Kajian Tindakan 2013

Pendidikan Muzik Tajuk Kajian KEBERKESANAN KAEDAH “HAN YU PIN YIN” DALAM P&P PENDIDIKAN MUZIK

Nama Penyelidik Fong Yoke Pui

Kumpulan Penyelidik / Nama Sekolah SJK(C) Chio Chiao

Fokus Kajian / Pernyataan Masalah / Isu Keprihatinan 3. Cadangan Kajian Seterusnya 8 . Kumpulan Sasaran 5. RefleksI Kajian 5 5-7 7 7. Pelaksanaan Kajian 6.ISI KANDUNGAN Subtopik Penghargaan / Abstrak ______ Muka surat 3 1. Refleksi Kajian 3 2. Objektif Kajian 4 4 4.

nasihat serta panduan yang diberikan sepanjang penyelidikan ini dijalankan. Abstrak Kajian ini bertujuan untuk membantu murid supaya dapat menghafalkan lirik dalam Bahasa Cina agar pandai menyanyi lagu cina di kalangan murid bangsa Melayu.Penghargaan Dalam usaha menyempurnakan projek ini. Kajian ini telah dijalankan terhadap 8 orang murid Tahun 3. saya mendapati murid mengalami masalah menghafal lirik lagu dengan baik. Segala bakti dan jasa serta kerjasama yang telah dicurah akan tetap dikenang. maka ada lagu yang tidak dapat nyanyi dengan betul walaupun lagu itu sedap didengar. Sekalung ucapan terima kasih kepada semua semua guru-guru. sahabat handai yang bersama-sama membantu serta memberi nasihat dan dorongan setiap masa. Masalah ini biasanya berlaku pada murid-murid Melayu dan juga segelintir murid Cina . pelajar-pelajar yang terlibat membantu secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kajian ini. Hasil dapatan awal menunjukkan ramai murid yang tidak fasih menyanyi dan kurang faham lagu Bahasa Cina . Mengikuti pengalaman saya . Kenangan ini akan kekal buat selamalamanya. bimbingan.0 Refeleksi kajian Saya telah mengajar pendidikan Muzik selama 5 tahun . saya ingin merakamkan ucapan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih kepada Guru Besar atas usaha. 1. Tinjauan awal dilakukan melalui pemerhatian dan soal selidik. Akhir sekali untuk suami.

saya rasa masalah ini perlu ditangani dengan segera supaya semua murid berasa seronok semasa waktu Pendidikan Muzik.0 Objektif Kajian Objektif Kajian Mendedahkan kaedah menghafal dan memahami lirik dengan berkesan.yang lemah dalam Bahasa Cina. Menanam minat menyanyi di kalangan murid . Mengingati lirik dan memahami maksud lirik dengan baik. Maka. 2. 2.0 Fokus Kajian Dengan ini. 3. saya fokuskan kajian ini terhadap masalah tidak dapat menghafal lirik dengan baik di kalangan murid. . Objektif Khusus: 1. Dengan ini. mereka tidak dapat mempersembahkan lagu dengan baik dan ia juga mengganggu P&P dalam kelas kerana ia mengambil masa yang panjang untuk menjalankan aktiviti. Di samping itu. Saya berharap kaedah yang akan didedahkan mendapat sambutan yang baik dan dapat membantu mereka. murid juga kurang berminat akibat daripada kurang fasih dengan lirik.

sebab faktor utama mereka ialah kurang mahir membaca dan tidak memahami maksud lagu yang mengakibatkan mereka berasa bosan dan tidak berminat menyanyi. saya dapati mereka memerlukan lebih perhatian.1 Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini. 0 Kumpulan sasaran Kajian ini melibatkan 8 orang murid Tahun 3A yang terdiri daripada 5 lelaki dan 3 perempuan.2 Analisis Tinjauan masalah Hasil dapatan daripada soal selidik yang telah dijalankan ke atas murid-murid tersebut. Ia bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. . 5. Satu sesi soal selidik telah dilakukan dan dicatat dalam jadual berikut: Bil 1 2 3 4 Alasan Tidak pandai membaca Tidak faham maksud lagu Tidak berminat menyanyi Berasa bosan Ya 8 8 1 2 Tidak 0 0 7 6 Soal selidik tentang murid kurang aktif dalam P&P 5. tinjauan masalah akan dibuat.4.0 Pelaksanaan Kajian 5.

P&P akan dijalankan seperti biasa selepas murid sudah biasa dengan kaedah ini dan pada masa itu. kaedah “Han Yu Pin Yin “ digunakan untuk membantu murid membaca dan mengingati lirik. guru akan menerangkan maksud lirik supaya dapat membantu murid mengingatkan lirik dengan lebih berkesan.4 Pelaksanaan Kajian Pada permulaan pengajaran. P&P akan dipanjangkan kepada 90 minit untuk 1 lagu pada permulaan kajian supaya murid dapat menguasai kemahiran membaca lirik.1 Pemerhatian Aktiviti Berdasarkan daripada pemerhatian pengkaji.3 Tindakan Aktiviti : “Han Yu Pin Yin” Demi mencapai objektif supaya murid dapat menyanyi bersama.4. Guru akan memasangkan lagu berulang-ulang supaya murid dapat menyanyi dengan betul. Guru memberikan “Han Yu Pin Yin” kepada murid sasaran dan mengajar murid membaca dengan betul.5. Di samping itu. 5. Diharapkan kaedah “Han Yu Pin Yin” dapat membantu mereka. murid-murid ini menunjukkan minat kerana mereka belajar dengan kaedah yang menarik. murid sudah dapat menguasai banyak perkataan baru. murid membaca lirik lagu bersama guru. Mereka mulai suka . 5.

0 Refleksi Kajian Soal selidik dijalankan pada semua sasaran selepas aktiviti dijalankan. Bil 1 2 Perkara Adakah anda suka menyanyi Adakah anda faham maksud lagu dengan sepenuhnya 3 4 Adakah kaedah ini membantu Adakah anda rasa bosan semasa waktu Muzik 6 0 2 8 Ya 7 6 Tidak 1 2 Berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan melalui soal selidik selepas tempoh kajian.4.menyanyi lagu Bahasa Cina kerana mereka mulai memahami lirik lagu dan mampu menyanyi dengan sebutan yang betul. 5. 6. Jadual berikut merupakan pendapatan daripada soal selidik. Aktiviti ini dapat dijalankan dengan baik . kerana mereka sudah dapat menyanyi dengan betul bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain di dalam kelas.2 Refleksi Aktiviti Pengkaji merasakan pendekatan ini dapat membantu murid yang tak dapat menguasai lagu Bahasa Cina. didapati bahawa majoriti sasaran ada peningkatan pencapaian individu dalam menguasai sesebuah lagu Bahasa Cina. Murid berasa suka hati selepas bimbingan dibuat oleh guru dengan kaedah ini.

pengkaji bercadang untuk membantu murid-murid yang lemah dan mempunyai masalah seperti ini.dan dalam keadaan yang ceria. Kaedah ini telah berjaya membantu murid menyanyi dengan betul.0 Cadangan Kajian Seterusnya Setelah melihat hasil kajian ini. FONG YOKE PUI) Disemak dan disahkan : . Pengkaji amat berpuas hati atas perubahan ini. Dengan ini.mengingati lirik dengan lebih mudah dan seraca tidak langsungnya meningkatkan kefahaman mereka terhadap perkataan-perkataan Bahasa Cina. Syukur kepada Tuhan. Pada permulaannya. berharap guru-guru Muzik yang lain boleh menggunakan kaedah ini supaya murid ceria pada setiap waktu Muzik. mereka berasa suka hati dan bersifat aktif walaupun mereka terpaksa belajar dalam tempoh masa yang lebih panjang dari cara belajar biasa . murid-murid nampak muram dan tidak aktif. murid amat gembira dengan pencapaian mereka. tetapi selepas aktiviti ini dijalankan. 7. Prosedur kajian: Disediakan oleh: _______________________ (Pn. kerana mengizinkan usaha yang sedikit ini mampu membantu mengubah persepsi murid bahawa setiap sesuatu itu akan menjadi mudah seandainya kita lebih tekun dan bersungguh-sungguh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful