You are on page 1of 30

1623 Earth/Ground Tester

Gebruiksaanwijzing

January 2006 (Dutch)


2006 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Fluke garandeert voor elk van haar producten, dat het bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode bedraagt n jaar en gaat in op de datum van verzending. De garantie op onderdelen en op de reparatie en het onderhoud van producten geldt 90 dagen. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper of de eindgebruiker die het product heeft aangeschaft bij een door Fluke erkend wederverkoper, en is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of enig ander product dat, naar de mening van Fluke, verkeerd gebruikt, gewijzigd, verwaarloosd of verontreinigd is, of beschadigd is door een ongeluk of door abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden. Fluke garandeert dat de software gedurende 90 dagen in hoofdzaak in overeenstemming met de functionele specificaties zal functioneren en dat de software op de juiste wijze op niet-defecte dragers is vastgelegd. Fluke garandeert niet dat de software vrij is van fouten of zonder onderbreking werkt. Door Fluke erkende wederverkopers verstrekken deze garantie uitsluitend aan eindgebruikers op nieuwe en ongebruikte producten, maar ze zijn niet gemachtigd om deze garantie namens Fluke uit te breiden of te wijzigen. Garantieservice is uitsluitend beschikbaar als het product is aangeschaft via een door Fluke erkend verkooppunt of wanneer de koper de toepasbare internationale prijs heeft betaald. Fluke behoudt zich het recht voor de koper de invoerkosten voor de reparatie-/vervangingsonderdelen in rekening te brengen als het product in een ander land dan het land van aankoop ter reparatie wordt aangeboden. De garantieverplichting van Fluke beperkt zich, naar goeddunken van Fluke, tot het terugbetalen van de aankoopprijs, het kosteloos repareren of vervangen van een defect product dat binnen de garantieperiode aan een door Fluke erkend service-centrum wordt geretourneerd. Voor garantieservice vraagt u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende service-centrum om een retourautorisatienummer en stuurt u het product vervolgens samen met een beschrijving van het probleem franco en met de verzekering vooruitbetaald (FOB bestemming) naar dat centrum. Fluke is niet aansprakelijk voor beschadiging die tijdens het vervoer wordt opgelopen. Nadat het product is gerepareerd op grond van de garantie, zal het aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald (FOB bestemming). Als Fluke van oordeel is dat het defect is veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, verontreiniging, wijziging, ongeluk of abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden, met inbegrip van overspanningsdefecten die te wijten zijn aan gebruik buiten de opgegeven nominale waarden voor het product of buiten de normale slijtage van de mechanische componenten, zal Fluke een prijsopgave van de reparatiekosten opstellen en niet zonder toestemming aan de werkzaamheden beginnen. Na de reparatie zal het product aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald en zullen de reparatie- en retourkosten (FOB afzender) aan de koper in rekening worden gebracht. DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE KOPER EN VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN OOK. Aangezien in bepaalde landen of staten de beperking van de geldigheidsduur van een stilzwijgende garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn op elke koper. Wanneer een van de voorwaarden van deze garantie door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde beleidsvormer ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde van deze garantie.

Fluke Corporation Postbus 9090 Everett, WA 98206-9090 VS

Fluke Europa B.V. Postbus 1186 5602 BD Eindhoven Niederland

11/99

Inhoudsopgave

Titel

Pagina
1 1 1 1 2 4 4 5 6 6 7 7 9 10 11 12 14 16 21 21

Inleiding...................................................................................... Uitpakken................................................................................ Verpakken .............................................................................. Veiligheidsvoorschriften ............................................................. Kenmerken ............................................................................. Accessoires ................................................................................ Draagkoffer ............................................................................. Modellen en accessoires ........................................................ Instelling ..................................................................................... Batterijen plaatsen .................................................................. Gebruiksaanwijzingen............................................................. RA 2- en 3-polige metingen ................................................. RA 4-polige metingen .......................................................... RA 3-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang .......................................................................... RA 4-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang .......................................................................... Elektrodeloos doormeten van aardingslussen..................... Storingzoeken ............................................................................ Specificaties ............................................................................... Service ....................................................................................... Opslag........................................................................................

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

ii

Lijst met tabellen

Tabel
1. 2. 3.

Titel

Pagina

Kenmerken en functies............................................................... 3 Modellen en accessoires ............................................................ 5 Storingzoeken ............................................................................ 14

iii

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

iv

Lijst met afbeeldingen

Afbeelding
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Titel

Pagina
3 6 8 8 9 10 11 13 15

Kenmerken en functies............................................................... Batterijen plaatsen...................................................................... RA 2-polige meting...................................................................... RA 3-polige meting...................................................................... RA 4-polige metingen.................................................................. RA 3-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang ................................................................................. RA 4-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang ................................................................................. Elektrodeloos doormeten van aardingslussen............................ Storingzoeken ............................................................................

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

vi

Earth/Ground Tester

Inleiding
Dit instrument is geproduceerd conform kwaliteitsborgingssysteem DIN ISO 9001. De conformiteit met de geldende EMC-voorschriften wordt aangeduid met het CE-teken.

Uitpakken
Controleer de levering op transportschade. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstig transport en controleer de levering op volledigheid.

Verpakken
Gebruik alleen het originele verpakkingsmateriaal voor het verzenden.

Veiligheidsvoorschriften
Dit instrument is geschikt voor metingen conform IEC 1024, ENV 61024, DIN VDE 0185 en VE-E 49. Dit meetinstrument mag alleen worden genstalleerd en bediend door gekwalificeerd personeel en volgens de technische gegevens in overeenstemming met de hierna volgende veiligheidsmaatregelen en voorschriften. Bovendien dient dit instrument conform de wettelijke voorschriften en veiligheidsvoorschriften te worden gebruikt die voor elke specifieke toepassing gelden. Soortgelijke voorschriften gelden voor het gebruik van accessoires. Bij het werken met elektrische apparatuur kunnen delen van het instrument onder gevaarlijke spanning staan. Het niet in acht nemen van waarschuwingsmeldingen kan leiden tot ernstig letsel en materile schade. 1

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Er kan vanuit worden gegaan dat een veilige bediening niet langer mogelijk is als het instrument zichtbare schade vertoont, is blootgesteld aan ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld opslag buiten de toegestane klimatologische grenswaarden zonder aanpassing aan het omgevingsklimaat etc.) of tijdens transport is blootgesteld aan extreme belastingen (als het bijvoorbeeld vanaf een bepaalde hoogte naar beneden is gevallen zonder daarbij zichtbare uitwendige schade te hebben opgelopen etc.).

Er mogen geen metingen worden uitgevoerd aan onbeveiligde stroomkringen. Raak tijdens het uitvoeren van een meting geen aardingspennen aan! Onder gekwalificeerd personeel wordt verstaan: personen die bekend zijn met het instellen, installeren, starten en bedienen van het instrument en formeel gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van zulke activiteiten.

Kenmerken
Aardingsweerstandsmetingen in verschillende installaties (bijv. hoogspanningsmasten, gebouwen, elektrotechnische aardingssystemen, stations voor mobiele communicatie, HFtransmitters etc.) Bewaking en planning van bliksembeveiligingssystemen Weerstandsmetingen met aardelektroden; geen scheiding

Zie afbeelding 1 en tabel 1 voor een complete lijst met kenmerken en functies.

Earth/Ground Tester Veiligheidsvoorschriften

3
FLUKE 1623
max 50 V

4
P2 S

2
1
plu s

5 6 7

P1
ES

FLUKE

8
9
edv001.eps

11 10

Afbeelding 1. Kenmerken en functies Tabel 1. Kenmerken en functies Item A B C D E F G H I J Omschrijving Draaischakelaar voor het selecteren van meetfuncties en de aan/uitstand START-knop voor het activeren van de geselecteerde meetfunctie LCD-display Aansluiting H voor hulpaarde, 4 mm Aansluiting S voor probe, 4 mm Aansluiting A voor stroommeettang Aansluiting ES voor probe voor aardelektroden, 4 mm Aansluiting E voor door te meten aardelektrode, 4 mm Batterijvak voor 6 alkalinebatterijen (type AA, LR6) of NiCd Batterijen (achterzijde van instrument)

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Accessoires
De volgende standaardaccessoires zijn met uw tester meegeleverd: 6 AA-alkalinebatterijen (LR6) 2 meetsnoeren 1,5 m 1 aansluitkabel (voor RA 2-polige metingen) 2 krokodillenklemmen 1 gebruiksaanwijzing

Draagkoffer
Het onderdeelnummer van de draagkoffer voor de 1623 Earth/Ground Tester en de bijbehorende accessoires, zoals stroomtangen, is 2583565.

Earth/Ground Tester Accessoires

Modellen en accessoires
Tabel 2 geeft een overzicht van modellen en accessoires.
Tabel 2. Modellen en accessoires Omschrijving Earth Ground Tester standaard (Inclusief handleiding, 2 snoeren en 2 klemmen) Earth Ground Tester - alles inbegrepen (Inclusief handleiding, 2 snoeren en 2 klemmen, ES162P4, EI-1623) Servicekit met vervangende onderdelen (Inclusief 2 snoeren, 2 klemmen) Aardingspennenset voor 3-polige meting (inclusief drie aardingspennen, 1 haspel met 25 m draad, 1 haspel met 50 m draad) Aardingspennenset voor 4-polige meting (inclusief vier aardingspennen, 2 haspels met 25 m draad, 1 haspel met 50 m draad) Stroomtangset voor selectieve/elektrodeloze meting voor 1623, bevat oF EI-162X en EI-162AC Stroomtransformator met clipbevestiging (detecterend) met set afgeschermde kabels Afgeschermde kabel (gebruikt met EI162X-stroomtang) Stroomtransformator met clipbevestiging (inducerend) Split-core-transformator van 12,7 inch (320 mm) Aardingspen Haspel met 25 m draad Haspel met 50 m draad Gebruiksaanwijzingen 1623 ES-162P3 Type/onderdeelnr. Fluke 1623

Fluke 1623-kit

Fluke 162x-7001

ES-162P4

EI-1623

EI-162X

2630254 EI-162AC EI-162BN 2630222 2630231 2630246 2560327

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Instelling
W Waarschuwing
Voordat u het instrument inschakelt, dient u de "Veiligheidsvoorschriften" zorgvuldig door te lezen. Raadpleeg in geval van problemen het onderdeel Storingzoeken.

Batterijen plaatsen
Zie afbeelding 2 en volg deze stappen: 1. Schakel het instrument uit. 2. Koppel alle meetsnoeren los. 3. Open het batterijvak. 4. Plaats de batterijen. Sluit het batterijvak.

4
+

edv002.eps

Afbeelding 2. Batterijen plaatsen

Earth/Ground Tester Instelling

Gebruiksaanwijzingen RA 2- en 3-polige metingen


Maak voor 2- of 3-polige metingen met de meegeleverde aansluitkabel een doorverbinding tussen de aansluitingen H/C2 en S/P2. Zie afbeelding 3 en 4. Voer vervolgens de stappen 1 t/m 4 uit. Gebruik de tester alleen wanneer de afstand tussen de aardelektrode en de hulpaardelektrode minimaal 20 m bedraagt. A Selecteer de functie RA 3 pole (3-polig). Zoals hieronder weergegeven. B Sluit de meetsnoeren aan. Sluit aansluiting E/C1 met het meegeleverde meetsnoer en de meegeleverde klem (1,5 m) aan op het door te meten aardingssysteem. Plaats 2 aardingspennen in de aarde/grond. De minimale afstand tussen de aardelektrode (E/C1), de probe (S/P2) en de hulpaarde (H/C2) moet ten minste 20 m bedragen! Sluit de aardingspennen met behulp van de haspels met 25 resp. 50 m kabel aan op H/C2 en S/P2 zoals hieronder weergegeven. C Druk op START. Het active-pictogram duidt aan dat er een meting wordt uitgevoerd. Houd START ingedrukt voor een continumeting. D Het 9-pictogram duidt aan dat de meting is voltooid. Het resultaat wordt op het display weergegeven tot een nieuwe meting wordt gestart of de hoofdschakelaar wordt bediend.

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

2
FLUKE 1623
max 50 V

P2 S

E/C1
plu s

H/C2

FL LUKE

>20 m

4
active

edv003.eps

Afbeelding 3. RA 2-polige meting

2
FLUKE 1623
max 50 V

P2 S

E/C1 S/P2
plu s

H/C2

FL LUKE

>20 m

>20 m

4
active

edv003b.eps

Afbeelding 4. RA 3-polige meting

Earth/Ground Tester Instelling

RA 4-polige metingen
Zie afbeelding 5. A B Selecteer de functie RA 4 pole (4-polig). Zoals hieronder weergegeven. Sluit de meetsnoeren aan. Sluit de aansluitingen E/C1 en ES/P1 met de twee meegeleverde meetsnoeren (1,5 m) aan op het door te meten aardingssysteem. Plaats 2 aardingspennen in de aarde/grond. De minimale afstand tussen de aardelektrode (E/C1), de probe (S/P2) en de hulpaarde (H/C2) moet ten minste 20 m bedragen! Het ES-meetsnoer elimineert benvloeding door de meetsnoeren. Sluit de aardingspennen met behulp van de haspels met 25 resp. 50 m kabel aan op H/C2 en S/P2 zoals hieronder weergegeven. C Druk op START. Het active-pictogram duidt aan dat er een meting wordt uitgevoerd. Houd START ingedrukt voor een continumeting. D Het 9-pictogram duidt aan dat de meting is voltooid. Het resultaat wordt op het display weergegeven tot een nieuwe meting wordt gestart of de draaischakelaar wordt bediend.

2
FLUKE 1623 Earth/Ground Tester
max 50 V

ES

P2 S

P1
ES

ES/P1 E/C1 S/P2 H/C2

plu s

FLUKE

>20 m

>20 m

4
active
E

ES

ES

edv004.eps

Afbeelding 5. RA 4-polige metingen

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

RA 3-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang


De RA 3-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang wordt gebruikt voor het meten van de weerstand van verschillende parallelle gedeelten van een aardingssysteem. Zie afbeelding 6. A B Selecteer de functie RA 3 pole A (3-polig). Zoals hieronder weergegeven. Sluit de meetsnoeren aan. Sluit het meegeleverde meetsnoer (1,5 m) aan op aansluiting E/C1 en het andere uiteinde op het door te meten aardingssysteem. Plaats 2 aardingspennen in de aarde/grond. De minimale afstand tussen de aardelektrode (E/C1), de probe (S/P2) en de hulpaarde (H/C2) moet ten minste 20 m bedragen! Sluit de aardingspennen met draden van 25 resp. 50 m aan op H/C2 en S/P2, zoals weergegeven. Sluit de stroomtang aan met een adapterkabel, zoals weergegeven. Druk op START. Het active-pictogram duidt aan dat er een meting wordt uitgevoerd. Houd START ingedrukt voor een continumeting. Het 9-pictogram duidt aan dat de meting is voltooid. Het resultaat wordt op het display weergegeven tot een nieuwe meting wordt gestart of de draaischakelaar wordt bediend.

2
ma x 50 V

P2 S
E S H

plu s

FLUKE

4
active

edv005.eps

Afbeelding 6. RA 3-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang

10

Earth/Ground Tester Instelling

RA 4-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang


De RA 4-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang wordt gebruikt voor het meten van de weerstand van verschillende parallelle gedeelten van een aardingssysteem. Zie afbeelding 7. A B Selecteer de functie RA 4 poleA (4-polig). Zoals hieronder weergegeven. Sluit de meetsnoeren aan. Sluit de aansluitingen E/C1 en ES/P1 met de meegeleverde veiligheidsmeetsnoeren (1,5 m) aan op de door te meten aardelektrode. Plaats 2 aardingspennen in de aarde/grond. De minimale afstand tussen de aardelektrode (E/C1), de probe (S/P2) en de hulpaarde (H/C2) moet ten minste 20 m bedragen! Het ESmeetsnoer elimineert benvloeding door de meetsnoeren. Sluit de aardingspennen met draden van 25 resp. 50 m aan op H/C2 en S/P2, zoals weergegeven. Sluit de stroomtang aan met een adapterkabel, zoals weergegeven. Druk op START. Het active-pictogram duidt aan dat er een meting wordt uitgevoerd. Houd START ingedrukt voor een continumeting. Het 9-pictogram duidt aan dat de meting is voltooid. Het resultaat wordt op het display weergegeven tot een nieuwe meting wordt gestart of de draaischakelaar wordt bediend.

C D

2
max 5 0 V

P2 S
E ES S H

P1 ES
plus
FLUKE

4
active

ES

ES

edv006.eps

Afbeelding 7. RA 4-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang

11

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Elektrodeloos doormeten van aardingslussen


Zie afbeelding 8. A Selecteer de functie

D
Zoals hieronder weergegeven. B Sluit de stroomtangen aan. Sluit de inducerende stroomtang (zie Aanbevolen accessoires) met de meegeleverde veiligheidsmeetsnoeren (1,5 m) aan op de aansluitingen H/C2 en E/C1, zoals weergegeven. Opmerking: gebruik alleen de aanbevolen inducerende stroomtang. Andere stroomtangen zijn niet geschikt. Sluit de tweede stroomtang aan met behulp van de adapterkabel (detecterende stroomtang). Klem de beide stroomtangen om de aardelektrode, waarna deze wordt doorgemeten. Opmerking: de minimale afstand tussen de twee stroomtangen moet 10 cm bedragen. C Druk op START. Het active-pictogram duidt aan dat er een meting wordt uitgevoerd. Houd START ingedrukt voor een continumeting. D Het -pictogram duidt aan dat de meting is voltooid. Het resultaat wordt op het display weergegeven tot een nieuwe meting wordt gestart of de draaischakelaar wordt bediend.

12

Earth/Ground Tester Instelling

2
FLUKE 1623
ma x 5 0 V

plu s

FLUKE

4
active
E H E H

edv007.eps

Afbeelding 8. Elektrodeloos doormeten van aardingslussen

13

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Storingzoeken
Volg de stappen in tabel 3 en zie afbeelding 9 voor de stappen 1-5.
Tabel 3. Storingzoeken Stap 1 Omschrijving Externe spanning (Uext) te hoog Als de externe spanning waarmee het instrument wordt gevoed te hoog is, meestal door lekstroom in het te testen systeem, kan er geen meting worden uitgevoerd (zie Technische gegevens voor de Uext-grenswaarde). Opmerking: verplaats de probe (S/P2) en start de meting opnieuw. 2 Weerstand hulpaardelektrode (Rh) te hoog Als de weerstand van de hulpaardelektrode te hoog is, kan de stroom die noodzakelijk is voor het verkrijgen van betrouwbare metingen, niet worden gegenereerd. De meting is geblokkeerd (zie Technische gegevens voor de Rh-grenswaarde). Opmerking: controleer de verbinding van het meetsnoer met aansluiting H/C2; controleer de hulpaardingspen. 3 Weerstand probe (Rs) te hoog Als de weerstand van de probe te hoog is, zijn de metingen niet betrouwbaar. De meting is geblokkeerd (zie Technische gegevens voor de Rs-grenswaarde). Opmerking: controleer de verbinding van het meetsnoer met aansluiting S/P2; controleer de aardingspen van de probe. 4 Zwakke batterijen Als de batterijen zwak zijn, kan de voedingsspanning tijdens het meten worden onderbroken. Als er voldoende spanning aanwezig is om de meting te voltooien, wordt het -pictogram weergegeven de meetresultaten zijn geldig. Als dit niet het geval is, verschijnt er een reset. Opmerking: vervang de batterijen. Gebruik 6 AA-alkalinebatterijen (LR6).

14

Earth/Ground Tester Storingzoeken


5 Is het meetresultaat van uw RA-meting betrouwbaar? Voor betrouwbare metingen moet probe S/P2 zich buiten de potentile gradinten van E/C1 en H/C2 bevinden. Normaal gesproken is het voldoende als de probe zich op een afstand van minimaal 20 m bevindt. Onder bepaalde omgevingsomstandigheden (hoofdzakelijk afhankelijk van de bodemweerstand) kan dit echter onvoldoende zijn. Wanneer u absoluut zeker wilt zijn, dient u de probes te verplaatsen en verschillende controlemetingen uit te voeren. Als de meetwaarden ongeveer gelijk blijven, zijn uw meetresultaten betrouwbaar. Als dit niet het geval is, dient u de afstand voor de probe te vergroten. 6 Is het meetresultaat van het Elektrodeloos doormeten van aardingslussen betrouwbaar? Zorg ervoor dat u de juiste inducerende stroomtang gebruikt (zie Aanbevolen accessoires)! De parameters van de stroomtang zijn geschikt voor deze testmethode. Gebruik van een standaardstroomtang levert onjuiste resultaten op. Zorg ervoor dat de aanbevolen minimale afstand voor de stroomtang in acht wordt genomen. Als de stroomtangen te dicht bij elkaar worden geplaatst, benvloedt het magnetische veld van de inducerende stroomtang de detecterende stroomtang. Om onderlinge benvloeding te voorkomen, kan de afstand tussen de stroomtangen worden gevarieerd en vervolgens een nieuwe test worden uitgevoerd. Als de meetwaarden slechts weinig of helemaal niet variren, kunnen deze als betrouwbaar worden beschouwd.

1
U
ext

3
>Limit
E S H
S

FLUKE 1623

max 50 V

P2 S

>Limit

ES

E/C1 S/P2
plu s

H/C2

FLUKE

2
H

>20 m

>20 m

5
>Limit
E ES S H E S H

Us

Ug

edv008.eps

Afbeelding 9. Storingzoeken

15

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Specificaties
Opmerking Fluke behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen ter verbetering van het product. Display: LCD met 1999 digits Gebruikersinterface: Display met speciale pictogrammen, cijferhoogte 25 mm, fluorescerende achtergrondverlichting Onmiddellijke meting via TURN en START met n druk op de knop. De enige bedieningselementen zijn de draaischakelaar en de START-knop. Het instrument is ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden (rubberen bescherming, IP56). -10 C ... 0 C +23 C ... -20 C ... +50 C ( +35 C ( +60 C ( 2 C ( +14 F ... +32 F ... -4 F +73 F ... +122 F ) +95 F ) +140 F ) 4 F )

Robuust en waterdicht

Temperatuurbereiken: Temp. tijdens bedrijf: Bedrijfstemp.: Opslagtemp.: Referentietemp.:

De vier temperatuurbereiken voor het instrument bestaan om te voldoen aan de vereisten van Europese normen; het instrument kan over het volle werktemperatuurbereik worden gebruikt door aan de hand van de temperatuurcofficint de nauwkeurigheid bij de omgevingstemperatuur tijdens gebruik te berekenen.

Temp.cofficint: Intrinsieke fout: Werkingsfout: Klimaatklasse: Beschermingsklasse: Veiligheid

0,1% van uitlezing / K Heeft betrekking op het referentietemperatuurbereik en wordt gegarandeerd voor een jaar. Heeft betrekking op het bedrijfstemperatuurbereik en wordt gegarandeerd voor een jaar. C1 (IEC 654-1), -5 C...+45 C, 5%...95% RH IP56 voor behuizing, IP40 voor batterijklep volgens EN 60529 Beveiligd door dubbele en/of versterkte isolatie. Max. 50 V naar aarde

16

Earth/Ground Tester Specificaties EMC (emissie en immuniteit): Kwaliteitssysteem: Externe spanning: Uext-onderdrukking: Meetduur: Max. overbelastingsspanning: Batterijvoeding: Levensduur batterij: Afmetingen: Gewicht: IEC 61326-1:1997 klasse A Ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd conform DIN ISO 9001 Uext,max = 24 V (DC, AC < 400 Hz), meting niet mogelijk voor hogere waarden >120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz) Normaal 6 s 250 Vrms (m.b.t. misbruik) 6 x 1,5 V Mignon AA-alkalimangaanbatterijen (LR6) Normaal > 3000 metingen 240 x 180 x 110 mm 1,1 kg (inclusief batterijen) (IEC 1557-5) Intrinsieke fout (2% uitlez. + 3 d) Werkingsfout (5% uitlez. + 3 d)

RA 3-polige aardingsweerstandsmeting Stand schakelaar Ra 3 pole Resolutie 0,001 10 Meetbereik 0,001 ... 19,99 k

Sluit bij 2-polige metingen de aansluitingen H en S aan met de meegeleverde aansluitkabel! Meetprincipe: stroom- en spanningsmeting Meetspanning: Kortsluitstroom: Meetfrequentie: Weerstand probe (Rs): Weerstand hulpaardelektrode (Rh): Extra fout van Rh en Rs: Um = 48 V AC > 50 mA 128 Hz (125 Hz op aanvraag) Max. 100 k Max. 100 k Rh[k] x Rs[k]/Ra[] x 0,2% 17

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Bewaking van Rs en Rh met storingsindicator. Automatische bereiksselectie. Er wordt geen meting uitgevoerd als de stroom door de stroomtang te laag is. RA 4-polige aardingsweerstandsmeting Stand schakelaar Ra 4 pole Resolutie 0,001 10 Meetbereik 0,001 ... 19,99 k Intrinsieke fout (IEC 1557-5) Werkingsfout

(2% uitlez. + 3 d) (5% uitlez. + 3 d)

Meetprincipe: stroom-/spanningsmeting Meetspanning: Kortsluitstroom: Meetfrequentie: Weerstand probe (Rs+ Res): Weerstand hulpaardelektrode (Rh): Extra fout van Rh en Rs: Automatische bereiksselectie. RA 3-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang (RA A) Stand Resolutie schakelaar Ra 3 pole 0,001 ... A 10 Meetspanning: Kortsluitstroom: Meetfrequentie: Weerstand probe (Rs): Weerstand hulpaardelektrode (Rh): 18 Meetbereik 0,001 .. 19,99 k Intrinsieke fout Werkingsfout Um = 48 V AC > 50 mA 128 Hz (125 Hz op aanvraag) Max. 100 k Max. 100 k Rh[k] x Rs[k]/Ra[] x 0,2%

Bewaking van Rs en Rh met storingsindicator.

(7% uitlez. + 3 d) (10% uitlez. + 5 d)

Meetprincipe: stroom-/spanningsmeting (met externe stroomtang) Um = 48 V AC > 50 mA 128 Hz (125 Hz op aanvraag) Max. 100 k Max. 100 k

Earth/Ground Tester Specificaties Bewaking van Rs en Rh met storingsindicator. Er wordt geen meting uitgevoerd als de stroom door de stroomtang te laag is. Automatische bereiksselectie. RA 4-polige selectieve aardingsweerstandsmeting met stroomtang (RA A) Stand schakelaar Resolutie Ra 4 pole A 0,001 ... 10 Meetbereik 0,001 .. 19,99 k Intrinsieke fout Werkingsfout

(7% uitlez. + 3 d) (10% uitlez. + 5 d)

Meetprincipe: stroom-/spanningsmeting (met externe stroomtang) Meetspanning: Kortsluitstroom: Meetfrequentie: Weerstand probe (Rs): Weerstand hulpaardelektrode (Rh): Um = 48 V AC > 50 mA 128 Hz (125 Hz op aanvraag) Max. 100 k Max. 100 k

Bewaking van Rs en Rh met storingsindicator. Er wordt geen meting uitgevoerd als de stroom door de stroomtang te laag is. Automatische bereiksselectie.

19

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

Elektrodeloos doormeten van aardingslussen ( Stand Resolutie schakelaar Ra 4 pole 0,001 ... 0,1 Meetbereik 0,001 .. 199,9

D)
Werkingsfout

Intrinsieke fout

(7% uitlez. + 3 d) (10% uitlez. + 5 d)

Meetprincipe: elektrodeloze weerstandsmeting in gesloten lussen met behulp van twee stroomtangen Meetspanning: Meetfrequentie: Ruisstroom (Iext): Automatische bereiksselectie De informatie met betrekking tot het elektrodeloos doormeten van aardingslussen geldt alleen wanneer voor het meten de aanbevolen stroomtangen worden gebruikt en de aanbevolen minimale afstand wordt aangehouden. Um = 48 V AC (primair) 128 Hz (125 Hz op aanvraag) Max. Iext = 10 A (AC) (Ra < 20 ) Max. Iext = 2 A (AC) (Ra > 20 )

20

Earth/Ground Tester Service

Service
Als u vermoedt dat de tester defect is, raadpleeg dan deze handleiding om er zeker van te zijn dat u het instrument correct gebruikt. Als de meter nog steeds niet naar behoren werkt, pak deze dan goed in (met behulp van het originele verpakkingsmateriaal, indien aanwezig) en verzend het instrument portvrij naar het dichtstbijzijnde Fluke-servicecentrum. Voeg een korte beschrijving van het probleem toe. Fluke is NIET aansprakelijk voor beschadiging die tijdens het vervoer wordt opgelopen. Bel Fluke op een van de volgende telefoonnummers voor adressen van erkende servicecentra: VS: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) Europa: +31 402-678-200 Japan: +81-3-3434-0181 Singapore: +65-738-5655 Vanuit andere landen: +1-425-446-5500 U vindt ons ook op internet onder: www.fluke.com. Registreer dit product op register.fluke.com

Opslag
Als het instrument niet wordt gebruikt of voor langere tijd wordt opgeslagen, dienen de batterijen te worden verwijderd en apart te worden bewaard om mogelijke beschadiging door lekkende batterij-elektrolyt te voorkomen.

21

Fluke 1623
Gebruiksaanwijzing

22