Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady dňa 27. 8.

2013
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. Programová služba: Rádio VIVA Sťažnosť č.: 2859/237-2013, 3245/263-2013 Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s. Licencia č.: R/70 Na základe záverov uvedených v správe navrhujeme, aby Rada prijala nasledujúce uznesenie: Návrh uznesenia č. 1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 2859/237-2013, 3245/2632013, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA vysielateľa Rádio VIVA, a.s. a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. Úloha: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia ich sťažností. T: 6. 9. 2013

Z: PgO

Návrh uznesenia č. 2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA, a.s., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Rádio VIVA zo dňa 20. 5. 2013 v čase od 11:35 hod do 11:50 a v čase od 18:35 hod do 18:50. Úloha: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. T: 10. 9. 2013 Z: PLO

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu
Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 27. 8. 2013

Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013)

Monitorované vysielanie a deň: Rubrika: Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom Téma: Kto strieľal z Aurory 20.5.2013

Názov stanice: Rádio VIVA Vysielateľ: Rádio VIVA a.s., Bratislava Druh a číslo licencie: R/70

2

Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013)
Sťažnosti z dní: Sťažovateľ: Monitorovaný program: Dátum odvysielania: Čas vysielania: 4. 6. 2013 a 25. 6. 2013 fyzické osoby Mlčanie 120 sek. s Tiborom Eliotom Rostasom 20. 5. 2013 cca 11:40 hod.(repríza cca 18:40 hod.)

Predmet sťažnosti: Rade pre vysielanie a retransmisiu boli v dňoch 4. 6. 2013 a 25. 6. 2013 doručené sťažnosti, v ktorých sťažovatelia uvádzajú: „Informácia o dni vysielania, čase vysielania a názve televízie/rádia deň vysielania: 20.05.2013 čas vysielania: 11:40 hod. až 11:45 hod., v repríze 18:40 hod. až 18:45 hod. názov televízie/rádia: Rádio VIVA, a.s. predmet sťažnosti: týmto podávam sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu ako správny orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č, 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „ Zákon č. 308/2000 Z.z.“) pre porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 308/2000 Z.z. zo strany rozhlasového vysielateľa – Rádio VIVA, a.s. ( Rádio VIVA), ktorý dňa 20.05.2013 v relácii mlčanie (120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom) v čase približne od 11.40 do 11.45 hod. ( v repríze 18:40 až 18:45 hod.) propagoval a šíril otvorenou a aj skrytou formou antisemitizmus – konkrétne otvorenou aj skrytou formou podnecoval k nenávisti k Židom, znevažoval a hanobil na základe skutočnosti, či je niekto Žid alebo nie a teda tým, znevažoval a hanobil na základe rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine . konkrétne dňa 20.05.2013 v relácii Mlčanie (120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom) v čase približne od 11.40 do 11.45 hod. (v repríze 18.40 až 18:45 hod.) Rádio VIVA (predpokladám, že Tibor E. Rostas) rozoberalo koľko veľa percentuálne bolo Židov v prvej ruskej (sovietskej) vláde, resp. Rade ľudových komisárov, koľko veľa percentuálne bolo Židov v tajných službách a v iných orgánoch, o údajnom finančnom prepojení ruských revolucionárov na Židov v USA a podobne – s cieľom vyvolať dojem, že za ruskou revolúciou z roku 1917 a aj inými vecami na svete sú Židia (židia). Minimálne z úcty k miliónovým obetiam holokaustu počas druhej svetovej vojny (mužom, ženám a aj malým deťom povraždeným v koncentračných táboroch a na iných miestach) považujem za potrebné podať túto sťažnosť na Rádio VIVA, a.s. s tým, že aj keby boli percentá Židov (židov) uvádzané v tejto relácii pravdivé – nedokazuje to naznačené antisemitské obvinenia voči Židom (židom) odvysielané zo strany Rádia VIVA, a.s.. Záverom chcem uviesť, že holokaust začal práve takýmito rečami a skončil vyššie uvedeným vraždením…“ * * * * „Na základe zákona č. 308/2000 si dovoľujem podať sťažnosť na reláciu Mlčanie Vysielanú na rádiu Viva. Presný dátum vysielania relácie nepoznám, ale jej záznam je na tejto internetovej adrese rádia – http://www.radioviva.sk/vysielanie/rubriky-arelacie/mlcanie/199diel-kto-strie%C4%BEal-z-aurory.html Vysielateľ sa podľa môjho názoru dopustil porušenia §19 ods. 1 b) – skrytím podnecovaním nenávisti voči židovskému etniku.

3

V relácii dochádza k vysvetľovaniu tragických historických udalostí prostredníctvom ich údajného spojenia so židovským etnikom. Motivácia ich konania je následne vysvetľovaná prostredníctvom ich účasti na celosvetovom židovskom sprisahaní. Z relácie je zrejmé, že cieľom je plíživým a nepriamym spôsobom vyvolať v poslucháčovi nenávistné pocity voči etniku, ktoré je v celej relácií opakovane zdôrazňované. Za zmienku stojí aj fakt, že historické udalosti sú výkladne účelovým, ba až nepravdivým spôsobom. Tento spôsob vykladania historických udalostí je blízky extrémistickým pravicovým hnutiam, ktoré sa nepriamym spôsobom snažia podnietiť nenávisť voči židovskému etniku, ktoré má stáť za globálnymi problémami ako chudoba či finančná kríza. Presne takéto znaky vykazuje aj spomínaná relácia. Podobnú interpretáciu podporuje okrem iného aj Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011-2014 v gescií MV SR. Umožnenie vysielania takejto relácie podkopáva snahy exekutívy v rámci tejto iniciatívy a niekoľkých ďalších. Touto cestou si Vás dovoľujem požiadať aj kontrolu Ďalších relácii vysielaných v rámci pásma Mlčanie rádia Viva, ktoré vykazujú podobné znaky ako spomínam vyššie...“ Právne východiská posudzovania: Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii § 5 – Pôsobnosť Rady (1) písm. m) Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby. § 16 – Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (3) písm. l) Vysielateľ je povinný uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom. § 19 – Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti (1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú písm. b) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať, alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine. Analýza – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: Na základe sťažností č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013 z dní 4. 6. 2013 a 25.6.2013 vyžiadala Kancelária RVR od vysielateľa Rádio VIVA listami č. 2884/2013 a 2885/2013 záznam vysielania z dňa 20.5.2013. Vysielateľ žiadosť prebral v dňoch 10. 6. 2013 a 11. 6. 2013, avšak záznam neposkytol. Preto bol monitoring uskutočnený zo záznamov nahrávacieho zariadenia Kancelárie RVR. Vzhľadom na hore uvedené konštatujeme, že mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Sťažovatelia namietali voči odvysielaniu témy „Kto strieľal z Auróry“ v rámci rubriky Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Sťažovatelia uvádzajú:

4

„...V relácii dochádza k vysvetľovaniu tragických historických udalostí prostredníctvom ich údajného spojenia so židovským etnikom. Motivácia ich konania je následne vysvetľovaná prostredníctvom ich účasti na celosvetovom židovskom sprisahaní. Z relácie je zrejmé, že cieľom je plíživým a nepriamym spôsobom vyvolať v poslucháčovi nenávistné pocity voči etniku, ktoré je v celej relácií opakovane zdôrazňované...“ „...propagoval a šíril otvorenou a aj skrytou formou antisemitizmus – konkrétne otvorenou aj skrytou formou podnecoval k nenávisti k Židom...“ Pri analýze uvedeného komunikátu sme vychádzali z predpokladu, že médiá nielenže sprostredkovaním informácií ponúkajú recipientovi získavať obraz o sociálnom prostredí, ale ho určitým spôsobom aj formujú, konštruujú tým, že nastoľujú nejaké témy a ovplyvňujú spôsob ich spracovávania recipientmi. Rádio Viva ako svoju cieľovú skupinu uvádza dospelých poslucháčov v produktívnom veku (zdroj: http://www.radioviva.sk/radioviva.html). Avšak vzhľadom na kontroverznosť tém odvysielaných v rámci rubriky Mlčanie, veľkú popularitu, či obľubu konšpiračných teórii medzi ľuďmi, a vzhľadom na množstvo rozličných reakcií iných médií na autora príspevkov, dovolíme si predpokladať, že uvedená rubrika získala svojich poslucháčov i z radov mladšej vekovej kategórie (v období puberty a adolescencie). I keď sa nedá tvrdiť, že by určité mediálne obsahy viedli u recipientov k určitému špecifickému správaniu či mysleniu, nemožno pochybovať o tom, že médiá sú kultúrnym indikátorom, barometrom kultúrnych zmien a variability. Rubrika Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom je na webovej stránke Rádia VIVA (zdroj: http://www.radioviva.sk/vysielanie/rubriky-a-relacie/mlcanie) uvedená nasledovne: „Rubrika s témami, ktoré sú mimoriadne chúlostivé. Súčasné geopolitické napätie, mediálne manipulácie, terorizmus, vojny v mene humanitárnych cieľov, ospravedlňovanie genocíd, kolaps ekonomiky, hyperkonzum, podvody v biznise so zdravím, smrť strednej vrstvy, fikcie terorizmu, ekologické hrozby i klamstvá, obrovské rozdiely medzi astronomickým bohatstvom elity a chudobnou masou, narastajúca bieda a nezamestnanosť na Západe, utajované skutočnosti...Tibor Eliot Rostas bude vždy od pondelka do piatka odhaľovať mýty o civilizovanej spoločnosti, slobode, prosperite, trvalom raste a demokracii, aby spolu s Rádiom VIVA preklenul vákuum spoločenského a mediálneho mlčania na témy, o ktorých sa nesmie hovoriť.“ Táto rubrika na konci každej témy pripomína, že ide o výňatky z knihy Mlčanie autora Tibora Eliota Rostasa a samotný autor rubriky a knihy Mlčanie na zdroj: https://www.facebook.com/MlcanieVIVA uvádza: „Ambíciou relácie Mlčanie nie je dávať jasne návody ako funguje to - či ono alebo sa štylizovať do pozície jednoznačnej a neomylnej interpretácie pravdy. Poslaním Mlčania je vytvárať predpoklady k uvažovaniu a diskusii na témy, o ktorých sa (nie náhodou) nehovorí.“ Práve preto sa nastoľuje otázka či uvedený komunikát mohol svojím spôsobom podania historických udalostí byť „...blízky filozofii extrémistických pravicových hnutí, ktoré sa nepriamym spôsobom snažia podnietiť nenávisť voči Židovskému etniku, ktorá má stáť za globálnymi problémami ako chudoba či finančná kríza...“ ako to uviedol sťažovateľ. Sťažovateľ sa odvoláva na interpretáciu extrémizmu uvedenej v Koncepcii boja proti extrémizmu na roky 2011-2014 (zdroj: http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra&subor=158988), kde sú pre účely preventívneho pôsobenia Policajného zboru identifikované tri základné orientácie extrémizmu a pravicovo orientovaný definuje nasledovne: a) pravicovo orientovaný - prezentovaný presadzovaním ideí rasizmu, nacizmu, neonacizmu, antisemitizmu, xenofóbie... Pravicový, ako aj ľavicový extrémizmus majú spoločné črty v antidemokratických prístupoch a v obmedzovaní slobody jednotlivca, pričom ľavicový extrémizmus sa prejavuje ako boj proti kapitalizmu (komunisti), prípadne odmieta akúkoľvek formu autority (anarchisti). Pravicový extrémizmus sa spája s rasizmom (antisemitizmom), ale aj s antikapitalizmom (tzv. nová generácia, autonómni nacionalisti).

5

Monitoringom uvedenej témy „Kto strieľal z Auróry“ rubriky Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom sme dospeli k záveru, že autor naozaj niekoľkokrát narážal na „židovské sprisahanie“. Avšak, autor uvádza, že uvedený údaj o príslušnosti funkcionárov má z knihy Dvesto rokov pospolu Alexandra Solženicyna, ako aj článkov Roberta Wiltona. Obsah samotného príspevku je nasledovný: „Z prostredia iluminátskych organizácií, ako bol aj Zväz spravodlivých, vystúpila na svetlo jedna z najvplyvnejších postáv ľudstva, intelektuál Mordechai Marx Levy, známy ako Karl Marx. V roku 1847 napísal na zákazku dielo pod názvom Komunistický manifest, ktoré sa vo veľkej miere inšpirovalo myšlienkami Adama Weishaupta. O sedemdesiat rokov neskôr v apríli 1917 s týmito myšlienkami a zvláštnym pasom vycestoval vlakom zo Švajčiarska Lenin. Druhá významná postava revolúcie Leiba Bronštejn, známy ako Lev Trockij v tom čase organizoval v New Yorku za podpory Jákoba Shiffa prvé revolučné zoskupenia. Lenin a Trockij sa najväčšou mierou pričinili o revolučný prevrat a za asistencie Jakova Sverdlova aj o následnú likvidáciu cárskej rodiny Romanovcov. Je tiež preukázané, že revolucionári boli financovaní Nemeckou ríšskou vládou, mecenášmi zo západných krajín a bankármi ako Jakob Shiff napojenými na rod Rotchildovcov. Následné zloženie boľševickej vlády priniesol vo svojej knihe Dvesto rokov pospolu Alexander Solženicyn, ako aj Robert Wilton z britských London Times. Ten uvádza, že z 22 členov sovietskej vlády tzv. Sovnarkomu, bolo sedemnásť členov židovského pôvodu. Z 556 najdôležitejších funkcionárov štátu bolo 450 Židov, z 36 najvyšších úradníkov tajnej polície Čeka ako predchodcu neslávne známej NKVD a neskôr známej KGB bolo 23 funkcionárov židovského pôvodu. Náhoda, alebo dôsledok? Solženicyn vo svojej knihe píše, že Lenin bol ochotný kedykoľvek pre revolúciu využiť zvláštnu zatrpknutosť Židov. Solženicyn sa tiež odvoláva na slová Pasmanika, ktorý zdôrazňuje, že vznik boľševizmu sám o sebe bol výsledkom ruských dejín, ale organizovanosť boľševizmu bola vytvorená v dôsledku židovských komisárov. V Solženicynovej knihe, ktorej preklad si nikto v Spojených štátoch nedovolil vydať, sa napokon dozviete aj to, že od konca 40tych rokov dvadsiateho storočia, kedy sa komunistická moc povadila so svetovým židovstvom, sú informácie o búrlivej účasti Židov v komunistickej revolúcii považované za krajný antisemitizmus. Z tohto aj mnohých iných dôvodov sa nad udalosťami z roku 1917 aj dnes vznášajú otázniky o skutočnom pôvode a zámeroch jej hlavných postáv, ktoré história stále tají.“ Po zmonitorovaní hore uvedeného obsahu sme názoru, že napriek tomu, že obsah, ktorý odznel, by mohol byť zneužitý v prospech „filozofie“ extrémistických organizácii (hlavne vďaka dôrazu na tzv. moc a špecifickú náturu „Židov“ a konšpiračnú teóriu o vplyvoch silných „Židov“ blízkych rodu Rotchildovcov) mienime, že v priebehu niečo vyše 2 minút (ktoré boli venované uvedenej problematiky v tomto dni) nemohlo dôjsť k nejakému ovplyvňovaniu poslucháča. Autor za krátky čas uviedol množstvo údajov a mien, pričom sa odvolaval na knihu Dvesto rokov spolu Alexandra Solženicyna a články Roberta Wiltona z London Times. Tému uzavrel slovami: „ ... V Solženicynovej knihe, ktorej preklad si nikto v Spojených štátoch nedovolil vydať, sa napokon dozviete aj to, že od konca 40tych rokov dvadsiateho storočia, kedy sa komunistická moc povadila so svetovým židovstvom, sú informácie o búrlivej účasti Židov v komunistickej revolúcii považované za krajný antisemitizmus. Z tohto aj mnohých iných dôvodov sa nad udalosťami z roku 1917 aj dnes vznášajú otázniky o skutočnom pôvode a zámeroch jej hlavných postáv, ktoré história stále tají...“ Konšpiračné teórie o moci a vplyve tzv. svetového židovstva nie sú žiadnou novinkou. V médiách sa už mnohokrát vyskytovali hlavne ako zdroj výraznejších výmen názorov. Preto si myslíme, že uvedený príspevok svojou stručnosťou akurát mohol vzbudiť záujem poslucháčov k vyhľadávaniu doplnkových informácii. Napriek tomu nemožno tvrdiť, že obsah uvedeného príspevku priemerného poslucháča podnietil k neznášanlivosti Židov (či

6

židov). Je potrebné poukázať aj na samotnú formuláciu povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. b) v jej relevantnej časti. Programová služba a jej zložky nesmú propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe... z tejto formulácie je zrejmé, že v prípade odvysielania určitého obsahu nestačí, aby ním mohlo dôjsť k podnecovaniu nenávisti ( nepostačuje možnosť), ale zakázané je intenzívnejšie konanie, a to podnecovanie nenávisti. V rozpore s touto povinnosťou bude potom taký obsah, v ktorom bude podnecovaná nenávisť či už skrytou alebo priamou formou, čo podľa nášho názoru nebolo naplnené, keďže v programe nebola účasť osôb židovskej národnosti spájaná s charakteristickými črtami celého národa (všetkých osôb židovského pôvodu) navodzujúcimi negatívne – nenávistné cítenie voči nemu. V príspevku bolo použité len jedno zovšeobecnenie. „zvláštna zatrpknutosť Židov“) toto však nie je spôsobilé vyvolať nenávistný postoj voči osobám židovského pôvodu. Vzhľadom na to, že nešlo o spravodajský formát, ale akýsi druh rozhlasového fejtónu, navrhujeme sťažnosti uznať za neopodstatnené. Záver Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia konštatujeme, že vysielateľ napriek tomu, že Vyžiadania záznamov vysielania boli odoslané na kontaktné adresy uvedených v spisoch právneho a licenčného odboru, neposkytol záznam vysielania, mohol porušiť ustanovenie § 16 ods. 3 písm. l) Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Sťažnosti týkajúce sa nevhodného obsahu témy „Kto strieľal z Auróry“ v rubrike Mlčanie 120 sekund s Tiborom Eliotom Rostasom odvysielaného vysielateľom Rádio VIVA dňa 20. 5. 2013 o cca 11:42:00 hod. (repríza cca 18:42:14 hod.) navrhujeme uznať ako neopodstatnené.

7

K bodu č. Popis/Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013 smerujúca voči Rádio VIVA)
Monitorované vysielanie z dňa: Čas vysielania: 20. 5. 2013 cca 11:42:00 – 11:44:45 (repríza cca 18:42:14 -18:45:02 )

11:30:00 Hudba 11:31:45 Moderátorský vstup: čo bude nasledovať po dopravnom servise 11:32:06 Predel 14:32:07 Reklamy: Leto hereckých osobností; Jawa nábytok 11:33:10 Predel 11:33:11 Správy: počasie, SDKÚ a Sas by neboli v parlamente, Lipšicova nová väčšina má 9,5% zistil májový prieskum agentúry NVK, otec sa vyhrážal 16 ročnému synovi zabitím, Irakom otriasa ďalšia vlna násilia 24 policajtov prišlo o život., slovenský policajti budú aj túto sezónu k dispozícii dovolenkárom v Chorvátsku, šport Predel 11:34:28 Reklama: ski-sport.sk Predel 11:34:42 Dopravný servis Predel 11:36 :28 Reklama: ski-sport.sk Predel Hudba 14:42:00 Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom Moderátor: „Mlčanie 120 sekund s Tiborom Eliootom Rostasom.“ Tibor Eliot Rostas: „Z prostredia iluminátskych organizácií, ako bol aj Zväz spravodlivých, vystúpila na svetlo jedna z najvplyvnejších postáv ľudstva, intelektuál Mordechai Marx Levy, známy ako Karl Marx. V roku 1847 napísal na zákazku dielo pod názvom Komunistický manifest, ktoré sa vo veľkej miere inšpirovalo myšlienkami Adama Weishaupta. O sedemdesiat rokov neskôr v apríli 1917 s týmito myšlienkami a zvláštnym pasom vycestoval vlakom zo Švajčiarska Lenin. Druhá významná postava revolúcie Leiba Bronštejn, známy ako Lev Trockij v tom čase organizoval v New Yorku za podpory Jákoba Shiffa prvé revolučné zoskupenia. Lenin a Trockij sa najväčšou mierou pričinili o revolučný prevrat a za asistencie Jakova Sverdlova aj o následnú likvidáciu cárskej rodiny Romanovcov. Je tiež preukázané, že revolucionári boli financovaní Nemeckou ríšskou vládou, mecenášmi zo západných krajín a bankármi ako Jakob Shiff napojenými na rod Rotchildovcov. Následné zloženie boľševickej vlády priniesol vo svojej knihe Dvesto rokov pospolu Alexander Solženicyn, ako aj Robert Wilton z britských London Times. Ten uvádza, že z 22 členov sovietskej vlády tzv. Sovnarkomu, bolo sedemnásť členov židovského pôvodu. Z 556 najdôležitejších funkcionárov štátu bolo 450 Židov, z 36 najvyšších úradníkov tajnej polície Čeka ako predchodcu neslávne známej NKVD a neskôr známej KGB bolo 23 funkcionárov židovského pôvodu. Náhoda, alebo dôsledok? Solženicyn vo svojej knihe píše, že Lenin bol ochotný kedykoľvek pre revolúciu využiť zvláštnu zatrpknutosť Židov. Solženicyn sa tiež odvoláva na slová

8

Pasmanika, ktorý zdôrazňuje, že vznik boľševizmu sám o sebe bol výsledkom ruských dejín, ale organizovanosť boľševizmu bola vytvorená v dôsledku židovských komisárov. V Solženicynovej knihe, ktorej preklad si nikto v Spojených štátoch nedovolil vydať, sa napokon dozviete aj to, že od konca 40tych rokov dvadsiateho storočia, kedy sa komunistická moc povadila so svetovým židovstvom, sú informácie o búrlivej účasti Židov v komunistickej revolúcii považované za krajný antisemitizmus. Z tohto aj mnohých iných dôvodov sa nad udalosťami z roku 1917 aj dnes vznášajú otázniky o skutočnom pôvode a zámeroch jej hlavných postáv, ktoré história stále tají.“ Moderátor: „Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom v pondelok až v piatok v premiére po 11-tej a v repríze po 18-tej. viac na www.radioviva.sk, ale aj v knihe a audio knihe Mlčanie.“ 14:44:48 Hudba * * * * *

18:30 Hudba 18:42:14 Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom Moderátor: „Mlčanie 120 sekund s Tiborom Eliootom Rostasom.“ Tibor Eliot Rostas: „Z prostredia iluminátskych organizácií, ako bol aj Zväz spravodlivých, vystúpila na svetlo jedna z najvplyvnejších postáv ľudstva, intelektuál Mordechai Marx Levy, známy ako Karl Marx. V roku 1847 napísal na zákazku dielo pod názvom Komunistický manifest, ktoré sa vo veľkej miere inšpirovalo myšlienkami Adama Weishaupta. O sedemdesiat rokov neskôr v apríli 1917 s týmito myšlienkami a zvláštnym pasom vycestoval vlakom zo Švajčiarska Lenin. Druhá významná postava revolúcie Leiba Bronštejn, známy ako Lev Trockij v tom čase organizoval v New Yorku za podpory Jákoba Shiffa prvé revolučné zoskupenia. Lenin a Trockij sa najväčšou mierou pričinili o revolučný prevrat a za asistencie Jakova Sverdlova aj o následnú likvidáciu cárskej rodiny Romanovcov. Je tiež preukázané, že revolucionári boli financovaní Nemeckou ríšskou vládou, mecenášmi zo západných krajín a bankármi ako Jakob Shiff napojenými na rod Rotchildovcov. Následné zloženie boľševickej vlády priniesol vo svojej knihe Dvesto rokov pospolu Alexander Solženicyn, ako aj Robert Wilton z britských London Times. Ten uvádza, že z 22 členov sovietskej vlády tzv. Sovnarkomu, bolo sedemnásť členov židovského pôvodu. Z 556 najdôležitejších funkcionárov štátu bolo 450 Židov, z 36 najvyšších úradníkov tajnej polície Čeka ako predchodcu neslávne známej NKVD a neskôr známej KGB bolo 23 funkcionárov židovského pôvodu. Náhoda, alebo dôsledok? Solženicyn vo svojej knihe píše, že Lenin bol ochotný kedykoľvek pre revolúciu využiť zvláštnu zatrpknutosť Židov. Solženicyn sa tiež odvoláva na slová Pasmanika, ktorý zdôrazňuje, že vznik boľševizmu sám o sebe bol výsledkom ruských dejín, ale organizovanosť boľševizmu bola vytvorená v dôsledku židovských komisárov. V Solženicynovej knihe, ktorej preklad si nikto v Spojených štátoch nedovolil vydať, sa napokon dozviete aj to, že od konca 40tych rokov dvadsiateho storočia, kedy sa komunistická moc povadila so svetovým židovstvom, sú informácie o búrlivej účasti Židov v komunistickej revolúcii považované za krajný antisemitizmus. Z tohto aj mnohých iných dôvodov sa nad udalosťami z roku 1917 aj dnes vznášajú otázniky o skutočnom pôvode a zámeroch jej hlavných postáv, ktoré história stále tají.“ Moderátor: „Mlčanie 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom v pondelok až v piatok v premiére po 11-tej a v repríze po 18-tej. viac na www.radioviva.sk, ale aj v knihe a audio knihe Mlčanie.“ 18:45:03 Hudba 18:52:45 Moderátorský vstup: Helene Vondráčkovej pred vystúpením vypli prúd. 18:53:36 Hudba

9

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful