You are on page 1of 20

PRIMERI ZA PRORAČUN DINAMIČKE IZDRŽLJIVOSTI OSOVINA I VRATILA

PRIMER 1
Točak krana obrće se oko nepomične osovine (sl. 26). Osovina je srednje fino brušena. Materijal Č.50 Ispitati sigurnost u sredini osovine.

Slika 26 Poznati podaci: Prečnik osovine Opterećenje Razmak držača osovine d=50 mm F=25 kN l=200 mm

Rešenje:
Momenat savijanja u sredini osovine

Otporni momenat

Gornja granica naprezanja

Amplituda naprezanja (sl. 1, slučaj 3) Dinamička izdržljivost materijala ( Tabela 3: Č.50 ) Faktor veličine (sl. 7, linija b) Faktor finoće (sl. 8, linija d ) Faktor koncentracije napona (Tabela 5) Dinamička izdržljivost

Stepen sigurnosti

Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti dovoljan je za dinamičko naprezanje sa vrlo jakim udarima.

Osovina je srednje fino brušena.50 (sl. 27).PRIMER 2 Kotur za uže napresovan je na osovinu od Č. Slika 27 Poznati podaci: Veći prečnik osovine Manji prečnik osovine Opterećenje Razmak izmeĎu ležišta Širina kotura d=80 mm d1=60 mm F=24 kN L=400 mm b=70 mm . Ispitati sigurnost u presecima I i II.

linija a) Faktor finoće (sl. 7.50 ) Faktor veličine (sl. 8.Rešenje: Presek I Moment savijanja ( Otporni momenat ) ( ) Gornja granica naprezanja Amplituda naprezanja (sl.1. linija d ) Faktor koncentracije napona (Tabela 5) Dinamička izdržljivost Stepen sigurnosti . slučaj 5) Dinamička izdržnjivost materijala ( Tabela 3: Č.

Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti dovoljan je za dinamičko naprezanje sa jakim udarima. 28) Gornja granica naprezanja . Presek II Slika 28 Moment savijanja ( ( Otporni momenat ) ) (sl.

50. linija d ) Da bi odredili moramo najpre izračunati odnose Sa ovim vrednostima nalazimo (sl. 8.50 ) Faktor veličine (sl. srednja vrednost) Faktor koncentracije napona ( Dinamička izdržljivost ) (Tabela 5) ( ) Stepen sigurnosti . za Č. 7.Amplituda naprezanja (sl. 14.1. slučaj 5) Dinamička izdržljivost materijala ( Tabela 3: Č. 9) Stepen osetljivosti materijala (sl. linija b) Faktor finoće (sl.

14.50.70 Veličine koje zavise od materijala: Dinamička izdržljivost (Tabela 3) Faktor finoće (sl. linija d ) Stepen osetljivosti materijala (sl. 8.Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti nije dovoljan je za dinamičko naprezanje sa jakim udarima. a da pri tome zadržimo prvobitni materijal Č. dakle.50 usvojimo kvalitetniji Č. dovoljan za dinamičko naprezanje sa jakim udarima. ako mesto Č. . srednja vrednost) Ponovo računate veličine: Faktor koncentracije napona ( Dinamička izdržljivost ) (Tabela 5) ( ) Stepen sigurnosti Vidimo. da čelik sa većom čvrstoćom daje i veći stepen sigurnosti prema tabeli 1.70. Pokušajmo sada da dobijemo veći stepen sigurnosti povećanjem prečnika d1 sa 60mm na 70mm. za Č. Da vidimo da li će se povećati sigurnost osovine.

Slika 29 Sa poluprečnikom krivine (sl. 9) ( Ne menja se ) ( ) Faktor veličine ima novu vrednost . 29) biće odnosi Sa ovim vrednostima nalazimo (sl.

zadržavajući raniji. veći stepen sigurnosti možemo dobiti i usvajanjem većih prečnika. prema tabeli 1.50.Dinamička izdržljivost postaje veća Moment savijanja postaje veći ( ( Otporni momenat postaje veći ) ) Amplituda naprezanja Stepen sigurnosti Prema ovome. jevtiniji materijal Č. za dinamičko naprezanje sa jakim udarima. . Stepen sigurnosti dovoljan je.

Slika 30 Poznati podaci: Veći prečnik osovine Manji prečnik osovine Opterećenje Razmak izmeĎu ležišta Širina kotura d=80 mm d1=60 mm F=24 kN L=400 mm b=70 mm Rešenje: Momenat savijanja u sredini osovine .PRIMER 3 Kotur za uže iz primera 2. Ispitati sigurnost osovine u preseku III. vezan je za osovinu kukastim klinom (slika 30).

8.50) Dinamička izdržljivost Stepen sigurnosti Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti dovoljan je za dinamičko naprezanje sa jakim udarima. 15. . linija b) Faktor finoće (sl. Č. 7.Otporni momenat Gornja granica naprezanja Amplituda naprezanja Dinamička izdržljivost materijala ( Tabela 3: Č. linija d ) Faktor koncentracije napona (sl.50 ) Faktor veličine (sl. linija a.

Materijal vratila: Č. Slika 31 . II. III i IV. Ispitati sigurnost vratila u presecima I.50 fino brušen.PRIMER 4 Vratilo sa dva zupčanika prenosi čisto naizmenično promenljiv momenat torzije Mt=650 Nm.

slučaj 5) (sl.Dimenzije vratila: d1= 70 mm d2= 60 mm d3= 50 mm (sl. 1. 1.5 Nm MfIV= 1245 Nm Otporni i polarni otporni momenti preseka vratila: W1= 34300 mm3 Wo1= 68600 mm3 W2= 21600 mm3 Wo2= 43200 mm3 3 W3= 12500 mm Wo3= 25000 mm3 Rešenje: Presek I Gornja granica naprezanja Amplituda naprezanja (sl. slučaj 5) Fiktivno naprezanje (Tabela 2) . 31) Predhodnim proračunom odreĎeni su momenti savijanja: MfI= 940 Nm MfII= 1490 Nm MfIII= 958.

15. slučaj 5) (sl.Dinamička izdržljivost materijala Faktor veličine (sl. 1. linija c ) Faktor koncentracije napona (sl. 1. slučaj 5) . 8. linija b) Dinamička izdržljivost Stepen sigurnosti Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti dovoljan je za dinamičko naprezanje sa jakim udarima. linija b) Faktor finoće (sl. 7. Presek II Gornja granica naprezanja Amplituda naprezanja (sl.

50) Faktor veličine (sl.Fiktivno naprezanje (Tabela 2) Dinamička izdržljivost materijala (Tabela 3: Č. linija b) Faktor finoće (sl. 8. 7. Presek III Gornja granica naprezanja . linija c ) Faktor koncentracije napona (Tabela 5) Dinamička izdržljivost Stepen sigurnosti Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti dovoljan je za dinamičko naprezanje sa jakim udarima.

9) Stepen osetljivosti materijala (sl. linija c ) Faktor možemo odrediti na osnovu odnosa Sa ovim vrednostima nalazimo (sl. linija b) Faktor finoće (sl. 7. 14.Amplituda naprezanja (sl. 1. za Č. 8.50) Faktor veličine (sl. slučaj 5) (sl. slučaj 5) Fiktivno naprezanje (Tabela 2) Dinamička izdržljivost materijala (Tabela 3: Č. 1.50) .

Faktor koncentracije napona ( Dinamička izdržljivost ) ( ) Stepen sigurnosti Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti nije dovoljan za dinamičko naprezanje sa jakim udarima. Pokušajmo povećati sigurnost vratila na taj način što prečnik d3 izjednačimo sa prečnikom d2. d3=d2= 60 mm Veći otporni momenti W3= 21600 mm3 Wo3= 43200 mm3 Daju manja naprezanja Fiktivno naprezanje takoĎe postaje manje Faktor veličine mašinskog elementa postaje manji (sl. 7. linija b) .

Faktor finoće ostaje nepromenjen (sl. a klin ne prolazi kroz presek III. linija c ) Faktor koncentracije napona postaje manji (Tabela 5) Jer je d3=d2= 60mm .50) Dinamička izdržljivost mačinskog elementa postaje veća Stepen sigurnosti Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti dovoljan je za dinamičko naprezanje sa vrlo jakim udarima. Dinamička izdržljivost materijala se ne menja (Tabela 3: Č. Presek IV Gornja granica naprezanja . 8.

linija b) Faktor finoće (sl. 9) Stepen osetljivosti materijala (sl. linija c ) Da bi odredili moramo najpre izračunati odnose Sa ovim vrednostima nalazimo (sl.Amplituda naprezanja (sl. 1. za Č. slučaj 5) Fiktivno naprezanje (Tabela 2) Dinamička izdržljivost materijala (Tabela 3: Č. 7. 14. 1. slučaj 5) (sl.50) .50) Faktor veličine (sl. 8.

Veći stepen sigurnosti mogli bi dobiti – kao što smo u ranijim primerima videli – povećanjem prečnika u opasnom preseku. . ili korišćenjem kvalitetnijeg materijala.Faktor koncentracije napona (Tabela 5) ( Dinamička izdržljivost ) ( ) Stepen sigurnosti Prema tabeli 1 ovaj stepen sigurnosti dovoljan je za dinamičko naprezanje sa srednjim udarima.