You are on page 1of 7

-99

-
§èi víi èng cì tõ 4
1
2
’’ ®Õn 7
5
8
” b­íc ren 5 vßng ren/in, ®é c«n
1
9,6
.
§èi víi èng cì 10
3
4
ë mèi nèi cã 2 mÆt tiÕp xóc c¨ng A vµ B ®¶m b¶o mèi nèi
cã ®é kÝn tuyÖt ®èi.
¦u ®iÓm cña kiÓu èng “Extremline”: KÝn tuyÖt ®èi, hiÖu qu¶ mèi nèi
rÊt cao (92÷100%). Thi c«ng rÔ dµng v× ®­êng kÝnh mèi nèi Ýt thay ®æi so víi
th©n èng.
4.1.3.2. CÊu tróc phÇn d­íi cña cét èng chèng :
§Ó chèng èng dÔ dµng vµ tr¸m xi m¨ng ®¹t chÊt l­îng cao th× phÇn
d­íi cét èng chèng ph¶i ®­îc cÊu t¹o ®Æc biÖt. Chóng gåm cã c¸c bé phËn:
§Ó èng chèng, van ng­îc, vßng dõng, ®Þnh t©m, chæi quÐt mµng voÎ sÐt.
1. §Õ èng chèng :
§Õ èng chèng ®­îc t¹o thµnh bëi 3 chi tiÕt l¾p nèi vµo nhau, ®ã lµ:
a/ §Çu ®Þnh h­íng(1)
Lµm nhiÖm vô dÉn h­íng cho cét èng chèng ®i xuèng, kh«ng cho èng
c¾t ®Êt ®¸ trªn thµnh lç khoan. §Çu ®Þnh h­íng ®­îc chÕ t¹o b»ng nhiÒu lo¹i
vËt liÖu kh¸c nhau (gang ®óc, xi m¨ng ®óc, gç) (xem h×nh vÏ 8)
a) b) c)

HiÖn nay ®Çu ®Þnh h­íng b»ng gang ®óc ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt.

3
2
1
1
1


-100-
b/ Ch©n ®Õ: (2)
Lµ èng thÐp dµy: 15÷19mm, dµi 300÷600mm. §Çu d­íi tiÖn ren ®Ó vÆn
vµo ®Çu ®Þnh h­íng b»ng gang hay bª t«ng ®óc: hoÆc ®Ó tr¬n khi dïng ®Çu
®Þnh h­íng b»ng gç. §Çu trªn cã ren trong ®Ó nèi víi phÇn d­íi cña èng ch©n
®Õ. Ch©n ®Õ chÞu toµn bé t¶i träng t¸c ®éng lªn phÇn d­íi cña èng chèng. Lµ
kh©u nèi gi­· ®Çu ®Þnh h­íng vµ èng ch©n ®Õ.
c/ èng ch©n ®Õ:(3)
Lµ ®o¹n èng thÐp thµnh dµy dµi: 1,5÷2m, tiÖn ren 2 ®Çu. §Çu d­íi nèi
víi ch©n ®Õ, ®Çu trªn nèi víi èng chèng. Sau khi l¾p ph¶i hµn l¹i ®Ó tr¸nh tù
th¸o. Trªn èng ch©n ®Ð cã khoan c¸c lç tho¸t ®Ó l­u th«ng dung dÞch vµ dung
dÞch xi m¨ng tr¸m ®Ò phßng ®Çu ®Þnh h­íng bÞ t¾c khi ®¸y giÕng khoan nhiÒu
mïn. KÝch th­íc tiÕt diÖn ngang cña c¸c lç tho¸t b»ng diÖn tÝch tiÕt diÖn cña
c¸c èng dÉn dung dÞch xi m¨ng ®Õn ®Çu b¬m tr¸m.
2. Van ng­îc:
Dïng ®Ó gi¶m bít träng l­îng trªn mãc n©ng khi th¶ èng, ®Èy dung
dÞch bÈn bªn ngoµi èng chèng lªn trªn mÆt, kh«ng cho dung dÞch xi m¨ng
ch¶y ng­îc vµo bªn trong èng chèng. Van ng­îc ®­îc l¾p ë phÝa trªn ®Õ èng
chèng. Cã nhiÒu lo¹i van ng­îc; d¹ng ®Üa, d¹ng bi. HiÖn nay d¹ng van ®Üa
®­îc sö dông nhiÒu nhÊt (xem h×nh vÏ 9)

1 - ®Õ van
2 - ®Üa van
3 - thanh ®Èy
4 - lß xo
5 - ªcu h·m


C¸c lç khoan xuÊt hiÖn khÝ th× dï th¶ èng chèng ®Õn ®é s©u nµo còng
nhÊt thiÕt ph¶i l¾p van ng­îc ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng phun trong qu¸ tr×nh chèng
èng còng nh­ tr¸m xi m¨ng.
2
1 3
4
5


-101-
V× l¾p van ng­îc nªn bªn trong kh«ng cã n­íc röa. Bëi vËy cø th¶
kho¶ng 100÷200m th× nªn ®æ n­íc röa vµo bªn trong èng chèng nh»m tr¸nh
¸p lùc bªn ngoµi cã ®Ó ®¹t tíi gi¸ trÞ lµm bãp mÐo èng hoÆc háng van ng­îc.
3. Vßng dõng:
Lµ mét vßng b»ng ngang, dµy 15÷20mm, ®­îc l¾p trong mupfta cña
èng chèng c¸ch ®¸y mét kho¶ng h = 20÷30m. C«ng dông cña vßng dõng lµ
gi÷ l¹i c¸c mót tr¸m xi m¨ng phôc vô cho c«ng t¸c b¬m tr¸m.
Vßng dõng ®­îc l¾p ®Æt ë ®é cao nh­ vËy lµ ®Ó ng¨n l¹i l­îng dung
dÞch xi m¨ng cuèi cïng (cã lÉn bïn sÐt) kh«ng bÞ Ðp ra ngoµi èng chèng.
4. Vßng ®Þnh t©m èng chèng:
C«ng dông lµ ®Ó ®Þnh t©m cét èng chèng kh«ng cho cét èng tùa vµo
thµnh lç khoan, t¹o cho vµnh ®¸ xi m¨ng tr¸m ®ång ®Òu xung quanh cét èng
chèng, nh»m n©ng cao chÊt l­îng tr¸m xi m¨ng. Cã nhiÒu lo¹i ®Þnh t©m kh¸c
nhau (xem h×nh vÏ 10)
Lo¹i cã b¶n thÐp th¼ng ®øng (a), lo¹i cã b¶n thÐp uèn khóc b, lo¹i cã
b¶n thÐp uèn cong(c).5. Chæi quÐt mµng vá sÐt
C«ng dông: Cao s¹ch líp vá sÐt b¸m trªn thµnh lç khoan khi th¶ èng
chèng nh»m t¹o rù dÝnh kÕt tèt gi÷a xi m¨ng tr¸m víi ®Êt ®¸ thµnh lç khoan.
CÊu t¹o cña chæi quÐt mµng vá sÐt gåm 2 d¹ng chÝnh, lo¹i th¼ng ®øng
(a), lo¹i n»m ngang (b), xem h×nh 11.
Lo¹i th¼ng ®øng lµm viÖc b»ng c¸ch quay cét èng chèng khi th¶.


-102-
Lo¹i n»m ngang lµm viÖc b»ng c¸ch d¹o lªn d¹o xuèng cét èng chèng.
Ngoµi ra cßn l¹i chæi quÐt kÕt hîp víi vßng ®Þnh t©m mang l¹i hiÖu qu¶ cao
nhÊt hiÖn nay.

H×nh : Chæi quÐt mµng sÐt
a. Lo¹i th¼ng ®øng b. Lo¹i n»m ngang
4.1.3.3. §Çu èng chèng
a/ C«ng dông:
Lµ thiÕt bÞ bÒ mÆt ®­îc l¾p ë phÇn trªn cïng cña cét èng chèng nh»m
treo c¸c cét èng vµ lµm kÝn c¸c kho¶ng kh«ng vµnh xuyÕn gi÷a chóng vµ
kiÓm tra ¸p suÊt t¹i c¸c kho¶ng vµnh xuyÕn t­¬ng øng.
b/ CÊu t¹o vµ l¾p r¸p:


5

4
6


3

1


2

H×nh 5.6 §Çu èng chèng
1. MÆt bÝch ®¬n 2. èng dÉn h­íng 3. MÆt bÝch
kÐp 4. ChÊu chÌn 5. §Öm cao su 6. èng dÉn

ViÖc l¾p r¸p ®Çu èng chèng
®­îc tiÕn hµnh theo tõng b­íc. Sau
khi khoan vµ chèng, tr¸m xi m¨ng
xong èng dÉn h­íng (2), chóng ®­îc
treo trªn mÆt bÝch ®¬n (1) b»ng ren
hoÆc b»ng hµn.
Trªn mÆt bÝch ®¬n (1) sÏ lµm
bÖ ®Ó l¾p ®èi ¸p ®Ó khoan tiÕp kho¶ng
sau ®ã. Sau khi ®· khoan xong cét
èng trung gian tiÕn hµnh theo thiÕt bÞ
®èi ¸p.-103-
TiÕn hµnh chèng èng vµ tr¸m xi m¨ng cét èng trung gian (6). Sau khi
tr¸m xi m¨ng cét èng (6) th× trªn mÆt bÝch ®¬n (1) ta l¾p mÆt bÝch kÐp (3) ®Ó
treo cét èng trung gian (6). Bªn trong cña mÆt bÝch kÐp cã d¹ng ªm ®Ó l¾p
chÊu chÌn (4) xiÕt chÆt vµ gi÷ èng trung gian vµ bÞt kÝn nhê vßng ®Öm cao su
(5). Lç tho¸t (7) th«ng ra ¸p kÕ cho phÐp kiÓm tra ¸p suÊt gi÷a 2 cét èng (2) vµ
(6). Cø nh­ vËy cho ®Õn cét èng chèng cñaèi cïng.(xem h×nh vÏ 12).
Ng­êi ta ®· chÕ t¹o ra nh÷ng ®Çu èng chèng chÞu ®­îc nh÷ng ¸p suÊt
t­¬ng øng.
4.1.4. TÝnh to¸n øng lùc tíi h¹n cña èng chèng
4.1.4.1. TÝnh to¸n ®é bÒn kÐo cña èng chèng
Nãi chung ®èi víi èng chèng th× ®é bÒn kÐo ë mèi nèi bao giê còng
thÊp h¬n ë th©n èng, ®Æc biÖt ë ®Çu nèi ren. Do vËy trªn thùc tÕ ng­êi ta chØ
tÝnh øng lùc kÐo tíi h¹n lµm ®øt hoÆc lµm tuét mèi nèi ren.
C¸c èng theo quy chuÈn cña Nga (GOCT) th× øng lùc lµm ®øt hoÆc tuét
mèi nèi ren ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
P
®
=
t . D
tb
. b . o
C
1 +
D
tb
2l
cotg (o + ¢)
(Iarkovlev)
Trong ®ã:
D
tb
- §­êng kÝnh trung b×nh cña èng ®o ë vßng ren thø 5
b- BÒ dµy cña èng ®o ë ch©n cña vßng ren ®Çu tiªn n»m trong ®o¹n ¨n
khíp (b = o - h - 0,05cm).
o - bÒ dµy cña thµnh èng chç kh«ng tiÖn ren
h - ChiÒu cao cña ren.
l - ChiÒu dµi lµm viÖc cña ren.
o - Gãc t¹o thµnh gi÷a c¹nh cña ren vµ trôc cña èng o = 62,5
0

¢ - Gãc ma s¸t gi÷a kim lo¹i vµ kim lo¹i , ¢ = 18
0

o
C
- Giíi h¹n ch¶y cña thÐp lµm èng.
+ HÖ sè an toµn khi kÐo (n
1
) lµ tû sè gi÷a øng lùc lµm ®øt mèi nèi vµ
träng l­îng toµn bé cét èng chèng.


-104-
n
1
=
P
®

Q
(trong ®ã P
®
tra b¶ng)
- C¸c èng chèng theo qui chuÈn API cã n
1
= 1,75
- C¸c èng chèng theo qui chuÈn cña Nga GOCT nh­ sau:
D < 219mm n
1
= 1,15 cho tíi ®é s©u L s 3500m
n
1
= 1,30 cho tíi ®é s©u L >3500m
D > 219mm n
1
= 1,25 cho tíi ®é s©u Ls 2000m
n
1
= 1,4÷1,5 cho tíi ®é s©u L >2000m
4.1.4.2 TÝnh to¸n øng lùc tíi h¹n bãp mÐo èng chèng.
§èi víi c¸c lo¹i èng ®­îc chÕ t¹o theo GOCT øng lùc bªn ngoµi tíi h¹n
bãp mÐo èng chèng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y: (P
bm
)
P
bm
= 1,1k
min
o
C
+ Ek
0
2
µ

(1 +
3e
4f
3
k
min
)-
[o
C
+Ek
0
2
µ (1 +
3e

3
k
min
)]
2
- 4Ek
0
2
µ. o
C
(Sarkisov)
Trong ®ã : o
C
- Giíi h¹n ch¶y cña thÐp èng, KG/cm
2

o - BÒ dµy cña thµnh èng chèng, cm
D - ®­êng kÝnh ®Þnh møc cña èng chèng, cm
K
0
=
o
0
D
; k
min
=
o
min

D
; µ =
o
0
o
min
; o
min
= 0,875o
o
0
= 0,0903o
E - modul ®µn håi cña thÐp = 2,06 . 10
6
KG/cm
2

e - §é «van cña èng; Víi èng |114 ÷|146 mm lÊy e = 0,025
víi èng lín h¬n lÊy e = 0,02.
+ HÖ sè an toµn ®èi víi ¸p suÊt bªn ngoµi lµm bãp mÐo èng chèng ®­îc
ký hiÖu lµ n
2
vµ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau:
n
2
=
P
bm
P
dn
> 1,3 ÷1,5
Trong ®ã: P
bm
- ¸p suÊt tíi h¹n bãp mÐo èng.(tra b¶ng)
P
dn
- ¸p suÊt d­ bªn ngoµi èng.


-105-
4.1.4.3. TÝnh to¸n øng lùc tíi h¹n bªn trong lµm næ èng.
¸p suÊt tíi h¹n bªn trong lµm næ èng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc cña
Barlov sau ®©y: (P
T
)
P
T
=

e
. o
min
D
, KG/cm
2
(Barlov)
èng s¶n xuÊt theo qui chuÈn GOCT
+ HÖ sè an toµn ®èi víi ¸p suÊt bªn trong lµm næ èng ®­îc gäi lµ n
3

®­îc tÝnh nh­ sau:
n
3
=
P
T
P
®t
> 1,3 ÷1,5 trong ®ã P
t
(tra b¶ng)
P
dt
- ¸p suÊt d­ trong
§­¬ng nhiªn ®iÒu kiÖn lµm viÖc phøc t¹p th× lÊy hÖ sè dù tr÷ bÒn cao
h¬n ë ®iÒu kiÖn Ýt phøc t¹p.
4.1.5. TÝnh to¸n bÒn cét èng chèng.
TÝnh bÒn cét èng chèng cã nghÜa lµ tÝnh chiÒu dµi tõng ®o¹n èng, bÒ
dµy thµnh èng, m¸c thÐp, ®¶m b¶o ®é bÒn cña èng chèng trong suèt qua tr×nh
lµm viÖc cña giÕng khoan. §ång thêi ®¶m b¶o gi¸ thµnh h¹ nhÊt víi sù tiªu
hao vËt liÖu thÐp èng tèi thiÓu.
4.1.5.1 Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n bÒn cét èng chèng trung gian
Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n cét èng trung gian phô thuéc vµo: môc ®Ých,
®iÒu kiÖn vµ chiÒu s©u th¶ èng.
Th«ng th­êng cét èng trung gian ®­îc tÝnh to¸n dùa vµo t¶i träng kÐo
cho phÐp. TÝnh ¸p suÊt bªn ngoµi g©y bãp mÐo èng trung gian chØ ®­îc ¸p
dông trong tr­êng hîp giÕng khoan gÆp nh÷ng vïng mÊt n­íc. Hay sau khi
chèng èng tiÕp tôc khoan b»ng dung dÞch cã tû träng nhá h¬n dung dÞch
khoan tr­íc ®ã (ngoµi èng chèng ).
Trong tÝnh to¸n ta xem r»ng lùc kÐo c¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i trong qu¸
tr×nh tr¸m xi m¨ng cét èng chèng. Lùc kÐo c¨ng sinh ra do träng l­îng b¶n
th©n cña cét èng ë tr¹ng th¸i treo vµ lùc phô sinh ra trong thêi ®iÓm kÕt thóc
b¬m tr¸m (nót xi m¨ng trªn tú lªn nót d­íi t¹i vßng dõng).

Related Interests