PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK JANUARI 2014 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA

PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi DUA (2) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa !"a#$.

3. Muat turunkan %!&'"a% tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV ! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$. %. Tugasan anda hendaklah antara 2(00 h)*++a 3000 patah perkataan %),a- termasuk rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja*+a* menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. $. 'nda dikehendaki menghantar tugasan SE.ARA ONLINE. 'nda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. (. 'nda hanya boleh menyerahkan tugasana SEKALI sahaja dalam SATU #ail.
7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 3hb / 10hb

a1 2014. )erahan s!"!'as 10hb

a1

2014 TIDAK akan diterima. *. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. 'nda dilarang meniru tugasan orang lain. 'nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

. Jika plagiarisme dikesan.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 402 markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada R$b3). PLAGIARIS E 6 POTONGAN ARKAH A&a3a*6 Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.potongan %02 daripada jumlah markah yang diperoleh. . markah akan dipotong seperti berikut   Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 / 30 . . Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 / (0 .a%a$ S-!&a Ja4a'a*5 'nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum +eperiksaan 'khir )emester bermula. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada (02.potongan 202 daripada jumlah markah yang diperoleh.a3-ah s)7a3 akan diberikan.

arang batu. gas dan nuklear. &incangkan sejauh mana tenaga kinetik air yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik membantu mengatasi pencemaran alam dan bagaimana sistem grid nasional menstabilkan agihan tenaga elektrik kepada pengguna secara berterusan. (20 &a3-ah) S8a"a* 2 Jepun dan 1orea adalah negara terbesar yang mengeluarkan komponen elektronik. )ebagai guru kemahiran 2idup sekolah rendah bina satu kertas penerangan topik transistor yang akan digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi murid tahun enam. 'ntara komponen yang banyak digunakan ialah transistor. Transistor adalah komponen akti# membesarkan isyarat elektronik. +embinaan janakuasa dan proses penghantaran ini melibatkan aktiviti penerokaan alam semula jadi dan sekiranya tidak diambil perhatian boleh menjejaskan kehidupan yang terdapat disekelilingnya. 1ertas penerangan meliputi sesi +3+ satu jam dan tidak melebihi ")&a muka surat. (20 &a3-ah) 9J$&"ah6 40 &a3-ah: . 1omponen0komponen ini digunakan secara meluas dan sangat penting dalam alat0alat peranti elektronik yang digunakan untuk elektronik terutama peralatan komunikasi.___________________________________________________________________________ SOALAN TUGASAN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// S8a"a* 1 )istem penjanaan ialah satu cara penjanaan tenaga elektrik secara besar0besaran yang menggunakan tenaga semula jadi seperti air. Tenaga elektrik yang dijana akan dihantar bermula dari sistem penjanaan tenaga elektrik hinggalah ke punca pencawang voltan tinggi yang dikenali sistem penghantaran. Terdapat beberapa sistem penghantaran tenaga elektrik antaranya ialah sistem grid nasional.

a3-ah P!*$h 14 P!3b)*1a*+a* K3)%)-a" . • iputan menyeluruh. • +erkara0perkara yang penting juga dihuraikan secara jelas.RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS 6 HBLS3203 SE ESTER 6 JANUARI 2014 K3)%!3)a Ka*. S!. • Tiada percubaan perbincangan untuk membuat hujah dan penyelidikan. • Tiada membuat hujah atau membincangkan penyelidikan. • Memenuhi kriteria kandungan tetapi terdapat bahagian yang kurang jelas. Ba)3 • Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh dan terkini. • +erbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai 1 • Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad. • Tiada kandungan. • +erbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan • +emahaman konseptual diaplikasi dengan berkesan. • 2ujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukan keupayaan membuat penyelidikan terkini.a* R!7"!-%)7 1( • Tiada pemahaman konsep.!&!3"a*+ 4 • Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas menyeluruh dan terkini. • +emahaman konseptual diaplikasi dengan sangat berkesan.!3ha*a 2 • Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan. • +erbincangan terhad dan kurang kritis. kurang berupaya menganalisis dan • +emahaman konseptual diaplikasi dengan memuaskan. • +erbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai (4 . • 5uba membuat hujah dan membincangan penyelidikan tetapi kurang sesuai pada beberapa bahagian. • 1andungan Tidak lengkap.$*+a* P!&b! 3a%a* 25( L!&ah 0 • Tiada menunjukkan pengetahuan berkaitan. konsisten dan terperinci. . • iputan cukup dan memenuhi keperluan tugasan. • +erbincangan menunjukan ke#ahaman konseptual yang terhad. • 2ujah disokong dengan bukti yang sesuai serta menunjukan keupayaan membuat penyelidikan.

• • 14 • • )angat lancar. • +engurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik. • +enggunaan perbendaharaan terhad. Mempunyai pemikiran aras tinggi. • +engurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan. • )truktur ada tetapi kurang jelas.L!&ah K3)%!3)a P!&b! 3a%a* mensintesis. 7rganisasi maklumat yang cemerlang. +engurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang. • 1esilapan struktur ayat dan ejaan ketara. banyak perlu diperbetulkan. • 1urang mencungkil pemikiran pembaca. • 7rganisasi maklumat yang memuaskan. • +enggunaan perbendaharaan kata yang sesuai. • +engurusan aktiviti yang dilaksanakan kurang memuaskan. • 6apat mencungkil pemikiran pembaca. • +enggunaan perbendaharaan kata yang sesuai. . )truktur dan perkembangan idea yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian. • )truktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. • 'gak lancar. a3-ah P!*$h • • O3+a*)sas) 25( • 7rganisasi maklumat lemah. Bahasa 25( • 1eseluruhan kurang lancar. • 7rganisasi maklumat yang baik. S!. • 1eseluruhan tidak lancar. • +enggunaan perbendaharaan kata yang lemah. • 1esilapan struktur ayat dan ejaan yang amat ketara. • 7rganisasi maklumat kurang memuaskan. • )edikit perkembangan idea disampaikan pada setiap bahagian walaupun terdapat beberapa kekurangan. • )truktur dan perkembangan idea jelas dengan mengaitkan setiap bahagian walaupun terdapat beberapa kekurangan. • )truktur ayat dan ejaan sedikit kesilapan. • 6apat mencungkil pemikiran pembaca. • 1esilapan struktur ayat dan ejaan yang amat ketara.!&!3"a*+ keupayaan menganalisis dan mensintesis serta kesimpulan menyeluruh. • ancar. • )truktur ayat dan ejaan betul. • 8agal mengurus dan melaksanakan aktiviti. 14 . • )truktur yang tidak lengkap. 6apat mencungkil pemikiran pembaca.!3ha*a mensintesis serta kesimpulan menyeluruh. • +enggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai dan bersesuaian. Ba)keupayaan menganalisis dan mensintesis serta kesimpulan menyeluruh.

• 2asil penulisan kurang menepati Publication Manual of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen Penulisan A ademi .!&!3"a*+ • 9ujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber. • 6isertakan dengan bahan dan sokongan yang amat kuat. • 2asil penulisan • 2asil penulisan menjurus dan menepati Publication menjurus dan Manual of The menepati American Publication Manual Psychological of The American Assosiation (APA) Psychological dan Konvensyen Assosiation (APA) Penulisan A ademi . # $a%aran adalah berat sesuatu bahagian bergantung "ada e"entingan ma lumat yang di"erlu an.L!&ah K!&ah)3a* !3$. bahan dan sokongan yang amat sesuai. • 6isertakan dengan bahan dan sokongan yang terhad. ARKS 144 . • 2asil penulisan tidak menepati Publication Manual of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen Penulisan A ademi .!3ha*a Ba)- . dan Konvensyen Penulisan • 6isertakan dengan A ademi . • )edikit rujukan yang relevan. yang luas daripada pelbagai sumber. • 2asil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen Penulisan A ademi . K3)%!3)a P!&b! 3a%a* • 9ujukan yang relevan • 9ujukan yang dan menunjukan relevan dan bacaan yang menunjukan bacaan memuaskan.$25( • 1urang atau hampir tiada rujukan. bahan dan sokongan • 6isertakan dengan yang memuaskan. • Tiada bahan dan sokongan. S!. 14 a3-ah P!*$h TOTAL : !umlah mar ah a an ditu ar e"ada 40 peratus.

a*+-a* b$-$/b$-$ 3$. j. Menepati APA. 3. Menjurus kepada pemikiran aras tinggi. S)"a 1a. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman sesawang dengan betul. jelas dan mudah di#ahami.a*+5 5adangkan laman sesawang untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. 1eupayaan menganalisis dan mensentisis beserta kesimpulan yang menyeluruh. relevan dan terperinci. c. g. 2. Mempunyai pelbagai sumber utama dan skunder. aporan isi kandungan yang menyeluruh. 1ualiti sumber ditunjukkan dengan kemahiran membuat rujukan dan bibiliogra#i yang sangat baik. 2ujah disokong dengan bukti yang kukuh tepat serta menunjukan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan.$-a* &!*+)-$% b). &agi soalan 2 persembahan kandungan hendaklah bersesuaian dengan aras murid. i. 9ingkas. Tugasan anda haruslah meliputi perkara0perkara berikuta. . $. 'nalisis idea dan isu tepat. %.PANDUAN PELAJAR Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria berikut1. konsisten. 2. )usun atur idea dikembangkan secara menyeluruh dengan inovasi penerangan dan huraian tambahan. #. d. Mencadangkan <ormat yang sesuai bagi setiap sub tajuk. komprehensi# dan lengkap. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. e. terperinci dan relevan dengan soalan tugasan. PANDUAN TUTOR 1. 8una gaya APA. 2ubungkait idea antara satu bahagian ke satu bahagian lain jelas ditunjukkan. +erkembangan berkaitan tugasan. yang sesuai. iputan kandungan tepat. b. h. +enggunaan bahasa yang sangat lancar. Mencadangkan buku0buku rujukan untuk panduan pelajar. +engenalan yang menarik dan dapat mengupas tenaga kinetik dan bagaimana sistem grid membantu menyalurkan tenaga elektrik yang seimbang kepada pengguna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful