PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBMS2103 PENGAJARAN MUZIK II MEI 2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. (a) Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 9 Julai 2013 – 17 Julai 2013. Serahan selepas 17 Julai
2013 TIDAK akan diterima.

8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Aktiviti nyanyian merupakan satu bidang penting yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik di kalangan murid-murid sekolah rendah. Berdasarkan lagu di atas, laksanakan tugasan berikut: • Huraikan lima contoh latihan teknik nyanyian fonasi yang dapat membantu murid-murid untuk menyebut senikata lagu di atas dengan sebutan yang mudah. • Terangkan dengan contoh lima cara bagaimana nyanyian solfa dengan isyarat tangan Curwen dapat diaplikasikan untuk membantu murid-murid memahami kedudukan pic lagu di atas. • Berdasarkan kaedah baris demi baris, tuliskan sepuluh urutan bagaimana anda akan memperkenalkan lagu tersebut kepada murid-murid untuk menarik minat mereka. • Cadangkan satu contoh aktiviti improvisasi dan satu contoh aktiviti soal jawab yang sesuai untuk mengajar konsep irama dan melodi kepada murid-murid berdasarkan lagu di atas. • Analisis skor lagu di atas dan terangkan bagaimana seseorang guru muzik dapat memperkenalkan tiga konsep muzik berikut iaitu tekstur, bentuk dan harmoni kepada murid-murid semasa kelas pendidikan muzik. [Jumlah: 40 markah]

________________________________________________________________________
MUKA SURAT TAMAT

Panduan Tugasan (Kandungan dan Pemarkahan)
Item Tertinggal Lemah Menepati Sebahagian Piawai Menepati Piawai Melebihi Piawai

Kriteria
Huraikan lima contoh latihan teknik fonasi yang dapat membantu murid-murid untuk menyebut senikata lagu di atas dengan sebutan yang mudah

Markah/ Wajaran 1.5

0 Tidak dapat menghuraikan lima contoh teknik fonasi yang dapat membantu muridmurid untuk menyebut senikata lagu di atas dengan sebutan yang mudah

1
Dapat menghuraikan dengan kurang memuaskan tiga contoh latihan teknik fonasi yang dapat membantu muridmurid untuk menyebut senikata lagu di atas dengan sebutan yang mudah

2
Dapat menghuraikan pada tahap memuaskan empat contoh latihan latihan teknik fonasi yang dapat membantu murid-murid untuk menyebut senikata lagu di atas dengan sebutan yang mudah

3
Dapat menghuraikan lima contoh latihan teknik fonasi yang jelas dan sesuai digunakan untuk membantu muridmurid menyebut senikata lagu di atas dengan sebutan yang mudah

4
Dapat menghuraikan lima contoh latihan teknik fonasi yang sangat jelas dan sangat sesuai digunakan untuk membantu muridmurid menyebut senikata lagu di atas dengan sebutan yang mudah

Markah Maksimum 6

Terangkan dengan contoh lima cara bagaimana nyanyian solfa dengan isyarat tangan Curwen dapat diaplikasikan untuk membantu murid-murid memahami kedudukan pic lagu di atas

2.0

Tidak dapat menerangkan dengan contoh lima cara bagaimana nyanyian solfa dengan isyarat tangan Curwen membantu muridmurid memahami kedudukan pic lagu

Dapat menerangkan pada tahap lemah dengan contoh tiga cara bagaimana nyanyian solfa dengan isyarat tangan Curwen membantu muridmurid memahami kedudukan pic lagu

Dapat menerangkan dengan contoh secara memuaskan empat cara bagaimana nyanyian solfa dengan isyarat tangan Curwen membantu muridmurid memahami kedudukan pic lagu

Dapat menerangkan dengan contoh yang baik lima cara bagaimana nyanyian solfa dengan isyarat tangan Curwen membantu muridmurid memahami kedudukan pic lagu

Dapat menerangkan dengan contoh yang amat baik lima cara bagaimana nyanyian solfa dengan isyarat tangan Curwen membantu murid-murid memahami kedudukan pic lagu

8

Item Tertinggal

Lemah Lemah

Menepati Sebahagian Piawai Menepati Sebahagian Piawai

Menepati Piawai Menepati Piawai

Melebihi Piawai Melebihi Piawai

Kriteria Kriteria Berdasarkan kaedah baris demi baris tuliskan sepuluh urutan bagaimana anda akan memperkenalkan lagu tersebut kepada muridmurid untuk menarik minat mereka Cadangkan satu aktiviti improvisasi dan satu contoh aktiviti soal jawab yang sesuai untuk mengajar konsep irama dan melodi berdasarkan lagu di atas

Markah/ Wajaran Markah/ Wajaran 2.5

Item Tertinggal

0 Tidak dapat menuliskan sepuluh urutan kaedah baris demi baris bagaimana memperkenalkan lagu tersebut kepada muridmurid untuk menarik minat mereka Tidak dapat mencadangkan contoh aktiviti untuk mengajar kedua-dua konsep irama dan melodi berdasarkan lagu di atas

1
Menuliskan dengan tidak jelas kurang daripada lima urutan

kaedah baris demi baris bagaimana memperkenalkan lagu tersebut kepada muridmurid untuk menarik minat mereka
Mencadangkan aktiviti yang lemah bagi kedua-dua aktiviti improvisasi dan soal jawab untuk mengajar konsep irama dan melodi berdasarkan lagu di atas

2.5

2 Menuliskan dengan hampir jelas kurang daripada lapan urutan kaedah baris demi baris bagaimana memperkenalkan lagu tersebut kepada muridmurid untuk menarik minat mereka Mencadangkan aktiviti yang kurang jelas dan kurang sesuai bagi keduadua aktiviti improvisasi dan soal jawab untuk mengajar konsep irama dan melodi berdasarkan lagu di atas

3 Menuliskan dengan jelas sepuluh urutan kaedah baris demi baris bagaimana memperkenalkan lagu tersebut kepada muridmurid untuk menarik minat mereka Mencadangkan aktiviti yang jelas dan sesuai bagi
kedua-dua aktiviti improvisasi dan soal jawab untuk mengajar konsep irama dan melodi berdasarkan lagu di atas

4
Menuliskan dengan sangat jelas sepuluh urutan kaedah baris demi baris bagaimana memperkenalkan lagu tersebut kepada muridmurid untuk menarik minat mereka Mencadangkan aktiviti yang sangat jelas dan sangat sesuai bagi kedua-dua aktiviti improvisasi dan soal jawab untuk mengajar konsep irama dan melodi berdasarkan lagu di atas

Markah MaksiMarkah mum Maksim um 10

10

Kriteria Analisis skor lagu di atas dan terangkan bagaimana seseorang guru dapat memperkenalkan tiga konsep muzik berikut iaitu tekstur, bentuk dan harmoni kepada muridmurid semasa kelas pendidikan muzik

Markah/ Wajaran 1.5

Item Tertinggal

Lemah

Menepati Sebahagian Piawai

Menepati Piawai

Melebihi Piawai

0 Tidak dapat menganalisis skor dan tidak dapat menerangkan bagaimana seseorang guru muzik dapat memperkenalkan tiga konsep muzik berikut iaitu tekstur, bentuk dan harmoni kepada murid-murid semasa kelas pendidikan muzik

1 Menganalisis dan menerangkan pada tahap lemah bagaimana seseorang guru muzik dapat memperkenalkan tiga konsep muzik berikut iaitu tekstur, bentuk dan harmoni kepada muridmurid semasa kelas pendidikan muzik

2 Menganalisis dan menerangkan pada tahap memuaskan bagaimana seseorang guru muzik dapat memperkenalkan tiga konsep muzik berikut iaitu tekstur, bentuk dan harmoni kepada muridmurid semasa kelas pendidikan muzik

3 Menganalisis dan menerangkan dengan jelas bagaimana seseorang guru muzik dapat memperkenalkan tiga konsep muzik berikut iaitu tekstur, bentuk dan harmoni kepada muridmurid semasa kelas pendidikan muzik

4 Menganalisis dan menerangkan dengan sangat jelas bagaimana seseorang guru muzik dapat memperkenalkan tiga konsep muzik berikut iaitu tekstur, bentuk dan harmoni kepada murid-murid semasa kelas pendidikan muzik

Markah Maksim um 6

40 * Jumlah markah akan ditukar kepada 40 peratus. * Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan.

Lampiran II: CONTOH PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Merujuk kepada modul dan buku-buku muzik bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) semasa membuat rujukan. Membuat pencarian di internet dan buku-buku rujukan pendidikan muzik berkaitan • • • Aktiviti teknik nyanyian fonasi Aktiviti Pendekatan Kodaly Konsep-konsep muzik

2.

yang sesuai diaplikasikan untuk murid-murid sekolah semasa kelas pendidikan muzik. 3. Tuliskan semua sumber rujukan berdasarkan gaya APA. Lampiran III: CONTOH PANDUAN TUTOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. (jika perlu) Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Sila cadangkan bukubuku rujukan mengikut bidang. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan.(jika perlu) Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA. LAIN-LAIN PANDUAN MENGIKUT KEPERLUAN KURSUS DAN KREATIVITI SME

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful