1

M∂∆∂MæÀÃø™I™ :
£∂M∂§I√¡ ∆H™ ∂§§HNIπH™ ¶¡∂ÀM∞∆IK√∆H∆√™
^∏ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îc ıÚËÛΛ· ηd Ôî ÎÏ·ÛÛÈÎÔd ÂrÓ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ›: ^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ àÔÙÂÏÂÖ Ùe ıÂ̤ÏÈÔÓ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜, ó˜ Ùe öıÂÙ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎá˜ ï ¶˘ı·ÁfiÚ·˜. ^√
¶Ï¿ÙˆÓ ÙcÓ àÓ¤Ï˘Û å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Âå˜ ÙeÓ “º·›‰ˆÓ·”, Ôî ¡ÂÔÏ·ÙˆÈÎÔd âÛÙ‹ÚÈÍ·Ó â\ ·éÙɘ Ùe
Û‡ÛÙËÌa ÙˆÓ. ^H ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Âå˜ Ùe ̤Á· ηd àÚ¯·ÈfiÙ·ÙÔ ^∂ÏÏËÓÈÎe ıÂÔÏÔÁÈÎe
öÚÁÔ, Âå˜ ÙeÓ “^πÂÚeÓ §fiÁÔÓ” ÙÔÜ \√Úʤˆ˜, Ôî ‰b ̇ÛÙ·È Ùɘ \∂Ï¢ÛÖÓÔ˜ Ëû¯ÔÓÙÔ: «Î‡ÎÏÔ˘
ÏÉÍ·È», âÓá ï \∂Ì‰ÔÎÏɘ Ùe öıÂÛ ‰È\ àı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙÔ›¯ˆÓ (117):
«õ‰Ë ÁaÚ ÔÙ\ âÁg ÁÂÓfiÌËÓ ÎÔÜÚfi˜ Ù ÎfiÚË ÙÂ
ı¿ÌÓÔ˜ Ù\ ÔåˆÓe˜ Ù ηd öÍ·ÏÔ˜ öÏÏÔÔ˜ å¯ı‡˜»

1. ∞î öÓÓÔÈ·È: „˘¯‹, àı·Ó·Û›·, ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ, ʇÛȘ,
≈ÏË, ÌÔÓÈÛÌfi˜, ‰˘˚ÛÌfi˜, ηd ì Û‡ÛÙ·ÛȘ Ùɘ „˘¯É˜.
§¤ÁÔÓÙ˜ „˘¯c âÓÓÔÔÜÌ ¬ÙÈ âÓÙe˜ ÙÔÜ Êı·ÚÙÔÜ, “ۈ̷ÙÔÂȉÔܘ” (ηÙa ÙeÓ ¬ÚÔÓ ÙÔÜ
¶Ï¿ÙˆÓÔ˜) ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙáÓ âÌ‚›ˆÓ ùÓÙˆÓ âÌʈχÂÈ ≤Ó· ùÚÁ·ÓÔÓ Ùe ïÔÖÔÓ àÊ\ ëÓe˜ ÂrÓ·È
àı¿Ó·ÙÔÓ Î·d àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ‰È·ÙËÚÂÖ Ùa˜ à·Ú·ÈÙ‹ÙÔ˘˜ âÁÁÚ·Êa˜ ÙáÓ àÓ·ÌÓ‹ÛˆÓ, ÙÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜, ÙáÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ô≈Ùˆ˜ œÛÙ Óa ñ¿Ú¯Ë Û·Êc˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜.
∆e ùÚÁ·ÓÔÓ ·éÙe ÓÔÂÖÙ·È ó˜ ö¯ÔÓ ˙ˆcÓ ·éı‡·ÚÎÙÔÓ, ‰˘Ó·Ì¤ÓË Óa ‰È·ÙËÚËıÉ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
âd óÚÈṲ̂ÓÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ·) ηd ÌÂÙa ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ÙÔÜ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÔܘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ^∂Ô̤ӈ˜
ïÌÈÏÔÜÓÙ˜ ‰Èa ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ õ ÙáÓ âÌ‚›ˆÓ ùÓÙˆÓ ÁÂÓÈÎᘠâÓÓÔÔÜÌÂÓ ¬ÙÈ
‚¿ÛȘ Ùɘ ñ¿ÚÍÂÒ˜ ÙˆÓ ‰bÓ ÂrÓ·È Ùe Êı·ÚÙfiÓ, ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉb˜ ÛáÌ·, àÏÏa ì ÏÂÙÔÊ˘c˜ „˘¯c
ì ïÔ›· ‰bÓ âȉ¤¯ÂÙ·È ı¿Ó·ÙÔÓ. ^√ÌÈÏÔÜÓÙ˜ ÂÚd àı·Ó·Û›·˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ õ Ùɘ „˘¯É˜
âÓÓÔÔÜÌ ¬ÙÈ ì „˘¯c ÂrÓ·È ·åÒÓÈÔ˜. ∞åÒÓÈÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ùe ïÔÖÔÓ ö¯ÂÈ ÌbÓ àÚ¯c àÏÏa ‰bÓ
ö¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ (Û˘ÁÎÚ›Ó·Ù Úe˜ Ùe à˝‰ÈÔÓ, Ùe ïÔÖÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ùe ïÔÖÔÓ ‰bÓ ö¯ÂÈ ÔûÙÂ
àÚ¯cÓ ÔûÙ ٤ÏÔ˜).
^∏ àÓÙ›Ï˄Ș Ùɘ ^∂ÏÏËÓÈÎɘ ÁÚ·ÌÌɘ ‰Èa ÙcÓ „˘¯c ö¯ÂÈ ó˜ ëÍɘ: ^∏ ^∂ÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc
àÔÊ·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ì ≈ÏË ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ ÂrÓ·È Ì›· ηd ì ·éÙ‹, ¤Ú·Ó ‰b ·éÙɘ Ôé‰bÓ ôÏÏÔ ÙÈ ñÊ›ÛٷٷÈ. ò∞˜ ÛËÌÂȈıÉ â‰á ¬ÙÈ Ï¤ÁÔÓÙ˜ ≈ÏË ÓÔÔÜÌ ÁÂÓÈÎᘠÙa˜ âÓÂÚÁÂÈ·Îa˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ôf
ñ¿Ú¯Ô˘Ó âÓÙe˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ ηd ÂrÓ·È àÓÙÈΛÌÂÓÔÓ ÌÂϤÙ˘ Ùɘ Ê˘ÛÈÎɘ, ÂúÙ ·éÙb˜ ÂrÓ·È ì
ÛÙÔȯÂÈ·Îc ≈ÏË ÂúÙ ÂrÓ·È ì âÓ¤ÚÁÂÈ· ÙáÓ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎáÓ (õ ôÏψÓ) ‰›ˆÓ. ¢Èa ÙÔf˜
≠∂ÏÏËÓ·˜ Ùe ÌfiÓÔÓ ñ¿Ú¯ÔÓ ÂrÓ·È Ùe Ê˘ÛÈÎeÓ Ï·›ÛÈÔÓ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘ ηd Ôî âÓÙe˜ ·éÙÔÜ
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

2
‰ÚáÓÙ˜ Ê˘ÛÈÎÔd ÓfiÌÔÈ Î·d Ùa âÓÙe˜ ·éÙÔÜ âÓÂÚÁÂÈ·Îa Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. AéÙc ì àÓÙ›Ï˄Ș ÂÚd Ùɘ
ÌÈĘ ηd ÌfiÓ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜ Ùɘ âÎÊÚ·˙Ô̤Ó˘ ‰Èa Ùɘ ≈Ï˘ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ ϤÁÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ
ÁÏáÛÛ·Ó Ùɘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ “ñÏÈÛÙÈÎe˜ ÌÔÓÈÛÌe˜”. ∞éÙc ÙcÓ àÓÙ›ÏË„È âͤÊÚ·Û·Ó Ôî ÎÏ·ÛÛÈÎÔd
‰Èa Ùɘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎɘ âÎÊÚ¿Ûˆ˜, «≤Ó Ùe ÄÓ».
™˘Ó·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ì „˘¯c çÊ›ÏÂÈ Óa àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe ÙcÓ ·éÙc ≈ÏË ¬ˆ˜ ηd Ùa ñfiÏÔÈ·
àÓÙÈΛÌÂÓ· Ùɘ ʇÛˆ˜. ¶Ô›Ô˘ Âú‰Ô˘˜ õ ÔÈÔÜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÂrÓ·È ì ≈ÏË Ùɘ „˘¯É˜;
¶ÚÔÊ·ÓᘠÙe âÛÒÙ·ÙÔÓ Î·d ÔéÛÈ·ÙÈÎeÓ ÙÌÉÌ· Ù˘ Ùe ʤÚÔÓ Ùa˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ηd Ùa˜ âÁÁÚ·Êa˜ Ù˘ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÂrÓ·È Ê‡Ûˆ˜ ‰ȷÎɘ (äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎeÓ ‰›ÔÓ) ÏfiÁˆ
ÙÔÜ ÂéÌÂÙ·‚Ï‹ÙÔ˘ ÙáÓ ‰›ˆÓ. ∆e âÓ ÏfiÁ÷ˆ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎeÓ ÙÌÉÌ· Ú¤ÂÈ Óa àÔÙÂÏÂÖÙ·È âÎ
ÛÙÂÚˆ٤ڷ˜ ≈Ï˘, Óa ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰c ÂÚd ÛÒÌ·ÙÔ˜ ñÏÈÎÔÜ. \π‰Ô‡ ‰È·Ùd ï ÃÚ‡ÛÈÔ˜ ‰ÔÁÌ·Ù›˙ÂÈ ¬ÙÈ ì «„˘¯c ÂrÓ·È ÛáÌ·». ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ì ^∂ÏÏËÓÈÎc ÁÚ·ÌÌc ≤ÏÎÔ˘Û· ÙcÓ ÛÔÊ›·Ó Ù˘ àe
ÙcÓ ı›· ηd ñÂÚÙÂÏ›· âÈÛÙ‹ÌË Ùɘ ÃÚ˘Ûɘ \∂ԯɘ àÔÊ·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ì „˘¯c àÔÙÂÏÂÖÙ·È
àe ≤Ó· ‚·ÛÈÎeÓ ÛˆÌ¿ÙÈÔÓ ≈Ï˘, ·ÚfiÌÔÈÔÓ, àÏÏa ñÔÛÙaÓ àÓ·‰È¿ÚıÚˆÛÈÓ ÙáÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎáÓ
ÙÔ˘, Úe˜ Ùa ÁÓˆÛÙa Ì·˜ ‚·ÛÈÎa ۈ̿ÙÈ·, ó˜ Ùe äÏÂÎÙÚfiÓÈÔÓ õ Ùa ‚·ÛÈÎa ۈ̿ÙÈ· Ùa
à·ÚÙ›˙ÔÓÙ· Ùa ÚˆÙfiÓÈ· ηd ÓÂÙÚfiÓÈ· ÙÔÜ ˘ÚÉÓÔ˜ ÙáÓ àÙfiÌˆÓ Ùɘ ≈Ï˘. ¢Èa Ù·ÜÙ· ì
^∂ÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc çÓÔÌ¿˙ÂÈ Ùe ÔéÛÈ·ÛÙÈÎeÓ ·éÙe ̤ÚÔ˜ Ùɘ „˘¯É˜, „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ. ^∏
ηٷÁˆÁc ÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ àÙfiÌÔ˘ ÂrÓ·È ïÌÔ›· Úe˜ ·éÙcÓ ÙáÓ ñÔÏÔ›ˆÓ ‚·ÛÈÎáÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ
ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘, Ùa ïÔÖ· ÚÔÉÏıÔÓ àe ÙcÓ ÌÖÍÈÓ ÙáÓ ‰‡Ô ÚˆÙ›ÛÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎáÓ ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎáÓ ÔéÛÈáÓ, Ùɘ ÌÂÚÈÛÙɘ ηd Ùɘ Û˘Ó¯Ôܘ ÔéÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹, Ìb ÙÔf˜ ¬ÚÔ˘˜ Ùɘ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘
Ê˘ÛÈÎɘ, ÙÔÜ âÓÂÚÁÂÈ·ÎÔÜ ‰›Ô˘ ÙÔÜ ÎÂÓÔÜ Î·d Ùɘ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎɘ äÏÂÎÙÔÌ·ÁÓËÙÈÎɘ
àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ âÓÂÚÁÂÈ·ÎÔÜ âÈ¤‰Ô˘ 1011Gev..
¶ÂÚd Ùɘ ≈Ï˘ Ùɘ „˘¯É˜ àÔÊ·›ÓÂÙ·È âÁ·ڈ˜ ηd ï ¶Ï¿ÙˆÓ Âå˜ Ùe 35· ÙÔÜ “∆ÈÌ·›Ô˘”
ϤÁˆÓ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎᘠ¬ÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È âÎ Ùɘ ̛͈˜ “ÙÔÜ Ù·˘ÙÔÜ (: ·éÙe Ôf ÂrÓ·È ïÌÔÈÔÁÂÓb˜ ·ÓÙÔÜ, ì Û˘Ó¯c˜ ÔéÛ›·) ÌÂÙa ÙÔÜ ëÙ¤ÚÔ˘ (: Ùe ‰È·¯ˆÚÈ˙fiÌÂÓÔÓ,Ùe ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ì ÌÂÚÈÛÙc
ÔéÛ›·)”. ^∏ ^∂ÏÏËÓÈÎc ÁÚ·ÌÌc ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¬ÙÈ ì „˘¯c Û˘ÓÔÏÈÎᘠàÔÙÂÏÂÖÙ·È âÎ ÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ
àÙfiÌÔ˘ ηd âÎ Ùɘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛٷ̤Ó˘ âÍ àÏÏËÏԉȷ‰fi¯ˆÓ ¯ÈÙÒÓˆÓ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎɘ ʇÛˆ˜, Ùe ‰b „˘¯ÈÎeÓ ·éÙe Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÂÏÈÎᘠÙe ÁÓˆÛÙeÓ Ì·˜
¯ÔÓ‰ÚÔÂȉb˜ ÛáÌ·. ¶Ô›· ÂrÓ·È ì öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜; ^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜
ÂrÓ·È àÚÚ‹ÎÙˆ˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË àÊ\ ëÓe˜ Úe˜ ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó ÙÔÜ ™ÎÔÔÜ Ùɘ º‡Ûˆ˜ ηd àÊ\
ëÙ¤ÚÔ˘ Úe˜ ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ âÍÂϛ͈˜. ò∞˜ å‰ÔÜÌ ÏÂÙÔÌÂÚᘠ·éÙa˜ Ùa˜ âÓÓÔ›·˜:
§¤ÁÔÓÙ˜ º‡ÛȘ âÓÓÔÔÜÌ ÁÂÓÈÎᘠÄÓ ¬,ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ, Ùe à˝‰ÈÔÓ Û‡ÓÔÏÔÓ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘,
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓ ÙcÓ âΉËψ̤ÓËÓ ≈ÏËÓ, ÙÔf˜ Ù‡Ô˘˜ Ô‡ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa Ï¿‚Ë (‰ËÏ·‰c Ùa˜
Ï·ÙˆÓÈÎa˜ 剤·˜), ÙeÓ ¯áÚÔ, ÙeÓ ¯ÚfiÓÔ Î·d Ùa˜ ‰‡Ô ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎa˜ ÔéÛ›·˜. ¶ÚÔÛÔ¯c! âÎÙe˜
Ùɘ ÁÂÓÈÎɘ ·éÙɘ âÓÓÔ›·˜ ì ϤÍȘ ʇÛȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È ñe ÙáÓ ™Ùˆ˚ÎáÓ Î·d ó˜ Ù¯ÓÈÎe˜
¬ÚÔ˜ ‰Èa ÙcÓ Û˘ÓÂ¯É ÔéÛ›·, ¬Ù·Ó ı¤ÏˆÌ Óa ñÔÁÚ·Ì̛ۈÌ ÙcÓ Î·ıÔÏÈÎc ηd ÁÂÓÈÎc

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

3
·ÚÔ˘Û›· ηd ‰ÚÄÛÈ Ù˘ âÓÙe˜ ÙÔÜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ËÏ·‰c ηd âÓÙe˜ ÙáÓ ‰È·Û˘Ì·ÓÙÈÎáÓ ¯ÒÚˆÓ Î·d âÓÙe˜ ÙáÓ âΉËÏˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÛˆÌ·ÙˆÌ¿ÙˆÓ Ùɘ ≈Ï˘ (‰ËÏ·‰c ÙáÓ
Û˘Ì¿ÓÙˆÓ).
¢Èa ÙcÓ ^∂ÏÏËÓÈÎc ÁÚ·ÌÌc ì ʇÛȘ ‰bÓ ÂrÓ·È ÔûÙ ≤Ó· ÌfiÚʈ̷ àÛÎfiˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÓ Î·d
ñ¿Ú¯ÔÓ, ÔûÙ ≤Ó· ·›ÁÓÈÔ Âå˜ ¯ÂÖÚ·˜ οÔÈˆÓ â͈ÎÔÛÌÈÎáÓ ÓfiˆÓ õ ·åÙ›ˆÓ. \∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ì
º‡ÛȘ ÂrÓ·È à˝‰ÈÔ˜ ηd ·éÙÔΛÓËÙÔ˜, ΢ڛ· ÙÔÜ ë·˘ÙÔÜ Ù˘, ÎÈÓÂÖÙ·È ‰b ηÙa ÙÚfiÔÓ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·
ÏÔÁÈÎcÓ àÏÏËÏÔ˘¯›·Ó ηd Û·ÊÉ ÛÎÔeÓ. ∞éÙcÓ ÙcÓ å‰ÈfiÙËÙ· Ùɘ º‡Ûˆ˜, ‰ËÏ·‰c Ùe öÏÏÔÁÔÓ
·éÙɘ, Ôî \√ÚÊÈÎÔd èÓfiÌ·Û·Ó ªÉÙÈÓ, Ôî ™Ùˆ˚ÎÔd §fiÁÔÓ Î·d ï ¶Ï¿ÙˆÓ “„˘¯cÓ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘”.
¶ÔÖÔ˜ ÏÔÈeÓ ÂrÓ·È ï ™ÎÔe˜ Ùɘ º‡Ûˆ˜; ™ÎÔe˜ Ùɘ ʇÛˆ˜ ÂrÓ·È ì ‰Èa Ùɘ àÂÓ¿Ô˘
΢ÎÏÈÎɘ ÔÚ›·˜ ÙáÓ Û˘Ì¿ÓÙˆÓ(Ùɘ “‰È·ÎÔÛÌ‹Ûˆ˜” ηd Ùɘ “âÎ˘ÚÒÛˆ˜” ·éÙáÓ, ηÙa
ÙÔf˜ ¬ÚÔ˘˜ ÙáÓ ™Ùˆ˚ÎáÓ) ·Ú·ÁˆÁc Ùɘ \∞ÓˆÙ¤Ú·˜ ™˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜. ¶á˜ âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·éÙe;
∞éÙe âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ‰Èa Ùɘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ âÍÂϛ͈˜. ≠Oˆ˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎᘠàÔÊ·›ÓÂÙ·È ì ^∂ÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc ï ÓfiÌÔ˜ ÔyÙÔ˜ ÂrÓ·È ï ·ÚÈÔ˜ ÌÔ¯Ïe˜ Ùɘ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘
ηd àÎfiÌË ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ñ¿ÚÍË ïÙȉ‹ÔÙ ‰bÓ âȉ¤¯ÂÙ·È âͤÏÈÍÈÓ. ¢Èa ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ
âÍÂϛ͈˜ âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ì ‰È·ÎfiÛÌËÛȘ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘Ø ùÚÁ·ÓÔÓ ‰b Ùɘ ‰È·ÎÔÛÌ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ
∫fiÛÌÔ˘ ÂrÓ·È ì Ù¿ÛȘ Úe˜ àÓÙ›‰Ú·ÛÈÓ Ôf ·Ú·ÙËÚÂÖÙ·È Âå˜ ¬Ï· Ùa â›‰· Ùɘ º‡Ûˆ˜. ^∏
Ù¿ÛȘ ·éÙc çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È àe ÙÔf˜ \√ÚÊÈÎÔf˜ “ò∂Úˆ˜” âÓá àe ÙÔf˜ ™Ùˆ˚ÎÔf˜ “Ù¯ÓÈÎeÓ ÜÚ”.
^∂Ô̤ӈ˜ ö¯ÔÌ ηÙ\àÚ¯cÓ ÙcÓ àÓÙ›‰Ú·ÛÈÓ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ‰‡Ô ÚˆÙ›ÛÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎáÓ
ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎáÓ ÔéÛÈáÓ Î·d ÙcÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó Ùɘ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎɘ ˘Ú›Ó˘ ÛÊ·›Ú·˜ àÔÙÂÏÔ˘Ì¤Ó˘
âÎ ‚·ÛÈÎáÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ηd ñÂÚı¤ÚÌÔ˘ àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ηÙfiÈÓ ö¯ÔÌ ÙcÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó, ηÙa Ùa
ÁÓˆÛÙa, ÛÙ·‰È·ÎᘠÙáÓ âÏ·ÊÚáÓ ˘Ú‹ÓˆÓ, ÙáÓ ñÔÏÔ›ˆÓ ¯ËÌÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙáÓ ¯ËÌÈÎáÓ
ëÓÒÛˆÓ, ÙáÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Î·d Ù¤ÏÔ˜ ÙáÓ ÌÂÁ·ÏÔÌÔÚÈ·ÎáÓ çÚÁ·ÓÈÎáÓ ëÓÒÛˆÓ, ïfiÙÂ
âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ì öÌ‚ÈÔ˜ ˙ˆ‹. ^∏ öÌ‚ÈÔ˜ ˙ˆc âÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‚·ıÌˉeÓ Âå˜ ÌÔÚÊa˜ Û˘Ó¯ᘠηd
ÔÏ˘ÏÔΈ٤ڷ˜ âÓ Ù÷É âÓÓÔ›÷· ¬ÙÈ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ùa ùÚÁ·Ó· Ôf ıa ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·Ùc ÙcÓ
àÓ¿Ù˘ÍÈ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜. ^∏ àÓ¿Ù˘ÍȘ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜, Ôf Âå˜ ÙcÓ ÁÉ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Âå˜ Ùe
àÓÒÙÂÚÔÓ â›‰fiÓ Ù˘ Úe˜ ÙeÓ ôÓıÚˆÔ, ï‰ËÁÂÖ Âå˜ ÙcÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ âͤÏÈÍ›Ó Ù˘ ïfiÙÂ
âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ì \AÓˆÙ¤Ú· ™˘Ó›‰ËÛȘ. ^∏ \∞ÓˆÙ¤Ú· ™˘Â›‰ËÛȘ àÔÙÂÏÂÖ Ùe ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ
ÙáÓ \∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ∫fiÛ̈Ó, ‰ËÏ·‰c ÙÔÜ àÔıˆı¤ÓÙÔ˜ „˘¯ÈÎÔÜ àÙfiÌÔ˘, ηd ‰bÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ
ÛÙ·ÙÈÎc àÏÏa àÂÓ¿ˆ˜ âÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È àÓ·Ù˘ÛÛÔ̤ÓË Î·d Ù›ÓÔ˘Û· Úe˜ ÙcÓ àfiÏ˘ÙÔÓ ÁÓáÛÈÓ
ÙcÓ ïÔ›·Ó ‰ÈËÓÂÎᘠÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ àÏÏ\ Ô鉤ÔÙ ÚfiÎÂÈÙ·È Î·ı\ ïÏÔÎÏËÚ›·Ó Óa àÔÎÙ‹ÛË.
≠√ˆ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È Ê·ÓÂÚeÓ, ÊÔÚÂf˜ Ùɘ âÍÂϛ͈˜ Úe˜ ÙcÓ \∞ÓˆÙ¤Ú·Ó ™˘Ó›‰ËÛÈÓ ÂrÓ·È
Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓØ õ ô˜ ϯıÉ Î·Ï‡ÙÂÚÔÓ, Ùe ̤ÛÔÓ ‰Èa ÙcÓ â›Ù¢ÍÈÓ ÙÔÜ ÛÎÔÔÜ Ùɘ
º‡Ûˆ˜ ÂrÓ·È Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ. ¶Ô›· ÂrÓ·È ì ̤ıÔ‰Ô˜ ‰Èa Óa ‰È‰·¯ıÉ, Óa âÍÂÏȯıÉ Ùe
„˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ Î·d Óa ‰˘ÓËıÉ Óa ηٷÎÙ‹ÛË ÙcÓ àÓˆÙ¤Ú·Ó Û˘Ó›‰ËÛÈÓ; ∆e „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ
âÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰Â¯fiÌÂÓÔÓ âÁÁÚ·Êa˜ ‰Èa ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ôf àÔÎÙÄ ‰Èa Ùɘ ‰Ú¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ âÓÙe˜

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

4
Ùɘ ≈Ï˘ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘. ¢Èa Óa Á›ÓË ·éÙe ηوÚıˆÙeÓ Ú¤ÂÈ Óa àÏÏ¿˙Ë Û˘Ó¯ᘠÊÔÚÂÖ˜ Ô≈Ùˆ˜
œÛÙ Ôî ÊÔÚÂÖ˜ ·éÙÔd, ‰ËÏ·‰c Ùa ¯ÔÓ‰ÚÔÂÈ‰É ÛÒÌ·Ù·, Óa ö¯Ô˘Ó Ùa ηٿÏÏËÏ· ùÚÁ·Ó· ηd
ÙcÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˙ˆc ‰Èa Ùe ëοÛÙÔÙ âÍÂÏÈÎÙÈÎe ÛÙ¿‰ÈÔ Ùɘ „˘¯É˜. AéÙc ì àÏÏ·Ác ÊÔÚ¤ˆÓ,
œÛÙ Âå˜ ëοÛÙË ÛÙÈÁÌc Óa ÂrÓ·È Ôî ηٿÏÏËÏÔÈ, ÌĘ ‰›‰ÂÈ ÙcÓ àÎÚÈ‚É öÓÓÔÈ· Ùɘ
ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜.
≠√Ï· Ùa àÓˆÙ¤Úˆ àÔÙÂÏÔÜÓ ïÌÔÜ ≤Ó· Û‡ÓÔÏÔÓ, Ì›·Ó ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›ÏË„ÈÓ. ∂å˜ ·éÙcÓ ÙcÓ
ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›ÏË„ÈÓ àÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ì öÓÓÔÈ· ÙÔÜ ‰˘˚ÛÌÔÜ, ηÙ\ ·éÙcÓ Î˘Ú›· çÓÙfiÙ˘ ‰bÓ ÂrÓ·È ï
∫fiÛÌÔ˜ àÏÏa â͈ÎÔÛÌÈÎc ÙȘ ‰È¿ÓÔÈ·, ï KfiÛÌÔ˜ ıˆÚÂÖÙ·È ó˜ Êı·ÚÙeÓ Î·d ηÙÒÙÂÚÔÓ âÓ
¯ÚfiÓ÷ˆ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·. ^∏ „˘¯c â›Û˘, ηÙ\ ·éÙcÓ ÙcÓ àÓÙ›ÏË„ÈÓ ‰bÓ Î¤ÎÙËÙ·È ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó,
‰bÓ ÂrÓ·È ÎôÓ ·éÙÔΛÓËÙÔ˜, âaÓ ñ¿ÚÍË àı·Ó·Û›· ·éÙc ıa ‰ÔıÉ Î·Ùa ¯¿ÚÈÓ àe ÙcÓ ÌfiÓË
ñ·ÚÎÙc àÙÔÌÈÎfiÙËÙ· , ‰ËÏ·‰c ÙcÓ â͈ÎÔÛÌÈÎc ‰È¿ÓÔÈ·. \∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ηÙa ÙcÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îc
ôÔ„È ì „˘¯c ·éÙÂÍÔ˘Û›ˆ˜ ηd âΠʇÛˆ˜ ΤÎÙËÙ·È ‰ÈηȈ̷ÙÈÎᘠÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó.

2. ^∏ öÓÓÔÈ· ÙÔÜ ÁÓˆÛÙÔÜ “ۈ̷ÙÔÂȉÔܘ” ‚›Ô˘ ÙÔÜ
àÓıÚÒÔ˘ ηd ì öÓÓÔÈ· Ùɘ àı·Ó·Û›·˜ ÙÔ˘.
∂rÓ·È ÚÔÊ·Ób˜ ¬ÙÈ Ùe àÓıÚÒÈÓÔÓ ÛáÌ· ÂrÓ·È Êı·ÚÙeÓ, ·Úa ‰b Ùa˜ ÚÔÛ·ı›·˜ âÓ›ˆÓ
ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ‰Èa ÙcÓ àfi‰ÂÈÍÈÓ ÙÔÜ Ìc ‚‚·›Ô˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚeÓ àe ÙcÓ ÌÂÏbÙËÓ
ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ ¬ÙÈ, ó˜ Ê˘ÛÈÎe˜ ηÓÒÓ, ÂÚȤ¯ÂÙ·È âÓÙe˜ ÙˆÓ ì ·Ú·ÎÌc ηd ï âÎÊ˘ÏÈÛÌe˜ ÙˆÓ. ^∂Ô̤ӈ˜ ¬Ù·Ó ïÌÈÏÔÜÌ ‰Èa ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂrÓ·È ÚÔÊ·Ób˜
¬ÙÈ ‰bÓ ïÌÈÏÔÜÌ ‰Èa ÙcÓ àı·Ó·Û›· ÙÔÜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ùɘ ۈ̷ÙÈÎɘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ûˆ˜ ·éÙÔÜ àÏÏa ‰Èa
ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó ëÓe˜ ηd ÌfiÓÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ûˆ˜. ∆e ̤ÚÔ˜ ·éÙe çÊ›ÏÂÈ
Óa ÏËÚÉ óÚÈṲ̂ӷ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰Èa Óa ñ¿Ú¯Ë ì öÓÓÔÈ· Ùɘ Û˘Ó¯›·˜ ‰ÈfiÙÈ ‰Èa Óa ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa ïÌÈÏÔÜÌ ‰Èa àı·Ó·Û›· Ú¤ÂÈ Óa ñ¿Ú¯Ë Ù·˘ÙfiÙ˘ ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ó˜ öÁÈÓÂ
ÁÓˆÛÙe˜ ηÙa ÙcÓ âÓÛÒÌ·ÙÔÓ ˙ˆcÓ ÙÔ˘ ηd Âå˜ ·éÙe Ùe ïÔÖÔÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙcÓ ≈·ÚÍ›Ó ÙÔ˘.
≠√ıÂÓ ‰Èa Óa ñ¿Ú¯Ë ì öÓÓÔÈ· Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ηd Ùɘ Û˘Ó¯›·˜ çÊ›ÏÂÈ Ùe ÙÌÉÌ· Ùe Û˘Ó¯›˙ÔÓ ÙcÓ ˙ˆc ηd ÌÂÙa ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ Óa ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓË âÁÁÚ·Êa˜ ÂÚȯԇ۷˜ àÊ\ ëÓe˜ Ùa˜ àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔÜ âÓ ÏfiÁ÷ˆ àÙfiÌÔ˘ ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ÙcÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ηd ÙeÓ ¯·Ú·ÎÙÉÚ· ·éÙÔÜ.
∆e ÙÌÉÌ· ·éÙe Ùe ïÔÖÔ ñÔÏ·Ì‚¿ÓÔÌ ¬ÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ·éÙa˜ Ùa˜ âÁÁÚ·Êa˜ Ùe çÓÔÌ¿˙ÔÌ „˘¯‹.

3. ^∏ ≈·ÚÍȘ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎɘ ηd ·éÙÔÓfiÌÔ˘ ˙ˆÉ˜ Ùɘ „˘¯É˜
à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ñÔÛÙ‹ÚÈÍÈ Ùɘ âÓÓÔ›·˜ Ùɘ àı·Ó·Û›·˜
Ùɘ „˘¯É˜.
ò∂¯ÔÌ ηٷϋÍÂÈ ¬ÙÈ Ï¤ÁÔÓÙ˜ àı·Ó·Û›· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âÓÓÔÔÜÌ ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó ÙÔÜ
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·éÙÔÜ Ùe ïÔÖÔÓ çÓÔÌ¿˙ÔÌ „˘¯c. ¢Èa Óa ıˆÚËıÉ ¬Ìˆ˜ ì „˘¯c ÔéÛÈ·ÛÙÈÎá˜
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

5
àı¿Ó·ÙÔ˜, âÎÙe˜ ÙáÓ âÁÁÚ·ÊáÓ Ùa˜ ïÔ›·˜ ʤÚÂÈ, çÊ›ÏÂÈ Óa ö¯Ë ÙcÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·éÙÔÓfiÌÔ˘
ηd ·éı˘¿ÚÎÙÔ˘ ˙ˆÉ˜ âÎÙe˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. \∂aÓ ÂúˆÌÂÓ ¬ÙÈ ì „˘¯c ÂrÓ·È ÌbÓ àı¿Ó·ÙÔ˜ àÏÏa
‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ñ¿Ú¯Ë ÔéÛÈ·ÛÙÈÎᘠ·Úa ÌfiÓÔÓ âÓÙe˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙfiÙ ÂrÓ·È Ê·ÓÂÚeÓ ¬ÙÈ
ï‰ËÁÔ‡ÌÂı· Âå˜ à‰È¤ÍÔ‰ÔÓ. ^∂Ô̤ӈ˜ ì ÚfiÙ·ÛȘ ¬ÙÈ ì „˘¯c ÂrÓ·È ÌbÓ àı¿Ó·ÙÔ˜ àÏÏa
âΉËÏÔÜÙ·È ÌfiÓÔÓ âÓÙe˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È ÏÔÁÈÎᘠîηÓÔÔÈËÙÈÎc ‰Èa ÔÏÏÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜,
ηıfiÙÈ àÔÎÏ›ÂÈ ÙcÓ ‰ÚÄÛÈÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ·Íf Ùɘ âÌÊ·Ó›Ûˆ˜ ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·d àÔÎÏ›ÂÈ
ÙcÓ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎcÓ ˙ˆcÓ Ùɘ „˘¯É˜ ôÓ¢ ÛÒÌ·ÙÔ˜ 焤ÔÙ õıÂÏ ·éÙc Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÉ Î·d
àÎfiÌË ‰bÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Âå˜ Ù›ÔÙ àe Ùe Óa ÂúˆÌÂÓ ¬ÙÈ Ùe ÛáÌ· Ù›ıÂÙ·È âÓ à¯ÚËÛÙ›÷· õ âÓ
ηٷ„‡Í÷ÂÈ Î·d οÔÙ â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È âÎ Ó¤Ô˘. ≠√ıÂÓ ÌfiÓÔÓ ¬ÔÈÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙcÓ ·éÙfiÓÔÌÔÓ
‰ÚÄÛÈÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ϯıÉ ¬ÙÈ ‰¤¯ÂÙ·È ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó ·éÙɘ.

4. ^∏ öÓÓÔÈ· ÙÔÜ àÊı¿ÚÙÔ˘ ñÏÈÎÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ àÙfiÌÔ˘
à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰Èa ÙcÓ ñÔÛÙ‹ÚÈÍÈ Ùɘ àı·Ó·Û›·˜ Ùɘ „˘¯É˜.
¢Èa Óa ñÔÛÙËÚȯıÉ ì àı·Ó·Û›· Ùɘ „˘¯É˜ Ìb Ùa õ‰Ë àÓ·ÊÂÚı¤ÓÙ· ·ÚÂfiÌÂÓ·, ó˜ ì
≈·ÚÍȘ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎáÓ âÁÁÚ·ÊáÓ àÏÏa ηd ì ‰˘Ó·ÙfiÙ˘ ·éÙÔÓfiÌÔ˘ ˙ˆÉ˜, ηı›ÛÙ·Ù·È à·Ú·›ÙËÙÔÓ Óa ïÚÈÛıÉ Î·Ùa ÙÚfiÔÓ îηÓÔÔÈËÙÈÎeÓ ì Û‡ÛÙ·ÛȘ ÙÔÜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘
çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ Ôf èÓÔÌ¿ÛıË „˘¯c. ò∂¯Ô˘Ó àÎÔ˘ÛıÉ àfi„ÂȘ ñÔÛÙËÚ›˙Ô˘Û·È ¬ÙÈ ì „˘¯c
àÔÙÂÏÂÖÙ·È âÎ ÂÚȤÚÁÔ˘ ≈Ï˘ ì ïÔ›· ‰bÓ ñ¿ÁÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ ≈ÏËÓ ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ àÏÏa ÂrÓ·È
ô¸ÏÔ˜, âÏ¿ÛıË Î·d Âå‰ÈÎc ϤÍȘ ‰È\ ·éÙcÓ ÙcÓ ≈ÏËÓ, ì ϤÍȘ “ÓÂÜÌ·”. ^H ϤÍȘ ·éÙc ‰bÓ ö¯ÂÈ
Û¯¤ÛÈÓ Úe˜ ÙcÓ ëÏÏËÓÈÎcÓ Ï¤ÍÈÓ ÓÂÜÌ· õ ÓÔc õ ÙcÓ Û·ÓÛÎÚÈÙÈÎcÓ “ôÙÌ·Ó” õ ÙcÓ Ï·ÙÈÓÈÎcÓ
“Û›ÚÈÙÔ˘˜”, àÏÏa ÚfiÎÂÈÙ·È ‰Èa ÙcÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÈÓ Ùɘ Ϥ͈˜ ·éÙɘ Úe˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÈÓ Ùɘ
ë‚Ú·˚Îɘ Ϥ͈˜ “ÚÔ˘¿¯¯”, ì ïÔ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÔéÛ›· âÎÔÚ¢Ô̤ÓË âÎ ÙÔÜ £ÂÔÜ”, ·éÙc ‰b
Á›ÓÂÙ·È àÓÙÈÏËÙc ó˜ ≈ÏË ·¯˘Ïc ó˜ Ùe âÎÙfiÏ·ÛÌ· ÙáÓ ‰È·Ì¤ÛˆÓ. ∫·ÙfiÈÓ öÏ·‚ ì ϤÍȘ
·éÙc ñe ÙáÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ Î·d ÙáÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓáÓ ôÏÏÔ ÓfiËÌ· ‰Èa Óa ÛËÌ¿ÓË ÙcÓ ≈ÏËÓ àe ÙcÓ
ïÔ›·Ó àÔÙÂÏÂÖÙ·È ï â͈ÎÔÛÌÈÎe˜ £Âe˜, âÍ Ôy “ÓÂÜÌ· ï £Âe˜”.
^ø˜ ÂrÓ·È ÚÔÊ·Ób˜ ì öÓÓÔÈ· Ùɘ ñ¿Ú͈˜ âÓÙe˜ ÙÔÜ Ê˘ÛÈÎÔÜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘
≈Ï˘ Âå‰ÈÎɘ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ηÏÔ˘Ì¤Ó˘ à˛ÏÔ˘ ηd Ìc âÍ ïÚÈÛÌÔÜ àÓȯÓÂ˘Û›ÌÔ˘ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ñÔÛÙËÚȯıÉ ÏÔÁÈÎᘠàÏÏa ÌfiÓÔÓ àÍȈ̷ÙÈÎá˜, àÏÏa ηd ·éÙe ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Âå˜ Ì›·Ó
΢ڛ·Ó àÓÙ›ÚÚËÛÈÓØ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ âÓÙe˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Óa Û˘ÓÂÚÁ¿˙ˆÓÙ·È êÚÌÔÓÈÎᘠÔéÛ›·È
ʇÛˆ˜ ıÂÌÂÏȈ‰á˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘, ÔûÙ ñ¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈÎe˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ ÙeÓ ïÔÖÔÓ
·åÛıËÙÈηd ηٷÁÚ·Ê·d ıa ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa Á›ÓÔ˘Ó âd ÌÈĘ â͈ÎÔÛÌÈÎɘ ÔéÛ›·˜. ^∏ ôԄȘ
·éÙc ÂÚd ÔéÛÈáÓ ıÂÌÂÏȈ‰á˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ùɘ Ê˘ÛÈÎɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜ Âr¯Â ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ôî çÚıÔÏÔÁÈÛÙ·d ‰Èη›ˆ˜ Óa àÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó Ùɘ ñ¿Ú͈˜ „˘¯É˜ ηd Ùɘ àı·Ó·Û›·˜
Ù˘. ò∞˜ ÌcÓ ÏËÛÌÔÓÔÜÌ ηd Ùa ÏÔÁÈÎa ηd äıÈÎa ·ÚÂfiÌÂÓ· ·éÙɘ Ùɘ àfi„ˆ˜ : ^∏

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

6
ôԄȘ ·éÙc ÂåÛ¿ÁÂÈ ≤Ó·Ó äıÈÎe ‰˘˚ÛÌfi, ÌÂÙ·Íf Ùɘ ηÏɘ â͈ÎÔÛÌÈÎɘ ÔéÛ›·˜ ηd Ùɘ ηÎɘ
≈Ï˘ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηd ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ ôÁÔ˘Û· Âå˜ ÙcÓ à·Í›·Ó ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘, Ùɘ àÓ··Ú·ÁˆÁɘ
ÙÔ˘, Ùɘ ÎÔÈÓˆÓÈÎɘ, âıÓÈÎɘ ηd ïÌ·‰ÈÎɘ ˙ˆÉ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ì ôԄȘ ·éÙc àÔÙÂÏÂÖ Ùe ıˆÚËÙÈÎeÓ ıÂ̤ÏÈÔÓ ÙáÓ àÓÙÈÊ˘ÛÈÎáÓ Î·d Û·ıÚáÓ å‰Âˆ‰áÓ Ùɘ àÙÔÌÈÎɘ ÛˆÙËÚ›·˜ ηd ÙÔÜ ÌÔÓ·¯ÈÎÔÜ ‚›Ô˘. ò∞˜ ·Ú·ÙËڋۈ̠ηd Ùe ëÍɘ: ¶Ô›· ì îÛÙÔÚÈÎc ÚԤϢÛȘ Ùɘ àfi„ˆ˜ ·éÙɘ;
^∏ àÓÙ›Ï˄Ș ·éÙc âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Èa ÚÒÙË ÊÔÚa Âå˜ ÙcÓ ≈ÛÙÂÚË âÔ¯c ‰Èa ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ
ηd ˘îÔıÂÙÂÖÙ·È ñe ÙÔÜ Mˆ·ÌÂı·ÓÈÛÌÔÜ.
\∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ô›· ÂrÓ·È ì ôԄȘ ÙáÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎáÓ ıÚËÛÎÂÈáÓ; ≠√Ϙ Ôî ·Ú·‰ÔÛÈ·Îb˜
ıÚËÛÎÂÖ˜ ‰ÔÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ ì „˘¯c ÂrÓ·È ñÏÈÎɘ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜, àÔÙÂÏÂÖÙ·È àe ÙcÓ å‰›· ÙcÓ ≈ÏË
ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ ηd ÂrÓ·È ñÏÈÎeÓ ÛˆÌ¿ÙÈÔÓ. ^∏ ôԄȘ ·éÙc âÈχÂÈ Î·Ùa ÙÚfiÔÓ ÏÔÁÈÎeÓ Î·d Ï‹Úˆ˜ îηÓÔÔÈËÙÈÎeÓ Ùa ëÍɘ ı¤Ì·Ù·:: ¶ÚáÙÔÓ, ÙcÓ ÛÙÂÓc Û‡Ó‰ÂÛÈ Î·d Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ùɘ „˘¯É˜
ÌÂÙa ÙáÓ ñÔÏÔ›ˆÓ ۈ̷ÙÈÎáÓ çÚÁ¿ÓˆÓ ηd ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈáÓ. ÷¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙcÓ ≈·ÚÍÈÓ, âÌÊ¿ÓÈÛÈÓ
ηd öÓÙ·ÍÈÓ Ùɘ „˘¯É˜ âÓÙe˜ ÙÔÜ Ê˘ÛÈÎÔÜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘. ∆Ú›ÙÔÓ, ÙcÓ ·éÙfiÓÔÌÔÓ
≈·ÚÍ›Ó Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ó˜ ۈ̿ÙÈÔÓ ‰bÓ âÍ·ÚÙÄÙ·È âÍ ôÏÏ˘ àÙÔÌÈÎfiÙËÙÔ˜, âÓá Ôî ôÏϘ ‰Ôͷۛ˜
ıˆÚÔÜÓ ÙcÓ „˘¯c âÍËÚÙË̤ÓË Î·d àÔÚÚÔc Ùɘ ËÁɘ Ùɘ â͈ÎÔÛÌÈÎɘ ÔéÛ›·˜, ÂúÙ ó˜
ÚfiÛˆÔÓ, ÂúÙ àÚÔÛÒˆ˜ ÓÔÔ˘Ì¤Ó˘. ∆¤Ù·ÚÙÔÓ, ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó Ù˘, ηıfiÙÈ Ùa ‚·ÛÈÎa
ۈ̿ÙÈ· Ùɘ ≈Ï˘ ‰bÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ùa ÙcÓ âÎ‡ÚˆÛÈÓ ëοÛÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ¶¤ÌÙÔÓ, ÙcÓ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·éÙÔÓfiÌÔ˘ ˙ˆÉ˜ Ù˘ ì ïÔ›· ÏÔÁÈÎᘠÁ›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹, âÓá ‰bÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙc ì ·éÙfiÓÔÌÔ˜ ˙ˆc à‡ÏÔ˘ çÓÙfiÙËÙÔ˜.

5.^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ öÓ·ÓÙÈ Ùɘ âÓÓÔ›·˜ Ùɘ
àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜.
^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ó˜ ‚·ÛÈÎeÓ ÊÔÚ¤· Ùɘ çÓÙfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ùÓÙÔ˜ ÙcÓ
„˘¯cÓ ì ïÔ›· àÏÏ¿ÛÛÂÈ Î·Ùa ηÈÚÔf˜ âÓ‰‡Ì·Ù·. ^∏ „˘¯c ʤÚÂÈ Î·d Ùa˜ àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ηd ÙeÓ
¯·Ú·ÎÙÉÚ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰c ‰Èa ÙeÓ ÊÔÚ¤· Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ÙÔÜ ùÓÙÔ˜. ^∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc öÓÓÔÈ·
Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÂrÓ·È Ùe ôÎÚˆ˜ àÓÙ›ıÂÙÔÓ, ï àÓÙ›Ô˘˜ Ùɘ àfi„ˆ˜ ·éÙɘ. ∫·Ù\ ·éÙcÓ ÙcÓ
ôÔ„ÈÓ ÌÂÙa ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·‡ÂÈ Î¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙ˘, ï çÚÁ·ÓÈÛÌe˜ Ù›ıÂÙ·È ÔåˆÓÂd
âÓ ≈Ó÷ˆ, ηÙa ‰b ÙcÓ âÛ¯¿ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÓ ıa àӷηٷÛ΢·ÛıÉ Î·d ¿ÏÈÓ Ùe ÛáÌ·, ö¯ÔÓ ÙcÓ å‰›·Ó
ÌÔÚÊcÓ Î·d àÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÓ âÎ Ùɘ ·éÙɘ ≈Ï˘: «âÁ›ÚÂÙ·È Ì¤Ó ÔsÓ ÙÔÜÙÔ Ùe ÛáÌ·, àÏÏ\ Ôé
̤ÓÂÈ ÙÔÈÔÜÙÔÓ àÏÏa ̤ÓÂÈ ·åÒÓÈÔÓ - ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ^πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Î·Ù˯. 18 ». ∆e ÛáÌ· ·éÙe ıa
ö¯Ë Ùa˜ ·éÙa˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ìb Ùe ÚfiÙÂÚÔÓ àÏÏa ıa ÂrÓ·È Î·d ôÊı·ÚÙÔÓ. ¢Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ıa
‰‡Ó·Ù·È â¿Ó Ùe âÈı˘ÌÉ, ¯ˆÚd˜ ·éÙe Óa ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙÔÓ, Óa Ï·Ì‚¿ÓË ÙÚÔÊcÓ
(Ï·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ó˜ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎÔÜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ‰Â›ÓÔ˘ Âå˜ \∂ÌÌ·Ôf˜).
¶ÚÔÛÔ¯c! K¿ı ôԄȘ ‰Èa ÛáÌ· Ìc ñÏÈÎeÓ (‰ËÏ·‰c Ôé¯d Ùɘ ·éÙɘ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ Úe˜ Ùe

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

7
ÚfiÙÂÚÔÓ), ·åı¤ÚÈÔÓ, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ õ ôÏÏÔÓ Û·ÊᘠàÓ·ıÂÌ·Ù›˙ÂÙ·È ñe ÙáÓ ^πÂÚáÓ ™˘Ófi‰ˆÓ
ó˜ èÚÈÁÂÓÈ¿˙Ô˘Û· : ( ∂ã ™‡ÓÔ‰Ô˜) « Âå ÙȘ ϤÁÂÈ ¬ÙÈ ì ̤ÏÏÔ˘Û· ÎÚ›ÛȘ àÓ·›ÚÂÛÈÓ ·ÓÙÂÏÉ ÙáÓ
ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·d ¬ÙÈ Ù¤ÏÔ˜ âÛÙd ÙÔÜ Ì˘ı¢Ô̤ÓÔ˘ ì ô¸ÏÔ˜ ʇÛȘ ηd Ôé‰bÓ âÓ Ù÷á ̤ÏÏÔÓÙÈ Ùɘ ≈Ï˘ ñ¿ÚÍÂÈ àÏÏa Á˘ÌÓe˜ ï ÓÔܘ, àÓ¿ıÂÌ· öÛÙˆ». ^∏ ›ÛÙȘ ·éÙc Ù›ıÂÙ·È àÔχو˜,
àÔÙÂÏÂÖ ÙeÓ àÎÚÔÁˆÓÈ·ÖÔÓ Ï›ıÔÓ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ Î·d ‰È\ ·éÙe âÙ¤ıË Âå˜ Ùe ™‡Ì‚ÔÏÔÓ Ùɘ
¡Èη›·˜: «ÚÔÛ‰ÔÎá àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ ÓÂÎÚáÓ» ( ÓÂÎÚe˜ : Ùe ÓÂÎÚeÓ ÛáÌ· ). ∂å˜ ù„ÈÌÔÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ
ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ ≤¯ıË ÙcÓ ôÔ„ÈÓ Ùɘ àı·Ó·Û›·˜ Ùɘ „˘¯É˜, ¬Ìˆ˜ Ô鉷ÌÔÜ ñ¿Ú¯ÂÈ
ÂÚÈıÒÚÈÔÓ ‰È\ ·éÙfiÓÔÌÔÓ ·ÚÔ˘Û›·Ó, ˙ˆcÓ Î·d ‰ÚÄÛÈÓ Ù˘.

6. ^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰Èa ÙcÓ
ñÔÛÙ‹ÚÈÍÈÓ Ùɘ àÍ›·˜ ÙÔÜ Ê˘ÛÈÎÔÜ Î·d âÌ‚›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘.
\∂aÓ ·Ú·ÙËڋۈ̠âÈÔÏ·›ˆ˜ Ùa˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔ ıa ÌĘ Ê·ÓÉ
ó˜ Ì›· ôÛÎÔÔ˜ àӷ·ÎÏËÛÈ˜Ø ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ öÌ‚È· ùÓÙ· ˙ÔÜÓ Î·d àÔ‚ÈÒÓÔ˘Ó ôÓ¢ ÚÔÊ·ÓÔܘ
ÛÎÔÔÜ. ^√ öÏÏÔÁÔ˜ ‚›Ô˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ηd ÙáÓ àÓˆÙ¤ÚˆÓ ˙ÒˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ôÓ·Ú¯Ô˜
ηd ôÓ¢ ÛÎÔÔÜØ Î·Ù\ ·éÙeÓ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·Ù·ÏáÓÙ·È âd Ì·Ù·›÷ˆ, ÚÔÛ¿ıÂÈ·È Ì¤ÓÔ˘Ó
àÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔÈ ÏfiÁ÷ˆ Ù˘¯·›ˆÓ âÌÔ‰›ˆÓ, ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ àÔÎÙËıÂÖÛ˜ ‰Èa ÔÏÏÔÜ Ìfi¯ıÔ˘ âÎÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È Î·Ùa ÙcÓ œÚ·Ó ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ^∏ àÍ›· Ùɘ ÚÔÛ·ı›·˜, ÙÔÜ âÓ·ÚÌÔÓÈÛÌÔÜ Úe˜
ÙÔf˜ Ê˘ÛÈÎÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ùɘ àÓ·ه͈˜ Ùɘ äıÈÎɘ (ηd Ùɘ ÓÔÔ‡Û˘) Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜, Ê·›ÓÔÓÙ·È
ôÓ¢ àÍ›·˜ âÊ\ ¬ÛÔÓ, ηÙa ÙcÓ ÁÓˆÛÙcÓ µ˘˙·ÓÙÈÓcÓ öÎÊÚ·ÛÈÓ Ùa åÛÔ‰ÒÓÂÈ ¬Ï· ï ı¿Ó·ÙÔ˜.
“ª·Ù·ÈfiÙ˘ Ì·Ù·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ùa ¿ÓÙ· Ì·Ù·ÈfiÙ˘” ÂrÓ·È ì ôԄȘ ÙáÓ ç·‰áÓ ÙÔÜ ëÓe˜ ‚›Ô˘.
¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎá˜, àÎfiÌË Î·d âaÓ àԉ¯ıÔÜÌ ¬ÙÈ ÌĘ àӷ̤ÓÂÈ Ì›· ôÏÏË ˙ˆc ̷ηڛ·˜
àÎÈÓËÛ›·˜, Ùd ÛËÌ·Û›· ıa ö¯Ë ‰È\ ·éÙcÓ ì ÚÔÛ¿ıÂÈa Ì·˜ ‰È\ àÓ¿Ù˘ÍÈÓ ÌÈĘ ‰ÂÍÈfiÙËÙÔ˜, ÌÈĘ
ηÏɘ ∆¤¯Ó˘ õ ÌÈĘ âÈÛÙ‹Ì˘; ì ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ‰È\ àÓ¿Ù˘ÍÈÓ ıÂÛÌáÓ, ÓfïÓ, ÂéÓÔÌÔ˘Ì¤Ó˘ ÔÏÈÙ›·˜; ∫¿ı ÎÔÈÓˆÓÈÎc, âÈÛÙËÌÔÓÈÎc, Ù¯ÓÈÎc õ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎc ‰ÚÄÛȘ Ê·›ÓÂÙ·È
Ú·ÁÌ·ÙÈÎᘠ̷ٷ›·. \π‰Ôf ‰È·Ùd ¬Ï· ·éÙa Ùa ÛÙÔȯÂÖ· ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Ì¿Ù·È·,
ñÔ‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È, à·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È õ âÓ ¿Û÷Ë ÂÚÈÙÒÛÂÈ ıˆÚÔÜÓÙ·È âÌfi‰È· ‰Èa ÙcÓ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÈÓ ÙÔÜ “â¤ÎÂÈÓ·” àe ÙÔf˜ ç·‰Ôf˜ ÙÔÜ ëÓe˜ ‚›Ô˘.^Ye ·éÙcÓ ÙcÓ ôÔ„ÈÓ
ıˆÚÔ˘Ì¤ÓË Î¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙ˘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂrÓ·È ÏÔÁÈÎᘠàÚÓËÙÈÎc ηd Ô≈Ùˆ ÏÔÁÈÎá˜
ηٷϋÁÔÌ Âå˜ Ùe “àÛÎËÙÈÎeÓ”, ÌÔÓ·¯ÈÎeÓ å‰Âá‰Â˜ Ùɘ àÚ·Í›·˜ ηd Ùɘ “ıˆڛ·˜”. ¢Èa
Ù·ÜÙ·, ï ‚›Ô˜ ηd ï ∫fiÛÌÔ˜ àÔÎÙÄ àÍ›·Ó ÌfiÓÔÓ ¬Ù·Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙ˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ âÍÂϛ͈˜
ÙáÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ëÓe˜ ‚›Ô˘ ηd ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÒ˜ ÙˆÓ â\èÊÂÏ›÷· ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘ ôÓ¢ Ùɘ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙÔ˜ ‰È·ÎÔɘ Ùɘ ÔÚ›·˜ ·éÙɘ ÏfiÁ÷ˆ Ù˘¯·›ˆÓ âÌÔ‰›ˆÓ., \E\ ·éÙÔÜ Î·ı›ÛٷٷÈ
ÚÔÊ·Ób˜ ¬ÙÈ ÌfiÓÔÓ ì ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÚÔÛʤÚË ·éÙcÓ ÙcÓ ‰È¤ÍÔ‰Ô.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

8

7. ^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰Èa
ÙcÓ ñÔÛÙ‹ÚÈÍÈÓ Ôî·Û‰‹ÔÙÂ Ê˘ÛÈÎɘ ηd
âÍÂÏÈÎÙÈÎɘ £ÂÔÁÔÓ›·˜.
^√ÌÈÏÔÜÌ ‰Èa ÙeÓ ÓfiÌÔÓ Ùɘ âÍÂϛ͈˜ ηd ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ ï ÓfiÌÔ˜ ·éÙe˜ ‰ÚÄ Î·d
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ Âå˜ Ùe â›‰ÔÓ Ùɘ ÔÏ˘ÏÔÎÔÔÈ‹Ûˆ˜ Ùɘ ≈Ï˘, ¬Ìˆ˜ ηÙa ÔÖÔÓ ÙÚfiÔÓ ‰ÚÄ
Âå˜ Ùe â›‰ÔÓ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜; ∂rÓ·È à‰‡Ó·ÙÔÓ Óa ñ¿ÚÍË âͤÏÈÍȘ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜,
ÁÓˆÛÙÈÎc, ÓÔËÙÈÎc, äıÈÎc, Âå˜ Ùa Ï·›ÛÈ· ÙÔÜ ëÓe˜ ‚›Ô˘. ≠√ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ˆÌ Ùe ÏÂÖÛÙÔÓ Ùɘ
àÓıÚˆfiÙËÙÔ˜ ˙É Ì›·Ó ˙ˆcÓ ÂÚȈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ âӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ, ۯ‰eÓ Ê˘ÙÈÎcÓ,
àÏÏa ηd ÔîÔÛ‰‹ÔÙ ‚›Ô˜ ö¯ÂÈ ÂÚȈÚÈṲ̂ӷ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜, âÓá ÔúÎÔıÂÓ ÓÔÂÖÙ·È ¬ÙÈ à·ÈÙÂÖÙ·È
Ì·ÎÚe˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰Èa ÙcÓ àÓ¿Ù˘ÍÈÓ Ùɘ àÓˆÙ¤Ú·˜ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜. ^∂Ô̤ӈ˜ âaÓ ı¤ÏˆÌ ï
ÓfiÌÔ˜ Ùɘ âÍÂϛ͈˜ Óa ö¯Ë Ù÷á ùÓÙÈ Î·ıÔÏÈÎcÓ åÛ¯fÓ Î·d Óa ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓË ·éÙe Ôf ö¯ÂÈ Î·d
ÙcÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤Ú· ÛËÌ·Û›·, ‰ËÏ·‰c ÙcÓ Û˘Ó›‰ËÛÈÓ, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Óa ‰Â¯ıÔÜÌ ó˜ à·Ú·›ÙËÙÔÓ
ÙcÓ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ.

8. ^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰Èa
ÙcÓ ñÔÛÙ‹ÚÈÍÈÓ Ùɘ ‰Èη›·˜ ηd äıÈÎɘ ñÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ
Ê˘ÛÈÎÔÜ (õ ôÏÏÔ˘) ÓfiÌÔ˘ öÓ·ÓÙÈ Ùɘ ÓÔÔ‡Û˘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜.
ºı¿ÓÔÌ Ô≈Ùˆ Âå˜ Ùe ϤÔÓ Î·›ÚÈÔÓ âÚÒÙËÌ· ‰Èa ÙcÓ àÍÈÔÏfiÁËÛÈÓ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘: ÂrÓ·È
‰˘Ó·ÙeÓ ì Û˘Ó›‰ËÛȘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Óa ·åÛı¿ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ï ∫fiÛÌÔ˜ ö¯ÂÈ Û˘ÓÔ¯cÓ, ÏÔÁÈÎcÓ Î·d
‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ âÓ Ù÷É ÂéÚ›÷· âÓÓÔ›÷· õ ù¯È; ≠√ÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÌ Ùa Ù˘¯·Ö· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ôf ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó
ù¯È ÌfiÓÔÓ ÙcÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó ëÓe˜ àÓıÚÒÔ˘ àÏÏa ηd fiÏÂˆÓ ïÏÔÎÏ‹ÚˆÓ, ¬ÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂ
â›Û˘ Ùa˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ à‰ÈΛ·˜ Ôf ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ñÔÛÙÉ ç ôÓıÚˆÔ˜ Âå˜ ÙeÓ ‚›ÔÓ àe
Ì˘Ú›·˜ àÓÙÈÍfiÔ˘˜ Û˘Óı‹Î·˜. ≠√ÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÌ ÙcÓ àÔÁÔ‹Ù¢ÛÈ ÁÂÓÂáÓ ïÏÔÎÏ‹ÚˆÓ Ôf öÙ˘¯Â
Óa ˙‹ÛÔ˘Ó ñe ηıÂÛÙáÙ· àı¤ÌÈÛÙ·, Ù˘Ú·ÓÓÈο, à¿ÓıÚˆ· ηd Óa ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙcÓ âÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛÈÓ àÓıÚÒÔ˘ àe ôÓıÚˆÔÓ. ≠√ÏÔÈ ÁˆÚ›˙ÔÌ Ùa˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎa˜ àÓÈÛfiÙËÙ·˜ Ôî ïÔÖ˜ ÂrÓ·È
ηd Ú·ÁÌ·ÙÈÎb˜ àÓÈÛfiÙËÙ˜ ηıfiÙÈ ÔÏÏ¿ÎȘ ‰bÓ çÊ›ÏÔÓÙ·È Âå˜ Ùa˜ ıÂÙÈÎa˜ õ àÚÓËÙÈÎa˜
îηÓfiÙËÙ·˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ àÏÏa Âå˜ ÙeÓ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌeÓ ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘. \∂aÓ ‰Â¯ıÔÜÌ ÙcÓ ôÔ„ÈÓ ÙÔÜ ëÓe˜ ‚›Ô˘ àÎÔÏÔ˘ıÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ñe ëÓe˜ Ì·Î·Ú›Ô˘ “â¤ÎÂÈÓ·” ηd ¿ÏÈ ì äıÈÎc à‰ÈΛ·
·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ¶á˜ ıa ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÂrÓ·È úÛ˜ Âå˜ ÙcÓ Ì·Î·ÚÈfiÙËÙ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô çÓÙfiÙËÙ˜ ¬Ù·Ó
ì Ì›· ıa ‰È·ÙËÚÉ Ùa˜ àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ àe ÙeÓ ‚›ÔÓ ëÓe˜ ìÁÂÌfiÓÔ˜ ηd ì ôÏÏË àe ÙeÓ ‚›ÔÓ ëÓe˜
‰Ô˘ÏÔ·ÚÔ›ÎÔ˘; ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa àÔ‰ÔıÉ ÌfiÓÔÓ ‰Èa ÌÈĘ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎɘ åÛfiÙËÙÔ˜
ÙáÓ àÓ·ÌÓ‹ÛÂˆÓ âÊ\ ¬ÛÔÓ ¬ÏÔÈ ‰È¤‚ËÛ·Ó ‰È\ ¬ÏˆÓ ÙáÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, âÊ\
¬ÛÔÓ ¬ÏÔÈ qÛ·Ó ôÏÏÔÙ ìÁÂÌfiÓ˜ ηd ôÏÏÔÙ ‰ÔÜÏÔÈ, ôÏÏÔÙ àÛıÂÓÂÖ˜ ηd ôÏÏÔÙ ñÁÈÂÖ˜,
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

9
ôÏÏÔÙ ÂéÙ˘¯ÂÖ˜ ηd ôÏÏÔÙ ÎÙ˘Ë̤ÓÔÈ àe οı Âú‰Ô˘˜ àÙ˘¯›Â˜. ^√ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰Èa Óa
âÈÙ¢¯ıÉ ·éÙc ì öÓÓÔÈ· ÔéÛÈ·ÛÙÈÎɘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ηd äıÈÎɘ ñÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ KfiÛÌÔ˘ ÂrÓ·È
ì öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜.

9. ^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰Èa
ÙcÓ Ï‡ÛÈÓ Î·d âÍ¿ÏÂÈ„ÈÓ ÙÔÜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ Î·ÏÔÜ
ηd ÙÔÜ Î·ÎÔÜ.
∆cÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ηd ÙcÓ ıÚËÛΛ· ¿ÓÙÔÙ ₷ۿÓÈ˙ Ùe Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÜ Î·ÏÔÜ Î·d ÙÔÜ
ηÎÔÜ. \∂aÓ ÙeÓ ∫fiÛÌÔ ‰ÈÔÈÎÉ Ì›· ñfiÛÙ·ÛȘ äıÈÎc ηd ‰Èη›· ( ÂúÙ ·éÙc ÂrÓ·È ï àÚfiÛˆÔ˜
Ú˘ıÌe˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘, ÂúÙ £Âe˜ ÚÔÛˆÈÎe˜ ÙÔÜ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÌÔÜ ) ÙfiÙ fiıÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ùe
ηÎeÓ;
√î ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎb˜ ıÚËÛÎÂÖ˜ Ôf ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó £ÂeÓ àÁ·ıeÓ ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È Âå˜ ÌÂÁ¿ÏËÓ
à‰˘Ó·Ì›·Ó ëÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘, ÂúÙ ηٷϋÁÔ˘Ó Âå˜ ‰È·ÔÚ›·Ó, ó˜ ï ÁÓˆÛÙe˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÙáÓ
ıÚËÛÎÂÈáÓ Î·d ÚÂÛ‚˘ÙÂÚÈ·Óe˜ îÂÚ‡˜ John Hick ( «Evil and the God of love», MacMillan,
London, 1975), ÂúÙ ηٷϋÁÔ˘Ó Âå˜ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌe˘˜ (ó˜ ¬ÙÈ Ùe ηÎeÓ ÂrÓ·È “ÛÙ¤ÚËÛȘ ÙÔÜ
àÁ·ıÔÜ”), ÂúÙ ‰ÔÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ Ùe ηÎeÓ Ùe ı¤ÙÂÈ ï £Âe˜ ‰Èa Óa ‰È··È‰·ÁˆÁËıÔÜÌÂ. ∂rÓ·È
Ê·ÓÂÚa ì àÓÂ¿ÚÎÂÈ· ¬ÏˆÓ ·éÙáÓ ÙáÓ àfi„ˆÓ, ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ıˆÚËıÉ ó˜ “ÛÙ¤ÚËÛȘ
ÙÔÜ àÁ·ıÔÜ” Ùe Óa ˙É Î·ÓÂd˜ Âå˜ ÙcÓ àfiÏ˘ÙÔ ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙáÓ ÁÓˆÛÙáÓ Ù˘Ú·ÓÓÈÎáÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÙÔÜ MÂÛ·›ˆÓÔ˜ õ Ùɘ âԯɘ Ì·˜, ¬Ô˘ οı ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc àÓËÛ˘¯›· â‰ÈÒÎÂÙÔ ñe Ùɘ
àÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηd Ùɘ οı Âú‰Ô˘˜ «^πÂÚĘ \∂ÍÂÙ¿Ûˆ˜», õ àÎfiÌË, Óa ‚ϤË ÙÔf˜ ÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘ Óa
âÍ·ÓÂÌ›˙ˆÓÙ·È âÓ Ì¤Û÷ˆ ÌÈĘ ÁˆÏÔÁÈÎɘ àÓ·ÛÙ·ÙÒÛˆ˜. ^øÛ·‡Ùˆ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa
ıˆÚËıÉ ó˜ àÍÈfiÏÔÁÔ˜ ·È‰·ÁˆÁe˜ ·éÙe˜ Ôf ‰Èa Óa àÓ·Ù‡ÍË ÙcÓ ÁÓˆÛÙÈÎc ηd äıÈÎc
Û˘Ó›‰ËÛÈ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ÙÔ˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ‰È\ ·éÙÔf˜ οı ÏÔÁɘ ·Á›‰Â˜ ηd ‰˘ÛÙ˘¯›Â˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ
Óa ¿ıÔ˘Ó àÙ˘¯‹Ì·Ù·, Óa Ì›ÓÔ˘Ó àÓ¿ËÚÔÈ, Óa ÁÎÚÂÌÈÛıÉ ì ÔåΛ· ÙÔ˘˜, Óa ÊÔÓ¢ıÔÜÓ Ôî
ÔåÎÂÖÔÈ ÙÔ˘˜ Î.Ô.Î. £a âÓÂÈÛÙ‡ÂÙÔ ï ÔîÔÛ‰‹ÔÙ ̛· ÙÔÈ·‡ÙË âÎ·È‰Â˘ÙÈÎc ̤ıÔ‰Ô ‰Èa Ùa
Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘; \∂aÓ ï £Âe˜ õ ï KfiÛÌÔ˜ â‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·éÙcÓ ÙcÓ Ì¤ıÔ‰Ô ‰Èa ÙcÓ âͤÏÈÍÈ Ùɘ
Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ÙfiÙ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ıˆÚËıÔÜÓ ïÙȉ‹ÔÙ ôÏÏÔ âÎÙe˜ àe Û·‰ÈÛÙ·d ≤ˆ˜
àÓfiËÙÔÈ.
¢Èa Ù·ÜÙ· ÌfiÓÔÓ ì öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ ‰‡Ó·Ù·È Óa ï‰ËÁ‹ÛË Âå˜ ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó Ùɘ
‰Èη›·˜ ηd äıÈÎɘ ñÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘Ø ëÓe˜ ∫fiÛÌÔ˘ Ôf ÎÂÖÙ·È ¤Ú·Ó ÙÔÜ Î·ÏÔÜ Î·d
ÙÔÜ Î·ÎÔÜ, ¬Ô˘ ·î ÁˆÏÔÁÈηd ηٷÛÙÚÔÊ·d ηd οı ôÏÏÔ Î·Îe ›ÙÂÈ àÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ âd
‰Èη›ˆÓ ηd à‰›ÎˆÓ, àÏÏa àÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ‡ÙˆÓ âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È âÓ Ù¤ÏÂÈ Ùe ÔıÔ‡ÌÂÓÔÓ, ‰ËÏ·‰c
ì àÓ¿Ù˘ÍȘ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜. ∞éÙe àÔÙÂÏÂÖ ÙcÓ äıÈÎcÓ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘, àÏÏa àÔÙÂÏÂÖ
óÛ·‡Ùˆ˜ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ ñe ÙcÓ Ï‹ÚË öÓÓÔÈ·Ó, ηıfiÙÈ ó˜ ÚÔ·ÓÂʤÚıË Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ âÈÎÚ·ÙÂÖ

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

10
ì åÛfiÙ˘ ÙáÓ àÓ·ÌÓ‹ÛˆÓ. ¢Èa ÙcÓ Ï‹ÚË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛÈ ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜ 剤 : Arthur L.
Herman, «The problem of Evil and Indian thought», ed. Motilal, Delhi, 1993.).

10.^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ‰Èa
ÙcÓ ñÔÛÙ‹ÚÈÍÈÓ Ôî·Û‰‹ÔÙÂ Ê˘ÛÈÎɘ ηd
âÍÂÏÈÎÙÈÎɘ £ÂÔÁÔÓ›·˜.
^√ Ì˯·ÓÈÛÌe˜ Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ ÂrÓ·È ï ÌfiÓÔ˜ Ôf ‰‡Ó·Ù·È Óa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÉ ‰Èa ÙcÓ
àÓ¿Ù˘ÍÈÓ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜, ëÔ̤ӈ˜ ÂrÓ·È Î·d ï ÌfiÓÔ˜ Ôf ‰‡Ó·Ù·È Óa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÉ Î·d
‰Èa ÙcÓ ôÓÔ‰ÔÓ Âå˜ ÙcÓ \∞ÓˆÙ¤Ú·Ó ™˘Ó›‰ËÛÈÓ. ^∏ ‰Èa Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ £ÂÔÁÔÓ›· ÂrÓ·È ì
ÌfiÓË ï‰e˜ ‰Èa Ùɘ ïÔ›·˜ Êı¿ÓÔÌ ÏÔÁÈÎᘠÂå˜ ÙeÓ ∫fiÛÌÔ ÙáÓ £ÂáÓ Î·d â›Û˘ ‰˘Ó¿ÌÂı·
Óa ηٷÓԋۈ̠ÙcÓ ≈·ÚÍdÓ ÙÔ˘˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰Èa ÙcÓ ^∂ÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ
âÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔÓ âÓÙe˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ àÔÎÙÄ ÙcÓ Û˘Ó›‰ËÛÈÓ Î·d ηÙfiÈÓ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È, ‰È·‚·ÖÓÔÓ
ÙeÓ Ôé‰eÓ ÙáÓ \∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ∫fiÛ̈Ó, Âå˜ Ùa ‰›· Ùɘ \∞ÓˆÙ¤Ú·˜ ™˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ηıÈÛÙ¿ÌÂÓÔÓ
≠∏Úˆ˜, ¢·›ÌˆÓ, £Âe˜, £Âe˜ \√χÌÈÔ˜ ηd öÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.
∫¿ı ôÏÏË ôԄȘ ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È Âå˜ ÙÂÏ›· àÌ˯·Ó›· ‰Èa Óa âÍËÁ‹ÛË ÙcÓ ≈·ÚÍÈÓ Ùɘ
\∞ÓˆÙ¤Ú·˜ ™˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ Âå˜ ÙeÓ ∫fiÛÌÔ Î·d ÙcÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó ÙáÓ çÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ôf çÓÔÌ¿˙ÔÌÂ
£ÂÔ‡˜. ¶ÂÚÈÙÙeÓ ÂåÂÖÓ ¬ÙÈ Ôî ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙ·d à‰˘Ó·ÙÔÜÓ ·ÓÙÂÏᘠÓa ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙcÓ Á¤ÓÂÛÈÓ
õ ÙcÓ ≈·ÚÍÈÓ ÙÔÜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔÜ £ÂÔÜ.

11.^∏ öÓÓÔÈ· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ÚÔ¸fiıÂÛȘ
‰Èa ÙcÓ ñÔÛÙ‹ÚÈÍÈÓ Ùɘ àı·Ó·Û›·˜ Ùɘ „˘¯É˜ ηd ‰Èa
ÙcÓ ÂúÛÔ‰Ô Âå˜ ÙcÓ ï‰e Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜.
∆d ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬Ù·Ó ϤÁÔÌ ï‰e Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜; ™ËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ö¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ âÓÙe˜ ÙÔ˘ ÙcÓ àÓÙ›ÏË„ÈÓ ¬ÙÈ ï ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ‰bÓ ÂrÓ·È Ù˘¯·ÖÔ˜, ÔûÙ ì ˙ˆc ηd ï ∫fiÛÌÔ˜ ‰È¤ÔÓÙ·È ñe àÓ·Ú¯›·˜ õ ñe ÙÈÓÔ˜ Ù˘Ú·ÓÓÈÎɘ ηd ·éı·ÈÚ¤ÙÔ˘ àÓˆÙ¤Ú·˜ àگɘ, àÏÏa àÓÙÈı¤Ùˆ˜
¬ÙÈ ï Ê˘ÛÈÎe˜ ¡fiÌÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ ÂéÙ¿ÎÙˆ˜ ηd ¬ÙÈ ¬Ï· âÓÙe˜ Ùɘ ʇÛˆ˜ ö¯Ô˘Ó ÏÔÁÈÎcÓ Î·d
ÚÔÔÚÈÛÌfiÓ. \∂ÎÎÈÓáÓ âÍ ·éÙɘ Ùɘ êÏɘ ·Ú·ÙËÚ‹Ûˆ˜ ‰Èa Ùɘ ÌÂϤÙ˘ Ùɘ ʇÛˆ˜ ï
ôÓıÚˆÔ˜ ÂéÎfiψ˜ ηٷϋÁÂÈ Âå˜ Ùe Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¬ÙÈ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Î·d ì å‰ÈÎc ÙÔ˘
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Óa àÔ‚·›ÓË âd Ì·Ù·›÷ˆ àÏÏ\ ¬ÙÈ Î·d ·éÙe˜ ÂÚȤ¯ÂÈ âÓÙe˜ ÙÔ˘ ÙeÓ ÓfiÌÔÓ Ùɘ
âÍÂϛ͈˜ ï ïÔÖÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ‰Ú¿ÛË, Ê˘ÛÈÎa, ηÙa ÙÚfiÔÓ àÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎeÓ Âå˜
Ùa Ï·›ÛÈ· ëÓe˜ ηd ÌfiÓÔ˘ ‚›Ô˘. ≠√ıÂÓ çÊ›ÏÂÈ Óa ñ¿Ú¯Ë ÛÂÈÚa ¬ÏË ‚›ˆÓ ‰Èa Óa ö¯Ë ÓfiËÌ·
ì àÓıÚˆ›ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηd Óa Ï·Ì‚¿ÓË ÙcÓ äıÈÎcÓ Ù˘ ‰Èη›ˆÛÈÓ. \∂Ê\ ¬ÛÔÓ ‰b ¬ÏÔÈ
ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ¬ÙÈ Ùe ÛáÌ· ÂrÓ·È Êı·ÚÙeÓ ÔúÎÔıÂÓ ÓÔÂÖÙ·È ¬ÙÈ ì Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

11
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÔ˜ çÊ›ÏÂÈ Óa ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó ëÓe˜ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ôf Óa ÂÚȤ¯Ë
Ùa˜ ηٷÁÚ·Êa˜ Ùc˜ ÌÓ‹Ì˘, ÙÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜ ηd ÙáÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. ∆e ÙÌÉÌ· ·éÙe ϤÁÔÌ „˘¯c
ηd ì àı·Ó·Û›· Ù˘ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÓÔËıÉ ÌfiÓÔÓ âÓÙe˜ ÙáÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜.
∫¿ı ôÏÏË öÓÓÔÈ· ‰bÓ ï‰ËÁÂÖ Âå˜ ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó, ó˜ ıa Âú‰ˆÌÂÓ Âå˜ ôÏÏËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÓ
âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ˜ ÙcÓ ÌfiÓËÓ âÓÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎcÓ Ï‡ÛÈÓ Ùɘ àı·Ó·Û›·˜ Ùɘ „˘¯É˜, ÙcÓ öÓÓÔÈ·Ó Ùɘ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ “àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜”. \∂Í ¬ÏˆÓ ÙáÓ àÓˆÙ¤Úˆ ‰˘Ó¿ÌÂı· âÁ·ڈ˜ Óa àÔÊ·ÓıáÌÂÓ ¬ÙÈ
çÚıᘠ‰ÔÁÌ·Ù›˙ÂÈ ì ^∂ÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc àӷʤÚÔ˘Û· ¬ÙÈ: ¶ÚáÙÔ˜ ηd à·Ú·›ÙËÙÔ˜ ¬ÚÔ˜ ‰Èa
ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ Âå˜ ÙcÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎcÓ àÙÚ·eÓ ÂrÓ·È ì àÔ‰Ô¯c Ùɘ âÓÓÔ›·˜ Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ï ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ (\π·Ì‚Ï›¯Ô˘ “µ›Ô˜ ¶˘ı·ÁfiÚÔ˘” π¢ã 63) «‰Èa ÙcÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc âͤÏÈÍÈ
ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ âıÂÛ ηÙa ÙÚfiÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎeÓ ÙcÓ ÚÒÙË àÚ¯c Ôf öÚÂ Óa Ï¿‚Ô˘Ó
ñ\ ¬„ÈÓ ÙˆÓ ¬ÛÔÈ âÂı‡ÌÔ˘Ó Óa ‰È‰·¯ıÔÜÓ Ùa àÏËıÉ, ‰ËÏ·‰c âÓ·ÚÁᘠηd ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎá˜
ÙÔf˜ âÓÂı‡ÌÈ˙ ÙÔf˜ ÚÔÙ¤ÚÔ˘˜ ‚›Ô˘˜ ÙÔ˘˜».

12.^∏ ˙ˆc Ùɘ „˘¯É˜ Âå˜ ÙeÓ “âӉȿÌÂÛÔÓ ¯áÚÔÓ”
§¤ÁÔÓÙ˜ “âӉȿÌÂÛÔÓ ¯áÚÔÓ” ÓÔÔÜÌ Ùe ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ âÎÂÖÓÔ Âå˜ Ùe ïÔÖÔÓ ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È ì
„˘¯c âӉȷ̤ۈ˜, ‰ËÏ·‰c Âå˜ Ùe ÌÂÛÔÏ·‚ÔÜÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ·Íf ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎáÓ ‚›ˆÓ, ÌÂÙ·Íf
ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ηd Ùɘ Ó¤·˜ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜. ∂éıf˜ âÍ àگɘ ıa Ú¤ÂÈ Óa Á›ÓË Î·Ù·ÓÔËÙeÓ ¬ÙÈ Ùe
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·éÙe ‰bÓ àÔÙÂÏÂÖ ÙfiÔÓ ÌÔÓ›ÌÔ˘ ‰È·ÌÔÓɘ, ÔûÙ ÙfiÔÓ ·Ú·ÁˆÁɘ âÌÂÈÚÈáÓ õ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ âÍÂϛ͈˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÔéÛÈ·ÛÙÈÎᘠ‰Èa ¯áÚÔÓ âӉȿÌÂÛÔÓ.
≠∞Ì· Ù÷á ı·Ó¿Ù÷ˆ ì „˘¯c ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÜ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÔܘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, âÁηٷÏ›Ô˘Û· Âå˜ ·éÙe
Ùa˜ ÙÚÂÖ˜ àe Ùa˜ ëÙa ÛÙÔÈ‚¿‰·˜ Ùɘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÒ˜ Ù˘. ^ø˜ ϤÁÔ˘Ó Î·d Ùa “X·Ï‰·˚Îa §fiÁÈ·” (91·), Ôî ÛÙÔÈ‚¿‰Â˜ ·éÙb˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Âå˜ ÙÚÂÖ˜ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÂÛÙ¤Ú·˜, ñÏ·›·˜ (: ñÏÈÎa˜),
ÙÚÂÖ˜ ÏÂÙÔÊ˘ÂÛÙ¤Ú·˜, ·åıÂÚ›Ô˘˜ ηd ÙcÓ öÙÈ ÏÂÙÔÊ˘ÂÛÙ¤Ú·Ó âÛˆÙ¿ÙËÓ, Ôf ηÏÂÖÙ·È âÌ‡ÚÈÔ˜
(: âÎ ˘Úe˜ àÔÙÂÏÔ˘Ì¤ÓË). √î ÛÙÔÈ‚¿‰Â˜ ·éÙb˜ ıa Ú¤ÂÈ Óa ÓÔËıÔÜÓ ó˜ ϤÁÌ·Ù·
äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎa. √î ÛÙÔÈ‚¿‰Â˜ ·éÙb˜ ʤÚÔ˘Ó àÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÙáÓ âÁÁÚ·ÊáÓ Ùɘ „˘¯É˜,
ëÔ̤ӈ˜ Ôî ÚáÙ˜ ÙÚÂÖ˜ ÛÙÔÈ‚¿‰Â˜ Ô‡ ̤ÓÔ˘Ó âd ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ àÔÙÂÏÔÜÓ Ùa ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·
âd ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ ·åıÂÚÈÎa Ú¿ÎË, Ùa ïÔÖ· çÓÔÌ¿˙ÔÌ “âÈ„˘¯›‰ÈÔÓ” ηd Ùa
ïÔÖ· ÂåÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Âå˜ ÙcÓ ‰È¿ÓÔÈ·Ó ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ηd Á›ÓÔÓÙ·È àÓÙÈÏËÙa ñe ÙáÓ
âÓÔÚ·ÙÈÎáÓ. [\π‰Ôf ηd ï ÏfiÁÔ˜ ‰Èa ÙeÓ ïÔÖÔÓ ï \∞fiÏÏˆÓ âÈÙ¿ÛÛÂÈ ·åıÂÚÈÎcÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ·
Âå˜ ÙÔf˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ï·ÙÚ›·˜ ηd ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔÜ _â\ ·éÙÔÜ å‰b ¨ “∆a âÓ ¢¿ÊÓ÷Ë ÁÂÁÔÓfiÙ·” ÙÔÜ
‚È‚Ï›Ô˘ Ì·˜: « ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∫√™ª√£∂∞™π™»].
≠OÙ·Ó âͤگÂÙ·È ÏÔÈeÓ ì „˘¯c àÎÔÏÔ˘ıÂÖÙ·È ñe ÙáÓ ñÔÏÔ›ˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚÈ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ÙË˜Ø âÍ\ ·éÙáÓ Ùe âÍÒÙ·ÙÔÓ ·åıÂÚÈÎeÓ ‰›‰ÂÈ Âå˜ ÙeÓ àÓÂͤÏÈÎÙÔÓ ôÓıÚˆÔÓ ÙcÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ηd ÓÔ‹Ûˆ˜. ∆e ÛáÌ· ÙÔÜÙÔ àÔ‚ÈÒÓÂÈ Î·d ·éÙe ̤ ÙcÓ ÛÂÈÚaÓ ÙÔ˘ ÌÂÙa ¿ÚÔ‰ÔÓ

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

12
ÙÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· ìÌÂÚáÓ. ∞éÙa qÛ·Ó Î·ÏᘠÁÓˆÛÙa Âå˜ ÙcÓ ^∂ÏÏËÓÈÎcÓ ıÚËÛΛ·Ó ηÙa ÙcÓ
ÎÏ·ÛÛÈÎcÓ âÔ¯cÓ Î·d ‰È\ ·éÙe ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·éÙb˜ Ôî ÌÂÁ¿Ï˜ àÏ‹ıÂȘ ó˜ Ï·˚Îb˜ ‰Ôͷۛ˜.
∂rÓ·È ÎÔÈÓc ›ÛÙȘ ¬ÙÈ ‰Èa Û·Ú¿ÓÙ· ì̤Ú˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa âÈÎÔÈÓˆÓÔÜÓ Ìb âÌĘ Ôî
ÙÂıÓÂáÙ˜ ηd ‰Èa ÙÔÜÙÔ Î·ıˆÚ›ÛıË Ùe ‰È¿ÛÙËÌ· ·éÙe ó˜ Ùe ·ÚÈÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÜ ¤ÓıÔ˘˜.
ªÂÙa ÙcÓ ¿ÚÔ‰ÔÓ ÙáÓ Û·Ú¿ÓÙ· ìÌÂÚáÓ Ùe ôÙÔÌÔÓ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Âå˜ ≤Ó· Âr‰Ô˜ àÓ··˘ÙÈÎÔÜ Î·d
Ï‹ÚÔ˘˜ Â鯷ڛÛÙˆÓ çÓÂ›ÚˆÓ ≈ÓÔ˘ (Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ¢Â‚·¯aÓ Ùɘ £ÂÔÛÔÊ›·˜) ï ïÔÖÔ˜ ö¯ÂÈ
ÛÎÔeÓ Óa àÓ··‡ÛË ÙcÓ „˘¯cÓ, Óa àÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛË Ùa˜ ÈÎÚ›·˜ ÙÔÜ ‚›Ô˘, Óa àÔχÓË Ù˘¯eÓ
öÓÙÔÓ· àÚÓËÙÈÎa Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ηd àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ œÛÙ Óa ÌcÓ öÏıÔ˘Ó Âå˜ ÙcÓ âÈÊ¿ÓÂÈ·Ó Î·Ùa
ÙeÓ ëfiÌÂÓÔÓ ‚›ÔÓ.∫·Ù\ ·éÙeÓ ÙeÓ ÙÚfiÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ñe Ùɘ ʇÛˆ˜ ÊÚÔÓÙd˜ œÛÙÂ ì „˘¯c
àÎÌ·›· Óa àÚ¯›ÛË ÙcÓ Ó¤· ˙ˆc Ù˘. \∂‰á ô˜ ÏËÊıÉ ñ\ ¬„ÈÓ ¬ÙÈ ·éÙe Ùe ïÔÖÔÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÌÂ
àÊÔÚÄ Âå˜ ÙeÓ Î·ÓfiÓ· Ôf âÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Âå˜ Ùe Û‡ÓÔÏÔÓ Û¯Â‰eÓ ÙáÓ „˘¯áÓ. \∂Í·ÈÚ¤ÛÂȘ
àÔÙÂÏÔÜÓ Ôî âÍÂÏÈÁ̤Ó˜ „˘¯b˜, Ôî ïÔÖ˜ ‰È¿ÁÔ˘Ó ôÏψ˜, ‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰bÓ ö¯Ô˘Ó
àÓ¿ÁÎËÓ ÙÔÜ ¢Â‚·¯·ÓÈÎÔÜ ≈ÓÔ˘. ¶fiÛÔÓ ‰È·ÚÎÂÖ ì ·Ú·ÌÔÓc Ùɘ „˘¯É˜ Âå˜ ÙeÓ “âӉȿÌÂÛÔÓ
¯áÚÔÓ”; ^∏ „˘¯c ηÙa Ùa Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÚ·ÙÔÜÓÙ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Âå˜ ÙeÓ ¯áÚÔÓ ·éÙeÓ âd ÙÚ›ÌËÓÔÓ,
âÓá Âå˜ âÍ·ÈÚÂÙÈÎᘠÛ·Ó›·˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, àÔÊ·›ÓÂÙ·È ì ^∂ÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc ¬ÙÈ, ‰‡Ó·Ù·È ì
·Ú·ÌÔÓc Ù˘ Óa ·Ú·Ù·ıÉ ≤ˆ˜ Ùa ëηÙeÓ öÙË.
\∞Ó·ÊÂÚfiÌÂı· Âå˜ ÙeÓ “âӉȿÌÂÛÔÓ ¯áÚÔÓ”, ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ïÚÈÛıÉ ·éÙe˜ ¯ˆÚÈÎá˜;
µÂ‚·›ˆ˜, ‰bÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔûÙ ‰È\ ôÏÏËÓ ‰È¿ÛÙ·ÛÈÓ, ÔûÙ ‰Èa ÂÚ›ÂÚÁÔÓ ôÏÏËÓ “ô¸ÏÔÓ” ηٿÛÙ·ÛÈÓ, ηÙa Ùa˜ ÂÚÈÁÚ·Êa˜ ÙáÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎɘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ‰Èa
ÙeÓ å‰ÈÎeÓ Ì·˜ ÁÓˆÛÙeÓ ¯áÚÔÓ. √î „˘¯b˜ ÙáÓ ÙÂıÓÂÒÙˆÓ ‚ϤÔ˘Ó Ùa â‰á Û˘Ì‚·›ÓÔÓÙ·, àÏÏ\
âÌÂÖ˜ ‰bÓ ÙÔf˜ ‚ϤÔÌ ‰ÈfiÙÈ Ùe ·åıÂÚÈÎeÓ ÙˆÓ ÛáÌ· ÎÂÖÙ·È ¤Ú·Ó ÙÔÜ ïÚ·ÙÔÜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. √î
ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ âÓÔÚ·ÙÈÎÔd ÂrÓ·È ôÓıÚˆÔÈ Ôî ïÔÖÔÈ ‰‡Ó·ÓÙ·È Óa ‚ϤÔ˘Ó ¤Ú·Ó ÙáÓ Û˘Ó‹ıˆÓ
ïÚ›ˆÓ ÙÔÜ ïÚ·ÙÔÜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ηd ‰È\ ·éÙe ‰‡Ó·ÓÙ·È Óa ‚ϤÔ˘Ó Ùa˜ çÓÙfiÙËÙ·˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ
¯ÒÚÔ˘Ø ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ¬ÙÈ Ùe ·éÙe Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·d Ìb ‰È¿ÊÔÚ· Âú‰Ë ˙ÒˆÓ, ó˜ ÙÔf˜ ·ӷ˜.
≠√ˆ˜ Ùe ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉb˜ ÛáÌ· ‰‡Ó·Ù·È Óa ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛË Î·d Óa ˙‹ÛË âÓÙe˜ ÙÔÜ à¤ÚÔ˜ Ùɘ
àÙÌÔÛÊ·›Ú·˜ ηÙ\ àÓ¿ÏÔÁÔÓ ÙÚfiÔÓ Ùe ·åıÂÚÈÎeÓ ÛáÌ· ‰‡Ó·Ù·È Óa ˙‹ÛË ÌfiÓÔÓ âÓÙe˜ ¯ÒÚÔ˘
Ô‡ ʤÚÂÈ àÓ¿ÏÔÁÔÓ äÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎeÓ ϤÁÌ·. ∞éÙe Ùe ϤÁÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖÙ·È âÎ ÙÔÜ
Ì·ÁÓËÙÈÎÔÜ ‰›Ô˘ Ùɘ Áɘ ηd âÍÈÎÓÂÖÙ·È ≤ˆ˜ Ùɘ ÙÚÔ¯ÈĘ Ùɘ ™ÂÏ‹Ó˘, ëÔ̤ӈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂı·
Óa ïڛۈ̠Ï‹Úˆ˜ ÙeÓ “âӉȿÌÂÛÔÓ ¯áÚÔÓ” ó˜ âÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔÓ ÌÂÙ·Íf °É˜ ηd ™ÂÏ‹Ó˘. \π‰Ôf
‰È·Ùd ì ™ÂÏ‹ÓË àӷʤÚÂÙ·È Û˘Ó¯ᘠÂå˜ Ùa ^∂ÏÏËÓÈÎa ΛÌÂÓ· Ùa ÂÚd ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ (
‚‚·›ˆ˜ àӷʤÚÂÙ·È Î·d ‰È\ ôÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ó˜ ‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÈfiÙÈ ì âÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ‰È·¯¤ÂÈ
Ùe ÊᘠÙÔÜ ìÏ›Ô˘ àÔ‰›‰Ô˘Û· Ô≈Ùˆ âÓ¤ÚÁÂÈ·Ó Âå˜ ÙeÓ ñÔÛÂÏ‹ÓÈÔÓ ¯áÚÔÓ ).
∂å˜ ÙeÓ âӉȿÌÂÛÔÓ ¯áÚÔÓ ·î „˘¯·d ñÊ›ÛÙ·ÓÙ·È àÌÔÈ‚a˜ ηd ÙÈ̈ڛ·˜, ηıfiÙÈ ·éÙe˜ ÂrÓ·È
ï ¯áÚÔ˜ ï ÏÂÈÙÔ˘ÚÁáÓ ó˜ ¯áÚÔ˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔÜ. ≠√ÛÔÈ ñÉÚÍ·Ó ·Ú·‚¿Ù·È ÙáÓ Ê˘ÛÈÎáÓ ÓfiÌˆÓ ıa àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Úe˜ ÓÔ˘ıÂÛ›·Ó ÙˆÓ ‰Èη›·Ó ÙÈ̈ڛ·Ó, âÓá ¬ÛÔÈ ö˙ËÛ·Ó ÚÔÛ·-

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

13
ıÔÜÓÙ˜ Óa ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ùa˜ àÓˆÙ¤Ú·˜ àÏËı›·˜ ıa ú‰Ô˘Ó Úe˜ àÓÙ·ÌÔÈ‚cÓ ÙˆÓ ÙÔf˜ ÎÚÈÙa˜
ÙÔÜ ò∞‰Ô˘, Ôî ïÔÖÔÈ ıa ÙÔf˜ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ùa Ï¿ıË ÙˆÓ Î·d ıa à·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Âå˜ Ùa˜ âÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ. ^√ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ àӷʤÚÂÈ ‰Èa ÙÔf˜ “àÓÈ¿Ùˆ˜ ìÌ·ÚÙÈÎfiÙ·˜” ¬ÙÈ Ú›ÙÔÓÙ·È Âå˜ Ùe
ôÚÚËÙÔÓ, ÔÖÔÓ ÂrÓ·È ·éÙe; æ˘¯·d ·î ïÔÖ·È âıÂÏÔ˘Û›ˆ˜ âÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó Î·Ùa ÙÔÜ Ê˘ÛÈÎÔÜ ÓfiÌÔ˘
ηd äı¤ÏËÛ·Ó ‰Èa ÙáÓ Ú¿ÍÂˆÓ õ Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ Óa àÓ·Îfi„Ô˘Ó ÙcÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎcÓ
âͤÏÈÍÈÓ ÙáÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ, „˘¯·d ·î ïÔÖ·È âÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ıÂÏËÌ·ÙÈÎᘠηÙa Ùɘ ı›·˜
êÚÌÔÓ›·˜ ÙÔÜ Ú˘ıÌÔÜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘, ÂñÚ›ÛÎÔ˘Ó ·éÙe Ùe ïÔÖÔÓ â‰›ˆÍ·ÓØ ‰bÓ äı¤ÏËÛ·Ó Óa
àÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÌÉÌ· Ùɘ ı›·˜ êÚÌÔÓ›·˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘, àÏÏ\ öıÂÛ·Ó ë·˘ÙÔf˜ âÎÙe˜ ÙÔÜ Ú˘ıÌÔÜ
ÙÔ˘, ‰È\ ·éÙe Ùe „˘¯ÈÎeÓ ÙˆÓ ôÙÔÌÔÓ ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ÌÂÙ¤¯Ë ϤÔÓ Ùɘ àÓÂϛ͈˜ ÙÔÜ
∫fiÛÌÔ˘. ∆e ôÚÚËÙÔÓ ‰bÓ ÂrÓ·È ÙfiÔ˜ ÎÔÏ·ÛÌÔÜ, ÙÈ̈ÚÔÜÓÙ·È Úe˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌeÓ ÙˆÓ ÌfiÓÔÓ
·î „˘¯·d Ôf ‰‡Ó·ÓÙ·È Óa àÓ·Ó‹„Ô˘Ó , Ùe ôÚÚËÙÔÓ ÂrÓ·È ï ÙfiÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊɘ ÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ
àÙfiÌÔ˘, ï Ú·ÁÌ·ÙÈÎe˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ùɘ „˘¯É˜.

13. ∞î „˘¯·d ηÙa ÙeÓ Î·ÈÚeÓ Ùɘ Û˘ÓÙÂÏ›·˜
(âÎ˘ÚÒÛˆ˜) ηd Ùɘ ‰È·ÎÔÛÌ‹Ûˆ˜.
\∂Ù¤ıË Ùe ëÍɘ âÚÒÙËÌ·: \∂Ê\ ¬ÛÔÓ ì „˘¯c ÂrÓ·È ÛˆÌ¿ÙÈÔÓ ≈Ï˘ [ ÂúÙ ·éÙc ÂrÓ·È àÓÂͤÏÈÎÙÔ˜ Âå˜ Ùa çÚ˘ÎÙa, ÂúÙ ·éÙc ÂrÓ·È âÍÂÏÈÁ̤ÓË Âå˜ ÙÔf˜ \∞ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ∫fiÛÌÔ˘˜, ö¯ÂÈ ÙcÓ ·éÙcÓ
àÓ·ÙÔÌÈÎcÓ Û‡ÛÙ·ÛÈÓ ] Ùd Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·Ùa Ùa˜ âÎ˘ÚÒÛÂȘ ÙáÓ Û˘Ì¿ÓÙˆÓ; ¢Èa Óa Á›ÓˆÌÂ
ϤÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ, ¬Ù·Ó ηÙa ÙeÓ Î·ÈÚeÓ Ùɘ âÎ˘ÚÒÛˆ˜ ì ≈ÏË ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ (âÓÓÔÂÖÙ·È ëÓe˜ àe Ùa ôÂÈÚ· Û‡Ì·ÓÙ· ) ‰È·Ï‡ÂÙ·È ‰Èa Óa â·Ó¤ÏıË Î·d ¿ÏÈÓ Âå˜ ÙcÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ
Ùɘ ˘Ú›Ó˘ ÛÊ·›Ú·˜ õ ÛÊ·›Ú·˜ ÙÔÜ µÂÏaÓ ( ηÙa ÙÔf˜ ≠∂ÏÏËÓ·˜: çÚÊÈÎe ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎe ÷èfi )
Ùd Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Âå˜ Ùa âÓÙe˜ ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ·éÙÔÜ „˘¯ÈÎa ôÙÔÌ·; \∂Ϥ¯ıË ¬ÙÈ Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ
ÂrÓ·È àı¿Ó·ÙÔÓ, ‰‡Ó·Ù·È Óa ‰È·ÙËÚ‹ÛË ÙcÓ àı·Ó·Û›·Ó ÙÔ˘ ¬Ù·Ó âÌÏ·ÎÉ Âå˜ ÙcÓ ‰È·‰Èηۛ·Ó
Ùɘ âÎ˘ÚÒÛˆ˜; ^∏ à¿ÓÙËÛȘ ÂrÓ·È êÏÉ: ≠√ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ˆÌ ηÙa ÙeÓ Î·ÈÚeÓ Ùɘ
âÎ˘ÚÒÛˆ˜ ıa ‰È·Ï˘ıÔÜÓ ¬Ï· Ùa ¯ËÌÈÎa ÛÙÔȯÂÖ·, ıa ‰È·Ï˘ıÔÜÓ àÎfiÌË Î·d Ùa ÚˆÙfiÓÈ· ηd
Ùa ÓÂÙÚfiÓÈ·. ≠√̈˜ Ùa ÚÔ·ÙÔÓÙ· ‚·ÛÈÎa ۈ̿ÙÈ· ıa ‰È·ÙËÚËıÔÜÓ. ∆e Û‡ÓÔÏÔÓ ‰ËÏ·‰c
Ùɘ ≈Ï˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ıa ·Ú·Ì›ÓË àΤڷÈÔÓ Î·d ıa â·Ó·ÌÔÚÊÔÔÈËıÉ Î·Ùa ÙcÓ Ó¤·Ó
â·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ·Ó ‰È·ÎfiÛÌËÛÈÓ. ^∂Ô̤ӈ˜ Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ, ùÓ ‚·ÛÈÎeÓ ÛˆÌ¿ÙÈÔÓ, ‰bÓ
âËÚ¿˙ÂÙ·È àe ÙcÓ ‰È·‰Èηۛ·Ó Ùɘ âÎ˘ÚÒÛˆ˜ àÏÏa ‰È·ÙËÚÂÖÙ·È.
≠√ˆ˜ àÓÙÈÏ·Ì‚·ÓÒÌÂı·, ì àı·Ó·Û›· Ùɘ „˘¯É˜ ÂrÓ·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ˘ ì ïÔ›·
ηÙÔ¯˘ÚÔÜÙ·È Î·d àe ÙcÓ âͤٷÛÈÓ ÙÔÜ Ê˘ÛÈÎÔÜ Ï·ÈÛ›Ô˘ âÓÙe˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·d ‰ÚÄ
ì „˘¯c.
≠∂Ó· Û˘Ó·Êb˜ âÚÒÙËÌ· Ùe ïÔÖÔÓ ö¯ÂÈ ÙÂıÉ àe ÙÔ‡˜ ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ ÙáÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎáÓ
ıÚËÛÎÂÈáÓ ÂrÓ·È Î·d Ùe ëÍɘ: §¤ÁÔÌ ¬ÙÈ Î·Ùa ÙeÓ Î·ÈÚeÓ Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ëÓe˜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

14
(‰ËÏ·‰c ηÙa ÙcÓ ÚÒÙËÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛ›Ó ÙÔ˘) âÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙcÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ›Ó ÙÔ˘ \∞ÓÒÙÂÚÔÈ
£ÂÔdØ ᘠ¬Ìˆ˜ ÂñÚ¤ıËÛ·Ó âÎÂÖ âÊfiÛÔÓ Ùe óÚÈṲ̂ÓÔÓ ·éÙe Û‡Ì·Ó ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È Âå˜ âÌ‚Ú˘˚ÎcÓ
ηٿÛÙ·ÛÈÓ Î·d ‰bÓ ö¯ÂÈ àÓ·Ù‡ÍÂÈ ÂåÛ¤ÙÈ ÙcÓ \∞ÓˆÙ¤Ú·Ó ™˘Ó›‰ËÛÈÓ; ∆e âÚÒÙËÌ· ·éÙe
àËÛ¯fiÏËÛ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔf˜ µÚ·¯Ì¿ÓÔ˘˜ ÙáÓ \πÓ‰ÈáÓ, Ôî ïÔÖÔÈ, ó˜ ÁÓˆÛÙeÓ, àÔÊ·›ÓÔÓÙ·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚd \∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ £ÂáÓ ( µÚ¿¯Ì·, µÈÛÓÔÜ, ™›‚· ) ηd ì à¿ÓÙËÛȘ
Ôf ‰›‰ÂÙ·È ÂrÓ·È êÏÉ Î·d Û·Êc˜ : ∞î àÓÒÙ·Ù·È ·éÙ·d ıÂÖ·È âÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È âÍ ëÓe˜
ôÏÏÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ηd àÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ó˜ ηıÉÎÔÓ ÙcÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔÜ àÚÙÈÁÂÓÓ‹ÙÔ˘ ·éÙÔÜ Ó¤Ô˘
Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ^H ^EÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌc çÓÔÌ¿˙ÂÈ ·éÙcÓ ÙcÓ àÓˆÙ¿ÙËÓ ı›·Ó ηٿÛÙ·ÛÈÓ “K¿ÙÔÈÎÔÓ ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜”.

14. ^∏ ÔÚ›· ηd ï ÚÔÔÚÈÛÌe˜ Ùɘ „˘¯É˜.
¶ÚÔ·ÓÂʤÚıË ¬ÙÈ ‰Èa ηı·Úá˜ Ê˘ÛÈÎáÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈáÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖÙ·È Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ, ô˜
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛˆÌ Ô›· ì âͤÏÈÍȘ ηd ì ÔÚ›· ÙÔ˘. £a Ú¤ÂÈ Óa ·Ú·ÙËÚËıÉ âÓ ÚÒÙÔȘ
¬ÙÈ ì ≈·ÚÍȘ ηd ì ÔÚ›· ÙÔÜ „˘¯ÈÎÔÜ àÙfiÌÔ˘ ‰bÓ ÂrÓ·È ÔûÙÂ Ù˘¯·›·, ÔûÙ ôÏÔÁÔ˜, àÏÏa ¬ÙÈ
Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ ÂrÓ·È ï ÊÔÚÂf˜ Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ ÛÎÔÔÜ Ùɘ º‡Ûˆ˜, ‰ËÏ·‰c
Ùɘ àÓ·ه͈˜ Ùɘ \∞ÓˆÙ¤Ú·˜ ™˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜. ^∂Ô̤ӈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa ÂúˆÌÂÓ ¬ÙÈ ÚÔÔÚÈÛÌe˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÂrÓ·È ì âͤÏÈÍ›˜ Ù˘ ηd ì àfiÎÙËÛȘ ñ\ ·éÙɘ Ùɘ \∞ÓˆÙ¤Ú·˜ ™˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜.
£a Ú¤ÂÈ â‰á Óa àÓ·ÊÂÚıÉ ÚËÙᘠηd Óa Á›ÓË Ï‹Úˆ˜ ηٷÓÔËÙeÓ ¬ÙÈ ‰›ÔÓ ÚÔÛÎÙ‹Ûˆ˜ âÌÂÈÚÈáÓ Î·d âÍÂϛ͈˜, Û¯ÔÏÂÖÔÓ Ùɘ „˘¯É˜, Ô≈Ùˆ˜ ÂåÂÖÓ, ÂrÓ·È ÌfiÓÔÓ ï å‰ÈÎe˜ Ì·˜
ÁÓˆÛÙe˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ùɘ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÔܘ ≈Ï˘, â\ Ôé‰ÂÓd ‰b ï “âӉȿÌÂÛÔ˜” (õ ÔîÔÛ‰‹ÔÙ ôÏÏÔ˜) ¯áÚÔ˜. \∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ï å‰ÈÎe˜ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È ÙfiÔ˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ηd ÎÔÏ¿Ûˆ˜ ÙáÓ „˘¯áÓ, ÂrÓ·È ÙfiÔ˜ ÚÔÛÎÙ‹Ûˆ˜ ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ. ∆fiÔ˜ ·È‰Â˘ÙÈÎɘ ÙÈ̈ڛ·˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÂrÓ·È ï
“âӉȿÌÂÛÔ˜ ¯áÚÔ˜”.
^∏ „˘¯c àÚ¯›˙ÂÈ ÙcÓ ÔÚ›·Ó Ù˘ ÂåÛÂÚ¯Ô̤ÓË Âå˜ Ùe \√Ú˘ÎÙeÓ µ·Û›ÏÂÈÔÓ, ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ
ηÙfiÈÓ Âå˜ Ùe º˘ÙÈÎeÓ Î·d ∑ˆ˚ÎeÓ µ·Û›ÏÂÈÔÓ Î·d ÂrÙ· Âå˜ ÙeÓ çÚÁ·ÓÈÛÌeÓ âÎÂÖÓÔÓ Ôf ‰‡Ó·Ù·È Óa àÓ·Ù‡ÍË Ùa˜ àÓˆÙ¤Ú·˜ ‚·ıÌ›‰·˜ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ηd Óa Êı¿ÛË ≤ˆ˜ ÙÔÜ ÛËÌ›Ԣ Óa
‰È·‚É ÙeÓ Ôé‰eÓ, Ùe ¬ÚÈÔÓ, Ùɘ \∞ÓˆÙ¤Ú·˜ ™˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜. ∂å˜ ÙcÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘ Ôf
ö¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ì \∂ͤÏÈÍȘ âd Ùɘ Áɘ Âåο˙ÔÌÂÓ ¬ÙÈ ·éÙe˜ ÂrÓ·È ï ôÓıÚˆÔ˜. µÂ‚·›ˆ˜, Âå˜ ôÏÏÔ˘˜
Ï·Ó‹Ù·˜, Âå˜ ôÏÏ· Ï·ÓËÙÈÎa Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Èı·ÓÒٷٷ ì \∞ÓˆÙ¤Ú· ™˘Ó›‰ËÛȘ àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È
Âå˜ çÚÁ·ÓÈÛÌÔf˜ ö¯ÔÓÙ·˜ ÌÔÚÊcÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û·Ó ·éÙɘ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘.
\∂‰á ô˜ àÓÔ›ÍË Ì›· ·Ú¤ÓıÂÛȘ: ¶ÈÛÙ‡ÔÌ ¬ÙÈ ñ¿Ú¯Ë öÏÏÔÁÔ˜ ˙ˆc ηd àÏÏ·¯ÔÜ Âå˜ Ùe
Û‡Ì·Ó; \∂Ê\ ¬ÛÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÌ ¬ÙÈ ì àÓ¿Ù˘ÍȘ Ùɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ÂrÓ·È ÛÎÔe˜ Ùɘ º‡Ûˆ˜
ÓÔÌÔÙÂÏÂÈ·ÎᘠÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ âÎ Ùɘ ‰Ú¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ùɘ âÍÂϛ͈˜, ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙÔÓ ì
öÏÏÔÁÔ˜ ˙ˆc Óa ñ¿Ú¯Ë Âå˜ àÂÈÚÔÏËıÉ ÛËÌÂÖ· âÓÙe˜ ÙÔÜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ∆e àÓÙ›ıÂÙÔÓ ÂrÓ·È

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

15
·Ú¿ÏÔÁÔÓ: ^∏ åÛÙÔÚ›· Ùɘ Áɘ Óa àÔÙÂÏÉ Ì›· ηd ÌfiÓË ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·d ÌÔÓ·‰ÈÎc âÍ·›ÚÂÛÈ Âå˜
Ùa Û‡Ì·ÓÙ· ηd ÙeÓ ∫fiÛÌÔ.
∆ÒÚ· ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa à·Óًۈ̠Âå˜ Ùe âÚÒÙËÌ·: ‰È·Ùd ÂåÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Âå˜ ÙcÓ ^∂ÏÏËÓÈÎcÓ
£ÚËÛΛ·Ó ñe Ìc àÓıÚˆ›ÓË ÌÔÚÊc Ôî àÓÒٷ٘ £ÂfiÙËÙ˜, ó˜ Ôî ∂éÌÂÓ›‰Â˜, Ôî ηÙÔÈÎÔÜÛ˜
Âå˜ Ùa \∞ÓÒٷٷ ‰›· ÙáÓ \∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ∫fiÛÌˆÓ (‰›· Ôf à‰˘Ó·ÙÂÖ Óa Û˘ÏÏ¿‚Ë ì àÓıÚˆ›ÓË
‰È¿ÓÔÈ·, ‰Èe ηd ï \√ÚÊÂf˜ Ùa çÓÔÌ¿˙ÂÈ “¡‡ÎÙ·”); ¢ÈfiÙÈ ıˆÚÂÖÙ·È ¬ÙÈ ÂrÓ·È âÍÂÏ›ÍÂȘ àÚ¯·Èfiٷ٘ âÍÂÏȯıÂÖÛ˜ ‰Èa ̤ÛÔ˘ ôÏÏˆÓ âÏÏfiÁˆÓ ÌÔÚÊáÓ, ÔÏf Úe Ùɘ âÌÊ·Ó›Ûˆ˜ ÙÔÜ
öÌÊÚÔÓÔ˜ àÓıÚÒÔ˘.
≠√Ù·Ó ì „˘¯c Êı¿ÛË Âå˜ Ùe ¬ÚÈÔÓ Ùɘ àÓ·ه͈˜ Ùɘ \∞ÓˆÙ¤Ú·˜ ™˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜, ÙfiÙ ‰Èa
Ùɘ ‚ÔËı›·˜ ÙÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ÙÔÜ àÓÙÈÏ‹ÙÔÚÔ˜ ÙÔÜ öÚÁÔ˘ Ùɘ „˘¯É˜, ηd ÙáÓ «Û˘Ó¯fiÓÙˆÓ
Ùe àÓıÚÒÂÈÔÓ Á¤ÓÔ˜ êÁÈˆÙ¿ÙˆÓ ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ», ηı›ÛÙ·Ù·È îηÓc Óa Û˘ÓÙËÚÉ ÙcÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛ›Ó
Ù˘, âÓá ≤ˆ˜ ÙÒÚ· àËÙÂÖÙÔ Óa ÚÔÛÔÚ›˙ÂÙ·È Úe˜ ÙÔÜÙÔ âÓ¤ÚÁÂÈ·Ó âÎ ÙÔÜ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÔܘ
ÛÒÌ·ÙÔ˜. ≠√ıÂÓ ‰bÓ ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙÔÓ Óa ÂåÛ¤ÏıË ϤÔÓ Âå˜ ÛáÌ·, ‰ÈfiÙÈ àÊ\ ëÓe˜ ÌbÓ ‰bÓ
ÂrÓ·È à·Ú·›ÙËÙÔ àe ÙcÓ âÂÏıÔÜÛ·Ó àÏÏ·ÁcÓ Âå˜ ÙcÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó Ùɘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÒ˜ Ù˘ ηd
àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ÚÔۤϷ‚ Ï‹Úˆ˜ Ùa˜ âÌÂÈÚ›·˜ ηd Ùa ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ôf Âr¯Â Óa ÚÔÛʤÚË ï
ÎfiÛÌÔ˜ Ùɘ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÔܘ ≈Ï˘ ηd â¤Ù˘¯Â ÚÔÛ¤ÙÈ ÙcÓ äıÈÎcÓ Ù˘ àÓ·Á¤ÓÓËÛÈÓ Î·d ÙcÓ
âÍfiÊÏËÛÈÓ ÙáÓ äıÈÎáÓ ñÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙáÓ àÔÚÚÂÔ˘ÛáÓ âÎ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ ÙÔÜ ·åÙ›Ô˘ ηd ÙÔÜ
·åÙÈ·ÙÔÜ (ηÙa ÙÔf˜ ¶˘ı·ÁÔÚ›Ԣ˜: ÓfiÌÔ˜ ÙÔÜ àÓÙÈÂÔÓıfiÙÔ˜, ηÙa ÙcÓ ïÚÔÏÔÁ›·Ó Ùɘ
\∞Ó·ÙÔÏɘ: ÓfiÌÔ˜ ÙÔÜ Ú¿ÙÙÂÈÓ = ∫¿ÚÌ·). ^∂Ô̤ӈ˜, ôÓ¢ ϤÔÓ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÔܘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
àÏÏa ÂÚȂ‚ÏË̤ÓË Ï·ÌÚĘ ‰È·ÎÔÛÌ‹Ûˆ˜ (“Ï·ÌÚeÓ ·éÁÔÂȉb˜” ηÙa ÙeÓ \π¿Ì‚ÏȯÔÓ)
Û˘Ó¯›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙcÓ ôÓ¢ Ù¤ÏÔ˘˜ à¤Ó·ÔÓ âÍÂÏÈÎÙÈÎcÓ ÔÚ›·Ó Ù˘ Âå˜ ÙÔf˜ \∞ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ∫fiÛÌÔ˘˜, ηıÈÛٷ̤ÓË ‚·ıÌˉeÓ, ≠∏Úˆ˜, ¢·›ÌˆÓ, £Âfi˜, £Âe˜ \√χÌÈÔ˜ ηd öÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.
^∏ àÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÁÚ·ÊÂÖÛ· ‰È·‰Èηۛ· àÔÙÂÏÂÖ Î·d ÙcÓ à¿ÓÙËÛÈÓ Âå˜ Ùe âÚÒÙËÌ·: ¶Ô›·
ì ÚԤϢÛȘ ÙáÓ \∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ∫fiÛÌˆÓ Î·d ÙáÓ £ÂáÓ. ¢ËÏ·‰c, âÓ ôÏϷȘ ϤÍÂÛÈ, ì âͤÏÈÍȘ
ηd ï ÚÔÔÚÈÛÌe˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÂrÓ·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ηd ì £ÂÔÁÔÓ›·. ∂å˜ Ùe ÛËÌÂÖÔÓ ·éÙe
çÊ›ÏÔÌ Óa ñÔÁÚ·Ì̛ۈÌ Ùc ÛȉËÚÄ ÏÔÁÈÎc àÏÏËÏÔ˘¯›· Ùɘ ^∂ÏÏËÓÈÎɘ °Ú·ÌÌɘ: ¢Èa ÙÔÜ
∫ÔÛÌÔÁÔÓÈÎÔÜ Ì˯·ÓÈÛÌÔÜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ùe „˘¯ÈÎeÓ ôÙÔÌÔÓ, ì âͤÏÈÍ›˜ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ï ÛÎÔe˜ Ùɘ
ñaÚ͈˜ ±·ÓÙÔ˜ ÙÔÜ âÌ‚›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, ï ‰b ÚÔÔÚÈÛÌe˜ ÙÔ˘ àÔÙÂÏÂÖ ÙcÓ £ÂÔÁÔÓ›· ηd ÙcÓ
ÚԤϢÛÈÓ ÙáÓ \∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ∫fiÛ̈Ó. ^∂Ô̤ӈ˜, ∫ÔÛÌÔÁÔÓ›· _ æ˘¯ÔÁÔÓ›· ηd £ÂÔÁÔÓ›·
ÂñÚ›ÛÎÔÓÙ·È àÚÚ‹ÎÙˆ˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ‰Èa ÌÈĘ Û˘Ó¯Ôܘ ÏÔÁÈÎɘ êÏ˘Û›‰Ô˜. ¶·Ú·Î·ÏÔÜÌÂ
Û˘ÁÎÚ›Ó·Ù¤ ÙÔ Úe˜ ôÏÏ·˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎa˜ ÁÚ·ÌÌa˜ àÔÙÂÏÔ˘Ì¤Ó·˜ àe àÛ‡Ó‰ÂÙ· ÌÂÙ·Íf ÙˆÓ
ÙÂÌ¿¯È· ηd ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
ò∞˜ öÏıˆÌ ÙÒÚ· Âå˜ Ùe ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÓ âÚÒÙËÌ·: ¶Ô›· ì ÔÚ›· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜, ÂrÓ·È
·éÙc Âéı‡ÁÚ·ÌÌÔ˜ õ ù¯È; \∂‰á ì à¿ÓÙËÛ›˜ Ì·˜ çÊ›ÏÂÈ ù¯È ÌfiÓÔÓ Óa ÂrÓ·È àfiÏ˘ÙÔ˜ àÏÏa
ηd Óa ηٷ‰ÈοÛË ïÚÈÛÙÈÎᘠοı ηÎÔ‰ÔÍ›·: ∂éı‡ÁÚ·ÌÌÔ˜ ηd ¿ÓÙÔÙ âd Ùa ‚ÂÏÙ›ˆ ÌÂ-

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

16
ÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ÚÔ¯ˆÚÔÜÛ· ¿ÓÙÔÙ Úe˜ Ùa ôÓˆ, ¯ˆÚd˜ Óa Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ñ\ ¬„ÈÓ ì Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ôî Ú¿ÍÂȘ ηd ì ÁÓˆÛÙÈÎc ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛȘ ÙÔÜ àÙfiÌÔ˘ ‰bÓ àÔÙÂÏÂÖ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ. ^∏ ôԄȘ ·éÙc Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Úe˜ ÙcÓ ÂéÎfiψ˜ ÓÔÔ˘Ì¤ÓË Î·d ÊÈÏÔÛÔÊÈÎᘠÚÔ¸ÔÙÈıÂ̤ÓË ‚¿ÛÈ
Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ Âå˜ ÙcÓ âÏ¢ıÂÚ›·Ó Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ ‚Ô˘Ï‹Ûˆ˜, ÓÔÔ˘Ì¤Ó˘
àÊ\ ëÓe˜ ó˜ ñ·ÚÎÙɘ ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ó˜ ÙÔÜ ÌfiÓÔ˘ çÚÁ¿ÓÔ˘ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ âÍÂϛ͈˜. ^∏
ôԄȘ ·éÙc ‰bÓ àÔÙÂÏÂÖ ·Úa Ì›·Ó Ó¤·Ó âΉԯcÓ ÙÔÜ “‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ÚÔηıÔÚÈÛÌÔÜ Î·d
Ùɘ ı›·˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜” ¬Ô˘ Ì›· åÛ¯˘Úa ‰‡Ó·ÌȘ ï‰ËÁÂÖ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ, îÛÙ¿ÌÂÓÔÓ ó˜ ôı˘ÚÌ·,
Úe˜ ≤Ó·Ó ÛÎÔfiÓ. ∂rÓ·È àÓÙ›Ï˄Ș ηı·ÚᘠàÓÙÈ-·Ú·‰ÔÛÈ·Îc, ηı·ÚᘠÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎc-¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc-ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎc ηd ‰bÓ ö¯ÂÈ Ôé‰ÂÌ›· Û¯¤ÛÈ Úe˜ Ôî·Ó‰‹ÔÙ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îc ıÚËÛΛ·.
\∂ÚÒÙËÛȘ Úe˜ ¬ÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÊÈÏÔÛÔÊÈÎa˜-ıÚËÛ΢ÙÈÎa˜ àfi„ÂȘ ÙáÓ \πÓ‰ÈáÓ: ∆d
ϤÁÂÈ ï “¡fiÌÔ˜ ÙÔÜ \πÓ‰Ô˘˚ÛÌÔÜ”; ò√¯È ÌfiÓÔÓ ïÌÈÏÂÖ ‰Èa ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ àÏÏa ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ
Û·ÊᘠÙe Ô›· „˘¯ÈÎc Ù¿ÛȘ ıa ï‰ËÁ‹ÛË Âå˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓËÓ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ Âå˜ óÚÈṲ̂ÓÔÓ
˙áÔÓ. ≠√ÔÈÔ˜ ‰bÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ùe ıÂÌÂÏÈá‰Â˜ ΛÌÂÓÔÓ Ùɘ \πÓ‰ÈÎɘ îÂÚĘ ·Ú·‰fiÛˆ˜, ÙeÓ
“¡fiÌÔÓ”, ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ϤÁË ¬ÙÈ àÓ‹ÎÂÈ õ ïÌÈÏÉ âÍ çÓfiÌ·ÙÔ˜ ·éÙɘ Ùɘ ·Ú·‰fiÛˆ˜,
‰bÓ ö¯ÂÈ Û¯¤ÛÈÓ Úe˜ Ùa˜ \πÓ‰›·˜, ‰È·‰›‰ÂÈ êÏᘠàfi„ÂȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎa˜-ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎa˜-̈·ÌÂı·ÓÈÎa˜-ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎa˜ ηd çÊ›ÏÂÈ Î·ı·ÚᘠÓa Ùe ‰ËÏÒÓË. ^∏ \πÓ‰ÈÎc ÛΤ„Ș ïÌÈÏÂÖ
Û·Êᘠ‰Èa ΢ÎÏÈÎcÓ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ Î·d ‰bÓ qÙÔ ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ÂrÓ·È ôÏψ˜ ‰ÈfiÙÈ ì ÁÚ·ÌÌÈÎc
ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ‰bÓ ö¯ÂÈ Î·ÌÌ›·Ó ı¤ÛÈÓ Âå˜ ÙcÓ ÏÔÁÈÎcÓ Ùɘ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îɘ ıÚËÛΛ·˜ Ôf ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Âå˜ ÙcÓ Î˘ÎÏÈÎfiÙËÙ· Ùɘ âÍÂϛ͈˜. °Ú·ÌÌÈÎc ηd ‚Ú·¯ÂÖ· îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘, ηٷϋÁÔ˘Û·È Âå˜ Ùe â͈ÎÔÛÌÈÎeÓ, ÂrÓ·È ì ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ àÓÙ›Ï˄Ș ÙáÓ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎáÓ ıÚËÛÎÂÈáÓ Ùɘ
≈ÛÙÂÚ˘ âԯɘ.
\∂‰á ô˜ ÙÔÓÈÛıÉ Î·d Ùe ëÍɘ: µÂ‚·›ˆ˜ ïfiÙ ¯ÚÂÈ·ÛıÉ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·d ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ëÓe˜
àÓıÚÒÔ˘ Âå˜ ˙áÔÓ. ¢È·Ùd ·éÙe Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔÓ Û‹ÌÂÚÔÓ Âå˜ ÙÔf˜ ÔÏÏÔf˜, âÓá àÓÙÈı¤Ùˆ˜
ï ¶Ï¿ÙˆÓ Ùe ıˆÚÂÖ ‰Â‰Ô̤ÓÔÓ; ¢ÈfiÙÈ ö¯ÔÌ Á·ÏÔ˘¯ËıÉ Ìb Ùa˜ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎa˜ àfi„ÂȘ Ôf
ϤÁÔ˘Ó ¬ÙÈ Ùa ˙á· ‰bÓ ö¯Ô˘Ó „˘¯cÓ, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ηd ÓfiËÛÈ àÏÏa ÂrÓ·È ·éÙfiÌ·Ù·, àÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ηÙ\ ·éÙeÓ ÙeÓ ÙÚfiÔÓ ÙcÓ ı‡Ú· Âå˜ ÙeÓ ‚·Û·ÓÈÛÌe ηd ÙcÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚËÛÈ ÙáÓ
˙ÒˆÓ. ≠√ÛÔÈ Û˘ÓÔÈÎÔÜÓ Ìb ≤Ó· ÔúÎÈ·ÎeÓ ˙ˆ¿ÎÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ïᘠ¬ÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÓÔËÙÈÎe, ‚Ô˘ÏËÙÈÎe ηd Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎe ÎfiÛÌÔ Î·d ¬ÙÈ ÌfiÓÔÓ ·éÙfiÌ·ÙÔÓ ‰bÓ ÂrÓ·È àÏÏa àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÌÈÎÚa˜ ‰È·ÊÔÚa˜ ö¯ÂÈ àe ÙeÓ ôÓıÚˆÔ.
¶Ô›· ÏÔÈeÓ ÂrÓ·È ì ôԄȘ Ùɘ ^∂ÏÏËÓÈÎɘ °Ú·ÌÌɘ ‰Èa ÙcÓ ÔÚ›·Ó Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜;
^∏ ÔÚ›· ·éÙc ö¯ÂÈ â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ηd àÛÎfiÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. ∞éÙe
Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Úa àe Ùa ‰‡Ô ۇ̂ÔÏ· Ôf ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓ ¬Ï˜ Ôî ·Ú·‰ÔÛÈ·Îb˜ ıÚËÛÎÂÖ˜
‰Èa ÙcÓ ÔÚ›·Ó Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜. ∆e ÚáÙÔÓ âÍ ·éÙáÓ ÂrÓ·È ï §·‚‡ÚÈÓıÔ˜, ۇ̂ÔÏÔÓ
·ÁÎfiÛÌÈÔÓ (å‰b Âå‰ÈÎeÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì·˜: «√ ¶ƒ√∫∞∆∞∫§À™ªπ∞π√™ ¶√§π∆π™ª√™») Ùe ïÔÖÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È ÌfiÓÔÓ Úe˜ ·éÙeÓ ÙeÓ ÛÎÔfiÓ. ^√ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ âÓ·ÚÁá˜

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

17
‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ùa˜ Û˘Ó¯ÂÖ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ηd àÔÌ·ÎÚ‡ÓÛÂȘ âÎ ÙÔÜ Î¤ÓÙÚÔ˘. ∆e ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Û‡Ì‚ÔÏÔÓ ÂrÓ·È ì ™‚¿ÛÙÈη, ·éÙc àÔÙÂÏÂÖ Ùe ·ÚÈÔÓ Î·d îÂÚÒÙ·ÙÔÓ Û‡Ì‚ÔÏÔÓ Ùɘ ıÚËÛΛ·˜ ηd
ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ Ùɘ ÃÚ˘Ûɘ \∂ԯɘ Ùɘ àÓıÚˆfiÙËÙÔ˜ (ÂrÓ·È àÙ˘¯b˜ Ùe ¬ÙÈ Û˘Ó‰¤ıË Ìb
àÎÚfiÙËÙ·˜ ηÙa ÙeÓ ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÓ fiÏÂÌÔÓ, àÏÏa ·éÙe ‚‚·›ˆ˜ ‰bÓ âËÚ¿˙ÂÈ Ùe ۇ̂ÔÏÔÓ). ∆a
ıÚËÛ΢ÙÈÎa, Ì˘ËÙÈÎa ηd âÈÛÙËÌÔÓÈÎa â›‰· àÔÛ˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔÜ Ù˘ ÂrÓ·È à̤ÙÚËÙ·, Ùe
΢ÚÈÒÙÂÚÔÓ àe ·éÙa ÙÔÜ â͈ÙÂÚÈÎÔÜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔÜ Ù˘ ÂrÓ·È: “ ï Ú˘ıÌe˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘”. ∂å˜
Ùe â›‰ÔÓ Ùɘ ÔÚ›·˜ Ùɘ „˘¯É˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ àÊ\ ëÓe˜ ÙcÓ ÔÚ›·Ó Úe˜ Ùe ΤÓÙÚÔÓ, ì
ïÔ›· ÂrÓ·È ÛÎÔÏÈ¿, œÛÙ ï îÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Âå˜ ≤Ó·Ó ÙáÓ ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ Óa Ì‹Ó ‰‡Ó·Ù·È Óa âÈÛÎÔ‹ÛË
Ùe ΤÓÙÚÔÓ, ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ÙcÓ ÂéÎÔÏ›·Ó ‰Èa Ùɘ ïÔ›·˜ ‰‡Ó·Ù·È ï îÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ âd ëÓe˜
‚Ú·¯›ÔÓÔ˜ àÓÙd Óa ï‰Â‡ÛË Úe˜ Ùe ΤÓÙÚÔÓ Óa ÂÚÈÏ·ÓËıÉ Âå˜ ÙeÓ ¤ÚÈÍ ôÌÔÚÊÔÓ ¯áÚÔÓ.

20. ^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ Âå˜ ÙeÓ Î·ıËÌÂÚÈÓeÓ ‚›ÔÓ.
£a qÙÔ ÏÂÔÓ·ÛÌe˜ Ùe Óa àÛ¯ÔÏËıÔÜÌ Ìb Ùa ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔÜ Î·ıËÌÂÚÈÓÔÜ ‚›Ô˘
Ùa ïÔÖ· âÍËÁÔÜÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ‰Èa Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜. £a àӷʤڈÌ ÌfiÓÔÓ çÏ›Á· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ™˘Ó¯ᘠâÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·È‰Èa-ı·‡Ì·Ù· Ùa ïÔÖ· âÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Âå˜ ÔÏf ÌÈÎÚa ìÏÈΛ·
‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜ Ôf ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÙÔÓ Óa àÂÎÙ‹ıËÛ·Ó ‰Èa ÙáÓ ÁÓˆÛÙáÓ âÎ·È‰Â˘ÙÈÎáÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ηd
ÚÔÛ¤ÙÈ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÔÜÓ Ê˘ÛÈηd. ¢Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa
ıˆÚËıÉ ó˜ Ê˘ÛÈÎeÓ Ù¿Ï·ÓÙÔÓ ì îηÓfiÙ˘ àÓÙÈÏ‹„ˆ˜ ÙÔÜ Ú˘ıÌÔÜ Î·d Ùɘ êÚÌÔÓ›·˜, ¬Ìˆ˜
‰bÓ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎc ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈÎc ¯ÚÉÛȘ ÔÏ˘ÏfiÎˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎáÓ çÚÁ¿ÓˆÓ ηd ì ËÁ·›· ÁÓáÛȘ
Û˘Óı¤ÛÂˆÓ ïÏÔÎÏ‹ÚˆÓ Ùɘ ÎÏ·ÛÛÈÎɘ ÌÔ˘ÛÈÎɘ. ^À¿Ú¯Ô˘Ó ¬Ìˆ˜ ηd ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÙÂÚ·
·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ó˜ Ùa ·È‰È¿-ı·‡Ì·Ù· Âå˜ Ùe ÛοÎÈ. ^∏ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Âå˜ Ùe ·È¯Ó›‰È ·éÙe ‰bÓ
ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ â\ Ôé‰ÂÓd Óa ıˆÚËıÉ Ê˘ÛÈÎc ηıfiÙÈ ì ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔÜ ˙·ÙÚÈΛԢ ÂrÓ·È ÙÂÏ›ˆ˜
‰È¿ÊÔÚÔ˜ Ùɘ Ê˘ÛÈÎɘ ÂéÎÏÂȉ›Ô˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜. ¢¤Ó ÂrÓ·È Û¿ÓÈÔÓ ·È‰Èa Óa àӷʤÚÔ˘Ó
ÙfiÔ˘˜ õ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎa àe ÙeÓ ÚfiÙÂÚÔ ‚›Ô ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ Âå˜ Ùe ·‰d Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰bÓ ö¯Ô˘Ó àÎfiÌË
àÔÏÂÛıÉ ±·Û·È ·î àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ. ∞éÙe ÂrÓ·È Î·ÏᘠÁÓˆÛÙeÓ Âå˜ ÙcÓ \AÓ·ÙÔÏ‹, ¬Ìˆ˜ Âå˜ ÙcÓ
¢‡ÛÈ Ùa ·È‰Èa ‰bÓ âÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Óa ïÌÈÏÔÜÓ ÂÚd ·éÙáÓ ‰ÈfiÙÈ ì ôÁÓÔÈ· ÙáÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÂÚd
Ù‹Ó ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ ÙÔ‡˜ οÓÂÈ Óa àÓÙȉÚÔÜÓ àÚÓËÙÈÎᘠıˆÚÔÜÓÙ˜ ¬ÙÈ ·éÙa Ùa ïÔÖ·
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùe ·È‰d ÂrÓ·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·ÙÂÙ·Ú·Á̤ÓÔ˘ „˘¯ÈÛÌÔÜ.
≠√̈˜ Ùe ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÙÂÚÔÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔÓ ÂrÓ·È ì ‰È·ÊÔÚa ÙáÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ. ™‹ÌÂÚÔÓ Ï¤ÁÔ˘Ó ¬ÙÈ ï ¯·Ú·ÎÙ‹Ú ‰È·Ï¿ıÂÙ·È àe Ùe ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓØ ᘠëÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ùe ¬ÙÈ ·È‰Èa Ùɘ 剛·˜
ÔåÎÔÁÂÓ›·˜ ηd ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ö¯Ô˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙÉÚ·˜; ^∏ ôÏÏË Î·d
çÚıˆÙ¤Ú· ôԄȘ, ÂÚd ¯ÚˆÌ·ÙÔÛˆÌÈÎÔÜ Î·ıÔÚÈÛÌÔÜ ÙÔÜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜ ÂrÓ·È ÌbÓ â·ÚÎc˜ ‰Èa
Óa ÂÚÈÁÚ¿„Ë ÁÂÓÈÎᘠÙeÓ ¯·Ú·ÎÙÉÚ· ÌÈĘ âıÓfiÙËÙÔ˜ õ Ê˘Ïɘ, ¬Ìˆ˜ ᘠıa âÍËÁËıÔÜÓ Î·d
¿ÏÈ Ôî ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙÉÚ˜ âÓÙe˜ ÌÈĘ ÔåÎÔÁÂÓ›·˜ ¬Ô˘ ‰bÓ ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï·È ¯ÚˆÌ·-

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

18
ÙÔÛˆÌÈηd ‰È·ÊÔÚ·d; \∂¿Ó Ùa ·È‰Èa qÛ·Ó ôÁÚ·ÊÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙfiÙ âÓÙe˜ ÌÈĘ fiψ˜ àÌÈÁÔܘ
¯ÚˆÌ·ÙÔÛˆÌÈÎᘠ- Ê˘ÏÂÙÈÎᘠıa öÚÂ ( ÂúÙ Ùa ¯ÚˆÌ·ÙÔÛÒÌ·Ù· ·›˙Ô˘Ó ÙeÓ ÚáÙÔ ÚfiÏÔ,
ÂúÙ Ùe ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ) ì ëÓÈ·›· ·È‰Â›· Óa ·Ú¿ÁË ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· àÓÙ›Ù˘·. ≠√̈˜ ·éÙe ‰bÓ
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔûÙ Âå˜ Ùa˜ ϤÔÓ ÎÏÂÈÛÙa˜ ηd âÓ‰ÔÁ·ÌÈÎa˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô‡ ñ¿Ú¯ÂÈ Ú·ÎÙÈÎá˜
Ù·˘ÙfiÙ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÔۈ̿وÓ, ÔûÙ Âå˜ Ùa ϤÔÓ ÎÏÂÈÛÙa ÔÏÈÙÈÛÙÈÎᘠÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ¶ÂÚ›ÙÚ·ÓÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· àÔÙÂÏÂÖ ì Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ¬Ô˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·È ¬ÏÔÈ àÓËÏÂá˜ Ó˘¯ıËÌÂÚeÓ ‰Èa ÙáÓ å‰›ˆÓ å‰ÂáÓ ‰È·‰È‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰Èa ÙáÓ ªª∂.

21. ^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ηd ì öÓÓÔÈ· ÙÔÜ Ê˘ÏÂÙÈÎÔÜ
àÛ˘ÓÂȉ‹ÙÔ˘ ηd Ùɘ “„˘¯ÈÎɘ Ê˘Ïɘ”.
∫·Ùa ÙcÓ ÌÂϤÙË ÙáÓ àÓıÚˆ›ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈáÓ ·Ú·ÙËÚÔÜÓÙ·È óÚÈṲ̂ӷ ‰˘ÛÂÍ‹ÁËÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·: ¶ÚáÙÔÓ, ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Âå˜ Î¿ı ÙfiÔ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Óa ö¯Ô˘Ó Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
„˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛÈ, œÛÙ Óa ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa ïÌÈÏÔÜÌ ηÙa ÙÚfiÔÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎeÓ ‰È\ ·éÙÔf˜, ϤÁÔÌÂ,
‰Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¬ÙÈ Ôî §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÂrÓ·È ÊÈÏ·Ï‹ıÂȘ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Âå˜ Î¿ıÂ
ÙfiÔ Óa ·Ú¿ÁÂÙ·È ÔÏÈÙÈÛÌe˜ ëÓe˜ óÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ù‡Ô˘, ÌÈĘ óÚÈṲ̂Ó˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜, ‰Èa
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, à̤ۈ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ùa ∫ÔÚÈÓıÈ·Îa àÁÁÂÖ·. ∆Ú›ÙÔÓ, ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Î¿ı ÙfiÔ˘ Óa ö¯Ô˘Ó ÙcÓ ·éÙcÓ àÓÙ›ÏË„ÈÓ Ùɘ îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ ÙfiÔ˘, Óa Û˘ÁÎÈÓÔÜÓÙ·È
àe Ùa ·ı‹Ì·Ù· Ùɘ Ê˘Ïɘ ÙˆÓ Î·d Óa ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙcÓ ·éÙcÓ àÁ¿ËÓ õ ÌÖÛÔ˜ Úe˜ ÙÔf˜
Á›ÙÔÓ·˜ Ï·Ôf˜.
∞éÙb˜ Ôî ‰È·ÊÔÚb˜ å‰ÈÔÛ˘ÛÙ·Û›·˜, ÓÔÔÙÚÔ›·˜, ηÏÈÙ¯ÓÈÎɘ âȉfiÛˆ˜, àÓÙÈÏ‹„ˆ˜ Ùɘ
^πÛÙÔÚ›·˜ ηd ı¿Ûˆ˜ ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ ÁÂÓÈÎÒÙÂÚÔÓ ö¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎa˜ âÈÙÒÛÂȘ: ¶ÚáÙÔÓ, η٤ÛÙËÛ·Ó ‰˘Ó·ÙcÓ ÙcÓ ·Ú·ÁˆÁcÓ ‰È·ÎÚÈÙáÓ ÔÏÈÙÈÛÌáÓ Ìb å‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa, âaÓ
qÙÔ ôÏψ˜ ηd ¬ÏÔÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Âr¯ÔÓ ÙcÓ å‰›· ÓÔÔÙÚÔ›· ‰bÓ ıa ñÉگ ÔÏÈÙÈÛÌe˜ àÏÏa
Ì›· ÎÔÈÓˆÓ›· ÈıËηÓıÚÒˆÓ àÙÔÌÈÎɘ ÛˆÙËÚ›·˜. √é‰bÓ öÚÁÔÓ Ù¤¯Ó˘ õ ÏfiÁÔ˘ ıa ·Ú‹ÁÂÙÔ,
‰ÈfiÙÈ Î¿ı öÚÁÔÓ à·ÈÙÂÖ Ì·ÎÚaÓ âÍÂÏÈÎÙÈÎcÓ ÔÚ›·Ó. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, η٤ÛÙËÛ·Ó ‰˘Ó·ÙcÓ ÙcÓ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó Ùɘ ·åÛı‹Ûˆ˜ Âå˜ Ùa ̤ÏË ëοÛÙ˘ ïÌ¿‰Ô˜ ¬ÙÈ àÔÙÂÏÔÜÓ ôÙÔÌ· ïÌÔ›ˆÓ
àÓÙÈÏ‹„ˆÓ, Û˘ÁÁÂÓÈÎa, ·åÛı·ÓfiÌÂÓ· ÏËÛ›ÔÓ àÏÏ‹ÏˆÓ Î·d, àÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Û˘ÓÔÏÈÎᘠàe ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜, ÙÔf˜ “ͤÓÔ˘˜”. ^√fiÙ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ùc ηd ì Û˘ÁÎÚfiÙËÛȘ Ùɘ ïÌ¿‰Ô˜
Âå˜ ÔÏÈÙ›· ηd Âå˜ àÔ‰Ô¯cÓ ÙáÓ ıÂÛÌáÓ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ì ÎÔÈÓc ÓÔÔÙÚÔ›· ηıÈÛÙÄ ‰˘Ó·ÙeÓ Óa
ñ¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÛÌÔd àÓÙÈÏËÙÔd ηd Û‚·ÛÙÔd àe ¬ÏÔ˘˜. ∆Ú›ÙÔÓ, ı¤ÙÔ˘Ó âd Ù¿ËÙÔ˜ Ùe âÚÒÙËÌ·, ηÙa ÔÖÔÓ ÙÚfiÔ â‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÛ·Ó ·éÙb˜ Ôî ‰È·ÊÔÚb˜, ‰ÈfiÙÈ àÔÙÂÏÂÖ àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔÓ
ÁÂÁÔÓe˜ ¬ÙÈ â‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÛ·Ó Î·d ñ¿Ú¯Ô˘Ó ηd ‰È\ ·éÙe ì âÈÛÙ‹ÌË öÏ·Û ÙeÓ ¬ÚÔÓ “Ê˘ÏÂÙÈÎeÓ àÛ˘Ó›‰ËÙÔÓ”. ∂å˜ Ùa àÓˆÙ¤Úˆ Ì›· à¿ÓÙËÛȘ ηd ÌfiÓÔÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ‰ÔıÉ: ¢Èa
ÙáÓ â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛÂˆÓ Âå˜ ÙcÓ ·éÙcÓ ÎÔÈÓˆÓ›·Ó âÉÏıÂ ì „˘¯ÈÎc ·éÙc ëÓfiÙ˘.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

19
^∏ ëÓfiÙ˘ ·éÙc ö¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏËØ àÊ\ ëÓe˜ ì ‚›ˆÛȘ ÙáÓ ÎÔÈÓáÓ âıÓÈÎáÓ ÂÚÈÂÙÂÈáÓ Û˘ÓÙÂÏÂÖ
Âå˜ ÙcÓ ÎÔÈÓcÓ àÓÙ›ÏË„ÈÓ Ùɘ ^πÛÙÔÚ›·˜ ηd Âå˜ ÙcÓ ¯¿Ï΢ÛÈÓ ÎÔÈÓɘ ÎÔÛÌÔ·ÓÙÈÏ‹„ˆ˜, ηd
àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ì Û˘Ó¯c˜ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ Âå˜ ÙcÓ å‰›·Ó ÎÔÈÓˆÓ›·Ó ηıÈÛÙÄ âÊÈÎÙcÓ ÙcÓ àÓ¿Ù˘ÍÈÓ
ÙáÓ Ù¯ÓÈÎáÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘: ^∏ Ì·ıËÙ›· Âå˜ Ì›· Ù¤¯ÓË ÙeÓ Î·ıÈÛÙÄ Û˘Ó¯á˜
ηχÙÂÚÔÓ Î·d ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ùc ì âͤÏÈÍȘ ÙáÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈáÓ Î·d ì âÌÊ¿ÓÈÛȘ
ÙáÓ àÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ àÏÏa ηd ÙáÓ ·È‰ÈáÓ-ٷϤÓÙˆÓ.
\∂Ê\ ¬ÏˆÓ ÙáÓ àÓˆÙ¤Úˆ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa ñ¿ÚÍË Ì›· ‚¿ÛÈÌÔ˜ àÓÙ›ÚÚËÛȘ. ¢bÓ ÂrÓ·È
ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ ÁÂÓÂÙÈÎá˜, ‰ËÏ·‰c ‰Èa ÙáÓ ¯ÚˆÌ·ÙÔۈ̿وÓ, ÎÏËÚÔÓÔÌÔÜÓÙ·È Ùa ‰È¿ÊÔÚ· ۈ̷ÙÈÎa, „˘¯ÈÎa ηd ÓÔËÙÈÎa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa; µÂ‚·›ˆ˜ ·éÙe ÂrÓ·È àÓ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔÓ Î·d ¬ˆ˜
ϤÁÔÌ ¬ÙÈ âd ÙáÓ ¯ÚˆÌ·ÙÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ë‰Ú¿˙ÂÙ·È Ùe ¯ÚáÌ· Ùɘ ÎfiÌ˘, ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ õ ÙÔÜ
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ õ Ùe Û¯ÉÌ· Ùɘ ÚÈÓe˜, ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·d Ìb ÔîÔÓ‰‹ÔÙ ôÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ∞éÙe ÂrÓ·È Î·ÏᘠÁÓˆÛÙeÓ Î·d ‰È\ ·éÙe Ôî ÎÏ·ÛÛÈÎÔd ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ
Ôî ÎÔÈӈӛ˜ ηd Ôî ÔÏÈÙÈÛÌÔd ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Âå˜ Ùe “¬Ì·ÈÌÔÓ”. ^∂Ô̤ӈ˜, ‚‚·›ˆ˜, ÂúÌÂı·
ñÔ¯Úˆ̤ÓÔÈ Óa ÂúˆÌÂÓ ¬ÙÈ Ùa ¯ÚˆÌ·ÙÔÛÒÌ·Ù· ‰›‰Ô˘Ó ÙeÓ ÁÂÓÈÎeÓ ÙfiÓÔÓ ëÓe˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜØ
¬Ìˆ˜ ·éÙa ‰bÓ àÚÎÔÜÓ ‰Èa Óa ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙcÓ ·úÛıËÛÈÓ Ùɘ ÎÔÈÓɘ ηٷÁˆÁɘ, ÙcÓ
îÛÙÔÚÈÎcÓ àÓÙ›ÏË„ÈÓ Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ηd ÙeÓ ÎÔÈÓe ÔÏÈÙÈÛÌe Âå˜ Ùa˜ ÏÂÙÔÌÂÚ›·˜ ÙÔ˘, ¬ˆ˜
‰bÓ âÍËÁÔÜÓ ÙcÓ âͤÏÈÍÈÓ Ùɘ ∆¤¯Ó˘ ηd ÙÔÜ “ٷϤÓÙÔ˘”. ≠√ıÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂı· Óa ‰Â¯ıáÌÂÓ ¬ÙÈ
Ùa˜ ÁÚ·ÌÌa˜ Ùɘ ÁÂÓÈÎɘ Ù¿Ûˆ˜ ‰›‰Ë ì ÁÂÓÂÙÈÎc Û‡ÛÙ·ÛȘ ηd ¬ÙÈ ïÌÔÁÂÓÔÔÈÉ Î·d âÍÂÏ›ÛÛË
ì ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ.
^∏ àÓÙ›Ï˄Ș ·éÙc âÍËÁÂÖ ‰‡Ô ÙÈÓa: ¶ÚáÙÔÓ, Ùe ‰È·Ùd ïÌ¿‰Â˜ àÓıÚÒˆÓ àÓ‹ÎÔÓÙ˜ Âå˜ ÙcÓ
剛·Ó Ê˘ÏcÓ, ó˜ Ôî ∫ÈÓ¤˙ÔÈ, Ôî ∫ÔÚ¿Ù˜ ηd Ôî \π¿ˆÓ˜ àÓ¤Ù˘Í·Ó ÔÏÈÙÈÛÌÔf˜ Ôf àÊ\ ëÓe˜
ö¯Ô˘Ó ÔÏÏa ÎÔÈÓa ÛËÌÂÖ·, ηٷʷÓÉ Î·Ù\ ôÌÂÛÔÓ ÙÚfiÔÓ, ÏfiÁ÷ˆ Ùɘ ÎÔÈÓɘ ¯ÚˆÌ·ÙÔÛˆÌÈÎɘ
å‰ÈÔÛ˘ÛÙ·Û›·˜, àÏÏa ηd êÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ö¯Ô˘Ó Û·ÊÂÖ˜ ÌÂÙ·Íf ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚ¿˜, œÛÙ Óa ‰È·ÎÚ›ÓˆÓÙ·È ÌÂÙ·Íf ÙˆÓ ó˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔd ÔÏÈÙÈÛÌÔdØ àÏÏa ηd Ôî ôÓıÚˆÔÈ ·éÙÔd ö¯ÔÓÙ˜ ÌÂÁ¿Ï·˜
‰È·ÊÔÚa˜ Âå˜ ÙcÓ ÓÔÔÙÚÔ›·Ó ÙˆÓ Óa âÌÊ·Ó›˙ˆÓÙ·È ó˜ ͯˆÚÈÛÙa öıÓË õ, ‰Èa Óa ÂúÌÂı· âÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÙÂÚÔÈ, Óa âÌÊ·Ó›˙ˆÓÙ·È ó˜ ‰È·ÎÚÈÙ·d “„˘¯Èηd Ê˘Ï·›”. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ì öÓÓÔÈ· Ùɘ “„˘¯ÈÎɘ Ê˘Ïɘ” Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÓ Î·Ù·ÓÔËÙc Âå˜ Ì›·Ó ôÏÏËÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ: ª›· ïÌa˜ àıÚÒˆÓ
‰¤¯ÂÙ·È Û˘Ó¯ᘠηd ôÏÏ· ̤ÏË, ·éÙa ‰Èa Û˘Ó¯áÓ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛÂˆÓ àÔÎÙÔÜÓ ϤÔÓ, âÈÎًو˜ ÙÚfiÔÓ ÙÈÓa, ÙcÓ ÓÔÔÙÚÔ›·Ó Ùɘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·éÙɘ. ∞éÙc ì ÛÙ·‰È·Îc àÏÏa Û˘Ó¯c˜
ÂåÛÚÔc Í¤ÓˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ηٷϋÁÂÈ Âå˜ Ì›·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ, Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÂrÓ·È ¬ÏÔÈ
„˘¯ÈÎᘠïÌÔÁÂÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ¬Ìˆ˜ àÓıÚˆÔÏÔÁÈÎᘠ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ïÌÔÈfiÙ˘. ª›· ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎc η٤ÛÙË ÌÔÓÔÔÏÈÙÈÛÙÈ΋. º·ÂÈÓeÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÈ·‡Ù˘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜
ÂrÓ·È Ôî ^∂‚Ú·ÖÔÈ, Ôî ïÔÖÔÈ Î·d àÔÙÂÏÔÜÓ „˘¯ÈÎcÓ Ê˘ÏcÓ.
\∂‰á ô˜ Á›ÓË Ì›· ·Ú¤ÓıÂÛȘ ‰Èa Óa âÍÂٿۈ̠Ùe ëÍɘ: ∂rÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ ‰È\ ·éÙÔÜ ÙÔÜ
Ì˯·ÓÈÛÌÔÜ Óa àÓ·Ù˘¯ıÔÜÓ ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈηd--ÌÔÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈηd ÎÔÈÓˆÓ›·È, Óa Á›ÓË ‰ËÏ·‰c

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

20
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ˘ Ùe ùÓÂÈÚÔÓ ÙáÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÔåÎÔ˘ÌÂÓÈÛÙáÓ; ^∏ à¿ÓÙËÛȘ ÂrÓ·È êÏÉ: ò√¯È,
‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ ì „˘¯ÈÎc Ê˘Ïc Óa àÓÙÈηٷÛÙ‹ÛË ÙcÓ àÓıÚˆÔÏÔÁÈÎc ‰ÈfiÙÈ Ôî ‚·ÛÈÎb˜
Ù¿ÛÂȘ ÙÔf ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ ÂrÓ·È ¯ÚˆÌ·ÙÔÛˆÌÈÎb˜. \∂ÎÙe˜ àe Ùe ^∂‚Ú·˚ÎeÓ öıÓÔ˜ ôÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· „˘¯ÈÎɘ Ê˘Ïɘ àÔÙÂÏÔÜÓ Ôî âıÓÈÛÌÔd Ùá ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÎáÓ ıÚËÛÎÂÈáÓ Ùɘ ≈ÛÙÂÚ˘
âԯɘ, ó˜ Ùe “àÚ·‚ÈÎeÓ öıÓÔ˜” ÙáÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓáÓ. ∂å˜ ¬Ï·˜ Ùa˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·éÙa˜ ‚ϤÔÌÂ
¬ÙÈ ‰bÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÔÏÈÙÈÛÌe˜ ñe ÙcÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎc ·éÙÔÜ öÓÓÔÈ·Ó, ‰bÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ∆¤¯ÓË,
£¤·ÙÚÔÓ, \∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎc, ºÈÏÔÛÔÊ›·, Ìb ≤Ó·Ó ÏfiÁÔ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛȘ å‰ÂáÓ. ¢È·Ùd ‰bÓ
ñ¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛȘ å‰ÂáÓ; ¢ÈfiÙÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓe ñfi‚·ıÚÔ ‰Èa ÙcÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙˆÓ àÊ\ ëÓe˜
ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ·éÙe à·ÁÔÚ‡ÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ âaÓ àÊÂıÉ âÏ¢ı¤Ú· ηd Á›ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ˘ ì
ΛÓËÛȘ å‰ÂáÓ ÙfiÙ ·éÙb˜ Ôî ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎb˜ ÎÔÈӈӛ˜ ıa ‰È·Ï˘ıÔÜÓ ·Ú·¯ÚÉÌ·. √î ÎÔÈӈӛ˜
·éÙb˜ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ‰Èa Ùɘ àοÌÙÔ˘ âÈ‚ÔÏɘ Ùɘ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎɘ àÏËı›·˜ Ôf ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙcÓ
ÎÔÈÓc ÓÔÔÙÚÔ›·.
ò∞˜ à·Óًۈ̠Âå˜ Ùa ‰‡Ô Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· âÚˆÙ‹Ì·Ù·: √úÎÔıÂÓ ÓÔÂÖÙ·È ¬ÙÈ Î¿ı ôÓıÚˆÔ˜
ÁÂÓÓÄÙ·È ¿ÓÙÔÙ âÓÙe˜ Ùɘ 剛·˜ ïÌ¿‰Ô˜, fiψ˜ õ öıÓÔ˘˜, ·éÙe âÎÙe˜ ÙáÓ ôÏÏˆÓ ÂrÓ·È
à·Ú·›ÙËÙÔÓ ‰Èa ÙcÓ ïÌ·ÏcÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁcÓ ÙÔ˘ Âå˜ ÙcÓ ÎÔÈÓˆÓ›·Ó. ∂rÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa Ê·ÓÙ·ÛıáÌÂÓ Î¿ÔÈÔÓ ≠EÏÏËÓ· Óa ÁÂÓÓÄÙ·È ∫ÈÓ¤˙Ô˜; \∂aÓ âÁ›ÓÂÙÔ ·éÙe àÊ\ ëÓe˜ ıa ÙÔÜ qÛ·Ó
ô¯ÚËÛÙ˜ ¬Ï˜ Ôî Ù¯ÓÈÎb˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ηd àÊ\ ëÙ¤ÚÔ˘ ıa ηÙËӿψÓ ¬ÏËÓ ÙcÓ ˙ˆcÓ ÙÔ˘
Âå˜ ÙcÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó Î·Ù·ÓÔ‹Ûˆ˜ Ùɘ ÎÈÓÂ˙ÈÎɘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, ‰Èa Óa ‰˘ÓËıÉ Óa Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÉ
ηd ·éÙe˜ ó˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˜ (àÊÔÜ ‰b Ùe ηÙÒÚıˆÓ Âå˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙa ıa âÁÂÓÓÄÙÔ
∑Ô˘ÏÔÜ!). ∆a Ú¿ÁÌ·Ù· ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È àÎfiÌË ÛÔ‚·ÚÒÙÂÚ· à\ ¬ÙÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È:
\∂Ϥ¯ıË ¬ÙÈ ì „˘¯c ‰¤¯ÂÙ·È âÁÁÚ·Êa˜Ø ·éÙc ì öÓÓÔÈ· ‰b ÂrÓ·È àÊËÚË̤ÓË, àÏÏa àÓÙÈı¤Ùˆ˜
ÔÏf Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË: √î âÁÁÚ·Êb˜, âÓı˘Ì›˙Ô˘Û˜ Ùa˜ âÁÁÚ·Êa˜ Âå˜ ÙÔf˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ äÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔf˜ ñÔÏÔÁÈÛÙa˜, ÂrÓ·È âÁÁÚ·Êb˜ Âå˜ Ì›·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓËÓ ÁÏáÛÛ·Ó, Âå˜ ÙcÓ ÌËÙÚÈÎcÓ ÁÏáÛÛ· ÙÔÜ âÍÂÏÈÛÛÔ̤ÓÔ˘. ∆fiÙ ÁÂÓÓÄÙ·È Ùe âÚÒÙËÌ·: Ùd Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Âå˜ ÙcÓ ÂÚ›ÙˆÛÈÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊɘ ëÓe˜ öıÓÔ˘˜ ηd àˆÏ›·˜ Ùɘ ÁÏÒÛÛ˘ ÙÔ˘; ∆fiÙ Ùa „˘¯ÈÎa ·éÙa ôÙÔÌ· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì¤Á·
̤ÚÔ˜ Ùɘ âÍÂÏ›ÍÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ηd àÓ·Áο˙ÔÓÙ·È Óa Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó àe ηÙÒٷٷ ÛÙ¿‰È· Âå˜ Ì›·Ó
ôÏÏËÓ Ê˘ÏcÓ. òπÛˆ˜ ·éÙe Óa àÎÔ‡ÁÂÙ·È ó˜ Ìc ‰›Î·ÈÔÓ, àÏÏa ‰˘ÛÙ˘¯á˜ ·éÙe˜ ÂrÓ·È ï ÙÚfiÔ˜
Ôf ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ ì º‡ÛȘ, ¬ˆ˜ οÔÈÔ˜ ıa 䉇ӷÙÔ Óa ÂåÉ ¬ÙÈ ‰bÓ ÂrÓ·È ‰›Î·ÈÔÓ Ùe ¬ÙÈ ö·ıÂ
οÔÈÔ ÛˆÌ·ÙÈÎeÓ àÙ‡¯ËÌ·, ÊÂÚ\ ÂåÂÖÓ ÁχÛÙÚËÛ ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÛÎ¿Ï·Ø ô˜ âÚfiÛ¯Â,
¬ˆ˜ ô˜ âÚfiÛ¯ Ùe öıÓÔ˜ âÎÂÖÓÔ Ôf ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ Âå˜ Ùe ‚¿Ú·ıÚÔÓ Ùɘ âıÓÈÎɘ à·Í›·˜.

22. ^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ·ÚÈÔÓ Î·d ‚·ÛÈÎeÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎeÓ
ê·ÛáÓ ÙáÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎáÓ ıÚËÛÎÂÈáÓ.
^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ qÙÔ ì ÎÔÈÓc ›ÛÙȘ Ùɘ ıÚËÛΛ·˜ Ùɘ ÃÚ˘Ûɘ \∂ԯɘ, âÍ ·éÙɘ ‰b
âÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıË àe ¬Ï·˜ Ùa˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îa˜ ıÚËÛΛ·˜ [ ô˜ ÛËÌÂȈıÉ â‰á ¬ÙÈ Ï¤ÁÔÓÙ˜ “·KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

21
Ú·‰ÔÛÈ·Îa˜ ıÚËÛΛ·˜” âÓÓÔÔÜÌ ê·Í·¿Û·˜ Ùa˜ ıÚËÛΛ·˜ Ùɘ ∂éÚÒ˘-\∞Û›·˜\∞ÌÂÚÈÎɘ, Ìb âÍ·›ÚÂÛÈÓ Ùa˜ âÔÓÔÌ·˙Ô̤ӷ˜ “ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎa˜-ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÎa˜ ıÚËÛΛ·˜ Ùɘ
≈ÛÙÂÚ˘ âԯɘ” åÔ˘‰·˚Îɘ Ú›˙˘, ‰ËÏ·‰c ÙeÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe ηd ÙeÓ Mˆ·ÌÂı·ÓÈÛÌe ]. ^∏
ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ àÔÙÂÏÂÖ ÙeÓ ÛÙ˘ÏÔ‚¿ÙËÓ ù¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔÜ \πÓ‰Ô˘˚ÛÌÔÜ àÏÏa ηd ÙáÓ
·Ó·Ú¯·›ˆÓ ηd îÂÚˆÙ¿ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ: ÙáÓ µÂ‰áÓ Î·d ÙÔÜ ¡fiÌÔ˘ ÙáÓ \∞Ú›ˆÓ. §¤ÁÂÈ ì
“ª·¯·‚¿‰· °ÈÙa”(µ19):
«Î·ıg˜ ÁaÚ ï ôÓıÚˆÔ˜ àÊÂd˜ Ùa ·Ï·Èa îÌ¿ÙÈ· ôÏÏ· ηÈÓa âÓ‰‡ÂÙ·È,
Ô≈Ùˆ ηd ì „˘¯c, àÊÂÖÛ· Ùa ·Ï·Èa ÛÒÌ·Ù·, ôÏÏ· Ó¤· âÓ‰‡ÂÙ·È».
∂rÓ·È ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ ì ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ qÙÔ ì ë‰Ú·›· ›ÛÙȘ ÙáÓ ∞åÁ˘Ù›ˆÓØ Ï¤ÁÂÈ ï ^∏Úfi‰ÔÙÔ˜
(µ123): «∞åÁ‡ÙÈÔÈ ÂåÛd Ôî ÂåfiÓÙ˜, ó˜ àÓıÚÒÔ˘ „˘¯c àı¿Ó·ÙÔ˜ âÛÙd, ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰b
ηٷÊı›ÓÔÓÙÔ˜ ☠ôÏÏÔ ˙áÔÓ ·åÂd ÁÈÓfiÌÂÓÔÓ âÛ‰‡ÂÙ·È». ^√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Âå‰ÈÎe˜ âd Ùɘ
∞åÁ˘ÙÈ·Îɘ ıÚËÛΛ·˜, ï Wallis Budge («Osiris», Dover, N.Y. 1973, vol. II p. 139)
àÔÊ·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ù¯È ÌfiÓÔÓ qÙÔ ‚·ı¤ˆ˜ âÚÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ì 剤· Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜ Âå˜ ÙcÓ
∞úÁ˘ÙÔÓ àÏÏ¿, ηÙa ÙcÓ ôÔ„›Ó ÙÔ˘, ηd ¬ÙÈ âÍ ∞åÁ‡ÙÔ˘ ì 剤· ·éÙc ‚·ı¤ˆ˜ âÚÚ›˙ˆÛ Âå˜
ÙcÓ \∞ÊÚÈ΋Ó, ηıfiÙÈ: «ªÂÙ·Íf ÙáÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ \∞ÊÚÈηÓáÓ ‰bÓ ÂrÓ·È êÏᘠ̛· ›ÛÙȘ, Ìb
ÙcÓ Û˘Ó‹ıË öÓÓÔÈ·Ó ÙÔÜ ¬ÚÔ˘, àÏÏa Ì›· ÂÔ›ıËÛȘ ÙcÓ ïÔ›·Ó ηӤӷ âȯ›ÚËÌ· õ
ÏÔȉÔÚ›· ‰bÓ ÌÔÚÂÖ ù¯È Óa âÎÚÈ˙ÒÛË, àÏÏa ÔûÙ ηd Óa ÎÈÓ‹ÛË, ·éÙc ‰b ì ÂÔ›ıËÛȘ ÂrÓ·È
ÙfiÛÔÓ ôηÌÙÔ˜ œÛÙ ʷ›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·Ù\ à‰È¿Û·ÛÙÔÓ ‰È·‰Ô¯cÓ âd ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηd
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ âÙáÓ».
^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ qÙÔ ì àÎÏfiÓËÙÔ˜ ÂÔ›ıËÛȘ ÙáÓ ∫ÂÏÙáÓ (õ °·Ï·ÙáÓ) ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ùe
îÂÚ·ÙÈÎeÓ ÛáÌ· qÛ·Ó Ôî ÁÓˆÛÙÔd ¢Ú˘˚‰Â˜. °Ú¿ÊÂÈ ï \πÔ‡ÏÈÔ˜ ∫·ÖÛ·Ú ( «De Bello Gallico»,
öΉ. ¶··‰‹Ì·, 1977, VI 14): «\∂Ó ÚÒÙÔȘ ÙÔÜÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Óa ›ÛÔ˘Ó, ¬ÙÈ ‰ËÏ·‰c ·î „˘¯·d
‰bÓ àfiÏÏ˘ÓÙ·È àÏÏ\ ¬ÙÈ ÌÂÙa ı¿Ó·ÙÔÓ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó àe ôÏÏÔ˘˜ Âå˜ ôÏÏÔ˘˜ ηd ÈÛÙ‡ˆ ¬ÙÈ
≤ÓÂη ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÚÈÊÚÔÓÔÜÓ ÙeÓ Êfi‚ÔÓ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘».
^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ÂrÓ·È â›Û˘ ì àÎÏfiÓËÙÔ˜ ÂÔ›ıËÛȘ Ùɘ ¶ÂÚÛÈÎɘ ıÚËÛΛ·˜, ÙÔÜ
∑ˆÚÔ·ÛÙÚÈÛÌÔÜ Î·d ÙÔÜ ªÈıÚ·˚ÛÌÔÜ (F. Cumont, « The Mysteries of Mithra» η› «The
Oriental Religions in Roman Paganism», Dover, N.Y.).
√î ª¿ÁÈ·˜ Ùɘ \∞ÌÂÚÈÎÉ˜Ø ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Âå˜ ÙcÓ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ àÎfiÌË Î·d Û‹ÌÂÚÔÓ: «≠√Ù·Ó
≤Ó· ôÙÔÌÔÓ àÔ‚ÈÒÓË ÙfiÙ Ùe ÓÂÜÌ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔÜ Ù¿ÊÔ˘ ‰È\ çÏ›ÁÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ
ηd ηÙfiÈÓ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Âå˜ ≤Ó·Ó ÙfiÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ï ïÔÖÔ˜
ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È ñe ÙcÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙáÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ-ªËÙ¤ÚˆÓ, ÙáÓ ÚÔÁÔÓÈÎáÓ £ÂáÓ ‰ËÏ·‰c, Ôî
ïÔÖÔÈ Î·d àÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Óa Ùe ÌÂÙ·Ê˘Ù‡ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ Âå˜ Ùe ÛáÌ· ëÓe˜ ÓÂÔÁÂÓÓ‹ÙÔ˘ (FreidelSchele-Parker, «Maya Cosmos»,Morrow, N.Y.)». ^√ Revilo Oliver , ï ÁÓˆÛÙe˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜
ηd ÎÏ·ÛÛÈÎÈÛÙc˜ ıˆÚÂÖ ÙcÓ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ Û‡ÌÊ˘ÙÔÓ Úe˜ ÙcÓ Ê˘ÏÂÙÈÎcÓ „˘¯cÓ Ùɘ Ï¢Îɘ

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

22
Ê˘Ïɘ ( Revilo Oliver, «America’s Decline», Londinium Press, London, 1981). \∂Óá ï ÁÓˆÛÙe˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ηd âÚ¢ÓËÙc˜ Evans-Wentz Âå˜ Ùa˜ àÚ¯a˜ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ (‰ËÏ·‰c Úe Ùɘ
ÂåÛfi‰Ô˘ Ùɘ 剤·˜ ·éÙɘ ηd ¿ÏÈ ‰Èa ÙáÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈáÓ Ùɘ \∞Ó·ÙÔÏɘ ) ÂyÚ ÙcÓ å‰¤·Ó ·éÙcÓ
Âå˜ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔf˜-∫ÂÏÙÈÎÔf˜ Ï·Ôf˜ Ùɘ ∂éÚÒ˘ ó˜ ηıÔÏÈÎcÓ Ï·˚ÎcÓ ›ÛÙÈÓ
(«The Fairy-Faith in Celtic Countries», Citadel Press, London, 1990.). \∂\ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜
ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎc ì Ï›·Ó ‰ËÌÔÊÈÏc˜ ηd ÂåÏÈÎÚÈÓc˜ ôԄȘ ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ Ï·ÔÜ, àÏÏa ηd ÙáÓ
âͯfiÓÙˆÓ \πÚÏ·Ó‰áÓ, ¬ÙÈ ï Charles Parnell, ï Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ≥Úˆ˜ Âå˜ ÙcÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó ‰È\
âıÓÈÎcÓ àÓÂÍ·ÚÙËÛ›·Ó, qÙÔ ì ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ ëÓe˜ àe ÙÔ‡˜ àÚ¯·›Ô˘˜ °·ÂÏÈÎÔf˜ (=KÂÏÙÈÎɘ
ηٷÁˆÁɘ) ≥ڈ˜.

23. ^∂ÔÚÙb˜ ηd £ÂÔd ôÚ¯ÔÓÙ˜ âd Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜.
∂å˜ ÙcÓ ÎÏ·ÛÛÈÎcÓ ^∂ÏÏ¿‰· ì ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ àÂÙ¤ÏÂÈ Ùe ıÂ̤ÏÈÔÓ Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙáÓ
ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ. ò∂¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÉ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›· ÚÔÛ·ıÔÜÓÙ· Óa àÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó Ùe Ùd âÁ›ÓÂÙÔ Âå˜
Ùa ª˘ÛÙ‹ÚÈ·Ø Âå˜ ÙcÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ùa ª˘ÛÙ‹ÚÈ· äÛ¯ÔÏÔÜÓÙÔ Ìb ÙÔf˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰Èa ÙáÓ
ïÔ›ˆÓ ıa 䉇ӷÙÔ ï ôÓıÚˆÔ˜ Óa àÔÎÙ‹ÛË ÙcÓ \∞ÓˆÙ¤Ú·Ó ™˘Ó›‰ËÛÈÓ Î·d Óa ÂåÛ¤ÏıË Âå˜
ÙÔf˜ \∞ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ∫fiÛÌÔ˘˜, ÂÚ·ÙÒÓˆÓ ÙcÓ Ì·ıËÙ›·Ó ÙÔ˘ Âå˜ ÙÔf˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ùɘ ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛˆ˜. \π‰Ôf ‰È·Ùd Âå˜ ÙcÓ \∂Ï¢ÛÖÓ· Ôî ª‡ÛÙ·È Âû¯ÔÓÙ·È Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜: «Î‡ÎÏÔ˘ ÏÉÍ·È».
\π‰Ôf ‰È·Ùd Âå˜ Ùa Ì˘ÛÙËÚÈ·Îa àÁÁÂÖ· Ùɘ ∫¿Ùˆ \πÙ·Ï›·˜ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Âå˜ Ùe àÓ¿ÎÙÔÚÔÓ ÙÔÜ
¶ÏÔ‡ÙˆÓÔ˜ ηd Ùɘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ (‰ÈfiÙÈ ï ò∞‰Ë˜ ÂrÓ·È ï å‰ÈÎe˜ Ì·˜ ëÙÂÚfiʈÙÔ˜ ¯áÚÔ˜) Ôî
ÁÓˆÛÙÔd ÙÚÔ¯Ôd ÙáÓ â·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ. ^øÛ·‡Ùˆ˜ Âå˜ Î¿ı ӷe ñÉگ ≤Ó·˜ ÙÚÔ¯e˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˜ ÙáÓ ÓÜÓ ñ·Ú¯fiÓÙˆÓ Âå˜ ÙÔf˜ \πÓ‰Ô˘˚ÛÙÈÎÔf˜ Ó·Ô‡˜, ï ïÔÖÔ˜ âϤÁÂÙÔ «^∂ηÙÈÓe˜
ÛÙÚfiÊ·ÏÔ˜» ηıfiÙÈ ì ^∂οÙË ÂrÓ·È ì £Âa ì ΢ÚÈ·Ú¯ÔÜÛ· âd ÙÔÜ ∫fiÛÌÔ˘ ÙáÓ àÓÂÍÂÏ›ÎÙˆÓ
ùÓÙˆÓ Ôf ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔÓ Î·d ÙcÓ â·Ó·Á¤ÓÓËÛÈÓ.
^∏ ÌÂÁ¿ÏË ëÔÚÙc Ùɘ â·Ó·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ qÙÔ Âå˜ Ùa˜ \∞ı‹Ó·˜ ì ëÔÚÙc ÙáÓ \∞ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ, ¬Ô˘ ï £Âe˜ ï ïÔÖÔ˜ ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È ÂrÓ·È ï ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, ηıfiÙÈ Î‡ÚÈÔ˜ Ùɘ âÍÂϛ͈˜
ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ηÙa ‰b ÙcÓ ÙÚ›ÙË ì̤ڷ ì ı˘Û›· ÂrÓ·È àÊÈÂڈ̤ÓË Âå˜ ÙeÓ ^∂ÚÌÉ ÃıfiÓÈÔ,
‰ËÏ·‰c Âå˜ ÙeÓ £Âe Ôf âÈÌÂÏÂÖÙ·È ÙcÓ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ Î¿ı àÓıÚÒÔ˘.

24. ^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ Âå˜ ÙeÓ ¶Ï‹ıˆÓ·.
∂rÓ·È ÁÓˆÛÙeÓ ¬ÙÈ ì ^∂ÏÏËÓÈÎc ıÚËÛΛ· (‰ËÏ·‰c Ùe Û‡ÓÔÏÔÓ ÙgÓ àfi„ÂˆÓ Ôf ηÏÔÜÌÂ
Û‹ÌÂÚÔÓ ^∂ÏÏËÓÈÎc °Ú·ÌÌ‹) ηÙÒÚıˆÛ Óa âÈ‚ÈÒÛË ñÔÁ›ˆ˜ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔf˜
·åáÓ·˜ ÙÔÜ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ηd Óa âÌÊ·ÓÈÛıÉ ‰Èa Óa ‰ÒÛË ¯ÂÖÚ· ‚ÔËı›·˜ Úe˜ Ùe ıÓÉÛÎÔÓ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èa ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶Ï‹ıˆÓÔ˜. ∞éÙe˜ öÁÚ·Ê Âå˜ ÙÔf˜ “¡√ª√À™” (1430) : ÂÚ›Ï˄Ș

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

23
ÎÂÊ. ∫µã: «¶ÂÚd „˘¯É˜ ÁaÚ Ï¤ÁˆÓ àı·Ó·Û›·˜ ï ¶Ï‹ıˆÓ Ùa˜ Âå˜ Ùe ÛáÌ· ηd ÙeÓ ‚›ÔÓ
â·Ófi‰Ô˘˜ ·s ÙáÓ „˘¯áÓ âÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù·ÎÙ·Ö˜ ÂÚÈfi‰ÔȘ ±˜ Ôî ÔÏÏÔd ÌÂÙÂÌ„˘¯ÒÛÂȘ Ê·Û›Ó».
^√ ¶Ï‹ıˆÓ ñÂڷ̇ÓÂÙ·È â›Û˘ Ùɘ ^∂ÏÏËÓÈÎɘ £ÂÔÁÔÓ›·˜ ηd ÙÔÜ ïÌÔÔ˘Û›Ô˘ Ùɘ àıÚˆ›Ó˘ „˘¯É˜ ηd Ùɘ „˘¯É˜ ÙáÓ £ÂáÓ:
«∆a˜ Á ÌcÓ ‰·ÈÌÔÓ›·˜ „˘¯a˜ Ôé ÔÏÏá ÙáÓ àÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈÓ, ÁÂÓÓ·ÈÔÙ¤Ú·˜ ‰Â ¬Ìˆ˜ ÔûÛ·˜ ·éÙa˜ Ù ηd ÁÂÓÓ·ÈÔÙ¤ÚÔȘ 篋̷ÛÈ ¯ÚˆÌ¤Ó·˜…∆a˜
‰b ÙáÓ ôÛÙÚˆÓ ÔÏf öÙÈ Î·d ·éÙáÓ ÙáÓ Á ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÎÚ›ÙÙÔ˘˜ ÔûÛ·˜…».

25. ^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ Âå˜ Î›ÌÂÓ· ÙáÓ àÚ¯áÓ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜
Ùɘ ^∂ÏÏËÓÈÎɘ °Ú·ÌÌɘ.
«¶á˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·ÙeÓ Óa Â≈ÚˆÌÂÓ Î·d ÁÓˆÚ›ÛˆÌÂÓ ÙcÓ ÔéÛ›·Ó Ùɘ º‡Ûˆ˜ ηd Ùe
ÔéÛÈ·ÛÙÈÎeÓ ÂrÓ·È Ùɘ „˘¯É˜; \√Ê›ÏÔÌ Óa àÓ·Ùڤ͈ÌÂÓ Âå˜ Ùa˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙáÓ ÚÔÁfiÓˆÓ
Ì·˜ Ôî ïÔÖÔÈ ÌĘ àÊÉÎ·Ó ÔÏ˘Ù›ÌÔ˘˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹Î·˜… ^À¿Ú¯Ô˘Ó ηÙa Ùa˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙáÓ
^∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì˘ÛÙáÓ ÓÔËÙÈÎa ùÓÙ· ñ¤ÚÙÂÚ· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ∆·ÜÙ· ‰bÓ ÂrÓ·È Âå Ìc âÍ âΛӈÓ
Ùa ïÔÖ· âÍÂÈÏ›¯ıËÛ·Ó âÎ ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.……… ì âÎ Ùɘ ηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔÜ \AÓıÚÒÔ˘ Âå˜ ÙcÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙáÓ £ÂáÓ ÌÂÙ¿‚·ÛȘ [……] ‰bÓ ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùc ôÓ ‰bÓ ÛËÌÂȈıÔÜÓ
ÁÂÁÔÓfiÙ· Ï‹ÚÔ˘˜ àÔηı·ÚÌÔÜ Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ „˘¯É˜ àe Ùa ¿ıË Î·d Ùa˜ à‰˘Ó·Ì›·˜ ηd
ôÓ Ùe ÓÔËÙÈÎeÓ ·éÙɘ ‰bÓ ÁÓˆÚ›ÛË Ï‹Úˆ˜ ¬Ï·˜ Ùa˜ àÏËı›·˜ Ùɘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔ‡Û˘ ÙeÓ
àÓıÚÒÈÓÔÓ ÎfiÛÌÔÓ º‡Ûˆ˜. ^∏ àÏËıc˜ ÁÓáÛȘ ÂrÓ·È ï ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎe˜ ÓfiÌÔ˜ ÚÔ·ÁˆÁɘ
Ùɘ àÓıÚˆ›Ó˘ „˘¯É˜». «≠√ÙÈ ì âͤÏÈÍȘ Ùɘ „˘¯É˜ ùÓÙˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰Èa ÙáÓ çÚÁ·ÓÈÛÌáÓ, ö¯ˆ
Óa âÈηÏÂÛıá Úe˜ àfi‰ÂÈÍÈÓ ÙcÓ Ì‡ËÛÈÓ ÙÔÜ ÂåÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ Âå˜ Ùa ………… ª˘ÛÙ‹ÚÈ·. ¢Èa Óa
ÂåÛ‹Ú¯ÂÙÔ Ù›˜ Úe˜ ̇ËÛÈÓ Âå˜ Ùa ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù·ÜÙ· öÚÂ Óa ‰È¤ÏıË ‰Èa ¤ÓÙ ï‰áÓ. ∆cÓ
ÚÒÙËÓ ï‰eÓ ‰È‹Ú¯ÂÙÔ ≤ÚˆÓ. BÚ·‰‡ÙÂÚÔÓ ÙÔÜ âÍ‹ÁÔ˘Ó ¬ÙÈ ì ï‰e˜ ·≈ÙË ÂåÎfiÓÈ˙ ÙcÓ ‰Èa Ùɘ
ٿ͈˜ ÙáÓ ëÚÂÙáÓ ‰È¤Ï¢ÛÈÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘. ∆cÓ ‰Â˘Ù¤Ú·Ó ï‰eÓ ‰È‹Ú¯ÂÙÔ ‰Èa ÙÔÜ ≈‰·ÙÔ˜.
TÔÜÙÔ ÂåÎfiÓÈ˙ ÙcÓ ‰È¤Ï¢ÛÈÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ ‰Èa Ùɘ ٿ͈˜ ÙáÓ å¯ı‡ˆÓ. ∆cÓ ÙÚ›ÙËÓ ï‰eÓ
‰È‹Ú¯ÂÙÔ ‰Èa ÙÔÜ à¤ÚÔ˜, ÙÔÜÙÔ ‰b ÂåÎfiÓÈ˙ ÙcÓ ‰È¤Ï¢ÛÈÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ ‰Èa ÙáÓ ÙÂÚˆÙáÓ.
∆cÓ ÙÂÙ¿ÚÙËÓ ï‰eÓ ‰È‹Ú¯ÂÙÔ ‰Èa ÙÔÜ ˘Úe˜, ÂåÎÔÓ›˙ÔÓÙÔ˜ ÙcÓ ‰È¤Ï¢ÛÈÓ Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ ‰Èa
ÙáÓ Ì·ÛÙÔÊfiÚˆÓ. ∆cÓ ¤ÌÙËÓ ï‰eÓ ‰È‹Ú¯ÂÙÔ ‰Èa ̤ÛÔ˘ àϤÙÔ˘ ʈÙe˜, ÂåÎÔÓ›˙ÔÓÙÔ˜ ÙcÓ
àÓıÚˆ›ÓËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û›Ó ÙÔ˘ ηd ÙÔÜ âÍ‹ÁÔ˘Ó Ùa Ê˘ÛÈÎa ·úÙÈ· Ùa Û˘ÓÙڤͷÓÙ· Âå˜ ÙcÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ çÚÁ·ÓÈÛÌÔÜ, àÊ\ ¬ÙÔ˘ ì „˘¯c â͉‹ÏˆÛÂÓ Û˘ÓÂȉËÙeÓ ÏfiÁÔÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ó˜ àÔχو˜ ‚¤‚·ÈÔÓ ¬ÙÈ Ùe „˘¯ÈÎeÓ ùÓ ıa ñ¿Ú¯Ë âÛ·Âd ‰ÈfiÙÈ ÂrÓ·È àÙÔÌÈÎfiÙ˘
ì çÔ›· Ô鉤ÔÙ ıa ÙÂÚÌ·ÙÈÛıÉ».
(™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ ¡¿ÁÔ˘: “ïÌÈÏ›· ÂÚd „˘¯É˜” 1927).

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

24

25. ^∏ ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛȘ Âå˜ ÙcÓ T¤¯ÓËÓ.
¶ÔÏÏ·d ÁÓˆÛÙ·d ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ö¯Ô˘Ó ïÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÚd Ùɘ ë‰Ú·›·˜ ›ÛÙÂÒ˜ ÙˆÓ Âå˜ ÙcÓ
ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓØ ›ÛÙˆ˜ ≥ÙȘ ‰bÓ qÙÔ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎɘ j ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ ÂÔÈı‹Ûˆ˜
àÏÏ\ àÂÙ¤ÏÂÈ âÓ‰fiÌ˘¯ÔÓ ÂÔ›ıËÛÈÓ ÚÔÂÚ¯Ô̤ÓËÓ àe ÙcÓ öÓÙÔÓÔÓ Î·d ‚‚·›·Ó àÓ¿ÌÓËÛÈÓ
ÛÂÈÚĘ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ‚›ˆÓ. MÂÙ·Íf ÙáÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·éÙáÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ï ÛÙÚ·ÙËÁe˜
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶¿ÙÙÔÓ ï ïÔÖÔ˜ â‰ÈËÁÂÖÙÔ ÏÉıÔ˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ‚›ˆÓ ÌÂÙ\ àÊıÔÓ›·˜ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈáÓ
‰È·ı¤ÙˆÓ ‰b ηd ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎeÓ Ù¿Ï·ÓÙÔÓ ÂÚȤÁÚ·„ ÏÂÈÛÙ¿ÎȘ âÌ̤ÙÚˆ˜ Ùa˜ àÓ·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘
ó˜ .¯. Âå˜ Ùa ηو٤ڈ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔÜ öÙÔ˘˜ 1921.

¢‡Ô ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙËÁÔÜ Patton
THROUGH A GLASS, DARKLY

æ
Through the travail of the ages,
Midst the pomp and toil of war,
Have I fought and strove and perished
Countless times upon this star.
In the form of many people
In all panoplies of time
Have I seen the luring vision
Of the Victory Maid, sublime.
I have battled for fresh mammoth,
I have warred for pastures new,
I have listed to the whispers
When the race trek instinct grew.
I have known the call to battle
In each changeless changing shape
From the high souled voice of conscience
To the beastly lust for rape.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

25
I have sinned and I have suffered,
Played the hero and the knave;
Fought for belly, shame, or country,
And for each have found a grave.
I cannot name my battles
For the visions are not clear,
Yet, I see the twisted faces
And I feel the rending spear.
Perhaps I stabbed our Savior
In His sacred helpless side.
Yet, I've called His name in blessing
When after times I died.
In the dimness of the shadows
Where we hairy heathens warred,
I can taste in thought the lifeblood;
We used teeth before the sword.
While in later clearer vision
I can sense the coppery sweat,
Feel the pikes grow wet and slippery
When our Phalanx, Cyrus met.
Hear the rattle of the harness
Where the Persian darts bounced clear,
See their chariots wheel in panic
From the Hoplite's leveled spear.
See the goal grow monthly longer,
Reaching for the walls of Tyre.
Hear the crash of tons of granite,
Smell the quenchless eastern fire.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

26
Still more clearly as a Roman,
Can I see the Legion close,
As our third rank moved in forward
And the short sword found our foes.
Once again I feel the anguish
Of that blistering treeless plain
When the Parthian showered death bolts,
And our discipline was in vain.
I remember all the suffering
Of those arrows in my neck.
Yet, I stabbed a grinning savage
As I died upon my back.
Once again I smell the heat sparks
When my flemish plate gave way
And the lance ripped through my entrails
As on Crécy's field I lay.
In the windless, blinding stillness
Of the glittering tropic sea
I can see the bubbles rising
Where we set the captives free.
Midst the spume of half a tempest
I have heard the bulwarks go
When the crashing, point blank round shot
Sent destruction to our foe.
I have fought with gun and cutlass
On the red and slippery deck
With all Hell aflame within me
And a rope around my neck.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

27
And still later as a General
Have I galloped with Murat
When we laughed at death and numbers
Trusting in the Emperor's Star.
Till at last our star faded,
And we shouted to our doom
Where the sunken road of Ohain
Closed us in its quivering gloom.
So but now with Tanks a'clatter
Have I waddled on the foe
Belching death at twenty paces,
By the star shell's ghastly glow.
So as through a glass, and darkly
The age long strife I see
Where I fought in many guises,
Many names, -- but always me.
And I see not in my blindness
What the objects were I wrought,
But as God rules o'er our bickerings
It was through His will I fought.
So forever in the future,
Shall I battle as of yore,
Dying to be born a fighter,
But to die again, once more.

WIGGLERS

æ
You can't remember, dearest
For your memory fades too fast,
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

28
The beginning of our loving
In the warm and foggy past.
When vapor from the tepid sea
Hung ever in the air,
And rivulets of pinkish mud
Went trickling past us there.
No, you can't remember even
Of the later lukewarm time
When you and I were wigglers,
Wiggling in the pale gray slime.
When our mouths were all our reason
And our bellies all our soul,
When we bred and died and rotted,
By the billion on the shoal.
Yet for ever and forever,
As the cooling waters flow
Past the green of long dead coal fields
Past the continents of snow.
Yes, forever and as truly
As the waters changeless are,
Have I fought for, sought and found thee
As tonight beneath the star.
Ever fearing, ever hoping
Ever winning thee at last,
But to lose thee to regain thee,
In the present from the past.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

29
¢IAME™OY TH™ ¢IAY°EIA™ KAI TOY ZOºOY
¢È·Ì¤ÛÔ˘ ÙáÓ è‰›ÓˆÓ ÙáÓ AåÒÓˆÓ
ÛÙe ΤÓÙÚÔ ÙÔÜ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ηd ÙÔÜ Ìfi¯ıÔ˘ ÙÔÜ ÔϤÌÔ˘,
¿Ï„·, àÁˆÓ›ÛÙËη ηd ¯¿ıËη àÓ·Ú›ıÌËÙ˜ ÊÔÚb˜
¿Óˆ Û\ ·éÙe Ùe ôÛÙÚÔ.
Mb Ùc ÌÔÚÊc ÔÏÏáÓ àÓıÚÒˆÓ,
ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ùd˜ ·ÓÔϛ˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ âÔ¯áÓ,
‰ÂÏ¿ÛÙËÎÂ ì ¬Ú·Û‹ ÌÔ˘
àe ÙcÓ ñ¤ÚÔ¯Ë ÁÔËÙ›· Ùɘ N›Î˘
\AÓ·ÌÂÙÚ‹ıËη Ìb ڈ̷Ϥ· Ì·ÌÔ‡ı,
ÔϤÌËÛ· ÁÈa ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˘˜,
àÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÙÔf˜ ÊÔ‚ÂÚÔf˜ „Èı‡ÚÔ˘˜,
¬Ù·Ó ï àÁÒÓ·˜ ÙÔÜ âÓÛÙ›ÎÙÔ˘ àÓ·Ù‡¯ıËÎÂ.
òE¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ùe οÏÂÛÌ· Ùɘ Ì¿¯Ë˜
·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô ÛÙc ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘
àe ÙcÓ ≈„ÈÛÙË âÈÙ·Ác Ùɘ Û˘Ó›‰ËÛ˘
≤ˆ˜ ÙcÓ ÎÙËÓÒ‰Ë Ï·ÁÓ›· ÙÔÜ ‚È·ÛÌÔÜ
òE¯ˆ êÌ·ÚÙ‹ÛÂÈ, ö¯ˆ ñÔʤÚÂÈ.
òE·ÈÍ· ÙeÓ ≥Úˆ· ηd Ùe οı·ÚÌ·.
¶ÔϤÌËÛ· ÁÈa Ùc ÙÚÔÊ‹, ÙcÓ ÙÈÌ‹, ÙcÓ ·ÙÚ›‰·
ηd οı ÊÔÚa Â≈ÚÈÛη ÙeÓ Ù¿ÊÔ.
¢bÓ ÌÔÚá Óa àӷʤڈ Ùd˜ Ì¿¯Â˜,
ÁÈ·Ùd ì ù„Ë ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È àÛ·Ê‹˜.
≠Ö˜, àÎfiÌ· ‚Ϥˆ ÙcÓ ÂÚȉ›ÓËÛË ÙáÓ ÌÔÚÊáÓ
ηd ·åÛı¿ÓÔÌ·È Ùe Îfi„ÈÌÔ Ùɘ ÏfiÁ¯Ë˜.
òIÛˆ˜ ηd Óa ÏfiÁ¯ÈÛ· ÙeÓ ™ˆÙ‹Ú· Ì·˜
ÛÙc ‰È΋ ÙÔ˘ ηıËψ̤ÓË ÏÂ˘Ú¿.
\AÎfiÌ· âÈηϤÛıËη Ùe ùÓÔÌ¿ TÔ˘
ÛÙd˜ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÌÔ˘, ôÏÏÔÙ ηıg˜ ¤ı·ÈÓ·.
KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

30
Mb Ùe ¯·Ì‹ÏˆÌ· ÙáÓ ÛÎÈáÓ,
ηıg˜ ó˜ ‰·Û‡ÙÚȯÔÈ ÚˆÙfiÁÔÓÔÈ ÔÏÂÌÔ‡Û·ÌÂ,
ı˘ÌÄÌ·È Ùc Á‡ÛË ÙÔÜ ˙ˆÓÙ·ÓÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜,
ÙfiÙ Ôf ¿Ï¢· Ìb Ùa ‰fiÓÙÈ· ÚdÓ àe Ùe Í›ÊÔ˜.
\EÓˇá àÚÁfiÙÂÚ· Ûb Èe ηı·Úe ¬Ú·Ì·
ÌÔÚá Óa ·åÛı·Óıá Ùe î‰ÚˆÌ¤ÓÔ ¯¿ÏΈ̷,
ÓÈáÛ Ùa ‰fiÚ·Ù· Ôf çÏÈÛı·›ÓÔ˘Ó ñÁÚa ηd ·å¯ÌËÚa
ηıg˜ ì Ê¿Ï·ÁÁ¿ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙeÓ K‡ÚÔ.
ôÎÔ˘Û· Ùe ÙÚ¤ÌÔ˘ÏÔ ÙáÓ êÌ·ÍáÓ,
¬Ù·Ó Ùa ÂÚÛÈÎa ‚¤ÏË Âé‰È¿ÎÚÈÙ· âÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·Ó.
KÔ›Ù·, Ôî ÙÚÔ¯Ôd ÙáÓ ‰›ÊÚˆÓ Ûb ·ÓÈÎe
àe ÙÔÜ ïÏ›ÙË Ùe ñ„ˆÌ¤ÓÔ àÎfiÓÙÈÔ.
KÔ›Ù·, Ùe àÓ¿¯ˆÌ· ᘠàÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ·‰È·Îa
àÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ùa Ù›¯Ë Ùɘ T‡ÚÔ˘.
òAÎÔ˘ÛÂ, Ùc Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙáÓ ÙfiÓÓˆÓ ÙÔÜ ÁÚ·Ó›ÙË.
M‡ÚÈÛÂ, Ùe Û‚‹ÛÈÌÔ Ùɘ àÓ·ÙÔÏÈÎɘ ÊÏfiÁ·˜.
K·d àÎfiÌ· Èe ηı·Ú¿, Ûa PˆÌ·ÖÔ˜,
ÌÔÚá Óa ‰á ÙcÓ ÏÂÁÂáÓ· Óa Êı¿ÓÂÈ ÙeÓ â¯ıÚe,
ηıg˜ ì ÙÚ›ÙË Ê¿Ï·ÁÁ¿ Ì·˜ ÎÈÓÂÖÙ·È âÌÚe˜
ηd Û˘Ó·ÓÙÄ ÙeÓ â¯ıÚe Ìb ÎÔÓÙe Í›ÊÔ˜.
°Èa àÎfiÌ· ÌÈa ÊÔÚa ·åÛı¿ÓıËη àÁˆÓ›·
Û\ ·éÙc ÙcÓ ôÁÚÈ· ηٿÍÂÚË ‰ȿ‰·,
¬Ù·Ó ì ·ÚıÈÎc ÏËÌ̇ڷ öÛÂÚÓ ı¿Ó·ÙÔ
ηd ì ‰È΋ Ì·˜ ÂÈı·Ú¯›· qÙ·Ó Èa Ì¿Ù·ÈË.
£˘ÌÄÌ·È ¬ÏÔ âÎÂÖÓÔ Ùe Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ
àe Ùa ‚¤ÏË ÛÙe Ï·ÈÌfi ÌÔ˘
ηd àÎfiÌ· g˜ ÏfiÁ¯ÈÛ· οÔÈÔÓ Î·Á¯¿˙ÔÓÙ·˜ ‚¿Ú‚·Ú·,
âÓˇ á ¤ı·ÈÓ· ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ àe ›Ûˆ.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

31
òAÏÏÔÙ ¿ÏÈ öÓȈ۷ Ùc ı¤ÚÌË
ÙÔÜ ÎÚ·‰·ÛÌÔÜ, ηıg˜ ï ıÒڷο˜ ÌÔ˘ ‰È·Ï‡ıËÎÂ
ηd Ùe ‰fiÚ˘ ‚˘ıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙa ÛÏ¿Á¯Ó· ÌÔ˘,
âÓˇá ÎÂÈÙfiÌÔ˘Ó· ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔÜ Crécy1 .
™ÙcÓ ñ‹ÓÂÌË âÎÙ˘ÊψÙÈÎc àÎÈÓËÛ›·,
ÛÙcÓ à·ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û· ÙÚÔÈÎc ı¿Ï·ÛÛ·,
ÌÔÚá Óa ‰á ᘠàÓ¤‚·ÈÓ·Ó Ôî Ê˘Û·ÏÏ›‰Â˜ ÙÔÜ ÓÂÚÔÜ
âÎÂÖ Ôf àÊ‹Û·Ì ÙÔf˜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ âχıÂÚÔ˘˜.
\AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙa çÚÁÈṲ̂ӷ ·̷ٷ ÛÙc ı˘ÂÏÏÒ‰Ë ı¿Ï·ÛÛ·,
ôÎÔ˘Û· Ùe ıfiÚ˘‚Ô ÛÙcÓ ÎÔ˘·ÛÙ‹,
¬Ù·Ó Ùe ÌÔÈÚ·ÖÔ ¯Ù‡ËÌ· ÌÈĘ ·åÊÓ›‰È·˜ ‚ÔÏɘ,
öÛÙÂÈÏ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙe ¯·Ìfi.
¶ÔϤÌËÛ· Ìb ¬ÏÔ Î·d ÁÈ·Ù·Á¿ÓÈ
ÛÙe ÎfiÎÎÈÓÔ Î·d ÁÏÈÛÙÂÚe ηٿÛÙڈ̷,
Ìb ¬Ï˜ Ùd˜ ÊÏfiÁ˜ Ùɘ ÎfiÏ·Û˘ ̤۷ ÌÔ˘
ηd Ùe Û¯ÔÈÓd Á‡Úˆ àe Ùe Ï·ÈÌfi ÌÔ˘.
K·d àÎfiÌ· àÚÁfiÙÂÚ· ÛaÓ ≤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙËÁe˜
οÏ·˙· ‰›Ï· ÛÙeÓ M˘Ú¿,
¬Ù·Ó à„ËÊÔ‡Û·Ì ÙeÓ ı¿Ó·ÙÔ Î·d Ùe ÏÉıÔ˜ ÙáÓ â¯ıÚáÓ
ÁÂÌ¿ÙÔÈ âÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙe ôÛÙÚÔ ÙÔÜ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.
≠øÛÔ˘, âd Ù¤ÏÔ˘˜, Ùe ôÛÙÚÔ Ì·˜ ÍÂıÒÚÈ·ÛÂ,
ÎÈ âÌÂÖ˜ ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ·˜ ï‰Â‡Û·Ì Úe˜ ÙcÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊc
ηıg˜ ì Ù¿ÊÚÔ˜ ÙÔÜ Ohain2
ÌĘ Ù‡ÏÈÍ Ìb ≤Ó· ¯ÏˆÌe ÙÚ¤ÌÔ˘ÏÔ.
òEÙÛÈ Î·d ÙÒÚ· Ìb Ùa ÙaÓΘ Ôf ≤ÚÔ˘Ó àÚÁa
K·d Ôî ëÚ‡ÛÙÚȘ ÎÚÔÙ·Ï›˙Ô˘Ó Î·ıg˜ ‚·‰›˙Ô˘Ì Úe˜ ÙeÓ â¯ıÚe
ì ¯ÏˆÌc àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙáÓ ç‚›‰ˆÓ
âÍ·ÎÔÓÙ›˙ÂÈ ‚›·È· ı¿Ó·ÙÔ Ìb ÂåÎÔÛ·Ï¿ÛÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

32
¢È·Ì¤ÛÔ˘ Ùɘ ¢È·‡ÁÂÈ·˜ ηd ÙÔÜ ZfiÊÔ˘
‚Ϥˆ ÙÔf˜ ·åáÓ˜ Ùɘ Ì·ÎÚĘ ¢È·Ì¿¯Ë˜.
¶ÔÏÂÌá Ìb ÔÏÏa ÚÔÛˆÂÖ· ηd çÓfiÌ·Ù·,
óÛÙfiÛÔ ÂrÌ·È ¿ÓÙ· âÁÒ.
¢bÓ ‚Ϥˆ, ¬Ìˆ˜, ÛÙcÓ Ù˘ÊÏfiÙËÙ¿ ÌÔ˘,
Ù› àÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛ·,
àÏÏa ηıg˜ ï ıÂe˜ ΢ÚÈ·Ú¯ÂÖ ÛÙÔf˜ äÏ›ıÈÔ˘˜ η˘Á¿‰Â˜ Ì·˜
qÙ·Ó Ì¤Û· à\ ·éÙeÓ Ôf ηd âÁg ÔÏÂÌÔÜÛ·.
òEÙÛÈ ÁÈa ¿ÓÙ· ηd ÛÙe ̤ÏÏÔÓ
ıa ÔÏÂÌ‹Ûˆ ¬ˆ˜ ·ÏÈ¿,
ηÙa Ùc ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙáÓ âÓÛ·ÚÎÒÛÂÒÓ ÌÔ˘,
àÏÏa ηd ıa Âı¿Óˆ Í·Óa Ûa Ì·¯ËÙc˜ ÁÈa ÌÈa ÊÔÚ¿

àÎfiÌ·.

APXE°ONA ¶PøTOZøA
òO¯È, ‰bÓ ÌÔÚÂÖ˜ Óa ı˘ÌËıÂÖ˜ ¶ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË
ÁÈ·Ùd ì ÌÓ‹ÌË ÁÚ‹ÁÔÚ· ÍÂıˆÚÈ¿˙ÂÈ,
ÙcÓ àÚ¯c ÙáÓ âÚÒÙˆÓ Ì·˜
ÛÙe ıÂÚÌfi, ïÌȯÏÒ‰Ë ¯ÚfiÓÔ.
≠OÙ·Ó àÙÌe˜ àe ÙcÓ ñfiıÂÚÌË ı¿Ï·ÛÛ·
ÎÚÂÌfiÙ·ÓÂ àe ÙeÓ ·åı¤Ú·
ηd Ú‡·Î˜ ñ¤Ú˘ıÚ˘ Ï¿Û˘
΢ÏÔÜÛ·Ó àÚÁa ‰›Ï· Ì·˜.
òO¯È, ‰bÓ ÌÔÚÂÖ˜ Óa ı˘ÌËıÂÖ˜ Ùa ÁÂÁÔÓfiÙ·
ÙÔÜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ¯ÏÈ·ÚÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘,
¬Ù·Ó âÛf ηd âÁg àÚ¯¤ÁÔÓ· ÚˆÙfi˙ˆ·
Û˘ÛÙÚÂÊfiÌÂı· Ûb ÁÏÔÈÒ‰Ë ÁÎÚ›˙Ô ‚ÔÜÚÎÔ.
≠OÙ·Ó Ùa ÛÙfiÌ·Ù¿ Ì·˜ qÙ·Ó ¬ÏË Ì·˜ ì ÏÔÁÈÎc
ηd ¬ÏË Ì·˜ ì „˘¯c qÙ·Ó Ùa ÛÙÔÌ¿¯È· Ì·˜.

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

33
≠OÙ·Ó Âı·›Ó·ÌÂ, ÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ηd Û·›˙·ÌÂ
ηÙa ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙd˜ ͤÚ˜ ÙÔÜ ≈Ê·ÏÔ˘.
\AÎfiÌ· ÁÈa ¿ÓÙ· ηd ·åÒÓÈ·
ηıg˜ Ùa ‰È·˘ÁÉ ≈‰·Ù· ΢ÏÔÜÓ
àe Ù\ ôÏÏÔÙ Ú¿ÛÈÓ·, àÏÏ\ õ‰Ë àe ηÈÚe ÓÂÎÚ¿,
‰›· Á·È·ÓıڿΈÓ, àe Ùd˜ ôÏÏÔÙ ·ÁˆÌ¤Ó˜ ä›ÚÔ˘˜.
N·›, ·åÒÓÈ· ηd àÏËıÈÓ¿,
ηıg˜ àÓ·ÏÏÔ›ˆÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ùa ≈‰·Ù·,
¶ÔϤÌËÛ· ÁÈa Û¤Ó·, ö„·Í· ηd Ûb ‚ÚÉη,
¬ˆ˜ àfi„ οو à\ ·éÙe ÙÔ ôÛÙÚÔ.
ºÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙ·, âÏ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ·,
ηd âÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ¿˜ ÛÂ
àÏÏa ÁÈa Óa Ûb ¯¿Ûˆ, ÁÈa Óa Û\ àÔÎÙ‹Ûˆ Í·Óa,
ÙÒÚ· ¬ˆ˜ ÛÙe ·ÚÂÏıfiÓ.
*********************************
1. MÂÁ¿ÏË îÛÙÔÚÈÎc Ì¿¯Ë (1346) ÙÔÜ ^EηÙÔÓÙ·ÂÙÔܘ ÔϤÌÔ˘ ÌÂÙ·Íf \AÁÁÏ›·˜ ηd °·ÏÏ›·˜.
2. TÔÔıÂÛ›· Ùɘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ê¿Ûˆ˜ Ùɘ Ì¿¯Ë˜ ÙÔÜ B·ÙÂÚÏÒ. K·Ù\ ·éÙcÓ Ôî °¿ÏÏÔÈ à‰ÂηٛÛıËÛ·Ó âȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ˜ âÓÙ˘ˆÛÈ·ÎcÓ ÂÈı·Ú¯›·Ó ηd ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ˜ Vive l’
Empereur!

*********************************
^O A
\ ÌÂÚÈηÓe˜ ÛÙÚ·ÙËÁe˜ George Patton (1885-1945) ñÉÚÍ àe ÙÔf˜ çÏ›ÁÔ˘˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔf˜ ìÁ‹ÙÔÚ·˜ Ôf àÓ¤‰ÂÈÍ ï Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ηd ï ÌfiÓÔ˜
ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì ÛÙÚ·ÙËÁÈÎc îηÓfiÙ˘ qÙÔ ñÂÚÙ¤Ú· ÙáÓ °ÂÚÌ·ÓáÓ ÛÙÚ·ÙËÁáÓ. K·Ù¤ÛÙË
ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÙfiÛÔÓ ‰Èa ÙeÓ àÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙÉÚ· ÙÔ˘ ¬ÛÔÓ Î·d ‰Èa ÙeÓ ÓˆÙÂÚÈÎeÓ
ÙÚfiÔÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ‰Èa Ùɘ ÚÔÛˆÈÎɘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Âå˜ ÙcÓ ÚÒÙËÓ ÁÚ·ÌÌcÓ
ÙÔÜ ÌÂÙÒÔ˘. OyÙÔ˜ ‰Èˇı˘Ó Ùa˜ A
\ ÌÂÚÈηÓÈÎa˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Âå˜ Ùe M·ÚfiÎÎÔÓ Î·d ÙcÓ
T˘ÓËÛ›·Ó âÓˇá ηÙa ÙcÓ àfi‚·ÛÈÓ Âå˜ ÙcÓ ™ÈÎÂÏ›·Ó, JÓ âÈÎÂÊ·Ïɘ Ùɘ 7˘ ™ÙÚ·ÙÈĘ,
âÍËÛÊ¿ÏÈÛ ÙcÓ âÈÙ˘¯›·Ó âÎÔÚı‹Û·˜ ÙcÓ MÂÛÛ‹ÓËÓ. K˘Ú›ˆ˜ ¬Ìˆ˜ ‰È¤Ú„ ηÙa
ÙcÓ àfi‚·ÛÈÓ Ùɘ NÔÚÌ·Ó‰›·˜ (\IÔ‡ÓÈÔ˜ 1944). TfiÙÂ ó˜ ‰ÈÔÈÎËÙc˜ Ùɘ 3˘ ™ÙÚ·ÙÈĘ ‰Èa

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »

34
ÂÚÈÙ¤¯ÓÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ˘ ΢ÎψÙÈÎɘ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ‰È‹ÓÔÈÍ ÙcÓ ï‰eÓ Úe˜ Ùe âÛˆÙÂÚÈÎeÓ Ùɘ °·ÏÏ›·˜, ¬Ìˆ˜ âÂȉc ì ÚfiÔ‰fi˜ ÙÔ˘ qÙÔ Ù·¯˘Ù¤Ú· à\ ¬ÛÔÓ âÂı‡ÌÂÈ ì ÔÏÈÙÈÎc ìÁÂÛ›· ηıËÏÒıË âd ÔÏÏÔf˜ ÌÉÓ·˜ Âå˜ §ˆÚÚ·›ÓËÓ ÏfiÁˇˆ Ìc àÔÛÙÔÏɘ ‚ÂÓ˙›Ó˘. K·Ùa ÙcÓ ôÓÔÈÍÈÓ ÙÔÜ 1945, ¬Ù·Ó âÓ Ù¤ÏÂÈ ÙÔÜ âÂÙÚ¿Ë Óa ÎÈÓËıFÉ, àÔÎÚÔ‡Û·˜
‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈÎᘠÙcÓ åÛ¯˘ÚÔÙ¿ÙËÓ àÓÙÂ›ıÂÛÈÓ ÙáÓ A
\ Ú‰ÂÓÓáÓ âÎÈÓ‹ıË ÌÂÙ\ âÎ-ÏËÎÙÈÎɘ
Ù·¯‡ÙËÙÔ˜: ‰È¤Û¯ÈÛ ÙcÓ °ÂÚÌ·Ó›·Ó âÓ Ì¤Ûˇˆ âÈÎáÓ àÁÒÓˆÓ Î·d ÂåÛ¤‚·Ï Âå˜ ÙcÓ TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·Ó àe ¬Ô˘ ¬Ìˆ˜ ‰ÈÂÙ¿¯ıË, âÈۋ̈˜ ϤÔÓ, Óa àÔ¯ˆÚ‹ÛFË. OyÙÔ˜ ‰ÈÂÌ·ÚÙ˘Ú‹ıË ÌÂÙa ·ÚÚËÛ›·˜ ‰Èa Ùa˜ Ì˘ÛÙÈÎa˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ú·¯ˆÚ‹Ûˆ˜ Âå˜ ÙcÓ
™Ô‚ÈÂÙÈÎcÓ ≠EÓˆÛÈÓ Ùɘ KÂÓÙÚÈÎɘ EéÚÒ˘ ηd ÙáÓ âÌÔ‰›ˆÓ Ôf âÙ›ıÂÓÙÔ âÍ àگɘ
Âå˜ ÙcÓ Î›ÓËÛÈÓ ÙÔÜ ÛÙÚ·ÙÔÜ œÛÙ Óa Ê·ÓFÉ ¬ÙÈ ï ^EÚ˘ıÚe˜ ™ÙÚ·Ùe˜ «àËÏ¢ı¤ÚˆÛ»
Ùa˜ ÂÚÈÔ¯a˜ Ôf Âr¯ÔÓ ‰Èa Ùɘ Ì˘ÛÙÈÎɘ ‰Èψ̷ٛ·˜ ·Ú·‰ÔıÉ Âå˜ ÙcÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎcÓ
≠EÓˆÛÈÓ. ^H ñ\ ·éÙÔÜ àÔÎ¿Ï˘„Ș ÙáÓ Û˘ÌʈÓÈáÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÁÂÓÔÌ¤ÓˆÓ ñe ÙÔÜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ PÔÜ˙‚ÂÏ٠ηÙa Û·ÊÉ ·Ú¿‚·ÛÈÓ ÙÔÜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·Ú·Ù‡ˆ˜ ηd âÓ àÁÓÔ›÷·
ÙÔÜ KÔÁÎÚ¤ÛÛÔ˘, ÚÔÂοÏÂÛ ۿÏÔÓ Âå˜ Ùa˜ H. ¶. A. ηd ÙcÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂÖÛ·Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ÂÚȤÁÚ·„ ÂéÛÙfi¯ˆ˜ ï ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙc˜ M·Î¿Úı˘ ó˜ America’s retreat from
Victory Ø ÊÚ¿ÛȘ Ôf àÔÙÂÏÂÖ Î·d Ù›ÙÏÔÓ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘. \EÊÔÓ‡ıË çÏ›ÁÔÓ ÌÂÙa ÙcÓ
ÏÉÍÈÓ ÙÔÜ ÔϤÌÔ˘, Âå˜ ·éÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎeÓ àÙ‡¯ËÌ· âÓ œÚ÷· ñËÚÂÛ›·˜, ηٷٷ¯ıÂd˜ ñe
Ùɘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎɘ îÛÙÔÚ›·˜ Âå˜ ÙcÓ ¯ÔÚ›·Ó ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁáÓ ¬ÏˆÓ ÙáÓ âÔ¯áÓ.

Ö

KEIMENA TOY ¶ A N . M A P I N H A¶O TO ¶EPIO¢IKON « E § § H N I K O N ¶ A N £ E O N »