UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:SCOALA GIMNAZIALA NR 1,SAT VOINESTI ANUL ŞCOLAR:2012/2013

FIŞĂ DE ASITENŢĂ
DATA:__________________ Cadrul didactic asistat:__________________________________ Specialitatea :________________________ Gradul didactic:________________________________________ Vechimea în învăţământ:________________________________

nr.

a lecţiei / activităţii didactice
Clasa:_______________ Disciplina:_________________ Subiectul lecţiei:________________________________________ Tipul lecţiei:________________________________________________ Data şi Calificativul ultimei inspecţii:___________________________

Obiectivul major al inspecţiei/asistenţei:___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Tipul Inspecţie Inspecţie Inspecţie Inspecţie Inspecţie de Interasist Inspecţi Alt tip de inspecţiei/ curentă specială tematică frontală perfecţionare în enţă e de asistenţă asistenţei cadrul comisiei revenire metodice

Observatori (nominal)

Funcţia /Calitatea
Insp.de specialitat e Director/ dir. adj. Prof. metodist Şef. comisie metodică cadru didactic Altă calitate

I.PREGĂTIREA PENTRU LECŢIE ŞI PROIECTAREA(apreciere prin calificative)
INDICATORI URMĂRIŢI FB Pregăteşte ambianţa pentru desfăşurarea unei bune activităţi prin poziţionarea eficientă a mobilierului şi a materialelor didactice Selectarea corectă a unităţilor de conţinut în conformitate cu programa Înlănţuirea sistemică a elementelor de conţinut vizate în predare Formularea corectă şi eficientă a obiectivelor Alegerea metodelor ,procedeelor şi mijloacelor adecvate tipului de strategie selectat Echilibrarea sarcinilor de lucru din cadrul activităţii Anticiparea dificultăţilor Redactarea proiectului Anticiparea schemei finale a lecţiei pe tablă Anexarea la proiect a unor fişe şi materiale ajutătoare B CALIFICATIV S NS Recomandări

II.DESFĂŞURAREA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII DIDACTICE:
DATA: CLASA: TIPUL LECŢIEI: OBIECTIVE SPECIFICE:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ETAPELE LECŢIEI
1.ORGANIZAREA LECŢIEI 2.CAPTAREA ATENŢIEI 3.VERIFICAREA ŞI ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ANTERIOARE 4.ENUNŢUL TEMEI ŞI AL OBIECTIVELOR 5. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII/CONSOLIDĂRII/EVALUĂ RII 6.FIXAREA ŞI APLICAREA CUNOŞTINŢELOR 7.EVALUAREA PERFORMANŢELOR 8.ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI-A TRANSFERULUI

TIMP

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

OBSERVAŢII

METODE ŞI PROCEDEE FRONTALE:

MIJLOACE DIDACTICE FORME:

EVALUARE

Profesorul adresează corect întrebările 4.frazele rostite de profesor sunt scurte şi clare. Profesorul apreciază cu note /calificative activitatea elevilor 16. Profesorul urmăreşte scrierea pe caiete a elevilor şi face recomandări şi corecturi unde este cazul 21.Materialele auxiliare utilizate au putut fi observate de către toţi elevii 27. Profesorul ascultă cu atenţie şi stabileşte un contact vizual permanent cu clasa 6.inconsecvenţă în aprecierea aceleiaşi situaţii.mesajul este exprimat direct . Profesorul evaluează nivelul de realizare a obiectivelor propuse (ce au învăţat elevii în activitatea respectivă) 15.cu susţinere şi motivare 13.Profesorul a schimbat locul elevilor când a făst necesar 25.Profesorul este organizat .Profesorul pregăteşte elevii pentru activitate şi le captează atenţia APREC IERE DA NU CARACTERISTICI OBSERVATE 10.INDIVIDUALE: METODE ŞI MIJLOACE: III.Gesturile profesorului au fost în concordanţă cu activităţile 24. Profesorul încurajează şi acordă sprijin APREC IERE DA NU CARACTERISTICI OBSERVATE 19. Profesorul manifestă o atitudine corespunzătoare în relaţiile cu elevii 3.iar profesorul a verificat gradul de înţelegere al acestora de către elevi 26. Profesorul evită să domine discuţiile 9. Profesorul acordă elevilor timp de gândire 5.se construiesc dialoguri utile.prezentarea conţinuturilor este întemeiată pe principiul învăţării active 12.excese de autoritate) 20.eficientă 22.implicat. Profesorul corectează cu tact răspunsurile elevilor 7. Dar în cazuri diferite . Profesorulasigură retenţia şi transferul cunoştinţelor prin noi sarcini de învăţare cu ţintă precisă pentru obiectivele deja atinse 18.APRECIERI CU PRIVIRE LA CARACTERISTICI OBSERVABILE 1.MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII: CARACTERISTICI OBSERVATE 1.FOLOSIREA TABLEI CARACTERISTICI OBSERVATE APRECIE RE D NU CARACTERISTICI OBSERVATE APRECIE RE D NU ALTE CARACTERISTICI APRECIER E DA NU .TIP DE INTERACŢIUNE: de câte ori Profesor -elev: • Predă şi ascultă frontal • Formulează întrebări • Ajută elevii să-şi găsească cuvintele • Explică permanent • Evaluează permanent • Corectează erorile cu tact Elev-elev: • Colaborează pentru rezolvarea unei sarcini • Îşi relatează experienţele personale • Povestesc o carte sau un film • Citesc cu voce tare • Participă la jocuri de simulare Elevi-profesor: • Îşi prezintă punctul de vedere • Citeşte o lucrare redactată de el • Relatează experienţe personale • Pune întrebări • Solicită ajutor sau lămuriri Elevi lucrând pe grupe: • Discută • Rezolvă munele sarcini de lucru • Organizează grupul • povestesc de câte ori 2.decizii pripite .Munca profesorului este activă.topica este firească.înregistrează mici abateri în relaţiile cu elevii (nervozitate. se clarifică şi se lămuresc conţinuturile învăţării 8. Profesorul utilizează resurse nonverbale(materiale şi mijloace de învăţământ ) care provoacă gândirea critică şi angajează activ elevii 14.util 23.Profesorul conştientizează dificultatea sarcinilor de învăţare şi stimulează pozitiv elevii APRECI ERE DA NU 2.Instrcţiunile au fost clar formulate . Profesorul diferenţiază sarcinile de lucru pe niveluri de performanţă a competenţelor 11. Profesorul motivează nota 17. Profesorul formulează şi comunică corect obiectivele 3.

S-a folosit prea puţin tabla? 2. Pe tablă sunt scrise propoziţii complete 4.abilitate .grupe mici .A 1.CALITĂŢI PERSONALE ŞI PROFESIONALE INDICATORI URMĂRIŢI FB Ţinuta generală şi vestimentară Vocea Limbaj Cunoştinţe de specialitate şi metodică Abilitatea de a antrena elevii în activitate/lecţiei Priceperea de a conduce activitatea Atitudinea faţă de cerinţele individuale Adaptarea la situaţii inedite şi neprevăzute Anticiparea unor comportamente perturbatoare şi înlăturarea lor cu pricepere Spirit de observaţie Spirit critic şi autocritic Tact pedagogic B S NS CALIFICATIV Recomandări 6. Pe tablă au fost respectate punctele –cheie ale lecţiei 6. grupă numeroasă OBSERVAŢII INTERACTIV Posibilitate de mobilitate : • Grupe/echipe • Mobilier ergonomic Activitate în perechi . ) Timp alocat : • Profesor-15 minute(30%) • Elevi -35 minute (70%) Profesor: • Moderator • Stimulator • Pozitiv • Clasificator • • Timp alocat: • Profesor-35 minute(70%) • Elevi -15 minute (30%) Relaţionare :profesor autoritar-lecţie centrată pe profesor .particularităţi individuale specifice etc.formare de echipe după diferite criterii (vârstă .S-a folosit în mod abuziv tabla ? 9.SCENARIUL ACTIVITĂŢII INDICATORI URMĂRIŢI F B Captarea atenţiei Enunţarea obiectivelor pe înţelesul elevilor Reactualizarea cunoştinţelor anterioare în vederea sistematizării Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare Conducerea şi dirijarea învăţării Obţinerea performanţelor Asigurarea feed-back-ului Evaluarea continuă şi sumativă a performanţelor Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului înlănţuirii şi B S N S CALIFICATIV Recomandări 5.STRATEGIA DE ABORDARE: NR.Folosirea tablei a fost substituită cu alte soluţii A 7.Tabla este folosită pentru: • clarificare pe loc a unor probleme? • corectare? 5. CRT 1) CLASIC Spaţiu: • Distribuţia elevilor pe posturi fixe • Mobilier fix • Activitate preponderent frontală .au fost cuvintele noi coase în evidenţă eficient? Cum ar fi putut să se facă mai bine? 8. Aranjarea este corectă şi organizată 3.Scrisul pe tablă este clar şi vizibil pentru toţi 4.

Evaluare finală/sumativă prin calificative/note Evaluare : • Finală • Alternativă • Sumativă (15%) • Celebrarea succesului (5%) 7.RECOMANDĂRI: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ IV.ACORDAREA CALIFICATIVULUI: Data:____________________ SEMNĂTURA:_________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful