^ ClIDI TO

Ll:INI:: I:T^LII:HMINT
IN !ORI^
:ontorhoi !OO1
|nvest KOREA
Tli: hoollot i: rudo Ioi tlo conVonionco oI Ingli:l:nouling ioudoi: in guining u
nionoi undoi:tunding in incoinoiution niocoduio: in !oiou. Roudoi: uio cuutionod
tlut tlo rutoiiul i: not oIIiciul und :lould ho u:od u: ioIoionco onlv. \lon vou
u:o tlo inIoirution nioVidod in tli: hoollot Ioi u hu:ino:: nuino:o, vou :lould
contuct InVo:tront Con:ulting OIIico ut InVo:t !ORI^ to conIiir tlo uccuiucv oI
tlo inIoirution.
Conviiglt !OO1 hv InVo:t !ORI^
^ll iiglt: io:oiVod.
^ll inouiiio: ioguiding tlo contont: oI tli: hoollot :lould ho uddio::od to
tlo Ioioign InVo:toi :unnoit OIIico ·II:O) ut InVo:t !ORI^.
otl Ilooi, !OTR^ Luilding. =.OOJ, Yoorgoldong
:ooclogu, :ooul
1.¯¯1J, !oiou
O ²! ! .1oO¯¯1¯
Iux ²! ! .1oO¯J1o/¯J1¯
Horo nugo vvv.inVo:tloiou.oig
i

I. Types of Business Entities Established by a Foreign National 1
1. Coinoiution ····················································································································· !
!. IiiVuto Lu:ino:: ············································································································ !
.. Liuncl ······························································································································ .
1. Iiui:on OIIico ················································································································· 1
II. Notification of Foreign Direct Investment(FDI) through Incorporation5
1. Ilov Cluit ····················································································································· ¯
!. IDI NotiIicution ············································································································ ¯
.. Cuiivingin oI IDI Cunitul ······················································································· o
1. Rogi:tiution oI Incoinoiution ····················································································· ¯
¯. Lu:ino:: Rogi:tiution ·································································································· ¯
o. ^ccount Tiun:Ioi oI InVo:tront Cunitul ······························································· ¯
¯. IDI Cornunv Rogi:tiution ························································································ ¯
III. Procedures for Establishing a Corporation9
1. Tvno: oI Incoinoiution ······························································································· J
!. Iiocoduio: Ioi Incoinoiution ··················································································· 1O
.. Rogi:tiution oI Incoinoiution ··················································································· 11
CONTENTS
ii
I\. Notification of Incorporation and Business Registration19
1. NotiIicution oI Incoinoiution und Lu:ino:: Rogi:tiution·Concuiiont) ········ 1J
!. Lu:ino:: Rogi:tiution Iiioi to Incoinoiution ······················································ !O
\. Procedures for Opening a Private Business in Korea 21
1. Ilov Cluit ··················································································································· !1
!. IDI NotiIicution ·········································································································· !1
.. Cuiivingin oI InVo:tront Cunitul ········································································ !1
1. Lu:ino:: Rogi:tiution ································································································ !!
¯. IDI Cornunv Rogi:tiution ······················································································ !!
\I. Procedures for Establishing a Branch in Korea 24
1. Ilov Cluit ··················································································································· !1
!. Tvno: oI Liunclo: ······································································································ !1
.. NotiIicution oI Liuncl I:tuhli:lront ···································································· !¯
1. Rogi:tiution oI Liuncl I:tuhli:lront ·································································· !o
¯. Clo:uio oI Liuncl ······································································································ !²
I. Tvoes ol Bus|ness Ent|t|es Estab||shed bv a Fore|on Nat|ona|
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1
I. Tvno: oI Lu:ino:: Intitio: I:tuhli:lod hv u Ioioign Nutionul
Tloio uio Ioui vuv: Ioi Ioioign nutionul: to ongugo in hu:ino:: uctiVitio: in !oiou ·1)
o:tuhli:ling u coinoiution. ·!) ononing u niiVuto hu:ino::. ·.) ononing u hiuncl. und ·1)
ononing u liui:on oIIico. Tlo Iii:t tvo tvno: uio ruinlv goVoinod hv tlo Ioioign InVo:tront
Iiorotion ^ct und tlo otloi: uio iogulutod hv tlo Ioioign Ixclungo Tiun:uction: ^ct.
^rong tlo Ioui tvno: oI hu:ino:: ontitio:, u liui:on oIIico :lull not onoiuto nioIitruling
hu:ino:: uctiVitio: vlilo tlo otloi tlioo cun cuiiv on :ucl uctiVitio:.
- !otti.r cotpota/ior· carro/ optta/t /u·irt·· ir Iotta ir //t /otm o/ ptita/t /u·irt··
CoVoining Iuv
Tvno: oI
Lu:ino:: Intitio:
Coinoiution
IoioignInVo:tront
Iiorotion ^ct
IiiVuto Lu:ino::
Ioioign nutionul:
Liuncl
Ioioign Ixclungo
Tiun:uction: ^ct
||a|son Oll|ce
I. Tvoes ol Bus|ness Ent|t|es Estab||shed bv a Fore|on Nat|ona|
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2
1. Coinoiution
^ coinoiution vlicl i: o:tuhli:lod in !oiou hv u Ioioign indiViduul oi u cornunv :lull
ho ioguidod u: u !oioun coinoiution und ho goVoinod hv tlo luv: :ucl u: tlo Ioioign
InVo:tront Iiorotion ^ct und tlo Corroiciul ^ct. Ioi tlo o:tuhli:lront oI u hiuncl
oi u liui:on oIIico in !oiou, no rinirur urount i: ioouiiod. lovoVoi, Ioi tlo
o:tuhli:lront oI u coinoiution, ut lou:t ¯O rillion von i: ioouiiod u: :tinulutod in tlo
Corroiciul ^ct.
!. IiiVuto Lu:ino::
In cu:o vloio u Ioioign nutionul ongugo: in hu:ino:: in !oiou hv ononing li:/loi ovn
hu:ino:: ontitv und vloio :ucl nutionul vunt: to Iilo u hu:ino:: notiIicution in tlo
Ioir oI Ioioign diioct inVo:tront ·IDI), u rinirur urount oI ¯O rillion von i:
ioouiiod.
I. Tvoes ol Bus|ness Ent|t|es Estab||shed bv a Fore|on Nat|ona|
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3
< Differences between Private Business and Corporation >
.. Liuncl
In cu:o vloio u Ioioign cornunv vunt: to conduct hu:ino:: uctiVitio: in !oiou tliougl tlo
o:tuhli:lront oI u hiuncl, tlo ioloVunt udrini:tiutiVo niocoduio:, including couit iogi:tiution,
luVo to ho nioco::od in oidoi to :tuit hu:ino:: in tlo countiv. \itl io:noct to tlo tux
irno:od on tlo nioIit: rudo hv tlo hiuncl, tlo tux iuto unnliod i: oouul to tlut oI hiunclo:
unnliod to otloi !oioun cornunio:.
Pr|vate Bus|ness Coroorat|on
Conoiul u:noct:
1. Tlo ovnoi oI hu:ino:: tulo:
ull nioIit: rudo.
!. Tlo niocoduio Ioi ononing u
hu:ino:: i: ou:v.
.. Tlo doci:ion i: rudo Iu:t.
1. Tlo ovnoi lold: unliritod
liuhilitv.
¯. \uv: to :unnlv tlo cunitul
uio liritod.
1. Tlo cunitul :unnlv i: ou:v.
!. Tlo niocoduio Ioi
incoinoiution i: cornlicutod.
.. Tlo doci:ionruling
nioco:: tulo: tiro.
1. Iiuhilitv i: liritod to tlo inVo:tod
cunitul.
¯. :onuiution oI ovnoi:lin und
runugoront i: no::ihlo.
:izo :rull oi rodiur :izo Modiur oi luigo :izo
Rogi:tiution
ioouiiod
No Yo:
Minirur nurhoi
oI inVo:toi:
ioouiiod
1 ·Ovnoi oI tlo hu:ino::) 1 niorotoi
Minirur
inVo:tront urount
¯O rillion von ¯O rillion von
I. Tvoes ol Bus|ness Ent|t|es Estab||shed bv a Fore|on Nat|ona|
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4
< Differences between FDI Company and Branch of Foreign Company >
FDl Comoanv Branch
RoloVuntIuv Ioioign InVo:tront Iiorotion ^ct Ioioign Ixclungo Tiudo ^ct
Nutionulitv !oioun cornunv Ioioign cornunv
Rolution : vitl
OVoi:ou: Houd
OIIico·iI unv)
:onuiuto uccounting Iuiont cornunv': uccounting
NotiIicution/
Ioiri::ion
InVo:t !ORI^, Doro:tic und
oVoi:ou: notvoil: oI !OTR^,
Houd oIIico und hiunclo: oI
Ioioign oxclungo hunl:
Liunclo: oI Ioioign oxclungo
hunl: ·NotiIicution),
Mini:tiv oI Iinunco und
Iconorv·Lu:ino:: Ioiri::ion)
Minirur
InVo:tront
^rount
¯O rillion von No rinirur urount
Coinoiuto Tux
·Tux Ruto)
1¯º oi !¯º oI incoro gonoiutod
in !oiou und oVoi:ou:
1¯º oi !¯º oI incoro
gonoiutod onlv in !oiou
Tlo coinoiuto tux iuto vill ho cut hv !º Iior !OO¯.

1. Iiui:on OIIico
^ liui:on oIIico cunnot conduct nioIitruling uctiVitio: vloiou: u hiuncl cun. Ioi tlo
o:tuhli:lront oI u liui:on oIIico in !oiou, u couit iogi:tiution i: not ioouiiod. lovoVoi, it i:
noco::uiv to ohtuin u ¨tux nurhoi¨ i::uod hv tlo cornotont tux oIIico luVing tlo ]uii:diction
oVoi tlo liui:on oIIico.
II. Not|l|cat|on ol Fore|on D|rect lnvestment¦FDl¹ throuoh lncoroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5
II. NotiIicution oI Ioioign Diioct InVo:tront·IDI) tliougl
Incoinoiution
1. Ilov Cluit
!. IDI NotiIicution
■NotiIicution hv tlo Ioioign inVo:toi oi nioxv
^ novoioIuttoinov i: ioouiiod vlon Iiling tlo notiIicution tliougl u nioxv.
·Oiiginul docuront!! ^ conv i: not uccontod.)
■NotiIicution ut InVo:t !ORI^, !oiou Tiudo Contoi: ut loro und uhioud,
Ioioign oxclungo hunl: und doro:tic hunl: do:ignutod to uccont notiIicution.
■Roouiiod Docuront: IDI notiIicution Ioir ·nioVidod) und docuront: VoiiIving
tlo nutionulitv oI inVo:toi: ·IndiViduul inVo:toi: :lull :uhrit u conv oI nu::noit).
■Iioco::ing Ioiiod Ontlo:not
IDI NotiIicution
Rogi:tiution
oI
Incoinoiution
Cuiivingin
oI
IDI Cunitul
IDI Cornunv
Rogi:tiution
Lu:ino::
Rogi:tiution
^ccount Tiun:Ioi
oI
InVo:tront Cunitul
II. Not|l|cat|on ol Fore|on D|rect lnvestment¦FDl¹ throuoh lncoroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6
.. Cuiivingin oI IDI Cunitul
■\uv: to cuiiv in inVo:tront cunitul
·IDI cunitul ruv ho iorittod to doro:tic hunl: Iior oVoi:ou:
·IDI cunitul ruv ho lundcuiiiod tliougl tlo cu:tor:
■^Itoi inVo:tront cunitul i: iorittod Iior oVoi:ou: to u Ioioign oxclungo hunl
in !oiou, tlo cunitul :lull ho conVoitod into !oioun von und ho dono:itod into
u tornoiuiv uccount.
■Iutoi, tlo cunitul vill ho tiun:Ioiiod to u ¨:luio :uh:ciintion uccount". Tlon u
coitiIicuto VoiiIving u cu:todv oI nuidin cunitul vill ho i::uod hv tlo hunl vlicl i:
ioouiiod in tlo iogi:tiution oI incoinoiution. In oidoi to i::uo u coitiIicuto VoiiIving u
cu:todv oI nuidin cunitul, hunl: riglt ioouiio uiticlo: oI incoinoiution, rinuto: oI
inuuguiul rooting, rinuto: oI houid oI diioctoi: rooting:, coitiIicuto oI undoiviiting.
TloioIoio, inVo:toi: uio ioouiiod to clocl tlo li:t oI noco::uiv docuront: in udVunco.
< ExampIe of a Bank Remittance Note >
- T/i· /otm may taty ir /otti.r txc/ar.t /ar/·
- A ttctittt´· accour/ rum/tt i· ro/ ttuuittd n/tr ·trdir. irtt·/mtr/ capi/a/
RocoiVing Lunl OO Lunl OO Liuncl
:ondoi Nuro oI Ioioign inVo:toi in tlo IDI notiIicution
RocoiVoi Nuro oI tlo cornunv to ho o:tuhli:lod in !oiou
Dotuil: Tli: Iund :lull ho u:od in o:tuhli:ling cornunv OO.
Lunl uddio:: ^ddio:: oI hunl vloio tlo inVo:toi :ond: inVo:tront cunitul
II. Not|l|cat|on ol Fore|on D|rect lnvestment¦FDl¹ throuoh lncoroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
7
1. Rogi:tiution oI Incoinoiution ☞ pp 11
¯. Lu:ino:: Rogi:tiution ☞ pp ..
o. ^ccount Tiun:Ioi oI InVo:tront Cunitul
^Itoi niocoduio: Ioi tlo iogi:tiution oI incoinoiution und Ioi tlo hu:ino:: iogi:tiution uio
cornlotod, tlo iorittod cunitul, vlicl i: dono:itod in u tornoiuiv uccount, vill ho
tiun:Ioiiod to tlo cornunv uccount. In tli: cu:o, oiiginul conio: oI tiun:ciint oI incoinoiution
iogi:tiution, coitiIicuto oI iogi:toiod coinoiuto :oul, coinoiuto :oul, coitiIicuto oI hu:ino::
iogi:tiution, :oul: to ho u:od Ioi coinoiuto uccount und idontiIicution cuid oI ionio:ontutiVo
diioctoi uio ioouiiod. InVo:toi: uio iocorrondod to clocl tlo li:t oI ioouiiod docuront: in
udVunco u: tlov riglt diIIoi Iior hunl:.
¯. IDI Cornunv Rogi:tiution
■It.i·/ta/ior Ittiod
\itlin .O duv: Iior tlo duto on vlicl tlo nuvront ioouiiod vu: cornlotod
■I/act
In:titution vloio u IDI notiIicution vu: Iilod
■Ituuittd Iocumtr/·
·^nnlicution Ioir Ioi IDI cornunv iogi:tiution ·nioVidod).
·CoitiIicuto oI oxclungo/dono:it oI Ioioign cuiioncv.
·Tiun:ciint oI incoinoiution iogi:tiution.
II. Not|l|cat|on ol Fore|on D|rect lnvestment¦FDl¹ throuoh lncoroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
8
■^ coitiIicuto oI IDI notiIicution :lull ho i::uod on tlo :not, und tli: coitiIicuto
i: ioouiiod in Iolloving cu:o:
·\lon ruling un oVoi:ou: iorittunco oI tlo nioIit: rudo hv un IDI cornunv
Tlo niocoduio vill ho rucl roio :irnlo tlun otloi oVoi:ou: iorittunco cu:o: iI
u conv oI coitiIicuto oI IDI cornunv iogi:tiution, io:olution oI houid oI diioctoi:
und Iinunciul :tutoront uuditod hv CI^ uio nionuiod.
·\lon ruling un unnlicution Ioi D² Vi:u
\loio InVo:t !ORI^, Cornotont irrigiution oIIico:, !oioun con:uluto gonoiul
oI oVoi:ou: nution: ·oxcluding tlo Clino:o)
InVo:t !ORI^Clungo oI Vi:u :tutu: to D² :tutu:.
Irrigiution oIIico: \i:u :tutu: clungo und coitiIicuto Ioi conIiirution oI Vi:u
i::uunco.
Docuront: ioouiiod ^ conv coitiIicuto oI IDI iogi:tiution, coitiIicuto oI IDI cornunv,
coitiIicuto oI IDI cornunv iogi:tiution, tiun:ciint oI incoinoiution iogi:tiution·oi coitiIicuto
oI hu:ino:: iogi:tiution), di:nutcl oidoi·oi ornlovront coitiIicuto), nu::noit und Vi:u
unnlicution Ioir.

III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
9
III. Iiocoduio: Ioi I:tuhli:ling u Coinoiution
1. Tvno: oI Incoinoiution
■Incoinoiution tliougl niorotion
Iiorotoi: :uh:ciiho Ioi ull :luio: i::uod ut tlo tiro oI incoinoiution.
■Incoinoiution tliougl :uh:ciintion
Iiorotoi: :uh:ciiho Ioi nuit oI :luio: i::uod ut tlo tiro oI incoinoiution, und tlo io:t oI tlo
:luio: uio :uh:ciihod und di:tiihutod to otloi :luiololdoi:.
■Companies are grouped into the foIIowing categories as stipuIated in the
CommerciaI Act·
·1) Iuitnoi:lin cornunv·Ha/pmyur. cornunv)
·!) Iiritod nuitnoi:lin cornunv·Ha/pia/ cornunv)
·.) Iiritod liuhilitv cornunv·Yu/a/r cornunv)
·1) Coinoiution·1u·/i/ cornunv)
·irct amor. //t comparit· /i·/td a/ott, a cotpota/ior i· //t mo·/ commor/y ·t/tc/td
/otm /o tr.a.t ir /u·irt·· ir Iotta, //i· /oo//t/ mair/y cottt· //t ptoctdutt· /ot //t
t·/a//i·/mtr/ o/ cotpota/ior
■The procedures for incorporation are compIicated, and thus Invest KOREA provides
a free service in preparing the required documents and fiIing the registration of
incorporation. However, in order to be assisted by Invest KOREA in this regard,
the headquarter of the company must be Iocated in SeouI and the representative
of company must accompany to the Registry Office on the date of registration.
!ot mott ir/otma/ior, p/ta·t cor/ac/ //t !otti.r Irtt·/ot ·uppot/ O//ict a/
(O ¬. . 3!00¯¯!¯¹
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
10
!. Iiocoduio: Ioi Incoinoiution
·1) Oigunizing niorotoi:.
·!) Holding inuuguiul rooting oI niorotoi: und nionuiing rinuto:.
·.) Iionuiing und notuiizing tlo uiticlo: oI incoinoiution.
·1) Dociding ruttoi: concoining tlo i::uunco oI :luio:.
·¯) :uh:ciintion oI :luio: hv niorotoi: oI cornunv·Ioi incoinoiution tliougl
niorotion) / :uh:ciintion oI :luio: hv niorotoi:. ]oining oI :luiololdoi:.
und di:tiihution oI :luio:·Ioi incoinoiution tliougl :uh:ciintion).
·o) Cunitul contiihution·including contiihution rudo in lind).
·¯) Ronoiting tlo in:noction on tlo incoinoiution nioco:: hv diioctoi: und uuditoi:.
In cu:o oI incoinoiution tliougl niorotion, tlo in:noction i: ioouiiod onlv iI no uhnoirul
incoinoiution unnouiod in tlo uiticlo: oI incoinoiution.
In cu:o oI incoinoiution tliougl niorotion, in:noctoi': in:noction i: ionoitod to tlo
niorotoi: und in cu:o oI incoinoiution tliougl :uh:ciintion, it i: ionoitod ut tlo inuuguiul
gonoiul rooting.
·²) Inuuguiul gonoiul rooting ·not ioouiiod in incoinoiution tliougl niorotion).
·J) Mooting oI tlo houid oI diioctoi:.
·1O) Rogi:tiution oI incoinoiution.
·11) NotiIicution oI incoinoiution und hu:ino:: iogi:tiution.
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
11
.. Rogi:tiution oI Incoinoiution
■Rogi:tiution Ioiiod
·Incoinoiution tliougl niorotion
\itlin ! vool: uItoi cornloting tlo in:noction on incoinoiution nioco::
·Incoinoiution tliougl :uh:ciintion
\itlin ! vool: uItoi clo:ing tlo inuuguiul gonoiul rooting
■Muttoi: to ho docidod niioi to iogi:tiution
·Oigunizing niorotoi:
^ coinoiution ioouiio: tlioo oi roio niorotoi: Ioi incoinoiution. ·Ioi incoinoiution tliougl
:uh:ciintion, ono udditionul niorotoi i: ioouiiod.)
^ niorotoi i: ioIoiiod to u noi:on vlo uIIixo: li:/loi :oul oi :ign: li:/loi nuro on tlo
uiticlo: oI incoinoiution. Lotl u !oioun nutionul und u Ioioign nutionul cun ho u niorotoi.
^ niorotoi :lull :uh:ciiho Ioi :luio: in viiting.
·Clocling un :irilui tiudo nuro:
^ tiudo nuro vlicl i: not clouilv di:tingui:lod Iior tlo ono tlut lu: hoon ulioudv
iogi:toiod und u:od hv otloi hu:ino::o: cunnot ho iogi:toiod Ioi tlo :uro lino oI hu:ino::
onoiutod vitlin tlo :uro rotionolitun citv·including tlo citv oI :ooul), citv und countv.
·^iticlo !! oI tlo Corroiciul ^ct)
Ioi tlo :ouicl oI tiudo nuro: iogi:toiod uiound tlo nution, vou cun ioIoi to tloIntoinot :ito
oI tlo :unioro Couit oI !oiou ·vvv.:couit.go.li). Ioi roio dotuilod :ouicl, unnlv Ioi tiudo
nuro :ouicl ut tlo corroiciul iogi:tiv oIIico oI tlo :ooul Contiul Di:tiict Couit.
■Docuront: to ho :uhrittod in tlo iogi:tiution
·^nnlicution Ioir ·nioVidod).
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
12
·Iuvront iocoint oI iogi:tiution/oducution tux·i::uod ut tlo cornotont gu oIIico)
·:unioro Couit RoVonuo :turn·nuiclu:od ut hunl:).
·^iticlo: oI incoinoiution ·notuiizod) .
·CoitiIicuto oI undoiviiting .
·\iitton :uh:ciintion .
·Ii:t oI :luiololdoi: .
·\iitton con:ont ugiood on tlo ruttoi: concoining tlo i::uunco oI :luio: .
·Cu:todv coitiIicuto oI nuidin cunitul.
·Conv oI IDI notiIicution.
·^nnlicution Ioir Ioi tlo o:tuhli:lront oI u coinoiution .
·\iitton ugiooront on tlo cuituilront oI tlo incoinoiution noiiod .
·Minuto: oI tlo inuuguiul gonoiul rooting ·notuiizod) .
·IxocutiVo': viitton con:ont to tulo u no:ition ut tlo cornunv.
·Coinoiuto iogi:toiod :oul
·Lond.
·:oul oI oucl diioctoi und niorotoi ·including Ioioign diioctoi: und niorotoi:).
·Minuto: oI houid oI diioctoi: rooting.
·Iovoi oI ^ttoinov.
·^nnlicution Ioir Ioi tlo iogi:tiution oI coinoiuto :oul. und
·Docuront VoiiIving :tocl ucoui:ition.
A··i·/arct i· ptotidtd /y Irtt·/ IOIIA /ot //t pttpata/ior o/ documtr/· mat/td ni//-
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
13
■Docuront: to ho nionuiod hv inVo:toi: uhioud
·Docuront: to ho nionuiod hv indiViduul inVo:toi: und hv coinoiuto inVo:toi: uio diIIoiont.
1ununo:o und Tuivuno:o inVo:toi: cun nionuio tlo :uro docuront: u: !oioun inVo:toi:.
<Documents to be prepared by individuaI investors>
Requ|red Documents
¦No. ol coo|es requ|red¹
Remarks
Iu::noit ·1) ·Roouiiod Iior ull Ioioign nutionul:.
IovoioIuttoinov ·1)
·Ioi !oioun/1ununo:o/Tuivuno:o nutionul: To ho
:uhrittod uItoi uIIixing u iogi:toiod niiVuto :oul,
togotloi vitl u coitiIicuto oI iogi:toiod niiVuto :oul.
·Ioi otloi Ioioign nutionul: To ho :uhrittod uItoi
:igning u nuro on tlo docuront und hoing notuiizod.
IxocutiVo': viitton
con:ont to tulo u no:ition
in tlo cornunv ·1)
·Ioi !oioun/1ununo:o/Tuivuno:o nutionul: To ho :uhrittod
uItoi uIIixing u iogi:toiod niiVuto :oul, togotloi vitl u
coitiIicuto oI iogi:toiod niiVuto :oul und u tiun:ciint oI
io:idont iogi:tiution.
·Ioi otloi Ioioign nutionul: To ho :uhrittod uItoi
:igning u nuro on tlo docuront und hoing notuiizod.
CoitiIicuto oI iogi:toiod
niiVuto :oul ·!)
Tiun:ciint oI io:idont
iogi:tiution ·1)
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
14
<Documents to be prepared by corporate investors>
Requ|red Documents
¦No. ol coo|es requ|red¹
Remarks
Iu::noit ·1) ·Roouiiod Iior ull Ioioign nutionul:.
IovoioIuttoinov ·1)
·Ioi !oioun/1ununo:o/Tuivuno:o nutionul: To ho :uhrittod
uItoi uIIixing u iogi:toiod niiVuto :oul, togotloi vitl u
coitiIicuto oI tlo :oul.
·Ioi otloi Ioioign nutionul: To ho :uhrittod uItoi
:igning u nuro on tlo docuront und hoing notuiizod.
IxocutiVo': viitton
con:ont to tulo u
no:ition in cornunv ·1)
·Ioi !oioun/1ununo:o/Tuivuno:o nutionul: To ho :uhrittod
uItoi uIIixing u iogi:toiod niiVuto :oul, togotloi vitl u
coitiIicuto oI tlo :oul.
·Ioi otloi Ioioign nutionul: To ho :uhrittod uItoi
:igning u nuro on tlo docuront und hoing notuiizod.
CoitiIicuto oI iogi:toiod
coinoiuto :oul ·!)
·Ioi !oioun/1ununo:o/Tuivuno:o coinoiution:To ho
:uhrittod uItoi uIIixing u iogi:toiod coinoiuto :oul,
togotloi vitl u tiun:ciint oI cornunv iogi:tiution
und u coitiIicuto oI coinoiuto iogi:toiod :oul.
·Ioi otloi Ioioign coinoiution: To ho :uhrittod
uItoi hoing notuiizod, togotloi vitl u tiun:ciint oI
cornunv iogi:tiution.
Roouiiod onlv Iior !oioun/1ununo:o nutionul:.
Tiun:ciint oI cornunv
iogi:tiution ·!)
Tiun:ciint oI io:idont
iogi:tiution ·1)
Roouiiod onlv Iior !oioun/1ununo:o nutionul:.
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
15
Tin: Ioi indiViduul und coinoiuto inVo:toi:
⋄Iovoi oI uttoinov
^ novoi oI uttoinov i: u logul in:tiuront tlut un inVo:toi oi un oxocutiVo oI u IDI
cornunv u:o: to dologuto logul uutloiitv to rulo doci:ion: on incoinoiution to u
ionio:ontutiVo oxocutiVo oi li: nioxv ·^gont). ·Tlo nuro oI niincinul, ugont, ruttoi: to ho
dologutod, :ignutuio oi iogi:tiod :oul oI niincinul vould ho includod.)

⋄IxocutiVo': viitton con:ont to tulo u no:ition ut tlo cornunv
Tlo uddio::, no:ition oI tlo oxocutiVo und :ignutuio oi iogi:toiod :oul oI tlo oxocutiVo
unnointoo vould ho includod.)

⋄CoitiIicuto oI :ignutuio
^ viitton docuront tlut coitiIio: tlo uutlonticitv oI :ignutuio: uIIixod on novoi oI
uttoinov und viitton con:ont to tulo u no:ition. :ignutuio: on tlo docuront: :lull ho
idonticul vitl tlo:o on nu::noit: oI vlo :ignod tlo docuront:.

⋄^ddio:: coitiIicuto
^ viitton docuront tlut coitiIio: tlo uddio::o: on oxocutiVo': con:ont to tulo u no:ition.
Onlv oxocutiVo: und ionio:ontutiVo oxocutiVo: uio ioouiiod to nionuio tlo docuront.

⋄Ioioign nutionul: oxcluding tlo 1ununo:o und Tuivuno:o :lull notuiizo novoi oI uttoinov, viitton
con:ont to tulo un oxocutiVo no:ition, coitiIicuto oI :ignutuio und uddio:: coitiIicuto ut u notuiv
nuhlic locutod hucl in tloii nution. Ioi oxurnlo, ^ citizon oI tlo Nov Yoil :tuto oI tlo l:
:lull luVo tlo docuront: notuiizod ut u notuiv nuhlic locutod in tlo :tuto oI Nov Yoil. )

⋄^ll indiViduul: ·incl., Ioioign nutionul:) vlo:o nuro i: on tlo iolutod docuront: ·i.o.
:luiololdoi: und oxocutiVo:) :lull nionuio u niiVuto :oul.

⋄Iiorotoi: und oxocutiVo: do not luVo to ho tlo :uro noi:on.

⋄^ Ioioign nutionul cun lold tlo no:ition oI oxocutiVo in u !oioun cornunv to ho o:tuhli:lod.
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
16
■^nnioxiruto co:t oI o:tuhli:ling u coinoiution·vitl tlo cunitul oI ¯O rillion von)
ltems to be oa|d
Aoorox|mate amount
¦Korean won¹
Rogi:tiution tux O.1º oI tlo initiul nuidin cunitul.
In cu:o vloio u cornunv i: incoinoiutod in "luigo
nonulutod citio:," tlo tux iuto :lull ho tiinlod.
oOO,OOO
Iducution tux !Oº oI iogi:tiution tux 1!O,OOO
Lond
O.1º oI tlo initiul nuidin cunitul
¯O,OOO
:unioroCouitRoVonuo:turn ·^nnlicution Ioo) 1¯,OOO
Notuiizing Ioo
·^iticlo: oI incoinoiution und otloi docuront:)
1¯O,OOO
Totul urount J.¯,OOO
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
17
Work fIow of Incorporation service of Invest KOREA
Procedure T|me Remarks
1. Con:ultution 1 loui
Iionuiution und :uhri::ion oI unnlicution
Ioi incoinoiution :oiVico
!. :ouicl Ioi tiudo nuro: ¯ rinuto: vvv.:couit.go.li
.. Iionuiution oI docuront: 1 duv
·^iticlo: oI incoinoiution ·notuiizod) .
·CoitiIicuto oI undoiviiting .
·\iitton :uh:ciintion .
·Ii:t oI :luiololdoi: .
·\iitton con:ont ugiood on tlo ruttoi:
concoining tlo i::uunco oI :luio: .
·Cu:todv coitiIicuto oI nuidin cunitul.
·^nnlicution Ioir Ioi tlo o:tuhli:lront
oI u coinoiution .
·Minuto: oI tlo inuuguiul gonoiul
rooting ·notuiizod) .
·IxocutiVo': viitton con:ont to tulo u
no:ition ut tlo cornunv.
·Minuto: oI houid oI diioctoi: rooting.
·Iovoi oI ^ttoinov
Ronoit on incoinoiution
Ronoit on cornunv :luio:
1. Cornotont di:tiict·.u)
oIIico
^n unnlicunt :lull :uhrit unnlicution Ioi
tlo o:tuhli:lront oI u coinoiution to tlo
oIIico und nuv iogi:tiution/oducution tux
to hunl:
III. Procedures lor Estab||sh|no a Coroorat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
18
¯. Lunl:
^n unnlicunt :lull Vi:it u Ioioign oxclungo
hunl und :uhrit ioouiiod docuront: including
^iticlo: oI incoinoiution, Ii:t oI :luiololdoi:,
Minuto: oI tlo inuuguiul gonoiul rooting,
Minuto: oI houid oI diioctoi: rooting, und
CoitiIicuto oI undoiviiting.
Tlo hunl i::uo: u cu:todv coitiIicuto oI
nuidin cunitul vitl tlo :oul oI tlo nio:idont
oI tlo hunl uIIixod on it.
Citv Ruilioud Lond ·\ooii Lunl)
RoVonuo :turn oI :unioro Couit
·Cloloung Lunl)
o. ^IIixing Rogi:toiod :oul: .O rinuto: On ull ioouiiod docuront:
¯. Notuiv nuhlic 1`! loui:
Tlioo conio: oI uiticlo: oI incoinoiution,
rinuto: oI inuuguiul gonoiul rooting
und rinuto: oI houid oI diioctoi: vill ho
notuiizod.
². Corroiciul Rogi:tiv OIIico 1 loui
:uhri::ion oI docuront: to corroiciul
iogi:tiv oIIico oI tlo :ooul Contiul Di:tiict
Couit.
I::uunco oI u tiun:ciint oI cornunv
iogi:tiution und coitiIicuto oI iogi:toiod
coinoiuto :oul.
Rogi:tiution oI incoinoiution i: cornlotod
1`! duv: uItoi tlo :uhri::ion oI
docuront:.
I\. Not|l|cat|on ol lncoroorat|on and Bus|ness Reo|strat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
19
I\. NotiIicution oI Incoinoiution und Lu:ino:: Rogi:tiution
1. NotiIicution oI Incoinoiution und Lu:ino:: Rogi:tiution ·Concuiiont)
In gonoiul, in cu:o vloio tlo notiIicution oI incoinoiution und tlo hu:ino:: iogi:tiution
uio Iilod ut tlo :uro tiro, :ucl notiIicution und iogi:tiution uio rudo in ono
unnlicution ut tlo cornotont tux oIIico.
■I/act o/ Ao/i/ica/iorIt.i·/ta/ior
Irtt·/ IOIIA oi tlo cornotont tux oIIico vlicl lu: ]uii:diction oVoi tlo cornunv
loudouuitoi
■Ao/i/ica/iorIt.i·/ta/ior Ittiod
·\itlin !O duv: Iior hu:ino:: corroncoront Ioi hu:ino:: iogi:tiution
·\itlin ! rontl: Iior tlo duto on vlicl incoinoiution iogi:tiution vu: rudo Ioi notiIicution oI
incoinoiution
■Ituuittd Iocumtr/·
·^nnlicution Ioir ·nioVidod).
·^iticlo: oI incoinoiution.
·Conv oI hu:ino:: noirit ·iI tlo hu:ino:: ioouiio: u noiri::ion Iior tlo goVoinront uutloiitv).
·Conv oI lou:o contiuct
·NotiIicution oI do:ignuting u tux runugoi ·in cu:o vloio u cornunv ionio:ontutiVo i: u Ioioign
nutionul und vloio tloio i: no io:idont ornlovoo to iocoiVo docuront doliVoiv)
·Conv oI IDI notiIicution.
·CoitiIicuto oI Ioioign cuiioncv oxclungo.
I\. Not|l|cat|on ol lncoroorat|on and Bus|ness Reo|strat|on
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
20
·CoitiIicuto oI Ioioignoi iogi:tiution·vloio u ionio:ontutiVo oI cornunv i: not u io:idont oI
!oiou).
!. Lu:ino:: Rogi:tiution Iiioi to Incoinoiution
■In cu:o vloio u Ioioign nutionul o:tuhli:lo: u cornunv hv roun: oI :not
contiihution ·IDI in lind), u hu:ino:: iogi:tiution :lull ho Iilod hoIoio tlo
iogi:tiution oI incoinoiution in oidoi to got doduction oI Vuluouddod tux
vlon tlo cunitul good: uio cuiiiod into !oiou.
■Ituuittd Iocumtr/·
·^nnlicution Ioir Ioi hu:ino:: noirit ·nioVidod) / :non:oi.
·Tiun:ciint oI io:idont iogi:tiution oI niorotoi.
·Lu:ino:: nlun
O//tt documtr/· ttuuittd ir t·/a//i·/ir. a compary ·/a// /t ·u/mi//td /a/tt n/tr //t
ro/i/ica/ior o/ ircotpota/ior i· /i/td
\. Procedures lor Ooen|no a Pr|vate Bus|ness
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
21
\. Iiocoduio: Ioi Ononing u IiiVuto Lu:ino:: in !oiou
1 Ilov Cluit
IDI NotiIicution l
Dono:it
oI
InVo:tront Cunitul
l
Lu:ino::
Rogi:tiution
l
IDI Cornunv
Rogi:tiution
!. IDI NotiIicution
■NotiIicution hv tlo Ioioign inVo:toi oi tlo nioxv ut InVo:t !ORI^ oi u
Ioioign oxclungo hunl ·u novoioIuttoinov i: ioouiiod vlon tlo notiIicution
i: Iilod tliougl u nioxv)
■Iioco::ing noiiod Ontlo:not
.. Cuiivingin oI InVo:tront Cunitul
■InVo:tront cunitul gonoiutod in !oiou i: not uccontod u: Ioioign diioct
inVo:tront.
■In niincinlo, iorittunco oI inVo:tront cunitul rudo hv tliid nuitv on holulI
oI tlo inVo:toi i: not ullovod.
■^ coitiIicuto oI oxclungo/dono:it oI Ioioign cuiioncv vill ho i::uod Ioi tlo
iorittunco und dono:it oI IDI Iior oVoi:ou:. Tli: coitiIicuto nood: to ho
:uhrittod Ioi hu:ino:: iogi:tiution und IDI cornunv iogi:tiution.
\. Procedures lor Ooen|no a Pr|vate Bus|ness
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
22
1. Lu:ino:: Rogi:tiution
■NotiIicution hv tlo Ioioign inVo:toi oi tlo nioxv ut InVo:t !ORI^ oi u
Ioioign oxclungo hunl ut InVo:t !ORI^ oi tlo cornotont tux oIIico
·u novoioIuttoinov i: ioouiiod vlon tlo notiIicution i: Iilod tliougl u nioxv)
■It.i·/ta/ior Ittiod \itlin !Oduv: Iior hu:ino:: corroncoront
■Ituuittd Iocumtr/·
·^nnlicution Ioir ·nioVidod).
·Conv oI hu:ino:: noirit·iI tlo hu:ino:: ioouiio: u noiri::ion Iior tlo goVoinront uutloiitv).
·Conv oI lou:o contiuct
·NotiIicution oI do:ignuting tux runugoi
^ do:ignution oI tlo tux runugoi :lull ho ionoitod vloio un inVo:toi doo: not :tuv in !oiou
Ioi roio tlun o rontl:.
·1oint Vontuio ugiooront ·notuiizod), iI :ucl ugiooront vu: rudo.
·Conv oI IDI notiIicution.
·Conv oI coitiIicuto oI Ioioign cuiioncv oxclungo.
·CoitiIicuto oI Ioioignoi iogi:tiution·vloio u cornunv ionio:ontutiVo i: not u io:idont oI !oiou).
¯. IDI Cornunv Rogi:tiution
■I/act \loio tlo IDI notiIicution vu: Iilod
■It.i·/ta/ior Ittiod
\itlin .O duv: Iior tlo duto on vlicl tlo cunitul contiihution vu: cornlotod
\. Procedures lor Ooen|no a Pr|vate Bus|ness
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
23
■Ituuittd Iocumtr/·
·^nnlicution Ioir ·nioVidod).
·CoitiIicuto oI hu:ino:: iogi:tiution.
·CoitiIicuto oI oxclungo/dono:it oI Ioioign cuiioncv
\I. Procedures lor Estab||sh|no a Branch |n Korea
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
24
\I. Iiocoduio: Ioi I:tuhli:ling u Liuncl in !oiou
1. Ilov Cluit
!. Tvno: oI Liunclo:
^ doro:tic hiuncl oI u Ioioign cornunv Iull: into tvo tvno: ·1) u iogului ¨hiuncl¨
conducting nioIitgonoiuting uctiVitio: in !oiou, und ·!) u ¨liui:on oIIico¨, vlicl doo:
not cuiiv on nioIitgonoiuting uctiVitio: hut roiolv undoitulo: nonnioIitruling Iunction:
:ucl u: liui:on oI hu:ino:: uIIuii:, ruilot io:ouicl, und io:ouicl und doVolonront.
^nnlving Ioi
Liuncl I:tuhli:lront
Ioioign Ixclungo
Lunl:
·NotiIicution Muttoi:)
Mini:tiv oI
Iinuncound Iconorv
·^nnioVul Muttoi:)
RoVioving tlo
^nnlicution
Tuling ioloVunt
udrini:tiutiVo
niocoduio:
in uccoiduncovitl
indiViduul luv:
Annlving IoiCouit
Rogi:tiution
·Liuncl)
^nnlving Ioi Tux
IdontiIicution Nurhoi
·Iiui:on OIIico)
^nnioVul
\I. Procedures lor Estab||sh|no a Branch |n Korea
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
25
.. NotiIicution oI Liuncl I:tuhli:lront
■^ notiIicution oI hiuncl o:tuhli:lront :lull ho Iilod to u Ioioign oxclungo hunl. In
tlo Iolloving cu:o:, lovoVoi, tlo notiIicution :lould ho rudo to tlo Mini:tiv oI
Iinunco und Iconorv
·Iinuncoiolutod hu:ino:: uctiVitio: otloi tlun hunling hu:ino:: uctiVitio:
·i.o. londing oI Iund:, uiiungoront oi intoirodiuto oI Ioioign Iinunco, ciodit cuid hu:ino::,
in:tullront Iinuncing, otc.)
·:ocuiitio: und in:uiuncoiolutod hu:ino:: uctiVitio:
·Lu:ino:: uctiVitio: vlicl uio not noirittod nui:uunt to luv: und iogulution: oI !oiou, including
tlo Ioioign InVo:tront Iiorotion ^ct
·Lu:ino:: uctiVitio: vlicl uio ioguidod to luir nuhlic roiul: und oidoi
■Ituuittd Iocumtr/·
·NotiIicution Ioir Ioi hiuncl o:tuhli:lront ·nioVidod).
·^iticlo: oI incoinoiution ·:lull ho notuiizod in tlo countiv vloio tlo loud oIIico i: locutod).
Ioi u coinoiution ^iticlo: oI incoinoiution
Ioi u niiVuto hu:ino:: Iinunciul :tutoront
·Docuront: utto:ting tlo unnointront oI hiuncl ionio:ontutiVo.
·Lu:ino:: nlun.
·IovoioIuttoinov, iI u nioxv tulo: cuio oI tlo niocoduio:.
·CoitiIicuto oI cornunv iogi:tiution oi hu:ino:: unnioVul coitiIicuto ·iI u conv i: :uhrittod, it
:lull ho notuiizod in tlo countiv vloio tlo loud oIIico i: locutod)
·Otloi docuront: ioouo:tod hv tlo Mini:tiv oI Iinunco und Iconorv ·iI doorod noco::uiv)
\I. Procedures lor Estab||sh|no a Branch |n Korea
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
26
1. Rogi:tiution oI Liuncl I:tuhli:lront
■^ "liui:on oIIico" i: not :uh]oct to tlo iogi:tiution :inco it cunnot ongugo in
nioIitruling hu:ino:: uctiVitio:. lovoVoi, u iogului "hiuncl" nood: to Iilo tlo
iogi:tiution in oidoi to onoiuto nioIitgonoiuting hu:ino:: uctiVitio: in !oiou.
■I/act Corroiciul Rogi:tiv OIIico ut tlo cornotont di:tiict couit
■It.i·/ta/ior Ittiod \itlin . vool: Iior tlo duto on vlicl tlo hiuncl vu:
o:tuhli:lod
■Aa//tt· /o /t tt.i·/tttd
·^ Ioioign cornunv :lull oIIoct tlo :uro iogi:tiution u: tlut oI u hiuncl oIIico oI u cornunv
incoinoiutod in !oiou oitloi oI tlo :uro lind oi oI tlo lind vlicl it ro:t clo:olv io:orhlo:
·^ Ioioign cornunv :lull iogi:toi tlo goVoining luv undoi vlicl it vu: incoinoiutod. und tlo
nuro und uddio:: oI it: ionio:ontutiVo in !oiou.
■Aa//tt· /o /t ·/a/td ir //t /otm
·Tiudo nuro ·ru:t ho viitton in !oioun und indicuto tlo tvno oI incoinoiution)
Hulnrvung cornunv Iuitnoi:lin cornunv
Huln]ul cornunv Iiritod nuitnoi:lin cornunv
Yululn cornunv Iiritod liuhilitv cornunv
1u:lil cornunv Coinoiution
·^ddio:: oI oVoi:ou: loud oIIico.
·^ddio:: oI hiuncl in !oiou.
·Iuino:o oI iogi:tiution.
·Rou:on: Ioi iogi:tiution.
·Muttoi: to ho iogi:toiod.
\I. Procedures lor Estab||sh|no a Branch |n Korea
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
27
·Duto on vlicl noco::uiv unnioVul oi noiri::ion voio ucouiiod
·Tux iocoint.
·Duto oI iogi:tiution.
·Tiudo nuro/uddio:: oI oVoi:ou: loud oIIico. und nuro/uddio:: oI u hiuncl ionio:ontutiVo in
!oiou·vlon unnlving tliougl u nioxv, nioxv': nuro und uddio:: :lould ho ontoiod)
■Ituuittd Iocumtr/·
·Docuront VoiiIving hu:ino:: onoiution oI tlo loud oIIico
·o.g., coitiIicuto oI incoinoiution iogi:tiution).
·Docuront VoiiIving tlo ouuliIicution u: u hiuncl ionio:ontutiVo in !oiou.
·^iticlo: oI incoinoiution ·coitiIiod hv tlo ioloVunt goVoinront uutloiitv).
·CoitiIicuto oI unnioVul, iI unv.
·Tiun:lutod docuront: ·into !oioun) oI tlo Ioui docuront: li:tod uhoVo.
·Tux iocoint.
·Tiun:ciint oI :oul irnio::ion oI u hiuncl ionio:ontutiVo in !oiou.
·Ioi u Ioioign nutionul, u notuiizod :oulod :ignutuio i: ioouiiod.)
·\iitton con:ont to lold tlo oIIico ·hiuncl ionio:ontutiVo':).
·Docuront: VoiiIving tlo uddio:: oI Ioioign nutionul:
■Ixptr·t·
·Rogi:tiution tux !¯,oOO von ·²!,²OO von in tlo citv oI :ooul und rotionolitun citio:)
·Iducution tux !Oº oI iogi:tiution tux
·:nociul tux Ioi iuiul doVolonront !Oº oI ioducod iogi:tiution tux
·^nnlicution Ioo 1¯,OOO von
\I. Procedures lor Estab||sh|no a Branch |n Korea
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
28
¯. Clo:uio oI Liuncl
■II u doro:tic hiuncl i: clo:od, u notiIicution oI clo:uio nood: to ho Iilod. ^nd
iI oVoi:ou: iorittunco oI tlo niocood: Iior tlo di:no:ition oI doro:tic u::ot:
i: to ho rudo, u coitiIicuto oI Iull tux nuvront i::uod hv tlo cornotont
di:tiict tux oIIico ru:t ho :uhrittod to tlo do:ignutod Ioioign oxclungo hunl.
■Ituuittd Iocumtr/·
·^nnlicution Ioir ·nioVidod).
·Docuront: oxnluining iou:on: Ioi clo:ing tlo hiuncl.
·Docuront: ionoiting liouidution ruttoi: coitiIiod hv u CI^
·including u hulunco :loot und un incoro :tutoront).
·CoitiIicuto oI tux nuvront ·Ioi nutionul und locul tux).
·:tutoront oI cunitul intioduction, iotuinod ouining: und otloi io:oiVo:.
·Lunl hulunco :tutoront ·tlo urount oI tlo hunl hulunco :lull ho tlo :uro u: tlo urount to
ho iorittod on tlo liouidution ionoit).
·Tiun:ciint oI Iinul :tutoront oI liouidution
·Ioi u hiuncl cuiiving on nioIitruling hu:ino:: uctiVitio:)
I/ ·uc/ /tar·ctip/ i· ro/ atai/a//t
NotiIicution oI hu:ino:: clo:odovn ·i::uod ut tlo cornotont tux oIIico)
Docuront :tuting u liouidutoi
Docuront VoiiIving u Iinul nuhlic notico ioguiding tlo hond ·u conv oI nov:nunoi
unnouncoront)
Docuront: VoiiIving tlut ornlovoo:' vugo: luVo hoon Iullv nuid ·i::uod ut 1o locul luhoi
oIIico: nutionvido)
·NotiIicution oI hu:ino:: clo:odovn
<º ²> ±±÷± 5 ¬¯` ±'. °= ±÷
º¯^=
1. Iovoi oI uttoinov ········································································································ ¯.
!. ^ccontunco oI oloction ································································································ ¯1
.. ^iticlo: oI incoinoiution ····························································································· ¯¯
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
30
Iovoi oI ^ttoinov
^ddio::


Nuro
I, tlo undoi:ignod, u: u Co., Itd., loiohv con:tituto und unnoint tlo uhoVo rontionod
noi:on u: rv tiuo und luvIul uttoinov to undoitulo und noiIoir tlo Iolloving:
1. Tlo unnlicution oI tlo iogi:tiution Ioi o:tuhli:lront oI Co., Itd.
!. ^nv und ull uctiVitio: iolutod to tlo notuiizution Ioi tlo rinuto: oI inuuguiul gonoiul
rooting, rinuto: oI houid oI diioctoi: rooting und lottoi oI uccontunco und otc.
.. ^nv und ull uctiVitio: iolutod to tlo o:tuhli:lront und iogi:tiution oI Co., Itd.
Tli: notuiizod docuront vill ho Vulid Iior _____ to _______ .
·rontl) . ·duv) . ·voui)
Nuro

^ddio::
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
31
^CCIIT^NCI OI IIICTION
I , undoi:ignod, io:iding ut _____________________________________________
·Nutionulitv ____________________, Duto oI Liitl ________________) do loiohv con:ont
tlut iI I ur unnointod u: u ___________________________________ oI ________________ ut
tlo inuuguiul gonoiul rooting, I vill u::uro tlo oIIico u: oI tlo duto oI inuuguiul gonoiul
rooting.

Duto

:ignutuio

Nuro^ddio::
To
Nuro oI cornunv
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
32
^RTICII: OI INCORIOR^TION
CH^ITIR I. CINIR^I IRO\I:ION:
Art|c|e 1. Coroorate Name
Tlo nuro oI tlo cornunv :lull ho , vlicl :lull ho viitton in Ingli:l u:
¨ ¨ ·loioinuItoi ioIoiiod to u: ¨tlo Cornunv¨).
Art|c|e 2. Purooses
Tlo nuino:o: oI tlo Cornunv :lull includo, hut not ho liritod to,
Art|c|e 3. |ocat|on ol Head Oll|ce and Branches
Tlo Iiincinul OIIico oI tlo Cornunv vill ho locutod in Ronuhlic oI !oiou und hiunclo:,
:uhoIIico: oi otloi hu:ino:: oIIico: :lull ho o:tuhli:lod oi clo:od ol:ovloio u: ioouiiod
uccoiding to io:olution: nu::od ut rooting: oI tlo Louid oI Diioctoi:.
Art|c|e 4. Method ol Not|ce
Iuhlic notico oI tlo Cornunv :lull ho giVon hv nuhlicution in u duilv nov:nunoi oI
gonoiul ciiculution in tlo Ronuhlic oI !oiou.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
33
CH^ITIR II. C^IIT^I ^ND :H^RI:
Art|c|e 5. Number ol Author|zed and lssued Shares
¯.1. Tlo totul nurhoi oI :luio: vlicl tlo Cornunv i: uutloiizod to i::uo i:
:luio: oI corron :tocl.
¯.!. Tlo nurhoi oI uutloiizod :luio: ruv ho inciou:od hv io:olution oI tlo :luiololdoi:.
¯... Tlo totul nurhoi oI :luio: i::uod ut tlo tiro oI incoinoiution oI tlo Cornunv :lull
ho :luio:.
Art|c|e 6. C|ass and Par Va|ue ol Shares
^ll :luio: i::uod hv tlo Cornunv :lull ho corron :tocl in iogi:toiod norinutiVo Ioir,
und oucl :luio :lull luVo u nui Vuluo oI \on.
Art|c|e 7. Share Cert|l|cates / Reo|ster ol Shareho|ders
¯.1. Tlo :luio coitiIicuto: oI tlo Cornunv :lull ho nurhoiod, :lull :ot Ioitl tlo nurhoi
oI :luio: ionio:ontod tloiohv und tlo loldoi': nuro tloiooI, und :lull ho ontoiod into tlo
Rogi:toi oI :luiololdoi: oI tlo Cornunv u: :oon u: tlov uio i::uod.
¯.!. Tlo :luio coitiIicuto: oI tlo Cornunv :lull ho norinutiVo und iogi:toiod coitiIicuto:,
und :lull ho in donorinution: und Ioir u: nio:ciihod hv tlo Louid oI Diioctoi:.
¯.. CoitiIicuto: :lull ho :ignod hv tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi oI tlo Cornunv coitiIving
tlo clu:: und nurhoi oI :luio: ovnod hv oucl :luiololdoi in tlo Cornunv.
¯.1 Tlo Cornunv :lull ruintuin u Rogi:toi oI :luiololdoi: in vlicl ull tlo onoiution:
oIIoctod vitl tlo :luio: :lull ho iogi:toiod, vitlin .O duv: Iolloving tlo duto oI
oxocution, indicuting tlo nuro oI tlo :uh:ciihoi oi nioViou: ovnoi und tlo u::ignoo oi
ucouiioi. Tlo Cornunv, uh:ont ]udiciul io:olution to tlo contiuiv, :lull con:idoi u: ovnoi
oI tlo :luio: tlo noi:on: iogi:toiod u: :ucl in tlo Rogi:toi oI :luiolodoi:.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
34
Art|c|e 8. Pavment ol Shares
Iuvront Ioi :uh:ciihod :luio: :lull ho rudo in cu:l nuvuhlo to u hunl oi hunl: do:ignutod
hv tlo Cornunv oi in lind oi in corhinution oI hotl. Onlv tlo:o :luio: vlicl luVo hoon
Iullv nuid un cun ho i::uod.
Art|c|e 9. Transler ol Shares
Tiun:Ioi oI :luio: :lull ho rudo hv doliVoiv oI tlo unnioniiuto :luio coitiIicuto: to tlo
tiun:Ioioo. Tiun:Ioi oI u iogi:toiod :luio :lull not ho hinding on tlo Cornunv until tlo
nuro und uddio:: oI tlo tiun:Ioioo uio dulv ontoiod in tlo Rogi:toi oI :luiololdoi: unon
unnlicution tloioIoi.
Art|c|e 1O. A|terat|on ol Entrv and Reo|strat|on ol P|edoe
1O.1. ^ :luiololdoi do:iiing un ultoiution oI ontiv duo to tiun:Ioi oI :luio: hv u::ignront,
:ulo oi otloi :irilui cuu:o :lull :uhrit un unnlicution tloioIoi to tlo Cornunv in tlo Ioir
nio:ciihod hv tlo Cornunv togotloi vitl tlo ioloVunt :luio coitiIicuto:.
1O.!. ^ :luiololdoi do:iiing un ultoiution oI ontiv duo to cuu:o: otloi tlun tiun:Ioi oI
:luio: hv u::ignront, :ulo oi otloi :irilui cuu:o, hoing u cuu:o uii:ing out oI hoouo:t oi
inloiitunco oi otloi :irilui cuu:o, :lull :uhrit un unnlicution tloioIoi to tlo Cornunv, und
oVidonco oI cuu:o, in tlo Ioir nio:ciihod hv tlo Cornunv togotloi vitl tlo ioloVunt :luio
coitiIicuto:.
1O... ^ :luiololdoi ioouiiing iogi:tiution oI u nlodgo on li: :luio: :lull :uhrit un unnlicution
tloioIoi to tlo Cornunv in tlo Ioir nio:ciihod hv tlo Cornunv togotloi vitl tlo ioloVunt
:luio coitiIicuto:.
1O.1. lnon iocoiVing tlo uhoVo unnlicution, tlo Cornunv :lull oxurino tlo docuront: und
ontoi tlo tiun:Ioi into tlo Rogi:toi oI :luiololdoi: und iotuin to tlo unnlicunt tlo
oIIoctod :luio coitiIicuto: concoinod, on vlicl tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi oI tlo Cornunv
:lull luVo uIIixod li: iogi:toiod :oul Ioi conIiirution.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
35
Art|c|e 11. Re|ssuance ol Share Cert|l|cates
11.1. ^ :luiololdoi do:iiing ioi::uunco oI u :luio coitiIicuto Ioi iou:on oI nuitition oi
urulgurution oI :luio:, oi durugo oi :oiling to :luio coitiIicuto:, :lull :uhrit un unnlicution
tloioIoi to tlo Cornunv in tlo Ioir nio:ciihod hv tlo Cornunv togotloi vitl tlo :luio
coitiIicuto: to ho cuncollod. HovoVoi, vlon tlo durugo oi :oiling i: :o oxtioro tlut tlo
:luio coitiIicuto: uio not logihlo, tlov :lull ho doorod u: lo:t, und tlo Iolloving nioVi:ion
:lull unnlv Ioi tloii ionlucoront.
11.!. ^ :luiololdoi do:iiing i::uo oI nov :luio coitiIicuto: duo to lo:: oI tlo :luio coitiIicuto:
:lull :uhrit to tlo Cornunv un unnlicution in tlo Ioir nio:ciihod hv tlo Cornunv togotloi
vitl tlo oiiginul oi tlo coitiIiod conv oI u ]udgront oI nulliIicution vitl io:noct to tlo :luio
coitiIicuto: lo:t.
Art|c|e 12. Fees
In cu:o: vloio ^iticlo: 1O und 11 unnlv, Ioo: ruv ho colloctod Iior tlo unnlicunt: u: nio:ciihod
hv tlo Cornunv.
Art|c|e 13. Reoort ol Address and Sea|s
1..1. :luiololdoi:, iogi:toiod nlodgoo:, und tloii uttoinov: :lull ho ionoitod to tlo Cornunv
vitl tloii nuro:, uddio::o: und :oul:, und clungo: tloioto :lull ho ionoitod irrodiutolv.
1..!. ^n uttoinov Ioi u :luiololdoi oi iogi:toiod nlodgoo :lull :uhrit to tlo Cornunv u
coitiIicuto oI li: Iovoi oI ^ttoinov. ^nv clungo tloiooI ru:t ho ionoitod to tlo Cornunv hv
:uhri::ion oI noco::uiv coitiIicuto oi oVidonco.
Art|c|e 14. Susoens|on ol Entrv to Reo|ster ol Shareho|ders
11.1. In oidoi to u:coituin vlicl noi:on: uio ontitlod to oxoici:o Voting iiglt:, iocoiVo diVidond:,
oi oxoici:o otloi iiglt: u: :luiololdoi: oi nlodgoo:, tlo Cornunv :lull :u:nond ontiv oi
ultoiution in tlo Rogi:toi oI :luiololdoi: duiing tlo noiiod Iior tlo duv Iolloving tlo lu:t
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
36
duv oI oucl Ii:cul voui to tlo clo:ing oI tlo oidinuiv gonoiul rooting oI :luiololdoi: lold
Ioi :ucl Ii:cul voui.
11.!. Tli: nioVi:ion ruv ul:o unnlv duiing tlo noiiod Iior tlo duto oI no:ting oI notico Ioi
culling un oxtiuoidinuiv gonoiul rooting oI :luiololdoi: to tlo duto on vlicl :ucl rooting
i: lold.
Art|c|e 15. Preemot|ve R|ohts to New Shares
Iucl :luiololdoi :lull luVo u nioiutu nioorntiVo iiglt to :uh:ciiho to unv udditionul :luio:
to ho i::uod hv tlo Cornunv in nionoition to tloii :luiololding irrodiutolv niioi to tlo tiro
:ucl :luio: uio i::uod.
CH^ITIR III. CINIR^I MIITINC OI :H^RIHOIDIR:
Art|c|e 16. Tvoes and T|mes ol Genera| Meet|nos
1o.1. Conoiul rooting: oI tlo :luiololdoi: oI tlo Cornunv :lull ho oidinuiv oi oxtiuoidinuiv.
1o.!. Tlo oidinuiv gonoiul rooting oI :luiololdoi: :lull ho conVonod vitlin tlioo rontl:
Iolloving tlo ond oI oucl Ii:cul noiiod. Ixtiuoidinuiv gonoiul rooting: oI :luiololdoi: ruv
ho conVonod ut unv tiro in cornliunco vitl io:olution: oI tlo Louid oI Diioctoi: und otloi
unnlicuhlo iogulution:.
Art|c|e 17. P|ace and Not|ce ol Genera| Meet|nos
1¯.1. ^ll oidinuiv und oxtiuoidinuiv gonoiul rooting: oI tlo :luiololdoi: ruv ho lold ut tlo
Iiincinul OIIico oI tlo Cornunv oi ut :ucl otloi nluco u: ruv ho dotoirinod hv tlo Louid
oI Diioctoi:, vitlin oi out:ido tlo Ronuhlic oI !oiou.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
37
1¯.!. \iitton notico Iior tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi, oI oucl gonoiul rooting oI tlo :luiololdoi:
oI tlo Cornunv, :tuting tlo duto, tiro und nluco oI tlo rooting und nuino:o: Ioi vlicl tlo
rooting lu: hoon cullod, :lull ho doliVoiod hv lund oi di:nutclod Viu iogi:toiod ruil ut lou:t
tlioo ·.) vool: niioi to tlo duto :ot Ioi :ucl rooting. nioVidod tlut u gonoiul rooting :lull,
notvitl:tunding tlut it lu: hoon cullod hv :loitoi notico tlun tlut :nociIiod in tli: ^iticlo, ho
doorod to luVo hoon dulv cullod iI it i: :o ugiood hv ull tlo :luiololdoi: ontitlod to uttond und
Voto ut :ucl rooting.
1¯... Tlo gonoiul rooting oI :luiololdoi: :lull not io:olVo ruttoi: otloi tlun tlo:o :tutod
in tlo notico oI tlo rooting unlo:: ull tlo :luiololdoi: oI tlo Cornunv ugioo otloivi:o.
Art|c|e 18. Quorum Requ|rement and Method ol Reso|ut|on
1².1. Ixcont u: otloivi:o nioVidod Ioi in tlo Iolloving nuiugiunl oI tli: ^iticlo 1² oi ioouiiod hv
rundutoiv nioVi:ion: oI tlo Corroiciul Codo oI !oiou oi hv unv nioVi:ion oI tlo:o ^iticlo: oI
Incoinoiution, io:olution: oI u gonoiul rooting oI :luiololdoi: :lull ho udontod hv u :irnlo
ru]oiitv Voto oI :luio: ontitlod to Voto vlicl uio nio:ont in noi:on oi hv nioxv und :ucl Voto
:lull con:tituto ut lou:t onoIouitl·1/1) oI tlo tlon i::uod und out:tunding :luio: oI tlo Cornunv.
1².!. Tlo Iolloving ruttoi: :lull ioouiio tlo :nociul io:olution: oI u gonoiul rooting oI
:luiololdoi: vlicl :lull ho udontod hv tlo uIIiirutiVo Voto oI ut lou:t tvotliid:·!/.) oI tlo
:luio: vlicl uio nio:ont in noi:on oi hv nioxv und :ucl Voto :lull con:tituto ut lou:t
onotliid ·1/.) oI tlo tlon i::uod und out:tunding :luio: oI tlo Cornunv.
·1) ^rondront to it: ^iticlo: oI Incoinoiution.
·!) Tiun:Ioi oI tlo vlolo oi un irnoitunt nuit oI tlo hu:ino:: oI tlo Cornunv oi
tuling oVoi oI tlo vlolo oI tlo hu:ino:: oI unv otloi cornunv.
·.) Toirinution oI u diioctoi und :tututoiv ^uditoi.
·1) ^nv inciou:o oi dociou:o in it: uutloiizod cunitul :tocl.
·¯) Roduction oI it: cunitul.
·o) \oluntuiv di::olution, roigoi, con:olidution und vindingun.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
38
·¯) ^nv otloi ruttoi: vlicl ioouiio u :nociul io:olution oI tlo :luiololdoi: ut u gonoiul
rooting undoi tlo !oioun corroiciul codo oi u: ugiood unon hv tlo :luiololdoi:.
Art|c|e 19. R|oht to Vote. Vot|no bv Proxv
1J.1. In ull ruttoi:, oucl :luiololdoi :lull luVo ono Voto Ioi oucl :luio iogi:toiod in li: nuro.
1J.!. ^ :luiololdoi ruv oxoici:o li: Voting iiglt hv nioxv, luVing unotloi noi:on ionio:ont
lir. ^nv coinoiution vlicl i: u :luiololdoi oI tlo Cornunv ruv uutloiizo :ucl noi:on u:
it tlinl: Iit to uct u: it: ionio:ontutiVo ut unv rooting oI tlo Cornunv und tlo noi:on :o
uutloiizod :lull ho ontitlod to oxoici:o tlo :uro novoi: on holulI oI tlut coinoiution u: tlo
coinoiution could oxoici:o iI it voio un indiViduul :luiololdoi oI tlo Cornunv. ^nv :ucl
ionio:ontutiVo ru:t :uhrit docurontution uccontuhlo to tlo Cornunv o:tuhli:ling li: novoi
oI ionio:ontution.
Art|c|e 2O. Pres|d|no Oll|cer ol Genera| Meet|no
Tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi oI tlo Cornunv :lull nio:ido ut ull gonoiul rooting: oI :luiololdoi:.
In tlo oVont oI li: uh:onco oi Iuiluio to :oiVo u: Iio:iding OIIicoi oI unv gonoiul rooting oI
:luiololdoi:, ono oI tlo otloi Diioctoi: in uccoidunco vitl tlo oidoi oI diioctoi: Iixod hv tlo
Louid oI Diioctoi :lull tulo li: nluco.
Art|c|e 21. M|nutes
Minuto: oI tlo niocooding: oI gonoiul rooting :lull ho nionuiod in Ingli:l und !oioun und
:lull ho :ignod oi :oulod hv tlo Iio:iding OIIicoi oI tlo rooting und ull Diioctoi: nio:ont.
Tlo rinuto: :lull ho lont in tlo Cornunv': iocoid:.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
39
CH^ITIR I\. DIRICTOR: ^ND ^lDITOR:
Art|c|es 22. Number. Qua||l|cat|on and Method ol E|ect|on
!!.1. Tlo Cornunv :lull luVo ut lou:t ono Diioctoi ·1), und ono ·1) :tututoiv ^uditoi vlo
:lull ull ho norinutod und oloctod ut u gonoiul rooting oI :luiololdoi: u: nio:ciihod hv tlo
!oioun luv:.
!!.!. Tlo Diioctoi: und tlo :tututoiv ^uditoi :lull not ho ioouiiod to lold unv :luio: oI
:tocl in tlo Cornunv u: u condition oi ouuliIicution Ioi lolding oIIico. Noi :lull tlov ho
di:ouuliIiod hv iou:on oI tloii hoing oIIicoi:, diioctoi:, oi :luiololdoi: oI unv otloi cornunv.
Art|c|e 23. Term ol Oll|ce and Vacanc|es
!..1. Tlo toir oI oIIico oI u Diioctoi :lull ho tlioo ·.) voui:. Tlut toir oI oIIico, lovoVoi,
:lull ho oxtondod until tlo clo:ing oI tlo gonoiul rooting oI :luiololdoi: conVonod Iii:t
Iolloving tlo lu:t Ii:cul noiiod cornii:ing tlo incurhont': toir oI oIIico.
!..!. Tlo Diioctoi: :lull ho oligihlo Ioi iooloction unon tlo oxniiution oI tloii toir: oI oIIico.
!.... Tlo toir oI oIIico oI tlo :tututoiv ^uditoi :lull ho tlioo ·.) voui: inclu:iVo oI tlo
clo:ing oI tlo oidinuiv gonoiul rooting oI :luiololdoi: conVonod Ioi tlo lu:t :ottloront oI
uccount: cornii:ing li: toir oI oIIico.
!..1. In tlo oVont oI unv Vucuncv in tlo oIIico oI Diioctoi oi :tututoiv ^uditoi, tlo :luiololdoi:
:lull ugioo unon und oloct u ionlucoront. Ronlucoront: :lull ho oloctod in uccoidunco vitl ^iticlo
!! ut u gonoiul rooting oI :luiololdoi: vlicl :lull ho conVonod u: :oon u: no::ihlo uItoi tlo
Vucuncv occui:. ^ :uh:tituto Diioctoi :lull :oiVo tlo hulunco oI tlo toir oI tlo noi:on hoing
ionlucod hut tlo :tututoiv ^uditoi oloctod u: ionlucoront :lull :oiVo u nov Iull toir oI oIIico.
!..¯. II oitloi :luiololdoi vi:lo: to clungo it: norinutod diioctoi: vitl oi vitlout cuu:o, tlo
otloi :luiololdoi :lull con:ont to :ucl clungo, nioVidod, lovoVoi, tlut iI :ucl clungo i: vitlout
cuu:o, tlo :luiololdoi niono:ing tlo di:ri::ul :lull indorniIv und lold tlo Cornunv und tlo
otloi :luiololdoi: luirlo:: Iior unv und ull durugo: und otloi oxnon:o: tlut ruv uii:o Iior
:ucl uction.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
40
Art|c|e 24. Powers and Dut|es ol D|rectors
Tlo Louid oI Diioctoi: oI tlo Cornunv :lull con:i:t oI ull tlo Diioctoi: oloctod ut u gonoiul
rooting oI :luiololdoi:. Ixcont u: otloivi:o nioVidod loioin, oi in tlo Corroiciul Codo oI !oiou,
oi in io:olution: udontod ut gonoiul rooting: oi in unv hvluv:, tlo Louid oI Diioctoi: :lull docido
hv io:olution ull irnoitunt ruttoi: ioluting to tlo runugoront oI tlo hu:ino:: oI tlo Cornunv und
:lull :unoiVi:o tlo runugoront oI tlo Cornunv cuiiiod out hv tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi und tlo
oIIicoi: oI tlo Cornunv. ^ Diioctoi :lull irrodiutolv ionoit to tlo :tututoiv ^uditoi vlon lo lu:
Iound unv ruttoi vlicl riglt lilolv cuu:o unv :uh:tuntiul durugo to tlo Cornunv.
Art|c|e 25. Meet|nos ol D|rectors. Not|ce and P|ace o l Meet|nos
!¯.1. Mooting: oI tlo Louid oI Diioctoi: :lull ho conVonod hv tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi
vlon lo door: tlo :uro to ho noco::uiv oi udVi:uhlo, oi niorntlv unon tlo ioouo:t oI unv
Diioctoi in viiting.
!¯.!. \iitton notico oI oucl rooting oI tlo Louid oI Diioctoi:, :otting Ioitl tlo duto, tiro,
nluco und ugondu oI tlo rooting :lull ho giVon, Viu tolox oi Iuc:irilo, to ull Diioctoi: und
:tututoiv ^uditoi, ut lou:t tlioo ·.) vool: niioi to tlo duto :ot Ioi :ucl rooting.
!¯... ^t tlo rooting, Diioctoi: ruv uct onlv vitl io:noct to ruttoi: :ot Ioitl in tlo
notico, unlo:: ull Diioctoi: in oIIico otloivi:o :o ugioo.
!¯.1. Iiio:noctiVo oI tlo Ioiogoing Iuiugiunl !, rooting: oI tlo Louid oI Diioctoi: ruv ho
lold vitlout conIoiring to :ucl niocoduio :ot Ioitl uhoVo vlon viitton con:ont tloioto lu:
hoon ohtuinod, niioi to tlo rooting, Iior ull tlo Diioctoi: und tlo :tututoiv ^uditoi.
!¯.¯. Tlo Vonuo oI ull rooting: oI tlo Louid oI Diioctoi: :lull ho tlo Rogi:toiod OIIico oI tlo
Cornunv oi :ucl otloi nluco u: :lull ho :nociIiod hv tlo cluiirun in conVoning :ucl rooting.
Art|c|e 26. Reoresentat|ve D|rector
Tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi :lull ho oloctod hv tlo Louid oI Diioctoi: Iior urong it: rorhoi:.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
41
Tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi :lull ionio:ont tlo Cornunv und :lull runugo tlo duilv uIIuii: oI
tlo Cornunv, :uh]oct to :ucl nolicio: und diioction: conIoiiing uutloiitv und dutio: u: tlo
Louid oI Diioctoi: ruv o:tuhli:l.
Art|c|e 27. Pres|d|no Oll|cer ol the Board ol D|rectors and Adoot|on ol Reso|ut|ons
!¯.1. Tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi oI tlo Cornunv :lull nio:ido oVoi ull rooting: oI tlo
Louid oI Diioctoi:. In tlo oVont oI unv uccidont to tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi oi iI lo i:
unuhlo oi unvilling to nio:ido oVoi rooting Ioi unv iou:on, ono oI tlo otloi Diioctoi:,
uccoiding to un oidoi niodotoirinod hv io:olution oI tlo Louid oI Diioctoi:, :lull nio:ido.
!¯.!. ^ll io:olution: to ho udontod ut u rooting oI tlo Louid oI Diioctoi: :lull ioouiio tlo
uIIiirutiVo Voto oI u ru]oiitv oI ull Diioctoi: in oIIico.
Art|c|e 28. M|nutes
^ll conio: oI tlo rinuto: oI tlo rooting: oI tlo Louid oI Diioctoi: :lull ho nionuiod in
Ingli:l und !oioun. Tlo Cluiirun oI tlo rooting, ull otloi Diioctoi: nio:ont und tlo
:tututoiv ^uditoi iI ut tlo rooting :lull :ign :ucl rinuto: und uIIix tloii :oul: tloioon.
Tlo rinuto: :lull o lont in tlo Cornunv': iocoid:.
Art|c|e 29. Comm|ttees
Tlo Diioctoi: ruv Iior tiro to tiro dologuto unv oI tloii novoi: to corrittoo: con:i:ting oI
:ucl rorhoi ·:) oI tloii hodv oi oI OIIicoi: oI tlo Cornunv u: tlov tlinl Iit, und ruv Iior
tiro to tiro ioVolo :ucl dologution. ^nv corrittoo :o Ioirod :lull, in tlo oxoici:o oI tlo
novoi: :o dologutod, conIoir to unv iogulution: tlut ruv Iior tiro to tiro ho irno:od unon
it hv tlo Louid oI Diioctoi:.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
42
Art|c|e 3O. Dut|es ol the Statutorv Aud|tor
.O.1. Tlo :tututoiv ^uditoi :lull in:noct tlo noiIoirunco oI tlo Diioctoi:, und ruv ut unv tiro
u:l tlo Diioctoi: Ioi u ionoit on tlo onoiution oI tlo Cornunv oi ruv oxurino tlo hu:ino::
und Iinunciul condition: oI tlo Cornunv.
.O.!. Tlo :tututoiv ^uditoi :lull oxurino tlo ugondu und ull docuront: to ho :uhrittod hv u
Diioctoi to gonoiul rooting oI :luiololdoi:, und :lull nio:ont li: oninion: ut rooting: oI
:luiololdoi: u: to vlotloi oi not tlo docuront: contuin nioVi:ion: vlicl inIiingo tlo unnlicuhlo
:tututo: oi tlo ^iticlo: oI Incoinoiution, oi includo otloi ruttoi: oI undi:nutuhlo irnioniiotv.
.O... Tlo :tututoiv ^uditoi :lull oxurino tlo Iinunciul :tutoront: und otloi noco::uiv oi
noitinont docuront: to ho :uhrittod hv tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi nui:uunt to ^iticlo .¯ oI tlo
^iticlo: oI Incoinoiution, und :uhrit tlo ^udit Ronoit to tlo Louid oI Diictoi: vitlin Ioui ·1)
ool: Iior tlo duto oI iocoint oI :ucl docuront:.
.O.1. Tlo :tututoiv ^uditoi ruv uttond und nio:ont li: oninion: ut rooting: oI tlo Louid oI
Diioctoi:, und :lull ionoit to tlo Louid oI Diioctoi: vlon lo door: unv Diioctoi lu: inIiingod
oi i: lilolv to inIiingo unnlicuhlo :tututo: oi tlo ^iticlo: oI Incoinoiution.
.O.¯. Tlo :tututoiv ^uditoi ruv dorund to conVono un oxtiuoidinuiv gonoiul rooting oI
:luiololdoi: hv Iiling vitl tlo houid oI diioctoi: u viitton unnlicution vlicl :lull :tuto tlo
oh]oct und iou:on: Ioi tlo conVoning oI tlo rooting.
.O.o Tlo :tututoiv ^uditoi ruv not concuiiontlv lold u no:ition oI diioctoi, runugoi oi
ornlovoo oI tlo Cornunv oi it: :uh:idiuiv.
.O.¯ Tlo :tututoiv ^uditoi ruv uttond und nio:ont li: oninion ut u gonoiul rooting oI
:luiololdoi: dolihoiuting li: toirinution.
.O.² Tlo :tututoiv ^uditoi :lull ruintuin u iocoid in io:noct to li: uuditing uctiVitio:.
Art|c|e 31. E|ect|on and Dutv ol Oll|cers
Tlo OIIicoi: oI tlo Cornunv :lull ho u Iio:idont, und :ucl otloi OIIicoi: u: ruv ho Iior tiro
to tiro do:ignutod hv tlo Louid oI Diioctoi:. ^ll OIIicoi: :lull ho oloctod oi unnointod hv tlo
ouid oI Diioctoi: und :lull lold oIIico ut tlo nlou:uio oI :ucl Louid. Tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi
:lull ho tlo Iio:idont oI tlo Cornunv.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
43
Tlo OIIicoi: :lull luVo novoi:, io:non:ihilitio: und dutio: u: :lull ho do:ignutod hv tlo Louid
oI Diioctoi: und/oi ruv ho nio:ciihod hv Lvluv:.
Art|c|e 32. Remunerat|on and Severance Pav lor the Oll|cers and D|rectors
Rorunoiution oI tlo OIIicoi: :lull ho docidod hv tlo Louid oI Diioctoi:. Rorunoiution Ioi tlo
Diioctoi: und :oVoiunco nuv Ioi tlo OIIicoi: und Diioctoi: :lull ho dotoirinod in uccoidunco
vitl :ucl io:olution: u: ruv ho udontod ut u :luiololdoi: rooting.
CH^ITIR \. ^CCOlNTINC
Art|c|e 33. F|sca| Per|od
Tlo Ii:cul noiiod oI tlo Cornunv :lull hogin on tlo Ii:t duto oI 1unuuiv oucl voui und on tlo
lu:t duv oI Docorhoi oI tlut voui.
HovoVoi, tlo Iii:t Ii:cul noiiod :lull hogin on tlo duto oI incoinoiution und ond on Docorhoi .1:t
oI tlut voui.
Art|c|e 34. Account|no Svstem
.1.1. Tlo uccounting rotlod ornlovod hv tlo Cornunv und Iinunciul :tutoront: und ionoit:
i::uod hv it :lull ho in uccoidunco vitl guidolino: ugiood hv tlo :luiololdoi: nioVidod,
lovoVoi tlut :ucl uccounting rotlod, Iinunciul :tutoront: und ionoit: :lull ho con:i:tont vitl
gonoiullv uccontod uccounting niincinlo: und unnlicuhlo !oioun luv. Tlo Cornunv :lull Iuitloi
nioVido tlo cornotont !oioun uutloiitio: vitl unv docurontution ioouiiod hv tlo ioloVunt
rundutoiv nioVi:ion: oI tlo !oioun Iuv.
.1.!. Tlo hool: und iocoid: oI tlo Cornunv :lull ho uuditod ut lou:t onco u voui hv un
oxtoinul uuditing Iiir oI intoinutionul :tunding und ionutution, vlicl :lull ho norinutod hv
tlo Louid oI Diioctoi:.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
44
.1... Tlo uccounting und :tuti:ticul iocoid: oI tlo Cornunv :lull ho ruintuinod in !oioun u:
voll u: Ingli:l. To ulloViuto tlo huidon oI tiun:lution, onlv ru]oi iocoid: :ucl u: Lulunco
:loot, Iuining: :tutoront, Lu:ino:: Ronoit und otloi: u: dotoirinod hv tlo Louid oI Diioctoi:
:lull ho ruintuinod in Ingli:l.
Art|c|e 35. Preoar|no and Como|||no F|nanc|a| Statements
.¯.1. Tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi/ Iio:idont :lull nionuio tlo Iolloving docuront:, vitl tloii
:unnlorontuiv dutu und :uhrit tlor to tlo :tututoiv ^uditoi :ix ·o) vool: niioi to tlo duto oI
tlo gonoiul rooting oI :luiololdoi: uItoi ohtuining tlo unnioVul oI tlo Louid oI Diioctoi:

u. ^ Lulunco :loot u: oI tlo ond oI tlo Ii:cul voui.
h. ^ IioIit und Io:: :tutoront Ioi tlo nioViou: Ii:cul voui.
c. Iiono:ul: Ioi tlo unnioniiution oI tlo iotuinod ouining: oi doIicit:. und
d. ^ Lu:ino:: ionoit Ioi tlo nioViou: Ii:cul voui.
Tlo :tututoiv ^uditoi :lull :uhrit tlo ^udit Ronoit to tlo Diioctoi: vitlin Ioui ·1) vool:
Iior iocoint oI tlo uIoio:uid docuront: Iior tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi/ Iio:idont. Tlo
uIoio:uid docuront: :lull ho ruilod oi Iuxod to tlo Diioctoi: und :lull ho nlucod ut tlo
iogi:toiod oIIico oI tlo Cornunv Ioi in:noction hv tlo :luiololdoi: Ioi ono vool niioi to
nio:ontution oI tlo :uro to tlo oidinuiv gonoiul rooting oI :luiololdoi: Ioi unnioVul tloiooI.
.¯.!. Tlo Ronio:ontutiVo Diioctoi :lull, vlon tlo Iinunciul :tutoront: ioIoiiod to uhoVo luVo
hoon unnioVod hv tlo gonoiul rooting oI :luiololdoi:, rulo nuhlic notico oI tlo Lulunco :loot
vitlout doluv.
Art|c|e 36. D|soos|t|on ol Prol|t and |oss
In culculuting tlo nioIit oi lo:: oI tlo Cornunv Ioi unv Ii:cul noiiod, tlo hulunco ioruining
Iior tlo gio:: incoro Ioi :ucl noiiod, uItoi doducting hu:ino:: oxnon:o: including doniociution,
intoio:t und coinoiuto und otloi tuxo:, :lull ho tlo nioIit Ioi :ucl Ii:cul noiiod, und :lull ho
di:no:od oI in tlo Iolloving oidoi oI niioiitv
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
45
u. Ronloni:lront oI unv cunitul doIicit cuiiiod oVoi Iior niioi voui:, iI unv.
h. Contiihution: to io:oiVo: ioouiiod hv luv und :ucl otloi io:oiVo: u: ruv ho docidod hv
tlo gonoiul rooting oI :luiololdoi:. und
c. Iuvront oI diVidond: to :luiololdoi:, vitlin tvo ·!) rontl: oI tlo duto oI docluiution oI
:ucl diVidond:.
Art|c|e 37. Pavment ol D|v|dends
DiVidond: :lull ho nuid to tlo :luiololdoi: oi tlo nlodgoo: oI tlo Cornunv vlo luVo hoon
dulv ontoiod in tlo :luiololdoi: Rogi:toi u: oI tlo ond oI oucl Ii:cul voui.
CH^ITIR \I. ^DDIND^
Art|c|e 38. Bv|aws
Tlo Cornunv hv io:olution oI u rooting oI tlo Louid oI Diioctoi: ruv udont, urond, oi ionoul
Lvluv:.
Art|c|e 39. Aoo||cat|on ol the Commerc|a| Code
Muttoi: not :nociIicullv nioVidod Ioi loioin :lull ho dotoirinod in conIoiritv vitl io:olution:
udontod ut rooting: oI tlo Louid oI Diioctoi:, vitl io:olution: udontod ut gonoiul rooting: oI
:luiololdoi: und/oi vitl tlo ioloVunt nioVi:ion: oI tlo !oioun Corroiciul Codo u: tlo cu:o ruv ho.
Art|c|e 4O. |anouaoe ol Comoanv Documents
^ll notico:, ugondu, tlo Iinunciul :tutoront:, und iolutod docuront: und ionoit: rudo oi utilizod
in iolution to rooting: oI :luiololdoi: und Louid oI Diioctoi: rooting: :lull ho nionuiod in tlo
Ingli:l und !oioun lunguugo:, unlo:: tlo :luiololdoi: oi diioctoi: on unv :nociIic occu:ion
otloivi:o :o ugioo.
º ²
A GÜlDE TO BÜSlNESS ESTAB|lSHMENT lN KOREA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
46
Art|c|e 41. Secrecv
IVoiv Diioctoi, uuditoi oi otloi colluhoiutoi oI tlo Cornunv :lull, iI ioouiiod hv tlo Diioctoi:,
:ign u docluiution nlodging lir:olI to oh:oiVo :tiict :ociocv io:nocting ull tiun:uction: oI tlo
Cornunv und ruttoi: ioluting tloioto, und :lull hv :ucl docluiution nlodgo lir:olI not to ioVoul
unv oI tlo ruttoi: vlicl ruv coro to li: lnovlodgo in tlo di:cluigo oI li: dutio:, oxcont vlon
ioouiiod to do :o hv tlo Diioctoi: oi hv unv gonoiul rooting oi hv u couit oI luv, und oxcont
:o Iui u: ruv ho noco::uiv in oidoi to cornlv vitl unv nioVi:ion contuinod in tlo:o ^iticlo:.
Art|c|e 42. Promoters lnlormat|on
Tlo nuro:, und uddio::o: oI tlo niorotoi: oI tlo o:tuhli:lront oI tlo Cornunv uio u: Iollov: