You are on page 1of 5

FOLCLORUL COPIILOR

(activitate opţională)

Instituţia de învăţământ: Denumirea opţionalului: Tipul: Grupa: Număr de activităţi pe săptămână: Durata: Educatoare:

Grădiniţa............... Folclorul copiilor Transcurricular Nivel II: 5-7 ani – secţia maghiară – 1 activitate / 30 minute Anul şcolar ............................. ..............................

JUSTIFICAREA DOMENIULUI Folclorul reprezintă o parte a culturii naţionale a unui popor, reflectând în modul cel mai direct profilul spiritual şi talentul artistic al unei naţiuni. În acest sens, creaţia copiilor păstrează o străveche modalitate de comunicare şi de exteriorizare artistică, cu rădăcini străvechi în viaţa colectivă care precede naşterea limbilor vorbite şi a limbajului muzical. Folclorul este o formă de manifestare a poporului în care se reflectă existenţa materială şi spirituală a acesteia în producţii şi creaţii artistice ca: poezie, muzică, dans, teatru, arte plastice-decorative etc. Tradiţiile folclorice ale copiilor pot constitui primul pas către cunoaşterea muzicii, dansului, educaţiei fizice, artei plastice şi decorative, dar şi a literaturii pentru copii. Acompaniamentul este predominant ritmic, corporal (prin bătăi din palme, picioare, sau mers ritmic pentru marcarea timpului sau a ritmului), sau instrumental (cu obiecte sonore sau instrumente de percuţie ce îmbogăţesc sonor atmosfera de joc). Folclorul copiilor aduce o însemnată contribuţie la modelarea personalităţii preşcolarilor, făcând parte din grupa activităţilor al căror scop principal constă în realizarea educaţiei estetice, în cultivarea aptitudinilor şi capacităţilor de a cunoaşte

geografie. Învăţarea transdisciplinară favorizează dezvoltarea unei viziuni globale. fără bariere între diferitele domenii de cunoaştere. jocuri muzicale şi dansuri populare. Familiarizarea copiilor cu unele aspecte ale limbajului artistic din literatura în versuri şi în proză pentru copii. al celui român. Educarea-dezvoltarea capacităţilor interpretative şi coordonare psihomotrică prin cântece. 4. folclorul copiilor trebuie considerat un model de instruire în cadrul instituţional (grădiniţa şi şcoala primară). a sensibilităţii. Oferind un model de „câmp interdisciplinar şi transdisciplinar”. în care învăţarea şi consolidarea tuturor cunoştinţelor şi deprinderilor specifice acestor vârste. a percepţiei verbale.realitatea. mai ales a celor care nu trăiesc într-un mediu folcloric. 3. de acţiune. motrice şi muzicale. dar şi al altor popoare europene. pentru educaţia copiilor. religie şi artă populară care definesc portretul spiritual al poporului maghiar. Producţiile artistice ale copiilor trebuie considerate nu numai ca o utilitate distractivă ci şi cu rol educativ – didactic. deoarece dezvoltă spiritul de cooperare. În acelaşi timp. transferul informaţiilor în contexte diverse. să adopte o atitudine civilizată şi sensibilă în relaţiile cu ceilalţi. Este necesară o selecţie riguroasă a exemplelor. să fie realizate firesc. 5. învăţând pe calea emoţiilor artistice să admire frumosul. Exersarea deprinderilor de exprimare orală corectă. păstrarea şi transmiterea practicilor şi creaţiilor folclorice autentice noilor generaţii trebuie să constituie o dominantă a activităţii pedagogilor din orice etapă a învăţământului. generând experienţe fundamentale de formare a creativităţii copiilor. pe criteriul accesibilităţii şi autenticităţii. 2. înainte de etapa şcolarităţii. . Cunoaşterea unor elemente de istorie. OBIECTIVE CADRU 1. de formare a limbajului. vizuale. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

proverbe. Să respecte intonaţia. Să-şi exerseze deprinderile de motricitate fină. 5. recitativele. 4. artă populară – meşteşuguri. jocuri muzicale. 3. pauzele. jocurile specifice şi basmele proprii şi ale altor copii din Uniunea Europeană. . 6. accentul. Să audieze texte literare din folclorul copiilor pentru a reţine ideile acestora. 8. Să cunoască şi să respecte tradiţiile culturale ale poporului din care face parte. tonul şi nuanţarea vocii în reproducerea textelor. din domeniile: • • • • • basme populare. 7. modele decorative populare. precum şi pe cele ale altor popoare europene. cântece populare mişcări sugerate de text sau de ritm. ritmul. Să identifice asemănări şi deosebiri între modul de viaţă.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. recitative. cântece şi dansuri populare. 2. ghicitori. Să folosească vorbirea dialogată şi monologată menţinând normele de adresare pe parcursul relatării. CONŢINUTURI Conţinuturile se vor alege în concordanţă cu tema săptămânii. 10. Să asocieze unor melodii. 9. zicători. utilizând semnele grafice în decorarea diferitelor obiecte. Să recite integral sau pe imagini ideatice poeziile însuşite. Să participe afectiv la sărbătorile laice şi religioase ale familiei şi comunităţii. ghicitorile şi numărătorile. zicătorile. Să reproducă independent (cu sau fără suport ilustrativ) conţinutul unor basme populare.

jocuri muzicale. (Se evaluează: concepte şi capacităţi. vor fi decorate imaginile obiectelor de artă populară etc. jocuri de mişcare. audiţii muzicale. joc didactic. povestea educatoarei. (Se vor ilustra basmele prezentate. dansurilor învăţate) . EVALUARE o Observarea sistematică a preşcolarilor – pentru a evalua performanţele lor şi comportamentele afectiv-atitudinale. memorizare. dansuri populare. lectură după imagini. desene decorative. atitudinea faţă de sarcina primită. comunicarea. convorbire.) o Evaluarea produselor activităţii.• jocuri de mişcare din folclorul copiilor. MIJLOACE DE REALIZARE • • • • • • • • • • • • observare. jocurilor.) o Portofoliul (colecţia informaţiilor şi ilustraţiilor despre diferitele teme) o Serbarea (interpretarea poeziilor. vizionare diafilme şi expoziţii.

Bertalan S.3.: Ének az óvodában 8. mesével 18.: Óvónők kézikönyve 14. Szilágyi A.: Kerekecske dombocska 10..: Mondókáskönyv 9.: Óvónők kézikönyve 12.: Találós kérdések 11. Zilahi J.4) 7.: Csodaország (1. Avram. Zilahi J. Varga F. I.3.: Óvodai nevelés: ősz.: Mondókák (1. Füzesi Zs.2) 13. : Ki játszik ilyet? 3.. Nagy Z. – szöveggyűjtemény 20. Péterfy E.: Bújj.: Mese. Ág T. tavasz. Kerekes E.: Óvodai nevelés játékkal. Bauer G. Kunos A. Füzesi Zs. Forrai K. : Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 2. Kovács A. bújj zöld ág 16.. E. M. tél.: Mai találós kérdések 17.2.: Az óvodai testnevelés mozgásrendszere és feldolgozása 6. Berta E.4) 5.2. Kocsis K. Kovács J. Sărmăşan.BIBLIOGRAFIE 1.: Induljunk hát kispajtások! (1. *** : Tavaszi szél vizet áraszt .. Gáspár J. Csörgő A. Nagy E.N.. nyár.E.. Péter A.: Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény 4.: Nyitva van az aranykapu 15.. vers az óvodában 19. Zilahi J.