You are on page 1of 49

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI GLOSAR UVOD

Rečnici koji obrađuju pojedine struke izuzetno su važni u svakoj zemlji. Ideja za izradu glosara osnovnih finansijskoračunovodstvenih termina nastala je usled sve veće potrebe za prevođenjem stručnih tekstova koji zahtevaju veoma precizno preno enje pojmova iz jednog jezika u drugi. !aime" na bazi analize strukture kapitala u na oj zemlji" može se zaključiti da je u vodećim finansijskim institucijama i privrednim dru tvima u značajnoj meri zastupljen upravo italijanski kapital. #ored kapitalnih investicija" na a pravna lica ostvaruju raznoliku poslovnu saradnju sa italijanskim kompanijama koja se ogleda kroz odobravanje razmene. $ao međubankarskih posledica sada njim svega i kredita i spoljnotrgovinske relevantne navedenog" potencijalnim

nameće se zahtev pred domaće preduzetnike da obezbede sve poslovne podatke investitorima i partnerima na italijanskom jeziku. %eđutim" u međunarodnom finansijskom i poslovnom okruženju" a samim tim u računovodstvenoj i revizorskoj praksi" za efikasnije međusobno komuniciranje koristi se engleski jezik" te je to bio povod za izradu trojezičnog rečnika. &okom međunarodnog poslovanja utvrđeni su brojni računovodstveni termini na engleskom jeziku čija je upotreba postala veoma česta prilikom kako bi sastavljanja bili i prezentovanja razumljivi" finansijskih izve taja prepoznatljivi"

uporedivi i pouzdani irokom krugu korisnika. #re dono enja bilo kakvih poslovnih odluka" italijanske kompanije prethodno analiziraju celokupno poslovanje potencijalnih

partnera na osnovu finansijskih izve taja i mi ljenja eksternog revizora. 'inansijski izve taji sadrže bilans stanja i uspeha" izve taj o novčanim tokovima i kretanjima na kapitalu i imaju za cilj obezbeđivanje informacija kako o trenutnom stanju finansijskog položaja subjekta tako i o njegovim promenama i ostvarenim rezultatima koje su od izuzetnog značaja za dono enje investicionih odluka. ( samom radu na glosaru iznova se postavljalo pitanje o kojim je elementima nužno trebalo voditi računa kako bi se ispunili temeljni ciljevi trojezične leksikografije i napravio glosar koji bi zadovoljio potrebe korisnika. )vaj rad nije nastao prevođenjem nekog postojećeg rečnika" već prikupljanjem leksičke građe iz brojnih izvora na sva tri jezika. *bog malog broja rečnika koji se bave ovom problematikom" autor je kao značajan izvor podataka koristio zvanične finansijske izve taje italijanskih banaka i preduzeća na italijanskom" engleskom i srpskom jeziku kao i brojne internet sajtove" od kojih je od posebne važnosti bio sajt http+,,---.-ordreference.com,enit na kojem se osim korisnih odrednica nalazi i forum gde mnogi prevodioci traže re enja za svoje prevode. ( glosaru se nalaze i termini sa kojima je autor bio upoznat na osnovu ličnog iskustva u prevođenju stručnih tekstova. !ajveća pažnja usmerena je na preciznost značenja reči jezičkih cilju to sredstava istinitijeg u drugom jeziku. autor je .usrećući jer upotreba se sa ovim jezičkih sredstava jednog jezika često nije paralelna sa upotrebom problemom i sa problemom vi estrukosti pojmovnog značenja" a u prevoda konsultovao revizorske stručnjake i prevodioce sa vi egodi njim iskustvom u ovoj oblasti.

/losar ima oko 0122 osnovnih finansijsko-računovodstvenih termina na italijanskom" engleskom i srpskom jeziku koji su u najče ćoj upotrebi i predstavljao bi pomoćno sredstvo u komunikaciji među stručnjacima u ovoj oblasti i za prevodioce za italijanski jezik prilikom prevođenja finansijskih izve taja i ostalih stručnih tekstova. (sklađivanje italijanskog" srpskog i engleskog jezika u domenu finansija i računovodstva ima za cilj omogućavanje lak e saradnje prilikom analize i procene vrednosti pravnih subjekata" kao i drugih monetarnih investicija italijanskih partnera na novootvorenoj srpskoj berzi. #osebnu zahvalnost dugujem svojoj sestri %ini 3ovanović" koja je zaposlena u revizorskoj kući Deloitte" kao vi i rukovodilac u sektoru revizije" 4ra ku #opoviću sa zvanjem vi eg rukovodioca u sektoru revizije u revizorskoj kući Ernst & Young" &anji 5al ić prevodiocu za engleski jezik u revizorskoj kući Deloitte i mnogim drugima od kojih sam crpela najvažnije informacije za izradu svog master rada.

A a breve termine a debito" a carico di a durata determinata a durata indeterminata a lunga scadenza" a lungo termine a medio termine a rata costante a scopo di lucro a vista abbattimento alla base abbuono accantonamento accantonare accendere un conto accensione accensione di un prestito accentrare accettante accettazione bancaria accolli e variazione anagrafiche accomandante accomandatario acconti ricevuti acconto accordare un prestito accordo accordo di compensazione accordo di vendita accordo ;uadro accreditare accreditare un conto accredito ac;uisizione ac;uisizione immobili ac;uisti di attivit< finanziarie detenute sino alla scadenza

short term charge to for a limited period for an unlimited period long-term medium-term -ith fi6ed interest rate for profit at sight" on demand ta6 e6empt amount remittance provision put mone7 aside open an account 8to9 opening granting of a loan centralize acceptor banker:s acceptance assumption and variation of customer records limited partner general partner received advances advance pa7ment grant a loan 8to9 agreement clearing agreement selling agreement master agreement credit 8to9 credit an account 8to9 credit ac;uisition propert7 ac;uisition purchases of financial assets held until e6piration

kratkoročni na teret na ograničen period na neograničen period dugoročni

srednjoročni sa fiksnom kamatnom stopom u svrhu dobitka po viđenju iznos oslobođen od porez doznaka rezerva" rezervisanje odvajati novac otvoriti račun otvaranje odobrenje zajma centralizovati primalac bankovni akcept pretpostavke i varijacije evidencija komitenata komplementar" komanditista komanditar primljeni avansi akontacija" avans odobriti zajam sporazum klirin ki ugovor prodajni ugovor glavni ugovor kreditirati priznati na račun" odobrit na račun kredit nabavka nabavka imovine kupovine finansijskih sredstava koja se drže do

uisti di partecipazioni ac.uisti di attivit< immateriali ac.uisto a termine ac.uisti di strumenti di capitale ac.uisti di azioni proprie ac.uisti di rami d:azienda ac.ac.uisto di un: opzione ac.uisto ac.uisto spazi pubblicitari addebitamento addebitare addebitare un conto adeguamento adempimento adempimento di un impegno adempire affidabilit< affidamenti in via d:urgenza affitto agente di borsa agente pagatore agevolazione di credito agevolazione fiscale aggiornare un tasso al portatore alla pari allegato altre entrate altri ricavi dall= attivita= operativa ammanco amministratore amministratore aggiunto amministratore delegato amministratore di azienda purchases of intangible assets purchases of o-n shares purchases of holdings purchases of compan7 branches purchases of capital instruments purchase for-ard purchase purchase of an option purchase of advertising spaces debt debit 8to9 debit an account 8to9 reconciliation fulfillment" carr7ing out fulfillment of a commitment fulfill 8to9 credit standing" credibilit7 urgent loans rental investment broker" stockbroker pa7ing agent ta6 credit ta6 allo-ance adjust a rate 8to9 to bearer at par appendi6 other revenues other operating income shortage director> board member associate director the member of 5oard of directors -ith special authorities manager dospeća kupovine nematerijalnih sredstava kupovine sopstevnih akcij kupovine udela kupovine filijala kompanij kupovine instrumenata kapitala kupovina terminska kupovina kupovina opcije kupovina reklamnog prostora zaduženje zadužiti zadužiti račun usklađivanje izvr enje izvr enje obaveze izvr iti kredibilitet urgentni krediti najam" zakupnina broker agent za isplatu poreski kredit poreska olak ica uskladiti stopu na donosioca po paritetu dodatak" prilog ostali prihodi ostali operativni prihodi manjak direktor" upravnik> član odbora pomoćnik direktora član (pravnog odbora sa posebnim ovla ćenjima menadžer .

uote costanti ammortamento accelerato ammortamento delle immobilizzazioni ammortamento impianti ammortizzare analisi analisi dei consumi analisi dei rapporti analisi dei rischi analisi del mercato immobiliare analisi del rischio I& analisi della spesa analisi di bilancio analisi finanziaria analisi .ualitative and .uantitativa dei rischi andamento andamento dei prezzi annesso statistico annesso" anne6 anno di emissione anno solare director chief e6ecutive officer administration asset management direktor generalni direktor administracija rukovođenje sredstvima financial products administration ta6 administration amount total amount amount of stocks gross amount depreciation and provisions e6penses depreciation" amortization straight line depreciation accelerated depreciation depreciation of fi6ed assets" amortization of intangible assets depreciation of e.uantitative anal7sis of risks trend movement of prices statistical anne6 anne6 issuing 7ear calendar 7ear administacija finansijskim proizvodima poreska administracija iznos ukupan iznos iznos akcija bruto iznos tro kovi amortizacije i rezervisanja amortizacija pravolinijska amortizacija ubrzana amortizacija amortizacija osnovnih sredstava" amortizacija nematerijalnih ulaganja amortizacija opreme amortizovati analiza analiza potro nje racio analiza analiza rizika analiza trži ta imovine I& analiza rizika analiza tro kova analiza bilansa finansijska analiza kvalitativna i kvantitativn analiza rizika trend kretanje cena statistički aneks aneks godina izdavanja emisije 8akcija9 kalendarska godina .amministratore di societ< amministratore unico amministrazione amministrazione patrimoniale amministrazione prodotti finanziari amministrazione tributaria ammontare ammontare complessivo ammontare di azioni ammontare lordo ammortamenti e accantonamenti per rischi ammortamento ammortamento a .uipment depreciate 8to9" amortize 8to9 anal7ze anal7sis of consumption ratio anal7sis risk anal7sis propert7 market anal7sis I& risk anal7sis e6penditure anal7sis balance anal7sis financial anal7sis .ualitativa e .

