You are on page 1of 170

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CUPRINS
CUPRINS.............................................................................................................................................I CAPITOLUL 1...................................................................................................................................1 SUBUNITĂŢILE DE ARUNCĂTOARE ........................................................................................1 ŞI ARTILERIE ANTITANC MIXTE..............................................................................................1
PARAGRAFUL 1-1. Rolul bateriei de aruncătoare şi bateriei de artilerie antitanc mixte.............................................1 PARAGRAFUL 1-2. Principiile acţiunilor artileriei batalionare...................................................................................3 PARAGRAFUL 1-3. ntrebuinţarea !ubunităţilor de aruncătoare şi artilerie antitanc mixte "n luptă............................# PARAGRAFUL 1-#. $aracteri!ticile aruncătoarelor şi pie!elor de artilerie antitanc....................................................% PARAGRAFUL 1-%. &lementele de !pri'in prin (oc......................................................................................................%

CAPITOLUL 2...................................................................................................................................8 COMANDA ŞI CONTROLUL.........................................................................................................8
PARAGRAFUL 2-1. Atribuţiile per!onalului de conducere..........................................................................................) PARAGRAFUL 2-2. Acti*itatea pentru pre+ătirea şi de!(ăşurarea acţiunilor.............................................................1# PARAGRAFUL 2-3. ,rdine de acţiune.......................................................................................................................1)

CAPITOLUL 3.................................................................................................................................20 COORDONAREA ŞI PLANIFICAREA ......................................................................................20 SPRIJINULUI PRIN FOC..............................................................................................................20
SECŢIUNEA I..................................................................................................................................................................20 RELAŢIILE DE SUBORDONARE ALE SUBUNITĂŢII ..........................................................................................20 DE ARUNCĂTOARE / ARTILERIE ANTITANC MIXTE .......................................................................................20 PARAGRAFUL 3-1. Relaţiile de !ubordonare.............................................................................................................21 PARAGRAFUL 3-2. Relaţii "n cadrul !pri'inului prin (oc...........................................................................................22 SECŢIUNEA A II-A ........................................................................................................................................................25 PLANIFICAREA SPRIJINULUI PRIN FOC...............................................................................................................25 PARAGRAFUL 3-3. -copul tra+erilor indirecte..........................................................................................................2% PARAGRAFUL 3-#. -copul tra+erilor prin oc.ire directă..........................................................................................2/ a.0i!pun1nd de proiectile şi rac.ete antitanc cu mare putere de pătrundere "n blinda'e2 po!ed1nd o cadenţă !porită de tra+ere şi preci3ie "n executarea (ocului2 artileria e!te capabilă !ă ducă lupta "mpotri*a blindatelor şi "ndeo!ebi "mpotri*a tancurilor inamicului....................................................................................................................................2/ b.4ra+erea prin oc.ire directă a!i+ură executarea mi!iunilor de (oc "n cel mai !curt timp şi cu un con!um minim de muniţie5 !e execută a!upra obiecti*elor (ixe şi "n mişcare tere!tre şi de la !upra(aţă. .................................................2/ Pentru executarea tra+erii prin oc.ire directă trebuie !ă (ie pre+ătită artileria de toate cate+oriile. ............................2/ n (uncţie de !ituaţie2 mi!iunile de (oc prin tra+ere prin oc.ire directă !e execută cu pie!a2 plutonul şi bateria..........2/ c.-copul +eneral al luptei "mpotri*a mi'loacelor blindate ale inamicului con!tă "n lo*irea şi nimicirea ace!tora din momentul de!coperirii lor "n raioanele de concentrare 6!taţionare72 pe timpul depla!ării şi pe timpul luptei "n (aţa limitei dinainte a apărării2 precum şi "n ad1ncimea di!po3iti*elor de luptă2 cu toate mi'loacele care pot concura la nimicirea ce!tora. n acea!tă idee2 lupta cu blindatele inamicului trebuie pri*ită nu ca un !implu duel de (oc "ntre mi'loacele antitanc şi blindatele inamicului2 ci ca un complex de acţiuni la care trebuie !ă participe toate (orţele şi -I -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

mi'loacele di!ponibile 8 de la luptătorul indi*idual2 i3olat şi p1nă la cel mai per(ecţionat mi'loc de (oc antitanc din compunerea unităţilor şi marilor9 unităţi. La acea!tă luptă trebuie !ă concure toate (orţele şi mi'loacele batalionului2 pe ba3a unei concepţii şi a unei conduceri unitare. ,r+ani3area luptei cu blindatele inamicului trebuie !ă aibă un caracter atotcuprin3ător2 o luptă la care !ă participe toate (orţele.................................................................................2/ d.Pentru a !e a!i+ura caracterul unitar al luptei "mpotri*a blindatelor2 "n pre+ătirea şi ducerea luptei2 trebuie !ă !e ţină !eama de următoarele cerinţe e!enţiale:.................................................................................................................2/ a!i+urarea concentrării (orţelor şi mi'loacelor pe direcţiile principale şi reali3area continuităţii "n timp şi !paţiu a luptei "mpotri*a blindatelor inamicului2 "ncep1nd de la limita maximă a po!ibilităţilor de lo*ire ale a*iaţiei2 artileriei şi rac.etelor şi p1nă la ad1ncimea di!po3iti*ului de luptă propriu5..............................................................................2/ creşterea inten!ităţii acţiunilor de lo*ire a mi'loacelor blindate ale inamicului2 pe mă!ura apropierii ace!tora de aliniamentul de contact şi2 ulterior2 "n ad1ncimea di!po3iti*elor de luptă5...................................................................2; cooperarea (orţelor şi mi'loacelor participante la lupta cu blindatele2 "n !copul (olo!irii lor raţionale2 punerii "n *aloare maximă a proprietăţilor de luptă şi completării reciproce a !er*ituţiilor !peci(ice (iecăruia5..........................2; a!i+urarea unei ridicate capacităţi de mane*ră a (orţelor şi mi'loacelor participante la lupta "mpotri*a blindatelor pentru inten!i(icarea e(orturilor pe direcţiile ameninţate5.............................................................................................2; acordarea "n an!amblul luptei cu blindatele unei importanţe primordiale nimicirii tancurilor inamicului deoarece ele con!tituie elementul cu cea mai mare capacitate de (oc şi de mane*ră5.......................................................................2; participarea la lupta "mpotri*a blindatelor a tuturor elementelor di!po3iti*ului de luptă2 "ncep1nd cu (orţele şi mi'loacele !peciali3ate şi p1nă la (ormaţiunile de a!i+urare te.nico-materială............................................................2; PARAGRAFUL 3-%. &(ectul obţinut "n urma tra+erilor indirecte................................................................................2; PARAGRAFUL 3-/. &lemente ale coordonării5 mă!uri2 termeni şi procedee de coordonare a !pri'inului prin (oc....2) PARAGRAFUL 3-;. Prelucrarea datelor de!pre obiecti*e..........................................................................................3% PARAGRAFUL 3-). Planul de !pri'in prin (oc al batalionului....................................................................................3/ PARAGRAFUL 3-<. Li!ta cu obiecti*e a batalionului şi !c.ema pe material tran!parent..........................................3) PARAGRAFUL 3-19. $ererea şi conducerea tra+erilor aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte..............................## PARAGRAFUL 3-11. Apro*i3ionarea cu muniţie.......................................................................................................%1

CAPITOLUL .................................................................................................................................53 ARTILERIA BATALIONARĂ......................................................................................................53 !N SPRIJINUL ACŢIUNILOR OFENSI"E.................................................................................53
PARAGRAFUL #-1. -pri'inul prin (oc al acţiunilor o(en!i*e.....................................................................................%3 PARAGRAFUL #-2. Acţiuni o(en!i*e.........................................................................................................................%# PARAGRAFUL #-3. Alte acţiuni o(en!i*e..................................................................................................................%/ PARAGRAFUL #-#. -pri'inul prin (oc al o(en!i*ei executat de artileria batalionară.................................................%; PARAGRAFUL #-%. -pri'inul altor tipuri de acţiuni...................................................................................................%<

CAPITOLUL 5.................................................................................................................................#2 ARTILERIA BATALIONARĂ !N SPRIJINUL ACŢIUNILOR DE APĂRARE.....................#2
PARAGRAFUL %-1. Apărarea...................................................................................................................................../2 PARAGRAFUL %-2. Priorităţi "n executarea (ocului şi obiecti*e prioritare................................................................/3 PARAGRAFUL %-3. -pri'inul prin (oc al apărării executat de artileria batalionară..................................................../; PARAGRAFUL %-#. Retra+erea..................................................................................................................................;1 PARAGRAFUL %-%. -pri'inul prin (oc al artileriei batalionare pe timpul retra+erii...................................................;1

CAPITOLUL #.................................................................................................................................$3 TACTICI% TE&NICI ŞI PROCEDURI DE UTILI'ARE A ARTILERIEI BATALIONARE !N LUPTĂ.........................................................................................................................................$3
SECŢIUNEA I .................................................................................................................................................................$3 TACTICI DE !NTREBUINŢARE A SUBUNITĂŢII DE ARTILERIE....................................................................$3 PARAGRAFUL /-1. Utili3area "ntrunită a !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă.................................;3 PARAGRAFUL /-2. Utili3area !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pe plutoane !eparate.................;% -II -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARAGRAFUL /-3. Utili3area !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pe pie!e....................................;/ SECŢIUNEA A II-A ........................................................................................................................................................$$ RECUNOAŞTEREA% ALE(EREA ŞI OCUPAREA .................................................................................................$$ PO'IŢIEI DE TRA(ERE ŞI ALINIAMENTULUI ANTIBLINDATE.....................................................................$$ PARAGRAFUL /-#. Recunoaşterea ...........................................................................................................................;) PARAGRAFUL /-%. 4e.nici şi proceduri de recunoaştere ........................................................................................;) PARAGRAFUL /-/. Plani(icarea executării recunoaşterilor.......................................................................................;< PARAGRAFUL /-;. Grupul de recunoaştere..............................................................................................................;< PARAGRAFUL /-). Ale+erea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate.........................................................)9 PARAGRAFUL /-<. Acti*itatea +rupului de recunoaştere..........................................................................................)2 PARAGRAFUL /-19. ,cuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate......................................................)% PARAGRAFUL /-11. ,rdinul pentru depla!are..........................................................................................................); PARAGRAFUL /-12. ,cuparea po3iţiei = aliniamentului pe timp de noapte..............................................................); PARAGRAFUL /-13. Procedee de ocupare a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate..................................)) PARAGRAFUL /-1#. ,cuparea c1nd !e di!pune de timp !u(icient............................................................................)) PARAGRAFUL /-1%. ,cuparea c1nd nu !e di!pune de timp !u(icient.......................................................................)< PARAGRAFUL /-1/. Acti*ităţi care !e executa după ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate.....<9 SECŢIUNEA A III-A.......................................................................................................................................................)0 DEPLASAREA.................................................................................................................................................................)0 PARAGRAFUL /-1;. $onducerea mane*rei 6depla!ării7...........................................................................................<9 PARAGRAFUL /-1). Particularităţile depla!ării 6mane*rei7 "n o(en!i*ă2 apărare şi retra+ere...................................<2 SECŢIUNEA A I"-A.......................................................................................................................................................)3 PROCEDURI DE DEPLASARE....................................................................................................................................)3 PARAGRAFUL /-1<. 0epla!area "ntrunită a !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte ............................<3 PARAGRAFUL /-29. 0epla!area pe plutoane a !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte .......................<# PARAGRAFUL /-21. 0epla!area pe pie!e a !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte ............................<# SECŢIUNEA A "-A ........................................................................................................................................................) MARŞUL...........................................................................................................................................................................) PARAGRAFUL /-22. >arşul "n coloană independentă..............................................................................................<% PARAGRAFUL /-23. >arşul "n coloană de!c.i!ă 6inter*ale mari7............................................................................<% PARAGRAFUL /-2#. >arşul "n coloană "nc.i!ă 6inter*ale mici7...............................................................................<% PARAGRAFUL /-2%. ?n(iltrarea 6depla!are pe pie!e !au +rupuri de pie!e7................................................................</ PARAGRAFUL /-2/. >arşul "n a(ara căilor de comunicaţie......................................................................................</ PARAGRAFUL /-2;. ,rdinul de marş........................................................................................................................<; PARAGRAFUL /-2). Planul de "mbarcare..................................................................................................................<; PARAGRAFUL /-2<. Pre+ătirea marşului..................................................................................................................<) PARAGRAFUL /-39. >ă!urile de !i+uranţă a marşului ............................................................................................<) PARAGRAFUL /-31. 0i!ciplina pe timpul marşului..................................................................................................<) PARAGRAFUL /-32. >ă!uri de control şi coordonare a marşului.............................................................................<< PARAGRAFUL /-33. @altele....................................................................................................................................199 PARAGRAFUL /-3#. Proceduri de acţiune "n !ituaţii de ur+enţă.............................................................................199 SECŢIUNEA A"I-A .....................................................................................................................................................101 DISPO'ITI"UL DE LUPTĂ AL SUBUNITĂŢII DE ARUNCĂTOARE *ARTILERIE ANTITANC MIXTE + ..........................................................................................................................................................................................101 PARAGRAFUL /-3%. 0i!punerea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n po3iţie de tra+ere = aliniament "n (uncţie de teren......................................................................................191 PARAGRAFUL /-3/. 0i!punerea paralelă a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate ...........................................................................................................................................................192 PARAGRAFUL /-3;. 0i!punerea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n (ormă de A.................................................................................................................................................192

-III -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARAGRAFUL /-3). 0i!punerea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n (ormă de romb............................................................................................................................................193 PARAGRAFUL /-3<. 0i!punerea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n triun+.i........................................................................................................................................................193 PARAGRAFUL /-#9. 0i!punerea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n (ormă de !tea...............................................................................................................................................19#

CAPITOLUL $...............................................................................................................................105 MĂSURI DE APĂRARE ŞI PROTECŢIE ................................................................................105 A UNEI PO'IŢII DE TRA(ERE PENTRU ARUNCĂTOARE / ALINIAMENT ANTIBLINDATE...........................................................................................................................105
SECŢIUNEA 1................................................................................................................................................................105 AMENINŢĂRI LA ADRESA ARUNCĂTOARELOR / PIESELOR ANTITANC ŞI INSTALAŢIILOR DE LANSARE A RAC&ETELOR ANTITANC DIRIJATE...........................................................................................105 PARAGRAFUL ;-1. Ameninţări..............................................................................................................................19% PARAGRAFUL ;- 2. Atacul tere!tru.........................................................................................................................19/ PARAGRAFUL ;- 3. Atacul aerian...........................................................................................................................19; PARAGRAFUL ;- #. Re+uli de !i+uranţă şi protecţie ..............................................................................................19; SECŢIUNEA A II-A.......................................................................................................................................................108 AMENAJAREA (ENISTICĂ......................................................................................................................................108 PARAGRAFUL ; 8 %. Amena'area +eni!tică a po3iţiei de tra+ere pentru aruncătoare = pie!e antitanc tractate.......19< PARAGRAFUL ;-/. Adăpo!turi pentru ec.ipa de calculatori...................................................................................111 PARAGRAFUL ;-;. Amena'area +eni!tică a po3iţiei de tra+ere a aruncătoarelor autopropul!ate = in!talaţilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate............................................................................................................................112 PARAGRAFUL ;-). Re+uli de protecţie a per!onalului............................................................................................112 SECŢIUNEA A III-A.....................................................................................................................................................113 ALTE METODE DE PROTECŢIE.............................................................................................................................113 PARAGRAFUL ;-<. Po3iţii de aşteptare şi de tra+ere 6aliniamentul antiblindate7...................................................113 PARAGRAFUL ;-19. >a!carea................................................................................................................................11# PARAGRAFUL ;-11. 4ra+eri e(ectuate cu un+.iul de "nălţător şi "ncărcătura cea mai mică...................................11# PARAGRAFUL ;-12. 0epla!ări (rec*ente................................................................................................................11# PARAGRAFUL ;-13. &xecutarea re+la'ului pe reperul de tra+ere dintr-o po3iţie de tra+ere ..................................11# PARAGRAFUL ;-1#. Pie!a nomadă..........................................................................................................................11# PARAGRAFUL ;-1%. >ă!uri pentru creşterea preci3iei tra+erii şi reducerea con!umului pe timpul re+la'elor......11% PARAGRAFUL ;-1/. Utili3area mi'loacelor de comunicaţii prin (ir........................................................................11% PARAGRAFUL ;-1;. Focuri ma!ate.........................................................................................................................11% PARAGRAFUL ;-1). Po3iţionarea aruncătoarelor "n teren......................................................................................11% PARAGRAFUL ;-1<. Planul !i+uranţei nemi'locite şi apărării apropiate.................................................................11; PARAGRAFUL ;-29. Planul de !ecuritate şi coordonare..........................................................................................11; PARAGRAFUL ;-21. Planul de apărare....................................................................................................................11; PARAGRAFUL ;-22. $onducerea apărării...............................................................................................................11<

CAPITOLUL 8...............................................................................................................................120 SUSŢINEREA LO(ISTICĂ.........................................................................................................120
SECŢIUNEA I................................................................................................................................................................120 SUBUNITĂŢI DE LO(ISTICĂ...................................................................................................................................120 PARAGRAFUL )-1. 0etaşamente de apro*i3ionare "ndepărtate.............................................................................129 -I" -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARAGRAFUL )-2. Grupul de apro*i3ionare apropiată..........................................................................................129 PARAGRAFUL )-3. $ererile de materiale obişnuite de !u!ţinere lo+i!tică.............................................................121 SECŢIUNEA A II-A.......................................................................................................................................................121 APRO"I'IONAREA.....................................................................................................................................................121 PARAGRAFUL )-#. ,peraţiuni de apro*i3ionare....................................................................................................121 PARAGRAFUL )-%. Proceduri de apro*i3ionare.....................................................................................................122 PARAGRAFUL )-/. Procedura de apro*i3ionare "n po3iţie......................................................................................122 PARAGRAFUL )-;. Prepo3iţionarea.......................................................................................................................122 PARAGRAFUL )-). Procedura de apro*i3ionare "n a(ara po3iţiei...........................................................................123 PARAGRAFUL )-<. Apro*i3ionarea de ur+enţă......................................................................................................12# PARAGRAFUL )-19. ncărcături de ba3ă................................................................................................................12# PARAGRAFUL )-11. >ateriale de apro*i3ionare obişnuită....................................................................................12% PARAGRAFUL )-12. >ateriale di*er!e...................................................................................................................12/ SECŢIUNEA A III-A.....................................................................................................................................................12$ !NTREŢINERE..............................................................................................................................................................12$ PARAGRAFUL )-13. Be.icule................................................................................................................................12; PARAGRAFUL )-1#. Armament..............................................................................................................................12; PARAGRAFUL )-1%. &c.ipamentul de comunicaţii................................................................................................12) PARAGRAFUL )-1/. &c.ipamentul aruncătoarelor = pie!elor antitanc2 in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate.........................................................................................................................................................................12) PARAGRAFUL )-1;. Recuperarea ec.ipamentului de(ect......................................................................................12) SECŢIUNEA A I"-A.....................................................................................................................................................12) ASI(URARE MEDICALĂ...........................................................................................................................................12) PARAGRAFUL )-1). Plutonul de aruncătoare = artilerie antitanc mixt...................................................................12< al companiei................................................................................................................................................................12< PARAGRAFUL )-1<. Cateria de aruncătoare de la batalion....................................................................................12< PARAGRAFUL )-29. &*acuarea medicală...............................................................................................................12< PARAGRAFUL )-21. Raportarea răniţilor şi a capacităţii de luptă..........................................................................139

ANEXA A........................................................................................................................................131 ORDINE% FORMULARE ŞI MATERIALE ..............................................................................131 SUPLIMENTARE..........................................................................................................................131
A , 1 ORDINUL PRELIMINAR..................................................................................................................................131 1. -?4UAD?A..............................................................................................................................................................131 2. >?-?UE&A ............................................................................................................................................................131 3. &F&$U4AR&A......................................................................................................................................................131 #. -PR?G?EUL L,G?-4?$..........................................................................................................................................132 %. $,>AE0A H? $,>UE?$AD??L&.......................................................................................................................132 >,0&L 0& ,R0?E PR&L?>?EAR B&RCAL........................................................................................................132 A , 2 ORDINUL DE ACŢIUNE...................................................................................................................................132 1. -?4UAD?A..............................................................................................................................................................133 2. >?-?UE&A.............................................................................................................................................................133 3. &F&$U4AR&A......................................................................................................................................................133 #. -PR?G?EUL L,G?-4?$..........................................................................................................................................13# %. $,>AE0I H? $,>UE?$AD??............................................................................................................................13# &F&>PLU 0& ,R0?E 0& A$D?UE& B&RCAL AL $,>AE0AE-4ULU? -UCUE?4ID?? 0& ARUE$I4,AR& A CA4AL?,EULU?....................................................................................................................13% 1. -?4UAD?A..............................................................................................................................................................13% 2. >?-?UE&................................................................................................................................................................13% -" -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

3. &F&$U4AR&.........................................................................................................................................................13% #. -PR?G?E L,G?-4?$...............................................................................................................................................13; %. $,>AE0I H? $,>UE?$AD??............................................................................................................................13; A , 3 ORDINUL FRA(MENTAR...............................................................................................................................13) >,0&L 0& ,R0?E FRAG>&E4AR2 B&RCAL AL $,>AE0AE4UL -UCUE?4ID?? 0& ARUE$I4,AR& .....................................................................................................................................................................................13< A, ANEXE LA ORDINE...........................................................................................................................................1 0

ANEXA B........................................................................................................................................1 1 MĂSURI DE SI(URANŢĂ !N DESFĂŞURAREA OPERAŢIUNILOR................................1 1
SECŢIUNEA 1................................................................................................................................................................1 1 MĂSURI DE CAMUFLARE% MASCARE .................................................................................................................1 1 ŞI SI(URANŢĂ A PERSONALULUI.........................................................................................................................1 1 C 8 1 >I-UR? 0& $A>UFLAR& ..........................................................................................................................1#1 C 8 2 P,-4UR? 0& ,C-&RBAR&...........................................................................................................................1#1 C 8 3 >I-UR? 0& PR&GI4?R& A A$D?UE?L,R E J,R? H? E A>URG........................................................1#2 C 8 # B&G@&.............................................................................................................................................................1#2 SECŢIUNEA A II-A.......................................................................................................................................................1 3 DISCIPLINA *MASCĂRII+ '(OMOTULUI ŞI LUMINII......................................................................................1 3 C 8 % 0?-$?PL?EA 6>A-$IR??7 JG,>,4ULU?..................................................................................................1#3 C 8 / 0?-$?PL?EA 6>A-$IR??7 LU>?E??.............................................................................................................1#3 SECŢIUNEA A III-A.....................................................................................................................................................1 3 MĂSURI DE SI(URANŢĂ PENTRU MIJLOACELE ELECTRONICE ..............................................................1 3 ŞI DE COMUNICAŢIE.................................................................................................................................................1 3 C 8 ; 0?-P,J?4?B& &L&$4R,E?$&......................................................................................................................1#3 C 8 ) AE4&E&...........................................................................................................................................................1## C 8 < >I-UR? AE4?CRU?AG...................................................................................................................................1##

ANEXA C........................................................................................................................................1 # RAPOARTE....................................................................................................................................1 #
$ 8 1 RAP,AR4& PLAE?F?$A4&...........................................................................................................................1#/ $ 8 2 RAP,AR4& 0UPI ,$UPAR&A P,J?D?&? 0& 4RAG&R&........................................................................1#/ $ 8 3 RAP,AR4&L& $U -?4UAD?A UE?4ID?? = -UCUE?4ID??........................................................................1#; $ 8 # RAP,R4UL $U -?4UAD?A >UE?D?&?.........................................................................................................1#) $ 8% RAP,AR4& E&PLAE?F?$A4&.......................................................................................................................1#)

ANEXA E........................................................................................................................................155 ACŢIUNILE ARUNCĂTOARELOR / PIESELOR ANTITANC% INSTALAŢIILOR DE LANSARE A RAC&ETELOR ANTITANC DIRIJATE !N LOCALITĂŢI...........................155
&-1. Ale+erea po3iţiei de tra+ere.................................................................................................................................1%% &-2. >i'loace de comunicaţii......................................................................................................................................1%/ &-3. ?nter(erenţa ma+netică.........................................................................................................................................1%/ &-#. Puncte de oc.ire..................................................................................................................................................1%/ &-%. >uniţie explo3i*ă................................................................................................................................................1%/ -"I -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

&-/. >uniţie de iluminare...........................................................................................................................................1%;

ANEXA F........................................................................................................................................158 PROCEDURILE STANDARD DE OPERARE PENTRU SUBUNITATEA DE ARUNCĂTOARE / ARTILERIE ANTITANC MIXTĂ , INSTRUCŢIUNI CU CARACTER PERMANENT ...............................................................................................................................158
F-1 -$,PUL...............................................................................................................................................................1%) F-2 $,ED?EU4UL PR,$&0UR?L,R -4AE0AR0..............................................................................................1%) F-3 $&E4RUL P&E4RU $,E0U$&R&A 4RAG&R??...........................................................................................1%<

ANEXA (........................................................................................................................................1#0 EXEMPLU AL FORMATULUI *MODEL+ ESTIMĂRII.........................................................1#0

-"II -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL 1 SUBUNITĂŢILE DE ARUNCĂTOARE ŞI ARTILERIE ANTITANC MIXTE

P

-./01 2345.-0-6 7188-71915 :. 91;/<% 7131.5/<459- =5 1.5/6/-6 >- 60?:./01.5/- 61 .-@25- >- 7;05A5. ;05. B28% 675C106/ >- 8</0- 757/-?-9- >92@50- 81 /06C-0- >50-8/< =5 5.>50-8/<. P91/26.-9- =5 36/-0559- >- 60/59-05- 675C10< /06C-059- ;05. 28D50- >50-8/< =5 5.>50-8/- ;-./01 675C1060-6 7;05A5.1915 ;05. B28 69 68451.5920 82?;6.55920 =5 36/6952.1915 =5 82./05315- 67/B-9 96 /06.7;1.-0-6 :. B6;/- 6 >-85E5-5 82?6.>6.45920 >- 60?- :./01.5/-. F2819 60/59-05-5% -F-81/6/ 81 ;0-85E5-% 82./5.11 =5 2;20/1. ;-0?5/- 92@50-6 1.-5 C6?- 960C5 >- 235-8/- 6><;27/5/761 .-6><;27/5/-% 860- .1 ;2/ B5 .-1/0695E6/- >- ?5A9268-9- -F57/-./- 96 .5@-9 82?;6.5- =5 .-8-75/< B292750-6 69/20 ?5A9268- >- 92@50- >5. >2/60-6 -=692.1915 71;-0520. A8451.-6 60/59-05-5 36/6952.60- B68- ;60/- >5. 68451.-6 C-.-069< >7;05A5. ;05. B28% -7/- B260/- 5?;20/6./< =5 1.58< :. B-919 -5 ;- 8G?;19 >91;/<. P05. 20C6.5E60-6 920% 86068/-057/5859- =5 ;2753595/<459- >- 92@50- 6960?6?-./1915 >5. >2/60-% 7131.5/<459- >- 601.8</260- =5 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/- 675C10< :.>-;95.50-6 ?5751.5920 >- B28 .-8-760- 0-695E<055 ;96.1915 >68451.- 96 .5@-9 82?;6.5- =5 5.B91-.4-6E< D2/<0G/20 :.>-;95.50-6 8-915 >- 96 .5@-9 36/6952.. PARA(RAFUL 1-1. R2919 36/-05-5 >- 601.8</260- =5 36/-05-5 >- 60/59-056./5/6.8 ?5F/Cateria de aruncătoare repre3intă principalul mi'loc de lo*ire din or+anica batalionului !au +rupului de luptă 6G.L.7 şi a!i+ură tra+eri indirecte e(iciente şi oportune "n !pri'inul +eneral al acţiunilor de luptă ale batalionului 6G.L.7 şi=!au "ntărirea !pri'inului direct pentru una din companiile ace!tuia. Cateria antitanc mixtă repre3intă mi'locul de lo*ire antiblindate2 "n !pecial a tancurilor inamicului2 din or+anica batalionului 6G.L.7 care a!i+ură prin tra+eri prin oc.ire directă di!tru+erea 6nimicirea7 blindatelor !au neutrali3area 6nimicirea7 per!onalului şi mi'loacelor de (oc din di!po3iti*ul companiei=batalionului inamicului. n o(en!i*ă2 acţiunile de!(ăşurate impun exi!tenţa unui mi'loc de (oc cu tra+ere directă şi indirectă care !ă a!i+ure: • condiţii a*anta'oa!e pentru acţiunile trupelor proprii5 • re!pin+erea acţiunilor inamicului5 • limitarea libertăţii de acţiune a inamicului2 "n !pecial a artileriei ace!tuia5

-1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

• neutrali3area inamicului şi crearea condiţiilor proprii pentru executarea atacului. n apărare2 ace!t mi'loc de (oc trebuie: • !ă lo*ea!că inamicul şi !ă-l obli+e !ă !e de!(ăşoare prematur şi !ă debarce de pe mi'loacele blindate5 • !ă reducă mobilitatea inamicului şi !ă-i canali3e3e acţiunile !pre anumite 3one a*anta'oa!e pentru trupele proprii5 • !ă obli+e inamicul !ă pără!ea!că po3iţiile "n care terenul "i o(eră protecţie şi !ă !e depla!e3e "n 3one unde tra+erile directe !unt po!ibile5 • !ă de3or+ani3e3e conducerea şi !ă (acă impo!ibilă !incroni3area acţiunilor inamicului5 • !ă neutrali3e3e inamicul care atacă prin !urprindere !ubunităţile companiei !au batalionului 6G.L.7. a. Cateria de aruncătoare şi bateria antitanc mixtă a!i+ură comandantului de arme "ntrunite: 617 Un mi'loc de lo*ire cu tra+ere directă şi indirectă2 permanent la "ndem1nă2 care2 la ordin2 !ă execute mi!iuni de (oc "n condiţiile de! !c.imbătoare ale c1mpului de luptă modern5 627 -pri'in prin (oc direct = +eneral permanent "n (aţa limitei dinainte a di!po3iti*ului de acţiune a companiei = batalionului 6G.L.7. -ubunităţile de artilerie !unt in!truite a!t(el "nc1t !ă ripo!te3e imediat2 (ără o coordonare prealabilă a acţiunilor2 la !olicitarea comandantului de arme "ntrunite. 637 4ra+eri cu traiectorie *erticală care completea3ă2 dar nu "nlocuie!c tra+erile executate de artileria care execută !pri'in direct !au acţiunile celorlalte mi'loace de !pri'in prin (oc5 6#7 >i'loace de lo*ire2 care prin cadenţa de tra+ere şi e(ect a!upra obiecti*elor2 a!i+ură neutrali3area 6nimicirea7 unei +ame lar+i de obiecti*e di!pu!e pe ad1ncimea di!po3iti*ului batalionului inamicului5 6%7 >i'loace de (oc !i+ure2 care a!i+ură !ucce!ul "n lupta "mpotri*a inamicului "n raioane "n care tăria ace!tuia e!te diminuată. b. -ubunităţile de artilerie dau po!ibilitatea comandantului de arme "ntrunite !ă neutrali3e3e obiecti*e din di!po3iti*ul inamicului independent de acţiunile artileriei care i-a (o!t dată "n !pri'in. Pentru acea!ta mobilitatea !ubunităţilor de artilerie trebuie !ă (ie identică celei a !ubunităţilor de arme "ntrunite deoarece acea!ta e!te condiţia executării oportune a (ocului şi continuităţii !pri'inului prin (oc. c. Pentru "ndeplinirea mi!iunilor de (oc2 aruncătoarele utili3ea3ă trei tipuri de muniţie: 617 bombe explo3i*e 8 !unt de!tinate pentru neutrali3area per!onalului2 te.nicii de luptă2 aruncătoarelor inamicului di!pu!e "n di!po3iti* de luptă !au "n mişcare. 0e a!emenea2 !unt de!tinate pentru executarea mi!iunilor de (oc care *i3ea3ă inter3icerea apro*i3ionării (orţelor "naintate ale inamicului5 627 bombe (umi+ene - !unt de!tinate pentru a ma!ca acţiunile trupelor proprii şi pentru a orbi 6reduce *i3ibilitatea7 mi'loacele de !pri'in prin (oc ale
-2 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

inamicului. 0e a!emenea2 !e utili3ea3ă pentru a i3ola o parte a (orţelor inamicului "n *ederea neutrali3ării lui pe părţi5 637 bombe de iluminare - !unt de!tinate pentru iluminarea terenului şi a obiecti*elor (ără a permite inamicului ob!er*area trupelor proprii. ?luminarea poate (i executată coordonat cu tra+erea cu bombe explo3i*e pentru neutrali3area obiecti*elor inamicului. d. Pentru "ndeplinirea mi!iunilor de (oc2 aruncătoarele de +renade antitanc (olo!e!c două tipuri de muniţie: 617 +renade cumulati*e5 627 +renade explo3i*e. e. Pentru "ndeplinirea mi!iunilor de (oc in!talaţiile de lan!are (olo!e!c rac.etele antitanc diri'ate a căror componentă de luptă conţine "ncărcătură cumulati*ă. PARA(RAFUL 1-2. P05.85;559- 68451.5920 60/59-05-5 36/6952.60Principiile acţiunilor artileriei batalionare !unt: iniţiati*a2 ad1ncimea2 a+ilitatea şi !incroni3area. a. Iniţiativa. Artileria batalionară contribuie la c1şti+area iniţiati*ei "n acţiune a trupelor proprii prin neutrali3area (orţelor şi mi'loacelor inamicului şi 3ădărnicind planul !ău de acţiune. Acţiunile lor de (oc rapide2 preci!e şi e(iciente nu permit inamicului rec1şti+area iniţiati*ei. 617 Artileria batalionară e!te utili3ată (rec*ent pentru neutrali3area per!onalului2 mi'loacelor de (oc şi elementelor de conducere ale inamicului. Ace!t lucru permite trupelor proprii !ă menţină iniţiati*a2 apropiindu-!e de po3iţiile ocupate de inamic2 !ă-l di!tru+ă !au !ă-l depăşea!că pentru a lo*i "n alt loc. n o(en!i*ă !ubunităţile de aruncătoare o(eră po!ibilitatea comandantului de batalion !ă-şi concentre3e e(ortul pe direcţia principală !au2 la ne*oie2 !ă-l diri'e3e !pre o altă direcţie. $omandantul poate utili3a ace!te !ubunităţi pentru a (eri de ob!er*area de către inamic a mişcărilor !ubunităţilor !ubordonate !au poate indica obiecti*e a!upra cărora "şi concentrea3ă e(ortul !au (ocul. 627 0eoarece (iecare batalion 6G.L.7 di!pune de !ubunităţi or+anice de aruncătoare şi artilerie antitanc mixte2 comandantul batalionului 6G.L.7 are libertate deplină "n utili3area artileriei de !pri'in "n locul şi momentul potri*it pentru a pă!tra iniţiati*a. Artileria batalionară contribuie la c1şti+area iniţiati*ei "n apărare prin lo*irea şi de3or+ani3area di!po3iti*ului de luptă al inamicului. -ubunităţile de aruncătoare şi artilerie antitanc mixte permit comandantului de batalion !ă lo*ea!că inamicul de la contact "n timp ce artileria bri+ă3ii e!te an+a'ată "n acţiuni de lo*ire a obiecti*elor "n ad1ncime. b. Adâncimea. Aruncătoarele şi artileria antitanc mixtă repre3intă armamentul cu bătaia cea mai mare din dotarea batalionului. 4raiectoria *erticală permite aruncătoarelor = artilerie antitanc mixtă lo*irea obiecti*elor di!pu!e "napoia unor acoperiri care nu pot (i lo*ite cu armamentul cu tra+ere directă = unor acoperiri blindate.
-3 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

Pe timp de noapte2 aruncătoarele pot executa (oc a!upra obiecti*elor neob!er*ate !au pot ilumina terenul extin31nd a!t(el limitele *i3ibile ale c1mpului de luptă. Utili31nd proiectile (umi+ene2 aruncătoarele limitea3ă po!ibilităţile inamicului de a ob!er*a c1mpul de luptă şi "i de3or+ani3ea3ă di!po3iti*ul de luptă. Artileria batalionară con(eră ad1ncime c1mpului de luptă (racţion1nd şi i3ol1nd o parte din (orţele inamicului2 permiţ1nd a!t(el nimicirea lor2 inter3ic1nd inter*enţia "n !pri'inul lor a altor (orţe. Po!ibilitatea artileriei batalionare de a executa (oc "n orice direcţie le permite executarea mi!iunilor de (oc "n "ntrea+a (1şie de acţiune a companiei şi batalionului. c. Agilitatea. Greutatea redu!ă2 !implitatea de!er*irii şi mobilitatea lor !porită a!i+ură in(anteriei un !pri'in permanent. Pie!ele de artilerie pot (i du!e de către ec.ipa de !er*anţi2 tran!portate !au tractate "n (uncţie de tipul lor. Artileria batalionară poate executa (oc "n orice condiţii de teren2 timp !au anotimp. 0e a!emenea2 at1t bateria de aruncătoare c1t şi bateria antitanc mixtă pot trece rapid de la tra+erea pe obiecti*e reparti3ate pe !ubunităţi la concentrarea (ocului a!upra unei po3iţii importante a inamicului. 4raiectoria *erticală2 c1mpul de tra+ere ori3ontal de 3/99 şi di*er!itatea muniţiei utili3ate de către pie!ele de artilerie permit comandantului de arme "ntrunite acţiuni rapide pe c1mpul de luptă2 (ără a diminua e(icienţa şi promptitudinea (ocului. d. Sincronizarea. -ubunităţile de aruncătoare şi de artilerie antitanc mixte (iind or+anice batalionului2 (ocul lor poate (i cu uşurinţă !incroni3at cu acţiunile !ubunităţilor de in(anterie. -incroni3area (ocului artileriei batalionare cu (ocul armamentului de in(anterie produce un e(ect puternic a!upra inamicului2 (ocuri care luate "n con!iderare !eparat nu ar a*ea aceeaşi e(icienţă. Focul artileriei batalionare e!te de ne"nlocuit deoarece neutrali31nd inamicul permite trupelor proprii !ă !e apropie de po3iţiile inamicului şi !ă le cucerea!că. 4ra+erile de iluminare a obiecti*elor a!i+ură !incroni3area (ocului altor mi'loace de !pri'in prin (oc a!upra obiecti*elor inamicului pe timp de noapte. PARA(RAFUL 1-3. !./0-315.460-6 7131.5/<45920 >- 601.8</260- =5 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/- :. 91;/< Acţiunile de (oc ale artileriei batalionare neutrali3ea3ă inamicul şi-i reduce puterea de (oc şi libertatea de mişcare permiţ1nd a!t(el trupelor proprii !ă exploate3e a*anta'ul mobilităţii. La eşaloanele companie şi batalion acţiunile !ubunităţilor de artilerie au dublu rol: di!tru+erea (orţelor inamicului şi a!i+urarea mobilităţii (orţelor proprii. a. >i'loacele de artilerie !unt limitate la toate eşaloanele. 0in ace!t moti* !ubunităţile şi unităţile de arme "ntrunite nu *or primi o cantitate identică de artilerie pentru de!(ăşurarea acţiunilor. ntotdeauna *or exi!ta !ubunităţi !au unităţi de arme "ntrunite pentru care !pri'inul de artilerie *a (i mai redu! dec1t cel a!i+urat altora. Ace!t de(ect e!te compen!at de exi!tenţa aruncătoarelor2 aruncătoarelor de +renade antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. b. &xi!tenţa !ubunităţilor de aruncătoare la ni*el batalion uşurea3ă acti*itatea comandantului eşalonului imediat !uperior. $omandantul bri+ă3ii poate concentra mi'loacele de "ntărire a !pri'inului de artilerie "n !ectoarele şi pe direcţiile importante de acţiune2 lă!1nd pentru perioade limitate de timp anumite !ubunităţi din !ubordine
- -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

!pri'inite numai de (ocul aruncătoarelor. c. Focul aruncătoarelor contribuie !ub!tanţial la de!(ăşurarea luptei cu mi'loacele blindate ale inamicului prin !epararea ace!tora de in(anteria care le "n!oţeşte2 reducerea *i3ibilităţii c1mpului de luptă şi obli+1ndu-le !ă acţione3e pe direcţia unde !unt di!pu!e mi'locele antiblindate proprii. d. Aruncătoarele repre3intă mi'locul de (oc la "ndem1na comandantului de companie şi batalion care pot (i "ntrebuinţate pentru in(luenţarea cur!ului acţiunilor2 dar şi atunci c1nd ma'oritatea artileriei e!te concentrată "n mi!iuni de neutrali3are a obiecti*elor din ad1ncimea di!po3iti*ului inamic. e. Focul aruncătoarelor executat "n (aţa limitei dinainte a apărării2 !incroni3at şi coordonat cu (ocul armamentului de in(anterie contribuie la re!pin+erea atacului inamic d1nd po!ibilitatea artileriei !ă lo*ea!că (orţele şi mi'loacele inamice di!pu!e "n eşalonul doi. Aruncătoarele put1nd (i di!pu!e "n adăpo!tiri naturale2 care pentru inamic repre3intă 3one nebătute2 execută un !pri'in continuu prin (oc2 c.iar şi "n !ituaţia "n care artileria inamicului execută (oc a!upra artileriei proprii. (. Aruncătoarele pot executa (oc pe!te di!po3iti*ul trupelor proprii2 (apt care permite concentrarea puterii lor de (oc indi(erent de caracteri!ticile terenului din 3ona de acţiune. +. 0i!pun1nd de +renade şi rac.ete antitanc cu mare putere de pătrundere "n blinda'2 po!ed1nd o cadenţă de tra+ere !porită şi preci3ie "n executarea (ocului aruncătoarele de +renade şi in!talaţiile de lan!are !unt capabile !ă ducă lupta "mpotri*a blindatelor şi "ndeo!ebi "mpotri*a tancurilor inamicului. .. Lupta antiblindate e!te atributul comandanţilor de arme "ntrunite care trebuie !ă a!i+ure (olo!irea coordonată2 "ntr-o concepţie unitară a tuturor (orţelor şi mi'loacelor apte !ă ducă lupta cu mi'loacele prote'ate de blinda'2 de care di!pune inamicul. i. Aruncătoarele de +renade antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !unt mi'loace la "ndem1na comandantului de arme "ntrunite pentru a inter*eni2 "n principal2 "mpotri*a tancurilor pătrun!e "n ad1ncimea di!po3iti*ului propriu2 pe direcţiile cele mai ameninţate. PARA(RAFUL 1- . C6068/-057/5859- 601.8</260-920 =5 ;5-7-920 >- 60/59-056./5/6.8 -implitatea con!tructi*ă2 (iabilitatea2 mobilitatea şi e(icienţa !unt principalele caracteri!tici ale aruncătoarelor şi pie!elor de artilerie antitanc. Principalele caracteri!tici te.nico-tactice ale aruncătoarelor !unt cele pre*ă3ute "n A-2; Bolumul ?B >anualul pentru cunoaşterea aruncătorului calibrul 129 mm iar ale pie!elor de artilerie antiblindate !unt cele pre3entate "n A.2; *ol. 19 8 Re+ulamentul cunoaşterii şi !er*iciul la material pentru aruncătoarele de +renade antitanc A.G.-<> şi "n >anualul pri*ind de!crierea şi exploatarea complexului portati* de rac.ete antitanc diri'ate <K111. PARA(RAFUL 1-5. E9-?-./-9- >- 7;05A5. ;05. B28 &lementele componente ale unei +rupări de (orţe acţionea3ă "ntrunit2 (iecare dintre ele "şi coordonea3ă acţiunile cu celelalte "n *ederea "ndeplinirii mi!iunii.
-5 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

-ubunităţile de aruncătoare şi cele de artilerie antitanc mixte conlucrea3ă at1t cu !ubunităţile de arme "ntrunite c1t şi cu artileria din or+anica di(eritelor eşaloane ierar.ice. $omandamentul (iecărui eşalon2 de la companie şi p1nă la bri+ada mecani3ată are "n compunerea !a un o(iţer de artilerie 6o(iţer care conduce armamentul +reu de artilerie7 care e!te coordonatorul !pri'inului prin (oc al artileriei. La eşalonul bri+adă mecani3ată acea!tă (uncţie e!te a!i+urată de comandantul di*i3ionului or+anic. La eşaloanele batalion şi companie2 coordonarea !pri'inului prin (oc e!te a!i+urată de către o(iţerul cu artileria 6comandantul plutonului aruncătoare )2 mm7 . a. $omandantul di*i3ionului de artilerie al bri+ă3ii de arme "ntrunite2 care e!te şi şe(ul artileriei bri+ă3ii 6coordonatorul !pri'inului prin (oc72 or+ani3ea3ă şi numeşte pentru (iecare batalion din compunerea (orţelor de an+a'are imediată c1te o ec.ipă de !pri'in prin (oc direcţional. &c.ipa de !pri'in prin (oc a unui batalion 6G.L.7 !e compune din: o(iţerul cu artileria2 un o(iţer cu !pri'inul prin (oc2 comandanţii bateriei aruncătoare şi bateriei artileriei antitanc mixte2 !ubo(iţer cu !pri'inul prin (oc 6din cadrul (iecărei companii de in(anterie2 tancuri2 *1nători de munte etc.7 şi unu la doi !pecialişti "n !pri'inul prin (oc 6din cadrul bateriei de aruncătoare şi bateriei de artilerie antitanc mixtă7. &c.ipa e!te condu!ă de o(iţerul cu artileria din cadrul batalionului şi e!te principalul con!ilier al comandantului de batalion "n calitatea !a de coordonator al !pri'inului prin (oc pentru batalion. &c.ipa e!te dotată cu un auto*e.icul !pecial şi di!pune de mi'loace de tran!mi!iuni care permit comunicarea (ie prin (ir 6radio72 (ie prin tran!miterea di+itală a datelor 6pe mă!ură ce unitatea *a (i dotată cu a!t(el de mi'loace7. b. $omandantul +rupei de !pri'in prin (oc al artileriei batalionare 6G.L.7 or+ani3ea3ă şi numeşte (iecare companie care acţionea3ă2 c1te o +rupă de !pri'in prin (oc. Grupa de !pri'in prin (oc !e compune din: comandantul plutonului aruncătoare )2 mm2 doi la trei ob!er*atori "naintaţi 6!ubo(iţeri >A$7 şi temporar un şo(er şi radiotele(oni!t. ,b!er*atorii "naintaţi2 de re+ulă2 acţionea3ă "n (1şia plutoanelor de in(anterie dar pot (i utili3aţi şi "n alt mod. Grupa de !pri'in prin (oc a companiei e!te dotată2 c1nd e!te ca3ul2 cu un auto*e.icul din or+anica !ubunităţii şi mi'loace de tran!mi!iuni. ,b!er*atorii "naintaţi !unt dotaţi cu !taţii radio portabile şi di!po3iti* di+ital de tran!mitere a me!a'elor 6pe mă!ură ce !ubunităţile *or (i dotate cu a!t(el de mi'loace7. c. ,b!er*atorii "naintaţi2 "n unele !ituaţii2 pot (i dotaţi cu telemetru la!er pentru cercetare2 determinarea obiecti*elor şi corectarea tra+erilor. n acea!tă !ituaţie ec.ipa de ob!er*atori "naintaţi !e compune din: un ob!er*ator "naintat şi un !peciali!t "n !pri'inul cu (oc şi are "n dotare auto*e.icul2 telemetru la!er2 !taţie radio şi di!po3iti* di+ital de tran!mitere a me!a'elor. d. $1nd acţionea3ă "n 3ona de litoral2 batalionului 6G.L.7 i !e *a "ntări !pri'inul prin (oc +eneral at1t de a*iaţie c1t şi de artileria na*ală. n acea!tă !ituaţie2 batalionului i !e reparti3ea3ă o ec.ipă de le+ătură a armelor de !pri'in care !e compune din: un !ubo(iţer de a*iaţie2 un !ubo(iţer de marină 6artilerie72 un şe( de +rupă 6!ubo(iţer72 un !ubo(iţer cu !pri'inul cu (oc şi trei radiotele(onişti. 0otarea ec.ipei con!tă din: un

-# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

auto*e.icul şi mi'loacele de tran!mi!iuni nece!are comunicării "n reţelele artileriei na*ale2 a*iaţiei şi de conducere a batalionului. &c.ipa de le+ătură a armelor de !pri'in are două +rupe de control ale puterii de (oc care "ndepline!c aceleaşi (uncţiuni ca şi +rupele de !pri'in cu (oc ale companiilor. Ace!tea (ac cereri de (oc şi corectea3ă (ocul artileriei na*ale şi !pri'inul aerian apropiat. Grupa de control a puterii de (oc acţionea3ă la eşalonul companie şi !e compune din: un !ubo(iţer de a*iaţie2 un şe( de +rupă 6!ubo(iţer72 un !peciali!t "n !pri'inul prin (oc 6!ubo(iţer = >A$7 şi trei radiotele(onişti.

-$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL 2 COMANDA ŞI CONTROLUL

P

05. 68/5@5/<459- >- 82?6.>< =5 82./029 /0-315- 7< 567< :. -@5>-.4< 10?</260-9- ;0239-?-H 85.-% 8-% 81?% 8G.> =5 1.>- /0-315- 7< :.>-;95.-678< ?5751.-6. C6;5/2919 ;0-E5./< 6/05314559- 82?6.>6.45920 =5 ;-072.691915 860:.86>0-6E< 7131.5/<459- >- 601.8</260- =5 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/- =5 6982?6.>6.45920 >- 60?- :./01.5/- :. 8- ;05@-=/- 82.>18-0-6 68451.5920 >7;05A5. 69- 601.8</260-920. P05?6 =5 8-6 ?65 5?;20/6./< 76085.< 6 82?6.>6.45920 7131.5/<45920 >- 601.8</260- =5 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/- -7/:.>-;95.50-6 ?5751.55. C6>019 82.>18-055 :. 60?6/< 5>-./5B58< /0-5 >5?-.751.5 69- 82.>18-055H 8--6 8- 6=/-6;/< 60?6/6 >- 96 /5.-% I =5 6.1?- A FI% A ŞTI% A FACE. PARA(RAFUL 2-1. A/05314559- ;-072.691915 >- 82.>18-0a. Comandantul batalionului 6+rupului de luptă7 ră!punde de "ntrebuinţarea !ubunităţii de aruncătoare şi artileriei antitanc or+anice "n luptă. &l poate "mputernici cu acea!tă re!pon!abilitate un o(iţer din !tatul !ău ma'or2 dar şi "n ace!t ca3 deci3ia (inală pri*ind "ntrebuinţarea artileriei batalionare "n luptă e!te a comandantului. $omandantul de batalion 6+rupului de luptă7 trebuie !ă aibă relaţii de comunicare cu comandanţii !ubunităţilor de aruncătoare şi artilerie antitanc mixte ba3ate pe "ncredere şi dele+are de autoritate. A!emenea relaţii permit comandanţilor bateriilor de aruncătoare şi bateriilor de artilerie antitanc mixte !ă anticipe3e !olicitările comandantului de batalion 6+rupului de luptă72 !ă pună "ntrebări şi !ă dea ră!pun!uri competente. $omandantul de batalion trebuie !ă !tabilea!că (oarte clar "n ce mod doreşte ca !ubunităţile de aruncătoare şi de artilerie antitanc mixte !ă !pri'ine acţiunile (orţelor din !ubordinea !a şi pentru acea!ta trebuie !ă cunoa!că "n detaliu po!ibilităţile te.nico-tactice ale armamentului de artilerie din dotare. Re!pon!abilitatea comandantului de batalion 6+rupului de luptă7 "n ce pri*eşte conducerea artileriei batalionare !unt: • "ntrebuinţarea "n luptă 6mi!iuni tactice2 !tabilirea priorităţilor "n executarea (ocului2 di!punerea2 aprobarea planului tra+erilor75 • or+ani3area pentru luptă 6repartiţia !ubunităţii2 relaţii de comandă şi !pri'in2 or+ani3area tran!mi!iunilor75 • !pri'in lo+i!tic 6norme de con!um2 muniţie nece!ară2 a!i+urarea tran!porturilor lo+i!tice2 mentenanţă2 a!i+urarea .ranei7.
-8 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

b. Şeful biroului operaţii şi instrucţie, care este şi ofiţerul cu conducerea acţiunilor militare ră!punde de acţiunile de luptă2 plani(icare2 or+ani3are şi in!trucţie "n cadrul batalionului. Eatura !arcinilor !ale pre!upune o colaborare !tr1n!ă cu comandanţii !ubunităţilor de aruncătoare şi artilerie antitanc mixte. &l ră!punde de tran!miterea concepţiei de acţiune2 a deci3iei şi intenţiei comandantului prin ordin *erbal !au !cri! adre!at tuturor !ubordonaţilor. $a o(iţer din !tatul ma'or2 el nu are autoritate de comandă a!upra !ubunităţilor de artilerie2 dar are re!pon!abilitatea !ă "ndrume pe comandanţii ace!tora "n plani(icarea şi or+ani3area acţiunilor2 care !ă ducă la "ndeplinirea deci3iei comandantului de batalion. 0in punct de *edere admini!trati* şi lo+i!tic nu are nici o re!pon!abilitate care pri*eşte !ubunităţile de aruncătoare şi artilerie antitanc mixte. Re!pon!abilităţile !ale care pri*e!c artileria batalionară !unt: 617 &laborarea şi tran!miterea in!trucţiunilor tactice cu caracter permanent ordonate de comandantul de batalion5 627 &laborarea2 pre3entarea !pre aprobare şi tran!miterea ordinului de acţiune5 637 Face propuneri re(eritoare la muniţia alocată pentru aruncătoare şi pie!ele antitanc şi modalităţi de apro*i3ionare cu muniţie5 6#7 Face propuneri re(eritoare la or+ani3area (orţelor pentru luptă şi la mi!iunea tactică a bateriei de aruncătoare şi bateriei de artilerie antitanc mixtă5 6%7 $oordonarea acţiunilor de !pri'in cu acţiunile de!(ăşurate de !ubunităţile de in(anterie5 (ace propuneri comandantului de batalion şi coordonea3ă (ocul şi depla!area !ubunităţilor de artilerie cu acţiunile !ubunităţilor de in(anterie. c. Ofiţerul cu sprijinul prin foc al batalionului are obli+aţia !ă plani(ice2 !ă or+ani3e3e şi !ă coordone3e acţiunile bateriei de aruncătoare şi bateriei de artilerie antitanc mixte atunci c1nd e!te nece!ară punerea "n aplicare a planului cu !pri'inul prin (oc "n *ederea "ndeplinirii deci3iei comandantului de batalion. Relaţia ace!tuia cu comandanţii !ubunităţilor de artilerie e!te !pecială2 deoarece toţi trebuie !ă "nţelea+ă concepţia comandantului de a utili3a mi'loacele de !pri'in şi trebuie !ă acţione3e pentru tran!punerea ei "n (apt. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc trebuie !ă cunoa!că po!ibilităţile şi caracteri!ticile te.nico-tactice ale pie!elor de artilerie2 iar comandanţii celor două !ubunităţii trebuie !ă-i raporte3e orice !ituaţie care ar putea in(luenţa capacitatea !ubunităţii pe care o comandă de a "ndeplini planul !pri'inului prin (oc. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc pre3intă propuneri o(iţerului cu conducerea acţiunilor2 pe timpul plani(icării şi or+ani3ării acţiunilor2 re(eritoare la !ubunitatea de artilerie cea mai indicată !ă execute (oc a!upra (iecărui obiecti* plani(icat. At1t comandantul !ubunităţii de aruncătoare2 c1t şi comandantul bateriei de artilerie antitanc mixte trebuie !ă conlucre3e cu o(iţerul cu !pri'inul prin (oc pentru a !e a!i+ura că (ocul !ubunităţii pe care o comandă e!te plani(icat pe obiecti*e core!pun3ătoare.

-) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

,(iţerul cu !pri'inul prin (oc nu are autoritate de comandă a!upra !ubunităţilor de artilerie2 dar pe timpul pre+ătirii şi ducerii luptei anticipea3ă !olicitările din partea ace!tora şi le tran!mite ordine şi in(ormaţii2 dar numai cu aprobarea comandantului de batalion 6+rupului de luptă7. d. Comandantul companiei de stat major a batalionului e!te per!oana care (ace le+ătura "ntre comandantul de batalion şi comandantul !ubunităţilor de artilerie. &l ră!punde de plani(icarea şi or+ani3area !i!temului de comunicaţii nece!ar pentru a!i+urarea conducerii acţiunilor artileriei batalionare5 e. Comandantul subunit ţii de arunc toare !artilerie antitanc mi"t # conduce acţiunile de luptă ale ace!teia. &l cooperea3ă "n *ederea colaborării propunerilor pentru comandantul de batalion şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc pri*ind "ntrebuinţarea aruncătoarelor = pie!elor de artilerie antitanc mixte "n luptă. &l are următoarele atribuţii: 617 (ace propuneri re(eritor la or+ani3area pentru luptă2 modalităţi de utili3are şi di!punere a !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte a!t(el "nc1t !ă !e reali3e3e condiţii optime "ndeplinirii mi!iunii5 627 participă "mpreună cu o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului !au companiei la elaborarea planului de !pri'in prin (oc5 !tabileşte tipul şi cantitatea de muniţie nece!ară "ndeplinirii (iecărei mi!iuni de (oc5 637 "ntocmeşte planul de !pri'in prin (oc pentru !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă "n con(ormitate cu pre*ederile ordinului de acţiune şi al planului de !pri'in prin (oc al batalionului şi "l pre3intă !pre a*i3are o(iţerului cu conducerea acţiunilor şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc5 6#7 (ace propuneri o(iţerului cu conducerea acţiunilor re(eritoare la normele de con!um5 dacă normele de con!um !unt pre!tabilite comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte poate (ace propuneri re(eritoare la modi(icarea mi!iunii !ubunităţii "n acord cu normele de con!um5 6%7 in(ormea3ă comandantul2 o(iţerul cu conducerea acţiunilor şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc a!upra po!ibilităţii !ubunităţii de a "ndeplini mi!iunea "n (uncţie de bătaie şi muniţia alocată5 6/7 !tabileşte compunerea şi mi!iunea +rupurilor de recunoaştere5 6;7 ale+e şi recunoaşte noile po3iţii de tra+ere = aliniamente antiblindate ale !ubunităţii şi căile de acce! !pre ace!tea5 6)7 cunoaşte şi actuali3ea3ă "n permanenţă !ituaţia inamicului şi a trupelor proprii şi !e a!i+ură că trupele proprii !unt "n !i+uranţă "n momentul executării mi!iunilor de (oc5 6<7 reparti3ea3ă mi!iunile2 dă ordine şi indicaţii !ubordonaţilor5 6197 *eri(ică executarea ordinelor5 !e a!i+ură că obiecti*ele importante 6prioritare7 !unt lo*ite5 !tabileşte cantitatea şi tipul muniţiei nece!are lo*irii obiecti*elor importante 6prioritare75 6117 coordonea3ă (ocul şi di!punerea !ubunităţii cu acţiunile !ubunităţilor de in(anterie5 conduce mane*ra !ubunităţii5 6127 !tabileşte şi reali3ea3ă mă!urile de !i+uranţă şi apărare apropiată a po3iţiei de tra+ere5
-10 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6137 conduce ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate5 *eri(ică direcţia de tra+ere 6de ba3ă7 !tabilită de ec.ipei de calculatori a !ubunităţii 6centrul de conducere a (ocului75 61#7 ordonă şi controlea3ă modul de execuţie a planului de !pri'in prin (oc5 61%7 !tabileşte mă!urile de !i+uranţă pe timpul depla!ării !au !taţionării !ubunităţii5 61/7 raportea3ă o(iţerului cu conducerea acţiunilor 6-3=C7 !ituaţia !ubunităţii şi a muniţiei5 61;7 raportea3ă o(iţerului cu in(ormaţiile 6-2=C7 date de!pre aruncătoarele inamicului2 re3ultate "n urma anali3ei +ropilor !par+erilor şi a ob!er*ării c1mpului de luptă5 61)7 anticipea3ă ne*oile şi !e a!i+ură că cererile pentru apro*i3ionarea cu muniţie2 carburanţi şi pie!e de !c.imb !unt "naintate la timp5 61<7 ră!punde de bună!tarea !ubordonaţilor5 6297 ră!punde de !u!ţinerea din punct de *edere te.nic şi tactic a !ubordonaţilor5 6217 execută le+area topo+eode3ică a di!po3iti*ului de luptă5 6227 prin intermediul o(iţerului cu !pri'inul prin (oc "şi coordonea3ă acţiunile cu cele ale !ubunităţilor 6unităţilor7 de artilerie2 de la care2 la ne*oie2 !olicită !pri'in topo+eode3ic5 6237 anali3ea3ă şi raportea3ă re3ultatul !tudiului şi anali3ei +ropilor lă!ate de proiectilele inamicului5 62#7 coordonea3ă acti*itatea radarului de cercetare2 c1nd i !e pune la di!po3iţie5 62%7 reali3ea3ă şi menţine le+ăturile cu companiile !pri'inite şi +rupele de !pri'in prin (oc ale ace!tora5 62/7 trebuie !ă cunoa!că şi !ă utili3e3e te.nica de tran!mi!iuni şi de tran!mitere a me!a'elor5 62;7 in!truieşte per!onalul a!t(el "nc1t !ă nu !e producă incidente "n po3iţia de tra+ere = pe aliniamentul antiblindate2 urmăreşte re!pectarea re+ulilor de protecţie a muncii5 62)7 !e in(ormea3ă a!upra po!ibilităţilor inamicului de a acţiona "mpotri*a !ubunităţii !ale. (. $ocţiitorul comandantului e!te principalul locţiitor al comandantului !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte şi-l a'ută 6con!ilia3ă7 "n toate problemele şi "n luarea deci3iilor re(eritoare la in!truirea !ubordonaţilor şi la acţiunile !ubunităţii. $onduce !ubunitatea "n ab!enţa comandantului. ndeplineşte următoarele atribuţii: 617 *eri(ică şi controlea3ă modul "n care ordinele comandantului de !ubunitate !unt executate5 627 conduce +rupul de recunoaştere a po3iţiilor de tra+ere = aliniamentului antiblindate5 637 !upra*e+.ea3ă depla!area şi mane*ra !ubunităţii 6bateriei7. n !ituaţia "n care bateria acţionea3ă "mpărţită "n două !ubunităţi de tra+ere 6plutoane7 conduce mane*ra uneia dintre ele5
-11 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

!upra*e+.ea3ă reali3area mă!urilor de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată5 6%7 !upra*e+.ea3ă reali3area mă!urilor de a!i+urare medicală şi de ma!care5 6/7 !upra*e+.ea3ă reali3area mă!urilor de pa3ă "n timp ce per!onalul !ubunităţii !e odi.neşte5 6;7 !tabileşte po3iţiile de tra+ere ale !ubunităţii2 la ordin5 6)7 *eri(ică modul de "ntocmire a .ărţii cu !ituaţia acţiunilor de către centrul de conducere a (ocului 6ec.ipa de calculatori75 6<7 !e a!i+ură că datele meteorolo+ice !unt utili3ate corect pentru determinarea elementelor de tra+ere5 6197 !upra*e+.ea3ă pre+ătirea tra+erii şi pre+ătirea te.nică a aruncătoarelor = pie!elor 6in!talaţiilor75 6117 *eri(ică modul de reali3are a le+ăturilor şi modul de (olo!ire a mi'loacelor de tran!mi!iuni5 6127 *eri(ică ni*elul cunoştinţelor şi de (ormare a deprinderilor per!onalului pentru "ndeplinirea (uncţiilor "ncredinţate2 inclu!i* per!onalul centrului de conducere a (ocului 6ec.ipei de calculatori75 6137 !e a!i+ură că !ubunitatea di!pune de te.nică şi materialele de toate cate+oriile nece!are pentru de!(ăşurarea acţiunilor5 61#7 ţine e*idenţa con!umului de muniţie5 61%7 "naintea3ă cereri pentru apro*i3ionare cu muniţie5 61/7 *eri(ică "ntreţinerea te.nică a aruncătoarelor = pie!elor 6in!talaţiilor7 şi te.nicii din "n3e!trare5 61;7 !upra*e+.ea3ă depo3itarea muniţiei5 61)7 !upra*e+.ea3ă apro*i3ionarea cu carburanţi lubri(ianţi şi modul de "ntreţinere a te.nicii auto5 61<7 coordonea3ă adunarea şi e*acuarea te.nicii deteriorate5 6297 !olicită materiale de +eniu pentru reali3area amena'ării +eni!tice5 6217 (ace cereri pentru reapro*i3ionare5 6227 (ace cereri de completare cu per!onal şi pre+ăteşte per!onalul reparti3at "n *ederea inte+rării "n cadrul !ubunităţii5 6237 execută anali3a +ropilor proiectilelor tra!e de inamic şi tran!mite datele re3ultate5 62#7 !e a!i+ură că aparatele de oc.ire !unt *eri(icate5 62%7 coordonea3ă e*acuarea bolna*ilor şi răniţilor5 62/7 "ntocmeşte punctul # al ordinului de acţiune. +. Comandantul plutonului din cadrul bateriei de aruncătoare = artilerie antitanc mixte "l "nlocuieşte pe locţiitorul comandantului !ubunităţii "n ab!enţa ace!tuia. Pe l1n+ă atribuţiile locţiitorului comandantului !ubunităţii execută următoarele: 617 raportea3ă comandantului 6"nlocuitorului ace!tuia72 !ituaţia plutonului şi !ituaţia muniţiei5

6#7

-12 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

627

raportea3ă2 c1nd e!te nece!ară !c.imbarea po3iţiei de tra+ere2 din cau3a bătăii aruncătoarelor5 637 la ordin2 conduce +rupul de recunoaştere5 6#7 !tabileşte locul de di!punere a mi'loacelor de tracţiune şi tran!port muniţie5 6%7 la ordin !tabileşte po3iţiile de tra+ere pentru aruncătoare = pie!e şi in!talaţii antiblindate5 6/7 controlea3ă acti*itatea per!onalului din centrul de conducere a (ocului 6ec.ipei de calculatori = calculatorului7. Beri(ică calculatorul din dotarea ace!tuia5 6;7 "ntocmeşte şi actuali3ea3ă .arta cu !ituaţia tactică. 4ra!ea3ă pe .artă toate mă!urile care re+lementea3ă executarea tra+erilor şi !e a!i+ură că ace!te date au (o!t introdu!e "n calculatorul bali!tic 6c1nd e!te ca3ul75 6)7 tran!mite o(iţerului cu !pri'inul prin (oc al batalionului şi comandantului !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte re3ultatul recunoaşterilor5 6<7 !upra*e+.ea3ă executarea mi!iunilor de (oc. -tabileşte !paţiul de !i+uranţă (aţă de trupele proprii. Eumeşte pie!ele care *or executa mi!iunea2 con!umul şi tipul muniţiei care *a (i utili3ată5 6197 "ntocmeşte şi tran!mite ordinul de acţiune pentru centrul de conducere a (ocului 6ec.ipei de calculatori = calculator75 6117 *eri(ică lucrul operatorilor 6calculatorilor7 din centrul de conducere a (ocului 6ec.ipa de calculatori7 şi !e a!i+ură că mi!iunile de (oc executate !unt "n!cri!e şi raportate pe aparatul de conducere a (ocului5 6127 ţine e*idenţa muniţiei şi raportea3ă !tarea muniţiei5 6137 (ace cereri pentru apro*i3ionarea cu muniţie5 61#7 calculea3ă corecţiile meteorolo+ice şi le introduce "n elementele de tra+ere5 61%7 conduce unul din plutoanele de tra+ere2 c1nd bateria nu acţionea3ă "ntrunit5 61/7 !upra*e+.ea3ă reali3area le+ăturilor (ir pentru !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă5 61;7 plani(ică !er*iciul şi odi.na "n centrul de conducere a (ocului 6ec.ipa de calculatori75 61)7 urmăreşte re!pectarea re+ulilor de lucru radio5 61<7 !e a!i+ură că per!onalul centrului de conducere a (ocului 6ec.ipa de calculatori7 şi !er*anţii "şi cuno!c mi!iunile "n cadrul mă!urilor de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată5 6297 *eri(ică reali3area mă!urilor de ma!care ale po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate5 6217 !upra*e+.ea3ă modul de executare a "ntreţinerilor te.nice5 6227 ră!punde de pre+ătirea şi !u!ţinerea per!onalului din centrul de conducere a (ocului 6ec.ipa de calculatori75 6237 "ntocmeşte şi "naintea3ă rapoarte cu !ituaţia EC$5
-13 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

!upra*e+.ea3ă reali3area mă!urilor de protecţie EC$ şi cele de decontaminare5 62%7 !tabileşte !er*anţi de !er*iciu atunci c1nd acţiunile !e de!(ăşoară timp "ndelun+at. .. Comandantul de arunc tor % pies , instalaţie "ndeplineşte următoarele atribuţii: 617 conduce depla!area aruncătorului = pie!ei2 in!talaţiei5 627 !tabileşte po3iţia de tra+ere a aruncătorului = pie!ei2 in!talaţiei5 637 conduce ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate şi *eri(ică "nălţătorul minim şi maxim5 6#7 reali3ea3ă mă!urile de ma!care5 6%7 *eri(ică dacă elementele de tra+ere !unt a(işate pe aparatele de oc.ire5 6/7 *eri(ică pre+ătirea muniţiei pentru executarea mi!iunilor şi raportea3ă centrului de conducere a (ocului orice modi(icare pri*ind cantitatea de muniţie exi!tentă la pie!ă5 6;7 tran!mite ec.ipei de !er*anţi ordinele comandantului de pluton5 6)7 conduce2 la ne*oie2 (ocul aruncătorului = pie!ei2 in!talaţiei (ără centrul de conducere a (ocului5 6<7 ţine e*idenţa mi!iunilor de (oc executate şi le reportea3ă pe .artă5 6197 !upra*e+.ea3ă completarea cu per!onal a ec.ipei de !er*anţi5 6117 plani(ică r1ndul la odi.nă şi reali3ea3ă mă!urile de !i+uranţă a po3iţiei de tra+ere5 6127 *eri(ică reali3area le+ăturilor radio şi (ir5 6137 *eri(ică modul de cunoaştere a re+ulilor de lucru radio5 61#7 !upra*e+.ea3ă "ntreţinerea te.nică5 61%7 !upra*e+.ea3ă *eri(icarea aruncătorului = pie!ei2 in!talaţiei pentru tra+eri5 61/7 *eri(ică depo3itarea muniţiei şi materialelor5 61;7 raportea3ă centrului de conducere a (ocului modi(icări ale exi!tenţei muniţiei aruncătorului5 61)7 ră!punde de in!truirea2 bună!tarea şi !i+uranţa ec.ipei de !er*anţi5 61<7 raportea3ă !ituaţia EC$5 6297 !upra*e+.ea3ă reali3area mă!urilor de protecţie EC$ şi a decontaminării. PARA(RAFUL 2-2. A8/5@5/6/-6 ;-./01 ;0-C</50-6 =5 >-7B<=1060-6 68451.5920 Acti*ităţile pentru pre+ătirea şi de!(ăşurarea acţiunilor trebuie executate de către comandanţii tuturor eşaloanelor. ,rdinea executării acti*ităţilor nu e!te obli+atorie2 (iecare comandant *a acţiona "n (uncţie de mi!iunea primită2 !ituaţia concretă şi timpul la di!po3iţie. Unele acti*ităţi pot (i executate concomitent iar altele pot continua pe timpul de!(ăşurării acţiunilor2 comandanţilor a!i+ur1ndu-!e libertatea de acţiune pentru a !tabili ordinea cea mai e(icientă de executare a acti*ităţilor de conducere. Acea!tă acti*itate cuprinde:

62#7

-1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

a. &rimirea misiunii ' primirea ordinului preliminar( >i!iunea poate (i primită !ub (orma ordinului preliminar2 ordinului de acţiune2 *erbală !au !cri!ă. -unt de!e !ituaţiile "n care comandantul pe timpul pre+ătirii şi de!(ăşurării acţiunilor2 !c.imbă total !au parţial ordinul de acţiune tran!mi! iniţial. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte primeşte ordine de la comandantul de batalion. 0in momentul primirii mi!iunii comandantul "ncepe proce!ul de "n!uşire a mi!iunii şi pre+ătirea !ubunităţii "n *ederea executării mi!iunii. $omandantul (ace o anali3ă iniţială a !ituaţiei re(eritoare la mi!iune2 mane*re2 teren2 trupe proprii şi timp la di!po3iţie şi !tabileşte mă!urile pe care le *a tran!mite !ubordonaţilor prin ordinul preliminar. n momentul "n care comandantul a primit in(ormaţiile nece!are trece la calculul timpului şi !tabilirea ordinii executării acti*ităţilor de pre+ătire a acţiunilor. Acti*ităţile de pre+ătire a acţiunii !unt !tabilite "n (uncţie de datele re3ultate din anali3a !ituaţiei. &!te indicat ca acti*ităţile !ă (ie !tabilite "n urma unei recunoaşteri executate "n teren !au pe .artă pentru ca timpul a(ectat executării lor !ă (ie c1t mai real po!ibil. Plani(icarea acti*ităţilor şi alocarea timpului nece!ar (iecăruia !e execută "n ordine in*er!ă de la momentul LGata pentru luptăM !pre momentul primirii mi!iunii. $omandantul trebuie !ă acţione3e a!t(el "nc1t ma'oritatea timpului 6aproximati* 2=37 de pre+ătire a acţiunilor !ă (ie alocat !ubordonaţilor. b. )laborarea şi transmiterea la subordonaţi a ordinului preliminar( ,rdinul preliminar trebuie elaborat şi tran!mi! !ubordonaţilor c1t mai repede po!ibil (ără a aştepta in(ormaţiile "n *olum complet. ,rdinul preliminar dă po!ibilitatea !ubunităţilor !ă !e pre+ătea!că pentru de!(ăşurarea acţiunilor imediat după ce au primit mi!iunea. $onţinutul ordinului preliminar e!te *ariabil "n (uncţie de !ituaţia concretă şi e!te pre3entat "n Anexa A. c. )laborarea estim rilor2 care de re+ulă2 cuprinde: – anali3a mi!iunii: o ce trebuie !ă execute artileria batalionară 6!ubunitatea de artilerie7 pentru "ndeplinirea mi!iunii primite5 o care e!te locul şi rolul artileriei batalionare 6!ubunităţii de artilerie7 "n cadrul batalionului5 o ce con!tr1n+eri 6limitări7 "n timp2 !paţiu2 re!ur!e2 etc. exi!tă "n plani(icarea2 or+ani3area şi de!(ăşurarea acţiunilor artileriei batalionare 6!ubunităţii de artilerie75 – e*aluarea (actorilor care in(luenţea3ă "ndeplinirea mi!iunii: o inamicul5 o trupele proprii 6inclu!i* po!ibilităţile de !u!ţinere lo+i!tică75 o mediul 6teren2 climă2 timp75 o a!i+urarea acţiunilor şi protecţia trupelor5 o acti*itatea "n timp5 o e*aluarea capacităţii de luptă a artileriei batalionare 6!ubunităţii de artilerie7 şi ri!curile ce pot apărea datorită ace!tui (actor5
-15 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

– con!ideraţii a!upra cur!urilor de acţiune po!ibile: o plani(icarea şi or+ani3area acţiunilor artileriei batalionare 6!ubunităţii de artilerie7 "n (uncţie de cur!urile de acţiune ale batalionului de in(anterie2 !tabilite de şe(ul -.3 6comandantul de companie75 o !tabilirea şi elaborarea de !oluţii pentru eliminarea ri!curilor ce por apărea2 pentru (iecare cur! de acţiune2 re(eritor la artileria batalionară 6!ubunitatea de artilerie7. d. *eplasarea( 0upă primirea ordinului preliminar şi "n con(ormitate cu pre*ederile ace!tuia2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută depla!area din raionul de di!punere 6raion de tip Alp.a !au Cra*o7 "n raionul de de!(ăşurare a acţiunilor *iitoare 6raion de tip $.arlie7. 0epla!area !ubunităţilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixte *a (i coordonată2 de către !tatul ma'or al batalionului 6*e3i Anexa $-)72 cu depla!ările executate de celelalte !ubunităţi ale batalionului. Luarea deci3iei de către comandantul de batalion 6companie2 !ubunitate de artilerie7: – anali3area şi !tabilirea cur!ului de acţiune optim5 – !tabilirea concepţiei acţiunii şi elaborarea planului de acţiune5 – elaborarea şi tran!miterea unui alt ordin preliminar5 – elaborarea şi tran!miterea ordinului de acţiune şi a ordinului 6di!po3iţiunii7 de !u!ţinere lo+i!tică. e. )"ecutarea recunoaşterilor( Recunoaşterea repre3intă un proce! continuu prin care !e obţin date de!pre inamic2 trupe proprii2 teren şi !tarea *remii "n care !e *eri(ică planul de acţiune preliminar. Recunoaşterile !e execută lu1nd toate mă!urile de ma!care care !ă nu permită inamicului !ă deţină date şi in(ormaţii de!pre !ubunitatea de aruncătoare. (. Stabilirea planului de acţiune final( n (uncţie de re3ultatul recunoaşterilor comandantul modi(ică planul preliminar şi !tabileşte (orma (inală a planului de acţiune coordon1ndu-şi acţiunile cu cele ale !ubunităţilor batalionului prin intermediul !tatului ma'or al ace!tuia. Pe ba3a planului (inal2 comandantul de !ubunitate elaborea3ă ordinul de acţiune. $onţinutul ordinului de luptă e!te pre*ă3ut "n Anexa A. +. +ransmiterea ordinului de acţiune( ,rdinul de acţiune !e "ntocmeşte şi !e tran!mite imediat după executarea recunoaşterilor. n !ituaţia "n care nu pot (i executate recunoaşterile comandantul "ntocmeşte şi tran!mite un ordin (ra+mentar. $onţinutul ordinului de acţiune (ra+mentar e!te pre3entat "n Anexa A. .. ,ndrumarea şi controlul( $el mai bun plan de acţiune poate eşua dacă nu e!te tran!pu! "n practică "n mod corect. Proce!ul de conducere şi executare a planului de acţiune !e "mbunătăţeşte con!iderabil dacă !ubunităţile !unt "ndrumate şi *eri(icate a!upra modului de pre+ătire "n *ederea executării mi!iunilor. 0acă !ituaţia şi timpul permite2 e!te indicat !ă !e execute antrenamente "n *ederea executării acti*ităţilor cuprin!e "n planul de acţiune. 617 naintea executării acţiunilor !e *eri(ică: • armamentul şi muniţia5
-1# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

• ec.ipamentul5 • modul de "n!uşire a acţiunii şi de cunoaştere a acti*ităţilor ce !e *or executa "n *ederea "ndeplinirii ei5 • mi'loacele de tran!mi!iuni5 • +radul de a!i+urare cu .rană şi materiale5 • reali3area mă!urilor de a!i+urare a acţiunilor şi protecţie a trupelor. 627 Antrenamentele !unt "ntotdeauna condu!e de către comandantul !ubunităţii şi !unt e!enţiale pentru "n!uşirea corectă a mi!iunii şi coordonarea "n timp şi !paţiu a acţiunilor. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă participe la antrenamentul executat "n *ederea punerii "n aplicare a planului de !pri'in prin (oc a batalionului. Antrenamentele !e execută "n urma primirii ordinului preliminar !au "n urma primirii ordinului de acţiune. Antrenamentele !e de!(ăşoară !imilar şedinţelor de in!trucţie2 terenul "n care !e execută (iind c1t mai a!emănător cu terenul "n care !e *or de!(ăşura acţiunile de luptă. Ace!ta !e poate +ă!i2 de re+ulă2 "n raionul de tip Alp.a !au Cra*o. Antrenamentul cuprinde o pre3entare *erbală a acţiunilor care *or (i executate de către !er*anţi şi comandanţi (olo!ind !c.eme2 planşe2 lă3i cu ni!ip etc. urmată de o execuţie practică a acţiunilor. -e *or repeta şi *eri(ica următoarele acti*ităţi importante: • executarea pre*ederilor planului de !pri'in prin (oc al companiei !au batalionului. Pentru acea!ta cu !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă conlucrea3ă cu o(iţerul cu !pri'in prin (oc şi !tatul ma'or al batalionului5 • procedeele de ocupare a po3iţiei de tra+ere 6Para+ra(ul /-1375 • cunoaşterea !emnalului de conducere5 • executarea tra+erii5 • mă!urile de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată2 mai ale! modul de acţiune c1nd !ubunitatea e!te lo*ită cu (ocul aruncătoarelor = tancurilor inamicului. 637 $ontrolul con!tă "n *eri(icarea următoarelor: • apro*i3ionarea cu muniţii2 .rană2 ec.ipament şi materiale5 • a!i+urarea cu mi'loace de tran!port2 carburanţi şi lubri(ianţi5 • pre+ătirea armamentului5 • pre+ătirea muniţiei5 • exi!tenţa mă!urilor de a!i+urare a acţiunilor şi protecţie a trupelor5 • cunoaşterea mi!iunii şi a modului de acţiune pentru "ndeplinirea ei5 • mi'loacele de tran!mi!iuni şi a modului de utili3are a ace!tora5 • determinarea elementelor de tra+ere pentru obiecti*ele plani(icate5 • cunoaşterea !emnalelor5 • pre+ătirea aparatului de conducere a (ocului !au a calculatorului bali!tic pentru luptă 6c1nd ace!ta e!te "n dotarea !ubunităţii7.

-1$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

Pe timpul de!(ăşurării acţiunilor2 comandantul urmăreşte punerea "n practică a planului dar trebuie !ă (ie pre+ătit ca "n orice moment2 "n (uncţie de !ituaţie2 !ă (acă modi(icările nece!are. PARA(RAFUL 2-3. O0>5.- >- 68451.,rdinele de acţiune pot (i !cri!2 tran!mi!e "n oral !ub (ormă de !c.emă şi prin !i!tem automati3at de conducere 6acolo unde exi!tă7 şi !unt mi'locul prin care comandanţii tran!mit !ubordonaţilor in(ormaţii şi in!trucţiuni pri*ind modul de acţiune "n mod clar2 conci! şi complet. Gradul de detaliere al conţinutului ordinului de acţiune di(eră "n (uncţie de timpul pe care comandantul l-a a*ut la di!po3iţie pentru elaborarea lui. Pre*ederile re+ulamentare re(eritoare la modul de acţiune al !ubunităţii "n di(erite !ituaţii nu !unt inclu!e "n conţinutul ordinului2 comandantul preci31nd doar modul "n care doreşte !ă (ie aplicate. ,rdinele pot (i: ordine preliminare2 ordine de acţiune şi ordine (ra+mentare. a. Ordinul preliminar !-arning order ' -(O(# e!te utili3at de comandant pentru a in(orma !ubordonaţii a!upra noii mi!iuni şi a tran!mite mă!urile care trebuie luate pentru "ndeplinirea ei. Forma şi conţinutul ordinului preliminar !unt identice cu cele ale ordinului de acţiune. ,rdinul preliminar conţine toate mă!urile !peci(ice2 care nu !unt cuprin!e "n re+ulamente2 dar care !unt importante pentru pre+ătirea !ubunităţii "n *ederea executării mi!iunii. $omandantul !ubunităţii tran!mite ordinul preliminar "ntre+ului per!onal !au numai comandantului de aruncător = pie!ă2 in!talaţie. ,rdinele preliminare !unt tran!mi!e2 de re+ulă2 "n următoarele !ituaţii: – imediat după primirea 6recepţionarea7 unui ordin preliminar de la eşalonul !uperior5 – după "nc.eierea anali3ei mi!iunii de către comandant5 – după (inali3area proce!ului e!timării de către comandant 6şi !tatul !ău ma'or75 – "n !ituaţia "n care in(ormaţii rele*ante pentru cur!ul luptei !unt la di!po3iţia comandantului şi=!au !tatului !ău ma'or. ,rdinele preliminare pot (i "ntocmite şi !ub (ormă de !c.emă2 "n ace!t mod exi!t1nd po!ibilitatea reali3ării ace!tora pe (ormat A #. Ace!t lucru (acilitea3ă tran!miterea ordinului prin (ax !au c.iar prin poşta electronică 6e-mail7. $onţinutul unui ordin preliminar e!te pre3entat "n Anexa A. b. Ordinul de acţiune !Operation order ' Op(O(# a!i+ură !ubordonaţilor cunoaşterea cine2 ce2 c1nd2 cum şi mai ale! de ce acţionea3ă pentru "ndeplinirea mi!iunii. ,rdinul conţine concepţia comandantului "n ce pri*eşte !pri'inul prin (oc2 o(erind detaliile nece!are !ubordonaţilor pentru a-şi putea "ndeplini mi!iunea. Forma şi conţinutul ordinului de acţiune !unt pre3entate "n Anexa A. c. Surse de informaţii pentru .ntocmirea ordinului de acţiune( 0atele şi in(ormaţiile nece!are comandantului de !ubunitate pentru "ntocmirea ordinului de acţiune pro*in din ordinul de acţiune al comandantului de batalion. 0ate şi in(ormaţii !uplimentare !au mai detaliate pot (i obţinute de la compartimentele -2 şi -# şi o(iţerul cu !pri'in prin (oc al batalionului. Unele date şi in(ormaţii !unt
-18 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

!tabilite de comandantul !ubunităţii "n timp ce "şi "n!uşeşte mi!iunea şi anali3ea3ă !ituaţia. d. Ordinul fragmentar !/ragmentar0 order ' /1A2O# e!te tran!mi! pentru a modi(ica !au completa pre*ederi ale unui ordin de acţiune tran!mi! anterior. ,rdinul (ra+mentar conţine doar pa!a'ele din (orma ordinului de acţiune care au !u(erit modi(icări. Ace!te ordine !e tran!mit2 de re+ulă2 pe timpul ducerii luptei şi din ace!t moti* trebuie !ă (ie !curte2 clare şi conci!e. ,rdinul (ra+mentar2 de re+ulă2 conţine: 617 !curtă pre3entare a inamicului şi trupelor proprii care a du! la modi(icarea !ituaţiei5 627 modi(icări "n repartiţia !ubunităţilor5 637 modi(icări ale !pri'inului prin (oc5 6#7 mă!uri de coordonare a acţiunilor. ,rdinul (ra+mentar poate (i utili3at "n următoarele moduri: 617 pentru tran!miterea oportună a unor !c.imbări ale ordinului de acţiune 6primit anterior7 "n *i+oare5 627 pentru tran!miterea unor părţi importante ale unui ordin de acţiune "nainte de "ntocmirea (ormei (inale a ace!tuia5 637 pentru tran!miterea unor elemente !peci(ice2 comandanţilor care nu nece!ită a primi un ordin de acţiune "n (ormă completă 6de exemplu !ubunitatea de protecţie E.C.$.2 !ubunitatea de !u!ţinere lo+i!tică2 etc.7. n cadrul unui ordin (ra+mentar tran!mi! pentru completarea unui ordin de acţiune exi!tent2 de re+ulă2 mi!iunea răm1ne ne!c.imbată2 iar tran!mi!iile trebuie !ă re(lecte in(ormaţiile. &*oluţia !ituaţiei. n ca3ul "n care !ituaţia a e*oluat "ntr-o altă direcţie dec1t cea plani(icată "nc1t e!te nece!ară !c.imbarea mi!iunii2 tran!miterea unui ordin (ra+mentar nu e!te recomandată2 ci a unui nou ordin de acţiune. Forma şi conţinutul ordinului (ra+mentar !unt pre3entate "n Anexa A. e. Ordinul sub form de sc3em . &!te o copie pe material tran!parent a planului de acţiune şi !e "ntocmeşte pentru a reduce *olumul ordinului !cri! şi a !pori +radul de "nţele+ere al ace!tuia. ,rdinul !ub (ormă de !c.emă trebuie !ă (ie !implu2 !ă conţină numai detaliile care intere!ea3ă şi !ă (ie redactat cu acurateţe şi corectitudine. A!emenea ordin primeşte numai comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte 2 !e pă!trea3ă şi actuali3ea3ă de către şe(ul ec.ipei calculatori = calculator la centrul de conducere a (ocului 6ec.ipa de calculatori7.

-1) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL 3 COORDONAREA ŞI PLANIFICAREA SPRIJINULUI PRIN FOC

F

2819 601.8</260-920 =5 69 ;5-7-920 =5 5.7/696455920 6./5395.>6/- -7/- 2 0-7107< 6 ;1/-055 >- B28 ;- 860- 82?6.>6./19 2 1/595E-6E< ;-./01 6 5.B91-.46 810719 68451.5920 =5 6 2345.- 7188-719 :. 91;/<. F2819 601.8</260-920/ ;5-7-920 =5 5.7/696455920 6./5395.>6/- -7/- -B585-./ 6/G/ :. 6;<060- 8G/ =5 :. 2B-.75@<% >60 .1?<019 ;5-7-920 =5 ;2753595/6/-6 68-7/206% .1 ;-0?5/ 92@50-6 ?19/5/1>5.55 235-8/5@-920 860- 6;60 ;- 8G?;19 >- 91;/<. M<71059- >- 8220>2.60- =5 ;96.5B5860-6 7;05A5.1915 ;05. B28 7- -F-81/< :. 782;19 1/595E<055 8G/ ?65 -B585-./- 6 B281915 601.8</260-920 / ;5-7-920 =5 5.7/696455920 6./5395.>6/- 671;06 8-920 ?65 5?;20/6./- 235-8/5@-. P96.5B5860-6 7;05A5.1915 ;05. B28 69 601.8</260-920 / ;5-7-920 =5 5.7/696455920 6./5395.>6/- -7/- 1. ;028-7 82./5.11 =5 82.82?5/-./ >- -@69160-% 692860- =5 :.86>060-6 :. /5?; 6 B281915 68-7/206. I./-C060-6 B281915 601.8</260-920 / ;5-7-920 =5 5.7/696455920 6./5395.>6/- :. ;96.19 >- 68451.- 69 36/6952.1915% 7;20-=/- ;1/-0-6 >- 92@50- 6 68-7/15 -=692.. D-260-8- 68-7/7131.5/<45 71./ 20C6.58- 82?;6.5-5 =5 36/6952.1915% B281059- 920 7- ;96.5B58< ;-./01 6 :.>-;95.5 >-85E56 82?6.>6./1915 68-7/20 -=6926.-. A8451.59601.8</260-920 / ;5-7-920 =5 5.7/696455920 6./5395.>6/- 71./ -B585-./- .1?65 >68< /06C-059- 71./ ;96.5B586/-% 8220>2.6/- =5 5./-C06/- :. ;96.19 >- 68451.- 69 82?;6.5-5 761 36/6952.1915. SECŢIUNEA I RELAŢIILE DE SUBORDONARE ALE SUBUNITĂŢII DE ARUNCĂTOARE / ARTILERIE ANTITANC MIXTE Relaţiile de !ubordonare şi cele pri*ind !pri'inul prin (oc pentru ace!te !ubunităţi !unt !tabilite de către comandanţii de batalion !au companie şi repre3intă mi'locul prin care aceştia !tabile!c şi tran!mit !ubordonaţilor relaţiile de !ubordonare2 care core!pund cel mai bine !copului propu!. -ubunitatea de aruncătoare şi cea de artilerie antitanc mixtă e!te or+anică batalionului2 ca atare comandantul batalionului are autoritate de comandă a!upra lor. &l poate !ubordona aruncătoarele =pie!ele şi in!talaţiile antiblindate unei companii2 dar trebuie !ă alea+ă cea mai a*anta'oa!ă *ariantă de !pri'in prin (oc pentru "ndeplinirea planului !ău de acţiune. $omandantul de batalion poate .otăr" ca ace!te !ubunităţi !ă execute !pri'inul +eneral al acţiunilor batalionului !au !ă execute !pri'inul direct pentru o companie.

-20 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

$ompaniei care acţionea3ă pe direcţia principală i !e poate reparti3a !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă2 pentru !pri'in direct. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate (i utili3ată (racţionat şi "n acea!tă *ariantă comandantul batalionului poate .otăr" ca un pluton !ă execute !pri'in direct "n (olo!ul unei companii iar celălalt pluton !ă execute !pri'in +eneral "n (olo!ul batalionului. PARA(RAFUL 3-1. R-964559- >- 71320>2.60-. &xi!tă !ituaţii "n care !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !ă nu poată !pri'ini acţiunile "ntre+ului batalion. Acea!ta !e "nt1mplă atunci c1nd compania primeşte o mi!iune pe o direcţie independentă. n a!emenea !ituaţii comandantul batalionului trebuie !ă !tabilea!că relaţia de !ubordonare2 pun1nd aruncătoarele = pie!ele şi in!talaţiile antiblindate !ub controlul operaţional !au "n "ntărirea companiei. Per!onalul implicat "n !pri'inul cu (oc trebuie !ă cunoa!că relaţiile de !ubordonare !tabilite. a. Controlul operaţional 6Operaţional Control7 repre3intă autoritatea cu care e!te in*e!tit un comandant pentru a conduce (orţele pu!e la di!po3iţie2 "n *ederea "ndeplinirii unei mi!iuni !peci(ice2 autoritate care2 de obicei2 e!te limitată de (uncţie2 timp !au loc de di!punere. 617 Un comandant care deţine controlul operaţional !tabileşte modul de utili3are2 mane*ra şi mi!iunile aruncătoarelor = pie!elor şi in!talaţiilor antiblindate. &l plani(ică şi or+ani3ea3ă acţiunile aruncătoarelor = pie!elor şi in!talaţiilor antiblindate2 dar "n atribuţiunile !ale nu intră !pri'inul lo+i!tic !au admini!trati* al !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte. $ontrolul operaţional al !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte re*ine comandantului de batalion. 627 -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă2 care e!te !ub controlul operaţional al unei companii2 reali3ea3ă le+ăturile de tran!mi!iuni cu punctul de comandă al ace!teia. >i!iunile de (oc !unt tran!mi!e !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte prin reţeaua de conducere a (ocului aruncătoarelor batalionului !au printr-o reţea !tabilită de comandantul batalionului. 637 $ompanie care deţine controlul operaţional al unui pluton de aruncătoare plani(ică (ocul ace!teia şi poate !tabili priorităţi de executare a (ocului !au obiecti*e care !ă (ie lo*ite cu prioritate. b. ,nt rire 6Attachment7. Acea!ta repre3intă relaţia de !ubordonare prin care !ubunitatea de aruncătoare =artilerie antitanc mixtă e!te inclu!ă temporar "ntr-o !tructură or+ani3atorică. n acea!tă !ituaţie !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă aparţine temporar !tructurii re!pecti*e2 iar comandantul ace!teia are aceleaşi drepturi şi "ndatoriri "n relaţia cu aruncătoarele = pie!ele şi in!talaţiile antiblindate ca şi "n relaţia cu !ubunităţile !ubordonate permanent. 617 $omandantul care primeşte ca "ntărire !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă ră!punde de plani(icarea şi or+ani3area acţiunile ace!tuia2 precum şi de apro*i3ionarea cu toate tipurile de materiale2 de a!i+urarea medicală2 de repararea !au e*acuarea te.nicii şi de !pri'inul admini!trati*.
-21 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

627 -ubordonarea temporară a!i+ură oportunitatea executării (ocului "n !pri'inul !ubunităţii "ntărite. Acea!tă relaţie nu permite !ubunităţii de artilerie !ă execute (oc şi "n (olo!ul altei !ubunităţi din cadrul batalionului. $omandantul !ubunităţii "ntărite trebuie !ă a!i+ure lo+i!tic şi din punct de *edere al !tatului ma'or !ubunitatea de artilerie şi trebuie !ă !tabilea!că priorităţi "n executarea !pri'inului !au obiecti*e care *or (i lo*ite cu prioritate. 637 Acea!tă relaţie de !ubordonare e!te aplicată mai ale! atunci c1nd: 6a7 !ubunităţile execută marş pe di!tanţe mari pe mai multe itinerare5 6b7 pe timpul in(iltrării "n di!po3iti*ul inamic5 6c7 pe timpul raidului executat de o companie !au un pluton2 iar obiecti*ul !e a(lă "n a(ara bătăii mi'loacelor de !pri'in5 6d7 "n etapa iniţială a acţiunilor de!antului aerian2 p1nă c1nd batalionul reali3ea3ă 'oncţiunea cu (orţele principale5 6e7 "n etapa iniţială a acţiunilor de!antului aerian tran!portat2 p1nă c1nd comandantul batalionului are reali3ate condiţiile de conducere a acţiunilor tuturor companiilor. PARA(RAFUL 3-2. R-96455 :. 86>019 7;05A5.1915 ;05. B28. $omandantul "ncredinţea3ă !ubunităţii de artilerie una dintre cele două mi!iuni tactice: !pri'inul +eneral !au !pri'inul direct. Ace!te mi!iuni implică re!pon!abilităţi e!enţiale pe care toţi (actorii de ră!pundere implicaţi "n !pri'inul prin (oc trebuie !ă le cunoa!că şi !ă le execute. 64abelul 3-17 T63-919 3-1 RESPONSABILITATEA !N CADRUL MISIUNILOR TACTICE
, baterie de -pri'in +eneral cu aruncătoare !au de prioritate "n executarea artilerie antitanc mixtă (ocului cu mi!iunea: &xecută (oc 1. -ubunităţii căreia i !e acordă prioritate5 la cerere: 2. 4uturor celorlalte !ubunităţi. Are (1şie de tra+ere: -pri'in +eneral cu obiecti*e prioritare -pri'in +eneral (ără prioritare -pri'in direct

Reali3area le+ăturilor de tran!mi!iuni cu:

0i!po3iti*ul de luptă e!te !tabilit de:

Planul tra+erilor e!te "ntocmit de:

1. -ubunităţi care cer -ubunităţilor din 1. -ubunităţi !pri'inite. (oc a!upra obiecti*ului batalionului "n ordinea 2. $omandantului !ubprioritar. cererilor de (oc. unităţii de aruncătoare= 2. 4uturor celorlalte artilerie antitanc mixte !ubunităţi 3. 4uturor celorlalte !ubunităţi. 1. F1şia de acţiune a 1. ,biecti*ul cu F1şia de acţiune 1. F1şia de acţiune a !ubunităţilor căreia i !e prioritate. !ubunităţii !pri'inite. a batalionului. acordă prioritate. 2. F1şia de acţiune a 2. F1şia de acţiune a batalionului. batalionului. 1. -ubunităţii căreia i 1. Unitatea căreia i !-a $entru de condu-cere $omandantul !e acordă prioritate5 !tabilit obiecti*ul al acţiunilor !ubunităţii !pri'inite şi batalionului. ec.ipa de !pri'inul prin 2. Punctul de comandă prioritar. (oc a ace!teia. al batalionului. 2. $entru de conducere al acţiunilor 3. 4oate celelalte batalionului. !ubunităţi. 3. 4oate celelalte !ubunităţi. $omandantul $omandantul $omandantul n cooperare2 de către batalionului. batalionului. batalionului. unitatea !pri'inită2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte şi comandantul C. &lementele de !pri'inul 1. &lementele de &lementele de !pri'inul -ubunitatea !pri'inită. prin (oc ale !pri'inul prin (oc ale prin (oc ale batalionului. batalionului. batalionului. 2. Unitatea căreia i !-a !tabilit obiecti* cu -22 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

prioritate.

6. Sprijin general *2eneral Support+ - 81 ;05205/6/- :. -F-81/60-6 B281915 n acea!tă *ariantă comandantul batalionului deţine controlul a!upra (ocului executat de !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă dar2 "n unele momente2 le poate pune la di!po3iţia comandanţilor de companii. n !ituaţia "n care doi !au mai mulţi ob!er*atori "naintaţi cer (oc2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte ştie (oarte clar "n ce ordine *a ră!punde la ace!te cereri. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută (oc la cererea ob!er*atorilor din (1şia companiilor (ără prioritate2 după ce mi!iunile cu prioritate au (o!t executate. $omandantul de batalion2 "n (uncţie de !ituaţie2 poate !c.imba ordinea priorităţilor. n !ituaţia "n care execută mi!iunea tactică de !pri'in +eneral cu prioritate "n executarea (ocului2 comandantul !ubunităţii de artilerie trebuie !ă di!pună aruncătoarele = pie!ele şi in!talaţiile antiblindate "n aşa (el "nc1t !ă aibă po!ibilitatea !ă execute (oc "n (1şia companiei care are prioritate pentru executarea (ocului2 precum şi "n "ntrea+a (1şie de acţiune a batalionului. -oluţia di!punerii !ubunităţii pe plutoane e!te ade!ea e(icientă "n ace!t ca3. &xecut1nd !pri'inul +eneral cu prioritate "n executarea (ocului pentru o anumită companie2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă nu *a a*ea po!ibilitatea de a executa (oc "n (1şia de acţiune a tuturor celorlalte companii din cadrul batalionului. 0e!pre ace!t (apt comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă in(orme3e pe comandantul de batalion şi pe o(iţerul cu !pri'inul prin (oc. 0acă pe timpul de!(ăşurării acţiunilor2 comandantul batalionului !c.imbă prioritatea "n executarea (ocului de la o companie la alta2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă-şi !c.imbe di!po3iti*ul 6P.4.7 pentru a a*ea po!ibilitatea !ă execute (oc "n (1şia companiei care a primit prioritatea. -c.imbarea di!po3iti*ului *a (i raportat comandantului de batalion. 3. Sprijin general !2eneral Support# - 81 235-8/5@- ;05205/60- - e!te mi!iunea "n care prioritatea !e acordă unuia !au mai multor obiecti*e. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pre+ăteşte tra+erea a!upra unor a!emenea obiecti*e c1t mai detaliat şi preci! po!ibil. Po3iţia de tra+ere pentru aruncătoare = pie!ele şi in!talaţiile antiblindate !e !tabileşte a!t(el "nc1t !ă a!i+ure condiţii optime de lo*ire a obiecti*elor cărora li !e acordă prioritate. Focul a!upra ace!tor obiecti*e !e execută imediat la cererea ob!er*atorilor "naintaţi2 c.iar dacă e!te nece!ară "ntreruperea tra+erii a!upra altui obiecti*. Eeexecutarea !au "ntreruperea tra+erii a!upra unui obiecti* prioritar poate (i ordonată 6.otăr1tă7 numai de către comandantul de batalion. 0upă executarea tra+erii a!upra obiecti*ului prioritar !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută celelalte mi!iuni de (oc care i-au (o!t reparti3ate cu excepţia !ituaţiei "n care !e ordonă repetarea tra+erii a!upra ace!tui obiecti* la !olicitarea ob!er*atorului "naintat. $omandantul de batalion !tabileşte obiecti*ul prioritar2 indic1nd tipul şi coordonatele obiecti*ului şi momentul executării tra+erii a!upra lui. 4rebuie !ă preci3e3e momentul !au perioada "n care2 "n timpul de!(ăşurării acţiunilor2 obiecti*ul e!te prioritar şi momentul "n care acelaşi obiecti* pierde calitatea de a (i prioritar. 0e
-23 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

a!emenea trebuie !ă preci3e3 e(ectul pe care doreşte a (i obţinut "n urma executării tra+erii a!upra lui şi tipul muniţiei cu care doreşte ca mi!iunea !ă (ie "ndeplinită. 0e re+ulă2 unei !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte2 "ntr-un moment 6etapă7 a acţiunilor i !e !tabileşte un !in+ur obiecti* prioritar. n unele !ituaţii !e poate reparti3a c1te un obiecti* prioritar pentru (iecare pluton de tra+ere. Atunci c1nd !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte i !e reparti3ea3ă mai multe obiecti*e prioritare2 acţiunile trebuie !ă (ie coordonate de comandantul ace!tei !ubunităţi şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului. $omandantul de batalion poate !c.imba obiecti*ele cu prioritate2 pe mă!ură ce !ituaţia tactică e*oluea3ă. Re(eritor la !ubunitatea de aruncătoare2 (ocul de bara' 6(inal7 pentru con!olidarea obiecti*ului cucerit 6atin!7 e!te un tip !pecial de obiecti* prioritar. 0e re+ulă2 a!emenea obiecti* !e !tabileşte "n (1şia de acţiune a companiei de pe direcţia cea mai ameninţată de acţiunile inamicului. 0e cele mai multe ori ace!tei companii i !e acordă prioritate "n executarea (ocului. &xi!tă po!ibilitatea ca unei companii !ă i !e acorde prioritate "n executarea (ocului !au altei companii !ă i !e reparti3e3e obiecti* prioritar 2 !ituaţie "n care e!te nece!ară o coordonare a acţiunilor "ntre comandantul de batalion2 o(iţerul = -3 şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc şi comandantul !ubunităţii de aruncătoare. Pentru (ocul de bara' "n *ederea con!olidării aliniamentului atin!2 !e reparti3ea3ă o cantitate de muniţie care poate (i utili3ată pentru executarea altor mi!iuni numai cu aprobarea comandantului de batalion. 8. Sprijinul general *2eneral Support+ - B<0< ;05205/<45 7/63595/- -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă care execută mi!iunea tactică de !pri'in +eneral execută (ocul con(orm !olicitărilor şi ordinului comandantului de batalion. ndeplinirea mi!iunii de !pri'in +eneral de către !ubunităţile de aruncătoare e!te a*anta'oa!ă "n o(en!i*ă şi "n !ituaţia "n care !e execută mi!iuni de (umi3are 6e*acuare7 pe (ront lar+. >i!iunea de !pri'in +eneral a !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte a!i+ură (ocuri oportune la !olicitarea comandantului de batalion. Focul aruncătoarelor = pie!elor şi in!talaţiilor antiblindate "n acea!tă !ituaţie e!te e(icient a!upra obiecti*elor plani(icate. 4ra+erea a!upra obiecti*elor neplani(icate nece!ită mai mult timp2 deoarece !ubunităţile de artilerie2 "n acea!tă !ituaţie2 nu di!pun de o le+ătură directă cu o(iţerii cu !pri'inul prin (oc al companiilor. $onducerea acţiunilor !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte2 "n ace!t ca32 e!te centrali3ată. >. Sprijinul direct **irect Support+. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate (i reparti3ată !ă execute mi!iunea tactică de !pri'in direct a unei companii de in(anterie. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă reali3e3e le+ături de tran!mi!iuni cu comandantul companiei pentru care execută !pri'in direct. &l trebuie !ă-şi coordone3e acţiunile şi !ă inte+re3e (ocurile "n planul de acţiune al companiei !pri'inite. 0i!punerea !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte care execută acea!tă mi!iune !e (ace a!t(el "nc1t !ă a!i+ure condiţii optime de !pri'in pentru acţiunile companiei. Acea!tă mi!iune permite o relaţie directă "ntre comandantul
-2 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

!ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte şi comandantul companiei. $omandantul companiei care a primit "n !pri'in direct !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !tabileşte priorităţi "n executarea (ocului !au obiecti* cu prioritate.

SECŢIUNEA A II-A PLANIFICAREA SPRIJINULUI PRIN FOC 4ra+erile indirecte di!tru+2 nimice!c !au neutrali3ea3ă obiecti*e din di!po3iti*ul inamicului. Plani(icarea !pri'inului prin (oc e!te nece!ară pentru a !tabili locul şi momentul "n care obiecti*ele *or (i lo*ite. PARA(RAFUL 3-3. S82;19 /06C-05920 5.>50-8/-. 4ra+erile indirecte !e execută "n !copul: !pri'inului reciproc2 +eneral2 direct şi nemi'locit 6apropiat72 neutrali3ării trupelor inamicului şi interdicţie acţiunilor inamicului. Ade!ea !e utili3ea3ă şi pentru inducerea "n eroare a inamicului. a. Focul "n cadrul !pri'inului nemi'locit !e execută a!upra per!onalului2 mi'loacelor de luptă !au de (oc şi po3iţiilor ocupate de inamicul care repre3intă o ameninţare directă pentru trupele proprii a(late "n apărare !au "n o(en!i*ă. Ace!te mi!iuni de (oc !unt !peci(ice aruncătoarelor. Focul aruncătoarelor !e execută cu oportunitate şi2 prin executarea mane*relor de (oc2 creşte puterea de lo*ire a companiei !au batalionului2 care e!te deci!i*ă "n obţinerea !ucce!ului "n luptă. Focul aruncătoarelor2 de re+ulă2 e!te cerut de către ob!er*atorii "naintaţi2 dar poate (i !olicitat şi de către comandanţii de arme "ntrunite 6in(anterie7. Focurile "n cadrul !pri'inului nemi'locit !e execută "n !copul eliminării2 creării perdelelor de (um2 neutrali3ării inamicului şi con!olidării aliniamentelor cucerite. b. 4ra+erea a!upra aruncătoarelor inamicului are ca !cop !coaterea din luptă a po!turilor de ob!er*are2 armamentului şi a punctelor de comandă. Focul aruncătoarelor !e execută imediat ce obiecti*ul a (o!t de!coperit2 prin acea!ta a!i+ur1ndu-!e libertate de acţiune !ubunităţilor de arme "ntrunite. 4ra+erea a!upra aruncătoarelor inamicului !e poate executa cu proiectile explo3i*e !au cu proiectile (umi+ene2 care reduc e(icacitatea (ocului inamicului. Focul aruncătoarelor poate (i utili3at şi pentru neutrali3area mi'loacelor de apărarea antiaeriană ale inamicului "n limita bătăii. c. 4ra+erile de interdicţie !unt executate de către artilerie pentru a de3or+ani3a2 "nt1r3ia şi2 "n unele ca3uri2 pentru a neutrali3a (orţele inamicului care nu pot (olo!i armamentul de artilerie a!upra trupelor proprii2 din cau3a bătăii ace!tuia !au a terenului ne(a*orabil. -ubunitatea de aruncătoare2 deşi are bătaia armamentului mică2 execută tra+eri de interdicţie a!upra inamicului care intră !au ie!e din raioane de di!punere 6de tip Alp.a !au Cra*o7 !au a!upra po3iţiilor de plecare la o(en!i*ă. 0e a!emenea2 aruncătoarele pot executa tra+eri de interdicţie a!upra inamicului care !e retra+e pe
-25 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

căi de acce! !au a!upra po!ibilelor raioane de adunare. $on!umul de muniţie "n cadrul tra+erilor de interdicţie (iind redu! are implicaţii şi a!upra +radului de lo*ire reali3at. -ubunităţile de in(anterie a(late "n contact direct cu inamicul pot (olo!i tra+erile de .ărţuire şi interdicţie "n *ederea obţinerii !ucce!ului. n unele !ituaţii2 "n care inamicul !e depla!ea3ă pe căi de comunicaţii !ituate "n *ăi ad1nci !au "ntre clădiri "nalte2 !in+urul armament utili3at pentru lo*irea lui !unt aruncătoarele. d. 4ra+erile "n cadrul Planului de ma!care 6pentru inducerea "n eroare a inamicului7 !unt utili3ate pentru derutarea şi "nşelarea lui. Aruncătoarele pot executa tra+eri pentru inducerea "n eroare a inamicului2 "n le+ătură cu direcţia pe care !e *a produce atacul !au cu raionul unde *a (i lan!at de!antul aerian. 0e a!emenea2 pot executa tra+eri de (umi3are2 perdeaua de (um atră+1nd atenţia inamicului "n timpul ce atacul trupelor proprii !e execută din altă direcţie. PARA(RAFUL 3- . S82;19 /06C-05920 ;05. 28D50- >50-8/< a. 0i!pun1nd de proiectile şi rac.ete antitanc cu mare putere de pătrundere "n blinda'e2 po!ed1nd o cadenţă !porită de tra+ere şi preci3ie "n executarea (ocului2 artileria e!te capabilă !ă ducă lupta "mpotri*a blindatelor şi "ndeo!ebi "mpotri*a tancurilor inamicului. b. 4ra+erea prin oc.ire directă a!i+ură executarea mi!iunilor de (oc "n cel mai !curt timp şi cu un con!um minim de muniţie5 !e execută a!upra obiecti*elor (ixe şi "n mişcare tere!tre şi de la !upra(aţă. Pentru executarea tra+erii prin oc.ire directă trebuie !ă (ie pre+ătită artileria de toate cate+oriile. n (uncţie de !ituaţie2 mi!iunile de (oc prin tra+ere prin oc.ire directă !e execută cu pie!a2 plutonul şi bateria. c. -copul +eneral al luptei "mpotri*a mi'loacelor blindate ale inamicului con!tă "n lo*irea şi nimicirea ace!tora din momentul de!coperirii lor "n raioanele de concentrare 6!taţionare72 pe timpul depla!ării şi pe timpul luptei "n (aţa limitei dinainte a apărării2 precum şi "n ad1ncimea di!po3iti*elor de luptă2 cu toate mi'loacele care pot concura la nimicirea ce!tora. n acea!tă idee2 lupta cu blindatele inamicului trebuie pri*ită nu ca un !implu duel de (oc "ntre mi'loacele antitanc şi blindatele inamicului2 ci ca un complex de acţiuni la care trebuie !ă participe toate (orţele şi mi'loacele di!ponibile 8 de la luptătorul indi*idual2 i3olat şi p1nă la cel mai per(ecţionat mi'loc de (oc antitanc din compunerea unităţilor şi marilor9 unităţi. La acea!tă luptă trebuie !ă concure toate (orţele şi mi'loacele batalionului2 pe ba3a unei concepţii şi a unei conduceri unitare. ,r+ani3area luptei cu blindatele inamicului trebuie !ă aibă un caracter atotcuprin3ător2 o luptă la care !ă participe toate (orţele. d. Pentru a !e a!i+ura caracterul unitar al luptei "mpotri*a blindatelor2 "n pre+ătirea şi ducerea luptei2 trebuie !ă !e ţină !eama de următoarele cerinţe e!enţiale: – a!i+urarea concentrării (orţelor şi mi'loacelor pe direcţiile principale şi reali3area continuităţii "n timp şi !paţiu a luptei "mpotri*a blindatelor inamicului2 "ncep1nd de la limita maximă a po!ibilităţilor de lo*ire ale a*iaţiei2 artileriei şi rac.etelor şi p1nă la ad1ncimea di!po3iti*ului de luptă propriu5
-2# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

– creşterea inten!ităţii acţiunilor de lo*ire a mi'loacelor blindate ale inamicului2 pe mă!ura apropierii ace!tora de aliniamentul de contact şi2 ulterior2 "n ad1ncimea di!po3iti*elor de luptă5 – cooperarea (orţelor şi mi'loacelor participante la lupta cu blindatele2 "n !copul (olo!irii lor raţionale2 punerii "n *aloare maximă a proprietăţilor de luptă şi completării reciproce a !er*ituţiilor !peci(ice (iecăruia5 – a!i+urarea unei ridicate capacităţi de mane*ră a (orţelor şi mi'loacelor participante la lupta "mpotri*a blindatelor pentru inten!i(icarea e(orturilor pe direcţiile ameninţate5 – acordarea "n an!amblul luptei cu blindatele unei importanţe primordiale nimicirii tancurilor inamicului deoarece ele con!tituie elementul cu cea mai mare capacitate de (oc şi de mane*ră5 – participarea la lupta "mpotri*a blindatelor a tuturor elementelor di!po3iti*ului de luptă2 "ncep1nd cu (orţele şi mi'loacele !peciali3ate şi p1nă la (ormaţiunile de a!i+urare te.nico-materială. PARA(RAFUL 3-5. EB-8/19 2345.1/ :. 10?6 /06C-05920 5.>50-8/$omandantul de batalion şi companie trebuie !ă .otăra!că şi !ă ordone ce e(ect doreşte !ă (ie reali3at de (ocul aruncătoarelor. $ele patru e(ecte !unt: di!tru+erea2 neutrali3area2 !uprimarea şi (umi3area 6ob!curarea7. a. *istrugerea !coate inamicul din luptă. &(ectul de di!tru+ere !e reali3ea3ă de !par+erile proiectilelor explo3i*e "n obiecti*e adăpo!tite !au *e.icule blindate. 0e re+ulă2 aruncătoarele !unt (olo!ite pentru di!tru+erea obiecti*elor neadăpo!tite şi a te.nicii de luptă neblindate. 0i!tru+erea e!te reali3ată "n ca3ul "n care 39N din per!onalul şi te.nica de luptă ale ad*er!arului !unt !coa!e din luptă. Pentru reali3area ace!tui e(ect2 con!umul de muniţie e!te mare. b. 4imicirea are e(ectul prin care !e produc a!t(el de pierderi per!onalului şi te.nicii de luptă din obiecti*ul lo*it "nc1t ace!ta !ă-şi piardă complet capacitatea de luptă. c. 4eutralizarea e!te e(ectul care !coate inamicul temporar din luptă. &!te di(icilă obţinerea ace!tui e(ect a!upra obiecti*elor adăpo!tite2 (olo!ind (ocul aruncătoarelor. A!upra obiecti*elor neadăpo!tite şi a te.nicii de luptă neprote'ate de blinda'2 (ocul aruncătoarelor poate reali3a ace!t e(ect. Eeutrali3area e!te reali3ată "n ca3ul "n care 19-39N din per!onalul şi te.nica de luptă din di!po3iti*ul ad*er!arului !unt !coa!e din luptă. n (uncţie de tăria ad*er!arului2 procentul poate (i şi mai mare. &(ectul de neutrali3are durea3ă c1te*a ore. d. Interdicţia 6a!i+urarea apropierii7 (ace impo!ibilă ripo!ta prin (oc a inamicului !au "l "mpiedică !ă de!(ăşoare acţiunile plani(icate. &(ectul tra+erilor de !uprimare e!te imediat şi durea3ă at1t timp c1t !e execută (ocul. Focul de interdicţie a inamicului e!te c.eia !ucce!ului atacului in(anteriei. Aruncătoarele repre3intă armamentul ideal pentru executarea mi!iunilor de !uprimare datorită cadenţei ridicate de tra+ere. 4ra+erile de !uprimare a aruncătoarelor !e execută pe timpul atacului a!upra po3iţiilor inamicului p1nă "n momentul "n care armamentul de in(anterie e!te e(icient. 4ra+erile de !uprimare a!i+ură apropierea in(anteriei p1nă la 299 m (aţă de
-2$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

po3iţia inamicului şi apoi !e execută a!upra ad1ncimii di!po3iti*ului ad*er!arului. n ace!t moment inamicul !e retra+e2 abandonea3ă lupta !au e!te !co! din luptă. e. +ragerile de fumizare reduc *i3ibilitatea "n c1mpul de luptă şi "mpiedică2 a!t(el2 ob!er*area de către inamic a acţiunilor trupelor proprii. 4ra+erile de (umi3are nu neutrali3ea3ă şi nici nu !uprimă inamicul2 dar reduc con!iderabil e(icienţa (ocului executat de inamic. Perdeaua de (um poate (i creată "n di!po3iti*ul inamicului !au pentru orbirea punctelor de ob!er*are. &(ectul tra+erilor de (umi3are are un e(ect !curt "n timp. (. +ragerile de iluminare !e execută "n !copul iluminării terenului2 pentru cercetarea şi indicarea obiecti*elor2 executarea re+la'ului pe obiecti* 6repere de tra+ere72 controlul re3ultatelor tra+erilor de e(ect2 iluminarea obiecti*elor atacate de către tancuri şi in(anterie2 crearea reperelor luminoa!e pentru ma!carea direcţiei de acţiune 6liniilor de de!părţire7 a trupelor proprii. +. 5 rţuirea e!te e(ectul prin care !e urmăreşte u3area inamicului prin in(luenţarea !tării morale a per!onalului2 !t1n'enirea !au de3or+ani3area unor acti*ităţi2 precum şi producerea de pierderi. &a. !e execută a!upra punctelor de comandă2 centrelor de tran!mi!iuni2 punctelor de apro*i3ionare2 a!upra raioanelor de di!punere a trupelor inamicului !au alte obiecti*e prin acţiuni de (oc repetate2 la inter*ale de timp şi cu inten!ităţi di(erite2 cu un con!um redu! de muniţie. PARA(RAFUL 3-#. E9-?-./- 69- 8220>2.<055J ?<7105% /-0?-.5 =5 ;028->-- >- 8220>2.60- 6 7;05A5.1915 ;05. B28. >ă!urile de coordonare a !pri'inului prin (oc !unt !tabilite de către comandanţii de batalioane şi a eşaloanelor mai mari. Ace!te mă!uri !e repre3intă +ra(ic pe .artă !au !c.eme pe material tran!parent. Ace!te mă!uri !e utili3ea3ă pentru a !impli(ica2 acti*itatea de conducere a (ocului şi pentru a !tabili re!tricţii de tra+ere "n anumite raioane. Per!onalul care execută plani(icarea (ocului utili3ea3ă terminolo+ia !peci(ică pe care e(ecti*ele !ubunităţilor de aruncătoare trebuie !ă o cunoa!că pentru a executa tipul de !pri'in !olicitat. a. 1epartiţia zonelor de responsabilitate 6Maneuver Control Measures7 !unt acele mă!uri prin care comandanţii delimitea3ă !paţiul +eo+ra(ic "n care o anumită unitate !au !ubunitate deţine 6poartă7 re!pon!abilitatea tactică. Liniile de de!părţire !unt marcate de (orme caracteri!tice2 care pot (i recuno!cute cu uşurinţă "n teren. Liniile de de!părţire in(luenţea3ă !pri'inul prin (oc "n două moduri: 617 -unt re!tricti*e deoarece nici un mi'loc de (oc cu tra+ere indirectă nu poate executa (oc "n !paţiul delimitat de ele2 dec1t "n !ituaţia "n care tra+erile !unt coordonate cu (orţele care deţin re!pon!abilitatea tactică a ace!tui !paţiu5 627 -unt permi!i*e2 deoarece comandantul de arme "ntrunite are libertate totală de a executa (ocul şi depla!area "n !paţiul cuprin! "ntre liniile de de!părţire2 excepţia !ituaţiilor "n care eşalonul !uperior impune re!tricţii. 0e!eori liniile de de!părţire !unt !in+urele mă!uri de coordonare a !pri'inului prin (oc. b. 6 suri de coordonare a sprijinului prin foc 6Fire -upport $oordination >ea!ure!7. Ace!te mă!uri !unt de!tinate !ă !impli(ice de!c.iderea rapidă a (ocului
-28 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

a!upra obiecti*elor şi "n acelaşi timp !ă a!i+ure !i+uranţa trupelor proprii. &le contribuie la !i+uranţa trupelor proprii2 la coordonarea (ocului tuturor mi'loacelor de lo*ire (ără !ă a(ecte3e acţiunile *ecinilor. >ă!urile !e repre3intă +ra(ic pe .artă cu culoare nea+ră şi *or conţine "n!cri!e abre*ierile denumirii mă!urii2 comandantul care a !tabilit-o2 data şi ora. &xi!tă două cate+orii de mă!uri de coordonare a !pri'inului prin (oc: pemi!i*e şi re!tricti*e. 617 >ă!urile permi!i*e care a!i+ură de!c.iderea +rabnică a (ocului a!upra obiecti*elor5 627 >ă!uri re!tricti*e care au ca !cop !i+uranţa trupelor proprii. &le marc.ea3ă 3onele unde (ocul !e execută cu anumite re!tricţii !au unde e!te inter3i!. Repre3entarea +ra(ică a ace!tora e!te "n!oţită de abre*ierile denumirii mă!urii2 !tatului ma'or care le-a !tabilit2 data şi ora. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare trebuie !ă coopere3e cu o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului şi ec.ipele de !pri'in prin (oc ale companiilor pentru a !e a!i+ura că mă!urile re!tricti*e !unt cuno!cute de "ntre+ul per!onal intere!at. c. Aliniamentul de coordonare a focului 6Coordinated Fire Line7 e!te o mă!ură permi!i*ă. Focul aruncătoarelor e!te executat dincolo de ace!t aliniament (ără re!tricţie. Ace!t aliniament e!te !tabilit de !tatul ma'or al bri+ă3ii !au al unui eşalon mai mare !au de comandantul de batalion2 "n !ituaţia "n care de!(ăşoară acţiuni independente.

AFC BC. 2 M8 0#.12 0#.00 3X2 K II X

AFC BC. 2 M8 0#.12 0#.00 3X2

II

F5C106 3-1 M-/2>6 ;0-7/63595055
-2) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

n exemplul de mai !u!2 de la aliniamentul (ocului coordonat p1nă la limita "ndepărtată a liniilor de de!părţire2 (ocul tuturor mi'loacelor de !pri'in prin (oc2 inclu!i* al aruncătoarelor e!te preci! (ără a !olicita aprobarea comandantului C+. 2 >c. d. Aliniamentul de coordonare a sprijinului prin foc 6Fire Support Coordination7 e!te o mă!ură permi!i*ă !tabilită de corpul de armată din 3ona !a de acţiune pentru !pri'inul acţiunilor !ale. Ace!t aliniament e!te !tabilit cu !copul de a arata (aptul că "n !paţiul de dincolo de el e!te permi!ă de!c.iderea (ocului a!upra obiecti*elor de către toate mi'loacele de !pri'in 6inclu!i* a*iaţia7. e. 7ona permis pentru tragere 6Free-Fire Area7 e!te o mă!ură permi!i*ă2 de(ineşte !upra(aţa "n care aruncătoarele pot executa (oc (ără a cere aprobare 6(ără alte mă!uri de coordonare7. (. Aliniamentul de restricţionare a focului 6Restrictive Fire Line7 e!te o mă!ură re!tricti*ă2 ade!ea (olo!ită c1nd unităţile !au !ubunităţile urmea3ă !ă (acă 'oncţiunea 6(orţe care acţionea3ă con*er+ent !e "nt1lne!c7. 4ra+erea de-a lun+ul ace!tui aliniament nu e!te permi!ă (ără con!ultarea (orţelor care ar (i a(ectate de e(ectul lor. -e !tabileşte pe (orme de teren2 care pot (i identi(icate de comandanţii (orţelor care execută acţiuni con*er+ente. +. 7ona de restricţionare 6Restrictive Fire Area7 a (ocului e!te o mă!ură !pecială şi repre3intă !upra(aţa de teren "n care tra+erile pot (i executate numai cu aprobarea !tatului ma'or care a !tabilit-o. .. 7one .n care focul este interzis 6No-Fire Area72 repre3intă !upra(aţa de teren "n care executarea (ocului e!te inter3i!ă cate+oric. Acea!tă 3onă !e !tabileşte cu a'utorul detaliilor din teren2 care pot (i identi(icate cu uşurinţă. Acea!tă 3onă !e !tabileşte pentru a prote'a de e(ectul di!tructi* al tra+erilor bunuri naţionale şi centrele populate !au 3one importante din punct de *edere tactic2 cum ar (i depo3itele de carburanţi. n ace!te 3one (ocul e!te totuşi permi! "n următoarele !ituaţii: 617 c1nd comandantul !au !tatul ma'or care a !tabilit-o aprobă executarea (ocului5 627 c1nd inamicul e!te di!pu! "n acea 3onă şi acţionea3ă a!upra trupelor proprii 6(ocul poate (i executat "n !cop de apărare7. i. 7ona de coordonare a spaţiului aerian 6Airspace Coordination Area72 repre3intă un culoar !ituat dea!upra raionului obiecti*ului "n care a*iaţia proprie poate acţiona (ără a (i lo*ită de proiectilele artileriei proprii. '. 7ona de cercetare (Observation area)2 repre3intă raionul din di!po3iti*ul inamicului2 unde ace!ta are di!pu! di(erite elemente de di!po3iti*2 de intere! pentru !ubunităţile de artilerie. O. +ermenii utilizaţi .n coordonarea sprijinului prin foc 6Fire Support Coordination erms7 !unt identici at1t pentru artilerie c1t şi pentru aruncătoare. 617 O35-8/5@ 6 ar!et7 e!te termen (undamental (olo!it "n plani(icarea !pri'inului prin (oc. ,biecti* poate (i per!onalul2 mi'loacele de luptă !au o porţiune de

-30 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

teren de!tinată şi numerotată "n *ederea lo*irii. ,biecti*ele !unt de două (eluri: plani(icate şi neplani(icate. 6a7 Obiectivele neplanificate 6 ar!ets opportunit"7 !unt acelea care apar "n timpul acţiunilor şi pentru care nu au (o!t !tabilite din timp date de tra+ere5 6b7 Obiective planificate 6#lanned tar!et7 !unt acelea pentru care elementele de tra+ere au (o!t determinate din timp. ,biecti*ele plani(icate pot (i: • Obiectivul programat 6Scheduled tar!et7 repre3intă un obiecti* plani(icat a!upra căruia (ocul *a (i executat "ntr-un anumit moment. ,biecti*ele pot (i pro+ramate la o oră anume !au la un anumit moment al de!(ăşurării acţiunii2 cum ar (i trecerea de la aliniamentul de contact la o(en!i*ă. n cel de-al doilea ca32 centrul de conducere a (ocului 6+rupa de calculatori72 prin reţeaua de comandă2 obţine in(ormaţii de!pre e*oluţia luptei. • Obiective la cerere 6On-call tar!et7 repre3intă obiecti*ul plani(icat pentru care pro+ramarea din timp a executării (ocului nu a (o!t (ăcută şi a!upra căruia tra+erea !e de!c.ide la cerere. 4impul nece!ar de!c.iderii tra+erii a!upra ace!tor obiecti*e e!te mult mai !curt dec1t cel nece!ar pentru obiecti*e neplani(icate. • Obiectivul prioritar 6#riorit" tar!et7 repre3intă obiecti*ul a!upra căruia !e execută tra+erea "n momentul "n care !e (ace cererea2 "ntrerup1nd !au am1n1nd executarea (ocului a!upra altor obiecti*e. ,biecti*ul prioritar e!te !tabilit de către comandantul de arme "ntrunite care preci3ea3ă indicaţii !peci(ice cum !unt: momentul "n care obiecti*ul de*ine prioritar2 (elul muniţiei2 preci3ia şi e(ectul dorit. • /oc de baraj 6Final protective $ires7 e!te un !erie de obiecti* prioritar. Ace!t mod de executare a tra+erii de către mi'loacele de (oc cu tra+ere directă şi indirectă2 pre*ine !au opreşte o inter*enţie a inamicului. 627 S57/-?19 >- .1?-02/60- 69 235-8/5@-920. Eumărul obiecti*ului !e compune din două litere şi patru ci(re ca de exemplu: AC3992 6a7 N1?<019 235-8/5@1915 e!te indicele la care !e adau+ă toate celelalte date de!pre acel obiecti* cum !unt: coordonatele2 de!crierea şi dimen!iunile. Plani(icatorilor (ocului şi mi'loacelor de !pri'in prin (oc2 inclu!i* !ubunităţii de aruncătoare2 i !e alocă un !et de numere2 ace!t lucru permiţ1nd recunoaşterea !ur!ei care a !tabilit oricare obiecti*. 6b7 (01;19 >- 8-9- >21< 95/-0- de!emnea3ă marea unitate şi unitatea cărora "i aparţine obiecti*ul. Fiecare armată !tabileşte prima literă pentru (iecare din corpurile din compunerea !a. 6c7 A >216 95/-0< 6de la A-J7 !e reparti3ea3ă de către corp eşaloanelor !ubordonate p1nă la bri+adă. 6d7 Fiecărei bri+ă3i i !e !tabile!c 3928105 >- .1?-0- 7/6.>60>: N1?-09991 8 1<<< 2999 8 2<<< 3999 8 3<<< R-;60/5E6/- 96 - &c.ipa de !pri'in prin (oc a bri+ă3ii - ,(iţerul cu !pri'in prin (oc de la primul batalion - ,(iţerul cu !pri'in prin (oc de la al doilea batalion
-31 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

#999 8 #<<< %999 8 /<<< ;999 8 ;<<< )999 8 )<<< <999 8 <<<<

- ,(iţerul cu !pri'in prin (oc de la al treilea batalion - Alţi o(iţeri cu !pri'in prin (oc 6c1nd e!te ca3ul7 - $entrul de conducere a (ocului al di*i3ionului care execută mi!iunea de !pri'in direct. - ,biecti*e pentru mi!iunea de neutrali3are a artileriei inamicului. - ,biecti*e -.4.L.

6e7 La eşalon batalion numerele !e alocă a!t(el: N1?-0R-;60/5E6/- 96 991 8 1<< - ,(iţerul cu !pri'in prin (oc al batalionului 299 8 2<< - &c.ipa de !pri'in prin (oc a $p. 1 6A7 399 8 3<< - &c.ipa de !pri'in prin (oc a $p. 2 6C7 #99 8 #<< - &c.ipa de !pri'in prin (oc a $p. 3 6$7 %99 8 %<< - &c.ipa de !pri'in prin (oc a $p. # 607 /99 8 /<< - Alte ec.ipe de !pri'in prin (oc 6după ca37 ;99 8 ;<< - -ubunitatea de aruncătoare )99 8 )<< - -e reparti3ea3ă dacă e!te nece!ar &xemplu: - Catalionul - -ubunitatea de aruncătoare - Cri+ada 2 - $orpul 1 - !et numere - 3999 8 3<<< - !et numere - 3;99 8 3;<< - !et numere - C3;99 8 C3;<< - !et numere - AC3;99 8 AC3;<<

637 S-?.19 82.@-.452.69 ;-./01 235-8/5@- !e (olo!eşte pentru a repre3enta obiecti*e pe .artă2 !c.eme !au material tran!parent "n (uncţie de (elul lor. 6a7 Obiectiv punctual e!te un obiecti* al cărui (ront 6lăţime7 nu depăşeşte 299 m. Repre3entarea lui +ra(ică e!te: -emnul con*enţional poate (i !co! "n AC 3;91 e*idenţă atunci c1nd e!te nece!ară reportarea mai multor obiecti*e apropiate. ncrucişarea dreptelor repre3intă centrul obiecti*ului. n li!ta cu obiecti*ele !e pre3intă natura şi alte caracteri!tici ale obiecti*ului. 6b7 Obiectiv liniar. Lăţimea 6(rontul7 obiecti*ului liniar e!te cuprin!ă "ntre 299 8 /99 m. Un obiecti* a cărui lăţime depăşeşte /99 m nu poate (i lo*it !imultan de (ocul !ubunităţii de aruncătoare. Pentru executarea mi!iunii e!te nece!ară !olicitarea (ocului altor !ubunităţi de tra+ere !au di*i3area obiecti*ului şi lo*irea lui de către aruncătoare pe părţi. Un obiecti* liniar e!te "n!cri! "n li!ta cu obiecti*e !peci(ic1nd că coordonatele extremităţilor !au coordonatele centrului2 lăţimea şi orientarea obiecti*ului. Repre3entarea lui +ra(ică e!te:
-32 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

AC 3;91 6c7 Obiectiv rectan!ular. Lăţimea şi ad1ncimea lui !unt mai mari de 299 m. Un obiecti* rectan+ular e!te "n!cri! "n li!ta cu obiecti*e !peci(ic1nd coordonatele celor patru colţuri !au coordonatele centrului 2lăţimea2 ad1ncimea şi orientarea obiecti*ului. Repre3entarea lui +ra(ica e!te: AC 3;91 6d7 Obiectiv circular - poate a*ea (orma de cerc !au una apropiată de acea!tă (i+ură +eometrică. Ace!ta !e "n!crie "n li!ta cu obiecti*e2 !peci(ic1nd coordonatele centrului şi ra3a. Repre3entarea lui +ra(ica e!te: AC 3;91

6e7 Foc $inal pentru con!olidarea aliniamentului cucerit. &!te (oc cu prioritate2 !imilar obiecti*elor liniare. Ace!tea !e "n!criu "n li!ta cu obiecti*e2 !peci(ic1nd (elul lui şi !ubunitatea de artilerie căruia "i e!te reparti3at. Repre3entarea lui +ra(ică e!te: AC 3;91 FF$ Ct. 1 Arc. 6(7 #unctul de re$erinţ% al obiectivului. -ubunităţile şi unităţile de arme "ntrunite (olo!e!c ace!t termen pentru indicarea obiecti*elor reparti3ate armamentului cu tra+ere prin oc.ire directă. 0etalii de!pre ace!te obiecti*e !e !tabile!c "n !i!temul !peci(ic al tra+erilor directe2 inclu!i* "n ce pri*eşte !i!temul de numerotare. 4oate ace!te puncte !e reparti3ea3ă pe .artă şi luate "n con!iderare drept obiecti*e prin !imboluri !tandard cu numerotare şi o li!tă !peci(ică. -unt "n!cri!e "n li!ta obiecti*elor2 iar "n rubrica ob!er*aţii !e "n!crie !peci(icul lor. 6#7 2rup de obiective 6&roup o$ tar!ets7. Un +rup de obiecti*e con!tă din două !au mai multe obiecti*e a!upra cărora tra+erea trebuie executată !imultan. -e reparti3ea3ă +ra(ic prin "ncercuirea obiecti*elor componente şi numerotate "ntr-un !i!tem de litere şi ci(re. ntre cele două litere care !unt reparti3ate bri+ă3ii mecani3ate !e introduce numărul +rupului de obiecti*e. Primul +rup de obiecti*e *a a*ea numărul A1C iar al doilea +rup de obiecti*e A2C. Faptul că mai multe obiecti*e au (o!t inclu!e "ntr-un +rup2 nu inter3ice tra+erea pe (iecare dintre ele luate indi*idual. 0i*i3ionul de artilerie e!te cel mai mic eşalon care poate plani(ica şi alcătui +rup de obiecti*e. ,biecti*ele reparti3ate !ubunităţii de aruncătoare pot (i inclu!e "ntr-un +rup de obiecti*e. Repre3entarea +ra(ică e!te: 2>1C 3;91 3#21
-33 -

3#22

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6%7 Serie de obiective 6Series o$ tar!ets7. -eria de obiecti*e con!tă dintr-un număr de obiecti*e !au +rupuri de obiecti*e plani(icate pentru a executate "ntr-o !ucce!iune anume şi "ntr-un anumit moment al de!(ăşurării acţiunilor unităţilor !au !ubunităţilor de arme "ntrunite. -e repre3intă +ra(ic prin "ncercuirea tuturor obiecti*elor !au +rupurilor de obiecti*e care o compun şi "n!crierea unui anume cod. Faptul că mai multe obiecti*e !au +rupuri de obiecti*e au (o!t introdu!e "ntr-o !erie de obiecti*e nu inter3ice tra+erea a!upra (iecărui obiecti* !au +rup de obiecti*e luate !eparat. $u toate că obiecti*ele au (o!t inclu!e "ntr-o !erie2 tra+erea a!uprea lor !e execută con(orm ordinii "n!crierii lor "n li!ta cu obiecti*e !au "n pro+ramarea orară de executare a (ocului. 0i*i3ionul care execută mi!iunea tactică de !pri'in direct al acţiunilor bri+ă3ii e!te cel mai mare eşalon care !tabileşte şi plani(ică o !erie de obiecti*e. -ubunitatea de aruncătoare poate executa (oc con(orm plani(icării unei !erii de obiecti*e. Repre3entarea +ra(ică e!te: $A?E& A2C A$3#31 A$#13/ A$3#%<

6/7 &rogramul obiectivelor 6#ro!ram o$ tar!ets7. Pro+ramul obiecti*elor e!te plani(icat printr-un număr de obiecti*e care au aceeaşi natură. 0e exemplu2 toate mi'loacele de apărare antiaeriană2 toate punctele de ob!er*are !au toate !ubunităţile de aruncătoare. Un anumit pro+ram !e "ntocmeşte pentru obiecti*ele care au aceeaşi natură. &xecutarea tra+erii con(orm unui pro+ram !e execută la cerere "ntr-un anumit moment !au c1nd !e derulea3ă o acţiune anume. 0in momentul de!c.iderii !ale2 (ocul !e execută con(orm unei plani(icări orare "ntocmite din timp. Pro+ramul obiecti*elor nu !e repre3intă +ra(ic. 0i*i3ionul care execută mi!iunea tactică de !pri'in direct al bri+ă3ii mecani3ate e!te cel mai mic eşalon care plani(ică un pro+ram al obiecti*elor. -ubunitatea de aruncătoare poate executa tra+eri "n con(ormitate cu pro+ramul obiecti*elor.

-3 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

1 $omandantul de companie

Primeşte mi!iunea şi li!ta cu obiecti*e "ntocmită de batalion.

2 primeşte indicaţii5 ,(. cu !pri'inul primeşte li!ta cu obiecti*e5 prin (oc al $p. plani(ică (ocuri.

identi(ică obiecti*e5 prime!c indicaţii.

3 ,b!er*atorii "naintaţi

3 &c.. de control identi(ică obiecti*e5 a e(ectului tr+. prime!c indicaţii.

# anali3ea3ă datele de!pre obiecti*5 ,(. cu !pri'inul plani(ică (ocuri. prin (oc al $p.

% $omandantul aprobă. companiei ) &c.. de le+ătură a armelor de !pri'in ) Grupa. de conducere a artilerie de !pri'in ) -ubu. de aruncătoare a batalionului ) -ubu. de artilerie antitanc mixte ) P.$. a 0n . care execută !pri'in direct

$onexiune in*er!a

"ntocmeşte şi actuali3ea3ă li!ta cu obiecti*ele

/ ,(. cu !pri'inul prin (oc al $p.

; ,(. cu !pri'inul prin (oc al batalionului

F5C106 3-2. Proce!ul de plani(icare a !pri'inului prin (oc al artileriei la ni*el companie. PARA(RAFUL 3-$. P0-918060-6 >6/-920 >-7;0- 235-8/5@-

-35 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

n *ederea "mbunătăţirii plani(icării (ocului2 ob!er*atorii "naintaţi ai (iecărui pluton de in(anterie ob!er*ă şi raportea3ă obiecti*e !uplimentare2 "n con(ormitate cu ordinul comandantului de pluton. ,b!er*atorii "naintaţi tran!mit obiecti*ele !uplimentare o(iţerului cu !pri'inul prin (oc al companiei2 care completea3ă plani(icarea (ocului "ntocmită con(orm planului de acţiune al companiei şi deci3iei comandantului ei pri*ind !pri'inul prin (oc. $omandantul companiei trimite li!ta cu obiecti*e !uplimentare ec.ipei de !pri'in prin (oc a batalionului. , copie a li!tei e!te trimi!ă la !ubunitatea de aruncătoare a companiei. a7 ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului anali3ea3ă conţinutul li!telor cu obiecti*e !uplimentare primite de la companii2 *eri(ică *eridicitatea datelor de!pre obiecti*e2 elimină !uprapunerile "n !ituaţia "n care acelaşi obiecti* e!te inclu! "n li!tele cu obiecti*e a două companii2 adau+ă obiecti*e nou de!coperit de !tatul ma'or al batalionului !au alte mi'loace de cercetare şi "ntocmeşte2 "n (ormă (inală2 li!ta cu obiecti*ele batalionului.
/ P.$. al 0n. care execută !pri'in direct / P.$. a !ubunitatea de aruncătoare a bata C. 2 ,(. cu art.C = -3 3 He(ul -3 al batalionului - *eri(ică planul de !pri'in prin (oc # $dt. batalion - aprobă planul / Grupa de conducere a artileriei de !pri'in / &c.ipa de le+ătură a armelor de !pri'in % ,(. cu !pri'in prin (oc al C. / P.$. a !ubunitatea de Art. At. >x.

1 ,(. cu art. C=-3

- n colaborare cu -tatul ma'or al C. plani(ică obiecti*ele.

&limină !uprapunerile

$dt. batalion Li!ta cu obiecti*ele

F5C106 3-3. Proce!ul de plani(icare a !pri'inului prin (oc al artileriei la ni*el batalion. b7 A*1nd la ba3ă indicaţiile comandantului de batalion2 o(iţerul cu !pri'in prin (oc !tabileşte ordinea de executare a tra+erii a!upra obiecti*elor. &l !tabileşte !ubunitatea de tra+ere cu care *a (i lo*it (iecare obiecti*2 precum şi tipul muniţiei ce *a (i utili3ată. PARA(RAFUL 3-8. P96.19 >- 7;05A5. ;05. B28 69 36/6952.1915 $omandantul batalionului poartă ră!punderea a!upra conţinutului planului de !pri'in prin (oc. Planul e!te "ntocmit de către o(iţerul cu !pri'inul prin (oc pe ba3a
-3# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ordinului de acţiune primit de la bri+adă şi a indicaţiilor comandantului de batalion2 e!te a*i3ată de o(iţerul -3 al batalionului şi !e aprobă de către comandantul batalionului 6+rupului de luptă7. Planul include şi obiecti*ele reparti3ate a (i lo*ite de către !ubunităţile de artilerie. $omandantul companiei poartă ră!punderea conţinutului planului de !pri'in prin (oc. Planul e!te "ntocmit de o(iţerul cu !pri'inul prin (oc2 "n con(ormitate cu ordinul de acţiune primit de la comandantul de batalion şi cu indicaţiile comandantului de companie. Un plan cu c1t e!te mai !implu cu at1t e!te mai bun. $omandantul trebuie !ă reparti3e3e !ubunităţilor de artilerie o mi!iune !peci(ică "n (iecare etapă a acţiunilor. >i!iunea !ubunităţilor de artilerie trebuie !ă (ie reali!tă şi (oarte bine "n!uşită at1t de comandantul ei2 c1t şi de ob!er*atorii "naintaţi care-i *or cere (ocul. a7 -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută (oc a!upra obiecti*elor plani(icate care i-au (o!t reparti3ate prin planul !pri'inului prin (oc2 con(orm plani(icării orare "ntocmită de o(iţerul cu !pri'inul prin (oc. 0e a!emenea2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută (oc pe obiecti*e neplani(icate2 "n limita timpului şi a con!umului de muniţie plani(icat2 la cererea ec.ipelor de !pri'in prin (oc ale companiei2 o(iţerului cu !pri'inul prin (oc al batalionului !au al altor !tructuri. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă nu are re!pon!abilităţi "n ce pri*eşte plani(icarea (ocului2 "n a(ară de (aptul că determină elementele de tra+ere pentru direcţiile plani(icate şi !e a!i+ură că2 prin acţiunile !ale2 ordinul de acţiune şi indicaţiile comandantului de batalion !unt "ndeplinite. b. Pentru a !e a!i+ura că mi!iunile de (oc reparti3ate !ubunităţii !ale prin planul !pri'inului prin (oc2 !unt executate oportun şi preci!2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă aibă "n *edere: cerinţele !pri'inului2 di!punerea "n teren a !ubunităţilor de tra+ere "n concordanţă cu planul de acţiune al batalionului !au companiei2 mi'loacele prin care *a conduce !ubunitatea. n proce!ul de plani(icare2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte execută: 617 anali3ea3ă obiecti*ele reparti3ate aruncătoarelor prin planul de !pri'in prin (oc pentru a !e a!i+ura că di!pune de cantitatea de muniţie nece!ară executării tra+erilor a!upra obiecti*elor plani(icate şi neplani(icate. Acea!tă anali3ă include şi muniţie de iluminare şi (umi3are pe care comandantul de arme "ntrunite o *a (olo!i inten!i*5 627 ale+e şi recunoaşte po3iţiile de tra+ere care a!i+ură condiţiile optime pentru "ndeplinirea mi!iunii2 o(eră po!ibilitatea concentrării (ocului2 iar terenul permite di!punerea aruncătoarelor5 637 !tabileşte "mpreună cu o(iţerul -3 al batalionului şi comandantul companiei lo+i!tice modul de di!punere "n teren şi itinerarele de acce! pentru apro*i3ionare cu muniţie şi alte materiale5 6#7 colaborea3ă cu o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului pentru pre+ătirea executării tra+erii "n ce pri*eşte le+area topo+eode3ică şi a!i+urarea

-3$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

meteorolo+ică2 pentru a a!i+ura preci3ia tra+erii şi po!ibilitatea de a concentra (ocul !ubunităţii2 c1nd plutoanele ocupă po3iţii de tra+ere di(erite. PARA(RAFUL 3-). L57/6 81 235-8/5@- 6 36/6952.1915 =5 78D-?6 ;?6/-0569 /06.7;60-./ Li!ta cu obiecti*ele2 !c.ema pe material tran!parent şi in!trucţiunile 6indicaţiile7 pri*ind !pri'inul prin (oc con!tituie elementele componente ale planului de !pri'in prin (oc al batalionului. , copie a ace!tora e!te trimi!ă !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte pentru determinarea elementelor de tra+ere. A!t(el2 (iecare !ubunitate de artilerie e!te "n mă!ură !ă determine din timp elementele de tra+ere pentru (iecare obiecti* plani(icat şi !ă reducă !ub!tanţial timpul nece!ar de!c.iderii (ocului pe ace!tea. n *arianta "n care !ubunitatea ocupă po3iţii de tra+ere di(erite pe plutoane !au di(erite pentru obiecti*ele ce trebuie lo*ite pe timpul !pri'inului2 e!te po!ibilă determinarea elementelor core!pun3ătoare (iecărei po3iţii de tra+ere pentru toate obiecti*ele plani(icate. a. -c.ema pe material tran!parent 6(oaie de calc7 conţine obiecti*ele plani(icate pentru !pri'inul acţiunilor batalionului şi mă!urile de coordonare a (ocului2 care au (o!t !tabilite !au plani(icate. Folo!ită "mpreună cu !c.eme pe material tran!parent al acţiunilor2 !c.ema cu obiecti*ele plani(icate e!te un in!trument de coordonare a (ocului. >ă!urile de coordonare a (ocului pe care le conţine !c.ema *or (i tran!pu!e pe aparatul de conducere a (ocului din centrul de conducere a (ocului 6ec.ipa de calculatori = calculator72 pentru a compara di!punerea obiecti*elor cu 3onele "n care (ocul !e execută cu re!tricţii. 4ran!punerea obiecti*elor de pe !c.emă pe .arta cu acţiunile !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte2 permite !tabilirea locului "n care !e execută (ocul "n corelaţie cu locul de di!punere a trupelor proprii. -c.ema cu obiecti*ele2 pe timpul de!(ăşurării acţiunilor2 trebuie comparată cu !ituaţia trupelor proprii2 pentru a !tabili dacă ea core!punde planului de acţiune. 617 -c.ema cu obiecti*ele batalionului conţine (ocuri plani(icate "n corelare cu planul de acţiune. Acea!ta permite eliminarea !uprapunerilor2 a!i+urarea că (1şia de acţiune e!te acoperită cu (oc şi identi(icarea obiecti*elor care nece!ită mă!uri de coordonare. 627 -c.ema cu obiecti*ele conţine in(ormaţii a'utătoare cum !unt: denumirea !c.emei2 date de!pre .artă con(orm căreia a (o!t "ntocmită şi date pentru orientarea şi po3iţionarea !c.emei pe .artă 6linii de carou7. 637 -c.ema conţine toate obiecti*ele plani(icate pentru !pri'inul acţiunilor batalionului. b. Li!ta cu obiecti*ele 64abelul. 3-#7 e!te principalul document din compunerea planului de !pri'in2 prin care !e tran!mit datele de!pre obiecti*ele plani(icate. Li!ta cu obiecti*e trimi!e !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte conţine toate datele de!pre obiecti*ele plani(icate "n !pri'inul acţiunilor2 !peci(ic1ndu-!e dacă !unt lo*ite de artilerie2 artileria antitanc !au de aruncătoare. ,biecti*ele reparti3ate aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte din or+anica batalionului 6companiei7 au o !peci(icaţie expre!ă "n rubrica ob!er*aţii a li!tei cu
-38 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

obiecti*ele. 0acă timpul la di!po3iţie nu permite tran!miterea li!tei cu obiecti*ele complete !e "ntocmeşte o li!tă care conţine numai acele obiecti*e care !unt reparti3ate !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte. 0acă nici acea!tă li!tă redu!ă nu poate (i "ntocmită2 li!ta obiecti*elor trebuie !ă conţină cel puţin numărul2 de!crierea şi coordonatele (iecărui obiecti* plani(icat. 4rebuie acordată o atenţie deo!ebită 6remarcile (iind (ăcute "n rubrica ob!er*aţii7 obiecti*elor din li!tă care !olicită un con!um mare de muniţie. 0e exemplu2 crearea unei perdele de (um cu durata de 1% min. "n !copul (orţării unui cur! de apă e!te po!ibil !ă depăşea!că muniţia exi!tentă "n unitatea de (oc. T63-919 3LISTA OBIECTI"ELOR
Er. crt.
1 2 3 # % /

Er. ob*.
AA3#11

0e!crierea

$oordonate

Altitu- ,rientare dine a ob*.

0imen!iuni Ad1nFront cime
#99 1299 Ra3a )99 %9 299

-ur!a

,b!.
,b*. numai pt arcuncătoare

Arc. )2 mm "n po3iţie 6# pie!e7 AA3#12 ?n(anterie Pi!tă de ateri3aAA3#13 re pt. a*ioane AA3#1# P.$.R. Foc (inal de co!olidare ?nter!ecţie de AA3#1/ drum AA3#1% 3#9

1/99 #)99

Pr. expl. For Prox Grupa A1A %9N incendiare Re+la'ul !-a (ăcute cu (oco! re+l. cu "nt1r3. Reper

1/%9

299

617 Eumărul curent. Poate (i core!pun3ător numărului de obiecti*e. Eu include numărul reparti3at obiecti*ului. &!te utili3at numai ca mă!ură de e*idenţă a obiecti*elor plani(icate. Eumărul curent nu e!te niciodată utili3at "n cererile de (oc. 627 Eumărul obiecti*ului. Fiecare obiecti* plani(icat primeşte un număr de către cel care a !tabilit obiecti*ul2 cuno!cut (iind (aptul că (iecărui element de !pri'in prin (oc care (ace plani(icarea (ocului primeşte un !et de numere. Hi !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte i !e reparti3ea3ă un !et de numere care e!te "ntrebuinţat de către centrul de conducere a (ocului pentru "n!crierea obiecti*elor neplani(icate la terminarea tra+erii !au pentru "n!crierea reperelor de tra+ere. 637 0e!crierea obiecti*elor plani(icate e!te obli+atorie. 0e!crierea obiecti*ului !er*eşte pentru !tabilirea pe timpul anali3ei obiecti*elor a cantităţii de muniţie nece!are2 modului de executare a tra+erii şi (elului muniţiei care *a produce e(ectul !contat. 6#7 $oordonatele. Pentru (iecare obiecti* "n parte !e "n!criu coordonatele rectan+ulare ale centrului !ău. Ace!tea !e (olo!e!c pentru determinarea din timp a elementelor de tra+ere pentru obiecti*ele plani(icate. Pentru obiecti*ele liniare2 rectan+ulare şi circulare coordonatele "n!cri!e "n li!te !unt determinate pentru centrul (iecăruia dintre ele.
-3) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6%7 Altitudinea. &!te di!tanţa pe *erticală 6"n metri7 la care !e +ă!eşte obiecti*ul (aţă de ni*elul mării. Acea!tă *aloare !e (olo!eşte de centrul de conducere a (ocului2 pentru a determina elementele de tra+ere. 6/7 ,rientarea obiecti*ului e!te +i!mentul 6a3imutul7 laturii lun+i a obiecti*ului liniar !au rectan+ular. &!te utili3ată alături de dimen!iunile obiecti*ului2 pentru a determina (a!cicolul !peci(ic !au pentru a !e !tabili punctele de cădere multiple la tra+erea a!upra obiecti*elor de !upra(aţă. 6;7 Frontul. Frontul obiecti*ului e!te determinat de-a lun+ul laturii lun+i a obiecti*ului liniar şi rectan+ular. Gumătate din (rontul obiecti*ului !e reportea3ă "n ambele !en!uri de-a lun+ul orientării lui2 pentru a-l reporta pe planşetă. 6)7 Ad1ncimea. Ad1ncimea obiecti*ului e!te determinată de-a lun+ul laturii !curte a obiecti*ului rectan+ular. Gumătate din ad1ncime !e reportea3ă "n ambele părţi perpendicular pe orientarea obiecti*ului2 pentru a-l reporta pe planşetă. 6<7 Ra3a. &!te utili3ată pentru a repre3enta mărimea obiecti*ului circular. 6197 -ur!a şi preci3ia. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă nu (olo!eşte in(ormaţiile "n!cri!e "n acea!tă coloană. 6117 ,b!er*aţii. Rubrica !e (olo!eşte pentru: 6a7 a "n!crie cantitatea de muniţie care *a (i tra!ă a!upra obiecti*ului5 6b7 a "n!crie (aptul că obiecti*ul (ace parte dintr-un +rup de obiecti*e2 !erie de obiecti*e !au obiecti*e pro+ramate5 6c7 a "n!crie !ubunitatea de tra+ere care *a executa mi!iunea de (oc5 6d7 a "n!crie timpul !au momentul "n care !e execută tra+erea5 6e7 a "n!crie (aptul că obiecti*ul e!te prioritar5 6(7 a "n!crie durata (umi3ării !au iluminării. n rubrica ob!er*aţii !e "n!criu date de!pre un anumit obiecti* pentru care li!ta nu are coloane. 6127 4ran!miterea li!tei obiecti*elor !e (ace prin curier !au !e "nm1nea3ă per!onal. Poate (i tran!mi!ă prin mi'loace electronice cu luarea mă!urilor de precauţie nece!are. c. Alături de !c.ema pe material tran!parent şi li!ta cu obiecti*ele2 planul !pri'inului prin (oc al batalionului mai conţine şi in!trucţiunile de aplicare. Ace!tea dacă nu !unt "n!cri!e "n conţinutul planului pot (i tran!mi!e *erbal. 617 $omandantul de arme "ntrunite e!te cel care .otărăşte modul de acţiune al aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. &l !tabileşte (elul "n care *a (i (olo!ită puterea de (oc a aruncătoarelor =artileriei antitanc mixte2 a!t(el "nc1t mi!iunea primită !ă (ie "ndeplinită. $omandantul batalionului tran!mite intenţia !a pri*ind utili3area aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte o(iţerului cu !pri'inul prin (oc2 o(iţerului -3 şi comandantului !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte2 alături de alte indicaţii. ?ndicaţiile comandantului de batalion care pot in(luenţa modul de pre+ătire şi ducere a acţiunilor !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte !unt: 6a7 re!tricţii "n "ntrebuinţarea şi con!umul de muniţie5

- 0-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6b7 prioritatea "n executarea (ocului acordată companiilor !au plutoanelor !ubordonate5 6c7 reparti3area (ocului aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte a!upra obiecti*elor prioritare la cerere5 6d7 indicaţii pri*ind lo*irea obiecti*elor !au +radul de lo*ire dorit5 6e7 mă!urile de coordonare a !pri'inului prin (oc !tabilite5 6(7 anticiparea modului de "ntrebuinţare a aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte 6re+rupării2 re!ubordonării etc7 pentru !pri'inul acţiunilor *iitoare5 6+7 re!tricţii "n "ntrebuinţarea mi'loacelor de tran!mi!iuni şi in!trucţiuni !peciale5 6.7 ordinea obiecti*elor care urmea3ă a (i lo*ite de di(erite mi'loace de lo*ire5 6i7 indicaţii +enerale pri*ind di!punerea aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte2 a!t(el "nc1t !ă !e a!i+ure condiţii pentru executarea mi!iunilor şi !i+uranţa nemi'locită5 6'7 in!trucţiuni pri*ind depla!ările 6mane*ra75 6O7 cerinţe pri*ind coordonarea acţiunilor5 6l7 in!trucţiuni pri*ind utili3area muniţiei de iluminare !au (umi+ene2 mai ale! pentru acţiunile "n localităţi 6pentru !ubunitatea de aruncătoare75 6m7 po!ibilităţile inamicului de a lo*i cu (oc !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. 627 ?ndicaţiile !au in!trucţiunile pentru !ubunităţile de artilerie pro*in din di(erite !ur!e. ,rdinul de acţiune tran!mi! "n !cri! de la eşalonul batalion "n 'o! poate (i dat şi *erbal. $omandanţii !ubunităţilor de artilerie trebuie !ă acorde o atenţie deo!ebită para+ra(ului re(eritor la execuţie2 concentr1ndu-!e a!upra intenţiei comandantului2 planului de acţiune şi planului tra+erilor. ?ndicaţiile re(eritoare la obiecti*ele care urmea3ă a (i lo*ite !unt "n!cri!e "n rubrica ob!er*aţii a li!tei cu obiecti*e. d. ?ndicaţiile de aplicare 6executare7 pot (i pre3entate şi !ub (orma pro+ramului tra+erilor2 care pre*ede momentul "n care !e *a executa (ocul a!upra obiecti*elor. Pro+ramul tra+erilor !e "ntocmeşte pentru o !erie de obiecti*e2 un obiecti* pro+ramat2 o pre+ătire de (oc !au o contrapre+ătire. Pro+ramul tra+erilor cuprinde momentul "nceperii tra+erii şi cantitatea de muniţie care *a (i tra!ă !au momentul "nceperii tra+erii 6de!c.iderii (ocului7 şi durata tra+erii 6de exemplu: momentul de!c.iderii (ocului @-%2 durata # minute7. $omandanţii !ubunităţilor de artilerie !tudia3ă pro+ramul tra+erilor2 pentru a !tabili cantitatea de muniţie nece!ară şi a determina timpul de pre+ătire a tra+erii pe obiecti*ul următor. n proce!ul de plani(icare o(iţerul cu !pri'inul prin (oc alocă un minut !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte pentru trecerea de la un obiecti* la altul "n executarea (ocului. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte "şi potri*eşte cea!ul după cel al o(iţerului cu !pri'inul prin (oc şi execută (ocul pe obiecti*ele reparti3ate con(orm pro+ramului tra+erilor. 0acă cantitatea de muniţie plani(icată pentru o anumită perioadă de timp nu a (o!t tra!ă "n totalitate2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă "ncetea3ă tra+erea pe acel obiecti*2 "nre+i!trea3ă elementele şi tran!portă (ocul2 de!c.ide tra+erea pe următorul obiecti*
- 1-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

re!pect1nd pro+ramul tra+erilor. ,rice obiecti* a!upra căruia nu !-a executat tra+erea e!te raportat o(iţerului cu !pri'inul prin (oc. T63-919 3-5 PRO(RAMUL TRA(ERILOR
N1?<019 S131.5/6/-6 -ubunitatea de aruncătoare a batalionului N1?<019 235-8/5@1915 AC 23;% AC 3#2; AC 2/;) AC 23%2 N1?<0 >;025-8/59- / 601.8</20 3/ 6a7 12 6a7 #% 6a7 3/ 6a7 O06 8G.> 235-8/5@19 @6 B5 92@5/ @-1< la @-1% @-1# la @-19 @-11 la @-9# @-93la @P9/

1

O37-0@6455H a7 Proiectil explo3i* cu (oco! de proximitate5 b7 %9N proiectil (umi3are2 %9 N proiectil explo3i*2 (oco! de proximitate5 c7 %9 N proiectil explo3i*2 (oco! de proximitate2 %9 N proiectil explo3i*2 (oco! "nt1r3iere.

e. >atricea de executare a !pri'inului prin (oc e!te o modalitate +ra(ică explicită şi uşor de (olo!it de reparti3are a obiecti*elor (iecărui mi'loc de !pri'in de care di!pune batalionul. >atricea pre3intă care dintre obiecti*e !unt importante pentru obţinerea !ucce!ului "n luptă de către batalion şi cine poartă re!pon!abilitatea executării (ocului a!upra lor. >atricea pre3intă reparti3area obiecti*elor prioritare şi a (ocului de bara' 6(inal7 pentru con!olidarea aliniamentelor. >atricea pre3intă po3iţiile de tra+ere ale !ubunităţii de aruncătoare şi mane*ra 6depla!ările ulterioare7. T63-919 3-# MATRICEA DE EXECUTARE A SPRIJINULUI PRIN FOC A ACŢIUNILOR BATALIONULUI
A95.56?-./19 / ?2?-./19 Grupare de (orţe CC 3#91 &c.ipa=$ompania A &c.ipa=$ompania C &c.ipa=$ompania $ &c.ipa=$ompania 0 Grupă de cercetare Aruncătoare Po3iţia A12 A2 Po3iţia C1 Po3iţia C22$1 Po3iţia $2 CC 992< CC 399# CC 999; CC 3992 CC 991; CC 3991 CC 3111 CC 9991 CC 3993 CC 9991 CC 9919 CC 9913 CC 999< CC 991% Grupul C1C CC 9911 CC 9912
,b*. prioritar pt. aruncătoare

A95.56?-./19 ?5751.55 1

A95.56?-./19 ?5751.55 2

A95.56?-./19 ?5751.-6 3

A95.56?-./19 A9367/01

O35-8/5@ A

,b*. prioritar pt. aruncătoare ,b*. prioritar pt. artilerie

,b*. prioritar pt. artilerie

- 2-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

A95.56?-./19 / ?2?-./19

A95.56?-./19 ?5751.55 1

A95.56?-./19 ?5751.55 2

A95.56?-./19 ?5751.-6 3

A95.56?-./19 A9367/01

O35-8/5@ A

,r+ani3area artileriei pentru luptă

Po3iţiile de tra+eri pentru !ubunitatea de aruncătoare P.4. A1 6coordonate7 A2 C1 C2 $1 $2

>uniţie alocată 12 mi!. ale 0n a 3 proiectile 0P?$> 29 mi!. ale Pl. a / proiectile explo3i*e 39 min. (umi3are de artilerie 29 min. (umi3are de artilerie 39 min. (umi3are de artilerie 39 min. (umi3are de artilerie Artileria de !pri'in

0n #-% 61%% autopropul!ate7 !pri'ină direct P.4. acţiunile C+. 2 P.4. >ă!uri de coordonare a !pri'inului prin (oc

Aliniamentul de coordonare a (ocului e!te - # ieşiri a*ion ?ndicaţiile comandantului C+. Pentru in!talat aliniamentul mi!iunii 2 apoi la - # 3one de coordonare a !pri'inului executarea !pri'inului ordin !ucce!i* următoarele aliniamente. aerian 0i!tru+erea artilerie A.A. Eeutrali3area elementelor de cercetare $1mpuri de mine reali3ate de artilerie. ,biecti*e deo!ebite de luptă Lo*irea !ubunităţilor de blindate şi mecani3ate - artilerie A.A. Pentru C+. 2 !unt plani(icate două c1mpuri - RA0. de mine 6coordonate7 - pic.etul mobil $op. Ale C.?. - +eniştii. -ucce!iunea comen3ii: A2 C2 $2 02 o(iţerul cu !pri'inul prin (oc2 elementul de !pri'inul prin (oc al Ct. A de*ine &-F al 0n.

>ă!uri de coordonare: 1. 2. 3.

(. >atricea de executare a !pri'inului prin (oc a companiei e!te un document care *ine "n !pri'inul execuţiei matricei batalionului. >atricea e!te "ntocmită de către o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei şi comandantul plutonului de aruncătoare. &l !e "ntocmeşte pentru ca toţi (actorii de conducere din cadrul companiei !ă "nţelea+ă planul !pri'inului prin (oc şi !ă-l execute c.iar2 şi "n lip!a o(iţerului cu !pri'inul prin (oc. TABEL 3-$ MATRICEA SPRIJINULUI PRIN FOC AL COMPANIEI
O35-8/5@19 CC 1991 CC 1992 6Grupul C1C7 CC 319) 6Grupul C1C7 CC 319< C220>2.6/M2?-./19 >-78D5>-055 B281915 $ond. Pl .1 e!te Fumi3are punct de +ata !ă treacă de ob!er*are aln. de plecare Probabil Pl. 6Gr.7 $ond. Pl .2 şi 3 trec de in(anterie aln. alba!tru $ond. Pl .2 şi 3 trec Po3iţie antitanc aln. alba!tru ?nter!ecţie de 0acă execută drumuri contraatac D-7805-0- 3D- 36E< Pl. 1 ?. $dt. $p. $dt. $p. Pl 2 EF-81/60-6 D- 0-E-0@< ,(. cu !pri'inul prin (oc Pl. 2 ? Pl. 2 ? Pl. 3 ?

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

O35-8/5@19 CC 2192

C220>2.6/-

D-7805-0Probabil po3iţie aruncătoare

EF-81/60-6 M2?-./19 >-78D5>-055 B281915 D- 36E< D- 0-E-0@< 0acă execută (oc ,(iţerul cu Locţiitorul = din po3iţie. !pri'inul prin (oc He( !tat ma'or

,biecti*e (oarte importante: Acţiunea "n !ituaţia

Prioritate "n executarea (ocului 0epăşirea aliniamentului de plecare Artilerie $ompanie Catalion Cri+adă I.>586455H 1. 2. 3. Pl. 1 ? $p. A 0n. 3-3; Aruncătoare Pl. 1 ? $p. C 0epăşirea aliniamentului de alba!tru Artilerie Pl. 2 ? $p. A 0n. 3-3; Aruncătoare Pl. 2 ? $p. C >uniţia di!ponibilă a +rupei de (orţe

4ra+eţi #.2. proiectile (umi+ene de aruncător a!upra obiecti* CC 19915 Grupul de obiecti*e C1C e!te obiecti* prioritar pentru artilerie5 &xecutaţi tra+erea imediat a!upra obiecti*elor J-U 23-# şi -A-<

PARA(RAFUL 3-10. C-0-0-6 =5 82.>18-0-6 /06C-05920 601.8</260-920 / 60/59-05-5 6./5/6.8 ?5F/>i'loacele de le+ătură prin (ir !unt cele mai !i+ure pentru coordonarea şi cererea (ocului aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. $entrul de conducere a tra+erilor 6ec.ipa de calculatori = calculatorul7 al !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte !e conectea3ă2 c1t mai repede po!ibil2 la reţeaua (ir a batalionului !au companiei. Rapiditatea de!(ăşurării acţiunilor pe c1mpul de luptă modern impune cu nece!itate utili3area reţelelor radio pentru coordonarea şi cererea (ocului aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. 0e!crierea or+ani3ării şi utili3ării reţelelor radio şi le+ăturilor (ir la ni*el batalion şi companie pre3intă comandanţilor !ubunităţilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixte reţelele di!ponibile pentru plani(icarea şi coordonarea !pri'inului prin (oc cu ec.ipele de !pri'in prin (oc ale companiilor şi cu o(iţerul cu !pri'inul prin (oc şi pentru primirea 6recepţionarea7 cererilor de (oc. a. -unt şapte reţele importante pentru comandantul !ubunităţii de aruncătoare= artilerie antitanc mixte a batalionului. &l nu le (olo!eşte 6"n mod normal7 pe toate2 dar el poate !ă intre "n oricare dintre ele pentru a-şi "ndeplini mi!iunea. Unele !taţii din reţelele artileriei (uncţionea3ă numai "n modul di+ital de tran!mitere a datelor2 moti* pentru care comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte nu poate "ncă opera prin intermediul lor. 617 Reţeaua de conducere a di*i3ionului care execută !pri'inul direct al bri+ă3ii mecani3ate e!te (olo!it de comandantul de di*i3ion pentru a conduce bateriile şi pentru a tran!mite in(ormaţii tactice. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului operea3ă "n acea!tă reţea pentru a reali3a plani(icarea (ocului. Acea!tă reţea e!te (olo!ită pentru a tran!mite o(iţerului cu !pri'inul
-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

prin (oc al batalionului li!ta cu obiecti*e. Reţeaua e!te controlată de centrul de conducere a tra+erilor al di*i3ionului de artilerie. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte a batalionului i !e cere !ă intre "n acea!tă reţea atunci c1nd planurile (ocului !unt controlate "ndeaproape de către bri+adă. 627 Reţelele batalionului de conducere a tra+erilor e!te (olo!ită de către ec.ipele de !pri'in prin (oc al companiilor şi ob!er*atorii "naintaţi pentru cererea (ocului artileriei. Eici o altă in(ormaţie nu !e tran!mite prin acea!tă reţea. 4oate reţelele de conducere a tra+erilor 6F12 F22 F37 !unt reali3ate la ni*el di*i3ion2 c1te una pentru (iecare baterie de tra+ere "n care operea3ă ec.ipele de !pri'in prin (oc şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc detaşaţi de la batalionul de in(anterie. Reţeaua e!te controlată de centrul de conducere a tra+erilor di*i3ionului de artilerie. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte a batalionului urmăreşte c1nd "n acea!tă reţea !e lucrea3ă prin *oce. 637 Reţeaua de conducere a companiei pentru coordonarea directă "ntre !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă2 comandamentul companiei şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei. Acea!tă reţea !e (olo!eşte numai "n ca3uri extreme pentru cererea (ocului aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. $ererile de (oc şi corecţiile pentru executarea re+la'elor pot bloca acea!tă reţea importantă. Reţeaua e!te controlată de comandantul companiei. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte intră "n reţeaua de conducere a companiei. n mod !pecial2 atunci c1nd unul din plutoanele din !ubordine e!te dat ca "ntărire !au !ub controlul operaţional al companiei. 6#7 Reţeaua companiei de conducere a tra+erilor e!te (olo!ită de către o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei pentru a conduce acţiunile ob!er*atorilor "naintaţi. 0e a!emenea2 e!te (olo!ită de către comandanţii de plutoane de in(anterie şi de către ob!er*atorii care nu aparţin artileriei2 pentru a !olicita (ocul artileriei2 artileriei antitanc !au aruncătoarelor de la o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei. Reţeaua e!te controlată de către ec.ipa de !pri'in prin (oc a companiei. Acea!tă reţea e!te (olo!ită atunci c1nd coordonarea şi plani(icarea !pri'inului prin (oc !e execută prin radio2 nu prin acti*itate comună. 0e a!emenea2 e!te (olo!ită pentru "ndeplinirea mi!iunilor de (oc la cererea ob!er*atorilor "naintaţi din di!po3iti*ul plutoanelor de in(anterie. Reţeaua !e compune din !taţiile radio ale ob!er*atorilor "naintaţi2 ec.ipa de !pri'in prin (oc a companiei şi !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă a companiei. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului2 la cerere2 intră "n acea!tă reţea pentru a coordona acţiunile cu ec.ipa de !pri'in prin (oc a companiei. 6%7 Principala reţea pentru pre+ătirea şi conducerea tra+erilor !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte a batalionului e!te reţeaua de conducere a tra+erilor alcătuită. Reţeaua !e compune din !taţiile comandantului !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte2 centrului
- 5-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

de conducere a tra+erilor !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte2 o(iţerului cu !pri'inul prin (oc şi ai ob!er*atorilor "naintaţi şi !e (olo!eşte pentru cererea (ocului aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. 6/7 ntotdeauna comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte a batalionului operea3ă "n reţeaua de conducere a batalionului. $1nd e!te nece!ar2 poate opera şi "n reţeaua lo+i!tică a batalionului. 6;7 -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate executa coordonarea acţiunilor şi conducerea tra+erilor2 (olo!ind reţeaua (ir a batalionului. Reţeaua (ir a batalionului !e reali3ea3ă "n apărare2 "n o(en!i*ă2 pe timp de noapte. 6)7 -taţiile radio din dotarea !ubunităţii de aruncătoare =artilerie antitanc mixte "i permit comandantului ace!tuia !ă intre 6opere3e7 şi "n multe alte reţele şi !ă tran!mită in(ormaţii şi altor !taţii din cadrul batalionului. 6<7 -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă a companiei are "n dotare mai puţine !taţii2 iar reţeaua lor radio e!te mai !implă. b. $omandantul companiei are la di!po3iţie trei metode de control a!upra cererilor de (oc al ob!er*atorilor "naintaţi. $omandantul companiei şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc2 "n (uncţie de +radul de pre+ătire şi experienţa ob!er*atorului "naintat şi !ituaţia tactică2 !tabile!c dacă ob!er*atorii "naintaţi !ă tran!mită cererile de (oc la: ec.ipa de !pri'in prin (oc a companiei 6metoda centrali3ată72 direct centrului de conducere a tra+erilor 6ec.ipei de calculatori = calculator7 a !ubunităţii de aruncătoare 6metoda de!centrali3ată7 !au li !e *a !tabili cui tran!mit cererea 6metoda pre!tabilirii7. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc ţine e*idenţa tuturor cererilor prin (oc2 indi(erent de metoda utili3ată. 617 >etoda centrali3ată e!te cea mai re!tricti*ă din punct de *edere al acţiunilor ob!er*atorului "naintat. Pentru lucru2 ob!er*atorul "naintat trebuie !ă di!pună de o !taţie radio care !ă opere3e "n reţeaua de conducere a tra+erilor din cadrul companiei. $1nd comandantul plutonului de in(anterie are ne*oie de !pri'inul mi'loacelor de (oc cu tra+ere indirectă2 ob!er*atorul "naintat reparti3at acelui pluton tran!mite cererea de (oc ec.ipei de !pri'in prin (oc a companiei2 preci31nd coordonatele obiecti*ului şi de!crierea ace!tuia. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei anali3ea3ă po!ibilitatea executării mi!iunii de (oc cerute de către !ubunitatea de aruncătoare a companiei2 !au tran!mite cererea de (oc !ubunităţii de aruncătoare a batalionului !au artileriei de !pri'in. 0acă mi!iunea de (oc poate (i "ndeplinită de !ubunitatea de aruncătoare a companiei poate aproba *erbal executarea mi!iunii !au nu tran!mite nici un ră!pun! ceea ce "n!eamnă aprobarea executării mi!iunii. -ubunitatea de aruncătoare a companiei2 operea3ă "n reţeaua de conducere a tra+erilor companiei2 prin care o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei aprobă şi prelucrea3ă cererile de (oc din cadrul companiei. 0acă o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei !tabileşte că cererea de (oc trebuie executată de !ubunitatea de aruncătoare a batalionului2 ordonă ob!er*atorului "naintat !ă intre "n reţeaua de conducere a tra+erilor batalionului şi !ă tran!mită cererea !a. 0upă executarea mi!iunii2 ob!er*atorul "naintat comută
- #-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

(rec*enţa pe reţeaua de conducere a tra+erilor companiei "n care *a opera "n continuare. Acea!tă metodă o(eră o(iţerului cu !pri'inul prin (oc al companiei po!ibilitatea unui control ri+uro! a!upra acti*ităţii ob!er*atorilor "naintaţi din cadrul plutoanelor de in(anterie. &!te metoda care nece!ită timp "ndelun+at pentru executarea mi!iunii2 dar care e*ită !upra"ncărcarea reţelei radio. 627 n ca3ul metodei de!centrali3ate2 ob!er*atorii "naintaţi din cadrul plutoanelor de in(anterie au dreptul !ă ceară (ocul artileriei !au aruncătoarelor "n (uncţie de aprecierea lor. ,b!er*atorul "naintat nu trebuie !ă ia le+ătura cu ec.ipa de !pri'in prin (oc a companiei "naintate de a tran!mite cererea de (oc2 dar ec.ipa de !pri'in prin (oc urmăreşte modul de executare a mi!iunii de (oc cerute pentru a !e a!i+ura că tra+erea !e execută. A!t(el2 ec.ipa de !pri'in prin (oc a companiei poate !ă anali3e3e deci3ia ob!er*atorului "naintat şi !ă ordone executarea mi!iunii de (oc cerută. At1t timp c1t nu exi!tă o mi!iune de (oc2 ob!er*atorul "naintat operea3ă "n reţeaua de conducere a tra+erilor companiei. $ererea de (oc e!te tran!mi!ă de către ob!er*atorul "naintat direct centrului de conducere a tra+erilor 6ec.ipei de calculatori7 a !ubunităţii de tra+ere pe care a !tabilit-o pentru executarea tra+erea. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc a!cultă 6urmăreşte7 cererea de (oc şi2 dacă nu inter*ine "n con*orbire2 "n!eamnă că a aprobat deci3ia ob!er*atorului "naintat. ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului acţionea3ă "n acelaşi (el "n ca3ul cererilor de (oc ordonate !ubunităţii de aruncătoare a batalionului. Atunci c1nd plutoanele de tra+ere ale !ubunităţii de aruncătoare ale batalionului !e di!pun "ntr-o !in+ură po3iţie de tra+ere2 centrul de conducere a tra+erilor 6ec.ipei de calculatori = calculatorul7 a plutonului 1 determină elementele şi tran!mite comen3ile de tra+ere iar centrul 6+rupa7 plutonului 2 ţine e*idenţa mi!iunilor de (oc şi *eri(ică modul de determinare a elementelor de tra+ere. n ca3ul "n care plutoanele de tra+ere ocupă po3iţii de tra+ere di(erite2 (iecare centru de conducere a tra+erilor determină elementele şi tran!mite comen3ile de tra+ere plutonului de care aparţine. -ubunitatea de aruncătoare dată ca "ntărire !au reparti3ată !ub controlul operaţional al companiei operea3ă "n reţeaua de conducere a tra+erilor companiei !au "n reţeaua ordonată de comandantul companiei. A*anta'ul ace!tei metode e!te oportunitatea executării (ocului "n !pri'inul plutoanelor de in(anterie2 dar nece!ită ob!er*atori "naintaţi (oarte bine pre+ătiţi. &!te di(icil2 "n ace!t ca32 pentru o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei !ă controle3e acti*itatea ob!er*atorilor "naintaţi. 0e multe ori bătaia !taţiilor radar 6*or intra "n dotare "n *iitor7 din dotarea ob!er*atorilor "naintaţi e!te in!u(icientă !au !olicitările ob!er*atorilor !upra!olicită reţele 6reţeaua7. 6Be3i Fi+ura 3-)+

- $-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

F5C106 3-8 CALEA DE TRANSMITERE A CERERII DE FOC LA EC&IPA DE SPRIJIN PRIN FOC A COMPANIEI PRIN METODA CENTRALI'ATĂ

1 2 3 3

Reţeaua de conducere a (ocului

0i*i3ionul de artilerie "n "ntărirea !pri'inului direct al C+. >c.

1

$omandantul companiei !au ec.ipe de !pri'in prin (oc

&c.ipa de !pri'in prin (oc ale batalionului

2

$omanda !ubu. de art. antitanc mixte a C.

-ubunitatea de aruncătoare a companiei 6P.4.7

-ubunitatea de aruncătoare dată ca "ntărire companiei !au comanda !ubunităţii de aruncătoare a companiei

$omanda !ubunităţii de aruncătoare a batalionului

LE(ENDĂH T06.7?5/A7819/< *@-05B58<+
$entrul de conducere a tra+erilor plutonului 1 aruncătoare 6ec.ipa calculatori7 $entrul de conducere a tra+erilor plutonului 2 aruncătoare 6ec.ipa calculatori7

637 n ca3ul metodei modului de acţiune 6pre!tabilirii72 o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al companiei raportea3ă unuia=c1tor*a=(iecărui ob!er*ator "naintat o reţea de conducere a tra+erilor cu care !ă opere3e. Acea!tă *ariantă permite
- 8-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

reparti3area aceleiaşi reţele pentru doi ob!er*atori "naintaţi. Reparti3area reţelelor depinde de !ituaţia tactică concretă. ,b!er*atorul "naintat poate !ă ceară at1tea mi!iuni de (oc c1t doreşte2 iar toate reţelele !unt a!cultate şi *eri(icate de ec.ipa de !pri'in prin (oc a companiei. 0acă ob!er*atorului "naintat i !-a aprobat tra+erea (olo!ind altă !ubunitate de tra+ere după "ndeplinirea mi!iunii trebuie !ă re*ină "n reţeaua !ubunităţii de tra+ere care i-a (o!t pre!tabilită. Pre!tabilirea relaţiei ob!er*ator "naintat-o anumită !ubunitate de tra+ere !e (ace pentru o anumită perioadă 6etapă7 a de!(ăşurării acţiunilor. Acea!tă metodă a!i+ură oportunitatea "n executarea mi!iunilor de (oc2 un control e(icient din partea ec.ipelor de !pri'in prin (oc a companiei şi pre*ine !upra!olicitarea reţelelor radio. c. ,b!er*atorii "naintaţi nu trebuie !ă (ie conduşi toţi2 "n acelaşi timp2 (olo!ind aceeaşi metodă. $ele trei metode de conducere a ob!er*atorilor "naintaţi !e !tabile!c şi !e combină "n (uncţie de !ituaţia concretă. 0e obicei2 !e (olo!eşte combinaţie a două dintre metode2 dar nici nu e!te exclu!ă (olo!irea celor trei "n acelaşi timp. Pentru a !tabili *arianta relati*ă dintre ob!er*atorii "naintaţi şi !ubunităţile de tra+ere2 comandantul companiei trebuie !ă ia "n con!iderare următoarele: 6#7 $onducerea de!centrali3ată !olicită2 obli+atoriu2 ob!er*atorii "naintaţi (oarte bine pre+ătiţi5 6%7 Plutonului care *a a*ea ne*oie de !pri'in prin (oc "n timp !curt2 "i *a (i reparti3ată !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă5 6/7 Plutonului2 care *a a*ea mi!iunea cea mai di(icilă2 "i *a reparti3ată !ubunitatea de tra+ere care are po!ibilitatea !ă lo*ea!că obiecti*ele cu care acea!ta2 probabil2 !e *a con(runta5 6;7 ,b!er*atorului2 care are po!ibilitatea !ă ob!er*e c1mpul de luptă cel mai departe2 i !e *a reparti3a !ubunitatea de tra+ere cu bătaia cea mai mare5 6)7 Fiecărui ob!er*ator "naintat trebuie !ă i !e reparti3e3e cel puţin o !ubunitate de tra+ere5 6<7 Eu numai ob!er*atorii "naintaţi au dreptul de a cere (oc. Hi altor per!oane li !e poate da dreptul !ă ceară (ocul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte.

- )-

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

F5C106 3-) CALEA DE TRANSMITERE A CERERII DE FOC LA EC&IPELE DE CONDUCERE A TRA(ERILOR *EC&IPE DE CALCULATORI+ ALE ORICĂREI SUBUNITĂŢI DE TRA(ERE *METODA DESCENTRALI'ATĂ+

0i*i3ionul de artilerie "n "ntărirea !pri'inului direct al C+. >c. Reţeaua de conducere a tra+erilor a batalionului Reţeaua de conducere a tra+erilor a companiei

&c.ipa de !pri'in prin (oc a companiei $omanda !ubunităţii de artilerie antitanc mixte a batalionului

&c.ipa de !pri'in prin (oc ale batalionului $omanda !ubunităţii de aruncătoare a batalionului

$omanda !ubunităţii de aruncătoare a companiei

&c.ipa de conducere a tra+erilor 6ec.ipa calculatori7 a !ubunităţii de aruncătoare $entrul de conducere a tra+erilor Pl. 1 aruncătoare 6ec.ipa calculatori7 $entrul de conducere a tra+erilor Pl. 2 aruncătoare 6ec.ipa cal

-50 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

F5C106 3-10 METODA PRESTABILIRII

1 0i*i3ion de artilerie "n "ntărirea !pri'inului direct al C+. >c.

Reţeaua de conducere a (ocului batalionului
3

Reţeaua de conducere a (ocului batalionului
2

&c.ipa de !pri'in prin (oc a companiei $omanda !ubunităţii de artilerie antitanc mixte a batalionului

$omanda !ubunităţii de aruncătoare a batalionului &lemenete de !pri'in prin (oc ale batalionului

$omanda !ubunităţii de aruncătoare a companiei

$entrul de conducere a !ubunităţii de aruncătoare 6+rupa calculatori7 $entrul de conducere a tra+erilor Pl.de 1 aruncătoare calculatori7 $entrul conducere a6ec.ipa tra+erilor Pl. 2 aruncătoare 6ec.ipa calculatori7

LE(ENDI
1 2 3

-

5 7-6 ;0-7/63595/ 2 36/-05- >- 60/59-05-J 5 7-6 ;0-7/63595/ 7131.5/6/-6 >- 601.8</260- 6 36/6952.1915J 5 7-6 ;0-7/63595/ 7131.5/6/-6 >- 601.8</260- 6 82?;6.5-5J

PARA(RAFUL 3-11. A;02@5E52.60-6 81 ?1.545-51 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

Apro*i3ionarea cu muniţie pentru artileria batalionară trebuie (ăcută "n (uncţie de priorităţile impu!e de !ituaţia tactică: $omandanţii de arme "ntrunite reali3ea3ă apro*i3ionarea2 (olo!ind metoda alocării muniţiei2 a!t(el: a. con!umul de muniţie !olicitat. ,(iţerul cu conducerea acţiunilor batalionului calculea3ă pe ba3a e!timării tipul şi cantitatea de muniţie pentru artileria batalionară 2 nece!ară pentru o anumită acţiune de luptă !au etapă a ace!teia. &l tran!mite acea!tă cerere la !tatul ma'or al bri+ă3ii mecani3ate. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte e!te cel care "l a'ută pe o(iţerul cu conducerea acţiunilor batalionului !ă !tabilea!că şi !ă calcule3e con!umul de muniţie pentru ace!tea. Acea!tă cantitate de muniţie determinată e!te "n con!iderare pentru plani(icarea tran!porturilor de apro*i3ionare de la locul de primire a muniţiei p1nă "n po3iţia de tra+ere = pe aliniamentul antiblindate. b. con!umul de muniţie controlat 6limitat7. 0atorită !c.imbării de!e a !ituaţiei tactice şi di(icultăţilor care pot apare "n a!i+urarea lo+i!tică2 cantitatea de muniţie pentru aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate (i mai mică dec1t con!umul de muniţie !olicitat. $.iar şi "n ace!te condiţii2 apro*i3ionarea cu muniţie trebuie centrali3ată. Fiecare comandant de arme "ntrunite2 de la comandantul de batalion "n 'o! !tabileşte un con!um de muniţie exprimat "n lo*ituri 6pe tipuri de proiectile7 de aruncător = pie!ă antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate pe 3i. $omandanţii !ubunităţilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixte plani(ică şi execută (ocul "n (uncţie de ace!t con!um controlat 6limitat7. Ace!t con!um nu poate (i depăşit dec1t "n !ituaţii excepţionale2 cu aprobarea comandantului eşalonului imediat !uperior. Pentru !pri'inul acţiunilor de luptă e!te mai e(icientă reducerea numărului mi!iunilor de (oc şi executarea ace!tora cu norma de obiecti* completă dec1t executarea unui număr mai mare de mi!iuni cu reducerea normei de obiecti*. 617 Atunci c1nd con!umul de muniţie controlat 6limitat7 e!te mic 619 la 29 lo*ituri72 numărul mi!iunilor de (oc ale aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte trebuie limitate la acele mi!iuni care pot (i ob!er*ate şi care in(luenţea3ă po3iti* acţiunile trupelor proprii 6mi'loacele blindate ale inamicului2 care ameninţă direct trupele proprii7. 627 Atunci c1nd con!umul de muniţie controlat 6limitat7 e!te mai mare 629 8 199 lo*ituri7 mi!iunile de (oc ale aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte pot include şi mi!iuni "n !pri'inul acţiunilor cum !unt obiecti*ele plani(icate (ără re+la' prealabil al tra+erii. 637 Pe timpul de!(ăşurării acţiunilor de luptă "mpotri*a unei mane*re puternice2 con!umul de muniţie !olicitat poate (i de la 199 la 399 lo*ituri. 0acă "n acea!tă !ituaţie2 !e ordonă 6impune7 un con!um de muniţie limitat2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă raporte3e periodic o(iţerului cu conducerea acţiunilor şi o(iţerului cu !pri'inul prin (oc !ituaţia muniţiei.

-52 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL ARTILERIA BATALIONARĂ !N SPRIJINUL ACŢIUNILOR OFENSI"E

A

8451.59- 2B-.75@- 61 86 782; ;05.85;69 .5?5850-6 B204-920 5.6?581915. S131.5/6/-6 >- 601.8</260- / 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/<% ;60/- 82?;2.-./< 6 C01;<055 >- B204-% ;60/585;< 96 68451.5 2B-.75@-. !. 86>019 68451.5920 2B-.75@601.8</260-9- / ;5-7-9- >- 60/59-05- 6./5/6.8 =5 5.7/6964559- >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/- 71./ B29275/- ;-./01H • .-1/0695E60-6% >57/01C-0-6 761 71;05?60-6 B204-920 5.6?581915J • 7< .1 ;-0?5/< 5.6?581915 7<-=5 B2927-678< 0-7107-9- 761 6@6./6A19 2B-05/ >/-0-.J • 7< 2395C- 5.6?5819 7< 281;- 6.1?5/- ;2E5455 *695.56?-./-+ 6@6./6A267- ;-./01 /01;-9- ;02;055J • 7< 5.>18< :. -0260- 5.6?5819 ;05. 68451.5 >- :.=-960- =5 >5@-0751.-J • 7< 0->18< @5E53595/6/-6 8G?;1915 >- 91;/< ;-./01 5.6?58J • 7< 591?5.-E- 8G?;19 >- 91;/<. PARA(RAFUL -1. S;05A5.19 ;05. B28 69 68451.5920 2B-.75@Acţiunile o(en!i*e !unt caracteri3ate prin depla!ări şi !c.imbări de !ituaţie de!e. -pri'inul prin (oc trebuie !ă (ie (lexibil pentru a putea a!i+ura continuitatea (ocului. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută (oc pe căile de acce! !pre obiecti*2 a!upra obiecti*ului şi dincolo de ace!ta. a. Aruncătoarele = pie!ele de artilerie antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate reali3ea3ă ace!t lucru di!pun1ndu-!e "n po3iţii de tra+ere l1n+ă aliniamentul de plecare = aliniament antiblindate nemi'locit "napoia aliniamentului de atac2 a!i+ur1nd lo*irea obiecti*elor p1nă la 'umătate !au 2=3 din bătaie = apoi (ăc1nd !altul "n = pe po3iţiile de tra+ere următoare = aliniamentul următor. n ca3ul !ubunităţii de aruncătoare2 de multe ori e!te mai a*anta'oa!ă o po3iţie de tra+ere acoperită dec1t a!i+urarea lo*irii obiecti*elor cu 2=3 din bătaie. , po3iţie de tra+ere acoperită c1t mai aproape de aliniamentul de atac e!te cea mai a*anta'oa!ă. b. Aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate a!i+ură !pri'inul pe timpul acţiunilor o(en!i*e neutrali31nd2 nimicind !au !uprim1nd inamicul pe timpul apropierii trupelor proprii de aliniamentul (inal de coordonare2 ma!c.ea3ă depla!area trupelor proprii cre1nd perdele de (um2 neutrali3ea3ă re3i!tenţa inamicului pe timpul atacului (inal şi i3olea3ă obiecti*ul. c. Aruncătoarele şi mai ale! pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate neutrali3ea3ă !au !uprimă apărarea inamicului "n (a3a (inală a atacului printr-o pre+ătire de (oc !curtă şi *iolentă execut1nd tra+erea a!upra
-53 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

per!onalului2 mi'loacelor blindate şi punctelor de ob!er*are. Focul aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate e!te "ncetat !au tran!portat "n ad1ncime "n momentul "n care trupele proprii au a'un! la limita !paţiului de !i+uranţă 6299- #99 m7. d. 0upă cucerirea obiecti*ului trupele proprii con!olidea3ă aliniamentul cucerit "n *ederea re!pin+erii unui e*entual contraatac !au pentru a !e pre+ăti "n *ederea reluării acţiunilor o(en!i*e. Aruncătoarele prote'ea3ă trupele proprii pe timpul con!olidării aliniamentului cucerit nepermiţ1nd a(luirea re3er*elor inamicului !au particip1nd la re!pin+erea contraatacului executat de inamic. PARA(RAFUL -2. A8451.5 2B-.75@&xi!tă cinci acţiuni !peci(ice o(en!i*ei pe care !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă le !pri'ine prin (oc. n +eneral2 aruncătoarele = artileria antitanc mixtă2 !pri'ină ace!te acţiuni "n acelaşi mod. a. D-;96760-6 7;0- 695.56?-./19 >- 82./68/ . &!te acţiunea prin care !e !tabileşte contactul cu inamicul2 moment din care !e de3*oltă acţiunile o(en!i*e. n acea!tă !ituaţie nu !e di!pune de date certe şi complete de!pre di!po3iti*ul inamicului. 617 n ace!t ca3 aruncătoarele = artileria antitanc mixtă !unt2 pentru comandantul de arme "ntrunite2 cel mai e(icient mi'loc de !pri'in cu tra+ere indirectă2 re!pecti* tra+eri prin oc.ire directă 64,07. >odalităţile de depla!are ale aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte depind de di!tanţa care trebuie parcur!ă2 po!ibilitatea "nt1lnirii cu (orţele inamicului şi indicaţiile comandantului de arme "ntrunite. 0e pildă2 "n !ituaţia "n care di!tanţa p1nă la aliniamentul de contact e!te mare2 "ntrea+a !ubunitate de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !e *a depla!a "n urma2 re!pecti* "n cadrul !ubunităţii = unităţii de arme "ntrunite2 depărtarea de acea!ta (iind dictată de locul "n care !e pre*ede contactul cu inamicul. n timp ce !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !e depla!ea3ă trebuie !ă (ie "n mă!ură ca "n cel mai !curt timp !ă ocupe po3iţie de tra+ere şi !ă execute (oc la cerere. 627 Plani(icarea (ocurilor pe (orme dominante de teren şi po3iţii prealabile pe care inamicul !e poate di!pune duce la reducerea timpului nece!ar de!c.iderii (ocului. Bor (i !tabilite mi!iuni de (oc pe căile de acce! !pre obiecti*ul de cucerit2 a!upra ace!tuia şi dincolo de el. n momentul reali3ării contactului cu inamicul2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte "ntocmeşte "n +rabă un ordin (ra+mentar pri*ind !pri'inul atacului executat de !ubunităţile de arme "ntrunite. 637 Eu numai (ocul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte trebuie plani(icat ci şi depla!area lor. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate (i dată ca "ntărire unei companii care !e a(lă "n capul coloanei batalionului2 lucru care o(eră a*anta'ul că aruncătoarele = artileria antitanc mixtă *or (i !u(icient de aproape de inamic ca !ă poată de!c.ide oportun (ocul. b. A/6819 :. C063< *2B-.75@6 >5. ?5=860-+ . -e execută utili31nd "ntrea+a putere de (oc şi acţiunile rapide pentru a exploata !ituaţia creată. 0e re+ulă2 "n a!emenea !ituaţie nu !e di!pune de timpul nece!ar plani(icării !pri'inului prin (oc. >a'oritatea mi!iunilor de (oc executate de aruncătoare = pie!ele antitanc şi in!talaţiile
-5 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate *or (i obiecti*e neplani(icate. n unele !ituaţii pot (i utili3ate obiecti*ele plani(icate pentru !pri'inul apropierii2 mai ale! c1nd contactul cu inamicul !-a reali3at "n 3ona unde au (o!t plani(icate obiecti*e. 617 n momentul reali3ării contactului cu inamicul şi "n con(ormitate cu deci3ia comandantului !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte elaborea3ă un ordin (ra+mentar. &l ordonă ocuparea unei po3iţii de tra+ere acoperită = aliniament antiblindate şi execută (oc pentru !pri'inul !ubunităţilor de arme "ntrunite. 0i!punerea şi (olo!irea e(icientă a aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte permite !ubunităţilor de arme "ntrunite executarea atacului !u!ţinut. 627 0upă executarea cu !ucce! a atacului2 aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate trebuie reapro*i3ionate c1t mai repede po!ibil. Acea!tă acti*itate trebuie !ă aibă loc "n raioane de tip 0&L4A.. Reapro*i3ionarea diminuea3ă e(icienţa !pri'inului pentru continuarea atacului2 re!pin+erea contraatacului !au trecerea la apărare. 0in ace!t moti*2 pe timpul reapro*i3ionării orice mişcare trebuie (ăcută c1t mai repede po!ibil şi2 de re+ulă2 !ucce!i*2 pentru a diminua *ulnerabilitatea trupelor la un e*entual contraatac. c. A/6819 ;96.5B586/ *2B-.75@6 >5. 82./68/+ . Eece!ită un timp mai "ndelun+at pentru plani(icare2 in(ormaţii de cercetare detaliate şi un plan de acţiune detaliat care include planul de !pri'in prin (oc. 617 -ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte i !e cere !ă execute (oc preci!2 e(icient şi "ncadrat "n timp a!upra obiecti*elor !peci(ice. Focurile aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte ale companiei pot (i introdu!e "n acea!tă plani(icare !au pot (i menţinute !ă execute tra+erea a!upra obiecti*elor neplani(icate care apar pe timpul de!(ăşurării luptei. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte or+ani3ea3ă pre+ătirea muniţiei şi re3ol*ă problemele pri*ind reapro*i3ionarea cu muniţie. Utili3area muniţiei !pecial de!tinată pentru mi!iunile din pre+ătirea atacului permite !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte !ă pă!tre3e unitatea de (oc pentru !pri'inul acţiunilor o(en!i*e. 627 Un mod obişnuit de acţiune "n o(en!i*a din contact e!te pătrunderea 6(orţarea7. Catalionul trebuie !ă-şi concentre3e puterea de luptă a!upra unui !ector "n+u!t din (rontul inamicului. Focul concentrat al mi'loacelor cu tra+ere directă şi indirectă "n timp ce (orţele atacatoare !e apropie de limita dinainte 6po3iţiile "naintate7 ale inamicului. n unele puncte2 "naintarea (orţelor atacatoare ma!c.ea3ă (ocul direct al armelor de !pri'in. Focul concentrat al aruncătoarelor obli+ă inamicul !ă !e adăpo!tea!că "n timp ce !ubunităţile de in(anterie atacă pentru a-l di!tru+e. $omandantul (orţelor atacatoare conduc (ocul aruncătoarelor şi cer mutarea lui "n ad1ncimea di!po3iti*ului inamic atunci c1nd a'un+ la limita !paţiului de !i+uranţă. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă (ie pre+ătit !ă tra+ă mari cantităţi de muniţie pe obiecti*e !ituate "n apropierea trupelor proprii. Acea!ta !olicită din partea comandanţilor !ubunităţilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixte de la toate eşaloanele o plani(icare ri+uroa!ă şi o !upra*e+.ere atentă a executării mi!iunilor de (oc. $antităţi mari de proiectile explo3i*e !unt nece!are pentru a nimici apărătorul di!pu! "n lucrări de apărare2 precum şi a blindatelor ace!tuia.
-55 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

637 Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă contribuie la con!olidarea aliniamentului cucerit la (el ca şi "n ca3ul atacului "n +rabă 6o(en!i*a din mişcare7. d. EF;926/60-6 7188-71915. Urmea3ă unui atac a cărui !copuri au (o!t "ndeplinite. şi propune di!tru+erea apărătorului menţin1nd de3or+ani3area (orţelor !ale şi nepermiţ1ndu-i apro*i3ionarea şi re+ruparea trupelor. &xploatarea !ucce!ului !e reali3ea3ă prin "naintarea rapidă şi acţiuni *iolente. 617 n timpul ace!tei acţiuni !e tran!mit ordine (ra+mentare. n cadrul ace!tei acţiuni *or (i de!e !c.imbări de direcţie. Pe c1mpul de luptă *or (i depăşite +rupuri de luptători care repre3intă o ameninţare pentru !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. -ubunităţile de artilerie batalionară "şi iau propriile mă!uri de !i+uranţă şi apărare şi de!eori poate (i implicată "n luarea şi pa3a pri3onierilor. 627 n (uncţie de ritmul de "naintare2 !ubunităţilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixte li !e poate ordona !ă execute mane*ra 6depla!area7 pe plutoane !au "ntrunit "n urma !ubunităţilor de in(anterie. >ulte mi!iuni de (oc !e pot executa (olo!ind metode expediti*e de determinare a elementelor. n ca3ul pătrunderii "n ad1ncimea di!po3iti*ului inamicului2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă raţionali3e3e con!umul de muniţie deoarece reapro*i3ionarea !e *a (ace cu di(icultate. e. U0?<050-6. &!te acţiunea care "n mod normal decur+e din exploatarea !ucce!ului cu di(erenţa că "n ace!t ca3 e(ortul e!te concentrat pentru nimicirea !ubunităţilor inamicului care !e retra+. Eece!itatea depla!ării rapide2 a a!i+urării !ecurităţii 6!i+uranţă7 şi problemele de reapro*i3ionare !unt *alabile şi "n ca3ul urmăririi. PARA(RAFUL -3. A9/- 68451.5 2B-.75@Ace!te acţiuni re!pectă re+ulile de ducere a o(en!i*ei din mişcare şi din contact. a. R65>19. &!te o acţiune executată de re+ulă de eşalonul pluton !au companie de in(anterie "n teritoriu ocupat de inamic cu !copul de a obţine in(ormaţii2 de a induce inamicul "n eroare2 de a di!tru+e in!talaţii din di!po3iti*ul inamic !au de a elibera per!onal din trupele proprii răma!e "n "ncercuire. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă a companiei !au batalionului poate (i dată ca "ntărire !au pu!ă !ub controlul operaţional al (orţelor care execută raidul. 0acă (orţele care execută raidul !e depla!ea3ă pe 'o! !au !unt tran!portate cu elicopterul2 !er*anţii cară aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate şi muniţia. n acea!tă !ituaţie comandanţii pot ordona ca in(anteriştii !ă tran!porte lo*ituri de aruncător = pie!ă de artilerie antitanc. b. A/6819 81 235-8/5@ 95?5/6/ *6/6819 :. 782; >- 8-08-/60-+. &!te executat de o +rupare de (orţe puternică pentru a obţine in(ormaţii de!pre inamic2 pentru a de!coperi di!punerea2 tăria şi punctele !labe ale inamicului şi pentru a pro*oca o reacţie din partea re3er*elor şi a mi'loacelor de !pri'in prin (oc. $omandantul care ordonă acea!tă mi!iune trebuie !ă (ie pre+ătit !ă inter*ină pentru a !al*a (orţele trimi!e !au !ă le exploate3e !ucce!ul.

-5# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

617 n ce pri*eşte acti*itatea comandantului !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte2 "n ace!t ca32 e!te !imilară cu cea executată "n ca3ul o(en!i*ei din contact. -e "ntocmeşte plani(icarea (ocului pentru ca !ă !e a!i+ure oportunitatea mi!iunilor. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă (ie pre+ătit !ă !e adapte3e !ituaţiei care !e poate tran!(orma "n !pri'inul retra+erii2 trecerea "n +rabă la apărare !au exploatarea !ucce!ului (orţelor. 627 n (uncţie de di!tanţa care trebuie acoperită cu (oc2 aruncătoarele = pie!ele de artilerie antitanc pot (i !in+urele mi'loace de !pri'in cu tra+ere indirectă2 re!pecti* prin oc.ire directă ale comandantului (orţelor care execută atac cu obiecti* limitat. n ace!t ca3 comandanţii !ubunităţilor de tra+ere ale+ şi ocupă po3iţii de tra+ere din care execută un !pri'in continuu pe tot parcur!ul executării mi!iunii. 637 >ane*ra !ubunităţii !e (ace pe plutoane a!t(el "nc1t !pri'inul prin (oc !ă nu (ie "ntrerupt. PARA(RAFUL - . S;05A5.19 ;05. B28 69 2B-.75@-5 -F-81/6/ >- 60/59-056 36/6952.60< $omandanţii plani(ică (ocul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte pe (ormele de teren care *or (i tra*er!ate de către !ubunităţile de in(anterie şi la (lancuri pentru a prote'a trupele proprii. 0acă trupele proprii iau contact pe neaşteptate cu (orţele inamicului trebuie de!c.i!ă imediat tra+erea de !uprimare a ace!tora. -ubunităţile de aruncătoare = artilerie antitanc mixte !tabile!c po3iţii de tra+ere "n raioanele de re+rupare pentru a e*ita un atac prin !urprindere din partea inamicului. a. Focurile pe căile de acce! !pre obiecti* pot (i "mpărţite "n următoarele etape: *1+ PG.< 96 695.56?-./19 >- ;9-860- *>- 82./68/+H 6a7 Foc plani(icat a!upra punctelor obli+atorii de trecere2 punctelor de trecere pe!te ob!tacole naturale şi a!upra po3iţiilor din care inamicul2 "n !pecial a blindatelor ace!tuia2 ar putea acţiona "n !pri'inul depla!ării (orţelor !pre aliniamentul de plecare. 6b7 ,biecti*e plani(icate care !ă !pri'ine acţiunile trupelor proprii "n ca3ul unui atac nepre*ă3ut al inamicului. *2+ D- 96 695.56?-./19 >- ;9-860- ;G.< 96 695.56?-./19 B5.69 >- 8220>2.60-. 6a7 -e execută tra+eri de (umi3are pentru a reduce *i3ibilitatea "n 3ona ob!tacolelor care ar "ntrerupe acţiunea şi tra+eri cu proiectile explo3i*e = cumulati*e a!upra mi'loacelor de (oc = tancurilor inamicului. 6b7 -e plani(ică (oc de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă "n raioanele de adunare a inamicului şi pe po3iţiile de atac = punctele de !pri'in pentru a (acilita executarea re+la'ului tra+erii pe ace!te puncte cuno!cute. *3+ D- 96 695.56?-./19 B5.69 >- 8220>2.60- ;G.< 96 695.56?-./19 ?5751.55 >:.>-;95.5/. 6a7 Foc plani(icat pe ad1ncimea di!po3iti*ului inamic şi pe căile de comunicaţii pe care ace!ta !e *a retra+e5

-5$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6b7 4ra+eri de (umi3are şi cu proiectile explo3i*e pe locul probabil de di!punere a re3er*elor inamicului pe raioanele "n care probabil ace!ta !e *a aduna 6re+rupa75 6c7 Foc plani(icat pe căile de acce! 6de apropiere7 şi pe aliniamentul probabil de contraatac. 6d7 Foc plani(icat şi neplani(icat pentru a!i+urarea (lancurilor unităţii şi inter*alelor dintre !ubunităţi. b. Pre+ătirea de (oc e!te un *olum mare de mi!iuni de (oc executate con(orm unui plan orar pentru !pri'inul unui atac 6acţiuni o(en!i*e7. Pre+ătirea de (oc !e "mparte2 de re+ulă2 "n trei etape. 4ra+erea "ncepe la ora !tabilită !au momentul "n care e!te !olicitat de unităţile "n (olo!ul cărora !e execută. 0urata pre+ătirii depinde de cantitatea de muniţie alocată şi de numărul obiecti*elor plani(icate a (i lo*ite. Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă nu au bătaia ca "ntotdeauna !ă tra+ă a!upra obiecti*elor "n toate cele trei etape ale pre+ătirii de (oc2 dar mi'loacelor de lo*ire li !e reparti3ea3ă mi!iuni de (oc 6obiecti*e72 care core!pund caracteri!ticilor lor (ără a (i eliminate din proce!ul de plani(icare. $omandanţii plani(ică (ocul "n (uncţie de re+imul de (oc al mi'loacelor de lo*ire. Pre+ătirea de (oc a o(en!i*ei cuprinde următoarele etape: 617 &tapa ? cuprinde mi!iunile de (oc care *i3ea3ă mi'loacele de !pri'in cu tra+ere indirectă2 !taţii de radiolocaţie2 punct control şi punctele de ob!er*are ale inamicului. Ace!tor obiecti*e le trebuie!c timp "ndelun+at pentru a-şi relua acti*itatea. Ace!te mi!iuni de (oc diminuea3ă po!ibilităţile inamicului de a executa (oc cu mi'loace de tra+ere indirectă şi de a obţine date de cercetare de!pre trupele proprii. -ubunitatea de aruncătoare a batalionului poate 'uca un rol important "n acea!tă etapă a pre+ătirii de (oc2 dar nu şi cea de artilerie antitanc mixtă. $omandantul pre+ătirii de (oc "ndeplineşte rolul de coordonator al !pri'inului prin (oc şi antrenea3ă (ocul aruncătoarelor din cadrul bri+ă3ii a!upra !ubunităţilor de aruncătoare ale inamicului !au a!upra +rupelor de recunoaştere ale ace!tuia. n ace!t (el !ubunitatea de aruncătoare e!te inclu!ă "n acţiunile de neutrali3are a artileriei inamicului. 627 &tapa a ??-a cuprinde mi!iunile de (oc care *i3ea3ă obiecti*e de!coperite "n di!po3iti*ul inamicului cum !unt: puncte de comandă2 noduri de comunicaţii2 raioane de adunare şi re3er*e. -copul ace!tor mi!iuni e!te acela de a diminua po!ibilităţile inamicului de a "ntări apărarea şi de a aduce (orţe pentru a inter*eni pe direcţia principală de o(en!i*ă. ,biecti*ele 6mi!iunile de (oc7 reparti3ate aruncătoarelor depind de caracteri!ticile şi po!ibilităţile ace!tora. 637 &tapa a ???-a cuprinde mi!iuni de (oc care *i3ea3ă obiecti*e di!pu!e pe limita dinainte a apărării inamicului şi obiecti*e care repre3intă o ameninţare directă pentru trupele atacatoare. -copul ace!tor mi!iuni de (oc e!te acela de a !uprima !au orbi mi'loacele cu tra+ere indirectă şi directă ale inamicului p1nă c1nd (orţele atacatoare !-au apropiat de ace!tea. Focul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte e!te adec*at ace!tei etape şi e!te deo!ebit de util a!upra re3er*elor di!pu!e "n contrapantă tancurilor care nu pot (i lo*ite e(icient dec1t cu traiectorie *erticală = muniţie cumulati*ă.
-58 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

c. Focul la cerere !e execută a!upra obiecti*elor plani(icate ne"ncadrate "ntr-un anumit orar. ,biecti*ele la cerere !unt plani(icate pentru a i3ola obiecti*ul "n "ntre+ime !au o parte din el2 pentru a !imula c1mpul de luptă c1nd acţiunile !e de!(ăşoară pe timp de noapte şi pentru a re!pin+e un contraatac inamic. d. Focul pentru con!olidarea aliniamentelor şi "n !pri'inul reor+ani3ării 6re+rupării7 e!te plani(icat pentru a prote'a trupele proprii "mpotri*a contraatacului inamic. Focul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte !e execută pe căile pe care inamicul !e retra+e şi pentru neutrali3area re3i!tenţei opu!e de inamic pe timpul retra+erii. PARA(RAFUL -5. S;05A5.19 69/20 /5;105 >- 68451.5 0in acea!tă cate+orie de acţiuni (ac parte: trecerea prin di!po3iti*ul de luptă al altei !ubunităţi2 reali3area 'oncţiunii (orţelor2 ieşirea din "ncercuire şi "nlocuirea. a. 4recerea prin di!po3iti*ul de luptă al altei !ubunităţi 60epăşirea aliniamentului menţinut de trupele proprii7 e!te acţiunea care are loc "n momentul introducerii "n luptă a noi (orţe tra*er!1nd di!po3iti*ul !ubunităţilor !au unităţii din contact cu inamicul !au atunci c1nd trupele proprii !e retra+ prin di!po3iti*ul !ubunităţilor care menţin un aliniament "n ad1ncime. A!emenea acţiune poate a*ea loc "n o(en!i*ă2 apărare !au "n timpul retra+erii. 617 Pentru ca trecerea !ubunităţilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixte prin di!po3iti*ul (orţelor care menţin aliniamentul2 !ă !e execute repede şi (ără di(icultăţi e!te nece!ară executarea recunoaşterii tra!eului şi o coordonare preci!ă a mi!iunii. n acea!tă !ituaţie per!onalul !ubunităţii e!te +rupat2 !pri'inul acţiunii e!te a!i+urat de (ocul !ubunităţii care e!te depăşită2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă care trece nu are po!ibilitatea !ă execute (oc dec1t "n !ituaţii excepţionale !au !ă reacţione3e la acţiunile inamicului. 0e re+ulă (ocul indirect şi direct al mi'loacelor !ubunităţii care menţine aliniamentul e!te inte+rat "n planul !pri'inului prin (oc al !ubunităţii care trece prin di!po3iti*. Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă2 ec.ipele de !pri'in prin (oc acţionea3ă "mpreună pentru a !impli(ica coordonarea acţiunilor. Ade!ea aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate ale !ubunităţii care menţine aliniamentul a!i+ură !pri'inul !ubunităţii care trece p1nă la bătaia maximă a armamentului. n ace!t ca3 !unt importante mă!urile re!tricti*e de coordonare a !pri'inului prin (oc. 0e a!emenea2 nece!ită coordonare2 utili3area reţelelor de conducere a tra+erilor. -ubunitatea de aruncătoare utili3ea3ă ade!ea reţeaua de conducere a tra+erii aparţin1nd !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte din or+anica di!po3iti*ului prin care !e trece. -emnalele de cerere a (ocului !e !c.imbă2 iar centrul de conducere a tra+erilor 6ec.ipele de calculatori7 trebuie pre*enite că pot primi cereri de (oc de la !ubunitatea prin di!po3iti*ul căreia !e trece. 627 Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă a !ubunităţii care trece2 a!i+ură !pri'inul prin (oc2 ocup1nd po3iţii de tra+ere = aliniamente !ucce!i*e p1nă c1nd aruncătoarele = pie!ele artileriei mixte ale !ubunităţii2 prin di!po3iti*ul cărora !e trece au po!ibilitatea !ă preia !pri'inul acţiunii. n ace!t moment !ubunitatea de aruncătoare= artilerie antitanc mixtă trece prin di!po3iti* "ntrunit !au pe plutoane.
-5) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

637 Aruncătoarele = artileria antitanc mixte trec prin di!po3iti* "naintea !ubunităţilor de in(anterie atunci c1nd ace!tea !unt !u(icient de aproape pentru ca aruncătoarele !ubunităţii prin di!po3iti*ul cărora !e trece au po!ibilitatea !pri'inului de la "nceputul acţiunii. 0upă trecere2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă ocupă po3iţia de tra+ere = aliniamente antiblindate şi !pri'ină trecerea !ubunităţii proprii prin di!po3iti*ul !ubunităţii care menţine aliniamentul. b. Reali3area 'oncţiunii "n!eamnă "nt1lnirea (orţelor care acţionea3ă pe direcţii care con*er+ !pre acelaşi aliniament !au acelaşi obiecti*. A!emenea acţiuni !e pot de!(ăşura c1nd (orţele acţionea3ă pentru a lua contactul cu un raion ocupat de de!antul aerian2 c1nd !e acţionea3ă pentru !coaterea din "ncercuire a unor (orţe !au c1nd direcţiile de acţiune ale unor unităţi = !ubunităţi di(erite con*er+ !pre un obiecti* oarecare. 617 Acea!tă acţiune nece!ită !tabilirea unor mă!uri detaliate de coordonare a (ocului2 "n !pecial2 aliniamentul de re!tricţionare a (ocului 6aliniament de "ncetare a (ocului7 şi o plani(icare ri+uroa!ă a depla!ării2 a (ocului şi !emnale preci!e de recunoaştere. ?deală2 "n acea!tă !ituaţie e!te !c.imbul de o(iţeri de le+ătură "ntre !ubunităţile care "ndepline!c mi!iuni cu ace!t !peci(ic. n (uncţie de !ituaţie2 după reali3area 'oncţiunii toate !ubunităţile care au de!(ăşurat acţiunea pot (i !ubordonate unora dintre ele !au (iecare poate răm1ne "n !ubordinea eşalonului !ău. 627 Acţiunile de!(ăşurate de comandantul !ubunităţii de aruncătoare= artilerie antitanc mixte !unt aceleaşi ca şi "n ca3ul "n care !pri'ină acţiunile unei !ubunităţi care acţionea3ă pe o direcţie con*er+entă !au ca şi "n ca3ul apărării2 c1nd !pri'ină acţiunile unei !ubunităţi care menţine aliniamentul. n ambele ca3uri trebuie!c !ă re!pecte mă!urile re!tricti*e de coordonare a !pri'inului prin (oc. c. ?eşirea din "ncercuire e!te o acţiune o(en!i*ă executată de (orţe care au (o!t "ncercuite de inamic. Acea!tă acţiune 2 "n e!enţă2 con!tă din ruperea de către +rupare de (orţe a aliniamentului de "ncercuire "n *ederea reali3ării unei breşe prin care !ă ia!ă din "ncercuire re!tul (orţelor proprii. 617 Pe timpul pre+ătirii acţiunii2 toate mi'loacele de !pri'in !unt pu!e !ub conducerea centrali3ată 6unică7 iar planul !pri'inului prin (oc !e inte+rea3ă "n planul de ieşire din "ncercuire. n acea!tă !ituaţie aruncătoarele = artileria antitanc mixtă !pri'ină apărarea pentru menţinerea aliniamentului pe care (orţele !unt "ncercuite şi apoi !pri'ină atacul executat pentru ieşirea din "ncercuire. $apacitatea de a concentra (ocul "n momentul potri*it *a (i condiţia .otăr1toare pentru nece!itatea acţiunii de ieşire din "ncercuire. Flexibilitatea (ocului e!te nece!ară deoarece (ocul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte *a (i executat la cerere "n acelaşi timp cu !pri'inul atacului pentru ieşirea din "ncercuire. 627 >i!iunile de (oc trebuie!c executate 'udicio! a!t(el "nc1t con!umul de muniţie !ă nu depăşea!că exi!tentul p1nă c1nd reapro*i3ionarea *a (i po!ibilă. d. nlocuirea repre3intă acţiunea prin care o !ubunitate = unitate2 "n timpul luptei2 e!te "nlocuită de altele. Unitatea care "nlocuieşte2 preia mi!iunea şi raionul 6(1şia7 de acţiune a celei "nlocuite. 617 -ubunităţile de aruncătoare = artilerie antitanc mixte şi ob!er*atorii "naintaţi execută "nlocuirea după ce companiile de in(anterie au "nc.eiat acea!tă acţiune.
-#0 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

-ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă răm1ne pe po3iţia de tra+ere = aliniament2 poate !e execute (ocul p1nă c1nd acţiunea de "nlocuire e!te aproape "nc.eiată după care e!te şi ea "nlocuită. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă predă celei care o "nlocuieşte documentele de plani(icare a !pri'inului2 (1şia de tra+ere2 li!ta cu obiecti*ele2 !c.emele pe material tran!parent etc. Pot (i predate şi plăcile de ba3ă2 locaşele2 punctele de oc.ire2 tele(oanele şi le+ăturile (ir reali3ate2 !au e*entual !c.imbate. Predare !au !c.imbul ace!tor materiale trebuie!c preci3ate "n ordinul de acţiune al eşalonului imediat !uperior. Acea!ta duce la !curtarea timpului de executare a "nlocuirii. 627 Pentru a uşura acţiunea de "nlocuire "n perioada de "ntuneric !au de *i3ibilitate redu!ă2 e!te recomandată executarea recunoaşterilor pe timp de 3i !au noapte.

-#1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL 5 ARTILERIA BATALIONARĂ !N SPRIJINUL ACŢIUNILOR DE APĂRARE
A;<060-6 ;-0?5/- /01;-920 ;02;055 ?-.45.-0-6 *;<7/060-6+ /-0-.1915% 8G=/5C60-6 /5?;1915% 5./-0E58-0-6 ;</01.>-055 5.6?581915 :./0-2 6.1?5/< E2.<% ;02>18-0-6 >- ;5-0>-05 5.6?581915 =5 .5?5850-6 5.6?581915 6B96/ :. 2B-.75@<. S188-719 6;<0<055 7- 0-695E-6E< ;05. 05;27/- 2B-.75@- D2/<0G/-% 860- 61 >0-;/ 782; ;0-9160-6 5.5456/5@-5 68451.55. A0/59-056 36/6952.60< ;60/585;< 96 68451.59- >6;<060- 86 ;60/- 20C6.58< 6 7131.5/<45920 / 1.5/<45920 >- 60?- :./01.5/-. A01.8</260-9- / 60/59-056 6./5/6.8 ?5F/< 675C10< 82?6.>6./1915 >- 60?:./01.5/- ;1/-0-6 >- B28 .-8-760< 82./06860<055 68451.5920 5.6?581915 =5 ;0-91<055 5.5456/5@-5 :. 91;/<. A0/59-056 36/6952.60<% :. 6;<060-% -7/- 1/595E6/< ;-./01H  68451.5 >- 5.>18-0- :. -0260- 6 5.6?581915J  ?67860-6 ;05. 80-60-6 ;-0>-9-920 >- B1? ;-./01 ;02/-A60-6 68451.5920  /01;-920 ;02;055 =5 0->18-0-6 @5E53595/<455 ;-./01 ;1.8/-9- >- 237-0@60 69- 5.6?581915J  .-1/0695E60-6 ;-072.691915 =5 ?5A9268-920 >- B28 69- 5.6?581915% :. 7;-8569 6 395.>6/-920 68-7/156J  7;05A5.19 82./066/681915 -F-81/6/ >- /01;-9- ;02;055J  92@50-6 5.6?581915 >57;17 :. 682;-0505 =5 5./-0E58-0-6 B29275055 >- 8</05.6?58 :. B292719 7<1 6 86068/-057/585920 /-0-.1915J  591?5.60-6 235-8/5@-920 =5 /-0-.1915J  D<04150-6 =5 5./-0>58456 68451.5920 5.6?581915. PARA(RAFUL 5-1. A;<060-6 Apărarea repre3intă acţiunile coordonate ale trupelor care au ca !cop re!pin+erea atacului şi "mpiedicarea "ndeplinirii de către inamic a obiecti*ului propu!. -copul imediat al apărării e!te acela de a (ace atacul inamicului !ă eşue3e. $1mpul de luptă "n ca3ul apărării !e "mparte "n trei 3one care !unt luate "n con!iderare de către comandantul de arme "ntrunite "n proce!ul de plani(icare a acţiunilor. 6Fi+ura %.17
'ONA DE SI(URANŢĂ

'ONA ACŢIUNILOR PRINCIPALE 'ONA DE ADLNCIME

-#2 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

F5C106 5.1 $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă nu *a plani(ica şi conduce acţiunile de !pri'in "n toate cele trei 3one "n acelaşi timp2 dar el trebuie !ă le cunoa!că pentru a "nţele+e planul acţiunilor. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă *a acţiona "ntr-una din ace!te 3one2 dar nu e!te exclu! !ă primea!că mi!iuni de (oc şi "n 3onele adiacente ace!teia. PARA(RAFUL 5-2. P05205/<45 :. -F-81/60-6 B281915 =5 235-8/5@- ;05205/60$omandantul de arme "ntrunite in(luenţea3ă !pri'inul prin (oc !tabilind priorităţile "n executarea (ocului pentru !ubunităţile !ubordonate !au !tabilind obiecti*e care *or (i lo*ite cu prioritate. Acordarea ace!tor priorităţi con(eră !pri'inului prin (oc2 (lexibilitate2 oportunitate şi continuitate "n acord cu !ituaţia tactică creată. n apărare2 prioritatea "n executarea (ocului !e acordă acelei companii care are condiţii pentru a !tabili obiecti*e "n di!po3iti*ul inamic di!pu!e la cea mai mare di!tanţă. Pe mă!ură ce inamicul !e apropie prioritatea "n executarea (ocului !e tran!(eră companiei care "nc.ide calea principală de acce! a inamicului !au !e apără pe direcţia principală de inter3i! a batalionului. n ca3ul "n care pe o a!emenea direcţie !unt di!pu!e (orţe care depăşe!c *aloarea unei companii2 prioritate "n executarea (ocului !e acordă companiei !au plutonului care are condiţii !ă ob!er*e şi !ă !tabilea!că obiecti*e din di!po3iti*ul (orţelor inamicului care repre3intă ameninţarea cea mai mare pentru di!po3iti*ul de apărare. Pe mă!ura de!(ăşurării luptei !ubunitatea căreia i !e acordă prioritate "n executarea (ocului !e *a !c.imba. Pentru a !e a!i+ura că inamicul cel mai periculo! e!te primul lo*it cu (oc2 comandantul de arme "ntrunite trebuie !ă !tabilea!că priorităţile anticipat pe ba3a cererilor2 pe care ulterior le poate !c.imba. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă aibă le+ătură permanentă cu centrul de conducere al acţiunilor şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc al batalionului pentru a cunoaşte "n orice moment cărei !ubunităţi de arme "ntrunite i !e acordă prioritate "n executarea (ocului. a. &rioritatea .n e"ecutarea focului 0e re+ulă2 prioritate "n executarea (ocului !e acordă iniţial !ubunităţii care luptă pe po3iţie "naintată2 apoi put1nd (i tran!(erată !ubunităţii care !e apără pe direcţia principală de inter3i!. 617 $omandantul poate !c.imba2 pe timpul de!(ăşurării acţiunilor2 !ubunitatea căreia i !e acordă prioritate "n executarea (ocului. &l poate ordona executarea (ocului aruncătoarelor =artileriei antitanc mixte cu prioritate pentru a "mbunătăţi e(ectul tra+erilor prin oc.ire directă. 0e pildă2 (ocul mi'loacelor antitanc 6A.G.2 R.A.0.7 poate (i "mbunătăţit dacă aruncătoarele creea3ă perdele de (um cu !copul de a reduce *i3ibilitatea ob!er*atorilor inamici2 obli+1nd blindatele !ă !e re+rupe3e2 iar de!antul !ă debarce şi de a canali3a acţiunile inamicului pe direcţia dorită de trupele proprii. 627 Prioritate "n executarea (ocului !e acordă +rupării de (orţe care execută contraatacul. b. Obiective cu prioritate
-#3 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

,biecti*ele a!upra cărora (ocul !e execută cu prioritate !e !tabile!c pentru a !pori oportunitatea !pri'inului prin (oc. ,biecti*ul cu prioritate poate (i un obiecti* i3olat !au o !upra(aţă de teren unde !unt di!pu!e (orţe care repre3intă ameninţare pentru trupele proprii. $omandantul de batalion !tabileşte pentru aruncătoare = artileria antitanc mixtă unul !au două obiecti*e cu prioritate "n a(ara celor reparti3ate artileriei. Cateriilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă care au "n compunere opt pie!e2 li !e pot reparti3a două obiecti*e prioritare2 c1te unul pentru (iecare pluton. $omandantul de companie !tabileşte un obiecti* cu prioritate pentru plutonul de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă or+anic şi "n li!ta !a cu obiecti*e !peci(ică ace!t lucru "n rubrica ob!er*aţii. 617 $omandantul de batalion şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc trebuie !ă (acă o anali3ă atentă a obiecti*elor "nainte de a !tabili obiecti*ele cu prioritate. ,biecti*ele cu prioritate pot (i di!pu!e "n (1şia !ubunităţii 6companie !au pluton7 căreia i !-a acordat şi prioritate "n executarea (ocului. Ace!t (apt pre*ine con(u3iile "n !ituaţia "n care !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă primeşte mai multe cereri de (oc "n acelaşi timp. 0acă a apărut o ne"nţele+ere 6ca de exemplu atunci c1nd prioritate "n executarea (ocului !-a acordat plutonului2 care acţionea3ă de pe po3iţia "naintată2 iar "n obiecti*ul cu prioritate a (o!t !tabilit "n (1şia de acţiune a companiei7 comandantul de batalion2 o(iţerul cu !pri'inul prin (oc2 o(iţerul cu conducerea acţiunilor şi comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă coordone3e a!t(el acţiunile "nc1t !ă elimine con(u3iile. 627 4ra+erea a!upra obiecti*ului cu prioritate nu !e execută "ntotdeauna cu bombe explo3i*e ci şi cu cele cumulati*e2 cu mişcare lentă de rotaţie2 de iluminare2 (umi+ene !au incendiare 6pentru cele care le au "n compunerea unităţii de (oc7. Pe timp de noapte un aruncător din pluton poate (i de!tinat !ă execute tra+erea numai cu bombe de iluminare. 637 $u excepţia (ocului de bara' pentru con!olidarea aliniamentului2 pentru obiecti*ele prioritare !e !tabileşte din timp con!umul de muniţie. La cererea ob!er*atorului "naintat2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută tra+erea a!upra obiecti*ului prioritar2 cu ritmul maxim po!ibil şi con!umul pre!tabilit. Apoi2 centrul de conducere a tra+erilor 6ec.ipa de calculatori72 "n (uncţie de in(ormaţiile tran!mi!e de ob!er*atorul "naintat2 ordonă repetarea tra+erii2 tran!portul (ocului !au "ncetarea tra+erii. c. /oc de baraj pentru con!olidarea aliniamentului e!te (oc executat de mi'loace cu tra+ere directă şi indirectă2 de!tinat !ă prote'e3e trupele proprii (aţă de atacul inamicului. &!te (ocul care !e execută2 la cerere2 imediat2 a*1nd "nt1ietate (aţă de oricare alt obiecti* indi(erent de prioritatea lui. Focul de bara' di(eră de celelalte directi*e cu prioritate prin (aptul că (ocul !e execută cu ritmul maxim po!ibil p1nă c1nd !e ordonă "ncetarea tra+erii !au p1nă c1nd !-a con!umat numărul de bombe 6proiectile7 !tabilit a (i tra!e. 0eoarece bombele de aruncător au calibrul mai mic dec1t proiectilele de artilerie2 aruncătoarele pot executa (oc mai aproape de trupele proprii dec1t artileria
-# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

"n condiţii de !i+uranţă. 0e aceea2 (ocurile de bara' ale aruncătoarelor pot (i inte+rate alături de (ocul armamentului cu oc.ire directă "n aliniamentul (inal de protecţie. $adenţa de tra+ere ridicată a aruncătoarelor permite crearea unor ade*ărate bariere de (oc. Atribuirea (ocului de bara' !e (ace ca şi cea a obiecti*elor cu prioritate 6c1te unul pentru (iecare pluton de aruncătoare7. n timp ce aruncătoarele execută (ocul de bara' nu au dreptul !ă "ntrerupă tra+erea şi !ă tran!porte (ocul a!upra aruncătoarelor inamicului care tra+ a!upra lor. 0in ace!t moti* "n acea!tă perioadă2 trebuie !ă li !e a!i+ure protecţie2 alt(el aruncătoarele trebuie !ă e*ite (ocul !au !ă execute mi!iunea !ub (ocul aruncătoarelor inamicului. 617 -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă a batalionului compu!ă din ) pie!e poate executa două (ocuri de bara'2 c1te unul pentru (iecare pluton de tra+ere. $omandantul batalionului !tabileşte ace!t lucru dacă terenul impune mai multe (ocuri de bara' dec1t au (o!t !tabilite şi numai dacă nu mai exi!tă la di!po3iţie artilerie cărora !ă-i (ie alocate. 627 $omandantul companiei ră!punde de !tabilirea locului "n care !e *a executa (ocul de bara' de către aruncătoare şi de "ncadrarea 6inte+rarea7 ace!tuia "n aliniamentul (inal de protecţie al armamentului cu tra+ere directă. $entrul de conducere a tra+erilor raportea3ă şi determină elementele de tra+ere pentru (ocul de bara' din timp. 637 Frontul 6lăţimea7 (ocului de bara' depinde de diametrul lo*iturii i3olate "n care !c.i'ele produ!e de explo3ia bombei au e(ect 6ra3a de e(ect7. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută tra+erea "n ca3ul (ocului de bara' cu (a!cicul paralel !au adaptat pentru a acoperi lăţimea lui. ) pie!e Ar. 129 mm (ront #99 m 619 m (ront pentru (iecare pie!ă antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate7. 6#7 Focul de bara' al aliniamentului e!te alocat 6reparti3at7 companiei care are po3iţia cea mai ameninţată de inamic. Focul de bara' al aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte poate (i !tabilit pe o cale de acce! mai puţin importantă2 "n acelaşi !ector !au "n altul. ,dată reparti3at unei companii2 comandantul ace!teia !tabileşte locul exact "n care *a (i executat (ocul de bara'2 a!t(el "nc1t ace!ta !ă contribuie la "mbunătăţirea (ocului armamentului cu tra+ere directă.

F28 B5.69 69 601.8</260-920

A95.56?-./ B5.69 >;02/-845- 69 60?6?-./1915 61/2?6/

-#5 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6%7

6/7

6;7

6)7

F5C106 5-2 Focul de bara' al aruncătoarelor !e plani(ică pe o cale de acce! de-a lun+ul căreia inamicul poate ataca. Focul poate (i di!pu! la orice di!tanţă (aţă de po3iţiile trupelor proprii care !ă core!pundă !ituaţiei tactice concrete dar "ntotdeauna !e di!pune "n limitele bătăii armamentului de in(anterie 6"ntre 199 şi #99 m (aţă de trupele proprii7. Pentru !i+uranţa trupelor proprii re+la'ul tra+erii poate (i executat cu (iecare aruncător = pie!ă antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n parte. $ererea pentru de!c.iderea tra+erii "n (ocul de bara' !e (ace de către comandantul de companie !au de către comandantul de pluton !tabilit de către ace!ta. 0acă deci3ia de!c.iderii (ocului e!te lă!ată comandantului plutonului cel mai "naintat2 ace!ta trebuie !ă preci3e3e ob!er*atorului "naintat din (1şie !ă tran!mită cererea de (oc pentru (ocul de bara' direct centrului de conducere a tra+erilor 6ec.ipei de calculatori7 !au prin o(iţerul cu !pri'inul de (oc. $1nd cererea e!te tran!mi!ă direct centrului de conducere a tra+erilor2 comandantul plutonului de in(anterie trebuie !ă-l in(orme3e pe comandantul companiei de!pre acea!ta. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă raportea3ă "ntotdeauna comandantului de!pre de!c.iderea tra+erii pe (ocul (inal de a!i+urare 6bara'7. n *ederea tran!miterii cererii = executării (ocului (inal de a!i+urare2 comandantul de companie şi comandantul !ubunităţii trebuie !ă di!pună de mi'loace de tran!mi!iuni !i+ure şi reţele radio de ba3ă şi de re3er*ă. n luptă mi'loacele de tran!mi!iuni nu !unt "ntotdeauna !i+ure şi din acea!tă cau3ă trebuie !ă (ie !tabilite de la "nceput toate po!ibilităţile de tran!mitere a cererii de (oc. Pe l1n+ă reţelele radio !au direcţiile 6reţelele7 (ir trebuie !tabilite !emnale pentru care !e pot (olo!i mi'loace pirote.nice 6cartuşe de !emnali3are7. Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă execută tra+erea (ocului (inal de a!i+urare care le-a (o!t reparti3at atunci c1nd e!te ne*oie. 0in momentul de!c.iderii tra+erii a!upra (ocului de bara'2 acea!ta !e execută p1nă la ordinul de "ncetare !au p1nă c1nd a (o!t debitată "ntrea+a cantitate de muniţie !tabilită. 0e re+ulă !e "ntrebuinţea3ă bombe explo3i*e = cumulati*e completate cu (oco! percutant. n momentul plani(icării (ocului de bara'2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă2 "n (uncţie de cantitatea de muniţie di!ponibilă2 !tabileşte numărul de lo*ituri care *or (i tra!e. Ace!tea *or (i pre+ătite din timp şi depo3itate !eparat2 !pecial pentru acea!tă mi!iune !pecială. Ace!t lucru *a permite !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !ă de!c.idă imediat tra+erea2 "ntr-un timp (oarte !curt de la primirea cererii2 timpul nece!ar pre+ătirii muniţiei pentru tra+ere (iind eliminat. n !ituaţia "n care con!umul !tabilit prin cerere pentru (ocul de bara' e!te mai mare dec1t cel pre+ătit2 "n timpul executării tra+erii !e pre+ăte!c şi re!tul lo*iturilor.

-## -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARA(RAFUL 5-3. S;05A5.19 ;05. B28 69 6;<0<055 -F-81/6/ >- 60/59-056 36/6952.60< n apărare2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă "nţelea+ă şi !ă-şi "n!uşea!că modul "n care !e *or de!(ăşura acţiunile şi intenţia comandantului de arme "ntrunite "n ce pri*eşte utili3area aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. 0e ace!te elemente depinde modul "n care aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate *or reali3a !pri'inul prin (oc "n di(erite momente ale apărării. a. n apărare2 (ocul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte !e execută a!upra (orţelor inamicului care atacă pe 'o! !au "mbarcate pe mi'loace blindate a!t(el: 617 mpotri*a in(anteriei "mbarcată "n mi'loace blindate a!t(el: 6a7 "mpotri*a (orţelor blindate tra+erea !e execută cu bombe explo3i*e completate cu (oco! de proximitate = proiectile cumulati*e şi rac.ete antitanc diri'ate2 obli+1nd tancurile şi *e.iculele blindate !ă !e retra+ă2 a!t(el reduc1ndu-!e e(icienţa "n luptă5 6b7 neutrali3area rac.etelor antitanc diri'ate ale inamicului "n timpul depla!ării trupelor proprii5 6c7 neutrali3area punctelor de ob!er*are mai ale! cele care de!er*e!c armamentul antitanc5 6d7 neutrali3area mi'loacelor de apărare antiaeriană ale inamicului5 6e7 neutrali3area aruncătoarelor inamicului. 627 mpotri*a in(anteriei care atacă pe 'o!2 aruncătoarele = artileria antitanc mixtă !e (olo!e!c pentru: 6a7 neutrali3area in(anteriei care atacă pe 'o! di!pu!ă la di!tanţe care depăşe!c bătaia armamentului cu tra+ere directă5 6b7 pentru a lo*i concentrările de trupe5 6c7 pentru a acoperi !paţiile nebătute de către artilerie "n (aţa trupelor proprii5 6d7 pentru a reduce mobilitatea inamicului şi pentru a-i canali3a acţiunile !pre raioane 6po3iţii7 la care !e doreşte an+a'area luptei (a*orabile pentru trupele proprii5 6e7 pentru neutrali3area (orţelor care creea3ă breşe prin ob!tacolele create de trupele proprii5 6(7 pentru a reduce *i3ibilitatea "n ob!er*area c1mpului de luptă de către inamic2 inclu!i* pentru mi'loacele cu la!er5 6+7 pentru a executa (oc de bara' al aliniamentului menţinut de trupele proprii5 6.7 pentru a "mpiedica inamicul !ă exploate3e a*anta'ul terenului5 6i7 pentru a acoperi 6prote'a7 ob!tacolele şi bara'ele create de trupele proprii. 637 mpotri*a in(anteriei pe 'o! şi a celei "mbarcate pe mi'loace blindate2 aruncătoarele = artileria antitanc mixtă !e (olo!e!c pentru: 6a7 a ma!ca depla!area trupelor proprii "ntre po3iţiile de apărare5 6b7 a i3ola !ubunităţi ale inamicului pe c1mpul de luptă5

-#$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6c7 a ilumina 3ona "n care inamicul e!te di!pu! !au !e pre!upune că ar (i di!pu! "n *ederea lo*irii lui cu alte mi'loace5 6d7 a indica 6marca7 obiecti*ele care *or (i lo*ite de mi'loace cu tra+ere directă !au a*iaţie2 precum şi lo*irea ace!tora. b. Ade!ea (ocul !ubunităţilor de aruncătoare şi artilerie antitanc mixte !pri'ină acţiunile (orţelor di!pu!e "n po3iţie "naintată. Ace!tor (orţe li !e poate acorda prioritate "n executarea (ocului de către aruncătoare = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate (i pu!ă !ub controlul lor operaţional !au aruncătoarele = artileria antitanc mixtă le pot (i date ca "ntărire. Focul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte e!te (olo!it pentru lo*irea inamicului2 care !e apropie de la bătaia maximă a armamentului2 pentru a-i produce pierderi2 pentru a-i inter3ice !au de3or+ani3a "naintarea 6depla!area7 şi pentru a !pri'ini ruperea luptei de către trupele proprii. 0acă !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă ocupă po3iţie de tra+ere = aliniament antiblindate "n (aţa limitei dinainte a apărării2 comandantul ei conduce mane*ra 6depla!area7 !pre "napoi pentru ocuparea di!po3iti*ului de ba3ă. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !tabileşte şi raportea3ă plani(icarea "n timp a mane*rei2 !c.imbarea modului de acţiune şi a priorităţilor "n executarea (ocului2 itinerarul de mane*ră2 locul de trecere prin ob!tacolele şi bara'ele create de trupele proprii2 !emnalele de recunoaştere şi planul de ocupare a po3iţiilor de tra+ere = aliniamentelor 6raioanelor7 următoare. c. , coordonare !peci(ică a (ocului aruncătoarelor trebuie (ăcută atunci c1nd !ubunitatea !pri'ină acţiunile bateriei antitanc. Cateriei antitanc mixte i !e poate acorda cu prioritate (ocul aruncătoarelor !au i !e poate pune !ub control operaţional un pluton !au pie!ă. Cateriei antitanc mixte2 numai "n ca3uri excepţionale2 i !e dau ca "ntărire aruncătoare. $omandantul bateriei antitanc şi comandantul bateriei de aruncătoare trebuie !ă (ie pre+ătiţi "n aşa (el "nc1t !ă-şi coordone3e acti*ităţile şi !ă execute tra+erile (ără a a*ea ec.ipă de !pri'in prin (oc. Pentru că ambele !ubunităţi !unt or+anice batalionului2 ace!t lucru poate (i reali3at. Aruncătoarele !pri'ină acţiunile "n lupta antitanc "n di(erite moduri: 617 4ra+erea cu bombe explo3i*e a!upra tancurilor le obli+ă !ă !e re+rupe3e şi reduce c1mpul lor *i3ual2 precum şi po!ibilitatea lor de a de!coperi di!punerea trupelor proprii. Lo*iturile de aruncător pot (i tra!e (u3ant pentru a reduce (umul şi pra(ul din (aţa obiecti*ului !au in(luenţea3ă po!ibilitatea de executare a tra+erilor directe. 627 Combele (umi+ene pot (i (olo!ite pentru i3olarea elementului de comandă de re!tul trupelor care pot (i apoi lo*ite mai uşor de către mi'loacele antitanc. Perdeaua de (um creată "ntre bateria antitanc mixtă şi inamic permite ace!teia executarea mane*rei pe un aliniament din ad1ncime. 4oţi comandanţii care acţionea3ă "n 3onă trebuie !ă participe la coordonarea creării perdelelor de (um. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare trebuie !ă (ie pre+ătit !ă "ncete3e tra+erea pentru crearea perdelei dacă *1ntul duce (umul "ntr-o 3onă nepotri*ită 6ne(a*orabilă7.

-#8 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

637 Combele explo3i*e şi (umi+ene !e tra+ "n ca3ul reali3ării unei ambu!cade antitanc şi "n !copul de a acoperi retra+erea !ubunităţii care a or+ani3at ambu!cada. d. n apărare2 prima !arcină a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate e!te aceea de a executa (oc cu bombe explo3i*e = di(erite proiectile din unitatea de (oc2 oportun2 e(icace şi continuu "n !pri'inul (orţelor. Ace!t lucru e!te important de reali3at "n ca3ul apărării pe po3iţie 6menţinerii unei po3iţii2 aliniament7. n acea!tă !ituaţie2 un pluton de aruncătoare = artilerie antitanc !au in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate poate primi mi!iunea !ă !pri'ine direct acţiunile unei companii. e. 4ra+erile executate "nainte de producerea atacului inamicului !unt de!tinate pentru a 3ădărnici2 de3or+ani3a2 "ncetini şi !lăbi atacul. Ace!te tra+eri !unt: 617 ra!eri de h%rţuire 'i interdicţie( Re!tricţiile pri*ind apro*i3ionarea cu muniţie impun aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte un con!um redu! de muniţie pentru tra+erile de .ărţuire şi interdicţie. Pe c1mpul de luptă2 tra+erile de .ărţuire şi interdicţie executate o(eră po!ibilitate inamicului !ă de!copere şi !ă lo*ea!că !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. mpotri*a in(anteriei care atacă pe 'o! aruncătoarele = artileria antitanc mixtă2 execută tra+eri de .ărţuire şi interdicţie utili31nd o cantitate mai mare de muniţie "n !copul de a "ncetini şi de3or+ani3a acţiunile inamicului "n timp ce ace!ta "şi concentrea3ă (orţele !au execută reapro*i3ionarea "n *ederea reluării o(en!i*ei. 4ra+erile de .ărţuire executate de către aruncătoare = artileria antitanc mixtă pot ade!ea "mpiedica inamicul de a or+ani3a2 la ni*el batalion !au re+iment2 ob!er*area c1mpului de luptă şi de a reali3a le+ăturile (ir nece!are conducerii. 0acă (orţe !au coloane de apro*i3ionare ale inamicului !e depla!ea3ă pe un itinerar a(lat "ntr-o acoperire naturală2 tra+erile de interdicţie executate de aruncătoare "i pot crea probleme deo!ebite. 4ra+erile de .ărţuire şi interdicţie2 de re+ulă2 !e execută a!upra unor obiecti*e neob!er*ate şi de aceea "n *ederea a!i+urării preci3iei şi !i+uranţei lor e!te nece!ară o coordonare detaliată. 4ra+erea a!upra ace!tor obiecti*e !e pre+ăteşte ade!ea pe ba3a datelor tran!mi!e de patrulele de cercetare2 a*iaţia de cercetare !au a altor mi'loace de cercetare2 de aceea tra+erile de .ărţuire şi de interdicţie ale aruncătoarelor trebuie coordonate şi corectate de mi'loacele de cercetare şi corectare ale artileriei. 627 Obiective plani$icate 'i obiective neplani$icate( n apărare (ocul !e plani(ică pe locul de di!punere a (orţelor şi mi'loacelor inamicului de!coperit cert2 po!ibil !au !u!pect 6apreciat7. Acea!ta nu "n!eamnă că !e plani(ică un număr nelimitat de obiecti*e. Focul !e plani(ică "n primul r1nd pe obiecti*e locali3ate2 !electate şi determinate cu certitudine2 apoi pe cele !u!pecte de a (i ocupate de inamic2 ulterior pe cele po!ibile. n momentul "n care inamicul apare "n apropierea unui obiecti* plani(icat aruncătoarele = artileria antitanc mixtă execută tra+erea a!upra lui. 4ra+erea a!upra inamicului di!pu! la o anumită di!tanţă (aţă de un obiecti* plani(icat !e execută prin tran!port de (oc de la ace!ta.
-#) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

637 Contrapre!%tirea( Acea!tă cate+orie de tra+eri !e plani(ică atunci c1nd atacul inamicului e!te iminent. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă execută tra+erea2 "n cadrul contrapre+ătirilor a!upra !ubunităţilor inamicului a(late la contactul cu trupele proprii. Aruncătoarele pot executa tra+eri cu bombe (umi+ene "n raioanele "n care di!punerea punctelor de ob!er*are ale inamicului e!te po!ibilă. 4ra+eri de iluminare !e pot executa cu aruncătoarele pentru a con(irma !au in(irma pre3enţa inamicului "n apropierea po3iţiilor de apărare atunci c1nd acea!ta nu o(eră alţi indici de dema!care. Focul a!upra aruncătoarelor inamicului "n cadrul contrapre+ătirii e!te exercitat "n totalitate !au parţial de către !ubunitatea de aruncătoare. (. ,dată cu plecarea inamicului "n o(en!i*ă 6atacul limitei dinainte7 aruncătoarele = artileria antitanc mixtă execută tra+eri "n *ederea de3or+ani3ării di!po3iti*ului !ău2 pentru a neutrali3a mi'loacele de (oc şi blindate ale inamicului şi pentru a nimici c1t mai mult po!ibil din (orţele inamicului. ,biecti*ele !unt plani(icate "n raport cu di!po3iti*ul de apărare al trupelor proprii a!t(el: 617 n (aţa limitei dinainte a apărării pe inamicul !i+ur determinant !au interpretat2 pe căile de acce! 6apropiere7 şi pe (orme de teren dominante2 care pot (i (olo!ite ca loc de di!punere a punctelor de ob!er*are. 627 n (aţa bara'elor şi ob!tacolelor arti(iciale reali3ate de trupele proprii. Ace!te (ocuri !unt importante "n apărare2 deoarece orice bara' !au ob!tacol neacoperit cu (ocul direct !au indirect al armamentului poate (i trecut de către inamic prin culoare reali3ate. 4ra+erea cu bombe explo3i*e completate cu (oco! cu proximitate = proiectile explo3i*e cu (oco! percutant inter3ice apropierea inamicului şi reali3area culoarelor de trecere. &!te indicat ca acea!tă mi!iune !ă (ie executată de către artileria batalionară2 deoarece ea e!te "n permanenţă la di!po3iţia comandantului de batalion şi a!t(el a!i+ură artileriei lo*irea (orţelor inamicului a(late dincolo de bara' !au ob!tacol. 637 0acă inamicul a rupt apărarea2 a!upra lui !e execută imediat (oc. n !ituaţia c1nd trupele proprii !e apără "n tranşee 6po3iţii de apărare amena'ate +eni!tic7 a!upra inamicului din contact !e execută tra+erea cu bombe explo3i*e ec.ipate cu (oco! de proximitate = proiectile explo3i*e. Acea!ta e!te o metodă e(icientă2 care !e (olo!eşte 6adoptă7 "n !ituaţii de ur+enţă2 dar poate produce pierderi şi "n r1ndul trupelor proprii. Focul plani(icat pe po3iţiile ocupate iniţial de trupele proprii e!te utili3at pentru !pri'inul contraatacului. 6#7 n !patele po3iţiilor de apărare (ocul !e plani(ică pentru re!pin+erea atacului prin !urprindere al inamicului "n !patele 6ad1ncimea7 di!po3iti*ului de luptă. Focul plani(icat "n interiorul di!po3iti*ului de luptă e!te de!tinat şi pentru !pri'inul contraatacului executat pentru oprirea şi nimicirea 6neutrali3area7 inamicului pătrun! "n di!po3iti*ul propriu. +. -pri'inul prin (oc al contraatacului e!te !imilar celui al acţiunilor cu caracter o(en!i* cu deo!ebirea că priorităţile "n executarea (ocului !e reparti3ea3ă at1t !ubunităţilor care menţin aliniamentul c1t şi celor care execută contraatacul.
-$0 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

-ubunitatea de aruncătoare !pri'ină acţiunile !ubunităţilor care menţin aliniamentul2 6inclu!i* bateriei artileriei antitanc mixte72 "n timp ce artileria !pri'ină acţiunile !ubunităţilor care execută contraatacul. PARA(RAFUL 5- . R-/06C-0-6 Retra+erea e!te o depla!are prin luptă or+ani3ată !pre "napoi !au "n altă direcţie (aţă de inamic executată cu aprobarea eşalonului !uperior. Retra+erea poate (i impu!ă de acţiunile inamicului !au poate (i executată deliberat. Retra+erea e!te caracteri3ată de o plani(icare centrali3ată a acţiunilor şi o execuţie de!centrali3ată. Pe timpul retra+erii nu !e an+a'ea3ă acţiuni deci!i*e cu inamicul. -copul retra+erii e!te pă!trarea inte+rităţii (orţelor p1nă "n momentul "n care !e creea3ă condiţiile de reali3are a o(en!i*ei. ,biecti*ul principal al retra+erii e!te acela de a produce inamicului c1t mai multe pierderi 6at1t c1t permite !ituaţia7. Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă participă la acţiunea de retra+ere execut1nd tra+eri "n *ederea neutrali3ării2 nimicirii2 di!tru+erii2 .ărţuirii2 lo*irii2 (umi3ării şi iluminării inamicului. >i!iunile de (oc ale aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte !unt a!emănătoare cu cele executate "n apărare. Aruncătoarele pot crea perdele de (um care !ă ma!c.e3e trupele proprii şi pot executa mi!iuni de (oc care !ă inducă "n eroare inamicul. PARA(RAFUL 5-5. S;05A5.19 ;05. B28 69 60/59-05-5 36/6952.60- ;- /5?;19 0-/06C-055 -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă e!te un important mi'loc de !pri'in prin (oc la di!po3iţia comandantului de arme "ntrunite. Focul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte poate (i (olo!it pentru a ma!ca 6cu (um7 depla!area !ubunităţilor de pe un aliniament 6po3iţie7 pe altul iar "mpreună cu !ubunitatea de artilerie antitanc mixtă şi pentru a !uprima mi'loacele de (oc ale inamicului2 a!t(el "nc1t ruperea luptei !ă !e poată executa cu pierderi c1t mai redu!e. Apro*i3ionarea cu muniţie trebuie (ăcută a!t(el "nc1t !ă permită (olo!irea pe !cară lar+ă a bombelor (umi+ene. Focul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte !e (olo!eşte pentru a inter3ice inamicului !ă lo*ea!că (orţele proprii "n timp ce !e retra+. a. $ele trei tipuri de acţiune "n ca3ul retra+erii !unt: • nt1r3ierea 8 care !c.imbă importanţa !paţiului "n (a*oarea timpului. $ontactul cu inamicul e!te menţinut dar !e e*ită an+a'area luptei. • 0epla!area !pre "napoi 6retra+erea7 8 trupele proprii "n mod deliberat rup lupta şi !e depla!ea3ă !pre "napoi. Acea!tă acţiune urmea3ă "nt1r3ierea şi precede re+ruparea. Poate (i executată !ub !au "n a(ara pre!iunii inamicului. • Re+ruparea 8 trupele proprii nu !unt "n contact cu inamicul şi !e depla!ea3ă "ntr-o 3onă !i+ură 6neameninţată de inamic7. b. n ca3ul acţiunii de "nt1r3iere !au al depla!ării !pre "napoi2 depla!area 6mane*ra7 aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte trebuie a!t(el plani(icată şi executată "nc1t !ă (ie "n po3iţie de tra+ere = aliniament atunci c1nd (ocul lor e!te nece!ar. Unde şi cum (ac mane*ra aruncătoarele = artileria antitanc mixtă depinde de di!tanţa la care !e a(lă (aţă de limita dinainte2 c1t de
-$1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

departe (aţă de !ubunitatea de arme "ntrunite !e *a di!pune şi de inten!itatea acţiunilor inamicului. 0e re+ulă2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !e di!pune pe plutoane. c. n ca3ul depla!ării !pre "napoi2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă (ie +ata de tra+ere pentru a !pri'ini elementele de !i+uranţă. Acţiunea !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pe plutoane !au pie!e e!te a*anta'oa!ă pentru !pri'inul !ubunităţilor de arme "ntrunite care execută depla!area !pre "napoi de pe un aliniament pe altul. Focul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte trebuie executat a!t(el "nc1t !ă i !e menţină inten!itatea şi continuitatea pe tot parcur!ul acţiunii. d. Un pluton 6!au o pie!ă7 poate (i dat ca "ntărire !au pu! poate (i !ub controlul operaţional al !ubunităţii care a!i+ură !i+uranţa depla!ării !au a celei care !e a(lă "n contact cu inamicul. 0acă pre!iunea exercitată de inamic e!te mare2 "ntrea+a !ubunitate de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate (i (olo!ită pentru !pri'inul ruperii luptei.

-$2 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL # TACTICI% TE&NICI ŞI PROCEDURI DE UTILI'ARE A ARTILERIEI BATALIONARE !N LUPTĂ

A

0/59-056 36/6952.60<% :. 91;/<% ;26/- B5 B29275/< :. >5B-05/- ?2>105% :. B1.845- >- 75/16456 80-6/< ;- 8G?;19 >- 91;/<. C2?6.>6./19 7131.5/<45920 >- 601.8</260- =5 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/< /0-315- 7< B68< 2 6.695E< ;02B1.>< 6 82.8-;45-5 68451.55 =5 7< 82.>18< 71320>2.6455 :. ?2>19 8-9 ?65 ;2/05@5/ ;-./01 6 0<7;1.>- ;0-@->-05920 81071915 2;/5? 69 68451.55. M2>19 >- 1/595E60- 69 601.8</260-920 >-;5.>- >- >2/60-6 7131.5/<455% 560 82?6.>6./19 -7/- 8-9 860- >-85>- ;028->-19 >- 68451.- 860- 820-7;1.>- ;>-;95. 75/1645-5 /68/58-. SECŢIUNEA I TACTICI DE !NTREBUINŢARE A SUBUNITĂŢII DE ARTILERIE $omandantul de arme "ntrunite utili3ea3ă aruncătoarele şi artileria antitanc mixtă "n (uncţie de re3ultatul proce!ului de anali3ă a inamicului2 trupelor proprii2 terenului şi condiţiilor de timp 8 anotimp2 timpul la di!po3iţie şi nu "n ultimul r1nd a mi!iunii primite. Eu exi!tă nici o modalitate de utili3are a aruncătoarelor care !ă (ie *alabilă "n orice condiţii2 (iecare dintre ele a*1nd a*anta'e şi de3a*anta'e. $omandantul de batalion are trei opţiuni de utili3are a !ubunităţii de aruncătoare: "ntrunit2 pe plutoane de tra+ere !au pe pie!e. $omandantul companiei are două opţiuni de utili3are a plutonului de aruncătoare şi artileriei antitanc mixte: "ntrunit !au pe pie!e. Un aruncător = pie!ă antitanc !au in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate poate (i dat ca "ntărire unui pluton de in(anterie pentru o perioadă !curtă de timp !au pe timpul "ndeplinirii unei mi!iuni !peci(ice. PARA(RAFUL #-1. U/595E60-6 :./01.5/< 6 7131.5/<455 >- 601.8</260- / 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/< n acea!tă modalitate de utili3are !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă acţionea3ă din una !au două po3iţii de tra+ere = aliniamente antiblindate şi execută (oc a!upra (iecărui obiecti* !ub comanda comandantului !ubunităţii 6locţiitorului ace!tuia7. Atunci c1nd "ntrea+a !ubunitate e!te di!pu!ă "n aceeaşi po3iţie2 poate executa mai multe mi!iuni de (oc !imultan. 0epla!area din po3iţie de
-$3 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

tra+ere = aliniamentul antiblindate2 pe timpul mane*rei2 !e poate (ace "ntrunit !au pe plutoane. Plutoanele de tra+ere pot ocupa două po3iţii de tra+ere = aliniamente !eparate depărtate "ntre ele la o di!tanţă de 399 de metri !au mai mare2 !ituaţie "n care şan!ele inamicului de a lo*i "ntrea+a !ubunitate !unt minime. $ondiţia care trebuie "ndeplinită e!te aceea ca toate aruncătoarele = pie!ele antitanc !au in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc !ă poată "ndeplini mi!iunea de (oc pe obiecti*. Po3iţiile de tra+ere = aliniamentul "n care !e *a executa mane*ra trebuie !ă !e a(le la o depărtare (aţă de po3iţia de tra+ere = aliniamentul anterior2 care !ă-i permită comandantului de !ubunitate controlul !imultan a!upra ambelor po3iţii de tra+ere = aliniamente. -epararea plutoanelor nu trebuie !ă (ie un impediment "n concentrarea tra+erilor ambelor plutoane a!upra aceluiaşi obiecti*. a. $oncentrarea tra+erilor pre!upune calculul elementelor de tra+ere de către centrele de conducere a tra+erilor 6ec.ipele de calculatori7 pentru ambele plutoane şi pentru acelaşi obiecti*. 0acă timpul la di!po3iţie e!te !curt2 pentru lo*irea aceluiaşi obiecti*2 centrele de conducere a tra+erilor 6ec.ipele de calculatori7 calculea3ă elementele pentru ambele plutoane pe acelaşi punct de re+la'. n ace!t (el2 !e reali3ea3ă tra+erea cu (a!cicolul concentrat "n raionul obiecti*ului. 0acă !e !olicită tra+erea cu (a!cicolul paralel 6!tandard72 centrul de conducere a tra+erilor a plutonului 1 tra+ere determină elementele pentru pie!a de ba3ă a plutonului pe punctul de re+la' şi apoi calculea3ă elementele pentru tra+erea de e(ect. $entrul de conducere a tra+erilor 6ec.ipa de calculatori7 a plutonului 2 reportea3ă un punct de re+la' ima+inar la un inter*al al (a!ciculului 6diametrul de e(ect al bombei7 "n !t1n+a !au "n dreapta (aţă de punctul pe care pie!a de ba3ă a executat re+la'ul şi2 "n (uncţie de ace!ta2 determină elementele tra+erii de e(ect. $orecţiile de re+la' şi corecţiile meteorolo+ice "mbunătăţe!c preci3ia tra+erii plutonului 2 care nu a executat re+la'ul. 6Fi+ura /-17

P1.8/19 ;- 860P9. 1 6 -F-81/6/ 0-C96A

P1.8/19 >- 0-C96A 5?6C5.60

P5-76
>- 36E< U. 75.C10 ;1.8/ >- 0-C96A

F5C106 #-1
-$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

b. Ambele plutoane pot (i di!pu!e "n aceeaşi po3iţie de tra+ere = pe acelaşi aliniament antiblindate. Ace!t lucru măreşte *ulnerabilitatea !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă la (ocul artileriei inamicului2 dar !poreşte !i+uranţa nemi'locită şi uşurea3ă conducerea !ubunităţii. c. $1nd !ubunitatea !e di!pune "ntrunit "ntr-o po3iţie de tra+ere = pe un aliniament antiblindat2 unul dintre centrele de conducere a tra+erilor 6ec.ipa de calculatori7 e!te cel care conduce (ocul !ubunităţii şi controlea3ă reţeaua de conducere a tra+erii. $elălalt centru *eri(ică datele de tra+ere2 determinate !au a!i+ură continuitatea conducerii tra+erii pe timpul executării !altului pe plutoane "n po3iţiile de tra+ere = aliniamentele antibilindate următoare. $entrul de conducere a tra+erilor principal tran!mite comen3ile de tra+ere2 !tabileşte numărul de pie!e2 tipul şi cantitatea de muniţie cu care !e *a executa mi!iunea. d. $1nd plutoanele ocupă po3iţii de tra+ere = aliniamente di(erite2 (iecare centru de conducere a tra+erilor 6ec.ipa de calculatori7 pre+ăte!c elementele de tra+ere pentru plutonul lor de tra+ere. Hi "n acea!tă !ituaţie unul dintre centre e!te principal. 0acă mi!iunea !e execută cu unul !au două aruncătoare 6(umi3are !au iluminare72 centrul de conducere a tra+erilor principal !tabileşte aruncătoarele din !ubunitate2 care execută tra+erea. PARA(RAFUL #-2. U/595E60-6 7131.5/<455 >- 601.8</260- / 60/59-056./5/6.8 ?5F/< ;- ;91/26.- 7-;606/n acea!tă !ituaţie (iecare pluton con!tituie !ubunitate de tra+ere !eparată2 acţionea3ă !emiindependent şi (iecare execută tra+erea pe obiecti*ul !au "n !ectorul reparti3at lui. a. 0e re+ulă2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !e utili3ea3ă pe plutoane atunci c1nd trebuie !ă acopere un !ector de tra+ere lar+. Fiecare pluton e!te di!pu! a!t(el "nc1t !ă acopere o parte din (1şia de acţiune a batalionului. A!t(el2 "n (uncţie de di!tanţa p1nă la obiecti* şi di!tanţa dintre plutoane "n po3iţie de tra+ere = pe aliniamente obiecti*ele din (1şia batalionului pot (i lo*ite cu unul !au ambele plutoane. $1nd acţionea3ă !eparat2 (iecare pluton de tra+ere are centrul !ău de conducere a tra+erilor !au un calculator bali!tic. b. Plutoanele de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă2 "n acea!tă *ariantă2 operea3ă "n reţeaua de conducere a tra+erilor !ubunităţii. ,b!er*atorii "naintaţi cer (ocul unui anumit pluton (olo!ind codul 6indicati*ul7 ace!tuia. n (uncţie de mi'loacele de tran!mi!iuni la di!po3iţie2 (iecare pluton poate opera "n propria !a reţea 6radio !au (ir7 de conducere a tra+erii. c. $omandantul !ubunităţii conduce depla!area "n *edere executării mane*rei ambelor plutoane. 0epla!area e!te coordonată cu de!(ăşurarea acţiunilor părţii din compunerea batalionului pe care plutonul o !pri'ină. 0acă cele două plutoane nu pot acoperi "ntrea+a (1şie a batalionului pot executa depla!area !imultan.
-$5 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

d. Utili3area !ubunităţii pe plutoane !eparate !e (olo!eşte mai ale! atunci c1nd companiile au (ront lar+ de acţiune !au acţionea3ă pe direcţii !eparate 6independente7. n ace!t ca32 conducerea şi !pri'inul lo+i!tic !e execută di(erit. PARA(RAFUL #-3. U/595E60-6 7131.5/<455 >- 601.8</260- / 60/59-056./5/6.8 ?5F/< ;- ;5-7n acea!tă *ariantă2 unul !au mai multe aruncătoare = pie!e antitanc şi in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate acţionea3ă independent pe c1mpul de luptă. Acea!ta !e "nt1mplă atunci c1nd e!te nece!ar !pri'inul prin (oc al unor mi!iuni !peciale2 cum !unt: • acţiunea elementelor de !i+uranţă !au pe po3iţie "naintată5 • mi!iunea de iluminare cu o !in+ură pie!ă5 • pie!ă nomadă5 • !pri'inul ambu!cadei antitanc !au al altor patrule5 • !pri'inul retra+erii "n a(ara contactului cu inamicul. a. Pie!a care acţionea3ă independent trebuie !ă (ie "n!oţită de un calculator 6bali!tic7 al centrului de conducere a tra+erilor. 0acă mai multe pie!e acţionea3ă independent nu e!te po!ibilă "n!oţirea lor de c1te un calculator de conducerea tra+erilor2 de aceea comandanţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă pre+ătea!că 6determine7 elementele de tra+ere. b. ntrea+a !ubunitate de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate !ă acţione3e pe pie!e. Ace!t lucru nu e!te de dorit şi !e (olo!eşte numai atunci c1nd terenul !au !ituaţia nu permite operarea altui mod de utili3are2 ca de exemplu: 617 Atunci c1nd unitatea !pri'inită cere acoperirea unui (ront (oarte lar+2 cum ar (i mi!iunea de (umi3are a (rontului unui batalion care a!i+ură (lancul corpului5 627 n timpul acţiunilor "n ad1ncimea di!po3iti*ului pentru a!i+urarea protecţiei 6!i+uranţei7 unor in!talaţii !peciale. Ace!te !ituaţii !unt rare. 0acă !e poate a!i+ura un !pri'in adec*at prin utili3area !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pe plutoane2 !e renunţă la utili3area ei pe pie!e. Utili3area unei !in+ure pie!e reduce e(ectul a!upra obiecti*ului2 creea3ă di(icultăţi conducerii2 o(eră po!ibilitatea unor +rupe mari ale inamicului !ă !coată pie!a din luptă şi creea3ă probleme pentru a!i+urarea lo+i!tică. c. 0acă plutonul companiei acţionea3ă pe pie!e2 (iecare aruncător = pie!ă antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate e!te dat la "ntărirea unui element luptător. Fiecare pie!ă de artilerie operea3ă "n reţeaua radio a !ubunităţii pe care o !pri'ină !au "n reţeaua ordonată de comandant. ,b!er*atorii "naintaţi cer (ocul2 preci31nd indicati*ul 6codul7 aruncătorului = pie!ei antitanc2 in!talaţiei de lan!are a rac.etei antitanc diri'ate care *a executa tra+erea. d. 0acă bătaia aruncătoarelor = pie!elor antitanc2 in!talaţiilor de lan!are a rac.etei antitanc diri'ate a!i+ură lo*irea unui obiecti*2 (ocul lor poate (i concentrat a!upra ace!tuia. $oncentrarea (ocului2 "n ace!t ca32 e!te di(icilă
-$# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

datorită di!per!ării aruncătoarelor = pie!elor antitanc2 in!talaţiilor de lan!are a rac.etei antitanc diri'ate şi a multitudinii de reţele radio (olo!ite. TE&NICI DE UTILI'ARE
6od de utilizare Avantaje - !impli(ică concentrarea (ocului5 - utilă pentru comandantul batalionului5 - conducere !implă5 - !pri'in lo+i!tic !implu5 - conducerea tra+erilor poate (i a!i+urată 2# de ore5 - putere de (oc maximă a !ubunităţii5 - a!i+ură !i+uranţa şi op. aprop. - reduce *ulnerabilitatea la (ocul artileriei inamice5 - mai puţin in(luenţată de teren. *ezavantaje - *ulnerabilitate (aţă de (ocul artileriei inamice5 - di!punerea "n P.4. 6pe aliniament7 poate (i in(luenţată de teren.

S131.5/6/*B/+ :./01.5/<

P- ;91/26.:. 86>019 7131.5/<455

S-;606/ ;;91/26.-

- *ulnerabilitate redu!ă (aţă de (ocul artileriei5 - poate acoperi un (ront lar+.

P- ;5-7-

- *ulnerabilitatea cea mai redu!ă (aţă de (ocul artileriei5 - acoperă un (ront (oarte lar+5 - a!i+ură !pri'in prin (oc unei !ubunităţi mici5 - induce "n eroare inamicul.

- conducere "n+reunată5 - *ulnerabilitate (aţă de atacul tere!tru5 - probleme po!ibile "n tra(icul radio5 - comen3ile de tra+ere puţin mai "n+reunate5 - probleme lo+i!tice. - e(ect mai !că3ut a!upra obiecti*ului5 - conducere mai di(icilă5 - a!i+urare lo+i!tică mai di(icilă5 - *ulnerabilitate !porită (aţă de atacul tere!tru5 - concentrarea (ocului di(icilă. - e(ect !că3ut a!upra obiecti*ului5 - nu ră!punde ne*oilor cdt.de batalion5 - (oarte *ulnerabilă la atacul tere!tru5 - !uportul lo+i!tic poate (i a!i+urat numai prin !ubunitatea !pri'inită5 - extrem de di(icilă tran!miterea comen3ilor de tra+ere5 - nu !unt !u(iciente mi'loacele de conducere a tra+erii.

SECŢIUNEA A II-A RECUNOAŞTEREA% ALE(EREA ŞI OCUPAREA PO'IŢIEI DE TRA(ERE ŞI ALINIAMENTULUI ANTIBLINDATE $ondiţiile de!(ăşurării acţiunilor pe c1mpul de luptă şi procedeul lo*irii de către artileria inamicului impun !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !c.imbări de!e ale po3iţiei de tra+ere = aliniamentului. 0e!ele !c.imbări de di!po3iti* au implicaţii a!upra continuităţii !pri'inului prin (oc şi de aceea nece!ită o re!pon!abilitate !porită pri*ind mi!iunile de lo*ire a inamicului. Pentru reducerea timpului nece!ar executării mane*rei2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă (ie "n mă!ură !ă execute recunoaşterea2 ale+erea şi ocuparea po3iţiei
-$$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

de tra+ere "n timp !curt şi "n mod e(icient. Ace!t lucru poate (i reali3at printr-o in!truire corectă a !ubunităţii. 0eterminarea cu preci3ie a coordonatelor po3iţiei de tra+ere e!te o condiţie care in(luenţea3ă preci3ia determinării elementelor de tra+ere. Ace!tea !e pot determina pe ba3ă +eode3ică2 pe ba3a .ărţii (olo!ind aparatele !au prin procedee expediti*e. 0e a!emenea2 !e pot determina şi *eri(ica (olo!ind maşina de le+are topo+eode3ică !au di!po3iti*ul G.P.-. PARA(RAFUL #- . R-81.26=/-0-6 Repre3intă acti*itatea prin care !e !tabileşte2 "n urma anali3ei2 modul "n care terenul permite executarea mi!iunii de către !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. Recunoaşterea trebuie !ă (ie o acti*itate continuă2 pentru ca !pri'inul prin (oc !ă (ie preci! şi executat la timp. Recunoaşterea po3iţiei de tra+ere !e execută de către comandantul !ubunităţii de aruncătoare şi trebuie plani(icată a!t(el "nc1t !ă !e e*ite "ntreruperile "n !pri'inul prin (oc. &l primeşte noul raion al po3iţiei de tra+ere = aliniamentului !au ale+e şi propune el "n!uşi ace!t raion. PARA(RAFUL #-5. T-D.585 =5 ;028->105 >- 0-81.26=/-04e.nicile de recunoaştere a po3iţiei de tra+ere !unt: pe .artă2 "n teren şi din aer. $el mai bun mod de acţiune al comandantului de !ubunitate de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă e!te combinarea celor trei metode. a. Recunoa'terea po)iţiei de tra!ere e*ecutat% pe hart%( ?ndi(erent de metoda utili3ată2 iniţial !e execută !tabilirea raionului po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate şi a itinerarului de depla!are pe .artă. Acea!tă metodă nece!ită timp !curt şi permite !tabilirea itinerarelor de depla!are utili3abile. Pe .artă !e !tabile!c şi locurile din teren unde inamicul poate or+ani3a şi executa ambu!cade. n unele !ituaţii2 recunoaşterea po3iţiei de tra+ere poate (i executată numai pe .artă. &xi!tă două de3a*anta'e ale executării recunoaşterii numai pe .artă: • e!te po!ibil ca .arta !ă nu mai core!pundă cu toate detaliile din teren5 • condiţiile reale ale drumului şi terenului din po3iţia de tra+ere nu pot (i !tabilite cu exactitate. 0acă exi!tă2 e!te indicată (olo!irea (oto+ra(iei aeriene2 deoarece (oto+ra(iile !unt mai recente dec1t .1rtiile2 conţin mai multe detalii şi pre3intă o ima+ine clară a condiţiilor actuale ale terenului prin care !e *a trece. b. Recunoa'terea e*ecutat% +n teren( &!te te.nica cea mai bună şi cea mai de! utili3ată2 deoarece pre3intă o anali3ă la (aţa locului a terenului şi a căilor de acce!. $ondiţiile terenului !unt in(luenţate de acţiunile inamicului 6atac E.C.$.72 de anotimp şi de !tarea *remii. 0e3a*anta'ul ace!tei te.nici e!te acela că nece!ită timp mai "ndelun+at dec1t celelalte. c. Recunoa'terea e*ecutat% din aer( 0acă exi!tă timp şi mi'loace la di!po3iţie2 in(ormaţiile obţinute "n timpul recunoaşterii aeriene !unt bene(ice pentru ale+erea căilor de acce! şi a noului raion al po3iţiei de tra+ere = aliniament. 0eşi e!te cea mai rapidă metodă2 nu permite !tabilirea condiţiilor !olului pe

-$8 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

itinerarul de depla!are şi "n po3iţia de tra+ere = aliniament. Acea!tă metodă nu e!te "ntotdeauna la "ndem1na comandantului !ubunităţii de aruncătoare. PARA(RAFUL #-#. P96.5B5860-6 -F-81/<055 0-81.26=/-05920 nainte de a (i executate2 recunoaşterile trebuie plani(icate. n proce!ul de plani(icare trebuie luate "n con!iderare: mi!iunea2 inamicul2 terenul şi condiţiile de timp 8 anotimp2 trupele proprii şi timpul la di!po3iţie. a. Misiunea e!te principalul (actor care !e ia "n con!iderare "n cadrul plani(icării2 recunoaşterii2 ale+erii şi ocupării po3iţiei de tra+ere = aliniamentului. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă-şi "ndeplinea!că mi!iunea2 (ără a (i in(luenţată .otăr1tor de către depla!ările impu!e de !ituaţie !au pentru reali3area !i+uranţei. b. ,namicul( -ituaţia inamicului trebuie "nţelea!ă şi cuno!cută "nainte de executarea recunoaşterii2 ale+erii şi ocupării po3iţiei de tra+ere = aliniamentului2 trebuie anali3ate di!punerea2 intenţiile şi capacitatea (orţelor inamicului2 "n mod deo!ebit ale inamicului din 3ona de acţiune a !ubunităţii. c. erenul 'i condiţiile de timp - anotimp( $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă anali3e3e itinerarele care *or (i (olo!ite de către !ubunitate2 di!tanţele şi timpul nece!ar executării depla!ării. 0epla!area "n teren accidentat pe di!tanţe mari nece!ită o plani(icare amănunţită2 ordin de depla!are 6marş7 şi indicaţii de execuţie detaliate. &(ectele *remii şi anotimpului a!upra terenului trebuie!c luate "n con!iderare pentru a putea executa o depla!are rapidă. Bremea in(luenţea3ă "n mod deo!ebit *i3ibilitatea "n teren 6ceaţă etc.7 şi practicabilitatea itinerarelor 6+.eaţă2 noroi etc.7. d. rupele proprii( Puterea de luptă a !ubunităţii "n (1şia cărora acţionea3ă aruncătoarele2 pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are rac.ete antitanc diri'ate trebuie luată "n con!iderare. >i!iunea de luptă nu !e !c.imbă2 dar !e pot !c.imba (orţele care o "ndepline!c. n (uncţie de pierderile !u(erite şi condiţiile de! !c.imbătoare2 e!te nece!ară reali3area corecturilor 6modi(icărilor7 "ncă din (a3a de plani(icare. e. impul la dispo)iţie( ?n(luenţea3ă .otăr1tor recunoaşterea2 ale+erea şi ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului şi el !e !c.imbă "n (uncţie de de!(ăşurarea luptei. 4impul acordat iniţial trebuie corectat pe timpul execuţiei. PARA(RAFUL #-$. (01;19 >- 0-81.26=/-0Recunoaşterea !e execută de către comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !au per!oana numită de către el. -er+entul 6!ubo(iţerul7 !ubunităţii !au al plutonului de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă (ie "n mă!ură !ă execute recunoaşterile. Per!onalul +rupului de recunoaştere trebuie !ă (ie c1t mai re!tr1n! numeric2 dar acea!ta nu trebuie !ă a(ecte3e executarea acti*ităţii. 0e re+ulă2 +rupul de recunoaştere !e compune din: comandantul !ubunităţii2 un !ubo(iţer şi un şo(er2 dotaţi cu o maşină de le+are topo+ra(ică !au cu alt tip de aparatură2 care !ă a!i+ure executarea mă!urătorilor nece!are.
-$) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARA(RAFUL #-8. A9-C-0-6 ;2E545-5 >- /06C-0- / 695.56?-./1915 6./5395.>6/Pentru a permite "ndeplinirea mi!iunii2 po3iţia de tra+ere = aliniamentul antiblindate !e ale+e "n (uncţie de următorii (actori: • a!i+urarea po!ibilităţii de "ndeplinire a mi!iunii5 • !ituaţia tactică5 • bătaia5 • acoperirea cu (oc a raionului obiecti*elor5 • !i+uranţa apropiată5 • acoperirile exi!tente "n teren şi ma!carea5 • natura terenului5 • comunicaţiile 6le+ăturile75 • căile de acce!. a. ndeplinirea mi!iunii e!te condiţia cea mai importantă. Po3iţia alea!ă = aliniamentul trebuie !ă permită !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !ă-şi "ndeplinea!că mi!iunea. b. -ituaţia tactică. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă-şi "n!uşea!că !ituaţia tactică2 mi!iunea !ubunităţii = unităţii !pri'inite2 di!punerea trupelor proprii şi acţiunile po!ibile ale inamicului. Pe ba3a ace!tor date2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !e a!i+ură că po3iţia de tra+ere = aliniamentul ale! permite executarea !pri'inului prin (oc şi că a!i+ură !i+uranţa !ubunităţii. c. Cătaia maximă şi minimă e!te indiciul pe ba3a căruia !e !tabileşte dacă !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate executa !pri'inul prin (oc din po3iţiile de tra+ere ale!e. Po3iţia de tra+ere = aliniamentul ale! trebuie !ă a!i+ure condiţii de lo*ire a inamicului di!pu! "n (aţa celor mai "naintate elemente ale trupelor proprii la di!tanţe cuprin!e "ntre bătaia minimă şi maximă a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. Aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate trebuie di!pu!e la o di!tanţă "napoia trupelor proprii2 care !ă le permită tra+erea at1t "n (aţa c1t şi "n !patele punctului de !pri'in de pluton. d. Acoperirea cu (oc a raionului obiecti*elor. 0i!punerea aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte poate a!i+ura acoperirea cu (oc a unei părţi !au a "ntre+ului (ront al batalionului !au companiei. Pentru acea!ta2 comandantul !ubunităţii trebuie !ă di!pună aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n centrul (1şiei de acţiune = la unul din (lancuri !au pe o anumită direcţie2 dar acea!ta *a a*ea implicaţii a!upra executării (ocului cu prioritate !au a tra+erii a!upra obiecti*elor cu prioritate. 0e aceea2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă di!pună aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n acel loc din care poate
-80 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

executa (ocul cu prioritate pentru o companie2 !au a!upra obiecti*elor prioritare pe care le-a primit la ni*el batalion de in(anterie şi !ă acopere cu (oc c1t mai mult po!ibil din (rontul batalionului. 0acă "n (uncţie de plani(icarea acţiunilor2 "n di(erite etape2 !e !c.imbă !ubunitatea de in(anterie pentru care !e execută (ocul cu prioritate2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă alea+ă o po3iţie de tra+ere din care !ă acopere cu (oc (1şiile ambelor !ubunităţi !au !ă di!pună !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pe plutoane. e. -i+uranţa. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pe c1mpul de luptă poate (i lo*ită cu !ub!tanţe toxice prin (ocul artileriei aruncătoarelor2 tancurilor şi atacul tere!tru !au a*ioane ale inamicului. 4oate ace!tea trebuie luate "n con!iderare "n momentul ale+erii raionului po3iţiei de tra+ere = aliniamentul2 a!t(el "nc1t ace!ta: • !ă nu permită mi'loacelor cu tra+ere directă şi cu traiectorie curbă !ă lo*ea!că !ubunitatea5 • !ă poată (i ocupat2 (ără ca inamicul !ă ob!er*e ace!t lucru5 • !ă o(ere o acoperire şi ma!care core!pun3ătoare5 • !ă exi!te căi de acce! practicabile şi !ă permită !tabilirea mai multor itinerare de intrare şi ieşire din raion5 • !ă o(ere ob!tacole naturale "n acţiunile inamicului. (. $rea!ta acoperitoare. 0i!punerea "n teren a aruncătoarelor nu trebuie !ă in(luenţe3e executarea tra+erilor "n *ederea "ndeplinirii mi!iunii. 617 Po!ibilităţile de tra+ere !unt in(luenţate de exi!tenţa copacilor !au clădirilor pe direcţia de tra+ere2 "n imediata apropiere a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului. Po!ibilitatea tra+erii pe!te = pe l1n+ă a!emenea ob!tacole !e *eri(ică aşe31nd aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n po3iţie de tra+ere = pe aliniament şi !tabilind dacă traiectoria core!pun3ătoare un+.iului de "nălţător maxim trece pe!te = pe l1n+ă ace!te ob!tacole. 627 $rea!ta acoperitoare !e a(la "n (aţa aruncătoarelor şi poate (i o (ormă de teren2 o clădire !au un +rup de copaci. Po!ibilitatea tra+erii pe!te crea!tă !e *eri(ică aşe31nd aruncătoarele "n po3iţie de tra+ere2 "nre+i!tr1nd "nălţătorul minim şi pri*ind pe lun+ul ţe*ii aruncătorului !pre "nainte. 637 0acă ob!tacolele şi crea!ta acoperitoare nu permit tra+erea a!upra obiecti*elor di!pu!e pe "ntrea+a bătaie a aruncătorului2 !e raportea3ă centrului de conducere a tra+erilor 6+rupei de calculatori7 "nălţătorul minim şi "nălţătorul maxim "ntre care tra+erea e!te po!ibilă. Po3iţia de tra+ere trebuie a!t(el alea!ă "nc1t !ă permită executarea (ocului din !patele unei cre!te acoperitoare. 0acă po3iţia de tra+ere alea!ă "n !patele unei acoperiri permite "ndeplinirea mi!iunii re!tr1n+1nd c1mpul de tra+ere *ertical cu *alori mici2 ace!tea nu !e modi(ică. +. 4erenul din po3iţia de tra+ere. Aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate trebuie di!pu!e pe un !ol tare şi u!cat pentru ca placa de ba3ă !ă nu !e a(unde "n timpul executării tra+erii. 0acă aruncătorul
-81 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

e!te autopropul!at şi pie!ele antitanc2 !olul pe care !e di!pune *e.iculul = pie!a trebuie !ă a!i+ure !tabilitatea ace!tuia pe timpul tra+erii. n ca3 contrar2 terenul de !ub placa de ba3ă !e con!olidea3ă cu materiale din 3onă. n teren "n+.eţat trebuie !ăpat locaş pentru placa de ba3ă. Atunci c1nd temperatura mediului ambiant !cade !au creşte "n 'urul *alorilor de "n+.eţ2 !er*anţii trebuie !ă *eri(ice şi !ă !e a!i+ure că plăcile de ba3ă nu au "n+.eţat "n !ol. .. Le+ăturile. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă aibă le+ăturile de tran!mi!iuni care !ă a!i+ure comunicarea cu !ubunitatea !pri'inită2 iar !ubunitatea de tra+ere trebuie !ă aibă le+ături reali3ate cu centrul de conducere a tra+erilor 6ec.ipa de calculatori7. 617 Pe timpul recunoaşterii po3iţiei de tra+ere = aliniamentului2 !e *eri(ică po!ibilităţile de reali3are a le+ăturilor 6de tran!mi!iuni7. 627 -e iau toate mă!urile "mpotri*a mi'loacelor de +oniometrare a inamicului2 care ar putea de!coperi locul de di!punere al !ubunităţii "n (uncţie de emi!iile radio. Folo!irea antenelor direcţionale şi a le+ăturilor (ir reduc po!ibilităţile inamicului de a de!coperi di!punerea aruncătoarelor. -unt utile di!po3iti*ele de tran!mitere di+itală a datelor şi me!a'elor. i. $ăile de comunicaţie. Po3iţiile de tra+ere = aliniamentele antiblindate trebuie ale!e şi !tabilite "n apropiere a căilor de comunicaţii2 (apt care (acilitea3ă apro*i3ionare şi depla!area !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte. 0upă executarea acti*ităţilor din po3iţia de tra+ere = de pe aliniamentul "nainte de ocupare a ace!teia2 +rupul de recunoaştere !e depla!ea3ă "n po3iţia următoare. PARA(RAFUL #-). A8/5@5/6/-6 C01;1915 >- 0-81.26=/-0Grupa de recunoaştere !e compune din per!onalul minim dotat cu materialele nece!are pentru a ale+e2 recunoaşte şi a pre+ăti po3iţia de tra+ere = aliniamentul pentru ocupare. Grupul de recunoaştere "n!oţeşte pe comandantul de !ubunitate !au per!oana numită de către ace!ta şi "şi "ncepe acti*ităţile după ce locul po3iţiei de tra+ere = aliniamentul a (o!t !tabilit. At1t "n !ituaţia "n care !e di!pune de timp !u(icient2 c1t şi atunci c1nd acti*ităţile !e execută "n +rabă2 !e !tabile!c !emnale de alarmare şi conducere a +rupului de recunoaştere. -emnalele2 alături de compunerea şi dotarea +rupului de recunoaştere2 !e tran!mit prin ordine pentru recunoaştere. a. n (uncţie de !ituaţia tactică şi materialele di!ponibile2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !tabileşte compunerea +rupului de recunoaştere. , *ariantă a compunerii şi dotării +rupului de recunoaştere e!te pre3entată "n tabelul de mai 'o!. $ompunere 0otare $omandantul !ubunităţii2 !er+entul Auto*e.icul cu !taţie radio !ubunităţii !au !er+entul plutonului. @artă2 bu!olă2 binoclu2 aparatură de $alculator 6!au operator la !i!temul cercetare c.imică şi de radiaţie2 di!po3iti* automati3at de conducere a GP- dacă exi!tă 6maşina de le+are tra+erilor7. topo+ra(ică7. Radiotele(oni!t. @artă2 (olie tran!parentă2 raportor şi ri+lă.
-82 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

$1te un !er*ant din (iecare ec.ipă de !er*anţi.

Goniometru-bu!olă2 cablu tele(onic2 mine antiin(anterie şi antitanc2 tru!ă pentru marcarea terenului contaminat. 4ablă de tra+ere Dăruşi2 topor şi unelte +eni!tice Puncte de oc.ire şi 'aloane b. Principalele acti*ităţi de!(ăşurate de per!onalul din compunerea +rupului de recunoaştere !unt pre3entate "n tabelul de mai 'o!. 0acă unul = una dintre aruncătoare = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n!oţeşte +rupul de recunoaştere2 ace!ta = acea!ta !e di!pune "n po3iţie de tra+ere = aliniament şi execută re+la'ul pe reperul de tra+ere.
&e timpul recunoaşterii &e timpul ocup rii poziţiei de tragere $onduce ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindat. Beri(ică le+area topo+eode3ică a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindat.

&e timpul lucrului .nainte de ocupare &xecută recunoaşterea Ale+e po3iţia de tra+ere de po3iţiei de tra+ere pe ba3ă = aliniamentului .artă. antiblindat. Ale+e itinerarul de ba3ă şi 0etermină 6!tabileşte7 cele de re3er*ă. +i!mentul de tra+ere ntocmeşte ordinul de 6direcţiei de ba3ă7. depla!are. 0etermină coordonatele 4ran!mite ordine per!o- po3iţiei de tra+ere = $omannalului !ubunităţii şi aliniamentului antiblindat. dantul +rupului de recunoaştere. ntocmeşte planul ocupării !ubunităţii $onduce acti*itatea "n po3iţiei de tra+ere = teren a +rupului de aliniamentului antiblindat. recunoaştere. -tabileşte locul aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate 2 +rupei de calculatori şi a colimatoarelor 6G.C.7. A'ută pe comandantul ntocmeşte planul de !ubunităţii pe timpul apărare apropiată. recunoaşterilor. Ale+e locul de di!punere al Adună +rupul de auto*e.iculelor. Locţiitorul recunoaştere. -tabileşte mă!urile de comandan- -tabileşte mă!urile de !i+uranţă. tului !i+uranţă. ?n!talea3ă şi orientea3ă !ubunităţii colimatorul !au G.C. >ă!oară deri*a de ba3ă. 0ă indicaţii re(eritoare la ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindat. Ho(erul A'ută la reali3area şi Participă la reali3area coman- menţinerea le+ăturilor mă!urilor de !i+uranţă. dantului de radio pe timpul reali3ării Reali3ea3ă le+ătura (ir cu pluton mă!urilor de !i+uranţă. ec.ipei de calculatori. /uncţia
-83 -

$onduce acţiunile de apărare apropiată. ?ndică şi diri'ea3ă aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !pre po3iţia de tra+ere = aliniamentului antiblindat. $onduce !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !pre po3iţia de tra+ere =

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

&e timpul lucrului .nainte &e timpul ocup rii de ocupare poziţiei de tragere &xecută cercetarea c.imică aliniamentul antiblindat. şi de radiaţii. 0iri'ea3ă circulaţia auto*e.iculelor. A'ută la reali3area mă!u- Participă la reali3area $onduce depla!area rilor de !i+uranţă. mă!urilor de !i+uranţă. plutonului !pre po3iţia Reali3ea3ă le+ătura (ir cu de tra+ere = aliniament. ec.ipei de calculatori. Primeşte +i!mentul de tra+ere 6G0C72 deri*ele de ba3ă şi coordonatele $alculapo3iţiei de tra+ere = torul aliniamentului antiblindat. ?ntroduce datele iniţiale "n calculator. Recunoaşte itinerarul de depla!are al plutonului de aruncătoare = artilerie antitanc mixt. Participă la reali3area Participă la reali3area $onduc depla!area mă!urilor de !i+uranţă pe mă!urilor de !i+uranţă. aruncătoarelor = artileriei timpul depla!ării. Pre+ăte!c po3iţia de tra+ere antitanc mixte "n po3iţia = aliniamentul. de tra+ere = aliniament. Prime!c deri*a de ba3ă şi o 4ran!mit oc.itorului raportea3ă comandantului deri*a de ba3ă. de aruncător = pie!e antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate -er*anţii Recuno!c căile de acce! către po3iţia de tra+ere = aliniament. Participă la reali3area le+ăturilor (ir cu aruncătoarele = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. /uncţia &e timpul recunoaşterii

c. n unele !ituaţii2 +rupul de recunoaştere poate (i "n!oţit de un aruncător = pie!ă antitanc !au in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate cu ec.ipă de !er*anţi care "n noua po3iţie de tra+ere = aliniament2 *a (i aruncător de ba3ă. d. >aterialele din dotarea +rupului de recunoaştere !e pot "ncărca "ntr-un anumit auto*e.icul2 care *a pleca la recunoaşterea noii = noului po3iţii de tra+ere = aliniament. e. Grupul de recunoaştere mai execută şi următoarele acti*ităţi:
-8 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

617 Recuno!c şi marc.ea3ă 6cu indicatoare !au "ndrumătorii de circulaţie7 căile de acce! !pre po3iţia de tra+ere = aliniament. 0acă itinerarele de depla!are !tabilite din timp nu !unt aplicabile2 şe(ul +rupului de recunoaştere ia le+ătura cu !ubunitatea şi raportea3ă calea de acce! alea!ă. 627 Beri(ică acoperirile o(erite de teren at1t pe timpul depla!ării2 c1t şi "n po3iţia de tra+ere = aliniament. 637 n (uncţie de timpul la di!po3iţie2 plantea3ă c1mpurile de mine şi in!talea3ă ob!tacolele arti(iciale "n po3iţia de tra+ere = aliniament. 0i!punerea c1mpului de mine !e reportea3ă pe .arta comandantului !ubunităţii şi !e raportea3ă centrului de conducere a acţiunilor batalionului. 6#7 Utili3ea3ă aparatura de cercetare c.imică şi de radiaţie pe timpul depla!ării şi marc.ea3ă raioanele in(ectate !au contaminate2 pe care le raportea3ă eşalonului !uperior. Reportea3ă ace!te raioane pe .artă şi ale+e itinerare de ocolire a ace!tora. 6%7 -tabileşte şi raportea3ă timpul nece!ar ocupării noii = noilor po3iţii de tra+ere = aliniamente. 6/7 Recunoaşte locurile (a*orabile de-a lun+ul itinerarului de depla!are unde !e pot ocupa de ur+enţă po3iţii de tra+ere = aliniamente. (. 0upă executarea recunoaşterilor2 elementele componente ale +rupului de recunoaştere ocupă noua po3iţie de tra+ere = aliniament2 pe care o pre+ăte!c "n (uncţie de po!ibilităţile de care di!pun2 p1nă "n momentul c1nd !o!eşte !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. Lucrul "n po3iţia de tra+ere = aliniament !e continuă după !o!irea !ubunităţii. PARA(RAFUL #-10. O81;60-6 ;2E545-5 >- /06C-0- / 695.56?-./1915 6./5395.>6/Grupul de tra+ere ocupă noua = noul po3iţie de tra+ere = aliniament şi "şi continuă acti*itatea p1nă la !o!irea !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte. ,cuparea po3iţiei de tra+ere de către "ntrea+a !ubunitate e!te o continuare a acti*ităţii +rupului de recunoaştere. a. Grupul de recunoaştere ocupă po3iţia de tra+ere = aliniament execut1nd: 617 $lari(icarea coordonatelor po3iţiei de tra+ere = aliniamentul. 627 $ercetarea raionului po3iţiei de tra+ere = aliniamentul "n *ederea de!coperirii c1mpurilor de mine2 !ub!tanţelor toxice !au radioacti*e şi a (orţelor inamicului. 637 -tabilirea mă!urilor de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată. 6#7 >arcarea cu 'aloane a po3iţiei de tra+ere = aliniamentul a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. 6%7 ?n!talarea +oniometrului bu!olă şi determinarea +i!mentului de tra+ere. 0irecţia de tra+ere !e marc.ea3ă cu 'aloane. 6/7 0acă timpul la di!po3iţie permite2 !e marc.ea3ă locul şi direcţia de tra+ere pentru toate aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. Ace!t lucru !e execută mai ale! atunci c1nd ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului !e execută noaptea.
-85 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6;7 >arcarea intrării şi ieşirii din po3iţia de tra+ere = de pe aliniament. 6)7 La !o!irea "n po3iţia de tra+ere = pe aliniament "ndrumă (iecare element component al !ubunităţii pentru ocuparea po3iţiei. Locul de di!punere al +rupei de calculatori 6calculatorului7 !e ale+e "napoia po3iţiei de tra+ere = aliniamentului şi la mi'locul ace!teia2 pentru ca toate comen3ile de tra+ere !ă poată (i tran!mi!e (iecărui aruncător = pie!ă antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate prin *oce2 dacă e!te nece!ar. ntre +rupa de calculatori şi aruncătoare = pie!e !e reali3ea3ă le+ături (ir pentru tran!miterea comen3ilor de tra+ere. 6<7 ,cuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului de către (iecare aruncător = pie!ă antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate şi reali3area le+ăturilor (ir cu +rupa calculatori. 6197 0eterminarea po!ibilităţilor de tra+ere pe!te crea!tă şi ad1ncimea acoperirii 6numai pentru !ubunitatea de aruncătoare7. 6117 Reali3area mă!urilor de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată. 6127 Reali3area mă!urilor de ma!care. 6137 Amena'area ampla!amentelor aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. 61#7 Recunoaşterea şi ale+erea altor po3iţii de tra+ere = aliniamente "n cadrul raionului de tip $@ARL?&2 dacă timpul la di!po3iţie permite ace!t lucru. mbunătăţirea datelor pri*ind po3iţia de tra+ere = aliniamentul !e reali3ea3ă treptat2 p1nă "n momentul pără!irii ei. b. nainte de pără!irea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă !e a!i+ure că: 617 -tatul ma'or e!te in(ormat a!upra pără!irii po3iţiei de tra+ere = aliniamentului şi "nceperii depla!ării 6mane*rei7. 627 n raionul po3iţiei de tra+ere = aliniamentului !-au adunat documentele2 !c.emele pe material tran!parent !au alte documente !ecrete. 637 Au deplantat minele din c1mpurile de mine şi au demontat ob!tacolele. 6#7 Au !tr1n! di!po3iti*ele de a*erti3are. 6%7 Au !tr1n! le+ăturile (ir. 6/7 Per!onalul care a a!i+urat pa3a şi !i+uranţa "n po3iţia de tra+ere e!te c.emat "n cadrul !ubunităţii. 6;7 Aruncătoarele autopropul!ate !unt montate pe şa!iul mi'locului de tran!port 6dacă !-a executat tra+erea de pe !ol7. 6)7 >uniţia care nu poate (i tran!portată2 !e tra+e 6dacă !ituaţia tactică permite ace!t lucru7. 6<7 n calculatorul !ubunităţii !e introduc date core!pun3ătoare *iitoarei po3iţii de tra+ere = aliniamente 6dacă ace!tea !unt cuno!cute7. 6197 Aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !unt pre+ătite pentru mişcare. 6117 0acă exi!tă timp la di!po3iţie2 ampla!amentele (olo!ite !e acoperă şi !e ma!c.ea3ă.

-8# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARA(RAFUL #-11. O0>5.19 ;-./01 >-;96760nainte de "nceperea depla!ării pentru recunoaşterea noii po3iţii de tra+ere = noului aliniament2 comandantul !ubunităţii tran!mite per!onalului in(ormaţii re(eritoare la depla!are. a. ,rdinul pentru depla!are trebuie !ă cuprindă cel puţin următoarele: 617 -ituaţia: • -ituaţia inamicului: acţiuni "n ad1ncimea di!po3iti*ului2 principalele căi de apropiere2 acti*itatea inamicului aerian2 locuri (a*orabile pentru or+ani3area ambu!cadelor. • -ituaţia trupelor proprii: !c.imbările "n ce pri*eşte mi!iunile şi di!punerea !ubunităţilor de arme "ntrunite şi ale artileriei de !pri'in. 627 >i!iunea. -c.imbările pri*ind mi!iunea !ubunităţilor de arme "ntrunite. 637 &xecuţia: • $oncepţia acţiunii. Raionul po3iţiilor de tra+ere = aliniamentelor antiblindate2 +i!mentul de tra+ere 6G0C72 itinerarul de depla!are2 ordinea de "ncolonare2 punctul iniţial2 punctul de primire a materialelor de apro*i3ionare şi termene. • >ă!uri de !i+uranţă. • Raioane in(ectate !au contaminate cuno!cute. 6#7 Lo+i!tica. Locul şi ora !er*irii me!ei2 priorităţi pri*ind "ntreţinerea armamentului2 apro*i3ionarea cu muniţie şi cu carburanţi lubri(ianţi. 6%7 $onducerea şi !emnale • $onducerea: !c.imbări de di!punere a punctului de comandă şi a locului unde !e a(lă comandantul. • -emnale: (rec*enţa radio pe timpul depla!ării2 re!tricţii pri*ind tra(icul radio şi !emnale pentru intrarea imediat "n acţiune2 ocup1nd po3iţia de tra+ere = aliniamentul2 "n .alte !au l1n+ă itinerar. b. 0upă primirea ordinului2 şe(ul +rupei de calculatori in(ormea3ă per!onalul răma! "n ce pri*eşte următoarele: • -ituaţia tactică5 • $ăi de acce! care pot (i (olo!ite5 • 4oate problemele care pot (i anticipate5 • 4ermene şi timp pentru depla!are. PARA(RAFUL #-12. O81;60-6 ;2E545-5 / 695.56?-./1915 ;- /5?; >.26;/ntunericul creea3ă probleme "n ce pri*eşte conducerea şi controlul acţiunilor şi "n+reunea3ă executarea acti*ităţilor de ocupare a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului. Pentru ca acti*ităţile pe timp de noapte !ă (ie e(iciente e!te nece!ară pre+ătirea lor din timp şi in!truirea core!pun3ătoare a per!onalului. a. Pe timp de noapte creşte importanţa le+ăturilor (ir. $apetele cablurilor trebuie marcate pentru a putea (i corect identi(icate.

-8$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

b. ndrumătorii de circulaţie trebuie in!truiţi şi in!talaţi "nainte de căderea "ntunericului. Aceştia trebuie !ă (ie dotaţi cu lanterne cu lumină de di(erite culori2 cu care !ă tran!mită !emnalele de diri'are a auto*e.iculelor. c. Pentru (iecare pie!ă şi !ubunitate !e !tabile!c coduri luminoa!e de identi(icare 6de exemplu pie!a 1 8 alba!tru2 pie!a 2 8 roşu2 pie!a 3 8 *erde7. d. Utili3area luminilor trebuie limitată la maxim şi re+ulile de (olo!ire a lor trebuie re!pectate cu !tricteţe. PARA(RAFUL #-13. P028->-- >- 281;60- 6 ;2E545-5 >- /06C-0- / 695.56?-./1915 6./5395.>6/Po3iţia de tra+ere = aliniamentul !e poate ocupa: • c1nd !e di!pune de timp !u(icient5 • c1nd nu !e di!pune de timp !u(icient5 • "n +rabă. a. ,cuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului "n condiţiile "n care !e di!pune de timp !u(icient e!te o acti*itate plani(icată2 precedată de lucrul "n po3iţia de tra+ere = aliniament a +rupului de recunoaştere. ,cuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului "n acea!tă *ariantă poate a*ea loc pe timp de 3i ca o continuare a acţiunilor de!(ăşurate2 pe timp de noapte ca o continuare a acti*ităţilor de!(ăşurate pe timp de 3i !au pe timp de noapte2 ca o continuare a acti*ităţilor de!(ăşurate pe timp de noapte. n acea!tă !ituaţie per!onalul şi auto*e.iculele din compunerea +rupului de recunoaştere e!te minim. Acti*itatea inten!ă pe timpul recunoaşterii poate permite inamicului de!coperirea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului care urmea3ă !ă (ie ocupată. &!te indicat ca pre+ătirea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului !ă !e execute pe timp de 3i şi ocuparea !ă !e execute pe timp de noapte. Pre+ătirea şi ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului pe timp de noapte nece!ită timp mai mult dec1t "n ca3ul de!(ăşurării acti*ităţilor pe timp de 3i. n ace!t ca3 acti*itatea e!te plani(icată. b. ,cuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului "n condiţiile "n care nu !e di!pune de timp !u(icient e!te o acti*itate plani(icată2 di(erenţa (aţă de prima *ariantă con!t1nd "n timpul a*ut la di!po3iţie. Ace!t tip de ocupare are loc datorită modi(icărilor rapide ale !ituaţiei tactice !au circum!tanţelor nepre*ă3ute. n acea!tă *ariantă +rupul de recunoaştere execută acti*ităţile !trict nece!are pentru ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului şi de!c.iderea tra+erii. c. ,cuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului "n +rabă are loc atunci c1nd o cerere de (oc e!te primită "n timp ce !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă e!te "n depla!are. n acea!tă !ituaţie2 po3iţia de tra+ere = aliniamentul !e ocupă (ără a (i pre+ătită "n prealabil2 "n teren (a*orabil2 "n apropierea căii de acce!. PARA(RAFUL #-1 . O81;60-6 8G.> 7- >57;1.- >- /5?; 71B585-./

-88 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

$oloana !ubunităţii e!te aşteptată "n raionul ultimei acoperiri 6raion de tip CRAB,7 !au la intrarea "n raionul po3iţiei de tra+ere = aliniamentului de către un "ndrumător de circulaţie2 care o conduce p1nă "n apropierea locului de di!punere a pie!elor. 0e aici aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !unt condu!e !pre locul ale! de către !er*antul care a participat la recunoaştere. a. Fiecare !er*ant care a participat la recunoaştere diri'ea3ă auto*e.iculele de tracţiune pe direcţia +i!mentului de tra+ere şi tran!mite oc.itorului deri*a de ba3ă. b. Linia (ir reali3ată din timp e!te (olo!ită pentru comunicarea cu ec.ipei de calculatori. c. Pe mă!ură ce acti*ităţile de ocupare !unt executate şi exi!tă per!onal di!ponibil2 !er+entul !ubunităţii reali3ea3ă mă!urile de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată !tabilite. d. n ca3ul ocupării po3iţiei de tra+ere = aliniamentului pe timp de noapte2 trebuie a*ute "n *edere următoarele: 617 Re+ulile de utili3are a luminilor trebuie re!pectate cu !tricteţe. Pre+ătirea amănunţită a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului e!te principala condiţie care duce la e*itarea la minim a (olo!irii luminilor pe timpul ocupării po3iţiei de tra+ere = aliniamentului. ?ntrarea "n po3iţia de tra+ere = pe aliniament !e (ace cu (arurile !tin!e !au camu(late. 627 J+omotele produ!e trebuie redu!e la minim po!ibil2 deoarece di!tanţa de la care ace!tea pot (i percepute e!te mai mare dec1t pe timp de 3i. 637 4impul nece!ar ocupării po3iţiei de tra+ere = aliniamentului pe timp de noapte e!te mai mare dec1t pe timp de 3i. 6#7 Fiecare !er*ant care a participat la recunoaştere trebuie !ă cunoa!că locul aruncătorului = pie!ei antitanc şi in!talaţiei de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !ău "n coloana !ubunităţii2 pentru ca pe timpul ocupării !ă nu !e cree3e bloca'e ale auto*e.iculelor. 6%7 Pentru diri'area auto*e.iculelor !e (olo!e!c lanterne cu (ante care !ă micşore3e inten!itatea luminii. e. Be.iculele !e depla!ea3ă "n po3iţia de tra+ere = aliniament numai diri'ate de către un "ndrumător. PARA(RAFUL #-15. O81;60-6 8G.> .1 7- >57;1.- >- /5?; 71B585-./ 4impul limitat pentru executarea recunoaşterii şi pre+ătirii po3iţiei = aliniamentului duce la mărirea timpului nece!ar ocupării po3iţiei de tra+ere = aliniamentului deoarece: • timpul nece!ar pără!irii comunicaţiei de către auto*e.icule e!te mai mare5 • conducerea !e (ace prin *oce5 • direcţia de tra+ere ne(iind marcată !au deri*a de ba3ă ne(iind determinată2 ocuparea po3iţiei = aliniamentului de către aruncător = pie!ă antitanc şi in!talaţie de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate durea3ă mai mult5 • timpul de pre+ătire al ec.ipei de calculatori e!te mai mare deoarece2 nu toate detaliile iniţiale !unt cuno!cute.
-8) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARA(RAFUL #-1#. A8/5@5/<45 860- 7- -F-81/6 >1;< 281;60-6 ;2E545-5 >/06C-0- / 695.56?-./1915 6./5395.>6/a. 0upă ocuparea po3iţiei = aliniamentului şi după ce !ubunitatea e!te +ata pentru tra+ere !e execută următoarele acti*ităţi "n ordinea !tabilită de comandantul !ubunităţii: • "mbunătăţirea mă!urilor de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată5 • "mbunătăţirea mă!urilor de ma!care5 • "n+roparea !au !u!pendarea liniilor (ir5 • amena'area locaşurilor de tra+ere5 • executarea "ntreţinerii te.nice5 • re*ederea modului de acţiune !tabilit5 • in!truirea per!onalului5 • a!i+urarea cu materiale5 • reali3area le+ării topo+eode3ice la *olum complet. b. , atenţie deo!ebită !e acordă pre+ătirii şi apro*i3ionării cu muniţie şi reali3ării plinurilor de carburanţi. Ace!te acti*ităţi pot (i indici de dema!care2 de aceea e!te indicat !ă !e execute noaptea "ntr-un raion de !u!ţinere lo+i!tică apropiat 6raion de tip 0&L4A7. c. Grupul de recunoaştere trebuie !ă (ie pre+ătit "n permanenţă ca la ordin !ă !e depla!e3e "n *iitoarea = *iitorul po3iţie de tra+ere = aliniament. SECŢIUNEA A III-A DEPLASAREA A*1nd la ba3ă datele din planul de acţiune şi indicaţiile comandantului de arme "ntrunite2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare "ntocmeşte planul de depla!are 6de mane*ră7 care trebuie !ă (ie "n concordanţă cu planul tra+erilor. Planul de depla!are conţine po3iţia de tra+ere = aliniament iniţială 6de ba3ă7 şi po3iţiile *iitoare 6de re3er*ă7 care urmea3ă a (i ocupate pe timpul de!(ăşurării acţiunilor. 0acă timpul la di!po3iţie permite2 comandantul !ubunităţii include "n plan po3iţii alternati*e şi !uplimentare. Planul conţine itinerarele de ba3ă şi cele de re3er*ă pentru depla!area "n po3iţiile de tra+ere de re3er*ă plani(icate. Planul de depla!are 6de mane*ră7 !e "ntocmeşte con(orm .ărţii pe material tran!parent. PARA(RAFUL #-1$. C2.>18-0-6 ?6.-@0-5 *>-;967<055+ $omandantul de batalion !au companie conduce mane*ra !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă "n două te.nici: a. n prima modalitate depla!area 6mane*ra7 !ubunităţii !e execută numai la ordin. ,rdinul de depla!are poate (i dat de către comandantul de batalion !au ace!ta dele+ă pe o(iţerul cu conducerea acţiunilor !au pe o(iţerul cu !pri'inul prin (oc.
-)0 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

617 $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă e!te obli+at !ă raporte3e "n permanenţă centrului de conducere a acţiunilor2 !ituaţia !ubunităţii. Raportul trebuie "naintat cel mai t1r3iu atunci c1nd po3iţia de tra+ere = aliniamentul a!i+ură lo*irea inamicului "n parametrii !tabiliţi prin ordin. Ace!t raport2 permite comandantului luarea la timp a deci3iei pri*ind
;) /2 P# A/ A% A# R652.19 235-8/5@-920

K
P2 A1

P3

K

A3 A2 P1 )2 L0 %/

L0 L-C-.><H

A

P 1-# 8 Po3iţia de tra+ere de re3er*ă A 1-# 8 Po3iţia alternati*ă ?tinerar de ba3ă ?tinerar de re3er*ă

depla!area !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă cunoa!că !ituaţia şi e*oluţia luptei pentru a putea anticipa primirea ordinului de depla!are şi pentru a !e pre+ăti pentru executarea lui. 0acă depla!area e!te ab!olut nece!ară şi nu !-a primit ordinul de depla!are2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !olicită aprobarea executării mane*rei. F5C106 #-2 D-;96760-6 7131.5/<455 >- 601.8</260627 0acă le+ătura cu comandantul de batalion e!te "ntreruptă comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !tabileşte momentul executării mane*rei2 apoi caută mi'locul de comunicare prin care !ă-i raporte3e de!pre acea!ta.
-)1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

637 0acă nu poate re!tabili le+ătura cu comandantul de batalion2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă tran!mite raportul re(eritor la executarea mane*rei prin intermediul unui comandant de companie !au pluton de in(anterie. b. n a doua modalitate2 comandantul de batalion .otărăşte ca deci3ia pri*ind mane*ra !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !ă (ie luată de către comandantul ace!teia2 a!t(el "nc1t !ă (ie +ata !ă !pri'ine acţiunile "n momentele importante ale luptei. 617 Planul de depla!are 6mane*ră7 reali3at "n (uncţie de momentele importante ale luptei are la ba3ă etapele luptei2 plani(icarea "n timp a de!(ăşurării acţiunilor2 momentul trecerii di(eritelor aliniamente !au !emnale !tabilite "n timpul cooperării. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă anticipe3e de!(ăşurarea acţiunilor şi !ă pre+ătea!că din timp executarea mane*rei. Pentru a (i "n mă!ură !ă reali3e3e ace!t lucru2 el trebuie !ă urmărea!că ordinele şi rapoartele tran!mi!e prin mi'loacele de tran!mi!iuni şi2 "n (uncţie de ace!tea2 !ă deducă cur!ul acţiunilor. n ca3ul "ntreruperii le+ăturilor trebuie !ă acţione3e pentru re(acerea lor şi !ă obţină in(ormaţii de!pre de!(ăşurarea acţiunilor. 627 n momentul !c.imbării !ituaţiei2 care nece!ită !c.imbarea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă in(ormea3ă de!pre acea!ta centrul de conducere a acţiunilor şi !olicită permi!iunea 6aprobarea7 pentru executarea mane*rei. PARA(RAFUL #-18. P60/5819605/<459- >-;967<055 *?6.-@0-5+ :. 2B-.75@<% 6;<060- =5 0-/06C-0Rapiditatea de!(ăşurării acţiunilor pe c1mpul de luptă modern obli+ă pe comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte !ă (ie pre+ătit "n permanenţă pentru executarea mane*rei. Plani(icarea amănunţită şi detaliată a mane*rei permite executarea unui !pri'in prin (oc oportun şi e(icient. a. Pentru a !pri'ini acţiunile o(en!i*e2 planul de depla!are 6mane*ră7 trebuie !ă permită !c.imbarea rapidă a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului şi executarea unui !pri'in oportun. &l trebuie !ă (ie (lexibil şi adaptabil !ituaţiei concrete. Procedura de depla!are depinde de !ituaţia inamicului2 di!tanţa de tra+ere p1nă "n raionul obiecti*elor şi ne*oia executării !pri'inului prin (oc ne"ntrerupt. b. Planului de depla!are 6mane*ră7 "n apărare i !e pun aceleaşi condiţii şi cerinţe ca şi "n o(en!i*ă. Hi "n ace!t ca3 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte !tabileşte po3iţii de tra+ere = aliniamente alternati*e şi !uplimentare. 0e a!emenea el trebuie !ă anticipe3e de!(ăşurarea luptei şi !ă plani(ice depla!area a!t(el "nc1t mi!iunea primită !ă poată (i "ndeplinită. c. Pe timpul retra+erii2 di!punerea !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte poate (i pe plutoane !au c.iar pie!e "n (uncţie de !ituaţia creată şi de (rontul care trebuie acoperit cu (oc. Plani(icarea mane*rei !e reali3ea3ă "n !copul a!i+urării continuităţii !pri'inului prin (oc. Planul2 "n ace!t ca32 trebuie !ă includă şi locurile "n care apro*i3ionarea cu muniţie e!te po!ibilă 6raioanele
-)2 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

de tip 0&L4A7. Pentru ca aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !ă poată executa mane*ra "naintea pără!irii unui aliniament de către !ubunităţile de in(anterie2 "ntre comandanţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă şi cei ai !ubunităţilor de in(anterie trebuie !ă exi!te o cooperare şi colaborare continuă. Ruperea luptei de către in(anterie trebuie a!i+urată cu (ocul aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. d. 0upă "ntocmirea planului de depla!are 6mane*ră72 +rupul de recunoaştere !e depla!ea3ă "n teren pentru a *eri(ica căile de acce! şi raioanele ale!e pentru po3iţiile de tra+ere = aliniamentele !ucce!i*e. Apoi !e depla!ea3ă "n prima po3iţie de tra+ere = aliniament pe care o pre+ăteşte pentru ocupare. e. Planul de depla!are 6mane*ră7 "ntocmit !e multiplică pe material tran!parent şi !e "nm1nea3ă comandantului !au o(iţerului cu conducerea acţiunilor batalionului2 o(iţerul cu !pri'inul prin (oc şi !er+entului (iecărui pluton de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !au şe(ului ec.ipei de calculatori. Planul e!te di*i3at pentru conducerea şi executarea mane*rei !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte. Planul !e modi(ică şi !e "mbunătăţeşte pe mă!ură ce !ituaţia tactică !au mi!iunea !e !c.imbă. 0e!eori ace!te !c.imbări !unt datorate re3ultatului recunoaşterilor. SECŢIUNEA A I"-A PROCEDURI DE DEPLASARE ,rdinul de acţiune al comandantului de arme "ntrunite conţine in(ormaţiile nece!are pentru comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte "n ce pri*eşte utili3area aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. Procedura de depla!are (olo!ită "ntr-o anumită !ituaţie depinde de: • planul de acţiune al !ubunităţii !pri'inite5 • acţiunile inamicului5 • practicabilitatea terenului5 • po!ibilităţile artileriei din !pri'in. PARA(RAFUL #-1). D-;96760-6 :./01.5/< 6 7131.5/<455 >- 601.8</260- / 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/0epla!area "ntrunită a !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte !e execută atunci c1nd nu !e pre*ede contactul iminent cu inamicul !au atunci c1nd artileria are po!ibilitatea executării !pri'inului prin (oc "n timp ce aruncătoarele = artileria antitanc mixtă !e depla!ea3ă. n ace!t ca32 toate aruncătoarele = pie!ele antitanc2 in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate din compunerea !ubunităţii execută depla!area !imultan5 e!te modalitatea cea mai rapidă de !c.imbare a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului care are implicaţii a!upra continuităţii !pri'inului prin (oc. 0acă !ubunitatea primeşte mi!iune de (oc "n timpul depla!ării ocupă "n +rabă po3iţie de tra+ere = aliniament "n apropierea comunicaţiei. ntotdeauna depla!area din raionul de concentrare 6raion de tip ALP@A7 "n raionul po3iţiilor de
-)3 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

tra+ere 6raion de tip $@ARLQ7 !e execută "ntrunit de către !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. PARA(RAFUL #-20. D-;96760-6 ;- ;91/26.- 6 7131.5/<455 >601.8</260- / 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/n ace!t ca32 un pluton e!te "n po3iţia de tra+ere = pe aliniament "n timp ce celălalt pluton e!te "n depla!are. Eumai după ce primul pluton e!te +ata de tra+ere "n noua po3iţie = pe noul aliniament2 cel de-al doilea "ncepe depla!area. Acea!tă procedură !e utili3ea3ă atunci c1nd e!te !olicitat prin !pri'in prin (oc continuu din partea aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. Acea!tă metodă !olicită un timp mai "ndelun+at de !c.imbare a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului dec1t cea "ntrunită. PARA(RAFUL #-21. D-;96760-6 ;- ;5-7- 6 7131.5/<455 >- 601.8</260- / 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/Acea!tă metodă e!te !imilară depla!ării pe plutoane2 cu deo!ebirea că "n depla!are !e +ă!e!c una !au două pie!e "n timp ce celelalte !unt "n po3iţie de tra+ere = pe aliniament. a. 0in po3iţia de tra+ere = de pe aliniamentul unde pie!ele !unt pre+ătite pentru tra+ere unul !au două aruncătoare = pie!e antitanc şi in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate execută depla!area "n noua po3iţie de tra+ere = pe noul aliniament. Grupa de calculatori execută depla!area pe părţi "n noua po3iţie de tra+ere = pe noul aliniament. b. Pie!ele pot executa mane*ra !ucce!i* !au alternati*. 0epla!area alternati*ă !e execută "n timpul la di!po3iţie p1nă la termenul L+ata pentru tra+ereM e!te !curt2 !au depla!area !ucce!i*ă !e execută atunci c1nd ritmul de depla!are prin luptă al !ubunităţilor de in(anterie nu e!te prea ridicat 6rapid7.
D-;96760-6 7188-75@< D-;96760-6 69/-0.6/5@<

P05?19 @69 A9 >259-6 @69

F5C106 #-3 SECŢIUNEA A "-A MARŞUL
-) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

Aruncătoarele = pie!ele de artilerie antitanc pot (i tractate !au tran!portate. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate executa marşul "n coloană independentă !au "n cadrul coloanei unităţii din care (ace parte. PARA(RAFUL #-22. M60=19 :. 82926.< 5.>-;-.>-./< 0e re+ulă !ubunitatea execută marşul "n cadrul coloanei unei +rupări de (orţe dar pe di!tanţe mici poate executa marşul independent. a. n ca3ul executării marşului pe 'o! !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă aplică re+ulile *alabile pentru !ubunităţile de in(anterie. b. n ca3ul executării marşului pe roţi comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte are po!ibilităţi di*er!e de depla!are "n c1mpul tactic. Fiecare opţiune are a*anta'e şi de3a*anta'e !peci(ice. Procedura de depla!are !e !tabileşte "n (uncţie de !ituaţia concretă "n care urmea3ă !ă !e execute. PARA(RAFUL #-23. M60=19 :. 82926.< >-78D57< *5./-0@69- ?605+ >arşul "n coloană de!c.i!ă !e execută de către !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pe timp de 3i. Atunci c1nd exi!tă o reţea de drumuri cu tra(ic redu!2 probabilitatea de "nt1lnire cu inamicul e!te redu!ă2 c1nd depla!area trebuie executată "n timp !curt pe di!tanţe relati* mari. ?nter*alele dintre auto*e.icule2 "n ace!t ca32 !unt de aproximati* 199 de metri. a. A*anta'e: • *ite3a de depla!are mare5 • (lexibilitatea5 • !olicită e(ort minim din partea şo(erilor5 • *i3ibilitate !porită pe drumuri nea!(altate5 • reduce po!ibilitatea producerii coli3iunilor5 • permite di!per!area auto*e.iculelor "n ca3ul intrării "ntr-o ambu!cadă !au coloana e!te atacată din aer. b. 0e3a*anta'e: • coloana e!te mai lun+ă şi ocupă mai mult !paţiu pe drum5 • alte mi'loace !e pot intercala "n cadrul coloanei5 • comunicarea "n cadrul coloanei e!te di(icilă5 • inter*alele dintre auto*e.icule !unt di(icil de menţinut con!tante. PARA(RAFUL #-2 . M60=19 :. 82926.< :.8D57< *5./-0@69- ?585+ n acea!tă !ituaţie inter*alele dintre auto*e.icule !unt mai mici de 199 de metri. Pe timp de noapte şo(erii trebuie !ă menţină o di!tanţă de 29-%9 metri (aţă de *e.iculul din (aţă pentru a-i putea *edea clar !topurile. Pe timp de 3i2 acea!tă procedură !e (olo!eşte c1nd depla!area !e execută "n condiţii de *i3ibilitate redu!ă !au "n localităţi. a. A*anta'e: • (acilitea3ă conducerea5
-)5 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

• lun+imea coloanei e!te mai mică5 • permite concentrarea puterii de (oc5 • permite utili3area la maxim a capacităţii drumului. b. 0e3a*anta'e: • coloana e!te *ulnerabilă la atacul şi ob!er*area inamicului5 • di!per!area rapidă a auto*e.iculelor e!te di(icilă5 • o(eră inamicului po!ibilitatea !ă !tabilea!că tipul şi tăria !ubunităţii care !e depla!ea3ă5 • *ite3a de depla!are e!te redu!ă5 • !olicită e(ort din partea şo(erilor5 • poate produce bloca'e "n punctul de !o!ire. PARA(RAFUL #-25. I.B59/060-6 *>-;96760- ;- ;5-7- 761 C01;105 >- ;5-7-+ n ace!t ca3 auto*e.iculele !e depla!ea3ă indi*idual !au "n +rupuri mici la inter*ale de timp di(erite. Acea!tă procedură nece!ită timp mai "ndelun+at pentru executare şi "n+reunea3ă conducerea pe timpul marşului. >etoda e!te e(icientă atunci c1nd inamicul di!pune de mi'loace de cercetare şi mi'loace de lo*ire per(ecţionate. a. A*anta'e: • reduce po!ibilităţile de a (i ob!er*ată de inamic5 • e!te potri*ită pentru depla!area "n teren de!coperit5 • o(eră protecţie "mpotri*a lo*iturilor din aer !au ale artileriei inamicului5 • !e poate executa cu *ite3ă mare5 • induce "n eroare inamicul a!upra tipului şi tăriei (orţelor care !e depla!ea3ă5 • nu in(luenţea3ă tra(icul pe calea de comunicaţie. b. 0e3a*anta'e: • conducerea marşului e!te di(erită5 • depla!area indi*iduală a auto*e.iculelor poate duce la rătăcirea lor dacă itinerarul nu e!te bine cuno!cut5 • +rupurile mici !unt *ulnerabile la atacul tere!tru5 • nece!ită timp pentru executare. PARA(RAFUL #-2#. M60=19 :. 6B606 8<5920 >- 82?1.586450epla!area (olo!ind acea!tă procedură !e execută c1nd artileria şi a*iaţia inamicului !unt (oarte acti*e şi c1nd inamicul are po!ibilităţi !porite de de!coperire a coloanei. 0epla!area "n ace!t ca3 !e execută (olo!ind proprietăţile de acoperire ale terenului şi *e+etaţiei de-a lun+ul li3ierei pădurilor2 de-a lun+ul *ăilor !au pe pantele din!pre trupele proprii ale (ormelor de teren. 0epla!area !e poate executa pe o cale de comunicaţie iar "n momentul "n care coloana poate (i ob!er*ată de inamic !au a+lomerarea auto*e.iculelor poate (i obiecti* pentru inamic2 !e continuă "n a(ara căii de comunicaţie. a. A*anta'e:
-)# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

• reduce po!ibilitatea inamicului de a !tabili tipul !au tăria coloanei5 • !e execută "n a(ara tra(icului pe căi de comunicaţie5 • o(eră protecţie "mpotri*a atacului aerian şi al lo*iturilor artileriei inamicului. b. 0e3a*anta'e: • timpul nece!ar depla!ării e!te mai mare5 • nece!ită recunoaşterea itinerarului de parcur!5 • natura !olului poate crea di(icultăţi "n depla!are5 • urmele de roţi pot (i indici de dema!care5 • c1nd !e tra*er!ea3ă di!po3iti*ul unei unităţi !au !ubunităţi !unt nece!are mă!uri de coordonare şi cooperare. c. n a(ara căilor de acce! depla!area !e poate executa "n coloana de!c.i!ă2 "nc.i!ă !au prin in(iltrare. 0epla!area !e poate (ace "ntrunit !au pe +rupuri de pie!e. 0acă terenul permite !ubunitatea !e poate depla!a "n di!po3iti* de tra+ere ceea ce permite executarea oportună a mi!iunilor de (oc primite pe timpul depla!ării. PARA(RAFUL #-2$. O0>5.19 >- ?60= $onţinutul ordinului de marş depinde de timpul la di!po3iţie2 !ituaţia tactică şi condiţiile de tra(ic. La ordin !e anexea3ă .arta unei anumite porţiuni a terenului2 !c.iţe şi tabele. Pre*ederile din ordinul de marş au la ba3ă datele obţinute ale comandantului !ubunităţii "n urma executării recunoaşterii itinerarului: a. -ituaţia b. >i!iunea c. &xecuţia 617 0e!tinaţia 8 raionul "n care !e execută depla!area. 627 ,r+ani3area 8 ordinea de "ncolonare şi compunerea coloanei. 637 ?n!trucţiuni pentru coloana (orţelor principale 8 punctul de plecare2 punctul iniţial2 punctul de coordonare2 raioane de !taţionare2 ora trecerii prin ace!te puncte2 *ite3a de depla!are2 itinerarul de depla!are2 ordinea de trecere2 acţiuni şi mă!uri ce trebuie!c "ntreprin!e imediat "n ca3ul producerii unor incidente. d. ?n!trucţiuni cu caracter +eneral 8 re!tricţii "n ce pri*eşte utili3area căilor de comunicaţii2 *ite3a maximă permi!ă2 *ite3a admi!ă pentru auto*e.iculele răma!e "n urmă2 itinerarul de re3er*ă şi *arientare2 utili3area luminilor (arurilor şi alte in!trucţiuni pri*ind di!ciplina marşului !au modul de acţiune "n ca3 de atac aerian !au tere!tru. e. ?n!trucţiuni de conducere şi comunicaţii 8 utili3area mi'loacelor radio şi a+enţilor2 precum şi !emnale cu (anioane2 (urier2 claxon !au braţele. PARA(RAFUL #-28. P96.19 >- :?360860Planul pre*ede procedura de "mbarcare al per!onalului şi de "ncărcare a materialelor pe auto*e.icule. -e "ntocmeşte pentru (iecare auto*e.icul din coloană. Folo!ind planul2 (iecare ec.ipă de !er*anţi 6!au de altă natură7 !e "mbarcă şi "ncarcă
-)$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

materialele "n auto*e.icul "ntr-o ordine anume. Planul conţine li!ta 6in*entarul7 materialelor "ncărcate "n auto*e.icule. Pentru !ubunităţile din cadrul batalionului care au aceleaşi obiecti*e şi aceeaşi dotare2 planul poate (i identic. PARA(RAFUL #-2). P0-C</50-6 ?60=1915 La ordin !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !e pre+ăteşte pentru executarea marşului2 lu1nd toate mă!urile nece!are pentru a pre*eni toate nea'un!urile po!ibile . >ă!urile luate trebuie !ă a!i+ure condiţiile de "ndeplinire a mi!iunii de (oc primite pe timpul depla!ării prin ocuparea "n +rabă a unei po3iţii de tra+ere = unui aliniament. Principalele acti*ităţi de!(ăşurate !unt: • "ncărcarea materialelor5 • "ncărcarea "ntre+ii cantităţi de muniţie5 • "ncărcarea materialelor de ma!care. PARA(RAFUL #-30. M<71059- >- 75C106.4< 6 ?60=1915 >ă!urile de !i+uranţă a marşului !ubunităţii depind de !ituaţia tactică2 ameninţările po!ibile şi raionul po3iţiilor = aliniamentelor care urmea3ă a (i ocupate. 4rebuie reali3ate următoarele mă!uri: a. Pentru (iecare auto*e.icul trebuie numiţi doi ob!er*atori aerieni. Unul ob!er*ă !paţiul aerian !pre "nainte iar celălalt !pre "napoia auto*e.icului. b. Puştile mitralieră trebuie reparti3ate de-a lun+ul coloanei. -e *or !tabili !ectoare de tra+ere pentru ace!tea at1t !pre dreapta c1t şi !pre !t1n+a coloanei. c. -e *or !tabili re!pon!abilităţile concrete şi !ectoare de tra+ere pentru per!onalul dotat cu armament automat a!t(el "nc1t "n ca3 de atac !ă (ie menţinută continuitatea (ocului. d. Aparatura de cercetare EC$ *a (i di!pu!ă "n auto*e.iculul din capul coloanei. -ubunităţii i !e pot reparti3a şi alte a!emenea aparate pe timpul marşului. e. Auto*e.iculele care nu !unt dotate cu armament !e intercalea3ă cu auto*e.iculele dotate cu armament pentru a putea (i apărate de un e*entual atac al inamicului. PARA(RAFUL #-31. D5785;95.6 ;- /5?;19 ?60=1915 ,(iţerii şi !ubo(iţerii !e "mbarcă "n cadrul coloanei "n acele auto*e.icule de unde pot controla marşul "n cele mai bune condiţii. He(ii de maşină trebuie !ă !e a!i+ure şi !ă *eri(ice modul "n care per!onalul "mbarcat pe auto*e.icul a executat ordinele re(eritoare la pre+ătirea şi executarea marşului. Per!onalul de conducere trebuie di!tribuit proporţional de-a lun+ul coloanei pentru ca "n ca3ul unui atac al inamicului comandamentul !ă nu (ie !co! din luptă "n totalitate. He(ii de maşină trebuie !ă ob!er*e şi !ă execute !emnalele2 indicatoarele şi !ă re!pecte re+ulile de circulaţie. a. $oloana trebuie !ă execute depla!area (ără "ntrerupere. $omandantul !ubunităţii trebuie !ă numea!că per!onalul 6con!cript7 şi mi'locul de tran!port2 care !ă ia per!onalul cu (uncţii de conducere şi materialele !trict nece!are "ndeplinirii mi!iunii "n ca3ul "n care unul din auto*e.icule !e
-)8 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

de(ectea3ă. 0e re+ulă2 auto*e.iculul de(ectat răm1ne numai cu şo(erul. 0acă auto*e.iculul de(ectat nu poate (i reparat "n timp util !au remorcat2 locul unde a răma! şi de(ecţiunea produ!ă !e raportea3ă comandantului. b. ,biecti*ul principal al di!ciplinei marşului e!te acela de a reali3a cooperarea şi lucrul "n ec.ipă a per!onalului care execută marşul. Lucrul "n ec.ipă !e re(eră la: 617 &xecutarea tuturor acţiunilor "n con(ormitate cu !emnalele primite. 627 4ran!miterea cu promptitudine a tuturor !emnalelor. 637 Re!pectarea tuturor re+ulilor de circulaţie şi a indicaţiilor "ndrumătorilor de circulaţie. 6#7 Utili3area tuturor mi'loacelor de ma!care2 di!punerea auto*e.iculelor2 (olo!irea mi'loacelor (umi+ene pentru camu(la' şi alte mă!uri de protecţie "mpotri*a atacului aerian2 tere!tru şi cu mi'loace E.C.$. 6%7 >enţinerea *ite3ei2 ordinii şi inter*alelor ordonate "n cadrul coloanei. 6/7 Bi+ilenţă şi atenţie !porită pentru a ob!er*a şi recunoaşte indicatoarele de circulaţie şi !emnalele de conducere a marşului. PARA(RAFUL #-32. M<7105 >- 82./029 =5 8220>2.60- 6 ?60=1915 Pentru conducerea marşului !e !tabile!c !emnale de conducere. -emnalele pot (i comunicate "n cadrul coloanei pe timp de 3i cu (anioanele2 iar pe timp de noapte cu lanterne. a. Punctul iniţial e!te un detaliu care poate (i identi(icat at1t "n teren c1t şi pe .artă. Primul auto*e.icul din cadrul coloanei trebuie !ă treacă pe la ace!t punct la ora de "ncepere a marşului. $omandantul !ubunităţii !tabileşte calea de acce! şi timpul nece!ar pentru ca acea!ta !ă a'un+ă la punctul iniţial. 0acă !ubunitatea !e depla!ea3ă "n cadrul batalionului2 (aţă de punctul iniţial !e !tabile!c de către comanda batalionului toate elementele marşului şi din ace!t punct !e preia comanda coloanei. 0e re+ulă2 punctul iniţial !e +ă!eşte (aţă de locul de di!punere la o di!tanţă e+ală cu lun+imea coloanei !ubunităţii = unităţii care execută marşul. b. Punctele de *eri(icare !unt detalii care pot (i identi(icate uşor "n teren şi pe .artă. -unt (olo!ite pentru a raporta "naintarea coloanei pe itinerar şi pot (i (olo!ite ca puncte pe care !e determină elementele de tra+ere "n *ederea executării mi!iunilor de (oc pentru apărarea coloanei. c. Punctul de coordonare e!te un detaliu identi(icabil cu uşurinţă "n teren şi pe .artă. Ultimul auto*e.icul din coloană trebuie !ă treacă la o anumită oră pe la ace!t punct. $omandantul !ubunităţii !tabileşte calea de acce! de la ace!t punct !pre noua po3iţie 6de tra+ere7 = aliniament. $1nd !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă !e depla!ea3ă "n cadrul coloanei batalionului2 din ace!t punct comandantul !ubunităţii trimite un "ndrumător din cadrul +rupului de recunoaştere2 care "n ace!t punct !ă aştepte coloana !ubunităţii şi apoi !-o conducă "n noua po3iţie de tra+ere = !pre noul aliniament. d. Punctul de "nt1lnire e!te un punct "n raionul po3iţiei de tra+ere = aliniamentului2 unde "ndrumătorii aşteaptă pie!ele şi le conduc la locul !tabilit pentru ocupare.
-)) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

e. Punctul de adunare e!te un detaliu identi(icabil "n teren şi pe .artă. &!te punctul "n care !ubunitatea !e adună după re!pin+erea unui atac executat de inamic. A!emenea puncte !e !tabile!c l1n+ă !au pe itinerarul de re3er*ă !pre noua po3iţie = noul aliniament. (. ?ndicatoarele in!talate de-a lun+ul itinerarului (acilitea3ă executarea marşului. Ace!tea !e in!talea3ă mai ale! "n inter!ecţii unde itinerarul de depla!are poate (i +reşit cu uşurinţă. PARA(RAFUL #-33. &69/-9@altele !e plani(ică "nainte de "nceperea marşului. ,pririle "n .alte neplani(icate trebuie !ă (ie !curte. a. Pe timpul marşului opririle "n .alte !e (ac la inter*ale re+ulate de timp !au "n locuri ale!e din timp pentru odi.na per!onalului2 *eri(icarea auto*e.iculelor şi a "ncărcăturii. n ca3ul marşurilor pe di!tanţe !curte nu !e plani(ică .alte. b. Locul .altelor !e !tabileşte "n 3one "mpădurite2 "n localităţi !au "n porţiuni de drum cu !erpentine deoarece ace!tea o(eră coloanei ma!care. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă e*ite oprirea "n apropierea inter!ecţiilor2 !taţiilor de cale (erată !au a altor locuri2 care pot (i identi(icate cu uşurinţă de către inamic. PARA(RAFUL #-3 . P028->105 >- 68451.- :. 75/16455 >- 10C-.4< Pe timpul depla!ării !ubunitatea e!te *ulnerabilă la (ocul inamicului. a. >ă!uri de ur+enţă "n ca3ul unui atac. >odul de acţiune !tabilit din timp reduce *ulnerabilitatea !ubunităţii. -tabilind mă!urile de ur+enţă şi modul de acţiune "n ca3 de atac comandantul !ubunităţii trebuie !ă ia "n con!iderare următoarele: 617 -ituaţia inamicului 8 cu ce (orţe şi mi'loace *a acţiona. 627 Forţele şi mi'loacele or+anice care *or participa la re!pin+erea atacului. 637 Forţe şi mi'loace care *or inter*eni "n !ubunităţii pentru a re!pin+e atacul. 6#7 4ipul mi'locului de comunicare care *a (i utili3at: (anioane2 !taţii radio2 !emnale cu braţele şi altele. 6%7 >odul cel mai potri*it de re!pin+erea a atacului. b. >odul de acţiune "n ca3ul depla!ării !ub (ocul artileriei inamicului. n acea!tă !ituaţie !e procedea3ă la ieşirea c1t mai repede po!ibil de !ub (ocul inamicului2 raportarea !ituaţiei create eşalonului !uperior şi continuarea marşului. 0acă !e pre*ede depla!area !ub (ocul artileriei inamicului !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă execute depla!area: • "n coloană de!c.i!ă !au prin in(iltrare5 • pe timp de noapte !au "n condiţii de *i3ibilitate redu!ă5 • "n a(ara căilor de comunicaţie. c. >odul de acţiune "n ca3ul depla!ării !ub atacul a*iaţiei. Pe timpul atacului aerian "ntre+ per!onalul di!ponibil trebuie !ă execute (oc cu armamentul din dotare a!upra a*ionului inamic. Urm1nd exemplul auto*e.iculului "n care !e a(lă comandantul coloana măreşte *ite3a !au !e opreşte. 0acă coloana !e opreşte auto*e.iculele !e di!pun proporţional pe ambele părţi ale drumului.

-100 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

d. >odul de acţiune "n ca3ul "n care drumul e!te blocat de către inamic. >i'loacele de (oc trebuie !ă ocupe po3iţie de tra+ere = aliniament "n !t1n+a şi dreapta drumului pentru a neutrali3a inamicul. 0acă inamicul nu poate (i neutrali3at2 !ubunitatea trebuie !ă rupă lupta. 0upă ruperea luptei !ubunitatea !e recon!tituie "ntr-un punct de adunare2 raportea3ă !ituaţia şi continuă depla!area pe itinerarul de re3er*ă.

SECŢIUNEA A"I-A DISPO'ITI"UL DE LUPTĂ AL SUBUNITĂŢII DE ARUNCĂTOARE *ARTILERIE ANTITANC MIXTE + Atunci c1nd comandantul !ubunităţii !tabileşte di!po3iti*ul de luptă pentru aruncătoare = pie!e antitanc şi in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate trebuie !ă ţină !eama de mi!iune2 inamic2 teren2 (orţe şi timp la di!po3iţie. Principala condiţie pe care trebuie !ă o "ndeplinea!că di!po3iti*ul de tra+ere e!te "ndeplinirea mi!iunii2 dar la !tabilirea lui contribuie şi ceilalţi (actori. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă ţină cont de nece!itatea di!per!ării aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte "n po3iţia de tra+ere = pe aliniament şi de ne*oia utili3ării e(iciente a acoperirilor o(erite de teren şi a mi'loacelor de ma!care. PARA(RAFUL #-35. D57;1.-0-6 601.8</260-920 / ;5-7-920 6./5/6.8 =5 5.7/696455920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/- :. ;2E545- >- /06C-0- / 695.56?-./ :. B1.845- >- /-0-. n !ituaţia c1nd !e pre*ede lo*irea po3iţiei de către artileria şi a*iaţia inamicului2 aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate trebuie di!per!ate pe o !upra(aţă c1t mai mare po!ibilă2 iar acoperirile şi po!ibilităţile de ma!care o(erite de teren trebuie (olo!ite la maxim. Acea!tă di!punere a pie!elor de artilerie (ără a ţine cont de normele care preci3ea3ă di!tanţa dintre pie!e şi in(luenţa a!upra (a!ciculului paralel poartă denumirea de di!punerea aruncătoarelor "n (uncţie de teren. Ace!t mod de di!punere nece!ită determinarea modi(icărilor de direcţie pentru a executa tra+erea cu (a!cicul adaptat la (rontul obiecti*ului.

F5C106 #- , D57;1.-0-6 :. /-0-. 6 601.8</260-920
-101 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

0eterminarea ace!tor modi(icări "n direcţie nece!ită timp şi ele diminuea3ă oportunitatea (ocului pie!elor de artilerie2 dacă ace!tea nu au (o!t determinate din timp2 "nainte de ocuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului pie!elor de artilerie. 0eoarece aruncătoarele !c.imbă de! po3iţia de tra+ere = aliniament2 "n multe ca3uri ace!te modi(icări "n direcţie nu pot (i determinate din timp. Utili3area (ormularului de di!punere a aruncătoarelor şi calculul modi(icărilor "n direcţie !poreşte oportunitatea (ocului aruncătoarelor di!pu!e "n ace!t mod "n po3iţie de tra+ere = aliniament. PARA(RAFUL #-3#. D57;1.-0-6 ;6069-9< 6 601.8</260-920 / ;5-7-920 6./5/6.8 =5 5.7/696455920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/0i!punerea paralelă a pie!elor de artilerie "n!eamnă aşe3area lor "n linie "n po3iţia de tra+ere. 0i!tanţa dintre ace!tea e!te e+ală cu diametrul !upra(eţei de e(ect a bombei explo3i*e. 0i!punerea paralelă a pie!elor de artilerie !e utili3ea3ă pentru aşe3area "n po3iţie de tra+ere = pe aliniament a două !au mai multe aruncătoare = pie!e antitanc şi in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "ntr-un teren care permite di!punerea pie!elor şi a!i+ură condiţiile de acoperire şi ma!care. n acea!tă !ituaţie c1nd pie!ele de artilerie tra+ cu aceleaşi elemente !e obţine (a!cicul paralel. Ace!t mod de expunere a!i+ură acoperire maximă a unui obiecti* liniar. Po3iţia de tra+ere "n care pie!ele !unt di!pu!e a!t(el con!tituie pentru inamic un obiecti* liniar2 uşor de lo*it de către artilerie şi a*iaţie. 0in ace!t moti*2 e!te di(icil de reali3at !i+uranţa nemi'ocită şi apărarea apropiată a unei a!t(el de po3iţii. , a!emenea di!punere a pie!elor de artilerie e!te uşor de reali3at mai ale! "n ca3ul ocupării "n +rabă a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului.

#9 m

#9 m

#9 m

Aproximati* 1%9 m 63 F #9 m7 F5C106 #-5 - F20?6456 ;6069-9< PARA(RAFUL #-3$. D57;1.-0-6 601.8</260-920 / ;5-7-920 6./5/6.8 =5 5.7/696455920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/- :. B20?< >- M 0i!punerea pie!elor de artilerie "n (ormă de A "n!eamnă di!punerea lor eşalonat "n ad1ncime. Ace!t di!po3iti* o(eră !i+uranţă (lancurilor !ubunităţii şi !e utili3ea3ă atunci c1nd terenul o(eră po!ibilităţi redu!e de ma!care şi acoperire. 0e a!emenea a!i+ură lo*irea e(icientă a obiecti*elor de !upra(aţă.

20 ? 30 ? 30 ? 30 ?

20 ?

-102 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

F5C106 #-# - F20?645- /5; M 81 ;6/01 601.8</260PARA(RAFUL #-38. D57;1.-0-6 601.8</260-920 / ;5-7-920 6./5/6.8 =5 5.7/696455920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/- :. B20?< >- 02?3 0i!punerea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n romb o(eră po!ibilitatea unui pluton de patru pie!e !ă execute (oc pe orice direcţie şi din ace!t moti* !e utili3ea3ă atunci c1nd e!te nece!ară executarea (ocului circular 6/9-997. 0i!punerea +rupată a pie!elor o(eră po!ibilităţi de apărare apropiată2 (iind e(icientă atunci c1nd !e acţionea3ă "n teren accidentat. 0atorită di!tanţelor mici "ntre pie!e2 di!po3iti*ul e!te expu! atacului a*iaţiei şi al tra+erilor artileriei ad*er!arului. Ace!t di!po3iti* poate (i adoptat "n ca3ul luptei "n "ncercuire2 "n teren munto! şi "n localităţi.

20 ? 30 ? 20 ? 30 ?

F5C106 #-$ - F20?6456 >56?6./ PARA(RAFUL #-3). D57;1.-0-6 601.8</260-920 / ;5-7-920 6./5/6.8 =5 5.7/696455920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/- :. /051.CD5 &!te o *ariantă a di!punerii aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n cerc atunci c1nd "n po3iţia de tra+ere a plutonului !e +ă!e!c numai trei pie!e. Acea!tă (ormaţie o(eră aceleaşi a*anta'e şi de3a*anta'e ca şi di!punerea aruncătoarelor "n romb.

15 ? 30 ? -103 30 ?

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

F5C106 #-8 - F20?6456 /051.CD51960<

PARA(RAFUL #- 0. D57;1.-0-6 601.8</260-920 / ;5-7-920 6./5/6.8 =5 5.7/696455920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/- :. B20?< >- 7/-6 Acea!tă (ormaţie !e poate reali3a cu bateria de tra+ere compu!ă din opt pie!e "n acelaşi !cop ca şi di!punerea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate "n (ormă de romb !au triun+.i.

F5C106 #-) - F20?645- /5; 7/-6 81 8 ;5-7$omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă cunoa!că a*anta'ele şi de3a*anta'ele (iecărui mod de di!punere a pie!elor şi !ă ţină cont de ace!tea pentru utili3area e(icientă a !ubunităţii.

-10 -

35 ? 0?

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL $ MĂSURI DE APĂRARE ŞI PROTECŢIE A UNEI PO'IŢII DE TRA(ERE PENTRU ARUNCĂTOARE / ALINIAMENT ANTIBLINDATE
SECŢIUNEA 1 AMENINŢĂRI LA ADRESA ARUNCĂTOARELOR / PIESELOR ANTITANC ŞI INSTALAŢIILOR DE LANSARE A RAC&ETELOR ANTITANC DIRIJATE

$

2?6.>6./19 7131.5/<455 >- 601.8</260- / 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/- /0-3157< 653< :. @->-0- 1. .1?<0 >- 6?-.5.4<05 >5. ;60/-6 5.6?581915 671;06 ;2E545-5 >- /06C-0-. C-9- ?65 ?605 ;-05829- ;-./01 601.8</260- / 60/59-056./5/6.8 ?5F/< 71./ 68451.59- >- 6/68 6-056.% >- 6/68 /-0-7/01 =5 >- B2819 60/59-05-5 5.6?581915. PARA(RAFUL $-1. A?-.5.4<05 -ubunitatea de artilerie "n(runtă (ocul inten! al artileriei inamicului. Focul artileriei inamicului are capacitatea de a reduce !au de+rada !pri'inul prin (oc al aruncătoarelor. 0e obicei2 artileria inamicului are "n dotare o baterie de cercetare de artilerie !au un di*i3ion pentru cercetarea obiecti*elor. ?namicul (olo!eşte toate metodele de cercetare optică2 prin = de radiolocaţie şi de cercetare prin mi'loace acu!tice. 0e a!emenea2 aruncătoarele pot (i locali3ate cu a'utorul cercetării radio !au prin alte mi'loace de cercetare. Acea!tă +amă lar+ă de mi'loace de cercetare2 alături de cantitatea mare de artilerie2 tancuri şi mi'loace antitanc2 pe care o are la di!po3iţie potenţialul ad*er!ar2 !unt o ameninţare la capacitatea de acţiune a aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte. a. n mod normal2 aruncătoarele = artileria antitanc mixtă nu con!tituie o prioritate pentru !i!temele inamice de cercetare. $u toate ace!tea2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă ia "n con!iderare (olo!irea lor de către inamic şi că ace!tea *or acţiona pentru a neutrali3a aruncătoarele. 617 ,b!er*atorii 6cercetaşii7 care deţin telemetre cu la!er pot locali3a po3iţiile aruncătoarelor = pie!elor di!pu!e pe aliniament de la o depărtare de p1nă la 3 Km2 cu o eroare de mai puţin de %9 m. 627 -ubunităţile de cercetare prin mi'loace acu!tice pot utili3a !en3ori acu!tici şi proce!oare !o(i!ticate pentru a determina po3iţiile de tra+ere ale aruncătoarelor = pie!elor de artilerie de la o di!tanţă de 29 Km. Preci3ia
-105 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

locali3ării prin mi'loace acu!tice di(eră2 dar nu pot locali3a aruncătoarele care execută (oc cu o eroare de aproximati* 199 m. 637 Radarul utili3at "n lupta "mpotri*a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate e!te in!talat pe şa!iul *e.iculului inamic2 şi are o bătaie de aproximati* 29 Km. &roarea !a de locali3are e!te mică. 6#7 >i'loacele de cercetare radio pot identi(ica şi locali3a rapid tran!miţătorii radio. $omunicaţiile radio ale aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte pot (i interceptate cu !ucce! "n 2 8 / minute. >i'loacele de cercetare radio pot locali3a obiecti*ele cu o preci3ie de 399 m. b. potenţialii ad*er!ari di!pun de mi'loace de artilerie şi aruncătoare +rele2 cu calităţi deo!ebite. 0atorită mărimii2 bătăii şi tra+erii *erticale2 aruncătoarele !unt cele mai de! utili3ate mi'loace de (oc "mpotri*a aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte2 iar mi'loacele antitanc şi tancurile "mpotri*a artileriei antitanc mixte. c. 0octrina (olo!ită de mulţi dintre potenţialii ad*er!ari pre!upune utili3area ma!i*ă a (ocului indirect "naintea atacului. -ubunităţile de aruncătoare *or (i *i3ate "n !pecial. $a parte a batalionului2 ele *or (i !upu!e (ocului inamicului. Unele armate plani(ică executarea p1nă la #%9 lo*ituri a!upra unei companii "n timpul pre+ătirii de (oc cu o durată de 39 minute. Ultimele c1te*a din proiectile din mi!iunea de (oc executată a!upra aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate pot (i incendiare = cu !ubmuniţii. Pe l1n+ă bombele explo3i*e obişnuite2 unele mi'loace de luptă inamice execută (oc cu bombe cu putere !porită de explo3ie !au care lan!ea3ă proiectilele cu !ubmuniţii. Pot (i utili3ate şi !ubmuniţii explo3i*e. 617 Combele incendiare conţin termit şi (o!(or alb. $1nd ace!te bombe explodea3ă2 ele !e (ra+mentea3ă şi produc un (um den! din cau3a (o!(orului alb. Combele cu termit explodea3ă şi !e di!per!ea3ă corpi incendiari. 627 Combele explo3i*e "mbunătăţite !unt puternice2 dar !e (ra+mentea3ă (oarte puţin. &le !unt utili3ate pentru neutrali3area şi de3or+ani3area acţiunilor aruncătoarelor pe şenile = in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate2 care !unt prote'ate de !c.i'e de către tran!portoarele blindate. 637 Proiectilele 6bombele7 cu !ubmuniţii2 explodea3ă dea!upra !olului şi "mprăştie +renade cu dublu e(ect. Ace!tea !unt (atale pentru e(ecti*ele neprote'ate. Proiectile 6bombele7 cu !ubmuniţii !unt e(iciente "mpotri*a tran!portoarelor blindate !au a!upra po3iţiilor neacoperite ale aruncătoarelor = pie!elor antitanc. PARA(RAFUL $- 2. A/6819 /-0-7/01 Atunci c1nd aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !pri'ină acţiunile o(en!i*e2 cea mai mare ameninţare o repre3intă "nt1lnirea "nt1mplătoare cu (orţele inamice care au (o!t e*itate 6ocolite7. $1nd aruncătoarele = artileria antitanc mixtă !pri'ină acţiunile de(en!i*e2 cea mai mare ameninţare o repre3intă mi'loacele de cercetare2 (orţele principale ale
-10# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

inamicului. &c.ipele de cercetare inamice pot "nt1lni din "nt1mplare aruncătoarele = aliniamentele antiblindate !au pot primi mi!iunea de a locali3a po3iţiile aruncătoarelor = pie!elor antitanc. 0in momentul "n care ec.ipele de cercetare "nt1lne!c aruncătoarele = artileria antitanc mixtă ele le pot ataca !au le pot raporta po3iţiile pentru a putea (i di!tru!e de (ocul artileriei !au de către (orţele tere!tre ale inamicului. 0acă aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !unt di!pu!e "n locul "n care a pătrun! inamicul2 ele pot (i atacate. PARA(RAFUL $- 3. A/6819 6-056. A*iaţia inamicului nu repre3intă cea mai mare ameninţare2 pentru aruncătoare datorită (aptului că e!te di(icil !ă !e de!copere po3iţiile de tra+ere ale aruncătoarelor de către ob!er*atorii aerieni. &licopterele militare !unt o ameninţare datorită capacităţii lor de cercetare şi lo*ire. >ulte armate deţin a*ioane care !e pilotea3ă de la di!tanţă (olo!ite !pecial "n acţiunile de cercetare. a. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă !e a!cundă 6!ă !e adăpo!tea!că7 de a*iaţia inamicului (olo!ind mă!uri pa!i*e de apărare A.A. Ace!tea trebuie !ă (acă parte din mă!urile obişnuite pentru !i+uranţa acţiunilor aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. b. 0e obicei2 !ubunitatea de aruncătoarele = artileria antitanc mixtă nu e!te implicată "n apărarea acti*ă A.A.2 "n a(ara !ituaţiei "n care e!te direct atacată de a*iaţia inamică2 ca3 "n care !e con(ormea3ă re+ulilor şi in!trucţiunilor re(eritoare la apărarea A.A. din in!trucţiunile cu caracter permanent. Armamentul indi*idual de in(anterie şi mitralierele !unt (olo!ite pentru a a!i+ura protecţia indi*iduală "mpotri*a a*iaţiei inamice2 care 3boară la 'oa!ă "nălţime. PARA(RAFUL $- . R-C195 >- 75C106.4< =5 ;02/-845&xploatarea a*anta'elor create de terenul din 3ona acţiunilor e!te importantă pentru a e*ita (ocul artileriei inamicului. $ele mai e(iciente locuri de di!punere a aruncătoarelor = artileriei antitanc mixte !unt: contrapantele acoperite şi ma!cate şi adăpo!turile naturale2 re!pecti* "n locuri unde !e a!i+ură tra+erea prin oc.ire directă2 "n amena'ări +eni!tice2 la mar+ini de păduri etc. Acoperirile naturale o(eră protecţie "mpotri*a (ocurilor şi mi'loacelor de ob!er*are inamice şi ele pot (i un deal2 o crea!tă !au un mal 6de r1u7. Acoperirile naturale !unt importante pentru aruncătoare = pie!ele antitanc din cau3a di(erenţelor dintre traiectoriile tunurilor2 obu3ierelor2 lan!atoarelor de rac.ete şi aruncătoarelor. a. 4raiectoria "ntin!ă şi curbă a tunurilor2 obu3ierelor şi lan!atoarelor de rac.ete creea3ă un !paţiu mort "n !patele dealurilor şi clădirilor "nalte. Aruncătoarele pot ocupa po3iţii "n acea!tă 3onă pentru a !e prote'a. 0atorită traiectoriei *erticale2 aruncătoarele pot executa (oc din acoperiri naturale pentru a lo*i obiecti*ele. Acoperirile naturale pot reduce doar "n parte bătaia maximă a aruncătoarelor. Acoperirile naturale ad1nci prote'ea3ă po3iţiile aruncătoarelor de (ocul tunurilor şi obu3ierelor dar nu şi de (ocul aruncătoarelor inamice. $u toate ace!tea2 dacă aruncătoarele inamice intenţionea3ă !ă tra+ă a!upra !paţiului mort2 te.nic2 ele !unt
-10$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

du!e aproape de po3iţiile trupelor proprii2 de*enind a!t(el *ulnerabile la (ocul artilerie proprii. b. Acoperirile naturale ad1nci !unt +reu de +ă!it "n tern şe!. 0e obicei2 pot (i +ă!ite "n teren mediu (răm1ntat. Acoperirile naturale ad1nci !unt uşor de +ă!it "n teren munto! !au "n 3onele cu clădiri. $lădirile mari creea3ă !paţii moarte care !e pot "ntinde pe c1te*a !tră3i. -paţiul mort creat de o clădire "naltă e!te de aproximati* trei ori "nălţimea clădirii pentru obu3iere şi de aproximati* 'umătate "nălţimea ei pentru aruncătoare. >ărimea !paţiului mort depinde de armament2 lo*itură2 "ncărcătură2 bătaie şi di(erenţa de altitudine dintre armament şi obiecti*. c. Atunci c1nd aruncătoarele !unt di!pu!e aproape de o clădire şi execută (oc cu "nălţător maxim2 *or (i prote'ate de (ocurile unuia dintre cele mai e(iciente mi'loace de acţiune2 artileria aruncătoare proiectile reacti*e 6>LR-7. 0acă aruncătoarele !unt di!pu!e "n !paţiul mort al unei clădiri2 lo*iturile tra!e a!upra lor *or lo*i clădirea !au nu *or tra+e pe aruncătoare şi *or lo*i "n !patele lor. Aruncătoarele trebuie !ă !e depla!e3e c1t mai aproape de clădiri2 dar !ă-şi pă!tre3e un !paţiu pentru a executa (oc pe dea!upra clădirii. d. Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă nu trebuie di!pu!e "n apropierea clădirilor cu !upra(eţe mari de !ticlă deoarece ace!tea !-ar putea !par+e "n urma explo3iilor. -paţiul mort a!i+urat de clădirile mici nu o(eră o po3iţie bună aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate2 dar le *a prote'a de !c.i'ele re3ultate "n urma explo3iei proiectilelor "n acea parte. e. 0i!punerea po3iţiilor de tra+ere ale aruncătoarelor "n !paţiul mort creat de un deal !au o clădire2 nu "mpiedică pe inamic !ă le locali3e3e dar !poreşte di(icultatea executării (ocului a!upra ace!tora. 0atorită traiectoriei *erticale şi "ncărcăturilor puternice2 aruncătoare pot executa (oc din !patele acoperirii naturale ad1nci a!upra ma'orităţii obiecti*elor din (1şia de acţiune a companiei !au batalionului. SECŢIUNEA A II-A AMENAJAREA (ENISTICĂ Aruncătoarele = artileria antitanc mixtă duc acţiuni de luptă complexe2 ne"ntrerupte şi de! !c.imbătoare. &le2 de re+ulă2 !e opre!c "ntr-o po3iţie doar pentru a executa 1-2 mi!iuni de (oc2 după care continuă depla!area. Alteori2 pot ocupa o po3iţie de tra+ere "napoia unei acoperiri pentru c1te*a ore 63ile7 . 4oate !ubunităţile de in(anterie şi aruncătoare = artilerie antitanc mixte execută amena'area +eni!tică a di!po3iti*ului lor şi continuă !ă-şi "mbunătăţea!că po3iţia2 at1ta timp c1t ocupă acel di!po3iti*. 0acă !ubunităţile de aruncătoare = artilerie antitanc mixte ocupă un di!po3iti* de luptă "ntr-un punct de !pri'in2 ele reali3ea3ă ampla!amente şi adăpo!turi pentru a re3i!ta atacurilor tere!tre !pri'inite cu (oc. Pre+ătirea unor po3iţii "ntărite pentru aruncătoare = artilerie antitanc mixtă pre!upune timp şi material. Atunci c1nd e!te reali3ată manual2 pre+ătirea po3iţiilor "ntărite pentru aruncătoare = pie!e antitanc şi in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate e!te un proce! lent şi (oarte obo!itor. Atunci c1nd !unt (olo!ite mi'loace de +eniu2 adăpo!turile !unt con!truite mai
-108 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

rapid2 ceea ce (ace ca ec.ipele de !er*anţi !ă (ie mult mai odi.nite şi !ă aibă o *ite3ă de reacţie mai bună. PARA(RAFUL $ , 5. A?-.6A60-6 C-.57/58< 6 ;2E545-5 >- /06C-0- ;-./01 601.8</260- / ;5-7- 6./5/6.8 /068/6/Amena'area +eni!tică a po3iţiei de tra+ere !e execută "n etape: &4APA ?: Ampla!amentul aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. &4APA ??: Ampla!amentul aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi adăpo!tul pentru !er*anţi. &4APA ??: Ampla!amentul aruncătoarelor = pie!elor antitanc2 adăpo!tul pentru !er*anţi şi nişele pentru muniţie. , po3iţie !ăpată pentru aruncătoarele calibrul )1 mm = /9 mm are aceleaşi dimen!iuni ca cea pentru aruncătoarele de calibru 129 mm2 dar cu mici di(erenţe. , po3iţie !tandard pentru aruncătoare trebuie !ă aibă partea de 'o! netedă. Poate (i con!truită complet !ub păm1nt2 parţial dea!upra !olului !au "n "ntre+ime dea!upra2 "n (uncţie de timpul şi materialele di!ponibile2 de compo3iţia !olului "n care !e intenţionea3ă a*anta'area po3iţiei. Po3iţiile !ub ni*elul !olului o(eră cea mai bună protecţie. 6(i+. ;-17

8 - 8%5 ?
S-8/20 ;-./01 @5E60- 7;0- P.O. P26/- 95;75 >68< ;9686 >36E< 7- 6.820-6E< J692. ;-./01 :.>0-;/60-6 ;ETAPA >50-8456 FBF I

ETAPA II 1%5 ? 2%5 ?

3? -A0. 82?? L28 3%5?-A0.120?? ;-./01 C0-.6>A>G.85?1 , 1%5 ?

ETAPA II
2%5 ? 3%$5 ?

MĂSURI ULTERIOARE
-7-8/20 >- /06C-0- 85081960J

-928 ;-./01 C0-.6>-J -928 ;-./01 9<E59- 81 ?1.545-J -A692. ;-./01 :.>0-;/60-6 ;>50-8456 B281915 B5.69 >- 3606AJ -869- >- 688-7.

ETAPA III

0%8 ?

L28 ;-./01 ?1.545-

2 ?-/05

F5C106 $-1 A?;9676?-./19 601.8</201915

-10) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

F5C106 $-2 A?;9676?-./19 601.8</201915 A.(.-) a. &4APA ?. 0upă ce a (o!t !tabilit locul (iecărui aruncător = pie!ă antitanc mixtă2 !e tra!ea3ă ampla!amentul şi !e trece la !ăparea lui. Forma şi dimen!iunile ampla!amentului !unt pre3entate "n (i+urile ;-1 şi ;-2. Parapeţii a(laţi dea!upra !olului trebuie !ă aibă +ro!imea de 1m pentru a o(eri protecţie "mpotri*a (ocului armamentului de in(anterie şi !c.i'elor. La con!truirea parapeţilor pot (i (olo!iţi !aci cu ni!ip2 c.ituci2 lă3i pentru muniţie umplute cu păm1nt2 !c1nduri !au alte materiale. ,c.itorul trebuie !ă poată *edea punctele de oc.ire !au reperele "ndepărtate. b. &4APA a ??-a. Atunci c1nd timpul permite2 !e con!truie!c adăpo!turi pentru !er*anţi care o(eră protecţie "mpotri*a +loanţelor şi !c.i'elor. &le !unt con!truite perpendicular pe direcţia de tra+ere şi au ori(icii pentru tra+ere po3iţionate pe direcţia !ectoarelor de (oc reparti3ate pentru armamentul de in(anterie. Adăpo!turile au ad1ncimea de 12% m2 lăţimea de 12% m şi lun+imea de 22% m. 4rebuie !ă exi!te un perete "mpotri*a explo3iilor alcătuit din !aci cu ni!ip care !ă !epare adăpo!tul !er*anţilor de ampla!amentul aruncătorului = pie!ei antitanc. ,ri(iciile pentru tra+ere pot (i (ăcute din lă3i de lemn pentru muniţie (ără (und. ?ntrarea trebuie !ă (ie c1t de mică po!ibilă. Adăpo!tul pentru !er*anţi poate (i con!truit din ţe*i !au b1rne aşe3ate "n !emicerc şi apoi acoperite cu păm1nt. Greutatea acoperişului de protecţie "mpotri*a tra+erilor nu trebuie !pri'inită pe !acii de ni!ip. -e (olo!e!c !c1nduri !au alte materiale re3i!tente. c. &4APA a ???-a. n acea!tă etapă !e con!truie!c adăpo!turi pentru muniţii. Adăpo!turile trebuie !ă aibă o lăţime de 2 m2 o ad1ncime c1t o ladă pentru muniţie şi o "nălţime c1t două lă3i pentru muniţie pu!e una pe!te alta. Adăpo!tul e!te "mpărţit "n patru nişe2 !eparate cu a'utorul lă3ilor pentru muniţii aşe3ate unele pe!te altele. Lă3ile de muniţie (ormea3ă podeaua pe care *a (i aşe3ată muniţia. Lă3ile de muniţie !e acoperă cu prelate de p1n3ă !au cu (olie de pla!tic2 pe!te care !e pune păm1nt !au !aci
-110 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

cu ni!ip pentru a !e (orma un !trat protector. Prelata poate !ă at1rne şi pe!te de!c.iderea adăpo!tului pentru a prote'a muniţia de pra( şi ume3eală. d. 0upă ce !-a "nc.eiat &4APA a ???-a de con!trucţie2 !er*anţii *or (ace (ini!area lucrărilor. 617 Adau+ă "ncă o 3onă de *i3are pentru a permite oc.irea pe o ra3ă de 3/99 . 627 -apă locaş pentru +renade 6cel puţin unul72 plat(orma circulară2 l1n+ă perete2 "n (ormă de tranşee. 637 Adau+ă o intrare. 6#7 -apă o +roapă2 "n a(ara plat(ormei circulare2 "n apropierea adăpo!tului pentru muniţie2 pentru a depo3ita elementele de muniţie răma!e de la tra+eri. 6%7 >arc.ea3ă cu ţăruşi direcţia !pre principalele obiecti*e. -er*anţii marc.ea3ă cu un !emn di!tincti* ţăruşul care core!punde (ocului de bara' (inal pentru con!olidarea aliniamentului cucerit. Aceşti ţăruşi !unt pentru orientare2 nu permit oc.irea preci!ă ca şi punctele de oc.ire2 dar pot (i (olo!iţi "n condiţii de *i3ibilitate redu!ă. 6/7 ?n!talea3ă le+ături prin (ir de la po3iţiile aruncătoarelor = pie!elor antitanc mixte p1nă la centrul de conducere a tra+erilor 6ec.ipa de calculatori7. 6;7 Pun !aci cu ni!ip la ba3a punctelor de oc.ire (ără a le deran'a2 pentru a le prote'a de (ocul inamic. 6)7 n+ropă toate liniile (ir reali3ate. e. &4APA a ???-a de reali3are a amena'ării +eni!tice a unei po3iţii = aliniament pentru aruncătoare = pie!e antitanc nece!ită 39 8 #9 ore = om dacă două lucrări !e execută manual 6"n (uncţie de tipul !olului şi uneltele (olo!ite7. 4impul de executare poate (i !curtat atunci c1nd !e (olo!e!c unelte +eni!tice. Pentru (iecare po3iţie *a (i ne*oie de următoarele cantităţi de material de (orti(icaţii 6cantitatea exactă depinde de ad1ncimea !părturii7: • /.999 de !aci cu ni!ip5 • %9 de lă3i de muniţie din lemn !au o cantitate ec.i*alentă de !c1nduri5 • 1%9 de ţăruşi. (. 0acă timpul permite2 !e mai pot adău+a !aci cu ni!ip pentru a "mbunătăţi protecţia. Aceşti !aci cu ni!ip trebuie bine aşe3aţi şi (ixaţi pentru a nu cădea pe!te !er*anţi "n timpul tra+erilor inamicului. PARA(RAFUL $-#. A><;27/105 ;-./01 -8D5;6 >- 8698196/205 Eu exi!tă o (ormă !tandard pentru adăpo!tul centrului de conducerea tra+erilor 6ec.ipa de calculatori7. a. Atunci c1nd con!truiţi adăpo!tul centrului de conducere a tra+erilor2 (aceţi "ntotdeauna următoarele: 617 A!i+uraşi-*ă că materialul utili3at e!te adec*at. 627 -ăpaţi c"t mai ad1nc po!ibil. 637 >enţineţi2 reparaţi şi "mbunătăţiţi "n permanenţă adăpo!tul. 6#7 Beri(icaţi 3ilnic !i+uranţa adăpo!tului după o ploaie puternică şi după executarea (ocului de către inamic.
-111 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

6%7 ntăriţi !ăpăturile (ăcute "n teren ni!ipo!. 6/7 Fixaţi !acii cu ni!ip pentru con!trucţiile cu 3id dublu şi pentru colţuri. 6;7 Umpleţi !acii cu ni!ip p1nă la trei !(erturi. 6)7 $on!truiţi la dimen!iunile potri*ite. b. $1nd con!truiţi adăpo!tul centrului de conducere a tra+erilor2 nu (aceţi niciodată următoarele: 617 -ă nu !upra*e+.eaţi executarea lucrărilor. 627 -ă (olo!iţi ni!ip !au !aci cu ni!ip pentru !tructură de !pri'in. 637 -ă uitaţi !ă executaţi lucrările de ma!care. 6#7 -ă duceţi *e.iculele "n apropierea !ăpăturii. 6%7 -ă umpleţi prea tare !acii cu ni!ip. 6/7 -ă omiteţi (ixarea +rin3ilor de !pri'in. 6;7 -ă nu re!pectaţi "ntocmai re+ulile de execuţie şi de protecţie a muncii. 6)7 -ă con!truiţi dea!upra !olului2 "n a(ara ca3ului c1nd e!te ab!olut nece!ar. PARA(RAFUL $-$. A?-.6A60-6 C-.57/58< 6 ;2E545-5 >- /06C-0- 6 601.8</260-920 61/2;02;1976/- / 5.7/69645920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/$u toate că tran!portoarele blindate pe şenile pentru aruncătoare = in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate a!i+ură protecţie "mpotri*a armamentului de in(anterie şi !c.i'elor de dimen!iuni mici ele pot (i di!tru!e de (ocul artilerie. 0in ace!t moti* şi pentru acea!ta !e reali3ea3ă ampla!amente. a. Ampla!amentul pentru un tran!portor blindat pe şenile pentru aruncătoare = in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate e!te prea mare pentru a (i !ăpat manual. &!te ne*oie de utila'e de +eniu2 uneltele (iind nece!are la (ini!area ampla!amentului. b. Culdo3erul !au un exca*ator pot (i (olo!ite la !ăparea ampla!amentului pentru un tran!portor "n 2% de minute. Ace!t ampla!ament trebuie !ă aibă dimen!iuni core!pun3ătoare2 şi căi de acce! la ambele capete. 4ran!portorul trebuie !ă aibă po!ibilitatea !ă !e depla!e3e "n interiorul ampla!amentului. $ăile de acce!2 rampa de intrare şi partea de 'o! a ampla!amentului trebuie!c i3olate. c. 0acă timpul permite2 ampla!amentul poate (i "mbunătăţit. Părţile laterale pot (i lăr+ite pentru a permite mişcarea "n 'urul tran!portorului. Adăpo!tul pentru muniţii poate (i !ăpat "ntr-una din părţile laterale ale ampla!amentului pentru a depo3ita muniţia !uplimentară. n terenurile ni!ipoa!e2 părţile laterale trebuie!c "ntărite pentru a pre*eni prăbuşirea. PARA(RAFUL $-8. R-C195 >- ;02/-845- 6 ;-072.691915 Pe l1n+ă con!truirea adăpo!turilor de protecţie2 comandanţii pot "mbunătăţi protecţia indi*iduală a membrilor !ubunităţii de aruncătoare = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. a. Po3iţiile de tra+ere = aliniamentele di!pu!e "n acoperiri naturale atent ale!e2 prote'ea3ă trupele "mpotri*a !i!temelor de cercetare cu la!er ale inamicului. n timpul depla!ării şi al acţiunilor2 !er*anţii trebuie !ă poarte oc.elari de protecţie la!er.
-112 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

,c.elarii nu doar prote'ea3ă oc.ii de lumina la!er ci şi de !c.i'ele mici care ar putea orbi per!onalul. >a'oritatea rănirilor oculare !unt pro*ocate de !c.i'e2 de pietrele şi păm1ntul aruncat de !u(lul explo3iilor. b. $omandantul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte trebuie !ă ia "n con!iderare ameninţarea permanentă a atacului cu mi'loace EC$ şi !ă !upra*e+.e3e ni*elul de radiaţii. &(ecti*ele trebuie !ă ţină la "ndem1nă completul de protecţie şi ma!ca contra+a3elor2 c.iar dacă !unt incomode. c. Per!onalul !ubunităţii trebuie !ă poarte "ntotdeauna ca!ca şi *e!ta de protecţie. Ace!tea a!i+ură protecţia "mpotri*a +loanţelor şi !c.i'elor. d. -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă deţine rareori o ambulanţă. 0e aceea2 per!onalul trebuie !ă (ie in!truit !ă acorde primul a'utor celor răniţi. -ubunitatea trebuie !ă aibă a!i+urată compre!e2 (eşe2 tru!e medicale etc. pentru a putea trata !oldaţii răniţi p1nă c1nd aceştia !unt e*acuaţi. e. ncărcăturile de a3*1rlire ale aruncătoarelor = pie!elor antitanc ard rapid şi cu o inten!itate mare. -ăculeţii cu pulbere !au căştile2 "n po3iţiile aruncătoarelor = pe aliniament2 trebuie!c depo3itate "n !i+uranţă p1nă "n momentul "n care *or (i (olo!ite. >uniţia care e!te pre+ătită pentru tra+ere trebuie depo3itată "n lă3i acoperite iar elementele de muniţie răma!e de la tra+eri2 !tr1n!e şi apoi predate pentru a (i di!tru!e.

SECŢIUNEA A III-A ALTE METODE DE PROTECŢIE Pentru a !pri'ini intenţia comandantului cu pri*ire la (ocurile aruncătoarelor = pie!elor antitanc2 !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă 3ădărnicea!că e(orturile inamicului de a o elimina. Ace!t lucru pre!upune !ă nu (ie de!coperită at1t timp c1t e!te po!ibil2 !ă-l inducă "n eroare pe inamic "n le+ătură cu ade*ărata po3iţie şi !ă !e apere "mpotri*a atacurilor inamicului. PARA(RAFUL $-). P2E5455 >- 6=/-;/60- =5 >- /06C-0- *695.56?-./19 6./5395.>6/-+ Po3iţiile de tra+ere = aliniamentul antiblindate 6raioane de tip $@ARLQ7 !unt po3iţiile din care aruncătoarele = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate execută (oc. Po3iţiile de aşteptare 6raion de tip CRAB,7 !unt ampla!ate "ntr-o 3onă acoperită şi ma!cată şi !unt ocupate de către aruncătoare = pie!ele antitanc atunci c1nd ace!tea nu execută mi!iuni de (oc. Folo!irea raioanelor de tip $@ARLQ şi CRAB, e!te o metodă e(icientă atunci c1nd !e pre*ăd acţiuni inten!e ale artileriei inamicului. 0e exemplu2 dacă !in+urul loc din care aruncătoarele pot tra+e !e a(lă pe un drum iar "n apropiere exi!tă un loc acoperit 6de *e+etaţie !au alte detalii de teren7 per!onalul !ubunităţii !e retra+e "n acea!tă po3iţie de aşteptare p1nă la primirea mi!iunii de (oc următoare. Plăcile de ba3ă pot (i lă!ate "n po3iţia de tra+ere !au pot (i (olo!ite (anioane pentru a marca po3iţiile. Punctele de oc.ire şi +oniometrul-bu!olă pot (i lă!ate2 in!talate "n po3iţia de tra+ere.
-113 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARA(RAFUL $-10. M67860-6 >a!carea po3iţiei !e reali3ea3ă de-a lun+ul tuturor etapelor de executare a amena'ării +eni!tice. Atunci c1nd e!te po!ibil2 po3iţia e!te acoperită cu o pla!ă de ma!care "nainte de "nceperea lucrului2 pentru a (eri2 de ob!er*area inamicului2 acti*itatea de!(ăşurată. PARA(RAFUL $-11. T06C-05 -B-8/16/- 81 1.CD519 >- :.<94</20 =5 :.8<08</106 8-6 ?65 ?58< 4ra+erile executate cu un+.i de "nălţător şi "ncărcătură mică reduc şan!ele de detectare a bombelor de aruncătoare = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate de către radarul de cercetare datorită caracteri!ticii traiectoriei şi duratei de traiect. 0e a!emenea2 durata de traiect mai mică !curtea3ă timpul nece!ar executării mi!iunii de (oc şi implicit in(luenţea3ă *ite3a de reacţie a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. PARA(RAFUL $-12. D-;967<05 B0-8@-./0epla!ările (rec*ente !pore!c protecţia (aţă de (ocul artileriei inamicului2 dar pot micşora capacitatea aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate de a executa rapid (ocul. $ontinuitatea !pri'inului prin (oc nu trebuie !ă (ie a(ectată de (rec*entele depla!ări ale !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc mixte. -incroni3area şi numărul depla!ărilor !unt e!enţiale pentru a!i+urarea protecţiei şi trebuie !ă !e ba3e3e pe in!trucţiunile comandantului2 pe !ituaţia tactică şi pe cunoaşterea mi'loacelor de cercetare de care di!pune inamicul. 0epla!area (rec*entă are implicaţii a!upra timpului a*ut la di!po3iţie pentru pre+ătirea tra+erii şi nece!ită e(ort (i3ic din partea ec.ipelor de !er*anţi. PARA(RAFUL $-13. EF-81/60-6 0-C96A1915 ;- 0-;-019 >- /06C-0- >5./0-2 ;2E545- >- /06C-0&xecutarea re+la'ului pe reperul de tra+ere dintr-o po3iţie de tra+ere 6alta dec1t cea din care !e *a executa următoarea mi!iune de (oc7 reduce *ulnerabilitatea celorlalte po3iţii de tra+ere din raionul $@ARLQ. &xecutarea re+la'ului pe reperul de tra+ere cu un aruncător = pie!ă antitanc dintr-o po3iţie de tra+ere şi utili3area re3ultatelor re+la'ului pentru determinarea elementelor pe obiecti*e2 impune luarea unor mă!uri de comandă şi control şi de reali3are a le+ăturilor. PARA(RAFUL $-1 . P5-76 .2?6>< Pie!a nomadă poate executa mi!iuni de (oc şi re+la' din mai multe po3iţii. Utili3area pie!ei nomade contribuie la ma!carea unui raion de po3iţie de tra+ere a !ubunităţii şi la inducerea "n eroare a inamicului "n le+ătură cu numărul !ubunităţilor de aruncătoare şi a numărului de pie!e participante la acţiuni. -ubunitatea !au pie!a pără!eşte o po3iţie de tra+ere după "nc.eierea mi!iunii2 "n!crie elementele (ăc1nd a!t(el po!ibilă (olo!irea raionului de po3iţii de tra+ere pe timpul de!(ăşurării acţiunilor de către !ubunităţile de aruncătoare din (1şia re!pecti*ă de acţiune.
-11 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PARA(RAFUL $-15. M<7105 ;-./01 80-=/-0-6 ;0-85E5-5 /06C-055 =5 0->18-0-6 82.71?1915 ;- /5?;19 0-C96A-920 -ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate "mbunătăţi preci3ia tra+erii şi poate reduce con!umul pe timpul re+la'ului "n c1te*a proceduri. Ace!tea micşorea3ă ameninţarea adu!ă de mi'loacele inamice de cercetare a obiecti*elor. >ai 'o! !unt pre*ă3ute c1te*a mi'loace: • 0i!po3iti*e de po3iţionare-locali3are2 cum !unt GP- şi !i!temul de na*i+aţie inerţial 6>.L.47 • Lo*ituri de re+la'5 • $alcularea corecţiilor datelor meteo5 • $ercetarea topo "n +rabă din puncte cuno!cute pentru eliminarea erorilor pe .artă. • Utili3area radarului de artilerie al (orţei aliate pentru locali3area preci!ă a po3iţiei de tra+ere 6coordonare cu o(iţerului cu !pri'inul prin (oc7. $u toate că ace!te proceduri reduc *ulnerabilitatea2 "mbunătăţe!c e(icienţa (ocurilor şi economi!e!c muniţia2 ele nece!ită mult timp şi e!te po!ibil !ă aibă ne*oie de !pri'inul artileriei 6ec.ipe de cercetare topo2 radar2 date meteo7. PARA(RAFUL $-1#. U/595E60-6 ?5A9268-920 >- 82?1.586455 ;05. B50 Atunci c1nd timpul le permite2 şi !e a(lă "ntr-o po3iţie (ixă2 plutoanele pot (olo!i mi'loacele de comunicaţii prin (ir. Ace!tea !unt recomandate pentru toate tipurile de po3iţii. &le a!i+ură o comunicare de "ncredere şi reduc emi!ia necontrolată care re3ultă "n urma utili3ării radioului. n!ă ampla!area ace!tor mi'loace ia mult timp şi (irele pot (i tăiate de inamic "n ca3ul "n care nu !unt "n+ropate. PARA(RAFUL $-1$. F28105 ?676/>a!area (ocurilor mai multor !ecţii e!te o metodă de a !upra!olicita mi'loacele inamice de cercetare a obiecti*elor. &a poate reduce şi numărul de !al*e de care e!te ne*oie pentru a executa (oc a!upra unui obiecti*. Focurile ma!ate de aruncătoare pot (i +reu de controlat şi e!te po!ibil !ă aibă ne*oie de mai multe mi'loace de comunicaţie radio. Atunci c1nd e!te po!ibil2 !ecţiile ma!ea3ă (ocurile aruncătoarelor execut1nd mi!iuni de (oc concentrat. PARA(RAFUL $-18. P2E5452.60-6 601.8</260-920 :. /-0-. n !copul de a "mbunătăţi capacitatea de !upra*ieţuire pe c1mpul de luptă2 plutonul de aruncătoare = artilerie antitanc mixt trebuie !ă pro(ite din plin de acoperirea naturală şi de ma!carea o(erită de terenul şi *e+etaţia exi!tentă. Atunci c1nd (iecare aruncător = pie!ă antitanc e!te po3iţionat a!t(el "nc1t !ă !e potri*ea!că cu terenul2 e!te ne*oie de corecţii de tra+ere pentru a obţine un (a!cicul !tandard 6de traiectorii7 "n !ectorul obiecti*ului. Ace!te corecţii compen!ea3ă po3iţionarea "n teren a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. 0acă (iecare aruncător = pie!ă antitanc execută (oc cu aceeaşi "ncărcătură2 acelaşi un+.i de oc.ire "n "nălţime şi "n direcţie2 (a!cicolul obţinut *a (i paralel.
-115 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

$orecţiile de care e!te ne*oie pentru a reali3a un (a!cicul !tandard de traiectorii !e nume!c corecţii pentru inter*alul dintre aruncătoare = pie!e din teren R4>P$S. a. Ampla!area mi'loacelor de (oc. Pentru a determina corecţiile pentru inter*alul dintre aruncătoare = pie!e2 trebuie cuno!cută po3iţia relati*ă a aruncătoarelor = pie!elor din pluton. Ampla!area mi'loacelor de (oc "n!eamnă numărul de metri cu care mi'locul de (oc e!te "naintea !au "n !patele2 la dreapta !au la !t1n+a centrului plutonului. -e mă!oară pe o linie paralelă 6"nainte !au "napoi7 şi perpendiculară 6dreapta !au !t1n+a7 pe a3imutul ampla!ării. -c.imbarea po3iţiei mi'loacelor de (oc poate (i determinată prin e!timare2 mă!urarea di!tanţelor cu pa!ul !au prin !tabilirea c1mpului tra+ere ori3ontal. 617 >etoda e!timării e!te cea mai puţin dorită. $u a'utorul ace!tei metode2 comandantul plutonului !au !ecţiei e!timea3ă depla!area către centrul plutonului2 perpendicular pe a3imutul ampla!ării. 627 >etoda mă!urării di!tanţelor cu pa!ul e!te !i+ură pentru 3onele cu "ntindere mică2 dar nece!ită mult timp. $omandantul plutonului mă!oară di!tanţa laterală de la aruncătorul de ba3ă şi di!tanţa din (aţa !au !patele aruncătorului de ba3ă. 637 >etoda !tabilirii c1mpului de tra+ere ori3ontal e!te cea mai preci!ă şi rapidă metodă de determinare a po3iţiei aruncătorului. b. $orecţiile pentru po3iţia aruncătorului "n teren. $entrele pentru conducerea tra+erilor de aruncătoare = artilerie antitanc mixte calculea3ă corecţiile R4>P$S "nainte de ocuparea unei po3iţii2 atunci c1nd e!te po!ibil2 dar ele pot (i calculate şi după ocupare. $orecţiile !e aplică datelor de tra+ere ale (iecărui aruncător = pie!e a!t(el "nc1t !ă !e reali3e3e (a!cicule acceptabile de traiectorii "n !ectorul obiecti*ului. -unt calculate şi aplicate de (iecare dată c1nd plutonul de aruncătoare = artilerie antitanc ocupă o po3iţie2 care e!te mai mare dec1t lăţimea (a!cicolului !tandard al aruncătorului = pie!ei !au mai ad1ncă dec1t diametrul !par+erilor reali3ate de muniţia explo3i*ă. c. Po3iţii = aliniamente ocupate "n +rabă de către aruncătoare = pie!e antitanc şi in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. Atunci c1nd pic.etul mobil de cap nu poate conduce o acţiune de cercetare 6recunoaştere7 a unei po3iţii de aruncător2 deoarece timpul nu-i permite !au datorită ocupării de ur+enţă a unei po3iţii = aliniament neamena'ate2 corecţiile nu pot (i calculate "nainte ca aruncătoarele = pie!ele antitanc !ă ocupe po3iţia. Aşadar2 poate (i (olo!ită o metodă modi(icată de po3iţionare a aruncătoarelor = pie!elor antitanc "n teren2 care permite "n continuare utili3area la maximum a terenului. &a a!i+ură acoperirea şi ma!carea plutonului2 precum şi un (a!cicol acceptabil al traiectoriei a!upra obiecti*elor. 617 n !copul aplicării metodei modi(icate2 plutonul ocupă po3iţia = aliniamentul2 con(orm1ndu-!e şirurilor de copaci şi deni*elărilor terenului. Pluton pă!trea3ă o di!per!are laterală "ntre aruncătoare = pie!e2 e+ală cu diametrul !par+erii reali3ate de muniţia explo3i*ă a acelor aruncătoare. 627 -e tra!ea3ă o linie ima+inară 6linie de ba3ă = re(erinţă7 de-a lun+ul aruncătorului = pie!ei antitanc de ba3ă2 perpendiculară pe direcţia de tra+ere. Pornind de la acea!tă linie2 comandantul pie!ei determină di!tanţa p1nă la aruncătorul !ău. Aruncătoarele = pie!ele antitanc2 altele dec1t cele de ba3ă2 *or (i pe aceeaşi linie2
-11# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

"nainte !au "n !patele aruncătorului = pie!ei de ba3ă. Un membru al +rupei poate mă!ura di!tanţa de la linia de ba3ă2 iar comandantul +rupei po3iţionea3ă aruncătorul. Acea!tă di!tanţă e!te denumită corecţia pentru inter*alul dintre pie!e şi e!te "nre+i!trată de către comandantul pie!ei pentru a putea (i (olo!ită şi "n *iitor. &!te tran!mi!ă şi centrului pentru conducerea tra+erilor pentru a putea (i (olo!ită "n *iitor la calcularea corecţiilor pentru !ectoarele de tra+ere din !t1n+a şi din dreapta. $omandantul pie!ei aplică acea!tă corecţie pentru inter*alul dintre aruncătoare2 preci3at "n comanda de tra+ere. $entrul pentru conducerea tra+erilor emite corecţia pentru o mi!iune de (oc2 "n acelaşi (el ca şi pentru po3iţionarea aruncătoarelor "n teren. PARA(RAFUL $-1). P96.19 75C106.4-5 .-?5A9285/- =5 6;<0<055 6;02;56/$omandantul plutonului !e a!i+ură că !ubunitatea !a are !i+uranţa reali3ată "n totalitate. ?ndi(erent de po3iţia plutonului2 !ecţiei !au pie!ei2 apărarea po3iţiei de un atac tere!tru trebuie plani(icată2 or+ani3ată de către comandantul plutonului şi aplicată de către tot per!onalul !ubunităţii. PARA(RAFUL $-20. P96.19 >- 7-8105/6/- =5 8220>2.60Atunci c1nd e!te nece!ar2 plutonului de aruncătoare = artileriei antitanc mixt i !e poate da o +rupă de in(anterie pentru "mbunătăţirea apărării. 0e a!emenea2 plutonul de aruncătoare = artilerie antitanc poate (i di!pu! "n apropierea unei companii de re3er*ă !au a (orţelor aliate2 care-l pot a'uta !ă !e apere. 0acă plutonul de aruncătoare e!te po3iţionat l1n+ă o companie aliată2 acea!ta trebuie introdu!ă "n apărare. A!t(el2 compania poate or+ani3a mi!iunile de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată2 "n (uncţie de mi!iune. >ă!urile de coordonare cuprind următoarele. • Locali3area po3iţiilor principale2 de re3er*ă şi !uplimentare. • -ectoarele de (oc. • Locali3area !paţiului mort dintre !ubunităţi = unităţi şi (elul "n care *a (i el acoperit. • -emnale *i3uale şi !onore. • Locali3area po!turilor de ob!er*are. • Locali3area şi tipurile de ob!tacole care *or (i acoperite. • >ărimea2 tipul2 ora plecării şi !o!irii şi rutele pe care !e *or depla!a patrulele de cercetare. PARA(RAFUL $-21. P96.19 >- 6;<060Planul de apărare al comandantului !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc cuprinde !arcini2 care !unt "ndeplinite "n (uncţie de priorităţi: • >ă!uri de !i+uranţă nemi'locită şi apărare apropiată. • Locul po3iţiilor de tra+ere a aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. • -tabilirea locului de di!punere a centrului pentru conducerea tra+erilor.

-11$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

• >ă!uri preliminare de amena'are a po3iţiei de tra+ere = aliniamentului antiblindate. • 0e(initi*area amena'ării +eni!tice a po3iţiei de tra+ere = aliniamentelor antiblindate . • Ampla!area ob!tacolelor5 in!talarea c1mpului de mine. a. >ă!uri de !i+uranţă. $omandantul plutonului !tabileşte mă!urile de !i+uranţă pentru plutonul !ău2 a!t(el "nc1t inamicul !ă nu-l poată ob!er*a !au lua prin !urprindere. &l ia "n con!iderare in!trucţiunile cu caracter permanent ale companiei2 ordinele primite de la comandantul eşalonului !uperior2 !ituaţia inamicului2 caracteri!ticile terenului şi condiţiile de *i3ibilitate. 617 Po!turile de ob!er*are !unt po3iţionate "n aşa (el "nc1t !ă poată tran!mite din timp căile de apropiere ale inamicului. &le trebuie acoperite şi ma!cate2 iar căile ce duc !au *in din!pre ele trebuie ma!cate şi acoperite. Plutonul (olo!eşte mi'loace de a*erti3are2 dacă exi!tă. 627 $omandantul plutonului de aruncătoare = artilerie antitanc !tabileşte mă!uri de !i+uranţă "n cadrul po3iţiilor de tra+ere ale plutonului. &le !unt !tabilite prin: • Reparti3area !ectoarelor de ob!er*are şi tra+ere. • Po3iţionarea mitralierelor de-a lun+ul căilor de apropiere ale inamicului. • $olaborarea cu +rupele "n*ecinate !au alte !ubunităţi = unităţi. • Po3iţionarea po!turilor de ob!er*are. • Ampla!area ob!tacolelor 6bara'elor7. • $onducerea po3iţiilor de alarmă. $omandantul plutonului de aruncătoare = artilerie antitanc trebuie !ă de!emne3e un număr de oameni care !ă (ie mereu "n alertă 6pe po3iţii7. Eumărul ace!tora di(eră "n (uncţie de !ituaţia inamicului2 caracteri!ticile terenului şi *i3ibilitate. n mod normal2 un !(ert din pluton trebuie !ă (ie "n continuă alertă. Atunci c1nd !e aşteaptă un atac2 tot plutonul e!te "n alertă. b. Po3iţionarea pie!elor. Atunci c1nd po3iţionea3ă aruncătoarele = pie!ele antitanc2 comandantul plutonului !e a!i+ură că ace!tea pot a!i+ura un !pri'in de (oc indirect e(icient. n mod normal2 po3iţiile de tra+ere = aliniamentul ale aruncătoarelor= artileriei antitanc mixte !unt şi po3iţiile din care !e apără +rupele. 0acă timpul le permite2 +rupele pot pre+ăti po3iţii !uplimentare pentru a de(initi*a apărarea. $omandantul plutonului reparti3ea3ă (iecărei +rupe !ectoare de (oc principale şi !ecundare2 iar comandantul +rupei reparti3ea3ă (iecărui militar !ectoare de (oc principale şi !ecundare. -ectoarele de (oc trebuie plani(icate a!t(el "nc1t !ă !e inter!ecte3e cu !ectoarele de (oc *ecine. n planul de apărare !unt inclu!e mitraliere şi armamentul antitanc uşor. -ectoarele de (oc şi po3iţiile mitralierelor trebuie !ă acopere căile de apropiere ale in(anteriei şi !ă execute (oc ra3ant de-a lun+ul (rontului plutonului. -ectoarele de (oc ale mitralierelor trebuie !ă !e inter!ecte3e. Fiecare mitralieră primeşte !ectoare de (oc principale şi !ecundare. -ectorul principal cuprinde un aliniament continuu de bara' şi o direcţie principală de tra+ere. c. Po3iţii amena'ate. Plutoanele trebuie !ă amena'e3e "ntotdeauna po3iţii = aliniamentul pentru aruncătoare = pie!e antitanc. 4otuşi2 "nainte ca comandantul !ă
-118 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

.otăra!că că po3iţiile plutonului *or (i amena'ate +eni!tic2 comandantul trebuie !ă ia "n con!iderare a*anta'ele şi de3a*anta'ele core!pun3ătoare. Atunci c1nd timpul şi re!ur!ele nu !unt !u(iciente2 !e execută amena'area !umară a po3iţiilor. 0e exemplu2 plutonul de aruncătoare nu poate amena'a o po3iţie = aliniament2 concomitent cu executarea unei depla!ări. d. ,b!tacole. Atunci c1nd timpul permite2 plutonul "mbunătăţeşte mă!urile de !i+uranţă pentru po3iţia aruncătorului = pie!ei antitanc ampla!1nd !1rme2 mine şi alte ob!tacole. Utili3area ob!tacolelor şi minelor trebuie autori3ate de către centrul pentru operaţiuni tactice al batalionului. PARA(RAFUL $-22. C2.>18-0-6 6;<0<055 Prin "nţele+erea tipului mi!iunilor pe care plutonul de aruncătoare = artilerie antitanc le "ndeplineşte şi prin cunoaşterea momentului şi (elului "n care plutonul poate (i atacat2 comandantul plutonului "şi poate or+ani3a apărarea "n (uncţie de ameninţări şi re!ur!e. n timpul apărării2 comandantul de pluton trebuie !ă: • !upra*e+.e3e pentru a !e a!i+ura că !i+uranţa e!te menţinută. • controle3e şi !ă conducă tra+erea. • mute !oldaţii "n cadrul po3iţiei. • a!i+ure !u(iciente muniţii şi ec.ipamente. • reor+ani3e3e şi !ă re!tabilea!că apărarea "n pau3ele operati*e din timpul acţiunilor de luptă.

-11) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

CAPITOLUL 8 SUSŢINEREA LO(ISTICĂ

A

8-7/ 86;5/29 >-E36/- 67;-8/-9- 71745.-055 92C57/58- 860- 60- 5?;9586455 >50-8/- 671;06 60/59-05-5 36/6952.60- =5 82?;6.5-5 >- 5.B6./-05- =5 671;06 ;91/26.-920 >- 5.B6./-05- ?2/2. !. -7-.4<% 7;05A5.19 >- 7-0@5855 7- 675C10< 8<H ?595/6055 >5. 60/59-056 36/6952.60< >57;1. >- ;2753595/6/-6 7< 7- >-;967-E-% 7< B5D0<.545% :.60?645% :?30<8645% 8< 7-61 -F-81/6/ ?<71059- >- :./0-45.-0- =5 0-;606455 =5 95 7-61 675C106/ ?6/-0569-9- ;-./01 91;/<. M6/-0569-9- >- 86060/59-056 36/6952.60< 60- .-@25- 5?->56/< 71./H ?1.5455% 06455 >- D06.<% 8603106.45% 91305B56.45 =5 ;5-7- >- 78D5?3. A7-?-.-6 ?6/-0569- 71./ >57/05315/60/59-05-5 36/6952.60- ;05. 1.5/<45 =5 7131.5/<45 >- 92C57/58<. SECŢIUNEA I SUBUNITĂŢI DE LO(ISTICĂ -ubunităţile de lo+i!tică repre3intă +ruparea *e.iculelor2 ec.ipamentului şi per!onalului de re!ort de la eşalonul de batalion şi mai mic. -ubunităţile de lo+i!tică de la batalion !unt compu!e a!t(el "nc1t !ă a!i+ure !pri'in e(icient. n urma ace!tei compuneri mi'loacele de !u!ţinere lo+i!tică ale batalionului au (o!t "mpărţite "n detaşamente de apro*i3ionare "ndepărtate 6(ield train!7 şi coloane de apro*i3ionare apropiate 6combat train!7. PARA(RAFUL 8-1. D-/6=6?-./- >- 6;02@5E52.60- :.>-;<0/6/0etaşamentele de apro*i3ionare "ndepărtate con!tituie locul de depo3itare a celei mai mari părţi a muniţiilor2 carburanţilor2 alimentelor şi altor materiale ale batalionului p1nă c1nd ace!tea !unt di!tribuite +rupei de lo+i!tică. a. 0etaşamentele de apro*i3ionare "ndepărtate al unei +rupări de (orţe !unt compu!e din popota batalionului2 plutonul de "ntreţinere2 ma'oritatea *e.iculelor de apro*i3ionare cu carburanţi şi muniţii de la plutonul de !pri'in2 punctul de comandă al !ubunităţii lo+i!tice şi +rupele de apro*i3ionare ale companiilor de in(anterie. b. 0etaşamentele de apro*i3ionare "ndepărtate !unt di!pu!e la aproximati* 1%29 Km "n !patele limitei dinainte a apărării 6FL,472 "n !ectorul de !pri'in al bri+ă3ii. PARA(RAFUL 8-2. (01;19 >- 6;02@5E52.60- 6;02;56/< -unt alcătuite din o(iţerii -1 şi -#2 +rupa de prim a'utor a batalionului2 per!onal şi ec.ipament de "ntreţinere2 unele *e.icule de tran!port ale plutonului de !pri'in "ncărcate cu carburanţi şi muniţii. Aceştia !taţionea3ă2 de re+ulă2 "n raionul de

-120 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

apro*i3ionare 6raion de tip 0&L4A72 care !e di!pune "napoia raionului de tip $@ARLQ la o di!tanţă de p1nă la 1 Om. PARA(RAFUL 8-3. C-0-059- >- ?6/-0569- 235=.15/- >- 71745.-0- 92C57/58< $ererile de materiale "n cadrul !u!ţinerii lo+i!tice repre3intă o problemă !implă pentru !ubunitatea de aruncătoare = artilerie antitanc. Admini!tratorul !ubunităţii de aruncătoare = artilerie antitanc tran!mite cererile !ale la punctul de comandă al !tatului ma'or al batalionului2 la o(iţerul de modul - #2 care la r1ndul !ău indică = ordonă comandantului companiei de !u!ţinere lo+i!tică !ă trimită materialele. a. >aterialele de "ntreţinere şi reparaţii !e !olicită pe aceeaşi cale ca şi celelalte materiale. ,(iţerul din modulul -#2 care ră!punde de baterie 6!au !ubo(iţerul7 !tabileşte materialele de "ntreţinere şi reparaţii pentru pluton. b. Plutonul de aruncătoare de la companie tran!mit toate cererile de a!i+urare şi !pri'in prin o(iţerul companiei şi !ubo(iţerul companiei. c. n timpul de!(ăşurării con(lictului !pri'inul *a (i limitat la acti*ităţi medicale şi de "ntreţinere. Apro*i3ionarea de ur+enţă !e execută de către !ubo(iţerul bateriei. n timpul de!(ăşurării luptei 6(ie "n atac2 (ie "n apărare7 !ubo(iţerul de baterie urmăreşte permanent reţeaua de comandă a companiei şi tran!mite !pri'inul medical şi de "ntreţinere "naintate de plutoanele de aruncătoare = artilerie antitanc. &l in(ormea3ă permanent !ubunităţile de apro*i3ionare apropiate prin radio !au curier. d. -ubo(iţerul de baterie apro*i3ionarea ră!punde de obţinerea şi li*rarea materialelor la baterie. &l li*rea3ă materialele mici 6redu!e72 dar pentru cele ambalate la *rac depinde de mi'loacele de tran!port ale plutonului de re!ort. Priorităţile de li*rare !unt !tabilite de comandantul de baterie2 dar de!(ăşurarea acţiunilor de luptă impune că materialele din cla!a ???2 B şi ?F 6carburanţi-lubri(ianţi2 muniţii şi pie!e de !c.imb7 !unt cele mai importante. SECŢIUNEA A II-A APRO"I'IONAREA Acea!tă !ecţiune cuprinde articolele de lo+i!tică2 materialele de apro*i3ionare "n - şi "n a(ara po3iţiei2 priorităţile de apro*i3ionare şi alte materiale di*er!e. PARA(RAFUL 8- . O;-06451.5 >- 6;02@5E52.60,peraţiunile de apro*i3ionare !unt de trei (eluri: obişnuite2 de ur+enţă şi de apro*i3ionare a !tocurilor. Fiecare metodă e!te alcătuită "n cadrul procedurilor cu caracter permanent de la companie şi repetată la in!trucţie. Ale+erea metodei !e (ace "n (uncţie de (actorii care in(luenţea3ă de!(ăşurarea operaţiunii2 mi!iune2 inamic2 teren2 (orţe şi timp la di!po3iţie. a. ,peraţiunile obişnuite de apro*i3ionare 8 prin ace!tea !e (urni3ea3ă articole de materiale din cla!ele ?2 ???2 B şi ?F 6.rană2 $L2 muniţii şi pie!e de !c.imb72 core!pondenţa şi alte materiale !olicitate "n mod !pecial. Apro*i3ionarea obişnuită !e (ace cel puţin o dată pe 3i. Perioadele 3ilei "n care *i3ibilitatea e!te !că3ută con!tituie perioada cea mai propice pentru (urni3area materialelor. $arburanţii şi lubri(ianţii trebuie (urni3aţi cu orice oca3ie. -er*iciul lo+i!tic con!tituie metoda cea mai !implă
-121 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

şi e(icientă de executare a operaţiunilor 3ilnice de apro*i3ionare. 0e obicei !ubunitatea de apro*i3ionare e!te o coloană (ormată din !ubunităţi de lo+i!tică ale unei +rupări tactice. 0e obicei coloanele de apro*i3ionare trebuie !ă cuprindă "n mod anticipat toate materialele nece!are artileriei batalionare pentru o perioadă anume 6de obicei 2# . p1nă la următoarea operaţiune de apro*i3ionare7. b. -ubo(iţerii cu apro*i3ionarea de la baterie alcătuie!c coloana !ub directa conducere a comandantului de pluton !au o(iţerului din !tatul ma'or al batalionului. nlocuirea militarilor şi tran!portul celor externaţi din !pital !e (ace tot cu *e.icule ale !er*iciului lo+i!tic. , dată ce compania lo+i!tică e!te pre+ătită de depla!are2 !ubo(iţerul cu apro*i3ionarea inte+rea3ă compania "n coloane de apro*i3ionare condu!ă de comandantul plutonului de !pri'in. n ca3uri de ur+enţă2 parte din compania lo+i!tică poate (i trimi!ă indi*idual şi !e *a "nt1lni cu !ubo(iţerul de baterie "ntr-un anume punct pre!tabilit2 de re+ulă raionul de tip 0&L4A. c. $oloana de apro*i3ionare e!te aşteptată la punctul de eliberare a materialelor 6LRP7 de către repre3entanţii !ubunităţilor de apro*i3ionare şi !ubo(iţerii de la baterii2 precum şi de c1te un !ubo(iţer de la bateria de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. -ubo(iţerul de la baterie: • predă rapoartele obişnuite la repre3entanţii !ubunităţilor de apro*i3ionare5 • predă raportul cu termenele limită şi bunurile rec.i3iţionate la repre3entantul punctului de colectare al unităţii re!pecti*e5 • preia core!pondenţa5 • aşteaptă !o!irea coloanei de apro*i3ionare. d. -ubo(iţerul de baterie !au repre3entantul !ău "nt1mpină coloana de apro*i3ionare şi o "ndrumă !pre punctul de apro*i3ionare al bateriei. PARA(RAFUL 8-5. P028->105 >- 6;02@5E52.60-ubo(iţerul de baterie !tabileşte punctul de apro*i3ionare al ace!teia2 utili31nd (ie procedura de apro*i3ionare "n po3iţie2 (ie procedura de apro*i3ionare "n a(ara po3iţiei = raionului de tip 0&L4A. $omandantul !au un o(iţer2 locţiitor al ace!tuia2 !tabileşte modul de apro*i3ionare ce urmea3ă a (i utili3at şi in(ormea3ă !ubo(iţerul. -ubo(iţerul de baterie in(ormea3ă la r1ndul !ău şo(erul *e.iculului a!upra metodei de apro*i3ionare ce urmea3ă !ă (ie utili3ată şi in(ormea3ă pe comandantul bateriei că e!te pre+ătit pentru executarea depla!ării. $omandantul ordonă "ntre+ii baterii !au pe r1nd2 c1te unui pluton2 "n (uncţie de !ituaţia tactică2 !ă execute apro*i3ionarea. -e poate utili3a oricare din metodele de apro*i3ionare2 dar metoda apro*i3ionării "n po3iţie2 e!te cea mai obişnuită. PARA(RAFUL 8-#. P028->106 >- 6;02@5E52.60- :. ;2E545$on!tituie o metodă de (urni3are a materialelor bateriei de aruncătoare = artileriei antitanc mixte direct "n po3iţia ace!tuia. Be.iculul de apro*i3ionare !e depla!ea3ă la (iecare *e.icul pentru a-l alimenta cu combu!tibil !au (urni3ea3ă muniţia "n po3iţia bateriei = pe aliniament. PARA(RAFUL 8-$. P0-;2E5452.60-6
-122 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

Prepo3iţionarea con!tituie o metodă de apro*i3ionare "n po3iţie = pe aliniament2 "n care materialele !unt (urni3ate "ntr-o po3iţie neocupată care urmea3ă !ă (ie utili3ată "n *iitor a. >uniţia e!te ade!ea prepo3iţionată pentru bateria de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă2 mai ale! "n apărare. Po3iţia exactă şi cantitatea de muniţie prepo3iţionată (iecărei pie!e trebuie plani(icată cu mare +ri'ă iar comandantul +rupei trebuie in(ormat. $omandantul de baterie = repre3entantul !ubunităţii trebuie !ă *eri(ice po3iţiile de prepo3iţionare "n cadrul acţiunilor de recunoaştere. $1nd !e prepo3iţionea3ă materialele2 !e *a ţine cont de următoarele condiţii: 617 Pentru muniţii e!te ne*oie de remorci acoperite şi apărate. 0acă exi!tă !u(iciente remorci ace!tea pot (i utili3ate la prepo3iţionarea muniţiei. Be.iculele ce tran!portă aruncătoarele pot2 apoi2 tran!porta muniţia. 0in locul prepo3iţionării "n următoarea po3iţie. 627 Prin prepo3iţionare !e eliberea3ă *e.iculele de tran!port a materialelor2 a!t(el "nc1t ace!ta !ă !e "ntoarcă şi !ă aducă mai multă muniţie. 637 Cateria de aruncătoare = artilerie antitanc nu poate a!i+ura pa3a po3iţiilor de prepo3iţionare şi2 prin urmare2 ri!cul ca muniţia !ă (ie capturată !au di!tru!ă e!te (oarte mare. 6#7 >uniţia prepo3iţionată trebuie !ă !e a(le la di!tanţă !u(icient de mare de *e.iculele şi po3iţiile indi*iduale a!t(el "nc1t di!tru+erea ei !ă nu producă pierderi (orţelor proprii2 dar "n acelaşi timp trebuie !ă !e a(le !u(icient de aproape "nc1t !ă (ie "ncărcate normal. 6%7 >uniţia prepo3iţionată trebuie de3ambalată "nainte de a (i "ncărcată !au "naintea executării (ocului. Acea!tă operaţiune !olicită mult timp şi "n urmă răm1n cantităţi mari de deşeuri. 0e a!emenea !unt nece!are unelte de ridicare şi tăiere a cutiilor = ambala'ului de muniţii. b. $on!ideraţiile "n urma căror !e !tabileşte dacă !e *or utili3a materiale din depo3it au loc "n mod obişnuit la eşalon batalion. $1nd o po3iţie cu materiale depo3itate a (o!t ocupată2 !e *or utili3a mai "nt1i materialele depo3itate. n (uncţie de !ituaţie2 ace!ta "n!eamnă că re3er*oarele *e.iculelor *or (i umplute imediat şi lă3ile de muniţii de la bordul *e.iculelor *or (i umplute. >uniţiile răma!e din depo3it *or (i tra!e "naintea muniţiilor de la bord. PARA(RAFUL 8-8. P028->106 >- 6;02@5E52.60- :. 6B606 ;2E545-5 Acea!tă metodă de apro*i3ionare e!te metoda cea mai puţin pre(erată2 dar exi!tă !ituaţii c1nd nu poate (i e*itată. Acea!tă metodă !e utili3ea3ă c1nd !ituaţia inamicului !au terenul "mpiedică depla!area *e.iculelor neblindate "n (aţa po3iţiei bateriei. a. $1nd !e utili3ea3ă acea!tă metodă2 *e.iculele indi*iduale !e depla!ea3ă "napoi !au printr-un punct central de realimentare cu carburanţi şi de apro*i3ionare cu muniţii 6"n raion de tip 0&L4A7. n (uncţie de !ituaţia tactică2 c1te un *e.icul din baterie2 c.iar c1te un pluton pără!eşte po3iţia2 alimentea3ă şi re*ine "n po3iţie. n acea!tă metodă: 617 Be.iculele aruncătoarelor = pie!elor antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate circulă !pre şi din!pre punctul de alimentare "ntr-un !in+ur !en!.
-123 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

627 0oar *e.iculele care au ne*oie ur+entă de reparaţii !e *or opri "n !ectorul de reparaţii "nainte !ă alimente3e. 637 0acă morţii2 răniţii şi pri3onierii nu au (o!t e*acuaţi2 !unt "ndepărtaţi din *e.iculele plutonului2 c1nd ace!tea !e opre!c la punctul de realimentare. 6#7 Be.iculele !e alimentea3ă cu materiale şi combu!tibili la (iecare punct. 6%7 Grupele (ac de !er*iciu prin rotaţie pentru a .răni2 prelua core!pondenţa şi materialele şi pentru a umple !au !c.imba cani!trele cu apă. 6/7 0upă ce toate *e.iculele au executat apro*i3ionarea2 !e *or depla!a "n !ectorul de adunare unde (iecare comandant de pluton !au !ubo(iţerul *a executa in!pecţia 6dacă e!te timp la di!po3iţie72 iar aceştia *or raporta de!pre acea!ta comandantului de baterie. N2/<H Be.iculul de e*acuare medicală e!te po3iţionat la di!tanţă e+ală (aţă de punctele de apro*i3ionare. Ace!t (apt !cade di!tanţa care trebuie parcur!ă de !anitari cu tar+a2 şi "n acelaşi timp2 a!i+ură !i+uranţa e(icientă "n ca3 de (oc !au explo3ii. b. nainte ca tran!portoarele !ă (ie trimi!e la punctele de alimentare2 aruncătoarele = pie!ele antitanc !unt debarcate la !ol. 0acă plutonul trebuie !ă !e depla!e3e "nainte de !o!irea *e.iculelor2 aruncătoarele = pie!ele antitanc şi o parte de a +rupelor de !er*anţi !unt "mbarcate pe alte *e.icule şi tran!portate "n po3iţia următoare = pe aliniament. Per!onalul 6militarii7 trimi! !ă realimente3e !unt in(ormaţi cu pri*ire la cele mai probabile acţiuni. Aceştia trebuie !ă (ie "n mă!ură !ă utili3e3e planul de depla!are al plutonului = bateriei pentru a !tabili coordonatele următoarei po3iţii. c. 4ran!bordarea repre3intă o *ariantă modi(icată a apro*i3ionării "n a(ara po3iţiei. Prin acea!tă metodă2 bateria trimite c1te*a din *e.iculele !ale "napoi la punctul de apro*i3ionare2 ace!tea !unt "ncărcate şi re*in pentru a apro*i3iona "ntrea+a baterie 6!au pe plutoane7. d. $1nd tran!bordarea e!te metoda dorită2 bateria debarcă aruncătoarele la !ol 6dacă ace!tea !unt ampla!ate pe tran!portoare7 şi trimite unul !au doi !er*anţi din (iecare +rupă2 "mpreună cu *e.iculul. Prin acea!tă metodă2 toate aruncătoarele = pie!ele antitanc !unt "n mă!ură !ă execute (oc. PARA(RAFUL 8-). A;02@5E52.60-6 >- 10C-.4< ,ca3ional2 bateria de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate a*ea ne*oie ur+entă de anumite materiale şi nu poate aştepta !o!irea coloanei obişnuite de apro*i3ionare. Pot (i !olicitate orice tipuri de materiale2 dar muniţia şi carburanţii !unt cele mai (rec*ent !olicitate. $ompania lo+i!tică pă!trea3ă2 de obicei2 muniţie "ncărcată "n *e.icule +ata de depla!are pentru a!emenea !ituaţii. Apro*i3ionarea de ur+enţă !e execută ade!eori "n timpul de!(ăşurării acţiunilor "n contact cu inamicul. Acţiuni inten!e pot (i urmate de !olicitări de muniţii de mai multe ori "n cur!ul unei 3ile. PARA(RAFUL 8-10. !.8<08</105 >- 36E< $omandantul !tabileşte "n mod obişnuit o cantitate !tandard de pro*i3ii care *or (i ţinute la "ndem1nă. Acea!ta !e numeşte "ncărcătură de ba3ă şi repre3intă cantitatea de materiale care comandantul crede că e!te nece!ară p1nă la apro*i3ionare
-12 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

iniţială. ncărcătura de ba3ă depinde de media materialelor cerute !pre apro*i3ionare "n unitatea de timp şi durata de timp p1nă la următoarea apro*i3ionare. ncărcătura de ba3ă !e limitea3ă la tot ceea ce poate (i tran!portat2 dar nu neapărat "ntr-un !in+ur tran!port. ncărcăturile de ba3ă pentru bateria de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie *eri(icate "n detaliu de comandantul ace!teia2 re*ă3ute de o(iţerii - 3 şi -# şi aprobate de comandantul de batalion. ncărcăturile de ba3ă !unt "mpărţite "n "ncărcături de luptă 6tran!portate "n *e.iculele bateriei7 şi "ncărcătura *rac 6tran!portată "n *e.iculele companiei lo+i!tice7. a. ncărcăturile de ba3ă cele mai (rec*ente !unt: .rana2 articole de ec.ipament 6"mbrăcăminte7 şi materiale de con!trucţie2 carburanţi-lubri(ianţi2 acumulatori şi muniţii. b. ncărcătura de luptă "n ca3ul muniţiilor repre3intă de (apt muniţia care e!te tran!portată la bordul *e.iculelor din bateria de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. c. ncărcătura de ba3ă pentru muniţii !e !tabileşte "n (uncţie de mi!iune2 inamic2 (orţe2 teren şi timp la di!po3iţie 6>&44-47. ncărcăturile de ba3ă pentru aruncătoare = pie!ele antitanc şi in!talaţii de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate !unt modi(icate con!tant de către comandantul de batalion pe ba3a !ituaţiei batalionului. Ace!ta pre3intă capacitatea de "ncărcare at1t pentru *e.iculele de luptă2 c1t şi pentru mi'loacele de !pri'in. $oloana cu "ncărcătura de ba3ă pre3intă un exemplu cu numărul şi tipul lo*iturilor. $oloanele cu "ncărcătura de ba3ă şi "ncărcătura *rac pre3intă capacitatea de lo*ire luată "n an!amblu2 deoarece proporţia timpului de muniţii depinde de !ituaţia "n di!cuţie7. d. &xperienţele ultimelor con(licte re+ionale au indicat (aptul că o combinaţie de muniţii "n procent de ;9N bombe explo3i*e2 29N bombe incendiare !au (umi3are = cumulati*e şi 19N bombe de iluminare = mişcare lentă de rotaţie e!te cea mai (lexibilă. Ace!te procente trebuie modi(icate de către comandant pe ba3a po!ibilităţilor de a!i+urare cu muniţii şi a mi!iunii. e. n anumite oca3ii2 cantitatea de muniţii li*rată bateriei de aruncătoare = artilerie antitanc mixte e!te !trict limitată. Acea!ta !e c.eamă cantitate limitată de muniţii 6$-R7 şi are rolul de a limita numărul lo*iturilor = pie!ă = 3i. $antitatea limitată de muniţii !e impune din două moti*e: pentru pă!trarea muniţiei şi pentru a pre"nt1mpina lip!a muniţiei "n ca3ul unei anumite acţiuni de luptă. (. n timpul proce!ului de plani(icare a !pri'inului prin (oc2 trebuie acordată o importanţă deo!ebită cerinţelor 6!olicitărilor7 de muniţii. $omandantul de baterie !au !ubo(iţerul ace!teia trebuie !ă (ie pre3ent pentru a e!tima tipul şi cantităţile de muniţii ce *or (i !olicitate. 0e exemplu2 dacă mi!iunea *a (i iluminare pe timp de noapte2 atunci "n po3iţiile aruncătoarelor trebuie adu!e bombe de iluminare !uplimentare. 0acă mi!iunea e!te una de apărare 63iua !au noaptea7 trebuie !ă exi!te !u(iciente lo*ituri explo3i*e şi incendiare. n oricare dintre !ituaţii2 comandantul bateriei de aruncătoare trebuie !ă ia le+ătura cu comandanţii !pri'iniţi şi !ă-i in(orme3e a!upra anumitor con!tr1n+eri re(eritoare la muniţii. PARA(RAFUL 8-11. M6/-0569- >- 6;02@5E52.60- 235=.15/<

-125 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

$omandantul companiei lo+i!tice ră!punde de a!i+urarea cu materiale obişnuite "n cantităţi mari. Ace!t tip de materiale !unt !olicitate de obicei ambalate !toc 6*rac7 şi "mpărţite "n tran!porturi pe plutoane. a. ,(iţerul !au !ubo(iţerul direcţional pentru !ubunităţile de artilerie !olicită raţiile de .rană pentru "ntrea+a baterie de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă. >e!ele calde !unt pre+ătite "ntr-un punct central 6bucătăria batalionului7 şi tran!portate "n (aţă la punctul lo+i!tic de di!tribuire. $1te un militar din (iecare pluton "nt1mpină *e.iculul şi-l +.idea3ă la 3ona de !er*ire a me!ei. A!i+urarea .ranei calde şi a .ranei !emipreparate !e reali3ea3ă "n două moduri: 617 @rana poate (i adu!ă !oldaţilor direct "n po3iţie. Pentru pă!trarea e(icienţei2 e ne*oie de un plan de !er*ire a me!ei. 0e obicei2 'umătate din !oldaţi măn1ncă "n timp ce cealaltă 'umătate pă!trea3ă mă!urile de !i+uranţă şi de pre+ătire pentru executarea tra+erii. 627 Grupele !e pot depla!a o anumită di!tanţă2 de obicei c1te*a !ute de metri2 la locul de !er*ire a me!ei 6"n cadrul raionului de tip 0&L4A7. n a!emenea ca3uri2 planul de !er*ire a me!ei e!te deo!ebit de important pentru a!i+urarea continuă a !pri'inului de (oc. n mod obişnuit2 nu trebuie !ă lip!ea!că din po3iţie mai mult de 1=3 din e(ecti*ul ec.ipei de !er*anţi. b. >aterialele care pot (i "nlocuite de pie!ă !unt cerute prin !ubo(iţerul bateriei2 care ră!punde de ace!tea. 617 Pie!ele de artilerie care nece!ită reparaţii !unt li*rate "mpreună cu .rana2 carburanţii şi muniţia. Alte pie!e !olicitate2 trebuie !ă !e a(le "n articolele obli+atorii ale bateriei !au urmea3ă !ă (ie li*rate. 627 Cateria de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă poate tran!porta unele materiale "n *e.iculele proprii 6de exemplu becuri2 detonatoare şi alte pie!e de !c.imb7. c. $arburanţii şi lubri(ianţii !unt li*raţi bateriei de aruncătoare = artilerie antitanc mixte cu ci!ternele batalionului. $i!ternele (ac parte din compania lo+i!tică a batalionului. $i!ternele li*rea3ă at1t carburant c1t şi ulei de motor2 *a!elină şi anti+el. $a !i "n ca3ul altor materiale2 ci!ternele alimentea3ă bateriile de artilerie după cum urmea3ă: 617 n po3iţie: $i!terna !e depla!ea3ă la *e.iculul a(lat "n po3iţie2 "l alimentea3ă şi trece apoi la următorul. 627 n a(ara po3iţiei: Ace!t procedeu implică depla!area *e.iculelor bateriei "n raionul 0&L4A2 la punctul de alimentare şi2 după alimentare2 re*ine "n po3iţie. $1nd acea!tă acti*itate e!te "n de!(ăşurare2 aruncătoarele = pie!ele antitanc !unt di!pu!e la !ol. Ho(erul şi şe(ul de maşină !e *or depla!a cu maşina la punctul de alimentare. Re!tul ec.ipei de !er*anţi "şi *a "ndeplini atribuţiile din po3iţiile de tra+ere = pe aliniament. d. $1nd !e depla!ea3ă2 bateria trebuie !ă (ie "n mă!ură !ă alimente3e *e.iculele de la punctul lo+i!tic de di!tribuţie2 "n timp ce !e "ndreaptă !pre o nouă po3iţie de tra+ere = noul aliniament. PARA(RAFUL 8-12. M6/-0569- >5@-07-12# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

-olicitarea cantităţii de materiale nece!are la momentul potri*it repre3intă o !arcină +rea pentru comandantul de baterie şi pentru !ubo(iţeri. &i trebuie!c !ă plani(ice "n a*an!2 a!t(el "nc1t de la baterie !ă nu lip!ea!că nici un (el de materiale2 care ar a(ecta "ndeplinirea mi!iunii. a. bateriile de acumulatori2 altele dec1t cele ale *e.iculelor şi cele re"ncărcabile !e a(lă !ub controlul +rupei de tran!mi!iuni a bateriei. $a şi muniţiile2 (iecare baterie are o re3er*ă de baterii de acumulatori la "ndem1nă. nlocuirea bateriilor de acumulatori trebuie !olicitate şi ace!tea !e li*rea3ă "mpreună cu alte materiale. 0epo3itarea2 utili3area şi "nre+i!trarea bateriilor de acumulatori a de*enit un (actor (oarte important odată cu introducerea "n dotare a di!po3iti*elor moderne cum ar (i a+enţii de a*erti3are E.C.$. şi di!po3iti*ele de *edere pe timp de noapte. b. @ărţile !unt !olicitate la (el ca şi celelalte materiale. @ărţile ne!ecrete !e obţin de la o(iţerul -# de la batalion2 pe ba3a cerinţelor !tabilite de o(iţerul -2. Ace!tea !e di!tribuie2 (ie pe calea obişnuită2 (ie de la o(iţerul -3 la comandantul bateriei. c. -acii de ni!ip şi alte materiale de con!trucţie a ob!tacolelor intră "n cate+oria materialelor de con!trucţii şi *or (i (urni3aţi la cerere !au "n (uncţie de nece!ar. SECŢIUNEA A III-A !NTREŢINERE Fiecare baterie de artilerie are o +rupă de "ntreţinere. Acea!tă +rupă trebuie !ă a!i+ure !pri'in (lexibil2 oportun şi de calitate. PARA(RAFUL 8-13. "-D5819$1nd un *e.icul e!te a*ariat !au !co! din (uncţiune2 comandantul de baterie !au !ubo(iţerul ace!teia !au şe(ul +rupei !olicită !pri'in de "ntreţinere de la o(iţerul !au !ubo(iţerul din modulul -# care ră!punde de baterie. a. 0upă ce !olicitarea a (o!t (ăcută2 ace!ta relatea3ă o(iţerului problema şi po3iţia *e.iculului a*ariat. ,(iţerul !au !ubo(iţerul !e *or a!i+ura apoi că !pri'inul cerut e!te trimi!. n anumite ca3uri2 "n !pecial dacă exi!tă un număr mare de *e.icule de(ecte bateria *a trebui !ă remorc.e3e un *e.icul cu un altul 6!au !e *a a!i+ura mi'loc de remorcare de la compania lo+i!tică a batalionului7. Recuperarea aruncătoarelor = pie!elor antitanc2 in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate bateriei !e reali3ea3ă de +rupa de "ntreţinere şi reparaţii a batalionului !au de +rupa de recuperare a plutonului de "ntreţinere de la batalion. PARA(RAFUL 8-1 . A0?6?-./ Armele de(ecte !unt trimi!e la armurierul bateriei de la !ubunitatea lo+i!tică a ace!teia. Pie!ele de armament de(ecte !unt tran!portate cu *e.iculele plutonului !au cu un *e.icul de apro*i3ionare care !e "ntoarce. Armurierul poate "nlocui anumite pie!e componente2 dar problemele +ra*e !unt re3ol*ate de către compania lo+i!tică a batalionului !au "n alte !tructuri de pro(il de la ni*el bri+adă !au corp de armată. Cateria de !pri'in direct pă!trea3ă o +rupă de !pri'in de "ntreţinere2 care !ă (ie "n
-12$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

mă!ură2 !ă !e depla!e3e la punctele "naintate ale ace!teia şi !ă (acă reparaţii pe loc. 0acă pie!a de(ectă nu poate (i reparată de +rupa de !pri'in2 *a (i e*acuată la o unitate de pro(il de la eşaloanele !uperioare. PARA(RAFUL 8-15. E8D5;6?-./19 >- 82?1.586455 $entrul de conducere al tra+erii repre3intă centrul de control al aruncătoarelor = pie!elor antitanc mixte2 bateriei şi batalionului. Ace!ta trebuie !ă di!pună "ntotdeauna de mi'loace de comunicaţii. $omandanţii de baterii şi !ubo(iţerii *or "nlocui !taţiile radio de(ecte din *e.iculele centrului de conducere a tra+erilor 6F0$7 !au din *e.iculele lor cu !taţiile radio din tran!portoarele blindate. Aruncătoarele de pe tran!portoare = in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate2 pie!ele de artilerie antitanc pot (i diri'ate şi prin alte metode2 dar pierderea le+ăturii de comunicaţii cu eşalonul !uperior !au !ubunitatea !pri'inită e!te de neacceptat. a. -taţiile radio şi alte mi'loace de comunicaţii 6tran!mi!iuni7 care nu (uncţionea3ă !unt predate plutonului de tran!mi!iuni de la batalion. Ace!tea *or (i reparate (ie la batalion2 (ie "n unităţi de pro(il de la eşaloanele !uperioare. Cateriei i !e *a elibera un altă !taţie radio din re3er*ă2 dacă exi!tă. b. &c.ipamentul de *edere pe timp de noapte !e predă de a!emenea plutonului de tran!mi!iuni al batalionului pentru e(ectuarea reparaţiilor5 toate celelalte articole care trebuie 6re7calibrate 6ca de exemplu GP-2 do3imetre şi di!po3iti*e de mă!urare a radiaţiilor7 !unt predate la plutonul de "ntreţinere al batalionului. c. $1nd un articol e!te predat (ie pentru executarea "ntreţinerii2 (ie a reparaţiilor2 !e eliberea3ă o (işă de predare 6etic.ete de !c.imb2 (ormulare 0A 2#927 pentru a arăta că plutonul a predat un articol !pre "ntreţinere !au reparaţie. $1nd articolul e!te +ata reparat2 (işa de predare !e "napoia3ă plutonului de "ntreţinere. PARA(RAFUL 8-1#. E8D5;6?-./19 601.8</260-920 / ;5-7-920 6./5/6.8% 5.7/696455920 >- 96.760- 6 068D-/-920 6./5/6.8 >505A6/Pentru aruncătoare = pie!ele antitanc şi in!talaţiile de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate2 *eri(icarea canalului ţe*ii şi a blinda'ului !e reali3ea3ă de +rupa de "ntreţinere. n !ituaţii de luptă2 o +rupă de "ntreţinere armament de la batalionul de in(anterie execută reparaţiile nece!are. 0e a!emenea2 ace!ta poate "nlocui pie!ele de(ecte !au u3ate şi di!pune de un aruncător = pie!ă antitanc de re3er*ă care poate "nlocui altul care nece!ită reparaţii. a. $1nd +oniometrul e!te de(ect2 ace!ta !e li*rea3ă !ubo(iţerului cu apro*i3ionarea bateriei şi !e di!pune repararea ace!tuia de către +rupa de "ntreţinere !au !e ac.i3iţionea3ă altul nou. b. Aparatele de oc.ire de(ecte2 calculatoarele bali!tice !au planşetele !unt predate !ubo(iţerului cu a!i+urarea materialelor companiei2 care !olicită "nlocuirea ace!tora şi le di!tribuie !ubunităţii. PARA(RAFUL 8-1$. R-81;-060-6 -8D5;6?-./1915 >-B-8/ &xi!tă mai multe căi de recuperare a ec.ipamentului de(ect: • Utili31nd mi'loace or+anice de tran!port5
-128 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

• Utili31nd *e.icule de apro*i3ionare care !e "ntorc5 • -olicit1nd mi'loace de tran!port de la batalion. $ea mai dorită metodă e!te de a trimite ec.ipamentul de(ect "ntr-un *e.icul de apro*i3ionare 6a!i+urare7 2 care !e "ntoarce la ba3ă 6"n !copul utili3ării e(iciente a tuturor mi'loacelor7. SECŢIUNEA A I"-A ASI(URARE MEDICALĂ Ace!t capitol pre3intă !pri'inul medical pentru bateriile de artilerie de la companie şi batalion2 e*acuarea răniţilor2 priorităţi de e*acuare şi raportarea morţilor şi răniţilor. PARA(RAFUL 8-18. P91/2.19 >- 601.8</260- / 60/59-05- 6./5/6.8 ?5F/ 69 82?;6.5-5 $ompaniilor de in(anterie li !e a!i+ură !anitari2 unul la (iecare pluton de in(anterie şi un !anitar pentru (iecare !tat ma'or de companie. Plutoanele de aruncătoare = artilerie antitanc mixte de la companie bene(icia3ă de !pri'in medical de la comanda companiei !au de la plutonul de in(anterie2 "n (uncţie de !ituaţie. >orţii şi răniţii !unt tran!portaţi "n *e.icule de a!i+urare cu materiale2 +oale !au cu ambulanţa companiei. PARA(RAFUL 8-1). B6/-056 >- 601.8</260- >- 96 36/6952. Fiecare baterie de artilerie de la batalion are !anitar "n or+ani3are. 0eoarece bateria de artilerie nu are in(irmerie2 acea!ta !olicită e*acuarea prin reţeaua admini!trati*ă = lo+i!tică2 direct de la in(irmeria batalionului2 care !e a(lă la !ubunităţile de apro*i3ionare. >orţii şi răniţii pot (i tran!portaţi de ur+enţă cu *e.iculele de apro*i3ionare care !e "ntorc. N2/<H . Răniţilor li !e *a acorda primul a'utor de către per!onalul de !al*are din cadrul bateriei2 după care *or (i internaţi la in(irmeria batalionului. PARA(RAFUL 8-20. E@68160-6 ?->5869< Ace!t para+ra( !e "ncadrea3ă "n pre*ederile -4AEAG 32-9#. $1nd un rănit trebuie e*acuat iar !in+ura alternati*ă e!te !olicitarea de !pri'in2 cererea de e*acuare !e (ace utili31nd condiţiile de +ra*itate. Următoarele cate+orii de e*acuări medicale !e reali3ea3ă "n (uncţie de condiţiile de +ra*itate a ca3ului cu re!pectarea pre*ederilor -4AEAG 39-2#. Gradul de +ra*itate a !tării pacientului !e !tabileşte de (elcer !au2 dacă ace!ta nu e!te2 de către o(iţerul !au !ubo(iţerul pre3ent. a. Prioritate ?. 8 -e utili3ea3ă pentru ca3urile care trebuie e*acuate c1t mai repede po!ibil2 maximum 2 ore pentru a !al*a pacientul. b. Prioritate ? A. 8 $.irur+ie. -e utili3ea3ă pentru pacienţii care trebuie !upuşi unei inter*enţii c.irur+icale pentru a (i !al*aţi. c. Prioritate ?? 8 -e utili3ea3ă atunci c1nd pacientul trebuie e*acuat "n maxim # ore !au alt(el !tarea !a *a de*eni: ur+enţă.

-12) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

d. Prioritate ??? 8 Rutină. Eece!ită e*acuare2 dar !tarea pacientului nu e!te e!timată !ă !e deteriore3e "n mod !erio! "n următoarele 2# de ore. e. Prioritate ?B 8 Recomandat. -e utili3ea3ă atunci c1nd e*acuarea e!te recomandată din punct de *edere medical2 dar nu repre3intă o nece!itate. PARA(RAFUL 8-21. R6;20/60-6 0<.545920 =5 6 86;685/<455 >- 91;/< Raportarea răniţilor şi a capacităţii de luptă "ncepe de la eşalon +rupă 6pie!ă7. Raportarea pierderilor !e (ace c1t mai cur1nd după incident2 de către comandantul de +rupă 6pie!ă72 care raportea3ă !ubo(iţerului de la pluton. Ace!ta raportea3ă "n !cri! !ubo(iţerului de companie2 care la r1ndul !ău predă (ormularele la centrul admini!trati* = lo+i!tic. ?mediat ce !ituaţia permite2 !ubo(iţerul de la pluton completea3ă (ormularele 0A 11%/ şi 0A 11%% pentru (iecare rănit. Ace!te (ormulare !unt !tr1n!e de !ubo(iţerul de la companie2 care le predă centrului admini!trati* = lo+i!tic al batalionului.

-130 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ANEXA A ORDINE% FORMULARE ŞI MATERIALE SUPLIMENTARE

P

028->1059- >- 91801 ;-./01 7/6/19 ?6A20 =5 B20?6/19 20>5.-920 71./ 7/63595/- :. 0-C196?-./19 AN-2 =5 SMO 5002$/2001. D-=5 68-7/- B20?6/69- 20>5.-920 71./ 78057-% 82?6.>6.455 >- ;91/26.- =5 7-8455 @20 ;05?5 :. ?2> .20?69 20>5.- @-0369- >- 96 82?6.>6./19 >- 36/-05- =5 9- @20 /06.7?5/-% 96 0G.>19 920% /2/ @-0369% 7131.5/<45920 >- 860- 0<7;1.>. O0>5.19 @6 B5 :.7245/ >957/- 69- 235-8/5@-920% B2955 /06.7;60-./- 81 78D-?6 68451.5920% ?68D-/- 69/-0-.1915 =5 ?6/0585 >- -F-8145-. A , 1 ORDINUL PRELIMINAR ,rdinele preliminare pre3intă !ubordonaţilor in(ormaţii2 "n timp util2 de!pre acţiunile care urmea3ă !ă !e de!(ăşoare. Ace!te ordine dau timp !ubordonaţilor !ă !e pre+ătea!că. ,rdinul trebuie !ă (ie !curt2 dar complet. Utili31nd (ormularul !tandard de cinci para+ra(e pentru "ntocmirea ordinelor !e *a a!i+ura (aptul că nu !-a omi! nimic. n cele din urmă2 e!te pre3entat un model de ordin preliminar. 1. SITUAŢIA n ace!t para+ra( !e *a (ace o !curtă de!criere a !ituaţiei inamicului şi a trupelor proprii5 Forţele ataşate !ubunităţii !au detaşate de la acea!ta. 2. MISIUNEA -e utili3ea3ă mi!iunea re(ormulată re3ultată din anali3a mi!iunii. 3. EXECUTAREA a. &c.ipe !peciale !au or+ani3area pentru luptă a !ubunităţii. b. Uni(orma şi ec.ipamentul comun tuturor 6modi(icări (aţă de procedurile de operare !tandard7. c. Armament !pecial2 muniţie !au ec.ipament 6di(erite de cele cuprin!e "n procedurile de operare !tandard7. d. ?n!trucţiuni !peciale pentru comandanţii !ubordonaţi. e. $alculul timpului. 4rebuie !ă cuprindă cel puţin: 617 ,ra e!timată de depla!are5 627 0ata şi locul unde !e dă ordinul de acţiune5 637 ,ra probabilă de "ncepere a acţiunii5 6#7 ,rele de executare a in!pecţiilor şi a articolelor care *or (i in!pectate2 altele dec1t cele pre*ă3ute "n procedurile de operare !tandard5 6%7 ,rele de executare a contraatacurilor şi acţiunile care *or (i repetate la antrenamente.

-131 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

(. ?n!trucţiuni +enerale !uplimentare "n (uncţie de nece!ităţi !au con(orm procedurilor de operare !tandard. . SPRIJINUL LO(ISTIC a. $arburanţi2 lubri(ianţi2 muniţie2 .rană2 ec.ipament şi alte materiale. b. 0i!punerea !ubunităţilor de apro*i3ionare. c. &*acuarea medicală = adunarea răniţilor. d. A!i+urarea topo+eode3ică. 5. COMANDA ŞI COMUNICAŢIILE a. ,rice !c.imbări (aţă de ierar.ia de comandă obişnuită. b. ,rice !c.imbări (aţă de in!trucţiunile obişnuite de (olo!ire a comunicaţiilor !au !emnalelor !tandard. c. $erinţe !peciale de comunicaţii. MODEL DE ORDIN PRELIMINAR "ERBAL S5/16456. ?namicul a re*enit "n po3iţiile de apărare pre+ătite "n +rabă de-a lun+ul drumului RIH?EAR?L,R şi "şi "ntăreşte po3iţiile. Cri+ada noa!tră atacă pentru cucerirea "nălţimii din !t1n+a drumului 6!e indică "n teren7. Gruparea de (orţe *a ataca pentru cucerirea dealului #9) 6coordonatele7 1< ora 9/.99. M5751.-6. ?niţial *om a!i+ura !pri'inul de (oc al atacului dintr-o po3iţie de tra+ere !ituată "n apropierea localităţii P,PLA$A 6coordonate7. O06 >- >-7B<=1060- 6 68451.55. 4rebuie !ă (im +ata pentru de!c.iderea (ocului nu mai t1r3iu de ora 9%.#%. Ee depla!ăm "n punctul de plecare aproximati* la ora 93.99 I.7/018451.5 C-.-069- =5 7;-8569-. Plutonierul ma'or Popa !e "nt1lneşte cu comandantul plutonului lo+i!tic la punctul lo+i!tic de di!tribuţie 6coordonatele7 "n 39 minute pentru diri'area camioanelor de muniţii către po3iţia noa!tră. >ă!urile de !i+uranţă !unt acum intrate "n (uncţiune. >ă!urile de protecţie E.C.$. *or intra "n (uncţiune "n termen de o oră. Grupul de recunoaştere "naintat *a recunoaşte po3iţiile de tra+ere. Grupul de recunoaştere *a pleca la ora 92.99. Ba (i or+ani3at de către comandantul de pluton2 dar conducerea +rupului *a re*eni plutonierului ma'or -imion. Grupul de recunoaştere *a (i "n!oţit de o +rupă topo+ra(ică cu o maşină de le+are topo+ra(ică. Grupa topo+ra(ică *a (i aici la mie3ul nopţii. Acea!ta nu *a putea !ă ne de!er*ea!că dec1t o !curtă perioadă de timp după care trebuie !ă !e "ntoarcă. 4ăcerea radio !e aplică de la orele 2#.99. D6/6 =5 206 /06.7?5/-055 20>5.1915 >- 68451.- . Bă *oi da ordinul de acţiune aici la ora 22.99. $1t timp lip!e!c *reau ca +rupele !ă repete ocuparea po3iţiei pre+ătită "n +rabă şi pre+ătită din timp. Breau ca centrul de conducere a tra+erilor 6F,$7 !ă repete operaţiunile pentru de!c.iderea (ocului "n ca3ul ocupării "n +rabă a po3iţiei de tra+ere. A , 2 ORDINUL DE ACŢIUNE ,rdinul de acţiune o(eră comandanţilor !ubordonaţi in(ormaţii e!enţiale pentru "ndeplinirea mi!iunii. ,rdinul de acţiune !e *a "ntocmi pe un (ormular !tructurat pe
-132 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

cinci para+ra(e pentru a or+ani3a ideea şi pentru că din ordin !ă nu lip!ea!că nimic. Pentru explicarea ordinului pe l1n+ă .artă !e (olo!e!c !c.ema şi mac.eta terenului. O0C6.5E60-6 ;-./01 91;/<H P91/2.19 1 P91/2.19 2 *N+ P91/2.19 3 2 ec.ipe antitanc Grupa 1 = Plutonul 1 -ecţia antitanc 6-7 ,(iţer 1 la comandă -ecţia )2 mm 1. SITUAŢIA 6,r+ani3area pentru luptă a companiei !au batalionului pentru "ndeplinirea mi!iunii e!te pre*ă3ută la ordinul de acţiune2 a!t(el "nc1t !ubordonaţii cuno!c ce mi'loace *or a*ea pe timpul acţiunii7 6. S5/16456 5.6?581915 617 $ompunere2 di!punere şi *aloare. 627 Acti*ităţi recent executate. 637 $apacităţi. 6#7 Bariaţia de acţiune cea mai probabilă a inamicului. Pentru cla!i(icarea de!crierii !ituaţiei inamicului !e *or include !c.eme şi (olii tran!parente cu !ituaţia inamicului. 3. S5/16456 /01;-920 ;02;055 617 >i!iunea şi concepţia de luptă a batalionului. 627 >i!iunea unităţii din !t1n+a. 637 >i!iunea unităţii din dreapta. 6#7 >i!iunea unităţii din (aţă. 6%7 >i!iunea unităţii de ad1ncime !au din !patele ace!tora. 6/7 >i!iunea re3er*ei batalionului. 6;7 >i!iunea !ubunităţilor care !pri'ină batalionul2 dacă ace!tea in(luenţea3ă mi!iunea !ubunităţilor de aruncătoare. c. A/6=<05 =5 >-/6=<05. -c.imbări "n or+ani3area pentru luptă pe timpul operaţiei. 0e exemplu2 dacă or+ani3area pentru luptă !e !c.imbă pe timpul etapei de con!olidare a unui atac2 !e *or "ncadra "n ace!t para+ra(. 2. MISIUNEA -e pre3intă !copurile şi obiecti*ele mi!iunii. Ace!t para+ra( trebuie !ă ră!pundă "ntrebărilor: cine2 ce2 c1nd2 unde şi de ce. Ră!pun!ul la "ntrebarea unde e!te dat de coordonatele terenului. 0acă !e utili3ea3ă denumirile obiecti*elor2 ace!tea !unt adău+ate !uplimentar "n parante3ă. 3. EXECUTAREA a. C2.8-;456 91;/-5 Ace!t para+ra( de!crie modul "n care comandantul intenţionea3ă !ă "ndeplinea!că mi!iunea. La ni*el companie *a (i "ntotdeauna inclu! !ubpara+ra(ul re(eritor la executarea mane*rei şi a mi!iunilor de (oc. 4ot aici !e *a utili3a (olia 6!c.ema7 cu concepţia operaţiei. 617 6anevra( Ace!t para+ra( trebuie !ă !e concentre3e a!pra acţiunii deci!i*e. La ni*el companie2 para+ra(ul re(eritor la mane*ră2 care e*idenţia3ă mi!iunile (iecărui pluton şi !ecţie !e identi(ică "n mod normal cu e(ortul principal nu mai
-133 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

nece!ită in(ormaţii !uplimentare. 0acă e!te ne*oie2 comandantul poate aduce explicaţiile nece!are "n para+ra(ul concepţiei operaţiei 6para+ra(ul 397 627 6isiunile de foc( Ace!t para+ra( de!crie modul "n care comandantul intenţionea3ă !ă (olo!ea!că (ocul aruncătoarelor pentru !pri'inirea acţiunilor batalionului 6companiei7. n ace!t para+ra( !e (ormulea3ă !copul urmărit prin executarea (ocului2 po!ibilitatea executării mi!iunilor de (oc şi alocarea obiecti*elor cu prioritate. 0e a!emenea2 ace!t para+ra( poate cuprinde li!ta obiecti*elor2 matricea de executare a (ocului şi (olia cu obiecti*ele. 637 Amenajarea genistic ( Ade!ea2 "n !pecial "n acţiunile de apărare2 ace!t para+ra( trebuie !ă conţină concepţia de "ntărire a po3iţiilor. $1nd !ubunitatea de aruncătoare e!te !pri'inită de o !ubunitate de +eniu2 comandantul !ubunităţii de aruncătoare !tabileşte modul de "ntrebuinţare a mi'loacelor de +eniu. &l poate !ă (acă ace!t lucru !tabilind prioritatea !a pentru a!i+urarea +eni!tică 6protecţia2 blocarea căilor de acce! ale inamicului către po3iţia de tra+ere şi a!i+urarea căilor de acce! ale !ubunităţilor de aruncătoare7 şi prioritatea pentru a!i+urarea +eni!tică a !ecţiilor. b. S6085.5 ;-./01 7-8455 =5 C01;-. Ace!t para+ra( pre3intă !arcinile = re!tricţiile (iecărei !ecţii. Fiecare !ubunitate !ubordonată *a a*ea un para+ra( !eparat. c. I.7/018451.5 >- 8220>2.60Ace!tea con!tituie atribuţiile şi re!tricţiile şi limitările care !e aplică pentru două !au mai multe unităţi !ubordonate. 0acă ace!te in!trucţiuni nu !unt *alabile pentru toate !ubunităţile !ubordonate2 atunci acele !ubunităţi care trebuie !ă !e con(orme3e in!trucţiunilor2 trebuie preci3ate clar. . SPRIJINUL LO(ISTIC Ace!t para+ra( a!i+ură in(ormaţiile de lo+i!tică2 nece!are pentru !pri'inirea2 !u!ţinerea unei unităţi "n timpul operaţiunii. a. P0239-?- C-.-069-. A!i+ură in(ormaţiile re(eritoare la po3iţiile actuale şi *iitoare ale 6!ub7unităţilor de apro*i3ionare. b. E8D5;6?-./ =5 7-0@5855. -e poate alcătui un alineat !eparat pentru (iecare cate+orie de apro*i3ionare2 "n (uncţie de cerinţe. c. E@68160-6 ?2045920 =5 0<.545920. d. D5@-07-. 5. COMANDĂ ŞI COMUNICAŢII a. C2?6.><. Ace!t para+ra( nece!ită po3iţia per!onalului important şi a per!onalului $2 "n timpul de!(ăşurării operaţiunii şi modi(icările (ăcute la procedeele cu caracter permanent2 cum ar (i modi(icarea ierar.iei de comandă !au planul !tandard de comunicaţii prin (ir. b. C2?1.586455. Prin ace!t para+ra( !e preci3ea3ă cerinţele importante re(eritoare la comunicaţii cum ar (i tăcerea radio "n (aţa aliniamentului de plecare2 !emnale !peci(ice pentru anumite acţiuni2 !emnale de ur+enţă = *i3uale pentru acţiunile importante şi in(ormaţii pri*ind utili3area aparaturii de comunicaţii. $,EF?R>AR&. -e utili3ea3ă numărul me!a'elor. AE&F&: A 8 Folii de in(ormaţii = in(ormaţii.
-13 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

C 8 Folia cu concepţia = !c.iţa concepţiei operaţiei. $ 8 n (uncţie de cerinţe: marş2 depla!are cu *e.icul = barcă2 atac aerian !au trecerea unui cur! de apă. EXEMPLU DE ORDIN DE ACŢIUNE "ERBAL AL COMANDANTULUI SUBUNITĂŢII DE ARUNCĂTOARE A BATALIONULUI 1. SITUAŢIA a. /orţa inamicului. &lementele re+imentului 23) in(anterie moto au !tabilit po3iţii de apărare "n 3ona 6!ectorul7 noa!tră. $ea mai probabilă po3iţie e!te punctul de !pri'in de companie "n imediata apropiere a 0ealului #9). Forţele inamicului au o capacitate de luptă de )9N iar moralul ace!tora e!te bun. Forţele !unt dotate cu tran!portoare blindate tip C>P 8 2 şi tancuri 4 8 )9 şi !unt "n mă!ură !ă execute lo*ituri cu armament c.imic şi (oc "mpotri*a aruncătoarelor. -e e!timea3ă că !e *or apăra din po3iţia actuală. b. /orţe proprii. Gruparea operati*ă 2 8 ;< in(anterie atacă la 9<9/99 octombrie pentru a cuceri 0ealul #9) Cri+ada a 2-a atacă pe (lancul drept2 "n acelaşi timp pentru a cuceri 0ealul ##/. Gruparea operati*ă 2 8 ;; atacă "n acelaşi timp pe (lancul no!tru !t1n+ pentru a cuceri 0ealul #9<. 0i*i3ionul 1=C+.1>c.6de !pri'in direct7 6obu3iere cal.1%2mm7 *a a!i+ura !pri'in bri+ă3ii. 0i*i3ionul 2=C+.1) Artilerie 6tunuri-obu3iere cal.1%2mm7 *a con!titui !pri'in +eneral de "ntărire a di*i3ionului 1=C+.1>c. c. /orţe ataşate şi detaşate. 0oi medici cu ambulanţa *or (i ataşaţi plutonului de aruncătoare. 2. MISIUNE Bom !pri'ini +ruparea operati*ă atac1nd cu o pre+ătire de (oc de 19 minute la "nceput2 pe data de 9<.19 9/.19 pentru a neutrali3a mitralierele inamicului şi armamentul antitanc şi pentru a neutrali3a (ocul din po3iţiile !ale "naintate. Ee *om pre+ăti apoi !ă executăm o mi!iune de tra+ere cu (umi3are pentru a "mpiedica punctul de ob!er*are pe dealul #19 al inamicului !ă ob!er*e 6!ă cercete3e7 direcţia de "naintare a companiei A din +ruparea operati*ă a (orţelor proprii. 0upă aceea2 *or ră!punde cererilor de executare a (ocului "n !pri'inul atacului (inal şi "ntăririi po3iţiei pe dealul #9). 3. EXECUTARE 6. C2.8-;456 91;/-5 ?ntenţia. ?ntenţione3 !ă !pri'in ace!t atac ocup1nd pe timp de noapte prima noa!tră po3iţie de tra+ere5 *om utili3a metodele obişnuite ale +rupului "naintat. Bom po3iţiona pie!a nr. 3 pe un deal "n apropierea po3iţiei inamicului2 dar nu dea!upra ei. $1nd !e "ncepe executarea pre+ătirii de (oc de 19 minute2 (iecare pie!ă *a executa cinci lo*ituri 6trei de explo3ie2 două de (umi3are7 c1t mai repede po!ibil2 ec.ilibr1nd pie!ele "ntre lo*ituri. 0upă aceea !e *a executa c1te o lo*itură la (iecare 1% !ecunde p1nă la ordinul de "ncetare a (ocului. ?mediat *om !c.imba direcţia de tra+ere a!upra obiecti*ului care trebuie acoperit cu (um. Bom executa perdele de (um timp de 2% de minute. Pentru acea!ta *om utili3a aproape toate lo*iturile de (umi3are răma!e. 0upă
-135 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

mi!iunea de (umi3are2 *om re*eni la datele cu pre+ătirea de (oc şi ne *om pre+ăti !ă executăm (oc de neutrali3are "n !copul !pri'inirii atacului (inal. Eoi ne *om depla!a "nainte pe !paţii pă!tr1nd o !ecţie "n po3iţie "n orice moment !ă execute (oc. La pr1n3 ar trebui !ă ne re+rupăm 6"nt1lnim7 "n a doua po3iţie de tra+ere. Acolo ne *om alimenta şi ne *om pre+ăti pentru mi!iunea următoare. 617 6anevre. Ee *om depla!a din po3iţia actuală la 9<.19 9#.1% "n !copul atin+erii punctului de plecare cu coordonatele EC%%332/ la data de 9<.19 9#.29. 0epla!area !e *a (ace pe tra!eul R,HU la po3iţia iniţială de tra+ere "n apropierea punctului de coordonate EC%/<32). Plutonul trebuie !ă (ie pre+ătit !ă execute (oc cel t1r3iu la 9<.19 9/.99. 0epla!area la po3iţiile următoare !e *a (ace la ordin2 eşalonat pe !ecţii. -ecţia condu!ă de !er+entul ?onaşcu !e *a depla!a prima. Fiecare !ecţie *a trece pe la punctul obli+atoriu nr. 3 !pre po3iţia următoare. Po3iţiile următoare2 punctele obli+atorii de trecere şi căile de acce! !unt pre3entate pe (olia planului de depla!are. ?niţial ne *om depla!a "n !patele ec.ipei C din centrul !ectorului batalionului. &c.ipa A "naintea3ă pe partea !t1n+ă şi ec.ipa de tancuri urmea3ă ec.ipa A. 627 6isiunile de foc. &c.ipa A di!pune de prioritate de tra+ere cu obu3ierul de 1%2 mm. &c.ipa C di!pune iniţial de prioritate de tra+ere cu aruncătoarele2 apoi ec.ipa A *a a*ea prioritate de tra+ere după ce a preluat conducerea. &c.ipa C are un obiecti* cu prioritate c.iar "n apropierea aliniamentului de plecare. ,rice mi!iuni de tra+ere de ur+enţă !e execută cu lo*ituri explo3i*e şi de (umi3are pentru a acoperi depla!ările ec.ipelor "naintate. Plutonul *a participa la etapa (inală de pre+ătire "ncep1nd cu ora 9/.29 şi apoi *a !c.imba direcţia de tra+ere "n!pre direcţia nord unde *om executa mi!iuni de (umi3are. Bom executa (oc la cerere pe timpul etapei de con!olidare şi reor+ani3are a batalionului. b. C-./019 >- 82.>18-0- 6 /06C-055 617 Gi!mentul direcţiei de ba3ă din po3iţia de tra+ere de ba3ă e!te 31-99. Gi!mentul direcţie de ba3ă pentru a doua po3iţie e!te 2/-99. 627 ,biecti*ul cu prioritate pentru ec.ipa C e!te EC%;3319. -e *a lo*i cu două lo*ituri explo3i*e şi două lo*ituri de (umi3are pentru (iecare aruncător. Plutonul trebuie !ă (ie pre+ătit !ă repete mi!iunea. 637 n 'urul oraşului -?C?U exi!tă o 3onă inter3i!ă pentru tra+ere2 *e3i (olia pentru limitele !ale. Acea!tă 3onă inter3i!ă pentru tra+ere trebuie inclu!ă "n calculatorul bali!tic al aruncătorului. 6#7 Plutonul trebuie !ă (ie pre+ătit pentru operaţiuni pe pie!e după ocuparea po3iţiei iniţiale de tra+ere. c. S-8456 :./G5. 6-e poate alcătui la eşalon pie!ă2 dacă e!te nece!ar7. -e depla!ea3ă din po3iţia iniţială "n cea de-a doua 6*e3i (olia7. Raportea3ă c1nd e!te pre+ătită de executarea (ocului. d. S-8456 6 >216. 6-e omite dacă nu exi!tă in!trucţiuni !peciale7. e. S-0C-./19 / 7132B54-019 >- 96 ;91/2. . $oordonea3ă acti*itatea pe pie!ă cu locţiitorul comandantului de pluton pentru mă!urile de control pri*ind circulaţia "n timpul trecerii aliniamentelor. >er+eţi cu !ecţia a doua. (. I.7/018451.5 >- 8220>2.60-.
-13# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

617 Grupul de recunoaştere pleacă la 9).19 1)99. Raportea3ă din acea!tă po3iţie cu 19 minute "nainte de plecare. 6Per!onalul care ia parte şi ec.ipamentul e!te preci3at "n procedurile cu caracter permanent7. 627 >ă!urile de apărare tip doi intră "n acţiune acum. >onitori3area "ncepe la 9<.19 93.99. 637 Raportaţi !o!irea la toate po3iţiile de tra+ere. 6#7 Raportaţi c1nd !unteţi +ata de executare a tra+erii. 6%7 Raportaţi con!umul de muniţie la terminarea pre+ătirii de (oc. . SPRIJIN LO(ISTIC a. $on!umul de muniţie controlat intră "n *i+oare la 9<.19 99.91 . 617 lo*ituri explo3i*e 8 #% lo*ituri 6ace!tea nu cuprind muniţia pentru pre+ătirea de (oc7. 627 Lo*ituri de iluminare 8 1) lo*ituri. 637 Lo*ituri de (umi3are = incendiare 8 29 lo*ituri. b. Bom depo3ita muniţia pentru pre+ătirea de (oc 6%9 lo*ituri=aruncător7 "n po3iţia iniţială de tra+ere. Grupul "naintat *a "ncepe !ă pre+ătea!că muniţia pentru tra+ere. -e tra+e mai "nt1i muniţie pentru pre+ătirea de (oc şi !e completea3ă unitatea de (oc a re3er*ei. 0in po3iţia iniţială de tra+ere !e *a pleca cu lă3ile de muniţie pline. c. Punctul de di!tribuţie lo+i!tic al +rupării operati*e !e a(lă "n punctul EC%;93#/. Be.iculele de tran!port a muniţiilor *or (i "nt1mpinate şi condu!e la po3iţiile noa!tre. A!i+urarea cu muniţii !e *a (ace din nou "n po3iţia (inală de tra+ere. d. >i'loacele de apro*i3ionare ale companiei !unt di!pu!e "n punctul EC%;93392 "n !patele dealului %92. e. Punctul de adunare a răniţilor e!te "n punctul EC%;<3#9 l1n+ă *ec.iul .ambar. (. Punctul de adunare al pri3onierilor de ră3boi e!te "n punctul EC%;;33)2 "n curte. +. , re3er*ă de raţii de .rană pentru trei 3ile pentru (iecare om trebuie !olicitate "nainte de 9).19 23.39. A!i+uraţi-*ă că toate ci!ternele de apă şi combu!tibil !unt pline. 5. COMANDĂ ŞI COMUNICAŢII a. C2?6.><. 617 $u noi mer+e iniţial cu prima !ecţie a centrului de conducere a tra+erilor2 apoi *oi mer+e "n recunoaştere "n po3iţiile următoare. 627 0acă eu !unt rănit2 plutonierul ma'or >ilea *a prelua comanda. 637 ?erar.ia de comandă: -ubo(iţerul de pluton He(ul !ecţiei 1 He(ul !ecţiei 2 6Următorii militari "n ordinea +radului7 b. T06.7?5751.5. 617 ?n!trucţiunile pentru operaţiunile !peciale2 ?ndex )-1%2 &diţia A !unt "n *i+oare.

-13$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

627 -emnalul de ur+enţă pentru "ncetarea (ocului indirect e!te un cartuş de !emnali3are cu două !tele roşii2 urmat de altul cu o !tea *erde. 637 4ăcerea radio !e aplică de la 9<.19 9%.99 la 9<.19 9/.39. Anexa A: Li!ta obiecti*elor şi (olia cu obiecti*ele 6omi!ă7. Anexa C: Folia cu mane*ra. Anexa $: Folia cu planul de depla!are 6omi!2 *e3i capitolul 37.

-138 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

A , 3 ORDINUL FRA(MENTAR Ace!tea a!i+ură !c.imbări "n timp util la ordinele exi!tente. Problemele la care !e (ace re(erire "ntr-un ordin complet pot (i omi!e atunci c1nd ace!tea nu !-au modi(icat2 c1nd nu !unt nece!are pentru "ndeplinirea mi!iunii2 c1nd pot "nt1r3ia tran!miterea !au dacă la momentul tran!miterii !unt incomplete !au inacce!ibile. ,rdinele (ra+mentare !unt utili3ate de obicei pentru eliberarea in!trucţiunilor !au modi(icărilor la un ordin de operaţii curent "n timpul de!(ăşurării operaţiunii. MODEL DE ORDIN FRA(MENTAR% "ERBAL AL COMANDANTUL SUBUNITĂŢII DE ARUNCĂTOARE Situaţia. Atacul +rupării operati*e !-a de!(ăşurat cu !ucce!. Gruparea operati*ă a primit ordin !ă continue atacul "n direcţia !ud !pre oraşul AGE?4A. ?namicul "nt1r3ie şi !e pare că "şi "ntăreşte po3iţiile "n imediata apropiere a oraşului AGE?4A. 6odific ri la organizare. Eu !unt. Ordine c tre subordonaţi. $entrul de conducere a tra+erilor nr. 1 8 ,(iţerul cu !pri'inul prin (oc trimite prin curier o nouă li!tă a obiecti*elor 8 *eţi !ta acolo p1nă la !o!irea ace!tuia. 0acă curierul nu a'un+e p1nă la ora 12.992 *ă depla!aţi "n po3iţia $.arlie. Raportaţi noua *oa!tră po3iţie o(iţerului cu !pri'inul prin (oc. -ecţia 1 8 $ontinuaţi !ă a!i+uraţi !pri'in din po3iţia "n care *ă a(laţi acum. Bă depla!aţi "n po3iţia $.arlie2 c1nd !ecţia doi e!te pre+ătită de executarea (ocului şi nu mai t1r3iu de ora 12.99. -ecţia 2 8 Bă depla!aţi imediat "n po3iţia $.arlie pe drumul de l1n+ă r1u. Ee *om "nt1lni acolo. -ubo(iţerul de pluton 8 ,(iţerul -# trimite muniţia "n po3iţia noa!tră actuală. 0acă !o!eşte la timp2 *eţi a!i+ura !ecţiei 1 imediat muniţia nece!ară. n ca3 contrar duceţi toate *e.iculele "n po3iţia $.arlie unde *eţi a!i+ura cu muniţii ambele !ecţii. Sprijin de foc. $ompania A are prioritate de tra+ere pentru aruncătoare. Prioritatea (ocului de artilerie e!te a!i+urată companiei C. Instrucţiuni de coordonare. >ă *oi a(la la o(iţerul cu !pri'inul prin (oc timp de 19 8 29 minute. >ă *oi alătura plutonului "n po3iţia $.arlie la ora 12.39.

-13) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

A,

ANEXE LA ORDINE

,rdinele pot (i !uplimentate prin: (olii2 !c.iţe cu concepţia acţiunii2 matrici de execuţie şi pro+rame ale operaţiilor. a. /olii. Foliile !unt utili3ate pentru a indica at1t in(ormaţiile re(eritoare la (orţele proprii c1t şi cele re(eritoare la inamic2 cum ar (i: !pri'inul de (oc indirect2 !c.ema mane*relor2 depo3itelor lo+i!tice şi planul de depla!are. 4oate ace!te in(ormaţii !e pot tran!crie pe o !in+ură (olie2 cu condiţia ca acea!ta !ă (ie clară. Foliile !e !c.iţea3ă ţin1nd cont de proporţiile la !cară şi utili31nd !imbolurile din AE - 3 6(i+. A-27. ?n(ormaţiile pre3entate pe (olie2 cu excepţia mi!iunii nu trebuie re!pectate "n ordinul de acţiune !au "n ordinele (ra+mentare. Foliile pot (i combinate cu mi!iunea "n !cri! şi matricea 6modelul7 de executare 6ambele !cri!e pe (olie7 "nc1t !ă alcătuia!că un ordin de acţiune complet. b. Sc3ema cu concepţia luptei. Jona 6!ectorul7 de acţiune al companiei !au 3ona obiecti*elor e!te ade!eori at1t de redu!ă "nc1t pe .artă la !cara 1:%9.9992 (oliile nu !unt !u(icient de clare. $omandantul trebuie !ă alcătuia!că apoi o !c.iţă a concepţiei !au un model al terenului care !ă !er*ea!că aceluiaşi !cop. &l *a "ncepe prin !c.iţarea terenului !au 3onei de operaţii !au a 3onei obiecti*elor. $omandantul (ace !c.iţe reproduc1nd cu m1na liberă caracteri!ticile dominante ale terenului de pe .arta militară. 0etaliile cum ar (i *e+etaţii !au tră!ăturile !peci(ice de teren !unt adău+ate pe ba3a recunoaşterii şi a unei examinări mai amănunţite a .ărţii. -ituaţia inamicului2 !c.ema mane*relor2 executarea (ocului2 mobilitatea precum şi alte date care !unt !olicitate2 !unt adău+ate. 0acă e!te po!ibil !incroni3area unităţilor "n timp şi !paţiu e!te repre3entată utili31nd !imboluri +ra(ice modi(icate 6explicate printr-o le+endă7 care indică ordinea de de!(ăşurare a acţiunilor. c. 6atricea !modelul# de e"ecutare. >atricea 6modelul7 de executare pre3intă atribuţiile cele mai importante şi e*enimentele "ntr-o matrice. Acea!tă matrice !e utili3ea3ă pentru a a'uta comandantul "n timpul executării mi!iunii ca şi pentru a !uplimenta (olia operaţiilor şi ordinul *erbal. >atricea de executare nu "nlocuieşte ordinul de executare a mi!iunii pe care comandantul "l dă !ubordonaţilor !ăi2 ce a'ută la mai buna "nţele+ere a caracterului mi!iunii de către !ubordonaţi. d. &rogramul operaţiei. Pro+ramul operaţiei e!te o li!tă !ec*enţială a acti*ităţilor de!emnate prin numire. Un pro+ram al unei operaţii !e deo!ebeşte de un cod prin aceea că (iecare număr repre3intă un indiciu pentru mai multe acţiuni2 c.iar dacă numărul e!te ade!ea un raport şi nu un ordin. 0e exemplu2 Plutonul 2 a'un+e "n po3iţia de !pri'in şi raportea3ă 1915 o(iţerul cu !pri'inul prin (oc care ră!punde de companie cere (oc de neutrali3are iar plutonul 1 "ncepe imediat depla!area "n po3iţia de atac. Pro+ramele operaţiilor pot (i utili3ate !eparat !au "mpreună cu matricele de executare.

-1 0 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ANEXA B MĂSURI DE SI(URANŢĂ !N DESFĂŞURAREA OPERAŢIUNILOR

A

8451.59- :./0-;05.7- 81 782;19 >- 6 :?;5->586 5.6?5819 7< 6B9- 5.B20?6455 0-B-05/260- 96 ;2E54559-% ;96.1059-% 5./-.4559- =5 2;-06451.59- ;02;055 7.1?-78 ?<7105 >- 75C106.4< 69- 2;-06451.5920. L6 -=692. >- ;91/2.% 7-845- =5 ;5-7< >- 60/59-05-% ?<71059- *>- 75C106.4< 6 2;-06455920+ 81;05.> 86?1B96A19 =5 ?67860-6% 75C106.46 ;-072.691915% >5785;95.6 ?678<055 91?5.5920 =5 EC2?2/-920 =5 75C106.46 82?1.586455920 *7-8105/6/-6 /06.7?5751.5920+. SECŢIUNEA 1 MĂSURI DE CAMUFLARE% MASCARE ŞI SI(URANŢĂ A PERSONALULUI Utili31nd e(icient mă!urile de camu(la' şi ma!care2 plutoanele şi pie!ele de artilerie pot "n+reuna (oarte mult !arcina inamicului de a-i de!coperi şi de a executa (oc preci! a!upra lor. >ă!urile de !i+uranţă a per!onalului includ paşii "ntreprinşi de plutoanele2 !ecţiile şi pie!ele de artilerie cum ar (i ocuparea po!turilor de ob!er*are2 perioada de pre+ătire şi ampla!area de mi'loace de !i+uranţă locală 6!i+uranţa nemi'locită şi apărarea apropiată7. B , 1 MĂSURI DE CAMUFLARE >i'loacele de camu(lare pentru *e.iculele de tran!port ale aruncătoarelor T pie!elor de artilerie antitanc şi in!talaţiilor de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate pot (i (ixate pe ace!tea cu a'utorul cablurilor !au (r1n+.iilor. >i'loacele de camu(lare !e *or utili3a pentru a di!tor!iona contururile2 "n !pecial mar+inile unui *e.icul şi pentru a ma!ca (orma pătrată a ace!tuia. >aterialele de camu(lare 6pla!ele de ma!care7 nu trebuie !ă "mpiedice executarea (ocului !au depla!area aruncătorului. -e pot utili3a materiale naturale c1t şi arti(iciale. B , 2 POSTURI DE OBSER"ARE ?n!talarea punctelor de ob!er*are re*ine de obicei comandantului !ubunităţii. Po!turile de ob!er*are au rolul de a ob!er*a (lancul şi culoarele 6inter*alele7 de trecere dintre po3iţiile proprii. Ace!tea a!i+ură anunţarea timpurie a (orţelor proprii pri*ind "naintarea inamicului. $1nd un comandant de pluton in!talea3ă un po!t de ob!er*are2 el trebuie !ă explice "n amănunt militarilor din po!tul de ob!er*are ce !ă (acă2 ce acţiuni !ă "ntreprindă dacă inamicul e!te de!coperit2 c1nd şi cum !ă re*ină "n po3iţia plutonului.

-1 1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

B , 3 MĂSURI DE PRE(ĂTIRE A ACŢIUNILOR !N 'ORI ŞI !N AMUR( a. Ace!te mă!uri con!tituie +aranţia că !ubunitatea e!te +ata de acţiune şi că (iecare militar !e adaptea3ă condiţiilor de modi(icare a lumino3ităţii naturale. Acea!tă pre+ătire !e execută cu cel puţin 39 de minute "nainte şi după ora ră!ăririi şi apunerii !oarelui. b. Procedurile !tandard de operare ale unităţii trebuie !ă cuprindă toate acţiunile 6acti*ităţile7 ce trebuie "ntreprin!e "n timpul ace!tor perioade şi trebuie !ă includă următoarele: • Pre+ătirea muniţiei pentru obiecti*ele cu prioritate. • ndreptarea aruncătoarelor pe direcţia 6de tra+ere a!upra7 obiecti*elor cu prioritate. • Pre+ătirea muniţiei de iluminare 6!eara7. • Pre+ătirea mi'loacelor de comunicaţii care (uncţionea3ă "ntre centrul de conducere a tra+erilor2 ob!er*atori "naintaţi şi comandament. • Pre+ătirea calculatorului bali!tic. • Beri(icarea per!onalului dacă e!te trea32 ec.ipat şi +ata de acţiune 6luptă7. • Beri(icarea alimentării cu carburanţi a *e.iculelor şi a!i+urarea cu muniţia nece!ară. • Pre+ătirea armamentului 6indi*idual7 pentru a (i utili3at. • Beri(icarea dacă *e.iculele !unt "ncărcate2 mai puţin pie!ele care !e a(lă "n po3iţia de tra+ere şi !unt +ata pentru "nceperea depla!ării la ordin2 "n cel mai !curt timp. c. La lă!area "ntunericului !e *or executa următoarele acti*ităţi: • Pre+ătirea aparatelor de *edere şi oc.ire pe timp de noapte. • 4e!tarea 6*eri(icarea7 luminilor de control de la panourile de comandă. • -tin+erea tuturor luminilor din interiorul *e.iculelor. • ?n!talarea (iltrelor roşii !au alba!tre = *er3i la lanterne. • Beri(icarea punctelor de oc.ire pe timp de noapte şi a "ndreptării pie!elor. • >otoarele *e.iculelor trebuie lă!ate !ă mear+ă !u(icient 6dacă !ituaţia tactică permite7 a!t(el "nc1t bateriile !ă (ie "ncărcate p1nă c1nd plutonul trece la executarea mă!urilor de *e+.e şi menţinere a liniştii "n po3iţiile de tra+ere. B , "E(&E n timpul perioadelor cu *i3ibilitate limitată şi de acalmie "n timpul luptei2 ob!er*area trebuie menţinută (ără a expune po3iţiile proprii. Pentru acea!ta plutonul poate utili3a mă!urile de *e+.e. Acea!ta e!te o mă!ură de apărare care con!tă "n reducerea tuturor 3+omotelor care ar putea (i de!coperite de inamic. Be+.ea permite (orţelor proprii de cercetare !ă audă mai bine 3+omotele (ăcute de inamic. >otoarele *e.iculelor şi !taţiile radio !unt oprite.

-1 2 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

SECŢIUNEA A II-A DISCIPLINA *MASCĂRII+ '(OMOTULUI ŞI LUMINII $ele mai bune mă!uri de !ecuritate a acţiunilor pot (i compromi!e2 pe timpul nopţii2 dacă !ubunitatea nu re!pectă re+ulile de di!ciplină a 3+omotului şi normele de ma!care a luminii. B , 5 DISCIPLINA *MASCĂRII+ '(OMOTULUI J+omotele *e.iculelor !unt cel mai uşor detectate de inamic şi cel mai +reu de controlat. Pentru a reduce 3+omotul pot (i (olo!ite mai multe metode: a. Reducerea la maxim a depla!ărilor pe timp de noapte deoarece motoarele auto*e.iculelor şi şenilele tran!portoarelor pot (i au3ite de la di!tanţă mare. b. &*itarea 3+omotelor de motor inutile2 cum ar (i turaţie mare la relanti !au depla!area cu *ite3ă. c. Folo!irea tele(oanelor pentru tran!miterea comen3ilor de tra+ere şi a in(ormaţiilor de la centrul de conducere a tra+erilor 6F0$7 la pie!ă. d. nc.iderea trapelor de acce! ale tran!portoarelor "nainte de lă!area "ntunericului2 dacă e!te po!ibil. Atunci c1nd trebuie!c "nc.i!e pe timpul nopţii nu !e tr1nte!c. e. Utili3area !acilor de ni!ip "n 'urul +eneratoarelor pentru atenuarea 3+omotului ace!tora. B , # DISCIPLINA *MASCĂRII+ LUMINII -ubunităţile de artilerie trebuie !ă exercite o di!ciplină !trictă "n (olo!irea luminilor şi (ocului de!c.i!. $entrele de conducere a tra+erilor 6F0$7 trebuie !ă (ie camu(late. Farurile auto*e.iculelor trebuie (olo!ite c1t mai puţin. 0acă !unt nece!are (ocuri2 ace!tea trebuie!c menţinute mici şi a!cun!e 6adăpo!tite7. Arderea "ncărcăturilor de a3*1rlire răma!e de la tra+ere !e execută pe timp de 3i. SECŢIUNEA A III-A MĂSURI DE SI(URANŢĂ PENTRU MIJLOACELE ELECTRONICE ŞI DE COMUNICAŢIE $omunicaţiile2 "n !pecial comunicaţiile radio2 !unt utili3ate pentru conducerea !ubunităţilor de artilerie. Forţele inamicului combină cercetarea de tran!mi!iuni 6cercetarea pentru determinarea direcţiei 8 radio-+oniometrarea72 bruia'ul2 de3in(ormarea şi tra+erile pentru de!coperirea şi neutrali3area artileriei proprii. Folo!irea e(icientă a ace!tor mă!uri poate a*ea repercu!iuni a!upra po!ibilităţii de "ndeplinire a mi!iunii de către !ubunităţile de artilerie. B , $ DISPO'ITI"E ELECTRONICE

-1 3 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

&c.ipamentul de radio-+oniometrare 6cercetare7 al inamicului poate locali3a orice !taţie radio care tran!mite2 dacă exi!tă o linie de *i3ibilitate directă "ntre di!po3iti*ul de radio-+oniometrare şi !taţia radio. $1nd !taţia radio tran!mite cu putere redu!ă dintr-o po3iţie acoperită2 capacitatea inamicului de locali3are a emiţătorului e!te redu!ă !imţitor. Le+ăturile (ir2 antenele direcţionale şi curierii !unt mi'loace care pot (i de!coperite cu di(icultate de către inamic. >ă!urile de !i+uranţă ale comunicaţiilor pre3intă o importanţă deo!ebită pentru centrul de conducere a tra+erilor 6F0$7. Ace!tea cuprind: a. Utili3area parolei de recunoaştere pentru a a*ea certitudinea că celelalte !taţii de comunicaţii !unt ale (orţelor proprii. b. Utili3area doar a codurilor aprobate. c. -tabilirea perioadelor c1nd "ntre+ul ec.ipament radio e!te oprit. d. Re!tricţionarea utili3ării emi!iei radio c1nd e!te impu!ă tăcerea radio. e. ?mpunerea unei di!cipline de reţea şi a procedurilor de radiotele(onie. 4oate !taţiile dintr-o reţea trebuie !ă utili3e3e indicati*e de apel şi parole autori3ate. (. Ale+erea po3iţiilor de ampla!are a !taţiilor a!t(el "nc1t "ntre ace!tea şi inamic !ă exi!te o acoperire naturală 6un deal7. +. Utili3area antenelor direcţionale2 atunci c1nd e!te po!ibil. .. Utili3area pe c1t po!ibil a le+ăturilor (ir. B , 8 ANTENE Pentru a neutrali3a capacitatea de radio-+oniometrare 6de!coperire2 detectare7 a inamicului2 comandanţii trebuie !ă utili3e3e antenele din dotare "n mod corect. Antenele impro*i3ate pot (i utili3ate pentru a extinde bătaia ec.ipamentului de comunicaţii radio şi pentru a re!tr1n+e direcţiile de tran!mi!ie 6propa+are7. 0acă !unt corect in!talate2 antenele impro*i3ate !pore!c capacitatea mi'loacelor de comunicaţii c1nd !e acţionea3ă "n condiţiile unui mediu de ră3boi electronic. a. Antena ba!ton !e po3iţionea3ă *ertical c1nd !e execută tran!mi!ia. Antena nu trebuie !ă !tea pe !ol !au !ă (ie le+ată de un alt obiect. b. 0i!po3iti*ul 6emiţătorul7 de emi!ie trebuie !ă !e a(le la di!tanţă !u(icientă de centrul de conducere a (ocului. Acea!ta !e poate reali3a prin acţionarea !taţiei de la di!tanţă. c. Antena direcţională !e utili3ea3ă pentru reducerea po!ibilităţilor de de!coperire de către inamic. Antenele direcţionale emit !emnalul !pre de!tinaţia dorită. Utili3area antenei direcţionale impune in!talarea !taţiei "n po3iţie (ixă şi cunoaşterea po3iţiei !taţiei de!tinatare. Acea!tă metodă poate (i utilă "n apărare !au direcţii radio "ntre două !taţii (ixe. 0e exemplu2 plutonul de aruncătoare al batalionului poate utili3a ace!te antene pentru a pă!tra le+ătura cu punctul de comandă al batalionului. B , ) MĂSURI ANTIBRUIAJ ,peratorii radio utili3ea3ă procedeele antibruia' pentru a reduce e(ectele bruia'ului inamic. Procedeul de ba3ă e!te următorul:
-1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

PA-UL 1 8 -e de!coperă cau3a inter(erenţelor. ,peratorul nu poate pre!upune imediat că !taţia radio e!te bruiată2 deoarece !emnele de bruia' !unt a!emănătoare altor tipuri de inter(erenţe radio = radar. Prin "ndepărtarea antenei receptorului !e poate !tabili dacă inter(erenţa e!te externă !au dacă e +enerată de receptor. 0acă inter(erenţa !cade odată cu "ndepărtarea antenei2 atunci inter(erenţa are cau3e externe şi poate (i con!iderată bruia'. PA-UL 2 8 -e continuă operarea cu excepţia ca3ului "n care !e ordonă "nc.iderea !taţiei radio. 4ran!mi!iile radio !e *or de!(ăşura "n mod obişnuit şi mai departe după ce bruia'ul a (o!t de!coperit a!t(el "nc1t inamicul !ă nu-şi dea !eama de re3ultatele bruia'ului !ău. PA-UL 3 8 -e trece la o putere de emi!ie mai mare. PA-UL # 8 -e utili3ea3ă alte mi'loace de comunicaţie. PA-UL % 8 -e repo3iţionea3ă !taţiile radio = antenele pentru a reduce la minim !emnalele de bruia'. PA-UL / 8 -e utili3ea3ă o antenă direcţională. PA-UL ; 8 -e trece pe o (rec*enţă alternati*ă2 atunci c1nd !e obţine aprobarea 6doar "n ca3ul "n care celelalte !oluţii au (o!t epui3ate7. 4oţi operatorii trebuie !ă raporte3e bruia'ul la eşalonul !uperior. Ace!t raport !e tran!mite prin alt mi'loc de comunicaţie2 prin (ir !au curier.

-1 5 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ANEXA C RAPOARTE

!

. 82.>54559- 8G?;1915 >- 91;/< ?2>-0.% 06;260/-9- B10.5E-6E< 82?6.>6.45920 >- 96 >5B-05/- -=6926.- 5.B20?64559- ;- 36E6 8<0206 :=5 @20 698</15 96 0G.>19 920% ;96.1059- =5 @20 916 >-85E559- 820-7;1.E</260-. P028->1059- 7/6.>60>5E6/- >- 06;20/60- -82.2?57-78 /5?;% 675C10< 5.B20?6455 82?;9-/- =5 ;0-@5. 6;605456 82.B1E5-5. M2>-919 >- /06.7?5/-0- 6 06;260/-920 @6056E< :. B1.845- >- 5.B20?64559- /06.7?57-% -8D5;6?-./19 >5. >2/60-% 8-05.4-9- 92869-% 82.B5C106456 /-0-.1915 =5 ;-0582919 0-;0-E-./6/ >- 0<E32519 -9-8/02.58 69- 5.6?581915. O05860- 60 B5 ?-/2>6 >- 06;20/60-% /0-315- 5?;17?<71059- >- 7-8105/6/- 6 82?1.586455920. O058- 06;20/ 860- 82.45.- 5.B20?6455 0-B-05/260- 96 1.5/<459- ;02;055 @6 B5 82>5B586/ 761 /06.7?57 ;05. ?5A9268- >82?1.586455 75C10-. C , 1 RAPOARTE PLANIFICATE -ubunitatea de aruncătoare "naintea3ă at1t rapoarte plani(icate c1t şi neplani(icate. Rapoartele plani(icate !unt rapoarte care !e repetă la inter*ale !tabilite şi pe care comandamentele !uperioare le aşteaptă. Rapoartele neplani(icate !e tran!mit doar c1nd !ituaţia tactică impune ace!t lucru. Rapoartele2 "n !pecial cele plani(icate2 nu trebuie tran!mi!e *erbal. Uneori un raport !cri! e!te mult mai util. $omandantul de pluton !au de +rupă utili3ea3ă (ormularul 0A #99# pentru a tran!mite me!a'e !cri!e 6(i+ura $-17. n ace!t re+i!tru !e (ace automat o copie pentru emiţător.
RAP,R4 UUU pa+. din UUUUU 0e la: $ătre: -P&$?F?$AD?? raport de raport de luptă in(ormare >,0UL 0& 4RAE->?4&R& $A4&G,R?A

-emnătura expeditorului -emnătura primitorului

Conţinutul raportului( 0ata şi ora $ate+oria

F5C106 C-1 F20?1960 ;-./01 06;20/ C , 2 RAPOARTE DUPĂ OCUPAREA PO'IŢIEI DE TRA(ERE $omandantul de pluton tran!mite raportul după ocuparea po3iţiei de tra+ere la centrul de conducere tactică cel puţin odată la 2# de ore !au ori de c1te ori !e depla!ea3ă. Procedurile !tandard pot pre*edea că ace!te in!trucţiuni !ă (ie "naintate

-1 # -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

mai de!. &şaloanele !uperioare !tabile!c un (ormular pentru ace!t tip de raport. Raportul după ocuparea po3iţiei de tra+ere include următoarele: a. 0acă plutonul !au !ecţia şi-a ocupat po3iţia de tra+ere şi e!te +ata de executare a (ocului. b. $oordonatele plutonului !au ale !ecţiilor. c. Gi!mentul direcţiei de ba3ă. d. Eumărul pie!elor +ata de tra+ere. e. Cătaia maximă po!ibilă din acea!tă po3iţie de tra+ere. (. Prioritatea pentru (ocurile aruncătoarelor. +. ,rice re!tricţie de tra+ere din acea!tă po3iţie de tra+ere. C , 3 RAPOARTELE CU SITUAŢIA UNITĂŢII / SUBUNITĂŢII Procedurile !tandard ale batalionului preci3ea3ă rapoartele de per!onal şi apro*i3ionare nece!are a (i "naintate de către plutonul de aruncătoare2 precum şi (ormatul lor. 0e a!emenea2 !e preci3ea3ă orele de raportare şi perioada care trebuie cuprin!ă "n (iecare raport 6(i+ura $-2 şi $-37
ALP@A: CRAB,: $@ARL?&: 0&L4A: &$@,: F,F4R,4: G,LF: @,4&L: ?E0?A: GUL?&4: NOTĂH -?&RRA: 4AEG,: UE?F,R>: Unitatea care raportea3ă 6intrări !eparate pentru !ubunităţile ataşate7. Forţe numite. Forţe autori3ate 6aprobate7. >orţi "n mi!iune. Răniţi "n mi!iune 0i!păruţi "n mi!iune. Pierderi prin capturare. 4otalul pierderilor dintr-o 3i. Pierderi din a(ara luptei. Pierderi din domeniul admini!trati*. Rubricile L?>A - VU&C&$ nu !e completea3ă la eşalon de companie. nlocuiri. Re*eniţi "n !ubunitate. Pri3onieri de ră3boi capturaţi.

F5C106 C-2 EF-?;919 >- 06;20/ >- ;-072.69
RWE0UL 1: RWE0UL 2: RWE0UL 3: RWE0UL #: Unitatea care raportea3ă UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Raţii de .rană: a. cantitatea exi!tentă b. cantitate nece!ară $ombu!tibili: a. cantitatea exi!tentă b. cantitate nece!ară >uniţie: a. explo3i*ă 1. cantitatea exi!tentă 2. cantitate nece!ară b. de (umi3are 1. cantitatea exi!tentă 2. cantitate nece!ară c. de iluminare 1. cantitatea exi!tentă 2. cantitate nece!ară
-1 $ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

d. Unităţile con(irmă li!ta pentru a cuprinde tipurile de muniţii (rec*ent utili3ate. RWE0UL %: Apă: a. cantitatea exi!tentă b. cantitate nece!ară RWE0UL /: Alte articole: a. articolul:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 1. cantitatea exi!tentă 2. cantitate nece!ară b. articolul:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 1. cantitatea exi!tentă 2. cantitate nece!ară c. Unităţile con(irmă li!ta pentru a cuprinde lip!urile de articole utili3ate (rec*ent şi care nu !e a(lă de'a pe li!tă. RWE0UL ;: L,$UL2 0A4A H? ,RA LA $AR& -& AH4&AP4I L?BRAR&A UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

F5C106 C-3 EF-?;919 >- 06;20/ 92C57/58 C , RAPORTUL CU SITUAŢIA MUNIŢIEI $omandantul plutonului de aruncătoare tran!mite rapoartele cu !ituaţia muniţiei aruncătoarelor la o(iţerul cu operaţiile şi la o(iţerul cu !pri'inul prin (oc. ,(iţerul cu operaţiile şi o(iţerul cu !pri'inul prin (oc utili3ea3ă ace!te rapoarte pentru a !e in(orma "n permanenţă a!upra !ituaţiei "n permanentă !c.imbare a plutonului şi pentru a ec.ilibra (ocul aruncătoarelor cu cel al artileriei de !pri'in. 0acă apro*i3ionarea cu muniţii !e (ace cu unele re!tricţii2 comandantul plutonului de aruncătoare trebuie !ă tran!mită ace!te rapoarte mai de!. Procedurile !tandard de la batalion !tabile!c (ormatul şi perioada pentru care !e "ntocmeşte raportul. C ,5 RAPOARTE NEPLANIFICATE Rapoartele neplani(icate au un +rad de ur+enţă !uperior celor plani(icate. Rapoartele neplani(icate !e tran!mit atunci c1nd !ituaţia !e modi(ică "n mod !emni(icati* !au c1nd are loc un e*eniment pentru care trebuie alcătuit un raport. $1te*a exemple de rapoarte neplani(icate !unt: Raport de de!coperire 6-P,4R&E72 Raportul de !ituaţie 6-?4R&P72 raportul pentru incidente datorate muniţiei 6-@&LR&P72 Raportul cu !ituaţia aruncătoarelor 6>,R4R&P7 şi Raport de bruia' şi a!cultare 6>?G?R&P7. a. Plutonul utili3ea3ă raportul de de!coperire 6-P,4R&P7 pentru a raporta in(ormaţiile de!pre inamic. Formularul cu raportul de de!coperire e!te !tabilit de către eşalonul !uperior.

-1 8 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

MĂRIMEA M<05?-6 B204-5 5.6?58- 237-0@6/ACTI"ITATEA A8/5@5/6/-6 >-7B<=106/< >- 5.6?58 :. ?2?-./19 237-0@<055 DISPUNEREA L2819 1.>- -06 >57;17 5.6?5819 UNITATEA U.5/6/-6 8<0-56 :5 6;6045.- 5.6?5819% ?6086A19 ;- @-D5819-% :.7-?.- >-27-35/- ;- 1.5B20?- 761 -8D5;6?-./ 7;-8569 860- 60 ;1/-6 >1896 5>-./5B5860-6 /5;1915 1.5/<455 5.6?58ORA O06 237-0@<055 5.6?581915 EC&IPAMENTUL E8D5;6?-./19 ;10/6/% /06.7;20/6/ 761 1/595E6/ >- 5.6?58

F5C106 C- EF-?;919 >- 06;20/ >- 75/1645b. Plutonul utili3ea3ă raportul de !ituaţie 6-?4R&P7 pentru a raporta !ituaţia tactică a plutonului pentru o anumită perioadă. Formularul şi perioada de raportare !unt preci3ate de către procedurile !tandard de la batalion 6(i+ura $-%7.
ALP&AH BRA"OH C&ARLIEH DELTAH EC&OH A8/5@5/<459- =5 ;2E54559- 5.6?581915. S5/16456 =5 ;2E5456 ;02;05-. A>?5.57/0645-. P0239-?- C-.-069-. E@69160-6 82?6.>6./1915.

F5C106 C-5 EF-?;919 >- 06;20/ >- 75/1645c. Raportul pentru incidentele datorate muniţiei nu are o (ormă pre!tabilită. $omandantul plutonului de aruncătoare "naintea3ă un a!emenea raport c1nd are loc un incident care implică muniţia de aruncătoare. ?ncidentele2 caracteri!ticile2 explo3iile timpurii2 de(ecţiuni de (ocoa!e2 probleme de "ncărcături de a3*1rlire etc. !unt raportate o(iţerului cu operaţiile şi o(iţerului cu !pri'inul prin (oc. 0acă incidentul e!te !erio!2 !e !u!pendă executarea (ocului cu acel lot de muniţie2 dacă !ituaţia tactică permite 6(i+. $-/7.
-1 ) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

RLNDUL 1H RLNDUL 2H RLNDUL 3H RLNDUL H RLNDUL 5H RLNDUL #H RLNDUL $H RLNDUL 8H

U.5/6/-6 860- 06;20/-6E< 5.85>-./19. D6/6 =5 206 5.85>-./1915. L2819 5.85>-./1915. T5;19 ?1.545-5 5?;9586/-. N1?<019 ?2>-91915. N1?<019 92/1915. N6/106 5.85>-./1915. N1?-9- ;-0726.-920 81.2=/5.4< >- 5.85>-./. *?595/605920+ 86061 916/

F5C106 C-# EF-?;919 >- 06;20/ ;05@5.> 92@50-6 7131.5/<455 >- 8</0- 60/59-056 5.6?581915 d. Plutonul de aruncătoare alcătuieşte şi "naintea3ă ace!t raport de (iecare dată c1nd e!te atacat cu lo*ituri de artilerie !au aruncătoare. Ace!t raport con!tituie un pa! important "n plani(icarea (ocului "mpotri*a artileriei inamicului de către eşalonul !uperior. $omandantul de pluton exercită anali3a +ropilor proiectilelor ori de c1te ori e!te po!ibil pentru a (urni3a in(ormaţii detaliate pentru raportul pri*ind lo*irea !ubunităţii de către artileria inamicului 6-@&LR&P2 (i+ura $-;7.
ALP&AH BRA"OH C&ARLIEH DELTAH EC&OH FOXTROTH (OLFH &OTELH INDIAH I.>586/5@19 1.5/<455. P2E5456 237-0@6/201915. D50-8456 >- -F;92E5- 761 6 71.-/1915 -F;92E5-5. O06 96 860- 6 :.8-;1/ /06C-0-6. O06 96 860- 7-6 :.8D-56/ /06C-0-6. D57;1.-0-6 0652.1915 92@5/ >- ;025-8/59-. N1?<0% /5; =5 8695301. T5;19 B281915 *>- 3606A% >- D<04150- 761 >- 0-C96A ;- 0-;-0 >- /06C-0-+. N1?<019 92@5/105920.
-150 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

JULIETH OILOH

D106/6 >- 96 237-0@60-6 91?5.55/B9<8<055/;5-7-5 96 61E19 71.-/1915. P6C13-.

F5C106 C-$ EF-?;919 >- 06;20/ ;05@5.> 92@50-6 7131.5/<45920 >- 8</0- 60/59-056 5.6?581915 e. Plutonul de aruncătoare trebuie !ă "nainte3e un raport cu !ituaţia radiolocatoarelor 6>?GR&P7 ori de c1te ori are loc un incident. Formularul pentru ace!t tip de raport e!te "ntocmit de eşaloanele !uperioare. Atunci c1nd comandantul de pluton ob!er*ă inamicul2 utili3ea3ă armament cu ener+ie direcţionată2 cum ar (i telemetrul la!er2 el trebuie !ă "nainte3e un a!emenea raport.

-151 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ANEXA D TIPURI DE RAIOANE POSIBIL A FI OCUPATE DE CĂTRE SUBUNITĂŢILE DE ARTILERIE
1. RAIONUL PAQ *ALFA+ 8 raion de mobili3are2 di!punere2 odi.nă2 etc. n cadrul ace!tuia2 !ubunitatea "şi a!i+ură operaţionali3area 6menţinerea ace!teia7. &!te raionul "n care !e *or de!(ăşura următoarele acti*ităţi: - mobili3area şi completarea !ubunităţii2 con(orm ?n!trucţiunilor !peci(ice5 - operaţionali3area !ubunităţii con(orm pro+ramelor "ntocmite anterior5 - odi.na per!onalului2 etc. 2. RAIONUL PBQ *BETA+ , raion de aşteptare2 al ultimei acoperiri2 etc. n cadrul ace!tuia2 !ubunitatea "şi a!i+ură pre+ătirea parţială pentru executarea unei mi!iuni de (oc. &!te raionul "n care !e *or de!(ăşura următoarele acti*ităţi: - darea ordinului de acţiune5 - pre+ătirea parţială a pie!ei pentru tra+ere 6(uncţie de timpul la di!po3iţie7: o inte+ritatea şi (uncţionarea corectă a tuturor an!amblurilor şi mecani!melor pie!ei2 reali3area !i+ură a bloca'elor5 o (ixarea le+ăturii ela!tice la lea+ăn şi la brăţara ţe*ii şi dacă nu !unt !cur+eri de lic.id5 o !tarea canalului ţe*ii2 a "nc.i3ătorului şi (uncţionarea ace!tuia5 o (uncţionarea mecani!melor de oc.ire5 o (uncţionarea ec.ilibroarelor5 o !tarea şi (uncţionarea aparatelor de oc.ire5 o dacă indicatorul de recul (uncţionea3ă corect. - pre+ătirea parţială a muniţiei pentru tra+ere 6(uncţie de timpul la di!po3iţie7: o loti3area muniţiei5 o curăţarea lo*iturilor5 o controlul proiectilelor şi tuburilor cartuş. - *eri(icarea şi re+larea aparatelor de oc.ire5 - determinarea corecţiilor indi*iduale ale pie!elor şi "ntocmirea tabelului centrali3ator5 - or+ani3area !i+uranţei nemi'locite şi apărării apropiate5 - adunarea şi coordonarea !ubunităţii 6!ubunităţilor7 "nainte şi după executarea tra+erii2 etc. 3. RAIONUL PCQ *C&ARLIE+ , raionul po3iţiilor de tra+ere. n cadrul ace!tuia !e !tabile!c po3iţiile de tra+ere po!ibile2 iar !ubunitatea "şi
-152 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

a!i+ură pre+ătirea pentru executarea unei mi!iuni de (oc. Raionul !e notea3ă cu X$nM2 unde n Y 12 22 Z &!te raionul "n care !e *or de!(ăşura următoarele acti*ităţi: - recunoaşterea şi ale+erea po3iţiei de tra+ere5 - lucrul "n po3iţia de tra+ere "nainte de ocuparea po3iţiei5 - ocuparea po3iţiei de tra+ere5 - lucrul "n po3iţia de tra+ere după ocuparea po3iţiei5 - executarea tra+erii5 - pără!irea po3iţiei de tra+ere5 - o parte din acti*ităţile pre*ă3ute a !e executa "n raionul XCM etc. . RAIONUL PDQ *DELTA+ , raionul de reali3are a !u!ţinerii lo+i!tice2 de re+rupare2 etc. n cadrul ace!tuia !e a!i+ură apro*i3ionarea 6"ncărcarea2 alimentarea7 !ubunităţii cu muniţii2 carburanţi2 lubri(ianţi2 executarea reparaţiilor mici2 re+ruparea unităţilor 6!ubunităţilor7 după executarea unor mi!iuni de (oc2 etc. , !c.emă de principiu cu di!punerea ace!tor raioane şi a modului "n care !e ordonă ocuparea ace!tora "n cadrul ordinului de acţiune e!te pre3entată "n (i+ura 0-1. Pentru a nu !e (ace con(u3ie "ntre denumirea raioanelor şi denumirea aliniamentelor (ocului de bara' !e *or (olo!i pentru raioane denumiri din al(abetul internaţional 6al(a2 beta2 c.arlie2 delta2 etc.7. n ordinul de acţiune: - !e indică itinerarul de depla!are2 inter*alul de timp "n care e!te reparti3at !ubunităţii re!pecti*e itinerariul indicat5 - nu !e mai indică ce anume !e execută "n (iecare raion2 deoarece ace!tea !unt !tabilite2 iar comandantul !ubunităţii *a executa2 "n (uncţie de timpul a*ut la di!po3iţie2 acti*ităţile con(orm al+oritmului pre3ent.

-153 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

APĂRARE
< 8 12 Km

3 Km

$1

$2

$3

$#

RAION PCQ

$/

PCQ
$%

C&ARLIE

01

DELTA
0%

02

03

PDQ
0#

RAION PDQ

C1 C2 C%

C3 C#

RAION PBQ

C/

BETA

$2 $1 $%

$3 $#

RAION PCQ

C&ARLIE

A2 A1 [

RAION PAQ

ALFA PAQ

-15 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ANEXA E ACŢIUNILE ARUNCĂTOARELOR / PIESELOR ANTITANC% INSTALAŢIILOR DE LANSARE A RAC&ETELOR ANTITANC DIRIJATE !N LOCALITĂŢI

A

01.8</260-9- / 60/59-056 6./5/6.8 ?5F/< 71./ 5?;20/6./- ;-./01 0-695E60-6 7;05A5.1915 ;05. B28 5.>50-8/ / >50-8/ :. /5?;19 2;-06451.5920 ;- /-0-. 1036.. F2819 5.>50-8/ / >50-8/ 69 60/59-05-5 /-0-7/0- 6 B27/ 060-205 >57;2.5359 5.B6./-05-5 =5 68451.5920 >- 91;/< >5. 206=-% >6/205/< ?678<055 2B-05/- >- 89<>505 =5 5?;2753595/<455 >- 237-0@60-. A01.8</260-9- / 60/59-056 6./5/6.8 ?5F/< 61 8G/-@6 6@6./6A- >57/5.8/5@- >--6 91.C19 2;-06451.5920 ;- /-0-. 1036.. R5/?19 80-781/ >- B28% 1.CD519 ?60- >- 8<>-0- =5 3</656 7810/< ?5.5?< 2B-0< 7-8455920 >- 601.8</260- 7/63595/6/-6 >- 6 ?676 ;1/-0-6 >- B28 671;06 6.1?5/20 ;2E5455 69- 5.6?581915 :. 86>019 7;6455920 0-7/0G.7- >5. /-0-. 1036.. "-076/595/6/-6 B281915 >- 601.8</260- -7/- :?31.</<45/< >- 1/595E60-6 B28267-920 5./-95C-./- =5 6 8G/20@6 /5;105 >- 32?3-. A01.8</260-9- ;2/ B5 B29275/- ;-./01 6 ?6786% .-1/0695E6% 0-7;5.C- 761 591?5.6 :. /5?;19 2;-06451.5920 :. /-0-. 1036.. E-1. A9-C-0-6 ;2E545-5 >- /06C-0Ale+erea po3iţiilor pentru aruncătoare depinde de mărimea clădirilor2 a terenului urban şi de mi!iune. a. Po3iţiile de tra+ere acoperite !e ale+ "n +rădini2 li*e3i2 curţi2 pieţe2 !tadioane !au la mar+inea localităţii. La ale+erea po3iţiilor de tra+ere trebuie !ă !e determine2 cu atenţie2 "nălţătoarele minime. &!te recomandată utili3area !tructurilor exi!tente pentru po3iţiile acoperite 6de exemplu: +ara'e2 pa!a'e de trecere pe dea!upra auto!tră3ilor !au clădirile admini!trati*e7 care permit protecţie maximă şi pot (i camu(late mai uşor. 0acă camu(larea e reali3ată corect2 cre!c şan!ele de !upra*ieţuire. Atunci c1nd aruncătorul trebuie !ă execute (oc la pe!te ))% miimi pentru a trece pe!te adăpo!t (rontal2 !e reduce ameninţarea inamicului cu (oc de contrabaterie. Ace!te principii pot (i (olo!ite at1t "n o(en!i*ă c1t şi "n apărare. b. Aruncătoarele nu trebuie (ixate direct "n beton5 pot (i (olo!iţi !aci cu ni!ip drept tampon. 617 -e *or reali3a două !au trei !traturi 6de !aci cu ni!ip75 627 Aşe3aţi-i l1n+ă un perete !au o bordură5 637 4rebuie !ă (ie la o di!tanţă de cel puţin "nălţimea unui !ac de ni!ip de placa de ba3ă. c. -e poate reali3a un parapet din molo3 pentru po3iţiile de tra+ere. d. 0e obicei2 aruncătoarele nu !unt ampla!ate pe clădiri2 deoarece nu pot (i acoperite şi camu(late. Eu trebuie pla!ate nici "n interiorul clădirilor care au acoperişurile deteriorate2 doar "n ca3ul "n care !-a *eri(icat re3i!tenţa !tructurii.
-155 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

Pre!iunea prea mare poate răni e(ecti*ele2 iar şocul a!upra podelei poate !lăbi !au di!tru+e re3i!tenţa clădiri. e. Po3iţiile pentru tra+eri prin oc.ire directă !e ale+ "n clădirile 6con!trucţiile2 in!talaţiile indu!triale7 de la colţurile !tră3ilor 6aleilor7 şi "napoia 3idurilor din piatră. Pentru executarea tra+erii !e (ac ambra3uri care !e ma!c.ea3ă minuţio!. Pereţii clădirilor !e "ntăre!c cu !aci de ni!ip 6păm1nt7 şi cu alte materiale. 0acă e!te nece!ar2 !e taie pomii şi !e dăr1mă unele clădiri. Po3iţiile de tra+ere pentru !ubunităţile de rac.ete antitanc diri'ate !e ale+ a!t(el "nc1t !ă poată executa (ocul de-a lun+ul !tră3ilor şi pieţelor. E-2. M5A9268- >- 82?1.586455 &!te ne*oie de utili3area la maxim a mi'loacelor de comunicaţii prin (ir2 a me!a+eriilor şi !emnalelor *i3uale. a. >i'locul principal de comunicaţii (olo!it "ntre ob!er*atorii "naintaţi şi ec.ipa de !pri'in prin (oc2 pentru conducerea tra+erilor2 aruncătoarelor şi artileriei antitanc mixte e!te cel prin (ir. b. Eu e!te indicat !ă !e (olo!ea!că mi'loace de comunicaţii radio F> "n 3onele urbane. -tructurile clădirilor reduc (rec*enţele radio2 dar antenele pot (i montate pe acoperişuri !au la "nălţime. , altă metodă e!te utili3area mi'loacelor de retran!mitere prin radio. , !oluţie practică e!te utili3area !i!temului de comunicaţii permanent exi!tent "n localităţi pentru a "mbunătăţi capacitatea de le+ătură "n cadrul di!po3iti*elor. E-3. I./-0B-0-.46 ?6C.-/58< 4oate in!trumentele ma+netice !unt a(ectate "n 3onele urbane din cau3a !tructurilor de oţel ale clădirilor2 cablurilor electrice !au automobilelor. &xemplele 6modelele7 de di!tanţă minimă pentru utili3area aparatelor +oniometrice >-2 *or (i di(icil de aplicat. Acea!tă problemă poate (i re3ol*ată prin obţinerea unor +i!mente pentru un punct de oc.ire "ndepărtat. 0in ace!t +i!ment !e !cade +i!mentul modi(icat cu 39-99 iar di(erenţa !e "nre+i!trea3ă pe tamburul mişcării "nre+i!tratoare. >arcaţi di(erenţa pe !cara roşie şi depla!aţi pie!a p1nă c1nd reticulul *ertical al aparatului de oc.ire !e a(lă pe punctul oc.it. Unele caracteri!tici2 cum ar (i direcţia !tră3ii2 pot (i (olo!ite drept punct de oc.ire "ndepărtat. E- . P1.8/- >- 28D50Pot (i ampla!ate "n po3iţie *erticală2 "n lă3ile de muniţie !au "n cani!tre umplute cu ni!ip dacă partea (rontală e!te acoperită cu beton !au a!(alt. Pot (i (olo!ite şi punctele de oc.ire naturale2 cum !unt mar+inile clădirilor !au !t1lpii de iluminare. E-5. M1.545- -F;92E5@< 4ra+erile cu muniţie explo3i*ă !unt (oarte mult utili3ate "n timpul operaţiunilor militare din 3onele urbane. Aruncătoarele !unt (olo!ite "n acţiunile de .ărţuire şi "n cele de interdicţie. Una din cele mai importante contribuţii o au la inter3icerea acţiunilor de apro*i3ionare2 a celor de e*acuare şi de "ntărire a !ectorului inamic din
-15# -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ad1ncime. $u toate că (ocul aruncătoarelor e!te de!eori "ndreptat a!upra drumurilor şi altor 3one neacoperite 6de!c.i!e72 di!per!area naturală a (ocurilor indirecte *or duce la multe lo*ituri a!upra clădirilor. 0e aceea comandanţii trebuie !ă plani(ice cu atenţie (ocul aruncătoarelor din timpul operaţiunilor din 3onele urbane. a. >uniţia cu +rad mare de explo3ie dă re3ultate bune atunci c1nd e!te tra!ă a!upra clădirilor cu !tructuri uşoare din oraşe2 mai ale! bombele calibrul 129 mm2 dar nu e!te e(icientă a!upra clădirilor cu (undaţii din beton din oraşele mari. b. >uniţia cu +rad mare de explo3ie utili3ată "n acţiunile de luptă din 3onele urbane ar (i indicat !ă aibă (oco! de cap. 4rebuie e*itată (olo!irea (ocoa!elor de proximitate deoarece natura 3onelor cu clădiri *a cau3a (uncţionării premature a (oco!ului de proximitate. Ace!ta e!te indicat de (olo!it "n atacul obiecti*elor cum ar (i po!turile de ob!er*are de pe acoperişul clădirilor. c. 0e-a lun+ul celui de-al doilea Ră3boi >ondial şi a recentelor con(licte din ,rientul >i'lociu a (o!t utili3ată (oarte mult muniţia explo3i*ă pentru aruncătoare "n timpul operaţiunilor militare din 3onele urbane cu !copul de a nu permite inamicului !ă (olo!ea!că !tră3ile2 parcurile şi pieţele. E-#. M1.545- >- 591?5.60n timpul atacului2 lo*iturile de iluminare !unt plani(icate !ă explode3e dea!upra obiecti*ului a!t(el "nc1t !ă pună trupele inamice "n lumină. 0acă !e *a (ace lumină "n !patele obiecti*ului2 trupele inamice *or (i mai de+rabă "n umbră dec1t "n lumină. n timpul acţiunilor de apărare2 lo*iturile de iluminare *or exploda "n !patele trupelor aliate pentru a le pune "n umbră2 iar pe trupele inamice "n lumină. $lădirile reduc e(icienţa iluminării deoarece creea3ă umbră. Atunci c1nd !e doreşte iluminarea continuă2 ob!er*atorul "naintat şi centrul pentru conducerea tra+erilor trebuie !ă !e a(le "n !tr1n!ă le+ătură a!t(el "nc1t !ă !e producă e(ectul dorit2 prin iluminarea porţiunii de dea!upra po3iţiilor de apărare pe mă!ură ce trupele inamice !e apropie de clădiri.

-15$ -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ANEXA F PROCEDURILE STANDARD DE OPERARE PENTRU SUBUNITATEA DE ARUNCĂTOARE / ARTILERIE ANTITANC MIXTĂ , INSTRUCŢIUNI CU CARACTER PERMANENT

P

028->1059- 7/6.>60> >- 2;-060- 71./ 1. 7-/ >- 5.7/018451.5 860- 61 ;1/-0>- 20>5.. E9- 82.45. >2?-.55 860- 7- ;0-/-6E< 96 7/6.>60>5E60- B<0< 6 90->18- -B585-.46. F-1 SCOPUL Procedurile !tandard (acilitea3ă şi accelerea3ă acţiunile prin: • Reducerea numărului2 lun+imii şi (rec*enţei ordinelor de luptă5 • -impli(icarea pre+ătirii şi tran!miterii ordinelor de luptă5 • -tabilirea priorităţilor "n ab!enta unor in!trucţiuni !peci(ice5 • -impli(icarea in!truirii5 • Promo*area lucrului "n ec.ipa şi "nţele+erea "ntre comandanţi şi trupe5 • nştiinţarea !ubunităţilor recent !o!ite 6!au ataşate7 de procedurile !tandard (olo!ite de !ubunitate5 • Reducerea con(u3iei şi +reşelilor. F-2 CONŢINUTUL PROCEDURILOR STANDARD Procedurile !tandard de operare la ni*el pluton şi pie!ă trebuie !ă cuprindă şi procedurile !tandard ale eşalonului !uperior dacă acţiunea la care !e re(eră nu nece!ită detalierea mai mare la ace!te ni*ele. Procedurile !tandard pentru bateria de aruncătoare = artilerie antitanc mixtă trebuie !ă !e potri*ea!că cu toate punctele din procedurile !tandard pentru batalion şi companie. Practic2 orice problemă le+ată de acţiunea plutonului poate (i introdu!ă "n procedurile !tandard ale !ubunităţii. >ulte in!trucţiuni !e re(eră la e(ecti*ele şi ec.ipamentul din !ubunitatea re!pecti*ă2 altele la tactici2 te.nicile şi procedurile care *or (i (olo!ite. $omandanţii pot !tabili procedurile !tandard a!t(el "nc1t acţiunea !ă (ie cea mai e(icientă iar !ubunitatea !ă (ie (oarte bine pre+ătită pentru luptă. Procedurile !tandard pot (i modi(icate doar la ordin. Probleme ce pot (i cuprin!e "n procedurile !tandard ale bateriei: • Procedurile !tandard ale eşaloanelor !uperioare. • &c.ipamentul de protecţie şi ţinuta. • Rapoartele plani(icate şi neplani(icate. • >ă!urile de comandă şi control. • ?n!trucţiunile pri*ind or+ani3area pentru luptă. Lanţul de comandă.
-158 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

• Re!pon!abilităţile per!onalului de !er*iciu de la aruncător = pie!a antitanc şi in!talaţia de lan!are a rac.etelor antitanc diri'ate. • ,cuparea po3iţiei de tra+ere = aliniamentului "n +rabă5 6*e3i AE&FA ;7. • Apărarea antiaeriana şi ob!er*atorii aerieni. • -pri'inul de !er*icii "n luptă5 a!i+urare cu combu!tibili şi apro*i3ionare cu alimente. • Rea!i+urarea cu muniţii2 mă!uri de depo3itare şi m1nuire. • Re!pon!abilităţile per!onalului c.eie. • >i'loacele de comunicaţii. • Acţiunile de protecţie EC$. • -arcini şi compunerea +rupurilor de recunoaştere. • $ontrolul elementelor rătăcite. • ?n!trucţiunile pri*ind pri3onierii de ră3boi. • ,peraţiuni de marş şi de depla!are "n coloană. • ?n!trucţiunile pentru raioanele de adunare. • Acţiunile "n condiţii de *i3ibilitate redu!ă. • Priorităţile de lucru2 (ormatul ordinelor parţiale2 de a*erti3are şi de acţiune. • ,cuparea po3iţiilor de tra+ere. • >odul de acţiune la primirea !emnalelor de "nştiinţare şi alarmare. • Acţiunile de ră!pun! la (ocul aruncătoarelor. • >arcarea căilor de acce! şi ale 3onelor contaminate. • Rapoartele pri*ind pierderile de e(ecti*e. • >ă!urile de !i+uranţă şi rapoarte pri*ind ri!curile ce *or (i "nt1mpinate. • >ă!urile de prim a'utor şi !er*iciul !anitar de campanie. F-3 CENTRUL PENTRU CONDUCEREA TRA(ERII $omandantul bateriei de aruncătoare = artilerie antitanc mixte şi cel al centrului pentru conducerea tra+erii trebuie !ă !tabilea!că in!trucţiuni clare şi detaliate cu pri*ire la acti*ităţile din centrul pentru conducerea tra+erii şi la comen3ile pentru executarea (ocului. 0epla!ările "n 3adar2 di!cuţiile inutile2 de3ordinea şi dublarea e(ortului duc la pierderea timpului şi la +reşeli "n timpul mi!iunilor. 4rebuie "n*ăţată terminolo+ia !peci(ică pentru comen3ile de executare a (ocului şi pentru ordinele centrului pentru conducerea tra+erii şi apoi (olo!ită (iecare mi!iune de (oc. 4rebuie "ncura'ate di!cuţiile şi (luxul li!tei de in(ormaţii "n centrul pentru conducerea tra+erii2 dar di!cuţiile ambi+ue şi terminolo+ia obişnuită diminuea3ă e(icienţa acţiunilor de luptă. 4rebuie !tandardi3ată comunicarea dintre centrul pentru conducerea tra+erii şi pie!e2 precum şi cele dintre !er*anţi. A!t(el !e c1şti+ă timp2 !e e*ită ne"nţele+erile şi !e comunică e(icient cu per!onalul plutonului.

-15) -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

ANEXA ( EXEMPLU AL FORMATULUI *MODEL+ ESTIMĂRII
MISIUNEAH -9-?-./-9- 82.7/5/1/5@- 69- ?5751.55 =5 782;19 :. B1.845- >- 860- /245 B68/2055 71./ 91645 :. 82.75>-060-. 1. ANALI'A MISIUNII .N R/0AR/1FAC OR CO4SI*)1A8II%*)*9C8II CO4C$97II DE CER 1.a. ?ntenţia comandanţilor Pe timpul anali3ei mi!iunii !e !uperiori: !tabile!c: 617 2 eşaloane mai !u!5 $um trebuie !ă (ac ca acţiunea - orientarea !tatului ma'or5 627 1 eşalon mai !u!. mea !ă !pri'ine direct - clari(icări 6!e cer de la comandantul meu nemi'locit eşalonul !uperior75 61 eşalon mai !u!72 lu1nd "n -in(ormaţii nece!are luării con!iderare intenţia !a şi deci3iei. intenţia comandantului !ău 62 eşaloane mai !u!7\ b. Rolul meu "n planul !ău. CER $e elemente con!tituti*e ale 2. &lementele con!tituti*e ale mi!iunii 8 inclu!i* cele mi!iunii. implicite 8 trebuie "ndeplinite pentru reali3area mi!iunii\ 3. CLNDR a. 4imp 6inclu!i* (ixurile75 $e limitări !unt a!upra b. -paţiu5 libertăţii mele de acţiune\ c. Re!ur!e. P1nă c1nd e!te nece!ară luarea deci3iei\ #. -c.imbări ale !ituaţiei --a !c.imbat !ituaţia din tactice momentul primirii ordinului\ a. >i!iune ne!c.imbată b. >i!iune modi(icată 6!c.imbată7 - Eimic !c.imbat - -c.imbare minoră - -c.imbare !emni(icati*ă - -c.imbare ma'oră - Eici o !c.imbare2 mi!iune con(irmată - Aceeaşi mi!iune2 acelaşi plan - Aceeaşi mi!iune2 plan nou - Po!ibil2 o nouă mi!iune şi un nou plan. Lămuriri de la comandantul nemi'locit şi dacă nu e!te po!ibil2 acţionea3ă "n !pri'inul e(ortului !ău principal2 lu1nd "n con!iderare intenţia !a.

-1#0 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

.N R/0AR/1FAC OR 5. I.>5864559- 82?6.>6./1915 - ?n(ormaţii nece!are luării deci3iei şi "nlocuirii planului de acţiune 6"n !copul concentrării e(ortului !tatului ma'or75 - ?ndicaţii re(eritoare la "ntocmirea planului5 - $lari(icări 6la eşalonul !uperior7.

CO4SI*)1A8II%*)*9C8II CO4C$97II $e trebuie .otăr1t\ &xemplu: (orţe şi mi'loace2 $ine *a *eri(ica şi ce2 dacă lo*itura principală etc. comandantul "n per!oană nu *a (inali3a e!timarea\ $are e!te timpul nece!ar (inali3ării e!timării şi pre+ătirii şi "ntocmirii planului de acţiune\ TRANSMITEREA ORDINULUI PRELIMINARS Pe timpul e*aluării (actorilor !e identi(ică 6!tabile!c7: mă!urile nece!are "ndeplinirii mi!iunii5 - limitări 6con!tr1n+eri75 conclu3ii c.eie 6principale7.

2. E"ALUAREA FACTORILOR /. >ediul2 inamicul şi trupele proprii A. >&0?UL a. 4erenul: - con!ideraţii +enerale5 - puncte c.eie5 - (1şia de acţiune a unităţii - (lancul !t1n+5 - (lancul drept5 - centru. b. $ăi de acce! 6de comunicaţie7 - 4rupe proprii: - acce!ibilitatea terenului 6căilor75 - ob!tacole5 - puncte dominante5 - di!tanţe5 - po!ibilităţile inamicului de ob!er*are a căilor de acce! proprii. - ?namic: - acce!ibilitatea terenului 6căilor75 - ob!tacole5 - puncte dominante5 - di!tanţe. -e anali3ea3ă 6e!timea3ă7 şi in(luenţa po!ibilă a !tării *remii a!upra căilor de acce! 6de comunicaţie7. c. Bremea: - implicaţii a!upra mi'loacelor de cercetare 6inclu!i* in(luenţa 3i=noapte75 - implicaţii pentru acţiunile din aer.
-1#1 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

.N R/0AR/1FAC OR C. ?EA>?$UL: - or+ani3are5 - dotare5 - !u!ţinere lo+i!tică5 - tactica 6anali3ă doctrinară75 - !copuri şi intenţii po!ibile5 - di!po3iti* de luptă5 - puncte tari şi puncte !labe 6inclu!i* centrul de +reutate75 - cur!urile probabile de acţiune. $. 4RUP& PR,PR?? 1. Flancul !t1n+2 (lancul drept şi unităţile din ad1ncimea di!po3iti*ului de luptă2 precum şi cele din (1şia de !i+uranţă 6po3iţia "naintată2 !i+uranţa de luptă72 c1nd e!te ca3ul7. 2. Po!ibilităţile propriei unităţi 6!ubunităţi7: - or+ani3are şi dotare5 - di!po3iti* de luptă5 - re!tricţii a!upra an+a'ării 6introducerii7 "n luptă5 - puncte tari şi puncte !labe. 3. Alte !tructuri. #. Forţe aeriene. %. Forţe na*ale 6maritime !au (lu*iale7. /. -u!ţinerea lo+i!tică: - di!tanţe5 - cerinţe5 - durată. ;. Eorme de con!um 6anali3ă !au e*aluare "n termeni +enerali7. ;. A!i+urarea acţiunilor şi protecţia trupelor: - reali3area !urprinderii5 - ma!carea şi "nşelarea inamicului5 mă!urile +enerale de a!i+urare a acţiunilor şi protecţia trupelor2 precum şi a celor !peci(ice armelor. ). 4imp şi !paţiu: - B5F105 >- /5?;J - "ncadrarea "n timp a propriilor acti*ităţi şi e*aluarea po!ibilită-ţilor "n timp şi !paţiu ale propriei unităţi5

CO4SI*)1A8II%*)*9C8II

CO4C$97II

-1#2 -

Instructiuni de întrebuintare a artileriei batalionare în lupta

.N R/0AR/1FAC OR CO4SI*)1A8II%*)*9C8II - po!ibilităţile "n timp şi !paţiu ale inamicului5 - limitări "n timp şi !paţiu. ). A945 B68/205 5?;20/6.45 0e exemplu re+ulile de an+a'are. 6care au rele*anţă "n *i3iunea comandantului7. 19. $entrali3area mă!urilor nece!ar a (i luate pentru Forţe "ndeplinirea mi!iunii: >ă!ura 6mi'loace7 ,b!. a. &!enţiale nece!are b. ,pţionale 6a7 6b7 6c7 3. COMPARAREA CURSURILOR DE ACŢIUNE 11. $are e!te 6!unt7 elementul 6elementele7 comun 6e7 cur!urilor de acţune. 12. $ur!ul de acţiune nr. 1 concepţia luptei 8 inclu!i* e(ortul principal şi !c.emă. a. Raportul de (orţe5 b. A*anta'e5 c. 0e3a*anta'e. 13. $ur!ul de acţiune nr. 2 8 Pentru unităţile şi !ubunităţile concepţia luptei 8 inclu!i* de artilerie2 rele*anţă deo!ebită e(ortul principal şi !c.emă. "l are raportul de (orţe "n +uri a. Raportul de (orţe5 de (oc de artilerie şi b. A*anta'e5 aruncătoare2 precum şi c. 0e3a*anta'e. determinarea po!ibilităţilor 1#. $ur!ul de acţiune nr. 3 8 A4. concepţia luptei 8 inclu!i* e(ortul principal şi !c.emă. a. Raportul de (orţe5 b. A*anta'e5 c. 0e3a*anta'e. 1%. $ompararea cur!urilor de acţiune. . DECI'IA COMANDANTULUI 1/. 0eci3ia a. -electarea 6ale+erea7 cur!ului optim de acţiune5 b. !tabilirea concepţiei luptei 6intenţia2 $&\2 UE0&\2 $WE0\2 $U>\ şi e(ortul principal.

CO4C$97II

TRANSMITEREA ORDINULUI PRELIMNAR 5. ELABORAREA PLANULUI DE ACŢUNE

-1#3 -