ESEI PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME SOALAN: Bagaimanakah pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah dapat memupuk semangat cinta

akan warisan bangsa dalam kalangan rakyat Malaysia? Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menghargai bangunan bersejarah di negara kita, lebih daripada menghargai bangunan bersejarah di negara orang lain. Pelbagai cara yang boleh kita lakukan demi menjaga bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Malaysia supaya tidak dilupakan begitu sahaja. Kita wajib menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara (UP1) supaya rakyat Malaysia dapat menghargai dan mengamalkan tradisi budaya(UP2) dan sentiasa berbangga dengan sejarah negara(UP3) kita. Memelihara bangunan bersejarah dapat memupuk semangat cinta akan warisan negara. Sifat semangat seperti berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara (UP1) adalah penting. Dengan cara ini, negara lain tidak akan berani mengganggu negara dan bangsa kita. Maka, wajarlah kita supaya sentiasa bersyukur sebagai warga negara Malaysia (UP3). Rakyat Malaysia haruslah mempunyai semangat kekitaan. Demi menjana kehidupan yang lebih harmoni, kita hendaklah bersatu padu dan bertolak ansur walaupun berlainan bangsa. Hormat–menghormati antara satu sama lain(UP4) adalah penting bagi menjamin kesejahteraan di negara Malaysia. Selain itu, rakyat Malaysia seharusnya memiliki sikap berdisiplin dan sentiasa bertindak wajar(UP4) supaya bijak menjaga warisan negara daripada musnah. Untuk menjadi seorang warganegara Malaysia yang menunjukkan semangat cinta akan warisan negaranya, mereka hendaklah sentiasa

berusaha dan bersikap produktif serta berketerampilan(UP5). Melalui perkaraperkara ini, dapatlah kita hidup dalam keadaan yang baik dan dapat memelihara dan memulihara setiap bangunan bersejarah yang menjadi tanda warisan rakyat di Malaysia. (211 patah perkataan)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful