You are on page 1of 11

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2014-2016) BIDANG KOKURIKULUM Isu Penglibatan dan pencapaian pelajar dalam unit uniform

tidak mencapai sasaran Masalah Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan Ma la!a Meningkatkan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti unit uniform S "a #$%& 1.Menyediakan jadual dan aktiviti unit uniform yang lebih menarik dan penuh cabaran 2.Mengadakan kem kepimpinan dan juga perkhemahan dalam dan luar kawasan sekolah bagi menarik minat pelajar 3.Menyertai pertandingan kawat kaki peringkat zon daerah dan negeri bagi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. !.Mengadakan latihan kawat kaki dan kursus kepimpinan pemimpin bagi meningkatkan tahap pengetahuan para pelajar Prestasi Pencapaian "okurikulum masih rendah #ebih kurang kehadiran $% & sahaja yang dicatatkan Meningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum Peningkatan peratus pencapaian ' dalam kokurikulum (% & adalah dari kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum Pemantauan berterusan yang sistematik dari pengurusan sekolah khususnya ) a. Penyelaras *niform b. Penyelaras sukan dan Permainan c. Penyelaras "elab dan Persatuan +indakan) a. Mengemukakan laporan pada setiap perjumpaan b. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pelajar,pelajar yang masih ponteng perjumpaan kokurikulum -uku Pemantauan "okurikulum perlu dilengkapkan pada setiap masa untuk mengesan aktiviti dan juga kehadiran pelajar

1

$*a-a) 0uru Penasihat P-/M Sasa"a.$ T#!.$ Murid +ahun ! .$ 4"+ 2%1! 5%& 1%%& 3 5%& /ept 2%12 1%%& 2 .PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014) BIDANG KOKURIKULUM UNIT BERUNI'ORM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH B%l 1 P"($"a! .ari Pendaftaran 'hli -aru PP-/M 2 'ktiviti Perkhemahan 'njuran /ekolah 'ktiviti Pertandingan 6katan 7an Pertolongan 3emas O)*#& %+ Meningkatkan kehadiran dan penyertaan ahli P-/M dalam aktiviti anjuran peringkat sekolah Meningkatkan tahap kecemerlangan P-/M /"3P+ Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan P-/M dari segi kualiti dan kuantiti Ta.$$u.(h 1an 2%1! TO/ 2%& daripada jumlah pelajar ETR 21& daripada jumlah pelajar 0uru Penasihat P-/M 0uru Penasihat P-/M Murid +ahun ! . Murid +ahun ! .

$.(. Perbincangan tentang rancangan tahunan. 1.ari Pendaftaran 'hli -aru P-/M Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit P-/M dari segi kualiti dan kuantiti 1an 2%13 /emua ahli P-/M /"3P+ 19 Penolong "anan "okurikulum 29 0uru Penasihat 1.3. +etapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun 1.!.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif +empoh "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja .1. 'gihan tugas 1. 19 29 39 "eberkesanan pengurusan program "eberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan 3 . Pembentukan jawatankuasa 1.al hal lain 1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli /ukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. Mesyuarat 1awatankuasa 1. .2.

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif /ejarah Persatuan -ulan /abit Merah dan Perkara.2. memahami arahan asas kawad kaki.%%.tahun (9 Mengetahuai sejarah dan latar belakang Persatuan -ulan /abit Merah dan pengasasnya. 1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli 'hli lama tidak ada -uku #og.#atihan "awad "aki9 "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja /emua ahli P-/M /"3P+ 0uru Penasihat P-/M Penerangan tentang buku log .%%. mengetahuai sejarah dan latar belakang Persatuan -ulan /abit Merah 2.%%ptg . 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.%%ptg . 1. 7i akhir perjumpaan murid dapat) 1.tahun !9 /emakan dan kemaskini buku log . memahami dan menghafal ikrar P-/M 3. +empoh :eb 2%1! 12. "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 4 . #atihan "awad "aki. Penyertaan murid dalam aktiviti 'hli lama diminta gantikan -uku #og -aharu.perkara asas berkaitan./ejarah P-/M9 1.

melukis dan mewarna logo P-/M 3.2. 1..#atihan "awad "aki9 "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja /emua ahli P-/M /"3P+ 0uru Penasihat P-/M 'hli P-/M melukis logo P-/M.%%ptg .PELAN OPERASI 0 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif #ogo dan #agu P-/M. 1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli 'da ahli yang berasa malu untuk menyanyi. "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 5 . #atihan "awad "aki. menyanyi lagu P-/M 2. Menyanyi lagu P-/M.#agu dan #ogo P-/M9 1.%%. 7i akhir perjumpaan murid dapat) 1.%%ptg .%%. +empoh :eb 2%13 12. 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. Penyertaan murid dalam aktiviti 'hli P-/M akan dilatih untuk menyanyi lagu P-/M pada setip perjumpaan. melalukan latihan kawad kaki.

menghafal Prinsip P-/M 2.2.%%. 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli 'da ahli yang tidak memahami Prinsip P-/M. 7i akhir perjumpaan murid dapat) 1. 1. Penyertaan murid dalam aktiviti 'hli P-/M akan dibahagikan kepada kumpulan dan setiap kumpulan akan diberi soalan <uiz tentang Prinsip P-/M pada perjumpaan yang akan datang.%%ptg . +empoh Mac 2%13 12.%%ptg .#atihan "awad "aki9 "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja /emua ahli P-/M /"3P+ 0uru Penasihat P-/M Penerangan Prinsip P-/M oleh 0uru Penasihat P-/M.%%. "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 6 .PELAN OPERASI 4 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif Prinsip P-/M #atihan "awad "aki. melalukan latihan kawad kaki.Prinsip P-/M9 1.

'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. melalukan latihan kawad kaki.%%ptg .%%. 7i akhir perjumpaan murid dapat) 1.#atihan "awad "aki9 "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja /emua ahli P-/M /"3P+ 0uru Penasihat P-/M Mengetahuai dan mengenai pertolongan cemas bagi luka melecur pengsan dan anduh. 1.%%. +empoh 'pr 2%13 12. Penyertaan murid dalam aktiviti #atihan akan dibuat dalam kumpulan kecil pada masa akan datang supaya dapat memberi fokus yang lebih.%%ptg . memahami dan kaedah memberi pertolongan cemas.Pertolongan 3emas9 1.PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif Pertolongan 3emas #atihan "awad "aki.kurang memberi tumpuan semasa penerangan9..2. 2. "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 7 . 1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli "awalan 'hli P-/M .

PELAN OPERASI 6 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif Mengenali 1enis 'latan yang terdapat dalam Peti "eselamatan.%%. melalukan latihan kawad kaki. +empoh Mei 2%13 12.menamakan bahan dan alatan yang terkandung dalam Peti "eselamatan.2.Mengenali 1enis 'latan Peti "eselamatan9 1. Penyertaan murid dalam aktiviti 0anti alatan yang tidak mencukupi.:6=/+ '67 "6+9 #atihan "awad "aki.%%ptg .%%.%%ptg . "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 8 . 1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli 'latan yang tidaklengkap dalam sesetengah Peti "eselamatn. 2. 1. 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.#atihan "awad "aki9 "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja /emua ahli P-/M /"3P+ 0uru Penasihat P-/M Memperkenalkan alatan yang terdapat dalam Peti "eselamatan kepada 'hli P-/M. 7i akhir perjumpaan murid dapat) 1. .

1.jenis balutan dan ikatan. +empoh Mei 2%13 12.Praktikal >jenis ikatan yang sesuai semasa membuat gajet 1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli Masa tidak cukup untuk membuat latihan amali.jenis ikatan 2. .'mali 'nduh9 #atihan "awad "aki.#atihan "awad "aki9 "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja /emua ahli P-/M /"3P+ 0uru Penasihat P-/M 1 Penerangan secara teori dan praktikal mengenai jenis. 7i akhir perjumpaan murid dapat) 1 memahami dan mengetahui mengenai ikatan 2. memahami dan mengetahui mengenai balutan 3.%%.2. Penyertaan murid dalam aktiviti #ebihan masa akan diperuntukkan untuk latihan amali.9 1.%%ptg .memahami dan mengetahui jenis iktan dan balutan. melalukan latihan kawad kaki.PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif Mengenal dan #atihan jenis. 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.%%. "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 9 .%%ptg .

1adual 'ktiviti Penyediaan tempat dan bahan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan "P6 -ilangan pelajar yang menjadi ahli 'da ahli tidak menyediakan bahan yang dipesan.PELAN OPERASI 3 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif Mengumpul dan menampal makanan seimbang.membuat piramid makanan 3. #atihan "awad "aki.%%. Penyertaan murid dalam aktiviti -ahan dari ahli akan dikutip oleh 0uru Penasihat sebelumj tempoh pelaksanaan. melalukan latihan kawad kaki.%%ptg .memahami dan mengetahui jenis iktan dan balutan. 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1.9 1.memahami makanan seimbang 2.2. 7i akhir perjumpaan murid dapat) 1.%%.%%ptg .#atihan "awad "aki9 "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja /emua ahli P-/M /"3P+ 0uru Penasihat P-/M 1 Murid membawa gambar yang bersesuaian dengan tajuk. "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 10 .Membuat piramid makanan. namakan makanan seimbang !. +empoh Mei 2%13 12. 2.

1. .PELAN OPERASI 4 BIDANG KOKURIKULUM PBSM 8ama Projek 4bjektif +empoh "umpulan /asaran 0uru +erlibat Proses "erja 'ktiviti Perkhemahan Peringkat /ekolah #atihan "awad "aki. 'gihan tugas 1. 11 .Perkhemahan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan #aporan /ukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan 'spek pemantauan meliputi) Pemantauan dilakukan oleh P" "okurikulum dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.$.Pemberitahuan kepada ibu bapa Program dijalankan . Merancang jadual pendaftaran 1. Pembentukan jawatankuasa 1. 19 29 39 "eberkesanan pengurusan program "eberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan "ekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.al hal lain Mengenalpasti bilangan pelajar melalui ?headcount? Menyediakan ) 1adual pendaftaran ) 'gihan tugas guru ) /enarai Peralatan dan 'ktiviti ) *nit Pengakap dan Pasukan *niform #ain /urat menyurat .+aklimat kepada para peserta .2. Pemberitahuan tentang pendaftaran 1.3.guru . Penyediaan bahan 1. Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit P-/M dari segi kualiti dan kuantiti 4"+ /emua ahli P-/M/"3P+ 19 Penolong "anan "okurikulum 29 0uru Penasihat 1. Mesyuarat 1.(.+aklimat kepada guru.5.!.