You are on page 1of 31

j2kk

SULIT NO. KAD PENGENALAN


5512
SCIENCE I I I I I I I-I I I-I I I I I
Kertas2
Ogos ANGKA GILIRAN
2009
1 1/2 jam
IIIIIIIIII

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

ANJURAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

SCIENCE

KERTAS 2

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA Kod Pemeriksa


DIBERITAHU Markah Markah
Bahagian Soalan
Penuh Diperolehi

1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka 1 6


giliran anda pada ruang yang disediakan.
2 6
2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.
3 6

3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului A


4 6
soa/an yang sepadan da/am bahasa Me/ayu.

5 8
4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau
sebahagian soalan sama ada dalam bahasa
6 8
Inggeris atau bahasa Melayu.
7 10
5. Cajon dikehendaki membaca maklumat di
B
ha/aman 2. 8 10

Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak


[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 2

INFORMATION FOR CANDIDATES


MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consists of two sections: Section A and Section B.


Kertas saalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Write your answers in the spaces provided in the question paper.


Tubs jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas saalan.

3. Show your working, it may help you to get marks.


Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapat markah.

4. If you wish to cancel any answer, neatly cross out the answer.
Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas
-jawapan itu.

5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi saalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

6. Marks allocated for each question or part question are shown in brackets.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap saalan atau ceraian saalan ditunjukkan
dalam kurungan.

7. The time suggested to complete Section A is 60 minutes and Section B is 30 minutes.


Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 60 minit dan
Bahagian B ialah 30 minit.

8. You may use a non-programmable scientific calculator.


Anda dibenarkan menggunakan kalkulatar saintifik yang tidak baleh dip rag ram.

9. Hand in this question paper at the end of the examination.


Serahkan kertas saalan ini di akhir peperiksaan.

SULIT
j2kk

SULIT 3 55/2

Section A
[ Bahagian A ]
40 marks
[ 40 markah ]
Answer all questions

Diagram 1 shows the structure of human ear.


Rajah I menunjukkan struktur telinga man usia.

P: ................................ .

Diagram I
Rajah 1

( a) Label the parts P, Q and R in Diagram 1 using the following words.


Label bahagian P, Q dan R dalam Rajah 1 dengan perkataan yang diberi.

Cochlea Ear canal Eardrum


Koklea Salur telinga Gegendang telinga

[3 marks]
[ 3 markah ]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 4 55/2

( b) Match the structures of the ear with their functions.


Padankan struktur telinga dengan fungsinya.

Sends nerve impulse from the


o cochlea to the brain to be interpreted
as sound.
Menghantar impuls daripada koklea
ke otak untuk ditafsirkan sebagai
bunyi.
Ear Pinna
Cuping telinga

o Converts vibrations into impulses


Menukarkan getaran kepada impuls

Directs sound waves to the eardrum


o Mengarahkan gelombang bunyi ke
gegendang telinga.

Auditory nerves
Saraf auditori

Collects and directs sound waves


o into the ear
Mengumpul dan mengarahkan
gelombang bunyi ke telinga

[2 marks]
[ 2 markah ]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 5 55/2

( c ) Complete the hearing mechanism of the ear below.


Lengkapkan mekanisma pendengaran telinga di bawah.

Ear canal
Salur telinga
Eardrum
Gegendang
....... Ossicles
Tulang-tulang osikel
telinga

~~

Brain Auditory nerves


x
Otak Sara! auditori

( i) Name structure X.
Namakan struktur X.

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 6 55/2

2. Diagram 2.1 shows the set-up of apparatus to conduct food test.


Rajah 2.1 menunjukkan susunan radas untuk menjalankan ujian makanan.

Albumen
Water bath
solution
Kukusan air Larutan
Albumin

+
Millon's
Reagent
Reagen
Millon

Heat
Dipanaskan

Diagram 2.1
Rajah 2.1

a. ( i) State the colour of the mixture Mjllon's and albumen solution after it
is heated for 15 minutes.
Nyatakan warna campuran antara Reagen Millon's dan larutan
albumin seZepas dipanaskan selama 15 minit.

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 7 55/2

( ii) Give two examples of food which contains protein.


Berikan dna contoh makanan yang mengandungi protein.

[ 1 mark]
[ 1 markah]

( b) Diagram 2.2 shows the human digestive system.


Rajah 2.2 menunjukkan sistem pencernaan manusia.

Diagram 2.2
Rajah 2.2

( i) Which parts of the digesti ve system digest protein ?


Bahagian manakah dalam sistem pencernaan yang mencerna protein ?

[ 1 mark]
[ 1 markah]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 8 55/2

( ii) Complete the sequence of protein digestion in the human body.


Lengkapkan urutan pencernaan protein dalam sistem pencernaan
manusia.

~ S~_~_~_~_h ~1
__ __ -1~________~~--~~~I~ ________~
[2 marks]
[ 2 markah ]

( iii) What is the end product of protein digestion in the human digestive system?
Apakah hasil akhir bagi pencernaan protein dalam sistem pencernaan
manusia ?

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 9 55/2

3 Diagram 3 shows the apparatus set-up to study the electrolysis of water.


Rajah 3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis air.

-+---- Q
p

Water +
- 1 - _ sulphuric acid
Air + asid
sulfurik
Cathode Anode
Katod Anod

L----tll t - - - -...........- .....

Diagram 3
Rajah 3

( a ) ( i) What is gas P?
Apakah gas P?

[1 mark]
[1 markah]

( ii) Give one reason for the answer in ( a ) ( i ).


Beri satu sebab bagi jawapan di ( a ) ( i ).

[1 mark]
[1 markah]

[Lihat ~ebelah
5512 SULIT
j2kk

SULIT 10 55/2

( b) Complete the word equation for the reaction in ( a ) ( ii ).


Lengkapkan persamaan perkataan bagi tindakbalas di ( a ) ( ii ).

[2 marks]
[2 markah]

( c) Why is sulphuric acid added to the water?


Mengapakah asid sulfurik ditambah ke dalam air?

[1 mark]
[1 markah]

( d) State one use of gas Q.


Nyatakan satu kegunaan gas Q.

[1 mark]
[1 markah]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 11 55/2

4. ( a) Diagram 4.1 shows the result obtained when some materials are
placed in a container with 250 cm 3 of water.
Rajah 4.1 menunjukkan keputusan yang diperoleh apabila beberapa
bahan diletakkan ke dalam bekas yang berisi 250 em 3 air.

WoodP Oil layer


[ Kayu P J [ Lapisan minyakJ

Water
. [Air J
~-

Stone
Marble [ Batu J
[Guli J
Diagram 4.1
Rajah 4.1

( i) State the difference in the positions of the wood P compared to the marble in
the water.
Nyatakan perbezaan dalam kedudukan kayu P berbanding dengan guli di
dalam air.

[ 1 mark]
[ 1 markah]

[lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 12 55/2

( ii) Give one reason for the answer in 4 ( a ) ( i ).


Berikan satu sebab bagi jawapan di 4 ( a ) ( i )

[ 1 mark]
[ 1 markah]

( b) Diagram 4.2 shows the readings of two different materials on the electronic
balance. The readings of the electronic balance are recorded in Table 4.1.
Rajah 4.2 menunjukkan bacaan dua bahan yang berbeza di neraca
elektronik. Bacaan pada neraca elektronik direkodkan di Jadual 4.1 .

Rubber ball Iron block


Bola getah Blok besi

l: 36.3 9 j~

Diagram 4.2
Rajah 4.2

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 13 55/2

Table 4.1 shows the readings of the materials.


ladual 4.1 menunjukkan baeaan bagi kedua-dua bahan tersebut.

Materials Volume ( cm3 ) Mass (g) Density ( g fcm 3 )

[ Bahan] [ lsi padu [ Jisim ( g ) ] Ketumpatan


( em 3 )] ( g/ em3 )
Rubber
Ball 9 14.6 1.6
[ Bola Getah]
Iron block
9 36.3 Y
[Blok besi]

Table 4.1
ladual 4.1

( i) Iron block has a mass of 36.3 g and a volume of 9 em 3 • Calculate the value of Y.
Blok besi mempunyai jisim 36.3 g dan isi padu 9 em]. Hitungkan nilai Y.
Use the following formula:
Gunakan formula yang berikut :

Density = mass [ iisim 1


[Ketumpatan ] volume [ isi padu ]

[2 marks]
[ 2 markah ]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 14 55/2

( ii) The density of water is 1.0 g / cm 3 while the density of mercury is 13.6 g / cm3 •
What will happen if the rubber ball is placed in a beaker containing water
and mercury?
Ketumpatan air ialah 1.0 g / em 3 manakala ketumpatan merkuri ialah
13.6 g / em 3. Apakah yang akan berlaku sekiranya bola getah diletakkan di
dalam satu bikar yang berisi air dan merkuri?

[ 1 mark]
[ 1 markah]

( c ) Diagram 4.3 shows a submarine under the sea when the ballast tank
is full of sea water.
Rajah 4.3 menunjukkan sebuah kapal selam menyelam di dalam laut
apabila tangki balast dipenuhi dengan air laut .

..., .....
. • ,•- - '

Diagram 4.3
Rajah 4.3

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 15 55/2

( i) Based on Diagram 4.3, mark the water level in the ballast tank of the submarine
which enables it to float to the surface of water.
Berdasarkan Rajah 4.3, tandakan paras air di dalam tangki balast untuk
membolehkannya terapung di atas air.

Ballast tank
Tangki Balas!

Diagram 4.3
Rajah 4.3

[ 1 mark]
[ 1 markah]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 16 55/2

5. Diagram 5.1 shows the apparatus set-up to study the reaction between metal and sulphur.
Rajah 5.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji tindakbaLas antara logam dengan
sulfur.

Mixture of
metal powder
and sulphur

Campuran
serbuk
logam
dengan
sulfur

Diagram 5.1
Rajah 5.1

Diagram 5.2 shows the word equation for this reaction.


Rajah 5.2 menunjukkan persamaan perkataan bagi tindakbalas ini.

Metal Sulphur Heated Energy


Logam + Sulfur Tenaga
Panaskan

Diagram 5.2
Rajah 5.2

( a) (i) What is P ?
Apakah P ?

[1 mark]
[1 markah]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 17 55/2

(ii) Name P if the metal used is iron.


Namakan P jika logam itu ialah besi.

[1 mark]
[1 markah]

( iii) What can be observed if iron is heated with sulphur?


Apakah yang akan diperhatikan jika besi dipanaskan bersama sulfur?

[1 mark]
[1 markah]

(b) Substance P can be broken down by heating process. Diagram 5.3 shows the word
equation when substance P is heated.
Bahan P boleh diuraikan melalui proses pemanasan. Rajah 5.3 menunjukkan
persamaan perkataan apabila bahan P dipanaskan.

Oxygen
Oksigen
Heated
---.~
Panaskan
B Gas .Q +
Metal oxide
Logam oksida

Diagram 5.3
Rajah 5.3

(i) What is Q?
Apakah Q?

[1 mark]
[1 markah]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 18 55/2

( ii) What can be used to identify gas Q?


Apakah bahan yang boleh digunakan untuk mengenalpasti gas Q?

[1 mark]
[1 markah]

(iii) What can be observed in b (ij) ?


Apakah yang akan diperhatikan pada b (ii) ?

[1 mark]
[1 markah]

( c) Draw an apparatus set-up to show the heating process of substance P in (b).


Lukis susunan radas untuk menunjukkan proses pemanasan bahan P pada (b).

[2 marks]
[2 markah]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 19 55/2

6. Diagram 6.1 shows a three - pin plug


Rajah 6.1 menunjukkan palam tiga pin.

p
M
Q

Diagram 6.1
Rajah 6.1

( a) (i) Which of the parts M,N,P and Q are the safety features of the plug?
Antara bahagian M,N,P dan Q yang manakah merupakan ciri-ciri
keselamatan bagi sebuah palam 3 pin ?

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

( ii) What is the function of the part labelled Q?


Apakah fungsi bahagian yang berlabel Q ?

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 20 55/2

( iii) An electrical iron is marked 3000W and 240 V.


What is the suitable fuse to be used in this electrical appliance?
Sebuah seterika elektrik bertanda 3000W dan 240V.
Apakah nilai fius yang sesuai digunakan bagi peralatan elektrik tersebut?

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

( b) Diagram 6.2 shows the electrical wiring system in home


Rajah 6.2 menunjukkan sistem pendawaian elektrik di rumah kediaman.

K
Socket and
Live switch
wire Saket dan
Wayar suis
hidup

Main supply
cable Switch
Kabel \ ,
bekalan
utama
., Lights
Lampu

Neutral wire Lighting circuit


Wayar neutral Litar lampu
-
Diagram 6.2
Rajah 6.2

( i) What is the function of the part labelled K ?

Apakah fungs; bahagian berlabel K ?

[ I mark]
[ 1 markah ]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 21 55/2

( ii) Complete the following sequences to show the electrical wiring system in
home.
Lengkapkan urutan berikut untuk menunjukkan sistem pendawaian elektrik
di rumah kediaman.

Main fuse ...,...


Fius utama

~,

I I~
Main switch
Suis utama

[2 marks]
[ 2 markah ]

( c) The tariff rate for electric energy usage is shown below.


Tarif elektrik bagi penggunaan tenaga elektrik ditunjukkan di bawah.

First 100 units 0.20 cent per unit


100 unit pe rtama 20 sen setiap unit
Next 200 units 0.25 cent per unit
200 unit seterusnya O. 25 sen setiap unit
Additional units 0.28 cent per unit
Unit tambahan o. 28 sen setiaJ) unit

An electrical iron marked 2000W 240V is used for 10 hours per day for 25
days. Calculate the cost of electrical energy used.
Sebuah sterika elektrik bertanda 2000W 240V digunakan 10 jam sehari selama
25 hari. Kirakan kos elektrik digunakan.

Energy (kWh) = Power (kW) X Time ( h )


Tenaga ( kWh) = Kuasa ( kW ) X Masa (j)

[2 marks]
[ 2 markah ]

[Lihat sebelah
5512 SULIT
j2kk

SULIT 22 55/2

Section B
Bahagian B
20 marks
( 20 markah )

7 ( a) Diagram 7.1 shows the response of seedling K, L, M and N to stimuli.


Rajah 7.1 menunjukkan gerakbalas anak benih K, L, M dan N terhadap ransangan.

,"'I. I,
,,\ , J

==:f}:==
~ ~,
,
,
,
I
t
\"
\0 ..

Damp cotton
....._ ...._w,ool
Kapas lembap

K L

Damp cotton
wool
Kapas lembap

Air Silica gel


Water Gel silika

M N

Diagram 7.1
Rajah 7.1

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 23 5512

State one observation that can be made from any of the four seedlings by referring
to the response of their root or shoot to stimuli.
Nyatakan satu pemerhatian yang boleh diperhatikan daripada mana-mana empat
anak benih dengan merujuk kepada gerak balas akar atau pucuk pada ransangan.

Seedlings Characteristic
[Anak benihj {Cirij

[3 marks]
[ 3 markah ]

( b) Classify the seedlings K, L, M, and N in Diagram 7.1 into two groups based
on their common characteristics. Write the letters of the seedlings belonging
to each group.
Kelaskan anak benih K, L, M dan N di Rajah 7.1 kepada dua kumpulan
berdasarkan ciri-ciri sepunya. Tuliskan huruf bagi setiap .anak benih pada
setiap kumpulan.

K,L,M,N

I
I I
Group 1 Common Group 2
characteristics
{ Ciri
sepunya j

I Letters I
of
Seedlings
[ Huruf anak
benih j
[4 marks]
[ 4 markah ]

[Lihat sebelah
5512 SULIT
j2kk

SULIT 24 55/2

( c ) Diagram 7.2 shows the response of shoot of seedlings P and Q towards stimuli.
Rajah 7.2 menunjukkan g erak balas puc uk bagi anak benih P, dan Q terhadap ransangan.

"" #,
----Gl'"'
. .'-~ ._---
;.... .... ~

--
-- .~
~
-"
I
'\.
"
--
.'.:.~i.~. ..:. - -
...
....

Seedlings
Anak benih

Damp
-
- --
---
- --
------- cotton wool
------ -~--

Kapas
Silica gel Water lembap
Gel silika Air

..... ...... , I • '" .. '

=~~~-= ~=
, ... . .
,
.
Seedlings
Anak benih

Damp
cotton wool
-------
---------
------
------ Kapas
lembap
Silica gel Water
Gel silika Air

Diagram 7.2
Rajah 7.2

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 25 55/2

Based on Diagram 7.2,


Berdasarkan Rajah 7.2,

( i) State one inference based on the response of P.


Nyatakan satu inferens berdasarkan anak benih P.

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

( ii) Predict what will happen to the shoot of seedling P when placed in a box
with a hole on the left side.
Ramalkan apa yang berlaku pada pucuk anak benih P apabi/a kotak
itu berlubang di bahagian kiri.

[ 1 mark]
[ 1 markah]

( iii) Roots of seedling respond to water. State what is the effect when
anhydrous calcium chloride is used to replace water.
Akar anak benih bergerak balas pada ransangan air. Nyatakan apakah
kesannya apabila kalsium klorida kontang digunakan untuk menggantikan air.

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 26 5512

8. ( a) Diagram 8.1 shows a men boiling some water using different types of pots.
Rajah 8.1 menunjukkan seorang lelaki sedang mendidihkan air menggunakan jenis
periuk yang berbeza.

Aluminium pot Claypot


Periuk aluminium Periuk tanah [iat

Diagram 8.1
Rajah 8.1

After 20 minutes, water in the aluminium pot boiled first but not the water in the claypot.
Se/epas 20 minit, air dalam periuk aluminium mendidih dahulu tetapi air di dalam
periuk tanah liat belum mendidih.

( i) Based on the observation in Diagram 8.1, state the difference in the


hotness of water in the two pots after 20 minutes.
Berdasarkan pemerhatian pada Rajah 8.1, nyatakan perbezaan
kepanasan air di dalam dua periuk berikut selepas 20 minit.

[ 1 mark]
[ 1 markah]

5512 SULIT
j2kk

SULIT 27 55/2

( ii) State one inference that can be made based on Diagram 8.1.
Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan Rajah 8.1.

[ 1 mark]
[ 1 markah]

( iii) State your hypothesis based on your observation in Diagram 8.1.


Nyatakan hipotesis anda berdasarkan pemerhatian pada Rajah 8.1.

[ 1 mark]
[ 1 markah]

( b) Diagram 8.2 shows the apparatus set-up of an experiment to study the


conductivity of heat of different types of rods.
Rajah 8.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk
mengkaji kekonduksian haba bagi rod yang ber/ainan.

Boiling water
Air mendidih

+.e_-----...,.o<!"
to power supply ~_-Thumbtack
Ire bekalan kuasa Paku tekan

Iron Copper Glass


Aluminium Bes; Kuprum Kaca

Diagram 8.2
Rajah 8.2

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SU LI T 28 55/2

The time taken for each thumbtack to drop is shown by the stop-watches in Diagram 8.3 .
Masa yang diambil untuk setiap paku tekan jatuh ditunjukkan oleh jam randik dalam
Rajah 8.3.

Iron Copper
[ Besi } [KuprumJ

Aluminium Glass
{ Aluminium J {Kaca J

Diagram 8.3
Rajah 8.3

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 29 55/2

Based on Diagram 8.3, record the readings of the stopwatches in Table 8.4.
Berdasarkan Rajah 8 .3, rekodkan bacaan jam randik dalam Jadual 8.4.

Type of rod Time / s


{ Jenis rod J [ Masa / s J

20 cm--------.
aluminium rod

[Rod aluminium 1
heat from
boiling water

r haba dari air mendidih 1

.. 20 cm---------t~

iron rod

heat from [ Rod besi J


boiling water

{ haba dari air mendidih 1

. .1--------
. 20 cm---------t.~

t
heat from
boiling wa.ter
[ Rod kuprum J

{ haba dar; air mendidih 7

.. 20 cm--------t~~
I
glass rod + 60
heat from [Rod kaca J
boiling water

r haba dari air mendidih 1

Table 8.4
Rajah 8.4

[2 marks]
[ 2 markah ]

[Lihat sebelah
55/2 SULIT
j2kk

SULIT 55/2

( c) (i) Based on the readings in Table 8.4, draw a bar chart of time against the
type of rod.
Berdasarkan bacaan pada ladual 8.4, lukis carta bar masa melawan jenis rod.

Time/s [Masals ]

70

60

50

40

30

20

10

..
o
Types of rod
[lenis rod]

[2 marks]
[ 2 markah ]

55/2 SULIT
j2kk

SULIT 31 55/2

( d) State the variables involved in this experiment.


Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini.

( i) Manipulated variable
Pembolehubah dimanipulasi

( ii) Responding variable


Pembolehubah bergerak balas

[2 marks]
[ 2 markah ]

( e) Based on the graph drawn in 8 ( c ), state the operational definition of a


good heat conductor.
Berdasarkan pada graf yang dilukis di 8 ( c ), nyatakan definisi secara
operasi bagi konduktor haba yang baik.

[ 1 mark]
[ 1 markah ]

END OF THE QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat sebelah
55/2 SULIT

You might also like