You are on page 1of 28

GIAO HI PHT GIAO VIT NAM

CNG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM

HC VIN PHT GIAO VIT NAM TI Tp. H CH MINH


-----------o0o----------

c lp - T do - Hanh phuc
----o0o----

KT QU IM THI TUYN SINH C NHN PHT HC KHA X (2013 - 2017)


T CHC THI NGY: 28 - 07 - 2013
IM TRNG TUYN: 39/80
STT

SBD

TN

PHP DANH

NGY SINH

NI SINH

MN
D THI

092 Bi Tr

TN. Hu Tin

3/22/1990

Chu Thnh - Tin Giang Hn

073 Nguyn Vn

in

T. Trung Phc

8/12/1990

Ph Yn

Hn vn

455 Nguyn Th M

Phng TN. Nh Hu

2/18/1987

ng Nai

Hn vn

090 Nguyn V Hin

T. Qung Duyn

7/4/1990

Nng

Anh vn

255 Trng Th

Lm

TN. Thanh Nhn

8/10/1987

Qung Nam

Hn vn

553 Nguyn Th

Thanh

TN. Chc Tr

1/10/1978

Qung Tr

Min thi NN

103 ng Minh

Dng T. Tr Hu

1988

ng Thp

Hn vn

313 Phan Th Nh

9/15/1988

Ph Vang - Tha Thin Hu


Hn

226 Hong Th Lan

Hng TN. Hoa c

10/28/1986

Hi Phng

Hn vn

10

098 H Th Thuy

Dung

10/7/1990

k Lk

Hn vn

11

104 L Thi Thuy

Dng TN. Hng Tho

7/4/1991

k Lk

Hn vn

12

192 Trng Th Kim

Ha

TN. Chn Bo

12/10/1986

ng Nai

Hn vn

13

516 Pham Th M

Tm

TN. Thng Tnh

2/23/1983

Qung Nam

Hn vn

14

076 Lai Th

Diu

TN. Tnh Chn Dung 2/28/1989

c Linh - Bnh Thun

Hn vn

15

135 Dng Th Thu

Hn

TN. Diu Huyn

6/10/1986

c Ha - Long An

Hn vn

16

495 Nguyn Cng

Rin

T. Tm Nguyn

12/1/1988

Tha Thin - Hu

Min thi NN

17

005 L Quang

An

T. Nguyn Bnh

1/25/1991

k Lk

Hn vn

18

066 Nguyn Vn

ao

T. ng c

4/19/1990

Ninh Thun

Hn vn

19

048 Hunh Th

Chuyn TN. Long Tin

11/11/1974

Bn Tre

Hn vn

20

265 Trn Th

Lanh

TN. Nh Hi

3/30/1989

k Lk

Hn vn

21

682 Phan Th Thuy

Trang

TN. Hanh Nghim

6/3/1982

ng Thp

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

TN. Hu Hi
TN. Van c

vn

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

19.25
18.25
17.12
19.05
18.62

15.25
15.00
14.25
12.00
15.00

34.50
35.00
36.50
36.50
33.50

17.12
19.00
18.62
18.75
18.00
17.62
18.62
18.12
17.62

11.00
13.25
12.75
15.00
13.25
12.50
15.50
14.00
17.00
12.50

33.50
35.50
34.00
31.50
33.00
34.50
30.50
32.00
29.00
34.00

18.37
14.25
17.62
17.87
18.87

11.25
11.50
15.00
13.00
17.00
12.00

31.00
33.00
33.50
32.00
27.50
31.50

69.00
68.25
67.87
67.55
67.12
44.50
65.87
65.75
65.12
65.00
65.00
63.62
64.62
64.12
64.12
42.25
62.87
62.75
62.62
62.37
62.37

IM
TRUNG
BNH

KT QU

23.00
22.75
22.62
22.52
22.37

Trng tuyn

22.25
21.96
21.92
21.71
21.67
21.67
21.21
21.54
21.37
21.37

Trng tuyn

21.13
20.96
20.92
20.87
20.79
20.79

Trng tuyn

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
c min thi N.ng

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
c min thi N.ng

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

1/28

STT

SBD

TN

PHP DANH

NGY SINH

NI SINH

MN
D THI

22

524 Trn Th

Tm

TN. Tu Trung

11/20/1988

Ngh An

Min thi NN

23

512 Phan

Ta

T. Minh nh

1988

Bnh Thun

Hn vn

24

363 L Th Thy

Ngn

TN. Nh Chn

11/15/1980

Gia Lai

Hn vn

25

647 Hong Th Thu

Thy

TN. Hu Li

6/26/1992

k Lk

Hn vn

26

291 Nguyn Th Kim

Loan

TN. Thanh Php

6/29/1982

k Lk

Hn vn

27

245 Pham Th Oanh

Kiu

TN. Hanh Hn

11/1/1989

Bnh Thun

Hn vn

28

738 V Th nh

Tuyt

TN. Tm Thanh

5/20/1984

B Ra - Vng Tu

Hn vn

29

143 Pham Th Ngc

Hnh

TN. c n

1/19/1989

Ph Yn

Anh vn

30

243 Trn Nguyn Kim

Khi

T. Quang ao

6/3/1979

TP. H Ch Minh

Hn vn

31

593 Nguyn Th Bch

Thi

TN. Diu Th

2/3/1993

Khnh Ha

Hn vn

32

096 Nguyn Th M

Dung

TN. Vin Thin

12/1/1989

Qung Nam

Hn vn

33

736 Trng Th

Tuyn

TN. Hin Thanh

3/10/1990

Ph Lc - Tha Thin HuHn

34

101 Trung

Dng T. Th Chu

3/1/1988

ng Nai

Hn vn

35

509 V Th Tuyt

Sng

TN. Lin an

9/15/1987

k Lk

Hn vn

36

511 Nguyn Th

Su

TN. Minh Trung

11/9/1985

Tam K - Qung Nam

Hn vn

37

085 L Minh

ng

T. Thin ng

4/11/1984

B Ra - Vng Tu

Hn vn

38

582 Trn Th Thu

Tho

TN. Qung Tho

9/4/1979

Cai Ly - Tin Giang

Hn vn

39

680 Chu Th

Trang

TN. Hanh Ngc

11/19/1980

Nam nh

Hn vn

40

471 Pham Th

Phng TN. Nguyn Huy

10/29/1990

ng Nai

Anh vn

41

053 Nguyn Th

Ca

TN. Lin Khim

11/2/1992

Qung Ngi

Anh vn

42

590 Lm Th Yn

Thi

TN. Diu Lc

10/10/1988

Tr Vinh

Hn vn

43

643 Trn Th Thu

Thy

TN. Thanh Phc

6/6/1986

Qung Nam

Hn vn

44

074 m Th

ip

TN. Nh Tnh

7/2/1986

H Bc

Hn vn

45

168 Nguyn Th Thanh

Hiu

TN. Tu Thng

2/10/1987

Qung Nam

Hn vn

46

428 V Minh

Pht

T. Minh Tm

9/22/1992

Vnh Long

Hn vn

47

461 Trn Mai

Phng TN. Chn Thanh

4/25/1987

An Giang

Hn vn

48

238 Trn B

Khnh

T. ng Tng

12/7/1984

Ph Yn

Hn vn

49

741 Nguyn Th Cm

Tuyt

TN. Thnh Tr

2/4/1985

Tha Thin - Hu

Hn vn

50

362 Ng Th

Ngn

TN. Tu Bo

1/22/1989

Nam nh

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

19.25
18.37
18.12
17.00
16.62
18.87
12.30
17.62
17.12
16.25
14.87
15.12
17.75
16.75
16.12
17.37
17.62
15.05
15.40
17.37
17.87
18.12
17.62
18.62
18.62
15.62
14.37
17.00

15.00
12.00
14.00
13.75
14.25
16.00
12.00
14.00
16.00
16.00
11.75
13.50
15.00
11.50
11.00
14.00
15.25
12.50
13.50
16.50
11.50
13.00
14.50
16.50
13.00
12.50
12.00
15.25
14.00

26.50
31.00
29.50
30.00
30.50
29.00
30.50
35.00
27.50
28.00
33.00
32.50
30.50
30.00
31.50
30.00
27.50
30.00
31.50
28.00
31.00
29.00
27.00
25.50
28.00
28.50
32.00
30.00
28.50

41.50
62.25
61.87
61.87
61.75
61.62
61.37
61.30
61.12
61.12
61.00
60.87
60.62
59.25
59.25
60.12
60.12
60.12
60.05
59.90
59.87
59.87
59.62
59.62
59.62
59.62
59.62
59.62
59.50

20.75
20.75
20.62
20.62
20.58
20.54
20.46
20.43
20.37
20.37
20.33
20.29
20.21
19.75
19.75
20.04
20.04
20.04
20.02
19.97
19.96
19.96
19.87
19.87
19.87
19.87
19.87
19.87
19.83

KT QU
Trng tuyn

GHI CH
c min thi N.ng

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

2/28

STT

SBD

TN

PHP DANH

NGY SINH

NI SINH

MN
D THI

51

444 V Th

Phc

TN. Phc Hi

10/10/1977

Kon Tum

Hn vn

52

508 V Th Thu

Sng

TN. Thng Chc

5/19/1982

Khnh Ha

Hn vn

53

202 n Vn

Hng

T. Tm Hng

6/20/1977

Bnh Dng

Anh vn

54

652 on Nguyn Ngc

Tin

TN. Bo Tnh

2/2/1991

Qung Nam

Hn vn

55

793 L Th

Yn

TN. Chn Quang

7/20/1989

k Lk

Hn vn

56

294 Nguyn Th

Loan

TN. Nh Thun

10/11/1987

H Ni

Min thi NN

57

195 Nguyn Th

Hong

TN. Hng Thun

9/2/1985

Bnh Phc

Hn vn

58

581 Nguyn Th Ngc

Tho

TN. Hanh Tri

3/1/1989

k Lk

Hn vn

59

246 Phan Th M

Kiu

TN. Trung Khnh

06/03/1989

Ph Yn

Hn vn

60

392 Trn Th nh

Nguyt TN. Tu Quang

6/3/1976

Bun M Thut - klk Hn

61

172 Phan Trung

Hiu

T. Trng Hanh

9/24/1988

Khnh Ha

Hn vn

62

230 Nguyn Th Ngc

Huyn

TN. Hu Hiu

10/10/1990

Qung Nam - Nng

Hn vn

63

383 L Nguyn Trinh

Nguyn TN. Thng Gic

6/16/1987

Qung Nam

Hn vn

64

624 L Th

Thut

TN. L Nhin

1/20/1984

Qung Tr

Hn vn

65

663 L An

Ton

T. c Minh

2/6/1990

Ph Yn

Hn vn

66

020 Phan Th Ngc

Bch

TN. Vin Chu

6/4/1989

ng Nai

Hn vn

67

361 Thng Th Thu

Ngn

TN. Tm Lin

11/4/1986

Bnh Dng

Hn vn

68

380 Trnh Bo

Ngc

T. Minh Phc

9/9/1993

Thanh Ha

Anh vn

69

223 Nguyn Th Thu

Hng TN. Tu Quang

11/25/1988

H Ni

Hn vn

70

036 Nguyn Th Minh

Chu

TN. Diu Hiu

12/1/1985

ng Thp

Hn vn

71

128 Nguyn Hu

Hi

T. Hi Tnh

3/27/1989

Qung Tr

Hn vn

72

275 Trn Th M

TN. Hu Thanh

10/10/1988

Qung Nam

Hn vn

73

236 Hunh V

Khanh

T. Ngc Minh

5/10/1988

Cai Ly - Tin Giang

Hn vn

74

452 Nguyn Th Trc

Phng TN. Lin Ngc

1/20/1989

Tin Giang

Anh vn

75

501 Nguyn Ngc

Sang

T. Tm Hanh

9/14/1988

Bn Tre

Anh vn

76

615 Trng Th Anh

Th

TN. Thng Nht

5/10/1985

Nng

Anh vn

77

729 V Thanh

Tung

T. c Tn

12/5/1988

Tin Giang

Hn vn

78

293 L Th Kim

Loan

TN. Tm Php

3/26/1985

ng Nai

Hn vn

79

305 Hong Th

Luyn

TN. Thanh ao

5/19/1990

Qung Tr

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

16.00
16.25
15.65
17.62
18.37

11.00
14.25
15.25
15.75
10.50

32.50
29.00
28.50
26.00
30.50

18.12
18.25
13.37
19.50
17.87
17.62
17.12
18.12
16.50
18.37
18.12
15.85
17.12
16.12
17.12
17.62
15.12
13.05
14.05
15.50
16.12
14.87
18.25

12.00
14.00
13.75
13.50
10.75
13.25
11.50
12.50
15.00
10.50
12.75
12.00
13.75
13.25
12.50
14.50
10.00
12.00
13.00
15.00
15.00
13.75
14.00
15.00

27.50
27.00
27.00
32.00
28.50
27.50
29.50
29.00
25.50
31.50
27.00
28.00
28.50
27.50
29.00
26.00
30.00
30.50
31.50
28.50
27.00
27.50
28.50
24.00

59.50
59.50
59.40
59.37
59.37
39.50
59.12
59.00
58.87
58.75
58.62
58.62
58.62
58.62
58.50
58.12
58.12
58.10
57.87
57.62
57.62
57.62
57.62
57.55
57.55
57.50
57.37
57.37
57.25

IM
TRUNG
BNH

KT QU

19.83
19.83
19.80
19.79
19.79

Trng tuyn

19.75
19.71
19.67
19.62
19.58
19.54
19.54
19.54
19.54
19.50
19.37
19.37
19.37
19.29
19.21
19.21
19.21
19.21
19.18
19.18
19.17
19.12
19.12
19.08

Trng tuyn

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
c min thi N.ng

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

3/28

STT

SBD

TN

PHP DANH

NGY SINH

NI SINH

MN
D THI

80

451 L Th Thanh

Phng TN. Diu Ngn

3/12/1992

Qung Tr

Hn vn

81

648 Pham Th Thanh

Thy

TN. Hanh Duyn

4/7/1980

Qung Nam

Hn vn

82

301 Trn Chu

Long

TN. Diu Lin

3/4/1979

ng Nai

Hn vn

83

592 Trn Th M

Thi

TN. Hanh Thc

1/10/1991

Bnh Thun

Hn vn

84

604 Nguyn Th Bo

Thoa

TN. Tu Chu

10/1/1991

Qung Nam

Hn vn

85

560 Pham Ph

Thnh

T. Thnh Nhn

11/7/1986

Qung Nam

Hn vn

86

197 Trn c

Hong

T. Qung ao

1/10/1988

Qung Tr

Hn vn

87

609 Trn Th

Thm

TN. Diu Duyn

11/30/1981

Bnh nh

Hn vn

88

645 Nguyn Th Phng Thy

TN. L Th

3/26/1989

Qung Tr

Hn vn

89

348 L Hoi

Nam

T. c Quang

2/12/1988

Cai Ly - Tin Giang

Hn vn

90

041 H Th Uyn

Chi

TN. Tu Quang

10/4/1979

Khnh Ha

Anh vn

91

054 Nguyn Th

Cc

TN. n Hu

10/30/1976

Bn Tre

Hn vn

92

137 Nguyn Th

Hng

TN. Diu Hn

4/8/1990

k Nng

Hn vn

93

270 Nguyn Th Hng

Lnh

TN. Nguyn Anh

4/20/1986

Hng Ha - Qung Tr

Hn vn

94

780 Nguyn Th nh

Vy

TN. Nguyn Gic Hanh

3/12/1983

Lm ng

Hn vn

95

263 o Th

Lan

TN. Ngc Linh

7/1/1990

Thanh Ha

Hn vn

96

266 on Ngc

Lnh

T. Php Hin

4/30/1983

Long An

Hn vn

97

352 Nguyn Th Thu

Nga

TN. Tu Ngc

9/1/1991

Qung Nam

Hn vn

98

435 Trnh Quc

Phong

T. Qung Nh

12/12/1990

Khnh Ha

Hn vn

99

204 L Th

Hng

TN. Minh Tinh

3/2/1988

Tha Thin - Hu

Hn vn

100

035 inh Th Bo

Chu

TN. Qung Tr

3/15/1987

Khnh Ha

Hn vn

101

629 ng Th

Thng TN. Bo Chnh

1/1/1991

Qung Nam

Hn vn

102

557 L Th Ngc

Thanh

TN. Tr Nguyn

8/14/1989

Vnh Long

Hn vn

103

016 inh Vn

Bo

T. Nguyn nh

9/24/1985

Qung Ngi

Hn vn

104

037 on Minh

Chu

TN. Trung Thin

12/5/1983

Sc Trng

Hn vn

105

119 V Th Vn

TN. Lin Hin

11/9/1988

Ninh Thun

Hn vn

106

792 Nguyn Th Hong

Yn

TN. Diu Tho

7/16/1985

TP. H Ch Minh

Hn vn

107

138 Phan Nh

Hng

TN. Diu Minh

6/6/1976

H Ni

Anh vn

108

047 Hong Th

Chung

TN. Thng Nguyn

6/9/1984

Qung Tr

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

19.00
17.25
17.62
17.62
18.62
10.62
16.50
17.25
16.75
17.12
13.65
16.12
17.12
18.87
16.37
17.50
09.75
17.00
17.62
13.37
16.00
18.25
15.75
16.37
17.62
14.62
15.62
10.85
18.75

10.75
10.50
12.50
10.50
12.50
12.00
14.50
14.25
13.75
12.25
15.00
11.50
13.00
13.25
13.75
14.50
13.75
11.50
09.75
14.00
11.75
14.50
11.25
11.50
14.75
12.25
12.75
16.50
10.00

27.50
29.50
27.00
29.00
26.00
34.50
26.00
25.50
26.50
27.50
28.00
29.00
26.50
24.50
26.50
24.50
33.00
28.00
29.00
28.00
28.50
23.50
29.00
28.00
23.50
28.00
24.50
22.00
15.00

57.25
57.25
57.12
57.12
57.12
57.12
57.00
57.00
57.00
56.87
56.65
56.62
56.62
56.62
56.62
56.50
56.50
56.50
56.37
55.37
56.25
56.25
56.00
55.87
55.87
54.87
52.87
49.35
43.75

19.08
19.08
19.04
19.04
19.04
19.04
19.00
19.00
19.00
18.96
18.88
18.87
18.87
18.87
18.87
18.83
18.83
18.83
18.79
18.46
18.75
18.75
18.67
18.62
18.62
18.29
17.62
16.45
14.58

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

4/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

109

595 Hong Vn

Thi

T. Siu Minh

12/13/1992

Hi Lng - Qung Tr

110

413 Hunh Th Cm

Nhung

TN. Nguyn Tu

9/29/1983

Chu Thnh - Tin Giang Anh

111

274 ng Th M

TN. Nhun Hu

7/24/1988

Ph Yn

Hn vn

112

384 Trn c

Nguyn T. Tm Vng

12/12/1992

k Lk

Hn vn

113

607 Thi Th Thanh

Thong TN. Hu Tnh

9/10/1988

Bn Tre

Hn vn

114

613 V Hunh

Thu

TN. Vin Hin

6/25/1985

Bnh Minh - Vnh Long

Hn vn

115

264 Trn Vn

Long

T. Nhun Thiu

8/20/1989

k Lk

Hn vn

116

338 Bui Th Kiu

Mi

TN. Diu nh

10/20/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

117

675 Trn Th Ngc

Trn

TN. c Chu

10/24/1982

Bnh Thun

Hn vn

118

388 Ng Th i

Nguyn TN. Diu Lin

8/26/1987

Krng Puk - k Lk

Hn vn

119

616 Nguyn Th Hu

Th

TN. Nh Hu

2/1/1989

Bnh nh

Hn vn

120

794 inh Th

Yn

TN. Hin Ngha

2/2/1992

Qung Bnh

Hn vn

121

200 Lu Th

Hi

TN. Bo n

8/5/1983

Nam nh

Hn vn

122

235 Pham Minh

Khanh

T. Minh Kh

9/22/1984

Qung Nam

Hn vn

123

764 Nguyn Vn

Vit

T. Minh Hun

10/18/1985

Thi Bnh

Hn vn

124

026 Nguyn Thanh

Bnh

T. Nguyn Bnh

1/1/1992

Bnh Dng

Anh vn

125

566 V Th

Tho

TN. Nh Hiu

11/29/1979

ng Thp

Hn vn

126

267 Trn Vn

Lnh

T. Qung Thin

4/20/1985

Qung Ngi

Hn vn

127

389 Trng Th M

Nguyn TN. Lin Nguyn

1/6/1981

Qung Nam

Hn vn

128

473 Nguyn Nht

Quang

T. Qung Minh

6/22/1987

Khnh Ha

Hn vn

129

611 Nguyn Th

Thu

TN. Minh Thc

3/28/1986

Qung Tr

Hn vn

130

316 Phan Th Ngc

Mai

TN. Hi Thanh

3/6/1988

Kin Giang

Hn vn

131

357 Nguyn Th

Nga

TN. c Tm

7/26/1987

Bnh Phc

Hn vn

132

419 H Th

Na

TN. Diu Cc

11/5/1985

Tha Thin - Hu

Hn vn

133

008 H Th

Anh

TN. Hanh Thi

8/14/1985

k Lk

Hn vn

134

658 Nguyn Th Kim

Tin

TN. Hu Kim

1/23/1990

TP. H Ch Minh

Hn vn

135

282 Hunh Th Trc

Linh

TN. Hu c

7/15/1987

Rach Gi

Anh vn

136

105 L Thy

Dng T. Tng Hiu

8/10/1990

Qung Tr

Hn vn

137

368 Nguyn Trng ai

Ngha

12/3/1993

B Ra - Vng Tu

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

T. Minh L

NGY SINH

Hn vn
vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

17.50
14.20
17.12
17.37
17.12
15.37
17.00
18.00
17.22
17.62
17.37
18.37
13.12
13.87
15.87
15.10
17.25
17.62
17.62
17.12
14.37
15.00
15.25
16.00
16.12
15.37
11.15
17.12
18.62

15.75
13.50
12.50
10.75
16.00
14.75
13.50
11.00
12.25
10.75
16.00
11.50
15.25
14.00
13.50
14.25
13.00
12.50
11.50
10.50
16.25
15.00
13.75
12.50
10.25
12.50
14.00
14.50
11.00

15.50
09.00
17.50
11.00
14.00
07.00
10.00
06.00
26.00
27.00
22.00
25.50
26.00
27.50
26.00
26.00
25.00
25.00
26.00
27.50
23.50
25.00
26.00
26.50
27.50
27.00
29.50
23.00
25.00

48.75
36.70
47.12
39.12
47.12
37.12
40.50
35.00
55.47
55.37
55.37
55.37
54.37
55.37
55.37
55.35
55.25
55.12
55.12
55.12
54.12
55.00
55.00
55.00
53.87
54.87
54.65
54.62
54.62

16.25
12.23
15.71
13.04
15.71
12.37
13.50
11.67
18.49
18.46
18.46
18.46
18.12
18.46
18.46
18.45
18.42
18.37
18.37
18.37
18.04
18.33
18.33
18.33
17.96
18.29
18.22
18.21
18.21

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Khng trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Khng trng tuyn
Trng tuyn
Khng trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

5/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

138

678 Hunh Th

Trang

TN. Tm Nh

12/20/1986

Qung Nam

Hn vn

139

758 Pham Th Hng

Vn

TN. Tu Tnh

11/16/1990

Tha Thin - Hu

Anh vn

140

058 Nguyn Thanh

Cng

T. Nht Phc

9/2/1992

B Ra - Vng Tu

Hn vn

141

191 Vn Th

Ha

TN. Chn Chnh

1/29/1989

Ninh Thun

Hn vn

142

486 H Th Thuy

Quyn

TN. c Bo

01/01/1992

Qung Nam

Hn vn

143

754 Trn Th Cm

Vn

TN. An Ngc

2/8/1990

Long An

Hn vn

144

248 Nguyn Th Ngc

Kim

TN. Chn Khi

5/21/1992

Ninh Thun

Hn vn

145

427 Nguyn Th Hng

Phn

TN. Nhun Tn

12/10/1990

Ph Yn

Hn vn

146

470 L Th Ngc

Phng TN. Hanh Ly

6/12/1968

Qung Nam

Hn vn

147

599 Nguyn Mu

Thnh

T. Nguyn Nh

8/19/1989

Thanh Ha

Hn vn

148

679 Nguyn Th Thuy

Trang

TN. Qung Minh

9/2/1987

Qung Tr

Hn vn

149

219 Lng Thanh

Hng T. Gic Nghim

11/26/1987

An Giang

Hn vn

150

634 Trng Cng

Thng T. Qung Phc

10/20/1991

Ninh Thun

Hn vn

151

766 Nguyn Th

Vinh

TN. Hu Quang

3/2/1979

Qung Nam

Hn vn

152

183 Trnh Th

Hoa

TN. Lng Nim

4/10/1986

Nam nh

Hn vn

153

786 Pham Vn

Xinh

T. Phc Thng

5/10/1989

Vnh Long

Hn vn

154

222 L Th

Hng TN. Van ng

12/27/1987

k Lk

Hn vn

155

256 Hunh Mc

Lm

TN. Nguyn Thin

9/30/1988

Bnh Thun

Hn vn

156

269 Nguyn Th

Lnh

TN. Thng Duyn

22/10/1985

Qung Nam - Nng

Hn vn

157

464 L Th Kim

Phng TN. Thin Lac

9/1/1982

Qung Tr

Hn vn

158

587 Phng Minh

Th

T. Gic T

11/24/1981

Qung Ngi

Min thi NN

159

120 Nguyn Th Kim

TN. Php Tnh

8/13/1986

Bac Liu

Hn vn

160

639 Nguyn Th

Thy

TN. Uyn Minh

7/14/1985

Tha Thin - Hu

Hn vn

161

750 L Th M

Vn

TN. Nh H

10/21/1978

Tha Thin - Hu

Hn vn

162

276 Nguyn Thanh

Lim

T. Thin Sn

6/10/1980

ng Thp

Hn vn

163

492 Nguyn Vn

Quynh

T. Minh Hiu

6/23/1989

Trc Ninh - Nam nh

Hn vn

164

760 Nguyn Th Thy

Vi

TN. Quang Tnh

5/14/1990

Gia Lai

Hn vn

165

429 Trnh Ngc

Pht

T. ng Nguyn

8/30/1993

Ngha Hnh - Qung NgiHn

166

735 Nguyn Th Thanh

Tuyn

TN. Phc Tng

7/26/1990

Bnh Thun

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

vn

Hn vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

18.12
10.60
16.62
10.37
18.00
11.25
16.62
18.87
10.87
15.12
14.87
16.00
17.37
17.37
15.87
15.12
11.25
13.25
19.75
16.25

09.50
12.50
13.25
15.00
11.25
14.50
13.50
12.25
14.75
16.00
14.25
13.00
12.50
10.50
15.00
13.75
14.00
14.00
11.50
11.50

27.00
31.50
24.50
29.00
25.00
28.50
24.00
23.00
28.50
23.00
25.00
25.00
24.00
26.00
23.00
22.00
27.50
26.50
22.50
26.00

16.12
16.12
16.62
16.12
17.37
17.62
13.87
17.75

12.75
14.00
13.50
14.00
15.25
10.50
13.75
10.00
10.50

23.00
23.50
24.00
23.00
22.00
25.50
22.00
29.50
25.00

54.62
54.60
54.37
54.37
54.25
54.25
54.12
54.12
54.12
54.12
54.12
54.00
53.87
53.87
53.87
50.87
52.75
53.75
53.75
53.75
35.75
53.62
53.62
53.62
53.37
53.37
53.37
53.37
53.25

IM
TRUNG
BNH

KT QU

18.21
18.20
18.12
18.12
18.08
18.08
18.04
18.04
18.04
18.04
18.04
18.00
17.96
17.96
17.96
16.96
17.58
17.92
17.92
17.92

Trng tuyn

17.88
17.87
17.87
17.87
17.79
17.79
17.79
17.79
17.75

Trng tuyn

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
c min thi N.ng

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

6/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

167

694 Bui T

Trinh

TN. Hanh Dung

2/26/1985

An Giang

Anh vn

168

783 Hunh Th Tng

Vy

TN. Hu Hanh

6/16/1982

B Ra - Vng Tu

Hn vn

169

257 Phan V

Lm

T. Chc c

1990

Rach Gi - Kin Giang

Hn vn

170

351 Nguyn Th

Nga

TN. Nguyn Php

3/23/1984

Ngh An

Hn vn

171

674 Trn Th Thu

Trn

TN. Lin Yn

10/3/1980

An Giang

Anh vn

172

769 Pham Tun

T. i Php

1/14/1988

k Lk

Anh vn

173

187 Phan Th Ngc

Ha

TN. Nh Nh

2/2/1990

B Ra - Vng Tu

Hn vn

174

662 Ng Th

Tnh

TN. Qung Bo

19/04/1985

Hu

Hn vn

175

430 Phan Th Yn

Phi

TN. Trung Tho

10/14/1988

Bnh Thun

Hn vn

176

739 Nguyn Th Hng

Tuyt

TN. Thin Trn

2/2/1987

Tr Vinh

Hn vn

177

474 Phung Duy

Quang

T. Quy Thun

6/10/1985

Bnh nh

Hn vn

178

231 H Th

Huyn

TN. Hanh Th

8/13/1987

k Lk

Hn vn

179

698 Nguyn B

Trng

T. Tm Trng

8/15/1992

k Lk

Hn vn

180

002 Trn th Thy

An

TN. oan Nh

8/17/1990

Long An

Hn vn

181

196 L Minh

Hong

T. Chc Hi

4/17/1989

Ph Yn

Hn vn

182

550 L Quang

Thng

T. ng Trit

1/4/1995

Qung Ngi

Hn vn

183

310 Pham Th Tho

Ly

TN. Qung Thun

1/22/1984

Tha Thin - Hu

Min thi NN

184

065 V S

ng

T. Qung Hoa

2/13/1986

Qung Tr

Hn vn

185

077 Th

Diu

TN. Lng n

1/1/1987

Tha Thin - Hu

Hn vn

186

224 Bui Th Kim

Hng TN. Nht Tr

1/5/1988

Lm ng

Hn vn

187

369 Trn Th Minh

Ngha

TN. Nhun M

29/02/1986

k Lk

Hn vn

188

747 Dng Th Kim

Uyn

TN. Diu Tr

3/11/1979

Lm ng

Anh vn

189

208 L Th

Hu

TN. Hin Thin

7/7/1987

Qung Tr

Hn vn

190

323 Trn Vn

Manh

T. Minh Hu

3/23/1986

Hi Dng

Hn vn

191

646 Trn Th Thu

Thy

TN. Hanh Hoa

8/9/1986

Qung Ngi

Hn vn

192

757 Nguyn c

Vn

T. c Tr

2/20/1983

Gia Lai

Hn vn

193

207 L Th

Hu

TN. Tu Hng

1985

Qung Tr

Hn vn

194

773 Nguyn Tun

T. Tm Minh

9/2/1989

Cng Long - Tr Vinh

Anh vn

195

727 L Quc

Tung

T. Nhun Phc

10/20/1987

k Lk

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

07.90
15.12
17.50
17.00
12.75
14.95
17.62
17.62
12.87
15.12
17.50
18.12
16.37
12.37
13.37
15.12

14.75
12.00
15.50
12.50
13.25
11.50
15.25
13.75
11.50
13.75
07.25
11.50
10.75
13.25
12.75
14.00

30.50
26.00
20.00
23.50
27.00
26.50
20.00
21.50
28.50
24.00
28.00
23.00
25.50
27.00
26.50
23.50

13.25
15.50
15.00
16.00
15.45
15.37
17.37
16.12
17.87
13.37
16.10
17.62

14.00
14.25
11.00
15.50
11.50
12.50
14.00
12.00
12.25
12.50
11.00
13.25
10.50

21.00
25.00
26.00
21.00
25.00
24.50
22.00
23.00
24.00
22.00
28.00
23.00
24.00

53.15
53.12
53.00
53.00
53.00
52.95
52.87
52.87
52.87
52.87
52.75
52.62
52.62
52.62
52.62
52.62
35.00
52.50
52.50
51.50
52.50
52.45
51.37
52.37
52.37
52.37
52.37
52.35
52.12

IM
TRUNG
BNH

KT QU

17.72
17.71
17.67
17.67
17.67
17.65
17.62
17.62
17.62
17.62
17.58
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54

Trng tuyn

17.50
17.50
17.50
17.17
17.50
17.48
17.12
17.46
17.46
17.46
17.46
17.45
17.37

Trng tuyn

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
c min thi N.ng

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

7/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

196

221 Nguyn Th nh

Hng TN. Diu Tr

1/15/1987

ng Nai

Hn vn

197

465 Trn Th Thu

Phng TN. Hanh Khi

9/12/1988

Bnh Thun

Hn vn

198

567 Trn Vn

Tho

T. Tm Thng

19/12/1983

Thi Bnh

Hn vn

199

344 Pham Th Ly

Na

TN. L Tm

12/25/1987

Qung Tr

Hn vn

200

454 Hong Th Hoi

Phng TN. Vin Tuyn

8/12/1986

B Ra - Vng Tu

Hn vn

201

745 Vn Xun

T. Nguyn ai

8/13/1988

Qung Tr

Hn vn

202

396 Thi Th Thanh

Nhn

TN. Diu Ha

3/3/1987

ng Nai

Hn vn

203

249 Thi An

Lac

T. Nhun Dng

4/16/1990

k Lk

Hn vn

204

006 Nguyn ng

T. Bn Hanh

5/25/1992

Qung Tr

Hn vn

205

543 V Kim

Thm

TN. Gic Nh

5/10/1978

Ch Gao - Tin Giang

Hn vn

206

600 inh Th Minh

Th

TN. Hanh Tr

1/4/1992

ng Nai

Hn vn

207

075 Trn Th

Diu

TN. Nhun Minh

6/5/1988

Bnh Thun

Anh vn

208

142 Pham Th L

Hng

TN. Van Ha

8/20/1988

Qung Trach - Qung BnhAnh

209

102 L Vn

Dng T. Hi Nh

10/8/1991

ng Nai

Hn vn

210

700

211

NGY SINH

vn

Trc

TN. Thng Qung

7/7/1993

B Ra - Vng Tu

Hn vn

744 Nguyn Th

TN. Chn Thin

8/24/1983

Qung Tr

Hn vn

212

795 H Th Kim

Yn

TN. Nghim Tnh

2/20/1992

Krng Pk - k Lk

Hn vn

213

578 L Th Ngc

Ho

TN. Trung Pht

11/2/1982

ng Nai

Hn vn

214

633 H Th Xa

Thng T. Tm Hiu

10/28/1989

V Th - Thi Bnh

Hn vn

215

626 Nguyn B

Thc

T. Chu Th

6/25/1990

Qung Tr

Hn vn

216

752 Nguyn Th Hng

Vn

TN. Hanh Tng

4/24/1988

Qung Ngi

Hn vn

217

563 Trng Ngc

Thnh

T. Gic H

3/10/1994

Qui Nhn - Bnh nh

Anh vn

218

763 Nguyn Vn Tng

Vin

T. Nhun Mn

3/12/1991

Chu Thnh - ng Nai

Hn vn

219

326 L Vn

Min

T. Nhun n

9/20/1993

Ph Yn

Hn vn

220

203 H Th Thy

Hng

TN. Trung Gii

1/1/1987

Bnh Thun

Hn vn

221

296 L Th Thanh

Loan

TN. Tho Tr

7/4/1989

Qung Tr

Hn vn

222

540 L Th

Thm

TN. Diu Ng

1988

Qung Nam

Hn vn

223

753 Trn Th Hng

Vn

TN. Trc Tr

9/2/1982

Kon Tum

Hn vn

224

060 Nguyn Vn

Cng

T. Thin Hin

5/25/1986

ng Thp

Hn vn

Hunh Nguyn Th Phng

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

08.87
13.87
13.62
14.00
16.00
16.37
15.87
14.75
17.37
17.62
16.12
10.10
09.35
16.00
17.50
13.00
18.00
16.62
16.62
14.12
12.12
11.75
15.25
12.62
18.62
18.12
16.37
16.37
10.87

13.25
12.25
13.50
13.00
11.00
11.50
11.00
13.50
12.75
11.00
09.50
15.50
12.25
14.00
13.50
11.00
13.50
13.75
14.75
13.75
13.75
14.00
13.00
10.50
11.75
11.25
11.50
11.50
11.00

30.00
26.00
25.00
25.00
25.00
24.00
25.00
23.50
21.50
23.00
26.00
26.00
30.00
21.50
20.50
27.50
20.00
21.00
20.00
23.50
25.50
25.50
23.00
28.00
20.50
21.50
23.00
23.00
29.00

52.12
52.12
52.12
52.00
52.00
51.87
51.87
51.75
51.62
51.62
51.62
51.60
51.60
51.50
51.50
51.50
51.50
51.37
51.37
51.37
51.37
51.25
51.25
51.12
50.87
50.87
50.87
50.87
50.87

17.37
17.37
17.37
17.33
17.33
17.29
17.29
17.25
17.21
17.21
17.21
17.20
17.20
17.17
17.17
17.17
17.17
17.12
17.12
17.12
17.12
17.08
17.08
17.04
16.96
16.96
16.96
16.96
16.96

KT QU
Khng trng tuyn

GHI CH
em ti liu vo phng thi

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

8/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

225

329 inh Vn

Minh

T. Thnh Lm

10/16/1990

Nng

Hn vn

226

365 Nguyn Th Kim

Ngn

TN. Bo Tin

11/19/1990

Bn Tre

Anh vn

227

421 Nguyn Th Kim

Oanh

TN. Nh Hin

4/8/1985

Bnh Phc

Hn vn

228

589 Nguyn Vn

Thi

T. Minh Phc

1/23/1986

Lm ng

Hn vn

229

345 L Th Thuy

Na

TN. Tu Gic

6/20/1990

ng Nai

Anh vn

230

144 Nguyn Ngc V

Hanh

TN. Hu Phc

4/19/1970

Si Gn (TP. HCM)

Min thi NN

231

579 H Th Thu

Tho

TN. Thanh Nghim 8/20/1988

Tha Thin - Hu

Hn vn

232

583 Nguyn Th Thu

Tho

TN. Hanh c

20/05/1988

Qung Tr

Hn vn

233

781 Nguyn Th

Vy

TN. Thun Tang

10/1/1991

Bnh Thun

Hn vn

234

072 Pham nh

Dim

T. Minh Thi

10/22/1989

B Ra - Vng Tu

Hn vn

235

118 Nguyn Ngc

TN. L Tho

12/8/1977

An Giang

Hn vn

236

145 V Th

Hanh

TN. Hanh Pht

10/10/1985

Qung Nam

Hn vn

237

586 Cao Th

Th

TN. Qung An

8/4/1978

Ngh An

Hn vn

238

628 Trn Th

Thng TN. Tu Trang

8/22/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

239

503 Trnh B

Su

T. Minh n

11/4/1985

An Giang

Anh vn

240

155 Phan Th

Hin

TN. Diu Thin

1/1/1990

Cm Xuyn - H Tnh

Hn vn

241

359 Nguyn Th T

Ngn

TN. Thanh Lin

1/15/1985

Ph Yn

Hn vn

242

456 H Th Nh

Phng TN. Chc Hng

1/22/1990

Tha Thin - Hu

Hn vn

243

749 L Th Kim

Uyn

TN. Chn Nhun

7/23/1987

Ninh Thun

Hn vn

244

210 Nguyn Th

Hu

TN. Trung Phc

11/9/1981

Thi Bnh

Hn vn

245

559 Nguyn Th

Thanh

TN. Hu Tnh

3/25/1985

Tha Thin - Hu

Hn vn

246

318 L ng Th Ngc

Mai

TN. Php Hu

5/28/1971

Si Gn (TP. HCM)

Anh vn

247

146 Dng Th M

Hanh

TN. Minh Tnh

3/3/1985

Tam K - Qung Nam

Hn vn

248

161 Trn Vn

Hin

T. Trung Phc

4/2/1988

Cn Th

Hn vn

249

211 Th

Hu

TN. Nghim Hiu

5/25/1987

ng Nai

Hn vn

250

484 H Th

Quyn

TN. Tu Nguyn

1/19/1983

Bnh Thun

Hn vn

251

602 ng Thi

Thoa

TN. Thin T

4/27/1985

Vnh Phc

Hn vn

252

111 on Thanh

Duy

T. Van Thc

8/24/1991

Phu Ct - Bnh nh

Hn vn

253

139 Pham Th Kim

Hng

TN. Hu Nguyn

10/9/1985

Tha Thin - Hu

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

14.87
09.75
18.00
17.25
14.70

13.00
13.50
11.75
10.50
12.50

23.00
27.50
21.00
23.00
23.50

17.12
16.12
17.12
14.37
15.87
14.62
13.62
13.62
11.65
07.37
16.87
16.37
16.87
10.12
15.00
08.40
16.62
06.87
16.12
16.87
15.62
15.50
15.00

07.75
10.50
13.50
15.50
12.75
10.25
12.00
16.00
09.50
10.75
15.50
12.00
12.00
14.00
12.75
12.25
13.75
10.50
14.75
13.50
10.75
08.00
12.50
10.50

26.00
23.00
21.00
18.00
23.50
24.50
23.00
21.00
27.50
28.00
27.50
21.50
22.00
19.50
27.50
23.00
28.00
23.00
28.50
20.50
22.50
26.50
22.00
23.50

50.87
50.75
50.75
50.75
50.70
33.75
50.62
50.62
50.62
50.62
50.62
49.62
50.62
50.62
50.40
50.37
50.37
50.37
50.37
50.37
50.25
50.15
50.12
50.12
50.12
50.12
50.12
50.00
49.00

IM
TRUNG
BNH

KT QU

16.96
16.92
16.92
16.92
16.90

Trng tuyn

16.88
16.87
16.87
16.87
16.87
16.87
16.54
16.87
16.87
16.80
16.79
16.79
16.79
16.79
16.79
16.75
16.72
16.71
16.71
16.71
16.71
16.71
16.67
16.33

Trng tuyn

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
c min thi N.ng

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

9/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

254

242 Hong nh

Khim

T. Qung Ha

7/16/1987

Qung Tr

Hn vn

255

588 V Giang

Th

T. Qung Tn

9/2/1989

Hi Lng - Qung Tr

Hn vn

256

295 L Th M

Loan

TN. Diu Minh

9/20/1988

Xuyn Mc - B Ra VngAnh
Tu

257

547 Pham Vn

Thng

T. Tm Mn

7/15/1989

Qung Ngi

Hn vn

258

632 L Th Xun

Thng TN. Vn Lin

6/23/1978

Qung Ngi

Hn vn

259

386 Trng Th Kim

Nguyn TN. Thnh Tu

8/10/1975

Long An

Hn vn

260

013 Nguyn Ngc

nh

TN. Diu An

1/15/1988

Sn La

Anh vn

261

078 Pham Th

nh

TN. c Hng

3/12/1987

Vnh Phc

Hn vn

262

201 Trnh Xun

Hn

T. Nht Tn

4/9/1977

Gia Lai

Hn vn

263

209 Pham Th

Hu

TN. L Thnh

6/10/1987

Qung Tr

Hn vn

264

322 Trn Th Thi

Mng

TN. An Vin

2/1/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

265

692 Hunh Th Nh

Trinh

TN. Nh Tuyt

10/20/1980

Phan Thit - Thun Hi

Hn vn

266

740 Trn Th Bach

Tuyt

TN. An Hin

2/12/1984

Long An

Hn vn

267

328 Trn Hu

Minh

T. Minh Dng

10/10/1972

Bn Tre

Hn vn

268

551 V Vn

Thng

T. Gic Duyn

10/2/1988

Phu Ct - Bnh nh

Hn vn

269

642 Nguyn Th Thu

Thy

TN. Thanh Qu

5/19/1991

Qung Nam

Anh vn

270

283 L Nht

Linh

T. Thin Ti

6/14/1990

An Giang

Anh vn

271

325 Nguyn Ngc Tr

Mi

TN. Chn Li

6/3/1987

ng Thp

Anh vn

272

542 on Th

Thm

TN. Hiu T

4/22/1987

H Nam

Hn vn

273

601 T Th

Thoa

TN. Nghim Lin

4/18/1983

Thi Bnh

Hn vn

274

130 Trn Vn

Hi

T. Tr Nht

3/17/1990

ng Nai

Hn vn

275

485 H Th Hiu

Quyn

TN. Thng Trang

1/1/1989

Qung Nam

Hn vn

276

529 Mai Ngc

Tn

TN. Tnh Hu

01/01/1989

Kin Giang

Hn vn

277

170 Nguyn nh

Hiu

T. Hu Hiu

1/27/1993

Tha Thin - Hu

Hn vn

278

205 Pham Vn

Hp

T. Quang Ha

8/15/1991

Tha Thin - Hu

Hn vn

279

314 V Th Hng

TN. Phc Thnh

2/20/1991

ai Lc - Qung Nam

Hn vn

280

443 Trn

Phng

T. Gic Minh Lp

5/21/1991

Bnh Thun

Hn vn

281

552 Mach Th Giang

Thanh

TN. Diu Nhn

1/30/1977

TP. H Ch Minh

Hn vn

282

569 Nguyn Th Bch

Tho

TN. Nh Nguyn

2/24/1977

Qung Nam

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

12.50
12.50
10.90
16.12
14.62
12.25
07.20
15.12
13.37
13.62
14.12
15.37
10.12
16.00
15.00
07.25
07.45
11.95
16.37
17.37
13.37
15.12
11.37
16.62
14.62
15.12
11.87
12.62
15.37

15.50
12.00
11.00
11.25
11.25
09.50
13.00
11.00
15.75
11.50
13.00
12.75
15.00
10.00
11.00
15.25
14.00
10.50
11.50
09.00
11.00
13.75
08.50
13.00
13.50
13.50
12.25
14.00
07.75

22.00
25.50
28.00
22.50
24.00
28.00
29.50
23.50
20.50
24.50
22.50
21.50
23.50
23.50
23.50
27.00
28.00
27.00
21.50
23.00
25.00
20.50
29.50
19.50
21.00
20.50
25.00
22.50
26.00

50.00
50.00
49.90
49.87
49.87
49.75
49.70
49.62
49.62
49.62
49.62
49.62
48.62
49.50
49.50
49.50
49.45
49.45
49.37
49.37
49.37
49.37
49.37
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12

16.67
16.67
16.63
16.62
16.62
16.58
16.57
16.54
16.54
16.54
16.54
16.54
16.21
16.50
16.50
16.50
16.48
16.48
16.46
16.46
16.46
16.46
16.46
16.37
16.37
16.37
16.37
16.37
16.37

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Khng trng tuyn

em ti liu vo phng thi

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

10/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

283

610 H Th Hoi

Thu

T. Minh n

1/21/1990

Nng

Hn vn

284

059 Mai Vn

Cng

T. Thin Bnh

1984

ng Thp

Hn vn

285

152 H Vn

Ho

T. Minh Thin

11/10/1984

Chu Thnh - Tin Giang Hn

286

262 Phan Th T

Lan

TN. Mn Lin

2/14/1984

TP. H Ch Minh

Anh vn

287

450 Nguyn Th

Phng TN. Tu ng

10/8/1977

Sng Be

Hn vn

288

545 L Vn

Thng

T. Minh Tin

29/01/1982

Tin Giang

Hn vn

289

024 Hunh Th Sn

Bnh

TN. Nguyn An

2/21/1987

ng Nai

Hn vn

290

636 L Th

Thy

TN. Chn Hng

7/5/1986

Tha Thin - Hu

Hn vn

291

676 Nguyn Vn

Trn

T. Thin Hung

8/20/1990

Long An

Hn vn

292

612 Nguyn Th Kiu

Thu

TN. Nhun Bo

4/20/1988

Tin Giang

Anh vn

293

650 Nguyn B

Thuyt T. Thnh Tung

7/4/1982

Bnh Thun

Hn vn

294

641 Trang Ngc

Thy

TN. Diu Tm

12/21/1981

Tin Giang

Anh vn

295

774 Nguyn Trn

T. Thin duy

10/26/1990

An Giang

Anh vn

296

114 Nguyn Th Bch

Duyn

TN. Qung Thin

10/20/1988

Ph Yn

Hn vn

297

336 Trng Th Tiu

Mui

TN. Qung Nh

10/12/1992

ng Nai

Hn vn

298

696 Hunh Th Kim

Trinh

TN. Trung Mn

10/30/1986

Bnh Thun

Hn vn

299

710 Nguyn Anh

TN. Qung Thun

2/21/1990

Tin Giang

Hn vn

300

573 Nguyn Th

Tho

TN. Tr Thin

3/19/1988

Qung Tr

Hn vn

301

732 Nguyn Vn

Tng

T. Nhun at

10/26/1983

Bnh Thun

Hn vn

302

751 Ng Thy Thy

Vn

TN. Tu Diu

8/29/1980

Qung Nam

Hn vn

303

381 Trn Th Nh

Ngc

TN. Trung

9/11/1989

ng Nai

Anh vn

304

687 Chu Vn

Tr

T. Hu Minh

11/29/1978

Bn Tre

Anh vn

305

317 Nguyn Th nh

Mai

TN. Tu Ha

1/6/1984

Qung Tr

Hn vn

306

158 Phan Thanh Tho

Hin

TN. An oan

5/19/1991

Ty Ninh

Hn vn

307

324 Ng Th

Mn

TN. Thnh Phc

10/10/1988

Qung Ngi

Hn vn

308

071 on Th

Dim

TN. Hu Hng

1978

Vnh Long

Hn vn

309

525 Nguyn Thin

Tm

T. Chn Tnh

1981

Long An

Hn vn

310

571 Lng Th

Tho

TN. Hanh Tinh

11/1/1984

Qung Nam

Hn vn

311

660 Lu Gia

Tn

T. Minh Thc

6/26/1991

Tin Giang

Anh vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

11.62
10.25
15.00
07.50
15.25
15.50
17.12
16.37
11.87
09.80
10.25
07.95
12.20
17.62
16.12
17.12
16.12
14.37
14.62
12.37
05.85
06.30
15.75
15.37
14.37
16.25
13.25
15.75
13.65

13.50
10.25
12.00
16.00
10.75
10.50
13.25
08.50
11.00
16.50
13.00
15.75
11.00
13.00
11.50
11.50
12.50
11.25
13.50
08.75
14.75
11.25
10.75
13.00
11.00
11.00
09.00
08.50
14.50

23.00
28.50
22.00
25.50
23.00
23.00
18.50
24.00
26.00
22.50
25.50
25.00
25.50
15.00
21.00
20.00
20.00
23.00
20.50
27.50
28.00
31.00
22.00
20.00
23.00
21.00
26.00
24.00
20.00

48.12
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
48.87
48.87
48.87
48.80
48.75
48.70
48.70
45.62
48.62
48.62
48.62
48.62
48.62
48.62
48.60
48.55
48.50
48.37
48.37
48.25
48.25
48.25
48.15

16.04
16.33
16.33
16.33
16.33
16.33
16.29
16.29
16.29
16.27
16.25
16.23
16.23
15.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.20
16.18
16.17
16.12
16.12
16.08
16.08
16.08
16.05

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

11/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

312

063 Nguyn Trng

ai

T. Tm Qung

8/10/1986

Ph Yn

Hn vn

313

125 Nguyn Th i

TN. Nhun Nh

4/8/1980

Qung Tr

Hn vn

314

635 L Th Thanh

Thy

TN. n Tm

5/17/1982

ng Nai

Hn vn

315

001 Nguyn Th Xun

TN. Trung ng

6/21/1992

Tin Giang

Anh vn

316

247 Pham Bch

Kim

TN. An Ngn

6/16/1991

Long An

Hn vn

317

278 Nguyn Th

Lin

TN. Nh Lin

5/7/1989

H Ni

Hn vn

318

306 L Th

Luyn

TN. Diu Thng

5/22/1990

ng Nai

Hn vn

319

433 Nguyn Th Hng

Ph

TN. Van Nhn

7/9/1990

Bnh nh

Hn vn

320

174 Nguyn nh

Hiu

T. Qung Tr

5/5/1982

Ph Vang - Tha Thin Hu


Hn

321

469 L Th Bch

Phng TN. Hanh Gii

9/19/1981

TP. H Ch Minh

Hn vn

322

618 Nguyn Th Anh

Th

TN. Trung H

18/08/1992

Bnh nh

Hn vn

323

623 inh Quc

Thun

T. Minh c

6/23/1982

ng Nai

Hn vn

324

095 L Th

Dung

TN. Thanh Bnh

12/6/1983

Qung Nam

Hn vn

325

791 L Th Kim

Yn

TN. Nh Uyn

5/11/1983

Vnh Long

Anh vn

326

286 Mai Th M

Linh

TN. Thanh Tu

12/29/1991

Tha Thin - Hu

Hn vn

327

467 ng Th Bch

Phng TN. Nhun Tnh

4/9/1989

Bnh nh

Anh vn

328

746 V Vn

Ut

T. Gic Minh Tn

11/1/1974

Bnh nh

Anh vn

329

151 Trn Th

Ho

TN. Nh Gic

1/20/1991

Lm ng

Anh vn

330

490 Th

Quyt

TN. Ngc Thy

11/18/1988

H Ni

Anh vn

331

212 ng Th Hng

Hu

TN. Van Tr

4/24/1981

Long An

Hn vn

332

670 Nguyn Th

Tt

TN. Lin Trc

1/7/1990

Qung Ngi

Hn vn

333

079 Trn Vn

Do

T. Tnh Hanh

6/12/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

334

182 Phan Th

Hoa

TN. Minh Lin

7/14/1982

ng Nai

Hn vn

335

489 Dng B

Quyn

T. Ng c

10/18/1980

Ninh Bnh

Hn vn

336

536 L Vit

Thach

T. Qung Thin

6/11/1983

Qung Tr

Hn vn

337

331 Nguyn Th V Bnh Minh

TN. Thun Hiu

2/20/1987

Tha Thin - Hu

Hn vn

338

186 Nguyn nh

Ha

T. Qung ao

3/10/1990

Tha Thin - Hu

Hn vn

339

190 V Th

Ha

TN. Nguyn Hip

12/20/1987

Qung Tr

Hn vn

340

555 Nguyn Ch

Thanh

T. Minh Nguyn

10/8/1981

Qung Nam

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

11.12
15.12
13.12
09.30
11.50
14.00
13.00
18.50
11.12
14.87
13.62
15.37
10.25
11.25
13.50
08.00
09.75
04.40
13.40
11.37
14.12
17.62
07.12
09.87
15.62
10.00
13.37
09.62
11.62

11.00
11.00
11.00
11.25
14.00
14.00
11.50
10.50
10.25
10.50
14.25
12.50
14.50
11.00
12.00
14.50
13.75
14.50
12.50
10.50
12.75
11.50
15.00
11.25
10.50
10.50
11.50
15.25
09.25

26.00
22.00
24.00
27.50
22.50
20.00
23.50
19.00
26.50
22.50
20.00
20.00
23.00
25.50
22.00
25.00
23.00
28.50
21.50
25.50
20.50
18.00
25.00
26.00
21.00
26.50
22.00
22.00
26.00

48.12
48.12
48.12
48.05
48.00
48.00
48.00
48.00
47.87
47.87
47.87
47.87
47.75
47.75
47.50
47.50
46.50
47.40
47.40
47.37
47.37
47.12
47.12
47.12
47.12
47.00
46.87
46.87
46.87

16.04
16.04
16.04
16.02
16.00
16.00
16.00
16.00
15.96
15.96
15.96
15.96
15.92
15.92
15.83
15.83
15.50
15.80
15.80
15.79
15.79
15.71
15.71
15.71
15.71
15.67
15.62
15.62
15.62

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

12/28

TN

PHP DANH

STT

SBD

341

796 Nguyn Th Kim

Phng TN. Tu n

342

425 Nguyn Th Kim

Oanh

343

478 Hunh Vit

344

NGY SINH

NI SINH

MN
D THI

2/18/1985

ng Nai

Hn vn

TN. Lin Hu

9/14/1979

Qung Tr

Hn vn

Quc

T. T Thnh

6/13/1983

TP. H Ch Minh

Anh vn

591 Nguyn Th

Thi

TN. Tm Minh

4/30/1980

Tha Thin - Hu

Hn vn

345

630 L Th

Thng TN. Tu Ng

8/20/1988

Qung Tr

Hn vn

346

198 Hunh Tn

Hc

T. c Hu

1/11/1989

k Lk

Hn vn

347

250 Trng Th Da

Li

TN. Van Tn

8/15/1992

Ninh Thun

Hn vn

348

011 Nguyn Th Qunh

Anh

TN. Tu Ngc

11/2/1990

Qung Tr

Anh vn

349

790 V Th Thi

Yn

TN. Lin Trit

01/02/1991

Qung Nam - Nng

Anh vn

350

028 L Th

Bng

TN. Diu Mai

6/26/1984

Qung Nam

Hn vn

351

300 Tng Th M

Li

TN. Ha Nh

7/13/1981

B Ra - Vng Tu

Hn vn

352

447 Nguyn Th Thuy

Phng TN. Tu nh

7/2/1989

B Ra - Vng Tu

Hn vn

353

027 Trn Thanh

Bnh

T. Nhun Minh

10/8/1992

Bo Lc - Lm ng

Hn vn

354

431 Trn Th

Phi

TN. Lin Tm

4/20/1991

Hm Tn - Bnh Thun

Hn vn

355

702 Trn Nguyn

Trung

T. Minh M

7/16/1987

Qung Nam

Hn vn

356

777 Pham Ngc

T. Qung Thun

1/17/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

357

695 L Th Hng

Trinh

TN. Nht Hanh

9/12/1990

k Lk

Anh vn

358

122 Pham Th Ngc

TN. nh ng

11/1/1987

Chu Thnh - Tin Giang Hn

359

179 Trn Phi

T. Trung Long

11/15/1984

ng Nai

Hn vn

360

403 Thnh

Nhn

T. Minh Quang

3/17/1990

ng Thp

Hn vn

361

541 Nguyn Th Kim

Thm

TN. Nh

2/20/1992

Ph Yn

Hn vn

362

532 Trn Vn

Tn

T. Qung Trung

8/21/1972

TP. H Ch Minh

Anh vn

363

669 Hunh Tn

Ti

T. Qung Lai

10/20/1989

Ph Yn

Hn vn

364

743 Nguyn Th nh

Tuyt

TN. Lin Khim

11/21/1981

Bac Liu

Hn vn

365

213 H Minh

Hung

T. Phng H

11/10/1988

Ngh An

Hn vn

366

711 Hunh Vn

T. ng Thanh

7/16/1987

Bnh nh

Hn vn

367

716 Nguyn Trng

T. Gic Minh Nguyn2/20/1990

k Lk

Anh vn

368

309 Ta M

Ly

TN. Hng Nhin

11/11/1988

Ninh Thun

Anh vn

369

220 Nguyn Quc

Hng T. Hu Quang

2/7/1986

Ph Th

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

15.37
14.75
06.15
16.12
17.87
13.87
12.37
07.60
07.85
13.00
15.00
16.37
08.87
10.87
09.62
08.62
07.10
15.25
17.25
11.75
14.00
06.65
16.12
06.37
14.37
11.37
06.85
10.55
12.50

10.00
09.50
13.00
11.00
13.75
11.75
13.25
12.50
13.75
11.50
11.00
10.00
12.50
11.00
11.75
13.75
13.25
11.50
03.00
11.00
09.75
14.50
11.00
13.75
10.25
11.25
13.75
14.50
14.50

21.50
22.50
27.50
19.50
15.00
21.00
21.00
26.50
25.00
22.00
20.50
20.00
25.00
24.50
25.00
24.00
26.00
19.50
26.00
23.50
22.50
25.00
19.00
26.00
21.50
23.50
25.50
21.00
19.00

46.87
46.75
46.65
46.62
46.62
46.62
46.62
46.60
46.60
46.50
46.50
46.37
46.37
46.37
46.37
46.37
46.35
46.25
46.25
46.25
46.25
46.15
46.12
46.12
46.12
46.12
46.10
46.05
46.00

15.62
15.58
15.55
15.54
15.54
15.54
15.54
15.53
15.53
15.50
15.50
15.46
15.46
15.46
15.46
15.46
15.45
15.42
15.42
15.42
15.42
15.38
15.37
15.37
15.37
15.37
15.37
15.35
15.33

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

13/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

370

237 Trn Minh

Khnh

T. Chc Hin

10/24/1985

ng Nai

Anh vn

371

731 Cao Phi

Tung

T. Phc Tung

2/6/1983

Tin Giang

Pli

372

785 Phan Th

T. Thng Tu

6/20/1993

Qung Nam

Anh vn

373

445 Nguyn Vn

Phc

T. Gic Minh Hng 10/20/1990

k Lk

Hn vn

374

023 Nguyn Th Thanh

Bnh

TN. Tu Tm

5/1/1976

k Lk

Hn vn

375

086 Hong Vn

ng

T. Thng at

8/10/1979

Nam nh

Hn vn

376

189 Bui Th Thy

Ha

TN. Lin M

8/20/1990

Bnh Thun

Hn vn

377

653 Nguyn Khoa Nam

Tin

T. Hong Nh

10/26/1990

Lm ng

Hn vn

378

703 Pham Minh

Trung

T. L Thng

1988

ng Thp

Anh vn

379

280 Hunh Th

Liu

TN. Diu Hanh

11/20/1989

T Ngha - Qung Ngi

Hn vn

380

353 Nguyn Th

Nga

TN. Hu Thnh

6/26/1987

Qung Tr

Hn vn

381

500 Nguyn Thnh

Sang

T. c Phng

1/28/1987

An Giang

Hn vn

382

770 inh Minh

T. Thin Php

1/1/1989

ng Nai

Hn vn

383

788 Nguyn Hi

Yn

TN. Lin Ninh

12/3/1988

Bc Giang

Anh vn

384

726 Nguyn Vn

Tung

T. Thanh Nguyn

7/18/1984

Hng Yn

Hn vn

385

714 Nguyn Th Ngc

TN. Lin Ngc

7/2/1991

Khnh Ha

Hn vn

386

730 L Phng

Tung

T. Nhun Lm

4/25/1989

ng Nai

Hn vn

387

260 Nguyn

Lm

T. Thin Qun

4/2/1981

Bnh Thun

Hn vn

388

288 Hong Th

Linh

TN. Quang Linh

12/20/1984

Qung Tr

Pli

389

307 Nguyn Th Kim

Luyn

TN. Tnh Tm

11/20/1991

Qung Nam

Hn vn

390

523 L Minh

Tm

T. Tnh Khng

8/16/1993

ng Nai

Hn vn

391

528 Lng Vn

Tn

T. Gic Kin

10/8/1987

Qung Nam

Hn vn

392

659 Nguyn Th Thu

Tit

TN. Van Huyn

8/10/1981

Bnh nh

Hn vn

393

775 Nguyn Thanh

T. c Dng

6/15/1990

ng Thp

Hn vn

394

387 Nguyn ng

Nguyn T. Nguyn Tm

2/18/1977

Hi Dng

Anh vn

395

420 H S

Oai

T. Qung Phong

6/23/1988

Qung Tr

Hn vn

396

491 Th

Quyt

TN. Tho Thanh

11/19/1987

Hi Phng

Hn vn

397

614 Nguyn Tr

Th

T. Nht Thnh

6/24/1992

Bnh nh

Hn vn

398

704 V Minh

Trung

T. ng Trung

9/26/1988

Bnh nh

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

04.25
14.50
08.70
16.87
15.62
13.12
13.37
10.87
04.80
10.75
10.25
11.00
12.00
11.50
16.62
14.12
14.62
05.25
13.50
09.50
14.50
16.12
13.37
09.62
12.45
08.37
15.12
13.37
10.37

10.75
10.50
11.75
10.00
08.25
14.75
12.00
12.00
13.50
15.00
10.50
11.75
11.75
12.25
10.00
11.50
10.50
14.25
08.50
13.00
05.00
09.25
11.50
09.75
08.25
09.75
13.50
13.25
13.25

31.00
21.00
25.50
19.00
22.00
18.00
20.50
23.00
27.50
20.00
25.00
23.00
22.00
22.00
19.00
20.00
20.50
26.00
23.50
23.00
26.00
20.00
20.50
26.00
24.50
27.00
16.50
15.50
21.50

46.00
46.00
45.95
45.87
45.87
45.87
45.87
45.87
45.80
45.75
45.75
45.75
45.75
45.75
45.62
45.62
45.62
45.50
45.50
45.50
45.50
45.37
45.37
45.37
45.20
45.12
45.12
42.12
45.12

15.33
15.33
15.32
15.29
15.29
15.29
15.29
15.29
15.27
15.25
15.25
15.25
15.25
15.25
15.21
15.21
15.21
15.17
15.17
15.17
15.17
15.12
15.12
15.12
15.07
15.04
15.04
14.04
15.04

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

14/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

399

657 Mai Trng

Tin

T. Hong Tn

10/6/1983

Kin Giang

Anh vn

400

124 Pham Th Thu

TN. Nhun n

6/26/1979

k Lk

Anh vn

401

034 Nguyn Vn

Cu

T. Nh Thng

2/6/1990

Ph Yn

Hn vn

402

100 Nguyn Xun

Dng

T. Minh Thng

2/10/1966

ng Nai

Hn vn

403

281 Nguyn Th Thuy

Linh

TN. Tu Minh

19/05/1991

Ph Yn

Hn vn

404

399 Nguyn Tt

Nhn

T. Minh Long

5/29/1986

Tha Thin - Hu

Hn vn

405

215 V Vn

Hng

T. Xng at

2/25/1986

Tha Thin - Hu

Hn vn

406

081 Bi Thnh

ng

T. Minh ng

11/15/1994

B Ra - Vng Tu

Hn vn

407

414 L Th Qunh

Nhung

TN. Nh Phc

4/20/1984

ng Nai

Hn vn

408

258 H Tung

Lm

T. Chn ao

1/1/1989

Qung Ngi

Anh vn

409

426 on Xun

Onh

T. Php Tr

11/29/1988

Bn Tre

Hn vn

410

494 Nguyn Th Nh

Qunh

TN. Trung Thun

5/6/1990

B Ra - Vng Tu

Hn vn

411

272 Dng Quang

Lp

T. Hanh Bn

9/4/1988

Qung Ngi

Hn vn

412

311 L Vn

T. Hanh Vin

3/29/1980

Qung Nam

Hn vn

413

089 Nguyn Vn

Dun

T. Hu Phc

2/2/1990

Qung Tr

Hn vn

414

156 Nguyn Th Thu

Hin

TN. Trung Hanh

11/8/1983

Ph Quy - Bnh Thun

Hn vn

415

394 Nguyn Vn Thanh

Nh

T. Nhun Hi

1/2/1990

k Lk

Hn vn

416

292 Nguyn Th

Loan

TN. Thnh Phng

10/27/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

417

468 Nguyn Th M

Phng TN. Trung Thun

2/15/1991

Tin Giang

Hn vn

418

009 Nguyn Tn

Anh

T. T Triu

10/20/1988

k Lk

Hn vn

419

181 Nguyn Th

Hoa

TN. Hu Nh

8/26/1979

TP. Vinh - Ngh An

Hn vn

420

408 L Th Hng

Nhi

TN. Tm Hiu

8/9/1988

B Ra - Vng Tu

Hn vn

421

683 ng Th Phng

Trang

TN. Hanh Nh

10/12/1984

B Ra - Vng Tu

Hn vn

422

055 Nguyn Th

Cc

TN. Qung Ha

10/11/1983

Ph Yn

Hn vn

423

051 Pham Ch

Cng

T. Ch nh

10/2/1986

Bnh Phc

Hn vn

424

093 Nguyn Minh

T. Tm Thin

10/24/1989

Qunh Ph - Thi Bnh

Hn vn

425

734 Nguyn Th Thanh

Tuyn

TN. Tnh Tm

7/3/1987

ng Nai

Hn vn

426

342 L Th

TN. Diu Chn

8/25/1983

Qung Nam

Hn vn

427

416 Pham Th Thu

Dung

TN. Chc Tr

6/18/1990

Tin Giang

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

03.60
10.05
15.25
18.00
07.00
16.25
16.62
11.62
13.12
04.80
13.00
12.75
17.12
08.50
14.37
08.12
14.87
11.25
15.50
18.37
13.12
15.62
15.62
10.25
11.62
10.37
11.37
14.25
15.75

11.00
10.00
13.75
07.50
15.00
07.25
11.25
07.25
11.75
16.50
10.25
10.50
12.00
09.50
09.50
13.25
10.50
13.50
11.25
07.75
13.50
11.00
11.50
10.25
07.25
16.00
13.50
10.50
09.50

30.50
25.00
16.00
19.50
22.00
21.50
17.00
26.00
20.00
23.50
21.50
21.50
15.50
26.50
20.50
23.00
19.00
19.50
17.50
18.00
17.50
17.50
17.00
23.50
25.00
17.50
19.00
19.00
18.50

45.10
45.05
45.00
45.00
44.00
45.00
44.87
44.87
44.87
44.80
44.75
44.75
44.62
44.50
44.37
44.37
44.37
44.25
44.25
44.12
44.12
44.12
44.12
44.00
43.87
43.87
43.87
43.75
43.75

15.03
15.02
15.00
15.00
14.67
15.00
14.96
14.96
14.96
14.93
14.92
14.92
14.87
14.83
14.79
14.79
14.79
14.75
14.75
14.71
14.71
14.71
14.71
14.67
14.62
14.62
14.62
14.58
14.58

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

15/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

428

594 Nguyn Th Ngc

Thi

TN. Chc Ho

3/14/1985

Qung Nam

Anh vn

429

018 Phan Th

By

TN. Qung Chu

1/30/1988

Nng

Hn vn

430

546 Trn Vit

Thng

T. Liu Khng

7/10/1990

Tha Thin - Hu

Hn vn

431

285 Nguyn Th Thuy

Linh

TN. Hu Phng

9/22/1987

Vnh Long

Anh vn

432

437 Nguyn Xun

Ph

T. Hu at

8/9/1993

Bnh nh

Anh vn

433

407 Trn Ngc Yn

Nhi

TN. Vin An

12/27/1992

Vnh Long

Hn vn

434

518 Phng Minh

Tm

T. Minh Thin

2/20/1978

ng Thp

Hn vn

435

537 Dng Vn

Thi

T. Trung Thanh

3/15/1963

Bn Tre

Anh vn

436

561 Pham Vn

Thnh

T. Nh Hu

3/25/1980

Tin Giang

Hn vn

437

728 Nguyn Thanh

Tung

T. Tm Thng

8/25/1988

An Giang

Anh vn

438

188 L Th

Ha

TN. Tu Tr

2/12/1990

Qung Nam

Hn vn

439

364 H Th Thu

Ngn

TN. Lin Ha

12/2/1988

Gia Lai

Hn vn

440

277 Nguyn Th

Lin

TN. Thanh Ngn

1/10/1986

Qung Nam

Hn vn

441

356 Nguyn Th Thu

Nga

TN. Nhun Lp

9/10/1992

B Ra - Vng Tu

Hn vn

442

303 L Minh

Lun

T. Trung Php

2/12/1990

ng Thp

Anh vn

443

715 Nguyn Th Tm

TN. Chc Tm

12/22/1991

Qung Ngi

Anh vn

444

007 Bui Th Qunh

Anh

TN. Chn Tm

5/6/1980

Tha Thin - Hu

Hn vn

445

083 Hunh Giao Phng ng

T. Van

6/18/1994

Bnh nh

Anh vn

446

154 H Minh

Hin

T. Tr Ngng

8/20/1987

An Giang

Hn vn

447

596 Mai Xun

Thin

T. Thin Lc

03/10/1990

k Lk

Hn vn

448

218 ng Th Thu

Hng TN. Nguyn m

8/21/1990

Khnh Ha

Anh vn

449

302 V Hng

Lun

T. Nguyn Chnh

12/25/1988

Bnh Thun

Anh vn

450

441 L Th Kim

Phng

TN. Thin Tnh

10/1/1984

Qung Tr

Hn vn

451

227 Nguyn Quang

Huy

T. Qung Quang

9/25/1990

k Lk

Hn vn

452

654 Dng Quang

Tin

T. Quang Hip

6/20/1990

Tha Thin - Hu

Hn vn

453

655 Hong Vn

Tin

T. ng Hanh

1/3/1976

Qung Tr

Hn vn

454

667 Nguyn Vn

Ton

T. Tnh Nghim

3/26/1990

ng H - Qung Tr

Hn vn

455

483 Nguyn Th i

Quyn

TN. Hu Nguyn

4/24/1989

Qung Tr

Hn vn

456

737 inh Th Thanh

Tuyn

TN. Diu An

8/12/1987

Bnh Thun

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

07.75
16.12
13.62
06.30
11.30
14.00
08.25
02.75
12.50
09.40
13.37
14.37
05.50
11.75
07.40
05.60
14.00
09.25
06.00
12.50
10.45
09.15
17.12
13.87
10.37
09.62
10.62
10.50
10.25

13.50
08.00
11.00
10.75
10.25
09.00
12.75
11.25
10.00
10.00
14.00
12.00
09.25
14.50
13.25
12.50
07.00
15.75
13.50
12.50
14.50
10.75
10.75
10.50
13.50
12.25
11.25
12.25
07.50

22.50
18.50
19.00
26.50
22.00
20.50
22.50
29.50
21.00
24.00
16.00
17.00
28.50
17.00
22.50
25.00
22.00
18.00
23.50
18.00
18.00
23.00
15.00
18.50
19.00
21.00
21.00
20.00
25.00

43.75
42.62
43.62
43.55
43.55
43.50
43.50
43.50
43.50
43.40
43.37
43.37
43.25
43.25
43.15
43.10
43.00
43.00
43.00
43.00
42.95
42.90
42.87
42.87
42.87
42.87
42.87
42.75
42.75

14.58
14.21
14.54
14.52
14.52
14.50
14.50
14.50
14.50
14.47
14.46
14.46
14.42
14.42
14.38
14.37
14.33
14.33
14.33
14.33
14.32
14.30
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.25
14.25

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

16/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

457

410 Nguyn Hunh

Nh

TN. Nh Nghim

2/17/1988

Ph Yn

Anh vn

458

379 Pham Duy

Ngc

T. Php c

9/24/1987

ng Nai

Hn vn

459

701 Trn

Trung

T. Chc Hu

10/10/1988

Qung Nam

Hn vn

460

556 Hong Th

Thanh

TN. Nhun Tnh

9/18/1979

H Sn Bnh

Anh vn

461

341 Nguyn Th

TN. Diu Thin

9/6/1983

ng Nai

Hn vn

462

424 Hunh Th Kim

Oanh

TN. ng Ngha

3/20/1978

k Lk

Hn vn

463

498 Kiu Vn

Sang

T. Nhun Minh

2/4/1988

Tin Giang

Hn vn

464

279 Phan Th Ngc

Lin

TN. Gic Nh

01/01/1969

Tin Giang

Hn vn

465

405 Nguyn Vn

Nht

T. ng Tun

5/17/1987

Sn Tnh - Qung Ngi

Hn vn

466

458 Trn V

Phng T. Thin nh

10/8/1984

An Giang

Hn vn

467

620 Nguyn Thanh

Thun

TN. Qung Hiu

2/10/1993

Bnh Thun

Hn vn

468

686 V K

Tr

T. Trung Tin

3/17/1993

Campuchia

Hn vn

469

449 H Khc

Phng T. Trung An

10/16/1976

Tha Thin - Hu

Hn vn

470

721 Pham Thanh

Tun

T. Gic Minh Hu

7/5/1978

Ngh Tnh

Pli

471

299 Lai Th

Lc

T. Thanh Tr

8/26/1985

Nam nh

Anh vn

472

521 Trn Xun Minh

Tm

T. Tr Nhin

2/27/1985

Tha Thin - Hu

Anh vn

473

722 Pham Anh

Tun

T. Nguyn T

1/1/1991

Sn Tnh - Qung Ngi

Hn vn

474

755 Nguyn Th

Vn

TN. Diu Hanh

4/20/1984

Qung Tr

Hn vn

475

767 L Phc

Vinh

T. Chn at

10/1/1980

k Lk

Hn vn

476

184 Lu S Hng

Hoa

TN. Hu Ngc

10/17/1976

ng Nai

Anh vn

477

029 Thi Th

Cm

TN. Nh Chu

12/12/1977

Tin Giang

Hn vn

478

349 inh Vn

Nam

T. Minh Chn

10/15/1972

Sn Tr - Nng

Hn vn

479

691 Thi Th

Trinh

TN. Thin Tho

12/26/1987

Cai Ly - Tin Giang

Anh vn

480

312 L Cng

T. Qung Lun

2/23/1990

Tha Thin - Hu

Hn vn

481

412 Trn Th

Nhung

TN. Nh Tnh

2/18/1988

Tha Thin - Hu

Hn vn

482

709 Nguyn Thanh

T. Thin Trang

8/9/1990

ng Nai

Hn vn

483

116 L Tn

Em

T. Trung Ho

3/10/1993

Ty Ninh

Anh vn

484

254 Hong Minh

Lm

T. T Trng

3/5/1983

Lm ng

Hn vn

485

333 L T

Minh

T. Chc Tm

11/28/1989

Tnh Linh - Bnh Thun

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

07.20
13.87
14.87
08.05
13.00
14.50
06.75
08.37
10.37
14.62
11.37
15.62
10.25
06.00
08.45
13.15
12.62
10.37
10.37
11.10
15.50
17.50
07.45
05.87
11.37
11.37
04.55
08.75
07.62

14.00
11.75
09.25
12.50
12.50
09.00
11.25
12.00
09.50
10.25
09.50
08.75
09.50
11.75
12.75
12.00
14.00
13.25
09.75
12.50
12.00
09.50
14.50
13.00
10.50
12.50
13.25
10.50
14.00

21.50
17.00
18.50
22.00
17.00
19.00
24.50
22.00
22.50
17.50
21.50
18.00
22.50
24.50
21.00
17.00
15.50
18.50
22.00
18.50
14.50
15.00
20.00
23.00
20.00
18.00
24.00
22.50
20.00

42.70
42.62
42.62
42.55
42.50
42.50
42.50
42.37
42.37
42.37
42.37
42.37
42.25
42.25
42.20
42.15
42.12
42.12
42.12
42.10
42.00
42.00
41.95
41.87
41.87
41.87
41.80
41.75
41.62

14.23
14.21
14.21
14.18
14.17
14.17
14.17
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.08
14.08
14.07
14.05
14.04
14.04
14.04
14.03
14.00
14.00
13.98
13.96
13.96
13.96
13.93
13.92
13.87

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

17/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

486

742 Mai Th

Tuyt

TN. Chn Minh

2/20/1986

k Lk

Hn vn

487

479 Lc Hunh Ph

Qu

T. Nguyn ao

2/5/1984

Tin Giang

Anh vn

488

778 Nguyn Huy

T. Tr Thin

9/24/1989

TP. H Ch Minh

Anh vn

489

400 Hong Vn

Nhn

T. Php An

10/5/1991

Bnh Thun

Hn vn

490

067 L Vn

ao

T. Minh Hng

6/25/1988

Bnh Thun

Anh vn

491

564 Pham Vn

Thnh

T. Hanh Quang

6/1/1985

Qung Nam

Anh vn

492

358 Trn Th Thanh

Nga

TN. Tinh Thc

4/6/1995

Tuy Phc - Bnh nh

Anh vn

493

391 Hunh Th

Nguyt TN. ng Thun

10/30/1983

Ph Yn

Hn vn

494

417 Nguyn Tin

Nht

T. Thin Khnh

11/8/1983

Tin Giang

Hn vn

495

515 Trn Th

Tm

TN. Hanh Hin

6/10/1984

Bnh Thun

Hn vn

496

530 Nguyn Vn

Tn

T. L Tr

11/28/1989

Qung Nam

Anh vn

497

406 Nguyn Trung

Tht

T. L T

11/16/1993

Tin Giang

Hn vn

498

574 Lu Minh Phng

Tho

TN. Nh Tn

1/3/1979

TP. H Ch Minh

Anh vn

499

768 Nguyn Quc

Vinh

T. Nguyn Bnh

2/28/1988

Nha Trang

Hn vn

500

271 Nguyn Phc

Lp

T. Minh Nhn

10/22/1981

Vnh Long

Hn vn

501

335 Nguyn Th

Mi

TN. Lin Ngha

8/2/1983

Tha Thin - Hu

Hn vn

502

448 L Vn

Phng T. Minh Hi

9/10/1979

Long An

Hn vn

503

531 L Duy

Tn

T. Chc Sn

1/18/1985

Qung Ngi

Anh vn

504

688 Nguyn nh

Tr

T. Ng Tnh

2/1/1993

Qung Tr

Hn vn

505

713 Mai L Anh

T. Tri Quang

10/5/1985

Bn Tre

Hn vn

506

194 Nguyn Ngc

Ha

T. Tng at

4/8/1990

k Lk

Hn vn

507

577 Ng Th Thanh

Tho

TN. Hanh Nhn

6/11/1984

Qung Nam

Hn vn

508

575 Nguyn Th Phng Tho

TN. Hu Thanh

10/22/1978

TP. H Ch Minh

Anh vn

509

176 Nguyn Nht

Hiu

T. Minh Ngha

4/16/1984

B Ra - Vng Tu

Hn vn

510

298 L Th Thanh

Lc

TN. Gic Chnh

5/20/1986

Nng

Hn vn

511

229 Nguyn Th L

Huyn

TN. Nhun Tu

9/10/1988

Qung Tr

Anh vn

512

284 L Th Phng

Linh

TN. Nh Lin

7/26/1982

An Giang

Anh vn

513

584 Nguyn Trn Thanh

Tho

TN. Diu Thun

1/21/1989

TP. H Ch Minh

Anh vn

514

173 L T

Hiu

T. Nguyn ao

10/26/1988

k Lk

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

12.37
06.85
13.85

11.25
10.25
08.75
12.50
08.50
11.50
13.00
10.00
09.50
10.50
11.25
07.50
11.00
12.00
10.00
07.50
11.25
12.50
13.00
11.50
12.25
11.75
11.00
09.50
11.25
10.50
12.50
13.00
07.50

18.00
24.50
19.00
29.00
28.00
19.00
17.00
17.00
17.00
18.00
27.50
27.00
20.50
24.00
21.50
20.00
23.00
24.00
24.00
23.00
18.50
20.00
22.50
21.00
19.50
22.50
22.00
24.50
15.00

41.62
41.60
41.60
41.50
41.45
41.45
41.40
39.37
41.37
40.37
41.35
41.25
41.20
41.12
40.00
41.00
41.00
41.00
41.00
40.87
40.87
40.87
40.85
40.75
40.75
40.70
40.65
40.65
38.62

13.87
13.87
13.87
13.83
13.82
13.82
13.80
13.12
13.79
13.46
13.78
13.75
13.73
13.71
13.33
13.67
13.67
13.67
13.67
13.62
13.62
13.62
13.62
13.58
13.58
13.57
13.55
13.55
12.87

04.95
10.95
11.40
12.37
14.87
11.87
02.60
06.75
09.70
05.12
08.50
13.50
06.75
04.50
04.00
06.37
10.12
09.12
07.35
10.25
10.00
07.70
06.15
03.15
16.12

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Khng trng tuyn

18/28

TN

PHP DANH

STT

SBD

515

460 L V

Phng T. Hu Hng

516

705 Nguyn Hu

Trung

517

068 Quch Xun

518

NGY SINH

NI SINH

MN
D THI

10/22/1985

Qung Tr

Hn vn

T. Tng Minh

1/20/1992

Krng Ana - k Lk

Hn vn

at

T. Hu Phc

2/20/1989

k Lk

Anh vn

625 Hunh Trn

Thc

T. Hong Tm

8/4/1991

Kin Giang

Anh vn

519

159 Phan Th

Hin

TN. Chc Ha

7/16/1989

Hi Lng - Qung Tr

Hn vn

520

534 Nguyn Vn

Ty

T. Nguyn c

9/14/1993

Ninh Ha - Khnh Ha

Anh vn

521

627 L B

Thng T. Minh c

7/21/1988

Qung Tr

Anh vn

522

337 Nguyn Thnh

Mu

T. Qung Thng

2/12/1989

Bnh nh

Anh vn

523

136 Ng Hoi

Hn

T. Thin Duyn

5/12/1986

Bac Liu

Anh vn

524

084 Trn Kim

ng

T. Minh Li

4/14/1985

k Lk

Anh vn

525

149 V Th M

Hanh

TN. Lin v

10/20/1991

k Lk

Hn vn

526

535 Nguyn Vn

Teo

T. Hu nh

5/19/1984

Cn Th

Hn vn

527

107 Nguyn Ngc

Dng T. Qung Gio

8/9/1988

ng Nai

Hn vn

528

480 Trn Vn

Qu

T. Nguyn Hiu

2/21/1991

Kin Giang

Hn vn

529

228 Bui Tn

Huy

T. Thin c

10/9/1991

ng Nai

Anh vn

530

439 Tng Th Thanh

Phc

TN. Nguyn Duyn 8/3/1988

Qung Ngi

Hn vn

531

651 L Th M

Tin

TN. Nh nh

2/6/1989

C Mau

Anh vn

532

113 L Th

Duyn

TN. Nguyn T

6/18/1987

Qung Ngi

Hn vn

533

273 Th M

TN. Nht Tri

10/15/1984

Bnh Thun

Hn vn

534

638 Phan Th

Thy

TN. Hng Tm

8/10/1991

Qung Tr

Hn vn

535

014 Th

Bc

TN. Thun Hanh

3/3/1986

H Ty

Hn vn

536

165 Hunh Hu

Hip

T. Nht Nguyn

8/19/1990

Bnh nh

Hn vn

537

069 Nng Duy

at

T. T Ngha

4/18/1988

ng Nai

Hn vn

538

504 L Th

Su

TN. Nhun Hanh

7/6/1987

c Linh - Bnh Thun

Hn vn

539

164 Nguyn Hong

Hin

T. Nhun Hin

1/6/1990

Bnh nh

Anh vn

540

239 Bui Ngc

Khnh

T. An Tn

5/13/1980

Long An

Hn vn

541

544 V Quc

Thng

T. Nhun ao

10/9/1990

Qung Tr

Hn vn

542

568 L Th

Tho

TN. Nguyn Tho

5/6/1985

C Mau

Hn vn

543

160 Nguyn Th Kim

Hin

TN. Nhun Hip

12/30/1982

Qung Tr

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

08.87
11.62
04.80
07.05
08.00
08.50
05.00
08.95
05.35
07.25
12.50
11.00
15.12
11.87
11.55
11.75
04.95
14.37
13.37
09.37
05.62
04.87
14.62
10.62
05.50
06.75
05.00
15.75
07.37

11.25
13.50
13.25
12.50
14.00
08.50
11.00
10.50
11.50
10.00
11.25
08.75
11.50
10.25
10.50
09.25
14.50
11.50
09.00
12.00
10.50
13.25
13.00
12.50
11.00
09.75
10.50
08.75
13.00

20.50
15.50
22.50
21.00
18.50
23.50
23.50
21.00
23.50
23.00
16.50
20.50
13.50
18.00
18.00
19.00
20.50
14.00
17.50
18.50
23.50
21.50
09.00
16.50
23.00
23.00
24.00
15.00
19.00

40.62
40.62
40.55
40.55
40.50
40.50
39.50
40.45
40.35
40.25
40.25
40.25
40.12
40.12
40.05
40.00
39.95
39.87
39.87
39.87
39.62
39.62
36.62
39.62
39.50
39.50
39.50
39.50
39.37

13.54
13.54
13.52
13.52
13.50
13.50
13.17
13.48
13.45
13.42
13.42
13.42
13.37
13.37
13.35
13.33
13.32
13.29
13.29
13.29
13.21
13.21
12.21
13.21
13.17
13.17
13.17
13.17
13.12

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Khng trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn

19/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

544

608 Nguyn Ngc

Thm

T. Gic Hng

11/8/1993

Bnh Thun

545

438 Trn Hong

Phc

T. Hu Chn Tm

7/16/1971

Bnh Ha - G Vp - Gia Hn
nh

546

597 Nguyn Vn

Thin

T. Qung Nhn

7/3/1990

Tam K - Qung Nam

Anh vn

547

787 Trn Th Nh

TN. nh Chu

7/14/1984

Long An

Hn vn

548

304 Pham Minh

Lng

T. Minh Thi

9/2/1987

Kin Giang

Anh vn

549

466 Nguyn Th

Phng TN. Chn Knh

12/20/1984

Ninh Thun

Hn vn

550

637 Trn Th Cm

Thy

TN. Tm ng

6/12/1992

Tin Giang

Hn vn

551

493 Nguyn Nh

Qunh

T. Qung Li

12/9/1978

Qung Tr

Hn vn

552

522 L Khnh

Tm

T. Hu Thng

1/27/1991

B Ra - Vng Tu

Hn vn

553

640 Hunh Th Minh

Thy

TN. Hu Tnh

8/12/1987

ng Thp

Anh vn

554

440 Nguyn Quang

Phc

T. Xng c

4/16/1993

B Ra - Vng Tu

Hn vn

555

457 L Th Kim

Phng TN. Tu Tnh

9/21/1980

k Lk

Hn vn

556

644 Nguyn Th

Thy

TN. Diu Nguyn

2/8/1985

Qung Tr

Hn vn

557

162 Trn Vit

Hin

T. Nhun Thin

7/2/1988

Tha Thin - Hu

Hn vn

558

481 Pham Vn

Qu

T. Php Nhn

10/30/1991

Qung Nam

Hn vn

559

482 Trn Quc

Qu

T. Kit Tng

12/18/1991

Bn Ct - Bnh Dng

Anh vn

560

649 Nguyn Ngc Anh

Thuyn TN. Diu Hin

11/29/1980

Bn Tre

Hn vn

561

123 L Th

TN. Van An

11/12/1986

Thanh Ha

Hn vn

562

240 Ta Quang

Khnh

T. ao Dung

9/13/1993

Vnh Phc

Hn vn

563

539 Nguyn Xun

Thi

T. Bo Phc

2/16/1991

k Lk

Hn vn

564

689 Trn Hu

Tr

T. ao Php

12/4/1992

Hi Lng - Qung Tr

Hn vn

565

707 Lu Th Ngc

Trng TN. Ngc Nhn

1/10/1978

Tin Giang

Hn vn

566

070 Trn Quc

at

T. c Duy

12/6/1987

ng Nai

Anh vn

567

167 H L

Hip

T. Nh Tung

5/30/1987

Tin Giang

Hn vn

568

193 Nguyn Tn

Ha

T. Minh Hng

1979

An Giang

Hn vn

569

397 Nguyn Hu

Nhn

T. Khim Hanh

8/26/1983

TP. H Ch Minh

Anh vn

570

038 Nguyn Th Kim

Chi

TN. An Tho

9/20/1975

TP. H Ch Minh

Hn vn

571

720 Minh

Tun

T. Thin c

11/28/1988

Lm ng

Hn vn

572

771 Nguyn c

T. Bn c

8/13/1991

B Ra - Vng Tu

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

Hn vn
vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

07.37
09.37
07.00
08.25
04.40
11.12
11.37
16.75
07.75
08.65
07.87
07.37
12.37
15.50
12.75
04.90
07.37
09.12
15.62
11.62
13.37
14.12
09.35
09.00
07.50
06.15
08.87
11.37
10.62

10.50
09.00
10.25
11.00
11.25
10.00
11.75
08.50
09.50
15.00
08.75
10.25
06.75
11.00
12.75
13.00
14.00
10.75
04.75
08.75
11.00
12.25
12.50
13.75
08.75
10.50
12.75
08.75
11.50

21.50
21.00
22.00
20.00
23.50
18.00
16.00
13.50
21.50
15.00
22.00
21.00
19.50
12.00
13.00
20.50
17.00
18.50
18.00
18.00
13.00
12.00
16.50
15.50
22.00
21.50
16.50
18.00
16.00

39.37
39.37
39.25
39.25
39.15
39.12
39.12
38.75
38.75
38.65
38.62
38.62
38.62
38.50
38.50
38.40
38.37
38.37
38.37
38.37
37.37
38.37
38.35
38.25
38.25
38.15
38.12
38.12
38.12

13.12
13.12
13.08
13.08
13.05
13.04
13.04
12.92
12.92
12.88
12.87
12.87
12.87
12.83
12.83
12.80
12.79
12.79
12.79
12.79
12.46
12.79
12.78
12.75
12.75
12.72
12.71
12.71
12.71

KT QU

GHI CH

Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

em ti liu vo phng thi

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn

20/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

573

367 Hunh Th Hng

Nghi

TN. Nh o

5/3/1991

An Giang

Anh vn

574

572 La Quang

Tho

T. Hanh Hiu

4/4/1985

Qung Ngi

Hn vn

575

062 Cao Ch

Cng

T. Php Hu

3/25/1990

Bnh Thun

Hn vn

576

126 Trng Th

Hi

TN. Tr Khang

1/14/1981

H Ty

Hn vn

577

598 Lng Th

Thn

TN. Tm

3/19/1976

Gia Lai

Hn vn

578

765 ng Thanh

Vit

T. Nhun ao

6/20/1993

k Lk

Anh vn

579

446 Phan Th

Phc

TN. Chn Vn

5/6/1984

Qung Tr

Hn vn

580

199 Chu Quang

Hi

T. Nhun Hi

10/1/1987

k Lk

Anh vn

581

088 Pham Th

Da

TN. Hu Bo

8/15/1985

Qung Tr

Hn vn

582

319 ng Tuyt

Mai

TN. Hanh Hoa

10/27/1978

Bnh Dng

Hn vn

583

570 Phan Th Thu

Tho

TN. Hng Quang

2/5/1987

Qung Tr

Hn vn

584

133 Nguyn Xun

Hn

T. Chc Tn

10/20/1984

Nng

Anh vn

585

251 L Th Hng

Lal

TN. Hanh at

9/19/1986

Bn Tre

Hn vn

586

423 L Th Hng

Oanh

TN. Diu M

8/5/1993

ng Nai

Anh vn

587

442 Phan Vn

Phng

T. Qung Trung

6/14/1992

Tha Thin - Hu

Hn vn

588

332 V Vn

Minh

T. Tr n

1984

ng Thp

Anh vn

589

605 Phan Th Thu

Thoa

TN. Hanh Mn

6/25/1989

Ph Yn

Hn vn

590

377 Trn nh

Ngc

T. Hanh Bo

9/13/1981

Qung Nam

Hn vn

591

475 L

Quang

T. Van Minh

2/1/1987

Mang Yang - Gia Lai

Hn vn

592

099 Hunh Th

Dung

TN. Nguyn Minh

23/05/1973

Hi Phng

Hn vn

593

576 Nguyn Th Phng Tho

TN. Qung Thun

1/9/1977

Nng

Hn vn

594

797 Nguyn Th Vn

TN. Diu Tho

7/26/1973

TP. H Ch Minh

Hn vn

595

177 Lng Cng

Hiu

T. Thng Quang

5/8/1988

ng Thp

Hn vn

596

665 Trn Vn

Ton

T. Thin Ho

8/15/1983

Kin Giang

Hn vn

597

094 Nguyn Minh

T. Thin c

12/4/1989

ng Thp

Hn vn

598

308 Nguyn Thi Ly

Ly

TN. Phc Tu

6/6/1989

Qung Nam

Anh vn

599

327 Trng

Minh

T. Qung Minh

12/28/1985

Khnh Ha

Hn vn

600

233 Nguyn Hong

Khi

T. Chc at

8/28/1990

Qung Nam

Anh vn

601

487 T Vn

Quyn

T. Thin Thc

9/26/1988

Ninh Thun

Anh vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

07.80
08.00
14.62
08.25
12.50
04.20
16.62
03.85
15.75
07.00
11.87
07.05
15.25
07.75
09.75
03.05
12.50
11.87
11.62
10.35
05.75
04.62
08.62
13.62
07.75
03.95
16.87
03.95
05.45

10.75
10.50
12.25
12.50
08.25
12.00
09.50
13.25
08.75
10.50
09.50
11.75
10.50
09.50
10.50
11.00
09.50
10.00
10.25
07.00
12.00
11.50
11.50
08.50
10.25
10.50
04.00
11.25
10.75

19.50
19.50
11.00
16.00
17.00
21.50
11.50
20.50
13.00
20.00
16.00
18.50
11.50
20.00
17.00
23.00
15.00
15.00
15.00
19.50
19.00
17.50
16.50
14.50
18.50
22.00
15.50
21.00
20.00

38.05
38.00
37.87
36.75
37.75
37.70
37.62
37.60
37.50
37.50
37.37
37.30
37.25
37.25
37.25
37.05
37.00
36.87
36.87
36.85
36.75
33.62
36.62
36.62
36.50
36.45
36.37
36.20
36.20

12.68
12.67
12.62
12.25
12.58
12.57
12.54
12.53
12.50
12.50
12.46
12.43
12.42
12.42
12.42
12.35
12.33
12.29
12.29
12.28
12.25
11.21
12.21
12.21
12.17
12.15
12.12
12.07
12.07

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

21/28

MN
D THI

STT

SBD

TN

602

232 V Th Tuyt

Huyn

TN. Nhin Lin

6/20/1979

Khnh Ha

Anh vn

603

141 Nguyn Th Thy

Hng

TN. Thanh Thin

5/11/1987

Ngha Bnh (Bnh nh)

Hn vn

604

374 L Th Hng

Ngha

TN. Lin V

2/17/1990

k Lk

Hn vn

605

554 Nguyn Vn

Thanh

T. Tm Bnh

5/20/1984

Qung Ngi

Hn vn

606

762 H n

T. Nhun Phm

3/30/1985

Qui Nhn - Bnh nh

Hn vn

607

782 Trng Th Thanh

Vy

TN. Nhun Tm

2/25/1987

Bnh Thun

Hn vn

608

010 Dng V

Anh

T. Thng Tr

2/2/1992

Ph Yn

Hn vn

609

134 Trn Ngc

Hn

T. L Minh

4/8/1987

Cn Th

Anh vn

610

453 Phan Th

Phng TN. Trung Nguyn

4/20/1984

Tha Thin - Hu

Hn vn

611

562 Ng Th

Thnh

TN. Hu Thin

1979

Bnh nh

Hn vn

612

697 Nguyn Xun

Trnh

T. Nhun Tng

1/13/1988

Qung Ngi

Anh vn

613

538 Dng Vn

Thi

T. Php Hu

11/24/1990

Tnh Linh - Bnh Thun

Hn vn

614

148 Trng Th Ngc

Hanh

TN. Diu Tm

3/18/1981

Bnh Dng

Anh vn

615

153 Hunh Th

Hu

TN. Hu Tn

7/6/1989

B Ra - Vng Tu

Hn vn

616

225 Pham Minh

Hng TN. Diu Nguyn

2/23/1986

Sng Be (Bnh Dng)

Anh vn

617

106 Nguyn Vn

Dng

T. Gic Minh Nghim

12/14/1990

Bnh nh

Anh vn

618

132 V Vn

Hi

T. c Tr

11/22/1989

Qung Nam

Hn vn

619

185 on Th

Hoa

TN. Tnh Nhn

8/6/1978

k Nng

Hn vn

620

320 L Ngc

Mai

TN. Tm Thanh

7/15/1989

Cn Th

Anh vn

621

080 Nguyn Thanh

T. Minh Ti

11/1/1982

Tin Giang

Hn vn

622

496 Hong Th

Ri

TN. Diu Tho

12/2/1985

Qung Tr

Hn vn

623

049 L V Thnh

Cng

T. Nhun Nguyn

6/1/1992

Qung Tr

Hn vn

624

360 Nguyn Th Kim

Ngn

TN. Nguyn Nguyn 6/20/1991

Qung Tr

Hn vn

625

371 L Th

Ngha

TN. Minh Ngha

12/12/1988

Krng Ana - k Lk

Hn vn

626

463 Trn Th Ngc

Phng TN. Nhun Mai

8/25/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

627

157 Trn Th

Hin

TN. Nh Phng

9/17/1981

Qung Tr

Hn vn

628

234 Nguyn Trng

Khang

T. Thin Khang

12/1/1993

TP. H Ch Minh

Pli

629

617 Pham Vn

Th

T. Tnh Gii

10/20/1992

k Lk

Hn vn

630

109 Nguyn Trung

Duy

T. Tm c

12/16/1993

Bnh Dng

Anh vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

PHP DANH

NGY SINH

NI SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

04.40
10.37
10.37
06.75
08.50
04.62
12.00
07.15
06.50
04.25
03.15
08.62
04.50
08.75
04.25
04.65
06.75
07.50
04.40
06.62
09.87
03.25
11.25
07.00
08.25
09.00
04.00
06.25
04.70

10.75
08.75
11.75
07.75
08.00
13.25
09.75
08.50
10.00
08.25
10.25
09.25
13.25
11.00
10.50
12.50
12.25
09.00
10.00
12.25
12.50
12.00
11.00
08.75
11.50
10.00
14.50
11.25
15.75

21.00
17.00
14.00
21.50
19.50
18.00
14.00
20.00
19.00
23.00
22.00
17.50
17.50
15.50
20.50
18.00
16.00
18.50
20.50
16.00
12.50
19.50
12.50
19.00
15.00
15.50
16.00
17.00
14.00

36.15
36.12
36.12
36.00
36.00
35.87
35.75
35.65
35.50
35.50
35.40
35.37
35.25
35.25
35.25
35.15
35.00
35.00
34.90
34.87
34.87
34.75
34.75
34.75
34.75
34.50
34.50
34.50
34.45

12.05
12.04
12.04
12.00
12.00
11.96
11.92
11.88
11.83
11.83
11.80
11.79
11.75
11.75
11.75
11.72
11.67
11.67
11.63
11.62
11.62
11.58
11.58
11.58
11.58
11.50
11.50
11.50
11.48

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

em ti liu vo phng thi

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

22/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

631

110 H T

Duy

T. Trung Tu

2/15/1993

k Lk

Anh vn

632

422 V Th Kim

Oanh

TN. c Khim

12/20/1987

B Ra - Vng Tu

Anh vn

633

082 L Vn

ng

T. Khai Ng

3/25/1986

Ty Ninh

Anh vn

634

664 Trn Thanh

Ton

T. c Thin

2/22/1992

Bnh Dng

Hn vn

635

717 inh Vn

Tun

T. c T

7/3/1985

Bnh Thun

Hn vn

636

127 Phan Hu

Hi

T. Nguyn Bu

5/18/1990

Tha Thin - Hu

Hn vn

637

656 H Minh

Tin

T. Hi Ng

1/30/1991

Vnh Long

Hn vn

638

385 Cao Vn

Nguyn T. Nhun Vin

9/7/1969

Tin Giang

Hn vn

639

712 Bui Minh

T. Qung Tun

1/13/1989

Bnh nh

Hn vn

640

289 Ng Th Ngc

Loan

TN. Trung Hin

9/24/1987

ng Nai

Hn vn

641

253 Cao Duy

Lm

T. Nh Vin

5/3/1991

Bnh Thun

Anh vn

642

533 Trn Ngc

Tt

T. Qung Nhin

12/15/1990

Bnh Thun

Anh vn

643

004 Trnh Ngc Duy

An

T. Qung n

4/23/1987

Tin Giang

Hn vn

644

340 ng Th Tr

My

TN. Tr Nguyn

8/4/1989

Long An

Hn vn

645

690 Hunh Ngc

Triu

T. Qung Ph

3/20/1992

ng Nai

Hn vn

646

117 Nguyn Kim

Giu

TN. Diu Tm

1981

Tin Giang

Hn vn

647

459 L Hong

Phng T. Tm nh

3/15/1993

Long An

Anh vn

648

505 Nguyn Ngc Ging Sinh

T. Hu Tr

12/24/1974

TP. H Ch Minh

Hn vn

649

290 Dng Th Bch

Loan

TN. Diu Duyn

8/15/1979

Tr Vinh

Anh vn

650

789 Hunh Th

Yn

TN. Hu

6/20/1986

Bnh Sn - Qung Ngi

Hn vn

651

043 H Minh

Ch

T. Ngc Tr

8/20/1986

Tin Giang

Anh vn

652

147 Nguyn Th

Hanh

TN. Nh Chu

10/10/1976

Qung Tr

Hn vn

653

436 L Kim

Ph

TN. Diu Tm

11/15/1988

Long An

Hn vn

654

409 Nguyn Th

Nhi

TN. Nht Minh

11/15/1988

ng Thp

Anh vn

655

514 Nguyn Hu

Ti

T. Minh Thanh

1/14/1990

Tr Vinh

Anh vn

656

206 Pham Vn

Hp

T. Nh Lc

6/29/1989

TP. H Ch Minh

Hn vn

657

418 Hunh Khnh

Nht

T. Qung Nht

10/15/1993

Hu Giang

Anh vn

658

520 L Minh

Tm

T. Minh nh

8/2/1990

An Giang

Anh vn

659

672 Th

Trm

TN. Nh Quy

10/28/1989

An Giang

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

04.95
03.70
07.90
07.37
06.37
09.62
08.62
03.00
03.62
12.75
03.45
04.40
08.37
09.87
10.37
08.50
06.05
05.00
06.15
07.12
08.75
06.25
02.25
02.20
05.60
05.00
04.25
08.70
08.62

11.50
11.25
08.50
09.00
08.50
10.75
12.25
07.25
12.50
10.25
15.00
12.00
08.50
12.00
09.00
09.25
10.00
09.50
11.25
12.25
10.50
09.00
10.50
11.50
08.50
10.50
09.75
11.25
08.75

18.00
19.50
18.00
18.00
19.50
14.00
13.50
24.00
18.00
11.00
15.50
17.50
17.00
12.00
13.50
16.00
17.50
19.00
16.00
11.00
14.00
18.00
20.50
19.50
19.00
17.50
19.00
13.00
15.50

34.45
34.45
34.40
34.37
34.37
34.37
34.37
34.25
34.12
34.00
33.95
33.90
33.87
33.87
32.87
33.75
33.55
33.50
33.40
30.37
33.25
33.25
33.25
33.20
33.10
33.00
33.00
32.95
32.87

11.48
11.48
11.47
11.46
11.46
11.46
11.46
11.42
11.37
11.33
11.32
11.30
11.29
11.29
10.96
11.25
11.18
11.17
11.13
10.12
11.08
11.08
11.08
11.07
11.03
11.00
11.00
10.98
10.96

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

23/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

660

330 Cng

Minh

T. Chc Tm

4/8/1965

ng Nai

Anh vn

661

373 Trn c

Ngha

T. Qung n

7/14/1991

Bnh Thun

Hn vn

662

393 Nguyn Thanh

Nh

T. Van Tr

1/7/1989

TP. H Ch Minh

Anh vn

663

178 Bi Trung

Hiu

T. Trung c

3/18/1987

An Giang

Hn vn

664

259 Hunh Vn

Lm

T. Hi Chn

1/2/1985

Qung Nam

Hn vn

665

402 ng Ngc Uy

Nhn

T. L Hoa

3/27/1981

Ninh Thun

Hn vn

666

619 Trn Hiu

Thun

T. Tm Lut

7/7/1985

ng Thp

Anh vn

667

476 ng Thanh

Quang

T. Minh Hng

1/5/1986

ng Nai

Hn vn

668

756 Nguyn ng

Vn

T. Qung Phc

6/14/1989

Tha Thin - Hu

Hn vn

669

502 Nguyn Vn

Sng

T. Xng Minh

10/14/1992

ng Nai

Hn vn

670

087 Trn Ngc

T. Thin Quang

1/2/1993

Long An

Hn vn

671

003 Dng Vn

An

T. Tm Php

10/4/1987

Qung Ngi

Hn vn

672

022 Nguyn Th Kim

Bnh

TN. Chn Thin

10/10/1987

Ph Yn

Hn vn

673

693 L Trn Huyn

Trinh

TN. Tu Qun

4/1/1986

Qung Nam

Hn vn

674

411 Nguyn Th Qunh

Nh

TN. Hoa Hanh

8/15/1985

B Ra - Vng Tu

Hn vn

675

733 V Bat

Ty

T. Qung Din

5/18/1986

Ph Yn

Hn vn

676

432 L Vit

Ph

T. Minh Hanh

12/20/1984

Tha Thin - Hu

Hn vn

677

477 Pham Tun

Qu

T. at Ma Chu Hiu 6/3/1985

Kin Giang

Hn vn

678

169 Trn Vn

Hiu

T. Minh ng

4/24/1991

Ninh Thun

Anh vn

679

603 Nguyn Th Kim

Thoa

TN. Chn Ha

1/8/1991

Tha Thin - Hu

Anh vn

680

131 V Minh

Hi

T. ng Hi

5/26/1992

Cam Ranh - Khnh Ha

Hn vn

681

115 on Khin

Em

T. Phc Tnh

3/6/1988

Hu Giang

Anh vn

682

045 Ta Vn

Chin

T. Thanh Hng

4/27/1985

Bn Tre

Hn vn

683

350 Trng Cng

Nng

T. Chc Tr

12/10/1989

ng Nai

Hn vn

684

513 V Minh

Ti

T. Chc Quang

4/8/1987

Bnh Thun

Hn vn

685

519 Trn Hu

Tm

T. Nht Tnh

8/23/1980

Tha Thin - Hu

Hn vn

686

366 Phan Phc

Ngnh

T. Kin Tm

23/11/1990

Long An

Anh vn

687

039 V Th

Chi

TN. Diu An

8/30/1989

Qung Tr

Hn vn

688

217 V Ngc

Hng

T. Thin Bo

6/29/1994

Bnh Phc

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

06.80
09.87
04.80
03.00
04.75
15.00
04.25
08.37
10.62
08.25
03.12
13.12
10.62
11.12
05.50
14.12
05.75
04.75
06.45
05.60
04.00
03.45
06.87
05.75
06.75
09.00
03.70
09.50
05.00

10.00
09.25
07.75
09.50
13.25
07.50
11.25
08.50
08.75
10.50
11.00
12.50
07.00
12.50
09.00
07.25
07.00
11.00
09.25
05.50
10.00
12.00
09.50
10.50
09.50
07.75
10.50
11.00
07.50

16.00
13.50
20.00
20.00
14.50
10.00
17.00
15.50
13.00
13.50
18.00
06.50
14.50
08.50
17.50
10.50
19.00
16.00
16.00
20.50
17.50
16.00
15.00
15.00
15.00
14.50
17.00
10.50
18.50

32.80
32.62
32.55
32.50
32.50
32.50
32.50
32.37
32.37
32.25
32.12
32.12
32.12
32.12
32.00
31.87
31.75
31.75
31.70
31.60
31.50
31.45
31.37
31.25
31.25
31.25
31.20
31.00
31.00

10.93
10.87
10.85
10.83
10.83
10.83
10.83
10.79
10.79
10.75
10.71
10.71
10.71
10.71
10.67
10.62
10.58
10.58
10.57
10.53
10.50
10.48
10.46
10.42
10.42
10.42
10.40
10.33
10.33

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

24/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

689

097 V Th

Dung

TN. Tu Nhn

8/8/1987

H Nam

Hn vn

690

565 Trng Vin

Thnh

T. Php Thng

3/15/1989

Cn Th

Anh vn

691

108 Nguyn Khnh

Duy

T. Phc Bo

7/16/1988

Cu Long

Anh vn

692

061 D Th

Cng

T. Minh Tm

1/3/1977

Tin Giang

Anh vn

693

064 V Th

ng

TN. Nh Kim

1971

Chu Ph - An Giang

Hn vn

694

091 Trn Minh

T. Phc c

6/9/1990

An Giang

Hn vn

695

150 Nguyn Duy Anh

Ho

T. L Thnh

9/29/1992

Bnh Dng

Hn vn

696

171 Lng Trng

Hiu

T. Khnh Duy

8/1/1991

ng Thp

Anh vn

697

404 Mai Th

Nhanh

TN. Diu Ngc

10/13/1973

Bnh nh

Hn vn

698

708 Pham Th Cm

TN. Thin Ngn

5/12/1988

Tr Vinh

Anh vn

699

382 Trn Th Hiu

Ngc

TN. Ngha Tr

10/28/1987

Bac Liu

Hn vn

700

725 Trn Vn

Tun

T. Thin Hng

30/07/1977

Bnh Dng

Hn vn

701

056 Ha Vit

Cng

T. Tr Trung

1/1/1991

Bac Liu

Anh vn

702

334

Minh

T. Tm Khai

1/26/1983

Sc Trng

Hn vn

703

112 Ng Phc

Duy

T. Thng Php

7/16/1989

Ninh Phc - Ninh ThunAnh

704

140 Nguyn Th

Hng

TN. Chn Phong

3/10/1979

Tha Thin - Hu

Hn vn

705

287 Bui Th Ngc

Linh

TN. Hanh Lin

9/11/1983

ng Nai

Anh vn

706

621 Nguyn Ha

Thun

T. Minh Thng

10/15/1979

Bn Tre

Hn vn

707

017 Bui Hoi

Bo

T. Trung Nghim

7/2/1989

k Lk

Hn vn

708

673 Nguyn Th Ngc

Trm

TN. Lin Anh

12/23/1977

Cai Ly - Tin Giang

Hn vn

709

050 Nguyn Ch

Cng

T. Nhun Php

10/6/1986

Tin Giang

Hn vn

710

462 Nguyn Khoa

Phng T. Trung n

1977

Tha Thin - Hu

Hn vn

711

129 Nguyn Minh

Hi

T. Hong Chung

8/24/1986

TP. H Ch Minh

Hn vn

712

724 H Phng

Tun

T. Hanh Tun

1/14/1981

Qung Nam

Anh vn

713

395 Nguyn Th Thanh

Nhn

TN. Tu Nguyn

11/12/1984

Qung Tr

Anh vn

714

499 L Th Thanh

Sang

TN. Lin Nghi

3/12/1988

Ninh Thun

Anh vn

715

347 L Vn

Nam

T. Xng Tnh

10/25/1989

ng Nai

Hn vn

716

025 Trn Quc

Bnh

T. Thin Ng

8/8/1976

TP. H Ch Minh

Anh vn

717

339 Nguyn Thi Qunh My

TN. Trung Quang

8/3/1983

TP. H Ch Minh

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

11.25
06.15
04.55
04.25
13.00
04.25
07.00
04.50
05.75
04.00
05.87
10.37
03.30
09.62
03.60
11.25
02.75
05.87
09.62
09.37
11.25
06.50
02.87
04.30
04.25
05.15
09.37
05.90
06.87

01.50
07.50
10.00
08.25
13.50
10.75
07.50
09.50
08.75
08.50
09.50
06.50
14.50
07.50
10.00
08.25
12.00
10.25
07.50
07.25
09.75
07.50
12.00
11.50
10.00
12.00
10.25
10.50
11.00

18.00
14.00
16.00
18.00
04.00
15.50
16.00
16.50
16.00
18.00
15.00
13.50
12.50
13.00
16.50
09.50
15.00
13.50
12.50
13.00
08.50
15.50
14.50
13.50
15.00
12.00
09.50
12.50
11.00

30.75
27.65
30.55
30.50
30.50
30.50
30.50
30.50
30.50
30.50
30.37
30.37
30.30
30.12
30.10
29.00
29.75
29.62
29.62
29.62
29.50
29.50
29.37
29.30
29.25
29.15
29.12
28.90
28.87

10.25
09.22
10.18
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.12
10.12
10.10
10.04
10.03
09.67
09.92
09.87
09.87
09.87
09.83
09.83
09.79
09.77
09.75
09.72
09.71
09.63
09.62

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

25/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

718

052 L Xun

Cng

T. Khai Thn

12/24/1982

Ty Ninh

Anh vn

719

021 Nguyn Th Ngc

Bch

TN. Nh Quang

6/16/1987

Cn Th - Hu Giang

Hn vn

720

166 Trn nh

Hip

T. Nguyn Thnh

6/2/1984

Long Thnh - ng Nai

Hn vn

721

434 Dng Phc Nht

Phong

T. Ng Thnh

9/15/1983

Kon Tum

Hn vn

722

401 L Minh

Nhn

T. Trung Hanh

6/18/1978

An Giang

Anh vn

723

015 Nguyn Thanh

Bo

T. Chc Qu

12/11/1988

Bnh Thun

Hn vn

724

506 Hong Trng

Soi

T. Thin Bnh

9/27/1992

Qung Bnh

Anh vn

725

378 Nguyn Th

Ngc

TN. Diu Thin

5/1/1983

Tha Thin - Hu

Hn vn

726

585 Trn Th Phng

Tho

TN. Gic Minh

24/03/1976

Sn Tnh - Qung Ngi

Hn vn

727

497 Nguyn Thanh

Sang

T. Qung Chu

4/30/1989

Bn Tre

Anh vn

728

033 Trn nh

Cnh

T. Th Thnh

11/20/1990

Bnh nh

Anh vn

729

761 Nguyn Thanh

T. Nhun Ngha

7/6/1989

Tin Giang

Hn vn

730

779 Pham Thnh

Vng T. Thin Hng

7/28/1993

ng Nai

Hn vn

731

163 L Th

Hin

TN. Trung Kim

11/17/1981

Qung Tr

Hn vn

732

719 on Nguyn Vn

Tun

T. Php Hin

8/8/1992

Qung Nam

Hn vn

733

510 Trn Nho

Su

T. c Ton

8/2/1986

H Ty

Anh vn

734

776 Nguyn Thanh

T. c Thun

2/20/1989

Tin Giang

Anh vn

735

685 Hunh Th

Tri

TN. Nh Tnh

6/20/1982

Tin Giang

Hn vn

736

030 Nguyn Vit

Cnh

T. ng Tr

4/10/1989

Qung Ngi

Anh vn

737

057 Trn Ngc

Cng

T. Qung Bnh

3/4/1991

Bnh Thun

Hn vn

738

661 H Thanh

Tnh

T. Nhun Thin

8/9/1983

Bn Tre

Hn vn

739

718 Hunh Quc

Tun

T. Nguyn Tun

5/19/1982

Tin Giang

Hn vn

740

046 Nguyn Th

Chn

TN. Vin Hu

2/3/1978

Qung Ngi

Hn vn

741

261 Nguyn Th

Lan

TN. Hu Hiu

10/24/1977

ng Thp

Hn vn

742

375 on Vn

Ng

T. Chn Th

10/14/1990

Bc Giang

Hn vn

743

175 L Th

Hiu

TN. Lin Th

11/10/1991

k Lk

Hn vn

744

343 Nguyn Th

Na

TN. Tm Tnh

10/1/1979

Qung Tr

Hn vn

745

346 Kiu i

Nam

T. Gic Chnh

6/18/1990

ng Nai

Hn vn

746

355 Nguyn Th

Nga

TN. L Thu

2/20/1990

k Lk

Anh vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

09.80
10.00
14.75
07.87
04.10
06.37
04.40
08.87
02.62
04.25
03.95
04.37
04.37
04.50
09.50
04.65
03.90
06.62
06.30
05.00
13.37
09.37
05.87
04.37
07.37
10.00
04.25
11.87
03.85

07.50
08.75
12.00
07.75
07.00
08.50
07.75
08.25
12.25
10.50
13.75
10.25
11.25
10.00
08.25
10.50
10.25
08.00
14.75
10.00
10.00
08.50
09.75
11.00
09.00
11.00
07.75
08.00
10.50

11.50
10.00
02.00
13.00
17.50
13.50
16.00
11.00
13.00
13.00
10.00
13.00
12.00
13.00
08.50
12.00
13.00
12.50
06.00
12.00
03.50
09.00
11.00
11.00
07.00
05.00
13.50
05.50
11.00

28.80
28.75
28.75
28.62
28.60
28.37
28.15
28.12
27.87
27.75
27.70
27.62
27.62
27.50
26.25
27.15
27.15
27.12
27.05
27.00
26.87
26.87
26.62
26.37
23.37
26.00
25.50
25.37
25.35

09.60
09.58
09.58
09.54
09.53
09.46
09.38
09.37
09.29
09.25
09.23
09.21
09.21
09.17
08.75
09.05
09.05
09.04
09.02
09.00
08.96
08.96
08.87
08.79
07.79
08.67
08.50
08.46
08.45

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

26/28

TN

PHP DANH

NI SINH

MN
D THI

STT

SBD

747

019 V Th Hong

Be

TN. Nht Hng

10/1/1987

748

784 Nguyn Th Thc

Vy

TN. Hu Th

26/02/1978

Long Xuyn, An Giang

Hn vn

749

032 Nguyn Quang

Cnh

T. Th Nhn

8/5/1990

Qu Sn - Qung Nam

Anh vn

750

244 Nguyn Th Hng

Kia

TN. Hu nh

8/16/1983

Ch Lch - Bn Tre

Hn vn

751

668 Trng Vn

Ti

T. Tnh Thin

1978

Vnh Long

Anh vn

752

472 Giang Vn

T. Hu Hiu

7/24/1991

Kin Giang

Hn vn

753

488 Mai Thanh

Quyn

T. Minh ao

1983

Tin Giang

Hn vn

754

031 on Vn

Cnh

T. Thin c

2/10/1991

Hu Giang

Anh vn

755

372 H Thanh Trn i

Ngha

T. Nhun nh

6/26/1988

Tha Thin - Hu

Hn vn

756

558 Trng Ngc

Thanh

T. Tnh c

10/8/1987

Bnh nh

Anh vn

757

042 Nguyn Th

Chi

TN. Tu Minh

5/20/1985

Qung Tr

Hn vn

758

012 Nng Hong

Anh

T. Phc Tng

12/23/1980

TP. H Ch Minh

Pli

759

526 L Thanh

Tm

T. Thin Ti

10/11/1991

Tin Giang

Hn vn

760

772 Hong Ngc

T. Minh Tr

10/19/1979

B Ra - Vng Tu

Anh vn

761

321 L Vinh

Mn

T. Phc Mn

6/1/1970

Si Gn (TP. HCM)

Pli

762

527 Nguyn Thanh

Tm

T. c Vit

2/11/1989

ng Nai

Hn vn

763

671 Ng Quang

Tri

T. Nhun Khi

11/30/1991

Bo Lc - Lm ng

Anh vn

764

354 Trng Th Thin

Nga

TN. Trung Hong

1/10/1989

Lm ng

Anh vn

765

798 L Th Mng

Trinh

TN. Thin M

12/21/1985

Tr Vinh

Hn vn

766

268 Nguyn Hung

Lnh

T. Qung Thin

9/2/1988

ng Nai

Hn vn

767

606 Trn Th Ngc

Thoai

TN. Van Thin

1973

Tin Giang

Hn vn

768

622 inh nh

Thun

T. Truyn Minh

1/22/1988

Qung Tr

Hn vn

769

748 Nguyn Hong

Uyn

TN. Diu Hn

4/26/1981

Khnh Ha

Anh vn

770

040 Hunh Th Minh

Chi

TN. Chn Nh

7/21/1992

Ninh Hi - Ninh Thun

Anh vn

771

044 Nguyn Thin

Ch

T. Hanh Hong

6/26/1991

ng Nai

Hn vn

772

699 Mai c

Trng

T. Nhun

9/18/1990

B Ra - Vng Tu

Anh vn

773

580 Chu Thi

Tho

TN. Qung Phng 10/12/1976

Tha Thin - Hu

Hn vn

774

214 Nguyn Quc

Hng

T. Thng c

4/10/1990

Bnh Thun

Hn vn

775

216 Nguyn Vn

Hng

T. Thanh Tm

10/30/1988

H Ni

Hn vn

im thi tuyn C nhn PH kha X

NGY SINH

Hn vn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

05.37
04.37
01.80
06.50
03.70
04.25
02.50
04.25
04.00
03.30
06.50
06.00
02.50
14.70
05.00
06.25
03.45
03.70
02.62
09.12
15.62
06.25
08.55
05.75
07.50
03.45
09.62
05.12
07.62

10.50
09.50
10.25
06.50
11.00
06.50
07.50
10.00
09.75
10.25
09.25
07.50
09.25
04.25
07.75
07.00
06.25
11.25
08.75
03.00
03.00
11.75
10.75
09.00
09.00
09.50
07.00
04.00
02.00

08.00
11.00
12.00
11.00
09.00
12.50
10.00
08.50
09.00
08.50
06.00
08.00
09.50
02.00
08.00
07.50
11.00
05.50
06.00
08.00
01.50
02.00
00.00
04.50
02.00
05.50
01.50
08.50
08.00

23.87
24.87
24.05
24.00
23.70
23.25
20.00
22.75
22.75
22.05
21.75
21.50
21.25
20.95
20.75
20.75
20.70
20.45
17.37
20.12
20.12
20.00
19.30
19.25
18.50
18.45
18.12
17.62
17.62

07.96
08.29
08.02
08.00
07.90
07.75
06.67
07.58
07.58
07.35
07.25
07.17
07.08
06.98
06.92
06.92
06.90
06.82
05.79
06.71
06.71
06.67
06.43
06.42
06.17
06.15
06.04
05.87
05.87

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

27/28

TN

PHP DANH

STT

SBD

776

252 Nguyn Quc

Lm

777

631 Pham Th

Thng TN. ng Minh

778

800 Nguyn Hng

Phc

779

241 Giang Vn

Khen

780

390 Nguyn Th

Nguyn TN. Tnh Nh

781

666 ng Quc

Ton

782

398 Nguyn Th

783

NGY SINH

NI SINH

MN
D THI

4/6/1988

Ninh Thun

Hn vn

10/11/1980

Qung Ngi

Hn vn

T. Qung Hu

1/25/1987

Qung Tr

Hn vn

T. Hu Tho

7/24/1991

Kin Giang

Hn vn

12/28/1977

ng Nai

Hn vn

T. Kin Chn

7/4/1976

Vnh Long

Hn vn

Nhn

T. Qung ao

8/30/1988

Lm ng

Anh vn

799 Hunh Thanh

Sang

T. Trung Tn

7/27/1978

ng Thp

Anh vn

784

549 Pham c

Thng

T. Qung Tr

3/6/1965

Si Gn (TP. HCM)

Hn vn

785

415 L Th Thanh

Nhung

T. Thin M

1982

K Sch - Sc Trng

Hn vn

T. Chc Tn

NGOI
NG

VIT
VN

PHT
PHP

IM
TNG

IM
TRUNG
BNH

05.00
06.25
09.37
05.00
06.00
04.00
02.05
04.10
01.37
03.50

09.00
08.75
05.75
07.00
03.50
07.50
08.75
05.50
05.50
00.75

02.50
01.50
01.00
01.50
03.50
01.50
02.00
01.50
02.50
03.00

16.50
16.50
16.12
13.50
13.00
13.00
12.80
11.10
09.37
07.25

05.50
05.50
05.37
04.50
04.33
04.33
04.27
03.70
03.12
02.42

KT QU

GHI CH

Khng trng tuyn


Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn
Khng trng tuyn

em ti liu vo phng thi

TP. H Ch Minh ngy 1408/2013


Ghi ch:
- Th sinh b loi do s dng ti liu.

- Th sinh trao i bi b tr im (Pht php tr 2 im, hai mn


cn li tr 01 im).
- Th sinh lm 02 b tr 03 im

TM. HI NG TUYN SINH


CH TCH
k v ng du

HT.TS. THCH TR QUNG

im thi tuyn C nhn PH kha X

28/28