chiusura conti approvvigionamento aprire un conto aprire una posizione arbitraggio aree di business armonizzazione armonizzazione delle tarife doganali arredamento articoli assegnazione di capitale assegno assegno al portatore assegno all:ordine assegno bancario assegno circolare assegno coperto assegno emesso a vuoto assegno in bianco assegno postale assegno sbarrato assegno scoperto 8a vuoto9 ?ssemblea dei soci assemblea generale assemblea ordinaria assemblea straordinaria annual annuit7 fi6ed annuit7 advances" prepa7ment advance current account overdraft facilit7 mone7 laundering opening of account opening of a credit line contractor opening and closing of an account procurement open an account 8to9 open a position 8to9 arbitrage business areas harmonization" alignment harmonization of custom tariffs furnishing article capital allocation check bearer check remittance at order bank transfer bank draft certified check check -ithout funds blank check postal check crossed check bed check" dud check partners meeting" shareholders meeting annual general meeting ordinar7 general meeting e6traordinar7 general meeting godi nji anuitet fiksni anuitet avans" prethodna isplata" predujam avans prekoračenje tekućeg računa pranje novca otvaranje konta 8računa9 otvaranje kreditne linije saugovarač otvaranje i zatvaranje kon nabavka otvoriti račun otvorena pozicija arbitraža" izricati presudu sporu poslovna područja usklađivanje usklađivanje carinskih tar opremanje članovi 8ugovora9 alokacija 8raspodela9 kapitala ček doznaka 8ček9 na donosio doznaka po nalogu bankovna doznaka bankovna menica potvrđeni ček nepokriveni ček blanko ček po tanski ček barirani ček ček bez pokrića skup tina akcionara godi nja skup tina redovna skup tina vanredna skup tina .annuale annualit< annualit< fissa anticipazione anticipo anticipo su conto corrente antiriciclaggio apertura del conti apertura di credito bancario appaltatore appertura.

kratkoročna sredstva sredstva založena kao kolateral sredstva založena kao kolateral po osnovu obaveza trećih lica finansijske back office 8sektor koji ne posluje direktno sa klijentima9 aktivnosti aktivnosti trži ta kapitala finansijska sredstva finansijska sredstva za trgovanje finansijska sredstva raspoloživa za prodaju osnovna sredstva likvidna sredstva dugoročna sredstva aktiva> sredstva obrtna sredstva vanbilansna aktiva neto sredstva vlasnički list .assicurato" persona assicurata assicurazione sulla vita assistenza legale assistenza tecnica associazione assolvimento di un impegno assunto atteggiamento attivazione attivazione della spesa attivit< attivit< ad uso funzionale attivit< commerciale 8di trading9 attivit< contabile attivit< correnti attivit< costituite in garanzia attivit< costituite in garanzia di obbligazioni di terzi attivit< di back-office finanza assured person life insurance legal assistance technical assistance association fulfillment of a commitment obligation attitude activation e6penditure activation assets> activit7 propert7 and e.uid assets non-current assets assets -orking assets" current assets off balance sheet assets net assets title deed revizorska delatnost tekuća.uide attivit< non correnti attivo attivo circolante attivo fuori bilancio attivo netto atto di propriet< capital markets activit7 financial assets financial assets held for trading financial assets available for sale fi6ed assets li.uipment used in operations trading activit7 audit activit7 current assets assets pledged as collateral assets pledged as collateral of third part7 commitments finance back-office activit7 osiguranik polisa životnog osiguranja pravna pomoć tehnička pomoć udruženje ispunjenje obaveze obaveza stav aktiviranje aktiviranje tro kova aktiva> sredstva> delatnos nekretnine i oprema koje koriste u osnovnom poslovanju trgovinske aktivnosti attivit< di capitale di mercato attivit< finanziarie attivit< finanziarie detenute per la negoziazione attivit< finanziarie disponibili per la vendita attivit< fisse attivit< li.

uotata azione azione azione azione azione mortgage deed deed" document small tools rating assignment audit preliminar7 phase audit activities increase capital increase increase in inventories of finished goods trade.poslovanje odobreno prekoračenje vi ak suficit u trgovini vi ak prihoda nad rashodima preneti vi ak good-ill preduzeće komunalno" javno preduzeće kompanija koja se kotira berzi akcija akcija na donosioca registrovana akcija obične akcije preferencijalna.povla ćen akcija u potpunosti uplaćene akcije bonusne akcije" besplatne akcije akcije sopstvene akcije akcionar većinski akcionar manjinski akcionar banka .atto ipotecario atto" documento attrezzatura minuta attribuzione del rating audit audit actions operational phase aumento aumento di capitale aumento di valore delle rimanenze di magazzino autorizzazione di commercio autorizzazione di scoperto avanzo avanzo commerciale avanzo entrate su uscite avanzo trasferito avviamento azienda azienda municipalizzata" azienda comunale azienda .business permit overdraft facilit7 surplus trade surplus revenues e6ceeding e6penses surplus carried for-ard good-ill compan7" firm public compan7 listed compan7 share bearer share registered share common share preferred share" preference share shares full7 paid-in bonus shares shares o-n shares" treasur7 shares shareholder majorit7 shareholder minorit7 shareholder bank al portatore nominativa ordinaria privilegiata azioni interamente liberate azioni di godimento azioni di societ< azioni proprie azionista azionista di maggioranza azionista di minoranza B banca hipotekarni ugovor akt" dokument sitan inventar dodeljivanje ranga revizija preliminarna faza revizorskih aktivnosti povećanje dokapitalizacija" porast kapitala povećanje vrednosti zalih učinaka dozvola za trgovinu.

sredstvo> imovina osnovna sredstva" kapital dobra investiciona dobra " kapitalna dobra roba trećih lica nekretnine pokretna dobra" pokretnin osnovne sirovine repromaterijal bilans" obračun> finansijsk izve taj> budžet odobreni bilans revidirani finansijski izve taji konsolidovani finansijski izve taji zavr ni račun finansijski izve taji" zavr .banca al dettaglio banca avvisante 5anca centrale banca commerciale banca corrispondente banca d: affari banca depositaria banca di credito banca di emissione" banca emittente banca universale banche estere banconota bando d:appalto" bando di gara barter base degli interessi base imponibile beneficiario beneficiario unico beni beni capitali beni di investimento beni di terzi beni immobili beni mobili beni primari 8materie prime9 beni secondari bilancio bilancio approvato bilancio civilistico bilancio consolidato bilancio consuntivo bilancio d:esercizio retail banking correspondent bank @entral bank" !ational bank commercial bank correspondent bank commercial bank depositor7 bank credit bank issuing bank full service bank" universal bank foreign banks bank notes tender" bid for tender barter interest base ta6able base beneficiar7 sole beneficiar7 goods" assets" propert7 fi6ed assets" capital assets capital investment goods" capital goods third A parties goods real estate movables prime material ra.material balance> financial statements> budget approved balance restated financial statements consolidated financial statements trial balance financial statements" annual bankarski poslovi sa stanovni tvom posrednička banka" korespondentna banka @entralna banka" !arodna banka komercijalna banka korespondentna banka poslovna banka depozitna banka kreditna banka akreditivna banka" emisio banka univerzalna banka inostrane banke banknote tender vezani poslovi" barter poslovi kamatna osnova oporeziva osnovica korisnik jedini korisnik roba.

calculations calculation of interest bill of e6change commercial bill mone7 e6change foreign e6change dealer -riting off cancellation 8termination9 e6tinction of the mortgage office material credit-orthiness legal capacit7 do-n pa7ment godi nji račun" godi nji bruto bilans bilans stanja budžet kapitala plan budžeta crna lista zamrznuti" blokirati zamrznuti račun račun 8za telefon" struju" vodu" itd.trial balance bilancio patrimoniale bilancio preventivo di capitale bilancio preventivo" bilancio di previsione black list bloccare bloccare un conto bolletta bonifico bonifico bancario bonifico bancario vista fattura 5orsa" 5orsa Balori bozza di contratto brokeraggio assicurativo budget di spesa 5uoni del &esoro buono C calcolare calcoli di flussi di cassa scontati calcoli di flussi di cassa calcolo degli interessi cambiale cambiale commerciale cambio banconote cambista " cambiavalute cancellazione cancellazione cancellazione 8dellC iscrizione9 di un:ipoteca cancelleria capacit< di credito capacit< giuridica" capacit< legale caparra balance sheet capital budget budget plan black list freeze 8to9 freeze an account 8to9 bill -ire 8mone79 transfer" pa7ment order bank transfer bank transfer at sight of invoice stock e6change draft contract insurance brokerage e6penditure budget treasur7 bond pa7ment receipt calculate 8to9 discounted cash flocalculations cash flo.9 doznaka" transfer novca" nalog za plaćanje bankovna doznaka uplata po prijemu fakture berza akcija nacrt ugovora provizija osiguranja budžet tro kova trezorske menice potvrda 8o uplati9 obračunati obračun diskontovanih novčanih tokova obračun novčanog toka obračun kamate menica komercijalni zapis" robna menica zamena novca diler deviza otpis otkazivanje" prestanak ga enje hipoteke kancelarijski materijal kreditna sposobnost pravna sposobnost kapara .

capital gain netto per azione capitale capitale per azioni capitale circolante negativo capitale circolante" capitale d:esercizio capitale di avviamento capitale di cooperative capitale di rischio capitale estero capitale finanziario capitale investito capitale nominale capitale non versato capitale proprio capitale pubblico capitale sociale capitale sottoscritto capitale totale capitale versato capitalizzare capitalizzazione capitalizzazione degli interessi capogruppo carico dei debiti carta assegni carta di credito carta di debito carta di garanzia carta d:identita di un: azienda carta elettronica carte prepagate carte valori cash flocash flo.dall= attivit< sociale cassa continua cassa del &esoro net realized capital gain per share capital shareholding capital negative -orking capital -orking capital start-up capital cooperative shares risk capital foreign capital financial capital invested capital nominal capital non.paid in capital o-n capital sociall7 o-ned capital basic capital> social capital> share capital subscribed capital total capital paid in capital capitalize 8to9 capitalization interest capitalization holding enterprise debt burden check card credit card debit card guarantee card identit7 card of a compan7 chip card prepaid cards securities cash-flocash flo-s from operating activities safe-deposit bo6 state treasur7 neto realizovani kapitalni dobici po akciji kapital akcijski kapital negativni obrtni kapital obrtni kapital početni kapital zadružni udeli rizični kapital strani kapital finansijski kapital uloženi kapital nominalni kapital neuplaćeni kapital vlastiti 8sopstveni kapital9 kapital dru tveni kapital osnovni kapital> kapital dru tva> akcionarski kapi upisani kapital ukupni kapital uplaćeni kapital kapitalizovati kapitalizacija kapitalizacija kamate holding kompanija teret duga čekovna karta kreditna kartica debitna kartica garantna kartica lična karta 8osnovni poda o firmi elektronska kartica unapred plaćene kartice hartije od vrednosti novčani tok tokovi gotovine iz poslovn aktivnosti sef državna blagajna .

cassa cassa cassa cassa di ammortamento di compensazione di risparmio integrazione guadagni amortization fund clearing house savings bank -ages guarantee fund safe bo6 cashier litigation coupon credit bureau certificate of deposit termination of emplo7ment cession margin call close an account 8to9 close a position 8to9 monthl7 closings turnover classification clause customer " client co-debtor securit7 code collateral collateral deposited committee" board statutor7 auditors placement pa7ment transaction fees credit committee commission bank commission overdraft commission net commissions compensation premium cassetta di sicurezza cassiere causa cedola centrale rischi certificato di deposito cessazione del rapporto lavorativo cessione chiamata margine chiudere un conto chiudere una posizione chiusure mensili cifra d:affari " fatturato classificazione clausola cliente codebitore codice del titolo collaterale collaterali versati collegio collegio sindacale collocamento comissioni d:incasso comitato di credito commissione commissione bancaria commissione di fido " commissione di scoperto commissioni nette compensazione compenso amortizacijski fond klirin ka kuća tedionica fond za naknadu plate za vreme privremene nezaposlenosti sef blagajnik sudski spor kupon kreditni biro depozitni certifikat prestanak radnog odnosa cesija poziv na uplatu berzansko jemstva zatvoriti račun zatvoriti poziciju mesečno zatvaranje ostvareni poslovni prome klasifikacija klauzula komitent" klijent sadužnik kod hartije od vrednosti kolateral" obezbeđenje" zalog" jemstvo deponovani kolateral veće" savet" odbor odbor revizora plasman naknade za transakcije naplate kreditni komitet" odbor za odobrenje kredita provizija" naknada bankarska provizija naknada za prekoračenje neto provizije kompenzacija premija .

compravendita comunicazione comunicazioni obbligatorie concedere il credito concentrazione del credito condizioni condizioni di affidamento condizioni di mercato condizioni generali conduttore conferimento conferimento di capitale conferma conferma dell:ordine conflitto di interesse consegna consiglio @onsiglio d:amministrazione @onsiglio di gestione @onsiglio di sorveglianza consulente consulente in assicurazioni consulente in investimenti consulenza contabile contabilit< contabilit< di cassa contabilit< generale contabilit< in partita doppia contabilit< operativa contanti contenziosi originati da un evento passato contestare conti convenzionati continuit< operativa conto conto a termine conto a vista bu7ing and selling notification" advice" information compulsor7 reporting grant a loan 8to9 credit concentration conditions" terms credit-granting conditions market conditions general terms lessee contribution capital contribution confirmation order confirmation conflict of interest deliver7 council" board 5oard of 4irectors %anagement 5oard .upervisor7 5oard consultant insurance advisor investment advisor consulting accountant accounting" bookkeeping cash accounting general accounting double entr7 bookkeeping operational accounting cash disputes resulting from a past event contest 8to9" den7 8to9 contracted accounts business continuit7 account term account account at sight kupoprodaja obave tenje obavezno izve tavanje odobriti kredit koncentracija kredita uslovi uslovi za odobravanje kredita trži ni uslovi op ti uslovi zakupoprimac doprinos kapitalni ulog potvrda potvrda naloga sukob interesa isporuka veće" savet" odbor (pravni odbor (pravni odbor !adzorni odbor savetnik" konsultant savetnik za osiguranje investicioni savetnik savetovanje" konsalting> konsultantske usluge knjigovođa" računovođa knjigovodstvo" računovodstvo blagajničko računovodstv op te računovodstvo dvojno knjigovodstvo operativno računovodstvo gotovina sporovi koji su rezultat pro lih dogadjaja osporiti ugovoreni računi kontinuitet poslovanja račun" konto oročeni račun" terminski konto račun po viđenju .

conto conto conto conto conto conto conto addebitato capitale collettivo corrente del reddito di clearing di deposito debited account capital account joint account current account income statement account clearing account deposit account savings account sales account income statement" profit and loss account official income statement active account foreign currenc7 account numbered account liabilit7 account fi6ed assets account profit and loss account uncovered account e6pense account securities account fi6ed-term account incur a debt 8to9 service contracts contract" agreement for-ard contract" futures life insurance contract for-ard e6change contract purchase agreement rental agreement" lease agreement loan agreement contract of suppl7 of services contribution municipal contribution social securit7 contribution zadužen račun račun kapitala zajednički račun tekući račun bilans uspeha klirin ki račun depozitni račun tedni račun konto prodaje bilans uspeha conto di risparmio conto di vendita conto economico conto economico civilistico conto in attivo conto in moneta estera conto numerato conto passivo conto patrimoniale conto profitti e perdite conto scoperto conto spese conto titoli conto vincolato a scadenza contrarre debiti contratti di servizio contratto contratto a termine contratto d:assicurazione sulla vita contratto di cambio a termine contratto di fornitura contratto di locazione" contratto d:affitto" contratto di leasing contratto di mutuo" contratto di prestito contratto d:opera contributo contributo comunale contributo previdenziale zvanični bilans uspeha aktivan račun 8nije u minusu9 devizni račun numerisani račun pasivni račun imovinska konta bilans uspeha nepokriven račun račun tro kova račun hartija od vrednost račun sa utvrdjenim roko zadužiti se ugovori za pružanje uslug ugovor terminski ugovor" fjučersi ugovor o životnom osiguranju terminski devizni ugovor ugovor za nabavku ugovor o zakupu" lizing ugovor o zajmu ugovor o delu doprinos komunalni doprinos doprinos za socijalno osiguranje .

contro assegno contro pagamento controllo dei consumi controllo dei patrimoni controllo dei rischi controllo della gestione" controllo direzionale controllo della spesa controparte controversie giudiziali controversie stragiudiziali conversione convocare 8l:assemblea9 coordinamento del contenzioso gestito dalle societ< del gruppo coordinamento trading copertura corrispettivi di revisione corrispettivo corso del cambio corso di 5orsa corso lettera costi costi della produzione costi di assicurazione costi di finanziamento costi di gestione costi di materie sussidiarie costi di penalit< costi di refinanziamento costi di ristrutturazione di immobile costi e ricavi costi e ricavi ordinari costi generali b7 deliver7 b7 pa7ment control of consumption control of assets risk control management control e6penditure control counterpart7 court proceedings out-of-court proceedings conversion 8foreign currenc79 to convene 8assemble9 coordination of litigation managed b7 group:s companies trading activit7 coordination hedging" hedge audit fees fee e6change rate stock e6change rate offered rate costs" charges production costs insurance costs financial costs operating costs au6iliar7 material e6penses penalt7 charges refinancing costs costs of real estate restructuring e6penses and revenues operating income and e6penses general costs" overheads pouzećem uz naplatu kontrola potro nje kontrola sredstava kontrola rizika kontrola upravljanja kontrola tro kova saugovorna strana" druga strana sudski procesi vansudski procesi konverzija 8strane valute9 sazvati 8skup tinu9 koordinacija sporova koje vode kompanije grupe koordinacija trgovinskih aktivnosti hedžing" pokriće" za tita o rizika naknade za reviziju naknada devizni kurs kurs na berzi ponudjena stopa tro kovi> cene tro kovi proizvodnje tro kovi osiguranja tro kovi finansiranja operativni tro kovi" tro ko poslovanja tro kovi pomoćnog materijala kazneni tro kovi tro kovi refinansiranja tro kovi restruktuiranja nekretnina rashodi i prihodi prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja generalni tro kovi" op ti tro tovi .

costi imposte del periodo costi per il personale costi pluriennali costituire in pegno costituzione costo del credito costo del venduto" costo delle merci vendute costo materie prime creazione opportunit< crediti in base alla vendita crediti per piD pagata imposta sui redditi crediti problematici crediti ristrutturati crediti verso banche crediti verso clientela credito credito credito credito credito ta6able e6penses for the period emplo7ee e6penses and benefits multi7ear e6penses pledge 8to9 constitution price of loan cost of goods sold material costs opportunit7 creation receivables due to sold goods and services receivables for overpaid income ta6 problem loans restructured loans receivables from banks receivables from customers credit> loan> receivables short-term loan long-term loan medium-term loan doubtful loan consumer credit e6port credit unsecured credit investment loan credit approval documentar7 credit real estate loan" mortgage loan international credit mortgage loan leasing lombard loan monetar7 credit creditor interest rate curve poreski rashodi perioda tro kovi zarada" naknada zarada i ostali lični rashod vi egodi nji tro kovi založiti osnivanje" konstituisanje cena kredita nabavna cena prodate rob a a a a breve scadenza lunga scadenza media scadenza rischio tro kovi materijala kreiranje mogućnosti potraživanja po osnovu prodaje potraživanja za vi e plaće porez na dobit problematični krediti restruktuirani krediti potraživanja od banaka potraživanja od komintenata kredit> potraživanje kratkoročni kredit dugoročni kredit srednjeročni kredit sporni krediti potro ački kredit izvozni kredit neobezbedjeni kredit investicioni kredit odobrenje kredita dokumentarni akreditiv kredit za nekretnine" hipotekarni kredit međunarodni kredit hipotekarni kredit lizing lombardni kredit potraživanje u novcu" monetarni kredit zajmodavac" poverilac kriva kamatne stope credito al consumo credito allCesportazione credito chirografaro credito credito credito credito credito credito credito credito credito dCinvestimento delibera documentario immobiliare internazionale ipotecario leasing lombard pecuniario creditore curva del tasso d:interesse D .

term deposit savings deposit time deposit sight deposit deposit account cash deposit overnight deposit depreciation hedging datum izdavanja datum stupanja na snagu datum dospeća datum valute trži ni podaci poreski dugovi obaveze prema bankama obaveze prema komitentima dug" dugovanje> obaveza tekući dug preostali dug po kreditu dužnik smanjivanje" opadanje smanjenje vrednosti zalih učinaka umanjiti vraćanje kredita definicija ciljeva i strategi revizije odliv kapitala odluka> odobrenje re enja op tih investicion strategija otkazivanje" prestanak otkazati" tužiti deponent tedni ulozi depozit kratkoročni depozit dugoročni depozit tedni depozit oročeni deposit avista deposit depozitni račun" depozit u banci depozit u gotovini depozit koji se oročava preko noći deprecijacija" pad vredno hedžing 8za tita od rizika9 .data di emissione data di esecuzione data di scadenza data valuta dati di mercato debiti tributari debiti verso banche debiti verso clientela debito debito corrente debito residuo debitore decremento decremento di valore delle rimanenze di magazzino dedurre definizione 8di credito9 definizione degli obiettivi e delle strategie di audit deflusso di capitale delibera delibera in merito alle strategie generali di investimento denuncia denunciare depositante depositi a risparmio deposito deposito a breve termine deposito a lunga scadenza deposito a risparmio deposito a termine deposito a vista deposito bancario deposito in contanti " deposito in denaro deposito overnight deprezzamento derivati di copertura issue date date of coming into force maturit7 date value date market data ta6 debt pa7ables to banks pa7ables to customers debt current debt outstanding debt" outstanding borro-ing borro-er decrease decrease in inventories of finished goods deduct 8to9 settlement definition of audit targets and strategies capital outflodecision> approval resolution concerning general investment strategies cancellation 8termination9 denounce 8to9 depositor saving deposit deposit short-term deposit long.

uide disposizione disposizione di bonifico disposizione di pagamento distributore automatico di banconote distribuzione distribuzione del credito distribuzione dell:utile distribuzione di utile a livello dell:anno distribuzione dividendi diversificazione regulated derivatives derivatives on o-n shares income ta6 relief o-ner collective reserve calculation ta6 return declaration of conformit7 to international accounting principles difference foreign e6change differences deferred deferred pa7ment staff branch manager non-e6ercised subscription rights intellectual propert7 rights safe custod7 right of option preferential right subscription right contract termination li.uid assets disposition bank transfer order pa7ment order cash machine distribution credit distribution income distribution distribution of income for the 7ear distribution of dividends diversification regulisani derivativi derivativi na sopstvene akcije oslobadjanje od poreza na dobit vlasnik obračun grupne rezerve poreska prijava izjava o usagla enosti sa medjunarodnim računovodstvenim standardima razlika kursne razlike odložen odgoda plaćanja zaposleni rukovodilac filijale neiskori ćena prava upisa prava na intelektualnu svojinu čuvanje za treće lice pravo opcije prioritetno pravo> pravo preče kupovine pravo upisa prekid ugovora likvidna sredstva odredba" propis" nalog bankarski nalog za transf nalog za plaćanje bankomat raspodela raspodela kredita raspodela dobiti raspodela godi nje dobiti raspodela dividendi promena> različitost .derivati regolamentati derivati su proprie azioni detassazione degli utili detentore determinazione della riserva collettiva dichiarazione dell:imposta " dichiarazione dei redditi dichiarazione di conformit< ai principi contabili internazionali differenza differenze cambio differito dilazione di pagamento dipendenti direttore di filiale diritti di sottoscrizione non esercitati diritti di utilizzazione delle opere dell=ingegno diritto di custodia diritto di opzione diritto di prelazione diritto di sottoscrizione disdetta contratto disponibilit< li.

uest suppl7 and demand donation duration of the loan remaining maturit7 e6ceed 8to9 overproducing econom7 of scale securit7> bill of e6change effect of e6change rates fluctuation issue 8to9 issue an invoice 8to9 issue a certificate of deposit 8to9 capital issue stock issue issue of capital instruments issue of ne.uest credit re.shares issuer financial institutions fi6ed amount proceeds" revenue admission free" free entr7 financial income interest income propert7 income income from financial assets income from non-financial assets sale revenues operating revenues revenues from special agreements revenues based on special dividende dobijene po osnovu uče ća dividenda podeliti zahtev kreditni zahtev ponuda i tražnja donacija trajanje kredita preostalo dospeće prema iti" prevazići vi ak proizvodnje ekonomija obima hartija od vrednosti" men efekat fluktuacije deviznih kurseva izdati izdati fakturu izdati certifikat o depozitu emisija kapitala izdavanje akcija izdavanje instrumenata kapitala izdavanje novih akcija emitent finansijske institucije fiksni iznos prihod" dohodak slobodan ulaz prihodi od finansiranja prihodi od kamata prihodi od imovine prihodi od finansijskih sredstava prihodi od nefinansijskih sredstava prihodi od prodaje prihodi od poslovanja prihodi od posebnih ugovora prihodi po posebnim .dividendi incassati su partecipazioni dividendo dividere domanda domanda di credito" domanda di mutuo domanda e offerta donazione durata del credito durata residua E eccedere eccesso di produzione economia di scala effetto effetto della variazione dei cambi emettere emettere fattura emettere un certificato di deposito emissione di capitale emissione di azioni emissione di strumenti di capitale emissione nuove azioni emittente enti finanziatori entit< fissa entrata entrata libera entrate da finanziamento entrate da interessi entrate da propriet< entrate da propriet< finanziarie entrate da propriet< non finanziarie entrate dalle vendite entrate di gestione entrate in base a contratti speciali entrate in base a norme dividends received on holdings dividend divide 8to9 demand> re.

speciali e.uarterl7 statement market evolution e6tra charges" e6tra costs bonus shares propisima oprema odobrenje sredstava odobriti kredit ispitavanje pozicije i izbor metoda rukovodjenja izv enje naloga obrada transakcija prinudno izvr enje oslobodjen poreza" neoporeziv poslovanje poslovna godina vodjenje firme izvoznik izvoz izloženost ukupna izloženost bruto izloženost otplatiti kredit prekid zatvaranje kredita izvod izvod sa računa izvod iz registra kvartalni izvod razvoj trži ta ekstra tro kovi besplatne akcije re.prestito esame della posizione e scelta gestionale esecuzione degli ordini esecuzione delle transazioni esecuzione forzata esente da imposta esercizio esercizio 8finanziario9 esercizio d:impresa esportatore esportazione esposizione esposizione totale esposizioni lorde estinguere un mutuo estinzione estinzione del credito estratto estratto conto estratto di registro estratto trimestrale evoluzione del mercato e6tra oneri e6traazioni gratuite" azioni di godimento F fabbisogno fabbisogno di capitale fabbricati facilitazioni creditizi factoring fair value fair value hedge fallimento fallire falsificare legislations e.uipaggiamento erogare fondi erogare un mutuo.uipment lend funds 8to9 grant a credit 8to9 position e6amination and selection of management method order e6ecution e6ecution of transactions forced e6ecution ta6 free business financial 7ear running the compan7 e6porter e6port e6posure total e6posure gross e6posure pa7 off the loan 8to9 termination loan termination e6tract" statement statement of account e6tract from the register .uirement" demand capital re.uirements propert7" buildings credit facilities factoring fair value fair value hedge bankruptc7 go bankrupt 8to9 counterfeit 8to9 tražnja zahtevi za kapitalom nekretnine" gradjevinski objekti kreditne olak ice faktoring fer vrednost hedžing po fer vrednosti stečaj" bankrot bankrotirati falsifikovati .

dugoročni zajam zakupodavac potpis zajednički potpis poreski" fiskalni određivanje vrednosti zla tokovi autorizacije nenaplativih kredita tokovi gotovine" novčani tokovi fluktuirati trži na fluktuacija fluktuacije kursa 8promen na kursu9 finansijska sredstva likvidna sredstva" gotovin penzioni fondovi fondovi 8rezervisanja9 za eventualne rizike i tro ko fond 8rezervisanja9 za otpremnine .uid funds pension funds funds for risks and e6penses redundanc7 funds operativna faza operativna faza revizorsk aktivnosti račun" faktura faktura za avansno plaćan profaktura fakturisati ukupna fakturisana vrednost konsolidovani prihod fakturisanje garancija" jemstvo garant" jemac dug" kredit" zajam pravno lice filijala filijale u inostranstvu finansijski fjučersi finansiranje> kredit" zajam srednjoročni.fase operativa fase operativa interventi audit fattura fattura di acconto fattura proforma fatturare fatturato fatturato consolidato fatturazione fideiussione fideiussore fido figura giuridica filiale filiali straniere financial futures finanziamento finanziamento a lungo.medio periodo finanziatore firma firma congiunta fiscale fi6ing dell:oro flussi autorizzativi sofferenze flussi monetari fluttuare fluttuazione del mercato fluttuazioni di cambio fondi fondi li.uiescenza operational phase audit actions operational phase bill" invoice invoice for advance pa7ment pro form invoice invoice 8to9 total invoiced value consolidated proceeds invoicing guarantee" securit7 guarantor loan legal entit7 branch foreign branches financial futures financing> loan term loan lesser signature joint signature fiscal gold fi6ing non-performing loans authorization flo-s cash flo-s fluctuate 8to9 market fluctuation e6change fluctuations financial assets li.uidi fondi pensione fondi per rischi ed oneri fondi trattamento fine rapporto> fondi indennit< impiegati" fondi per trattamento di .

obligations management fond zajednički fond konsolidovani fond otvoren investicioni fond hedž fond" fond za pokrić 8za tita od mogućeg gubitka9 fond koji se automatski obnavlja fond trećih lica investicioni fond poverilački fond" fond posebne namene monetarni fond međunarodni monetarni fond penzioni fond fond za nepredviđene izdatke pravni oblik dobavljač isporuka radna snaga vi a sila deo spajanje" pripajanje tender garancija" kolateral 8obezbeđenje9 bankarska garancija garancija za dobro izvr en posla plativa garancija lična garancija date komercijalne garanc date finansijske garancije upravljanje" poslovanje upravljanje zakonskim obavezama .fondo fondo comune fondo consolidato fondo d=investimento tipo EEapertoEE fondo di investimento hedge 8hedge fund9" fondo di copertura fondo di rotazione fondo di terzi fondo d:investimento fondo fiduciario fondo monetario fondo monetario internazionale fondo pensione fondo sopravvenienze passive forma giuridica fornitore fornitura forza lavoro forza maggiore frazione fusione G gara d: appalto garanzia garanzia bancaria garanzia di buona esecuzione garanzia di pagamento garanzia personale garanzie rilasciate di natura commerciale garanzie rilasciate di natura finanziaria gestione gestione adempimenti di legge fund mutual fund consolidated fund open-end investment fund hedge fund revolving fund third parties: fund investment fund trust fund monetar7 fund international monetar7 fund pension fund contingenc7 fund legal form supplier" vendor deliver7 -orking labor major force fraction merger tender guarantee" collateral banking guarantee performance guarantee pa7ment guarantee personal guarantee" personal securit7 commercial guarantees given financial guarantees given management" operation la.

uidit< gestione del rischio di mercato gestione del rischio di tasso gestione del rischio in cambi gestione del rischio operativo upravljanje restruktuirani kreditima upravljanje nabavkom upravljanje kreditima upravljanje medijskim odnosima upravljanje kolateralom 8obezbedjenjem9 održavanje računa upravljanje revizorskim aktivnostima praćenja izvr enja revizorskih preporuka upravljanje rizikom upravljanje kreditnim rizikom upravljanje rizikom likvidnosti upravljanje trži nim riziko upravljanje rikikom kamatne stope upravljanje deviznim rizikom upravljanje operativnim .gestione amministrativa immobili gestione antiriciclaggio gestione ciclo passivo gestione comunicazione verso organismi di vigilanza estero gestione conflitto di interesse gestione congiunta gestione contabile gestione contratti di servizio gestione contratti locazione gestione contratto gestione contributi gestione credito ristrutturato gestione gestione gestione media gestione degli ac.uidit7 risk management market risk management interest rate risk management e6change rate risk management operational risk administrativno upravljan imovinom upravljanje aktivnostima sprečavanja pranja novca upravljanje ciklusom tro kova upravljanje komunikacijam sa inostranim telima za superviziju upravljanje sukobom interesa zajedničko upravljanje računovodstvo upravljanje ugovorima za pružanje usluga upravljanje lizingom upravljanje ugovorima upravljanje doprinosima gestione del conto gestione del follo--up interventi audit gestione del rischio gestione del rischio di credito gestione del rischio di li.uisti dei crediti dei rapporti con i del collaterale administrative management of propert7 management of anti-mone7 laundering activities e6penditure c7cle management management of communication -ith foreign supervisor7 bodies conflict of interest management joint management accounting service contracts management management of leases contract management management of contributions restructured loans management purchasing management loans management media relations management collateral management maintenance of account audit actions follo--up management risk management credit risk management li.

robu upravljanje vansudskim procesima upravljanje odnosima sa zaposlenima uravljanje revizijom upravljanje tražnjom za uslugama finansijsko upravljanje interno upravljanje upravljanje kreditnim linijama upravljanje povezanim licima upravljanje imovinom upravljanje procedurama kontinuiteta poslovanja upravljanje reklamiranjem medijima upravljanje eksternim odnosima upravljanje resursima upravljanje imovinom i logistikom upravljanje izve tavanjem upravljanje I& bezbedno non-performing loans upravljanje nenaplativim .gestione della domanda gestione della fase di reporting interventi audit gestione della fase operativa interventi audit gestione della fase preliminare interventi audit gestione della spesa gestione dell:approvvigionamento gestione delle black list e sanzioni su paesi.goods management of out-ofcourt proceedings management of relations -ith staff audit management management of services demand finance management internal management credit lines management related parties management management of propert7 management of business continuit7 procedures advertising and media management e6ternal relations management resources management propert7 and logistics management reporting management I& securit7 management rizikom upravljanje tražnjom upravljanje fazom izve tavanja revizorskih aktivnosti upravljanje operativnom fazom revizorskih aktivnosti upravljanje preliminarnom fazom revizorskih aktivno upravljanje tro kovima upravljanje nabavkom upravljanje crnim listama sankcije za zemlje.merci gestione delle controversie stragiudiziali gestione delle relazioni con i dipendenti gestione di audit gestione domanda di servizi gestione finanziaria gestione interna gestione linee di credito gestione parti correlate gestione patrimoniale gestione procedure di continuit< operativa gestione pubblicit< e media gestione relazioni esterne gestione risorse gestione risorse immobiliari e logistica gestione segnalazioni gestione sicurezza informatica gestione sofferenze management demand management audit actions reporting phase management audit actions operational phase management audit actions preliminar7 phase management e6penditure management procurement management black lists management and sanctions on countries.

regulations real estate investments> non-current assets" fi6ed assets financial assets non-current assets available for sale direct investments long-term financial placements 8assets9 intangible assets tangible assets technical assets give a commitment 8to9 liabilities irrevocable commitments plant electronic e.uipment implement sourcing strategies and policies 8to9 subject to ta6 importer import amount" sum kreditima upravljati" re avati period naplate datum dospeća indosirati indosiranje" indosament" odobrenje blanko indosament indosatar poslovni promet prenos sredstava upravljanje revizijom upravljanje investicijama ekonomske grupe holding kompanija identifikacija uticaja novih propisa nepokretnosti ulaganja> stalna imovina" osnovna sredstva immobilizzazioni immateriali immobilizzazioni materiali immobilizzazioni tecniche impegnarsi impegni impegni irrevocabili impianti impianti elettronici implementare le strategie e politiche di sourcing imponibile importatore importazione importo finansijska sredstva stalna sredstva namenjen prodaji direktna ulaganja dugoročni finansijski plasmani 8finansijska sredstva9 nematerijalna ulaganja materijalna ulaganja tehnička ulaganja obavezati se obaveze neopozive obaveze postrojenja elektronska oprema implementacija strategija politika snabdevanja oporeziv uvoznik uvoz suma> iznos .gestire giorni valuta giorno di valuta girare girata girata in bianco giratario giro d:affari giro dei fondi governo auditing governo degli investimenti gruppi economici G holding I identificazione impatti da novit< normative immobili immobilizzazioni immobilizzazioni immobilizzazioni vendita immobilizzazioni immobilizzazioni lungo termine finanziarie destinate a dirette finanziarie a management manage 8to9 collection period value date endorse 8to9 endorsement blank endorsement endorsee turnover transfer of funds auditing governance investment governance economic groups holding compan7 identification of impacts from ne.

importo assicurato importo del credito ancora da rimborsare importo emesso importo insoluto" importo non versato importo limite importo lordo importo netto importo originario importo riscosso imposta imposta fondiaria imposta patrimoniale" imposta sulla propriet< imposta regionale delle attivit< di produzione imposta regionale delle entrate di societ< imposta su merci e servizi imposta sugli utili" imposta sul profitto" imposta sul reddito imposta sui redditi da capitale Imposta sul Balore ?ggiunto 8IB?9 imposta sulle societ< imposta sull:incremento di valore imposte anticipate impresa commerciale in scadenza" maturato incagli insured amount outstanding credit amount issued securities unpaid amount ceiling gross amount net amount original amount collected amount ta6 land ta6 propert7 ta6" -ealth ta6 regional ta6 on production activities regional ta6 on compan7=s income ta6 on goods and services income ta6 capital gains ta6 Balue ?dded &a6 8B?&9 corporation ta6 capital gains ta6 anticipated ta6 trading compan7 due doubtful loans" -atch list loans collect 8to9 collect a check 8to9 cash inflo-s" collections incentive increase indebtedness osigurana suma nenaplaćeni iznos kredita izdate hartije od vrednost neplaćeni iznos maksimalni iznos bruto iznos neto iznos originalan iznos naplaćeni iznos porez porez na zemlji te porez na imovinu regionalni porez na proizvodne aktivnosti regionalni porez na dobit preduzeća porezi na robu i usluge porez na dobit porez na kapitalne dobitk #orez na 4odatu Brednos 8#4B9 korporativni porez porez na kapitalne dobitk incassare incassare un assegno incassi incentivo incremento indebitamento anticipirani porez" avansn porez trgovačka kompanija dospeo sumnjivi krediti" lista kredita koji zahtevaju posebno praćenje od stra banke naplatiti naplatiti ček prilivi gotovine" naplate stimulacija porast dugovanje .

indennizo" indennit< indice indice di 5orsa indice di riferimento indirizzo e controllo individuazione e selezione opportunit< di investimento inflazione integrazione del reddito integrazione materiale interbancario interese differito interese maturati interesse interesse a tasso variabile interesse attivo interesse creditore interesse debitore interesse di minoranza interesse di mora" interesse moratorio interesse ipotecario interesse lordo interesse netto interessenze partecipative interessi attivi su crediti interessi netti interessi pagabili alla scadenza interessi passivi interessi passivi su debiti interessi scaduti" interesse maturato interventi audit intestazione della fattura investimento investimento a lunga scadenza investire compensation inde6 stock e6change inde6 reference inde6 steering and control identification and selection of investment inflation income support material supplement interbank deferred interest matured interest interest floating rate interest interest charge credit interest rate interest rate for borro-ers" debit interest rate minorit7 interest interest on arrears mortgage interest gross interest net interest stakes and holdings interest on receivables net interest interests pa7able at final maturit7 interest pa7able interest on debts interest due" matured interest" accrued interest audit actions invoice heading investment long-term investment invest 8to9" place mone7 8to9 naknada tete" od teta indeks berzanski indeks referentni indeks upravljanje i kontrola identifikacija i selekcija investicija inflacija novčana pomoć licima sa niskim primanjima materijalna pomoć međubankarski odložena kamata dospela kamata kamata varijabilna kamatna stopa tro kovi kamata kreditna kamatna stopa kamatna stopa na dug manjinski interes zatezna kamata hipotekarna kamata bruto kamata neto kamata uče ća i investicije aktivne kamate na potraživanja neto kamate kamata se plaća prilikom konačnog dospeća obaveze po osnovu kama pasivne kamate na dugovanja dospela kamata revizorske aktivnosti zaglavlje fakture investicija dugorčna investicija investirati .

investitore investitore privato ipoteca irrevocabile istituto bancario istituto di credito IB? 8imposta sul valore aggiunto9 L lavorare in perdita lavorare in proprio leasing leasing immobiliare legislazione fiscale libretto di risparmio libro contabile" libro mastro linea di credito linee guida li.uidit< lista dei conti listino prezzi livello dei prezzi livello d:indebitamento logistica M macro analisi dei rischi mandato mandato di cassa mano d:opera margine dCinteresse margine di profitto" margine di utile margine operativo margine operativo lordo mastro materie prime maturazione di rata mercato mercato a pronti investor private investor mortgage irrevocable bank credit bank B?& 8value added ta69 investitor privatni investitor hipoteka neopoziv banka kreditna banka #4B 8porez na dodatu vrednost9 -ork at a loss freelance 8to9 leasing real estate leasing ta6 legislation savings book general ledger credit line guidelines settlement> li.uid assets chart of accounts price list price level level of indebtedness logistic macro anal7sis of risks order pa7ment order -ork force interest margin profit margin" margin of profit operating margin gross margin general ledger basic commodities matured installment market spot market rad sa gubitkom samostalno obavljati posa lizing lizing nekretnina poreski propisi tedna knjižica glavna knjiga kreditna linija smernice izmirenje" isplata> likvidacija likvidnost" likvidna sredst kontni plan cenovnik nivo cene nivo zaduženja logistika makro analiza rizika nalog nalog za plaćanje radna snaga kamatna marža profitna marža marža iz poslovanja bruto marža iz poslovanja glavna knjiga sirovine dospela rata trži te trži te za gotovinu" promptno trži te" trži te n kome se roba odmah .uidation li.uidazione li.uid funds" li.uidit7" li.

obaveza" procenjenih po fer vredno merenje rizika ublažavanje rizika uslovi otplate promena" izmena izmena roka dospeća metalni novac" valuta konvertibilna valuta referentna valuta strana valuta nadgledanje" praćenje nadgledanje ugovora o pružanju usluga praćenje uslova praćenje kamatnih stopa praćenje performansi dobavljača kretanje problematičnih kredita trži na kretanja kretanje kapitala .mercato dei cambi mercato dei capitali mercato interbancario mercato interno mercato monetario mercato obbligazionario mercato secondario metalli preziosi mezzi a disposizione mezzi aziendali in cessazione mezzi biologici mezzi creditizi mezzi depositati mezzi finanziari mezzi propri micro analisi dei rischi minusvalenza minusvalenze su attivit<.passivit< finanziarie valutate al fair value misurazione dei rischi mitigazione dei rischi modalit< di rimborso modifica modificazione delle scadenze moneta moneta convertibile moneta di riferimento moneta estera monitoraggio monitoraggio dei contratti di servizio monitoraggio su condizioni monitoraggio su tassi monitorare la performance dei fornitori movimentazione crediti problematici movimenti del mercato movimenti di capitale foreign e6change market capital market interbank market domestic market mone7 market bond market secondar7 market precious metals available means assets from discontinued operations biological assets credits deposits financial assets o-n assets micro anal7sis of risks capital loss" deficit capital losses on financial assets.liabilities assessed at fair value measurement of risks mitigation of risks repa7ment terms modification s-apping the maturities coin" currenc7 convertible currenc7 reference currenc7 foreign currenc7 monitoring service contracts monitoring monitoring of conditions monitoring of interest rates monitor suppliers performance problem loans movement market movements capital movements" capital flo-s isplaćuje i isporučuje devizno trži te trži te kapitala medjubankarsko trži te domaće trži te trži te novca trži te obveznica sekundarno trži te plemeniti metali raspoloživa sredstva sredstva poslovanja koje obustavlja biolo ka sredstva kreditna sredstva deponovana sredstva finansijska sredstva vlastita sredstva mikro analiza rizika kapitalni gubitak" deficit kapitalni gubici od finansijskih sredstava.

mutuo mutuo mutuo mutuo mutuo mutuo con contributo estinto ipotecario non operativo senza contributo loan" credit loan -ith contribution loan repaid mortgage loan loan non operational loan -ithout contribution zajam" kredit 8obezbeđen hipotekom9 kredit sa uče ćem otplaćen kredit hipotekarni kredit kredit za neposlovne svrh kredit bez uče ća N norma normativa nota di accredito nota di credito nota di debito nota integrativa notaio nuova gestione nuovo mercato O obbligazione obbligazione convertibile obbligazione ipotecaria offerta offerta e domanda offerta pubblica di ac.uisto onere onere tributario" onere fiscale oneri dall= attivita= oneri di gestione oneri finanziari onero dei debiti onorario operatore in titoli operazione operazione a contanti operazione di 5orsa operazione di cambio operazioni a termine norm regulation credit note credit advice debit advice notes to financial statements notar7 ne.o-nership ne.market debenture" bond convertible bond mortgage bond offer" suppl7 suppl7 and demand takeover bid" purchase offer dut7" burden" cost ta6 burden" ta6 dut7 operating e6penses operating costs financial e6penses debt burden fee securities dealer transaction spot transaction stock e6change transaction" trading stock e6change foreign e6change transaction for-ard transaction propis regulativa kredit nota izve taj o odobrenju izve taj o zaduženju napomene uz finansijske izve taje notar novo vlasni tvo novo trži te obveznica konvertibilna obveznica hipotekarna obveznica ponuda ponuda i tražnja ponuda na javnoj licitaciji obaveza 8finansijska9" opterećenje poreska obaveza poslovni rashodi tro kovi poslovanja finansijski rashodi teret duga naknada diler hartijama od vredno transakcija promptna transakcija" transakcija za gotov nova transakcija na berzi devizne transakcije terminski poslovi .

uisto ordine di 5orsa ordine di pagamento ordine di trasferimento ordine di vendita ordine permanente ordine scritto organi di vigilanza P pagamenti pagamento elettronico pagamento in anticipo pagamento in natura pagamento mensile pagare in eccesso pagare un debito pagherF parit< monetaria " valutaria partecipazioni partita doppia passaggio a perdita passivit< passivit< finanziarie valutate currenc7 option order" instruction purchase order stock e6change order pa7ment order transfer order sale order standing order -ritten order supervisor7 authorities cash outflo-s electronic pa7ment advance pa7ment pa7ment in kind monthl7 settlement overpa7 8to9 settle debts 8to9 promissor7 note e6change parit7 investments in associates double entr7 bookkeeping transfer to losses liabilities financial liabilities assessed pravo na prodaju 8na osnovu ugovora9 vrednosnih papira tokom na kraju odredjenog razdoblja po ugovorenoj ceni devizna opcija nalog" instrukcija nalog za nabavku" porudžbenica nalog berze nalog za plaćanje transferni nalog nalog za prodaju stalni bankarski nalog pisani nalog nadzorni organi odlovi gotovine elektronsko plaćanje avansno plaćanje plaćanje u naturi mesečno plaćanje pretplatiti izmiriti dug potvrda o dugu" solo menica" priznanica devizni paritet uče ća u kapitalu dvojno knjigovodstvo prenos na gubitke obaveze" pasiva finansijske obaveze .operazioni di natura non monetaria operazioni in valuta operazioni sospette opzione opzione call" opzione d=ac.uisto non-monetar7 transactions transactions in foreign currenc7 suspicious transactions option call option nemonetarne transakcije transakcije u stranoj valu sumnjive transakcije opcija opcija na kupovinu opzione put " opzione di vendita put option opzione su valute ordine ordine d:ac.

al fair value passivit< fiscali passivit< fiscali differite passivo fuori bilancio patrimonializzazione patrimonio patrimonio di base patrimonio immobiliare patrimonio immobiliare corrente patrimonio mobiliare at fair value fiscal liabilities deferred fiscal liabilities off balance sheet liabilities capital ade.uirement planning fiscal planning plan annual plan neto vrednost sredstava" akcijski kapital dodatni kapital dogovoriti" ugovoriti ugovoriti zalog" jemstvo zaloga" jemstvo kazna gubitak iz poslovanja neto gubitak gubitak na kursu performansa računovodstveni period kamatni period" period obračuna kamate period poslovanja period amortizacije period upisa fizičko lice osoblje" zaposleni gotovina planiranje planiranje revizije planiranje tražnje planiranje i upravljanje revizijom planiranje tražnje fiskalno planiranje plan godi nji plan .uisto pianificazione fiscale piano piano annuale net -orth of assets" shareholders: e.uit7 suit 8to9" agree 8to9 stipulate 8to9 pledge pledge penalt7 operating loss net loss e6change loss performance accounting period interest period" period of interest calculation e6ercise period amortization period subscription period ph7sical person staff" emplo7ees cash planning audit planning demand planning audit planning and governance purchase re.uit7 real estate current real estate movables procenjene po fer vredno fiskalne obaveze odgođene poreske obavez vanbilansna pasiva adekvatnost kapitala sredstva" imovina osnovni kapital nekretnine postojeća nekretnina pokretna imovina patrimonio netto patrimonio supplementare pattuire pattuire pegno pegno penale perdita d:esercizio perdita netta perdita sul cambio performance periodo contabile periodo del calcolo degli interessi periodo d:esercizio periodo di ammortamento periodo di sottoscrizione persona fisica personale pett7 cash pianificazione pianificazione auditing pianificazione della domanda pianificazione e governo auditing pianificazione fabbisogni di ac.uit7 supplementar7 e.uac7 assets base e.

obaveza" procenjenih po fer vredno investiciona politika računovodstvene politike hedžing politike" politike za tite od rizika polisa životnog osiguranja portfelj portfelj hartija od vrednos duga pozicija kratka pozicija pozicija zaduženja devizna pozicija srednje rizične pozicije kupovna moć priprema plana revizije priprema izve tavanja za rukovodstvo podići 8novac9 podizanje prekoračenja računa premija korisnik zastarevanje" zastarelost nadgledanje aktivnosti kreditiranja nadgledanje finansija nadgledanje I& upravljanj .liabilities assessed at fair value investment polic7 accounting policies hedging policies life insurance polic7 portfolio securities portfolio long position short position debit position foreign e6change position medium-risk positions purchasing po-er audit plan preparation management reporting preparation -ithdra.piano dei conti piano di ammortamento" piano di rimborso piano di continuit< operativa piano di spesa piano finanziario piano globale piazza finanziaria piccoli privati plusvalenza plusvalenze su attivit<.8mone798to9 -ithdra-al overdraft premium user obsolescence lending activit7 surveillance finance surveillance I& governance surveillance kontni plan" kontni okvir amortizacioni plan" plan otplate plan kontinuiteta poslova plan tro kova finansijski plan globalni plan finansijski centar manjinski ulagači kapitalni dobici kapitalni dobici od finansijskih sredstava.uisto predisposizione del piano di audit predisposizione del reporting direzionale prelevare 8i soldi9 prelievo prelievo eccessivo premio prenditore prescrizione presidio attivit< crediti presidio attivit< finanza presidio governance it chart of accounts amortization schedule" redemption schedule business continuit7 plan plan of e6penses financial plan overall plan financial centre minorit7 interest capital gains capital gains on financial assets.passivit< finanziarie valutate al fair value politica d:investimento politiche contabili politiche di copertura polizza vita portafolio portafolio di titoli posizione al rialzo" posizione di rialzista posizione al ribasso " posizione allo scoperto posizione debitoria posizione di cambio posizioni a rischio medio potere dCac.

presidio rischi operativi presidio risorse umane prestatore prestazione prestito prestito a tasso fisso prestito senza interessi prevenzione frodi prezzo prezzo al dettaglio prezzo all:ingrosso prezzo d:ac.uisto prezzo prezzo prezzo prezzo prezzo dell= oro di costo di emissione di mercato di riscatto operational risk surveillance human resources surveillance lender services loan fi6ed rate loan interest free-loan fraud prevention price retail price -holesale price purchase price gold price cost price issue price market price repurchase price 8unit9" redemption price selling price offered price price unit unit price prime entr7 international accounting principles general accounting principles privatization business continuit7 procedures business continuit7 plan management process process of privatization financial products total production production of studies and researches nadgledanje rizika u poslovanju nadgledanje ljudskih resursa lice koje daje kredit usluge zajam" kredit krediti sa fikskom kamatnom stopom krediti na koje se ne obračunava kamata sprečavanje krivičnih radn cena maloprodajna cena veleprodajna cena nabavna cena cena zlata cena ko tanja cena emisije trži na cena cena otkupa prodajna cena prezzo di vendita prezzo offerto prezzo unitario prezzo unitario prima nota principi contabili internazionali principi generali di redazione privatizzazione procedure di continuit< operativa processo di gestione della continuit< operativa processo di privatizzazione" procedura di privatizzazione prodotti finanziari produzione complessiva produzione di studi e ricerche ponudjena cena cena po jedinici cena po jedinici primarni unos medjunarodni računovodstveni standard generalni računovodstven principi privatizacija procedure kontinuiteta poslovanja proces upravljanja planom kontinuiteta poslovanja proces privatizacije finansijski proizvodi ukupna proizvodnja izrada studija i istraživanj .

uietanza .uadro .profitti finanziari profitto proposta propriet< propriet< privata propriet< pubblica propriet< statale proprietario protocollo proventi finanziari proventi straordinari provento provento d:esercizio provvigione Q .uote depreciation charge market share participation .ualification receipt delivered .uotazione in 5orsa R ragioneria ragioniere raporto su cash florapporti con organi di vigilanza rapporti di li.uotation accounting accountant cash flo-s statement relations -ith supervisor7 authorities li.uidit< rapporto rapporto contrattuale rapporto tra i debiti e crediti rata financial profits profit" income proposal propert7 private propert7 public propert7 state propert7 o-ner minutes financial revenues e6traordinar7 gains proceeds" revenues operating proceeds" operating revenues commission accounting balancing staff" emplo7ees suppliers .uota conferita .uota di mercato .uota monetaria .uadrature contabili .uotazione .uidit7 ratios ratio contractual relationship receivables and liabilit7 relationship installment finansijska dobit profit" dobit ponuda vlasni tvo privatno vlasni tvo javno vlasni tvo državno vlasni tvo vlasnik zapisnik" protokol finansijski prihodi vanredni prihodi dohodak" prihod prihod iz poslovanja provizija računovodstvena ravnote kadar kvalifikacija dobavljača priznanica predata kvota tro kovi amortizacije trži ni udeo deo uče ća novčani ulog kotiranje kotiranje na berzi računovodstvo računovođa izve taj o tokovima gotovine odnosi sa organima za supreviziju 8nadzornim organima9 racija 8pokazatelji9 likvidnosti racio" pokazatelj ugovorni odnos odnos potraživanja i dugovanja rata .ualifica dei fornitori .uota di ammortamento .uote monetar7 investment .uotation stock e6change listing" stock market .uota di partecipazione .

ratei e risconti 8attivi e passivi9 rateo rating reddito reddito d:esercizio reddito a tempo determinato reddito di entrate straordinarie reddito diluito per azione reddito imponibile" reddito tassabile reddito lordo reddito netto reddito per azione reduzione di tasse registrare registro registro delle imprese regolamento regolato relazione relazione dei revisori relazione del @onsiglio di ?mministrazione sulla situazione della societ< e sull=andamento della gestione relazione reddito volume relazioni esterne remunerazione rendiconto annuale rendiconto consuntivo rendiconto finanziario rendimento rendimento del capitale rentabilit< reporting e monitoraggio dei rischi active and passive accruals interest calculation rating revenue" income operating revenue accrued revenue e6traordinar7 revenues diluted earnings per share ta6able income gross revenue net income earnings per share reduction in ta6 record 8to9" book 8to9 register business register settlement regulated report audit report report of the 5oard of 4irectors on the compan7 situation and trends revenue-volume relationship e6ternal relations remuneration annual report trial balance financial report 7ield" return return on capital profitabilit7 reporting and monitoring of risks aktivna i pasivna vremenska razgraničenja obračun kamata rangiranje prihod" dohodak" dobit dobit od poslovanja vremenski razgraničen prihod" stečeni prihod koj jo nije dospeo na naplatu vanredni prihodi razvodnjena zarada po akciji oporeziva dobit bruto prihod neto dobit zarada po akciji smanjenje poreza knjižiti registar registar privrednih subjekata izmirenje obaveze regulisan izve taj izve taj revizora izve taj (pravnog odbora situaciji i trendovima kompanije odnos prihoda i obima eksterni odnosi naknada" nagrada godi nji izve taj zavr ni račun finansijski izve taj prinos prinos kapitala profitabilnost izve tavanje i praćenje rizika .

responsibilit< solidale e indivisibile restituire il debito restituzione retribuzione rettifiche di valore specifiche revisione revisione interna revisore ricavi di vendita ricavi e proventi ricavi su cambi ricavo ricavo dalle vendite richiesta di ac.uisto riciclaggio del denaro riclassificato riconciliazioni riconoscimento dei ricavi riduzione riduzione di valore rifinanziamento rilasciare una garanzia rilocazione rimborsare rimborsare alla pari rimborsare un debito rimborso rimborso lineare rimborso trimestriale ripartizione dei costi e dei ricavi risarcimento dei danni rischio rischio d=esercizio rischio di cambio rischio di li.uest mone7 laundering restated reconciliations recognition of revenues reduction" discount capital loss" deficit refinancing issue 8guarantee9 8to9 leaseback pa7 back 8to9" redeem 8to9" reimburse redeem at par 8to9 redeem 8to9 . pa7 back a debt redemption linear repa7ment repa7ment is due .uidit< rischio di mercato joint and undivided guarantee reimburse reimbursement -ages" salar7 specific impairment losses audit" auditing internal audit auditor revenues from goods and services" sales revenue proceeds and earnings proceeds on e6changes income" proceeds sales revenue purchase re.uarterl7 allocation of costs and proceeds indemnit7 risk operational risk currenc7 risk" foreign e6change risk" e6change rate risk li. repa7 .uidit7 risk market risk solidarna i nedeljiva garancija vratiti dug povraćaj plata specifični imparitetni gubi revizija interna revizija revizor prihodi od prodaje prihodi i primanja dobit na kursu dobit" dobitak" prihod prihod od prodaje trebovanje pranje novca korigovan usagla avanje priznavanje prihoda smanjivanje" popust kapitalni gubitak" deficit refinansiranje izdati garanciju ponovno uzimanje u zaku otplatiti" vratiti" isplatiti isplatiti po paritetu isplatiti dug otkup" isplata linearna otplata kvartalna otplata raspodela tro kova i priho naknada tete" od teta rizik rizik u poslovanju devizni rizik rizik likvidnosti trži ni rizik .

rischio di tasso rischio di tasso di interesse rischio in osservazione risconto riserva riserva di sovraprezzo riserva legale riserva statutaria riserve e utili da ripartire risoluzione di un contratto risorse risorse umane risparmi ristrutturazione risultato complessivo risultato finanziario risultato netto risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa risultato operativo risultato prima delle imposte risultato semestrale risultato trimestrale ritardo rivalutazione rivalutazione monetaria rotazione di capitale S saldo creditore saldo debitore saldo disponibile sanzione scadenza scadenza d=interesse scadenza finale scaduto scambio di valute scambio d:opzione scambio" s-ap interest rate risk interest rate risk risk under observation rediscount reserve overpriced reserve legal reserve statutor7 reserve reserves and income to be allocated break a contract 8to9 resources human resources savings restructuring final result financial result net result net income from financial and insurance activities operating income income before ta6 semi-annual result .uarterl7 result falling behind schedule revaluation currenc7 revaluations capital turnover credit balance debit balance available balance sanction due date" maturit7 interest pa7ment maturit7 final maturit7 date matured currenc7 s-ap option s-ap s-ap rizik kamatne stope rizik kamatne stope rizici koji se posmatraju reeskont rezerva precenjene rezerve zakonska rezerva statutarna rezerva rezerve i dobit za raspode raskidanje ugovora resursi ljudski resursi tednja restruktuiranje finalni rezultat finansijski rezultat neto rezultat neto dobit iz finansijskih aktivnosti i aktivnosti osiguranja dobit iz poslovanja rezultat preduzeća pre oporezivanja polugodi nji rezultat kvartalni rezultat docnja" ka njenje revalorizacija revalorizacija 8ponovna procena9 valute obrt kapitala potražni saldo dugovni saldo raspoloživi iznos sankcija datum dospeća" rok dospeća" dospeće dospeće kamate datum finalnog dospeća dospeo devizni svop svop opcije svop" zamena .

scelte strategiche di investimento sconfinare sconto scritture contabili seduta segnalazione operazioni sospette segnalazione operazioni sospette antiriciclaggio segnalazioni di vigilanza consolidate selezione dei titoli semilavorati" semiprodotti senza scopo di lucro servizi di supporto al business servizio settore settore primario settore pubblico settore secondario settore terziario settori merceologici sicurezza e continuit< operativa sindaco sistema fiscale sistemi di controllo attivit< di trading societ< societ< a responsabilit< limitata con unico socio societ< a responsabilit< limitata" s.r.an account 8to9 discount accounting evidence session suspicious transactions reporting reporting of mone7 laundering suspicious transactions consolidated reporting for supervisor7 purposes securities selection semi A finished goods not for profit business support services service sector primar7 sector public sector secondar7 sector tertiar7 sector merchandize sector securit7 and business continuit7 auditor ta6 s7stem" ta6ation trading activit7 control s7stems corporation" corporate enterprise" compan7 single-member limitedliabilit7 compan7 limited liabilit7 compan7 branch" subsidiar7 compan7 associated compan7 commercial compan7 parent compan7 strate ki izbori investiran prekoračiti sredstva na računu" otići u minus na računu diskont knjigovodstvena evidenci sednica izve tavanje o sumnjivim transakcijama prijavljivanje transakcija kod kojih postoji sumnja su vezane za pranje novc konsolidovano izve tavan za svrhe supervizije izbor hartija of vrednosti poluproizvodi neprofitno usluge vezane za podr ku poslovanja usluga sektor primarni sektor javni sektor sekundarni sektor tercijalni sektor robni sektori sigurnost i kontinuitet poslovanja revizor poreski sistem sistemi kontrola trgovinsk aktivnosti dru tvo" kompanija" preduzeće dru tvo sa ograničenom odgovorno ću sa jednim članom dru tvo sa ograničenom odgovorno ću filijala" preduzeće kćer udruženo preduzeće privredno dru tvo matično preduzeće" holdin .l. societ< affiliata societ< collegata societ< commerciale societ< controllante" societ< investment strategic choices overdra.

p.a.a socio soddisfare i debiti sofferenze solvenza " solvibilit< somma complessiva somma di denaro sospendere il rimborso sospensione sostegni sottoscrittore speculazione spedizione spese spese bancarie spese consulenze spese d:esercizio" spese di gestione spese di assicurazione spese di capitale subsidiar7 compan7 group companies insurance compan7 venture capital compan7 mortgage compan7 issuing compan7 finance compan7 fictive compan7 partnerships limited b7 shares limited partnership unlimited partnership multinational corporation mutual compan7 joint stock compan7" shareholding compan7 member" partner" shareholder settle of debts 8to9 non-performing loans solvenc7 total amount amount of mone7 suspend pa7ments 8to9 suspension support subscriber speculation shipping charges" costs" e6penses banking costs" bank charges consulting e6penses operating e6penses insurance costs capital e6penditure kompanija zavisno preduzeće kompanije grupe osiguravajuće dru tvo kompanija sa rizičnim kapitalom hipotekarna kompanija emisiona kompanija finansijska kompanija fiktivno dru tvo komanditno deoničarsko dru tvo komanditno dru tvo ortačko dru tvo sa neograničenom odgovorno ću medjunarodna korporacija zajednička kompanija akcionarsko dru tvo" deoničarsko dru tvo član" ortak" partner namiriti dugove nenaplativi krediti solventnost ukupan iznos iznos novca obustaviti plaćanje obustava pomoć upisnik pekulacija otpremanje" pedicija tro kovi bankarski tro kovi tro kovi za konsultantske usluge tro kovi poslovanja tro kovi osiguranja kapitalni tro kovi .madre societ< controllata societ< del gruppo societ< di assicurazione societ< di investimento a capitale di rischio societ< di prestiti ipotecari societ< emittente societ< finanziaria societ< fittizia societ< in accomandita per azioni" sapa societa in accomandita semplice" s. societ< in nome collettivo" s.c.n.s. societ< multinazionale societ< mutua societ< per azioni s.

pomo upravljanje i kontrola smanjenje vrednosti> devalvacija .uit7 instruments pa7ment instrument financial instrument capital structure subordinated 8loan9 finance support" financial steering and control impairment> devaluation tro kovi filijala bez faktur tro kovi naplate tro kovi održavanja i popravki imovinski tro kovi redovni tro kovi tro kovi doprinosa tro kovi za zaposlene kapitalizovani tro kovi unapredjenja tro kovi za unapredjenje robe trećih lica vanredni tro kovi klirin ka kuća bilans stanja korigovani bilans stanja sastavljanje ugovora o pružanju usluga isplaćena lična primanja poslodavcu plata" zarade zaključivanje ugovora ugovoriti strategija strategije snabdevanja op ta investicione strateg derivativi instrumenata kapitala instrument plaćanja finansijski instrument struktura kapitala subordinisani 8kredit9 finansijska podr ka.spese di filiale non a fronte fattura spese di incasso spese di manutenzione e riparazione spese di propriet< spese ordinarie spese per i contributi spese per il personale spese per migliorie capitalizzate spese per migliorie sui beni di terzi spese straordinarie stanza di compensazione e garanzia stato patrimoniale stato patrimoniale riclassificato stesura service agreement stipendi pagati al datore di lavoro stipendio stipula contratto stipulare strategia strategie di sourcing strategie generali di investimento strumenti derivati strumenti di capitale strumento di pagamento strumento finanziario struttura di capitale subordinato 8prestito9 supporto ed indirizzo e controllo finanza svalutazione branch e6penses not against invoice pa7ment charges e6penses for maintenance and repairs propert7 e6penses ordinar7 costs contribution e6penses personnel e6penses" staff e6penses capitalized improvement costs e6penditures for improvements to thirdparties goods e6traordinar7 costs clearing house balance sheet restated balance sheet service agreements dra-ing-up management earnings salar7" -ages contract stipulation stipulate 8to9 strateg7 sourcing strategies general investment strategies derivatives capital instruments" e.

floating rate trend market trend term date of deliver7 period of subscription land securities fi6ed-7ield securities e.fluktuirajuća stopa trend trži ni trend rok rok isporuke period upisa zemlji te hartije od vrednosti hartije od vrednosti sa fiksnom godi njom stopom trajni ulozi koji se vrednu po nabavnoj ceni trajni ulozi koji se vrednu .uities measured at cost e.uities measured at fair razvoj strategija i politika snabdevanja svop kamatne stope apoen porez na koncesiju eskontna stopa" diskontna stopa oporeziv oporezivanje stopa godi nja stopa početna cena devizni kurs plivajući 8fluktuirajući9 ku cena kompenzacije stopa konverzije racio pokrića kamatna stopa bankarska kamatna stopa primarna kamatna stopa racio zarada referentna stopa kamatna stopa kamatna stopa na depozit fiksna kamatna stopa interna transferna stopa nominalna stopa varijabilna stopa.sviluppare le strategie e politiche di sourcing s-ap di tassi di interesse T taglio tassa di concessione tassa di sconto tassabile tassazione tasso tasso annuo tasso di apertura tasso di cambio tasso di cambio fluttuante 8flessibile9 tasso di compensazione tasso di conversione tasso di copertura tasso di interesse tasso di interesse bancario tasso di interesse primario tasso di remunerazione tasso di riferimento tasso d:interesse tasso d:interesse su depositi tasso fisso tasso interno di trasferimento tasso nominale tasso variabile tendenza tendenza del mercato termine termine di consegna termine di sottoscrizione terreni titoli titoli a reddito fisso titoli di capitale valutati al costo titoli di capitale valutati al develop sourcing strategies and policies 8to9 interest rate s-ap denomination concession ta6 discount rate ta6able ta6ation rate annual rate opening price e6change rate floating e6change rate compensation price conversion rate cover rate 8credit9 interest rate bank:s interest rate prime interest rate earnings ratio reference rate interest rate deposit interest rate fi6ed rate internal transfer rate nominal rate variable rate .

uotati titoli .fair value titoli di debito titoli non .perdita netto dall= attivita= che sara= fermata value certificates of indebtedness un.uoted securities credit securities state bond un.net losses from discontinued operations po fer vrednosti certifikati o zaduženju hartije od vrednosti koje ne kotiraju na berzi hartije od vrednosti koje kotiraju na berzi kreditna hartija od vrednosti državne obveznice hartije od vrednosti koje ne kotiraju na berzi ukupni tekući prihodi ukupni tekući rashodi trasant" izdavalac transakcija prenos" transfer preneti na drugi račun prenos naloga s-ift prenos transparentnost vučena menica trasat porez kvartalni ??? rejting rashodi rashodi od finansiranja komunalije dobit neto dobit od kamate dobit za period dobit od regularnih aktivnosti godi nja dobit dobit iz poslovanja bruto profit" bruto dobit neto profit" neto dobit zarade po akciji dobitak.gubitak iz redovn poslovanja pre oporezivan neto dobitak.uarterl7 triple ? 8???9 e6penses financial e6penses utilities profit" income net interest income profit for the period profits from ordinar7 activities profit of the 7ear operating profit gross profit net profit earnings per share income.perdita dalla gestione ordinaria prima dell= imposta utile.losses from regular operation before ta6 net profit.neto gubitak poslovanja koje se .uotato totale entrate correnti totale uscite correnti traente transazione trasferimento trasferire ad un altro conto trasmissione degli ordini trasmissione per s-ift trasparenza tratta trattario tributo trimestrale triplo ? 8???9 U uscite uscite di finanziamento utenze utile utile da investamento netto utile del periodo utile delle attivit< ordinarie utile d:esercizio utile di gestione utile lordo utile netto utile per azione utile.uotati titolo di credito titolo di stato titolo non .uoted securit7 total current revenues total current e6penses dra-er transaction transfer transfer to another account 8to9 transmission of orders s-ift transmission transparenc7 bill of e6change" draft dra-ee ta6 .uoted securities .

utili ante imposte utili non distribuiti utili per azione utilizzatore V vaglia validit< valido valore valore aggiunto valore attuale valore attuale netto valore corretto di mercato valore delle lavorazioni in corso valore di avviamento valore di libro valore di mercato valore di prestito valore di stima" valore stimato valore d:uso valore facciale" valore nominale valore netto delle attivit< valore nominale valore residuo valori immateriali valuta valuta estera valutazione valutazione banking book valutazione crediti a sofferenza valutazione crediti ad incaglio valutazione crediti ristrutturati valutazione degli strumenti finanziari preta6 earnings retained earnings earnings per share lessee pa7ment order validit7 valid value value added present value net present value fair market value revenue from activating o-n products and goods good-ill book value market value loan value estimated value value in use face value net asset value nominal value residual value intangible assets value date foreign currenc7 assessment " evaluation" valuation banking book evaluation evaluation of nonperforming loans evaluation of -atch list loans restructured loans evaluation financial instruments evaluation obustavlja zarada pre poreza neraspoređena dobit zarade po akciji zakupoprimac nalog za isplatu valjanost valjan" validan vrednost dodatna vrednost sada nja vrednost neto sada nja vrednost fer trži na vrednost prihodi od aktiviranja učinaka i robe good-ill knjigovodstvena vrednost trži na vrednost vrednost zajma procenjena vrednost upotrebna vrednost nominalna vrednost neto vrednost sredstava nominalna vrednost rezidualna vrednost nematerijalna ulaganja datum valute strana valuta procena procena bankarske knjige procena nenaplativih kredita procena kredita sa liste k zahtevaju posebno praćen od strane banke procena restruktuiranih kredita procena finasijskih instrumenata .

valutazione del cliente variazione strumenti di capitale variazioni di riserve vendita a termine vendita immobili vendite di attivit< finanziarie detenute sino alla scadenza vendite di partecipazioni verbale verifica preliminare condizioni di affidamento versamento voce customer assessment change to capital instruments changes in reserves for-ard sale sale of propert7 sales of financial assets held until e6piration sales of holdings minutes preliminar7 assessment of credit-granting conditions pa7ment" pa7out position" item procena komitenata promene na instrumentim kapitala promene na rezervama terminska prodaja prodaja imovine prodaje finansijskih sredstava koja se drže do dospeća prodaje udela zapisnik preliminarna procena uslo za odobravanje kredita isplata pozicija" stavka .

imurdić" 5.imurdić" 5. Srpsko-itali anski komerci alno-pravni rečnik" 5eograd+ #rosveta O. G22J. $osović" %. i ?. G22H. Englesko-srpski. i ?. $lajn" I. G22H.. kriminologi e i sigurnosti" *agreb+ !aknada Mjevak 1. Englesko-srpski ekonomsko !inansi ski rečnik" !ovi . revizi e i in!ormatike" 5eograd+ /rađevinska knjiga J.?.p.p. Korđević" ?. 4ragojević" 4ragutin #. Muppi" ?. kriminalistike i !orenzičnih znanosti. 0NNJ. G22J.?.. G221. . 3ernej. . G222. G22H. srpsko-engleski privredno poslovni rečnik. /ačić" %. Englesko-srpski. i 4. G22J. &ali ansko-hrvatski poslovni rečnik" *agreb+ Pkolska knjiga 02. %tali ansko srpski rečnik" 5eograd+ !olit H. 'rvatsko-tali ansko poslovni rečnik" *agreb+ Pkolska knjiga 00. Englesko-hrvatski r ečnik prava me$unarodnih odnosa. 5anca I%I .LITERATURA: 0. Bilancio I. #rivredno-poslovni srpskoitali anski rečnik" 5eograd+ ?gencija %atić L. Englesko-srpski. srpsko-engleski rečnik (ankarstva i !inansi a" 5eograd+ I# QRarko ?lbuljS 0G. Financial Statements G. 3ernej. 5anca I%I . Muppi" ?. srpskoengleski rečnik osnovnih termina računovodstva. G22H. G22I. . . 5eograd+ /rađevinska knjiga N.imurdić" 5.ad+ @(# . %aričić. 0NN1. G22H.rpsko-engleski ekonomsko !inansi ski rečnik" 5eograd+ Institut /0HT 0I. Manda" %.

---. http+.htm http+.htm http+.html http+.croatia-lobb7ing.page222H.---.it.reverso...pdf http+.sho-U0JJOII http+.english-italian.pdf.---.---.---..com.edu.allfin-eb.7u.-orldbank..sgserbia-trading..it.htm http+.Xcharve7.nbs.poslovniservis..dictionar7.org.---./lossario.---..---.---.glossar7.-pg.phpU optionWcomVdefinitionYfuncWdispla7YletterW5YItemidWJG2Yc atidW0IIYpageW0 http+.inde6Vfiles./lossarioId6.roscVaaVserbVserb..media.rs.inde6.Internet sa t!"#: http+...ifa.net.com.enit 8na sajtu postoji koristan forum prevodilaca9 http+.com. http+.glossarioVbancarioVgenericoViten.org.generalicom.glossario..com.srbijanet./losarZG2bankarstva ZG2osiguranjaZG2iZG2ostalihZG2financijskihZG2usluga.pdf http+.-ordreference.---.generali.duke.performancetrading.internet.latinica.---.com.inde6.bfglosa..htmlU idVletterWG2YjezikW0 ..phpUidWLL http+.---.@lasses.andreabecca.

invest.com.---.free-dictionaries.o6fordparavia.it .bankarski-i-finansijskipojmovi...2..---.ubs.---.istat.com.---.e.soldionline.bab7lon.0.---.it..lemmaItaGG0L0 http+.com.guide.htm http+.iaconet..ne-diz.it.about.---.4ocumenti./lossario'inanziario.com.01OGG.ne-diz.glossario.bloomberg.http+..pubbsci.simone.. http+.glossari.docVG 22J.0.default.html http+.societaeimpresa..krediti.it.it.com..bfglosa.glossar7.pdf http+..garzantilinguistica.bilancioVsociale.html http+.---.dati.---.phpU actionWvie-Yinde6W?YdizionarioWH http+.htm http+.---.php http+.rs.il-glossario-dellafinanza-a http+.---.---.contentVa.G22JVO..documenti.bterms.recnik-pojmova.