Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad

bin Abdullah di Gua Hira’, Arab Saudi. Sejarah Islam menceritakan perkembangan Islam sampai sekarang. Islam muncul di Jazirah Arab pada kurun ke-7 masehi ketika Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu dari Allah s.w.t. Setelah kematian Rasullullah s.a.w. kerajaan Islam berkembang sejauh Samudra Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lama-kelamaan umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul.Namun demikian, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Turki Seljuk, Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal India, dan Kesultanan Melaka telah menjadi kerajaaan yang terkuat dan terbesar di dunia. Tempat pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu Tamadun Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada Zaman Emas Islam. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. Selepas Perang Dunia I, Kerajaan Ottoman yaitu kekaisaran Islam terakhir tumbang menyembah bumi. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang dilewati oleh jalur sutera. Kebanyakkan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sesetengahnya merupakan pengikut agama Kristian dan Yahudi. Mekah ialah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu karana di situ terdapatnya berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat Telaga Zamzam dan yang paling penting sekali Kaabah. Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan di Mekah pada Tahun Gajah (570 atau 571 masihi). Beliau merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin bdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Beliau dibesarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Baginda kemudiannya kawin dengan Siti Khadijah dan menjalani kehidupan yang selesa dan aman. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad s.a.w. berusia lebih kurang 40 tahun, beliau didatangi oleh Malaikat Jibril a.s. Sesudah beberapa waktu beliau mengajar ajaran Islam secara tertutup kepada rekan-rekan terdekatnya dan seterusnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Pada tahun 622 masehi, baginda dan pengikutnya berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut Hijrah. Peristiwa lain yang terjadi setelah hijrah adalah dimulainya kalender Hijrah . Mekah dan Madinah kemudiannya berperang. Nabi Muhammad s.a.w. memenangi banyak pertempuran walaupun ada di antaranya tentera Islam yang tewas. Lama kelamaan orang-orang Islam menjadi kuat dan berjaya membuka Kota Mekah. Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w., seluruh Jazirah Arab di bawah penguasaan orang Islam. A. Sosok Nabi Muhammad saw sebagai seorang manusia. Sudahkah kamu berprilaku seperti Rasulullah saw? Beliau terkenal sebagai orang yang jujur, pemimpin yang selalu memikirkan rakyat, dan juga seorang pemaaf. Kita harus meneladani kepribadian Rasulullah tersebut, karena prilaku yang demikian sangat berguna bagi bangsa,, Negara dan Agama. Keteladanan Rasulullah terbukti saat beliau menyebarkan agama Islam yang penuh rintangan di Mekkah. Keteladanan apakah yang bisa kamu ambil dardi pristiwa penyebaran Islam tersebut?. Menghayati perjuangan Rasulullah saw. Sangatlah penting sehingga akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau dan menjadikannya suri teladan dalam kehidupan. Agama Islam berkembang dengan banyak pengorbanan, baik disegi harta, jiwa, dan tenaga. Kita harus berterima kasih atas perjuangan Nabi Muhammad saw dan sahabat –sahabatnya serta para tabi’it tabi’in dan para ulama salihin yang dengan ikhlas berjuang demi perkembangan Islam. Marilah kita pelajari dakwah Rasulullah saw. Tersebut pada priode Mekkah dan reaksi masyarakat terhadap kedatangan Islam Nabi Muhammad saw adalah nabi yang terakhir dan pemberi cahaya keimanan bagi umat manusia. Kelahiran Nabi Muhammad saw menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekitar tahun 570 M, Arab merupakan jazirah yang tandus. Tanahnya terdiri atas bukit-bukit batu, gurun sahara dan

Abrahah dan tentaranya hancur oleh lemparan batu kerikil yang dibawa oleh burung Ababil atas perintah Allah. Setelah sampai di Syam . Muhammad memang dipersiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. Ini merupakan perjalanan jauh kali pertama bagi Muhammad dan merupakan perkenalan pertama dengan alam bebas. Dalam perjalanan pulang. Muhammad diajak ke makam ayahnya. Kesedihannya masih belum hilang. Dengan keadaan yatim piatu Muhammad melanjutkan perjalanan pulang menempuh jarak jauh hannya desertai Ummu Aiman. Bapaknya adalah putri dari Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qilab. Kesedihan Abdul Muthalib atas kematian anaknya (Abdullah) menjadi hilang dengan lahirnya cucu laki-laki. pikirannya melayang teringat pada al marhum suaminya. Abrahah adalah gubernur Ethiopia yang datang dengan berkenderaan gajah. Muhammad diajak Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Pada mulanya orang-orang kampung tidak ada yang mau menyusukan karena tahu beliau yatim dan miskin. ia pernah mendengar cerita tentang ayahnya. lahirlah bayi laki-laki dalam keadaan yakin.padang pasir yang terhampar luas. Muhammad sudah berani mengikuti pamannya(zubair) dalam lperang Fijar( Harbal Fijar) perang kesucian. Walaupun Abu Thalib sendiri punya anak. Abdul Muthalib berwasiat agar Muhammad di asuh oleh pamannya. Disebut tahun Gajah karena pada tahun itu kota Mekkah sedang deserbu tentara Abrahah dari Habsyi Yaman. Disana mereka bertemu dengan Pendeta Bukhaira dan menasehatkan Abu Thalib agar segera membawa Muhammad pulang ke Mekkah dan menjaganya baik-baik. Halimah berasal dari pegunungan mencoba membawa dan menyusui Muhammad. tetapi beliau tidak membedakan antara anak sendiri dan kemenakannya. dia seorang pedagang ke negeri Syam(Syiria). sehat dan alami. Setelah itu. pemujaan terhadap patung berhala ada di mana-mana. Dahulu Muhammad tidak menyaksikan ayahnya wafat. Abu Thalib ialah anaknya. Sudah kebiasaan orang Mekkah untuk menyusukan dan membesarkan anaknya di kampung yang yang udaranya masih segar. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat ketika beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya ( Aminah). Setelah sampai di Madinah dan bertemu dengan kerabat-kerabatnya. Pada usia 6 tahun Muhammad diajak ibunya ke Madinah sambil ziarah ke makam ayahnya dengan disertai Ummu Aiman (budak peninggalan al marhum ayahnya). sekarang ditambah kesedihan yang lebih mendalam lagi. Maksud Abrahah untuk menghancurkan Ka’bah itu sia-sia. ia di asuh oleh kakeknya. yaitu Abu Thalib. Halimah menyusukannya selama 2 tahun dan mengasuhnya selama 2 tahun sesudah itu maka genaplah 4 tahun dalam asuhannya. Melihat kenyataan ini. Jenazahnya dimakamkan di tempat ia meninggal. Sebenarnya Halimah masih ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. dengan harapan Muhammad itu akan membawa berkah. mereka singgah di Bashra( suatu kota yang disana ada biara). Peristiwa hancurnya tentara gajah itu dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Fil. Aminah memintanya untuk merawat Muhammad. Kesedihan yang dahulu belum hilang. Ia menatap sedih makam ayahnya. yaitu di Abwa’ Aminah jatuh sakit lalu meninggal dunia. Muhammad disusui oleh Suaibah Al Aslamiyah(bekas budak Abu Lahab). kesedihan Aminah bertambah dalam dan sambil memperhatikan bayi laki-lakinya. tetapi Aminah sangat Merindukan putranya. Keadaan akidahnya sesat. Abdul Muthalib membopong cucu laki-lakinya mengelilingi ka’bah yang disaksikan oleh seluruh bangsawan Quresy lalu anak tersebut diberi nama Muhammad oleh kakeknya artinya ” yang terpuji”. lalu Halimah binti Abu Duaib As Sa’diyah. Setelah sampai di Mekkah. perjudian. Perang itu terjadi antara suku Quresy dan suku Qais yang . Di tengah-tengah kesesatan akidah dan kerusakan akhlak. Sebelumnya wafat. Muhammad lahir pada hari senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 M. Iklimnya sangat panas dan hampir semua wilayahnya dikelilingi lautan keadaan sosial masyarakat rusak parah. Pada usia 14 tahun. Semua itu menandakan kerusakan perilaku kehidupan yang parah. Tidak lama kemudian sewaktu ia berusia 8 tahun. Mula-mula orang menyusui Muhammad saw ialah ibunya sendiri. ketika diajak melanjut perjalanan pulang ke Mekkah. Sepanjang hayatnya selalu diberi cobaan dengan berbagai rantai kesedihan yang tidak putus-putusnya. kakeknya wafat. Pendeta Bukhaira mengetahui dan memperhatikan keadaan Muhammad bahwa ada tanda-tanda seorang nabi dan rasul. mabuk-mabukan dan menjadikan kaum wanita sekedar pemuas nafsu sudah menjadi tradisi. Pada usia 12 tahun. Setelah itu. kini ia menyaksikan langsung kepergian ibunya untuk selamalamanya. Beberapa tahun sebelumnya. Keduanya merupakan keturunan bangsawan Quresy.

hampir terjadi pertumpahan darah antar kabilah karena masing-masing berebut untuk mengangkat atau membetulkan ke tempat semula. Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap rasul itu memang selalu rajin. baik dari pihak lelaki maupun perempuan. Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul Priode Mekkah berlangsung sejak diangkat Muhammad saw menjadi nabi dan rasul yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama yaitul Alaq ayat 1-5 kepada beliau hingga menjelang hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah. Qasim. Abu Bakar. Setelah peristiwa runtuhnya hajar aswad. Ali bin Abi Thalib d.a f. Masa ini sangat berat dirasakan karena Rasulullah banyak mendapatkan rintangan. Muhammad membantu menyediakan perlengkapan perang. Oleh karena hal tersebut beliau digelar Al Amin yang artinya orang yang dioercaya. Ummu Kalsum menikah dengan Usman bin Affan e. dan perbuatan dosa( menyembah berhala) tingglkanlah. Khadijah adalah seorang janda kaya. dan teman sejawat agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang dipilih oleh beliau untuk berdakwah adalah rumah Al Arqam bin Abil Arqam Al Makhzumy. Siti Khadijah c. Fatimah Az Zahrah menikah dengan Ali bin Thalib r. berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ternyata cara-cara pengadilan dari beliau bisa diterima dan memuaskan semua kabilah. Dan untuk ( memenuhi perintah) Tuhanmu. wafat ketika usia 2 tahun b. Muhammad menjualkan barang dagangan Khadijah. Orang yang beriman itu terbagi tiga golongan hartawan. Ruqayyah menikah dengan Usman bin Affan d. ulet dan tidak cepat putus asa. menerima wahyu kedua yaitu Surah Al Muddatstsir yang berbunyi: $pk šš r'¯»tƒ ãÏoO£ š ßJø9$# ÇÊÈ óOè% ö‘ ɑ Rr'sù ÇËÈ y7/u‘ur ÷ŽÉi9s3sù ÇÌÈ y7t/ $u‘ÏOur öÎdgsÜsù ÇÍÈ t“ô_“9$#ur öàf÷d$$sù ÇÎÈ ‘ wur `ãYôJs? çŽÏYõ3tGó¡n@ ÇÏÈ “ Îh/tÏ9ur ÷ŽÉ9ô¹$$sù ÇÐÈ Artinya: ” Hai orang berselimut. . Setelah Nabi Muhammad saw. Abdullah wafat ketika masih kecil. Semua kabilah memutuskan untuk minta pengadilan pada Muhammad. dan pakaianmu bersihkanlah. pada usia 25 tahun ia menikah dengan Khadijah yang usianya 40 tahun. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak. Selama berumah tangga dengan Khadijah Muhammad memiliki enam anak. Khadijah sangat tertarik pada perilaku dan kejujuran Muhammad. bersabarlah. Masa itu berlangsung selama +13 tahun yakni dari tahun 610 – 622M.disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan.” (Al Muddatstsir ayat 1-7) 1. Setelah surah ini turun. Da’wah secara sembunyi-sembunyi. yaitu: a. khususnya dari lingkungan masyarakat atau kaumnya. b. Para sahabat Nabi yang pertama masuk Islam adalah sebagai berikut : a. bangsawan dan budiman. Pada waktu beliau berusia 35 tahun di Mekkah terjadi banjir besar sehingga Hajar Aswad runtuh. bangunlah lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmmu agungkanlah. yaitu memunguti anak panah dan membawanya untuk dilepaskan kepada musuh. B. Zaid bin Haristah Selain dari yang tersebut diatas. mulailah Rasulullah saw. maka dengan bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang masuk yang beriman kepada seruan beliau. Zaenab menikah dengan Abal c. Pada usia menjelang dewasa. Beliau terutama berdakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau. Akhirnya. Dalam perang itu.

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. kami akan carikan untukmu atau barangkali engkau sakit. aku tidak akan berhenti berda’wah. Apabila mereka hendak mengerjakan ibadah kepada Allah.Ia tidak berkata apa-apa. Pada awal da’wah terang-terangan. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. mereka akan mendapat rintangan dan bahaya. lalu pulang dengan perasaan hampa dan kecewa. Permintaan itu dilaksanakan oleh Abu Thalib. selalu membuat kegaduhan. maka tak ada lagi alasan untuk secara sembunyi Allah turunkan surat Al Hijr ayat 94 berbunyi: Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik Sejak turunnya ayat ini. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan . kami kumpulkan harta kekakyaan untukmu. ” Ya Muhammad apa sebenarnya maksudmu menyiarkan agama baru ini. da’wah dilaksanakan nabi secara terang-terangan di depan masyarakat umum. yaitu menghasut orang Quresy supaya memusuhi Nabi Muhammad saw. demi Tuhan. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. jika engkau bermaksud mencari pengaruh. Yang di lehernya ada tali dari sabut. pembawa kayu baker. Setelah usaha mereka gagal. meminta agar melarang Nabi berda’wah. Da’wah secara terang-terangan. Cara beliau melarang sesuatu tidak sekaligus. sekali menyembah berhala. Pada waktu berikutnya Abu Lahab. Abu Thalib tidak berani lagi melarang Nabi untuk berda’wah.” Akhirnya tokoh-tokoh Quresy bermufakat untuk memilih seorang yang fasih dan lancar bicara untuk membujuk Rasulullah. orang Quresy membawa seorang pemuda tampan kepada Abu Thalib. Apabila engkau ingin kekayaan. Nabi membacakan beberapa ayat Al Qur’an. Setelah itu. ” Wahai Abu Thalib. Mereka mendatangi Abu Thalib. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. sekali menyembah Allah. Utbah bin Rabi’ah pembicara ulung menghadap Nabi dan mengatakan. kami tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa seizin engkau. Mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi lebih kurang selama 3 tahun memeluk dan mengikuti seruan nabi Muhammad saw. Apabila engkau ingin wanita cantik. 2. berhentilah. Mereka menyadari apabila dilihat oleh orang-orang kafir. biarlah kami yang mengobati dengan kami sendiri. Hati dan jiwa Utbah spontan menjadi lemah karena ayat Al Qur’an yang gaya bahasanya sangat indah.golongan bangsawan dan golongan hamba sahaya dan orang-orang desa.” Usul kaum Quresy tersebut dijawab oleh Abu Thalib. lalu Nabi menjawab. maka turunlah surat Al Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi: Artinya: <strong>Katakanlah: Hai orang-orang kafir. tetapi sedikit demi sedikit. mereka harus pergi ke satu tempat yang jauh dari kota Mekkah seperti di celah-celah bukit. andaikata diletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan ditangan kiriku. ” ya pamanku. agar tidak diketahui oleh orang kafir. ambillah ia menjadi anak saudara dan serahkan kepada kami Muhammad ungtuk kami bunuh sebab ia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kami. asalkan engkau berhenti da’wah. ( Al Lahab : 1-5). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. pada saat lain Utbah datang lagi untuk membujuk Nabi agar mau bergantian dalam peribatan.” Mulai waktu itu.” Setelah Utbah bin Rabi’ah selesai bicara lalu ia diam dan penuh harap supaya Nabi menerima tawaran itu. Dan (begitu pula) istrinya. kami akan mengangkatmu menjadi raja. yang bernama Ammarah bin Al Walid bin Mughirah. sekali-kali tidak bisa. ” Jahat benar pikiran kamu. Abu Lahab membuat gaduh suasana sehingga pada saat itu juga turun surat Al Lahab ayat 1-5 yang berbunyi: Artinya: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. mereka seraya berkata. Setelah Islam semakin kuat pengikutnya semakin banyak.

beliau selalu mendapat penghinaan. Peristiwa hijrah ini disebut hijratul ula (pindah yang pertama). agamaku ( Al Kafirun : 1-6). sedangkan nabi dan sahabat lainnya masih banyak yang tinggal di Mekkah. Untukmu agamamu. beliau menyuruh para sahabatnya dan kaum muslim untuk hijrah ke negeri Habsyi.yang aku sembah. Akan tetapi beliau disambut dengan siksaan dan lemparan batu. dan untukkulah. Ketabahan dan keteguhan pendirian Nabi Muhammad saw. berda’wah ke Thaif. siksaan dan ancanana. Lalu Malaekat Jibril datang menawarkan jasa untuk membalaskan tingkah laku orang Thaif. karena disana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya sehingga Allah menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu dari pada keadaan sekarang yang seperti ini. Niat untuk membunuh Nabi batal dan ia meminta maaf. Nabi Muhammad saw sebagai Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah berarti teladan yang baik. Pemaafnya Nabi Muhammad saw. Selanjutnya karena adanya pemboikotan atas kaum muslimin di Mekkah oleh kafir Quresy.” Pada tahun 622 M. tetapi kuda yang ditungggangi jatuh waktu mau menangkap Nabi. walaupun cobaan-cobaan berat dalam mengemban tugas menyampaikan risalah terus berdatangan. dan yang hijrah saat itu berjumlah 101 orang yaitu 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.”( Al Ahzab : 21 ) Barang siapa yang menginginkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Beliau ingin menolong tetapi kekuatan beliau saat itu masih lemah dan jumlah umat Islam masih sedikit. maka nabipun menyuruh kaum muslimin untuk hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habsyi. 2. Berikut ini adalah beberapa sifat terpuji Rasulullah saw. yang wajib kita contoh adalah tingkah laku Rasulullah sebab ucapan dan segala perbuatan Rasulullah dijamin benar dan baik sebagaimana firman Allah swt berikut ini:(lihat google al-Qur’an online) Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Oleh karena itu. yaitu Suraqah. bala tentara Islam jumlahnya jauh lebih sedikit. Namun Rasulullah tidak pernah turun semangatnya. sedangkan peralatan perangnya lebih sederhana. Nabi menolak sambil berdo’a : ” Berikanlah petunjuk-mu pada kaumku. Hijrah itu diikuti oleh kaum muslim di Yaman yang dipimpin oleh Abu Musa Al Asyari dan jumlah mereka adalah 50 orang. Karena kekejaman kaum kafir Quresy semakin merajalela terhadap kaum muslim yang berada di Mekkah. Nabi Muhammad saw. ampunilah mereka karena mereka belum tahu. 1. mengadu dan putus asa. seharusnya ia mengikuti jejak serta mencontoh perbuatan Nabi. Dengan langkah yang tegap dan penuh perhitungan beliau tidak pernah mundur menghadapi cobaan hidup. Lalu ada orang yang sanggup untuk membunuh Nabi. Nabi Muhammad saw. Setiap peperangan melawan orang musyrik. Nabi pun . 3. Namun beliau tidak pernah mengeluh. adalah lebih baik. Hijrah ke Negeri Habsyi. Orang-orang musyrik mengumumkan akan memberi hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkap Muhammad saw dalam perjalanan hijrah ke Madinah.” Lalu mereka pun hijrah ke negeri Habsyi. Pengertian hijrah ialah berpindah dari suatu tempat yang lain. sebagai mana sabda beliau yang artinya: “ Jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habsyi. C. Siapakah yang akan kita contoh dalam hidup ini? Sepatutnya. Dalam menyampaikan risalah. Pada tahun 621 M. tidak tega melihat penderitaan kaum muslim yang dianiaya oleh kaum Quresy. Mereka pun mengikuti perintah nabi. Sejak lahir hidup Nabi Muhammad saw penuh dengan rantai kesedian.

Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak dewasa. Setelah kake beliau meninggal dunia. diantaranya adalah beliau lahir dalam kondisi telah berkhitan dan tali pusarnya telah diputus. seorang janda kaya raya yang amat disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. dan usia 6 tahun beliau telah menjadi yatim piatu. Atas bantuan Maisyroh. Jika ada barang yang cacat. Beliau adalah orang yang terkenal kejujurannya sehingga diberi gelar Al Amin. dan murah senyum kepada para pembeli yang dating. maka beliau menunjukkan kecacatannya. sehingga beliau benar – benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam perdagangan bersama maisyaroh. beliau kembali berdagang ke Negeri Syam. sehingga kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat menggemparkan dunia. yang menyebabkab beliau jauh dari pemikiran duniawi dan terhindar dari noda yang merusak namanya. sementara beliau tetap berada di Mekkah. diantaranya beliau lahir sudah dalam kondisi yatim. Beliau memberitahukan harga jual . Alasan Khadijah menyerahkan barang dagangan kepada beliau yaitu karena Khadijah telah mendengar kebaikan. 3. Abu Thalib yang miskin. Sejak lahir telah tampak pada diri beliau keistimewaan dan keajaiban. beliau harus sudah bekerja keras untuk bertahan hidup.memberi maaf. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun. maka beliau tidak pernah menimbun barang tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Allah SWT benar – benar ingin menguji seseorang yang kelak akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. Ia belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. jujur. kejujuran. beliau tinggal dengan paman beliau. Nabi Muhammad SAW Membangun Masyarakat Melalui Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh seorang pembantu yang bernama Maisyaroh. yaitu 25 tahun. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat di sekitar negeri Syam tertarik. beliau sudah terkenal sebagai orang yang terpercaya. Abdul Muthalib. maka beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Hal ini ia dapatkan karena selama berdagang ia sangat tekun. Di balik pengembalaannya. beliau dipercaya untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. Sekalipun hanya ikut membantu pamannya. Sejak muda. Di balik keajaiabn itu terdapat banyak ujian dan cobaan yang harus beliau jalani. Beliau adalah pemimpin yang memikirkan umatnya. Jika barang itu banyak. Dalam perjalanan ke negeri Syam. dan keuletan Nabi dalam berdagang. Namun dalam perjalanan kali ini. Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. Ia perintahkan umatnya hijrah supaya tidak dianiaya orang kafir Mekkah. Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kesusahan untuk berdagang di Negeri Syam. Maisyaroh adalah seorang kepercayaan Khadijah yang sangat berpengalaman dalam berdagang. Saat mengembala. beliau merenung dan berfikir. Kali ini. beliau mengembala kambing milik penduduk mekah. beliau tidak lagi ditemani oleh pamannya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Jika barang tersebut berharga murah. Abu Thalib mengajak beliau untuk berdagang ke Negeri Syam (Syiria). Dalam usia yang masih tergolong anak – anak. ramah. 4.

dan keramah – tamahan beliau sudah seharusnya kita teladani dalam kehidupan sehari – hari. beliau mendapatkan laba yang sangat besar dan Khadijah tertarik untuk melamarnya.yang telah ditentukan oleh majikannya. kita harus meneladani beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang berusia 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Sebagai umatnya. sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya. beliau sudah mencari nafkah untuk hidupnya sendiri. Beliau akan mengatakannya dengan jujur. Keuletan. kejujuran. Dari pernikahan ini beliau dianugerahi 6 orang anak. . Karena kejujuran dan kepandaian beliau dalam berbisnis. beliau mengembala kambing dan berdagang untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dikala muda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful