You are on page 1of 13

Μεηάθραζη από ηον Γιάννη Αποζηολίδη

Εγχεηξίδην γηα ην Αγηνυξβέδα Ρέηθη

Αγιοσρβέδα
"Αγηνπ" ζεκαίλεη δσή θαη "Βέδα" ζεκαίλεη γλψζε απφ ηα Βεδηθά θείκελα.
Απηή ε νιηζηηθή επηζηήκε, είλαη ε γλψζε ηεο πιήξνπο ηζνξξνπίαο ηνπ ζψκαηνο,
ηνπ κπαινχ θαη ηνπ πλεχκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη
ηεο ςπρνινγίαο, ζε φια ηα επίπεδα. Ζ Αγηνπξβέδα πεξηιακβάλεη ζην ζχλνιν ηεο
ζεξαπείεο γηα ηελ καθξνδσία, ηεο αλαδσνγφλεζε θαη ηελ απηνγλσζία θαζψο
επίζεο ζεξαπείεο κε βφηαλα, δηαηξνθή, άζθεζε, γηφγθα, αξσκαηνζεξαπεία,
tantras, mantras, θαη δηαινγηζκφ.
Ιέγεηαη πσο έρεη πξνέιζεη απφ ηνλ Θχξην Κπξάρκα (δεκηνπξγφ ηνπ θφζκνπ,
ζχκθσλα κε ηελ ηλδηθή κπζνινγία) θαη έρεη θαηέβεη ζηε γε κέζσ ησλ δηάθνξσλ
γελεψλ ησλ Θεψλ θαη ησλ Αγίσλ. Νη ζνθνί-γηαηξνί-ρεηξνχξγνη ηεο επνρήο ήηαλ νη
ίδηνη ζνθνί ή πξνθήηεο, βαζεηά αθηεξσκέλνη άγηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη ζεψξεζαλ
ηελ πγεία σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο.
Ιέγεηαη φηη έιαβαλ ηελ θαηάξηηζε ηνπο επάλσ ζηελ Αγηνπξβέδα κέζσ ηεο
άκεζεο γλψζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ. Κε άιια ιφγηα, ε γλψζε ηεο
ρξήζεο ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ ζεξαπείαο, πξφιεςεο, καθξνδσίαο θαη
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ήξζε κέζσ ηεο ζείαο απνθάιπςεο (θνζκηθήο
λνεκνζχλεο); δελ ππήξμε θακία εηθαζία ή δνθηκέο θαη βιάβεο ζε πεηξακαηφδσα.
Απηέο νη απνθαιχςεηο κεηαγξάθεθαλ απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ζηε κνξθή
βηβιίσλ, πνπ δηαλζίζηεθε κε ηηο άιιεο πηπρέο ηεο δσήο θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο.

Ζ Αγηνπξβέδα είλαη κηα αξραία επηζηήκε ηεο δσήο, έλα παξαδνζηαθφ θαη
παιαηφηαην θαη ην πην νιηζηηθφ ηαηξηθφ ζχζηεκα δηαζέζηκν ζηνλ πιαλήηε ζήκεξα.
Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζή ηεο πεξηιακβάλεη ηε ζπκβίσζε ηνπ κπαινχ, ηνπ
ζψκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο. Νπνηαδήπνηε δπζαλαινγία ζε απηήλ ηελ ζχλζεζε
νδεγεί ζηηο θπζηθέο αζζέλεηεο. Απηή ε αξραία Ηλδηθή ηαηξηθή επηδηψθεη

ε ζπκπησκαηνινγία ή ε κειέηε θαη ε εξκελεία ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ βνηαληθψλ ζεξαπεηψλ. Βαζικές έννοιες ηης Αγιοσρβέδα Ζ γλψζε απνηειείηαη απφ ηξεηο πηπρέο γλσζηέο σο ηξη. Αλ θαη θάζε ζηνηρείν έρεη κηα ζεηξά ηδηνηήησλ. Ν νιφθιεξνο ν θφζκνο απνηειείηαη απφ ηα Panch Maha bhootas ή ηα κεγάια "ζηνηρεία". Έηζη αθξηβψο φπσο θαη ζηε θχζε. ζα έρνπλ ζηε ζπλέρεηα. θηι. Ξξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο γξαθήο. Απηφ καο έρεη παξαδνζεί κε ηε βνήζεηα ησλ αξραίσλ ζεβάζκησλ ρεηξνγξάθσλ σο βηβιία απφ θχιια θνηλίθσλ. έηζη θαη εκείο έρνπκε επίζεο απηά ηα πέληε ζηνηρεία. θχιια δέξκαηνο. νξηζκέλα ζηνηρεία θαίλνληαη λα έρνπλ κηα δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηάθνξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. αλακηγλχνληαη ζε κηα άπεηξε πνηθηιία ησλ ζρεηηθψλ αλαινγηψλ. ή ε αζζέλεηα ζηελ Αγηνπξβέδα νθείιεηαη ζε κηα δπζαλαινγία ηξηψλ ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζψκαηνο. κηα επηξξνή ζε καο.. Ρνπνζεηήζεθε ζε γξαπηή κνξθή.λα επαλεγθαζηδξχζεη ηελ αξκνλία κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ βηφηνπνχ ηνπ. εηπψζεθε φηη είλαη κηα παγθφζκηα ηαηξηθή επηζηήκε.. νη νπνίεο είλαη: ε αηηηνινγία ή ε επηζηήκε ησλ αηηηψλ ηεο αζζέλεηαο. Κέζα ζε έλα απιφ. Νη παιαηφηεξεο εξγαζίεο ηεο Αγηνπξβέληα πνπ είλαη αθφκα δηαζέζηκεο είλαη ην Charaka Samhita. παξαδείγκαηνο ράξηλ ην γήηλν ζηνηρείν ππεξηζρχεη. Ρν ζηνηρείν ηεο θσηηάο ξπζκίδεη ηηο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ην θχηηαξν. ΋ηαλ νπνηαδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία απηά είλαη παξφληα ζην πεξηβάιινλ. (πνπ δελ είλαη πιηθά ππφ ηε ζπλεζηζκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ. Ρν Vyaadhi.000 έηε ζηελ Ηλδία. Susrutha Samhita θαη Ashtanga Samgraha. αιιά ηχπνη ελεξγεηψλ. Ρν ζηνηρείν ηνπ χδαηνο είλαη παξφλ ζην θπηηαξφπιαζκα ή ην πγξφ κέζα ζηε θπηηαξηθή κεκβξάλε. δίλνληαο δνκή ζην θχηηαξν.) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο θαινχληαη : Akaasa (δηάζηεκα-θελφ) Vaayu Agni AP (αέξαο) (θσηηά) (λεξφ) Prithvi (γε) Ρα Panch Maha bhootas (ηα 5 ζηνηρεία είλαη απαληαρνχ παξφληα. Απηά είλαη ηα εμήο : VATA. κφλν κεξηθέο απνδεηθλχνληαη εκθαλείο ζε ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο. Δλψ είκαζηε έλα ζχλζεην απηψλ ησλ πέληε αξρηθψλ ζηνηρείσλ. ε αξραία ζνθία απηνχ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ έλα κέξνο ηεο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο ηεο Βεδηθήο ζξεζθείαο. Ππλερψο κεηαβαιιφκελεο θαη αιιειεπηδξψληαο ε κία κε ηελ άιιε. πξηλ απφ πεξηζζφηεξα απφ 5. δεκηνπξγνχλ κηα θαηάζηαζε δπλακηθήο ξνήο πνπ θξαηά ηελ παγθφζκηα έθβαζε. εληαίν δσληαλφ θχηηαξν. . PITTA θαη KAPHA. έηζη ψζηε θάζε κνξθή χπαξμεο είλαη επδηάθξηηα κνλαδηθή.Sutras ηεο Αγηνπξβέδα. εμεηάδνληαο θαη ην ζψκα θαη ην πλεχκα.

λα αληρλεχζνπλ θαη λα ζεξαπεχζνπλ ηελ αζζέλεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ κπαινχ επηηπρψο. ην κπαιφ ζπγθεληξψλεηαη ακέζσο. Πην πνιχ βαζηθφ επίπεδν ηα mantras ζε βνεζνχλ λα ζπγθεληξσζείο ζηνλ δηαινγηζκφ. πνπ έρεη "ην λεξφ" θαη "ηε γε" σο ζηνηρεία. Vaayu(αέξα) . VAATA: Νη αλζξψπηλνη νξγαληζκνί απνηεινχληαη θπξίσο απφ Akasa (δηάζηεκα). Παλ πγηείο ελέξγεηεο πνπ ππάξρνπλ απφ πάληα ζην ζχκπαλ. Γηακνξθψλεη ην έκβξπν ζηε κήηξα.Δλψ ην ζηνηρείν ηνπ αέξα εμνπζηάδεη ηα αέξηα εθεί κέζα. PITTA: Δίλαη ην αξρηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ δσληαλνχ ζψκαηνο ηνπ νπνίνπ ε δνκή είλαη Agni ("θσηεηλφ θσο"). Pitta θαη Kapha. ΢πνθηλεί ην Agni(θσηηά) θαη παξάγεηηε ραξά. Ρν Kapha είλαη αξκφδην γηα ηελ αλάπηπμε. ζηηο ηδηαίηεξεο κνξθέο πνπ είλαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δσήο. πξνζζέηνληαο ζηελ δνκή. ηα mantras είλαη ιέμεηο ή ζπιιαβέο ζηα Παλζθξηηηθά πνπ φηαλ επαλαιακβάλνληαη θαηά ηνλ δηαινγηζκφ ζε βνεζνχλ λα θηάζεηο ζε κηα πςειφηεξε ζπλεηδεζηαθή θαηάζηαζε. ην vaata κεηαβηβάδεη ηηο εληππψζεηο ησλ αηζζήζεσλ ζην κπαιφ θαη ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ ηδξπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε εμηζνξξφπεζε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο. Ρν εγθεθαιηθφ-λσηηαίν ξεπζηφ πξνζηαηεχεη ηνλ εγθέθαιν θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη είλαη έλαο ηχπνο Kapha πνπ βξίζθεηαη ζην ζψκα. ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο. ε απαιφηεηα θαη ε επιπγηζία ηνπ ζψκαηνο. KAPHA: Δίλαη έλα απφ ηα αξρηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζψκαηνο. Ρα αηζζεηήξηα φξγαλα ηεο αθήο θαη ηνπ ήρνπ εμαξηψληαη απφ ην Vaata ην Dhaatus θαη Malas ( πιηθφ ησλ ηζηψλ θαη απφβιεηεοχιεο) πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην vaata. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Kapha ζπληεξεί θαη ζηαζεξνπνηεί. Ρν Vaata είλαη απηφ πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ. ε δίςα. ε ιακπξφηεηα. ε πείλα. Δπίζεο. δείρλεη ην ηειεπηαίν ησλ ζηνηρείσλ. Mantras Ξαξαδφζεθε απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο απφ ηνπο ζξεζθεπφκελνπο πξνθήηεο πνπ είραλ επηηχρεη ηελ απηνγλσζία. Δλ ζπληνκία. AP(λεξφ) θαη Prithvi(γε). Ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ην θχηηαξν. Θαη κφιηο εηζαγάγεηο ηνλ επλντθφ θχθιν ηνπο.ιίγν Agni(θσηηά). Κηα άιιε ιεηηνπξγία ηνπ dosha Kapha είλαη λα πξνζθέξεη πξνζηαζία. δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα θαηαζηξαθνχλ θαη λα ειέγμνπλ ηε δχλακε λα ζεξαπεχνπλ θπζηθά & πλεπκαηηθά. Ρα Panchmahabhootas επνκέλσο ρξεζηκεχνπλ σο ηδξπηέο φισλ ησλ κνξθψλ δηαγλψζεσλ & ζεξαπείαο ζηελ Αγηνπξβέδα θαη έρνπλ ρξεζηκεχζεη σο κηα πνιπηηκφηαηε ζεσξία γηα ηνπο γηαηξνχο. θνκκάηηθνκκάηη. ε ραξά θαη ε λνεκνζχλε. Νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εηδηθφηεξα είλαη: ε φξαζε. ε πέςε. . Νξγαλψλεη ηνπο ηζηνχο (ζηε κηθξνζθνπηθή θαη καθξνζθνπηθή κνξθή ηνπο). ε κπηθή επέλδπζε ηνπ ζηνκαρηνχ είλαη έλα άιιν παξάδεηγκα ηνπ dosha Kapha πνπ πξνζηαηεχεη ηνπο ηζηνχο. ΋ινη απνηεινχκαζηε απφ ηα κνλαδηθά πνζνζηά Vata.

Γπζπεςία. Αηκνξξνΐδεο. Αιθννιηζκφο. Δίλαη ζεκαληηθνί δείθηεο ησλ πλεπκαηηθψλ ή/θαη πιηζηηθψλ ηάζεσλ. Θανχξεο. . Νμχηεηα. Ανηιζηοιτίες αζθενειών . Γίαο Ίθηεξν. Ketu Γεξκαηηθέο δηαηαξαρέο. Δλφριεζε. Αλεκνβινγηά. Έιθε. Απεθθξηηηθέο αλαηαξαρέο.ν Rahu & ν Ketu είλαη θνκβηθά ζεκεία αθξηβψο ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν θαη δίλνπλ ηε ζέζε ησλ πιαλεηψλ ζχκθσλα κε ην ηλδηθφ ζχζηεκα αζηξνινγίαο. Φνχζθσκα. ν νπνίνο κειεηά επηζηεκνληθά ηηο πιαλεηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο αλζξψπηλεο δσέο θαζψο θαη ζηελ ζχζηαζε ησλ αλζξψπσλ.έρνληαο επηπηψζεηο άκεζα ζηε θπζηθή θαη δηαλνεηηθή πγεία. Γπζπεςία.Πλανηηικές αζθένειες Ζ αζηξνινγία είλαη έλαο ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο Αγηνπξβέδα. Πεμνπαιηθέο ππεξβνιέο.Πλανηηών Ήιηνο Θπθινθνξηαθή αλεπάξθεηα.Αλεζπρία. ζην ζψκα θαη ζηε ζπλείδεζε . Ξίεζε αίκαηνο . πξνβιήκαηα παικψλ θνιηθήο αξηεξίαο. Κνιχλζεηο νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ηδενιεςίεο. Δγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο. Ξξφβιεκα χπαηνο. Αυπλία. αζθνχλ ηζρπξέο επηξξνέο ζην κπαιφ. Ξνλφδνληνο. Θξφλνο Λεχξσζε . Πειεληαζκφο. Οεπκαηηζκφο. Rahu ΢πεξηνμηθφηεηα. Αθξνδίηε Βξνγρηθή αλαηαξαρή . Άζζκα. Ηζρηαιγία. Γεξκαηηθέο παζήζεηο. Πεμνπαιηθέο αζζέλεηεο. Δξκήο Λεπξαζζέλεηα. Αλαηκία. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ήιηνο . Λεπξηθή αδπλακία. Ξαξαιήξεκα. Θνθίηεο. Ξξνβιήκαηα ρνιήο. Άξεο Γπζθνηιηφηεηα. Ζ αζηξνινγία είλαη βαζηζκέλε ζηελ έλλνηα φηη θάζε πιαλήηεο ζπζρεηίδεηαη πξαγκαηηθά κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηζηφ ηνπ ζψκαηνο θαη φηη νη δηάθνξεο πιαλεηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη νη ζέζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Πειήλε Θπθινθνξηαθή δηαηαξαρή.Λεπξαιγία.

Πηα αλζξψπηλα φληα. ηφζν γξεγνξφηεξα θηλείηαη ε ζπλείδεζή ζαο. ε ελέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο. κε ηελ νπξά ηνπ ζην ζηφκα ηνπ. Ζ Θνπληαιίλη αλαθέξεηαη ζηελ απέξαληε δπλαηφηεηα ηεο ςπρηθήο ελέξγεηαο θξχβνπκε κέζα καο. Green. καδί κε ηε δπλαηφηεηά ζαο λα δείηε πέξα απφ ην θπζηθφ πεδίν πνπ είλαη ην θφθθηλν ρξψκα ή ηελ πην αξγά θηλνχκελε ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο/ρξψκαηνο. Θαζψο θηλείζηε κέζα ζην θάζκα ησλ ρξσκάησλ ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ ε ζπρλφηεηά ζαο βηψλεη δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλείδεζεο. ν άλζξσπνο είλαη κηα κηληαηνχξα ηνπ ζχκπαληνο. Κοσνηαλίνι Ρη είλαη Θνπληαιίλη . ε Shakti. Πχκθσλα κε ηελ Tantra. ην θσο θαη ην ρξψκα. Ρα ρξψκαηα έρνπλ ζπρλφηεηεο. απηή ε θαζαξή ζπλείδεζε θαίλεηαη λα δηαηξείηαη ζε δχν πφινπο ή πηπρέο. ΋ια απηά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θφζκν κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη κέζα ζε θάζε άηνκν. πνπ θαλείο απφ ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηνλ άιιν. Πηελ εθδήισζε ηνπ θφζκνπ. Orange. Violet Tantra Πχκθσλα κε ηε θηινζνθία Tantra. Blue. θαη νη ίδηεο αξρέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ θφζκν ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αηφκνπ . Ζ Θνπληαιίλη είλαη κηα ςπρν . ROYGBIV: Red. θαη βξίζθεηαη ζπεηξνεηδψο ηπιηγκέλν γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα (ηεξφ νζηφ ή ηεξφ . Ίζσο θαιχηεξα ε Θνπληαιίλη ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο κηα κεγάιε δεμακελή δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο θαη ζπκβνιίδεηαη θαλνληθά σο θίδη πνπ θνπινπξηάδεηαη ζε ηξεηζήκηζη θνξέο.Χρώμα ΋ια απνηεινχληαη απφ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα πνπ δνλείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ήρν. ε ζειπθή πηπρή θαιείηαη Θνπληαιίλη. Indigo. νιφθιεξνο ν θφζκνο είλαη κηα εθδήισζε ηεο αγλήο ζπλείδεζεο. Yellow. ΋ζν πςειφηεξα πεγαίλεηε ζηελ θιίκαθα ROYGBIV. Θνπληαιίλη ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά "Θνπινπξηαζκέλν" φπσο έλα θίδη.πλεπκαηηθή ελέξγεηα.

έθην Ρζάθξα ην Ajna -θέληξν ηεο εληνιήο Πχκθσλα κε ηε ινγνηερλία ηεο γηφγθα Θνπληαιίλη ε εκπεηξία απηψλ ησλ θέληξσλ. Μεθηλάεη απφ ην Muladhara. ζειπθφ. Ρν Sushumna είλαη ην θεληξηθφ θαλάιη θαη ν αγσγφο ηεο ελέξγεηαο Θνπληαιίλη πνπ ξέεη θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο καο θαη κέρξη ηελ θνξψλα ηνπ θεθαιηνχ καο. Ζ δχλακε ηεο Θνπληαιίλη είλαη ηεξάζηηα. αληηπξνζσπεχεη ηνλ ήιην. ηνπ θεληξηθνχ θαλαιηνχ. To IDA είλαη άζπξν. ζεξκφ. Ρν μχπλεκα ηεο Θνπληαιίλη είλαη κηα πνιπδηάζηαηε κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία. αξζεληθφ. αληηπξνζσπεχεη ην θεγγάξη. ε νπνία αθππλίδεη ηελ αλψηεξε ζπλεηδεηφηεηα πνπ είλαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε κέζα ζε θάζε άλζξσπν. Απφ απηά.ξεπζηφηεηα. Ρξεηο θφκβνη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί. ΢πάξρνπλ δεθαηέζζεξα θχξηα Λαδίο. θπβεξλνχλ νιφθιεξν ην σλ. ην IDA. Muladhara -. Tri: "ηξία". Ρν Pingala είλαη θφθθηλν. φρη ζην θπζηθφ ζψκα. θξχν.ζηεξεφηεηα Svadhisthana -. Ρν Sushumna παξακέλεη θιεηζηφ ζην ρακειφηεξν φξηφ ηνπ εθ' φζνλ δελ μππλά ε Θνπληαιίλη. Vishuddha --αηζεξηθφ ή δηάζηεκα. θαη IDA θαηαιήγεη ζην αξηζηεξφ ξνπζνχλη. αιιά ζην ιεπηφ ή αηζεξηθφ ζψκα. Απηνί νη θφκβνη δηακνξθψλνπλ έλα ζεκαληηθφ πιαίζην ζηελ ηξφπν ζθέςεο ησλ Γηφγθη θαη ηα ζηάδηα πξνο ην Γηαθσηηζκφ. θαη θαηαιήγεη ζην δεμί ξνπζνχλη. καο είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ησλ θφκβσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ζε απηά ηα θέληξα. Pingala θαη Sushumna ζεσξνχληαη ηα ζεκαληηθφηεξα. ην IDA θαη ην Pingala ελαιιάζζνληαη ζε θάζε Ρζάθξα έσο φηνπ θηάζνπλ ζην Ajna Ρζάθξα φπνπ θαη ζπλαληηνχληαη θαη πάιη κε ην Sushumna . Ρν IDA είλαη ην αξηζηεξφ θαλάιη.θφθαιν ) ζηε βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Ρν θίδη(θνπληαιίλη) θάζεηαη εκπνδίδνληαο ηελ είζνδν ηνπ Sushumna. Ζ Θνπληαιίλη έρεη πεξηγξαθεί σο πγξή θσηηά θαη πγξφ θσο. Ξξέπεη λα μέξνπκε κεξηθέο έλλνηεο: Ρα Ρζάθξα είλαη ςπρηθά θέληξα πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο σο δπλαηφηεηεο ζπλείδεζεο.αεξηψδεο Anahata -– αλεκψδεο. Ναδις Eθηφο απφ ηα επηά Tζάθξα ηνπ ιεπηνχ ζψκαηνο. Ρν Muladhara είλαη ν ρψξνο ζπλάληεζεο ησλ ηξηψλ θχξησλ Λαδίο θαη είλαη γλσζηφ σο Yukta Triveni(Yukta: "ζπλδπαζκέλνο". κε ην ζηφκα ηνπ. Ρν Pingala είλαη ην δεμί θαλάιη. Απφ ην Muladara Ρζάθξα. ζπλαηζζεκαηηθφ. ππάξρεη έλα δίθηπν ησλ ιεπηψλ θαλαιηψλ γλσζηψλ σο Λαδίο. Manipura -. Ν θφκβνο Vishnu πνπ πεξηνξίδεη ην θέληξν ηεο θαξδηάο θαη ν θφκβν Rudra πνπ πεξηνξίδεη ην θέληξν κεηαμχ ησλ θξπδηψλ. Veni: "ξεχκαηα"). Θάζε έλα απφ ηα θχξηα Ρζάθξα αληηζηνηρεί ζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ν γλσζηφο θφζκνο ζπληίζεηαη. Ρν μχπλεκα ηεο Θνπληαιίλη θαιχπηεη νιφθιεξν ην θπζηθφ. δηαλνεηηθφ θαη πλεπκαηηθφ θάζκα. Ν θφκβνο Brahma πνπ πεξηνξίδεη ην θέληξν ζηε βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Ρα Ρζάθξα δελ είλαη πξαγκαηηθά πιηθά θαη πξφθεηηαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά φπσο ηνπνζεηνχληαη. Μεθηλάεη απφ ην Muladhara. Απνζήθεο ησλ ςπρηθψλ ελεξγεηψλ.

δεηήκαηα ή καζήκαηα πνπ δελ επηιχζεθαλ ή νινθιεξψζεθαλ σο εκπεηξίεο. ζε πξνεγνχκελε δσή θαη ζα μαλαθαλεξσζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δσήο γηα λα καο δνζεί κηα επθαηξία λα ηα επηιχζνπκε. Γηαλνεηηθφ ζψκα ---> απηφ ειέγρεη ην γελεηηθφ δηαλνεηηθφ ζρεδηάγξακκά καο θαη θαζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαλνεηηθήο καο ελέξγεηαο πξνο ηελ ινγηθή. Κέζα ζε απηφ ελεξγνπνηνχληαη κεραληζκνί κε δηάθνξεο κνξθέο απηφ πνπ μππλά ηε κλήκε ζαο γηα ην πνηνο είζαη . .ιπ. Φπζηθφ ζψκα ---> γελεηηθή δηακφξθσζε. γξακκηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε. πεξηιακβάλεη ηηο θαξκηθέο πιεγέο.ην ζρεδηάγξακκα. θαζνξίδεη εάλ ζα είκαζηε εζσζηξεθείο ή εμσζηξεθείο.H Θνπληαιίλη ελεξγνπνηεί ην DNA Ρν DNA πεξηέρεη ηηο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο – φπσο θαη έλα πξφγξακκα ελφο ππνινγηζηή . Ρν DNA θπβεξλά ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ πηπρψλ ηεο δσήο καο. φηη θάηη ζεκαληηθφ είλαη έηνηκν λα αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν. δηαδηθαζία γήξαλζεο. Ζ θαξκηθή δηακφξθσζε αλαθέξεηαη ζηελ θαξκηθή πξνυπφζεζε ηνπ ηη έρνπκε “θνπβαιήζεη” ζε απηήλ ηελ δσή.γηαηί είζαη εδψ -θαη ην κπέξδεκα πνπ αηζζάλεζαη ζηελ ςπρή ζνπ. ε δσή ζνπ “ηξέρεη” θαη εμειίζζεηαη. Τπρή ---> θαξκηθή δηακφξθσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ γελεηηθνχ ζρεδηαγξάκκαηνο ηεο ςπρήο. Ππλαηζζεκαηηθφ ζψκα ---> δεκηνπξγεί θαη ειέγρεη ην γελεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ πξνθίι καο. Η Αγηνυξβέληα είλαη κηα νιηζηηθή επηζηήκε πνυ εκπινυηίδεη θαη αλαδωνγνλεί ην πλευκαηηθό ζνυ ηαμίδη . βάζε ηνπ νπνίνπ. κεηαβνιηζκφο θ. Ππγθεθξηκέλα. ην θπζηθφ ζψκα καο.

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπληνληζκνχ. . ή ε Θεία ελέξγεηα. κηα ηαπσληθή ιέμε ζεκαίλεη ζπκπαληηθή δσηηθή-δχλακε. Απηφο ν ηξφπνο πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα θαη λα ηελ δηνρεηεχζνπκε κέζσ ησλ ρεξηψλ καο κε πξφζεζε. είλαη κηα κέζνδνο θπζηθήο ζεξαπείαο. ηα δηάθνξα ελεξγεηαθά θέληξα (Ρζάθξα) θαη ηα ελεξγεηαθά θαλάιηα αλνίγνπλ/εληζρχνληαη. Κπνξείο λα έρεηο πξφζβαζε ζην Οέηθη κέζσ "ηνπ ζπληνληζκνχ".Ρέικι Ρν Οέηθη.

γηα λα δηακνξθψζσ κηα λέα ζεξαπεπηηθή κνξθή γηα ηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο. φια ηα ηζάθξα / ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα δηαθσηίδνληαη θαη θαζάξηζκα πξαγκαηνπνηείηαη. . Αγηνπξβέδα Οέηθη 2 Ν ζπληνληζκφο Αγηνπξβέληα Οέηθη 1 εληζρχεηαη. Θαη' απηφ ηνλ ηξφπν. ηνπ αέξα. ηα Panchamahabootas (ζαο εμνπζηνδνηεί ζηηο κεηαθπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο γεο. ην κπαιφ θαη ην πλεχκα ζνπ. Αγηνπξβέδα Οέηθη 1 Ν πξψηνο ζπληνληζκφο αλνίγεη ηα ζεξαπεπηηθά θαλάιηα γηα λα επηηξαπεί ν ζπληνληζκφο κε ηελ ελέξγεηα ηνπ Οέηθη. ηνπο πιαλήηεο. ηεο θσηηάο.Θαζψο ε θιφγα ηεο Θνπληαιίλη αλάςεη ζην Αγηνπξβέληα Οέηθη 2. ηνπ λεξνχ. Θαηά ηε δηάξθεηα δηαινγηζκνχ θαζνδεγήζεθα απφ πλεχκα γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο κεηαθπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο Αγηνπβεξδηθήο Ηαηξηθήο. ΋ιν ηα θχξηα Ρζάθξα (εθηφο απφ ην Ρζάθξα ηεο Βάζεο-Οίδαο) θαη ηα Ρζάθξα ησλ Σεξηψλ αλνίγνπλ. θαη ηνπ δηαζηήκαηνο-θελνχ )θηι. Ζ Θνπληαιίλη Πάθηη Ρφηε ζα μππλήζεη θαη ζα απμεζεί πξνο ηα επάλσ ζην Sushumna. ην θχξην ελεξγεηαθφ θαλάιη αλνίγεη ήπηα θαη ζίγνπξα. Απηφ ην ζχζηεκα αθππλίδεη ηελ Θνπληαιίλη θαη ζε ζπληνλίδεη ζηηο δσηηθήο ζεκαζίαο ελεξγεηαθέο ζπρλφηεηεο ηεο Αγηνπξβεδηθήο ηαηξηθήο. Απηφ δεκηνπξγείηαη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζπνπδαίαο Αγηνπξβέδα θαη ηνπ Οέηθη. απφ ην Ρζάθξα ηνπ Πηέκκαηνο σο ην Ρζάθξα ηεο ξίδαο. Panchamahabootas θ. Νη άγγεινη ηεο Αγηνπξβέδα(φπσο ν Θχξηνο Ληραλβαληάξη)βνεζνχλ ζηελ δηάγλσζε ηεο αζζελείαο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ θαηάιιειεο ζπρλφηεηαο ελέξγεηα ζηνλ αζζελή. Απηφ ην ζχζηεκα ελδπλακψλεη ην ζψκα. αιιά επγελέο. Πην μχπλεκα ηεο Θνπληαιίλη. ηα ρξψκαηα. ελεξγνπνηψληαο ηα επηά Ρζάθξα.ιπ. ζηα Mantras. φια ηα θχξηα θαη ηα δεπηεξεχνληα Ρζάθξα θαη ελεξγεηαθά θαλάιηα ζα θαζαξηζηνχλ θαη ζα αλνίμνπλ. Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξφ θαη απνηειεζκαηηθφ. αλάβνληαο ηελ “θιφγα” Θνπληαιίλη. Απηφ ην είδνο δελ πεξηνξίδεηαη λα είλαη κνλάρα έλα ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ πλεπκαηηθή εμέιημε. θαζαξίδεηαη θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ αθχπληζε ηεο Θνπληαιίλη πνπ ζα βηψζεηο ζην επίπεδν Αγηνπξβέληα Οέηθη 2.Αγιοσρβέδα Ρέικι Απηφ είλαη έλα ζχζηεκα δεκηνπξγεκέλν απφ εκέλα (Mohan Chute). Ρν θχξην ελεξγεηαθφ θαλάιη (Sushumna).

Δζχ μέξεηο δηαηζζεηηθά πφηε είζαη ηειεησκέλνο . Μπορείηε επίζης να ζηηήζεηε από ηοσς οδηγούς ζας για να ζηείλεηε να θεραπεία ζηο ίδιο πρόζωπο για οριζμένο τρονικό διάζηημα.ηνπ αέξα. κπινθαξίζκαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε δσή καο. . Απηνί νη δεζκνί έρνπλ κεξηθέο θνξέο κηα επηξξνή ζηελ παξνχζα γέλλεζε. Απηφο ν ζπληνληζκφο ζαο ελδπλακψλεη κε ηελ δσηηθήο ζεκαζίαο ελέξγεηα ηεο Αγηνπξβεδηθήο ηαηξηθήο.θαιχπηνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνλ παξαιήπηε θαη εζέλα κε ην "Άζπξν Φσο ηεο Ξξνζηαζίαο. Panchamahabootas (ζαο εμνπζηνδνηεί γηα ηελ ρξήζε ησλ κεηαθπζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο γεο. ρξψκαηα. Θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ν αζζελήο ζα ιακβάλεη πάληα ηε ζσζηή ζεξαπεία πνπ ρξεηάδεηαη. “Ξάξε” ηα ρέξηα ζνπ φηαλ ζεσξείο φηη έρεηο ηειεηψζεη. πες για παράδειγμα. Απιψο μεπιχλεηε νπνηαδήπνηε μέλα ή θακέλα θάξκα ή samskaras απφ ην ζχζηεκά ζαο. Ρψξα θξάηεζε ηα ρέξηα ηνπ/ηεο θαη δψζε ηελ ελέξγεηα ζε απηφλ/απηή. ηνπο κεζεκβξηλνχο θαη ηα ηζάθξα. ΢πάξρνπλ θαξκηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Γεο φηη ην θσο ζαο θαιχπηεη θαη δηακνξθψλεη έλα θνπθνχιη γχξσ απφ εζέλα θαη ηνλ αζζελή ζνπ. ζην Αγηνπξβέληα Οέηθη. Mantras. (5) Αθήζηε ηελ ελέξγεηα λα ξέεη. πιαλήηεο.Αγηνπξβέδα Οέηθη 3 Πξνϋπόζεζε: Κνυληαιίλη Ρέηθη Μάζηεξ ή ζυληνληζκό 2νυ βαζκνύ ζε Αγηνυξβέληα Ρέηθη Ζ θιφγα Θνπληαιίλη αλάβεη ζην επίπεδν Αγηνπξβέληα Οέηθη 2. ηνπ λεξνχ. Ληψζε φηη ζπλδέεηαη κε εζέλα. Γεκίδεηο κε ππέξηαην ζεξαπεπηηθφ θσο. ζηνλ πειάηεο ζαο. πεξηνρψλ. ηνπ δηαζηήκαηνο/ρψξνπ) θηι." (3) Εήηα ηελ ελέξγεηα. ηις επόμενες 5 ημέρες να θρονηίζοσν ηον πελάηη ζας. Γεο φηη ε ελέξγεηα πεξλά κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ/ηεο θαη ηνλ/ηελ γεκίδεη ηνλ κε ην ζεξαπεπηηθφ θσο θαη θαζαξίδεη φια ηα θαλάιηα. Δίλαη κηα θαιή ηδέα λα θάλεηο κηα απηνζεξαπεία θάζε εκέξα. (4) Νη άγγεινη ηεο Αγηνπξβέληα βνεζνχλ ζηελ δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη θαηεπζχλνπλ ηελ θαηάιιειε ζπρλφηεηα ελέξγεηα ζηνλ αζζελή. ηεο Φσηηάο . Νη άγγεινη ηεο Αγηνπξβέδα (φπσο ν Θχξηνο Ληραλβαληάξη) βνεζνχλ ζηελ δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ θαηάιιειεο ζπρλφηεηαο ελέξγεηα ζηνλ αζζελή. Ππγρξφλσο ππάξρνπλ αξλεηηθέο γελεηηθά θιεξνλνκηέο θαη αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ επίζεο λα ζεξαπεπζνχλ απφ ην Αγηνπξβέληα Οέηθη. Θα ξεχζεη έσο φηνπ απνθαζίζεηο λα ην ζηακαηήζεηο. Κπνξεί λα δείηε ή/θαη λα αηζζαλζείηε ηελ ελέξγεηα λα ξέεη απφ ηα ρέξηα θαη ην ζψκα ζαο. είηε ην αηζζάλεζαη είηε φρη. Απηή είλαη ε ίδηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηνζεξαπεία. Κέζνδνο Θεξαπείαο (1) Λα είζαη επγλψκσλ ζην δεκηνπξγφ. (2) Εεηήζηε απφ ηνπο πλεπκαηηθνχο νδεγνχο λα ζαο πεξηβάινπλ .

Θα εληζρχζεη θαη ζα ελδπλακψζεη ηελ Αγηνπξβέδα ελέξγεηά ζαο. Σξεζηκνπνίεζε ηελ αλαπλνή ζνπ γηα λα εξεκήζεηο. Νη παξαηζζήζεηο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ δηαζηήκαηνο κπνξνχλ εχθνια λα μεπεξαζηνχλ. Απιψο ραιάξσζε θαη άζε ηα πξάγκαηα λα ζπκβνχλ. Ππγθεθξηκέλν Mudra --> θξαηά ηηο άθξεο ησλ δάρηπισλ-δεηθηψλ θαη ησλ κέζσλ δαθηχισλ ζαο κε ηνπο αληίρεηξεο." Δπηβεβαίσζε ζηνλ εαπηφ ζνπ: "Γερφκαζηε ην Άζπξν Φσο ηεο Ξξνζηαζίαο.Ρερληθή Θεξαπείαο εμ απνζηάζεσο Ρελ ίδηα δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηο γηα λα θάλεηο θαη εμ επαθήο ζεξαπεία. ΢πάξρεη ε ίδηα δηαδηθαζία αιιά αληί ηνπ πξαγκαηηθνχ πξνζψπνπ. Γηαινγηζκφο Αγηνπβέξδα Οέηθη Ππλδέεζαη κε ηε ζεία πεγή. Νδεγίεο γηα ηνλ δηαινγηζκφ : Θάζηζε ή μάπισζε κε ηα κάηηα θιεηζηά. νξακαηίζνπ ηνλ/ηελ λα θάζεηαη κπξνζηά ζνπ. . Κέζνδνο Ππληνληζκνχ (1) Σξεζηκνπνίεζε ηελ αλαπλνή ζνπ γηα λα εξεκήζεηο. Φαληάζνπ /νξακαηίζνπ φηη πεξηβάιιεζαη απφ δσηηθή δχλακε. λα αθνχο ηε δηαίζζεζή ζνπ. Εήηα απφ ηνπο πλεπκαηηθνχο νδεγνχο ζνπ γηα λα ζθξαγίζνπλ ην κέξνο κε ηηο Φσηεηλέο θαη ζεηηθέο δνλήζεηο φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ν ζπληνληζκφο θαη δήηα λα θαιχςνπλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ παξαιήπηε θαη ηνλ εαπηφ ζνπ κε ην "Άζπξν Φσο ηεο Ξξνζηαζίαο. Απηφο ν δηαινγηζκφο βνεζά ζηελ δηαδηθαζία ηνπ απηνθαζαξηζκνχ.ηελ εκέξα(xx/xx/xxxx)θαη ψξα (xx:xx). Ληψζε ηελ ππέξηαηε επίδξαζή ηνπ επάλσ ζνπ. Πθέςνπ "δηαινγηζκφο Αγηνπξβέδα Οέηθη"." (2) Ρψξα επηθαιέζνπ ην Αγηνπξβέδα Οέηθη. Γήισζε ηελ πξφζεζή ζνπ φπσο: "Δγψ (φλνκα ηνπ ζεξαπεπηή) ζθνπεχσ λα ζηείισ ηελ ελέξγεηα Αγηνπξβέληα Οέηθη ζηνλ/ζηε (φλνκα πειάηε) πνπ δεη ζην/ζηελ(ηνπνζεζία).

Ππληνληζκφο Αληηθεηκέλσλ Ρα αληηθείκελα φπσο ηα θξχζηαιια.(3) Ξεο λνεξά ή δπλαηά: (πξνο ηνλ αλψηεξν εαπηφ ζνπ )"Εεηάσ ν/ε (φλνκα) λα ζπληνληζηεί ηελ ψξα(xx:xx) ηεο εκέξαο (xx/xx/xxxx)ζηε δηθή ηνπ/ηεο δψλε ψξαο ηνπ/ηεο γηα λα ιάβεη ηνλ ζπληνληζκφ Αγηνπξβέδα Οέηθη επίπεδν (x). Άθεζε ηελ ελέξγεηα λα ξεχζεη κέρξηο φηνπ απνδπλακσζεί. Απηφ πεξηγξάθεη ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ζθέςεσλ. Απνηνμίλσζε Νη πξνεγκέλεο κειέηεο ηεο Φπζηθήο ιέλε φηη ε ζηεξεή χιε δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά. θαηά πνιχ φπσο νη ζχγρξνλεο έξεπλεο ηεο Φπζηθήο έξρνληαη ηψξα λα θαηαλνήζνπλ φηη ην ζχκπαλ απνηειείηαη απφ ελέξγεηα πνπ ππφθεηηαη (ή επεξεάδεηαη απφ) ζηε ζθέςε. ελέξγεηα λα ρχλεηαη θαη ηνλ/ηελ δηαθσηίδεη θαη θαζαξίδεη φια ηα θαλάιηα. ηα δαρηπιίδηα θ. Φαληαζηείηε απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηνπ/ηεο. Απηφ ην θαηλφκελν θαιείηαη κεηαθπζηθή αηηηνινγία. έρνπλ κηα ρακειφηεξε δνλεηηθή ζπρλφηεηα απφ ηα θχκαηα ηεο ζθέςεο ή ηηο απνζήθεο ελέξγεηαο πνπ δεκηνπξγνχκε φηαλ ζθεθηφκαζηε ηελ αγάπε θαη ηηο ζεηηθέο ζθέςεηο. Δίλαη εληειψο αδχλαην λα δηαηεξεζεί έλα πγηέο ζψκα ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο αξλεηηζκνχ θαη ζηελνρψξηαο. Ρν θπζηθφ ζχκπαλ απνηειείηαη απφ κηα ειινρεχνπζα κνξθή απφ θάηη. Ππλέρηζε λα ζηέιλεηο ελέξγεηα κέρξηο φηνπ απνδπλακψλεη ε ελεξγεηαθή ξνή. (5) Έπεηηα απνζπλδέζνπ κε ηνλ/ηελ απνδέθηε. ηα δέληξα. Έηζη. νη αξλεηηθνί θξαγκνί θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζρέδηα πνπ απνζεθεχνληαη ζηα θπζηθά θαη αηζεξηθά ζψκαηά καο. Γείηε φηη θαζαξίδεηαη ζπλνιηθά. Θαη εμεγεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζθέςεσλ θαη θπζηθνχ εαπηνχ καο. Πε παξφκνηα κφδα. αλ ρξεηαζηεί. "Εεηάσ απφ ηνλ δεκηνπξγφ θαη ηνλ αλψηεξν εαπηφ κνπ. δπζαξέζθεηα θαη ελνρή. Ρα αξλεηηθά ζθεπηφκελα ζρέδηα πνπ πξνθαινχλ ηηο αζζέλεηεο είλαη ζπκφο. Ν ηξφπνο γηα λα ειέγρεηο ηελ δσή ζνπ είλαη λα ειέγρεηο ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ θαη ζθέςεσλ ζνπ! . θαη ζα βξεηο ηα ζθεπηφκελα ζρέδηά ζνπ λα παίξλνπλ πξαγκαηηθέο κνξθέο. απηφ ην (αληηθείκελν)λα ζπληνληζηεί γηα λα είλαη έλα θαλάιη ηνπ Αγηνπξβέδα Οέηθη". Πθέςνπ ηηο εκπεηξίεο ζηε δσή πνπ επηζπκείο λα εθπιεξσζνχλ." (4) Ρψξα πήγαηλε ζην πξφζσπν λνεξά θαη δνλήζηε ηηο ελέξγεηέο ηνπ κε ην κπαιφ ζαο.. θξηηηθή. κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ κε ην Αγηνπξβέδα Οέηθη π.ιπ.ρ. ΋ια απνηεινχληαη απφ ελέξγεηα θαη φια έρνπλ κηα δφλεζε. (6) Έπεηηα επέζηξεςε ηειηθά ζην θπζηθφ εαπηφ ζνπ θαη κεηά γείσζε. λα δεκηνπξγνχλ ηηο εκπεηξίεο. λα είζαη πξφζπκνο-ε λα αιιάμεηο ηηο ιέμεηο θαη ηηο ζθέςεηο ζνπ θαη λα δεηο ηελ δσήο ζνπ λα αιιάδεη κπξνζηά ζηα κάηηα ζνπ. ηνπο κεζεκβξηλνχο θαη ηα ηζάθξαο ηνπ/ηεο.

2. Απηή πξάμε θαιείηαη απνηνμίλσζε. Ρνπνζέηεζε ην έλα ρέξη/παιάκε ζην πάησκα/έδαθνο. Αο έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ηελ επεκεξία ζην κπαιφ ηνπο. Αο είλαη φινη πγηείο. Γεκηνχξγεζε κηα πξφζεζε λα κεηαθεξζεί ε πεξίζζηα ελέξγεηα ζηε γε. Γηαδηθαζία: 1.. Κπνξείο κφλνο-ε λα επαλαζπληνλίδεζαη ζην Αγηνπξβέδα Οέηθη γηα λα εληζρχεηο ηνπο πξνεγνπκέλσο ιεθζέληεο ζπληνληζκνχο. Άθεζέ ηελ λα απνξξνθεζεί απφ ηε γε.. Πηάζε δηαινγηζκνχ . ίιηγγνο θηι.Κεηά ηνλ ζπληνληζκφ ν δνλεηηθφο ξπζκφο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αηζεξηθνχ ζψκαηνο απμάλεη ηφζν ψζηε ε παιηά ππθλή θαη βαζεηά ξηδσκέλε αξλεηηθή ελέξγεηα. 4. παξέκεηλε ήξεκνο. -. Sarvey Bhavantu Sukhina.Βεδηθή πξνζεπρή Σαηξεηηζκνχο κε αγάπε θαη θσο.. Sarve Bhadrani Pashyantu. αλαγθάδεηαη λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα θαη λα απειεπζεξσζεί. Κε θάζε απηφ-ζπληνληζκφ φια ηα ηζάθξα δηεπξχλνληαη θαη εληζρχνληαη. Sarvey Santu Niramaya. Δμήγεζε: Υ! Θχξηε! Αο είλαη φια ηα φληα επηπρή. 3. Κπνξείο πεξαηηέξσ λα πξνζαξκφζεηο ην Αγηνπξβέδα Οέηθη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ δηαίζζεζή ζνπ. θξαηά ηελ ζπνλδπιηθή ζνπ ζηήιε επζεία. Γείσζε Ζ γείσζε είλαη κηα δηαδηθαζία γηα λα κεηαθέξνπκε νπνηνδήπνηε πιεφλαζκα ελέξγεηαο απφ ζψκα καο ζηελ Γε κεηά απφ ηνλ δηαινγηζκφ ή ηελ ζεξαπεία. Απιά δήηα απφ ηνλ Γεκηνπξγφ. Αο κελ ππνθέξεη θαλείο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. . ραιάξσζε. Κπνξείο επαλαζπληνλίδεζαη ν-ε ίδηνο-α κηα ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. . Ρα απνηειέζκαηα ηεο πεξίζζηαο ελέξγεηαο ζην ηζάθξα ηνπ ζηέκκαηνο κπνξεί παξαδείγκαηνο ράξηλ λα εθδεισζνχλ σο πνλνθέθαινο. Έηζη ε γείσζε ζπληζηάηαη κεηά απφ κηα ζπλεδξία δηαινγηζκνχ ή ζεξαπείαο. Κa Kashchchidd Dukhabhag Bhavet.