You are on page 1of 716

/

\k

mtmk
"^fffTn,

mmMmm:

ANDRE
BRVXELLENSIS,

AE

VESALII
SCHOLAE

medfcorum Patauinae profefbris,de Human corporis fabrica Libri ipterm

:<?m*

WWMM

r,

^pSttVUpBWU^W,^,tf

ICVM CAESA REAE^

r.GctllUmmR~.egi>i,d.c Scndtui VenetigrM riuikgio, ut in diplonidtis eorundem continetur-

AE*

L^

AD DIVVM CAROLVM
aVINTVM,
QVE

MAXIMVMi

IN VICTIS SIMVM'

I MPRR-.a^T OR.KM, <~AN DFL.KAE V ES<-A~ Ll injosdt Uumani corpris jhriCa libros?'Pr<efitWi

VANTVMVis

uaria in artibus fcientfjsq? tra&ari dis grauiter obftent, quo minus accurat perdifcan>tur,minusq? fcelieiter in ufum fuccedant, carole elementiffime Caefar,tamenhaud mdiocre difpen* dium quoque adferre arbitrer ,nimium diduclam difciplinarum,qua?unicuipiam arti abfoluendaefa> mulantur diuifionem, Se multo adhuc magis eius ar tis exercitforum adeo morofrn ad diuerfbs artifices diftributionem,ut qui artis feopum Obi prasfixerut, unam eius partem ita complexentur , vit ca?teris quae ipfum maximopere fpeclant,8 ab illo feiungi ne queunt, rendis, nihilunquam egregium praeftent* ac propofitum fineni nunqnam attingen tes, uera artis confh'tutione perptu dclinent. Nm, ut ca>

terasquidem filentio praeteream, &I de eaqux Ginitm homin^ra?feclaeft,aliquantifperfer> monem inftituam,profecT:o in hac tametfi reliquaru m omnium quas hominis ingenium adin> uenitlongcmodiiima&Cimprimis necelTaria difficilisqj acoperofa ft, nihilpeftilentiusirre perepotuiit,qumquod aliquando,&pra?cipue poftGotthorum iiluuiem, Manforemcp Per&eresemffubquo Arabes nobis adhuc cum Gra?cts merito familiares uigebant) medi cina eoufcslacerari cepit,qu6d primarium eius inftrumentum manus operam in curando ad> hibens, fie neoleclum eft, ut ad plebeios ac difeiplinis medica? arti fbferuientibus neut quam inftruclos , id quafi uideatur ef demandatum Quamuis enim trs medicorum fe c"fce olimextiterint, Logica uidelicet, Empirica 8c" Methodica, nihilominus tamenilaruiri autores uniuerfa? artis feopum adeonfruandam fanitatem,morhosqp profiigandos direxe> runt. deinde hue omnia, qux finguli in fuis f&is arti necefaria exiftimahant3rcferentes,tripi ci auxiliorum inftrumento utebantur, quorum primum uidus fuit ratio, fcundum omnis medicaminumufus, tertium manus opra, quas uel prseceteris medicinamefdeficientum additionem,cV: fuperfuoru ablationem,eleganter oftendit, a nunquam non fui ufum in afR> ctuum curatione praebet, quoties in rcmedicaobimus, quorum beneficio hanc generihumano faluberrimefl,tempora ufusep do cuerut. Triplex ha?c medendi ratio, cuiufcuncp fecT medicis ipfiq? proprias manus pro affcluum natura curationi accommo dantes,nonminorem induftriam inillis exercendis impenderunt,qum inftituendae uidus rationi,autmedicamentis dignofcendis,ac componendis, quemadmodum prrcter ca?teros diuini Hippocratislibros,rj liquida arguunt,quos de Medici munere,de Ofum fracturis, Articulorum luxationibus,eiuscgeneris malis omnium abfolutifm confcripfit, Quin SC Galenus poft Hippocratem mdicinal princeps , prxterquam quod Pergamenfium gladia* torum curationem fibifbli commiflamfubinde gloriatur, neque ingrauefeente iam artate* fmias abipfofecandas famulorum opra excoriari uoluit, crebrinculcat3 quantum manus artificioobledatus fit, quamq?ftudiofidcumca?terisAfia? medicis exercueritJm ueterum nullus non a?qu attent curationem quae manu fit, atque eam quse ui&u ac mdicament tis perficitur, pofteris tradidifle uidetur. Verum maxime poft Gotthorum uaftationem* quando omnes fcientia:anteapulcherrimflorentes,atque ut decebatexercita?, pefurn iuere, lautiores medici primm in Italia ad ueterum Romanorum imitationem manus operam faftL dientes,qu32ina?gris manufaciendaducerent,fruis pra*fcribere, ac illistantumarchitedo> rummodoaftare,cceperunt*Mox quum fenfim cacteri quoque uerammedicinam exercitan tium incommoda detreclarent, quaeftui honoricp nihil intrim fubducentes, prifeis medicis prompte degenerarunt, coquendi modum,omnemcj5ade6uicT:us pra?parati'onem a?grorum euftodibus , medicaminu compofitionem pharmacopolis,manuum uer munus tonforibus relinquentes* Atque ita temporis fuccefu, curandi ratio tam mifere diuufa ef,ut medici qui dem,fe phyficorum nomine uenditantes, medicamentorum & uictus adreconditosafeclus prfcriptionem fibi duntaxat arrogauerint : reliquam autem medicinam 3 ijs quos Chirur*

I N V l C T I S S* I M P ER A T O RE M 2osnominant,uixcpfamulorumlocohabent,relegarinyurpiter fe riquitiimum eft mdian* membrum, quodc? nature fpecultiom (fimodo quodaliud; m

AD

CAROLVM

V*

fofx^?^

prtoisinnititur,depellentes^ h^reditari iur fuis liberis rief ind ac quiidrri tot Afckpiadum ars tradunt, 1 nraces cum plerifqueriationibusfummecol
olim Romani tanquameludendisinterimendiscphominibusexcgtttarn^republicaproicri

pferiint:ut qu* citra Nature opemnihil penitus accommodet, im allam alioqutn inmor bo feexplicand fatagentem,iuuare ftudens, frquenter totampeffundet, cab omcio pror fus abftrahau Vndeetiam illi potiffimm debemus, qu6d tt cnuicrjs in medicos laci lolitis haxfcftiffima ars eluditur, quum tamen ipfiuspars,quam liberalibus diiciphiiis initituti fetuftnterdiuellifinun^^^^ fons Homerus medicum uirum multis pr effe affirmt,^ cum uniuerus Uraeci* potis Podalyrium& Machaonem clbrt, hi diuiifculaprj filrj non ideo prjdicantur, quodfebriculani, & qua^fola Naturaabfquemedici auxilio leui^ remuerent.hminumu palato in reconduis deploratisc? arTedibusfubferuirent.fedciuia luxationum,fratf urarum,uulnerum,8c reliquarum continuitatis folutionum f anguimsc| nu xuscurationi potiflimmpr^efTen^ac fpiculis, telis, atque alrjs eiufmodtmalisCquacbeUam primis inferun^diligentemc? medici operam feniper expemt) generofiffimos Agamemnoms milites liberarent.V^rmauguftiiTimeCa.far c A RO Le/ unummedicmae inftrumentum alrispra:ferre,hudquaquamprpofuitquum triplex dicla auxiliorum ratio mmimediliungi poffit, & tota d urtuni artificem attineat: atque ad hnc ut dbite exequatur omnes mdian*
partes ex a?quoitconftitut*parata^fint^ cumulatius omnia inuicem iungat.Qumuis etiam rarus omnino morbus occurnt, qui non. ftatim triplex prafidiorum inftrument requirtiitacp opportuna uiclus ratio inltituenda, oc medicam^tis ac demu manu aliqid moliendS fit.deo uthuius artis tyrones modisommbus hortandi uenit,ut illoruni (fi drjs placet)phyfcora fufurros uilipedntes,Grxcoru more,a quemadmdd5 artis natiira penitus praxipit, riiartus quq> curatiomadmoueat,ne demceps

lacerammedendirationem,incommunis hominum uit* prnidm concertant, Atque hoc eo inftigandi funt diligentius, quo in niedicina hodie integrius eruditos, a manus opera,tan , quam pefte,ido brsefertim abftinre cernimus,n medicorum Rabinis apud indoclam pie

bempro^onforibustraducantur^
cis

quitus, nequehonor,neque apud imperitum uulgUs aeftimatio accdt. Hax etenim

deteftabiisuulgiopinio prsedpuremoratur, quo minus totuni curandi artincium,uel hoc etiam fecul affumamtts,8cinteriorm afFetfuum curationem duntaxat nobis akifcentes,m oliamortaliuirinoxa(ut fmel uerec? dicam) niodicafolum ex parte medici effe vTudeamus. t)uippe quum primm ad pharmcopos uniurf nedicamntrum compofiho relegare tur,mox etiammedidimpenfipfis necefTariam fimplicium medicaminum cogmtionem ami ferunt,atque uttotbarbaris uocibus, falfisc? etiam pharmacis officinae fcaterent,totueroeIe oantifm* ueterum compoftiones nobis pariter deefTent, adhucqj complures etiam lateant, autores fuere : ac inexhauftum laborem pararunt cum aetatis noftr*, tum qui ante annos alu quot hnc praceflTere eruditiflmis uiris,indefefTo ftudio fimplicium medicamentorum cognt tioni fie incumbentibus, ut illam priftino nitori reftituere conati,plurimum contuliiie uidean turcuius reiinter totcelebrsalioquinuiros,argumntuhipraebet,huiusa?tatis rarumipeci^ menGerhardus VueldbifcMaiefttita; a fecretis^uriac^difciljlinarum ac linguarumeru ditione cumpriniis ornatus, atque in ftirpiumhiftorianoftrorumhminuexercitatiilimus. Canerum pererfiffima h^ccurationis inftrumentorum aduarios artihcesdidutfio, adhuc multo xecrabilius nufrgium, ac long atrocioreni cladm precipuae naturalis philolophiac parti intulit,cui quum hominis hiftoriani compleclatur, firmiffimumqj totius medic* artis fundanientuni,ac conftitutinis initium iurehabendafit,Hippocrates & Platotantum tri bueruht, ut illi inter mdian* partes,primas efle adfcribendasnon dubitarint, H*c nanque cmprius medicis unic excoleretur.ipfiqun hac adipifcnd omnes neruos intendererit, tum demum mifere collabi cpit, quum ipfi manuum munus ad alios rerj cientes, Anatomen perdiderunt.Dum enim medici folam interioru arTeduum curtihm ad fe pertmere autuma bant,etiamuifcerutticognitinefibiabUrtdffficererbitra^^^^ neruorum,uenarum,arteriaruni quat ofa mufcuoscp perre{3tant fabricam,ueluti ad ipfos nonfpeclantem,neglexerunt. Ad hsec quum uniurf adminiftratio tonforibus committe batur,non folum uerauifcerum cogmu'o medicis perrjt, uerm etiam dillecandi mduftria interc^

ANDREAE

VESLt PRAEFATld

nterdditprorfus,eo quod fcilicethiconfedionem non aggrederentur^illi ucro quibtts manus artificium committeretur,indo<ftiores efTent, qum ut diflclionis profefform fcripta intelli oerent : tantm abeft, ut difficillimam abftrufifimamcp artem manu ipfis traditam, id homi num genus nobis aflruaretjUtcp haec peftilens curatiu* partis difperfio deteftabilem ritum iri Gymnafjs non inueheret, quo alijhumani corpris fdionem adminiftrare,alrj partiumhi ftoriam enarrare confeuerunt his quidem graculorum modo,qu* nunquam aggrefl funt, led tantum ex aliorum libris mmorise commendant,defcripta ue ob oculos ponunt,alt in ca thedra egregio faftu occinntibus : illisautem deo linguarum imperitis,ut diflc'hfpe&a toribusexplicarenequeant, atque ex phyfici pracfcripto oftndenda lacrent, qui manu cor porisfeclioni nunquam adhibita, tantum ex commentarib nautam non fine fupercili agit; Atque utficomniaperpermdocenturinfcholis,ac ridiculis quaeftionibus dies aliquotabe unt,ita quoque fpeclatoribus in illo tumutu pauciora proponuntur, qum lanius in macellb medicumdocere poit ut aliquot Gymnafia practeream, ubidehumani corpris compagc refcandauixunquam cogitatur:ufquedeouetusmedicina priftino dcore anteplures an nosdefciuit.Porro quumillaiampridemintanta huius fculi(quodtuonumine prudenter moderariuolunt fuperi)flicitate cum omnibus ftudijs itareuiuifcere,atque profundifmis tenebris caput fuumerigere ccepifet,ut ueterem candorem citra controuerfiamihnonnul lis Academrjspropemodum recuperafl uideretur,nihilcillaimpenfius adhuc defideraret acprdrfusemortuam humani corpris partium fcientiam,ipfetot praeftantiumuirorumex mplo proucatus, huic pro mea uirili,ac rjs quibus pofem rationibus opem ferendam dux Acn, omnibus aliquid communium ftudiorum gratia tanto fcceiu attentantibus, folus torpefcerem,aut etiam meis progenitoribus degenerarem, hoc naturalis philofbphi* mem brum ita b inferis reuocandum putaui, ut u' non abfolutius apud nos, qum alis unquam apud prifeos difeclionum profeflbres uerfaretur,eo tamenpertingeret,ut aliquando haud pu deretafIrere,hancdif!dionisrationemcum antiqua illaconferri pofTemoftracphactempe ftate nihil fimul ita eollapfum, nioxcg integritati reftltutum,ac Anatomen fuine* Verm id ft dium neutiquam fuccefift, d quum Parfrjs medicin* operam darem, huic negocio manus non admouiftm ipfe,ac obiter mihi & cofodibus ab imperitiflmis tonfbribus in unaatque altra publica fedione uiferibus aliquot fiperfi dtenu s oftenfis acquieuifliruadeo enim per funclori illic, ubi primm medicinam profper renafci uidimus, Anatome traclabatur,ut ipfe in brutorum aliquot feclionibus fb celebri ac nunquam fatis laudato uiro acobo Syluio uerfatus,tertiamcui unquam mihi adefe obtigit fclionem, fblito abfolutius ,& fbdalium 8c" prxccptorumhortatu addudus publie adminiftrarem. Quumautem fecundo(tonforibus
ab opre km relegatis)illam aggrederer,mufculos manus cum accuratiori uifcerum difTeclione conatus fum oftendere prter o&o enim abdominis mufculos turpiter,peruerfoc ordine laceratos, nullum unquam mufculum, ut neque etiam os aliquod,multocj? minus adhuc ner uorum, uenarum,arteriarum exaclam feriem, quifquam mihi primm commonftrauit, Mox Louanii,qu ob beli tumultus mihi redeundum fuerat,quod illic decem & octo annis de Ana tome ne fomniauert quidem medici, utcp de eius Academfae ftudiofs bene mererer, ac ipfe in re prorfus abdita, Se mihi ad medicinam apprim neceflaria exercitatior redderer, accuratius paulo qum Parifrjs, human fabricam ita inter diuidendum enarraui, ut iuniores eius Acad mire profefToresnuncmagn atque adeo friamac diligente in hominis partibus dignofcdis operam impendere uideantur, probe intelligentes, qum egregiam philofophandi fuppellecli lem earum riotit ipfis fuppeditet* Porro Pataui) in clariffmo totius orbis gymnafio, quia ad medicin* chirurgice profefTionem(quam,ne reliqua medicina meipfum difiun gerem,annis quincp iiluftriftmi, erga doclrinarum ftudialong liberalifmi ftipendrjs conducus,pr*lego) Anatomes quocp traclatiopertinet,eam in hominis conftru clione inquirenda nauaui operam, t modo f*pius hc&: Bononiae hancitaadminiftraue rimjridiculoc^fchoarummore explofo fie oftenderim atquedocuerim,utinhac nihil quod ueteribus proditum ad nos peruenit, defiderare pofimus, ac nullius qua? occurreret partis conftruclionem adhuc expeteremus.At medicorum fegnitiesnimiumcauit,neEudemi,He rophili, Marini, Andreae,Lyci,ac aliorum difecftionis procerum feriptanobis refruarentur* quum ne fragmentum quidem alicuius paginae fliperfit tt illuftrium autorum,quos uel Ga> lenusfecundo corn mentario in Hippocratislibrum de Naturahumana,pluresuiginticom memorat,imo cV Galeni Anatomicorumlibrorum uix dimidiapars ab intrim eftuindicata* Qui uero ipfum funt fecuti, in quorum daim Oribafium,Theophilum, Arabes, ^ noftros quotquot lgre haclenus mihi licuit,reccnfeo (illorumbonadixerimunia)omnes, fi modo

senatvs veneti

quid

AD

CARO&VM

V*

INVICTISS,

IMFERATORBM

uid leclu dignum tradiderunt, ex Galeno id ftint mutuati, & per ouemftudiofe fecantini

M unquam minus aggrefuidenturi qum humani corpris fdionem : adeo mordicushc*

rum primarij nefcio cui dicendi generi, aliorumq? in refecando ofcitanti* fidentes, Galenum mdifperidiofa eompendia turpiterredegerunt, nunquam abillisdum ipfius fenfa aflequun tur, ne latum quidem unguem recedentes : imo librorum frontibus adi) ciunt,ipforum icnpta
Galeti plaritis penitus eonfardnata,fuaq$ Galeni efife o"mnia,ideo etiam fubiungentes,f quis

fbrtee duceret reprehendendaiob id Galenum quoqj efTe ctemnendum arbitraretur. Atque

itahuicomnesfidemdedere,utnullusrepertusftmedicus,quiinGalenianatomicisuoIumi nibus,ne leuiflmum quidem lapfum unquam deprehenfum efTe, multoq? minu s deprehendt pofTe,cenfuerttquum intef im(pr*terquam quod Galenus fe frequter corrigit, fuamq? negli gentiammquibufdamlibris imiffam,inali]s,pofteaexercitatiorredditus,nonfemelindi cat contraria^ frquenter docet) nobis modo ex renata difTeclionis arte, diligenticp Galeni H brorum prseledhone, Se in plerifque lods eorundem non pcenitenda reftitutione conftet,nurj quamipfum refecuife corpus humanum ratuero fuis deceptum fimrjs(licet duoipfi arida hominum cadauera occurrerint) crebro ueteres medicos in hominum confedionibude exer tentes immerito arguere* Qiiinetiam quamplurima apud Galenum inuenias, qu* infimes quoqueminusredaflkutuseft.uttaceam,mirandumeffemaxim,inmultiplicimfinita^hu mani corpris organorum & fmise differentia, nullam nifiin digitisacpoplitis flexu,GaIe numanimaduertifl:quamcumc*teris procul dubio omififTet, nif citra hominis difecio nem ipi fuiflet obuia.Verm in pracfentia, haudquaquam inftitui falfa Galeni diftedionis profeforum facile principes dogmataperftringere : multoqp adhuc minus in ipfum bonorum omnium autorem,mox initib impius, fu*q? autoritatis parum obferuans haberi uelim, Haud enim icmoro, quni medici (long fecus qum Ariftotelis feclatores) turbari foleant, quum multolfepis qum ducenties uera partium humanae harmoni*, ufus funclionisqs defcrf ptione,Galenum deelinafTe,in unius Anatomes adminiftratione nunc obferut,toru intrim cfummodefendendiftudiodifaasparticulas expendentes. Quamuis & hi ueritatis amo re dudi, paulatim inde mitefcant, fuisqp oculis ac rationibus no inefficacibus plus fidei,qum Galeni fcriptisadhibeant, hxc uer paradoxa non ab alrjs autoribusemendicata, nequeauto ritatum congerie tantum frmata, hue illuc ad amicos fedulo perfcribentes,& ad illorum infpe cl:ionem,ac demum ad uer* Anatomes cognitionem, tam folicit camic hortantesmtfpes fit,hanc breui in omnibus Academrjs ita excolendam, quemadmodum Herophiii, Andra?, Marini, aliorumq-5 pr*ftantiflmorum difTeclionis procerum fculo in Alexandria olim exer ceri confuuit* Quod quo feelicioribus Mufarum aufpicrjs fuccedat, quantum in me fait, prter illa qua* alis huius argumti in lucem edidi, & qua? plagiari] quidam me procul Ger * mania abfentemarbitrati, tanquam fua emiferunt, iam de integro humani corpris partium cognitionem eo ordine in feptem libros redegi,quo in hac urbe: Bononia? in illo eruditorum uirorum ccetu ipfam pertracTare folo* Hac fiquidem ratione, qui fecanti adfuere,demonftra torum hbebunt eommetarios, cteriscp leuiori negotio Anatomen oftendent+ Quanquam alioquin & his quibus infpedio denegatur, minime futuri fin t inutiles, quum cuiufquehu mani corpris particul* numerum , fitum , formam , magnitudinem , fubftantiam, ad alias partes connexum jufum,munus,ac eiufmodi permulta,qu* in partiu natura diflecantes rimari confueuimus, un cum mortuorum uiuorumcp refe&ionis artifcio,fatis difuf perfequtur* &C partium omnium imagines frmonis contextui infrtasiacontineant,ut uelutidiflclum corpus operum Natur* ftudiofis ob oculos collocent. Ac primo quidem libro omnium of (ium cartilaginumcpnaturam enarraui, qu* quod illis reliquat partes fufTulciantur ftabilian tur6;,8cfecundiimn3ecdefcribantur,ab Anatomes ftudiofis primm cognofeenda ueniunu Secundus liber ligamenta,qu'ori beneficio ofla cartilaginesqp inuicem conecl:untur,8c dein mufculos,motus noftroarbitratu pendentis opifices,comemorat* Tertius^uenarum quae mufeulis bC oflbus c*teriscp particulis familiarem quo enutriahtur fanguinem deferit, ac dein arteriarum infti caloris fpirituscj uitalis temperiem modefanti,frequentiflmam feriem corn pleditur* Quartus non modo neruorum qui mufculos adeunt diftributionem , fed & reli quarum quoque omnium propagines edocet* Quintus organorum nutritioni,qu*potu & cibo perfidtur,famulantium conftrudionem tradit : ac infuper ob fedis uiciniam,inftrumenta etiam continet,ad fpeciei fuccefionem fummo rerum Opifice fabricata, Sextus cordi uita lis facultatis fbmiti,ipfic fubminiftrantibus particulis dicatur. Septimus uero cerebri c (en fus organorum harmoniam ita perfquitur,ut illic neruorum cerebro originem ducentium feries quarto libro expreflTainrepetatur.Quippe in horumlibror ordine digerendo,Galeni
fen^

ANDREAE VESLII PRE^ATlor fhfehtiam furri fquutus,qui poft mufculorum hiftori, unarum, arteriarum, neru6rum,&:
dein uifcerum Anatomen pertraclandam duxit, Quantumis no inepte,acpotifimm apud huius fcienti* ty ronem,aliquis cum uaforu diftributione rudem uifcerum cogniacm ita perfe quendam contendet,quemadmodum in Epitome pr*ftiti : quam ueluti horum libroru f emi

tam,acinillisdemonftratoruindicempr*paraui,SerenifmiPrincipis philippi Maie ,ftatis tu* fili),ceu uiuipaternarum uirtutum exemplaris ( quo qu*cunq? in optimo to tius or
bis moderatore defderari pofTunt, qum cumulatiflm expe&tur) fplendore decbratam, au toritatecp munitam. Verm hc quorundam iudicium mihi fuccurrit, qui non duntaxat her barum,fed & humani corpris partii quantumis etiexquifitifmasdelmeationes,rcrum naturaliu ftudiofis proponi,acriterdamnt;quodhas non piduris, uerm fedula refediohe, rerumcp ipfarum intuitu difci oporteat, perinde fan ac H hoc rRtfnine umfmas, ac utinam typographis nunquam depraundas partium icnes frmonis contextui adhibuifm,utftu diof illis freti, cadauerum feclione temperarent:&: n i)s potius,quibus poim modis medf cin* candidatos ad cfediones propres manibus obeundas,cum Galno hortarer, Profedo f ueterum, qui pueros domi in confe&ionibus adminiftrandis,perinde atque in pin^endis el mentis & leclione exercebant,confuetudo hue ufqp deducla fuiflt, non picluris modo,uerrri Tomnibus cmentarrj s perinde atque ueteresillos facile nos carerepermitterermquitum pri mm de Adminiftrandis diflclionibus fcriberefuntaggrefi, quum noliberisfolum, fed alie nis etiam uiris quos uirtutis nomine fufpiciebant, artem comunicare honeftu eie cenfuerunt. Cum primm enim pueri non amplius in fclionibus exerceri cfueuere, protinus necefario accidit,ut Anatomen inf codifcerent,exercitatione, quam in pueritiaaufpicarifolebti bolita. Ade6 ut qu ars Afdepiadum familia excidift, multisc^ fculis in deterius uergeret, opus fueritlibris qui fpeculationeipfus intgra conferuaret Quantum uero pi&ur* illis intel* ligendis opitulentur, ipfocp eti uel explicatif fimo fermone rem exadis ob oculos collocenti nemo eft qui n in geometria,alrjscp mathemat difeiplinis experiatur;pr*terqum quod no ftr* partium imagines illos impenf oblectabt,quibus no fmper humani corpris refecandi datur copia:at R datur,tam delicata & in medico parum probda pr*diti funt natura,ut etf 'ucundifma hominis cognitione,tmm en fi reru Conditoris fapienti (G. quid aliud)atteftte, inGgnker capiantur, eo tamen animum inducere nequeunt, ut ul fioni aliqudo interfint V tcunq? uero fit,to to opre id unic ftudui,ut in nego cio long reconditiffmo,neq5 minus ar dub,quarnplurimis prodefTem,humartic corpris fabric* non dee,aut duodecim(uti obiter ipecfhnti apparet)fed aliquot mille diuerfis partibus extrucl*hiftori,qum uerifm Se abfo lutiffmpertraclar, ac intelligendis Galeni libris pofteritati adhuc aferuatis, & inter c*tera diuinieius uirimonumeta pr*ceptorisoperrequirentibus,nofpernend fruoemmedicina* candidatis adferreXicet intrim non me lateat,qum conatus ifte me* *tatis, qua uigefmum ocTauum annum nondum excefli, nomine,parm autoritatis habebit, ac quamminim ob cre bram non uerorum Galeni dogmatum indicationem,ab ilorum morfibus erit tutus,qui mihi Anatomen docenti no aftitere,aut ipfi hanc fdulo non funtaggreffi,primac fronte uarias ra tiones in Galeni defenfionem cminifcentur,nifi magno alicuius numinis patrocinio ex more commendatus in lucem aufpicato prodeat* Verm quia maiorinullo qum diui caroli, inuiclifmi,maximiqp Imperatoris nunqua intermorituro nomine tutius muniri, fpledidiusq? ornari poteft,tuam C*faream Maieftatem omni reuerentia fupplex iterum atq iteru obfcroi ut iuuenile hoc meum ftudi multis rationibus caufisq? ^ obnoxiam, fub ipfius dudu,fplen dore ac patrocinio in homin manibus tantifper uerfri finat,donec per rerum ufum,ac quod *tate accedit iudiciu, eruditionemq? hune laborem fummo optimoq? Principe digniorem red dam, autaliudnonreijciendum alusex arte noftra deprompti argumenti munusofteram* Quamuis augurer, ex uniurf Apollinea difeiplina, adeoep tota naturali philofbphia,nihil tu* Maieftati gratius acceptius'ue procudi pofe,hiftoria, qua corpus 8tanimum,ac pr*terea diuinum quoddam numen ex utriufq? fymphonia, cV nofmetipfbs denique (quod uer homi nis eft)cognofcimus Atque ut id pluribus colligo argumtis,ita in de in primis conrjcio,quod ihea librorum frequetia,qu* fedicis memori* maximiliano Romanorumaximo Imp ratori auo tuo cofecrati fuere, nullus pr*fntis nego crj libello unquam gratior extiterit. Necs unquam obliuifcar,qua uoluptate tabulas meas Anatomicas infpexeris,quamq? curiof de [in gulis percundatus fis,quas patermeus Andras MaiefLT* pharmacis primarius iuxtaacft deliffimus,alf quando intuendas obtulit. Vt nunc pr*tere incredibil illum,ut in omnes difci plinasjta eti multo maxime in mathematicas,& pr*fertim eius qu* mundi aftrorumcp feien tiam pertraclat,aniorem, in tanto heroe admirabilem eius periti Adeo^ uthaud fieri queat^

'

quin

AD OBROLVM V. 1NVICTISS, IMK t*ft A F T 10. quinutmundi fcieMiauniceteneris.itaeuamaliquandoomnmcraturarum m"*" bricauoneexp4endadeleaeris,&immortalisan^^


uolupmtemcapias:quoddomicil>um,quiapermulnsn?mm^ de Jeteribushaudab re mjoxKofmus nuncup*atur:C*tcruu>,unmodohom *EPj mamfui corpris ftrufluracognitionem.per fe long commend auffimam, * *P" uel Rom* fummos uiros, tum rbus, tum difciplinis phdofoph.cs per omn a P^ipuos, operam impendere iuuit, minime hc prcedicandam ftatuiata quoque Magm tUms Alexadn,

XonniflabApeUepingi^LyGppoin^educi.&Pyrgotelefculp.uolu.^probememor

tione, illis pro luce tenebras offundam . praefertim quum prorfus improbandus fit, nimrarn

mbshicLdumla^

^VtuSinPr*fa,ionibusrimsJquoabf<omnideleau,&fereprr

&formulaquapiamjUilisalicUiuspraemioligratia ommbus afcr.b, folent na^nguteisprudenua.miranlanfuemdo.acrcm^^^^^ ftudiamirusamor)inrebusagendisfummaeeleritas,omms<?adeou,rmwehorusquotm

4"doag

Maie(fatemnonminusqumdignicate,acf
'mortaleSanteire,nullusn(quamuishicmenortdicat^ fummi numinis oeo adhuc uiuus coleris : quod u Drj ftudrjs & tt. orb. non mu.deant, fcd
diutifiimemortalibusincolume,perptuofelixferuentactueanturIprecork

Paaurj.Calnd.AuguttUrtnopoftnatum CHEISTVM
M, D. XLlIi

TY P OQB-t~>CI>HV S

LBCTO

R.I.

Quoniam Epiftola,quam un cum Tabulis, ad hofce de Humani corpris fabrica libres Si ipforum Epitomen paratis, ab ANDREA VESALioex Italia milTam accepimus, nleraque continere nobis uifa eft, quoram alioquin Letforcm initio admonendum putalle. mus quarqsTypographis.pracipu ita parui Principum dcrta pendentibus, & ad eaqua; inrei titeraria: ufum euulgantur deprauandanatis, fignificanda uidebantur.operapreaum duximus illam ita quoque uti ad nos mifTaeft, candidis Le<3oribus communicare.

lO^fNNI

'

OPORINO
-.--...

GR^EC^fRVM
,

,-

-.

..,

,.,

,,,

..

..

LITE

RARVM

APVD

BASILINSES
amico charifmo fu*

PROFESSORJ,

CGIPIES breuifimu cttm bis titerisper JMediolanenfes mercatores Danonosj tabulas ddmeos deJrlumani corprisfibrica libros y <& erundem HpitomenfcuU
ptas.^tiam tant intgr ac tut Bafileamperfirantur?atquefedl6 cumfculptos re& nicolao stopio bic Bombrgorum negocorumfidelifiimo curatorejnbumanioributcj Budijs apprimuerfat iuuenePes compofuitne alicjua ex partt atteranturpaliudue incommodum ipfis tielura infirat * Inter iabularum feriem exemplarfiw flatimrepofuimm ?fimulcum imprjjofingularuhtfigraruht typ 0 cuiquo quoque loco repos henda eniat affcripfi ne forte illdruin or do ac difpjti tibituisue operis nego cium fie efie f etfigura^ non ordinatimimprimerenturSn exethpari prompte difcernes?ubigenm ebara' lerumfitimmutandum.quandoquidemfcriptur partent ,qu organorum biftoriahi complet litur:tconinuock orationis contextufingulircapitibus abfoluiiurjineisab ea diliinxi, quai ad characlefum qui in tabulisfculptioccurrunt expticationem iuuat : ob idfefigurdrum & chara^ Berum Index appellatur * In continua orationisferie nufquamfiguris inditahdis inierruptaji terula: expendes^quas in officinisfuperlineares nuncupatis : qu illis fjpondent annotations bmPquas inter iofmafgni non tanta indulria?quanto labre & tpdio,adbibuip ut lecloriue> htfcriptorum ejjnt cmmentarim^exprimens in qua namfigura pars?cuius mentio inciditfpc Baripofiitxutiannotationesin exteriori margine obui ? eorum qu enarrantur argumentum quodammodo proponuhtln interioribus, ne effemprolixior^eam ratiohem obferuaui, ut quos tiefeunquefigura indicaiuf,qu capiti?ubiaMOtatioJpcatur?prafixdeft, nullum cpitisnu merum indicemtxquem aioquin appono fi figura atteripfeeponatur capitU Rurfu6,jfigura in libro ubiannotatio occurriiPnuehidturJibrinumerumfigur baudfubijcio * Quamobrem e' fofiguras hocillo'ueloco collocandas duxerim ^inlibrorum titulis?1 cbaraclerum indicibus abunde explicatum reperieSisTotaruht enim, quibus partes in elineaiione quapiam infignien* dfierty loco?cbaracleres quorum in fficinis perptu ufiit efiPin tabulis fculpfimmtprimm fr dmaiufculis>& dein aljjs Latinorum orfi:infupr Grcorum minoribus : mox ab eorun*
demarandioribuspquiLatinisnonJuntfimiliars:qumtier6biomnesnonfufiicercnt?numero^ rm typos afjmpfimus^fiquce alia notula in communibm typis occurfebat ; In borum indicu defcfptione obferuatum efl?ut indicans unamfy priuatam expticationem habens cbaracler in margine liber collocetur. Siuer pecutiarem non habeat indicem^ac ueluii cum ali tbard&ere txprimaturjpfipunclum in marginefubieci , ut un cum cteris leclori in ferie obuimfieret* J/ermhanc ratinem>ac potifiimmcur cbaraclerum indicem cum partium bifloria confins endum honputauerim?atids dteprolixisfcripfi\ nunc uero ijs quibm poffiim modis bortor^ T rogo pariter^ut omni quam nitidifiim CT ocys excudantur P utefc in mets conatibus expe* BationUquamomnes de tua Officina>nunc primm magno fludiofrum commodoPfilici^ Mu

fini expreff : nufquam piBur'ratione (fi inter dumlocum quo fes detineatfiiffulcirentur,
cxcipias^neglecla.r quanquabte idicio ualeas^nibil^ no de tua induflria er* fedulitate mihi piicenhocunumpercuperem. Ut inter excudendumid exempldrqudm proxim imiiarerisy quodfculptorejpeciminisji loco imprejjuht?und cumligneisforms relufm inuenies ita es
nim tiulls cbaracler?quantumuis etiam in timbra reconditus?ocutatumfeduumfy lelorem latu tabitt<(y quod in bdcpilurd longe efl aftificififiimum^mibi^fpelatuperqudm iucundum , lu nearum in quibufdam partibus crafiitiesfimulcum elegantiumbrarum obfifcatione apparehi Verm non tl quod bac tibiperfcribam.quum in papy fi luitate foliditatefy , ac in primU in ueflrarum operarum digentiapoftumfit^utfingula^ qulenuncmittimus exemplar? hosf bic aliquot imprefiimus^exiU Offtcina omnibus piOponantur?multisfyfiant communia. Dbo ope

ram,ut non ita multopojl aduosprofcifcar&finon toto imprefiionis iempore,fattm aliquan diu Bafile comorer?mecumformulam decreti SenatM Venetiallaturus?quo catittur, ne quis tabularum

0 L * iaktarum aliquam abfque mto confenfu imprimat. Gefaris, quantumis tu gnrale in omHeJ 1er os quosprimm imprimis babeas, mater mea ad te Bruxella mittet . dudum enim mibi impt*
fe

tratumfiittfedutrecentius efet,adplures$ annos utileJaBenu* non curauimus defcribendiu Rgis Gallif mihi adepturum recepit ipfius apud Fenets Orator, Monffefuli antifles. Licet bac ex parte parumfim anxiustimo diplomatum exemplaribus ne paginant quidem occw pandam duxerim.Nam quidprincipum dcrta apudbibliopolas , r in omnibus angulisnunc
denfifiimfatos typograpbos ualedt, abundin meis^sfhatomicis tabulis ante annos trs Vent tifs primm imprefiis^poflmodi miferepafiim deprauatis, maioribusfy intrim titulis exors natis,ejl animaduertere ^Auguile enim mea ad narcissvm v e R T v n v m,

Gafaris er regni Neapolitaniprimarium medicum.rarum^profiB noilre etatis medicos rum exemplarfiubduBa epiRola, nefcio quis rabula GermanicceR prefitus , & prter me'
ritum in ^suicennam reliquoss arabes blaterans,me inter quofdamfuccinBos Galenos cotu numerat^ut cmptorificumficeret)me coegiffe infex tabulas frlfo afferit,que Galenuspk ribus qudm triginta libris diffufe complexus efl.Dein Latinafe Germanico idiomate donaffi fubiungens,atteRatur Grecas er arabicas uoces ab ipfo adbibitasiquum intrim nonfolum taies omninofubduxerit?fed ea omiferit qua: conuertere nequiuit , quorum^ nomine tabule itt primis debebant efje commendatiores prter quam quod V'enetam fculpturam peruerfe illic funt imitait Hoc ^AuguRanofculptore longe rudior imperitiorfe extitit, qui Colonie ijfdem tabulis manum admouiv.qnantumuis illic nejcio quis in typographi gratiamfcribat 3 non tantum ex meis tabulis hominis conRruBionem melius qudm ex humane fibrice refeBione ins tueripoficuerm etiam ipfos ex elegantifiimisfigurisficijje multo elegantiores : quum tamen &piBuram ualde corruperint,r neruorum delineationem parum fliciter imitatam adiece^ rin t, quam ego charaBerum adieBo indicejini atque alteri amico , qui idtantifper dum ipfe ea. ederemjme expetebant.ruditer delineaueranu Varias trespriores eleganter expreffes runt,ali;sinterimpropterfculpture(uticonifcio)difiicukatemomifiis bus fi Rudioforum habita efjet ratio, abRinendufidfieU Geterm ^{rgentinenfis ille,que V V C H s I V S tantis conuicijs ob quedam denuo tranfcripta profcindit,quemcp ego longe fc lioiurequdmipfeplagiariumappellarepofiem?defludijspefiimeRmeritus,qudtabul^ nunquamfatis magne Rudiofisproponipoterunt?tamf er turpifiimpiBas, ac prter omnem rationem circunfcriptas, cum ^duguRaniuerfione, tanquamfuas emiferiu Huius qlorie is inuidere uifus eR,qui undecunquecitra deleBum compilatis ex aliorum libris, imaginibus, Marpurgi & Francofyr die eiusgeneris libros adhuc emitterepergit ^s/deo ut diuina illa tyfadicifiima Italorum ingnia leuiterfiram,et ualde exofeuler, quo daliud in Ger manie medicis iudici obfordidor quorundam typograpbor mancipia requirant,que nttllum no feriptigenm uilis alicuus premioli dtypographis emungedigratia cogerere,emutarefran fcriberejo^ nomine ut nouum quideditum uideatur, dcreta cpprincipumfileant,emittere au* dent. Hec efcribo,ut intelligas?qudm parum illa imprefiioni tue adhibenda putauerinu minpotiusfignificandum duxerimjne multo lubentius tabulas alicuiinduRrio typographo quo cunque tranfmifiurum: quantum^ in me efiet,operam meam in rei literarie ufum communicant rumtmdm ut ineptus aliquis,cuipro mea uirili rationibus omnibus obefie conabor, tabulas tan' to labore in communem Rudiorum ufum confiBas imitaretur , illefy turgido quopiam prfixa titulo, perinde acfidme ita negligenter exvj fient, in hominum manus uenirenu ^sftque hecpo' tifiima eR caufa,cur tabulas meofumptuparauerim,ac nunc iterum atque iterum abs te conten dam,ut qudm integerrime T mundifiime dtuis operisferuentur* Vole. Venetijs> nono
Calcndas Septembres*

Tum t^td. Vefalim*

UNDRE^sfE

VES^tLIl.

ANDREAE
BR VXELLENSS,
RIS EABRICA LBER

VESA
DE HVMANI
.PRIHVS, IIS

LU
CORPO'
Q.VAE

uniuerfm corpus fuftinent ac fuffulciunt,quibusq? omnia ftabiliuntur Se adnafcuntur dedicatus*.

(XV IB

OS, CXVIS'QJSE IV S IV S VSVS er differentia* Gaput I*

s CAETERARVM hominis partium eft durifsi OpUndturd. mum, Se aridifsimu,maximeq? terreftre BC firigidum, Se fenfs Seniquepr*ter fblos dents expers* Huius Cnim temperamenti fiimmus rerum opifex Deus Ofitim ujs. fubftnti merito efFormauit, corpori uniuerfo fun damentiinftar mbrjciendamuNam quod parietes SC trabes in domibus, Se in tentorrjs pli > Se in nauibus carin*fimulcum coftis pr*ftant, id in hominis fabrica ofsium pr*bet fubftantia * Offium fiquidem alia roboris nomine tanquam corpris fulcra pro tiddhufu. creantur, quorum numro funt tibiarum cVfemo rum ofI,& dorfi uertebre,ac oninis fer ofum cou textus, Alia reliquis partibus ueluti propugnacula, tutifsimiq? ualli & mri ntura obrj ciuntur, quercu admodum caluariauertebrarum fpin*,&: rranferfi erundem procefts,pecT:oris os,coft*; Aliaquorundam ofurti articulis pr*ficiuntur, ne illi plus ftis lax moueantur,autin ni mium acutosindinenturangulos* Huius nanquebeneficrj occafione, ofsicula effnguntur, fefmi fminis magnitudini difedionis profefloribus comparat, quorum qu*dam fecun do pollicis manus internodio, & quatuor reliquoru digitorum primis internodrjs, &primis etiam intemodijs quinque digitorum pedis coarticulantur. Dents porroirtcidendis&con fringendis 8C atterendis moliendisep dois priuatim conducunt, perinde ac duo auditus inftru menti ofsicula peculiari ufu audiendiofficiofamulanturVermcuiufq?ofis primariummu nus,fingulorum ofsium Caput fufius oftendet,quandoquidem in pr*fentia abunde eft,gene* ratim ofsium ufum recenfre : quo(utfemel dicam) h*cfulcrorum modo uniuerfm corpris molem fiiftentant, SC rjs omnia adnafcuntur Si frmantur, $C ab rjfdem fufpenduntur, adeo nut ex ofsium ttfu aut of!do,non alia qum modo fer diximus, defumi pofsit diferentia In magnitudine uero offa uariant,quod nonnulla quidem fnt grandia, ut fmur, tibi* os,hu Differetitfd merus,&of fcri offis lateribus utrin que connexa: nonnulla autemparuaexiftant,ut bra- magnitudim. chialis of,dentes,& ofsicula qu* fefamo afmiantur. Alia rurfus ampla funt,ut of facri o t^d'firmd. fis lateribus coarctata,fcapula?,facrum os,uerticis offa,frontis cV occipitij. Alia angufta &C gra cilia SC longa, ut fibula, radius, ulna, Se cum alrjsniuliis cofbe* Porro ftius erit omnesdife rentias,quas forma petereintegrum eft(cum innumer* occurrant)ad priuatas ofsium defcriptionesrefruare* Arduumquippe eft, ofsibus nondum enarratis aiqui, qu*'nam horumfintafperatut eaqu*lpidea in caluari* bafi uoeabimus, quod pr*rupt*rupi fimi lia uideanturatem qu* l*uia fnt,ut uerticis of,frontis os, pedoris os* deinde qu* triangulum referant,ut fcapul* : Se quadrangulum,ut uerticis ofa : Se qu* cunei fpeciem obtineant, utcapitisos,cuneo <rcpbxjo<l<Ats diclum:cxlqu*iugisafsimilentur,ut {vyuitctrcc Gr*cis,iuga lia autem noftris appellata : 8c* qu* f noftrum imitentur, ut clauicul* : Se qu* enfs efgiem oftendant,ut pecloris os ; infuper qu* v figuramreferant,ut vceu/tt uoeatumos; Se qu* ra drj quo latiores cordul* texuntur figuram exprimant, ut cubiti os radij nomine donatum:8c" qu* cubo tefr*q? comparamus, ut pedis osa cubi imagine LM&s nuncupatum : Se qu*

cymb*imaginiaccedant,utpedisos cymbaGr*cis <rw<po<lAs appellatum:8c"qu*mol*, feuto Se patell*fmiliadicantur, ut osgenu articulo pr*pofitum : ad h*c qu* totius tali* circunfcriptionem leuiter proponant, ut fmur:&Tqu*fibulamrepr*fntent, ut tenuius in ti bia os fibula appellatum : SC qu* coccygis fu cuculi auis roftro comparentur,ut fcro of fup pofitum os,quod coccyx nuncupatur ; dein qu* incudis uel molaris demis effigiem quodam modo repr*fentt,ut minus organi auditus oisiculum;8c" qu* malleum, ut grandius eiufHem A organi

t
claloGrxcts

ANDREAE VESALII

BRVXBLLENSIS

dcerisfernum>*fefat^
,^'^f
tttppaai.
F
*

&,

appellato refpondeant, ut

^Sii^
nitum
H

oeneris offium qua: formainuicem uarientpermulta.non ita obuer aD '0 e"

lSn;mteluge,,ntur.AtquehaC etiam
fum,appmdicem,eius^ordintsreltq^ hoccaptenecetTaripertra^^^

perdliorum, Gnuum,8c tuberculorumimamnesJmpra:fenune^


quemadmodumneque aliquaqua;exnuceiui j
,l,Vma miTexhifcefumipollitoiiiumdilerentia,
_

*SfSS5b&

fu.

tZetitw

%i^.
^'

^ ontSDfeflrim;iftaicundoab

quum^iu

^ *, l*i
ji .

ot/"* debus^te.nificrmflu^

rima:unt,8c cognitu non admodum qua: ^cartilagine dpendere poffunt3nondum olTa cartL quiuisaffequeretur.Incognita entra carnlagme mteHedu f^'^misoff^m3ii gine prorfus deftituanttuyit uerticis oflkqua: .lia und.que, u quarfam braduans o i ,

^,qoar^CWrfb^l^

.?"gg

jKSam

luatanturaex

parte.utfemur.incruftentur.qu

{1&. LraioPcuraafferuatis>efsqua:fubftantia ^^^'*^E


;

"^JT

colfae Defloris

os.His igiturdifferentiisi aaaitfw/tar differmuinfiguri^finguli^pitil^i^


ohuidjnc appinximus fodcb'y oJSisJeuiut eu Gel fo diedmus ) bumeri , fecuw im longitudinem diffeli <tl
/2

SC offium coftitutione

colliguntur, lermom hc adrj ciamus.Sunt enim qu*dam olTa pla ne folida, neque quouis pa&o effra&a, intztins cauemulis finibus' ue obfita uidentur; ut, pr*ter c*tera, duo naf offa, Se quod in oculorum fede minimum,ac fuperioris ma. xill* offium fecundum numerabitur ; U ea qu* fefami feminis magnitudini comparan tur;&: duo officula auditus organo propria, qu* omnia nifi temporis fuccefTu impenf reficcata,nullamomnino cauitatemintus o ftendut Nonnulla uero exterius,quafi coiv tinua crufta,aut lamina obducertur, folida apparent,fed efTracffo.qu*dam paruis tantu finibus cauernulisq? copaclifsim* fpongi*, uel l*uiffimi pumicis foraminaquamproxi m referentibus , intus oppleta cernuntur, quandam fungi fpeciem exprimentes; utin minorum offium numro, brachialisofia, SC tarfi offa : in maiorum autem, facrum os, uertebrarum corporations os,calcis os, talus,deinde cV uerticis offa qu*dam uero prter cauernulas,nulla ferie aut numro po fitas, ampl aliquem Se infigniter cauum exi crunt finum, qui folidifsima ualidifsimaq$ ol fis fubftantia circundatus in extremis angu lis,ofTeis ueluti lineis interftinguitun Hune finum fingula offa, quibus obtigit, unicum fer adipifcuntur.Sunt autem huius claffis inter minora offa,pediipoftbrachialis,cV:di

terdm partent, pi* ipfius cdpite quod fcdpuU drticit Idtur , cduernuldS pumicis
wodoeffbrmdtas, y

in*

fignitas comonfbrdt : fuedi modu etffidtnd illis MO*


nulis obduld, et B notdtd.

C dutem inferibitur portio


exterioris fuperficiei iflivA ops,bic cofiictid . Infuper JDfinum comtnonftrdt dm' phter cduum.quifolidifiimd crdjfd ofiis pdrte EacF indicdtd circumddtuA, ftcu*
dm humeri longitudinem exporrigitur.Adfinus uet

rofummumuM G reponi' tur, rimttm ubiH uifu

tur, offert occurruntlined-,


medulUm boefinu contenu tdm intexentes . Caterum

fubbumerooscymbdm ref rens , de undecinid figura prigefimi tertij Cdpitii ex? primendi, bic uero per me, dium diffelum, (y I CT K. infgnitum delineduimits,ut ofti appdreret fiibJldntia

pumiciiin&dr confirucld + *^sc utruncfc quidem Z, ,


cduernofdm fungofamue htt iws ofit notdtfubfldntidm .

jy^i

^ZJ^f^td*

M- uero,fludmdm,qurt ofi fis conflituit fuperficiem ,

rM AQfotnp<! nrofefbrum pr*ci/ dentm.^Mckbocideo M notdtum intgr per medtumdiuijmus, eus Galeno Anatomes ]proteli ru^P utdliquodoslpenffolidum^cdumuUspendeMmum^cm Pdrn^hk uo uifum llt> offa digi orum folida coniti. i\ ^JJ^.
Comentdr. m

* i rrr Xm Vfit

gitorumoffatatqueexhispotiilimupnm* opimu\0fflcdorumfuhiunxirnuS)u Se fecund* digitorum acies, quantumis le &, Codrc7dtd,infecunddtrigeJmiterty Cap.figur* cr4 f**>

^L
'

^ ^ Qrana0ra uero offa eiufmodi finu

'

tisos temporumoffa^plerun^ipfum cuniforme os+ Dents autem, qui omnium offium facile funt durifsimi,huius generis finum quoque obtinent : fed intrim dicli s nuper cauernu, lis SC pumicis modo efformatis foraminulis prorfus deftituuntur + Maiores iti imus,o illa p Jmici ac exiccato fungo non abfmilis conftrudio,offibus contigerunt,cum quo motus no

donatafun^^

DE HVMANI CRPORS FRIC LIBER* * 5 miniuiraredderentur,tumutmedullam proprium ipforum nutrimentum illis cotinrent, autpriuatim a'rem,aliquam'uepeculiarem materiam,utfrontis os,temporumofa,pr*ter medullamiamplecfterentur.Neque folum in mioribus his offium fnibus,ut quifpiam arbitra Qbjsiupdt retur,medulla reponitur,uerum ill* fpongi* modo extrucl* cauernu* non minus qum iir, te niedulUre/ figniores illi fnus medlla infarciuntur* Quod autem fingulis offibus prout unumquodque pondiur. llaidri minori e indiget leuitate, robore Se duritia, aut prout huic aut illi fenfs organo pr*cft,fnus hi Se ofsium denftas iuftifm attributur, in fngulorum offium enarrtione fedulo profquar. Pr*ter cauernulas Se finus,quibus of intus fcatent, qu*dam etiam amplis fora- t^t> offium minibus fnt peruia^ ut occipitis os, Se uertebr*, q dorflem tranfmittuntmedullam. pubis jvrdm'inibwik quoque of, quo leuiora reddantur, c*teris omnibus grandiu s foramen obtinent* Alia au tcm pruis perforantur foraminibus, ut pleraque capitis Se maxillarum offa, uenis , neruis, ar terrjs uiam pr*bentia:& os quod inter capitis of oclauum numerabitur, odorum gratia tenuibus foraminulis cribri modo perforatum creditur Alia exterius acinfperficienullum quod fnfo dignofcitur foramen comonftrant, ut brachialis of, Se dentes,& digitorum of fium permulta. Non paucis utem offibus foraminula obtingunt, qu* exterius ac in foperfcie font confpicuamon tamen uniuerfum os pntrant, fd tantum uenis Se artres craffior offa fubeuntibus pr*parantur Eiufmodi foramin in calcis offe, Se talo, 8c" offe facro, Sein grandiumuertebrar corpofibus pafsim occurrunt: quoduideliceth*c craffior fnt,qum ut uafi's ipforum fuperficiem tantu perreptantibus, alimentum commode queant affumere* Ab ofsium fnfo leuis admodum pendet diierentia Dents enim fenfupr*ditos,reliqua au j feHf\ temoffa il(o deftituta arbitramuriquamuis non nimium temer ofsibus omnem fntiendi liimadimereconuenit, quum in crebrisquas manu obimus curationibus interdumofdo lore affici,etiam pr*ftantifsimi medici affirment: non ignorantes intrim membranam quan dam omnibus propemodum ofsibus obduci,quam tvwoswjj ob id Gr*ci uocart,cuius gra tiaalrjs of (fi quid modo fentiunt) fnfo pollere uifom fuit. Pr*terea Se foli dents totafede t-Ab occulte qua extra gingiuas prominent,nudi font, reliquis in terim ofsibus omni ex parte te<ftis, ante tione . fclionem latitantibus. Ad h*c dents ubi prominent, membrana ofinuoluentedeftituun st tnemlrdnd. tur,utcx*caluari* interiorfoperfcies, qucerebrum continetur,quamduracerebrum indu- offid. fuccingc ens membrana proxim fccingit , quum alioquin c*teris ofsibus dicla prius membrana un te. dique circunducatur, fi eas fedes exceperis, quibus of uel articulantur inuicem , uel alioquin mutuo conftruuntur*
.

(XVI D GARTILAGO,
'

ET

QJSIS G ARTI'
II*
Cdnildgbtls
TldtUrd.

laginis ufiis <& difierentia* Gap*

of mollior eft terreftris tamen ac durifsima partium corpris fcundm os particula, prorfos folida, Se nullis foraminibus cauernulis qpoffiu modo intus oppleta, &fnfsacmedull*expers. Huius ufosperquam uariuseft Primm nanq? idem pr*ftat quod of, quum uelut fulcrum quoddam fit,cui proxim* partes adnafcantur, 8t"adftabi liantun Cartilagines enim quibus larynx conftat,ofsiummunereeIegan ter funguntur. quippe ipfis quid implanttur mufculi, ac nnulli ab illis enafcuntur* nfoper cartilagines h* laryngem perinde effingunt, atque rufticorum domus ex trabibus confeclas cernimus,priufquam ftramina,tegul*, Se lutum illis adhibtur, Necjue fn hominum of Se cartilagines carne nudatas,ac poftmodum un contextas,propius cui piam imagini afsimilaueris,qum tuguriorum fabric* iamprimum ere<ft*,(C nondum ramis aut terra ornat**Pari quoqueratione cartilagines ofsium uicem obeunt, qu* inibi reponun tur,ubi nullo of locato, mufculi foam infrtionem tentant;quod palpebris Se nafo euenitjn palpebrarum enim extremis oblong* confiftunt cartilagines, in quas mufculi palpebras mo uentes infruntur. Ad h*c,nafial* cartilaginibusefbrmtur,qu*mufcuorum infrtionem perinde ac of excipiunt. Quinetiam ill* alarum cartilagines, nafi apicem un cum alrjs car tilaginibus nafi ofsibus prognatis eleganter offium ritu foffulciunt, eriguntq?, Pr*terea co ftarum ofa in cartilagines fniunt,in omnibus quod ad ufom fer fpedat, illis ofsibus refpoiv dentesrquamuis ex abundanti his cartilaginibus peculiaris ufos accedit,quo thoracis amplitu dinem (quam ill* cum coftarum ofsibus efbrmant) promptius dilatari conftringiqj patiun tur, qum Ci rigid* Se offis modo dur* efent nfoper eiufdem fer ufos gratia afper* arteri* cartilagines C noftriimaginemexprimentes,in hoc ab offibus difcrepant, quod pr*terid quod belle fuftinent, ofisp munus fulciendo gerunt, eam adipifcuntur temperiem, cuius be

artilago

Vfut commit
ni ofsium ufi
rejfiondms.

Cdrtitdgin
offe proptiui

firingidcdtl tdri.

ncficio

ANDREAE VESALII

R V fc E

LLN SI

SrSS
&

.,

/hertciWiki^^

quaminfimum,quoh*coffibus o ccafionempr*bet,ut in continuis frequentibusc^moubus attritu minus uitientun Offium nanque commiffur* motus gratia extruct*, propter oilium ficcitatem ex mutuo contadu, leui opra rumperentur, nifi utraque commiiiur* oiia tota fede qu fe inuiCem c5tingunt,articulum6^ formant, cartilagine quadam ueluti crulta ieorlim obducerenmr,& h*c cartilago fooinduritie mollitiec? temperamento oflmmimpetui reli fteret,& un incidentis uim cedendo leuiter exoluerct, Neque folum cartilago in offium aiin ftuquominus mutuo conta<ftuatteranturcommodaeft,at ita teui&planaq? uifitur,ut prom ptifsimeofsis caput in fufinu uoluatur, nullacp afperitas motus promptitudinemimpediat,
accedentehucuifcido Iubricoc?humore,&: ueluti fmegmate ctuopiam, quorotulas adrcHe

T******
is iuibufdS eulii
<L

aendumfonesoblininius.aufnctifagaxremmOpifexadeopr*ftantemcartilagin tnarticulisfore cognouit,utnonfolumadeumquemdiximus modumofla m mutuoconta <fhicartilaginel*ui&lubrica cruft* cuiufdam modoornauerit,ueruminnonnullisarticulis

^tcr has cartilagines tertiam quand adhibuerit, qu* neutrius oflis cartilagmi,led tantum
^nmsrmd8 artlcSliliaamentis orbiculatim connafcitur,&: ueluti cartilaginum ofsibus obdu clarumquoddaminterftitiumefficitur.H*c utrinque,qu inter alias cartilagines confiltit, *uis,&: ob uifcidum quooblinitur humorem lubricaeft, Se multo illis cartilagimbus qu*
offibusobnafc5turmollior,Huiufmodicartilagineminferiorismaxill*adfuperioremarticii

cdftikgo.

los intercedere,fuo loco audies:deinde aliam pecloris oflis cum clauicula articulum,^ nexum dauicul* cum fommo humero,&: uln* cum brachiali,8 tibie oflis cum femore in quo articii lo huius generis cartilagines,finus,quibusfemoris capitaexcipiuntur,magnaNatur*promdentiapeculiariteraugent.Verumeiufoodi cartilagines Galenononuidenturanimadueri*, f ex omnibus eas duntaxat exceperis, quas genu articulo proprias effe diximus:quarum <aa U . * dcAl ienus i,'aamcnti nomine femel,& obiter tantum meminit Arabibus autem eas notiores huile, quodammodo hinc colligitur,qu6d illi ofsium contextum docentes, ofl quidem omniafcri ' pferint efl contigua nllis tantum feclufis, in quibus Laguahic, aut (ut corretftus dicamus; Luhachintercedunt,qu*offainuicemnonihildirimunt,eauocehuius generis cartilagmem

"%

molicielioamentinatura parum abfimilem intelligentes. At quibus fedibus h* continean tur,neminem Arabumhaclenusdocuiffereperi.Huiufmodi itaqueufum cartilago m articujtZfle lis foppeditat ad quem rurfus accedit, quod in plerifque offium commiffuris non ad motum fuhns. inftitutis,cartilago quaf glutinisuice interuenit:quemadmodum in pubis ofsium commiifuraferi animaduertimus, Se in minoribus natu corporibus, inappendicis cum reliquo olfe coalitiu Porro de coglutinantis cartilaginis natura,ubi ofsium commiffurarum differentiam perfequemur,denuo agendum erit, ubi h*c luxationum gratia neutiquam perfondorie per >Z( dmentorZ pendendaueniet. Pariter & cartilaginis fpecies , quam ligamenta cartilaginofaaliquandoef fiMdJtZ formare docebimus,inligamentorum enarrtione pertraclabitur. Sunt autem eius generis gredims cdrti m uertebrarum connexu, in coxendicis articulo, Se in genu+ n pr*fentiaigitur fuffecerit, ita -, Ug0' cartilaginis natur leuiter explicare:ad quam no inopportune adhuc cartilagines retuleris, in Sw hoc fbricatas, ut quippiam in ipfis quod continue) ere&um effe oportait,firmaretiu\ Cuius nul erigBtes. generis palpebrarum font cartilagines, WgG* nuncupati,qu* cilia feu palpebrarum pilos re c1:os,neque aliorum pilorum modo concidentes foftinpnt, inftar aridi duricp foli,in quo arbo res firmius figuntur : eo uidelicet paclo, quo in longis nauibus remos, quoties nonnauigaExtktii Pdr' tur,fua ferie firmatos,8t" ex aquafubleuatos confpicimus* Prter h*c rerum Opifex nudas SC tkX'ddnlZ prominentes corpris particulas,8<: offium fines alteri offinon commiffas, cartilagine adaucdrtUdgnes . xitjnirnirum ut tali coftarent fubftantia, qualis neque frangi propter molliciem,neque rumpi propter ficcitatem queat+ Quod aut cartilago no minus qum ungues ea formentur fubftan tia,uel pueri nos docent, qui maiufculam cartilaginei pifeis, aut uituli cartilaginem nadi, eam in globulum feindunt, ac ut ualidifsim frequentifsimeep refiliat,lapidi cuipiam inrjciuntvls enim refoltus liquido cartilaginis temperiem ita arguit,ac quum c*fim pundimep cartilago fo perficieteius cultro petitur, Se ab illo dein refilit Jn cartilaginum,qu*nudis partibus conti gerunt, numro, obferuabis nafi cartilagines, eam qu*in mucronem gladfj modo pedoris ofls fine exaCuitur/puriarum coftarum cartilagines,8 eam qu* offis coccygis termino adna feitur : Se auris cartilaginem, qu* tenuis molliscj? eft, Se cute obducla,ofs uice auris corpus CdrtiLgnn pulchr fonulcit.C*terum ifti cartilaginum inter fe uariantes ufos , earundem quoc# diffrai fferenti*. ^ expHcant^adeo ut nunc neque has,neque cartilaginum formas, prolixius enarrare conue niat,pr*fertim quum fingul* cartilagines perinde ac offa nobis priuatim ueniantdefcriben d*/Quamuisfortaliquishcadhucadditumuelit,inminoris*tatis corporibus cartilagines mollejj

DE

HVMANI

CORPRIS

FABRICA

LIBER

I*

molles effe: in grandioris uero ita fubinde indurri3ut fragilis ac firiagilis offis nturam rf rant, quod potifsimum laryngis cartilaginibusicV illis accidit qus foperiores coft* educunt* H*enimtemporis fuccefu, idc maxime in brutis, offe* fiunt, exterius duntaxat cartilagine ueluti membrana quapiam fuccind*, qu* ab offea illa cartilaginis fubftantia per elixationem leui ngotio abfcedit Se diuellitwv

NOMINA

QJSIBVS

OSSIVM
Gaput

"PARs

tes fedesfyindicdntur*

III*

*fc R AE

E N

TI

TABVLAE EVSDE'M Q,V E


characterum index*

Vropofitd modo tahuld aliquot offit in hoc tant delineantur, ut ofiium partes <&>fedes,q\uas rum nomina hoc Gapite perfequar, in nonnullisfaltem ofiihus appofit exprimant. Yndefiin huius Capitis contextu alicuius ofiis hic non delineati mentio incidetPidexfigurispnroprijfu Capitis, aut ex integris duceprimi libri calci adhibebuntur? opportunepetes* Quancfuam non opus e$l,in cuiufifue partisfediscp defcriptionePomnia offa? duce exempli loco adfiram,contem plari,c[uum hic abunde erit in uno offe duodtrdditur perpendere, er cjuum alibi id nomen occur

ret,memorem efi* Quce uero offa hic delineantur?charaerum index docebiu ^A^T>extrumfimur? cuius appendices fudfede dimouimus? de ueluti dtiodam interfiitio dreliduo

ofjdifiunximut*

B D extrumfimur, cui appendicesfuisfedibus adhuc adnat C Mdxilla infrioryund cum humiliori dentium ferie*

barrent*

Hc

ANDREAE VSAL BRV^ELLENSS " J) Hc os deXtrofitcri ofiis lateri coarticulatum,externafede exprimitur : cui aiiudnullunpecu liarenomencumGaleno indimus,fedtriplici nomine, uidelicet iliumzr coxendicis <&pubisP pro ipfimfedium ratione comprehendimus?iduigefimo nono Capite defcripturu Sub iam comemorato offe,<& infiriori maxilla,pedis dextri offa ita uidetur,ut quatuor tarfi t. x. <&>c offa his notis,uz. 3. 4- inflgnita,cum offe cymbce non abfimili,ac B indicato,^ tdlo F fnfirU B. F. G* pto,rcdlcisofe Gfignificato,dquinquepedijofiibus I, II, III, II II, V0notatis,y
v

HJJI,

digitorum ofiibus H <&> H ottenfis, ade remouentur .utfedes quapedijoffatarfiofiibus III, etc. committuntur,intueripofiit.Hac nanque rationefinus infuperficie tantum in[inuati?<o> capita H H. leuiter admodumprotuberantia , opportune common&rantur* I Vedifubiacet brachif os ,feu humrus?anteriorem ipfiusfedem oflendens* K Scapulce dorfi portio, in hoc depitta, utfpinam ipfim cumfummi humeri appendice lineis ins terflina,* udrijspdrtibus eformata oRendereU^Atque hcec ofid prafins commoihat ta bula.reliqui uero charaSleres ofiiumpartibus o&endendis hune in modumferuiunt* Lrc* Quatuor L in priorifimore ^Tnotato pofitis,quatuorfimoris appendices indicantur. M<L7c\ Quatuor in dltero fimore locdtis, etiam quatuorfimoris appendices infinuantur?quarunt circumfcriptionem line notant, quibus illcedfimoris off,ut ita dicam?dirimuntur* NN Superius N in offefacri ofiis lateri commiffo0acD infignito, appendicem nott ofiis iium. inftrius autem IV, appendicem ofiis coxendicis* O&c* aliquot O inpedij ofiibmjfcilicetJII er Vfigndtisponuntur?&>deinde in primofis cundoipollicisoJJ,<zr primofecundo^medij digiti etiam O confpicis, appendices in bis op fibus infinuantiatnon quod tantum offa O infignita appendicibus donenturfedquia aliquot chet raeres eandem infimilibus ofiibus rationem ejj,fatis doceant*

P Humer i appendix * Q^ ^Appendixfpinfcapula; ,feufummi humeri * pul appendicis portiones intercedunt*

Linece? qu0plurcsfpincefcds

S &c* In utroquefimore duofcripfimus S , fimoris notantes pro cefius * T VroceJfiisacutusinfrriorismaxillce,atqtita etiam TPUom infignitur* y y Duofnt proceffm in ofie alterifiacri ofiis lateri coarato* JC Proceffs appendicisfuperiorispedif ofiis V notati,paru6que digito prctpofiti* Y Y Duo proceffisfeu tubercula infiriorisfiedis humeri,qua cubiti ofiibus articulatur a <eTC+ In utroque fimore ter a ponitur , tria fimoris oHendens capita ; Gceterm in priorifimore A notato,inelatifiimaappedice d pofuimus* Infimore uero B infignito,extrddppendicemA n forte quisfolam appendicem hiccaput coxendicis ofiiinarticulatumeJJearbitreturt b Caput maxill infirioris dextrum* c Caput tali, ofiis quodcymbam refirtfinumfubintrdns* d G aputtaliptibicefinumfubiens, quod <& F notatur* t&c* <^Aliquoties inpedisfigurd e occurrit, capita notdnspedij & digitorum ofiium f Caput humerifiuperms, quodfcapulce articulatur\ 00 Duo capita infiriora humeri3fieupotitisfiedes quibus uhd * rddius drticuldntur* h h In utroquefimore fimel h ponitur? ceruicem cdpitis indicas quod coxendicis ofii immittitur* i Ceruix in infiriori mdxilldi. k Ceruix in tdlo // Ceruices pedif ofiium* Ponitur dutem lin II ? &> in II 1 1 tdntum, ne reliquat ceruices obfcurdrentur* m Ccruixinbumcro* n JsTcetabulum in coxendicis offP cuifimur indrticuldtur* o ^Acetabulumin humer oJatitat autem 0 inter duo Y* pp p Superficietenus exculptifinus, quiin tarfiiofiibiis uidenturl qq Pedvj ofiium minime extuberantid tubercula * duo autem q tdntum Us dfcripfimu*?qu6drci *qua in umbrd latitaffent,^ pilur quoque obfuifienu r r Supercilia in coxendicis ofie,adfuperiorem acetabulifedem conjpicud* Sifirtin cdrtildgis nibus hds quodj ofiium pdrtes autfdes contueri lubetp omnes quai in cdrtildginibutjpecldri poffntyeffigies cdrtildginum trigefimo olduo Capitiprxpofit commonilrabunu
V T C V N*

DE

HVMANI CORPORIS FABRCA LIBER ! t TC v N Q_V E uocummultitudoc^uariusillarumapudalioscVeundem


fubinde authorem ufus rerum defcriptionem arduam reddit,nulla tamen Vdria iff *qu uaria puonansa diclionum eft congeries,atque nominum, quibus of*sjmt>.ep ZK r ^ * / i _ .t rr~ i r ! hupdrtes Jt* ofium partes f edesqp indicatur, Se quibus in ofliu def cnptione perpetuo ^ ^.^ eft utendu, Vt enim nunc ad fquens Caput uarias appellationes af fru, fMr. quibus commiffurar offa iungenti fpecies fignifictur,huc modo refe.
'

runtur, UtoKvxi<pv<ris,iin<pv<rto t^fH^mfh^*4m^^hAt$^^f^Juv^^ ,

^cel^S^x^orvhH, LorvAHMwffacpoViyAtijx, hv^o^v<Hr^vlr, xA*, JJ*fyiVWt'> Cl'uSCp generis uoces quamplurim*, qu* Gr*cor font nomina;Latinis aut, cVfi priuatim nonujla tantum habentur,interpretum tamen lafciuia tt nominum myriades pafsim ita font obui*,utiam feotfum unumquodcp Gr*corum nomen affumendum ueniat,& quid ueteres qui pueros do mi fedulo diffecandi rationem docebt, illis intellexerint* addendum, quo tandem cuiufmodi
uoce nos quoque fimus toto frmonis contextu ufuri, ftatuaturV K&tou itaque, quo etiam no K(^ mine Gr*corum interprtes fubinde utun tur, aliquan do autem artum,interdumueromem ^4rtUfi brum uertunt,Gr*cis quatuor duntaxat membris accommodabatur,brachio fcilicet,cubf to, Membru*. femori,otibi*:neque etiam alam partem eauoceGalenus ufquam intellexiffe uidetun Verm quum raro,aut nunquam huius uocis ufos mihi incidat,illi prolixius inh*rendum non ar bitror. E^v^quam Latiniappendicem,applantationem,adnexum,additamentum,adna i^wt^ tum, Se alrjs innmeris profedo modis reddunt, perpetuo appendicem appelabo* Eft autem <^}pendiz.

\m$ms feuappendix,osalterioffiadnatum,cVpeculiaremobtinenscircumfcription,neque illiusoffis cui committitur,uera portio, Huiufmodi appendicis naturam,quotiesautuituli, authcedi, autacmi,aut alicuius iunioris animalis pars aliqua menfeapponitur, difcerelicet* V Emundato enim femore,humero,tibia,autradio,aut ulna, autalio his fimili offe c*teris libe rato,cVualidius nonnihil attreclato,ab illo ueluti aliud quodd os decidere cofpicimus,appen icis nomine donatuim Atque id in iunioribus duntaxat animtibus intuemur Jn *tate enim proueclis appendices adeo pertinaciter fuis ofsibus adnafcuntur, ut aboflauelli nequeant, uxcr coniuncftionis lineam exprimant, & uer* foorum ofsium portiones effe uideantuncm intrim in nuper natis magnam cartilaginis portionem inter appendicem Se os cui ea adnefti E*** /?- tur,intercedere appareat,qu* appendicem offi glutinis modo conneait.Coalitus hic non* ! moris appc u{ pjanaq? pcrfdtur foperficie:uerm os cui appendix committitur, finibus quibufdam Si alpe di es fi. a. ritau'fous abundat,quibus appendicis tubercula fnuscp mutuo ingreffu ualidius accommodan fe tft tur. Pr*tereabconnexusiftehoc quoque priuatim nancifcitur, quod os nulla prorfus fui fede mfcnx m- mollius,&: in duritia ac foliditateinfirmiusqumcircaipfumconnexumcernatur. Perpetuo trrGcrA. enim 0sinlbi pUmicis fpongi* ue modomultis cauernulis intus plnum eft . Se quamuis id fubinde reliquapropemodum ipfiuslongitudine unumfinum ampliter cauum & duntaxat medua oppletum obtineat,ac durifsimum ualidifsimumcp fecundu finus illius longitudinem exftafnihilominus tamen priufquam appendici os anne&imr,finus ille dficit, Se ipfum mol lius redditum,cauernulfs, quemadmodum Se appendix ipfa,fcatet+ Atque id ita perficitur,ut _^ Galenus appendices finuummedullamcontinentiumopercula effe tradident.Quafi uero ap> ^.^ J{ pendicum cauernul* medulla deftituerentur, Se non quamplurima offa finibus quibus me ^fpp^ctr duila offuofis fibris non intertexta continetur carentia, appendicem afcifcerent. Amplis enim fm medutl ofsibus qu* facri ofsis lateribus cparcantur, dufmodi finus neutiquam adeftmihilominus ta SS

mentotiiliumoffisfpin*cappendixcoalefcit,quemadmodumc^totiinfim*fedicoxendicis chU% x y e k offk Quin SC fcapul* nulla fer ex parte medullof*, quatuor appendices annecluntur.du* fi.lscd.zu quidem adipfiusbafim,unaad mucronem interioris proceffusfcapul*,&quartaadfummu CuKJuiC humerum ;c qu* peculiariter ex pluribus particulis extruitur, Demum dorfi uertebr* eius ge nerfs finucarent: attamenipfarumcorporafoperiusinferiuscpfibi appendices uendicant. lmo *"7 nonmodo uertebrarum corpora appendices habent,fed etiam tranfoerforum inthoraceac * lumbis uertebrarum proceffuum cV fpinarum apicibus appendices annedmntur. nfoper SC coftarum radici uertebris coarticulat* appendix committitur, etiam Ci coftarum os nullo am plo finu medullam recipiente donetur . C*terum uertebr* cV puerorum dentes,qui etiam ap ^/^ pendicibus decorantur,non folum indicant offa his finibus deftituta appendicesobtinere^ue fppc%.Jco>t rumetiam aroumeto font non folis grandibus ofsibus Natur appendices dedme,quantaw tingere . antehac Anatomicorumpr*cipuioppofitum afferuiffeuidetur,appendicesmagnis tantum ofsibus adfcribentes.Porro ex ofsibus dufmodi finus habentibus, femon quidem quatuor ^^ L f>. A.en anncchintur appendicesmnus capiti, quo coxendicis offi inarticulatur : unus infenon pfius 4 M tu B. parti,qu* tibi* committitur&: duo alij duobus ipfius procefsibus,quos fere rotatores uoca
N.N/.D.
^

t\

4?

mus*

ANDREAE

VESA LU

BRVXELLENSLS

mus.Tibi* offi Se fibul* ad genu Se ad pedem appendices adnafcuntur.Radius quoque iuxta


brachiale Se humerum appendicibus donatur* Humero autem tantummodo foperius, qua fcapulam fpeclat,appendix Contigit ; quemadmodum uln* duntaxat iuxta brachiale. Atque h*c of grandia font, quibus infignes Natu'ra finus largitur. Parua autem, qu* Se nos quo que eius generis finu contra Galeni placitum dnari docuimus,haudquaquam appendice ca rent : quippe poftbrachialis Se apedrj of ad unum omnia manifeftifsimum appendicem exi o o mfi, gunt,ubiprimorum digitorum ofsium finus ad articulationemfbeunt. Superius uer qu Pc * h*c offa brachiale Se tarfum refpiciunt, fubinde appendicem quidem adipifcutur, at firmius femper qum iiria parte, ipforum offi coalitam Item omnia digitorum offa foperius Se infe rius appendicibus plerunque decorantur,fi ultima excipias,qu* foperius tantum appendices hal}ent.H*c oninia in puerulis admodum font cfpiua Jn i)s uero qui iam ad fummum incre mentumuenere,ppendicum connexus fpeclatu eft difficilis, infnibus autem prorfos occul tcmcpviris* tatur ac latet* Tncpvcris * quem interprtes proceflm, exceflm, explntationem,additamen Proceffwi. tum, cnefcio quibus alrjs uocibus uertunt nobis procefls appellabitur : eftcp ofs pars ni hil foo offediftrens, qum quod tuberculi fu gibbi inftar ex offe procedit, quemadmo dum ex arboris trunco radies ramiq? extuberare ac procedere uidentur* Eiufmodi procefls in ofsibus font quamplurim Nulla enim dorfi eft uertebra, qu* non multis donetunquandoquidem aliquot bceruicis uertebras etm plures undecim procefls habere, thoracis autem *fi-vc<tp* uertebras fptem,lumborum uertebras nouem,fuis locis docebimus. Deinde Se cinferior ma untm xilla procefsibus utrinq? duobus donatur, Se dhumerus quoque, Se omnia corpris of pro c t- ifi.c. ceffiis exigunt, quoties extra fimplicem planamq? fuperficiem aliqua fui fde extuberant+ Por * Y YM Proceffuum r^ pToce[unmi(cut Se appendicum,nonnull* font diffrenti*+ Quibufdam enim procefsib SSfig.A. differenti*. appendix adnafcitur.nam femoris proceffusVotatores nuncupati, Se fcapul* fpina(qu* pro ceffus fcapul* eft) appendicem obtinent: quemadmodum Se interior quo que fcapul* pro cefls, qui ancor*imagini confertur. Alrjs procefsibus nulli font appendices, nammaxill* inferioris,calcis offis, tali,8c" reliquorum fongo forum ofsium procefsibus appendices rarifsimcontingunt,modo Se eorum quoque ofsium procefls fungof fint. Humeri etiam pro ceffibus, qui ad cubiti articulum confiftunt, nulli appendices adnecftuntur : quemadmodum neque uln* procefsibus, qui humero articulantur.Rurfusipfi appendices plerunqsfibi pro cefls uendicant. Vin* enim appendici procefls accidit, quem column*,8 quo fcribimus fi-t.t. cap. ftilo,diflc1:ionum periti afsimilarunt.Tibi* quoque offis inferiori appendici aprocefls obti *4 ~Rgt, quem interiorem malleol nuncupamus. Deinde Se pedrj offis paruum digitum foftinen- ?l f * * tis fuperior appendix bproceflm exigit,cui odauus pedem mouentium mufculus infri oCten xinpede. detur, Humeri quoque appendix, quemadmodum Se appendix infima femoris,in duos pro* ceffus adeo infignes diuiduntur, ut utrofque capitis nomen feorfim mereri audias. Ad appen dicem itaque Se proceflm referuntur, qu* iam explicabimus ofsium capita, ceruices, finus, tubercula, Se fupercilia. Quanqu tamen procefls nomen illis tant procefsibus adhiberi fa tius erit,qu* alteri offi non articultun Femoris nanq? Se humeri capita procefls non nuncu pam us, quemadmodum fan acutosmaxill*inferioris procefls, Se tubercula humeri, qu* ad cubiti articulilatera prominent. Deinde Se procefls appendicibus ornatos,non appendices,fd procefls fimpliciter appellare opportun ius fore putamus.Femoris enim rotatores,8 fcapul* Se uertebrarum procefls, etiam Ci appendices habeant,procefs aliorum Anatomicorum m ore(qui fubinde \-7nqwiy cum tto^vj^ confundunt)nuncupabimus: Appendicis autem proceflm fimpliciter nunquam,non addito appendicis nomine,proferemust quippe interiorem malleol inferioristibi*offis,appendicis proceflm efldicemus.At h*c omnia obiter tant intelledis nominibus, in offi defcriptionibus ert obuia, ut Se procef quoq? Trocefuu uns m finguh's offibus manifeftus euadet.Coferuntaut procefls pr*cipuad comodam ar ufui. ticulationem,8c' offium comifram, deinde ad multarpartium exortum,aut infrtionem Si enim offa nullibi extuberarent,neqj collix ritu educertur,ac rurfs ualliu modo exculpertur, paucifsima ex ipfis nafci, ipfisq? infri poffent* Nunc aut" procefls montis inftar prominent, quo plura qum ex piano pronafcutur,aliacp ei dein(ut fie dicam)infruntur,8c' fuper ipfum ex*dificantur. Quinetiam pro cefls propugnaculi uice efl,fcapularum Se uertebrarum pro Mgwe, cefls teftabuntur* Kogws, fu bowig, interpretibus quibufdam cornix dicitur. At ueteres Gr*ci in ofsibus hac uoee acutum fignificabant proceflm, quem ad arcus cornu Se incido^ c J^" . nem,ubi neruus fedet,referebant/Huius generis unus utrinque in inferiore maxilla habetur, t. a , b! cui temporalis mufculi tendo infritur* Deinde in temporum ofldalius cernitur, quem mam d c6 marum papillis afsimilant. Sic SC in eodem ofldalius confftit, qui gallorum cakaribus,cV feri capMmtsh

ptorio

dterL

'

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER ti 9 ptofio ftil comparatur* Verm Galenus non eiufmodi acutos procefls mufculortim fnfr
tionibus Se exortibus paratos,ita folum appellafle uidetur,fd Se nonnulla ofsium capita, qu* fi$.6c<t.ll aliorum ofsium finus articulationis ergo fubeunt* Occipitfj enim *ofls capitula primf* cerui In Uho de cis uertebr* finibus articulata, non fmel eo nomine appellauit, qu intrim, idq? potifsimum fdus. in ho mine, acu ti pro ceffus nomen neutiquammereantun Kt<?><*A, &L Ucpcchcuoy, Latinis nomi , , ne capitis explicantur. qui hac uoceappellant oflis tuberculum,alterius offis cauum articula- b^xaiou* tionis motusqp arbitrarrj occafione fobintrans.Et caput rurfos prominens aut depreflm nun Cdpttt. mire idl Cupamus,ad ipfus ceruicem id referentes.Femoris enimhcaput,coxendicis offis finui inarticu Oapmm dit* Djfcl*so. *atum ptominens dicitur, quod ab ipfus eeruice ad uerticem ufque longus pertingat du&us : J^SS* t m dd f quemadmod Se humerf caput fcapul* commiflm, prominentis capitis loco numeramus, mfi. i. quoniam ipfus emintifsima parte ceruicem aut collum long excdt* Verm pedrj offium 3,4 m pcde dcapitaj quse tarfi oflbus committuritur, adeo deprefl planac font, ut uix dicere queas,num Cofr f, t, *P& tarn oflum finus fubintret, aut tarfi offium tubercula in fe recipit. Pr*terea necp in trium ti fi. ca . tarfi of cum of cymb referente conexu finibus capita diftinguere licet. dein eiufmodi ca tum n , m,l pjtuia m plerifq? uertebris haberi,fuo loco admonebimus. In pr*fentia enim fofficit addidif, f fissai Gr*cos Natur* operum ftudio flagrantes,capita prominentia nuncupafl,qu* manifeftum /.et-figura oftendunt tuber, Se ipforum medio (quantum ad fuperficiem fpeclat) magis qum lateribus* i6c<fcX,Y auinorbiculo eminent Se extuberant. Deprefl autem, qu*adebobfeuro tubere gibbou pr*dita font,ut num caput,num finus ea uocari debeant,non fatis conftet Atque h*cpofte> riora capita diflcTionum periti &w c/Ivav uidentur appellafle, priora aut fimpliciter UqkKcux i At de condy lo non ita multo poft qu*dam (qu ita uari multis id nomen ufrpetur)adhuc fubrjciemus. 'gSgoj/, quem nos Articul dicimus, Gr*ci primm uocart, offium commiffuram ad motum paratam, Verm Hippocrates crebro,idc^ potifsimum in libris de Fra&uris 8k$* articulis,ac Galenus etiam in eorundem librorum Commentais, articulumnominarunt <-4cu^ rotun dam offis partem,in proximi offis cauum fnume immiflm,cVcapitis nomine dicftam* Atque huiufmodi caput Latini etiam uertebrum feu uertebram appellare uidentur, quan- Venelnm. . do femoris a caput coxendicis offis" finum fbingrediens, ita nominant quanquam alrj s rur- Vertehd. tch\fi!cd. fus uniuerfum coxedicis offis cum femorearticulum ita uocare libuit* Satius tamen foerit,uer ^m^>^ $o'me,f,g tebr* nomencdorf oflbus tantum accommodare, ut nobis uertebra idem fignificet, quod fi.icd.i-9' Qj-^qs c&wdlvtos, nimirumquoduisdorfios:quod8^uerticulnonnulisdicitur,uertiCLi e . pgur* u^cnCt f0rma,quo mulieres fufos aggrauant* C*terum capita qu* iam dite modo extu Capt &> \6y 7 . berant, quibufdam oflbus fimplicia obtigerunt, ut femori qua coxendicis of ii articulatur, pe- raae . dij &poftbrachialis offibus, qua digitor prima of^ Se finu quodam interftincla, Ut femori qu tibi* committitur, primis Se fecundis digitorum offibus,in inferioribus partibus,qu* fobfquentium offium finus fubintrt. Rurfos capitum alia rotunda confpicitur,ut femoris fupremum caput:alia dextra fede fniftrorfum longius ducuntur, atque ita quodammodo ata fiunt,ut maxill* inferioris capita * Se alia priori fede retrorfum longius feruntur, ut capita occipitrj offis prim* uertebr* finus fubeuntia Verum of medico nomine medici digno huiufmodi apit form* ac diffrend* non minus qum proprrj ungues,uelluxationum gratia,fntcognofcend*,hc tamen prolixius eas fubdiuidendas ef haudexiftimaui,quodaccuratifsim fingula in unoquoq? of perfqui conabon Por r ofsium capita non fmel Galeno im$vfc9 feu appendices uocantur,fortaffis quod eorum nonnulla appendice confient : quemadmodum femoris capita, foperius humeri caput, pedrj ofsium Se poftbrachialis capita, quibus primis digitorum ofsibus coar&tur Verm pleracp oflum capita neutiquam appendice formantunTalus enim prorfus appendice caret, quemad modum Se humrus qu cubito iungituncV maxilla quoque inferior capita,no autem appen dices exigiuVnde non admodumrecipfendauenit Galeni oratio,qua &wA{/, hoceftartuum fn i&V}k capita, im<pv<r<ls Se Lovdvtos uocari docuit Porro lcov</lv?tsy Latini nuncarticulum,nunc no pdrtmm. dum,nuncgibberum,nunc caput, nunccapitulum,nunc digitorum ofluertunt:qudad- "***? modum uari hanc uocem Gr*cis haberi cognofcant. n Galeni enim iam dicla oratione,ar tuum capita eo nomine nuhcupari uidentur* n libris autem de Adminiftrandis fedtionibus, ita duo inferiora femoris capita uocat, Se tubercula capita'ueinferiora humeri, perinde ac fi eo nomine indicartur gemina offium capmuquod Se Hippocrates in libro de Articulis in fnuat, ubi luxatum humerum Mvdvtots, hoc eft digitorum articulis reftituere docet Verifimile enim H fi- * eft,digitor offa ita ab aliquibus foifle nuncupata,quod geminisdcapitibus, quemadmodum Cd ** z7' fmur inferiori fede donentur* Se potiflm prima quatuor digitorum offa, qu* in luxationis reftitutionehumerum extrorfunr, Se dein furfum pr*cipu ducunt* C*term Galenus in pri
mo

'

td ANDREAE VSAL RVXELLNSl modeMufcuorummotu &oMt/to{/ appellat, depreffm offis captulum,quando te&toty fu* caput /mtvAp fu acetabulo,profundo'ue fu alto fnui cfert ; xf ^vAsj/ uer,fudeprefmmi nimeqp extuberans Se planum capitulum, yhhJjH, quam finum ef dicimus, adeo leuiter in ofl c*latum,utanfnus,ancapitulumftidiiudicareuixpoffis. Atque in hune modum primis difle&ionisprofeflbribus &w^t/A* nomen prouldubio inftitutum fuit, quamuis intrim fa cile curauero,ne hoc nomen quicquam obfcuritatis alibi in noftra oratione parit, quum non minus promptum foerit, obfcurc' leuiter extuberans capitulum, aut internum externum'ue femoris caput iuxta genu dicere, qum ambigua uoee condy lum, uel nodum,uel quippiam f mile frmoni infrere. Ac proinde etiam in cuiufque oflis deferiptione perpetuo illud nomen nobis conftituemus, quo poftmodumin mufculorum, uenarum, arteriarum,8c' reliquarum TfcexHtes* corpris partium enarrtione nunquam difeedemus. t^o^y, de fywe, Latini collum SC Cdfam ceruicem nuncupant, his uoeibus offis partem qu* collo noftro refpondet fignificantes.Col Ceruix. lum nanque Se ceruix tenues offium font procefls, quorum extremum crafius redditum in offis caput fnitun Huiufoiodi ceruices nullibi perinde confpiciuntur ac in femore, iuxta ela- k hfi.A& tifsimum ipfus caput coxendicis offi inarticula tum. Dein in maxilla infriori adeo infignis hbdTorl b<:erui'x ^ $rt 3 ut Se caput inferioris maxill* ceruicis nomine ab Anatomicis fubinde dona^ * r* c* ' tum fcimus.Quinetiam in talo quoque0 ceruix apparet, ante orbiculatum ipfus caput confpi ^ -mpede. cua,quod nauifbrmi ofli inarticulatur Ad h*c,dpedrj Se poftbrachialis ofl, qu digitis coar^ y m ^Ct clan tur, ceruices oftenduntJn reliquis autem oflbus ill* non *qu maniffto confpiciuntur C*term aliquando non mo do tenuiores offium partes in capita extubertes, ceruices dicun tur,quineti Se tenues procefls ita uo camus, qui latiores redditi finum conftituunt cui aliud Qdlmiho os coarcTatur* Quod f in aliquo ofl confpicitur,fn in fcapula eft manifeftifsimum,cuiuscar */* de Ofsibus. d:iorpars ante finum cui humrus inarticulatur pofita, ceruicis quoque nomen ab Anatomes ^>D* xota profeflbribus obtinuiu k<jti/a^/,& UotvKhMvk, aedein ovx<poyi Latini in offium deferiptio Jfvffi ne (nulla nanque nobis modo menfurarum eft ratio) acetabulum Se acceptabulum,8t" uulgb pyxidem, Se interdum buccellam uoeant : his nominibus finus indicantes,qui altius profon dius'uedefcendunt,excauanturq?,ac offium capita excipit. Obfruantur aut eiufmodi finus feu acetabula, in coxedicis ofle, ubi femoris caput admittiturrdein Se in ofl cy mbrefrte,in ' n^jP' quem taf i caput ingreditur. Neq? fan in corpore arj finus,quibus of capita inarticulantur, dl. illis duobus profundiores exiftunt, Verm arbitror primis diflc'Konis profefloribus, no fb lum infigniter profondos finus eo nomine appellato s effe,fd omnfnum alterius offis caput ' yMwH, excipientem, modo quius illum primo intuitu finum ef atteftaretur. xkUjh autem ab ocularis fnus(quantum coniedor) forma finus dicitur, qui leuiter Se foperficietenus tant cauatus eft : ac talis occurrit,ut ignores num aliud os admittat,aut aliud os fobeat,nihilo fcus qum f duo plani l*uigatiq? aflres inuicem imponerentur. Atque fie y^lwn depreflb refponderet ca" h b . piti,quod omnium primm Kivdvtoy nuncupatum ef arbitror.Tales finus habenturinb tarfi pJ offibus,qua pedrj ofl ipfis coarcltur. Item" ofls cymbam refertis fdes, quibus id tarfi ofl c fi- lo c** excipit,huiufmodi quoque funtiut cVdbrachialis oflium nonnulla, quibus poftbrachialis offa J* J * articulantur.Pr*tereainprimaceruicisuertebra,ubih*cdepreflfecund*uertebr* capitula c/m/lJ admittit. Verm h*c non ita dico, quafi inhibere uelim, finus quofdam (qui 8<:f manifefti f- K. nus formampr*fferant,tamen non admod profonde infinuantur) etiam pim$ appellaru Noll enim contentiof rixari, num tibi* ofls finus quibus inferiora femoris capita infident, c LotvKhs aut yhbl/Hs nomen mereturAttamenfarticulationisfpeciesdiligterdifcuflrimus, ]a meritifmo orvhbu uoeabimusapparentem finum, yxlwlw uero finum adeo obfcurum, ut ambigamus an uer finuum numro ueniat adfcribdus. Quamobrem autem finus nunc leuiGinmm r ter,nunc profonde rerum Opifice infculpantur,fquen ti Capite,quod oflium commiflra cdpitUufii. rum diffrtias explicabit,oftendemus : quandoquidem articulationis gratia tam finus qum ^ capita formantur.Hc autem fufceritnomina duntaxat declarafle:8t"f cui intrim uifumfoe Sinumdiffc rit,licebit Se finuum differtias hc quoqj fermoni obiter adrj cere. Quippe pr*terquam quod rem*, alq alt, alrj uero in fuperfcie tantum inciduntur, alrj rotundi orbcularescp funt,ut coxendicis ofls ffnus femoris caput excipis, Se digitorum oflium finus,quibus poftbrachialis offa inar f *f ticulanturAlrj aut oblongifunt,utradif finus brachialiadmittens:cVprim* uertebr* finus, * 8/'2f qui occipitis ofls capitula excipiunt:8i maxill* fuperioris fnus,admittend* infriori maxil b ju r, 1* parati,in horum quoque finuum numro repontur. Alrj gemini font, ut tibi* ofls finus, %* quibus inferiora femoris capita committuntur ; dein digitorum ofuin'fnus plerique gemini *j f quoquecenfentur.Alijtrochleisrotuliscprefpondent,uthumaicfnusulnamadmittens.Ai) Ttfi.*+ Creferunt,ut finus uln*, quem humrus ingrediturt C*termt finus Se capita articulo- <*.e,c,d.
rum

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER U * rum gratia coftituuntur,ita quoque 8< hv^^v^K^ov^-,^) qu*LatinisfoperciliacVlabra fa^ nuncupantur. Sunt autem procefls ad finuum orbern inftar labrorum prominetes, cV finus ^wj, profunditatem augentes.Hi tametfi in omnibus articulis fer Se oflum commiflris confpicui "7% fnt,euidentiffim tamen ipforum naturam in profildiflmis finibus oftendunt. Quare etiam ^u^rci^ r,r mfi. in coxendicis offis fnu,cui fmur inarticulatur, altiflima maximeq* prominentia uidentur'Tu x^r*. D. percilia,ut finum impenfius cauum redderent, femorisqj luxationem accuratius prohibrent Quo minus enim ofl prompte luxentur, fupercilia in primis conducunt. bctfaifo autem, MwMk finus quidam font, qui bals firmamenticp ritu, ultra qum animanti ex ufu fit,osmoueri b ifi .cd. haudquaquam fnunt. Inbanteriori enim humeri fede, &incpofteriori finus exculpitur,fingu '23N. tes uln*dprocefls excipiens Anterior nanque finus priorem uln* admittit proceffum,quan C 2 fi- Cd do cubitus extrme fleclitunpofteriore autem finum pofterior ubi* procefls in cubiti xten23 o d ifi.cd. fonibus ingreditur. Quoniam itaque pofterior finus in anteriorem non eft peruius,hi ufoam ultra qunexpedit haudquaquam moueri fnunt. Si enim efnt perurj, neque proceffibus 24 C>D obuiam irent,cubitum*qu in acutum angulextenderemus,'atquemdb fleclimus.Merito itaque primi diflcftionum profeffores,hos finus fo^Vte? uocarunt:quamuis Hippocrati non huiufmodi tant finus ita appellentur,uerumetiam reliqui, in quos tubera oflium ingredietia t fi. cd. 24 infdunt. Vin* nanc/ finum C modo exculpmm,8c" quem humeri orbitafubit, x8iti</lx nun tihodeFrt C,E,D. cupauit, quemadmodum alrj totum cubiti cum brachio articulum. Illi quos prius in humero fari*. narrabam finus,id priuatim fibi uendicant,quod foli fer omni finu alterius ofls procefls in articulorum motibus excipienti, rj cartilagine u ix incruftturiquemadmod alrj perique ^kas drtte& oflum finus, articulants oflbus non parati,fed folumin ho c incifi ut ligamenta aut mufculi Utionis mm> m ipfis ualidius aptioric fede inferantur,&: interd quoque aliqua ex rjfdem initium commo **?**?**> f ifi.cdp. dius duct.Cuiufmod/ finus in interno atere magni extern^ procefls femoris obferuatur, 30R. Se in talo Se calce,insmedio duorum articuior,quibus h*c ofl inuicem coarclantur Ath*c g 4'/*M crf.T,T.CT omnia,(quemadmod Se finus,quibus tendines uehuntur,atque ne fua aberrent fede ctinen 7,8/.v, tur,1,quales in externa radi) fede iuxta brachiale o ccurrunt)in priuatis offium defcriptionibus V. magis erunt obuia: SeCi aliud quodpiam nomen,quo in oflum defcriptione utendum erit,hic fe zfi.cd. pr*termiferim,id fequentibus Capitibus recenfebo t Vereor enim ne ifta, utcunque utiis fit, ante offis cuiufque enarrationem prolixitas, ab Anatomes ftudio aliquem properandi cupidum deterreat, isqp non mediocri difpendio aliud perquirat compendium. Quamuis nonmi* nus Galeni librorum occafone, qum qu* fubfequetur oflum defcriptioni s gratia, in hun modum nomina pr*libare oper*precium fuit.
.

DE

OSSIl^M

INTER

SE STRJSs

clurd cr contextu* Caput I II L s s A humani corpris inftar unus continuiez ofls, lapide* cuiufdan ftatu* modo, effingi nequierunt. Nam Se fi ita quidem hominis fabrica iniurrjs minus foret obnoxia, Se ipfus offa firmiorem fedem adipifeeren tur,neque luxari, neqj excidere ac diftorqueri poflnt: tamen quia homo motu (qui animali maxim,f quid aliud, propriuscenfetur)neutiquam deftitui dbilita quum motus citra oflum diuifiones commiffurasq? Homine pltt* _ haud perneiatur, hominem multis oflbus fabrefieri magnoper codurib. ofil. con> xiU Quinetiam ofl inuicem componuntur non folum motus gratia, fed etiam alicuius corpo fldre,motwi ris tranfitus occafione,aut fecuritatis,feu noxijs ferendis pertinaci* caufa,aut partium diuerfo grdtid* tatis nomine.Propter motum quidem digitorum oflinuicem committuntur, deinde ulna Se radius cum humero, Se humrus" cum fcapula, Se fmur cum tibia, pr*ter eiufmodi innume- Trhfitu* ex* ros offium connexus.Tranfpirationis uero feu tranfitus alicuius corpris gratia, futuras ca phdtionis grd pitis efformari,tunc dicam,quando has fuliginofa cerebri recrementa tranfiuittere,cVdur*ce tia. rebri membran* fibris uiam pr*bere docebo, ex quibus membrana caluariam fuccings con Qrdtid diffr flatur Pariter quoque Se in capitis futurar fermone (ne longius exempta petantur) caluariam cutdtispdtien nonunooffe fed pluribusefformariaudies, ne forte h*cquapiamex parte l*fa, late rumpa- di. tu- uitium ueluti in fi<ftilemollam longius qum ad offis circunferiptionempertingat, fed 'Pdrtium diff udpfomun cum ofl ad futuram terminetur Ad h*c,propter partium difTerentiam,uerticis renti& grdtidi offa utcunque mollia duris temporum offibus committi,in eorum ofsium commifluraru fer

moneintelliges.Omniaigim^^^ ab v imagine ft*& nuncupatur,& fi quod in cordis bafi confiftit) feorfim per fehabetur,fed autparsclnunuieft,autaliudoscotingit,acalteriadneaitur:adeoutfagaxrerumparensNa

&f.Xm.

tt

ANDREAE

VESA Lit

BRVXELLENSIS

Li.i.de Par>
ub.dn%idl.Qd
de

Hijl

dn

Cup.j.

tura,oflbus tanquam uno continuocp Se canquam pluribus ad comemoratos ufos hominem uti uoluerit.Qubd uero a cartilago Se interdumb ligamenti portio inter ofl qu* inuicem com- a sfi.n mittuntur interuenit, uilius pendendum arbitror, qum ut eius gratia cum Ariftotele minus c* ^ apte poffimusdicere, offa inter feeflcontipua; quamuis in terimis ofl uenarum modo con- RR '' tmua elle atteftetur: pr*terea etiam aflerens,h*c ex dorli ipma non lecus quam uenas a corde principium ducere. Hanc porrbc integram oflium mutub coh*renti friem Gr*ci <rxfcAt-r|/> rresfig. * quaf aflicatum eflt cadauer,nuncupart* C*term ut uarius compoftionis ufos eft, ita quo- h^li. cd que multiplex dufdem eft fatiorquam modo obiter in tabellam primm reqciam,latiusfngu WW** laseommifrarum differentias deinexplicaturus
^

TYPVS
O

COMMISSVRARVM
S S

IVNGENTIVM

Humani corpris ofa inuicem committuntur


ftrucfturis, qu*

Motum edunt

ISfullumpenitm habent
motum?fiuntfe
per

Mdnifijlum<zy euidentem , ut dearticulatio fimoris in coxen dicis ofiePprim uertebr cum

fecunda? uln eu humero* Hic contextes <^fhatomes profip fioribm diartbr ofiis uoeatur*
X.
S

Obficurum cr obferuatu dijfi' cilem ? ut tali cum offi cymbam refirente ? T tarfi cpedij ofi fiib.tali adcalcem coarticulas

tio. Ucflruflurajynartfrro fis dicitur

Componuntur autem ifta

S*

i
tsrtbrodid ,

Kndrtbrq/i,

Ginglymo,quo
ulnd cum hume' 70, CT cdlcis os

Gompbofm,
hdc coflrulior
ni6ff>ecie dents

Suturdm,fud
jfiecie multd cd'

cdputindcetdbulu coxendicis ofis


c<udfmori<s

ifldffeciepri'
tttd uertelrd d Jcunda, r tdr

Hdrmonidm, bdc ( prater d'


lid ) ndfioffk ue lutifmpliceslu
ncds mutuo com

ctitdlo ingref

rtdlicdput in
nduifbrmis

fioffd

eu pedij

of

fu

mutuo conne

tdn cldui mdf xillis infigun'


tur.

pitis rnonnul U mdxilfefupc

Sympby/m, pid bumiliord.


peiorisoffain **rfe, j ap' pendicesfuisof fibus concinn
codlefcunt.

rioris offdfer'
rdt* compdgis
modo inidcc co

ofib, qudfipU'
nis fuperficieb. codrddntUT.

fis

dluntur.

pddds cernit
mus.

acetdbulum

indrticuldtur .

flruuntur.

Atque h*c omnia committuntur


*-Alicuiu* partis opeP aut
ji
Ligdmenti ut uni' vtrfi ofiiu nexus qui
>

Jsfullim partis beneficio*

Ita enim in natu grandis


Cdrtildginis , cuius
interuentu pubis offa. inuicemneltitur , }r inminoribus ndtuhu

motupollent uoluntd

Cdrns, ut omnes offi um commiffurx quos mufculi circunddnt.

oribm appendices ipfios rum ofiibm coalitas cers


nimm.'Deinde omnesfw

rio. t^Tig bd>ccom* miffur* rdtio fyndw


tbrofs uocdtur.

Prd'tered dents in Jiiis dliuolis cjpidficdr


nis beneficio innei uidentur. Hdncfyn' Jdrcofin uoedmus.

miliordpe&oris ojfd. Jnfiiper appendices in primd ddbuc tdtt cdrtildgine glutinU modo medidnte ,Jis

turP

quemadmodum o*

harmonie abfifc corpris aicuiM auxilio b

ofib. conndfcuntur . JDicitur autem iflt


connexus Jyncbon*

drofs.

Hu-

HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I* 13 Huiufmodi itaque commiffurarum diffrentes offa inuicem committuntur. Ac primm quidem uoltarrj motus gratia eorum naturalis fit compoftio,qu* Gr*cis x<&g h & ^y fy^ nobis articulatio articulusq? nuncupatur. Verm motus huiufce in omnibus articulis non ea^ *-Aikaik* dem eft ratio, quandoquidem ait) motus euidrttes font, neque quert quam lateiit.nemo enim f^ldlentes vio tus. non caput fuper collum moueri fentitifemur^ d coxendicis o s, Se extremairi mnum ad cubi ' tum,acpr*ter innumeros articulos,ipfos quoque digitos.H*c articulationis fpecies euidentem motum oftenden~cW0gwcn? dicitur,quaflaxaeflt dearticulatiotquemadmod&Hip ic^atu pocrates eam 7TOg9g{/,quafabarticulationemuocuit Aliorum Uerb articulorumnequeua ^ff"Art" lidus nec/manifeftus,fed obfcrus adeoqp diflcilis ltscp motus fentitur, ut is neutiquam Cm ]% '*f? gulis prompte drjudicariqueat.Cuiuisenim poftbrachialis ofs ad brachialisoflcoarticu xdumem. lationis motus non eft obuiusrfi tamen in planam fuperficiem primm digitos extendefis,ac M cm dbfat indicem dein minimumcp digitum medio Se annulari inftar x ut deiffatim fubieceris,digi. ritorumqp radicibus ueluti fmicircul ftatuerecorteris, poftbrachialis offa n prorfus immobi lia apparebunt Atque idem quoque in brachialis oflium inter fe commiffuris, Se calcis cum ta lo,talicp cum offe cymbam exprimente, acrurfuin huius cum tribus tarfi ofbus,&I calcis cum tarfi ofl cubum referente,tarfq? offium cum pedrj oflbus ufouenit.Harum nnq? commiffu rarum ne obfcuriffim quidem motum, nifi mente fedul adhibita, animaduettes. Vocata eft autem h*c articulationis fpecies aWg8gj, quafi coarticulation dixerisj folius motus quan- ^g%** titatedearticulationedifcrimenrecipiens.C*termutranquearticulationisfpeciemNatura tfrucud' non fimplici compofitionis gnre nexuit, quemadmod etiam neque omnibus articulis par Articulas ont motus attribuitur. Alrj enim flecTuntUr & extenduntur, atque in hoc illudq? latus adductur, * tyfc*? Se abducuntur,ac demum in gyrum quoque circumuertuntur. Fmur enim Se brchium hos gl mctlhtismotus oftendt. quippe brchium pedori adducis, Se retrorfm ad dorfom agis,dein forfoti ad caput moues, deorfumq? ad ilia fers:ac demum circumagis quocp, quum pollice in menfiri fixo,reliquis digitis circul qum potes maxime moliris. Ita Se fmur antrorfom retrorfniqj Se introrfom ad aliud femur,& extrorfm ab alio ducis,& circumuertis pariter,quum calc ili terram firmato digitos hue atque illuc in latcra agis. Hoc enim paclo circumuerfionis motum fobaudire conuenit,non autem quum brchium modo antrorfom,modo frfum,modb retror fom,modb deorfum, foccedentibus motibus ueluti in circul moues, quod in ufibus mufeu lorumexplicandis diffiiis perfequemur. Alij articuli duntaxat fledtur oextaidtur,atcp in lateramouentur, omnismotus circuerfionsexpertes,utprimadigitoruminternodia, & ipfum brachiale qu cubito iungitur. Alrj uerb flecluntur Se extenduntur, fimulq? circunuer> tuntur,nullum intrim in latera motum fibi uendicantes. Vt radius fimul cum ulna ad hume rumfle(fu'tur Se extenditur, ac etiam ad humerum circumuertitur,fuinpronum fopinumcp agitur.Ali) folumflecT:unturcx:extenduntur,utulnaad hum erum,cV tibia ad fernur,ck fecunda&tertia quatuor digitorum internodia, cVtertiumpollicis. Alrj duntaxat circuertuntur, ut prima ceruicis uertebrafuprafcundam,uelutadaxem cum uniuerfo cpite circuoluitur: Se radius fopraulnam non nifi in pronum fopinumq; circumuerfionis motu ducitur. Quo niamigitur omnes articuli nonfimili pollentmotu, nequaquam mirum uideri dbet, diuerf quoque compofitionis fpecie eofdan compingi. Ac fpecies hec fu forma eft tripartita, uetu Trs drtiew ftiffimis Gr*corum qui filios diffeclionis rationem docebant, triplici uoeedonata, lvx^wa-4 lorumfirm*:. uidelicet, du</llx SC ^Av^. quanquam fbrtafls h*c nomina Diocle, Se illis qui primm refcandi rationem commentarrjs tradidere,poftmodumfuerintconfofa. ]Wg0gw<n? itaquear- , , . ticulationis fpeciem notabat, in qua excipientis offis cauum finus'ue altus, Se acetabuli modo * 2 ^7ls* exculptuseft. Caputautem quod illi inarticulatur extuberans, adde& finumin hac articula ^ tionis difrentia fimiliter ac caput ef fimplicem, unicum feilicet finum Se unum caput,aper J, l1*mif indeacin femoris articulatione cum coxendicis of, Sein humeri cum fcapula, Seh poftbra fyX fig\0. chialis pedrjq? offium cum primis digitorum oflbus fieri confpicimus. Commemorati m odb cdp.'mcygy articuli manifeftispluribusq? motibus donantur. Fmur nanque Se brchium, cuius os hume /, 1 er %fu rUm dicimus,flec1:untur,extenduntur,ad latera ducuntur Se circumuerttur. Prima autem di. Vc, Tifil g*torum fl on circuertuntur,quod aim mufculorum ratione Se oflum qu* fefmo com 7 capitis. parantur, tum etiam articuli conftruclionis gratia accidereaudies. Huiufmodi etiam articula tione brachiale radio iungitur, quod fle&itur Se extenditur,8c" in latera agitur. Radius quoq? humero yvxfy<ret committitur, qu are eti pluribus motibus donatur. fleclitur enim Se exten QuZdo infa, ditur fimul cum ulna,cV: deinde circumuertitur,adeb ut Naturam yvcdfyamy infimplicibusar- pUddrticuio ticulis,qui continua Se non intercepta cartilaginis incruftatione,ut fie dicam,perficitur, con- ^f?Trfflttfr finxiffe coftet,quoties ipfipluribus motibus idem os moueri uifom foit,in illis motibus qum 'dtur.
\

DE

fimpli

,.*,

VESALII BRVXELLENSIS fimplidffmominimeq? geminoutens oflium connexu.aTali uero caput offi cymbam referen topbt tihacarticulationisfpecieiungitur,utetiamqu*dambrachialishoflainuicemarticularifuolo ^ co docebimus,non minus qum fccund*,terti*, quart* Se quint* coftarum cartilagines hac ^^ articulationis fpecie peftoris offi coardantur. In pr*fentia enim abunde eft, commiflurarum %smmm differentias naturascf enarrare,cV in illis feopum Coditoris recenfere, quibufdam tantum ad- 7 mu
%
%

ANDREAE

& W/*.

ditis exemplis,qualia h*c pofteriora in obfcuris motibus cenferi queunt.Omnes enim articu los femper enumerare,&:fi promptiffimum mihi quidem eflt, illi tamen Anatomes tyronem nondum explicatis oflbus remorarentur, ac negocrj difficultate pulcherrima Deioperum inquifitioneabfterrerent. k^Sx itac? articuli fpecies eft,qu* cauum finumq? leuiter & lu perfcietenus exfculptum, Se caput ofls deprefmadipifcitur,8<: ueluti planarum fuperhcie rum connexufit.cx: quemadmodum inenarthrofi quisfinus caputqjfitindicareleuiseftne gotij,ita diuerfo in arthrodiautraque adeo obfcura Cunt3 ut ignores cui nam offi finus aut ca pitis nomen opportune debeas adfcribere, perindeac fi duas fuperficies planas inuic incumbere fingeres.Hac fpecie committuntur' tria interiora tarfi offa cymbam referen ti ofi,cxT pe- e f&j> j ofl tarfi oflbus, nonullaqj brachialis offa poftbrachialis offibus, dein quartum brachialis ^ -^ osquodrecflumuocabitur,tertiobrachialisoffi;&:clauiculafummo humero At^inhiscom mjlofi. miflurisadeoobfcurifuntmotus,utperqumardufentiripoflnt.QuafiNaturahancarticu *Jfa*<

fimplicem candanc? ueram arthrodiamreperias,ubi manifeftus fit motus: quemadmodu for ** tduplicemobferuabismanifefto motu pr*ditam,fed illo ferunico Se fimplici. Prima nan que ceruicis uertebranullo motu alio,qumliquido circumacftu fuper fecundam moueri probabitur/cVduobus intrim locis primahominisuertebrafecund*per arthrodiam iungitur, eJ^+ utrinque feilicet ad fecund* uertebr* dentis latera, Se dens ipfe quodammodo arthrodia pri- cm c f m* uertebr* committitur. Quanquam in his uertebrarum nexibus finus capital adhuc ma- Dm 4 fi. nifeftiora fint, qum in fimplicibus,quas antea enumerauimus,arthrodrjs. Ad h*c,eiufmodi jH^JJ* quoque arthodiam obferuabis in reliquis eticeruicis uertebris,& s thoracis quoq? omnibus, p^M L^ ad eam ufqj quam ab incumbete ipfi uertebra Se ab ipfi fobiefta fufeipi expon. Nam ear uer fi. cg y & tebrarumeonnexus, qui ad radicemfpin* feu pofterioris uertebrarum procefls confiftunt, f imge *. ita committuntur, ut fubingredientes unius uertebr* partes leuifltm protuberent, Se partes 7jM>- * aliam uertebram admittetes,fuperfcietenus tantum fnuentur, Quamuis in his uertebris pr*- ^ Jj terflexionem Se extenfionem, etiam aliquis in latera motus obfruetur. Atque ita fi eiufmodi ^ xfig.% duplicem uertebrarum ad finuicem articulationem arthrodiam efe dixerimus, halle non ex> . i6,cum L,hm&. fmplicis motus gratia perpetubfieri etiam fatebimur. W}yAi/^?,qu*tertia articuli fpe ^j% cies cen fetur , manifeftis finibus capitibusq? perficitur , fd nequaquam fimplicibus . Fit enim gKr4, gingly mos, quoties mutuo ingreflu ofl inuicem iunguntur :ita ut unius gibba,alterius ofsis caua fobintrentc' rurfus unius ofsis finus alterius gibba admittant, perinde ac Ci digitos mu' Hic Afirru . ingrefsibus committas, aut oftiorum cardinibus hanc articuli fpeciem leti cdruinent o _ __ , * notdtypdried m conferas,in quibus ferrum parietiinfixum illudquodoftio comittiturex infixum-.fidu *5_=fi:jHj cpiat, ipficp etiam oftrj ferro parietis ferrum fubintret.Ab hac enim imagi hcfrG>* t.firriquod lU^fe nepr*fns articulationis fpecies nomen inuenit.hH*c in genu occurrit. *? '*'* ojtiojaifene' * . r la.uwjc, fir< nelimr. tibi* enim osduobusdonaturlinibus,inquorum medio tuberculu pro* t.&iifo minet: femoris autem inferior pars duo exigit capita,tibi* ofls finus ingre ? caPUlidientia. ein in capitum medio finus uiftur,tibi* ofls tuber fofeipiens. ' Eadem ratio in fecun * n * hdis Se tertrjs quatuor manus ac pedis digitorum articulis feruatur, Se in tertio manus pollicis ^ftj internodio,8 in fcundo pollicis pedis. Superius enim horumarticulorum os duo obtinet ca i,k,m. pita,in quorum medio finus cofiftit:inferius uero,ac (ut fie dicam) ungui uicinius os,duobus donatur finibus, tubere quodam diremptis Ad hec,humeri cum ulna articulus gingly mo ele gantiflm perficitur. Vin* enim finus humeri tubercula excipit,cV rurfos uln* tubera hume ri finus mirific fubeuntAtque in diclis iam offibus ginglymos in uno ctinuoq? fit articulo, qui folam extenfionem Se flexionem nancifcitur,nullo intrim alio motu pr*ditus,non aliter Qudndo Nd qum Ci hac articuli formarerum Opifex utendum duxift,quoties articulum duntaxat fledi turd gingly extendiqp , aut alio fimplici tantum motu agi oportuit.Huc quoque (quantum conieclura monfirmd' ^qm' ualeo) ueteres Gr*cirepofuerunt ofl inuicem diftinclis remotisep articulationibus ^ ^^ Quibus mo commifl, qu* fimplici motui pr*ficiuntur. idqjtunc potifsimum, dum ill* articulationes c<t.Autcom dupUces drt inter fe in fufceptioneuariant.k Radius nanque uln* duplici articulo committitur, cVeiu s be ''j./ cuUfim*' nefiCI-0 tantum fimplici motu, qui in fupinum pronumep fit,pollet.Iuxtahumerum enim ulna f*sfi[ ' in finum fibi exfculp tum radij admittit capitula. Se iuxta brachiale radrj finus uln* capitulum in o 7 h\ excipit.
didmeonflitue

a^

?>

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER U *5 excipit.Idem in calcis Se tali conexu ( ut Se ginglymos obfcurum motu edentes aliquot recen wmittev feam) obferuatun Inpofteriorienim fede talus calcis tuber affomit, in an teriori uerb calcis fi.7 ea.* m finui caput tali in articulatur, adeo ut meritiflmb Se hc quoque mutuis ingreflibus ofl articucur.fi.&' jar^ dicantur.Pariter hue quoque ueteres retulifl uidentur duplices articulatibnes,etiamfi mu S fytim*. tuo eodemc uario non firent ingrefl, fed fmili utrinque modo,ut capitis ad primam uertecBt bramconnexus cenferipoflet.bDuobus enim inuicem diftantibus prim* uertebr* finibus, fi . cTi m duo occipitfj ofls capita ueluti enarthrof articulantur , neque quicquam dextri lateris articuN *h- et latio finiftri, fpecie forma uediferepat. Sic quoque Se ali* uertebr* inter fecoar&antur. ?iE> o ^am in^rior ^eu fabie&a fuperiori feu fuperpofit* duplici articulo comittitur, illis nimirum aXfi. i articulis c qui ad fpin* fu pofterioris uertebrarum pro cefls radicem haberi dicentur. Non c N, ofi. enim de uertebrarum nexu/quem fuis corporibus moliuntur, in pr*fnti loquor:quumis, C% *4 * quantum ad propoftum fpe(5tat,uarius Cit. quemadmod etiam uertebr* fupra duodecimam 4.' thoracisconfiftentes,quod ad articuli formam attinet, pofterioribus articulis arthrodimu. lunge o 2- tubiunguntunqu* uero duodecim* fubiacent, quodammodoe enarthrof. Verm fi huiuffixd . 14 m modi uertebrarum nexus,quia duplices(unus utrinque nimirum ad latus)fint,fub gingly mo K L M complecT:eremur,etiam aliquot huius generis articulationes non fimplici tantum motu donatas fateremur, quum uertebr* pr*ter extenfionem & flexionem,in latera quoque nonnihil agantur. At non arbitror ueteres illos Anatomicorum pr*cipuos,uertebrasideo gingly mo articulari dixifl, quod prima ceruicis Se duo dcima plerun que thoracis uertebrarum dunta xat excep tis, fmperunauertebra fuperiori parte fufeipiatur ab alia, & infriori parte inferiorem fofcipiat:aut contra ,fuperiori parte aliam fofcipiat,inferiori autem fufeipiatur. Quamuis id Galenus fatis innuat, hac ratione ginglymon fieri autumans:& forte non animaduerten s, fi ^ J^ confbke uerum aflreret, tune oporteref tria ofl ad articuationem concurrere,primumfcilicet os uer- cLmanetrfsuerte- tebram,qu* fuperiori fua fede exciperetur : Se fecundum uertebram, qu* fuperiorem hanc fe- rn m Hippo.
Gp
.

fi. s dmexciperet:&:tatiumuertebram,qu*medi*feuprim*uertebr*iiiferiori fede fufeipe- ^^ r' M' %9' retur. Vt enim una fufeipiat, eademq? fufeipiatur , pr*ter illam, Se fufeipientem Se fufeeptam quoque concurrere neceflm eflt. Atque hac etiam ratione ad plurima offa ginglymos referendus eflet,ad ea nimirum qu* ima lui parte aliud os fubirent, & fuperiore aliud admittert; aut ex aduerfo,in fuperiori fede aliud ingrederentur,inferiori autem aliud exciperent,nullo arn 2 u ticulationis form* habito refpe&u. Et huius generis cenferentursprima digitorum ofla,qu* B.'etlfiji. fuperiori fede per enarthrofin poftbrachialis offibus iunguntur,&: ima parte fubfequentis of fis disiti finus fubeunt. Verm de digitorum uertebrarumcp connexibus fuo loco cumulatim pertradaturus, nunc commiflras nullum prorfos motum oftendentes exequar, f prius admonuero, nullum ha&enus didorum offium contextum fieri, nifi finibus Se capitibu s feu fo /Urf.4R. perficiebus leui lubricaq? cartilagine incruftatis,fi modo'uertebrarum corporuiri ad inuicem, Se facri oC(is cum duobus ipfi coanftatis offibus connexum fecluferis, in quo cartilagineum li gamen tum priuatim interuenire pofterius audies . Qu* uerb iam narrabuntur commiflr* omni prorfus motudeftitut*,l*ui lubricoq* contacte neutiquamfiunt. Atque harumpri immitted ma yotupun: dic'itur.eftq;,cum inftar cauios offi infigitur:qua dents ad unumomnesmaxit y0i^m^ tmmfericm larum pr*fepiolis tanquam claui adeb impinguntur, ut ne tantillum quidem moueantur. a,a nott* cxterum ueteres interdum inftar claui connexum,etiam ad articulum, fd alia ratione contu ^mr'afo lerunt, quum oflinuicem alterius ofls benefcio tanquam claui cuiufd interuentu coardari
bras

TapJ

mVm^
Vgr*fig.
si mter^

Z tutet
fir
figum
cd.n eu fi-

gum c*.3.

dicerent.quemadmodumAriftotelesinnuit,quumduoofiacauainmediocauumhaberefcri bit,ktibiam Se calcis os finus obtinere, Se talum fuis tuberibus eos finus claui ritu ita fubire arbi gp*^ tratus,ac f duo aflres eodem fpiculo committerentur. Verm trigefmo tertio Capite tali na dnimdiium% tura tradetur,cuius connexus ad tibiam Se calcem ginglymo,& in hominibus Se in quadrupe ^us artculatur. Homines aiim talo non deftituuntur , quamuis is foliped ac bifulcor ta lo forma(non autem ftu)difcrepet.Nam tibi* omnibus fubidtur,cx:calci,aut quod calcis ui cem gerit offi articulatur. Femoris enim os tam in auibus qum in equis Se porcis, Se rehquis quadrupedibus, Ariftotelem,&: in tertio de Vfu parti Galenum lufit, quod in illis *que ac in . gominibus fem ur uifu obuium non Civ.ut modo in fuum locum aflruem,qu* in libro de Cmuni animaliumgreffuAriftoteles,obignoratum ipfi in quadrupedibus Se auibus femoris os,& brachrj os,parum red pofteris tradidit. Sutura,quam/<?k; Gr*ci appellant,compo fxtp, fitio qu*dam eft,ad confutarum rerum fimilitudinem.Hanc nonnulli qu explicare ftudent, Sumrd. ferratam compagem ftruduramqj, alrj in unguem commiflram ef definiunt. Sed illi nobis in memoriamreuocant,mutuumferrarumcontrariooccurfuingreflm,quodentat*^alterius ferr* partes in alterius finus fubeunt.Hi uerb qu* m unguem committi dicuntur , qu gibb*
,

uideli

\ ANDREAE VESALU BRVXEtLENSIS uidelicet partes ad un guium figuram ftruct*i in finus quibus concinn excipipoiTunt,nfSerrdu com runtur, qua connexus ferie arcarum feu ledicarum aflres fubinde inuicem PdS* SS1112c compingicernimus,C*termpofteriores,fotur*formamacc'uratiusquam Infor unguf priores explicant. Quemadmodum omnium proxim eam aflmilant,qui fu um commijjuf Lf^lFPteif^ r r i r rrr i j t. J ; ra, (V'A#uyLIgi turas ad limborum futur* emgiem conterunt,quando,ut de unguibus dixi Afferumne' tfSSm?r mus,panni unius flofculi in alterius finus mutuis ingreflibus confountur* xut -^^^Sl Eiufmodi1 foturis ofl capitis magna ex parte compinguntur : Se inter reli- difi.cd. quas fmper futur* fpeciem elegantiflim ea oftendit," quam a liter* in occi o a, b,c, LimlorTi tut' Pitl' comparants. Porrb &p*m oflum ftrudfora eft per fmplicem line- y| rid infuitio. W Zjf% $ am> c*tra omnem tuberis, finus Se afperitatis mutuum ingreffum com m ifla. tu intgra fyiMvix* *-* v^^k^Ad huncc modum qu*dam maxill* foperioris ofl, Se pr*fertim nafi in ter rum. fe iungi putantur. C*term quia harmoni* conexus uix unquam ad amuC ^ ^f; * fim inftar fmpicis line* perficitur, fed nonnull* afperitates mutuo ingredientes perpetuo fe r cum oflrumpuntur,inharmoniaoccurrunt,ueteres futurarum uoce etiam harmonias plu rimm complexi uidentur. sv^vcn? eft naturalis oflum unio, qua commifir* forma ap rv^wis. pencj-ces fas 0fYbus connafcuntur,11 in *tate quidem minoribus, quum ofl adhucmollia fun |^J^ gofcpexiftunt, cartilaginis interuentun'n grandioribus uerb, ubi iam ofl induruere,appendi 4> ? ces citra alicuius corpris mteruent oflbus adeo uniuntur,utcoalituslineamuixconrjcere queas. Hac quoque unione ofl fcri ofls lateribus commifl inuicem' inpube coalefcunt. ifigur Dein admodum pueris utriufque lateris os tribus formari oflbus apparenque tribus lineis in tegmu n coxendicis ofls acetabulum concurrentibus interftinguuntur: ut etiam in agnis uidereeft,in quibus cartilago lineas hasficut in pueris intercedit. in paulo autem prouectioribus trs ill* partes adeo connafcuntur, utnelincarum quidem fpecies feofrat. At de his oflibus,ipfis di^ cando Capitepertradabitur:quemadmodum& de uertebris,que in pueris quoque pluribus confiant partions quemadmodum Se occipitis os, Si alia corpris pleraque : qu* alioquin unius ofls nomine ideo habentur, quod coalitus imago plan in a?tate prouedioribus lateau Libri Introdu<fterrj,feu Medici, qui Galeno afcribitur,author,oflum difciplinam inftituens, non eiufmodi unionem, quam nos iam defcripfmus, vfttpmy uocat, uerm foturas ad har moniam quodammodo accedentcs. Maxill* enim fuperioris oflium commiflraSj <ru^v<r</?, Qaomm km at non rc$ intrim) appellat. Omnes ofsium conftrucftur* fpecies, aut alicuius aut nui ras offd mm ^ corpor][s beneficio committuntur/ Vniuerf nanque articuli ligamentis inuicem alligan- fi.cd.iM. s: cemcomtttdn' r \ o i rj< ^r tur. tur,qu* orbiculatim olla mueitiunt. nterdum uero Se h*c in olsium medio conliltunt,ut in Ligdmen femoris cum coxendicis ofl articulo,cV in uertebrarum corpor nexu.Hic ofsium connexus torum. n'gamentorumauxiliocommifs3Gr*cis <ruov<f\jucns nuncupatur:nerui intrim uoce ad li s ' ^ameuta propri dicla,8^ ad tendines, neruosq? qui cerebro dorfalicj? medulla prodeuntsde duc"ta.H*c nanque omnia ueteres,ut Se uulgus hodie, nerui nomine fubaudierunt : Se pr*ci Libro t. de pu Ariftoteles cm ais fmper, tum maxime quum ofsium contextum recenft. Nonnulla Pdrtibus dni uer^ carm's etiam ope committuntur, sut eneratim omnes articuli mufeulis obdudti.Mufculi v4'm truuum,cd.>. . rrr ij r i mufculoru Cdmis. emm quum ab uno olle aut alio corpore pnncipium ducentes alten nlerantur, uincuorum tJul utr etiam loco iure habentur, oflq? inuicem nectunt. C*term quia mufculi ueteribus plerifque, ptim* tab. vuuoixtt' Se potifsimum Ariftoteli carnis nomine appellantur, connexus qui mufeulis fit, ouvem^mcris Q. x. <ris* meritb nuiicupatur. Porrb Se dents quoque in fuis alueolis carne quapiam firmari uidentur, adeo ut ea quafi ratione ofsium coftrudio reperiretur,in qua caro non duntaxat mufculorum modo connexum exterius ambiret, fd Se interueniret quoque. nfoper alia cartilaginis medio Cdrtildginis. connafcuntur. quippe h appendices in prima *tate cartilaginis medio fois ofsibus committun h fixd.40 tur, quemadmodum &1 pubis of, Se offis v imitantis ofsicula. H*c connexus fpecies car $* char* cvyyw</l$<' tlagine trvyxovc/l^o-is uoeatur. Sutur* autem Se harmoni* nullius corpris beneficio qum of- aeres h*' ^Oud- nullius ^um ftruc^urae count. Nam cVf dur* cerebrum inueftientes membran* fibr* aliquot fotu> j fit -m^ corporismter ras tranfant , non tamen ob id eas cnec1:unt: quemadmodum neque cartilagines in articulis grurum t. uenm commit' offe oblinentes, ad ofsium firmitatem Se connexum quicquam auxiliantur. Pr*terea in fnio- fe *' * ' * tdntur. r^DUS appendices non amplius cartilaginis,qu* glutinis uicem fbeat, interuentu ofsibus con M* n * nafeuntur, fed cartilagine prorfus deperdita adeo committuntur,ut,quemadmodumiaman tea quoque dixi,coalitus regionem obferuare arduum ft. nftitutum modo erat huic Capiti f'nem imponere, atque ad fngulares ofsium deferiptiones fermon dirigere, nif magnoperc Qu* potfsi' Galeni authoritas me remoraretur : qu* meritb prohibet,adeb leuiter ea qu* in pr*fenti Camuma. Gdlef .ft a^ ,'p(jus plaQtis defle(ftt,pr*tergredi. Vt enim ex multis pr*ter prius etiam commemo ni pUciM hoc r r r . \r . ..P , Ar ., ... r r rr a r . ,. Cdp.dedina. rata ahquid proponam,pnmum in libro de Uisibus,ubi s ex profef ioaa fui non mediocri in
%

-, ,

^^^^^

<

primo

HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I 17 primo de Adminiftrandis fcflionibus libro commendatione, ofsium ftrucluras enumeraf, ipfius dogmati non accefsi,quo futuram, harmoniam Se gomphofim fynarthrofis fpecies efle docet. Ego enim fynarthrofi obfcurum,8tnon manfeftum afcripfi motum.-rjfdcmcp articula tionis diffrentfjs ac formisillam atque diarthrofn fieri commemoraui: deinde futur*,harmo ni* SC gomphofi non obfcurum aut difficilem, fed nullum prorfos motum dcdi,&: has conne xus fpecies nequaquam articuli nomine cum Galeno fum complexus . quod profe&b neque ab ipfo faciundum focrat,nifi brachialis,cV poftbrachialis, Se tarf,&: pcdrj,cV coftar cum peoris ofl cartilaginum cftrucfh'onem fuislocisnarrans,h*c perfynarthrofincmitti faite afrereuoluiflet. Quum enim inibi uer h*c ofl fynarthrofi coardari diceret, non'neanimaduertend ipfi foerat, h*c neque ftura neq? harmonia nequegomphofi connecliVQuod fan fieret, Ci modo fynarthrofis fpecies harmoniam, futuram Se gomphofim re& ftatuiflet. Verm per me cuiuis integrum erit, de fynarthrofi ex fuo arbitratu conftituere: f intrim non ignoret, hanc long fecus in omnibus fer Galeni libris accipi, qum initolibri de Ofsibus.

DE

Capitibuseiufdemlibri,aliterquminitio,Ga lenus fntit. Deinde Introduc'terrj feu Medici auth or, Galeni decreto non acquiefcens,cV fibi priuatim ofsium connexus diuidens,inquit:Ea aut ad motum componi,uocanq? eam compo fitionis feriem etffyw, fu articul: aut ad nullum motum,actunc tnwcJjlgua-iu' appellari: cuius fpecies futuram, gomphofim Se fymphy fin enumerat. Verm hac ratione brachialis,pcftbra chialis, tarfi Se pedrj ofsium copoftioni fynarthrofis accmodari nequaquam pofsit,quum neque ftura, neq? gomphofi, multoq? minus fymphyfi inuicem connedantur. nfoper ma
gis a Galeni dogmaterecefsi,quum omnes ofsium comifras aut alicuius corpris beneficio, aut nullius committi propoftum foitrquandoquidem Galenus id Coli fymphyfi, in libris de Ofeibus tribuerit, atep fynneurofn, fyniarcofin, ckTfynchondrofin, fymphyfos tant fpecies enumerauerit.Qitbd aut illum non fim fcutus,primam occafionem mihi ipfus pr*ftitit oratio,qua fungofa molliacp inter f nullis medrjs per fymphy fin conafei, fcciora uerb denfioraq? nonnullis intermedrjs coalefceredocuit. Cperioenim in mollibus adhuc cxTteneris ofsibus, appendices cartilaginis interutu fuis ofsibus unirian duris uerb Se afsccats,cxT in fnibus,ni

Namuelin xili,

xix, xxi, xxiui,

hil prorfos (ymphyfnintercedere. Deinde nulla prorfos mihi feexhibetfymphyfs,fuunio,


quamligamenti interuentu uer unitam liceretaflrere:adeb utfynneurofs fob fymphyf com prehendinequeat: dummodo nulla unio ligamenti ope perficitur, uti fan articuli ad unum omnes ligamenti beneficio co'unt, nunc(ut &anteadixi) orbicuatim obducli, nunc etiamin mutuo ofsium contacte inter uenitis. Pr*terea adamufsim mihi fngulaperpendenti,multo adhuc minus fymphyfs ff obtulit, quam carnis interuentu committi quis re(ftaffereret.Iii nullo enim ofsium connexu caro intercedit,nif fortaffis in dentiumeum maxillis connexu,qui gomphofis,non autem fy mphy fis cenfetur : quantumis eti dents null oftendant motum, non magis feilicet qum harmonia, aut ftura At carnis interim,hoc eftmufculorum auxilio, olnnes fre comfttuntur articuli:quemconexum cruWgx&>07{/ ueteribusappellatumfiflediximus, quam fymphyfs fpeciem nemo dicere pofsit. Ad h*c(ut huic Capiti finis aliqudo tandem imponatur) Ariftotelis quoep locus fcundi libri de Partibus animali,ut promptius Galeno diflentir admonuit:ubi Ariftoteles of neruis, carne Se cartilagini comitti affirmt, eum connexu uniuerfm ad omnes ofsium comifras docliffimreferens. Quamuis etih hanc Ariftotelis fententi Galenus haud ofeitanter pr*terfjt,quando eor qu* in libro de Ofsibus docuitoblitus,ad finem fcdi de Adminiftrdis fdionibus libri,ofsi coftrucliones perfon <fteri,licet fan elegter,percurrit,& quodnodo Ariftotelis uerba recenft.

Cdpte
wm-

CAPITIS
Q.VINQ.VB

ST KVCTV
SEQ.VENTIVM

KAE
Caput

RA^
INDEX.

tio?quotfe eiufdemfigura? +

V'

FIGVRARVH

P R. I M A cjuinti Capitis effigie naturalis capitis?feu caluarifigura inflar oblon

g fphr

utrincj? leuiter deprefia? efformata?^ anterim pofleriusfy extuberas?delineatur*

Secda effigies? prima non naturale captisfigura demofhrat?in cfua anterior eminetia perift. Tnia effigies fecunda capitisfigura no naturale o Redit? in cfua anterior eminetia depditur* Quarta effigie tertia no naturalis capitisfigura indicatur?in cfua utruncp tuber?anterius nimi rum <& polerius?intercidit. Quinta effigie?q"uarta non naturalem capitisfiguram exprefii mus?in qua amb eminetia? ad latera? non aute antrorfum retrorfium^fpeSlant.

PRI

1$

ANDREAE

VESALII

BRVXELLENSIS

PRIMA

FIGV'

SECVNDA.

TERTIA

RA V CAPITIS;

QVARTA*
Cdput oculo>

QVINT

A.

v H A N v M caput oculorum gratia effbrmari, cancrorum , fcarabeo rum,& quorundamqu*capitedeftituuntur animalium oculos manif

rugrdtidfir'
mdtum.

ftb commonftrare, Galenus docuit. His fquidem oculi fuper procefls pr-*longos locantur, neque imi, quemadmodum os, nafs, daures in Li.-jde Vfu pec*tere ipfis conduntur. Oculos enim alta eguiflefde,atteftanturho pdrtinm. ftium incurfoslatronumqjfpeculatores, qui muro s, montes altastur res eodem ufo afcendunt, quo naut* nauium antemnas, terram ocyus* qum qui fubfont in naui, confpecluri. Commemoratis igitur animalibus teftacea Se dura cute obtectis, integrum fuit oculos in oblongis procefsibus tutbreponi,qubd illi duriorcs erantfoturij&tunicaextrorfom obduci poterant,qu*abillorum animalium cuteprognata, fmul durifsima Se teftacea eflt.Homini uerb propter corpris fubftaiitiam,cVmollemte< nuemq? qua oculi inueftitur membranam, totos oculos neceflrib molles habituro, hi pr* longis procefsibus citra periculum apponi nequierunt. Quando itaque in imo hominis o eu tes locare non erat eorum foncli'oni commodum, nudis uero ceruicibus eos adneclere haud quaquam decebat:5d* quum Natura nec oculorum ufom prohiberi,neque eorundem fcurita tem uitiari uellet,partm extruxit altam,ck* dganter oculos ab iniurrjs uindicantem. Superius Qu^NdtHrd. aiim palpebras,cilia,cx" frontis os collocauit:inferius uerb pr*ter palpebras,mal* etiam Se ge oculosmuniue n* oculos tutantur. Internis autem partibus nafusmuri inftar oculis interiectus eft, exterius rit. deinde ualidifsimum os externum oculorum fdis angulum occupat,adeb ut excelfs Se extu berantibus undique partibus oculi fpiantur, utilitercp ueluti in finuofualle latitent. C*teGerebrt ocw loru grdtidin rm horum qu* oculos muniunt coaceruatio Se congeries,caput minime eft : quamuis etiam cdpite locdri. illa Une capite confiftere nequeant* Qu* igitur fuit neceffitas, hc quoque alias componi par et dein cerebri tes,quarum fabrica capitis nomen mereturc' Singula fnfs organa,uifus nimirum,odoratusa nomine relu guftus, Se auditus, neruo indigent molli : ncruo quidem, quodille fit fnfs inftrumentum; fuosfenjf. molli autern, quoniam aflci Se difponi quodammodo oportet ; quin Se aliquid etiam organa ab

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRCA

LIBER

<

ab incident! extrorfom fnfibili pati, ut fnfs fieret, magnoper conducit. Qiiando itaque oculi mollibus cerebri neruis indigebant, ac mollia omnia f ulterius procdrent promptdi uulffrangerentur, offnderturcp, cerebr iure non pro cul ab oculis reponi debuit. His ita f habentibus , quod principio de capitis ftru&ur* ratione inquirebatur,iam inuenimus. Col ligitur enim, cerebrum in capite locari oculorum cauf,odoratus autem Se auditus guftusqp or jgana propter cerebrum. Quanquam Se h*corgana alioquin altifsimam fedem opportune fortiantur. Aures enim quum fonumperciperedebeant,quinatur in fublimefertur,recT:iii altis corporum partibus locat* font. Item nares, eo quod omnis odor ad fuperiora ducitur, meritb forfom font: Se quod magnum cibi cVpotionis iudicium ad nares quoque pertinet, nonfnecaufuicinitatemorisill* fequuntur. Iam guftatus,qui fentireeorum quibus uefci murcrenera dbet, commode habitat in eaorisparte,quaefculentis8c"pocuentis Naturaiter patefecitTa<ftus autem toto corpore*qualiter fofus eft, ut omnes icffos, omnescp nimios Se JSdtwdliic* frooris Se calorisappulfus fentire pofsimus.C*term caluaria(ut modo tanporalcs pr*- pmsfigurd. teream mufculos, Se capitis fuper colli uertebras connexum, Se rotundam figuram iniurrjs Vrhres7i pertinaciterrepellendis omnium aptifsimam)a cerebri,cuius dbet ef receptacuum cVpro bri figur*. pugnaculum, figuram non iniuria mutuatur, nimirum fph*r* utrinque leuiter in anteriora depref*. Quum enim cerebro cerebellum pofteriori in parte fubfjciatUr, Se dorfaiis medula illac capite pro cidat, priori uerb cerebri fede procefls ad oculos Se ad odoratus organo rum fedes pullulent, non inepte cerebrum pr*longam fph*ram refrt. Atque ob hanc etiam
^?*,# **

caufmcaluaria,bqu*fcundumnaturam f habet,ad oblong* fph*r*imaginempotifsicdp.fig. mm extruitur, pnorem poltenoremo^ partem obtinens prominentiorem, ac magis proceram. Omnes autem reliqu* ab hac euariantes figur*, non naturales cenfntur : quemadmo Pr^d no ** tfigura, dum ea in qua anterior eminentia fy ncipite frontis'ue elatiori fede producta perit,pofterior ^J^ Cdpu' ? figur<tt autem qu* occipitis eft refruatur. Itemd qu* huic plan contraria uiftur, ac pofteriorem,oc Secunda.^ 4fi$m. cipitij nimirum, eminentiam manente anteriore perdidit. Deinde c tertia,naturali adhuc ma- Ttni** gis opponitur, in quaamb* capitis eminenti*,pror fcilicet qu* in fronte, Se pofterior qu* in occipite confiftunt,abolentur,cV: caput ad amufsimrotundum ac inftar exad* fph*r* obfruatur. Ifta figura Therfites ab Homero fuifl traditur. hanc enim ab ipfo (pofoy appel lari , nonnulli aflrunt ; quanquam plerifque omnes acuminatas capitis figuras eo nomi*_ ne? Se ofvKvpcJtov, nuncupare libuerit . f Quarta fpedes non naturalis figur* abHippocrate Q**rt** quoque enumeratur, in qua caput in latera ad utranqueaurem infgnius, qum in anteriori pofterioric^ fde prominet. Ac h*c naturali capitis figur* qmniex parte difsimilis eft, haud fcus qum Ci ad alteram aurem m naturali figura faciem, ad alteram uerb pofteriorem cer' uicis fdem fingeres . Verm Galenus alibi hanc excogitari quidem, non autem in rerum na Lib.9, V* turaconfiftere pofl affirmt : quamuis intrim Venetrjs puermultis partibus deformis,&: ty^%f*'u admodum amens hac figura hodie confpicitur. Imb apud Bononienfes mendicus obam- tis figur** bulat, cui caput quadratum , fedlatius paulb qum longius contigit. Pr*terea Genu* pu ellus mendica oftiatim circumfertur, Se in nobilifsima Belgarum Brabantiaabhiftrioni bus fuit propoftus, cuius caput citra omne mendacium duobus uirorum capitibus gran dius eft, Se in utrunque latus extuberat. C*teras autem non naturales capitis effigies, etiam inegregi prudentibus interdum confpicimus. licet taies caluari* nobis in cemiterfj s nimis qum rarbfeofferant:uti profedb fubinde occurrerent,fi Alpium,qu* Stiriamfpedant, accolarum cemiteria fcrutaremur : quum illos homines non modo dicis capitis figuris, fd lono etiam magis diffrentibus, pluribusq^ dformes ef, non fmel mihi retulerit Natu r* operum ftudiofifsimus , ac in primis generofos iuuenis, CHRIS TOPHORVS PFLVG salispvrgensis, multiplicilinguarumperitia,uariaq? cmalia rum artium , tum uerb potifsimum Iuris Ciuilis cognitione ornatus : qui nuper fui longe pr*ftantifsimi animi egregium fpecimen edidit,quando Louanienfis Gymna fn ftudiofbrum pr*feclus, tam alacriter ac repente Louanium grandi obfidione fcundb liberauit.

DE

2o

ANDRE AE

VESALII

BRVXELLENSIS

DE

OCTO

CAPITIS

OSSIB^S,
Caput

CT futuris ba?c committentibus *

1^1*

PRIMA

SEXTI

CAPITIS

FIGVRA, Q.VAE DVAS VERTI cis ofiium portiones inuicem nonnibil fiunclas commonfirat ? ut commodius artificiofifiimafiutu rdfbrica oculisfiibjjceretur *

SECVNDA

FIGVRA-

HAEC OSTENDIT CALVARIAE portionem drelicfuo capiteferra diuifam?ut ofiis appareret cofiruclio duabm denfisfolidiscpjqud misfeu laminis t&oi notatis effbrmata?in qua^ rum mediofjlulofafieufiingofa ofiis confiaitfub fiantia txx indicata . Ca?term buiufmodifiquama? uulgo capitis tabula? uocantur . acfuperior quidem extriorit fiquama & notata?prima appellatur tabula . interior uero?qua? dura? cere bruni inueflienti membrana? e/l proxima?<r ot infignitur ?fiecunda? tabula? loco habetur?^ quidam hanc diploaquoque uocant. Neque dfunt intrim quifngofamfiflulofamcp ofiisfub' fiantiam ou indicatam?unius etiam tabula* uice recenfent?hanc mediamfeu fiecundam appellan tes? hadp ratione trs caluaria? tabulas conflituentes? qua? crafiitie duritiafy in omnibus bomi nibm neutiquam pares cernuntur.

TERTIA

SEXTI
FIGVRA.

CAPITIS

T
Y
*

R T I A figura intgra cauariam capitis naturalisfigura?qua?oblongamfipba?s


_
m

ram utrinque leuiter in anteriora compreffam refirt) abfque infiriori maxilla infinifiro latcre Cl t / f ,_ . ~m+ f" 7 /J Cf f r depiclam exbibet? futuras in externa capitis [cdefpelandaspulchrproponens*
*

Q_ V

AR

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

21

QVARTA
TI CAPITIS
FIG VRA .

SEI

H AE Cfigura caudriafinillro lateri magis incumbente exprmit?ut r bafis caluara?


in confpeci nonihilueniret. %Sfliquotfuturaru caufit?ab bacfigura os iugale ferra ademimm* Cuiufmodiuer illa?fint?exfibfequenti characlerum indiCe?ac ex huius zj fucctdenti aliquot Capitum contextu?promptintelliges. Trafens nancf?figura maxilla? fiuperioris ofiibus cogno fcendis?quibufidamfy ofiiforaminibus oilendendis? etiam pulchrfiubfieruiu

CHARCTERVM TERTIAE ET
FIGVRARVM INDEX.

Q_V

ARTA

R. AE SENS ch arac7;erumindex tertio? ac quarta>figura? communis erit, quod fciicet eidcmfir chara&eres inutraq?- collocentur. etficafiu quis aut tertia??dut quarto?figus ra? duntaxat peculiaris occurret?illiprofigura? ratione?aut hanc notam i? aut ifiam 4 ? in indi
*P

cis contextufbifciam.
K>4%?

Coronalis anterioruefitura earum qua? tranferfim ducuntur * Cd?terum B & <^Ain tertid mdium notant coronalisfutura??infiniflro latere confifiens.dextrum autem ipfus latus?quars ta figura exprimitur. . Q?D Tofieriorftura tranfuerfiar?qua? A Ora?cor maiufcula? Utero? afiimilaturJn tertio huius futur a*finis^ra pars confificitur?in quarto uero dextra. "Porro tertiofigurdru intgra ofiium compogemexperimentium? huius futura? totamfedemad B commonilrat ?qua? uero?futuram perfimilis efl. Quippe de ipfiim additamentis per capitis bafiim perreptantibm? atque in quintal, cfxfiexta iamfibfequentibusfiguris? delineandis?alia efl ratio. E 5 Sutura mediofutura? A refirentis admdium coronalis? feu dD ad B deduStd*. P Squamofia coglutinatio?ac in tertio quidefigura uideturfiniflra? in quarto outedextrd. Dein l G* inambabus d C ad G interuallum conglutinationis notatur?dfuturo \fimili adueram\cons

U.

glutinationemfiquama?formempertingens? quod non mutuo incumbentifiquamaru?fieduera?fil tura?consrlrucrlionemosrlendit. Quoduerod G ad H per F porrigitur ? fquama?formis efl conglutinatio? uerticis ofii e2T temporis ofiicommunis. **Ab JHi autem dd *~A indicdturglus,

tinatiofiquama?formis?ofii uerticis rfiontis ofii communis* J5 Siniflrum uerticis os. K

Dextrum uerticis os*.

Iy
2<f

p.

*?3>4> 5?fig* 4 pitisfiguraaccuratiuspropontu

Frontisos?quodunicumefl+ M Occipitisos?fimilitermum*. Siniflri temporis os in tertio? dextri autem in qudrtd oflenditur* Os cuneo d dijjcionis profifforibm afiimilat? quodjccinclidfi nominefitpius CMeifirmt uoces duntaxatfieclantiuuenia)appellamus.Mocunicu ef?& coiugis expers.P'eri Vpr uatim nott huius ofiis proceJJs?quosueffertiionum alis coparabimus.Miutrinqj duofunt?iit <iuaYUfigura conjpicui r pra?ter l??eti numeris his %& 43&f notati?quos quinta huius cd.

QA&*
RRR

IS Hoc os maxilla?fiuperioris ofiium primm erit?hc aliquot Qjnfignitum? nefirtfidem Q_ quodd uicinius eflnotatd?aliudosdpra?fentiefearbitrareris.Lineainter duo Q^onfittens, ** ac * infignita?proceffumeiusofiisdelineat?quicauitatUntemporee
!22
-

ANDREAE V E S A L 1 1

BRV

X EL L EN

'Z 3* V,X^

EenisinfiStirojfi^uerticisafperitas?dquafiemicirculirim^^ S S Quartu maxilla?fupioris os:in tertiofinifir?in quarto dextrnotatur.Tincuria elapfum efl. V>Xl Caharia>fedes?quam os iugale appellamus?acfiquenti Capite dfieribemm. V hic nott pro ceffum temporis ofiis? N indicoti?adiugalis ofiis conslitutione eduum, Xuero?procefium
primimaxilla?fiuperioris 0fiis?Qjnfigniti.^ autemfiuturaindicatur?di8osnuperprocefi^ neens?quibifsiugaleosefformatur.'Porr6 V V>X in quartafigura notantfedes?d quibus

procef/s illosfierrd refiecuimus. * * Sutura? cuniforme os circumfcribentis interuallumilliofiiac temporis ofii commune * & Sutura? cuniforme os circumfcribentis inter uallum ipfi &fiontis ofii commune , c 4 "pars ha?c cuneiformis ofiis inter dumpeculiare uidetur ofiiculum?fiquama? modo tenue?tfylined $ 4 * d cuneiformi offe diremptum?quom indicauimus . Verm ha?c non ita crebrofe offert. e Sutura? os cuniforme circumfcribentis interuallum ? ipfi CT maximo fiuperioris maxilla? ofii

ff4 In quartafigurafi confpicis?prafientiCapiti nihilferiens motatur enimfuturd ofii Qjndi^


Sg
b

paulo ont S infignito commune.


cati?<ZT ofii

S notati communis?quam cum reliquis moxilla?fiuperiorisfiuturisperfequar. Hic enim obiter eius memini?quod huius uidendigratia in quartafigura osiugale execuerim. Sutura? fiontis os d cuneiformi <& maxilla fuperiori dirimens *

Sinus? cui capitulum infirioris maxilla? inarticulatur. i Temporis ofiis pr o ceffus ?fcriptoriffiili modo prOminens. & Mammillaris procejfs? temporis offe pro dulus. Quartafigura utriufiqj procefium k nott.

H 4 Capita occipitij ofiis?qua? prima: ceruicis uertebr a? finibus articulanturJn horum mediofora men occurrit? dorfialis medulla? caufia ca?latum. Ver utprafenti Capite ofiifiramina enar rare non inflituimus?fic neque eddem hic characleribus infignienda duximus. Quamuis priua^ $ 4 * tim in quartafigura i ponatur?ad quodd duodecimo Capiteforaminibus dicando remittris*

QVINTA
BASIM

SEXTI
CAPITIS
AD AMVSSIM

CAPITIS
INFERIORI
REPRABSSNTAN8.

FIGVRA,
MAXILLA

ABSQ.VE

INDEX

DE

HVMANI

CORPORIS

ABRI

CA

LIBER

25

CHAR.ACTEILVM QjrUSTTAE FIGVB^AE INDEX". QJ^ / V T<^AE figura? multos characleres tertio? er quarta?figuris communes?in
hune modum adhibuimus.

<A[ Coronalisfutura? extremum? in temporis eduo confpicuum. C C SuturdA exprimens: atque hi characler es infiriorem partem huiusfutura? crurum notant?ubi ha?cnoampliusfiutura?effigiemaccuratcomonslrot. Sagittalisftura hic fie nufquam offert* F Squama?f6rmis conglutinatio non omni exporte hic uifitur. quare etiam alios characleres ter' tia? e?" quarto?figurarum?ipfi non accommodauimus. Quanquam hic K idem?quodintertia
ZfT quartaindicabat?notarepofiit.

K V erticis finiilrum os?uerm modica ipfius confpiciturportio* L Frontis os? cuius etiam modicapars hic oculisfubvfcitur. 2A M M Occipitif maximd ofiis parte hic cernere licet?tota nimirqua? in caluaria? baficofisiU
JN JSf Vtrinqj unum temporis os notatur. OO Cuniforme os. P P Vroceffis cuneifermis ofiis uefpertilionum alarum imagini refpondentes. Quinumero quatuor
z?3?4?5 fiunt?his characleribus z?-$?4.?$

notati.

QJT V rimum maxilla?fiuperioris os?quod<cy Y hienotaui. S h. Maximum quartumue maxillafiuperioris os, J hoc quogpecuiariter aliquot A indicatur* JS X Osiugale. Y Sutura ofiis iugalis.
a a Sutura? os cuniforme? circumfcribentis interuallum ipfiy temporum ofii commune. b Sutura? os cuneiforme?circumfcribentis interuallum illi acfrontis ofii commune, d Uacfiede occultaturfiutura? os cuneiforme?circumficribentis interuallum commune ipfio' ofii externum ongulumfedis oculorum conslituenti?ac C^infigniti. e Sutura? os cuniforme? cireuficribetis interuall ipfifr quarto maxilla?fiuperioris ofii comune* f Ha?cfturafuperiori maxilla? peculiaris cenfietur?ac proinde hic non uenit explicando*

Suturafiontis ofii & fuperiori maxilla? communis. h Sinus? cui capitulum infirioris maxilla? inarticulatur. i Troceffsfcriptoriojlylonoabfimilis. k MammilldrisproceffiiS. 1 1 Capita occipitif ofiis?qua? prima? ceruicis uertebr a? coarclantur. mm m Hischaracleribm?quiquinta??ut<^fubfiequkes?propriffunt?notdtiirfitura^ Aimitatisads ditamenta?per caluaria? bafim antrorfium deducla? atque adfe inuicem?nempe ad n? tendetid. n n Linea dicla nunc additamenta iungens?ac ofii cuneiformi & occipitis ofii communis. o p Sutura d linea n indicata?in dextrum lotus repens?inter os cuniforme yfinislri temporis os*. Verab n ad 0 no propriftura efl?queadmodne<^ ab anteriori m ad n? fiedrima <& ofiis ab offe notabilis dislantia ?fecus nimirum qudm in alifsfuturis hormonifsue occurrit . q q Sutura? 0 s cuneifirme?circumficribentis interuallumipfi & fextis fiuperioris maxilla? ofiibus f II notatis comune. Verm ut cuniforme osfituris circumficribas?hanc quintafigura cr tertio, cum quarto intuer e?fngular animaduertes characler es. Ab n igitur ad 0? hinc ad p?a?H, b?d?e <eyqprocede?atq? ita utrinq; cuniforme osfuturis terminatufingito?fiednon nifi hominis caluaria inffeclioniadbibita? ut qua? in omnem partem prompte uerti foterit. qu intrim hic tr esfimul tabula? inff>icieda?fint? ut uel in exter na caluaria?fiedeid os circumfcribas.quodquo leuius pra?srles ?fturam Afimile cumfiuis additametis?^ linea occipitis ofii et cuneiformi com
muni?fiutura deniefe cuniforme os circficribte hic delineaui?iffide chd

raeribus in hac atque in tertia?quarta <& quinta undif adieclis. 9* In hoc figura ?ut et in quart a temporis ofiis linea nototur?inibi futura? modo os? cuiauditorij meatus initiuminfculpitur? continens?^ ueluti d ofi^utfic dicam )feiungens . f Ofiu temporis afperitas T procefius?quo idtranferfitm refpicit lineam? cuneiformi ofii r occipitis ofii communem?<y n notatam. % O claui capitis ofiis procefJits?feufieptum amplitudinenari intercdes.' Reliqui characleres ofiendendis fuperioris maxilla? ofiibus priuatim confirunt .
S

EX T A

a'ndreae

VESALII

BRVXELLENSS

SEXTA

SEXTI

CAPITIS

FIGVRA

figura interna caluaria? bafisfides oculisfbif citur . Hic nom' que caluariam delineouimus?in quafuperior ipfus par sfbfquentifigura exprimenda?adeum modum ablata eft? quo cerebrifibricam oslenfuri caput ferra diuidere confcuimtfS.

P R AE SENS

SEPTIMA

SEXTI
F I G V R A

CAPITI

SEPTIMA

figura reliquam interna:fiedis cahdria? partem commonflm ?fi^


CHA

gurafiexta non exprefim.

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

I*

*S

IlSfDEJC

CHAFLACTEFLVM SEXTAE ptim*figurarum

ET

SB*

proximpra?cedentesfigura?pluribus ornantur chara&eribus.uermhucpo tifiimumferuiuntmaiuficuli Gra?corum?capitis ofiiumfuturas indicantes : qua? in interna calua ria?fede?qua cerebrum continetur?etiamfefpeclandas offerunt. Reliqui autem-characleres in hisfiguris confipicui?caluaria?foraminibus ofiendendis conducent* JT Infieptimafigura coronalis notatur? non adeo exaclamfutur a? compagem? atque in caluaria* externafede? exprimens. A A Sutura A literam refirens? notatur infieptima. Verm &infexta A etiam uifitur?diclam nuper futuram notons. 0 0 Infieptima?fagittalisftura indicatur. Sequentes modo nota? adfiextam duntaxat refiruntur* A A Squamofafiniflri temporis conglutinatio . g W iSdditamentumfinislri laterisfiutura? j\ imitantis? quodper caluaria? bafiim contendit. j] Linea cuneiformi ofii <r occipitis ofii communis? qua? duo ftura? A imitantis latera additas mentueiungit. 22 Sutura? cuniforme os?circumfcribentis interuallum commune ipfi&fiontis ofii? & oclauo ca pitis ofii?in oclauofigura A? B indicando. Si itaque dliadL?zfT bine ad aliud %? bine m' ro ad primm Y? ac inde odfiecund Y perrexeris? cuniforme os infinislro latere internafe caluaria?fiede circumfcripferis. Vndefi eofidem characler es in dextro latere adfiasfuturas ponifinxeris?eodemmodo ut infinislro latere? per characler es pergens? uniuerfiim cuneifir^ me os hoc loco deficriptumfiieris complexes.

D V^AE

OCTAVA
\VA M VI S

SEXTI
modo

CAPITIS

FIGVRA*

tabularumfiequentialeclorimini' m moleslus efj uelim ? eofepotifii


m nominefingula capitis offa ads hue jrriuatis figuris no exprimam: tamen quia ofiis cuneo comparatif

rdein oclaui capitis ofiis? quod cribri infiar foraminihus peruium


ejl? circumficriptio?non itapromps

tac ca?terorum capitis ofiium ins telligitur?pr a?fentifigura cuneifir


me os cum oclauo capitis off?d ca?teris omnibus liberum?eaficie exprimitur? qua internam cal

uaria?fuperficiem cerebrifedem refpicit . quodideo maxime prafiitimus?ut cauerna? in cuneU

A BA fiyrmi offeplerunq? occurr entes in cofpeclu effint.Indicetur itaq?- <^T? B ? ^^Toclou capitis
os. Verm B priuatim infinuaturfeptum?fiedes inter ftinguens?qua? cerebriprocefiibusparans

tur?qui neruorum modo d cerebro educli?olficlus organorum loco habentur T) Duo? pra?cipua? cuneifirmis ofiis cauerna? . Jl Septum indicatas modo cauernas interdiuidens. F ^Alterius couernfieu antriforamen?in narium amplitudiuem pertinens . Q Cauitas in humiliorifedefieptipofita?quodduopotifiima antra interfiepit . Reliquaframina in hac figurapafiim obuia? cum ca?teris caluaria?firaminib.duodecimo Capite enarrabuntur* J~l Cuneifirmis ofiis proceffiis uefipeftilionum alisfinales ? & hic aliqua ex parte confpicui . Ca?term iam tempefiiu eft Capitis contextum aggredi? ha?cfe omniafieriatimperfiequi?atqi Conditoris noflri induflriam in condenda caluaria expendere . Licebit enim opinor ?folis uo cibrn addiclorum uenia?uniuerfiamflruem tertio? quarto? quinta?fiexta &> feptitnafiguris ex* preffam?caluaria? nomine complei?utcunqs aliffiolam partem crinibm ornatdita appellariuc lint. <~At<fc ita ha?c moles nobis in caput T maxillafuperiore?doclrincejludio?diuiditur . C GERE

16

ANDREAE

BRVXELLENSIS E R E B R v M rationis fedem (qu* inftar regin*inaltifsimo corpris fta,duabus ccupifcibilibus animis dominatur ac pr*eft) tuto quodam

VESALI

Qudledomicu UutnJSdtwd cerebro pdrd>

rit.

Cdludrid cur
Honfolido offe

confiet.

SuturdTu '

ft.

JSfdtUrdliif gura cdpitti futur*.


Corondlis fu
turd.

A literdfn refi
rens.

Sdgittdlfar
udriuitpfiws
dulv.

Viror

cdpv

td multerum
non perptua

udridre.

7 Cdpit. lib.3.

Hijlor. dtt
tridlium, CT*de

PdrtiLdni
mdliiim.
7>

Lih.%. cdp.

dcHft. dni'
mdliwn.

munimentocuftodirimagnoperexpedit. Quocirca etiam prouidus rerum Opifex, non foli cuti carnofsqj partibus utin abdomine,autper in terualla fe inuicem remotis ofsibus ut in thorace, cerebri commiftcu ftodiam, fed undique os ipfi inftar gale* circumpofuit. Verm quum ca _ put teclum quoddam domus calid* rfrt, fumida uaporofaqp fobie darum partium recrementa, qu*cunquefurfum confeendunt, excipiens, atque huius gratia copiofore euacuatione caput ipfom egeat , galeam cerebro induclam non omni ex parte folidam,fdacauernofm,bfuturiscp intertextam fagaxrerum Parens effbrmauit,non quidem dbtrifi fpongi* modo tenuibus in*qualibusq? foraminibus, u lut quibufdam cauernulis, utrinque gurd. os perforans:at utraque parte c cauernulas/ intusc ac forisfcilicet,inI*uem Se denfam oflis c,d,e, zfi. eu a, et 6 fquamam defnere uoluit, quod illic oceurfur* erant dur* cerebri membran*, hc autem fig . chdrd, membran* qu* caluariam ambiens, -T^iK^noy nuncupatur. Si enim tota caluari* fubftan fterr. tia feruaretur fiftulof,&: cauernul* nulloobducerenturcortice, ea fubftantia foa afperitate uicina raderet uulneraretq* . Dein f prorfos fpongiof fiftulofaq? foret, nullo donareturro bore, ac pumicis ritu fragilis atque infirma eflt. Verm uidebitur fortafalicui, caluari* os inter duas fquamas fruft a fftulofum Se cauernofum ef: quum ipfus futur* propter illa rum copiam Se magnitudinem ab aliquo ad tranfpirationem iuuari nihil indigeant. Si itaque huius iudicio uniurf caluaria fmul tenuis Se denf fblidaq? fuiflt, nihilo fan tutior hac ratione redderetur fubiacentium organorum conftrucflio . quandoquidem qu*ofl uulnerant , intrb prompte ob ui* breuitatem penetrare poflnt. Si uerb caluaria fine omni cauernu larum fpecie fmul crafldenfaq? crearetur, homini onushaud fcus pr*beret, qum fi obli gta capitifarcina nunquam remitteretur.Reliquum igitur erattertium, feilicet neque tenue neque denfom, flidum'ue, fed craffom ,rarumqj,ac cauernofum caluari* os fabrefieri. Ita enim neque grauaturum erat,ne9 uia in cerebrum breuis ipfom percutientibus foturum.C* term caluaria non ad excrementorum tantum tranfpirationem foturis indiguit, fd conduce bat ex multis oflbus ipfm compingi,ut f qudo pereufl rumpatur, ipfus ruptur* in totam caluariam ueluti per fictile uas,non procdt, fd detineantur,8d in illis fdibusceflnt, in qui bus ipfom quoque os foturis terminatum dfinit. Quinetiam cerebri uentriculos, aliaqj nonnulla in cerebro corpora, ne ccidant,diftendi ac eleuari oportuittid quod optime foturarum perficitur beneficio.Dur* fiquidem membran* cerebrum conueftientis fbras,un cum ua- xfi. 7ibri G&ldem forum quorundam finibus fturas tranfuntes, in membranam extrinfcus caluariam fuccin- F. gentem explicari, atque ita cerebrum cur minus in collabatur foftinere,fptimo libro oftendemus, Atque huius potifsimum ufos ratione,iuftifsima caluari* foturarum cerniturdiftribu tio,nimirum ut foftinend* in cerebro partes accurat fbleuentur.Quod enim oblongum ce rebriq? modo rotundumeft,non aptius qum tranfoerfis,cValijs fcundum longitudinan duclis apprehenfonibus attollitur. Naturalis nanque capitis figura primm trs fturas obtt net; duas quidem tranferfas, quarum8 altra in fyncipiteeft,in occipitio1' altra f tertia me giyd.fi. A. dio pofterioris,fu eius qu* in occipitio confiftit, per capitis lpngitudinem ad mdium ufque B,7rr. anterioris exten ditur. An teriorem coronalem uoeant, quandoquidem coron* potifsimum m b iyA.fi.Cy D, m6t 7 ea capitis parte colocanturtpofteriorem Gr*c*liter* a imagine, Kcti*.<AQ&<f nommant: tertia per uerticemcapitisq? longitudinemprocedens, o&c&<* Gr*cis nuncupatur, quo due- i ifi. D ru fgitt* ue inftar rect incedit unde etiam uirg* dudu fx</lo<l</itig fuit appellata. H*c in- perEddB. terdum per k frontis medi ad nafi ufque fommum non adeo infigni atque in ipfb uertice com W7S9. Tdle quid plexu,autexquifita adeo futur* compageprorepit. Atque id nonnulli uiris omnibus,ali) au ofiendunt tem mulieribus peculiare ef falfb contendunt: quum rarifsim in uiris, atque adhuc multo ra *>+fi>SC4. rius,aut uix unquam in mulieribus id accidere,non obiter animaduerterimus.Et hoc uel in de coni}cias,qubdexuigintiqu*in cemiterfjsoccurruntcaluarrjs,uixunam,cui frontis os diui datur, reperias : neque ulla, etf fecus tradiderit Ariftoteles, in foturarum enarrtione prorfos aberrans,uiris ac mulieribus hac in parte uidetur diffrentia. C*term quadrupedibus po fteriore ftura a referenti, fagittalis ftura ad foperciliorufcpmediuprotenditur:1 idquod canum caluari*, equor, boum, Se id genus animaliu manifefte* attefttur.Non enim audien CdHHU dus eft Ariftoteles,qui canibus continu,nulliscp futuris diftin&am aferibit caluaria, qu com Cdludridifi, memoratas haclenus fturas, cVqu* hoc toto Capite enumerabuntur fr omnes, canum gW Cd.y. caluarie dganter exprimant. Non dfont etiam,qui infantibus hanc futuram per mdium oc cipitrj ofls ad m foramen ufdorfalimedullajuiamporrigens defcendere,totumg occipitrj os fig.e. diuidere

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

27

lpv<rt]J diuidere aflratrquod fan & nos quoque obfruuimus.uerm potius e diuifo ad <rfa coalitumq$,qum ad futur* fpeciem referen da eft, quoniam fl*c n*c cartilaginis beneficio in ii pue ris perficitur.in *tate autem proue&ioribus nullum eius diuifonis rudimentum oecurrit. Vn de etiam eiufmodi diuifonis ratio non hc in foturarum fermone, fd in occipitrj ofls dcfcri ptioneaiarranda uenit. Quod autem Herodotus,ac pr*ter illum plerique etiam alrj in Perfia Gdprtd futu/ caluariasreperirifcribunt,nullis prorfus foturis inter ftin&as, ipfcp Anftotcles footempore rii dfit tutd. uiri caluariam abfque futuris repertam nradit, neutiquam miror : quum ualde fenum caluari* nobis foturarum ftum duntaxat,idq? perqum obfcure eti. referant,nulla intrim fotur* ima gineconfpicua. Neque profe&b mirum eft fenibus fturas concrefcere, fquidem illis uerte Senum,iuue* bras uniri conafciq? cernimus,8c' ofsium quoque fopercilia procefscp ita excrefcere ipfis anp num, y puer 0 maduertimus,ut cfoetis motibus illorum ofl agi nequeant. Nam Sed nunquam fnum ofl rum offdinuir iuuenum ofsibus, Se puerorum rurfos iuuelium uariare cognouiflm, in poftremaBono cem tidridre* nienf Antome id fn didiciflm,ubi pr*ter quamplurima of,iam nati pueruli ofl, Se no nagenarrj fenis,cx: medi* *tatis hominum ofl in fcholis fedulb medicin* candidatis adfere bantur,quum Galeni librum de Ofsibus ante mufculor fdionem iftic enarrarem.Quando enimpermulti enraclis monumentis, atque ex xenodochrjs conquiftis corporibus ofl adiiv fpedu'onem fibi parabant,fcile accidit ut alius in fnis,alius in pueri,ac rurfos alius in huius illiusq?*tatis hominum ofa incideren^ atque in fcholas deportarent.Tunc itaque (ut ad fe reuertatur orati) in puerulorum ofsibus omnia ef l*uia,difunc'ta,mollia, pleraque cartilaginea, Se procefls minimum prominere, Se quampurima qu* in adultis unius ofls loco ha bentur,in illis ex pluribus coftrui expendimus ; qu* in fingulis ofsibus frdurarum,luxatio num,diftorfonum,& plicationum gratia, frmoni addere haud grauabor. Quanti enim mo menti ft h*c nouif,abunde intelligunt,tum qui uer* medicin* ftudio fi Hippocratis libros euoluerunt:tum qui appedices in pueris ab ofsibus f*pius qum articulos uxari, quotidiana experitia didicere, ac ab ineunte *tateluxatos, aut aliter in ofsibus afclos, aliqudo fclio ni acconiodarunt.C*term iam trs fouiras ut frequentius in naturali capitis figura obui* font recenfuimus.qu* caluaria inlatus cubante,litera H,autpotius * exprimunt.ncapitum ifi.tcd. autem formis naturali ftruclura euariantibus,fotur* ad hune mod fe habent.1 Vbi anterior JSJon ndturds capitis eminetia perit,futura coronalis aboletur,fruata ea qu* a exprimit,un cum fagittafi, humcdpititf' tfi.cd. qu* tune ad mediu ufcp foperciliorum porrigitur. ' At pofteriori eminentia deficite,fotura a gurdrum fu t referens deperditur,manente coronali, Se fagittali intrim per occipitrj mediu ad caluari* ufq? turdf. bafm ducla.Quapropter u' hanc capitis figuram occipitio inniti finxeris,utraq? remanentium foturarum effigies T liter* fmilis erit : quemadmodum Se prim* quoque figur* non natu 4.fi$ca. ra{Sifuture x referunt, quum illa frontiinnititur.c Anterioriuerb pofterioriq^ eminentia f mul cocidentibus,bine qu* tune uidentur futur* ad re&os angulos f inuicem interfcantes, X literam repr*fntt. Altra nanque tranfoerf ab unius auris regione ad alterius auris regio6fi-e- nem per mediu caput deducitur. Altra autem foramine in occipitis ofl dorfalis medull* gratia incifo,per capitis longitudinem ad fommum ufque nafi pertingit,illius ritu quam fgittalem uulgb dicimus H*c fquidem fmper in tribus prioribus capitis figuris naturali diff ffi.SCd. rentibus feruatur.Reliqu* autem du* cum totius capitis figura uari inter ci dunt.e Quinta ca ^pitis figura ,ut prorfos naturali eft contraria,fic quoque omnino pugnantes cum ipf fturas exigit. Franfoerf* enim fu coronaliSjc" illa qu* a refert, fcundm capitis prcedunt lon gitudinem, recla intrim fu fagittali tranfuerfim lata. Verm nunc Se ad reliquas capitis Sqtidmofc commifluras fermonem dirigamus.Suntq? primm du* fagittali ftura quodmodo *qu temporum : A-figdiftantes line*,per capitis longitudinem una utrin que fopra aures porrect*.His s prirteipium comijfur&. ?. er 6fig. A, A. ab humillima fotur* a imitantis fde pendet,qua h*c propter occipitrj inferiora uix amplius g ?>4/gdCddG. futur* effi'giemegregierefrt.Hincnonnihilpr*fntes line* red quodammodo feruntur, b 1, 4. fi . d, Se h mox frfom afeendentes, inftar fmicirculi quodammodo ad coronalis fotur* terminum g per v y perrepunt.H* maxima ex parte confiant duobus ofsibus mutuo fibi incumbentibus,conne i>H.\ er xisc^;non per futuram quidem,fed paulatim ' uerticis os defeendens, inftar fquam* attnua 4^.k. tur,atque ink os infra ab auribus afcends,fmiliterq? in fquamam attenuatum fobintrat: utrifq? fe 14^g- ofsibus qu inuicem compinguntur, afperitatem quandammutuamnancifeentibus. Vnde N. etiam neque Hippo crates,neque aliquis eorum qui accurat corpris fabricam expenderunt, Suturds tapi foturarum nomine eas dignatuseft,fedfquam*fimilitudinedifd;ionuperitieas tettc/lo^H tiSetidminin* 7rQ>TKo?b.HtKTct j hoc eft fquamofs coglutinationes appellarunt. Non ertim propter falf quo- terrtd cdlud* na fede con/ rundam dogmata arbitrandum eft,has conglutinationes minus qum trs fturas prius enar Jbid. ratas, in caluari* amplitudine qua cerebrum reponiturapparere, ob idq? foturarum nomine C 2 neutiquam
? >

C*conglutmd admodumdia*capitisfutur*omniexparteferratacompage,autintinguemconnexunon

Cr/^

L L E-N S I S neutiquamdonarC Harum enim effigies in caluari* amplitudine perinde ac foturarum con 6fi.A,A. fpicitur,qu*non*qu fotur*Tpeciem in interna caluari* foperficieexpnmunCledquiami - ^ nus implicantur,idcf potifsimumbcoronalis,magis adline* harmoni*'ue hguram accedunt, Pr*fentes fquamof* cglutinationes non toto ipforum ductu inftar mutuo incumbentium fquamarum committuntur .' Qu enim primm ftura a imitante proccdunt,notabili c^figuinteruallo foris Se intus in caluari* amplitudine fpeciem futur* adipifcuntur . 1 r*tcrea lia- ^ rum conolutinationum portio/ qu* coronali futur* proxima exiftit, etiam uerticis oili, ce d h^s 'offi quod cuneoafl
2$
B R V x" E

ANDREAE

VESA LU

^ >v

ZfZt &g*m.

tionesreli^

^^j

Micptecipukri credimus,qubdraram& fiftulofam cauernofamq; oportcbat


Se

fieri totam caluari* paVtem , quanta uertice

ex lateribus

crafl* cerebri membran* or


^

cumponitur.reliquamautemfolidamacduram^dc^inprimistemporumoil^obcauitatcm

'temporaliniufculo exculptam tenuia , & fonorum forte etiam gratia (quum iniillis auditus ^ g organum confftat) omnium corpris ofsium facile durifsima. Hac itaque occafione olsmm UjU fines in fquamamattenutur,uerticis quidem ofl intus locato,utpropinquetacoccurfetlongiori fpacio dur* membran* : alio autem ab auribus afcendentc,uelut aliquo propugnaculo k>f uerticis ofsi fatfo. Ad h*c,uerticis ofl duris ac denfs temporum ofsibus non potuille uniri,nobis perfuademus,quoni non ita prompte laxum cum duro ad unionem peruemt amiQm futur* cam^grecpfolubilem.Haaenusergoqunquepeculiares^iullicpalteri ofsi quam capitis olUenutcom, (5buscommunesfoturascxplicauimus:coronalemfcilicet,&qu* a imaginem refert,& qu* mmordt*. ^ per capitis uerticem ducitur: duas item ab hac *quediftantes,quas fquamofs conguSuturu od, tinationes uocauimus. Eft Se s alia foli quocp cmunis capiti incaluari* interna amplitudine, g^f mmcdpimos qua cerebrum continetur, potifsimum apparens,ac frontis ofsi illic? oisi communis quod WV>L>^ mcurnfir i cjfa^us organorum fedes conftituit,ac inftar cribri peruium cernitur.Id enim os ueluti fron /, g figur* hatS' tisofTisbafiinfertum,hac ftura ipfom ambiente in capitis amplitudine obfcur circumfcribi. a3b a. tur,aliam quoque futuram obtinens, ipfi Se fuperioris maxill* ofsibus communem. Pr*fen s gg^ * enim os,k oflum feptum foramina narium interdiuidens producit,quod ftura quadam fe- s *& cundumhumiliorem feptifedem,ipfiusq5 longitudinem duda maximis fuperioris maxill* mQ*$.9 ofsibus qu* dents cotinent, dirimitur; perinde ac ab ofl cuneum referente"1 inibi etiam fpa- ^^ ^ ratur,qu narium foraminain fauces pertinent. Cuiufmodiaute hoc cribrimodo perforatum pteg.
Sntur* cdpi' titofib. o-d< mirumcum fuperiori maxilla, &n eo of quod cunei fimilitudine o-eplwo(s uocant,quodfi- n>,4.,Y,fi. ijjs comunes. m^ ulfc^aCjUt nonnulla corpris of, coniugis expers efbab aliquibus inter capitis of, o,p,er to*. ab alrjs intermixill* fuperioris of(quum interutraque mdium fit)conumeratum.Quam- u Fresfi, uis capitis ofsibus long re&ius, qum fuperioris maxill* afcribetur, quum haud minimam caluari* ampltudinis, qua cerebrum reponitur,fdem cftituat,cum c*teris ofsibus qu* ab 0 , Cj c omnibus Anatomicis capiti attribuuntur. Sedcuius nam id form*, Se quant* magnitudinis dem mftauibusc8circfcribaturfuturis,recenfreiiuncconabimur.Sutur* a imitantis0 extrema, f*w>^ &>utur*A[m ''i ~ ,.,... 1. n~r r Seapotipi* JntL ddditd* qu*propteroccipiti-)humilioranonampliusexaaafutur* compagem exprimunt,uerius ca mmfiinii mntd. pitis inferiora bafm'ue protenduntur,ac per mdia bafs fedem(qu* pr*rupt* rupi Se imagi chaude ne&duritiafmiliseft) Se qu caput prim*ceruids uertebr* articulatur, in anteriora prore- rummeru .j. p'unt,mutub fenfm approp inquantia.Quum autem extrema h*c iuxta narium foramina oris f t * 'n6 ofsTclrlufcri amplitudine fpe&antia pertigerint, p tranfoerf linea fmul iunguntur, qu* nec fouira neque fi n. ^.harmo nia meritb dici potefbfedad fymphyfm coalitum'ue prorfus eft referenda. In pueris q'm>-fi.d^ enim cartilagine in eum modum oppletur, quo in illis appendicum cum fuis ofbus unio com * mitti uiftur.innatu uerb grandioribus pr*fns linea omninolatet, perinde acunioappendi- ktere-.mficumin*tate proue&is occultatur.Vtcunqueft,h*c linea Se occipitis ofsi,& ofsi cuneum nift.perdet imitanti communis eft.4 Ab hac utrinque in latera,q ftura per temporum caua obliquis anfra- *\ /J" * clibus forfom ducitur,uerfusq anterioremfquamofrum conglutinationum fedem. Vbi wrbuerfm H.' ftura h* cranterioremillamconglutinationum fdemattigit( quod notabili interuallo co ryyA.fig.db ronalis in cauis temporum extremo eft) in priora modic deorfum ad coronalis extrema du- " ud A* .

ft os,poftquam alias fturas capiti ali) si$ ofsibus communes expreflro,in ceterorum capitis * ofsium enarrtione perfequar. Suntenim Se ali* futur* capiti cum ali]s oflbus cmunes,ni- ^j'ffff

f^J^

citur. s Hinc rurfs parumper deorfum repit,quoufque fuperioris maxill* contingat os,quod j, ^adj,f externum oculi fdisangulconftitueredocebitur. r Hinc decliuis per caua quoq? temporum t ^Aysfi inceditrinde ad pofterioremintimorumdentiumfdemducla," per totam narium amplitudi hferd nemtranfuerfi'mfertur. H*c fouira tranfoerf lin ea,quam fotur* a referentis extrema com usfi.^ mittere diximus, in hune modum frfom ad caua temporum utrinque duda, cV deorfum ad
pala-

DE HVMANI CORPORIS FBRC LIBER L 2# tumufqe ab utroqj latere, eo quo fcriptum eft modo, rurfos defcaidens,cuneiforrii os exte. tofi.fecu ris circumfcribit.a nteris uerb in capitis amplitudineos qUoqu cuniforme eadem ftura mrty^y termintur, inibicp etiam huius ofls circumfcriptio leuiori negotio, qum externa fede deprehenditunfimodb quis accurat didt* iam futur* progreflmexpenderit:namh*epafsimac pluribus locis fedibusqj Me offert. Lirteaenini primm ofl occipitis Se cuneiformi cniunis , 0 -t rJd b sfi.n,n. pariteroc: exterius,** interius apparet: quemadmodum & futur* etiam interuallum, lmea jfura cccur* c 6fi.it. obliqu furfum ad caua temporum ufq* ad anteriorem conglutinationum fquam*frmium ritcuneifirmc fi.dn fedcm patinens,etianl, interius Se exterius cernitur, Se communeeft ofbus temporum cfc f cinmfhrir per*,*. cuneiformi, ac demum uer* futur* fpeciaioftndit. Quod autem ab hac fede an trorfom ad t sfi.abn coronalis extrema ducitur,fquamofam refert cdnglutination,uerticis fl Se cuneiformi com %lnL*4.dfi. munemmterua^um"ero futur* coronalis extremis ad ofl externos oculorum fedium an a,d ud h. gulos conftituentia procedens, etiam fquamof* conglutinationis formait! commftrat,eftcp frontis ofl Se cuneiformi commune. Pr*fentis futur* interuallum du&Us'u cglutinationt Ctfigww ^luamo& refpondens, exterius tanto elatius y qum in interiori caluari* fperficie, apparet* bicfextd-. quanto interuallo cuniforme os inftar fquam* attenuatum, frontis Se uerticis ofsibus Cdm^ mittitur. Atque idem etiam intempor ofsium cumuerticis connexuaccidit.fquamof*enim eorum ofsi conglutinationes,multb elatius in exteriori capitis fperficie, qum interiori,ubi 3,4 fi.lb cerebr confiftit,afcendere uidtur.C*erin fotur* cuniforme os circufcribentis' interual perddde, lunijqUod per caua temporum deorfum fertur, in interna caluari* fde non confpidtr,fed 1fi.9ca.Ch, tantum in cauis temporum Ses oculorum fedibus, in externis fciliceterum fdiurh angulis.. Atque hoc fotur* interuallum commune eft cuneiformi ofl, Se oflbus externos oculorum f j,4>^.^. diumangulos occupantibus h Interuallum autem eius quam modo profquimur futur*, iuxta pofteriorem intimi dentisfdem prorepens, exterius apparet, Se innarium etiam amplis tudine;eftq? commune cuneiformi ofl, & fuperioris maxill* utrorumq? laterum maximis of fibus. Interuallum uerb eius futur* in fuperiori narium amplitudinis fde confpicuum,in i 6 fi. ? ad ' interna caluari* fde melius qum in externa,fpe<ftanti occurrit:cV commune eft ipfi ofl ai fmijir.kwi neiformi, Se illi ofsi quod cribri modo perforatum dicitur. Porrb interna caluari* fde,non * fiTa ^um pr*fentis futur* interuallum illi ofsi Si cuneiformi commune obuium eft,uerum etiam l s fig.\. utrinque ad id interuallum l aliud eiufdem fotur* interuallum ff offrt,quod cuneiformi SC addextr. id frontis ofsi commune cenftur.atqueid etiam"1 in oculi'fdis radice liquid cernitur,iuxtaemi mLpof- nentioremilliusregionem.Adeb,utfadamufsimoculorufdes(qu* Loyxpi Gr*cisdicun m ifi.9 eu. tur)cxpenderis," radicem ipfruin,& magnam externi carum lateris ad interiora portionem, s,t. cuneformi ofl conftitui fpe(tabis,fi modo in hominis fabrica huiufmodi etiam duxeris intu mfi.cd. enda, atque illis caperis,qu* cVfi ad artis ufom non magnoperconducunt,immenfi tamen Creatoris admirabilem argut induftriam,cVproculdubioueteribus Anatomes profeflbribus fedulb ac ftudiofe examinata fuerunt. Porrb hoc fotur* interuallum, quod Se eu neiformi Se frontis ofsi cmune dicebam, magna pars alterius futur* eft duarum, quas capiti cuniarjs ofsibus Galenus Communes efleretuliutuncfcilicet, quum unius loco ilamenume rat,qu* cuniforme os inibi circumfcribit, qu id occipitis ofl, Se tempor ac uerticis oflbus iyA.fib contiguum eflnarrauimus :alteramuerb,poftquam cuneiformeos circumfcribentem futu- Qdltn locwi adg,g. d^ ram ,fa oratione abfbluit, cauis temporum per mediam oculorum fdem ad nafi fmmum, fir de P rUs^t,v, ^u^uPero^orum mdium perringere ait quemadmodum etiam pertingit, illic incipiensubi ttm^futtmt x,z,mfe cuneiformeos circumfcribens ftura, per caua temporum deorfum uerfusintimu m dentem fiotaos^m^ a-huiuifu primm defeendit. Atque h*c ftura primo ipfus intemallOj frontis os fuperioris maxill* xillee f&, ^UpTv flextemum oculi ^^s angulum conftituentefiungit* dein magno interuallo cuneiformi (JCt<lmmens' ofl Se frontis ofsi communis efEcitur, toto nimirum duclu,qud cuneifonne os frontis ofsi in oculorum fedibus Se caluari* interna foperficie contiguum ef Uiftun Vnde n'a id interual lum in futur* cuniforme os circumfcribentis dirtiertfdnc,non autem in frontis ofls c*teris
e

maxill* oflbus fparatione,habendum uenit. V^ti fan fobfques fotur* tranfoerfim per ocu lorum fdem duel:* interuallum, frontis osa fcundo,tertio, quarto Se quinto maxill* fupe rioris in altero latere oflbus dirimens, frontis ofl Se illis maxill* oflbus commune exiftit,to
ta nimirum fde, qua pr*fns ftura in ternum fedis oculi angulum, Se nafi fommum fu fo perciliorum mdium occupt. Verm de fuperioris maxill* ofsibus foturisqjnonoagemus Capite,illic necefrib rurfos futur* huius frmnem inftituturi. nUnc autem capitis of fpa ratim font recenfnda,qu* enumeratis hadenus foturis,oclo circumfcribuntur, fmul capitis amplitudinem qua cerebrum continetur eftorrriantia. Sunt enim duo uerticis ofl,utrinque uidelicetunum ; duo item infr,ad utranque nimirum aurem unum,qu* temporum ofl hue C 3 ufque

XELLEN SIS ufqueuocaui.quintumfrontis eft os,ut f*pius,unicum.fextum occipitis ,fmiiter unum.frpti mum cuniforme, unum quoque. oftauum id os cenfebitur,quod fedes coftituit,'quibus duo neruisnon abfmiles cerebri procefls incumbunt, quos fer olfadusorgananuncupamus. Vertici* of, a Verticis ofsibus in fuperiori parte ea ftura peculiariseft,qu*rcdotramitefecundumcapi- jfb^4K
3<J

ANDREAE

VESALII

B RV

fcripti-

futuraffc pofteriori a imitanti ab alrjs difcernuntur. Inferioribus uero fedibus fquamofs conglutinationibus circumfcribunuir : quo fit, uerticis ofl quadrilater uiden,undique libi
fmiHa,pr*terqmmubiinftarfquam*attenuanmr,temporumo;oflfobeunt.Hicenimte-

*
B) D< A>B<

c,d.c,g,
>*>

nuifsimafunt,fedfolida,&:neutiquamfiftulofa:quemadmodum reliqua ipforum fede, qua


temporalibusmufculisnonobteguntur.fiftulofacauernofac^interfuasfquamascernuntur,

supu^

eandemfercrafsitiem undiqueea fede obtinentia. Dein qu frontis ofsi committunuir,tenuioraqumiuxtaoccipitijosappart.Siuerbaliquibusdonanturfinibus,autforaminibus,

W
?

^^^illaduodecimoCapiteipfsdedicandopercurram. Trontis osxircumfcnbitur coronali lu Tertio. mraj& ea qux ocTauum Capitis os olfartus organorum fedes coftituens termint:^ illa qu*

M**

fixr

conareflm feruir, acfrontis os maxill* fuperioris ofsibus feparat, inqp foturarum numro fitfeM ultimum locum fibi uendicauit. Frontis itaque os quodmodo orbiculare eft, nullibi tenums er extra qumd ubi foperiorem oculorum fedis regionem conftituit,^ oclauo capitis ofl comittitur. J- ^ Hic enim ueluti duobus tenuibus efformatur fquamis , in medio uacuis,& are oppletis, fc t^6m quemadmodum Se ipfiusc concauitas,quam inter foas fquamas ad fupercilia na% fummum c 6l7fi.K. haberi audies, Vbi etiam hoc os cauitatis ergb reliqua ipfus fede, craflfsimu eft,ac ueluti pro tuberat. Verm altra illarum fquamar,qu* oculi fedem refpicit, exteriorqj eft,l*uis uifitur. qu*auteminternacapitisfpeaatamplitudinem,f in*qualibus quaf nubis fonrmubenbus rjejr* extuberat,qu* cerebri reuolutionibus mutuo correfpondent. In temporibus,ub* temporales J ^ mufculi confftunt,idtenueetiameft,acfolidum,minimec^cauernofom,gpr*terquamubi ?B. cum uerticis oflinibi iungitur. Natura enim illic utrunque os uerfus interiora priuatim craf- gjfi.cU fus eftcit, ne forte nimia ofsium tenuitas caluariam ibidem plus *quo infirmam redderet. cr* C*term frtis os in frontepaulo foprafupercilia,cVreliquam dein ipfus fedem, qu*excarnis eft,nulam cauitate odendit notabilem,& multo aaflus fpifsiusq? qum uerticis ofl fen titur. Qu tamen illud his committitur," Se fagittalis ftura in coronalem in cidit, frontis os ? fi.*. Moifmt tenL1ius infirmius9 eft, qum in ipfafronte. H*c fedes qua did* iam futur* inuicem commit 7driJSluTi tuntur, totius caluari* pars mollifTimararifmaq? cenfeuir. eft enim illa , qu* in nuper natis a p*n. infantibus adhuc membranea, acrecenti cafeo fmilis tangentibus occurrit:& queinpuerulis quum manducant Se refpirt,moueri uiftur. Porrb quoniam h*c fedes Arabibus Zeudcch nuncupata, inter excarnes capitis partes tenuifsima eft, Se fumr* nufquam laxius h*rent,medicihuiccauteria uulgb di#a, uel candefeenteauro, uel ferro,uel urentequopiammedicami ne,pro aftclus ratione(fed parum tutb interim)adhibt.Locus autem ifte in nobis,apice medrj'digiti prompte conijcitur, f brachialis principium foperciliorum medio nafue fummo, Oedpitisof quis accommodauerit, ac mdium digimm ad capitis uerticemred depreflrit. l Occipitis ?>4,m, jiicircufcrip osfutura A fmiii, &eiufdem fumr* additamen tis, &inea h*ciungente terminatur. Vnde ?^^ tl' etiam quinque quodammodo lateribus conftat. duobus quidem a imitantis futur* cru- tm3c,D: ribusefformatist&alrjs duobus, qu*abeiufdem futur* additamentis fepiuntur,ac demum dmms w, quinto linea qu* occipitis ofl Se cuneiformi communis habetur, defripto. Hoc o s in craf- *>> m & meadmodumin*quale eft, neque omni ex parte fbirefpondet. Quicquidenim ipfus inoc cipitio excarne ac mufculorum exortibus infertionibusq* liberum eft, infgniter craflm cernitur tanto feilicet of frontis crafus,quanto illud uerticis oflum crafltiem uincit. Ne Oephk os que etiam occipitis os tota excarni fde, parem adipifeitur crafltiem, uerm ad eius fedis rauicrdfifi, dcemk in medio long craflfsimum apparet, ' illa nimirum regione,qua duos maximos & 6fi^ mum. dur* cerebri membran* fnus, fnguinem Se fpiritum uitalem uenarum arteriarumcpmo- 7/8.7 Kdo continentes , iungi, aliosep duos fnus educere , in cerebri uafbrum enarrtione audies VideUir enim Natura ofls erafltie huic finuum concurfoi profpexif, tum quod ex ipfus *fone extremum homini impenderet periculum, tum quod hanc occipitrj fdem oculis deftitutam , fubinde percutiendam, ac crebrb in terram uarfjs cafibus illidendam, haud igno Ktecx fi raret.Craffsimah*c occipitrj oflis fedes, fimfliter atque tota excarnis ipfius offis pars, in- ^f.tTm<t tus cauernulis confiant, utrinque ualida obduclis fquama : quemadmodum uerticis Se fron nifftm ex tis ofl, ubi excarnia font, conftareretulimus . Verm reliqua occipitif ofls fdes, cui pofte 9 h- 7 riorem colli regionem fibi uendicantes mufculi partim inferuntur, Se quopartim prind " pium

tmporumcaiioindpfens.acpff^

DE
'

HVHANI CORPORIS FBRIGA LIBER

pium Jucunt, folida admodum^ denfa, fed perqum tenuis, neque cauernulis doriata,rnf>
L.Eftautemha:cfedesJquamcerebelluraimplet.Neuerobmfignemillamtenu.tatemoit-

tfi.ii fisrobori mal confuleretur,in huius fedis, qua os tenue eft, medio , oblongum Kinltar ai fytmt UneaE exporreaum eminet tuberculum, offis robur inibi plurimum adaugens . Forro quia mUim- id in inteVnam caluarfeamplitudinem uergit.duos quafi finus utrinque uidelicet unum etfor mat, quos cerebellum in&rcit . Hoc tuberculum,quemadmodum & tenu.s ifta occipitn oilis

trfi

**Z.

pars .pertinet radice excarnis partis oceipinj offis adpofteriorem ufque reg.onem foramm.s dorfalimedulteparati/ Abanteriorienim parte foraminis dorfale tranfmmetis mcduUam,
.

Scquoccipitisosmaximinanguftucogitur.idfenfim^ ., , uideaMr.qucuneiformiofficmittitur. Hocosin externa fede ad latera forammismedufc **4t dorfalisgraciaexculpti,' duoexigitcapitula.qu^prtoeeru.asuertebrsearuculantur.quorum, beneficio caput proprio motu fleffitur & extenditur. ffac cap.mlam puerulis, appen dicibus conftancin femoribus autem, ut & reliqu* appendices.h* etia latent . Prcterea pue. rulis id os tribus extruitur partibus, qua: lineis tribus cartilagine oppleus dir.muntur. Atque
harum una fagittalis futur* termino adforaminisdorfalimedulteparanpoftenorepertin. ait fedem.alfeduceforaminislateribuStranfucrfim,in futur* a rtferennsadd.tametapem nent. Adeo,ut admodu pueris in occipite duo habeantur ocapms offa,& unum mbafi capitis cuneiform i offi comiflm. Occipitis os intus lame minimeqs afperum eft, perinde ac exterius totaipfiusfedeexcami.etiamteuecernitur.Sedeathuicfubieaa.&ub.occ.p.t.sosnonmi

CgZ

dius ab ipfo ligamenta Se mufculi quidam pronafcerentur, Se rurfos quidam aln tutius far. mporuvl d *#. miuscpiiliinfererentur. dTemporumdflcircumfcnbuntur fquamofs conglutinationibus ^ ^ dtcmosK &fura5qusc a refertadditamentiMtemqj futur* cuniforme os terminant* interuallo, cumfcript^ Tlfr duod utrinque tranfoerf linea, qu* occipitisofl cVcuneifonm communis eft,furfum per ratemporumadfquamofas conglutinationes obliqu contendit.H*c ofl non perperam c per g, dicererlt circukria , nifi extra circuli deferiptionem ea oflum pars promineret, qu* a ^.^ *adn:t referenti futur* proxima eft, capitisc? mmillaremeducitproceffom,qui in utroque tempo pm^

nimaWisbafispordonemconft^^
nimam capitis Daiiipuiuuiicin^.^v^v.^, &--&-

ut

:...&<

clons ofl Se dauiculis principium ducunt, infrtionem protuberans uerum utauditus orga T^ noapta hcconftitueretur fedes, magna cauitateindigens. Ac proindeetim temporum ofla T T 1\ non hcmodbmmillariproceflextuberant,f fed etiam in internam capitis amplitudinem, fti J^ fit utamplauacuac* fedes in tempons.ofl conftitueretur, qua auditus organum tumfuonep fmterret UQ ddatando , tum etiam finibus efficiendis , Se peculiaribus ofliculsreponendis.opportu i6J)'aV num locum adipifeeretur . Cuiufmodi uerb h*c fnt oflcula, fecundo ab hoc Capiteexe ouar nunc temporis ofls hiftoriam abfoluturus : cuius iam unumrecenfuiproceflum,quia uacemi uberispapill* forma Gr*ds quidem ^Slk , nobis autem mammillaris nuncupa tur maior enim eft, qum ut apte teneris muliercularu papillis aflimilan poUit. Deinde tem Pm^ u**% poris os* alio donatur procefl, non procul mamillaris procefls interno latere initium du ^|^. cente Hic oblongus , tenuisb^ , Se perqum folidus eft, unde etiam abacus imagine illum fi&M* Gr*ciJkA*^ uocant,ftyli uerb feriptorfj fpecie n**M* Se nUtim acdein agallicalca ris imagine ***%& Qui etfi folidus uideatur, quum tamen tenuis exiftat, Se dmodum i3romineat,euicfiOCcafioneabrumpatur,incaluiS terra eff ofsis rarooccurrit.bx hoc pro cefl ad os v referais , Se ad linguam mufculi porriguntur, quemadmodum Se ad inleno rem maxillam illi nimirum quorum beneficio ea deorfum trahitur. Deinde v rejerensos* aut oblongorum teretum^oflculorum , autualidi teretisc? ligamenti interuentu huic pro ** Cefruic5mittitur.His^lfosadhucintemporisofreacceditpro^ fi, Jj^jg medi ofls iuoalisparteffbrmattquod proximo Capite nihilahud ef audies,quamduoru iugdth ^ f^1- ? offium procefus obliqua' futurainuice nexos. Ad huius proce^^
P
-

cr m

^
HP
fi.cd.14. U *

$: ^

temporisoffiealicubi,&potiffim5anterioriinferio do uerticis fpedans os, ampla Se tenuis admodum, fed folida & cauernulis deftituta cernitur, extensl*uis,intusueroin*qualiterexmbaans,fecunducerebri^ rum oyriscomparatureffigiem.Adbafimuerb capitis afperum cVinfigniter in*qualeeft^ potifsmimmubiproceffusrituuanfuerfamrefpicitlineam,occipm^ & cuneiformi com munem. Hac enim parte in*qualiterextuberat,pumicisc? modo afperum occurrit.tranfuer fo foramineperuium, quo foporalis arteri* n pr*cipuam fobolem m caluariam fern auclies* C 4 C*t-

3Z
Guncfvrme
os.

ANDREAE

VE

A L II

B R

VX

LL

E N

C*term quibus foturis * cuniforme os circumfcribatur, foperius abund diximus.Hoc, f quod aliud, infianiter uarium eft; unde etiam non iniuria multiplici forma Veteresid lr & A 11 -OrO, ' / 1<J TsoAwocpoi) nuncupauere. Ad latera eninij Se m temporum cauis, tenue Se perqum lolidum

i,^f!g.
>p-wpn
MOU
8

fi. ;

e9i.in medio autem, eapitisqpbafi omnium caluari* ofsium long craflfsimum uidetur,& intus plerunqueuacuum.b in qua uacuitatis fde tune oftendit duo grandiaantra,tenuiquo piamofeofptiiiterftinclai in cuius infriori etiam fedeparuum confpiciturantrum.H*c undique ofls fquama obducuntur, aut (ut fie dicam)omni circumferentia ofl fepiuntur, nufquam peruia,pr*terquam in narium ampli tudinem.Duo enim pr*cipua an tra fngulis {o raminibus illuc pertinent, inter fpirndum aerem ex narium amplitu dine affumentia,quem fmul cum molli qudam medulla comple&tur. Atque h*c cuneiformis ofls antra inms ati tantia,frac1 ofl eo uelim expendi diligentius,quo mirabiliori artificio confida funt3SC quo magis diflclionumperitisignorantur.dein etiam ideo accuratius uenitobferuanda,qubd Liho $ de Galenus perperam hoc os cribri aut fpongi* modo perforatum,cV cerebri pituit tranfmitte yjpdrtunu tt feriptum reliquit. Nequaquam enim eiufmodi foraminulis peruium eft,at continuum Se fb vsjfcmgi* mo hdum undip in fperficie c5fpicitar.8c" Ci quando eiufmodi antris non donatur,nihil prorfos <b non effe per fobftantiacxiconformationetali,autcalcis,autalterius cuiufpiam ofls diffrt, quod exterius mum. continua incruftatum obuolutumq? eft fquama, Se intus tant paruis cauernulis, tenuifsimi pumicis modo,oppletur.Cuneiforme os ubi ita craflm eft,cxl internam caluari* fdem refpi cit,c fnu quodam donatur, cui Natura1 glandulam impofuit,defluxum pituit* excipientem. Ab hoc enim fnu deinde utrinqj leues meatus deductur , pituit defertes. mpofsibile enim eflet, etiam f id os fpongi* modo in fupcrfde perforatum donaremus,illis foraminibus pituitam ferri. At fatius eritmeatus aut fnus pituit* gratia c*latos, un cum capitis oflum fora minibus duodecimo Capite pcrfequi,& de pituit* expurgatione in fptimo libro, qui cere bro dedicabitur,diflerere:potifsimquurn hcnuda ofsium tradenda ft cooriitio. Quineti procefls cuneiformis ofls,quos in interna caluari* fde ad didi finus latera oftdit, tune de mum meltus intelligentur, ubi illum finum oflsq? foramina pertradabimus. Verm pr*ter Proeefjui a> illos procefls, cuniforme os in externa fede ad caluari* bafmc alios quatuor exigit, utrinq? lufimiles. D1110Sj cVuefpertilionumalarum modo prominentes,unde etiam -rf-tvyo{<A$ nuncupuir.In duarumalaru medio finus cauitasq? confpicitur, qua ualidusenafciturmufculus,quiinore deliteCcens, maxillam inferiorem forfom trahit. Atque huius mufculi exortus gratia hi procef fus extuberantjcm ut is aptum ex illis duccret prindpium, uim etiam ut principium ab illis tutb cuftodretur. gOdauum capitis os in frontis ofls bafi contentum,fotura illa circumfcri Olduum ed, bitur,qu*id frontis ofl Se cuneiformi termint. cVh illa etiam quam in humiliori narium pim os. fpti fede dud hoc os maxill* fuperioris oflbus dirimere antea diximus. Pr*fns os pr*ter narium fptum ab ipfb educmm^olfadus organorum fdes conftituit,cV multis foraminu lis odorum gratia peruium eft : at tenueinterim fubftantia^ fblidum f fpedantibus offert. Dein in caluari* amplitudinem oblongum educit k proceflm, fepti ritu fedes interdiuidentem, quibus olfaclusorganareponuntur.Qiiinetiam pro cefi illi dur* cerebri membran* pars pertinacifsim connafeitur, qu* dextr cerebri partem fniftra interdiuidit. Ad hune itaque modum capitis of fe habent,fedem qua cerebrum contineuir efFormantia. quibus ali quis forte ex Galeni libro de Ofsibus aliud os putauerit adrj ciendum, quod in cerebro repoftum arbitrabitur. Galenus enim ad eius libri finem, inter of medicin* Candidatis non de Os duo edttis fcripta,aliquod etiam in cerebro obuium, enumerafteuideuir . quodfortaffis eft occipitis of ZtJupIrfcZ As proceflts in canibus admodum confpicuus , Se nihii minus qum in h omine apparais. *iWrfr/Canibusnanqueintercaebellumaccaebrum,latum,fdtenueosinteraeni,miibiduntaxat in hominibus duram cerebri membranam obferuamus. Quum itaque eius offis apud Gale lenum alia nulla fit mentio, diuinandum eft,numille canis procefls ab ipfb intelliaatunan uerb ante ipfom aliquis (ut Marinum fecifl opinor) illius meminerit,8<: Galenus poftmodu in bobus fois , quor cerebra potifsimum aggrediebatur,id nun quam obfruauerit : ac pro inde ita folumperfonc1:ori,nequicquam faltem, cuius alrj dif&ibnum periti quouispado meminifnt, ab ipfo in Anatomes tradatione omifm uideretur , ofs illius mentionem facere uoluerit : id quod Se de fommb humero , feu fuperiori fcapul* procefl accidifl ( quum feilicet tertium quoddam os,nonnullorum Hippocratis uerborum occafone , pr*ter clauicu Iam Se fummum humerum" in illorum ofsium connexu obferuari tradi dit)infequentibusliquidbdemonftrabitur
1

s^.cd,
E'F,G*

6f
d c

7 a.

^rdc'mm

w':,?,
i,s'

ijutabtt
la.

SH'A*

t'cunlml
a
h

f.

l ftxa'9* fl2fi.hb.7
c,d,e.
k

6hur"*

'
?

/*

?cgAL 7.0,

m integrit

fi.c\j.d*.

DE

DE

HVMANl

CORPORIS
+

EAERC
Caput

LISR

I.

D OSSE VGAL?

HT OSSIBVS QV^t
T^II.

rupi prIruptL afiimilantur

Huic Capitinullaprafigiturfigura?qu6diugale os inprcecedetis Capitis tertia et qtiintd figuris V CT 2 notatumfierit.quemadmodum er ipfiusfiuturd in tertia quidem r2L? in cfuins
taautemY indicabatur . Ojfauerqucerupiprcerupt afiimilantur ?fieuqucelapideauoca*> mus? etiam quintaprcecedentis C'apitisfigura ofienduntur?tot a nimirumfiede?qua C? C?M? M? M? m? m? m?m?k cr buiufinodi in caluaria bafiillic repofiti characler es occurru

NT E R reliqua corpris of, qu*dam proprfjs circfcriptionibus ter-

QufollfldmQf

minisq? deftituta,non fecus qum f peculiaria efnt of,difdion pro- ftmfedd^pe feflbribus defcnbtur, in offiumq? numeru cum c*teris refertur. Huius aeneris eftos iugaleLatinis,Gr*cisuerb (vy^x obhocnuncupatum, bermturnoni quod utraq* ofl (funt enim utrinqp fngula) boum equorum'ue iugis ab ndimpom. Anatomes peritis aflmilentur.Cftat aut os iugale, aut potius caluari* Os iugdk.

^.^j^

fdeshoc nomine dida,exduor oflum procefbus inuicem obliqua fo tura countibus.a ac pofterior quidem eius pars temporis ofls procefls eft," anterior autem a tfig' Cdp.X. pars,illius oiTis pro cefs cenfetur, quod uniuerfum oculi fedis externum angulu efformans, hi,sfig.6 maxill* fuperioris offium primm numerabitur. Adeo fan,ut os iugale proprfjs deftituatur cdpim v. cifi.6cd. terminis,aliudq5 nihil ft,qum duor procefi mutubc futur* beneficio cmiflbrum regio. Z. C*term os iugale medull*eXperseft,folid,durum,&:lapid';s modo d patiendpertinax. fugdis cfsii d Huiufmodi nanq? efformari decuit,qubd temporali mufculo operimti ritu fuerat proponen /** 4 nw.dum. Hoc enim os forisgibbum, intus cauum, illi mufculo fagacifm opponitur. Quamuis gg*^ fculorumtd buld primu, intrim Natura hoc propugnaculo minime cotenta, temporalem in capitis oiiibus;magna ex jg ^^ "Dydem r. parte occultauit, finum ofsibus infculpens mufculo recipido apprime idoneum, Se hune un XTt-tf
=,

poft.

diqueuicinarumpartiumtuberibuspromontoris^ Natura molitur, quandoquidem temporumufculimaiarTed^conuulfionesJebres/opores,

amentias inferunt, quia neruorum principio proximaccedunt,& folum os eos cerebro ipfiusq? membranis dirimit. Adde c quinos neruorum cerebri furculos (pr*ter trs enim alfjs efig.dnte^ cali.A, pofi notos Anatomicis,duos adinueni)fingulis mufeulis implantari;ob idq?non iniuna diuu Hip t!Qy&yby pocratem pronunciauifl,plagas pr*cipuas ac ftuporeminducentes,efl temporales. Sed ho M^frtm
C,d.

f Hecins fi.6cdp.bd

fi

funt ob^
nid.

Trs figU' YtCdp,!?,

rummufculorumpr*ftantiaminfecundoiibrocumreliquisadunumomnibusabundpro- mufculum^m fequemur. ubi etiam docebitur, iugale os in hoc pr*cipu formatum, ut ab ipfo mafleter fiue *$ff^ manforiusmufeulus opportune principium ducat. C*terum uetenbus h*M ofteuoca Q#. ^^ bantur,qu* petram Se efFradam rupem non duritia mdo,uerum etiam imagine rderut. biu- ftce rupifim, iufmodi autem eft inferior capitis pars, qua dorfalis medulla caluaria delabitur,ac ubi mamil ti*, lares Se ftylum referetes tempom ofl procefus exoritur. Eius enim regioms of omnium uniuerf corpris duriflimacVfolidiflmaexiftun^atc^reueracomodi mufculorum exortus ac infertionis gratia,pr*rupt* afper*^ rupi qum finiilima. Vnde etiam hanc partem mento ita nominand arbitror, nullumqj in corpore os propria finitu circumfcnptione petroium lapideum'ue ueteribus foiflappellamreor.Quanquam rurfos non ignorem plurimos,dunta xat temporum ofl hoc nomine indicauifl,no quidem adhuc uniuerfa,uerum llam ipforum portion,qu* didos ant procefls educit. Per me igitur,ita temporu ofa nominarelicebit; modo nemin lateat, ditf nobis caluari* bafs region Anatomicis crebernme petrofum os nUncupari,& dein interd ofl qued ab ipfis c5memorari,ac fi propria donaretur cireuf criptione:quS tamen nihil aliud uer cfendaueniat, qum duor ofu mutuo countiu (utiam diximus)fnes,& aliquando unius alicuius ofls unafedes,uti euenifle audies insoffibus que la cri ofls lateribus coardantur,ac triplici nomine pro fedium ratione donantur.

> OSSICFLIS

^TVDITVS
Caput

niconslruclionemingredientibus*

VIII*

ORGA
. .

J,

HVIVS

FIGVRAE

NDI

cem fequens pagina proponet*

OCTA

54

BRVXELLENSIS OCTAVI CAPITIS FIGVR-AE {Q_V AR db pr*ceflt) ac eiufdem charaderum Index.


1>

ANDREAE

VESALIl

MO

k^TA

S figura auditus organi ofiicula exprima.pracipua enim il lius figura efftgies?portionem ex dextritemporis ofe exeam abruptmue commonjlrdt qua dein per medi difie&a? duas qua in eius ofiis cduitdte reponutur?membranas?una cum ofitculis ob oculos pont i uti charaBerum index hune in modum explicabit . Foraminisportio ? quodab aute introrfium admembranam B notdnddmpertinet . Membrand trdnfiuerfimfiramini obdud?quoddb dure in cauitatemfirtur?in temporis ofie au
ditUS organi nomine eXCulptdm.

R kA CED EN

C Vnum duditus orgdni ofiiculum?malleolo afiimildtum.


T> Quinti neruorum cerebri pdrisneruus. /?> E QJdntipdris neruorum cerebri ramus? per cacumfir amen ad muficulum temporalem potifiis

F
G

tnm digeslus.

Quinti paris neruorum cer ebri ramus?perfiramen procedens? quo uena auditus organumpe^
tens excipitur.

Sries quinti pdris neruidd plandm lauem concauitdtis eiusfiedem?hc duditus orgdni oeed'

H I. K? K L M Mallei ab omnibus pdrtibusfimiliter liberi pofteriorficies. N Incudis? feu molarisdentisab omnibus partibus liberi anterior ficies.

fione caldtdm* p 7 Sedes orbiculdremcirculum refirens ? cuius dnteriori fedi dlterum auditus orgdni ofiiculum committitur?quodincudi<zrmolaridenticomparatur?<r I hicinfignitur. Cauemula indicantur?quibus cauitas duditus organo partd?inti^sfcdteU Mallei ab omnibus conterminis partibus liberi anteriorficies.

O Incudis fiumolaris dentis ab omnibus partibus liber ipofier ior-ficies. P Incudis ac mallei ita ut in dure committuntur?fimulnexorum dnteriorficies. Q^ Incudis de mallei undiunclorum?po fieriorficies.
o' quidem haud inftituimus organi auditus conftrudionem omn paratam induftria commemorare, quumh*c un cum reliquorumfen foum inftrumentfs fptimo libro enarrandarelinquatur.nihilo minus ta men duo ofsicula, qu* in ofls temporis cauitate auditus organi nomine exculptarepontur,hc opportune defcribtur,ne forte quicquam ofle in humani corpris fabrica hoc libro ofeitanter pr*terfjfe uideamur H quanquam neq? Galenum, neep ante illumquenquamaliumh*cofficula cocrtiouiie, fatis hinc colligatur, quod nufquamhorummentioinciderit. Quando igiturau CduitdS dud twi orgdtto pd ditus oraani conftrudionrecenfebo,amplam anfraduofamcp cauitatem temporis ofi infcul rdtd, rford? ptam audies, qu* tortuofo foramine in capitis amplitudine cerebri fed pertinet:c*~ alio long viind in ipfkm ampliori minusq? tortuofo, in extern capitis feduerfus aurem exporrigitur. Deinde ab hac pertinentid. cauitate alia duo deducuntur foramina, quorum alterum c*cumnuncupabitur,alterumuero hoc quoe nomine appellari poflt : uerm non fmiliter ipfi e*co anfraduofum anguftumcp a nfig.cd. eft,8c" aucn* ad auditus organi enutf itionemaccedentiuiampr*bet.Atqueh*c quidem fo iA,librij. b dydyby C, ramina fuis charaderibus notisqp duodecimo Capite indicabtur. nunc autem tantum ipfo figur. nect. rum meminimus,quant ad officulorumhiftori" duximus fuffcere.n foramen itaque capitis Quinti pdrii cD. neruorum dd amplitudinem qua cerebrum cotinetur fpedans, quinti paris cerebri neruorum alter'neruus d E,F. duditm orgd' fubintrat,ac pr*ter d ramos per anguftiora illatenuiacp foramina ab ipfb digeftos,e infigniori e G. Aut h numferies. foiportione cauitatem temporis ofl incifam membran* modo oblinitmon quidem uniuer2fi.cd.2li. 3, fam,at quibufdam tantum fedibus,quaf ea nerui portio in plures diuideretur membranas,ali- d,b>Ct<H. quot eius cauitatis regionibus obdudas . Verum inter reliquas cauitatis fdes, qu* uarie funt, H. &alicubiplan*,alicubirarioris fpongi* pumicisc^ modo fort*, f unaeftorbicularis&pla OBiculumin/ na, Se otteo circulo parumper extuberante fepta. Ad huius circuli quinti paris neruo obdudi cudicompdrd/ exteriorematqsauri proxim fedem, g officulum obferuatur, quod duobus tenuibus acutisqj I,N,0. tum. procefbus tanquam cruribus huic oflo circulo aftabilitur,fuperis, ubi crura ipfus count, fpifus crafluscp incudis inftar efdum.Hoc alter auditus organi oflculum eft, quod fan leuiori negotio inter fecandum comonftrare foleo,qum in pr*fentia,ut ab aliquo qui id nun
O D

quam

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER U & quant uiderit, intelligat, defcribere poflm. Nihil enim aliud quo dilucidis cognofcatur,fr moni adhuc adrjcere poflm, fquid illius Se forma & finis ix manifeftius explicari queant, Quippe,uti dicebam, ad circuli in temporis ofls cauitate,effracto iam of, cofpicui externu la tus,hoc ofcul reponitur, Se bina quibus firmatur crura exigit, quorum exterius ac auri uici nius,eft breuius Se craflus,latiuscp,ac in acutu deHnit apicem. Alteru crus quod interius con (ftit,8i membran* orbicularem illam cauitatis fdem fuccingenti magis, qum exterius crus, irtnafcitur, longius nonihil Se tenuius uiftur, ipfiuscp extremum quafi m unculum ceflt,quo membran* cauitati tporis ofls obnat* implicatur, firmiuscp inneditur. Oflculi huius pars extra membrana prominens, foperius partim plana,partim rotunda cernitur quemadmodu minores incudes effngi fblent, quoru amplior pars plana eft:altera,qu* ueluti in mucronem defnit,inftar coni rotda.Grandiores enim incudes penitus plani depref'ue Se quadranguli funt. C*term f hoc ofcul, quia tant binis donatur cruribus,incudi afmilare minus pla b fi.x4. cuerit, nihil profdb obftiterit molari denti duabus tantum radicibus ornato,id conferre. K tdl pro * Alterum off culum auditus organi fabric ingrediens, iam cmemorato plurimu uariat, Ofitulft md> pomtden* Salteri membran* innafcitur. Foramen enim concauitatis feu antri in temporis ofl incif, ^olon^dm i c\ l,m. quo d aurem fpedat,ea parte qua cauitatis amplitudini uicinu eft,k membranula tenuiflma Se * tm e* fe b. prorfos pellucida in eum modum obtegitur,quo uas fo infriori fundo obtegi obturariue di cimus. Huicmembranul*tranfoerfm aliud officuliinnafcitur> itaqp illi intus tranfoerfim in^ fternitur,quemadmodu in tympanis fidem unam atqj alteram craforem membran* obtendi confpicimus. Vtuerb ofcul ualidius firmaretur,oblong tenuemcp exigit pro ceflm,quo membran* fecund ipfus latitudinem innafcitur.Hunc proceflm liceret l femoris ofls parti tj^j. rR }0[ comparare,qu* ab ipfus procefsibus, quos rotatores uocamus,ad inferiora uk femoris ca- culiddfimora pita pertinet imb f h*c inferiora capita reliquo femore refda finxeris,uniuerfum ofcul <* cfrem*. tune femori opportune afsimilabitur. Quemadmodu enim fmur iuxta ipfus ceruicem duos afeifeit procefls,fc eti. ofsicul hocead fdepro ceflos aliquot fibi uendicat, quoru bene ficio membran* fo* firmius innafcitur.Dein,ut femoris offis ceruix obliqu uerfos corpris interiora ad coxendicis ofls fnum uergit, atq? in caput ad amuflm rotundum ceflcita etiam pr*fens ofculum, membrana introrfum abfcedit, inrotund caput defns, quodl*uemi nimeep afperum eft, Se fuperiori parti alterius oflculi, quod molari denti,aut incudi afsimila )Pf CL uimus,ita tenuiflmarum membranarum interuentumcommittitur,ac f malleus incudi lax alli garetur.nonfecus,qumfofculumpoftrembenarratmalleoli pr*ftaret munus i alterum uerb incudis uicem gereret, fd pro mallei mole nimis qum parui. Num autem officula incu t^fkJim <** dis Se malleoli ofcio ita fungantur, quemadmodum fan formam refert, Se leuiffimo afflatu g*m ofkuio, icundum ofculum cum membrana cui innafeitur inter difcand mouetur, primo ofsiculo rum *fm intrim quodammodo quiefcente, me haudquaquam aflrtum uelim,quandoquid auditus rationem non ftis ex fententia percipi.Non quod mihianimo exciderit, commune illud medicorum ad*partium temperiem afylum 8arfs gyri, quos ex huius percuf in aurem ferri,&: quandam membranam ferire,uulgb nobis lapiliorum in aquam iaduperfoademus,interim organi huius coftrudionis prorfus ignari.Long enim diuiniorarerumOpifx callidifsimo artificio hc machinatur, quorum fabricam ftis diucid in fcholis quidem cmonftro,ufum autem cVoperandi rationem non magis qum 'oculi ipfus alquor. Verm quia de auditus organopoftea prolixiuspertradabitur,hc fat fuit ofsicula recenfoifl : qu* f hoc frmone non aflcutus foeris, uituli,autagni, aut alterius animalis capite in menfm pofto, temporum os nunc hoc nuncillo modo diuides,horum offium conftrudionem animaduerfurus. Quan quam multo ftius eft h*c in crudo capite, qum in codo examinare, 6^ in hominepotius, qum alio quouisanimal Non enim illa adminiftratione,tam fpedatuiucundifsimam ofsicu lorum conftrudionem adinuenies, qum omnium fer mufcorum inftrumentorum fbric* rationem ex auditus organi compagedefomptam perinde admiraberis : ac uel hoc in primis nomine auditus organi harmoniam fumma uoluptate intueri folitus eft, non modo mufco rum abfolutifimus , uerum Se noftr* *tatis philofophorum eximium decus M A R c V S Mdreu&An antonivs genva, primarius, uariacp difeiplinar eruditione excultifsimus apud *on. Genud ry Patauinos philofophi* profeflbr, cui rerum naturalium ftudiof tantum debebunt,quanuim j^J^SS frugis ex hoc meoconatuipfs accedet, quippe qui ad huncinchoandumprimusautor,ac topera ni* fedulus monitor haud minus extitit, qumrarum uirtutis exemplar VVOLPHANGVS cfamdi&4* HERWORT, patricius Auguftanus,ob incredibilem erga literas earumcp cultores amo- foluendi *** r _ o .1,1 . . i j jV'jt,'. .res pracipm. tem, immortalitate dignifsimus, ac mihi dumuiuamuniceco!endus,quod ad huius operis abfolutionem, quantum in ipfofoit,nihilfceritreliqu
.

DE

DE BVODECIM

ANDREAE VESALII

S^PERIORIS
CAPITIS

BRVXELLENSIS

M^XIL
IX.
G V R A-

la ofiibus?n quorum cldjfimndfiofidetidmrefiruntur. Cdput

PRIMA

NO NI

PRIMAE NONI CAPITIS FIGVRAE, EIVSDE M'Q.VE

HofE

charaderum Index. figura anterioremcdludriafiedemexprmit?mdXlafiuperioris ojfit? quant

iatum ejl dccurdtifiim?oflenfiura.Hunidna dutem Cdhdria canindmfiubiecimifs?ut Gdlenifit periorismdxilla ofiium deficriptio? leuiorinegotio quouisintelligdtur . Tratered?ut oculos
rumfiedes?dc in ifs dppdr entesfutura offiify?quoddfieri licet?fipecldrentur?hominiscdludridm

occipitio inniti? er dnteriorifedefiuper Cdnindtn erigi oportuit . Vrafientis dutemfigura chd^ Tdlerum indicem itd digrant ? ut mdiufculi Gracorum ? mdxillafiuperioris ofiibus (quafiex ntrinqs erunt)primm ddhibedntur: reliquis dutem ofiibus <yfiuturis? utfiorsfirt?omnes dccom modentur. Catermpriores aliquot chdracleres ofiendendisfiraminib. Cdpitis iuuabunt? qua-* re etiam illi dd Cdput his dicdndu opportune refierudbuntur. Sunt dtit illi <^T?B? ufque dd L 1 1 Frontis os . I etidm ponitur in oculorumfedibus, edmfiontis ofiis pdrtem notdns? quafiuptrio' rem oculorumfediumregionem conjlituit.
.

K Verticisosfiniflrum.

Sinifiri temporis os.

M Mdmmilldris pr ocefisfinifier?iuxtd quem procejjit&flylumrefirens etidm occurrit.


JSf Cuniforme os?infinijlri temporis Cduo er in dextri oculifede N infignitur. Infiniflri autem oculifde G&H reponuntur?idem os indicantia : qudnqudm illi chdracleres huiusfedisfint minibus ofiendendis peculidriterfiubfieruiant.^id hac ? N quoreponitur ddintimumfinifiri Uteris dentem? notdns cuneifirmis ofiis particuldm? CT deinfiuturam idos dfuperiori mdxilld
hdc infiede diuidentem. T T Hoc os ?nobis primm mdxillafuperioris numerabitur.dcT in oculi fede pofit?huius ofiis par tem notdt?in oculifede confpicua. Circumficribitur uero id os prafientisfigura a? b? Q^R *

T? quos chdrdleres fois locis fienfim explicdbo.

A Infiniflri oculifede A tdnt dpparet?fiuperioris maxillafiecundu os indicdns?quodtermindtur fiuturd A C" C literdsproximdC uelut orbiculdtim dmbiente?^ quodamodo etid X? V\ c. Infiniflri quoque oculifiede 0 tdntum occurrit 7 tertium mdxillafiuperioris os indicans? quoi
y \T
' ?c

cr d inter cipitur
AA

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

37

AA

QHartum ntaxillafiuperioris si A in oculifede pofitnm huius ofiis partem nott? qua infirio' rem oculifedisregionem magna ex parie coflituit.Dein eodem etiam A indicatur principium fordminis?quodingenis B infignitur. Verm idos circumficribitur h?g?e? Y?X?c? d?b?D?d? M?inprimd hdcfigura pofitis??rinfuper e? u? i9& y in fiquenti figurd ponendis . H Quintum maxillajperioris os. Vnum S dextri Uteris Os? dlterum 'Zfinifiri Uteris os infinu/ dt?quod <F in dlifs chdrdcleribus obfierudtum uides . Il In dlterdfiecddue huius cdpitisfigurd lfie offertfiextumfuperioris mdxilla os indicdturum. quo etidm characlerefexti ofiis coniuxnoidbitur?ipfiumuidelicet dlterlus Uterisfiextum os. O ISfdriumfieptum ? quodocldui Cdpitis ofiis cribri modo perfirati proceffiusfiutatur. inique his idm expliCdtis chdrdcleribus?offiiprafentifigurd occurrentid infigniuimus. ^P Suturd duos ofiium procefius committens ? quibus iugdle os effbrmdtur j Q^ K^t Qjd Sfotura notdtur? cuniforme os dprimo mdxillafiuperioris offe dirimens?dc hic iti ~ oculifede confiicud?in dextrifc oculifede ddchdrdclerem Q^cUrittsfir?qudm infinifhri?dp ' parens.In tertia uero figurd? <& quarta? quafiexto Cdpitipraponuniur ? hacfutur d iti Cduis
temporum d infignitur .

R?S? T? V? X? Y?^^ Suturdfiontis os a maxillafuperiori <Q* cuneifirmi diuidens. <^Ab R enim dd S futura pdrs notdtur ? fiontis ofii ^ primo mdxilla ofii communis? qua in cduis temporum in tertiafigura ficxti Cdpitis confpicitur?inibid b ad proximumipfi b pertinens . Hic uero db S dd T futura huius interudllum notdtur ?fiontis ofii er cuneiformi commune . ^As T ddV interudllum metitur? tertio mdxilla ofii erfiontis ofii comune.^ib V dd X interuallum prafentisfutura infignitur? comunefiontis ofii zyfecundo maxilla ofii. Inter X er Y huiusfutura interudllum confifiit? quarto maxilla ofii ac fiontis ofii commune. i^b Y uero ad Z futura illiusfignifcaturinteruallum?comunefiontis ofii?& quinto maxilla ofii.
a

Maxillafedes dfiperd inaqualisfy? qud primm mdxilla os qudrto committitur. Verm db a

ddb fiutura indicdtur ?duobm illis ofiibus communis?ubi hac in dnteriori Cdhdriafede eft cons Jpicud i Vdrs dutem ipfius qua in temporis cduo Utitdt?ex qudrt afigurafexto Cdpitiprapos fitd?fub chdrdclere f in temporis cauopofito per opportune petes . I A^bad QJturaprimu os d quarto diuidentis pars indicatur? qua in oculifede eft cbfpicud. Hac in prafientisfigurafiniflrd oculifede chdrdclerib. pduciorib. occupdtd?efimdnifieftior. c <^4bV ddcfutur d notdtur?fiecundo ofii et tertio communis. Quicquiddutemfurfiumiuxtd C r&ddX ufip ducitur?fecund os d qudrto dirimit. d d feruit defcribendo tertio mdxillaofii.T'enimddVfuperiore eius ofiisfedem defcribit?V dd c dnteriorem? T dddpofterior em?qud cuneifirmi committitur ofii. c uero dddeius ofiis iw firiorempdrtem circumfcribit?qudrto mdxilla ofii contigudm. e e ddY futurdmnotdt?qudrto mdxilla ofii r quinto communem. fifidd "Zfiuturdm infinudt?quinto unius lateris ofii er quinto alterius Uteris ofii communem . g Innariumdmplitudineg ponitur?fiuturamindicdns?qudfieptum ndriumdqudrtismdxlafius

perioris ofiibus difiunritur .


h Suturd?duthdrmonidpotius?qudrtis mdxillafiuperioris ofiibus communis? cuius beneficio illa

inuicem in muftdcis regione dirimuntur .

^4dfuperioremfirdtninis Bnotdtifiedem?i poniturJndicdturum quarti ofiisfiuturam?qua ela titts qudm idforamen confifiit?ipfi^ quarto ofii duntaxdtpeculidris eft. Hominis cdludria? cuius nwd indicemprofequor?figura? nullo praterea infignitur chas raere?ne$ dliudin illa endi/dndumfopereft . Subfiequentes itdCji nota cdnis cdludria hune in
modum propria cenfebuntur.

k Sutura dmdlisfurfum ddmedium dmbitmoculijn infriori regionefedis oculorum djeendens,


uftkddL
hm

t r j ufq? ddmfiuturdmnotdt? ddfupercilid ufque tuxtdinternU oculifedis dngulum coficendentem


etincifiorm ipfiproxim deUtd. Licuiffet hdnc Cdludriapluribus chdrdaerib.occupdre?nifiexifiimdffiem hominis maxilUm Lecloriinprafentidfdtisnegotvj exhibituram.

n Sutura ab UU qua externum ndfiofiium Utus circumficribit?inter cdninum dentem

*?.'.

SECVN

33

ANDREAE VESALII

BRVXELLENSIS

SECVNDA NONl

CAPITIS

FIGVRA-

5^

'

SECVNDAE FIGVRAE EIVSDEM'q.VE CHAR A

derum Index 3> il AE SENS figura? caluaria bafim in hoc exprimit? ut palatum maxilla^ fits perioris offi in priorifigura commonfirdret . Huic dutem permulti ddfiunt characler es ?qui Cdpitis ofiibus futur is^ endrrdndisfiuperins adiuuerunt dcproinde quid illis indicetur? exfe<~ xto Capite petas licet . Qjtdmuis intrim hic eos dnnotdre operapreciumfit?quibus adpropos

fitam enarrationem indigemus. L Hic modicd ofiisfiontis portio in confpeclumuenit. O O P P Cuniforme os.

QT Hoc osprior quocfe figurd T notdtum hdbet ? eficfe primm mdxillafperioris os*
S

A Hoc Ospriorfigurd etiam A indicat?eficf quartum maxilla os.

JS J> Caluaria*fedes ?quam os iugale ^Anatomes peritis uocari?iam antea diclum eft. y Suturd? qua duos pro cefjm os iugdle effbrmdntes committit . d Hic Utitdtfuturd?primum maxillafuperioris os d cuneifirmi dificernenst deinde etfutura pri
ntum d quarto dirimentis pars?in temporis cauo confpicua.
e

fl
q

tf u
x
y
%

%<.

Sutura quarto maxilla ofii 0* cuneiformi communis. Sutura primm maxilla os d qudrtofiepdrdntispdrs?in anterior i mdxilla regione appares, ac priorifigurd dbdddb indicata. Suturafiontis ofii <c^ primo maxilla ofii communis? quamfuperiorifigura R infigniuimus> Sextum mdxillafperioris os. i^sfb e uerfius qfutur dfiexto mdxilla ofii r cuneiformi communis indiCdtur* Septum narium? o3fedes qua id d cuneifirmi offi dirimitur. <sf' tadu tranfiuerfa notaturfuturd?fixtum os mdxilla d qudrto dirimens. ^Ab x ddtfuturd indicdtur?duofiextd mdxillafperioris offi db inuicem fieiungens ? & duos bus illis ofiibus communis. Suturd notatur recldperpalatum ducla? & quartis mdxilla ofiibus communis . 'Priuatim indicatur firamen in anterior i palatifede pofieriori$ dentium incifioriorum res gione dppdrens? ad cuius latus inter dumobfcura occurritftura? tranfiuerfim aliquoufique in qudrtofiuperioris mdxilla ojjprorepens? <& ce infignita *
S

V P E

DE

HVMANI

CORPORIS FABRICA LIBER ! 59 V P E R I R maxilla non unico quidem, fed pluribus eformaturofsi> bus,atqueid potifmum, utadpatiend fiatpertinacior,ne fdlicet ftatim

CurmdxilU
ptur/bus con*

uitaeius particula laborante, uniurf infeftetur,fd quo malum un a cum yscetuis dcUf of (ut in capitis ofsium ftrudura didum eft) defnat. Deinde quum no uibus. omnes eius partes *qu folidas, fpifs ac duras fieri oportuerit,illa quoqj expluribusconftituiofbus fuit necefl. Atque h*c pr*cipu duris,fed ^ admodum leuibus componiturofbus.nam narium foramina adeo am pla patentiacp font,ut tant* moli maxill* infignis accdt leuitas , Dein alrj in oflbus finus,ac intus latitantes cauern*,quas ar opplet,adeb ampl* cau*cp exity ut maxilla fuperior utrin que ad latera narium cauitatis, fimile quid nancifeaturcum cereisimaginibus,quasinuarias formas fundimus,ac intus cauas relinquimus. Non enim Galeno hac parte afntiendum eft, Lib.u.deV* qui foperioremmaxillam medull* expertem, durisq? oflbus, nec leuitateindigentibus effor fu pdrtium. matam docet : quod h*c nihil,uti inferior,moueatur. Quum intrim inferior multo fan ft ualidior,8t"of conftet iniurijs ferendis long pertinaciore, multoqp minus Gallica feabie Coflruur* erodi apto. Compinguntur uerb maxill* foperioris of inuicem foturis, ita tamen ut ea qu* ofiium maxiL per harmoniam committuntur,foturas quoque modo appellare liceat.Nam uel Galeni fonra la rdtio. gio eas omnes fturas nominare nemini uerendum eft, quum exadifm* (f modo qu* fint) Ltbro de Op harmoni* intus quendam mutuum ingreffom foturarum quafi ritu oftendt.C*term qu* fbws. nam futurar fuperioris maxill* ft feries,quisqp illius ofsium numerus, long facilius dmon ftratu qum feriptu arbitror.Qub minus tamen hc rei diffcultati cedam,primm hominis fo periorem maxilla aggrediar,ac dein ceps obiter in quibus Galeni deferiptio canibus aut fmrjs, non aut hominibus coueniat,fobiung. Vocabitur itaque foperior maxilla,quicquid ofsium in caluaria pr*ter fuperiorem dentium feriem nobis adhuc enarrandum fupereft. Capitis igi tur ofl odo,fuis foturis circumfcripta, iam anteaenumerauimus:pr*ter quatuor oflcula,au Breuiimdxil' ditus inftrumentorum conftrudionem ingredientia. Maxill* autem fuperioris ofl (pr*ter l ofiium enUf tenuia qu*dam fungofa Se ueluti membranea ofsicula, qu* in narium amplitudinis fummo, merdtio. in exiccatis,autnupercodiscaluarrjs impenfecartilaginea obferuanuir)duodecim funt,ab Primm r, utroque feilicet latere fena. Atque horumafex,unum fedis oculi externum angulum confti ryiyifigur. fec.Aifig. tuere dicemus, fecundum uerb Se tertium ad oculi fedis internum angulurn referentur. quar ter. ifig. tum omnes fui lateris dents fuperioris maxill* fufeipere docebimus.quint ex duobus (qu* qudrt. a, a. itauoeamus) nafi ofsibus alterum erit. fexuim cum foo coniuge ad palati finem collocabitur, i, zfi.quhituzi figur. qu narium foramina in oris amplitudine fpedt. Accepta igitur in m anus caluaria,illam cum fextn ifi. figuris huic Capiti pr*pofitis confr,fexq$ horum oflum fuis charaderibus in fi gnitorum cir cumfcriptionem tuo marte aliquantifper inquirito : Se quemadmodum in fcholis facere coiv fueui,rudiori penna omnes qu* tibi occurrent foturas,in altero caluari* latere atramento obli tera,ut indefuturas quibus ofl diftingutur, ex fententiapromptius adinuenias. Ac primm omnium oculi fedi anim accomoda, cofderauirus quot nam illa efTormetur oflbus:quor Quotofil. oculi fedes b ifig.l'M nonnulla maxill* fuperiori, alia capiti afcribuntur.h Superior nanque huius fedis pars,fron tfformetur. ftnift. oculi tis ofl conftat.c Vertex autem huius fedis, qu* inftar coni pyramidisq? in ardum cogiuir, fede. oflcomponitur cuneiformi, magnam quoque exterioris lateris oculi fedis portionem (fed Clfi.GyU. profundam) effbrmante.adeb ut cuniforme os,fecundum os:frontis autem,primum,in ocu li fede numerari nihil prohibeat/ tertium autem, ofsium maxill* primm numeratur,quod d ifig.r. totum extern oculi fedis angulum, Se inferioris ambitus mediam portionem conftiuiit/ re& eifig.A. quam autem inferioris ambitus oculi fedis partem ad fupercilior ufque medium,maximum feu quartum maxill* os occupt, atquehoc etiam ipfus fedis inferiorem partem quodammo ifig.A. do totam effcit,inter ofl oculi fedem efformantia numro quartum. Quintum uero oculi fe dis os,in in terno confftit angulo uerfus anteriora,^ iuxta fedis ambitum, eftcf id ofsium ma xil* fecundum. g Sextum autem ofsium fedem oculi conftituentium, in interno etiam fedis gizfig.e. reponitur latere,cV pofteris nuper dido locatum,nobis maxill* ofsium terti cenfetur. Duo itaque oculifedis of, ad capitis oflrefer^ rem fpedantmaxillam, quatuor uidelicet poftremb enumerata.Poftquamh*c in oculi fede non ofcitanteranimaduerteris,cV fturas infpexeris quibus fex oculi fedis ofl terminantur, licebitexadiusunumquodquemaxill*os priuatim fuis foturis ad hune modum circumfcri Primm m** bere . a Primm maxill* fuperioris os,alteram ofls iugalis partem conftituit,^ nonnihil tem XilUos. dlylfi.ryT. poris fupercilfjqj ac fedis oculi,totum uidelicet exteriorem angulum,in fe comprehendit,non minimam mal* etiam portionem effbrmans. Committitur autem hoc primm maxill* os, h ifi.V.zfi temporis ofl, interuentu b futur*,qu* duos procefls os iugale efbrmtes iungit. Dein com guraY. r . D 2. mittitur

fletoftibus,

40

ANDREAE VESALI

BRVXELLENSIS

mittiturofficimeiformiceiusfotur*beneficio,qu*percauatempordec^
cnediturfr5tisofl,eafedequafuperciliiextremhabetur. Fit uero h*ccomifIura illius lum

^
_

r*beneficio,qu*cauistemporperoculorfedes

osmaxillafuperiori&cuneiformidifcernitJnferioriautparteinfigma^ os quarto ea ftura copingitur,qu* tribus locis in cofpicuo eft : in f^^^^Z


offeiugalCinanteriorimaxill*regioneiuxtamalam;

* ^'^^J

W?*

parsincauis temporum confpicuaTab infriori parte interualli futur* os ncifomeapr^o maxili*ofldiuidtis incipit. fineenimilloh*c ftura oblique deorfum nonnihil m pnora fertur,quoufc?adkinfimamma^

^^^m^n^F^

L*^ f*
^^

>Jjf* d
>er

huiusfotur*foanteriori^ dit,admediregionWiorisambituso uallumhuius futur*,primum os quarto cmittentis in oculi fede cofpicuum,amedioin eno
ris ambitus fedisoculi perhumiliora eiusfedis retrorfum oblique uerfos exteriora tantiiper confcendit,dum ad infimam futur* partem, cuniforme os a primo maxill* dirimetis pertin oat. Ad hune iaitur modum primm os circfcnbitur, quatuor (utidiximus) ofibus com mifmttemporis feilicet offis procefli alteram ofis iugalis partem effbrmanti,dein cuneitor Secundlmd, mi of,frontisof,&: quarto maxill* offi. aSecundum maxill* os c*teris omnibus longe dtfi^ xilUos. minuSi &fqUam* modo tenue,ininterno oculi fedis angulo confiftit,ubi foramen nabetur bifig.c. cui caruncula pr*eft internum oculi angulum occupans : qu* in hoc creata dicitur ne quid * pituit* ad oculorum fedes cerebro expurgatum, in gnas defluat, fed tota per id foramen m narium amplitudinem procumbat. Officulum hoc fuperiori parte modico interuallo lutu dl^ab v r* terminatur, frontis os fuperiori maxilla diftinguentis.Quare etiam futur* illius interuen ad*. tu officulum id frontis offi committitur. Ab hac futura,calia fecundum pofterius ofsiculi latus e ./U v defcendit,qu* fecundum ipfus ofsiculi inferiora repens,per anterius ipfus latus for fu m in * eandem futur denub afcdit, quam frotis os maxilla fuperiori dirimere diximus. U*terum f &c ^ ftura quxiamdidafrontisosmaxilladifcernenteadeummoduminorbempenefertur, Unc w/k

mpoftaioreofficuliregione(qu*ocul^^^ illi quod tertium maxille nobis enumeratur. Ad inferiorem uerb ofsiculi partem, Se fecuiidum anterius ipfus latus, fouira h*c communis eft ipf ofculo,cV quarto maxill* fuperioris offo
Contingit itaque pr*fens officulum fuperiori parte frontis os, pofteriori tertium maxill* os, infriori uerb anterioriep quartum maxill* os. Ofsiculum iftudquia Iaxh*ret,cV anteriori parte quarto offi harmonia uerius qum ftura iungitur, ipfumq! admodum tenue eft, in cal uarrj s terra effbfsis rarb occurrit : quod in humida hac fede poftum,fcil putrefcat:& ob la
xum nimis conexum, prompte dcidt. In codis uerb caluarfjs, Se artead ofsium difeiplinam Tertium md, paratl-Sj aDfque negotio feruatur. a Tertium maxill* fuperioris os fimiliter ac fecundum te XtlUS' nue,& fquam* modo cernitur pelluciduimcVquando effringitur,intus finibus areoppletis amplis% featere cernitur. Hoc paulo minus toto quadrangul eft, in interne latere fedis o culi repoftum. b Superis terminatur fotura frontis of, Se fuperiori maxill* communia Ante/ ris communem futuram cum fcundo maxill* of adipifeitur. d Pofterius cum cuneiformi of futuram communem exigit/ Infriori parte, cum quarto maxill* of, communi fotura donatur. Vnde etiam, quatuor ofsibus tertium hoc os coneditur, foperius feilicet frontis of, anterius fcundo maxill* offi,pofteris cuneiformi,inferis quarto maxill* of.Interis uerb qu narium fpedat amplitudinem, cum inordinata offium compage intus in narium fommo O^^umdxd rep0(]tajC0fL a Quartum maxill* os reliquorum ipfus offium long maximum ,omnes fui lateris dents excipit,ac uarfjsfuturiscircumfcribitur: quemadmodum Se ipfom quoque os uariumeft,huc atque illuc in plureslocos pertingens. Primm itaque fotura illa terminatur, qu*primum os quarto difeernit, eam dico qu* fmul in b cauis temporum,0 Se in anteriori maxill* regione, Se * in oculi fede confpicitur.Deinde quartum os terminatur futuris,fcun dum maxill* os Se tertium ab ipfo dirimentibus.c qu* fecundum totam fedis oculi longius dinem in infriori eiusfedis par te, Se in anteriori regione fecundi maxill* ofls,ducuntur. Ad h*c,iuxta fuperciliorum mdium, quartum maxill* os f fotura finitur, fperiorem maxillam ab of frontis difungente. Hoc fotur* interuallum duciturab anteriori fde fecundi ofls,ad exterius latus ofs naf,eius lateris, cuius maxille fuperioris ofl nunc intueris,quod quintum maxill* os coftituetur * quo quartum dirimitur, s fotura nafi fommo iuxta ipfus externum latus deorfum ad nafi ofs longitudinem porreda. Secundum uerb longitudinem dudus fo raminum naf,quartum maxill* os ab illorum foraminum feptoh fotura inter ftinguitur,fecun dum
a

ifi&
^T^

v<
c ifig.db

^n<T4d
d[
e

ifig.c

add*

diyifgwd.

*
6

ff

c ifdb iad

J
D
e

t/.^x

fecundum c

ddfy

f x^.tf& x
ad y.

&& j, ifigtg.

DE HVMANI CORPORIS FABRCA LIBER U 4t i ifi.dDdd ^um humilimam fpti fedem prorepente. In pofteriori uerb fede quartum os cuneiformi di h. ftinguitur,1 tum in oculorum fde,k tum etiam iuxta intimum dentem, ubi fotura cuniforme ht fi. n.z. os fuperiori maxilla terminans cfiftit.In palati fine uerfos interiora quartum os ' tranfoerf l zf'db'u Ultura aD ^ on^ iungitur,quod fextum maxill* appellamus,quodq? hc ad narium forami ad t. na cum foo coniuge reponitur. Atque has omnes fturas quartum os cum alrjs fibi contermi m zfig. t nis oflbus habet communes, quibus m alia accedit quarto ofl dextri lateris, Se quarto fniftri pcrxadz. iateriS of propria,fcundum palati longitudinem prorepeiis:^ non folum in palato, uerum w i figur.h. &ln narium amplimdine confpicua." Deinde Se in anteriori maxill* fde eadem quoque f tura fub naribus ea fde cernitur, ubi fuperioris labri folculus confiftit. Hc enim fotura appa ret utrorumq? laterum, quartis offibus propria: quamuis linea potius qum fotura cenferi de beat. Ex hac foturarum frequentia quartum os terminante, haud difficulter coIligitur,ipfm fdecim oflbus committi. primo enim,fcundo,tertio, quinto Se fxto maxill* fuperioris con neditur ofbus,deinde frontis offi, cuneiformi, & odauo capitis ofl,ipf uidelicet foraminum narium fpto, ac demum quartum maxill* os foo coniugi, fu alterius lateris quarto of iun giturrquemadmodum 8t"odo dentibus quarto ofl infixis, quoties foperior maxilla fdecim dentibus decoratur. Pr*fns os magna ex parte latera Se inferiorem fdem narium conftituit, Se ad h *c latera impenf cauum eft,&C neutiquam fblidum,fed cereis imaginibus intus uacuis o 1/2 am admodum eleganterfmile. Huic of,pr*ter alia ipfus foramina0 unumaccidit,quodabinfe oculi fede riorioculi fdis regione incipiens, deorfum in anteriorem maxill* partem porrigi tur. Iftud pofniiyde'm ubi primm in oculi fde inchoatur, notabili interuallo foperius ueluti oflea confit fquama: B* ubi autem in anteriorem maxill* partem pertinet, iam penitius in ofleexculptumuifitur,atq? etiam interuall no tatudignum apparet inter oculi ambit Se fuperiorem foraminis fdem . pi figuu i. Hoc interuallum creberrim non continuum eft,fdp fouira donatur, qu* huic quarti ofs particul*(ubi foramen confifti'Opropriapeculiariscp eft. Quis uerb huius foraminis ufos cen fatur, in communi omnium caluari* foramin frmone exequar. in pr*fentia autem obiter in illius mentionem incidi, quo aptius futuram quarto ofl propriam hc recenfrem : ne quis forte, quum ipfm obfruaret, illam plura coftituere ofl, ac altius qum ab oculi fdis ambitu ad foramen ufj? ferri arbitraretur.Pr*terea in anteriori palati fede ad pofteriorem in ciforioru <{zfig.z. dentiumregionem,aliud q foramen fe offert, quartis maxill* fiperioris offibus commune, Se ex palato in narium amplitudinem fpedans. Ad huius foraminis latera interdum r fotura ap r zfig. *,. paretjaut potius linea,in pueris cartilagine oppleta,que quafi ad caninorum dentium anterius latus pertingit.Verumnufquam adeo pntrt, ut huius fotur* beneficio quartum maxill* sifig.cdni- os in plura diuifum cenferi queat:squod(utpaulb pbftdicam)canibuscVfimrjs porcisb^ac^ tid cdhd> cilitym quibus fotura quartum os in duo diuidens,non folum in palato, uerm exterius in an m * teriori maxill* fde,etiam confpicu cernitur,neque ullam appendicum cum fois oflbus coa a t'M, htus fpeciem refrt. a Quintum maxill* fuperioris os ex duobus nafi oflbus alterum eft,of- Quntum m&' fculum uidelicet durum,folidum,latum,tenue,oblong, Se quadrangulo potius qum trian xtll os* gulo fi'mile.b Superiori enim parte non in acutum dfinit angulummerum adeo obtufum eft, td z ut fa&& duobus doneuir angulis.Terminatur autem illic fotura,frontis osa fuperiori maxilla eifadbr dirimente.c Externum offis latus communem futuram nancifcitur cum quarto maxill* of, dde. qu* fcund naf lauis tantum decliuis pertingit, quanta quinti huius maxill* ofis eft longi d ifig. d z tudo, qu* in homine long breuior qum canibus Se fimijs uifitur. Internum uerb ofls la adf. tas quo coniugi foo committitur, foturam obtinet harmoni* non admodum diflmilem,ac utrifque naf oflbus communem.H*c medio foperciliorum ex fotura frontis ofl ac maxi 1* fuperiori communi incipiens, decliuis fecundum offium naf longitudinem porrigitur* e ifig dbf c Infriori autem parte,quintum os fotura haud intercipitur, neque alteri ofl iungitur, uerm dde. hoc un cum foo ciuge afperum in*qualeq? eft,Sx!: in cartilaginem finit deorfum pro ceden f 4 mufcu tmi0^ molliorem,quo longius ad nafi apicem defrtur. hanc cartilaginem cum reliquis naf 5! L ^ tonus corpris cartilaginibus priuatim poft offium enarrtione profequemur. a Sextum ^xmm zfig.n. maxill* fuperioris os, cum foo pari non minimam palati &: narium amplitudinis portionem Xl aoSy bzfi.dbx Conftituit. Reponitur enim ad palati extremum, qu nares in fauces pertinenUeftcp os tenue, c "zfil!' fed fblidum,latum9. Id b pofteriori fde partim cuneiformi committitur of, partim liberum d i z fi.?, eft,femiparenthefs ( formam referais. Vbi cuneiformi offi comittitur, c illa circumfcriptum e zfil t ad eft futura, qu* iuxta pofteriorem intimi dentis fedem frtur,maxillamcp fiperiorem cuneifor u' mi of dirimit,ea potifmm parte, ubi cuniforme os ipfus educit procefs uefpertilionu fxfi.lt Ai alis nrnies/ Anteriori parte ciexterno latere fxUim hoc os futura terminatur ipf&: quarto ' maxill* of communi,actranfuerfm in palato dudat Interiori autem latere, quo fe coniugi D 3 foo

41

ANDREAE VESALII

BRVXELLENSIS

fooiungit,foturaquadamdirimitur,qu*utriufquelaterisfextofl ^nt^mm^Un^f' . tcgt#p portio#iiliusexiftit,qu*perpalati longitudinem prorepens, quarta maxill* ofa inuKem g>H** feparat. Continoitigiturfextumos,cuneiformeos,quartum maxill*, SC fuumconiugemc poffrembnariumfeptum:quodetiamfextoofl,quemadmodumaquar^ ^ htfig.g
Vniuerfd fu, permis nu,

tura^quam ad fepti humiliorem fedem duci,antea commemoratum eft. Hactenusitaque lex ai ^^ ^^ m^{^ dfcripf 0flaj qua> fi fenis oppofiti lateris conumereiitur oiibus omnia dllt maxfeoiTaconfurgent duodecim, quibus nullum odo capitis ofiumadiecu C*terun h iV adamufmfingulaqu^hocCapiteperfecutus fom excufris, ac demum non P^ndone prtfcnn Cd, Galeni fopaioris maxill* defcnptionem euolueris, permulta iam occurrerunt, in quinus an pitehdlenus iHius placids declinem. qu*etfomniainpr*fentia (tu* fidens induftri*) non coi

!tl

Iw^^itatiautcofo e ******* iulibrode Offibus fturas maxill* peculiares defcnpturus, earum feriema_makinhma^ ggm

*"]LZ.

&ftfextimafedeaggreditur,quamegoafperamin*qualemc?eferece^
fculusfuiprindpi^alidiffimamnerueamc^admodumportionemeducau futuram defcribit, primm maxill*os quarto dirimentem,pnmamappellans, eius futur* * 4* partemb in cauo temporis cfpicuam. c Secundam uerb numerat huius futur* partem m an. gf teriori maxill* fede occurrentem,qu* ab illa mal* afperitate furfum ad mdium infrions am c ifit bitus fedis oculi pertingit, Hanc poftmodum tripartitb ait difcindi,ac pnmam huius iecun a h:m k d*futur*partempropemagnumfeuinternumoculifedisangulumexterioriinparteadme^ , r. r & .r _< . ,1;U,'o^f.nlMfnmm'nri in nartead me tntne.mc dium fuperciliorum,& communem frontis Se maxill* futuram inquit P^edere. Mac lutui * dlfi/mQI parte honiines deftituuntur,uerm in canibus caudatisq? fimijseft manifeftiflima. quamuis wAl4 iiitermnnexadad fuperdliorum feraturmedium,fed ad eam tantufedem,in qua quartum m. maxill* os fcundo dirimididum eft. Hanc itaque partem,ut Galenum aflequans,excanis J^z; caluariapetes.Porrbfecundampartemfecund*futur*,inquit per concauum fedis oculi iub f fingemi macmo angulo ad communem capiti Se maxill* futuram pertinere, hancq? eundem angulum fUb pare cornprehendere. H*c pars ea effet fotura,quam fecundum Se tertium maxill* ofa in infriori ^^ ipforum fede, quarto dirimeredocuimus. Verm h*c in homme nequaquam fecund* to ducifmr^ leni futur* comittitur, multo c? minus primam partem fecund* futur* contingit, quum h*c *' mu* in canibus tantum Se fmrjs, non autem hominibus cernatur. Porrb s foramen, quod huic JW" fecund* parti Galenus fubfj ci fcribit,id ef opinor, quod in oculi fede oblongu admodumq? g ^ D< patulum eft,inter quartum maxill* os Se cuniforme confpicuum . h Tertiam partem fecun d* h i fibp futur* Galenus appellat portionem futur* primm os quarto diuidentis, qu* in oculi fede ^VD fpedatur, un cum illa qu* cuniforme os primo maxill* ofl difungit, atque in oculi fe. ^ de etiam fpedatur. Galeni enim eft fententia, fub didis duabus foturis (qu* du* prim* par. tes funt ipfius fecund* futur*) tertiam eiufdem partem inferiorem in fede oculi ambit infcen dentem interius ad imum contendere,ibic communi futura capiti Se maxill* fuperiori iungi. His foturis Galenus tria maxill* fuperioris ofl circumfcribipoftea fobiecit,quibus hec capiti committitur.* Primm eft,quod ego primm maxill* ftatui.k fecundum,ea qu* mihi fecun dum Se tertium numerabtur : duo enim illa unius ofs loco ex Galeni placito recenferentur. ^KJ-J Tertium,pars eft noftri quarti ofs,quicquid feilicet ipfus in oculi fede cofftit,ea nimirum . pars in quara foramen incipit,quod ab oculi fde in anteriorem maxill* regionem pertinet. Ufi-^'wor Hic modo confiderat exquirito, num Gallenus maxill* of hucufque uerius qum ego, in ~j~ CJ* homine enarrauerit,8c" quantum adhuc Galenus in fmrjs Se canibus omifrit. dein,num Gale a Gdkni os num ego ex rei potius cognitione, an interpretis uerfione intellexerim. Se cuiufmodi natatore quodamm Delio Galeni de maxill* offibus tradatio indigeat : potifmm quando communis utilita. do rTfm tis uel parum ftudiofi quidam,uel etiam inuidi, Gr*cum exemplar ita fopprimunt,ut nullis id mwr. b , c rationibus quo aliquandiu mihi ufurpand traderetur, ab 17s obtinerelicueritrqui tamen pr* c,b,d. ter Balamium, Se Cardinalem Rodolphum, id le etiam habere fatebtur,fed ea conditione,mi m xffj hi n communicaretur . Verm interea omnem nauabo operam , ne illo libro , quemadmo dum neque alrjs etiam quibufdam Galeni libris ad Anatomen eguif uidear, quos auttotos citra omnem ufum recondunt, aut fltem corrediores tineis (quum ipfs ufui ef ncqueant) rdi malunt. Quod uerb Galenus peculiaria conftituat of, quibus incifbrfj dents infigun. tur,h in c accidit,qubd fois nimium fauens fimijs,eas homini plus fatis fmiles effngebat. In ca nibusenim Se fmrjs porcis9acali]sanimalibus,quibuscanini dents ualidi exerticj? obtige Cm-m ^ runt," du* (uti prius dixi) uidentur futur*, aut harmoni* potius,admodum confpicu*,qui Udridtt. bus homo deftituitur, A futura enim quintum maxill* os, quod naf alterum exiftit, quarto

LJltUa

ICCIIS

vJv.UU

UU

tins;...

- xa.ij.v-

^v/iii"/mv....

VI

3'
3>

diftin

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

43

diftinguente,alia educitur futura, obliqu deorfum inter caninum Se inciforium canino proxi mum delata,qu* cum illa communis efficitur, qu* in palati extremo iuxta incifbrio s dents tranfoerfm in illis animalibus fertur. H*c futura citra omnem cartilaginis interuentum adeb infigniseft,utquartumme enumeratum maxill* os, canes in duo diuifum commonftrent. Ver m non arbitrandum eft futuram hanc,inter dentium pr*fipiola in canibus aut fimrj s du. <dm,fuperciliorum medio deorfum continuo progref (Se fi Galenus ita doceat) ferri,fed uti iam admonuimus, ex medio fer dudu illius fotur* incipit, qu* externum nafi oflum la tus termint. Quod ubi in cane fimia'ueinfpexeris,accurat exp end ito, qum impofbile fit, hanc futuram porrigi inter dents hominis, maxillam adepti breuiflimam,& dentibus caninis prorfus exiguis donati.Infuper animaduertito, quid in libris de Partium ufu Galenus fibi uo luerit,quum duodecim fuperioris maxill* of ef obiter fcripftmti Se Introdudorrj feu Me. dici autor,duodecim tantum maxill* of, Veter indubi placito, eiiumeranaut quum Ga Libro lenush*coflprolixiuscomemorans, nouemtantrecenfet, nullumq? os priuatim inciforij s cm. dentibus tribuit,in eo etiam numro cuniforme os haud compledens*
:vi'

unde,

DE

M^AXILL^T
Caput

INFERIORI,
J%f i

PRIOR

POSTE
FLIOR..

I G V R A R V M, ET j-, earundem charaderum Index. P RIO R feu dextrdkuius cdpitisfigurd?infirioremmdXilUm und cum dent m dt teriori ficie exprima . Tofteribtfigura, itfiriorem maxillam fimul cum bumiliori dentium ferie posleriori fede delineatam exbibet. Tabula autem tertio prafentis libri Capiti prpos fitd, adcharaerem C , maxillam d latere deineatdm oftendit. ^Tx,z Maxill<einfirioris alterum caput,(fuoba?cfuperiori maxilla: dearticuUtur Bx,z Ceruix.jeu collum cdpitis ^A^infigniti .
F

VTRARVMQ.VE DECIMI CAPITIS

D inumbrdlatitat,ftni/lr^figura:amplumindicansfinum,cuiinoredilitefice

ritur,duifimulcumtempordli<o'mdnforiodttollendcefieruitmdxill Ex,z ^4 (hritas ddpofier ior einfirioremfy mdxilU fede confiicua,ad quant mdnfirim infieritur. Fz Infiniftrcefgur Ffirdmen notdtjertif pdris neruorum cerebrifobolem ddmittens. Gx Foramen, quofur culusneruinuperdicliinbumiliuUbrumprocidit. Hz In bcec tubercula maxillam detrahentes mufculi implantdtur,* guida lingu* db ipfis oriutur,
N

i M A L I V M omnium homoinferioremmaxillam,prototiuscorpo

ris mole,breuifsimam adipifciturtafnus autem Se equus inter quadrupe Homiri bre,

?jS
maxilidper

daferlongifmam.Hominienimfaciesobtigitrotunda,nonlonga,ut u$fi^ reliquis animalibus: qu*, quoniam manibus carent, cibumaflmptura, g^Zm? inclinantur. Duram autem hominibus maxillam,ut Se c*teris animan tibus fieri decuit, quod Tola mobilis ft, Se uarios atqs fortifsimos motus -j in mordendo mandendo9fuftineat.C*ternefcdurafolidac^nimio
pondereipfamm , {*& isifar(ffas exfcit,interim appendicis undiqj expers.Sinus hi non adeo m pofteriori maxill* e ^ fmpedibus excupuntur, fed antrorfum magis uerfos menu regionem cad maxill* latera.Plurirnis animalium maxilla duobus conftat oflbus in fommo mento,ubi ma. D 4 xilla

medmfeax

44 ANDREAE VESA LU BRVXELLENSIS MdxillZ ho> xilla illis in acutum dfinit, mutuo per unionem nexis . Homini autem, unico conformShJr mini fer uni ofl, ac in fommo mento lata,neque ut in c*teris animalibus,acuta cernitur. Nulla enim parte co offe atrui. maxiUa difficilius qum hc difcinditur. Pr*terea codione, aut carie in terra illam diflolui,no> dum animaduerti.cx: quanquam cm alibi, tum pr*cipu Parifrjs in Innocent cemiteno ma ximam inferiorum maxillarum (uti Se c*terorum ofum) frequentiam confpexerim, nullam tamen unquam in duas bipartitam partes adinueni. Canum uerb,bournq? Se afinorum maxil l*,etiam citra codionis beneficium, inuicem paruo conatu interdum diuelluntur. Quamuis intrim Galenus,8c" afo plerique poft Hippocratem difldionum periti,rnaxillam non unicum effe os afruerint,fed codum in fumma menti extremitate laxari, ob idq* ipfom coaluiffe mani lftumindiciumefl.Vtcunque fit, hadenus nulla hominis maxilla mihigemino conftruda ofl(uti &priusdicebam) occurrit. Se quamuis forte inter tt hominum myriades in canino aliquo homuncione,autpuerulo talem quampiam maxillam aliquando obferuarem,non tamen ideomox aferam, hominis maxillam duplici offe conftare:quinCelfo potius, aut illi Gr*coautoriex quo Celfus quicquidde offibus prodidit mutuatus eft, accedam,qui cum Galeno canes parum curans, maxillam fimplici ofl componi docuit.Et quamuis h*cin pue ris duobus oflbus per unionem nexis effbrmaretur, non ideo tamen fimpliciter duplici ofle maxillam formari red diceremus, nifi etiam occipitif os,uertebras,&: ofqu* facri offis late ribus committuntur, pluribus effingi ofiibus donaremus. f quidem h*c in pueris compluri JDo utrinf, Dus oflbus mutuo per unionem commifs extrui, nemo negauerit. Inferior maxilla utrinque W^Jlfa ln duos dfinit proceffus, quorum" alter in mucronari produdus, mufculi temporalis tendi ^figura " nis infrtionem ualidifm excipit, totusabillotendinecompexus.bAlter,qui pofterior eft, w^~' in capitulum tranfuerfm oblongum finit, quod fibi correfpondentic finui inarticulatur, qui baL, a,b. ad iuoalis ofs radicem Se anteriorem auditus organi fdem in temporis ofle incifos eft. Huic i t+fy a. ^ , fnui, ut Se capitulo maxill*, cartilaao cruft* modo obducitur . Verm pr*ter hanc cartila fi PeculidriS'm . ,r .... & r\ i \_-i CSJ1.6C4* mdxdldrudrti ginem omnibus articulis pariter communem, inter linum capitulumc^ alia reponitur cartila ^^ cub cdrtiUgi go l*uis,tenuis,& mollis,ligamentiq? natur* quod ad fubftantiam fpedat, nonihil compos. nheffigies. j_fo,c ofibus nufquam adnafcitur, fed tantum ligamentis articulum in orbem continentibus. jgr^ Iftius cartilaginis beneficio, durorum pr*fentis articuli oflum impetus exoluitur, Se quo mi ^B*^ nus mutuo afTridu in ualidis afduiscp maxille motibus ofl rumptur,fcit pr*ftat,un cum cartilagine finui Se capitulo obnata. Ad h*c, inferior maxilla duobus utrinque donatur fora MdxilUfb* rninibus,atque'1 alterum quidem in interiori ipfus regione,non procul nunccommemoratis d tfig,^ rd?mnd. p^ocefbus, cernitur :e alterum uerb,in exteriori fde ad labri inferioris radicemjatusq?. Inte. e i fig.G.^ rius,quod Se amplius, Se in*quale feu afperum eft, uiam pr*bet f portioni naui tertrj paris f z f1- Ciim neruorum cerebri ad dentium radices dtfperf*, un cumuenula 8c"arteria,qu* dentibus Se ^ ^f^ infriori maxill* nutriendis,hoc foramen fubeunt. Exterius uerb, eius nerui s fobolem ex ma mmtur t. xilla in humiliuslabrum finit procidere,eftq? long minus interiori. Porrb fftamexiccat* 2 M<e maxill* interno foraminiindideris,eamab hoc foraminead externum ufque leui opra ferri | mucu\0r confpicies.cVf maxillam effregeris, continuum iterabunaforamine in alterum canalismo. mmt.c. Dentiumdl- doc*latum obfruabis . Pr*ter h*c foramina in maxill* externa fperficie alia prorfos nul ueoli. la reperias, nid forte Se alueolos pr*fpio!aq? illis annumerare lubeat, quibus dents inftar cla uorum infigimox trademus. Quod uerb horum finuum alueorumq? gratia,inferior maxilla craflor ft, hinc potifmm conftat,qubd in uetulis,illisq? quibus dents eruti font, ac in Mdxilla in quibus ipfi dentium finus foccreuerunt, maxilla ab imo forfom multo tenuior Se anguftior ef pofleriori fe' ficiatur. Maxilla ubi dents ipfnon infiguntur, eaq? fde qua commemoratos nupereducit ^ tfig.jx de dmplitudo, pr0ceffus,latifma, Se, Ci latera fpedes, tenuiffima,h intuscpac1 exterius quafamplo Seindv i hzfi.E. SXo-"'5' Per^cie tantum cauato fnu infcupta uifitur, quo aptius mufculi maxillam, pr*ter tempora. lem mufculum attollen tes, infrtionem molirentur, iscp qui illorum in ore delitefcit,minus fua *J|j/jfe crafltie ac mole fauciumanguftiam infrciret: adeb,ut intus magis qum foris,maxilla meri. d. tb infnuetur. Quineti huic latiori maxill* fdi id feparatim accidit, quod afpera in*qualisq? cernitur, idcppotifmum iuxta huius fedis1 inferiorempofterioremq?regionem. quod etiam l ***! mufculorum infrtionis occafione rerum Opifex machinatur, non ignorans afperis in*qua libuscp locis promptius aliquid adh*rere , adnafcicp, qum planis Se glabris. C*term hac. etia gratia interior maxill* fedes ad mentum1" aliquot tuberculisafperitatibus'ueextuberat,ut m i^3 nmufculi(quor ope ipf deorfum trahitur) foam infrtionem ualidius confcerent,acdeniq? "i.H,i. * nonnulli lingu* peculiares mufculi hinc aptius enafcerentur. Taie quid etiam ufouenit in ex o iffi- '9 terna inferioris maxill* fede,ad fummi menti regionem/ ut hac ratione labri humilioris mu. c^ ' u%i uf fculicommodis illinc^ronafcerentur* L&In.
<<
.

'DE

'

DE HVMAN

CRPRS

FABRC

LIBER

4*

DE

DENTIBUS,
ofiium numro dfcribuntuf *.

Qjs i
Cdput

E T I^f M 2 I*

PRAESENTIS VNDECIMI

CAPITIS

I G V R AE,

ac ipfus charaderum Index.

figura tdmfiuperioris mdxillce?qudm infirioris dentsPin dltero Utere exprimuii tur.duumenimutriufidueUterispdrfitratio,dbun^ tos delincdffe. Si uero dents mdxillis ddbuc infxos contempUri ufumfitfiuperioris Cdpitis fiur* indiorem commonslrdntfcriem, cfuemddmodum tertia er quintafiexti Capitisfigur*

HAC

tur. Qudndoduidem ex cdludrtd, pam HUfigura exprefiimm,fiudio fuperioris maxdht dens


tes euuljmus.

**f*4 Dcxtri lateris oo Jperiores dents . B S Dtxtri Uteris dents oo infriores . V* Duodextrilaterisinciforij. , 3 Denscaninmdexter. Aii>*' QuUuluemolares dextri.Huncnumerum&infiriori & fuperiori dentium cUfraccommos
7,3 ^reLte^umeR.Nominaautemdentium^umuarijsWeliauorumopumnomencUmu^xbu

im hbri calcefumenda ueniut^uodin cum locum nomina, fvempe mibibaclenm occurrcrc, duxerim reifeienda. ^ r C Balisnotaturmolarisdentis. D ^Tciesdentisincif^. Z Media molaris demis pars bic delineatur,jnum in dentibm confiiemm oslenjurd.
X

OsilBVS folosdentesfnuendiuimobtinere.Galenusnpcr*
fequoque demiura doloreuexatum

funaori^ttcfktiir^afferens

atque T) entes fnt' tumdilieenter animum adhibuiffe num dents ipfi doleanfenfinecp ma re. mfeftdentemnmoddokre5uermetiampulfarc,carnibusmfiam, Libro quinto tfi. cd. li.
4$rtXX.

mationeobfeffisnondiffimiliter.Applantturenimdentiumradicbus "molles quidam neruuli3 tertio neruorum cerebri comugio propagati, a quorumgratiadentes duntaxat euidenti inter ofia fenuend.ftcukate do ,Cscredln^sX^umnonnulliGalenohaudacquiefcentes>eolhgunt,dentem,qmnno!i fitXdooremaffici : quemadmodumcumlimaexceflus denuumpr^fecare.aut.gnmsfav

deMedicd,

mentori coftir pofltionefcun


dum locos-.

rXTaWndoexurericogimur.Atquumm^^^^^
tos

f frigore potiffimummoleftari cognofeamus mmtolaudandus fentiendifacultat largimmarbitramur.Noueratemmhos hcl^


dexperiamur,8c
uelfran0untJuelroduntJuelualideexealefaciuntJaut refr.gerant.uclafia quau.s

etn.qu.busomnibusdentesmultah'ter.qumreliquaofi.nudtexponun remfinullafenriendiuipollert)dolorehomoneuuquainadmonemur)nequedenuluccur>
JDentiu ca, teriiofsibusdif ferentid.

"fte*

risonmu'femperenutriri.&quouistemporeuitxmc

tramur.quoddentesUlis quos exemimus oppofin^.ndemerund^t. dentiumferiemfuccrefcant:obhoc uidelicet, quod contrats

loc to^"^J^^

*^

Dentium m*
merus.

*>*

D-ti&acutiJqu6obktunTipfscu,ummordcndoculmmodoprompteabf^dant>d1mdant^

Inciforif.

4$
Cdnini
dmm'

ANDREAE VESALII BRVXELLENSIS Deincepsc canini Utrinque finguli conftituuntur, ampli quidem foa bafigingiuis proxima: aw<a.h ipforum autem fine gingiuis remoto,acuti,ut f quid propter duntiem ab mqforrjs non pr* fcinderetur,hoc illi confringerent. Porrb ipfis id nomen inditum eft,qubd cxerus canum (qui

commodiextjseffet,utquipriuscontererentur,qumcibosinl*uoremcomimnuerent.lunt ""/enim dents omnium ofum durifsimi.Quinetiam,f afperi Se duri fadi,non eflnt una & am pli,neque taies plus accommodarent illis concredito muneri,f modo qu* l*uiffime attai de beant,in amplis firmari bafibus oporteat. Inciforijs enim Se caninis nihil cminuitur, propter ftridam Se anguftam ipfor aciem, Quid f h*c omnia molares adipifcertur,at intrim parut eflnt,nonne&:hocfoloillorum ufus corTumpereturc' quum plurimo atterendis cominuen Qui dues ma disqj cibis tempore indigeamus. Dents ad unum omnes in maxillar finibus clauoru ntu xdlmnfingdn infigtur, qui propter imaginem,quam cum pr*fepibu s brutorum habent, Gr*cis <?/*, tur- Latinis pr*fepiola nuncupatur. Hi nanq? fingulis circunduir dentibus, hosqj ftringunt atcp 1. .umrdj. adeo exad: retinent,ut non prompte uel tantillum commoueantur. Neque paribus radicibus ma. initio mmHrceL omnesfuisinferunturpr*fepibus,quandoquidemparuisunaradix,due uerb maioribus,tres ef* Se quatuor maximis obtigerunt. Inciforfj enim fingulis immittuntur radicibus. Canini quo. rttradicm que rdices fingulas exigunt,qui inciforiorum radicibus multo altius infiguntur,tantoc^ ma. jrmfm exiores funt quantum caninorum robur excedit. Quanquam Se inter inciforios duo medii infi. prefimm. gnioribus h*retradicibus,qum duo latrales, caninis proximi,nimir quod medfj latiores orandioresc^ fint. Molares radicibus inter fuariant. nam qui maxill* infriori funtinfixi,bi. nis radicibus:qui fuperiori, ternis,fubinde infiguntur.Difrt tamen Se hi interd*qui nancp fupr funt,quaternis : qui infr,ternis radicibus immitti aliqudo deprehendtur, pr*frtim duo dentiintimoproximi. Dein frequentifm duos molares fuperiores caninodentifucce. dentes,duobus tantum immitti radicibus fpedabis,tres reliquos ternis ; fk Se duos inferiores caninoproximosunaradice,tresreliquos duabus. Pr*terea obfruabis quoque omniinti Pentium nu, mos minoribus infigi radicibus,qum illis attiguos. Inciforiorum Se caninorum numerus, merii dlidudn< rar^ ^ hominibus ut molarium, mutatur. Interdum enim in utroque latere quinque molares do udrtdre. occurrunt3 ,'ntercmm quatuormonnunquam quatuor fniftris, quinque uerb dextris : uel contra in fniftris quinque,ex dextris quatuonuel infr quatuor, fupr autem quinque.quam dinerentiam potifsimum parit poftremi dents, quos plerique genuinos uocant, etiam f Ci Gemini den, cero ita molares uo cauerit. Sunt autem illi,qui primm poft pubertatem ueneriscp ufum homi m* nibus cum maximis fubinde cruciatibus prodeunt : idquod medici parum obferuantes,aut alios dents euelIunt,authumor uitio eos infeftari fbi perfoadentes,*gros catapoti-js atcpid genu s pharmacis obruunt,quum dolore afdis nullum leui gingiuarum ad poftremum den tem fcarificatione, ac interdum ofls pertufione,pr*fntius remedium adferripoffit. idquod ipf etiam modo experior, cui h*cfribenti n*igefmus fcundus dens *tatis uigefimo fexto anno foccrefcit. Atque id etiam arguuntpermult* caluari* in cemiterrjs occurrtes,in quibus pofteriores illi dents ueluti in cauea quapia adhuc reponuntur ac latitant,quibufd fu* bafs apicibus os tenuifsimum perforantes.Cuiufmodi caluariam nuper mihi exhibuit human* fa. bric* qum ftudioffsimus ac ualde peritus iuuenis, ioannes pavlvs g v i DVCivs vrbinas, mihiamicifsimus .C*term Ariftoteles, alijqp complures uiris copiofores dents qum mulieribus afcribunt : quod cuiuis non minus promptum eft expe riri,qum mihifalfom id ef dicere,quum nulli no dents numerareliceat:ex quoru frequen. tia plerique etiam uit* longitudinem breuitatemc^ arguunt. Dents non folum didos nunc Dentium cdi pr*ftantufos,uerum etiam aduocis modulationem iuuant,quum dura lapideaqp conformen tas. tur fubftantia/ exiguas,fd notaui dignas cauitates intus obtinente ; qu* ut dents leuiores T>ensE'm(t fntjcommodiuscp accipiant nutrimentum,occafonem pr*bent. Atque huius cauitatis cauf, %mtuu f quado dentibus foramina ex humoracrium erodentiurnqj influxu oboriuir, qu* ad eam Cauitatem ufcp pertingt ocyflme dents ad radicis ufqj extrema eroduntur. Deinde puerqr itiuM p> Dentiunt dp> dents imperfedis Se mollibus Se quaf medullofs coftare radicibus, non pr*tereundum eftt pendicts. quemadmodum Se pueris dentium partem extra gin giuas confp;cuam, dentis radici appen dicis modo committit Atque id quidem uel puerididicimus, quum nobis focijsqjuacillantes
dents,

MoLres. hos habent infignes) dentibus refpondent.Poft hos," maxillares feu molares quini ab utroq; 4,^,7, g. latere habentur,afperi,ampli,duri Se magni, quo incifa ab inciforfjs, cnradaq? camnis ml* uorem exdum terere poflint. Si enim prorfus l*ues crearentur, idonei ad propnum munus minime exifterent : quoniam ab in*qualibus afperisqj omnia melius teruntur . 1 ropter hoc ipfom 8t"molas,quibus fruges moliuntur, temporis procefl diuq? minuendo l*uigatas, rur fus incidi atque exafperari uidemus . Neque f afperi quidem eflnt, non autem dun, plus DensmU.

DE HVMANI GORPORIS FABRICA LIBER t* 4? dents, Se pr*cipu inciforios,unguibus aut filo denti circundato,eximere cofueuimuS. Quin Se in mulis quoque,ac multis canibus dentium referuatis radicibus,ipforum appendices proci dereindiesobferuamus. Atque poftremum illud profedbaccuratifsim expendendeft,ne pueris effradi alicuius ex cafu demis reliquam portionem unquam eruamus,fd duntaxat ap pendicem, in cuius locum alia (modo radix feruetur) prompte fuccrefcet. Dein plurimumid quoque in pueris animaduertifcducit, quibus mox ab ineunte*tate molares dents erodi uitiariqj folent. In his nanque oper*precium eft,molarium dertium appendices (qu* non ita ut inciforiorum proidere in ipfis folent) auf^rre, quo nou*erum locofuccedaiit,dentescp integrifruentur. Si enim appendicum unio *tatis progrefl firmetur, appendix nunquam decidet.quinimbuelpubertatistempore aliquot dents cum radicibus, ob erofonis uitium*
plerunque ueniunt eruendi.

DE

OSSIVM
xill

C^AVITIS

ET

fuperiorisfirdminibm.

Caput 2C

IL

McA>

VANDOQ.VIDEM inuenarum,neruorum &arteriarumdefcriptiO'


nibus, foraminum capitis ignorantia non modicum obfcuritatis paritura ^^fi^^inn eftidein quia in illis enarrandis(qu cognitu ilnt difficillima) Anatomi Icri^l0lnfii titdtur* corUm pr*cipui multum aberrauerunt,oper*precium iam duxerim,hoc Caputomnibus capitis foraminibus dedicare, ac fingula qu* accurata di ligentiqp fdione manifeftb deprehendi,modb recenfere, ut in uafbrum Se neruorum quarundamq?membranar cerebri enarratione,hucftudiofs difcendiq? cupidus ledor recurrere pofsit , Se foramen cuius mentio in cidet, perpetuo in pro cindu habeat. Vt uerb id fit compendiofius, quatuor figuras pr*fnti negotio famulantes, hue reponam,unumquodq? foramen cum ipfipr*fixocharadere forfom itaenarfaturus,ut fermo fmul charaderumlndicis Se Capitis contextus uices opportune foppleat. Inde cafu, aut ex induftria aliquis fnus uel procefls antea fuerit omiffus,illum etiam nunc deferibam*

PRIMA

XII

CAPITIS

FIGVRA*

figura anteriorem cdudri fedem exprimtt, ac prdinde omnia etiamforamina in oculifede maxilla^ fuperiori, in bdcfperficie dppdrentid ,proponiU Cdninum dutem cdput humdn cdludri idmprim mdxillafperioris ofiibusJtw risfy indkdndis unic? perinde ac tota b^cfigura 7 iuuit *

jR.

AE SENS

E C V N

43

AND-REAE

VESALII

BRVXELLENSIS

SECVNDA DVODECIMl CAPITIS FIGVRA-

>v.

H^TC

figurd cdhdriibdfis exterioremficiem,qudpdldtumref])icit,de!ineduimus.

Nos enim bic cdludm,feucdludridm, aut capitis offinonoclo Ma qu* prius infiexto <cynono Cdpitib. offi cdpitis uocdtdfiunt, nomindbimustdut cum i^Ariftotele cdpitis tdntumpdrtem ca
pillis tecianv.uerm oclo illis ofiibus mdxillafuperiorcm ddifciemus, idj; Cdludridmfieu Cdput modo dicemus, quod in cemiterifs pafiimreperitur, er caluaria loco pingitur. Quod autem fiuprd Cdpitis offa dmaXilta*fuperioris offib.diflinxerimus, Gdleni nomine T euidentioris dos clrine fiudiofaclumfuifj, haclenus dbund licuit colligere*

TERTIA
I NT

DVODECIMl
E R N A

CAPITIS
S

FIGVRA,

A L V A R I AE B A

I M COMMONSTRANS*

aVARTA

DE

HVHANI

CORPORfS

FABRICA

LIBER

49

Q.VARTA DVODECIMl

CAPITIS

FIGVRA*

CXJ^^A R T i^Al interndm Cdludria fedem fuperioris ipfus pdrtis oslendit, quam d tertiafigura caluariaferra ita refecuimus,ut caluariam cerebri harmoniam oslenfuri diui^
(Lerefiolcmus.<^4ge igitur cbardBerum indicem aggredidmur^fingulis characleribm eiusfi gura cuipeculiaresfnt,numerumfiubifciamus,prius ddbuc admonentes,no pdrumfiraminbu quibufidam intelligendis eamfiguram iuuare, qua oclauafexti Capitis habebatur , interiorem oHendens ofiis cuneum refirentis , cr oclaui capitis ofiis, qua cerebrum fpeclatfuperficiem. Eam enim figuram cum interna tertia huius Capitisfigura*fede, fecundum cuneifirmis ofiis r oclaui Cdpitis ofiis defcriptionem,confirreplurimm conduxerit.

Foramen ad mdium fupercilrj incifum, quo* ramus minoris tertfj paris neruorum cerebri d zfi.dnte radicisex oculifedead frontis mufulofmcutemdifpergitur.Hocinutroquelaterenonfm 2 " ^ 4 per perfed orbiculareq? exiftit fbramen,fd fubinde fnus duntaxat fmiciruli ritu excu Ip tus cr 4 wfc apparet. Aliquando in uno quidem latere foramen,in altero autem fmicircularis tant fnu s, lorum tdbu perinde atque hc in prima figura, cernitur. Foramen hoc frontis of proprium eft, quod k H' aliquot I prima huius Capitis figura infignitum cernitur. Vam non eft,qubd aut hc in ora tionis contextu,autin margine os aliquod adnotem,quum charader foramen indicans, etiam os cui idinfculpitur, prompte doceat. g t Foramen,quo did* minoris tertrj paris neruor cerebri radicis'fbboIeSjex oculor fede in a zfi. z.cd. gnas ad fuperioris labri Se alar naf mufculos procidit. Pr*fns foramen inftar oblooi mea. hb.4,.o,& tus m quar to fuperioris maxill* ofl fcupftur, Se in anteriori maxill* fde ubi in prima Routa. umtdb.iT B ponitjforaminis huius dudus penitius in of c*latur. Per oculi uerbfdem,tant tenui ac fquam*fimilimo of tegitur: quam regionem a in oculi fde confpicuo,infigniuimus. C 1 Foramen nunc comemorato amplius, quod ex magno interno'ue o cui angulo in narium cauitatem red deorfum pertinet, fcundo fuperioris maxill* offi, Se quarto pariter comunc. Ub$.p. Ift^d l portiuncul* minoris tertrj paris neruorum cerebri radicis uiam pr*bet, Se nonnihil pi tuit* ex cerebro ad oculi fdem confluentis, ad nares tranfmittere creditur. C*term pr*ter id foramen, aliud quoque grandius pituit* ex oculi fde in narium amplitadinem,hincc ma.

A1

iugale os(qub cauum temporis exadis oculis fobijceretur)execuimus, illi figur* $ afcriben tes y ut fltem foraminis huius in cuneiformi of incifi fedes indicaretur. Quo autem id magis in caluarrjs cofpedum ugityeo minus quoc mirand eft, hoc quacunq? etiam dignum ft ani. maduerfione,difldionis proceres latuifl.

Di,2

?0

ANDREAE VESALI

BRVXELLENSIS

'

Pr*fens foramen omnium qu* in oculi fede confpiciuntur,fcile maximum occurrit* Se di a cl* iam f*pius minoris tertrj paris neruor cerebri radicis a ramulo Uiam dat, in temporalem $,4 ^ mufculum Se manforium ex oculorum fede porredo. Neque huius duntaxat neruuli nomine patens illud oblongumq; foramen exculptum eft,at mufculi temporalis exortui hinc quocp ro bur accedit. Ad h*c pituit*, ad grandius in narium cauitatem pertinens foramen(quod o expreflmus) defluenti,uiampr*bet. Quinetipr*paratumuidetur neruulo cuidam,quem iuxta quinti paris neruorum cerebri radicemeduci,nos primm obfcruauimus. Quippe ner uulus illeperproprium foramen paulo pofterius H notandum porrigitur in temporalem mu fculum Se manforium, illumqj qui in ore delitefcens,etiam attollcnd* maxill* famuiatur.C* term rima h*c,feu oblongum foramen D infignitum,ad cuneiformeos,^ quartum os ma xill* fuperioris pertinet.

^^

fedisoculiVadicefeuuerticeelatifsim^^ fpedat, prorfus orbiculare cernitur/ neruo uiforio (cuius gratia exculptum eft) amplitudine refpondens. Verm interius ubi cerebro propius accedit, iuxta externu ipfius latus,exiguum eundemcp acuuim obtinet angul, qui uenul* cum uiforio neruo hac excidente paratur. An gulumhunc? notat,Isnanc| inter E Sey in tertia huius Capitis figura confftit, p^* Huic finui cuneiformi of incifo,uiforiorumneruorumacoitusinnititur. C V G inprim*figur*fniftraoculifedeoccurrit,intertiaautemfiguraG dextrum eius figur* *' latus ideooccupat, quod in finiftro latere foramen G indicatum,nufquamobuiufit,eoquod huius fiaur* caluaria in latus uel iftius foraminis aliquo modo Lib. 9.de Vr QwniZprtfensfirdmenobfcurm hu uideiidinominc,inflexerimus.Infculpitur aut cuneiformi ofsi,
ddmeduiydtfhumdiorem

'

Emtertiafigurapofto,&Emutrif^^
N>Q

ai,.fiMb.7
H>

ipfutpdrtemd,fuperio'

un

rff*^

rcmuerofeueiufdemfard mini'Sdngulumtinfigmui. Qmnpidm mriuf Lteris frdmen etUm pdchr


m oSdUdfexti Cdpitisfigurd inconff>i

uerb in acutum longumcg Se anguftum dfinit angulum .Fora men noC)Qti^( Galeno fecus uifiim fit,nerui uifori) foramen am pUtudine uincit. cVfifmiliteratcpilludprorfusorbiculareeffet,
facile uiplo,aut quadruplo amplius erticeretur.LNiniIominus ta
meni huinilior ipfus pars, quam paulo minus toto orbicula^ rem ef diximus) uifori) nerui foraminis amplitudinem adhuc
p""-"-""1- **"* T rp lCvt.1

cuo^t'

long foperat. Pr*fens foramen c*latur gratia" fecundi parisneruorum cerebri, in oculi fe ^4-7 U dem ad mouendos oculi mufculos progredientis, dein gratia minoris tertrj paris neruorum b eadm ^ cerebri radicis, qu* frontis cuti, foperors maxill* in facie mufeulis, in nares Se mufculos in^ gUrd u. feriorem maxillam attollentes,digeritur. H*c quidem perhumiliorem foraminis fedem proci *^Hdunt,un cum c indgiii ramo foporalis artai*, quam reticularem pexum in homine quidam d ^ ^ efformare comminiieuntur. Verum per elatiorem foraminis fedem, qu* in anguftum Ion. G.o-n-fig. gumcp angulum cogitur/ uenaexoculor fede, ab illis qu* temporalem adeunt mufculum, ub.7B. dur* membran* hi c diftribuitur, Se fu* diftributioni in caluari* baf fnus inibi exculptos o-erit,uenuarum tuberibus congruentes, Se in ea caluari* fede confpicuos,cui in tertia. figura (" inferibitur. Neque profedb neruis his duntaxat, cVuen*,&nuperdid*infigiiiarteri*,am ^ pum id foramen excauatur ; uerum etiam pituit* ex cerebro in oculi fdem, Se hinc in narium amplitudinem promananti, quemadmodum fedio luculentifsim iuxt aciucundifsim oen dit,adeb ut nulla ratione magna h*c foraminis amplitudo, neruis illis, Se uen*, Se arteri* par confpiciatur. Ht ? Foram en orbiculare,cxT in ofl longius qum duo proxim commemorata pro cedais,cVar dius quoq?.Hoc in cun eiformi of cum reliquisa neruuli gratia exculpitur,quem no procul 14.fi.lM t pr*cipua quinti paris radice pronafei audies. Pr*fns foramen in terti* figur* dextto latere 7 L* fub G poft,paulo grandius uifuir foramine in finiftro latere confpicuo,qubd interd pr*, ter neruulillum etiam tertrj paris b minoremradicemtranfmittat, quam per foramen G inf jl47#, gnitum deduci,pauo foperius commemorauim eft. briti. t * Hac fde in odauo capitis of * multa,fed exigua fpedantur foramina, odorum Se aris in 4 lz fi *'&* infpirationibus ad cerebrum ingrefls nomine,in cif.H*c non ut hadenus dida, ipfo dudu reda funt,8c' utrinque peruia,fd obliqua, Se anfraduofa, fpongiarumcp foraminious fmilia* . Inter reliqua tamen utrinque unum eft redum cV grande fatis, quod primm quodmodo eft, Se antic* frontis ofs fdi proximum, b uenam ad duram cerebri membranam ex narium am t9^*?' 7 plitudine exporredam tranfmittens . Verum c*tera intrim foramina, etiam reda cVutrin. ,4$,jh! que pertuf uiderentur, f modo interiora narium oflcula in ipforum fommo 110 pari fmper numro repofta, Seingnitev fongof>8t"nonnihil membranea artiJagineac| eximerentur*

Num

CORPORIS FABRICA LIBER h ?l Num uerb h*c foraminula pituit* cerebri expurgand* etiam efformtur, fptimo libro per tradabimus. In prefntia tmen addendum duxi,his nunquam nifi oppleto cerebro pituitam excolari,& leuifsima pituit* copia hac defluente,ea foramina obturari, aliacp grauedinis fym. eu h 7 U. Ptomata f nduci. nfoper admonendus es,in omnibus caluarrjs non *qu frequentia hc appa briE. rere foramina, quemadmodum &c fedes quibus4 olfadus reponuntur organa,non pariter d td&emfi- ampl* iii fingulis confpiduntur. Getrum canis animal minime pituitofum, fed exadifsimo gwdD. 0doratu pr*ditums uthas fedes habet amplifsimas, ita quoque permulta admodume^patentia in illis cernuntur foramina nuorfom,non autem ut homini deorfum,fpedantia^ K3 4 Cauitas inter duas frontis o s conftituentes fquamas repofta, quam nonnulli olfadus orga num ef afferunt, propter a'remin illa conclufom, quem odoratui mirificneceflriumeffe non ambigimus.Qum uerb h*c cauitas capax ft,prompt obfruabis, f frontis os in fuper ciliorum regione fregeris.eft enim amplifsima,8c" molliufcul corpus membrariul obductum compleditur, quod medull* quodmodo refpondetiurtiuerfom tamert eiufmodi eft, Ut nul 4 sfi. 6 a. fim'e f11 toto corpore reperias,pr*terqu in a cauernis antris'ue in cuneiformi of crebro con CD. fpicuis.Pr*terea quibus gallico morbo anterior frontis ofs fquama eroditur,autuulnere perfringitur, tanto impetu in expiratione arem ex cauitate illa propelli cernimus, ut etiam is candel* lumen promptiffim exufflet. Pr*fns enim cauitas nonfolum^ad fuper ciliorum fe. dem Se quibufdam recoditis foraminibus in narium amplitudinem pertinet, fed etiam in eam frontis offis porrigitur partem, quam foperior fdis oCuliregionem coftituere didumefb L 3 Foramen,autrimapotius,talis form*,qualem unguis apice quis cer*imprimeret:qti*a du $ub d t? fi. r* cerebri membran* hc firmand* exuuitur. Necefm quippe rat, non hc fblum ubi ea 7 Ubn. membrana multis foraminibus eft peruia, uerum alrj s compluribus locis, caluari* alligari,8c" duram membranam fibras uinculaq? per caluariam tranfmittere.Licet etiam iftas rimas ari irt cerebrum ducendo aliquid auxiliari intueberis,f illas intruf fta,irt nuperrim didam frontis ofs cauitatem nariumq? amplitudinem definere expenderis, ac pr*terea in ofls cuneum imi.

DE

HVMAN

tantis antrapertinere animaduerteris. Sinus in cuniforme offe incifus, ac glandulam cotinens,cui ex cerebro defluens pituit in* Mtcam p& ftillat, quam deinde per os fn hune eflbrms in palat manare Galenus prodidiuper ipfom ptx^pZtt. cribri aut fpongi* modo foraminibus peruium, pituitam ... ^Lib.9deVfu

coariafrens.Hancfententiam,nifmeaqu*daminGale 'pJfetTllcu, num pietas remoraretur,non minus uero alienam often. rotins intelligent derem, qum quod maxime. Quandoquidem h*c ollis <r~ ;IBBi, donoinutis eft* ri nC J7 -A~r \&*yilP*/ bic Mo. ddiedyA ledes,queoiiiscuneirormis mdium eximt,neutiquafpon ^S&y oUnduLm indu gi*, multocp adhuc minus cribri inftar perforatur, quum ^|L^ edtts9empitmi inibi folida continua^ conftet fquama, intus amplas illas -rr^^^lK i^fiuit. B peluim t _ n r L r^ v^ ^13 ex tenu; membrd. cauitates plerunque continente, quas octaua iexti Capitis nd cerefa cxtrtl figura expreflmus, qu*q? nonnif effrado prius oein c7a.C,D}E,Ffmtm ueluti dulwsgtdn, confpedum ueniunt.Per huiufmodi itaque ofs cuneifor ^pitmumdeicenus. mis foramina (quum nulla fnt) pituit haudquaqu defeedit. Verm fnu M notato utrirt que duo deriuantur dudus,finuum modo exculpti, quorum prior ad fecundum foramen no bis n oculi fedis radiceenarratum ac G ingnitu tendit,cV: pituitam in oculi fedem,&: hinc per foramina, qu* prius C Se * exprefsimus,defert.Pofterior fnus ad afperum in*qualecp fora men,furimam potius deorfum porrigitur, qu pituit ori palato'uepotifsiminfluit, cxla'r quoque inter fpirandum caluariam petit. Rimam hanc temporis ofl Se occipitrj communem, ^ N notauimus in finiftro latere fcund*n'gur*,& in dextro terti*. Ductus uerb Se finus non . p adeo commode (quum non admod caui uideantur) in tertia figura f fpedandos offerunt* * quanquam intrim priorem finum O, pofteriorem uerb P in eadem figura indicauerimus, ut his adiutus charaderibus finu fdem in ueris caluarfjs ocyus adinuenias.Prceffibus qui orbiculatim circa finum M infgniuim apparent/ dura cerebri membrana firmiffimadna d l^*7"- foitur,ac ueluti eafrdefoftinetur, qua hc caluari* bafabfcedit,infgniores9 foporaliarte riarum ramos,8c" commemoratas nuper qu* pituitam deducant uias,fibi fubditas habet. Q_2 , 3 Ad latus in*qualis afper*q? rim* feu foraminis N notau'Uerfs ntaiora magis, aliud oc currit foramen in cuneiformi ofeincifm, quod taueefti&nonadamuffimorbicularejfd circulo refpondet utrinque modice in longum compreflb . Hae enim effigie foramen inf d biA.fi.U nuari decuit,quod duoteretia corpora inuicem membranis cnnex,erat tranfmifruiru bn 71, k. Tertij nanqueparis neruorum cerebri crafsiori, 6Ypr*cipu*radici fmul cumb quarto pari
-

^ZituZ^rX

p*nium*

'

T/Sz.' uiampr*bet.
E
2

2,3

f*

ANDREAE VESA LU

BRVXELLENSIS

Rurfus ad^temumforaminisQ.indicarilatus.aliudmuIto minus

^* J^J
'"f^"'?

^
W,v.

hwm.incuneifomioffecernitur.quoint^^
terk.caluariamfubintrat.Mquandoexig^^
percmcmorataneruorumpariatranfmtentis.obferuatur.eiufdenl uen* ramulo paramm. Verumid inuno caluari* lacre rarouifitur, atque adhuc multo ranus menidforamenuniftrolateri(quodinter esteras Varias una hoc donamforammeobog^

c fet^qua^terisomniWlegauuoruifaeft^fcquo^
b* figurisinfigniuimus. Abho!foraminefinusperinterioraeato

g ,*

diat*uenlcongmentes:8cinhocc*Uti,ne^

narum modo duclo^premat conftringat^.Hoscaluarfinus m tertta figura &quarta ait-

V ^uLeXsexterioraprosenfum.'maudiroriiorgamcaui^em ^^f^^t^^
iTtfuperhoceriamfo^amineiugularisint^^^ risoff.Santrumauditusorganoproprium,peridforamenfe^^^^

nicQuareetiamidpaulopoftcum aliquot auditorijorgan. forammibus delmeatum rurlus


fubiidara.EfformaturautemiiutuiampomgatqumWcomugauoniSne^ mukxab auditus organi cauitate hcadmufculos inferioremmax.Uam attollentes cxcuncnH.

gg
^

peris.G attrado in os are, illum quafiper aures propellereconabens.m aunbus fonum perce-

pMrusuentorum,autaqua:turbmumfonisparumabnmilem.
V,, Infpneforamenmaiorifoporalisarterix rmocaluariingredientiexcauatum3quocinon

>. ^

,.

recUcluariperforat.fedinftaroblongimeatus.expofterioribusobliqueintrorium.npno,
ce,

cisafperainequalis^uifitur.Carterumhuiusforaminisprogreffiim ^n,u.pMr,m common(u-tXinfecunda8ctertiafigurispoutum,8tdeindehxc ri n ^ frdmir quammodadiidmusfigura,inquaXScY,ut&inmaioribusfigu e du^ risfimimticemminimrefpondent.Huncuerc)obliquum&inofli | \ "^'{% dongotramiteprocedentemductum.Naturaeffinxitlongiorisobh. k %. ^'J^ quiorisep arteria: foporalis progrefls graa'a, nimirum ut uitahs fpin MJ W\ ^g, p. tus hoc arabundo dudus itinere,cerebro exquiftius pr*pararetur. f/ 'M tis, ^t ex
1
i

ra temporis offi infculpitur. O ffis pars hoc foramine peruia.ubi deorfum ad fauces foeflat.ac in fecunda figura ce notatur.inftar pumi-

p^ ^^ fir^ml.X

^ y mMis, prmtptim cjltr,,

mm

QuarcetiamGak^

raminibus grande hoc foramen, non obiter expendendum,!atuit . oc xffcff&r***. nmw* qui per foramen tertij 8c" quarti paris neruor cerebri Qjndicatum, ximo jinftrte f0pordlvs drteri* foporales arterias caluariam ingredi in foo de Simi* uenarum arte rmop^tm. r%J

^c_.^^

riarumc^diffedionelib^^^

hoc foramine,neque canes,neque fmias hc intuitus,falfa pollens tra nemexcnrrmnncifum . didiuitanon mirumeft, ipfom mirabilem illum reticularem plexum foa imaginatione in hominibus quoep confixiffe, K uafprum cerebn leriem non undiquaque
_

SZlttS^
.

Y
1
5

E regione foraminis nunc didi, ac X infgniti finis , qui caluari* amplitudinem relpicit, aliudforameninchoatur,redanuorfominnariumuf9amplitudinem,meatusoblongimo

uerammemori*prodidifl.

r .

do protenfom,&: arteri*1 ramo uiam exhibens, qui foporalis arteri* maion portione caiua. ^ ^4 riam ingredite,ad nares ufq$ exporrigitur,inibi cum alrjs eb porredis arteri* furculis pullum edensfnfbilem .Hoc foramen cuneiformi offi peculiarecenfebis* a *,3 Quinti neruorum cerebrf paris meatus,auditorius'ueporus,cuiusprindpium interius in JjjM-* caluari* amplitudine, anotatin tertia figura po fini m. Exte Hdncrudemfigurdminhocdppofuiyutf^ riorem aut ipfus partem, qu* ab aure excipitur, ac auricu ***** w to ^H^ f/J^us. 1* quodammodo refpondet,afperacjs uifitur,a fecund* figu S ignificet igitur r* indicat. Meatus ifte etfi inuis admodum amplus cauusp 3^. -^y rudi Mifi*; d d ft,adeb tamen tortuofus Se anfraduofus ac impenfe uarius torium medtum. inuenit,utn5nifrarifsimeimpuliam tranlmittatletam.hcet x^g*^ y firdmtn,fupe, quo minus fta tranfmittatur, non ipfus meatus gyri anfra ^=3) vus V notdtum. <dus ue in caufa tantum fnt, uerm etiam quod is ad aurem, / l duts> fjuod , , , r . n r \ . b \|r mox jub uterd Se dein qua cerebrum refpicit,ardior euaierit,quam m meexphcdbitur. bfig.scap. dio,ubi admodum amplus latusq? uifuir .Verum intrim Prafensfgmdttdfiniflrmldm eRre, &>#*> haudquaq? audiendus eft Ariftoteles, quum ab aure ad cere &**!*, brum

-^^^^S4 ^2


>'

In n !4

j,

4zfi.cd.xli
hri 4 c.

DE HVMANI CJORPORIS FABRICA LBER I. & v nrum nullum aflritpaidereniatum.At in oris palatum ufque femitanpertingere, cVuenam ^Vf irmo. de cerebro eodem defcendere,ihquit. In caluari* enim amplitudinem auditonus meatus perd mdlltm Capfmt&- cuenam quoque admittitmon quidem illam cerebro deducens, uerum eam ab interna undtcmo iugulari caluariam ingredienti ad auditus rgah affuniit,cV: uti antea monuimus,quinti paris neruorum cerebri ramulo uiampr*bet.Pr*terea fi fetam auditus nfeatui exterius indideris^ hanccpmodic in anteriora introrfumcp obliqu protruferis,in foramen v notat,illam multo fcilius qum in caluari* amplitudinem ferri confpicies. Foramen ex auditus organi amplitudinis medio exort, ac illinc in pofteriora porredum. Hoc anfradu Se labyrinthorum occafone,&: quia in internam caluari* fedem non pertinet, immifm non tranfnittitfetam.Pr*paratur autem a ramulo nerui quinti paris,quem qu Na mra m^urefcere uoluerit,admodum callid hune per duriffimi ficcifimicp ofls anfraduofom foramen deduxit. Vocatur uerb omnibus difldionum profeflbribus rvephy, c*cum Se mo jpordmett c<, noculum,non quod uerus peruiusq? meatus non fit, fed quod uix ad auditus organi ampltu < dinem ufque ftamaut plumbeumfilumadmittat. Iftud foramen lupis Se canibus , quibus idfprammillaris procefls radicis fdem habetur multo ampliusgrandiusb^cotigit, qum hominibus. Forftan nonnulli foramen ex auditorio meaui inpriora protenfum,ac v infignitum,c*cum appellant.Vtcuncp uerb fit, hoc foramen v, aut illud bnotatumignorarunt.

quanquam fn hadenus apud neminem, uel unum foramen digna deferiptione expreflm reperi,quum intrim foraminum fpeculatio ft iucundifma, illacp maximam Natur*argu ant jnduftriam. . h c 2,3 Foramen occipitis offi Se temporis oUi commune,ac a fexto pari neruorum cerebri, Se ma fakb. ioriintern*iugularisuen*ramo,minori9 foporalis arteri* foboli exculpt. ftud,quiahc

tranfeuntiaorganagrdiorafunt,amplumuifuir,uanfeuntiumcor^ >m ^ bns.c. de. porum form* refpondens . Non enim examul Iim circulare elt, ied mo^ defcrikmrf. ml quodammodo geminum intortum9 , & ipfus una pars (qu*inte ^-^ rmen exprimas, rior eft) neruo excaluaria antrorfum quodammodo elabenti para. tur:alterauerb (qu*exterior eft) uen* Se arteri* caluariam ad pofte oridutem', dferirioraingredientibusfobfruit. bentes. d,2,3 Foramen in occipitrj offe gratia a nerui feptimi paris neruorum cerebri incifum, quod quia 9 fi. Ub.7 dem orbiculare eft,fed dudu oblongum obliquumcp. Ex pofterioribus enim,intetnaq$ calua o.cr z fig. ri2e fe(je dc\im ferrur,qub citius feptimi paris neruus hoc dudus foramine, fexto pari commit ca'lM'4' '' teretur,unacj ambo fmul h*rentes, deorfum tutb defeenderent. e 2, 3 Foramen unicum,c*terisc omnibus facile maximum, quod occipitis of infnuatur,gra ffi.U. 7*13. tiaa dorfalismedull* ex cerebro originemducentis. f 2 Non infcmiter amplum foramen , quod ab externa caluari* fde, ex pofteriori nimirum dsfi.6cd, fedea capitis'occipitij offis, quod prim* ceruicis uertebr* articulatur,incipjens,in interna cal g pitis L uari* fedem longo dudu per os fertur,in elatiori fede feptimi paris neruorum cerebri forami. 3 nis d notati ceffans.Hoc b uen* Se h arteri* gratia c*latur,per uanfuerfos uertebrar ceruicis k. procefls furfum confcendenti.C*term in quibufdam caluari) s id foramen in altero latere aliqudo deeffe reperies, interd etiam in uttocjjmerm Uinc huius foraminis uices gerit fepti mi paris neruorum cerebri foramen d infgnitum, quod tune non ad amuffim orbiculare cer nitur,fed oblongum,neruo fmul cum uena arteriaqp tranfmittendo idoneum. gM Foramen id ad pofteriorem regionem procefls mmillaris, iuxtafutur* a referentis a la a i-4>!fig' ms m temporis ofl c*IaUir,& tranfuerfm caluariam ingrediens,uiam extern* iugularis ue h fixll* n** ramohaccaluariampetenti,offert.Animaduertiinterdumidforamen,modbinalterola UbriiE. tere,modbinutroquedefoiffe. d vide hc a jn tert -a ggumj non ofeitanter fnus in interna caluari* amplitudine, qua cerebrum contl Cdhuriaff; *r*Ti% netur, animaduertendus uenit, in quem tria foramina c Se f Se g infgnita, Se uenis arterfjsc? JJ^Jm 3m,n,o, tranfmittendisparatafobeunt^Afexti enim neruorum cerebri pans foramine cnotato,& Jm^ l'^im7 internaparte foraminis finfgniti,indexUafniftraq5caluari*fede finus incipit,quem in fini. !rX ftro latere h, h Se h indicauimus.in dextro autem tribus i. Sinus ifti oblique inftar quart* cir h, h, h i in9 iir. culi partis furfum in pofteriora tantifper confcendunt,dum dexter finiftro inibi committatur, i,ij. irfuperifi. ubi k rep0{uimuSt Huius enim coitus fedes in mdia regione occipitis ofls uiftur, qu* inter rJ% elatifsimam futur* a expriment^ regionem, Se pofteriorem foraminis dorfalem medullam bfi.i.cdp'.6 tranfmittentis,ac e infgniti regionem, mdia confiftit,&: k infcribiUir3 ubi occipitis os craC k. D- fifsimum denfifsimumq? effe,in eius offis hiftoria retulimus. Ex hoc duor fnuum congreffu, alius red furfum fertur,fubeminentifsima parte futur* a fmilis,cV:fub tota fagittali futura, E ? Se
bfi.cd.4U

^> ^0?l

?4

ANDREAE

VESALII

BRVXELLENSIS

ad olfadus organorum fedium feptum, quodammodo f n tertia figura V infignitum. Hune finum quarta figuraaliquot 1 notauim gerit.tertia autem m frontis oft^li m tera m eundem indicat. C*termfnus hi exculpuntur dur* cerebri membran* gratia,cuius uafs ipfbsneilla caluari* offibus pr*meretur, cedere tune audies, quando cerebri uaforum non minus elegantem qum arduam,parumq;ab alfjs difdionis profefforibus animaduer fam feriem,in tertio libro exequar+ n 0 2 Animum accommoda quart* figur* palato,in quo his charaderibus ampla narium fora* % mina fepto quodam infgni x notato interftinda, Se in faucium amplitudinem naribus ten, k dentia,n ac o indicantur. H*c etfhominiad plurimaconducant,pr*cipu tamen naturali infpirationi uoeiepidonea cenfntur* p2 Foramenhociuxtapofterioremdentiumntifbriorum fdem ex palato in narium ampitu dinemdefnit,quartiscj? maxill* fuperioris ofsibus commune habetur. Deinde hominibus irnicum adeft,equis uerb Se canibus geminum. Paratur aute gratia connexus,confnfoscp a tu <t *fig-i qnie* palatum foccingentis,cum illab qu* narium ampliuidini obducitur* Portiuncula enim il Jj * 4* Lus tunic* fmul cum uenula,6^ item arteriola,id pertranft* ^m % Ad palati finem iuxta maxill* fuperioris fxta of, utrinque duo uifoiitur foraminamnum b Biufdfi. A quidem alteroprius,&:amplius.prius enim anterius'ueac A infgnitum,notauidign*eftam gur^mtplitudinis, ex palato frfom in pofteriora ad oculi fdis uerticem radicern ue properans. nibi enim dfinit, ubi foramen occurrit, quod aiterum pituitam in nares expurgantium ef retui x mus, atque fub-litera * iam antea defcripfm us. Pofterius autem * notatur, eftqj exiguum omnino,8c' frfom afcendens,aliquando in idem foramen cum anteriori a in Cignito termina tur. Interdum uerb peculiarem terminum, in fotura cuneiformi ofl Se quarto fuperioris ma PordmimU xill* communi adipifeitur. Pr*ter foramina hadenus commemorata, fi caluariam in ma per cdturidz fompfris,alia quamplurima (fd exilia) obferuabis, uenis tranfmittendis Se membrana drfm obuid. rum nexibus exculpta. Viluntur uero huius generis ahqua e diredio maions mtenoris ue angu li fedis oculi,iuxta futuram fcundo Setertio maxill* fuperioris of Se (rtis of communem* H*c in cauitatem pertinguiit, inter frontis ofCis fquamas comprehenfm,Sc' K prius indica tam.Horum quoque fdes in prima pr*fen tis Capitis fgura,T &V indicatunquibuscha raderibus nuper didam foturam foo loco expreflmus, quemadmodum Se comemorata iam of r,A Se inibiinfgniuntur. Deinde in ontis quoq? of iuxta foperciliorum fdem hu iufmodi quoque occurrunt foraminula. quemadmodum Se in utroque naf of, quod quin tum fuperioris maxill* recfoimus. nfuper in primo maxill* ofl, quod externum oculi fdis angulum cftituit,unum aut alterum huius generis foramen inuenitur.Pr*terea ofls cuneum referentis latera, qu* temporum caua cum alijs ofsibus conftituunt,tali quo que foramine do nantur. Ad h*c,in lateribus iagittalis fotur* in uerticis oflbus, Se potifsimum iuxta foturam f f. A fmilem,taia etiam apparent, quorum fdes in quarta figura aliquot fin umbra latitantibus - indicatur. Verm pr*ter comemorata unum notatu dign* magnitudinis habetur interi s in frontis ofl, qu odaui capitis offis anterior pars ipf comittitur,8c" anterior fpti pars olfadus m * organor finuum cernitur,nimir inter terti* figur* m Se confpicu. Pertingit autem hoc foramen in frontis offis con cauitatem, foperius K indicat.n quarto quoq? fuperioris maxill* fc,iuxta magn interioreniue oculi fdis angul,didi iam ordinis foramen etiam f ofrt.In baf uerb ofs cuneum imittis extrinfcus,qu id fpto narium comittitur, fobinde quina nu *>* merouifuntur,actriaquide w,S infgnita pofterius confiflm, utrinqmimir unum, Se in ho rum medio tertium, qu* antrorfom inftar ardifsimor meatuum produda,in nari ampliup dinemdefnunt. quamuis intrim medij foraminis " indicati finis ftamrarius admitut. Alia ^ a, aut duo qu* & Se w infigniuimus,anteris incipit,8e" redo tramite antrorfom quoep cofeen dentia,in oculi fdis ucrtic radicemq? termintur.C*term hor foramin termini hc com o de delineari nequeunt.quare eti eo uehementius hortor,utexhomin caluarfjs potius,qum ex nudis offium piduris h*c difcas,foraminis cuiufq? fedis coniedurhinc charaderibus fo mens,Se cofderat, an me aliquod foramen notant dign pr*terierit,expends* Superfunt adhuc in tertia figura Se quarta Gr*cimaiufculicharaderes, quibus in foturis caluari* indi Si candis,iam pridufi fumus:adeb ut nullus pr*ter & enarrdus ftreliquus,quo finus quidam in ua-tice notantur,quibus a dura cerebri membrana innafci audies. Atcp horum finuum non ttfig. W.yy eadem fmper eft ieries. quippe modo nulli,modb pauci,modb plures, atq? hi uarrj,cerntur: K profedb(f quis me audit)illis animaduertdi, qui nimis prompte hanc uerticis fed urunt,aut in oflium fraduris nimi intrpide ac confidenter terebrant. Hue quoq? referr fiiius duos eu neifonnis ofs,in ipfus medio antrorum modo repoftos, nifi iam ante in eius ofs hiftoria

Se frontis offe ufque

ipfos

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER U S9 ipfos defcripfflm, perinde ac amplas cauitates in quartis maxill* fuperioris oflbus ad na rium amplitudinis latera repoftas

DE

OSSE

R^ECO

RVM
I*

LITE

ra imagini compdrato *

Cdput 2C 1 I

PRIMA
D EC I M Iterti; Cdpit ju
gura*

S E

C V N D A

HIC EIGVRARVM ET EARVN dem charadaum Index. P R I M.<~A* prafientis Cdpitisfigurd, anterioremficiem exprimit ofiis \j imdginertl refirentis, un cum minoribm eUtioribmue ipfiim Uteribus-, gr ofiiculis, qua his ufque ddtem
porum ofiium procc/Jm inflyli modum efformatos connecluntur *

pROPOuITARVM

<jpB

T* E R<-^T figurd,poleriorem ofiis y refirentis regionem commonfirdt, fmul cum eldtioribm coflistuerm intrim illis ofiiculis no delinedtis,qua ddproceffiisfiylifpeciem exprimentespertingunt,priori(pfigurd delinedtttur. G i Grdndim mediumfy ofiis hyoidis ofiiculum, dnteriorifede conffficuum + T^erum c-df
fy*

\^L

B gibbd/n huiusfiedis regionem indicant. In horum characlerum medio peculidre huius r es -ionis apparet tuberculum * notatum. C autem indicdtfinum trdnfiuerfim oblongum, cr infit

periori medif iflius ofiiculifide obuium J) 2 Vojlerior grdndioris ofiiculifedes , finudtd & cdUd. v p 2 Irlumiliord ofiis hyoidis Idterd, qua cum medio ofiiculofigurdm yfimem reprafientdnt
1

i\
2

Connexus humilioris Uteris^cum Idtiufculogrdndiorify hyoidis ofiis ofiiculo


-

f-Jiz Humilioris Uteris dpex,qui Uryngis cdrtildginisfcutum exprimentisprocefiidlligdtur*


IK i
T,

Superiora hyoidis ofiis laterd,bumilioribus long tenuiora,magis(fe teretia * JSf i Tria ofiicula,fuper ior ibus Uteribus tttrincfc utplurimm commiffd . Caterm ddbyo idis ofiis infheclionem etiam fciuntprater quintam mufcuorum tabuUm dd chdrdclerem L > priores dliquotfigura duodecimi C dpitislibrifecundi dd ^T, B, C?D\

eminentifsim* parti os unitatis nomine Cmpreh en fom, fd uarrjs multiplicibusq? ofiiculis extrudum, pr*ponitur, quod J ^ * nonnulli aliter* v figura v^i^s, alrj foccindius vo{djk appellann Wrf qua uoce difdionum rudes deluf, in Galeno os foem refrens uer terunt. Alijs rur fom id os a imagine A/zVW<^ nuncupatur : quo dArfig.6 cd.C,D.p" etiam nomine interprtes decepti,a futuram capitis a iter* fmilem j mtegrdru uertere confoeucrunt. cuiufmodi tamen mendas pro noftra uirili nuper B. b zz, z^fig. ex Galeno, quem 8dtalfa tGermania latin dedit,fubduximus.Herophylus quoqs id os 7ce ^ li.y-Sddi. xriu appellafle dicitur,fort quod lingu*,aut laryngi,aut fucibus apponatur, cmadmodS "gurU/. ipfi in organisgenerationifamulantibus qu*dam b ^xskths .tov<l</lHs3Sec [^skts k<<cvo{<AhS B- uocantur. Non dfont eti, qui quum in fucibus confftat, id^gv^oj/niincupauere. Nos uerb paflm id os v refers,aut uoce contradiore hyoides nominare inftituimus.Homo igiuir ho c os ion cr aliter,qum quadrupeda, qu* hadenus aggrefsi fomus , extr uclum obtinet, ac Mtfium hy> --fi6 bfii* difig.Ky-B, maximumhyoidisdofsis.ofsiaueft *&# *,c.zfi.v. mtus aute,feu pofteriori fde,cauum. in anteriori etiam fede foperius quaf in oblong finum e 4 nmfcw deprj(mitur,pro fi>ur* nimirum ipfi idone*,?.cV mufculor ligamen torumc illi comiforum rum tdhuk rationt Superiorfenimlnuiimplaiitture tertus C quartus huius ofis peculares mufculi: E 4 ad

aryngis

$6

ANDREAE

VE

AL

1 1

BRVXELLENSIS

ad tuberisiierb in hac fde confpiciii latera, qu* quodammodo in gibba fede fnuantur, ni fertioneni tentant f duo primi huic ofl peculiares mufculi Ex pofterioris autem fedis cauo f4.mufc.t4 mufculi g duo priores linguam mouentes pr*cipu enafcuntur. Pr*terquam qubd gibba ex. ^*3 ^ trorfom,cau uerb introrfum,atqueab iniurijs extrinfecus occurrentibus remotis opportu ^ mu^ ne collocentur. Grandius id ofsiculum fupra laryngem paulo cofiftens, tangentibus occurrit, /. q,v. Ldterd hyoi, fpfius intrim lateribus penitius fer latitantibus. Huic enim latiori ofsiculo utrincp h alia duo g* fidis ofiis . uniuntur. Atcp horum alter humilius eft, alterum elatius. Humilius oflculum nonnihil bre D* D HumiUord-, uius,latiusc^ fuperiori eft, nullicp alteri ofl committitur,1 qum lateri medrj ac latiufculi hy ou j, vn , * dis offis officuli,ad quod cartilaginis ligamenti^ cartilaginei interuentu ualid, Se notatu di fi^^ gna amplitudine neditur.Vermk finis ipfus ' fuperiori proceflui cartilaginis laryngis,qu* ), 2^'G * fruti imaginemexprimit,colligatur,nferius hoc officulum feu latus uncum foo coniuge,qui hlf a in altero cfftit latere,humilius hyoidis ofs latus meritb appellamus,aliquot mufeulis admit l ?> 4-fi.c*. tendis&:producendisaptum.Atqueh*chumilioralaterafmulcummediograndiorieof 8 ' ' SuperiordU, fculo, v imaginem pulchr conficiunt. Porrb fuperiori officulofeu lateri quod magistres tert'J:om'. uiftur,"1 alia rurfos oblonga teretiacp officulatantifper cotinua ferie uniuntur, quoufque ipfb mifiiiyVU
1

wiffdipfiso^

Qtuhyoides

osfhmdtur.
pjius ujut.

rumgneSpropterradcem" pr0Cefc N. iam i*pius commemoratum eft, temporis of inlrantur,uti in quadrupedibus uidere eft JJ*^ manifeftifsim. H*c ofcula fuperioribus hyoidis ofls lateribus commifl,non pari fmper obfruantur numro, utplurimm tamen terna quaterna'ue utrinque cernuntur. quanquam etiam interdum, idq? maxime in mulieribus,h*c ofcula uiderimus fmul cum fuperioribus la tribusomninodeef,cVipforuicemteresquoddam,ualidum Se oblongum ligamentum gerere,hyodiq? of Se fty lum imitanti pro ceflui colligari.Quod etiam non fmel animaduer titmihi admodum familiaris renaldvs colvmbvs, nunc fophiftices apud Patauinos profefbr, Ana tomes ftudioffsimus. Hyoidis igitur os neque liberum,nequeulli contiguum ef ofl,fperiora ofs indicant latera temporum offibus conexa. Deinde Se infe rioraquoq? latera,cartilaginis feuto fimilis procefbus ligamenti beneficio comifla, idem atte ftanuir. Cartilagines enim laryngis,ut Se coftarum caruagines,offium pr*bet ufum,8c" quod ad contiguitatem fpedat,in ofum quoque clafm recenfnuir. Verm quoniam hyoides os non ac[eo grma Da^ atquereliqua ofl, nititur,proprrj s id mufeulis in omnem pofitionis dif rentl-am | ta fafft in (cundo libro narrabimus, ut neque in latera, neque frfom aut deorfum, - neque prorfum aut retrorfom prompte ex foa fede dimoueri queat. & quamuis id minimum Cd.lib.z*D homini obtigerit,maximos tamen plurimosq? ufos pr*ftat:qui tune enarrabunUir,quum ali d er e. quot ingu* mufculos ab ipfb enafei, lingu*9,fondamenti tutifsim*cp bafs modo fubfjci,cxl f */*. p mufcuorum laryngis qu*dam principia porrigere oftendemus* dem fi^*
figura K.

DE

DORSO,

ET

GENE
Cdput

R^fT
AC

I M

DE

ipfus ofiibus *

2C 1 1 1 1.
IPSIVS

SVBSEaVE^TIS

FIGVRAE

charaderum Index
proximdmpdgindm occupdte dorfium,quodGracis {fy* Se v<Sroy di citur?dUtere exprefiimus, ut primm totius dorfii ofiium contextus cerner etur,dcposlmodum fingula ipfus pdrtes priudtis Cdpitibus delinedrentur. Caterm quum trsfigura^ edrum praciputertid, ddprafientis libricdlcempofita dorfumpdriter commonfirent, non dbsre il Us etidm obiterintueberis,undcum tertif librifigur is, neruorum ddorfiilimedulld originem du centium feriem exprimentibus,dtque ddundecimieim libri Cdpitis initium repofitis. <^I>B Collumfepte 'consldns uertebr is, qua numeris internat'ipfiirijedidppofitisfigilldtimnotatur*. G,D Dorfii pars thoracem conslituens , quam nonnullifimpliciter dorfitmnuncuparunt.dlijuero, quod uelutipoHfieptum trdnfuerfium confi/ldt, metdphrenum.dlif,utiidm dicebdmus,dorfipdr tem, qtid thordx conslituitur. Hac utplurimm duodecimformdtur uertebris, quibus thordeis cofla articulantur. unde etiam illa coHarum,ut <& thoracs uertebrai nomitidntur* E,F Dorfpars quinque lumborum uertebras compleclens* G,H Qsfacrum,quodtantifpeffiex ofiibusfeu uertebris in homine tjfiingi dabis,quufquc ofiisfacri deferiptiorieni priuatim perrfiecuiusflierai I? -K Os coccyx,q\uodctid quatuor ofiiculis efformdritdntifpcr dnnues? dum CT iddeficripfiero.

F I G V R i^T

l,lcVo

:i

L E
>

CT

CORPRIS FABRICA LIBER I* 57 aliquot uertebrds L infigniuimus,nimir in totd dorfi compdgefecunddm,nonam?decimam> ocldudm er uigefima qudrtdtn : itd indicdturi uertebrdrum pdrtem?fieufiedem? qudm ipfdrum
corpus nuncupdmus.

DE

HVMANI

MpM. Minijfdem uertebris uifitur ,in quibus L occurrit ^proceffs


Cr<%

notdns in Utem exporreclos, dtf ideo trdnfuerfios, aut Uterdles nobis dppelUtos.Quoduero nofila uertebra L infgnita cor poribusiO* MindiCdta trdnferfisprocefiibus donentur ,ne
minem Ut re drbitror, etiam fingulas uertebrds chdrdcleribus
non ohrmmus.^Aique id etidm defubfiequentibus notis exifiiman

fi

dum uenit : quippe fi quidproprij cuipid obtigerit uertebr a ? hoc

Capite idexplicare haudinslituimus.

N?N Ninocldud totius dorfi fidbrica obfierudbis uertebrd , dein in Vc. dcima feptima,<zr uigefima tertia. Notatur dutem N quiddin
'

uertebrarproceffs ddinfieriord nutates, quibus fuper ior es feu incumbentes uertebrafiubditis drticuUtur uertebris. Hospro ceffus ob idquod deorfumfirdntur ,in orationisfieriedeficenden
tes nominabimus.

0?0

O uifitur inuertebris,qua nuper camemoratisfubv)ciuntur,indi CTc. catcfs uertebrarum procefisfurfum fiieclantes , quibus fuperpos fit a fubiacentibus articuUntur Hos, recl defcendcntespro'

ceffus nuncupdbimus.

T , P V illis inficribitur uertebris , quas prius L , Mo1 O infigniui


Crc
mus.notdntur aute uertebrar proceffus in corpris posleriora exerti,<&'dculeo dcfpinanon dbfmiles .V nde etidm Gracis &xxtcu,LdtinisueroJ])inanuncupdntur.dt$ hinc quoq) totdm uertebrdrum compdgem, WV Qrjpindm uocdmus.In ordtio nisdtttem contextu, bosprocejfisfer pofterior es uertebrdrum procefls dutfpinas nomindbimus?totum dorfum hoc nomine rd

Q^Q^Qiirope

rius dppellaturi. eafdreperis uertebras, quibus pofiremo emrrdtos TC chardleres infcripfimus. ^fc Qjtull uertebra notdtpdrtem^ fedfordmen in uertebrdrum confifiens Uteribus^ neruo s ddor fiali medulla pullulatos tranfimittens . Qudm uero hoc foramen in dorfi ofiibus uariumfit,inpeculiari ipforum dfier iptione per

R, R

traclabitur.

Cartilagineum notatur ligamentum, uertebrdrum corporain Crc terueniens. quod Gdlenus cartilaginem puram effe, contra uett rum pldcitdcontendittuerm qudm recl,fecundi libri uigefimo fieptimo Cdpite docebimm, inibifigurdm propofiturihuicndrra tioni non inutilem,qud dliquot uertebrdrum delinedbuntur corpo rd,cdrtiUgineum hoc ligdmentum , uertebrdrum^ corporum dp pendices, T cdrtildginem qua corpus uertebr a de dppendicent inter cedit (ut inpueris hxcfie bdbent)cxprimcntid.
V M parensNaturahomini dorfum inftar carin*euiufdam,fonda Ndturtein mentit machinata eflDorf enim operedi ambulare,&: eredi confifte dorfi creatio* re ualemus .Quanquam nec? illa in hoc dorfum homini duntaxat ddit, ne indufhrid. Vtidfufhu fed perinde atqsalis in unius membri coftrudione, eo ad uarios fmul nedt. ufos abuti confueuit, ita nec hc quoque minus induftriam ipfus often Vtdorfdlii dit. Primm enim omnibus uertebris ad fuorumcorpommpofterio medullce uidef ficiatur, fin H remreaionem/ foramen exculpft, idoneam dorfali medull*peripfas terim mobile. deianfor*uiam pi*paranstSecundb,iionex icompoftofmplicicjofuniuerfomconfti fit.
ER

n triUfubfe quenti cd.

figurisidf
rdmen ob umn

5S

ANDREAE

A L

1 1

B R V

LLEN

IS

tuit dorfum,quamuis id ad ftabilitat & tut dorfalis medull* fedem fatius fuift:qu neq lu xari,neq^excidere Ut diftorquripoftj nifi itauarieflt articulat. Verum f rerum Opifex
tan tu patiendipertinaci* anim adhibuiffet, neq? in organorfabricaullum priorem digmp remue fpedaffet fcop,non aliter fan qum prorfos incompofit fimplexcp dorfum creaft, Quippe f quis lpideum,aut ligneum animalconfingit,non aliter dorfum qum unica contf nuaq? parte fabricat. Homini uerb dorfum inclinaturo,autereduro,nonerat melius iduni uerfumunico oflfabrefieri.quinimo cum dorfi beneficio hominemmultis ac uarrjs motibus agi oporteat,fatius fuit hoc ex pluribus conftituiofibus,utcunque etiam hoc nomine iniurrjs magis redditur obnoxium.Quamobrem uerb dorfum non ex duobu^ uel tribus oflibus,tam longis qum in manu eft humrus, Se ulna cum rdiotin crure autem femur,ck: tibi* os cum f

Dorfi opium
multitudinis
cdufd,

Libro -' de Vfuplnium.

"

n r
nSpIrmlgnn tudo,ne$dor fdlis uiceceaua.

u^mwitBdis
pdrdtd.

Vertebrdrum

Dula:fJexquamor ck:trigintaefformeturoffibus,uarimutubaruculatis,inpr*fentifbi)ci endum eft, pr*cipu totius dorfi particula fompto orationis exordio.Eft autem h*c dor. falismedulla,quaminftarcerebripartibusfobcapitelocatis effe tune nitemuroftdere,quum quarto libro neruorum feriem pertradabimus. Quoniam itaque hanc fmiliter ut cerebrum, duro Si prompte iniurias repellente munimto euftodiri oportebat,dorfum inftar carin* hu mano corpori fubiedum, omnino infculpi, iterq? fmul Se tutifmum uallum ac (ut Gr*ci di cunt) <rvziy$ i6}, ipfi medull* confia debuit. Huius enim natura cerebro refpondet, Se nox* qu* hac affda hominem afficiunt, illis conferuntur, qu* cerebro laborante indies oboriri Cernimus. Motus fiquidem Se fenfus omni partium qu* l*f* fubfunt uertebr*, uitiantur. ^ecl n*c ^dem neminem latre,Galenus atteftatur. Quamobrem uerb diuinus Hippocra tes libro de Articulis prodiderit,f plures uertebr* uno ordine inuicem fubfequentes uanfmo ueantur, graue effe : f aut una ex c*terar Compage exiliat,perniciofom ef : haudquaquam perinde notum eft omnibus. Hippocrates itaq caufam fymptomatis nos edCet, nam f fmul plures uertebre dimoueantur,ita ut qu*que paululum tranfmutetur,cx: foa fede declinet,tunc circularis,ac proinde no uehemens dorfalis medull* obtinget euerfo.Si uerb,inquit,una uer tebrarum foo contextu dimoueatur,tunc dorfalis medulla paruo interuallo inflexa,afcietur, 8c"qu*exili)t uertebra ipfm comprimet,nifi fntxumpat. Quum itaque dorfalis medulla angularem,eamcp fubitam Se acutam flexionem nequeat perfrre, dorfum no potuit magnis Se Iaxis articulis infignem tranfpoftionem habentibus,innoxi moueri. Vnde etiam melius fuit, ex multis Se paruis oflbus qu* fngula ad motum conferunt, dorfum coaceruari. C*terum his oflbus non par adeft magnitudo,neque omnibus foramen medullam dorfalem tranfmit tens *qua amplitudine exculpitur. Coordinationis enim occafione melius fuit,minores fm per erj foperiores : modo id quod portatur ab aliquo, minus ef conueniat portante. Hinc igitur c maximum dorfi offium fcrum os Natura creatum eft, Se ueluti bafs qu*dam uigin ti quatuor uertebris fbrj citur, duobus comifm c maximis offibus, qu* un cum ipfb cor/ pus maxime ftabiliunt.Secundum uerb dorf os magntudine,fi fcro frfom afeendas,1 uer tebra eft fcro ofl coarticulata, prima quidem iacs quarta Se uigefma, ipfrumq? in lumbis uertebrarum ordihe quinta. Porrb aliarum fngul* quantum poftu ab infma difcedunt,tan tum Se mole. Atqj h*cmagnitudinis diminutio ufqueadipfom caput perfcitur,pr*terquam f quando uertebra interueniat paulbm aior fobieda, quod fn non abfq? magno ufo fieri/ pri m* ceruicis uertebr*defcriptiooftendet,qu*illam reliquis ceruicis uertebris latioremef docebit,gratia commod* quinti Se s fexti caput mouentium mufculor infertionis,8c""fcun difcapulumattollentis mufculi exortus. Atqueinibi etiam articulationis nomine, fcundam ceruicis uertebram ualidiorem grandioremq? tertia ef audies. Quia uerb Natura nullius oc cafone uertebras in pofteriori forum corporum fde exculpfit, qum utiter ' dorfalime dull* pararet, oporuiit fn foramen magnitudine cum dorfli medulla congruere. H*c au tem quum in fingulis uertebris fitimpar, Se in primis uertebris maxima (aionendis enimner. uis lenlim conltringitur,attenuaturq?; optimo ure f upenorum uertebrarum foramen nfcno rum foramine amplius eft.Dein qu foperiores uertebr* amplo foramine exculpi debuerint, Se intrim alrjs innitantur uertebris, prompte colligitur, illas quoque fmul tenues necefrib extrudas effe. Neque dorfli medull* duntaxat uia in uertebris exculpitur, uer m etiamk m glta neruorum paribus in homine dorfli principi ducentibus1 tutifsim*ui*foraminaq? in uertebris c*lantur,qu* in neruorum ferie exequ ar. quamuis in priuatis uertebrarum deferi ptionibus qu*dam illorum foraminummentiofobindeincidet:pr*cipuqubdin omnibus uertebris non eadem fpecie, neque pari etiam numro infnuentur. Quum igitur dorfalis me dulla ueluti alterum cerebrum omnibus propemodum qu*fob capite confftuntorganis ha beatur,&: dorfum ipfi uia Se uallum quoque tutum fabricetur,rerum Opifex alia permultami
randacg

u'f^
fit&,

YJ^J^.

c G> H- Aut

? Mrj[e
d i,dutchd

raffer 14.

f.],H.mufc.
tabul<e

l^V*
M*Q+
1 1

'*4*

hiimufct*.
fis-.ante

ea

pJ//.4.
pr*pofn*.

lQ^-

fp P,p,p. randaq? circa uertebras molitus e ft,quippe ex medio pofteriorum partium m fpinam produxit, mftarfepis&ualli totius dorf;hanc pnmam proponens,frangendam&conterendam,mo disq? omnibus paffur, priufquam noxa inferatur cuipiam uertebr*,&: ipfa dorfalis medulla ttZy? }fi.cdp. l*datur.Pofterioribus his pro cefbus in" plurimis uertebris appendice* donatis cartilaoo Cdrtilago/fi l? f g. obnafcitur, idone fubditorum propugnacul,ut qu* nec frangi nec rumpi,modo fragihum iidri dptcibiiA friabiliumq? ac duror, neq? incidi Se quaflri perinde ac mollia carnofaq? queat. Pr*terea fin obtidtd. guorum proceflu quos fpine modo extuberare diximus, magnitude in omnibus uatebris in*qualis quodmodo cernitur, mirifc Se hoc pariterprouidente Natura. Nequaqu enim inijs locis in quibus eandemfedm cum dorfli medulla parsqu*piprimariafbiuendicat, *quumeratnegligere eius partis di'gnitatemmecp in locis folaoccupatismedulla,pr*longas edu ci fpinas,erat iuftum . Quemadmodum neque expediebat paruis uertebris longam eia fci fpinam,neq? grandibus breuem. Ratione igitur optima, quoniam in thorace cor locatur, Se magna arteria dorfo incumbit,in his dorf partibus Natura longifsimas produxit fpinas,in QSdnte* ali)suerb fedibus breuiores.Vertebrarum quidem lumborum corpus grande eft,illiscp intus TZTfeL magna arteria Se ccaua uena fuffolcitur, fed ofs facri moles eft maior & infgnior, nullum ta prd-potun- men intrim pr*cipu ei pr*iacetorganum.Parigitureratpofticos procefls fecundmuer m,figurd: tebras thoracis,maximos in lumbis educi,in facro autem of breuifsimos.Ceruicis uerb uer ^oftenZnt te^ras ^Uum tenuifsim* omnium fnt, non potuere nancifci procefls longos fmul, Se inno xie iniurrjs ferendis aptos: quum hi leui occafone propter tenuitatem rumperentur. Quemad J^fanfuerf mod itaqp didi nunc procefls fpin efficientes, propugnaculi uicem gerunttita Se alrj s pro ptvcffil M,M. ceflbus,nimirum tranfuerfis uertebr* donantur,qu* partim ueluti fedes qu*dam dorfum mouentibus mufeulis fbmitttur, quemadinodumc" fpin* ad mufculorum produdionem inirtionemcpeo ufu potiflmumiuuant, cuius gratia generatim omnes fer oflum procefls montium colliculorumcp ritu extuberare ac educi, prius n fmel relat eft. Omnibus enim his
DE
>

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

I,

uertebrarum proceflibus mufculi accumbunt cum arterrjs, uenis, neruis, ad ipfbs Se per ipfbs Ph*,y-fig' deatis.p Verm alius quoque tertius ufos tranfoerfbruin thoracis uertebrarum proceflum cd.i^. pr*didis accedit, quo aptam coftis fdem porrigunt, cui ill* articulantur. Quia autem dor rertelrarurn cvdrtjqddtio*. lum inftar unius corpris ex uertebris efformari debuit,quod fmul firmum,cV forte,cV ad itiq tus promptum effet, magnoper laudanda uenit Natura, qu* dorfum ambobusufbus (tf contrarias) idoneum conftruxcrit. Omnes enim uertebr* ad fcrum ufque os (f duas prio gR,R. resexceperis)11 inanterioribus quidem fedibus fibi mutuo amplis corporibus tutb colligan n,o. tur, 'pofteriori autem fede duplicibus articulis coardantur,ubi etiam robur propter anterio remeompagem nancifeuntur. Moueri itaque uertebr* non prohibentur, quod corporibus mutuo non connafean tur, &poftica fede non obfcuris articulis fnt diftirtde:atque hac etiam ratione antrorfom ualde inclinan pofmus, retrorfom uerb nequaquam. Rumpes enim,f r, r. cogeris membranea,qu* uertebrar corpora colligant,ligamenta,cums alio cartiagineo liga mento inter uertebrarum corpora repofto, itaq? corpora connedente,ut uertebr* non ad modum connatis diffrant. At horum ligaminum naturam fobftantiamqp, ut Se c*terorum omnium, fequens liber accumulatpertradabit. Quoniam uerb n *qu tutumerat dorfum Comodim&T antrorfom retrorfomq? fledi(ita eniminfirmumacinftabile Se laxum penitus effet) Natura fe dorfum fie, quod fatius eft,iurepr*legit.duniuerfaetenimuit* munia comodius eft,dorfom in priora &*&*&fi*H> fedi. dein h*c quoqj flexio uafis dorfb ibidem incumbentibus,magn* feilicet arteri*,^ con eau* uen*,minus molefti*infert,quumalis plurimm extenderentur. Quia igitur oportuit dorfum anteriori fdeadamufsim ftringi,meritb uertebr* in pofteriore fde laxius articulan tur. Cuius autem form* ipfrum fnt articuli,un cum his qu* de fingulis uertebris dicenda fo perfunt,iam addemus. Sunt enim in uertebris pler*que diffrenti*, pafsim incredibilem Na tur* induftriam oftendentes , ob idep quatuor modo fquentibus Capitibusnonpafundo riautobiter enarrand*, quorum primm colli ceruicis'ue uertebris, fcun dum thoracis, tertium fjs qu* in lumbis habentur, quartum autem fcro of coccygij? ofldedicabitur* j DE

60

ANDREAE

VESALII

BRVXELLENSIS

DE

COLLI
tebris.

CERVICIS'VE
Cdput

VER
.

JC V

PRI MA
PITIS

X V CA
FlGVB^t^T.

SECVNDA

QVARTA*

QVINTA-

SEXTA

SEPTIMA*

OCTAVA*

NONA

DECIMA*

VNDECIMA*
VND ECIM

DE

HVMANI
figurarum

CORPORIS

FABRICA
S

LIBER

I.

VNDECIM
P

C^fPITI
Se

D EC IMIQJfi 'I NT I

earundem charaderum Index,

prcefientis Capitis figura,occipitvj ofiis partem abdlij s ofiibus liber'dm, <&>in exterttd caluarice b ofiis fede bic confiicuam exprimit .

R I.M^C

\^4in t B i Dextrum occipitis ofiis capitulum,quodprima coarticulatur ceruicis uertebrce. Siniflrum ue C, D, ro capitulu, C,D, E er Finfignitur. Siquidem C er D capituli notant longitudinem,feu du E,F \. clum,quo longitudinem in horum capitulorum deferiptione metimur. Dein E infnuat intern latus capituli,quod magis deorfum,qudm externum F infignitum, deprimitur,aut non aqu fur
fium prominet*

Secunda, primam ceruicis uertebntm anteriorifuperiori^ ficie expreffitm proponit . Tertia, prima ccruifis uertebra fuperiorempofierioremfy imaginem oculisfubifcit . Quarta, primam ceruicis uertebram infrioriposler ior ifyficie delineatdm exhibet . Quintd ,fiecunda ceruicis uertebr ce dnteriorem commonfirdt ficiem * Sextd,fecunda ceruicis uertebr a pojler ior emficiem defgndt. Septimd,fecunddm ceruicis uertebmm infiriorificiefiecldnddm offert . OcldUd,tertia ceruicis uertebra dntcr ior emfuperior emcfcjaciem ofiendiU Nona, tertia ceruicis uertebra-pofierior fuperiorfy ficies delinedtur. QuonidmuerohuiftS ceruicis uertebra infiriorfedes fecunda uertebra infriori fcdirefpodet,ilUm hic non dppo^ nimus,nefortprafenti Cdpitinimitis tdbuUrum dcruusprcepondtur. Atfc hac etidm rdtio ne,caterds ceruicis uertebrds tertiafubieclas fingulatim non depinximus,pracipu quum iUa**rum dfier iptio ex trifiuperiorum uer tebr arumfigur is,promptdefiumiquedt. Dcimajtriumprimarum ceruicis uertebrarum compago ^anteriori parte depicld cernitur* Vndecima,triumprimarum ceruicis uertebrarum contextus pofieriorificie exprimitur* Foramen in occipitis ofi^dorfalis medullagratia excifim.

G i anterior firdminis dorfitlem trdnfmittentsfedes, qua ob teretis cuiufidam ligamenti infers tionem dfipera efy inqualis esl. Ht Sinus inpofleriorifide utrorumQ cdpitulorum occipitis ofiis incifm , de uidm primo dorfalis
medulla neruorum pariporrigens. ; Ii,3, 4 Foramen tranfinittenda dorfli medulla inprima ceruicis uerttbrd exculptum * Ki,3 Hic prima uertebra corpus exculpitur,fiecda uertebrce dente,qui V notdbitur,fiuficepturum+ L 3 , 4 Sinus inpofleriorifide corpris prima uertebra incifm', de cartilagine incruflatus . A/ 1, xo 'Proceffits <gr tuberculum, in anteriori corpris prima ceruicis uertebrafiede prominens N1 ?3? \Q,xx Dexter prima uertebrafinus?quo dextrum occipitis ofiis capitulum ex cipitur. SinU 0,> , firumfinum infecunda & decimafiguris 0,V, Q^R notaui: O quidem cr P eius fnus Ion QzR* gitudinem indicatur m: 0^uer6,internum latus?long ipfb exteriori R infgnito decliuius. S %, 3, 4, io <& xi Tranfuerfus prima ceruicis uertebra proceffits dexter.. Siniflrum uero chard^ clere non infgniuimus^quodutriufi^ eddemfit rdtio * Sic etiam ipfus foramen infinifir tans T. tum laterefecunda <y undecima figura T notauimus . V 3, n In dextro tantum laterefinus indicatur , qui cum occipitif ofiisfnu H notato commune efficit firamen, quo primm dorfalis medulla neruorum par elabitur . 2C 3, 4, u Hacfede prima ceruicis uertebra pofteriori deHituiturproceffi,^ inibi duntaxat uU fiitur acutum exiguumfe infiar linea prominens tuberculum, ad cuius latus hac fedes afperd efi* Y 4 Dexter prima ceruicis uer tebr'afinus, dextrfecunda uertebra tuber cfignandum excipiens* d,b. Sinifirumfinum d&b notauimus: a quidem internum ipfus Utus,b dutem externum indicdntes* cj$6 Dextrumfecunda uertebra tuber,feu infgniter deprefjm cdpitulu, comemordtum idtnpris prima uertebrafinum Y infignitumfubingrediens. d,efijniflrum flendunt cdpitulum. Ve d,e,fi. rum dpriudtim Uttts ipfiusnotdt internum eUtiusfy.c uero externum^ <r deprefiius. fi autem tdm Cdpituli pdrtem , quadd pofieriord ueluti extrd circuli circumfirentidm educitur* IV io, %i Secunda ceruicis uertebra pr oceffis, que d dentis intdgine dentem UoCdbimus, tdk in quiti td figura c dcima & undecima etiam confpicitur . Verm huncinfieptimd , decimd <r unde cimd T infigniuimm Jn quintd dutcm&fiextdfigurdpluribm notdtur cbdrdcleribits priuatim F aliquid
<.

6z

ANDRE

AE

VESALII

BRVXELtENSIS

g. k dliquiifignifcdntibus . g

enimin quintd tuberculum ipfus nott cdrtiUgine obdulum . h iti fiextd, nott pofteriorem dentisfedem, qua crafiior efl,mdgis(jp qudm dentis radix inpofieri i. ord extuberdt.ifinum indicdt,ddquem trdnfuerfim ligdmentum dduoluitur, quod dentem inpri kPL Ma uertebrd confiringit de continet. k er tutrinfinus infignitur dd dentis principif rddicisuc Uterdincifius,dtque dnterioris fecundi neruorum dorfilis medulla paris propagines admo dum exiguas trdnfinittens. Catermfirdmen,hocfnu prima uertebrafinu?eformatu in un

&

mfigndtur. Tofiremo n in quintdfigurd dentis notdt mucronem o 3 Sedes dextri Uteris notdtur dfperd, inter prima uertebrafuper ior emfnu N indicdtum? CT infiriorem Y indicdtum confiflens.ubifirdmen non peruium confpicitur . p 6 Sinus dextri Uteris, ddpofieriorem dextrifiecunda uertebra tuberis c infigniti fiedem excul ptus:> commune fimmen uidtnue confiituens,qudfecundum neruorum dorfilis medulla coniu q * gium inpofieriordprofilitJn qmrtafigurafinifiro Utere q pofitum cernis,finum hune prima ** * ceruicis uertebra notdns . In dextro dutem Utere dcima er undecima r repofiui,ipfdm ner uorum uidm in dltero Utere utcunque fignificdns f V 6, 7 7>ofierior proceffs,feufpindfecunda ceruicis uertebra, qua etidm in dcima CT undecimdfi ruris partefuperiori, infieptimd uero infriori efl buid . 1 9 Tertia ceruicis uertebr afpind, qudm er undecimdfigurd ofiendit. Spina dutem huius dpices in oclauag er tj notantur,ipfa uerojpina illic numro \\ indicdtur . u$,6,7 Dextri lateris tranfuerfusfecunda ceruicis uertebra procefius. Sinifler etidm citrd chdrd clerum operdm in illisfiguris, quemadmodum zf? in decimd <e? undecimd utriufique Uteris pro
fft* n. dcimet figurd

ceffiis prompte cognofeitur . x 5,6,7 Foramen trdnfuerfifecunda ceruicis uertebra procefius y' ? Pl Tranfierfus fnifiri lateris proceffs,tertia ceruicis uer tebr a. Verm y internam pdrtem,z autem externam notant. Vorro oclauafigura tranfuer fum dextri lateris pro ceffiim his notis 7
.

a S, 9

6,7,11

y 9^1
A

9, n

5^6, 7, 10

19
t

indicat, fnifiri autem laterisproceffumiflis notis 9,10* Fordmen trdnfuerf tertia ceruicis uertebra pro ceffis * Dexter defeendensfecunda uertebra procefius, Cuiusfinusfirmamfieptimdfigurd indiedt. Dexter defeendens tertia ceruicis uertebra pro ceffus, uerm y in nond CF undecimd pofieri ore ipfus indicatfedem .Inferior dute ipfusfedesfcufinusJnuirefipodetinfeptimdfcinfignito* Dexter dficendens tertia ceruicis uertebra proceffs,dC nond quidemfigurd ipfus tuber ofien dit,que admo dum e^T ocldua utriufqj afeendentis proceffs tubera indicat notis 3<eVA infignitd* Sedes, qtid fecunda uertebra corpus deorfum porrigitur Sedes, qud tertia corpris uertebra corpus decliuisfirtur. Super ior tertia uertebra ceruicisfedesfinttdtd. <& quidemfinum indiedt, uero <y a utrimf
$

&

prominenteproceffum. dt< hi etidm proceffs numeris \,z in ocldud figurd infigniti cernuntur* A ft v 10 ^Anterior fiectinda uertebra corprisfedes , inqud \ pr ominens indicat tuber , ^ uero'o* y utrinque deprefi tuberis latera . hz3>&c+ Numeri characler es in oclauafigurd confpicui, proceffium tertia ceruicis uertebra mime rum indicdnt. Quandoquidei,znotantur dua eminentes partesfiuperioris fiperficiei corpris uertebra. 3,4. duo aficedentes proceffs.?^ duo defeedentes procefius. 7;$, 9^10 tranfuerfipros f;T3"f * ceffiis. \\fif>ina,cuius apices notdtur ^"y <&. utiy huius uertebra inferior pars o indicatur* s s, 9 Sinus infiriorem partemforaminis confiituens,quo tertium dorfalis medulla par extlit. TT7 Sinus fuperiorem dicli iam foraminis partem effiormans .
Tlomopidtno
num occdfoKe collo dondtus.

!P^^e

-----

="=

===S|

quibus Natura pulmones dedit,his quoque Se collum elargita eft.a Afpe tpercllu ram enim arteriam qua infpirantes arem in pulmones dudmus,&:rur repentid et pulmones gp^lpv] fUt- \ 8? Sir fus expirantes eunda effiamus,ab ore ad pulmones ferri,atque ob id in fi.cdlcijli. ''%w^$mm ter os Se pulmones fpcium intercedere debebat,fquidem opportun ef dppojitd* flatione (qu*uociseft materia) hominemdonri decuit . Nam citra afper* arteri* benefi uterilk qud-4li.fi dum uoxminimperficitur, unde etiam n miramur,null animal collo crens uoeem edere. niinfuitur.

NVH( gratiahominicollumdari,hincpotifsimumcoftat,qubd id perpetuo una cum pulmonibus deperditur. Quippe hac occafone pi
MO
fees (quibus

vl

a Hdcoftc

& pulmones dfunt) collo deftituuntur. Animalibus uerb,

ditfig.i cd. tf.Vdfddtt

lEl

jEf-'ijl

Quum

punprd-, pofit* vtft

t, r,*,*,*,
cfig.cd.ti AyB.cr'm
tribus inte*

** *

id

di/.B c 2>\n.

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I. 63 Quum itaq? pulmones in thorace contineantur,cV afpera arteria(quam in os definere omnino decuit) ex pulmonibus cfurgat,interuallum elatiorem thoracis fdem Se fauces intercdais, arteri* illius gratia creatur.Quia uerb thorax Se os inuicem fparantur, quantum inter utrun que interualli mediat,uia eorum eftcitur,tam qu* defuper deorfum procedt (ut dorfalis m e dulla Se ftomachus)qum eor qu* ab inferioribus frfom (ut afpera arteria, Se mult* l*ues arteri* ac uen*) porriguntur.Homo igitur collum afper* arteri* gratia nancifcitur,afperam uerb arteriam uocis refpirationiscp cauf. Quare etiam colli longitudinem homo tantam for titus eft, quanta afper* arteri* ad didas modo fohctiones ex ufo erat. Quinetiam conuenie bat Partes fcapulis contaminas, & brchium, &:cubitum,extremamcpmanum,pr*tereack: fptum tranfuerfom, dorfli medulla collum perreptanteb neruos adipifci : quocirca Se pro pter illorum propagationem,neceflm fuit in fpacio inter caput Se thoracem medio uertebras reponi, quibus collum texeretur.Sunt aut human* ceruicis0 uertebr* fptem,quarum nunc naturam ufumcj? explicare contenda, capitis colliq? motibus fumpto frmonis exordio.Non enl'm hc auium quadrupedumq?, quibus longa obtigerunt crura, colli ufom recenfre propo* ^tum eft,quum nemo n intelligat Naturhis, quod manibus deftitutur,colli maxillarumq? prolixitate ad cibum affumend profpexifl, haccp ratione pluribus uertebris collum illis confinxif. Galenus itaq?,rarum Natur* miraculum, ipfiusq? operum exquifitifsimus interpres, in nullius partis conftrudioneexpendendaadeb eruditum fblertemq? ac induftriumrequirit auditorem, atque in capitis motu, eiufdemq? cum duabus fommis uertebris articulordefcri ptione.Quid multaftam paucos qu*in duodecimo de Vfo partium, de capitis motibus tra dit,aflquuturos ctendit,ac uelutrei diffcultate ledorem ita deterreuutMiemini mirum uideri debeat,me quoque hac in parte pr*ceptoris opra penitus deftitutum, ea qua licuit diligentia Se Anatomes difcend* puero, prorfos obfirmato animo ea perlegif,ac ut Galeni fnf iiitefliger,resipfs orationi eius fdulb adhibuife.Anuerb fruftra negoci attentauerim,tum demum nofces,ubididicerisme non folum qu* Galenus docere con aturpercepif, uerm Natur* in articulis hifce artificium, capitisq? motus ab ipfb parum red tradi, tandem etiam in tellexif. Galenus enim capiti duos motus afcribs,unum in annudo renuendoq?, alterum in latera fieri docet. acpriorequidintelligit, quo caputanttorfomfledimus,inclinamus,an nuim usq?,ac deinde quo caput retrorfum refledimus Se reclinamus,ea prorfis fondione,qua Thraces cVCretenfium plerique hac etiam *tate uidentur abnuae. Illi enim abnuentes, in po fteriora caput red remouent,fubleuant ue : non autem ut nos renuentes,id circumagunt,fu circumducunt. C*term altao motu, quem Galenus in latera fieri pr*cipit, illum fubaudit, quo caput in latus in clinamus,ac ueluti humeris fufeapulis admouemus. Quod autem h *c de laterali motu,atque adeo derenuendo annuendoq? ipfus fitfententia, ex quarto de Admi niftrandis fdionibus libro doceberis, fi modo accuratexpendas, quo ftu Galenus occipi' tis odis capitula, qu* c prim* uertebr* dearticulantur,locari,aflrgere,innitic|? afrit,quum inhocillude latus caput agitur,8t' quum ex Galeni placito renuimus annuimus'ue. Huiuf modi enim profedb ipfius de capitis motibus eft dogmarquorum priorem,qui annuendo re nuendoq? ft,fcund* ceruicis uertebr* beneficio, aut foper fcundam perfici affirmt : pofte riorem uerb motum, quo caput in latera ducitur, fuper primam ceruicis uertebram fieri ait, quemadmodum cm ex pluribus Galeni locis, tum pr*cipu ex quarto de Adminiftrandis fdionibus libro colligerepromptifsimum eft. Vt enim illos libros omnipoftremos fcripft, ita quoque foam fntentiam cVbreuius Se apertius in illis, qum alis,explicuit. Num uerb hoeeius placitum ueritati ftconfonum,ipf nunc mecum inquirito,atq? aliter qum Galenus capitis motus(an^duinterimaliquandiurepreffo)cftituito.Primmitacp,caputautprima rio motu quiefcte collo mouemus:aut fcundario, quum feilicet caput colli motum fequitur, etiamf id in aliam partem, qum collum mouetur,ducere coneris. Proprfj capitis motus duo {unt . priori, id antrorfom fledimus, retrorfomq? inclinamus,extendimus'ue: quem motum confias autrigidoimmotoq?coIlo,aut collo etiam fmul moto, fiueid pari motu cum capite agas,fiue contrario.Quamuis enim in anteriora collum ducas,caputq$ neceflrib collum info quatur, nihilominus tamen caput proprio motu n pofteriora pofs refledere, atque leui ne gocio obfruare,collum caputq? proprios Se priuatos in flexu reflexuq? motus obtinere. Alter proprius capitis motus, is cenfndus eft, quo caput ita circumducimus, feu in gyrum agimus quodammodo,ut rota ad axem reuoluitur. Atque hune motum etiam quiefcte collo obibis, f modo dexua,modb fniftrauicifsimintueriftuduais,caputuecircumuerteris.Pr*fens mo tus capiti omnino eft proprius, Se collum illo deftituitur. quapropter etiam quoeunq? modo collum moueris, hic capitis circumadus commode perfidtur. Fiexo enim collOjCapiteq? cum
s

iciuerte Cerwc
hr(Cfetem-

pitii ?not;b.fen
tentid.

^fi^dt Ca.

~r'^li * ^*
& AmbtiM.
dif, ib.de

Ojh

&**?'f**

Gdleni^cl
pitis mctikfht
tenti(t<

illo

ANDREAE VESALII BRVXELLENSIS illo indinatOjd facile in gyrum ducis.fc etiam fi collum fuerit extenfum, aut m fatus humero admotum, caput prompte circagis. C*termut caput uno circumadus motu, quo collum caret,priuatim donaturata collum quoque alterum peculiarem motum,quo in latus ducitur, fibi uendicat. Caput enim nullum obtinet peculiarem motum, quo in latus inclinctur, fed colli tantum beneficio motuq? fcundario in latus fertur. Quippe nobis denegatum eft, caput huic frmoau iIIiuc fapuk "el minimum admouere,nif collo illuc dudo.Duobus itaque proprfjs motibus par4ti. caput donatur, quorum prior,qui flexione ac reflexione perficitur, capitis cum prima ceruicis uertebra articuli fit beneficio ; fuper primam enim uertebram caput fleditur,cVrefleditur.I: o fterior motus, quo caput in gyrum ducitur,foper fecundam ceruicis uertebram celebratur. Caput enim fmul cum prima ceruicis uertebra, fopa fcundam,ueluti ad axem, circumduci tur. Atque h*c mea de capitis motibus Se articulis eft fententia;qu* quantum Galeni decli
<>4

net placitis,promptifsim quidem colligis. num autem magis ueritati accdt, ex oflum con^ ftrudioneligamentis9h*ccommittentibus,ck' mufeulis illamouentibus,difcito.C*terum li gamenta Se mufculos in fcundo libro exequar, in pr*fenti of tantum aggrefurus, in quo Depcripo mm fermone forftan qu*piam quoque ligamentorum menti incidet. Occipiti) os ad latera fi*'s Zfp'rLfu^r f foraminis dorfli medull* uiam porrigentis,utrinque unum exigitg capitulum,magis ad an cbr*drticuld teriorem foraminis fedem,qumpoftaioremuergens.H*ccapitula,fi'1 priorem1 pofterio fiwtitur. **** remep ipforum fedem fpedes,oblonga font 8arda,at^^ bijig. c. aliquodofs caput, k ut femoris feilicet, quod coxendicis ofsi articulatur, in duas partes dif \*fjf' o ctumeffet,ac utrinque ad latera foraminis in occipitis ofl infculpti,una illius capitis pars,re ca^^ pofta. Si enim uuaque occipitis ofs capitula internis lateribus iunda fingas,ex ambobus ro tundum (quanquam intrim in homine ftis depreffum) caput conftitui cernes. Qu* quum ita fnt, facile conftat,utrunque capitulum, uti diximus,oblongumeffe, atque1 in terno latere hfig- e. magis qum m extano protuberare,ad eum nimirum modum quo in ofl rotundi alicuius ca mi^' * pitis mdia ac in tota fperficie magis prominens pars, proceris,qum partes in orbiculo po ft*,extubaat.H*c erunt capitula,qu* prim* ceruicis uertebr* inarticulari, paulo pofterius fcribam.Nunc autem adhuc in occipiti) of n afperitas crafsitiescj^expendda uenit,inter duo n ifig.G. nupa commemorata capitula, in hoc parata ut ualidior eflceretur infrtio0 ta*etis ligament!, ojig.mdrgi p dentem fecund* uertebr* occipitis of colligantis.H*c afperitas interdum adeo infignis m- & jjj ? ftur,ut tuberculum aliquod dici mereatur,prominens gratia didi ligamenti, Se nnihil etiam btuUi. infrtionis q mufculorum collum fledentium nomine. Pofterior autem fedes foraminis dor paufdem flem uanfnitttis, afpera quoque,fd non adeo ut anterior craffa eft. ac etiam ad poftaiorem **'** Utriufque capituli regionem/ finus leuiter imprefsconfpicitur,inhocparatus,utcumalio ^A B. * prim* uertebr* fnu utrinq? foramen effbrmaret, quo prim dorfalis medull* nauor par r ifi.u. Prmteerui procideret. Prima ceruicis uertebra reliquis omnibus dorfi offibus folidior,denfor,fed fe^ *f** " ^'defcZt'o. cun^ longitudin tenuior,& forma c*teris omnibus plurim diffres eft. ' Foramen nanq? ( <'** .c v ipfi dorfalis medulle gratia incifum,habet maxim,qubd Se hc dorfalis ft craffsima.Deinde gur. i. ipfus corpus" interiori fde exculpitur, cx^fnum in pofteriori foi corpris fde leuiter incifum U2>ih:K* oftendit,qui cartilagine incruftatus fecund* uertebr* Y dentem excipit. Corpus enim prim* * JJt uertebr* hac ratione cauat,ut dens ille in prima uertebra inibi reponi queat. C*term ne pri dem 6, u fi ma uertebrahoc modo in foo corporeexculpta,8c" orporepropemod deftituta, plus *quo ZUT- rimbecillis inualidacpredderetur2 procef quodam Se tuberculo in anteriori fedeaugetur,cu * ^ ius beneficio illacrafefcit,robuftior9euadit:pr*terquam quod ipfom etiam tuberculum ac commodum eft fufeipiend* infertioni,primi dorfom mouentium mufculor paris. Eiufmo di itaque huius tuberculi ufos eft.non aut in hoc producitur, ut nimium capitis flexum pro hibereucaputqp in ^eidone fuftineret:aut in caufa eft, ut flexum caput alacrius denub frfom Se in pofteriora reflederetur, quemadmodum Galenus in quarto de Adminiftrdis diffedio nibus parum red aflruit. Nam (ut nihil hc de capitis motu, fuper quam uertebram feilicet is fiat,dicam) caput nulla ratione eb ufque in clinari poteft, ut occipitis os id tuberculum con tingat,tantum abeft ut illo capitis moles fofflciretur. C*terum prima uertebra ad lateraa ca *j%K. uitatis, qu fecund* dentem admittiueft ualidifsima,cV craffsima,&: utrobicp b unum often. b 2>3> dit finum, quo fui lateris occipitrj ofs capitulum excipitur. Sinus hi utrinque fnouli, ut illis dextt H' ^~.v.,i;~,^.,:c..' r j *sc:c ; d sx^-^'c r, s , .? 5? . tontu.

^^

jr

>--.v..

v.v^

viai

jjhui.

auu

ma

unis

i u

fi

tundofinu donati, finum diuideres, atque utrinq? ad primam ceruicis uatebram, ubi nunc gtllfig^ fnus habentur,unam partem collocares,huius prim* uertebr* fnus tibi cftituerentur. Vel '*(>[>&
f

DE HVMAN CORPORIS FABRICA LIBER U 6$ f uertebr* finus fmul iundos fingeres, unicum finum rotundum profundumq? ex ambobus efformatumcerneres.Quodtantomanifeftius adhuc in prima canum Se fimiarum ceruicis uertebra contueberis,quanto illis animalibus finus hi altiores profundiorese, ac capita occi pitrj ofs extuberantiora acutioraq? obtigerunt. His itaque prim* uertebr* finibus occipitis Caputjledli capitula excipiuntur, atque iii illis feduntur Se extendtur, feu antrorfom reuorfomcp redif " *&&fi>> fmo ducuntur motu. Nulla aut ratione caput huius duplicis articuli auxilio,in latera aotur: ffhffff* "" quamuis id Galeno Anatomicorum principitot locis proditum foerit. Primm nanque im moto collo, caput ne tantillum quidem in latera mouerepofsimus.Et,f caput foper primam uertebram in latus ageretur, quis ambigit in eo motu primam uertebram debere immotam feruaric f modo in moui alterum articuli os oportere fmper quiefcere, Ariftoteles in libro de communi animalium greffu red demonftrauerit. Vt intrim taceam Galeni impietatem,qua rerum Opifici rudem negligentiam turpiter imponit, quum fe abund Opificem celebrare ar %-&** de V, bitratus,tam prolixa pr*fatione attentum ledorem,ck: in demonftrdi methodo exercitatum, I1?*"* defderat. Quid enimturpius (f modo uerum dicere licet) Natur*, nobis lng qum Gale Ankdm to~ nus eft chariori,pr*termeritumimpingipotuit, qum in di'gnifsimo totius corpris articu^ * corpris lo, extrema ofcitantiac' Nemo enim ignort hune articulum ef illum,qui ne minimo quidem *&&"** temporis momento paruam inclinationem foftinet, multoq? minus exarticuationcm ac luxa tionem,qua homo mox refpirationis expers,mutus Se abfque motu Se fnfu, tanquam affda neruorum radice,redditur, Quis obfcro articulus totius corpris eft, in quo ois caput in al terius ofs fnu ita mouetur, ut caput non amplius finum contingat C nullus profedb,pr*ter quam, fi Galeno credimus, capitis c primaceruicis uertebra articulus. Ipfe enim caputhuius articuli beneficio in latus duci arbitratus,in quarto de Adminiftradis fdionibus afrere coa dus eft,quado caput in dextrum latus ducitur, dexuum tune occipiti) ofs caput in dextrum uertebr* finum ftringi, finiftr um uerb caput ex finiftro fnu afrgere:cV contr,f quando ca put in finiftrum latus incinatur. Non igitur huic gemino capitis cum prima uertebra articulo in latus motum,fd flexum reflexumq? tribuamus. neque adeo in Galeni uerba iuremus,ut tan tam ofcitanti immenfo rerum Autori in pr*cipuo corpris articulo imputemusmeque etiam in Galeni excuftionem ftudeamus comminifi,ab illo motum in latera intelledum,quem ego in gyrum Se dreumadu fieri dico ; neque etiam illum motum foper primam uertebram fieri cum ulo Polluce fateamur. Pr*ter id enim quod Galenus illum motu minime in telexit, quis adeo ftupidus ef poterit, ut duo oblonga occipitis oflis capita mutuo diftantia, Se duos pri* m* uertebr* finus altos, fu profondos, Se fmiliter oblongos fobeuntia, circumagi pofl au tumetc" Quis enim unquam circinum utrifq? cruribus aflriinfixum, circumagi animaduertitc* Neque eft quod quis Galeno patrocinaturus,occipitis capita fibi deprefl fngat,atque ita ca put fuper primam uertebram circumagi pof conten dat, quum Galenus inter reliqua ofum capita M&m nomine nulla unquam dignatus ft, his tant occipiti) capitibus dempr"s,qu* Nonfemetin pafsini komvccs (fed non red admodum) uocat,eo nomine rarum, qu* in canibus potius 'fikf* ^ v I L r U ' r J-v J, ' ' ' O-4-deAdmt quam honnnibus occurrit, mucronem nlinuans. riuiuimodi itaque capitis cum prima uerte nifi.fel, bra eft articulatio,cxfaiqua etia eius uertebr* deferiptionis pars. Reliquam autem nunc prof quemur,fnfim ad alium capitis motum acceffuri. Ad exteriora igitur finuum occipitis ofls -^f%<< pribt,h4>io capitula excipientiumlatera,prima ceruicis uertebra utrinque'1 unum exigit tranfuerfum pro %&$$$ r* n **' ' cefxm,proceris multo qum c*teri uertebrarum ceruicis tranfoerf procefls, eduduni Se latiufculum,n tamen *qu in hominibus ac in canibus caudatis c fmrjs inftar al* cuiufdam latum.Eductur autem tranfuerfi prim* uertebr* procefls infignis, ut opporUinam pr* ter reliquo s ceruicis tranferfos procefls, duorum mufculorum infrtionem finguliaccipe 14 mufe rent Yllis enim procefsibus priuatim * quinta Se k fxta mufculorum caput mouentium paria twUU,I,H. , r ti< rr r i r 1 m o t ' h eddm td- mteruntur. Hi procellus magno perrorantur roramine,per quod artena ex uena hac calua bul.L,K. riam petentes fruntur. Ad pofterior finuum quibus caput inarticulatur fdem," fnus utrin Iife;T- _ que in prima uertebra exculpitur,illirefpndens, quemin occipitrj offead pofteriorem capi Ulff tulorum fdem c*lat dixi. Ambo enim fnus,o ccipitis ofs nimir Se prim* uertebr*, fmul nhiofi.v. uiam pr*bentprimo pari neruorum dorfalis medull*. Canibus uero in prima ceruicis uerte 0 ipg.H. bra non unuS3 fecj proprium foramen hc elabti neruo infeinditur, quod illis prima uertebra admodum ampla altaq? Cit. C*terum hic hominis uatebr* finus,etiam ad pofteriorem fora minis partem pertinet,quo tranferfos perforaturproceffusiut ita finus ile non neruo dunta t % u ca* xat^*^ uen* arteri*q$ etiam cedat. quas hc caluariam adir paulo prius relatum eft,per p fora pitisf. men feilicet ad radicem capitulorum occipitrj ofs exculptum. Prima ceruicis uertebra po fterioriprocefljfufpinaob hoc inter reliquas uertebras fola deftituitur,qubd is aliquotmu F 3 fculoram
'

'

<

BRVXELLENSlS fculorum paria aculci modo uulneraffet,neq? illis Se pr*cipuq tertio mufculorum caput mo f*^uentiumpari aptumiter, aut fedem tribuift. r Ea tamen parte, qua ali* uertebr* infpinam ^ ^ defint,h*c afpera eft,cV Ueluti acuta linea extuberat,quo facilius* quart caputmouentiu mu X. Smutprfm* fcul0rum par hinc principium duceret. In infriori prim* ceruicis uertebr* regione, fub s^cfi^c' Vretn/fex duobus,quibus caput excipitur, finibus/ alijtotidem in fculpuntur leuiter ac in fperficie ca ^^ Rentes, ui,obidq5 etiam y\buo4<Ag appellati.Horumcircumferentiaorbiculariseftuinmedioinxali terr.jhiquid,quod drjudicari poflt,caui obtinens,fedxexteriora fnu fupercilialpng inferius,qum !&**> 'Jfuberdfecun y ^nterioradefcenduntiidcVfihancuertebramineredo corpore fecund* inniti fingas.Hsfi. */p/mtcr dd:. nibus cartilagineobcruftatis/ duo fecund* cauicis uertebr* excipiunturtubacu la, qu*ad rfer&. latus corpris eius uertebr* habentur minimum prominentia,uti Se finus prim* uertebr* le * 4jfe *. uiter excauantun Tuber culorum circumfertia etiam finuum modo orbicularis eft,quamuis J +!f^ intrim nonnihil a pofteriori parte extra circuli circumferentiam deduci uideatur. Ad h*c, dextrum fi "internum latus tuberum,elatiusc exteriori latere affurgit. Verm ea laterum altitudo depref mftrMf. foc| non adeo infignis eft, atque fupercilior prim* ceruicis uertebr* finuum. Deinde tube. J J' W ^ ra in medio feu centronon *qu prominent,acprim* uertebr* finus inter fupercilia cauati cjUfe.e. font :non fecus fan,qum G tuberum latera procaius qum ipforum mdium exurgeret. Vn de etiam fit,in nudis ofsibus inuicem adaptatis, finus non ad amufsim tubenbus refpdere,&: in illorum finuum medio fpacium non prorfus oppletum apparere . atque id priuatim homt nibus accidit : canibus autem &equis alijsqtanimantibus plurimm caput circumducubus, unum continuum utriufque lateris in fecunda uertebra eft tuberculum, Se finus quoque in pri
66

ANDREAE

VESALII

ma ceruicis uertebra ctinuus apparet, tuberculo concinn refpondens. Hanc in hominibus in*qualitatem, Natura fubinde peculiari cartilagine corrigit, qu* pr*ter cartilagines oflbus rem utriufyld cruft*modo obnatas,fnum Se tuber inter cedit,acligamen tis m orbem articuum teris cdrtddqi nem nonnun< ) ctinentibus duntaxat adnafeitur, Se foperius infriusp admod uifcofo humore, a. nobis obfer' tancp fnegmate,oblinitur.Huiufnodi igitur prim* uertebr* fnu cum fecund* udtdmdepinxi uertebre tuberibus duplex(utrin9 feilicet unus)eft ctextus,eius quem ftatim dica mus. motus gratia efbrmauis.Nunc enim tertius fecund* uertebre ad prima contextus adhuc fer Secunda uer moni eft adij cidus,qui fecd* ceruicis uertebr*" dente cum prima uertebra effcit. In medio Jfej? tebree dens. enim duor uni tuber fecund* uertebr*, ex fuperiori mediap fui corpris regione, proceffs arait. quida infignis &altus,admodumb/durus Se folidus enafeit, quem quod dentiacpotifsim figurer. hominis canino afsimilet, o</low&</li cV IMt/rcc Gr*ci uoeart, quo eti nomine Hippocrates
UiC
pecuP.d>

Lihode Ar jferandumebrnuncupaui^nonautXutlulius Pollux,& C*lius,difdionimperitimale ucuhi. recenrent)priml Verm ali) hune procefl m turbinis,feu nucis pinei imagine Lmo\<B\ alrj,

quod cufpidis pyramidis ue modo extuberet, avouroy SC tsvv.v<i{</Ih appellarunt. Procefls hic prim* uertebr*0 cauitatem fobit,quam illic haberifcripfimus, ubi prim* uertebr* corpus nfi.Kdc* deberetconfiftere,8c" ubi eiufdem finum infculpi fcripfimus, qui cartilagine oblitus,anterio wL* rem dentis partem l*ui Se Iubrico f tubere prominulam excipiu Pofterior dentis pars, re csfe oione eius tuberis g pofita, magis extuberat, craforq? eft qum ubi primm is fecunda uer g 6fg. h. Dentkwpri tebraproducitur.Hc enim utrin que ad latera" finusfingulos,^:1 tertium in pofteriori fede, bSt6fi.k,l. i* uertehrd exigit. Qui in lateribus co nfpiciuntur,inter dentis radicem Se fecund* uertebr* tubera conf 6 fizm ' md\ contextus. {^untjUna^curnprim*ceruicisuertebr*finibus,qui hisrefpondent, foramen utrinque pa Uufig.m. rant,1 neruulistranfmittendisaptum,quos interdum hac in mufculos collum fledentes proci W*^1 dereuidimus,ac fecundi paris neruorum dor Qudmuisprd'fensfigurd priuatim fcundo libro fit proprid, ilUmtdmenbucrepofuhfuodifs dud- h'ic trdduntur intelligent flis medull* forculoscenfmus. Porrb fnus in poftaiori dentis fde confpicuus,in hoc ex dit non mediocr'u teriuuet. Sign culpitur, utligamentum ipfi firmius obuolua ficetur itdfy o' tur,quodab uno prim* uertebr* latere in ah biter <^A , B, ud uanfuerfim procedit,& infigniter ualidum Cyprimd ceruicis uertehrd . D r pofteriori dentis fedi (uti diceb) tranfoerfm JD fecunda. G obuoluitur, dentem accurat in cauitatem pri fecunda corpwi. m* uertebr*ctinens,8c'cauens pr*taea ne H dens. I te* dens foa fde aberrans, hc dorfalem medulla res ligdmentum a. dente occipitis comprimat.C*termutligamentum id aptius ; ofii infertum. K. trdnfiuerfum ligdmentum dentem in primd uertebrd enafeeretur, prima uertebra"1 ea fde qua id ori. > > nfigginemducitjfue infritur, afpera in*qualisqp 0>0' fli ingens. eft, Se foramen quoq? n alt penetrans exigit, quod firmius ligamentum explan tari infrfue finit. Nullibi enim in ligamentor enarrtione
y

interefe

DE
nfi.$y6

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

I.

6?

k fotereflputo,fue ea inferi,fiue enfci dixero,quum ligament pariter ad utruiiq? os pertineat. e ioytifi-r. " Superior dentis pars,fu ipfus apex in mucron teftudinis capitis modo exacuuxr,ut altis extra primam uertebra prominens,ex frobuftum terescp ligament educeret, quod occipitis ofl ad eam fedem alligari poflt,quam in anteriori parte foraminis dorfalem medulla tranimit * tentis,afperam, leuitercf. extuberantem cfpici fcriptum eft. Atcp eiufmodi profedb prim* CaPutcfP*; uertebr* cum fecunda ctextus perficitur, duobus nimir latis fecund* uertebr* tuberibus, ^ficunZil totidemqj prim* finibus, Se uno rurfos primas fnu, cui dentis tubercul committitur. Hune contextum ex ipfo potius rerum intuitu, qum ex hac mea n tam ccinna qum uera deferi ptione,difci malim,qub preflius dfjudicaretur,num Galenus nos caput fupra fecunda ffedere Se extendere,feu horum artiulorum ope annuere, ac Thracum modo renuere,uer prodide rit : an ego perperam his contextibus caput un cum prima uatebra uelut ad axem m gyrum duci,nihilc minus qum fledi ac extendi, contra Galeni decret tt locis grauiter repetitum, aflruerim. Si enim fingula in ofum fabrica perquifueris, fecunda ceruicis uertebra tibi tra bem referet,cui tar* infofo axem infgimus. ipfe autem den s, axis erit . prima uerb uertebra ^ cui caput in hoc circadus motu,ac Ci cum illa idem corpus effet,iunoitur, trabi afmilatur ad axem reuoluto. Aut prima uertebra cardiniconfertur,oftio cmifb: fecunda aut,illicardini quem parietiinfixumuidemus.Pr*tere ligament tranfuer #1 \ u*us Cdr' r j i t n t i n i . .-J^T go, lia/ter. iim denti obductum, abunde commonitrat, primam uertebram nequaqum ^^^^^J fupra fcundam Ciec~i t Ci modo quiefeente dente, prima uertebra antrorfum 1^=,,, retrorfomq* in flexu mouendaeft.Quis enim ambigit,ligament id dentem in prim* uertebr* fnu continereC Se illi non tantam laxitatem cum Galeno aferibi pof,ut ?^-".f v' primam uertebram adeo dentis contadu in anteriora ferri finat, ut caput iuftum experia tur flexume Porrb iam duo apud Iulium Pollucem nomma mihi fuccurrunt, quorum alte rum prim* accommodt uertebr*, alterum fecund*. ac prima quidem" Xrmsoepws, fecun da uerb fy ipfi nuncupatur. Hase nomina proculdubio ueterib'us,qui pueros in Anatome exercebant,manarunt ; hoc nomine uolentes innuere uertebra, axis modo quiefcentem,ac fo per quam alia circumuertitur;illo autem, uertebram, qu* tanquam ad axem circumuoluitur* Atque id fn me*fubfcriberet iententi*, qua caput fuper fcundin gyrum duci,iam f?pius afrui. Qubd uerb ueteribus ante Galenum h*c nomina manarint,pr*ter potas Celfus mi hi aiitor eft, qui tametfi ipfus codex ubi ceruicis' explicat uertebras uiciatus ft,atq$ ipf f neu tiquamintelledamultorum Galeni interpretummore uerterit, attamen ueterum quopiam, ex quo fuum de ofbus Caput in latinam orationem conuertit, eam fntenti primm afm ) pfif uidetur,qu* mee,atque ipfi denique ueritati,proxim accedit.Neque profedb eft quod proiixius h*c refram, quum uel leporis,uel cuniculi,uel agni, uel hoedi cauicem inter eden dum contemplari integrum fit, Se fmul luce clarius intueri motum qui in gyrum ft, foper f cundam celebrari uertebra; aedeinceps non amplius mirari,quamobrem Galenus auditoreni adeo folertem,in Mathematiscp peregregi inftitutum, induodecimo de Vfu partium expe tat:quumnemo ambigat,elegantemalis atque difricilem alicuius negocij deferiptionemed diffciliorenireddi,quo ipfa minus ab enarrateintelligitur,isqp magis Natur* artificio, quod recenferepropofoiuaberrat. Quod uerb Natura pr*ter flexum in anteriora,8t" in pofterio Cur ISdtu* rareflexum,etiam alios duosmotus,quor ater in latera, alterin gyrum circadu fit,fuper racdPutfuPe^ i r i i i i'i r r ii.rr- primam uertef primam uertebram non perrecent, quemadmodum brchium remurq? tnplici motuum dirre- ^finvl auo' rentia moueri uoluit, hinc potifsimum fad ducito, quod prima uertebram magis ampliusq? pie drcumdiu r . qum reiquas omnes dorfalis medull* caufa/ perforari oper*preciumfuerit,quodcBobid c'>cnnldterd
.
:

>

p^>^\lg.l. 7

unus duntaxat rotundus amplusq? unus in illa errorman nequiuent, neque etiam occipms os iuenu qifi.A. q foraminis fui occafone in unum tantmgrande-caputextuberarepotuerit,quodinillo pri m* uertebr* fnu perinde ac fmur in coxendicis ofls fnu, omni motus fpecie ageret. Quum itaque duplici articulo,dextro nimirum Se finiftro, caput iungend fuerit, omnsqjpropemo dum duplex articulus fimplici folum motuifamuletur, meritb Natura caput fupra primam uertebra fledi ac refledi uoluit. Nam fopra hanc in latus moueri nequiuit, nifi Natura hc fui obta,unum occipitis ofls caput in uno uertebr* fnu ftringi, aliud uerb caput attolli,atque prima uertebra prorfos difiungicupiuifluquod in nullo tentauit articulo :id fmper ftudens, ut articuli of mutuo eiTent ctigua,neque ab inuicem abfcederent, Se nefeio quam uacuam Galeno confdam fdem ftatuerent. Deinde caput in gyrum fupra prima uertebram m oueri -#*> 4 minus potuit,nifi Natura acutum procefmin capitis amplitudinem, qua cerebrum contine V~ m'f ' tur, prima uertebra produxifet, ad quem caput ueluti ad axem uolueretur, aedeinceps alia quampiurima nunc redifsimformata,uitiarepropofuifu Super fcund itaque uertebram F 4 caput
.

' ,

->*1.

y >t

inclindrino,

6S

AN D

R E AE

E $

AL

1 1

' B R

VXELLEN

IS

caput artifciofe in gyrum mouetur. Ci enim flcderetur,dens dorfalem frangeretmcduflam* fecaput fiper Q^um emm quieto dente prima uertebra antrorfom duceretur, pofteriori fede furfum eeua fvr7fle% ta,tunc dorfalis medullain prim* uertebr* foramineprorfuscoarcT:atacompreffac),abrum ne^ etidmin L peretur. Deinde prima uertebra, fupra fecunda retrorfum nullo modo refledi pofleunif ip fa minclindri. m r anteriori fede, qua dentem continet, prorfus exculperetur, primacp tune uertebra a dente non pr*pedita, retrorfum libre duceretur, Adde, caput neutiquam in latus fupra fecundam moueri potuiffe,eadem ratione qua probauimus lateralem motum fupra primam nequiuifle fieri.Alis enim neceflm effet, prima uertebram in altero latere fecunda fmper leuari, quod Quibus uerte' periculum nunc in circumadu non impendet. Porrb lateralem motum Natura infigni profe hritmotwsldte #omduftria omnibus ceruicis commift uatebris, qu* fngul*feorfumin lauis moueri ne vdlacommittd ^ueuntj uerum imu[ omnes fuccedentibus motibus illuc adeo concinn inclinantur, ut caput commode fecundario motu in latus citra omnem noxam feratur. At nunc rurfus ad fecun dam ceruicis uertebram, ac fie deinceps ad quinque reliquas fermonem refledamus, ueram duntaxat earundem conftrudionem enarrantes,ne cafo quapiam noua difeeptatione pr*fens Caput in immenfum excrefeat, atque ego nimium anxi Galeni (cuius diligenti* alioquin cum omnibus medicin* ftudiofisplurimumdebeo)fenfaeruere,omncs9ipfiusAnatomicos Fordmfecun lapfus ftudib commemorare,uidear. Secunda itaque ceruicis uertebra in pofteriori tuberum, M pdr dorft- qu(bus illa prim* uertebr* cmittitur,fedeeuiter s exailpitur, ut cmune c prima uertebra lismedullaner *foramutrinCB cftituat, quoufecunddorfalismedull*neruorpar,inpofterioraelabiuir. uoruinpojtert t . r . . . rr L rC^ J~ ora trdnfmit- Verum huius foraminis maiorem portionem prima eiiormat uertebra, miigniter latis ad po tens. fteriorem fdem fnuum,quibus fecund* articulatur uertebr*,x infinuata.Reliqua in fecunda Spinafixbu cerujcjs uertebra commemoranda, c*teris etiam quinque inferioribu s magna ex parte fnt 'ticTumeTra communia/ H*c enim fimiliter atq*3 ill*,pofteriori donatur procef:qui hoc priuatim in cer ?um, uicis uertebris fibi uendicat, qubd foo mucrone1 bipartitur,ac pr*cipue fecund* uertebr*, triumcpipfi fubiacentium. Sextaenim uertebra admodum obfcur fui procefs diuifionem oftendit,atque adhuc multo minu3 fptima.qu* priuatim hoc cum fxta fortitur,qubd ipfus procefs plerunque donetur appendice,ac procerius educatur, quodammodoq? ad foperio rum thoracis uertebrarum procefum imaginem foo mucrone accedat,nif qubd i!!e his ob^ tuforampliorq? relinquatur. C*terarum uerb ceruicis uertebrarum procefs appendicibus crent, lati,in*quales,afperi,cV(ut ita dicam) ramofi, inferioriq? fde caui, ac fuperis gibbi cernuntur, ac uuinq? modic deprefsi . quod extuberans linea facit, qu* fecundum procefs longitudinem porrigitur:quemadmodum etiam infriori procefs parte(qu* caua eft) quidam line* in ftar dudus,fcundm pro ceffus longitudinem ferri uidetur. Prominet autem in gibba fede,linea,ut ligamentum ab hac in eau* fedis mdium producanmquod fcund'pro ceffus feu (pin* longitudinem porred:um,unam fpinam alteri colligare,dextrosqp mufculos fniftris dirimere,in fcundo libro feribemus. Verum h* pofteriorum procefum line*,in thoracis Se lumborum uertebris confpediores erunt, qubd Se illarum uertebrarum procefls infgniorcs fnt, 8c* ualidiori durioriq? ligamento (quum minus moueri debeant) inuicem deli gentur.Diuifionis autem in procefllos potifsima occafio mufculi cenfntur,in pofteriori cer uiis fde repofiti.utenim hi promptius principium ducaent,&: ualidius quoque in uertebra rum fpinas infrtionem molirentur,h* fpin* etiam in proceflos dirimuntur. Atque id Na tura in his colli uertebris peculiariter machinata eft, quia non adeo ongas fpinas paru is illis uertebris,atque thoracis lumborumq? uertebris producere tutum fuerat. Deinde maior mu fculorum copiain ceruicis pofteriori fde,qum m afjs dorf partibus colloctur, quemadmo dum ubi mufculos fcapulas,thoracem, caput Se dorfum mouentes perfequar, auditurus es fu ffsim. Porrb mufculorum etiam gratia fecund* uertebr* fpina proceri s, qum aliquot ip f foccedentes fpin*,exeritur,c*terisq? latioruifitur,qubd feilicet h*c priuatim c tertio mufculo rum caput mouentium pari, Se fexto quoque principium pr*beat.Ne tamen iniuftNatu tebZm dhZot ra cx grac*' * uerteDra prolixiorem latioremq? educeret fpinam, ipfa fecundam aliqu ot fibi fb. fibifubdjmma ditis grandiorem effcit : uam non tam fpin* producend* gratia, qum ut fecunda arti eu ioremeffe. lationi abund foffcae poft, quam cum prima uertebra molitur. Atque hoc illudeft quod antea afruimus,Naturam fmel atque iterum fiperiorem uertebram infriori maiorem cra uiffe.Secda enim crafsior, Se maior ualidiorq? eft tatia : dein primam tranfuerforum procef T-anfuerfo, fuum occafone, omnibus ceruicis uertebris latifsimam ef, fopr docuimus. C*terum ru ceruicis uer tranferfi procefls in reliquis colli uertebris non admodum exporriguntur/ cVimprimisfex ^eftn^lturd eund* uertebr*, cui breuis Se fimplexuuinque tranferfos obtigit procefls. Videtur autem is in fecunda uertebra minus qum in alijs prominere, breuiorq? efl, propter huius uertebr*
Non
potuifi
. .
:

n>4 figu,

fig.p.

K P2M.it

'/*

l[hJ^L x ffig.q.
y*>6>j

fi,

frV'tcr
sfi.thara* clneu. ,
u 8 F"

& v*

ifi.cd. \6

n,o,p. offA
fig, fpinum

cm $*** *$*
Mt n,o> p
cbfmtes ,

*^f

c 14 mufe.

tabukA,B.

f^?

h 6,7fi*

s"mW"

tube

DE MVMANI CORPORIS FABRICA LIBER U ? tuberum,qu* prim* fnus fobeunt,amplitudinem,craftiemc>.nfuperh*c tuberum mplitu f** doin caufa etiam eft, foramen quo tranferfos fecund* procefls perforatur, non red,fed /S *' a qUe ex<:ulPtu!?1 uideri/^us atque in prima ceruicis uertebra/ Se quin que fecund* fubie
ctis,quarumuanfoerfosproceflusredoamploc^foraminepemiuseft.Nequeprofedbhade Fordmentra? nus m homme ulla ceruicis mihi occurrit uertebra, qu* tranfuerfum proceffum non oefrit *&***&" perforatum. Verm procefls feptim* canum fimiarumc> uertebre tranfuerfum proceflm, C^"w' abfque foramine frquenter adinueni.Huiufmodi foraminibus fol* ceruicis uertebr* orn an h 'utimd j tur,in hoc perfort*, ut" uenarteriamq? furfum ducant,qu* dorfli medull*,ac tandem ipf lib.figurafi cerebrofanguinemfpiritum9deriuant.Pr*tereaquauioruertebr*,qu*ftatimfecundamfe iSyiofig.y, quuntur,hoc etiam peculiariter fibi uendican^qubdillorum1 tranfuerf procefls ampli cVbi Krfnlmri ^di^nt:non tamen interim,utearundem fpin*, afpai Se in*quales.Tranfuerf enim procef 7,8.? , 10. ";ls forma inuicem refpondent, Se interior ipforum pars fmper latior eft, elatiusq? ipfa pofte, riori effrtur. Spin* autem partium impar in omnibus quaf uertebris eft forma,c" illse perpe tuo uarijs modis protubert atque exafperantur. H*c tranfoerfbrum procefum amplitudo Se bipartitio,eadem ratione accidit, qua fpinas bifidas ef prius relatum eft, nimirum mufeu lorum ortus infertionisq? gratia . Vt enim alios huius fedis pr*taeam mufculos, utrinque ksmufctd tranfuerfs uertebrarum procefibus priuatim k duos committi in fecundp libro ferib mus, notdfuZl 5uorurn beneficio collum,cx: poftea confecutionis motu caput in latera ducuntur. Hi mufculi dutemtdb. in utroque latere ita colfocantur, ut unus anteriori tranfuerforum procefum fedi,alter uerb altcrx, pofteriori afcribatur.Septima autem ceruicis uertebra tranCuerCos procefs latos quidem exi git,at admod obfeur bipartitos.Quum enim ampli procen'9 fnt,nulla ncumbit necefltas, eofdem emoque bifidos fieri, pr*cipu quando mufculi collum in latus ducentes,non adeo ua lid feptim* ac c*teris committantur,qubd h*c illis ueluti bafis in dido colli motu fubiaceat, hlitfigj, acoD^ur non fecus qum thoracis uertebr* in latus moueatur. ' Afcen dents m defeenden Afienntium er mmeri tesq? pro cefs,quibus uertebr* mutuo articulantur, in omnibus ceruicis uertebris fecund* o- dfendes sfi-i> 4- fubiedis fmiles funt,&: fecunda quoque defeenden tes procefs obtinet,aliarumproceflbus "* ProceJT^ m %Jg non d^simies;Q.ui itaclue deorfum fpedt,cV fob dit* cmittunuir uertebr*, orbiculari fnu nihil minus qum alt incifo, Se ab anteriori fde infgniter oblique deorfum in pofteriora * ducto, ornantur. Afcendentes uerb procefls,qui in cumbenti articulantur uertebr*,tub ercu X lum orbiculare habent,quod adeo leuiter fuperficietenusqj extuberat, ut ignores finuum ne id Xi ancapitum numro aferiberedebeas. Hoc tuberculum afeendentium procefum finui con Mettre obU> gruit:c" cartilagine perinde ac finus incruftatum, ab anteriori fede deorfum in pofteriora ad p** duun modum etiam oblique fertur. id quod npnobiter confderandum eft.Nam obhquus ille du ***?& lus in ceruicis uertebris, qu* thoraci propiores font,minorfempa,ac fecundum corpris longitudinem redior euadit,qubd ill* uatebr* 110 adeo lax ac fupaiores moueri, atque ob id etiam non tam lax articulari,debeant. Afcendentes itaque procefls foo tuberculo, finum defeendentium proceffuum fubingrediuntur,atque ita fecunda ceruicis uertebra terti* dupli ci articulo alligatur, ut tertia quart*, & fie reliqu* omnes ad thoracem ufque confequentes* / Septima enim ceruicis, prim* thoracis afcendentes procefs excipit. Verum Natura non fo lum ceruicis uertebris iaxiores communicauit articulos,fed ut commodius aptiusqj qum reli Gorporim* qu* dorfi partes, collum indgni Se quo maxime indigemus ufu,moueripofsit,ipfaliud quo ** uenebrd hc confir que proprium colli uertebris adhuc elargitur. Quum enim uertebrarum thoracis Se lumbor rU of!text^ llTrZbt corPora inuicem planis minimeep extuberantibus cmittantur fuperfciebus,ad eum modum racis et lum ^uo duo l*uigati ampliq? afres mutub incumberent,Natura " inferior ceruicis uertebrar Wiwer- corpris partem oblongam, capitisb; alicuius articuli ad motum euidentemfadi ritu,extube rare uoluit>ac fiiperiorem corpris uertebrarum partemamplo fnu ita excauauit, ut oblon W /. er gum fuperioris uertebr* corpus in hune fubdit* uertebr* finum ingrediatur,uertebrarumcp *fa-e. compago ad mouendum promptior conforgat. Atque h*c compadionis fpecies in fecundg l.ioZ'u uertebr* cum tertia,& deinde in aliquot fubiacentium uertebrarum nexu magis eft cofpicua* tm figure Colliautem feptima, prim* thoracis quaf omnino plana innftiuir fperficie, ac etiam ipfus mmertyiyz. corpus elatiori fede non adeb atque foperiorum uertebrarum excauaturrquod pr*cipue acci dit, quia foperiores laxius inferioribus moueri, ex ufo niit. C*term qum tutb uertebr* inui cem ligamentorum ope colligentur,quamq ftudiofe Natura Iaxis his oflum connexibus pro fpexerit,mufculi Se uertebrarum ligamenta in fcundo libro affatim oftendent.Nunc intrim D E 1 opificium fummopere admiremur, qubd is fmul Se fecuritati,cV multiplia' motui tam incredibili induftria prouidaiucV quuis forte crebriores ceruicis noxas luxationesq?3qum reiquarum dorfi partium fieri confpicimusmihilominus tamen adhuc magis obuerftur ani

*r

^^

rltil

mo,

ANDRE AE VESALII BRVXELLENSIS mo,tantam hominum frequentiam in collo eius lax* articulationis uitio neutiquam affa : Se expendamus pariter, quantum ad omnia uit* munia incommodi rigida immobilise^ ceruix adferat.Qubd uerb fecund* uertebr* corpus in "anteriori fede non planum reliquorum colli P$yl0fi.\% ftyt, uertebrarum corporum modo uifitur, at tubere fecundum longitudinem dudo amphoris h ne*formaextuberet, Se utrinque ad eius tuberis latus deprimatur, q mufculi illi in caufa cen. q 8 mufcul. fendi funt,qui collum fledentes, Se hac fede countes, in if am uertebr* corpris formam ua. tab. A,B. lidius inferuntur. Verm quum tertia ceruicis uertebra fecund* fobiaceat, Se utriufque lateris collum fledens mufeulus fupra hanc etiam inferatur,non mirum eft, anteriorem corpris ter t\2e ceruicis uertebr* faciem fecund* uertebr* nonnihil ef confimilem : imb didorum mu fculorum occafione omni ceruicis uertebrarum fedem ueluti compreffam, non autem ut tho Proceffuunu racis lumborumqj uertebr* femicirculi inftar,pro tuberant uideri. Qu* quum ita fe h abean t, merus. neminemlatet,omnibus ceruicis uertebris noneundem procefum numerumobtigife. Ne autemaliquid hc pr*termifif uidear,neceffumfuerituel Galeni nomine ali cuius uertebr* ceruicis procefs ita recenfere, ut undecim numro in illis procefs adnuenias uotidem nan Lihxide V- que procefls colli uertebris Galeno afenbuntur. Aflmito itaque tatiam,aut quartam,aut Obferudto fupartium. quintam,aut fextam colli uertebram,ac primm duos numerato proceffu s in fuperiori corpo hc 8 figurd cuius nume ris fede,utrinque uidelicet unum ad latus fnus, cui incumbentis uertebr* oblongum corpus ri,proceffm infdet. tertium autem Se quartum recenfe duos afcendentes procefls, qui incumbentem fub< feridtim de euntuatebram.quintum uerb Se fextum, duos defeenden tes, quibus fubdit* uertebr* afeen notant . dents procefls excipiuntur . Porrb feptimum,odauum,nonum&:decimumnumerabis, tranferfos proceffus:qui quum utrinque fnt finguli,ac illi rurfos gemini bifidiq? cernantur, quatuor cftitutprocefls.undecimus eritipfe pofterior procefs,feufpina. Verum quum uertebr*, quibus geminis utrinque tranfoerfus accidit procefs,fpinam quoque' jDipartitam r8fi.f,ir. gerant,nihil obftiterit,cur minus hc duodecimum quoque fingas,Galeni numer audurus. 8fig.,y& 9k t* Item quia oblongum uertebr* corpus infriori fede procefls modo quoque educitur, quid prohibebit Se id pariter decimi tertij procefls loco, c*teris adijcereC Qubd autem in prima ceruicis uertebra,8C fecunda, feptimacp alius procefl obferuetur numerus, atque ille adhuc in iftis uarius,uel me tacen te citra negocium prompte colligitur. l Foramina in uertebrarum ifixa. 14. lateribus neruis dorfli medulla tranfmittdis,c uenis quoque ac arterfjs ad illam admitten Fordminum neruos in Idte dis parata,eadem ferie fub fecunda ceruicis uatebra ad facrum ufque os cftituuntur. Inter la ratrafmitten, tus enim pofterioris fdis corpris uertebr*, Se afcendentes defeendentesq? procefs, finus tium natura. In colli uerte, quidam g fprah infrac in ambobus lateribus exculpitur, qui cum proxim* uertebr* finu hjfig.r. bris. commune foramen efformat,quo neruus profiit.Ifti fnus in omnibus uertebris n pari fe ha SIS bent modo, in ceruicis enim uertebris femicirculus in fuperiori uertebra, Se femicirculus in infriori exculpitur, utraque uertebra paremopaam ad foraminis conftitutionem pr*ftante. Aut f quis adamufsimfingula excutiat, inferior uertebra in ceruice paulo maior portionem foraminis conftituit, ipf fuperiori.1 Sinus enim in fuperiori uertebr* parte exculptus, inter i8,^f.t. proceflm afcendentem,8c~ proceflm quem elatior corpris uertebr* pars producit,profun h 9 fi. mter dior eft fnu, qui m inter defeendentem procefm,cV corpus uertebr* c*latur.In lumborum l-jfig.r. Xn lumborum uertebris prorfus contraria eft ratio . foperiorenim uertebra, foperiorem foraminis fedem la m-jfi.inter uertebris. tera^efformat, infriori intrim uatebra infriorem foraminis illius partem, feu ueluti ter. iSCT. tiam circuli partem duntaxat conftituente. Sinus enim in illis uertebris inter corpus ac defeen. dentem proceffum exculptus, multis numeris eius cauitate fuperat, qui in foperiori uertebr* Jn thoracis parte inter corpus ipfus Se afeendentem proceflm c*latur.Thoracis autem uertebre medio uertebris. f habent modo, qu* enim ex illis collo propius accedunt, colli uertebris hoeneruorum fora minerefpondent : qu* iuxta lumborum uertebras confftunt, lumborum etiam uertebris in foraminis forma afsimilantur. Quamobrem uerb Natura,in alia fede neruorum foramina" in m fixa, u ter occipitis os Se primam uertebram, ac rurfos0 inter hanc Se fecundam c*lauerit, qum in lib.4.U,zr reliquis uertebris, cuiuis obuium ef arbitror,qui prim* uertebr* cum capite,cV eiufdem uer oi fi. cd.u tebr* cum fecunda articulorum compagem fedesq? expr*cedentibus intellexerit. H* nanq? fe4N,crj liquidb commonftrant,in lateribus articulo occupatis, uertebras illas infculpi neutiquam po figur dl. tuif,nif prorfos infirmum inualidumqj Nauirahc fecift contextum, Se mutuo ofsium in afsiduis motibus affridu, neruos rumpi uitiariq? cupiuiflt. Qua uerb prouidentia h*c fora pi fixa. u. mina p in facro of exculpft, in eius ofs hiftoria percurram. C*term qubd ad pr*fens Ca l . 4 idVertebrarum putadhucfpedat, colli uertebr* aliud nihil fibi priuatim afcifcunt. Nam etfi omnium uerte rd. ts-dd appendices. brarum fecundam fequentium corpora foperius inferius9,cV ipfus etiam fecund* corpus in 3oufo-cr ifig.E.dd fra appendices in minoribus natuoftendant,id quoque omnibus uertebris fecund* fubditis $6.
7q
S
s

commu

3,4/1. L. Jyd-fi-X. s prhnd UT

wdy'm-jfi.
a firdtnine illo per f du

ceretur. (e
cundd dute

tertia 4 firdmme

er

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I* yt commune eft. Quemadmodu Se uertebras non uno ofl in puerulis effbrmari, nulli ncgatum eft uertebr*.Prima enim cauicis duobus conftatoffibus,inuicem appcndic more emifsis. Apparet autem h*cunio,ubi prim* q anterior pars confiftiucx: r qu ali* in fpinam exacuun Vertebramin tur. Reliqu* autem ceruicis & thoracis Se lumborum uertebr* pr*ter appendices, tribus PlP/urd; xtruuhturpartibus.Vna enim linea cartilagine oppleta, fecundum fpin* duciturlongitudi IZ. nem, foramine dorfli medull* parto d fpin* ufque apicempertinens. Ali* autem du* abeodem foramine produd*, corpus uertebr* duobus tranfuerfs proeefb us rdiquisq? uatebr* pofterioribus partibus dirimunt , quemadmodum in agno ac hccdo eft cernere* Quamuis id in puerulis obferuari malim,qubd ipfis ofsium nox* crebrius qum *tate confit matis oboriantur.C*term in *tate paulo prouedioribus, h*c ofsium frequcntia aboletur: appendices tamen etiam uigoris tempore aliquando non ita diffculta diftinguuntur. In feni Vmebrarum b us autem non folum appendicum connexus obliteratur, uerm uertebrarum corpora alias '" faute W* magno interuallo ob cartilaginei ligamenti interuentum difta,adeb coalefcunt,ut modo trs *** modo quatuor uertebras in illis ita concreuifl, ac fmul in cemiterrjs effodi uideas, ut inuicem diuelli null ratione quent. Coalitus ifte quorund procefum fit interuentu, quos corpus unius uertebr* ab externa ipfus fperficie in aliud producit. C*terum coalitum hune in eau l ef, cur minus dorfum moueant foies, Se qubd nequaquam dorfomextendntjipfcp magis in curuentur, neminem ambigere reor, pr*cipu f quis aliquando gibbo fi uatebras infpexe rit, hasq? incuruatas, Se fois corporibus pertinacifsimunitas, Quanquam ad h*c,difrcilem in fenibus motum augent ofsium fopercilior miraafperitas,cV ofsium tubercula, qu* capita in fuis finibus moueri prohibent* Poftremb Se indgnis ligamentorum duricies, prompte uer tebras moueri uetat
s

^^

DM THORACIS
Caput

UERTEBRIS,
XVI,

'"

PRIMA
PITIS

XV CA> SECVN^
FGVB-A.
jDc^

TERTIA

O.VARTA

Q.VATVR PRASE.NflVM FIGVRRVM


dem charaderum Index*

Et

E A R V N

O D E C I JSIl thoracis uertebrarum eas hic dinedumM,qudsoiehdcn tarum dfcriptionifufficere duximm. Integra enim dorfi uertebrarumfeties ,figura decimo' quarto Capitiprpofita , ac dein iribm integram ofiium cmpgcm adhuitt libri cateem tx<* primentibmproponitr.Thoracisdutemuertebnefimul cum coIks,quce illis articulantur, et dmfeoffum duabwpriribusfguris exprimuntur,qua> decimo nono Capiti prafigchtur.Pri> ma uero huius Capitis figura unam ex medifs thoracis uertebris anteriori parte delineatani

JJ

oJlendit,cuifirdecem fuperiores thoracis uertebra? correspondent Secunda,eandem uertebram, quee prima expicaturfigura,posleriorificiefibeciafidam offert* ITertia, thoracis undecima uertebra pofteriorificie oflenditur ; Quarta duodecimam thoracis uertebram pojleriori etiamficc xprefiimm *

A 1,2,3,4

ANDREAE VESALII BRVXELLENSIS ol& && in omnibus obferuaturfigur is fuperior e corprispartent notans, qudfuperpofitdcos mittitur uertebr* . Cceterum quiafuperiori parti inferior pr or f m refpondet?abs refitiffet uer $ . tebram thoracis ab infriori ficie delineare.Q uero in tertia figura pofitum,appendicem nott fuperiore corpris uertebr a?yqua? adhuc pofl ofii coione^ emundationemfirrelmquitur. B i Mdium eiusfinus,quem duabus uertebrarum corporib. communem effe dicemus,cuicf> cofia? ra dix inarticulatur. Ci Eiufmodi finus pars in inferioriuertebra? corpris fede fculpitur, qua? tanto minor efl jupe/ rioriparte B infignita,quanto communisfinus cofla? articulanda?paratus,adfubiacentem uer tebram magis, qudm adfuperpofitampertinet. D 3 Sinus undecima? uertebra?, cui undecima dextri lateris colla inarticulatur * E 4 Sinus duodecima? uertebra?, cui duodecima dextri lateris cofla coarlatur . F 4 Sinus afper er profindus,ex quo ligament prodit,duodecima coflafia? conelens uertebra?. G 1,3,4 Foramengrandiuspoflerioriuertebra? corprisfcdi,qua?dorfalemedullamrefpicit,incifum* Hyli? z,l,4 Tranferfi proceffs uertebrarum thoracis. K i Sinus in apice tranfuer fi proceffm, cui cofla articulatur , confpicuus. L i Sedes tranferfi proceffs , quamgibbam effe dicemus . M i Sedes tranfuerfiproceffm caua. Quod autem in reliquis tribusfiguris pofteriorem uertebra' rumficiem exprimentibus, tranferfi proceffs nonnihil dchuesfirri apparent, ob hoc euenit, quod in his delineationibus fuperioris uertebrarum partis magna confpicitur poriio . Oculi enim acies adpo fier ior is fedis mediumfiudi non fuit direcla . J? O, Ph** Spinafeu pofterior proceffs. ac infecunda quidem figurafuper ior fpina? exprimitur fedes, in qua N <& O & T> trs lincas notant, triangularem figuramfimulcon flituentes.<(?y interuallu inter N ac O una eflfuper ficies fuperiori aliud inter uallu inter N& P altra efl fuperficiesfuper ior. Verm prima figura tertiam ipfius procefftts fuperficiem nott , qua? infirior efl,ac inter O CT P confiflit. Quod autem iuxta N in primafigura inumbratum cer*nitur, alterius fuper ior umfuperficierumefiportio. O i Linea in tertiafperficie extuberans, qua? afpera T ina?qualis eft*
Spina undecima: thoracis uertebra?. S 4 Spina duodecima- thoracis uertebra?. T,V\ Vertebrar thoracis, qua?fupra duodecima confiflunt afcendentiu pr oceffu anteriorfedes* X Y i 3 ^(feendentium thoracis uertebrarum proceffum pofterior fedes, qua illi proceffs extubc
3

7i 4

rant, <& cartilagine ncrufiantur . a bz,$ Dfcendentium thoracis uertebrarum proceffum exter iorfedes. c i Hicuidetur dextri defeendentis proceffs anteriorfedes, qua?finuatur, cartilagine^ obducU
tur,?y afeendentis fubieBa? uertebra? proceffs tuberculum ex'cipit. c,f4 afcendentes duodecima? thoracis uertebra? pro cefius,undecimamfubeuntes uertebram. g, h 4 Defcendentes duodecima? thoracis uertebra? proceffs?qui afeendentium prima? lumborum uer tebra? pro ceffumfinibtts inarticulantur*
JPlurimu duo decim thoracis

R A

c i s uertebr* numerantur* duodecim,pr*terquam qubd ali ?'2j*>

quando,tametfrarb,aliquibusuel deeftuna,uel fupereft. Sed deefra gr k dd rius,qum fuperef,inuenitur. Pataufj nanque duo corpora,tredecim fin ^.Dem to* effe uertebrds. gula thoracis donata uertebris mihi occurraunt, quum intrim hadenus fsr^0^ un decim tantum uertebras nunquam uiderim. Neque etiam lumborum texm t, ceruicisq? uertebrar numerus tam crebro,atque thoracis,uariatur. Pr* fig.capw terea,etfi thoracis uatebr* pari confient numero.non tamen in omnibus Qudndam uer eandem articulationis commonftrat fpeciem. Quum enim una thoracis uertebrarum fit, qu* te ram Hff xxexteoxam. ipfi foperpofitam afeendentibus procefsibus Se fbiedam defeendentibus pariter injrackabalys ^ ^ j r L'L ~ i /% i i i 'jufeipi. fobeat,duabus'ueexcipiaturuertebris,h*c tamen n eadem (licetduodecim tantum thoracis fnt uertebr*) f offert, quandoquidem nunc undecima, nun c uerb duodecima, autalia qu*pfam interdum hoc articuli genae proximis committitur uertebris. Qub igitur accuratius, qu* riam h*c ft, quaq? ratione alrjs coardetur, quiuis prompte intelligat, pr*fens negocium deferiptu utcunque arduum, fed demonftrauimihiperfile,qumpotaodiligentiflmmo db
%
===== i.vh,vi.u w.vi~.^*^ """"'^iuivwimvmuuiiiuw,uuiiiui"""v..^i.u

DE HVMANI CORPORIS FA B RICA LIBER U ,73 do aggf ediar,omnes thoracis uertebrar pai tes ordine enarraturiis, ut in quibus ill* inuicem pugneiit,ocyUs quis adinueniat. Quippe in thoracis uertebris n mediocris occurrit difleren hcKdncdr tia. ' Primm itaque thoracis uatebrarum corpora tantum niagnitudine inter fe difcrepant, Thoractsuer ticuktwj- quanturn una,alia Collo uicinior confftit. Priin* nanque thoracis uertebr* corpus masnit tdr*ftincr niSyUter j. j j j i , j. c r> . -, n r . . c r i S r- ponbusdijfe* molis quo dine admodum duodecim* corpon cedit. Deinde corpus pnm*iluperion fua fede,qua f e rentid que diffr ptim* ceruic's cneditur,non omiiino pan eft* fed rhodic utrinque ad latUs extuberat, cer ^'T*?' uicisq? Uertebrarum' corpora obfcur imitatur. Inferior autem huius corpris pars,plaha con tegrdrum . ^at fopaficie,0 quemadmodu Se inferior fperiorq? omnium thoracis uertebrar corporum dcfi.cap. foperfides. Nullum enim thoracis uertebrar corpus infriori parte,Uel leuifsim in Ion gum *4 decliue pro tndittUj Se in fubfquentis uertebr* corpris finum ( ceruicis uertebrarum ritu) i/V*' dfinit. Vtcunque etiam alita Galenus atteftetur, prem quodammodo articulationem tho LibroOf e 1,2,? fi.A. racis uertebris tribuens, quam in pr*cedenti Capite ceruicis uertebrarum corpora moiri do $*** CdP- $* fsfi. cap. cuimus. Ad h*c,prim* fecund*cj? thoracis uertebre corpus,h adeo anteriori parte rotund *,t&9P^ U orbiculare prominet, atque reliquarum thoracis uertebrar corpora, qu* multo magis qum fupremar corpora ad circuli feu liter* C conuexi imaginem accedunt, proceriusq? in thoracis amplitudine protubrant. Videntur enim d u* fopaiores th oracis uertebr*, ceruicis uertebrarum modo, in anteriori corpris foi fede deprefl*,multoq? (ut fie dicam) ampliores, qum profondiores, ac ad cuexum femiparenthefis ( potius qurri C format*. Quod ipfis g s mufe . priuatim cm articulationis laxo motui apt* gratia,tum g mufculorum collum fledentium oc tdb. a , b . canone oboritur.Mufculi enim illi, ita utrinque primarum thoracis omniumq? ceruicis uerte brarum corporibus infterntur, utliquidb conftet,ea corpora ab illis comprimi.Reliquarum autem uertebrarum corporibus huiufmodi mufculi neque adnafcuntur, neque incumbunt quoque. Pr*terea omnibus thoracis uertebrarum corporibus hoc commune accidit, qubd utrinque fnus habeanuquibus coftarum capitula inarticuantur. Vam ut coftarum capitula x, ' f m illo articulo uanant,ita etiam i) Idem omnino linibus non omnes uertebr* decorantur. Vbi articulantur bifi.B, c. enim prima thoracis fecund* committitur,cV: fecunda terti*,atq? ita deinceps ad non* ufque fferentia. sed manife cum dcima conuexum,11 fnus quidam in ambobus lateribus iuxta ' foramina neruorum no cdp.i9 -Ky mine parafa infculpitur. qui uuarumq? inuicem colligatarum uertebrarum corporibus com d . munis exiftit,ac partim in fuperioris uertebr* corpus, partim in inferioris excinditur. quan i i fi.cd.i4. quam intrim huius fnus grdior portio ad inferiorem uertebram potifsimum pertineat. Si nus ifte incruftatur cartilagine,8c" obtuf anguli pen forma c*latus eft, quemadmodu Se cofta 4 fi.i9 rum k capitul finum fobiens anguli obtufioris modo extuberare,in coftar tradatione com cdp.h. monftrabimus. C*term prima thoracis uertebra hoc proprium cum undecima Se duodeci H^c peut maadipifatur, quod utrinque peculiarem habeat finum alrj s uertebris non communem, in f' ipfiuscp corpore duntaxat incifom. Ad fuperiorem enim fdem corpris prim* thoracis uerte br*, finus utrobique exculpitur rotundus, Se ftis infigniter cauus, ac denique cartilagine obli tus, cui prim* thoracis coft* radixrotun do capitulo inarticulatur.Deindeadinferiorhuius fnus fedem alius infgniter profundus cofpicitur, afper Se in*qualis, Se foraminibus quibuf dam oppletus,neque cartilagineinundus, quo ualidifsimum prodit ligamentum coftam in foo finurobuftifsimftringens.Parirationefinus in duodecima uertebra duo decim* coft* gratia infeulptus,ad inferiorem ipfus fedem alium quoq? afperum,fed minus qum poftremb didus prim* uertebr* fnus, profundum adipifritur, qui ligamenti duodecimam coftam fir mius uertebre adnedenti nomine c*lauir. Poftremb thoracis uertebrarum corporibus etiam Diffretidet fubftti* ratione qu*dam accedit diffrentia. quanto enim cuiufq? uertebr* corpus gran dius crpmfu& niaiusc^ eft, tanto etiam minus apparet fblidum, fed fungofiim,8c* multis in*qualibus uarijsq foraminibus incerta ferie interftindum, in qu* uen* arteri*cp corpus uertebrar enutritur* fobintrant.Nif enim uaforum forculi crafforum oflum fubftnti* infnuarenUir,impoflbile eft mediam intimamcp Se fperficie remotifsimam ofls fubfttiam, fibi nutriment(quaii doquidem ita diftat) allicere. nta c*tera huius generis foramina, nullibi infgniora fe oftrt, Z'* g ' cp in pofteriori corpris uatebrar fede dorfal medulla refpicite. Vbi in plurimis uertebris mfi. 6 p". un peculiare cernitur foramen,pro uertebre mole magnum,8c" afperum,8c" m multa defnens LiLro ^ Qf Ub. 3.pr** foram{nuia# Bt quamuis Galenus huiufmodi foramina,priuatini lumbor uertebris uideatur fbws Cap. icu utfml', adfcribere, f tamen quis fngulaftudiofe rimabitur, confpiciet primam lumbor Se thoracis
.

>

nEufd.fi.

f, dem g.

V*'*

duodecimam,&undecimam,aliquot9uertebrasipfisfoperpofitas,h*cforaminaproillarum rnagnitudine infigniora,plura Se altiora exigere,harumq? uertebrar corpus fungofius,qum c*terarum omniuef.Qubd feilicet magn* fnt uertebr*,8c" cau*uen*m caudicem fibiinni tentem non fbrtiantur,ac duntaxat"uen* pari carentis propaginibus implicentur. Intranf

uerfg

74
Biff'erentUx uern*s

ANDREAE

VESA LU

BRVXELLENSIS

procefsibus, uertebr* thoracis etiam inuicem uariant, uerm non adeo ut Gafenusin trdnf^js* decimotertio de Partium ufo prodidit,decim Se duas ipfi fuccumbentes tranfoafs priuans procejSibm, procefsibus. Omnibus enim thorads uertebris utrinq? unus tranferfos obtigit proceflus,qui magniuidine in nouem fuperioribus uertebris uix quicquam diffrt. decim* autem uertebr* tranfoerf procefls minus,qum fuperiorum uertebrarum,extuberant,ut etiam decima,qu* ipfi cmittitur cofta, admodum parua fpuriaq? eft. Vndecim* uerb uertebr* tranferfi pro ceffus minores adhuc decim* font,8 duodecime procefs adhuc minores ipfus undecim*; nimirum qubd non tantus horum procefum ufos, atque fuperiorum uertebrarum pro ceC .,... fuum,ft. C*teris enim omnibus coft* articulantur,quarum gratia thoracis uertebr* ualidifsi mos craflfsimoscp procefls tranferfos fibi uendict. Duodecim* uerb Se undecim* tranf uerfis pro cefsibus coft* non articulantur. du* enim infini* utriufque lateris coft*,unica tan tum ad uertebrarum corpus articulatione committtur, reliquis intrim ad uertebrar corpo ra Se procefum tranfuerforum apices dearticulatis. Ad p apices nanque tranfuerforum pro p ^ K ^ ceflum nouem fuperiorum thoracis uertebrar fnus cartilagine incruftati uidenuir, quibus jfig.cdp. coftarumq capitulum articulatur. ntranfuerfis autem decim* uertebr* pro cefbus eiufmodi *<k,&. nus aut nulli, aut interdum obfcuri confpiciuntur : in duarum uerb infimarum procefsibus ^g'c4' prorfus nulli occurrunt.Pr*terea finus in tranfuerforum procefum apicibus feulpti,omnes quidem anteriori procefum fede habentur ; uerum alrj fuperiorem, alrj mediam magis occu pant. Prima; enim uertebr* tranfuerforum procefum fnus deorfum fpedant, non* uerb furfum,medi* autem medio fe habent modo. Quod Galenus quidem parum animaduertiffe Libro de Of mcjetur quum coftarum nexus explics,huiufmodi fnus omnes deorfum fpedare, atque infe .JibiKyTotd' *f% r r nr r 1 r i r\ - i t. uodeAdmi. noriapicis tranfuerforum proceffum fede nfculpiarbitratur. Qui decimam thoracis uerte ffec. bram, Se duas huic fobiedas nequaqu tranfoerfis procefsibus ob id debebat priuare, qubd illi totius dorfi in latus motum eflnt pr*pedituri. Si enim motus illius ratione Natura tranf In Lib.de Of ucrfbs procefs illis uertebris abefl uoluiflt,n magis uertebras decim* (quam Galenus fu $hwi, pra infracp fofeipi uadidit)fobditas, qum fupapoftas,debuiffet illis procefsibus priuare^ Nam f inferiorum uertebrar tranfoerf proceffs motui laterali obftaculo erant futuri, profe db foperiores non minus motui, qum inferiores obftitifnt. Quemadmodum enimdorf Dpars,qu* uertebr* fupr infracj? except* fubfj citur,forfum in illo motu ducitur:ita eti foper iacentem parte deorfum ferri neceffum eft, fmodo ueluti in femicircul dorfum in latus du ci debeat,cuius femfcirculi circumferenti* mdium puncrum uatebra illa meritb cenftur, qu* fupr infraq? fofeipitur,qu*cunq? etiam h*c fit. At quid opus eft huic frm oni,adhuc propter uertebram utrinque fufeeptam intelledu diffcili,immoraric' quum dcima Se du* ipfi foccum bentes thoracis uertebr* tam infignes tranfafbs procefs habeant, qum illorumufoi in Tumalibifcc- mufculorum exortu infertioneep expedit. Quineti Galenus fui nefeio qum memor, pafsim piwi,tummaxi omnes coftas duobus in ternodrj s articulari prodidit,uno feilicet uertebr* corpori,altero au Vie8 diihc tem tranfuerfb procefi. quod fi effet (uti fn non eft) nunquid Se dcima thoracis uertebra, cVdu*ipffubdit* neceflrib tranfoerfis donarentur procefsibus Quo autem dudu illi aut furfum aut deorfum porrigantur, tune dicemus, quum thoracis uertebrarum fpinas fermoni AJfrind difftr fobnexuerimus. Natura enim omnibus thoracis uertebris fpinam toto dudu fimplicem, mi rtnti. n imeq? r bifidam largitur. Atque huius fpin* in omnibus uertebris non eadem forma uifitur. r Bfa-tf Nouem enim fiperiores$ longifsimas exigunt fpinas,non admodum amplas,at tamen ex am ^ff'^ pla bafi in mucronem fenfim definentes, trianguliq? imaginem ita referentes, ac fi triangulari o,p . confirent pyramide. Superiori nanque fede1 redamacutamq? oftendunt lineam, fecundum tzh-* ipfarum longitudinem exporredam,&: deinde utrinqp ad u latera iuxta inferiorem ipfarum fe *'* ^g'* dem,fmil eti obtinentline.adebut fpin* unius,tres long* acut*q? line*,ternas fuperficies efforment : quarum * du* foperior fpin* fedem cftiuiunt, qu* fuperior uertebra refpicit, x-tfig.uttd atq? harum una utrinqs habetur. Y tertia fuperficies inferiorem cftituit fedem,fubiactis uerte ahodd br* fpin* incumbent.Tres ift* fuperficies in eadem fpina in noue fuperioribus uertebris,ut W^Iiv. plurimmparescx:*quampl*cerntur,etdu*foperficiesexadl*uesfonu tertiaautem&: y ifig-ininferior afpera eft,&: ueluti 2 lineafcundm ipfus longitudin duda interdiuiditur. Ab hac ter etP' terti* fuperficiei linea ligament prodit, quod line* duabus fuperficiebus cmuniinferitur, z t^,Cb ac inuice fpinas colligs,interuallumc earund opplens, dextros fpin* mufculos fniftris di d ifig.cdp. rimit,illirefpondens ligamento, quod a inter ulnamck: radium, bacinta tibi* os Se fibulam W..zdinConfiftere dic. Inte aumfuperiores fuperficies infriori ampliores apparent, ipficqj fpin* la tcr E $ teribus magis (quemadmodum in quadrupedibus cernitur) funt depref*. Dcima thoracis \ ^V' *** uertebra non ita prominentem,atque foperiores uertebr*,fpinam exigit ; neep h*c triangla
1

c"

rem

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

75

c tfig.K.

Ks
ezfixdp.
t7.G,D,E,
f>G.
obtr

fi. tip. 14. cr * cr ?


fiMegrd -

rm'

rerrl illam imaginem adeo fcit commonftrat. Du* enim foperiores foperficies,ampl* admo dum font, tertia autem inferior ueangufta cernitur, nec ualde depreffa,fed infgnita afpera Se in*qualis. Pr*terea fpin* huius mucro obuifos ampluscj? eft, non ut foperioru uertebrarum fpin* acuuis Se ftridus . Vndecim* uertebr* c fpina, adhuc minus qum decim* cxporrigif, ditrinq? magis adhuc deprimitur,ampliorc (Ci foperiora inferioraqp infpexeris)eficitur.De *nt^e in^enor ^ius fuperficies in lineam infigniter extuberat,neque amplius depref,fed arda &' afpeni uifitur, huiusp fpin* mucro admodum obuifos eft ac fpifs. D uodecima: d fpina, adhuc magis fuperiorum uertebrarum fpinis uariat,ad lumborum uertebrarum0 fpin* ima ginem magna ex parte accedens, qu* utrinque admodum deprefl eft; Se f fimmum imurncp ^Pec^es3admodumlata&:ampla.C*term ut omnibus uertebris non eadem fpinarum forma accidit,lc etiam fpin* dudu inuicem difcrepant. Nouem nanque fuperiorum thoracis uate sP^rumdu brarum fpin*,ut&: ceruicis, infigniter decliues feruntur,feu fommo ad imum tendunt. De ' cima> autem thoracis uertebr* fpina minus qum fuperiorum fpin* deorfum conniuet, ma gs9 rea^ retrorfom fer tur. Vndecim* fpina adhuc redius erigitur, Se huius reditudinem duodecim* fpina uincit. Verm intrim har nulla adeb red fertur , quin ipfus mucro fem per magis deorfum, qum forftim,uergat. quod etiam omnium in lumbis uertebrarum fpinis accidit,deorfom magis qum frfom fpedantibus. Atque h*c in hominis dorfo fubaudien. dafint.Canibusenim,fimfjs,leporibus, cVarjs fer quadrupedibus prorfus contraria eft ra tio, Galeni dogmatibus pulchr quadrans.His enim decim* thoracis uertebr* fpina ne L,irocei

:qu

f 8 yio fi.
p.vx.
g earund

buifil'. j tfi. m.
ku *> s fi> cdp.i7. h .

Ifi. cdp. 14

N,o.
m

tfi.

1$

gurB. . Fr r rmr . -j rn n r r J n4.fi.is rioniedeiufcipit, lupenon quidem occipitis oins capitula, interiori autem iecundamcerui cdp.rfufci cis uatebram. Duodecima uerb thoracis (nifi alia qu*piam interdum fit) utrinque CuCeu pttsfigur* pitur,nullam intrim ffcipicns* Omnes itaquehac uertebra foperiores, ad primam ufque cer 0fi.cdp.1i ia's, priori articulationis gnre committuntur. fupaior enim fmper inferiorem excipit,ut E.ej- j m* dcima thoracis undecimam. Qu* autem fubuuinquefofcepta locantur, fuperiori quidem tegrdru dd fUI- parte fUperi'acent;em excipiunt,inferiori autemparte fubiacent ingtediuntur. atqueitapri Vp7fi.Tcd. ma ur"borum uertebra fecunda fofcipinir.Thoracis uertebr* fupra utrinque fofeeptamre fi. dem 9 pofit*,eandem in afeendentibus defeendentibusep procefsibus fpeciem cum p colli uertebris /i|/.er u obtinent.Suntautemh* thoracis uatebr*, fecund Galeni fen tentiam in libro deOfbus* faJt nouemfuperiores;autalicubiinlibris de Vf partium decem.Is enim hcundecimam,illicue1
<

cdp.Nfu, fapit 1 fi-

uertebr* fpinam furfum magis,qum deorfum,incinare,nemo uer afrturus ft.Tranfoerfi Tr* nfuerfo * colli uertebrarum procefls, quemadmodum & nouem fuperiorum thoracis, ex Galeni fen rum PceJ[t tentia, decliues,feu fommo ad imum debertporrigi; uerm id adeb obfcureleuitac^fit,ut " " uix mentione dignum uideatur. Quandoquidem Ci uanfcrfos colli uertebrarum procefls non pafundori confideraueris,dices illos externo feu pofteriori eorum latere, deorfum re fpicere:%tenioautfeuanteriorilatere,quodpofterioriatiuseft,forfomtendere.Tranfuerf autcm nouem fuperiorum thoracis uertebrarum procefs, toto ipforum corporereuorfum .&- furfmmagis, qum deorfonx, feruntur. Verm11 foperioreorun dem pars gibba uifitur* l inferior caua , Se nonnihil finuata , quaf hac ratione defcenfus ad inferiora fpeciem procefs illi referrent Tranfoerf autem procefls duodecim* thoracis, non folm furfum conniuet* uerum etiam egregi retrorfum ducuntur, quemadmodu Se undecim* Se decim* procefs nonnihil furfum fpedt.kTranfoerfi lumbor uertebrar procefls admod obfeur furfum ducuntur; quanq uertebra facro ofsi cmifl,paulb manifefttus fos procefs forfim effrre cernitur. In canibus tranfoerf procefls colli uertebrarum perqum confpicu Se manifeftb deorfum tendunt.Thoracis autem uertebrarum procefls,aut non deorfom feruntur,aut ad modum leuiter. Verm lumborum uertebrarum procefs infigniter in altum oblique porri guntur, Se Galeni deferiptionibus ad amufsim conueniunt;fi modo uatebrarum numerum ^"w dUU. tu. exceperis. plures enim lumborum uertebr* canibus Se caudatis fimijs obtigerunt , qum ho ? \ ' ^' minibus, qui etiam plerunque canibus una thoracis uertebra fopertur. A d hune igitur mo dum ttanferfi pofterioresq? thoracis uertebrar procefls conftitutur.illi uerb ' quos afeen dents Se defeenden tes uocamus,eaqu* nunc fubfequitur ferie difpontur* Vatebrarum LifferentU omnium que fupr fcrum os habentur,articulationis,que nupa didis effcitur procefsibus, *i^cajftu duplex eft ratio . aut enim foccumbens uertebra fuperiacentem fubintrat, ac ab illa fofeipitur; dentibus pro ', aut fccumbens foperiorem in fois finibus excipit . adeb utomnis uatebra, duabus tantum w$j . eorm* demptis ,una parte fufcipiat,altera fufeipiatur. Prim a enim cauicis uertebra Se fuperiori Se infe *w# dWctt^

t-lonuTdtlo,

rb

f
.

A N D R E AE

AL

B R

VX

L L E,N S IS

piapparet,abhacorati6neminftituamus.Vndedmthoracisuertebrarumqproceflusaxceii *v. dents prtuberu acinr exteridri pofteriori ue fede, notatu digna orbiculariq? circuniferentia y ^ artilcrine incruftntur.atque horum proceffum tuber adeb leUita ac in plana foperhcieex tubera?,ut num finii^num tuber cenfeiidft,uixinternofcas.Defcndentes autem proceius 5lfix. \ s interna antriorit ipforum fed, qua foramen dorfalis medull* gratia c*lamm ref piaunt, fnumqUoqueadipifcunmrm^^^^ t tum,cVnuperdidotubriadamufsimrefpondentem.Hifinus&tubera,acolliuerteb \ finibus tuberibuso) in dudu duntaxat uariant. Colli eriini uertebrarum finus, ac tubera obli ! que ab nterioribus forfom porriguntur, aut contra oblique deorfum tendunt.Nih il enim * refert fiue forfum,fiue deorfum porrigi dixeris,modb obliquitatem illorum intelligas, Se cum UUi thoracis Uertebrarum finuum tubaume? dudu confras, qui quandantenus redo perficitur coin uertebra trmite, qub firmior minusq* ad mouim fequax thoracis uertebrarum cotextus loret.Quum r procejfu igitar thoracis uertebrarum,ut Se colli,afcendtes procefs pofteriori fua fede prouvrent, f" W defcdidentes uero interna fede c*lentur,meritb afcendentes inferioris uertebr* procefius fub dddthordcis. intrant defeendentes fuperioris uertebr* procefls, inferior^ uertebra a fuperiori excipitur. C*termlumborumuertebr*,aliarationecoordinantur.tAfcendentesenimillarumpro [** Quo modo it ceffus interno iaterej quo fe inuicem illi refpiciunt, finum habent oblongum,cV amphter fatis bZliutull cauum." Defeendentes autem procefs latere foo extern o (m odic intrim uerfos anteriora) u u*. drticulentur. oblongo protubrant capitulo, quod in inferioris uertebr* afeendentis procefs fnu apte l7 xcipitur. Adeb,ut in lumborum uertebris inferior uertebra fuis finibus fuperioris admittat ca pitula;fecus qum in ceruice Se thorace, ubi fuperior fuis finibus inferioris uertebr* tubercu ^ . laexicipit.Duodecimaautthoracisuatebra,xafcendentesproceflusfmilesgerit cum afeen *(? dentibus ceruicis ac thoracis uertebrar procefsibus, quos pofteriori fua fede extuberare dixi mus. Atqrideo duodecima afcendtibus fuis procefsibus undecim* thoracis uertebr* defeen dents fobit, ipfaqp ab undecima xcipitur. Y Defeendentes uerb duodecim* proceffs extube y ^j.g, fc rantquoq?, defeendentium in lumbis uertebrarum proceffum ritu. deinde hifubeunt finus feendentium procefum prim* lumborum uertebr*.qu* quum duodecima excipiauquid bromptius colligi pofsit,qum duodecimam fupr infraq? fufeipicVerm intrim non ita mu! tum rcfert,an duodecima, an undecima,an alia qu*piam utrinque fufeipiatur; modo nos indi Qudmobreu- tibilis Natur* iiiduftria hc non lateat, qu* in dorf medio uertebram effinxit, ftabilem, Se n*m uertebra utrmqUetafufceptam,ut iiicameratis ci arcualibus*dificfjsarchitedos inter utriufquelate figurd oZr^fifai ris lapides unum locare cernimus , qui utrinque fufeipitur, ipfo intrim nullum fufeipiente; oportuenu quemadmodumc*teriomnesunumlapidemfufcipiunt,cV:abalioexcipiuntur,fuftinentur9. rios drcui Vt enim dorfum fibi dicatis agaetur motibus,hanc uertebram utrinque fofeeptam quiefeere, o&ent. firmarif necefm eft, reliquis intrim omnibus ab hac Se fe inuicem leuiter fecedentibus; Illa enim quiefeente quum dorfum fledimus, fupaiores deorfum ducimus, inferiores autem quodammodo furfum incuruamus.In tenfone uerb rurfos oppofto motu uertebras agimus; f quidem dorf motus circularij,non aut prorfus angulari figura celebrantur. Qum parum uerb h*c cum Galeni in decimo tertio de Partium ufo,placitis conueniant, f mutuo loca con tuleris, prompte animaduertes . C*termdorf motus un cum ipfus mufeulis parum red hdenus cognitis, in fcundo libro exequemur. Iam autem ad thoracis uertebras reuafs, in _ - . ter utriufque lateris afeendentem Se defeendentem proceflm, infignes nobis55 obferuand* c^' finit afperitates,in*qualitercj? protubrantes procefli,in hoc parati ut ualida hinc pronafee aiyiyhifi* rerttur ligamenta, tanto robuftius firmiusq? thoracis uatebras colligantia, quanto obfcurio **J. Tfarde* uer rj nlotu thoracis uertebras,qum ceruicis moueri,ex ufu foerit. Que quum ita fint,omnes tho jA x* y. tebrdrumpro, ^ uertebr* feptemdonanturprocefsibus ;a duobus nimirum tranfoerfis, b duobusafeen c\,ifi.dd>. cejjuumnume* r \ d t n. r r o * i j vr rut : dentibus Se totidem defcendentibus, unoq? pfterion,ieu fpina. bi uao undecima,aut ali d Mr N c|tia hac fuperior, utrinque fofeiperetur, tune duodecima, aut mnes utrinque fofeept* humi fpcd t? liores, duobus abundarent proceflbus,qUandoquidem afcendentes friguli duorum loco* k qmMfipropter finum illis incifom enumerarentur. Veteribus enim nonhullis/ hic fnus tam infignis nm ntdJ habebatur,ut fngulo s afcendentes lumborum uertebrarum procefls, geminosenumeraffe JJj.$

rb decimm thoracis fufcipi tradidit , uti iii fmrjs Se canibus cernebat.mihi aut nunquam de cimutrmqj ffripi in homiii uifaeft, fed plurfnum duodecima. Aliqudo nim cum facrum s quiiique tantuniofllbus efrmtum repperi,ndedm mihi utrinque fufcepta occurrit. VermBorioni* Galli cuiufdam facerdotis offa contxuimus, in quibus prima lumborum tririciUe fofcipitur, cailla fos proceffs perinde fibi articultes gerit, ut duodecima thoracis Uertebra dudecimas coftas. Quiim itaque duodecima thoracis frequentifsime utrinque iuici

gjg*

>

udean

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

77

uideantut * At nunc ftitis riti Se illis quoque uertebris peculiare Caput confecrare,ri*ccjj inibi accumulatius perfequ

DE

LVMBORVM
Caput

UERTEBRIS.
xyn.

PRIMA
PITIS

XVII
FIGVK.A.

CA.

SECVNDA

:.

' '
1

TERTIA,
ET

CVIVS

VT

DVARVM PRIHARVM, ac earundem charaderum ndi cem iam fobiungemus*

O NIA M omnes lumborum uertebra? eademforma confiant, unam duntaxat ipfarum triplicificie bic exprefiimus: Vrima quidemfigura anteriorem uertebra? fcicm , Secunda W tus, Tertia pofteriorem fciemproponentes. -4\,z,3 ^Appendixfuperior corpris uertebra?.

QV

B t,

C, D,

z <Appendix inferior corpris uertebra?. E,F, G His charaderibus non in eademfigura obuifs,fpinafimut notatur Pacfingulipriuatim

in fpina aliquid hune in ' modum indicant. Ci,iy3 Indicaturfpina? lumborum uertebra?fuperiorpars,feu lata affperatp ipfius linea. D z D latitat in umbrafub fpinafecunda*figur a?, notans lineam infirioremfpina?. Ez E non procul dDdifiat,notans alterius laterisfiitum,adlatm linea? D infgnita? confiflentem* F <&> G z,? ^Appendixfpina>,triangulumrefrens,acinbafi G,inacutoauteangulo F infignitus. Hx,z, ? ^Alterius lateris tranfuerfus pro ceffiis. i,z,3 kAfeendens alterius lateris proceffi. Verm in fecunda figura et tertia exprefi fisalterius lateris afeendens notatur proceffs. enimfinus infignitur , uero anterius eiup M., demfinus labrum feufuper cilium. M. autem pofierius fuper cilium* Oz?3 Defcendens alterius lateris proceffs. O in tertiafigura pofitump eius proceffs tuberculum

I K.L,

K,LrM K

nott,feu caput

Q^f7 O leuiori opra procefiuum hoc Capite priuatim des


feribendorum fedem formamcp affequaris ?pra?fenti figura caw dat lumborum uertebram dextra facie, exprefiimus . in qua ^i^^^^Cuertebra? illius notant corpus. B tranfuerfum procefium hic manifififurfumfpcc%antcm+ C fpinam P qua! eti

furfum

^ furfuMWYgit.

D & E,duos indicant afcendentes proceffs. F uero er G, duosdefieh>


foftrem H indicatur proceffs, quo bumana? lumborum uertebr*

NDREE

VESALII

BRVXELLENSIS

dents proceffs infirmant,

(utipalm infrdaudies) priuantur.


omnia qu*ad lumborum uertebras fpedantjantearecenfuimus, acproindeillarumdeferiptionimodbprolixiusnonimmorantes,obiter prius commemorata refumemus;dein fi hoc Caput priuatim aliquid fibi afixdp.14. Cuiufmodi uendicat,fubieduri. Sunt itaque lumbor l uertebr* numro quinque, E,.trcs'm fintlu?nboru L ai omnium quas hadenus defcripfimus maxim* Se craflifsim*, ob quod tegr uertebrarum M. corpora. etiam ipfarum corpora multis foraminibus opplentur,qu*nonperuia x font, ac duntaxat uaforum nutrimentum afferentium occafoneparata. Borammd. -oramen uerb dorfli medull* in his exculptum,tanto minus eft incumbentiuhi uertebrarum foraminibus,quantb iam toto progreffu dorfalis medulla gigndis neruis tenuior graolior bifig.cd.n* euafiV Foramen emittendo neruo& admittend*uen* arteri*cf in ambobus uertebrarum l'.br.4.E,l\ cfig-upit. lateribus c*latum,fer uniuerfum ad fupenorem refertur uertebram,qu* eius forammisjupe rioremfedemacIateraconftituit,quuminterimfubieda inferiorue uertebra duntaxat humi t, tyfig. r WW? horem foraminis fedem efformet. J Tranferfi har procefls utrinque fnguli,longe tenuio d H. froceffm. res font thoracis uertebrarum c tranfuafis procefsibus. Atinterim admodum procere educun e tyifixd. tur,quaficoftarumufominlumbiseflntpr*ftaturi.fPrimacV:quintalumborumuertebr*, i6E,\. breuioribus tranfuerfis donantur procefbus qum medi*.Pr*terea nullius uertebr* tranf f Ofiendit idi.fig.'m, uerf procefs furfum manifeftb affurgunt,pr*ter quint* uertebr* pro ceflus,quibus quo mi ttgmum. nus tranfuafm aliorum modo porrigantur,g ilium of obftant, qu* illius uertebr* corpon g ifi.intcuicinius accedun t, qum mediarum in lumbis uatebrarum tranfuerforum proceflu eft Ion grdrii e,. hifi.C,r> &pfax. gitudo." Spinahiseft ualida Se crafl,at pro ipfarum mole non admodum procera,autlon E,F,G. ga. Si dextrum finiftrume^ in fpina fpedes, ipfa tenuis eft;1 fi autem fupaiora inferioraq; con I zfi.kC fideres,latifsima.fc foperius quidem acuta,&: inafperamdefinenslineam:' inferius uao craf ddD. k lyly-ifig. for,& quafi duobus donata finibus. in quorum medio linea feu oblongum educitur tubercu C. lum, quo ligamentum fuperiorem in fpin* inferioris uertebr* lineam pronafeitur, quodfpi hfig.Dlinarum interuallum oppens,dextros mufculos fniftris ita dirimit,acm ligamentum inter ul ncdtn. E du nam Se radium fedem fibi uendicans,internos cubitum occupantes mufculos quodammo tem dltcru firiu notdt. do ab externis interdiuidit. Spine" mucro appendice,ut et thoracis uertebrarum fpine,cftat; m 7 mufe. Se ualde obtufus,ac quodammodo triangularis uifuir. f modo utrinque ad latera unam m'an tab.V. n t,fig. t^djcrtden' guli coftam,& tertia (qu* alijs breuior eft) in fpin* appendicis baf conftituas.0 Afcendentes F,G. tes proceffwi. procefs interno latere, quo fe inuicem regione fpedant/ finum adipifcunuirprofndum, Se f animum anteriori SC pofteriori fnus partibus accommodaueris,oblongum.4 Defeenden I,K. Defeendentes tes procefls infigniter decliuesferunUir, 8c"externo ipforlataein r oblongum tubaculum P iyfi.K. proceffwi. definunt , quod magis uertebr* anteriora qum pofteriora refpicit.Tubacula h*c in fubie N,0. de Uertebr* afcendtes fubet procefs, quemadmodum etiam antea fufus exequutus fom; r^fi.o. Procjfhs adeb ut huic Capitihadenus,quod pris nonrecenfui,nihiladiedum fit.NeCj? etiam aliud fob Uem Galenus nederem,nifi Galenus lumbor uatebris, ex abundanti unum utrinqj tribuaet proceflm, J4/1.H ex ahundanti lumborum uer quem ad inferiora uergen tem iuxta foramen fitum feribit, quo neruus dorfli medulla prin tebrit aferibit cipiumducens prolabitur. Ego hune proceflm inhumains uertebris nunquam obferuaui'i lib . ij de Vfu unde etiam in ho c inquirendo eadem ratione &uia mihi utendum duxi,qua ea indagarefoleo, pdrtiumyr lu ho de OfiibuA qu* Galeno deferipta in hominis cpage mihi haudquaqu o ccurrat, qu* ue fecus qum cap.io. ipfe tradidit habere canerem.Confueui enim h*c omnia mox in brutis animantibus,cV potif fmum (quor copia nunqu defuit) canibus examinare, qui per f*pe Galeni deferiptionmi hi oftenderunt,aut ueluti manu ducentes, quid fibi uoluerit,edocuat. Hic itaq? procefls ni tantifper latuit, donec omni partium anatomen Bononi* in fimia illa aggredeter, cuius offa IO. ANDRE prccterhumanumfceleton, ioanni Andreae albio, Hippocratic*medi AS A V B I I cin*apud Bononienfes profeffori clarifsimo,compegi:quumis,ut uir eft fplendidifsimus* hojfitdlitdi . f*q? Academi* ftudiofs fimm addidus,omni humanitate admodumep libaaliter in ipfius *dibus me Bononi hominis fabric* docend* gratia uoeat feeundb,excepiffctJrt fmiarum igitur lumbor uatebris ad radicem* tranfoerfi procefls in infriori ipfus fede," acutus con t+fig.G. u4.fi. H. fpicitur procefls red deorfum pro tenfus, Se finus qui nerui nomine iilcifos eft, externum latus conftituens,ac ueluti interuallum quoddam cum defeenderite proceffu efQrmans,in quodafcndens inferioris uertebr* proceffs fobintrat. C*taum etf huius procefls natu rm in fmia ob eius penuriam intueri non dabitur? cjps t*men trs humiliores thoracis uate
1

re

bras

DE

HVHAN

CORPORIS FABRICA LIBER ti

79

bras coiitemplator, eti eiufmodi procefl donatasmti Se in fenioribus canibus perpetuo lum borum uertebr* eiufmodi proceflm obtinere uidimus . In homine autem ne fignum quidem eius proceflis ulla in uertebra reperitur. Lumborum igitur uertebr* in homine feptem dd hanturproceflbus,uno feilicet pofteriori,feufpina, duobus tranfuerfis,totidemc^ afeendenti bus Se defeendentibus.Simi* uerb adhuc duos habent, quos ad uanfoerforum radies conf ftere diximus, adeb ut His nouem adfint procefs ; quot etiam in homine quidam rcenfere, xM duo iquumfngulos afcendentes procefls, x in duos procefls fobdiuidunt,idq;fiiuum ipforum proceffwi ef gratia. Verm hac ratione fmrjs undecim procefls in lumborum uertebris conforgerent tf Sm Prro Galenus intrim (ne id pr*tereamus) parum fibi confentien s, in decimo tertio de Par autem K. tium ufoiforamina nauorum o ccafione *lata exprimais, non uidetur peculiarem in lumboi rum uertebris proceflm fingere,quum defeendtibus harum uatebrarum proceflbus illunl ufm aferibat quem alis dido nobis fmiarum proceffui tribuit;

LumborTnier
iehrAym P'7{ ccffumniiik'
rui.

DE

O S S

S^f C RO,
cyge.

ET
2 VIII.
S

OS SE
E C V

c o c>

Caput

PRIMA
TAVI

DECIMIOO
CAP. FIGVB^A.

N D A*

T
TRVM
Q.VAE

E R

T I .
FIGVRRVM ET

HIC

PROPONVNTVR

earundem charaderum Index P R i^AE S E 1SI S tabula, unvuerfiim dorfi ofiium, qua? Iumboru uertebrisfbijciun tur,contextum exprimitac prima quidem ipfiusfigura, qua? dextrum latus occupat,anteriorem borum ofiiumjticiemfpelandam propoMt. Secunda uero infinifbro cofiflens laterc^ofles riorem oflendit ficiem, ntdic in latus delineatam,finus commonflrandi gratia, cui dextrunt ilium os carStatur Tertia antefigura in dilarum medio confiftens, integrum coccyx os eaforma magnitudinefy oculis fubijcit,qua idin uegeta? tatis hominibm phr.im obferuatur* <-^>B, C,D , E, F, G? M y I, K Hicharaieres in prima figura nouem dnotant ofia, quins tam lumborum uertebram fubfequentia,quorumf exfuper iorafacri ofiis loco in homine habitua rusfum: quatuor uero inferiora qua? etiam G,H,I,K in tertiafigura nfinuantnr ) mihi coccyxffeu Cuti inter dum loquimur) coccygis os,appellabuntur. L? Inprimafigura notatur tranferfi ofiifiterum os conftituentiprceffiis. uerm hic

L,

L&

G 4

Ljpri

ANDREAE

VESA LU

BRVXELLENSIS

gura oflendit proceffs tranfuerfi quinti ofiis tuber cuuih, cui nonnulla ligamenta implantari M. audies. In fecunda itaque figura L* M, L o* R tranferfos procefius ofiis fiacri ofiium
infinuant.
.

L,priuatim indicdht amplitudinem proceffsfecutdi ofiis. R autem,^

bac,& infecundafi

NN*

deinde

O 0,pofiremoP

Qj infecundafigura ofiisfiacri dextrumfinum notant, cui dex^

in plures finus er tuberfubdiuiditur.Nenim er Ni notatur ipfius oblongusfinus?<&> anterior. O uero er O tu berculum indicant inftar ampla? cuiufdam linea? prominens , ac anteriorem finum er notatum d pofteriori PP<f> er Qjnfignito dirimens. P enim fuperiorem finus pofterioris finum notat.d\autem infiriorem. $ uero tuberculum defignat , fuperior emfinum P notatum

tru ilium, aut ( ut alifsfortplacebit _) ilis os connelitur, er quipoflmodum

ab infriorifinu Qjnfignito inter diuidens.

S In prima er fecundafigura,primi ofiis dexter afcendens proceffs notatur*


characler es infecundafigura tantum apparent, ac T quidem nottfinum afcendetis proceffs, S indicati,cui tuberculum deficendentis dextri proceffs quinto? lumborum uertebra? inarticulatur. V 'uero er X, finus huius anterius pofterius^ notant fuper cilium.quanquam in terius etiam fuper cili infecunda?figura? aficendentefiniftri lateris proceff,JC infigniuimus. Y Infiecundafgura connexusfrquenter apparensfignificatur, quo primifiacri ofiis defeenden' tesproceffis afi endentibusfecundi ofiis adeum modum committuntur , quo hacfede lumborum uertebras articulari, iam multo antea didicifti. tZj In prima fecunda^ figuris connexus notatur tranferfi procefius primi ofiis, cum tranfuerfo fecundi ofiis proceffu. a In primafigura erfecunda, indicatur infirior extuberans^fexti ofiis pars,qua? primo coccyx gis ofiis ofii coarticulatur. bb In tribusfiguris infinuatur cartilaginofum ligamentum,coccygis ofiis commiffuras intercdes*. c Infecunda er tertia infignitur cartilago ^nucroni coccygis ofiis adnata. dd Infecunda facri ofiis of^iumfpina?^pofter ior es ue pro ceffus oftenduntur. eff,g,h,i, k Hi characler es infecundafigura admodum latitant,notantes dorfalis medulla? iti offefis cro iterPforaminafy hic interfipinarum interuallafubinde confpicua. lyZrf^fj 6 His numeris in prima er fecunda inferibuntur foramina neruorum dorfli medulla in fiacro offe complexa originem ducentium, qua?fex conflituunt paria , in anteriori ac pofteriori Jacri ofiis fede excidentia.Horum primm par inter primm osfacri ofiis er quintam lumbo^ rum uertebram exilit, ipfus^fedes t infignitur. Secundi autem paris foramen inter primm erfecundum os confiftens z indicatur : er itafieriatim reliquafuis numeris ojtenduntur^
_X"

T, V,

Hi

QVART
F

A
A,

QVINTA

I GV

JSi in prafentis Capitis contextu,Galenigratiafimiarum er canum facri ofiis er coccygis mentio incidet,non ab re duximus,^ hic quo$ ea offa,uti infimijs obfcruans

QJfONI~4

tur, exprimere: quarta quidem anterior-emfedemfacri ofiis>eT dein coccygis explicantes: quin ta uero eorundem ofiium pofleriotemfedeni.Numer lis igitur ille t, z, i,&c.fex indicat offa, quorum tertio cartilago priuatimfubnafcitut.Neq) efl quod ha?c offa prolixius charaeriL depingam,quum illa ex humanis ofiibus prompte intelligantun
Q.V E M

DE

HVHANI

CORPORIS

F AB RIC

LIBER

fr

permultahadenus commemorata,aiacf poftmd Aledicortm int^Anatome dum Se in hoc Se fubfequentibus libris frequentifsim recnfenda omni ofcitantia (y qui Galeno focceflrunt medicorum in difldionibus ofeitantiam ac inf ignorana. gnem prorfus infcitiam atteftantur : ita profedb non minus Se ofRs facri; & coccygis qu* apud omnes obuia eft defcriptio. Quid enim prohibet obfecro,illos Anatomes imperitos rudescp dici, qui Galeni defcriptiones in aliquibus falfas,in plerifque fmrjs Se canibus,n autem hominibus con uenientes,ac Ci eas in homine fpedafnt,pofterisprodiderunt;acnun quam ab ipfis ne per foiriniurri quidem uif,8 f*pe perperam in Galeni libris intelleda,fcribarum modo recenfre haudquaquam font ueriuV Apud quem qu*fb,Galeni tempora fecutum,alia ofs facri Se coc cygis fit mentio, qum Galeiiouarfjslocisfibinconftante,proditurc'quuminterininulla prorfos imagini ofls humani accdt. At in pr*fenti reliquos Galenum fecutos, qui hominis partibus cognofcendis obfoere potius,qum profuere,miflbs faciamus, Galeni omnium difl Galeni deft dionis profflbr facile coryph*iplacitum altius refomentes, quo minus turpiter ipfus quo cr0 JTe etfcc que au toritatm neglexifle uideamur. n libris itaque de Partium ufo,fcri ofs non femel inci cfffh ff^f, dit mentibtidp inibi quatuor oflbus extrui docetur, nullo intrim uerbuode coccygeof a ali6>. aflcripto.Et pr*terquam quod coccygis ofls Galenus inibi non meminerit, abund coiifbt, hoc ipfi qu illos libros feriberet, fuif incognitu. Quandoquid quatuor offis facri ofa ef dlyifig-C doceiis,illorumextremotalema crtilagirtem adnafci fibiungit, qualem nos coccygis ofs mucroni in frmonis progrefli obnafei diceiriusick' in quam ofurri fines alteri of non com b ,2 fig.u mifsi, perpetuo fere dgnrant. Pr*terea in duodecimode Partium uf, tranferfos facri L'R- ofls procefls tenues Se fubtiles ef aflerit ; qu in libro de Ofsibus eos (ut mehercule font) craflosamplosefl doceat. Verm Galenus in hoc de Ofsibus libro, quem poft libros de c 4 fi. chds Partium ufu,iamin fmiarum fedione peritior,aggrefs eft,fcrum osc tribus effbrmari of rdkres i, fom percenfet. illiusq? libri ofls defcriptio utcunque breuis ft, fmiarum tamen Se canum ofi ^ jjjjj facro eleoanter Se Ccit congruit.Dein fob tribus ofls fcri oflbus alia tria enumerat ofcula; S. 4,;,5. fimu coccygis nomine ab ipfb donata,^ fuccind ut in fmrjs fefe habent enarrata.In libris de rdil Adminiftrandis difldionibus, quos omnium Anatomes librbrum poftremos fcundb ex rauit, ut fmper fmi* magis qumhominis conftrudionem inibi peruadat, fie quoque facri offis Se coccygis ad eum mod meminit, ut nihil omnino ipfus oratio inibi libro de Ofibus fcul. difcrepet.Quando enim inter femoris motuum autores mufculum recenfet,quem coccyge en m tab. * . 0f]^ nrincipium ducere induit, promptifsim collioitur, illum tria ofcula in fmrjs tertium os T ... Libro decim n r rt. rx r rr ' i^. i r% r >t .tbro<. facri ofs fubfequentia innuiiie, quum intrim in libris de Partium ulu (dum magna ex parte ^uinto t aliorum Anatomicorum nitaetur placitis) eum mufculum fcro of (uti eti in homine fieri audies) enafei fcripferit.C*termquo minori negocio Galeni dogmata affequaris, Se eorum ofeitantiam pariter expendas, qui ex aliorum libris ea qu* nunquam uidat ridicule tranferi^ bunt, iam me non pigebit Se fcr Se coccyx os,ut in fmrjs canibusq? fe habent, defcribere,ac Simi poftmodum hominis ofsium hiftoriaminftituere. In canibus itaque &fimfjs fob infma lum nii^fderi of borum uertebra, f os quoddam reponitur tribus effbrmatum offibus, ita inuicem commifsis, fit defcriptio rcefel t ut m anteriori fede iuxta earundem mdium talem connexus fpeciem oftendant, qualem uerte z,3. Verum brarum corpora mutuo compada exhiberet,f quando ita coaluiflent,utne tantillum quidem dein illi fi moueri pofent,cV ex ipforum medio omnis cartilago temporis foccefiam euanuift. quart gura nuds J\f, quam Se in catulis fcri ofs ofsium unio cartilagine etiam aliqua (ut in appendicum cnexu) Ui , quod replericonfpiciatur.In lateribus anterioris iam did* fedis jhscoflin *tateprouedisuixali bumanU os quamc0alitus imaginem oftendunt, fed continu* abinitid fuif uidentur. quemadmodum ufity cr & pofterior ipforumofsium fedes prorfos (nid forte in admo dum Catulis) continua apparet^ pofied ex- Tria h*c ofl inuicem ad hune modum coalita, Galeno in libro de Ofsibus, & libris de Ad piicitur. miniftrandis fdionibus facrum feu amplum Se latum os dieuntur.Sunt enim h*c lateribus

vehadhodvm

>

ofiendit utrina)

fteriori parte hocos trs exiguas efficitfpinas,minus qumGalenus arbitratur frfom fpedart tes,8c fubinde inftar continu* line* conftitutos. Hoc facrum os fupaius infaiusefi magrt pt parte lumborum refpondet uertebris. fuperior nanque pars,fuperiori earumuatebrarfedi; inferior autem, infriori afsimilatur. Superior enim ofls fcri pars tanta amplitudine protube rat,cV appendice donatur,quanta eft inferior corpris infim* lumborum uertebre pars,qu* facro ofi eadem prorfus ratione cmittitur, qua lumbor uertebr* inter fe coardantur.Pr*
terea

$Z

AND

R E AE

VESALII

BRVXELLENSIS

terea fcri ofls foperiorpars duos exigit afcendentes procefs, eodemmodo infnuatos,quo afcendentes in lumbis uertebrarum proceffs c*lari diximus. His excipiuntur infim* lumbo rum uatebr*defcendenti procefum tubercula. Porrb inferior fcri ofls pars (qu*tertf) Se anguftifsimi trium oflum fcri ofs humilior fedes eft) orbiculari quoque protuberat cor pore,lumborum uertebrar corporibus forma admodum Cimili. Nulla enim ratione illud ab

his uariat, qum qubd fcri ofls corpus lumborum uertebrar corporibus tanto minus ft, quanto ho c corpus ab illis mole uirtcitur. Pr*fens fcri ofs corpus uni cmittitur ' oflculo, h 4fi.cb4> Coccygis quod ex tribus ofs coccygis oflbus iam primm enarrabitur. Sub facro itaque ofl tribus &4. cdninide- acJ hune quem diximus modum oflbus concinnato,1 alia tria collocanuir ofcula ordineinui - ^ fcripno, cemfUCCCientia33iumborum uertebris in cformationenon abfmilia. In nullo nancp ab illis ^.4,5,6. imagine diffrant, nifi qubd tranferfos procefs latiores,qum lumborum uertebr*,obti f* confc lient & eofdem magis deorfum qum forfum conniuentes ;dein fpinam aut nullam, aut per r"J*' qum exiguam f porrigunt. Corporum enim forma penitus illis refpdet uatebris,nifi for gWi ymbo t pro oficulor mole h*c aliquis, minima qu*ep expendens,ampliora ef aftrueret. In afcen rum urnedentibus autem Se defcendentibus pro ceflbus ne minimum quidem difFerunt.Horum itaque b\ trium ofculorum fopremum,foo corporetatio facri ofls ita coardatur ofl, utlumbor uer tebr* inter f. Suis enim afcendentibus proceflbus defeendentes ofs fcri procefs exci pit.Tria h*c inferiora ofcula Galeno coccyx proculdubio appellantur. Inter tria enim hase ofcula, & inter horum fopremum Se fcri ofls infaiorem partem,non minus interuenit car tilaginis,aut potius cartilaginei ligamenti , qum inter lumborum uertebras, quum inta tria fcri ofls ofa nihil, uti iam diximus, cernatur cartilaginis, Se pr*cipu in *tateprouediori bus.Deinde in canibus fmfjsqj mufculus femur mouenti quartus, tribus illis oflbus prin cipium fumit.eum dico, quem in tertio de Adminiftrandis fdionibus coccyge oflenafci Galenus teftatur. Quinetiam foramina neruis tranfmittendis incif, Galeni in libro de Ofl bus deferiptioni accurat conueniunt.Tria enim neruorum paria fcro of,8t" totidem coccy gi Galeno tribuuntur, qu* in hune fe habent modum. Veteribus Anatomes profefbribus ^cfirfe is in neruorum paribus recenfendis mos foit,ut neruorum par fmper ad neruis fobiedam re riatim Pf" ferrent uertebram. aeproinde primm dorfalis medull* neruorum par enumerart, quod T^*'* inter occipitis os & primam colli uertebram profilit ; fecundum,cui inter prima Se fecundam lib. 4 pr*colli uertebram uia exculpitur. Sic itaqueprimum neruorum offis fcri par id cenfetur,quod pojitis. inter primm ipfus os Se infimam lumborum uertebram elabitur, cui foramina ad eum mo dum inciduntur,quo in lumbor uertebris ea haberi iam pridem proditum eft. At fecundum Se tertium par,non lateribus primi paris ritu exiliunt. Quum enim ofls fai latera articula tione cum ilium oflbus pr*pedirenuir,impoffibiIe fuit Se hic quoque per lataa nauos exci dere. Quocirca in anteriori Se pofteriori ofs facri fede foramina in ofum compage c*ltur, ut hac Natur* induftriaab illis neruorum paribus, quemadmodu Se c*teris fer omnibus antrorfom retrorfumq? foboles opportune dirigerentur. Ac fcundo quidem pari foramina in primi oflis cum fcundo compage excinduntur, tertio autem pari uia paratur, qu fecundum offis facri os tertio coalefeit. C*term tribus coccyge offepullulantibus neruorum paribus Ibramina perinde ac in lumborum uertebris exculptur. quum enim horum oflum latera (ut ofs facri ofum) articulatione non occupentur, fatius fuit eandem hc foraminum feriem ob* feruare, quam in alfjs uertebris laterali articulatione non pr*peditis fieri docuimus.potifl mum quum horum ofculorum articulatio illi par ft, qua lumborum uertebr* inuicem coar Ctantur. Primm itaque par inutroquelatereunoincifoforamineinter tertiumfacri ofls os Se primm co ccygis prodit : Secundum uerb inter primm coccygis os, & fecundum ;Ter tium autem par, inter fecundum os Se tertium egreditur. Abhumiliori uerb fede tatfj ofs, quod dorfalis medull* reliquum eft, coniugis expers , nullic> affociatum excidit . Sincmlis enim oflbus facri ofls Se coccygis ofls dorfli medull* uia exculpitur, medull* hc crafltiei refpondens.Extremo tatij ofls coccygis ofs in canibus Se caudatis fmqs folida ^non perforata ofl,oblonga Se foperius inferiusp craffiufcula, in medioautem tenuia quadam continua ferie anneduntur, caudamqj conftituunt. Interdum uerb, neque id infrequenter, in multis canum Se fmiarum fpeciebus etiam plura tribus uidentur coccygis ofls of,eiuC dem prorfus cum tribus fuperioribus form*. atque ita etiam illis tune plura neruorum pa n'a ab iliorum ofum lataibus profliunt ' Non caudatis fmijs infmo coccygis ofs offi car tilago tantum adnafeitur; quanquam tamen ex illis non adeb condnn, atque ex canibus Ga leni fententiaintelligatur.Quum igitur h*c ita in illis animalibus fehabeant, ex hisqj Ga'eni deferiptionem optim percipiam,^ pariter in fcholis adeb amicoftendam,ac poftmodum
.

in

HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER U $$. in homine fecus omnino inueniam cur qurfofcioli quidam^ in Galeni uerbaiurati,ad
DE

4fi.cdp.14.

g, H,cr i, KJeinin-

SS.
et huius cd.

totd 1

er z

bifiB
c,d,e,f/
c4.fig.chd

aliudc^nihilquamaddetrahendumcVinuiddealiorumIaboribuS(quumiPf mdicandum nat^iunc mihi obftrepent, qubd tories Galeni pladtis inter difcandum mini me acqmef eam? Quaf uero & ipf oculis priuarentur,c mihi qu* meo marte adinuenio,non liceret, ob nefcio quam in Galenum religionem, apud eruditifmos forpenoftr* *tatis uiros proferre, quum intrim hifce rabulis,nullus nec bonus necmalus genius flentium pofsit imponere,fi quid dignum de medicin* fobiedo Se ars ne an fcientia fit, & num pr*dica mentorum tradatio ad logicum an ad metaphy ficum fpedet,cV de intelledu pofbili Se num icientiade anima omniu ft pr*ftantiflma,alijse>ineptjsreperiffent. Verm illosridiculos (quamuis intrim fuperciliofos) homines,modb (uti longe minus adhuc pr*fens eonfoeui) neutiquam moror;quin potius gratiam ueritatis ftudiofis expedo3 quod Galeni fententiis fubinde commemoratis,ueram hominis cftrudionemipfe pertradan,etiam f forte lonoius alicubi expatietur oratio.Neq* arbitror Galeni(qui toties inter fcribaid ingemuif uidetur, quod fmul cum ipfo Anatomes ftudium prorfus, uti fan accidit, coliaberetur) Vnanes mihi ob idinfeftos fore, quod ipfom potius fimi* qum hominis fabric edocere, ac propter alio rum Anatomicorum qui illum pr*ceflerunt libros, fimi* conftrudione ad hominis demi grare, fimulq? ambas confondere^oftendam. Quod non eb dico, quaf in facri ofs cV coccy gis defcriptione Galenus hominisof cum fmia? mifcuerit (nifi uoens pauciora coccyois ofa, qum fubinde in caudatis finies occurrunt, enumerauerit) fed quod quinque tantum uertebras lumborum recenfeat,quum canes Se caudat* fimi* plures habeant,nihilominus ta mai Galenus Se uertebras Se facrum os & coccyx os fimi* defcribat.Quod uerb ueteres illi pueros in Anatomeexercentes,hominis of fedulbuerfuerint,nominaatteftantur partibus ab ipCis indita. Vix enim ambigo,quin Uwryt, appellauaint os quoddam fimjlitudine qua LU l6. j\&, piam,quam cum aue Plinio quoque coccyge(nobis uerb cucculo)nuncupata,obtinet;pr* turJ" hA * cipuquumcarneligamentis^adamufmneftpurgatum. Qu* autem h*c effe poft fimi. Cap '>' lfudo> ^nc PromPtius exponam, quum horum quoque ofum m homine defcriptionem lccinde addidero. Sub lumborum itaque uertebris in homme plurimm'decem reperiun Hominis fi tur ofa, quorum fex facrum hominis os, quatuor uab coccy gemconftituunt.b Sexenimfu. wo^> Prora inuicem ita committuntur, quemadmodum0 tria of canis facrum os efformantia, /cr^ uniri relatum eft. In medio enim antefloris fedis connexum oftendunt/ qualem uertebrarum conftituerent corpora, f adeb coaluifent, ut nihil cartilaginis in fex h orum offium unione ui ^retur^tllfi forfitan iiT admodumpuers^quibus ofadh\ic prorflis o-i coaluere. In laterbias quoque anterioris partis,ubi (ut ita dicam/ tranferfi fex horum ofum procefls inuicem uniuntur,admodum obfcura cnexus apparet fpecies. n pofteriori autem fede,unio prorfus
>

Ih'cdP aboleur>unum^osexiIllsrex^ 4 r. nifi interdum in primi offis cum fcundo coalitu.'1 Quippe non rarb primm os fcundo po c tyzfig.L, fteriori fede ea articulationis forma cmitti fpedatur, qua afcendentes defeendentes q in lum h%z z blS uertebraFum Procefls articulari folent. Verm etfi illi procefs ita iungtur,tranfuerf ta h \fig.f. meneiusoflisproceffus,omniexparte fecundi ofs procefbuscoalefcunt;&: omnes ifti con nexus adeo funt ualidi,ut primm os ne tantillum quidem fuper fecundum moueri qucat. Ali quando tamen facra offa in cemitaijs obuia primm os abruptumoftendunt,idq?acfi lum/ borum effetuertebra feorfum inuenitur. Nif enim id primm os crafs Se amplis donaretur tranfoerfis proceflbus,lumbor uertebris forma uix difcernipoffet.Porrb in pueris fex ho rum ofum coalitus etiam in pofteriori fede cfpicuus eft, quemadmodum in anteriori parte 1 *f& f>g> eft fpedatifima.Deinde ut in nullis hominibus in anteriori fede coalitu s omnino obliteratur* h .figfz itaetiam perpetuo in pofteriori facri ofls fedeea coalitus fpedesfe offert, qu* oflum corpo paulo' fub ribus perficitur,1 Si enim foramini dorfli medull* in facro ofle incifo,anim acemodauerisj infriori h. per foaminis progreffum,ofum corpora ita liquid coaluiffe cernes,atque in anteriori fede*

pZ&m ' Pra2terea fex borurn offium feries tribus offibus q* canis facrum os effbrmant, refpondeu partent et quemadmodu enim his fupremum maius eft medio, Se mdium maius infimouta quoqj homi z fig. cum nis offa tanto minora uidentur,quanto humiliorem in facro offe fedem occupt. Quanquam fy Zl con f^un^5 os'hoc fibi Priuatim uendicat,qubd inter reliqua ofls facri offakamplioribus craffio nexumfte, nhus<$,Se antrorfom retrorfomqj magis prominentibus tranfuafs conftet procefbus.1 Fri ain inte. mi feu fupremi ofs foperior pars, omnino fuperiori fedi cuiuis lumbor uertebr* refpdet* fgc Z C0?US ctia qmnta; lumborum uertebr* ita primo of adaptatur, ut lumbor uertebr* fu> m figur. d Penris uertebr* procefum tubercula fufcipiunt. Sexti uerb ofism humilior pars inCignitet ab infriori fede tertrj canum ofs diffrt. Hominis aiim os nulles defeendentes adipifeitur
1 1

(proceffs*

ANDRE AE VESALI B R V X E L L E N S I S proceffusi quibus fibi fubdito ofle coarticulareuir. Verm dntaxatin orbiculare, fed paulo latius dfinit tuberculum ; quod primo ofl, coccygis in homine ofls,eo modo committitur, " qu uertebrarum corpora inter fe,aut potius quo caudarumofla mutuo cordantur. Quin etiam tranfoerfis humani offis facri ofum procefibus in extettio latere, parumper uerlus po ftaiora,0 fnus exculpitur,cui alterius lateris iliump os uaidiflm coardatur.Eft autem hic f i
4
:

^|^ ^ ^
hum
ca.b.

nusadmodumafpercYin*qualis,acprimmqu^^ extuberntem habet q lineam,aut amplioris line* modo prominens tuberculum, quo d finum p ^^ rurfus,in anteriorem Se pofterior fnus, dirimit. r Anterior utcunq; fimplex eft,afper tamen, 29 Ajb, c, Se in*qualiter admodum incifos. pofterior altius cauatur,uam in medio proceflm often crc. dittranfoerfm extuberant, qui finum poftaioremdenub in fuperior&: inferiorem interdi ^# . uidit. His finibus aptiff^ rzfi.N,K Se tubera cartilagine alior finUUm modo non obducuntur. Quum enim alia tubera & finus s zfig* l*ui continua^ Se plana cartilagine incruftenuir,ifti facri ofs fnus nihil pr*ta cartilaginea ^^ educunt lioamenta,facrum os robuftifm ilium of cnedentia. Hi fnus pr*terea ad tnapo osfvm # tiflimum fuperiora offa facri oflis referunt . inferiora enim procefls tranferfos habet tenues, m, atamplsinterim,&interfecontinuos,exquibus^ mufculusillepronafcitur, qui femoris mo. ^ torumquartus habebitur. Verm tranferfos quinti ofls proceffs ea parte, qua traniuerlo ^ fexti oflis unitur proceffui,utubercul exigit,utcuncp prominens Se craflm,in hoc formatum u ,* fck
s
>

ut opportune duo x ligamenta hc facro of implantarentur . quorum alteru ab* acuto coxe dicis ofs procefl enafei docebitur, alta ab * elatiori fede appendicis, qua coxendicis os do
iiari audies. a Foramina neruis tranfnittendis in fex iftis ofbus exculpta,imagine,quamuis neruos in fa> non numero,illis omnino cueniunt, qu* tribus canis offibus inciduntur. In anteriori enim Crmftentf fede homiiii quina utrinqj iuxta corporum compagem foramina c*lantur, Se totidemin pofte ' riori fede;adeb ut h*c ofl fex neruor paribus uiam pr*beant.Primum nanqj inter primuos Se quintam lumbor uertebram perinde egreditur, ac reliqui nerui ex lumborum Se thoracis uertebrarum lateribus profilientes. Secund par inta primm offis fcri os,& fecundum;&: aliahacferiedeinceps itaelabtur,utexcidensparadfubditum os perpetuo referatur.Pr*ter h*c foramina neruis exculpta, in pofteriori facri ofls fedeb alia apparent, inter fpinas oflum, in uiam fpedantiaqu* dorfli medull* eft parata.H*c foramina ligamentis oppentur, p a. deri offu inde ac interualla foraminaq? inter fpinas reliquarum uatebrarum confpicua. C*term h*c $incc. fnter facri ofs c fpinas interualla, interdum continua apparent, neque ullis foraminibus per. indec in canibus fer peruia. Verm intrim offis facri oflbus fpin* obtigerunt, tanto in fin oulis oflbus proceriores, quanto os ipfom unde prodeunt grandius fuperiusb; eft. Nulla ta men fpina (Ci modo quid iudico) ne minimum quidem forfom conniuet, fed deorfum potius omnes fpedant,& ut in ali)S uertebris cum tranfoerfis proceffibus interuallum quod dam Se fdem conftitUunt ; in quamd nonnulli dorfom mouentes mufculi aptreponuntur, Se qua illiiuftiflm cum alfjs hinc prodeuntibus mufeulis originem ducunt. Tota autem offis fa e^fhrio%. cti fedes pofterior gibba eft, & curua, quo ita tutius propugnaculi modo eas quibus pr*eft Iriofftdes partes tueretur,ac ab occurfantibus muniret. Antaiori autem fede, l*ueeft, neque afperum, \cuiufmodi. fed fimum cauumq?, quo aptiorem illis organis qu* cum alijs oflbus inftar peluis cuiufdam compleditur,fedem effbrmet. Ad hune modum hominis facrum os fehab'et. quod interdum quinque tantum confit ofbus. Se tune in anteriori fede duo dfont foramina, in pofteriori Coccygk of tamen papetub fex nauorum coniugjs iter paratum cernitur. c Coccyx os quatuor exuui xfishiflona. tur oflculis ; quorum fopremum , finum exigit, quo fexti ofls fcri ofs tuberculum excipi tur; quod ipf corporum uertebrarum modo ligamenti admodum cartilaginei interuentu committitur, nulla intrim alia accedente articulationis fpecie,nif forte quinque tantum ofl bus facrum os extruatur.Tunc enim ad foraminis cuiufdam in pofteriori fede conftitutio nem,neruumcp Cexti in fcro ofl coniugi) deducendum ac defendendum. primm hoc os in pofteriori fede duosacutos educitproceffulos, qui frfom fpedantes, quinti ofs fcri ofs procefbus ualid coalefcunt, ipfumq? primm coccygis os uix cartilaginei ligamenti inter uentu quinto committitur , fed propemodum ofs fcri ofum ritu coalefcit. Porrb primm coccygis os, quando fex funt oflis fcri ofl(quod frequentiflm euenit)eiufmodinullos edu cit procefs. Verm ad fnus eius, quo fexto ofl facri ofs coardatur, latera,fopaiori ipfus fed latius ad tranfoerf extuberat ; infriori utem parte fenfim angnAatur^ ac rurfos fcundo of g ita onirtino committitur* ut id fexto ofs fcri ofl diximus Committi. Huic dein tertium Se quartum foccedunt, eddem penitus modo inuicem commif,tantoq? minora, quanto unumquodq? in ipfa ferie humiliorem locum obtinet* Quatuor his oflculis nullum foramen
Fordmina

^f'
?

mm h d,
terum s.

m^h
^

z^dm
fig.i.

^k-

2^6^

& tmett
*jp * &

\t%^

pup0fi,

^j^f*
c\fig.d,d.
d.

tas.

\ff^Jt[
mfubfcquc

tesadi

uf

ffJn't
rt;

r
G) 'Hj I}

k.
.

fig-cap.

*4.I,K*

fifig**

g %]f'm'

unquam

LIBER . G? unquam mfcirtditur, quo dorfalis medulla prorepat,aut ex quo uiexilit nerui. In fexto enim bhifig. u ofs fcri ofe dorfalis terminatur,neque ipfius11 extremum in coccyx os defcendit.Hxc oflcu 'characs. ^a mngofafunt, Se pdbris modo rubicantia, ac in pueris admodum cartilaginea, uniuerfo contxtu ex ampliori bafi in mucronem dednt3 cuccuiq? roftri modo introrfom curuantur. isfi.s lia. rifimum ofculum foo mucrone, quo l redi inteftini pofticam infimamc^ fedem continent, h z,i fig.c. in cartilaginem dgnrt, eiufdem ufos dccafione qua uertebrarum fpinis cartif aoines obna fcirelatum eft. Hinc fn liquet, qumin Galenum efmus impij, f hominis fabricain illum ImpiosinGa. contenderemus enarrafl,ac non potius fmel fmiarum conftrudon illum pafecutumf lenumeffe^ui teremur. Se dein f non ipf ftatim initio tertrj libri Commentariorum in Hippocratis librum ^^0* de Articulis crederemus, quum ait fede Ofsibus librum confcripfif^cm figillatim quale TontlnditlT unumquodq? os effet, pr*cipu quidem in ipfis hominum aridiScadaueribus, fin minus,in fmijscert diligenter inCpexiffetxita indicailsfeomniftudiofaltem fmias deferip fif, h ascp homini in ofsium conftrudioheefl fimilimas . Deinde Ci quis ipfius enarrationem ad homi
l mfeGi rtum,non autem fmiarum fabricam cogre uolet, is Galenum ' quatuor of latuif annuet, h,i,k> qu* nos coccygis loco recenfimus ; Se deinde Galeno falfb imponet, ipfi * fex foramina fu m i fig.c a ^ incosnita . Quandoquidem in homine utrinque in anteriori fede fcri ofs fex font forami na, quum m canibus tria tantum occurrant. nam foramina in coccyge canum confpicua,tari tum in pofteriori fede, fu potius lateribus confftunt, uti Se Galenus ueriflmrecenfetsnte riorum foraminumnullam faciens mentionem. Ad h*c,cogeremur Galenum ofcitanti* tur piter infmulare, qubd non eundem contextum in tribus infrioribus ofls fcri hominis of bus efle dixerit, qui eft in tribus fuperioribus. Non enim plus cartilaginis ininferiorum of

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

fium unione, qum in fuperiorum interuenit. Et intaim nulla cartilaginei ligamenti portid hominis coccygis ofcula Cmittit,quam cartiaginem,ut SC in uertebrarum corporibus,Gale nus ef exiftimauit. Adeb ut fi prefsius fngula inquirenda duceremus, tandem Galenum ex ueris aliorum Anatomicorum defcriptionibus falfas fccifluelimus noimus concedercinus. Nulli enim dubium elfe debet, form* obiqitate Se in mucronem dudu ac rubore, quatuor Ccygi ey illa hominis ofsicula Lkxuyct ueteribus fuif appelata, quod illi h*c omnia ad cucculi roftr^crz^"' r c rn i c \ r. <,t- minum ratio pueris luis rererrent quum intaim nulla lit in canibus cum hominis ofsibus fimiiitudo.b enim qu* Galeni conueniunt defcriptioiii,uertebris lumbor,uti diximus, omni fi miliuidine accedunt. Porrb fcros ts7Atv} feu latum&ampumuocarunt,quod eius amplitudo facile reliquarum uertebrarum, quibus inftar bafi's tutifsimicf fundamenti fobfjcitur, amplitudi nemuinceret. Non enim arbitroreosid in amplitudine omnibus contulif ofbus3 quum ilium ofl fcro of ampliora ef cogrtofeantur.Vndeuerbid i<s}y feu facrum uocarint,n on faus confit niifid ita dixerint rara quadam effigie formaq? , aut quod adeb diuini propu gnaculi imaginem referanaut qubd diuina ope, citra mufculorum auxili,in partu huius cum ilium ofle connexu referri, ac denub naturali inftindu committi plerique (fedflfo) arbitren tur.aut forte qubd grande magnumq? Cit ; quemadmodum apud potasIlium,mare,famemj atque id genus, fcra udcari putamus. Verm tuiiCj uti de amplitudine didum eft, facrum os uertebris duntaxat effet cortfereiidum,quum of ipfi utrinque commif,8t~ femUr ac tibi* os facro ofl grandiora fnt, Se intrim Unico tant (ut fc dicm) h*c cftent of,quum facrum fenis compingatur. Alij huius norninis rationem irtdgantes, nefeio quid de ueterum facrif cfjs in mdium adferunt, Porrb quandoquidem nominum rationem perlubens adalios remit tere pafsim foleo,etiam huius norninis inueftigtioni non gruatim concefero*
11
<

.1

>.

DE

T HO R^fC
Caput

OSSIBI^S.
C

XIX.

CHARACTERVM

SEPTEMDECIMINONI

pitis figurruni Index. QJf ON I A M fubfiquens charaerum Indexfeptemprpojtisfguris habebituf communis, ut leuiori opra ad quamfigurarum charaSteres refirantur cognoficas ,fingulis, uti

h 2- 3?

confeuimus,numeri notamfubiungemus . 4,?,&c+ In prima <&fecundafigura hoc numro indicantur duodecim thoracis coflcetqua' rumfiptem fuperior es peSloris ofii articulantur, quinque autem humiliores 110 item. Thoracis uero uertebrarum numros, etiam citra notarumfiubfidium,mod6 notatis cofiis obuius euaditt

fi fingulis uertebris utrinque unam coftam articularifpeles.


H AA

gtf

ANDREAE

VESL

BRVXELtENSlS

<^f,M?$ <^kquidcofldrumbucufiqueduertebrisfwtur,ofieumom tilaginem dgnrant. Reliquarum notarum index figurisfubijcietuY *

PRIMA
ILA> QVA

THOR.ACIS OSSIVM IJVTEGFLA

DECIMINONI

CAPITIS

FIGV^
C O

M P AQ O

anteriorificie exprimitur, duodecim nimirum thoracis uertebra>,y> duodecim utrinque cottee ? un cum peoris offe pluribus efformato ofiibus*

"s-ECVNDA PRASENTIS CAPITIS FIGV^


L.A, POSTLR-IOR-KM IiWTEGFLAE T HOIL.AC 18 O Sfium compagis fciemproponens. Iuuerit modo obiter trsfiguras contueri, quibus in huius libri cake totus ofiium contextus triplicificie delineatun

.v

TER

DE

HVMANI

CORPORIS FABRICA

LIBER

I.

$7

TERTIA
M E D 11 S

FIGVRA

EX

VRFL.TEBL.A,

rum thoracisjres continet uertebras, dextro Utere expreffas , un cum eiufdem lateris me dia cofta * <^4tque huius figurce beneficio* Cofiruni ad uertebras articulatio ., dein <& coftarum quoqi duclus ofienditur

QVARTA

EXPRIMITVR

COSTA

P08TER-I0R. ET VER.TEBP^.1 8 P 22, 0 . xima portio, ut tubera exal in conffe&umuenircn^quibus nouem fuperiores cofi* uertebris articulantur, T*r*tcrea huius cofi* pars tem ejfregimus ?ut offa cofiarumofiendcreturJubfiantia,$ indicat t*

QVINTA

FIGVRA

PORTIONEM

EXHIBET DVODECIMAE C O S T AE PO, fier ior ificie,<& qua duodecima: thoracis uertebr* coarclatur dey pilam.Hanc quoquejibi ipofitum cernis effregimus,ojfcam cofi*fubflantiam ofienfiurU

SEXTA
JL A , P ECT

FIGV'
O R.I

SEPTIMA,
S

ofiis dcartilaginibus coftarum liberi anteriorem partem


proponens*

P E> CT O PLI S O S 8 I S cartilaginibus coftarum liberi


pofieriorem commonfirans

ficiem

BBi,

Ci Vrim* coft* cartilaginis cum peSloris offe coalitus . Di Secund* cofi* cartilaginis cum peSloris offe articulatio , d qua etiam prompt fiubfiequentU
coftarum articuli fpecies colliqitur. E3 Cartilaginis tuber cul, quofecunda cofta ac quinquefubfiquentes,peoris ofii articulantur* FFi Terminus cartilaginis ill egittimarum coftarum, quiacutusjpeclatur. Gt Sedes, qua undecim* coft* cartilago d decim* cartilaginefrquenter dehifcit . Ht Sedes, qua duodecim* cofl* cartilago ab undecim*perpetuo dirimitur . Ht Hisfedib. cofiaru cartilagines in*qualiter protuberat , ipfaru interualla plcrunfy opplentes* KK i, 4 Hac regione intern* mediarum coftarum fiedifinus oblongus exculpitur P cuiuena> ars teria, (yneruus infident. L4 Tuber culum,fieu capitulum, quo cofi* uertebrarum corporibus articulantur . M4 Tuberculum, quo coft* tranfuerforum proceffum apicibus articulantur , ^4tque h ceC quos dammodo nouem fuperioribus coftisfiunt communia . N, Species tuber culi, quo undecima er duodecima coft* uertebris articulantur . 0 4,5 Tuber culumjn ioftarum pofteriorifede iuxta apicem tranferfi proceffs confiftens, cui un decimus dorfum moucntiummuf cuius infertur*
um quinque

Nobis modo adcharaer indicem reuerfis,B,B indicetur cartilagine* coftarumfiubfldn ti* principium. Linea enimB ey <^f'inter cedens, eiusfubfianti* cum offa coalitum nott*
5

a4

83

STJS

Qj. R4
j-

BRVXELLENSIS Interuallumjnter L er M appareils, quoda/perum ligamentiproducendigrdtiaefficitur.


Hacquoq/fedes,mufculorumquosin Capitiscontextunumerabimus occafionc exajperatur. 3 Tresfimulcontextauertebra?autharumuerebrarumcorpora* <^lias autemuertbras
rumpartesy procefjsuefiiis locis indicauimus . Sinus duobusuertebrarumcorporibm communistes cofla capitulum inarticulatur.

ANDREAS

VESA LU

a x Cojla aduertebra corpus articula.

c* Gofaadtranfuerfumproceffum,articulu*.
Infuprema uertebra S injgnita?etiam dfinus indicatur, talisqualem inter mediam er infmam ' uertebramX. exprepmus.ac e isnotatur^cuiininfimauertebrabinfcriptumcernis. fs Cofia regio inpojlcriora maxime exporrea.adeo ut in hune modum opportune cojlarum du<* &umhincmetiaris>Ab a cnimr c adfcojladuertebrisdeorfum obliqueHn poflcriorafir> tur.ab ^sTueror B adE,furfiminanterioracircuatim cojla refleitur. g.h,u 1 1 Hischaraeribusinprimafigurapeorisosnotatur.acg quidemad b^primumpettorisins dicatur os. b uero ad i ufaficundum. i ad k ufqj,tertium.kautemPmucronatampeorisoJ> fis nott cartilaginem. Verm iam exaclius peoris os infexta yfcptima aggrediemur. I 6 In anteriori primi opsfedeprotuberans injar trigulipars?qua t?qP <&rpoffet circfcribU mn6 S^ utrin([uc adpartent tant protuberantem deprejja :Q Vojler ior primi ofisfedes, qua utcunque caua cernitur 0 6 _ Sedes primi ofts^cui prima cojla cartilago innafeitur. a r 6 Sims Primi PS> dui^us clauicularum capitula articulantur P acretiaminfeptimd figura. dextrum indicatjnum * r6 _ Sedes inter duos clauicularum nomine infculptos finus confijlcns y ac luna modo excauata* tJ7 Hacfede primum osfecundo committtur u 6~ Communis primi wfecundi ofisfinus, cuifecunda cojla cartilago coaratur. x y Z ar $ 6>7 SinusfecundiopsPquibuscartilaginestertia?quarta?quinta?fexta^feptima cos jlarum inarticulantur* v Jlz 7 Hisfedibus inter'duminpuerisfecundiopsdiflinfliones apparent Pperindeacfiid ex pluribus efformaretur ofiibus?per unionem mutu coalefcentibus ?6 ,7 Hoc tertium peoris ofs os cenjetur P quodin cartilaginem enfis mucroninon abfimlem ,ac n u notatamfinitur.Foramina?quibus interna peoris ofisfedes abundat?etJnotis non indices turfefefacile demonjlrant.

c3

E M uocabntlus,qucquidcoftisintcrceptucircumrcriptum^ omnium thoracis o\ eftaionautem cumAriftoteleauniuerfm corporistruncum,quemaiu^ fwtn ftr/ JLilro 1 Hi' florin anhnd' guload pubemufqjmetimunAnteriorem uer thoracis partem Reclus em 1 er * liHm Cap. 7. opportune nominabimus ,ob dc^ etiam b latum in hac fede os, cui coftse fig. oton* Pelus, dunt. coarticulantur, pedoris fu pectorale os rite uoeabitur qu minus trs a intgra Pe&ans os . Graecorum B>C prxcipu Galeni uoces3 U^kx, sh* C stfvoy ofitanter ui figur.iO deamur confundere* Pedoris itaque os3bC cofta?, item^ duodecim dorfi idf. bifigjijj uertebrc,quas thoraci hadenus a(crip(, thoracis fntofl Eft autadmirabilis flimmirerum Opifi'a's reru Opifcis indufi:na,qua totus thorax neque ofus,neque carnofus efBcitur,uerum os cum mu Hteoftcn* in (hoTitce cre dunt 7 CT amhiitdu' feulis uiciisim alternatimqp commutatur^ quanquam intrim caluaria quidemuniuerfofa, g nwfctd* JbrU. abdomen uero mufculofum magna ex parte extruitur. Ca?termdecethaec non pertranfeiv nam aut obiter confiderare3uerum accurat pra?cipuo^ftudio expendere Quum enimtria fintprinci'pia hominem difpenintia, os quidem immobile acnullis interftinclum mufeulis primo principio circundatu^mufuli uero tertio : at fcundo ex oflbus mufeulis^ mdium qnid circumtexitur. Cerebrum nano^ in nullos uis mufeulis eguit,quum nulla caluaria? pars autdlatatione3aiitcomprefsioneindigeat,Quareetimerito caluaria uelutigalea Se murus im m obilis ip fi cire umponitur. Porro fi' organis iecorifamulantibus, uentriculo fcilicet3cV iiv teftinis^ uefice,ac demum ipfi utero aliquod taie lptum in circuitu oppoftum fuiitjubi ci ticec cornbum SC potum uentriculus {ufeiperetc" quorfum utero geftantium tumor emineretr qu excer montrant prions s li* 'nercnturexcrementa,aut quomodo partus foclici conatu propellereturr nullo hcopemfe. figura.
QudthordX.
)

R A

rente

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRCA

LIBER

Sp

c 6 muf.ta.

er utd.T, T,V.
Hc inte -

gr figur. OJl.S.T, V.Z.r.^,

s.

rente mufculoC Thoracis autem motus, querti maxime ad aris infpirationem fequirimtis, omnino-aboleretur, fi folis duntaxat ofsibus thorax conftarct.Si uero is rurfiis exiolis mulcu lis motuum opifcibus confonnaretur, rj pulmonibus 8c" cordi, nulla etiam re externa eos ur' gente,inciderent.Vtigitur aliqua thoracis capacitas intus fit, ac thorax etiam motuagatur uoluntario,mufculi c alternatim funtmterpoftnMox autem & hoc ad fcuritatem no parum cordi pulmonibusq? conduit.magis enim riunc muniuritur, qum f folis mufeulis thorax fabricatuseit Quinetiofa thoracis moles firmandismftinendiscffcapulis,acdemum bra-* chrjs quocj?,mirifc confert.Scapulas enim folis inniti coftis38c~clauiculas nullo off qum fea pulis &pedoris ofe firmri3doCebimus: ad qus rurfs brachia,cV poftea cubiti cVextremaz manus quadam irie coarctantun Praeterea Ci nullis ofsibus thorax coftaret,nullus effet locus undefeapulis cVbrachijs &abdomini ac al-js quibufdam membris mufeuli pronafeerentur: neque ullis ftjndamtis mufeuli haarerent,aut confiftert* Atq? hanc fan of thoracis necefltatem,fi quidaliud, profeclo teftudines non abfquefmmareatoris noftriadmiratione3pui cherrim edocent, qua: etfi tam tuto fepitur domicilio3tamen in pe&oris 8c* thoracis laterum fdibus elegantiimum $C iucundiftmum (pecttu oflum demonftrant textum3in hoedunta xat incredibili artificio creatum , ut ili priora crura innitantur ; utep mufeuli teftudinis brachia mouentes.commod originem fumant. Sed fortafs in mdium aliquis adferet, Cur effet peus3thoracis modo abdomen quoque ofTeum extruic1 quum fi talis ofla ftrues uiciflm ex mu Cur abdomen non etiam fit fculis formata uentri circumponeretur, contractionem ac diatationem non prarpediret, ad cjfeum. ha?c maior fecuritas ita abdomini conciiareturC Qui fie qua?rit3 docendus eft3 ea qua? uentr continentur, non potuifl adeo, ?.tque interdum ex ufu eft, dilatari comprimiez fi extrinfecus olibusfpirentur. Siautemhocuerumeft,nequemulieres cociperepoint: deindenequead faturitatemimelcomederehomini liceret, uerm isidua egeretcomeftione3quemadmodu & refpiratione. Sed.hacquidem perpetuo hominem in digere3mhil eft abfurdi : quippe qui in are uerftur, ac uiuit* Si uero efculentis poculentisqp fimiliter egeremus, uitam duceremus admodum philofophia cV mufis alienarmeibisep perpetuo dediti,operam optimis pulcherrt msep rbus nunquam nauaremus. Rurfs, f ofea moles tantaeft, quanta mulieres utimis menfibus utero gerentes requirunt, quid hac mole eft ineptiusC f exclufb ftu , illa tam mo, lcftextuberaretr &C intrim nulla re aliaquas ex ufahumana: fabrica? efit impleta non confia deret3utihteftina &uentriculum dbite amplexaretur, cVpenicillimodo,uel calefaciendi eau fa3proximillis applicareturcVermnaecin quinto libro exequemurfufius.&oftendemus pa riter3in uentris fabrica tantam Natura? fuiffe folertiam, utuentris organa neq; dilatatione neq? comprefsioneuicifsim egentia,autarjsfubiecerit partibus,aut etiam non minus qum pulmonem muniuerit. ecur nanque $C lien cofh's fepiuntur, cV rens quoque tt alrj s organis ob hoepotifsimum ad dorfum fuccumbunt3quod horumnullum dilatari debeattreliqua autem Quopctijj uentris organ infigni qua diximus prouidentia3 ofeo contextufuis functionibushaudqua- mu J\J'citurd. quam prsepediri Natura uoluv Quum itaque neque refpiratio3nequeuox abfque thorace fie thoracem con ri pofsit3 ac dein thorace primm quidem cor, infperc cum ipfo pulmo, muniri debeant3ad diturd. atten dent. quatuor ueut feopos rerum Opificem in thoracis fabrica attertdere oportuit, uoeem nimi>

rum3reipirationem3cordis Se pulmonis magnitudinem.Thorax enim3qui quodammodo ouali conftat fgura3tam amplus eft,d quantam pulmonis moem efl oportuit. At pulmo in du3n fig. trim thoracis fequitur formam,non autem thorax pulmonisjn pulmonis enim hiftoria,melib.6. diocri negocio oftendam, ipfum nulla peculiari eguifl forma, ut neque iecur, neque lienem, GoJldrumnu neque quodmodo cerebrum^ Porroiamtempeftiuuerit,thoracisoflferiatimdefcribere, merus* Ccum uertebras eiufde prius c enarrauerimus, coftis fermon aufpicari. Cofta? igitur uiris cfe.c*.t4 ^-C,d-/- cVmulieribus abutroqjlatere * duodeno conftat numero:rarius enirnundenastantumuiden tur.quamuis interdum etiam tredecim obferuauimus i quemadmodu tredecim quoque tho flyzfi.hil' racis uertebras fepiusqumundecimtantumoccurrere,iuprretulimus. Singulis enimtho v raii.ijzuf' Viris de pat* racis uertebris, fingula; in ambobus lateribus coftsc articulantun Quod autem uiroscofla lieribus idem quapiam in altero lateredeftitutos,acuirosunius cofta? numro muliere fuperari,uulgus cofiarum nu / opinatur,ridiculum plan eft:etiam f EuamexAda?coftapeoprocreat3Moyfesinfecuiv merus* do Genefeos Capite prodiderit, Quamuis enim forftan Ada? of3fi quis eain feeleton cornpegiffet3ex altero latereuna cruiflnt coftamon ob id tamen omnibus quoqj uiris unam dfi cere necef eft.^riftoteles homini oo coftas tantum tribuit, concefurus etiam quofd gen- Liku Hiji, tisTurdulorum feptenis coftis creari, fi modo id aiicuiusidoneiautoris teftimonioipfi con animalium ftitiffet. Verm ut hc Ariftoteles aliorum duntaxat fuffragrjsfuum dogma firmaret3ita quo Cap.i$. que non difsimile uero eft, illic odo coftas homini ex aliorum relatu eundem aferpfffchacqj

ra'

s.

9Q

ANDREAEVESALIIBRVXELLENSIS

ratione rem non uifam parm recl nobis tradidiffe. Quod fi toties in hominis fabrica ipfum fecifle nobis occurrit,quid de reliqua animalium hiftona cenfendum putabimus c Qianquam intrim dum memoratum iam Ariftotelis locum aliquando Pataurj in fchols enarrarem , fumrna? (propter fingularem literarum ac uris ciuilis cognitionem ) fpei adolekentibus Corporum mIAGOB NIGRO & FRANCISCO PINELLO patricfjs GenueilflbuS acceLtguriLfym, pi^enerofifsimos Ligures in ueterumonumentis K-xfvxf&st faille appellato s, quumtamen mtria' is p'opulus ut eft nauali terreftric? pugna ftrenuus, optima quocp membror fy mmetria ac nu mero fitfpeclatifsimus, Sunt itaq? plurimm utrinqp dtiodecim cofta?:ac feptem fupenores pe doris oft Se uertebris,ut poftea dicemus,articultur: quinque aut humiliores folis alligantur uertebris,neq$ ad petf oris os pertingunt,fed in thoracis latenbus definentes,fuarum cartilaginum fnibus s inuicem comittuntur, duodecima duntaxat excepta, qua? ab undecima penitus jt feF. "dehifdt^ieqj aliqua ex parte ipfam cotingit.id quod Se undecima? non raro ufu uenit,deama? '> cartilaoinem tune non1 attingenti.Quinqj ifta? humiliores, quod pedoris ofli non articulatur, k ifig,ub 4 Qoflarifnh ^v quandicas fpuria?cVillegittimx,Gra?cisappelltur< Omnibus coftis commune eft, pcrfadA. fiMAtZdt quod^offea1 cartilaginofac?c5ftentfubftantia,quodc?m appendice eafede qua uertebrarum ' corporibus coneduntur, Se qua in capitula eas protuberare audies, donetur. Oca coitarum aut .^ Cjjcdjdjtan fubftantia no omni ex parte fibi fimilis eft. Vbi enim cofta? uertebris coarticultur,ac ubi dor- *,b. *'*' fum efformant, folidiores multo durioresqj funt, qum in thoracis latenbus cV iuxta pccloris ^t^ CartiUgineu reoion,ubi inagis fiingofa extruitur fubftantia, qua? tenui fquama,feu lamina obducitur,atq; 4>, figur fuhlanm. haxillic demum tenuifsimaeft,ubi m cartilaginem dgnrt. Cartilago etiam non parem un M odique o(cndit fpeciem. inferiorumenim coftarum cartilago mollior eft : undectiarafortaflis gJJJJ^ nonnulli illegitimas coftas $*dp, quafi cartiagin dicas,uocari tradunt.Superioruuero co ftarum cartilaoo durior eft, foidiorq?, ac m fenibus intus oia efficitur, quemadmod in ouibus SC bobus^lrjsq? fer omnibus eius generis animantibus experimur,quoru cartilago intus friabili alboqp ac fragili conftat oi,exteris cartilagine ueluti mbrana quapi obuoluto. Atcp id eti in fnirj s canibuso;ade6eftmanifeftu,ut Gaknus uerarum coftarrartilagines offeas, fjfi'Jaf* fpuriarumueroexquiftascartilagineseftedixerit.n hominibusitem nif a?tateadmodum "p^timin S. prouecl is,cartilago in oflam naturam defrji uidetur, quum intrim in iunioribu s adhuc ca^ de 00. Ca. nibus,8c" qua? iam proxim recenfuimus animtibus ofea admodu effciatur, Huius cartilagi.
%
%

c .'

l3'

hunln p&{&
g'tudo.

Non par dm

a'

a, n

.,.

wdso-dferi
tds.

Cojldrumfi,
nus .

nismolesinomnibuscoftisn5eademeft,utetiamomnicoftarumnonpareft:longitudo.pri ma nanc? & duodecirnabreuifTima? funt,mox fecunda Se undecima, qua? omnes breuibus do-x nantur cartilaginibus. Sexta uero,feptima Se odaua,longifsima? {unt,ac longiffmas eti obtinentcartiiagines.Primx cofta? cartilago ampliisima eft,quemadmodu Se prima cofta ca?teras quoep amplitudine fuperat,mox han c fecunda, Si deinde tertia tbfequutur. duodecima uero SC undecima omniu funt tenuifsime,& in tenuiflmas quoq? terminantur cartilagines , Media? autem medio i habt modo,quarum cartilagines fubinde in progref ab ofea cofta? fubftan tia latiores effcitur. Quum enim cartilagines fex fuperioru coftarum interualla crTorment,to toqj dueftu ab inuicem a?qu diftent, fxta?,{ptima?, oclaua? Se nona? interdum coftarum car^ tilagines uari in progref latefeunt, inuicemq? continuata? interualla ipfrum fuamet fubftan n t c^ 1>t tia1 implent. Adha?c quincjfpuriarum coftarum cartilagines in acutummucronem defnunt, o ijig.F. Verarum autem coftaru cartilagines non item. Prima? enim cofta? cartilago/ fuo fine qui pe- Pl/&c* ctoris oft ualide conafeitur, amplior fit, qum quaprimm ab oftea cofta? fubfttia educitur* Secunda? ac tertia? triumep fublquenti coftarum cartilagines modic in progreftu arcltur, Senpulx in q tubercul fniunt, quo poftea ha s pedoris oft coarticulari docebimus. Coftis dtfe.D. nn oitiniex parte eademadeit ia?tutas. interna enim iede, quamembranaiplas luccingentem dempfy fpedant, omnes la?ues minimeep afpera? apparent. tertia tamen, Se qua? illam ad decimam ufc^ lubiquuntur, in interna ipfar fedeuerfushumiliorarfinumoftendunt,ipfisfecunduearum nAp&K* ongitudinem exculptum,non quidem per xmiueriam cofta? longitudinem con{picu,ledma ximeiedequa primum uertebris ab(cedunt,tque in thoracis laterairriincipiunt. Sinus fteparaturuena?cua?sramo,quemuenacoiugecarcns coftis exporrigit,deinde etiam hcue hitur arteria? magna?Toboles,8t" " neruus dorfali medulla pronatus. Verum quiahac ual in //f g, g. medrjs coftis grandia funt,ac pari femper feruntur irie,in tribus aut (perioribus minima Se tfig.cap.it errabunda dueuntur,no mirum eft mdias coftas his finibus ornari, fperiores uero no item. llb-l!hkPorro trs cofta? humiliores, etmu' magna illis attendtur uaf, quum tamen tenues Se interna "uWrii fede depreft? cernntur,etia citra huiuimodi finu operam illis uafis tutum iter pra?bent. Hic prteipui finus uafis deducendis calatus,inferior cofta? partem acutiorem tenuioreme^ efficit,qum ft rmi C0H fupcrior,qua? obtufor magisc|?(ut fie dicam)teres cernitur.Externa coftam fedes,qua? gibba 7^J^
eft.

DE HVMANI CORPOR1S FABRICA LlBR 1+ l * 4 fatt.L, cft,non omni ex parte la?uis occurrit.ea enim* parte qua coftg uertebris alligtur3 praterquam w,fedpr*- quod tubercula Se capitula efformant,quibus uertebraru inarticulantur finibus,etiam afpera? cipue eu inaqualesq? fef offrt, quo aptius hinc ligamenta educantur coftas uertebraru corporibus cV tranferfis earundem proceflbus colligantia. Praterea in hac externa coftarum fede,ubi y 4,^.0. primm tranferfis uertebrarum abfcedunt proceflbus/ tuberculumquoddamafperum z iz mufe. ina?qualec uifitur,tendinibus * undecimi dorfum mouentis mufeuli excipidis paraturmTentab. dines enim huius partim in apices tranferfor proceftum, Se partim in hece coftar tubercu la inferuntur. Deinde,qu cofta? adhuc magis tranferfis uertebraru abfcedt proceflbus ^ c R in hac pofteriori externaq? ipfarum fede , a afpera inaqualescf funt, ae etm ueluti tubere quoh u mufe. dam modic prominti dontur,Ut in illas apta infrtionis fedes eius mufeuli effieeretur-.quem t, V. inhominethoracemmouentiquartum,infimisuerocVcanibusfextunumerabimus. Dein ha?c afperitas no duntaxat illius mufeuli infrtioni idonea eft,imo etiam externi intercoftaes mufeuli hinc enafeidocebuntur, qui hac iuxta uertebras rgion e non folum ab inferiori fde fperioris cofta? in humilions cofta? elatioreenafcunturpartem,uermeti ab externa unius cofta? fde ad externamalterius hc exporriguntur.Reliqua autem regione eofta?la?ues aqualescp funt3 nid forte quifpiam eas modic afperas in fuperiori Se inferiori fde eft contenderet, qua intercoftalium mufculoru pendet origo, in quamq? eorundem etiam infertio perficitur* c 8 mufcul Prima cofta fuperiori fde, qua latiflma eft,priuatim afpera inaqualisc^ cernitur,utcmufculus Tf' a c dorfuni mouentium quartus hinc principium opportune fmat- Coftis omnibus non par g' >C* ad uertebras obtigit articulatio. noucm enim mperioresa duplicicoardanturarticulo,undeCi ma autem Se duodecima fimplici,quemadmodum Se dcima quoque rarifsim duobus articti lis fua? committitur uertebra:utcunq? etiam fcs Galeno uifum fuerit3qui fingulas coftas due 4 fig.w pj^cl artjcui0 uertebris c:oar<ftari docuit.Cater cofta? duobus nodis articulata?c duo exigunt frfoSlL tubercula. unum quidcm,quo f iinm uertebrarum corporibus inciCo inarticulantur : alterum g 3fig' autem,quo 8 interna fediapicistranfuerfiproceflsfrmantur. Atque hac tubercula finibus illis reipondent, quos uertebris, quum earum reeenfretur conftru<ftio,infcuptos retulimus* Prima iaitur cofta rotundo tuberculo prima thoracis uertebra corpori inarticulattfr,ac deinde tranfuerfumeiufde uertebra proceflm tantifper afcdit,quoufq? ipfius apici alio capitUlo tuberculose articuletur.Secunda uero cofta 8c" fptem fbfquentescommunifmper du rum uertebrarum corporum fnui no rotundo, fed inftar obtufi angui protubrante capitul inarticulantur: tranferfis autem proceflbus pari modo Cum prima coarclantur cofta.quanquam Se hc quad in articulis, propter finus non eademfede in tranferfis proceflibus excul ptos diffrentia cofrgat. Superiorum enim uertebraru tranfuerf procefls,fos finus in hurriiliori parte interna illarum fedis incifos gerunt,inferiorum autem(uti fupr etiam cotra Ga> leni fflraaium admonuimus) in fuperiori parte, mediarum uero uertebrarum finus medio f habent modo+Caterm quod coftar articulatio, qua ad uertebra corpus efficitur, tanto el ti6r fit illa, quam cofta ad tranferfos procefs moliuntur, quant apex tranferfi proceflus demifor eft,finu uertebra corpori exculpto, uel me tacente notum efl arbitror.Porro triuiri inferiorum coftarum articulatio, qua ad uertebraru duntaxat corpus perficitur, finibus quoq? & 5 jg.N, non admodum at cauatis,nec ualde protuberantibus h capitulis perficitur. Atcp hac ratione cofta uertebris committuntun quam autem articuli ipeciemeum peclorisoflmoliantur,8c" quo du<ftu uertebris antrorfum contendant, tune primm opportune explicabimus, quunl peftoris ofls conftrudionefr^^ num os3fimiarum Se canum Su uitulorum, eiusq? generis animantium of refponderet. In his nanque animalibus (utetiam inter edertdum uidere eft)pedtoris os feptem coftat oflbus,nor admodum inter fe forma differetibus.n canibus enim,pords,8c" ouibus,inuicem coueniunt; in fimrjs uero,cV: fciuris, propter clauicular articulationem, primm fupremumcp os aliquan tulo cateris amplius uidetur. Septem hac ofl latiora,qum profndiora crafsiora ue fnt,o qua inuicem committuntur!atioranonnihil3qumin ipforum medio exiftunt.Horum conne iRg.ca. 4 xus cartilaginis interuentu interdum tam lax perficitur, ut uertebrarum ' compage modic r,r. diffrt ; eft tamen is conexus ad fymphy fm feu unionem ita referendus, ut appendicum cum fuis oflbus connexus. nifi quod hune connexum etiam in admodum decrepitis bobus eft cer nere. Vnde etiam Galenum in libro de Oflbus miror,qui pedoris ofl fynarthrofi feripferit co.mmitti3quum tamen neque harmonia neque futura, multoqp adhuc minus gomphofi com* ponantur, quas compofitionis fpecies Galenus in eius libri initia fub fynarthrofi coplecftitur* n h arum commiflrarum lateribus finus utrinque exculpitur, cui cartilaginis in quam cofta? degenerant3tuberculumaliquodinarticulatur* Ad primi enim ofls cum fecundo contextum, H 4 iecuiv

^*

Co^rufn *< ***"*'

CaJIarum

vtndw''*r>tte&tm, Tum al^sfc


pms.tummaxi

^af^dm*

Qgfa^
^
ojjis
description

ANDRE AE VESALI BRVXELLENSIS fecundautriufcflateriscoftacartilagoarticulatur.Adfecundiofl^


9%
^

tertiautriufquelateriscofta^^^ rm primi ofls lateribus prima cofta cartilago adarticulatur, aut potius adnalcitun nac
enim commifraad coalitum potius, qum ad articulationemfpeaat.Septimum autem os^ quodreliquis gracilius, magisc? teres eft, irt cartilaginem exacuitur, ipfo oflelatiorem, enliscp

mucromqumfimilim^ Galenumfpeaaflannues,quumipfiusdepedorisoflehiftoriam,hisquamodo
Humampe,

mus,contuleris, kVermfihumanumpedoriso^

amsopsdc

****

id habere animaduertes. Nunquam enim quod certo afEhiiiTpoi^mhumanop^ oflemihifeptenaoccurreruntofl,ne^^

ficumaliorumanimaliofl^^

tur.Inadultistriaferconfpiciuntur,prorfusinterfeuaria.acptt Plumeft,cVnonnihiletiamcraflm;itatamen,utipfiuscraflit^ uincatur.Osid"1 internafeupoftenorifede,quathoracisrefpicitamplitudine,modic^ eft : in anteriori autem gibbum, Se in medio fecundm ipfius longitudinem longe cranius,

m^
n6

fi

quminlat^

Tns^Superioretiamoflsparsmultocrafliorampliorc^eft infenoreA fftJgfc I01120 ac uerfus pofteriora incifo, Se cartilagine incruftato donatur,cui cla r 6. 7 ^ :iculaturJnhorumfinuum mediopropter extuberantiaillorumintenora ^ latera,pnmumhocosinfuperiorihacfedeMunatumcemiturcVuelutifoue^ <^v</& iuoulum propriuocamus, uugo autem furculam fuperiorem, Infenor oflis pars , fig.ap.
'

cUe cartilaginis crafsitiei0 refponderet,extenuatum Jn medio autem,robonsgratia

tnan-

PM

utcu^afperaeft^fecundo^^

7>ec7ortsop

compaTdtZ

laxcomimttimr,utnunquamhorumoflumlateatconnexus,imocVipfiusquoquemotusinx^ masnis refpirationibus interdum animaduertitur/ SeCundum os multo amplms eft, quam y figura craflnV fuperiori fede qua primo connediturofl,ftridius eft "t7f. nullibi intrim aqu amplum cernitur, atque primi oflis elatiorfedes. Qua fecundumhocos rf 6fj^ ^ primo committitur,inutroqueconnexuslatere ' finus inftar obtufiaiiguliinfculpitur3ambo- iuxta,. bus oflbus communis,& cartilagine incruftatus,cui fecunda coftac cartilago inftar obtufo- h ^x ristrianc>uliuerticisprotubersinarticulatur.Praterhuncfinum,prafensosutrinque alios JPjfj mukos exioitpari modo, inftar obtuforis anguliinfinuatos : uermhi paribus interuallis ab y,^ inuicem nequaquam diftant. Primus enim in altero latere huic ofl proprius fnus,qui tertia cofta cartilagini paratur, finu fecunda cofta gratia incifo longius diftat,qum fecundus huius oflis peculiaris finus, quarta cofta gratia calatus; Rurfus,plus interualii confiftitinter fecundm finum Se tertium, qum inter tertium Se quartum.adeo ut finus fxta Se fptima co ftarumnomineinhoc ofl fculpti,fe inuicem contingant, uixqj mutuo remoueantur,8 non tam alt,atquefuperiores,excuentur* Sufcipit enim hoc fecundm os priuatim tertia, quar ta, quinta,fexta Se feptima coftarum cartilagines,fecunda cofta cartilaginis e modo protu- a figura berantes.Secundum hoc os in pueris exf plurimis effbrmatu uidetur oflbus inuicem fymphy iff*As fi feu unione cartilaginis interuentu contextis. Verm is ctextusneutiquamcnis autfmia of compagi uenit conferendus, quu long magis lateat,inferiorac ofla multo breuiorafupe rioribus cernantur. Et in cemiterrjs fecund os integrum, Se primo difiunclum fer fmper effoditur,quemadmodum uertebra mutuo dirempt eximuntunetfi fbrtuito in fcundo ofl aliquam compaginis fpeciem,ac (i ex pluribus id conftaret,obfruabis, ea potiflmum apparebit, g ubi tertia cofta cartilago oft articulatur, Se dein ceps1' ubi quartarum coftarum cartilagi S 6J$* ns pecloris ofliniunguntun1 Tertium uero os exiguum eft,8t" inferioris fecundi ofls fdi in- itfigu[ & i tern a parte eadem ratione committitur,qua primm fcundo iungi relatum eft,illicq? fcundo adk.6,7ft. ofl neclitur, qua feptimarum coftarum cartilagines nfm a fcundi ofls fedi articultur.Hoc A os modic amplum eft,ac tenue,humilioriq? fede in mucronatam cartilaginem dgnrt. Ver^ .^ ^q^ infrequenter deefl reperies,8C ferhucronatam cartilaginem inde enafci confpicies, & ifig.kt. ubi feptimarum coftarum cartilagines mutuo count, fecundoq? pecloris ofls ofl articulant 7 hur'"' tur.Iam f tria pectoris ofla fmul iunxeris, manubrfj alicuius gladfj imaginem confpicies.primi nanque ofls fperior pars,qua lata admodum eftylli manubrfj parti refpondebit,qua fub paruo digito in apprehenfone confiftiu SecUnd autem os, illi parti Congruet,quam manus tota intus complecfiitur,inqua finus coftarum cartilaginibus parati inftar fouearum erunt, quibus digiti frmari poflent atque huiufnodi fouea eumpraftarent ufm, quem in gladfjs ex manubrrjafperitate quarimus ; quotiesintortisnodofscj^funiculis,autfcabrapifcis cute,
>

^^ua^Pertm*At

ma'

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER L tf manubriuniobduci curamu* Tertium os uncum cartilagine, reiqua gadi) parti poflta fmilari.adeo,utnonnulli uniuerfmhancofum ftruem jf$J& abenfis imagine uocarint* alij,qui canes potius acfimias qum homines fpe<ftarunt,mucronatam cartilaginem dunta xat ilonomine dignantur: quodha?c fcilicet gadi) mucronis formaaccedat,ipfumq?canum pectoris os enfis imagini non ita apte ac humanum os conferri queat. Hac imaginum colatio atteftatur, ueteribus illis hominum cadauera, Galeno autem fimiarumdiflecftionifuifladhiT>ec7orisos bita . cui fntentia Celf quoque oratio, qua ille os pe&oris utrincme lunatum efl fcripft, vtrincf; \undf furFragaturJd enim de fimrjs Se canibus falfo protuiflt, quum taie quidin illis nihil appa- tum . reauquippe in homine primm pedoris os fuperis,8c" fecundm inferis,multo latiora funt, qum ubi hac inuicem committuntur. Pedoris ofls fubftantia admodum fungofa mol- Pec?oris of' liscpeft,cV:anteriori fede magis continua fquama qum pofterioriobducitur. Pofteriorenim fisfubjlatid. l fecundm ^^s^uamami^tism^^ualibus^donatut*foraminibus,qua haudperuiafnt,fedl uafis foA,Afig.z. lmuiam prabent, quibus idos enutritur. Atque hac foramina in primo ofl tanto magis 'Pelorisojfis ufui. \ib.6 . funt confpicua,quanto huius ofls crafsities fcundi ofls crafltiem fuperat. Quod itaque pe ctors os,illis coftis quaorbiculatim thoracis amplitudinem efFormant,ftabiliendis procreatum ut} neminem latrearbitt'or : quemadmodum neque, quod propugnaculi etiam uicem fcundario gerit, eosq? ufus homini praftet, quos generatim thorac/s ofl prabere in huius Mucrondtdt cartilaginis Capitis initio retulimus.CartiIago,in quam pe<ftoris os exacuitur, fubditorum quoqs eft pro- ufus . pugnaculum, Se malum granatum uulgo appellatur,quod (ut arbitror) unius balauftrj apicis imagini illa accdt. A qua etiam forma,uulgus ipfm epiglottaem appellat cartilaginem, ab mn,i$ fi. imagine uidelicet laryngis m operculi,pevftoris ofls cartiagini fpecie non admodum abfimihY cap.33, Vermhuiufmodinominumcopiam ad prafntislibricalcemuncumcaterorum oflum nominibus fbrjciemus. Modo autem nihil addendum fpereft, nifi forte coftarum duclus Coftarum du r in coftarum oflbus long qum in cartilaginibus diuerfus. Coftarum enim ofl n quum pri- lus. percadf. mm uertebris abfcedunt, in pofterioradeQrfmobliquantur,8c" hinc ad thoracis latera o fig.ab f deorfum femper oblique uerfs anteriora declinant,p quoufque in cartilaginem definunt oblt ad A'd R que ac circulatim frfm in anteriora porrecftam.ade ut cofta ubi cartilaginem primm edu B ad e*. cunt,arcuatirn,8in angulum quodammodo frfum flectantur.q fte coftarum ducftus non in q nacintc' i\lis fblum qua pe<ftoris ofl committuntur, euidens eft : uerum Se in rliquis omnibus,f forte g^ff ' duodecimam exceperis,cuius cartilago admodum obfcur frfm fpecftat quanqu intrim amda, hic inflexus potiflmum in medrjs, quinta nimirum,fxta,fptima,odauacV nonauifttny'n f peripribus uero ac inferioribus magis latet*
?

DE

C ^i RT

IL^GlNE^t
M

dis bafafcribiturfubflantiafeu cordis ojje.

QJ^ ^fE C 0 R> Caput X -X\

<^4E C figura magna arteria T arterialisuena radi* ces perfinclori exprima abomnib* connatis corporibus par tibus's ue diuijas, cr'duobus circulisfimilimas *^fc k^Tquidem arteria magna radicem nott , B uero arterialisuena radicem Gautecott
nexum indicat? quo uafa inuicem in ipfo exortu connafcuntur * IHe

connexus^quipotifimum cartilagineus ejl P non ex bac rudifigura pt tendus eflPuerum cum ex alijsfexti librifiguris^tum maxime ex oclaua er decimaPquas non ob s feritobiter cumforum cbaraerumindicibus modo peruflrare Varum autem opportunefiiceremfi eafdem tabulas uarijsin locis frquenter proponerem*
^ E

FRSITAN prafntilibro,osaliquodpra?termiffleuideamur
Li.de %*4* /&/ Humdnricor un0 0jjre & . tfeui. &i

hoc lo co etiam ofTea cordis fubftantie mentionem faciendam duximus* Galenus nanque ab elephtis corde, quopiam fuorum familiarium os a io f.lib. eximia magnitudinis execlum prodidit:8c~ grandium quidem animali 6fub B,C, cordibus os,minorum uero Cartilaginem afcribit. Ego autem hadenus, D. b sjig. Ub. uti in nullo corde,ita neque in humano exquifitum os repperi,ea% fede, 6fub E, F, qua Galenus cordis os coftituit, fubftantia obferuo carti!agineam,qua G. quibus clara.me mea quidem fententiauihil eft aliud,qum a magna arteriacV un? artenlis radies a Corde

tm*

no,

piumducentes,Quipperadicesha,inquibusmembranarumbafesconfiftunt,quama Mt
tenerum

flm&/^

ANDREAE

VESALI

BRVXELLENSIS

terierum duobus illis uafis in cof refluxui pra?fiduntur, multo duriores funt, quam reliquat illorum uaforum fubfttia,adeo Ut radies cartilaginis natura parti cpare nonnihil uideantutv qua in bobus ta interdu indrefct,ut quadruped u coftarum cartilagines in album Se abjle os extrinfecus cartilagine tanquani mmbranaobdudumdegenerare,priusfcriptumeft.Ha itaqueuaform radies c perinded fe mutu funt contermina, ac fi1 duos circulos in purcto jj c^ inuicem coMmitteres continuaresc,ita ut dexter circulus uena arteriaiis effetradix,finifteU fo(qui niplior eflt) magna arteria. Vbi autem crculi mutu committerentur,is locUs elietj quoha?cuafafuisorbib@sfimulconnafcunmruniunturc^,acubioptimacartilagini ret portio,qua oblonga Se ueluti teres eflt ; tota nimiru fede qua illa radies inuicem comittutur,8c reliqua intrim circulor portiones eflnt refe&a. Ac proinde per me licebit radices has,aut cordis cartilaginem, aut os uocare, modo accurat ipfar natur quis intueatur , neep uncumGleni fectatribs ipfusfenfa admodum ofcitantereruentibustamftolidusfit,ut ^Ahdtomk cordis os inftar A aut v efformatum fibi perfuadeat. Qui enim poftGalenumhumanicorpo rum IdpfuSi rishiftoriamfcribr ggrefsifunt, in cordis bafiosquoddamextruaumrecenfent,quodlae *>* fig.it ryiigis fuperiori fedcprapfito,8ab v imagine vw&s nuncupato3afsimilant.Nec? fat fuit C4p. illis hominibus ad hune modum,os in humani cordis bafi confingere: quin imo fermoni adie cre,cordis bafirri,atqj ideo etiam uniuerfum cor, ab ipfo no fecus firmari quam lingua radix llo ofle quod laryngi praponitur. Arbitrantur nancp cor eiufmodi ofl firmam,mouen:non expndentes cor etiam f eiufmodi donaretur ofl,ipfo no minus fuffulciri pofl,quam ferreus palus ie<ftum in are fuftineret : qudo is leclo alligatus, fmul cum ipfo deorfum ex alto profjceretur Quamuis intrim quatuor cordis uaforum ad conterminas fedes connexum nonnihilcor fftinere, haudinficiari poflmus .Caterm huiufmodi hominum figmenta mifla fajMedicorttnt C pbdrmdcor damus,8c~ illorurri quoqj feitantiam negligamus,qua in cordis (utipfi exiftimant) affclibus poUrum im* magno fuperciiio os cordis Cerui, nefeio quibus gemmis Se auro mixtum, propinant : quum ojiura. intrim ceruo non aliud Os, qum uitulo, aut can i, aut fui infit, cartilagnea nimirum magna arteria Se uena arteriaiis radices. Et ofculumilludquod ceruorum cordibusexemptum pharmacopolarum officina mihi haclenus ementita funt, aliud nihil efl cenfeo, cjum grandius agnihyoidis ofls ofsiculum,quod continuum eft,8<: a fimilimum ; nifi quoddextrum crus etiam tranfuerfm in hunemodum X fniftrumdecuflatimfecet,cx:alterum crus altero breuius ficquod etiam ouina lingua, quoties menfa apponetur, luce clarius edocebit* Porro qua adminiftrandi ratione cartiaginea uaforum radices inquirendafint,infextolibro,ubi cordis fdKo pertraclabitur,defcribemus<>

DE
PRIMA
GESIMIVILIMI

SC^A-P V L I S.

C^VVT

XXL
TERTIA*

FIGVRA

VF

SECVNDA-

CAP.

TRIVM

Q.VAE

HIC

PROPONVNTVR

FIGVRARVM

ET
P RI

canjndemcharaclerumIndiem,proxim fequens pagina exhibet

HVMAN CORPORI S FABRICA LIBER U & (P RI M. e-/" uigefimi primi Qapitis figura inter nam?fin anterioremfcapula dextra fe dem exprimit ? qua coslis innititur Secunda? dextr cefcapula externam pofierioretnue fedem oflendit . T ertiafcapulam dextrilateris in latus depiclam continet?utfinumgibba extriorisafcapula fedisproponeret?qui inter elatioremfcapula cofiam?etfcapulaflpinam cofijlit * Verm idiaM ex cbaraerum indicibus reddetur explicatius In primafigura 2^, X T Y fcapula ojlendunt bafim Ejl enimfcapula quoddmmodo trian <* gularisSZj uero?<& a?<^ <_^, fuperioremfcapula notant cojlam*Y autem^gr B? cofiamfca pula infiriorem tadeo ut "Zjfuperiorfit bafis angulus? Y infirior angulus : ^A cr B tertius fcapula angulus?quem fcapulafuperior et infirior cojlce coflituunt.tcp bac obiterifli notant characleres:fingulis autemfeorjum aliud cum cateris in bunc modum infignitur* i^? B i?z Scapulafi tins?cuihumericaputarticulatur*InfecdafguraBnotatur infiriorfinusfiesdes ? qua quodammodo orbicularis efif<^f?Juperiorfedes magisfiricla? contralacp in primafi gura ^A^indicatprotuberantemfinus feu ceruicisfcapula partem? qua duo huius articulipt culiaria ligamenta?und cum externo capite mufeuli cubitufieSlcntium anterioris pronafctur*. C ? D i? 2- Geruixfeu colhim fcapula* J^trwn C etiam infignitur radix inter ioris fcapula pr os cefius ? qui E zf& F infignitur * Deinde C in prima figurafinum quendam indicat?fub ins teriorifcapula pr oceffii confpicuum s E? f & F in primafigura ?<y E T F infecunda? nteriorem infinuantpr oceffiimfcapula? in quo F protuberantem nott partem? eut clauicula alligatur'? <& pen innititur* E uero? proceffmh ih apptndicem .f autem ? afjberam commonjlrat partem ? dqua ligamentumpronafcitur ? bine infummum humerum ( qui K indicabitur) pertinens* G ? F 2 Radixfpinafcapula ?feu ipfafcapulaJpina?qua in homine fummii producit humer?queni ' K* K in prima ^yfecda & tertia nott> et L etia in prima ac tertia* Efl itacfc G r Jrlfyin ex> ortm longitudo* Quoduer ab H ad Kfirturfummus efl humrus* *Vbi enim FFcernitur?illic (bina afcapula dorfo abfcedere dicemm. Verm K priuatim notaturfiimmibumericippendix*. L i ? 3 Sinus fummi humeri admodum leuiter calatus?^ admittenda clauicula paratm ; -Z\,3 S capxdafjpin pars crafior?interdum appendice decorata*i^4dG enim? <& I ? & FI Jpind fcapula e& crafor? qum alibi.^4^ G ueroper I adK afjperapars notaturfpince?^ fummi Bumer i * Quod autem infecunda inter I er H confifit? cr in prima inter h <& a?lue efi?<&
DE
.

minime afyerum*

<

::

M.p M

&c*i Infiarobliquarum linearum tubercula finus perinde conflituentid ? defi illi cofiarum

conuexisfcapulacauoejjentimprejii* JSfy O? i Sedes in internafcapula regione magis cdua?quaficdafigura literis G cr Flrefpondet* P i Vrotuberans crafiiorejj infirioris cofia pars? qua in internantj "capulafedem prominet * p i Hacfede infiriorfcapula cofia latus'ue efficitur acutius ? d magis prominet? ut tertius brachium mouentium mufculm bine promptius exoriretur Qj S capula infirioris cofia af^erfinus? unde interior cubitum extendentiumpronafeitur mufeu <*. lus. R incuria elapfum efl* S 2 ^Adfcdpula externam fedem protuherans infirioris cofia pdrs*. i T 2 Imprefjo & amplitudo infirioris cofia?unde tertius brachium mouentium mufeulus nafcitutl I7 ?V z jfjfe externa fcapulafedes propter crafiitiem infirioris cojla infigniter caua cernitur*. Quod enim inter J/'&JS^ G^yH. conJfiit?tenuifiimum maximecpfubtile rfolidum efl X\?i? 3 ^ppzndix bafisfcapula?adprincipiumipfiusfpina coalita* Y ip 2,3 i^fppendix infirioris anguli bafisfcapula * $ l Superioris angulifedes? in internamfcapula regionem modicprotuberans* 'Z' ? l ? 2,3 ^Juperiorem bafis angulum antea notauit * a 1^3 Semicircularefiramen?feufinus? infuperiore coflafcapula conjpicwt * b?c?3 Sedes in externafcapula regione interfpinam <& elatioremfcapula cojlam confifiens * J^e **< rim b priuatimfcapulafede hic nott tenuifiima?maxime^Jbtilem: et quodamodo pclucida*. c aitfiraminulu indicat Mcfiequher appares , et uenula inibifcapul nutritura uiaprabens*
q_V A R*

<#
trt>

ANDREAE

VESALI

BRVXELLENSIS

QVARTA
X
>,i

VI G E

S .1

M I PRIMI
v

CAPITIS

FIGVRA*

P R ^A SENTI

figura externamfeu poRerios

rem canis fcapulafidem in hoc delineauimus ? ut prompte expende' retur h ominisfcapula ad canis ?aut ouis differentia?quam in fum s mo humer o ? autfuperiori fcapula proceffi notabimus * Significet

igitur t^Ter B fcapulagibbum ?feu dorfum.ac^sT quidemip^ Jius infiriorem fedem ?B autem fuperiorem? er animantis collo ca pitiuepropiorem* C <T Dfjbinamfcapula notent? fuper fcapula ceruicem non excedentem* Efca^ pula ceruicem*
Scdpudnim Jtus etnexuSi

C A p

v L AE autrin que fngula pofteriori thoracis regioniuerfusfpe

atrium integrar R.

riora innituntur, ac occipitis ofl, ceruicis, thoracisq? uertebris, coftis,8t" ofl v literam refrenti,mufculorum duntaxat interuentu copultur. Oc cipitis quidem ofl beneficiob fecundi fcapulam mouentium mufeuli, qui etiam hanc multarum uertebrarum fpinis committit : uti Se c tertius fcapula motuum dux,qui ceruicis uertebris illam neeftit. ' Quartus uero fcapulam mouentium,illam aliquot thoracis Se ceruicis uertebrarum fpi nfs firmat.Cofts fcapulam comittunt0 primus illam mouentium mufculus38t" thoracem mo uentium fcundus. Ofl uero v referenti5 feptimi eius oflis peculiarium m ufculor ope fca pula Copulatur Jn hominibus, fimi*js,ac fciuris,cV Ci qua alia clauiculis dontur,exabundati li eamcntorumauxilio, h fcapula11 clauiculis coarticulatur,clauiculacContermina eft.InomScdpuU / mbus uero animalibus ' brachi) os feu humrus ipfi articulatur.ac pronde fi hominem feapu 'us' lis deftitutumfinxeris,nulla ratione humeriarticulumfomoneconftitues. Adeiusnanquear ticuli conftrucftionem neceflm eft, humeri caput alicuius ofls finum fubire, atque ut moueatur,ina!iquo ofl ueluti in bafquapiamfrmari. Porr huiufmodi finus occafione,k collum quoddamfeu ceruix fcapula protuberat, in cuiusextremo ' finus tam alt latecpexculpitur, quantum humeri articulouarfjsadmodumcp diffrentibus motibus mouendo ex ufueft. At. que hc fh primus pracipuusqp fcapularum ufus cenftur. cui alus mox fbfequitur, neque ipfe quidem peenitendus, thoracis uidelicet partium coftis inteclarum communitio atque cuftodia. Anteriores enim thoracis partes tuemur, multo ant prouidentes qua occurfira laflira9funt,cVanticipantesueln'anfilire,utidquodingruitdeclinemus,autobicerepe(ftorimu nimentum aliquod, aut manibus quippiam quo defendamur aflmere. Quinimo perunque Se folis manibus ante periclitamur,ftius eflerati has uulnerari, rumpi,cteri, abfcindi,qum quod lafurum fit,adpe<ftus pertingerecocedamus*Thoraxenim refpirationis eftorganum, quemadmodum cVabillo complexus pulmo:corauteinfiti Caloris fomes,irafcibilisq? anima fedes cenftur, propugnaculis ob idetim egens ualidioribus. Porro quum pofteriori thoracisfedi, Se anteriori aqualeab occurfntibuspericulumimpendeat,eorum uero quaobefl poflntpracognitio,inanteriori Si pofteriori regione nequaqum par fit, non prafentibus nimirum in posteriori regione oculis,oportuit fane cV hc quoque Naturam artifcium quoddam machinari>pofterioremc> thoracis fedem' neutiquam negligere. Quocirca inftar ualli SC mirabilis propugnacufi uertebras thoracis inibi compegit,8<: fcapulas tanquam duos clypeos Se fcuta,firmifsimoscp muros obiccit.hincrurfus alium ufum homini acceflr minime ignorans/quo complures mufeuli motuum brachrj autores, fedem quafulciantur,cVquaon>inem aptifsimducant, commode adipifeuntur. Atque id profedofummaopus eft iuftitia, eodemofladtam uarios prorfuscpneceflriosufusabut^cVundequaque ita fcapulas efForScdpuU fir mare,utpriuatimadfingulosufus confiera cenferi queant- Scapula enim inaqualis eft admom* trUnguU' dum,omm'9 ex parte fibi diflrnilis. prater uarios enim ipfius procefls,fnus,tubera,appen w*t dices,eiuscj? generis reliqua, quibus oflum diffrentias defumpfimus, fcapula trianaul diff rentibus latenbus eformati ima^inem quodammodo exprimit."1 Primm nanqiunpfius lapZ. tus>quod bafm fcapula perpetuo uoeabimus, ea fcapula fedes eft, qua fecundm dorfi Ion gitudinem thoracis uertebrarum fpinis proxim exporrigitur.bafis hac obliqua conftat linea, qua fuperis Se inferis, uerfus corporis latus obliqu ueluti in eirculi conuexum inclinata,in medio autem crebropaululum lunata cauaq? uiftur, Interdum enim continuo dudu tota fca pula

bpmufc.
tab
c

yj.
mufe.

ii

tab. G.'
d 10 tdb.r.
e j tab. r. f-j tabX*

g$ tab. R,
S.

h intgra, non Qtjid

i intgra- fi*
SadR.
k

i,i

figur.

C,D.

h, 2 figur.
A,B.

ntt^tfi.
a

ZperX

ad Y.

DE HVMANI CORPORI S FABRICA LIBER * 97 pulabafs,huncinmodum ( gibbaeft.deinde bafis hactenuisadmodumuifitur,quamuis inferiori tamen parte Se fuperiori modic qum alibi crafsior appareat. Se inferioris partis
.frf/I Appen*
dices*

appen-

dix liquantul fub fuperiori habetur anguo, iiliq* bafis fedi coalefcit, qua fcapula0 fpinam h? h- Gt principium ducere audies, Prater bas appendices etiam bafi mollis quadam cartilago adna- BdfscaniU* citur,eius cartilagin generis quo oflum extrem nulli commifla ofli,augeri folent. Verm in S0 hominibus hac cartilago longe breuior minorcj? eft, qum in ouibus & bobus, alrjsq? anima* libus,quorum fcapula thoracis potius incumbtlateribus,qum,ut in homine,pofteriori tho p i.z/gi raci fdi uertebris proxima Atepit primm fcapula latus bafiYuefhabet,duo aut reliqua Superiorism B gl inter feuariant/ Inferius enim3abhumiliori bafis fede admodum oblique frfm in anterio- fi*insLte zperad raducitur:q fuperius uero (quod tantobreuius eft inferiori, quanto inferius eft ipfa bafi bre rJ ****** A- uius)nonnihil deorfum in exteriora fertur3 quodammodo tranferfim procedens. Duo hac r !,*&' latera in r angulum count, &:latiufculam fcapula partem fuis extremis finibus continent,in terA>B. quaceruixfcapulafinus9Confpicitur,humericaputexcipiens:adeouthac fdes(fimodoan , i,2,j fig. guli loco cenferi poflt) tertius fcapula angulus futura fit. quandoquidems primm angulum z- fuperiorem bafis angulum numeramus, fecundm uero humiliorem. Caterum duo hac la* Yres/caput* * >*>? m tera fms finibus tertium angulum confttuentia, non folum duflu Se breuitate inter fe difere- anguli.acUte* pant,uerum etiam crafltie. Inferius enim latus, quo atis bafi frfm confeendit, eo craC rumplemor u adprime fins Se infigniter u fpiflm effcitur. non aliter qum f Natura huius laterisbeneficio, fcapula efcr&10* fig.?. ad z alioqui'n tenuicV infirma magnroburadditum uoluiflt,ac deindefecundarioquibufdam mufeulis commodiexortuslocum praparauiflt. Prater id enim quodmufculoruquorunxinter ifi. dam gratia (ut mox fubrj ciam) huius ateris craflties internam fcapula fedem x cauiorem red n,o,p. p. dit,cx: in externa fde fu gibbo, ueluti r fnum efformat, ipfm quoqj in fa externa fede proy inter z fi. mferiorem bafis fcapula angulum z compreflionem obtinet,ac deorfum quadantenus edu t'^'fig. t. citur,ut * mufeulus illinc principium fumeret, cuius ope brachium ueluti peclore reflexum, * 8 mufcul retrorfm ducitur. Quineti interna huius Iateris fde, iuxta ipfus elatiorem partem, qua id tab. K.er ^puia ceruicem terminat,etiam t oblongus finus aliquantulum afper inaqualisqj confpicit*t fa'oj. tur,lmufculo principium porrigens,quem fcapula enatumeubitiextenfionisautorem in fa iz mufe. cundo libro aflremus ;inibi perpetuo inferiu s hoc fcapula? latus, inferiorem coftam ueterum tah'T' more appellaturi,qui fuperius inlriuscp fcapula latera tfA^ks uo cauert. Po rro fuperius fea \ X?ffi .f.' pula latus tenue,minimecp craflm eft,ad eamufq? fedem qua fcapula ceruicis" fuperior regio d \figul confiftit/ interiorcp fcapula procefls exoritur.hac nanq? fede fuperius fcapula latus impenf e tfig.ca. craflfcit.Deinde priuatim huic lateri iuxta interiors fcapula procefls radicem,d finus qui' ilfcur dam feu mdium foramen inftar femicirculi infculpitur,uiam porrigens nerui quinti paris nerh c,d.' uorum dorfalismedulla' furculo,hac una cumuenulaarteriac^pofteriorem fcapula fedem Ceruix fapu g i,* fig. adeunt Caterm fcapula f ceruix, qua inter fuperioris Se inferioris fcapula coftarum fines l<b itTu habetur,crafTaeft,ipfacp fcapula ex ampla tenuiqjide inibi coarclata, 8e~ fecundm latitudin a?b. incraflta cernitur. Ceruicis tamen g longitudo feu interuallum, quod fuperiori rorporis i tfig.c. parte a(j mferiorem metior, admodum ceruicis craflitiem fuperat, qua ab anteriori parte in ]$ r^s pofterior pertinet. Ceruix infgnius adhuc extrorfum dutf a,dilatatur,&: utipfa oblongaeft, Sinus hmnero " 'tabH. ita etiam oblongum efformathfnum,inferiori parte circulari circumferentia termnatum,fupe ^f^0^' hfigur.A. riori autem parte in acutum magis exporreefrum. Atque id propter ' imprefonem accidit,hc m lmu^ interne ceruicis fedi faclam,tendinis eius k mufeuli ducendi gratia,qui intr antrorfumep braVtTake chium circumuertitPraterea finus ceruicisep fcapula ' fuperior pars,inhocproceris extube m v nott. ratjqu aptius hinc m duo ualidifsima huius articuli pronafeerentur ligamenta,8^ " externum " 6 Tm quoque caput eius mufeuli commode hinc principium duceret, qui cubitum fled:entium an0 tl%ur. terior cenfebitur. Hie fcapula finus cartilagine reliquor articuli finuum modo incruftatus, cap.A, non admodum alt calatur ; neque etiam huius longitudo 8c"amplitudo refpondent, humeri ^ imBc e caPitis quodipf inarticulatur,logitudini Se amplitudini. Quod fan in hoc articulo Natura VTfi- 'ca. peculiariter machinatur , aliorum enim articulorum capita finibus exquifit congruunt, nif . ioad g,f, fort^ p femoris cum p tibia articulum excipere uelis, in quo tibia finus femoris capitibus noti ^ 7det refpodere,ac priuatim in illo quoq^ articulo Natura aliquid moliri intelliges.Qua igtur parte 'ixfcnifi genu ab aior articulora ratione diffrt,fuo dicemus loco : mine uero humeri articulus uenit fig.eiufdem explicandus. Quum ergo Naturahunc fcapula finum fatis leuiter, laxorum motuum gratia, cafitis' exculpfiflt, illumcs non ualde amplum longumc> creauiflt (prater peculiaria huius articuli
o * /g-G ,

liga-

p8
Ca ild
oVc*

ANDREAE

VESA LU

BRVXELLENSI9

tttlJfmmfie
quter auges,

cejfa.

teriorpro-

*$**

Mteriorfeu
es,

Kgammta,quaemfecudolibrou^ quos articulum luxationibus prohibere tum audies, ubi illos quoque iam in Ccrmonis contextu pertraclabimus) cartilaginem quandam ligamenti fubftantia compotem in hoe fnu crebro effingit,qua fnum auget,profundioremcp efFicit, nimiamqp luxandi promptitudinem multumcorrigit,parum intrim laxifsimos difrentescpbrachrj motus,quibus maxime indigmus,prapediens. nambitu enimhuius finus ea cartilago ponitur, fcapula interim,neque etiam numro connata,fedtantum ligamentis articulum in orbem amplexantibus adnexa* Huius cartilaginis externa fdes crafl eft, fhfmqj ad finus centrum ducta gracilefct, ac mul to ante centrum definit:quaf quis fnum in ambitu anulo augeret, cuius orbis inftar trianguli effet contufcs:&:iftiustrianguliexternumlatus,exterioremartieuliambitumrefpiceret:inferius uero latus fnui incumberet: fuperius autem humeri caput fpedaret.adeo ut duo anguli am bitum articuli contingerent, tertius intrim fnus centrum fpedaret. Caterum h an c Natura? induftriam fpe&atu iucundiflm, etiam f hominis corpus ad manu non ft, in quadrupedum Se auium genibus prompte intueberis, quum pari quoque artificio hc tibia offs finus perpe* tuo auaeantur*Huius itaqj cartilaginis quotiefcunque reperitur, beneficio,finus fcapula pro> fundioreuadit,8<: intrim cartilago impetui compreflonic^ oflum facile cedit,axumhuiusar ticnlimotum minime cohibs* Procefls uero quibus prafenti articulo Natura profpexit, duo cenfntur : quorum alter q fuperior eft, fmmuscp humrus nobis uocabitur, atque mox fcapula' fpina pronafci do cebitur, s alter uero eft in terior ac minor, qui! ampla radice ex fupe riori fede ceruicis fcapula principium ducit,8c" hinc utcunque latus antrorfm fertur,anteriori articuli parti uerfus fuperiora magis oppoftus.Inferiorhuiusprocefs pars exacle lauiseft, ac inftar antiquaGracorlitera? C cauus, ob idq? etiam atyiuiMs appellatus^Alrjueroquadam imagine, quam obtinet cum altra anchora parte, qua terra infigitur, jmvgo^ hune procefm uoearunt. Nonnullirurfus,quod cornieua roftri modo inclinatur, &eoxo</f ap pellauere. Atque hac nomina Galeni interprtes fbinde luferunt,ad hoc etiam opitulante Ga enOjfbiinnominibushc parumeonftanti. quum is enim alibi pen fmper hune procefm (eyxvo&c/lH uocat,in decimo tertio tamen de Partium ufu,eo nomine illum fapula procefm tlonauit, quem fummum humerum uoeamus* Verm huius procefls nominum rrientio* poftmodumneceflriincidetnuncautemquoddeinterioriprocefladhucenarrandumf pereft,percurremus Jnfrna itaque fde is lauis eft, in fuperiori aut parte afper Se inaqualis* in eatiflma enim fui principij fede craflor ui(tur,& u inaquali tubere prominet, cui clauicula Ferincumbitacinnititur,ualidecjpalligatur45c napiceuer6,ubiappendicemexigit, etiamafper eft,ut aptius Y internum anterioris cubitum fleentium mufeuli caput ab ipfo exorretur,& ligamentum humeri articulo peculiare hinc principi obtineret/ Inter apicem uero Se tubercu lum, quo clauicula pen fufflcitur, hac fuperior procefls fedes etiam afpera exiftit, qu6 fcclieius a ligamentum educeretur,hinc ad fuperiorem fcapula proceflm pertinens. Quemadmo dum uero hac fuperior procefl s fedes in ho c afpera eft, ut opportune ligamta illa Se hoc mu feuli caput produceret : ita quoep fcapula ceruix orbiculatim foraminula quadam non peruia tommonftrat* ex quibus commoda ualidorum huius articuli ligamentorum pendet origo. Nunc tempeftiuum quoque erit,alterum fcapula proceflim fermone perfequi;cuius naturamoptim inueniemus, anteriorem pofterioremqj fcapula fedes non ofeitanter {pdantes; Scapulaitaque anteriori fde fma cauaq? eft,ut commode coftarconuexisrefpondeat,acfu

qi i%,^g%
K-

\ *S

f.'
t*>*.fig.F.

u * > */*-f.

x ,,2^E* y 6mfcK
tab.n.

'

z
a

x
%

Mmrcu

uA.c*

t figura.

CmfJZ*fe PeriPfasftabfll'tadeb^

quitota^ant<r<?mfapuiafe^^^ ua hac fcapula fedes lauis quidem eft, fed non omni ex parte aqualis.namiuxtainferiorem

U7ft
h. *'*

ipfusfedem tubercula quadexigit,modicinftarobliquiorislineaextuberantia,quaquo-

W&&

nuscon^icueprotuberant,excrefcuntcP.Adhac,fcapulaanteriorfedescadradicemelatioris nfesrV anguhbafsfcapulanonnihilprotuberat,apt f^f CU. tiummufculorumualideinfertatun s Praterea fcapula anterior fedes qufmmi humeri radi ***?'*

Cifcapulauefpinarefp5det,infgniusqumalibiexcauatur,nonfecusqumfNaturaquum fcapula fpinamHngeret, cauam fcapula parte in pofterioraextraxiflt,ac ita ipfius cauitatem -ipfiuscautatem auxiilet:quemadmodu in nYalibus uafis^ns quoep qug ex mafia uel cera partur,indies fieri cernimus. Quando enim olla anfam externa ipfius fedelocatam confpicimus, plerunque caua pll^pars anfarefponds,fnuatamagis,ac ueluti ab anfa extrorfurn traacermtur,idc> in ilh's
fedibus

mm* * G^'1'
-

itfifi

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

ifi-O.

i i figur.P* k */& 1&u

ifigin*

vs GT?r>
n Yfi.inter

Z,a,,G.et

^"b 7
o 6 mufe .

tab.h.

u
p*

ft'

'

tab.r.

*/.g,h.

r No inme
dioZerY
glSt

ledibus potifsimumobferuatur, ubi crafores anfa? partes cofiftunt Vnde etiam il! a fcapula? cauitatis fedes infignis imprefl? cauatacp confpiciUntur, qua extremis fpina refpondeim moxenini fpinm in tota ipfius exoirtus fdedextrema impnfUs craflam, qum in medio duelu.uideri udies. Inter reliquas intrim fcapula cauitatis fdes,ea maxime caua fexhibet, qua iuxta fcapula ceruicemexiftit, prater id enim quod in pofteriora fcapula fpina, extraca colligitur, hc etim fcapula h collum impenf craflm8a'ntrorfm protuberans,hanc ca uitatem infigniter augetqumadmodum cV1 inferior fcapula? cofta, qua quum crafl ft,huius quoque fdis cauitateiri profndiorem reddit/ Pofterior fcapula fedes infigni ' prcef,ue- fofi&ttJU ulti^Pin3adornat,fobiteruideatur,gibba eft, quod hncfiguraminiurrjs citranoxamferen jf^8*1^ dis accommodatiorem efl Natura hud ignoraurit. Verm f preflis hoc fcapula gibbum ~ contertipemur, dua in ipfo fedes cauitatcsqp nobis occurrent, mufeulis fufdpiendis ptifL tria,"1 Vn enim fub fcapula fpina inter fpiia inferior fdem, Se extuberantior craforemcp mfer*ons fcapula* c^c partem confiftit." Altra uero inter fuperiorem fcapula fpina federn. Se fuperior fcapula coftrr habetun AtC hanc quidem mufculus occupat,quem brachium circuiriducentiu tertium ftatuemus+ Infribr cauits p mufeulo oppletur,qui brchi circmuertent*u fecundus numerabitur.Porro etf hac externa pfterior'ue fcapula fedes,m feap la fpina,tum ipfius coftarum gratia, duas has cauitates oftendt,nihilominus,uniuerfa (quoniam extuberare cernitur) fcapula dorfm ueteribus nuncupata eft, fi'militudinem uer hominis dorfb fumentibus.Proceflm autem qui ab hoc fcapuladorfo enafcitur,fpinam u carunt , ad uertebrarum pofteriorum proceflum fue fpinarum imaginent* qua qtium uete ribus reclifsim unt inftituta,ab his nominibus nunquam ne tum quidem Un guem declinturus,externamfcapula fedem Dorfumnuncupabo : fmmiuero humeri radice, Spinam fc pula* Dicitur autem mihifmmus humrus, quod ueteribus an^ioy nuncupabatur : quan> quam non adeopromptum fit diuinare,quidquifc hac uoee intellexerit. neque etiam ueldiui gumni r Hippocratis cauf nomen id negligendum uenit, aut etiam de ipfo obter fttuen du eft, f mo merusfeu ,* do Syropis Se Iulepisinterdanimumauocan tes, diuina Hippocratis de ofumfracfturis Se frmhw%t luxationibus , idqj genus malis oracuIa,etiarnadnospertihere duxerimuS. Quare etiam non ffffflJl> abrefuerit,fapulafpinamfmmumc^humerum,uti nobis uifm erit deferibere, atque tune fcriptiok demum Hippocratis Se Galeni fntentiam frmoni adijcere.Ex tta igitur propemd ampli tudine dorf fcapulaq ualidus craflsqj enafeitur proCefls,non quidem dorf r longitudinis medio,ueru non procul fuperiori ipfius fde. Procefls ifte(qui fcapula fpin eft)fnfim ma

sabn ucr, tefcs,& ampla donatus appendice, qua in pueris" pluribus oflculis cofprmatur,crtilginis
fus Kfig.z.

u fi', cap.';

QaR.

* *>? fig-h

y^mufcul*

tab.rX
z io mufe *
a

m fix*

*fig'Cap*

"'^
c z fi. g,h.

tfiufr'fus

Kfi,z.

mtertlentu coalefctibus.Huius procefls pars ornnis anterior. Se pofterior, Se humilior,leuis minimeq? afpera cernitur i jlperior aut ipfius fdes neutiqu lauis eft/drudis, Se foraminU lis quibufd non perufjs decorata + idq? potifsim in fuperiori fuiappendicis fede,8t" x ubi non procui a (capula baf,procefs ifte craflor apparet, ac fbinde appendice quoej? nancifeitur* Neq? hac fan fruftra machinatur Natura. mufculorum enim gratia has molituralperitates* quibusYmaximus fcapula frfm ducens mufulus implantatur*Dein procefls ifte rjs quibus; dixi locis afperior ideo euaft,quod mufculus ile latiorem ualidioremqj infr40nem inibi ten^ tat.Quinetiam hac afperitas, principium prabet z dignifsimo brachium muentt mufeulo* quem,quodbrachfj cum fcapula articulum dganter integit, \-7cm<Jl. diflcliohUniperitiuoCarunt.In anteriori procefls fedea finus adeo leuiter Se fuperficietenus infculpitur,ut nrn capitulum,num finus fit,agr di) udices* Huic fnui modic promines clauicula b tubercul articulatur,ualidifsimis9 ligamtis coftringitur, Interueniete hc pleruncf peculiari cartilagine^ j.jj. prorfus Omili quam in maxilla inferioris cum fuperiori articulis obferuariretulimus. qua feilicet utrinqi qu ofl fpecT:at3lauis Se lubrica t.Se tant ligamentis articulum continentibus Peculidris cdrtildaocld. affrmata Se continua.Di(fti modo procefls pars,c qua fcapula dorfo enafcitur,ac(ut fie ai *%*% cam) dorfb proxima eft,Spina opportune nominatur, qua etia in cnibu^, ouibus Se equis priori fea cernitur." Pars aut qua fcapula antrorfum uerfs exteriora abfcedit,c fenfim dilatefcit,incf puUprocejfii folis hominibus, fimi]s, fciuris, etf quod aliud animal clauicula donatur, obfefuari potefti artlculu fummum humerum appellabimus : idnomen Gracis mutuantes,qui procul dubio brachrj ofls cum fapulis articulum i*? nuncuparunt^ac proinde ^mu hancprocefs partem uo carunt,quod articuli fuperiorem coftituat fedem, ac ueluti illius tutifsim habeatur propugnacuum. Atque ita fane abHippocrate perpetuo accipitur,cmalis fapius,tumpracipu tjuando humerum(quem ipfe JB*#V* uocat)nequaquam ad fuperiora (impedite nimirum I a fummd

tod

ANDREAE V ES A L 1 1 BR V X E LLEN S I S

fummo ftumero)luxari docet,& quum de effraclo fummo humero Dertraclat.QLianquam $t hcGalenusetiinlibrodeOfsibusaudienduseft,quicopaginem p^ Tertium os^ . .^ ,j ll5nuuis difldionisprofeflbribusuocariaflerit.Vbi etiam fubiungit,hic ^tt quofdam tertiumos prater procefm hune, Se clauiculam in folis hominibus ponere, ide? tu7c2e, ^omioncV WxAl Uocrre.TertiumhocosGalenusdecimotertiodePartiumuf^^^ recenferi. minibus recenfetj& u<mias illo priuat;quemadmodum Se in libris de Adminiftrandis ietf iom>

bus,&infuisinHippocratisdeArticu^^
pula fuperiorem procefm, Se clauiculam, tertiurri quoddam os efle cartilagineum^quod cla Lulaadillumfcapulaproceflmc5textuiinfternitur,cVaquomembranaligamew nafeuntur, quorum beneficio contextus ifteualidius comittitur, Galenus in quinto de Admi niftrandis cfeAionibus libro huiufmodi os Hippocrati **m ocari ait, ipfecjeo nomme ibidem id appellat,quemadmod in libro de Oflbus teftabatur, quofd hic tertiu quoddam os collocarjdcsab illis ^^f nuncupari. quum intrim Galenus fubinde m libris de Par. tium ufu Se in libris de Adminiftrandis fetfionibus, ac fere in omnibus m Hippocratem corn mentariilhunc fcapula procefm g<W uocitauerit,aut faltem huius fcapula proceiius cum clauicula compagem.adeo ut non parum Galeni inconftantiam hic admirer,multoq> ma
24stantifperadmiraturusfim,duminhominetertiidcartilaginofumosmihioccurrat.Neu>

tiquam enim arbitror Galen, peculiarem fuperius comemoratam huius articuli cartilaginem ofls loco habere, qu eius geners cartilagines ad ligamti naturam uera cartilagine plunmu recedt^eq? ofla ullo paclo fnt : quinetiam quum hac in fimiaperinde ac in homme reperia tur.Et fi forte ofls loco habenda eflt, praterqum quod Galenus aliter huius memimiiet,cx: articul interuenire,non aut ipf infterni fcripfiflt,eti reprehenfione no careret,quod peculiare os in clauicula? cum pecloris ofl g articulo, Se rurfus in inferioris maxilla ad fuperiorem gGmor "articulis Sein genu no ftatuiflt,qu intrim illic huius generis cartilagines manifeftius quam pars 4& hc in fummo humero appareant,etifilla Galenoincognita?cVpratermiffauidetur.Ade6 * ut adhuc mulco fatius fit, peculiar hanc cartilaginem (et fi ofla. eflet) ofls nomine n haberi, ginis CUl^ qum frnul tt ofla Galen latuifl,clam innuere.Hactenus itaqj mini hc nunqu,quantuis i 8fi.ca.3u diligter Hippocratis nomine fecanti,terti os animaduertere licuit, Satiscfperfpecl habco, Galen id nunquam etiam uidiffe :& Ci aufm eo U&p in iplum impietatis progredi3afrmarem illum huiufmodi os cofinxifl quad cumkoff3qua fefami femen refert, fmilitudine3qua fe t ^ ci^ alior offum articulis contextibusq? ita apponi audies3quemadmod cartilagine os Galenus 2$ v, v. hc confiftere prpdiditXubens igitur coceflro, terti id os me in homine non magis qum in riJi^4' fimia reperifl, ut neq? qui mihi fecanti adfere ullus , utcunq* eti ut fngulis id obferuaretur, fedulofmpermonuerim.Acproinde fi quisidos,autfimileqodpiam prater procefm fea l,m integu pula Sem clauicula mihi oftderit,fidem do in humeri cum fcapula articulo, me aliud eiufmodi wQJ? k quid longe dignius atq? in artis operibus egregi perpendend,ocyus cmonftraturum.quod halus tantt uel foa hac o ccafione feiens nunc pratereo . Quamuis intrim nemin ignorare uelim,nullum ammaiusfu, unquam animal,prater homin, fimi, Se fiurum, Se f red memini, glirem mihi occurrif, ^u7ro^ffus noc fuperiori fapulg donatt procefluadeo ut uix ambig,eum qui primus homin duntaxat ohigerit. otKw'w donari fripft,intellexifl fol homin hune proceflm obtinere : quando illum in ca nibus,ouibus,capris,leporibus (qui eti in terior fcapula proceflm fparatim nancifctur) 8e alrjs que menfa apponi folt quadrupedibus, null fuperior fcapula pro ceflm (at dunta xat fpin) fpectaret,par dfmes cum Galeno fblicitus. Liceat igitur fuperior hune fcapula? proceflm nobis tantifper Summ Humer, aut Superior procefm, dum uerior occurrat Summibumeri fcn ttia,appellare. Porro cuius ufs gratia is homini Se ali) s animalibus clauiculas obtintibus ufus . detur,tum dem melius explicabimus,ubi clauiculam hiftori aggrediemun Prater hoc enim quod ad fuperiora humeri luxation is proceffs prohibeat, Se tutifsim humeri articulo pro* pugnacul ft,8t" quod mufculom infertioni Se exortui elegter famuletur,in hoc potifsimum iuuat,utaccedte clauicula humeri articulum thoracis lateribus Se coftis qum lgifsimremoueat3iHumq? in eo 1 tu refruet3quo maxime ad fos motus,quos uarios diffrentesq? admo dum molitur, indigetv At hac in clauiculam deferiptionibus refumtur diffufus.iam enim ait quando opprtunuerit,fcapularufrmonimodumimponere:pracipu quum aliudenarran dum nihil fuperfit,nifi forte perqum exigu. cuiufmodi efl poflt, bafim fcapula qu appen dicibus decoratur,utcUnqp fungofm fiftulofmcp uideri,ck: nnulla fbramina in fcapula fpina porrig,qua ipf (quum crafl ft) uenas deduct,nutrimentum illi fuppeditaturas. Cernitur autem " unum fubinde in illa amplitudine, quam fuperior fcapula cofta cum ipfius fpina effbr n , fig cl mat; ac etiam in interna fcapula fede,qua hac impenfus cauatur
DE

D E . H V M A.N

CORPORIS

DE QL^fVIQV
PRIMA
a JM I

LI

S,

FABRICA LIBER l* G ^4 P V'T 2


.

XOt

Iors

1 1.

VIG^
S RQV N I

Capitisfigura*

E C V

N D A.

TERTIA
TRIVM
*

Q.VE

HIC PROPONVNTVR

FGVRARVM

ET

ipfrum charaderum Index


ttaue & fuperiorifede exprefiam habet*

P .R I JMi^T prafentis Qapitisfigura dextrilateris clauiculam anteriori extert

Secunda?poJlerirem interiorenhe dextriatefis clauicidaficiem?wd cumfuperiori quo < ip

finsfede ojlendit* Tertia infiriorem eiufdem lateris clauiculafedem commonflraU A 1,2,3 Clauicula capitulum? quo ipfapeloris ofii articulatur * B t Capituli huius primus angulus* C t ,2,3 Secundm capituli angut . JD i? z? 3 Capitulinuper commcmoraiitettim angulm * tiprimd tmenfigura?uniuer fa triangularii capituli circumfcriptio e& confticua ItteHs B?CrD* perindt ac infigura manifiHio > ris do Brinagratia? indici cbaraleris D hicfuperpofita* Ex, 3 In anteriori clauiculafede protuberans linea direSo primi anguli B infigniti? notatur l Ez?3 F? Gin tertiafigura? protuberans linea infiriorisJedis clauicula indicatur?quam F? G infecundafigura utcunque etiam oflendunt * G 2,3 G priuatim indicatur afjperitas?adlinea fi infignitapoleriraapparens, M i?x Clauicula longitudinis mdium?quod teres effet? nifihnea Finfirior ex parte protuberaret* 1 1? 2 Mac fede clauicula adfuperiorem fcapula tendens proceffiim dilatefcit ? Jperiorick fede qua etiam I ad K ufift notatur )gibba efl * K i ^Afftritas in ea clauiculafede confpicua ? ubi hac anteriorifuiparte maxime caua cernityr* L? M $ Latiufcula fedis clauicula infirior pars leuiterfinuata ? &djfiera, non autemfuperioris partis modogibba * iV 3 Hacfede clauicula etiam ajpera efl?perindc ac iuxta M?exqua ligdmentum adinternumfcd
pulaproceffumfirtur* O 2 , 3 Clauiculafedes maxime retrorfum introrfumue protuberans? er huimfiedis peculiare tuber * P 3 L ocM infigniter affer? in infiriori clauiculafede confibicum? quafuperiorifcapula procefi fui coarticulatur * Q* >%? In tertiafigura Qjuberculum infignitur P quo clauiculafuperiorij capula procefjui commit* titur.In prima uero figura er fecunda Qjfedes indicatur? qua id tuber culum confiflit i
figuram integrm erit prafentis Capitis quartam conflituere?in qua dextr ilateris pars .R infignita cartilaginem expri mit?clauicul eu fummo humero articuli peculiarem* Altra aut pars S indicata?cartilago efl peculiaris clauicula cpe&oris offe articul
>

M k^ jV C

iU

AStDREAE VELII BRV3cELLMS N v T R I s Q_V E latenbus clauicula1 (qua Gratis $&&% Ltmtsue d intgraClducuUrum ro etiam furctila Se iugula nominantur)fingula cofftunt,pedoris ofl Se rum o^ai numerus. Oey\ fummo humero feu fuperiori fcapule proceli coardata.Pedoris ofl in illis articulantur b fnibus,quos in primi ofls fumma fedis latenbus excul b 7fig.t. Earundetn dd peloris os ar ptos diximus.ac quemadmodum finus iili oblongifunt,ab anteriori- %9 r. ticuldtio. busqjpartibus deorfum inpofteriora dudi,& antica fede qum poftica =, latiores,internocp latere altioresqum externo cernuntur, ita quoque fe hbent clauicularum0 capitapedoris oflconexa. Hac enim finuummodo oblonga funt,ac O-ArtfiX deprefTa: et fi quis accuratius eorum circumfcriptionem animaduerteret, illam quodammo d ifigU.B. do trianaulam iudicaret." VnUenim angulus in anteriori capitis parte ad humiliora conh- e i>2,jfi.C. ftit utcunque obtufus. c Secundus etiam obtufus eft, in fuperiori capitis parte nonninil uer- f i>*>fig* fus'pofteriora confpicuus/ Tertius acutiorlongiorc? eft, in pofteriori fede repohtus,deor- D. im declinans. Prro ut prafentes anguli obtufi funt, ita etiam trianguli lmea maquales, gifigu.B ad c. extrorfumesobliquataoccurrunt. s ila enim qua primo an gulo ad fecundm ducitur,bre h hiyjfig. Uiflma eft : fcundo autem angulo ad tertium h pro cedens , multo longior uifitur. * qua ue C. ad D. ro primo ad tertium fertur, omnium longifsima curuaqj eft. Atqueita fe habet clauicula ca- adD. pitis circumferentia, quod multa cartilagine incruftatur , laueqj eft : cartilagine tamen una cumtenuifsimaappendiceefrracfh^ Pcaris tiiaaine non minus qum Se pedoris ofls finus abundet,nihiominus tamen Natura hic cdrulagodr k canilacrinem effinxit, qualem priuatim in inferioris maxilla ad fuperiorem articuhsrepom k+fgu.s. ticuUtionis^ commemorauimus . Inter pedoris enim ofls finum, clauiculaq? caput, cartilago quadam pC!ZX adec ampla interuenit, atque capitis Se finus eft amplitudo. Hac tenuis undecunque eft, ac qua omni ex parte conftat crafltie, Se qu finum refpicit, admodum lauis eft, Se unduofo h imioreperfufa,finuiqj feu pedoris ofl nufquam connata. Item qu cartilago clauicula con tinoit caput, pariter quoque lauis Se lubrica eft, capiti intrim non connata, fed tantm k'gamentis articulum in orbem amplexantibus.adeo,ut Se hac cartilago non minus triangua dt3 Mira dam, qum clauicula caput pedoris oflartiCulatum.Clauicula abhoc cum pedoris ofl articulo, culxturuius. nol recto tramite ad1 alterum ipfius porrigitur articulum, quo fcapula fuperiori proceflui I adOj,z, conneditur.m A pedoris enim ofl procedens,extrrfum fenfim CUruatur,8<: anteriori parte j figur. m t,i figu. oibba, pofteriori uero concaua efficitur." Verm ilico poft mdium ipfius longitudinis con ab A uerfus trario dudu procedit . introrfm nanque curuatur, Se gibba fit, anteriori autem fde concaua H. uifitur: in anteriora infigniteriljic prominens, ubi fuperiori fcapula proceflui proxima eft; n 1,2fig. H uerfii ade6 ut bis gibba,bisq? cauareddatur.Pars enim ipfius peoris ofl contermina,8c' -^x^etyk dida,retrorfum,feuad thoracis interiora magis pertinet. qua autem fuperiori fcapula articuatur proceflui, ac %7tms nuncupatur,antrorfm uergit, Se ab interna thoracis fde extror fumremouetur, clauicula intrim in medio dudu etiam obliquata. eft itacme gibba anteriori fui parte, in anteriori pedoris fede non procul ab ipfius cum pedoris ofl articulo, cauaq? eft parte fua interna, non procul uer fummo humero anteriori parte infigniterbreuicprlexu caua Cernitur ; pofteriori autem parte, gibba Se conuexa. Atque ut res fdulo propter crebras clauicularum luxationes fradurasq? expendenda breuiter dic^tur, clauicula dudu s huienoftro/refpodet, pracipu fi id in medio dudu paulo magis maiufculi S ritu in hune mod ) obtquari fngeremus.Neque horum ullum temere Se fruftra rerum Opificefadum eft.ubi Hcccorg' uruitdtis enim clauicula iugulum fpedat, mrit pofteriori feu interiori parte caua eft, quum hc afpc m fer fu mut oftenufus. ram arteriam, ftomachum cum fxti paris neruorum cerebri neruis,8t~ imprimis infignes nerdit ultima orumferies dorfali medullaaxillampetens,ferrideberent. quibus potifsimum neruis cla fi.bb.i de* uicula uiam exporrigit, Se propugnaculi etiam loco prafigitur. Quia uero iugulo,aut po in ultima, tius (\x2t longitudinis medio clauicula in pofteriora porrigitur, neque alicuius ufs gratia qudrti. o ifig.cap. hac in anteriori fde gibba efl debuit, necefrio rurfs iuxta fuperiorem fcapula proceflm 2t L. antrorfum uergit, quoufque procefls illius partem contingat,cuiaptcoarticulari poflt. p 2,3 fi- O. Tantm autem hc antrorfum porrigitur,quantm retrorfum abfceflrat ipfius p gibba par qHa-cpc* tesabmte" te in illius pofteriori fde, qua non procul fummo humero diftat. Si enim clauicula fua gris ubi ar Humeridrti, longitudinis medio duntaxat in pofteriora tenderet, ad colli latera prorepens,neque elatiori ticulus ex cuius cur fcapula procefls apici articularetur, nihil profedo obftaret, totam fapulam clauicula be- RcumSco pauseo cojlisremoue> ncgao non finnatam , fper thoracem cadere,thoracisq? lateri proxim applicari,q articuJtis remoue '^SLmi lumep humeri coftis uicinifsimuni fim'jhaccpoccafione quamplurimos brachrj motus pra- tur , pro bumeriufus. pedir Brachium nanque ob id potifsimum in homin Se fimia atque alrjs qua clauiculis do- pter nexii nantur animalibus, tam uarijs diffrentibsc# motibus duci poteft, quod ipfius cum fcapula Qjtdk. arti

<tt>

DE HVMANI CORPORI S FABRICA L BER L i$ articulus thoracis latereplurimmdiftet. Si enim articulus ille thoracis coftas cnfingefet, uel quauis ratione ipfis proxim( quemadmod in quadrupedibus) locaretur,ipfs manuum circulationes Se iadationes ad pedus,dorfm, collum, Se ilia nequaqu moliremur:quemadmodum accidere nouimus, qu luxatus humrus in coftas procidit, uel fcapula inftar ala ob effradamelaufculam dependet , Ne igitur ade6 neceflrrjs deftitueremur munfjs,Naturahu meri articulum thorace plurimm diftare uoluit * quod fan praftitit fuperiori fcapulaprocefl, qui ita producitur, ut clauicula beneficio pedoredetrufus,fuftenteturacftabiliatur, ipfq? articulus hac occafione procul thorace difiungatun Articulatur uer clauicula huic Ctdwcuh *d ttpiQj. proceflui minimum extuberanti r tuberculo latiori, qum longiori, Se nonnihil obh'quotta- Jmmumf>ume lisq? hc confurgit articulatio, Ut quod'namos ffcipiat ffcipiatur'uej drjudicareuixqueas* fit enim hc ea articuli fpecies, quam Gracorum ueteribus $u</lixy uocaridiximus* Cla- CLuicuUfd s t,* fig.ab uicula pars qua fuperiori fcapula proceffi conneditur, latiufcula eft, quemadmodum Se fatia^ubera, **d CL, procefls quoquelatus amplusq? cernitur * pratereahac clauicula pars,ut cailla, quapedo- uitateSsCjfb* ris ofl committitur, intus fiftulof magisq? rara eft, qum reliqua clauicula portio,quod ui- rdmiffd. delicet ha partes etiam crafsiores fpifsiores'que fnt ; cV ofl intus tanto fmper fungofiora, t,2,?figu. quanto craflora SI ampliora cernantur * Ipfa enim clauicula in fua longitudinis ' medio foli> H' difsima eft, qud etiam hc ft tenuiflma, quodmodoq? tercs * non enim prorfs teres eft. In r , humiliori nanque ipfius parte ueluti in " lineam protuberat, qua incipit non procul caf,g. uicula capite, quod pedori articulatur, iuxta mdium fciicet pofteriris & anterioris eius X4 mufe. capitis angulorum. Pertingit autem hac linea paululum ultra clauicula; longitudinis mediJr***' um, in hoc parata,utx mufculus thoracem mouentium primus ab ip ( principium duCeret*. Vxfigxap. Iuxta huius linea principium propter caput clauicula7 afperitas fnuofa confpicituriUnd 9 c ualidum pronafcitur li^amentum,clauiculam pedoris ofl illic colligans," qua ipf prima tho d^figu.u. rac-s ^3e. cartilago connafitur. Quinetiam ad aliud huius linea extremum, altra occurh% zifl rita afperitas , Se ueluti afper quidam finus , quo clauicula b tuberculo radiciqpinterioris fcacjfi.abh. pula; procefls pen incumbit, ac quo ligamentum promitur, clauiculam illi tuberculo per m ad pertl'nac{ter Coll<>ans. Porr inferior hac clauicula fedes,ubi linea illa dennit3 cauiculac/ ara 2Sp'. P*a uifitur, finuofa. fit,& afpera,idq potifsimum iuxta conuexum clauicula ad fuperiorem fca> pula proceflm, ubi ligamenta articul hune continentiaualidioraqum fuperiori fede ena> U mufeu. feuntur. Superior uero totius clauicula regio lauis omnino eft, praterqu iuxta ipfius articU tab. 0. los, ubi liaamentorum producendorum occafione, quemadmodum Se mufculorum gratia ***>'.ffe nonnihil afpera eft. A clauicula enim parte fuperiori iuxta pedoris osJ mufculus ile enafcturi ffmufc. qui etiam pedoris ofl pronatus, in g mamillar capitis proceflm implantatur, capitisc*? me tlyr, a de torum decimus tertius, feu feptimi paris alter numerabitur * Superiori uero clauicula parti in^Mb.b. fcapUla? fuperiori commifla proceflui f mufculus ille inferitur,qui fcapulam frfm ducentium primus recenfebitur. In anteriori clauicula parte ad radicem primi ipfius capitis anguli, gM fi.K. s linea quoque protuberat, ante mdium longitudinis clauicula definens, quanonminima \l Tdcn Pars h mufeuli brachium pedori adducentis principium ducit. Ad hac, in anteriori cauicuk K *du la fede, ubi retrorfum infleditur. Se ubi non procul ab ipfius cum fuperiori fcapula procefl iad ifigu. articulatione caua uifitur, etiam afperitas notatu digna confiftitk mufculo brachium attoll ?' Ienti parafa, cuius principrj magna pars hin c pronafcitur i In pofteriori clauicula fde nihij tatabead quodnondidumfi^inaqualeoccurri^praterquoddam1 tubercuum hc protuberans ubi iuxta z. clauicula inibi maxime gibba eft , ic tubercuum ueluti illius gibba fedis angulum con* Uxfig.o. ftitLUt3ligamentumcf ad interiorem fcapula proceflm educit. Prater hac in clauicula m* quicquam notandum eft, nifi fortafs adhuc fermoni foraminula quadam n prorfus peruia adrjci uelis,qua interd duo,interdu tria in maxime fpida clauicula parte,8c" potifsim in po fteriori ipfius fede uidentur,in hoc parata,ut uenulas tranfraittant clauicula enutrientes
s
x

DE

HUMERO
ofie.
Caput

SEV
XXIII.

R^4

Hll

CMARACTERVM DVARVM PRAE SENTIS CAPITIS fgurarum(quas fequens pagina proponet) Index x^4?B? C? D? E? F? G? M HorumcharaSlcrumalijin prina figur a?alvj uero infecda obuij funt ?indicantes humeri appendicem?uti modofubijciam? ualdeuariam. ^IB? C In ambabusfiguris humeri caput circumfcribitur? quodfcapula inarticulatuf * D? E y trique characier es in prima uifunturfigura ? externum caput appendicis humeri notantes*

I 4

eut

io4

Andras

vesali

brvxellensis

eut ligamtnt articuli inferuntw. P^trm

D externi huius capitis anterius caput indicat.

ueropoilerim? quodinfecunda figura magis qum in prima efl confpicuum. F? G Duo ifli charaleres in prima ?<r G infecunda? fnum indicantpatulum? qui intrim caput ab exteriori dirimit * Rcliauum ebarafttrum Indicemponendis modofgurisfubijcicmm

PRIMA

VI

GESIMI TER. tij Capitisfigura? dex tri humeri anteriorent jciem refirens
w

SECVND
HVIVS CAPI

tisfigura y dextri hume ri pofleriorem facicm


proponens*

rm
w

m 9,;

H? 1 1
K? L?M

Sinus externum caput in duo diuidens?ac txterno capitianteriris mufeuli cubit fieentium Varatl^^^HquideipflmfedHn appendice nottJuero ea qua in humeri ceruice cofiflit.
t? 2

Humerirotula?adquamulnafleaiturzfrextenditur*acKquidemfinumrotula nott, uero er Mfinus latral L rurfusinternum latus.M autem externum. Nt Sinus adrotulafuperiorem partem in humeri anteriorifede incifus. O 2 Sinus adfuperiorem rotula partem in humeripojleriorifede admodum alte excauatm \ 'P hz Humeri caputfeu tuber culum?cui radius articulatur. In primafigura huius Capitis pars aps
mujculorum exortui eleganterfubferuit .

Qx,2 HacfedebumermadmagnumipfiMlongitudMsinttrualhmM^^
i,2 Internum humeri tubercuum.

Rz ^ustn hoc externo humeri capitequartismanumpetentiumneruigratiacxculpt^ r T i Sinus anterioris tuber culi?tertto nerud manum adeuntiumparatus.
V2
Sinus interioris tuber culi?in quo quintus brachium petens neruus uehitur.

ro rnfirtorem?quagibbaCernitur*Y imprefetonem indicat , ad quam


um accedens

reuoluitur.

LL

neruus brachi^

vr*w

^^"^rm^adbancprotuberantempartemdeprmitur.Deinde^

ei,z ^tfieritas iuxta externum litusanteriorisfedis humeri confiflens

fl centis,auicubitumfleclentiumanteriorrecenfetur. ^f^^^^^fi^cmjpicua-afya^^

externum caput mufeuli deiu

y-miaeau
HVHE-

DE
a

HVHANt
VMER
xi<*i>

CRPRIS

FABRICA

LBER

lo?
Humrus.
Brdchium*

intgrarurn
S

ad

nuncupatur.Vt uero totam ofls Se mufculorum molem cumneruis,uenis,arterrjs,cute, Se alrjs fi quabrachrj conftrudionem ingrediun tur,abipfb ofl in {rmonis contextu diftinguamus, quum folius ofls mentio incidetyid HumerUm,aut interdum Brachij os appellabknus; quum autem reliquas membri partes un cum ofl indicabimus, Brachrj Confr hc raru uoce llon ! noPPortune clarioris dodrina ftudio, utemun Humrus itaquc,Galeni fntentiaj Humnupcfi s cum a, omnium totius corporis oflum, femore tantm excepto, maximum eft : licet tamen fibua SC ^tmrwm 'jfe dein cum* tibia os, humerum longitudine ingniter uincant.dein tibia os crafsitudine Se grauitate ^TlreZ" fJcmt. Perin(^e atclue A &cri fls lateribus coarticulata, pondre humerum long fuperant, adeo ntiGJ. in k utpleraque nobis prater fmur occurrant ofla, quibus humrus magnitudinecedit. Verm &0 us cm idcum alfjs permultis Galeni concedemus autoritati, quum aliorum uenia nobis non liceat ipfius placitis contraire. Summa igitur humeri pars, quais fcapula articulatur, admodum Superisrif A b maSna appendice conftat , qua in duo dirimitur capita. quippe hac interna ipfius fede humeri partit h ifi.A,B, Fjtf' l amplum, 8c~ in ambitaorbiculare,cVpaulo minus qum medrjglobi modo protuberans efc defcripu'o. l,Z figur, format caput, quod laue aqualeq? eft, Se cartilagine incruftatum fcapula d finui articulatur* A,B,C. dz fi^ctp ^oc caPutj aPpendicis internum latus conftituit,fuperioris etiam appendicis fdis aliquantu 2ia,b. ^ plus qum mdium occupans.Caterm appendicis externum latus, quodammodo in e ifigu.D. c aliud afperum Se inaquale protuberat caput,non quidem articulationi cuipiam eredum, fd ir-figz. duntaxat collis modo prominens, in quem uaida multaqjligamenta humerum fcapula necxentia. implantantur. Ad externum enim interioris capitis latus, quod in eminentiori Se fmfl fig G> ma appendicis fde habetur, Se deinde in anteriori pofterioriq? eiufdem capitis fde, * amplus f-2 fi G- quidam patuluscp finus orbiculatim ducitur, internum caput (quod articulationi fubfruit) ab exteriori (quod iigamentis excipiendis adaptatur) dirimens , Se idoneam ligamentorum infrtioni fdemparans. In hune enim finum orbiculatim dudum, Se in anteriori humeri f de magis qum in pofteriori patulum, feu amplum profndurntp, tan quam in uallem ligamenta infruntur. In caput uero externum, quod hoc finu ab interno diftinguitur, ligamenta ueluti in collemcV promontorium aliquod infrtionem moliuntur.8t" quemadmodum om nium oflum fedes, in quibus aliquid infritur, aut quibus aliquid principium ducit, afpe ra inaqualesq? funt, fie quoque cVprafns finus un cum externo capite afper inaqualiscp cernitur* Porropraterquamquod hoc externum caput in aqualiter prominet, uariumq? eft* gifig .h,. a^Q quodam s finu ueluti in duo rurfs capita diuiditur, in h anterius nimirum, Se t pofterius i i,zf e. quod anteriori multo grandius eft* Sinus enim ifte pauulum uerfs exteriora in anteriori ap k 6 muf.ta. pendicis fde calatus, infignitur profundus, longus, Se fecundm cauitatem ad amuflm teres mufculus perinde uifitur, a c corpus, cuius gratia infculpitur, quod k externum caput eft mufeuli cubie notatur. caput au tum fledentium anterioris. Quod autem fnum illum fecundm concauum, caput autem mu tem m. feuli fecundm conuexum,teres efe intclligo, neminem latere arbitrer, dummodo finus qui dem omnes cauos,ea autem qua illis uehuntur infdentue, gibba efle, non ignoret . Caterm obongus hic finus non tantm ad appendicem pertinet, uerum etiam adeam humeri o lif-I. fis l fedem cuiappendix coalefcit, Se qua humeri ceruicem perquam breuem Se impenfe craffam conftituit. atque ita fuperior humeri pars fcapula conternlina f habet. Inferior autem, Infirioris hu* m ouatu- qua ra d uob us in cubito exiftentibus oflbus,ulna nimirum Se radio articulaturjong m agis ***P*nk de -- feriptto. Stis adhucuara eft,tum finuum,tum capitum actuberum copia Se imagine. Primm igitur,in mefigura*. io inferioris humeri fdis," finus cum fuis tuberibus'talis prorfs cofpicitur,qualem in troch,zfig.K, lea rotula eft cernere, ad quam funes uoluuntur. Quemadmodum enim rotula trochlea,roL,M' tundaorbiculariscj? in ambitueft, in lateribus autem plana Se lata: fie etiam in hac humeri fe de orbicularis rotundacj? confpicitur pars, quam nulla imagini propis qum rotula aflmi laueris. Deinde, ut rotula in ambitu,cui chorda aduouitur,fnu quodam (ut fie dicam) tereti, Se laui, ac lubrico exculpitur, Se finus huius latera utrobique protubrant, fnemq? in f quo minus aberret amplexantur : ita etiam hac humeri pars in medio finuata eft, SC. utrinque protuberat. In hoc tamen ab exquifita rotula tuberibus diffrt,quod perpetuo fer i~,zfig.L. finus rotula latera aqualiter exporriguntur. Hac autem humeri pars0 interno latere admo1,1fiM dum infigniter prominet, Se ad amuflim rotula refpondet/ externo intrim latere multo mi nus edudo. Non fn, quod hc Natura magis qum rotularum artifices dormitauerit,aut minus fuerit fblers, fed quod neutiquam neceflm erat, humeri fnus,fu orbita atera,utrin>que pariter exporrign Vt enim rotula murum altero latere fpedans, ideo minus in latere muC
fe,

R, dein. T,V.

la 8 cubito articulatum,Gracis(uti Se Latin orum quamplurimis) $>

v s Celfo,atqueali)scompluribusaidosuoCtur,quod fcapu

ro

l0

ANDREAE

VESALII

BRVXELLEMSIS

ro prxtmd,quminalio,protuberare citranoxmpoteft(quod fcilicet nullus metus fit, fu riemlatere quod murumprxime tangit, rotula elapfurum) ita quoque externum hume. ri orbita latus, non it atque internum pericitatun Ad externum enim latus, aliud q caput * f*% conftitaimoxfubiungemus,cuiradius articulatur, quodq? mri uice cenferi poteft, prohibentis ulnm extrorfum fua orbita luxari ; Verm eft Se aliud humeri rotula cum uens rotulis difcrimen,quod non ad omnem ipfius partem ulna fimiliter ac funis ad rotulam circummoueri poteft. Quamuis enim in r fuperiori mediaq? orbita fede, humeri osinfigniter finua- r %fe R tum Cit} longea tenuifsimum,8cTquamamodopellucidum,tamen nequaquam eft peruium, *&o. cVhocmagnicuiufdamufusgratia.Summusenim rerum Opifexquumulnamadhancnumeriorbitamfledi&reflediuouit, ita fane rotulam parauit, cVipfi, etiam ulna finus,tu- ^^ beraq* Se procefls elargitus eft, ut cubitumfledere Se extenderepofsimus, Se tamen m Jus D)E. motibus roborenoiideftituamur;quodfanperiret,fiin fuperiori rotula fede humrus effet peruius,nihil9 eflt in quo ulna in extrema extenfione firmaretur, fed funiculi modo,citra renixum bafimqj Se obftaculum obuolueretur. Exculpfit itaque Natura in fuperiori rotula huius fede duos infignes finus, ' unum quidem anteriori in parte," alterum uero in pofterio- t ,fo.H. ri, qui multo amplior,profndior, Se quouis modo rnfignior eft anteriori. Sinus hi quafifqua zfema duntaxat dirempti, ulna procefls (quos io^me priuatim uocant)excipiunt. Atque horumanteriorem, quum cubitus fleditur, anterior finus* admittit: quum uero cubitus exten ditur, pofterior finus pofteriorem ulna procefm excipit. Sunt enim hi finus extrema rlexionis ac extenfionis termini,tantaprouidentiafadi,ut cubitumin acutifsimu angulum fedi
.

fnant, Se uix ultra redam lineam eundem extendipermittant.quodfcilicetnulaprorfusinan gulum extenfione, ficutifan flexione,indigeamus. Quia uero prafentes finus in cubitimotibus ueluti bafes Se obftaculafunt,quaulnamnonultroferrifinunt,Hippocrateseos mui</lces nuncupauit,cui etiam humeri orbita quad cardinum imagine yty^M^o&Ms appellatur* aterm iftorum finuum ufum tune demum accurat intelligemus, quum Se ulna deferiptionemfequenti Capiteabfoluerimus. in prafentia autem inferior humeri pars adhuc eft deferibenda. Ad externum itaq? humeri orbita latus/ rotundumcV oblongum quodammodo x ty^, habeturcaput,quod fimiliter atc orbita, cartilagine incruftatum Se laue,radrj cum humero articulationi fubferuit, 8 in radrj fuperiorem Y fnum fubintrat, radiusc^ (ut alis fufus exe- v fig-ct. quar) ad id caput in pronum fpinumcp mouetur. Deinde capitis longitudo, quam fperio *4 ri ipfius parte adinferiorem fecundm humeri longitudinemmetior, in caufa etiam eft, quod in cubiti flexione ac extenfione, caput id radrj finu (qui rotundus,non autem obongus eft) haud elabatur aberret'ue . atque hac etiam occafione tota capitis pars cartilagine obduda, anteriorem humeri fdem fpedat, nihil prorfs in pofteriora erecum, quod in nulla cubiti extcnone radius pofteriorem humeri fedem adeat+Veruntamen ad externum huius capitis latus, humrus infigniter protuberat, montis rupis'ue imaginem oftendens, in hoc paratam, ut quamplurimi mufeuli hinc opportune principium ducant/ Abhacenim humeri fde,8d" Zzfigu.v, acuta linea qua ab hoc tubere frfm aliquoufque fecundm externum humeri latus confeen uerfus l & dit, fex enafeuntur mufeuli, quorum1 primus is cenferi poflt,qui cateris eft latior,quicp inter ^S* radium mouentes facile eft longifmus, radiumq? in fpinum ducit*b Secundus fb illo exo* notatur. ritur,quibicorni tendine brachiale extendit/ Tertius iseft,cuius ope in dex,mediuscVanula- * l2mfcris extenduntur.1 Quartus , quem pracipuum parui digiti extenfionis autorem ponemus* h *& c Quintus,qui ulna exporredus, extenfionis quoque brachialisopifx eft. Sextus,alterra- c 9 tab.z. diuminfupinum agentium numerabitur, cuiusetiam portiuncula abillo humeri tuberculo d 9tah-3feriatim ac in fima ex parte educitur Porro tuber iftud quoties mufculorum, neruomm , ue- r 9 fj 't r t r j ' . . . * , J u-tae.ni. narum, artenarumq? hancledemperreptantium mentio incidet, perpetuo externum humeri tuber feu tubercuum uocabimus*eftenim,utidiximus, mufculorum producendorumgratiaparatum,ac in pofteriori ipfius fde iuxtas externum latus orbita humeri h finum exigit, g/*g"-M quo l quartus brachium adeuntium neruus uehitur* Sed ut externum hoc humeri latus hzh-Rprotuberat,ita quoque Se internum latus mufculorum quoqp Se neruomm ratione k infignem foj acutumef proceiTum feu tubercuum adipifcitur,nullius articulationis gratia,quemadmodum k i} i fc& externum, cui radius articulatur,prominens. Ad ' internum itaq? latus orbita humeriproeek , l>zfi&-h' fus educitur,excuius apice,quiutcunque amplus eft,m mufculus enafcitur,qui lato tendine eu Zb^' tem internam fumma manus adit.deinde" duo brachialis flexus autores, infuper exinfima n jt'ab.A procefls huius (quem fmper internum humeri tubercuum nuncupabimus)fde portio ^tah-Q^ o Ci; _ _ _ ?._ _.. _ 1; ... r* . _ H t tabul. tdbul. eius mufeuli oritur,qui inter radium in pronum mouentes, fuperior habetur. poftremo Si p e.deinta. quorundam digitos fledentium * mufculorum obfcura hinc pendet principi) portio. Neque *i
s>

etiam

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER 107 fctim tubercuum id mufeulis producendis duntaxat famulatur^ uerum etiam duobus eubitumadeuntibusnemisidoneamerrormatfedem,ipfis9 propugnaculi lococenfendumeft.In ifjgtr.t anteriori enim ipfius fde iuxt humeri orbitam,q fnum leuiterexculptum oftendit,quor ter*&.'? tius brachium petentium neruus dirigitur. In pofteriori autem ipfius fede, s aliofnu/ quins ifigu.v. tum hrachrj neruum deducit " Porro utcunque internum humeri tubercuum errande ft,eV: in t fig.cap* nobis tadu prompte deprehedatur, obfrueturctf, non tamen ob id Galno credend eft, qui ^ / -i uohm* extemo grandius elle prodidit, quum externum multo grandius intenori fitmam quod ta- etiam libre de tobcinte- duindn itaatque internum ff offert, non ipfius quantitas in cauf efti uermradius,euiid Ogit>.G**t$t grarum fi. articulatur,quiq? quo minus tadu id dijudicaripofsit,prohibet.In canibus autem, equis,uicubiti arti- bUSjg $ genus animantibus parurh admodum ab hac conftrudione hac humeri tubera di ;-; ferunt.quanquam externum humeri caput radio articulatum,tanto minus ab externo humeri orbita latere diftinguitur,quanto illis radius cum ulna magis eonnatus,connexusq eft,qum hominibus quibus admodum manifefto radius in pronum fupinumq? agitr,& cum ulna lax articulatur. Gatrm non ambigo, hc Ariftotelis fdatores, eosq? qui de animalium mo- ^rfiotefo tu quicquam ipfius fufiragio, tum allas fapius,tum maxime in libro de Communi animalium ^Jm0plun~ greflrepetito, ireti prodiderunt, quorum numro Galenus in tertio de Partiurh ufu efti upfus, de Plinius,8t" cum perifq? alrjs nofter Erafmus Roterodamus in fo de talorum luf prum natmico Dialogo,nn mediocriter admiraturos, quod adeo exiguarri inter homines8c" quadriipedainhac humeri fde,fu humeri cum cubito articulo diftrentiamftatum:quum interim,ut reliqua mittam, Ariftotles, Se quo tquot illum fequuntur, diuerfm flxum in no bis Se quadrupedibus enarrent, quum nos antrorfum, illa autem retrorfum hne flexionem moliri docent. quod 110 fblum falium eft, uerumeti Ariftoteles uno ofl quadrupeda priuatj ipfo nimirufri humero, arbitratus illic cubiti cum humero articulum in illis efj ubi cubitus brachiali iungitUr. quem articulum illa animaia nobifeum habnt communem, ac ipf parem nobifeum flexionem moliuritur* ut etiam in cubiti ad humerum articulo. Atillorumanim> lium humrus, quemadmodum St fniur eorundem,8c" auium,pariter Ariftotelem latuit,for" tquod in corporis trunco in illis aliter atque in nobis occultetur. Porro hac alisfbrtafs ** . . diffufus profquuturi, nunc ad reliquas humeri partes redimuSj qua fecundm longitudi- bumeri parti* nem teretes quodammodo fnt,uerm pofteriori fde magis qum anteriori amphores Se vmdefcriptm * */* deprefla, Anterioris enim fdis * medium,quocjammodo fecundm longitudinem protubey %fig.a,c. rat, Se r utrinque hac anterior fedes comprefla uidetur, latera autem humeri magis* ut Se an terioris fedis mdium, pro tuberare qumdeprimi confpiciuntur. Atque hacomniaaccumbentium mufculorum ratione. qui, ubi eorum naturam haberis perfpedam, 6s fo uoto el^ cranter comprefsifl tibiuidebuntur Ex abundanti autem, in pofteriori humeri fde iuxt z i fig- Y. fp flus longitudinis mdium,* quadam apparet compfefsiOjad quama nemus manum adeun ViUb.*t num quartus ab interno brachij latere per pofteriora, m externum latus oblique deorfum r pit. Quomodo autem fdes humeri anteriores quidem 8c>xteriores gibba^ pfteriores uero atque interiores fma Galeno in libro de Ofsibus uifa fuerint, Se cur in fcundo libro de Partium ufu humerum exteris gibbum efl, interis autem fimum prodiderit* no ftis aflquor* 61 figur J. |Saninif humerum ftatuerimus redum efl, gibbuscenfbiturh anteriori fuperiorq? parte* d \ figur. b. fmus ueroc pofteriori ac fuperiorururfus d anteriori inferioriqj fimus,e pofteriori Se inferiori e zfgu.%. aibbus.Deinde,nifallor,interis,cV potifsimum ad inferiora,gibbus,exteris uero fmusi At que hanc fbrmam mufeuli potifsim inducunt, cubiti flexionis Se extenfionis opifces.quamft>*fig.c uis intrim minor humeri ft obliquitas,qum qua in diflnfonemuocaridebeat. Afperitas autem qua in anteriori humeri ide uerfus exteriora Se fpra mdium ipfus Ion gitudinis con fiftit, in hoc parata eft, ut ualidior mufculorum brachium mouentium hc fccederet infertio* g s mufta. Se s pofterior cubitum fledentium mufculus hinc idoneum educeretprincipium. Atque haC rjeini. a(peritas tanta eft,ut in admodum fnibus hincinfignis procefls enafei confpiciatur,impri- . mImi mfsadh mufeuli brachium attolentis infrtionempartus. Prater hanc afperitatem,1 lioc* ntabu.P. currit iuxta finum,quo externum mufeuli caput uehitur, qui Cubitum fledenti anterior efti i ifigur.f. Cuius interioris capitis k carnof pars, huic afperitati adnafi docebitur. Forraina notatu di> \rfui ^na in humero nulla o ccurrunt,prater pauca iuxta fnuum Se capitum fpereilia,in hoc foratabu.o.ubi o r 11*.* a mufculus a ta,ut hinc liaamenta ualidius educerentur,aut eadem hic implan tarentur. bunt etiam nonnul notatur. Ia_, fed rara foramina, in humeri longitudine confpicua, Se uenis admittendis potifsimum in interno ipfius latere(qu maxima uafbmm fertur feries)calata,atque in amplum fyPf}' ' fnum medulla aflruanda gratia, cV ofs lauitatis capitunfer m**** &
%
.

>

t4t
*

occafione paratum,pertinentia
*"

DE

ANDRE AE

V ES AL II

BRVXELLENSIS

CVBITI
mirum?

OSSIBVS,
&
radio ;
.

VLN^T
J X 1 1 1 1.

NI ML

Caput.

PRIMA
GESIMI
CAPITIS

VI'
Q_V A R

<PR<~JESENS figura finiflri cubiti duo txprimit off an'


p

TI

teriorifi-cie delineata * Quod uero in


hac > uti & injubfequentibus frkiu us Capitis omnibus figur is ?finiRri

F I O V R A

lateris ofajnt obuia? quum tamen ait oquin quodammodo femper dextrapo tisP qudmfiniflra explanenturPfurtui to <gr cafu accidit ? quod in lignisfeu firmis hicprojniflris dextra depins xerimus. Quamuis intrim in ofiibus, dextrunine anjniflrum proponas tur, nihil interjtt.

E C V

N'

TERTI-4.

QVAR'

QVIN'
T*-A.

X'

T^4.

Pift

SEPTI

DE

HVHANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

I,

i
CIMA.

SEPTlMA*

OCTAVA*

N O N A* DECIMA^

VNDE

Q_VID

FIGVRAE Q.VS SERIATIM PRIMA huius Capitis figura fubiecimus, dnotent, ac omnium charaderuni qua undecim fguris infcribunturjndex*

DECEM

uigefimi quarti Capitisfigura? utrumque cubiti os ? radius nimi> rum O" uIna?exteriorificieproponitur. TertiaJoins radius internafede. quarta autem radi us externafede delineatur. Qjtinta internant ulna* fedem?fexta uero externam exprimit. Seps tima deXtriradij infiriorem oRtndit portionem?cui brachiale inarticulatur : atque hancpars tem ueluti ex infiriortjeu alias ulnamfpelanteficic?ita delineauimus?utfinus in confpicuojt? duo ulna? tubercuum caput'lie hic iuxta brachiale excipitur. O cl auafigura ?ut et trs ipfamfub feduentes? Qrfix priores?adfiniflrum cubitum pertinens? infiriorem radij portionem exterios ri fciefic delineatam continet? utfinus oculis pateat?cui brachiale inarticulatur .ISfonajupe riorem radij portiunculam indicat 0 in quafinus obferuatur?quem externum humeri caputfub intrat. Dcima infiriorem ulna? portiunculam exbibet ? partem qua? brachialefpe&at oflen dens. Vndecima fuperiorem ulna* partem txpreffm offert?in quafinus tuberafe etprocejjis oc currunt?qtiibus humeri orbitafieu rotula adaptatur. fuperiorem ipfius nott ^4?B x?z Interuallum his characleribus inclufum ? Cubitus uocatur.ac <^4 partem?dua? humero coarSlatur:B uer'o infiriorem?qua? brachialeJfteclat. Si qua? intrim bu' ius fedis borumek ofiium nomina defideras?ea ex prafentis libricalce non inopportune petes. Ci, 5, xx ^Anterior procefls ulna? ? humerifinumfubiens?in elatioris humeri rotula?fedis anteriori parte catlatum . Et C quidem in primafigura inter nam proceffus nottfedem cartilagine in** cruflatam. in quintauer r undecima externamfedem indicat?afferam <y ina?qualem. D \?z? 5?xx T>oflcrior uln procefiusfinum intrans? in humeri pojleriori fede adelatiorem ipfius ros tua? regionem exculptum.^4cT> in prima quidem, & fecunda ? er quinta inter nam procejjis fedem indicat?in undecima autem externamfeu pojleriorem. Ex?z?5 Vln finus humeri rotulam excipiens. Hunefinum undecimafigura exaSlins ita nott. F1 r F?F tuber quodfecundfinus huius longitudinem frtur. G et G latus tuberis inter num.H FI latus G,G: tuberisfeufimauisJnusulnce-, externum. I T KfinitS huiusfedes?qua infuis lateribus infis H?H. ma ipfius parte d Iceui circumfirentia nonnihil intermittitur $ ligamentorumfe producendorunt I?K. gratia aliquantulum affer er modic firatm cernitur . Lxjixi Troceffli magnafe afperitas in radiceanteriorisulna? proctffuS C infigniti conffcicua? O* quorundam mufculorum exortui&infertioni aptamfedem parans. Mx,z> 3,4,9 Ceruixfeu collum radij. Nx,z, 3,4,9 Radij capitulum? cuifinus inficulpitur?quem externum humeri caput ingreditur . Sinuni O. hune O in nona figura indicat. Qjn ijfdemfiguris? ulna? appen dix notatur. V X,2, 5,6 io J^lna? ceruix. Rhz, ??6?xo Vlna? appendicis procefis?quemflylo feriptorio comparamus . S 10 Sinus appendicis ulna??cui cartilago qua?dam adneclitur Jeu potius innafeiturfT notada?at<fe d radijfinu , quo is brachiale continet?pronata . T xPz? ?A?7>$ Cartilaqo cuius iam meminimus?quce ulna? appendicis maxima portionem a brachiali dirimit.ac T quidem in prima T olaua cartiliginisfedem indicat?quaprimim d radij appen K dicis

SEC Jf 2V' JD isf*

X>Y, Z; Hi
a ?at?i?6

ANDREAE VESALII BRVXELLENSIS dicis finu x?y (? Z ndicandum pronafcitur. In fecunda uero partem nott ?qua cartilago radij appendici adnafcitur . In tertia? cartilaginis fedes indicatur?br^hiale refficiens. In quarta cartilaginisfedes ulna? incumbens. z,6?xo Sinusinulna? appendice >ofiis ulna? cuiappendix adnafciturJede inhoc paratus ?ut altenus brachiale extendentium mufeuli tendinem deducat .
no

trs charaleres infexta?<&> X

ac"Z infecunda triangulum circumfcribunt?qui in

ulnaexcamisgibbusfcejl.Verm Z priuatim trianguli uerticem nott .

Trima protuberans ulna? linea.


dem infinuat?obliqufecundm ceruicem ulna? duam*

b?b x?z?5 Secunda protuberans ulna? linea. Verm ^priuatim in prima

V duintafiguris hufs linea?j&

$.
cpc i? z??

Tertia protuberans ulna? linea .

dx?6 Vlna? latus prima linea r fecunda circumfcriptum* tz?6 Vlna? latus prima er tertia linea circumfcriptum. fii? ? Latus ulna? inter fecundam lineam <T tertiam confi&ens g?g z?6 L inea lateri illi peculiaris?quod prima linea tertiacp continetur . h, i i Duo hi charaBer esfedem utranqj notant? qua radius ulna? coarlatur.ac h quidemfedes MU catur fuperior?<& humero proxima. i uero infirior?& brachiali contermina. k? h x Tota hacfedeeo quod radius arcuatim obliquatur)duO cubiti offa inuicem dehifeunt. I fM Sinus ulna: incifitt? in quo radij capitulum uoluitur . m 3,4,9 Radij capitulifedes ?qua? ulna?fitui?tinfignito infidet. n x,3 Infirioris radij appendicis interiorfedes notatur x inreliquis aut tmfigur is?fiecunda nimirum 3 quarta?feptima er oclaua exteriorfedes oflenditur?alijs characleribus ornata* o 7 Sinus in radij exculptus appendice?in quo ulna? appendix excipitur. p fc-xo Vrotuberans ulna? appendicis pars ?radijfinum o indicatum ingrediens * q x ? 2,3,4, 9 <~sfmplus abruptusfe radij proceffis ? cui tedo mufeuli cubitfleBetiu anterioris inferitur* r, r x,2,3, 4 Acuta radij linea ipfius infimafede?quafecund cubiti logitudineulna rejpicit?extubers. JJi Internum linea? rpriusinfignita? latus. t?t 2,4 Externum linea? r indicata? latus * u 2,4 Hacfede radius afper efi?ut duo?ex quatuor ipfipeculiarib. mufeulis?hic ualidius infrer etur* *?y>Z h& Sinus in radij appendice ? articulando brachiali incifus . Et x quidem nott tubercuum finus nonnihilprominens^finum ipfum uelutigemin conflitues?cuius partes xry indicaripofiu a h3A> ?7?8 Radij appendicis maxime'promines portio ? qua?finum cui brachiale articulatur jupe' riori aut interiorifede adauget? yprocerius qudm appendicis ulna? procejjusjlybm refirens?

Jl? <cZ>u

infignitus? protuberans. His characier ibus in fecunda er quartafigurisgibba externa^ infirioris radij appendicis rt gio cum ipfa ofiisfede cuiappendix coalefcit? notatur. ^yfinguli charaler es ?huiusjedis pris
ac

uatim fnum indicant.y quidem prmumfinum?cJ\jccundump'c ct tcrtium?nquartum.Infecunda autem figura Qfinum indicat radio ulna?fe communem*
N

CuUt us.

cumbentibus Se coarticulatis , quorum inferius, quod Se longius eft, b totafig.f vH^ys quoque Se Cubitus nuncupatun Ne autem homonymia frmoni cr 6. aut zfi.integra aliquid obfcuritatis conciliet, quoties intgra duobus illis oflbus extru- rum Y. da partis cum ligamentis,uenis,arterrjs,nemis,membranis,cV: cute,men c tota 3,4. Vlna. tio incidet,Cubiti uoee tendum duximus,inferius quidem os ulnam/ fu figMtzfi. jL.ddius. perius uero Radium (uti hadenus fecimus) toto fermonis contextu nuncupaturf Duo hac intgrarumX. VliteCddlmme offalonga funt, cVomni propemodum ex parte inter f uaria. Primm itaque inferiori hu d lyZfi.Cd. rum drticuU t meri fedi diuerfa prorfus articuli fpecie coardtur. Vlna enim ad humeri dorbitam rotulam'ue 23K,L,M. tio , O" ipfLS aptis in hoc excupta finibus^ idoneisdonata procefsibus articulatur In fuperiori nanque hc procefui e i,i>tu ipfius fde,qua admodum crafl folidaq?,8<: appendice no minus qum humeri inferior fdes, fig.Qante, y finus dtfcri ptio. deftitutaefty duos infignes adipifciturprocefls,quorum alter altero prior anterior uehabetur. ac anterior quidem is eft, qui finum in anteriori humeri fde ad elatiorrotula reaionem fierior. exculptumfpedat, fuisep tuberibusillifnuiadamuflm congruit eft enim procefls hic am- fifig.cap. ijN* plus
*

A pars inter brachium Se brachiale cofftens, Gracis *#/*> a 1, x p. Ai B .intgra* Latinis uero Cubitus appellatunhac duobus conftat oflbus inuicem in^ \i fi.T,V~
1

VE

DE HVMAN CRPRIS FRIC LIBER . U plus,cV obtufo angulo fimilis, Se perquam durus,ac folidus. Pofterior autem procefls an te, gzfig.cap. rions forma quodammodo refpondet,8. finum fubintrans, qui in pofteriori illius fede ad ela HO- tioremrotularegionemcalatusceriiitun cum tamen finus ifte anteriori finu profundioram pliorc? multo fit, procefls etiam pofterior anteriori erafsior ampliorcsmerito euafit, adhuc magisobtufiangulifpeciemreferens.ProceffumhuncAthenienfesqu^ autem ^, Hippocrates uero yL$m, Galenus porr iam ^n^voy, iam y^vcc uocauerunt.Qua uoces magno eorum qui latin legunt incommodo ab interpretibus cfndun tur,non hacfolum unica Cubiti uoce crebro uertentibus, fed cV ulnam, Se totam partem inter brachiumacbrachiaie repofitam, Se humeri cum ulna ac radio articul, &internam eiufdem articuli fedem,ipfusq? flexum : quum intrim pluritnum interfit,quid frtgulis uocibus ab illo quem uertunt autore,intelledum fuerit. Quamobrem ne rem alioquin plus fatis arduam, oblcunorem reddam,id lubens ledore cotenderim,ut perpetuo eadem uoce toto contextu me uti patienter ferat,neque haudfciocuius copia gratia,aut obfcurinominis propre occafione, omniaturbanuelit.uocenturigitur nobis hi ulna procefls, ille quidem anterior, hic uero pofterior, quem gibberum plerique Se gibbum appellarunt:non expendentes inde ipfos huca'7 mT tubercuIa^u^adrotulxi'Pfiusatei-ahabentur,cVdeindei inferiora femoris capita,ai, i tJ'fixa. os^ nonnuflps oflum procefls, fimpiciter fe gibberos nuncupafl. k In horum ulna prooE,f. ceiluum medio,qua fe inuicem e regone fpedant, grandis exculpitur finus humeri rotulam kCDde exdPien,s> miV ommno relpondens. Primm enim inftar femicircui, aut paulo etiam profun ' ' dius qum femicirculus, calatur : noftriq* C, ac Gracorum c imagini accedit. unde etiam ab eius charaderis forma Gracorum ueteres hune finum eriy^iM appellart. Sinus ifte non obiter tant C m odo exculpit,uer ut ad amuflim humeri rotula refp5deret,in ipfius medio nfig.T,T. * tubmere obtufo amplocp protuberat, quod fecund finus illius longitudinem fertur, Se utrinq m eadem f. ad m latera ita comprmitur fnuaturqp, utfni chordreue qua ad trochlea rotulam uoluitur, g, g. dan poflit coferrQuemadmod enim teres chorda,rotuac finui(ut fie dicam)pariter fecundm offerts c\ concauum tereti f nuoiuitur,ita quoq; hoc ulna finus tuber fnui rotula conuenit. Se deprefla k,l,m i,z finuatacj rurfus tuberis latera,rotula? finus extubertibus aqutur lateribus Quod ut fit exa fig.cap.z;. dius,ulna finus internum latus, atis ipfo externo cauatur:quod uidelicet intern rotula la tus,multo proceris externo promineat,extuberetq^ Vniuerfs hiculng finus lauis eft,8c~ car tilagineincruftatus,8c" un cum fuis procefsibus rotulaitacoaptatus,ut fuel minimquid, aut magis extuberare,autprofundis infculpi, autampliari,aut ftringi illum finxeris,ilico uniuerfam lafris artcuationem,in hoc duntaxat affabr conftrudam,uteius beneficio cubitus fledatur,cV extendatur, citra luxationis pericuumu ad quod no folum fpedatu iucundiflmus ille qui mutuo ingreflu perficitur oflum contextus opitulatur,uerum etiam ligamentorum ar n iifig.c, ticulumftringenti robur.Vtenimualida articulum ambirentligamenta,proceflumn fedes d. finum non refpiciens,afpera inaquaisqs eft. Qtianquam denu non ligamentorum tantm, fed Se mufculorum nomine procefls afperi cernantun Pofterior enim pofterioris procef s fdes admodum inaquaiter protuberat,quodammodocp finuata confpicitur,ut cubitum exo n mufe. tendentium mufculorinfertionemfortiusexciperet, Ita Se anterior prioris cubiti procefls t*b.b,c,<L parS;>m hocaiperaeft,utualidiorp mufeuli cubitum fledentium pofterioris infertio efn'cereP TaCr. t{ir>Se mufeuli 4 fecundos ac r tertios digitor articulos fledentes,hinc promptius originem ^ j mufcul. dueerent. Neque flum h xc anterior prioris procefls regio exafperatur, uerum Se iuxta eius tab.e. pro ceUus radicem eorum mufculor nomine afperis quibufdam tuberculis Natura ulnam r 6 "tab.z. decorauit. Ad ha?c,utualidioribus ligamtis hic articulus amplexaretur, in infima ulna finus s utfi.h. C literam referentis fede,' utrinque ad latera finulus inftar anguli cuiufdam imprimi cernitur, t nfi.i,K. Seipfe finus C fmilis fua circumferentia inibi dfinit, afperq; redditun non alia fan occa fione, qum ut ex hac ulna parte foraminulis non perufjs obfita,ligamentorum fbrtium pen^ u ,4,9^ deretexortus. Atque in hune modum ulna humero articulatur,radius autem qu humero iun gur.M. gitur,utcunque tmuis eft, Se ex u oblonga tenuic^ ceruice in amplum orbiculatumq? porrigixeifdemfi- tur * capitulum,quod ea parte, qua humerum fpedat/ fnum exigitrotundum,&: non ampligur.N. ter cauum,quem humeri z caput fbintrat* Ad hoc caput radius in pronum fupinumq? agitur, lotie.
-

f^jfj^

i 9 fig- o.

fledatur, extdaturcp radrj cum humero articulus, nequaquam z lPZu^ obftat,quinimo radrj finus ad id humeri caput quoep infleditur Se extenditur, ad quod praci pue iuuat humeri capitis logitudo,ampa9 ipfius fedes cartilagine in cruftata, qua nunquam a radrj finu in cubiti motibusabfcedit* adeoutnonofcitanterNaturapratereundumfitartif cium^qua ita humeri cum radio articulum adaptauit,ut Se radius un cum ulna fledi reflediq? pofiit, Se is intrim eleganter in pronum fupinumqjquiefcentead humerum ulna,ducatur.
Se intrim quo minus cubitus

Cate

ll2

rw^
ipjius^

ANDREAE VESALII BRVXBLLENS.IS CaterumulnafuocumhumeroarticulodeorW^

Suiiong^ceruicerurfusnonnihilauda; f^%otunda,fedSarlinter^ ftorid*

tf?

m^^^^f^^^l
*ttS

?&,

inacutumprocedit,Graci difldores fcriptorf, ftyli imagine np**% m hoc tormatum,utunumdudug^,H Verum huius procefls ufum paulopoft,uel ipfo hsarnen articulum cotinens pronalcatun V erum nuius pi rG~.E* ioimr ulnse

<^'
e

fc. uh>

appendicisfedesbrachialerefpiciens,adinternul^ damnancifciturf finum,inquemg cartilago firmatur, quam a xf^^^^l i **, teitainter brachiale & ulnam audies repofitam, ut ncc? brachiali ne* ulna adnaica i,eiu q; 8/?g teitainteroracniaiecxuaidii ;.r^^vln~ tV,kWnrkad fuoeriorem articulis, c^incla- fei*#$, eneris cartilago fit/ quampriuaa tmnax% infenor*afl"?^ p , f fiiumillum mcafZ m'cularumcum conterminisoflbusnexu,continendudumretulimus.Forro n linumiiium f

appmd^
n* in externa ipfius fede* finum fibi infculptum gent,qui oblongus,8tfut lie dicamjteres elt, eXToarT^ digituminfertus,brachialis exten
,

<*,;* JSm

taquehumiliorulnafedesadpofteriorisipfiusiuxtahumerumproceflusradicem,

lorumexcipiens^uorumbeneficiocubitusextenditur.Huiustnanguli uertexdeoifumper ,^fW^

uhXgLdinel exporrigitur,&lineamodo ob hoc ^^J^^Sm^ nealateramufculis duobus compnmantur,ipfaue ulna mufeulis illi cedat, quorum
s

alter exteriori linea lateri exporrigitur, poftbrachiai ante paruum digituminfertus,ac brachiale

extendens/^Aker,quiinternolateriexporrigitur,&cuiulnaosimpenfiusced^

'^** ,*
^

teparuumdigitumi^

fedem ultra mdium ipfius longitudinis fertur : Se prater hanc aliaadhuc duxcernutur,qua

cumnuperdidaficulnameftormat,utipfaabhumerouerfusbrachialeprocede^ W* fedtrianVarisuideatur. r Secunda igitur protuberans lineaab interion latere radias an teno ^ ris procefls ulna red deducitur, qua commune5 latus cum prima linea conftituit quod ab , h6f}gl ilo mufeulo impreflm eft, quem modo brachiale fledere diximus. Aliud autem latus cum t z,6figx.

ukm

Wialineaefformat,quatriumlinearumacu^^ ulna procefls anterioris longiflmprocedit, atqrin hoeproducitur prominet ue, ut abipla

"^

x?mfc^

ualidumpronafeeretur* ligament, quod radium ulna fecundm cubiti longitudinemrobu tab.v. ftioris membrana ritu coniiedit. Porro Y latus inter fecundam lineam Se tertiam repofituni, > ^fig-f mufculorum gratia comprimitur, qui internam cubiti fedem occupt, quibusq? hc ab ulna Se ^ radio apta fedes paratur.Horum pracipuus eft/ quem tertium quatuor digitorum articulum t >s> *Z fledere audies. Verum quia illi mufeuli in ipforum quoq? per ulnam progref etiam fui ortus portionem aflmunt,hoc tertium latus inter fecundam Se tertiam confftens lineas magis afpe rum occurrit,qum latus inter fecundam lineam Se primam confpicuum, quo nullus prona fcitur mufculus, nif iuxta ulna cum humero articulum,ubia is principium ducit,qui radium *j M in pronum ducentium fuperior eft. Latus tertia Se prima lineis circumfcriptum, reliquis duo - [^jfc bus minus eft copreffum, 8c" priuatim b lineam obtufam,fed longam Se modic prominentem, g,g. ac uicinis tertia linea qum prima dedudam adipifcitur.Hanc Natura" trium mufculorum c o mft. oratia produxit, qui ab ipfatriplici principio originem ducunt. Ac primm quidem eius mu- tA'A7' feuli eft,qui inter radium in fpinum ducentium breuior habebitur.fecund autem Se tertium pollicis ac indicis famulari motibus,in fcundo libro docebimus:quem eo leuiori negocio ntelli<?es,quo confderatius ea quamodo narramus,in oflbus fpedaueris. Sunt enim hac non minus uif ac coanitu iucunda,qum cerebri Se aliarum,quas hodie folum miramur,partium fdio.ut intrim de fmmo in artis noftraoperibus uf nihil dic,dum ad has lineas feopum f<?entes,fradum ac luxatum os rite nos repofifl certiflmo cognofeimus. Ad hune itaq? moduin ulna multum etiam ultra medi ipfius longitudinis fe habet. Vbi uer brachiali propinquis accedit,teres omnino eflt,nif fecda linea infignis inibf protuberaret,ac oblique de- d t,sfig.t> orfum protenfa fedem adaptaret e quadrangulari mufeulo, qui radrj in pronum motus opifex e i >fcU' hinc principium fumere do cebitur . Porro f quid de ulna adhuc dicend fuperft, id iam un '
in

CORPORIS FABRICA LIBER I* 113 f ifig h. & fadi) enarrationeperfquar, quiobliquus eft,quatenus ulnareda. Radius nanque f fpr hif^ni' gm^ra^umaecommitritur5mh medio autem ac perreliquam longitudinemita arcuatimoblikcrZ quaur>utadmodum abulnadehifcat.quodpartimmotusrationeperficitur,utobliquo fcilicet dudu radius ulna ffltus,in pronum fpinumq? prompte ageretur : partim,quo apta fe des Se fundament mufeulis cftitueretur, quos necefario internam externamq? cubiti fedem occupare oportuit. Quanquam magis obliqui flii motus occafione, qum mufculorum gra tia radium obliquari, plurimumq? in medio dudu duo cubiti ofl inuicem abfcedere, illa nos doceant animalia,quibus neqj radius, neque radrj benefcio manus extrema, in pronum fpinumq? ducitur. Equus nanque, ouis,eiusq? generis animalia fblidis, aut bifulcis donataunguibus,tota cubiti longitudine radium ulna ade connatum aftabilitumq? obtinent,utnetantilum quid citra ulnam radius moueatur. In canibus uer Se felibus, cVrjsanimaibus quibus pedes in digitos dirimtur, radius mouetur quidem, fd tanto obfcurius ac difficilius,quanto nos manu motus perfediores obimus. Diftat igitur in his quoq? animajibus radius ab ulna, uerum longe minus qum in homine.neq? etiam ade laxam articulatio nis fpeciem in illis,atq? in h omine,eft cernere. Articulatur autem radius ulna fuprinfrae^,difTerenti omninoarticulo.fupr enim ulna radium excipit,infr uer radio ulna excipitur. Ad externum itaque latus i$,nfig.L anterioris ulna? iuxta humerum procefls,1 finus quidam inftar quarta circuli partis tranfuer fim exculpitur,lauis,8t~ cartilagine in cruftatus *Huic finui k intern latus capitis radfj,cui finus ft h4>9fi- infcupitur humeri externum caput excipiens,appofitcongruit,ac laue Se orbiculatum hcfa dum,in illo finu uoluitur.Infr aut iuxta brachiae,ubi radius craffcit,dilataturcj5, Se infgni 1,? fig. n appendice donatur,huius appendicis humillimafdi"1 finus infcupitur, illi nonabfimilis, verumin quem pauo ante in ulnam incifmretulimus.In hune finum cartilagine incruftatum fuperior ladfj illa appendicis ulna " fdes capituli modo protuberans,cartilaginecj? obduda,reuoluitur;hacq? ra appendix tioneradius utriufq? articuli benefcio tantummodoinpronumfpinumq?agitur. Nonproquoque efl cu\ ^ ftiperiori articulo,ubi radrj ceruix confiftit,radius p afperum abruptumep educit procef m fizuo fm, qui internam cubiti fdemrefpicit,8iinfertioni anterioris cubitum fledentium mufeuli n 5,10 fi.p. aptam fed parat.Rurfs reliquo ab humero uerfs brachiale dudu,radius non omnino teres o i>*,h4, Se lauis eft. Verum fecundm ipfius longitudinem humiliorifua fde'1 acutam Se infigniter fr , extuberantem producit lineam,qua tertiam ulna lineam refpiciens, r ligament admittit mem gur. q. brana ualidifsima ritu ambo cubiti ofl, qu inuicem dehifcunt,colligans. Externum huius q 1.2,3,4 linea latus perindeac' internum quoque,compreflmfnuatumcpeft,uthoc internam cubiti $&**' fedem occupantibus mufculis,illud uer rjs qui in externa confiftt,cedat. Porro internum lata.T, v, s. tus externo afperiuseft,qud priuatim" mufculus tertium pollicis os fledens, no infimam fui s x>ifi.f,f. exortus portionem ab illo latere fibi afeifeat. Deinde fuperior radrj fdes diredo didanut },4fi.ut. per {j[nex confiftens,pen teres eft, Se iuxta mdium fa longitudinis aliquoufq$xafpera occur tab.H. rit,utinhanc duo mufeuli ualidiorem molirenturinfrtionem;quorumY alter radium in fpix 2,3,4/z, numagentiumbreuioreft/ alteruer radium in pronum ducentium fuperior, cuiuspotifsi&ur-u- muni occafione afperitas illa calatur,qudipfenerueam potius qum carneam infrtion effi?2qlL ciatjongiuscp in ofl producatur. a In radrj fde brachiali contermina,quam craffcere dila z 12 mufe. tariq? diduiri eft,pleraq? examuflm inquirenda ueniunt, Primm enim hanc partem ita auge^ tabulA <*r r]j oportm'^ut tand apta conftitueretur fdes,cui brachiale articulari queat.necefm etenim k tota7 <& erat,brachiais cum cubito articul,in hominibus paul minus toto ad radicem refrrnfi mo$ figur. d quiefeente ad humerum ulna,fmmamanus radrj benefcio, Se fcundari in pronum fupi b 5 prima- llumqj agi debuit. Si nanque in radio Se ulna finus, cui brachiale articularetur, aqualis portio ^icbarlcl exculperetur,8c" ipfe intrim finus fuperior brachialis fdem imitatus necefario tranferfim i,2,. oblongus efl deberet, impoflbile profed fuiflt Se radium Se fummam manum in pronum fpinum'ue ferri,una intrim ad humeru quiefcente,ac ueluti huius motus bafi ac flcimento* Pars enim brachialis qua ulna finui infreretur, inarticularetur ue, claui modo obftaret, quo minus uel tantillum radius immota ulna moueripoflt. Operaprecium igitur fuit, inferiorem radrj partem ade craflfcere,ut efciendo finui,cui brachiale articularetur,apta eflt. Verum ete/J^x**' ^uia tenueos nimium craffcere nequaquam expediebat, Natura etiam brachialis portio^ V. nem ah ulna fuftineri uoluit : at ita,ut uix pundo ulna brachiale contingeret.contingit autem c 1,2, ?,4> c acuto ipfius pro cefl, quem ftylo difdionumperitiafsimilant.Ne enim ulna,reliqua fui ap 7,8 figura- pel<3lcjs fede, brachiale citra alterius corporis interuentum contingeret, Natura ab inferiori ' fede d finus in radrj appendice brachialis gratia exculpti e cartilaginem deduxit:qua ulna appendicem afendens*, illam brachiali dirimit,itaq? articulum hune aptat, ut ulna brachiale quidem fuftineat, uerum proxim non contingat,totusqt finus (uti farte oportuit) ad radium K 3 fpedetf
1
,

DE

H V MA NI

p^y 0^
futds.

nmJrtkuL,
tio.

'
~ , dumin^hn
gitudmeml*'
vitus Cr

*&,

jnri0r{sriO
dpartis bifio
***

Crfrw/rfj?0
ir<LChiaUdb

ulna dirimens.

VESALII BRVXELLENSS ^ fpedet. Atqp hac fane tanto uelim inquiri diligentius, quo magis cum Galeni dogmatibus ptt ;. \ gnant. non enimlubetin hoc negocio alioqui fatis proiixo,pafsim Gaeniloca, quibus prudens diflntio,fubnedere, rationemqj cur aliter fentiam fubijcere, quum diligens lcdor etiam non adrnonitus, hac abund animaduerfurus ft. Verum ne nimium Galeni Anatomicorum cory phai placita,eaq? potifsimum qua ftudiofs in publicis fedionibus,ut expendantur requirere foleo,iam praterrjfl uidear, in radrj ulnaq? Galeni hiftoria portionem Se particulam modo afmam,quaprolixius fapiusq?ab ipfo in culcatur. eft autem hac, acutus ulna procefTu^uemftylocomparamus.Vtitacpprateream ptis lfequor)dimidiam finus cuibrachialeinarticulatur portionem,ulna afcribit,acuto nuic Lilro Op procefiTui priuatum ad brachiale connexum inibi tribuit,ubi ulna radijc hiftoria in libro de P f 7, Oflbuspertradat.Vbiautempaulopftbrachialisoffarecenfet,conexusfpeckmexprim 2'id^c quando \ertium fuperioris brachialis oflum ordinis os quod paru digitum fpedat finua- "* Seamdode tumefjatqueinilludacutumulnaproceflmingredirecenfet,acueluti duos brachialis cum Vfupart. ujna ^ radio articulos proponit:quorum unum quidem ad radium Se ulnam fimul refert, alte rum uer ad acutum ulna procefliim.atcp ad hune quidem nexum pertinere aflrit, brachiale in obliquum ducere;ad illum uer,in redum, cuius opra fummam manumextendimus intie dimusqj. Arbitror autem Galenum per obliquum motum, illum inteligere, quo manus in utrunque latus ducitur,pari nimirum mom enim obliquum lateralem ue motum alis fere femper Galenus intelligit. Qiiod Ci eft,qud dici poflt abfurdius,qum hune motum acuti illius procefls munerecelebraric quum tantm abft ut quicquam ad illum motum auxiliari queat, ut illum no fecus impediret, qum f palum bacillumue aliquem brachiali Se cubito fimul ad latus fie obligares,ut fedulas matres puelloru fniftra manus pollici Se cubito pariter bacuum alligare uidemus,quando pueros nimium ftniftra manu uti cernunt,metuuntq5 ne progref temporis fniftra pro dextra utantur. Porro f Galeni locum in fcundo de Partium ufu excutere uolueris,inibi illum quoque duplicem ar ticulations fpeciemrecenfre,atqueeam quaacutofitproceflinhoc fadam dicere,animaduerfurus es,ut manus eius articuli ope in pronum fpinumq?, Se deinde etiam in latus duceretur. Hanc fententiamre adamufsim perpenfa, non minus qum priorem ueritatirepugnare fateberis.idq? tune potifsimum, quando omnem fer brachialis articulationem,ad radium ob hoc pracipu referri difces,ut radij motum,qui in fupinum 8c" pronum ft, extrema manus fecimdarifequeretur:& infper colliges, illos motus debereimpediri,fi acutus ille procefls ex Galeni fnttia brachiali articuaretur.Quod (ne ongius in re cariflma immorer,oues,bo uesep liquid oftendunt . nam ipforum brachialis ad cubitum articulatio Galeni defriptioniUJj
AE
v5

ANDRE

,;

bus quodammodo refp5dens,nequeinlatera,nequein pronum,neque fupinum apte moueri potelt.lilis nanque animalibus acutus ulna appendicis procefls oblongus eft, Se fnum pri uatim in brachialis oflbus fbi uendicat, nullaq? cartilago peculiaris ulnam ac brachiale interuenit, prater eam qua oflbus crufta modo obducitur.cuiufiriodi tamen cartilago in homi ne fpedatur,in quo etiam procefls ille non tan tu cartilaginis illius altitudine excedit, quantum s fuperior illius qui in radrj appendice fculpitur finus pars porrigi educiq? cernitur. Eminet au tem illa radrj pars eadem cum acuto illo procefl ratione,ut feilicet fnum efformaret brachiali aptum,'1 hincq? ualidiora articulum continentia producerentur ligamenta. Quum uer huic radrj finui non unicum tantm brachialis articulatur os, uerum inter tria brachialis ofl, qua radio unaq^coardaridocebimus,1 duo ad fblum radrj fnum refruntur,8c"ktertium,cartilaginem illam radio peculiariter pronatam Se acutum ulna appendicis proceflm, refpicit,radrj finus geminus efl apparet, eo quod finus modic"1 inibi protuberat, ubi fcundum braSinus rody, chialis os primo committi, illo quod fubfquitur Cap ite didurifmus. Ad hune igitur mo j r j- rn t . ,, t, . l rr- 1 1 t.. & a*aiKtmis 10, ^um J3racniaie radio committitur.in quo praterea conhderandum uemt,radn partem,cui aplis rfipfirum pendix ipfius coalelcit, piamq? appendicem interna parte lmuatam Se leuiter cauam uiden, uimihusciptu cmut0 mufeulo cdrent radium in pronum ducentium inferiori,tum ut exadumiterptendinum feriei aptaretur,qui cubito exporredi.digitorum flexui famulantur.Externa aut huius radij fedis pars gibba eft, quod ita (quum extra ponatur) iniurrjs ferendis pertinacior reddatur.netamen mufculorum cubito exporredorum tendines fmmam manum hac petentes, Se gibba illa fede dedudi,hinCinde aberrarent implicarenturc^, finus multi huic fedi infculpuntur,quibus tendines q tranferfis obdudiligamentis, tanquam peranulos trarjci, in fcundo libro deferibemus. Sunt aut huiufmodi finus numro quatuor, ac r primus quidem amplus eft,s tendinibusparatus,quiindicem,medium cVanularemextendunt.1 Secundus"tendinem tranfmittit,indicem Se mdium pollice in latus abducenterm* Tertius quodammodo gmi!
1

g^M^fi
frtfmc
tab.k er L
* , 2>

4,?
',

^j^f
*

*/

g carudem

fi- cham.

8tf'^
fig,n\
7 mufc*

n l>3
o

tlib,x' pin manu <rr 6 mur


tab.

qi>zmfc*
WOT-

j,^ re

de pofit;.

r*'*H'% JXz!
tz>ffigJ.
M

IO

mfc*

^VW
,,/'

y a mufe.
0
Z
tab. a.
10 mufe

tab.o.
d 2,4/1.0.. b 10 mufe.

tab.h,m,n. et z ta.b,c. c m mufe.


tab.@,b.

d zfigu. <?. c 9 mufeu. tab.e. f qyalisap

paretinfi.
capit

t /'-

ferta.

HVMANI CORPORIS FABRICA & I B E R *** . t? nus eft,7 bicornem tranfriittens tendinem alterius mufeuli brachiale extendentium, un cum tendine* mufeuli pollicem uerfs indicem euertentis, extendentis'ue/ Quartus finus leuiter admodum exculptus eft, uixq? finus nomen meretur : afper tamen lo eus eft, qui ligamentum tranferfim tribus tendinibus obuolutumeducit. quorum unus brachialis ofl pollicem ffti nenti inferitur:fecundus primo of pollicis, tertius autem tertio pollicisofl. Verum quarti fi nus fedes,ligamenti illius gratia non duntaxat afpera eft,protuberatq?, uerum etiam ut c tende* ilrrualidiusimplantetur mufeuli longifsimi radium in fupinum ducentis. Et prater hos fnuSj etimin externa articuli, quo radrj appendixiuxta brachiale appendiciulnx articulatur fde, finus etiam confiftit, quo cmufuli tendo uehitur. cuius potifsimum benefcio paruus digitus extenditur. atque is finus 8c" ulna Se radio communis cenftur.Iam de ulna Se radio nihil dicen dum fupereft,praterquam quod folida un dicp confient fubftantia, illic tantm fungofa,ubi appendices ip fi s adnafeuntur. intus finumexigunt, medulla oppletum,atque in hoc ulna ra diusep humerum,fmur Se tibia ofla imitantur
DE,

DE
PRIMA
qVAR

R^fC
MO

HI^CL
QJ^ INT

I.
O

C ^A P

V T fX X V.
SECVNDA.

FIGVRA
V IG ESI
CAP IX I PRABPONVUrva,.

E A RVM

TE RTI

A*

QV A R T A*

QVI

NT A*

EX TA
ET

FIGVRA,
Q_V N Q_V E

CVIVS
Q
D VAS

(V T
^

PRAECEDENTIVM

fgurarum) Indicem fquenti pagina fubrjciemus,un


earundem charaderes explicatur

ANDRE AE VESALII BRVXELLENSIS , D V c-/E prioresfigura? nonprcefenti tantfuhferuit Capiti?uerm etiam tribus or dine fuhfeduentibm?duibusfummo? manus partes etiam explicantur .V ocamus autemfummam cxtremam'uemanum? qua? Hippocrati g^a? diciturtea nimirum pars qua? d cubito adextre^ nam ujqs digitorum aciem habetur? quamfy in brachiale er poflbrachiale ac digitos partimur. Hippocrati enim manus nuncupabatur? quicquiddfcapulvs adextrem ufif digitorpertinett quodfy in brachium cubitum et extremam manfubdiuiditur. Trima igitur huius capitisfigu&t? internam ofiiumfumma? manusfedem proponit . Secundauer?corundem ofiiu externam ficient appofitifiimdelineatam continet. Quatuor autemfigura? h asfer iatimfiibfequentes?huic Cas pitifuntpropria??ac duntaxat oSlo brachialis offa uariaficie exprimunt . Illa namqj qua? ter -tia infcribitur? oflo brachialis ofiiumfimul in fuafede commifiorum internamficiem commons firau Quarta eadem offa externaficie delineata continet. Quintafuperiorem brachialis ofiu um partem nott? qua cubito articulantur . Sexta brachialis ofiium infirnam oflenditfedem, cui primm pollicis os?quatuors pofibrachialis ojpcoarclantur. Charatferum uero index t<>
n

tf-AAJp

IylIJII?

*>%* Oohisnumericbaracleribusoo brachialis offa in omnibusf ex pr a? fintibus figuris infigniuntur?fimodo in illafuperficie?in qua brachialefe offert? omnia in confpeclum ueniant. CAtque unumquodcj osfuofemper charaere indicatur?fuunup nomen ita exhibet . Idenimpri mum uocabimus?quodx infcribitur. Secundum uero?quodz. Sic itaa?- *?2>3A notantfuperiorem oclo brachialis ofiium ordinem?ipfa nimir quatuorfuperiora?feu cubito proxima. Verm 5, 6,7,3 infirior a indicant ojja?quo? poflbrachialifunt conter mina. JIII In prima er fecundafiqura notantur quatuor pofibrachialis offa ? quibus ab infcris pto etiam numro nomen imponere nihilprohibet ; nififirt magis libeat illa ddigito quemfufii

rit huiufinodi.

nent?aut cuipra?poUuntur? nuncupare . ksH B?C x?z Tria pollicis offa ? quafir T internodia appellamus . ID? E?F x? z Tria indicis ofia . atque eadem ratio in ca?teris efl digitis . G 3? 6 Quinti brachialis ofiisfinus?fedesfy?cuiprimm pollicis os articulatur . at^ finus huius longis
a?b. tudinem tranjerfim infextafigura ab a ad b metimur . Internam uerofedem c ? externam au
c?d. tem d nott, ac d quidem in quarta figura etiam efl conjfpicuum .

H h 4^

Sedes fexti brachialis ofiis ? cui pofibrachialis os indicem fuffulciens coarSlatur h uero in

h. quinto ofiefedem indicat? quam idem quoque pofibrachialis os contingit . K$?4?6 Sedes infeptimo brachialis ofie ? cui pofibrachialis os mdium digitum fuflinens coarSlatur. k* k uero in eifde figur is fedes indicatur?qua idepofibrachialis os?fextu brachialis os cotingit. L 3A>6 Sedes olaui brachialis ofiis?cuipofibrachialis os anularipra?pofitum coarclatur . JS 3, 4?6 Sedes olaui brachialis ofiis ? cui pofibrachialis osparuum digitumfuflinens co articulatur. JSTi?z Ofiiculum accumbens externo lateri articulationis olaui brachialis ofiis padpoflbracbia' le os?quo parum digitusfiflinetur. O z?i?6 Trocejfs olaui brachialis ofiis , in internam brachialisfedem protuberans . T z?3?6 Vrocefius quinti brachialis ofiis? ex quo tranjerfum pronafcitur ligamentum?quodin olaui ofiis proctfium O notatuminfertionem tentans?tendinibus obducitur?ex cubito internam finu* ma? manus fedem adeuntibus. Q^ i^ppendix pofibrachialis ofiis indicemfiflinentisfuperior?qua? brachiali coarclatur . R- i i^Appendix pofibrachialis ofiis indicipra?pofiti infirior ? qua? capitulum conjlituit primi indi cis ofiisfinumfubiens. S iP2 Interudllum occurrens inter pofibrachialis os indicipra?pofitum ? <& id quodmediumfufiineU In ca?teris autem pofibrachialis ofiibus eadem appendicum interuallorumcfe efl ratio. *: hz In primafigura ex duobusfief aminis ofiibus interna? ficundi pollicis articulifedi pra?pofitis? internum os notatur tinfecunda uerfigura?cxternum. r?ri Duofejamina ofiicula? indicis articulo pra?pofita. 1 Vnicum ofiiculumfefaminu?aut potiusfinapisfeminifimile?fiecudo indicis articulo appofitum. * l Vnicumfefaminum ofiiculum, tertio pollicis articulo allocatum. In reliquis digitis cum indice eadem efi ratio , etiamfifecundi & tertij articulifefaminum ofiiculum non appinximus.

,*

EXTRE

117 HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I* x T R E M ae mahus,a partem cubito articulatam Grxci fogwr/, nos Brachke OCf d intgra , Celfum imitatiBrachialeappellamus. eaodo oflbus duplici or dinedf *>*$& con, rum V ad Z.er om, ftindis conftruit.Quc in natu grdioribus dura funt Se paruula,intuscp J^ <^ ns huius parum fungofa, modicaq? medulla appcndicum modo oppleta,non au- ft-^ cap.figuratem prorfus medulla expertia,cV potifsimum qua horum maiora cercharaft.i, *,?>4>*> nuntur. Haud parem enim omnia fortiunturmagnitudinem,utnecfor 7>Sa mam etiam,neq? fitum:quum ex omnibus mill ft, quod alteri omnino refpondeat;& fngula priuatim aliquid adipifcentur, quo prompte ab inuic difcerni queant. Porro utcuncp fint uaria, nihilo minus mutu tam concinn adapttur, ad tantarnqj compof b 8 mufcu. tionis harmoniam accedt, ut eorum numerus non admodum inuentu facilis fiu Nifi enimualidifsima cartilagineaq? ligamenta, quibus obducuntur,fimul cum membranis refecueris,8 tab.l. accurat abraferis,unum efl tibi omnia uidebtur,aut cum Celfo ipfa incerto conftare nume, cconferi fi ro opinaberis/ Caterm cunda nerueis his cartilaginofscf? nexibus fimul conftrida(non au Bydchulisop guram z. tem ut nonnulli exiftimat connata) duas intgras fuperficies un eflbrmant, extenori quidem fi qnihsfedi, dein tertia reoione quantum manui ex ufu eft,gibbam,intcriori autem finuatam, quantumqj iX hoc ma. bus,ligdmuis, yfui&us car quarts, d s figura. nui expedit,concauam. Atque ha tant fuperficies igamentis obuineiuntur: fuperius enim, tddcne obdur e 6 figur. qu offa cubito committuntur, lxuia funt, Se cartilagine incruftata,quemadmodum & infe. cauur. nus qu pofibrachialis oflbus,cV primo pollicis ofli coardtur. Quin etiam ubi offa fe mu* cem ntm2unt,non undique afpera Se inaqualia,ac Iigamentis oppleta uifuntur , uerum omnibus apti lauesq? finus incifi funt, qui cartilagine lai &iubricailliti,aIioruni oflum tu bercula capita ue fimiliter lauia,cartilagineq5 obduda,excipiunt. In medio enim contadu nuL lorumbrachialisofriumigamentamernbranaueinteruenit,nifiininferiorisordinisofrium connexii,ubinonnihil,feduixanimaduerfonedignum, ligamticartilaginei ueluti inpundo intercedit Se ubi ofl inferiora non ade contermin inuicem atq? fuperiora funt compada. Quodeti'ammeritNaturamolitur,inhocpotifmum duos brachialis oflum ordines con. Cur duo Ira, f omnium chidis offiw fer figur. finaens quod f fuperior cubito, g mfcrior autem alia prorfus ratione poftbrachiali &primo ordines. charaft. t, poSicis ofl debuerit comitti. His nanq* ut diftindis diremptiscp coarticulatur oflbus, cubito 2,J,4- autem unius ofls modo ; fie ut iure fuperioris ordinis ofl, uicinis propinquiusq? ac nullius. g omnium corporis interuentu inuicem coarticulentur,qum inferioris ordinis offa. Atque hanebraehi. fig. charac. $,6,j,8. alis oflum copia ratione difldionum periti potiflmam efl referunt;huic fecundario patieiv h quinque didifficultatem addentes, quum arbitrentur brachiale iniurrj s ferendis pertinacius fieri, quia primarum multis componitur oflbus occurfantium uim articulorum nomine cedendo exoluentibus,eo figur xha raft.i. modo quo haftam fagitam ue difficilius laxa qum tenfa penetrare confpicimus; Quanquam iearuniem rurfus Se ad innumeras manus motu dirFerentias, hanc oflum uim Se copiam Natura non fig.charac. poftremo loco extrud efl animaduertimus. Caterm quibus nam finibus tuberibusq? bra. z. c^hialisofradonentur,iamenitarperfequi.Infuperioribrachialisfede,autordinequicubitum h earudem
6->

DE

fig.charac.
?.

fpedat,quatuorreponunturofl,quibusexipfo^
1

learundem fi. charac.


4.

m feriatim in omnibus

imponemus:hprimum perpetuo uocantes,quod fuperioris ordinis internum conftituit latus: fecundm uer, quod huic fubfequitur,atq? magis ab interno abfcedit latere : tertium,quod fcundo ad externum latus proximum eft :l quartum uer, quod externum latus iam ommno occupat.Pariter quatuor inferioris ordinis m ofl,quintum,fextum,feptim Se odauum nuiv

'

fig.chttrac.

n i,sfi.ca. 24 x,y.

Setertiuminuice uaUc^mprQx^eicoffutontur,^ unoorchnemnA,^^^^^ 2g os fuperior brachialis fedem ita erFormant,ut inftar unius alicuius ofiis lati oblongia? capitis, cultls% hhi>8fi. inradfj ulnac* finum,ea concinn articulentur.Acprimquidem,&:fecund,in finuradfj ap cap.z^. t. pendici infculpto reponunturiterti uer0 cartilagini innititur, quam a radio pronata,magna P l>2>J,lO ex parte ulnam brachiali dirimere fcripfimus.Quanqua extern tertfj oflis latus etiam acu. fi.Ca.z4.~R. tum appendicis ulna proceflm tune cotingit,quum in externu latus fummam manu inclina. 11>Z>7 fig. cap. z4 a. mus Verm intrim tertium id os finum cartilagine obit,qui uifu dignofci queat in homin ** Non cjl nequaquamadipifcitur,quemproceflsillefibiproprihaberet,quumetiproceflusipfem^ quoi poftfecundumfinus,quobrachialeardatur,lamsperindeextuberet,acreliquorufinuufupercilia, hac offa in marginead ipfec* radi] appendicis in hac regione q apex. Atc? id uel tadu leuiter drjudicatur, fi manu in la z 1 notem,quu. tus internu duda inter brachiale Se uln,alterius manus pollicis apiceinferere quis fuentadni numericha railercs in fus. Tria ioftur prima brachialis ofl, fuperiori fedeita fimul iungutur^rotuberatc^ut ueluti omnibus fc unum bracliialis caput aue Se cartilagine incruftat conftitut, quo id cubito articdatur,mul Qucequdrtum r cap.figu tisa & uehemtibus motibus,ac f uno grandi efTormat eflet ofle,agitur, Quartu brachialis os fthi pecididf ris fint obos ulnam haudquaquam continut fuperiori fua fede eam huius articuli hgamentiportio. ria uendica. uij.

cupabimus,atqueinhuncmodumfngulorumhiftoriamaggrediemur^

BracHJisdd

118

ANDRE AE

VESA LU

BRVXELLENSIS

Cuiofsicom*
mmamr.

nem admittit,qua ab acuto ulna appendicis procefl enafctur. Dein fuperiori quarti oiTis fedi s tendo mufeuli inferitur, qui brachiale fledentium inferior cenftur. Ex inferiori autem ipfius fede * mufculus pronafcitur, cuius benefcio paruus digitus reliquis abducitur. Pra. terea8d" mufculus fua originis portionem hinc aflmit,qui duorum primm paruidigitios fledentium exterior eft. ade ut quartum hocosneque inferiori,neque fuperiori ipfiusiede, neque edam externo fpflus latere alteri ofl committatur/edtantum interno ipfius latere,de. preJGf0 admodum capitulo3 tmrj 0ffis externo lateri (magis tamen ad manus uolam) meum modumcoarticulatur,quooflper i&nMw coftrui diximus. Hoc itaq? quartum brachialis os id peculiare fibi uendicat, quod uni tantm brachialis ofl iungatur, quodq? omnium bra. chials oflum minimum fiVeliquisc? minus protuberet,fnueturc?. Eft enim quodammodo fpharicum,fedpaulolongiusqumcraffus;quiafcilicetinferiusmufculoseducit,iuperius

J*Wt m^
?

tab.r

*.;.

tem ualidifsimi tendinis infertionem, uti diximus, excipit,eac? ratione furfum deorf urne? ma. gis qum in latera protuberare debuit.Vnde etiam ueteres difldionum profeflores,id(uti CuiorJinitd, coni)cio) Redum appellarunt, ambigentes quem in ordinem ipfum referrent, nos autem lu. fcribenum ue periori ordini afcripfmus, quod tertio huius ordinis ofl coarticuetur, ac reueram eo orduie nUu confiftat.Nuncuparunt etiam Anatomici prafens os,cartilaginofum:non fecus quam Mari. nusx osgenu articulo prapoftum eo nomine donauit, quod molam patellamqmo camus. ***** Non fan (quantum reor)qud idos molle cartilagineumep eflarbitrati fint,quum omnium grmm ^ brachialis oflum facile duriflmum Se folidiflmum t3 at quod codum exterius cartilagine obdudum uifatur, propter mufculor prin cipia tendinumqj fines, qui poft elixationem car. Lil.xdeVfu tjlagmI<smollmfcute^ pdrt' fuifl,idpropriipftribuens,quod propugnaculumyneruicuiufdam fit, qui ab interna ma. yzh-c*P> y nus fede ad externam fecundm id brachialis os refeditur. Hic neruus me non latet,uerum j^ * ad hoc oflculum in hominibus no reuoluitur.eft enim ille neruus, quem quinto brachium petentium,paulo pft mdium cubiti longitudinis ab interna cubiti fede in pofteriorem por. rigi, atq? duos furculos paruo digito,totidemcf anuari, unum autem medio deriuare,m quar to libro audies. Prafens itaque neruus quartuni brachialis os non contingit, ideoq? minus f* Primm os cundm illud ab interna manus fede in externam refeditur. Porro prater quartum brachia<fiot ojfius ns OS)nullum penitus occurrit, non pluribus adnexum contiguumq? oflbus. Primm enim, siuifumfue conterminum pra,erquam qu^d rad;0 articulatur,eti fcundo brachialis co articulatur, ofl, amplo utcunq; fjjfy& tuberculo in fecundi ofls fnum fubiens. Deinde alio tubere multo ampliori,atque ab inferio ^ ri fua fede protubrante, communem fnum ingreditur, quem quint brachialis os cum fexto fibusqmd com effbrmat. Verm Natura pracauens,ne id os undique aliorum oflum finus ingrederetur,8c" 4MC os os con atureipfm intrim tyranni more nullum fufeiperet, infignem in ipfo calauit fnum,quo un cum 'xaminatU' fcundo brachialis ofl (cui is finus quoej? communiseft) feptimi ofls omnium facile maximi rus. aranderotundumq?admitteret caput. atque ita primm os radio,8c~ fcundo brachialis ofl, Quot fecun, cV quinto,fxto,ac feptimo committitun Secundum os (quod tanto minus eft primo,quanto dum. ipfum maius eft tertio) conneditur primo ofl, Se fptimo,uti iam diximus. tertio autem,am. ploconnexuper g&gwc/ZtW conftringiturtade ut tertium os radio, 8c tribus brachialis com. mittatur oflbus,primo uidelicet,fptimo Se tertio, neq? etiam multum ab odauo remouetur Quot tertium. Tertium os modic protuberte,fd amplo tuberculo in finumfbit odaui ofls : hincq? facile conftat,id os & ulna , magisq? adhucz peculiari huius articuli cartilagini, dein Se fcundo ofl z i,z fixa. brachialis, Se quarto Se odauo conterminum efl. Quintum brachialis os, quod inferioris or 24 T. Quot funtu. ^^. pnmum recenfimus, fuperiori fa fede m finum fibi exculptu primi brachialis oflis ca. pitulum excipit,8c" externo latere finuatum quoq?,fxti ofls capitulum admittit.ade ut quin. tum os duobus brachialis oflbus, primo nimiru ac fexto coardetur. Se prterea id priuatim Primi polli, quoquea primm pollicis os fftinet. In inferiori nanque ipfius fdeb finum adipifeitur patu. ai,zfig.A. as offis q- ium 5^; c oblonaum, ac ind interna0 externaq? fde magis qum in lateribus ac medioexcul. bt,6fi.G. pojlbrdchd' \t. . . j i P . . r . ~ . rtfiodb Us offium ad ptum, cui primi pollicis internoan capitulum ea articulationi s ipecie comittitur, qua motum Jf hacbidle con edit omnibus manifftum. aliter multo qum brachialis oflum inter f conexus, cuius motu s e 6 fou,l textus. j'ta tatet^ ut ujx dfjudcari queat. Atque hac etiam articuli fpecie quatuor poftbrachialis ofl f hzfig-h quatuor inferioris ordinis oflbus adneduntur. Primm enim poftbrachialis os indici pra^ l: *" ' poftum,magna ex parte s fexto brachialis ofl coarticulatur,'1 portionem quoque quinti ofls 6 g attingerts . Vbi enim quintum os {exto coardatur,communis finus utrique ofl exculpitur,cui g 3,4,6 fi. capitis primi poftbrachialis ofls pars articulatur. ade ut quintum brachialis os,prater pri. Hh h4>6fi' mum fextumq? brachialis ofl, etiam primm pollicis os un cum primo poftbrachialis ofl< gur.h. contingat. Porro fcundum poftbrachialis os mdium fufflciens digitum, deprefo,fd obli
>

CORPORIS FABRICA LIBER t. U9 i^^efi. quo,capite4 feptimi oflis brachialis finui leuifmac obliqu excupto articulatur acutiori fui keamn- Partelatere^internk^xtumDrachialis os modic contingens. Duo autem reliquapoftbra. demfiX chialis ofl, eafcilicet qu#anularem Se paruum fuftinent, duntaxat odauo brachialis ofl1 la
DE
l i,4>6fig> uibus,ac in fuperficie tantm excauatis finibus coardantur.Sextum itaque brachialis os duo. Quot cffiUis L. dein M. bus committitur poftbrachialis oflbus, illi nimirum quo d indici pra?ponitur, Se obfcur illi fcxmm oscon quodmedio fubrjcitur digito. Brachialis autem tribus committitur oflibus : primm enim os *"** fuo finu excipit, Se fuo tubere in quinti ofls fnum fubintrat. dein fptimo ofl leuiflm pro tu berantecapitulo,aut potius plana fperficiearticuiatur,eftq?inirioris ordinis minim,quem. admodum fptimum maximum. quintum autem 8Z odauum medio f habent modo, quan. quam odauum quinto paulo grandius cernatur. Septim os fuo capite rotun do,ac impen n r , fs protubrante, in communem primi fcundiqp ofls fnum fbit,haccj? ratione duobus illis 2* oflbus comittitur.ab interno autem latere fxto ofl articulatur, ab externo uer latere articu. latur odauo ofl ampla admodum articulatione, qua depreflb ft capite, finuqj in fuperficie tantm calato.Hanc articulatio nemaliqua ex parte cartilaginei ligamenti interucnitpornp, qua etf fptimum os uehemetius odauo ofl 5mittat,attamen id omnium brachialis oflum creberrim uerfs interiora luxatur : tum quod grandius ht?nec ita. facile,ac co termina, o cCur rentium impetum foftineat:tum etiam , qudligament interna fde hoc os uicinis colligans, no a?qu craflm fit,aC[? in reliqua brachialis regione. Atq? id hinc potifsim accidit,qud Na m mufeu. tura ligamenti mole craftfiecj?/' tendinibus iter occupare uouerit, qui frequenti multitudine, tab.e c? 6 haC ad digitos fedendos ab interna cubiti fde prorepunt. Vtcunque uer fit, fptimum os **s* quatuor brachialis conneditur oflbus , primo nimirum, fcundo, fexto,odauo,cVpoftbra. chialis ofl mdium digitum fuftinenti. Odauum os cunei quodammodo ritu fptimum SC Quotoduu, tertium fubintrat,illiscj? duobus comittitur: fptimo quidem,ut paulo antiretuliimis. tertium autem,in finum fibi exculptum admittit : dein praeter hac duo brachialis ofl, duobus etiam poftbrachialis coardatur oflbus,qua anuan&paruo fbrjciuntur.ade ut de id quoq? qua. nt'2/!!* tuoroflbus conterminum fit.quibusfubindeparuulumacceditnofculum,ex/llorumnLiine ^>_ , , o i m.V, r ,r rr \ i ~ r^ a i Vjjicuiutnad v,x. ro quafelamifeminisimagimailimilata, (ramy-Htm Ura?cisnuncupatur.Adexternuenimla nezmfkant tus coarticulationis poftbrachialis ofls paru fftinntis cum odauo brachialis ofl, eius ge po/liracha/is neris reponituroflculum, fdemquafioppleturum. qua ideo hc quodammodo uacuarelin /fscum ^ quitur, quod hoc poftbrachialis os fua fuperiori parte totum odauo brachialis ofl inniti ne* queat, atq? in externum latus paululum abfcedat. Videtur itaque id oflculum, quando adeu\ priuatim hanc articulatione firmare,ac poftbrachialis os paruum fftinens digitum nonnihil fFulcire. atque hac etiam occadone odauum brachialis os ex abundti huic quoque ofculo, prater illa qua nuperdixi,contiguum uifitur, Quinetiam Se hoc adhuc odauum os fibi pro. prium uendicat,qud ipfius interna fede,qua manus uolam quodammodo fpedat,notatudi. i70fJJfilS P hhfig. gnum educit p proceflm, ab externo latere uerfs internum latus inclinantem, Se interno fuo latere C modo exculptum : ut aptam conftitueret ifdem, qua tendines mufculorum digitos fledentium (qui ex cubito procedt)opportun uehi contiiericp poflnt. Vt uer tsinti tendu $*>i,6fig. nummoli fedes hac aptiorredderetur,etiamquint brachialis os in ternafafedeq proceflm 1\ m Pi.f i ; t t i ri Vuintiojjs educit, uerfs externum latus uergentem, <x in externo latere panter exculptum , emidem frot&ui* omnino ufus quo odaui ofls procefls gratia, nimirum ut tendinibus illis uia exhiberetur,ac r 4.tmfcu. poftmodum ex proceflum illorum apicibus ualidifsimum r ligamentum enafceretur,quod tab.. tranferfim tendinibus circundatum,ipfos,ne fa fedes aberrent exurgant'ue,contineret,am \ li.lZfer pledereturcp.Hac fdes tendinum nomine excauata, utcunque lauis eft : quemadmodum SC ta. reliquos finus efl dicimus,qui tanquam anuli tendines tranfmittt. Catera brachialis oflum pars extra hune fnum, easep fdes quibus ofla articultur,inaqualis,8c" propemodum afpera eft,ut fortiora educeretligam enta, eadem q* ualidius exciperet, quibus ofl inuicem obuinciri ac colligari iam antea proditum eft
k

HVMANI

>

DE

TOSTBR^CHI^fLI. Caput J X V L
III? III

1 V I Jf S Capitisfigura? ex prima fecunda^ prateedentis Capitisfigur is extres


I^exprimentibmpe^ tendlfunt. Quanquam crfubfiquentis Capitis primafigura? adcharaclerem %^CpoRbras chialis os indicemfuHinens exprimet? omni ofie liberum *
PARTEM
mam manum ? aeproinde etiam poRbrachiale notis I? II?

X20

Poflhrdchidf Us uoce uten /


dum.

ANDREAE VESALII BRVXELLENSS A R T E M fumma manus brachiai ad radicem ufq?digitori: m'1 dedu. dam Gneci quidem mm^^tm nominarunt:Celfus autem,&: Gracoru
interprtes permute, palmam . alij rurfus prfftittn, ac pedus aiquando uocamnt.uerm quia palma uocabulumlatispatet,&: brachiale quo9

.^

cap.z,hll>

n^w*
r>

Qwjyufddm

pojlbrdcbidlis

ojjk quatuor >


uiSufildfmtt'
que enumerd
>

in pama plerifque compleditur, ac reliquis rurfus palma idem quod uola dnott,* quum P& pedio.pedinis Se pedoris feu fe, nomen etiam upariteraccommodetur,ego hadenus ymMpm poftbrachiale appella. ui.Poftbrachiale itaque GalenoquatuorconformaturoflbusEud (utexprimodeHiftoriaanimaliumeftcolligere) Ariftoteh etiam quinque: prout nimirum ^u r; _ j rtI11.nto brachiahsofll articulatur, hi quidem poftbrachiali, Gale. * */.e* pollicis primumos,quodquintoDracniausoin*uucui^^ m r -.JLi'A A-<*<**
. .

Lsuerdi2itorumoflbusadnumerant.Porrnonnulliidpoftbrachiah^

ri,

eolmfer4m
uuV^pollfcitanmduoofltributur.quamuisinterimidpollicisosp^

cVbiuiuW^pfi pollicis os poftbrachiali adijciunt,qud fecundm pollicis os, primo eodem fere

tafett X
nem

moctoar.

dl^

ro^ quiprimopollicisoffimouendofam^

prima dMtorum ofl poftbrachialis oflbus,quafimplici finu illommoffium ,7c,d.

nullipoftLachikofftendoinferitur,quiilliuspriuatomotuiprafit. Compluresenimmu.
fculi latuerunt alios difldion profeflres, qui primo pollicis ofl peculiariter implantantun Galenus uer (quem eti ut minimum c trs quatuor ue eius nternodn mufculos praterrjfle, in fcundo libre>auditurus es) primm pollicis intemodi digitis, quibus Gnguks mtribmt

ofl^connumera^qudidfuprinfracfper *dAm> hoceftlaxam,cVquamanifeftummo 6tAtK tum edit articuli fpeciem articuletur : fupr quidem brachiali,infra uero fcundo pollicis oili: Se intrim quatuor poftbrachialis ofl,infr tantm qu digitis committuntur,ea articuli lpe> cieConiuncmntur.Suprenim^ turihoc effdiffertia articuli,qui perquam obfcurum, & quem fentire uix queas, motum oiten dit Ita enim arbitrer Galenum fynarthrofeos nomine in Capite libri deOilibusdecimono. noufum. Quandoquidem haudquaquam exiftimandum eft, Galenumadeo perhmdorie poftbrachialis ofl uel in fmia, uel cane intuitum efl, ut aut futura, aut dauintu,autharmo. nia,hac ofl brachiali coardari uoluerit. quamuis illa ipfius eflt fenttia, f illum fui dogmatis non oblitumhc dixerimus,quodinitio libri de Oflbus fynarthrofeos fpecies enumerans ditfuf exequitur. Vt Ut uer ft,qu redis nos Galeni fententm accommodemus, quatuor qui. Qudtuorpojl dem poftbrachiaiis,quindecim autem digitorum ofl, femper enumerabimus. Sunt itaq? poft. brdcbidlis op brachialis offa reliquis digitorum oflbus longiora,& magna ex parte teretia.Longiflmumin Jd cuitipnodi dici praponitur,atque ita fenfm fiunt breuiora,ut omnium facile breuiflmum tenuifimumcp fint. In long:tudit paruo praponatur digito. Omnia f fupr g infraq? appendice donantur, Se fuperior quidem fzfigxap. ne. (cuius conexus etiam in puers aliquando latet) brachialis oflbus, uti antea diximus,coarda. *5 ^-^ In dppendici tur, ipfaq* ofl hc externa fedenonnihil latiora qum interna funt,ut poftbrachiale un cum ^r/tt bus. bra'chiali fuperficiem exteri s gibbam,intus uer cauam aptius hc efformaret. Quin etiam ap reliqua de , Inmutuo net pendices ha lateribus fe inuicem cotingunt,& cartilaginei ligamenti interntu inuicem alligan W*ji xu. tur.Inferiores uer appendices grandes quoq* funt, Se in rotund ac ab externa manus fede in *^rm fc internum oblono caput defint^quod cartilagine obdud,primi digitor ofls fnum fbin cunda- com trat.Ha appendices lateribus fe eti contingunt,fed non ade pertinaciter atq? fuperiores,que P*r*m> brachiali coardtur. nihilominus tamen qu inuicem refpiciunt,finuatamnt,ligamentaq? car 'Poflbrdcbid' tila<nnea educunt, quorum opra ualid conneduntur. n medio autem dudu, Se fcundum lis ofjium in poftbrachialis iongitudinem, quoniam ofl fuis appendicibus multo tenuiora fnt, inuicem terualla dirimuntur,8c" diano notatu h interuallo inuicem dehifeunt. atq? id magni cuiufdam ufs gra^ h **/&c* tia.in quolibet enim trium interuallorum,qua quatuor poftbrachialis ofl conftituunt,1 duo * n'tuere 9 reponiintur mufeuli ex odo illis, qui prim quatuor digitor os fledunt. Quemadmodum mufe. tabuitaque ficrulos dgitos, duo illorum mufculorum accedunt : ita etiam cuique poftbrachialis to fuh- ofl duo attenduntur, atque in tribus interuallis fex collocantur.ad internum uer latus poft> cru brachialis ofls indicem fuftinentis,feptimus protenditur. externo autemlateri ofls paruo d QuipofiLrd' oito prapofiti,odauus exporrigitur. Verum quum hi mufeuli fuo dudu, horum oflum Ion chtdhs offimu oitudineni uix fuperent, interualiaqp hac non tantm diftent,ut ffficiens mufculor moles in (cuits cdant. iofs collocari queat,poftbrachialis ofl merit intus, ubi uolam conftituunt, cauauidentur, r ut
.

gmfin

DE HVMANI CORPORS FABRICA LIBER U ni ut Se hi c quoque niufculorum portio tutam aptarnc^ fedem nancifceretur.In externam utefri oflum fedrrl mufeuli nihil prominent, neque inibi oflum gibbum uel minimum excedunt* prm cum oflbus fiiperfciem conftituentes,Quinetiam lit ulnam radiumq? attenfs ipfis mu fclis ceder oftridinius,ita etiam poftbrachialis ofl fecundm lngitudinem anglof^ li nis qiiibufdampulchrextuberantiacernimus, pro rnufculoruidelicet,qui ipfis exporrigun h rnufcui tur,ra tionetuti etiam non minus fuperiori fde elegartter exafperantur,ut opportunam ktrium tab . Vnui brachiale fledentiniufculorinfrtionem excipiant. Necpidfolum poftbrachialis ofl cum a alius ii tab.A.ali- radio ulrtacp exigunt cmune, uer etim intus oblongum1 finum medulla reponda aptuni us 9 tab. a. fibi undieant.Porr poftbrachiale iuftiflm quatuor oflbus eformatum efl, quatuor qui I talem pro ipfis ftabiliuntur digitiliquid commonftrt. quibus quintus ueluti opponi debuit, G modo ponit figu. itapitiin- manus comniodum ftura rat apprehendertdi organum. At ftius iam quoquefuerit,digitiS
?

fertaD.

peculiare CapUt confcrr *

DE

M^tNVS
O

DIGITIS.

Co/P.

XXVIL

ofiium feriem duo? prior es figura? ad initiumuigefimi quinti Capitis repofita? commonflrant : quemadmodum r trs integrum ofiium contextum expri> mentes tabula??ad huius libri calcem locanda?. Tabula aUtem hc inferta?ac in trs uelutifigu* rasut fngida? duo proponant offa J) digefla ? digitorum articulo s oculis fubijcit. Haruni enimprima?duo ex primit offa: quorum alter mit <^4~ins

D IGIT

RV M

figniui? cfiif? pofibrachialis os indi^ cem fuftinens\ alterum B indicatur,


eflck primuni indicis Os ab externafe

de?quemadmodum <& itlud pofibra^

chialis os?delineatu. 7>ra?fentiitacjf figura primi digitorum articuli ejfii gies proponitur . C enim caput f > tdum nott pofibrachialis ofiis. D uero finum primi indicis ofiis caput C infignitum excipiens.

PRIMA
G V R

FI.
A.

V N D A*

TERTIA;

Secundafigura primm indicis quoque os indicat? E notatum : yfiecundumpariter infis gnitum : ut horum ofiium delineatioficundi quatuor digitorum articulijpeciem oculisfubijce*

ret. G itaque & duo indicant capitula primi indicis ofiis. lueror Kfinusfecundi ofiis, quos duo capita primi ofiisfiibintrant. L autem finumfignificat , in medio capitum primi ofiis confiflentem ? ac in quem tuber culumfiecundi ofiis inter duo sfinus I <&> K notatosprominchs* CT JSI infignitumfubingreditur*

Tcrtiafigurafccundumndicis os N?&> tertium Q?proponit?tcrtij cuiufifs digiti articuli jpeciem oflenfura?quam quia penitusfecdo quatuor digitorum articulo refpondet?alijs chara aeribw non obhterauimm. T^trm iflas articulorum imagines etiam ex duabusprimis uigefis mi quinti Capitisfiguris petere integrum efl .
at,zfig.ca.
z$. pollicis

n E s manus digitos1 ternis conftare oflbus, (qua8e"internodfa,8L* ^

,. .

offa

A,B,

C . indicis uero D,E, f indwan ,

tur . qudis
ratio etiam
veliquorum
e< *

articuli, Se acies,fu etiam epccAceyyox de <rwTaAiVfe5 8C Lov<Avtei uocantur)f periori Capite comprehenfm eft. Atq? hac ofl dura fnt ac denfa, non tamen (ut aiquando contra Galeni placitum monuimus) medulla penk tus expertia.Prater id enim quod fupr infraq? appendicummodo non. nihil fungof exiftunt, eti fngulis finus cotigit grandior, medulla aflr _ uanda gratia, ut Se in poftbrachialis ofbus,paratus. Quod uer digi. torum ofbus ad adionis robur in apprehendendo, Se eifdem pluribus propter uarios qui manibus fiunt motus, ac eorum qua illis apprehendtur diffrentiam indigeamus,neminem latere arbitror.Deinde qud nequeplura ofl, neque pauciora tribus fieri, digitis omnino ex ufu fucrit,uel hinc promptifsime colIigitur,quoni f illum excedert numerum, praterquam L qud

J^bZ o%
busmeritofar
mari*

ANDREAE VESALIl

BRVXELLENSI3

^dam^digtortoflextenfionem*^
xoluuntur.qum qua; paucionbus eformantur . tune F^'P

talC0uinfeeotLu&&u^
_ ^^^cmni hensucaomamseneope^e^
,

'H
^

rcfcruari nequeunt.

Verumfipaudonbusoflibus oitosayereneciuiremus.utigituruariemouerentu^patienui^pu
mdgmtudo.

^.^S^SSESSSS

JLufm

dparent, aiitue,
g

eft, merito Natura quoque, pnmum cuim^

oc auiuumc u r_jL, n m in mulieribus pulcherrimam baf feufmiumucronem coarflans : & d.g.toru forma* itorumot JDecens cjrc . ^,nc Ouanaimm rurfus mirabili nduitrianoneanaemngurdiu uig* largiatur.Totos enim digitos paulo minus 4.>Br fibus, & digius adhuc unulDus'Ut^fi 1{ fs omnibus iniurfjs minimum obnoxiam

gra^iusr7^ gitudine, fed 06 crailitie,

^>^^Pdi

c *& .^jSiSco^

'

teax^tde^
mi

,,

..

^m enitar exequi. Nullum digitor os fe oftert, quod non fupra infrac? craffius & fpiflu fit

marn^^

5E * ,/*

alrXnd&fus
iWtcrafltie,animanu^^ pHoribus bafibus condnnadaptarentur, penitus infirmi eflnt. In hoc igitur pnmum forma oStptiusdgti figura diffrt, Sienimdigitus in lateribus oflum im,tareturimaginem, quemadmodumamacilentis aeparumobefisuidere eft, inter digitorum latera ua eu a confia

fteretfedeS,qualiquoremdigitiscompledinonmediocriincommodoprohiberet.I^ uer hac ofsium fedes duriufcula illa adipe, cuius paulo prius obitermemimmus, Deinde unumquod digiti os externa fede teres SC gibbum eft, nullibi infigniter, neq etiam m ar tic* lorumre2ione,extra redamlineam protuberans, uti etiam in lateribus ofla non admodum circa articules prominent, f modo primm pollicis os hinc exceperis, quod externa tede am. plum magis planumq? Se depreflm,non autem aliorum modo gibbum uifitun Ad hac,ter. tia digitor ofl fede externa quidem gibba funt, fed abipfa articulatione qua fecundis articu. knur oflbus deorfum duda,non itaatque reliquaofl extrorfum protubrant, led un gut
quodammodo cedunt.tanto enim minus prominent,quantam fedem ungues occupant,quo minus feilicet inteoer digitus in tertio ofl proceris , qum in reliquis, extrorfum exurgat. Interna cuiufqj oflS fedes nihlminus qum gibbaeft, fed deprefla prorfus, Se finuata potius, multo aliter qum externa digitor fedes : dum modo Se hinc quoqj prirnum pollicis os feduferis,quod brachialis oflbus interna ipfius fede refpondet. Nam et fi fupr infraqj ad articulo. runrides in internam manus regionem magis protuberet, Se in medio dudu inibi fnuatum, ft mm (X exterius autem curuatum confpiciatur, non tamen reliquorum digitorum oflum modo,am. mm f m plumdepreflmc?&planUnieft.atpotiusgibbum,magisc?intusqumforisacutum.Quod fculonm fane Natura haudquaquam fortuite cafuq? machinatur . fecundi enim Se tertfj pollicis oflis in. V* ternafedi,quemadmodumcV tribus quatuor digitorum oflibus^ teretes tendines exporngi m%f^ debuerunt, qui profed nifi oflum interna fedes mpla depreflaqj Se ueluti finuata eflt,in oi' confulend*. fibus nequirent fubfifterernon magis qum teretia corpora inuicem nunquinniti cernimus*

HVMANI CORPORIS FABRICA LIBE li U$ Neque etiam teretes illi tendins,ipfis duntaxat applicari debuere.im opera-predum kiit^Sc
DE
4 ex hac oflum fde ligamentum enafci,fcun dm longitudinem oflium tendines illis oflbus mufcu. tab. committens,ipfbsc ne ab ofl exurgant dclinent ue compledns. Cuiufmodi uer tendines flibus exporrigantur, quacp ligamenta ipfis obducantur, in fcundo libro affatim recenfebi. mus.in prafnti autem, tantm illorum meminifl ft fit, quantum ad oflum conftrudionis rationem enarrandam expedit. Per fcundi itaqj pollicis ofls longitudinem interna fde eius d 6 mufcu. generis ligamentum enafi,eo libro audies, tcndinem mufeuli deduces,qui tertio pollicis ofl tabul. u de- ualdiflm inferitur, ac eius articuli flexus autor eft. Verum quia eiufmodi ligment Natura nullum in primo pollicis ofl condidit, neque perieulum eft, tendinem hac ad tertium pollicis e 4 mufcu. os prorepentem aliqu aberratur(ut qui undique* mufeulis primo pollicis ofl proprrjs con tabul., .de- tineatur) haudquaquam necefm fuit, primm pollicis os aliorum oflum modo planurrt ^ A -4C'* deprefmq?,interna fde extrui,pracipuquum & id mufeulis ipfiattenfs infrtisqjinido' ta.characl. neum extitiflt.Primis uer quatuor digitorum oflbus duo inuicem incumbentes porriguri ,*,* turtendiiies,quorumunus fcundo inferitur ofli: alter uer, qui fccumbit, tertio implan ta> a Tin"'. tur;ade ut tribushorum digitor oflbus eiufmodi uehturtendines,eiusq? generis ligamen tis qui tendines anulorum ritu tranfmittunt, digitorum ofl donentur :pracipu autem pri ma Se fecunda quatuor digitorum ofl, Se pollicis fcuiidum.Tertfjs enim non fcundum totam longitudinem tendines exporriguntur, unde etiam neque ita utinfriorauidentur de> prefl Se plana.Iquum igitur fuit, hac ofla non fcus fbrmari, qum f una pars teretiscor> poris diuif eflnt,tendines uer ipfis exporredi altra eius corporis pars, ut feilicetofl fimul g mams 9 cum tendinibus teretemdigitiimaginemConftituant.s Externa enim digitorum fedi erufmo mfc.tabxt di nulli deducuntur tendines, atmembrana modo toti ofsium longitudini tendines ibidem tm duntaxat adnafctur.Latera etiam ofsium nequaquam digitorum ritu compreffa Iataq?fntj tabul. neque ulla pollicis paruiq? digiti ac indicis ofsium,hac ex parte cum reliquorum digitorum of* fibus, eft differentia. Refpondent enim ofsium latera, teretis corporis dimidia partis later quamuis intrim ab hac figura primm pollicis os tantm difcrepet,quanto minus reliquis di gitorum ofsibus interna fede compreflm amplumq^ cernitur* Atque huiufmodi digitorum p^ , ^ ofsium eft forma, longe profed alia qum Galenus ipfis tribuit, eam ad digitor imaginem j-u odrt. deferibens* Verum iam tempeftiuum erit, Natura prouidenti in digitorum articuliseon. Offium djgi> templari;neque obiter Galeni orationi acquiefeere, qua fuperioris ofls caput in fubfequentis #****&* Idtion,is rdtioi finum fbire,ac exteriora fnuum fpercilia infignius qum interioraexporrigi fu extuberare fmpliciter pronciat,eandemc^articulationisfpeciem omnibus digitorum articulis aferibit* h i mufcu. Vt modo nihil dicam de tendinibus h mufculorum, qui digitos in latera ducunt,&: Galeno primodeM tab .p,r. non minus fecundis ac tertfjs digitorum articulis, qum primis,communes cenfntur.quum mimfi. diffe. tAhb'7 intrim nunc facile fimusoftenfuri,nec? tertium pollicis articulum, neque aliorum digitorum . M&% fecundm aut tertium articulos, primario motu in latus agi. Primm itaque pollicis os,quiiv ciffffispfdffd c^c to brachialis ofl rara peculiariq? committitur articulationis fpecie,qua Se fledi, Se extendi, ckak nexus, i 6 fig.cap. ac jein mouen' in latera poteft:in eumq$ modum parata eft,ut priuatim magis m otui qui in laa G,a, ,c, tera gciturj q^m flexioni extenfionicj fubferuiat. Quintum enim brachialis os amplum exioit finum, qui tranferfm ampliori tubere prominens, interiori exterioricp fede infignius, quam in lateribus,calatur. Primm autem pollicis os fuperius tranferfm, feu fecundm vn. ternum ac externum latus infculpitur,8c" interius exteriusq? protubers quinti brachialis oflis finui eleganter cooruit, Si quafi mutuo ingreffu ipf articulatur. non tamen ade infgni, ut id uno tantm agatur motu, reliquorum articulorum mutuo ingreffu, nexorum ritu. Verm quum interna primi pollicis ofls fedes magis qum externa promineat, Si quinti brachialis ofls fnum altis inibi infculptum, profundius fbeat, idprim pollicis os magis fledi qum extendi potefL k Secundum pollicis os primo ea articuli fpecie articulatur, quam ycJgpnny Seeundi p ulTZ Graci uocant.Inferior enim primi pollicis ofls pars in rotundum quaf capitulum definit,ro. sJu, fig.c. quod tundum fecundi ofls fnum fubiens.Sed quia caput id tranfuerfmjioc eft ab interno pollicis n,edeS) ip , mmittitur iatere a(j externum magis protuberat,ac ueluti tranferfm oblong eftyn lateribusep uix ma^ J motus * D* gi s qum in centro deprimitur, ac demum fcun di ofls fnus huic capiti ad amufsim aptatur, kcundum pollicis os fleditur potius Se extenditur, qum in latera inclinatur. quum intrim aqu" in latus duceretur, f capitulum primi ofls ad amuflm rotundum effet, Sein lateribus aqu ac in anteriori fede compreflm. Dein articuli etiam ratione (quum capitul in interna fedeualde deprimatur) fecund os maxime ac in acutifsimum angulum fledi deberet.uerum quo minus id fit, duo hc obfftunt l oflcula fefami feminis imagini Gracis aflmilata. 1 * Qud uer fecund pollicis os uix extraredam lineam extendi queat, caput primi ofls in cau> L z faeft,
e manus
.
'

^t

ANDREAE VESALI BRVXELLENSI8 fa eft inibi adkoleuiterdepreflum,hic^(ut & in lateribus) aqualiter propemo dum atque in ipfius centra protuberans. Qum uer afbre3quibusq rationibus Natura hac moliatur,m hil fane promptius nos cdocet,qum pollicis oflicia,que poft cognitam ofliil conitrudionem lonoc plura primo intuitu fpcdantium animis fuggerunt , qum prolixe aliquis multasin hoc chams obliterans,perfequi poffit. ' Secund pollicis os tertio ofl, iecus quam primu ipfius Immktc os brachiali^ aliter qum fecundm primo,committitur , Inferior nanque iecun di oiiis pars, ^ ^ ^ in duo capitula bipartitur, quadamtenus orbiculata, Se in medio finu;oblongodirempta3qui JjK.rfcM _ .. -. non minus qum ipfa capitula cartilagine incruftatur. Superior uero tertij oflis fedes duos mu ^"Ifct obtinet finus,tubere quodam oblongo difiundos. Sinus hi,duo fecundi oflis excipiuntcapi. Secul drtu tulaapfum autem terti) ofls tuber finum fubingrediturin fecundi ofls capitulorum medio
424
Utiomsrdtio.

cauatumtatquehacrationefecundumosintertiumfubit,uicifsimctertiumosexcipit,acmu.

tuoinPreflambo ofl tam fcit coardantur, ut duntaxat tertium os extendi rledic? queat, nequatiuam uer, uel minimum etiam, in latus ducatur. Qud autem tertium os in angulum fleditur Se intrim n ultra redam lineam extenditur, fed potius a flexione duntaxat erigitur, capitula finuscB articuli in caufl funt. Capitula enim, quibus finus ad amuflim refpondent,in inferiora mais qum exteriora feruntur, deprimunturc? : ac in externam fedem adeo obicure porriguntur atque confiftunt,ut inibi uix capitis fpeciem oftendant, itacp tertium os in poite. riora mclinari prohibeant.quemadmodum etiam ipfiarticulo coducere tune dif cimus,quum ipfius in flexu ufum perpendimus : Se un colligimus, quibus modis articulus iple innrmare. tur,fiaquextendi,duci^ in latera poflt, atque iam magna Natura promdentia rleditmv PrimUfecUi Huiufmodi fane articulationis fpecie reliquorum digitorum fecundi terti^ coardantur ar. ^^ utero} an* ticulitpnmus autem ipf0rum magna ex parte, uti antea quoque monuimus, fcundo pollicis Monkt nt& articulo conuenit.Verum longe magis illo in latus ducitur, non tamenjideo infigniter atque huuOpiti
frrma.

fleditur.Poftbrachialiseniinoffium capit^ininterioramultumporrigutu^deprimutur^: in f lateribus autem non admodum latefeunt. fed modic tamen etiam inibi deprimuntur : adeo ut promptior fit flexio,qum aut extenfio, aut in latus dudio. Quanqu rurfus index Se paruus in primo articulo priuatim id fibi uendicent, ut magis medio Se anulari in latus ducantur.id quod potiflm ex capitis poftbrachialis ofls, in lateribus compreflone euenit. Quod autem quatuor digitorum primi articuli, uix in aqu acutum angulum ac fecundi Se tertrj articuli fie. dantiuyiopfa poftbrachialis oflum capita in eau fa funt, ac f minus interna fede dprimerai ~ tur:fed m exigua quadam oflcula, qua fefami feminis imagini compartur,hoc praftt,quia 2$ x** Se articulum frmant,ac ne plus aquo lax fledtur, prohibent . Dein primi digitor articuli refleduntur extendunturue magis, qum cateri,qud brachialis capita etiam externa fede compreflora ccrnantur,qum digitorum oflum capita:quain nonnullis hominibus eo ma. gis articulos extendi fnunt, quo externa fede impenfus comprimtur. Videmus enim quoC dam non prima tantm digitorum internodia infigniter extrorfum infledere,uerum cV reli. qua omnia, ac potifsimum tertia. Cuius reifpecimen pulchr reddit,fumma fpei accuratifhv miqj iudicfj adolefcens,generis prterea nobilitate ac ingenuis moribus fngulariqj bonar lite rarum ac uariar difeiplinar eruditione cum primis clarus, ioannes CENTVRIO tVr^'o n i* g e n v E n s i s, qui digitos(quos habet egregi teretes,longos,8i ad omneartifici qum tnabiks cle maxime idoneos,ac perelegtes)in pofteriora ade mirific intorquet, ut illis aquam,perinde gantes gtti. atqUe nos uola,continere queat ; Quanquam is non digitorum modo articulis, uerum Se alfjs totius corporis,ac potiflmum coftarum ad thoracis uertebras,miram laxitatem no medio cri robore iundam,oftendat. Atque huiufmodi fer digitor eft articulatio : qua etiam haud diffculteratteftatur, digitorum ofla iuxta articulos meritcrafloraeuafifl, qum in reliquao Tertif ojfis fum lngitudine. Qud autem tertium os inferiori fua fde, qua nulli altericoardaturof, *c reH digitormipro etl'am protuberct, afper umcp capitulum duobus quafi unculis donatum obtineat, ideo impri. gUYie Uli ' mis accidit,ut toti interna huius ofls fedi " tendo qui ipfum fledit adnafcatur,ac demum fuo apces. fine in ofls apicem ualidiflme infratur. eft enim is tendo omnium digitorum relitjua ofl mo n * mfcu' Quin$t digi, uentium facile maximus,robuftifsimamcp infertionem tentans. Porro quinq? digitos opor. nes'mfcu'. tos mejh, tu^ fingi,inuentu nequaquam arduum eft, Ci expendamus,ad qua officia digiti nobis ex ufli // g cr . fint. Si enim pauciorCs eflnt, permulta adiones imperfedis obirentur,pluribus uer in nul dein 7 m? lum ufm indigemus. Qud autem fi pauciores formarentur, pleraq? adiones inter cider en t, c' * Digitorum prompte aflquemur, f fngulos priuatim frmone pertrademus. Pollice nanque (quem rei. digmtas. qUs quatuor opponi expedit, quiq? ob id Gracis vt/^, quafpromandicas,nuncupatur) deperdito, omnes cateri poteftate inter ciderent, quum abfque huius opeillos nihil agere, uel iudices ipf docet , qui furibus pollicem quo potiflmum emmena aut loculi prafeinduntur,
:

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

I.

U?

non minus qum aurem airiputare folent. Ac eadem fer ratione etiam Athenienfes iEginetis qui clafl ualebant, polliCem pracindi decreuert. Reliquorum uer digitorum ,indexac me. dius,quemadmodumpoft pollicem fitu,it etiam ufu fecundi funt.Parua enim corpora his ap preheiidimus,omniumc artium opra ipfis pracipu confici Cernimus : Se fi quid uiolentius opermur, illos potiflmum in opus afcifcimus. Anularis Se paruus, minorem quidem alfj s ufm pf abnt.atis nihilominus in his eernitur,irt quibus ampledendum corpus circulo com prehertdimus.Si ninl id hrrtidum Se exiguum fuerit, digitos ad amuflm conftridos ipf cir. cumfledi expedit* quo in operparuus quoque eft accomodus,operculi modo alrjs adiedus* porro f aliquod durum corpus tanta mole conftet,ut digiti inuicem impenf dirempti difuiv diqj id compledi debeat,praterquam qud id pluribus digitis apte comprehendi,pluribusqj fuispartibus digitos accedere committiq? cernimus, prompte etiam expendimu s, quantum homini ex ufu fuerit digitos ad latera inuic adduci abduciq? plurimumpotuifl. Pollex enim intus eiufmodi corpus ampleditur, reliquis intrim digitis externa fedi circumdudis, totocj? Corporein eum modum orbiculatim Comprehenfb. Quod f ft,quis ignort plures quinque digitos prorfus fore fperfluos, quum quinque d id munus ffcere noueritc1 Quamobrem Bigiticuv uer digiti inaquales extruantur, mediusq? lngitudine cateros uincat, hinc colligitur, qud "**%"* eSi digitorum extrema ad aqualitat pertingere ftius ft,quoties molem aliquam grandorem in ambitu c5prehendimus:quumcp in ipfis liquorem,autexigu aliquod corpus continere ftu. demus. Grandioribus enim corporibus ualide apprehendendis, retinendisq?,uel fortiter mit tendis abfjcidisc^, a?qualis undiqj apprehenfio plurim confert.Cofpiciuntur enim in unam circuli CirCumferenti quinqj digiti ccurrere, f quando illis corpus exquift fpha?ric ample dimur. Pratere ad manus accurat occludendas, qudo uel exigu corpus uel humidum ad amuflm cotinere animus eft,digitor inaqualitas ufum praftat manifeft:atqj huicfndioni nort mediocriter pollicis fitus conducit. Pollic nancj? qu cateris digitis in officio opponitur, T^mem^t ipfis quocp fitu opponi nceflm fuit. At f ex oppofto prorfus locaretur,mediam brachialis eeuefitv reaionem fibi uendicns, pluribus fn fundionibus manum impediret:ac imprimis eas in^ terciperet, quas feorfm alterius manus uola, aut fmul utrifque uolisobims.acproindeex tranferfo ipfm oportuit reponi,8c"plurimum ab alrjs difrtngi adiungicj?. Quum uer tranfuerfa manus regio ad indicem aqu, atque ad paruum digitum,confftit,propter indicem o. cari pollicem potius fuit,ac (uti fuperius commemoratum eft) inferiori brachialis oflum ordi> ni lax articulari. Oportebat enim manus indicibus ad inuicem conuerti, auerti autem paruis digitis. quinetiam in extremis digitorum flexionibus paruus digitus nullfdem fnituacuam, index uer non paruam,qu pollicis beneficio o ccludi obturariq? modo operculi poteft.

DE
H f? I C

OSSlCyLlS?
fiemini comparantur .

QJSU SE 8^4 MI
Caput 2C -X"

Jf 1 1 II

Capitipra?cipufa.mulaiurprimafigurauigefmquintoCapitipra?pofita^ <& internamfummo? manusfedem un cum ofiiculis hoc Capite defcribedis comonfiranstadcha raleres nimirum IsF? T? V7 jy?^C^ Y. quorum etiam ISf^y T? infecunda eius Capitis fiQura cernuntur . Item hue impenfe ficitfecundafigura trigefimo tertio Capitipr ad characleres yt. (quod etiam inibi in prima uifiturfigura)^? & & ** Qmn etiamfigura? intes rram ofiumcompag entrefer'entes ?ba?c ofiicula knotataproponunt< Ca?ter priuatim hac tabella duo delineantur ofiicula?primo pollicis inpe^ B A de internodio fubiecT:a?ac in nuptr diSlafigura o & ^ infignita.ac <^qui dem hc nott interioris ofiis infirioremfedem ? terra? innitentem : B eiufi' dem ofiis fuperior efedem?qua? caputffeSiat pedij ofiis pollicemfufiinentis* C exterioris minoriscjfp ofiis bumilior efedem indicat: D uerofipefiorem*. D
aVidentur ha-c illis fi. guris, quee

incap.ini, tio recen , fui.

profeflbresquorUndamaofsiculormeminerunf, qua quidem articulos implere, ftringere, ac quo minus luxationiredde. rentur obnoxij, frmare docent at intrim in quibUs'iiam reporiantur ar; ticulis,quibusq$ fedibus adinueniantur, neminem feripfifl icio. Quapro Quiys reji , pter etiam non inopportune faciam,fi modo quibus'nam irt locis eius ge. lus jefamina. neris oflcula repererim, hc fbieceromnumquemq? intrim admouens, JPl* ?epo ut etiam in pluribus articulis, qum ego iam enarraturus fum, eadem in. nantur . quirat. Senfm nanque Se temporis fuccefl illa in pluribus obfruaui articulis, qum prima L 3 frante

issectionvm

ANDREAE VESALII BRVXELLENSIS , Inmnu. fronte mihi occurrere. Primm itaque in interna fede fecundi pollicis articuli,quo primm ipfius os fcundo articulatur,* duo reponuntur oflicula utcunque rotunda, Se ioida, e non multum ab orisa feminis forma difcedentia.funt enim paulo qum femen ipfum breuiora.ue rum,ut oryza femen una parte depreflm uifitur,fic Se horum oflicttlorum pars clepreila,mo diceB cauata,& cartilagine ea parte incruftata eft, qua primo pollicis ofl ambo comittuntur. Incumbunt enim primi oflis capitis interna fedi ad ipfius capitis radicem, Se ubi id pnmum

ll6

.,* figur.
T.

cap. 15

cartilaPine obduci lauiganc? incipit, ac unum ofiiculum latus externum intenoris iedis capi. tis,alte?um uer internum latus eiufdem fedis occupt ; cVutraqueper iliorum, quo inuicem dirimuntur interuakW tendinem ferri finunt, tertium pollicis os fledentem. Quum uero c^^f, hac olTiculaillipollicisoflualidcolligentur,externaparte gibba funt,cV oflum fedem refe. '**runt q ua iigamenta educit, tendinumc? infertionem excipit. Ad hune fane modum,m pnmis reliquorum diPitoruminternodiisa duo quoque ofliculareperiuntur,eodemfitupofita,tan. d ,fe;p. tofc pollicis oflculis minora, quanto ad paruum digitum propius acceflris. Illius enim pri. v,v.

moarticulo,autpotiuscapitipoftbrachialisoffisparuumfuftineiiti^ docartilagineaadnec^nturofficula.Reliquiautemdigiimediofehabentmodo^ infenibuscY ofTeis (ut fie dicam)hominibuscunkumofliculumali^ tertn pollicis articuli poftanimaduerti,quod fnui capita fecundi oflis dinmenti,m interna notutur fi fede praponebatur. Huiufmodi etiam s ofculum nonunquamin fngulis digitom fecundis zcap. n. &tenrjsinternodi1smihioccurrit,fedadeexiguumutuixmilijfeminismagnitudineaque 1m*. ade ut nid in repurgdis oflbus accuratiflm caueris, id (quemadmodum etiam a pnmis ar g t ^ ticulis)uncumligamentisabijciatur,nequeunquamfefpedandumofrerat. Huiusetiamge. z* x,x nerfs'1 oflculumnotatu digna magaitudinis illic plerunque obferuatur,ubi poftbrachialis os J* fi.ca. paruum digitum fufflciens, odauo brachialis ofl articulatur . atque ita manus extrema of. ' fnpedep* fcua fe habeiit. In pede autem * unum fimiliter inuenimus,ubi pedrj os paruum digitum fufti hz ^ .officuldbabe nensteflram imitanti ofl coardatur, illi prorfus refpondens, quod poftremo locoinmanu 5 * *ntur- recenfui.In primis uer pedis digitorum articulis huiufmodikoflicula difficulter,praterquam */8-p. in pollice obferuantur.in fenibus tamen,qud maiufcula fnt,promptius fe ofFerunt.In fecun. ' dis autem Se tertfj s articulis,illa nunquam inueni, prgterquam in fcundo pollicis internodio, cuiarandefatis1 oflculum fubijcitur.Quanquam qua primo pollicis internodio fubfjciun- '^Wtur,^ultoinfignioraoflculafnt,&horumrurfusinternexternolongegrandius.Hgcqu pg r' capitipedfj ofls (quod pollicis primi ofls fnumfubiredicemus) comittuntur,leuiter finuata funt,& cartilagine incruftata,illius capitis gibbo pulchr conuenit. Inferiori autem fede, qua terram fpectant,orbiculata funt, Se dimidia parti emundata pifa non abfimilia.Hac profe. c^olongfuntfolidiflma,&:praterquamqud primopollicis prafciuntur articulo,"1 tendi- m tfm^ nem muniunt,quo fecundm pollicis os fleditur. Ipfa enim utrinque ad tendinis latus pro tu. tab. fub m berantia,quo minus pedis in terram innixu tendo comprimatur, eleganterpracauent. Atq ofkuk mOfllcutrc vu, alterum horum oflculorum illud eft, cuius magi Se occulta philofophia fedatores ade pro- ^fff^'j gisde occulta lfa rneminerunt,quando in homin os quoddam efl tradunt ciceris imagini refpondens,nul ,4 mfUt r^ifPhbu li9 corruptioni obnoxium, quod in terra poft mortemreconditum inftar feminis hominem t. fimiLre. in extremi iudicfj die producturum afrmant.Eftfn utrunque os, fd potifsimum exterius, mundato ciceri perqum fmile, Ci modo id ad mediam ciceris partem referas :aut fi utrun. que os iunxeris,integrum cicer effceris, quantum feilicet ad imaginem fpedat. Dein in gran. dioribus hominibus internum id oflculum etiam tantm eft, ut teflra ex ipfo prompte pare, tur. In hoc tamen ab Arabum illorum commentis oflculahac difrt,qud aliorum oflum modo franoantur , exuranturq? : quanquam fn corruptioni admodum reludantia, ac ut prius didum eft, fblida fint. Dogma autem, quo ex eiufmodi oflculo hominem, cuius nunc immenfamnarramus fabricam, propagandum contendunt,Theologis difceptandumrelinquemis,qui fibi folis liberam de refurredioneanimarumep immortalitate altercationem Se fntcntiam uendicant. Atque illorum etiam caufa nunc de mirabilibus occultisq? dextri polli' cis interni oflculi uiribus nihil fubfj ciemus,quantumuis etiam ffpf furis,ac interdum fimul amators, uel ex publicis fdionibus eius ofls melior nobis fppetat copia, qum illis tribus apud Venetos truculentifsimis feortis, qua nuper huius oflculi, cordisep pueruli uirginis ma fculi,comparandi gratia,infantem trucidarunt,uiuoq? corexemert,ac (utierantdigniflma) ftagitfj fui grauifsimas peenasdederunt. Porro oflculum idArabibus acuer occultis tene. Allddaran, bricofisq* illis philofophis, Albadaran nuncupatum efl, fuperftitiofs qui* bufdam uiris notius,qum Anatomes ftudiofis,eft:qui SC quartum brachialis os ciceri afsimilarepoflent*
,-

de

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA
Caput

LIBER

ft.

11?

DE
PRIMA
NONI

OSSIBISS,
S

Qjr^E
ECVND
A

OSSIS

S^CRI
TER T IA'

lateribus committuntur

*K 2C I 2 .

VIGES-MI"
ClAP. FIGVILA.

TRIVM

PRAESENTIVM

FIGVRARVM

ET

EARVNDEM

C H A*

raderum(quipro Capitis contextus frie mutu f confquentur) Index*

I~I I S tribus figuris os delineatur?dextrofacri ofiis lateri comiffum. ac prima quidem hu


us ofiis anterior emfedem eofitu exprimit?quo idinfceleto ab anterioriregione injpeclofc ofi

firret. quemadmodum in prima figura trium illari efl cernere ? quas huius libri calcifubijciam.
Secundafigura huius ofiisfedem undecunaj exprimit?qua? externa efi?corporisk interiora non jpe&at? eo nimirumfitu quo idos integram ofiium compagem ex dextr o latere intuenti occurre ret. Tertia autemfigura oppofitofiitu internam huius ofiisfedem appofitifiim oflendit . Ca?t? rm etf omnes harumfigurarum nota? priuatim aliquid-, ut mox perfequar ? indicem ? ipfis ta s men obiter integrum quod hc delineatur os?in ilium os? cr coxendicis? pubis p fubdiuidere lice bit.J^tficilicet infecundafigura d c?per b?adS: ac rurfus in tertia?ab S?per 2SI?adc lineam ducifingeres?ilium os d coxendicis off quodammodo ter minant em. Quicquid enimfupra h os habetur charaheres?lium os nuncupabitur. Quod autem inter hos charaleres? cr infecunda $* figura inter V?perf?^ h?ad : CT in tertia inter V?per 0?<^f?ad $ inter cluditur? coxen^ dicis ofiis loco nobis erit. ILeliquaucr totius ofiisfedes?pubis os appellabitur:qua?fcilicet in fecunda figura adfiniflrum latus characlerum J^fl h? cr $ conjiflit.In tertia autem addex

trumV?0?f<zr$.
%^f?BP

C?D?E?F?Gin 3 Sedes ilium ofiis notatur? qua?facri ofiis tranferfis nc&itur procefiibus * ac %-A'quidem'?& B priuatim indicantfinus?quos anterior triumjuperiorum ofiisfacri ofiium tranfiierforumprocefiuum protuberans parsfubit. Et B rurfus ofiis ilium partem indicat?in^ flar cultri acutam tenuemcp. C&G oblongum tuber ilium ofiis? facri ofiis pro ceffii oblongo finui congruens.D CT E) longus ilium ofiisfinus?quifacri ofiis tuber dor fi fpina? modo protw berans admittit.E<& F& G fedes ilium ofiis? non ad amufiimfacri ojisfinibus tuber ibtisfe
rejpondetts. dunaf E&F duo ueluti tubera indicentur? finus facri ofiis obfcur ingredietia G autemfinus notatur ?qui ofiisfacri tuber admitter et ?tranfuerfim duos illosfacri ofiisfinus

L 4

inter.

nS
.

ANDREE

VESALII

BRVXELLENSIS

inter cedens. ^4t huiufmodi non admodum accurat cxprimuntur, quum hac ofiisfedes a/per.^ inatqualis & effracla? rupis m do uariamfejpeclandam offert . H?I?z? 3 Quicquid ad dextrum Ho>Iinfecundafigurahabetur?&intertiaadfiniBrum?portio'
nem ilium ofiis ittdicat?po/leris quam tranfuer forumfacri ofiis pro ceffuum amplitudo educla.

L?R, JVP inprima:Quero?HiR?R?V infecunda: &V?L?H?Qmtertia?^ppendixiliuw


ofiis indicatur. Ceeterum internum appendicis latus priuatim notatur. R ueror R exter num appendicis latus?interno minus compreffium.V anteris appendicis extrem?Q^pofleris

K?K 3

ut appendicis extremum. Sedes ad horum charaaerumfiniflrum confijlcns latus, nom dorfum mouentium mufeulo prm
cipiumpra?bet.

M?N? O 3 Tuber? d quo principium decimifimur mouentis

mujeuli pendet. amplitudo autem,

quamV?L?K?K?M?N?Sintertiafiguranotauimus?autqua?illischaraaeribmcircrLJcri

bitur?principium offertfptimofimurmouenti mufeulo. 1,2,3 Sinus in elatiori coxendicis ofiisfede ca?latus , &fexto acfiptimo fimur mouentibus mufeulis und cum primo cruspetenteneruouiampra?bens. S 1,2,3 Tuber externum latus diSlinuncfinus conflituens. X t?i? 3 Tuber internum dicli nuperfinus latus efformans. r2L?Y z Vrimain ilium ofiis dorfio admodum obfcurapparens linea* a?b 2 Secunda dorfilium ofiis linea. ' e?fig 1,2 Sinus er acetabulum coxendicis ofiis?cuifimur inarticulatur. Vorro gfeparatim huiusfinus fedem nott la?ui lubrica cartilagin e non incruflatam? altiusfe quant r eliquafinusfuperfic

esjnfculptam * iyitA Super cilia acetabuli in coxendicis ojfe ca?latL h h* Sedes ubifuper cilia inter cidunt?ac ueluti finu quodam infigni donantur. c ^ Sedes?qua neruus ca?terorum corporis maximus?atqj ex pluribus neruis confiatus porrigitur* d 2,3 Vrocejjis coxendicis offis?d quo ligamentum adfacrum os enafeitur. * *;2p3 Sinus coxendicis ofiis?ad quem decimusfimur mouentium mufculus ? ueluti adrotulam mirabili JSlatura? induflria reflelitur. l?m?n,o?p? q Infecundafigura? I autem duntaxatin prima coxendicis ofiis appendix notatur. ac l quidem pofierior appendicis terminus infignitur :q uero anterior? m autem prima appedicis imprefiio, ofecunda?n tertia?p adqufip quarta. M h Sedes notatur?qua dextrum pubis os?cartilaginis interuentufiniflro coalefcit. Sed u in prima figura priuatim nott ofiis ajperitatem? dqua cartilago abfcejfit .infecunda uero? externats ius ofiisfedes uifitur ?qua? mufculorum educendorum occafione afpera efl r ipM Vu-bis ofiisfiramen?omnium ofiiumfiraminib us patentifiimum. t^ x^3 Sinusfuperioripubis ofiisfedi incijus?quo maxima crus petens uena y arteria? ac in uirisfis difi.ed.iS fuperiori Lper^ad minaria uafa deducuntur L. Sinus au /*i,2,3 Sinus in elatiorifiraminis pubis ofiisfede infculptus? ac uena? & arteria??tertiofy crus peten tem tube .

rafyprocef iineruo?uiamporrigens * />N,0, l?z?i Macfede pubis os nonnihil crajffcit?ne nimium extenuetur ? O' in uirisfecundm pnis mufcu

P,CU* ''
b tota

lum?& alter um ipfius corpus?educit.

dicantur.

triummperiorum ofls fcrioflum'procefsibuSjUtrin ifi.lntegrd L&.di Ojp, que unum conneditur os, cui integro nulluin nomen Galenus inditum rum uero b'iSCdp.l ar.o. affrmat.Lata enim ipfius, Se fperior3ac pofterior, fcrocj? oft commifl figur quo modo Jliumos . pars, Ilium os uoeatur ; anterior uer eiufdem ofls pars, qua in pubis re. autem ho ' gione cum alterius lateris oflec committitur, ampliterq? perforatum eft,Pu rum ofiium 'Pubis, circ bis os:media autem fedes ad femoris ingreflm pofta,Coxendicis os ap. fedes feribend pellatur . ade ut unius lateris os non fecus denominetur, qum f tribus fmt,excha Coxendicis. propria circumfcriptione terminatis oflbus extmeretur:pofteriori fcilicet,anteriori,8c' medio: raieritt' dice petenfeu ilium ofl, pubis ofl,cV ofl coxendicis. Cater Celfo uniuerfm os,coxa os:autori uer dum efl. lM i' Introdudorrj feu Medici,quemadmod Se Hippocrati nonnunqu \<%ky (quod eft coxedix) c intgra. dici tur. quamuis intrim Se atiorem pofteriorcmcp huius ofls partem ilium, anteriorem uer H"pubis

ransversis

t,*

d intgra rum figur.

LIBER I* I2p pubis os Uterc^aliorurn difldionis profefbrum modo nuncupet. Arbitrer autem foa nomi na fdantium uenia etiam quum aterius tantm ofls lata partis mentio mihi incidetjlium os 0frim; . pofl dicere, quum ilis aut ile ufifrpatu minus frequens fit. His itaque oflbus maxima in ufu ojf/sTalerTbls cum feapulis eft affnitas. ut enim fcapula potifsimum articulandis humeris formantur,ita f> comijjbmm ne nxc on^- ln noc pracipu funt accommoda,11 ut femora ipfis articulentur,horumqj ope ho. ^ mo erigatur,8c" fedeat. Dein,ut fcapula cernitur ampla,uarrjscp proceflbus donata (quo mu.
DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

conftrudionis ' rationem in eum modum fabricatam oftendunt, ut ab ipfis omnes propemodum fmur mo. uentes mufeuli pronafantur, prater alios qui ab his oflbus principium ducentes tibiarum,8 thoracis, Se dorfi motibus famulantur. Ca?terum qufnam mufeuli ab his oflbus enalcantur, quiq? in ipf implantentur, orationis fries oflum partes enarrans, fenCim edoeebit. Nun autem minime pratereundus eft horum oflum ufs nequaquam infimus,quo communiofc fium modoj reliquis corporis partibus inftar fulcrorum fbrj ciuntur,reliquasq? partes conti> fijcit m, nent & ampexantur/ Duo enim hac ofl fimul cum fcro ofl ueluti peluim quandam effor / petuntur mant, quainteftinaconcinn fftinet, cVueficam,8<rinfccmiiiisuterumeegantifsimeonti T1. hc ex s h. net;>ac demum eas,quas ampleditur partes, tut munit. Primm itaq? ilium ofls,g fedes fcr fiTrf? rr figuns>prt rr -rr n. J J r rr r r rr r i (les Jacro ojjl cipuaut oil1 commiila,egregieuariaelt:quemadmoaumlacnoiiistranluerlusproeeiiusea fede,qua omttflkvm az, 24, . ilium oflbus conneduntur,admodum uarios munplicescj? eflretulimus.Singuis nanque il. & g fi. a,b, Jorum procefum fnibus,ilium ofls tubera,8c" eorundem procefum tuberibus,ilium ofls ' ' 'G' finus ita correfpondent, ut uarrjs partibus mutuo ingrefl ilium os fcro committaturnioii quidem connexu ad motum conftrudo arbitrarium, aut finibus tuberibusq? lauibus cVcarti. lagine lubricaincruftatis,uerm conexu nalidifsirno,8t" in fymphyfis fu unionis cafm quaf refrendo.qua cartilaginofi ligamenti,aut potius pura cartilaginis interuentu perficitur. Ca term ofls ilium finu, Se tuberum quibus id fcro ofsi comitti tur forma, ex facri ofls deferi. ptioneauinegocio petitur.Vtenim tranferfo s facri oflis procefls primm oblongo finu h jfi.ee. donari didum eft,ita etiam ilium os* obongum tuber finui congruens obtinet. Se quia pro. r dem fe , ceflum (mus anterior pars, finus'ue fupercilia,fatis infigniter protuber%porrigturp,ilium Ufer cum z etiam ofli ad anteriorem oblongi fui tuberis fedem ' finus infculpuntur,quos protubrantes
a m q. feulas pluribus admittendis, educndisep aptior eflt) fie hac ofl omnem fer
.
.

%$

fig cap.is. illa proceffuum partes fubeunt. Vbi autem humilima eorum finuum fdes confpicitur,iium ijfig.A,B. os quafi incultri modum exacuitur, uteandemeum quarti ofls facri ofls1 tranferfo pro eefl

U&>% fi-iperficiem conftituat. Rurfus oblongo fcri ofls tuberi, quod inftar fpina in procefum R^ humilius nibus eminere relatum eft,m oblongus etiam ilium ofls finus conuenit, tuber id ad amufsi'm f L feipiens. Porro duobus procefum finibus ad pofteriorem did nunc tuberis fedem confiften m 3 F& " tibus, Se tuberi tranferfm in illorum finuum medio prominenti,ilium os no aqu concinn mfigu.E> " refpondet,quum feilicet non ade procer extuberet,at<$ illi procelTuum finus at calantur. f dein g. Neque etiam ilium os,illorum finuum tuberi,fedem,quaidmfefperetur,parat.atque(utfmei dicam) fcrum os ilium ofl non admodum hac fede, ubi duo illi ofls fcri procefluin finus confpiciuntur, conterminum eft,fedplurima cartilago ligamentinaturaparticipahs,hac ofl intercedit,totam amplitudinem, qua inuicem ofl dehifcunt,infarciens. Vniuerfa igitur ilium ofls fdes facro commifl,afpera eft,ac inaqualis,8c' infigniter crafl:quemadmodum Se reli qua ofl illis fedibus quibus inuicem compinguntur,ampla craflq? ideo efl nouimus ut ua. o z,? figu. lidiorem amplioremq? connexum eficerent. Atque haC crafl ilium ofls pars in pofteriora lm oflis pars B>L longe magis qum tranferforum fcri ofls procefum amplitudo, porrigitur promnetqr. -yetrorfumina.^ tum qud ilium os amplifsimum latifsimumq? fcapula modo efl oportuit, ut fmur mouen. ^fmfffjfff^ tes Se alios plerofque mufculos paulo pft enarrandos, fe pronafei finat:tum,ut ad pofterio fiproceffus p u mufcu. rem facri ofls fdem aptum coftitueret ocum, quop quartus hominis thoracem mouentium exporre&a. tab. a. rnufcu[us principium duceret : un cum dorfum mouentiumq undecimo, qui fimul cum illo tob.r. thoracis mufeulo ab interno latere ofls ilium (qu id in pofteriora ferri diximus)& ab ofls fa> r 4 mufe. cri pofteriori fde,originem nancifeitur : fimiliter ac r mufculus dorfum mouentium decimus U *T,V> tertius,ab hac etiam ofls facri, Se ilium ofls fde,initiumfums.Porrreliqua ilium ofls am. ttm ofiis ap pltudo plana fmicirculari figura non abfimilis,fuperiori fa fde fecundm tot fmicircui Pmdixs i fi. l,r, circumfercntiam, s appendicem obtiiiet,qua ueteribus Spina ilium fls dicebatur. Ipfi nnqt Spina. r.2 fig.ui , (]orfum faum Q(fis uoearunt, externam fua amplitudinis fedem, quia hac ampla eft,V,fi cum DorJur!u p,'l,'hJq1 "rtema con^ratur,quodammodo gibba. Appendicis autem fdes extrorfum prominet,ac ue " luti illius dorfi fpinaiure cenftur. Verm Se fi uetereshae nominaredinftituerint, Se Gale> LikzdtA, nus quoque eorum nominum, ut Se oflis fdium difrenti, apud illos fuiflanimaduerterit, rrwfi. dijjl, nihilominus is fubinde Dorfum cum Spina in tibiani Se fmur mouenti mufculorum deferi.
1

ptione

tp ANDREAE VESA LU BRVXELLENSIS ptioneconfudifcquodno^quoad licebiteuittes, Dorfum ofls iliumjTua amplitudinis Cxter Quibusmu namregionem appellabimus : Spinam uer,femicircularem ipfius appendicem, qua afpera fcus dppen, inaqualisqp Se1 interno" externoqp latere comprefl uifitur. Comprimitur quidem interna dix occupe, fecje>ut hsec inibi amplioreuadat,8c" carnofmxtranfuerf abdominis mufeuli partem, illinc tm' aptius educat. Externo autem latere appendix coprimitur, amphore? fit, ut potiflm a oblique r afeendentis abdominis mufeuli carneapars hinc principium fumat,& obliqu* defeendens abdominis mufculus ipf inferatur. His enim tribus mufeulis uniuerfa fuperior appendicis fe. des occupatur.atque utilli ampliores carnoforesqp in ili lateribus qum iuxta dorfum,aut in abdominis anteriori fede funt,ita quoque appendicisa pars,qua abdominis latera refpicit; an. teriorcp eft,un cum ilium ofls fede,cui appendix committitur,craflor eft,qum pars uerte. bris Se dorfo proxima. c Anterius uer appendicis extrem,anterior ue fpina ilium ofls pars ideo eft crafsifma,qud prater abdominis mufculos ipf commiflos, duobus mufeulis prind Quibus inter pium porriaat, quorum'1 alter tibia motoru primus/ alter aut fextus cenfebitur. Ab interna m^Z iIiumofrisa^pIitudinisfede,primmfmufculusenafcimr,quidorfmotorumnonuserit,qui ' exg laui,fed utcunque ampla ilium ofls imprefsione(qua ad regionem tranfuerf quinta lumborum uertebra procefls confpicua eft)ortus fui portionem adipifeitur. Verm prater hanc ilium ofls comprefsionem,11 alia magna ipfius eft amplitudo caua, Se minimum afpera, quam { mufculus occupt fmur mouentium feptimus,quem carneo amploq? principio inftar fmicircui ex interna hac ili ofsis amplitudine pronafei, ac deinde fnfim ardari,fimu% cum k fexti fmur moenti mufeuli tendine,1 primoq? crus petti neruo,perm fin ferri do cebimus,
Sinuscoxendias ojjitfupt

hifeu
*

fi.n,

x'6m^
tab.*.

?4 mufcu.

^^

^.e. ^figu.
p PfrR*
\,

l fiidb R
h ad

per

d mufti .AfrjG

J. j mrwL
8

tab.s

^mUm
K>K

ra-j.

rem" acetabuli,cui femoris0 caput inarticulari audies,regionem, finus inciditur amplus,8c~ mu ^ s'^' riorifedi in , cxi\[s nac defeendentibus refpondens, qui in mundato ofl foraminulis quibufdam in hoc op is mufcu!. fcidptus* pjetus cermtur> ut is ligamentum educat, cuius benefcio os inibi laue lubricumq?, ac ueluti ^ fmegmate inundum cernitur,ut red ad hune fnum feptimus ille femoris mufculus,un cum tab fxti mufeuli tendine, refledi atque conuolui queat. Vtrinque ad huius fnus latera,p unum Ufigcap. Simistubera. infigne ftis prominet tubercuum hune finum augens,ac quo minus hc defeend entes mufcu " llbr- 4 li ex finu declinent,autor. Vermprater hune ufum,tuberculum adexternum finus latus con ^.^jjp fftens,qnonum tibiam mouentium producitmufeulum, cuius etiam ufs gratia utcunqueam tab.f. plum inaqualeq? uifitur, r paruum finulum inftar fciflra fibi uendicans, quo fortis ille mu. m *>hi fifeulus enafeitur. Alteruer tuber, intrim finus nuper didi latus conftituens, plurimm ad frhiL (t coxendicis ofls robur confrt,quod neceflri craflm ualidumq? efl oportuit,tum articula. f,g. tionisroboriscp nomine, tum etiam qud id totius corporis altifsimo finu, cui fmur articu. h^ft-ca. latur,calandum fuerat. Atque huius etiam ufs occafione, ilium os interna ipfius fde ad ela. * r Quomodoco- tiorem m{ cum facro ofl connexus regionem,8 craflm ualidumqj redditur,& ueluti ad fcun externum roborifo pro "S tuberculi internam fdem continuo tubere porrigitur, quod non folum coxendicis ofls ro tuber s in>ec7um. bur adauget,uerumeti principium offert * mufeulo fmur mouentium decimo,qui in ternam '^mtur> " Ilmoffisdor pUDjs ofis fdem occupans, fmur extrorfum circumuertit. Porro ab ilium ofls dorfo, fu rox. ftto7cwpn, extern^ ipfius amplitudine, qua interiori ipfu s ofls fde afperior eft, u trs potiflmum ena. 5 4 mfe. tes mufeuli. feuntur mufculi,fuis principes tot ilium ofls dorfum occupantes. Ac primus quidem mufcu ^** . lus fmur mouentium primus numerabitur,magna ex parte pofterior ilium ofls dorf fedem ^ 'figjj fuo principio opplens. Quantam uer huius fdis portionem occupet,x dua admodum obfcu fmub po * te in ilium ofls dorfb prominentes linea indicat, qua fmicircui inftar duda,ilium ofls dor. nim' fum uelut|in trs fedes difterminant. prima harum extra primam confftens lineam, primo J/q* . fmur mouentium mufeulo occupatur. Seamda uer inter primam lineam Se fecundam con* tlemufc. fpicua,mufculum educit,qui fmur moenti fecundus cenfebitur. Tertia fdes,qua fcun. ^F>G-rt dabreuioricp linea ad coxendicis ufq* articulum pertinet, tertio fmur mouenti mufeulo prin ^i^!^, cipium porrigit. Atque in hune fn modum ofls fcro ofl commifsi ampla, Se qua ilium os mufcu.t. dicitur,pars ffe habet:media uer pars, qua coxendicis os nuncupatur,etiam magna ex par. v-fea# te explicata eft. Diximus enim ea parte os craflus ualidiusqj fieri, ut uniuerfum corpus uni in. ]J^t't nitens cruri,fortis fftineret,aptac fedes fieret , cui fnus articulando femori idoneus incide- tab.s. AcetdbuUm retur. Huic enim coxendicis oflis fdi Y amplus rotunduscp,8c~ omnium corporis finuum cui * z h%? fimoridmcu ofarticulanturprofundifsimus finus infculpitur,noomni ex parte lauisdubricacB cartilaai. Y' UM}' Undopdrdtu. . ^ rL . r- r i 1.2 . . \ . " ^"v,* nea, altra ne incrultatus. In anteriori enim piius iede,non modica portio altius qum reliqua illius cir ,b . eiufcumferentia inciditur, ac afpera excisep foraminulis quibufdam oppleta cernitur/ lioamenti dm kurproducendV gratia, quod teres in medium,feu uerticem femoris capitis inferitur. Deinde pra. * f^m fentis finusYupercilia in anteriori ipfius fede leuis,qum in pofteriori protuberant,qud fei %$$$& licet
,

&Qi$jU$m^

,2km

corporis fabrica liber r* i# a i h ea. icet Fmur fedentibus magis in angulum fledi oportebat, qum ftantibrts aut aliud quid agen ^Ub.iPi tfom extenc^ aut in pofteriora duci. Praterea in c humiliori coxendicis acetbuli fnus'uefii c !|*S. perciliorum fede,id quoq? animaduertend eft,fpercilia no cotinuo dudu orbiculatim ferri* d fig. cap. fed incidiacintermiti,ac ueluti iterparared uenula hac in afperam Se cartilagine no obdudam 6 lib-i pr& acetabuli fedem exporreda,articuloq? alimentum fppeditanti, quo uifcidus humor (qiiem pofua- w. mkocarcui0 plurimum coaderuridecet) adaptetur, cuius demUm uxilio articulus prom. pt mobilis euadat.Ne tamen finus huius in fpercili incif ratione, articulus luxationi obno
xius reddatur,Natura ualidum cartilagineumqp ligamentum orbiculatim fupercilrjs adrtexuiti quodnullibiintermiflm apparet, finumcp adhuc magis qum fuperciliaadauget,&unula illi uiam prabet,inter os Se pofteriorem ipfius ligamenti fedem prorpentis, ut uena fimul tu. t feratur,8 finus ille luxandi promptitudin non adiuuet,utcunque etiam hc fmur crebrius luxaricernamus. Atdeligamentis ueniscp,fmsagemuslocis.Nunc autem perpertdenda ue. niurat caca foraminula, pafsim in coxendicis ofls acetbuli fuperciliorum externa fede in hoc parata,utualidifsimumeducant*ligamentum,orbicuatimfemur coxendicis ofl colligans. Quinetiam in hocofl0 fedes animaduertendaeft,qua inter ilium ofls an teriorem partent qua facro cmittitur off,& pofteriorem coxendicis regionem confpicitur,8C ut neruo uiam prabeat exculpta, qui crus adeuntium quartus, omnium^ corporis neruorum ex pluribus compofitus maximuscp exiftit.Eft quoq? hc obferuandus coxendicis ofss acutus procefls, quih iaamcntum educit, in1 tranfuerfum proceflm quinti facri ofls pertinens,8Cqui k niufci^o principium porrigit,quemautdecimofemur mouti mufeulo afcribemus,a!ut priuatim

De

hvhani

t B iP.p'
cd
.

*H

f zfctd
U
b

ififig.c

^gJ

mp

rahZ-

g *?$U

i;

mufe.

ixlfic'a ' ' iSR.' undecimumfemurmouentiumnumerabimus.'NeqetiamprtercundusUenitfirtuscoxen. Sinusddeu h u mufe. ic;s Qf>is pofteriori'internaq regioni fub dido nuper proceffu exculptus,ad quem mira Na> dedmusjbnur f&ti tura folertia ueluti ad trochlea rotulam decimus fmur mouentium mufculus reflditur Infu ^X! vbi ded - Per no permndori coxendicis ofls m appendix indagabitur, toti infima ipfius fedi,cui feden tur mus mue. fsmnitmur adnata. Appendixhacofs, cui coalefcit,amplitudinemferuat: quod cum ro- Appmdixc* " inflgHi ' boris aratia tum mufculorum exor tu s caufainfgimer craflm, Se utcun que amplum uifitur. ^*fr<#fc Ibie fpeaa Ab ha* enim appendice,ut minimum, quatuor grandes exon'Untur mufeuli, quorum fingu
k

M mufc.ta. capita"priuatiminappendiceimprefsionemfedem9fibiuendict,inemundatooflefatis con r,f,t,u,x, JT^o Ac primus quidem mufculus tibiam mouentium tertius erit,quiabe!atioreeiusap.
-

m zfi

tfr

Beriorcm ,
q autem an

pendicisYede principium ducit.p Secundus tibiam mouentium quartus habebitur,atqj huius principium minus qum primi mufeuli latum eft,ac magis uerfs anteriora, iuxta extimum rfm . mucu{{ latus pronafcitur.11 Tertius autem mufculus,mihi tibia motorum quintus h>

XnllTfe bebitun Ouartusuer,maximaportioefteiusmufculi,quemGalenusquintumtibiamm ufe&jfo dm mut. nmtm m re'cenfet.mihi autem fmur mouentium quintus conftituetunqui maximam prafen *&$.j#i
n z

tis appendicis fedem fuo principio occupans, totius corporis mufculorum facile maximus eft, S Sic itaque mdia rius,quod deferibimus, ofls pars fe habet, quam coxendicis os nunttpldaojer.n, mus, Anterior uer, qU3Pubisos dicitur, tenuis utcunque cernitur, Se dextrum os fimttro quar. p j-^^g^ mteruentu quaf imionis modo cmittitur* quo enim homo atate ht prouedior, o JU eofemperconnexusifteminuscartilagineoppletur,minusuer cartilaginis oftendit Atque id t*bl ' uiris pariter ac mulieribus commune eft. Neutiquam enim ob uulgi fententiam arbitrandum
s

:^ pr

PuMsoffl
brfiorid.

tbTdel partustemporeremitti atqueinuicemdifiungiqueant.Parturientibus nanc$ mulieribus futi ^,M^f^ r neque quadrapedibus) hac ofl inuicem haud difungutur ; uerum id mulieres in hoc oflum rmia .
S'1^*' coalitupeculiarefibiuendicant,qudipfisnontamlongalinea,atqueinuiris,committuntur.
uaV'Tc Deinde coxendicis ofsium infima partes,dextram dico Se finiftram,in mulieribus mutuo Ion u SI o maois diftant,qum uiris. Praterea infima pubis oflium partes inuicem fub ipforum con> s integraru ^ dirempta,multo etiam magis mulieribus qum uiris feiunguntur ac diftant. Adeo ut m ^' mulierum oflbus uacua fedes inter coccyx os Se internas regiones infimarumpartiumcoxen. dicis oflum, multo amplior qum in uiris occurrat. hacep diffrentia tam eft infignis, ut uel ipfaabund doceat, pubis ofl in partu non recludi, etiam fi tadus inter panendum , idem nonleuioperaatteftaretur.Qi^ntumuer ad hanc amplam fedem magis adhuc partustem. t rsfi-ca. pDredilatandamtcoccyxosiuuet,licetanimalia,quacaudhabentJid liquidopanentiaoften S dant: tamen id quoque in mulieribus obferuare integrum eft, quibus id os extrorfum cauda S modoadePorrigitur,utetiam huius oflis gratia ipfis fedes in circuiumincifaapud omnes quas unquam uiefi nationes adaptentur. Atqueideo etiam plerao, mulieres quibus mmxa, cValiquantifper antrorfum inflexa f@iciuspariunt: quemadmodum contra ereda autre.

f^eft^

&mfim

*i

troifuminclinata,difficilius,AtqueitaexcludertdofcctuiNaturafe^^^

l3l

A N D R E AE

VE

AL

1 1

BRVXELLENSIS

emmmrineg^^

pferumc^pinWlateralong^

f?5 , ,

autem nuper natis pUellis partus faCilioris gratia, apud nullas gentes pubis ofla aut compri. * mantur, aut difiungantur , nmirtem difldionis ftudiofum latere arbitror : quantumuis id

;
'

Cur pubis

os

inadteruu{

*^^

fi*,***,

cr <to ipfius

Lototiuscor|orisofsium^foramine(quodetiamproptermagn^ n MV nUncupatur) peruium ft, illi demum cognofcunt, qui ad amufsim mter fecandum di. dkercquinammufcul coxendicis Se pubis ofsibus ^alcanW,fflienimarg ^^
osamplam&aptameduc.ndismurculisto

"*
^4

ftraanimalgrauaret,fedut leueeflt,eo quo diximus foramin donatur. Neque eft quod hac aliquisyuafafeminaria,autmaximascrurumzuertas8d- arterias,autetiam neruosdeduciar. ^^ bitretur ; quemadmodum nemo non crdit, qui etiam Anatomes rudis,nudam ofsium com. fig> ad h

paaemintuetur.Illaen^^

arteriac,fmulcumcfecundocrusadeunte nemo, proprium fnum exigunt, m fuperiori pu. , ^ bisoflIfedenfnuat,regioneelatioris fedis nuperdidi foramims. Porro feminarr, s uafis ub etiam elatis qum pubis os prominet in abdomineiterparatumefleaudies. Deinde ingens ^fig.ca

* teP.

illudpubisofiforamenuaKdaWmbranaop^^
proximum ab illo dirimit,h qui externam foraminis fedem occupt. Neque prokto aliquid, foramenhoc tranft, prater i uenam,&: k arteriam,1 neruumpnqnadgenu ufqueramorum ferie diaeftum.Praterea hac uafa non per foraminis mdium feruntur : fed m elatiori forami. nis fed?m fnus calatur,illis uafis deducdis paratus. Quod uero fuperior pubis oiiium pars, qua inuicem committuntur, afpera eftydeo contigit,qud redos abdominis mufculos hinc enafci Natura uifum fuerit. Deinde anterior quoc? oflum fedes inibi afpera eft,ut neruofum caput p fecundi tibiam mouentium mufeuli hinc ritepronafeeretur. Ad hac,in anteriori puois fede4 coxendicis ofls acetbuli interno latere,ad pubis oflum commiflramufque, tuber SC quadam ueluti prominentia confpicitur, qua r odauus fmur mouentium mufculus prin cipium ducit. Quemadmodum hac anterior pubis ofls fedes protuberat, ita quoque pofte. viors acutamoftenditlineair^qua' mufculus fmur moenti decimus fui exortus'portionem aflmit. His omnibus accedit pubis ofls u crafsities,iuxta infimam pubis ofsium conne, xus fedem,8<:magni illius foramims internum latus,ubi pubis os quodmodo terescrflmq? obhocuifitur, ut ipfius ofls robur adaugeatur ; utcfhinc prater quofdam pnis* mufculos Ofdfacriof aiterum corpus Y eorum qua penem conftituunt, originemduceret. Atqueinhuncmodum tffkZ'pZu ofl fe habent, facri ofls lateribus connexa.qua in atateprouedis duo tantm apparent,fin. Us'tribus effor aula(uti relatumeft) duobus donata appendicibus. In nuper natis uero pueris utrunqueos mari ojfibus . j^us conftat oflbus,qua tribus lineis cartilagine oppletis diftinguuntur. Ha linea coxen dicis acetbuli centra fimul cmifkc porriguntur,una quidem ad fuperiorem acetbuli fedem duda,fecunda ad externum acetbuli latus:tertia autem ad latus internum delata,etiam per pu bis os procedit, ubi id quodammodo teres efl, Se pnis alterum corpus producere diximus. Verm quum hac non minus in agnis hdisqjqumhominibus fnt confpicua, cuiuis uel inter edendum ea obferuare eft integrum*
c

eiufdm

fUharafi,

f>

!Wt
0>

f^

V-

g tmufe.

j-W^
t[fi
ifig.cap.

^ *

yffifff
2^.c^.

uU'+<h*

^dex-

>"f^
A,

tfi latus u

p i^mufci

j*^
gar
tab.ee.

^ u.

r 7 mufcu.

DE

F E MO RE.'
Q_ V

C^fPVT
,

XXX.
PRAE SENTIS

s3figu.o.

16 mufe.

tab.G.

C H A R A C T E R V M

DVABVS

wfig.

Capitis figuris fquenti pagina proponendis adhibenturjndex

x' l}1ficd,

<^4\?z Caputfemoris acetabulum ofiis coxendicisfebiens. B i Sinusfemoris capiti injculptus?^ teretis ligamenti infertionem coxendicis ofie excipiens. C i?z appendicis?rotundumfemoris caput efformantis? cum r cliquafemorisportione coalitus* jD \?z Ceruixfemoris. E?Fi?z Jnfiriorafemoris capita.ac E quidem internum?F uero externum nott. Gi?z Fa?c linea coalitum indicat appendicis? duo inferiorafemoris capita conflituentis. Fi z Sinus?quiutrifque capitibus E &F infignitis e/? communis^ ac quem patellafubit. I * Sinus ac interuallum? duo inferiorafemoris capita inuicem dirimens. K l i*gi hacfede interioris capitis primus pedem mouentium mufculus initium ducit .

,%>

y cardent

/& A>B

Lt

Mi

Li

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER !

Hincfecundus o> tertius pariterpedem mouentes mufeuli exoriuntur . Huic interni capitisfedi?quintifemur mouentium mufeuli tendo inferitur . Reliquorum autem characlerum indicemfgurisfubijciemus .

PRIMA TRI
GESIMI CAPI, tis fgura,dextri fmo* ris os pofteriori facie delineatumre.
frens*

E C V

N D A
FEHO/

FIGVRA,

ris dextri anteriorem faciemoften.


dens*

JVx,z Sinus in externo inferiorumfemoris capitum exculptus latere P ac quartum tibiam mouentium
mufeulum uehens *

Oi Macfede internum latus interiorisfemoris capitis compreffm efi?ut hdc tendinesprimi?fec^ di?tertij cr quinti tibiam mouentium mufculorum porrigerentur .
Mac regione idem interioris capitis latus infigniter protuberat . S?V?X? Y Exteriorfimoris procefjus . uermjnguli charaeres no in utrafifigurafimul
obuij aliquidpriuatim?ut modo fibvjcia?indicant. Q^quidem in prima etfecuda coalitum huius procefjus appendicis ad reliquum os?R in primajni interna? pra?fentisprocefiisfedi ca>lati. T?T. S in primafigura exterioris pro cefius prima indicatur imprefeio. Ca?ter T? T inprrima?infis gniturajfera linea deorfum dprima imprefiione duca:P' infiecda? exterioris procefjusfec da imprefiioxX uero ? tertia imprefeio.At Y in ambabusfguris quarta indicatur imprefiio* ,a?b?i?z Interiorfemoris procefjus. Jfcrim b priuatim infecunda? hic appendicis coalitum indicat. c?c i Linea ajpcra? dradice interior is procefius deorfum obliquegratia olaui femur mouentium
mufeuli pro cedens.

d?dt Lineafecundmfemoris longitudinem protuberans? cr quintifemur mouentis mufeuli infertio'


nem admittens.
ez

Mac fedefimur amplum ejl?quum intrim r cliquafer lngitudine ter esft .


<*-^jferajedes? d qua olauus tibiam mouentium mufculusfui exortus initium ducit.

FEMO

ANDREAE VESALil
E

BRVXELLENSI8

M O R I s aosmagnitudinecunaishumanafabricaofTbitspr^ftt,in

Femoris Jii ' pcrius cdput.

&carlaaineincruftammuifitur:atinfuimediononnihilinferis,quamipfiusuertic5s^ dicam)ce&ntrumconfiftit,anguftumprofundumc?&inaqualemcomo

auibus autcV omnibus ferquadrupedibus tibia ofl SL fibula(quum grarum a, hac adeft)longitudine cedit. Hoc fupr quidem coxendicis oiii,mrra au fuperius eu v, inferius tem diuerfa articuli ratione, ofl tibia coartfatur. Superion enim parte, cum * mi quafimiliteratqueinferioribappendicedonatur,robuftifs!mum caput cuatum. obtinet,prolixaquidemdceruiciadinteriorainclinataadnatum,coxen b m fifuprc,in, y dicisc* oflis e acetabulo exquifit congruens. Vniuerfum hoc caput Iaue fraG.
Ch*figA. dhifg.T).
e

i ttait fi.ey inte>

I><^8Iicra
rd femoris cd
'

pitd,(j

eorun

femur infioniter craflm eft,cV in duo h capita omnium totius corporis oflum capi tum maxi. /

iyi fi.ea, \9 W
ifigur.B.

dem finus.

tur quemadmodum etiam ipforum cum tibia ofTeam^^^^

madMm&r,qimpoftmo^

>%{>.

^Ub.i?. h iyi figur.


E,F.

L** de Vfu quaqUamuerlinlatus,ueltantil^


in thi2c motuum examine,femoris ad coxendicis os motu deludebatur. Caterm femoris ca. ****% pitaretrorfumideoproducunmr,quodtibiam^^ ' tendi,autantrorfumerigifatiuseratude6utmotusilliusratb moris fede nequaquam prominet.cV quamuis hac,in anteriori eorundem fede, finum olen dant utrifque capitibus communem,8<: impenfe patulum, lame? cartilagine incruftatum,is ta menaliquo tibia ofls tubere excipiendononparatuseft.atos orbiculare Se breui f cuto non abfimile apto1 tubere finum illum fubire audies,quum fcundo ab hoc Capite eius oiiis iermo inftituetur.Inpofteriorifemorisfedecapitahacmagno^'nterualloinuicemdlrlmuntur,atc? m ipforum medio amplum profundumep finum utcunqj afperum, Se cartilagine nequaquam obduclum exigunt. Is nanque afperum inaqualeq? tibia oflis " tuber excipit, quod m tibia ofls finuum medio protuberare,ac ligamen t educere fcnbemus,quod ualidif sime illi hnui inferitur,un cum alio admodum robufto pofteriori tibia ofls fede pronato.luuat etiam li. nus ifte,deducendo totius corporis maximo p neruo hac fimul cum q uena Se artena m tibiam contendenti. Humiliora enim femoris capita, quum tibia motuum gratia adeo in pofteriora ducantur, etiam id praftant,ut in illorum medio neruum illum fimul cum uafis tutifsimo dcor fumrepere finant. atqueetiam proceflliummodo aliquot mufculorum pedem mouentium prncipiaporrigant.Abelatiorinanqueinternicapitis r fede primus pedem mouentium mu feulus enafeitur. Ab externi autem capitis elatiori ' fede," fecundus,8c~ x tertius quoque,pedis motibus prafecli exoritur. Dein f Y mufculus in poplitelatitans ab ofl aliquam fui exortus portionem fumit, hanc fan ab externo hoc femoris capite mutuatur. quanquam pracipua ipfius orioo ex = ligamento pendere docebitur, dieftum nunc femoris caput tibia potifs'mm coll iom s? Deinde in elatiorem capitis interni a regionem modic uerfs eius capitis in temum latus^ tendo inferitur, quinti femur mouentis mufeuli, cuius etiam infertionis occafione hoc femoris caput inibi compreflm oftendit fdem, tendini excipido aptam. Canes in hac oflcu lum paruum, Se illis0 qua fefamo comparamus fimile often dunt. Atque ita anterior cV inferior pofteriorq? horum capitum fedes f habent. latera uero eorundem multis cecis foraminulis op plentur,utualidifsima genu articulum continentialigamenta hin cap te pro nafeantur. Porro externum exterioris capitis latus,priuatim finum exigit oblique ipf iuxta pofteriorem eius la teris regionem infculptum,ac quarti tibiam mouentium mufeuli tendini paratu m. quo mi. nus enim tendo ille hac oblique refexus, fo ductu aberret,Natura ipf hune finum prapa. rauit. At internum latus inferioris capitis, etiam fi ad id plures reflecttur tendines,tamen nul lum eiufmodi finum adipifeitur .Verum emundato iam ofl iuxta pofteriorem lateris fdem * comprefsio apparet, qua tuto tendines deferri queanr, flia fde tuberis benefcio non recli. nantes,quod in medio dicfi nunclateris lat h protuberat,atque fecundm ipfius pofteriorem fdem tendines opportune defrri finit. Tendines aut hc deducti, trium primor Se quinti tibiam mouentium mufculorum cenfbuntur. Ad femoris ofls ceruicem,cui fuperius fmo Duo femoris ris caput adnafcitur,duo confpiciuntur procefTus,quorum alter externum femoris latusoc prcejjusifeu cupat,ac omnium corporis procefum nulli alteri ofl commiflbrum facile maximus eft,k infi totatores. gnl- etiam donatus appendice. l Alter minor eft,8^ quod admagnitudinem fpeftat priori neu. tiquam comparandus, multocp inferius in interno femoris latere nonnihil uerfs pofteriora confpicuus,cV mappdice fimiliter adauclus.Graci ambos tjqo^wt^, quafirotatores dicas, nuncupanthunc interiorem , illum uero exteriorem appelantes . quum tamen fimpliciter
e
%

btemutiwmerdruadcumm

unge E,

T: V/*

F,ll,2/g.
adG,T, I
7 figure
cap ji.

ki figur. H,
1

fig.cap.

?iA,E,C, D.
m i figur X

n 7 fi.cap.

jil.
0

fi ca.i U.
tcmfc.
/.
dem

iX,
p
tab.

q ultima: fi. lbsr,u. r ifigu.K.


s

it

mufcu.

tab.*.

tifig L. uu mufcu.
tab.*. X i; tab.*. y14.ta.br.
Z fig.cap .%

lib.zT. a 1 figu.U.
b

u mufcu.

tab. e, dein

J.
c i- fig cap.

di,:fig-K.
e 10 mufe.

tab.*.

ft6

mufcu.

tab.tendi'
ns mufcu

'

lorum L,a, R,V,V.<tKt


2

tabu.q,}*

fi,/,/. gtfigu.O.

hifigu.?i i,i figur.


kfemorafi' gur cap.

j hc autem eu
1

, figu-a. % figu.b.

DE

HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER

ty

;.;

damcumnateimaginem ytffy uocarunt. Horum procefum idem ufus cumreliqu?s fe. reollium proceflbus eft in hoc enim parantur, u t collis ritu mufculorum infertionem probe
nsmufcu.

m^s* dicunt,perpetu6externum fubaudiunt, quem etiam propter amplitudine cV quan

mmmUt3
,vf iCP^lmi

y^ T<^lS d^

frXi

^Ur llioiie"riuIn mufculorum tendines nferanmr. Ad huius pro cefTs radiccrri

ofe.cc.
pymufcu.

m3ued"efa/*0^a^^

externalui fedegibbus eft:intern autem, qua femoris caput refpicit,finuatus, Hc enim afp o ifcf" r""1 li%qS ^ Commonftrat fim,cuirnonus&decimusfemurmouentesmufculiin. ? sprtf u OTinturi bxterna autem fedes,qua gibba eft, in oflis hominibus Se atate proueclis, quatuor mufctabw imprefiiones fedesq* commonftrat, s quatuor mufculorum infertionibus excipiendis para. m* tas.Ac primaquidem ampla eft,8<: gibba in pofterioriprocefls fede apparens,cui primus fe
sprimulp
mufctabu.

murmuen*ummu^^
ra quadam linea deorfum per femoris pofteriora nonnihil oblique deducitur,cui primus ille r mUr mUenS mufcuIus ualidifsirri etiam inferitur/ Secunda comprfsio exterioris procef^ lusmantenon ipfius confiftit latere, magis qutri prima inaqualis cV afpera, cVutCunque fi. nuata,ac demum fecundi femoris motuum autoris mufeuli feruiens infertionil Tertia ad fu. PerI'Srom P;ocefus fedem Ultur> ftr prima? Se fecunda elatidres Confiftens fedes.Hac gib baeft^^fertiontertn femur mouentis mufeuli exdpit.2 Quarta in apice procefls fe offert, reliquis tribus longe areftior, Se quarti femur mouentis mufeuli tendiriemadmittens. Atque horum fan mufculorum infertionem exterior procefls excipit,ab ipfius uero radie in ante. exbte a?jPfiu,s fede a mufeulo principium prabet, qui tibia motorum feptmus recen.

ZtZi'
teruitai
s. quarut
1

i filtl'

uifiTx.
xifigu.v.

y* fig.
"

Vmufiul
tabul.

ri

lebltun ^oducroadreIiquamfemorisformamfpedat,uniuerfumfemuranteririipfiu *&*. de^inlateribusterescVutcunqueiaueeft^ndiqueab1 odauo tibiam mouentium mufeulo GftgJJi, C1'rcimdatum' CUIUS graria anterior femoris fedes iuxta ipfius ceruicis radicem nonnihil ampl uacadG eft^ afpera, quoualidis Se ampliori principio mufculus ille enafeeretur. In pofteriori au. figur,. tem Cde femur in acutum quodammodo fertur,8 e lineam infigniter protuberantem Se afbe. t mule *. ;,^. ,,,!_ /L _/l i.v. -. if /t- -. v. . . *< Ion. fri.
a.io
*

&&**&
**

Fmorisfecun Mmpfus k

f ttWc ciramdatur*Porro ad infenbrem huius linea'1 fedem, ac iuxta inferiorum femoris capitum
radicem,femur amplum deprenWp,n autem teres cernitur, quo tutius hc maxima tibiam g tj mufcu. petens uena cum arteria Se neruo feratur . neque f femur hc gibbum eflt, femore errabun. hiH^e da decIinet;Q-uarnuis & femur hc ad fuorum inferiorum capitum produdionem latefeere i prgr'ef* craflfcerec^ etiam debeat. Caterm femoris dudus non recfto tramite coxendicis ofls ace fus eji ab tabulo deorfum tenditur. Verum femoris ceruix capite ipfius ualde extrorfum obliqu,&
tab. s ;
*

non

gur*

cTdfd'h 3uafttranfuerfimkrtur^ Z ad genu defeendens procedit. Quam fane fguram non obiter Natura excogitauit. eft enim per d , /, laudatifsima, quamqj Hippocrates in libro de Fraduris in efFrado femore fedulo feruandam iHf'*' PrxcfPlt4 Quando9uidem omnes quibus prima conformatione femur re&ius, qum ho. deinugZ mim ex ufu efl^ontigit, uari Se claudi in genu redduntur. Hocautem qum non modo ad tum fig.A. curfum,fed ad ambulatione, fiVmamcp ftationem noxi ft,quotidie uidentes difeimus. Atqui f utriufque femoris ceruix non ftatim coxendicis articulo, uti diximus, foras porrigeretu^ qua'nam fedes internis femur amplexantibus mufeulis reliqua eflt C qua1 rurfus neruis,uenis,ac artres inuniuerfum crus diftributisc qua item glandulis horum' uaforum propaga. tioni prafedisc" Non enim perexternas cruris regiones hac defeendere decebat,quum ita. omnibus foris occurfntibus leui quaque occafione ladenda, exponerentur. Si iaitur UehiSi arterrjs , glandulis , mufeulis pluris fjfdemcjj maximis hanc regionem inibi parare oportuit^ necefm quoque fuit, ex aCetabulo femur foras extrorfum'ue abfcedere. Porro fi quibufdam capitis femoris ceruix minus foras edud'tur, his ftatim inguinum fdes angufta Se inuicem comprefla reddtur, praterea h is femur fimul cum genu turpiter extrorfum abducitur. Me. rito itaque uniuerfa femoris forma curua gibbaqp exteriori regione exiftit,interiori uero fub caua. Pariter quoep, Se magis adhuC femoris pofterior pars fma cauacp uifitur,anterioraut aib ba,qu6d ad fefones is femoris dueftus admodum fit idoneusmti etiam ad multa qua fdentes obimus munia,quando (cilicet unum femur alteri infjcimus. Vt modo taceamiqum elegter femur mufeulis ceditjpofteriorem ipfius fedem oecupantibus*

de

fe

JDE

TIBI^E

ANDREAE VESAL

OS SE

ET BVh^C

BRVXELLENSIS

C^A.

X XXL

PRIMA* CAP* SECVNDA* TERTIA* QVARTA*


XXXI FIGFR^A-

QVINTA- SEXTA*

SEPTIMA-

OCTAVA-

NONA&

DECIMA*

VNDECIMA-

TRI,
**&:

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

I*

137

T RIGESIMIT
V '2V T) E C I M

RI MI

C^AVITIS

FlGVRi^s

rum 8t"earundem charadterum Index*


prXpofita? modo figura? ad dextramjpeSlant tibiam? ac prima utrumque in tibia locatum os anteriori jade exprimii ? crafiius nimirum interiusk ? quod tibia: os uocabimus : <0Jgraeilius?quodexterispofitumfibula nobis potius quamjura niincupabitur*. Secundafigura tibia? osjmid cumfibulapofieriorificie appfitifiim delincatur . Tertiajo lius tibia? ofiis anterior emfedem commonflrat. Quarta tibia? ofiis pojleriorficies oculisjubif citur . Chanta fibulam anteriorificie exprimit. Sextafibulampofieriorifededelineatam exhibet. Septima tibia? ofiisfuperiorem o Rendit fdem? cuifimur articulatur . O&aua duas continet cartilagines?qua?finus adaugent?quibusfimoris capita excipiuntur. Nona imam tis bia? ofiis <&fibula?fidem anterioriparte proponit?ut cauitas in confieSlum ueniret?talicum ti bia articulationi parata. Dcimajolam tibia? ofiis infimamfedem pojleriori ex parte deli <* neatam offert ? qua talus excipitur . T^ndecima internum latus inferioris fbula? appendicis commonflrat?quodtalo articulatur. CharaBerum autem index erit huiufmodi. i^/f? B His duobus charaleribus in pr ima figurafiuperior tibia? ofiis appendix notatur. In tertia ue> ro CFfecunda ?indicatur linea coalitum commonflrans appendicis cum reliqua ofiis portione. C *~Appendix fuperiorfibula? in primafigura indicatur? in quinta autem coalitus appendicis cum reliquo ofie infignitur . jD In prima appendix tibia? infirior?in tertia appendicis coalitus indicatur. E In prima appendixfibula? infirior?in quinta coalitus appendicis ados notatur. y quamuis eiuf modi appendices coalitus & non in omnibusfigur is notauerim ? nulli tamen non obuias efie appen
dices arbitror . F? G?z? 4,7 Sinus tibia? ofiis?quibus infiriorafimoris capita articulantur . H? I? K7 Tibia* ofiis tuberfinus?quibusfimoris capita excipiuntur?dirimens.ac H quidem ipfius anteriorfedes indicatur. I uero mdia <& impenfus prominens.K autem po fier ior.Atq? hi cha raSleres in eius tuberisfiedibus?qua?finuantur?obuijfunt.Zi7 horum K y I infecunda figura,

tertia <& quarta idem quodin feptima?indicant. L 8 Cartilapo dextrum tibi ofiis finum adaugens? quo externum fimoris caput excipitur . JSI8 Cartilagofiniflrum?f eu dextr a? tibia? ofiis internum finum augens?cui internum fimoris caput articulatur . JSl 8 Hacfede cartilagines ?tibia> ofiisfinus augentes? uidentur crafiifiima?. O 8 Hacfede nuper dicla? cartilaginesfunt tenuifiima??ac antefinuum centrum deficiunt. V? P 8 Hisfedibus illa? cartilagines in apices terminantur. Q5 Fibula?finus leuiter a c infuperficie c ? cui tibia? ofiis tubercuum iam R indicandum,
coarticulatur . R 4 Tubercuumfeu caput tibia? ofiis ?quodfibula? coarlatur . S 4? 10 Sinus tibia? ofiis?quo infirioremfibula?fedem excipit . T??6? n Internumfibula? latus?quod tibia? ofii committitur .Ca?term V in fecundafigurafperio J/^9X* rem connexum fibula? ad tibiam indicat : X uero infiriorem. Y autem interuallum notat?quo

Y.
2S x?x
<i?b x, 3,

ha?c

offa inuicem dehifeunt .

Hacfedefibula no reld ducitur?fiedintrorfum nonihilobliquatur? exteriorif laterefimafiu

7 <^Anterior tibia? ofiisfi des?in quam mufeuli tibiam extendentes infier untur^ c$?6 Superioris fibula? appendicis pro cefius ? cui tendo quarti tibiam mouentis mufeuli inferitur. d?e?f? g?h 9 Sedes?cuifuperior talipars?lateracp articulantur. ac d quidem T e?c(fyfi fuperiorem hu iusfedis reoionem in nona <& decimafiguris commonfirant. Deinde rurfus d nott eius rgion nis tuber. e uero &fi partem huius regionis utrincp ad tuberis d notati latus altis quam ipfum tuber infinuatam.Vorro g fedis huius internum latus indicat? duodab externo latere conjlitui tur pro cefius infirioris appendicis tibia? ofiis , quem < in primafigura indicat . Ca?term h in nona er undecima externum huius fedis ? qua? talo aptatur?latus ofiendit?ab interno conflitu " .tum latere appendicis infiriorisfibula? in primafigura E notata? + $?i $ in primafigura pro cefius indicatur infirioris appendicis tibia? ojfls?qui exterior efl malleo ^ M 5 lust

l5g

ANDRE AE

VESA LU

BRVXELLBNSIS

lus. Ca?terum

i infecunda ?ter tia?nona?y dcima eundem appendicis procefium nott.

&4p10 Sinus inter ioris malleoli?ex quo cartilagineum ligamentum talo inferitur . Sinus a/per T ina?qualis in anteriorifede infirioris appendicis tibia? ofiis conjpicutts? quo li

gamentum cartilagineum ad taliceruicem pronafcitur.

Hacfedefinusjpeantur?quitrestendinesadpedisinfirioraprotenfiosdeducunt. n %^?6?9 E quidem inprimafigura externum nott malleolum. is nam$ aliud nihil efl? qudm infiriorfis bula? appendix. Verm n in plerifip figur is hune malleolum exprimit. o?ph? Vmbrata ha? cfibula?fedes ab o adp ufaj pertinens?eafibula? pars efl? qua? nuda nulisfa mufew lis teSla antefeionemfe offert. q?qx?6 Hdcfeptimi^ olaui mufculorum pedem mouentium tendines refleluntur, quorum occafione
_

fibula hicfinuata efl. r z?6?n Sinus infiriorisfibula? appendicis?d quo ligamentum in talumjrtur. Vrima fibula? linea?feu primus eiufdem angulus '< u?ut?i,<;,6 Tertiafibula linea. t?t\?X?<y?6 Secundafibula? linea. Trimum fibula? latus. Verum x er x priuatim huius lateris lineam indicant ? inibi gratia X?Xl??

M**

mufeuli pollicem extendentis modicprominentem. ' Secundumfibula? latus. $,$*,6 Tertiumfibula? latus. Trima tibia? ofiis linea. Jl , <fl iA,3A Secunda tibia? ofiis linea. Tertia tibia? ofiis linea. ^3 V rimum tibia? ofiis latm. z,4 Tertium tibia? ofiis latus. ui?3 Secundum tibia? ofiis latus. K2-?4 liftera tertvj tibia? ofiis lateris linea? cui mufculus inpoplite latitans inferitur .

fimiliter atque in cubito,binarepnunturaofl,quaHippo * figur. ^p^ crates perpetuo tibia ofl appelat. ac horu alteri interius eft & craflus, integrarum Tibia. 2111111 citai*. :-'rtH#s\l:I quod totius membri nomine W> 8c tibia nuncupatur;c alterum uero * er n. exteris locatur,8i interiori crafltie admodum cedit, Gracis quidem m. b tota 3, 4 Fibula. -Iknsk i/0, Latinis autem fura Se fibula uocatum.Ego euidentioris doclrina ftu figura Tibia os. c tota f> 6 dio craflius os,tibia os appellabo, id tibia, hoc eft toto membro diftiiv figure, guens, quod his oflbus ,mufculis,uenis, arterfjs, neruis^ cute hac om> d tibi<e of P. ^ ^w. r\ i .m..'jl/:.... r^ niaambienti formatur. Gracilius autem os fibula opportune dicetur,ut id fura, quam Gra fis appen, Tibia ofiis ci, quia ueluti tibia uentereft, yxsfOKvm*.iow nuncupant,diftinguatur.Tibiaitac^oflicV: fibula dices prif miim A, b eyJibula ap / fupr infraq? appendix coalefit,ac fuperior quide tibia ofsd appendix admoducrafl lataq? 1,3 fig.dein pendices, eft,anieriori tamen fde craflor,ac in anteriori thide regione magis qum in pofteriori t deor. D 1,3 fifiSedes cuije' fum duci cernitur.Huic * duo oblongi infulpuntur finus,inuicem ' afpero inaqualicj? tubere buteauient mur <td tibiam diftincli,8Z lubrica cartilagine incruftati.His finibus inferiora femoris capita excipiuntur .tu. C 1,1 figur. infuper Et articulatur. ber autem fnus diftinguens, grandems finum fubit,femoris capita pofteriori in fde dirimen er $ figu tem.Dein tuber ex fuperiori h mediaq? ipfius fde, qua afpera Se fnuata,neque ulla cartilagine ra1. inuncla uifitur ,rualidifsimum emittit1 ligamentum, nuper dido femoris capitum interuallo ti,3/zg.B: * h4,7fi> fnui'ue infertum. Adeo fn, ut mdia huius tuberis fedes in hoc afpera fnuataq? fit? quo fli/ F, G. eius ligamenta in femur porrigat, h ac maxime protubrante fua fde, ac deinde exkpofte. e jfigu.K* I,K. riori ipfius regione educens. Ab anteriori naiicp tuberis regione, qua minimum prominet, fi,z fig.30 etiam f illa fimiliter afpera ft,ac lat f'nuata,nullum tamen ligamentum femori inferitur, fed li. Cdp.E,?. gamenta inibi producuntur,qua m cartilagines anteriori huius tuberis fdi colligant, quas ti. gifigu.30 cap.l. Cartilagines bia ofls fnus iam augere dicam . Quum enim duo tibia ofls fnus femoris capita admitten.
l'^r^SSE! ^SgP
" N

TI

IA

h totai ,

tes,quodammodo fuperfcieteiius duntaxat infculptur,neque ad amufsim femoris capitum gibbis (etiam fi Galeno fecus uifm fuerit) fuis cauis refpondeant, Natura mirabili artificio CL ifig.cap.ti tur, Itb.z X. Lib.'ideVfu nuumprofunditatemadauxit.quippepraterlubricas cartilagines tibia ofls finibus &femo. h z,4-*7 fi" part. 0- in co ris capitibus cruftamodo obdud:as, utrique finui unam adhibuit cartilaginem, neque fmO' gur.K. mentarijsin ri,neque tibia ofl aliter qum ligamentorum benefcio connexam. Hac nanque orbiculatim llfig-U. Hippo. librii ligamentis genu articulum amplexantibus fblum connafcitur,8c" praterea li crament! in teruen. m tota 8 deFraiuris. figura ,/ tu anteriori pofterioricp fedi tuberis conneclitur, quod tibia ofls fnus femoris capita excipi. bi dextra entes dirimere didumeft.Ifta cartilagines exacft fmplici cartilagine molliores fnt,8<: quaf li L, fmiftra gamenti natura participes. Dein qu oflbus applictur , impenfe aquales,lubrica,la:ues,ac cuit M infi gnitur. deniq? uncftuofo humore oblita fpedantur. Ad hac,in articuli ambitu"crafla funt,multo ante n 8figu,N. frtuum
quibus tibia of fisfinus auge

h z,3, 4>7

osfigur.o,

psfi.P,P.

l tftui: li figur. v.
u 4,to fis .

qtfig-Q^

X ^orf
yfecdafi.

inter

cr xconfi
z i figM..
ca.h ad k.

at,zfig.z.
hde\n
-

A>B

fig.lb.

c 6 muf.ta.

^tabule
si,gAi,
a-c .
d 1,6

figx.

la^tTtal
fz mufe. ta. xet 6 ta*,
89

fth.

b tot\U>

pt.fica.33

\TZoti
1

9tfig.*e't
gur.i.

z,h9,iofin

4f|S
figur. i.
mufcul.

oz
p

4,ioVl

qfig.cap.i,

r Jk*
*

"m9<p.
3.N.

fi

Itet^muf
tab. chara
x,2>?. "

UClmu notaturf
cund.o, ter

m?-

$ finuum centrum extenuata, definentesq;. Harum fiquidem figura lunaris eft, quemadiruv dum altrions finus internum latus, Se exterioris finus externum. Praterea nulibi crafsiores quam ad lateris fui mdium cernuntur.p qu enim anteriori pofterioricp tuberis tibia ofls fnus diftinguentisfedibusappropinquant,tenuiflma funt, 8inacutos apices fniunt. quo. rumqui anteriori eius tuberis fedi committuntur, inuicem proximi funt,dextrac?cartila*o fniftra ibidem alligator. Apices uer pofteriorem tuberis fedem accedentes, magis mutSo diftant, neque inuicem,utanteriores cartilaginum apices, committuntur. Ligamentum enim craflfmum ex tubere in femur fnfertum,pofteriores cartilaginum apices diftinouit. Qua quum ita fint, leui negotio colligitur, qum concinn harum cartilaginum auxilio^fls tibia? finuum cauitas adaugeatur, nonfolum quidem in hominibus, uerum in omnibus quahadte nusuidi quadrupedibus Se auibus. His nanque in genu articulo eiufmodi cartilagines reponuntur. unde etiam in menfa cuiuis harum naturam contueri promptiflimum eft,f modo exa genu articulum quis infpexerit; neque pafm cum Ariftotele, cV Galeno in tertio de Par. tiumufu, quadrupedum genu illicefl exiftimauerit,ubi tibia inferior pars talo coarclatur. Zib de Cet Atque hoc fane modo tibia; os femori articulatur. fibula autem non adeo at confcendit,ut fe mlnUnimdk mur Condnat-ufrum fuperior ipfius appendix in interno illius latereq fnum gerit leuiter ad. 8reffu' modum infinuat Se amplum,cui minimeprotuberans tibide ofls appendicis' tuber coarticu fj^**'** latur,quod ad externum tibide ofls latus uerfs pofteriora cofftens cartilagine,fmiliter atque ' S "^ * finUS fibula,incruftatur.Porr ^'ma fede fibula ti^^^ ratione qum* fupr coarc^atur-Externum enim tibia ofls latus,oblongum exigit" fnum, cui protuberans inter. num fibula x latus immittitur,quod afperum nnhil eft, quemadmodum Se tibide ofls fnus afper quo que,8c" cartilagine neutiquam incr u ftatus cernitur. Sinus enim ille fbuam laui cort ta(C*U nn exciPlt3llerm qu n3Ec ofl inuicem cmittuntur, uaidum intercedit ligamentum non quidem duntaxat in circuitu ipfa cnertens, at etiam ubi mutu fe conringunt. Caterm VU fibula per reliquam tibia longitudinem fibula tibide oiTe r plurirnmdehifcit. non quidem qud tibi^ofse U ^xc radl1 * modo oblique ducatur,ac ueluti tibide ofl foras obiquetur,fd qud tibide os fli fMU Pra mfrap ade crafm ft, Se in reliqua ipfius lngitudine gracile,ut fibula illis tibia ofls fe. dibus, quibus craflm cernitur, commifl, facile tota tibia graciliori fde mutm diftet. Q^amuIS tanto adnuc minus fibula tibia dehifcat,quanto minus reda confpicitur. Fibula mm* Pau* mD medio Iogitudinis tibia,introrfum ac uerfs tibia? os nonihil curuatur,exter noqp ipfius latere fima,feu cocaua redditur. Ca?term tibia ofls fibulaqj dudus, Se fecund ipfrum longitudinem extuberantes lineas impreflionescp, tum demum opportunis deferi. Dam3ubi fupernas infernasqs eorundem ofsium partes, quibus afjs coardantur expreflro* ' Superior itaque tibide ofls appendix,ad eum quem dixi modum femori ac fibula coartfatun anterior autem eiufdem appendicis fdes utcunque deprefl afperacp cernitur, un cum tibia* ^s anteriori fede appendici proxima, Se plerifque Gracorum cwriftvwoy uoeata, qua in noc afpera eft^ut ualidifsimos c mufculorum tibiam mouentium tendines exciperet. quorum etiam tendinum gratia, fuperior fibula appendix infigniter externo ipfius latere Se fuperiori Parted protuberat, robuftifsimumfC quarti tibiam mouentis mufeuli tendinemexcepturus, Dein hac fibula fedes caput educitffeptimipedem mouentis mufeuli. Inferiores tibia ofls Tibiaojjisfi Se fibula appendices, fimul g finum fedemep efFormant,cui h talus mutuo quafingref articu nusetmbera] latur. Si enim tibia ofls ac fibula finus tuberacp feduo perpenderis, tali cum tibia connexum ?uius u/o df ad ginglymon opportune rfres. Verm tali hiftoriam fuo loco explicabimus . nunc enim tlculaur* fnus tibide ofls examinandus uenit, quiin infima tibide ofls appendicis fde amplus admo. dum eft,8d quodammodo ' geminus.Inmedio enim amplo,fed modic prominentek tubere frterftingutur, liquidoq? altis ad tuberis latera excauatur. Ad intern huius finus latus infe . rior tibide ofls appendix,ualido magnoc^' proceflu deorfum fertur3qui externo fpfusm latere, ^U ^num re^PIclt3 cauus, Si fimiliter ac finus ipfe lauis Se cartilagine incruftatus eft ; interno autem " Iatere alterum crus refpiciente gibbus eft. ac quum0 excarnis fit,nullisc| mufculorum partibus obte(ftus,in nobis tadu facile percipitur,efl:9 in teriormaleolus. Procefls hic in infi Intenormd ma *pfiuS ^e uer^us poA^riora p finum obtinet,ex quoq ligamentum prodit, cartilagineum ti leolus^ias os ta^ colligans. Atque eiufmodi etiam ligamenti producendigratia,anterior appendicis inferioris tibide ofls r fdes, in humillima ipfius parte, etiam finum exigit tranferfm oblon. um'^: afperum,c: insequalem : quo ligamentum prodit, tibide ofl ceruicem talinedens PoA^rior etiam huius appendicis fedes,ubi primm intern educit malleolum,' deprefl eft, ulsp^oftendit,qui tranferfis obducli ligamentis mufculorum tendines h c pedem ademv tes,tut,ne fuis finibus aberrent,frri fnunt. Sunt autem illi numro trs," quintus feilicet pe^ M 4 dem
'

DE

MVMAK CORPORIS FABRICA LIBER *

.>

lS%.

r, , .

Tahmante

ANDREAE VESALII BRVXELLENSIS dem mouentium, Se duo digitorum flexui famulantes. Caterm externum inferioris appen dicistibiaoflslatus,nullumeducitproceflminternomalleolorefponderttem. Verum ap nfe pendixfibulaexternotibiaoflslateriadnexa,impenfe hc craflfcit, deorfurtic? magis quam ^**. interior malleolus fertur. ac in caufa eft, ut rarius in externum pedis latus, quam in internum, talus luxetur.Tanto enim fibula hc decliuis ipfo tibia ofle defeendit, qiianto altius tibia os adfemurfuprporrigiturudeutfibulaneminimumquidemlongitudine a tibiaolleuin. ?*M. catur.Inferior hac fibula appendix,externum Hatus finus coftituit talum excipietis. Verum JjH appendix interno ipfius latere ade protuberat, Se cartilagine incruftatur, ut eam a talo ue. ris fufeipi , qum eundem excipere,merit quis dixerit. etiam f externum tali latus appolite teaat, atque in eum modum un cum interno malleolo talum comprehen dat,ut nuiquam in ,^ hom{mbus talus contingi qileat.a Tibide enim ofls appendix fuperiorem ipfius mte. Cftferfi
148

lilatusocCupattanteriortalifedes,qua in nudaofliWcompageoculisfubiptur tendinibus oecultatur,per pedis fuperiora ad digitos deductis. ita etiam pofterior ipfius fedes non minus innudisfeeletis confpicua, tendinibus obtegitur irt calcem infertis,& quibufdam hac pedis Exteriornat inferiora fubeuiitibus.Imahac fibulapars talo commifl,externoc fuo latere gibba, Se nulla T / a lnT prorfs mufeuli parte b obte<fta,exteriorem conftituit malleolum, quem fimul cum intenori lusCap't malleolo quibufdam talum perperam appellri Galenus teftatur. Atqui is error ad nos ufcp manauit.Nam,ut cateros taceam,Erafmus nofter Roterodamus in fuo de talorum luiuDialogo,malleolos in hominibus talos fmulcum Pliniouo cari innuit; quod nonnullis Galeni interpretibusadearrifit,ut r^vg*, hoc eft malleolo s, fubinde talos reddiderint. Externum itaq* exterioris malleoli latus gibbum excarnec? eft, fimiliter atq? interioris malleoli internum latus.Pofteriorauterrt exterioris malleoli fedes amplum oftendit ~finum,qui tranferfo obdu dus d licramento,fexti Se feptimi pedem mouentium mufculorum tendines deducit, illos quo minus afuafedereclinentcontinens. Internum eiufdem malleoli latus in infima ipfius fede uer fuspofteriora,profundumafperumqp oftenditcfinum,exquo ligamentum prodit cartilagine Etcamis fi> llrt^ hc fibulam talo ualidiftW connedens. Caterm ex uniuerfa fibula amplitudine, nulla bulapars. ^g^ ^ nudaexcarnisWft,prater infima ipfius partis externg la tus,quod etiam aliquo. usq* fupra appendicem fibula inferiorem excarne cernitur. quurh intrim reliqua ipfius ampli, tudo mufeulis obtegatur, ita fibulam amplexantibus, ut hac pafm ipfis cedere,ab illisqj com Fibuk fecun* primi uideatur. Si enim fibulam examinaueris, eam fecundm ipfius in logitudine ducTum tri dumipfius hn angulam efle confpicies, atque id potifsimum iuxta ipfius longitudinis mdium. In anterioris gitudmem tri- emm gjj^ feclis medio,acuta SC ingniter protuberans apparet'1 linea,primum fibula angu. anguLu lum conftituens.In pofteriori autem ipfius fede, deprefl eft,8C plana,ac utrinque ad pofterio ris fui fedis latera unam commonftrat ' lineam,qua infigniter fatis protuberans, alium fibula angulum efFormat. Ade ut eaqua internum latus pofterioris fibula fedis occupt, fecun. dus fibula angulus appellri poft : qua uer externum eius fedis latus habet,tertius. Atque his tribus lineis anguhVuctria fibula continentur k latera. ac unum quidem inter primm Se r\ i i (T ii r '\ \ -t fecundm angulos confiftit,quod una cum tibia oliis externo latere aptamiedemprabet il' lis mufeulis, qui tibia anteriori fde in pedis fuperiora fruntur. Sunt autem illi,pedem mouentium ra fextus,deinde quatuor pedis digitos" extendens,fmul cum nono pedem mouen. tium,cV illo qui pollicem p extendit, ac priuatim in primo hoc fibula latere q lineam quandam exioit modic pro tuberantem, qua illi mufeulo principium offrtur. Secundum latus,prima linea Se tertia terminatur,cV amplum eft, egregieep finuatum r fptimo ac odauo pedem mo uentibus mufeulis locum prabet. Quinetiam o&aui mufeuli gratia, latus hoc utcunque afpe^ rum cernitur,ut is hincuniuerfm ipfius principium pulchr educat. Ab illis itaq? mufeulis qui primm fibula latus occupt, Se illis qui fcundo exporriguntur lateri, prima fibula linea pri mus'ue angulus educitur. Tertium latus fecunda 8c" tertia lineis circumfcript, mufeulis com primitur pofteriorem tibide fdem occupantibus, 8c" potifsimum ab eo' qui pollicis fecundm os fle<ftit, ac ab hoc fibula latere carneus enafeitur. Qua quum ita Gnt, tertia linea mufeulis fecundm SC tertium latus occupantibus foras prott'uditur. Secunda autem linea ab illis pro. ducitur mufeulis, qui tertium Se primm fibula latus comprimunt. Verm fecunda hacli. neapriuatim" ligamentum educit, fibulam tibia ofl tota illa fede qua hac ofl inuicemdehf Tibia oflisfe fcunt,colligs,8t"inx fecundam tibia ofls lineam in frtum. Tibia enim os fimiliter ac fibula, cund mipjius mfadongitudinis medio quadantenus triangulareeft. ac prima ipfius y linea in anteriori of lor.gmdmein ^ ^ confi({it3ingniterc$ pro minet. un de etiam Spina Anatomes profefribs appellatur* atque hac ade acut porrigitur, utnulibi potius concertantes pueros pedibus inuicem pe^
currere.
$

ST^c!

gitldem^

gm txpHm

{**
b

ta.u^
~<*gur
?>

im^

cz,6fi,^

j*jK
mmm^
mufeuli au

g&
glffi"
"
fficap.iU.

f^g

**-

l>2),>6fr

gtfjttautm u,u.

J^/t^

j^gjj
^ tt

k primm

iffi^tcr.

ll f&&
m^muiCm.
4 fflfc

*,* hu^

uhf'
p

, tJ,A\

^fix,*.
r 6mfcul*

s6'^t ^

**4'**A*

u fig.

at

?*.*

*t>^/I"',

y^fi.y^

",

tere

Z *

2>>

figur.Ji-, *. a earund

figur.*, ^
b 2,4-fig.f.

cfig.f*
di,sfig.x.
e

i,i fig..

tabu.x,y .z
tabul. $,*.

fz^figJ.
gi^mufc.
tabul.z.
h
15

mufcu.

tibu. D, E.

iz,4.fig.t.
h 14 wfc

DE HVMAN! CORPORIS FABRICA LIBER I* 14* tere uideamus, qum ad anterior tibia fdem, ubi linea proxim cuti fubiec*ta,hanc cul tri mo do fcindit, quoties ipf impetu ad tibia os colliditur.* Secunda Se a tertia tibide ofls inea,po. fterioris fui fedis latera conftituunt ; ac tertia quidem internum eius fdis latus efFormat,pa. rum acut educfa,fd obtuf admodum,8c' quafi teres. Secunda aut linea paulo eft acutior,ac externum pofterioris tibia ofls fdis latus efformatreftq? illa, cui ligamentum fibulam tibia? ofl conetens infri non ita multo ant relatum eft. His tribus lineis, tria tibia ofls conficiun tur latera. ac c primm quidem prima fecundaqp linea terminatur, finuatumcp eft ac planum, eorundemcp mufculorum occafione cauatur,quibus primm fibula latus cedere didum eft; cfcund uer tibide ofls latus prima tertiacg linea terminatur,8c" infigniter gibbum eft,nulloc prorfus obte&ummufculo,Gracis Lce> Se frequentius adhuc wrutvwoy nuncupatur. Ter tium tibia ofls latus, fecunda Se tertia circumfcriptum lineis, non ualdedepreflim eft,ac mu. fculis occupatur pofteriorem tibia fedem fibi uendicantibustpracipu uer g illo qui quatuor digitorum tertfj ofls flexus autor habebitur,8<:h illo quem pedis motor quintum ftatuemus* Ad hac,tertium hoc latus in fuperiori ipfius fedeafperamoftendit1 lineam,obliquexporre. cT:am,cui k mufculus inferitur,quem in poplite latitantem uocamus. Atque huiufmodi fane f. bula tibiacp ofls linea Se latera laui negocio arguut,qum fufFulciendis educendisc mufcu. lis hac ofl conueniant. Articuli uer oftendunt, qum afbr motibus quos cruribus molimur obeundis Natura hac extruxerit,illa ad eum quem diximus modum iuxta articulorum fedem adaugens ; ade ut citra fummam Creatoris noftri admirationem, hac nemo contem. plari queat,Sc" non prompte colligat,qum uniuerfam is uitiaret coftruclionem, f quicquam eorum qua modo fcripfmus,immutatum fingereU

DR
)

P^iT
TRI
S

3 L L^T.

C^P^T

XXXII.
S E C VN D A, POSTERIOREM patella; (dem fpeclan dam proponens.

PRIMA
G E
S

I M I

E C VN

di Capitis fi'gura,anteri
orem patelle facietn oftendens.

CHARACTERVM

SECVNDAE

F I G V R AB,

INDEXA

t^/7 B JDextri cruris patello? tuberfinum inferiorum fimoris capitum fubiens . C Sinus qui interno fimoris capiti adaptatur * jP Sinus patello??gibbo externifimoris capitis congruens. R Hac parte patella infiriorifuafede tibia? osjpelat? fyuelut i in pro cefium excedit? duijlmU liter atque tota anterior ipfius fedes tendinibus tibiam extendentibus innafcitur ? quemadmos
dumpulcbr ollendit oSlaua mufculorum tabula ? cb araBer eh . qui innafcitur charaleribus g? b? i. Foraminula uero hacparte?ut <gy in patella? anteriorije.de confficua ? etiam citra chas raSl erumoper ampromptobfieruantur.
a tota 1, z fi .intgra rum uero fi gwr.s. b z figur . cap. 30 H. c zfi.A,B. d zfi,C,D.

genu articuli fdfo s quoddam praponitur orbicuare, ^w^ rlt ms Se breui fcuto non abfimile, quod pofteriori fa fde, qua femur fpedat, e? forma. aui,lubricacp cartilagine, magna ex parte obducftm uifitur, apto tube re finibusq? anteriori inferiorum femoris capitum fdi elegantercon. gruens. Secundum ipfius enim longitudinem c tubere amplo Se medio. criter prominenti extuberat,quod patulum femoris capitum fnum in ^31 anteriori illorum fde exculptum fubit.d Vtrincp ad tuberis huius latera unushabetur finus, prominentes Se cartilagine incruftatas femoris capitum fedes excipiens* Verm ut exterius femoris caput antrorfum magis, qum interius caput porrigitur,8c" ampli, ori fede laui cartilagine obducitur, ita fan exterior patella finus ad tuberis fui externum latus confiftens, long ampliorlatiorqrinteriori finu occurrit. Patella igitur illa parte qua femoris t totai fi- os contingit, lauis Se lubrica cernitur. c Anteriori autem ipfius fde, Se in lateribus afpera, SC gura. cacis quibufdam foraminulis obfta peclatur : quemadmodum Se in pofteriori ipfius fde, fifigur.E. f ubi infima fui parte tanquam acuto quodam procef deorfum ducitur,tibiacp ofls elatiorem fedem refpicit,afpera etiam Se foraminulis illis ornata eft, quo aptius firmius cp tendinibus tib g8mufcul. am extendentibus irtnafcatur.g Vniuerfa enim patella, tota ipfius amplitudine fdecp,ubi lu. 3^0pffi0fit t.k. brica cartilagine 110 obducitur,tendinibus illis innafcitur,necfemori,ne9 tibia aliter qum ten comec7atur.

E R

dinum

141

AN3REAE

VESALI

BRVXEXLENSS

dinum benefcio commifl. Hoc eiiini priuatim patella fibi uendicat* quod alieri ofl figamen. torrh Ope non alligetUr, fed tendinibus illis gertu articulum tranfcendentibus innata, adfemo ris os ualidiflim cftringtur. Patella fubftantia in natu grandioribus impenf dura Se folida Patella fub eft, utcunque etiam Galenus eam extrinfecus cartilginofam efl afrat : ac Marinus quoque ftantia cum alfjs Anatomicor pracipuis, eam fparatim cartilaginofum os uocauerit, Se fuum quod patella dedicauit Caput, de Cartilaginofs oflbus infcripferit. Atqs ii\i fortafls animum adhi buere tendinu cui patella innafcitur fubfttia, qua elixa molliufcula cartilaginis fpeciem obti net,earum partium modo, ex quibus neruofa mufculorum capita, aut ligamenta principium duCiint,aut in qua eadem inferuntur, Verm quando patella dbit tendinibus emundatur, nequaquam cartilaginea,fed perqum folida fortisq? cernitur,no quidem in folis hominibus, uerum etiam in bobus,ouibus,8c" cateris quadrupedibus. quorum etiam genu articulo rerum Opifex patellam prapofuit,multo qum in hominibus longiorem Se anguftiorerti,quemadPatella w modum in plerifque auibus latiorem Se breuiorem.Datur aut patella hominibus, Se illis qua $*' modo dixi animantibus,ut genu articulus, antrorfum in angulum minus fllax extdatur,8c* duntaxat ad reclam line ab angulari flexu erigatur, Deinde patella pracipu praftat,quo mi nus in tibia flexu femur ex tibia oflis finibus in anteriora luxetur. Atque hune fanufumillt demu nos edocet,quibus patella fede fua dimouetunaut quibus ex cafu in duas partes fracla, furfum multo elatius afcendit,qumh inferiora femoris capita cfiftunt.Hi nancp infirmifsim tibiam fledunt, Se periculofifsim per decliuia loca gradusqj defcendunt, femore femper pror fum citra omne articuli genu robur elabente*

b z fig. ,9

"* EF-

DE PEDIS

OSSByS.

C^iP. XXXIII.

PRIMA
TRIGESIM
TERTII
PITIS
F

E C V T*-*
D A*

G V R A*

TERTIA'
.r' ATQJE HIS

QVARTA*
SERIATIM SVBIACENT

QVINTASEPTIMA, OCTAVA,

SEXTAET NONA*

CECI

DE

HVMANI
:

CORPORIS

FABRICA

LIBER

t4f

CIMA-

#^

>^^^?) VNDECIMA*

D VO^
DECI
MA.

DECI
MA T ER1
1

A.

TREDECIM

PRAEStoTS

CAPITS

FIGVRARyM
*.

earundemcpcharaclerum Index,

PKI

M ^T figura integram dextri pedis ofiium jlruem fiperiorijaci exprimit

Secunda dextri quoque pedis ofiium compagem eafiede delineatamproponit?quafiantes innitU mur . Tertia dextri pedis talus anteriori ficie ita oculisjbijcitur ? ut ipfius fuperior pars in confbetlum ueniat. Quarta ?eiufdem tali infiriorfedes ab anteriori ficie exprimitur. Quinta, talus ab interno laterefpelatur. Sexta talum conjficiendum offert externo latere defiignat* Septima? dextri pedis calcis os interior ifede ita exprimitur? ut externum ipfius latus magis
dudm internum appareat. Olaua , calcis os ab interno latere ojlenditur. Nona calcis ofiis ex ternum latus commonflrat ? ^perinde ac dua?pra?cedentes?jperiorem calcisfedem depielant

exbibet. Dcima ?pedis os cymbam refirens anteriorificie ?quatarfiofiibus committitur?delU neatum cernitur . Vndecimaeiufdem ofiis pojlerioremrefertfedem.Duodecima?quatuortar fi ofiium fimul nexorum anterior ficies confficitur?cuipedij ofia coarantur . Deeimatertia, quatuor tarfi ofiium poflerior ficiesJpeclatur? qua? calci pofii nauifirmi efl Contcrmina. V?i?z Talus. Ai,i Calx. . M Cymbam refirens os. i,27 3? 4 His numeri cbaraeribus in primafigura ?fiecunda?duodcima er decimatertia quatuor tars fiofiaindicantur?quibus ab infcripto numro nomina imponimus. hoc primm ? illudfecundm ,

I?II? II1?IIII? V

atq?

ita deinceps appcllantes.


Qutnq?- pedij ofia in primafigura notantur?qua? infecunda etiam citra charae^

rum appojtionemfunt confficua. A p H *>* Digitorum pedis offa. B,C?D 3,5,6 His quatuor cbaraeribustalituber notatur? tibia? ofiis inferiori appendice articulatum.ac ^4 quidem ad B primam huius tuberis cojlamfeu latus indicat. C uero adD

fiecundum?^ <^fad C tertium?B autem adD quartum . E?E 3 Sinus tuberis tali?fecundum ipfius longitudinem infculptus. F?F 3 Duo? tali tuberis partes ?elatius qudmfinus E indicatus prominenttsl G s Internumtalituberis latus? quod comprefium <o> cartilagine incrujlatum? interno malleolo

H6 K

tommititur. Tali tuberisfinus externo ipfius lateri infinuatus ? qui cartilagine fimiliter obdulus , exters
num malleolum excipit.

Sinus tali ajfer ? cui ligamentum cartilagineum ab interno procedens malleolo inferitur. 6 Talifinus? cui ligamentum cartilagineum ab externo malleolo pronatum inferitur.
?

L?M^6Duofinus?quospqfieriortaliregiouerjusintmilatusjpeandosexbibet?quideducm
rejleclendiscp mujculorum tendinibus parantur? hdc pedis infiriorafubeuntibus.

Nl?4t?'i?6 Talicei'uix. ' O 3A, ?>* Talicaput?ofiiscymbamreferentisfinumfuhiens?quiundecimafigurakindicabitur. P 7,$, 9 Qalcisofiismber?capuiuecartilagineobuoht?<o'intalifimm<^otandumingrediens^ Qjt Taliamplusfinus ?calcis caput P iam indicatum admittens. JR. 7,8, 9 Calcis ofiisfinus?cuiinferior tali capitisfedes S iam indicanda articulatur. S 4 Infieriortalicapitis?quodofiicymbamrefirentiarticulatur?fedes?calcisfinumfubiens .
1,14

144

ANDREAE

VESA LU

BRVXELLENSIS

T? T 4 \^4fper talifinus? ex quo cartilaginea ligamenta calci inferuntur.


7, s, 9 ^Affer calcisfinus? cui cartilaginea ligamenta ex nuper dilo talifinu immittuntur. X? Y? 2S z Calcis ofiisfedes?qua? pede in terramfrmato?deorfm fie at. Verm Y?& "Zj infe cda?^ Y olaua?& 2S in nona priuatim buius fedis pro cefium notant?mufculis quibufdam educendis aptum?<& propinquis reliqua calcisfede terra? innittentem . a?b 7?$?? <^fb a ad bjperioris calcisfedis interuallum notatur ? d pofleriori tali regione ad pojlicam
c 2,8,9
d?e z?$

V?V

fig t?739
h?i 7
kn
l?m?n

calcis deduflum. Pojlica calcisfedes. Internum calcis latus.Verm e priuatim fdem notat?qua tendines bdc pedis inferiora petunt. Externum calcis latus. Vermgfieparatim huius lateris regionem infinuat? cuifeptimi yola ui pedem mouentium mufculorum tendines exporrigmtur. In fiptimafigura anterior calcisfedes efl conjpicua. er b quidem eiusfedem indicat? qua? talo committitur. i uero eam nott?qua? ofii teffiramfeu cubum imitanti articulatur. Efl itaq? i des prefium calcis caput?finum ofiis cubum imitdtisjubiens.Atq? id caput in nona eti efl confpicui. admodum profonde exculptus ofiis cymba? imaginent ojlcndentisfinus?tali caput Ofignatum

fufcipiens.

io tlAnterior ofiis cymba? afiimilatifedes ? trs per qudm leuiterprominentes commonfirans fus perfides?quibus tria inferiora tarfiofia eo articulantur. OjpAh & o in io Superior ofiis cymbam referentisfedes?qua pedisjuperiorajpelat. q?r io etq in it Infierior ofiis cymbam referentisfedes ?terramintuens . V erm q priuatim huiusfedisfi num indicat?quofextus pedem mouentium mufculus deducitur * fi?t?u 13 Trs plana? quodammodojperficies trium interiorum tarfi ofiium ? quibus ha?c ofii cymba*fis milico articulantur. x 13 Ofiis cubum refirentisfinus infeperficie euitercfe ca?latus? quo calci id articulatur. ejlcj? hicfis
nus huius ofiis unum latus.

$ iz Ofiis cub refirentisfides?cuipedij os anularemjuffulciens digitum?^ illud quod minimo pro? ponitur?planisfuperfciebus coarflantur.ejlqp ha?cfedesfeaindum latus ofiis cubofimilis. y iz?i3 Tertium ofiis cubo afiimilati latus ? quod*' os cymbam exprimens refpicit?tertio^ tarfi ofiis um coarclatur. A iz?i3 Quartum ofiis cubo d difieSlionis profefioribus comparati latus? externa pedisfedemficelas, i 12,13 Quintum eius ofiis latus?in pedis fuperiori confiflensfuperficie. J Zj&l in 13 Sextum illius ofiis latus?terra? innitens. Verum npeculiariter ipfius indicat finu, ad quem
ce?

feptimi pedem mouentis mufeuli tendo rejlelitur. 13 Procefius tertvj tarfi ofiium ? quod ofii cubum refirenti articulatur? in hoeprominens ? ut ipf
quintus pedem mouentium mufculus infieratur*

iz Sedesintimi tarfi ofiium?cui pedij os pollicipra?pofitum articulatur. k 12 Huicfecundi tarfi ofiisfedi?pedij os indicem fiuflinens coarclatur. A 12 Huic tertij ofiium tarfifiedi? ospedij articulatur? cui mdius innititur. (/ i3z Ofiiculum adexternum articulationis latus obuium? quo pedij os paruo prpofiitum diito, ofii cubum exprimenti committitur.
Interualla?fedesfy? quibus pedij ofia inuicem dehijeunt . , hi Capitula pedij ofiium ? finus primorum digitorum ofiium fub euntia. *& z Procefius pedij ofiis pollic anfufflciens?cuifeptimipedem mouetis mufeuli tendo impldtatur. j> 2 Procefius appendicisfuperioris pedij ofiis minimo pra?pofiti?in boepotifiimumprominens? ut
v, v x, 2

olaui pedem mouentis mufeuli infertionem excipiat. s,t>v \,z Tria indicis ofia. atep eadem ratio mcdij?anularis?minimick efl . <p^\oZ Duo pollicis ofia. ^?(z Duo ofiicula pedij ofii pollicemfofiinentifiuppofita* * 2 Ofiiculumfiecundo pollicis internodio pra?pofitum. Reliqua autem fefamina ofiicula in primis digitorum articulis nUllisnotisinfigniuimus.
Q.V E M^

DE

HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I l45 VEMADMODVM canes, muftela, fles, cuniculi, lepores, Se magis

Quadrupedu

adhuc fmia,cV urf,omniaqj quadrupeda,quibus pedes in digitos findun cffmJfis^ tur,eandem cum hominibus, femoris ad CoxdiCis os, Si femoris ad tibiam cjs f^fu articuli fpecierti obtint : itafan par quoqj in pofteriorum pedum oflibus doi illiSi SC huic cernitur contextus. Quippe fi pollicis in illis animalibus coiv ftrudinemab homin diffrre, atque m agis Se minus ad manus noftra? g|pllicemaccedere,acpluresinterdumpaucioresuedigitosobtingere,no. ftrumq? pedem breuiorem efl fubaudias, nullo prorfus ofl humanum pedem dortari fpefla.

bis cuipenitusfimile,tumfitu,tumforma,tumarticulatione,tummouediratiolieinCanibus Se id oenus animalibus non reperias .Caterm pofteriorem in illis pedem appello,totam eam crurum partem,quam terra inniti confpicimus,quoties cane aut urfum artterioribus crunbus terra fubleuatis, nulliqj baculo aut alio quopiam fulcro innixis ereclum cernimus. non uero illam duntaxat partem,qua quum quatuor infiftunt pedibus,terram contmgit.ea nanq? dun. taxt pedum digiti eft : quemadmodum Se nos quoque,quum quatuor ueluti crunbus prore. pre ftudemus, folis manuum Se pedum digitis terram cotingimus, brachiale & calcem a ter. ra urforumcanumc? ritu fubleuantes. Adeo mehercule, ut didis iam animalibus illic pes ma piat ubi Anftoteles proportionalem noftro genu articulum in omnibus qudrupedibus nn xit Vnde etiam liquet,qum hoc meumde quadrupedum oflbus paradoXum, Anitotelis, omniums rquodfciam)philofophom,8(: inter Anatomicos facile principis Galeni de com. Li.deCfmu munianimanum greflu in crurum flexione, extenfione feflone, ac feniorumcum fpinafeU *. dorfo du<ftu,8c- corporis ereclione dogmata perturbet. Ab hac itaq? oflum m i lis animalibus ^| f ^ ^ cum h omine fimilitudine, pedis oflum fermonem aggreflus fum,quo minus aliquis hiC mox fupare. initi6merequireret,quatotchartis in tertiodePartiumufuGalenusperfequitur quando hominis pedem quadrupedum longiorem,&: deinde latum mollemcp efldefcribit.adeoq? dit fufe hominem in oflum compoftioiieabalijs animalibus diftinguit,ac demum tamfohcite cur homo erioatur fedeatc? ratiocinatur,in Euripide ridendo magis quam fpedandis oflbus occupants, duandoquidem etf urfis Se alrjs eius generis animalibus eadem qua homini adfunt tamen Galenus docetNaturamnonnuUa homini ut bipedi,nonulla autem uunimah

rationpradito,inpedumconftruaioneelargiri.Arbitrorita9pofthacAriftoteliS^
ftudiofos, hominum, Se quadrupedum, Se auium quoq? ofla inuicem col aturos^c quo nam naclo nos quatuor ueluti cruribus innixi progrediamur, quac? ratione felis aut canis iedeat, autereclus parietiinnitatur, acdeniquefingula feorfim in quo conuenitautdifcrepentinda. oaturos,utdeincepspladtatan^^ tudiof reclis euoluant, ac tandem admoniti agnofcant, quam mamfefto huiufmodi ofiium fmilitudo illa redarguat : quamc? Ariftotelis Se Galeni, multoq* minus Platonis in Anatome doo-mata,no ex tripode fint dida.Prolixum nanque foret hic omnium de talis Se crurum mo tibus fententias recenfere, at? quidde fingulis fentiam adijcere^otifsimum quum haenus pedisofnondumdefcripferim,quaopportuneatalo(quemGraci *Wp*<r SC Ksficy uo,
C

Ho^ds itaque" talus (quiforma canum, urforum/imiliumc? animalium, quibus pedes in


i^r^UHk^^ire^fibulacontinetur^agnafuifedeabillorumofliumappendi-

^^

auikSi digitos dirimuntur, non autem bifulcorum,&:folidis unguibus praditorurnanimalium ta


crtotat, "S

&*&**
huL articula-

** "f ;SI
*'B'4

tior nanque tali pars, qua: furfum quotics totus pes terra: inmtur fpedat, infigmadmodum.?

^iprominet^ubereMricacarulagineinauftato^edemquequartgrotutecumfdam parti
aLsfeucoftisterminatu.ac>rimaquldem&dfecundaadtuber1slaterarecundum,pfuS

*&

Z*l

V"f :

iCJt qudraneularequodammodofit.atqueobidGraecis

'XatrSnfeeundm pofteriorem terminum feruntur. Adeutorbicularehoctalituber

onStudinem ueluti in orbem dueuntur: tertia fecundm anteriorem tuberis termmum,

~W*, Lanms autem quamo appel.

latur Nequeuerlateribus duntaxat prafens tuber quart* ,11. rotula: paru eonrefpondet fed c. rowtemodo.adquamfunis refleflitur, hoc tuber* finu quodam , ,pfiusmed,o donatur, tmim, quTliteradmodumea:latusJadlatera' utrinquemagis protuberat, illi fediexacMimecon. *"$ ueniens.quaminimatibixoffisappendicis fede talo exeipiendoparatamfcr.pfimus-Ma,

g^.E.E.tistaliaaVamnexusbenefidopedanflecW

'^M'teradueimus.quanquamnostantoperfeHoremin latera motummobamu^quantotal tu.

'Zlff

ber,feuquatrio minus rotula: modo exculpitur, & quo minus mutuo

^^&*^\

t4tf ANDREAE VESA LU BRVXELLENSIS ticulatutvquemadmod in canibus fit, quibus tali quatrio infignius fecundm ipfius longitu dinem cauatur,magisq? ad rotula, cui funis aduoluitur fpeciemaccedit, ob quod etiam firmiori mutuo ingreffu canis talus tibia iungitur. Ad hac, prafens taliquatrioitoninhis folumqua mododiximus quarta rotula parti refpdet,uer m uti rotula latera, quibu s ipfa ueluti in fur cula,aut ut alfjs plaCet in tro ch lea,fufFulcitur, detrita Se lauia unclaq? uifuntur : ita quoque tali tuber ad latera,quibus malleolos contingit, comprimitur, lauicp cartilagine incruftatum cer- ksfigur.G nitur, quamuis non pari modo utrinque. In interno fquidem latere," parua amplitudine Se fu / 9 fig.cap. pcrficietenus tantm comprimitur,qu6d Ccilicet inferioris tibide ofls appendicis procefls inte 3l Sriqrem malleolum conftituens,8<: hoc tali latus comprahendciiSjnon admodum amplo l fpa- ^jL"' cio laui cartilagine inCruftetur. Externum uero tuberis tali latus m ampliter finuatum,& maio cap. ?l b. riinteruallo cartilagine incruftatu apparet, ut aptam fdem conftituat, cui" internum exterio- confo ris malleoli latus concinn congruat, qui magis deorfum, qum interior malcolus, expor- !^^t u7ti&Lf ng*tur* Quemadmodum uero internum interioris malleoli latus afperum p finumexigere p 4,I0 fig. fe y/iiula W fcripfmus,ex quo q ligamentum cartilagineum talum tibide ofl colligans pronafcitur : ita quo caP>n gamentaajjw queeius ligamenti recipiendi gratia internum tali latus afpero r finu infcupitur, perinde ac J!?fi mit. eXternum ipfius tali latus fimiliter s calatur, ut ipf r ligamentum infratur ab interno exterio- r sfig^ ris malleoli latere edudum. Huiufmodi quoque ligamentorum ratione pofterior tali fdes ad $ 6pg-K. tuberis ipfius,fu quatrionis" radicem cofiftens afpera eft, ut inibi ligamenta admitteret tibia J^ x^ * principium ductia, Se rurfus alia in calcem porrigat. At prater eiufmodi afperitatem pofte- upofi b,d Sinus quibus rior quocj? tali fdes* finus oftendit,mufculorum tendinibus, qui hc pedis inferiora fubeunt, fi$*r*s. tennes de - Llcnendis parati/ Defcendunt autem hc tendo quinti pedem mouentium mufeuli, cV mufeuli * * P- L> fcudiim pollicis os flecl:entis,8c* illius tendo qui tertia quatuor digitor ofl inflectit. A tq? ad mufcu.t. hun c modum talus tibide articulatur, Se tali quoque fuperior acpofterior fedesjateraq? ita fe ha chxrua . , Tvlicum of bent. Ab anteriori uero ipfius fede, idq? magis ab huius fdis interno latere oblonga produci- 2>. fecymbamre tm* ceruXj qua> aliquOufc[ue progrefl, in * caput rotundum, lubricaq? cartilagine incrufta- tabu.D,E. /ns . tum dfinit, quod nauicularis ofls alto11 finui inarticulatur,contextu eforms, cuius benefcio oj. mufcu Tali ad cal- m odic obfcuroq? mo tu pedem in latera agi circunduciq? arbitramur, Infrior tali pars, duplici s notmcm cotexms. art(cuo calcis ofl articulatur,illiq? totus infternitur.ac unus quid articul s in pofteriori con- feJJJ fftitregibne,ubi calcis os amplo latocp prominet c tubere,amplumprofundumcp tali' finum a earUem ingrediente. Alter uer articulus anterior eft, ac uerfs internum pedis latus uergens, fecus at- , /&f-o. que pofterior articulus fe h abet. Calcis enim o s oblongo e finu exculpitur, qui cartilagine in- c "fe. cruftatus,humiliorem tali capitis fdem excipiu Tali nanque s caput nauiculari ofl articula- gur'p. tum,inferiori fua fde qua calci innititur depreflb tubere, dido iam calcis finui examuflim ada- d +% % tdcum Takt Ptatur* m nrurti articulorum medio " talus, Se ' calx pariter exafperantur,profundoscp cbti commijfuras nent fnus,ex quibus cartilaginea pronafeuntur ligamenta, talum calci ualidiflm connectai fifigu. s. apparens. tia. Atque m\i afperi horum oflum finus ade alt calantur, ut in mundatis oflbus, Se poft- S 4 fig- o. modum inuicem commifls, magnum inter talum calcemcp inibi pateat interuallum,in uiuen- * 4/ T'I' tibus cartilagnofs huiufmodi ligamentis oppletum, qua ade pertinaciter talum calci col- v,V? g' ligant,ut uixtantilum is fupra calcem moueatur,ac fua inferiori fede tam ft immobilisait fu /l>* hw* periori, qua tibia articulatur, uerftilis uolubilisq? obferuatur. A ' " t0J4 c a r. csi * of k Calcis os,quod omnium pedis oflum facile maximum eft,pariqj cum talo conftat fubftau lltl'garZ radins tia ' eaPartecluamgrecll'murleuiterteres,fedtutaformationis gratia quoque latiufculumexi, h* ftit.uerum intrim afperum Se inaquale inibi cernitur, idq? quorundam mufculorum occa- fe/x fone.Primu enim in inferiori ipfius fede tranferfm iuxta pofteriora deorfum prominet,ac y,z \ afperum educit"1 proceflm, cuius anteriori fede" mufculus principium ducit, qui quatuor *f9k% pedisdigitorumfecundumosflecfit.Deinillic0 mufculofa fubftantia enafeitur, quatuor par. Jcr 8^. ticulas deducens,quibus quatuor digitos pollci adducimus. Horum enim mufculorum pro. /^z" ducendi gratia,hac infrior calcis fdes, latior Se iiicequalis eft, Se procefls ille ob hoepromi- .4 mufe. net,terraq? propinquius qum reliquum calcis corpus accedit, quo minus illorum mufeulo- tabuU Superioreat- rum capita inter calcandum comprimantur. Superior calcis fedes," qua pofteriori talf parte Ub\ 7 aulelvtu, adPoftcamurcluei'pflus calcis fedem ducitur,teretis corporis fpeciem refert , priuatim nihil Mtd.k nemretror- p^ter exiguam afperitatem commonftrans,iiiquam tibide odisSe tali ligamenta in feruntur, p,7>8'^Jim duu. quacg mufculorum exortu Se infertione, Se articulatione libra eft. Pofterior hac calcis fe- f \**lu' des,tibia ofls reditudinem admodum excedens,in hoc in pofteriora educitur,ut tibia oppor VbuU m tune inftar perpendicularis linea in pedem tanquam in aliam lineam tranferfm dueftam fui- 4 M. m ciripoft,utcp totius corporis robuftifsimus q tendo r pofteriori calcis parti infratur . huic d0?nj etenim depreffa Se utcunque afper^ calcis parti tendo implantatur ex primo, fcundo Se quar ?
.

<'<

LjJ^

f*

j/u

tope

DE

H VM A NI

CORPORIS

FABRICA

LIER

I*

H7

to pedem mouentibus mufeulis conflatus.Inquadrupedibus autem, ut canibus, ouibus, 8c~ equis,pofterior hac calcis ofls fdes ex abundanti fnum quendam oblongum fibi uendicat, quo tendo is tut uehitur, qui in illis animalibus fcus ac in homin latum tendinem planta s 1,8 fig. d, cuti fubnatum procrt. Caterm Calcis lateru qua ampliter fnt deprefl lataq?/ internum Internum cal cis latus fiia* e.ac efimu latus laue8c" infigniter finuatumconfpicitur,ut aptam conftituat fdem mufulorum tendi le. tam ini' cat fedem . nibus hc pedis inferiora petentibus, atque ad internum hoc calcis latus tutifsim reflexis* t ultimteli. Deducuntur autem hc, prater pracipuam pedis inferiora petentem' uenam^'arteriam, ? figura A Se " neruum* tendo quinti pedem mouentis mufeuli ; Se r tendines duorum mufulorum,qut uultimtliutimos pedis digitorum articulos flectunt. Hi tendines potifsimum ad pofteriorem procef4 figur. xi^mufc. fus calcis fedem conuoluuntur,cui Naturas fnum infculpft tali caput excpientem,8c' anterio tab.K. rem tali cum cale conftituentem articulum* Ade ut is procefls in internum pedis latu s proy 14 tdb. tuberans,internum calcis latus impenfe fnuatum effciatj quemadmodum Se protuberans po Z 7&9 fi fterioris calcis fedis a intern latus hune quoq? finum am pliter auget. Id enim in hoc infignius gur. K. prominet, ut b mufculus ab illo enafeatur, cuius benefcio pollex introrfm cateris digitis dZySfig.Y. abducitur.Externum autem cal cisc latus non finuatur,fd aiperum 8iinaqualeac excarne eft, Kxtemtitntds b 6 mufe. tus. fi modo humiliorem ipfius ' fdem exceperis, qua c mufeulum educit paruum digitum a ca tab. Ch7*9 fig. teris dioitis in externum latus abducentem. Deinde anterior huius lateris fdes aliqua exparte H- la*uis,modiceq? admodum in fuperficie finuata cernitur, Se tendinibus cedit feptimi S^oclaut dz>9 fi.Z. n mufcu. s mufculorum pedem mouentium, qui ad pofteriorem h externi malleoli fedem reflexi, fcun' K^nteriOf tab. xi et 14 dum hanc calcis regionem porriguntur.Caterum calcis anteriorum partium,' ea qua regiocalcis pars. tab.c. nemagni digiti habetur, Se procefls modo in internum calcis latus excedit,talo quemadmo f^i^H- dum antea diximus articulatur, nulli intrim alteri oflcontigua. At calcis anterior pars mi g 6 mufcu. tab. *, dein nimo digito ftu refpondens, in anteriori fua facie lauis eft, Se lubrica cartilagine incruftatur, r. depreflo amplocpprominens capite, quod ofls teflram imitantis' finui coarticulatur.qut h 6 tab . i 7 fi&*- h. fimiliter lubrica obducftus cartilagine, duntaxat fuperfcietenus infcupitur, eac commiflra kj&fig-i' fpecie hic articulus perficitur, quam *$z&v Gracis uoeari diximus. OSSIS CVMfigu. x. raNauicularefunauiforme os, pofteriori quidem fde admodum profundo donatur" fi bdmrejrentis tnt,zfigu. nu : unde etiam cymba imagine <rmttpo&Js Gracis nun cupatur. Sinus ifte (uti prius dicTium finus. e,ettotdio t~s4.nterior G? u fig in eft) tali caput excipit. Anterior ofls cymba comparati fedes lubrica cartilagine incruftatur, ojfs fedes, CT tegrdrum C trs admodum leuiter prominentes commonftrat" fuperficies, tribus tarfi q ofbus,qua trs ipfius p la autem b eu ipf articulantur, paratas, adeoq& modic protubrantes, ut num fnus,num capita fint, pen nafuperfu si,etd,e,f. des. n n fig. k. drjudicare nequeas. Harum fuperficierum intima Se interno pedis lateri proxima,reliquis dua oj,4/i.O. busamplior eft, Se infignius qum illa ideo prominet,qud tarfi os ipf coarticulatum maius p io figu.l. 8amplius fit^profundis quoque finuetur alfjs duobus tarfi oflbus, qua reliquis duabus m,n. oflis cymbam exprimentis fuperficiebus committuntur. Laues has, adeoq? obfcur protube pg.chdrac. rantes fuperficies, diffectionum periti cubos uoeat, quoties tria tarfi ofl cubis eius ofls quod cymbam refert coardari docent.Superior huius ofls r fedes gibba, Se quodammodo rotula Superior fe< r v,fi o7p des. er 10 fi.o. modo orbicularis eft,eam obtinens figuram,qua pedi hac in fede fuit optima,iniurfjsq5 ferendis pertinacior. Atque hac fedes uniuerf utcunque afpera eft,qu feelicius ligamenta educat, fedes utcunque fma uifi- Infrior* s 10 fig. q, id os talo SC tard oflbus conne&entia. Infrior ofls cymba fmilis r. et u fi.q. tur,ut hac parte cauitatem pedi magnoperenecefTariamadaugeat. Verum hac ofls pars,fperiori parte afperior ac inaqualior cernitur : qud hinc ualidiora ligamenta, qum ex fupe riori enafeidebuerint. Praterea infrior hac fedes iuxta internum ipfius latus * finum exigit, ,t io,n fi <{ ad quem fexti pedem mouentis " mufeuli tendo appofitifsim refletfitur.Nauiculari itacp ofl, Quilus pedis h i muftd. 1-. ut neque etiam calci, neque talo, in manu nullum proportipnale os cfftit. qua autem adhuc ofibus inmar nunullum re* in pede recenfenda fuperfunt, extrema manus partibus aliqua ex parte correfpondent ; uiuf- >ondet. fig.charac . modi tarfi funt ofl,brachialis oflbus conferenda. Vocatur autem Gracis -m^m quatuor pedis" oflum feries, quorum tria nauicuan coar- tars vs. i,a, 3,4.1 tegrarufi antunquartum uer, quod teflraaflimilatur,calci. Quamuis intrim Gracifubnde tarfi dyC,f,gCtd nomen nonhis folum oflbus accommodent, uerum uniuerfam pedis fuperiorem partem eo b,c,et h,h. y figurant nomine plerunque intelligantmti Galenus in libris de Adminiftrandis fedhonibus perpetuo zicdp.cha, facit tendines^ uenas,&: arterias, neruosq? fecundm tarfum ferri feribens qua per pedis fu rdft.i,z}> periora exporrioGtur,digitoscp accedunt.Latinorum quamplurimi hanc oflum ftruem plan 4>ft6*7>8. tam quoque nuncupant. uerum quando planta nomen latis patet,non inepte tarfi nomine, dum aptius Me offrat,mihi utendum duxi.Tarf igitur ad Y brachiale conftrucftionispropor tio non eft obfcura. ex quatuor enim oflbus tarfus, ex duplicatis autem brachiale coftituitmv Ex pluribus nan 8c" minoribus particulis apprehendendi organu componi debuit.ex granr ^ N z dionbus
<%.
1 1%

LhENSIS rrUtjrficf dioribusuer paudoribus^ , ambulandi inftrumentum.Tria tarfi oflum intcriora planis fixera. odammodo fuperficiebusnauiculari ofl coardata,propriocarentnomine:atnonnullis * tJW, n fnnulomniavAW^appellantur.Qiiartumautemextrinfecusfitum,acuk ,, ftx
l50 A N D R E AE

A L

II

B R V

~-

VintumfupeLseft,nullietiamnexumofl,fed fpici^nullifmiliWofficommiflm^aterisc? lateribus longe inaqualius,^ priuatim oblon- fofe/^ ooquodam1 finu donam,ad que maxima Natura fo 1er tia feptimi pedem mouentis mufeuli lffe

quob calci committitur;c fecundm anterius,quo continua fuperficie duobus pedi) olhbus ^^ coarcT:aridocebitur: tertium interius eft,quo ipfi proximo tarfi ofl coarticulatur. cjuartupe- v disextmusrefpicit latus, uix^^^^

tenlreuoluitur.Quiauera\iquothuiusoffis^
funt,&:nonadamufsimteflraimaginiaccedit, Arabes abinaqualieflig^,&qaadamgrancuneumreferenticapitis'oflindiderunt^d

#*
^

dinisimaaine,idg^^^

^^

uocantes.Hoc tarfi os(uticYanteamo

M*,

nuimus)calcicoarticulatur^^

terrafubleuantur^tpedemhacfedecauumaltum^conftituant. tvJae^iun fgura & quantitate inter fe difcrepant,nec fuperiori nec inferiori parte aqualiter porriguntur. fi ffi #. taten iuf Jsenim4cubtmreferenS,8cprimumosinteriuspedislatusoccuPans,duobusquainn^ &* #' habenturmultmaiorafunt. atque illorum duorum rurfus grandius eft quod cubum reteren fm ^ ti nelitun quemadmodum Se cubum referens intimo ofle grandius quoque uilitur f^Juin. dn cum
etiam os cubumreferenspofteris,adcalcemfcilicet,uergit;intimumuero^an

^SS

S^f

fus pollicem multo magis, qum catera,eminet. Ex medrjs, quod intimo of li proximumett, broie cerniturnoade antrorfum, at? idquodcubum rfrent! committitur produdum.

Omnia fimul iunda fuperiorem eorum fuperficiem gibbam orbicularemqj erlormant,inieriorem uer cauam fimamue, quemadmo dum Se pedi ex ufu efl nemo no nouit. Duo mdia cunei accedunt imagini. qu enim pedis fuperiora fpedant, lata orbiculataq? nonnihil tunt: qu uer pantam cftituunt, non fecus acuta uifuntur, qum i cuneorum ritu inter intimum Se extimum tarfi ofl hac inij cerentur, Deinde tarfi os ofl cubo fmili coardatum, pn uatim acutius Se demifius in pedis inferiora porrigitur, qum fecund tarfi os intimo commiftum, qud ipfius hue dedudo" proceflui tendo quinti pedem mouentis0 mufeuli ualidiisimeinie l3figu,,t ratur.Tarf ofla,ubi lateribus inuicem comittuntur,tota connexus amplitudine gui lubncaq; o , twfc. cartilagine non obducuntur, fed duntaxat in pofteriori laterum fede ofl cymbam referenti * proxima.quippe in reliqua parte nonnihil mutuo diftant,cartilaginoforum ligamentorum p^X
1

Latiniplantam,8^n5nullipeden,ueftigium9appellant.Catemquum illa? Latinorumuoces in mufculorum narratione,8<: in uaforum neruorumqp deferiptionibus olurimum obfcuritatis (f modo illis uteremur)adferrent,conduxerit profed,8c~ hic quoque Gracis nomen mutuare.eft enim 8 plan um(quo nomine air) &&? uertuntjmhachgnih 3>fc aete catione , qua pedis partem fignificat , pen inauditum, Pedion igitur manus q poftbrauiiali fueofilus co refpoiidetruerum quinque oflbus,non autem quatuor,utpoftbrachiale,conformatur.In ma ^are' nu nanque pollicem reliquis digitis opponi decebat, atque hac ratione primm ipfius os bra chiali articulo laxiori,qum quatuor poftbrachialis of,alligatur.quare etiam primm polli cis os digitis, non autem poftbrachiali Galenum fecuti afcripfimus, pollici perinde ac cateris digitis tria ofl tribuentes. Quinq? uer pedfj ofl pari articuli connexu tarfi oflbus una ferie committuntur. Pes enim quum ambulandi ft organum, ftabilitatis fecuritas illi maxime conuenit,qua in uno ordine locatis indiget, non folum quidem pedi), uerum etiam Se digitorum ^edijad tar> oflbus. Ac pedij offa tarf oflbus lauibus Si in fuperficie tant protuberantibus capitibus funt coaniew COardatur, tam obfcur prominentibus, ut merit planis fuperficiebus pedij ofla tarfo coarlatl0' ticulari dixeris. Se pedfj quidem os pollici prapoftum intimo tarfi comittitur ofl, quodindicem fufFulcit fcundo, quod mdium fftinet tertio ofl coarticulatur. duo autem reliqua ofl cubum referenti coardantur : quemadmodum odauo brachialis ofl ea poftbrachialis ofl committi proditum eft, quibus anularis Se mdius innituntur. Et quemadmodu articuli,quo poftbrachialis os minim digitum fuftinens brachiali neditur,externo lateri oflculum quod dam apponi diximus ; ita etiam in pede" oflculum uifitur,ad externum latus articuli pofitum, quo quintumpedi) os cubiformi ofl articulatur. Porro quemadmodum tarfi offa non eadem linea anteriori parte fniunt, fie etiam pedij oflium aliud alio magis m pofteriora porrigitur.
m</&V>
s
e

91 1 & fioria.

mteruentu inuicem copulata. f Tarfum fubfequitur pedis p pars, quam Hippocrates a coftarum fortaflis f ene
%

^,

vC
aln mj

j^

uerGraci

fig.b,k.<td

d,e,f,g,*c

J;
mi.

>

,, yyr

r rcda in
tarfoferi&r

timnoun-

J h "' *'
s

i fig.cup.
churac-

2>

'
r

,if tl,zfig.Cd.
**M
u hZ-

ifigft.

Pe-

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

149

x i,t figur.
y
i>$

mufe. tab. L.

Zifigcdp.
U7
C. dein

D.dc infuper iWnc digitor re, liquamptearticuldtionem.

<?/?//.
b
Z

figU.-nr.

if

mufe.

te*.v,x,
dein Y-

d
e

ifigit.?.

ij mufcu.

tabula, de* inb.

fl,zfig.A,
s. integrd rum dutem

i,iddh,k.
g i,z figurt,T,V.

bi,zfi fx-

i zfig M

Pedij ofla illic ubi tarfo committuntur, lateribus fibi proxima craflqj fnt, Se aliqua ex parte planis laeuibusep fuperficiebus per arthrodian inuicem coardantur, Qu autem tarfo ad di 'Pedij ojfum gitos abfcedunt,tenuiora fiunt,atque in illorum medio K interualla eftbrmant,quibusy mufcu interualla. lofa reponitur fubftantia, cuius auxilio primi digitorum articuli fleduntur. Atq; ut pedij ofla illi fubftantia aptiorem fedem porrigant,non ade acuta tenuiacp fuperiori parte,atque ea qua terram fpedant,uifntur.Vbi autem digitis articultur,omfii ex pafte poftbrachialis2 oflbus u4d digitos g-f refpondent,8c' appendice donata in rotundum a caput definunt, finum primi digitorum ofls ticulatio. fubiens.Pedfj os pollici prapofitu,ea parte qua tarfo articulatur, in ipfius inferiori fde terra contermina, proceflm exigit, cui fptimus pedem mouentium0 mufculus inferitur. Atque fmili quidem occafione pedij os minimum ffflciens digitum,qu tarfo articulatur infignem commonftrat procefm in externum pedis latus excedentem,in quem odaui pedem mouen tis c mufeuli tendo infertionem m olitur. Pedij ofl digiti fubfquuntur,qui ex ternis s oflbus omnes ad eorum qua in manu funt, PE D I S DI G I T I. fmilitudinemextrudis confiant; pollice tantm excepto, qui inter alios dupli ci tantm h ofl extruitur, ut anterior pedis concauitatis fdes firmius terrae innitatur, ad quod eti plurimum iuuant magna * ofcula,qua quum ofl ffmi fmen referentia perfquerer,ad primm polli cis internodium reponi didumeft.eo enim Capite non minus de manus qum pedum oflcu lis (quum utrorumque eadem ftratio ) egimus. Qud uer pes fmma manu uno ofl uin- Pedem a. ma' catur, manifeftum eft. extrema enim manus uiginti feptem confit oflbus, illis fclufis qua nujumma uno cjfe cotra Ga fefmo comparantur. Sunt enim odo brachialis, quatuor poftbrachialis, Se quindecim digi leni p'iacitum torum. Pes autem uiginti fex tantm donatur oflbus, calce nimirum, talo, nauiculari ofl, fuperari. quatuor tarfi oflbus,quinque pedij Se quatuordecim digitorum. Atq? id Galeni nomine hc addendum duxi,qui in fcundo libro Commentariorum in Hippocratis librum de Fraduris (ubi is inquit,pedem hominis multis ac paruis oflbus no fcus a c fmm manum efformari) fcribit,pedi non aliter qum extrema manui uiginti fptem adefofa:parum mehercule perpendens,f bis cubum imitans os enumerare, aut prater id os,alia quatuor tarfi recenfre quemadmodum fnfcit eodem in libro, quum quatuor tarfi ofl cubum referenti ofli,8c~ illi quod cymba aflmilatur articularitradit. Sed hac de omnibus humana fabrica oflbus fint ftis:8t~ nunc ungues ac cartilagines,qua adhuc reliqug funt,recfamus.fi modo omnia^qua corpus Armant, 8 ffiijlciunt,fftinent9,hoclibro,utiinftitut fuit,abfoluendaueniunk

DE

V NGV1BV
|T1k

S.

C \^f P V T
'

X X XIIIL

Fil S duabmfigurisunguemitaexprtfiimm , quemadmodum con/pi

cifolet? cfuum dmanu adfceletipra?parationem co<fla?autpede? diuelli conjeuit. ^4c dextra quidem figura cbaraSleribus infignita? interna unguis regionem ?fcu cauum ipfius dnott, altra intrim unguisgibs bum oflendente. Quin <& <^Tbic unguisfedes indicatur^ante confieSli onem apparens. B uerofedes infignitur7qua? mollis efl?nullibif detegitur? ac ueluti radix uns guis cenfinda uenit .
pedumq? digiti unguibus ideo fummo rerum Opifce dco Cur digiti un rantur,ut ipfis frmamenti uice apponerentur. Digiti enim fuis partibus &mhus ^omn carneis,quibus in extremo dontur,mollia duntaxat corpora apprehen dunt. Dura autem, Se propter hoc carnis naturampellentia,uiolenterq? f cogtia,digiti fine unguium adminiculo nequeut ampledi. Ipfrum enim caro,quam poftea duriufculam quandam adipem cuti fubftratam efl docebimus,tunc refeditur fubuertiturq?, SLob id frmamento indiget.Quinetiam pleraque deinde commoda ex urtguibus,fi neque fmmitatibus digitorum f, periores, neque rjfdem inferiores fint, homini accedunt: quemadmodum fi raderequid, aut fcalpere,aut uellicare,aut excoriare, aut euellere oporteat. Caterm fmmus rerum Opifex iu Vnguhmna, (tifme unguium (qui Se munimenta uulnerantium conquaflntiumcj? cenfentur)duritiem ef- me efeiu* finxit. Si enim duriores qum nunc fnt, inftar ofls cuiufdam procrearentur, ita quidem ad ftdm apprehendendum magis efnt idonei,ut qui ne minim refledi reclnariq? pofnt,at rumpe-" rentur promptifsim,non fcus qum alia qua dura fragiliq? confiant temperie.Itaq? fecuritatt fimul Se robori rerum Opifex prouidens, illos mediocriter duros extruxit, ut neq? ufi cuius gratia creati funt,quicquam incommodaret,neque ipf quum fa mollitie extrinfcus incidenAN

v VM

tium

1^0

Vngt m*
Xus'

ANDRE AE VESALM BRVXELLENSIS tiumuim cartilaginum ritu facile exoluunt, leui quaq? occafione affciantur. Ob esndem hanc caufam gibba cftant fuperficie, quod hac figura iniurij s refiftendis melius coparentur.Quo minus uer fufpenf uacillentjigamento quodam extremi digitorum ofls raclici, eorum fpe riori termino colligantur.Quoniam autem carni cutiqjillos connafci operaprecium fuit,hac

extrinfecus uniuerfaradici circudatur,illainterius ufquequaqs fubnafcitur. In radicem ipfam, Li.zdeAdmi non modo arteriamuenamqp, fed" etiam neruum porrigi Galenus atteftatur, atqueungues ex nft.diftc. h{s fenfum jU{tam Se alimentum aliarum partium modo aflmere fcribit Scio quidem non o, lumduos1 neruulosad unguium ufque radicem ferri, fed eofdem cum uenis fubunguibus d mdnus z quoqs ad digiti extremum repre . ungues autem intrim fenfus omnis expertes efle arbitror. figur* cap. n/i'6.4. Acproindenon leuiter illorum, qui ungues ex ofs,nerui, cutis (quidam Se carnis addunt) b manus fi, concretionegignicenfent,fententia accedo.Quducruena,arteria cVnerui, quemadmo gura cap. dum in hortialueoli^n unguibus non difpenfentur,uel hinc conftat,quod pilorum modo ab 6 lib.z. radice procedentes augeantur. Satius enim erat, Se hos pilorum ritu femper renouari, atque quum indes atterantur,nunquam non incrementu admittere, quod potius in longum quam latum Se profndum aflumunt*

DE

P^LPEBR^RVM
nibus.

CARTILAGE
Caput

X X X r*

HA

C figurafuperioris infirioris^ palpebra? cartilaginem a reliquis

partibus liberam delineauimus?ac ipfa?quum alioquinfit nota, nullis chara


cleribu6 inioniuimus.

T R 1 Q_VE papebra,tam inferiori qum fp eriori, una contigit car tilaao,utcunq? mollis Si longa, in paipebrarumq? extremo qu illa inuicem conniuent,locata Se inter cutem Se membranula palpebras intus fuccingentem repofita . Huic cartilagini palpebrarum pili (quos cilia uocant) infiguntur,in illacp tanquam in durius quoddfolum inferti eripuntur* deo enim cartilagines ha(quas ab illa pilorum ferie,remorumq? in Ion gis nauibus, feu, ut uocant, galeris, fimilitudne ne^vs uocamus) potif lmum creantur,utpilosilloseredos,ne( caterorumpilor modofaccidosdependentesc^ contsneant.dein etiam creantur,uta mufculorum palpebras mouentium implan tationi.fbfer * fi. Cdp. 10 uiant, quemadmodum opportune in fcundo libro eorum mufculorum naturam explican- li.z &,b, C,
tes docebimus^

D , e. dct mufcultd*

DE

AVRIS
Caput

CARTILAGINE.
X X X
JS

bul.C.D.

O V O JSFl A M. auris cartilago cuti illi obduBd exquifit libra, auris, ipfiusfir,
mam?ablata ciuspinnula?exprimit?abs re effet hc aurem nulli non obuiam delincare*

Vis potifsimum auris in excipiendis aeris conuolutionibus gyrisq? ufs


cenfatur,quibusq? nominibus auris fedes dontur,in auditus organi conftrudionis fermone libro fptimo exequendum eft. hc autem obiter auris recenfnda uenit cartilago, qua auris formam referais in hoc formatur,ut cuteueftita auris corpus inftar uanni c5ftituat,idemq? commode fuftfneat, Se eredum fruet.Eft autem hac cartilago mollis cVtenuis, tanto fmper capitis ofl uerfs auris extrema m ollior euads,quato auris orbiculo propius accedit,cV quo minus fuftinere aliquid dbet. Ac proinde etiam in auris pinnula huius car tlaginis nulla exporrigitur portio,qud fcilicet hanc propendentem, neque erigi neque fufl ciri oporteat. Porro ad temporis os hac cartilago durior fntitur, Se ut firmiori radice hereat, craflor. Enafcitur enim ex orbiculo a foraminis auditus meatui in temporis ofl calati.cuius circunferentia deo exafperatur, ut promptius auris cartilagine educat. Quamobrem uer Na tura ex huiufmodi cartilagine aurem conftituerit, 8c"nonduriorem aliquam oflamq? cartilaginem,au t uerum os ip f indidcrit, in fcundo prafentis libri Capite executus fum, quum Na turam tanta prouidentia cartilaginis temperiem fnxifl dicerem, ut hac ofls modo fuftineat quidem commode ; Se intrim ade mollis ft, ut occurfantium impetu non rumpatur,fed cedendo leuiter eum exoluat, atque ita extremas partes iniurij s ferendis pertinaciores, qum fi ofla efnt,reddat
DE

dzfig.Cdp u a.

D E

HVMANI.

DE

NASI

CORPORIS C ART

FABRICA

LIBER

}ft
S.

Caput QV A JSQV A M nafi cartilagines talu antefeSliottem dbit dignojcantur> nihilo minus tamen, quarto? mufculorum tabula? nafus bas literis K^L utcunqjproponit.
V M opificem terminum extremumq! nafi cartilaginibus eadem ra tioneexrruxifl, qua auris cartilaginem paulo ant procreat diximus, quadrupedum nafi extremum fer comprobat,quod minori amplitudi ne, qum hominis nafi terminus cartilagine exiftit:qui etiam extra reli quamfacieifuperficiem magis, quam quadrupedum nafus prominet* Ab inferiori itaq? nafi oflum Tede, qua hac afpera Se latiora,qum fupe H fig.cap. u riori b fede fnt,dua enafcuntur cartilagines,qua deorfum in anteriora p,dbfad e. b eadem fi]. exporrefe,inuicemq? coiunda fenfim molliores euadunt,ac in nafi extremo ueluti in cartila kzdr. gineum liaamentum dgnrantes, totam anteriorem nafi regionem conftituunt,qua a naft offiuminSriorifedeadnafiterminapicemc?pertinet.Abofleo autem feptonanumforami ceiufdemfi gur.O. na dirimente,quod odaui Capitis* ofls partem efle fupra cpmemorauimus alla enafcitur car dSfi.ca.6. tilaao,molis quoc^ac ligamenti natura compos,qua atota anteriori fepti illius fede antror fum procedens,interna duarum primam cartilaginum regioni fecundm ipfarum longitudi nem adnafcitur. Hac pari ratione in ea nafi parte, qua ueluti ex faciei pianicie porrigirur,naf foramiiia interdiuidit, quemadmod oflum illud feptum ipfa fcrarnma mibi difiungit qua e zfig.cdp. 12 0,0. fuper paati reoionem, nafo ad fauces ufq? ducuntur. His tribus nafi cartilaginibus alia dua, utrinq? nimirum fingula accedunt, que magis adhuc alrjs cartilaginibus ligamentoru natura. participant Se orbkulatim fingula unum nafi foramen conftituunt. Cartilagines ha internis fuis Iateribu's inuicem colligantur,cV aliarum nafi cartilaginum extremaintegunt,fola9 motu dontur uoluntario, cuius ope furfumdeorfum^ in hoc donataWfculis.Harum cartilaginum latiores mollioresqj partes m nafi lateribus con fmufc.ta. I.^tab.K. fiftunt,ac nafi ala nuncuptur,qud quafi aaru modo nares occludant,referent9,ita homini
n

IL AGINIBV XXXVII.

ER

nofsint no eft qud prolixis eam natura exequanutcuncetia uel folius Gallici morbi nomine(quinascrebrinfeftat)ipfamftrudurammedicisn5ofcitanterexpendendduxerim.

nterrepirandu^

DE

ASPERAE

ARTERIAE
Caput

CARTI-

lamnibus.ac duid Gra?cis in bac tirfUf <& **>*"#* nuncupetur ,

XXXVUI.

PRIMA TRI
GE8 I M I OC' taui Capitis figura toti
us afpera: arteria; ab onimbus partibus lib ras anteriorem faciem exprimens.

SECVNDA
FIGVFL.^A,
<^4,
fpera? arteriae caudicis pofterior facis deinea

tur . abreenim fuifiet,


dC huicfgura?,quemad modum prima? , ramorum in pulmonem fub ftantiam pettinentium friem appingere , qu illam prima figura abunde oculis fubrjciat

TER-

15*

A N D R E AE

VESALII

BRVXELLENSIS

TEILT1A.

IIIL

V.

VL

VIL

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIIII.XV.

TREDECIM

Q.VAE SERIATIM HIC PROPONVNTVR figurarum, 8c"earundem charaderum Index*

figurarum prima, qua? tertia infcribitur, primam laryngis cartila y ginem,qua quiafcutum refirtficutiformequocp uocabimus,ex dextr o latere expreffm ojlendiu Figura autem qua? Quarta ordint efi,eiufidem cartilaginis internamfeu poflerior em ficiem proponit. Quinta ,eadem cartilago externafeu anteriorificie delineatur. Sextafiecunda? laryn gis cartilaginis anteriorem commonflratficiem. Septimafecundam laryngis cartilagine ex dex tro latere exprefiam continet. O clauafecundam laryngis cartilaginem pofleriori ex ficie depi clam offert. Nona laryngis tertia cartilago ex dextro latere delineatur. Decima,tertia? car* tilaginis anteriorfedes occurrit. T^ndecima,eandem cartilaginem pofleriorificie oculisjubifs cit. Duodecima, laryngis operculi infirioremfedem ofendit,qua id laryngis amplitudinem fit clat.Decimater tiafuperiorem laryngis operculifedem continet,qua? palatum refiieit. Decis maquarta,unam afpera? arteria? trunci cartilaginem C modo extruclam anteriori externa'uefi. cie uidendam obijcit.Decimaquinta,eandem cartilaginem pofleriorificie proponit, qua? inter>
nam ajpera? arteria? amplitudinemjpeclat .

M A RV M

<A, B 3,

4,5 Duo elatioresfeutiformis cartilaginis proceffits* C,D 3, 4,5 Duo humiliores eiufidem cartilaginis procefjus E, F in $,iny uero duntaxat E. Secunda? car tilaginisfedes, quibus infiriorisficutifir mis cartilaginis
procefius coalefct. U,3, 4,5 Hacfedefeutifirmis cartilago arclifiima breuifiimafy uifitur,fibinde lineam oflendes qua? dextram cartilaginis partem dfiinifira infiar duarum cartilaginum dirimit * 16,7 Hisjedibmjecunda? cartilaginis regiofpeclatur, laryngis internam amplitudinem rejjiciens. Reliquis autem fiedibus , qua? bis tribus figuris confiiciuntur , exteriorem laryngis regionem feu amplitudinem conflituit.
quidem huius partis

G,

K,L6,7 Infirior fecunda? cartilaginisfiedes , perficlum efformans circulum . ac K

anteriorem nott regionem,qua? taclufiub fiutiformi cartilagine percipipotefl. L uer polie ** riorem inferioris huiusfedis regionem indicat, deorfum proceffus infiar educlam , ac in oclaua etiam figura L infignitam.

7,8 Lineajjina? modo in pofleriorifecunda? cartilaginisfede protuberans. TV, O 8 Sinus in pofleriorifecunda? cartilaginisfede, ad linea? illius M. notata? latera incifl* P , Qj>, 7> 3 Duofecunda? cartilaginis tuberadafieu capitafiinus tertia? cartilaginisfub euntia. R,S$>, io,n Duo? tertia? cartilaginis partes. T 9,10, n Ma?c tertia? cartilaginis regio uacua efl, ac duntaxat membraneis ligamentis tunicisfa W ryngis occupatur.

JS0X$, io,n Tertia? cartilaginis fedes, quibusfecunda? cartilagini articulatur. Y, Y p,io Tertio* cartilaginis procefius, qui lingulam laryngis efformant .
rZj9yio,t\ Tertia? cartilaginis regio , illi ollarum uaforum ue parti afiimilata, qua
aquamaffundimus.
<t

manus lauaturis

ii,\3 Laryngis operculi bafis, qua?feutum imitanti laryngis cartilagini continuatur*

bu.

DE
b \i,v$

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

155

Atpexfeu inpofleriora introrfim, uerfs dorfum maxime procdes laryngis operculi regio* Pra?ter quindecim figuras modo explicatas,huc comprimisficiunt figura? Capiti uigefitnopri mo librifecundi pra?ponenda? , quibus laryngis mufeuli explicabuntur. inter Cteras aittefilat opportune non minus qudmfihklocarentur infjicies ,qua? illarfigurarum trs poflrema? babt buntur , quibus laryngis lingula?fieu rima? imago, qumfieripotuit accuratifiim^delineatur.
IC
E

atotdietz fi. dein fig.

T fextus liber cordi refpirationisq? organis dedicandu s,a afpera ar VU Serateria natura diffuf pertradabit,in prafentia tamen ipfius cartilagines *?J*jf ndjfi cd.9 Ub-4explicanda ueniunt,ut omnes, quibus corpus fuftinetur, partes,hoc li- faturt bro abfoluamus,ac ne quicquam oflum cartilagineumq? hc no expreffm, mufculorum enarratione in fquti libro nos remoretur.fn fexto igitur libro docebimus,afperam arteriam faucibus in thoracis amplitu dinem deduci,8d multiplia ramorum fobolc in pumones diffndi3ut arem illis reddat, Se eundem rurfus educat. Neq? folumhanc refpirationis inftrumentum po li emus,ueriri etiam principalifsimum uoeis efl organum atteftabi'inur,exad ipfius fbftan tia naturam frmonetunc pertradaturi. Conftat enim partim cartilaginibus, partim membraneis uinculis, fimplicibusq? membranis fu tunicis, ac demum mufeulis ipfius capiti peculiaribus. Ac caput quidem hoc afpera arteria (quod laryngem potius qum guttur mihi aphtojtd$ffo pellandum putauerim) primm tribus conftituitur cartilaginibus. quarumh primamaxima PRIMA tA/ s fig r fi- ampf{fma^ & anterior eft,foris quidem gibba,intus aut fima, feuto quodammodo fimiis, ryngiS cani, 40 hb.z,g non rotundo, fed pralongo, quali ueteres in pralijs ufos,8c" Turcarum aliquot adhuc, in na- %* & & uibus prafertim,uti cernimus. Atq? hanc ob caufm difdion periti eam vw&c/ln, uulgus autem fcutalem 8peltalemappellarunt.acproinde nos quoque illam fcutiformem,autcartila oinem feuto fimilem in fermonis contextu perpetuo uoeabimus ; nifi etiam hanc primam car tilaginem appellare uifum fuerit. Ifta in homin fuperiori fede amplior qum inferiori con fpi citur,fcus multo qum in bobus Se porcis,quibus inferiori fede latior, fuperiori autem mul to ftridior eft, minusep in acutum qum hominis larynx, antrorfum exporrigitur. Qud ta men ad imaginis fpeciem fpedat, hominis cartilago fuperiori Se inferiori fede fibi refpondet* c Supr enim * infracp ex fuis lateribus binos educit procefls,utrin9 fingulos.ac horum quic W#M dem duo fuperiores proceris inferioribus edudi,membraneis uinculis oiis v referentis huAf' milioribusc lateribus f allipantur.Inferiores aute feutiformis cartilaginis procefls, g lateribus d earundem fi. CD . fecunda cartilaginis uerfs pofteriorem ipfius fedem uniuntur,coalefcuntcp.Scutiformis hac e i,zfi.cdp. cartilago uiris qum mulieribus antrorfum magis prominet, taduicp magis exponitur; Se fubi;.E,F. inde gcmina,idcp potiflim in uiris obferuat.n ipfius enim'1 medio, ubi cartilago hominis bre fhifig. cd. uiflma eft,uiaximeq? antrorfum extuberat,fecundiim fuam lngitudine crebr linea ducitur, 21 lib.zC. gS,%.E,F, qua ad amuflm membranulis emundata,duas cartilaginis partes mutu com mifls etiam & 7fig. E. ante feC^ioneni fuifl arguit. Atque id fane hominibus peculiare obtigit. Boum enim cartilago k t>2,G?H fmplex eft,& plurimum ab hominis cartilagine forma uariat; quam fdulo ab architedis fpei total 7', dari ueliin. miru nanque eft, qum boum feutiformis cartilago propugnaculi forma accdt, 8 fe-F $ quamcp affabre id fpeculatoribu s in ipfius elatiori fede (ob priuatos ipf in cifos finus) accom" %', modum fit, Se qum apte bombardarum idibus retorquendt's comparatum. haud fecus pro 21 . i h. fed, qum Ci machina quapiam eflt portatilis,qua duobus proceflbus fuis h umilioribus in
de

gr.fl,B,c,
16,? fi

k'

l.
m

tfigu.i.
7figM.

8/.L.M.

02fi.N,O.
p 6>7fi.Cd. zi ilb. z P.
3 <?>7 S
r

fi. r 10 f&r .
VX-

' 8^ E'F'

emm feutiformis cartilago perfeda circuli figura dficit, hoc ipfa fuperiori pofterioriqp eius Pare mPPcc* *ma cnimlpfs l fede perfedum conficit circulum, cuius anteriorem partem fub feutiformis cartilaginis radice, tadu in antica laryngis fede percipimus.nterna huius cartilagims ampltudo exadleuis eft,pofterior autem ipfius fedes ftomachum fpedansjonga extu berat" linea, fecundm cartilaginis longitudinem, quafi fpina modo exporreda. Hac duos huius cartilaginis0 finus dirimit, in quibus duo figuntur p mufculi,redo dudu fecunda car tilapinein tertia inferti. Superior huius cartilaginis fedes, qua pofteriorem laryngis regionem efformat,in duo dfinit1' tubercula oblonga,8utrinque fingula, qua tertia cartilaginis' finibus inarticulari inox audies. Secunda autem hac cartilago prima ad eum modum committiV tur,quem fupr expofui, quando humiliores prima cartilaginis procefls ipf connafei dicebam.Vt uer firmior eorum proceflumfieretconnexus/ecunda cartilago inibi,quaprocef fus ,'Dfi[ coalefcunt,modic extuberat,crafsiorqj ev\,Se in hac protubrante parte finus uifitur,
s

qui

ANDREAS VESA LU BRVXELLENSIS qui prima cartilaginis proceflm ualidifsim excipit/ Infrior cartilaginis fecunde pars,ubi la t,7ttfi.it ryngis pofteriora conftituit,nonnihil tenuis uifitur,deorfum magis,qumreliquaipfius infe rioris partis fedes ,porreda, idcp,ut" mufeuli ex remotiori fede initi ducerent,qui reda per car u 6 fi. Cip. tilaginis fecunda longitudinem expanfi, tertia cartiagini inferuntur.Huic cartilagini nullum &.*R nomen indit eft,ac iccirco peculiari nomine nobis nnominata nuncupabtur. Si tamen quis fedul eius effgiem infpexerit, atque alicuius rei forma illam conferre, tandemq? hinc ipfnomen indere uoluerit,haud aliud illi conformis adinueniet,illo Turcaru anulo,quem fagittan tes dextro pollici imponunt, ut eius anuli benefcio arcus neruumrobuftis trahant. Is enim anulus illa parte, qua pollicis interiorarefpicit, anteriori fecda cartilaginis fedi fimiis uifitur: qua uero externam pollicis fedem tegit,pofteriori fecunda cartilaginis regioni utcunque con la* uenitrquemadmodum ex hac anuli effigie, quem marginiadhibeo,eftcernere. 'Tertiamla. xtotd9y lyngilcant ryngis cartilaginem Graci ^rcavow de ^vrouvoiSi uoearut, qud quumintegra adhuc eft,cV ici./*.. %" membrana tunica ue afperam arteriam intus fuccingente adhuc obducitur,lli ollarum parti fi wjww millima fit,qua aquam manus lauaturis affndimus.Uli nanq? ollaru oris fedi aprius congruit, qum ligneis illis conchis, quibus nautas fentinam exhaurire, ac olitores irrigare hortos con. fpicimus. fiquidem Se eiufmodi ftulis feu uafeulis Graci hanc cartilaginem con tulifl uidentur,non quidem totiuaf,fed ipfius mucroni. Vtcun que fit, tertiam laryngis cartilaginem unicam fimplicemq? omnes difldionum profeflores defcripfre, quum intrim membranis fuis liberata,fitgemina:8^duabusconftituaturrcardlaginibus,lgampitorumduntaxatbcnefci^ y?>io,u Se laryngem fuccingentis membrana, inuicem admodum lax commiflis . Ac harum una fig.Rys. quidem dextro fecunda cartilaginis z lateri,aterauer fniftro innititur," finum lauem Sealt z6>7>sfi. fatis calatum obtinens, quo fecunda cartilaginis tubercuum excipit . itaq? articulatur, ut ad J~ internam laryngis amplitudinem, ac rurfus extra illam moueri poft, hacf cateris laryngis v,x. cartilaginibus maximmobilis exiftat. Vtriufque cartilaginis bafis ampla eft, 8c" anteriori fede in lo ngum b proceflm finit,in interora laryngis exporredum. Superiores uer harum cart- h ^ * laginumcpartes ennm bafi inuicem1 dehifctes,ac dein tenuiores mollioresc,8c" adipofa red y. dita, mutu uniuntur, Se dextra cartilaginis fuperior pars fniftra cartilaginis parti coniutv c 9 , t0 u da,eam laryngis e fdem extruit,qua illi uaforum parti congruit, qua aquam manibus affir JJJ^ ; di fpr commemorauimus. Atque hac quidem laryngis fedes ade mollis flexilisq? eft,ut uo t. mentibusin internam laryngis amplitudinem antrorfum reclinetur, afperamq? arteriam adeo fj>?>'o. exquifit integat,ut ne minimum quidem ex uomitu arteria ipf illabatur. Caterm 8c"f tertia jgjfj*' u hac cartilago gemina ft, duabusq? cartilaginibus extruatur, ob id tamen eam duarum carti laginum loco non enumerabimusifd unius tantm aliorum Anatomicorum morenobis ha bebitur,tertiaq? nuncupabitur,qu minus illorum placita qui cartilagines numerart potius, laryngis qum defcripfrunt, plus aquo turbare uideaiv His tribus igitur laryngis cartilaginibus, operculum. a{ia quxdam mollis, Se fubftantia tertia cartilaginis fuperiori parti prorfus fimilis, accedit, c, qua laryngis perelegans enicitur operculum,accurate pronibens,ne quid cibi aut potus in la- j%.er?,4, ryngem defuat.Enafcitur autem hoc laryngis operculum ampla Se antrorfum curuatas bafi, s&ufig. abinteriori feutiformis regione iuxta partem ipfius elatiorem. hinc introrfum h pro cedens, cd^zdl trianguli imaginem exprimit, cuius bafim operculi feutiformi cartilagine exortus, aut ipfius g tl)lifi.d. cumea cartilagine conexus efformat.Trianguli uer uertex,ea pars eft, qua introrfum ueluti h eurund ad ftomachi regionem producitur.Corpus hoc qu palatumrefJ3icit,gibbum eft ac mollius; &*' qu aut laryngi inntitur,cauum fmumq?,ac multo qum fuperiori parte durius.In extremo autem ipfus,quo ftomachum fpedat, infigniter molleeft, pinguiq? obdudum membrana li gamenti quodammodo naturam refert.qu uer feutiformi comittitur cartilagini,etiam multa abundat adipe,neqp inibi ade durum atq? in fui medio cernitur. Plerip corpus hoc pracipuu LdpnSis!in uocisorganumefputarunt,idtemer yhaifidlcc delmy^uifu/lee uo citantes: quum tamen hac ftpr^dpuum nom,na Pcni tus pugntes , diucrfasq? prorfus partes, ueteribus illis Anatomes profefloribus uotisorgani. fignificauerint. thmik enim laryngis 'rimamindicatjquam duo tertide cartilaginiskprocefs .g c0 in mdia laryngis amplitudine pingui membrana obdudi conftituunt, Se quam pracipuum zWi.zc' uoeis organumefle in quinto libro demonftrabimus.Illi nanque eiufmodi rimam yK^Uaeu deintz,u lingulam uoearut, ab ea lingularum fmilitudine, quam ex duabus arundin laminis inuicem jfgJw r compadistibijs accommodari uidemus.1 Caterm WiyAowf nuncupatur larynoisopercu- y,y. lum,dida nuper laryngis lingula impoftu, Se ne quid inter edendum in eam dcidt cauens. I Confer l Qud uer id noftri fculi medicos lateat,non ipf tantm in caufa fnt,nihil prater autorum cm ck " fenf,citra omnem fedionis ufum, fedantes : uerum Se Ceffs etiam hac perperam (uti fan - * qua ad Anatomen fpedant permulta) intelligens, illud laryngis operculum lingulam appell?4
> >

laut,

LIBER t* auit, non xpendensid Gracis l<w}Kw$jfa fuifl appellatum, qud illi laryngis rima, quam lingula fiftularum afmilamus, incumbit:aut ignorans aliam in laryng prater operculum il lud,fedempartenue ef,quam lingula conferri pofsimus. nam operculum hoc etiam humana lingua imagini fatis accedit.Quineti Celf erroreTheodorus Gaza delufus,in Ariftotele
DE
l7tiyha>7}i<Ax

HVMNI

CORPORIS

FABRICA

mtoM\4>

v figur.

lingula uertit,quum intrim Ariftotees laryngis intelligat opercul: non aut eam ^ partem,fu fdem,quam ueteres lingulam uocarunt, Se qua principalifsim uocis inftrumen tum merito cenftur. Vt modo praterea, quotesapud Galenum, tumlnterprctu,tum etiam Graci exemplarisfcriptorum uitio, ^h$$ pro WiyAari/k ac rurfus diuerfo ordine,legatur. Pradpu in. Verum hac latius fuo loco exequar.hc nanque tantm de laryngis cartilaginibus frmonem %\^ V* inftituifft fuit,quanto ad mufculorum in fcundo libro tradationem indgemus. Acproin de etiam reliquas afpera arteria"1 cartilagines, qua C noftri forma magna ex parte contie- R^tip*c& niunt,un cum omnibus qua ad afperam arteriam pertinent,in fxto libro profequar.Nunc ttldSines dJl>* autem tempeftiuu erit, rationem ac modum fubijcere, quo ofla Se cartilagines ad difciplinam SS?** parentur,autper Anatomen difcantur,adeamuidelicetmethodum, qua femperpoftpartiurrt defcriptionem,ilIarum fcandi artifcium(prout id fuo loco aptius feri putauero)fubij ciarm

Lit>*

&$*

QJZQ

ARTIFICIO
Caput
t r i

HVMANI
XXXIX.
C
U

CORPO

ris ojj <gy cartilagines infjeclioni pr

ONSVVRVNT mcdici Hippocratica arti digne incumbentes,


r
J
1
-

neque ad lolos lyrupos icnbenaos,hominibusq? imponendumnati,non rm^ctmm

ffiuminc<
ce wacerando

mediocri laboreofla,quaaddifciplinam aflruantu^extruerejfiueea inuicem iunda,fiue fingula fparatim erant infpeduri. Soient enim ffpenfm,uel alis mortu cadauer,magna ex parte primm carnibus liberare, Se uifceranullo fouto corporis articulo,exfcare. Poftea oblonga arca ita difldum corpus immittebant, uniuerfam arcam calce opplentes,ac nonnihil aqua dein afpergentes. Deinceps ubi arcam ad hune modum odiduo obfruaffnt,eam undique anguftis foraminibus perforatam,rapido iligabant fluuio,ut cax un cum marcefeentibus iam carnium reliqufjs temporis fuccef deflueret , ac undique ab oflbus abfcederet. Poft dies aliquot, exemptum cadauer pafm cultrorum benefcio ernundabatur, mente adhibita,ne aliquis oflium connexus ineo opre difllueretur, ligamentaq? ofcolligantia (quorum interuentu harerent) intgra euftodirentur , ac demum omnia prater oC fum articulos niterent.Emundatum cadauer, eo fi'tu quo id aut fdens,aut eredum,hacq? aut illa forma compofitum fpedariuolebant, foliexponebatur,ut ligamenta folis aftureficcata,

flmneemm*
<dn<ioru^ r*,

of articulos in eo pofitu confinrent. Verum hgc praparandi ratio praterqum qud mo lefta,fordida,ac difrlcilis eft,nullos (re oflum oftenditprocefls,appendiccs, capita,finus,ckt eius generis reliqua in oflbus pracipuo ftudio fpedanda : qud fcilcet hac omnia infigniter nigricantibusligamentis adhuc obducantur. ade fn, ut hic ofsium mundandimodusad dodrinampenenihilaccomodet.Quemadmodumnequeridiculamufculorum,tendinum,li gamentorum,neruorum,uenarum Se arteriarum uidendi ratio(qua hadenus medicina candi datis noftraartis profeflores impofuerunt) quicquam commodiadfert, fed duntaxat ftudioforumanimos cohibet,neeorum,quaiamdicebam,organordemonftrationem Rabinis illis expetant. Hi nanq? aflrebant,illa folum corporibus in aquar gurgitibus(f dijs pacet) emaciatis,non autem nuper mortuis difeenda efl. quaf uer quicquam eruditionedignum, in corporibus ad eum modum adaptatis,prorfsq?hac ratione corruptis difei pofsit,cVnon hac omnia in homin nuper mortuo melius multo nobis oftenderentur, qum ipf iecoris, aut inteftnorum,aut cordis fuperficiem ftudiofis commonftrare fblent:quamuis illam queq? fatis inepte proponebt, intrim cateris corporis partibus ab ftintes. Caterm quo'nam oium ter pado alia? corporis partieua fint aggredienda, fuis locis afftiiii profquemur : ofl autem, ccionenpaut modo fubrj cia,leui negocio adaptabis, f difeendi faltem cupidus, Se quod in difldionum rtffii mo(ius ftudiofo Galenus imprimis requirit,Iaborum patiens ac induftrius feris. Alicunde itaque na pff1^ j dus cadauer,qualecunq? id fit(quamuis tamen morbo emaciatum longe aptius cenfebis)uas xim Uk ?de unum carnibus, uifeeribus Se cuti reponendis, Se fnguini admittendo,ad manu efl curabis, <-^dmimJl. un cum magno grandie^ lebete,cuiufmod illi fnt quibus lixiuium mulieres igni adhibent. * is nanque coquendis oflbus eft aptifsimus. Huic igitur ofl infj cientur. Praterea Se ampla pa py rus in aflre diftendetur, ut huic aflri cartilagines no elixanda applicari, feriatim9 imponi poflint

ANDRE AEVESALII BRVXELLENSIS poflnt. Moxacutiori cultro orbiculatim per frontem8<:tempora Se occipitium,fedionem tentabis,ad caluariam ufque penetrantem .Ad huius deinceps fedionis orbiculum,ferra caluariam diuides,parum folicitus,etiam fi cerebrum uities, aut paulo humilius elatius ue caluariam diuidas. quandoquidem nunc duntaxat ofl ac cartilagines intueri feruarecppropolitumeit * Diflda igitur caluaria, cerebrum folis manibus ex ipfaeuulfum,uafiinijciendumett,ac cal uaria pars reliquo capite adempta,cacabo indetur,liberata tamen prjus ab illa uerticis cute. lu diuides, amutranqueauremproximt^^^^ adhibentur, collocato, un cum palpebris Se nafi extremo, quod cartilaginibus conftat,qua ^ kU uicinifsim ab illis quibus comittuntur oflbus fimul cum cute funt refecanda. Deinceps ma- rmm~ xillaminfenorem fuis cum capitis oflbus connexuliberabis,ac cartilagines, quas priuatim v*j inipfius cum capite articulis haberi diximus, cultellulo a ligamentisarticulum continentibus u md6 ^ difcabis,eas charta illi cui prompte harebunt feriatim applicans. Quando infenorem maxil ofiib.cmi; lamadimis,8:eamobitercute8dlingua(relidisfuolesmufculomapplantationibus^ ac tandem in cacabum rei)cis,cauend eft, ne os v referens aut laryngem corrumpas,fedinte- ^ ^ gram laryngem cum eo ofl,& lingua, Se ftomachi afperac? arteria portione fimul e faucibus c***.
Xtf

!uferas,acaflriillinonate^
adpubemufq?fedion molieris, ad omentumufq? pntrante, cui deinceps aham lectionem, qua tranferfm dextro ilio ad finiftrum pertingat,adiunges, Se abfque deledu omnia qux peritonao cotinentur,laniom more euelles,ea uafi indien s. Abdominis cutem una cum mu fculis obiter ab oflbus diflcabis,& fanguin fpongijs excipiens,eum in uas expnmes.modo iugulo ad pedoris ofls ufque mucronem,ade profundam duces fedionem,ut illa ad pedo ris ufque os penetrante,fimul cum cute mufculos thoraci inftratos, coftarum oflbus,earundemqp cartilaginibus, adimere pofs, Se fimul clauicula nuda,carnibus9 libra appareant. Quippe ha acutiori cultello pedoris ofl uenit liberanda,8<: cartilagines his articulis pro pria (quemadmodum inferioris maxilla cartilagines aggreflses)accurate funtadimenda, Se dein charta feriatim adhibenda.Pedoris os un cum coftarum cartilaginibus ftudiofe a co ftarum oflbus liberabitur, fedionibus acutiori Se no admodum craflo cultro per cartilagines tnibi dudis,ubi coftarum ofl in has dgnrant. Atque id prompte obitur,fi modo memona non exciderit,prima cox cartilaginem pedoris ofls medio magis in latus qum fecunda; cofta cartilaginem ferri.Neq? tantm cartilagines pedoris ofl coardata coftis funt dirmen da,uerum etiam omnes fpuriarum cartilagines, qua uel intercoftalium mufculorum interuen tu fuperioribus cartilaginibus harebunt.Difundis hune in modum cartilaginibus, pedoris os iuoulo attolles,cV id uenis Se arterijs iugulo ad illud porredis Se membranis quoque liberabis, qua thoracis amplitudinem interfepiunt. Poftrem cartilagines fepto tranferfo refecabis,8<: ipfs fimul cum pedoris ofl non aliter mundatas,in chartam repones,dein feapu las un cum clauiculis thorace diflcaturus. Iam longa fedione in altra manu fummo hu mero per brachium Se cubitum ad pollicem ufque duda,fcapulam,humerum, cubitum, Se extremam manum cute Se carnibus enudabis, non admodum anxius, etiam f aliqua tendinum carniscf portio oflbus adhuc appenfa relinquatur. Ade ut etiam fuffcerit,relida fmme ma nus cute, illam aliquot fedionibus hc atque illic feindere, quo poftea leuiori negocio manus elixetur. Modo clauicula fummo humero fcabitur, mente adhibita, num prater fcapula proceflm,quem fumm humerum appellamus, 8 clauicul,inibi aliud tertium os occurrat* Ho c bi praftiteris, ac peculiarem eius articuli cartilaginem charta adhibueris, clauiculam in cacabum cij cies,fcapulamcp ab humero, Se deinde humerum cubiti oflbus fparabis :Se ai' bitum cum extrema manu conexum feruans, fimul omnia in cacabum quoque locabis.Priufquam tamen fcapula cacabo indetur,opportun feceris,fi cartilaginem fcapula finum,quo hu meri caput excipitur, aliquando augentem, fcapula diremeris,charta9 cum cateris cartilagi nibus applicueris. Atque id fimiliter in alterius lateris manu eft praftandum,acilico ad thoracemdenuaccedendum, ex quo primm pulmones cum corde Se fp to tranferfo execabis: Se priufemam corinuasconfjcias,cordis bafim per tranfuerfum reliquo cordis corporedi uides:8i deinde bafi m rurfus uafis,quaabipfaprodeunt, fie auferes,utitauena arteriaiis SC magna arteria orificia illaf habeas,ac poftmodum (fi uifm ferit)in cartilaginum numro illa feruaturu s,charta applices . Vbi igitur reliqua qua in thorace inuenitur, in uas reieceris, cadauer in pronum uertes, cV utcunq? licebit,ceruicem reliquumcp dorfm,un cum tota tho racis amplitudine carnibus emundabis, ftudiofe cauens ne coftam aliquam (utpote fragilem) rumpas:autnimimuicincarnem diflcs,procefmaliquem uities. Atqueid adhuc magis cauendum eft, quum iam fingulas coftas feorfm uertebris thoracis liberaturus es+ Etenim refpi-

DE

HVMNI

CORPORIS

FABRICA

LIBER- U

l$7

refupinato cadauere,cultello acutiore cofta capitul, uertebra corporis finu uenit fparandum,8<:deindeligamentisfenfimdiuifis, tranferfis quoq; uertebrarum proceflbus cofta? funt adim*nda,obiterc emundata in cacabum mittenda?.Crura ad eum modum,quo manus aggrefls es,attredabis,femur uniuerfm carnibus emundan s,mox Se tibiam, Se pedem uniuerfm.Qu tamen genunudas,ex tendinibus anterior genu fdem occupantibus,patellam execabis,^ in cacabum ho fcus ac femur crjcies ilico, atq? id coxdicis ofl tibiaq? liberaueris,Se cartilagines refcueris, qua tibia ofls fnus femoris capita excipientes augent. quippe cVillasnon inopportune chartaagglutinabis,ac deinceps tibia os, un cum fibula cVpede, cacabo in des. Id ubi in utroque crure praftitum erit, Se ofl fcri ofls lateribus coardata aliquantulum repurgata fuerint, cartilaginea ligamenta uertebrarum corpora inter cedentia adamufmueniuntexecanda, Se charta feriatim accommodanda. Lgamentis igitur, quauerte^ braru corporibus in fuperficie obductur, acutiori cultro admptis, inter oflis fcri fmmum Se cartilagineum ligamentum,os facrum acinfimam lumbor uertebram interueniens,fdionem tentabis,qua ligamentum id,feu cartilaginem,ut Galeno uifm fuit,ab ofl fcro diuidat Rurfus inter infima lumborum uertebra corpus, Se elatiorem dida nuper cartilaginis regio^ nem, eandem duces fedionem, hacq? ratione integram auferes cartilaginem. quam ubi charta: impoferis, fquentes tantifperexcindes, dum ad fecundam ufque ceruicis uertebram deuentum erit. Quu itaqueuiginti trs cartilagines lgamenta'ue cartilaginea ad hune modum char ta applicaueris, dorfum in trs quatuor ue partes caut Se leniter difiun gendum uenit, ne impetuidtentans, cafualquem uertebra proceflm confringas. Qiiare etiam cauendum eft,ne primam uertebram capite negligentius liberare ftudeas Licebit enim cum capite ceruicis uertebras cacabo impon ere,ut Se thoracis uertebras cum lumborum uertebris, modo illas fa cro oflprius difiunxeris. Os facrum autem, un cum oflibus ipf commifs (qua ilium, Co xendicis Se pubis ofl conftituunt) nihil prohibet cacabo indere, quum fcilicet ilium oflaadhue cruda fcro difculter Se ardue fparetur,& pubis oflium cartilago etiam tune uitietur: quam alis intgra aflruabis, G pubis ofl non dirempta cacabo inieceris. Oflibus adhunc modum eacabo immifs,a\qua is uniuerfs implebitur,ut oflbus altin aquam fbfidentibus, nulla ofls pars emineat. Hoc enim imprimistoto codonistemporeobferuandum eft,neos aliquod aqua non tegatur,multoq? magis, ne id ex cacabo prominens fumum ex cipiat, cuius etiam occafione grandem cacabum efl conuenit . Vniuerfse codioni nullum peculiareadhibetur artificium, fed, ut in cateriselixationibus, fpumafdulaufrenda eft, quo ius darius reddas,ipfq? ofl minus fordida extrahas. Pari etiam ratione pinguedo omnis (qua plurima fupernatarefolet)eft haurienda,acin uas aliquod uel uulgi nomine reponda, quod illi in obli teraiidiscicatricibus,8c'neruis tendinibusq? producendis multum tribuit. Codioni nullum tempus prafinitur, quum id ex atatum ratione plurimum uariet.Duabus enim aut tribus ho ris plusquam fatis fit, puerulorum ofl coquuntur pracipu, quum in illis ftudendum fi t,ne inter mundandum ofla, appendices decidant:quarum coalitus in prouedoris atatis homini bus uix unquam,quantumuis coxeris,difoluitur.Is itaque codionis feopus eft,ut ofl cultrorum beneficio,uti inter edendum ft,apt mundari queant. ut autem id fcias opportunius,pe detentimnonnullaofl inter elixandum forpice eximes,eaq? foIuspurgabis:nif fortafle ftudiofs adfit fodalis,qui un manus operi adhibeat. Summoper enim cauendum eft,ne imperitior aliquis oflum fpercilia, procefls, capita Se finus radendo uitiet,autalicunde cartilagi nem lauem,8c" crufta modo oflbus obdud imprudens aufrat.hac nanq;,quum carnem,lt gamenta, tendines 8imembranas ofl ambientes adims, pracipu feruanda uenit. Neue-r offcium id hac duntaxat ratione inepto alicui, Se Anatomes parum ftudiofb minus comit ti uelim,uerm ut, quum unumquodq? os priuatim purgas,fnus ipfius Se capita, Se potiflimu ligamentorum naturam,cV tendinum infertionem, mufculorumc^ exortum accurat contem* pleris. Non enim facile dxerim, quantum cognitionis partium eo opre tibi paraturus fsj Quando igitur hune in modum feriatim ofl ex bulliente iure extrahis,ac mundata terra,aut fportula alicui mponis, non admodum anxi expendito, quod'nam os priustibi occurraU Summam tamen manum cum cubiti oflbus extrahens fedul obfruabis,ne uiolentius bra chiale cubiti oflbus fiungas,fed cultro articuli ligamenta fnfm diuidens, brachiale cubi ti oflbus accurat liberes.idem fcito in poftbrachialis oflum brachiali fparatione.Id enim caueri uelim, ne brachialis ofl inuicem dirimas, un de etia ilico atque id integrum cubito, SC pollicis primo of,8c~ poftbrachiali difiunxeris , obiter duntaxat tendines ligamentac^ipf obnata d iuelles, id ftudens, ne ofl in interna externaq? ipforum fuperficie penitus ligamentis emundentur,ut ligamentoru benefcio brachialis ofl inuicem h arett Brachiali enim ita igni O adhi.

IjS ANDRE AE VESALII BRVXELLENSIS adhibito ligamenta fenfm reficcata, ipfius ofl firmiter continent, leuioriq? negocio in oflum connexu brachiale, cubiti Si poftbrachialis oflbus c5mittitur:nif forte in iungdis oflbus pe ritior,brachialis oflmutu dirimere,acligamtis emudare,poftmodumc> aneis ftlis inuicem committere audeas,aut eti difunda aflruare uelis Mox ubi brachiale in eum modum igni appofueris, chartam aflmes,cui poftbrachialis Se digitorum ofl,non pratermifs fefaminis oflbus,exad emundata imponas:quo minus hac illi charta inuohjta,neque alterius manus oflbus confufa,in committendis oflbus negocium augeant.Conduxerit igitur, manuum pe dumqj ofla fepartim in quatuor chartas redudere. Priufquam tamen huius illius'ue manus, aut pedis ofl charta implicas, antea femper indagandum eft,num aliquod o s no mundatum fuperft,ne quum putamina Se ius abijciendum curas, un aliquot ofl ofcitter fimul auferen da porrigas. et fi forte unguem aflruare uifum ft, illum dum pedis manuumq* digitor offa expurgas, auelles. N5 minus enim humanos ungues,qum auium Se quadrupedum ungues, pedibus calenti aqua impoftis,elixationerecedere confpcimus. Porro quum ulnam Se ra dium emundas, cartilago non negligetur, qua radio profeda, magna ex parte ulnam a bra chiali dirimit. Hac nancp ab ulna liberabitur, ut radio adhuc connata, in oflum connexu,rur fus ulnam Se brachiale intercdt, Quinetiam quando caput purgas,accuratifsimecaueto,ne membranam,qua auditus organi foramen fuccingt euellens,oflcula illa negligenter eximas, qua eius organi conftrudionem fubintrant.quippe illa ftylo quopiam in foramen miflo,funt ftudiofe euellenda,8 pariter excutida. Hac oflcula ad reliqua oflum colligationem,aliquo recondes, Se uertebras omniu poftremo iure eximes, quemadmod Se facrum os : nif forte poft aliquam elixationem, coccyx os facro liberarelubeat,qud fcilicet huius oflicula,ob car tilaginea ligamenta,qua ipfa connedunt,f diutius coquantur, ab inuic feiungi foleant. Si ta men coccygis ofls prefcindendi gratia, os fcr exemeris,id denu cacabo eft immittendum, coccyxq} os priuatim in chartam reponendum, aut in fportulam conijciendum, in quam mi nuta locabis oflcula : cuiufmodi dents fnt,f forte ipforum aliquis excidert,aut aliqua ofls portio ofcitanter effrada fuerit. Verm ut pubis oflum cartilaginem ferues,priufquam ilium ofl facro libras, pubis ofl anteriori pofterioricp fede leuiter funt emundanda,ac dein inui cem folis manibus feiungenda,ut ipfa intercedens cartilago ab altero ofl abfcedat, unicp dun taxat commifl maneat, leui negocio poftmodin oflum connexu, cum altero pubis ofiun oenda. Ofla hac ratione purgata denu numerabis, non quidem manuum Se ped ofl, qua iam feorfm chartis prius inuoluifti, uerum recenfbis caluaria partem,quam ferra reliquo capite ademifti: in qua confderabis, num portiuncula temporum oflum,qua inftar fquamas uerticis oflbus applicantur,atque ferra catera temporum portione aufrri folent,ex elixatione deciderint,ne forte illas cum oflum fpolfj s aut iure refjcienda cures. Soient enim facile uer ticis oflbus decidere, f cafu ferra fdio multum fpra aurem duda fuerit. Deinde num dens aliquis ex fuperiori inferiori'ue maxilla exciderit, perpendes, Se ugintiquatuor uertebras totu demq? coftas enumerabis,duas clauiculas,duas fcapulas, duos numros, duas ulnas,cV radios dnos,fcrum os, quo iam antea coccyx os adempt eft: duo grandia ofl fcri ofls lateribus nexa,femora duo,tibi ofl duo,8c" fibulas duas,item patellas fimiliter dus. Atque ubi omnia enumeraueris,magnopere coduxerit,ofl denu munda Se bullienti aqua indere,ac mox ex empta forfm afpero rudiqj linteo abftergere,8c* f qua ligameiatoru,aut membranarum,aut mufculorum infertionis exortus'ue fint reliquia,feas defricare abftergereq? couenit, ftudio in trim adhibito, ne lubrica, Se crufta modo oflbus adhibita cartilago fimul auferatur. Interea uer dum hac in orbem igni appofta leuiter defcctur, aurium cartilagines cute detegentur, charta cum reliquis cartilaginibus applicanda.Idem quoc in palpebrarum Se narium cartila ginibus moliendum eft,ac deinceps acutis cultellis os v referens, mufeulis ipf c5mifls,qum licebitexadifsimcrudum emudabis. Purgato illo ofl, laryngis cartilagines fmiliter cmdas accurat carnibus membranisep liberabis,fimul cum una atc altra afpera arteria trci cartila gine,C imagini coparate> Iam pedoris os,ipfic^ cnexas cartilagines fdulo emundabis,quod eo minus pronfpt perfeceris, quo id pluribus obducitur membranis,pinguec^ eft, Se intrim coquendum neutiquam uenit, uixq?calente aqua afpergend. Quum uer cartilagines carne fpolias,cauendum eft,ne membranam cartilaginibus proxim obdudam,illi9 correfponden lem aufras,qua qud os ambit, mgii Gracis uoeatur Quippe hac membrana cartilagi nibus difeerpta, illa infirmis pedoris ofli cmittuntur, cV cotrada breues intortac^ euadt Et quo minus cartilagines ha contrahantur, pedoris os ad ignem non eft exiccandum,fd ali^ cubi tantifper,dum ofl nederepropoferis, inloco non nimis humido reponendum,ne rur fus cartilagines plus aquo flaccefct,acpofteadeformem thoracis oflum fbricam cftituant
Quan.

DE HVMANt CORPORIS FABRICA LIBER I* i& Quandoquidem nihil prorfus eft, quod aqu eegantem fceleti ftruem uitiat,atq^ pedoris os cum cartilaginibus, f modo illa negligentius obferuentur, Se non iam compadis oflibus po^ tius,qumantea,exiccaripermitttur. Reliquas aut cartilagines charta? adhibitas,licebit igni nonnihil admouere,at ita,ne nimium conuellantur : quum ftius fit^Se has quoq? poft compaclionem ficcari Jam integr tibi eft ofl Se cartilagines ad eum quem mox dicam mod uni con texere,aut difbluta afleruare:quod long etiam praftiterit,f modo aut c5nexis,aut diflolutis carendum eflt. Ofl nanq? difiunda,8 in oblongam arcam feriatim pofita,quouis tempore Qiia-ofaad feorfm confpici, ac omnia qua ad oflum cognitionem fpedt, edocere poflnt. qua autem dfphnam ereda comiflcp fuiit,fnus, capital oflum non admodum accurat comonftrant, fd ut uer "fW"** dicam,ad oftentationem potius qum ad difciplinam conducunt.Quanquam rurfus ad difci plinam illa offa accommodatiflma flint,qua fubducuntur ex Italicis monumentis,penus mo do (ut hc fer omnia) extrudis,8c" fub impluuio aliquo, aut alioquin ari ita expoftis,ut hac pluuialem aqu quandoq? excipit. Prater id nanq? qud monumta eiufmodi humida funt* etiam aquafubindeaccedit,cuius benefcio omnia qua oflbus adnafcturpromptifmmar cefcunt, ade ut illa ofl poft aliquot annos exempta, Se obiter abluta, fi'iitintegerrima,nihilc modo in oflibus fpedandum commonftrent, f in arcam feriatim citra connexum repontur.. adconiunoendum enim prorfus fnt inutilia, cm propter egregiam duritiem, tum propter deperditas coftar totiusq? corporis cartilagines. qua f forte reperitur,ob putredinem fimt, friabiles,8c" undiq? ab oflbus libera.Rurfus ad hune ufum fnt inutilia, qua? terra apud alias natoiies effodiuntur, cVcumulatim in cmiterijs aflrutur. Prater hoc enim,qud illa carie ob terra fccitatem affcitur, omnia eiufdem hominis ofl nunquam uelut in didis nuper mo numentis reperies, uelParifjs etiam in Innocentu ccemiterio. Vbi,fimd alibi, quamplurimos oflum qua terra foditur,habes aceruos : qui mihi quando primm ofl cum HAT thaeo T E R M I N o, in omnibus medicina partibus infigni medico,cV dum uiu mihi coendo ftudior fodali doctifsimo difcerem, ade nobis uberem fuppedtarut copiam,ut Ion eo indefeflq? fpedandi ufu edodi, etiam obuindis oculis cum fbdalibus interdum deponere auf fuerimus, unius mdia horg fpacio nullum os ex tt aceruis porrigi pofl,quod,cuiufmo di eflt,tadu non diiudicaremus.atque id eo nobis faciendum erat ftudiofus, quo difccndi eu pidi,magis praceptor opera,in hac medicina parte deftituebamun Porro quodad codo Emcdataoffa rum oflum connexum eredionemq? attinet, ea mox poft emundationem(ne nimium indure- yuomodo im . fcant)committenda fnt. nam ftatim codione,offa folis fubulis,quibus fuppinguntur calcei, 2^+ citra negotiu perforantur, aneisq? fiis mutu alligantur : quod quifque prout manum nadus eftinduftri,cV:eaquahadenus toto libro defcripfmus, minus obaudiuerit, fo marte perfr YLwufmodi ciet Ac prim quide aliquot paratis fubulis,aneo fio partim crafore,partim tenuiore, filum infimmen - ivni ndetur, quo poftmodu magis fequax, Se quantumuis uari intortum, minus rumpatur* ta fer fe * j-fo addentur dua tenacula, feu forcipesmnus quidem quo filum intorquebitur, alter autem cSSw* ^uo f ntortum iam abfecabitur. Aufpicaberis aute oflum colligationem pedibus,ac primm lJcxp.7Ub . calci talum iunges,8c" deinde cubiforme os calci, cV cymba rfrs talo,cVtria nteriora tarfi ofl , dd chara. Cymbam referenti, deinde his cmittes pedij ofl, hisf feriatim digitor ofl, cum ofculis fs, r, v , x, amQ coparatis . qua ideo cautius Se tenuiori fbula perforabis, quo duriora folidioracp fu n t, 8c" ex fubula impetu proptius diuif difsiliunt. Vbi utrunc pedem iunxeris, tibi^ ofls tuber, quod finus femoris capita excipites dirimit, cultro aliquo oblongo, fd ardo perforai! du eft* quod excipiendo duriori baculo fuffciat, qui femori etiam intrufs clauiritu ita tibiam femori committat,uti aflres abf( glutinenedi cernimus. Eft enim in femoris inferiori fde aliud fora men moliendum,illi diredo confiftens,quod in tibia fieri uolebam,ut idem baculus Se femo ri Se tibide indaturjhuiusq? ope articulus genu inflexus maneat. Prater hune baculum tamen, fmur tibide ofl utrinque crafsiori filo committendum eft, non pratermifls cartilaginibus ti bia ofls finus augentibus . qua quum hac ofl iungentur fimul cum illis conftrida,in articu looenufruabuntur. Mox fibula tibia ofl fupr infracplligabitur,8 patella fimul femori ac tibia firmabitur. Hoc ubi in utroque crure praftitum erit, fcri ofls lateribus ilium ofla craffiorifilo funt nedenda, ac deinde pubis ofl interueniente etiam illorum cartilagine iungenda. am ad manum erit orbicularis aflr, in quem ofl erigentur.conuenit autem huius aflris orbem tantumef,ut pedes illi eoftu, quo ofl erigenda ducis,apte frmariqueant. Huius afleris medio foramen inhocparatur,utquum ofl in eredam arcam recondes, infrior arca fundus axem habeat: qua foramini illi indita, orbem conuolui fnat Prater hoc fora men, aliud iuxta orbis circunferentiam aptabitur,in quo lignum firmari queat, quod inftar teli , aut hafta , aut falcis ( utcunque uifum erit ) paratum, fceleti manus fufflciat. Extrudo

il!

Nfo

ANDRE

AE

VSALII

BRVXELLENSIS

in huncmodumorbi pedes impones, cVaftantislicuius ope fuper pedes reliqua crurum ofla inniti curabis, ac deinde femorum capita in coxendicum oflum acetabulis indes, utred fio
autuirgula interuallumetiars,quodaborbead humilior fdem foraminis pertinet,infcro* ofl dorfais medulla gratia incif. Hoc etenim interuallum edocebit, qua menfura ferru fabrtcandum fit, quod orbi affxum, Se ofls fcri reliquarumq? uertebraru foramini dorfalem medullam tranfmittenti inditum, uniuerfa ofla pulchr fftinebit. Ferr nanq? ita aptandum eft, ut ualid orbis medio clauis afgatur,8c" ab orbe ad infimam ufq? nuper didi foraminis fdem, teres aut quadratum fit.ab illa autem fede frfm latius qum craflus efl conuenit,ut poftmo dum ad dorf inflexum obliquari queat, uertebraq? ipf ita adaptentur,ut immota ad id neut quam circunuertantur. Atq? ideo frrum inibi primm tenuius fiet, ubi facrum os ne deorfum fubfideatjffFulciendum uenit.Nifi enim hoc os firmetur,fftineaturq?,un cum ipfo reliqua: uertebra feiifi'm defcendent, temporisq? fccefl fceleti crura turpiter obliquabtur. Accurat igitur ab orbe ad fcri oflis foraminis infima fdem, longitudo metienda uenit. De reliqua au* tem ferri lngitudine non ade curandumeft,quumhac f forte longior fit,poft oflum cpadionem facile prafindatur. Et eti f ofl arc imponenda duxeris,magnopere iuuerit frrum plus minus duabus palmis lgius qum uniuerfm ftfceleton,fieri, ut ipfius portio extra uer ticememinens, fuperioris arca fundi foramini poftindi,inipfbcpconuolui.Ferroitacporbi perpendculatim affxo,acutiori cultello ofls fcri foramen dorflis medulla nomine incifm, infim ita exculpes,ut frrum ipf commode intrudi poflt. Nam quum ho c foramen natura ar dius fit,8t" infigniter obliquu, nequaquam frrum admittit, nif quemadmodu iam diximus, flc augeatur, ut frri mucrone o s facrum ad eam ufq? frri fdem protrudere ualeas, quam no amplius teretem,quadratairuie faciendam innuimus. Se f caf hac fdes os facrum minus apte ffflciturauidebitur, operaprecium erit eam ferri fdem lima exafperare, ac dein nodumilli exaneo fio obuoluere,quios facrum comodfftineat.Of facro in hune modum fuffulto, craflori flo femoris capita coxendicum acetabulis innedes, dilgenter perpendens quantum hac autextrorfm aut introrfum intorqueas,ne forte crura turpiter intorta committas,autpa tella,interiora potius crurum,qum anteriora refpiciat. quod fan futur eft, nif ad amuflm capita fuis finibus iunxeris, Vtcunq? tamen fceris,in hoc connexu filumprorfs intorquend non eft,priufquam pedes orbi Se tibfjs eo ftu commifris,qui tibi apparebit elegantior. Hune baculi, quo manus ftabilientur forma, potifsimum petes : alium quippe ftum mefbria faix, aliumtelum,8c'ali'um rurfus hafta, aut Neptunitridens,autaliudquoduisinftrumentexpe* tt.Mod uertebra omnes feriatim accommodanda fnt,quo cuiu% ftum ordinemqp inuen tu non arduum obfrues.hunc nanq? uertebraru formai artfculationis ratio prompte oftendunt. Quum primm itaq? ordinatim omnes in mfm repoferis,quinq? lumboru uertebras inuicem duobus nexibus comittes,qui in corporum lateribus fadi,un cartilagineu liaamentum contineant,quod uertebrarum corporainterueniredidum eft. atep huiufmodi ligamenta feriatim charta cui illa applicafti,funt aflmenda,eo femper relido,quod eas intercedit uerte bras, quas inuice non alligas. quemadmodum in prafentia eft ligamen tu fu cartilago, facrum os Se infimam lumborum intercedens uertebra, idq? quod fupremam lumborum Se infimam thoracis uertebras interuenit. lundis enim lumboru uertebris, fx inferiores thoracis inuice, Se poftmodum fx fuperores un cum ceruicis humilioriconedentur.Reliqua enim ceruicis mutuo no funt colliganda,fdeas interuenis cartilago corpori inferioris uertebra duntaxat eft glutinda. quandoquidem ceruicis uertebre etiam non nexa,fed ferro tant indit2e,fu fer uantfedeminecp thoracis uertebraru modo immota?, poftmodum coftas fuftinere debt.lico igitur atq? uertebras ad eam, quam pracepi rationem,priusq frrum illis trafjciatur comneris* lumborum uertebras ita conexas ferro impones, idep feduo ad eorum ftum infexum'ue obli quabis,ac infima uertebra un cum facro ofl ita cmittes,ut iam prius lumboru uertebra mu tu uinxifti.Mox his inferiores thoracis adiunges, perpetuo quam licebit accuratiflm ferrir, uti neceflm erit,complfcans, cV infimam thoracis uertebram fuprema lumboru adnedens! His pari modo fuperiores thoracis uertebra addentur,8<: hamm infima fuprema earum qua; iam ferro appofita fuert,alligata,latufculum Se longum nigroc> colore intindum adaptabis baculum,qui pofteriori ferri parti appofitus,qum licebit demifs inter frrum Se uertebras intrudetur,ut huius baculi benefcio uertebra ad ferru frmius contineantur,nec ulla ratione uerftiles fint, ne poftmodum uniuerfus thorax inhoc illu due latus turpiter conuolui queat* Vt aut caluaria ferro applicetur,neceflm eft uertic foramine quodam perforari,ad amufna ferri ampitudini Se craflciei correfpondente,ne quando ipf frrum traieceris, caluaria quauts; occafione quoquouerfum circumuertatur. prout enim faciem anteriora exade aut latera fp* clare

VM A N CORPORIS FABRICA LIBER U ^l tareuolueris, foramen idaUt tranferfm, aut obliqu infculpere cultro quopiarn oportet* quemadmodu Se illic ubi caluaria denuo perforanda eft, ut ligulis ea fedio qugm ferra in calua ria molitus es, cmitttur, Se qu uifm fuerit, caluaria ferro adempta, rurfus difllui queat. fmmoperenanq? coducit,intern caluaria amplitudine qu Cerebru ctinetur intueri. quod ut fat,utracp caluaria pars tribus foraminibus fibi mutu correfpondentibus candenti ferro, aut cultri mucrone eft perforanda. ac unum quid foramen opportune in occipitio perficitur, Se utrinq? in temporibus unum. At inferiorem maxill aneo flo cum fuperiori comittes,nexu iis capitibus in finus fuperioris maxilla fado. Verum qu hic cnexus no ade firmus fit,ut accurat dents mutu applicet,fed infrior maxilla dependeat,elegsq? ft,hanc fuperiori mo d iungi,mod difungi, prater didnexum,maxilla inferioris acuti procefls eti perforan di fnt, Se fniculus ipfis illigandus, qui fubiugalibus traiedus oflbus Se uertfci incumbens, nunc uerfs frontem,nunc uerfs occipitium tendi poflt,dentesq? ita collidi queant. Vtcunq? uer ft, potifsima ferri cura efl dbet, ne illud inepte nunc in pofteriora nunc in priora obliquatum, corpus indecor erigat. quo rriirtus aut id fiat,magnopere conduxerit dorfi dudum cognouifl. Porro nunc tempeftiu erit coftas uertebris Se fuis cartilaginibus alligare, quod fan ut ad amuflm Se fdulfacias, primm omnes dextras coftas fniftris difcernes, coniedura uel finu fumpta, quo uena,neruus Se arteria coftis exporrigtur. dein fuperiori co ftarum fede,que latior fpifsiorcp inferiori occurrit.Deinceps in hune fer mod ((( ))) coftas menfa feriatim impones,ut dextra finiftris refpondeant curans. Prompt enim erit finguas fuis fdibus ponere,fi ea modo memoria non exciderint,qua ad internofeendas Coftas fupr cmemorauimus.Exhac coftar ferie prima utriufcg lateris coftam (ue cartilagini ad pedoris os adnedes, Se deinde fodali pedoris os cum fuis cartilaginibus in fa fde tenend porriges, ac deinceps primas coftas prima thoracis uertebra trfuerfs proceflbus alligabis.Infper fecundas coftas fua comittes uertebra, Se poftmod ipfar cartilaginibus, atq? ita feriatim omnes:obfrus interim,utillas coftas tto interuallo prorfus dehifeere fnas,caiantefedionem. cartilaginibus inuicem dirempta fuert. Nunc humeros fpifori flo feapulis nedes,cV deinde tenuiori flo clauiculas fummis humeris,moxfcapulas coftis,cV clauiculas pedoris offi.Quum tamen humeros feapulis aduincies,expendend eft, quo'nam ftu manus collocdas duxeris* Hic enim multu refert,quomodo fcapula finui caput humeri comittatur. in quo eti connexu
H

DE

cartilago neutiquam pratereunda eft, cuius auxilio fcapula fnus interdadaugetur,atq?ita eti cartilagines maxillar Se clauiculam articulis peculiares no negleda fuis articulis nedentur.Cateru cubiti ofl humero uincida no funt, priufquam extrema manus tota fuerit nexa. radius itaq? fupr infraq? ulna eft colligdus. deinde f brachialis ofl difunda,fuisc igamen tis libra funt, ea inuicem funt comittenda,alis aut forum ligamentor interuentu abund contintur. Inferiori ipfom fdi primm pollicis os,cV quatuor poftbrachialis ofl, ac deinde his digitor ofl,un cum fefaminis oflculis adnedes. Poftrem aut brachiale radio iunges, Se deinde ulnam humero. Atqp ubi id in utraq? manu praftit erit, fummas manus bacuo illi allicrabis, quem ualid orbi infix inftar falcis, aut aliter extruend dixi. Eredis nunc oflbus, Se ex ofl v referenti, Se auditus organi oflculis,aeafpera arteria, auriumep cV palpebrar car tilaginibus,8^ungue cordisf cartilaginibus, momie licebit confngere,his omnibus catenula,aut exiccato crurs aut manus neruo adnexis.Hinc liquet,qum leui negocio humani corporis ofl,oppido qum medico exoptda,parari queant:quo in opre nihil ipfo conexu, nonaggredienti, diffcilius uidebitur. qui tamen mihi primm experienti fatis pulchr fucceflt,exemploab illis fmpto,quos efiradas fcutellas Se lapideos cacabos copingereinterdu uideram.Codionis autem ratione,emollidi in medicina uis docuerat. Lutetia nanq? ob belli

tumultusLouaniureuerfus,atq?uncum GEMMA phrysio, aqueelebri Medico ac paucifmis conferendo Mathematico,oflum uidendor nomine ad eum loc quo magna ftudioforum comoditate omnes ultimo afFedi fpplido in publica uia ruftics proponi foleiit, obambuls,ineiufmodiiiicidiafTiccatucadauer,qualelatroniserat,quodGalenusfefpedai^^ ULi.de Ai, commmort. Vtienimhocauescarneliberart,itafanilludquo^ipfasemundaflconijcio, miniJUtfed. quiahomo ille ante ann ftramine duntaxat obuftus, Se quaf toftus,paloq5alligatus,itafuau efeam auibus exhibuerat,ut nuda undicp eflnt ofl,eaq^ folis ligamentis harert,mufculorum exortibus Se infertionibus duntaxat aflruatis . quod in fufpenfs nunquam ufu uenit, quum prater oculos (cV f uulgus aliter arbitretur) uolucres nihil ob cutis crafltiem dilanit.ac pro^ inde intgra in his cute,ofl intus carie afficiuntur, prorfus q? ad difeiplinam funt inutilia. Aflc catum itaqp Se nulla ex parte humidum fordidum'ue corpus intuens, haudquacp infperatam ac fubinde expetit mihi occafione pratermifi. quinim Gemma benefcio palum cfcenden s, O 3 femur

t^I ANDRE AE VESALII BRVXELLENSI9 femur coxendicis ofle diuulf. trahentiq? mihi,un cum brachijs ac mlnibus,fcapula q<ic fubfecute fnt.4eert tamen alterius manus digiti, Se patella utraq?,un cumpede altero. Qui* itacp crura Se brachia(relido c totius corporis trunco,capite) clam repetitis uicbus domuirt detuliflm, ut thorace qui catenaaltefrmabaturnancifcerer, extra ciuitat me uefperi excludi pafls fum : tantoq? obtinendorum oflum defderio Se ftudio ardebam,ut mdia node in illa crporum multitudine quod expeteb diuellere no horruerim,haud mediocri labore ac indu ftria, fine arbitris,palum cfcendens. Veru detrada ofl procul illinc defers,in fecretiori loco condidi,fruftatimq? altra die per ali ciuitatis porta dom detuli. Porro quu ligamenta refcin dere cpiflm, nihil ob egregi eorum durici promoui, ac illa feruete aqua emollire coadus lm : utcp uoti compos redderer, omnia ofl tand tacite ita coxt, illisq? emdatis illud fceleton extruxi,quod Louanij apud longe amicifsimum mihi gisbertvm carboneh, infgnac uario difcipinar gnre inftrudmedicrnieumcjj puero ftudior commilitone afruatun Atq? id fceleton ade praproper paraui,8t~ manu ac pedem,duasq? patellas no minori labore Se induftria aliunde conquifui, ut omnibus perfuaferim id me Lutetia aduexife, quo omn fubreptor oflum fufpicion delerem.quamuis eius urbis Prator poftmoduade medicina candidator ftudfjs fauit, ut quoduis corpus fe impetrari gauderet:ac ipfe no uulgariter Anatomes cognitione afficeretur,mihicpillic Anatomen adminiftrantifeduloaftarefv Quum igitur prmum tentantibus nobis ade prompte negoci fucceflerit,quid nunc fturu exiftimandum,poftquamc5ponendiquo9rationemalijsdefcripfimusc'cVpraterfubiungen das nunc tabulas, in plurimis Academijs,uel noftra opra, fceleta uifunturC Verm non ho minis folum of,fed,ucl Galeni nomine, fma Se canum,ac Ariftotelis etiam gratia auium pifciumcpcVreptilium inuicem connexa, aut faltem difiunda apud medicina Se naturalis philo fophia ftudiofum efl oporteret. Nifi forte hanc philofophia parte ad nos nihil pertinere ar^ bitremur,fatisq? efl nobis perfuadeamus, fi noftris fyrupis, citra Anatomen imponeremorta Iibus,cVlocuos opplerepofsimus^

DE

OSSI^M

NP>MR-0>

CAP. XX

A R V M dubito plerofcp alicubi me oflum quocj numer defideraturos : quibus nullum aliud confili dari uelm,qum,ut ex fngulis huius li bri Capitibus ili ptant. prolixius enim eflt,hc omnia recfere. Quuis ne tantilium laboris fubterfugifl uidear, non enumeratis appendicibus,

atatis hominibus f habent,coftitutis,ad hune modum ea rcenfere nihil impediet. Caluaria ofl uiginti funt,od o H quidem capitis,8c" maxilla fuperioris duodecim : ita tamen,utiugalia pri uatim n enumerentur, quum quorundam illorum uigmti oflum partes feu fdes tantu fint, propriaq? circfcriptione deftituantur. auditus organi ofl quatuor funt,duo feilicet ad fngu las aures.dentes funt triginta duo. maxilla inferioris osunicum.ofls /referentis ofculafunt fer undecim Vertebra uiginti quatuor, facri oiis offa fex. coccygis autem quatuor.cofta ui ginti quatuor. Pedoris ofls tria numerauimus ofl, alijs aut fptena recenfentur.fdage hac enumeratione tria tantm fnt;8t" alis ex tuo arbitrant, quot uifum tibi fuerit. fapula dua:to tidem clauicula. Se humeri duo. ulna dua*. radij duo* brachialis offa fdecim, utriufq? feilicet manus odo. odo item poftbrachialis of,in utraque manu quatuor. digitorum ofl triginta: utriufq? manus nimir quindecim.ffamina oflcula in fngulis manibus ut minim funt duo decim, acpronde iam uiginti quatuor illa in manibus recenfamus. Ofl facri ofls lateribus commifjduo.femoraduo.duotibiaroffa.fibuladua.duapatella.duacalces.taliduo.na uicularia ofl duo. tarfi oflodo,in utroq? pede quatuor. decem pedfj ofla,in utroq? pede quin que.uiginti odo digitorum pedis ofl, cuifq? nimirum pedis quatuordecim . pedis fefmina fsicula fimiliter atq? in manibus uiginti quatuor, quuis nonnulla fint prorfus cartilaginea. Ac proinde fi hac ofl in unutruiumer refj cies,uniuerf erunt(f red addo) trecta Se quatuor* quibus fi pedoris ofl quatuor adhuc adij ci uelles, Se maxilla inferioris duo ofl ftatueres,eC fent trecenta Se feptem, Verum f priuatim omnes appendices (qu ofl fmt propria circfcri ptione in pueris terminata) enumerare lubeat, facile didum nuper numer fmel, ac rurfus di midio duplicares.quoduelhinc colliges,f uertebras, femora, tibia ofl,atquealia quamutis appendicibus donantur,in memori reuoeaueris. Rurfus f ofl ut in pueris uifu ntur fbduxe ris, Dfj boni quant ofsium aceruum cumulabisc' quum omnes uertebra,aut tribus aut duo bus confient ofbus:8d" ofl qua facro coardantur,tribust idq? generis reliqua : ade ut cuiq? io arbitratu ofsium numerum confngere fit integrum*.
HVHA

Se oflibus ita utin prouedioris

MVMANI

CORPORIS

PAERICA

LIBER

f.

t$

HVMAN

COR

PO RIS

OSSIVM

\64e

ANDRE

AE

VESALI

BRVXELLENSIS

HVMANI
Y E FLI
S
LIBERORVM,

CORQjr A
8 S V,
SVAQ.VB

fE ^R, ' \

j^p^

PORIS
S

TI

OSSIVM
ISf

JSf E

T 2 AF^T I B V

CAE
S

latere delincatio.

t>E

H V MA

Ni CORPORIS FABRICA LlBER i

tf

CRfORIS

^^r

HV3MANI

S S

TA.

jgg

ANDRE
SVM SCELETON

VESALII

BRV

XE V t EN S I S

CHARACTERVM,
T R I B V

QVI

TRIBVS

V N I V E R>
F

EXPRlMENTIBVS ris adhibentur, Index.

V'

S pra?ccdcntibusfiguris(quasintegrasnuncuparefioleo)ydemfirinfcri huntur cbaracleres.quanqua fiqis illarum alicui peculidris tantmfuerit, ex numro prompte obferuabitut, quemfingulis cbaracleribus modo in Indicefubvjcia,quopotifiimm infiitui ofiiu nominafimplititerafcriberetprimmeacollocaturus,quibustotofermonis contextu pra?cipu Utondein Gra?ca, mox (fiqua? aliajnt ) Latinaprobatioribus recepta autoribus, idfy Haut ordobcuimquafidahabeat.HisfiuccedetHebra?a,fied>aliqi^^ Hebra?o Auiccna? interprte propemodum omnia, infigxis medici mihifyfimiliaris amiciLa Zari Hebra?i de Frigeiscum quo in Auicenna uerfiarifbleo)opera defumpta. Ataj illis nos minibus ideo Latinas literas fiubiungendas duxi,quod horum pleraque in Arabum libris Lati nitate donatis occurranttacproinde etia meritopojlha?c locbabebunt aliain Latinis Ara^ bum interpretibus pafiim obuia,fimul cum ijs qua? infcholajlicisut dicigaudet) docloribus, no (Ira? fa a?tatis manualium medicorum libris leguntur ,non minus fian qudm nomina Latinis rex cepta autoribusfiedulo expendenda. Os itaque Gra?cis nominatur i*W, Latinis uero os . Hcs bra?is autem Qy3? he^em. Cartilago autem x^osy^^nt^bafiechufim. Ca-term ofiium no^ mina opportune aujpicabimur capitis ofiibusfeu caluaria,qua? Gra?cis dicitur L^ncy, Loy^s, LmsJiHtx, <rwcpioy. CaluaDcerebrigalea, atque ita nonnulli totam capitis ofiiumfedem uocant cerebrum amplexantem,oclocp ofiibus ffbrmatam.aliquiuero eam duntaxat,qua? crinibus ors natur. cuius cir cuius sicpcJw CT -npicfron& nuncupatur'.tvfinn py\ tktck hamoab ? fw^n jyVMp cht*+ ' deratb hamoacb. theca er plia capitis, tefia capitis, <crfcutella capitis, afioan. .Sutura?, quibus capitis ojja inuicem committuntur,gneratim uocantur j cc<p, traVtf fcelauim* fenan,direxan,adoren,complofa. Afz, 1 Sutura coronalis, $<m<^.W>3n bacblilij^K^ chafcthij.drcualis,futurdpuppis. Bz,i Gra?corumaiufmlum\rcfh-sfiwra,hwl^ Htto{Mg. vtysbldms dvj. laude, bypfilhfuturaprora?. C 3 Sagittalisjutura , *Mi*> fM#<A*s . Infiar teli,ueru,aut uirga?fecdum capitis longitudinem prorepensfutura.+rvn checvj, ^y\&fccfidvj.ncrualis,idcfcpotifiimm ubiha?c cor onali commit

titurtqui locus etiam zcudecb? idfy imprimis Mefa? uocatur. D *>> 3 Fa?c compago uero?futura? imaginem non exprimens cumfua coiugt uocatur , futurfquamds rummodo inuicem comifpe^vxtM^ kotk&cu, temporales ,fquama'firmes . OTD&y chelaphijm. corticales, mendofa? . Reliqua? autem caluaria?futura? proprijs deflituuntxir nominibus . cuiufi* modi uero illa?fint,non efl quod hic prolixius denuo repetam. a 2,3 Hoc os un cumjuo coniuge,uerticis offa uo catur, itemfe ^yy.r*^vcbHS .funt quibusfiyncipi tis offa nuncupantur.i$*\r\ tavj? bezem bachodcbod.nerualia,paria, arcualiarquanqua alvj ita
iuoalia nuncupent ojja.parietalia, quo nomine nonnullis temporum offa dicuntur . offa rationis? feu cogitationis. $ t, z, 3 Frontis os , v*r&m , quibufdamfincipitis.<wtf\ targ bcztm bamezzecb,coronale,ospuppis cd' pitis,os inuerecundum,osfinfus communis. yz,l Occipitisfieu occipitij ox>i*,rwn tjyj? />e?e/ bahoreph. laude os,pyxis os, os pr ora?, os mmo ria?.Sunt qui <& bafillarequodmagnam capitis portionem cofiituat)nuncupent,etiamfiidnos men cuneifirmi ofii priuatim inditumfuerit. <fl 2,3 Idos cumjuo pari, temporum ojp,Ko7ixcp<Sy,Kocr<!>y,xofgfyH7nJb&<Aji. aliqui etiam AiGojM, lapided> lapidofit. t^Tm bazedahim , ta^Krt rYBP hazzamotb haaunijm. auritetiamfiidnome duos busofiiculis accommodari pofiit auditus organi conjlruclionem ingredientibus , y inficamno &>.*. cui fecunda figura cubitis innititur , qs CT * exprefiis . Quandoduidem g ofiiculum nott incudi aut molari denti afiimilatum, * uero id quod malleolo aut fimoris ofii comparamus . Quum itacp ca ofiiculaprifcis Anatomesprofifforibusfcrint incognita,non mirum efl illa etidnominibus deflitui. Ca?teru tempor ofia quibufdam tympar,mendofa?parietalia,dura,armalia dictur. W 2 In temporis offiproceffiisjly li acus'ue Hmaginem refirens , svho{</lHS)yc'cb4<lMs7 fahovoiMs , 7rAx7f oy*. Cdkdr capitis *YGN\ "\ma cbemo mdrhezz.os calaminum,fagittak,claualc?acuak+

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER * 6f i?2>?l Temporis ofiis procojjs, uberis papilla refires^iutsoiMgt mamillaris,\^VZ GJ? bez eptmij* 3 2,$ Os uneo comparatum^woiH^Gdien ^ItLv vsnwctyosiy (etiamfipalatumuix continut) cifcufcribitur, ynhvttofoy. CuieifirmtpdlatiSybflldrt^quanuisfiic etiam appellent occipitis os> twian wstoi moficau hamoacJ).Baxillafe,paxillum,s colatrij,os cribratum, cauillatquan quam <&* ita talum quoque Uocent. % Sedes caluaria*, quam Idpidofiam dicimus^
Cuneiformis ofiis procefius, uefpertilionii alis afiimildti,*nft.w.y<ii<Ae, wgf t3? bezzecbenaphif* F ip2? 3 Ha?cfedesfimulcumfiua coniuge in altero latere, uocatur ojjd iugalia. (vyiictrt^vyo^H^vy^^ Jttn rfiW hazamotb hazogb. Ojj paris,paria,qua?nomindillietidmtemporajfiribtofiu bus,anfia? ofiium temporum,arcualia ojjd. Superioris maxilla? duodecim ofiibus nullum inficripfiimus characier em, quodpriuatis defiituan tur nominibus, quanquam interimfeptum narium,nonnullis crifla? os nuncupetur. Ca?termjpe rior maxilla dicitur ywv$ , mandibula \\f?yrr\ ^Vn balechi hahelioi. qua? nomina y inferiori md Q^ xilla? G in trib.figuris notata? accomodatur, qua Halyabatis interprs priuatim Fauceuocat. JD entes, oJb'vrrft*t*w$ fcinaijm, plurimum in utraque maxillaJedecimjguntur, quorum quatuor medij, anterior esfy,inciforij uocatur. nitiei cftygsn^ Lrins,yi\ct<rv6t.riJorty',quatery\ trantvBn ba mechatechim quadrupli. T^er duo medij,priuatim duaks illis appellatur. Quiutrinq; incifiorijs proximusefi,caninus uocatur,jut^ itautriufq^ maxilla? duo canini . .uvJbyrts. rv^Vrva M* tf*:fes cbelauijm aut metalehoth.mor dents, hos duida quoqs riforios uoeauerunt. Qufnqt autem utrins que infiquetes,molares appellantur. tivhWcu^yoieboi. molaresymaxillaresypaxillares^ Cicero Gt nuinos,quo nomine alvj eos appellant,qui pojl pubertatemfir creficunt,ac Gra?cis H%#ts%t* accents, Wiyovoi uoeantur : nojlris dents finfus ac fapientia?, dein cdyfieles* jfltfos naghuid. ne** guegidi,nanged,alhalm. Molares uero,Hebra?is dicuntur rvvftv\ tochanoh* H z Osv rejrens. vo&^s^iM&c/tte^ot^^ie^ce^etsKr^ <pccvyi7poy. os \j aut A imdginem exprimens* 'H'flV "\K ^mwV CffS? hezem lhamiaut lamdij. Lingua? os,gutturis s,os laude,os morfius Adam*. iAuicenna' Interpres Capite de Gutture habet:Alfiic os babes qudtuor latera, duo infiris, duofiuperis,quodnon obiter Anatomesfiudiofb obfieruandum uenit. I9K, L,M,^ M His characleribus,in tribusfigurisfirconfipicuis dorfium notdtur,quod //#V, cn&vQ<xivi)'py,jpina,terg,bominis carina, v^vvjcidra nuncupat,multis extruitur uertebris, carov tAhois^rh^ chtdioth.V erticulis, ofiibusjfi,qua? in pofleriorijede acut eductprocefjnm,qui KStvQx, Siminea, adfenafiemfinafem uocatur. Ca?term ab I ad K indicatur ceruix . TpxpA-? xLjj, collum vWtfWr zauoruelgharron.Tcnonathlas,quodnomendlij fptimo? ceruicis uertebra? duntaxat tribuunt. Porro dK adL uertebra? infigniuntur thoracis Jcex.* , alU quando T v^v^vree^vov-pecloris, inter dum dorfifimpliciter.^^chaze.interficapilij.A'b L ad M uertebra? lumborum . oa-cpvos^v^^oiZy.renum . Mra mothnaim. alcbatin . Ab M. ad
0 2
>

Oi,i,
P
IdZ>3

Nosficriproponitur.hgoy,7FA(tTv.latumjny^ft*ttxyhezenpibatababa ni,clauiu, alagas, agit^abhans, abbau,uetula,ojami,ojanu,qua? nomina coccygi ofii ab alifs affcribtur.ISfinficribitur coccyx os.wmv,carov<AvKioyji<i7rvyioy. nyj? haaze.cauda? os,alhojbs? dein reliqua,qua? ofiifacro ex quorundam interpretumfiententia tribuimus nomina . 3 Pecloris os. stvoy. quo nomine nonnulli fuperiorem ofiis partem appellant, infiriorem tune
shSos

nuncupantes-ft'fan'cfoy; hezem behace.thorax,djfir,cojfos,ficutum cordis.

_Mucronata pedoris cartilago, enficoparatd.fieboeiMs, enfiformis. jtfft^VtStMfp hezehedelif rachaucb- ^^gberoni,^xxb# dlchangri, quibus nominibus uniuerfimpecloris os donatur. Maloranat cnfifidis,cultralis, cpiglottalis cartilagofiut,clypeus orisjlomachi,medium fircula? infirioris. t,2#,<&' ca?t. ufque adiz.In tribus figuris duodecim thoracis cofia? tam uero? ac lgitima?, quant notha?jpuria?'ue indicantur .TrKwc. nnjy^y zeldhotb. Qi>i? 3 Clauicula?. L\HM'Claues,iugula,junt qui T has humeros appellaruni. 'c^ficeche.Furcula'^ aut priuatim fircula? infirior es, quas ab humilioripecloris ofiisfede, ita diflinguunt. Rx,2, 3 Scapula. ^^o^twA^ot^,^'. Scapula, Latinis plcrunquc etiam humrus nuncupd tur,fcoptulumopertum,fcoptula. rro cbatbepb.Spatula,clypeus<zr ficutum pecloris. Ca?te

h
itt

agraffo cbartom>^y\yx\ ^ pi bahoreuh. Roflrumporcinum^caput afcapula?.alacbaram,mans p. char?algorab?defirucl. Proceffi autanfcapula? interior infirior ue ?in primafigura pindied
tus

ANDREAE VESA LU BRVXELLENSIS tusPdicitur*yM&<As,& Galeno interdum wK$aMs,enyw&Mc.Ancbora?frmis,Cliterarefi res'pcefjs. nrdTW baiJn k dCdteph.O cuiusje aptda?, quo etianominefcapuja?fjina ncupatur. S t, z, 3 Humerusfiu brachijos,^xmy.Bracbm,funt quibus ulna uocetur.y^^r^ cbane bazeroha, ^Y3? bazdd. Pdruum brachium, adiutorium bracby?canna bracbif,afietb. T, V i , 2, 3 Tota ba?cfedes,cubitus ncupatur. M^fcfc&MK Cubitus, ulna, qua? nomina etiainfi riori huiusfedis ofiitributur.^ zandin, p^ zeroba,v<r?C& ^wfcetebamudim.Ajaid, afeid,a!fahad. Xi,z,? Superius in cubito os,radius nobis appeUatu^m^hv^^QV hamudhaelion.Focileminusbrachij,canna,arundominorbrachij.
,S
'

Y x,z,i
f
*

bamudbatachthon. Focile maius brachij,cdna,ac arudo maior et infirior brachij. y. Huius procefiy infecudainflgnitum Gra?cinuncupantw^<tvoy,M7ty, <xyKwx,Latinoriqui

,wnrnw
dam

Cubitiinfirioris os,uhd nobis diclum , eifdemfc cum toto cubito uocibus dondtum . rm^^y.

Gibber.Additamentu necat.Pro cefius au f infignitm,acjlylu refirens, svteMk* *Z, "Z x, 2,3 Brachiale. *s%m, P aima quibufdam. ^ rafigh.Rafcha,rafeta,afcam,ofia rafiete. Ti,z poflbrachiale. ^w?noy}Mcy*f&,Kls,^ Tn

^nwy

^fiajacri ofiis lateribu J difjeionisprofijjor


hezem hachefel.Alharta,ancha?,interd lbare. Secida fedes media^acrurinfi

qnita,coxendicis os nuncupatur. i%Uy. y^ntflr? hezem haiarech,coxa? os, quibus nominibus plenfip tot os etid uocatur. Althauorat,pixis os,fimoris os,fedualdeperperam.Tertiafe^ P* des, anterior fy, ac p infignita, pubis os uocata efl. &?, peclinis. HV\m!bR gdbebaberua, m$h* helhaua. Pnis pudibundfieneflratum os, quod etidillifimoris osjubinde appellitaU V truniuerfumos Hebra?is dicitur yf^^^&tV bazamvtbghauhaherua. si,z,3 Coalitus pubis ofii,uerm priuatim cartilago hic infignitur,eorofiiuunioneinterueniens. \ Aiyz,3 Femur,feufimoris os,fimen, imty. y^r\^tipachad,haiarech. Oscoxa?,coxa,agis,ancf:a?os. r i,z?3 Bxteriorfimorisprocefius,quirotator,<zr natis fir ncupatur, fpo^cwrHykyas, ytor. Malu v< cranat tc(liculoru,tbaruca,trachametra maior. Minor uero interior <$ cefius, v infignitur. H i^3 Pat e//^^vA;fc^^A*?^vAKgv^HP>x^^>X^^':y0(',7,^ Molaficutifirme os,genu rotula. r&rm WWP btyn dUtmaghenhabarcuba.Q>culusgenu,polus,adaicon,rafga,alrafafi,aresfitu. l,i?z?3 Ha?cparsuniuerfaCclfo Crus ncupatur, quanq Galeno mites dicitur, quicquid de oxedicis

<>

\,z?~\ ius quofafedis grandius exteriusfy os obuii efl,quod tibia? osfirncupamus. ^Lymoy,

F in'

ter dum wTtwwoy appellat, bvv*nm$ cbane bagadol.Focile maius,& arundo,^ canna ma *}, x,z,^ ior,feu domeflica cruris. Cteri exteriusgrdciliuscp os infignit,acfibula nobis diclu,appel latur n^'ovH^ctLvHy.ioy. Srcr.p^nn? cbane hachato. Focile minus, cana,et arudo minor cruris. C ^2p5 jMdlteoh,<repvcc,'sn(0t, latinor aut nonullis /WeWz tf/?/?e//5tar,t^:t^ fte cbezzdiioth haboletim mifeene bacbanim . Clauicula?, cauilte^cahabin.Ac cp quideinterio rem indicat malleol,yaute exteriore. Q,, 1,2,3 Totius, sfccyccte'&sf^Latinis Interpre

Balifla? os,cauilla,chahab,aljocbi>T^-^\hacharfuh tfi^j? haarechom. az,^ Calx.rftfvce, Lctxwn'. Calcis os. 3^57 haacheu.Alrip,alcar pedis. b x,z Os cymbaJe apbamue refires,<rUep{<Ai$. Nauiculare, nauiforme. xx^T5PWn\^Qa ^e^ hafcaue,autfephinachptena. c,c x,z^ Ha?c pedis pars quatuor efformata ofiibus, nobis tar fus, ut&Gra?cis,firnucupdtur. 3^ rafigb. RaJet a pedis?&> ofia rafieta? pedis.Triddut d,e,fi. interiora d,e,finfignita-_,priuatim y^Koi<u qiiibufdaappellatur.extimuer acgnotat,uoca

g.

mus oscub tefieramue ref&-s.Lvo<H$->7rt>\vy.c-Qoy. Cubijurme,quadrat.*iy\^ cbardvj, '%&je&

ij

h, h 1,2,3 vi</liy. planta, planum,ucjligium3'folum. ^tTV7tt<w,?9^ Peclus,<Xpeclen. ^n yycm mafiecb hareghel. Alfildmcet. 1,2,3 Pedis digiti. A 1,2,3 Chdrdclere k ojjiculd notaturfiefamina. *TH<&w{ii< j^rft'orfrh heU thefiaminiatb.Alfimfieminia?.
bezemnipirat. Grandinofium,nerdL
1

LIBRI

PRIMI

FINIS*

ANDREAE
BRVXELLENSIS*
RIS FABRICA
Se

VESALII
DE
SECVNDVS

MVMANI
LIGAMENTIS

GORPO'
O M N I B V Si

LIBER

Mufeulis^ uoluntarfj atque noftro arbitratu pendentis motus inftrumentis dedicatus, ac propemodum figuras omnes ipf proprias, ante Capitum contextum, uti nunc fubijcitur,fpe(tandas offerens-

AT P R AE SENTIS

Libri initiopr.

ponenda fedecim tabularumfieries, omnibus fr Se> cundi libri Capitibus communis erit , nefy minus in Li bri cake, qum hic modo in fonte collocari potejl. Prima? enim quatuor decim, integros exprimunt hom ns, ac harum ordine prima, anteriorem uiri jacieni

delineatam continet , jecunda latus ofiendit. tertia^ quarta,quinta,fiextafeptima, oclaua, anterioremfi' ciem quojproponunt, in hoc illud'ue latus ,pro mufcu lorum,qui indicantur, natura ??fitu magis repofiitam. S ex uero oclauam conjequentes,poflerior em corpos ris ciemre-fzrunt; omnes propemodum ita effioiata?*

ut quod in priori confpicuum efl,infubfiquentirefeclum,ab infertionependeat . Deinde omnes tabula? ita inuicem congruunt,ut uni qua? anteriorem ficiem exprimit,aliafuccederepojfit,po^ fleriorem exbibens. Integrum namq> erdt tertia? fubiunginonam,mox quartam , dein decimam? infiuperquintam,illiuer6imdecimam,pojlmodumfiextam, abhac duodecimam, deinceps fepti> mam,qudfiequeretur decimatertia, cuirurfiusfiuccederet oSlaua,^ huic decimaquarta. Vndt etiam non inopportuneficeris,fiutra$feric has mufculorum tabulas intuearis,at quidfingu^ la?potifiimmexprimant,exipfarum^arundem^charaerumindicibusillis,quampertypor
rationem licuit,proximappofitis requiras,quo d Capitum contextu non ad quatuor decim pru masfolm,uerum er addecimamquintd er decimamfextamfi quando uifium erit,recurras ,mw fcuhrumcp,quorum tum mentio incidit,delineationem exfententiafpecles.Perpaucis enim Se^

cundilibriCapitibuspeculiaresfigurasfumpra?pofiturus,^snimiruduntaxat,quorummuficuU

priuatisfiguriscogruexpriminequiuerunt.BeinprimiCapitisfiontitabellaadhibeW mentor diffrentes ofiendendis pra?cipu apta,Tfecundi Capitis initio eo?pra?ponenturfigu roquas mufculorum copofitioniintelligenda? idoneas duxi. Porto nonfiuffecerit in una tabula mufculualiquemintueri,etiamfiillumcharaereinfigniuerim,fedm neat, alteriue fuccumbat,pafiim tibi is uenit inquirendus,<&>potifiimmjfpeclandus,ubi totfit uidendofitrt,qxiodfirfit,ubipeculiariterunimufculoplurescbaracIeresadhibentu^ pu quum extra alior'ordine maiufculocharaere,Gra?cispeculiariinfcribitur.Qmreeti^
quumillineatabulainfipexeris,nonpra?tcreas,quinmdpra?cedentemtabulametjequentH
tuearis^ut dijcernas,cui is quej]>eclas,mufculus incumbat, cuicpfubjlcrnatur.At non efl,qu6d prolixhs in tabulis exercendi rationem pra?fcribam,quum quiuis profiuopte ingenio et Anato mesperitiafc6pos,utendi$ modum ftbiprafigere queat. Quod uero in intgras tabulas mufti lor effiqies ita diqeferim,neq)fngulis Capitibusfinguli articuli eufuis mufeulis appiclifint*

tapotimoccafionefiaputa,qudillifipriuaUmarticuU^ tomes peritifiimopo (fient diflingui.Nunc auteqmm omnia coha?rent,cuiuis obuiU efl , quafede
tabulas delineari,quantumuis etiamfiorfini articulifiifient exprefii. Infuper fifingulis Capiti busfuos mufculos adhibere,uel aliqua ratione utilefirefieraffem, non hoc ufu jludiofi caruifi jent,quandopra?terfumptumnulluslabormibiimpendenduserat.3x bisnam$ integris tabu>

qu$$mfcdusrcpM

lis necejjari6fculptis,pdrticuldsfingulds articulo s uefieorfim tranficindendos dare, non maios ris mihi effet opra? .qudm ex tamproponendis tabulis, nunc caput, nunc brachium,nunc crus aut thorace, ut ut uijum effet, abfcindere, etficulptori oferre. Ad ba?c,idemfemper labor ledort in uertendisfilijs impendifiet,quum eadem pagina er mufculorum effigiem,^ ebaraderum d clardtionemfeu indicem?ac deinde mufculorum deferiptionem continere nequeat.

t7<5

ANDRE

AE

VESALII

BRVXELLENSIS

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

IL

17

.'P RI MAE
P R AF

MVSCVLORVM
CHARACTERVM INDEX.

TAB.VLAE

S F JN" S tabula anteriorem corporisficiem magna ex parte notans, cor*pus exprimit, d quo cutis cum adipe carnafy membrana , T omnibus infiuperficie extantibus
neruis0uenis<^yarterjsfiiqua?funt,refecui.Hanc tabulant und cumfequenti, characleribus li*beram rclinquere propofitum erat^quo minus illis commaculatajjeclaretur. Quando quide ter * tia fir prima efiquam addifciplinamparauimus,prafensnamqi (utinec confeduens _) aliquid oculis fubijcit, quod non in mujculofis er quadratis, utfie dicam, hominibus, eruditos piclores, Jculptorescp indies etiam pr a? cipu exprimer e obferuamus. Quf enim membranea in tertia? tas bula? ficie <T ceruice uifuntur,^rjbra? etiam in mufeulis ducla?,potius piclorem , dcjculptore ^yplafiem ( quorum fludij s quoqi opitulari uifum efl ) perturbant. Quanquam his fan nonfat fit, mufculos in fuperficie repofitos adamufiim tenere,imopra?ter ofiium accuratifiimam cogni' tionemfiumma diligentia cuiujcp mufeuli munus per fpeclum ipfis ejjc dbet, quofeiant, quando mufcul aliqueautbreuiore.aut longiorem, aut protubrante magis , aut coprejjum depingere debedt,hoc axiom a perpetuo ob oculoshabentes,mufcul,dum os mouet,id^(utfic dicd)adfiuu uentrem retrahit , breuiorem^nulto^prominentioremfieri,^ adipfius uentris medi colligi, quum autem conuerfo mufculus os dimittit,ipfumcp os ali agitur,qudm ab eo mufeulo duceres tur,mufeuli uentrem ( cui duntaxat illi artifices animum accommodant ) produci acfiubfidere, minimum^ protuberarc.Ca?tcrmquandoquidemba?c affatim in mufculorum deferiptionibus perflritgam,characlerumpra?fentisfigura? indicem aggrediar,in quo uix ullum mufculumprU uatim exprejjurusjumfiedunicum duntaxat charaerjngulis in altero latere adhibens, quos hic obiter fpeare licet , dffcribam . In ficie itaque nullus hc in confpicuo efl mufculus. , quod illi tenues exarmembraneifint,neque etiam obiter adempt a cuteficus , qudminprajentia
modo occurrant . _A Glandula? qumplurima? notatur, qua?Jub aurium radice ,ad poflerior em inferioris maxilUfit dan repofita?,cauitatem hic opplent,tuta?$ uaforum diflributionipraficiuntur. Sunt autem ha?
quas in pueris bumor influxus crebro moleJlant,ac qua?firumis (quasx'?s Gra?ci appellant)

Jubinde infiflantur. Hacfede, quaglandula? reponuntur, etiam citra charaeris adminiculum,


pra?JciJJa? hc aurisforamen obferuatu eflficillimum.

B SiniJlrilaterismuficulus,abinfiriorimaxilla,inos v imaginem refirens infertus.


C Mufculus dpeoris oJJepronatus,ac in os v ltera?fimile cumfuo coniuge infertionem tentans. D Mifculusgracillimus,dfuperiorifcapula?cdfia,inosvrejkensinfertus,acinquartam rumfigura,^ <& V, in quinta autem, R<& S noiatus. Sedes qua? utring ad litera? D latera uifitur3cauafy efineruos continetfiextiparis neruomm cerebri,interioribus uenis iugulari>

F Mufculus d pecloris ofie er clauicula,in mamilUrem occipitij ofiis proceffm ? carnea infers
G
tioneimplantatus. portio efl mufeuli,fcapulam mouentium fecundi, cuius effigiemmonachi in fuis cucullis imu tatifunt. Prafentis mufeuli aliudnihilbc efl conjpicuum,qudm quod clauiculam , <&>fummi bus meri fedem clauicula? connexam inferitur, uerm in nonafigura totus apparet mufculus , T CT

bus,<gr artervj s fioporalibus concomitatos.

A infignitus. , Sedes ha?c iigulares uenas exteriores tranfinittit,qudre etidtn citrd omnem mufeuli difhntios nem,in uiuisduntaxat caua apparet.Vena autem refiea, er mucofis quibufdam membranulis ademptisfile occurrit mufculus, quem D infignui,<&> etiam unus qui dprimd thordeis cofla,in anteriorem tranfuerforumproceffuum ceruicis uertebrarumfedem infertus , C in oaua mu**

Jculorum tabula notatur. I Clauicula? anteriorfedes, qua? cxcdrnis occurrit. Mufculus brachium attollens, cuius principium dclauiculafmmo humer o, etfcapula? ffpind

nafcitur,atqi hc ipfius parsJpeatur ,d clauicula crfummo humero pronata. L Mufculus brachium peoriadducens. M Peoris os excarne apparcns7nam mufeulis pcori brachium adducens dd ofiis latus,primum p z carneus

l72

VESA LU BRVXELLENSIS carneusejfincipit,^r quamuis dexterfiniflrum neruofo,^ membrana? modo tenuiexortu con** tingat,obhoc tamen in uiuis adhuc hominibus peoris os non prorfus occultatur. M fub axilla latitat, partem notans mufeuli brachium deorfum uerfs dorfum detrabentis', de
.

ANDREA

E'

fequenti tabula V indicandi. O, O Ma?c digitorummago, mufeuli aliquot infertiones indicat, quiinoo fiiperiorres thoracis con fias infertus injpirationifimulatur, atfi in oaua mufculorum tabula F & F infignitur. "P?P Prafens uero digitorum effigies, exortus efl muficuli abdominis obliqu defiendentis , quem plu ribus charaeribus hc notare non libuiv.quemadmodum nep reo etiam abdominis mufeulo no

rea confficis,rei abdominis mufculifiintiqua? quo minus extuberent, obliquoru tendinum te*
nuitatibus non inhibentur: quemadmodum ne< cutis crafiities in non admodum obefiis objlat, quo
minus eademfjeentur.

Q Anterior cubitumfleentum mufculus. R R fub axilla reconditur, notans diiiam mufcnli,interioris capitis carnofiam partem,peculid
ris muficuii ritu extuberantem. S, S Mufculus poflerior cubitum jleentium , quem duobus infigniui eh drdcribus , nefedes illis charaeribus notatas,diuer[os ejje mufculos quis arbitraretur. T Mufculus ab infiriorifcapula? cofia enatus , cubitify extenfionijbferuiens.

1^ Superior mufculus eorum qui radium in pronum agunt. C

quum pra?fientis figura? cubito

rum C" manuum extremarum non eademfit ficies, h aud inopportune dextro etfinifiro lateri ac fubfiquentes aliquot charderespariter adhibui.

Jf

X Mufculus anteindicempoflbrachialiinfiertus, idfyflccns. Y Mufculus latum tendinem infummam manum producens. Sedes autem qua? utrinq^ ad huius ten
dinis latus in cubiti lngitudine protenditur,nullocp charaere infignitur,fiexionisfecundi qua tuor digitorum articuli autor efl, quem quinta?figura? 0 indicat. *Zj In dextro cubito indicatur mufculus ab interno humeri tuberculo principium ducens,qui reo brachialis ofii infertus, brachialejleit. a In utroqy cubito mufculus notatur, radium infupinum ducens :qui ab humeri ojfi natus, inferiori radij appendiciimplantatur. b In utroqj cubito mufculus infinuatur ,bicorni tendine brdchiale extendens. c In utroqi cubito indicantur duo mufculi,ex ulna originem ducentes0quorum unus tendinem brd* chialis ofii offert pollicemfufiinentv. alter in binos difjeclus tendines, unum primo pollicis ofii, alter umfcundo r tertio inferit. d Infniflrd manu hc occurrit tendo mufculi,pollicem uerfs indicem euertentis. e Infiniflra manu fieantur tendines, in exteriorem indicis fedem exporrei. 3,4,5,6 Infiniflra manu notatur tranfiterfum ligamentum,in cubiti externafede confipicuum. uerm nu** meri charaeres Jeorjm indicant,quot in bdcmdnusjuperficefinus anuife diffecantibus appa rerepojfunt. Sunt autem omnes quatuor radio proprvj, illisfe tendinibus adaptation quorum rt gione numerum confjicis.In dextro cubito etiam 6 jpeatur, idem quodinfinijlro indicans. h Infiniflra manufedes muficuli indicatur pollicem indiciproximadducentis. Modo pofi fcuU pturamf&g incuria elapfia,nibil$> illis infignitum objcruo,quoct? in alijs tabulis interdum C citra incommodum tamen )uju uenit. i In dextra manu mufculus pollicem ab indice plurimm abducens tatqj ad huius latus. portio eius muJculi uifitur, qui primm pollicis osJleentium efl prior. (k Muj cuius paruum digitum dcteris abducens, ad cuius dextrum latusisfie offert, quifub illo marna ex parte occultatus primu parut digitifleit internodium, idin externum latus ducens. A Tunicateflem ac ipfius uajafeminariainuoluens,qua? hdc inuiris prorepunt. Mulieribus c* nim hcuafa cum reliquisgbierationifmulantibus organis in corporis alto reconduntur. I Ad Jinifiriteflis latus l occultatur,notansglandulas cauitatem hic in inguinibus replentes, qua injignis uena cum arteria crus adit. Glandulis enim refais hic magnus exurgeretfinus, eu iufmodi in inguinum abfcefiibusfieri cernimus*
'

m Mufcu-

n
-

p
q

DE HVMNI CORPORIS FABRICA LIBER II* *73 Mujculus dpubis ojfe in fimur pro cedens, in oaua figura 2 notatus. Hdcprorepunt duo muficuli,quorum alter fimoris motorumfextus habebituf, aiqj in oaua ta bula 0 not abitur: alter uerofeptimus, in eadem tabula A indicandus. Ab ilium offepronatus mufculus ,qui tibia? infertus, illius motorum primus efi. ^ pubis ofiium commijjura enatus mufculus,ac tibiam mouentiumfecundus. Sextus inter tibiam mouentes mufculus, cuius carnofafubflantia hc confficiturt tendo autem ip fus adeo tenuis efi,utfubieorum illi mufculorum circunfcriptionem no obliteret. Quapropter etiam priuatim hicfie non oflendit^quemadmodum neqj in fecunda mufculorum figura . in tertia tamen & quarta,quadtenus oculisjbijcitur,in hac quid' cbaraer ^in illa uerd$ notatus. Pra?fins mufculus etfi cum alij s inibi adfiuperficem repofitis nuper dio membraneo tendine fexti tibiam mouentium mufeuli obducatur, attamefefe oflendit, quemadmodum neq> in mufeulo fis intgra adhuc cute conjpeumjugit. Nott autem r priuatim fptimum tibiam mouentium

/
t
u

x,y
Z

Mufculus fupra coxendicis ofiis articulum principi ducens,^ inter tibia? motoresnnus. Vt rum er hic membraneo obtegitur tendine muficuli tibiam mouentium fexti. Mufculus,fimoris os uniuerfum quodammodo ampleens, tibia? fy ducum oauus. Sedes ha?c u notata,adfiniflrumfJeaturgenu7eficp quarti tibiam mouentis muficuli par-j* Tota ha?c tibia? ofiis regio excarnis ejljtullofy obtegitur mufeulo. Mufculus pedis motorum ordinefextus,ac per tranfuerfum ligamentum in anteriori tibia?Jed pofitum,<&> <A indicandum,dcficendens,pedij p ofii pollicemfiuflinentiinfeftus. Mufculus quatuor pedis digitos extcndens,quifub mufeulo z nfignito,maximajiprtioneo cultatur. Quatuor digitos extendentis muficuli portio, qua? pedi in anteriora attollendofippetiasfirensy
pedem mouentium nonus cenftur. Pollicem extendens tendo. Carnojaenim muficulipars in altoalijsfiibijcitur mufeulis.

mujeulum.

y
c/1

Tranfuerfum ligamen in anteriori tibia* Jede locatum,^ quatuor ultimo notatis mufeulis uiam
porrigens.

Muficulusfibula? exporreus, quifub pedis inferiorareflexusinpedij os pollicemfuflinens iifertionem molitur,ac pedem mouentiumfeptimus numerabitur. h Mufculus, ab externofemoris capite pronatus,<y pedem mouentium fecundus. Hune charaerem er aliquot fubjquentes in dextro crure repofi, quod illis indicandi mufcu li in eofint confpeiores. Verm notatur mufculus ab internofemoris capite pronatus $pe> demep mouentium primus. t Tendo totius corporisgracillimus,ab illo enatus mufeulo, qui ab externofemoris capite princi pium ducens, p edem mouentium tertius babetur. h Mdximusfura?mufculus,dcommiffurafibula? adtibiam enatus\, pedis fy motorum facile robw

Fxterior nialleolus,jeu fibula? excarnis pars.

fiifiimus,^ quartus.
K Mufculus quatuor pedis digitorum tertium osjleens. p Portiuncula quoep hc uifitur,pedem mouentium quinti.uerm ha?c,ut er mufeuli paulo antea in dextro potifiimm crure commemorati, dilucidis multo in dextra fequentis tabula? tibia con**

Jficiuntur.

Tranfuerfum ligamentum d tibia in calcem pertinens. | Mujculus pollicem in internum latus agens. or In dextro pede mufculus notatur, pollicem alijs digitis adducensfeeu illum in latus eXterni m> uens. Apparent adb tendinibus mufeuli quatuor digitos extendentis, ac notati, tendi
V

ns indicem,medium

c" anularemin externum latus abduc entes.


P
3

SECVNDA

174

ANDRE AE VESALJ BRVXELLENSIS

DE

HVMANI

CORPORIS
CHARACTERVM

FABRICA

LIBER

IL

*7?

SECVNDAE
S

MVSCVLORVM
INDEX.

TABVLAE

EC VNDA

tabulaprima>,quodadJeionemffeat,omninocorreJf)ondet,ei

in latus uerfia eofdem cum illa commonflrat mufculos, un cum ofiiumfiedibus infuperficie promi nentibus, acutfic dicam,excrnibus. Qiaimita^ha?cjjeatufit dignifiima,pari cum pra?ces dente modofingulos mufculos uno charaere annotabo. Facis itaq$ propemodum uniuerja,^ caput quoqj, quum paulo minus toto ofieum fit,literis nifipaucifiimis in hue modum infignientur. ^i Tcmporalis mufculus. Quicquidfuprafemicireulum hune quo temporalis mufeuli primus exors tus circunfcribitur,confifit,prorfs excarne efltnifibcjortafiis accurat nimiumfingula anU maduertens,fonds os fecundm naturam non excarne ejje,uerm tenui mufculoja compage ob' duci,additum uelis, quamfimul cumfiontis cute totafaade camofia membrana rejecuimus. B Os iugale. Foramen illud ad ofiis huius terminumfieje offerens, auditorius efl meatus* C Mufculus dmandendo ^w^ ,T manfiorius nuncupatus. D Mujculus buccarum motibusfubferuiens,ac ex una maxilla in alterampronatus* E Mufculusfinifier ab infiriori maxilla in os v imaginem refirensproduus. F Mufculus d peoris ofie in os v refirens infertus. G Mufculusfiniflcr, dfuperiori peoris ofiis fde principium ducens, er in humiliorem cartilagi nis feuti imapincm reprejentantis regionem infier tus. Is enim quumfub mufeulo F infignito lati**
,

H, H

tet,non prorfus in latere confpeumfigit. Mufculus dfuperiorifcapula? cofia ad os y imaginifimile properans, qui ablatoadipcyiugu. lari externa bine diligenter exea,iuxta humilius H ejl confiicum..Deindefiuperim H indi cat etiamglandulas ad auris radicem repojitas. s peoris ojj er clauicula principiumfumens muficujus,et in mamillarem temporis ofiis pros

ceffminfertus. K,L filufculusfcapulam mouentium fecundus . ac K quidem nottfuperiorem ipfius parte, qua?fica. pulamjurjum trahit. L uero infiriorem, cuius bnficiefcapula deorfum agitur. Ad dextrum latus L bcquoqs dextri mufeuli portio fief e offert, uerm in nona mufculorum tabula utriufifc lateris mujculus literis T CT A efl fieatifiimus. Mujculus brachium attollens. pra?fens mujculus log dccurdtis in quartafigura ,& in deci ma A indicabitur. quodideo additum uolui, ne quis hune mufeulum multis donatum imprefiion bus,plures effe ex uera hac integracp delineationefibi per fuadeat. Quamuis intrim ha? imprefi fiones (fiquis alius modo mufculus ) pcritosfculptoresporcsfy ludant.quos no hicjblum,fied <FY in toto externo brachij latere uelim effe attentifiimos , quodmale mufeulum quem iam notabi mus, ueluti in cubiti exterioraprotrabant. N Quanquam ex fbfiquentibus charaeribus nonnullosinutroji brdchio %epofitos cernis, tan** tifber tamenfinifiro duntaxat animum adbibebis, donec er dextri meminero, N itaqs notatur poflerior cubitumJleentium, qui in uiuis altisfuprd brdehium attollentis mufeuli infertionem etiajei uifitur, qudm re uera principium ducit. licet hc non nimis inferius incipiat, fed quodpio ribus animaduertendum ejlfertafiis etiam elatis qudm deceat. O Mujculus cubitum extcndens,qui ab humeri capitis ceruice principium adipifeitun ^ P Mujculus cubitum quod^ extendens, cuius origo ab inferiorificapula? cofiapendet. Q Hacjede duo dii nuper mufeuli cubitum extendentesin unum comnt, non amplius duplicis mu fcul imarinem repra? f entantes . Quod autem hc infignius qudm reliquo progrefju extuberant, pra?ter ipforum partem fumm carnofam tertius cubitum extendentium in caufia efl , quibcjub illis occultatus ab humero feu brachij oJJpronafcitur,atqs in duodecimafigura X,in dcima^

tertia autem d indicabitur. Hac parte cubiti extenfionis autores in pofieriorem ulna? proceJJum,&drticuliligdmentdim. plantantur,nerueamfua? infiertionis partem in triangularem hancfedem porrigentes, qua? exs
carnis ulna? efl portio.

S Mufculus ab humero enatus,quiin inferiorem rddij appedic infertus?radium infupinu ducit. T Mufculus bicorni tendine bracbidle extendens. J t p 4 V Mufculus
.

l?6

ANDREAE

vesalii

BRVXELLENSIS

V Mufculus indicem mdium, &


2C Mufculus parui digiti

anulafempra?cipu extendens. extenfionis primariusautor.

Mujculus pofibracbialc extendentiu infirior. a Mufculusfleentiu brdcbidle infirior. y^c Duo hc indicantur mujculi,quorum fuperior b infignitus brachiali inferitur : infirior aute cui c inficriptum efl, in duos diducitur tendines, unum primo pollicis internodio infres, alter u duos
busfilperioribuseiufdeminternodijs implantans. i,z,3,4,$ & 6* His numeris notatur tranfuerfiim ligamentum in exteriorifede cubiti repofiitum, quodin tt rurfus anulos diuiditur,quot numrosfcripfimus. i enim indicat ligamenti radio ulna?k com mune.z ligamentum ulna? proprii.3,4,5 <T 6 uero infinuant quatuor ligameta radio peculiaria. Sedes mufculi,aut ipfie etiam mufculus in dici pollicem proxim adducens. c Tendo muficuli pollicem ad indicem euertentis. Verm modo tempefliu efl <&> dextro brachio animum accomodare,ac partim eafidem notas quas infnifiroffeafii,partim uero nouas intue^ ri.Idemigiturfignificant M ac]Sf,P,S, T, a.fed uix hc muficuli a injgniti linea conjpic tur.deinb,c <&> 4,5,6,& dac e idemindextra,quodin fiinflrdmdnureferunt.Atpriuata? dex tra? manus nota?fiunt huiufmodi. 'Zj Anterior cubitfleentiu mufculus. fi Mufculusfuperior radium in pronum mouenti. q Mufculus fuperior brachialejleentium. h Latumproducens tendinem mufculus. i Mufculusgibbamfcapula?fedem occupans, qui extrorfum brachium circumuertit. k Mufculus quo brachium retrorfum ad dorfum elatis qudm iam Jignando mujeulo ducitur. f Pr mufeulum nona tabula 0,<(?y deteum adhuc magis dcima 0 ojlendent. At qu externumfecundm ue ipfius latus nullibi atq; in bac tabula opportunis oflendetur, hc aliquot cbaraeres adijeere erit opera?precium. Ejl itadj mujculus hc cuius benefcio brachium agitur deorfum, triangularis quodammodofigura? , cuius internum latusJpinarum apicibus exporrigi tur (quiprajenti mufeulo principium offerunt) ab l ad m pertinens. Exterius uero latus, hm+ quod dfacro ojfe fiurjum obliqu in priora ad infertionem pr-oprt ab m ddnufcUpertinet.it n* enim infinuat huius mufeulipartem fua? infertioniproximd,qua? citra alterius mufeuli dificio** nem confjici nequit. Atq$ hoc latus ejl, quod in prima tabula JSfnotat,infequentiuero V,<y rurfus longe accuratis dextrumfptimo? tabula? brachium O litera hanc infertionem common Jlrat. Tertium latus abladn porrigitur, quodtranjerfim duum humiliori bafisfcapula? an guloinflernitur.Atqs l etid indicat huius mufeuliparte mufeulo cui L inficripfimus Jbica. A Me paruum o in umbra ad peoris fedes plusfatis lateyet, A inibipoftum habes, mufeulum indicans,quo brachium peori adducitur. 0,0,0 Huiufmodi triangulorum quafirituprocedentesforma?, infiertiones mufeuli funt eius duiin o* ofuperior es thordeis cofias manus modo infertatur. p.ppp Exortus abdominis mufeuli obliqu deJcendentis, qui mutuo cum diiidm muficuli r aliquot o infignitiinfertionibus ingrediuntur. Quod autem in uniuerfia abdominisfede confiieitur , obl quus ille efl mufculus: quanquam reus abdominis mufculus nonnihilpropter obliquorum tendu num tenuitatem quemadmodum ^yantefiionem) extuberet. q Principium notatur primi tibiam mouentium mufeuli, quem fequentifigum 2 notatum cernes. Hc autem in dextrofemore q etiam indicatur.

Mufculus latum produces tendinem,quo omnes femur amplexantes muficuli circundantur,qui^ tibiam mouentiumfiextus habetur. Huius tendo quum non infignem exigatfififiitudinem, alior mufculorum infiexionem minus adhuc ipfa cute occupav.unde etiam hc occurrit mufculus, mox
tnotandus.

fi
t

Portio muficuli tibiam mouentium noni,quem in quarta tabula $ exprimam.

Mufculus tibiam mouentifieptimus, membraneo tendinefexti tibiam mouetis muficuli obteus. u Muficulusfinifirumfimur mouentium primus. Qui uero dextrum fimur agit, etiam marna ex parte h cje offert. x Regio maioris exterioris ue procefjus femoris. y Conjjicuafecundifemur mouentis mufeulipars. Reliqua autem primo fimur mouenti mufeulo u fuperius indicato,^ illo que latuproducere diximus tendine?quem hic r notaui occultatur. ce Quartus

LIBBR IL 179 # Quartus tibiam mouentium mufculus, qui hic externo ipfius latere efljpeatifiimus , de nullibi
in dextro crure appdret. In utroq; femore tertius notatur tibiam mouens mufculus*. y In dextro tantm fimore indicatur fecundus tibiam mouentium mufculus* eft In dextro crure bis eft pofui,mujculum indicaturus, quem ego quintumfemoris motorem enume** raturus fium.Infinijlro autem crure J[ iuxta poplitemponitur, quintum quodi notans mufeulum* e CT ? In dextrofemore indicatur quintus tibiam mouentium Galeni mufculus,nofier autem fimur m uentium quintus . ac e quidem huius mufeuli poflerior em partem indicat, uer poflerioreut anterioris partis portionem. H a? c non ambigo abflrufa obfiuraip uideri, attamen fi Ca> put tibiam mouentibus mufeulis, <& Caput femur agentibus dedicanda perlegeris , erunt lon> q-e ficillima : pra?cipu quum bos mufculos in alij s mufculorum tabulis propemodum deniidatos uifurus es ,uidelicet in feptima adcharaerem $,in oaua ad $ er c, in duodecima ada,& 2. Omnia enimJngulislocis haudueniuntrepetenda:im uer eor morofiorem quempiam <& ro dendifludio natum, mihi detraatur,quodea in harum tabularum indicibuspra?moneam,qua? infermonisfieu Capitum contextu diffufac explicatperfequar. Quanquam etiam ba?c <gr co' textusipfe fiudiofo bominiuixjuficient:uteos modo mittam, qui omnia ofiitanter aggredien** tes, copendiafiummo ipforum difiendio qu et Galeni anatomcos libros tanqudm adipfios non pertinentes relinquunt. h Mufculus hc extuberans ,tibiam mouentium oauus cenfebitur. n? Ex carnistibi par s,uerm interior malleolus priuatim k notatur. A In utroq; crurefiuram confiituens mufculus, qui mouentium primus numerabitur* 4/ Mujculus in utroq; notatur crure, pedem mouentiumfecundus. v Gracillimus totius corporis tendo ,d mufeulo enatus qui pedem mouentium tertius babetur:. | Maximus juram conflituentium mufculus, ac pedem mouentium quartus. Quamuis o cr i,& eiufmodi aliquando charaeres no inuenis,ob hoc quicquam no notatumfuijjc minime arbitrai dum efl, quum illi charaeres (quantum adjculpturamjpeat^noflro o ^inon abfiimiliafnU <Tff Mujculus tertios quatuor digitorumfleens articulos. p Portiuncula eius muficuli, qui pedem mouentium quintus erit. s Tranfuerfum liqamen ab interno malleolo in calcem pronatum. t Mufculus pollicem in internum latus ab alijs abducens digitis, quifan hic ejl manifefiifiimus. v Ligamentum mufeulo fecunda quatuor digitorum interno diafleenti obnatum,^ lati tendinis uicemin plantagerens. <p In utroq} crure mufculus notatur in anteriori tibia?fede locatus de pedem mouentiumfiextus. v Mufculus fibula? exporreus , quipedis motorumfeptimus numeratur. ^ Mufculus nuper diofubjlratus,pedemcp mouentium oauus. huius tendo,ut <&feptimi,fub ' efl confpicuus. o Mufculus quatuor digitos extendes, ad latus autemjniflrum O occurrit huius mufeuli portio^ bicorni tendine in pedij os ante paruum digitum infierta,quam pedem mouentium mufculorum n num appetlabimus>quife aptius in quarta mufculorum tabula Q, indicabitur. 0 Tendo mufeuli pedis pollicem extendentis. Ap A Tranfuerfum ligamentum tibia? ofii & 'fibula? commune,infiniflro crure A indicatur, in dextro
autem

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

A*

H Exterior malleolus,feufibula? ofiis excarnisfedes. 2 Tranfuerfum ligamentum dfibula in calcem pertinens* fi Mujculus abduionis parui digiti d reliquis autor.
f BRTIA

17$

ANDRE

AE

VESA LU

BRVXELLENSIS

TERTIA

fE

HVMANI cORPOllS FABRICA LBR IL

V$

TERTIAE
5*

MVSCVLORVM
CHARACTERVM INDEX.

TA'

tabula anteriorem corporisfieiem exprimens,in hoc dpfimd m> fculorumiabuldifert,qu6d mufculos ex car nof a membrana conflitutos,^ aliquot etiam fiCiei mufculos ab adipe liberdtos cmmonflret,qud magis dd mufculorum dijcipliam , qudm

R AE SENS

BVLA

j
B

priores dua?, ft comparata. Rea?fecundmfiontem ducla? linea? ,fiontis d-narium cutis mufeulum notant. Temporalis mufculus , ubi interdum,fedper quam rr6,cdred membrana fibrs etam cr>
.

neis enutritur.

rj Mufculus palpebrdmattollens.
ry 'Mujculus palpebram deorfum trdbcfts. V Mutuus palpebra? muficulorumfecimdtn papebra? longitudinem connexes. F Mufculus mdiafui parte nafi alam, altero uerofuperius labrum petens. Qmmadnwdiwfitne uarium mufculorum fibrarum in labijs implexum ndicre non licuit, ita qu$ chareru copia fieiem alioquin fatis obfcuram nonfum o ccupaturus. Q Malum, ac iugalis ofiis anteriorfedes ,qa? prdrfs excrnijnt. H Mujculus dmalispronatus,0' fuperiori Iabrprbprius. T Mafjeteris mufeuli principium, lato quem idm deferibam ,mufculo no obteunt. r Mujculus carnoft conflans membrdna ,^prd?cipuus buccrum labirumcp & anterioris collt cutis motuum dux,quibc corporiin utroep latere ha?ret,reliqua carnofa? membrdna? portera? carnea non efficiturj corpore refiea. Quod autem adprafentis mufeulifibrarwnpfogrejfum K T attnet,K ad L ufamufcliprincipium notat, regione ofiis peoris,ae mdia? clauicula?je^
_

f^M disolifror^ Kl L^oUd N, principe parsnotamr,regi6nercliqua?fed


indiens, cuiusfbra? obliqujurjum in anteriora porriguntur. Deinde etfiea mufeuli pars non
rUercribendisjrimiilatustibifingendume/lab N adOficundum ab O ad H.K_uero ,er L ad N, tertium indicabit latus . Ji: K autem ad M quartum babcs latus.lntenjms g per nimnioricanslinea,dKad M ' duBaAextri mufeuli cumfniftro interfitij loco babenda<fl. p Brachium attollens mufculus, quem hic in anteriore corporisficie L,N et Q^ropemodum O circumfcribuntyUeniminfiris4uim<\conpat,fuainjertione^
rit

an^abinitiisliberatus,AperMdeotatUr,i/fdemqsfircbaraeribusin(k cumfcribitur.K ad L uf$principijipjuspars,dclauiculaprincipiumducens. Kueroaddi. R Jncipijpars efl,exmedialatitudimofispeaorispronata.Quinetiam Rnotat mufcuhmem

K'braneampartem,auxadmucr6natxcartilaginislams^^
9 ntruoenuitatiexporrigitur.S atemfgnificai carneam mufeuli partem afexM &Jeptf m*-C6tlarumcartilacinibus,pr6pter obliqu defeendentem abdominis mufeulum peculianter

monatam. Q prxfentis mufeuli infertionis index eft,qua inter brachium attollentem (qui P no tatur^&pr'iorem cubitumflelentium Z indicandum,in humerum inferitur.Vorro/i latera Mus .& fibrarum infertionem intueri animusfit,fequentem etiam i/picitotabuIam,qux pr^
'

TrL'mJfcuUinfertionem,QjvTnotatamexhibet,qu6a^ ' LmclJraerus fmuUunais, quinque,Mfculilaterametiaris.Vrimum a & ad L. ecun, TmdKad R.Tertium ab L M Q^Qudrtum ab R ad T,quodfubfequens ojlcndttta' bulajnpra-fentiinterim lata mufculiiufertione occultata.^tt hinc etiam quintu quo latusf C{ad T pertinens,in quarta tabula duntaxat ejl confpicuumi

A^z

l?

Mufculus brachium deorfum trahens. . . r HisnumerisJnertionesmufcuhtboracemmouentiumfecundinotantu^^ quarum rgi quum his numeris exprimitur, tlatifimam infertionem inquintamfieri cojlam

&

222<^

akdominisfedemeo^

EfRVXLLENSIS opcrit,tnagttdm quodj thoracisfedem integens . Ex or tu s prafentis muficulinumeris indicatur^ quibus fecundi thoracem mouentis muficuli infertionesflgnificantur. Ca?term R ad 2* albam oflendit lineam^quam aliterfiimplici colore exprimer e non datur,& omnium exemplarium tabu las fuis coloribus diflinguere effet quidem opera?precium,ut membraneapars d carnea promptifi fm difiingueretur,uermjmptus quibufdam effet non admodum mediocris. ' 2 Pnisfua cute,quepra?putium uulgo uocant,liberatus,in quo ducitur rea linea, duorumipfum conflituentiu corporu coitu indicans,qua?fubfequens tabulaJub q oflendit diffa,ucr horu na tura omnium lucidifiim tabula docet quadragejmonono Capitipra?fentis Libri prflocanda. Y Vafafeminariafiua adhuc tunica ,quam peritona?um educit ,intea. ^ Mufculus anterior cubitumjleentium. a^a Poflerior cubitumjleentium. b Ininterno brachij htere b occultatur, notans mufeulum cubitum extendentem,qui ab humiliori Jcapula? cofia principium Jumit. c Mufculus bicorni tendine brachiale extendens. d Mufculus radiuminfupinum ducens ,ac inferiori radij appendici implantatus. e Superior radiumin pronum mouentium mufculus. A Mufculus brachialefleentiu alter,pofibrachiali ante indice infertus . Acf ipfius nott prin fegih* cipiu,q- tedinis ex mufeuliuentre exortii,h fde,qua tedo negligetis fiecati definere putaretur. Il Mufculus latumjumma? manus producens tendinem, cuius caput i indicatur , tendinis autem i,k,l. ipfius principium k. At l locum infinuat ,ubi tendo primm dilatefeere incipit. m Mufeuhis alter infiriorfe brachialejleentium. n ' Mie objeuruidetur portio mufculorum, quorum alterum brachiali,alterum ueropollici tendi nes ofierre dica,ac inter digitos mouentes, uigefimifecundi et uigefimitertij loco habiturusfiun. o Excarnis primi pollicis internodijjedes. p Mujfulus ab indice pollieeremotifiimabduces. q Inflanior duorum primm pollicis osJleentium. r Mufculus minimum digitum maxime dreliquis amouens,ac infiquenti tabula infignitus. 2. In dextro crure primus notatur tibia? motus opifex , cuius initiumfi infignitur , t tendinis illius fi,t,u. principiumji eiufdem infertio. Ca?term cbaraer z?infertionem fecundi nott tibiam mouen* z,y tismuficuli,! uer, infertionem ter tij. . $ Sextus tibiam mouentium mufculus, cuiusprincipium nott? x? y ucrfedem , ubi carnojs efie . deJnit, membrdna? p modo totifemoris amplitudine? obducitur. Uaud licuit aliter ipfius tendu* nem membranamue exprimere,qudm hic modo in utrotfjfimore obferudtur , in quo tenuifiimdm ipfius partem,iiiteriorifemorisfiediobduam, ueluti laceram membranam diffecuimus, utfes io diquantiffer membrana? naturam commonflraret. Quicquid enim ad externum intqualis illius linea?feionisue latus habetur,ipj adhuc ejlfiexti mufeuli membranaJeu tendo. a Mufculus tibiam mouentium nonus. $ Oauus tibiam mouentium, magis infinfiro crure,qudm in dextro,d fexto tibia? motuum autore deteus mufeulo. Septimo uero tibiam mouenti,charaSerem non adhibui,quoduniuerJusJex to adhuc obtegatur. Quanquamfy illum quoqj infinuare pofiit, quum fexti muficuli membrana. non eam attingat crafiitiem,quafubdtorum mufculorum effigiem obliterare queat. y In inguinum regione indicantur mufculi,quosfimur mouentium Jextum crfptimum recenfibimus. Ca?terum y glandulas quodj infinuat inguinu undcjnu,ex quo uafia dris petentia refecuu Jl Mufculus femoris mocorum oauus. y Mufculus tibia? motus opificum fecundus, cuius tendinem cbaraer z commonflrat. y h Excarnis tibia? ofiispars,uerm priuatim internum nott malleolum. Y Sextus pedem mouentium mufculus, cuius exortum indicat, k aute principifiui tendinis, cuius ,K. duus citra charaer appofitione manifejlus efi,quanf | infertionis quafi ipfiusfiede ofie dat. K Mufculusfieptimus pedem mouentium. fj. Mufeuli pollicem extendentis tendo. v Mufculus quatuor digitos extendens. | Mufculus pollicem dcteris digitis in internum latus abducens. o Tranfuerfum ligamen in anteriori tibia? fede pofltum,ac fiafieione in latera reflexum. car Tendo bicornis muficulipedem mouentium noni. Primus pedem mouentium. s Pedis motorum quartus. t Longifiimusgracillimusp tendo, dtertio pedis motus autore pro duus mufeulo. v. Mufculus tertium quatuor digitorum osfleens. <p Pedem mouentium quintus.
iSo
m
%

ANDREAS

VESALII

<c

QJVARTA

DE HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

IL

isi

4gl

NDRAE VESALII BRVXELLENSlS

CHARACTERVM
LORVM

QVARTAE
TABVLAE INDEX.

MV'SCV-

PRAESENS

tabula quamphrimospra?cedentis tabula? mujculosfieionis ferle

uidendos offert quod omnes adoauam ufq, mufculorum tabulamfubfiequentes

tamffcr pr,

flabunt,dumofJa anteriorificie nudaconfficiantur.

,.;/^

T MufeulustemporaUs,cui^ D O&siujrjalis externa Jedes,qua? excarnis ejl. A Maetcr.E huius muJculiprincipiumdmaloexortum. F principe ipfius portio auri proxi

E,Rma.LtermdbEdhtotusipfiusprincipjjdu^

G. G infimamufculiinfertionisfiedesnotatur.Porrofltriangulohuncafimilarelubet, E, I>

H
I K L

G tresangulostibiproponerefinges.
NeruuliJminorisradicistertitparisneruorn Neruulus dia? mode rddieisddfuperius ldbrum,&> externam ala? nafijedempropagatm. C'artilaao in quamfiniflrum nafi'os dfinit. ; ^Alanafi(niflrddia?modo cartilaginis extremoalligataincumbensq^.Inter K^yLnariu cuteiamablatacum quibufddm membraneis ligamentis,in confieum uenitinterior ala? nafi
mufculus nimifiquam tennis.

MuJculusdfuperiorimaxmaininf^ioreminfiertus,acbuccasmouenUumnnus.

Mujculus fniflerinfriorilabropeculiaris,cuiusfancorpusminorinegocio ipfimfibraruinterjeio delineari pot ejl, quod etid in mufeulo Mnotato ufu uenit. Auris au, temferamencitraOdppofltionemfefe oflendit,uti etiam auris rddici fubdita? glandula? hune

char aerem quodammodo exprimentes. O Vix confiicua efl eius mujculi portio, qui infiriorem maxillam deorfum uellit. P Hacfedeosreponituruimaginemreferens. O Mufculm d temporum ofiis procefiu flylifermam imitante enatus, ac ofiivjmili infertus. R 'Mujculusfinifler ab nfiriori maxilla in os v refierens, infertionem tentans,cuius coniunx nontii hil quod, hcfiefieandumpra?bet. S, T Dexter rfiinifler ofiis v imaginem expriments mufeuli, dpeoris ofiisfummo pronatu V ,V Mufculusgracis er hngus,qui dfuperiorifcapula? cofia ofii " referenti implantatur. ' 0 Mufculus capitis motibusfubferuiens,qui ab ojfe peoris principium X notatumfumit, deinX, Y. de aliampartem Y indicdtd , dclducula? fede peoris ofiiproxima. Ca?term Z, infertionem 2S* ipfius infinuat,quauniuerfiummamillarem capitis proceflm dmplexdtur. a Clauicula magna ex parte anteriori ipfiimfede excarnis. b Mufeuli fcapulam mouentiumfecundiinfer tio. c Mufculorum hc magna obfcuritatepariut uafa caput adetia,^ neruiin brachi excurretes. d Mufculus d clauicula in primam thoracis cofiam infertus, ac tboracem mouentium primus. E Mufeuli brachium attollentis dnterior pars,pofleriorem dcima oflendit tabula adhuc infed fiederepofitam, ac Apra?cipuinflgnitam.Proxim autemfiquens tabula anteriorem hanc par t ,fi. tem ab exortu liberam reflexamcp,ac y notatam commonflrat.Porro in prajentifigura e?f? et g. g conjpieuam hc mujculi brachium attollentis partem, trianguliritu deficribunt. h Mujculi brachium peori adducentis infertio , quam in dextro brachio Q^ CT T* notaui, CT QJT^A* ipf mufeulo A quoque impofui,quo hi charaeres adpra?cedentis tabula? notas referanturM

KL,R.

quam quod, K,L

er Rjjeant.

i Peoris os liberum ab nitijs mufeculorum brachia peori adducentum.


z, 3, 4 Secunda,tertia <T quarta thoracis cojla?,ad quas reliqua?feriatim fubfieduuntm, atq, in haru interuallis exterior es mufeuli inter coflalesfunt obuij. Linea? aut in cofls dua?,atqs ad chara erumfinifira confflentes,oJJacoflarum ab eorundem cartilaginibus dterminant fint enim illa? nota? cartilaginibus inferipta?. k MujculusJcapulam mouenti primus. I Mufculus tboracem mouentiumfecundus. m In dextra axilla m latitat, mufeulum notans, quo brachium deorfum trahitur. n Dex tri lateris rem abdominis mufculus?hc altisqudm obliqu afeendentis muficuli neruofit tenuitas conjccndcns. *4dos

I
p?q

DE H V M N I CORPORIS FABRICA LIBBR IL x8^ Abdominis mtijcuhs obliqu dejcendens,quem hc inpofleriora ab abdomine reflexufinximus. ^Abdominis mujculus obliqu ajcendens,ac totam0uti conjpicisfiii lateris abdominis fedem ani pleens,quem quodammodo circunjcribunt o,n,p,q,<& linea fecundm infiriorem abdominisfie dem adilium os,<y coxendicis, & pubis ducla.

Portio obliquorum abdominis mufculorum deficendentium,qua? adalbam in abdomine appareti tem lineam ejl relia. C@term q priuatimfignificat pnis confiruionem,qui adpubis os,qud

primmjlaccidus, deorfum denuoprpedet,diffeus fl.Duo itaqj uelut infgniores circulifduo ipfiusJunt corpora,cirCulus dutemfub illis conjJlens,meatus efl urina?feminitjp communis. r y 'ajafeminaria,qua? hic priuatim enarrare non propojui,queniadmodum etiam nefe teflis mu> fi. feulum,eiii ut dudfis diflingueretur, f ' afjcripfiu J^erm bile zzfigurd Libri quinti >/. edocebit. t Mujculus cubitumfleentiu anterior, cuius interioris principij carnojd? parti nullum adhibui charaerem,quum is he,uti neqj injequeti tabula, adhuc auferripofiitTntcruallum auteinter duo ipfius apparens principia,lmmerifeu brachij os exiflit. u Mufculus cubitum extendens; cui ab humiliorifiapula? cofia principium pra?betur. X,x P oflerior cubitifleentiu mujculus. y Mujculusfuperior radium in pronum ducentiuni. et Radi infupin agentium longior. Mufculus quatuor digitorjecdosflees articulos* 2 Mufculus uln exporreus,<& brachialefleens. y ipfius caput. </l ipfius nfeertio. e Mufculus alter brachialefleens,bief, deorfum dependetis^ ? Mujculus primm parui digiti interno dium uerjs exteriorafleens. n Hc mujculus propendet, paruum digitum d reliquis in externum latus abducens. Tranfuerfum ligamein interna brachialisfede obuium,tendinibmq^ bdcrepentibud obduum. t Mujculus maior,primumpollicis osJleentium. fi Propendet hc mufculus ?cuius benefcio pollicem ab indice maxime remoUemils. A Latusfummo? manus tendo undeum ipfus tendine,dfummis quatuor digitor aciebus in dextrd manu dependens.Pra?terea bc in utriufip manus uola tendines occurrunt mucofis membranis induti,atdj ad digitos protenfi. y. S ecundusfemur mouentium mujculus. y primus femur mouentium mujculus. | Ofiisfia cri ofiis dextro lateri comifiifedes, d qua primm zfyjextum tibia mouet es rejctiimus. & Cbaraer e cr fedes infignitur maioris exterioriscjpfemoris proccfifiis. $ ISfonus tibia mouentium mujculus, cuius initiumfupra coxendicis articulum incipiens o notatur, 6,*? e * wero' tendinis ipfius principium,^fedes indicatur, qua prafentis mufeuli tendofubditis coma
*

jcitur tendinibus.
Mujculusfemur mouentiumfeeptimus. r Mufculusfemur mouentiumfextus. xj Infiniflrofemore mufculus f infignitur, fimur mouentium oauus. d> Quintifemoris motuifieruientium. % S ecundus tibiam mouentium. ^ Oauus tibiam mouentium. a> Septimus tibiam mouentium muficulus,in dextrofemore infignitus, quod ibidem isfit confpeior. Z Primus tibiam mouentium mujculus. 3 Sextus tibiam mouentium. 4 Sextus pedem mouentium mufculus, und ut duopra?cedentes0ab infiertionependens. Ca?term infiniflro crure etiam obferuatur primi tibiam mouentium,^ huiusfexti pedem mouentium infertionis portio, 5,6. huius quidem infertioni cbaraere 6,illiusuero ^infignito.
s

7 Septimus pedem mouentium mujculus. 8,9 Excarnis tibia? ofiis pars,d cuius externo laterefextus pedem mouentium mufculus ablatus efl.

Verm 9 priuatim interior em nott malleolum. Y Mufculus quatuor pedis extendens digitos. 10 ipfius exortus infignitur . u uero ipfius fedes,
10,11.

l3\x.

Cl.
13*

14

i&

quaportionemjuam emittit,quam noni pedem mouentis muficuli loco numerabimus,^ hc Q, nos tauimus. 12 Mujculi Y infigniti fedes , quatuor tendines, quibus quatuor digiti extenduns tur,pullulans. 1 uti z?T iam paulo antfier ipfii, mufculus notatur inter pedis motres nonus, qui bicorni tendine infertionem 13 notatam tentt. Mufculus pollicem extendens. 15 Mufculus pedem mouentium oauus. Mufculus pedem mouentium fecundus . Reliquos dutem in pofleriori tibia? fede non notabU mus, quod eadem hc cum tribus tabulis pra? cedentibus ft ratio.

qvintA

184

ANDREAE VESA LU

BRVXEL'wfeNSIS

DE

HVMANI

CORPORIS FABRICA

LIBER

II.

CHARACTERVM

QVINTAE
TABVLAE INDEX.

MVSCV'

A[ FO R*A M E M

LORVM

quo neruulm ter tij parisneruorumcerebri

fi ontu mufeulum petit.

B Temporalis mufculus. C Mc magna ofiis iugalis portio exea efl, ut temporalis cum JX ihafietere^quem D infignumus,coitus in conjfpeum ueniret.

E Foramen quofurcuius tertij paris neruomm cerebri, adfrperius labru, T alas najdeducitur: F Amplus mujculus dfuperiori maxilla in infirioremproduus,ac buccarum motibns fieruiens.
G Meruiutrinqj ad hune cbaraerem occurrentes? labro inferiori exporriguhtur . Ca?termfu^
periorcbararis fedes, fngofam abr orumjubfiantid infinuat ad utrunq, labrum conjfpicui JrI?I Mujculus iiferiorem maxillam deorfum trahens. Singuli cbaraer esjngulo s eius muficuli uen trs notant, in quorum medio excarnis mujculi pars confiflit. K Portio muficuli caput mouentis , ac dpeoris ojfe er clauicula ,mamillariproceffi infertus: L Osv imaginem refirens. M Primus &fecundus lingua? muficuli,ab ofie byoidepronatv. M Ldryngis cartilagofcutumreferens,^' iamnarrandis mufeulis adhuc obteldi O Dexter duorum mufculorum ab ojfe v referente,in cartilaginemfeutofimilem infertortlm. <P Dexter muficulorum,qui dpeoris ojjefcutum imitanti laryngis cartilagini infieruntur . Adb tus mufeuli exterius latus, cogeries uifturjbporaria? arteria?, inter ioris uena? iugularis,frfiex ticerebrineruorum paris. Q^. A fiera? arteria? anteriorfiedesi. R,S Mufculus ofii f imaginem exprimentiproprius ,%? dfcapula?fiuperiori cofia enatus .finguli cbaraer esfiingulo s ipfius indicant neutres. Pars autem in horum medio conjflens ,eius muficus lipars efl,tendinisfuifiantia? non abfimilis. T portio mufeulorufecundiparis caput mouenti. V Tertiusfcapula mouenti mufiulus. JC Quonia hc locus nihil' aliudpeculiariter, quafeptima tabula in homin ojlendijjt, er quia Gd leni Jententia?, quu ha?c pingermus,plus quofiuimus, mufeulum hc ex cane delineatum cernis* quohominesprorfm deslituuntur,^r Galeno tertius tboracem mouentium habetur,fequenti ta bulaintegerX notandus. Y D extri lateris clauiculam hc dpeoris ojfe auulfimus,adl:ucfummo humero connexam,&fibi rZs. adhuc muficulumficruantem,quithordcis motorum primus numerdbitur,bicfcrZj infignitur. a Summus humer us, Jeuf capula? elatior procefjus. b Interior demifiioruefcapula? procefiusi c Lgamet huius articuli peculiar quartu ab interiorifcapula? proceffifumm humer petesi d Ligament teres ab apice interiorisfcapula? procefjus , in anteriorefedeexterni capitis hum ri infert,ac huius articuliprimm. e Aliud ter es ligament, ex eminentifiimofcapula ac tabulifede,ad externum quoq? humeri caput procdes, atq? huius articuli ligamentorufecundi
,

c Peoris os,cuifieptemfiuperiorum coftarum cartilagines utrincp conneunturi h Prima thoracis cojla,reliquo? dein etia und c interuallis citra cbaraer opejunt confficua?\ F Mufculusfcapulam mouentium primus. ity'k huius mufeuliprincipi notant, quandd manusfi i,k,l. ciemperinde,ac mufculus ipjfiuccunibens,^ m infgnitus repra?fintans.l tendine pr,fentis mU Jculi indicat. Porro i,k er lfimul huius mujculi trianguliJpeciem quodammodo ojlendunt*. m Mujculus qui dficapula? bafipronatus,oojuperioribus thoracis cofiis inferitur< A Dexterreor abdominis mujculor.n carne rei abdominis muficuliprincipi triangulo Uo n,o. abfimile . o principium eiufide muficuli nerueum , penuniuerfium efformans mufeulum .T oto in^ p,q. teruallo dp ad q pertinente,rei muficuli internisfuis lateribus inuice contigunt Tota auteni fedejupra q,autfupra umbilicconfiflente,tanto magis mufeuli mutuofeiungtur, quto altius
<

conJcendt*Ga?termqnotabit eti obliquor abdominis mufculorum neruofia? tenuitatis , ad r. tranfuerfum abdominis muficul hac in parte conex.r Ha?c linea carnearei mujculi partent finit,cfua? ultimaipfius infertionis in homin ejl portio ,utiin 4 tab. adcharaere n ejl cernera f. Intercapedine iaitur ab r adfi,hc notatur reifimia? abdominis muficuli tendofeu memb ranaj t. excarnis ue mujculi pars. taute indicat carnea muficulijede prima? cofia? <Tfecunda? thoracis' U,U,u. infertam. u, u, u Infier iptiones, jeu neruea delineamenta,tranfuerfim reo mufeulo impreffj quibus obliqu afeendentis mufeuli neruofia exilitas pertinacifiim connafeitur.

Q^

x Lined

ANDRE AE VESLII BRVXELLENSIS x Line ha? c portiunculam nott obliqu dfcendntis mufculi,qua is tranferfo abdominis mufius l inibi adeo ualid committitur, ut nif dijficandum,nfirelio eiujmodifigno,dtrdnfiuerjb li berari nequeat. y Tranferfis abdominis mufculus. et Obliqu afiendens abdominis mufculus ab dbominerejlexus. $ fi 'aforumfeminalium portio. Ca?term trs illi qu dmmodo circuliad reorum mufculorum radicemfeu iuxta n,?y oacp conjpicu idem notat,quodin mox prcdente tabula, abfiei ni* mirum pnis conflruionem ac naturam. y Reuerfia efl muficuli brachium attollentis anterior pars. Jl In fnifiro bracbio infiertionis pars adhuc reliqua efl,mufculi brachium attollentis. i Excarnis hunier i pars, inter duo capita apparens mujculi cubitumjleentium anterioris. CubitumJleentium mufculus anterior. * n Mufculus cubiti extenfionis autor, cuius principium ab infiriori fie apula? cofia pronafcitur* , Poflerior mufculus cubitunjfleentium. i Superior mufculus eorum,qui radium in pronum agunt. k Radium mouentium longifiimus, cuius auxilio radius infupinum ducitur. 0 Quatuor digitorumjecundum osfleens mufculus. a ipfius principifub mufeulo radio peculid A^ ri,<y i notato,reconditum. u mufeuli huius in quatuor carneas partes diflributio,qua? poflmo' dum infngulos tendines dgnrant. y,l Tranfuerfum interioris brachialisfedis ligamentum, longajeione diuifm, & utrin^p in latus reflexum. J?"ermpra?terea v muficulumpriorem primm pollicis osjleentium commonflrat*
i$6

| autem mufeulum,cuius ope primm parui digiti internodium extrorjmflcitur. Porro quod
c.

*&

t
v
cp

4
A
2, 3. 4*
FI
s*

2
$.
7*

Y
,Q
CT*

ad quatuor tendinumficundum quatuor digitorum osjleentiumfieriem attinet, omniafunt con jfcua,quamuis intrim indici ,<& paruo, huius indicationisgratia.fi inferipferim. Nonnihil bcfefc offert mujculus, qudtuor. digitorum tertiumfleens os. Portio mufeuli tertium pollicis internodiumfleentis, qui infnifiro cubito ejl conjpeior. Mufculus ulna? exporreus,quo brachialefleitur. s Secundusfemur mouenti mujculus. <Apparet hc objenrfemoris caput coxendicis ofiisfinum fiibiens,z?y ligamento obduJedr in hoc pra?cipu adbibetur,ut ceruix ,fieu collumfemoris hc indicaretur. Femoris magnus exteriorue procefls. Femur mouentiumfeptimus. X. Femur mouentiumfextus. Femur mouentium oauus. Quintusfemur mouentium mujculus. Septimus tibiam mouentium mujculus. z ipfius amplum principium d radice magnifimoris pro* cefius enatum.^ hc in tendinem latum dfinit cum oaui er noni mufculorum tibiam mouentium tendinibus commxtum unitum^.4 ba?c linea illum in anteriorifimorisfede termint , ubi oa** uns mufculus ipfi primm fiubijci incipit. S Oauus tibiam mouentium mufculus. n oauum quoq$ tibiam mouentium mufeulum indicat,fedpriuatimfinum oflendit , cui noms tis biam mouentium mujculus injdebat,qui bcpropendens s infignitur . Maximd itafifinusfedem oauus mufculus conflituit,uermfeptimus eius tantam portionem efformat, quanta dlinea 4 infignita ad umbram feptimi mujculi ufque protenditur, itafan,ut ab utrifique mufeulisfnus ifle confirgat. Hc propendet mufculus tibiam mouentiumfecundus. In bac tibia,tibia? os anteriorifede prorfus excarne cernitur. Super efl enim hc duntaxat ex omnibus mufeulis illi adnatis, mufculus pedis pollicem extedens,^ modo $ infignitus, cuius ten diniyinficriptumconjpicis. 3 Septimus pede mouenti mujculus. Oauus pedem mouentium. Carnea moles infuperiori pedisfede repofita,qua? in quatuor carneas partes digefla,qudtuor educit tendines,<&> pollicem, & trs ipfiproximos digitos in latus externum mouet. Hic profiernitur mufculus quatuor extendens digitos, und cum ipfius portione , quam nonipe dem mouentium muficuli uiccrecenjimus,ac cui iam <y inficriptum cernis . Mufeulis pofie* rorem tibia? fidem occupantibus nullos adhibui charaeres, quod ipjbrum eddem cumpra?' cedentibus tabulis adhucfitJreries <& copia. Atque hac etiam occafione excarnes tibia? ofiis <&fibula?fedes ,imotatas confipicis, quod feilicet exprioribus tabulis iampridehas didiceris.

SEXTA

DE HVMANI

CORPORISFABRICA

LIBER

IL

187

183

ANDREAE

VESAL

BRVXELLEN8IS

SEXTAE
S EX

MVSCVLORVM

TABVLAE

'

T^E

CHARACTERVM INDEX tabules caput in pofleriord refexum tft&y maxillam infirioreinfummo

mento diuifam? f utrinq$ in latera deduclam refrt*

t_^fMic iugalis ofis portionem exjecuU Verm <i4 proterea infinuat, tcmporaUs mufcuiin acu
tum infrioris mdxilloprocejjum infertionem*

B i^cutusmdxill
D

C Siniftrdmaxieinftririspars*

Mufculus in ore dlitefcens?qui interne infkrioris mdxillofedi ?bi latifiima efljnfcritur* E Gurgulio dpdlatifne propendens* F GlandudjlniHra dtnygddlo non dbfimlis^dc eminentifiim Uryngisfedi appojtd* G Lingua^uermfiperior chdrddleris pdrsjdryngisoperculo ejl contermind*

Jrl Hdcfid plures Cdpitis &1 ceruicis motibusfemuldtites mufeuli confriduntur*. I Mufculus infriorem mdxilldm deorfum trabens3bkdb exortupendeU K Tertiushominisfcdpuldmmouentium.

L
]\f

Gldnduldfinifhro Lryngis rddicis lateriadnata*.

<^4Jf>era

drteria*

jfoccongeriesPejludforumz2JieruorumldteribusdJpero arterio exporreclorum qudfiqua. <gy mufeuli dorjutn mouentiumprimi dliqud expdrtefe oRenddnt* Y Quonidtn hdnc pecloris collifyfedemjlli fnilem delinedre oportuifjt^qudmfequens o fendit ta buh?non dbsreforeduxi? ex Cdntbunc Gdleni mufculum exprimere0quidtrdnfiier fis uertebrd* O rum ceruicis procefiibus origine O notatam Jucens^dd qudrtdm ufque cofldm cdrnofusfrtu, \p?0. ubi P notdtuspin membraneum cejftttendinem QjinfignitumjZ? deorfum dddliquotcojlasdd
hue pertinentem*

Mufculus dfdpulo bdfi principium ducensjhordcemfy mouentiumfecundus .Pecloris os citret cbdrdleri impofitiom confficu ef?quemddmod <y coflo^ earundeinterualla unc exte S: rioribus mufeulis intercollalibus. Quo tam melis fngula expendasjgnifcet S tertio? coflo T. os. i tertio cojla? cartilaginem.V mufculum exteriorem intercoflaliumjn tertio- yfecundo X\ coftdrum interiidlo repoftum?cuiusjibro deorfum inpriordftruntur* X uero denotdbit ex* teriorem intercofldlium mufculum ?interfecundo T tertio cojldrum Cdrtihgines conjpicuum, cuiusfibrofurfum in dnteriord proreputtL a i^trterid T uend^fub pecloris offe deorfum adabdominisfuperiordpropdgato* A Trnfutrfm dbdominis mufculus0quem cojldrum duelm jeufines^ ofisfacriofisfiniflro latt b. ri commifiregio ?abundbic circunferibunt. Coterm bfedem nottP qua obliqu dfeendentis mujculitendoy abdominis tranfuerfo pertinacifiim adnafcitur,priufquamreclum confcenddU
JR.

c, c dutem in diedt afperitatem?quam mufculorum obliqu duclorum cum tran/erjs mufeulis con*

nexus inibimolitur^uti recli mufeulifupra umbilicifedem? uerfiis pecloris os mutu debifeunt*

d Foramen uafisfemindrijs uirorum uidtnprobens* c Vena er drterid,in reclos dbdominis mufculos,contermindsfyfedes excurrentes* f Hcfiniflri laferis reclus dbdominis mufculus, dpubis offe dependtU g Spind ofis ilium , cdrnojs pdrtibm duorum obliquorum dbdominis mufculorum liberatd. h Scapulis &finiflro bmchio mentem dccommoddPibidem nang bfuperiorem notdtfcdpulo dn* i gulum, cuimufeulus K infignitns inferitur?deinde bfuperiorem quofyfcdpulo cojldm b Cddem operdtibiindicdrepoterit* k Summus humrus 3feufcapul ehtior proceffs* k Mufulusbrdcbiummouentiumquinm* l Interiorfcdpuloprocejjs,dncboroimdginem refirens* 0 Mufculus dnterior cubitumfleclentium?cuius exterius Cdput.quoddfcdpulo dcetdbulifuperci m>n , lio ndfcitur^m notdt?n uero indiedt internum caput db interiorifcdpuloprocejj endtum. Quo tamen huius capitis neruedm pdrtem dearned exquifitis dij cernas, huius tdbulo dextrum brd> 0t chiumfjpeBdbisJnquo n neruedm pdrtem dtnotdt?o autem cdrnedm * ^{t non hoc duntdXdt p^ tdbuld eds commonilrdt partes Jm priores ddunum omnes. Coterm p duorum Cdpit coitum qt indiedt^q uero tendinis,quem mufculus hic educit ^principiunn TpT Mufculus pofleriorcubitumfleelentium. f Mufculuscubitiextenfionis dutor.cuius principium db humiliorifcdpulo colla endfcitur. A Mufculus

DE HVMANI CORPORIS FABRICA tIBER U lB0 Mufculus radium mouentium longifimus,cuiiis altifiimampdrte,quo hic oculisfubjcipotesl, t,u* t indicau autemprofentis mufeuli infertionenotdt,qudininfirioreradif appendice molitun
MtfculusJperiorduorum,quirddiuminpronumducunt. S Mufculus tertium qudtuor digitorum Osflcclens,<crcc quidem huius mufeuli cdput infthuatfc au *, temfedem indicdt,qud mufculus in quatuor partes carneas difeinditur , quifingulos poflmodum porrigut tendines SP or r 6 qua ratione ad tertium ufq$ digitorum internodi tendines huius mu fculiporrigantur,y incumbentis mufeuli tendines tranfeantMc in utrafy manu ejl confficuum* y?* Sit tamen doclrinogratid y tendo tertium medij digiti os accedens,^ dutem tendo,quifecun', dum osfecliu $ Mufculusfcundum qudtuor digitorumfleclens drticulum* y l Hos chdrdlres refirre oportet dd qudtuor mufculo s^quorum benefieio qudtuor digiti addw cuntur pollici^ataj hi interno lateri tendinum tertium osfeclentium exporriguntur* HpQ Mufculus tertium pollicis osfleclensnnotatur. autemipfustendinemproponit, intermufcu> losprimum pollicis osfleclentes,y eos quifecundum pollicis osjteclunt,prorepentem+ K Mufculus mdior primum pollicis osfleclentium,hc db infertione dpendes A Mufculus minor prim pollicis osfec%ens,quifub mdiori indicdto rccondehaturJnter \ uc> ro er K?primum pollicis os nudum excarne^ apparet* fj. Mufculus primum parui digiti os uerfus exterio rafleclens* Tuberculum uero ante huius mu* feuli initium dppdrens ,ulno ejlfedes,qua Udlidiorem ligdtnenti exporrigit portionem brackia* le cubito colligantis* y ^Tertiusf mur mouentium mufculus* j MagnusfmorisofisprocefJiS* $ Mufculusfimur mouentiumfeptimus* sr Mufculus fimur mouentiumfextus* s Mufculus fmur mouentium oclduus* s Quintusfimur mouentium mufculus*
X

Oclduus tibidm mouentium mufculus, uniuerfumfmoris os quoddmmodo ampleclcns* T infinua> T tur amplum huius mufeuliprincipium,dradice magnifimorisproceffs,<& ipfius collo enatum* Deinde Upriuatim indicdtfinus illius portionem,quo nonus tibidm mouens mufculus oinetur, atefc hiefinus in dextro crure ejl confpicuus,quemadmod T Cdrnofo mufeuli partis terminus* V qui inRarfemiglobextuberans hc $ injgnitur* q> Dependet hc mufculus tibiam mouentium feptimus, cuius cauttas drgumento ejl, qui oclduum H bidm mouentium dmplexetur mufculum,^ quihorum tendines undcoednt * Quodut commodis ' cxpenderes,in dextrogenufeptimus mufculus ddeo db ocldui mufeuli tendine diffeclus ejl,ut <& *. molopdrs ibidem in conjpeclumuenidt * notdtd* 2t*i> Mocfedes ddundecimdm mufculorum tdbuldmpotifiimm refirtur , quo ojlendit portionem qudrti tibidm mouentis mufeuli exfimoris ojfprondtdm.dtg hic v notdt qmrti mufeulifedem ipfius infertioniproxmdm^ dutem edm pdrtem dbfecldm oilendit,cui coxendicis ofis appen* dix principium prbet* X Infniilra tibia totum externum tibio ofis latus conJJ>icuum eflJddico latus , quoddd externa. fedem exedmis etidm antefeclionem partis hdbetur , qtidm er dextra tibia totam oculisjuhijs ciU Coter m 2 priuatim nott ligament tibio, os yfibulam ,qudhoc inuicem dehifeunt ,in^. to> tercedens.Q autem externum nott malleolum,& partemfibulo excarnem* $ Mufculus pedem mouentiumfeptimus*zipfius exortum indicat,$ tendinis principium, quodante 2?> riori %rpo$lerioripartc,ac dein interis, qudfibulamjpeclat, carne ddnutritur.4 itag parte 4,?< nott anteriorem carneam,^ uero posleriorem* 4- Oclduus mufculus pedem mouentium,magnafuiportionefubfeptim occukatus.6 huius mufeu* 6* li tendo, adposleriorem exterioris malleolifedem refiexus* O* Mufculofa moles,cuius benefieio pollex <& trs ipfiproximi digiti in externu latus ducuntun 7 Jrlic procumbit mufculus pollicem extendens* 8 Mufculus pdruum digitum in exteriora dbducens?hdcfede obuius ejl*
9 Secundus mufculus pedem mouentium

Il

In dextro tibio pofieriorifedenullas adhibuinotds, quo dmufculos hacjede deincdtos, omtes


quo haclenusproceffirunt, tdbulo oflenderint. T^ndefi^' hcpdriter notas requires,opportu n bas dprimdfecundd & tertia tabulispetes J^erm quia infequenti tabula dependet, cuius pollex introrjum moueturjiuic inprofenti tabula % infcripfu
*

&

"

'

SEVT'

ANDREAE
S

VESA LU

BRVXELLNS

EPTIM
R VM

MV S C V L 0TABW

DE

HVMANI

CORPORS FABRIGA LIBER II,'

ifr

posl&rioratantumprocidit,quantm uidendofepto tranfuerfofufficit * quodetiam in prcefenti tabula adfiniUrameafir ma appiclumcerns, qua execlum,parieti^fuo lentore horens nobis apparuit* Quo minus dutem dextmfeapula effrdlodlo ritu in deorfum decumberet,illamfi, niculo itdfuffendimus,ut ipfius cduum in conffeclufit* A Gurgulio indicdtur dpdhti termino propendens,infiriori intrim mdxlld prorfus aptota* B Aliquot ceruicis uertebrarum corpora* C, D Primum par dorjum mouentium* E Stomackifeuguloparsfubafperalatitansarteria,quam Fnotauimus* Coter umuafa,quo F* utrincfcadbuiuslaterahabenturcongerieseJl,quamfoporales efficiut arteriocum internis i gularibus uenis,^fiexto neruorum cerebri coniugio* \ G Mufculus alterfecundi paris dorfum mouentium* Scapulam mouentium tertius*

SEPTIMAE MVSCVLORVM T A B V L AE _ CHARACTERVM INDEX, SEP T I Mk^4 mufculorumtdbulitldXdtoJtine,dquointerpingendumpendebdt,irt

Mufculus brachium mouentium quintus* V Mufeulis brachium mouentiufexms,cui/tsinfertioKinfignitur,reliqua K* pulo imagine deprehenditur.quanquamfiprofentis mufeuli triangularemfiguram uolueris coii

L,L Mufculusthoracemmouentiumfecundus* M Brachium dgentium tertius* 2V, M Mufculus cubitum extendentium,cuiusinitiumfiuperioriMinfignitumdfcdpuld educitur*
Cubitumfleclentiumpflerior* Q^Rddiuminpronumconflituentiumfuperior* " R,R ^fnterior cubitumfleclentium* S Rddius* Vhd* Ligdmentu inter radi er ulna,qudinuice dehifeunt intercdes* -X" Radium inpronum mouentium infirior mufculus* Y, Y dextro radioqui eu uniuerf extrema manu magisqudmjfni/lraattollitur) dependet, hn> gior radium infupinum ducentium* a Minor primum pollicis osfleentiumi h z? 3 Tribus bis eharacleribus mufeuli notanturfecundum pollicis osfleclentes* b Dependet mufculus tertium pollicis internodiumfieclens* c Mufculus iertij quatuor du gitorum ofiisflexus autor,quemfedulo intuebere,quod illius tendinibus mufeuli attendantur^ d. qudtuor digitospollici ddducentes, qupru is qui indicem mouet, dinfignitur,perinde de reliqu trs ab injertione bores* Qmnetia tendinumfecundum quatuor digitorum osfleclentis mufeuli e* portionesddbucferUdntur,dCportioniquidem indiciproprio e infcripfi, tendini dut e tertium indicis osfleclenti Coferm in dextra manu diclorum mufculoru confficiuntur infertiones* g*b* acg in indice infertionem indicat mufeuli indice pollici adducetis.b injertione mufeulifecunduni U osfleclentis* iinfertioneeius,quitertij opsflexioniproficitur*Profentistdbulo thordx,quod adintercofialesjfpeclatmufculos^rocedentistabulothoracirejfondet^unde etiam alifs ebas racleribus non uenit obliterandus* A Septum tranfuerfum,cuius membraneus cireuhs infept extra, corpus expanfo circunfcribitwi* U,m,n* k,l,m,n quoduer exteris hos cbaracleres atnbit,at^firis ut itd dicdm)exiflit,fibris^ ins o?p* terflinguitur,Cdrnedmfeptipdrtem ejjputdto* o,p Duo ligdmenta,feu tendinesfepti,uerte\ q< brdruminlumbisconfifientiumcorporibusinferti* q SeptificiJJrd,qudfcptumuertebrdrunt incumbit corporibus,dC magndm drteridm,uendmfy coiugis experte trdnfmittit,aut illis cedit* qudrum orificid q in corpore huius tdbulopoftum indiedt, quemddmodum f drtertat rdmos itt r. jeptum excurrentes* r Fordtnenflomdcho uidmprobens, qui etidm r in corpare infignitur* fi f Fordmen ueno eduo cdudicipdrdtum,qui in corporefinotatus confbicitur* t Mufculusfimurmouentiumfextus* u Mufculus dorfum mouentium HotiUs< x Fmur mouentiufeptimus* y Sacrum os hic infignitur , neruife aliquot ab ipfiti medulld ^ducli,obuijfunt* & Fmur mouentium oclduus* $ QmntusfimUr mutntium* y Tibiam mouentium oclduus* $ Mufculus pollicem d coteris digitis dmouens* c/l Dependet er hc quofy db injertione mufeuloft moles,pollicem er trs ipfiproximos digitos in externum latus ducens * Quoueroinprofentistabulotibijs occurrunt P illis rejfondent , qud f?riQribustabulisjuerc obuia*

jlituere,licebitK,L <& Lfimul confirre*

O Portio tendinis mufculi,brdchium mouentium qudrti*

fi

fi

ANDREAE

VSALI

BRVXELLENSIS

OCT

fc

HVMANi CORPORI3 FABRICA LIBER IL


I'ORVM

>

&

CHARACTERVM OCTAVAE MVSCYTJ

JVn+Ll

TABVLAE

INDEX*

Idteribus osilludunacum coftarum Cdrtilaginibus atfyfub dextro manus indice propfitum cernis*

cxcOm^dJLicru^ytusS^
^^erjum>

C Mufculusaprtmaenatuscosla,acfecundidorfiummoucntiumparisalter* D^ jy Exterioresmujculiintercosldles,inofiuminterudllisconjbicuu q F Interiores mufeuli inter coslales,in ofiium interudllis obuvj* F Mufculus olo thordeis cofiis infertus,ipfiu6^ motorumfecundus*

Poneriorcubitumfleaentium,cuiusprincip^ L infiniturjemifior L3M. uero intenorcj pars M Jnfertio dutem profentis mufeuli N indicdtur* O Rddis VlShd QjTendinismufculipdrs cubitumfieclentiumdnterioris.

H Mufculus ^ndet,bracbiumantrorfumcircumuertens,ficapulo,cauumoccupans. I Mujculusjuperiorificapul^bafeisanguloinfenus^pfeam^agentiumtertius*


r
R Mu]cuius db injertione dependet,mdium inpronum mouentiumfuperior*
S Mufculus db ulna dependet, radium inpronum ducentium infirior*

A ^Pf^^ilucidisexpriminequieruntolomufe
primum indicis os introrfmfleclit*

Mufeuli abinfertionepropendaitfecundum pollicis internodiumfleclentes*


JJ

Y* Iosfl^^^rrbndextramanusinlatuspicldefi,utmufe

**

mi

Stxtmfimurmouentiummufadus,cuiusinitiumuertebrarumprocede a in(bni a,b* tur.b ueroipfimfedes,ubitendinemeducereincipit* J^ A Septimusfimurmouentiummufiulus* g Mufeulm dorfum mouentium nonus. fi bacrum os, ex cuius anterioribusfiraminibus neruiprofilire hic uidentur*
4>

Qmntusfimurmouentiummufculus.Verm

$ priuatim huius mufeuli partemnotatpoflerios


*

c. rem,c autem anteriorem*


e

d
gPh,i*

k,l*
m
,

n
o

Pubis ofiis anteriorfedes,hoc atere exfeclionisferie,carne denudata. Mufculusfimur mouentium nonus, anteriorem pubis ofiisfiraminisfedem occupans* InJniflrogenutendinesfeptimitibiammouentiummufcuUg infigniti,<> oiaui h indicdti noni i notdti,dgenureflexifiunt,dcpdtelldmipf inndtdm, de k infignitdm oculis fubvjciunt In dextro dutem crure oclduus tibidm mouentium mufculus,felus db infertione de integer deprn det, l notdtus,<zrpdtelldmfibi inndtdmfcrudns,cui k inferipfemus* Tibio ofiis dnteriorfedes ,omniprorjs mufeulo liberd* Fibuloetidm dnteriorfedes, ex dijfeclionisferie mufeulis omnibus denuddta* Ligdmentum notdtur inter tibio os rfibuldm inibi repoftum,ubihoc ojft inuicem dehifeunu Qui MeJfednturmuficuli,illifunt,quosfiextd mufculorum tdbuldexpreptlkeris ptimus nimiru er odunspedemouentiit Infeperiori pedisfede modo nulli adhuc reliqui

&

Sf^fl

fontmufculi,offa^duntaxatligametisobdua,inconJ])eueniunt,Cotermmu^ p,q> clenusin tibio pofleriorifedefire obuijfeclionis jeriedufrriincipiunt.de p,q notantprim M* dcfecundum pedem mouentiu, d quarto eiufdem motus autore mujeulo, t infignito,ad cbaracle rem fpropendentes, quo priuatim notatur tendo tertvjpedem mouentis mifeulu u Mufeuli pars hic oc currit, quatuor digitorum tertium drticulumfleclentis* x Mie obficurefie offert pedem mouentium quintus* ce Pecloris ofiis pofierior, Jeu corjpednsfedes*
1>Z*A+ 5,6,7

HischaraaeribusfeptemueramcoJlaruindicanturcartildgines*ReUquoautemqua^ tuor cdrtilagines,oclduo,nono,decimo &> undecimo cojldrum cartildginesfiunu Muficulusbumdnumtboracem mouentiumfextm R NONA

194

ANDREAE

VESALI1

BRVXELLENS3

N O N A
MV
S CV , LORVM TA B VL A*

DEHVMANI

CORPORIS

F A

BRIC A

LIBER

IL

IP5

NONAE R <-AB S EN S

MVSCVLORVM

TABVLAE

CHARACTERVM INDEX, tctbuld omnium posleriorem corporisficiem exprimenti, prima h

bebitur,hic ordine non a* Si tamen anterioribusferiatim acuicijim pojlerioresjubfequi uelles, pojjt hoc omnium ejfe aut tertia,autquarta*nullumenim abfeclum habet mufculum,proter tos,quos carnemembrana con&ituit,tertiafy tdbuld obutfJunt.Prtereairanfuerfa in cubu tiexternafiede,iuxta brachiale repofitaligamenta hic diffecuimm^quod prima (yfeecundat bulis abund conjpicuafierintjbancck tabulam addifciplihamprorfu parduerimus*

i^pTemprdlis mufculus*
Fi Osiugdle*

C Mdfieter*i^urisuer6firamencumipfefubieisgldndulis,citrdchdrdclerumfubfidiumesl
obuium*

D Mufculus cdput mouentium ? dpecloris off , &


cefjm inferitur*
V9

clduiculd endtus , in mdmilldrem Cdpitispros

A Mufculusfiecundo loco interfedpuldm mouentes recenfendus* <^4tq$ huius principium db occis F F* pitvj oftprondtum,F ac F infeignitur* F uero uffidd G mufeuli principium db occipite,dd
Qt ocldUouf(kthordcisuertebTdeffiindni,dmedidrumuertebrdrumdpicibus quoddmmodo endti* J F H, I infertio,qudm mufeuus infedpuloJfindm,&fiummum humerum , Idtiufculdmfy clduicw ^ lofedemmolitur* * hdefeede profens mufcuius, quafi membrdneumfemicirculum obtinetfeucdr K. nofo ipfiusfibrOjinfemicirculi cejfdttt cifcunfirentiam.K hacpdrte ceruix collumue,thordcis eldtifiimopdrti committitU7-*Lineo dutem Idterdue mufculum circunfcribentid in kunemodum colliguntur * i^4b F *d F primdprotenditur , dd occiput trdnfuerfm ducld. Quoddutemhu ius extremum F noidtum,non tdntm db duris rddice disldre ht uidedtur ,qudntm F remou turdb F piclurd,incdufdejl oculumfigiens,quod&Jhislrumbrdchium in dnteriord porre* clum liquid commonslrdt,quodfort #*** igndrus,plus oquo bruius jje drbitrdhitur.Por r 6fecunddlinedprofentis mufeuli db F per K dd G metitur* Tertid autem db F dd M* Quartddb H ddG. <^ftc bis lineis mufculus ter minatur* Infertionis autem lineaab I dd K pertinens,nullaprorfusfeparationis nota exifiit* L Mufculus brachium attollens,eiusc motorumfecundus* M Mufeuhsgibbam feapulofedem occupans, brachium^ mouentium quintus* JSf Mufculus ab humiliorifeapulo coslapronatus,& brachij motus opificum tertius* O Mufculus brachium agentium quartus,fequenti tabula 0 infigniendus* P Inprofentis tabulo dextro latere P,indicatportionem dbdominis mufeuli, quem obliqu des
Jcendentem uocdtnus*

Q^ Monnihilin dextro brdchio"occurrit,brdchiumfieclentium mufculus* R pojlerior cubitumfieclentum mufculus* S Mufeu lus cubiti extenjons autorum, cuius principium db humeripendet ceruice*

T Mufculus cubitum extendentium,cuius principium db humiliorifedpulo cofedpronafcitur* V Vlnofedestridnguld,nullis obteeld mufeulis, excdrnis'ue,dcprocipuinjertionem excipiens
neruofo cubitum extendentum mufculorum infertionis* 2C Mufculus rddium infiupinum agentium,qui in infiriorem rddif dppendicem inferitur*

Y Mufculus bicorni tendine brachidle extendens*


*Z, Mufculum 2S infgnitum,&utorem extenfionis indicis,medij de dnuUris recenfebimus , cuius <t,b* initium d indicdtur. Sedes uero,qud cdrneus ejfe dfinit, b infignitur* Mufculus dui nobis extenfionis dutorpdrui digiti recnfebitur. Commixtionem tendinum mus 0 feuli 2S infigniti,dcmufcuU 0 indicdti, quo ad digitorum fit radicem,itd hic delineduimus* quemadmodumcrebrisnohis occurrit * ^ ,r_ Mufculus brachiale extencentium,cui principium offertur ab humer0 c infignitum * Infiertios c>d+ nemuero dindicatam,inpos^brachidlisos,pdruumfufeinensdgitummolitur* 2 In utrofc cubito E infignitur mufculus,brdchidlefleclens,ocldUO^ brdchidlis ofii infertus , ac in nulla mufculorum tabula <ju at< hic conjficuus * Quemadmodum cr mufeuli latum manus

tendinem

s
ip6

ANDREE

VESALI
<

BRVXELLENSIS

&
e

tendinem producenisinitium,bc adcharaclerem

tfl obuium, undcum txortu mufeuli brdy

chialefleclentis,quiposlbrdchidliinfertus,

A in tertid mufculorum tdbuldorndtur*

Mufculus tribus pollicis ofiifus extertajde infertus,' pollicem uerfius indicem euertens* g Mufculus pollicem indiciproxim ddducens* b Mufculus pdrui digiti dreliquis dbduionis autor* I1 Primusfimurmouentiummuficulus,i,k,l,m & n circunfcriptus.Qiidndoquidem iufy ddk, fkfl,m?n* fuiprincipe pdrtem notdt,quo ex ofiis iliumjpindcndfcitur* k dUtemdd l, principe pdrtem in
1

Mufeuli hdc obliquptorepentes , illifunt, quorum dltrunum tendinem brdchidlis ofei,polli> vemfufflcientiinfefit, dlteruefo unum tendinem primo pollicis ofii offert , dliumfecundo er teftio pollicis ofiiinferens*

dicdt,dboJfecoccyge,infemdfdcriofeisfedependentem,ubietidfinislerm tiguusefi* m indiedt eldtioremipfeus infertionis pdrtem, n autem infertionis infimd nott par tem,quo quia inter muficulos tbiam mouentes hc penitis Je infinuat , reconditfe ? omni ex par> te non ejl conjpicua* o Secundusfemur mouentium mufculus, magna ex parte primo obteclus. p Sextus tibidm mouentium mufculus, in latumillum degenerdns tendinem, quifimur dinplexdnt bus mufeulis obuoluitur,dttamen non ddedmpertmgit crdfiitiem ,utJubditos ipfemufeulos obs feurdre pofiit* d Mufculi,quem p notaui,carnofo partis terminus* r Septimus tibiam mouentium mufculus , membranto tendine fexti tibidm mouentium mufeuli
obteclus*

f Qmrtus tibiam mouentium mufculusfeptimipofier iori dttenfusfedi*


t Tertius tibiam mouentium mufcuius, nutro^ crurequemddmodum fubfiequentes aliquot)
v;
^

notatu*

u Mufculus, quemquinti tibiam mouentium lo co habemus* j x ^sfpparet ^Uc quoq^portio muf euli,fimur mouentium quintU

y Mufculus fecundus tibiam mouentium* & Mufculus tibidm mouentium primus* fi Oclduus tibidm mouentium mufculus* y Nonus tibiam mouentium mujeulus* fi In hoefinu tibiam accedens arteria, und cum maxima crurU uena?* neruo quo^ totius corpos riscrafeifiimo uehuntur. e Mufculus primus pedem mouentium*
.

? Secunduspedem mouentium mufculus*


n
Q

Septimus pedem mouentium mufculus* Oclduus pedem mouentium mufculus*

i Fxcdrnisfebulopars,ipfeque adeo exterior maeolus*


.

Cliqua ex parte portiuncula hic occur rit, mufeuli pedem mouentium noni*
Mujeulus paruum digitum d coter is abducens*

\
y

p InfiniflraJura tendo?tertj partent mouentium mufeuli notatur*


Interior malleolus*
DECI>

DE HVMANt

CRPORIS

FABRC

LIBER

I!.

DEC

ipB

ANDRE

AE

VESALM

BRVXE

LL

E N

DECIMAE
LAE

MVSCVLORVM
CHARACTERVM INDEX,

T A B V>

FI^sfF C omnium tdbuldrum dcima,poReriorem uerofeciem exprimentiumfiecundafi


clionisferie quartam tabulamfiubfequipoJfetJn bac itaq? iamprocedentis tabulo mufeuli alis quoi adempti dpendent, multify in illd no obuijMcfefe comonfirant* <^4iq$ inter reliquospror fusdbldtusefi,quem nona tabula F * A infigniuimus , quoduidelicet nufiquam apte firmam ipfius, dependens oHenderepotuiJJt*. ^^pDexterprimiparis caput mouentium mufculus* F> B Secundi paris caput mouentium dexter* C Scapulam mouentium tertius mufculus* D Clauicula* F Mufculus humanithoracis motorum tertius,fequenti tabula F notandus* jf ' Mufculus fcapulam mouentium quartus, cuius quatuordatera circunficribuntur G,FI*I,K*

G,FH,K*
F Mufculus brachium mouentium quintus* J\I ScapuloJpina,acJummus humrus*
Mufculus brachium mouentiumfecundus,quem in posleriori corporisfede prompte circunferi P* pferisJiP mufeuli infertionem ejfe cognoueris.P namqi ac JSf & O ,triangulimodo,diclam M, O* mufeulipartem terminant, anteriori intrim parte a,,in quarta tabula mufculorum infegnita*

Q Brachium mouentiumfeextus mufculus* R Mujeulus brdehium mouentium tertius*


jo

Hacjede dliquot dorfum mouentes mufeuli exporriguntur,undcum humdnum thoracem


tium quarto*

mouen

0 IFunc mufculum,fecunda tabula F infignitum proponebatiefi autemis, cuius bnficia brachiu S,T* deorjum^ierjus dorfum utllitur,id<jj mouentium quartus* S <r T ', mufeuli huius principe indu
JS+ cant longitudinem, js* partem ipfius infertioniproximam,quo hic oilendinequit, uerm infes

JC* ptima tabula O infignita,utcunqsfiiitobuia.2C autem mufeuli latus eafiedeindi cat,ubi ab ili offe non amplius enafcitur.Circunfcribes uero profentis mufeuli lateraab S ad T,deind F* y per 2C ad V ,infuperab S ad Jf. Coterm Y notabit infriorem feapulo bafis angulum hic extuberantem,& tertio mufeuli latere inteclum*. *Z Obliqu defecendentis abdominis mufeuliportio* a Mufculus ab humiliorifeapulo cosla principium ducens, cr cubiti extenfionis opifix* S Mufculus deeruice capitis bumeriiuxtafecapulamoriginemdnces,accubiti extenfionis autor* c Portio dnterioris cubitumfie cl entium mufeuli* 4 P ortio poslerioris cubitumflel entium mufeuli* c Mujeulus radium injupinum dgentium longifiimus* f Mufculus bicorni tendine brachiale extendens* g Macfeede ligamentum conjficitur membraneum,fuptriorem radijpartem humero colligans. foh Mdcfeede uha,camt omni,muficulisue liberd cernitur. i Mufculus brachialefieclentium,qui oclauo brachialis ofiiinjeritur* A^Xl Trs isli characleres, tria notant mufculorum principia ab ulnapronata * Primum A infgni tum,illudefi,quod radio antemediuilliuslongitudinisinfertum,mufeulus habetur ,radiuminfu k,l pinumagentiumbreuior.Secundum *Zindicatum,illudejl,qUodinduasportiones,k er (nota* tas dirimitur* k enimeamfegnijcat portionem, quo tendinem brachialis ofii,pollicem proxim m. fuslinenti offert* l uero infriorem infinuat portionem , quo dein bipartita, unam, quo m ins n* Jcribitur,primo pollicis opinjerittalteram n indicatam,infecundum&> tertium pollicis inter nodiumimplantat.Porr6tertiumprincipium,Uinfgnitum,illuddemumefe o,p* pdrtes, o er p indiCatasdifeinditur,quarumfeuperior,o notata,tribus pollicis ofeibusinferU turJnfrior uerp indicata, indicem, ac mdium dpolliceabducere creditur* q Propendet ab injertione mujeulus, brdchidle unico tendine extendens * Deinprocipuus extew

n fonisparui digiti autor,r infignitus,quemadmodum<zr mufculus indicem medium,acanularem


potifii'

DE

HVMA*NI

CORPORIS

FABRCA

LIBER

IL

199

f* potifiimm extendens, ac findicatus* t Mujeulus pollicem indiciproxim ddducens* 2 Secundusfimur mouentium muf cuius, cuius exort ,femicirculiformo quoddtnmodo reffonden il?x* tem> U et x notant> qudnqu u in anteriora mdgis ddhuc deberct exporrigi,fpr tdbuld in y* Utus mdgis uerteretur. Coter nm y huius mufeuli indicat infrtionem , ut etidm u,<gr X,y y
uniuerfum mufculum circunferibunt*

Mdgnus exteriorfyfimorisproceffus*. $ Qudrtusfimur mouentium mufculus* y Figdtnentum dtrdnfiuerfeo quititi ofiisfteri ofiis procejj, in deutum coXendicis ofiis procejjm
et

pertinens*
</*

Figdmentumddicldnuperfdcri ofiisfede,inpoJleriorem eldtioremfe dppendicis ofiis coxen>


dicisfedem infertum*

Mufculus fimur mouentium decimus,qui hdc dposleriri pubis ofiisfede refiexus,dlium Ueluti

mufculumfeprdinfiacf ipfiattenfium commonflrat* l Quoniamhocfed.es fequenti tabula perinde,atcp hc erit conjjbicua ,neruum coteris omnibus corporis neruisfemme animaduertendum ,ab hac tabula noreJecuimus*efi ait is,quem quartum femurpetentiti numerabimus,eufecunda tertiacpfgu ris , Capiti undecimo Libri quartipros ponendis, characlereyi indicdturi. Pr etenim neruus, cuius duclum feriem^ tantope* re expendendputauerim,is proficlo eflfecundm quem ex caluario amplitudine ,in dorfeuef tebrdrwnforamen,quoddorfalimedullotranfmittendoparatur,kiimorinpedesconfluit,qiiem notiulli haudinfrequonter infiar tepentis,alij infearfigido aquo demanare,acin crus profiuere Jentiunt.^rbitror autem huius ntrui dijlributionz eo animaduertend accuratis , quofeepius hac mea affeclas innumerifefe mihi ex humoru adneruu hune defluxu obtulerint. Quine B* tiam eundeinpoplite notati cernis, qudncp s priudtim huius nerugrandioreindicet portion, quo &fiin dlias quamplurimasfeboles dijfeminetur,procipua tamen ipfius parte pedis, infirio * ra inter calcem, & inter ior em mdlleolum petit, Q ueroprofentis nerui in poplite bipartiti,mi^ norem infnudt rdmum,mdxinidjuipdrte in mujculos digeslum, tibio Idtus, anteriorem eiufs demjede occupantes, qui me Hercule no minus quoa^ dCcurdt,qudmquiuis corporis neruus efi objerudndusfinon ob aliudfaltempr opter urentid medicamind3quofebinde hc ogris ddhiben tur* Proterhoc enim, qud dppojtionis fedem dddmufiim Medicihinc cognofecent,etia expen dere erit iucundijlmum,quulcus eorum medicdtnentorum uiinuRum,humorem fecundm hune neruum decurrentem expurget.Mdm quodinuritur ulcus, huic nerui rdtno , indicdto uicinum cfl,<r quumpdul inferisfrqudmfeperiorfibulo confiflat appendix,neruus continginequit* *~Atfc eiufmodifinplerd^ crebro fermoni ddvjcerem,nifiridiculum drbitrdrer,reliquasmedi cino partes huic ^sfnatomico mifceri,aut ego eti eiufmodi aliqua non ejjm priuatimfeuo tem pore,uti iam cotpi,exaratnrus* Quodautehc quodam interiecerim,nerui illius occafionefecl efl,idj potifiimm, quum locus uacuus ante undecimam tabulamferuandus effet* k>x In utroquefimore k occurrit, mufculum notans fimur mouentium primum , qui infiniflro crure nteger dfudfede refiexus efi , injertione duntdXdt Corpori commijjus,quo in dextro crurefes lm inibi reliqua efi, ubi ualidifiimajfeclatur,ubi autem leniter, membrano^ tantm ritu infes K rebaiur, \ afferiptum cernis* fx. Septimus tibiam mouentium mufculus, non amplius membraneofexti mufeuli tendine obteclus* $ Tertius tibiam mouentium mufculus, cuius caput y infigniturfedes uero tendinem primum edu v^f* cens | Jnfertionem autem tertia mufculorum tabula proponebat,characlerc 3 injgnitam* Y Quartus tibiam mouentium mufculus, *&>*& Quintus tibiam mouentium* S Quintifimur mouentis mufeuli portio* s Secundus tibiam mouentium* r Portio oclaui tibiam mouentis mufculi,refeclo iam nterimprmo tibiam mouenti, qui alids hc in orbe occurreret* Quoduero ad mujculos in tibia pedep repofitos attinet, omnia procedenti conueniunttabulopUt o duodecimo?quam inibi cbaracleribm primum occupabimus* R 4 VNDE'

200

ANDRE

AE

VESA LU

BRVXELLENSIS

VNDECIMA

DE

HVMAN

CORPORIS

FABRIC,

LIBER

IL

ei

VNDECIMAE
A si gq

MV

C V LO R V M

TA

B V

L A

C j)

CHARACTERVM INDEX, ^ INI ST FR primi caput mouentium paris mufculus* Secundum par mufeulor caput mouentium,inJniflro tan tm latere characleribus infegnitutH* Mufculus hc obfcur occurrit, cuius benefieio infriorem maxillam deorfum agimus* Mufeulm ficapulammouentiumtertim* Clauicula'*

pendet hc mujeulus, dfeapulaofii v refrentiinfertus* F Fumanum thoracem mouentium tertius* Q Brachium mouentium quintus* f Mif cuius Jcapidogibbumfb lliusffind occpans,ac brdehium mouentiumfextus, cuius initia IF, F abMddl metitur,infertionisuer6fedes K indicatur , ataj ita totus triangulimodo FI, I> ^ K circunferibitur* F Mufculus ab humiliorifeapulo cofla initium ducens, brachium mouentium tertius* jy[ Hc mufculus brachium mouentiumfie cundus,ab exortu liberatus, antrorfum tota parte refie^ elitiir,quamproximprcedenstabula,Q,]Sr <& P circunferibebant. <^Ftq^ita interna m Jculijedes, qua bumeri articulo incumbit, in conjfeclum uenit , <r triangui uertex etiam quos dammodo pr oponitur, ad cuiusfimilitudinem huius mufeuli initium deferibebant* 2V enimed mufeculipars efl,quo bafijcapulofeit proxima, O autem illa,cuius initi dfummi humer i cum clauicula articulo pedet DeinfiD eam I mufeuli parte efjefinxeris^ cui clauicula initium largitur, prompte ajjquris muficulijuo exortu liberiprincipi infigniter obtujum an gul refrre, utifigura modo infeerta comprobat, qua interna muf culijedes exprimitur, articulo maxime contermina, t^ftefe hc c>/> B, G mufeuli indicant principi, ab <^sf quidem CT B principij portionem dfummo humer o,<^fedpulojfinaprondtam,d B uero ad C reliqua principij pdrte , quo cldiculo debeiur*Poslrem6 D mufeuli infertt nisfedes infignitur* Quod dutem ddtridnguliobtufem dttinet uerticem,nulli non obuium efi B humilias poni, qudm <sf<& G, quibus cbdrdcleribus tridngulum termindri prompte dninidduertis * p Diclus nuper mufculus db omnibus ?unde principi ducit fedibus liberdtus^dc db injertione dw tdxdt in dextro brachiopendens,pulchroflendithanc tranfuerfem in bumerumfieri*
'

jl

QFlumanum thoracem mouentium quartus* R Mufculus dorfeum mouentium undecimus* S Dorfum mouentium de cimu s quintus,feu oclaui dorfum mouentium paris alter*

T, T, J^
A

Characleribus !T, F duos cofias earum,quo iamjeclionisferie deteguntur,infigniumus^ Js uero earundem cofiar nteruall,ut inter coflalium hc mufeulor exterior obferuaretur*.

' J%f Mufculus thoracem mouentium fecundus*


Fumanum thoracem mouentium quintus. a,b Qbfeurumimpenfefe membraneum mufeuli obliqu jeendeitis abdminis initium?djf>inarim apicibus inter a acb pronatum* c Mufculus ab injertione hc dependet, brachium mouentium quartus* 0 Mufculus cubitum extendens, cuius initium d infeignit,dceruice capitis bumeri educitUr,quoa d,e* feapul articulatur* e dutemjedemindicdt,qudprafens mujeulus db dltero cubitum extenden> tium,mox fiindicdndo,non dmplius diflingui n equit* f Ciibitumextendentiummufeculus,db humilioriJedpulo cofldprondtuspdc cum mujeulo Q nfes gnito coiens* g Mufculus cubitumJleclentiumpoilerior* h,h Fongior mufculus rddium iujpinum ducentium* A Mujeulus bicor ni tendine brdchidle extendens, cuius initium iinfiignitur\ Jedesuer , quaten i,k,l* dinem educit, k,tendinum autem ipfius infiertio, l* m Mufculus radium infupinum ducentium breuion n Radius*

202

BRVXELLENSIS Flna^tcfi in horum ofiium mdt ligamentum occurrit , totafede illa ojfa intercedens coms

ANDREAE

VESALII

mittensck,quainuicemdehifcunt* r r * = Secundum principium triumprincipiorum,quo ab uhd originemjeridtimjumunt * ^4c p quis 7* demeius principe pars efe,quo tendinem brachii offert* qautemt endo,primo pollicis ofiiins r* feertus* r uer 6 istendo,quifecundo<& tertio pollicis inferitur ofiibus*

demnotdteiusportinem,quoindicidcmediotributur, u uer6edm,quopolliciefi peculidris* 'i Tertiusfimur mouentium mujeulus, cuius initium z, y, x circunferibitur* Quodueroadhoru x y > chdrd&erumldterd,fuperiuslifee&dtur,ium ofiis dorfum efe,primo Jecundo^fimur mouen ? V tibus mufeulis liberum* Coterm tertij illus mufeuli infertionempropomt* 4 Qudrtus fimur mouentium mufcuius, d tribus humilioribusfdcri ofiis ofiibus initium ducens , & ^ illicprimmtendinemeducens,ubi $ conjpicitun . y M^guusfimorisprocejfs* </l Secundus fimur mouens mujeulus* e Septimus tibidm mouentium mufculus* Quduer {indicetur,ddcbdrdaeremapdubpon
u

f Mufculus pollicemindiciproximadmouehs* n Tertiumprincipium toru,quo ab ulnapronafcuntur,hc quo$ ab injertione pendens^c t qui

*

hK>

commemordturusfum*,

'

7v

Fiqdinentum db offeftero, in coxendicis ofiis dcutumpertinensprocejfum* Mufculus decimusfimur mouentium,bdc ab interioripubis ofiis feede reflexus , de ueluti inter duos mujculos i <& Kinfignitos pr orepens* Cdputtertijtibidmmouentiummufeculi,qiiodprimumeorumcenfietur,quodcoxendicis ofiis dp

pendiceprotidfcuntur* u Caput quarti tibiam mouentium,quod quatuor ut minimum capitum d coxendicis ofiis append cepronatorumfecundumnumeramus* Y Mujeulus, quem quintitibiam mouentium loco habemus, cuius initium y infignitur, quod tertium * eorum capitum habeturjHnc d coxendicis offe educlorum* f uero projentis mufeuli oflenditfr o num^cui tertius tibiam mouentium alioquinnfideU o hc quintus mufculus,in tendinem defenit?
1

anteriori tibio ofiisfedi mpldntdndum*

2 Subfequentitabula mufculum explicabo, quemfimur mouentium quintum recenfiemus,characles py pr ribus *, 2 T XinibiindicandumJnprofentiautemidem mufculus, characleribus er ac <T, tum ?dc a infignitur, fingulsfypeculidris mufeuli pdrs indicdtur *Vtrumqueenim <&>,pos

slerioremnotdt mufeuli pdrtem, luerr & dnteriorem* Coterm | priudtim indiedt es ius dnteriorispdrtis dnter ior em portionem* Q. dutempo fier ior emfegnificdt portionem dntes
rioris pdrtis* rn Qudrtus tibiam mouentium mufculus hc ab ipfius parte,quamfimoris os educit , de g infegnis
o.

tur,pendet* s Mufculus tibidm mouentium tertius, db infertionependens* T Muficuli tibidm mouentium ocldui portio* Tibio dutem nullum ddbibui chdrdclerem , quodJe' menti tdbuld iidem,qui bc modo proponantur muficuli,illic characleribus ex feclionis ferie oc
cupandi*
DVO-

DE

HVMANf eORPORIS FABRICA LIBER IL

2Q:

.204

ANDREAE

VESALII

BRVXELLENSIS

DVODECIMAE
T SINIST

MVSCVLORVM
INDEX,

TABVLAE

CHARACTERVM

FR primicaputmouentimufculorparismufculus,cuiusprncipi^notat,

iB

G*

B uero cr C itifertionem,quam in occipitisos molitur, D d'utemfedem indicdt,qud dexter mus

D,F* feulusdfeinifiroprimumdbfecediuPotemoFinfrudtnterninfr
Qudrefiillum mufculum in tridnguliforma dgere uijmfierit,illum circunjcribes Uneis,A BP AG,BC* Qmnetidmfiinterudlluminterdextrummufeculum&ffinittrumc tridnc-uimodofpeclare uolueris, circunjcribes d,dB dd F,dein dB ddD,W db F adD. F F Sinilhilateris mujeulusfecundiparis caput mouentium*

M M*
A?

A
F*

ScdpuUm mouentium tertius* H, H Brachium mouentium quintus* Summus humrus dconnatis ipfimujculis liber *Coterm ne< coflas,nefy earundem interualla characleribus infigniuimus,quodhc eadem, ut inprocedenti tabula, ad ratio* Humani thoracis motorum quartus,cuius initium K infignitur, F uerofedes, qua primum d Ion gifinio dorfum mouentiu muficulor Nmox notado,no amplmspertinaciterquemadmod infe

T, T,Vfit

p
\

FI
%F

JS

2C

ris dK ad F uf$)adnafcitur*TendinesautemprofentismuJculialiquot,M,Mindicantur. Dorfummouentiumundecimus* O D orJum mouentium decimus quintus* Scapulogibbum mufeulo liberatum cernitur,qui brachium mouentiumfeextu s habetur,hicjs db injertione propendens Q^infegnitur* Mufculus brdchiummouentiumtertius* S Secundusibordcem mouentium* Mufculus cubitum extendentium,qui db humiliorifcdpulo cofld initium ducit* Infeniflro brdcbio mujeulus, cubitum eXtendentium exterior db edjede propendet,qud cum ntt riori T notdto impenfie comifeeturjn dextro dt brachio propendes eapars refela cernitur* Hacfede ab humer o carnea exoritur portio, quam tertvj mufculorum cubitum extendentium lo

Y
a

0
^

A
c>^
e

f
i^k

d notabimus* Mufculus cubitumfleclentiumpoflerior* Mufculus radium infupinum ducens,qui ab humer o multo fuperius, qudm externum illius confis flit tuberculumjnibi exoritur, ubi ddjJcripfmus,ipfiusinfertionem b indicdntes* Mufculus dlter, cuius ope radius infupinum agitur,ataj huius initium c indicatur,infertio aus tem d infignitur* Mer'uea portio,feu infertionis terminus mufeulifeuperioris radium inpronum agentium* Radius* g Js^lna* b Figamentumradiumulnam<f,,qudinuicemdehiJcuntcommittes<. Flancfedemfinuum uehendis mufeulis paratorum,^ cartilaginis ulnam d brachiali dirimentis
co habemusfequenticp tabula

tn

Poflbracbialis os anularemjnffulciens digitum,quodideo priuatim notauimus,ut ojja pofibra cbialis, db ipforum interUdllis, mufeulis^ illd occupdntibus interslingueres*

n
o

Hc mufculus reponitur,pollicem indiciproximddducens*

Mujeulus bicorni tendine brachiale extendens, ab injertione propendet* p Hc bonatranfuerfeiabdominis mufeulipars occurrit* <* Ilium ofiis dorfum nun eprorfus excarneffelatur*
? Femoris caput, coxedicis ofeis acetabulfubiens ipjmue ligament,profente ambies articula* f Figamentum djacro offe in aeutum coxendicis ofiisproceffm definens* i u Dependet hc tertiusfimur mouentium mufculus, tnotatus,und cum quarto, qui u infignitur*. x Magnus exterior ue femoris proceJJs* % Decimus fimur mouentium mufculus, cuius procipudm pdrtem Fnotdnddm,ex decimdfextdta buld opportunepetes,dd chdrdleres F, G,H*Profens dutem tdbuld edin mufeuli pdrtem cos monfrdt,quo ddpeculiarem ipfiin coxendicis ojfecldtumfinum reflexd, dd mdgnumfimoris ducitur procejfim* Mufculusgrdcilis? db deuto coxendicis ofiis endtus proceJf,eldtiorify mufeuli <t infignitifedi exporreelus* y Muficulusfimilitergracilis,infirioriexporreclusparteiusmufculi?quem tt notauimus*

S Mufculus

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER IL oj S Mufculus fimur mouentium quintus* Verm g priudtim nott pofieriorem huius mufeculipar^ &j* ttm, cuius caput partim nerueum,ac </l infegnitum,gr partim carneum , g notatum,d coxendicis ofiis appendice enafcitur,bincfyprodeuntium Cdpitum, numro quartum cenJetur.?HacJedep fierior hoc quinti fmur mouentis mufeulipars, admodum carnea efi ,ueri muris,ut ita dicam, v. effigiem prfeferens. Flic pofierior quinti mujculipars,in tendinem dgnrt, inter i'ori ca<*
ptumfimorisinfertim* %tl H CT 2,anteriorem quintifimur mouentium mufeuli indicdntpdriem,dc quidem eis partis pofieriorem portionem, 2 uero anteriorem . Quo dutem hoc non admodumfan obuia prompt tins percipias,eofdemiUos Grocorum maiufeulos cbaracleres infequenti tabula repojiturus fum , illc dependentes mufeuli partes notans* Mufculus tibiam mouentiumfeptimus* X;K Mufculus tibiam mouentium oSauus* A ^Ampla deprejfapfimoris ofisfedes,Jupr racem ihfirorum ipfius taptum,pofieribri ihj
'

de confefiens*

p, v Quartus tibiam mouentium mujeulus, hc db injertione pendens, a c ^ quidem partem illius indi^ cat,d coxendicis off enatam , v uero partent ,cuifimur principium probet*

| Fiibiam mouentium quintus mujeulus*


<>

Primus pedem mouentium mufculus*


Secundus pedem mouentium mufculus. Coterm huius mufeuli

(ut& primi ) principium pars"

*&,, r* tim carne,ac nsr infignit Uifitur,par tint nefueum ,acg indicdt. r autem fiedesfignificatur,ubi s* primum duo ifli primi pedem mouentium mufeuli cmtiguifiunt* s Haclenus mufeuli illiinjurd extuberant ,hccp carneiejje definunt, uerm hoc tubera nona tabula etiam accurat expri^ v. muntur, v F 'endinis, qui duobus projentibus mujeulis educitur ;principium*

Initium mufeulipedem mouentium tertij, cuius tendinem proponit cbaraer gr^in finislrd po> <^\ fitus tibia*
oo

D E C

I M

R T t A

M V

C V>

LORVM

TABVLAEj -Q.VAH SEQ_VENS pagina proponet,chrd:erum Index,

c/;f,

D, F, F, G Dextrd portio fiecundi Cdput mouentium pdris, in qiio feinguli chdrs cleres aliquid priuatim infinuarit. A enimindicdtur mufeulusfecundi paris, acuto principio ej
G,
tranfuerfes quinto <&> quarto thracis uertebrarum procefeibus ehatus .B mufeuli huiusfeedes? qudcdrneusefjdefenit,dcuelut in tendinem dgnrt Porto B quog mufeculumfegnificar dbet, qui dfeeptim ceruicis uertebrojfina eiidficitur,y cum fhujculo ^Finfeighito commifees tur,congreJfus autem Jedi, C inferiptum ejl, quo d non modo congrejjim utriufiq^ mufeuli nota^ bit uerm etiamubiuterq^exdclcdrneusefficitur, D utriufife 'mufeuli inferiiohem nott* F fecundi pdris tertius in dltero latere mufculus indicatur , cuius etiam principium in alto latitatj infertione intrim ipfius ad F confficua* Pojlremo G ac G, fecundi paris carnea moles in^
>

jgnitur*

FI Mujeulus dorfum mouentium quintus*


I Portio mufeuli dorfum mouentiumfiexti*
Deeimujquintus dorfum moutntiumfeu erm inufeuiorum o&aui pdris atie* F Wndecimus dorfum agentium mufculus, cuius principium dfacroojfe pendens L infignitur* F, M, ipfius uero anfulce tendines ue M, M.*^Ftcpitaelatifiimum M, projentis mufeuli Juperios M. remfignificat terminum* \ v Cbaraler 3 loco N pofitus, mufculum dorfum mouentium noum indicai^feu quinti paris
alterum*

0,0

Mufculus hic ab exortu propendet, thoracem hominis mouentium quartus fimiarum uero
mm!|rfeptimus*

ca>

DECIMA

; :"'

ANDRE

AE

VESALII

BRVXEL

LE N

CIM
T RR-TI
A B

A
A

V L

de

hvmani

corporis

fabrica

liber

in

207

cofiarum afjberitates,earum tubercula refrunt,in quo quartus thoracem mouentium mus feulus inferebatur* Quo d autem ad cofias,earundemcpinterualla aitinet, eadem bc atqt inali> quotprocedentibus tabulis efi ratio* Q^_ Scapulam mouentium tertius* R Scapulapoflerioriparteprorfus excarnis* S Thordcem mouentiumfecundus* Js7 Tertium ligamentum peculiare articuli bumeri* 2C Dependet mufculus b racbium mouentium quintus* Y In utroqj brachio pofierior humeripars , excarnis prorfus , mufeulis'que libra cernitur* a pofierior cubitumfleclentium mufculus* %,c,d Mufeuli cubitum extendentes.Ac b is in fgnitur, qui abhumiliorifeapulo cofiainitium ducit, c ille,qui ab humeri capitis ceruice exoritur*dautemcarnofapars,quo ab humero, ad mdiumfr r longitudinis eius originemfeumit* e Radius* f,g Mufculus radium in pronum ducentiumJuperior, cuius infertionem priuatim g infegniuit* b Dependet hc mufculus, radium infupinum mouentium breuior* i jy lna,radium autem efeperis notauu k autem, ligdmentum in utroq^ cubto indicdt,rddi ulno k* tota eajede colligans,qua hoc offa inuicem dehifeunt * Quod uero dd brdchidlis pofibrachia^ lise ac demum digitorum ojfaff clat, omnia hcpr correffondent tabulis* T^erm mufculum hc refecuimus,pollicem indiciproxim adducentem* <^Fc infinifird nidnu trs coffici i,i>3* untur muficuli,Jecundm pollicis internodiumfleclentes, chdrdcleribus^ x,z, 5 infegnitUlnfus l* per mufculus primum indicis os introrfumfleclens,hc priudtim l indicdtur* m Ilium ofiis dorfem,quemddmodum et coxendicis ofiis exteriorfedes,prorfus excdrne occurrit* n Coccyx quoqj os excdrnefeu mufeulis ipfeddndtis liberum cernitur* o Figdinentum dfidero ojfe,coxendicis deuto proceffui infertum* p Femoris caput* q Magnus exteriork femoris proceffiis* r FIc ab injertione propedet decimusfimur mouenti,inttrna ipfeusfede,quo ofiibus undiqj dite ft, u* ditur,comonferans*<^4tq^itaf,t,u huius mujculitedines nott, qui ad coxedicis os reflecltur* x, y? Z F^ribus his characleribus,carnoJa indicatur pars, uaginoquafemodo decimumfimur mouenti. mujculum inibideducens,qudad coxendicis os rejleclitur*Csftcp itdx huius Cdrnofio partis j'u^ premdtnindicdtfedem, y medidm,zduteminfimdm* ce P ortiofimur mouentium noni* &y In dextro fimore duo mufculorum notdntur infeertiones,inpdru fimorisfclo procefiunuAc $ quidem injertione indiedt mufeuli fimur mouentifeexti, y dute mufeulifimur dgenti fieptimU cA,^ Muficulus1 tibidm mouentium oclduus, uniuerfumfimur propemodum dmbiens* z>i i^Afferdfimoris indicdtur lined, cui quintus fimur mouentium mufculus inferitur* S, U, 2 Quintusfimur mouens mufeulus, db interno fimoris cdpitepropendet^in quo S pofieriorem ips feus notdtpdrtem,l uero <T 2 dnteriorem.dttp hc rurfeus priudtim II pofieriorem indicdtpors tionempdrtis dnterioris, 2 uero dnteriorem portionem* $ Mufculus in pedem mouentium cldff tertius enumerdtus, de principium $ indicdtum dfemoris f externo ducens Cdpite, tendinem autem illic educens,ubi% infignitur* p Mufeulus,quem inpoplite Idtitdntem uoedmus* Y Qudrtus pedem mouenti mufculus, cuius initium indicdtur, ipfius dutemfedem,qud tendo due ftn* rumprimorum pedem mouetium mufculor,illiprimmpertindCifiimddndJcitur, k notauimus* ^ K uero tendinis infignitur infertio,qui duobus illis primis pedem mouetibus & tertio cojurgit* p Hacfede tibio os excarne confpicitur,quemadmodum er magnaportio exterioris capitis due rum humiliorumfimoris capitum* v Tendo mufeulipedem mouentium oclauL | Tendofeptim pedem mouentium* & Profenti char aciere indicatd uoluifiguram, addeXtr integri hominis hac decimaterta tabu la expr efi crus repofitd,lapidip innitetem , quo tandenfirior pedisfedes oculisfubijciatur,et JeclionisJerie mufeuli in hac appar entes, fenfeim infequentibus tabulis proponantur * Signifies *5T* tur itaq$ primum ts ligamentumfeu membraneafeubfiantia,primo digitos mouenti mufeulo oh natam,Uticp tendinis uicem in plantafubeuntem* f Mufculus pollicem dcoterisdigitisintrorfum abducens* 5 Mufculus abduclionis parui digiti d coter is opifix* t?t Primusfecundus pedem mouentium muficuli,in integro quidem hmine d quarto pedem mouens
.

P, P Flo

DECL

20S

ANDRE

AE

VESALlI

BRVXELLENSIS

CIM

HVMANI CORPpRIS FABRICA LIBER IL tium propendehies ,in illa autem figura,quant Ci proponit ,feajde repofiti*
DE-

20<*

v Tendotertif pedem mouentium mufeuli* cp Portio quarti pedem mouentium muf culi,quem in integro homine Y infignitum cernis* 2 Tendo ex primo fecundo T quarto,pedem mouentium mujeulis conflatus,calcify infertus,qua efi y^bc priuatim cauitatemproponat , inter anteriorem prBfentis tendinis partem><^r pofie
riorem fedem aliorum mufculorum confpicuam, qui banc tibiofedem occupant* ^,ca Fxcarnis nullisf mufeulis ,ueldntefeclionem obteeld tibio ofiis pdrs* * Flcportiones oc currunt mufculorum,qui pofieriorem tibiofedemfibi uendiCdnt,proter trs primos pedem mouentium mufculos*

DECIMAEQVARTA
BVLAE

M V

C VLORVM
INDEX,

TA>
.

CHARACTERVM

'

tdbuldrum pofieriorem corporisficiem exprimentium ultima efi,fedpulis & brdcbijs cdrens,etgenudfieSlens,utpldntdmdltero crurejjecldnddmproponeret* t^Adgenua uero ne alia quopiam intgra delineanda effet tabula, caput und cum duabus primis Ceruicis uef tebris reponitur,quartum mufculorum Caput mouentium par fienjurum* *4,B T "ertium mufculorum caput mouentium coniugium, afecundo ceruicis uertebroffina occipiti infertum* C Mamilaris temporum ofiis proceffus,tam in intgrafigura, qudm illa qua: adgenuajfeclaturj confficuus* D Flic characler cum aliquo tfubfeequentibusfiguro adgenua lo catoproprius efi , tranfeuerfum primo uertebro ceruicis indicans proceffiim* F Spinafeecundo ceruicis uertebro .,atq$it a etiam F fiecundam ceruicis dnott uertebram* F,G Quartum caput mouentium mufculorum par, dprima ceruicis uertebra,occipitiinJertum* FI,I In ceruice integr iorisfigura infinuatur,quintum par mufculorum caput mouentium,quod ab ocs cipitio iu tranfuerfos primo ceruicis uertebro procejfus implantatuf* K,F S extum mufculorum caput mouentium par, djfinafecundo uertebr ,tranfuerfis primo pro> cefiibus infertum* M Mufeculifeapulam mouentium tertij pars,illic confficua,ubidtranJuerfis aliquot ceruicis Uert brarumprocefiibus pro dit* M- Dorfum mouentium mufculorum tertius* O Dofjim mouentiumfeptimus mufculus* P Characler P in lumbis reponitur , notans nonum dorfum mouentium mufculum* ) Jfndecimus dorfum mouentium mufculus, hc ab ultima ipfius injertione pendens, a c finum R,in> R,S* fignitumofiendens,quo decimotertio dorfum mouentium muf cul cedit, ipfius autem principium S indicatur* T Decimustertius dorfum mouentium muficutus, cuius principium P* notatur,finis Uero J,quod V? X** etiam principum decimiquinti dorfum mouentium mufeuli indicat* Y Decimusquintus dorjum mouentium, cuiusfeperius extremum a infignitum ,feb feptim dorfiim a* agentium reconditur* Flanc decimamquartam mufculorum tabulam,propter thoracisformam,coftarum^ duclum fe-* dulo intueri operoprecium erit , quum cofiarum duclum ,ut<^y reliquo mufculorum tabulo, aps pofitifiimoflendat.In ofiium autem compage haclenus nunqud cojlas ade concirininuicem ad nexui,ut illo naturalemfitum,quodadobliquum ipfarum duclumJf clat, nanciJcerentur.Mims tnim ingens interuallum, inter elatifiimam ofiis lifeedem,^ duodecimo thoracis cojlo muer os nem,in ofiium copaclionemihifemperrelinquitur* In mufculorum autem tabulis ^cofiarum ducl inter pingendum objeruarefiiitpromptifiimum,quum info naturalifitu totafeclionis ferie fem> ptr confiflant, quinetiam exteriores intercojlaliummufiulos hc quo(fi fiejfeclandos offerre,e> tiam me tacente,neminem latre arbitror*<^Ftqs ita tiam ilium ojfa,^ coxendicis & pubis r fimoris ojfe adeofent confpicua,utfihc notas defideres,illo d tribus integris Primi librifigw b* rispetendo ueniant* Quanquam in pubis offe b occurrit ?membranam indicans in pubis ofiis framinc obuiam* S 3 c MufciL'

FI AF G

iio
c

ANDRE

AE

VESALII

B.RVXELLENSIS

Mufculus fextusfimur mouentium,ab injertione propendens* d Mufculusfeptimusfimur mouentium*

fig

Hc mufculus propendet fimur mouentium nontis*


Crneapars,Jeiifiuoles,priuatimufculi,decimumfemurmouentemmufculum deductntts, at

hc ab injertione pendentes* T Mufculus quem inpoplite latitare dicimus,cuicp Galenusftrtotpoplitisfeclendimunusper h,i* peramconcredidit, h ipfius abexter no fimoris capite exortus, i infiertioeiufidemintibioos

infignitur*

k,k Septimus pedem mouentium mufculus*

Tendo olauipedemmouentis mufeuli, cuius infertio inpedij os paruum feufiinens ficla ,min*

(hnitur* n,o,p,q si finiflripedis cake quatuor humiprofirati pendent mujculi,pedis motorum opificesM emm et ? r* o,duos primos pedem mouentes infinuant, p autem tertium, q uero quartum* Coterm r ad dextri calcis internum latus repofitum, tendinis illius infeertionem indicat* A &Fiquramnotat,externolateriintegriorisfgurodextripedishcappofitam,quoJe8ionisfc rie dextrumintegriorisfiguropedemfeubjequitur,quifeucceditfiguro,quam inprocedenti mus
m*
*

feculorum tabula 1 indicabamus* Figamentumpedis, d digitorum terminispendet,<quodmufculofecundos quatuor digitorum ar

ticulosfleclenti,
.

hc notato obnatum fierai, latify inextremomanus uola tendinis uicem

gerebat* t Dependet mujeulus,pollicem d coteris digitis abducens* u Mufculus hc dfua injertione dependet , qui minimum digitum dreliquis in externum latus abs
ducit* 0 Mufeulusfeecundum quatuor digitorum osfeeclens,x ipfius principumdcalce enatum, a illius x,ce* in quatuor tendines partitio. Coterm qua ratione huius mufeuli tendines diuidatur ,febditosfe tranfmittant tendines, in hoc dextro maiorisfiguro pede exprejfum habes,ut tamenfeeje hoc ofi ferant,attentifiimis oculis internam quatuor digitorum fedem intuebere,quanquam ?figura A notata,bocetiam commonfiret,in qua mujeulus ille ab injertione propendens,< quoque infis
gnitur*

$ Carnea hoc moles illa efi,cuius benefieio primum pollicis internodiumfleclitur?atqj hoc eodem indicata, infigura illa dependet, quant A infigniui* A, A,i\ MufculusJecundum pollicis osfleclens. y in dextra tibia huius mufeuli notatur principium* y, A J- bacjedeprojens mufculus, ab interno ipfius latere tendine educit, qui in carneapfiusfubfians * t.jiaaliquoufipincnperat,iuxtacbaraclerem g* D einde utraq?figura plantam refirens, tendi nem bunc quoqj </[ notat habet,qudpollici iam efi proximus* A,E;,S Mufculus quatuor digitorum tertium osfleclens, ipfius principium aliqudntififer dltis dd' hu buc,fubnwfculoinpoplitelatitante,ac F notato. h tendo illius ,ab interno etiam latere cars $t nofo fuo fubflantio enatus ; atep in pedis planta in quatuor alios tendines inibi,ubi occurrit> diuijus,qui quatuor digitis pofimodum offeruntur* H>K Flcjefe ofiendit portio mufculi,quem inter pedis motores quintum numeramus* \ Mufculoja caro,quo in quatuor portiones deducla,tendinibus exporrigitur,qui tertium quas tuor dipitorjm osflelunt.Ffi autem mufeulofa hoc caro,cuius opra quatuor pedis digiti ad pollicem ducuntur, J^t uero <T tendines illos, et portiones bas mufeulofafubflantio accuratis coqnofcas, tendinem tertium indicis osfieclentem?v notatum conjfics, mufculum autem indicem

. pollici adducentem,^.*
DECI^

bE HVMANI

CORPORIS FBRC LIBER IL

ait

DECIMAQVINTA
LVM

M V
TABVLA*

C V L 0>

DVARVM
RVH

DECIMAEQVNTAE
TABVLAE FIGVRARVM,

MVSGVLO>
EARVN/

dem'que charaderum Index,

profentis tdbulofiguro in ea effigie Jeruantur, in qua dextrd tibiafimulc pede decimoqudrtL tdbulo,Jefeexhibuerunt^^4tq^priorfigurd injeclionis fierie figuramfub fequitur,quamprocedens tabula A notatam ofienderat* Pofierior autem huius tabul@figuraj, Juccedit priori. Moto autem harumfigurarum itdfe habent*
<^A~E>

D V

<~^/V Tibio os* Bx Fibuld*

G i Mujeulus dependet, qui inpoplite dtitdt*

D,Fi

Mufculus quintus pedem mouentium,dc


ab interno mufeuli Idtereprondtum*

quidem ipfius notdtprincipium,

F uero tendinem?

Fx Sinus cui tendo infidet,fecundi pollicis internodijjlexionis opifix* G x Sinus qo tendo uehitur mufeuli, tertium quatuor digitorum osfleclentisi H t Mufculus pedem mouentiumfeptimus*

Ix Mufculus pedem mouentium oclauus*

K x Infertiofextipedem mouentis mufeuli* Li Mujculofd congeries,primum quatuor digitorum osfleclens*


M
Ofiicula adprimum pollicis internodium repofita, quo dfefamifeminis imdgine nomen iniienes runt, quo % db ^sfrdbibus dimididti cicerisformo afiimilantur* Mx P endet hc uiufculofafubfantia,quofinguUs quatuor digitorum internis Idteribus portioneni exporrigit,digitospolliciddducentem* O l Mufeulus pollicisfecundum osfleclens. P * Mufculus tertium qudtuor digitorum osfleclens* Qj. Portio tendinis fecundum pollicis internodiumflecientis,illi tendini commixtd,qid indicis ters tium internodium fieclit. Sequentes modo characler es ,finiflro figuro hac ratione peculiaresJunt.
x

R
.

Tibi
Fibula*

os,

Si

T2 Liga

212

NDREE

VESALII

BRVXELLENSIS

Figdmentum membraneum fibulam tibio ofii illic committens , ubi hoc offe inuicem dehificunt. 2 Mufculus ptdemmentiUm feptimus* 2C b defeptimi mufeuli tendo,fub offe cub tejjramuc 2y Y* imitante refleclitur,%y dtefeit quofi.Y tendinis huius in o s pedij pollicemfinflinens infertio* a 2 Mufculusfebjeptimo occultatus,<y pedem mouentium oclauus, cuius infertionem b notat,quo b* inpedij os paruum fuffuiciens digitumperficitur* t,i,3 Tribus bis characleribm inpofieriorifinijlra'uefigura,tresfinus indicdntur, mufeulis pofie* r iori tibiofeede infieriora pedisfiubeuntibus exfeulptp*^ltqj xfiin nott, quo quintipedem mouen tis mufeuli tendo uebitur,% finum tendini tertium, quatuor digitorum osfleclenti infenuat. 3 uo r finum indicatnomine tendinis colatum,cuius benefieio fiecundus pollicis articulusfleelitur* c 2 Mufculus dependet bumi quintus pedem mouenti,in priorifigura D^H notatus,ac injecun d* dafigura ad infertionem dinfignitus* c 2 Mujculoja moles,primum quatuor digitorum 0 sfleclens,hcpendtt dpedvj ofiibus, quo iam nu da cxcarneafyjpcclantur*
2
1

T V

DECIMASEXTA
..

M VSC VL

O B-V T A B V L A,

PR^fFSENTFMtabulamli
cuifietfiatim tertio mufculorum tabulofub ijcere,fedquoniam corporis duntaxat pars

exifiit, hue eam reponere magis uifeum efi, duafinifiri fimoris, tibio,pedis^ interna fi
des nullo liberata mufeculo exprimitur , und cumoffftcro, yojfefinifiro ipfius lates ricommifio, ut decimus fimur mouentium mufculus alicubi in conffeclum ueniret,qui in integris tabulis ea parte conjpici nequ uit, quo internam pubis ofiis <r~ coxendis cis quoqjjedem occupt Fuius autem tabulo characler es, ut fies quens pagina proponit,

fe habent*
KS Os

DE

HVMANI

CORPORIS

FABRICA

LIBER

II*

2x5

^^f B
C

F
F,F,
G, H*

Osfacrum* Ofiisfecri ldtus,cuifinifirum ilium os committebdtur* L igdmentum djdcro oJfe,in coxendicis ofiis dppendicempertin ens. Sinislripubis ofiis pdrs,quo dextro pubis ofii committebdtur* Notatur quartusfimurjbiens neruus* . Decimus fimur mouentium mujeulus, cuius trs uelutipartes,F, F, G infignito?inJcriptionU bus quodammodo diftinguuntur,quibus db interna pubis ofiis Jede, er interna quoque coxendis cis ofiis regione,muJculusifie carneuspr onafeitur *^Adfeedem uero Hindicatam, mufculus arclior redditur,^ adfinumfibiin coxendicis offe injculpt r eflexusPad magnumfimoris per^

I K portioJptimifimur mouentis mufeuli* F Primus tibiam mouentium mufculus, cuiusfeedes , qua iuxta nternumfemoris cdput,n tendinem M. ceffat, M indicatur*
M,
Secundus tibiam mouentium mufculus* N<r O mufeuli huius principium ab ofiis pubis corn* O* miffurapronatum* quoq; fiinprimoponatur muj culo, huiusfecundi mufeuli etiam fedem notat,qua in tendinem dfinit*

firturproceffum* Gonfficua efi portio,fex tifimur mouentis mufeuli*

&

P Nonus mujeulus tibiam mouentium,parua ipfius portione hc confficuus*


Q^ Oclauus tibiam mouentium mufculus* R Tertius tibiam mouenti mufculus 7cuius tendo, quemadmo dum y primi & fecundi, tibiam mo
uentium mufculorum quoqs M indicdripotefi,^ promptifiimum etidm efi intueri,ubindm mu* feulorum tendines, in dnteriorem tibio ofiisfedem inferantur. S, T Quintusfimur mouentium mufculus , uerm S posleriorem eius mufeuli partem nott * T aus tem quintifemoris mufeuli anterioris partis posleriorem ndicatportionem* JS, Js7 Quintus tibiam mouentium mufculus* 2C,Y Fxcarnis tibio ofiis pars, uerm Y interiorem nott malleolum* a Primus pedem mouentium mufculus* b Secundus pedem mouentium mufculus*

Tendo tenuifiimus,idemcpfiummgracilis,qui d tertio inter pedis motorum mufeculo educitun ' d Mufculusfuram conflituentium maximus,pedemfc mouentium quartus*. e Mufculus quatuor pedis digitorum tertium osfieclens* f Portio mufeuli inter pedem mouentium quinti* g Tendofexti pedem mouentium muj culi* h T endines digitos extendentes* i Mujeulus pollicem deceteris digitis introrfeim abducens* ^sfbfolutis itaqjfedecim mufculorum tabularumquasinprofentis Fibriinitio collocdndas du xi) indicibus,proximum modo erit Cdpitum contextum dggredi,dc d ligdmentorum natura ini
c

tiumJermonifidtuere*

Cl^ID

F I G^fM
tigdtnentiufus

F NT
&
differentid*

V M, >/C
Cdput

QJ? I

~4?>?

C,D
^B?F,

fequentempdgindmoccupdns,^yomnempropemodumligdmentidiffb rentidm femel commonslrdns ,uniuerjumfimoris os exprimit,und cum tibio oJfe<&fibuld, quis bus ed ligdmentd ddhuc conndtdhorent, quo primi Cdpitis contextu intelligendofeubferuiunU C,D Femoris os* Femoris ofiis Cdputfinum coxendicis ofiisfeubens* Femoris ofiis humiliord cdpitd,quo tibio drticuldntur*

F I G Ts7 R i^

G, H Tibio os*
Fminens feperioris dppendicis tibio ofiis proceJJs,quifinumJbingreditur , quem duo bumU liorafemoris ofiis capita efficiunt,^ quiligamentummox -X infinuandum educit* G Sinus

2l4

ANDRE

AE

VESALIl

BRVXELLENSIS

Sinus infirioris dppendicis tibio ofiis, quo complures ues

buntur tendines eorum mufculorum, qui anteriorem tibio fedem occupant*

IF Inter ior malleolus*


Fibula , uerm K exterior malleolus priuatim infignitur* F 7 M, Mufculus notatur in fer d mdximus,pedmcp mouentium quartus, dtqj inter reliquos corporis mufculos intenfifiim liuens. Verm M huius mufeuli tendinem,Cdlcis ofii infeer tum,pdrticuldtim indicdt* N dutem portiuncuhm tendis nis primi &*fecundi pedem mouentium mufculorum ofiens dit,quo quarto pedem mouentimufeulo conndfeitur , dcfU mul cumillounitd,Cdlci injeritur* O Teres ligdmentum,fimorU os coxendicis ofii iungens* P? P Figdmentum orbiculdtmfimors cum coxendicis offe drti
culum dtnpleclens*

I,K

ftL

CAPIT I S
PRIMI

J^l

figura.

Q^Figdmentor portiones, ex nidgno externofefimoris pro


cefjiin mufculorumJbfldntidm dbfumpto, acpotifiimm in tibidm mouentiumfeptimi* R portiunculo ligamentorum quo'fy , dradice interioris mis norisk proceffsfemorispronato,^yinoaum tibiam mouentem mufculum procipu dgnrantes* S, S Membraneum ligdmentum, reliquis etidm omnibus drticu lis commune, quo duniuerfumgenudrticulum dmbit, ed tdtt tmpdrte exceptd,cui mola proponitur* T Figdmentumgenu drticuo proprium? quod externo ipfius lateri attenditur* y Figamentum hoc ,etiamgenu articulo peculiare cenfeturx atqt externo ipfius lateri attenfum uifitur* XT Figamentum ex tibio ofiis proceffu F notato , in fimoris os infertum* Y Figamentumfiuperior em fibulo par tem , tibio ofii conne^
clens*

'Z Figamentum infirioremfibulo pdrtem, tibio dlligdns*


a Membrdneum ligamentumfibulam tibio ofii toto duclu,quo inuicem hoc ojfec dehificunt, coms
mittens*

b, c Flcligament notdtur, tendines dnuliritu ampleclens,qui d tibio dnteriorifeede,in pedisJupes riordporriguntur* P7tuer 6 ipfius ndturd exaclis oculisJbijceretur , idfeclione Jcundm longitudinem ducla,diuijum , atqs undpdrte in Idtus reflexumfinximus* d Figamentum dtibioojf ad calcem infertum , <& tendines h de dd pedis infiriora defecendentes
continens*
c Figamentum dfibula ad calcemporreclum , <y tendinibus hdc pedis
i

infiriora petentibus oh'

duclum*

f
g

Figamentum cartilagineum, ab interno malleolo,in tdliinternum Idtus infertum* F iqamentum quoqj cartilagineumfibulam talo colligans* Flucfan <& tabulm retuliffem profentis Fibritrigefmo Capiti proponendam , quo primo ceruicis uertebro adfeecundam, <& primofecundo cp ad caput connexum exprimit,nifiquam mo dopropojui, uteunep omnem ligamenti differentiam er ufum commonfiraret*
PRIMVS

FABRICA LIBER IL 215 RIM v s Liber omnia9quas adhumani corporis offium cartilaginumq? enarrationem fpedare duximus, enarrauit, praefens uero offium cartil ginumqp ligamenta, bC ea mouentes mufculos profequetur, Offium O nim 8c cartilaginum natura primum fuit perdifcenda,&poft illamox ad ligamentorum mufculorumq? concfionem properandum,quand quidem hae corporis partes, cacteris omnibus uelutifundamentaacba^ d undi$ in (es ffibrjciuntur ,aLigamentumitaque,quod nerui generatimdidino^ waiigdmt' figura Capi^ minecompra'hendimus,Grsecisq? <nuiiAwit& nuncupatur, proprio, non autem communi fc tun. us huius ini tioprtpofi gtiifcato,corpus eft (milareexofeautcartilagine^autquauis duriori membrana principi ta ligdmett' ducens,omnis propemodum fenfus expers,durum,{d tamen cartilagine mollius,album,uax ta occurriosq?in coligando,continendo, obtegendo,cV mufeulis conftituendis homini ufuspra> .. runt. JO.P.S.T. ftans, ' Nifi enim offium bC cartilaginum articuli,ligamentis tenerentur, nihilfanprohiberet Ligdmento V. ofla,autcartilagines in quolibet motuluxari,8 fuanaturali fdealia alio permutata egredi. ruufui in col* Quodnecontingat^fummus rerum opifexDeus omnes offium cartilaginum 9 articulos liga Uganda* mentis circundedit,ualidis quidem,at remiffionis intrim , tenfionisq? non paruse capacibus, Mirdaprofedo eft Creatoris induftria,qui excoartculatis inuicem offibUs, corporis fubfta U gamenti tanua. ti enafei uoluerit, cuius benefieio of fmul ad amuflm tutoqs coligentur,&articulata cont fubfi neantur,neque prompte per uiolentos motus aie inuicem rumpantur,quodq$demumha,c fubftantia ex continuis indefeisq? motibus,noxae fufeipienda? contumax, ob duritiem eua( rit.Porro ut off cartilaginesq? mufeulis trada ocyus {quantur,moll rurfus ligamenti fub^ ftantiam confingi oportuit,atc|macrationeinualidam, Atqui contrarium eft ualido &duro, mfirmum, dbile ac molle, Quas fuerit igitur rerum Opificis foertia,qui corpus quoddam fa^ brefecitjUius Se naturse utriufq? abunde compos,cYab iniurrjs remotum, ex humanae fabrca reidionedifcaSjintegrum eft. Comperies enim omneligamtumadeo durum , uttuto fimul coh>et3& quantum luo articulo ex ufu eft,illum moueri non prohibeat, neq? facile abrumpa tur,atc hic praecipuus primariusq? ligamenti ufus eft, quo etiam nomen mutuatur, Nam lu gamentum ex offin os (ut humeri & genu articulorum ligamenta)aut ex cartiagirie in carti^ aginem(utlaryngis cartilagines mutuo nedentia)autab offein cartilaginem(utqua? coftaru cartilaginespedorisofficommittunOinfrtumaCommilbrum offium ac cartilaginum com^ mune uinculum efficitur,hoc folo nomine,utila inuicem colliget,fiuehaec manifefto fiue ob; c btc. fcuro,&: qui uixperpendipoft,motuagantur,c Secundo ufaligamentum, tendines fuis,qi Ligamenti in ttndinibws con bus uehuntur,finibus continet,neexipfis dclinent, autab illis eeuentur, huius autem gene< tinmda ujws. ris lipamenta in homine eff qum plurima,in manus pedisq? mufculorum enarratione doce^ ditab cht' bimusin externa nanq? cubiti {de,qubrachialeilli articulatur, eius claffis ligamentad fx u tttfl.,4,S, funtur,in interna autembrachialis regionee unicum 8C perquamualidum,deinde etiam in in* .tab.aut z cha . t, 2> terna digitorum manus ac pedis fede,unicum in tota fer ipforum longitudine confiftitjn anteriori uero tibisefede,qupedi articulatur, unum quoqueeftamplum cVualidum,&:galia c 4-tdJ. denic inter tibiam &:ealcem,acinterfibulamcVcalcemobferuantur;,qu32omnianhocpra?ci f itah.tA.2, pucreata funt,ne tendo in mufeuli contradone propriofinuaffurgat. Nifi enimhuiuk ta.%. g z u.i de, modi igamentu anteriori tibia? fedi iuxta pedem prepofit,inter reliqUos,quibus uia prebetj in s. uerm tendines, illos qui digitorum exten fionis authores funt,tranfmitteret,&: ctineret,quoties d fuffecerit femperuni gitos tenderemus,tendines illi antrorfum tibias dC pedis articulo prominert nihilo minus f dt(fc alter n,cp fi funiculu uni digito alligatu ad gnU ufq? protdereSjillo9 digitum eleuare, conarerisj in fmgulh funiculus nanc^illeuerfus genu attraclus,plurimfi exemplis adnotajje. pedis eu tibia articulo abfcederet . At fi ali funicii lu tranfuerfiminfima? tibiefedi obligaueris,atc fub illo,eu quo digitu extendi uoleb,traduxeris,funicU lus ile redus,eti d ^ptrahatur,n ampius tibia ab fcedet,cV tibia? pediqs, trfuerfi uinculi occafione tto dudu exporredus,digitu eleuabit. Atq? hac NatU r^ folerti aurigas imitari intuemur anulis illis, quos equoruiugis c5nectunt,uthabena oblogiori p anu lu traieda, equos,quibus no infident , opportunis refledt.Quia uero ligamta ha?cperinde,ac ille anu lus habene, trfuerfim tdinibus obductur, aut po tiusorbiculatimamplextur,Grecisfej,^<nafuerenucupata,nosauteillanucTranf^ Anularia appellamusinterior eiufmodiligamentoru fuperficies anulis,p quosfunes trafjciuv
tur,-

DE

H V MA NI

CORPORIS

ii ANDR AE VESALI BRVXELLENSIS tur,penitUsrefpondent,eftenimutplurimm,utetipfetendo,fecundmcauumorbicuariS| laruis,cV: Uelut uifcido humore ceufmegmate quopiam perfufaQuippeha?c ligamenta no fo^ lm tendinibus extrinfecus obducuntur , uerm etiam uelut ftratum ipfis fiunt.ipfa namque offis duritiem corredura,inter os & tendines fefe infirmant, undiquaq? in orbem tendines,citraomnprorfusconnexuamplexantia,cV,utanulushabenam,tranfmittentia,Horumliga. mentoruordiniaffcribendefuntmbrana?,tranfuerfimalicuiintegrxmufculorucongeneob dude,ne illi inter fe implicentur,fua uefede aberrent,huiufmodi enim mebranas in tota cubi. ti,femoris,cVtibia2longitudinemufculisprseeiTerecenfebimusJnfuper &trfuerfum prima? ceruicis uertebra2Mioamentu,denteminfuofinucontinens,acneillealiquandodorfaiemme. Wc+0 dullamc5primat,inftarualliprohibens,inhorumquo9numcrorecenferipoteft,Rurfusnifi lnfigli7, ridiculos et fdos penitus arbitrarer cerebelli procefluu,qui uermibus comparantur,motus, b.d.c^h, interh i. belifedcerebriknatibus,cVpofteriorMorfalimedulleconedunt.Quandoqu^^ LU de Vf* brana? partes Tendinu" nomine Galenus dignatus eft,arbitratus illas m hoc formatas e e , ne { ^ ; Pr- proceflsuermiumodoconfidi fuafederedinarent, Verumquiahisprocellibusnullupe. E,autzai culiarem mo tu tribuo,neutiqttam tenuis mbrana? partes illor motibus pra?effe concedam h. Ligamenu fed hue quoqj refera membranas,feu ligamenta potis ex oflibus pronata,cV quoidam offiu f tumUran* ^ {^q c^.^ uti & fi mufculu tendinemue finui incubentem, anuli modo orbicua.
x
'

^^dmnamplexentur,nhilominstamen.fnuitafubun
tur,&la?uiafint,utpinguisrotua? modo,mufculcV tendine fibi fuperuehifinant,cVquomi euntur. ms ^ atteratur,pra?ftent,m Reperies autnon finefummauoluptatehuiufmodiligamentu,in m&tgn% pofteriori coxendicis offis fede finui obnati,ad quem mufculus refleditur, qui interna pubis **** ofls fed occupans,femur extrorfum circuagit,deinde eti in fuperiori coxendicis offis" regio j ^ ^ % Ligamenu, ne,quaMuo mufeuli defeend^primarrj femoris flexusop * o$im*ctu. ta5Cartilaoineligamentorum naturferuantia,qua? acetabuloru cV offis finu cauitataugt, l h<>
vnjadireflc
bdddugen^

cufu^^adco^

fgu^J.

tofsepcartilagines,quasingenuarticulo,cVinhumeriadfcapulas articuloh aberi in Primo \v p g/.p4_ Li% de Ad, t>ro retulimus. Videtur ncj? et genu cartilaginibus Galenus Ligamentoru nomindidiffe, & w VustfZ' cetadcolligationnimisqumparconduct.Porr6tertiusligamentoruufuscaebitur,quo torum^Jin illa in ftarindumti &propugnaculi, corporib,quibufdobducutur,in quorualboinprimis Mpropw omnia fecudi ufus ligamta c5pra?hendimus,8t* priuatim mucofas quafd mbranulas,tend gnaedifunu ^^ tumca,r{tu circudatas,qcuiufmodi in manu pra?cipuobferutur,Tdines enim mufeu q 4 tuU loru,qui ex cubito ad digitos procedut,mbranulis proprfjs obtegutur, & potiffimm ea ten m 8 dinuportio,queinbrachialis finu,cV manus uola,addigitorufradices habetur. Ca?term he mbrana? tdinibus,ipfiscp mufculoru peculiaribus mbranis potis,qum ab offeprin^ cfpii ducunt,unde eti membranaru ordini no inepte affcribitur, Quandoquid fihuius ge^ LikxdeAd, neris mebranas inter Ligamenta ciGaleno enumerauerimus,reliqua? propemod corporis miAiffe. mbrana> hue quoe referentur,quoniquibufd obducutur corporibus,&: uelut uincula eoru exiftunt.EfTent aut ex harum numero,peritona?u pra?cipu,mbrana coftasfuccingessin- ^/jfw terfepientes thoracis cauitate mbranp,dura cerebri mbrana, un eu omnibus, quos educut, m figure proceffibus.No enimminsha? mbranseab offibus,qumca?teraligamta,enafcicofpfciun !>6>7$m tur,& intrim in fe aliquid colligt,continent,et amplexantur,proximiscp offibus aftabiliunt. rWK* Ligamenta , Quartus eti ligamentoru ufus haberi poterit, quo fpti alicuius ac interftitrj uice illa mufeurum ufa,$u* ios intercedut,& m ufeulis dur offis modo renixu pra?bt,cuius nota/ ligamentu illud profe r 7 t. v, infiar mterjli ^ e{^quoc| fnter uln radiuq^ fecundm cubiti longitudine porredum mufculos internam S,T* ' cubiti fed occuptes abexterioribus interdiuidit, Deinde qu mufeuli huic ligafnento atten^ f,ut os ipfis concreditu mouet,in fe contrahuntur,tuc ligamentu id ipfis frmamentu offert, abfq^ quo noaquualidaeorundfieretfundio, Huius etigeneris illud eft,quod tibia? fibu i^ms cd* Iam mbrana? cuiufd ualidioris ritu,ubiinuic offahec dehifet, connedit,poftmodu prter f^^j ligamentu ipinarum fpinarum nreruanu interuallu ucLupd,UL occups,& ucxu dextros uiuiu fniftris dirims.his quoef <*vaad^ Li dmento "gamentU us mufculos iuuiluius a i un iiiicaun vjuuu^ fm uwi , fio numerari poffnt mbranx,qua? pubis offiu foramina occupt,mufculosq^ anteriori foramimufeuli con' n fecj{ attenfos ab illis,qui pofteriori comittuntur,quafi offis modo difeernut," A t quintus li * 9^4 ^ G jlruStonem ganlentor neutiquinfimus eft,in huius emmordme enimordin ea ligamentoru portio aamentoru ufus neu tiqua inhmus ett,in portio reponenQu.cc ligdmen dauenit,qua? mufeuli conftitution ingreditur,mufculocp no infim fubftantia fuppetit. Qua* td unicum tan aut ratione ferieq? id fiat,fequenti Capite,quod mufculoru conftrudion enarrabit,opportu tim pra-fldnt f nis profequemur, Hc uero fuffecerit addidiffe,mufculu eti ad offu cartilaginucp colligatio ufum, auxplu \ff tnplurimuauxiliariPquiacapitefuo exunoofl, autcartilagine principi ducit, &C ipfius fine maliud
.

>

se

i ta.cha.
3,4,,<.

ztaxtii

ztabu.u
.

h ztab

a.

DE HVMANI CORPORIS FABRtCA LIBER II, 21? inaiudos,uelcartilaginem fmplantatur, Atquehacratione ligamentorum ufus commifcere promptu erit, Sunt enim primi duntaxatufus omnia,qua? femoris os coxendicis ofsi , oC tibia femori colligant.nullUm enim aliud hbmini qum colligandi officim pra?ftant, niCi etiam for. ftanaliquis tertio ligamentorum ufu, iplofsibusobduciaffreren SeCundi duntaxatufus nullum reperies,quu omnia tertio ufu inftar propugnaculi,aut ab offis iniuria uindicis iiiftarj tendinibus fint, Verm exhis reperies nonnulla, qua? aliud nullum beneficum qum feV cundi Se tertrj ufus conferunt,neque offa aut cartilagines inUicem hedunt , qualia omnia funs cluae U)1* folummodo ofsi propria continua'ue cenfentur,ut x quatuor illa , qua? in externa ctL biti iede3radrj appendici afleribuntur, Si r unum ulna? proprium , deinde praeter ca?tcra huius generis qua?damadcalcisosfpedant,quemadmodum fuolocodiffufeexpliabitunAliaexf cundi utus ligamentis,eti prim i ligamentoru ufus uicem fupplent,tendin nanqj,querh trartfmittuntjtuenturjcV: etiam of inuicem ligiit,fuiitq? illa, qua? duobus offbus communia cn> fpiciuntur,exUno o fie in aliud proUat-a^ut1 illud fx tranfuerforum cubiti ligamentoru , quod radio Si ulna? commune dicemus. deinde tranfuerfum quoq? h ligamentum, anterior tibia? fe> dem iuxta pedem occupanSjcV ad fibulam tibiam cf relatum,quod duo illa offa colligs , plur.
3

c 4tab .

/.

d uideta

JuIT c i4 tabuteb,b. f 7tab. v.


'

ip.cap. 14

-c

" *

lu r.
&

x.

'&

mos etiam tendines un tranfmittit,Pra?tereacV tranfuerfum interna?0 brachialis fdis Iigameii tum,pluribus quoq? ofsibus Commune exiftit, Tertr) duntaxatufus illa {int,qua? tendinibus fecundm ipforum longitudinem obuoluunturjnifi etiam primi ufus fint, quod tendines uiu nis fedibus commiffos (eruent,autligent.Q_uanquam rurfus ex his quedam cV quinti ufus uice grant,' quandoquideni mucofa? membrane tendinibus tertium quatuor digitori os fledeil ^Dusln brachia'i Y uol obdud,etiam mufeulis gracilibus quatuor digitos polhci addueeit tib.principi prebent. In quinti folumodo ufus numro propemodhabda?funte rnbrng in pubis ofsiumforaminibusobuia?, Idautemquodirt Cubito cV g tibia h abetur, etiam primi uus ligamentum exiftit s quutncV ad offium coiinexurti egregie auxiletur , Quamuis etiam ha?comnia & ad quinti ufus ligamentorum daftem refjci poffent,quod non obfcur etiam mu feulis principi porrigant.Qui enim internam cV externam pubis ofsis foraminis fedem obt guntmu(culi,ab illius quoep foraminis membrana partim enalci dicentur, uti etiam abeiufm* di ligamento in tibia nnulli mufeuli originis portionem aflmunt.Porr uti necj? ligamento- &**&** rum ufus idem eft,8t~ plures inter ligamenta eius gratia confurgunt diferentia>,ita quoq? in or **!* w***** tu illa uariant,quum alia iolis cartilaginibus prin cipium ducant, ut laryngis ligamenta , alia A ufu folis ofsibus,utgenu,cubiti,humeri,&reliquafere corporis ligamenta, Alia autem cV Cartiagi At>ortu. ni Se ofsi communia funt,ut qua? pedoris os illi in finuatis cartilaginibus adnedunt, Parira- At>d?tlus tione qua?dam ligamenta iolas nedunt cartilagines, ut laryngis , nafiq? cartilaginum ligameiv tfunt. taJqua?daniofladuntaxat,uthumeri,coxendicis,genu,cVreliquorferarticulorumligme ta,Qua?dam cartilaginem ofsicommittunt,in quorum numro funt ligamenta, coftarum car1 tilagines pedoris offi nedentia. Alia aliam partem quampiam ofsi aut cartilagin committuntj ut corporis membranfe ad unam fere omnes , atq? ha?c femper duabus partibus funt commua nia. Alia uero uni duntaxat ofsi priuata cenfentur,ut fx cubiti exteriorUm ligamentoru m, qua? ^4 intUf* tranfuerfim ducuntur quinqj.nam primum quod ulna? radioq? commune eft, non ad UrticUm quii. committantum osrefereturJnfjpercV qua? pubis ofsium foraminaopplent membrana?, hue quoque tuntu^ ipedant,fi modo illa?(quum non ligent)in ligamentorum numro habeantur. Subftantia de- j ^n atidi. mu alia confiant molliori,magiscp membranea,ut omnia fere que in orbem articulos ambiunt, quanquam in illis rurfus qua?dam fit diferentia.Digitorum enim internodia mollius ambit li gamentum,qum h umeri articulum,et huius denuo duritiem , coxdicisarticui ligamentum longe fuperat. Alia autem dura funt,mediamcp inter ligamenta, qua? articulos ambiredixi, SC cartilagines,naturam fortiuntur,un de etiam Gra?ci hzvijoxpv&moH ovu<Aio-(ak3 quafi ligamenta cartilagineadicas,appellant,HuiusgenerisomniapropemodumfLint,qua?extriniecus articu lis non obtenduntur.fed inter offa ipfalatitant,quale illudefthquodexmedio capitis femoris , r o i i o k 1j coxendicis acetabulum tertur,o ea qua? uertebrarum corpora intercedunt.oY id quod ex mdia tibia? fede,qu ha?c fmur refpicit, inter femoris capita ductur, Se ' quardam malleolos talo nedentia, Se quod iacrum os iliumep offa interuenit. Se generatim omnia , qua? inter offa fedemhabcnt. Vnde etiam cV fitu ligamen ta in ter f puanant,qualia extrinfecus olsibus ob> j>
,
1

ducantur,utmollioraila . Aliaautemintcripfaoffa,ubifeinuicemrefpicit,continguntq^fi.'
tuentur,quemadmodum cartilaginea propemodum uniuerfa, A forma quoep ligamenta diffe A forma. rentiammutuantur,funtenim quaedam prorfus lata,membranea cV tenuia,uti illud , quod fe cundm cubiti longitudinem inter ulnam radium'queconfpicimus,cV illud quod parimodo inter fibulam Si tibiam,ubi ha?c mutuo dehifcunt,obfruatur,cV etiam pleraq? in orbem articu T los

us

ANDREAE VESALII

BRVXELLENSlS
m pgu]

los circundantia,eaq? tandem omnia, qua? tendinibus mufculis'que obuoluuntuf, Alia autem craft funt,&: ex his quard teretia,utmligament ex dente fecda? ceruicis uertebre^in occipitis

jo

osprocedens,&nidquoq5quodtranfuerfimdenti^^ deinde &0 ligamentum femoris caput coxendicis ofsi committens , quod in articuli medio lo.

capx
<#>

catumteresetiaimiifitur,Aliaamplata^
torum pra?ter membraneum quoddam , in orbem articulum ambiens , Infuper genu articuli peculiariaomnia,craffa quidem funt,non tamen prorfus teretia,ut cV cartilagineaillatalumtL bia? Se fibule colligantia, Rurfus qua?dam continua , SC nullo foramine peruia cernuntur , ut hoamentorum ma^ima multimdo ,q qua?dam u^ mentaanulimodo tendines tranfmittentia,&:membrana pubis ofsis foraminum, neruo cum uena SC arteria uiam pra?bens,ut SC membraneum ligamentum inter tibia? os cV fibulam con. fftens , Qum iuft uero ha?c finguarerum Conditor diftribuerit,feorfumfemper in pro^ priisCapitibusrecenfereconabor,ubiperpetuo,fquidpeculiariteralicuiligamento in colore, fubftantia,forma , eiufq? generis diffrentes obtigerit,fubiungam. Commune autem omnibus eft quod obtufo admodum fenfu(nollem enim dicere nullo) participent,ne propter crebrum

0^^
49 p.
P

^.v>

Liqctmenth

c<mmnu.

frcquentemcmotum,&continu^
Vijcidus tsg
mentorumhu,

mort

fcilicetnaturaficcafunt)neocyusexficcentur,ligamentaquasarticulisfuntpeculiaria,mucofo quodam lentoq? humore, ut SC articulorum cartilagines , oblinuntur, Cuius fane naturam ac. curatifsim,f non ob aliud , faltem ad luxatorum reftitutionem perdifeere debemus, Quod quum alis non femel , tum etiam in Libro de Articulis Diuus Hippocrates nobis infinuauit, quum macilentos non natura,neq$ dbita arte redditos,eiufmodi humore ob excrementicios, qui ipfis colliguntur,fuccos abundare docuit,Preter hoc, quod rer Opifex unduofum hune humorem inftar oei ofsium,qu inuicem coardantur,cartilaginibus oblinit3 ut huius benetL cio,prompt mobilis fmul Se attritu contumaxarticulus redderetun

QJSID
P R^E

MVSCVLVS.

QWPVT

II*

figura mufeuliJlruSlurai ratio?qua omnesfir diffSlionis proceres mufculum fermafi


$;Q^ traduntjUtcunque exprimitur. Quod enim inter $ er CLcon tinetur, nerui cuiufdam ejl portio fuprinjracp abtruncata:
uerm h charalerum indice opportunis explicabuntur* Nerui in pluresjurculos diflribuendiportioi Nerui jAnotatiJoboles mufeuli conflitutionemjubiens* Ligamentum quod ab offe ad mufculum conRituendumpro>

SENTI

PRIMA
CVNDI

SE'
CAPITIS

i^f

B
C
T>

F I G V R A,

nafeitur*

L iam-nti r nerui ad mufculum

efformandum congrefjs? aeprimainfibras diflributio jnufculify capuU Sedes quafbrarum maxima efi diuifo, r qua mufeuli uen'

ter conJiHit* F Diuijtonisffbrarum concurfus commixtioaj ; <F tendinis mu fculiinitiunu G Tendinis pars?qu< mouendo ofii inferitur\
S E CUVENT E M pagina occupansfiguyd mufculoru humeri os, er cubiti offa^ extrem fummi manusfedeambientijbras carne libras comonflrat^una ci quarto brachi adeunti neruo, ut hic qumferipoffet, comodifiimmufculifibrict natura oculisfubifceretun Mumeri ofiis caputpduodfcapula articulatun Quartus brachium petens neruus* Principium mufeuli cubitum extendentis^qui ab humeri capitis radice exoritur* 'Principium alterius cubit extendentis mufculi,dui ab humiliorifcapula: coflapronafcitur*.
Sedes qua quartus brachium accedens nerutis ? duobus cubitum extendentibus mufeulis propa>

M
I

K E jVf

gines offert*. -: ' Cubitum extendentii mufculorumfnispfeu eomndem in pofierior eunprocejjum injertio* O PoHe>
;

DE HVMANI CORPORIS O Tojlerioris ulnnproceffuspars, qu<e ex>


carnis perptu cernitur*. *P Quartus brachium peiens neruus inibi co JJicuus, qupfleriorefedi exterio^is tu^ berculi humeriinnititur , ac mufeulis bine ab humero principium ducetibusramos of

FABRIC

LIBER

II*

215

ferU Q^Initium eft cubitum flelentium mufculos

rumpoflerioris* Caput oblongi mufeuli, qui radij appendi ciiuxta brachialeinfer tus , radium inpro
num ducit*

SECVNDA
FIGVRA,

S Mufculus bicorni tendine brachiale exs


tendens*

Mufculus brachiale extedentiu alter, qui

regione minimi digiti poflbrachiali im* plantatur* JS Mufculus uln exporrec7us,&'brachiale


Jlelens*

JC Mufculus indicem, mdium &


extendens*.
.

anularem

Y Mufculm quo minimum digitumprcipu


extendi docebo*.

'Zj Carneapars eius mufculi,quiin trs

dedti Bus tedines, unum braehialis ofii pollicem fufinenti infe rit ,fecundum primo polhcis ofii,tertiumfecundo pollicis ofii <& tertio* a Mufculus cuius benefieiopollex indici ad* ducitur*.

vs c vl VMmotus uountarfj , exnoftroc? arbitratupdentis proprium


elleinuVumentum,omnibusconceffmuideturdiffdionisproceribus, atq? ab omnibus idem mufeuli cftrudionis modus Cnarratur, Qui equi' demprobabilisapparet,acmagnum Condtorisnoftriartifcium conv

/m^mpe- tionee^
*s>

monftrat,attamenquuminpaucifsimismufculis,autpotiusiniiullisil. lumobferuem,feduspropemodumat(illi,demufculorumcortftrudio. - f fait* cogor, Qua? uteni omnium fer fit fententia, nunc qum pote. ro breuifsime3& fimul explicatifsime fubfjcim,eoruni placita in continuam orationis feriem qua? uentati proxime fit confna,cV qua? eorunl fententiam clarius edoceat,conaefturus Bit Quidmufcu, lusyipjt'usg co hniuntitaquemufculum,partenleffieinftrumentaemexneru,l^^ pofi'tionis rdf ternsconfabncatam,motus^^ tiofecundti dit , dum Natura? opus recenfent, Mufculum fan huiufmodi inftrunientum effbrmari opera?pre orum dnato, H.ce, pu ^m^demumipfius opemembra,&:grauioraoflmotu arbitrario motteri oportebat, mes Procer m figura Q^^m bina enim corpora fint fimilaria,quibus in pra?fentifermone(qui de mufeuli conftitu. fententiam. Ligamenti et
ut durum neruus autem mollis,miranda Creatoris eft induftria,qui in fingulis motui uolun tano pra?fedis partibus,utroq* utitur,nec|? in ligamenti locum neruum aliquando tranfponts ne9 m nerui regionem ligamentum, ConceiTum enim eft omnibus,neque durum ad fehfuir (utpote quod non facile afficiatuOnecp molle ad motum( quum imbeciliius fiOefeictoneum
nerui in mtu Jculo necejjlt tas.

trgo nequeperneruosfolosmoueturaliquaparticula,nequeper ligamenta, Neruus enimfen


li tiuus quidem eft,quatenus mollis ; inualidior autem,qum utmoueret, Se transferret totum
membrum, Ligamentu uero tuto quidem colligare,& intrim membrorum m otibus no ob.

ftare

2o

A-NDRAE

VESALltRVXLLENSl

ftarepoterat,ipfum tamen motus uoluntarfj organum per feriequiuitproduci, quum origine ex one aut cartilagine,n5 autem nerui modo,ex uoluntarfj motus fonte obtineat, Nemo enim ambimthuiufmodifontisfeprinciprj corpus molle oportuiffe fieri, quando quidem neqj ex molli nerfed durum,nec ex duro molle quicquam enafci pofsibile eft , Propter h as igitur ne. cefsitates Natura neq$ folis ligamentis uti ad motus uoluntarios potuit,quoniam neque fenfu, necs motu pra?dita funt,ut qua? anima? principatus fedi non continuentur. nec? neruis etia fo^ lis utendum fuerat,cm hi propter mollitiem tenuitatemq? transferre tam magna pondra nu. Mufeuli nimualerent,Permixtumigiturexambobusoportebataliquodcrearimotus_organu,quod tura inter lu mnino neruo effet durius,& ligamento mollius,& ideo quoqj participare feniu,mmus quide qumneruus,magisautemqumligamentum.InfuPerdecuit&idquoc^mmediorob

imbecillitatis,aliorum^ fone motus inftrumentum, utrisqj ipfum componentibu s fubftantfjs comunicat, non tamen exad alteram neq? folam,ne9 eam impermixt obtinet, fed ex ambabus comifcetur , Verum noameti rT quum nihil alicui per totum confundi poteft,non confradum prius m minimas particulas,ne tnUpetZ Ceffariumfuitutrun9,neruumuidelicetcY.ligamenm,infibrastenuesdifcind^ ** cem eas copulari ad uoluntarfj motus organi generationem,Perficitur enim nerui ac ligamen. ti in fibras diftributio in hue modum . Neruus accedit ligamentum,ac iimul comixta in hbras duas quodam modo digeruntur,illa? rurfus fingula? in alias , Se ha? iterum in plures tantif per diuiduntur,donec in tenuifsimas membraneasq? fibras procedant,poftquam he ad extremum diffufionis peruenere,rurfus ut diuifa? fuerunt,mutuo concurfu coalefcentes, cV commixta? m Mujcdica* unumcolligunuu\ Etquemadmodumaprimadiuifiomufculicaputconftituebat,itaha?c po ^p' Wms }JZ ftremacolledio finem mufeuli efformat,quemGra?ci^^>^quafieneruationemdixer^ l J tendo. ut nos quoq; tendine mufculorum, appellant/Medium uero,in quo diuifioms fenes cofiftit, c ^ y enter. murcun uentrem nuncupamus , fimilitudinem mure,& lacerta,& pifeis mufculi,aut alioqum communi pifeiu forma mutuantes, Mufeuli nanqp feu lacerti caput,muris lacerta?q? capiti con. Cdmisin mu ferimus,tendinemautemcaude,&:uentruentri,CeterumfiNatura folummodoitaneruum /euioufa. SC liaamentu diuififet,nec mdias regiones,nbrarumc interftitia molli infarfillet lubttantia, qua?1bris , thori ac textura? alicuius , Se firm fedis loco effet,haudquaqu mufeuli uel tantilb temporis fpacio fibras illas infradas incorruptasq? feruarent,Eft autem fedes ea ac thorus,fim. plex caro fibris obduda,qu no aliter fibris comittitur,qum in calathis alfjscp fifcellis,in qui. bus lac harum rerum periti coagulant, Finge igitur fibras ex neruo Se ligamento diffufas,iun* cis refpondere,ladi uero ipfi fanguinem,et cafeo carnem proportionari,nam ut ille ex lade,ita ha?c ex fanguine paratur , Quanquam tanto ueriorem tibi confinges imaginem, quo per cafeum plures crebrioresqp iuncos funiculos'ue porredos , SC no folum ad cafei lateraattenfos . car, imaginatus fueris,Ne autem caro ha?c,reliqua9 mufeuli fubftantia,fanguine nutrimentoq? in^ ter^inmufiu diga relinqueretur,& fuus innatus calor non refocillartur,uenas acarterias, tanquam riuulos h necefsitds. q^ofdam mufeulis immifeeri fuit neceflrium,Deinde quoCf membranam uniuerfum mufeu. Mufadime, y corpUS illtegentem ligamentis , qua? mufeuli caput & finem ofsibus committunt, produci 7dnd' oportebat, t^ommemorata iam mufeuli conftrudio,ad amuflm nulli prorfus conuenit mu Mufculum fcuo,quu nullum in uniuerfo corpore adinuenias,qui parem ligamenti,feuex olaut cartila^ rf ^ non quner a(ne exortus fui , Se nerui portionem fibi affmat,Quod fninnuebat Galenus,qu Mufcu. do mcu[0 %i,ac ligamcu J^^ .^^ liaament SC neruum natura mdium eff afereret , alibi tamen animaduertens non mm n,o, $ l7*ciplre. parem nerui portion, ligamenti portioni in quibufdam mufeulis miferi Nam ut ca?teros ta e^fg'c^ Lu de Mo* ceam,d tendo pofteriorem in calcis fedem infertus,folus crafsior eftc quatuor fmur petentium f7j0> 66> tu mufculoru. neruor^ radicibus,utcunc tas fimul collegeris,Deinde R nuncomnes tibia? infrtos tendines 7i,licetueac reliquos pedis offa accedentes perpenderis,qu nunc cum tendine illo,in calcem inferto erit ra PJ^ proportio , ut illa feilicet mediam tendin portion neruo , SC mediam ligamento formari o. mm u^ ftendatcProfedo fi tendines neruis hc comparabuntur,neutiqu nonagefmam tendinu por. Us , utjicc^
dium.

in hoc'duo fatis infignes nerui implantantur,illum uero eti'quincp neruoru propagines adir 7 ta.A. docebo,quamuis intrim in neutro ne trigecupla nerui cum ligamto uideatur proportio.Sed >? c<t quid tantopere Galeni prascepta tanquam oracula fubuerentes,cV: ipfius libros de Mufculoru "A4 a z motu exofulantes,de illis dicemus mufeulis,quilatifsimo oriuntur principio,ac fenfim in an. /,. 4 q^r, sufft uerfus ipforu infrtion definuntc'cuiufmodi inter reliquos brachi* attollens eft, deiiv b>c,d. deis qui brachiu pedori admouet,cV femoris motibus famulantes propemod omnes,in quo k^" rum exortibus neruUiquiut Galenus ecnft,cum ligamento diffundi pofsit^confingere nequi j }t4,A, -

DE HVMN CORPORIS FBRCA LIBER I* 22t mus.Nam ftatim in eiufmodi mufculoru origine multo maior fibraru eft copia, qum irt mu. fculi reliqua parte,fiquidem in illis mufeulis, SC pra?cipu qui femoris motibus pra?funt, fibrae ab ipfb ortu no amplius in plures diuiduntur,imo fenfim ad infrtion properantes inuic col liguntur,mufculos triangularis figura? effbrmntes, Vnde eti Confpicu euadit, fi modo illa, quamnatomiciprOponuntmrUiacliaamtidiuifiocmixtiocB in mufeulis feri oporteret, AT r. c f Ck i~i i >P J -J r -r JSJeruumfin lingulis nbns in ortu neruulu debre milcri,quod neuticp accidere pla neruoru iettes comon gui!S mujcu, ftrat. Quart doquid irt plerifcj? mufeulis duntaxat neruUlum admodum gracilem , neqj magis li6,utdlijsdif qum uen diuifum ,ad fuperficiem mufeuli nUn c interior nunc exterior, uene ac rteria? mo ^^vr pro do exporrigi,membrana?q? mufeuli adha?rerecortfpicies,neutiqj autem in fibras per mufuli fJmfoi^non m 9 tab. n. fubftantiam diffundi. Quod inter plerofcj? corporis mufculos inmillis liquide condifces,qui ab mifeeri. io tab. g.ti mum 0{fc femoris os accedunLex quibus eti quofdam reprias, quoru ne fuperficiei quidem neruus,uti neq? uena SC arteria,uix ut contiguUs omnino fit,attendtur, Nq? id hc fblum ob. n 7 fob.x. feruabis,imo eti in quadrato" mufeulo radi in pronum mouente,cui nunj neruu m,uenarrt SC arteriam exporrigi intuitus fm:pra?ter illos neruos,uenas ac arterias 5 qua? cum tendinibus digitosfledentib.adextrem manum prorepunt,qua? etf mufeulo illo nmulturrt diftent^ 4 tal ^P^um tamen no contingunL Adde neq? neruulu obfruari infertum in graciles0 mufculos, qui pstaA. quatuor digitos oblique pollici adducunt,ut nec|? inpillos, qui primi quatuor digitoru ofsis fie 4 feriatim xionibtis pra?funt , Adiungepreter hos,abdominis ctit mufCulos(quos prius,quia omnibus re iommS notiores fiint,recenfre decuerat)nullam nerui cum ligamento proportion oftendere 3 quum $, 6 tabula'- nequacp in fingulis mufculoru,qui obliqu SC tranfuerfim fibras porrigut , principior fdib* rum. neruus implantetur,et quoni ipforu eneruatio feu tendo multo latior fit,cp mufculoru origo* Non eft itaq? mufculus inter ligamentum SC neruu natura medius,necj? eti illa, qu imaginan. tur,l igamti SC nerui fit comixtio,Nam etf forte neruu in mufeuli alicuius caput infri animad uerfurus fis,nuncf fane nerui foboles ligamti fibraru modo, ad tendinis ufcp principi diffun di,aut aliquo pado ligamenti fibris uniri,uereq? permifeeri reperies.Nequeid profedo in ullc* r frf.n. a. mufcul0 perpendes facilius,cp in illisr qui ab interno humeri tuberculo principi capiunt,illo m '^ 9 tft runl etenim capita funt acuta,& neruoru infrtiones in ipforum fubftantia,no fblum autem irt s 6 ta.*, fuperficie adipifeuntur. Atc id eti in* illo animaduertes,qui fibule fuperiori appendice prirt t ta. *.*. cpu fumens,ad pedem prorepit,fic SC in il!is,qui ab inferioribus femoris cpitu radicibus ad "' calcem feruntur. Non enim omnes mufculi,nerui impIantation(eti Ci quando in ipforu fub Omniummu^ ff anti neruus porrigitur)in capitis exortu adipifeunt, fd fubindemulto inferis,cp caput ha. Jt"[ J,%Q u ta.e. betur,&: in medio fui quodmodo dudus St longitudinis,quodu anterior fledentiu cubitum inferi,dutdlio * */&"? mufculoru oftendit,nerui primm^propagin aflmens,ubi duo ipfius capita in un count, ? *tiendi. Idem in nonullis femoris os amplexantibus obferuatur, Si in abdominis mufeulis , SC plerifcj TpTrUnlbfhdn qui in collo habentur,& in omnibus fer qui coftis infterntur. Verm utcunque nerui,uel in ^ nerl neruus in mufculifubftantifefinfnuent,fiueipfiustantufuperfcieiattdantur,fer^ feratur. propagimbus/ecundm mufeuli dud porriguntur.Rurfus tendo elixus neq? fapore,neq? Co Tendinem U, lore,ne9 fubftantia ligamento uariat,nifi fortafls illum mollior, n quidem omnibus liga. & aute neruo re mentis, fed tantu quibufdam eff quis contenderet,utut tamen fit, tendo mufeuli capitis molli. gon4ere, ciei nequacp cedit,quuis id ftatim in ortu puri effe ligamentu,nemo inficias ire poffit,Neque eti mirandu effet, tendine ligamento offa colligti ut plurimm molliorem,minusc cartilagi. neuefjcmlicramentor^quaeoflamutuo colligant,in duritieeadn fit ratio, Adde eti, tert din elixu cum neruo no proportionari,hic enim elixus aut crudus,fi per tranfuerfum diuida* tur,ex multis quafi funiculis conftrudus apparebit n aliter,^ R chordam aliqu craffior di. uififfs. tendo aut folidior,cV ut ligamentu fimilaris magis, ctinuusc^ uifetur,precipu n' craf fum alique tzninz ex illis, qui ped aut tibia, aut extrem manum adeunt,examini adhibueris* -r ; In latis enim Se quodmodo membraneis tendinibus fries fibraru eft manifeftior,quo eti no. doZi ta mine ueris membranis inter diffecand diftinguutur / quemadmodu in peritona?i cum obli buU cum quoru SC tranflierforu abdominis mufculoru neruofis tenuitatibus collatione eft cernere Et figuZ* l q* d in quouis animte inter edendu intueriintegru ut}in bubula tam carne id feceris aptifm , cm pars aliqua meni? apponetur,qu infignis perreptat neruus, qui plerunq? cum uena & arteria inter glandulas con(j3ici confueuitinuto neruo nunp tendo deeff poterit,qui modo propofita n edoceat,Deinde id,quo alrj tendine neruo mifceri,at9 exligamto Se ner Excame mu, uo equaliter,aut plus minus confufis fieri,maxim probare contendut,prius num ita,ut illi pro ^icapuS' pont,res fehaberet,perpdenduerat,priufcf aliquidinferrt,Dicutnan9 tendine capite mu. tep^ txllfa n, ^cu^ ^ ia craffior elT,quod is non capitis folu mufeuli fubftantia,fed Se neruo quoq* cftet, 5. o,l a Qiiafi uero quis red dicere poffit,exortus mufculoru fure fimul colledos, quod ad nerueam T 3 attinet

222

ANDREAEVESALIBRVXELLENSIS

chium attollert s mufculus.pauciores fibras in ortu haberet,qum ipfarum colledio adinfertio &g^ d MufculorZ nem ftendit,Erat itaque id prius probandum,qum falfa conclufio inducenda. Quemadmo &d , uH cupiu mdxu dum cV ha?c quoque inefficax affumptio eft,tendo fenfu exadiffimo participt , neruo igitur C Uinfert*. mcdmis ex> lioameilto Conftat.Quafiuer6mufculorumcapita,&pra;cipuligamentofa,cVprorfusexcar. IT^Z nea,minus ipfis tendinibus fentiendi ui pollert,& la?fa conuulfionis perkulum minus,quam dinemfenthe. tendiiies iiidueerent, etiam fi capitibus mox in exortu neruus non inferatur > fed anturn atten. <2f neru\ fus occurrat>iscB etiam fubindenotabili interuallo capite remotus,Hac occafione & huiuimo mJCZ. ai pluribus,quas recenfere prolixe foret,effcitur, ut affrerecogar nullam prorfus aliam nerui in mufculos,qum uena? cV arteria? diftributionem effe,cV pari etiam ratione neruum,qua ue. nam arteriamcp mufculum accedere , Neque ulam aliam in uena arteriaqj cum neruo dilteren. tiam ftatuo,qum quod ad finem feu infertionem mufeuli neruus nunquam,ut aliquando illa uafa,implantetur,quanquetiampauciffmosprorfusmufculoseiusgenerisenumerarepolli mus, Suntauteminteralioscrediabdominis,qui&^^ ofle deor. * #nw fum dedudis, ramulos affmunt,cVd temporalis etiam ab inferioribus fuis fedibus uala ad. d ' ^ ^ mittit,quum is tamen intrim ex elatioribus principium deducat, Pra?terea ut uena nutnendo e fixa. 6 U. mufeulo fubferuit,cV arteria ipfius innatumcaloremrecreat,itaquocp neruum animalemfpf &* ritum continu ipfi deferre,ncruumcj5 illo fpiritu mufculum nunquam indigum relinquere ar. ^* Qudlir-rmw bitror,ut neep uena alimento mufculum deftituit.Deindefpiritus animais ui , Si dbitas pecu. fcultfuum mu y^^ mufculi con ftrudionis 2ratia,mufculum contrahi laxariq? fentio, neq? aliter fuo mune nuso eunt, ^ ^^^^ oculum3reliquaqj fenfuum organa,qua?fingulapropriam fingularemcp fabri. cam obtinmt3SC animali fpiritu(qu per neruos cerebru ipfis porrigit)imbuta,ftns funguntur munrjs,N enim alius animais fpiritus oculo,autlingua? aut auditus organo,qum mufeulis 4 diffunditur, Vermfua? conftrudionisratione,&:accedente fpiritu oculus uidet, lingua gu. ftat,auditus organum fonos percipit,&: fan mufculus ipfe uoluntarfjs motibus pra?eft ^Atcg hac etiam ratione omnia, quibus neruus attenditur,fntiendi ui pollent, nifi propria eoru fub. ftantia id prohibeat.Ceterm ut quamplurimos mufculos arteria non contingit,quorundam autem fuperficiei tant attenditur,&: aliquando adnafcitur,interdum uero etiam m mufculoru fubftantipenitius ramos exporrigit,cV intrim omniu calor temprt, tam eoru feilicet quos n proxim contingit,cp illoru quoru fuperficiei adnafeitur , ac peaitius in ipforu fubftantiam diffunditur,ita profedo Se neruis ufu uenit,qui fam facultat tam illis mufeulis exporrigunt, quibus uix attenduntur,cp quor fuperficiei adnafcuntur,&: in quoru fubftanti aliqua ramo. r frie diaertur,Quanqu neruos propinquius uenis CJ? arteri"js aflimilare queas, Pauciores enim mufeuli uene,q? arteriar" attadu infrtioneep deftituutur,licet eti quofd prius recenfue rim,quos neq? neruo,neq? uena contingi obfruabis,qui nihilominus intrim, ut neq? alimeto Qwduermu g^ uf talifaculrate,ita quoqp fpiritu animali n priutur,Eft itaq? mufculus,uoluntarrj motus in, jeu usjit. flrumentj^u- ocuius uifs,cx: lingua guftus,ex ligamti natura in fibras cplures diuif,& car nehas ccWentefrmantecpfabricat\uenar,arteriar& neruoru furculos in fe interdu affil CUro prxc ms,ac neruoru benefieio animali fpiritu nuncfj,d fanu eft artimal,deftitutu, Atq? hanc carn, ^SSSf prgcipuU motus organi effe exiftimo,8 nequacp duntaxat fibraru thor SC fulcimentu.perin fuhjldn de fn,c cerebri,cordis,iecoris,pulmonu,lienis,renu cVuentriculipropri fbftanti,prima' jLdspem etia ri furu fundion au tore eff fuo loco