You are on page 1of 6

!

"#
$%& ()*%+,, -&,.+*/ 01(2&.31&4 5(1 !"# 67&&, 897319, :94 0+;&,+*&4

$%& 917+2,& +*71(.32&4 4&,5 < 4%+&,. 5,3= < 2(1&. )+1& 4&>+ < 937(>97+2 .()*%+,, )&,.+*/ ;1(2&.31&4 9*. 9,,
;(4+7+(*4 /94 < 4%+&,. 937(>97+2 .()*%+,, )&,.+*/ ;1(2&.31&4 5(1 !"# 47&&, *97319, /94 ;+;&,+*&4 ?
!"#

@@@A>> B0C 6;&2 DE !"# :F G


$H"@@I@ EJAD !"#

O
!"#

HDK LL#>> LIJM09


@N !"#

!LL# P @#IK@>>
@N"AHL @

N O
O

O
@
"
"

6+

M*

8+

Q1

M(

#I#D

#INL

@IJ#

#I##N

#I#@J

#I@L

#I#NL

#I@H

$+

8S

Q3

B,

Q&T

02>

#I#JA

#I#@D

#I#D"

#INK

#I#JD

#I###D

#IKD"

#I@L"

!##ID
M09

!$
M09

"
"

!##ID %!$

DK# X LD#

"DH#
LJ# X LJD

"NN
KL X J@

## H#
#IA@ X #IAA

DK# X DLD

UR@#

< N#V
& WR

JD(

@A#( % N #

#NK#
N#@

"@N#
NNAY

JD(

! !"#

@
@I@

)"#
# #I##H"
EC8QZE8
JH

J6/

>(C$

CBR-8 Q 2B5 5//-

!"##$%#"& ( ) *%+ *,- #./-/


!0,/11

:; 4 ./ *%+
*,58 #38/+ 4 < !-,/11

23 4 5/6*%+ *,57 #6-$8 4 9.


!5,/11

*%+
=

>

+?

;@

>A

2?

;B

>D

!"
;(E

!#
;(E

"
$

4 5/F
% 9C

& )

/,-5

/,-0

/,=.

/,/-0

/,//87

/,/55

/,//8

/,5.

/,/5

0/

57

:; 4 ./

/,--

/,6

-,7

/,/5/

/,//8

/,/=-

/,/6

/,//.

/,/==

/,5=

.00

68

5.

7/

23 4 5/6

/,/0

/,57

/,86

/,//0

/,//0.

/,/55

/,6

/,//8

/,/5=

/,5/

=8

0=-

5.

--/

-,5
&> 4 0//

&> 4 0// ) "2 4 5=(


93 4 =/
(*% 4 5///

<G0.6,- 4 80 H
" I -/,=-11 J6/ "K2L

>M"2 !"##$%#"& ( ) *%+ *,- #./-/


( (

-.F /F

-5,.

-//F

-=/F

0,-
<

0
-//F 5//11


-//F 5//11
5 - 5
- -//F
0,5

5,07

11

N1 O 1?@

( )

0,/

6 P -//

5- P =/

-/ P -.

0,=

23 4 5/6

23 4 5/6

11
*
?@Q O 1?@
N1 O 1?@
C!

!5,/
5// P 5./
-8 P 5/
8/ P -5/
5/ P =/

!5,/
5// P 5/
-8 P 5/
8/ P -//
- P 5

11
5/ P =/
5/ P =/

#(

#$!

!"!
#$$! %&

"56 #$16

(!) *+ , #-) %& #! .

7
8 #

#-/ 0 123 ( . #$11


4("511 "56
8

11

1 0 123

:1 0 123

$#
###

#"5

("!

#"5

("8

#$
4;

#"5

!(
58

#"$


11

16

-"$

8"$

!$"$

-"$

8"5

!$"$

("!

-"$

8"$

!$"$

#"$

8";

("$

8"$

!$"$

$"5

8";

-"$

8"$

5$"$

#;"5

8"

!"$

8"5

-$"$

#("5

-";

"$

("$

-$"$

$#

#"$

8"5

"$

#$"5

8$"$

###
#$

#"$

8"5

"$

#$"5

8$"$

$"5

8"4

#"$

#$"5

8$"$

4;
!(

#;"$

8"4

#"$

##"$

8$"$

#;"$

8"$

$"$

##"5

8$"$

58
-

#("$

8"$

#;"$

##"5

4$$"$

#("$

-"5

#("$

#"$

4$$"$

#"$

!"5
,

( LM$$! .
;5

*=>##$! . ;; ?@AB23C DE
=2F@A23@ G3B H@AGI@B JG:2A2I2@6

($ < (5

"

. $N ;

!# O=G

-$

-!

-5!

-5!

-88

--5

-84

-85

4 #11 ! #"511
#

# #11 # 4 #"511
#

. $N 8"511 P #$11 P 5511


Q

(8

##$

;5

;8"4

#$#

(8

#$

#$

#$

8-

#$$

;4

($

8$

8!

##

#$

;-

#$;

#$$

##!

#4!

##-

;$

8-

(-

-(

8$

8$

K8$ . $N#$ P #$ P 55 % R9!($Q8"5 P #$ P 55 % R9!-$Q

5#

5&*

^.8H

!"#

!"$
!
! %
&( ) #**+ "

# $ ! *,
$
!"-
./0 % $***
!
"
#
#"1
$

8>(#Z P J>$ $**#

!
"#
!34
$

#
5&*

"
!11*
$
% $*6 # 78
$**9 % $*6
#$% #1*9

%
"11* 2 #*"-#
$ # ,*34
-*34$*34

#" ./0 % $***


$" ! !
#::!
-" /.; ##*, % :: 0<(=34+ >? .3@<(34< A4= B<(AC<= DAE3(3C3<F
," GH **, % :!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#,

!" ^MA_>EM< 9 OO<F4< . LP / J>4 % (34<AI ^>4C34Q>QF DAC3+Q<

\AA+< L>=<(#:ZZ#### % #&


1" O<A3CI< 9P P
P #:Z#,
&" P P
#::1$Z#
Z" ^M>[ ^ O0<3 P / L>=<( >? ^>4C34Q>QF \AA+< L<EMA43EF
?>I DAC3+Q< DA3(QI< ;4C<I4AC3>4A( 9P >? DIAECQI<#::#!*
:" O<A3CI< 9P / ^>4C34Q>QF \AA+< L<EMA43EF L>=<( ?>I /EC3V<
DIAECQI< 9P >? K4+34<<I34+ LAC<I3A(F A4= H<EM4>(>+W #:Z!
#*&Z- % Z:

#" D>IFC J KLAIFM 7 9.>>N O .P L<CA( DAC3+Q<RS?>I= T43U


V<IF3CW .I<FF#:&,

#*" P P
#::,
##" O<A3CI< 9P / ^>QIF< >4 \AA+< L<EMA43EF J<[ >IN
]@I34+<I % 8<I(A+#::$

$" XAFM34 YP 9P /@@(P L<EMP #:Z*,&-$,


-" O<A3CI< 9P X>[ C> TF< \AA+< L<EMA43EF ]L;BH&#:Z,
," O<A3CI< 9 ^MA_>EM< 9 OP 9P L<EMA43EF /@@(3EAC3>4 #:&Z
$-

!$

#:1-

:#! $***1$

X70

()


() ()

PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY


200118(2)
1

(4)
1.PSW-2000
2. . 1995
3.API 1104-99 Welding of pipeline and Related Facilities
4.BT004-1995.

(10)
1. .... X70 2001
.,,.
X70,,.

2. X7016Mn 2005
X7016Mn16MnX70
X7016Mn16MnX70
pH

16MnX7020mVX70X70X70
16MnX70
0.45m/s80X70
X7016MnX70
X7016MnX700.5mA/cm2
X7016MnX70

3. X70 -2002,28(1)
X70,.
,.

4. ....YAN Maocheng.WENG Yongji.WANG Jianqiu.KE Wei


X70 -2007,21(4)
.NaOH,(
).,pH,X70
.,.pHX70.

5. ... X70 -2009,31(6)


X70,,,X70
,,.

6. .... -2004,37(8)
HCO-3,.(X70)4
NaHCO3/Na2CO3,,X70NaHCO3/Na2CO3(EIS),
X70NaHCO3/Na2CO3.:X70NaHCO3/Na2CO3,,HCO3,,,,.

7. .... (NH<,4>)<,2>SO<,4>X70 2007


..,
.X70"",.X70,
,.X700.1mol/L(NH<,4>)<,2>SO<,4>

8. X70 -2009,46(6)
X70,,.
,,.

9. ...YANG Rui-peng.WENG Yong-ji.HAN Chang-chai X7016Mn


:. -2006,18(1)
X7016Mn,pH.,2
,0.45 m/s,,..,,
80%.X70.X70.,X70
,,;X70.

10. .... X70 2005


X70,.:
,t8/5(3s)t8/3(6s)Tmax(200300),
t100.,
.,.
,,,,.

(1)
1.. []- 2009(3)

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ylrq200102014.aspx
201064