You are on page 1of 39

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA CINA
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA)

TAHAP SATU

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)

MODUL TERAS ASAS

BAHASA CINA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2012

Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah,Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604
Putrajaya.

11

1.0

11

2.0

13

3.0

15

4.0

5.0

17

18

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

21
21
21 21

21
2006-2010

1996

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2500

90
60


150
120

2 3

60

85%

30

30

1.

2.

3.

4.

8.

9.
5.

6.

7.

10


1.0

1.1

1.1.1 1.1.2

1.2

1.2.1 1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4

1.4.1 1.4.2 1.4.3

1.5

1.5.1 1.5.2 1.5.3

11

1.6

1.6.1 1.6.2 1.6.3

1.7

1.7.1

1.7.5

1.7.8

1.7.2 1.7.6

1.7.3

1.8

1.7.4

1.7.7

1.7.9

1.8.1

12

2.0

2.1.1

2.1.3

2.1.5

2.1

1.2

2.1.6

2.1.2 2.1.4 2.1.7

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

13


2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.7

2.7.1

14

3.0

3.1

3.1.1 3.1.3 3.1.4

3.1.2

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4

3.4.1

15

3.5

3.5.1 3.5.2 3.5.3

3.8

3.8.1

3.8.2

16

4.0

4.1

4.1.1 4.1.2

4.2

4.3

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

17

5.0

5.1

5.1.1

5.1.3

5.1.2

5.1.4

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3

5.3.1

5.3.3

5.3.2

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

18

5.4.1

5.4.2

5.4

5.4.3

5.4.4

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

19

12

21

62

47

10

51

48

11

30

12

27

80

13

17

14

11

62

15

16

17

79

20

560

10

12

11

12

12

21

13

14

45

16

41

53

25

25

20

21

274

11

21

26

36

63

70

60

63

10

11

66

12

42

13

27

14

15

15

16

16

10

17

18

19

22

534

12

20

13

11

14

17

15

16

16

13

17

32

19

32

26

10

26

11

29

23

251

27

30

41

49

54

10

51

11

31

12

45

13

24

14

24

15

12

16

10

17

18

19

20

21

23

24

429

15

16

17

18

18

21

19

20

20

23

16

18

10

21

11

13

12

23

13

11

14

12

25

211

26

(cu)

10

(xin)

27

10

10

28

aoe

yiwuyu

babobibu papopipu

mamomemimufa fofu

dadedidutatetitu

naneninunlalelilul

gagegukakekuhahehu

jiqixijuquxu

zazezizucacecicusasesisu

zhazhezhizhuchachechichusha
sheshishureriru

11

29

guikuihuizuicuisuizhuichuishui
rui

21

: yayewawoer

: aibaipaimaidaitainailaigaikaihai
: eibeipeimeifeideineileigeikeihei
: aobaopaomaodaotaonaolaogaokao

: yinbinpinminninlinjinqinxin

: wanduantuannuanluanguankuanhuan

: oupoumoufoudoutounoulougou

: liajiaqiaxiabiepiemiedietienielie
: guakuahuazhuachuashuaduotuonuo

: yuanjuanquanxuanyunjunqunxun

: angbangpangmangfangdangtangnang
langgangkanghangrangzangcangsang
zhangchangshang

: yaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiao

: engbengpengmengfengdengtengneng
lenggengkenghengrengzengcengseng
zhengchengshengweng

qiaoxiaoyoumiudiuniuliujiuqiuxiu

: yanbianpianmiandiantiannianlianjian
qianxian

luoguokuohuoruozuocuosuozhuo
chuoshuo

: duntunlungunkunhunrunzuncun
sunzhunchunshun

jieqiexie

: enbenpenmenfennengenkenhenren

ruanzuancuansuanzhuanchuanshuan

kouhourouzoucousouzhouchoushou

: anbanpanmanfandantannanlangan

zencensenzhenchenshenwen

haoraozaocaosaozhaochaoshao

zeizheisheiwei

: nueluejuequexueyue
kanhanranzancansanzhanchanshan

zaicaisaichaishaizhai

: waiguaikuaihuaizhuaichuaishuaiduitui

30

: yingbingpingmingdingtingninglingjing
qingxing

: dongtongnonglonggongkonghongrong
zongcongsongzhongchong

: yangwangniangliangjiangqiangxiang
guangkuanghuangzhuangchuangshuang
yongjiongqiongxiong

31