Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau

Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 1
CHUONG 1 : MO DAU
1.1Giói thiçu, nhiçm vµ, dôi tuçng môn hçc.
Co hoc kêt câu là môn khoa hoc thuc nghiêm, nghiên cuu cách tính dô bên, dô
cung và ôn dinh cua công trình.
Dô bên là dam bao cho công trình có kha náng chiu dung duoc tác dung cua
các tai trong và các nguyên nhân khác mà không bi phá hoai.
Dô cung nhám dam bao cho công trình không có chuyên vi và rung dông lon
ngán can su làm viêc bình thuong cua công trình.
On dinh nhám tìm hiêu kha náng bao toàn vi trí và hình dang ban dâu trong các
dang cân báng cua trang thái biên dang.
Vây nhiêm vu chu yêu cua Co hoc kêt câu là xác dinh nôi luc trong công trình.
Tu dó së tính toàn xác dinh kích thuoc, câu tao cua công trình.
Dôi tuong môn hoc : Bao gôm nhung hê thanh liên kêt voi nhau.
1.2 So dô công trình , so dô tính toán, các gia thuyêt tính toán.
Trong so dô công trình các yêu tô chu yêu duoc giu lai, còn các yêu tô phu thì
có thê bo qua. Vây so dô công trình là hình anh don gian hóa cua công trình cu thê,
trong dó chi kê dên các sô liêu co ban du dê xác dinh phâm chât cua công trình.
Dê tính toán công trình ta cân phai dua công trình thuc tê vê so dô tính
Trong so dô công trình các thanh duoc thay báng duong truc, mát cát ngang
duoc thay báng các dai luong dác truong nhu diên tích F, mômen quán tính J,...Vây
so dô tính là so dô công trình dã duoc don gian hóa.
Thí du o hình vë 1.1 và 1.2
P
1
P
2
1
P P
2
1 2
P P
Các gia thuyêt tính toán :
Gia thuyêt 1 : Vât liêu làm viêc dàn hôi và tuân theo dinh luât Hucko.(Giua
biên dang và nôi luc có quan hê bâc nhât)
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 2
Gia thuyêt 2 : Biên dang và chuyên vi trong công trình rât bé (Duoi tác dung
cua tai trong hình dang cua công trình thay dôi rât ít)
Voi nhung công trình cho phép su dung duoc ca hai gia thuyêt trên thì công
trình dó cung cho phép áp dung nguyên lý công tác dung.
1.3 Cácnguyên nhângây ra nçi lµc.
Có nhiêu nguyên nhân gây ra nôi luc trong các công trình, các nguyên nhân
thuong gáp là tai trong, su thay dôi cua nhiêt dô và chuyên vi cua các liên kêt.Tai
trong gây ra noi luc, biên dang và chuyên vi trong tat ca các công trình, còn su
thay dôi nhiêt dô và chuyên vi cua các liên kêt chi gây ra nôi luc trong hê siêu tinh,
gây ra chuyên vi trong ca hê tinh dinh và hê siêu tinh. O môn hoc này ta chi xét tác
dung cua tai trong.
Phân loai tai trong theo vi trí tác dung :
- Tai trong cô dinh là nhung tai trong có vi trí không thay dôi, nhu trong luong
ban thân, trong luong cua các thiêt bi cô dinh dát trên công truong.v.v..
- Tai trong di dông là nhung tai trong có vi trí luôn luôn thay dôi, nhu doàn
tàu, ô tô v.v...
Phân loai tai trong theo tính chat tác dung :
- Tai trong tinh là tai trong có tri sô táng tu tu dên giá tri cuôi cùng cua nó.
- Tai trong dông là nhung tai trong khi tác dung lên công trình có gây ra luc
quán tính, ví du tai trong cua búa trên coc.v.v...
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 3
CHUONG 2 : CÁU TAO HJ PHANG
2.1 Khái niçm co ban.
1. Kêt câu bât biên hình, biên hình và biên hình túc thòi
Kêt câu bât biên hình là kêt câu khi chiu tác dung cua moi loai tai trong, dang
hình hoc ban dâu cua nó không bi thay dôi (bo qua thay dôi do biên dang dàn hôi)
P
Thí dµ hình 2.1 : Kêt câu biên hình là kêt câu khi chiu tác dung cua tai trong,
dang hình hoc ban dâu cua nó bi thay dôi huu han mác dù ta vân xem tung câu kiên
cau nó là cung tuyêt dôi.
Thí dµ hình 2.2 : Ngoài hai loai kêt câu bât biên hình và biên hình trên còn
môt loai kêt câu khi chiu tai trong dang hình hoc ban dâu cua nó bi thay dôi môt
luong vô cùng nho mác dù ta xem tung câu kiên cua nó là tuyêt dôi cung. Loai này
duoc goi là kêt câu biên hình tuc thoi.
Thí dµ hình 2.3 : Kêt câu biên hình tuc thoi.
Tóm lai khi xây dung công trình nhât thiêt phai câu tao nó thành hê bât biên
hình, không duoc câu tao làm cho công trình bi biên hình hoác biên hình tuc thoi.
2.Miêng cúng(tâm cúng) : Tâm cung có thê là môt thanh tháng, thanh cong,
thanh gâp khúc hoác môt hê thanh bât biên hình nhu hình vë 2.4a,b
a) b)
c)
Ta qui uoc biêu diên các tâm cung nhu hình 2.4 c
3. Bçc tµ do cuadiêm, cua tâm cúng
Bâc tu do cua hê là sô thông sô hình hoc dôc lâp, xác dinh vi trí cua hê dó dôi
voi môt hê khác duoc xem là cô dinh.
Trong mát pháng : môt diêm có hai bâc tu do còn môt tâm cung có ba bâc tu
do. Tu khái niêm trên ta nhân thây muôn diêm hay tâm cung cô dinh (không chuyên
dông) ta phai tìm cách khu bâc tu do cua nó và chi khi nào khu hêt duoc tât ca các
bâc tu do cua diêm hay tâm cung thì diêm hay tâm cung dây moi cô dinh duoc.
Dê khu hêt các bâc tu do cua diêm hay tâm cung trong kÿ thuât nguoi ta dùng
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 4
liên kêt.
2.2 Các loçi liên kêt trong hç phàng
1. Liên kêt thanh, liên kêt khóp và liên kêt hàn.
a. Liên kêt thanh( liên kêt loai 1)
Câu tao liên kêt này là môt thanh tháng có khop lý tuong o hai dâu dê liên kêt
voi tâm cung. (hình 2.5a)
a) b)
c)
Liên kêt thanh chi khu duoc 1 bâc tu do và trong thanh chi phát sinh môt phan
luc liên kêt có phuong doc theo truc thanh (hình 2.5 b)
Chú ý : Vê ban chât có thê xem thanh cong hay tâm cung có hai dâu khop nhu
môt liên kêt thanh có phuong qua hai khop ây (hình 2.5c)
b. Liên kêt khop
Khop nôi 2 tâm cung duoc goi là khop don (hình 2.6 a), còn khop nôi tu 3 tâm
cung tro lên duoc goi là khop bôi hay khop phuc tap (hình 2.6 b,c)
d) e)
a) b)
c)
Khop don khu duoc 2 bâc tu do nên nó tuong duong 2 liên kêt thanh.
Nguoc lai 2 liên kêt thanh không song song cung tuong duong voi 1 khop don dát o
giao diêm cua 2 liên kêt dó ( khop này là khop gia) xem hình 2.6 d,e.
Nêu khop bôi nôi D tâm cung thì tru 1 tâm cung xem là cô dinh, dôi voi môi
tâm còn lai khop bôi khu duoc 2 bâc tu do nên dôi voi D-1 tâm cung còn lai khop së
khu duoc 2(D-1) bâc tu do. Nghia là nêu khop bôi nôi D tâm cung thì nó së tuong
duong voi K khop don, trong dó K = D-1
c. Liên kêt hàn
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 5
Liên kêt hàn dùng dê nôi 2 tâm cung A và B nhu hình vë 2.7a duoc goi là liên
kêt hàn don
Còn liên kêt nôi trên hai tâm cung nhu hình 2.7c,d thì goi là liên kêt hàn bôi
hay liên kêt hàn phuc tap.
d)
a)
b)
c)
Nhu vây liên kêt hàn don khu duoc 3 bâc tu do. Trong liên kêt hàn có 3 thành
phân : 2 phan luc có phuong cho truoc và 1 phan luc mômen.
Vì khu duoc 3 bâc tu do nên 1 liên kêt hàn don tuong duong voi 3 liên kêt
thanh hoác 1 liên kêt thanh và môt liên kêt khop.
Tuong tu liên kêt bôi, liên kêt hàn bôi có sô bâc tu do khu duoc tuong duong
voi K =D-1 lân sô bâc tu do cua liên kêt hàn don.
2. Các liên kêt gôi nôi dât.
Dê nôi các câu kiên voi dât nguoi ta dùng các loai liên kêt gôi dõ là gôi di
dông, gôi cô dinh, ngàm truot, ngàm cung...Sô liên kêt thanh tuong duong voi môi
loai gôi dõ theo bang 2.1
1 2 3
2.3 Cách su dµng các loçi liên kêt nôi các tâm cúng.
Khi nôi các tâm cung thành hê bât biên hình ta cân phai xem xét 2 diêu kiên
sau :
- Diêu kiên cân : Du sô luong liên kêt phai su dung.
- Diêu kiên du : Cách sáp xêp bô trí và su dung các liên kêt dó.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 6
1. Nôi 2 tâm cúng: Xem 1 miêng cung là cô dinh, ta cân phai liên kêt miêng
cung còn lai. Mà 1 miêng cung tôn tai 3 bâc tu do.
Vây diêu kiên cân dê nôi 2 tâm cung thành hê không biên hình là phai dùng sô
liên kêt dê khu duoc 3 bâc tu do. Nghia là ta phai dùng 3 liên kêt thanh hoác 1 liên
kêt thanh và 1 liên kêt khop hoác 1 liên kêt hàn nhu hình 2.8 a,b,c
a)
c)
Diêu kiên du : Liên kêt hàn thì luôn luôn duoc 1 hê bât biên hình
Dùng 3 liên kêt thanh hoác 1 liên kêt thanh và 1 liên kêt khop thì không bao gio
cung duoc 1 hê bât biên hình. Vì
Khi dùng 3 liên kêt thanh dê nôi 2 tâm cung ta së gáp các truong hop sau :
- 3 thanh có phuong bât ky hình 2.8a
- 3 thanh có phuong dông qui hình 2.9a
- 3 thanh có phuong song song hình 2.9b,c
a) b)
c)
Nêu 3 thanh dông qui thì tâm cung B quay quanh I, lúc này hê biên hình tuc
thoi. Nêu 3 liên kêt song song thì không có thanh nào ngán can B chuyên dông tinh
tiên theo phuong vuông góc voi các thanh. Khi các thanh dài báng nhau hình 2.9b
thì hê biên hình vì tâm cung B bi dich chuyên lon huu han. khi 3 thanh song song
không dài báng nhau hình 2.9c thì hê biên hình tuc thoi vì B chi bi chuyên dich vô
cùng bé.
Nêu 3 thanh có phuong bât ky hình 2.8a hê së bât biên hình.
Khi dùng 1 liên kêt thanh và 1 liên kêt khop ta chi gáp: trong 2 truong hop sau.
- Thanh có phuong không qua khop hình 2.8b : hê së không biên hình
- Thanh có phuong qua khop hình 2.10:lúc này hê së biên hình tuc thoi
Tóm lai: Diêu kiên cân và du dê nôi 2 tâm cung thành hê
bât biên hình là: phai dùng 1 liên kêt hàn, hoác
- Dùng 3 liên kêt thanh không duoc song song hoác
dông qui
- Dùng 1 liên kêt thanh và 1 liên kêt khop thì thanh
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 7
phai có phuong không duoc di qua khop
2. Nôi 3 tâm cúng:
Nêu ta xem 1 tâm cung cô dinh còn lai 2 tâm tu do chúng ta cân phai liên kêt 2
tâm cung còn lai do dó ta phai khu duoc 6 bâc tu do. Dê khu duoc 6 bâc tu do ta có
nhiêu cách.
a)
b)
c) d)
e) f)
g)
1
2
3
h)
1
2
3
i) k)
- Dùng 6 liên kêt thanh hình 2.11 a,b,c
- Dùng 3 liên kêt khop hình 2.11 d
- Dùng 2 liên kêt hàn hình 2.11 e
- Dùng 4 liên kêt thanh, 1 liên kêt khop hình 2.11 f,g
- Dùng 2 liên kêt thanh, 2 liên kêt khop hình 2.11 h,i
- Dùng 1 liên kêt thanh, 1 liên kêt khop và 1 liên kêt hàn hình 2.11 k,...
Khi su dung các liên kêt kê trên, nêu su sáp xêp bô trí các liên kêt không hop lý
thì hê vân có thê bi biên hình hoác biên hình tuc thoi do dó ta cân xét diêu kiên du.
- Truong hop 2 trong 3 tâm cung dã nôi voi nhau thành 1 tâm cung nhu hình
2.11 b,c,e,f,i,k lúc này nôi 3 tâm cung tro vê bài toán nôi 2 tâm cung nhu dã nói o
trên.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 8
I
a)
I
b) c)
- Truong hop tung cáp 2 tâm
cung nôi voi nhau báng 1 khop thât
hoác gia thì ta chi gáp 1 trong 2 truong
hop hoác khop dó không tháng hàng
nhu các hình 2.11 a,d,g,h hoác 3 khop
dó tháng hàng nhu các hình 2.12 a,b.
Nêu 3 khop thât hoác gia tháng hàng
thì hê bi biên hình tuc thoi.
Vây truong hop tung cáp 2 tâm cung nôi voi nhau báng 1 khop thât hoác gia thì
3 khop thât hoác gia không duoc tháng hàng.
3. Nôi diêm vói tâm cúng- Bç dôi.
Môt diêm tôn tai 2 bâc tu do, chúng ta cân phai khu 2 bâc tu do này. vây diêu
kiên cân tôi thiêu phai có 2 liên kêt thanh.
Diêu kiên du 2 liên kêt thanh này không duoc tháng hàng hình 2.13a, hai thanh
liên kêt không duoc song song nhu hình 2.13 b,c.
Hai liên kêt thanh không tháng hàng nôi diêm voi tâm cung là môt bô dôi.
Khi chúng ta thêm hoác bot 1 bô dôi vào 1 hê thì tính chât dông hoc cua hê
không thay dôi. nêu hê bât biên hình thì sau khi thêm (hay bot) bô dôi hê vân bât
biên hình. Nguoc lai nêu hê biên hình thì sau khi thêm (hay bot) bô dôi hê vân biên
hình.
Dua vào tính chât này ta có thê phân tích câu tao hình hoc cua hê.
- Tu môt tâm cung ban dâu ta
thêm lân luot các bô dôi duoc 1 tâm
cung hình 2.14
- Tu hê ban dâu ta lân luot loai bo
các bô dôi cho dên cuôi cùng là hê bât
biên hình nêu ban dâu hê là bât biên
hình và là hê biên hình nêu ban dâu là hê
biên hình
2.4 Cách phân tích dçng hçc cua kêt câu.
1. Bçc tµ do cua kêt câu- diêu kiçn cân:
a. Hê kêt cau không noi voi dat
Kêt câu có D tâm cung thì 1 tâm cung xem nhu cô dinh, (D-1) tâm cung còn lai
có 3(D-1) bâc tu do.
Kêt câu có T liên kêt thanh, K khop don (kê ca sô khop bôi dã dôi ra khop
1
2
3
a)
3
2
a)
1
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 9
don), H liên kêt hàn don (kê ca sô liên kêt hàn bôi dã dôi ra liên kêt hàn don) thì
tông sô bâc tu do khu duoc là T+2K+3H
Do dó diêu kiên cân: n = T+2K+3H – 3(D-1) ≥ 0 (2.1)
b. Hê noi voi dat.
Xem trái dât là 1 tâm cung cô dinh thì ta cân phai liên kêt D tâm cung còn lai.
Do dó ta cân 1 tô hop liên kêt dê khu duoc 3D bâc tu do và nêu cung dùng T liên kêt
thanh, k liên kêt khop don, H liên kêt hàn don dê nôi D câu kiên voi nhau và dùng
C
0
liên kêt tuong duong liên kêt thanh nôi các câu kiên voi dât thì diêu kiên cân dê
kêt câu có D câu kiên nôi dât thành môt kêt câu bât biên hình là :
T + 2K + 3H + C
0
– 3D ≥ 0 (2.2)
Sô liên kêt thanh tuong duong voi môi loai gôi dõ C
0
xem bang 2.1
1. Cách phân tíchdçng hçc kêt câu- diêu kiçndu.
Nêu kêt câu chi thoa mãn diêu kiên cân nhu hê thuc 2.1 và 2.2 o trên mà cách
sáp xêp các liên kêt không hop lý thì nhung liên kêt dùng trong kêt câu vân không
có kha náng khu hêt duoc bâc tu do cua kêt câu, do dó kêt câu vân có thê biên hình.
Vây diêu kiên du dê kêt câu bât biên hình là các liên kêt phai duoc sáp xêp hop lý.
Dê phân tích dông hoc kêt câu xem các liên kêt bô trí có hop lý hay không ta
dùng khái niêm bô dôi hoác cách nôi 2,3 tâm cung rôi áp dung diêu kiên cân và du
dê xét.
Thí dµ 2.1: Phân tích dông hoc kêt câu cho
nhu hình 2.15
Giai:
Xét diêu kiên cân: Xem môi thanh là môt câu
kiên thì kêt câu cho trên hình 2.15 có D câu kiên
nôi voi nhau báng các khop don và phuc tap (
khop 1,4 và 7 liên kêt don, khop 2,6 là khop phuc
tap có dô phuc tap là 2, khop 3,5 là khop phuc tap
có dô phuc tap là 3).
Theo hình vë ta có D =10, K = 13 , T = 0, H =
0. Theo 2.1 ta có
T+2K+3H – 3(D-1) ≥ 0 => 0 + 2.13 + 0 –
3(10-1) = -1< 0 Không thõa mãn diêu kiên cân.
Không cân xét diêu kiên du
Kêt luân : Hê biên hình vì thiêu liên kêt.
Thí dµ 2.2 : Phân tích dông hoc kêt câu cho
hình 2.16
Giai :
Xét diêu kiên cân : Hê dã cho là kêt câu nôi dât ta dùng hê thuc 2.2 dê xét diêu
kiên cân.
Có nhiêu cách quan niêm khác nhau dê áp dung hê thuc 2.2
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 10
- Nêu cho ráng các thanh gãy khúc là tâm cung thì o hê thuc 2.2 ta có :
D = 4 , K =3, T= 0, H= 0 và C
0
= 6 (theo bang 2.1)
Ta có : T + 2K + 3H + C
0
– 3D ≥ 0
0 + 2.3 + 3.0 + 6 – 3.4 = 0. Vây thõa mãn diêu kiên cân
- Nêu cho ráng môi thanh tháng là 1 tâm cung thì : D = 8, T = 0, K =3,
H = 4, và C
0
= 6 nhu vây ta có kêt qua : 0 + 2.3 + 3.4 + 6 - 3.8 = 0 Vây cung thõa
mãn diêu kiên cân.
Cung có thê dùng hê thuc 2.1 dê giai nêu ta xem trái dât cung là 1 tâm cung thì
lúc này D = 5, T = 0, K = 6, H = 0 vây :T+2K+3H – 3(D-1) ≥ 0
0 + 2.6 + 3.0 – 3(5-1) = 0 Thõa mãn diêu kiên cân.
Diêu kiên du : Cung có nhiêu cách dê xét.
- Nêu xem trái dât là 1 tâm cung, thanh gãy AD và DB nôi D voi dât là môt
bô dôi thì dât và bô dôi ADB là môt tâm cung, tuong tu DE và EC là 3 tâm cung nôi
voi nhau báng 3 khop D,E,C không tháng hàng nên hê bât biên hình.
- Nêu xem tung cáp 2 thanh DE, EC và AD,DB là nhung bô dôi. Áp dung
tích chât loai bo bô dôi DEC rôi ADB, cuôi cùng còn lai trái dât là 1 tâm cung. Kêt
luân hê bât biên hình.
Thí dµ 2.3 Phân tích dông hoc kêt câu cho hình 2.1........
Xét diêu kiên cân : Hê dã cho là kêt câu nôi dât ta dùng hê thuc 2.2 dê xét diêu
kiên cân.
- Nêu cho ráng các thanh tháng là tâm cung thì o hê thuc 2.2 ta có : D = 6, K
=3, T= 0, H= 2 và C
0
= 6 (theo bang 2.1)
Ta có : T + 2K + 3H + C
0
– 3D ≥ 0
0 + 2.3 + 3.2 + 6 – 3.6 = 0. Vây thõa mãn diêu kiên cân
Diêu kiên du :
- Nêu xem trái dât là 1 tâm cung , thanh EFG là miêng cung 2, xem thanh
ADE và GHC là liên kêt thanh. Vây hê là 2 tâm cung liên kêt voi nhau báng 3 liên
kêt thanh dông qui tai i. vây hê biên hình tuc thoi. Nêu 3 liên kêt thanh không dông
qui thì hê bât biên hình.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 11
CHUONG 3 : DUÒNG ANH HUONG
3.1 Khái niçm vê tai trçng di dçng, tai trçng tiêu chuân.
Tai trçng dçng khi tác dµng gây ra lµc quán tính và do thay dôi v| trí nên
giá tr| cua yêu tô xét cüng thay dôi theo. Phuong pháp dê giai quyêt nhu sau:
-Xem tai trçng dçng nhu tai trçng tinh di dçng bàng cánh nhân giá tr| cua
tai trçng vói hç sô xung kích (1 + µ). (chua nghiên cúu)
-Sµ dòi chô cua tai trçng cho thây giá tr| cua yêu tô xét sê thay dôi theo v|
trí cua nó. Quá trình di chuyên tai trçng sê có chô cµc dçi, gçi là v| trí bât lçi
nhât, ta dùng lçi o dó dê tính. Dê tìm v| trí bât lçi cua tai trçng tù dó có duçc
giá tr| cµc dçi cua yêu tô dang xét ta dùng phuong pháp duòng anh huong.
Tai trçng di dçng trên công truòng là doàn tàu, ô tô,... nhüng tai trçng
này rât phúc tçp, do dó khi thiêt kê lây doàn tai trçng tiêu chuân nào dê tính
toán là do nhiçm vµ thiêt kê quy d|nh.
Hình 3.1 gioi thiêu môt sô doàn tai trong tiêu chuân trong quy trình thiêt kê câu
hiên dang dùng o nuoc ta.
6
0
k
N
1
2
0
k
N
1
2
0
k
N
6m
1,6
10m
6
0
k
N
1
2
0
k
N
1
2
0
k
N
1,6
6m
6
0
k
N
1
2
0
k
N
1
2
0
k
N
6m
1,6
10m 10m 10m
4m 8m
3
0
k
N
7
0
k
N
4m 8m
3
5
k
N
9
5
k
N
4m 4m
3
0
k
N
7
0
k
N
8m
3
0
k
N
7
0
k
N
4m
1,2m
2
0
0
k
N
1,2m1,2m
2
0
0
k
N
2
0
0
k
N
2
0
0
k
N
0,8m
2,7m
0,8m
5m
2,6m
0,7m 0,7m
q=60
l
1,5mx5
Z Z Z Z Z 0,36Z
a, Doàn ôtô tiêu chuân H.30;
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 12
z
l
z=l/2
z=l
A
z
1
0,5
b, Doàn ôtô tiêu chuân H.10. Voi doàn ôtô tiêu chuân H.8 và H.13 thì khoang
cách giua các truc xe cung nhu khoang cách giua các xe hoàn toàn nhu trên, còn tri
sô tai trong báng tai trong cua doàn ôtô H.10 nhân voi 0,8 cho doàn H.8, nhân voi
1,3 cho doàn H.13;
c, Xe bánh tiêu chuân XB – 80 (chi có môt xe);
d, Xe xích tiêu chuân X – 60 (chi có môt xe);
e, Tàu hoa tiêu chuân T – Z, trong dó Z là tai trong truc cua dâu máy. Thí du T
– 10 thì môi truc cua dâu máy ;là 100 kN (10T), toa xe là 0,36.100 = 36 kN/m
3.2 Duòng anh huong
1. Khái niçm – Cách vê:
a.Khái niêm:
Theo nguyên lý công tác dung giá tri cua môt yêu tô nào dó do nhiêu tai trong
dông thoi tác dung lên kêt câu sinh ra báng tông các giá tri cua yêu tô dó do tung tai
trong tác dung riêng rë sinh ra. Mát khác giá tri cua tai trong táng lên hoác giam di
bao nhiêu lân thì giá tri cau yêu tô do tai trong dó sinh ra cung táng lên hoác giam di
bây nhiêu lân. Do dó dê tính tác dung cua tai trong di dông dâu tiên ta chi xét voi 1
tai trong tâp trung có tri sô báng don vi, có phuong chiêu tháng dung huong xuông
di dông trên kêt câu.
Vi trí cua tai trong P = 1 duoc xác dinh báng
môt toa dô z, nhu hình 3.2 nêu lây A là gôc tao dô
thì
Khi P =1 o tai A (z = 0) có V
A
= 1
Khi P =1 o giua dâm (z = l/2) có V
A
= 0,5
Khi P =1 o giua tai gôi B (z = l) có V
A
= 0
Lúc này ta vë duoc dô thi biêu diên môi quan
hê giua giá tri cua yêu tô xét là V
A
voi vi trí tai
trong (toa dô z) dô thi này duoc duoc goi là
duong anh huong cua yêu tô xét.
Vây duong anh huong cua yêu tô nào là dô thi biêu diên quy luât biên dôi giá
tri cua yêu tô dó xuât hiên tai môt vi trí xác dinh trên công trình (Phan luc gôi,
mômen uôn, luc cát... o mát cát nào dó) theo vi trí cua tai trong don vi di dông trên
công trình.
Tung dô duong anh huong cua yêu tô nào (phan luc, nôi luc...) là giá tri cua
yêu tô dó khi tai trong P= 1 o vi trí tuong ung voi tung dô dó sinh ra.
Thu nguyên cua tung dô duong anh huong là ty sô giua thu nguyên cua yêu
tô dang xét voi thu nguyên cua luc P, nhu vây tung dô duong anh huong phan luc,
luc cát là dai luong không thu nguyên, còn tung dô duong anh huong mômen có thu
nguyên chiêu dài, thuong là mét.
b.Cách ve duong anh huong.
Có nhiêu cách dê vë duong anh huong, o dây ta chi xét cách vë duong anh
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 13
huong theo phuong pháp tinh.
-Chon hê truc có truc z song song voi truc dâm biêu thi vi trí cua tai trong don
vi, truc vuông góc voi truc z biêu thi giá tri cua yêu tô xét. Gôc toa dô thuong lây
tuong ung voi gôi trái cua môi dâm.
-Viêt biêu thuc quan hê giua giá tri cua yêu tô xét voi vi trí cua tai trong don vi
z ta duoc S = f(z) goi là phuong trình duong anh huong.
-Cán cu vào biêu thuc S = f(z) vë duong anh huong cua yêu tô S, sau khi vë
cân dánh dâu (+), (-), ghi tung dô o nhung vi trí dác biêt và ghi tên duong anh
huong.
2. Duòng anh huong dâm don gian.
a. Ðuong anh huong phan luc (V
A
, V
B
, H
A
=0).
Chon gôc toa dô O tuong ung voi gôi trái cua dâm, truc z huong sang phai,
truc V biêu thi giá tri cua phan luc huong lên trên.
- Duong anh huong V
A
:
∑m
B
= - l.V
A
+ P(l-z) = 0, mà P = 1 =>
l
z l
V
A

·
Mà V
A
= f(z) là bâc nhât cua z nên duong anh huong V
A
là duong tháng nên
chi cân xác dinh hai tung dô.
Khi z = 0 có V
A
= 1
Khi z = l có V
A
= 0
Nôi hai diêm (0,1) và (l,0) ta duoc
duong anh huong V
A
nhu hình 3.3b
- Duong anh huong V
B
:
∑m
A
= l.V
B
– P.z = 0, mà P =
1 =>
l
z
V
B
·
Khi z = 0 có V
B
= 0
Khi z = l có V
B
= 1
Nôi hai diêm (0,0) và (1,1) ta duoc
duong anh huong V
B
nhu hình 3.3c.
Tu duong anh huong V
A
và V
B
suy ra
cách vë nhanh duong anh huong phan luc
cua dâm don gian nhu sau: khi ve duong
anh huong phan luc cua goi nào trên
duong chuan o vi trí tuong ung voi goi dó
dung tung do báng +1, noi dinh tung do
này voi diêm có tung do báng không tuong
ung voi goi còn lai báng duong tháng.
b. Ðuong anh huong noi luc.(M,Q,
N=0)
l
a b
dah Va
b)
dah Vb
1
1
dah Mc
a.b
l
a
b
l
b
a
l
1
1
dah Qc
c)
d)
e)
z
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 14
Dê vë duong anh huong nôi luc (mômen uôn, luc cát) cua môt mát cát ta tuong
tuong cát dâm tai mát cát dó. Môi phân dâm dêu cân báng duoi tác dung cua ngoai
luc và nôi luc tác dung lên phân dó.
- Cho P = 1 di chuyên o phân dâm bên trái (0 ≤ z ≤ a), xét su cân báng cua
phân dâm bên phai (phân có ít luc hon), tu dó viêt duoc phuong trình cho nhánh trái.
ΣM
C
ph
=0 ⇔-M
C
+ b.V
B
= 0 =>M
C
= b.
l
z
ΣY=0 ⇔Q
C
= -V
B
= -
l
z
Khi z = 0 có M
C
= 0; Q
C
= 0;
Khi z = a có M
C
=
l
b a.
; Q
C
=
l
a

Vây nhánh trái cua duong anh huong mômen uôn cua mát cát C là doan tháng
di qua hai diêm (0, 0) và (a,
l
b a.
). Trên duong chuân o vi trí duoi mát cát C (z = a)
dung tung dô báng
l
b a.
, nôi dinh tung dô này voi diêm có tung dô 0 o duoi gôi A (z
= 0) duoc nhánh trái cua duong anh huong (hình 3.3d), nêu kéo dài nhánh này dên
vi trí tuong ung voi gôi B ta duoc tung dô dúng báng b (khoang cách tu gôi B dên
mát cát C)
Tai vi trí tuong ung voi mát cát C trên duong chuân ta dung tung dô báng
l
a
− , nôi dinh tung dô này voi diên có tung dô báng 0 ung voi gôi trái ta duoc nhánh
cua duong anh huong Q
C
, nêu kéo dài nhánh này dên vi trí tuong ung voi gôi phai ta
duong tung dô báng -1. (hình 3.3 e)
- Khi P = 1 di chuyên o phân dâm bên phai (a ≤ z ≤ l), xét su cân báng cua
phân dâm bên trái.
ΣM
C
tr
=0 ⇔ M
C
- a.V
A
= 0 => M
C
= a.V
A
= a.
l
z l −
ΣY=0 ⇔Q
C
- V
A
=0 => Q
C
= V
A
=
l
z l −
Khi z = a có M
C
=
l
b a.
; Q
C
=
l
b
;
Khi z = l có M
C
= 0; Q
C
= 0
Vây nhánh phai cua duong anh huong mômen uôn cua mát cát C là doan
tháng di qua hai diêm (a,
l
b a.
) và (l, 0); Cán cu vào các giá tri dã tính ta vë duoc
nhánh phai cua duong anh huong Q
C
(hình 3.3e), nêu kéo dài nhánh này dên vi trí
tuong ung voi gôi trái ta duoc tung dô báng +1.
Tu duong anh huong cua nôi luc ta suy ra cách vë nhanh duong anh huong
cua nôi luc nhu sau:
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 15
- Ðuong anh huong cua mômen uon: Trên duong chuan tai nhùng vi trí tuong
ung voi các goi ta dung các tung do báng khoang cách tu goi dên màt cát, noi dinh
các tung do này voi các diêm có tung do báng 0 trên duong chuan o goi bên kia
báng duong tháng, duong anh huong mômen uon là tam giác có dinh o vi trí duoi
màt cát và tung do tai dinh báng tích các khoang cách tu màt cát dên hai goi chia
cho chiêu dài dam.
- Ðuong anh huong cua luc cát: Trên duong chuan tai nhùng vi trí tuong ung
voi goi trái và phai ta lan luot dung các tung do báng 1 và -1, noi các dinh tung
do này voi các diêm có tung do báng 0 tuong ung voi các goi phai và trái báng
duong tháng, tu màt cát ha duong dóng, duong anh huong luc cát là hai tam giác
vuông có dinh nám tuong ung voi các goi.
3.Duòng anh huong dâm mút thùa
Goi chiêu dài mút thua bên trái là l
1
, mút thua bên phai là l
2
, diêm gôc là gôi
trái, vây z biên dôi (- l
1
≤ z ≤ l + l
2
)
a. Ðuong anh huong phan luc.
- Phan luc gôi A: ΣM
B
= V
A
.l + p(l - z) = 0 ⇒ V
A
=
l
z l −
- Phan luc gôi B: ΣM
A
= 0 ⇒V
B
=
l
z
Thay các giá tri z
Khi z = - l
1
có V
A
=
l
z l −
=
l
l
l
l l
1 1
1+ ·
+
; V
B
=
l
l
1

Khi z = 0 có V
A
= 1; V
B
= 0
Khi z = l có V
A
= 0; V
B
= 1
Khi z = l + l
2
có V
A
=
l
z l −
=
l
l
2
− ; V
B
=
l
l
2
1+
Ta duoc duong anh huong cua V
A,
V
B
hình 3.5
* Cách vë nhanh : Ðuong anh huong phan luc dam mút thua ta chi can ve
duong anh huong cua dam don gian có chiêu dài báng khoáng cách 2 goi ( l ), sau
dó kéo dài doan mút thua.
b. Ðuong anh huong noi luc (mômen uon và luc cát) : Chia mát cát làm 2
loai: mát cát trong nhip (giua 2 gôi) và mát cát ngoài nhip (ngoài 2 gôi)
- Mát cát trong nhip tai C
+ Khi P = 1 di dông phía trái mát cát C (-l
1
[ z [ a). Xét cân báng phân phai ta
có M
C
= b.V
B
= b.
l
z
và Q
C
= - V
B
=
l
z −
Khi z = -l
1
→ M
C
= - b.
l
l
1
; Q
C
=
l
l
1
Khi z = 0 → M
C
= 0 ; Q
C
= 0
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 16
Khi z = a → M
C
=
l
ab
; Q
C
=
l
a −
→ Vë duong anh huong nhánh trái.
l
a.b
b
l
a
l
1
1
l1
h1
l2
h2
E
B
D
A
l
C
a b
dah Va
b)
a)
c)
d)
e)
g)
h)
i)
k)
m)
n)
p)
q)
r)
l)
dah Vb
dah Mc
dah Qc
dah Md
dah Qd
dah Me
dah Qe
dah Ma
dah Mb
dah Q
ph
B
tr
dah Q
A
tr
dah Q
B
A
dah Q
ph
1+
l
1
l
l
1
l
l
1
b.l
l
1
l
l
1
l
l
1
l
1
h
1
1
l
1
l
2
l
l
2
l
1+
h
2
1
l
2
1
l
2
l
l
l
2
l
l
2
a.l
l
2
+ Khi P = 1 di dông phía phai M
C
(a [ z [ l + l
2
). Xét cân báng phía trái: M
C
= a.V
A
= a.
l
z l −
và Q
C
= V
A
=
l
z l −
Khi z = a thì M
C
=
l
ab
; Q
C
=
l
b
Khi z = l thì M
C
= 0 ; Q
C
= 0
Khi z = l + l
2
thì M
C
= -a.
l
l
2
; Q
C
=
l
l
2

→ Vë duong anh huong nhánh phai
Tu cách ve M
C
, Q
C
suy ra cách ve nhanh duong anh huong mômen, luc cát
nhu sau:
+ Ðau tiên ve duong anh huong cua noi luc cua màt cát tuong ung trên dam
don gian có chiêu dài báng khoang cách 2 goi, sau dó kéo dài duong anh huong
cho phan mút thua.
+ Áp dung vë nhanh duong anh
huong Q
A
tr
, Q
A
ph
, Q
B
tr
, Q
B
ph
- Duong anh huong mát cát
l
z z
l1
h1
z z
h2
l2
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 17
ngoài nhip (ngoài 2 gôi - doan mút thua). Chon gôc toa dô trùng voi mát cát D và
chiêu duong truc z huong ra dâu mút thua bên trái (hình 3.4).
+ Khi P = 1 di dông trên phân trái mát cát D (0 [ z [ h
1
), xét cân báng phân
phai (ít luc hon): ΣM
D
= 0 ⇔ M
D
= -z.P = -z và Q
D
= -1 =Const
Khi z = 0 thì M
D
= 0
Khi z = h
1
thì M
D
= -h
1
+ Khi P = 1 di dông trên phân phai mát cát D (h
1
[ z [ l + l
2
), xét cân báng
phân trái (ít luc hon): ΣM
D
= 0 ⇔ M
D
= -z.P = -z và Q
C
= 0
Khi z = 0 thì M
D
= 0
Khi z = h
2
thì M
D
= -h
2
Tu dó ta có cách vë nhanh duong anh huong mômen và luc cát ngoài nhip:
- Ðuong anh huong mômen uon: Trên duong chuan tuong ung voi dau mút
thua (doan mút thua có chua màt cát) dung tung do -h (voi h là khoang cách tu mút
thua toi màt cát dang xét). Sau dó, noi dinh tung do này voi diêm có tung do báng 0
tuong ung voi màt cát dó.
- Ðuong anh huong luc cát: Trên duong chuan o vi trí tuong ung voi màt cát
dung tung do -1 nêu màt cát o doan mút thua bên trái, +1 nêu màt cát o doan mút
thua bên phai. Tu dinh tung do này ke duong song song duong chuan cho dên mút
thua doan chua màt cát. Nhánh còn lai cua duong anh huong trùng voi duong
chuan.
4. Duòng anh huong cua dâm tînh djnh nhiêu nhjp
a. Khái niêm vê dam tinh dinh nhiêu nhip: Là hê gôm nhiêu dâm ghép lai voi
nhau báng các khop và dát trên nhiêu gôi tua sao cho hê là bât biên hình và không
có liên kêt thua. Thí du các dâm hình 3.6
a)
b)
c)
Dê dam bao cho hê bât biên hình thì trong môt nhip không duoc có quá hai
khop nám trên môt duong tháng.
Trong dâm nhiêu nhip dâu mút cua dâm này là gôi tua cua dâm khác, dâm dó
duoc goi là dâm chính, còn các dâm gôi lên nó là dâm phu dôi voi nó.
Trên hình 3.6a có dâm D1, D3, D5 là dâm chính, D2 là dâm phu dôi voi dâm
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 18
D1 và D3, D4 là dâm phu dôi voi dâm D3 và D5.
Hình 3.6b có dâm D1 là dâm chính, D2 là dâm phu dôi voi dâm D1 nhung là
dâm chính dôi voi dâm D3, D3 là dâm phu dôi voi D2 và D1 nhung lai là dâm
chính dôi voi D4, còn D4 là dâm phu dôi voi ca D3,D2 và D1.
Hình 3.6c có dâm D1 và D4 là dâm chính, D2 là dâm phu dôi voi dâm D1
nhung là dâm chính dôi voi dâm D3, D3 là dâm phu dôi voi ca D2,D1 và D4.
Nhu vçy có nhüng dâm luôn là dâm chính ho}c phµ, nhung cüng có
nhüng dâm dôi vói dâm này nó là chính nhung dôi vói dâm kia nó là phµ. Ta
nhçn biêt theo nhçn xét sau:
-Dâm có sô liên kêt vói dât tuong duong vói tù hai liên kêt thanh tro lên
thì nó luôn luôn là dâm chính.
-Dâm không có liên kêt vói dât thì nó luôn là dâm phµ.
-Dâm có 1 liên kêt nôi vói dât thì khi o ngoài cùng nó sê luôn là dâm phµ,
khi o trong nó sê là vùa chình, vùa phµ.
Luu ý: Quá trình tính toán duoc tiên hành tu dam phu, roi dên dam chính. Tai
trong tác dung lên dam chính se không gây ra phan luc trong dam phu doi voi nó,
nguoc lai khi có tai trong tác dung lên dam phu nó se gây ra phan luc và noi luc
trong tat ca các dam chính doi voi nó.
b. Ðuong anh huong cua dam tinh dinh nhiêu nhip.
Khi vë duong anh huong có thê xay ra 2 truong hop: Yêu to xét thuoc dam phu,
dam chính hay dam vua chính vua phu.
a)
b)
K
V I
dah Vb
dah Mk
dah Vh
dah Qk
dah M
I
dah Q
I
dah M
v
dah Q
v
c)
d)
e)
g)
h)
i)
k)
l)
l1 l2 l3 l4 l5 l6
h a b
c d
1
a.b
l
3
3
l
a
3
l
b
1
5
l
d.l
4
c.d
l
5
c.l
l
5
6
l
4
l
5
5
l
d
l
5
c
l
5
l
6
h
1
- Yêu tô vë duong anh huong thuôc dâm phu: Vë duong anh huong V
B
và M
K
: Khi P =1 di dông trên dâm BC, ta xem nhu dâm BC là môt dâm don gian và dê
dàng vë duoc duong anh huong cua dâm này. Nhu dã phân tích khi P=1 di chuyên
trên các dâm khác không anh huong gì dên V
B
nên duong anh huong trùng voi
duong chuân. (hình 3.7c,d)
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 19
- Yêu tô vë duong anh huong thuôc dâm chính hoác dâm vua chính vua phu:
Vë duong anh huong V
H
cua dâm CD.
+ Khi P = 1 di chuyên trên CD lúc này chi có Dâm CD chiu luc, các dâm khác
không làm viêc, Xem nhu dâm CD là dâm dôc lâp, dê dàng vë duoc duong anh
huong cua dâm CD.
+ Khi P = 1 di chuyên trên BC là dâm phu cua CD, lúc này tai trong truyên
qua dâm CD qua khop C. Ta chung minh doan duong anh huong tuong ung voi dâm
BC là môt doan tháng di qua dinh hai tung dô:
tung dô tuong ung duoi khop C ( nôi dâm phu
và chính) dúng báng tung dô o dó khi tai trong
P=1 di chuyên trên dâm chính và tung dô
không tuong ung duoi gôi còn lai ( gôi B) cua
dâm phu.
Xét dâm BC và CD nhu hình 3.8 ta có
Dâm BC có ∑m
B
= l
1
.V
C
– z.P = 0 ⇒ V
C
=
1
l
z
(1)
Dâm CD có ∑m
F
= l
3
.V
H
+ V
C
.l
2
= 0 ⇒ V
H
=
3
2
l
l
− V
C
(2)
Thay (1) vào (2) có V
H
=
3
2
l
l
− .
1
l
z
(3)
Vây V
H
là hàm bâc 1 cua z nên tuong ung voi doan BC duong anh huong V
H
là duong tháng.
Khi z = 0 ( P = 1 trên gôi B), V
H
= 0
Khi z = l
1
( P = 1 trên khop C), V
H
=
3
2
l
l

Dúng báng tung dô o khop C lúc P=1 di chuyên trên dâm chính CD.
+ Khi P = 1 di chuyên trên dâm chính AB, rõ ràng dâm CD không chiu
luc nên doan duong anh huong cua V
H
tuong ung voi dâm CD trùng voi duong
chuân ( hình 3.7g)
Tuong tu ta vë duoc duong anh huong M
I
, M
V
Q
V
Tóm lai dê vë duong anh huong cua dâm tinh dinh nhiêu nhip ta thuc hiên.
- Khi P = 1 di dông trên dâm chua yêu tô cân vë duong anh huong, xem dây
nhu 1 dâm dôc lâp, nghia là chi có nó làm viêc, còn lai các dâm khác không làm
viêc, duong anh huong cua các dâm này trùng duong chuân ( thuong dây là dâm
mút thua).
- Khi P = 1 di dông trên dâm chính dôi voi dâm chua yêu tô cân vë duong anh
huong thì duong anh huong trùng voi duong chuân ( vì không gây ra phan luc và
nôi luc).
- Khi P = 1 di dông trên dâm phu dôi voi dâm chua các yêu tô cân vë duong
anh huong thì duong anh huong tuong ung là doan tháng di qua dinh tung dô tai
l1
z
P=1
B
V
C
l4 l3 l2
V
C
F H D
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 20
chô nôi dâm chính voi dâm phu và diêm 0 tuong ung voi gôi còn lai cua dâm phu.
* Cách vê nhanh duòng anh huong dâm tinh d|nh nhiêu nh|p.
+ Khi P = 1 di dong trên dam chua yêu to can ve duong anh huong thì xem nó
là doc lap, ve duong anh huong dam này.
+ Lan luot ve duong anh huong qua các dam kê tiêp khi cho P = 1 di dong.
Nêu là dâm chính so vói dâm dang xét thì duong anh huong trùng duong chuan.
Nêu là dâm phµ so vói dâm dang xét thì ve duong anh huong là doan tháng kê tiêp
thuoc dam phu cua dam dang xét qua các tung do báng 0 tuong ung voi các goi cua
dam phu hoàc ung voi khop gàp dau tiên cua dam chính khác.
5. Duòng anh huong cua dâm chju tai gián tiêp
Khi tính toán công trình ta thuong gáp tai trong không tác dung truc tiêp lên
dâm chính mà tác dung gián tiêp lên dâm thông qua các mát truyên luc dát o nhung
diêm nhât dinh trên dâm. Hình 3.9.
Truoc khi vë duong anh
huong ta nghiên cuu 2 dác
diêm cua dâm chiu tai trong
truyên qua mát truyên luc.
- Khi P = 1 dát dúng
vào mát truyên luc cua dâm
thì thuc tê là tai trong dã dát
truc tiêp lên dâm chính. Vây
tung dô duong anh huong o
các vi trí tuong ung voi mát
truyên luc dúng báng tung dô
khi tai trong di dông truc tiêp
lên dâm chính. Dác biêt khi P
= 1 dát o mát truyên luc trên
dât hay o ngoài dâm thì tai
trong dó không anh huong
dên dâm nên tuong ung voi
mát này thì duong anh huong
luôn báng 0.
- Khi P = 1 di dông
trong khoang giua 2 mát
truyên luc liên tiêp (trong
pham vi 1 dâm) thì duong
anh huong là 1 doan tháng
nôi dinh 2 tung dô tuong ung
voi 2 mát truyên luc o 2 dâu.
* Cách ve duong anh huong cho dam chiu tai trong gián tiêp:
- Vë duong anh huong cho tai trong di dông tác dung truc tiêp lên dâm chính.
- Tai vi trí tuong ung voi các mát truyên luc lây tung dô báng tung dô duong
anh huong dã vë
d)
(P=1 truyÒn qua m¾t)
(P=1 ®Æt trùc tiÕp trªn dÇm chÝnh)
(P=1 truyÒn qua m¾t)
(P=1 ®Æt trùc tiÕp trªn dÇm chÝnh)
h)
C
dah Q
C
dah Q
g)
dah M
C
e)
dah M
C
(P=1 truyÒn qua m¾t)
(P=1 ®Æt trùc tiÕp trªn dÇm chÝnh)
c)
A
dah V
b)
A
dah V
a)
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 21
dah S
P
n
P
P
1 2
y
a)
C
1 2
y
n
y
P
3
y
3
- Nôi dinh tung dô các duong anh huong báng các doan tháng duoc duong
anh huong cua dâm chiu tai trong gián tiêp.
Áp dung phuong pháp dã nêu ta vë duoc các duong anh huong cua dâm chiu
tai trong truyên qua mát nhu trên hình 3.9 c,e,h.
3.3 Su dµng duòng anh huong dê tính yêu tô xét duói tác dµng cua các
dçng tai trçng khác nhau.
1. Tai trçng cô djnh
a. Tai trong co dinh tap trung.
Gia su trên công trình có tai trong cô dinh tâp trung P
1
, P
2
, ..., P
n
tác dung. Cân
phai tính giá tri các yêu tô xét S do hê tai trong sinh ra.
Trên duong anh huong cua yêu tô S, tung dô tuong ung voi các tai trong P
1
,
P
2
, ..., P
n
là y
1
, y
2, ...,
y
n
(hình 3.10)
Giá tri cua yêu tô S do hê tai trong P
1
, P
2
, ..., P
n
gây ra là:
S
1
= P
1
.y
1
S
2
= P
2
.y
2
..............
S
n
= P
n
.y
n
Giá tri S do hê tai trong dông thoi
gây ra là:
S = S
1
+ S
2
+....+ S
n
= P
1
.y
1
+ P
2
.y
2
+ ...+P
n
.y
n
=
i
n
i
y P.
1

(3.3)
Vay: Giá tri cua yêu to S do tai trong co dinh tap trung gây ra báng tong dai
so cua tích các luc voi tung do duong anh huong tuong ung
* Chú ý:
- Luc P
i
lây dâu (+) khi cùng chiêu P = 1
- Luc P
i
lây dâu (-) khi nguoc chiêu P = 1
- Lây dâu tung dô y
i
theo dâu duong anh
huong .
- Nêu P
i
dát tai vi trí tung dô duong anh
huong có buoc nhay thì giá tri cua yêu tô S có 2
giá tri tuong ung voi P
i
là : hình 3.11
S
i
phai
= P
i
.y
i
trái
S
i
trái
= P
i
.y
i
phai
Ví dµ 3.1: Su dung duong anh huong, tính M
C
và Q
C
cho dâm chiu tai trong cô
dinh nhu hình 3.12a. Kiêm tra lai kêt qua báng cách vë biêu dô luc cát và mômen
uôn. Cho biêt P
1
= 0,5T, P
2
= 1T, P
3
= 0,8T.
y
ph
i
tr
i
y
P
i
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 22
C
BiÓu ®å M
e)
30
34
26
BiÓu ®å Q
8m
1m 2m
2
13
d)
c)
8
8
b)
10
8
5
2
8
10
dah Q
8
3
8
C
8
C
dah M
3
8
15
3m
9
2m
a)
P P
P
1 2 3
Giai:
Vë duong anh huong M
C
và Q
C
hình
3.12b,c. Theo công thuc (3.3) ta có
M
C
= P
1
.y
1
+ P
2
.y
2
+ P
3
.y
3
= Tm x x x 4 , 3
8
9
8 , 0
8
15
1
8
10
5 , 0 · + +
Voi Q
C
ta phai xét 2 truong hop.
- Khi P
2
o bên trái mát cát C :
Q
C
= Tm x x x 2 , 0
8
3
8 , 0 )
8
3
( 1 )
8
2
( 5 , 0 − · + − + −
- Khi P
2
o bên phai mát cát C :
Q
C
= Tm x x x 8 , 0
8
3
8 , 0 )
8
5
( 1 )
8
2
( 5 , 0 · + + −
Bài tçp Ví dµ 3.1: Su dung duong
anh huong, tính M
C
và Q
C
cho dâm chiu
tai trong cô dinh nhu hình 3.12a. Kiêm tra
lai kêt qua báng cách vë biêu dô luc cát và
mômen uôn. Cho biêt P
1
= 1,5T, P
2
=2,5T, P
3
= 0,6T.
Tai trong co dinh phân bo dêu:
Gia su tai trong phân bô dêu có cuong dô tác dung là q tác dung lên công trình.
Cân tính giá tri yêu tô S do tai trong này gây ra
Goi hoành dô diêm dâu và diêm cuôi cua tai trong
phân bô dêu là a và b. Xét 1 doan dz thay nó báng luc
tâp trung là q.dz (hình 3.13)
Do dó: dS = q.dz.y
⇔ S = q.ω Trong dó:
q: cuong dô tai trong phân bô
q > 0 khi cùng chiêu P = 1
q < 0 khi nguoc chiêu P = 1
ω: diên tích duong anh huong tuong ung. Dâu cua
ω lây theo dâu cua duong anh huong. Nêu duong anh huong gôm nhiêu bô phân có
dâu khác nhau thì ω là tông dai sô diên tích cua các phân dó. ω = ω
(+)
+ ω
(-)
* Vay: giá tri cua yêu to xét do tai trong phân bo dêu gây ra báng tích cua
cuong do tai trong phân bo dêu voi diên tích duong anh huong tuong ung
Ví dµ 3.2: Dâm mút thua chiu tác dung cua tai trong phân bô dêu q = 10 kN/m
nhu hình 3.14a. Tính mômen và luc cát mát cát C o giua dâm.
Giai:
a
b
q
dz
qdz
y
y
a
y
b
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 23
Tính M
C
và Q
C
theo duong anh huong hoác Suc bên vât liêu.
Theo duong anh huong :
0,5
8m
26m
0,3125
c)
dah Q
C
2,5
C
0,5
dah M
b)
4
5m
a)
C
8m
0,3125
2,5
5m
ΣM
C
= qΣω
M
= 10
1
]
1

¸

,
_

¸
¸ −
+
2
5 . 5 , 2
2
16 . 4
= 10(32-12,5) = 10.19,5 = 195 kNm
Q
C
= 0 vì phân duong và âm báng nhau.
Theo Suc bên vât liêu:
V
A
= V
B
= kN 130
2
26 . 10
·
M
C
= 130.8 - kNm 130
2
13 . 13 . 10
·
Q
C
= 130 - 10.13 = 0
b. Tai trong co dinh là mômen tap trung:
Gia su trên công trình chiu tác dung tai trong là mômen tâp trung M
Giá tri cua yêu tô xét tính theo công thuc:
S =

·
n
i
i i
tg m
1
. α
Trong dó:
m
i
: mômen tâp trung
m
i
(+): khi quay thuân chiêu kim dông hô.
m
i
(-): khi quay nguoc chiêu kim dông hô.
α
i
: góc nghiêng cua duong anh huong o vi trí tuong ung m
i
tgα
i
(+) :khi duong anh huong dông biên
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 24
tgα
i
(-) :khi duong anh huong nghich biên
Nêu tai vi trí tuong ung voi mômen tâp trung duong anh huong có gãy khúc
hoác có buoc nhay thì khi M o bên trái lây tgα
i
tr
,
M o bên phai lây tgα
i
ph
. (hình 3.15)
S
trái
=

·
n
i
i i
tg m
1
. α
tr
S
phai
=

·
n
i
i i
tg m
1
. α
ph
Vay: Giá tri yêu to S do hê tai tai trong co
dinh là các mômen tap trung gây ra báng tong
các tích so giùa mômen voi tg góc nghiêng cua
duong anh huong o vi trí tuong ung.
Ví dµ 3.3: Su dung duong anh huong dê
tính M
A
, Q
A
, M
C
, Q
C
cua dâm trên hình 3.16a.
Biêt P
1
= 8kN; P
2
= 12kN; q = 4kN/m;
M = 10kNm.
Giai:
Vë duong anh huong M
A
, Q
A
,
M
C
, Q
C
nhu hình vë 3.16b,c,d,e
Theo công thuc (3.3), (3.4), (3.5)
ta có
S = P
1
.y
1
+ P
2
.y
2
+ q.ω + M.tgα
M
A
= 8.(-1) +12(-3) + 4
2
) 4 .( 4 −
-
10.(-1) = -66kNm
Q
A
= 8.1 +12.1 +4.4.1 -10.0 =
36kN
Dê Tính M
C
cân phân biêt 2
truong hop
- Khi M dát bên trái mát cát C:
tgα
tr
= 0
M
C
= 12.(-1) + 4
2
) 2 .( 2 −
=-20kN.m
- Khi M dát bên phai mát cát C: tgα
ph
= 1
2
2
− ·

M
C
= 12.(-1) + 4
2
) 2 .( 2 −
- 10.(-1) =-10kN.m
Q
C
= 12.(1) +4.1.2 = 20kN.
2. Tai trçng di dçng
dah S
ph
α
i
dah S
tr
α
i
P
i
tr
i
α
i
α
ph
m
i
a)
e)
dah Q
d)
dah M
dah Q
2
c)
dah M
1
b)
1
C
1
1
2
4
1
4
q
1
P
M
2
P
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 25
Dê tính tác dung cua tai trong di dông cân xác dinh vi trí bât loi nhât sau dó
dung tai trong o vi trí này và xem tai trong là cô dinh dê tính giá tri yêu tô xét.
Goi S
max
là giá tri duong lon nhât
S
min
là giá tri âm lon nhât
a. Tai trong di dong là luc phân bo dêu q:
- Truong hop chiêu dài tai trong phân bô dêu lon hon hoác báng chiêu dài dát
tai cua duong anh huong (d ≥ l),(hình 3.17). Lúc này ta së dát tai trong phu kín
duong anh huong, dó chính là vi trí bât loi nhât. Ta Có S
max
= q.ω nêu duong anh
huong (+) hoác S
min
= q.ω nêu duong anh huong (-). Goi S
tính
là nôi luc chon dê
tính thì: S
tính
= q.ω Trong dó:
q: cuong dô tai trong phân bô ( lây dâu theo P =1).
ω: diên tích duong anh huong
l
d
dah S
ω
b)
dz dz
l
ω
2
y
1
y ω
t p
ω
a)
d
q
- Truong hop chiêu dài tai trong phân bô dêu nhán hon chiêu dài dát tai cua
duong anh huong (d < l),(hình 3.18). Vi trí bât loi là vi trí có tung dô duong anh
huong tuong ung voi dâu trái (y
tr
) và dâu phai (y
ph
) cua tai trong phân bô báng nhau.
(y
tr
= y
ph
)
Chú ý: Nêu duong anh huong có hai dâu thì phai dát riêng cho tung phân có
dâu duong và dâu âm dê tính S
max
và S
min
Thí dµ: 3.4 Cho dâm don gian có chiêu dài l =8m.
-Xác dinh vi trí bât loi và tính mômen lon nhât o mát cát K
-Tìm Q
max và
Q
min
o mát cát K.
Cho biêt tai trong di dông phân bô dêu có cuong dô q = 120 kN/m và chiêu dài
d = 5m; a = 3m; b = 5m.
Giai:
Chiêu dài dát tai cua duong anh huong M
K
là 8m dài hon chiêu dài tai trong d
= 5m nên dê có vi trí bât loi cân dát tai trong sao cho y
tr
= y
ph
. hình 3.19.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 26
Tính z ta có :
a
z
y
y
m
t
· (1)
b
z d l
y
y
m
ph − −
· vì y
tr
= y
ph
nên
a
z
b
z d l − −
·
l
a d l
z
) ( −
· ⇒ (2)
Thay (2) vào (1) có
l
d l
y
t

·
m
y .
l
b a
y
m
.
·
8
15
·
Diên tích duong anh huong trong pham
vi y
tr
và y
ph
ω = ) (
2
) (
2
a d z
y y
z a
y y
m p
m t
− +
+
+ −
+
Thay y
t
, y
p
, và z vào ta có
ω =
l
d l
. 2
. 2 −
d y
m
. . =
8 . 2
5 8 . 2 −
.
8
15
.5 =
128
825
và M
Kmax
= q.ω = 120.
128
825
≈773,4kNm.
- Tính Q
Kmax
: chiêu dài dát tai b =5m
dúng báng chiêu dài dát tai phân bô dêu nên
vi trí bât loi là vi trí tai trong phu kín duong anh huong (hình 3.19c)
Q
Kmax
= q.ω
+
= ·
2
8
5
. 5
. 120 187,5 kN
- Tính Q
Kmin
: Phân duong anh huong Q
K
có dâu âm có chiêu dài dát tai a =
3m, vi trí bât loi duoc biêu thi nhu (hình 3.19c)
Q
Kmin
= q.ω
-
= ·

2
8
3
. 5
. 120 67,5 kN
b. Tai trong di dong là luc tap trung:
- Truong hop chi có 1 luc tâp trung P: Ta nhân thây: S
max
chi cân dát tai trong
tâp trung tai vi trí có tung dô y
max
và S
max
= P.y
max
. Khi tính S
min
chi cân dát tai trong
tâp trung tai vi trí có tung dô y
min
và S
min
= P.y
min
(hình 3.20)
- Truong hop có nhiêu tai trong tâp trung: Khi xác dinh vi trí bât loi nhât dôi
voi duong anh huong da giác có thê dua vào 2 tính chât sau:
a b
K
dah M
8
5
K
dah M
3
8
c)
a)
K
m
y
y y
z
t p
d
b)
l
q
b a
a)
max
d.a.h S
min
y
y
c)
b)
P
P
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 27
+ Tính chât 1: Vi trí bât loi nhât chi có thê xay ra khi có 1 tai trong tâp trung
trùng voi 1 dinh nào dó cua duong anh huong.
+ Tính chât 2: Khi dã có ít nhât 1 tai trong tâp trung o 1 dinh nào dó cua duong
anh huong S. Nêu o vi trí dó S có cuc tri thì khi dich tai trong sang trái hay phai 1
doan dz cân phai thõa mãn diêu kiên
> <

·
n
i
i i
tg R
1
α chuyên tu > 0 qua phai = 0 (1)
= <
Trong dó:
R
i
: hop luc cua các tai trong o doan tháng thu i cua duong anh huong.
α
i
: góc nghiêng cua doan tháng thu i cua duong anh huong .
α
i
(+): o nhung doan dâu trái gân duong chuân hon dâu phai
α
i
(-) : o truong hop nguoc lai. (hình 3.21)
α
< 0
α
i
i
> 0 α
i
α
i
i
α
α
i
Ví dµ 3.5: Nhu hình 3.22 gia su P
4
dát tai C cua duong anh huong . Khi dich
chuyên sang trái 1 doan dz ta có:
R
1
= P
1
R
2
= P
2
+ P
3
+ P
4
R
3
= P
5
R
4
= P
6
+ P
7
Khi dich chuyên sang phai 1
doan dz ta có:
R
1
= P
1
R
2
= P
2
+ P
3
R
3
= P
4
+ P
5
R
4
= P
6
+ P
7
Tu tính chat ta suy ra:
1
α E
A
C
2
B
α
4
α
D
3
α
3 2 1
P P P
7 6 5 4
P P P P
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 28
+ Di chuyên tai trong dê 1 tai trong roi vào 1 dinh nào dó cua duong anh
huong
+ Dich tai trong sang trái 1 doan dz và tính

·
n
i
i i
tg R
1
α
+ Dich tai trong sang phai 1 doan dz và tính

·
n
i
i i
tg R
1
α
+ So sánh 2 lân dich chuyên trên xem dk (1) có thoa mãn hay không. Nêu
không thoa mãn thì chác chán nó không phai là vi trí bât loi. Nêu thoa mãn thì tính
yêu tô xét S theo công thuc: S =
i
n
i
i
y P.
1

·
- Chú ý: Có nhiêu vi trí thoa mãn dk (1) nên cân phai làm nhiêu lân sau dó so
sánh các kêt qua cua S và chon giá tri có tri tuyêt dôi lon nhât là S
tính
* Khi xd vi trí bat loi nhat doi voi duong anh huong là tam giác: (hinh 3.23)
Biên dôi diêu kiên (1) thành diêu kiên don gian hon:
+ Khi dich chuyên sang trái 1 doan:
>
a
P R
th t
+
← >
b
R
ph
(2)
=
+ Khi dich chuyên sang phai 1 doan:
<
b
P P
a
R
ph th t
+
· → (2')
<
Chú ý: Có nhiêu vi trí thoa mãn dk (2) hay (2') nên cân phai làm nhiêu lân sau
dó so sánh các kêt qua cua S và chon giá tri có tri tuyêt dôi lon nhât là S
tính
3. Phuong pháp tai trçng phân bô dêu tuong duong.
Khi công trình chiu tác dung cua hê tai trong di dông viêc tính S
tính
là tôn thoi
gian. Do vây, nguoi ta thay tai trong tiêu chuân báng tai trong phân bô dêu có chiêu
dài phu kín chiêu dài dát tai cua duong anh huong và có cuong dô là q
td
.
Vây: tai trong tuong duong là tai trong phân bô dêu phu kín chiêu dài dát tai
cua duong anh huong và duoi tác dung cua tai trong này yêu tô xét có giá tri báng
giá tri do doàn tai trong tiêu chuân dát o vi trí bât loi sinh ra.
S
tính
= q
td
.ω (*)
Trong dó:
q
td
: cuong dô cua tai trong tuong duong.
a
α
1
b
h
t
P
p
th
P P
α
2
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 29
ω : diên tích duong anh huong.
Trình tu tính S
tính
theo tai trong tuong duong:
- Cán cu vào tai trong tiêu chuân, chiêu dài dát tai và dang duong anh huong
mà tra bang dê xác dinh q
td
- Tính diên tích duong anh huong
- Thay q
td
và ω vào (*) dê tính S
tính
Thí dµ 3.6: Cho dâm nhu hình 3.24 . Xác dinh M
Cmax
và M
Cmin
cho hai truong
hop:
- Tai trong tiêu chuân là doàn
ôtô tiêu chuân H-10
- Tai trong tiêu chuân là doàn
tàu hoa tiêu chuân trung-22
Giai: Ta vë duong anh huong
M
C
hình 3.24 . Vì duong anh huong có
2 dâu nên có M
Cmax
và M
Cmin
- Tai trong tiêu chuân là doàn ôtô
tiêu chuân H-10:
Phân duong anh huong có dâu
duong: Chiêu dài dát tai l =10m; α = a/l = 4/10 =0,4
Tra bang 3.1 ta có:
Khi l = 10m ,α = 0,25; q
td
=22,3 kN/m
Khi l = 10m ,α = 0,5; q
td
=21,6 kN/m
Khi l = 10m ,α = 0,4; nôi suy duoc q
td
=21,88 kN/m
Vây ω
+
=
2
12
2
4 , 2 . 10
m ·
M
Cmax
= q
td

+
= 21,88.12 = 262,56kNm
Phân duong anh huong có dâu âm: Chiêu dài dát tai l =4m; α = a/l = 0/4 =0
Tra bang 3.1 ta có:
Khi l = 4m ,α = 0; q
td
=47,5 kN/m
Vây ω
-
=
2
2 , 3
2
) 6 , 1 .( 4
m − ·

M
Cmax
= q
td

+
= 47,5.(-3,2) = -152 kNm
- Tai trong tiêu chuân là doàn tàu hoa Trung -22:
Phân duong anh huong có dâu duong: Tra bang 3.1 tìm q
td
cho tai trong tiêu
chuân Trung-10:
Khi l = 10m ,α = 0,4; q
td
=61,9 kN/m
4m
C
l
b)
2,4
a)
4m 6m
C
1,6
dah M
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 30
Voi Trung -22 ; q
td
= 61,9 x 2,2 = 136,18 kN/m
M
Cmax
= q
td

+
= 136,18x12 = 1634,16kNm
Phân duong anh huong có dâu âm: Tra bang 3.1 ta có:
Khi l = 4m ,α = 0; q
td
=79,1 kN/m
Voi Trung -22 ; q
td
= 71,9 x 2,2 = 174,02 kN/m
M
Cmax
= q
td

+
= 174,02.(-3,2) = -556,86 kNm
3.4 Hình bao nçi lµc cua dâm don gian.
1. Khái niçm vê hình bao nçi lµc:
Khi tính dâm chiu tai trong di dông cân xác dinh nôi luc tai vi trí bât loi nhât
cho tung mát cát ( gôm nôi luc do tai trong cô dinh S
tinh
và tai trong di dông có giá
tri thay dôi S
max
, S
min
dông thoi gây ra)
Do trên dâm dông thoi có tai trong cô dinh và di dông tác dung nên giá tri nôi
luc bât loi nhât ký hiêu là S
bao
:
S
max
bao
= S
tinh
+ S
max
S
min
bao
= S
tinh
+ S
min
Biêu diên
bao
S
max

bao
S
min
trên hình vë ta duoc hình bao nôi luc cua dâm. Vây hình
bao nôi luc là hình vë mà môi tung dô cua nó biêu thi giá tri bât loi nhât cua nôi luc
có thê sinh ra trên mát cát tuong ung.
2. Cách vê hình bao nçi lµc cua dâm don gian:
Trình tu tiên hành:
- Chia dâm thành 1 sô doan boi các mát cát ( nên chia sao cho các doan dêu
nhau). Dánh sô các mát cát tu trái sang phai: 0, 1, 2, ...Vë duong anh huong
mômen uôn và các luc cát cua các mát cát.
- Tính nôi luc do tai trong cô dinh gây ra.
- Tìm các nôi luc bât loi nhât do tai trong cô dinh và di dông dông thoi gây ra
bao
S
max
,
bao
S
min
voi dâm don gian mát cát thu i së có
bao
i
M
max
= M
itinh
+ M
imax
bao
i
Q
max
= Q
itinh
+ Q
imax
bao
i
Q
min
= Q
itinh
+ Q
imin
- Trên duong chuân o vi trí tuong ung voi các mát cát dung tung dô báng
S
max
bao
. Nôi dinh các tung dô này ta duoc hình bao
bao
S
max
. Tuong tu ta vë duoc hình
bao
bao
S
min
.
* Chú ý: Nêu dâm don gian chiu tai trong cô dinh dát dôi xung qua diêm giua
dâm và tai trong di dông chay 2 chiêu thì khi vë hình bao chi cân tính giá tri S
bao
cho
các mát cát o 1 nua dâm, nua còn lai lây dôi xung.
bao
D
M
max
=
bao
C
M
max
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 31
bao
D
Q
max
= -
bao
C
Q
min
bao
D
Q
min
= -
bao
C
Q
max
Bài tçp Thí dµ 3.7: Vë hình bao nôi luc cua dâm don gian có chiêu dài l
=8m. Biêt tai trong cô dinh phân bô dêu trên suôt chiêu dài dâm và có cuong
dô q
t
=15kN/m, tai trong di dông là xe xích X-60
Thí dµ 3.7: Vë hình bao nôi luc cua dâm don gian có chiêu dài l =12m. Biêt
tai trong cô dinh phân bô dêu trên suôt chiêu dài dâm và có cuong dô q
t
=10kN/mát
cát, tai trong di dông là xe xích X-60
Giai:
Ta chia dâm thánh 6 doan = nhau ( 2m/1 doan), ta có duoc 7 mát cát tu 0 dên 6
hình 3.25. Sau khi vë duong anh huong M và Q cho các mát cát ta tính duoc nôi luc
do tai trong cô dinh và tai trong di dông sinh ra là hình 3.25a,b,c,d,e,g)
4 5 6
12m
c)
0
dahQ
1
d)
dahM
1
1,7
e) dahQ
1
g)
dahM
2
2,7
0,56
0,84
0,16
0,42
h) dahQ
2
l)
i)
3
dahM
0,5
0,5
3,0
0,67
0,33
Q
m)
n)
o)
1
4
2
8
Q
3
dahQ
M
8
9
4
1
6
0
2
5
3
5
4
1
8
4
1
8
1
7
4
2
9
0
1
4
2
8
8
9
4
1
7
4
2
9
0
5
3
5
6
0
2
0
6
0
6
0
2
0
6
0
5
3
5
2
9
0
4
1
8
1
7
4
2
9
0
1
7
4
4
1
8
5
3
5
b)
a)
dahM
0
0 1 2 3
M
0tinh
= 0 ; Q
0tinh
= 60kN
M
0max
= 0 ; Q
0max
= 475kN; Q
0min
= 0
M
1tinh
= 100kNm ; Q
1tinh
= 40kN
M
1max
= 794kNm ; Q
1max
= 378N; Q
1min
= -20kN
M
2tinh
= 160 kNm ; Q
2tinh
= 20kN
M
2max
= 1268kNm ; Q
2max
= 275kN; Q
2min
= -80kN
M
3tinh
= 180 kNm ; Q
3tinh
= 0
M
3max
= 1428kNm ; Q
3max
= 174kN; Q
3min
= -174kN
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 32
Tô hop lai ta có:
bao
M
max 0
= 0
bao
M
max 1
= 100 + 791,7 = 891,7kNm;
bao
M
max 2
= 160 + 1266,7=1426,7kNm;
bao
M
max 3
= 180 + 1425 =1605 kNm;
bao
Q
max 0
= 60 + 475 =535kN;
bao
Q
max 1
= 40 + 375 =415kN;
bao
Q
max 2
= 20 + 275 =295kN;
bao
Q
max 3
= 0 + 175 =175kN;
bao
Q
min 0
= 60 + 0 =60kN;
bao
Q
min 1
= 40 + (-20) =20kN;
bao
Q
min 2
= 20 + (-80) =-60kN;
bao
Q
min 3
= 0 + (-175) =-175kN;
Tu các giá tri trên suy ra:
bao
t
M
max
=
bao
M
max 2
= 1426,7kNm;
bao
M
max 1
=
bao
M
max 5
= 891,7kNm;
bao
M
max 6
=
bao
M
max 0
= 0 kNm;
bao
Q
max 4
=
bao
Q
min 2
= 60kN;
bao
Q
max 5
=
bao
Q
min 1
= -20kN;
bao
Q
max 6
=
bao
Q
min 0
= - 60kN;
bao
Q
min 4
=
bao
Q
max 2
= - 295kN;
bao
Q
min 5
=
bao
Q
max 1
= - 415kN;
bao
Q
min 6
=
bao
Q
max 0
= - 535kN;
Dua vào các tri sô dã tính ta vë hình bao M
max
(hình 3.25m),hình bao Q
max
(hình 3.25n,o)
3.5 Mômen uôn tuyçt dôi lón nhât trong dâm don gian duói tác dµng cua
tai trçng tçp trung di dçng.
Khi dâm chi có hê tai trong tâp trung di dông ta thây tai trong o bât ky vi trí
nào thì biêu dô mômen uôn luôn là hình da giác có dinh dát o duoi tai trong nên
mômen uôn lon nhât chi có thê xay ra o mát cát nám duoi tai trong tâp trung.
Nhu vây “mát cát mômen lon nhât o duoi tai trong tâp trung dát dôi xung voi
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 33
R
n
P
l
V
A
z a/2 a/2 z
O
V
a
K
i 1
P
P
diêm dát cua hop luc qua diêm giua cua dâm.“
Gia su trên dâm AB hình 3.26 có hê tai trong tâp trung di dông P
1
, P
2
, ..., P
n

hop luc là R. Goi a: là khoang cách mômen lon nhât phát sinh o mát cát K duoi tai
trong P
1
dên hop luc R và z: khoang cách tu mát cát K dên gôi trái
Ta chung minh: z =
2 2
a l

Goi M
i
là mômen cua các tai trong o phân dâm bên trái mát cát K ( dôi voi mát
cát K) ta có:
M
K
= V
A
.z - M
i
M
K
=
, )
Mi z
l
z a l R

− −
Nêu khi di dông không có tai trong nào ra ngoài hay thêm vào dâm thì:
0 ·
dz
dM
K
M
Kmax
= R
, )
i
M
l
a l


4
2
(*)
Theo (*) ta tìm duoc M
Kmax
nhung chua xác dinh duoc vi trí mômen lon nhât.
Tuy vây trong tính toán thuong thây mát cát có mômen lon nhât tuyêt dôi nám duoi
tai trong tâp trung.
Trình tu tiên hành tính mômen lon nhât tuyêt dôi:
- Gia su màt cát có mômen lon nhat nám duoi 1 tai trong tap trung nào dó,
dàt cho diêm dàt cua tai trong dó nám doi xung voi diêm dàt cua hop luc qua diêm
giùa cua dam.
- Tính mômen lon nhat theo công thuc (*)
- Tính thu voi nhiêu tai trong roi chon mômen lon nhat tuyêt doi.
Thí dµ 3.8: Dâm don gian có chiêu dài l= 8m, tính mômen lon nhât tuyêt dôi
khi tai trong là doàn ôtô tiêu chuân H-10
Giai: Dâm dài l = 8m nên chi có thê dát hai truc xe lên dâm ta chon hai truc
cua xe náng nhât là 35kN và 95kN. Hop luc là R = 130kN dát cách luc 95kN
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 34
khoang cách a = m 08 , 1
130
4 . 35
· . Lúc này mômen lon nhât tuyêt dôi chi có thê phát
sinh o mát cát duoi tai trong 95kN nên không cân phai tính ca hai lân.
Dát cho diêm dát cua hop luc dôi xung voi diêm dát luc 95kN qua diêm giua
dâm (hình 3.27) theo công thuc (*) ta có. kNm M
K
5 , 194
8 . 4
) 08 , 1 8 (
. 130
2
max


·
R
l/2
a)
0,54 0,54
95
O
35
l/2
b)
95 kN R
35 kN
4m
a
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 35
CHUONG IV : DÀN PHANG TÎNH DJNH
4.1 Khái niçm và phân loçi.
1.Khái niçm:
Dàn pháng là môt hê thanh tháng có duong truc nám trong cùng môt mát
pháng và duoc liên kêt voi nhau boi các khop o hai dâu. (Chuong này chi nghiên
cuu dàn tinh dinh ”dàn không có liên kêt thua” nêu dàn có liên kêt thua là dàn siêu
tinh)
Biªn trªn
Thanh ®øng
Thanh xiªn
NhÞp
§ èt
M¾t
Biªn d- í i
H×nh 4.1
2.Phân loçi:
a. Phân theo hình dang biên:
- Dàn có biên song song. (hình 4.1)
- Dàn có biên tam giác.(hình 4.2a)
- Dàn có biên da giác.(hình 4.2b)
- Dàn có biên cong.(hình 4.2c)
a)
b)
H×nh 4.2
b. Phân loai theo tác dung cua dàn:
- Dàn làm câu
- Dàn mái nhà.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 36
- Dàn câu truc, côt diên.
c. Phân theo duong biên xe chay:
- Xe chay trên: duong biên xe chay là biên trên.
- Dàn có xe chay duoi: duong biên xe chay là biên duoi.
3. Các gia thiêt:
Dê tính toán dàn don gian mà vân dam bao tính chính xác, nguoi ta dua ra các
gia thuyêt tính toán sau:
- Gia thuyêt 1: truc cua các thanh dông qui tai mát (nút) và mát dàn là khop lý
tuong ( tuc thanh tu do quay xung quanh mát).
- Gia thuyêt 2: Tai trong chi tác dung tai các mát dàn.
- Gia thuyêt 3: Trong luong ban thân các thanh không dáng kê so voi tai trong
tác dung lên dàn (nghia là khi tính toán bo qua trong luong ban thân cua các thanh).
Kêt luan: Các thanh trong dàn chi chiu kéo hoác chiu nén.
4. Uudiêm cua dàn: Tiêt kiêm vât liêu và có thê vuot khâu dô lon.
4.2 Tính nçi lµc các thanh trong dàn duói tác dµng cua tai trçng cô d|nh
bàng phuong pháp giai tích.
1. Phuong pháp tách mát:
Tuong tuong dùng 1 mát cát dê tách nút ra khoi dàn. Trình tu phuong pháp này
nhu sau:
- Dùng mát cát tách mát ra khoi dàn.
- Thay tác dung cua các thanh bi cát báng nôi luc có phuong trùng voi truc
thanh, chiêu gia dinh tu mát cát dang xét di ra, tuc là nôi luc kéo.
- Xét cân báng mát. Duoi tác dung cua ngoai luc và nôi luc (nêu có) mát dàn
tu cân báng.
- Viêt phuong trình cân báng: ΣX = 0, ΣY = 0
- Giai phuong trình này duoc các nôi luc cân tìm.
Thí dµ 4.1 : Tính nôi luc các thanh 1-2, 1-8, 2-8, 2-3 và 3-8 cua dàn hình
4.3a. Cho biêt P = 10kN.
Giai: Ta có V
A
= V
B
=3P/2 = 3.10/2=15kN
Tách mát 1 : hình 4.3b
∑X = N
1-2
cos45
0
+ V
A
cos45
0
= 0
⇒ N
1-2
= -V
A
= -15kN
∑Y = V
A
- N
1-8
cos45
0
= 0
⇒ N
1-8
= -V
A
/Cos45
0
= 2 15 kN
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 37
Tách mát 2 : hình 4.3c
∑X = - N
1-2
+ N
1-2
= 0
⇒ N
2-3
= N
1-2
= -15kN
∑Y = -P - N
2-8
= 0
⇒ N
2-8
= -P = -10 kN
Tách mát 8 : hình 4.3d
∑Y = N
2-8
+ N
1-
8
cos45
0
+ N
3-8
cos45
0
= 0
⇒ N
3-8
= - (N
2-8
+ N
1-8
cos45
0
)/Cos45
0
= -
)
2
2
2 15 10 (
2
2
+ − =-5 2 kN
Tu thí du trên ta có nhân xét duoc kê trong bang 4.1 sau
Bang 4.1
TT Hình ve Ðàc diêm Kêt qua
1
1
2
- Mát có 2 thanh không cùng phuong.
- Không có ngoai luc tác dung.
N
1
= N
2
= 0
2
1
2
- Mát có 2 thanh không cùng phuong.
- Có ngoai luc tác dung cùng phuong N
2
N
2
= -P
N
1
= 0
3
2
1
3
- Mát có 3 thanh, thanh 1 và 2 cùng
phuong.
- Không có ngoai luc tác dung.
N
1
= N
2
N
3
= 0
4
1
3
2
- Mát có 3 thanh, thanh 1 và 2 cùng
phuong.
- Ngoai luc cùng phuong thanh 3
N
1
= N
2
N
3
= -P
- Truoc khi tính nôi luc các thanh trong dàn ta nên su dung kêt qua cua nhân
xét trên dê xác dinh các thanh có nôi luc báng 0 và các thanh có nôi luc báng nhau.
Nhu vây së tính toán nhanh hon.
Bài tçp Thí dµ 4.1 : Tính nôi luc các thanh 1-2, 1-8, 2-8, 2-3, 3-8 và 7- 3
cua dàn hình 4.3a. Cho biêt P
1
= 10kN. P
2
= 20kN. P
3
= 10kN.
a a a a
1 2 3 4 5
6 7 8
1 2 3
A
1
b)
y
x
1-2
1-8
1
2
y
x
1-2
2-3
2-8
y
2-8
3-8
7-8
1-8
2 8
c) d)
a)
A
H×nh 4.3
B
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 38
Thí dµ 4.2 : Dua vào các nhân xét trong bang 4.1, xác dinh các thanh có nôi
luc báng không cua dàn trên hình 4.4
Giai:
Xét nút 4 ta thây N
4-3
= N
4-5
= 0 (theo nhân xét 1)
Xét nút 3 (theo nhân xét 2) ta thây N
2-3
= 0 và N
3-9
= -P
1
Xét nút 5. Vì N
4-5
=0 nên theo nhân xét 1 có N
5-9
= N
5-6
= 0
Bài tçp Thí dµ 4.2 : Xác dinh nôi luc các thanh dánh dâu x trên dàn 4.4a
cho biêt P
1
= 10N, P
2
= 5 N
2. Phuong pháp mçt cát don gian.
Trình tu tiên hành:
- Dùng mát cát cát qua thanh cân tìm nôi luc sao cho chia dàn làm 2 phân dôc
lâp.
- Thay thê tác dung cua các thanh bi cát báng nôi luc có phuong trùng voi truc
thanh, chiêu gia dinh tu MC dang xét di ra, tuc là nôi luc kéo.
- Xét cân báng cua phân dàn don gian (phân ít luc)
- Viêt phuong trình cân báng: ΣX = 0; ΣY = 0; ΣM = 0
- Dê môi phuong trình chi chua 1 nôi luc chua biêt ta thuc hiên nhu sau:
+ Nêu phân dàn xét, tru nôi luc cân tìm, các nôi luc chua biêt khác dông qui o
1 diêm thì ta viêt phuong trình mômen voi diêm dông qui dó, diêm này goi là tâm
mômen và phuong pháp này goi là phuong pháptâm mômen
+ Nêu phân dàn xét, tru nôi luc cân tìm, các nôi luc chua biêt khác song song
voi nhau và không song song voi nôi luc cân tìm ta viêt phuong trình chiêu lên truc
vuông góc voi các nôi luc song song chua biêt dó. Tính nôi luc theo phuong pháp
9
H×nh 4.4
8
7
6
1
1
2
2
3
4
5
H×nh 4.4a
4m
4
m
4
m
2
m
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 39
này goi là phuong phápchiêu bç phçn
- Giai phuong trình cân báng dã viêt ta duoc nôi luc cân tìm.
+ Dâu (+) nêu thanh chiu kéo.
+ Dâu (-) nêu thanh chiu nén.
Thí dµ 4.3 : Tính nôi luc các thanh 2-3,2-8 và 9-8 cua dàn trên hình 4.5 Biêt
P = 20kN.
Giai: Ta có: V
A
= V
B
= 3P/2 = 30kN.
Dê tính nôi luc các thanh ta dùng mát cát I - I ( hình 4.5a) cát dàn thành 2
phân xét cân báng phân trái hình 4.5b
Tính N
2-3
:
Viêt phuong trình mômen voi diêm 8 : ∑m
8
= - 8V
A
+ 4P – 4N
2-3
= 0
Suy ra N
2-3
=
4
4 8 P V
A
+ −
=
4
20 . 4 30 . 8 + −
=-40kN
Tính N
2-8
: Nôi luc N
2-3
và N
9-8
song song voi nhau nên viêt phuong trình
chiêu lên truc y là truc vuông góc voi chúng:
4x4m
H×nh 4.5
1 2 3 4 5
10
9
8 7
6
4
m
b)
a)
10
9
1 2
A
2-3
2-8
9-8
α
I
I
8
∑Y = V
A
- P – N
2-8
Sinα = 0 vì α = 45
0
nên
N
2-8
=
0
45 sin
P V
A

=
2
2
20 30 . −
=10 2 kN
Tính N
9-8
: Viêt phuong trình mômen dôi voi diêm 2.
∑m
2
= - 4V
A
+ 4N
9-8
= 0 => N
9-8
= V
A
= 30kN
Bài tçp Thí dµ 4.2 : Báng phuong pháp tách mát. Tính nôi luc các thanh cua
dàn trên hình 4.5 a Biêt P = 10kN. góc u = 30
0
4.3 Duòng anh huong nçi lµc các thanh trong dàn.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 40
Dàn don gian là dàn chi có gôi tua o hai dâu. Trong dàn tai trong chi truyên
qua mát nên xem nhu tai trong truyên gián tiêp, doan duong anh huong trong pham
vi hai mát liên tiêp trên duong xe chay là doan tháng.
Duong anh huong phan luc cua dàn don gian giông duong anh huong phan
luc cua dâm don gian cùng nhip.
Duoi tác dung cua tai trong cô dinh nôi luc cua các thanh duoc xác dinh theo
phuong pháp nào thì khi vë duong anh huong ta cung dùng phuong pháp dó.
1. Vê duòng anh huongnçi lµc thanh 2-3: Dùng phuong pháp tâm mômen
dê vë duong anh huong hình 4.6
Tuong tuong mát cát I-I cát dàn làm 2 phân, tru thanh 2-3 các thanh còn lai
dông qui tai 11.
- Khi P = 1 di dông trên phân trái dàn (0 [ z [ d), xét cân báng phân phai
hình 4.6b ta có : ∑m
11
= N
2-3
.r
1
+ V
B
.4d = 0
→ N
2-3
=
1
. 4
r
dV
B

=
l r
dz
1
4

+ Khi z = 0 (P=1 o gôi A) thì N
2-3
= 0
a)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
α
k
α
1
I
I
I I I
I I I
I I
I I
P=1
6d
b)
11 10 9
3
4
5
7
8
B
6
V
2-3
N
N
2-11
K
N
K
c)
2-3
N
11
2-11
A
V
12
2
1
r
1
r
Z
K
4.d
3.r
1
2.d
1
3.r
2.d
r
1 1
r
1
z
d)
§ . a .h
2-3
N
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 41
z
r
k
k
6r
z + 6.d
3r
2.z
k
k
k
k
e)
g)
α
1
sin
1
sin
1
1
α
3 sinα
1
1
2 sinα
1
1
N § . a .h
2-11
N § . a .h
4-9
h)
sinα
k
1
sinα
k
1 3 sin
1
α
k
k
2 sinα
1
N § . a .h
4-11
i)
1
N § . a .h
4-10
N
H×nh 4.6
3-4
3
N
3-11
N
2-3
N
γ
k)
i)
3-11
N § . a .h
3r
1
4d.cos
γ
+ Khi z = d (P=1 o mát 12) thì N
2-3
=
d r
d d
. 6
. 4
1
− =
1
3
2
r
d

Tu sô liêu dã có vë duoc nhánh trái duong anh huong N
2-3
- Khi P = 1 di dông phía phai tâm mômen (2d[ z [ l), xét cân báng phân
trái.( hình 4.6c ta có : ∑m
11
= - N
2-3
.r
1
- V
A
.2d = 0
→ N
2-3
=
1
. 2
r
dV
A

=
d r
z l d
6 .
) ( 2
1


+ Khi z = 2d (P=1 o gôi A) thì N
2-3
=
d r
d d d
6 .
) 2 6 ( 2
1

− =
d r
d
3 .
4
1

+ Khi z = 6d (P=1 o gôi B) thì N
2-3
= 0
Tu sô liêu dã có vë duoc nhánh phai duong anh huong N
2-3
Vë duong nôi các dinh tugn dô tuong ung voi các mát cát o hai bên khoang bi
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 42
cát ( mát 12 và 11) duoc duong anh huong N
2-3
(hình 4.6d)
2. Vê duòng anh huong N
2-11
. Vân dùng mát cát I-I, tru thanh 2-11 cân vë
duong anh huong, các thanh còn lai dông quy tai K nên dê vë duong anh huong N
2-
11
ta dùng phuong pháp tâm mômen tuong tu nhu N
2-3
ta vë duoc duong anh huong
N
2-11
nhu hình 4.6e . Tu dó suy ra cách vë nhanh duong anh huong nôi luc báng
phuong pháp tâm mômen nhu sau :
+ Dung duong chuan.
+ Tai vi trí tuong ung voi goi trái trên duong chuan dung tung do t
k
k
r
z
.
Trong dó:
Z
k
: là khoang cách tu tâm mômen dên goi trái, r
k
: là khoang cách tu noi luc
can tìm toi tâm mômen
k
k
r
z
: lay dau (+) khi xét phan dàn bên trái, phan luc goi trái và noi luc can ve
duong anh huong quay nguoc chiêu nhau quanh tâm mômen.
k
k
r
z
: lay dau (-) khi nguoc lai.
+ Noi dinh tung do dó voi tung do báng 0 tuong ung voi goi phai trên duong
chuan, gióng tu tâm môme xuong gàp duong vua ve tai 1 diêm. Tu diêm dó dên goi
phai là duong phai, dên goi trái là duong trái.
+ Tu mát bên phai cua khoang bi cát nám trên duong xe chay gióng xuong
duong trái cát duong trái 1 diêm, tu diêm dó dên goi trái goi là nhánh trái. Noi
nhánh trái và nhánh phai báng duong tháng.
3. Vê duòng anh huong N
4-9
. Dùng mát cát II-II cát dàn thành hai phân hình
4.6a, tru thanh N
4-9
cân vë duong anh huong, hai thanh bi cát còn lai song song voi
nhau nên ta vë duong anh huong N
4-9
báng phuong pháp chiêu lên truc vuông góc
voi hai thanh 4-5 và 9-10 (truc y)
- Khi P = 1 di dông trên phân trái dàn (0 [ z [ 3d), xét cân báng phân phai ta
có : ∑Y = N
4-9
.sinα
1
+ V
B
= 0
→ N
4-9
=
1
sinα
B
V −
=
1
sin . α l
z

+ Voi z = 0 (P=1 o gôi trái ) thì N
4-9
= 0
+ Voi z = 3d (P=1 o mát 10 ) thì N
4-9
=
1
sin . 2
1
α

Tu sô liêu dã có vë duoc nhánh trái duong anh huong N
4-9
- Khi P = 1 di dông trên phân phai dàn (4d [ z [ l), xét cân báng phân trái ta
có : ∑Y = -N
4-9
.sinα
1
+ V
A
= 0
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 43
→ N
4-9
=
1
sinα
A
V −
=
1
sin . α l
z l −

+ Voi z = 4d (P=1 o mát 9 ) thì N
4-9
=
1
sin . 6
4 6
α d
d d −
=
1
sin . 3
1
α
+ Voi z = l (P=1 o gôi B ) thì N
4-9
= 0
Tu sô liêu dã có vë duoc nhánh phai duong anh huong N
4-9
Vë duong nôi dinh các tung dô tuong ung voi các mát o hai bên khoang bi
cát (mát 9 và 10) ta duoc duong anh huong N
4-9
(hình 4.6 g)
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 44
CHUONG V : KHUNG TÎNH DJNH – VÒM 3 KHÓP
5.1 Khung tinh d|nh.
1. Tính nçi lµc báng phuong pháp giai tích.
a. Khái niêm: Khung là 1 hê bât biên hình gôm các thanh tháng hoác cong nôi
voi nhau báng các nút cung hoác báng khop. Nêu khung bât biên hình và có du liên
kêt (bâc tu do báng 0) thì khung là khung tinh dinh. (hình 5.1)
H×nh 5.1
Khung tinh dinh có thê tìm nôi luc, phan luc o tât ca các bô phân cua khung
báng các phuong trình cân báng tinh hoc.
b. Tính noi luc trên màt cát bat kv cua khung:
Trên mát cát bât ky cua khung có 3 thành phân nôi luc: M, Q, N
- Mômen uôn M: Môment uôn cua mát cát bât ky báng tông dai sô mômen cua
các ngoai luc o 1 bên cua mát cát lây dôi voi trong tâm mát cát dó. Biêu dô M cua
khung luôn luôn vë vê phía chiu kéo. Nên khi tính M o mát cát bât ky không cân kê
dên dâu mà chi xét xem mômen uôn dó làm tho nào chiu kéo.
- Luc cát Q: Luc cát Q o mát cát bât ky cua khung báng tông dai sô hình chiêu
cua các luc o 1 bên mát cát lên truc vuông góc voi truc thanh o vi trí mát cát. Dâu
cua Q duoc qui uoc giông nhu trong Suc bên Vât liêu
- Luc doc N: Luc doc N o mát cát bât ky cua khung báng tông dai sô hình
chiêu cua các luc o 1 bên mát cát lên truc tiêp tuyên voi truc thanh o vi trí mát cát.
Dâu cua luc doc qui uoc nhu trong Suc bên Vât liêu.
Thí dµ: 5.1 Xác dinh mômen uôn, luc cát và luc doc cua các mát cát C, D, E
cua khung tinh dinh hình 5.2. Cho biêt q = 15kN/mát cát.
Giai:
- Tính phan luc: ∑m
A
= 6.V
B
- 4. 8q = 0
V
B
=
6
. 32 q
= 80kN
∑m
B
= 6.V
A
- 4. 8q = 0
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 45
A
=
6
. 32 q
= 80kN
∑X = 8q - H
A
= 0 ⇒ H
A
= 120 kN
- Tính nôi luc:
+ Tai mát cát C: Xét cân báng
phân AC:
M
C
= H
A
.4 - 4q. 2
M
C
= 120.4 – 4.15.2 = 360 kNm
Q
C
= H
A
– 4.q = 60kN
N
C
= V
A
= 80 kN
+ Tai mát cát D: Xét cân báng
phân DHEB:
M
D
= 3.V
B
= 240 kNm
Q
D
= – V
B
= -80kN
N
D
= 0
+ Tai mát cát E: Xét cân báng phân EB:
M
E
= 0
Q
E
= 0
N
E
= - V
B
= -80 kN
2. Vê biêudô nçi lµc khung.
a. Biêu do mômen uon M:
- Khi khung có nhiêu doan thanh ta vë tung doan, voi môi doan cách vë hoàn
toàn giông nhu trong Suc bên Vât liêu.
- Biêu dô mômen luôn vë vê tho chiu kéo, không cân dâu.
- O các nút cung luôn luôn có su cân báng mômen (nghia là tông mômen ngoai
luc và nôi luc báng 0) (hình 5.3)
H×nh 5.3
a) b)
M
1
2
M
M
1
2
M
- O các nút khop nêu không có mômen ngoai luc thì mômen tai khop báng 0,
6m
H×nh 5.2
q=15
kN
m
4
m
3m
4
m
3m
4
m
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 46
tai dó biêu dô cát duong chuân.
b. Biêu do luc cát Q:
Có 2 cách vë:
- Theo Suc bên Vât liêu.
- Vë theo biêu dô mômen uôn:
Q
ph
=
2
ql
l
M M
tr ph


(5.1)
Q
tr
=
2
ql
l
M M
tr ph
+

(5.2)
Trong dó:
Q
ph
, Q
tr
: luc cát o dâu trái và dâu phai doan thanh.
L : chiêu dài doan thanh.
M
ph
,
M
tr
: lân luot là mômen dâu trái và dâu phai cua doan cân vë biêu dô dôi
voi nguoi quan sát dung sao cho luc phân bô huong xuông duoi.
Truong hop q =0
Q
tr
= Q
ph
=
l
M M
tr ph

c. Biêu do luc doc N:
Có 2 cách vë:
- Theo Suc bên Vât liêu.
- Tách nút cung, khao sát su cân báng cua nút
* Chú ý:
Nêu luc cát (+) thì chiêu cua luc cát có khuynh huong làm nút quay thuân
chiêu kim dông hô và nguoc lai
Thí dµ 5.2: Vë M, Q, N cua khung cho nhu hình vë: 5.4a
Giai:
- Vë biêu dô mômen uôn
o Thanh AK.
M
A
= 0; M
C
= 360 kNm (tho phai chiu kéo);
M
K
= 8.H
A
- 8.q = 8.120 -32.15 = 480 kNm (tho phai chiu kéo)
o Thanh ngang KH.
M
K
= 480 (tho duoi chiu kéo);
M
H
= 0
o Thanh dung HB. Ta có M
B
= M
H
= 0
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 47
H×nh 5.4
kNm 480
4
m
4
m
6m
3m
q=15
m
kN
3m
4
m
a)
b) d)
kNm 80 kNm 80
kNm
c)
120
80kNm
Tu các kêt qua dã có ta vë biêu dô M (hình 5.4b)
- Vë biêu dô luc cát
o Thanh AK. Theo công thuc 5.1 và 5.2
Q
K
= Q
ph
= ) (
1
A K
M M
l
− -
2
.l q
=(480 - 0)/8 - 15.8/2 = 60 - 60 = 0
M
t
= M
A
= 0 ; M
ph
= M
K
= 480 kNm (hình 5.5a)
Q
A
= Q
t
= ) (
1
A K
M M
l
− +
2
.l q
=(480 - 0)/8+15.8/2 = 60 + 60 = 120 kN
8m
6m
a)
b)
H×nh 5.5
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 48
o Thanh ngang AH. (hình 5.5b)
Q
K
= Q
H
=
l
1
(M
ph
- M
t
)=
6
1
(0 - 480) = -80 kN
o Thanh dung HB.
Q
B
= Q
H
= 0
Tu các kêt qua dã có ta vë biêu dô Q (hình 5.4c)
- Vë biêu dô luc doc. Tách nút K và H (hình 5.6)
H×nh 5.6
N
KA
N
KH
K
Q =80kN
KH
N
Q =80kN
K
N
HB
O nút K : ∑X = N
KH
= 0 ; ∑Y = 80 - N
KA
= 0 suy ra N
KA
= 80 kN
O nút H: ∑Y = -N
HB
- 80 = 0 do dó N
HB
= -80 kN
Tu các kêt qua dã có ta vë biêu dô N (hình 5.4d)
5.2 Vòm 3 khóp
1 . Khái niçm: Vòm 3 khop là hê gôm 2 thanh cong nôi voi nhau báng 1
khop C và dát trên 2 gôi tua cô dinh khác là A và B. (hình 5.6a)
- Có 2 dang vòm 3 khop:
+ Vòm ngang muc (hình 5.6a)
+ Vòm khác muc (hình 5.6b)
H×nh 5.6
a) b)
* Chú ý: trong vòm 3 khop có phát sinh phan luc tua nám ngang ngay ca khi
có tai trong tháng dung.( dê chông lai luc xô ngang) (hình 5.7)
2. Tính toán vòm 3 khóp chju tai trçng cô djnh báng phuong pháp giai
tích:
a. Xác dinh các phan luc: (hình 5.7)
Phan luc tua vòm 3 khop có 4 thành phân V
A
, V
B
, H
A
, H
B
. Xác dinh nhu sau:
+ Viêt phuong trình ΣM
A
= 0 tìm duoc V
B
+ Viêt phuong trình ΣM
B
= 0 tìm duoc V
A
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 49
H×nh 5.7
H
V
R
K
R
P
R
R
V
H
+ Viêt phuong trình ΣM
C
tr
= 0 tìm duoc H
A
+ Viêt phuong trình ΣM
C
ph
= 0 tìm duoc H
B
M
C
tr
, M
C
ph
, lân luot là tông dai sô mômen phía trái (kê ca V
A
) dôi voi diêm C
và mômen cua các luc o nua vòm bên phai (kê ca V
B
) dôi voi diêm C, f: duong tên
cua vòm
Ta có:
H
A
=

f
M
tr
C
H
B
=

f
M
ph
C
- Truong hop vòm chi có tai trong tháng dung tác dung, ta có:
H
A
= H
B
= H =

f
M
tr
C
=

f
M
ph
C
Thí dµ 5.3 Tính các phan luc trên hình 5.8
Giai : ∑ m
A
= -12.q - 40.16 - 40.20 + 24.V
B
= 0
Suy ra : V
B
= 120 kN
∑ m
B
= 0 Suy ra : V
A
= 200 kN
Trên vòm chi có các
luc tháng dung tác dung nên
các phan luc ngang có tri sô
báng nhau.
H
A
= H
B
=
f
M
tr
c
=
f
V q
A
12 6 . . 12 + −
=
6
200 . 12 6 . 20 . 12 + −
=200 kN
b. Tính toán noi luc trên màt cát ngang cua vòm
- Biêu thuc mômen uôn: Xét cân báng 1 phân vòm trái mát cát K
R
H×nh 5.8
V
H
V
H
6
m
kN
q=20
m
4m 4m 4m 12m
P=40kN
kN P=40
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 50
M
K
= V
A.
z
K
- P
1
(z
K
- a
1
) - H
A
.y
K
So sánh khâu dô vòm voi khâu dô dâm có cùng kích thuoc, có tai trong tuong
ung voi nhau, ta nhân thây: (hình 5.9a,b)
H
P K
H
V
P
K
zK
y
K
αK
P
P
V
V
V
l
a1
H×nh 5.9
b)
a)
V
A
d
= V
A
;
V
B
= V
B
d
M
K
d
= V
A
.z
k
- P
1
(z
K
- a
1
)
Vây: M
K
= M
K
d
- H
A
.y
K
(5.3)
Truong hop chi có luc tháng dung tác dung.
H
A
= H
B
= H nên công thuc (5.3) viêt lai là:
M
K
= M
K
d
- H.y
K
(5.4)
* Nhan xét: Mômen uôn trong vòm nho hon mômen uôn trong dâm don gian
tuong ung. Nêu khéo chon hình dáng vòm sao cho tích sô ( H.y
K
) = M
K
d
thì mômen
uôn cua moi mát cát cua vòm báng 0. Lúc này vòm không chiu uôn mà chi chiu nén.
Vây së tiêt kiêm duoc vât liêu và tân dung vât liêu dia phuong tôt dê làm vòm nhu
gach, dá, ...
- Biêu thuc luc cát: Xét cân báng phân vòm bên trái mát cát K
Q
K
= V
A
.cosα
K
- P
1
.cosα
K
- H.sinα
K
Q
K
= (V
A
- P
1
)cosα
K
- H.sinα
K
Q
K
= Q
K
d
.cosα
K
- H.sinα
K
(5.5)
Voi (V
A
- P
1
) = Q
K
d
- Biêu thuc luc doc: Xét cân báng phân vòm bên trái mát cát K
N
K
= V
A.
sinα
K
- P
1
.sinα
K
+ Hcosα
K
N
K
= (V
A
- P
1
).sinα
K
+ Hcosα
K
N
K
= Q
K
d
.sinα
K
+ Hcosα
K
(5.6)
Chú ý: vòm chiu nén nên qui uoc luc kéo là luc (+)
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 51
Thí dµ : 5.4 : Vòm có duong truc biên thiên theo phuong trình y =
9
) 12 ( z z
y

· . Xác dinh nôi luc tai mát cát K có hoành dô z
k
= 3m. Biêt P= 40kN, q
=20
m
kN
(hình 5.10a)
V
H
z
a)
b)
V
V
K
K
P P P
H×nh 5.10
q=20
m P
1,5 3m
H×nh 5.10
kN
P
P
1,5 1,5 1,5 3m
4
m
H
V
Giai :
- Tính các sô liêu tuong ung z
k
= 3m ta có m y
k
3
9
3 ) 3 12 (
·

·
z = 6 m, f =
9
6 ) 6 12 ( −
= 4m
tgα = y

=
9
) . 2 12 ( z −
tgα
k
=
9
) . 2 12 (
k
z −
=
9
) 3 . 2 12 ( −
=
3
2
Tra luong giác : α
k
= 33
0
41

30
’’
; sinα
k
= 0,5549 ; cosα
k
= 0,8321
- Tính phan luc : ∑m
A
= 12V
B
- 6.q.3 -7.5.P - 9.P -10,5.P = 0
Suy ra V
A
=
d
A
V = 120kN
∑m
B
= -12V
A
+ 6.q.9 +4.5.P + 3.P + 1,5.P = 0
Suy ra V
B
=
d
B
V = 120kN
Trên vòm chi có tai trong tháng dung nên
H
A
= H
B
= H =
f
M
tr
C
=
4
3 . 20 . 6 6 . 120 −
=90kN
- Tính M
K
:
d
k
M =3.
d
A
V -3.q.1,5 = 3.120-3.20.1,5 = 270kNm
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 52
Theo công thuc (5.4) ta có M
K
= M
K
d
- H.y
K
= 270- 9.30 = 0
- Tính Q
K
:
d
k
Q =
d
A
V -3.q = 120-3.20 = 60kN
Theo công thuc (5.5) ta có Q
K
= Q
K
d
.cosα
K
- H.sinα
K
= 60.0,8321 -90.0,5549 = 0
- Tính N
K
: Theo công thuc (5.6) ta có N
K
= Q
K
d
.sinα
K
+ Hcosα
K
= 60.0,5549 + 90.0,8321 = 108,1kN
Tai mát cát K mômen uôn và luc cát dêu báng không, luc doc là luc nén voi
tri sô là 108,1kN
3. Khái niçm vê trµc hçp lý cua vòm.
a. Ðinh nghia: Truc hop lý cua vòm là truc duoc chon sao cho mômen uôn
trên tât ca các mát cát cua vòm báng 0 (do dó Q = 0), lúc này trong vòm chi có luc
doc. (truc hop lý cua vòm phai trùng voi duong áp luc), nhu vây truc hop lý cua
vòm phu thuôc vào tai trong trên vòm.
b. Xác dinh truc hop lý cua vòm khi chiu tai trong tháng dung và tai trong
này không phu thuoc vào dang vòm.
Theo công thuc 5.4 ta có: M
K
= M
K
d
- H.y
K
= 0 suy ra y
K
=
H
M
d
K
Vì chiu tai trong tháng dung H = const nên dang truc hop lý cua vòm chính là
dang cua biêu dô mômen uôn trong dâm don gian tuong ung, nghia là có cùng tai
trong và khâu dô voi vòm, trong dó các tung dô cua biêu dô mômen giam di H lân.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 53
CHUONG 6 :
TÍNH KET CÁU SIÊU TÎNH BANG PHUONG PHÁP LJC
6.1 Khái niçm vê kêt câu siêu tinh
1. Djnh nghîa:
Hê duoc goi là hê siêu tinh nêu trong toàn hê hoác môt vài bô phân cua hê ta
không thê dùng các phuong trình cân báng tinh hoc dê xác dinh tât ca các phan luc
và nôi luc.
Hê siêu tinh là hê bât biên hình và có liên kêt thua.
Thí du hình 6.1a là dâm siêu tinh. Dâm này có môt liên kêt thua, nêu bo 1 liên
kêt thua di thì ta có các dâm nhu hình 6.1 b,c,d là các dâm tinh dinh và bât biên
hình.
a)
b)
c)
P
A
B
C D
A
B
D C
P
A B D C
P
d)
A
B
P
C D
2. Bçc siêu tînh
Bâc siêu tinh cua hê siêu tinh là sô liên kêt thua tuong duong loai 1 ngoài sô
liên kêt cân thiêt dê cho hê bât biên hình.
a. Hê noi voi dat: n = T + 2K + 3H + C
0
– 3D
Sô liên kêt thanh tuong duong voi môi loai gôi dõ C
0
xem bang 2.1 ( dã nghiên
cuu kÿ o chuong 2)
Thí dµ 6.1: Xác dinh bâc siêu tinh cua dâm hình 6.2
A
B
C
Giai: Hê có : T=0; K=1;H=0; C
0
=6 ; D=2, vây bâc siêu tinh cua hê
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 54
n = 0 + 2.1 + 3.0 + 6 – 3.2 = 2
b. Hê kêt cau không noi voi dat: n = T+2K+3H – 3(D-1)
Thí dµ 6.2: Xác dinh bâc siêu tinh cua dâm hình 6.3a,b
A B
C
D
a) b)
D
C
A B
E
Giai: Hình 6.3a hê có : T=0; K=0; H=4; D=4, vây bâc siêu tinh cua hê
n = 0 + 2.0 + 3.4 – 3(4 - 1) = 3
Hình 6.3b hê có 1 liên kêt khop tai E do dó: K=1; T=0; H=4; D=5, vây bâc
siêu tinh cua hê n = 0 + 2.1 + 3.4 – 3(5 - 1) = 2
Nhân xét: Mot chu vi kín có 3 bac siêu tinh, nêu thêm vào chu vi kín dó 1 khop
don thì bac siêu tinh giam di mot
c. Ðoi voi hê khung : n = 3C- K (C: chu vi kín, K : Sô khop don)
Thí dµ 6.3: Xác dinh bâc siêu tinh cua khung trên
hình 6.4
Giai: Khung có 3 chu vi kín,C =3, K= 6 vây bâc
siêu tinh cua khung. n = 3C- K = 3.3 - 6 = 3 .
3. Các dçc diêm cua hç siêu tînh:
So voi hê tinh dinh hê siêu tinh có các dác diêm
sau:
- Chuyên vi và biên dang nói chung trong hê siêu
tinh nói chung nho hon trong hê tinh dinh có cùng kích
thuoc và tai trong. Vì vây, hê siêu tinh tiêt kiêm vât liêu
hon so voi hê tinh dinh.
Thí dµ 6.4. Dâm tinh dinh trên 6.5a có: M
max
=
8
2
ql
và dô võng
y
max
=
EJ
ql
384
5
4
Dâm siêu tinh trên 6.5b có: M
max
tai mát cát ngàm =
12
2
ql
và dô võng lon
nhât tai mát cát giua nhip y
max
=
EJ
ql
384
4
A
B
C
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 55
q
a)
l
q
l
b)
- Nôi luc trong hê siêu tinh phu thuôc vào kích thuoc tiêt diên các câu kiên
cua hê EJ, EF,... ( trong hê tinh dinh không phu thuôc kích thuoc này).
- Trong hê siêu tinh nôi luc có thê xuât hiên do su thay dôi nhiêt dô, chuyên
vi cua các gôi tua hay do chê tao và láp ghép không chính xác.
* Nhçn xét: Qua dác diêm trên ta thây nôi luc trong hê siêu tinh có thê sinh
ra do: tai trong, nhiêt dô, chuyên vi gôi hay láp ghép không chính xác, trong pham vi
công trình ta chi chu yêu tính nôi luc do tai trong sinh ra.
6.2. Nçi dung cua phuong pháp lµc tính kêt câu siêu tinh.
1.Trình tµ tính toán vê biêu dô nçi lµc cua kêt câu siêu tînh báng phuong
pháp lµc:
- Xác dinh bâc siêu tinh (sô liên kêt thua)
- Chon hê co ban: báng cách loai bo liên kêt thua.
- Viêt phuong trình chính tác theo phuong pháp luc.
- Giai phuong trình chính tác, tìm giá tri các liên kêt thua.
- Tìm giá tri nôi luc cuôi cùng.
2.Thµc hiçn:
a. Bac siêu tinh:
- Bâc siêu tinh cua hê siêu tinh là sô liên kêt thua tuong duong loai 1 ngoài sô
liên kêt cân thiêt cho hê bât biên hình
- Goi n là sô bâc siêu tinh (sô liên kêt thua ngoài sô liên kêt dê hê bât biên
hình)
+ Kêt câu siêu tinh nôi dât:n = T + 2K + 3H + C
0
- 3D
+ Kêt câu siêu tinh không nôi dât: n = T + 2K + 3H - 3(D - 1)
+ Dôi voi dàn pháng nêu trong dàn có T thanh, C
0
liên kêt nôi dât, M mát dàn
thì: n = T + C
0
- 2M
+ Kêt câu không nôi dât: n = 3C - K
Voi C: chu vi kín K: sô khop don.
* Chú ý:
+ Gôi di dông duoc xem là 1 khop don.
+ Gôi cô dinh duoc xem là 2 khop don.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 56
+ Trái dât là 1 miêng cung ho ( chu vi ho)
b. Chon hê co ban cho phuong pháp luc:
- Hê co ban: Là hê bât biên hình suy ra tu hê siêu tinh báng cách loai bo di
môt sô hoác tât ca các liên kêt thua. Môt kêt câu siêu tinh có thê có nhiêu hê co ban.
O dây ta chi xét hê co ban duoc suy ra báng cách loai bo di tât ca các liên kêt
thua nên hê co ban là kêt câu tinh dinh.
Thí du hê siêu tinh hình 6.6a
a) b) c)
1
X
2
X
d) b) c)
X
1
2
X
* Su khác nhau giùa hê siêu tinh và hê co ban:
Trên hê siêu tinh o vi trí loai bo liên kêt së có phan luc theo phuong cua liên
kêt còn trên hê co ban không có liên kêt nên không có phan luc. Vì vây, dê cho hê
co ban làm viêc giông hê siêu tính dã cho theo các phuong cua liên kêt dã loai bo
cân dát các phan luc tuong ung là X
1,
X
2
, ...., X
n
c. Phuong trình chính tác cua phuong pháp luc: Dê hê siêu tinh làm viêc
giông hê co ban cân xét các phuong trình dam bao cho chuyên vi tuong ung voi các
liên kêt dã bo di báng 0, phuong trình này goi là phuong trình chính tác.
- Phuong trình chính tác cua kêt câu siêu tinh có 1 bâc siêu tinh:
δ
11
.X
1
+ ∆
1p
= 0 (1)
- Phuong trình chính tác cua kêt câu siêu tinh có 2 bâc siêu tinh:
δ
11
.X
1
+ δ
12
.X
2
+ ∆
1p
= 0
δ
21
.X
1
+ δ
22
.X
2
+ ∆
2p
= 0 (2)
- Phuong trình chính tác cua kêt câu siêu tinh có n bâc siêu tinh:
δ
11
.X
1
+ δ
12
.X
2
+ ....+ δ
1p
.X
p
+ δ
1n
.X
n
+ ∆
1p
= 0
δ
21
.X
1
+ δ
22
.X
2
+ ....+ δ
2p
.X
p
+ δ
2n
.X
n
+ ∆
2p
= 0
........................ (n)
δ
n1
.X
1
+ δ
n2
.X
2
+ ....+ δ
np
.X
p
+ δ
nn
.X
n
+ ∆
np
= 0
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 57
Trong dó:
δ
km
: là chuyên vi theo phuong cua luc X
K
do X
m
= 1 gây ra o hê co ban.
+ Nêu k ≠ m (vd: δ
12
, δ
21
, δ
34
., ....): goi là hê sô phu.
+ Nêu k = m (vd: δ
11
, δ
21
, δ
33
., ....): goi là hê sô chính

kp
: là chuyên vi theo phuong cua luc X
k
do các tai trong trên hê co ban gây
ra. Sô hang này là sô hang tu do.
* Tính các hê sô chính δ
kk
, hê sô phu δ
km
, sô hang tu do ∆
kp
:
+ Dát lên hê co ban luc X
k
= 1, vë biêu dô
k
M
+ Dát lên hê co ban luc X
m
= 1, vë biêu dô
m
M
d.Nhân biêu do Vêrêsaghin dê xác dinh δ
km
theo công thuc:
δ
km
=
m
k
M
EJ
M
.

(3)
Tính δ
kk
=
m
k
M
EJ
M
.

(4)
* Nhan xét:
Tu (3) và (4) ta thây:
k
M
m
M = ω.y
δ
kk
> 0, δ
km
có thê > 0, < 0, = 0
ω: diên tích biêu dô mômen có hình dang bât ky
y: tung dô cua biêu dô mômen có dang duong tháng lây tuong ung voi
trong tâm ω
M
k,
M
m
: biêu dô mômen don vi do X
k
= 1 gây ra o hê co ban.
- Áp dung công thuc: ∆
kp
=

EJ
M M
p k
.
Giai phuong trình chính tác cho phuong pháp luc: xác dinh duoc X
1
, X
2
,.., X
n
e. Ve biêu do noi luc cuoi cùng:
-Vë biêu dô mômen uôn
M = X
1
.
1
M + X
2
.
2
M + ......+ X
n
.
n
M + M
p
* Chú ý:
+ Nêu biêu dô có dang duong tháng, tính y gãy khúc chia ra nhiêu doan
dê tính.
+ Nêu biêu dô ω phuc tap chia ra nhiêu hình don gian dê tính toán.
- Vë biêu dô Q
+ Vë theo biêu dô mômen uôn (dã nghiên cuu o chuong 5)
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 58
Q
ph
=
2
ql
l
M M
tr ph


(5)
Q
tr
=
2
ql
l
M M
tr ph
+

(6)
Trong dó:
Q
ph
, Q
tr
: luc cát o dâu trái và dâu phai doan thanh.
L : chiêu dài doan thanh.
M
ph
,
M
tr
: lân luot là mômen dâu trái và dâu phai cua doan cân vë biêu dô dôi
voi nguoi quan sát dung sao cho luc phân bô huong xuông duoi. (hình 6.7, 6.8)
Truong hop q =0
Q
tr
= Q
ph
=
l
M M
tr ph

(7)
tr
tr
tr
ph
ph
q
l
t
r
t
r
t
r
H×nh 6.8
q
p
h
p
h
p
h
p
h
t
r
l
t
r
q
t
r
p
h
p
h
H×nh 6.7
l
ph
Thí dµ 6.5: Dâm siêu tinh hình 6.9a có biêu dô mômen uôn hình 6.9b. Vë
biêu dô luc cát cua khung
Giai : Xét hai doan AB và BC
- Doan AB : Q
A,
M
A
tuong ung Q
tr
, M
tr
và Q
B,
M
B
tuong ung Q
ph
, M
ph
Theo công thuc (6.6) ta có : Q
A
=
2
. ) (
AB
AB
A B
l q
l
M M
+

=
2
2 . 14
2
) 0 4 (
+
− −
= 12 kN
Theo công thuc (6.5) ta có : Q
B
=
2
. ) (
AB
AB
A B
l q
l
M M


=
2
2 . 14
2
) 0 4 (

− −
= -16 kN
Trên doan BC : B là dâu trái, C là dâu phai, theo công thuc 6.7 ta có :
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 59
Q
tr
= Q
ph
=
l
M M
tr ph

=
BC
B C
l
M M −
=
2
) 4 ( 2 − −
=3 kN
Tu dó vë biêu dô hình 6.9c
b) c)
H×nh 6.9
q

=

1
4
2
m
k
N
m
2m
a)
- Biêu do luc doc N: Tách nút cung, khao sát su cân báng cua nút
* Chú ý:
Nêu luc cát (+) thì chiêu cua luc cát có khuynh huong làm nút quay thuân
chiêu kim dông hô và nguoc lai
Thí dµ 6.6: Vë biêu dô luc doc theo biêu dô luc cát hình 6.9c
Giai : Tách nút B xét cân báng ta có
H×nh 6.10
N
BKA
Q
BC
N
BC
a)
Q
BA
b)
Q
BC
= 3 kN,
Q
BA
= 16 kN,
Q
BC
vuông góc voi BC, Q
BA
vuông góc voi BA còn chiêu nhu hình 6.10b
∑X = N
BC
+ Q
BA
= 0, suy ra N
BC
= - Q
BA
= -16 kN
∑Y = - N
BA
- Q
BC
= 0, suy ra N
BA
= - Q
BC
= -3 kN
Vì trên thanh BA và BC chi có luc vuông góc voi truc thanh nên luc doc trên
toàn thanh không dôi và biêu dô luc doc vë duoc nhu hình 6.10b (dâu tru chung to
thanh bi nén)
Thí dµ 6.7 Vë biêu dô mômen uôn và luc cát cua dâm siêu tinh trên hình
6.11a. Cho biêt P = 20 kN, m = 5 kNm.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 60
Giai: Chon hê co ban báng cách loai bo liên kêt thua o gôi B
Phuong trình chính tác:
δ
11
.X
1
+ ∆
1p
= 0

1
M và M
P
Dát X
1
= 1 nhu hình 6.11b tu dó vë
duoc
1
M (hình 6.11c). Trên hê co ban chi
dát các tai trong vë duoc M
P
(hình 6.11e)
Tính δ
11
=

EJ
M M
1 1
.
=
=
EJ
1
. 4 .
3
2
.
2
4 . 4
=
EJ 3
64
Tính ∆
1p
cân nhân biêu dô
1
M voi
biêu dô M
P
,
do dó ta chia biêu dô
1
M thành 3
diên tích.
ω
1
= 2
2
2 . 2
· ; ω
2
=2.2. = 4;
ω
3
= 2
2
) 2 4 ( 2
·

có trong tâm là C
1
,
C
2
, C
3
lây trên biêu dô M
p
lân luot là
y
1
= 5 ; y
2
= 25
2
45 5
·
+
;
y
3
=
3
95
) 5 45 (
3
2
5 · − + (hình 6.11e)

1p
=

EJ
M M
p
.
1
= ) . . . (
1
3 3 2 2 1 1
y y y
EJ
ω ω ω + + −
= )
3
95
. 2 25 . 4 5 . 2 (
1
+ + −
EJ
= -
EJ 3
520
Thay δ
11
và ∆
1p
vào phuong trình chính tác ta có
EJ 3
64
X
1
-
EJ 3
520
= 0 suy ra X
1
= kN 125 , 8
64
520
·
X
1
có dâu duong chung to chiêu gia dinh hình 6.11b là dúng
Dê vë biêu dô mômen uôn ta áp dung công thuc
M = X
1
.
1
M + M
p
Ta chi cân xác dinh tung dô tuong ung voi diêm A,C còn BD biêu dô giông
M
p
vì o doan này biêu dô
1
M trùng duong chuân.
M
A
= - 45 + 4.8,8125 = -12,5 kNm
a)
2m 2m 1m
P
m
A
B C D
EJ =Const
X =1
b)
1
c)
1
4
2
1
2
3
d)
P
m
e)
1
2
3
g)
5
11,25
12,5
h)
8,125
11,875
p
H×nh 6.11
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 61
M
C
= - 5 + 2.8,8125 = 11,25 kNm
Cán cu vào các tung dô ta vë duoc biêu dô M nhu hình 6.11g
Trên dâm không có tai trong phân bô nên dê vë Q theo biêu dô M ta áp dung
công thuc (7) Q
tr
= Q
ph
=
l
M M
tr ph

cho ca 3 doan AC,CB và BD
Q
AC
=
AC
A C
l
M M ) ( −
=
j [
2
) 5 , 12 ( 25 , 11 − −
= 11,875kN
Q
CB
=
CB
C B
l
M M ) ( −
=
2
) 25 , 11 ( 5 − − −
= -8,125kN
Q
BD
=
BD
B D
l
M M ) ( −
=
j [
2
) 5 ( 5 − − −
= 0KN (luu ý:hình vê sai)
Tu các giá tri vë biêu dô luc cát Q nhu hình 6.11h
(Giai lçi thu báng phân mêm FBTW, SAP 2000
KÆt qu¢ næi lúc cÛa thanh do t¢i trÚng tØnh gÄy ra
TÅn PT nî t i nî t j N Mi Mj Qi Qj
(TÇn) (T.m) (T.m) (TÇn) (TÇn)
1 1 2 0.000 -12.500 11.250 11.875 11.875
2 2 3 0.000 11.250 -5.000 -8.125 -8.125
3 3 4 0.000 -5.000 -5.000 0.000 0.000
4 4 5 0.000 -5.000 -5.000 -0.000 -0.000
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 62
CHUONG 7 : DAM LIÊN TJC
7.1 Khái niçm chung
1. Djnh nghîa: Dâm liên tuc là dâm chi có 1 thanh tháng dát trên nhiêu gôi tua
( sô gôi tua > 2)
- Có 3 loai dâm liên tuc:
a)
b)
c)
+ Dâm liên tuc don gian (hình 7.1 a)
+ Dâm liên tuc có dâu thua (hình 7.1 b)
+ Dâm liên tuc có dâu ngàm (hình 7.1 c)
2. Bçc siêu tînh cua dâm liên tµc.
Công thuc tính: n = G
0
- 3 (7-1)
Trong dó G
0
: sô liên kêt tuong duong liên kêt loai 1
n: bâc siêu tinh cua dâm liên tuc
Thí dµ 7.1: Dâm trên hình 7.1 a có G
0
= 5 (gôi cô dinh tuong duong 2 liên kêt
loai 1) nên n = 5-3 = 2 ; hình 7.1 b có G
0
= 4; hình 7.1c có G
0
= 6 (liên kêt ngàm
tuong duong 3 liên kêt loai 1)
3. Hç co ban: Dâm liên tuc là hê siêu tinh nên ta dùng phuong pháp luc dê
tính. O hình 7.2 có nhiêu cách dê lua chon hê co ban, tuy nhiên ta phai có cách chon
hê co ban sao cho hop lý dê giai bài toán chon hê co ban theo hình 7.2d là hop lý
nhât.
7.2 Phuong trình ba mômen cua dâm liên tµc.
Có thê chon hê co ban báng cách dát khop vào các mát cát trên gôi trung
gian, gôi này cho phép 2 mát cát sát 2 bên khop chuyên vi góc tuong dôi. Vì vây, ân
luc thua trong truong hop này là các mômen X
1
, X
2
. Chon nhu thê së don gian hon
khi tính hê sô chính, hê sô phu và sô hang tu do. Phuong trình chính tác cua phuong
pháp luc cho hê siêu tinh bâc 3 có dang:
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 63
c)
b)
a)
X
1
X
2
X
1
X
2
X
1 2
X
δ
11
.X
1
+ δ
12
.X
2
+ δ
13
.X
3
+ ∆
1p
= 0 (1)
δ
21
.X
1
+ δ
22
.X
2
+ δ
23
.X
3
+ ∆
2p
= 0 (2)
δ
31
.X
1
+ δ
32
.X
2
+ δ
33
.X
3
+ ∆
3p
= 0 (3)
Tính duoc báng cách nhân biêu dô don vi hình vë 7.3:
δ
11
=

·
3
1
1 1
.
i EJ
M M
=
1
1
EJ
.
2
1
.
1
1 .
1
l
.
3
2
.1 +
2
1
EJ
.
2
1
.
1
1 .
1
l
.
3
2
.1 =
1
1
3EJ
l
+
2
2
3EJ
l
δ
12
= δ
21
=
2
2
6EJ
l
δ
22
=
3
3
2
2
3 3 EJ
l
EJ
l
+
δ
23
= δ
32
=
3
3
6EJ
l

2p
=
2
1
EJ

2
.y
2
+
3
1
EJ

3
.y
3
Trong dó:
y
2
=
2
2
l
a
; y
3
=
3
3
l
b
do dó

2p
=
2 2
2 2
.
EJ l
a ω
+
3 3
3 3
.
.
EJ l
b ω
Tông quát:

ip
=
i i
i i
EJ l
a . ω
+
1 1
1 1
.
.
+ +
+ +
i i
i i
EJ l
b ω
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 64
a)
P
1 1
P'
2
P
3
P q
1 0 2 3 4
EJ
1 2
EJ EJ
3
EJ
4
l1 l2 l3 l4
b)
X
1
X
2
X
3
c)
X =1
1
d)
1
M
1
e)
1
2
M
g)
1
3
M
h)
2
P P'
1 1
P
3
P q
i)
m
m
C
1
C
2
C
3
C
4
a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4
Thay tât ca vào phuong trình 3 mômen cho gôi thu i trong truong hop chiu tai
trong tác dung:
i
i
EJ
l
6
.M
i-1
+ (
1
1
3 3
+
+
+
i
i
i
i
EJ
l
EJ
l
).M
i
+
1
1
6
+
+
i
i
EJ
l
.M
i+1
+
i i
i i
EJ l
a . ω
+
1 1
1 1
.
.
+ +
+ +
i i
i i
EJ l
b ω
= 0 (7-2)
Trong dó:
l
i
, l
i+1
: chiêu dài cua nhip thu i và i + 1
EJ
i
, EJ
i + 1
: dô cúng chông uôn nhip i và i + 1
ω
i
, ω
i + 1
: diên tích biêu dô M
p
o nhip i và i + 1
a
i
: khoang cách tu trong tâm diên tích ω
i
dên gôi trái nhip i
b
i+1
: khoang cách tu trong tâm diên tích ω
i+1
dên gôi phai nhip i + 1
Trong dâm liên tuc don gian có n nhip ta së viêt (n -1) phuong trình 3 mômen
cho gôi tua trung gian. Dôi voi dâm liên tuc dâu thua hay dâu ngàm dua vê dâm liên
tuc báng cách sau:
1. Truòng hçp dâm liên tµc có dâu thùa:
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 65
Dua dâm liên tuc có dâu thua vê dâm liên tuc don gian báng cách bo dâu thua
di và thay tác dung cua cua tai trong o phân dâu thua báng nhung ngoai luc dát o gôi
2 dâu cua dâm liên tuc don gian theo nguyên lý doi luc nhu dã hoc o co lý thuyêt.
Thí du nhu các dâm liên tuc có dâu thua trên hình 7.4 a và 7.4c có thê dua vê dâm
liên tuc don gian tuong ung nhu 7.4 b và 7.4 d
3
C1
0
a)
M =P C
P
2
1
P
1 2
q
C2
b)
P
1
P
2
o 1 1
M =P C
3 2 2
c)
0 1 2 3
a
m
M =
d)
o
2
P =q.a
1
M =m
3
P
2
q.a
2
2. Truòng hçp dâm liên tµc có dâu ngàm:
Dua dâm liên tuc có ngàm cung vê dâm liên tuc don gian báng cách thay
ngàm báng 1 nhip có 1 dâu là gôi cô dinh, 1 dâu là gôi di dông. Nhip này có dô dài
báng 0, dô cung là vô cùng. Thí du nhu các dâm liên tuc có dâu ngàm trên hình 7.5 a
và 7.4c có thê dua vê dâm liên tuc don gian tuong ung nhu 7.5 b và 7.5 d
a)
1 0 2
a)
2 1 0 -1
HoÆc EJ =
l =0
0
c)
2 1 0 3
0
d)
1 2 3 4
0
4
HoÆc EJ =
l =0
4
7.3 Cách vê biêu dô M, Q cho dâm liên tµc.
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 66
1. Trình tµ tính toán:
O hê co ban dã chon báng cách dát khop vào các mát cát trên gôi tua trung
gian chi dát các tai trong dã cho. Xem môi nhip nhu dâm don gian dê vë M
p
rôi xác
dinh ω
i
, a
i
, b
i
cho các nhip cua dâm. Nêu gáp biêu dô phuc tap thì chia thành nhiêu
phân don gian dê tính toán
ω
i
.a
i
=

·
n
j
ij ij
a
1
. ω
ω
i
.b
i
=

·
n
j
ij ij
b
1
. ω
ω
ij
: diên tích thu j trong nhip i
a
ij
, b
ij
: khoang cách tu trong tâm diên tích thu j cua nhip i dên gôi trái
và gôi phai.
- Viêt phuong trình 3 mômen cho các gôi trung gian
- Giai các phuong trình 3 mômen dê xác dinh mômen gôi.
- Vë M, Q
2. Cách vê M, Q.
Dê vë biêu dô M cuôi cùng và vë biêu dô Q, trên hê co ban dát các tai trong
dã cho và các mômen gôi dã tính duoc khi giai phuong trình 3 mômen.
Khi vë biêu dô mômen uôn cuôi cùng theo nguyên lý công tác dung: mômen
uôn o mát cát nào dó (M) báng tông mômen do các tai trong dã cho sinh ra và
mômen do các gôi sinh ra tai chính mát cát dó. Mômen uôn do tai trong dã cho sinh
ra lây trên biêu dô M
p
và ký hiêu là M
p
, còn mômen uôn do các mômen gôi sinh ra
lây trên biêu dô mômen gôi ký hiêu là M
g
. Biêu dô mômen gôi vë duoc báng cách o
các gôi 2 dâu môi nhip dung tung dô báng mômen gôi dã tính khi giai phuong trình
3 mômen, sau dó nôi dinh các tung dô này báng duong tháng. Nhu vây công thuc
tính mômen dê vë biêu dô cuôi cùng là:
M = M
p
+ M
g
(7.3)
Biêu dô Q vë theo biêu dô M nhu dã nghiên cuu o chuong 6
- Voi dâm liên tuc có dâu thua thì vë thêm phân biêu dô cua doan dâu thua.
Thí dµ: 7.2 Vë biêu dô M và Q cho dâm liên tuc don gian trên hình 7.6 a
Cho biêt P = 10kN, q = 4 kN/m, l
1
= l
3
= 8m, l
2
= 6m, EJ = Const.
Giai:
Trên hê co ban chi dát các tai trong dã cho (hình 7.6 b), coi môi nhip nhu môt
dâm don gian ta vë duoc biêu dô M
p
(hình 7.6 c). O biêu dô M
p
có.
ω
1
=
2
80
2
8 . 20
kNm · , a
1
= b
1
= 4m, ω
2
=
2
72 6 . 18
3
2
kNm · , a
2
= b
2
= 3m,ω
3
= 0
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 67
E
E K
q
a)
3 1 2
l1 l2 l3
l1/2 l1/2
P
2
b)
P
1
q
3
a1 b1 b2 a2
0
0
c)
20kNm
18kNm
p
M
15,34kNm
M
g
4,43kNm
d)
M
e)
13,33kNm
15,34kNm
8,12kNm
4,43kNm
g)
3,08kNm
6,92kNm
13,82kNm
10,18kNm
0,55kNm
Q
Phuong trình 3 mômen cua gôi 1 có dang:
0
1
1
6
M
EJ
l
+ )
3 3
(
2
2
1
1
EJ
l
EJ
l
+ M
1
+
2
2
2
6
M
EJ
l
+
1 1
1 1
EJ l
a ω
+
2 2
2 2
EJ l
b ω
=0 (1)
Thay M
0
= 0 và các giá tri dã biêt vào phuong trình (1) ta có :
)
3
6
3
8
(
EJ EJ
+ M
1
+
2
6
6
M
EJ
+
EJ 8
4 . 80
+
EJ 6
3 . 72
=0
EJ 3
14
M
1
+
2
1
M
EJ
+
EJ
76
=0
14M
1
+3M
2
+228 = 0 (2)
Phuong trình 3 mômen cua gôi 2 có dang:
1
2
2
6
M
EJ
l
+ )
3 3
(
3
3
2
2
EJ
l
EJ
l
+ M
2
+
3
3
3
6
M
EJ
l
+
2 2
2 2
EJ l
a ω
+
3 3
3 3
EJ l
b ω
=0 (3)
Thay M
3
= 0 và các giá tri dã biêt vào phuong trình (3) ta có :
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 68
EJ 6
6
M
1
+ )
3
8
3
6
(
EJ EJ
+ M
2
+
EJ 6
3 . 72
=0
3M
1
+14M
2
+108 =0 (4)
Nhân phuong trình (2) voi 3 và phuong trình (4) voi -14 ta có :
42M
1
+ 9M
2
+ 684 =0 (5)
-42M
1
-196M
2
- 1512 =0 (6)
- 187M
2
- 828 =0
M
2
=-828/187≈ - 4,3kNm
Thay vào phuong trình (4) ta có
3M
1
+14(- 4,3) +108 =0
M
1
=-2868/187≈ -15,3kNm
Trên duong chuân o vi trí tuong ung voi gôi 1 dung vê phía trên tung dô
15,3kNm, o vi trí tuong ung gôi 2 cung dung vê phía trên tung dô 4,3kNm, nôi dinh
này voi nhau và voi diêm không o các gôi dâu canh nó ta duoc biêu dô M
g
(hình
7.6d)
Dê vë biêu dô M cuôi cùng ta su dung công thuc (7.3)
Trong nhip 1:
M
0
= M
p0
+ M
g0
= 0 + 0 = 0 ;
M
E
= M
pE
+ M
gE
= 20 - 7,67 = 12,33kNm; (E là mát cát giua nhip)
M
1
= M
p1
+ M
g1
= 0 - 15,3 = - 15,3kNm ;
Trong nhip 2: 3 , 15
1
− ·
ph
M kNm
M
K
= M
pK
+ M
gK
= 18 - 9,883 = 8,12 kNm (K là mát cát giua nhip 2)
·
tr
M
2
M
p2
+ M
g2
= 0 - 4,43 = - 4,43kNm ;
Nhip 3 : Biêu dô M
p
trùng duong chuân nên biêu dô M hòan toàn giông biêu
dô M
g
Dua vào các giá tri dã có ta vë M cuôi cùng hình 7.6e
Doan OE : Q =
l
M M
tr ph
) ( −
=
4
) 0 33 , 12 ( −
= 3kN
Doan E1 : Q =
4
) 33 , 12 34 , 15 ( − −
= - 6,92kN
Doan 12 : Q
tr
=
l
M M
tr ph
) ( −
+
2
.l q
=
j [
6
) 34 , 15 ( 43 , 4 − − −
+
2
6 . 4
= 13,82kN
Q
ph
=
l
M M
tr ph
) ( −
-
2
.l q
=
j [
6
) 34 , 15 ( 43 , 4 − − −
-
2
6 . 4
= -10,18kN
Truong Cao dáng Giao thông Van Tai II Bài giang : Co hoc kêt cau
Biên soan: Th.S Nguyên Phú Tho Trang 69
Doan 23 : Q =
8
)) 43 , 4 ( 0 ( − −
= - 0,55kN
Dua vào các giá tri dã có ta vë Q cuôi cùng hình 7.6g

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful