1.

Skala Likert
Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena pendidikan. Dalam skala Likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negative yang berfungsi untuk mengukur sikap negative objek sikap. Skor pernyataan positif dimulai dari 1 untuk sangat tidak setuju (STS), 2 untuk tidak setuju (TS), 3 untuk ragu-ragu (R), 4 untuk setuju (S), dan 5 untuk sangat setuju (SS). Skor pernyataan negative dimulai dari 1 untuk sangat setuju (SS), 2 untuk setuju (S), 3 untuk raguragu (R), 4 untuk tidak setuju (TS), dan 5 untuk sangat tidak setuju (STS). Beberapa peneliti menghilangkan option “Ragu-ragu” dalam instrument penelitian untuk memudahkan peneliti melihat sikap siswa sesungguhnya sesuai angket yang responden isikan.

PERSEPSI PELAJAR SEKOLAH RENDAH TERHADAP PEMAKANAN SEIMBANG DI KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN KANGKAR PULAI, JOHOR Mohd Rizal Bin Mohd Said & Nurul Zafira Binti Ruslan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap pemakanan seimbang di kantin sekolah melalui tiga aspek iaitu kepelbagaian menu, tahap pengetahuan dan pendedahan pendidikan kesihatan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik, pemerhatian dan temubual sebagai instrument kepada 118 orang pelajar darjah 4 Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Sciences (SPSS) versi 11.5 untuk mendapatkan peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan kepelbagaian menu di kantin yang mempengaruhi pemakanan seimbang terhadap responden adalah sederhana tetapi tahap pengetahuan dan pendedahan pendidikan kesihatan terhadap responden berada pada tahap baik. Beberapa cadangan telah dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu agar penyediaan pemakanan seimbang di kantin perlu diperbaiki. Beberapa cadangan kajian lanjutan bagi pengkaji yang ingin meneruskan kajian ini di masa akan datang juga turut dicadangkan.

ABSTRACT : The objective of this research was to identify the perception of student’s about balance diet in school canteen through three aspects of variety of menu, level of knowledge and exposure to healthy education. The instrument used was a set of questionnaire, observation and interview which was distributed to 118 standard 4 pupils in Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Gathered data were analyzed used Statistical Package for Social Science (SPSS) 11.5 for Windows to obtain the percentage and mean. Findings from research indicated that, the variety of menu in school canteen’s are at a moderate in influencing respondents. But the level of knowledge and exposure to health education is good among the respondents. Finally, the research suggest for improving food preparation for a balance diet to pupils. Several research suggestions are praised for future student suggested to continue this survey research in future. Katakunci : Statistical Package for Social Science (SPSS), perception of student’s, balance diet PENGENALAN Makanan adalah keperluan asas bagi setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Makanan yang dimakan perlulah berkualiti dan diambil dengan cara pemakanan yang betul. Menurut Azimuth (2008) kita akan jadi tidak sihat jika kita mempunyai tabiat makan yang tidak sihat. Jika kita mengamalkan tabiat makan yang sihat dan mengikut saranan pakar nutrisi, kita akan jadi lebih sihat. Fatimah Arshad (1988) menyatakan bahawa makanan seimbang harus mempunyai semua bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan normal. Makanan-makanan ini terdiri daripada tiga kumpulan yang besar iaitu makanan yang memberi tenaga untuk kita bekerja dan bergerak, makanan yang boleh menjauhkan daripada penyakit serta makanan yang membina sel-sel dan tisu tubuh sama ada untuk proses pertumbuhan atau lain-lain fungsi tubuh yang normal. Disamping itu, hidangan yang seimbang adalah kandungan makanan dari kumpulan makanan bijirin/berkanji, kumpulan makanan tenusu dan kumpulan buah-buahan serta sayuran. Di dalam kumpulan makanan ini, kita perlu mempelbagaikan sebanyak yang mungkin dalam pengambilan makanan harian kita sebagai langkah ke arah diet yang sihat (Alexander dan Yeong, 1990). Maka oleh itu, pemakanan seimbang dapat memberi keperluan nutrien bagi membantu metabolisme dalam badan.

2 Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap pemakanan seimbang yang disediakan di kantin sekolah. Golden. Pelajar yang kurang darah (anaemic) selalu tidak aktif. Oleh yang demikian.. Johor Bahru.Menurut ( Alexander dan Yeong. Johor Bahru.1999). Selain itu. Kekurangan nutrien akan mengganggu metabolism dalam badan yang boleh mendatangkan penyakit. Objektif yang ditetapkan bagi kajian ini adalah untuk: 1 Mengenal pasti kepelbagaian menu di kantin sekolah mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan mengetahui persepsi ke atas pemakanan seimbang terhadap pelajar terutama pelajar-pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Kangkar Pulai. PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan kepada latarbelakang masalah yang telah dihuraikan penyelidik ingin melakukan penyelidikan bagi mengenal pasti persepsi ke atas pemakanan seimbang terhadap pelajar-pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Kangkar Pulai. . 3 Mengenal pasti pendedahan pendidikan kesihatan yang diberikan oleh sekolah kepada pelajar tentang kepentingan makanan seimbang. 2002. ia akan sentiasa letih dan mengantuk dan mungkin menyebabkannya kurang menumpukan perhatian kepada pelajarannya dan dengan itu tidak maju dalam pelajarannya. 1990) sekurang-kurangnya 40 nutrien diperlukan dalam badan kita. Jika tidak digunakan dalam jumlah yang cukup. menurut (Abdul Halim. Ramakrishnan et al. 1999. Grantham-McGregor dan Ani. Oleh itu. zat pemakanan yang baik diperlukan untuk menjana perkembangan minda yang baik kepada pelajar. ia akan mempengaruhi kesihatan terutamanya kepada kanak kanak di mana ia akan member kesan ke atas pertumbuhan mental dan fizikal kanak-kanak tersebut. 1991. masalah kesihatan. melemahkan perkembangan kanak-kanak dan meningkatkan kos ekonomi dalam masyarakat (Branca dan Ferrari. manusia juga memerlukan sekurang-kurangya 49 nutrien untuk keperluan metabolisme dalam badan. perkembangan intelek juga dipengaruhi oleh tahap pemakanan yang baik. 1988).

Sekolah : Kajian ini juga dapat memberi panduan kepada pihak sekolah mengenai tanggungjawab dalam menyediakan pengusaha kantin yang berpengetahuan dalam bidang pemakanan agar dapat menyediakan makanan yang sihat dan berzat kepada pelajar bagi menjamin kebersihan dan keselamatan makanan di kantin sekolah. membuat interprestasi (taksiran). Guru : Kajian ini juga dapat menyedarkan guru-guru tentang kepentingan dalam memberi pendedahan serta pendidikan kepada pelajar tentang pemakanan seimbang dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar-pelajar membezakan makanan yang sihat dan berkualiti. perbandingan dan merumus generalisasi (kesimpulan secara umum) (Van Dalen. 1993). Sampel kajian . diharap dapat menyedarkan pelajar-pelajar tentang kepentingan makanan sihat yang berkhasiat dan seimbang agar mereka dapat mengamalkan cara pemakanan yang baik dalam kehidupan seharian. Kajian tinjauan secara deskriptif adalah kajian terhadap perkara yang sedang berlaku. Pelajar : Melalui kajian ini. METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk Kajian Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk tinjauan deskriptif dengan menggunakan kaedah kuantitatif iaitu menggunakan instrumen soal selidik yang diedarkan oleh penyelidik kepada pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai.KEPENTINGAN KAJIAN Ibu Bapa : Kajian ini diharap dapat memberi panduan kepada ibu bapa agar dapat mendidik dan menunjukkan anak-anak di rumah tentang cara pengambilan makanan yang berkhasiat serta seimbang agar dapat melahirkan anak-anak yang sihat dan cerdas. Johor Bahru. Keadaan ini melibatkan pengumpulan data-data. Berdasarkan Tuckmen (1985) kajian deskriptif menerangkan fenomena dengan menganalisis data deskriptif yang diperolehi dengan soal selidik atau media-media. Dengan adanya didikan dari rumah dapat anak-anak ini mengaplikasikan pemakanan yang betul apabila berada di luar rumah terutamanya di sekolah.

1993). Pemerhatian ini dilakukan bagi menyokong persoalan kajian pertama bagi melihat kepelbagaian menu seimbang yang disediakan di kantin sekolah. Pemerhatian dilakukan ke atas responden dan juga menu makanan yang dijual di kantin sekolah selama lima hari persekolahan. soal selidik merupakan satu cara paling mudah untuk memperolehi maklumat. Maka jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3. pada peringkat umur antara 6 hingga 12 tahun kanak-kanak bebas menunjukkan sifat berdikari dan boleh membuat keputusan bersesuaian pada fikiran mereka. Selain itu ianya lebih cepat serta menjimatkan masa dan perbelanjaan. ia dipilih dalam satu cara yang sistematik secara rambang. supaya peluang atau operasi kebarangkalian boleh digunakan (Best dan Kahn. Bertentangan dengan sesetengah pendapat umum. kebolehpercayaan akan . Temu bual dilakukan dengan pengusaha kantin mengenai menu-menu yang dijual dan makanan yang menjadi kesukaan pelajar. yang akan diedarkan kepada responden untuk mendapatkan maklumbalas. KAJIAN RINTIS Kajian rintis merupakan kajian yang dijalankan sebelum set soal selidik digunakan dalam kajian sebenar. Di antaranya ialah maklumat dan data-data dari responden dapat diperolehi secara terus daripada responden. Menurut Van Delen (1993). perkembangan kanak-kanak di Malaysia yang berada di sekolah rendah sudah berjaya menguasai kemahiran 3M iaitu menulis. (2004).2. Pelajar darjah 4 dijadikan responden kerana menurut teori perkembangan Havighurst (1953). Menurut Majid Konting (1990).Sampel adalah satu populasi berkadar kecil untuk pemerhatian dan analisis terpilih. yang mana ianya merangkumi beberapa item. Kajian rintis dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan tahap kebolehpercayaan dan keesahan soal selidik yang digunakan. sampel tidak dipilih sembarangan. Seramai 118 sampel dipilih secara rawak dari empat buah kelas pelajar darjah 4 di Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai. Instrumen Kajian Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk borang soal selidik. Menurut Shahabudin et al. Soal selidik mempunyai beberapa kebaikan dibandingkan dengan caracara lain dalam usaha penyelidik mendapatkan maklumat kualitatif dan kuantitatif. membaca dan mengira serta menyedari kemahiran asas dalam kehidupan.

Seramai 93 orang atau 78. Skudai.7% tidak ada dijual di kantin. kepelbagaian menu ini mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar.4% responden menunjukkan tidak ada dijual dan 22 atau 18.5% manakala pelajar dari lain-lain bangsa adalah 1 orang atau 0. seramai sepuluh orang pelajar darjah 4 Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 4. Dengan itu.6%. Seramai 114 orang . Untuk menjalankan kajian rintis ini . Bagi buah pisang dan limau pula keseluruhan responden 118 atau 100% menunjukkan buah tersebut tidak ada dijual di kantin sekolah. Pelajar berbangsa India seramai 3 orang atau 2. ANALISIS KAJIAN Seramai 60 orang atau 50. Pelajar berbangsa Melayu adalah seramai 114 orang atau 96. Johor telah diminta untuk menjawab borang soal-selidik ini. Jumlah keseluruhan responden adalah 118 orang.8% responden adalah lelaki manakala seramai 58 orang atau 49. Manakala bagi buah tembikai sebanyak 103 atau 87.2% responden gagal mengetahui salah satu nutrien utama dalam pemakanan. Manakala item 2 menunjukkan analisis pencapaian responden mengenai pemakanan seimbang.8% responden menjawab dengan betul manakala 25 orang atau 21.6% menunjukkan ada dijual dikantin sekolah. Instrumen yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi akan memberi keputusan yang sama dan hampir sama setiap kali ia digunakan di dalam situasi setara.2% responden adalah perempuan. Secara keseluruhan.3% responden menunjukkan ada dijual dan 15 atau 12.8%. peratusan bilangan responden yang menunjukkan kategori makanan yang ada dijual di kantin sekolah menunjukkan kepelbagaian menu yang dijual dan disediakan di kantin mengikut pelan pemakanan seimbang. nangka dan tembikai susu ada dijual di kantin sekolah dimana keseluruhan respondan 118 atau 100% menunjukkan buah-buahan tersebut ada dijual. Bagi buah betik sebanyak 96 atau 81. Bagi item kategori buah-buahan didapati kebanyakan buah-buahan tempatan seperti buah nenas.memberi darjah kekekalan dan ketepatan instrumen pengukuran. Pemilihan pelajar dari sekolah ini dilakukan kerana untuk menyamai sebab-sebab sekolah ini terletak di kawasan perumahan yang berhampiran bandar serta faktor-faktor persekitaran dan pemakanan yang disediakan di kantin sekolah seperti mana yang telah dinyatakan dalam batasan kajian.

5% berada pada tahap sederhana menu di kantin mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar dan 44. . Seramai 115 atau 97.6% responden menjawab dengan betul manakala 4 orang atau 3.4% responden gagal mengetahui fungsi vitamin dalam tubuh badan.6% pula tidak mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar. Persoalan kajian 2 menunjukkan nilai purata peratusan yang tinggi dimana ia melibatkan tahap pengetahuan pelajar mengenai pemakanan seimbang iaitu mencapai tahap cemerlang dan baik dengan jumlah 100% dan berada pada tahap baik. Johor.1% dimana pelajar didedahkan dengan unsur kesihatan berkaitan pemakanan seimbang di sekolah. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan keseluruhan responden mempunyai tahap pengetahuan yang cemerlang dan baik mengenai pemakanan seimbang.6% pula tidak mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar. Nilai purata peratusan terendah adalah bagi persoalan kajian 1 dimana 51.46% responden telah mencapai tahap cemerlang iaitu skor di antara 80% hingga 100%. Maka ini menunjukkan pelajar mempunyai pengetahuan yang baik tentang pemakanan seimbang. Secara keseluruhan didapati kebanyakkan responden mengamalkan pemakanan yang betul mengikut pengetahuan dan pendedahan kesihatan yang diperolehi di Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai. Manakala bagi persoalan kajian 3 juga menunjukkan nilai purata peratusan yang tinggi berada pada tahap baik iaitu 84. Nilai purata peratusan terendah adalah bagi persoalan kajian 1 dimana 51. Manakala bagi persoalan kajian 3 juga menunjukkan nilai purata peratusan yang tinggi berada pada tahap baik iaitu 84.54% responden mencapai tahap baik iaitu skor di antara 60% hingga 79%. manakala seramai 3 atau 2. Johor seperti yang dikemukakan di dalam soal selidik berkaitan dengan persepsi pelajar darjah 4 terhadap pemakanan seimbang di kantin Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai.5% berada pada tahap sederhana menu di kantin mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar dan 44.atau 96.1% dimana pelajar didedahkan dengan unsur kesihatan berkaitan pemakanan seimbang di sekolah.

Seramai 60 orang atau 50. Maka didapati jumlah responden paling tinggi adalah pelajar berbangsa melayu manakala tiada pelajar dari kalangan bangsa Cina. Jumlah keseluruhan responden adalah 118 orang.6%. Pembolehubah tahap pengetahuan dan pendedahan kesihatan dalam pemakanan seimbang telah digunakan dalam mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pemakanan seimbang di kantin sekolah. i. Ringkasan dapatan melalui pemerhatian menunjukkan kepelbagaian menu yang disediakan di kantin ada mengikut spesifikasi garis panduan piramid makanan bagi mempengaruhi pemakanan seimbang dikalangan pelajar. RUJUKAN . Didapati nilai purata peratusan bagi persoalan kajian 1 adalah sederhana.RUMUSAN Berikut adalah rumusan dapatan kajian bagi latar belakang responden. Secara keseluruhannya didapati nilai purata peratusan bagi ketiga-tiga pembolehubah adalah pada tahap baik dan sederhana. Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua aspek tersebut berada pada tahap baik. Ini menunjukkan bahawa jumlah responden lelaki adalah lebih tinggi berbanding rsponden perempuan.8%. Manakala lagu satu aspek yang melibatkan kepelbagaian menu yang dijual di kantin berada pada tahap sederhana.5% manakala pelajar dari lain-lain bangsa adalah 1 orang atau 0. Manakala kepelbagaian menu yang dijual di kantin mempengaruhi pemakanan seimbang pelajar berada pada tahap sederhana.2% responden adalah perempuan. ii. Ini menunjukkan pengusaha kantin perlu menyediakan makanan yang lebih baik mengikut garis panduan pyramid makanan dalam mengekalkan cara pemakanan seimbang yang dijual.8% responden adalah lelaki manakala seramai 58 orang atau 49. Daripada hasil temu bual yang dijalankan dengan pengusaha kantin menyatakan menu yang disediakan di kantin sekolah adalah berdasarkan arahan pihak sekolah. Ini menunjukkan pengetahuan pelajar dari segi pemakanan seimbang dan pendedahan kesihatan kepada pelajar mengenai pemakanan seimbang di kantin Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai berada pada tahap baik. Pelajar berbangsa Melayu adalah seramai 114 orang atau 96. Pelajar berbangsa India seramai 3 orang atau 2.

. LLC. (2003). United States of America. CRC Press Taylor & France’s Group.unesco.. Boon Yee (1990). L. kajian ini juga . 153. Arlene Spark (2007). Human Nutrition and dietetics (10th ed. kekerapan pengambilan makanan yang berkhasiat dan pengetahuan mereka terhadap makanan yang berkhasiat. Research methods in education. Fresh Tools for Effective School Health (2004). Noble.Alexander. Best. J.org/education/fresh. Food choice and secondary school meals: the nutritional implications of choices based on preference rather than perceived healthiness. Dr. Selangor. Mereka sepatutnya tahu menilai apa yang harus dimakan untuk keperluan tubuh mereka. Manion. London: Croom-Helm.). 1986.T. Makanlah Sayang. Vol. Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. London: Churchill Livingstone. New Jersey: Prentice Hall. & Ralph. Times Books International. C. Nicklas et al. L. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Memberi pengetahuan kepada pelajar tentang amalan pemakanan yang baik.Policies & Practice. James. S. J. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. A. First Edition. W and Kahn(1993). L. (2002). et al. No. Garrow.. Nutrition in Public Health: Principles. “The first nutrition guide for Asian Parents Feed Your Child Right”. New York: John Wiley & Sons. Times Edition Pte. L. W. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.Fatimah Arshad (1988). Skudai. Selain itu. (1996). 10. Promoting Health: A practical guide to health education. Ewles. (2001). I. http://www. Trends in Nutrient Intake of 10-Year-Old Children over Two Decades (1973-1994). and Yeong. American Journal of Epidemiology. Johor. Singapore. International Journal of Hospitality Kajian ini juga berkepentingan kepada individu terutamanya pelajar dalam meningkatkan tahap amalan. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Majid Konting (1990). Research in Education.LTD. and Simnett. P. Cohen.

1.pencemaran udara. (a) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan tabiat sentiasa meminum susu. Guru dan pihak sekolah Menyedarkan tenaga pengajar dan sekolah. . (b) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan memupuk tabiat sentiasa meminum susu. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah.air minuman yang tidak selamat . BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi LIMA soalan.memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya pengetahuan mengenai amalan pemakanan yang baik Ibu bapa Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk amalan pengambilan makanan anak-anak.tiadakebersihan diri .pencemaran bakteria dan kuman 2. Kajian ini juga bertujuan untuk menyedarkan ibubapa tentang kepentingan amalan pemakanan yang baik dalam pembelajaran anak-anak mereka. (c) Membekalkan susu kepada murid-murid terpilih dari golongan taraf sosioekonomi yang rendah dan mengalami kekurangan zat makanan melalui skim percuma. Melalui kajian ini nanti diharapkan pelajar-pelajar akan mendapat pengetahuan mengenai amalan pemakanan yang sihat agar kesihatan dan perkembangan diri mereka sempurna. makanan . Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan. . Seseorang anak dipengaruhi oleh amalan pemakanan ibu bapa di mana bermula dari lahir sehinggalah dewasa.kekotoran . tentang pentingnya mereka dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tentang makanan-makanan yang berkhasiat serta amalanamalan permakanan yang sihat yang perlu diamalkan oleh pelajar. (d) Meningkatkan perancangan pelaksanaan dan penilaian program melalui (e) Penglibatan bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan di bawah konsep pensyarikatan Malaysia. Jawab SEMUA soalan.

(b) pertolongan cemas (c) keselamatan sekolah (d) pencegahan penyakit (e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah (f) pendidikan kesihatan 5. Perkhidmatan Pergigian 5.3. . (a) keselamatan makanan di kantin sekolah.terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah secara imbuhan dan sementara waktu. Bincangkan punca pencemaran udara. (d) Menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. (a) Memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. (b) Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga (c) Menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara tidak langsung. bertimbang rasa serta amalanamalan yang diinginkan berkaitan dengan kebersihan diri. rokok dan sebagainya 4. Jawab TIGA soalan SAHAJA. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. emosi. berdisiplin. Sekolah Kawaan Larangan Merokok 6. Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini (a) keselamatan makanan di kantin sekolah. Program 3K 3. (b) Sumber-sumber perlepasan lain seperti asap kenderaan.kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. (a) Kejadian pembakaran terbuka di negara kita dan dari negara jiran. sosial dan rohani. (e) Mengendalikan tabiat-tabiat bersopan-santun. mental. Sekolah Bebas Denggi (b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. (a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat. 1. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal. kilang. Rancangan Makanan Tambahan 2. Perkhidmatan Kesihatan 4. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolahsekolah. 1.

sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan pelajar sekolah. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan. Penyakit ini adalah disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes yang mengakibatkan peningkatan morbiditidan mortaliti. 3. Tugas sebagai „role model‰.ini adalah untuk memberi kefahaman.murid di dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi di sekolah. melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik serta berketerampilan. (a) Memahami teras-teras utama PBSS (b) Menyokong melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. (b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda. 5 dan 6 yang dipilih dan dilatih sebagai ÊPembimbing Rakan SebayaÊ.adalah menggunakan kaedah pendidikan kepada murid-murid untuk menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang berkesan dalam mencegah dan mengawal kejadian penyakit denggi. Doktor Muda diberikan latihan mengenai asas kesihatan supaya mereka dapat menjadi pendidik kepada rakan sebaya. (d) Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat. (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program . . . (c) Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah.ini juga menggalakkan penglibatan semua golongan termasuk ibu bapa dan kakitangan sekolah di dalam aktiviti pencegahan dan pengawalan demam denggi. kesedaran dan kemahiran kepada murid . . . (a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi. (f) Memberi penerangan kepada ibu bapa dan masyarakat setempat mengenai PBSS. „promoter‰ dan „motivator‰ kesihatan kepada rakan-rakan di sekolah memerlukan mereka mempunyai pengetahuan yang khusus mengenai asas kesihatan. Mereka bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. Doktor Muda merupakan pelajar sekolah Tahun 4.Murid-murid merupakan golongan yang mudah disemai dan menerima pengetahuan yang baik dengan harapan mereka dapat mengamalkan serta membentuk tingkah laku yang positif. Program Doktor Muda merupakan satu program promosi kesihatan Sekolah. (e) Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap.(b) pertolongan cemas (c) keselamatan sekolah (d) pencegahan penyakit (e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah (f) pendidikan kesihatan 2. .menyerapkannya ke dalam Program Kesihatan Sekolah yang sedia ada.

(f) Mengawal penyakit yang berjangkit. rujukan serta penempatan di kelas khas. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan. wakil agensi kerajaan dan swasta serta wakil masyarakat setempat. (d) Memastikan pelaksanaan dan pemantauan aktiviti PBSS dijalankan dengan terancang. (d) Mengesan dengan lebih awal keadaan kesihatan yang tidak normal dengan merujuk pakar-pakar tertentu. (e) Memberitahu guru-guru dan ibu bapa tentang taraf kesihatan kanak-kanak sekolah untuk membolehkan rawatan lebih berkesan dan penjagaan susulan yang efektif. kemahiran berfikir secara kritis dan bertanggungjawab terhadap diri.Bersepadu Sekolah Sihat. (c) Merancang aktiviti dengan mengambil kira: • Keperluan warga sekolah bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosi serta keadaan persekitaran yang selamat • Pengalaman murid dan guru supaya dapat digabungkan untuk menjalankan aktiviti PBSS yang berkesan. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan. rawatan. (g) Menggalakkan keselamatan di sekolah dan memberi Pertolongan Cemas dan Rawatan Kecemasan kepada kanak-kanak ketika di sekolah. (b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah. anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. (c) Menentukan murid berada dalam keadaan kesihatan yang paling optima untuk menerima pelajaran dan mengambil bahagian dalam rancangan sekolah. • Kemahiran kesihatan. pertubuhan-pertubuhan atau badan yang berkaitan untuk membetulkan kecacatan-kecacatan yang boleh dirawat dan juga untuk pemulihan. 4. . keluarga dan masyarakat • Kesedaran murid tentang pentingnya kemahiran kesihatan serta mempunyai azam yang kuat untuk menjaga kesihatan diri. (h) Memberikan perhatian kepada kanak-kanak yang lebih memerlukan rawatan kesihatan dan penyeliaan khas. (a) Memberi penerangan kepada guru-guru mengenai pelaksanaan PBSS di sekolah (b) Menubuhkan Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru. tersusun dan berterusan. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. penjagaan kesihatan. – Rawatan ringan dan kecemasan – Kawalan penyakit berjangkit – Penilaian (screening) atau pemeriksaan kesihatan ke atas muridmurid – Perkhidmatan Pergigian – Rujukan dan rawatan susulan – Program imunisasi 5. (a) Membina kesedaran dan kefahaman di kalangan kanak-kanak sekolah tentang taraf kesihatan diri sendiri (b) Mengasaskan latihan seumur hidup tentang perlunya menilai taraf kesihatan seseorang pada jangka masa tertentu.

(ii) Pastikan semua pekerja mendapat pemeriksaan kesihatan dan suntikan pencegah penyakit tifoid sebelum bertugas. 1.peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. (iv) Awasi diri dan mangsa agar tidak terdedah kepada mana-mana kemungkinan bahaya. (b) Pengendalian makanan yang bersih. (a) Kebersihan bahan mentah. (iii) Hindarkan diri anda dari sebarang risiko.(a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan. (d) Keperluan kemudahan asas yang mencukupi (e) Reka bentuk premis dan peralatan yang sesuai. Nilai mangsa dengan kaedah pemulihan pernafasan CPR dan dapatkan bantuan dengan segera (ii) Pastikan keadaan mangsa yang tercedera sama ada: • Sedar sepenuhnya atau tidak • Masih bernafas tetapi tidak sedarkan diri • Tidak bernafas tetapi mempunyai denyutan nadi . Sediakan nota ceramah anda. (iii) Pastikan pekerja yang sakit mendapat rawatan perubatan dan tidak bekerja sehingga disahkan sihat. (iii) Jangan bertindak sendiri jika di luar kemampuan anda. (iv) Melatih pekerja mengenai kesihatan dan kebersihan diri dari semasake semasa. (c) Kebersihan diri pengendali makanan. (a) Menilai Situasi Kecemasan (i) Penilaian adalah penting dan ia perlu dilakukan dengan pantas dan tenang dalam keadaan atau tempat peristiwa itu berlaku. (b) Keperluan untuk Memastikan Kawasan Kecemasan Selamat (i) Keselamatan diri perlu dipastikan sebelum melakukan pertolongan kepada mangsa. (f) Pengurusan dan penyelenggaraan premis yang sempurna. (i) Pastikan semua aspek kebersihan yang disebutkan dipatuhi. (g) Penyediaan makanan yang betul. anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah. Jawab SATU soalan SAHAJA. BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. (b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat. (c) Menilai Semua Kecederaan dan Memberi Pertolongan Cemas (i) Cuba melindungi mangsa dari sebarang bahaya. (ii) Pastikan mangsa dihindarkan dari bahaya dengan memindahkan mangsa dari tempat yang dikhuatiri mendatangkan bahaya. (ii) Pemerhatian terhadap keadaan sekitar dan pengawasan terhadap lain-lain bahaya terhadap diri dan mangsa.

(ii) Sementara menunggu bantuan tiba. • Kebanyakan guru yang tidak mempunyai kemahiran bagi mengukur aspek perubahan sikap. AIDS dan isu sosial lain. sedikit sebanyak melunturkan semangat murid �� murid dan guru untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. konsumerisme. pastikan anda mendapat pertolongan dari orang lain untuk memastikan beberapa perkara iaitu: �� Memastikan kawasan kemalangan selamat �� Membuat panggilan kecemasan �� Mendapatkan peralatan pertolongan cemas �� Mengawal lalu lintas atau keadaan kemalangan �� Mengawal pendarahan atau menyokong tubuh mangsa �� Membantu mengalihkan mangsa ke tempat yang difikirkan selamat. . • Beberapa isu baru seperti alam sekitar.• Tidak mempunyai nadi (d) Meminta Bantuan atau Pertolongan (i) Segera pastikan pertolongan pakar telah dipanggil dan dalam perjalanan. • Keadaan ini juga berlaku kerana mata pelajaran PJK ini bukannya mata pelajaran yang diberi keutamaan di sekolah. terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. guru dan pentadbir sekolah memandang ringan terhadap mata pelajaran ini berbanding dengan mata pelajaran peperiksaan lain seperti Bahasa Melayu dan Matematik.4% guru-guru yang ditemuduga telah mendapat latihan kesihatan di maktab-maktab perguruan. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan (a) Keberkesanan Pendidikan Kesihatan di Sekolah Perkara ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor iaitu: (i) Sikap Pelajar. • Mata pelajaran kesihatan biasanya sebagai pelengkap waktu mengajar guru (iii) Masa dan Kandungan Kurikulum PJK • Kementerian Pendidikan menghadapi kekangan kerana terlalu banyak perkara penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. 2. • Guru yang tidak ada latar belakang pendidikan jasmani dan kesihatan atau pengkhususan diarahkan untuk mengajar kesihatan (ii) Kekurangan Guru Terlatih dalam Kesihatan • Kajian menunjukkan hanya 49. (iv) Penilaian Pendidikan Kesihatan • Oleh kerana matlamat Pendidikan Kesihatan ialah berhubung dengan sikap dan amalan yang positif terhadap kesihatan dan ia memerlukan kemahiran bagi mengukur perubahanperubahan ini. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda. dadah. Guru dan Pentadbir Sekolah terhadap Kesihatan • Mata pelajaran PJK bukannya mata pelajaran peperiksaan di sekolah. • Masa yang diperuntukkan untuk PJK begitu terhad • Bilik persalinan dan alat bantu mengajar tiada. jadi pihak murid. universiti dan kursus-kursus pendek.

masih lagi kurang di kebanyakan sekolah. • Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kemanusiaan dan sumbersumber tempatan yang sedia ada. kemudahan fizikal kantin dan asrama padang permainan dan sebagainya. (d) Kemudahan Asas dan Kemudahan Fizikal • Kekurangan kemudahan fizikal di sesebuah sekolah. (c) Bebanan Kerja Guru • Bebanan tugas 'paper work' dan kerja-kerja perkeranian terutama dalam menyediakan rekod-rekod dan maklumbalas kepada pihak-ihak berkenaan serta tugas-tugas ko kurikulum. • Perkembangan program-program kesihatan begitu mendadak untuk menangani beberapa isu dan masalah kesihatan semasa. • Perkembangan staf di pelbagai peringkat terhad akibat perkembangan program-program yang terlalu pantas kerana mengikut arus perkembangan kesihatan semasa. (b) Organisasi dan Pelaksanaan Program • Jawatankuasa Bersama RKS yang terdapat di pelbagai peringkat ini berbeza dari segi prestasi. • Keadaan tersebut menjejaskan tugas-tugas penyelenggaraan dan menjaga persekitaran sekolah yang bersih. • Terutama bagi sekolah-sekolah lama. • Menjejaskan program kesihatan sekolah kerana guru-guru terpaksa memberi perhatian kepada perkara-perkara yang telah disebutkan.dan amalan. • Menjejaskan usaha-usaha membaik pulih dan peningkatan taraf keadaan fizikal sekolah. indah dan selamat. (f) Kewangan • Peruntukan yang diberikan kepada sekolah untuk tugas-tugas penyelenggaraan dan menaiktarafkan bangunan begitu terhad sekali. (g) Isu-isu Baharu Kesihatan • Pada masa kini telah wujud beberapa isu baharu dalam kesihatan sekolah seperti: − kesihatan sosial remaja − pengurusan tekanan diri (stress management) − penderaan − perlakuan-perlakuan yang berkaitan dengan seksualiti. (e) Masalah Penyelarasan Program • Program kesihatan sekolah ini dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan agensi bukan kerajaan pelbagai masalah seperti penyelarasan kerana setiap agensi terlibat dengan pelbagai program lain dan masing-masing mempunyai tugas keutamaan tersendiri. • Kekangan staf untuk menguruskan program-program kesihatan sekolah. Ada JK yang aktif dan ada yang sebaliknya. masih terdapat banyak kekurangan kemudahan asas dan fizikal sekolah. • Kadar bilangan tandas dengan bilangan murid. BAHAGIAN A ARAHAN .

Jawab TIGA soalan SAHAJA. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. 3. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. (b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. 5. Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan.Bahagian A mengandungi LIMA soalan. 1. Bincangkan punca pencemaran udara. (a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah. mental. Jawab SEMUA soalan. Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini 2. sosial dan rohani. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolah-sekolah. 4. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal. . Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat. 2. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan. 1. emosi.

Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan. 5. Jawab SATU soalan SAHAJA. penjagaan kesihatan. (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. . rujukan serta penempatan di kelas khas. BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. 4. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. rawatan. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa. (b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat. anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. 3. (b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah. (b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. (a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan.(a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi.

(b) Dengan memberikan DUA contoh yang sesuai setiap satu . Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda. Jawab SEMUA soalan.1. terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. 2. Dicatat oleh imann di 11/26/2009 11:49:00 PG . Dengan memberikan contoh yang sesuai setiap satu. anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan. jelaskan bagaimanakah imbuhan awalan dan akhiran boleh mengubah penggolongan kata dalam bahasa Melayu 2. 1. 0 ulasan Contoh Soalan HBML2103 . (a) Huraikan definisi morfologi mengikut pandangan Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (1996). nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif berikut: (a) kata adjektif ukuran (b) kata adjektif perasaan (c) kata adjektif pancaindera (d) kata adjektif jarak .BM BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Sediakan nota ceramah anda.peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas.

Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2002) menjeniskan ayat majmuk gabungan kepada dua jenis. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat. 4. iaitu ayat aktif dan ayat pasif. iaitu kata tunggal. Berdasarkan kenyataan ini. Jawab TIGA soalan SAHAJA. dan kata ganda. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. 5. (a) Dengan merujuk kedua-dua ragam ayat tersebut. kata majmuk. Sintaksis ialah cabang ilmu yang mengkaji tentang bentuk. 1. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk dan pengelompokkannya dalam bahasa Melayu. bincangkan DUA perbezaan ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Melayu. dan binaan atau konstruksi ayat. Asmah Haji Omar dan rakan-rakan (1996) menjelaskan bahawa perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna dan boleh dibahagikan kepada empat jenis.3. iaitu gabungan susunan fakta yang berurutan dan susunan fakta yang membawa maksud bertentangan. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. struktur. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Akronim. bina DUA ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Keterangan anda mestilah disertakan dengan satu contoh yang sesuai. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Subjek dan Predikat di dalam sesebuah ayat. . kata terbitan. Dengan memberikan contoh ayat yang sesuai bina ayat yang boleh menjelaskan kenyataan ini.

(c) Huraikan secara terperinci golongan kata mengikut Tatabahasa Dewan (1996). (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan setiap jenis ayat yang berikut: (i) Ayat penyata (ii) Ayat tanya (iii) Ayat perintah (iv) Ayat seruan 3. 2. Di dalam bahasa Melayu terdapat ragam dan jenis ayat. dan klausa di dalam ayat. (i) Klausa (ii) Frasa (iii) Perkataan (b) Dengan memberikan contoh rajah yang sesuai. (c) Dengan memberikan dua contoh ayat yang sesuai setiap satu huraikan tentang ayat aktif dengan keterangan boleh digugurkan dan keterangan yang tidak boleh digugurkan . Kenyataan anda perlulah disokong dengan contoh ayat yang gramatis. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat aktif tak transitif bahasa Melayu. Secara lisan semasa berbual dan menulis kita sering menggunakan pelbagai jenis ayat. jelaskan bagaimanakah kedudukan dan perkaitan antara perkataan. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan apakah maksud perkara berikut yang menjadi sebahagian daripada susunan dalam sesebuah ayat. (a) Berdasarkan kenyataan di atas. frasa.

Namun secara asasnya ayat Bahasa Melayu mempunyai ayat dasar dan pola yang tertentu. Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2002) menjelaskan bahawa ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. lakarkan rajah yang sesuai untuk anda membincangkan tentang binaan ayat majmuk ayat berlapis kepada murid-murid tahun enam. (c) Bina ayat tunggal yang subjeknya terdiri daripada perkara berikut: (i) Subjek kata nama am (ii) Subjek kata nama khas (iii) Subjek kata kerja (iv) Subjek kata ganti nama orang (v) Subjek kata adjektif 5. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai.4. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. . (b) Bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan dalam ayat majmuk. (a) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. huraikan pola-pola ayat dasar bahasa Melayu. Ayat dalam bahasa Melayu boleh diperluaskan melalui pelbagai proses. (c) Dengan memberikan contoh yang sesuai huraikan apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen dalam ayat majmuk bahasa Melayu. Ayat majmuk juga dikenali sebagai ayat selapis.

Jawab SATU soalan SAHAJA. Proses gramatis dalam penerbitan ayat melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluaskannya dalam pelbagai cara. (b) Dengan contoh yang sesuai. huraikan proses transformasi yang melibatkan: (i) Pengguguran frasa nama sebagai subjek (ii) Pengguguran frasa predikat (c) Bincangkan proses transformasi yang melibatkan perluasan ayat 2.BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. ayat pancangan komplemen. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ayat keterangan. Salah satu proses pembentukan ayat majmuk ialah melalui pancangan yang boleh dipecahkan kepada tiga bahagian iaitu ayat pancangan relatif. hurakan LIMA jenis ayat keterangan berikut: (i) Keterangan musabab (ii) Keterangan akibat (iii) Keterangan syarat (iv) Keterangan waktu . dan ayat pancangan keterangan. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai. 1. (a) Jelaskan maksud ayat terbitan.

Saya menyediakan jadual waktu untuk belajar matematik setaip hari. C. Berkaitan minat terhadap guru matematik. Bagi saya matematik sangat mudah sekiranya memahami konsep. Matematik membantu saya cara berfikir untuk menyelesaikan masalah. Saya di peluang untuk meneroka ilmu bru matematik di dalam kelas. Saya suka membuat latiahan matematik bersama rakan-rakan. saya dapat meneroka ilmu baru. Matematik membantu saya kerana tidak perlu menghafal fakta. Saya suka membuat latihan matematik di waktu lapang. Saya rasa seronok apabila dapat menjawab soalan matematik dengan betul. 1 2 3 4 5 21 Saya rasa seronok bila guru menggunakan alat bantu mengajar seperti komputer semasa menagajar. Saya buat latihan matematik yang kerap dapat meningkatkan markah saya dalam peperiksaan. Saya dapat meningkatkan motivasi diri apabila belajar matematik. Berkaitan minat terhadap latihan matematik. 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Saya suka membuat latihan matematik kerana dapat meningkatkan kemahiran saya. Saya akan cuba dapatkan latihan matematik melalui blog dan website. Saya dapat mengenalpasti kelemahan saya dalam matematik memalui latihan yang saya selesaikan. Skor 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saya menyukai mataspelajaran matematik sejak di sekolah rendah lagi. Skor nilai Amat Tidak Bersetuju (ATS) Tidak Setuju (TS) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Amat Sangat Bersetuju (ASS) A. Melalui latihan matematik. Saya rasa seronok apabila memasuki kelas matematik 2 3 4 5 B. Berkaitan minat terhadap matematik. Saya dapat mendisplinkan diri saya apabila mempelajari matematik.(v) Keterangan cara (c) Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru dan jelaskan fungsi EMPAT contoh Alat bantu mengajar (ABM) yang sesuai untuk mengajarkan ayat majmuk bahasa Melayu. . Saya suka membaut latihan matematik disebabkan pengaruh rakan-rakan. Setiap kali saya membuat latihan matematik saya rasa puas hati apabila menyelesaikan tugas saya. Ibubapa saya mendorong / mebimbing saya dalam membuat latihan matematik.

Guru mengambil berat apabila saya mengahadapi masalah dalam matematik. Saya rasa seronok dengan pengajaran guru dalam kelas mengunakan ICT. 30. Guru memberi latihan sesuai dengan kebolehan saya. menyelesaikan masalah Bahagian III : Pandangan Dan Cadangan Responden.. Saya di layani dengan baik semasa guru mengajar di dalam kelas.22 23 24 25 26 27 28 29 Penampilan guru dapat menarik minat saya dalam matematik. Guru matematik saya selalu memberi pujian setiap kali dapat menjawab soalan dengasn betul. Apakah cadangan anda untuk memperbaiki pengajaran guru matematik anda? ________________________________________________________________________________________________________________ _____ TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA . Guru pandai membei semangat kepada saya untuk belajar matematik.(Komputer) Saya rasa seronok belajar matematik kerana guru saya menagajar secara kreatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful