You are on page 1of 15

LIN MINH HTX TNH

a ch lin h :
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

CH TCH
CQ: 02403.859.236
DD: 0982.811.414
NR:

Nguyn Quang o

Chc v :Ch tch


Email :

CQ: 02403.851.682
DD: 0913.257.589
NR: 02403.855.760

Nguyn Vn Chm

Chc v :Ph Ch tch


Email :

CQ: 02403.851.683
DD: 0913.257.960
NR: 02402.244.888

Nguyn Th Lan

Chc v :Ph Ch tch


Email :

CQ: 02403.854.544
DD: 0972.574.555
NR: 02403.851.331

Nguyn Th Thy Dung

Chc v :Trng phng HC - TC


Email :

THNH PH BC GIANG
a ch lin h : 41 Ng Gia T, thnh ph Bc Giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

THNH U
Nguyn S Nhn

Chc v :B th
Email : nhanns@bacgiang.gov.vn
Thn Vn Ph

Chc v :Ph B th Thng trc


Email :
L c Th

Chc v :Chnh Vn phng


Email : thold_tpbg@bacgiang.gov.vn
Thng trc c quan

Chc v :
Email :

CQ: 02403.854.327
DD: 0913.257.999
NR: 02403.855.385
CQ: 02403.854.908
DD: 0912.856.645
NR: 02403.501.144
CQ: 02403.855.400
DD: 0912.912.559
NR: 02403.821.337
CQ: 02403.854.524
DD:
NR:

HND - UBND
L B Chin

Chc v :Ph Ch tch HND


Email : chienlb_tpbg@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.824.727
DD: 0917.325.799
NR: 02403.853.265

CQ: 02403.852.368
DD: 0915.104.072
NR: 02403.554.479

Trn Vit Minh

Chc v :y vin Thng trc HND


Email : minhtv_tpbg@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.854.349
DD: 0913.257.269
NR: 02403.858.674

Dng Vn Thi

Chc v :Ch tch UBND


Email : thaidv_tpbg@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.854.872
DD: 0913.053.269
NR: 02403.856.810

Xun Hun

Chc v :Ph Ch tch Thng trc


Email : huandx_tpbg@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.854.694
DD: 0984.778.585
NR:

Trn Minh H

Chc v :Ph Ch tch


Email : hatm_tpbg@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.854.869
DD: 0913.258.108
NR:

Nguyn Th Hng

Chc v :Ph Ch tch


Email : huongnt_tpbg@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.859.112
DD: 0913.257.739
NR:

Ngy Phan H

Chc v :Trng Cng an


Email :
Trn Vn Thanh

CQ: 02403.541.568
DD: 0903.292.502

Chc v :Chnh Vn phng


Email : thanhtv_tpbg@bacgiang.gov.vn

HUYN HIP HO
a ch lin h : Khu 2, th trn Thng, huyn Hip Ho, tnh Bc Giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HUYN U
Mai Sn

Chc v :B th
Email : sonubbg2003@yahoo.com
Dng Quang Thanh

Chc v :Ph B th
Email : thanhdq_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Nguyn nh Hng

Chc v :Chnh Vn phng


Email : huongnd_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Thng trc c quan

Chc v :
Email :
HND - UBND

CQ: 02403.872.204
DD: 0912.435.987
NR:
CQ: 02403.872.229
DD: 01267.625.281
NR:
CQ: 02403.606.606
DD: 0912.883.628
NR:
CQ: 02403.872.203
DD:
NR:

V Vn Giang

Chc v :y vin Thng trc HND


Email : giangvv_hiephoa@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.863.154
DD: 0915.904.546
NR:
CQ: 02403.706.688
DD: 0974.971.688
NR: 02403.873.676

Nguyn Th Hoa

Chc v :Ch tch UBND


Email : hoant_hiephoa@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.872.246
DD: 01682.676.168
NR: 02403.873.089

V Ch K

Chc v :Ph Ch tch Thng trc


Email : kyvc_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vn Chnh

Chc v :Ph Ch tch


Email : chinhnv_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Nguyn Hu Chnh

Chc v :Ph Ch tch


Email : chinhnh_hiephoa@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.606.757
DD: 0913.073.170
NR: 02403.873.514
CQ: 02408.506.677
DD: 0988.160.465
NR: 02403.872.128
CQ: 02403.872.205
DD: 0913.504.891
NR:

Tng Ngc Long

Chc v :Trng Cng an


Email :
Nguyn Vn Thng

Chc v :Chnh Vn phng


Email : thangnv_hiephoa@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.506.243
DD: 0917.344.177

HUYN LC NAM
a ch lin h : Th trn i Ng, huyn Lc Nam, tnh Bc Giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HUYN U
Nguyn c ng

Chc v :B th
Email : dangnd_lucnam@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vn L

Chc v :Ph B th
Email : lynv_lucnam@bacgiang.gov.vn
Dng Cng nh

Chc v :Chnh Vn phng


Email : dinhdc_lucnam@bacgiang.gov.vn
Thng trc c quan

Chc v :
Email :
HND - UBND

CQ: 02403.884.204
DD: 0982.326999
NR: 02403.884.315
CQ: 02403.884.265
DD: 0912.830.965
NR:
CQ: 02403.685.266
DD: 0982.054027
NR:
CQ: 02403.884.203
DD:
NR:

Nguyn c ng

Chc v :Ch tch HND


Email : dangnd_lucnam@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.884.204
DD: 0982.326.999
NR: 02403.884.315
CQ: 02403.884.266
DD: 0912.719.485
NR: 02403.893.022

Trng Cng Sn

Chc v :Ph Ch tch HND


Email : sintc_lucnam@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.884.264
DD: 0986.966.252
NR: 02402.224.919

Gip Vn n

Chc v :y vin Thng trc HND


Email : ongv_lucnam@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vn Doanh

Chc v :Ch tch UBND


Email : doanhnv_lucnam@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.500.838
DD: 0913.257.741
NR:
CQ: 02403.517.547
DD: 0912.720.698
NR:

H Quc Hp

Chc v :Ph Ch tch


Email : hophq_lucnam@bacgiang.gov.vn
ng Vn Nhn

Chc v :Ph Ch tch


Email : nhandv_lucnam@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.884.269
DD: 0912.436.735
NR: 02403.684.186
CQ: 02403.685.424
DD: 0984.920.501
NR: 02403.684.252

Nguyn c Ton

Chc v :Ph Ch tch


Email : toannd_lucnam@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.884.780
DD: 0912.084.088
NR: 02403.884.557

Phm nh

Chc v :Trng Cng an


Email :

CQ: 02403.884.904
DD: 0912.837.761
NR: 02403.585.477

Lng Th Tun

Chc v :Chnh Vn phng


Email : tuanlt_lucnam@bacgiang.gov.vn

HUYN LC NGN
a ch lin h : Th trn Ch, huyn Lc Ngn, tnh Bc Giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HUYN U
Thn Vn Khnh

Chc v :B th
Email : khanhtv_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.882.204
DD: 0912.321.373
NR: 02403.882.845

Chc v :Ph B th
Email : tantq_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.592.888
DD: 0913.555.714
NR: 02403.859.627

Nguyn Phc Thng

CQ: 02403.882.204

Trn Quang Tn

Chc v :Ph B th
Email : thuongnp_lucngan@bacgiang.gov.vn

DD: 0912.831.515
NR:

Nguyn Thu Hng

CQ: 02403.882.361
DD: 0948.129.217
NR:

Chc v :Chnh Vn phng


Email : huongnt_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.882.303
DD:
NR:

Thng trc c quan

Chc v :
Email :
HND - UBND
Phi Cng Khnh

Chc v :Ph Ch tch HND


Email : khanhpc_lucngan@bacgiang.gov.vn
Thn Trng Thuyt

Chc v :y vin Thng trc HND


Email : thuyettt_lucngan@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vn Tuyn

Chc v :Ch tch UBND


Email : tuyennv_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.882.289
DD: 0988.161.499
NR: 02403.883.008
CQ: 02403.683.725
DD: 0913.257.605
NR: 02403.883.902
CQ: 02403.882.302
DD: 0913.373.566
NR: 02403.882.421
CQ: 02403.882.217
DD: 0988.144.261
NR: 02403.691.211

Lm Vn Mt

Chc v :Ph Ch tch Thng trc


Email : matlv_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.683.794
DD: 0912.562.413
NR: 02403.882.648

Trng Vn Nm

Chc v :Ph Ch tch


Email : namtv_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.882.314
DD: 0913.258.005
NR: 02403.882.648

La Vn Nam

Chc v :Ph Ch tch


Email : namlv_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.882.386
DD: 0913.090.641
NR: 02403.869.421

V Ngc Hi

Chc v :Trng Cng an


Email :
L Xun Thng

Chc v :Chnh Vn phng


Email : thanglx_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.882.203
DD: 0912.226.018
NR: 02403.583.519

HUYN SN NG
a ch lin h : Khu I, th trn An Chu, huyn Sn ng, tnh Bc Giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HUYN U
Nguyn Hng Lun

CQ: 02403.886.168

Chc v :B th
Email : luannh_sondong@bacgiang.gov.vn

DD: 0913.057.873
NR: 02403.886.405

Hong My Ca

CQ: 02403.886.134
DD: 0912.981.360
NR: 02403.886.087

Chc v :Ph B th Thng trc


Email : cahm_sondong@bacgiang.gov.vn
Vn Cm

Chc v :Chnh Vn phng


Email : camdv_sondong@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.887.262
DD: 0978.569.052
NR: 02403.886.272
CQ: 02402.216.188
DD:
NR:

Thng trc c quan

Chc v :
Email :
HND - UBND
Vi Hu Mi

Chc v :Ph Ch tch HND


Email : muivh_sondong@bacgiang.gov.vn
Hong Duy San

Chc v :y vin Thng trc HND


Email : sanhd_sondong@bacgiang.gov.vn
Trn Cng Thng

Chc v :Ch tch UBND


Email : thangtc_sondong@bacgiang.gov.vn
Nguyn Quang Ngn

Chc v :Ph Ch tch Thng trc


Email : ngannq_sondong@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vit c

Chc v :Ph Ch tch


Email : uocnv_sondong@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.886.159
DD: 0912.023.247
NR: 02403.886.274
CQ: 02403.887.088
DD: 0976.389.955
NR:
CQ: 02403.886.164
DD: 0913.257.891
NR:
CQ: 02403.886.160
DD: 0983.630.271
NR:
CQ: 02403.886.111
DD: 0912.379.525
NR: 02403.886.098
CQ: 02403.600268
DD: 0949.213.268
NR:

Phm Vn Thnh

Chc v :Ph Ch tch


Email : thinhpv@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.886.027
DD: 0912.541.375
NR: 02403.886.414

Nguyn Ch S

Chc v :Trng Cng an


Email :
Phm Th Nhung

Chc v :Chnh Vn phng


Email : nhungpt_sondong@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.886.146
DD: 0912.535.197

HUYN TN YN
a ch lin h : Th trn Cao Thng, huyn Tn Yn
in thoi: 3.57809e+006

Chc v,H v tn

in thoi

HUYN U
Mnh Tin

Chc v :B th
Email : tiendm_tanyen@bacgiang.gov.vn
Gip Ngc Giang

Chc v :Ph B th Thng trc


Email : gianggn_tanyen@bacgiang.gov.vn
Th Nguyt

Chc v :Chnh Vn phng


Email : nguyendt_tanyen@bacgiang.gov.vn
Thng trc c quan

Chc v :
Email : huyenuy_tanyen_vt@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.505.018
DD: 0972.121.288
NR: 02403.878.775
CQ: 02403.878.202
DD: 0912.130.953
NR: 02403.878.808
CQ: 02403.878.228
DD:
NR: 02403.505.228
CQ: 02403.878.203
DD:
NR:

HND - UBND
Thng trc c quan

Chc v :
Email : tanyen_vt@bacgiang.gov.vn
Nguyn Th Ton

Chc v :Ph Ch tch HND


Email : toannt_tanyen@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vn Kim

Chc v :U vin Thng trc HND


Email : kiemnv_tanyen@bacgiang.gov.vn
L nh Dng

Chc v :Ch tch UBND


Email : duongla@bacgiang.gov.vn
Dng c Tho

Chc v :Ph Ch tch Thng trc


Email : thaodd_tanyen@bacgiang.gov.vn
Dng Ng Mnh

Chc v :Ph Ch tch


Email : manhdn_tanyen@bacgiang.gov.vn
Nguyn Quang Lng

Chc v :Ph Ch tch


Email : luongnq_tanyen@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.505.009
DD:
NR:
CQ: 02403.505.017
DD: 0912.510.300
NR: 02403.678.234
CQ: 02403.505.015
DD: 0982.206.717
NR: 02403.856.364
CQ: 02403.605.168
DD: 0949.213.686
NR:
CQ: 02403.505.019
DD: 0913.544.685
NR: 02403.505.386
CQ: 02403.505.016
DD: 0912.935.372
NR: 02403.505.089
CQ: 02403.505.127
DD: 0983.583.793
NR:

Chc v :Trng Cng an


Email :

CQ: 02403.878.018
DD: 0913.596.042
NR: 02403.856.971

Trn Quang Trung

CQ: 02403.505.008

Nguyn Vn Phng

Chc v :Chnh Vn phng


Email : trungtq_tanyen@bacgiang.gov.vn

DD: 0913.073.107

HUYN VIT YN
a ch lin h : Th trn Bch ng, huyn Vit Yn, tnh Bc Giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HUYN Y
Tng Ngc Bc

Chc v :B th
Email : bactongngoc@yahoo.com.vn
Nguyn Anh Minh

Chc v :Ph B th Thng trc


Email : minhna_vietyen@bacgiang.gov.vn
Chu B Ton

Chc v :Chnh Vn phng


Email : chubatoan@yahoo.com
Vn th

Chc v :
Email : vanphonghuyenuyvy@gmail.com

CQ: 02403.874.204
DD: 0917.359.356
NR: 02403.503.356
CQ: 02403.874.270
DD: 0913.257.543
NR: 02403.503.348
CQ: 02403.574.968
DD: 0912.310.915
NR:
CQ: 02403.874.203
DD:
NR:

HND - UBND
Trn V Thng

Chc v :Ph Ch tch


Email : thongtv_vietyen@bacgiang.gov.vn
Nguyn Ngc Chc

Chc v :Ph Ch tch HND


Email : chucnn_vietyen@bacgiang.gov.vn
ng Vn Thnh

Chc v :U vin Thng trc HND


Email : thinhdv_vietyen@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vn Hnh

Chc v :Ch tch UBND


Email : hanhnv_vietyen@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vn Kim

Chc v :Ph Ch tch Thng trc


Email : kiemnv_vietyen@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.503.468
DD: 0913.596.168
NR: 02403.874.145
CQ: 02403.874.266
DD: 0912.099.705
NR: 02403.874.933
CQ: 02403.574.378
DD: 0912.809.252
NR: 02403.867.013
CQ: 02403.874.267
DD: 0912.310.744
NR: 02403.875.112
CQ: 02403.874.269
DD: 0912.215.190
NR: 02403.874.442

Chc v :Ph Ch tch


Email : hiennd_vietyen@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.574.379
DD: 0912.310.745
NR: 02403.503.490

Nguyn Mnh Hng

CQ: 02403.874.232

Nguyn c Hin

Chc v :Trng Cng an


Email : conganvietyen@gmail.com

DD: 0913.022.955
NR:

Nguyn Vn Phng

CQ: 02403.503.386
DD: 0982.172.213

Chc v :Chnh Vn phng


Email : phuongnv@bacgiang.gov.vn

HUYN YN DNG
a ch lin h : Th trn Neo, huyn Yn Dng, tnh Bc giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HUYN U
Thng trc c quan

Chc v :
Email : yendung_vt@bacgiang.gov.vn
Dng Vn Quang

Chc v :Ch tch UBND


Email : quangdv_yendung@bacgiang.gov.vn
Nguyn Xun Tin

Chc v :Chnh Vn phng


Email : tiennx_yendung@bacgiang.gov.vn
Nguyn Vit Tun

Chc v :B th
Email : tuannv_yendung@bacgiang.gov.vn
Nguyn nh Nm

Chc v :Ph B th Thng trc


Email : namnd_yendung@bacgiang.gov.vn
Dng Vn c

Chc v :Chnh Vn phng


Email : ducdv_yendung@bacgiang.gov.vn
Vn th

Chc v :
Email : huyenuy_yendung_vt@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.870.269
DD:
NR:
CQ: 02403.870.227
DD: 0912.882.355
NR: 02403.870.847
CQ: 02403.870.209
DD: 0912.315.303
NR: 02403.504.301
CQ: 02403.870.273
DD: 0912.130.595
NR: 02403.870.360
CQ: 02403.870.272
DD: 0915.025.999
NR: 02403.828.186
CQ: 02403.604.678
DD: 0949.207.574
NR: 02403.828.379
CQ: 02403.604.667
DD:
NR:

HND - UBND
H Vn B

Chc v :Ph Ch tch HND


Email : behv_yendung@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.870.253
DD: 0913.555.791
NR: 02403.871.545

Chc v :U vin Thng trc HND


Email : tantc_yendung@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.862.378
DD: 0913.323.220
NR: 02403.861.700

Dng Vn Quang

CQ: 02403.870.227

Trn Cng Tn

Chc v :Ch tch UBND


Email : quangdv_yendung@bacgiang.gov.vn

DD: 0912.882.355
NR: 02403.870.847

Trn Vn Dng

CQ: 02403.862.379
DD: 0912.130.755
NR: 02403.870.451

Chc v :Ph Ch tch Thng trc


Email : dungtv_yendung@bacgiang.gov.vn
Phan Th Tun

Chc v :Ph Ch tch


Email : tuanpt_yendung@bacgiang.gov.vn
Hong Vn c

Chc v :Ph Ch tch


Email : duchv_yendung@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.870.270
DD: 0913.326.474
NR: 02403.856.090
CQ: 02403.870.287
DD: 0912.008.467
NR: 02403.859.439
CQ: 02403.870.460
DD: 0912.156.225
NR: 02403.765.999

Tng Ngc Quyn

Chc v :Trng Cng an


Email :
Khng Minh Tng

Chc v :Chnh Vn phng


Email : tungkm_yendung@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.870.256
DD: 0913.704.268

HUYN YN TH
a ch lin h : Th trn Cu G, huyn Yn Th, tnh Bc Giang
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HUYN U
L Th Thu Hng

Chc v :B th
Email :
Trnh Tin Lu

Chc v :Ph B th
Email : luutt_yenthe@bacgiang.gov.vn
Nguyn Tin H

Chc v :Chnh Vn phng


Email : hant_yenthe@bacgiang.gov.vn
Vn th

Chc v :
Email : huyenuy_yenthe_vt@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.876.273
DD: 0945.734.999
NR:
CQ: 02403.876.273
DD: 01655.196.888
NR: 02403.877.417
CQ: 02403.876.257
DD: 0988.054.929
NR: 02403.877.350
CQ: 02403.876.261
DD:
NR:

HND - UBND
Chc v :Ph Ch tch HND
Email : thanhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.509.568
DD: 0983.832.559
NR:

on Hip Cng

CQ: 02403.509.215

Nguyn Vn Thanh

Chc v :y vin Thng trc HND


Email : cuongdh_yenthe@bacgiang.gov.vn

DD: 3.509.215
NR:

Lu Xun Vng

CQ: 02403.876.242
DD: 0912.883.797
NR:

Chc v :Ch tch UBND


Email : vuonglx_yenthe@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.876.218
DD: 0912.286.212
NR:

Nng Vn Tm

Chc v :Ph Ch tch


Email : tamnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.876.243
DD: 01686.952.979
NR:

L Tr Dng

Chc v :Ph Ch tch


Email : dunglt_yenthe@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.509.669
DD: 0912.428.454
NR:

Thch Vn Chung

Chc v :Ph Ch tch


Email : chungtv_tkbt@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.876.216
DD: 0913.257.947
NR:

V Quang Vinh

Chc v :Trng Cng an


Email :
inh Cng Hng

CQ: 02403.876.241
DD: 0986.917.169

Chc v :Chnh Vn phng


Email : hungdc_yenthe@bacgiang.gov.vn

NG Y KHI DOANH NGHIP TNH


a ch lin h :
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

LNH O
CQ: 0240.3.720.888
DD: 0917.359.898
NR: 0240.8.521.123

Nguyn Xun Vng

Chc v :B th
Email :

CQ: 0240.3.854.635
DD: 0913.257.979
NR: 0240.3.854.048

Trng Quang Nam

Chc v :Ph B th
Email :

CQ: 0240.3.720.999
DD: 0913.595.983
NR: 0240.6.548.298

Ngy Thnh Vang

Chc v :Ph B th Thng trc


Email :
VN PHNG

CQ: 0240.3.720.668
DD: 0912.865.199
NR: 0240.3.858.185

Nguyn Vn Hinh

Chc v :Chnh Vn phng


Email :
S T PHP

a ch lin h : S 67, ng Nguyn Vn C, TP. Bc Giang


in thoi: 3.854.511
Chc v,H v tn

in thoi

GIM C
CQ: 02403.856.119
DD: 0913.595.979
NR:

ng Vn Nguyn

Chc v :Gim c
Email : nguyendv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.554.796
DD: 0982.141.837
NR:

Nguyn Th Bch Tn

Chc v :Ph Gim c


Email : tanntb_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 02403.852.306
DD: 0903.290618
NR:

L nh V

Chc v :Ph Gim c


Email : vild_stp@bacgiang.gov.vn
VN PHNG

CQ: 02403.554.797
DD: 0983.074.572
NR:

L Anh Tun

Chc v :Chnh Vn phng


Email : tuanla_stp@bacgiang.gov.vn

TRNG C NG GIA T
a ch lin h :
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

HIU TRNG
CQ: 0240.3.854.679
DD: 0912.652.558
NR: 0240.3.878.747

Nguyn c Du

Chc v :Ph Hiu trng


Email :

CQ: 0240.3.521.056
DD: 0912.912.717
NR: 0240.

T Th K Thu

Chc v :Trng phng


Email :

CQ: 0240.3.520.580
DD: 0917.325.777
NR: 0240.3.852.233

Trn Linh Qun

Chc v :Hiu trng


Email :

CQ: 0240.3.520.087
DD: 0983.854.279
NR: 0240.3.852.179

L Hu Trung

Chc v :Ph Hiu trng


Email :

BU IN TNH
a ch lin h :
in thoi:

Chc v,H v tn

in thoi

GIM C
CQ: 0240.3.844.073
DD: 0913.257.263
NR: 0240.3.855.073

Trn Qu Thanh

Chc v :Gim c
Email :

CQ: 0240.3.844.929
DD: 0912.558.577
NR: 0240.3.856.082

L Th Bch Lin

Chc v :Trng phng HC - TC


Email :

CQ: 0240.3.824.737
DD: 0913.257.296
NR: 0240.3.855.072

Hong Trung B

Chc v :Ph Gim c


Email :

CNG TY TNHH MTV PHN M V HA CHT H BC


a ch lin h :
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

TNG GIM C
CQ: 0240.3.526.575
DD: 0913.555.821
NR: 0240.3.856.601

Phan Vn Tin

Chc v :Ph Tng Gim c


Email :

CQ: 0240.3.859.334
DD: 0913.344.381
NR: 0240.3.854.056

Don Hng

Chc v :Ph Tng Gim c


Email :

CQ: 0240.3.856.550
DD: 0912.470.435
NR: 0240.3.828.629

Minh Sn

Chc v :Ph Tng Gim c


Email :

CQ: 0240.3.854.538
DD: 3.850.515
NR: 0240.

Thng trc c quan

Chc v :
Email :

CQ: 0240.3.827.525
DD: 0913.257.675
NR: 0240.3.551.595

Nguyn Anh Dng

Chc v :Tng Gim c


Email :
LNH O VN PHNG

CQ: 0240.3.854.330
DD: 0912.955.767
NR: 0240.3.851.717

Phm Vn Trung

Chc v :Chnh Vn phng


Email :

CNG TY BO VIT NHN TH


a ch lin h :
in thoi:

Chc v,H v tn

in thoi

GIM C
CQ: 0240.3.850.190
DD: 0912.315.895
NR: 0240.

Hong Vn Thanh

Chc v :Trng phng HC-QT


Email :

CQ: 0240.3.855.737
DD:
NR: 0240.

Thng trc c quan

Chc v :
Email :

CQ: 0240.3.853.805
DD: 0913.257.567
NR: 0240.3.857.341

V Mnh Giang

Chc v :Gim c
Email :

CNG TY NHIT IN SN NG
a ch lin h :
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

GIM C
CQ:
DD: 0982.983.289
NR:

Nghim Xun Chin

Chc v :Ph Gim c


Email :

CQ: 0240.
DD: 0972.298.301
NR: 0240.

Ng Hng Lnh

Chc v :Ph Gim c


Email :

CQ: 0240.
DD: 0912.667.582
NR: 0240.

Ng Tr Thnh

Chc v :Gim c
Email :

VIETTEL BC GIANG
a ch lin h :
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

GIM C
Phm ng Rinh

Chc v :Gim c
Email :

CQ: 0240.6.251.111
DD: 01682.401.111
NR: 0240.

Chc v :Ph Gim c


Email :

CQ: 0240.6.255.668
DD: 0979.027.777
NR: 0240.6.334.361

Nguyn Vit Hinh

CQ: 0240.6.255.668

Nguyn c Tm

Chc v :Ph Gim c


Email :

DD: 0989.205.212
NR: 0240.6.252.205

Phm Tn Tin

CQ: 0240.6.255.168
DD: 0988.161.168
NR: 0240.

Chc v :Ph Gim c


Email :
VN PHNG

CQ: 0240.6.252.579
DD: 0988.993.579
NR: 0240.

Nguyn Quc Huy

Chc v :Trng phng


Email :

BO IN T NG CNG SN VIT NAM TI BC GIANG


a ch lin h :
in thoi:
Chc v,H v tn

in thoi

TRNG BAN
Nguyn Thi Ha

Chc v :
Email :

CQ: 0240.3.858.690
DD: 0912.335.286