ANATOMI FISIOLOGI APPENDIX

Posted by muflihah isnawati on Desembe !"# !$"" ANATOMI APPENDIX

A%%endi& adalah suatu %i%a te tutu% yan' sem%it yan' mele(at %ada se)um *ba'ian awal da i )olon+, -entu(nya se%e ti )a)in' %utih, Se)a a anatomi a%%endi& se in' disebut .u'a den'an a%%endi& /e mifo mis atau umbai )a)in', A%%endi& te leta( di ba'ian (anan bawah da i abdomen, Te%atnya di ileose)um dan me u%a(an %e temuan (eti'a taenia )oli, Mua a a%%endi& be ada di sebelah %oste o0medial se)um,

Penentuan leta( %an'(al dan u.un' a%%endi& yan' no mal adalah seba'ai be i(ut 1

0

Menu ut 'a is Mon oe Pi)hte

Ga is yan' men'hubun'(an SIAS dan umbili)us, Pan'(al a%%endi& te leta( %ada "23 late al da i 'a is ini *titi( M) -u ney+,

0

Menu ut 'a is Lan4

Diu(u da i SIAS de&t a sam%ai SIAS sinist a, 5.un' a%%endi& adalah %ada titi( "26 late al de&t a,

Se%e ti halnya %ada ba'ian usus yan' lain# a%%endi& .u'a mem%unyai mesente ium, Mesente ium ini be u%a sela%is memb an yan' mele(at(an a%%endi& %ada st u(tu lain %ada abdomen, 7edudu(an ini memun'(in(an a%%endi& da%at be 'e a(, Selan.utnya u(u an a%%endi& da%at lebih %an.an' da i%ada no mal, Gabun'an da i luasnya mesente ium den'an a%%endi& yan' %an.an' menyebab(an a%%endi& be 'e a( masu( (e %el/is *anta a o 'an0o 'an %el/is %ada wanita+, 8al ini .u'a da%at menyebab(an a%%endi&

umlah disalu an )e na dan selu uh tubuh.a%%endi)ula is )aban' da i a. Imun'lobulin itu san'at efe(tif seba'ai %e lindun'an te hada% infe(si ta%i %en'an'(atan a%%endi(s tida( mem%en'a uhi sistem Imuno'lobulin tubuh sebab . Lendi ini se)a a no mal diali (an (e a%%endi& dan se)um.ileo)oli)a# )aban' da i a. .be 'e a( (e bela(an' )olon yan' disebut a%%endi& et o)oli). Sedan'(an %e sa afan sim%atis be asal da i n. mesente i)a su%e io dan a.i(a dibandin'(an den'an . 8ambatan ali an lendi di mua a a%%endi& be %e an %ada %ato'enesis a%%endi)itis.an' salu an )e na te masu( a%%endi(s# ialah I' A. 7a ena itu nye i /ise al %ada a%%endi)itis be mula dise(ita umbili)us. a%%endi)ula is.9as(ula isasinya be asal da i a. /a'us yan' men'i(uti a.a in'an limfe (e)il se(ali . FISIOLOGI APPENDIX Fun'si a%%endi& %ada manusia belum di(etahui se)a a %asti. A%%endi& di%e sa afi oleh sa af %a asim%atis dan sim%atis. Pe sa afan %a asim%atis be asal da i )aban' n. Imuno'lobulin se( eto yan' dihasil(an oleh GALT *Gut Asso)iated Lym%hoid Tissue+ yan' te da%at dise%an. mesente i)a su%e io . 8ambatan ali an lendi di mua a a%%endi(s be %e an %ada %atofisiolo'i a%%endi(s. tho a)alis X. La%isan dalam a%%endi& men'hasil(an lendi . Lendi itu se)a a no mal di)u ah(an (e dalam bumen dan selan. A%%endi(s men'hasil(an lendi " : ! ml %e ha i yan' be sifat basa men'andun' amilase# e e%sin dan musin.utnya men'ali (e )ae)um. Didu'a be hubun'an den'an sistem (e(ebalan tubuh.

F e(uensi (ont a(si ma(simum %ada duodenum dan . Pe 'e a(an 7olon Pe 'e a(an no mal da i (olon san'at lambat# %e 'e a(annya masih mem%unyai (a a(te isti( yan' se u%a den'an %e 'e a(an usus halus.adi %ada dia e infe(si yan' be at a(ibat i itasi (uat mu(osa usus.an' usus dan be lan'sun' sesaat dalam semenit. Ge a( %e istalti) se)a a no mal be sifat halus dan lemah.A7AN 5S5S Pe 'e a(an 5sus 8alus 7ont a(si %en)am%u an *(ont a(si se'mentasi+ -ila ba'ian te tentu usus halus te e'an' oleh (imus# %e e'an'an dindin' usus menyebab(an (ont a(si (onsent is lo)al den'an . . 7ont a(si ini memba'i usus men. Sebali(nya# se( etin dan 'lu)a'on men'hambat motilitas usus. Pen'atu an %e istalti) dila(u(an oleh sinyal sa af dan ho mone. A(ti/itas usus menin'(at setelah ma(an (a ena timbul efle& 'ast oente i(. Ge a( yan' san'at (uat te . Ge a(an % o%ulsi/e 7imus dido on' melalui usus halus oleh 'e a(an %e istalti).unum "! (ont a(si %e menit dan %ada ileum < sam%ai = (ont a(si %e menit.adi %ada ba'ian usus mana%un# dan be 'e a( menu.a a( inte /al te tentu se%an. Ini da%at te .adi se'men0se'men uan' yan' mem%unyai bentu( antai sosis.FISIOLOGI GE. 7ont a(si se'mentasi men. -ila satu an'(aian (ont a(si se'mentasi be ela(sasi ma(a timbul an'(aian ba u# (ont a(si te utama %ada titi( ba u di anta a (ont a(si sebelumnya.adi san'at lemah bila a(ti/itas %e an'san'an system sa af ente i) dihambat oleh at o%ine. Fa)to ho mone meli%uti 'ast in# ??7# insulin# motilin dan se otonin# semuanya menin'(at(an motilitas usus dan dise( esi(an selama be ba'ai fase %en)e naan ma(anan.u anus den'an (e)e%atan $#> sam%ai !#$ )m2deti(# lebih )e%at di ba'ian usus % o(simal da i%ada distal.e.

!$$@. -u(u A.ust u be (ont a(si seba'ai satu unit# mendo on' ma.enis %e istalti( yan' dimodifi(asi yan' ditandai oleh an'(aian %e istiwa seba'ai be i(ut 1 %e tama# timbul sebuah )i)i)n (onst i(si seba'ai es%on da i tem%at yan' te e'an' atau te i itasi di (olon# biasanya %ada (olon t ans/e sum.adi taenia )li a(an be (ont a(si.a Fisiolo'i 7edo(te an. 8lm <!@0<!=. 7ont a(si 'abun'an ini menyebab(an ba'ian usus besa yan' tida( te an'san' menon. 7emudian den'an )e%at (olon se%an. -u(u Panduan P a(ti(um Anatomi. Aa(a ta1 EG?.ol (elua membe i(an bentu( se u%a (antun' *haust asi+. Teddy Se%tianto# d((. Ge a(an mendo on' *%e 'e a(an massa+ Pe 'e a(an massa adalah . S5M-E. .Ge a(an men)am%u *haust asi+ Pada setia% (onst i(si (i a (i a !#> )m otot si (ule a(an be (ont a(si# (adan' menyem%it(an (olon sam%ai ham%e te sumbat.an' !$ )m atau lebih %ada ba'ian distal )in)in (onst i(si tadi a(an (ehilan'an haust asinya an . Pada saat yan' sama# otot lon'itudinal (olon yan' te (um%ul men. !$"$.u mate i feses %ada se'men ini se(ali'us untu( lebih menu uni (olon. Su a(a ta1 Labo ato ium Anatomi dan Emb iolo'i Fa(ultas 7edo(te an 5ni/e sitas Sebelas Ma et. 1 Guyton# A thu ?.