Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structură Şcoala cu clasele I-VIII,Nr.

1 Orbeni, Bacău

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare DISCIPLINA : Limba română SUBIECTUL : ,,Fram, ursul polar’’, de Cezar Petrescu CLASA : a III –a

* ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LECŢIA *
MOTIVAŢIA: Noua orientare a învatamântului românesc urmareşte dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prin folosirea metodelor şi tehnicilor activ-participative noi. Lecţia este utilă pentru că îi activează pe elevi şi îi învaţă să gândească critic .Prin parcurgerea etapelor acestei lecţii, elevii vor avea posibilitatea să conştientizeze, să completeze şi sistematizeze diferite moduri de receptare, exprimare , comunicare a unui text literar. Metodele de lucru îi determină pe elevi să coopereze pentru obţinerea succesului echipei şi să găsească cele mai bune soluţii pentru rezolvarea unei probleme. Rezolvând sarcinile de lucru din textul suport, elevilor li se va dezvolta gândirea critică şi calităţile ei astfel îşi vor exprima uşor diversitatea de opinii şi idei în legătură cu personajul principal . OBIECTIVELE : La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie : - să perceapă sensul global al lecturii ; - să desprindă informaţii/idei esenţiale dintr-un text citit ; - să stabilească sensul unor cuvinte raportare la coţinut; - să fie capabil să-şi exprime opinii personale şi să ia decizii . - să formuleze aprecieri critice ; - să argumenteze o părere personală . CONDIŢIILE PREALABILE Elevii trebuie să : - să acţioneze atât individual cât şi în perechi / echipă ; - să se integreze în grupele formate, lucrând şi colaborând cu plăcere ; - să stăpânească metodele moderne propuse în realizarea activităţii ; - să dea dovadă de toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog ; - să manifeste plăcere şi interes pentru textul citit; EVALUAREA -obeservarea sistematică -de conţinut : procesarea informaţiilor primite, prin completarea fişelor -evaluarea curentă a materialelor primite:implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor propuse; argumentarea răspunsurilor date. Elevii vor dovedi că şi-au însuşit noile metode de lucru prin rezolvarea corectă a sarcinilor.

Prof. primar Gabriela Gălăţanu

Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structură Şcoala cu clasele I-VIII,Nr. 1 Orbeni, Bacău . RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: Resurse materiale –textul din manual, fişe, coli pentru scris, markere; Resurse procedurale – metode tradiţionale şi alternative (exerciţiul de scriere liberă, explicaţia ; analiza ; cadranele ; piramida povestirii ;pro şi contra ; cubul ; gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi ; cvintetul ;masa rotundă ;eseul de 5 minute ; jurnalul cu dublă intrare ; reclama, scheletul de recenzie ; ) ; Resurse umane – 13 elevi ; Resurse de timp – 50 minute / parcursul a două ore

*LECŢIA PROPRIU-ZISĂ*
Spargerea gheţii : Elevii vor încercui pe o fişă cuvântul din dreptul figurii care caracterizează starea lui în acel moment.(anexa 1) Vor motiva alegerea !

PRIMA ORĂ
I.

EVOCARE: 5 minute

1),,Masa rotundă’’:-Elevii sunt aşezaţi câte şase, în formă de cerc. Va trece din mână în mână câte o foaie şi un creion, pe care va nota o idee. -Activitate individuală în grup: ,,Notaţi tot ceea ce ştiţi despre circ - Scrieţi tot ce vă trece prin minte în legătură cu acest cuvânt. Scrieţi tot ce ştiţi sau credeţi că ştiţi. Daţi frâu liber imaginaţiei! (anexa 2)

II.

REALIZAREA SENSULUI: 30 minute

-Se anunţă tema nouă.Elevii citesc textul.După citirea şi analizarea textului oral se va trece la completarea unor fişe de lucru; 2),,Cadranele’’-I -ideile textului, -II -sentimentele pe care le-aţi simţit, -III -să stabilească o legătură între conţinutul textului şi experienţa lor de viaţă, -IV- mesajul ce se desprinde din text. (anexa 3) 3),,Cvintetul’’- Scrieţi o poezie formată din cinci versuri având ca subiect,,FRAM’’. (anexa4) -În cvintet să exprimaţi gânduri, sentimente, idei personale asupra subiectului, adică Fram, prin intermediul cuvântului. Cvintetul are următoarea structură: 1. Primul vers conţine un singur cuvânt cheie, de obicei un substantiv (subiectul poeziei) care va fi explicat în versurile următoare. 2. Al doilea vers este format din două cuvinte, de obicei adjective care descriu subiectul poeziei. 3. Al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu care exprimă acţiuni. 4.Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimentele faţă de subiectul abordat. Prof. primar Gabriela Gălăţanu

Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structură Şcoala cu clasele I-VIII,Nr. 1 Orbeni, Bacău 5. Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă esenţa subiectului. 4),,Piramida povestirii’’- Cu aceste cuvinte se obţine piramida.(anexa5) -un cuvânt pentru locul unde se desfaşoară întâmplarea ; -2 cuvinte pentru personajul principal; -3 cuvinte pentru insuşirile lui ; -4 cuvinte pentru faptele lui ; -5 cuvinte pentru analiza ;

III.

REFLECŢIA: 15 minute

-Pentru fixarea cunoştinţelor se va da elevilor o fişă de lucru. Fişa va avea o serie de cerinţe iar prin răspunsul dat, elevii demonstrează înţelegerea şi învăţarea textului. 5) ,,Jurnalul cu dublă intrare’’-Citeşte un fragment din lecţie care ţi-a placut cel mai mult şi transcrie în primul chenar fragmentul citit iar în al doilea chenar încearcă să povesteşti cu, cuvintele tale ce ai înţeles din acest fragment.(anexa 6) -Ultima sarcină de lucru: 6),,Eseul de 5 minute’’ -Cum vă imaginaţi sfârşitul acestei întâmplări? (anexa 7)

*DUPĂ LECŢIE*
EXTENSIA:-tema pentru acasă (anexa 8) şi se vor face aprecierile necesare încurajării elevilor la lecţie.

A DOUA ORĂ
I. EVOCARE: 5 minute 8),,Scierea liberă’’ -Scrieţi înţelesurile cuvântului ,,VII’’; -Formulaţi enunţuri cu înţelesurile găsite;(anexa 9) II. REALIZAREA SENSULUI: 30 minute 9),,Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi’’ (anexa 10) Elevii sunt grupaţi pe cinci echipe . Fiecare grupă va trage un bileţel care va avea un indiciu(un cuvânt), care va sugera ce fragment are de povestit: VÂNARE, NUME, CIRC, AMINTIRI, TÂNJEALĂ. Timp de lucru 10 minute, activitate individuală/echipe. După expirarea timpului, fiecare elev din echipă va citi rezumatul. Se vor stabili cele mai bune rezumate iar elevii işi vor nota rezumatele cele mai bune la toate fragmentele.. Astfel va rezulta rezumatul final al fragmentului din manual 10),,Cubul’’ (anexa11) 1. DESCRIE ce îşi aminteşte Fram despre locurile natale; 2. COMPARĂ lumea din care vine Fram cu lumea circului; 3. ASOCIAZĂ însuşirile din text pentru urmatoarele substantive: făptură, apă;

Prof. primar Gabriela Gălăţanu

Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structură Şcoala cu clasele I-VIII,Nr. 1 Orbeni, Bacău
4. ANALIZEAZĂ următoarele cuvinte: urs, mare, el, şapte; 5.APLICĂ în enunţuri următoarele cuvinte: desprins/ deprins; 6. ARGUMENTEAZĂ dacă e bine ca Fram să rămână în lumea circului sau nu; De ce DA / De ce NU.

11),,Dezbaterea PRO şi CONTRA’’ (anexa12) -,,Fram să rămână la circ (PRO)/ Fram să nu rămână la circ (CONTRA) Elevii sunt grupaţi în două echipe: unii PRO (afirmaţii) , alţii CONTRA (negaţii). Va câştiga echipa în care fiecare elev va da câte o replică fără timp de gândire. La final, se vor completa cele mai frumoase cinci replici.

III.

REFLECŢIA: 15 minute

-Pentru fixarea cunoştinţelor se va da elevilor o fişă de lucru. Fişa va avea o serie de cerinţe iar prin răspunsul dat, elevii demonstrează înţelegerea şi învăţarea textului. 12),,Scheletul de recenzie’’ -Să scrie într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text; Să scrie într-o impresie ce conţine textul; Să scrie într-un cuvânt ce conţine textul; Să precizeze culoarea pe care o asociază cu conţinutul; Să noteze cel mai important aspect (idee, gând, imagine); Să realizeze un desen care să surprindă esenţialul. (anexa13) Ultima sarcină de lucru: 13),,Reclama’’ Elevii grupaţi în perechi vor avea de realizat un afiş cu cele mai atractive sloganuri despre Fram şi circul Struţki, astfel încât să atragă cât mai mulţi spectatori. (anexa14)

*DUPĂ LECŢIE*
EXTENSIA:-tema pentru acasă (anexa 15) şi se vor face aprecierile necesare încurajării elevilor la lecţie.

Reflecţiile mele asupra activităţii
Concluzii: Utilizarea acestor metode în lecţiile de limba şi literatura română antrenează elevii într-o continuă participare şi colaborare, creşte motivarea pentru citirea unui text atunci când li se solicită să descopere fapte, să aducă argumente pro şi contra. În egală măsură se solicită şi scrisul şi comunicarea. Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi şi sunt eliminate motivele de stres, iar emoţiile se atenuează. Tehnicile de învăţare activă fac lecţiile mai interesante, mai atractive, ajută elevii să realizeze judecăţi fundamentate, îi sprijină în înţelegerea conţinuturilor.

PUNCTE TARI
-s-au utilizat metode active care le-au oferit elevilor iniţiativa, creativitate; -s-a ţinut seama de ritmurile de învăţare ale elevilor; -comunicarea invăţător-elev a fost eficientă; -s-a aplicat o evaluare formativă pe baza fişelor de evaluare; -au fost antrenaţi toţi elevii în activitate; -au colaborat unii cu alţii şi s-au ajutat pentru a inţelege

PUNCTE SLABE -numarul mic de elevi;
-uneori folosirea unor metode ia mult timp din oră; -cerinţă mare de hartii; -folosirea lor este condiţionată şi de nivelul clasei şi interesul elevilor;

Prof. primar Gabriela Gălăţanu

Şcoala cu clasele I-IV, Nr. 3 Scurta-structură Şcoala cu clasele I-VIII,Nr. 1 Orbeni, Bacău fiecare fragment al textului; -activitatea a fost dinamică, stimulând elevii la descoperirea de noi soluţii cerintelor formulate; - responsabilizează fiecare membru al grupului pentru a fi răspunzător de propria contribuţie la îndeplinirea scopului propus. - dezvoltă deprinderi interpersonale în cadrul grupului şi al clasei.

Prof. primar Gabriela Gălăţanu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful