You are on page 1of 9

M.

Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

„Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych.”

JEF Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, EVA, Streszczenie: Poniższy raport przedstawia sposób zarządzania wartością przedsiębiorstwa, obliczenia przeprowadzone przy wykorzystaniu metody EVA. Wszystkie dane do obliczeń zostały zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych wybranej spółki branży 35.

W zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa w każdej firmie można odnieść się do koncepcji VBM. 74 E. który pokryje wniesione przez inwestora nakłady. Przez EVA będę wnioskować czy założony kapitał przyniósł mi stratę czy zysk.J. jest utrzymywanie optymalnej struktury kapitału.W projekcie przedstawiam firmę A. szczególności w wykonywaniu instalacji elektrycznych. którą jest nadrzędny cel strategiczny firmy. Warszawa 2005.Brigham. PWE. mierzenia i zarządzania wartością.F. Współczynnik Wd (udział długu) jest bardzo wysoki. że obniżony koszt kapitału maksymalizuje wartość majątku właścicieli. "Podstawy zarządzania finansami".1 Co oznacza. etc. Głównym zadaniem. wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną oraz gorącą wodę. aby efektywnie zrealizować inwestycje. Koncepcja VBM składa się z trzech segmentów: tworzenia. budowlanej. Lecz zanim dojdę do opisania swojego przedsiębiorstwa przybliżę pojęcia. Wzór 1: NOPAT – zysk operacyjny po opodatkowaniu WACC – średnioważony koszt kapitału D – kapitał obcy E – kapitał własny Wartość przedsiębiorstwa zwiększa się. Jest różnicą między zyskiem operacyjnym a kosztem zaangażowanego kapitału do uzyskania zysku. natomiast w następnym roku wynosi już 15%. która działa w branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną. handlowej i usługowej. gdy opłacalność włożonego kapitału jest większy niż koszt jego pozyskania. str. Dudycz. 2 Ocenę firmy przeprowadzę za pomocą danych spółki z branży 35. Ja skorzystałam z ekonomicznej wartości dodanej. ten natomiast prowadzi do wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa.F. Łączy te płaszczyzny przy czym wykorzystuje rachunek wolnych przepływów pieniężnych.Houston. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.252 . Skupię się na trzech latach działalności tej firmy – 2009. gaz. stopę kosztu kapitału oraz mierniki wydajności. parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 1 2 T. Specjalizuje się ona w różnego rodzaju działalności wytwórczej. Poprzez dochód rezydualny możemy ocenić czy zainwestowany kapitał pozwoli na osiągnięcie dochodu. 2010 oraz 2011. Ocenę przedsiębiorstwa mierzy się na dwa sposoby:   ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value addend) rynkowa wartość dodana MVA (market value addend). a więc na przykład kredytu bankowego oraz kapitał pozyskany poprzez emisję nowych akcji i reinwestowany zysk. Optymalna struktura kapitału jest połączeniem kapitału obcego i własnego. która będzie określać mi jak wartość jest kreowana w przedsiębiorstwie. w obserwowanych latach wynosi ponad 80%. a konkretnie do maksymalizacji jego wartości rynkowej. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Współczynnik We (udział kapitału w przedsiębiorstwie) w dwóch latach wynosi tyle samo – 17%. s. Ujemna(dodatnia) wartość miernika EVA wskazuje mi iż wartość przedsiębiorstwa spada(rośnie) w perspektywie jednego roku.

edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas. że wynosił on 17%. Wzór 4: Gdzie: Rf – stopa wolna od ryzyka ßL* . czyli WACC: Wzór 5: Ke – koszt kapitału własnego Kd – koszt długu We – udział kapitału własnego w strukturze kapitału Wd – udział długu w strukturze kapitału 3 4 "Betas by sectors". że stopa wolna od ryzyka wynosi 4. http://pages. Gdy obliczę beta lewarowaną mogę policzyć koszt kapitału.3 Za pomocą Wzoru 3: 4 ßL – współczynnik ryzyka projektu zadłużonego ‘beta lewarowana’ ßU – współczynnik ryzyka aktywów ‘beta nielewarowana’ t – efektywna stopa podatku Zakładam. Beta nielewarowana wynosi dla mojej branży 0.stern.5% a stopa zwrotu z rynku 10.com/abstract=2223245 .36. wówczas koszt kapitału własnego wybranej przeze mnie firmy w obu latach wyniósł w przybliżeniu 17-18%.nyu. Available at SSRN: http://ssrn. Wzór 5: Gdy zostały policzone wszystkie dane to wyliczamy wtedy średnioważony koszt kapitału. Paradoks Cyklu Operacyjnego (Paradox of Operating Cycle) (February 23. Grzegorz Marek. w swoich obliczeniach zakładam. 2013).4) Rm – stopa rynkowa Kolejnym krokiem będzie oszacowanie kapitału obcego.html Michalski.Wzór 2: Trzeba skorzystać z tablic wartości ß dla danej branży aby znaleźć wartość ß nielewa rowanej.skorygowana beta lewarowalna (powiększona o 0.32%.

77% 12.27 12294100.4186 18.45% WACC 15.97 D/E Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń z Tabeli 1.50% 15. Available at SSRN: http://ssrn.50% 0.36 1.36% 13.69 10.50% 0.86 368122.28 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Michalski.41 2010 1944556.50% 0.17% 13.77 207323.458 -1565433.82 8862779.386 -1048282.40% 15.com/abstract=2223245 Wykres 1.7771 2.8103 2.36 1.19% 454471. Obliczenie ekonomicznej wartości dodanej 2009 E D We Wd D/E Rm Rf Bu BL BL* Ke Kd WACC EBIT NOPAT E+D EVA 1823745.30% 15.56 17% 83% 4.2103 17.10 2011 2161387.18% -2698440.37 14455487.69 WACC .26% 255954.59 17% 83% 4.86 4.76 10686525.1771 17.25% 4.86 10.58% 13.36 11616225. Paradoks Cyklu Operacyjnego (Paradox of Operating Cycle) (February 23. 5.36 2.44 -2185736.32% 4.32% 4.07 9671669. Grzegorz Marek.32% 4. Wykres zależności WACC od D/E Struktura kapitału 15. 2013).35% 15.Tabela 1.0186 2.77% 12.21 15% 85% 5.77% 12.63 -3487412.97 10.

Spółka w badanych latach posiada ujemną wartość EVA. ale w roku 2011 znowu opadła jego wartość. aby móc dalej liczyć się wśród konkurencji. Obserwowana spółka musi zacząć działać.Tabela 1 przedstawia obliczenia ekonomicznej wartości dodanej. że firma bardziej funkcjonuje na zadłużeniu niż na majątku własnym. ponieważ nie jest stabilna. z czego kapitał zaangażowany jest za niski żeby wygenerować pozytywny wynik. aby wyróżniać się szybkim podejmowaniu decyzji i reagować na zmiany. . pomimo że nadal wynik był ujemny. co zwiększyło by kapitał obcy. których prognozy NPV są dodatnie. Badane przedsiębiorstwo z roku 2009 na 2010 bardzo poprawiło swoją kondycję finansową. Właściciele firmy powinni inwestować w projekty. Wskazana firma nie budzi zaufania wśród inwestorów. Aby poprawić swój wynik na przyszły rok jednostka powinna skupić się obniżeniu kosztów działalności operacyjnej co pozwoli im zwiększyć NOPAT (zysk operacyjny po opodatkowaniu). wynika to z faktu. unikną w ten sposób zaciągnięcie nowego kredytu etc.

Szuszyński C. red.H.doi. Warszawa 2005. Grzegorz Marek.org/10.1081276. 20. ODDK. red.. 15. 5. Jabłoński A. Michalski. Accounts Receivable Management in Nonprofit Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit). 2012. Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions (December 14. Michalski. Issue 2. Inventory management optimization as part of operational risk management. Panfil M. 82-90. Michalski G. red.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.com/abstract=2189488 or http://dx. Dąbrowa Górnicza 2010. 18. Strategie finansowe przedsiębiorstw. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidty Management in Small and Medium Enterprises) (2013). 111-158. 9/1.org/10. Corporate inventory management with value maximization in view. Dudycz. przykłady. Michalski. Agricultural Economics–Zemedelska Ekonomika. 42-53. 213-222. Analiza wskaźnikowa dla branż – mapa wskaźników finansowych. Unimex 2009. str. Warszawa 2010. 2012).nyu. EMIS. Available at SSRN: http://ssrn. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo ści 2012(68(124)):83-96. 12–19. Grzegorz Marek. 1. Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. Value-Based Inventory Management. Michalski Grzegorz (2009)..com/abstract=2223245. Available at SSRN: http://ssrn.: Wycena biznesu w praktyce: metody. str. Journal of Economic Forecasting. Michalski Grzegorz (2008).doi. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników. http://pages.. 12.2189488.J. 23. 42-53. E. 25. 1. 26.. Po ltext. Przedsiębiorstwo. red. Michalski G. 2007. "Podstawy zarządzania finansami". Cwynar A. Equilibrium. Available at SSRN: http://ssrn. 7. 8. 2012. Michalski Grzegorz (2007). 2. 2008.. Paradoks Cyklu Operacyjnego (Paradox of Operating Cycle) (February 23. Dżurak P. 9. Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Komorowski J. C. 17. 21.Bibliografia: 1. 24. Available at SSRN: http://ssrn. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 3. Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach. PWN. Vol. 74 .2139/ssrn. 54.com/abstract=2193352 or http://dx. 43.com/abstract=2214715. Michalski Grzegorz (2007). Grzegorz Marek. . pp. "Betas by sectors". Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making. Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based Liquidity Framework. 3. 2013).doi. Warszawa 2011. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika. Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable. T. 261-263. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 3. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.. str. 187-192. Romanian Journal of Economic Forecasting. str. Zarządzanie finansami i wycena firmy. Beck. Cele i wartości współczesnego przedsięb iorstwa.Brigham..com/abstract=1839367. Romanian Journal of Economic Forecasting.stern. s. Wartość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ICID: 1031935. 9. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Michalski Grzegorz (2011). Available at SSRN: http://ssrn. Warszawa 2007. Grzegorz Marek.252 .2139/ssrn. Value-Based Inventory Management. 54. Sprawozdanie finansowe z lat 2009-2011 z bazy Monitor B.com/abstract=1081276 or http://dx. Available at SSRN: http://ssrn. 4. Michalski. Michalski Grzegorz (2008). Gdańsk 2009 11. Portfolio management approach in trade credit decision making.. PWE. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.Houston. Warszawa 2004 10. 2013. Michalski Grzegorz (2008). 22. Available at SSRN: http://ssrn..Volume 7. Michalski. Zarządzanie. Romanian Journal of Economic Forecasting. 4. 13. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Leksykon zarządzania finansami. 6. Machała R.F.. A Value-Based Liquidity Framework). 14. 112 -115. 82-90. 19.F. 16. Michalski Grzegorz.2193352.html . Gdańsk 2008.com/abstract=1081269.. oddk.. 177-260.org/10. 5. MT Biznes 2009. 8. 27. Value-based inventory management.2139/ssrn. Grzegorz Marek.

28. 111-158. Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach.. Warszawa 2007. Zarządzanie. Przedsiębiorstwo. red. Pluta W. Wartość. str. Szuszyński C. . 29. PWE 2009. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ryzyko walutowe.pl/kontent/view/2283/6.pl .30. http:/globaleconomy. http://www. Mazurek J. 31.bg.wroc.

1934041 33.doi.com/abstract=1934041 or http://dx. ICID: 1031935.org/10. Michalski.bg. Grzegorz Marek.2139/ssrn.2193352 http://www. Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw.32. .org/10. (Introduction to E trepreneurial Financial Management).com/abstract=2193352 or http://dx. Available at SSRN: http://ssrn.2139/ssrn.pl/ 1.wroc. Available at SSRN: http://ssrn.doi.