สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยาเสพติดใหโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๒๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหไว ณ วันทีกา่ ๒๒ เมษายนสําพนั.กศงานคณะกรรมการกฤษฎี
. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกลาฯ ใหประกาศวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบกาัญญัติแหงชาติสํานัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ พระราชบัญกญัา ตินี้เรียกวาสํ“านัพระราชบั
ญญัติยาเสพติกดา ใหโทษ พ.ศ.
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๒๒”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นุเบกษาเปนตสํนานัไปกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ ใหยกเลิ
สํากนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๓)กาพระราชบัญสํญัาตนักิยงานคณะกรรมการกฤษฎี
าเสพติดใหโทษ (ฉบับกทีา ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔
สํานั(๕)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดใหโทษสํ(ฉบั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติยาเสพติ
บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ กา
(๖) พระราชบัญญัติกันชา พุทธศักราช ๒๔๗๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
(๗) พระราชบัญสํญัานัตกิพงานคณะกรรมการกฤษฎี
ืชกระทอม พุทธศักราช
๒๔๘๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ยาเสพติ
า สารเคมีกาหรือวัตถุชนิดสํใดานักๆงานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งเมื่อเสพเขาสู กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดใหโทษสํา”นักหมายความว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
รางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๖๓/ฉบับพิเศษ หนา ๔๐/๒๗ เมษายน ๒๕๒๒

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และจิตใจในลักษณะสํ
่มขนาดการเสพขึ้นเปนกลํา าดับ มีอาการถอนยาเมื
่อขาดยา มี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาคัญ เชน ตสํอางเพิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุด
สํารนัวมตลอดถึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดใหโทษหรือ
โทรมลง กับให
งพืชหรือสวนของพื
ชที่เปนสํหรื
ใหผลผลิตเปนยาเสพติ
อาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งนี้ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตาม
กฎหมายวาดวสํยยาที
่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผลิ ต ” หมายความว า เพาะ ปลู ก ทํ า ผสม ปรุ ง แปรสภาพ เปลี่ ย นรู ป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งบรรจุ หรื
สําอนัรวมบรรจุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สังเคราะหทางวิทยาศาสตร
และใหสํหานัมายความรวมตลอดถึ
งการแบ
ดวย
“จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
า นําหรือสงออกนอกราชอาณาจั
กรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“สกงออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ” หมายความว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

“เสพ” หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด
สํานั“กติงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดยาเสพติดใหโทษ”ก๔าหมายความวสํานัเสพเป
นประจําติดตอกักนา และตกอยูใน
สภาพที่จําเปนตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลัก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิชาการ
“หนวยการใช”๕ หมายความวา เม็ด ซอง ขวด หรือหนวยอยางอื่นที่ทําขึ้นซึ่งโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกติสําหรับการใชเสพหนึ่งครั้ง
“การบํ
า การบําบัดกรัา กษาผูติดยาเสพติ
ดใหโทษ ซึ่งรวม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าบัดรักษา”สํ๖านัหมายความว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตลอดถึงการฟนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาดวย
สํานั“กสถานพยาบาล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฟน หรือ
”๗ หมายความว
า โรงพยาบาล
สถานพยาบาล สถานพั
สถานที่อื่นใดเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนสถานที่ทําการบําบัดรักษาผูติด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยาเสพติดใหโทษ
ชกร”๘ หมายความว
าชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว
าดวย
สํานั“กเภสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ผูประกอบวิ
สํานัชกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิชาชีพเภสัชกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาเสพติดใหโทษ” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๔ นิยามคําวา “เสพ” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓) พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๔ นิยามคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐

วยการใช” เพิ่มโดยพระราชบั
ใหโทษ (ฉบับที่ ๕) กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔ นิยามคําสํวาานั“กหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติยาเสพติ
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๔๕

๔ นิยามคําวา “การบํ
ญญัติยาเสพติกดาใหโทษ (ฉบับที่
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าบัดรักษา” เพิสํา่มนัโดยพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓) พ.ศ. ๒๕๓๐

” แกไขเพิ่มกเติ
ติยาเสพติดใหโทษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔ นิยามคํสําวาานัก“สถานพยาบาล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า มโดยพระราชบั
สําญ
นักญังานคณะกรรมการกฤษฎี
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ตํการัา บยา” หมายความว
า สูตรของสิ่งปรุงไมกวาาจะมีรูปลักษณะใดที
่มียาเสพติดให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

โทษรวมอยูดวย ทั้งนี้ รวมทั้งยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พรอมที่จะนําไปใช
แกคนหรือสัตวได กา
“ข อ ความ ”๙ หมายความรวมถึ ง การกระทํ า ให ป รากฏด ว ยตั ว อั ก ษร ภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ความหมายไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐
“โฆษณา” หมายความรวมถึงกระทําการไมวาดวยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อประโยชนใสํนทางการค
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือทราบขอความเพื
า แตไมหมายความรวมถึ
งเอกสารทางวิ
ชาการหรือ กา
ตําราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผูซึ่ ง กา
“ผูก อานุ ญ าต ” หมายความว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สํานั“กคณะกรรมการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดใหโทษตาม
” หมายความว
า คณะกรรมการควบคุ
มยาเสพติ
พระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“รัฐกมนตรี
” หมายความว
า รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบั
ตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัญกญั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๕ พระราชบัญญักาตินี้ไมใชบังคัสํบาแก
ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงสาธารณสุข แตใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บรักษา และวิ
สํานัธกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมกยาเสพติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การรับ การจาย การเก็
ารปฏิบัติอยางอื่นที่เกีกา่ยวกับการควบคุ
ดใหโทษ กา
ใหคณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แลวใหคณะกรรมการเสนอพรอมกับใหความเห็นตอรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อสั่งการตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแต
งตั้งพนักงานเจาหนาทีก่ าออกกฎกระทรวงกํ
าหนดคาธรรมเนียมไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเกินอัตราตาม
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบั
ญญัตสํินานัี้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ชกร” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัสํตาิยนัาเสพติ
ดใหโทษ (ฉบับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔ นิยามคําสํวาานัก“เภสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

๔ นิยามคําวา “ขอกความ
ญญัติยาเสพติดใหโทษ
สํานักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ” เพิ่มโดยพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๐
โฆษณา” เพิ่มโดยพระราชบั
ทษ (ฉบับที่ ๕)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔ นิยามคํสําาวนัาก“งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติยาเสพติสํดาให
นักโงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๔๕

ศ.ศ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๘ (๕) แกสํไาขเพิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕๔๕ . สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สําญนักญังานคณะกรรมการกฤษฎี ๒๕๓๐ ๑๒ ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิยาาเสพติดใหโทษสํา(นัฉบักงานคณะกรรมการกฤษฎี บที่ ๕) พ.-๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศนั ้น เมื่อ ไดป ระกาศในราชกิ จสํจานุ บกษาแลว ใหใ ช กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา านักเงานคณะกรรมการกฤษฎี บังคับได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗ ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เชน เฮโรอีนสํา(นัHeroin) กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑)กาประเภท ๑ ยาเสพติ ดใหโทษชนิดรายแรง (๒) ประเภท ๒ ยาเสพติ ด ให โ ทษทั่ วไป เช น มอร ฟ น (Morphine) โคคาอี น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) ดใหโทษที่มีลักษณะเป ยาเสพติดให กา (๓ก)๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ประเภท ๓สํายาเสพติ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นตํารับยา สํานัและมี กงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษในประเภท ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา สํานั(ก๔งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ ใ ช ใ นการผลิ สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ) ประเภท ๔ สารเคมี ยาเสพติ ด ให โ ทษประเภท ๑ หรื อ ประเภท ๒ เช น อาเซติ ค แอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติ ล คลอไรด (Acetyl สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา Chloride) (๕ ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กัญชา พืชกระทอม ทั้งกนีา้ ตามที่รัฐมนตรี ชื่อยาเสพติกดาใหโทษตามมาตรา ๘ (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัปกระกาศระบุ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนที่ได กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่อใชในทางยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผานกรรมวิธีปสํรุางนัแต งโดยมีความมุงหมายเพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘ ใหรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี ํานาจประกาศใน กา ราชกิจจานุเบกษา สํานั(ก๑) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา โทษวา ยาเสพติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ระบุชื่อยาเสพติดให ดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใดตาม มาตรา ๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษตาม (๑) กําหนดมาตรฐานวกาาดวยปริมาณ สํสาวนันประกอบ คุณภาพ ความบริ สํานั(ก๓) งานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สุทธิ์ หรือ ลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า านักงานคณะกรรมการกฤษฎี านวนเพิ่มเติมซึ่งกยาเสพติ ดใหโสํทษที ่จะตองใชในทาง กา (๔)กากําหนดจํ านวนและจํ การแพทยและทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕)๑๒ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผู อนุญาตจะอนุญาตใหกาผลิต นําเขา สํจําานัหน าย หรือมีไวในครอบครองได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ (๖) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ มาตรา ๗ (๓) แกไขเพิ่มกเติา มโดยพระราชบั ติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับกทีา่ ๓) พ.

-๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาจัดตั้งสถานพยาบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) กํ า หนดระเบีย บข อบังคับ เพื่อ ควบคุมการบํา บัด รักษาและระเบีย บวิ นั ย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับสถานพยาบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙ ใหมีคสํณะกรรมการคณะหนึ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า า “คณะกรรมการควบคุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ่งเรียกกว มยาเสพ กา ติดใหโทษ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรม ตํ า รวจหรื อ ผู แ ทน กอธิ อ ผู แ ทน อธิ บ ดี กกรมศุ ทน เลขาธิ ก าร กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บ ดี ก รมอั ยสําการหรื นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ล กากรหรืสําอนัผูก แงานคณะกรรมการกฤษฎี คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ทรงคุณวุฒิอสํื่านนัอีกกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา แตงตั้งเปน หรือผูแทน ผูแสําทนกระทรวงกลาโหม และผู ไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรี กรรมการ และใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ ผูชวยเลขานุกสํารานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ทรงคุณวุฒิอยูในตํกาาแหนงคราวละสองป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐ ใหกรรมการผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑)กาตาย (๒) ลาออก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) รัฐมนตรีใหออก (๔) เปนบุคคลลมละลาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ไดรับโทษจําคุกโดยคํ ่สุดใหจําคุก เวนแตเกปานโทษสําหรับ สํานั(ก๖) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา า พิ พ ากษาถึ สํานังกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ถู กสั่ งพั ก ใชสํหานัรืกองานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํลาปะ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๗) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิ หรือใบอนุญาต กา ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่น เปนกรรมการแทนไดกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิยาาเสพติดใหโทษสํา(นัฉบักงานคณะกรรมการกฤษฎี บที่ ๓) พ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๘ (๖) แกสํไาขเพิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕๓๐ .ศ.

-๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณี กรรมการในระหวางทีก่กา รรมการซึ่งแต ไวแลวยังมีวาระ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่มีการแตสํางนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี สํางนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใ นตําแหนง านักองานคณะกรรมการกฤษฎี เทากับวาระที่เสํหลื อยูของกรรมการซึ่งแตกงาตั้งไวแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๒ การประชุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา มของคณะกรรมการ ตกอา งมีกรรมการมาประชุ มไมนอยกวา กา กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวิ ่ประชุม ใหถือเสียงขากงมาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นิจฉัยชี้ขาดของที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการคนหนึ่ งใหมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ า คะแนนเสียงเทากั น ให านักมงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ประธานในที่ปสํระชุ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสีกายงหนึ่งเปนเสีสํยานังชีกงานคณะกรรมการกฤษฎี ้ขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๓ ใหคสํณะกรรมการมี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา มาตรา หนาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ (๒) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๘ (๓) อ ผู อ นุ ญ าตในการสั อ เพิ ก ถอน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ให ค วามเห็สํนาชอบต นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ ง พั ก ใช ใ บอนุ สํานัญกาตหรื งานคณะกรรมการกฤษฎี ใบอนุญาต สํานั(ก๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี ใหความเห็นชอบตกอารัฐมนตรีในการกํ หนดตําแหนงและระดักบา ของพนักงาน เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงาน กับสํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามยาเสพติ และกระทรวงทบวงกรมอื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่น (๖) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ ทษในประเภท ๔ และในประเภท ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งยาเสพติสํดาให นักโงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๔ (๗ ) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ใ ห เ ป น สํ า นั า ่รัฐมนตรีสํามนัอบหมาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํานาจและหนาที่ขกงานคณะกรรมการกฤษฎี องคณะกรรมการ หรือกตามที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๔ คณะกรรมการอาจตั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า มาตรา ้งคณะอนุกกรรมการเพื ่อปฏิสําบนััตกิกงานคณะกรรมการกฤษฎี ารอยางใดอยาง กา หนึ่งตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔ ่มเติมโดยพระราชบัญญักตาิยาเสพติดใหโทษ บที่ ๕) พ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๑๓ (๗) แก สํานัไขเพิ กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั(กฉบั งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕๔๕ .ศ.

๒๕๔๕ .ศ.-๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ หาสํมมิ หผูใดผลิต นําเขา สงออก ไวในครอบครอง กา านักใงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จําหนายหรื สําอนัมี กงานคณะกรรมการกฤษฎี ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ เวนแตรัฐมนตรีไดอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของทางราชการ การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดในกฎกระทรวง ต นําเขา สงออกกหรื ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ สํานัการผลิ กงานคณะกรรมการกฤษฎี า อมีไวในครอบครองซึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตามปริมาณดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑)กา เด็กซโตรไลเซอร ไยด หรือ แอล เอส กดีา มีปริมาณคําสํนวณเป นสารบริสุทธิ์ กา ตั้งแตศูนยจุดเจ็ดหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การใชขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตสามรอยมิลลิกรัมขึ้นไป (๒)กา แอมเฟตามีสํนาหรื ออนุพันธแอมเฟตามีกนา มีปริมาณคําสํนวณเป นสารบริสุทธิ์ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตั้งแตสามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หนึ่งจุดหากรั สํามนัขึก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หนวยการใชขสํึ้นาไป หรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแต ไป (๓) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคํานวณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตกาสามกรัมขึ้นไป สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ด ให โ ทษใน ๑๖ ๑๖ ห า มมิ ใกหาผู ใ ดผลิ ต นํสําาเขนักางานคณะกรรมการกฤษฎี หรื อส ง ออกซึ่ ง ยาเสพติ ประเภท ๒ เวนแตกไาดรับใบอนุญสําตจากผู อนุญาตเฉพาะในกรณี ของทาง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จํ าเป นเพื สํา่ อนัประโยชน กงานคณะกรรมการกฤษฎี ราชการ บใบอนุญาตและการออกใบอนุ าต ใหเปนไปตามหลักกาเกณฑ วิธีการ สํานัการขอรั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จ ารณาอนุสํญานัาตตามวรรคหนึ กงานคณะกรรมการกฤษฎี การพิ ่ ง ให ผกู ขา ออนุ ญ าตเปสํนานัผูก รงานคณะกรรมการกฤษฎี ั บ ผิ ด ชอบชํ า ระ กา คาใชจายในการตรวจวิเคราะห หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๒สํเวานันกแต ไดรับใบอนุญาต กา งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึก้นา ไปใหถือวามีสํไาวนัใกนครอบครองเพื ่อจําหนกาาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๑๕ แกไขเพิ สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบัานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๖ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

ศ.-๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอรั ญาต กเกณฑ วิธีการ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บใบอนุญสําาตและการออกใบอนุ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใหเปนไปตามหลั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไมใชบังคับแก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัดกให งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑)กาการมี ย าเสพติ โ ทษในประเภท ๒กาไวใ นครอบครองไม เ กิ น จํ า นวนที่ กา จําเปนสําหรับใชรักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเปนผูใหการรักษา ให โ ทษในประเภท ๒กาไวใ นครอบครองไม เ กิน จํ า นวนที่ กา (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา การมี ย าเสพติ สํานัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จํ า เป น สํ า หรั บ ใช ป ระจํ า ในการปฐมพยาบาล หรื อ กรณี เ กิด เหตุ ฉุ กเฉิ น ในเรื อ เครื่ อ งบิน หรื อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยานพาหนะอืสํ่นาใดที ่ใชในการขนสงสาธารณะระหว างประเทศที ่ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจั กร แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไดเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตเปน (๑)กากระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสกวานทองถิ่น รวมทั งเทพมหานคร กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั้งกกรุ งานคณะกรรมการกฤษฎี สภากาชาดไทย หรือองคการเภสัชกรรม สํานั(๒) กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัากงประเทศ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ผูประกอบการขนสกงาสาธารณะระหว หรือ (๓ )๑๗ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ผู ป ระกอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิชาชีพทันตกรรม หรืกาอผูประกอบวิสํชานัาชีกพงานคณะกรรมการกฤษฎี การสัตวแพทยชั้นหนึก่งา และ (ก) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยยา เสพติดใหโทษ กฎหมายว ์ตอจิตและประสาท ยการปองกันการ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าดวยวัตสํถุาทนัี่อกอกฤทธิ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา กฎหมายวสํานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี ใชสารระเหย กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกฎหมายวสําาดนักวงานคณะกรรมการกฤษฎี ยยา (ค) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เวชกรรม ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตเปนสําผูนัปกระกอบวิ ชาชีพการสัตวแพทย หรือใบอนุ าตตามพระราชบัญญักตาินี้ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(จ) ไมเปนคนไร สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อนไรความสามารถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วามสามารถหรือคนเสมื ในการพิจารณาอนุญาตแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําเปนในการมีไวเพื่อจําหนายหรือมีไวในครอบครอง ในการนี้ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขตามที่ เห็นสมควรไวดวยก็กไดา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗ ่มเติมโดยพระราชบัญญักตาิยาเสพติดใหโทษ บที่ ๕) พ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๑๙ (๓) แก สํานัไขเพิ กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั(กฉบั งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕๔๕ .

๒๕๔๕ .-๙- มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ หาสํมมิ หผูใดผลิต นําเขา สงออก ไวในครอบครอง กา านักใงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จําหนายหรื สําอนัมีกงานคณะกรรมการกฤษฎี เพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต สํานัความในวรรคหนึ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ่งไมใชกบาังคับแก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑ ) การจํ า หน า ยหรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ยซึ่ ง ยาเสพติ ด ให โ ทษใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเภท ๓ ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมจําหนายหรือมีไวใน ครอบครองเพืสํ่อานัจํากหน ายเฉพาะผูปวยซึ่งตนให งานคณะกรรมการกฤษฎี กา การรักษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒ ) การจํ า หน า ยหรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ยซึ่ ง ยาเสพติ ด ให โ ทษใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ชาชีพการสั สํานัตกวแพทย งานคณะกรรมการกฤษฎี กา อมีไวในครอบครองเพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประเภท ๓ ที่ผูประกอบวิ ชั้นหนึ่งจําหนายหรื ่อจําหนาย กา เฉพาะสัตวที่ตนบําบัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบ (๓) วิชาชีพการสัตวแพทย มีคุณสมบัติตามที่กํากหนดในมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาชั้นหนึ่ง ตองเป สํานันกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํ๑๙ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเงื่อนไขที่กสําํานัหนดในกฎกระทรวง การมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เกินจํานวนที่รัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี ประกาศกําหนดโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ ใหสกันา นิษฐานวามีสํไาวนัใกนครอบครองเพื ่ อ กา จําหนาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ผูอนุสํญ าตจะออกใบอนุญาตใหผลิต จําหนายสํนํานัากเขงานคณะกรรมการกฤษฎี าหรือสงออกซึ่ง กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต ) ได รับ ใบอนุ ญ าตใหกาผ ลิ ต ขาย หรืสําอนันํกางานคณะกรรมการกฤษฎี หรือสั่งเขามาในราชอาณาจั กรซึ่งยา สํานั(ก๑งานคณะกรรมการกฤษฎี กา แผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒ก) ามีเภสัชกรอยูสํปาระจํ าตลอดเวลาทําการ กา ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จําหนายยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสพติดใหโทษดังกลาวที่ตนผลิตหรือนําเขาไดโดยไมตองรับใบอนุญาตจําหนายอีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ ในการนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ของผูที่ ไดรับใบอนุญสําตตามมาตรา ๒๐ แตละครั ญาตทุกครั้งที่นําเขาหรืกาอสงออกจากผู านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา้งตองไดรับใบอนุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อนุญาตดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บใบอนุญสําาตและการออกใบอนุ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใหเปนไปตามหลั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การขอรั ญาต กเกณฑ วิธีการ กา และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

ศ..๒๕๔๕ .๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ วจะประกอบกิจการต อนุญาตจะสั่งไม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เมื่อไดยื่นคํสําานัขอแล กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อไปก็ไดจนกว สํานัากผูงานคณะกรรมการกฤษฎี อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูรับอนุญาตไมขอตกอาอายุใบอนุญสําตหรื อผูอนุญาตสั่งไมอนุกญา าตใหตออายุ ใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตหรือผูขอตอใบอนุญาตมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยูในครอบครองใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขใหคาตอบแทน ตามที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัและมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ๒๒ ใหคุมกักนาถึงลูกจางหรือ ตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานไวกอนวา การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ได กระทําไปตามหน ่ที่ไดรับมอบหมาย เปกนา การกระทําของผู ับอนุญาตดวย สํานักาทีงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักรงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา าตตามพระราชบัญญักตาินี้ใหไดรับการยกเว นไมตองปฏิบัติ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕ ผูรับสํอนุ านักญงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตามกฎหมายวาดวยยาและกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กา รัฐมนตรีจะได สํานัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔สํานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี อในประเภท ๕ เวนแต นุญาตโดยความ กา เห็นชอบของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป สํานัการมี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๔สํานัหรื อ ในประเภท ๕ ไว ใกนครอบครองมี ปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรั ามีไวในครอบครองเพืก่อาจําหนาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา มขึ้นไป ใหสํถานัือกวงานคณะกรรมการกฤษฎี การขออนุ ญ าตให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา าณยาเสพติดใหโทษทีก่จาะอนุญาตไดตสําามหมวดนี ้ใหเปนไป กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๖/๑๑๙ สํปริ านัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตามมาตรา ๘ (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัหน กงานคณะกรรมการกฤษฎี าที่ของผูรับอนุญาต กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จําหนายยาเสพติดใหโทษใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ที่ระบุไวในใบอนุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเภท ๒ นอกสถานที ญาต สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี ๒๘ ใหผูรับอนุกญาาตตามมาตราสํานั๑๗ ปฏิบัติดังตอไปนี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.

.๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑)กาจัดเก็บรักษายาเสพติ ดใหโทษในประเภทกา ๒ ไวเปนสัดสํสาวนันในที ่เก็บซึ่งมั่นคง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี แข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน สํานั(ก๒งานคณะกรรมการกฤษฎี า โทษในประเภท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ) ในกรณีที่ยาเสพติดกให ๒ ถูกโจรกรรมหรือกสูาญหายหรือถูก ทําลายตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙ ให ผู รั บ อนุ ญ าตผลิ ต ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๓ ปฏิ บั ติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังตอไปนี้ ่เปดเผยเห็นไดงาย กณา สถานที่ผลิสํตาแสดงว าเปนสถานที่ กา (๑)กาจัดใหมีปายไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัในที กงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผลิตยาเสพติดใหโทษ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดในกฎกระทรวง (๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากสถานที่ผลิต โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษา ไวไมนอยกวาสํสามป นับแตวันวิเคราะห กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือคําเตือน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ภาชนะหรื สําอนัหีกงานคณะกรรมการกฤษฎี กาโทษในประเภท สํานัก๓งานคณะกรรมการกฤษฎี หรือขอควรระวังการใช บหอบรรจุยาเสพติดให ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ กา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานั(ก๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ด ให โ ทษใน ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๒สําซึนั่งกใช เ พื่ อ การผลิ ต ยาเสพติ ประเภท ๓ ตองเก็บรักษาไวใหเปสํนาสันัดกสงานคณะกรรมการกฤษฎี วนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็ งแรงและมีกสํุญ แจใสไวหรือเครื่อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน ในกรณีที่ยาเสพติดกาใหโทษในประเภท ๒ ตาม (๔) ถูกโจรกรรม หรือสูญ สํานั(ก๕) งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หาย หรือถูกทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐ ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํานั้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปฏิบัติดังตอไปนี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แสดงวาเปนสถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของ ปายและขอความที ่แสดงในปายใหเปนไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คุณภาพยาเสพติดใหกาโทษในประเภท ที่นําเขาหรือสงออก กา (๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือคําเตือน หรือขอควรระวังการใช บหอบรรจุยาเสพติดกให ๓ ที่นําเขาหรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ภาชนะหรื สํานัอกหีงานคณะกรรมการกฤษฎี า โทษในประเภท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สงออก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑ ให ผู รับ อนุญาตจําหนายยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิ บั ติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .

๑๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑)กาจั ด ให มี ป า ยไว ่ เ ป ด เผยเห็ น ได ง ากยา ณ สถานที่ จสํํ านัหน า ยแสดงว า เป น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัใกนที งานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี สถานที่จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปายใหเห็นไปตามที ่กําหนดในกฎกระทรวง (๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เปนสัดสวนจากยาหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัตถุอื่น ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํ หรือขอควรระวังการใช สํานั(ก๓) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ากับ คําสํเตืานัอกนงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยาเสพติดให โทษในประเภท ๓ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ มิใหชํารุดบกพรอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๒ ให ผู รั บ อนุ ญ าตผลิ ต ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๔ ปฏิ บั ติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตแสดงวาเปนสถานที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายให เปนไปตามที่กสํําาหนดในกฎกระทรวง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา องมีการวิเคราะห สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัยกดซึ งานคณะกรรมการกฤษฎี จากสถานที่ผลิต โดยต ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอี ่งตองเก็บรักษา กา ไวไมนอยกวาสามปนับแตวันวิเคราะห สํานั(ก๓) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จัดใหมีฉลากและเอกสารกํ ากับยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ก๔า หรือคําเตือน หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรืสําอนัหีกงานคณะกรรมการกฤษฎี บหอบรรจุยาเสพติดให โทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซึสํ่งานัผลิกงานคณะกรรมการกฤษฎี ตขึ้น ตองเก็บรักษาไวกใาหเปนสัดสวน สํานั(ก๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี านักองานคณะกรรมการกฤษฎี (๕)กาในกรณีที่ยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๔กา ถูกโจรกรรมสํหรื สูญหาย หรือถูก กา ทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓ ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปฏิบัติดังตอไปนี้ จัดใหมีปายไวในทีก่เาปดเผยเห็นได ณ สถานที่ทําการของผู สํานั(ก๑) งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานังกายงานคณะกรรมการกฤษฎี กา รับอนุญาต แสดงวาเปนสถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปายและขอความที่แกสดงในป ายใหสํเปานันกไปตามที ่กําหนดในกฎกระทรวง (๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คุณภาพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่นําเขาหรือสงออก (๓)กาจัดใหมีฉลากที อหีบหอบรรจุกยาาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั่ภกาชนะหรื งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คําเตือน หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่นําเขา งานคณะกรรมการกฤษฎี กา วิธีการ และเงื สํานั่อกนไขที งานคณะกรรมการกฤษฎี กา หรือสงออก ทัสํ้งานีนั้ กให เปนไปตามหลักเกณฑ ่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ..

.๑๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔)กายาเสพติดใหสํโาทษในประเภท ๔ ซึ่งนําเขกาหรื บรักษาไวใหเปน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า อสงออก ตสํอางเก็ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กัน (๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทําลายตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๔ ใหผู รับ อนุญ าตจํา หนายยาเสพติด ให โ ทษในประเภท ๔ ปฏิ บั ติ ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑ ) จั ด ให มี ป า ยไว ใ นที่ เ ป ด เผยเห็ น ได งา ย ณ สถานที่ จํา หนา ย แสดงว า เป น านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔ ลักษณะและขนาดของป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สถานที่จําหนาสํยยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ายและขอกความที ่แสดงใน ปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ เปนสัดสวนจากยาหรือ วัตถุอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี กา กา โทษในประเภท ๔ ทีก่ภาาชนะหรือหีบสําหนัอกบรรจุ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ สํมิาในัหกชงานคณะกรรมการกฤษฎี ํารุดบกพรอง (๔) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูก สํ า นั กา ทําลายตองแจงเปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี หนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิ ชักชสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๕ ในกรณี สํานัใกบอนุ งานคณะกรรมการกฤษฎี สําอนันในสาระสํ กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ญาตสูญหาย ถูกทํกาาลาย หรือลบเลื าคัญให กา ผูรับอนุญาตแจ อผูอนุญาตและยื่นคํากขอรั ญาตภายในสิบหาวักนานับแตวันที่ได สํานังกตงานคณะกรรมการกฤษฎี า บใบแทนใบอนุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน การขอรั ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ให เ ป น ไปตาม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บ ใบแทนใบอนุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํญานัาต กงานคณะกรรมการกฤษฎี หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หนาที่ของเภสัชกร กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๖ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปฏิบัติดังตอไปนี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) มาตรา ๒๙ (๓) กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควบคุมการบรรจุ และการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเปนไปตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัสํตาินนัี้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑ .

.๑๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕)กาตองอยูประจํสําาควบคุ มกิจการตลอดเวลาที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่เปดทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๗ ให เ ภสั ชกกรผู ม การจํ า หน า ยยาเสพติ สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี า  มี ห น า ที่ คสํวบคุ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ด ให โ ทษใน ประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา (๑)กาควบคุมการแยกเก็ บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒) (๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ควบคุมการจําหนายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ มกิจการตลอดเวลาที (๔)กาตองอยูประจํสําาควบคุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่เปดทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘ ใหเภสัชกรผู าเขาหรือสงออกซึกา่งยาเสพติดให สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา มีหนาที่ควบคุ สํานัมกการนํ งานคณะกรรมการกฤษฎี โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหโทษในประเภท ๓กาที่นําเขาหรือสสํางนัออกให ถูกตองตาม กา (๑)กาควบคุมยาเสพติ ตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบียนไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๓) และ (๔) (๓)กาควบคุมการจํ ายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํให นไปตามมาตรา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สําานัหน กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา านัเกปงานคณะกรรมการกฤษฎี ๓๑ สํานั(ก๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตองอยูประจําควบคุกามกิจการตลอดเวลาที ่เปดทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หมวด ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๙ หามมิ สํานัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก่งยาเสพติ งานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ผูใดผลิต จําหนาย นํากเขา า หรือสงออกซึ ดใหโทษ กา ในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ยาปลอมตามมาตรา ๔๐ (๒) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๔๒ ยาที่ตองขึ้นทะเบียนตํ ทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๓ สํานั(ก๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ารับยาแตมสํิไดานัขกึ้นงานคณะกรรมการกฤษฎี กา (๕) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๐ ยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๓ หรือสิ่งต อไปนี้ ใหถือว า เป นยา ปลอม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ยาหรือสิ่งที่ทําขึ้นโดยแสดงไมวาดวยประการใด ๆ วาเปนยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเภท ๓ โดยความจริงมิไดมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อยูดวย ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ทีสํ่แานัสดงชื ่อวาเปนยาเสพติดกใหา โทษอื่น หรือ สํานั(ก๒) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี แสดงเดือน ป ที่ยาเสพติดใหโทษสิ้นอายุเกินความจริง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .

๑๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓)กายาเสพติดใหสํโาทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื ผลิตหรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่อหรือเครื่องหมายของผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่ตั้งของสถานที่ผลิต ซึ่งมิใชความจริง สํานั(ก๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา านักองานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ระบุชื่อไวใน ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓สํหรื ยาเสพติดใหโทษตามที ประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) หรือตามตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทะเบียนตํารับยาไว ซึ่งทั้งนี้มิใชความจริง ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ทีสํ่ผานัลิกตงานคณะกรรมการกฤษฎี ขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน ถึงขนาด สํานั(ก๕) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา กา สารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ฐมนตรีสําตามมาตรา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่กําหนดไวสํใานตํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กําหนดไวในประกาศของรั ๘ (๓) หรือตามที ารับยาเสพติดให กา โทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๑ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษผิดมาตรฐาน ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํทีา่ผนัลิกตงานคณะกรรมการกฤษฎี ขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยสาร สํานั(ก๑) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา กา ออกฤทธิ์ ข าดหรื อ เกิ น กว า ปริ ม าณที่ กํ า หนดไวจ ากเกณฑ ต่ํ า สุ ด หรือ สู ง สุ ด ตามที่ กํ า หนดไว ใ น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตามมาตรา สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใ นตํ า รั บสํยาเสพติ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประกาศของรัฐมนตรี (๓) หรือตามที่กําหนดไว ด ใหโ ทษใน กา ประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว แตไมถึงรอยละสิบ สํานั(ก๒) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ทีสํ่ผาลินัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี ขึ้นโดยมีความบริสุทธิก์หารือลักษณะอื่น ซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพของสารออกฤทธิ ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรั ฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียน ตํารับยาไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ใหโทษในประเภท ๓กดัา งตอไปนี้ใหถสํือานัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี เปนยาเสพติดให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๒ ยาเสพติ สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษเสื่อมคุณภาพ สํานั(ก๑) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๓สํานัทีก่ สงานคณะกรรมการกฤษฎี ิ้ น อายุ ต ามที่ แ สดงไวกใานฉลากซึ่ ง ขึ้ น ทะเบียนตํารับยาไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๓ ที่ แ ปรสภาพจนมี ลักษณะเช นเดี ยวกั บ ยา ปลอมตามมาตรา หรือยาเสพติดใหโกทษผิ ๔๑ สํานัก๔๐ งานคณะกรรมการกฤษฎี า ดมาตรฐานตามมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ..

๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๔๓ วรรคสาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ดใหโทษ สํ(ฉบั านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๒ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ. ๒๕๓๐ ๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยกาเสพติ ที่ ๕) พ.๒๕๓๐ .ศ.๑๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ ผูรสํับานัอนุ ญาตผลิตหรือนําเขาซึก่งายาเสพติดใหสํโาทษในประเภท ๓ จะ กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษดังกลาว ตองนําตํารับยาเสพติดใหโทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียน สํานั่อกได งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยนตํารับยา ตํารับยาเสพติสํดานัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษตอพนักงานเจาหนกาาที่กอน และเมื รับใบสําคัญการขึ้นทะเบี เสพติดใหโทษแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษนั้นได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และการออกใบสําคัญ การขึ้นทะเบียสํนตํ รับยาเสพติดใหโทษดักงากลาว ใหเปสํนาไปตามหลั กเกณฑ วิธีการกาและเงื่อนไขที่ านักางานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จารณาออกใบสํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักางานคณะกรรมการกฤษฎี การพิ าคัญตามวรรคหนึ่ง ใหกาผูขอขึ้นทะเบีสํยานตํ รับยาเสพติดให กา โทษเปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๔๒๒ ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เมื่อไดรับใบสํสําาคันัญ การขึ้นทะเบียนตํารับกยาเสพติ ดใหโสํทษตามมาตรา ๔๓ แลว จะแก กงานคณะกรรมการกฤษฎี า านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ไขรายการ ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังกลาวไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุญาต การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดให สํ า นั กา วิธีการ และเงื สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี กา โทษในประเภท ๓กงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๕ ใบสํสําคัานัญกในการขึ ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหสํโาทษในประเภท ๓ ให มีอายุหาปนับสํแต ที่ออกใบสําคัญ ถาผูกราับใบสําคัญประสงค จะขอตออายุใบสําคักญา จะตองยื่นคํา านัวกันงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ขอกอนใบสําคัญสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะ สั่งไมอนุญาตใหตออายุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใบสําคัญนัสํ้นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอตออายุใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า วิธีการ สํและเงื านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามหลักกเกณฑ ่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๖ เมื่อคณะกรรมการเห็ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ารับยาเสพติ สํานัดกให งานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา นวาทะเบียกนตํ โทษในประเภท กา ๓ ใดที่ไดใบสําคัญการขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาไว หรื อ อาจไม ป ลอดภั ย แก ผู ใ ช ห รื อ มี เ หตุ ผ ลอั น ไม ส มควรที่ จ ะอนุ ญ าตให ต อ ไป ให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๒๐กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ..ศ.

ศ..ศ.๑๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการเสนอต รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งกเพิา กถอนทะเบีสํยานตํ ารับยาเสพติดให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาอรัฐมนตรี และให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษในประเภท ๓ นั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สํานัคํกางานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สั่งของรัฐมนตรีใหเปกนาที่สุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๗ ในกรณี สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎี า ารับยาเสพติ สําดนัให กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา บสําคัญการขึ้นทะเบียกนตํ โทษในประเภท กา ๓ สูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ไดทราบถึงการสูญหาย อน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ถูกทําลาย สํหรื านัอกลบเลื งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักกเกณฑ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่กําหนดใน และการออกใบแทนใบสํ าคัญดังกลาว ใหกาเปนไปตามหลั วิธีการ และเงื่อนไขที กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘๒๓ หามมิใหผูใดโฆษณายาเสพติดใหโทษ เวนแต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เปนการโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ซึ่งกระทํา โดยตรงตอผูประกอบวิ ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ชาชีพเวชกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือ สํานั(ก๒) งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เปนฉลากหรือเอกสารกํ ากับยาเสพติ ดใหโทษในประเภทกา๒ ประเภท ๓ หรื อ ประเภท ๔ ที่ ภ าชนะหรื อ หี บ ห อ บรรจุ ย าเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเภท ๔ ่งทีก่เาปนเอกสาร ภาพ ภาพยนตร การบันทึกกาเสียงหรือภาพ สํานัโฆษณาตามวรรคหนึ กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอนจึงจะใชโฆษณาได การขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาต ใหกเปา นไปตามหลัสํกานัเกณฑ วิธีการ และ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘/๑ ๒๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หามมิใหผูใดโฆษณาเกี่ยวกับการบําบัดรักษา หรือยินยอมให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาาวโดยใชชื่อของตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาอกิจการของสถานพยาบาลของตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอื่นกระทําการดังกล หรือชื่อหรือที่ตั้ง หรื หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ความสามารถของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ในสถานพยาบาลของตน เว น แต ไ ด รั บ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตใหเกปา นไปตามหลัสํกานัเกณฑ วิธีการ และ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.๒๕๔๕ .๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๔๘ แกไขเพิ สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบั านับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๔ มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.

๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๔๘/๒ เพิสํ่มาโดยพระราชบั นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า โทษ (ฉบับที่ สํ๕า)นัพก..๑๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความในวรรคหนึ ใชบังคับแกสถานพยาบาลของรั ฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํ่งามินัใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕ ๔๘/๒ ในกรณีกาที่ผูอนุญาตเห็สํนานัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี การโฆษณาใดฝาฝนมาตรา สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๘ วรรค สอง หรือมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง หรือมีการใชขอความโฆษณาไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า อํานาจออกคํ สํานัากสังานคณะกรรมการกฤษฎี กา ผูอนุญาต ใหผูอนุญกาตมี ่งอยางใดอยางหนึ่งหรืกาอหลายอยางดัสํงาตนัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี ไปนี้ (๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา อหามใชวิธีนั้นในการโฆษณา (๓)กาหามการโฆษณาหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้น สํานัในการออกคํ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใหผูอนุญาตกํ สํานัากหนดหลั งานคณะกรรมการกฤษฎี าสั่งตาม (๔) กเกณฑและวิธกีกาารโฆษณาโดย คํานึงถึงประโยชนของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระทําของผูทําการโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานเจาหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๙๒๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํานาจดังตอไปนี้ (๑)กาเข า ไปในสถานที ่ทํา การของผูรับ อนุญกาตนํ สถานที่ผ ลิต กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า า เข า หรื อสํสางนัออก กงานคณะกรรมการกฤษฎี สถานที่จําหนาย สถานที่เก็บยาเสพติดใหโทษ หรือสถานที่ที่ตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นี้ เพื่อตรวจสอบการปฏิ บัติตามพระราชบักาญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามสมควรวามีทรัพยสินซึ่งมีไวเปสํนานัความผิ ดหรือไดมาโดยการกระทําความผิ ด หรือไดใชหรือจะ ใชในการกระทํสําานัความผิ ดตามพระราชบัญกญัา ตินี้ หรือซึ่งอาจใช เปนพยานหลักฐานไดกาประกอบกับมี กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุก ซอน ทําลาย หรือทํากให ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า เปลี่ยนสภาพไปจากเดิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) คนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ติดใหโทษซุกซสําอนันอยู โดยไมชอบดวยกฎหมาย (๔) คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ยึดหรืออายัดยาเสพติดใหโทษที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสิน อื่นใดที่ไดใชหสํรืาอนัจะใช ในการกระทําความผิ ญัตินี้ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดตามพระราชบั สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี กา การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนปฏิบัติตามระเบียบที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัสกุทงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คณะกรรมการกําหนดแสดงความบริ ธิ์กอนการเขาคน รายงานเหตุ ผลและผลการตรวจค นตอ กา ผูบังคับบั ญชาเหนือขึ้น ไปบันทึ กเหตุอัน ควรเชื่อตามสมควร และใหพนักงานเจาหนาที่แสดง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕ ญญัติยาเสพติดกให ศ.ศ.๒๕๔๕ .งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๖ มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.

๑๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอกสารเพื่อแสดงตนและเอกสารที านาจในการตรวจค ควรเชื่อที่ทําให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานั่แกสดงอํ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา น รวมทั้งเหตุ สํานัอกันงานคณะกรรมการกฤษฎี สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถาน สถานที่คน เวนแตไมมีผูครอบครอง สํานัพกนังานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อยู ณ ที่นั้น ให กงานเจาหนาที่ผูคนสกงามอบสําเนาเอกสารและหนั งสือนั้นใหแกกา ผูครอบครอง ดังกลาวทันทีที่กระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจ ตําแหนงตั้งแตสํสานัารวั ตรหรือเทียบเทาซึ่งมีกยาศตั้งแตพันตํสําารวจโทขึ ้นไป กงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อแตบางส สํานัวนกงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรื หรือจะตองไดรับอนุกมาัติจากบุคคลใดก นดําเนินการ ให กา เปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไวประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น ในการปฏิ บั ติการของพนั กงานเจาหนา ที่ตกามวรรคหนึ ่ง สํให ุ คคลที่ เกี่ยวของ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี อํานวยความสะดวกตามสมควร สํานัให กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ฐมนตรีเพื่อ รัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิ บสํัตาิตนัามมาตรานี ้ เสนอตอคณะรั รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป โดยให ร ายงานข อ เท็ จ จริ ง ป ญ หาอุ ป สรรค ปริ ม าณการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาา เร็ จ ของการปฏิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปฏิบั ติงาน และผลสํ บัติ งานโดยละเอียด กเพืา ่อ ใหคณะรัฐสํามนตรี เสนอรายงาน กา ดังกลาวพรอมข อสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุ ฒิสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๐ ในการปฏิ บัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบั ตรประจําตัวและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอกสารมอบหมายตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง ตรประจําตัวพนักงานเจ ่กําหนดในกฎกระทรวง สํานับักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาาหนาที่ใหเปสํนาไปตามแบบที นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา บัติหนา ที่ ใหพนักกงานเจ าพนักงานตาม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๕๑ ในการปฏิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า า หน า ที่ เสํปานันกเจงานคณะกรรมการกฤษฎี ประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การพักใชสํใาบอนุ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตและการเพิกถอนใบอนุ ญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๒ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎกระทรวง หรื อกประกาศที ่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ นกี้ ผาู อ นุ ญ าตโดยความเห็ น ชอบของ กา คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่ง พักใชใบอนุญาตไวรกอคํ ุดก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า าพิพากษาถึสํางนัทีก่สงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตใด ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ น กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหวางถูกสั่งพัสํากนัใช ใบอนุญาตอีกไมได กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ..

ศ..๒๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา าผูรับอนุญาตผูใดขาดคุ ๑๙ หรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๕๓ ถาปรากฏว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ณสมบัตสํิตาามมาตรา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทําความผิดตามมาตรา ๓๙ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถอนใบอนุญาตได ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๔ คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให ทํ า เป น หนังสือแจงใหผูรับอนุ ไมพบตัวผูถูกสั่งหรืกอาผูถูกสั่งไมยอมรั าสั่งดังกลาว ให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตทราบ ในกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานับกคํงานคณะกรรมการกฤษฎี ปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูถูกสั่งไดทราบ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําสั่งนั้นแลวตัสํ้งาแต วันที่รับหรือปดคําสั่งแล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๕๕ ใหพสํนัานักกงานเจ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษที่เหลื สํานัอกของผู งานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา าหนาที่ยึดยาเสพติ ถูกสั่งพักใช กา ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไวที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจําเปนจะเก็บรักษาไวที่ อื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดก็ ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ใหยาเสพติดใหโทษที่ยึดไวตามวรรคหนึ่งตกเปนของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงสาธารณสุ ข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๕๖ เมื่อพสํานนักํกางานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา หนดการพักใชใบอนุญกาาต ใหพนักงานเจ หนาที่คืนยาเสพ กา ติดใหโทษและใบอนุญาตที่ยึดไวตามวรรค ๕๕ ใหผูรับอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑๐ มาตรการควบคุมพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๗ หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๘ หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เวนแตการเสพนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการเสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบันชั้นหนึ่งกในสาขาทั นตกรรมที ่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗ ๕๘/๑ ในกรณี อันควรเชื่อ ไดวา มีบกุาคคลหรือกลุ ม สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จํ า เป น และมี สํานัเ หตุ กงานคณะกรรมการกฤษฎี บุคคลใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ อันเปนความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน สถานที ่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ยปกครอง หรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ให พนั กงานฝ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี ตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งใหรับ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี กาางกายหรือไม การตรวจหรือสํทดสอบว าบุคคลหรือกลุมบุกคา คลนั้นมียาเสพติ ใหโทษดังกลาวอยูในร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗ มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ .

๒๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักกางานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจ าหนาทีสํ่ตาามพระราชบั ญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตําแหนงใด ระดับใด หรือชั้นยศใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทั้งหมด สําอนักนดํ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่รัฐมนตรี หรือแตบางสวสํานนักหรืงานคณะกรรมการกฤษฎี อจะตองไดรับอนุมัตกิาจากบุคคลใดก าเนินการ ใหเปนไปตามที ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น ีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ สํานัวิกธงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี กา วิธีการ และ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในประกาศดังกลาวอยาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ยวกับการแสดงความบริ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นอยตองมีมาตรการเกี สุทธิ์ของพนักางานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือ กา พนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ และมาตรการเกี่ยวกับการหามเปดเผยผลการตรวจหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทดสอบแกผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ปรากฏผลเบื้องตนเปนที่สงสัยวามียาเสพติดใหโทษ อยูในรางกาย จนกวกาาจะไดมีการตรวจยื นยันผลเปนที่แนนอนแล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙ ใหรัฐมนตรีกากําหนดจํานวนยาเสพติ ดใหโทษในประเภท สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒ ที่จะตอง ใชในทางการแพทยและทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป โดยใหประกาศในราชกิจจา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี านัใกนกรณี งานคณะกรรมการกฤษฎี นุเบกษาไมชากวาเดืกอา นมกราคมของแต ละป และใหกําหนดจํกานวนเพิ่มเติมสํได จําเปนโดย กา ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเชนกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๐๒๘ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคที่จะจําหนายหรือมีไวในครอบครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํ๒านัเกิ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท นปริมาณที่กําหนดไวกตา ามมาตรา ๘สํานั(๕ก)งานคณะกรรมการกฤษฎี ใหยื่นคําขอรับ กา ใบอนุญาตเปนสํากรณี พิเศษ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๘ (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัญ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหโทษในประเภท ๒กา ตายกอนใบอนุ าตสิ้นอายุ ใหทายาทผูกาครอบครองหรืสําอนัผูกจงานคณะกรรมการกฤษฎี ัดการมรดกแจง กา ใหผูอนุญาตทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยึดยาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุกขา ยาเสพติดใหสําโนัทษที ่ยึดไวนั้นใหกระทรวงสาธารณสุ ขจสําายค ตอบแทนตามที่ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นักางานคณะกรรมการกฤษฎี เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๒ ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดใหมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา การเปนรายเดื สํานัอกนและรายป งานคณะกรรมการกฤษฎี การทําบัญชีรับจายยาเสพติ ดใหโทษและเสนอรายงานต อเลขาธิ บัญชี กา ดังกลาวใหเก็บรักษาไวและพรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ภายในหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ..

ศ. ๒๕๔๕ ..๒๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญกชีา รับจายยาเสพติ ใหโ ทษตามวรรคหนึกา่ง ให เปนไปตามแบบที ่ กําหนดใน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๓ เมื่อไดจัดตั้งสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ว ใหรัฐมนตรี สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ําหนดระเบียบขอบังคักบา เพื่อควบคุมสํการบํ าบัดรักษา และ กา ตามมาตรา ๘ (๗) กแล ระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑๑ การนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๔ ในการนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ และประเภท ๕ ตองมีใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับ ยาเสพติด ใหสํโาทษและต อ งแสดงใบอนุกญา าตดั ง กล า วตสําอนัพนั ก งานศุ ล กากร กั บกตาอ งยิ น ยอมให นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษนั้นไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัโ ทษในประเภท กงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหกพานั ก งานศุ ล กากรเก็ บ รั ก ษาหรื อ ควบคุกมา ยาเสพติ ด ให ๑ กา ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไวในที่สมควรจนกวาผูที่นําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษจะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณี ดใหโทษในประเภท ประเภท ๔ และ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ผูนําผานซึ สํานั่งกยาเสพติ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑ ประเภท สํานั๒กงานคณะกรรมการกฤษฎี ประเภท ๕ ไมนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบ นักางานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักการทราบ งานคณะกรรมการกฤษฎี วันนับแตวันนํสําาเข ใหพนักงานศุลกากรรายงานให เลขาธิ เลขาธิการมีอกําานาจออกคําสั่ง ใหผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ออกคํสําานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี ในกรณีผูไดรับคําสั่งกไม ปฏิบัติตามสําให ยาเสพติดใหโทษ ดังกลาวตกเปสํนาของกระทรวงสาธารณสุ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีข กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑๑/๑ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การอุทธรณ๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ที่ผูไดรับคําสั่งของผูอกนุาญาตตามมาตรา /๒ ไมเห็นดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๔/๑ ในกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก๔๘ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา กับคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๔/๒ การอุทธรณตามมาตรา ๖๔/๑ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบสี่ วันนับแตวันที่ผูอุทธรณ ่งของผูอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ไดรับทราบคํ สํานัาสักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙ มาตรา ๖๔/๑ และ ๖๔กา/๒ เพิ่มโดยพระราชบั ญญัติยาเสพติดให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมวด กา ๑๑/๑ การอุ สํานัทกธรณ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.

๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๖๕ แกไขเพิ สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบัานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๑ มาตรา ๖๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลักกาเกณฑ แ ละวิสํธานัี กการยื ่ น อุ ท ธรณ และวิ ธกี พาิ จ ารณาอุ ท ธรณ ให เ ป น ไปตามที่ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กําหนดในกฎกระทรวง สํานัการอุ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัเกปงานคณะกรรมการกฤษฎี า าสั่งของผู ทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ ่ง ยอมไม นการทุเลาการบังคับกตามคํ อนุญาต เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑๒ บทกําหนดโทษ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อัน เปนการฝาฝนมาตรากา ๑๕ ตองระวางโทษจํ าคุกตลอดชีวิตและปรั นบาทถึงหาลาน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บตั้งแตหสํนึา่งนัลกางานคณะกรรมการกฤษฎี บาท สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานนัการกระทํ กงานคณะกรรมการกฤษฎี การกระทําความผิดตามวรรคหนึ ่งเป าเพื่อจําหนายกตา องระวางโทษ ประหารชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ หรือรวม บรรจุ และมีปสํริามนักาณคํ านวณเปนสารบริสกุทา ธิ์ หรือมีจํานวนหน วยการใช หรือมีน้ํากหนั งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า กสุทธิไมถึง ปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํหรื านัอกทังานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตแปดหมื่นบาทถึงกสามแสนบาท ้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ สํ า นั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จําคุกตั้งแตสี่ปถึงกจํงานคณะกรรมการกฤษฎี าคุกตลอดชีวิตและปรักบาตั้งแตสี่แสนบาทถึ งหาลานบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๖๓๑ ผูใสํดจํ าหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําสํหน ายซึ่งยาเสพติดให โทษในประเภท โดยไมไดรับอนุญาตและมี นสารบริสุทธิ์ หรือกมีา จํานวนหนวย สํานั๑กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ปริมาณคํสําานวณเป นักงานคณะกรรมการกฤษฎี การใช หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป กหรื ่นบาทถึงสามแสนบาท บ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า อปรับตั้งแตสําแนัปดหมื กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หรือทั้งจํสําทัานั้งกปรั งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตปริมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สี่ปถึงจําคุก ที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แตกไามเกินยี่สิบกรัสํมานัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี องระวางโทษจําคุกตั้งกแต ตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม ขึ้นไปตองระวางโทษจํ าคุกตลอดชีวิตและปรั งหาลานบาท หรืกาอประหารชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บตั้งแตหนึสํ่งาลนัากนบาทถึ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๐ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.ศ..๒๕๔๕ .ศ.

.ศ.ศ.๒๕๔๕ สํานั๓๓ กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๖๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.ศ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๖๙ แกไขเพิ สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบั านับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๕ มาตรา ๗๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ .๒๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒ มาตรา ไวในครอบครองซึ่งยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ๑ โดย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๗ ผูสํใาดมี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ไมไดรับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนัก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า วรรคสามสําตนัอกงระวางโทษจํ งานคณะกรรมการกฤษฎี สุทธิไมถึงปริมสําาณที ่กําหนดตามมาตรา ก๑๕ าคุกตั้งแตกาหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๘๓๓ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสน บาทถึงหนึ่งลานบาทกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือโค นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา านบาทถึงหา คาอีน ผูนั้นตอสํางระวางโทษจํ าคุกตั้งแตยี่สกิบาปถึงจําคุกตลอดชี วิต และปรับตั้งแตสองล ลานบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๙๓๔ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท สําานัฝกนงานคณะกรรมการกฤษฎี กา านักหงานคณะกรรมการกฤษฎี ๒ อันเปนการฝ มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งสํแต นึ่งปถึงสิบป หรือปรับกตัา ้งแตสองหมื่น บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า ความผิสํดานัตามวรรคสองเป กงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ ากยาเสพติ ด ใหสํโ ทษซึ ่ ง เป น วั ต ถุ แ ห ง การกระทํ น กา มอรฟน ฝน หรื น มีปริมาณคํานวณเป นสารบริ ธิ์ไมถึงหนึ่งรอยกรัม กผูานั้นตองระวาง สํานัอกโคคาอี งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัสกุทงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถา มอรฟน ฝน หรือโคคาอี านวณเปนสารบริกสาุทธิ์ตั้งแตหนึสํ่งารนัอกยกรั มขึ้นไป ตอง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา น นั้น มีปสํริามนักาณคํ งานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ง วรรคสอง ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ สํกระทํ าการฝาฝนตามวรรคหนึ หรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๐๓๕ ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสาม แสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖ ๗๑ ผูใดจําหน ่อจําหนาย หรืกาอสงออกซึ่งยา สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าย มีไวในครอบครองเพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒ มาตรา ๖๗ แกไขเพิ่มเติกมาโดยพระราชบัญสําญันัตกิยงานคณะกรรมการกฤษฎี าเสพติดใหโทษ (ฉบับทีก่ ๕า) พ.๒๕๔๕ ๓๔ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.

ศ.๒๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษไมเกินที่กําหนดตามมาตรา ๒๐ ่ ตองระวางโทษจํกาาคุกไมเกินหนึ หรือปรับไมเกิน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักวรรคสี งานคณะกรรมการกฤษฎี สํา่งนัปกงานคณะกรรมการกฤษฎี สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักรณี กงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตามวรรคหนึ่ง ถามีกายาเสพติดใหสํโาทษในประเภท ๓ เกินจํานวนตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๒๓๗ ผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๓๓๘ ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อ จําหนายซึ่งยาเสพติ ดใหโทษในประเภทกา๔ อันเปนการฝ ฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจํ าคุก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตามวรรคหนึสํา่งนัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี กา นักสงานคณะกรรมการกฤษฎี กรณี มียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ตัสํ้งาแต ิบกิโลกรัมขึ้นไป กา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๔๓๙ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๐ มาตรา ต นําเขา หรือสงออกซึ ๕ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๕ ผูสํใาดผลิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งยาเสพติดสํให านัโกทษในประเภท งานคณะกรรมการกฤษฎี อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสน านักางานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บาทถึงหนึ่งลาสํนห แสนบาท ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกสํไม เกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๖ ผูใดมีไวในครอบครองซึ ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปน การฝาฝนมาตรา ๒๖กาตองระวางโทษจํ คุกไมเกินหาป หรือปรักบา ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปรับ ยาเสพติดใหโทษซึ่งเป าความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ ่ง สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี กานวัตถุแหงการกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นั้นเปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖ มาตรา มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.ศ.ศ.๒๕๔๕ ..ศ.๒๕๔๕ สํานั๓๙ กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๑ แกไขเพิ สํานั่มกเติ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบั านับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๗ มาตรา ๗๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ๓๘ มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติกมาโดยพระราชบัสํญาญันัตกิยงานคณะกรรมการกฤษฎี าเสพติดใหโทษ (ฉบับทีก่ ๕า ) พ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๗๕ แกไขเพิ สํานั่มกเติ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบั านับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๑ มาตรา ๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ ๔๐ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.

ศ.ศ.๒๕๔๕ ๔๗ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.๒๕๔๕ สํานั๔๖กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๘๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ..๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๗ แกไสํขเพิ านัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี า ดใหโทษ สํ(ฉบั านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๔ มาตรา ๗๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ ๔๓ มาตรา เติมโดยพระราชบัญญัติยกาเสพติ ที่ ๕) พ.ศ.ศ.ศ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๘๑ แกไขเพิ สํานั่มกเติ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบั านับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๘ มาตรา ๘๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๒ มาตรา าหนายหรือมีไวในครอบครองเพื ่อสํจําานัหน ายซึ่งยาเสพติด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๖/๑ สํผูานัใกดจํ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึง กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ถึงสิบป หรื สํานัอกปรั งานคณะกรรมการกฤษฎี สิบกิโลกรัม ตสํอานังระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสกองป บตั้งแตสี่หมื่นบาทถึกงา สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษจํ กตั้งแตสองปถึงสิบหากปา และปรับตั้งสํแต องแสนบาทถึงหนึ่งลานห สํานัาคุกงานคณะกรรมการกฤษฎี านัสกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าแสนบาท ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาอปรับไมเกินสํสีา่หนัมืกงานคณะกรรมการกฤษฎี นั้นเปนพืชกระทอมกผูา นั้นตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรื ่นบาท หรือทั้งจํา กา ทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสอง นั้นเปนพืชกระทอมกผูา นั้นตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป และปรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บไมเกินสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๓ ๗๗ ผูรับอนุกญา าตผูใดฝาฝสํนานัมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรั บไมเกิน สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สองหมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๘๔๔ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษปรั ไมเกินสี่หมื่นบาท กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๙๔๕ สํผูารนัับกอนุ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๒ มาตราสํา๓๓ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ญาตผูใดฝาฝนมาตรา หรือมาตรา ๓๔ กา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๖ มาตรา ๘๐ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๑ เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุ มผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรืกอามาตรา ๓๘ ตสํอานังระวางโทษปรั บไมเกินสองหมื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๒๔๘ ผูใดผลิตกา นําเขา หรือสํสางนัออกซึ ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ปลอม อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้ง แตสามแสนบาทถึงสองล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา านบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๔๒กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ๔๕ มาตรา ๗๙ แกไขเพิ่มเติกมาโดยพระราชบัญสําญันัตกิยงานคณะกรรมการกฤษฎี าเสพติดใหโทษ (ฉบับทีก่ ๕า) พ.

๒๕๔๕ ๕๒ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติกมาโดยพระราชบัญสํญั าเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ก๕า) พ.ศ.๒๕๔๕ ๕๐ มาตรา มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ..ศ.๒๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๓๔๙ ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปนการ ๑) ตองระวางโทษจําคุกกา ไมเกินหาป สํและปรั บไมเกินหาแสนบาทกา ฝาฝนมาตรา สํ๓๙ านัก(งานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๕๐ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๔ ผูใสํดผลิ ต นําเขา หรือสงออกซึก่งายาเสพติดใหสํโทษในประเภท ๓ ผิด กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรฐานหรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หรือปรับไมสํเากินันกหกหมื งานคณะกรรมการกฤษฎี หรือ (๓) ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามป ่นบาท หรือทั้งจํกาาทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๕๕๑ ผูใสํดจํ านักาหน งานคณะกรรมการกฤษฎี า สํา๓นักผิงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ายซึ่งยาเสพติดใหโกทษในประเภท ดมาตรฐานหรือ กา ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) ตอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๖๕๒ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ ต อ งขึ้ น ทะเบีสํยานตํ า รั บ ยาแต มิ ไ ดขึ้น ทะเบี อ ยาเสพติ ด ใหโ ทษในประเภท ๓ ที่ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ย นตํ า รั บ ยาสําหรื นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บไมเกินหสําาแสนบาท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําคุกไมเกินหาป และปรั สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ายยาเสพติสํดาให นักโงานคณะกรรมการกฤษฎี ๘๗๕๓ ผูใดจําหน ทษในประเภท ๓ ที่ตกาองขึ้นทะเบียน ตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิสํนาสามแสนบาท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๘ ๕๔ ผูสํใดแก ไขรายการทะเบียนตํกาารับยาเสพติดสํให ๓ กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี านัโกทษในประเภท งานคณะกรรมการกฤษฎี อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมื่นบาท หรือสํทัานั้งกจํงานคณะกรรมการกฤษฎี าทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๙ ๕๕ ผูสํ ใาดฝ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา า ฝ น มาตรา ๔๘ หรื อกามาตรา ๔๘ /๑สํานัหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม กา กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตาม งานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุกไมเกินสองป หรือสํปรั บตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท มาตรา ๔๘/๒สําตนัอกงระวางโทษจํ หรือทั้งจําทั้งปรับ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๔๙กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ ๕๔ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๘๘ แกไขเพิ สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบั านับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๕๕ มาตรา ๘๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ สํานั๕๓กงานคณะกรรมการกฤษฎี านัตกิยงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.ศ.ศ.ศ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๔ แกไขเพิ สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบัานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๕๑ มาตรา ๘๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ .

งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๒ มาตรา ๙๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ ๖๑ ญญัติยาเสพติดกให ศ.๒๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๖ มาตรา าตามมาตราก๘๙ าของเจาของสื่อ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๙/๑ สํถานัากการกระทํ งานคณะกรรมการกฤษฎี า เปนการกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับความผิสํดานันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๙/๒๕๗ สํถานัาการกระทํ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา าความผิดตามมาตรา ๘๙ หรืสําอนัมาตรา ๘๙/๑ เปน กา ความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหาพันบาท หรือไมเกินสองเทาของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๐๕๘ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง ปฏิบัติหนาที่ตสํามมาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิ บัติหสํนาานัทีก่ขงานคณะกรรมการกฤษฎี องพนักงานเจาหนาทีก่ตาามมาตรา ๕๕ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙ มาตรา ๙๑ ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี กา าคุกตั้งแต ๕๗ หรือยาเสพติ ใหโทษในประเภท ๒กอัา นเปนการฝาสํฝานันกมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจํ หกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๒๖๐ ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถากยาเสพติ ดใหโสํทษซึ ่งเปนวัตถุแหงการกระทํ าวมานั้นเปนพืช กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าความผิดดัสํงานักล กงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๒/๑๖๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าคุกไมเกินสํหกเดื านักงานคณะกรรมการกฤษฎี อน หรือปรับไม กา หรือพนักงานเจาหนกาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ ตองระวางโทษจํ เกินหนึ่งหมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๓ ๖๒ ผู ใ ดใช อุบ ายหลอกลวง ขู เ ข็ญ ใชกํา ลังประทุษ รา ย ใชอํ า นาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธสํีขามนัขืกนงานคณะกรรมการกฤษฎี ใจดวยประการอื่นใดกาใหผูอื่นเสพยาเสพติ ดใหโทษ ตอง ระวางโทษจําคุสํกานัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี แตหนึ่งปถึงสิบป และปรั งหนึ่งลานบาท กา กา บตั้งแตหนึสํ่งาแสนบาทถึ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๕๖กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ สํานั๖๐กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๙๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.ศ..๒๕๔๕ .ศ.ศ.๒๕๔๕ ๕๗ มาตรา ญญัติยาเสพติดกให .๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๙๒/๑ เพิสํ่มาโดยพระราชบั นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า โทษ (ฉบับที่ สํ๕า)นัพก.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๙/๒ เพิสํ่มาโดยพระราชบั นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า โทษ (ฉบับทีสํ่ ๕านั) พกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๕๘ มาตรา ๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ ๕๙ มาตรา ๙๑ แกไขเพิ่มเติกมาโดยพระราชบัญสําญันัตกิยงานคณะกรรมการกฤษฎี าเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ก๕า) พ.ศ.

๒๕๔๕ .ศ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๙๓/๒ เพิสํ่มาโดยพระราชบั นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า โทษ (ฉบับที่สํ๕า)นัพกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๕ มาตรา ๙๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถากไดา กระทําโดยมีสํอานัาวุกงานคณะกรรมการกฤษฎี ธ หรือโดยรวมกระทํากความผิ ดดวยกัสํนานัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี แตสองคนขึ้นไป กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ ง ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ เป น การกระทํ า เพื่ อ จู ง ใจให ผู อื่ น กระทํ า ผิ ด ทางอาญา หรื อ เพื่ อ ประโยชนแกตสํนเองหรื อผูอื่นในการกระทํกาาความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าคุกตั้งแต สามปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า ความผิสํดานัตามวรรคสามเป กงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ ากยาเสพติ ด ใหสํโ ทษซึ ่ ง เป น วั ต ถุ แ ห ง การกระทํ น กา มอรฟนหรือโคคาอีน ผูกระทําตองระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่ง ลานบาทถึงหาลานบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ า ยาเสพติ ด ให โ ทษซึ่ ง เป น วั ต ถุ แ ห ง การกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคสามเป น สํานัาตกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า และถาเปสํนาการกระทํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี เฮโรอีน ผูกระทํ องระวางโทษเปนสองเท าตอหญิงหรือตกอาบุคคลซึ่งยังไม บรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๓/๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ านักโทษในประเภท งานคณะกรรมการกฤษฎี กาาฝนบัญญัติแสํหานังกพระราชบั งานคณะกรรมการกฤษฎี กา หรือยาเสพติดสํให ๒ โดยฝ ญญัตินี้ ตองระวางโทษจํ าคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสําสนัองหมื ่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําสํทัานั้งปรั บ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษใน ประเภท ๕ ตอสํงระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึกา่งป หรือปรับสํไมานัเกกิงานคณะกรรมการกฤษฎี นสองหมื่นบาท หรือทัก้งาจําทั้งปรับ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา อุบายหลอกลวง ขูกเาข็ญ ใชกําลังประทุ ษราย ใชอํานาจ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙๓/๒๖๔ สําผูนัใกดใช งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใดใหผูอื่นกระทําความผิดฐานผลิต งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นําเขา สงออกสําจํนัากหน าย ครอบครองเพื่อกจําาหนาย หรือครอบครองซึ ่งยาเสพติดใหกโาทษ ตองระวาง โทษเปนสองเทาของโทษที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๔๖๕ ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษ เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไว ใ นครอบครองเพื่ อ จํ า หน า ย หรื อ เสพและจํ า หน า ยซึ่ ง ยาเสพติ ด ให โ ทษตามลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภทและปริ ม าณที และได ส มักคา รใจขอเข า รัสํบาการบํ า บั ด รั ก ษาใน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ กํ า หนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อีกทั้งไดป ฏิบสํัตานัิคกรบถ วนตามระเบียบขกอาบังคับ เพื่อควบคุ มการบํา บัดรักษา และระเบี ยบวินัย สําหรับสถานพยาบาลดังกลาว จนไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๖๓กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๓/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ๖๔ ญญัติยาเสพติดกให ..

๒๕๔๕ ๖๘ มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติ ่ ๕) พ.๓๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดแลว ใหพนกจากความผิ ดตามที ่กฎหมายบัญญัติไว แต ความผิดที่ได กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ทั้งนี้ไมรวมถึ สํางนักรณี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา สํานัการรั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บเขาบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ ่งใหเปนไปตามหลั กเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๔/๑๖๖ ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชยาตามกฎหมายวาดวยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายว วยยาเสพติดใหโทษกหรื บัดรักษาผูติดยา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักาดงานคณะกรรมการกฤษฎี า อกระทําการบํ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี เสพติ ด ให โ ทษไม ว า โดยวิ ธี อื่ น ใด ซึ่ ง มิ ไ ด ก ระทํ า ในสถานพยาบาลตามที่ กํ า หนดไว ใ น งานคณะกรรมการกฤษฎี านักตงานคณะกรรมการกฤษฎี พระราชบัญญัสํตาินนักี้ ไม วาจะไดรับประโยชนกตา อบแทนหรือสํไม องระวางโทษจําคุกตัก้งาแตหกเดือนถึง สามป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสามแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๕๖๗ ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๖๖๘ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวาง โทษปรับไมเกิสํนาหนึ ่งหมื่นบาท นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา าพิพากษาถึงที่สุดให บความผิดตาม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙๗ ผูใดต สํานัอกงคํ งานคณะกรรมการกฤษฎี กาลงโทษจําคุกสํสํานัาหรั กงานคณะกรรมการกฤษฎี พระราชบัญญัตินี้ ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหวางที่ยังตองรับโทษอยูหรือ กา พากษาลงโทษครั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ภายในเวลาหาสํปานันกับงานคณะกรรมการกฤษฎี แตวันพนโทษ หากศาลจะพิ ้งหลังถึงจําคุก ใหกเาพิ่มโทษทีจ่ ะลง แกผูนั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๘ ผูใดตองโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เปนครั้งที่สามเมื่อพน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษแลว ใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําสั่งรัฐมนตรีนําไปควบคุ มไว ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรี ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และให การบําบัดรักษาจนกวกาาจะไดรับการรัสํบานัรองเป นหนังสือจาก กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัทกํางานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี พนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดวาเปนผูไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมการบํ บัดรักษาและระเบียบวิกนา ัยสําหรับสถานพยาบาลดั งกลาวแลว กา สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ไปในระหวางที่กถาูกควบคุมไว ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙๙๖๙ ผูสํใาดหลบหนี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัสถานพยาบาลตาม กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๖ มาตรา ๙๔/๑ แกไขเพิ่มกเติามโดยพระราชบัสําญนัญักงานคณะกรรมการกฤษฎี ติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับกทีา่ ๕) พ.ศ.ศ.๒๕๔๕ สํานั๖๗ กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๙๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ..ศ.๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา กา ๙๖ แกไขเพิ สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบัานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๙ มาตรา ๙๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.

ศ.๓๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๐ มาตรา อพนักงานเจกาาหนาที่ตามพระราชบั ญญัตินี้ หรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๐ สํกรรมการหรื านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ขาราชการหรือพนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี ในครอบครองเพื จําหนายซึ่งยาเสพติดกใหา โทษ หรือสนัสําบนัสนุ นในการกระทําดังกลกาาว อันเปนการ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๐/๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกและปรับ ใหศาล ลงโทษจําคุกและปรักบาดวยเสมอ โดยคํ นึงถึงการลงโทษในทางทรั า กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี กา พยสินเพื่อสํปานัอกงปรามการกระทํ งานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัใดเมื กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ายแรงของ ศาลเห็นวาการกระทํกาาความผิดของผู ่อไดพิเคราะหถึงความร การกระทําความผิด ฐานะของผูกระทําความผิดและพฤติการณที่เกี่ยวของประกอบแลว กรณีมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุอันสมควรเปนการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับ ความผิดนั้นก็สํไดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๒ มาตรา ศาลเห็นวาผูกระทําความผิ มูลที่สําคัญและ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๐/๒ สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดผูใดไดสํใาหนัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี เปนประโยชนอยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงาน านักองานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ฝายปกครอง สํหรื ตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู นั้นนอยกวาอัตการาโทษขั้นต่ําที่ กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๑๗๓ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี และไมมีการฟองคดีกตาอศาล ถาไมมี หรือประเภท สํ๓านัตามมาตรา ๔๙ (๒) หรืกาอตามกฎหมายอื ผูใดมาอางวาเปนเจกาาของภายในกํสําาหนดหกเดื อนนับแตวันทีก่ยา ึด ใหยาเสพติ โทษนั้นตกเปน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สําดนักให งานคณะกรรมการกฤษฎี ของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๔ มาตรา ๑๐๑ ทวิ ในกรณี ที่ มี ก ารยึ ด ยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๔ หรื อ ่น ไมวาจะมี อไมก็ตาม กา ประเภท ๕ ตามมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๙ (๒) หรื สําอนักตามกฎหมายอื งานคณะกรรมการกฤษฎี กา การฟองคดีสําตนัอกศาลหรื งานคณะกรรมการกฤษฎี เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํขานัหรื กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ขมอบหมาย บันทึกรายงานการตรวจพิ สูจนไว ใหกระทรวงสาธารณสุ อผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุ ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๐ มาตรา ๑๐๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ..๒๕๔๕ สํานั๗๒ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๑๐๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๔๕ ๗๑ มาตรา ๑๐๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบั ญญัติยสําเสพติ ดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พก.ศ. ๒๕๓๐ .ศ.ศ.๒๕๔๕ ๗๓ เติมโดยพระราชบัญญัติยกาเสพติ ที่ ๓) พ. ๒๕๓๐ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา า ๑๐๑ แกสํไขเพิ านัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี า ดใหโทษสํ(าฉบั นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี ๗๔ มาตรา ๑๐๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศา.

๓๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๒ บรรดายาเสพติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือประเภท ๕ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะหรือวัตถุอื่นซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิด สํานัดกให งานคณะกรรมการกฤษฎี า สํญ านัญั กงานคณะกรรมการกฤษฎี เกี่ยวกับยาเสพติ โทษอันเปนความผิดกตามพระราชบั ตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๒ ทวิ๗๕ สํานัในกรณี กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ดเกี่ยวกัสํบายาเสพติ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ที่มีการฟองคดีคกวามผิ ดใหโทษใน กา ประเภท ๑ หรือในประเภท ๒ ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของยาเสพติดใหโทษ ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบยาเสพติดใหโทษดังกลาวตาม มาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอื ่นสําและไม มีคําเสนอวาผูเปนกเจา าของแทจริงสํไมานัไกดงานคณะกรรมการกฤษฎี รูเห็นเปนใจดวย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบยา สํานั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี กาขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าลายหรือ เสพติดใหโทษนั ใหกระทรวงสาธารณสุ ขมอบหมายทํ นําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทเฉพาะกาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๓ ในขณะที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี านัโกทษตามมาตรา งานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ่ยังไมมีประกาศระบุกาชื่อยาเสพติดสํให ๘ กา (๑) แหงพระราชบัญญัตินี้ ให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เฮโรอี น หรื อ เกลื อ ของเฮโรอี น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๔ ทวิ แห ง พระราชบัญญัติยาเสพติ ทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งกแก ญญัติยา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ พระพุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.ศ.ศ.ศ.ศ. ๒๕๐๔ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ สํานั(ก๒) งานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยาเสพติดใหโทษทีกา่มีชื่อในบัญชีสํทานัายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง สาธารณสุข ดังตอไปนี้ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน พระราชบัญญัสํตาิยนัาเสพติ ดใหโทษ พระพุทกธศั กงานคณะกรรมการกฤษฎี า กราช ๒๔๖๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดรายชื่อยาเสพติดใหโทษ เพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบั ติยาเสพติดใหโทษ พระพุ ฉบับลงวันที่ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัญกญั งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ทธศักราชสํานั๒๔๖๕ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ๔ เมษายน พ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ . ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.กา๒๕๑๔ ฉบับสํลงวั นที่ ๑๙ กันยายน พ. สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๒ ฉบับลงวั ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) เปสํนายาเสพติ ดใหโทษในประเภท นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพืชกระทอมตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อม พุทธศัสํกานัราช กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา พระราชบัญญัติพืชกระท ๒๔๘๖ เปนยาเสพติกดาใหโทษในประเภท ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๕ มาตรา ๑๐๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ..ศ. ๒๕๑๑ ฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.

โหตระกิกาตย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รองนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .ส.๓๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา นตามกฎหมายวากดา วยยาเสพติดสําให ทษซึ่งใชอยูกอน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๔ ใหสํยานัายกเว กงานคณะกรรมการกฤษฎี นักโงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ สํานัให กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ผูไดรับอนุญาตผลิตกาขาย หรือนําสํเขานัาซึกงานคณะกรรมการกฤษฎี ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังกลาวในวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายวาดวยยา ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผูผลิตหรือผูนําเขา ใหยื่นคําขอขึ้น ทะเบียนตํารับสํยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ภายในกําหนดเวลาหนึ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓ ตามมาตรา สํานัก๔๓ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งรอยแปด สิบ วั น นั บ แต วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั งคั บ และเมื่ อได ยื่น คํ า ขอรั บ ใบอนุญ าตและคํ า ขอขึ้ น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า าวแลว ใหผสํูยานัื่นกคํงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี ทะเบียนตํารับยาดังกกล าขอดําเนินกิจการไปพลางก อนได แต ผูอนุญาตมีคําสั่ง กา เปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให หรือผูนั้นไมมายื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และขอขึ้นทะเบียนตํารับยาภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเปนอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแต วันที่ทราบคําสั่ง หรืกอาวันที่พนกําหนดหนึ ่งรอยแปดสิบวันนักบาแตวันที่พระราชบั ญญัตินี้ใชบังคับ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี แลวแตกรณีและใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตนํายายกเวนเขาในราชอาณาจักร ตามแบบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งานคณะกรรมการกฤษฎี ย.. ๙ ท า ยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบั ญ ญัสํตานัิ ยกาเสพติ ด ให โ ทษ กา พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานัตกามใบอนุ งานคณะกรรมการกฤษฎี พุทธศักราช ๒๔๗๙ นํายายกเวนเขาในราชอาณาจั กรได ญาตดังกลาวกาแตตองปฏิบัติ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ดวสํยานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๖ ผู ที่ ไ ด รกั บาใบอนุ ญ าตให มี และจ า ยยาเสพติกดา ให โ ทษ หรื อ สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัซกื้ องานคณะกรรมการกฤษฎี ใบอนุญาตพิเศษใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษเพิ่มขึ้นกวาจํานวนที่กําหนดไว ตามความใน กฎหมายวาดวยยาเสพติ ยูกอนวันที่พระราชบัญกาญัตินี้ใชบังคับสําให งมียาเสพติดให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษซึสํ่งาใช นักองานคณะกรรมการกฤษฎี นักคงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษไวในครอบครองดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะดําเนิน กา านัตกินงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ้นอายุ แตถา กิจการตอไป สํใหานัยกื่นงานคณะกรรมการกฤษฎี คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบั ญสํญั ี้กอนใบอนุญาตเดิมจะสิ ผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการนับแตวันที่ทราบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําสั่งเปนตนไป และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ส.

๐๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า กา (๑๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๖ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบักญา ญัติยาเสพติดให (ฉบับที่ ๕) พ.๓๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๖ ตราคาธรรมเนียม กา สํานักอังานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ใบอนุญาตใหผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๒ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละ .. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอักตา ราคาธรรมเนียสํมานัแก กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัโทษ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕๔๕ .ศ.ก๐๐๐ (๓) ใบอนุญาตใหสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑.๐๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํ่งานัยาเสพติ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ใบอนุญาตมีไวใกนครอบครองซึ ดใหโทษ ในประเภท ๒ ฉบับละ ๒๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๓ กา .๐๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษ ตามมาตรา ๔๘กและมาตรา ๔๘สํา/นั๑กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละ สํานัก๓งานคณะกรรมการกฤษฎี .๐๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละ สํานัก๑งานคณะกรรมการกฤษฎี กา (๗) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บาท ในประเภทสํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖.๐๐๐ บาท (๙) ใบอนุญาตสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท (๑๐) ใบอนุญาตมีไวกใานครอบครองซึ ดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั่งกยาเสพติ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า (๑๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้งซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒) ใบอนุญาตจําหนายมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติสําดนัให โทษในประเภท ๒ เกิกนาปริมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ ฉบับละ ๒๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๓) ใบสําคัญการขึก้นา ทะเบียนตํารัสํบานัยาเสพติ ดใหโทษ ในประเภท ๓ ฉบับละ ๒.๐๐๐ บาท (๔) ใบอนุญาตจํ ายยาเสพติดใหโทษกา สํานัากหน งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑.๐๐๐ บาท สํานัก๑งานคณะกรรมการกฤษฎี กา (๒) ใบอนุญาตใหนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บาท ในประเภทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละ ๑.ก๐๐๐ (๘) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาอประเภท ๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละ สํานัก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ในประเภท ๓ หรื .

.๐๐๐ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๘) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ การขึ้นทะเบี ารับยาเสพติดใหโทษ ครั้งละเทากับคาธรรมเนี สํานัยกนตํ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยม สําหรับใบอนุญาตหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใบสําคัญนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .๓๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๖) ใบแทนใบสําคักญ ารับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า การขึ้นทะเบีสํยานันตํ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๗) การอนุสํญาาตให แกไขรายการทะเบียกนา ตามมาตรา ๔๔ ฉบับละ ๑.

๒๕๒๘๗๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ใหยกเลิก พระราชบัญญัติฝนกพุา ทธศักราช ๒๔๗๒ สํานั(๑) กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) พระราชบัญญัติฝน พ. ๒๔๙๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สําตนัิฝกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.ศ. ๒๔๗๒ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๓)กาพระราชบัญสํญัาตนักิฝงานคณะกรรมการกฤษฎี นแกไขเพิ่มเติม พุทธศักากราช ๒๔๗๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕ (๖)กาพระราชบัญญั น (ฉบับที่ ๖) พ.เหตุกผาลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับกานี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว าดวยยา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เสพติดใหโทษที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลวและมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ กาลสมัย สมควรปรั บปรุงกฎหมายดังกลกาาวเพื่อใหการปราบปรามและควบคุ มยาเสพติ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ติดใหโทษซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรียนันท/แกไข ๔ / ๒ / ๔๕ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี A+B(C) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีสํา่ปนัระกาศคณะปฏิ วั ต ิ ฉบั บ ที่ ๓๗ ลงวั ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๐๑ การเสพฝ น และการจํกาา หน า ยฝ น ทั่ ว สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ประกาศยกเลิ สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี ราชอาณาจักร กฎหมายฝนจึงยังคงใชบังคับแตเฉพาะเรื่องฐานความผิด และบทกําหนดโทษ เท า นั้ น ฉะนั้ น จึ ง เห็กนา สมควรยกเลิ ญ ญัติ ฝ น พุกทาธศั ก ราช ๒๔๗๒ และฉบั บ แก ไ ข กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักกพระราชบั งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เพิ่มเติมทั้งหมด โดยกําหนดใหฝนเปนยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ ยาเสพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ด ให โ ทษที สํานัก่ มงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ด ให โ ทษ ติ ด ให โ ทษประเภทพื ช กระท อ มเป น ยาเสพติ ี อั น ตรายน อ ยกว า ยาเสพติ ประเภทกัญชา จึงเห็นควรกําหนดบทลงโทษของยาเสพติดใหโทษประเภทพืชกระทอมใหต่ําลง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อความเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพรพิมล/แกไข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๓๑/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ .ศ.. ๒๕๐๒ สํานั(๘) กงานคณะกรรมการกฤษฎี า บที่ ๘) พ.ศ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา พระราชบัญญัติฝนก(ฉบั ๒๕๐๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐ ในขณะที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ่ไมมีประกาศใหฝน มูกลาฝน หรือพันธุสํฝานันกเป นยาเสพติดให กา โทษประเภทใดตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ (๑) ใหฝนหรือมูลฝนตามกฎหมายวาดวยฝนเปนยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสพติดใหโทษประเภท ๒ และพันธุฝนตามกฎหมายวาสํดาวนัยฝ นเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :.๓๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :.ศ.

ศ.ศ. ๒๕๒๒ ถอยคําดังกลาวใหชัดเจน และแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับความหมายและการจําหนายยาเสพติดให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษในประเภท ๓ และการยึดยาเสพติดใหโทษใหเหมาะสมและตรงกับทางปฏิบัติยิ่งขึ้นตลอดจน เพิ่ ม บทกํ า หนดโทษสํ า หรั บ กรณี เ ช น วกาานั้ น และสมควรปรั บ ปรุ ง อั ต ราค า ธรรมเนี ย มท า ย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา พระราชบัญญัติฯ ดวยเพื่อใหสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ด ให โ ทษในประเภท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในประเภท ๓ และใบอนุ ญ าตมีสํไาวนัใกนครอบครองซึ ่ ง ยาเสพติ ๔ ได จึ ง กา จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พรพิมล/แกไข ๑๔ ม.๓๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ ม. ๒๕๔๓๗๙ กา A+B(C) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ดเกี่ยวกัสํบานัยาเสพติ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑ หรือใน ๔ บรรดาคดีคกวามผิ ดใหโทษในประเภท ประเภท ๒ ที่ไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของยาเสพติดใหโทษ ถาศาล านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชั้ น ตน ได มี คํ า พิพ ากษาหรื อคํา สั่ งสํให ริบ ยาเสพติ ด ใหโ ทษดั งกลา วตามมาตรา ๑๐๒ หรื อ ตาม กฎหมายอื่น สํกาอนันวั นที่พระราชบัญญัตินกี้ใาชบังคับและไม ําเสนอวาผูเปนเจาของแท กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัมกีคงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จริงไมไดรู เห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือ คําสั่งใหริบยาเสพติกดาใหโทษนั้น ใหสํากนัระทรวงสาธารณสุ ขหรือกผูาซึ่งกระทรวงสาธารณสุ ขมอบหมาย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๘ ๑๐๔/ตอนที่ ๒๖๙/ฉบับกพิาเศษ หนา ๔๙/สํ๒๘ นวาคม ๒๕๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราชกิ กา จจานุเบกษาสําเลนักมงานคณะกรรมการกฤษฎี านักธังานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๑ ก/หนา ๓๕/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ .. ๒๕๓๐๗๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :.ศ.ค ๒๕๔๔ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี A+B(C) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ค ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ (สํฉบั านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี พระราชบัญญัติยาเสพติ ที่ ๔) พ.ศ.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติยา างจากคําวา “ติดยาเสพติ เสพติดใหโทษสําพ. ๒๕๒๒ มิไดนิยามคํกาาวา “เสพ” ใหสํแานัตกต นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษ” และมิไดนิยามคําวา “บําบัดรักษา” ไว ซึ่งทําใหมีปญหาในทางปฏิบัติ และบทบัญญัติบางประการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓ และการยึ สํานัดกยาเสพติ งานคณะกรรมการกฤษฎี เกี่ยวกับความหมายและการจํ าหนสําายยาเสพติ ดใหโทษในประเภท ดใหโทษ กา ในประเภทตาง ๆ ยังไมเหมาะสมกับทางปฏิบัติในปจจุบัน ตลอดจนยังไมมีบทกําหนดโทษสําหรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูที่ยุยงสงเสริมหรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ ผูอื่นเสพยาเสพติดกใหา โทษโดยฝาสํฝานนักบทบั ญญัติแหงพระราชบั ีบทกําหนดโทษ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญญัตินี้ และไม สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี สําหรับผูที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดยมิไดกระทําในสถานพยาบาลตาม กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา โดยนิยาม พระราชบัญญัสํตาินนัี้กงานคณะกรรมการกฤษฎี สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัตสํิยานัาเสพติ ดใหโทษ พ.

.ศ.ศ . ๒๕๔๕๘๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๘ ในระหวา งที่ยังมิไ ด มีกฎกระทรวงหรื อ ประกาศตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๖ ๒๐ วรรคสี่ มาตราก๔๘ ๔๘/๑ วรรค กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา วรรคสอง มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า วรรคสามสํามาตรา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง ใหรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตแลวแตกรณีพิจารณาอนุญาตไดตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๙ ให สํานัรกั ฐงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ รั ก ษาการตาม กา พระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพปญหาเกี่ยวกับยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสพติดใหโทษ ในปจจุบันนับวันจะทวี ความรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชบั ญญัติยาเสพ ๒๕๒๒ ใหเหมาะสมยิ ดเกี่ยกวกัา บการมีไวใน ติดใหโทษ พสํ.๓๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :.ศานั. กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งขึ้น โดยแก สํานัไกขโทษในความผิ งานคณะกรรมการกฤษฎี ครอบครอง มีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษจํานวนเล็กนอยใหมี โทษขั้นสูงลดลงเพื่อกาใหเหมาะสมกัสําบนัความผิ ด และใหบุคคลซึ าสูกระบวนการ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งตองหาวาเสพเข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ฟนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรภาพผูติดยาเสพติด และใหศาลสามารถ กา ยการไมตสํอางสื นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และใหศาล ลงโทษไดเมื่อสํมีาคนักํารังานคณะกรรมการกฤษฎี บสารภาพโดยพนักงานอั พยานประกอบเสมอไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๖ ก/หนา ๘/๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ . ๒๕๒๒ ่น พระราชบัญญักาติยาเสพติดให โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ สํเพื มอบหมายมีอํานาจทําลายยาเสพติดใหโทษที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบหรือนํายา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสพติดใหโทษดังกลาวไปใชประโยชนได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรียนันท/แกไข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔ / ๓ / ๔๕ A+B(C) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ. ๒๕๒๒ ยังไมมีบทบัญญัติใหกระทรวงสาธารณสุข หรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบหมายมีอํานาจทําลายหรือนําของกลางยาเสพติดใหโทษไปใชประโยชนได สงผลใหรัฐตอง สิ้นเปลืองงบประมาณเป นจํานวนมากในแต รักษาและดูแลของกลางยาเสพติ ดให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ละป เพื่อการเก็ สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กา โทษไมใหสูญหาย ดังนั้น เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี านั่กองานคณะกรรมการกฤษฎี กา ข หรื อ ผู ซึ่ ง กระทรวงสาธารณสุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ให ก ระทรวงสาธารณสุ ข กา ยาเสพติ ด ให โ ทษ กพา.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันคดียาเสพ ติดใหโทษมีปริมาณเพิ จารณาคดีตองใชเกวลานานกว าคดีสํจาะถึ ที่สุด ในระหวาง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่มขึ้นทุกป และการพิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี นั้นศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบของกลางยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๑๐๒ แหง กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หรือตามกฎหมายอื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พระราชบัญญัสํตาิยนัาเสพติ ดใหโทษ พ.ศ.

.๓๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถใชมาตรการรอการกํ าหนดโทษหรื อรอการลงโทษได ้สมควรมี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กากวางขวางขึ้นสํานอกจากนี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรการใหทางราชการสามารถขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง สํานัโทษเพื กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา องกันและปราบปรามการกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดเกี่ยวกับยา ซึ่งยาเสพติดให ่อประโยชนในการป าความผิ เสพติดใหโทษ และสมควรเพิ่มมาตรการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษโดยใหมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การคนไดโดยไมตองมีหมายคน การใหมีอํานาจสั่งตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมี ยาเสพติดใหสํโ ทษอยู ในร างกายหรือไมกและเพิ ่มขอบเขตให ผูเสพและมี ไวในครอบครองเพื ่อ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จําหนาย หรือผูเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษที่มีจํานวนเล็กนอย มีโอกาสสมัครใจเขารับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ลดหลั่นสํกัาน นักตามความร งานคณะกรรมการกฤษฎี การบําบัดรักษาไดกกวาางขวางขึ้น รวมทั ้งปรับปรุงบทกําหนดโทษให ายแรง กา ของการกระทําความผิดและใชมาตรการโทษปรับเปนหลักในการลงโทษผูกระทําผิดที่มุงหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประโยชนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการครอบครองเพื่อจําหนายยาทั่วไปซึง่ มีสวนผสมของยาเสพติ หนดวิธีการและควบคุกามการโฆษณาเกี บยาเสพติดให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดใหโทษและกํ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั่ยกวกั งานคณะกรรมการกฤษฎี โทษ การบําบัดรักษา สถานพยาบาลและผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อใหอยูในขอบเขต กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เหมาะสม จึงสํจํานัาเป นตองตราพระราชบัญกญั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พชร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อรดา จัดทํา ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อรดา/ตรวจ กา ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา วชิระ/ปรับปรุง ๑๕สํานัพฤศจิ กายน ๒๕๔๙ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful