You are on page 1of 147
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERG URUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN KHAS ( MASALAH PEMBELAJARAN)

PKU 3102

PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERG URUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA

Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN
KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Guru

Panduan Pelajar

Pengenalan

Tajuk Pembelajaran

Tajuk 1

Komunikasi, Bahasa dan Pertuturan

 • 1.0 Sinopsis

 • 1.1 Hasil Pembelajaran

 • 1.2 Kerangka tajuk

 • 1.3 Pengenalan

  • 1.4 Konsep dan definisi

MUKA SURAT
MUKA SURAT

I

ii

v

vii

1

 • 1.5 Hubungkait antara komunikasi, bahasa dan pertuturan

 • 1.6 Peranan dalam kehidupan

Tajuk 2 Komponen-komponen Dalam Bahasa

 • 2.0 Sinopsis

 • 2.1 Hasil Pembelajaran

 • 2.2 Kerangka Tajuk

 • 2.3 Pengenalan

16

 • 2.4 Model Bahasa : Komponen bentuk (form), kandungan (content), penggunaan (use)

  • - Fonologi, morfologi dan sintaksis

  • - Semantik

  • - Pragmatik

 • 2.5 Asas pemerolehan bahasa

  • - Fisiologi

   • - Psiko-sosial

   • - Kognitif

 • 2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa

  • - Kebolehan kognitif

  • - Faktor persekitaran

  • - Faktor genetik

 • iii

  Tajuk 3 Teori-teori Perkembangan

  30

  • 3.0 Sinopsis

  • 3.1 Hasil Pembelajaran

  • 3.2 Kerangka Tajuk

  • 3.3 Pengenalan

  • 3.4 Teori-teori Perkembangan Bahasa

   • 3.4.1 Teori Behavioris

    • - Elemen-elemen penting

    • - Kelebihan dan kekurangan teori

    • - Implikasi dalam intervensi bahasa

 • 3.4.2 Teori Psiko-linguistik

  • - Elemen-elemen penting

  • - Kelebihan dan kekurangan teori

  • - Implikasi dalam intervensi bahasa

  • 3.4.3 Teori Semantik-kognitif dan Teori pragmatic- interactionist

   • - Elemen-elemen penting

   • - Kelebihan dan kekurangan teori

   • - Implikasi dalam intervensi bahasa

  Tajuk 4 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled)

  • 4.0 Sinopsis

  • 4.1 Hasil Pembelajaran

  • 4.2 Kerangka Tajuk

  • 4.3 Pengenalan

  40

  • 4.4 Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran

   • - Aspek psiko-motor

   • - Aspek kognitif

   • - Aspek afektif

 • 4.5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran

  • - Bentuk bahasa

  • - Kandungan bahasa

  • - Penggunaan bahasa

 • 4.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa

  • - Kaedah penilaian bahasa

  • - Strategi / teknik intervensi yang spesifik

 • 4.7 Keberkesanan komunikasi

 • iv

  Tajuk 5 Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal

  51

  • 5.0 Sinopsis

  • 5.1 Hasil Pembelajaran

  • 5.2 Kerangka Tajuk

  • 5.3 Pengenalan

  • 5.4 Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal

   • - Aspek psiko-motor

   • - Aspek kognitif

   • - Aspek afektif

 • 5.5 Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal

  • - Bentuk Bahasa

  • - Kandungan Bahasa

  • - Penggunaan Bahasa

 • 5.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa

  • - Kaedah penilaian bahasa

  • - Strategi / teknik intervensi yang spesifik

 • -5.7 Keberkesanan komunikasi

  Tajuk 6 Bahasa Kanak-kanak Autisme

  66

  • 6.0 Sinopsis

  • 6.1 Hasil Pembelajaran

  • 6.2 Kerangka Tajuk

  • 6.3 Pengenalan

  • 6.4 Ciri-ciri kanak-kanak autisme

  • - Aspek psiko-motor

  • - Aspek kognitif

  • - Aspek afektif

  • 6.5 Masalah bahasa kanak-kanak autisme

  • - Bentuk bahasa

  • - Kandungan bahasa

  • - Penggunaan bahasa

  • 6.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa

  • - Kaedah penilaian bahasa

  • - Strategi / teknik intervensi yang spesifik

  • 6.7 Keberkesanan komunikasi

  Tajuk 7 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori

  86

  • 7.0 Sinopsis

  • 7.1 Hasil Pembelajaran

  • 7.2 Kerangka Tajuk

  v

  7.3

  Pengenalan

  • 7.4 Ciri-ciri kanak-kanak Bermasalah Sensori

  -

  Aspek psiko-motor

  -

  Aspek kognitif

  -

  Aspek afektif

  • 7.5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Sensori

  -

  Bentuk bahasa

  -

  Kandungan bahasa

  -

  Penggunaan bahasa

  • 7.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa

  -

  Kaedah penilaian bahasa

  -

  Strategi / teknik intervensi yang spesifik

  • 7.7 Keberkesanan komunikasi

   

  Tajuk 8 Bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku

  101

  • 8.0 Sinopsis

   
  • 8.1 Hasil Pembelajaran

  • 8.2 Kerangka Tajuk

  • 8.3 Pengenalan

  • 8.4 Ciri-ciri kanak-kanak Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku

  -

  Aspek psiko-motor

  -

  Aspek kognitif

  -

  Aspek afektif

  • 8.5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Emosi dan

   

  Tingkah Laku

  -

  Bentuk bahasa

  -

  Kandungan bahasa

  -

  Penggunaan bahasa

  • 8.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa

  -

  Kaedah penilaian bahasa

  -

  Strategi / teknik intervensi yang spesifik

  • 8.7 Keberkesanan komunikasi

   
  • 9.0 Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa

  113

  • 9.0 Sinopsis

  • 9.1 Hasil Pembelajaran

  • 9.2 Kerangka Tajuk

  vi

  9.3

  Pengenalan

  • 9.4 Pentaksiran bahasa

   • - Matlamat penilaian

   • - Kaedah-kaedah penaksiran formal dan bukan formal

   • - Perkara-perkara yang mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran

 • 9.5 Pemilihan sasaran intervensi

  • - Pendekatan developmental atau client- specific

  • - Sumbangan terhadap peningkatan kemahiran komunikasi harian

 • 9.6 Strategi-strategi peningkatan bahasa

  • - Pendekatan structured dan naturalistic

  • - Teknik-teknik pengajaran

  • - Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran bahasa

 • Tajuk 10 Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication - AAC)

  • 10.0 Sinopsis

  • 10.1 Hasil Pembelajaran

  • 10.2 Kerangka Tajuk

  • 10.3 Augmentatif dan Alternatif

   • - Definisi dan konsep

   • - Matlamat menggunakan AAC

  121

  • - Kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC

  • 10.4 Jenis AAC

   • - Non-Aided AAC

   • - Aided AAC

   • - Structural

   • - Kelebihan dan kekurangan antara jenis AAC

 • 10.5 Faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC

  • - Mudah-alih

  • - Mudah-guna

  • - Kebolehan kanak-kanak

 • Rujukan

  129

  Panel Penulis Modul

  130

  Ikon Modul

  132

  Struktur Pelaksanaan

  vii

  PANDUAN PELAJAR

  PENGENALAN

  Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

  PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI

  Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

  SASARAN KURSUS

  Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG).

  JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

  Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1:

  vi

  Aktiviti-aktiviti Pembelajaran

   

  Agihan Jam pembelajaran Mengikut Kredit Kursus

   

  3 Kredit

  2 Kredit

  1 Kredit

   

  Tanpa

  Ada

  Tanpa

  Ada

  Tanpa

  Ada

  Amali

  Amali

  Amali

  Amali

  Amali

  Amali

  (3+0)

  (2+1)

  (2+0)

  (1+1)

  (1+0)

  (0+1)

  (1+2)

  (0+2)

  (0+3)

  Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali

  70

  60

  70

  62

  70

  65

  Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali)

  10

  10

  5

   
  • 5 5

  5

   

  Latihan Amali*

  -

  10

  -

   
  • 8 5

  -

   

  Perbincangan Atas Talian

  Kerja Kursus

  20

  20

  20

  20

  15

  15

  Ulangkaji

  10

  10

  10

  10

  5

  5

  Amali/Peperiksaan

  Jumlah Jam Pembelajaran

  120

  80

  40

  * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

  SUSUNAN TAJUK MODUL

  Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

  IKON

  Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.

  vii

  PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

  Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

  Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan

  Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

  • 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

  • 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.

  • 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda.

  4.

  Semak

  dan

  ulangkaji

  pembacaan anda.

  pembacaan

  anda. Ambil masa untuk memahami

  • 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima.

  • 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan- bahan yang bermakna.

  • 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.

  viii

  PENGENALAN

  Modul ini mengandungi sepuluh tajuk yang terdapat dalam profoma Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Kod : PKU 3102). Topik-topik dalam modul disediakan bersertakan kemudahan mengakses bahan-bahan yang berkaitan dalam menjalankan pembelajaran kendiri.

  Tajuk pertama dalam modul ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi, bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut. Komponen- komponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan. Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi / bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan. Tajuk kedua memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa, iaitu fonologi, sintaksis, morfologi, semantik dan pragmatik. Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi, psiko- sosial dan kognitif dibincangkan. Topik ketiga menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan bahasa dan dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan. Manakala tajuk keempat pula memberi pengetahuan tentang bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dihuraikan dalam topik kelima, manakala bahasa kanak-kanak autisme dalam topik keenam dan bahasa kanak-kanak bermasalah sensori dalam topik ketujuh. Topik kelapan berkaitan bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku manakala dalam topik kesembilan membincangkan mengenai kepentingan dan peranan pentaksiran dalam proses peningkatan kemahiran bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. Pelbagai jenis pentaksiran bahasa serta perkara- perkara yang perlu diambil berat dalam pelaksanaan pentaksiran turut dibincang. Fokus diberi terhadap bagaimana melaksanakan kaedah pentaksiran language sampling dan cara menganalisis maklumat yang diperoleh. Topik terakhir adalah berkaitan komukasi augmentatif dan alternatif (AAC).

  Selepas membaca setiap tajuk, terdapat aktiviti/tugasan untuk tujuan mengukuhkan kefahaman disediakan. Anda boleh menggunakan buku-buku rujukan dan laman-laman web yang dicadangkan, atau mana-mana bahan sumber yang difikirkan sesuai bagi menyelesaikan aktiviti tersebut. Selain itu, latihan pengkayaan juga disediakan pada akhir modul untuk memantapkan proses pembelajaran.

  AGIHAN TAJUK

  AGIHAN TAJUK

  Kod & Nama Kursus:

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Kandungan modul ini dibahagi kepada 10 tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul.

  INTERAKSI

  TAJUK/TOPIK

  JUMLAH JAM

  MENGIKUT

  PRO FORMA

  KURSUS

   

  Tajuk 1 : Komunikasi, Bahasa dan Pertuturan

  6

  1

  Tajuk 2 : Komponen-komponen Dalam Bahasa

  3

   

  Tajuk 3 : Teori-teori Perkembangan Bahasa

  3

  2

  Tajuk 4 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled)

  3

   

  Tajuk 5 : Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal

  3

  3

  Tajuk 6 : Bahasa Kanak-kanak Autisme

  3

  4

  Tajuk 7 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori

  3

  Tajuk 8 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku

  3

   

  Tajuk 9 : Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa

  15

  5

  Tajuk 10: Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication - AAC)

  3

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  TAJUK 1

  KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN

  • 1.0 SINOPSIS

  Tajuk ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi, bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut. Komponen-komponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan. Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi dan bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan.

  • 1.1 HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir tajuk ini, anda dapat:

  • 1. Menjelaskan hubungkait antara komunikasi, bahasa dan pertuturan.

  • 2. Menghuraikan komponen-komponen penting dalam proses komunikasi.

  Membeza

  • 3. antara

  aspek

  segmental

  dan

  aspek

  non-segmental

  dalam

  pertuturan.

  1

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 1.2 KERANGKA TAJUK-

  KOMUNIKASI Aspek Para-Linguistik Aspek Linguistik Aspek Bukan Linguistik Bahasa Tingkah Pic Laku Intonasi Pragmatik Suara Ritma
  KOMUNIKASI
  Aspek Para-Linguistik
  Aspek Linguistik
  Aspek Bukan Linguistik
  Bahasa
  Tingkah
  Pic
  Laku
  Intonasi
  Pragmatik
  Suara
  Ritma
  Pertuturan
  Kadar

  KANDUNGAN ISI

  • 1.5 Hubungkait antara komunikasi, bahasa dan pertuturan

  Komunikasi, bahasa dan pertuturan merupakan istilah-istilah yang biasa diguna dalam kalangan orang ramai dalam kehidupan harian. Bolehkah anda menjelaskan dengan tepatnya konsep ketiga-tiga istilah tersebut serta membeza antaranya ?

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 1.2 KERANGKA TAJUK- KOMUNIKASI Aspek Para-Linguistik Aspek Linguistik Aspek

  Perbincangan

  Cuba jawab soalan-soalan berikut :

  Bolehkah komunikasi berlaku tanpa bahasa ?

  Bolehkah seseorang memperolehi bahasa tanpa pertuturan ?

  Bolehkah pertuturan berlaku tanpa bahasa ?

  Adakah haiwan mempunyai bahasa ?

  2

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Jawapan anda terhadap soalan-soalan di atas akan menunjukkan tahap kefahaman anda mengenai konsep komunikasi, bahasa dan pertuturan.

  1.1 Komunikasi

  Komunikasi merupakan satu proses pemindahan pengetahuan / maklumat dan

  pendapat, keperluan dan hajat (Owens, 2001). Ia memerlukan sekurang-

  kurangnya dua pihak dan biasanya berlaku melalui bahasa. Komunikasi boleh juga berlaku tanpa bahasa. Bolehkah anda fikir beberapa kaedah komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan bahasa ? Semua bentuk komunikasi melibatkan empat elemen berikut :

  (i)

  Penghantar mesej

  (ii)

  Penerima mesej

  (iii)

  Satu hajat untuk berkomunikasi yang dikongsikan

  (iv)

  Satu kaedah berkomunikasi yang dikongsikan

  Jika keempat-empat elemen wujud, komunikasi akan berlaku ( rujuk Rajah 1.1).

   

  Dikongsi

   

  Penghantar

  Hajat

  Penerima

  Kaedah

  Rajah 1.1 : Komunikasi yang berjaya

  Jika keempat-empat elemen wujud, komunikasi akan berlaku . (Rujuk Rajah 1.1).

  Penghantar

  Dikongsi Hajat Kaedah
  Dikongsi
  Hajat
  Kaedah

  Penerima

  Rajah 1.1 : Komunikasi yang berjaya

  3

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Apabila satu atau lebih elemen tidak wujud, maka berlaku gangguan dalam komunikasi. Rajah 1.2 menggambarkan apa yang mungkin berlaku jika anda berjumpa dengan seorang dari negara asing. Anda masing-masing ingin berkomunikasi, tetapi jika tiada perkongsian bahasa, komunikasi akan terganggu. Walau bagaimanapun, jika kedua-dua pihak sudi menggunakan gestur tangan dan mimik muka, komunikasi masih boleh berlaku, tetapi tidak begitu lancar dan maklumat yang boleh dikongsikan mungkin terhad.

  Penghantar

  Dikongsi Hajat
  Dikongsi
  Hajat

  Penerima

  Rajah 1.2 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian kaedah komunikasi

  Dalam senario lain, jika anda selaku guru bertanya kepada seorang murid yang duduk di sebelah tingkap bilik darjah, “Bolehkah kamu buka tingkap?” dan murid menjawab, “Boleh”, tetapi tidak bangun, masalah komunikasi telah berlaku disebabkan oleh tiada perkongsian hajat (Rujuk Rajah1.3). Anda hendak minta murid membuka tingkap, tetapi pada persepsi murid, anda sedang bertanya mengenai keupayaannya membuka tingkap.

  Penghantar

  Dikongsi Kaedah
  Dikongsi
  Kaedah

  Penerima

  Rajah 1.3 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian hajat

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Apabila satu atau lebih elemen tidak wujud, maka berlaku

  Perbincangan

  Setelah membaca setakat ini, bolehkah anda menjawab soalan yang ditanya pada awal tajuk ini. Bolehkah komunikasi berlaku tanpa pertuturan atau bahasa ?

  4

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Komunikasi boleh dianalisis mengikut tiga komponen berikut :

  Linguistik : melibatkan bahasa

  Para-linguistik : intonasi, pic, stres, ritma, suara, kadar – iaitu ciri yang berkaitan bagaimana komponen linguistik dihasilkan.

  Bukan linguistik: tingkah laku pragmatik (kontak mata, turn taking, body language,mimik muka, gestur tangan, penggunaan ruang, dan lain-lain), yang tiada kaitan dengan komponen linguistik.

  1.2 Bahasa

  Bahasa merupakan satu sistem simbol yang ditetapkan oleh peraturan- peraturan tertentu untuk berkomunikasi maksud. Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri berikut :

  Ia melibatkan komunikasi – perkongsian pemikiran, pendapat dan makna Ia terdiri daripada satu kod yang dikongsi – walaupun bukan semua orang mengetahui Bahasa Isyarat, orang yang mengetahuinya boleh berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Ia terdiri daripada simbol-simbol arbitrari – kita yang menetapkan simbol yang diguna untuk mewakili sesuatu perkara atau benda. Tiada sebab mengapa kita tidak boleh guna perkataan seperti ’bubu’ untuk mewakili pokok jika itulah yang dipersetujui oleh ahli-ahli dalam sesuatu komuniti. Ia adalah generatif – jika terdapat satu set perkataan dan peraturan- peraturan yang ditetapkan, penutur boleh menjanakan bilangan ayat- ayat tanpa batasan.

  Ia adalah kreatif – perkataan-perkataan baru sentiasa dibina dari masa ke semasa sementara perkataan yang sudah ada mungkin hilang atau maksudnya telah berubah. Bolehkah anda fikirkan tentang perkataan- perkataan baru yang telah masuk sistem Bahasa Melayu atau Bahasa

  5

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Inggeris dalam masa lima tahun ini atau perkataan-perkataan yang telah hilang atau berubah maksudnya baru-baru ini.

  1.3 Pertuturan

  Pertuturan boleh didefinisi sebagai tingk ah laku untuk menghasilkan satu kod

  bahasa dengan membentuk pola-pola bunyi yang sesuai. Ia memerlukan kefungsian saraf dan otot yang sempurna. Pertuturan boleh dibahagi kepada dua komponen – iaitu komponen segmental (artikulasi) dan komponen bukan segmental (suprasegmental / prosody). Artikulasi melibatkan penghasilan bunyi pertuturan yang melibatkan pergerakan otot-otot tertentu (spt. bibir, lidah, lelangit) yang juga dikenali sebagai articulators. Pergerakan articulators adalah dikawal oleh sistem saraf pusat, terutamanya bahagian otak yang bertanggung jawab atas koordinasi sistem pergerakan otot. Artikulasi yang baik akan menghasilkan bunyi-bunyi pertuturan yang tepat dan jelas. Jenis masalah pertuturan yang kerap dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas ialah masalah artikulasi kerana ia merupakan satu proses yang kompleks – ia memerlukan sistem persepsi dan produksi yang sempurna. Sila rujuk Rajah 1.4 untuk kefahaman lanjut mengenai komponen-komponen penting dalam produksi pertuturan.

  PERTUTURAN KOMPONEN SEGMENTAL KOMPONEN BUKAN SEGMENTAL (PROSODI)
  PERTUTURAN
  KOMPONEN
  SEGMENTAL
  KOMPONEN BUKAN
  SEGMENTAL
  (PROSODI)

  Fonologi (terdiri daripada kompenan Fonetik & Bahasa)

  Mempunyai kesan terhadap

  makna seperti unsur berikut :

  • - Stres ( penekanan )

  • - Intonasi

  • - Kelancaran

  6

  • - Kualiti suara

  • - Kelajuan/ Kadar

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Rajah 1.4 : Komponen-komponen Pertuturan

  Bahagian badan manusia yang terlibat dalam produksi pertuturan adalah ditunjukkan dalam Rajah 1.5 di bawah.

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Rajah 1.4 : Komponen-komponen Pertuturan Bahagian badan manusia yang

  Rajah 1.5 : Organ-organ Vokal dalam Manusia

  • 1.4 Masalah Komunikasi dan Bahasa

  Pernahkah anda berjumpa dengan individu yang bermasalah komunikasi atau

  bahasa? Apakah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh individu tersebut?

  7

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  1.4.1 Masalah Komunikasi

  Mengikut Charles Van Riper (1905-1994), seorang pelopor terkenal dalam bidang perkembangan terapi pertuturan, masalah komunikasi merupakan satu penyimpangan daripada pendengaran, pertuturan atau bahasa normal yang mengganggu komunikasi atau yang menarik tumpuan negatif terhadap individu yang mengalaminya, atau menyebabkan individu tersebut menjadi segan atau merasa diri kurang upaya. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat banyak jenis dan bentuk masalah komunikasi yang membawa kesan yang serius kepada individu yang mengalaminya. Masalah komunikasi boleh dikategorikan seperti dalam Rajah 1.6 berikut :

  Masalah Komunikasi Masalah Masalah Masalah Pendengaran Pertuturan Bahasa Jenis : Jenis : Jenis : -Kehilangan Konduktif
  Masalah Komunikasi
  Masalah
  Masalah
  Masalah
  Pendengaran
  Pertuturan
  Bahasa
  Jenis :
  Jenis :
  Jenis :
  -Kehilangan Konduktif
  -Kehilangan Sensori-neural
  -Kehilangan berpunca drp.
  saraf pusat / saraf auditori
  -Masalah suara
  -Masalah artikulasi
  -Masalah kelancaran
  -Masalah Bhs secara
  spesifik
  ( fonologi, moforlogi,
  semantik, sintaksis,
  pragmatik )
  - Afasia dsb

  Rajah1.6 : Jenis dan Kategori Masalah Komunikasi

  8

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Berapa kerapnya berlaku masalah komunikasi? Berdasarkan kajian-kajian yang ditelah dijalankan, data-data berikut diperolehi :

  Lebih kurang 5% kanak-kanak yang masuk sekolah mempunyai

  masalah komunikasi 1 dlm 1000 kanak-kanak bermasalah komunikasi mempunyai masalah

  bahasa yang serius Lebih kurang 23% kanak-kanak khas bermasalah dalam komunikasi

  Kekerapan masalah komunikasi dari segi jantina - 2 lelaki :

  1perempuan

  50-80% masalah komunikasi merupakan masalah artikulasi

  • 1.4.2 Masalah Bahasa (Language Disorders)

  Mengikut the American Speech and Hearing Association (1993), masalah bahasa merupakan masalah dalam kefahaman dan / atau penggunaan sistem simbol bahasa (spt. lisan, penulisan, dll.). Ia mungkin melibatkan (a) bentuk bahasa, (b) kandungan bahasa, dan/atau (c) fungsi bahasa dalam komunikasi dalam apa jua kombinasi.

  • 1.4.3 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Bahasa dan Komunikasi

  Kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi merupakan satu kumpulan yang heterogeneous. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang seragam dan tahap masalah yang dialami boleh terdiri darip ada ringan sehingga amat teruk. Walau bagaimanapun, masalah bahasa dan komunikasi yang dihadapi membawa impak yang ketara dan serius dalam pelbagai aspek perkembangan dan pencapaian akademik. Kesan masalah bahasa dan komunikasi boleh dirumuskan seperti berikut :

  Prestasi Akademik - Kurang menyumbang dalam perbincangan

  9

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • - Sukar mengorganisasi idea-idea

  • - Sukar mendiskriminasi antara bunyi-bunyi pertuturan

  - Bermasalah menghasilkan bunyi pertuturan - Gagal mengikut arahan

  • - Sukar mencari perkataan yang tepat

  Interaksi Sosial - tidak suka berinteraksi dgn. kanak-kanak lain

  • - biasa disingkir oleh kanak-kanak lain

  • - bermasalah menguruskan perbualan

  • - bermasalah memahami / mengikut peraturan-peraturan permainan

  Kefungsian Kognitif

  • - bermasalah dalam mengorganisasi maklumat untuk diingat

  • - Memberi respons yang lambat

  • - Kurang tumpuan

  Tingkah Laku

  • - kerap menunjukkan tantrum

  • - kerap bergaduh

  • - berlawan dengan rakan sebaya

  • - menarik diri daripada interaksi

  1.4.4 Punca masalah bahasa / pertuturan

  Antara kanak-kanak berkeperluan khas, kategori masalah yang kerap sekali dijumpai ialah masalah pembelajaran secara spesifik ( specific learning disabilities) seperti disleksia yang memberi kesan terhadap salah satu aspek pembelajaran. Masalah komunikasi berada pada kedudukan kedua dari segi kekerapan berlakunya. Tahukah anda apak ah pasangan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai bersama (dual disabilities)? Jawapannya ialah masalah bahasa/komunikasi bersama masalah kerencatan akal. Memandang kekerapan

  10

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  berlaku masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak, kita harus meninjau beberapa punca sebab yang boleh mengakibatkan kewujudan masalah tersebut. Walaupun sebahagian besar masalah bahasa dan komunikasi tidak diketahui puncanya, kita boleh mengkateorikan punca sebab seperti berikut :

  Faktor Genetik / Sejarah keluarga

  • - kes-kes lebih kerap berlaku dalam keluarga-keluarga tertentu

  • - risiko lebih tinggi dalam kalangan lelaki

  • - ada perhubungan antara ketidaksempurnaan bilangan kromosom dengan beberapa kumpulan masalah bahasa/komunikasi tertentu (contoh: trisomi 21)

  Faktor neurologi

  • - ketidaksempurnaan dalam perkembangan sistem saraf,

  terutamanya pada bahagian otak tertentu yang bertanggung jawab

  terhadap pemprosesan bahasa

  • - kecederaan pada bahagian otak tertentu. Didapati kesan

  kecederaan

  yang berlaku semasa peringkat bayi biasanya tidak begitu teruk berbanding dengan jika ia berlaku pada peringkat dewasa. Adakah ini merupakan satu bukti untuk plastisiti otak di peringkat bayi ?

  Faktor perinatal (semasa kelahiran)

  • - lebih komplikasi semasa kelahiran, lebih tinggi risiko kanak-kanak untuk

  mengalami masalah perkembangan bahasa (contoh : masa kelahiran yang panjang boleh mengakibatkan kekurangan oksigen kepada sel-sel di otak menyebabkan masalah anoxia)

  Kehilangan pendengaran

  • - kehilangan jenis sensori-neural akibat kerosakan pada telinga dalam

  pada peringkat pralingual, iaitu sebelum kanak-kanak memperolehi bahasa (di bawah 2 atau 3 tahun)

  11

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  - kehilangan jenis konduktif akibat kerosakan pada telinga luar atau/dan tengah (contoh: infeksi otitis media yang kronik) jika tiada rawatan secara medikal atau surgikal

  Kerencatan kognitif / mental - terdapat hubungan yang rapat antara perkembangan bahasa dan kognisi (cognition ), maka tidak hairanlah bahawa kerencatan mental dan masalah bahasa merupakan dual disability yang kerap sekali berlaku dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

  Faktor persekitaran / sosial - kemiskinan boleh mengakibatkan risiko biologikal yang mungkin menjejaskan pembinaan organ-organ penting seperti otak dan telinga. - faktor ini boleh berinteraksi dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan kesan yang negatif terhadap pelbagai aspek perkembangan seperti fizikal, emosi dan kognitif.

  Rumusan

  Terdapat hubungkait yang rapat antara proses komunikasi, bahasa dan pertuturan. Bahasa dan pertuturan merupakan alat untuk berkomunikasi. Dalam kalangan manusia, tidak boleh dinafikan bahawa pertuturan merupakan saluran yang efektif dan cekap sekali untuk berkomunikasi. Walau bagaimanapun, komunikasi dan bahasa boleh wujud tanpa pertuturan seperti ditunjukkan oleh individu-individu bermasalah pendengaran yang berupaya berkomunikasi dengan begitu lancar dan mesra melalui bahasa isyarat. Rajah 1.7 di bawah merumuskan hubungkait antara ketiga-tiga komponen tersebut.

  12

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Komunikasi Bahasa Pertuturan Pertuturan
  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI
  Komunikasi
  Bahasa
  Pertuturan
  Pertuturan

  Rajah 1.7 : Hubung kait antara komunikasi, bahasa dan pertuturan

  Punca sebab berlaku masalah komunikasi dan bahasa dalam kalangan kanak- kanak mungkin sukar dikenal pasti. Walaupun kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi berkongsi banyak ciri yang serupa, mereka merupakan satu golongan yang sangat heterogeneous (tidak seragam). Justeru jika anda ingin membantu kanak-kanak tersebut meningkatkan tahap kemahiran komunikasi dan bahasa, anda perlu mempunyai terlebih dahulu pengetahuan dan kefahaman mengenai bagaimana perkembangan bahasa berlaku dalam kalangan kanak-kanak kecil. Aspek ini akan dibincang secara terperinci dalam Tajuk 2 modul ini.

  13

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • Latihan

  Dalam sosialisasi, anda akan mendapat banyak peluang untuk membuat pemerhatian mengenai komunikasi non-verbal yang digunakan. Senaraikan jenis komunikasi non- verbal yang berlaku serta kekerapan setiap jenis untuk perbincangan dalam kelas. Bincangkan peranan komunikasi non-verbal dalam kehidupan harian.

  • Tutorial

  Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan. Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal jawab. Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis, analisis dan penilaian ). Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan satu salinan pembentangan kepada pensyarah dan setiap kumpulan.

  • 1. Bincangkan peranan komunikasi dan bahasa dalam pencapaian akademik. Bagaimanakah masalah komunikasi dan bahasa boleh menjejaskan prestasi akademik di sekolah?

  • 2. Jelaskan kepentingan pertuturan sebagai satu alat komunikasi dan huraikan jenis masalah pertuturan yang dihadapi dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

  14

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI RUJUKAN Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language

  RUJUKAN

  Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities.

  Boston:

  Allyn & Bacon.

  Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub.

  Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5 th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.

  Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.) Boston : Allyn & Bacon.

  15

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  TAJUK 10

  KOMUNIKASI AUGMENTATIF DAN ALTERNATIF (AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION –AAC)

  • 10.0 Sinopsis

  Tajuk ini menghuraikan tentang definisi dan konsep AAC, matlamat dan kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC. Bab ini juga menjelaskan jenis-jenis AAC dan faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC.

  • 10.1 Hasil Pembelajaran

  Hasil Pembelajaran

  Hasil Pembelajaran

  Pada akhir tajuk ini, anda dapat:

  • 1. Mendefinisikan komunikasi augmentatif dan alternatif

  • 2. Menghuraikan jenis-jenis komunikasi augmentatif dan alternatif

  • 3. Menjelaskan faktor-faktor dalam pemilihan jenis komunikasi augmentatif dan alternatif.

  121

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 10.2 KERANGKA TAJUK

  Komunikasi Augmentatif dan Alternatif ( AAC ) Definisi dan Konsep Jenis-Jenis AAC Faktor-faktor Pemilihan Jenis AAC
  Komunikasi Augmentatif dan Alternatif
  ( AAC )
  Definisi dan Konsep
  Jenis-Jenis AAC
  Faktor-faktor
  Pemilihan Jenis AAC
  - Matlamat
  menggunakan AAC
  -
  Non-aided AAC
  -
  Aided AAC
  -
  Mudah-alih
  - Kanak-kanak khas
  yang memerlukan
  AAC
  -
  Mudah-guna
  -
  Struktural
  -
  Kebolehan kanak-
  kanak
  -
  Kelebihan dan
  kekurangan antara jenis
  AAC

  122

  PENGENAL AN KEPAD A MASALA H BAHASA

  PK U3102 DAN KOMU NIKASI

  jelas . Kekadan g melaksan akan pros edur komu nikasi alter natif memb erikan kes an
  jelas . Kekadan g melaksan akan pros edur komu nikasi alter natif memb erikan kes an yang ba ik
  kompenan
  pengguna an peralat an
  adalah tid ak
  pendekat an
  iaitu tekn ik
  1990). Gu ru
  simbol d an
  ni
  Term a Komuni kasi Augme ntatif meru juk kepad a kaedah d an peralat an yang m enghasilka n /
  Locke, R eiche elt.
  sedia ada yang dimil iki oleh kan ak-kanak.
  Man akala Kom unikasi Alt ernatif pula merujuk k epada tek nik yang m enggantika n kemahir an
  baha sa percak apan ( McC ormick & S hane, 199 0).
  komunika si Augme ntatif dan
  maka pe ndekatan
  Ma nakala
  d alam
  aug mentative t elah menja di asas uta ma keber kesanan ba hasa pert uturan sese orang mu id
  matlamat y ang sama
  disat ukan dan d isebut seb agai Komu nikasi Aug mentatif da n Alternati f.
  Siste m Komu nikasi Aug mentatif d an Alternat if mengan dungi tiga
  kom unikasi, sis tem simbo l dan kem ahiran kom unikasi (
  melaksan akan pros edur AAC
  kompena n sahaja c ontoh terl alu membe ri tumpua n kepada
  kom unikasi ber teknologi s ehingga m engabaika n konpen an lain se perti sistem
  kebaikan-k ebaikan ya ng akan di perolehinya
  kanak-kan ak khas y ang meme rlukan AA C
  Per sembahka n dapatan perbincang an tersebu t dalam sa tu Perguru san Grafik.
  Definis i dan Kons ep AAC
  (
  Mustonen,
  khas.
  10.3
  mem bekalkan
  men ingkatkan k emahiran komunikas
  Perb ezaan am alan antara
  kepa da pertut uran kan ak-kanak
  khas . Oleh se bab kedua -duanya b erkongsi
  haru s berhati-h ati semasa
  satu
  pene kanan kem ahiran ko munikasi.
  KA NDUNGAN
  verbal
  AK TIVITI
  Se cara berku mpulan bi ncangkan
  dan
  kemahiran
  huraikan
  kes
  komunikasi
  McCormick & Shane,
  agar tidak terlalu men itik beratk an
  1991) ya ng bertuju an
  Alternatif
  tertentu

  123

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

   
  KANDUNGAN

  KANDUNGAN

   

  10.4

  Jenis AAC

  Tiga kompenan iaitu teknik komunikasi, sistem simbol dan kemahiran komunikasi :

   

  i). Teknik Komunikasi

   

  Terdapat dua asas teknik AAC iaitu berbantukan alatan dan tanpa alatan ( Vanderheiden & Lloyd, 1986 ). Teknik tanpa bantuan alatan tidak memerlukan sokongan peralatan atau persedur untuk melaksanakannya. Teknik ini termasuklah pertuturan, bahasa isyarat dan mimik muka. Manakala teknik berbantukan alatan – melibat kan penggunaan alatan elektronik atau alatan bukan elektronik serta melibatkan penggunaan prosedur tertentu dan penggunaan beberapa jenis sistem simbol.

   

  ii). Sistem Simbol

   

  Sistem AAC tanpa bantuan alatan menggunakan sistem isyarat tertentu (misalnya ASL – America Sign Language) pendekatan ini telah digunakan kepada individu berkeperluan khas termasuk yang mengalami kerencatan akal dan autisme. Kajian menunjukkan bahawa individu boleh memperoleh sekurang-kurangnya perbendaharaan kata yang berbentuk isyarat melalui penggunaan sistem simbol ( Kiernan, 1993 ). Alat AAC memerlukan sistem simbol sebagai mod untuk berkomunikasi. Bagi individu yang mempunyai masalah motor tetapi kemahiran literasi yang baik, perkataan dan huruf boleh dijadikan sebagai simbol. Namun bagi penggunaan sistem AAC yang tidak mempunyai kemahiran

   

  iii). Kemahiran Komunikasi

  Prosedur alat AAC telah menyediakan pelbagai peluang kepada individu yang tidak boleh bercakap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun jika sistem ini tidak digunakan

  124

  PENGENAL AN KEPAD A MASALA H BAHASA

  PK U3102 DAN KOMU NIKASI

  mem baling ggan ke lantai unt uk aktiviti-aktiv iti kanak-kan ak seca ra efektif m aka
  mem baling
  ggan
  ke
  lantai unt uk
  aktiviti-aktiv iti
  kanak-kan ak
  seca ra efektif m aka pende katan ini ti dak bergun a walaupu n sistem A AC adalah berteknolo gi
  tingg i. Kajian te rhadap pe nggunaan sistem AA C telah me ndapati ba hawa peng guna siste m
  pada pe ndengar u ntuk mem ulakan at au
  men entukan ha la tuju ses uatu perbu alan. Calcu lator (1988 8), menyata kan baha wa penggu na
  AAC tidak berk omunikasi secara efe ktif dan se ring kali m embuktika n sedemiki an. Misaln ya
  me reka
  program A AC sehar usnya;
  ditanya se bab mere ka memba ling pingg an
  hanya m emerlukan jawapan y a atau tida k.
  Hal i ni menyeb abkan kem ahiran kom unikasi me reka tidak berkemban g.
  Se cara berku mpulan bin cangkan k elebihan d an kekura ngan antar a jenis-jeni s
  Per sembahka n dapatan perbincang an tersebu t dalam sa tu Perguru san Grafik.
  Pemiliha n Jenis A AC
  McC ormick dan Shane 19 90 telah m encadangk an bahawa
  meningkat kan kebole han kanak -kanak da ri segi ak ademik, fu ngsi dan
  bahasa s erta kema hiran berk omunikasi
  men yatakan ha srat mere ka ini. Me reka tidak
  ba nyak
  Mereka b ergantung
  mak anan
  ditanya s oalan yang
  Faktor-fa ktor Dalam
  10.5
  ini p asif berko munikasi.
  untu k meminta
  lebih
  terse but sebali knya sering
  i).
  sosi al dalam pe rsekitaran yang norm al
  ii). M emperbai ki kualiti d an kuantiti
  AK TIVITI
  AA C
  K ANDUNGA N
  pin

  125

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  tersebut. Selepas matlamat-matlamat seperti di atas, maka objektif sistem AAc boleh diwujudkan.

  Matlamat Keseluruhan- untuk meningkatkan kebolehan kanak-kanak dari segi akademik, fungsi dan aktiviti-aktiviti sosial dalam persekitaran normal.

  Pemilihan Cara Berkomunikasi – Sistem komunikasi yang menggabungkan sistem dengan bantuan alatan atau tanpa bantuan alatan adalah lebih digalakkan. Contohnya kombinasi gestural dan mod vokal adalah lebih efek tif berbanding penggunaan satu mod sahaja.

  Pemilihan Sistem Simbol – Doherty (1985) mencadangkan Strategi Pemilihan Memilih isyarat berkonteks berbanding isyarat tanpa konteks Memilih isyarat ‘symmetric’ berbanding isyarat ‘nonsymmetric’ Memilih isyarat ‘transluent ‘ berbanding isyarat ‘nontransluent ‘ Memilih isyarat apabila terdapat perbezaan lokasi yang maksimum Memilih isyarat yang diulang berbanding yang tidak boleh diulang Dsb

  Tiga Faktor Yang Harus Diambil Kira Semasa Memilih Sistem Simbol :

  • 1. Guessability

  • 2. Learnability

  • 3. Generalization

  126

  PENGENAL AN KEPAD A MASALA H BAHASA

  PK U3102 DAN KOMU NIKASI

  AKTIVI TI Secara berkumpul an bincang kan faktor -faktor dala h pemiliha n AAC - Muda
  AKTIVI TI
  Secara berkumpul an bincang kan faktor -faktor dala h pemiliha n AAC
  -
  Muda h alih
  -
  Muda h guna
  -
  Kebol ehan kana k-kanak.
  Persem bahkan
  dapatan
  perbincan gan
  ters ebut
  dala m
  bentuk
  Pergur usan Grafik .
  Cari makl umat dan b incang PE C (picture
  exchang e
  commun ication ) d alam meni ngkatkan m asalah ba hasa
  kanak-kan ak berkep erluan kha s.
  .
  J elaskan je nis AAC
  non
  aid ed AAC,
  aided
  AA C
  dan
  s tructural.
  Bincangka n kelebiha n dan ke kurangan
  antara
  j enis AAC t ersebut.
  Bin cangkan k eperluan k omunikasi
  (AA C) bagi p elajar berk eperluan
  def inisi serta
  matlamat p enggunaan
  augmentat ive dan alt ernatif
  khas. Jelas kan konse p dan
  AAC.

  127

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom, L. & Lahey, M.(1978) Language Development

  Bahan Rujukan

  Bloom, L. & Lahey, M.(1978) Language Development and Language Disorders. York : Wiley Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication

  Disabilities.

  Boston:

  Allyn & Bacon.

  New

  Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London:

  David Fulton Pub.

  Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5 th Ed.). Boston :

  &

  Bacon.

  Allyn

  Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.) Boston : Allyn & Bacon.

  128

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  TAJUK 2

  KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA

  • 2.1 SINOPSIS

  Tajuk ini memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa, iaitu fonologi, sintaksis, morfologi, semantik dan pragmatik. Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi, psiko-sosial dan kognitif dibincangkan. Empat teori perkembangan bahasa dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan.

  • 2.1 HASIL PEMBELAJARAN

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 2 KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2.1 SINOPSIS Tajuk ini

  Pada akhir tajuk ini, anda dapat:

  • 1. Menjelaskan lima komponen dalam bahasa.

  • 2. Menghuraikan asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi, psiko-sosial dan kognitif.

  • 3. Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan bahasa.

  • 4. Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa.

  16

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 2.2 KERANGKA TAJUK-

  BAHASA ELEMEN-ELEMEN BAHASA ASAS PEMEROLEHAN BAHASA Fonologi Faktor Morfologi Fisiologikal Sintaksis Semantik Faktor kognitif Pragmatik Faktor
  BAHASA
  ELEMEN-ELEMEN
  BAHASA
  ASAS PEMEROLEHAN
  BAHASA
  Fonologi
  Faktor
  Morfologi
  Fisiologikal
  Sintaksis
  Semantik
  Faktor kognitif
  Pragmatik
  Faktor sosial

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.2 KERANGKA TAJUK- BAHASA ELEMEN-ELEMEN BAHASA ASAS PEMEROLEHAN BAHASA

  KANDUNGAN ISI

  • 2.3 Pengenalan

  Peranan Bahasa dalam kehidupan

  Selepas membaca Tajuk 1, anda telah mengetahui bahawa peranan utama menggunakan bahasa adalah untuk berkomunikasi. Bolehkah anda bayangkan bagaimana kehidupan anda jika anda tiada kemahiran berbahasa dan hanya boleh berkongsi maklumat, pendapat dan perasaan anda melalui gestur tangan atau mimik muka sahaja ? Dalam Tajuk 2, anda akan mempelajari secara terperinci unsur-unsur yang penting mengenai bahasa serta bagaimana kanak- kanak memperoleh bahasa.

  17

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 2.4 Model Bahasa

  Bahasa yang diguna oleh setiap individu adalah sangat kompleks. Untuk memahami bahasa secara lebih mendalam, ahli-ahli linguistik telah membina beberapa model untuk membahagi bahasa kepada beberapa elemen. Kebanyakan ahli linguistik telah mengenal pasti lima elemen utama –iaitua fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Bloom & Lahey (1978) pula menggambarkan bahasa sebagai mempunyai tiga komponen iaitu bentuk (form), kandungan (content) dan penggunaan (use). Model bahasa yang diperkenalkan oleh Bloom & Lahey memberi penekanan terhadap hubungkait antara elemen-elemen bahasa. Dalam komponen bentuk, adalah termasuk fonologi, morfologi dan sintaksis manakala semantik merupakan komponen kandungan bahasa dan pragmatik merupakan penggunaan bahasa. Model- model bahasa tradisional dan model bahasa yang dikemukakan oleh Bloom & Lahey dirumuskan oleh Rajah 2.1 dan Rajah 2.2.

  MODEL TRADISIONAL

  MODEL BLOOM & LAHEY

  Phonology Morfologi Bentuk Sintaksis Semantik Kandungan Pragmatik Penggunaan
  Phonology
  Morfologi
  Bentuk
  Sintaksis
  Semantik
  Kandungan
  Pragmatik
  Penggunaan

  Rajah 2.1 : Dua Model Elemen-elemen Bahasa

  18

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Bentuk Kandungan Penggunaan
  Bentuk
  Kandungan
  Penggunaan

  Rajah 2.2 : Model Bahasa (Bloom & Lahey, 1978)

  Untuk penguasaan bahasa yang sewajar, semua elemen-elemen bahasa yang ditunjukkan harus berkembang serentak. Sekarang, marilah kita meninjau setiap elemen bahasa secara lebih terperinci.

  • 2.4.1 Fonologi (Phonology)

  Fonologi boleh didefinisi sebagai sistem bunyi sesuatu bahasa dan peraturan- peraturan linguistik yang mempengaruhi kombinasi-kombinasi bunyi itu. Dalam sistem Bahasa Inggeris terdapat lebih kurang 45 unit bunyi yang berbeza manakala dalam Bahasa Melayu, terdapat kurang daripada 45 unit disebabkan oleh sistem Bahasa Melayu baku hanya mempunyai 6 enam bunyi vokal. Setiap unit bunyi tersebut dikenali sebagai fonem. Fonem boleh didefinisi sebagai unit bunyi linguistik terkecil yang membawa perbezaan terhadap makna. Contoh, /s/ dan /b/ merupakan dua fonem dalam Bahasa Melayu kerana perkataan ’satu’ membawa makna tertentu dan jika sebutan /s/ ditukar kepada sebutan /b/, ia menjadi ’batu’ yang membawa makna berlainan. Setiap bahasa mempunyai satu set peraturan masing-masing yang menentukan bagaimana fonem-fonem boleh dikombinasikan. Sebagai rumusan, fonologi ialah kajian mengenai sistem bunyi sesuatu bahasa.

  19

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 2.4.2 Morfologi (Morphology)

  Morfologi boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi struktur perkataan dan pembinaan bentuk perkataan. Cuba fikirkan perkataan base. Seorang yang mengetahui Bahasa Inggeris akan mengakui bahawa ia adalah satu perkataan dalam Bahasa Inggeris. Bagaimana dengan baseball? Memang ia adalah satu perkataan lain yang mempunyai makna yang berbeza. Perkataan baseball terdiri daripada gabungan dua perkataan – base dan ball, dan setiap perkataan tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan perkataan majmuk baseball. Kedua perkataan bases dan balls diguna dalam permainan baseball. Bagaimana pula dengan basement? Bolehkah basement dipisah menjadi dua perkataan, iaitu base dan ment? Base memanglah satu perkataan yang bermakna, tetapi bagaimana dengan ment? Perkataan basement tidak boleh dipisahkan kepada unit-unit yang lebih kecil. Justeru ahli linguistik membuat kesimpulan bahawa terdapat blok-blok binaan asas bagi setiap bahasa yang dipanggil morfem (morphemes). Maka morfem boleh ditakrifkan sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam sesuatu bahasa. Terdapat dua jenis morfem – morfem bebas dan morfem terikat. Perkataan seperti baseball terdiri daripada dua morfem bebas, iaitu base dan ball yang boleh diguna secara berasingan. Jika kita tambahkan /s/ pada hujung baseball untuk menjadikannya baseballs, berapa morfem yang terdapat? Apakah makna /s/ di hujung perkataan tersebut? Dalam konteks ini, /s/ membawa makna ’lebih daripada satu’ – ia mempunyai makna, maka /s/ juga merupakan satu morfem, tetapi sebab ia perlu diikat pada hujung perkataan baseball, ia dikenali sebagai morfem terikat. Maka dalam perkataan baseballs, terdapat tiga morfem. Sebagai rumusan, morfologi ialah kajian mengenai perkataan. Peraturan-peratuan morfologi akan menentukan bagaimana perkataan-perkataan dalam sesuatu sistem bahasa boleh dibina.

  20

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 2.4.3 Sintaksis (Syntax)

  Sintaksis boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi urutan dan kombinasi perkataan untuk membina ayat. Cuba perhatikan struktur ayat-ayat berikut :

  • (a) The dog is running.

  • (b) The girl is reading a book.

  Dalam ayat (a), terdapat satu article (the) dan satu kata nama atau noun (dog),

  satu auxiliary verb (is), dan satu main verb (running). Ini dikenali sebagai elemen-elemen peraturan sintaktik yang ahli-ahli linguistik menyebut peraturan- peraturan struktur frasa. Peraturan-peraturan tersebut menentukan struktur ayat- ayat. Ahli linguistik telah mereka cipta satu kod ringkas untuk menunjukkan struktur ayat seperti berikut :

  S (sentence) = NP (noun phrase)+ VP(verb phrase) NP(noun phrase) = Art(article) + N(noun) VP(verb phrase) = Aux(auxiliary) + V(verb)

  Yang di atas menggambarkan peraturan-peraturan sintaksis Bahasa Inggeris.

  Bagaimana

  pula

  kod

  untuk

  ayat (b) ? Peraturan-peraturan di atas perlu

  diubahsuaikan seperti berikut :

  S = NP + VP

  NP = Art + N VP = Aux + V + NP

  NP

  =

  Art + N

  Sebagai rumusan, sintaksis ialah kajian mengenai struktur ayat yang boleh

  dibina berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan pada sesuatu sistem

  bahasa. Dengan dalam ayat.

  ringkasnya, ia menentukan susunan perkataan-perkataan

  21

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 2.4.4 Semantik (Semantics)

  Semantik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan makna perkataan dan kombinasi perkataan. Cuba perhatikan ayat berikut :

  (a) Suami dia adalah seorang bujang. (b) Air sungai di situ nampaknya kotor dan jernih.

  Adakah ayat-ayat di atas boleh diterima ? Jika tidak, mengapa ? Tentu anda rasa keliru atau sesuatu yang tidak kena – dalam (a) seorang suami tidak boleh menjadi bujang, dan dalam (b), air yang kotor tidak mungkin jernih. Justeru terdapat peraturan-peraturan semantik yang menentukan jenis perkataan yang boleh dikombinasikan secara bermakna dalam sesuatu ayat. Pengetahuan peraturan-peraturan semantik tersebut memerlukan pengetahuan mengenai objek / orang, hubungan antaranya dan hubungan antara peristiwa. Sebagai rumusan, peraturan-peraturan semantik akan menentukan perkataan-perkataan yang boleh dipilih dalam sesuatu ayat supaya ia menggambarkan maksud yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.

  • 2.4.5 Pragmatik (Pragmatics)

  Pragmatik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana bahasa diguna dalam konteks social, iaitu semasa interaksi atau perbualan. Ia melibatkan pengetahuan mengenai fungsi komunikasi dan konteks. Peraturan-peraturan pragmatik merangkumi memberi respons yang relevan terhadap sesuatu topik, memberi maklumat yang wajar dari segi kuantiti dan kualiti, serta cara menyampai maklumat dengan berkesan. Unsur-unsur penting dalam kemahiran pragmatik juga melibatkan kebolehan dalam aspek- aspek seperti mengambil giliran, mengurus topik perbualan, meminta dan memberi penjelasan semasa terdapat gangguan komunikasi, penggunaan mimik muka, body language, gestur tangan dan lain-lain aspek non-verbal.

  22

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Kekurangan dalam penguasaan pragmatik akan menjejaskan keberkesanan dalam komunikasi.

  Setelah mengkaji elemen-elemen bahasa secara terperinci dan bagaimana peraturan-peraturan linguistik mempengaruhi struktur dan penggunaan bahasa, diharap anda telah menghayati kompleksiti sistem bahasa yang diamalkan dalam kehidupan anda.

  • 2.5 Asas Pemerolehan Bahasa

  Pernahkah anda fikir bagaimana bahasa diperolehi seolah-olah otomatik oleh kanak-kanak kecil semasa mereka berusia antara 1 – 3 tahun tanpa diajar oleh orang dewasa, sedangkan kita perlu melatih seekor chimpanzee dengan intensifnya untuk menguasai beberapa perkataan sahaja? Keupayaan memperoleh bahasa memang merupakan satu keistimewaan yang ada pada manusia yang tidak ada pada haiwan. Oleh kerana bahasa merupakan sesuatu perkara yang kompleks, pemerolehannya juga melibatkan interaksi yang kompleks antara beberapa faktor. Rajah 2.3 menunjukkan tiga faktor penting yang memainkan peranan penting dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak kecil.

  Faktor Fisiologikal
  Faktor
  Fisiologikal
  Faktor Kognitif
  Faktor Kognitif

  Pemerolehan Bahasa

  Faktor Sosial
  Faktor Sosial

  Rajah 2.3 : Interaksi Faktor-Faktor fisiologikal, kognitif dan sosial dalam Pemerolehan Bahasa

  23

  PKU310 2 PENG ENALAN K EPADA MA SALAH BAH ASA DAN K OMUNIKA SI

  • 2.2.1 Faktor Fi siologikal

  Pern ahkah an da fikir m engapa b ayi yang

  baru

  dilah ir

  belum

  mempuny ai

  kebo lehan mem ahami dan

  menggun a bahasa?

  Jawapan yang muna asabah iala h

  baha wa otak

  belum berk embang d engan se penuhnya

  pada mas a kelahira n.

  Den gan laluan

  masa,

  k ombinasi

  kematanga an

  fisiolog ikal

  dan

  pengalama n

  men gakibatkan

  perkem bangan

  o tak

  sete rusnya.

  Pemeroleh an bahas a

  mem erlukan k

  fungsian

  otak yang

  sempurna.

  Didapati

  bahawa in dividu yan g

  men galami ke cederaan

  pada

  sel- sek

  otak

  akibat ke malangan

  atau stro k

  kem ungkinan m engalami

  masalah be rbahasa (a aphasia).

   

  Di m anakah le taknya ka wasan-kaw asan otak k yang be rtanggung

  jawab ata s

  pem erolehan b ahasa? Sila rujuk Raja h 2.4 yang menunjukk an kawasa n otak yan g memain kan perana n

  yang

  penting d alam pemp rosesan ba hasa.

  PKU310 2 PEN G ENALAN K E PAD A MA S ALAH BA H ASA DAN

  Raja h 2.4 : Bah agian-baha gian otak y ang penting g dalam Pe mprosesan Bahasa

  24

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Dua kawasan otak yang berperanan penting dalam penguasaan bahasa ialah Kawasan Broca dan Kawasan Wernicke. Butir-butir penting disenaraikan di bawah :

  Kawasan Broca :

  - terletak dekat di tengah hemisfera cerebral kiri di mana frontal,parietal dan

  temporal lobes

  bertemu.

  - merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap pembentukan urutan bahasa - kecederaan mengakibatkan kesilapan artikulasi, penghasilan ujaran yang pendek atau tanpa tatabahasa, kesilapan dalam ejaan.

  • - biasanya bahasa ekspresif iaitu pertuturan atau penulisan terjejas (Broca’aphasia)

  Kawasan Wernicke :

  • - terletak dekat bahagian belakang hemisfera cerebral kiri, dalam temporal lobe. merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap kefahaman bahasa

  - kecederaan menjejaskan pemahaman bahasa, iaitu bahasa reseptif (Wernicke’s

  aphasia)

  • - individu yang mengalami kecederaan di kawasan Wernicke mungkin menghasilkan

  sebutan / ujaran yang panjang, yang mengandungi tatabahasa, tetapi kurang

  mengguna perkataan yang membawa maksud (seperti kata nama, kata kerja)

  Kecederaan pada kawasan luas di otak yang melibatkan kedua-dua kawasan Broca dan Wernicke akan mengakibatkan masalah bahasa yang teruk di mana kedua-dua bahasa reseptif dan bahasa ekpresif terjejas (global aphasia).

  • 2.2.2 Faktor kognitif

  Kanak-kanak yang mengalami kerencatan akal biasanya didapati menghadapi masalah dalam bahasa dan pertuturan. Ahli-ahli linguistik telah mempersetujui bahawa faktor kognitif memainkan peranan penting dalam penguasaan bahasa. Apakah yang dipertikaikan sehingga hari ini ialah bagaimana bahasa

  25

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  berhubungkait dengan kognisi. Adakah perkembangan kognisi mendahului perkembangan bahasa atau sebaliknya ? Beberapa pandangan telah

  dikemukakan seperti berikut :

  (i) Kognisi / pengetahuan / persepsi mendahului bahasa (Piaget, 1954). - Bahasa adalah salah satu fungsi simbolik yang berkembang dalam kanak- kanak melalui ketumbuhan dan interaksi dengan persekitaran.

  • - Beberapa asas pencapaian kognitif (seperti distancing, object permanence) harus berlakusebelum perkembangan bahasa di mana kanak-kanak beralih daripada dunia fizikal ke dunia simbolik.

  (ii) Bahasa mempengaruhi persepsi (Whorf, 1956)

  • - Bahasa mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia ini.

  • - Jika kita mempunyai perkataan(bahasa) untuk memperihalkan sesuatu perkara, kita akan mempunyai persepsi atau kefahaman terhadap perkara tersebut.

  • - Sebagai contoh, semasa kita mula belajar mengenai warna, kita mungkin mengetahui warna primer sahaja, iaitu merah, biru dan hijau. Dengan perolehan lebih pengalaman, kita belajar bagaimana mengenal pasti warna-warna seperti ungu, maroon, pic dan seterusnya. Jika anda

  pernah mengecat rumah, anda mungkin berjumpa dengan nama-nama seperti azure, ice, melon dan lain-lain. Mengikut pandangan ini, persepsi mengenai warna-warna yang mempunyai perbezaan halus seperti di atas hanya berlaku selepas seseorang mengetahui perkataan untuk melabel warna-warna tersebut. (iii) Bahasa dan kognisi adalah saling bergantung (Vygotsky, 1962).

  • - Bahasa dan kognisi merupakan dua sistem yang berkembang secara berasingan.

  • - Pada peringkat awal, bahasa berlaku kerana interaksi dengan orang lain.

  • - Kemudian ia diinternalized. Pada peringkat ini, bahasa dan pemikiran mula disealirkan,membenarkan kanak-kanak menjalankan pemikiran abstrak dan penaakulan simbolik.

  26

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  -

  Menurut Vygotsky, pemikiran tidak akan berkembang seterusnya tanpa bahasa.

  -

  (iv) Kedua-dua bahasa dan kognisi bergant ung kepada kematangan fizikal. - Kebolehan berbahasa dan berfikir berkembang seiring dengan perkembangan sistem saraf pusat - Semasa sistem saraf pusat mencapai kematangan, bahasa dan kognisi juga berkembang dan mungkin berkembang secara berasingan. - Menurut pandangan ini, kecelaruan bahasa dan kognisi disebabkan oleh disfungsi fisiologi. Keempat-empat pandangan yang dihuraikan di atas telah membantu kita memahami hubungkait antara bahasa dan kognisi, tetapi hubungkait secara spesifik belum lagi ditakrifkan dengan sepenuhnya.

  27

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  2.2.3 Faktor Sosial

  Walau didapati bahawa perkembangan dalam aspek fisiologi dan kognitif merupakan pra-syarat untuk perkembangan bahasa berlaku, kedua-dua faktor tersebut sahaja tidak mencukupi untuk menerangkan bagaimana perkembangan bahasa berlaku. Pernahkah anda mendengar cerita-cerita sedih mengenai kanak-kanak yang dikurungkan bertahun-tahun dalam bilik tanpa peluang berinteraksi dengan orang lain? Curtiss (1977) dalam Kuder(2003) menceritakan kes Genie, seorang kanak-kanak perempuan yang dijumpai terkurung dalam sebuah bilik. Walaupun Genie mempunyai sistem fisiologikal yang lengkap, dia didapati mengalami kelewatan kognitif dan tiada bahasa. Kes-kes seperti ini menunjukkan bahawa interaksi sosial diperlukan untuk perkembangan bahasa. - Kajian-kajian menunjukkan bahawa kuantiti dan kualiti interaksi mempengaruhi perkembangan bahasa. Pengalaman awal dalam interaksi sosial memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan bahasa. - Didapati kanak-kanak daripada keluarga yang bertahap lebih tinggi dari segi sosio-ekonomi mempunyai vokabulari yang lebih luas. Lebih banyak interaksi bahasa berlaku antara ibu bapa dan anak dalam keluarga yang berada berbanding dengan keluarga yang sedang mendapat bantuan daripada badan-badan kebajikan.

  Sebagai rumusan, ketiga-tiga faktor menyumbang kepada kefahaman kita terhadap perkembangan bahasa - perkembangan fisiologikal memberi kita maklumat mengenai ‘bagaimana’, perkembangan kognitif memberi maklumat mengenai ‘apa’ dan perkembangan sosial memberi maklumat mengenai ‘mengapa’ perkembangan bahasa berlaku. Apa yang jelas adalah bahawa perkembangan bahasa melibatkan interaksi yang kompleks antara ketiga-tiga faktor tersebut.

  28

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Huraikan masalah-masalah dalam hidupan harian seorang kanak-kanak khas

  Tutorial

  Huraikan masalah-masalah dalam hidupan harian seorang kanak-kanak khas yang alami masalah perkembangan bahasa dalam aspek (i) kandungan, (ii) bentuk dan (iii) penggunaan

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Huraikan masalah-masalah dalam hidupan harian seorang kanak-kanak khas

  Bahan Rujukan

  Bloom, L. & Lahey, M.(1978) Language Development and Language Disorders. New York : Wiley

  Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities.

  Boston:

  Allyn & Bacon.

  Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David

  Fulton

  Pub.

  Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5 th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.

  Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.) Boston : Allyn & Bacon.

  29

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  TAJUK 3

  TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA

  3.0 SINOPSIS

  Tajuk ini memberi fokus terhadap empat teori perkembangan bahasa dihuraikan

  dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap

  intervensi. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan

  kelebihan juga diterangkan.

  3.1

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 3 TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3.0 SINOPSIS Tajuk ini

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir tajuk ini, anda dapat:

  1. Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan

  bahasa.

  2. Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa.

  3.2

  KERANGKA TAJUK-

  TEORI PERKEMBANGAN TEORI PERKEMBANGAN BAHASA BAHASA - - Teori Teori - - Teori Psiko Teori Psiko
  TEORI PERKEMBANGAN
  TEORI PERKEMBANGAN
  BAHASA
  BAHASA
  -
  -
  Teori
  Teori
  -
  -
  Teori Psiko
  Teori Psiko
  -
  -
  Teori
  Teori
  -
  -
  Teori
  Teori
  Behavioris
  Behavioris
  Linguistik
  Linguistik
  Semantik
  Semantik
  Pragmatik
  Pragmatik
  Kognitif
  Kognitif
  Interaksionis
  Interaksionis

  30

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI  KANDUNGAN ISI 3 .3 Pengenalan Bagaimana kanak-kanak memperoleh

  KANDUNGAN ISI

  3.3 Pengenalan

  Bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya? Banyak teori telah

  dikemukakan untuk memberi jawapan terhadap soalan tersebut tetapi setakat ini

  masih tiada satu teori yang boleh menerangkan semua aspek dalam

  pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak kecil. Punca kesukaran disebabkan oleh

  proses pemerolehan bahasa dalam kalangan manusia yang begitu kompleks.

  Lindfors (1987) dalam Kuder (2003) memerihalkan masalah seperti berikut :

  Bagaimanakah kita boleh menjelaskan bahawa

  • - hampir setiap kanak-kanak

  • - tanpa latihan khas

  • - didedah kepada bahasa dalam pelbagai konteks interaksi

  • - dapat membina untuk dirinya (dalam satu tempoh masa yang pendek dan

  pada peringkat awal

  dalam perkembangan kognitifnya)

  - satu sistem struktur linguistik yang begitu kompleks, bertahap tinggi serta

  abstrak dan berjaya

  menggunanya dengan berkesan.

  Permasalahan ini telah menarik minat ahli-ahli linguistik sejak bertahun-tahun

  yang lalu. Banyak kajian telah dijalankan yang bermatlamat untuk mengetahui

  proses bagaimana pemerolehan bahasa dicapai oleh kanak-kanak kecil. Antara

  faktor-faktor yang biasanya diterima sebagai pengaruh perkembangan bahasa

  termasuk persekitaran linguistik, kebolehan-kebolehan yang diwarisi,

  pengalaman individu dan peluang individu untuk berinteraksi. Setiap faktor

  tersebut telah diberi penekanan dalam salah satu teori pemerolehan bahasa

  yang akan dibincang seterusnya. Setiap teori dapat menjelaskan sebahagian

  31

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  finomenon dalam pemerolehan bahasa, tetapi tiada satu teori yang dapat

  memberi penjelasan yang lengkap.

  • 3.4 Teori-teori Perkembangan Bahasa

   • 3.4.1 Teori Behavioris – Peranan Persekitaran

  Menurut teori ini, kanak-kanak mempelajari bahasa melalui peniruan (imitation).

  Secara ringkas, kanak-kanak mendengar sebutan orang dewasa dan cuba

  meniru apa yang didengar. Peniruan menjadi semakin menepati bahasa orang

  dewasa dan lama kelamaan kanak-kanak berjaya bercakap seperti orang

  dewasa. Teori ini menitik beratkan peranan persekitaran dalam pemerolehan

  bahasa. Kanak-kanak dianggap sebaga i penerima pasif terhadap pengaruh-

  pengaruh luaran – daripada ibu bapa, adik-beradik dan orang lain. Bahasa

  merupakan satu tingkah laku yang dipelajari, seperti tingkah laku - tingkah laku

  lain. Melalui teori ini, kanak-kanak dilahir tanpa bahasa. Semasa berkembang,

  mereka mula meniru atau memodelkan bunyi-bunyi yang diperdengarkan

  daripada orang di sekitar mereka. Respons yang lebih menepati contoh sebutan

  bahasa orang dewasa akan diberi peneguhan dan ini menggalakkan kanak-

  kanak melatih sebutan seterusnya. Akhirnya mereka berjaya mencapai sebutan

  perkataan orang dewasa. Teori ini mendapat sokongan daripada ramai pihak

  kerana melalui pemerhatian, pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak

  memang melibatkan proses peniruan dan peneguhan. Ramai tokoh-tokoh

  bahasa berpendapat bahawa peniruan merupakan satu komponen yang kritikal

  dalam pembelajaran bahasa.

  Walau bagaimanapun, teori ini mempunyai beberapa kekurangan yang serius.

  Urutan perkataan yang ditunjukkan dalam sebutan kanak-kanak tidak boleh

  dijelaskan oleh teori behavioris ini. Jika peniruan merupakan proses utama

  dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak, ujaran pertama kanak-kanak harus

  terdiri daripada perkataan-perkataan yang kerap sekali didengar – dalam Bahasa

  32

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Inggeris, perkataan pertama harus merangkumi jenis perkataan artikel seperti ’a’,

  atau ’the’ sebab perkataan-perkataan tersebut kerap sekali wujud dalam ayat

  orang dewasa. Akan tetapi perkataan ’a’ atau ’the’ jarang disebut oleh kanak-

  kanak yang mula bercakap. Masalah kedua mengenai teori ini adalah bahawa

  kanak-kanak dapat mengujar perkataan yang tidak mungkin mereka meniru

  daripada orang dewasa. Kanak-kanak kecil didapati menggunakan perkataan

  yang dibina secara unik seperti ’I wented’ atau ’womans’. Akhir sekali, teori

  behavioris ini tidak dapat menjelaskan bahawa kefahaman biasanya mendahului

  produksi bahasa dalam kanak-kanak – iaitu kanak-kanak memahami perkataan

  dan ayat sebelum mereka dapat menyebutnya. Jika pembelajaran bahasa

  berlaku melalui proses peneguhan, bagaimanakah kanak-kanak boleh

  memahami bahasa sebelum mereka boleh menyebutnya ?

  Walau bagaimanapun teori ini mempunyai kelebihannya. Ia memberi fokus

  terhadap peranan penting yang dimainkan oleh ibu bapa dan ahli-ahli lain dalam

  keluarga. Pendekatan behavioris ini telah berjaya memperkembangkan banyak

  pendekatan dalam usaha intervensi bagi meningkatkan kemahiran bahasa dalam

  kalangan kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa yang teruk.

  • 3.4.2 Teori Psiko-linguistik – Peranan pewarisan

  Teori ini dikemukakan oleh Chomsky (1968) dan rakan-rakan sebagai respons

  terhadap kekurangan yang terdapat dalam teori behavioris. Menurut Chomsky,

  adalah mustahil bagi seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun menguasai

  bahasa pada tahap begitu kompleks dengan hanya mendengar bahasa orang

  dewasa dan mengingatinya. Tokoh-tokoh yang mempelopori teori ini

  berpendapat bahawa bahasa adalah unik pada manusia – bahasa dipelajari oleh

  semua manusia daripada semua budaya, dalam semua environmen. Chomsky

  berpendapat bahawa kanak-kanak bukan sahaja menghafalkan longgokan

  bahasa satu persatu, tetapi mereka sedang belajar peraturan-peraturan bahasa.

  Justeru, Chomsky membuat kesimpulan bahawa bahasa adalah sesuatu yang

  33

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  telah terbina semula jadi dalam diri setiap manusia (innate). Dengan erti lain,

  bayi-bayi dilahir dengan kesediaan untuk belajar bahasa. Selain itu, mereka

  mempunyai satu mekanisme yang Chomsky panggil the language acquisition

  device (LAD) yang terdiri daripada kategori-kategori tatabahasa asas dan satu

  set peraturan yang dikongsi oleh semua bahasa. Menurut teori ini, LAD hanya

  beroperasi apabila kanak-kanak terdedah pada bahasa. Kualiti input bahasa

  orang dewasa tidak penting dan orang dewasa tidak perlu mengajar bahasa atau

  mengukuhkan penggunaannya. Apabila kanak-kanak didedah kepada input

  bahasa, LAD akan mengambil alih untuk membantu kanak-kanak memperolehi

  peraturan-peraturan bahasa. Sebaik sahaja peraturan-peraturan tersebut

  dikuasai (bersama vokabulari asas), kanak-kanak akan memahami dan

  menghasilkan bahasa. Akan tetapi kefahaman sepenuhnya mengenai LAD dan

  lokasinya masih didebatkan sehingga hari ini. Teori ini dapat memberi

  penjelasan terhadap fakta bahawa hampir semua kanak-kanak berupaya

  berbahasa tanpa latihan khas. Ia juga dapat menjawab mengapa kanak-kanak

  menguasai bahasa dengan begit u cepat – kanak-kanak seolahnya diprogramkan

  sejak lahir untuk memproses peraturan-peraturan bahasa. Walau bagaimanapun,

  ia mempunyai kelemahannya. Menurut teori ini, input bahasa tidak memainkan

  peranan yang penting. Pada hakikatnya, kajian-kajian terhadap interaksi ibu

  bapa dan anak menunjukkan bahawa ibu bapa mengubahsuaikan bahasa

  semasa mereka berinteraksi dengan anak yang kecil – bahasa diringkaskan dan

  cara penyampaian berbeza. Jika kualiti input bahasa tidak penting, mengapakah

  ibu bapa mengubah cara mereka berbahasa demi anaknya? Selain itu, teori ini

  hanya berjaya menerangkan bagaimana k anak-kanak memperoleh sintaksis

  bahasa, ia tidak dapat menjelaskan bagaimana elemen-elemen lain seperti

  peraturan-peraturan morfologi, semantik atau pragmatik diperoleh. Akhir sekali,

  teori ini tidak memberi harapan yang tinggi untuk ibu bapa atau guru yang ingin

  membantu kanak-kanak yang bermasalah bahasa memandangkan kanak-kanak

  tersebut mempunyai LAD yang defektif sejak lahir. Ini bercanggah dengan

  pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam mengajar bahasa kepada kanak-

  kanak yang bermasalah bahasa – kanak-kanak tersebut dapat meningkatkan

  34

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  tahap bahasa melalui pengajaran yang berkualiti. Perkembangan teori ini oleh

  Chomsky memulakan satu bidang baru, iaitu bidang psikolinguistik – kajian

  mengenai psikologi bahasa. Seperti Teori Behavioris, teori ini juga tidak dapat

  menjelaskan dengan lengkapnya bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa.

  • 3.4.3 Teori Semantik-Kognitif – Peranan Environmen

  Teori ini dipelopori oleh Bloom (1970) setelah dia perhatikan bahawa kanak-

  kanak kecil biasanya mengguna perkataan yang serupa dalam situasi-situasi

  yang berbeza. Perkataan yang serupa akan diguna untuk meluahkan makna

  yang berbeza. Contohnya, sebutan ”mommy, sock” telah diguna oleh seorang

  kanak-kanak untuk memberitahu bahawa stokin adalah kepunyaan ibunya. Pada

  masa yang lain, ujaran yang serupa diguna oleh kanak-kanak tersebut untuk

  meminta ibu memakai stokin baginya. Justeru, Bloom membuat kesimpulan

  bahawa semantik mendahului sintaksis dalam pemerolehan bahasa dalam

  kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak berkembang dari aspek sintaksis kerana

  mereka telah ada sesuatu yang ingin disampaikan, bukan sebab mereka

  mempunyai tatabahasa untuk meluahkan sesuatu. Dalam contoh di atas, kanak-

  kanak telah mengguna satu bentuk sintaksis untuk mengekpres dua fungsi

  semantik. Fillmore (1968) juga mendapati bahawa pemilihan sesuatu perkataan

  dalam ayat ditentukan oleh makna dan bukan struktur sintaksis ayat. Kajian-

  kajian Bloom dan Fillmore memfokus kepada peranan semantik dalam

  pemerolehan bahasa. Pada masa yang sama, Piaget sedang mengkaji

  hubungkait antara kognisi/pemikiran dan bahasa. Walaupun Piaget tidak

  mencadangkan satu teori pemerolehan bahasa, usahanya memberi implikasi

  bahawa perkembangan bahasa berlaku selepas perkembangan kognitif. Menurut

  Piaget dan rakan-rakannya, perkembangan kognitif seperti object permanence

  perlu mendahului perkembangan bahasa. Hasil usaha Bloom, Fillmore dan

  Piaget membawa kepada perkembangan Teori Semantik-Kognitif dalam

  pemerolehan bahasa. Fokusnya ialah terhadap aspek semantik. Mengikut teori

  ini, kanak-kanak kecil memberi tumpuan terhadap makna. Mereka mengguna

  35

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  bahasa sebab mereka ingin bercakap tentang sesuatu yang telah dialami.

  Bahasa akan mengikuti pengalaman, dan sintaksis berkembang akibat keperluan

  bercakap mengenai lebih perkara dan pengalaman. Tambahan pula, pencapaian

  kognitif tertentu mesti berlaku sebelum bahasa diperolehi. Seperi teori-teori yang

  telah dibincangkan sebelum ini, teori semantik-kognitif juga mempunyai

  kelebihan dan kekurangannya. Kanak-kanak akan bercakap jika mereka ada

  sesuatu yang ingin disampaikan. Apabila pengalaman mereka bertambah,

  mereka akan memerlukan bahasa yang lebih rumit untuk meluahkan idea-idea.

  Justeru perkembangan bahasa akan terus berlaku. Terdapat juga bukti-bukti

  yang menunjukkan bahawa beberapa peringkat dalam perkembangan kognitif

  memang diperlukan sebelum kanak-kanak mula berbahasa. Kekurangan teori ini

  adalah bahawa input bahasa tidak begitu penting (seperti teori Psikolinguistik).

  Masalah yang lain ialah bahawa hubungk ait antara kognisi dan bahasa tidak

  sebegitu mudah seperti yang dicadangkan oleh Piaget. Terdapat kanak-kanak

  yang mencapai tahap perkembangan kognitif (yang merupakan pra-syarat untuk

  perkembangan bahasa), tetapi masih tiada kemahiran bahasa. Ada pula kanak-

  kanak yang menunjukkan tahap bahasa yang lebih tinggi daripada yang

  dijangkakan sedangkan kemahiran kognitif mereka agak rendah. Seperti teori-

  teori yang lain, teori ini telah memberi impak terhadap amalan-amalan intervensi.

  Ia telah mempengaruhi ibu bapa dan guru supaya mengalih tumpuan daripada

  aspek sintaksis bahasa kepada aspek-aspek yang lain seperti mewujudkan

  persekitaran yang berkesan menarik tumpuan kanak-kanak.

  3.4 .4 Pragmatik-Interaksionis – Peranan Komunikasi

  Teori ini berasaskan pemerhatian bahawa orang mengguna bahasa untuk

  berkomunikasi. Maka ia memberi fokus terhadap fungsi komunikasi dalam

  bahasa. Menurut teori ini, perkembangan bahasa berlaku semasa kanak-kanak

  belajar memilih bentuk linguistik yang memboleh mereka meluahkan hajat

  komunikasi dengan berkesan. Teori ini berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan

  oleh ahli-ahli linguistik seperti Searle (1965), Dore (1974) dan Halliday (1975)

  36

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  yang telah mengenal pasti dan mengklasifikasi fungsi-fungsi pragmatik. Pada

  masa yang sama, ahli psikologi dan psikolinguistik seperti Bruner (1975) dan

  Bates (1976) telah membuat pemerhatian mengenai komunikasi ibu bapa

  dengan anak mereka. Hasil kajian daripada dua bidang tersebut digabungkan

  untuk mewujudkan teori Pragmatik – Interaksionis. Terdapat bukti bahawa

  kanak-kanak yang didera dan diabaikan, yang menerima kurang interaksi

  bahasa daripada penjaga, mengalami kelewatan dalam bahasa reseptif dan

  ekspresif. Melalui interaksi dengan ibu bapa dan orang dewasa lain, kanak-

  kanak belajar bahawa bahasa boleh diguna untuk berkomunikasi dan secara

  tidak langsung, mereka belajar mengguna aspek-aspek struktur bahasa.

  Komunikasi yang berulang-ulang dalam konteks rutin membolehkan kanak-

  kanak mendengar dan memodelkan bentuk bahasa orang dewasa.

  Seperti teori behavioris, teori ini menekankan kepentingan terhadap apa yang

  berlaku dalam persekitaran kanak-kanak. Kanak-kanak belajar berbahasa

  melalui pendedahan kepada bahasa. Tetapi berbeza dengan teori behavioris,

  teori pragmatik-interaksionis kurang menekankan peranan pengukuhan. Ia

  mengakui kepentingan kematangan fisiologi (seperti Teori Psikolinguistik) dalam

  menentukan tahap komunikasi yang boleh dilaksanakan oleh kanak-kanak. Teori

  ini boleh dianggap sebagai satu usaha untuk memberi kepentingan kepada

  peranan environmen dan peranan proses biologi dalam perkembangan bahasa.

  Kelebihan teori ini juga berdasarkan fakta bahawa kanak-kanak kecil boleh

  berkomunikasi keperluan mereka sebelum mereka memperoleh bahasa.

  Tambahan pula, terdapat bukti bahawa kanak-kanak yang mempunyai kurang

  peluang untuk berinteraksi dengan orang dewasa mengalami lebih kesukaran

  dalam memperolehi bahasa. Kekurangan teori ini adalah bahawa ia tidak

  menjelaskan bagaimana hampir semua kanak-kanak menunjukkan pola turutan

  perkembangan bahasa yang serupa pada masa yang sama. Jika kanak-kanak

  bergantung kepada orang dewasa dalam persekitarannya untuk input bahasa,

  maka adalah logikal untuk menjangka bahawa kualiti dan kuantiti input akan

  37

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  berbeza, mengakibatkan output bahasa dalam kalangan kanak-kanak turut

  berbeza.

  Justeru terbukti bahawa ada lagi faktor-faktor yang perlu diambil kira. Terdapat

  juga kurang kajian dijalankan setakat ini mengenai berapa banyak interaksi

  diperlukan untuk merangsangkan perkembangan bahasa berlaku. Teori ini juga

  telah memberi kesan terhadap teknik-teknik intervensi bahasa. Masa kini, ramai

  orang yang terlibat dalam intervensi bahasa lebih berfokus terhadap peranan

  komunikasi dalam teknik-teknik yang dijalankan. Mereka tidak lagi memisahkan

  bahasa kepada komponen-komponen kecil dan mengajarnya secara berasingan.

  Strategi-strategi yang terkini merangkumi penggunaan kaedah-kaedah secara

  tidak langsung untuk merangsangkan penghasilan bahasa, serta menitik

  beratkan penggunaan bahasa secara holistik dalam konteks komunikasi.

  Rumusan

  Sehingga hari ini, tiada satu teori yang dapat menjelaskan dengan tepat dan

  lengkapnya bagaimana pemerolehan bahasa berlaku dalam kalangan kanak-

  kanak. Setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

  Walau bagaimanapun, usaha untuk memahami bagaimana kanak-kanak

  menguasai bahasa telah memberi kita pengertian baru. Kefahaman yang lebih

  mendalam akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam intervensi bahasa

  kanak-kanak berkeperluan khas merancang strategi yang lebih berkesan.

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berbeza, mengakibatkan output bahasa dalam kalangan kanak-kanak turut berbeza.

  Tutorial

  Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan

  tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan.

  Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal

  jawab. Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran

  pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis, analisis dan penilaian ).

  38

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan satu salinan pembentangan

  kepada pensyarah dan setiap kumpulan.

  • 1. Banding bezakan antara teori-teori behavioris, psiko-linguistik, semantik- kognitif dan pragmatik-interaksionis dalam pemerolehan bahasa dan

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan satu salinan pembentangan kepada

  implikasinya terhadap pengajaran.

  Layari Internet

  http://www.cal.org

  http://www.asha.org

  http://www.emich,edu

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan satu salinan pembentangan kepada

  Bahan Rujukan

  Bloom, L. & Lahey, M.(1978) Language Development and Language Disorders. New York : Wiley

  Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston:

  Allyn & Bacon.

  Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David

  Fulton

  Pub.

  Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5 th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.

  Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.) Boston : Allyn & Bacon.

  39

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  TAJUK 4

  BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN (LEARNING DISABLED)

  4.1

  SINOPSIS

  Tajuk ini memberi fokus terhadap ciri-ciri kanak-kanak bermasalah

  pembelajaran daripada aspek psiko-motor, aspek kognitif dan aspek afektif.

  Dalam topik ini turut dibincangkan mengenai masalah bahasa yang dihadapi

  oleh kanak-kanak bermasalah pembelajaran dalam aspek bentuk bahasa,

  kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Tajuk ini juga akan

  menghuraikan masalah tersebut dan implikasinya terhadap intervensi

  bahasa meliputi kaedah penilaian bahasa, strategi / teknik intervensi yang

  spesifik dan keberkesanan komunikasi

  4.2

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 4 BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN ( LEARNING DISABLED)

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir tajuk ini, anda dapat:

  • 1. Membincangkan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran daripada aspek psiko-motor, aspek kognitif dan aspek afektif

  • 2. Menghuraikan masalah bahasa yang dihadapi daripada segi bentuk bahasa, kandungan bahasa dan penggunaan bahasa

  • 3. Menjelaskan implikasi masalah yang dihadapi terhadap intervensi bahasa merangkumi kaedah, penilaian bahasa, strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi

  40

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 4.3 KERANGKA TAJUK-

  BAHASA KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN Ciri-ciri Masalah Bhs - Teori Implikasi Knk-knk Knk-knk Pragmatik Terhdp M.Pembel M.Pembel
  BAHASA KANAK-KANAK
  MASALAH PEMBELAJARAN
  Ciri-ciri
  Masalah Bhs
  - Teori
  Implikasi
  Knk-knk
  Knk-knk
  Pragmatik
  Terhdp
  M.Pembel
  M.Pembel
  Intervensi Bhs
  Interaksionis
  -
  Aspek psiko-motor
  - Bentuk bahasa
  -
  Kaedah penilaian bahasa
  -
  Aspek kogniti
  - Kandungan bahasa
  -
  Strategi / teknik intervensi
  yang spesifik
  -
  Aspek afektif
  - Penggunaan bahasa
  -
  Keberkesanan komunikasi

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 4.3 KERANGKA TAJUK- BAHASA KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN Ciri-ciri Masalah

  KANDUNGAN ISI

  • 4.3 Pengenalan

  Kanak-kanak bermasalah pembelajaran biasanya dikaitkan sebagai kelewatan

  perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan, pembacaan,

  penulisan, pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain. Kelewatan dalam

  pembelajran menyebabkan kanak-kanak ini akan mengalami pelbagai masalah

  yang melibatkan perkembangan akademik mahupun perkembangan sahsiah

  seperti kanak-kanak normal yang lain.

  Justeru

  itu,

  tahap

  perkembangan

  yang lewat menyebabkan

  perkembangan bahasa kanak-kanak ini terjejas disebabkan pelbagai masalah

  yang berkaitan dengan ganguan pada proses psikologi yang mempengaruhi

  pemahaman dan penggunaan bahasa, sama ada lisan ataupun tulisan.

  41

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya atau IDEA (1997) dengan jelas

  menyatakan bahawa kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai

  masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologikal yang

  melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau

  penulisan. Ketidakupayaan kanak-kanak ini juga seiring dengan penakrifan oleh

  Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) dengan jelas menyatakan kanak-kanak

  bermasalah pembelajaran dikenalpasti dan disahkan oeleh pakar profesional

  sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu proses pengajaran dan

  pembelajaran.

  Kesan daripada permasalahan yang dihadapi menyebabkan kanak-kanak

  bermasalah pembelajaran mempunyai masalah untuk berbahasa dengan baik

  mungkin disebabkan oleh masalah kerencatan mental, kurang upaya

  penglihatan, pendengaran, gangguan emosi dan tingkah laku.

  • 4.3.1 Definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran

  Secara umumnya, terdapat pelbagai definisi yang boleh menjelaskan mengenai

  kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Kanak-kanak ini kebiasaannya

  mengalami ketidakupayaan neurologikal yang memberi kesan terhadap

  kemampuan untuk memahami, mengingat atau menyampaikan maklumat.

  Menurut Kirk, S (1963) dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak

  bermasalah pembelajaran dikategorikan sebagai kelewatan perkembangan

  dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan, pembacaan, penulisan,

  pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain.

  Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) pula dengan jelas

  menyatakan bahawa pelajar yang telah dikenalpasti dan disahkan pakar

  profesional sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang

  42

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  mempunyai keupayaan mental yang rendah dan pengubahsuaian tingkahlaku

  yang rendah. Masalah yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap

  kefungsian seperti berikut :

  i.

  kebolehan kognitif

  ii.

  tingkah laku sosial

  iii.

  penguasaan bahasa lisan dan pertuturan

  iv.

  penguasaan membaca

  v.

  kemahiran matematik

  Selain itu, murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang

  mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar

  (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. kategori kanak-

  kanak bermasalah pembelajaran di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia,

  adalah :

  i.

  Sindrom Down

  ii.

  Autisme ringan

  iii.

  Hiperaktif (ADHD)

  iv.

  Terencat akal minima

  v.

  Kurang upaya dalam pembelajaran (LD)

  vi.

  Kurang upaya dalam pembelajaran khusus, contoh Disleksia.

  • 4.4 Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran

  Kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah bahasa mungkin

  disebakan oleh ciri-ciri seperti berikut :

  • a. Aspek psikomotor

  Kanak-kanak bermasalah pembelajaran contohnya kanak-kanak Sindrom Down

  biasanya kanak-kanak ini sukar berbahasa manakala kemahiran pergerakan

  halus dan kemahiran pergerakan umum juga lewat bertumbuh.

  43

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • b. Aspek Kognitif

  Perkembangan kognitif contohnya kanak-kanak Sindrom Down berbeza dan oleh

  itu kebolehan kognitif juga berbeza.

  • c. Aspek Afektif

  Masalah afektif kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah di tahap rendah

  dan sering menunjukkan sikap yang negatif.

  • 4.5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran

  Masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran menurut Pearl L.

  Siedenberg dalam Deena K. Bernstain dan Tiegerman (1993) menyatakan

  bahawa kelemahan bahasa merupakan salah sa tu daripada ciri-ciri kanak-kanak

  tersebut di mana mereka akan mengalami kelambatan dalam pertuturan dan

  sukar untuk memahami atau/dan menggunakan bahasa percakapan.

  Secara umumnya, masalah bahasa kanak-kanak BP boleh dibahagikan

  kepada 3 bahagian iaitu bentuk bahasa, kandungan bahasa dan penggunaan

  bahasa. Bentuk bahasa terdiri daripada fonologi, morfologi dan sintaksis,

  kandungan bahasa dikelompok sebagai semantik manakala penggunaan bahasa

  dikelompok sebagai pragmatik.

  Manakala Vogel (1975) telah mengkategorikan kanak-kanak yang tidak

  boleh membaca ke dalam kelompok masalah bahasa seperti berikut :

  • a. Metalinguistik Metalinguistik adalah kesedaran tentang bahasa dan konsep-konsep linguistik. Manakala Dena (1993) manyatakan ianya adalah kefahaman tentang penggunaan bahasa, berfikir, bercakap tentang bahasa dan bagaimana menggunakan bahasa sebagai alat untuk menganalisis serta menggunakannya untuk bercakap tentang bahasa itu sendiri.

  44

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • b. Fonologi Fonologi adalah kajian mengenai buny i-bunyi bahasa, contohnya makan terdiri daripada dua suku kata dan erbina daripada lima fonem iaitu m, a, k, a, n. Perbezaan ini amat ketara apabila kanak-kanak BP ini menyebut perkataan yang mempunyai fonem konsonan-vokal-konsonan. Bock dan Mercer (1985) menyatakan masalah ekspresi bahasa adalah disebabkan oleh ketidakupayaan artikulasi (articulation disorders). Contohnya kesukaran kanak-kanak BP menyebut :

  rabbit

  • wabbit

  you

  • oo

  warsh

  • wash

  Kajian oleh Wiig dan Semel (1976) mendapati kanak-kanak BP sering

  keliru dengan konsonan bersuara dan tida k bersuara. Antara huruf-huruf

  yang sukar dibunyikan seperti b, d, g, p, t, v, z dan th. Contoh kesukaran

  membunyikan huruf konsonan berikut :

  p

  dengan

  b

  d

  dengan

  t

  Kanak-kanak BP juga keliru untuk membunyikan perkataan yang

  mempunyai vokal depan a, i, dan e seperti berikut :

  sit,

  set,

  sat

  freeze,

  leave,

  elite

  • c. Morfologi

  45

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  Morfologi adalah suatu bidang yang mengkaji struktur pembentukan kata.

  Contohnya dalam Bahasa Melayu terdapat perkataan yang terbina melalui

  proses imbuhan, gandaan, akronim, penukaran dan pemajmukan.

  Wiig, Semel dan Crouse (1973) telah mendapat ramai kanak-kanak BP

  sukar untuk menggunakan hukum morfologi, contohnya :

  tambah “es” untuk plural

  -

  seperti “boxes”

  tambah “s” untuk bilangan ramai

  -

  seperti “boys”, “toys”

  tambah “s” untuk tunjukkan kepunyaan

  -

  seperti “Ali’s bag”.

  Vogel (1983) pula menyatakan bahawa kelambatan kanak-kanak BP

  berbahasa lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif memandangkan

  kanak-kanak ini biasanya lambat menguasai hukum morfologi berbanding

  dengan apa yang selalu diramalkan.

  d.

  Sintaksis

  Bidang ini mengkaji ayat atau struktur ayat dan berkait rapat dengan

  tatabahasa, contohnya ;

  Ahmad

  menendang

  bola itu.

  FN

  FK

  FN

  Subjek

  predikat

  objek

  Selain itu, kanak-kanak BP juga sukar menggunakan atau membuat ayat-

  ayat pasif kerana keliru dengan subjek dan predikat (Semel dan Wiig,

  1984). Contohnya seperti berikut :

  “Saya makan nasi”

  menjadi

  “Nasi makan saya”.

  Sepatutnya

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Morfologi adalah suatu bidang yang m engkaji struktur pembentukan

  “Nasi dimakan oleh saya”.

  46

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • e. Semantik Bidang yang mengkaji mengenai makna perkataan-perkataan. Biasanya kanak-kanak BP sukar memahami makna perkataan yang lebih dari satu makna.

  • f. Pragmatik Pragmatik adalah kebolehan atau kemahiran untuk menggunakan ayat dengan batul mengikut konteks atau situasi. Woolfolk (1998) menyatakan bahawa pragmatik itu adalah kesukaran kanak-kanak BP menggunakan bahasa yang betul mengikut konteks atau sesuatu situasi. Kebiasaannya kanak-kanak BP menggunakan ayat-ayat yang panjang dan rumit untuk memberi keterangan atau arahan kepada kanak-kanak kecil berbanding dengan rakan sebayanya yang lain.

   • 4.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa

  Kesukaran kanak-kanak BP menguasai kemahiran berbahasa dan komunikasi

  akan menyebabkan kanak-kanak ini sukar untuk berinteraksi dan bersosial

  dengan rakan sebayanya. Antara strategi intervensi yang boleh digunakan untuk

  mengatasi masalah bahasa kanak-kanak BP adalah seperti berikut :

  • a. Guru adalah model terbaik agar murid boleh menunjukkan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran (DeHaven, 1983)

  • b. Pertuturan dan penulisan secara spontan boleh digunakan untuk mengajar pendengaran, sebab pelbagai kemahiran boleh dibaiki (Frose, 1981)

  • c. Kanak-kanak BP oleh memahami apabila kelajuan pertuturan lebih perlahan berbanding aras/tahap biasa (McCroskey & Thompson, 1973)

  • d. Gunakan klu-klu untuk membina pengetahuan murid (Burns, 1980)

  • e. Penggunaan ayat pasif dan panjang perlukan masa untuk murid untuk melakukannya

  47

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • f. Ayat perlu pendek dengan struktur yang ringkas semasa mengajar (Wiig & Semel, 1984)

  Strategi untuk memperbaiki kemahiran ekspresi berbahasa bagi kanak-kanak BP

  adalah seperti berikut :

  • a. Komponen-komponen seperti morfem dalam sistem bahasa formal perlu diajar bersama-sama bukannya berasingan.

  • b. Bahasa boleh diajar dalam setting yang berbeza dan tidak hanya dalam suasana yang seterotaip.

  • c. Kemahiran berbahasa perlu diajar merentasi kurikulum (Wiig & Semel, 1984).

  • d. Kemahiran pragmatik seperti menyoal dan mengambil giliran (turn taking) perlu dimasukkan dalam pengajaran (Spekman & Roth, 1984).

  • e. Kanak-kanak tidak perlu terlalu ditekankan dengan ayat-ayat yang lengkap, cukup sekadar menjawab soalan dengan satu atau dua ayat atau perkataan (Spekman & Roth, 1984).

  • f. Membuat generalisasi perlu diajar agar pelajar boleh menggunakannya dalam bentuk novel

  • g. Mesej yang disampaikan oleh kanak-kanak perlu diberi perhatian terlebih dahulu kerana ianya penting dalam proses komunikasi dan

  juga kesalahan-kesalahan sintak boleh diperbaiki (Spekman &

  Roth, 1984).

  4.6 Kesimpulan

  Secara umumnya, masalah bahasa di kalangan kanak-kanak BP agak kritikal

  jika tidak dikenalpasti lebih awal untuk tindakan selanjutnya. Langkah awal

  seperti intervensi awal berkemungkinan besar dapat membantu mengurangkan

  masalah yang dikenalpasti dan dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Memang

  tidak dinafikan bahawa berbahasa danber komunikasi adalah satu proses yang

  48

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  penting

  bagi

  menjamin

  kanak-kanak

  BP

  berjaya

  dalam

  kehidupan

  dan

  akademiknya.

   
  • Tutorial

  Jelaskan ciri-ciri yang mempengaruhi masalah bahasa dan komunikasi murid

  bermasalah pembelajaran semasa anda mengendalikan P&P di b ilik darjah?

  • Latihan

  Latihan :

  Jelaskan masalah komunikasi berikut yang sering terjadi kepada kanak-kanak

  BP, di sekolah :

  • a. Gangguan artikulasi (Articulation disorders)

  • b. Gangguan suara (Voive disorders)

  • c. Gangguan kelancaran (Fluency disorders)

  • d. Gangguan kualitaif (Qualitative disorders)

  • e. Gangguan bahasa (Interrupted language)

  • f. Kelewatan berbahasa (Delayed language)

  • g. Ketidakhadiran pertuturan (Absence of speech)

  49

  PKU3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Ramai pelajar masalah pembelaj aran menghadapi masalah kesedaran

  Tutorial

  Ramai pelajar masalah pembelaj aran menghadapi masalah kesedaran

  fonologi ( phonological awareness) yang menjejaskan kemahiran

  membaca dan menulis. Huraikan aktiviti-aktiviti bahasa yang berkesan bagi

  mengatasi masalah tersebut.

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Ramai pelajar masalah pembelaj aran menghadapi masalah kesedaran

  Layari Internet

  http://www.cal.org

  http://www.asha.org

  http://www.emich,edu

  PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Ramai pelajar masalah pembelaj aran menghadapi masalah kesedaran

  Bahan Rujukan

  Bloom, L. & Lahey, M.(1978) Language Development and Language Disorders. New York : Wiley

  Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston:

  Allyn & Bacon.

  Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David

  Fulton

  Pub.

  Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5 th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.

  Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.) Boston : Allyn & Bacon.

  50

  PKU 3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  TAJUK 5

  BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL

  • 5.0 Sinopsis

  Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan bahasa kanak-kanak terencat akal yang

  meliputi ciri-ciri kanak-kanak terencat akal, masalah bahasa kanak-kanak terencat akal,

  implikasi terhadap intervensi bahasa, dan keberkesanan komunikasi kanak-kanak

  terencat akal.

  • 5.1 Hasil Pembelajaran

  i.

  Menghuraikan definisi kanak-kanak terencat akal.

  ii.

  Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak terencat dari segi psiko-motor, kognitif

  dan afektif.

  iii.

  Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dari segi

  bentuk bahasa, kandungan bahasa dan penggunaan bahasa.

  iv. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa yang meliputi kaedah

  penilaian

  bahasa,

  strategi

  keberkesanan komunikasi

  /

  teknik

  intervensi yang spesifik dan

  51

  PKU 3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  • 5.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

  BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri-ciri Implikasi Masalah Bhs Knk-knk Terhadap Knk-knk Terencat Akal Intervensi Terencat Akal
  BAHASA KANAK-KANAK
  TERENCAT AKAL
  Ciri-ciri
  Implikasi
  Masalah Bhs
  Knk-knk
  Terhadap
  Knk-knk
  Terencat Akal
  Intervensi
  Terencat Akal
  Bahasa
  -
  Aspek psiko-motor
  - Bentuk bahasa
  -
  Kaedah penilaian bahasa
  -
  Aspek kogniti
  - Kandungan bahasa
  -
  Strategi / teknik intervensi
  yang spesifik
  -
  Aspek afektif
  - Penggunaan bahasa
  -
  Keberkesanan komunikasi

  52

  PKU 3102

  PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

  KANDUNGAN ISI 5.3 Pengenalan Definisi Kerencatan Akal dan Faktor Penyebab Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal
  KANDUNGAN ISI
  5.3 Pengenalan
  Definisi Kerencatan Akal dan Faktor Penyebab
  Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang
  mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran.
  Mereka yang mengalami kerencatan akal yang teruk (severe mental retardation) tidak
  boleh berjalan, bercakap atau menjaga diri. Manakala mereka yang tidak begitu teruk
  hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri.
  Kecacatan terbahagi kepada kecacatan-kecacatan fizikal/anggota, penglihatan
  danpendengaran.
  Apabila kanak-kanak mengalami kecacatan anggota, tidak bermakna anak mengalami
  kerencatan akal. 30% daripada kanak-kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh
  keabnormalan genetik seperti sindrom Downs, 25% disebabkan palsi serebrum, 30%
  disebabkan oleh meningitis dan masalah perinatal manakala 15% tidak ada sebab-
  sebab tertentu. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ (intelligence quotient)
  kurang daripada 50.
  Aktiviti 1
  Layari laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat
  tambahan berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal:
  http://translate.google.com.my/translate?hl=en&sl=ms&u=http://www.s
  cribd.com/doc/14548068/Bahasa-Kanakkanak-Terencat-
  Akal&ei=zGFpTqSmHoLZrQfStN25BQ&sa=X&oi=translate&ct=result&
  resnum=1&sqi=2&ved=0CBkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dpenila
  ian%2Bbahasa%2Bkanak-kanak%
  Setelah itu dikehendaki membuat perbincangan dengan rakan anda
  berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal.
  53

  PKU 3102

  PENGEN ALAN KE PADA MAS ALAH BA HASA DAN KOMUNIK ASI

  • 5.4 C iri-ciri Ka nak-Kanak Terencat Akal

  A pakah ciri ciri kanak- kanak teren cat akal ?

  A pakah ciri

  ciri kanak- kanak teren cat akal ?

  Cuba t eliti gamb ar di baw ah. Apak ah panda ngan and a terhada p kanak-k anak

  terenca t akal? A dakah and a dapat

  menghurai kan ciri-ci iri kanak- kanak tere ncat

  akal ke pada raka n anda sek iranya an da diminta untuk ber buat demi kian?

  PKU 3102 PENGEN ALAN KE PADA MAS ALAH BA H ASA DAN KOMUNIK ASI 5.4 C

  Bahagi an ini aka n menghu raikan sec ara ringk as aspek

  afektif