
H
x=

V
max
= (
3
2R
)
2

3
H
=
27
4
2
H R
4. Meu svim pravim kupama opisanim oko lopte poluprenika R , odrediti onu ija je zapremina

minimalna.


Reenje:Kao i obino, prvo moramo nacrtati sliku:


R
R
r
H-R
s
O
A
B
M
N
.
.Uoimo trouglove OAB i MNB. Oni su slini jer imaju po dva ista ugla. Iz njihove slinosti sledi

proporcionalnost odgovarajuih stranica.


OA : MN = AB : BN Znamo da je s
2
= r
2
+ H
2
to jest
2 2
H r s + =

r : R =
2 2
H r + : (H R)

r(H R) = R
2 2
H r + kvadriramo

r
2
(H R)
2
= R
2
(r
2
+ H
2
) sredimo i izrazimo H...

2 2
2
2
R r
R r
H

=


Zapremina kupe se rauna po formuli : V =
3
1
r
2
H Ovde zamenimo H to smo izrazili...

V =
3
1
r
2
H

V =
3
1
r
2

2 2
2
2
R r
R r

malo prisredimo...


V =
3
2
2 2
4
R r
R r

odavde traimo izvod po r i pazimo, jer je R kao konstanta i u pitanju je izvod kolinika!


www.matematiranje.com


V `=
3
2
2 2 2
4 2 2 3
) (
) ( 2 ) ( 4
R r
R r r R r R r
V ` =
3
2
2 2 2
5 3 3 5
) (
2 4 4
R r
R r R r R r

V ` =
3
2
2 2 2
3 3 5
) (
4 2
R r
R r R r

naravno V `= 0

2 r
5
R 4r
3
R
3
= 0 pa je odavde


2r
3
R (r
2
-2R
2
) = 0 to jest r
2
-2R
2
= 0 pa je r = 2 R , vratimo se da nadjemo H

2 2
2
2
R r
R r
H

= = 4R , dakle H = 4R

V =
3
1
r
2
H kad zamenimo r i H dobijamo:

V
min
=
3
1
( 2 R)
2
4R

V
min
=
3
8
R
3


5. Date su take A(0,a) i B(0,b), gde je 0 < a < b. Odredi koordinatu x take C(x,0) gde je x > 0 tako

da se du AB vidi pod maksimalnim uglom iz take C.Reenje:I ovde emo najpre nacrtati sliku i postaviti problem:www.matematiranje.com
A(0,a)
B(0,b)
C(x,0)
.
.
.
max
ugao


Ideja je da koristimo formulicu za ugao izmeu dve prave
2 1
1 2
1 k k
k k
tg
+

= .
Nai emo koeficijente pravca za pravu AC i za pravu BC.

Iskoristiemo formulicu
1 2
1 2
x x
y y
k

= .

Za pravu AC je
1 2
1 2
1
x x
y y
k

= =
0
0

x
a
=
x
a


Za pravu BC je
1 2
1 2
2
x x
y y
k

= =
0
0

x
b
=
x
b


Sada je
2 1
1 2
1 k k
k k
tg
+

= =
x
b
x
a
x
a
x
b
+
+
1
= sredimo =
ab x
b a x
+

2
) (
znai da je :


= tg
ab x
b a x
+

2
) (
odnosno = arctg
ab x
b a x
+

2
) (
Sad od ovog traimo izvod:


= arctg
ab x
b a x
+

2
) (


`
2 2
2
) (
) (
1
1
`

+
=
ab x
b a x
ab x
b a x
www.matematiranje.com


2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
) (
2
) (
) (
) ( ) (
1
`
ab x
x ab x
b a
ab x
b a x ab x +
+

+
+ +
= pokratimo i spakujemo

2 2 2 2
2
) ( ) (
) )( (
`
b a x ab x
x ab b a
+ +

= Sad ovo izjednaimo sa 0, naravno samo brojilac!

ab x
2
= 0 pa je x
2
= ab odnosno traeno reenje je x = ab

Dakle koordinata x je geometrijska sredina koordinata a i b !

ZA RADOZNALE: POGLEDAJ PROBLEM SLIKA NA ZIDU I PRIMENI OVO REENJE!

www.matematiranje.com

IZVODI ZADACI ( IV deo)LOGARITAMSKI IZVODLogaritamskim izvodom funkcije y = f(x) , gde je y>0 i y 1 , nazivamo izvod logaritma te funkcije, to jest:


(ln y )`=
) (
) `( `
x f
x f
y
y
=

Primer 1.

Nadji izvod funkcije y = x
x
Reenje: Najpre emo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to bee prirodni logaritam za osnovu e) a zatim emo

primeniti jedno od pravila vezana za logaritme: ln A
n
= n ln A

y = x
x
logaritmujemo

ln y = ln x
x
ovo x u izloiocu ide ispred logaritma...

ln y = x ln x sada diferenciramo ( pazi, na desnoj strani je izvod proizvoda)

y
y`
= x` lnx + (ln x)` x

y
y`
= ln x +
x
1
x skratimo x

y
y`
= ln x + 1 sada sve pomnoimo sa y

y` = y( lnx + 1) ovde zamenimo y sa x
x


y` = x
x
( lnx + 1) je konano reenje!


Primer 2.

Nadji izvod funkcije y = (cosx)
sinxPostupak je isti: logaritmujemo, pa pravilo za log., pa sredjujemo
www.matematiranje.com
Reenje:

y = (cosx)
sinx


ln y = ln (cosx)
sinx
prebacimo sinx ispred logaritma

lny = sinx ln(cosx) sada diferenciramo

y
y`
= (sinx)` ln(cosx) + [ln(cosx)]` sinx Pazi ln(cosx) je izvod sloene funkcije

y
y`
= cos x ln(cosx) +
x cos
1
(cosx)` sinx


y
y`
= cos x ln(cosx) +
x cos
1
(-sinx) sinx prisredimo malo


y
y`
= cos x ln(cosx) -
x
x
cos
sin
2
sve pomnoimo sa y

y` = y [cos x ln(cosx) -
x
x
cos
sin
2
] zamenimo y = (cosx)
sinx


y` = (cosx)
sinx
[cos x ln(cosx) -
x
x
cos
sin
2
] je konano reenje
Primer 3.

Nadji izvod
x
x
x
y
sin
ln

=

Reenje:

x
x
x
y
sin
ln

= logaritmujemo

lny = ln
x
x
x
sin
lnlny = sinx ln

x
x ln
diferenciramo, pazimo jer na desnoj strani je izvod proizvoda a ima i sloena funkcija...

www.matematiranje.com
y
y`
= (sinx)`ln

x
x ln
+ [ln

x
x ln
]` sinxy
y`
= cosx ln

x
x ln
+ )`
ln
(
ln
1
x
x
x
x
sinx pazi

x
x ln
mora kao izvod kolinika


y
y`
= cosx ln

x
x ln
+
x
x
ln
2
) ln
1
(
x
x x
x

sinx


y
y`
= cosx ln

x
x ln
+
x
x
ln

2
) ln 1 (
x
x
sinx skratimo po jedno x i sredimo


y
y`
= cosx ln

x
x ln
+
x x
x
ln
) ln 1 (
sinx sve pomnoimo sa y


y` = y [cosx ln

x
x ln
+
x x
x
ln
) ln 1 (
sinx] zamenimo
x
x
x
y
sin
ln

=


y` =
x
x
x
sin
ln

[cosx ln

x
x ln
+
x x
x
ln
) ln 1 (
sinx] kraj zadatka

IZVOD FUNKCIJE DATE U PARAMETARSKOM OBLIKUAko u funkciji y=f(x) promenljive x i y zavise od parametra t ( x=x(t) i y=y(t) ) , prvi izvod funkcije y=f(x) se


rauna po formuli :

`
`
`
t
t
x
x
y
y =www.matematiranje.com

Primer 1.

Izraunati prvi izvod funkcije zadate u parametarskom obliku: x = 2t t
2
i y = 4t t
3Reenje:

x = 2t t
2
odavde je x`
t
= 2 2t

y = 4t t
3
odavde je y`
t
= 4 3t
2


Sada x`
t
i y`
t
ubacimo u formulu:

`
`
`
t
t
x
x
y
y = =
2
3 4
2 2
t
t

i evo reenja!
Primer 2.

Izraunati prvi izvod funkcije zadate u parametarskom obliku: x = r cost y = r sint


Reenje: ( pazimo jer r je kao konstanta poto radimo po t )

x = r cost x`
t
= - r sin t

y = r sint y`
t
= r cost


`
`
`
t
t
x
x
y
y = =
t r
t r
sin
cos
= skratimo r =
t
t
sin
cos
= - ctg t konano reenjePrimer 3.

Izraunati prvi izvod funkcije: x = cost +t sint i y = sint t cost


Reenje:

x = cost +t sint odavde je x`
t
= - sint + [ t`sint + (sint)`t] = - sint + sint + t cost = t cost

y = sint t cost pa je y`
t
= cost [t` cost + (cost)` t] = cost cost + t sint = t sint


`
`
`
t
t
x
x
y
y = =
t t
t t
cos
sin
=
t
t
cos
sin
= tg t
www.matematiranje.com
IZVOD IMPLICITNO ZADATE FUNKCIJE


Kada je funkcija y = f(x) zadata u implicitnom obliku F(x,y) = 0, njen prvi izvod dobijamo iz relacije:

) , ( y x F
dx
d
= 0


Primer 1.


Izraunati prvi izvod funkcije: x
3
2y y
2
= 0


Reenje:


Obeleimo sa F(x,y) = x
3
2y y
2


ta je ovde tos?

Od lanova sa x-som traimo normalno izvode, a kod onih gde se javlja i y (ipsilon) nadjemo izvod i dodamo

jo y`. Tako da u naem primeru od x
3
izvod je 3x
2
, od y izvod je 1y` a od y
2
je izvod 2yy`. Dakle:


F(x,y) = x
3
2y y
2


) , ( y x F
dx
d
= 3x
2
- 2y` - 2yy` pa sad ovo izjednaimo sa 0

3x
2
- 2y` - 2yy`= 0 odavde sada izrazimo y` i to je to .

3x
2
= 2y` + 2yy`

3x
2
= 2y`(1+y) pa je y`=
) 1 ( 2
3
2
y
x
+
konano reenje


Primer 2.


Izraunati prvi izvod funkcije: x
2
+ xy + y
2
+ 6 = 0

Reenje:

F(x,y) = x
2
+ xy + y
2
+ 6

Pazimo : xy mora kao izvod proizvoda !
www.matematiranje.com
) , ( y x F
dx
d
= 2x + y + xy` + 2yy`

2x + y + xy` + 2yy`= 0 odavde moramo da izrazimo y`

xy` + 2yy` = - 2x y

y`(x + 2y) = -2x y pa je y` =
y x
y x
2
2
+

konano reenje


Primer 3.


Izraunati prvi izvod funkcije: e
xy
= x
3
y
3


Reenje:

Moemo odmah diferencirati , a moemo prvo oformiti funkciju F(x,y), kako vie volite!

Mi emo odmah diferencirati :

e
xy
= x
3
y
3


e
xy
(xy)` = 3x
2
3y
2
y`

e
xy
(y + xy`) = 3x
2
3y
2
y`

e
xy
y + e
xy
xy` = 3x
2
3y
2
y` sada da izrazimo y`

e
xy
xy` + 3y
2
y` = 3x
2
- e
xy
y

y`( e
xy
x + 3y
2
) = 3x
2
- e
xy
y pa je odavde

y` =
2
2
3
3
y x e
y e x
xy
xy
+

konano reenje

Primer 4.


Izraunati prvi izvod funkcije: x
y
y
x
= 0

Ovde je malo tea situacija, jer moramo da logaritmujemo funkciju pa tek onda da traimo izvod.

x
y
= y
x
logaritmujemo

ln x
y
= ln y
x
izloioce prebacimo ispred ln...
www.matematiranje.com
y lnx = x lny sada izvod , ali kao izvod proizvoda!


y`lnx + y
x
1
= lny +
y
1
y`x

y` lnx -
y
x
y` = lny -
x
y


y` (lnx -
y
x
) = lny -
x
y
i izrazimo y`

y` =
y
x
x
x
y
y

ln
ln
konano reenje


IZVOD INVERZNE FUNKCIJE
Neka funkcija f ima prvi izvod razliit od 0 na nekom intervalu i neka je g njena inverzna funkcija . Tada i g

ima izvod i pri tome vai:)) ( `(
1
) `(
x g f
x g =


esto se ova formula zapisuje u obliku :


`
`
1
y
x
x
y = a moe i x`
y
y`
x
= 1


Primer 1.

Ako je y = arcsin x , -1x1,
2 2

y , da nadjemo izvod od y !
Poto je y = arcsin x , tada je x = siny , primenimo
`
`
1
y
x
x
y = i dobijamo:
www.matematiranje.com

(arcsinx)` =
)` (sin
1
y
=
y cos
1
= {sad iskoristimo da je sin
2
y + cos
2
y = 1 to jest cosy = y
2
sin 1 }=

=
y
2
sin 1
1

= { sad vratimo da je siny = x } =


2
1
1
xZnai, dobili smo da je (arcsinx)` =
2
1
1
xPrimer 2.


Ako je y = arctg x i < < x i
2 2

y da nadjemo izvod od y !


Kako je y = arctg x to je inverzna funkcija x = tg y , pa primenimo
`
`
1
y
x
x
y = :

(arctgx)` =
)` (
1
tgy
=
y
2
cos
1
1
= {kako je sin
2
y + cos
2
y = 1}

=
y
y y
2
2 2
cos
cos sin
1
+
=
y
y
y
y
2
2
2
2
cos
cos
cos
sin
1
+
=
y tg
2
1
1
+
a kako je tgy = x

=
2
1
1
x +


Dakle: (arctgx)`=
2
1
1
x +
Primer 3.Ako je y = log
a
x , a>0 , a 1 , x>0 i < < y , da nadjemo izvod.

Inverzna funkcija za y = log
a
x je x = a
y
, pa je po formuli
`
`
1
y
x
x
y = :
www.matematiranje.com
(log
a
x)` =
)` (
1
y
a
= znamo da je izvod od a
y
= a
y
lna =

=
a a
y
ln
1
= i sad samo zamenimo da je x = a
y


=
a xln
1


Dakle : (log
a
x)`=
a xln
1
www.matematiranje.com