You are on page 1of 6

Test diagnozujcy

Grupa A Imi, nazwisko: Klasa


1. Pocz lini pary barw dopeniajcych. Rozpoznaj barwy podstawowe ipochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony ty niebieski szary czarny pomaraczowy zielony fioletowy biay

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia ipodkrel. te jabko izielony obrus bd na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura wdziele sztuki jest a. ladem narzdzia, b. gadk lub chropowat powierzchni dziea, c. kolorem obrazu, d. kompozycj obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobra sobie, okrel ipodpisz, podajc, jaka jest temperatura barw: a. pomaraczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle tego nieba izachodzcego soca b. jasnobkitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na ce rozjanionej kroplami rosy

5. Spord podanych barw wybierz ipodkrel barwy zamane; wyjanij, wjaki sposb one powstaj: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgnia ziele, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupenij zdania tak, aby byy prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle bdzie wydawa si kwadrat na pomaraczowym tle. Zjawisko to nazywamy , ni ten sam czerwony .

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna, Warszawa 2009 

7. W przedstawionych schematach kreska okrela przede wszystkim:

a. kontur, zarys przedmiotu, b. faktur przedmiotu,

c. bry, d. barw przedmiotu.

8. Narysuj dwa koa wtaki sposb, aby jedno wydawao si paskie, adrugie sprawiao wraenie prze strzennej kuli.

Napisz, czym si posuye, aby uzyska wraenie przestrzennej kuli na rysunku.

9. Pocz kade zpodanych zda zpierwszej kolumny zkilkoma dobrymi odpowiedziami zdrugiej kolumny: jasnorowa, ta, brzowa, czarna, jasnoniebieska, granatowa, fioletowa.

a. mocny walor ma barwa b. saby walor ma barwa

10. Za pomoc kresek (dugiej, redniej, krtkiej) wpodanych prostoktach naszkicuj: kompozycj symetryczn kompozycj rytmiczn

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna, Warszawa 2009 

11. Uzupenij zdanie. Narysowany pejza bdzie przykadem kompozycji aportret kompozycji .

12. Stwrz w podanych okienkach dwie kompozycje uywajc dowolnego prostokta tak, aby pokaza zasad statyki idynamiki wkompozycji. Podpisz rysunki:

kompozycja ................................................

kompozycja ................................................

13. Wpisz w okienko liter przyporzdkowan prawidowemu okreleniu: a. perspektywa linearna b. ukad pasowy c. perspektywa powietrzna

1.

2.

3. 14. Dokocz zdanie: Perspektyw, wktrej kolory przybliaj lub oddalaj przedstawiane przedmioty nazywamy .

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna, Warszawa 2009 

15. Wpisz w okienko liter przyporzdkowan okrelonej dziedzinie sztuki: a. malarstwo, b. architektura, c. grafika, d. rzeba, e. wzornictwo przemysowe, f. rzemioso artystyczne.

2. 1.

3.

5. 4.

6.

8. 7.

9.

10. 11. 13.

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna, Warszawa 2009 

16. Uzupenij zdania. a. W grafice najpierw powstaje b. Logo firmy, znak drogowy to c. Zoone znaki i na d. Dzieo rzebiarskie ma . wymiary. ogldamy na ulicach na , apotem . .

e. W malarstwie najwaniejsze s ............................................................................................................ . f. Kada budowla spenia okrelone zadanie, czyli ma okrelon .......................................................... . g. Dekoracje, rekwizyty, kostiumy projektuje .......................................................................................... . 17. Uporzdkuj iponumeruj zabytki od najstarszego do najpniejszego. a. Bazylika w. Piotra wRzymie, b. Panteon wRzymie, c. Drzwi Gnienieskie, d. Paac na Wodzie wazienkach wWarszawie, e. Partenon na Akropolu, f. piramida egipska, g. witynia Soca wStonehenge, h. Koci Mariacki wKrakowie, i. Paac wWilanowie, j. Orodek Amerykaski wParyu.

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna, Warszawa 2009 

Karta odpowiedzi
Grupa A
1. czerwony zielony ty fioletowy niebieski pomaraczowy barwy podstawowe barwy pochodne 4p. 2. b, d 2p. 3. a, b 2p. 4. a. barwy ciepe (gama barw ciepych) b. barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. 5. a, d, e; do jednej barwy dodajemy niewielk ilo barwy dopeniajcej iwten sposb otrzymujemy barw zaman 4p. 6. cieplejszy; wzgldnoci barw (relatywizmem barw). 2p. 7. a 1p. 8. Jedno koo pokolorowane bez modelunku, jednolicie lub bez cieniowania; drugie koo pokolorowane zzastosowaniem wiatocienia. 2p. cieniowaniem lub wiatocieniem 2p. 9. a. brzowa, czarna, granatowa, fioletowa 2p. b. jasnorowa, ta, jasnoniebieska 2p. 10. Kompozycja symetryczna zjedn lub kilkoma osiami symetrii; kompozycja rytmiczna powtarzanie si podobnych lub identycznych elementw wkompozycji. 2p. 11. otwartej; zamknitej. 2p. 12. kompozycja statyczna poziome lub pionowe ustawienie prostokta; kompozycja dynamiczna diagonalne, ukone ustawienie prostokta 2p. 13. 1 b 15. 1 d 2 a 3 b 2 c 4 c 5 e 6 f 3 a 3p. 7 d 8 f 9 b 10 e 11 a 12 c 12p. 14. malarsk lub barwn. 1p.

16. a. matryca (pyta); odbitka. 1p. b. prosty znak plastyczny. 1p. c. plastyczne; plakatach; billboardach. 3p. d. trzy 1p. e. barwy, plamy barwne. 1p. f. funkcj. 1p. g. scenograf. 7p. cznie 9p. 17. a 7 b4 c5 d 9 e3 c2 g1 h6 i 8 j 10 10p.

czna punktacja: 66p.

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spka Akcyjna, Warszawa 2009