You are on page 1of 22

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L!

NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Kahu: Pmaikai ko kkou Akua, mai kia manwa mau loa aku a i n w o n w. Lhui: mene. Kahu: Hoonani i Oe e Kristo ko mkou Akua, ko mkou manaolana, hoonani i Oe! E ka M lani, ka Mea Kkua, ka Uhane o ka Oiaio ma n wahi a pau a mea hoopiha i n mea a pau, o ka Waihona o n pmaikai a me ka Makua o ke ola: E hiki mai, e noho Oe i loko o mkou, e hoomaemae i mkou i n hewa a pau, a e ola mai i ko mkou mau uhane, e ka Mea Maikai . N! PULE HEMOLELEKOLU Lhui: mene. Kahu: E ke Akua Hemolele, Ikaika Hemolele, Makeole Hemolele : e aloha mai i mkou. (ekolu manawa) Hoonani i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele: mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. Lhui: mene. Kahu: E ke Kahikolu Hemolele loa, e aloha mai i mkou. E ka Haku, e hoomaemae mai i mkou i ko mkou mau hewa pau. E ke Kahu, e kala mai Oe i mkou i k mkou lawehala ana. E ke Akua Hono, e kipa a e hola mai i k mkou mau nwaliwali no ka pono o Kou Inoa. Lhui: E ka Haku aloha mai. (ekolu manawa) Hoonani i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele: mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. mene.

Priest: Blessed is our God, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Priest: Glory to You, Christ our God, our hope, glory to you!

Heavenly King, Comforter, the Spirit of Truth, present in all places and filling all things, the Treasury of blessings and the Giver of life: Come and abide in us. Cleanse us from all impurity and save our souls, O Good One.

THE TRISAGION PRAYERS People: Amen. Priest: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal: have mercy on us. (thrice) Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: now and forever, and unto the ages of ages. People: Amen. Priest: All-holy Trinity, have mercy upon us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for thy Name's sake.

People: Lord, have mercy. (thrice) Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: now and forever, and unto the ages of ages. Amen.

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

E ko mkou Makua i loko o ka lani, E hono ia Kou inoa; E hiki mai Kou aupuni; E mlama ia Kou makemake ma ka honua nei e like me ia i mlama ia ma ka lani l. E hawi mai i mkou i kia l i ai na mkou no nia l. E kala mai hoi i mkou i k mkou lawehala ana, me mkou e kala nei i ka poe i lawehala i k mkou; Mai hookuu oe i mkou i ka hoowalewale ia mai, e hoopakele n nae i mkou i ka ino. Kahu: No ka mea, Nou ke aupuni a me ka mana a me ka hoonani o ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele: mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. Lhui: mene. N! H"MENI LANI E ola mai ka Haku, i Ku poe a, e hoomaikai i Ku hooilina. E ae mai i ka nai i Ku poe kpaa ma luna o n enem o ka Manaoio a, e pale aku Oe i Ko poe i Ko Kea Hemolele. Hoonani i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele: O ka mea e hpai aa ia i ke Kea, ma o ke kaiaulu i kapa ia i Kou inoa, e h mai i kou aloha e ke Akua Poni ia. E hoohauoli i Kou ikaika ko poe manaoio, e ae mai ana i lkou i ka nai ma luna o n enemi. E h mai Oe i lkou e like me he kkoo i nia kiahai, o ia hoi Kou mea kaua o ka maluhia. Mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. mene.
2

Our Father who art in heaven, Hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Priest: For Yours is the kingdom and the power and the glory, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now, and forever and to the ages of ages. People: Amen. THE ROYAL TROPARIA Save, O Lord, your people, and bless Your inheritance. Grant victory to Your faithful against the adversaries of the Faith, and protect Your people by Your Holy Cross. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: The one who was lifted upon the Cross voluntarily, through your new polity which bears your name, grant you mercies, Christ God. Make your faithful people glad in your strength, giving them victory over adversaries. Let them have as an ally that invincible trophy, Your weapon of peace. Now and forever, and unto the ages of ages. Amen.

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

E ka mmalu kupaianaha a hoohilahila ole , e ka Hiiakua k i ka mahalo, mai huli aku oe, e ka mea maikai , i ko mkou mau noi haahaa. E mkia oe i ka nohona o ka poe Nanipono. E hoomalu oe i lkou u i khea mai e hoonoho ai, a e ae mai Oe i ka nai mai ka lani, no ka mea, Nu i hpai i ke Akua a pmaikai hookahi n. LIK!NIA IINI NUI IA Kiakona: E aloha mai Oe i mkou, e ke Akua , e like ma Kou lokomaikai, e pule mkou i Oe, e hoolohe mai a e aloha mai. Lhui: E ka Haku aloha mai. (ekolu manawa) Kiakona: Ke pule hou nei mkou i ko mkou i n Kalikiano Nanipono haipule pau. Lhui: E ka Haku aloha mai. (ekolu manawa) Kiakona: Ke pule hou nei mkou i ko mkou Poopihopa o Demetrios. Lhui: E ka Haku aloha mai. (ekolu manawa) Kahu: No ka mea, he aloha Oe e ko mkou Akua, a hoonani mkou i Oe, i ka Makua, me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele, mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. KE KINOHI Lhui: mene. Ma ka inoa o ka Makua e hoomaikai oe i mkou, e ke Kahu . Kahu: Hoonani i ke Kahikolu hono, io like, ola a me mahele ole ia, i n mnawa a pau loa aku a i n w o n w. Lhui: mene.
3

O never failing and fearful protection, O good and most praise-worthy Theotokos, do not turn away from our supplications. Establish the way of life of the Orthodox. Protect those whom You have called to rule and grant them victory from heaven, for You have given birth to God and alone are blessed. THE FERVENT LITANY Deacon: Have mercy on us, O God, according to your great mercy, we pray to you, listen and have mercy. People: Lord have mercy. (thrice) Deacon: Again we pray for all devout Orthodox Christians. People: Lord have mercy. (thrice) Deacon: Again we pray for our Archbishop Demetrios. People: Lord, have mercy. (thrice) Priest: Because You are compassionate and a lover of mankind God, and to You we send the glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and always and to the ages of ages. THE ENARXIS People: Amen. In the name of the Lord, Father, bless. Priest: Glory to the holy and consubstantial and life making Trinity, always, now and forever and to the ages of ages. People: Amen.

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Hoonani ia ke Akua ma n lani kiekie loa, a he malu hoi ma ka honua; he aloha n i knaka. (ekolu manawa) E ka Haku, e wehe mai oe i kou lehelehe; a e hike aku kou waha i Kou hoolea. (elua manawa) HALEL# 3 E ka Haku, ua mhuahua ae nei kou poe enemi; ua nui n hoi ka poe i k mai iau.
1

Glory to God in the highest and peace upon earth, good will among people. (thrice) Lord, open my lips and my mouth shall show forth Your praise. (twice) PSALM 3
1

O Lord, how my adversaries have increased! Many are rising up against me.
2

Lehulehu n mea i lelo mai no kou uhane, Aole ona kkua i loko o ke Akua.
2

Many are saying of my soul, There is no deliverance for him in God.


3

Ak, o Oe, e ka Haku, ka pk nou; o kou nani, ka mea Nna kuu poo e hpai.
3

But You, O Lord, are a shield about me, my glory, and the One who lifts my head.
4

Ua khea aku au i ka Haku me kou leo; ua hoolohe mai n o Ia iau ma Kona mauna hono.
4

I was crying to the Lord with my voice, and He answered me from His holy mountain.
5

Ua moe ihola au i lalo a hiamoe; ua ala aela hoi, no ko ka Haku mlama ana mai iau.
5

I lay down and slept; I awoke, for the Lord sustains me. PSALM 37 (38)
1

HALEL# 37 (38) E ka Haku, mai hoopai mai Oe iau me Kou huh; mai hahau mai iau me Kou inaina nui.
1

O Lord, rebuke me not in Your wrath, and chasten me not in Your burning anger.
2

No ka mea, ua hule mai Kou mau pua ma luna ou, a ua kaomi ikaika mai Kou lima iau.
2

For Your arrows have sunk deep into me, and Your hand has pressed down on me.
3

Aole maikai kou io no Kou huh; aohe maha i loko o kou mau iwi no kou hewa.
3

There is no soundness in my flesh because of Your indignation; there is no health in my bones because of my sin.
4

No ka mea, ua kaa ae kuu mau hewa ma luna o kuu poo; me he mea kaumaha l, ua kaumaha loa ia iau.
4

For my iniquities are gone over my head; as a heavy burden they weigh too much for me.
5

Ua pilau kou mau eha, ua palahh, no kou naaup ana.


5 6

My wounds grow foul [and] fester because of my folly.


6

Ua pilikia au, ua klou loa au i lalo; e uhele ana a p ka l. Ua paap kou mau phaka i ka wela; aohe wahi ola i loko o kou io.
7

I am bent over and greatly bowed down; I go mourning all day long.
7

For my loins are filled with burning, And there is no soundness in my flesh.
4

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Nwaliwali au, ua pp loa: au aku la au no ka ikiiki o kou naau. E ka Haku, i mua o Kou alo kou makemake a pau; aole i hn ia i oe kuu au ana.
9

I am benumbed and badly crushed; I groan because of the agitation of my heart.


9

Lord, all my desire is before You; and my sighing is not hidden from You.
10

Ua naenae kou naau, ua maule kuu ikaika; o ka mlamalama o kuu mau maka, ua haalele hoi ia iau.
10

My heart throbs, my strength fails me; and the light of my eyes, even that has gone from me.
11

O kou poe hoaaloha a me kou mau makamaka, ua k mamao aku lkou i kou pilikia; a ua k aku kou mau hoahnau ma kahi lihi.
11

My loved ones and my friends stand aloof from my plague; and my kinsmen stand afar off.
12

O ka poe kii mai i kuu uhane, hoomoe lkou i n pahele; a o ka poe imi i mea e pino ai au, ke lelo nei lkou i n mea hewa; noonoo hoi lkou ma ka hoopunipuni a p ka l.
12

Those who seek my life lay snares [for me]; and those who seek to injure me have threatened destruction, and they devise treachery all day long.
13

Ak, me he kuli l, aole au i hoolohe aku; e like hoi me ke kanaka leo ole, i ekemu ole kona waha.
13

But I, like a deaf man, do not hear; and [I am] like a mute man who does not open his mouth.
14

Pl hoi au e like me ke kanaka lohe ole, a i loko o kona waha aole ka hoopaapaa ana.
14

Yes, I am like a man who does not hear, and in whose mouth are no arguments.
15

No ka mea, ke manaolana aku nei au i oe, e ka Haku; e hoolohe n hoi oe, e ka Haku kou Akua:
15

For I hope in You, O Lord; You will answer, O Lord my God.


16

No ka mea, ua lelo au, hauoli mai lkou ma luna ou: i ke kapeke ana o kuu wwae, haanui k lkou iau.
16 17

For I said, "May they not rejoice over me, [Who], when my foot slips, would magnify themselves against me."
17

No ka mea, kokoke au e hina, ke waiho mau nei kou kaumaha i mua ou. No ka mea, e hai aku n au i kuu hewa, a e ehaeha hoi au no kou lawehala ana.
18

For I am ready to fall, and my sorrow is continually before me.


18

A o kou mau enemi e ola ana ua ikaika lkou; a ua lehulehu maila ka poe inaina hewa mai iau.
19

For I confess my iniquity; I am full of anxiety because of my sin.


19

But my enemies are vigorous [and] strong, and many are those who hate me wrongfully.
5

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

20

O ka poe hoihoi i ka hewa no ka pono ua

20

k mai lkou iau, no kou hahai ana i ka pono. Mai noho a haalele mai iau, e ka Haku; e kuu Akua, mai noho a mamao aku iau.
21

And those who repay evil for good, they oppose me, because I follow what is good. Do not forsake me, O Lord; O my God, do not be far from me!
21 22

E wiki mai i ke kkua iau, e kuu M kuu mea e ola ai.


22

Make haste to help me, O Lord, my salvation! Do not forsake me, O Lord; O my God, do not be far from me! Make haste to help me, O Lord, my salvation!

Mai noho a haalele mai iau, e ka Haku; e kuu Akua, mai noho a mamao aku iau. E wiki mai i ke kkua iau, e kuu M kuu mea e ola ai. HALEL# 62 (63) E ke Akua, o Oe n kou Akua, e imi koke n au i Oe; ke make wai nei n hoi kou uhane nou, ke iini nei kou kino i Oe i ka ina maloo, me ka make wai, ma kahi wai ole;
1

PSALM 62 (63)
1

O God, You are my God; I shall seek You earnestly; my soul thirsts for You, my flesh yearns for You, in a dry and weary land where there is no water.
2

I ike au i Kou mana a me Kou nani, me au i ike ai i Oe ma loko o kahi hono.


2

Thus I have seen You in the sanctuary, to see Your power and Your glory.
3

No ka mea, ua oi aku ka pono o Kou lokomaikai ma mua o ke ola nei, e hoolea aku kou mau lehelehe i Oe.
3

Because Your lovingkindness is better than life, my lips will praise You.
4

Pl e hoomaikai aku ai au i Oe i kou ola nei; i Kou inoa, e hpai ai au i kou mau lima.
4

So I will bless You as long as I live; I will lift up my hands in Your name.
5

E mona auanei kou uhane me he mea l he ono loa a me ka momona; me n lehelehe olioli e hoolea aku ai kou waha;
5 6 I kou hoomanao ana i Oe ma kuu wahi

My soul is satisfied as with marrow and fatness, and my mouth offers praises with joyful lips.
6

moe, me ka manaonao i Oe i n uaki o ka p,


6

When I remember You on my bed, I meditate on You in the night watches,

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

No ka mea, ua lilo !Oe i k"kua no!u; no laila, ma ka malu o Kou mau !#heu e hau!oli aku ai au.
7

For You have been my help, and in the

shadow of Your wings I sing for joy.


8

Ke hahai ikaika nei ko!u !uhane ma muli Ou; ke k"kua pa!a mai nei Kou lima !$kau ia!u.
8 9 Ak$,

My soul clings to You; Your right hand

upholds me.
9

!o ka po!e !imi mai i ku!u !uhane e pepehi mai, e komo l$kou i ko lalo mau wahi o ka honua. E h$!ule l$kou i ka pahi kaua; e lilo l$kou i waiwai k$!ili no n$ !alopeke.
10 11 Ak$,

But those who seek my life to destroy it, will

go into the depths of the earth.


10

They will be delivered over to the power of the sword; they will be a prey for foxes.
11

e !oli!oli ke ali!i i ke Akua; e hau!oli ho!i n$ mea a pau i ho!ohiki ma ona l$, ak$, e ho!opa!a !ia ka waha o ka po!e !"lelo wahahe!e. E ho!okuano!o ana au i$ !Oe i ka wana!ao. No ka mea, ua lilo !Oe i k"kua no!u; no laila, ma ka malu o Kou mau !#heu, e hau!oli aku ai au. Ke hahai ikaika nei ko!u !uhane ma muli Ou; ke k"kua pa!a mai nei Kou lima !$kau ia!u.

But the king will rejoice in God; everyone

who swears by Him will glory, for the mouths of those who speak lies will be stopped. I was meditating on you at dawn. For You have been my help, and in the shadow of Your wings I sing for joy. My soul clings to You; Your right hand upholds me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: both now and forever, and to the ages of ages. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia: glory to You, O Lord. (thrice) Lord, have mercy. (thrice) Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: now and forever and unto the ages of ages. Amen.

Hoonani i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele: mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. mene. Aleluia, alelulia, aleluia: hoonani i Oe, e ka Haku . (ekolu manawa) E ka Haku, aloha mai. (ekolu manawa) Hoonani i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele: mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. mene.

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

HALEL# 87 (88) E ka Haku, ke Akua o kou ola, ua khea aku n au i mua Ou i ke ao a me ka p.


1

PSALM 87 (88)
1

O Lord, the God of my salvation, I have cried out by day and in the night before You.
2

E hookomo aku i kau pule i mua Ou; e hliu mai hoi kou pepeiao i kau khea ana.
2

Let my prayer come before You; incline Your ear to my cry!


3

No ka mea, ua ana kou uhane i n ppilikia; ke hookokoke nei kou ola i ka luap.
3

For my soul has had enough troubles, and my life has drawn near to Sheol.
4

Ua helu p ia n au me ka poe iho i lalo i ka lua; ua like hoi au me ke kanaka, aohe ona ikaika:
4

I am reckoned among those who go down to the pit; I have become like a man without strength,
5

Ua waiho wale ia i waena o ka poe make, ua like hoi me ka poe i hou ia e moe ana ma ka lua, aole Oe e hoomanao hou i lkou; ua hoki ia lkou, mai kou lima aku.
5

Forsaken among the dead, like the slain who lie in the grave, whom You remember no more, and they are cut off from Your hand.
6

Ua hoomoe Oe iau i loko o ka lua hohonu loa, ma loko o ka pouli, a me n hohonu.


6

You have put me in the lowest pit, in dark places, in the depths.
7

Ua kaumaha mai Kou huh ma luna ou, ua hoopilikia mai Oe iau i Kou mau ale a pau.
7

Your wrath has rested upon me, and You have afflicted me with all Your waves.
8

Ua hookaawale loa aku Oe i kou makamaka mai ou aku, ua hoolilo mai Oe iau i mea hoopailua no lkou: ua paa n hoi au, aole e hiki iau ke hele aku.
8

You have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out.
9

Ua hkii kou mau maka no ka ppilikia; ua khea aku n wau i Oe, e ka Haku, i n l a pau, ua kkoo aku n hoi au i kou lima i Oe.
9

My eye has wasted away because of affliction; I have called upon You every day, O Lord; I have spread out my hands to You.
10

E hike anei Oe i n hana mana no ka poe i make? E ala mai anei n lapu e hoolea aku i Oe?
10

Will You perform wonders for the dead? Will the departed spirits rise [and] praise You?
11

E hai ia anei Kou lokomaikai ma ka lua kupapau? A me Kou oiaio hoi ma loko o ka p?
11

Will Your lovingkindness be declared in the grave, Your faithfulness in Abaddon?

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

E ike ia anei Ku hana mana ma loko o ka pouli? A me Kou pono hoi ma loko o ka ina meki?
12

12

Will Your wonders be made known in the darkness? And Your righteousness in the land of forgetfulness?
13

E khea aku nae au i Oe, e ka Haku; i ke kakahiaka hoi e hlwai no kau pule me Oe.
13

But I, O Lord, have cried out to You for help, and in the morning my prayer comes before You.
14

E ka Haku, no ke aha l Oe e hoopailua mai i kou uhane? A hn hoi i Kou maka iau?
14 15

O Lord, why do You reject my soul? [Why] do You hide Your face from me?
15

Ua pilikia au, a kokoke n i ka make, mai kou w uuku mai; iau i loohia ai i Kou mea makau, ua kpikipiki au. Ua hele ae ma luna ou Kou huh wela; ua hoki loa hoi Kou mau mea makau iau.
16

I was afflicted and about to die from my youth on; I su ff er Your terrors; I am overcome.
16

Your burning anger has passed over me; Your terrors have destroyed me.
17

Hele pai maila lkou iau, me he wai l; hoopuni maila lkou iau.
17

They have surrounded me like water all day long; they have encompassed me altogether.
18

Ua hookaawale loa Oe i kou mea aloha, a me kou makamaka, mai ou aku, aia hoi kou hoalauna ma ka pouli.
18

You have removed lover and friend far from me; my acquaintances are [in] darkness. O Lord, the God of my salvation, I have cried out by day and in the night before You. Let my prayer come before You; incline Your ear to my cry!

E ka Haku, ke Akua o kou ola, ua khea aku n au i mua Ou i ke ao a me ka p. E hookomo aku i kau pule i mua Ou; e hliu mai hoi kou pepeiao i kau khea ana. HALEL# 102 (103) E ho!omaika!i i ka Haku, e ku!u !uhane, a me Kona inoa ho!$no ho!i, e ko loko o!u $pau.
1

PSALM 102 (103)


1

Bless the LORD, O my soul, and all that is within me, [bless] His holy name.
2

E ho!omaika!i i ka Haku, e ku!u !uhane, !a!ole ho!i e ho!opoina i Kona lokomaika!i $pau;
2

Bless the LORD, O my soul, and forget none of His benefits;


3

Ka mea i kala mai i Kou hala a pau, ka mea i ho!"la i Kou mau ma!i a pau;
3

Who pardons all your iniquities, Who heals all your diseases;
4

Ka mea i hola pnai i Kou ola mai ka lua mai; ka mea i kau ma luna Ou i ka lei alii o ka lokomaikai, a me ke aloha:
4

Who redeems your life from the pit, Who crowns you with lovingkindness and compassion;
9

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Ka mea hoomona i Kou uhane i ka maikai; a hoihoi ia mai Kou w piopio, me he aeto l.
5

Who satisfies your years with good things, [so that] your youth is renewed like the eagle.
6

Ke hana mai nei o ka Haku i ka pololei, a me ka hoopono no ka poe a pau i hooluhi ia.
6

The Lord performs righteous deeds and judgments for all who are oppressed.
7

Hike maila o Ia i Kona mau aoao i Mose, a me Kna mau hana mana i n mamo a Iseraela.
7

He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel.
8

He lokomaikai o ka Haku, he aloha hoi, he lohi ka huh, a ua nui hoi ke aloha. Aole Ia e hoomau i ka huh mai; aole hoi Ia e hookaulua mau loa.
8

The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in lovingkindness. He will not always strive [with us], nor will He keep [His anger] forever.
9

Aole Ia i hana mai i kkou e like me ko kkou hewa, aole hoi i hoopai mai i kkou e like me ko kkou hala.
9

No ka mea, e like me ke kiekie o ka lani ma luna o ka honua, pl n ka nui o Kona lokomaikai i ka poe i makau aku i Ia.
10

He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities.
10

E like me ka lihi, mai ka hikina a i ke komohana, ua hookaawale aku o Ia i ko kkou hewa mai o kkou aku.
11 12

For as high as the heavens are above the earth, so great is His lovingkindness toward those who fear Him.
11

Me ka makua e aloha ana i Kna keiki, pl n o ka Haku e aloha ai i ka poe e makau aku i Ia. No ka mea, ua ike mai o Ia i ko kkou ano; ke hoomanao nei n hoi he lepo kkou. O n knaka, ua like ko lkou mau l me ka mauu; me ka pua hoi o ke kula, pl n kona pua ana.
13 14

As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.
12

Just as a father has compassion on [his] children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He Himself knows our frame; He is mindful that we are [but] dust.
13

As for man, his days are like grass; as a flower of the field, so he flourishes.
14

No ka mea, p maila ka makani ma luna ona, a ua ole Ia; aole e manao hou mai kona wahi i Ia. Ak, o ka lokomaikai o ka Haku, mai kahiko loa mai Ia, a mau loa aku n, ma luna o ka poe i makau aku i Ia, a me Kona pono hoi, ma luna o n keiki a n keiki:
15 16 Ma luna hoi o ka poe e mlama i Kona

When the wind has passed over it, it is no more, and its place acknowledges it no longer.
15

But the lovingkindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children,
16

To those who keep His covenant and

berita, a me ka poe hoomanao i Kna mau kauoha, e hana ma laila.


10

remember His precepts to do them.

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

17 Ua hoonoho paa o ka Haku i Kona noho

17

The Lord has established His throne in the

alii ma ka lani; a noho alii hoi Kona aupuni ma luna o n mea a pau.
18 E hoomaikai oukou i ka Haku, e Kona poe

heavens, and His sovereignty rules over all.


18

Bless the Lord, you His angels, Mighty in

nela, n mea ikaika loa, a ua hana hoi ma Kna mau kauoha, a ua hoolohe i ka leo o Kna lelo.
19 E hoomaikai oukou i ka Haku, e Kona poe

strength, who perform His word, obeying the voice of His word!
19

kau a pau, n mea lawelawe Nna, a hana hoi i Kona makemake.


20 E hoomaikai oukou i ka Haku, e n mea a

Bless the Lord, all His Powers, his ministers,

those who do His will.


20

pau na i hana ai, ma n wahi a pau o Kona aupuni: e hoomaikai i ka Haku, e kuu uhane. E hoomaikai oukou i ka Haku, e n mea a pau na i hana ai, ma n wahi a pau o Kona aupuni: e hoomaikai i ka Haku, e kuu uhane.

Bless the Lord, all his works, in every place

of His dominion. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, all his works, in every place of His dominion. Bless the Lord, my soul.

HALEL# 142 (143)


1 E hoolohe mai Oe i kau pule, e ka Haku, e

PSALM 142 (143)


1

hliu mai hoi i kou nonoi ana; a ma Kou oiaio, a ma Kou pono, e ae mai iau.
2 Mai hookolokolo mai Oe i Ku kau, no ka

Hear my prayer, O Lord, Give ear to my s u p p l i c a t i o n s ! A n s w e r m e i n Yo u r faithfulness, in Your righteousness!


2

mea, aole e pono ia kekahi mea ola i mua Ou.


3 Ua hoomaau mai ka enemi i kou uhane; ua

And do not enter into judgment with Your servant, for in Your sight no man living is righteous.
3

ulup o ia i kou ola i lalo i ka honua;


4 Ua hoonoho mai o ia iau ma ka pouli, e like

For the enemy has persecuted my soul; He has crushed my life to the ground;
4

me ka poe i lihi ka make ana. Ua maule n kou ea i loko ou; ua neoneo hoi kou naau ma loko iau. Ua hoomanao n au i n l o ka w kahiko; ua noonoo n au ma Ku mau hana a pau; ma ka hana o Kou lima ua noonoo nui au.
5

He has made me dwell in dark places, like those who have long been dead. Therefore my spirit is overwhelmed within me; my heart is appalled within me.
5

I remember the days of old; I meditate on all Your doings; I muse on the work of Your hands.

11

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Hohola aku au i kou mau lima i Oe; me he ina maloo l, kou uhane, i ka iini i Oe.
6

I stretch out my hands to You; my soul [longs] for You, as a parched land.
7

E hoolohe koke mai Oe iau, e ka Haku, ua maule kou uhane;


7

Listen to me quickly, O Lord, my spirit fails;

Mai hn Oe i Kou maka iau, o like auanei au me ka poe iho i lalo i ka lua.
8

Do not hide Your face from me, or I will become like those who go down to the pit.
9

E hawi mai Oe iau i ka hoolohe i Kou lokomaikai i ke kakahiaka, no ka mea, ke hilinai aku nei au i Oe:
9

Let me hear Your lovingkindness in the morning; for I trust in You;


10

E hike mai Oe iau i ke ala u e hele ai, no ka mea, ke hpai aku nei au i kou uhane i Oe.
10

Teach me the way in which I should walk; for to You I lift up my soul.
11

E hoopakele mai Oe iau i kou poe enemi, e ka Haku; i Oe n au e holo ai, e hn mai Oe iau. E ao mai Oe iau e hana i Kou makemake, no ka mea, o Oe n kou Akua, ua maikai n Kou uhane;
11

Deliver me, O Lord, from my enemies; I take refuge in You. Teach me to do Your will, for You are my God;
12

E alakai Oe iau a i loko o ka ina pololei. E hooikaika mai Oe iau, e ka Haku, no Kou inoa;
12

Let Your good Spirit lead me on level ground. For the sake of Your name, O Lord, revive me.
13

No Kou pono hoi e hoopuka aku oe i kou uhane ma waho o ka pilikia. Ma Kou lokomaikai, e hoki ae Oe i kou poe enemi, a e nai mai hoi i ka poe a pau i hoomaau mai iau; no ka mea, o au n Ku kau.
13

In Your righteousness bring my soul out of trouble, and in Your lovingkindness, cut off my enemies. And destroy all those who afflict my soul, for I am Your servant. Listen to me, Lord, in your justice and do not enter into judgment with Your servant. (twice) Let Your good Spirit lead me on level ground. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit: now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Allelulia. Alleluia. Alleluia. Glory to You, O God. (thrice) Our hope, O Lord, glory to You.
12

E hoolohe koke mai Oe iau ma Kou pono a, mai hookolokolo mai Oe i Ku kau. (elua manawa) E alakai Oe iau a i loko o ka ina pololei. Hoonani i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele: mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. mene. Aleluia, alelulia, aleluia; hoonani i Oe, e ke Akua . (ekolu manawa) E ke Akua , ko mkou manaolana, hoonani i Oe.

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

KA LIK!NIA NUI Kahu: Me ka maluhia, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kahu: No ka maluhia mai ka lani mai a me ke ola mau loa ana o ko kkou mau uhane, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kahu: No ka maluhia o ka honua holookoa, no ka kpaa o n hale pule laa a ke Akua, a no ka lkahi o n poe a pau, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kahu: No kia hale laa, no n mea e komo i loko me ka manaoio, hono, a me ka makau i ke Akua, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kahu: No ko mkou Poopihopa o Demetrios, no n kahu ihi, no n kiakona i loko o Kristo, a me n oihana hemolele a me ka poe lhui, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kahu: No kia ina, no ka pelekikena, a no n poe oihana lawelawe pau, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kahu: No kia kula laa, ka pelekikena, n luna, n kumu, n poe hana, a me n haumna; n kahu waiwai, n mea kkua a me n mea puka, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kahu: No kia klanakauhale a no kl mea kia klanakauhale a me kaiaulu, a no kona poe manaoio e noho ana i loko, e pule kkou i ka Haku.

THE GREAT LITANY Priest: In peace let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For the peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God and for the union of all, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For this holy house, and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For our Archbishop Demetrios, for the reverend presbyters, for the deacons in Christ, and for all the clergy and people, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For this country, for the president, and for all in public service, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For this sacred school, the president, deans, faculty, staff, and students; the trustees, benefactors, and alumni, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For this city, and for every city and community, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord.

13

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Lhui: E ka Haku aloha mai! Kahu: No n kau kolonahe, ke aniau oluolu, a me ka nui o n hua o ka honua nei, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai! Kahu: No ka palekana o n mea kaalele ma ka ina, ka moana, a ma ka lewa, no n mea i mai, no n mea i ehaeha i ka nea, no n mea i hoopio a no ko lkou ola, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai! Kahu: No ko kkou hoopakele ana i ka pilikia, inaina, pino, a me nea, e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai! Kahu: E kkua mai, ola mai, aloha mai a e hoomalu mai Oe i mkou, e ke Akua , i Ko maikai. Lhui: E ka Haku aloha mai! Kahu: E hoomanao ana i ko kkou Wahine hemolele loa, maemae, pmaikai, a hoonani ia n hoi, ka Hiiakua a ka Wahine Puupaa Mau o Malia, me n Kna a pau, e hopono i kkou iho, kekahi i kekahi, a me ko kkou mau ola holookoa i Kristo, ko kkou Akua. Lhui: I Oe, e ka Haku . Kahu: E ka Haku, ko mkou Akua, mahalo mkou i Oe ke hola mai i mkou mai ko mkou mau moe a, no Ku hookomo ana i n hua lelo i ko mkou mau waha i hiki ai kkou ke hoomana a khea i Kou Inoa laa. Nele mkou i Kou mau aloha u i hoolako

People: Lord, have mercy. Priest: For temperate seasons, favorable weather, and an abundance of the fruits of the earth, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For the safety of those that travel by land, sea, and air; for the sick, the suffering, the captives and for their salvation, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Priest: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace. People: Lord, have mercy. Priest: Remembering our most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves, and one another, and our whole life, to Christ our God. People: To You, O Lord. Priest: We give You thanks, Lord our God, for raising us from our bed and for putting words of praise into our mouths, that we may worship and invoke Your holy Name. We are in need of Your mercies, which you have always provided for our life. Now, too, send
14

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

ia ai no ko mkou ola. E hoouna aku n hoi i Kou kkua ma luna o lkou e k i ke alo o Kou nani hemolele, e kali ana i Kou aloha nunui. E ae mai Oe, hiki i lkou ke hoomana i Oe me ka makau a me ke aloha, e hoomaikai ana a e hmeni ana a e hoonani ana i kou maikai kamahao. No ka mea, Nou ka nani, ka hanohano a me ka hoomana i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele, mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. mene. Lhui: mene. O KA HAKU KE AKUA O ka Haku ke Akua a ua hoomlamalama mai o Ia i kkou. E hoomaikai ia ka mea e hele mai ana ma ka inoa o ka Haku. E halel oukou i ka Haku a, e kahea oukou i Kona inoa laa. O ka Haku ke Akua a ua hoomlamalama mai o Ia i kkou. E hoomaikai ia ka mea e hele mai ana ma ka inoa o ka Haku. Hoopuni mai ko n ina a pau iau, ak, ma ka inoa o ka Haku, e luku aku ai au i lkou. O ka Haku ke Akua a ua hoomlamalama mai o Ia i kkou. E hoomaikai ia ka mea e hele mai ana ma ka inoa o ka Haku. Na ka Haku mai n kia, a he mea mahalo ia n hoi ia i ko kkou mau maka. (Oli aela ka Lhui i ka Hmeni Hookuu no ka l a me ka Hmeni kpono i ka Hiiakua.)

forth Your help upon those who stand in the presence of Your holy glory, waiting for Your rich mercy. Grant that they may worship You always with awe and love, praising, singing, and glorifying Your inexpressible goodness.

For to You belong all glory, honor and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and always and to the ages of ages. Amen. People: Amen. THEOS KYRIOS God is the Lord and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the name of the Lord. Give Thanks to the Lord, and invoke His holy name. God is the Lord and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the name of the Lord. All nations surrounded me, and in the name of the Lord I defended myself against them. God is the Lord and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the name of the Lord. This is the Lords doing; and it is marvelous in our eyes. (The People chant the Apolytikion of the day and the appropriate Theotokion.)

15

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

KA LIK!NIA IKI Kiakona: Hou a hou aku, me ka maluhia e pule kkou i ka Haku. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kiakona: E ke Akua kkua mai, ola mai, aloha mai a hoomalu mai i mkou e Ko maikai. Lhui: E ka Haku aloha mai. Kiakona: E hoomanao ia ana i ko kkou Wahine hemolele loa, maemae, pmaikai, a hoonani ia n hoi, ka Hiiakua a ka Wahine Puupaa Mau o Malia, me n Kna a pau, e hopono i kkou iho, kekahi i kekahi, a me ko kkou mau ola holookoa i Kristo, ko kkou Akua. Lhui: I Oe e ka Haku . KA PULE KOLU Kahu: Ke kali koke nei i Oe, e ke Akua , no ka mea he mlamalama Kou mau kauoha. E ao mai i mkou, e ke Akua, i Kou pono, Kou mau kauoha, a me Kou mau knwai. E kaiao mai i n maka o ko mkou mau manao o hulepio i n hewa o ka hiamoe i ka make. E hoomlae Oe i ko mkou mau puuwai; e h mai Oe i ka l o ka pono, a e pale mai Oe i ko mkou mau ola i loko o ka sila o ka Uhane Hemolele; e alakai Oe i ke ala o ka maluhia; e ae mai Oe i mkou e welina mai i ke kaiao a me ka l e hiki mai ana me ka hauoli i hiki i mkou ke hawi aku i Oe i ko mkou mau pule kakahiaka. No ka mea, Nou ka lhui, ke aupuni, ka mana a me ka nani o ka Makua a o ke Keiki a o ka Uhane Hemolele, mai kia manawa mau loa aku a i ka w o n w. Lhui: mene.

THE SMALL LITANY Deacon: Again and again, in peace let us pray to the Lord. People: Lord, have mercy. Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and protect us, God, by Your grace. People: Lord, have mercy. Deacon: Remembering our most holy, pure, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves, one another, and our whole life, to Christ our God. People: To You, O Lord. THE THIRD PRAYER Priest: Early does our spirit wait upon You, O God, for your commandments are light. Teach us, O God, Your righteousness, your commandments, and Your statutes. Enlighten the eyes of our minds lest we fall into the sleep of death in sin. Dispel all darkness from our hearts; grant us the Sun of Righteousness, and preserve our life from every evil assault with the seal of Your Holy Spirit. Direct our steps in a path of peace. Let us greet the morning and the coming day with joy so that we may offer to You our morning prayers. For Yours is the dominion, the kingdom, the power, and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen.

16

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

HALEL# 50 (51) E aloha mai !Oe ia!u, e ke Akua, e like me Kou lokomaika!i; ma muli o ka nui loa o Kou aloha e ho!opau i ko!u mau hala.
1

PSALM 50 (51)
1

Be gracious to me, O God, according to Your lovingkindness; according to the greatness of Your compassion blot out my transgressions.
2

E holoi le!a mai ia!u i pau ku!u hewa; a e ho!oma!ema!e mai ho!i ia!u i ko!u lawehala !ana.
2

Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin.


3

No ka mea, ke h"!ike aku nei au i ko!u mau hala; mau n" ho!i ko!u hewa i mua o ku!u alo.
3

!O !Oe, !Oe wale n" ka!u i lawehala ai, a i hana hewa ho!i i mua o Kou mau maka: i pono !oe i k$u !"lelo !ana, i hemolele ho!i i ku!u ho!$hewa !ana mai.
4

For I know my transgressions, And my sin is ever before me.


4

Eia ho!i, ua hana !ia au ma loko o ka hewa; ma loko o ka lawehala !ana i h$pai ai ko!u makuwahine ia!u.
5

Against You, You only, I have sinned And done what is evil in Your sight, So that You are justified when You speak And blameless when You judge.
5

Eia ho!i, makemake !Oe i !oia!i!o ko loko; a ma loko o n$ wahi nalo e h"!ike!ike mai !Oe ia!u i ka na!auao.
6

Behold, I was brought forth in iniquity, And in sin my mother conceived me.
6

E huikala mai !Oe ia!u me ka husopa, a e ma!ema!e n" au: e holoi mai ia!u, a e !oi aku ku!u ke!oke!o i ko ka hau.
7

Behold, You desire truth in the innermost being, and in the hidden part You will make me know wisdom.
7

E h$!awi mai e lohe au i ka hau!oli a me ka !oli!oli; i hau!oli ho!i n$ iwi %u i uhaki mai ai.
8

Purify me with hyssop, and I shall be clean; Wash me, and I shall be whiter than snow.
8

E h&n$ !Oe i Kou maka i ko!u mau lawehala !ana, a e ho!opau i ko!u mau hewa a pau.
9

Make me to hear joy and gladness, Let the bones which You have broken rejoice.
9

E h$!awi mai i na!au ma!ema!e no!u, e ke Akua; e hana hou mai ho!i i !uhane k&pono i loko o!u.
10

Hide Your face from my sins and blot out all my iniquities.
10

Mai kiola a!e !Oe ia!u mai Kou alo a!e; !a!ole ho!i e lawe aku i Kou !Uhane Hemolele mai o!u aku nei.
11

Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
11

Do not cast me away from Your presence and do not take Your Holy Spirit from me.
12

E ho!iho!i mai ia!u i ka hau!oli no Kou ola; a e k"kua mai ia!u me Kou !Uhane lokomaika!i.
12 13 A laila,

Restore to me the joy of Your salvation and sustain me with a willing spirit.
13

e a!o aku au i n$ lawehala i Kou mau !ao!ao; a e ho!ohuli !ia n$ k$naka hewa i$ !Oe. E ho!opakele a!e ia!u i n$ koko, e ke Akua, e ko!u Akua e ola ai; a e h'meni leo nui aku au i Ou pono.
14

[Then] I will teach transgressors Your ways, and sinners will be converted to You.
14

Deliver me from bloodguiltiness, O God, the God of my salvation; [then] my tongue will joyfully sing of Your righteousness.
17

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

E ka Haku, e wehe mai !Oe i ko!u lehelehe; a e h"!ike aku ko!u waha i Kou ho!ole!a.
15

15

O Lord, open my lips, that my mouth may declare Your praise.


16

No ka mea, !a!ole !Oe i makemake i ka !$lana; a laila, e h$!awi aku n" au ia; !a!ole !Oe i !olu!olu mai i n$ m"hai kuni.
16

For You do not delight in sacrifice, otherwise I would give it; You are not pleased with burnt offering.
17

!O n$ m"hai no ke Akua !o ia ka !uhane mihi: !o ka na!au mihi me ka p#p#, !o K$u ia, e ke Akua, e ho!owah$wah$ !ole ai.
17

The sacrifices of God are a broken spirit; A broken and a contrite heart, O God, You will not despise.
18

E hana maika!i mai !Oe i$ Ziona i Kou lokomaika!i: e k&kulu ho!i !Oe i n$ p$ o Ierusalema.
18 19 A laila,

By Your favor do good to Zion; build the walls of Jerusalem.


19

e !olu!olu mai !Oe i n$ m"hai o ka pono, i n$ m"hai kuni, n$ m"hai kuni !oko!a ho!i; a laila e kaumaha aku l$kou i n$ bipi ma luna o Kou kuahu. N! H"MENI O KE KAU A KE L!, N! MOOLELO, A ME KA H"MENI HOPE (!"lelo ka Mea Heluhelu i n# H$meni o ke kau a o ka l#, a me n# mo!olelo o n# k#na o ka l#. Oli a!ela k#kou i h$meni hope k%pono ma ka P#ku!ina. Ma hope o ke mele walu, !&lelo akula ke Kahu:) Kahu: E ho!ohanohano a ho!onani k$kou me n$ mele ka Hi!iakua a ka Makuahine o ke Ao. L!hui: Ke ho!onani aku nei ku!u !uhane i ka Haku, a hau!oli n" ho!i ko!u !uhane i ke Akua i ku!u mea e ola ai.
Oi aku kou hanohano ma mua o n Kerubima a, oi aku kou nani ma mua o n Kelapima; me ke khea ole o ka hewa oe i hpai ai i ke Akua ke Kumu; i Oe, e ka mea io i hnau i ke Akua, ke hoomana nei mkou!

Then You will delight in righteous sacrifices, in burnt offering and whole burnt offering; then young bulls will be offered on Your altar. THE KONTAKION, OIKOS, SYNAXARION, AND KATAVASIAI (The Reader now reads the kontakion, oikos, and synaxarion of the day. We then chant the appropriate katavasiai which are found in the Appendix. After the eighth ode the Priest says:) Priest: Let us honor and magnify in song the Theotokos and Mother of the Light. People: My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word. We magnify you, the true Theotokos. For He has regarded the low estate of his handmaiden. For behold, henceforth all generations will call me blessed.

No ka mea, ua n$n$ aloha mai !o ia i ka ha!aha!a o K$na kau$ wahine. Eia ho!i, ma n#ia hope au e !' !ia mai au e n$ hanauna a pau, he p"maika!i.

18

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Oi aku kou hanohano ma mua o n Kerubima a, oi aku kou nani ma mua o n Kelapima; me ke khea ole o ka hewa oe i hpai ai i ke Akua ke Kumu; i Oe, e ka mea io i hnau i ke Akua, ke hoomana nei mkou! No ka mea, o ka Mea mana, ua hana mai Ia i n mea nani nou. He hemolele hoi Kona Inoa. E mau ana Kona aloha i ka poe makau i Ia, ia hanauna aku ia hanauna aku. Oi aku kou hanohano ma mua o n Kerubima a, oi aku kou nani ma mua o n Kelapima; me ke khea ole o ka hewa oe i hpai ai i ke Akua ke Kumu; i Oe, e ka mea io i hnau i ke Akua, ke hoomana nei mkou! Ua hike mai o ia i ka mana ma Kona lima. Ua hoopuehu i ka poe i haaheo i ka manao o ko lkou naau. Oi aku kou hanohano ma mua o n Kerubima a, oi aku kou nani ma mua o n Kelapima; me ke khea ole o ka hewa oe i hpai ai i ke Akua ke Kumu; i Oe, e ka mea io i hnau i ke Akua, ke hoomana nei mkou!

More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word. We magnify you, the true Theotokos. For he Who is mighty has done great things for me, and holy is His Name. And His mercy is on those who fear Him from generation to generation. More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word. We magnify you, the true Theotokos. He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their hearts. More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word. We magnify you, the true Theotokos. He has put down the mighty from their thrones, and exalted those of low degree; he has filled the hungry with good things and the rich he has sent away empty. More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word. We magnify you, the true Theotokos. He has helped his servant Israel, in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity for ever. More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word. We magnify you, the true Theotokos. (We now chant the katavasia of the ninth ode.)
19

Ua kiola ihola !o Ia i n$ ali!i i lalo mai luna mai o ko l$kou mau noho ali!i; a ua ho!oki!eki!e a!e ho!i !o Ia i ka po!e ha!aha!a. Ua ho!om$!ona mai !o Ia i ka p"loli i n$ mea maika!i; a ua ho!okuke ho!i !o Ia i ka po!e waiwai me ka nele.
Oi aku kou hanohano ma mua o n Kerubima a, oi aku kou nani ma mua o n Kelapima; me ke khea ole o ka hewa oe i hpai ai i ke Akua ke Kumu; i Oe, e ka mea io i hnau i ke Akua, ke hoomana nei mkou!

Ua k"kua mai !o Ia i K$na h$nau i$ !Isera!ela, ma muli o K$na !"lelo na ko k$kou po!e k&puna, i$ !Aberahama, a me Kona hua a mau loa aku.
Oi aku kou hanohano ma mua o n Kerubima a, oi aku kou nani ma mua o n Kelapima; me ke khea ole o ka hewa oe i hpai ai i ke Akua ke Kumu; i Oe, e ka mea io i hnau i ke Akua, ke hoomana nei mkou!

(Ke oli nei kkou i ka hmeni hope o ke mele iwa.)

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

KE MELE HOONANI Kahu: To You is due glory, Lord our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. L!hui: E hoonani ia ke Akua ma n lani kiekie loa, a he malu hoi ma ka honua; he aloha n i knaka. Ke hoomaikai nei mkou i Oe, ke hoopmaikai nei mkou i Oe, ke mahalo nei mkou i Oe no Kou nani loa. E ka Haku, ka M, ke Akua lani, ka Makua mana loa; E ka Haku, ke Keiki hnaukahi, o Ies Kristo, a me ka Uhane Hemolele. E ka Haku, ke Akua, ke Keiki hipa a ke Akua, Nna e lawe aku i ka hala o ke ao nei, e aloha mai Oe i mkou. O Oe ke lawe aku i ka hala o ke ao nei, e loaa mai ko mkou pule i Oe, nu e noho nei ma ka aoao kau o ka Makua, aloha mai i mkou. No hemolele hookahi Oe, o ka Haku hookahi Oe, e Ies Kristo, i ke Akua ko kkou Makua ka hoonani mau loa ia i ke ao pau ole. mene. I kl me kia l e hoomaikai au i Oe a e hoonani i Kou inoa i ka w pau ole. E ka Haku. o Oe ko mkou puuhonua i ia hanauna aku ia hanauna aku. akula au: E ka Haku, e aloha mai iau; e hola i kuu uhane, no ka mea, ua hana hewa aku au i Oe. E ka Haku, ke hilinai aku nei au i Oe. E ao mai i Kou makemake, no ka mea, o Oe kuu Akua. No ka mea, aia n i Oe ke kumu wai o ke ola, a i loko o kou mlamalama e ike ai mkou i mlamalama. E hoomau Oe i kou lokomaikai i ka poe ike i Oe. E ae mai Oe i mkou he mau hewa ole. Pmaikai Oe, e ka Haku, e ao mai Oe i Kou mau knwai. Pmaikai Oe, e ka Haku, e hike mai Oe i Kou mau knwai.
20

THE DOXOLOGY Priest: To You is due glory, Lord our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. People: Glory to God in the highest and on earth peace, good will among all. We praise You, we bless You, we worship You, we give thanks to You for Your great glory. Lord, King, heavenly God, Father almighty; Lord, the only begotten Son, Jesus Christ, and Holy Spirit. Lord, God, Lamb of God, Son of the Father who takes away the sin of the world, have mercy on us. You who take away the sins of the world, receive our prayer, You Who sit at the right hand of the Father, have mercy on us. For You only are holy, You only are the Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Each day I will bless You and praise Your name forever. Lord, You have been our refuge from generation to generation. I have said: Lord, have mercy on me. Heal my soul for I have sinned against You. Lord, in You have I taken refuge. Teach me Your will, for You are my God. For in You is the source of life, and in Your light We shall see light. Extend Your mercy to those who know You. Grant, Lord, to keep us this day without sin. Blessed are You, Lord, teach me Your commandments. Blessed are You, Master, make me understand Your commandments.

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

Pmaikai Oe, e ka Makua, e kaiao mai Oe i Kou mau knwai. E ka Haku, pau ole Ko aloha; mai huli aku Oe i ka hana o Kou mau lima. Nou ka hoomaikai, mele, a me hoonani, i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele, mai kia aku a i n w o n w. mene. N! HELUHELUNA EPIKEKOLO Kahu: E hoolohe pono kkou. (Oli ka Mea Heluhelu i n pauk hookohu ia mai n Halel i kapa ia n prokeimena.) Kahu: Ka naauao. Mea Heluhelu: Mai ka heluheluna mai (ka inoa o ka puke o ke Kauoha Hou nna i loaa ia mai ka heluheluna Apokolika). Kahu: E hoolohe pono kkou. (Ma hope o ka heluhelu ana...) Kahu: Aloha oe. Mea Heluhelu: A me kou uhane. Lhui: Aleluia. Aleluia. Aleluia. (Ekolu laina me n pauk kpono.) EUANELIO Kahu: Ka naauao. E k i luna. E hoolohe kkou i ka Euanelio Hemolele. Aloha kkou. Lhui: A me kou uhane. Kahu: Mai ka heluheluna ma ka Euanelio hemolele no (Inoa). E hoolohe pono kkou. Lhui: Hoonani i Oe, e ka Haku, hoonani i Oe. (Heluhelu ke Kahu i ka pauk hookohu ia mai ka Euanelio hemolele.) Lhui: Hoonani i Oe, e ke Akua, hoonani i Oe.

Blessed are You, Holy One, enlighten me with Your commandments. Lord, Your love endures forever; do not turn away from the work of Your hands. To You belong praise, song, and glory, to the Father, and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. THE READINGS EPISTLE Priest: Let us be attentive. (The Reader chants the appointed verses from the Psalms which are called the prokeimena.) Priest: Wisdom. Reader: The reading is from (the name of the book of the New Testament from which the Apostolic reading is taken). Priest: Let us be attentive. (After the reading...) Priest: Peace be with you. Reader: And with your spirit. People: Alleluia. Alleluia. Alleluia. (Three lines with appropriate verses.) GOSPEL Priest: Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be with all. People: And with your spirit. Priest: The reading is from the holy Gospel according to (Name). Let us be attentive. People: Glory to You, O Lord, glory to You. (The Priest reads the designated pericope of the holy Gospel.) People: Glory to You, O Lord, glory to You.

21

KAINA NO N! PULE KAKAHIAKA L! NOA

ORDER FOR WEEKDAY MATINS

KA HOOKUU Kahu: Ka naauao. Lhui: E hoopmaikai mai e ka Makua . Kahu: Pmaikai ka Mea Nna E K Ana, o ia hoi o Kristo ko mkou Akua, mai kia manawa mau loa aku a i n w o n w. Lhui: mene. E ka Haku ko mkou Akua, e mlama i ka manaoio hemolele a maemae o n Kalikiano Nanipono haipule, me kia halepule laa p, kia Kula a me n kula me klanakauhale pau, i n w o n w. mene. Kahu: Hoanani i Oe, e ke Akua, ko mkou manaolana, hoonani i Oe. Lhui: Hoonani i ka Makua a i ke Keiki a i ka Uhane Hemolele, mai kia manawa mau loa aku, a n w o n w. mene. E ka Haku aloha mai. E ka Haku aloha mai. E ka Haku aloha mai. E ka Makua hemolele, e hoopmaikai mai Oe. Kahu: E Kristo ko mkou Akua io, e like me he Akua maikai, menemene, a aloha, e aloha mai Oe i mkou a e ola mai i mkou, ma o n uao o K Makuahine maemae a laa loa; ma ka mana o ke Kea makamae a hola; ma i ka malu o n Mana lani hanohano a kinoole; ma o n noi haahaa o n Apokoliko; n malakile hono, nani, a lanakila; n kpuna o ke Akua o Hoke lua o Ane; ko mkou Mkua hono a hiiakua, o Kna (no ka l), nna ke hoomanao hoohiwahiwa nei mkou, a no n Kna pau. Ma o n pule o ko mkou Mkua laa, e ka Haku Ies ka Mea Poni ia, ko mkou Akua, e aloha mai a e hola mai i mkou, Lhui: mene.
22

THE DISMISSAL Priest: Wisdom. People: Father, bless. Priest: Blessed is He Who Is, Christ our God, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Lord our God, preserve the holy and pure faith of devout Orthodox Christians, together with this holy Church, this School and all Schools and City, to the ages of ages. Amen. Priest: Glory to You, O God, our hope, glory to You. People: Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, both now and forever, and to the ages of ages. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Holy Father, give the blessing. Priest: May Christ our true God, as a good, loving, and merciful God, have mercy on us and save us, through the intercession of His most pure and holy Mother; the power of the precious and life-giving Cross; the protection of the honorable, bodiless powers of heaven, the supplications of the apostles; the holy, glorious, and triumphant martyrs; the holy and righteous ancestors of God Joachim and Anna; our holy and God-bearing Fathers, Saint (of the day) whose memory we commemorate today, and all the Saints. Through the prayers of our holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. People: Amen.