You are on page 1of 2

BCN 3113 ISL M2 Topik 3

PISMP Ambilan Jan 2011 Sem 7 BC(A)

Persediaan Tutorial : Pelajar mencari sumber rujukan tentang prosedur


penyelidikan.
Rumuskan semula isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk
peta konsep/pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio.