You are on page 1of 1
.westie ^terd Waard Zijn economen geestesgestoord? j--^ eNijmeegsehoogleraarEsther-Mir- { \ jam Sent is een van
.westie ^terd Waard
Zijn economen geestesgestoord?
j--^ eNijmeegsehoogleraarEsther-Mir-
{ \ jam Sent is een van de weinige econo-
I S men die zichzelfniet al te serieus
\^^ neemt.ZoweeshetEersteKamerlid
van de PvdA deze week via T\vitter op onder-
zoekvanVinca Bigo van de universiteitvan
Cambridge. Deze hoogleraar sociologie
concludeerde dat economen lijden aan een
collectieve geestesstoomis waarbij zij hun
eigen afwijkingen projecteren op de inaat-
schappij.
De oorzaakvan de afwijking is volgens
Bigo dat economen zich blindstaren op wis-
kundige modellen waarvan allang duide-
Ujk is dat ze niet werken. Econoinen gebrui-
ken ridicule en arbitraire uitgangspunten
om onvoorspelbaar gedrag in modellen te
het aantal medailles bij de Olympische Win-
terspelen per land probeerden te voorspel-
len niet deugden, is niet echt erg. Wel kwa-
lijk is dat ook de toekomstige onbetaal-
baarheid van pensioenen of bijstand wordt
afgeleidvan ondeugdelijke modellen. Niet-
temin gebruikt de politiek die modellen
om nu al te korten op de sociale zekerheid.
En het is nog erger als Alan Greenspan,
twee decennia de baas van de Fed, toegeeft
dat de modellen waarop hij zich zijn hele
camere heeft gebaseerd, fout zijn gebleken
:f
Vooraf voor mannen
omdat economen vanuit him eigen cultuur
denken. Ze zijn onderdeel van een esta-
blishment dat besluit welke ideeen accep-
tabel zijta. Nieuwe ideeen zijn welkoin maar
alleen binnen de bestaande methodologie.
Deze fetisj ziet Bigo vooral als een manne-
lijke afwijking, omdat juist mannen de
voorspellingsgave zien als onderdeel van
hun suprematie. Vrouwen zoals Janet Yel-
len van de Fed en Laura van der Geest van
zijn economische
mode eneenfetisj
en dat daardoor niemand de kredietcrisis
van 2008 heeft zien aankomen.
het CPB blijven uitzonderingen en hebben
niet zoveel invloed dat ze zich tegen de mo-
dellenfetisj kunnen keren.
Gehriddg zit Sent in een Kamerfractie,
waar vrouwen (8 van de 14) de dienst uitma-
ken.Als ze zichzelfeen keer serieus neemt,
kunnen vatten, waardoor de uitkomsten
gedragingen en psychologie, maarzelfs
deze zogenoemde behavorial-economen
mijlenvervan de realiteit zijn verwijderd.
Het zou niet erg zijn, zo betoogt Bigo, als
deze modellen niet zouden leiden tot poli-
tieke besluiten die landen en mensen geld
Economen proberen volgens Bigo sociale
gedragingen van mensen in wiskundige
modellen te vatten zoals natuurkundigen
dat doen met de gedragingen van atomen
in het heelal. 'AUeen gedragen mensen en
ontkomen er niet aan dat hun ideeen uit-
zou ze economische beraadslagingen in
therapeutische sessies veranderen waarbij
haar toehoorders op de divan liggen.
instituten zich niet als de zwaartekracht.
Ze zijn slordig, onvoorspelbaar en irratio-
neel. Er is weliswaar een groep van econo-
men die zich meer richt op de menselijke
eindelijk in nutteloze modellen belanden.'
Mensen, bedrijven, universiteiten en
markten veranderen en evolueren continu.
Reageron?
kosten. Dat modellen waannee economen
De modellenfetisj leidt tot vooroordelen,
p.dewaard@volkskrant.nl