You are on page 1of 40

B CNG THNG

TRNG CAO NG K THUT CAO THNG


KHOA IN-IN LNH
B MN IN CNG NGHIP

BI BO CO MN CUNG CP IN:

THIT K MNG NG LC
BNG ECODIAL

GVHD:

Th.s L Phong Ph

NHM 8:

Trn Duy Khng


Trn Minh c
Nguyn Mnh Tun
Nguyn Khc Phang

T.p H Ch Minh, Thng 12 Nm 2012

Mc Lc

1. KHI QUT:...........................................................................................4
2. GII THIU V PHN MM ECODIAL:.......................................................4
2.1. MT S TIU CHUN K THUT CA ECODIAL:............................................................4
2.2. CC C IM CHUNG V NGUYN TC TNH TON CA ECODIAL:....................................4
2.3. MT S HN CH CA ECODIAL:...............................................................................5
3. CC THNG S U VO THNG GP KHI LM VIC VI ECODIAL:........5
3.1. NGUN

CUNG CP:................................................................................................. 5

3.1.1. My bin p (Transformer).....................................................................5


3.1.2. My pht (Generator).............................................................................5
3.1.3. Ngun bt k (Source)............................................................................5
3.2. CC

THANH CI:..................................................................................................... 5

3.2.1. Cc thanh ci c phn tnh ton:............................................................5


3.2.2. Cc thanh ci khng c phn tnh ton:.................................................6
3.3. VT

DN: THNG GI L CC BUSWAY V CP...........................................................6

3.3.1. Cp (cable).............................................................................................6
3.3.2. H s cc thanh ci (Busbar trunking systems)......................................6
3.4. TI (LOAD)........................................................................................................... 6

3.4.1. Mch ti bt k:......................................................................................6


3.4.2. Mch ti ng c (Motors).....................................................................7
3.4.3. Mch ti chiu sng (Lighting)...............................................................7
3.5
3.6
3.7
3.8

MY BIN P H P.................................................................................................. 7
THIT B BO V..................................................................................................... 7
CNG TC CHUYN MCH.........................................................................................7
NG DN N CC D N PHA TRN:....................................................................7

4. CC TH VIN PHN T TRONG ECODIAL:.............................................9


4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

TH
TH
TH
TH
TH
TH

VIN NGUN:..................................................................................................9
VIN THANH CI:........................................................................................... 10
VIN MCH L RA:......................................................................................... 10
VIN TI:..................................................................................................... 11
VIN MY BIN P:......................................................................................... 12
VIN CC PHN T KHC:................................................................................12

5. TRNH T THAO TC TNH TON VI ECODIAL.......................................13


5.1. KHI NG PHN MM ......................................................................................... 13
5.2. CHUN B S N TUYN ................................................................................15

5.2.1. Hiu chnh s ..................................................................................18


5.2.2.1. Phn xng 3................................................................................................... 20
5.2.2.2. ng c............................................................................................................ 20
5.2.2.3. Chiu sng ...................................................................................................... 21

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 2

5.2.2.4 Phn xng 2.................................................................................................... 22


5.2.2.5. Phn xng 1................................................................................................... 23

5.3. XC NH CNG SUT NGUN CN THIT .................................................................24


5.4. TNH TON MNG IN TNG BC.........................................................................25

5.4.2. Tnh ton tng bc theo cc rng buc (ch Calculate)................27


5.5. PHI

HP C TUYN BO V CA

CB,

MY CT........................................................27

5.5.1. Kim tra thit b ng ct ca ngun vi nhnh s phn xng 1 ..27


5.5.2. Kim tra thit b ng ct ca ngun vi nhnh s chiu sng.......28
5.6. HIN

TH KT QU TNH TON V IN.........................................................................30

6. TNH TON THIT K MT MNG IN THEO CH TNG BC..........31

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 3

1. Khi qut:
Trong nhng nm gn y cng vi s pht trin nhanh chng ca my vi tnh, ko
theo s bng n v lnh vc phn mm my vi tnh, nhiu phn mm ng dng tr thnh
cng c c lc gip con ngi thit k v gii quyt nhanh chng cc bi ton trong k
thut.
thit k h thng cung cp in cho mt x nghip, nh my, ... ngi thit k
phi gii quyt mt khi lng ln cc bi ton v kinh t - k thut kh phc tp v mt
nhiu thi gian. Trong chuyn ngnh cung cp in, vic tnh ton thit k cho li in
h p l cng vic khng th thiu c vi cc sinh vin, k s. C nhiu chng trnh
gip cho vic thit k h thng in.

2. Gii thiu v phn mm ecodial:


Ecodial l mt trong cc chng trnh chuyn dng EDA cho vic thit k, lp
t mng in pha h p. N cung cp cho ngi thit k y cc loi ngun,
th vin linh kin, cc kt qu th tnh ton ... v mt giao din trc quan vi
y cc chc nng cho vic lp t h p.
Mt im cn lu : Ecodial l mt chng trnh cho cc kt qu tng thch
vi tiu chun quc t IEC nu p dng vo tiu chun Vit Nam cn c s hiu
chnh.

2.1. Mt s tiu chun k thut ca Ecodial:


Mc in p: in p ngun t 220V n 690V .
Tn s t 50Hz n 60Hz.
Cc s h thng ni t IT, TN, TT, TNC, TNS.
Ngun c s dng l 4 ngun chnh v 4 ngun d phng.
Tnh ton v la chn theo tiu chun NFC15100, UTE-C15500, IEC9472, CENELEC R064-003.
Tit din cho php ti a ca dy dn 95 120 150 185 240 300
400 500 630 (mm).
Sai s khi la chn tit din t 0 n 5%.

2.2. Cc c im chung v nguyn tc tnh ton ca Ecodial:


Ecodial a ra 2 ch tnh ton ph thuc vo nhu cu ngi thit k:
Tnh ton s b ( ch Pre-sizing) tnh ton nhanh thng s ca mng
in. ch ny, Ecodial s ly cc thng s mc nh c sn trong phn
mm.
Tnh ton tng bc ( ch Calculate), ch tnh ton ny Ecodial s
tnh ton cc thng s ca mng tng bc theo cc c tnh hay ca rng
buc do ngi thit k nhp vo.
Nguyn tc:
Vi Ecodial cho php thit lp cc c tnh mng ti cn yu cu (loi mch, dng
in yu cu, ...).
Thit lp s n tuyn.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 4

Tnh ton ph ti.


Chn cc ch ngun v bo v mch.
La chn kch thc dy dn.
Chn my bin p v ngun d phng.
Tnh ton dng in ngn mch v st p.
Xc nh yu cu chn lc cho cc thit b bo v.
Kim tra tnh nht qun ca thng tin c nhp vo.
Trong qu trnh tnh ton, Ecodial s bo li bt k cc trc trc no gp
phi v a cc yu cu cn thc hin.
In trc tip cc tnh ton nh cc phai vn bn khc c km theo c s
n tuyn.

2.3. Mt s hn ch ca Ecodial:
Ecodial khng thc hin c tnh ton chng st cho mng h p.
Ecodial khng tnh ton vic ni t m ch a ra s ni t tnh
ton v la chn cc thit b khc.
Trong mi d n Ecodial ch cho php ti a 75 phn t ca mch.

3. Cc thng s u vo thng gp khi lm vic vi Ecodial:


thc hin vic tnh ton vi phn mm thit k cn nhp vo cc thng s
u vo cho tng phn t mch. Cc thng s u vo v cc gi tr tnh ton c
lit k nh sau:

3.1. Ngun cung cp:


3.1.1. My bin p (Transformer)
Da vo cng sut nh mc ca my bin p v cng sut ngn mch ca h
cao p chng trnh Ecodial tnh tt c cc c tnh ca ngun.

3.1.2. My pht (Generator)


Thng s u vo v ra ca my pht c gi tr tng t cc thng s u vo
ca my bin p.

3.1.3. Ngun bt k (Source)


Khi mng in cung cp cha xc nh r ngun c cung cp t nh my
in hay t my pht d phng th s mng cng c thay th mt ngun bt
k, cc thng s ngun cng c thc hin la chn cho thit k thng qua cc
tiu chun.

3.2. Cc thanh ci:


3.2.1. Cc thanh ci c phn tnh ton:
Cc thng s c gii thiu trong bng tm tt chung.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 5

3.2.2. Cc thanh ci khng c phn tnh ton:


Thanh ci khng c phn tnh ton (tr khng bng 0) cho php c 1 nhnh r
di 1 mch. Thng thng khi t mt thanh ci khng c phn tnh ton, dng
busbar trn s , nu cn th hiu chnh li mch to mt nhnh r.

3.3. Vt dn: thng gi l cc busway v cp.


3.3.1. Cp (cable)
H s nhu cu (Kuser) cho php ngi dng a nhng thng s sau vo tnh
ton tit din cp.
H s hiu chnh theo cc ng dng khc:
K = 0.9: i vi 10% cng sut d phng.
K = 1.2: i vi 80% h d s dng ng thi ca cp.
H s hiu chnh theo s cp i song song trn mt mch.

3.3.2. H s cc thanh ci (Busbar trunking systems)


Cc gi tr tnh ton cho dy dn (cp v thanh ci BTS):
Dng ngn mch cc i ti cui dy dn: Ik1max, Ik2max, Ik3max; dng ngn
mch cc i ca 1 pha, 2 pha v 3 pha.
RboN: in tr pha trung tnh.
XboN: in khng pha trung tnh.
Iscmax: Dng ngn mch cc i pha ti ca dy dn.
Iscmax: Dng ngn mch cc i pha ngun ca dy dn (xc nh kh nng
ct ca thit b bo v).
Ik1min, Ik2min: Dng ngn mch cc tiu 1 pha, 2 pha.
XbPh-Ph: Tr khng vng pha pha.
RbNe: in tr pha trung bnh.
Ifault: Dng s c gia dy pha vi dy PE.
BTS hay thanh ci dng kt ni vi ti phn b khng u.
Mi BTS u c cc thng s cho php ngi dng nhp gi tr vo theo cc
yu cu thit k.

3.4. Ti (Load)
3.4.1. Mch ti bt k:
Ch :
Theo nh s cc th cng nh hng t nhiu n vic tnh ton, bo v v
chn kch thc.
Cng sut mch v dng in tng (Ib) ph thuc nhau. V th, khi tnh ton
cho mch nn nhp 1 trong 2 gi tr ni trn th Ecodial s t ng tnh
gi tr cn li. Ngha l nu nhp cng sut cho mch, chng trnh Ecodial
s tnh ra dng in v ngc li.
S ni t: thng chuyn t TN C sang TN S, do quy nh cc ti
nh c tit din dy pha nh hn 10mm2 (Cu) hoc 16mm2 (Al) v nhng

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 6

ti di ng phi s dng s ni t TN S.

3.4.2. Mch ti ng c (Motors)


3.4.3. Mch ti chiu sng (Lighting)
3.5 My bin p h p
Cc MBA h p dng thay i s ni t, t dng ny sang dng khc
hay thay i cc in p (chng hn t 400V ca mng 3 pha thnh 220V ca
mng 3 pha).
Cc thng s cn nhp i vi my bin p h p tng t nh thng s cn
nhp i vi MBA ngun.

3.6 Thit b bo v
Bo v bng CB.
Bo v v iu khin ng c.
y l hai hnh thc bo v khc nhau nhng mc dch chung cng l bo v cho
ng c v mch in. Ni chung cc hnh thc bo v u cng chung nhng c
tnh nh sau.

3.7 Cng tc chuyn mch.


Bo v chng chm t.
S tip im ngt.
S hiu ca cng tc.

3.8 ng dn n cc d n pha trn:


Gi tr ca cc phn t c m t chung trong bng tm tt sau:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 7

M t

Ni dung

Cng sut

Gi tr nh mc ca cc phn t

S ni t

S ni t pha h p: IT, TT, TNC,TNS, pha ngun

Trung tnh kiu phn


b

C trung tinh phn b cho pha h p YES-NO

Un ph-ph (V)

in p dy nh mc ca pha h p:220-230-240-380-400-415440-500-525-600-660-690V.

in p ngn mch
(%)

in p ngn mch ca MBA tnh theo %. C th chn gi tr


chun mc nh

Psc HV (MVA)

Cng sut ngn mch ca pha cao p mc nh l 500 MVA

T ni dy

Kiu t ni dy MBA: tam giac-sao,sao-sao, zig zag

H s cng sut

H s cng sut pha th cp MBA

Tn s h thng
Thi gian ct s c
(ms)
Rpha ca mng (mW)

Tn s h thng 50-60Hz
Thi gian tc ng ca cc thit b bo v (ms)
in tr tng ng ca 1 pha tnh bng m

Xph ca mng ( m ) Tng tr tng ng ca 1 pha tnh bng m


Rpha my bin p
(mW)
Xpha my bin p
(mW)
Xd ( m )

in tr 1 pha ca MBA tnh bng m

X0( m )

in khng th t khng m

Xd ( m )

in khng mt pha tnh bng m

Ib (A)

Dng nh mc tng

I khi ng

Dng khi ng ng c

Isc (KA)

Dng ngn mch cc i qua thit b

Iscmin

Tng tr 1 pha ca MBA tnh bng m


in khng qua th t thun m

Dng ngn mch cc tiu

Chiu di (m)

Chiu di cp tnh bng m

Phng php lp t

Phng php lp t cp IEC 364-5- 523

Kim loi vt dn

Kim loi dng lm vt dn l ng nhm

Cch in

Vt liu cch in:


XLPE: cp cch in bng Polyme lien kt cheo.
PVC: cp cch in bng PolyVinylCloride
Cao su: cp cch in bng cao su

Loi cp

Loi dy: nhiu li, mt li, vt dn c bc cch in.

Nb pha user

S lng dy dn mi pha

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 8

4. Cc th vin phn t trong Ecodial:


Th vin chnh ca Ecodial c trnh by di dng s cy rt tin ch
cho ngi s dng. Th vin ny xut hin ngay khi khi ng chng trnh
chun b thit k. Ch bng mt ng tc nhp chut v di chuyn n ni mun
v, nhp chut ln na bn c th ly ra bt k sn phm no nh mong mun.
Ca s mn hnh th vin ban u xut hin cng chnh l ca s th vin ngun
nh sau:

4.1. Th vin ngun:


Th vin

M t

Chc nng
- My bin p.
- Cp hoc BTS hoc
khng c ni mch.
- CB.

- My pht.
- Cp hoc BTS hoc
khng c ni mch.
- CB.

- Ngun bt k.
- Cp hoc BTS hoc
khng c ni mch.
- CB.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 9

- My ct h th phn
on dng cho 2 loi
thanh ci khc nhau.
- C th c s dng
nh mt my ct thng
thng.

4.2. Th vin thanh ci:


Th vin

M t

Chc nng
Thanh ci c tnh ton
hoc khng tnh ton
(tng ng nhnh
r)

Lin ng c kh gia
hai thanh ci ni vo
cc ngun khc nhau.

4.3. Th vin mch l ra:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 10

4.4. Th vin ti:

4.4. Th vin ti:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 11

4.5. Th vin my bin p:

4.6. Th vin cc phn t khc:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 12

5. TRNH T THAO TC TNH TON VI ECODIAL


5.1. Khi ng phn mm
T mn hnh windown nhp i chut vo biu tng

trn desktop

hoc trnh t thc hin nh sau nu biu tng khng c trn desktop.
T desktop nhp chut chn Start > All Program > Ecodial 3 > Ecodial 3 >
ri chn biu tng

t thanh menu ca mn hnh.

Sau khi khi ng mn hnh Ecodial Overview xut hin. Cc khi trn hp
thoi ny ch dn trnh t cn thit k. Trnh t thc hin trong mn hnh ny c
th c din gii theo s khi k bn.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 13

Nhp nt Close ng hp thoi Ecodial Overview. Chng trnh c m


ra cng vi hp thoi th vin library v hp thoi cha cc c tnh chung
General Characteristics nh sau:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 14

Cc s liu trong hp thoi General Characteristics c th thay i yu cu


ca ngi thit k. Bc u tin cn xc nh c tnh chung cho mng trong hp
thoi ny.
Nu hp thoi ny khng xut hin trn mn hnh son tho m bn mun gi
ra th vo calculation > General characteristics trn thanh tiu .

5.2. Chun b s
n tuyn
Trc khi bt u chun b s n tuyn nn kim tra cc c tnh chung
n nh cho mng. Hp thoi General Characteristics (cc c tnh chung) c
hin th khi bn khi ng phn mm v bt c khi no bn to d n mi. Theo
yu cu ca bi ny, cc thng s d n yu cu phi thit t trc tip trn hp
thoi General Characteristics. Chn in p nh mc Un = 380V. Chn kiu mng
in TNS ( kiu 3 pha 4 dy, trung tnh ni t). Chn Yes mc yu cu k thut
xp tng v mc yu cu k thut chn lc. Chn tit din 30.000 mm 2 mc nh.
Chn No mc tit din dy trung tnh bng dy pha. Chn 5% mc sai s cho
php. Chn h s cng sut 0.8 v chn tiu chun IEC 974-2 mc nh sau
nhp chn OK.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 15

Trn mn hnh lm vic ca chng trnh s c cc cng c gip cho vic


thit k nh sau:

Khi mn hnh son tho thit k sn sng cn to ra mt mng in c s


n tuyn theo yu cu nh mng in sau:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 16

to c s ny phi s dng th vin mch, n c hin th t


ng di dng cng c khi khi ng chng trnh. Khi u l ca s th vin
ngun (source). Trc tin chn ngun cho d n bng cch nhp chut vo phn
t ngun gm my bin p dy dn thit b bo v.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 17

Khi bt k phn t no c chn a ra mn hnh thit k s c mu .


Mun thot khi lnh chn ch cn nhp chut bn cnh phn t .
Tng t c th chn bt c phn t ngun no nh mong mun, sau
nhp chn th vin thanh ci cho mch in vi biu tng
nh bc 2.
Sau khi chn thanh ci cho mch bc tip theo l chn ti tiu th trn biu
tng th vin ti. Nhp vo nt Display load symbols
.
hon thin l ra th hai cn chn tip th vin mch l ra nh bc 4
trn mn hnh. Ti th vin ny chn cp kt ni v thanh dn BTS. Cui cng tr
li th vin chn ti, ng c v n hon chnh s . Cc bc tin hnh
tng t nh nhau.

5.2.1. Hiu chnh s


Sau khi hon chnh vic chn cc phn t cho mng in s tin hnh hiu
Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 18

chnh s . Nu mun ko cc thanh ci Busbar di ra hoc thu ngn li theo kch


thc ca s , nhp chn thanh ci, khi hnh v xut hin mu , di chuyn
chut n thanh cng c, nhp chn biu tng
(Resize XY). Di chuyn con
tr chut n v tr u bn phi hay bn tri ca thanh ci, khi con tr chut
chuyn thnh hnh mi tn hai chiu, nhn gi chut v dch chuyn c th thu
ngng hay ko di kch thc thanh ci theo yu cu ca s . Lc ny c th
tm ngt th vin ngun cho vic thit k d dng.
Mun di chuyn mt phn t no (hoc c s ) ti v tr mi th nhp
chn phn t (hoc c s ) cho hin th mu ri gi chut ti v tr mi
bung tay chut.
Trong qu trnh thao tc nu mun xem chi tit cc phn t th dng lnh
zoom hoc biu tng
trn thanh cng c. Nhp vo nt zoom trn thanh
cng c, con tr c dng kch thc phng i. S dng con tr ny khoanh
vng mun zoom bng cch gi chut tri ko thnh mt hnh ch nht t nt.
Bung chut vng c chn s hin th ln hn.

Bc k tip cn phi nhp cc thng s ca cc phn t trong mch in v


t tn cho chng d quan st cng nh hiu chnh.
Mun nhp thng s cho phn t no th nhp p vo phn t mt hp
thoi s xut hin nh sau:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 19

5.2.2.1. Phn xng 3

Nhp tn ti (phn xng 3) vo phn Name.


Chn kiu bo v Earth Protection trong phn Decription.
Khung Q7: K hiu ca my ct Circuit- Breaker.
Khung C7: Chn k hiu dy dn dng Cable (cp).
Khung L7: L k hiu ti load.
khung c tnh Characteristics, ln lt t cc thng s theo xng yu
cu.
Nhp thng s 30 m cho chiu di cp.
Chn kiu i dy 3P+N.
Chn mng ni t kiu TNS.
Chn cng sut nh mc 70KW.
Chn h s cng sut l 0.80.
Sau khi nhp cc thng s y nhp OK lu tr thng tin chn.
Tng t nhp cc thng s cho cc phn t cn li vi s liu trong nhng
hp thoi tng ng sau:

5.2.2.2. ng c

Nhp tn (ng C) vo phn Name.


Chn kiu bo v Earth Protection trong phn Decription.
Khung K8: Thit b bo v Contactor.
Khung Q8: K hiu bo v ng c Motor protection.
Khung C8: Chn k hiu dy dn dng Cable (cp).

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 20

khung c tnh Characteristics, ln lt t cc thng s theo xng yu


cu sau.
Nhp thng s 20m cho chiu di cp.
Chn cng sut nh mc 45KW.
Chn kiu cc tnh 3P.
Chn mng ni t kiu TNS.

5.2.2.3. Chiu sng

Nhp tn ti (chiu sng ) vo phn Name.


Khung Q9: K hiu ca cu ch Fuse.
Khung D9: Chn k hiu dy dn dng Cable (cp).
Khung E9: L k hiu ti chiu sng Lighting.
Nhp thng s 25m cho chiu di cp C9.
Nhp thng s 10m cho chiu di cp D9.
Chn loi n Halogen.
Chn mc cng sut nh mc n l 75W.
Chn s bng trong mt b n bng 1.
Chn tng s bng n 50.
Chn kiu i dy 1P.
Chn mng ni t kiu TNS.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 21

5.2.2.4 Phn xng 2

Nhp tn ti (Phn Xng 2) vo phn Name.


Chn kiu bo v Earth Protection trong phn Decription.
Khung Q4: K hiu ca my ct Circuik- Breaker.
Khung C4: Chn k hiu dy dn dng Cable (cp).
Khung L4: L k hiu ti Load.
Nhp thng s 50m cho chiu di cp.
Chn kiu i dy 3P+N.
Chn mng ni t kiu TNS.
Chn cng sut nh mc 230KW.
Chn h s cng sut l 0,80.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 22

5.2.2.5. Phn xng 1

Nhp tn ti (Phn Xng 1) vo phn Name.


Chn kiu bo v Earth Protection trong phn Decription.
Khung Q3: K hiu ca my ct Circuik- Breaker.
Khung C3: Chn k hiu dy dn dng Cable (cp).
Khung L3: L k hiu ti Load.
khung c tnh Characteristics, ln lt t cc thng s theo xng yu
cu.
Nhp thng s 30m cho chiu di cp.
Chn kiu i dy 3P+N.
Chn mng ni t kiu TNS.
Chn cng sut nh mc 200KW.
Chn h s cng sut l 0,80.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 23

Ch :
i vi bi tp ny ch nhp s liu ti, ng c, n nh cc mc trn,
tit din dy cp, cng sut ngun, kch thc thanh ci, CB, s do phn mm t
tnh ton. Nu mun hiu chnh th khi phn mm tnh xong s hiu chnh sau.

5.3. Xc nh cng sut ngun cn thit


xc nh nhanh cng sut ngun cn thit chy Power sum calculation.
Chn Power sum trong menu calculation.
Hoc chn Launch Power sum c biu tng
trn
thanh cng c. Mt thng bo xut hin trn mn hnh. Nhp
chn Yes, hp thoi Power sum xut hin. Hp thoi ny hin
th cc gi tr c tnh chung ca mch nh:
in p ngun (380V).
S ngun 1.
Cng sut tnh ton ca ngun.
Cng sut ngun c th chn.
H s ng thi Ks.
Dng in ti ca nhnh ang hin th.
Cc c tnh ti ca nhnh ang hin th nh: dng in, cng sut, h s
cng sut, h s ng thi, s cc tnh.
Gi tr Ku v Ks ca cc phn t trong mch c mc nh l 1.00. Thay
i cc tr s ny nu mun hoc c th gi nguyn gi tr mc nh.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 24

Bn cnh hin th vng Network l s dng cy m t mch in. Phn t


no c chn s c t sng, ti ca cc phn t ny xut hin trong vng Load
of Current Equipment.
Sau khi chn cc thng s cho phn t BTS nhp chn THANH CI trong
Network thay i thng s. Cui cng chn li cng sut cho mch trong vng
Normal. Cng sut tnh ton ca mch gn 500 KVA trong khi phn mm chn
ngun 800 KVA. Nhp chut vo vng ny mt danh sch ngun c th chn c
a ra. Nhp chn cng sut ngun mc 630 KVA. Chn OK phn mm tnh
ton li cc gi tr v cng sut ngun cho ton mch. Lc ny cng sut ngun s
hiu c chn gi tr 630 KVA.

5.4. Tnh ton mng in tng bc


Ecodial s cho php tnh ton mng in theo hai ch .

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 25

Ch Pre- sizing: c tnh rt nhanh ch kch thc ca mng.


Ch Calculate: Tnh ton theo tng bc theo cc c tnh hay nhng
rng buc cho.

5.4.1. Tnh ton theo kch thc c tnh (Pre- sizing)


Sau khi nhp cc s liu theo s yu cu, nhp chn mc Calculation >
Pre- sizing t thanh menu.

Hp thoi Calculation xut hin nh sau:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 26

Nh vy c bn mng in c tnh ton hon chnh sau khi phn mm


chy tnh ton kt thc.
i vi nhng mng in t phn t th nn tnh theo cch ny c lng
mt cch nhanh nht. phng php tnh ton tng bc nn p dng cho nhng
mch c nhiu ti v mng nhiu phn t phc tp.

5.4.2. Tnh ton tng bc theo cc rng buc (ch Calculate)


Trong ni dung phn ny khng gii thiu phng php tnh ton ny v y
l mt v d n gin, ch yu gii thiu cch lm quen vi phn mm. Tham
kho mc ny trong phn V.

5.5. Phi hp c tuyn bo v ca CB, my ct


kim tra tnh chn lc tc ng gia cc CB bo v cn so snh cc
ng cong c tuyn thi gian tc ng theo dng in qua CB. T c s la
chn thit b bo v mt cch chnh xc cho cc mch d n ca mnh.
Trong bi ny, mun kim tra li cc thit b bo v
hay CB, my ct chn nh vy c tha mn vi yu
cu ca mng thit k hay cha bng cch ln lt xt
cc ng c tuyn gia CB ca nhnh s ngun v
CB ca nhnh s cn kim tra.

5.5.1. Kim tra thit b ng ct ca ngun vi


nhnh s phn xng 1
Xt ng c tuyn gia CB ca ngun v CB
ca nhnh s phn xng 1. Nhp chut vo nhnh
s phn xng 1, nhnh s c chn hin mu
. Cn zoom ln s c th thy c dng nh
mc ca ti (Ib).
Di chuyn con tr n thanh menu nhp chn Tool
> Curve comparison. Hay nhn phm F6, hoc nhp

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 27

vo biu tng Launch curve comparison trn thanh cng c.

Hp thoi so snh ng cong c tuyn Curve comparison xut hin vi


ng mu l c tuyn ca CB bo v nhnh phn xng 1. ng mu xanh
l c tuyn CB ngun.

Trn cc danh mc Long timer, Short timer v Instantaneous, cho php


nhp chn vo cc nt (-) v (+) hiu chnh cc v tr thng s thi gian v dng
in tc thi, a dng ng cong c tuyn v tr s ti u cho my ct hay CB
nhm m bo tnh chn lc.
Theo tnh ton nhnh s phn xng 1, dng in tng ca s : Ib =
379.85A. Do s hiu chnh dng ct Ir = 380 A, thi gian ct tr = 120s (mc
nh khng hiu chnh c khi gi tr hin th trong b m) i vi CB hay my
ct c dng nh mc In = 400A.

5.5.2. Kim tra thit b ng ct ca ngun vi nhnh s


chiu sng
Tin hnh cc bc tng t kim tra bo v cho n. Do
n s dng in 1 pha c bo v bng cu ch nn c ng
c tuyn nh m t vi dng nh mc qua cu ch l 20A, trong
khi dng qua n l 16.30A. Nu khng mun loi cu ch vi c
tuyn ny th nhp chn phm Add a curve chn nhanh mt loi
cu ch thay th.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 28

Khi
mt
danh
sch
c
lit k ra cc
loi cu ch,
CB.
Chn
mc Fuse v
tm
loi
tng ng
20A. Lc
trn
hp
thoi s c
thm ng
cong
mi
nhp vo. Da vo s liu ca ng cong ny c th thay th cu ch trn s
c c tuyn nh mong mun.

Di y l m hnh trc v sau khi thay th cu ch.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 29

kim tra cc CB bo v khc cng tin hnh cc bc tng t.

5.6. Hin th kt qu tnh ton v in


Sau khi tnh ton, hiu chnh li ton b mng in ca s , xem tt c
cc kt qu ca mng in thit k, nhp chn biu tng Display calculation
results trn thanh cng c hoc nhp chn Calculation > Results t menu ca
chng trnh.

Mn hnh kt qu tnh ton Calculation results xut hin. Trn mn hnh ny


s hin th cc s liu v kt qu theo ng vi yu cu thit t cho s .
Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 30

Bng kt qu tnh ton ny cho bit cc thng s ca thit b cn chn la, ng


thi da vo bng kt qu tnh ton c th nhn thy cc im sai cn phi hiu
chnh li cho ph hp.
pha tri ca hp thoi hin th cy th mc ca s h thng. Nu cn
xem kt qu ca nhnh s no, ch cn nhp p chut vo nhnh th mc
v kt qu ca nhnh s s hin th.
Bng kt qu hin th di y l ca nhnh th mc ngun (trm bin p).

Mun in kt qu tnh ton ca nhnh s no, nhp chn nhnh s


trn cy th mc ri nhn nt Print trn mn hnh kt qu tnh ton, chng trnh
s t ng in ra.
Hy lu li s d n, nhp vo biu tng Save the active document trn
thanh cng c chun, vo menu file chn save hoc nhn t hp phm Ctrl + S.
Mt hp thoi m ra yu cu nhp tn d n. Chng trnh s lu mc nh vo
a C, c th chn nhiu a khc nhau. Khi nhp xong tn d n nhp OK, d
n s c lu vo nhiu a khc nhau. Khi nhp xong tn d n nhp OK, d
n s c lu li vi ui *.hil*.

6. TNH TON THIT K MT MNG IN THEO CH


TNG BC
Tnh ton thit k cho mng in nh hnh v:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 31

thit lp c s nh hnh v cn s dng cc th vin phn t


c gii thiu trong phn l thuyt v trong mc IV. Kt hp vi vic thm vo
mt ngun d phng v hai phn t lin lc d n nh hnh v. Trong phn ny ch
gii thiu cch tnh ton theo ch tng bc.
i vi cch tnh ton theo tng bc ny khng nht thit phi nhp ngay
cc thng s cho tng ph ti. Trc ht ch nn nhp tn cc ph ti trc d
tnh ton v theo di.
T s mch nn chn Calculation > Calculation.. F5 trn thanh menu
hoc nhp chn biu tng Execute step-by-step Calculation trn thanh cng c.
Cng c th dng phm tt F5.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 32

Mt giao din tnh ton xut hin nh m t.

Trong vng giao din dng cy m t xut hin nhng c hiu mu . Mi


c tng trng cho mt nhnh ph ti. Khi nhp chn nhnh ph ti no th nhnh
s c t sng ng thi cc c tnh ph ti ca nhnh cng c m t
bn tri s dng cy. Quan st giao din trn nhn thy nhnh TRM B/A ang
c chn v tt c cc ph ti u cha c tnh ton cho nn cc c hiu c
mu . Pha tri cy m t l vng cho php nhp trc tip cc thng s ph ti.
Vi mt s mch mi cc thng s ny bt buc phi nhp vo trc khi tnh
ton. Pha bn phi ca s cy c cc nt c tnh sau:
Calculate: Khi nhnh ph ti no c chn v nhn nt ny th phn mm
s t ng tnh ton cc thng s cn thit cho nhnh .
Calculate all: Nu nt ny c chn th phn mm t ng tnh ton ton
mng in t ngun tr xung. Phng thc tnh ton ging nh ch
pre- sizing. Nu cc thng s ca ph ti trong mch cha nhp ht m
nhn nt ny th phn mm s tnh ton n phn nhp thng s v yu
cu nhp cc thng s tip theo cho ph ti.
Previous circuit: Nt ny cho php quay li tnh ton nhnh s pha trn
nhnh ang chn.
Next circuit: Nt ny cho php tnh ton mch tip theo phn nhnh s
ang chn.
Exit: Thot khi ch tnh ton.
Cc gi tr tnh ton c ca mch s c hin th trong vng Summary.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 33

kim tra tnh kh thi ca phn mm nhn chn Calculate all sau khi
nhp thng s cho mt vi phn t d n pha trn (cc thng s c th nhp
hoc rt ra t mc IV). V cc thng s ca mch cha nhp ht nn mt giao din
xut hin nn mt giao din xut hin v thng bo nh sau:

Thng bo yu cu nhp cc thng s cho cp, l phn ni gia s mch


pha trn vi pha di. Nu nhp nt close th cc phn t pha trn ( nhp
thng s) c tnh v cc c hiu mu xanh. Nhnh s cp c chn nhp
thng s vi c hiu mu . Khi cn nhp cc thng s cn thit nh chiu di
cp 5m, cng sut mch 100KW.
Sau khi nhp thng s cho cp nhn Calculate all tip phn mm s dng li
mch chiu sng yu cu nhp thng s nh sau:
Chiu di cp: 12m.
Chiu di on BTS: 5m.
Cng sut n: 100W.
S bng trong mt n: 1 bng.
Tng s n: 50.
Cc thng s cn li phn mm t tnh ton cho mch.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 34

Sau khi nhp thng s cho chiu sng nhn Calculate phn mm tnh
ton cho ph ti ny.
Nu trong qu trnh tnh ton phn mm t yu cu bt ch t ng th
phi tt du chn trong phn Manual (tnh ton bng tay).
Khi phn mm hon tt tnh ton mch chiu sng phi nhn chn Next
Circuit nhp thng s cho ti.
Chiu di cp: 15m.
Cng sut ti: 50KW.
Chn Yes trong phn bo v ni t.
Cc thng s cn li phn mm t tnh ton.
Thc hin cc bc tng t nhp tip thng s cho ng c.
Chn Yes trong phn bo v ni t.
Nhp chiu di cp: 8m.
Nhp cng sut ng c: 30KW.
Cc thng s cn li phn mm t tnh ton.
Sau khi nhp y thng s cho ng c nhp chn Calculate phn mm s
cho ra kt qu tnh ton nh sau:

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 35

Cc thng s tnh ton v in tr, in khng, dng ngn mch cc i. Tn


hao in p trn mch, mc qu ti cho php. c hin th trong vng
Trace.
Vng Summary cho bit cc thng s v loi CB ca mch, tit din dy pha,
tit din dy trung tnh, dy PE
Ch :
Gi tr Overload trong vng Trace mun ni ln kh nng chu qu ti cho
php ch khng phi mch qu ti. Ga tr ny s mt i khi ta s dng ch tnh
ton Manual. Ngoi ra cng c th thay i tit din dy pha trong phn cp tr
v dng User. Di y l giao din ca ng c c thay i tit din dy
dn. Trong giao din nhn thy: Cng c Manual c bt ti v tr con tr
chut. Tit din dy cp c tng ln mt cp. Mch tr v dng user nh m t.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 36

Khi tnh ton xong cn kim tra li cc thng s nh: Dng ngn mch cc
i, dng nh mc, tn tht in p, tit din cp.. cc thng s c th kim tra
trc tip trn s khi c zoom ln. Nu gi tr no khng tha mn cn thay
i cc thng s lin quan. Trong bi tp ny nhn thy tn tht in p trn nhnh
Chiu sng l ln nht (3.11%). Tuy nhin phn tn hao ch yu trn on cp
(C13) l 2.33%. V vy c th tng tit din on cp ny ln gim tn hao.
Ngoi ra phn chiu sng khng cn on BTS (D13) m thay th bng cp cng
c th gim phn no tn hao tng ti v tr con tr.

thc hin vic thay i thng s c th nhp p vo phn t trn s


Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 37

hoc ang trong ch tnh ton cng c th thay i theo hnh sau.

Chn nhnh s chiu sng trong cy m t cho cc thng s c trnh


bn phi trong phn Items ng thi c hiu cng bo mu . Tin hnh nhp li
tit in dy cp ti v tr con tr chut. Chn CAP thay th cho BTS trong phn
Items c t sng. Kt thc bng nt nhn Calculate cc thng s s c tnh
ton li nh hnh v.

Trn s cc thng s chiu sng mi thay i. Tn hao in p ti hai

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 38

on CAP v BTS cng thay i cho nn tn hao tng gim t 3.13% xung cn
1.8% ti v tr con tr chut.
kim tra cc thng s cho phn t khc cng thc hin tng t.
Trong ni dung bi ny cn kim tra xem gi tr ngun d phng m phn
mm tnh ton chn l bao nhiu? Cng sut ngun thay i ra sao khi mch
thay i. Mun kim tra cc thng s ngun chng ta thc hin nh bi tp 1 chn
Calculation > power sum t thanh trng thi hoc nhp chn biu tng Launch
power sum trn thanh cng c, sau chn YES khi phn mm hi c tip tc
khng?

Giao din power sum xut hin nh hnh m t. S ngun chnh l 1 dung
lng 1002.14 KVA phn mm chn gi tr ln hn gn nht l 1250 KVA. S
ngun d phng 1 dung lng tnh ton 116.5 KVA phn mm chn gi tr ngun
200 KVA.Nu khng mun thay i nhn OK thot ra. Trong trng hp ny
th chn 160KVA ri tnh ton li kim tra xem cc gi tr c nm trong phm
vi cho php khng?
Sau khi tnh ton li v kim tra cc thng s nhn thy cc gi tr khng thay
i ng k. Nh vy c th chn cc gi tr ngun nh trnh by.
kim tra c tuyn phi hp bo v ca cc CB chng ta cng thc hin
nh bi tp 1. Tuy nhin trong ni dung bi ny khng phi ch n thun kim tra
c tuyn cc cp. Trong s mng in ban u khng c s lin h vt l gia
hai nhm (khng c dy ni). Nh vy phi kim tra tnh kh dng ca phn mm
xem c s lin kt gia hai nhm ny hay khng? Mun vy chn bt k ph ti
no ca nhm hai ri kim tra c tuyn. Mi ph ti nhm hai ch c duy nht 1
CB bo v ngay trc ph ti. Nu kim tra c 3 ng c tuyn th kt qu
chnh xc.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 39

Trn y l ng c tuyn CB ca ti c mu ti v tr con tr chut.


Nh vy mc d khng c s lin h vt l nhng khi chn thit b bo v vn
m bo c c tnh ca cc thit b ghp tng.
Vi cch lp s dng ny c th xy dng c m hnh nhiu hn 75
phn t nh kh nng phn mm cho php bng cch to lin lc gia hai d n
khng thng qua ni dy.
Tm li:
Vi s tr gip ca cc phn mm chuyn dng trong thit k tnh ton mng
in s tit kim c nhiu thi gian v cng sc cho ngi thit k. Ngoi ra
nu kt hp vi cc phn mm khc nh: thit k chiu sng Luxicon hay thit k
mng Visio s thun li hn cho vic thit k mng ng lc vi bt k m hnh
no.

Thit K Mng ng Lc Bng ECODIAL

Trang 40