You are on page 1of 16

ZPIS 30. MIMODN ZASEDN AS FA VUT ze dne 25. 3.

2014

Msto zasedn: mstnost 117A - FA Po 5 zatek jednn: 15:04, konec jednn: 17:36 Program: 1. Zahjen zasedn a schvlen programu 30. zasedn AS FA 2. Dodatek . 1 Statutu FA Ploha . 2 3. Pprava volby kandidta na jmenovn dkanem FA VUT v Brn a. Zprva volebn komise 4. Debata s jednotlivmi kandidty (uzaven jednn) 5. Volba kandidta na jmenovn dkanem 6. Rzn 7. Zvr Ptomni: Pedseda AS FA VUT v Brn: prof. Ing. arch. Petr Pelk Mstopedsedkyn AS FA VUT v Brn: Klra Vejvodov lenov: Michael Gabriel Ing. arch. Pavel Jura Ing. arch. Jan Kratochvl Ing. arch. Michal Kritof Kateina Kunzov doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Ing. arch. Vtzslav Nov Ing. arch. BcA. Barbora Poneov, Ph.D. doc. Ing. Monika Petkov, Ph.D. MgA. Jan ebnek Roman enat Host: prof. Ing. Josef Chybk, CSc. - dkan Ing. arch. Bohumila Hybsk AS VUT Bc. Barbora Jakubkov zapisovatelka AS FA VUT v Brn, sentorka AS VUT doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. pedseda volebn komise Ing. arch. Jan Sochor volebn komise Ing. Petr Suchnek, Ph.D. volebn komise Bc. Martin Kopeck volebn komise Adla Varmuov volebn komise Filip Muslek Filip Zlmal Daniela Gutmanov Barbora Kisov doc. Ing. arch. Milan Rak Ph.D. Neptomni: Pozn. normlnm textem je psn zpis z veejn sti zasedn, text kurzvou je z uzavenho jednn. PRBH ZASEDN

Zahjen zasedn Pedseda AS zahjil 30. mimodn zasedn akademickho sentu a pozdravil ptomn hosty. 1. Schvlen programu 30. mimodnho zasedn AS FA VUT v Brn Pedseda AS konstatoval, e projednn dokumentu pedloenho dkanem na minulm zasedn (Dodatek . 1 Statutu FA Ploha . 2) nen mon z dvodu nedodren pedkldac lhty, kter je 14 dn, a tud jej navrhl vyadit z programu zasedn. Pedseda AS pedloil zkrcen program 30. mimodnho zasedn AS FA VUT v Brn za asti pizvanch host. Program zasedn: 1. Zahjen zasedn a schvlen programu 30. mimodnho zasedn AS FA VUT v Brn 2. Pprava volby kandidta na jmenovn dkanem FA VUT v Brn a. Zprva volebn komise 3. Debata s jednotlivmi kandidty ( uzaven jednn) 4. Volba kandidta na jmenovn dkanem 5. Rzn 6. Zvr USNESEN Hlasovn o programu 30. mimodnho zasedn AS FA VUT v Brn: 13 pro nvrh, 0 proti nvrhu, zdrel se hlasovn - 0. Program byl schvlen vemi ptomnmi leny AS. 2. Pprava volby kandidta na jmenovn dkanem FA VUT v Brn a. Zprva volebn komise Pedseda volebn komise popsal prbh volby a zpsob pravy volebnho lstku. Uvedl, e volba je tajn, probh jednotliv, za plentou. Hlasovac lstek pehnut na tvrtiny se vhod do urny umstn ped pedsedou AS. Pot budou lstky spotny leny volebn komise a vsledek pedn pedsedovi AS. Pedseda AS zahjil v 15:10 uzaven jednn. Pedseda AS uvedl, e mu byly ped dnen volbou dorueny dva dopisy (viz ploha . 2 a . 3). Pedseda AS je lenm sentu neposkytnul, seznmil s nimi leny sentu formou veejnho peten. Pedseda AS uvedl, e autorem prvn vzvy je doc. Ing. arch. Milan Rak Ph.D. (ze dne 21. 3. 2014). Dle uvedl, e se s vzvou ztotouje skupina architekt, jejich jmna peetl. Na dotaz, jestli jsou pipojeny podpisy architekt, odpovdl pedseda AS, e verifikaci provedl docent Rak. Pedseda AS pednesl, e autory druhho dopisu, kter je adresovn lenm AS a rektorovi VUT, jsou emeritn dkani FA VUT v Brn, prof. Ing. arch. Ivan Ruller a prof. Ing. arch. Alois Nov, CSc.. Obsahem dopisu je obvinn studentskch sentor z dajnho poruen sentorskho slibu a obvinn z dajn podjatosti. Dle autoi dopisu obvinili Ing. arch. Kratochvla z dajn podjatosti dajnm pslibem funkce prodkana za dn hlasu Mgr. Korynkovi (viz. ploha . 3 zpisu). Slena Kateina Kunzov poloila dotaz na dataci dopisu, pedseda AS odpovdl, e dopis nen datovn. Stanovisko profesora Pelka k zpisu dne 3. 4. 2014: dost o vykrtnut: "Pedseda AS uvedl, e autorem prvn vzvy je doc. Ing. arch. Milan Rak, PhD." (ze dne 21. 3. 2014) dost o nahrazen: "Pedseda AS peetl vzvu praktikujcch architekt ze dne 21. 3. 2014." Pedseda AS uvedl, e se s obsahem dopis ztotouje, a proto vyzval tyi studentsk sentory k rezignaci z ve uvedench dvod.

Nsledovala diskuze. Na vzvu k odstoupen student zareagovala Ing. arch. Poneov a poukzala na oteven dopis docenta Jehlka z Fakulty architektury VUT (viz ploha . 4). Uvedla, e chovn profesora Pelka, kter docent Jehlk v tomto dopise oznauje za pkladn, je analogick s postupem tveice sentor. Pedseda AS odpovdl, e s tm nesouhlas. Mstopedsedkyn AS Klra Vejvodov argumentovala, e podn nvrhu na kandidta neznamen pslib hlasu ve volb. Ing. arch. Kratochvl argumentoval odstavcem 1 l. 4 volebnho du pro volbu kandidta na jmenovn dkanem, v nm je uvedeno, e nvrh kandidta na jmenovn dkanem je oprvnn podat kterkoli len akademick obce FA, tedy i sentor AS FA VUT, a navrhl, abychom tuto trapnou chvilku peskoili. K odstoupen student nedolo. Dle pedseda AS vyzval k rezignaci Ing. arch. Kratochvla kvli dajn pedpojatosti a dajn neetinosti z dajn podjatosti dajnm pslibem funkce prodkana vmnou za hlasovn pro Mgr. Korynka. Ing. arch. Kratochvl toto naen popel a vzvu k rezignaci odmtl. Ing. arch. Poneov argumentovala, e naen z ve uvedenho dopisu jsou nepodloen a nelze k nim pihlet. Pedseda AS poloil otzku, zda si Ing. arch. Poneov mysl, e emeritn dkani FA VUT lou. Architektka Poneov odpovdla otzkou, zdali si pan pedseda AS, i pes prohlen Ing. arch. Kratochvla o nepravdivosti obvinn, mysl, e Ing. arch. Kratochvl le. Pedseda AS odvtil, e si mysl, e Ing. arch. Kratochvl le. Ing. arch. Kratochvl zareagoval na vzniklou situaci otzkou, jestli ho pedseda AS oznauje za lhe. Pedseda AS toto konstatovn potvrdil. Architekt Kratochvl vyzval pedsedu AS, aby v tchto pomluvch nepokraoval, ponvad hrani s urkou na cti. Stanovisko profesora Pelka k zpisu dne 3. 4. 2014: dost o vykrtnut: "Ing. arch. Kratochvl zareagoval na vzniklou situaci otzkou, jestli ho pedseda AS oznauje za lhe. Pedseda AS toto konstatovn potvrdil. Architekt Kratochvl vyzval pedsedu AS, aby v tchto pomluvch nepokraoval, ponvad hrani s urkou na cti." dost o nahrazen: "Ing. arch. Kratochvl pedsedovi AS pohrozil trestnm oznmenm za takov tvrzen." Nsledn profesor Pelk peetl svou pedem pipravenou rezignaci na pedsedu AS a lena AS (viz ploha . 5) a ihned pot opustil zasedn. Pedseda volebn komise docent Hrabec si vzal slovo a vyslovil nzor, e bez pedsedy AS nemohou bt podepisovny vydan dokumenty, jeliko mstopedseda neme zastupovat neexistujcho pedsedu a Statut FA stanovuje, e AS je 13 lenn. Konstatoval, e dle jeho mnn je tedy poteba doplnit nhradnka do sentu a zvolit novho pedsedu AS. Prohlsil, e z uvedench dvod dnes volba kandidta na jmenovn dkanem neme probhnout a jako pedseda volebn komise volbu ukonuje. Mstopedsedkyn podala volebn komisi o posekn. Nsledovala diskuse, kde lenov sentu podali o pestvku a mstopedsedkyn, kter vedla zasedn, navrhla hlasovat o peruen jednn, jeliko rezignace pedsedy sentu pekvapila ptomn sentory. Docent Meixner upozornil, e se jedn o dleit moment a je nutn dsledn dodret vechny legislativn formality, kter vyplvaj z platnch dokument Volebnho a jednacho du a Statutu FA tak, aby nemohlo dojt k naruen regulrnosti volby. USNESEN Hlasovn o peruen zasedn AS na 10 minut: 11_pro nvrh, docent Meixner proti nvrhu, zdrel se hlasovn 0. Toto usnesen bylo AS pijato. V dob od 15:35 do 15:52 bylo zasedn perueno. Mstopedsedkyn obnovila v 15:52 zasedn jako oteven zasedn. Docentka Petkov sdlila ptomnm sentorm, e jsme ji v kontaktu se Sprvnm odborem rektortu VUT, s magistrem Sobotkou. Slena Kunzov se mezitm pokusila kontaktovat Ing. arch. Mikulka, prvnho nhradnka do AS FA VUT, aby mohl bt kooptovn do AS FA VUT. Po telefonickm rozhovoru sent obdrel informaci, e Ing. arch. Mikulek je v Praze a e se neme dostavit dve ne v deset hodin veer. Docent Meixner upozornil, e AS mus init dsledn vechny kroky v souladu s VaJ AS FA, ve kterm neexistuje nic jako institut peruen zasedn. Peruenm zasedn podle

nj dolo ke zneplatnn pokraujcho zasedn AS FA. Dle drazn poznamenal, e volba kandidta mus probhnout bez jakhokoli stnu pochybnosti tak, aby nemohla bt naruena jej regulrnost a nebylo mon zpochybnit pozici budoucho dkana FA. Roman enat se pmo dotzal docenta Meixnera na rozdl mezi dnenm zasednm a prbhem minulho zasedn AS, kde peruen bylo odsouhlaseno (pozn. viz zpis 29. zasedn AS FA VUT ze dne 18. 3. 2014). Mstopedsedkyn AS poukzala na fakt, e peruen schze neodporuje dnmu pedpisu. Nsledn diskuse tkajc se rezignace pedsedy AS se zabvala zjiovnm legislativnch monost, jak lze dle postupovat. Ing. arch. Kratochvl po telefontu s Mgr. Sobotkou informoval sent o tom, e vedouc Sprvnho oddlen rektortu VUT si vydal 10 minut k prostudovn vech pedpis, aby mohl zaujmout stanovisko, protoe situace je bezprecedentn. Ing. arch. Kratochvl citoval znn odstavc ze Zkona o Vysokch kolch vztahujcch se k fungovn Akademickho sentu obecn. Informoval o postupu volby novho pedsedy AS a ubezpeil leny sentu o legitimit zastupovn mstopedsedkyn neptomnho pedsedy AS. Po telefonickm hovoru s Mgr. Sobotkou seznmil Ing. arch. Kratochvl sent se stanoviskem Sprvnho oddlen rektortu VUT. Mgr. Sobotka si nen vdom pochyben a doporuil sentu pokraovat ve volb kandidta na dkana. Volba pedsedy AS neme probhnout na tomto zasedn, tato volba mus bt oznmena na zasedn pedchzejcm. Ing. arch. Nov prohlsil, e nejsme v reality show Prvnk na telefonu a vznesl pochybnosti, zda je zasedn legitimn. Netrouf si ve volb pokraovat a navrhuje stanovit termn ptho zasedn. Ing. arch. Kratochvl upozornil na termn vypren mandtu souasnmu dkanovi fakulty. Ing. arch. Jura upozornil, e jmenovn zstupce ve veden fakulty rektorem nen neobvykl een a je dostaten prvn oeteno. Pidal se k nzoru Ing. arch. Novho a vyzval ke zven, zda lze stavt na prvnch verdiktech po telefonu. Vzhledem k pochybnostem navrhnul zasedn ukonit. Docent Meixner se odmt astnit zasedn, pokud bude dle probhat tmto zpsobem - rozhodovat bez psemn potvrzench prvnch konzultac a dle smovat k volb za nejistch podmnek. Nechce bt podepsn pod tmto jednnm, jeliko ppadn dsledky jsou zvazn a natolik zvan a upozornil, e v tomto ppad bude nucen rezignovat. A to zejmna z dvodu, e zasedn po peruen nemus bt legitimn. Docentka Petkov vyjdila pesvden, e dosavadn prbh schze psob jako tlak na to, aby volba neprobhla, a s vkladem docenta Meixnera nesouhlas vzhledem k uskutenn prvn konzultaci. Zrove pipomnla, e pi odstupovn zde nejmenovanho bvalho lena studentsk komory AS, kter odeel ze studijnch dvod do zahrani, docent Meixner navrhoval sentu, e nemus jmenovat nhradnka (pozn. viz zpis z 22. zasedn AS FA VUT ze dne 24. 9. 2013). Docent Meixner dle uvedl, e stvajc situace nen tak dramatick. ekl, e dnes piel rozhodnut k volb, ale povauje v tto situaci za lep volby znovu vyhlsit, ne mt jedno procento pochybnost. Tak prohlsil, e budouc pozice dkana mus bt nezpochybniteln a neotesiteln, zasedn povauje za zneplatnn a cel proces vyhlen volby se mus opakovat. Ing. arch. Jura k tomuto uvedl, e se jedn zejmna o dva prvn nzory na to, zda lze pokraovat bez pedsedy AS. MgA. ebnek vznesl dotaz, jak by byly dsledky, pokud by se AS rozhodl jt do rizika a volit dnes, a co by pro dal prbh znamenalo odstoupen doc. Meixnera. Ing. arch. Kitof navrhuje eit situaci bez dalch extrmnch zvrat. Docent Meixner k tomuto uvedl, e jeho odstoupen nic nemn, sent bude nadle usnen schopn. Pokud dojde ke zpochybnn volby druh den, lze to hned vyeit, ale prbh volby m e zpochybnit kdokoli po cel funkn obdob a vechny dal kony, kter dkan za tu dobu uinil, budou zneplatnny. Zdraznil, e AS mus zvolit dkana dvryhodnm zpsobem. Ing. arch. Kritof zhodnotil, e a ji bude novm dkanem kterkoliv z kandidt, je kolem AS mu pomhat a pistoupenm k volb s monost zpochybnn legislativn sprvnosti by AS mohl budoucmu dkanovi ukodit. Mstopedsedkyn AS navrhla v zasedn pokraovat, dokonit volbu a zpis neprodlen pedat Sprvnmu odboru rektortu VUT k prozkoumn, jestli nedolo k pochyben a potvrdit tak nezpochybnitelnost voleb. K tomuto nzoru se pipojil MgA. ebnek a upozornil na asov komplikace

pi novm vyhlen voleb. Uvedl, e pokud budou volby zpochybnny, stejn se vyhls volby nov a doporuil provst volby dnes. Ing. arch. Kratochvl poznamenal, e volme pouze kandidta na jmenovn dkanem a e zvolenho kandidta jmenuje rektor. Docent Meixner s tmto nesouhlasil a poznamenal, e je zodpovdnost kadho lena AS dit se a dodrovat postup VaJ AS FA. Uvedl, e pokud se pokrauje v nem, co neexistuje, zptn pezkoumn nen eenm. Prohlsil, e se dnes jedn o zvan skutenosti, kter nejsme schopni posoudit. Souasn dodal, e nen dvod panikait, novou volbu lze zvldnout za 5 tdn s grci a stoprocentn jistotou, bude pkn poas, budeme volit v teple. Dle se ada len pikln k uskutenn volby a zptnmu pezkoumn situace. Docent Meixner seznmil sent s rozhodnutm rezignovat na lenstv v AS a pedal k podpisu rezignaci mstopedsedkyni AS. V zpt Ing. arch. Kratochvl navrhnul demokraticky hlasovat o pokraovn ve volb kandidta na jmenovn dkanem. Mstopedsedkyn navrhuje usnesen, zda bude AS pokraovat ve volb kandidta na jmenovn dkanem FA VUT v Brn dle stvajcho harmonogramu. Jeliko doposud nedolo k pevzet rezignace, docent Meixner rezignaci sthnul a zastnil se hlasovn. USNESEN Hlasovn, zda bude AS pokraovat ve volb kandidta na jmenovn dkanem FA VUT v Brn dle stvajcho harmonogramu. 8_pro nvrh, 3 proti nvrhu (doc. Ing. Meixner, CSc, Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Vtzslav Nov) zdrel se hlasovn 1 (Michael Gabriel) Toto usnesen bylo AS pijato. Docent Meixner tmto definitivn podal mstopedsedkyni svou rezignaci (viz ploha zpisu . 6 nen k dispozici), mstopedsedkyn ji pevzala a docent Meixner se rozlouil s AS s ltost, e to mus bt za takovch okolnost a opustil zasedn. Ing. arch Jura vyjdil pochybnosti, zda by tmto zpsobem mla nadle pokraovat volba dkana, pokud dva lenov AS odstoup v prbhu zasedn. Bhem 2. sti jednn AS navtvil zasedn doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. (jeho podpis nen na prezenn listin). 3. Debata s jednotlivmi kandidty Mstopedsedkyn vyzvala pedsedu volebn komise, aby zahjil debatu s kandidty, a v 17:00 zahjila uzaven jednn. Docent Hrabec vyzval prvnho kandidta k pednesen prohlen a zvren diskusi. Profesor Chybk se k situaci vyjdil jako stvajc dkan FA. Zpochybnil usnenschopnost souasnho sentu, uvedl, e je informovn o odstoupen dvou len AS a tmto nen splnno znn Statutu FA. Dle se dotzal, jestli situace ptomnm sentorm pipad normln a z jakho dvodu ji takto vyhrocuj. Ing. arch. Kratochvl odvtil, e profesor Chybk ple na patnm hrob, nebo toto napt zpsobili odstoupiv sentoi, zatmco zbytek sentu projevil vli situaci eit a ve volb pokraovat. Dle seznmil profesora Chybka se stanoviskem Sprvnho odboru rektortu VUT. MgA. ebnek se dotzal profesora Chybka, zda dy umouj, aby sentor volbu tmto zpsobem mail, pokud bude mt pocit, e jeho kandidt ve volb ztrc. Profesor Chybk tento vrok potvrdil. MgA. ebnek se dle dotzal profesora Chybka, zdali dle tohoto vkladu me volba probhat donekonena. Prosefor Chybk pitakal. Mstopedsedkyn AS zopakovala profesoru Chybkovi, e je postup konzultovn se Sprvnm odborem rektortu VUT, kter si nen vdom pochyben, a doporuil sentu pokraovat ve volb kandidta na dkana. Tak argumentovala faktem, e prbh volby bude neprodlen pezkoumn Sprvnm odborem VUT. Mstopedsedkyn optovn vyzvala pedsedu volebn komise docenta Hrabce, aby zahjil debatu s kandidty. Doc. Chybk dle uvedl, e jako dkan znal du upozoruje, e sent by ml postupovat zodpovdn, povauje to za nestandardn jednn a doporuuje AS, aby bylo zasedn ukoneno, k volb nedolo a pokraovat, a bude AS v plnm potu. ekl, e zasedn se nachz ve stdiu, kdy neme

pokraovat a volebn den povauje za ukonen. Prohlsil, e za tchto okolnost odstupuje a lituje, e tento stav nastal. Docentka Petkov vznesla upesujc dotaz na profesora Chybka, zdali odstupuje z volby jako kandidt na dkana. Profesor Chybk upesnil, e se vzdv pouze asti v diskuzi, kandidtem zstv. Profesor Chybk opustil zasedn AS. Dal kandidt prozatm nebyl vyzvn. Nsledn Ing. arch. Nov podv mstopedsedkyni svoji rezignaci na lena AS (viz ploha zpisu . 7). Uvedl, e nesouhlas s dosavadnm postupem sentu. Mstopedsedkyn navrhuje znovu hlasovat o pokraovn ve volb pot, co se situace opt vyhrotila. Zvauje, zda je vt problm ppadn neregulrnost dnen volby, nebo fakt, e by volba dnes neprobhla. Vyslovuje domnnku, e pokud jsou volby na dkana FA zahjeny a Akademick sent je stle usnenschopn, nesm Akademick sent volbu neuskutenit. Ing. arch. Kritof oznmil, e ji tak nen za stvajcch okolnost ochoten volit, a pokud by se pokraovalo, byl by dalm z len, kter by rezignoval. Ing. arch. Jura podv mstopedsedkyni svou rezignaci (viz ploha zpisu . 8). Oznmil, e to nepovauje za podporu nkterho z kandidt, hlasoval proti usnesen a nem vli se dle astnit tohoto zasedn. Dle uvedl, e volba dkana za stvajcch okolnost by oslabila pozici budoucho dkana - a bylo by to zpsobeno innost AS. Ing. arch. Kratochvl na to reagoval, e oslabovn mandtu budoucho dkana zpsobuj ti, kte rezignuj. Upozornil, e nesouhlas s prbhem voleb lze eit i jinak ne rezignac nap. neast na zasedn, zdrenm se hlasovn, ppadn vhozenm neplatnho lstku. Ing. arch. Jura uvedl, e tyto monosti zvaoval, ale e jako len sentu nese spoluzodpovdnost za nezpochybniteln vsledek, a u sm hlasuje jakkoliv a opustil zasedn. Na zklad rezignace Ing. arch. Jury Ing. arch. Kratochvl konstatuje, e stvajc sent m 9 len, co je sice na hranici poadovan V zkonem, avak poet student pevyuje poet pedagog, m nenapluje podmnky stanoven V zkonem. Dle navrhnul volbu kandidta na dkana neuskutenit a doplnit sent nhradnky z ad pedagog. Mstopedsedkyn uvedla, e oslov nhradnky, zda maj zjem o funkci, a pokud budou souhlasit, budou ptomni na ptm zasedn. Souasn upozornila, e pokud nejsme usnenschopn, nememe odsouhlasit termn a program ptho zasedn AS. Ing. arch. Kratochvl navrhnul, aby zasedn AS svolala 1/3 len sentu prostednictvm emailu. Mstopedsedkyn se tedy navrhuje emailem domluvit na termnu dalho zasedn. Dle navrhuje zjistit, kolik nhradnk bude chtt funkci pijmout, doplnit sent nhradnky a ppadn vypsat doplujc volby do AS. Zvr: Mstopedsedkyn AS ukonila uzaven zasedn v 17:36. Pt zasedn bude svolno per rollam, termn bude upesnn po vyzvn nhradnk na post len AS. Volba kandidta na jmenovn dkanem se neuskutenila, protoe odstoupilo nkolik len vetn pedsedy AS, m se stal sent usnen neschopnm.

Plohy zpisu: - Ploha . 1: Prezenn listina - Ploha . 2: Vzva architekt, verifikovan doc. Ing. Milanem Rakem, Ph.D. - Ploha . 3: Dopis lenm AS od prof. Ivana Rullera a prof. Ing. arch. Aloise Novho, Csc. - Ploha . 4: Dopis doc. Ing. arch. Jana Jehlka - Ploha . 5: Rezignace pedsedy AS, prof. Ing. arch. Petra Pelka - Ploha . 6: Rezignace lena AS, doc. Ing. arch. Miroslava Meixnera (nen kopie) - Ploha . 7: Rezignace lena AS Ing. arch. Vtzslava Novho - Ploha . 8: Rezignace lena AS Ing. arch. Pavla Jury

Zapsala: Verifikovala:

Bc. Barbora Jakubkov Klra Vejvodov, Mstopedsedkyn AS FA VUT v Brn

Dne: 25. 3. 2014 Dne: 4. 4. 2014

You might also like