You are on page 1of 37

§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n

Nhang

ThuyÕt Minh ®å ¸n:
C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
I ) Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt:
+ Gèi ®ì lµ mét chi tiÕt kh¸ phæ biÕn trong c¸c kÕt cÊu
m¸y
NhiÖm vô chÝnh: ®Ó ®ì c¸c trôc ®ì vµ c¸c trôc truyÒn
th«ng qua c¸c æ ®ì bi, v× vËy gèi ®ì thêng lµm viÖc theo
cÆp ( hai c¸I thµnh mét 1 bé)
+ C¸c bÒ mÆt chÝnh cÇn gia c«ng:
- BÒ mÆt Φ100 dïng ®Ó l¾p víi vµnh ngoµi cña æ bi ( th-
êng ë chÕ ®é l¾p láng hay l¾p trung gian). §©y lµ bÒ mÆt
quan träng nhÊt cña chi tiÕt gi¸ c«ng, yªu cÇu ®é chÝnh x¸c
cao nhÊt ( ta chän ®é chÝnh x¸c lµ cÊp 7)
-BÒ mÆt Φ72 dïng ®Ó l¾p lãt kÝn tr¸nh hiÖn tîng ch¶y
dÇu hay mì b«i tr¬n, ®©y còng lµ mét bÒ mÆt yªu cÇu
chÝnh x¸c.
- BÒ mÆt Φ56 ®Ó tho¸t trôc ra
- 4 lç M8x1,25 dïng ®Ó b¾t l¾p ®Ëy cña gèi ®â ®«i khi
còng cã t¸c dông chÆn æ ( khi trªn trôc cã chÞu t¸c dông
cña lùc däc trôc)
- Lç Φ 6x1 chØ dïng ®Ó tiÕp dÇu hoÆc mì b«i tr¬n æ bi, lç
nµy thêng ®îc nót kÝn l¹i khi lµm viÖc ®Ó tr¸nh lµm bÈn, bôi
r¬i vµo c¸c phÇn bªn trong cña æ
- C¸c lç Φ17 dïng ®Ó b¾t chÆt gèi ®ì vµo th©n m¸y
b»ng bu l«ng
- BÒ mÆt Φ86 cã t¸c dông lµ gê chÆn vµnh ngoµi cña æ
bi, mÆt nµy kh«ng yªu cÇu ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao
- Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¶i träng t¸c ®éng lªn æ vµ gèi
®ì thêng cã gi¸ trÞ æn ®Þnh, nhiÖt dé kh«ng cao, thêng c¸c
gèi ®â lµm viÖc theo bé lªn chÕ tq¹o ®Ó ®¶m b¶o ®îc l¾p
lÉn hoµn toµn.
- VËt liÖu sö dông lµ : GX 15-32, cã c¸c thµnh phÇn ho¸ häc
sau:
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
1
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
C = 3 – 3,7 Si = 1,2 – 2,5 Mn = 0,25 – 1,00
S < 0,12 P = 0,05 – 1,00
[δ]
bk
= 150 MPa
[δ]
bu
= 320 Mpa
II ) Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi
tiÕt:
+ Do cã h×nh d¸ng t¬ng ®èi phøc t¹p, t¶i träng ®Òu vµ
còng kh«ng lín l¾m, chän ph«i lµ gang ®óc trong c¸c lßng
khu«n kÝn lµ hîp lý nhÊt.
+ KÕt cÊu ®· cho cã ®é cøng v÷ng kh¸ cao, c¸c mÆt gia
c«ng cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng cã
n¨ng suÊt kh¸ cao.
+ Kho¶ng c¸ch tõ lç t©m φ100 tíi mÆt ®¸y cã dung sai ±
0,1 lµ hîp lý
®é nh¸m trªn c¸c bÒ mÆt yªu cÇu gia c«ng vÉn theo ký
hiÖu cò ta sÏ ®æi l¹i. C¸c bÒ mÆt φ100 vµ φ72 cha cã ®é
nh¸m. XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng lµm viÖc l¾p trung gian víi
vßng ngoµi cña æ bi ta cã:
BÒ mÆt φ100 Ra =2,5 ; φ72 cã Rz =20 µm
kÝch thíc φ100 l¾p víi vßng ngoµi cña æ bi , ta chän cÊp
chÝnh x¸c lµ cÊp 7. Gi¸ trÞ sai lÖch φ100
+ 0,035
C¸c kÝch thíc kh¸c cßn l¹i cã thÓ lÊy dung sai tù do lµ ± 0,5
mm
lç ren M6 nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp ta cã thÓ lµm vu«n gãc
víi ®êng t©m lç ®Ó tiÖn cho viÖc gia c«ng h¬n ( cßn víi kÕt
cÊu lç nghiªng nh trong b¶n vÏ ®· cho cã lîi cho viÖc b«i tr¬n
nhng khã cho gia c«ng)
+ Kho¶ng c¸ch t©m gi÷a hai lç φ17 theo chøc n¨ng chØ
cÇn chÕ t¹o víi dung sai ± 0,1. tuy nhiªn khi gia c«ng, ngêi ta
thêng dïng hai lç nµy lµm chuÈn tinh thèng nhÊt v× vËy
dung sai cña nã lªn chän lµ ±0,05 cho phï hîp víi chøc n¨ng
gia c«ng.
III ) X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt:
Ta x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p gÇn ®óng:
Khi x¸c ®Þnh d¹ng d¹ng s¶n xuÊt b»ng ph¬ng ph¸p tra
b¶ng ta cÇn x¸c ®Þnh khèi lîng cña chi tiÕt gia c«ng vµ sè l-
îng chi tiÕt tæng céng cÇn chÕ t¹o trong mét n¨m:
Sè lîng chi tiÕt tæng céng cÇn chÕ t¹o trong mét n¨m ®îc
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
2
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
X¸C §ÞNH D¹NG S¶N XUÊT :
Muèn x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt tríc hÕt ta ph¶i biÕt s¶n lîng
hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng . S¶n lîng hµng n¨m ®îc x¸c
®Þnh theo c«ng thøc sau:
N = N
1
.m (1+
100
β α +
)
Trong ®ã:
N- Sè chi tiÕt ®îc s¶n xuÊt trong mét n¨m
N
1
- Sè s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trong mét n¨m (5000
chiÕc/n¨m)
m- Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm
α- PhÕ phÈm trong xëng ®óc α =(3-:-6) % ta chän α =4%
β- Sè chi tiÕt ®îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷ β = (5-:-7)%
chän β = 6%
VËy N = 5000.1(1 +
100
4 6 +
) = 5500 chi tiÕt /n¨m
Träng lîng cña chi tiÕt ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
Q
1
= V.γ (kg)
Trong ®ã
Q
1
- Träng lîng chi tiÕt
γ - Träng lîng riªng cña vËt liÖu γ
gang x¸m
= 6,8-:-7,4
Kg/dm
3
Ta chän : γ
gang x¸m
= 7,0 Kg/dm
3
V - ThÓ tÝch cña chi tiÕt:
V = V
1
+V
2

V
1
= 2,2.6,5.23,4-0,3.6,5- 2 . 2 , 2 .
4
7 , 1 .
2
π
V
2
= 5,8.6,5.15+0,5.π.7,5
2
.6,5-π.5
2
.4,3-π.4,3
2
-
π.4,3
2
.1,9-π.2,8
2
.0,8-π.3,6
2
.0,7-
4.0,4
2
.π.3+0,3.π(5,9
2
+5
2
+5,9.5)-π.0,3
2
.1,5
TÝnh ra ta ®îc V = 950(mm
3
) ⇒ träng lîng cña ph«i sÏ lµ :
G = 0,007.950 = 6,5 (kg)
IV ) Chän ph«i vµ ph¬ng chÕ t¹o ph«i:
- Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, gèi ®ì trªn cã h×nh d¹ng kh¸
phøc t¹p, cã nhiÒu mÆt cong, cã g©n , c¸c gê bè trÝ kh¸ gÇn
nhau
mÆt kh¸c t¶i träng lµm viÖc ®Òu kh«ng lín, v× vËy chän
vËt liÖu lµ gang x¸m th«ng thêng lµ hîp lý
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
3
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
- Do d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t lín lªn t¹o ph«i trong khu«n kÝn lµ
hîp lý nhÊt. Ta chän ®óc trong khu«n kim lo¹i trong trêng
hîp nµy.
Khi ®óc ta cã thÓ thiÕt kÕ hép khu«n cã mÆt ph©n khu«n
nh h×nh vÏ:
T
D
TÝnh ra ta ®îc V = 950(mm
3
) ⇒ träng lîng cña ph«i sÏ lµ :
G = 0,007.950 = 6,5 (kg)
V ) LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng:
a) Tríc tiªn ta ph¶i ph©n tÝch chuÈn vµ ®Þnh vÞ khi gia
c«ng:
+ §Ó ®¹t dé chÝnh x¸c cña c¸c lç Φ100; Φ72, dé song
song cña chóng víi mÆt ®¸y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m cña c¸c
lç nµy ®Õn mÆt ®¸y thi khi gia c«ng c¸c lç nµy lªn chän
mÆt ®¸y lµm chuÈn tinh chÝnh.
+ §Ó ®¹t ®é vu«ng gãc cña t©m hai lç Φ100; Φ72 víi c¸c
mÆt ®Çu cña gèi ®ì ta cã hai ph¬ng ¸n sau:
 Chän mét trong hai mÆt ®Çu ®· gia c«ng lµm chuÈn
tinh khèng chÕ 3 bËc tù do ®Î gia c«ng lç.
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
4
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Dïng mÆt ®¸y vµ hai lç Φ17 ®Ó lµm chuÈn tinh thèng
®Ó gia c«ng lç Φ100, Φ72 vµ hai mÆt ®Çu
Khi ta sö dông ph¬ng ¸n ®Çu tiªn dÔ dµng ®¹t ®îc ®é
vu«ng gãc cña t©m hai lç Φ100 vµ Φ72 víi mÆt ®Çu nhng
kh¶ n¨ng ®¹t ®îc ®é song song cña hai t©m lç nµy víi mÆt
®¸y vµ kho¶ng c¸ch 80 lµ kh«ng cao.
Khi sö dông ph¬ng ¸n thø hai ta ph¶i mÊt thªm thêi gian
gia c«ng chÝnh x¸c hai lç Φ17. Nhng theo ph¬ng ¸n nµy ta
dÔ dµng ®¹t ®îc ®é song song cña t©m lç Φ100 vµ Φ72 víi
mÆt ®¸y, vµ ®é chÝnh x¸c cña kÝch thíc 80 còng cao h¬n.
§é kh«nng vu«ng gãc vãi hai mÆt ®Çu còng kh«ng qu¸ lín
v× khi gia c«ng hai mÆt ®Çu ta ®· sö dông chuÈn tinh
th«ng nhÊt lµ ( mÆt ®¸y vµ hai lç Φ17 lµm chuÈn).
+ §èi víi gèi ®ì, yªu cÇu vÒ ®é song song cña t©m lç
Φ100 vµ Φ72 víi mÆt ®¸y thêng cao h¬n so víi yªu cÇu vÒ
®é vu«ng gãc cña chóng víi mÆt ®Çu .Do ®ã ta chän ph-
¬ng ¸n mÆt ®¸y vµ hai lç Φ17 vu«ng gãc víi nã ®· ®îc gia
c«ng tinh tõ tríc lµm chuÈn tinh thèng nhÊt ®Ó gia c«ng c¸c
bÒ mÆt cßn l¹i lµ hîp lý.ViÖc chän chuÈn nh vËy cho phÐp
®¹t ®îc c¸c u ®iÓm sau:
DÔ dµng ®¹t ®é song song cña t©m lç Φ100 vµ Φ72 víi
mÆt ®¸y, dé vu«ng gãc cña chóng víi mÆt ®Çu vµ ®é
chÝnh x¸c cña kÝch thíc 80
§å g¸ cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n , tin cËy, sö dông thèng nhÊt
cho hÇu hÕt c¸c nguyªn c«ng.
MÆt ®¸y cã diÖn tÝch ®ñ lín , ®¶m b¶o g¸ ®Æt æn
®Þnh khi gia c«ng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p cã n¨ng suÊt cao.
b) X¸c ®Þnh tr×nh tù cña c¸c bíc nguyªn c«ng:
Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, giai ®o¹n ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh
gia c«ng gèi ®ì lµ gia c«ng c¸c mÆt ®¸y cïng hai lç Φ17 ®Ó
lµm chuÈn tinh thèng nhÊt khi gia c«ng c¸c mÆt cßn l¹i:
Ta cã thø tù c¸c nguyªn c«ng nh sau:
 Nguyªn c«ng 1:phay mÆt ®¸y2
 Nguyªn c«ng 2: phay mÆt ®¸y trªn 3
 Nguyªn c«ng 3: khoan , khoÐt , doa 2 lç Φ17
 Nguyªn c«ng 4:phay hai mÆt ®Çu
 Nguyªn c«ng 5:tiÖn th« c¸c lç Φ100; Φ56; Φ86;Φ104
 Nguyªn c«ng 6:khoan , ta r« 4 lç M8x1,25
 Nguyªn c«ng 7:khoan lç Φ5; khoet Φ12, ta r« M6x1
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
5
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
 Nguyªn c«ng 8: tiÖn b¸n tinh, tiÖn tinh Φ100; tiÖn
®Þnh h×nh Φ72
 Nguyªn c«ng 9: tæng kiÓm tra
c) X¸c ®Þnh ®êng lèi c«ng nghÖ:
Do s¶n xuÊt hµng khèi lín nªn ta chän ph¬ng ph¸p gia
c«ng mét vÞ trÝ, gia c«ng tuÇn tù. Dïng m¸y v¹n n¨ng kÕt
hîp víi ®å g¸ chuyªn dïng.
VI ) TÝnh lîng d cho mét bÒ mÆt vµ tra lîng d cho
c¸c bÒ mÆt cßn l¹i
1-TÝnh lîng d khi gia c«ng lç φ100
§é chÝnh x¸c ph«i cÊp 1 khèi lîng ph«i 5,5 kg ,vËt liÖu Gang
x¸m GX15-32. Quy tr×nh c«ng nghÖ gåm 3 bíc : tiÖn th«,
tiÖn b¸n tinh, tiÖn tinh.
Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ b»ng mÆt ®¸y vµ 2 lç φ17 .
Theo b¶ng 3.2[2] ta cã R
za
vµ T
a
cña ph«i lµ 200 vµ 300
µm .
Sai lÖch kh«ng gian tæng céng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc sau:
ρ
ph
=
2 2
lk cv
ρ ρ +
Trong ®ã ρ
cv
=
2 2
) ( ) ( d l
k k
∆ + ∆
- sai lÖch cong vªnh
l- ChiÒu dµi chi tiÕt

k
= 0,8 µm/mm (B¶ng 3.7 [2]) .
l = 41 lµ chiÒu dµi lç
d=100 ®êng kÝnh lç
⇒ ρ
cv
=
2 2
) 8 , 0 . 100 ( ) 8 , 0 . 77 ( +
=120 (µm ).
ρ
lk
lµ ®é lÖch khu«n
ρ
lk
=
2
2
2
1
δ δ +
δ
1
lµ sai sè cña mÆt ®¸y so víi t©m lç φ100
δ
2
lµ sai sè cña 2 lç ®Þnh vÞ so víi t©m lç φ100
δ
1
= δ
2

ph
/2
δ
ph
lµ dung sai cña ph«i ®óc CCXI vµ b»ng 800(µm )( theo
b¶ng 2.11[2])
⇒δ
1
= δ
2
= 400(µm )
ρ
lk
=
2 2
200 200 + =284
VËy sai sè tæng céng cña ph«i lµ ρ
cv
=
2 2
284 120 + = 310
(µm ).
Sai sè cßn sãt l¹i
ρ
c1
= 0,05.310 = 16
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
6
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
ρ
c2
= 0,05.16 = 0,8
Sai sè g¸ ®Æt khi tiÖn th«
2 2
k c gd
ε ε ε + ·
Sai sè chuÈn xuÊt hiÖn do chi tiÕt bÞ xª dÞch ngang trªn
chèt ®Þnh vÞ
Khe hë lín nhÊt δ
max
= δ
A
+ δ
B
+ δ
min
δ
A
Dung sai cña lç φ17H7 δ
A
= 18 µm
δ
B
Dung sai cña lç φ17f7 δ
B
= 18 µm
Khe hë nhá nhÊt δ
min
= 16
⇒ ε
c
= δ
max
= 0,018+0,018+0,016 = 0,052
Sai sè kÑp chÆt cña kÝch thíc 80 lµ ε
k
= 400 µm ( theo b¶ng
3.14 )
Do ®ã sai sè g¸ ®Æt khi tiÖn lç lµ
ε
gd
=
2 2
400 52 + = 403
Khi tiÖn tinh vµ b¸n tinh kh«ng thay ®æi c¸ch g¸ ®Æt
ε
gd2
= 0,05ε
gd1
+ ε
ph©n ®é
ε
ph©n ®é
= 0
⇒ ε
gd2
= 0,05.403 = 20
ε
gd3
= 0,05.20 = 1
Theo c«ng thøc ) (
min
2 2
2 2
b a a za b
T R Z ε ρ + + + ·
• Khi tiÖn th« ) 403 310 300 200 ( 2 2
2 2
min
+ + + ·
b
Z = 2.1200
• Khi tiÖn b¸n tinh R
za
= 50 , T
a
= 50
) 20 16 50 50 ( 2 2
2 2
min
+ + + ·
b
Z = 2.150
• Khi tiÖn tinh R
za
= 35 , T
a
= 30
) 1 8 , 0 30 35 ( 2 2
2 2
min
+ + + ·
b
Z = 2.80

Bíc
c«ng
nghÖ
gia
c«ng
φ100
R
z
Ta
ρ

ε
2Z
min d
p δ
D
min
D
max
2Z
mi
2Z
ma
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
7
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Ph«i
TiÖn
th«
TiÖn
b¸n
tinh
TiÖn
tinh
20
0
50
35

20
30
0
50
30
25
31
0
16
-
-
40
3
20
-

2.12
0
2.15
0
2.80
97,175
99,575
99,875
100,03
5
540
350
87
35
96,635
99,225
99,675
100
97,175
99,575
99,875
100,03
5
2400
300
160
2940
460
280

2Z
omax
= 4980
2Z
omin
=
3760
Lîng d tæng céng danh nghÜa
Z
odn
= Z
omin
+ T
ph«I
- T
ct
= 3,76 + 0,3 – 0,035 = 4,45
LÊy luîng d danh nghÜa lµ 2x2,5
C¸c lîng d cßn l¹i tra b¶ng víi ph«i cÊp chÝnh x¸c I ta
cã( b¶ng 3-95 [1]
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
8
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang

1
2
3
5 6
4

BÒ mÆt KÝch thíc Lîng d Dung sai
1 65 2,5
t0,4
2
φ30
2,5
t0,3
3
φ150
2,5
t0,6
4
φ100
2,5
t0,4
5
φ86
2,5
t0,4
6
φ56
2,5
t0,4
VII ) TÝnh to¸n cho c¸c nguyªn c«ng cô thÓ
Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ®¸y
§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt trªn cña ®Õ 3 bËc
tù do
KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng ®ai èc
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
9
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Chän m¸y: M¸y phay n»m ngang 6H82. C«ng suÊt m¸y N
m
=
7 KW
Chän dao: Dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p g¾n m¶nh hîp
kim cøng. Víi c¸c th«ng sè sau D = 80, Z = 8 r¨ng
Lîng d gia c«ng : phay 2 lÇn :
+ Bíc 1 Z
b
= 2 mm
+ Bíc 2 Z
b
= 0,5 mm
R
z
2
0
w
n
22

ChÕ ®é c¾t bíc 1: (Phay th«)
ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
10
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Lîng ch¹y dao r¨ng S
z
= 0,2 mm/r¨ng (B¶ng 5-34
[2]) .
Lîng ch¹y dao vßng S
v
= 0,2.8 = 1,6 mm/vßng
Tèc ®é c¾t V
b
=125 mm/ph
HÖ sè ®iÒu chØnh: Ws = 1,12
⇒ Tèc ®é c¾t tÝnh to¸n lµ: V
t
=V
b
. Ws = 229.1,12 = 140
m/phót
Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ:


) / ( 561
80 . 14 , 3
140 . 1000
.
. 1000
ph vg
D
V
n
t
t
· · ·
π

Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
=640 vg/ph.
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:

ph m
n D
V
t
tt
/ 768 , 160
1000
640 . 80 . 14 , 3
1000
. .
· · ·
π
C«ng suÊt c¾t N
o
=2,2 KW (B¶ng 5-145 [2] ) .
N
o
< N
m
.η=7.0,8=5,6 KW
ChÕ ®é c¾t bíc 2: (Phay tinh víi R
z
=20)
ChiÒu s©u c¾t t = 0,5 mm , lîng ch¹y dao r¨ng S
0
=1,04
mm/vßng (B¶ng 5-37 [2] ) .
Tèc ®é c¾t V
b
=125 mm/ph
HÖ sè ®iÒu chØnh: Ws = 1,12
⇒ Tèc ®é c¾t tÝnh to¸n lµ: V
t
=V
b
. Ws = 125.1,12 = 140
(m/phót)
Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ:


) / ( 561
80 . 14 , 3
140 . 1000
.
. 1000
ph vg
D
V
n
t
t
· · ·
π

Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
=640 vg/ph.
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
11
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:

) / ( 768 , 160
1000
640 . 80 . 14 , 3
1000
. .
ph m
n D
V
t
tt
· · ·
π
Nguyªn c«ng 2: Phay mÆt 2 (mÆt ®èi diÖn víi mÆt
®¸y)
§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt trªn cña ®¸y 3 bËc
tù do bëi 2 phiÕn t×, mÆt ®Çu 2 bËc tù bëi 2 chèt t×, mÆt
ben 1 bËc tù do bëi 1 chèt t×
KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp tõ trªn
xuèng ph¬ng cña lùc kÑp trïng víi ph¬ng kÝch thíc cÇn thùc
hiÖn .
Chän m¸y : m¸y phay n»m ®ømg v¹n n¨ng 6A54 . C«ng
suÊt m¸y
N
m
= 7,8 KW
Chän dao : Dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p g¾n m¶nh hîp
kim cøng
Víi c¸c th«ng sè sau D = 80 mm, Z = 8 r¨ng
Lîng d gia c«ng : phay 2 lÇn :
+ Bíc 1 Z
b
=2 mm
+ Bíc 2 Z
b
=0,5 mm
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
12
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
w
n
+
Rz20
2
5
ChÕ ®é c¾t bíc 1: (phay th«)
ChiÒu s©u c¾t t = 2mm
Lîng ch¹y dao r¨ng S
z
= 0,24 mm/r¨ng (B¶ng 5-143 [2]) .
⇒ Lîng ch¹y dao vßng S
0
= 0,24. 8 = 1,92 mm/vßng.
Tèc ®é c¾t V
b
=175 m/ph (B¶ng 5-143 [2] ) .
HÖ sè ®iÒu chØnh: Ws = 1
⇒ Tèc ®é c¾t tÝnh to¸n lµ: V
t
=V
b
. Ws = 175.1=
175m/phót


ph vg
D
V
n
t
t
/ 65 , 696
80 . 14 , 3
175 . 1000
.
. 1000
· · ·
π

Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
= 640 vg/ph. (theo
[4])
⇒ Lîng ch¹y dao phót S
ph
= 640. 1,04 = 665,6 mm/ph
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:

ph m
n D
V
t
tt
/ 76 , 160
1000
640 . 80 . 14 , 3
1000
. .
· · ·
π
ChÕ ®é c¾t bíc 2: (phay tinh)
ChiÒu s©u c¾t t = 0,5 mm
Lîng ch¹y dao r¨ng S
z
= 0,13 mm/r¨ng (B¶ng 5-143 [2]) .
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
13
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
⇒ Lîng ch¹y dao vßng S
0
= 0,13. 8 = 1,04 mm/vßng.
Tèc ®é c¾t V
b
=250 m/ph (B¶ng 5-143 [2] ) .
HÖ sè ®iÒu chØnh: Ws = 1
⇒ Tèc ®é c¾t tÝnh to¸n lµ: V
t
=V
b
. Ws = 250.1=
250(m/phót)

) / ( 995
80 . 14 , 3
250 . 1000
.
. 1000
ph vg
D
V
n
t
t
· · ·
π

Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
= 950 ( vg/ph.) (theo
[4])
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:

) / ( 64 , 238
1000
950 . 80 . 14 , 3
1000
. .
ph m
n D
V
t
tt
· · ·
π
Nguyªn c«ng 3: Khoan - KhoÐt – Doa lç ®Þnh vÞ
§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt ®¸y 3 bËc tù do ,
mÆt ®Çu 2 bËc tù do bëi 2 chèt t×, mÆt bªn 1 bËc tù do.
Nh h×nh vÏ
KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng c¬ cÊu vÝt - ®ai èc
Chän m¸y : M¸y khoan K125 . C«ng suÊt m¸y N
m
= 2,8KW
Chän dao : Mòi khoan thÐp giã , mòi khoÐt, doa thÐp giã
.
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
14
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
R
z
2
0
S
n
_
194
0,1 +
Ø17
w
ChÕ ®é c¾t bíc 1: Khoan lç ( 2 lç φ16 mm )
ChiÒu s©u c¾t t = 22 mm
Lîng ch¹y dao So = 0,70 mm/vßng (B¶ng 5-89 [2] ) .
VËn tèc c¾t V= 31.5 m/vßng (B¶ng 5-90 [2]) .

ph vg
D
V
n
t
t
/ 921
16 . 14 , 3
5 , 31 . 1000
.
. 1000
· · ·
π
Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
= 950 (vg/ph.)
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:
) / ( 1 , 32
1000
950 . 16 . 14 , 3
1000
. .
vong m
n D
V
t
tt
· · ·
π
Theo b¶ng 5-92 [2] ,ta cã : Nyc = 1 Kw < Nm = 2,8
ChÕ ®é c¾t bíc 2: KhoÐt 2 lç φ16,7
Ta tÝnh chÕ ®é c¾t cho lç φ16,7
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
15
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
ChiÒu s©u c¾t t = (16,7-16)/2 = 0,35 mm ,
Lîng ch¹y dao S
o
= 0,75 mm/vßng
(B¶ng 5-104 [2] ) .
VËn tèc c¾t v = 33 m/ph (B¶ng 5-106 [2] ) .

ph vg
D
V
n
t
t
/ 3 , 629
7 , 16 . 14 , 3
33 . 1000
.
. 1000
· · ·
π
Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
= 600 vg/ph.
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:
ph m
n D
V
t
tt
/ 46 , 31
1000
600 . 7 , 16 . 14 , 3
1000
. .
· · ·
π

Theo b¶ng 5-139 [2] ,ta cã : Nyc = 1,7 Kw < Nm = 2,8
ChÕ ®é c¾t bíc 3 : Doa 2 lç φ17
ChiÒu s©u c¾t t =(17-16,7)/2 = 0,15 mm
Lîng ch¹y dao S
o
= 1,5 mm/vßng
(B¶ng 5-112 [2] ) .
VËn tèc c¾t v = 10,4 m/ph (B¶ng 5-114 [2]) .

ph vg
D
V
n
t
t
/ 83 , 194
17 . 14 , 3
4 , 10 . 1000
.
. 1000
· · ·
π
Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
= 267 vg/ph.
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ
ph m
n D
V
t
tt
/ 09 , 15
1000
267 . 18 . 14 , 3
1000
. .
· · ·
π
Nguyªn c«ng 4 :Phay 2 mÆt ®Çu
§Þnh vÞ : Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ ë mÆt ®¸y 3 bËc tù do vµ
2 lç h¹n chÕ 3 bËc tù do (Dïng mét chèt trô ng¾n , mét chèt
tr¸m ).
KÑp chÆt: Chi tiÕt ®îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng
tõ trªn xuèng vu«ng gãc víi mÆt ®¸y.
Chän m¸y : m¸y phay n»m ngang 6H82. C«ng suÊt m¸y N
m
= 7 KW
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
16
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Chän dao : Dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p g¾n m¶nh hîp
kim cøng
®êng kÝnh dao D = 200 , sè r¨ng Z=16 r¨ng .
Lîng d gia c«ng : phay 2 lÇn
+ Bíc 1 : Z
b
= 2 mm
+ Bíc 2 : Z
b
= 0,5 mm
R
z
2
0
77
n
w
w
ChÕ ®é c¾t bíc 1: (phay th«)
ChiÒu s©u c¾t t =2 mm .
Lîng ch¹y dao r¨ng S
z
=0,13 mm/r¨ng (B¶ng 5-34 [2]) .
⇒ Lîng ch¹y dao vßng S
0
= 0,13. 16= 2,08 mm/vßng.
Tèc ®é c¾t V
b
=203 m/ph (B¶ng 5-127 [2] ) .
Sè vßng quay cña trôc chÝnh lµ:

ph vg
D
V
n
t
t
/ 324
200 . 14 , 3
203 . 1000
.
. 1000
· · ·
π

Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
=375 vßng/phót.
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:
ph m
n D
V
t
tt
/ 5 , 235
1000
375 . 200 . 14 , 3
1000
. .
· · ·
π
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
17
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
C«ng suÊt c¾t N
o
=5,2 KW (B¶ng 5-174 [2]) .
N
o
< N
m
.η=7.0,8=5,6 KW
ChÕ ®é c¾t bíc 2: (phay tinh víi R
z
= 20)
ChiÒu s©u c¾t t =0,5 mm .
Lîng ch¹y dao r¨ng S
z
=0,1 mm/r¨ng (B¶ng 5-34 [2] ) .
⇒ Lîng ch¹y dao vßng S
0
= 0,1. 16= 1,6 mm/vßng.
Tèc ®é c¾t V
b
=228 m/ph (B¶ng 5-127 [2]) .
Sè vßng quay cña trôc chÝnh lµ:

ph vg
D
V
n
t
t
/ 05 , 363
200 . 14 , 3
228 . 1000
.
. 1000
· · ·
π

Ta chän sè vßng quay theo m¸y n
m
=375 vßng/phót.[4]
Nh vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ:
Nguyªn c«ng 5: TiÖn th« c¸c mÆt 100; φ86;φ56;φ104
• S¬ ®å ®Þnh vÞ , vµ kÑp chÆt chi tiÕt nh h×nh vÏ:
MÆt ®¸y ®Þnh vÞ 3 bËc tù do ; dïng thªm 1 chèt trô
®Þnh vÞ 2 bËc tù dovµ 1 chèt ch¸m ®Þnh vÞ 1 bËc tù do ;
Nh vËy s¬ ®å trªn h¹n chÕ c¶ 6 bËc tù do:
n
w w
o Dao cô : chän lo¹i dao tiÖn cã g¾n m¶nh hîp kim cøng
®©y lµ lo¹i dao tiÖn hay ®îc sö dông nhÊt:
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
18
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Tra b¶ng 4-13 [1] chän ®îc kÝch thíc cña dao tiÖn lç cã
gãc nghiªng chÝnh (ϕ =60
0
) :
VËt
liÖu
h b L P n l R
BK6 2
0
2
0
140 40 5,5 10 1
• Chän m¸y : ta chän m¸y tiÖn T616 víi c¸c th«ng sè ®îc
tra trong tai liÖu [4] nh sau:
+ §êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng ®îc 320
+ C«ng suÊt ®éng c¬ :N=4,5 kw
+ Sè cÊp tèc ®é 12 ; N
min
=44 ; N
max
=1980

(vßng/ phót)
+ Lîng ch¹y dao däc :S
min
=0,06 ;S
MAX
=1,07 (mm/vßng).
*TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng tiÖn
lç Φ100:
Bíc 1:TiÖn th« mÆt Φ100. ta sÏ tÝnh to¸n cho nguyªn
c«ng nµy
+ Ta chän chiÒu s©u tiÖn th« t=1 (mm)
+ s=0,4 (tra b¶ng 5-12 [2]
+ tèc ®é c¾t ®îc tÝnh to¸n theo c¸c c«ng thøc:
V =
v
y x m
v
K
S t T
C
.. .
= V
b
.k
v
TrÞ sè tuæi thä trung b×nh : T ®îc chän T =45 (phót).
Tra b¶ng 5-17 [2] ta cã ®îc c¸c th«ng sè ®iÒu chØnh nh
sau:

c
v
x Y m
292 0,15 0,2 0,2
HÖ sè K
v
= K
MV
.k
UV
.K
TV
.K
TC
K
LV
=
nv
HB

,
_

¸
¸190
B¶ng 5-1 Sæ tay CNCTM II
HB = 190 ⇒ K
MV
= 1
K
UV
= 0,83 , B¶ng 5-6 [2]
K
TV
= 1 , B¶ng 5-31 [2]
⇒ K
TC
= 1,4
⇒ V = 177 m/ph
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
19
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
⇒ n =
D
V
. 14 , 3
. 1000
=
100 . 14 , 3
177 . 1000
= 563 (vßng/phót)
*ta tÝnh lu«n c¸c lùc c¾t P
x
; P
y
;P
z
:
Lùc c¾t ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
P
x,y,z
=10.c
p
.t
x
..S
y
.V
n
.K
p
Víi K
p
= K
Mp
.k
ϕP
.K
γp
.K
λ
.K
rp
Tra b¶ng (5.22) ta cã c¸c gi¸ trÞ nh sau:
K
Mp
=1
P
Z
P
Y
P
X
k
ϕP
0,94 0,77 1,1
K
γp
1,1 1,4 1,4
K
λ
.
1 1 1
K
rp
0,93 0,82 1
C¸c hÖ sè kh¸c ta tra trong b¶ng :

C
p
X y n
P
Z
92 1 0,75 0
P
Y
54 0,9 0,75 0
P
X
46 1 0,4 0
Thay vµo c«ng thøc tÝnh lùc ë trªn ta cã ®îc:
P
Z
P
Y
P
X
336 295 380
• KiÓm tra c«ng suÊt cã ®¸p øng ®îc kh«ng:
1
60 . 1020
177 . 336
60 . 1020
.
· · ·
V P
N
Z
(KW)
m¸y ®· chän sÏ ®¶m b¶o ®îc c«ng suÊt yªu cÇu :
• TiÖn th« cho c¸c mÆt cßn l¹i ®îc tra theo b¶ng :
• Bíc 2: tiÖn mÆt φ86 ( kÝch thíc nµy kh«ng cÇn ®é
chÝnh x¸c).
ChiÒu s©u tiÖn 2,5 mm ; S =0,3 mm tra trong b¶ng 5-61
[2]
V=140 (m/ph)
• Bíc 3: tiÖn th« φ56.
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
20
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Tra b¶ng t=2,5 ; S= 0,3 (vßng / phót ) tra trong
b¶ng (5-61 [2] ).
Tra trong b¶ng trong c¸c ngµnh v= 140 (m/phót ) ( tra
trong b¶ng 5-69[2] )
ph m
n D
V
t
tt
/ 5 , 235
1000
375 . 200 . 14 , 3
1000
. .
· · ·
π
Nguyªn c«ng 6: Khoan lç vµ ta r« ren M8x1,25
♦ S¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt nh h×nh vÏ: chi tiÕt ®îc
®Þnh vÞ nhê b¹c rêi:
Víi cÊu t¹o cña b¹c dÉn rêi nh h×nh vÏ : chi tiÕt ®îc
®Þnh vÞ c¶ 6 bËc tù do: nh h×nh vÏ:
♦ M¸y ta dïng trªn m¸y khoan cÇn 2E52
Bíc 1: khoan lç Φ6 :
+ ChiÒu s©u khoan h=7 (mm)
+ ChiÒu s©u c¾t t=3(mm)
+ VËt liÖu lµ gang x¸m HB=190 nhãm ch¹y dao 2 ( khoan
lç xong tiÕn hµnh ta r« ren
+ Lîng ch¹y dao s=0,24 (mm/vßng) (tra b¶ng 5-89 ) .[2]
+ VËn tèc c¾t V-25 (m/ph) ( b¶ng 5-90 ) .[2].
n
tÝnh
=
·
D .
28 . 1000
π
) / ( 1326
6 . 14 , 3
28 . 1000
ph vong ·
chän n = 1320
(v/ph)
tèc ®é c¾t thùc tÕ lµ : v
tt
=1320
+ Chu kú bÒn T cña mòi khoan thêng dïng lµ : T= 20
phót
+ C«ng suÊt yªu cÇu cÇu 1kw
Bíc 2: ta r« ren Mx1,25
Dïng dao ta r« Φ8x12,5 (kÝch thíc cña dao tra b¶ng 4-135
[1]
p D L l l1 l3 d3 R
γ
o
1,2
5
8 80 2
4
9 18 9 4,
5
10
0
Tra b¶ng 5-188 [2] ta cã tèc ®é c¾t lµ :V=10 (m/ph)
v× c¾t gang cã HB=190 ta lÊy V=10x1,1 =11 (m/ph).
C«ng suÊt cña m¸y vÉn ®¸p øng ®îc
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
21
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang

R61
Nguyªn c«ng 7: khoan lç Φ5, khoÐt Φ12 , ta r« M6x1.
+ S¬ ®å ®Þnh vÞ nh h×nh vÏ:
MÆt ®¸y ®Þnh vÞ 3 bËc tù do;®Þnh vÞ thªm vµo hai lç
φ17 dïng c¸c chèt trô ( ®Þnh vÞ 2 bËc tù do ); vµ thªm 1 chèt
tr¸m ®Þnh vÞ thªm 1 bËc tù do nh vËy chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ
c¶ 6 bËc tù do.
M¸y: dïng trªn m¸y khoan ®øng K125 ;N=2,8 kw;
n=97÷1360
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
22
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang

2
1
5
w
w
• Bíc 1: ChÕ ®é c¾t cho khoan lç Φ5
+ chiÒu s©u c¾t t=2,5 (mm)
+ s=0,24 (mm/vßng) ( tra b¶ng 5-89b ) [2]
Tèc dé thù tÕ c¾t v=15 (m/vßng).
+ (tra b¶ng 5-92 )ta cã : N
yªu cÇu
=1 (kw)
+ C«ng suÊt thùc cña m¸y N=2,8 X0,8 =2,24 (KW).
• Bíc 2:KhoÐt Φ12
Dïng dao khoÐt lç Φ12 b»ng thÐp giã; tra b¶ng 4-47 [1] ta
cã th«ng sè cña dao c¾t nh sau:
D=12 , chiÒu dµi toµn bé L=160 , phÇn lµm viÖc l=80
(dïng mòi khoÐt liÒn khèi ®u«i c«n)
+ ChÕ ®é c¾t :
t=3,5 ;s=0,56 tra b¶ng (5-104) [2]
V=29 (m/ph) tra b¶ng 5-106 ) [2]
Ta thÊy c«ng suÊt cña m¸y ®¸p øng ®ñ
• Bíc 3: Ta r« M6x1
Dïng mòi ta r« ng¾n M6x1 tra b¶ng 4-135 [1]
D L l l1 l3 d3 R
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
23
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
6 72 22 7,5 16 7 4,5
* ChÕ ®é c¾t :v=10 (m/ph) tra b¶ng 5-188 [1]
Nguyªn c«ng 8:
• TiÖn b¸n tinh , tiÖn tinh φ100 , tiÖn ®Þnh h×nh φ72
• S¬ ®å g¸ ®Æt nh h×nh vÏ :( Gièng nh tiÖn th« ban ®Çu).
• Chän m¸y T616
• Chän dao :dïng c¸c lo¹i dao tiÖn tinh nh h×nh vÏ
B íc 1 :TiÖn b¸n tinh φ100:
TiÖn b¸n tinh : chän chÕ dé c¾t nh sau :
t=0,5 ; S =0,21 (mm/phót)
⇒ tèc ®é c¾t V=225 (m/phót ); tõ ®ã ta tÝnh ®îc sè vßng
quoay cÇn thiÕt n =
D
V
. 14 , 3
. 1000
=
100 . 14 , 3
225 . 1000
= 700 (vßng/phót)
Bíc 2: TiÖn tinh lÇn 1 :
Chän t= 0,3 (mm) ta tra b¶ng 5-62 [2] ;
S=0,15 (mm/vßng)tra b¶ng 5-61 [2] ; chän tèc ®é
c¾t n=700 (vßng/phót)
Bíc 3: : TiÖn tinh lÇn 2:
Chän chiÒu s©u c¾t :t=0,2 (mm);
S= 0,15 (mm/vßng) tra b¶ng 5-62 [2]; tèc ®é c¾t V=225
(m/ph) (tra trong b¶ng 5-69 [2] ) . Chän tèc ®é cña trôc
chÝnh n=700 (vßng/phót)
Nguyªn c«ng 9: Tæng kiÓm tra:
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
24
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang

100
VIII- X¸c ®Þnh thêi gian nguyªn c«ng
Thêi gian c¬ b¶n ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
) ( .
.
0
phót i
n S
L L L
T
v
2 1
+ +
·
L- ChiÒu dµi bÒ mÆt gia c«ng (mm)
L
1
- ChiÒu dµi ¨n dao (mm)
L
2
- ChiÒu dµi tho¸t dao (mm)
S
v
- Lîng ch¹y dao vßng (mm/vg)
n- Sè vßng quay trong 1 phót (vg/ph)
i- Sè lÇn gia c«ng
S
p
=S
v
.n (mm/ph)
C«ng thøc tÝnh thêi gian phay
) ( .
0
phót i
S
L L L
T
p
2 1
+ +
·
1) Nguyªn c«ng phay mÆt ®¸y:
Phay th«
L=234 mm
15 ) 3 5 , 0 ( ) 2 80 ( 2 ) 3 5 , 0 ( ) (
1
· ÷ + − · ÷ + − · t D t L
mm
L
2
=3 mm
S = Z . S
z
=8 . 0,2 = 1,6
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
25
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
246 , 0 1 .
640 . 6 , 1
3 15 234
·
+ +
·
0
T
( phót)
Phay tinh
L= 234 mm
9 ) 3 5 , 0 ( ) 5 , 0 80 ( 5 , 0 ) 3 5 , 0 ( ) (
1
· ÷ + − · ÷ + − · t D t L
mm
L
2
=3 mm
369 , 0
640 . 04 , 1
3 9 234
·
+ +
·
0
T
( phót)
2) Nguyªn c«ng phay hai mÆt ®èi diÖn
Phay th«
L=30 mm
15 ) 3 5 , 0 ( ) 2 80 ( 2 ) 3 5 , 0 ( ) (
1
· ÷ + − · ÷ + − · t D t L
mm
L
2
=3 mm
S
v
= 1,92
138 , 0 1 .
950 . 92 , 1
3 15 234
·
+ +
·
0
T
( phót)
Phay tinh
L= 30 mm
9 ) 3 5 , 0 ( ) 5 , 0 80 ( 5 , 0 ) 3 5 , 0 ( ) (
1
· ÷ + − · ÷ + − · t D t L
mm
L
2
=3 mm
148 , 0
950 . 04 , 1
3 9 234
·
+ +
·
0
T
( phót)
3) Nguyªn c«ng3:Khoan - khoÐt – doa
Khoan lç φ16; khoÐt lç φ16,7 ; doa lç φ17 ;
+ TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n lç φ16 (thuéc kiÓu gia
c«ng lç th«ng);
Ta cã c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n nh sau :
T
cb
=
) ( 05 , 0 .
950 . 7 , 0
5 , 1 6 25
.
1
2
Ph
N S
L L L
·
+ +
·
+ +
L
1
=
· + + ) 1 5 , 0 ( .
2
ϕ tg
d
6 , 5 ) 1 5 , 0 ( 60 .
2
16
· + + tg
; L
2
=1,5; L=25 (mm);
S=0,7 ;n=950 (v/ph)
+ KhoÐt φ 16,7:
T
CB
=
) ( 06 , 0
600 . 75 , 0
2 5 , 1
.
1
Ph
N S
L L
·
+
·
+
L
1
= 2, L
2
= 1,5; L= 25
S = 0,75; n = 600
+ Doa lç th«ng suèt
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
26
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
S = 1,5 (mm/vg) n = 267 (vg/ph)
T
cb
=
) ( 07 , 0 .
267 . 5 , 1
5 , 1 2 25
.
1
2
Ph
N S
L L L
·
+ +
·
+ +
L
1
=
mm g g
d D
2 4 , 0 30 cot
2
7 , 16 17
) 2 , 0 ... 5 , 0 ( cot
2
· +

· +

ϕ
L
2
= 2;
T
cb
= 0,05 + 0,06 + 0,07 = 0,18 (ph)
4) TÝnh thêi gian c¬ b¶n cho nguyªn c«ng 4
Phay th«
L = 148
32 ) 3 5 , 0 ( ) 5 200 ( 5 ) 3 5 , 0 ( ) (
1
· ÷ + − · ÷ + − · t D t L
L
2
= 5

24 , 0
375 . 08 , 2
5 32 148
·
+ +
·
0
T
(phót)
Phay tinh
L = 148
32 ) 3 5 , 0 ( ) 5 200 ( 5 ) 3 5 , 0 ( ) (
1
· ÷ + − · ÷ + − · t D t L
L
2
= 5

31 , 0
375 . 6 , 1
5 32 148
·
+ +
·
0
T
(phót)
Tæng c«ng thêi gian nguyªn c«ng lµ
L = L
1
+ L
2
= 0,24 + 0,31 = 0,55 ( phót)
5) TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho nguyªn c«ng sè 5:
+ TiÖn th« φ100 (h×nh thøc tiÖn cã r·nh tho¸t dao):
T
CB
=
) ( 66 , 0 3 .
503 . 4 , 0
2 11
.
) 1 (
Ph
N S
L L
·
+
·
+
Víi L
1
=
) 1 5 , 0 ( ÷ +
ϕ tg
t
Víi ϕ=45
0
; t=1,5;
⇒ L
1
=1,5 + (0,5÷1) =3;
L lµ chiÒu dµi tiÖn thùc tÕ : L=11 (mm);
T¬ng tù ta còng tÝnh cho c¸c nguyªn kh¸c :
+ TiÖn φ81:
T
CB
=
) ( 44 , 0 4 .
503 . 4 , 0
2 19
.
) 1 (
Ph
N S
L L
·
+
·
+
Víi L
1
=
) 1 5 , 0 ( ÷ +
ϕ tg
t
Víi ϕ=45
0
; t=1,5;
⇒ L
1
=1,5 + (0,5÷1) =3;
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
27
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
L lµ chiÒu dµi tiÖn thùc tÕ : L=19 (mm);
+ TiÖn φ56:
T
CB
=
) ( 63 , 0 4 .
503 . 4 , 0
2 3 11
.
.
2 1
Ph i
N S
L L L
·
+ +
·
+ +
Víi L
1
=
) 1 5 , 0 ( ÷ +
ϕ tg
t
Víi ϕ=45
0
; t=1,5;
⇒ L
1
=1,5 + (0,5÷1) =3;
L lµ chiÒu dµi tiÖn thùc tÕ : L=13 (mm);
Thêi gian tæng céng cho nguyªn nµy lµ:
T
cb
=0,66 +0,44+0,63 = 1,73 (ph);
6) TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho nguyªn c«ng sè 6:
+Khoan vµ taro 4 lç : M8x1.25;
T
CB
=
) ( 14 , 0 .
1000 . 24 , 0
3 30
.
1
Ph
N S
L L
·
+
·
+
L
1
=
· + + ) 1 5 , 0 ( .
2
ϕ tg
d
3 ) 1 5 , 0 ( 30 .
2
· + + tg
d
L=30;
+ Ta r« 4 lç :M8x1.25;
T
CB
=
i
N S
L L
N S
L l
.
. .
1 1
1
]
1

¸
+
+
+
Víi i=2 ; L
1
=(1:3)x1,25 =1,25 3,5 ⇒ L
1
=2; L=25 ;
S=1,25 ;N=400.
Thay v¶o c«ng thøc trªn ta cã ®îc:
T
CB
= 0,468 (Ph)
VËy khi gia c«ng 4 lç trªn tæng thêi gian cÇn lµ:
T
CB
=4 .(0,14 +0,468) =2,43 (Phót);
7) TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cña nguyªn c«ng 7:
Khoan lç φ5; khoÐt lç φ12 ; ta r« M6x1;
+ tÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n lç φ5 (thuéc kiÓu gia c«ng
lç th«ng);
Ta cã c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n nh sau :
T
cb
=
) ( 10 , 0 .
1000 . 24 , 0
2 2 18
.
1
2
Ph
N S
L L L
·
+ +
·
+ +
L
1
=
· + + ) 1 5 , 0 ( .
2
ϕ tg
d
2 ) 1 5 , 0 ( 80 .
2
5
· + + tg
; L
2
=2; L=18 (mm);
S=0,56 ;n=660 (v/ph)
+ Khoet φ 12:
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
28
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
T
CB
=
) ( 03 , 0 .
660 . 56 , 0
2 5 , 1
.
1
Ph
N S
L L
·
+
·
+
Ta r« M6x1:
T
CB
=
). ( 053 , 0
. .
1
2 1 2 1
phut
N S
L L L
N S
L L l
·
1
]
1

¸
+ +
+
+ +
Víi : L
1
=2; L
2
=2,5 ; S=1 ;N=600; N
1
=700 (V/Ph);
Thßi gian gia c«ng cña nguyªn c«ng nµy lµ:
T
cb
=0,1+0,03+00,053 =0,183 (ph);
8) Nguyªn c«ng 8:tiÖn tinh c¸c φ100 ; tiÖn r·nh b»ng dao
®Þnh h×nh:
+ tiÖn tinh φ100:
t=0,5 ; s=0,25 (mm/vong)
T
CB
=
) ( 1 , 0 .
723 . 25 , 0
2 11
.
) 1 (
Ph
N S
L L
·
+
·
+
T
B

) ( 25 , 0 2 .
723 . 15 , 0
2 11
.
1
Ph
N S
L L
·
+
·
+
Thêi gian gia c«ng c¬ b¶n : 0,35
+ TiÖn ®Þnh h×nh: φ72.
S=0,09 (mm/vong); n=723 (v/ph);

) ( 12 , 0
723 . 09 , 0
8
ph t · ·
Tæng thêi gian gia c«ng ë nguyªn c«ng 8:
t=0,35+0,12=0,47 (ph).
IX) TÝnh vµ thiÕt kÕ ®å g¸:
• TÝnh to¸n ®å g¸ cho nguyªn c«ng phay hai
mÆt ®èi diÖn víi mÆt ®¸y:
I. Ph©n tÝch s¬ ®å ®Þnh vÞ cho nguyªn c«ng 2:
S¬ ®å ®Þnh vÞ nh h×nh vÏ :
yªu cÇu c«ng nghÖ trong nguyªn c«ng nµy lµ kÝch thíc 25
± 0,1 ; ®é nh¸m bÒ mÆt ®¹t Rz = 20 µm ;
ë ®©y vËt liÖu gia c«ng lµ : gang x¸m:
Gia c«ng trªn m¸y phay ngang , dïng dao phay mÆt ®Çu:
II. Chän c¬ cÇu ®Þnh vÞ cho chi tiÕt:
MÆt ph¼ng ®¸y ®Þnh vÞ 3 bËc tù do b»ng hai phiÕn t×
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
29
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
C¸c mÆt ph¼ng kh¸c ®îc ®Þnh vÞ b»ng c¸c chèt tú h¹n
chÕ 3 bËc tù do cßn l¹i:
III. Chän vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè c«ng nghÖ :
1) Chän m¸y : ®èi víi chi tiÕt trªn ta ta chän gia c«ng trªn
m¸y phay ®øng 6A54
2) Chän dông cô c¾t :
Dùa vµo chiÒu réng cÇn phay D
max
= 66 ⇒ ®êng kÝnh cña
dao khuyªn dïng sÏ lµ :D
dao
=(1,2 ..1,5 ) D
MAX
=79,2÷99 . tra
b¶ng (4-92 [1] ) ta cã ®îc c¸c th«ng sè cña dao nh sau:
D=80 ;sè r¨ng dao Z=10;d=32; L=45
Chän vËt liÖu lµm dao :chän dùa vµo vËt liÖu lµm chi tiÕt
gia c«ng lµ gang x¸m cã kÝ hiÖu GX21- 40 ta chØ cÇn chän
dao lµm b»ng thÐp giã BK6

3) C¸c th«ng sè cña chÕ ®é c¾t:
Chi tiÕt gia c«ng b»ng ph¬ng ph¸p ®óc ®é chÝnh x¸c
cÊp 2. MÆt cÇn gia c«ng lµ mÆt n»m bªn trªn khi ®óc nªn
ta tra sæ tay CNCTM tËp 2


Lîng d Z = 2,5(mm).
VËy tõ ®ã chia ra 2 lÇn gia c«ng:
+ Th« : t = 2(mm).
+ Tinh : t = 0,5(mm).
§¹t ®é bãng cÊp 5 R
z
20
TÝnh lùc c¾t cho lÇn gia c«ng th« v× khi ®ã lùc c¾t lµ
lín nhÊt.
Tèc ®é c¾t cña dao phay nãi chung ®îc tÝnh theo c«ng
thøc sau :
v =
v
p u y x m
q
v
k
Z B Sz t T
D C
.
. . . .
.
Trong ®ã tra b¶ng (5-39) s¸ch sæ tay c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y II ( víi vËt liÖu gia c«ng lµ gang x¸m cã HB =190, vËt
liÖu dao b»ng Bk6 , phay mÆt ph¼ng , b»ng dao phay mÆt
®Çu ) ta cã c¸c sè liÖu sau : th× Cv = 445 ,
q= 0,2 , x = 0,15,y=0,35,u=0,2,p=0 , m=0,32
( Tra b¶ng 5-40) STCNCTM2 cã T = 180 phót lµ tuæi bÒn
cña dao .
C¸c hÖ sè k tra ë c¸c b¶ng 5-1 ®Õn 5-4
Víi kv = k
Mv
.k
nv
.k
uv

k
Mv
= k
v
(
HB
190
)
nv
= 1
k
nv
hÖ sè phô thuéc vµo tr¹ng th¸I bÒ mÆt cña ph«i tra b¶ng
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
30
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
5-5 trong ta cã k
nv
= 0,8
k
uv
hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cña dông cô c¾t ( tra b¶ng
5-6) ta cã k
uv
= 1
thay sè ta cã kv = 1.0,8.1= 0,8
VËy tèc ®é c¾t lµ :
v =
8 , 0 .
10 . 66 . 15 , 0 . 2 . 180
80 . 445
0 2 , 0 35 , 0 15 , 0 32 , 0
2 , 0
= 123 (m/phót)
VËn tèc vßng quay cña m¸y sÏ lµ :
n =
80 . 14 , 3
123 . 1000
.
. 1000
·
D
v
π
= 489 (vßng/phót)
IV. X©y dùng s¬ ®å t¸c dông cña c¸c ngo¹i lùc:
S¬ ®å t¸c dông cña c¸c ngo¹i lùc nh h×nh vÏ sau ®©y:
C¸c lù t¸c dông c¬ b¶n gåm cã :
n
Sz
Pz
P
Ps
Pv
Py
+ Lùc c¾t :p
z
+ Lùc híng kÝnh p
y
+ Lùc ch¹y dao p
s

+ Lùc híng trôc p
x
Theo c«ng thøc ta cã:
TÝnh P
z
:
P
z
=
10. . . . .
.
x y u
p z
q w
C t S B z
D n
.
Z Lµ sè r¨ng cña dao phay
n Sè vßng quoay cña dao
C
p
vµ c¸c hÖ sè mò ®îc tra b¶ng
Víi c¸c th«ng sè: dao lµm b»ng thÐp giã BK6, phay mÆt
®Çu, t=2mm, vËt liÖu gia c«ng gang x¸m cã ®é cøng lµ:
HB=190
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
31
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Tra b¶ng 5-41 ta cã ®îc c¸c th«ng sè :
C
P
=50; x=0,9 ; y =0,72 ; u= 1,14 ;q=1,14 ;w=0
Thay vµo ta cã :
P
z
=
14 , 1
14 , 1 72 , 0 9 , 0
80
10 . 66 . 15 , 0 . 2 . 50 . 10
= 1600 (N)

Chän phay ®èi xøng : ta tra ®îc tû lÖ cña c¸c lùc nh sau:
Z
S
P
P
=0,3 ÷ 0,4 ;
Z
P
Py
=0,85 ÷ 0,95 ;
Z
P
Px
=0,5 ÷ 0,55
V. LËp s¬ ®å c©n b»ng lùc vµ tÝnh to¸n lc kÑp cÇn
thiÕt:
Ta sÏ tÝnh to¸n lùc kÑp t¹i vÞ g©y nguy hiÓm nhÊt ®èi víi,
c¸c ngo¹i lùc g©y nguy hiÓm nhÊt ®Ó t×m ra lùc kÑp sau
®ã kiÓm nghiÖm l¹i ®èi víi c¸c ngo¹i lùc kh¸c :
Theo s¬ ®å ta thÊy lùc g©y nguy hiÓm nhÊt lµ lùc c¾t P
z
, t¹i vÞ trÝ b¾t ®Çu vµo ¨n dao . t¹i vÞ trÝ kÝ hiÖu nh h×nh
vÏ:
w
n
+
Rz20
Ps
Pv
Víi ph¬ng t¸c dông cña lùc kÑp t¸c dông nh h×nh vÏ : Ta
thÊy chi tiÕt cã xu híng trît trªn phiÕn t×.
Ta cã P
s
= (0,3…0,4) P
z
⇒ P
s
= 0,3.1600 = 480N
P
v
= (0,85…0,95)P
z
⇒ P
v
= 0,8.1600 = 1280 N
§Ó kh«ng bÞ trît däc theo ph¬ng cña P
s
ta cã ph¬ng tr×nh
c©n b»ng sau
K.P
s
= W.f
⇒ W
1
=
f
P K
s
.
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
32
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
§Ó kh«ng bÞ trît däc theo ph¬ng cña P
v
ta cã ph¬ng tr×nh
c©n b»ng sau
K.P
v
= W.f
⇒ W
2
=
f
P K
s
.
Ta tÝnh hÖ sè an toµn khi tÝnh lùc kÑp K
K =k
o.
k
1
.k
2
.k
3
.k
4
.k
5
.k
6
+ K
o


hÖ sè an toµn dïng chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i gia
c«ng k
o
=1,5
+ K
1
lµ hÖ sè kÓ ®Õn lîng d kh«ng ®ång ®Òu : do ph«i th«
nªn ta chän k
1
=1,2
+ K
2
lµ hÖ sè kÓ ®Õn lîng t¨ng cña lùc c¾t khi dao bÞ mßn
ta chän:
K
2
=1,2
+ K
3
HÖ Sè kÓ ®Õn qu¸ tr×nh c¾t lµ kh«ng liªn tôc hay lµ
kh«ng liªn tôc ( do phay lµ quµ tr×nh c¾t kh«ng liªn tôc )
nªn ta chän K
3
=1,2
+ K
4
Lµ hÖ sè kÓ ®Õn viÖc sinh ra lùc kÑp cã æn ®Þnh hay
kh«ng
Ta chän k
4
=1 ( Ta dïng c¬ cÊu c¬ khÝ ®Ó kÑp
chÆt))
+ K
5
hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña vÞ trÝ thuËn lîi hay kh«ng
cña tay quoay ta chän k
5
=1
+ K
6
lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng khi lùc kÑp cã thÓ lµm lËt
ph«i
K
6
=1
Do vËy ta tÝnh ®îc : K = 1,5.1,2.1,2.1,21.1.1 =2,5
Thay gi¸ trÞ K= 2,5;
⇒ W
1
=
4 , 0
480 . 5 , 2
=3000 N
⇒ W
2
=
4 , 0
1280 . 5 , 2
=8000 N
Lùc kÑp tæng lµ W =
2
2
2
1
W W + =8500 N
W≥8500 (N).
VI ) TÝnh vµ chän c¸c c¬ cÊu kÑp chÆt:
Ta thÊy kùc kÑp cÇn cung cÊp lµ W≥8500 (N). ta thÊy kÑp
chÆt b»ng ren cã thÓ ®¸p øng ®îc gi¸ trÞ lùc kÑp trªn, ta
chän kÑp chÆt b»ng c¬ cÊu
ren vÝt - ®ßn (v× nã lµm cho kÕt cÊu kÑp chÆt trë lªn
®¬n gi¶n h¬n ).
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
33
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
theo b¶ng 8-51 [2] ta chän ®îc kÝch cì cña ®ai èc cÇn thiÕt
lµ:
Lo¹i vÝt kÑp d(m
m)
r
tb
(m
m)
L(m
m)
P(N) Q(N)
Dïng cê lª
vÆn
24 11,02 310 150 1140
Trong ®ã : d lµ ®êng kÝnh ren tiªu chuÈn
L lµ chiÒu dµi cña tay vÆn
P lùc t¸c ®éng vµo tay vÆn
Q lùc kÑp t¹o ra t¬ng øng.
VII) Chän c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ chi tiÕt vµ c¸c c¬ cÊu
kh¸c
1) c¬ cÊu ®Þnh vÞ: ®Þnh vÞ mÆt ®¸y 3 bËc ta dïng
phiÕn tú kÝch thíc cña phiÕn tú ph¶i ®¶m b¶o chÞu ®îc
lùc kÑp t¸c dông.
Ta chän :
B L H B l d d
1
h C
1
6
6
0
1
0
1
4
1
5
6,
6
1
2
4,
5
1
2) Thanh kÑp cã kÝch thíc nh sau
Thanh kÑp lo¹i III
M L B H b b
1
b
3
h h
1
l d l
1
c r
24 20
0
80 40 26 32 6 2,5 8 90 28 30 16 25
VIII) TÝnh ®é chÝnh x¸c cña ®å g¸
Sai sè chÕ t¹o cña ®å g¸ ¶nh hëng ®Õn chi tiÕt gia c«ng
cô thÓ lµ ®é chÝnh x¸c vµ sai sè vÒ vi trÝ t¬ng quan gi÷a
c¸c bÒ mÆt. Trong nguyªn c«ng Phay mÆt ®Çu A ta quan
t©m nhiÒu ®Õn kÝch thíc chiÒu cao vµ quan t©m nhiÒu
®Õn ®é bãng cña bÒ mÆt.
Sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ chi tiÕt dîc Ýnh theo
c«ng thøc sau:

ct
] =
) ( ] [
2 2 2 2 2
dc m k c gd
ε ε ε ε ε + + + −

Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
34
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Trong ®ã:
ε
c
:

Sai sè do chuÈn.
Sai sè do chuÈn g©y ra bëi chuÈn ®Þnh vÞ kh«ng trïng
víi gèc kÝch thíc. KÝch thíc cÇn ®¹t cã dung sai b»ng 0,125.
Vµ chuÈn dÞnh vÞ còng trïng ngay gèc kÝch thíc. Do ®ã sai
sã chuÈn kh«ng g©y ¶nh hëng tíi nguyªn c«ng nµy:
ε
c
=0 mm.
ε
k
: sai sè do kÑp chÆt.
Theo c«ng thøc 2.16[8] ta cã
ε
k
= y
tn
.cosα
Do ph¬ng cña lùc kÑp song song víi ph¬ng kÝch thíc gia
c«ng lªn α = 0
⇒ ε
k
= y
tn
víi vËt liÖu lµ gang x¸m theo c«ng thøc 2.23[8] ta cã
y
tn
= (0,76 + 0,053F + 0,016R
z
+ 0,045HB).q
0,5

F lµ diÖn tÝch cña phiÕn t×
F = B.L = 1,6.6 = 9,6 cm
2
R
z
lµ chiÒu cao nhÊp nh« cña bÒ mÆt
R
z
= 20 µm
HB = 190
q lµ ¸p lùc trªn bÒ mÆt tiÕp xóc
W = 850 KG ⇒ q = W/2F = 850/2.9,6 = 42,27 KG/cm
2
VËy y
tn
= (0,76 + 0,053.9,6 + 0,016.20 +
0,045.190).42,27
0,5

= 65,91 µm
ε
dc
: sai sè do ®iÒu chØnh.
Sai sè do diÒu chØnh hoµn toµn do thao t¸c cña ngêi c«ng
nh©n. Th«ng thêng sai sè do ®iÒu chØnh ®å g¸ lÊy t¬ng
®èi nh sau:
ε
dc
=0,005÷0,010 mm.
LÊy sai sè ®iÒu chØnh b»ng 0,007 mm.
ε
m
: sai sè do mßn.
Sai sè do mßn chi tiÕt cã nguyªn nh©n tõ ciÖc chÕ t¹o hµng
lo¹t chi tiªt, viÖc g¸ ®Æt nhiÒu g©y nªn mßn bÒ mÆt tiÕp
xóc cña nã.
Trong thùc tÕ sai sè mßn tÝnh theo c«ng thøc sau:
ε
m
·β. N
Trong dã:
+ β: hÖ sè phô thuéc vµo kÕt cÊu ®Þnh vÞ chi tiÕt.
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
35
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
Khi ®Þnh vÞ b»ng mÆt ph¼ng ta lÊy β·0,2.
+N: sè lîng chi tiÕt gia c«ng. LÊy N = 1000 chi tiÕt.
⇒ ε
m
= 0,2.
1000
= 6,3 µm.=0,0063 (mm)
VËy:
ε
gd
=(
5
1
2
1
÷
) .δ . trong ®ã δ lµ dung sai cña kÝch thíc cÇn
®¹t δ = 0,2 ⇒ ε
gd
=(
5
1
2
1
÷
) .0,2 =0,1÷ 0,04 chän ε
gd
=0,09 mm
Nªn ta cã:

ct
] =
) 007 , 0 0063 , 0 066 , 0 0 ( 09 , 0
2 2 2 2
+ + + −
=0,013 mm
*** KÕt luËn rót ra tõ viÖc thiÕt kÕ ®å ¸n trªn***
Tõ viÖc thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó gia c«ng chi tiÕt
gèi ®ì ®· cho, ®· mang l¹i cho em nhiÒu bµi häc bæ Ých :
+ Tíc hÕt ®· lµm cho em cã thÓ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc
®· häc vÒ m¸y, dao cô, søc bÒn . c«ng nghÖ chÕ t¹o...vµo viÖc
lËp quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó gia c«ng chi tiÕt cô thÓ
+ Gióp cho em thÊy ®îc nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ khi tiÕn
hµnh lËp quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó gia c«ng chi tiÕt cô thÓ .
+ RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng t×m tßi tµi liÖu tra cøu c¸c sæ
tay, ¸p dông linh ho¹t c¸c kiÕn thøc vµo hoµn c¶nh thùc tÕ.
+ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn : quy tr×nh c«ng nghÖ
®Ó gia c«ng chi tiÕt ®îc giao em ®· c¬ b¶n hoµn thµnh : nh
viÖc lËp c¸c b¶n vÏ, ®a ra c¸c ph¬ng ¸n g¸ ®Æt vµ gia c«ng chi
tiÕt ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt yªu cÇu nhng do
cha cã kinh nghiÖm thùc tÕ vµ cßn non kÐm vÒ chuyªn m«n
lªn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ mµ em ®a ra cha tèi u .
C¸c tµi liÖu tham kh¶o
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
36
§å ¸n m«n häc CNCTM -------------Gi¸o viªn híng dÉn :Lu V¨n
Nhang
[1] Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1
[2] Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 2
[3] Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 3
GS. TS NguyÔn §¾c léc
PGS. TS Lª V¨n TiÕn
PGS. TS Ninh §øc Tèn
PGS. TS TrÇn Xu©n ViÖt
[4] Híng dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghªh chÕ t¹o m¸y
GS.TS NguyÔn §¾c Léc; Lu V¨n Nhang
[5] C¬ së m¸y c«ng cô
[6] M¸y c¾t kim lo¹i –NguyÔn ThÕ Lìng
[7] §å g¸ c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ PGS. TS Lª V¨n TiÕn –
1999
[8] §å g¸; GS. TS. TrÇn V¨n §Þch
Sinh viªn thùc hiÖn :NguyÔn V¨n HiÕu ---Líp CTM5-
K48
37