You are on page 1of 50

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.

Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

LUCRARE DE LICENŢĂ Contabilitatea si gestiunea e!ultatului int e" in#e ii$Re%unoaste ea si e&alua ea &enitu ilo si %'eltuielilo (IAS )*+

Coo #onato ,tiin-i.i%/ Prof. Univ. Dr.Mihai Ristea Absol&ent/

BUCURE !"

#

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor

$%%& "'!R(DUCERE.................................................................................................................) C*P"!(+U+ # , -!*D"U+ CU'(* !ER"" .' D(ME'"U. -"'!E/* D"' +"!ER*!UR* DE -PEC"*+"!*!E.................................................................................0 #.#.*R"E DE *P+"C*B"+"!*!E. DE1"'"2"" " C('CEP!E C3E"E.......................0 #.#.#.Contabilitatea veniturilor4 ................................................................................0 #.#.$.Contabilitatea cheltuielilor4.................................................................................5 #.$.RE1ERE'2"*+U+ C('!*B"+. -!*'D*RDE " RE6+EME'!7R" C('!*B"+E .' D(ME'"U..........................................................................................8 #.).-"'!E/7 D"' +"!ER*!UR* DE -PEC"*+"*!*!E 9+"-!* DE C7R2" " *R!"C(+E CU E:"DE'2"ERE* PR"'C"P*+E+(R C('!R"BU2"" +* RE/(+:*RE* !EME";................................................................................................& #.0.RECU'(* !ERE* " E:*+U*RE* :E'"!UR"+(R " C3E+!U"E+"+(R. PR"'C"P""+E " RE6U+"+E E:*+U7R""...................................................................& #.0.#.Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor 4 ........................................................& #.0.$.Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor4................................................................## #.5.!R*!*ME'!E " PR*C!"C" C('!*B"+E.......................................................#0 #.5.#.Contabilitatea pri<ar=. -iste<ul de conturi şi contabilitatea pri<ar=..............#0 #.5.$.Contabilitatea de raportare. -itua>iile financiare.Prezentarea infor<a>iilor.....$) #.8.*'*+"/* 1"'*'C"*R7 * RE/U+!*!U+U" C('!*B"+."'!ERPRE!7R" $5 #.8.#.*naliza structural= a rezultatului brut al e?erci>iului dup= destina>ia cheltuielilor de e?ploatare..........................................................................................$5 #.8.$.*naliza factorial= a profitului aferent cifrei de afaceri pe total întreprindere. .$& #.8.).*naliza ratelor de rentabilitate..........................................................................$@ C*P"!(+U+ $ , C('!R"BU2"" PER-('*+E.PR("EC! DE PER1EC2"('*RE " *PR(1U'D*RE..............................................................................................................)) $.#. (B"EC!":..............................................................................................................)) $.$. *R"E DE *P+"C*B"+"!*!E...............................................................................)) $.). DE1"'"!"" .............................................................................................................)0 $.0. E:*+U*RE* :E'"!UR"+(R D"' *C!":"!*2" CURE'!E.........................)5 $.5. "DE'!"1"C*RE* !R*'/*C2"E" .....................................................................)8 $.8. :A'/*RE* DE BU'UR"....................................................................................)& $.&. PRE-!*RE* DE -ER:"C"".................................................................................)B $.B. D(BA'/" C REDE:E'2E " D":"DE'DE.......................................................0% $.@. PRE/E'!*RE* "'1(RM*2""+(R....................................................................0# $.#%. :A'/*RE* BU'UR"+(R................................................................................0# $.##. PRE-!*RE* -ER:"C""+(R..............................................................................0) $.#$. D(BA'/"C REDE:E'2E " D":"DE'DE.......................................................05 *'ED7..............................................................................................................................08 B"B+"(6R*1"E................................................................................................................5%

INTRODUCERE

$

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor

Contabilitatea %'eltuielilo si &enitu ilo
Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata avEnd în vedere concep>ia dualista. .n consecin>=C ea are ca obiect evaluarea şi înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor în func>ie de natura lorC iar contabilitatea de gestiuneC în raport de destina>ia cheltuielilor. .n raport de cele doua structuriC contabilitatea financiara reflect= cheltuielile intr,o clasificare corespunz=toare naturii activit=>ilor pe care le desf=şoar= întreprinderea şi naturii resurselor consu<ate. Pentru reprezentarea cheltuielilor şi veniturilor se porneşte de la caracterul de proces al activit=>ilor consu<atoare de resurse şi produc=toare de rezultate. (cazionarea cheltuielilor şi crearea veniturilor se deruleaz= în <ai <ulte etape succesive sau si<ultane de ti<p. *stfel în cazul procesului cheltuielilor se întElnesc patru <o<ente4 angaFareaC consu<ulC pl=>ileC i<putarea. RespectEnd principiul independen>ei e?erci>iilorC toate opera>iile care deter<in= cheltuieli şi venituri sunt înregistrate în <o<entul gener=rii sau angaF=rii lor. Ea presupune individualizarea şi reflectarea cheltuielilor în faza de angaFare şi consu<C iar a veniturilor în <o<entul ob>inerii şi a realiz=rii lor. .n concordan>= cu principiul rezultatului este necesar s= se deli<iteze <o<entul în care cheltuielile se consider= consu<ate şi veniturile realizateC iar pe aceast= baz= i<putarea costului ataşat în vederea deter<in=rii rezultatului net. *şa cu< se arat= în contabilitatea anglo,sa?on=C cheltuielile se afl= intr,o cone?iune cu veniturile deFa recunoscuteC proces cunoscut sub denu<irea de G<atchingH. !oate cheltuielile angaFate în cursul e?erci>iului care nu se pot ataşa veniturilor realizate sunt GactivateH sau recunoscute ca activeC fiind i<obilizateC stocate sau repartizate asupra <ai <ultor e?erci>ii. De ase<eneaC sunt G pasivizate H sau recunoscute ca pasiveC toate veniturile realizate în avans care sunt atribuite e?erci>iilor viitoare.

)

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor

CAPITOLUL 1 - STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE
1.1. ARIE DE APLICABILITATE. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE.
1.1.1. Contabilitatea veniturilor:
Confor< cadrului general pentru întoc<irea şi prezentarea situa>iilor financiareC veniturile constituie creşteri ale beneficiilor econo<ice înregistrate pe parcursul e?erci>iului contabil sub for<= de intr=ri sau creşteri ale activelor sau descreşteri ale datoriilorC care se concretizeaz= în creşteri ale capitalului propriuC altele decEt cele rezultate din contribu>ii ale ac>ionarilor. Defini>ia veniturilor include atEt venituri din activit=>ile curenteC cEt şi cEştiguri din orice alte surse. :eniturile din activit=>ile curente se pot reg=si sub diferite denu<iriC cu< ar fi4 vEnz=riC co<isioaneC dobEnziC dividendeC redeven>e şi chirii. CEştigurile reprezint= alte ele<ente ce corespund defini>iei veniturilor şi pot ap=rea sau nu ca rezultat al activit=>ii curente a întreprinderii. CEştigurile reprezint= creşteri ale beneficiilor econo<ice şiC din acest punct de vedereC nu difer= ca venituri. Prin ur<areC în acest cadru generalC cEştigurile nu sunt privite ca ele<ente separate. CEştigurile includC de e?e<pluC su<ele rezultate în ur<a ieşirii activelor pe ter<en <ediu şi lung. Defini>ia veniturilor include totodat= şi cEştigurile nerealizateC de e?e<pluC cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasa<ent şi cele rezultate din creşterea valorii contabile a activelor pe ter<en lung. CEştigurile sunt prezentateC de regul=C la valoarea net=C e?clusiv cheltuielile aferente. :eniturile pot fi utilizate pentru achizi>ionarea de active sau pentru creşterea valorii diferitelor tipuri de activeC cu< ar fi nu<erarulC crean>eC bunuri şi servicii pri<ite în schi<bul bunurilor şi serviciilor furnizate. :eniturile pot rezultaC de ase<eneaC din lichidarea datoriilor. De e?e<pluC o întreprindere poate furniza bunuri şi servicii unui creditor în scopul lichid=rii unor datorii legate de un credit în derulare. :enitul este flu?ul brut de beneficii econo<ice pri<ite de o societate în cursul activit=>ilor obişnuite ale acesteiaC atunci cEnd acest flu? se <aterializeaz= în creşteri

0

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor

ale capitalului propriuC altele decEt creşterile datorate contribu>iilor din partea participan>ilor la acest capital propriu. :aloarea Fust= este su<a la care poate fi tranzac>ionat un activ sau la care poate fi decontat= o datorie de bun=voie între p=r>i aflate în cunoştin>= de cauz=C în cadrul unei tranzac>ii în care pre>ul este deter<inat obiectiv. :enitul include doar flu?urile brute de beneficii econo<ice pri<ite sau pri<it de c=tre societate în nu<e propriu. -unt e?cluse din venituri su<ele colectate în nu<ele unor ter>e p=r>iC cu< ar fi ta?ele pentru bunuri şi serviciiC !:*C care nu sunt beneficii econo<ice de pri<it de c=tre întreprindere şi nu au ca rezultat creşteri ale capitalului propriu.

1.1.2. Contabilitatea cheltuielilor:
Confor< Cadrului general pentru întoc<irea şi prezentarea situa>iilor financiareC %'eltuielile constituie di<inu=ri ale beneficiilor econo<ice înregistrate pe parcursul e?erci>iului contabil sub for<= de ieşiri sau sc=deri ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor care se concretizeaz= în reduceri ale capitalului propriuC altele decEt cele rezultate din distribuirea acestora c=tre ac>ionari. Defini>ia cheltuielilor include pierderileC precu< şi acele cheltuieli care apar în procesul desf=şur=rii activit=>ilor curente ale întreprinderilor. De e?e<pluC cheltuielile ce apar în cursul activit=>ilor curente ale întreprinderii includ costul vEnz=rilorC salariile şi a<ortizarea. Ele se reg=sescC de obiceiC sub for<a ieşirilor sau sc=derii valorii activelorC cu< ar fi nu<erarul sau echivalentele de nu<eraruluiC stocurileC terenurile şi <iFloacele fi?e. Pierderile reprezint= alte ele<ente care corespund defini>iei cheltuielilor şi care pot ap=rea sau nu pe parcursul desf=şur=rii activit=>ilor nu difer= ca natur= de alte tipuri de cheltuieli. Defini>ia cheltuielilor include şi pierderile nerealizateCcu< ar fiC cele rezultate din creşterea cursului de schi<b valutar în cazul unor î<pru<uturi pe care întreprinderea le,a contractat în valut=. Pierderile sunt raportateC de regul= C la valoarea net=C e?clusiv veniturile aferente. 5 curente ale întreprinderii. Pierderile reprezint= di<inu=ri ale beneficiilor econo<ice şiC din acest punct de vedereC

(M1P #&5$ I $%%5 5.Cadrul general ). prestarea de serviciiK c. vEnzarea de bunuriK b.+egea 5&#I $%%5 G Codul fiscal G Regle<enteaz= deter<inareaC i<pozitarea şi contabilizarea rezultatului fiscal Regle<enteaz= deter<inarea şi i<pozitarea rezultatului fiscal 8 . STANDARDE ŞI REGLEMENTĂRI CONTABILE ÎN DOMENIU. "*. utilizarea de c=tre alte persoane a activelor întreprinderiiC ceea ce duce la ob>inerea de dobEnziC redeven>e şi dividende.#B se refer= la veniturile realizate din ur<=toarele surse 4 a.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Regle<enteaz= recunoaşterea şi evaluarea veniturilor $.I #@@# 8.#B J :enituri din activit=>i curente Proble<a regle<entat= "*. Denu<irea standardului I Regle<ent=ri #. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 1.# 0.(rdonan>a 6uvernului nr &% I #@@0 privind i<pozitul pe profit &. Cuprinde defini>ii ale veniturilor "lustreaz= e?e<ple cu privire la structurarea pe vertical=C G dup= natur= G şi G dup= destina>ie G a contului de profit şi pierdereC f=r= s= i<pun= aceste for<ate de prezentare. +egea contabilit=>ii nr B$.2. REFERENŢIALUL CONTABIL."*.

DarC în <od practicC aşa cu< prevede "*.3. RisteaC Mirela Di<a . Mihai Ristea C(prea C=lin J Bazele contabilit=>ii 0. Contabilitatea Contribu>ia la rezolvarea proble<ei *rie de aplicabilitate.4. !rata<ente şi practici contabile . Contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor ).1. 6heorghe :ElceanuC :asile RobuC 'icolae 6eorgescu J *naliz= econo<ico J financiar= . Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 1. +ista c=r>ilor I articolelor şi studiilor de specialitate #. De e?e<plu cEnd pre>ul de vEnzare al unui produs include o su<= identificabil= pentru & . .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR. Mihai Ristea J Baz= şi alternativ în contabilitatea întreprinderii 5.#B “Venituri L criteriile de recunoaştere a veniturilor sunt aplicate de obicei separate pentru fiecare tranzac>ieC pentru a putea reflecta realitatea econo<ic=. !rata<ente şi practici contabile "nterpret=ri şi analize financiare 1. Contabilitatea financiar= a . Recunoaşterea ven tur !or ş c"e!tu e! !or # Cadrul contabil general IASB specific= faptul c=C veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci cEnd a avut loc o creştere a beneficiilor econo<ice viitoare aferente creşterii unui activ sau di<inu=rii unei datoriiC <odificare ce poate fi evaluat= credibil şi are un grad suficient de certitudine. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALIATATE (LISTA DE CĂRŢI ŞI ARTICOLE CU EVIDENŢIEREA PRINCIPALELOR CONTRIBUŢII LA REZOLVAREA TEMEI). Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor . 1. Prezentarea planului de conturi . Mihai Ristea . PRINCIPIILE ŞI REGULILE EVALUĂRII.Defini>ii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi întreprinderii cheltuielilor . societ=>ilor co<erciale $.

veniturile şi cheltuielile ocazionate de tranzac>ie pot fi cuantificate.a efectuat service. . De faptC trebuie stabilit <o<entul la care s. persoana Furidic= a transferat cu<p=r=torului riscurile şi avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilorK persoana Furidic= nu <ai gestioneaz= bunurile vEndute la nivelul la care ar fi facut.ul. Cel <ai des utilizat <o<ent de recunoaştere a veniturilor este <o<entul vEnz=riiC fiind considerat <o<entul care poate fi identificat cel <ai e?act pe parcursul procedurii de vEnzare.oC în <od nor<alC în cazul de>inerii în proprietatea a acestora şi nici nu <ai de>ine controlul efectiv asupra lor K . . . .n unele cazuri sunt vEndute pastrEndu.#B L :enituri din activitatea curent=H regle<ent=rile contabile si<plificateC ar<onizate cu Directivele europene prev=dC supli<entar fa>= de criteriile de recunoaştere stabilite de Cadrul general ur<=toarele condi>ii pentru deli<itarea <o<entului în care veniturile din vEnzarea bunurilor trebuie recunoscute4 .n acest sens se face uz la dou= dintre principiile funda<entale 4 principiul contabilit=>ii de angaFa<ente care cere corelarea cheltuielilor cu veniturile corespunz=toareC şi principiul pruden>ei confor< c=ruia profiturile nu sunt reflectate cu anticipa>ieC în ti<p ce provizioanele pentru pierderi sunt înregistrate i<ediat ce pierederile sunt prev=zute. Unul din aspectele i<portante ale recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor este <odul de alocare a veniturilor rezultate din tranzac>ii care se desfaşoar= pe <ai <ulte e?erci>ii financiareC pentru a evita trata<entul si<plist de recunoaştere în perioada în care banii au fost încasa>i .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.n astfel de condi>iiC dac= se face dovada c= vEnz=torul a transferat cea< <ai <are parte a riscurilor şi beneficiilorC atunci tranzac>ia poate fi tratat= ca o vEnzare şiC prin ur<areC venitul aferent poate fi recunoscut.au eli<inat <aForitatea ele<entelor de nesiguran>= legate de realizarea tranzac>iei. B .au transferat riscurile şi beneficiile se<nificative şi s.a realizat colectarea su<ei datorate de cu<p=r=tor. PreluEnd prevederile "*. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor servicii succesiveC aceast= su<= este înregistrat= în avans şi recunoscut= ca venit pe parcursul perioadei în care s.se îns= titlul de proprietate asupra lor pEn= ce s.

costurile tranzac>iei pot fi evaluate în <od rezonabil. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor "as #B ofer= ur<=toarele e?e<ple pentru cazul în care vEnz=torul p=streaz= riscurile şi avantaFele ce decurg din de>inerea propriet=>ii asupra bunurilor vEnduteC caz în care tranzac>ia nu reprezint= o vEnzare şi veniturile nu sunt recunoscute4 a.cu<p=rare şi societatea nu este sigur= de probabilitatea returului bunurilor. De e?e<pluC cEnd pre>ul de vEnzare al unui produs include o su<= identificabil= pentru servicii succesiveC aceast= su<= este înregistrat= în avans şi recunoscut= ca venit pe parcursul perioadei în care s.a desf=şur . cEnd bunurile sunt tri<iseC dar trebuie s= fie instalateC iar instalarea reprezint= o parte i<portant= a contractului şi nu a fost inc= realizat= de c=tre societateK d. <=ri<ea veniturilor poate fi evaluat= în <od rezonabilK d. @ .o anu<it= vEnzare este condi>ionat= de pri<irea veniturilor de c=tre cu<p=r=tor din vEnzarea bunurilor de c=tre acesta din ur<=K c. o în <od nor<al în cazul de>inerii în proprietate a acestora şi nici nu <ai de>ine controlul efectiv asupra lorK c. atunci cEnd societatea are obliga>ii legate de rezultatele nesatisf=c=toareC neacoperite de prevederile garan>iilor nor<aleK b.#B L :enituriH criteriile de recunoaştere a veniturilor sunt aplicateC de regul=C separat pentru fiecare tranzac>ieC pentru a putea reflecta realitatea econo<ic=.un <otiv specificat în contractul de vEnzare. în <o<entul în care pri<irea veniturilor dintr. întreprinderea nu <ai gestioneaz= bunurile vEndute la nivelul la care ar fi f=cut. întreprinderea a transferat cu<p=r=torului riscurile şi avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilorK b. cEnd cu<p=r=torul are dreptul de a returna bunurile cu<p=rate dintr.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.n raport de natura veniturilor criteriile de recunoaştere se nuan>eaz= dup= cu< ur<eaz=4 0enitu ile #in &1n!a ea bunu ilo trebuie s= fie recunoscute în <o<entul în care sunt satisf=cute ur<=toarele condi>ii4 a.n <od practic asa cu< prevede "*. este probabil s= fie generate c=tre întreprindere beneficii econo<ice asociate tranzac>ieiK e. .

Dac= la livrare credibilitatea încas=rii contravalorii bunurilor este scazut=C veniturile sunt recunoscute pe <=sura încas=rilor. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 0enitu ile #in " esta ea se &i%iilo . Randa<entul efectiv al unui activ este rata dobEnzii necesar= pentru actualizarea flu?urilor viitoarelor intr=ri de nu<erarC aşteptate pe durata de via>= a activului pentru a egala valoarea contabil= ini>ial= a acestuia. bunurilor. :eniturile <ai pot fi recunoscute anterior vEnzariiC este cazul contractelor pe ter<en lung pentru realizarea #% . Recunoaşterea veniturilor pe <=sura e?ecu>iei contractuluiC este denu<it= în <od curent CC<etoda procentului de e?ecu>ieH. :eniturile nu pot fi recunoscute atunci cEnd cheltuielile aferente tranzac>iilor respective nu pot fi evaluate în <od rezonabilK în ase<enea cazuriC orice <iFloc de plat= deFa pri<it este recunoscut ca datorie. Mo<entul recunoaşterii veniturilor se poate identifica şi cu cel al produc>ieiC este cazul produc>iei agricole în agricultur= 9"*. .n ceea ce priveşte <o<entul recunoaşterii venitului Cadrul contabil general "*-B precizeaz= c= se identific= cu <o<entul livr=rii 9vEnz=rii. costurile ap=rute pe parcursul contractului şi costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate în <od rezonabil. Potrivit acestei <etodeC veniturile sunt recunoscute în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile.0# L*griculturaH. Re#e&en-ele trebuie recunoscute pe baza contabilit=>ii de angaFa<enteC confor< realit=>ii econo<ice a contractului. *tunci cEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at în <od rezonabilC venitul asociat tranzac>iei trebuie s= fie recunoscut în func>ie de stadiul de e?ecu>ie a contractului la data închiderii bilan>ului. stadiul de e?ecu>ie a contractului la data de închidere a bilan>ului poate fi evaluat în <od rezonabilK d.. su<a veniturilor poate fi esti<at= în <od rezonabilK b. 0enitu ile #in #ob1n!i trebuie recunoscute periodicC în <od propor>ional pe baza randa<entului efectiv al activului. Rezultatul unei tranzac>ii poate fi esti<at în <od rezonabil atunci cEnd sunt satisf=cute ur<=toarele condi>ii4 a.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= fie generate c=tre societateK c.

Cadrul contabil general "*-B prevede c= recunoaşterea cheltuielilor în contul de profit şi pierdere are loc atunci cEnd a avut loc o reducere a beneficiilor econo<ice viitoareC aferente di<inu=rii unui activ sau creşterii unei datoriiC <odificare ce poate fi evaluat= credibil şi care are un grad suficient de certitudine. Eva!uarea ven tur !or ş c"e!tu e! !or# :eniturile trebuie evaluate la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= pri<it sau de pri<it.un acord între societate şi cu<p=r=torul sau utilizatorul activului.Deşi contractul prevede transferul propriet=>ii la închieierea obiectivului de construc>iiC dac= sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere a veniturilorC venitul poate fi recunoscut pe <=sura avans=rii lucr=rii lucr=rilor de construc>ie. Ea se evalueaz= la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= pri<it sau de pri<itC >inEnd cont de su<a oric=ror reduceri co<erciale şi a oric=ror rabaturi cantitative acordate de societate. *şa cu< rezult= din "*#BC cheltuielileC inclusiv garan>iile şi alte costuri ce pot s= apar= dup= tri<iterea bunurilor pot fi evaluateC de obiceiC în <od rezonabil cEnd celelalte condi>ii de recunoaştere a veniturilor au fost satisf=cute. MiFlocul de plat= este de regul= nu<erarul sau echivalent de nu<erarC iar su<a veniturilor este dat= de su<a nu<erarului sau echivalentului de nu<erar pri<it sau de pri<it.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.$.n cazul în care intrarea de nu<erar sau echivalent de nu<erar este a<Enat=C valoarea Fust= a <iFlocului de plat= poate fi <ai <ic= decEt su<a no<inal= nu<erarului pri<it sau de pri<it. 1.o tranzac>ie este deter<inat= de obicei printr.#B L :enituri L. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor unor construc>ii sau pentru prestarea unor servicii. (ricu<C veniturile nu pot fi recunoscute cEnd cheltuielile nu pot fi evaluate în <od rezonabilK în ase<enea cazuriC orice <iFloc de plat= deFa pri<it pentru vEnzarea bunurilor este recunoscut ca o datorie. Recunoaşterea veniturilor trebuie s= >in= cont de coresponden>a veniturilor cu cheltuielile. . -u<a veniturilor dintr. ## . Principalul <otiv al avans=rii recunoaşterii veniturilor este prevalen>a econo<icului asupra FuridiculuiC co<ponent= a credibilit=>ii infor<a>iei prezentate în situa>iile financiare .4. *ceste cazuri sunt analizate în standardele "*.## L Contracte de construc>ii L şi "*. *cest proces se refer= la recunoaşterea si<ultan= a veniturilor şi cheltuielilor ce se refer= la aceeaşi tranzac>ie sau eveni<ent.

deter<inarea valorii Fuste a <iFlocului de plat=4 valoarea Fust= N valoarea acualizat= de nu<erar a intr=rilor viitoare N 5%. C diferen>= asi<ilat= unui venit din finan>areC ca venit înregistrat în avans.%%% lei b.' o instala>ie în valoare de #%%. E2e3"lu / ( societate vinde la %#.%%% lei 4 5%.%%% I 9# O )%M.%%%. Rata dobEnzii pe care întreprinderea ar fi putut s= o ob>in= printr. se dup= caz 4 .%%%.%%%. P N #$%.%%% 5#$# N 08# Debitori diverşi 5%.%% lei.C <=ri<ea acestuia în ti<p deter<inEndu. Prin asi<ilare cu veniturileC cheltuielile sunt evaluate la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= acordat sau de acordat în schi<bul contrapresta>iei pri<ite sau de transferat f=r= echivalent. O 5%. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor .%%% O 5&.o investi>ie într.&%%. Re!ol&a e / a.%%% lei printr. c.%%% I 9# O )%M.%%%. înregistrarea pri<ei pl=>i de 5%.%%%. Diferen>a dintre valoarea Fust= la data recunoaşterii venitului şi su<a no<inal= a <iFlocului de plat= este recunoscut= ca venit din dobEnzi 9venit financiar.%%%. un contract care prevede ur<=toarele condi>ii de decontare4 la livrare se pl=teşte 5%.%%%.%%% Conturi la b=nci în lei #$ . .%%%.%%% O 5&.%%%.%%%.&%%.&%%.%%% leiC peste un an 5&.%%% N #5&.%%% O 5%.%%% leiC peste doi ani 5%.n vederea eli<in=rii acestui faptC pe baz= de acorduri între vEnz=tor şi cu<p=r=tor 9cu caracter de tranzac>ie financiar=.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.%%% lei .un instru<ent si<ilar al unui e<itent avEnd acelaşi grad de risc este de )%M.%%%.%#. recunoaşterea la data livr=rii a venitului din vEnzarea utilaFuluiC la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= şi recunoaşterea diferen>ei pEn= la valoarea no<inal= a <iFlocului de plat= 9 5%.C valoarea Fust= a <iFlocului de plat= va fi deter<inat= prin actualizarea tuturor su<elor de pri<it în viitorC utilizEnd în acest scop rata dobEnzii aferente perioadei respective. utilizEnd o rat= a dobEnzii predo<inant= pentru un instru<ent financiar cu un grad de risc si<ilarK sau calculEnd rata dobEnzii care actualizeaz= încas=rile viitoare la nivelul pre>ului de vEnzare la vedere al bunurilor respective.&%%.

Confor< "*.%#. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor d. :eniturile din dobEnzi pot s= apar= îns= şi în aceast= situa>ieC dac= prin contract se prevede e?isten>a lor.%%%.a doua pl=>i4 Conturi la b=nci în lei f.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. 'O#4 recunoaşterea venitului din dobEnzi la sfErşitul celui de. )#.#$.%%% :enituri înregistrate în avans 5&.%%% 0&$ N &88 :enituri din dobEnzi N 08# Debitori diverşi 5&.'O#4 înregistrarea celei de.un contract pe parcursul unei anu<ite perioade de ti<p. )#. CEnd ter<enele de decontare nu sunt foarte îndep=rtate su<ele nu sunt foarte <ari se poate re>ine şi varianta neactualiz=rii intr=rilor de nu<erar.%%%.#$. CEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at în <od rezonabilC venitul trebuie recunoscut doar pe baza cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile.#B su<a la care se recunoaşte venitul din prestarea de servicii poate fi sau nu esti<at în <od rezonabil la data închiderii bilan>ului astfel 4 .%%% $#. 'C recunoaşterea venitului din dobEnzi la sfErşitul pri<ului an de creditare co<ercial= 4 $#.%%%. su<a veniturilor poate fi esti<at= în <od rezonabilK b.%%% 5#$# e. atunci cEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at în <od rezonabilC venitul asociat tranzac>iei trebuie s= fie recunoscut în <=sura e?ecu>iei contractului la data închiderii bilan>ului. Rezultatul unei tranzac>ii poate fi esti<at în <od rezonabilC atunci cEnd sunt îndeplinite ur<=toarele condi>ii4 a. . este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= parvin= societ=>iiK c. %#.al doilea an4 *ctualizarea flu?urilor viitoare de nu<erar ridic= proble<a pragului de se<nifica>ie al su<elor rezultate ca diferen>= din actualizare. stadiul de e?ecu>ie a contractului la data închiderii bilan>ului poate fi evaluat= în <od rezonabilK #) .%%%. E&alua ea &enitu ilo #in " est4 ile #e se &i%ii$ Prest=rile de servicii i<plic= e?ecutarea de c=tre întreprinderea a unor sarcini printr.

Cuprind toate conturile care înregistreaz= cheltuielileC veniturile şi rezultatele. Conturile de cheltuieli eviden>iaz= resursele utilizate în cadrul activit=>ilor de e?ploatareC financiare şi e?traordinare. !oate conturile de cheltuieliC prin func>ia lor contabil=C pot fi asi<ilate conturilor de venituriC conturilor de pasiv. 1.. Din aceast= grup= fac parte şi conturile care înregistreaz= cheltuielile cu a<ortiz=rile şi provizioanele. Conturile de venituri şi cheltuieli cuprind veniturile aferente perioadei curente şi cheltuielile corespondente ale acestor venituri şi de aceeaC prin co<pensarea acestoraC se stabileşte rezultatul e?erci>iuluiC care poate fi profit sau pierdereC ce influen>eaz= capitalul propriu şi apare în bilan>ul contabil.%. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor d. Conta& ! tatea 'r (ar). #0 . Re#e&en-ele trebuie recunoscute pe baza contabilit=>ii de angaFa<enteC confor< realit=>ii econo<ice a contractului. Conturile corespund celor trei genuri de activit=>i <en>ionateC iar în cadrul fiec=rei activit=>iC naturii sau felului resurselor utilizate 9<aterialeC salariiC servicii cu<p=rate . S *te(u! +e contur ş conta& ! tatea 'r (ar) Contabilitate financiar= reflect= cheltuielile şi veniturile intr.!. Efectuarea cheltuielilor produce o <icşorare a situa>iei neteC în schi<b constituirea şi realizarea veniturilor deter<in= o creştere a situa>iei nete. 0enitu ile #in #ob1n!i trebuie recunoscute periodicC în <od propor>ional pe baza randa<entului efectiv al activului.1.. Cheltuielile şi veniturile se deli<iteaz= ca structuri co<ponente ale situa>iei create a patri<oniului. TRATAMENTE ŞI PRACTICI CONTABILE 1.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. costurile ap=rute pe parcursul contractului şi costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate în <od rezonabil.o clasificare corespunz=toare naturii resurselor consu<ateC respectiv în func>ie de natura activit=>ilor produc=toare de rezultate 9 e?ploatareC financiar= şi e?traordinar= .

Soldul creditor al acestui cont eviden>iaz= rezultatul sub for<a profitului netC iar soldul debitor eviden>iaz= rezultatul sub for<a pierderilor nete. E2e3"le / #. . şi o creştere a veniturilor 9OP. -oldul creditor apare în pasivul bilan>ului deter<inEnd creşterea capitalului propriuC iar soldul debitor apare tot în pasivul bilan>uluiC ca o reducere a capitalurilor proprii. Conturile de cheltuieli şi cele de venituri se închid lunar sau la sfErşitul anului de e?erci>iu financiar prin contul #$# G Profit şi pierdere G . -e livreaz= şi factureaz= clien>ilor produse finite în valoare de $5%. Cheltuielile se contabilizeaz= la pri<irea sau la vEnzarea bunurilor <aterialeC lucr=rilor şi serviciilorCiar veniturile în <o<entul ob>inerii şi vEnz=rii bunurilor <aterialeC lucr=rilor şi serviciilor. *cest cont face leg=tura dintre conturile de cheltuieli şi venituri pe de o parteC şi conturile de bilan>C pe de alt= parte. *stfel soldul s=u creditor reprezint= profitul creat ca surs= de finan>are în ur<a e?cedentului veniturilor asupra cheltuielilorC iar pierderile e?pri<= bunurile econo<ice consu<ate şi nerecuperate ca ur<are a e?cedentului cheltuielilor asupra veniturilor. (pera>ia deter<in= o creştere a crean>elor unit=>ii asupra clientuluiC înregistrate în debitul contului 0## GClien>iH 9O*.%%% lei pre> cu ridicata. -e crediteaz= în cursul e?erci>iului cu veniturile realizate şi se debiteaz= în <o<entul încorpor=rii lor în rezultate. Conturile de venituri au func>ia contabil= de pasiv. ( e?cep>ie de la func>ia contabil= face contul &## G :aria>ia stocurilor G care este un cont bifunc>ional şi poate prezenta sold debitor daca produc>ia destocat= este <ai <are decEt cea stocat= sau sold creditor în situa>ia invers=.C eviden>iate în creditul contului &%# G :enituri din vEnzarea produselor finite GC astfel4 #5 . +a rEndul s=uC contul #$# GProfit şi pierdereH este un cont de bilan>C fiind inclus în categoria conturilor de capitaluri proprii. Ele se debiteaz= cu cheltuielile efectuate în cursul anului de e?erci>iu financiar şi se crediteaz= la decontarea cheltuielilor asupra rezultatelor. Cheltuielile se repartizeaz= asupra rezultatuluiC iar veniturile se încorporeaz= în rezultat.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor Cheltuielile reprezint= ele<ente de activ în devenire sau repartizabile asupra situa>iei neteC de aceea conturile utilizate pentru eviden>a lor au func>ie contabil= de activ.n ur<a decont=rii cheltuielilorC conturile se închid.

(pera>ia are ca efect <icşorarea veniturilor realizate 9. Conta& ! tatea ven tur !or A.C înregistrat= în debitul contului #$# GProfit şi pierdereHC prin ur<=toarea for<ul= contabil= #$# GProfit şi pierdereH N M 8%# GCheltuieli cu <aterii pri<eH 80# GCheltuieli cu salariile personaluluiH 8B# GCheltuieli de e?ploatare privind a<ortiz=rile şi provizioaneleH 0. -e încorporeaz= în rezultate veniturile realizate de $5%. +a sfErşitul anului se deconteaz= cheltuielile asupra rezultatului.P.1. #8 .se for<ula contabil=4 &%# G:enituri din vEnzarea produselor finiteH N #$# G Profit şi pierdereH A.P.*. !otodat=C se consider= venituri realizateC în func>ie de care se deter<in= rezultatulC nu<ai cele din stadiul de vEnzareC adic= din faza unde are loc transferarea dreptului de proprietate. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 0## GClien>iH N &%# G :enituri din vEnzarea produselor finite G $5%. -e încaseaz= crean>a asupra clien>ilor 4 5#$ GConturi curente la b=nciH N 0## GClien>iH ).C reflectat= în creditul contului #$# G Profit şi pierdereHC întoc<indu.C reflect= în creditul conturilor 8%# GCheltuieli cu <aterii pri<eHC80# GCheltuieli cu salariile personaluluiH şi 8B# GCheltuieli de e?ploatare privind a<ortiz=rile şi provizioaneleH şi o <icşorare a rezultatelor 9. :eniturile nelegate de vEnz=riC cu< sunt cele financiare şiC în unele cazuriC cele e?cep>ionaleC sunt considerate realizate în <o<entul constat=rii sau încas=riiC dup= caz.C înregistrat= în debitul contului &%# G:enituri din vEnzarea produselor finiteH şiC conco<itentC for<area rezultatelor e?erci>iului 9OP.%%% $.n <odelul continental de contabilitateC i<plicit în cel din >ara noastr=C criteriul de deli<itare şi înregistrare a veniturilor din activitatea de e?ploatare este cel începEnd cu ob>inerea produc>iei şi se continu= cu vEnzarea aceleiaşi produc>ii sau a <=rfurilor cu<p=rate.%%%. Contabilitatea veniturilor din exploatare .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. (pera>ia deter<in= o <icşorare a cheltuielilor 9.

1unc>ia acestui cont difer= de cea a celorlalte conturi de venituriC în sensul #& . :E'"!UR" D"' PR(DUC2"* DE "M(B"+"/R" &$#. :enituri din subvenRii de e?ploatare &0##. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru plata personalului &0#5.n creditul acestui cont se înregistreaz= pre>ul de înregistrare al se<ifabricatelorC produselor finite şi reziduale precu< şi diferen>ele de pre> între pre>ul prestabilit şi pre>ul de produc>ie proprie precu< şi diferen>ele de pre> aferente. *lte venituri din e?ploatare . :enituri din vEnzarea produselor finite &%$. :aria>ia stocurilor &$. :enituri din dona>ii şi subven>ii pri<ite &5B). :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru alte cheltuieli de e?ploatare &0#&. :enituri din vEnzarea <=rfurilor &%B. :enituri din crean>e reactivate şi debitori diverşi &5B. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru alte cheltuieli e?terne &0#0. :*R"*2"* -!(CUR"+(R &##. :enituri din subven>ii pentru investi>ii &5BB. :enituri din studii şi cercetQri &%8. *lte venituri din e?ploatare &5B#. *+!E :E'"!UR" D"' EDP+(*!*RE &50. :enituri din subven>ii de e?ploatare aferente cifrei de afaceri &0#$. :enituri din produc>ia de i<obiliz=ri necorporale &$$. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru dobEnda datorat= &5. :E'"!UR" D"' -UB:E'2"" DE EDP+(*!*RE &0#. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru asigur=ri şi protec>ie social= &0#8. :enituri din produc>ia de i<obiliz=ri corporale &0. :enituri din vEnzarea se<ifabricatelor &%). . C"1R* DE *1*CER" &%#. :enituri din vEnzarea activelor şi alte opera>ii de capital &5B0. :enituri din redeven>eC loca>ii de gestiune şi chirii &%&. :enituri din desp=gubiriC a<enzi şi penalit=>i &5B$. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru <aterii pri<e şi <ateriale consu<abile &0#). . :enituri din subven>ii de e?ploatare aferente altor venituri &0#B. :enituri din activit=>i diverse &#. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor Clasificarea veniturilor în func>ie de natura activit=>ilor care le genereaz= se reg=seşte şi la nivelul clasei de conturi & L Conturi de venituri L4 &%. :enituri din vEnzarea produselor reziduale &%0. :enituri din lucr=ri e?ecutate şi servicii prestate &%5.n cadrul veniturilor un interes deosebit prezint= contul &## L:aria>ia stocurilor L.n debitul contului se înregistreaz= la începutul perioadei reluarea produc>iei în curs de e?ecu>ieC valoarea produselor finiteC rezidualeC ani<alelor şi p=s=rilor vEnduteC constatate lips= de inventariere.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.

:enituri titluri de participare de>inute de filialele din cadrul grupului &8#$. :enituri din titluri de participare strategice în afara grupului &8$. :enituri din i<obilizQri financiare cedate &80$. Contabilitatea veniturilor financiare . Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor c= poate avea sold debitor sau creditor. :enituri din investi>ii financiare cedate &80#.n cazul utiliz=rii <etodei inventarului per<anentC acest cont se înregistreaz= la finele lunii produsele şi co<enzile în curs de e?ecu>ieC produc>ia ob>inut= sau nu<ai varia>ia acestora.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii..n categoria veniturilor financiare sunt incluse veniturile din4 participa>iiC titluri de plasa<entC i<obiliz=rile financiare cedateC crean>ele i<obilizateC titlurile de plasa<ent cedateC diferen>ele favorabile de curs valutarC dobEnzile cuveniteC sconturile obşinute şi alte venituri financiare. :enituri din titluri de participare strategice în cadrul grupului &8#8. . Pentru reflectarea în contabilitate a acestora se folosesc conturile din grupa &8 &8. *.n situa>ia utiliz=rii <etodei inventarului per<anentC la acest cont se înregistreaz= pe credit întreaga produc>ie ob>inut= precu< şi produseleC lucr=rile şi serviciile aflate în curs de e?ecu>ie la sfErşitul lunii. :enituri din titluri de participare de>inute de întreprinderi asociate din cadrul grupului &8#0. :enituri din crean>e i<obilizate &80. :enituri din investi>ii financiare pe ter<en scurt &8). :enituri din i<obiliz=ri &8##.$. Contabilitatea altor venituri din e?ploatare se >ine cu aFutorul contului &5B L*lte venituri din e?ploatareH în cadrul c=ruia se înregistrau su<ele i<putate propriilor salaria>iC su<ele datorate de debitori diverşi în afara unit=>ii pentru pagube produse. Utilizarea acestui cont difer= în func>ie de <etoda de gestionare a stocurilorCfolosit= de unitatea. :enituri din titluri de participare de>inute de societ=>i din afara grupului &8#). :E'"!UR" 1"'*'C"*RE &8#. Dac= soldul este creditorC se face înregistrarea obişnuit= de închidere prin debitarea acestuia şi creditarea contului #$# LProfit şi pieredreHC iar dac= soldul este debitorC se face aceeaşi înregistrareC dar cu su<a în roşu.:enituri din titluri de participare de>inute de întreprinderi asociate din afara grupului &8#5. CEştiguri din investi>ii financiare pe ter<en scurt #B .

&50. :E'"!UR" ED!R*(RD"'*RE &&#. *lte venituri financiare *. :enituri din sconturi ob>inute &8B.R.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. 5#$ Conturi curente la b=nci e?traordinare şi altele si<ilare E2e3"lu/Ca ur<are a construc>iei unei c=i ferate de utilitate public= o fEşie din terenul societ=>ii Petroserv -. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare • Cheltuieli privind consu<urile stocate şi nestocate Prin aceast= categorie sunt deli<itate cheltuielile privind <ateriile pri<e <aterialele consu<abileC energia şi apaC precu< şi <=rfurile. :enituri din diferen>e de curs valutar &88.%%%. :enituri din subven>ii pentru eveni<ente e?traordinare şi altele si<ilare ..%%% 5#$# N &&# Conturi curente la b=nci :enituri din subven>ii pentru eveni<ente e?traordinare L:enituri N &&# :enituri din subven>ii pentru eveni<ente Eviden>a acestor venituri se >ine cu aFutorul grupei de conturi && e?traordinareH &&.n toate cazurile cEnd se foloseşte 3eto#a in&enta ului "e 3anentC dac= se utilizeaz= 3eto#a in&enta ului inte 3itent C la conturile de cheltuieli se înregistreaz= cu<p=r=rile de stocuriC iar consu<urile stocate se deter<in= pe baza rela>iei4 Cu<p=r=ri consu<ateN "ntr=ri prin cu<p=r=ri de la furnizori O -tocuri ini>iale J -tocuri finale constatate la inventariere #@ . Conta& ! tatea c"e!tu e! !or B. Contabilitatea veniturilor extraordinare :eniturile e?traordinare pot ap=rea ca ur<are a subven>iilor pri<ite pentru eli<inarea efectelor calc<it=>ilorC pentru rea<plasarea activit=>ilor productive în zone defavorizate sau pentru descongestionarea zonelor urbane aglo<erate dar şi din desp=gubirile care înso>esc e?proprierea unor active pentru cauz= de utilitate public=. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor &85.%%% lei.1.). :enituri din dobEnzi &8&. . a fost e?propriatCpentru care ur<eaz= s= pri<easc= o desp=gubire de la stat în su<= de &50.+.%%%.

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. i<pozitul supli<entar datoratC potrivit legii bugetului de statC pentru dep=şirea fondului de salarii ad<isibil4 b. !oate aceste cheltuieli se înregistreaz= în conturile din grupa 5) 6C'eltuieli %u lu% 4 ile . $% . Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor Pentru <=rfuri se calculeaz= cheltuielile co<ponente ale costurilor vEnduteC folosind rela>ia4 Costul <arfurilor cu<p=rate N "ntr=ri prin cu<p=r=ri de la furnizori O -tocuri ini>iale J -tocuri finale constatate la inventar • Cheltuieli cu lucr=rile şi serviciile e?ecutate de ter>i Cheltuielile ocazionate de lucr=rile şi serviciile e?ecutate de ter>i sunt grupate în dou= categorii4 a.i se &i%iile e2e%utate #e te -i7$ b. cheltuieli privind lucr=rile şi serviciile ocazionate direct de desf=şurarea activit=>iiC în ansa<bluC a întreprinderii cu< sunt4 lucr=rile de între>inere şi repara>iileK redeven>eleK loca>iile de gestiune şi chiriileK pri<ele de asigurareK studiile şi cercet=rile. i<poziteC ta?e şi v=rs=<inte asi<ilate datorate bugetului de stat sau altor organis<e publice sub for<= de 4 prorata din !:* deductibil= devenit= nedeductibil=K !:* colectat= aferent= bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuitC cea aferent= lipsurilor peste nor<ele legaleC precu< şi cea aferent= bunurilor şi serviciilor acordate salariaSilor sub for<a avantaFelor în natur=K diferen>ele de pre> la gaze şi >i>ei ob>inute din produc>ia intern=K i<pozitul pe cl=diriC i<pozitul pe terenuriC ta?a pentru folosirea terenurilor proprietate de statC alte i<pozite şi ta?e c. *ceste cheltuieli sunt înregistrate la conturile reunite în grupa 58 6C'eltuieli %u alte se &i%ii e2e%utate #e te -i7$ • Cheltuieli cu i<poziteleCta?ele şi v=rs=<intele asi<ilate a. cheltuieli privind lucr=rile şi serviciile legate direct de activit=>ile de ansa<bluC desf=şurate de întreprindere cu< sunt4 colabor=rile cu ter>iiK co<isioanele şi onorariileK protocolC recla<= şi publicitateK transportul de bunuri şi personalK deplas=riC detaş=ri şi transfer=riK poşt= şi teleco<unica>iiK alte servicii e?ecutate de ter>i. datorii şi v=rs=<inte de efectuat la alte organis<e publiceC destinate fondurilor specialeC sub for<= de contribu>ii la4 fondul special pentru s=n=tate 9e?cep>ie 0)##.

Cheltuieli privind alte <ateriale consu<abile 8%). Cheltuieli cu <aterialele au?iliare 8%$$. C3E+!U"E+" CU +UCRTR"+E " -ER:"C""+E EDECU!*!E DE !ER2" 8##. Cheltuieli cu colaboratorii 8$$. C3E+!U"E+" CU *+!E "MP(/"!EC !*DE " :7R-7M"'!E *-"M"+*!E 8)5. Cheltuieli privind co<bustibilul 8%$). Cheltuieli cu între>inerea şi repara>iile 8#$. Cheltuieli privind asigur=rile şi $# . Cheltuieli privind a<balaFele 8#. Cheltuieli cu salariile personalului 80$. Cheltuieli de protocolC recla<Q şi publicitate 8$0. Cheltuieli privind <Qrfurile 8%B. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor • Cheltuieli cu personalul +a aceast= grup= de cheltuieli sunt contabilizate4 cheltuielile cu salariile personaluluiC cheltuielile privind contribu>ia întreprinderii la asigur=rile sociale şi contribu>ia întreprinderii la fondul de şo<aF • *lte cheltuieli de e?ploatare Prin g u"a 59 6Alte %'eltuieli #e e2"loata e7 se înregistreaz= cheltuielile ocazionate de pierderile din crean>e suportate de întreprindereC pierderile din lichidarea dobEnzilor şi crean>elorC valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabiliC scoşi din eviden>=C valoarea desp=gubirilorC a<enzilor şi penalit=>ilor datorate sau pl=titeC valoarea dona>iilor şi subven>iilor şi sponsoriz=rile acordate. Cheltuieli cu redeven>eleC loca>iile de gestiune şi chiriile 8#). Cheltuieli cu serviciile bancare şi asi<ilate 8$B. Cheltuieli cu studiile şi cercet=rile 8$. Cheltuieli privind ani<alele şi p=s=rile 8%&. Cheltuieli privind piesele de schi<b 8%$5. Cheltuieli cu deplas=riC detaş=ri şi transfer=ri 8$8. Cheltuieli privind furaFele 8%$B. Cheltuieli cu <ateriile pri<e 8%$. Cheltuieli privind <aterialele pentru a<balat 8%$0. Cheltuieli cu <aterialele consu<abile 8%$#. Cheltuieli privind se<inRele şi <aterialele de plantat 8%$8. Cheltuieli cu pri<ele de asigurare 8#0.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 8$5. Cheltuieli privind co<isioanele şi onorariile 8$). Cheltuieli cu alte i<poziteC ta?e şi v=rs=<inte asi<ilate 80. C3E+!U"E+" CU *+!E -ER:"C"" EDECU!*!E DE !ER2" 8$#. C+*-* 8 . *lte cheltuieli cu serviciile e?ecutate de ter>i 8). Cheltuieli privind energia şi apa 8%8. Cheltuieli privind <aterialele de natura obiectelor de inventar 8%0. C3E+!U"E+" PR":"'D -!(CUR"+E 8%#. C3E+!U"E+" CU PER-('*+U+ 80#. Cheltuieli cu tichetele de <as= acordate salaria>ilor 805. Cheltuieli poştale şi ta?e de teleco<unica>ii 8$&. Cheltuieli privind <aterialele nestocate 8%5. C('!UR" DE C3E+!U"E+" 8%.

. Pierderi din crean>e şi debitori diverşi 85B. Contribu>ia unit=>ii la asigur=rile sociale 805$. Desp=gubiriC a<enzi şi penalit=>i 85B$.3. Dona>ii şi subven>ii acordate 85B). $$ . !oate opera>iile privind cheltuielile financiare sunt înregistrate prin conturile din grupa 55 6C'eltuieli . Pierderi din crean>e legate de participa>ii 880. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare Cheltuielile e?traordinare sunt acelea care aar ca ur<are a eveni<entelor e?traordinareC cu< sunt4cala<it=>ile naturale şi e?proprierile unor active. Pierderi din investi>iile pe ter<en scurt cedate 885. C3E+!U"E+" 1"'*'C"*RE 88).o zon= supus= frecvent cala<it=>ilor naturalC poate considera valoarea pierderilor de stocuri şi la produc>ia în curs de e?ecu>ie în categoria cheltuielilor e?traordinare. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor protec>ia social= 805#. *lte cheltuieli de e?ploatare B. 88.inan%ia e7$ . Cheltuieli privind dobEnzile 88&. Conturi de datoriiC conturi de crean>eC conturi de trezorerie. ContribuRia angaFatorului pentru asigur=rile sociale de s=n=tate 805B. *+!E C3E+!U"E+" DE EDP+(*!*RE 850. Cheltuieli privind sconturile acordate 88B.n activitatea e?traordinar= sunt cuprinse acele eveni<ente sau tranzac>ii distincte de activit=>ile curente ale întreprinderii care apar neregulat şi cu frecven>= redus=.. Cheltuieli privind i<obiliz=rile financiare cedate 880$. *lte cheltuieli privind asigur=rile şi protec>ia social= 85. *lte cheltuieli de e?ploatare 85B#. Cheltuieli din diferen>e de curs valutar 888. *lte cheltuieli financiare B.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. ContribuRia unit=>ii pentru aFutorul de şo<aF 805). Contabilitatea cheltuielilor financiare -e cuprind toate cheltuielile privind pierderile din crean>e legate de participa>iiC pierderile din vEnzarea titlurilor de plasa<entC diferen>ele de curs valutar din opera>iile curente şi disponibilit=>ile în devize la închiderea e?erci>iului financiarK dobEnzile curente aferente î<pru<uturilor pri<ite şi altor datorii privind e?erci>iul în cursK sconturile acordate clien>ilorK alte cheltuieli financiare. Cheltuieli privind investi>iile financiare cedate 880#.2. -e poate pune în discu>ie dac= o întreprindere care se afl= într. Cheltuieli privind activele cedate şi alte opera>ii de capital 85BB.n acest scop se debiteaz= conturile de cheltuiele şi se crediteaz= conturile care eviden>iaz= natura cheltuielii 9 conturi de dobEnzi.

$) . !rata<entul contabil alternativ. Cheltuieli de e?ploatare privind provizioanele 8B#). C3E+!U"E+" CU "MP(/"!U+ PE PR(1"! " *+!E "MP(/"!E 8@#. Cheltuieli financiare privind a<ortizQrile şi aFust=rile pentru pierdere de valoare 8B8).!or Pentru contabilizarea cheltuielilor se pot folosi doua trata<ente4 a. ului ele reprezint= o surs= de autofinan>are de investi>ii. !rata<entul contabil de baz=. Cheltuieli de e?ploatare privind aFust=rile pentru deprecierea i<obiliz=rilor 8B#0. Cheltuieli de e?ploatare privind a<ortizarea i<obiliz=rilor 8B#$. Cheltuieli de e?ploatare privind a<ortiz=rileC provizioanele şi aFust=rile pentru depreciere 8B##.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Cheltuieli financiare privind a<ortizarea pri<elor de ra<bursare a obliga>iunilor 8@. Cheltuieli cu i<pozitul pe profit 8@B. floUH.!e .Pre/entarea n.4. Conta& ! tatea +e ra'ortare. -unt cheltuieli care nu genereaz= pl=>i pentru activitatea de trezorerie. Cheltuieli privind cala<it=>ile şi alte eveni<ente e?traordinare B. C3E+!U"E+" CU *M(R!"/TR"+EC PR(:"/"(*'E+E V" *WU-!TR"+E PE'!RU DEPREC"ERE -*U P"ERDERE DE :*+(*RE 8B#. Costurile îndator=rii trebuie înregistrate ca o cheltuial= în perioada în care ele sunt suportateC cu e?cep>ia celor care sunt capitalizate. b. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 8&. Deli<itarea şi înregistrarea distinct= a acestei categorii de cheltuieli de e?ploatareC financiare şi e?cep>ionale se înte<eiaz= pe calitatea lor de co<ponent= a capacit=>ii de autofinan>are.%. S tua. De aceea se <ai nu<esc şi cheltuieli calculate. Contabilitatea cheltuielilor cu a orti!"rile #i provi!ioanele -unt cheltuieli de e?ploatareC financiare sau e?cep>ionaleC ocazionate de deprecierea activelor a<ortizabile şi nea<ortizabileC precu< şi cele deter<inate de constituirea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli şi a provizioanelor regle<entate. Cheltuieli cu i<pozitul pe venit şi cu alte i<pozite 1. Cheltuieli financiare privind aFust=rile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 8B8B.$. nanc are. Costurile îndator=rii trebuie înregistrate ca o cheltuial= în perioada în care au ap=rut. Cheltuieli de e?ploatare privind aFust=rile pentru deprecierea activelor circulante 8B8. C3E+!U"E+" ED!R*(RD"'*RE 8&#. Ca o co<ponent= a Lcash .or(a. 8B. Cheltuieli financiare privind aFust=rile pentru pierderea de valoare a i<obiliz=rilor financiare 8B80.

%%% leiC poate fi recunoscut la capitalizare costul de 8%.%%%. Rata de capitalizare N9#5%.%%%X$%M O 8%%.X #%%M N #$M Costul capitalizat N 9 55%.<pru<uturi pe ter<en cu dobEnda de $% M $.%%% lei .l aplica consecvent tuturor activelor sale cu ciclu lung de produc>ie şi s= precizeze infor<a>iile corespunz=toare acestor politici contabile în notele la situa>iile financiare.*.%%% Cheltuielile cu activele în curs de realizare efectuate în ti<pul anului 55%.n cazul î<pru<uturilor specializate4 Costul capitalizat N Cheltuielile cu activul calificabilX Rata capitaliz=rii E2e3"lu / Martina -.%#.%%% 8%%.<pru<uturi pe ter<en lung cu dobEnda de #%M %#.%%% O 8%%.%%% 5%%. .%%% Media #5%.%%% lei..%%% &%%.%%% J 5%%.%%%. $0 . N Costurile îndator=rii atribuibile în <od direct achizition=riiC construirii sau procedurii unui activ calificabil :enitul realizat din investi>ia te<porar= a î<pru<uturilor speciale în scopul ob>inerii unui activ calificabil C(-!U+ -PEC"*+"/*! 9b.n cazul î<pru<uturilor specializate4 • .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 'or<ele intrna>ionale precizeaz= c= pentru a asigura co<parabilitatea infor<a>iilor cuprinse în situa>iile financiareC orice întreprindere care adopt= trata<entul contabil alternativ acceptat trebuie sa. 1or<ula costului capitalizat este 4 9a.%%% lei. . foloseşte pentru construc>ia unei cl=diri în regie proprie î<pru<uturi dup= cu< ur<eaz=C f=r= a recurge la credit cu destina>ie special=4 -pecificare #.X #$M N 8%.$%%$ $%%..%%% )#.$%%$ #%%.%%% leiC ar fi fost recunoscut la capitalizare nu<ai 5B.n schi<bC dac= cheltuielile cu dobEnzile ar fi fost de 5B.#$.%%% X #% M I #5%. .%%% leiC la sfErşitul anului r=<EnEnd neachitate 5%.%%% lei Dac= cheltuielile cu dobEnzile anului $%%$ ar fi fost de B%.

$%%$ DobEnda pentru flu?urile de trezorerie I nu<erar aferente unor proiecte de dezvoltare i<portante se capitalizeaz= pEn= în <o<entul în care activul este preg=tit pentru utilizare. E2e3"lu de prezentare a infor<a>iilor referitoare la politicile contabile în cazul costurilor de îndatorare4 9a.6. Analiza structurală a rezultatului brut al exerciţiului după destinaţia cheltuielilor de exploatare -pre deosebire de analiza structural= pe baza grup=rii veniturilor şi cheltuielilor dup= natur=C aceast= <etod= de analiz=C cunoscut= sub denu<irea de <etoda Gcostului vEnz=rilorHC se bazeaz= pe infor<a>ii privind clasificarea cheltuielilor dup= func>ia sau destina>ia lor ca parte a costului vEnz=rilorC distribu>iei sau activit=>ilor ad<inistrative. trata<entul contabil adoptat pentru costurile îndator=rii .)#. !rata<ent alternativ per<is4 -ocietatea LBH. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor -itua>iile financiare trebuie s= prezinte ur<=toarele infor<a>ii4 .INTERPRETĂRI 1.*stfel nu se capitalizeaz= nici un cost al îndator=rii ap=rut în ti<pul construc>iei. 1.$%%$ DobEnda la datoriile financiare4 cheltuielile cu dobEnda sunt deduse f=r= restric>ii din venituri.)#. DobEnda capitalizat= este considerat= o co<ponent= a pre>ului de cost şi se a<ortizeaz= î<preun= cu activul fi? la care se refer=. 9b.". !rata<ent de baz= 4 -ocietatea L*H.1.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.#$.%%% lei :aloarea ratei de capitalizare4$5 M. -u<a cheltuielilor cu dobEnda capitalizate în e?erci>iul curent4 #%%. ANALIZA FINANCIARĂ A REZULTATULUI CONTABIL. "nfor<a>iile necesare analizei structurale a rezultatului brut al e?erci>iului dup= destina>ia cheltuielilor sunt grupate astfel4 $5 . valoarea costurilor îndator=riii capitalizate în cursul perioadei . rata de capitalizare folosit= pentru a deter<ina valoarea costurilor îndator=rii care pot fi capitalizate.#$.

$&$.$8) $8.)08 $%. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor #.0B@.B@8 #. 0&#. *lte venituri din e?ploatare 5. B. Costul bunurilor vEndute şi al serviciilor prestate ).B8%. *stfelC s.@B#. Cifra de afaceri net= $.BB5.%$0.#.05% B.5.#@% 5##.5)@ 0@.@.##) ).$.0&B .a-4 #e %ostul &1n!4 ilo 9#.008 $. :enituri e?traordinare #$. :enituri financiare @.#$. E2e3"lu/ '.B8B ' M în C* #%% 8# )@ # #$ $% & # $ % ) "ndice9M.%&@.0$$ M în C* #%% 8@ )# $ #% $% $ # $ % # -u<a 0).B5% #8B. 0. *lte venituri din e?ploatare Cheltuieli de desfacere Cheltuieli generale de ad<inistra>ie Rezultatul din e?ploatare :enituri Cheltuieli Rezultatul financiar Rezultatul brut -u<a $@. Ma :a b ut4 .&%& #.8)&.850. )>$ Re!ultatul b ut al e2e %i-iului 9&O#%O#). # $ ) 0 5 8 & B @ #% ## "ndicatori Cifra de afaceri net= Costul bunurilor vEndute şi al serviciilor prestate Rezultatul brut aferent C* nete 9rezultatul opera>ional. 5. Cheltuieli e?traordinare )=$ Re!ultatul e2t ao #ina 9##. Costuri de distribu>ie 8.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.# 'r.@)$ 5. Cheltuieli generale de ad<inistra>ie .a înregistrat o creştere de apro?i<ativ de #%%%M în pre>uri curente $8 .508 8.0B5 80%.&$0 #&.0$).inan%ia 9B.#0&.BBB.$ Re!ultatul e2"loat4 ii 9)O0.#58 @. #08 #$B #B0 #% #&0 #08 05% #%80 $$& $#& ##%0 Dina<ica indicatorilor de rezultate de<onstreaz= o situa>ie favorabil= a rentabilit=>ii întreprinderii.5&5 5@.8%) . Cheltuieli financiare )<$ Re!ultatul .8$B 0&&.##B.8. ##.)$&.%B0.

!otuşi dina<ica superioar= a celorlalte categorii de cheltuieli co<parativ cu dina<ica vEnz=rilorC respectiv cheltuielile de desfacere şi ad<inistrativeC reprezint= un aspect nefavorabil al activit=>ii întreprinderii care a contribuit la sc=derea sensibil= a rezultatului din e?ploatare.8)&.#@% B. "ndicele costurilor -u<a profitului aferent cifrei de afaceri -i<bol Z [v X p Z [v Xc p Z [v X p% Z [v Xc p% "p "c Pr E?erci>iu financiar '.0B@.0&B #)5 #8% #&.5B#.@8%.#@% N $. 1.%5#.)0@ <ii lei #.5)@ Metodologia de analiz= factorial= şi cuantificarea influen>elor se prezint= astfel4 \ Pr N Pr# J Pr % N O &.$8) $%.#58 $8.)$& D D D @. # $ ) 0 5 8 & "ndicatori Cifra de afaceri net= Costul serviciilor prestate Cifra de afaceri net= Cheltuieli recalculate aferente cifrei de afaceri "ndicele pre>urilor de vEnzare9M.# ' $@.)$&.)$&. "nfluen>a <odific=rii structurii produc>iei vEndute $& .)08 0).)$&.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.. "nfluen>a <odific=rii volu<ului produc>iei vEndute 4 \ [v N pr% X "[v J Pr% N @.&$0 D )8. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor a profitului e?erci>iuluiC ca ur<are a <aFor=rii se<nificative a profitului din e?ploatare 9cu )5%M.#@% X #$$M . Analiza factorială a profitului aferent cifrei de afaceri pe total întreprindere ? @ Z A&i B "i C Z A&i B %i E2e3"lu/ 'r.a datorat <aFor=rii cu B0 M a profitului brut aferent cifrei de afaceri.@B#CB <ii lei "[v N #$$M $.#0&. Rezultatul opera>ional a înregistrat o dina<ic= ascendent= de apro?i<ativ B0M în perioada analizat=C datorit= devans=rii rit<ului de creştere a costului bunurilor vEndute şi serviciilor prestate de c=tre rit<ul de creştere a cifrei de afaceri nete 9#$BMY#08M. conco<itent cu înregistrarea de pierderi la nivelul activit=>ii financiare în perioada analizat=.2.B$%. !rendul cresc=tor al profitului din e?ploatare s. @.850.@B#.6.crt.

$B .$0#.*ceast= situa>ie poate fi interpretat= ca fiind o apreciere pozitiv= datorat= realiz=rii produc>iei propuse.0&B. J 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci#.B$%.$08 <ii lei 0.0B@. "nfluen>a <odific=rii costurilor co<plete unitare se poate e?plica în func>ie de ele<entele co<ponente 9cheltuieli <aterialeCsalarialeCindirecte pe unitatea de produs. . creşterea volu<ului produc>iei vEndute cu $$M a avut ca efect creşterea profitului cu $.@)8 <ii lei \ [v O \ gi O \ ci O \ pi N $. N N 0).5B#. #&.#@% X #$$M N #8.8&&C$ <iiC situa>ie care se e?plic= prin creşterea ponderii produselor cu o rat= de rentabilitate ridicat= şi sc=derea ponderii produselor <ai pu>in rentabile.@B#CB <ii lei .)0@ <ii lei a profitului aferent cifrei de afaceri fa>= de anul precedent. J 9)8. .)$& .B$%.5$@. J pr% X "[v N 9)8. N ..5B#.%55.)$&. Costurile co<plete unitare au e?ercitat o influen>= negativ= asupra profituluiC deter<inEnd sc=derea acestuia cu #&."nfluen>a <odific=rii costurilor co<plete pe produse \ ci N 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci#. şi de factorii specifici acestora 9consu<uri specifice de resurse <aterialeC productivitatea fizic= a <uncii .8&&C$ <ii lei ).5B#. J 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci%. -itua>ia a fost deter<inat= de dep=şirea costurilor la produsele care de>in ponderea <aForitar= în totalul vEnz=rilor.@8%. $8.8&&C$ J #&.5$@.$8) J )8.%5#.)$& J B. J @.0&B.$0#. *ceast= situa>ie are o influen>= pozitiv= asupra rezultatului brut total şi a rezultatului asupra rezultatului net al e?erci>iuluiC precu< şi al indicatorilor de eficien>= construi>i pe baza acestora.)0@ .@)8 N &.5B#.%55. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor \ gi N 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci%.$08 O &.)$& N &. Modificarea structurii cifrei de afaceri a condus la creşterea profitului aferent vEnz=rilor cu #8.a înregistrat o creştere cu &.)$& J B.&$0. "nfluen>a <odific=rii pre>urilor de vEnzare \ pi N 9Z [vi# X pi# J Z [vi# X ci#.$08 <ii lei.n perioada analizat= s.@8%. N N 9)8.%5#.8)&.$0#.5$@.@B#CB O #8.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. -tudiind influen>ele factorilorC se constat= ur<=toarele4 .

Z [vi X ci I Z [vi X pi.B8 RMb N 9# J $%. X #%% Metodologia de cuantificare a varia>iei ratei <arFei brute din vEnz=ri şi a influen>elor factorilor la societate se realizeaz= pe baza datelor din ur<=torul tabel4 'r. *ceste rate de rentabilitate au valen>e infor<a>ionale diferite şi oglindesc <ultiple laturi ale activit=>ii econo<ico. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor .@) )8.850. Pre>urile de vEnzare au fost <ai <ari decEt cele de anul precedent la <aForitatea produselorC efectul fiind creşterea profitului cu &.X #%% N )#C##M $@ .financiare a fir<ei.0&B #&. Anali!a ratei rentabilit"$ii co erciale Pentru analiza de tip factorial se va utiliza <odel de analiz= a ratei <arFei brute din vEnz=ri4 " R Mb N P%IC* X #%% N 9Z [vi X pi J Z [vi X cpi I Z [vi X pi.%55.)08 0).0B@.@8%. Principalele rate de rentabilitate opera>ionale în analiza financiar= a fir<ei sunt 4 rata rentabilit=>ii co<ercialeC rata rentabilit=>ii resurselor consu<ateC rata rentabilit=>ii econo<ice şi rata rentabilit=>ii financiare.5B#. crt # $ ) 0 5 "ndicatori Cifra de afaceri net= Costul serviciilor prestate "ndicele <ediu al pre>urilor de vEnzare "ndicele <ediu al costurilor de vEnzare Profit opera>ional Rata <arFei brute9M. A.@)8.&$0 D D @. sau un GstocH 9capital propriuC active totale. *ceast= situa>ie poate fi deter<inat= de efortul propriu al fir<ei pentru î<bun=t=>irea calit=>ii produselor şi de ac>iunea factorilor conFugali e?terni întreprinderiiC cu< sunt 4 raportul cerere.#58 $8.# ' $@.850. 1.)08.)$&.X #%% N N 9#.6.3.#0&.@B#. -i<bol Z [v X p Z [v X cp Z [v# X p% Z [v# X cp% P% RMb E?erci>iu financiar '. şi un indicator care reflect= un flu? de activitate 9 cifra de afaceri net=C resurse consu<ate.#58 I $@.)$& B. Analiza ratelor de rentabilitate Rata de rentabilitate reprezint= un raport între un indicator de rezultate 9 profit sau pierdere..@B#.#@% 50.$8) $%.8)&.ofert=C evolu>ia cursului de schi<b al <onedei na>ionaleC infla>ie.5)@ &#.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.

8)&.8)&.$8).n ur<a analizei rezultatelor ob>inute se constat= o <aForare a ratei <arFei brute din vEnz=ri cu BC#B M în anul ' co<parativ cu anul '. 9# J B.$8).@B#.850. "nfluen>a <odific=rii costurilor de produc>ie pe produse4 \c N 9#. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor RMb# N 9 # J $8.0&BI0). X #%% J 9#. Z [v# X cp% I Z [v# X p#.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.$8).#. Z [v# X cp%#I Z [v# X p#.@8%.0B@. &5C5#M N .X #%% J 9#. Z [v# X cp% I Z [v# X p%. B. X #%% N )@C$@M Din care datorit=4 a.X #%% J 9#.X #%% N 9#.X #%% N )@C)M .X #%% J 9# J Z [v%X cp% I Z [v% X p%. )#C##MN 00C0M b. $%.0&B I 0). X#%% N &@C0&M .X #%% J 9#.0&BI0). .#58 I $@.@8%.X #%% N &5C5#M .X #%% N 9# J B.8)&. $8.0B@.&$0I 0).&$0I0).8)&.)08. +uEnd în considerare dina<ica costurilor de produc>ie pe produse şi a pre>urilor de vEnzareC aprecie< c= <aForarea costurilor şi deci influen>a negativ= de )8C$# M a acestui factor asupra ratei <arFei brute din vEnz=ri poate fi efectul unei î<bun=t=>iri a calit=>ii )% . )8C$#M N #$C#5M .n condi>iile nor<ale de infla>ieC <aForarea pre>urilor de vEnzare constituie efectul î<bun=t=>irii calit=>ii serviciilorC politicii co<erciale a societ=>iiC situa>iei de <onopol sau pozi>iei concuren>iale puternice a societ=>ii pe pia>=.@8%.Contribu>ia favorabil= a <odific=rii structurii cifrei de afaceri nete este efectul creşterii ponderii produselor <ai profitabile decEt <edia pe întreprindere în anul anteriorC fapt Fustificat în condi>iile <odific=rii cererii şi ofertei pe pia>=.X #%% .8)&. &5C5#M N )C@8M c. "nfluen>a <odific=rii structurii serviciilor prestate4 \g N 9# J Z [v# X cp% I Z [v# X p%.$8).)$&. Creşterea ratei a fost deter<inat= de influen>e pozitive se<nificative ale structurii produc>iei vEndute şi a pre>urilor <edii de vEnzare pe produse de 00C0 M şi )C@8 M.@8%. Z [v# X cp% I Z [v# X p#. )8C$# M \g O\p O \c N 00C0M O )C@8M . "nfluen>a <odific=rii pre>urilor de vEnzare 4 \p N 9#.0&BI)8.$8).5B#. X #%% N N 9# J B.

X #%% N 90).@B#.5B#.&$0 J #.X #%% J 9Z[vi% X pi%I Z[vi% X ci% J #. #@C%$MN 0C&5M Rrc% N 9Z[vi% X pi%I Z[vi% X ci% J #.0B@. 05C#8 M N $8)C%@ M $.5B#.$8) I$8. "nfluen>a <odific=rii costurilor co<plete unitare4 \c N 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci# J #.#58 J #.&$0 J #. X #%% *naliza factorial= a ratei presupune aplicarea <etodei substitu>iei în lan>C ca <etod= de analiz= cantitativ=.$8)I $8.X #%% N $@. X #%% N )%BC$5M .0B@.@B#. )%BC$5 MN .5B#.X #%% N N 9)8.@8%.&$0 .)$& I B.#.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. X #%% J 9)8.)08 I $%. X #%% J 9$@.&$0 . MaForarea ratei <arFei brute din vEnz=ri se<nific= î<bun=t=>irea eficien>ei activit=>ii co<erciale a întreprinderii şi înt=rirea controlului costurilor aferente vEnz=rilorCdeci un se<nal bun pentru investitori.X #%% J 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci% J #.$&%C#5 M ).@8%.X #%% N N 90). B.0&B J #.)$&I $80B@.)08 I $%.X #%% N 05C#8M Rrc# N 9Z[vi X pi #I Z[vi X ci J #. X #%% N )BC#M . X #%% J 9 )8.# .0&B J #.)$& I $8. "nfluen>a <odific=rii pre>ului de vEnzare 4 \p N 9Z[vi# X pi#I Z[vi# X ci# J #.)$& I B.8)&.850. Pentru analiza ratei de rentabilitate la societate se folosesc aceleaşi date 4 Modificarea ratei fa>= de perioada precedent= a fost de 4 \ Rrc # J Rrc % N $$CB& M . "nfluen>a <odific=rii structurii produc>iei vEndute 4 \g N 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci% J #. Anali!a rentabilit"$ii a resurselor consu ate Modelul de analiz= factorial= a ratei rentabilit=>ii a resurselor consu<ate va fi 4 Rrc N 9Z[vi X pi J Z[vi Xci I Z[vi X ci.850.X #%% N )# .X #%% J 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci# J #.5B#. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor produselor şi serviciilorC sau efectul infla>ieiC ceea ce a contribuit direct la creşterea cheltuielilor cu <ateriile pri<e şi <ateriale consu<abileC cheltuielilor cu personalulC cheltuielilor ad<inistrative şi a celor de desfacere. X #%% N9 Z[vi Xpi I Z[vi X ci J # .#58 J # .8)&. X #%% N 80C&) M Metodologia de analiz= şi cuantificarea influen>elor se prezint= astfel 4 #.X #%% N 9)8.0B@.

Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 80C&)M . Creşterea costurilor co<ple<entare unitare a deter<inat o reducere a ratei rentabilit=>ii resurselor consu<ate cu $&%C#5M. Modific=rile din structura vEnz=rilor au deter<inat o creştere a ratei cu $8)C%@M datorit= <aFor=rii ponderii produselor vEndute cu o rentabilitate fa>= de costuri <ai <are decEt rentabilitatea <edie fa>= de costuri înregistrat= la nivelul întregii produc>ii în perioada de referin>=. )$ .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.Creşterea pre>urilor de vEnzare poate fi deter<inat= de î<bun=t=>irea calit=>ii produc>iei vEnduteC de infla>ie sau de influen>a unor factori conFuncturali.)BC#M N $8C8)M \g O \c O \p N $8)C%@M . -itua>ia este datorat= eforturilor fir<ei în scopul vEnz=rii acestor produse. ( influen>= i<portant= o are evolu>ia pre>urilor de vEnzareC care a dus la creşterea ratei rentabilit=>ii resurselor consu<ate cu $8C8) M. $&%C#5 M O $8C8)M N #@C5&M Din analiza datelor se observ= c= rata rentabilit=>ii resurselor consu<ate a înregistrat o creştere se<nificativ= fa>= de perioada precedent= cu 0C&5M creştere bazat= pe influen>a favorabil= a structurii produc>iei vEndute. *ceasta poate fi efectul creşterii costurilor de achizi>ie a resurselor <aterialeCa cheltuielilor cu salariile sau a cheltuielilor de distribu>ie.

(biectivul acestui -tandard este de a prescrie trata<entul contabil al veniturilor generate de anu<ite tipuri de tranzac>ii si eveni<ente. utilizarea de c=tre al>ii a activelor entit=>iiC produc=toare de dobEnziC redeven>e şi dividende.CONTRI. ARIE DE APLICABILITATE • *cest -tandard va fi aplicat la contabilizarea veniturilor provenite din ur<=toarele tranzac>ii şi eveni<ente4 a. prestarea serviciilorK c. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor CAPITOLUL 2 . 2.U0II PERSONALE.PROIECT DE PER1EC0IONARE ŞI APRO1UNDARE IAS )* 2. :enitul din activita>ile curente este recunoscut atunci cEnd e?ista probabilitatea c= entita>ii îi vor reveni in viitor anu<ite beneficii econo<ice şi cEnd aceste beneficii pot fi evaluate credibil . )) . !er<enul de venituri din activitatea curenta se refera la acele venituri care apar in cursul desf=şur=rii de c=tre o entitate a activit=>ilor sale curenteC ter<enul fiind reg=sit si sub alte denu<iri ce includ vEnz=ri C onorariiC dobEnziC dividendeC redeven>e. vEnzarea bunurilorK b. :eniturile includ atEt venituri din activitatea curenta C cat si cEştiguri.1. *cest -tandard identifica situa>iile in care aceste criterii vor fi îndeplinite şiC prin ur<areC veniturile din activita>ile curente vor fi recunoscute. Un ele<ent de pri<a i<portan>= în contabilizarea veniturilor din activita>i curente este deter<inarea <o<entului la care trebuie recunoscut un astfel de venit. OBIECTIV :eniturile sunt definite in Cadrul general pentru întoc<irea şi prezentarea situa>iilor financiare drept <aFor=ri ale beneficiilor econo<ice in ti<pul perioadei contabileC în ur<a intr=rilor sau <=ririi valorilor activelorC sau di<inu=ri ale datoriilor care duc la creşteri ale capitalurilor proprii.2.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.

contracte de asigur=ri din aria de aplicabilitate a "1R.nuite ale a%esteia atun%i %1n# a%est .te ile #ato ate %ont ibu-iilo #in "a tea "a ti%i"an-ilo la %a"italu ile " o" ii$ )0 .i%ii e%ono3i%e #int Dun e2e %i-iu .0 Contracte de asi'ur"ri d. şi bunurile cu<p=rate pentru a fi revEnduteC cu< ar fi <=rfurile cu<p=rate de c=tre un co<erciant en.3. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor • • *cest standard înlocuieşte "*. recunoaşterea ini>iala şi recunoaşterea <odific=rilor în valoare Fusta a activelor biologice aferente activit=>ii agricole g. DEFINITII Venitul din activităţi curente e" e!int4 . • Utilizarea de c=tre al>ii a activelor entit=>ii produce venituri din activit=>i curente sub for<a de4 a. dividende provenite din investi>ii contabilizate pe baza <etodei punerii în echivalen>= c. • Prestarea serviciilor i<plica e?ecutarea de c=tre entitate a unei sarcini stabilite printr.te i ala %a"italu ilo " o" iiEaltele #e%1t % e. Unele contracte de prestare a serviciilor sunt direct aferenta contractelor de construc>ieC de e?e<plu acelea care se refera la serviciile prestate de directorii de proiecte si de arhitec>i.#B %ecunoa#terea veniturilor din activit"$i Bunurile includ bunurile produse de entitateC în scopul vEnz=riiC precu< curente& aprobat in #@B$. <odific=ri ale valorii altor active curente f.inan%ia E" i3it #e o entitate Fn %u sul a%ti&it4-ilo obi. <odific=ri a valorii Fuste a activelor financiare şi datoriilor financiare sau cedarea acestora e. contracte de leasing b.un contract pe parcursul unei anu<ite perioade de ti<p.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.a lungul <ai <ultor perioade.lu2ul b ut #e bene.lu2 se 3ate iali!ea!4 " in % e. recunoaşterea ini>iala a produc>iei agricole h.detail sau terenurile şi alte propriet=>i de>inute în scopul revEnz=rii. -erviciile pot fi prestate pe parcursul unei singure perioade sau de. e?trac>ia produselor ali<entare 2.

:eniturile din activitatea curent= reprezint= doar co<isioanele. -u<ele colectate în nu<ele proprietarului nu reprezint= venituri din activitatea curent=. :eniturile se evalueaz= la valoarea Fust= a contrapresta>iei pri<it= sau de pri<itC >inEnd cont de valoarea oric=ror reduceri co<erciale şi de rabatul cantitativ per<is de entitate. EVALUAREA VENITURILOR DIN ACTIVITAŢI CURENTE :eniturile din activit=>ile curente vor fi evaluate la valoarea Fust= a contrapresta>iei. *tunci acest aranFa<ent constituie o tranzac>ie financiar=C valoarea Fust= a contrapresta>iei este deter<inat= prin actualizarea tuturor su<elor de pri<it în )5 .u ate Fn %on#i-ii obie%ti&e$ :eniturile din activit=>i curente includ doar flu?urile brute de beneficii econo<ice pri<ite sau de pri<it de c=tre entitate în nu<e propriu.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.un acord dintre entitate şi cu<p=r=torul sau utilizatorul activului. :aloarea veniturilor din activit=>i curente rezultate dintr. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor Valoarea justa este su3a la %a e "oate . De e?e<pluC o entitate poate oferi cu<p=r=torului un credit f=r= dobEnda sau poate accepta de la acesta efecte co<erciale cu o rat= a dobEnzii <ai <ic= decEt cea de pe pia>=C contrapresta>ia pentru vEnzarea bunurilor.tin-4 #e %au!4E in %a# ul unei t an!a%-ii #es. "n cazul unui contract de <andatC flu?urile brute de beneficii econo<ice includ su<ele colectate în nu<ele proprietarului şi care nu au ca rezultat creşteri ale capitalurilor proprii ale entit=>ii.i t an!a%-ionat un a%ti& sau #e%ontat4 o #ato ieE int e "a -i inte esante . De obiceiC contrapresta>ia ia for<a în nu<erar sau a echivalentelor de nu<erar şi valoarea veniturilor din activit=>ile curente este su<a în nu<erar sau echivalentelor de nu<erar pri<it= sau ce ur<eaz= a fi pri<it=.i in %uno.n <o<entul în care intrarea de nu<erar sau echivalente de nu<erar este a<Enata C valoarea Fust= a contrapresta>iei poate fi <ai <ic= decEt valoarea no<inal= a nu<erarului pri<it sau de pri<it. . 2.4.o tranzac>ie este deter<inat= de obicei printr. . De aceeaC sunt e?cluse din veniturile din activitatea curenta. -u<ele colectate în nu<ele unor ter>e par>iC cu< ar fi ta?ele de vEnzareC ta?ele pentru bunuri şi servicii C şi ta?ele pe valoare ad=ugata nu sunt beneficii econo<ice de pri<it de c=tre entitate şi nu au ca rezultat creşteri ale capitalurilor proprii.

*tunci cEnd bunurile sau serviciile sunt schi<bate cu bunuri sau serviciile sunt schi<bate cu bunuri sau servicii si<ilare ca natur= şi valoareC schi<bul ne este privit ca fiind o tranzac>ie ce genereaz= venit din activit=>ile curente. Criteriile de recunoaştere sunt aplicate pentru dou= sau <ai <ulte tranzac>ii luate î<preun=C în cazul în care sunt legate în aşa fel încEt efectul co<ercial nu poate fi în>eles f=r= a se face referin>= la toat= seria tranzac>iilor ca un întreg. rata predo<inat= pentru un instru<ent si<ilar al unui e<itent cu acelaşi rating de crediteK . .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. )8 . Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor viitorC utilizEnd o rat= a dobEnzii i<plicit=. CEnd valoarea Fust= a bunurilor sau serviciilor pri<ite nu poate fi evaluat= în <od credibilC venitul din activitatea curent= este evaluat la valoarea Fust= a bunurilor sau serviciilor cedateCaFustat cu orice su<e transferate în nu<erar sau echivalente în nu<erar. Diferen>a dintre valoarea Fust= şi valoarea no<inala a contrapresta>iei este recunoscut= ca fiind venit din dobEnzi. IDENTIFICAREA TRANZACŢIEI Criteriile de recunoaştere din acest -tandard sunt aplicateC de obiceiC separat pentru fiecare tranzac>ie. 2. Rata dobEnzii poate fi deter<inat= utilizEnd una din ur<=toarele posibilit=>i4 . o rat= a dobEnzii care actualizeaz= valoarea no<inal= a instru<entului la pre>ul curent de vEnzare în nu<erar al bunurilor sau serviciilor. . :enitul este evaluat la valoarea Fust= a bunurilor sau serviciilor pri<iteC aFustat cu orice su<e transferate în nu<erar sau echivalente de nu<erar.!.n anu<ite situa>iiC este necesar= aplicarea criteriilor de recunoaştere separat= a co<ponentelor identificabile separat ale unei singure tranzac>iiC pentru a putea reflecta fondul econo<ic al tranzac>iei.n <o<entul în care bunurile sunt vEndute sau se presteaz= servicii în schi<bul unor bunuri sau servicii ce nu sunt si<ilareC schi<bul este privit ca fiind o tranzac>ie ce genereaz= venit din activit=>i curente.

Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor 2. atunci cEnd entitatea are obliga>ii legate de rezultate nesatisf=c=toareC neacoperite de prevederile garan>iilor nor<aleK . cEnd bunurile sunt tri<iseC dar trebuie s= fie instalateCiar instalarea reprezint= o parte se<nificativa a contractului şi nu a fost înc= realizat= de c=tre entitateK )& .a desf=şurat tranzac>ia.". entitatea a transferat cu<p=r=torului riscurile şi avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilorK . <=ri<ea veniturilor poate fi evaluat= în <od credibilK . entitatea nu <ai gestioneaz= bunurile vEndute la nivelul la care ar fi f=cu J oC in <od nor<alC în cazul de>inerii în proprietate a acestora şi nici nu <ai de>ine controlul efectiv asupra lorK .o anu<it= vEnzare este condi>ionata de pri<irea de c=tre cu<p=r=tor a veniturilor din vEnzarea bunurilorK . ( entitate poate p=stra aceste riscuri aferente propriet=>ii în <ai <ulte <odalit=>i. V#NZAREA DE BUNURI :eniturile din vEnzarea bunurilor vor fi recunoscute în <o<entul în care au fost îndeplinite condi>iile ur<=toare4 . E?e<ple pentru cazul în care entitatea p=streaz= riscurile şi avantaFele ce decurg din de>inerea propriet=>ii asupra bunurilor sunt ur<=toarele4 . în <o<entul în care pri<irea veniturilor dintr. Daca entitatea p=streaz= riscurile se<nificative aferente propriet=>ii Ctranzac>ia nu reprezint= o vEnzare şi veniturile nu sunt recunoscute.un <o<ent diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de trecerea bunurilor în posesia cu<p=r=torului. Evaluarea <o<entului în care o entitate a transferat cu<p=r=torului riscurile şi avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor cere o e?a<inare a circu<stan>elor în care s.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. !ransferul riscurilor şi avantaFelor coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor în posesia cu<p=r=toruluiC sau transferul riscurilor şi avantaFelor pot apare într. costurile tranzac>iei pot fi evaluate în <od credibil. este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= fie generate c=tre entitateK .

un <otiv specificat în contractul de vEnzare. De e?e<plu un vEnz=tor poate p=stra titlul legal de proprietate asupra bunurilor doar în scopul asigur=rii colect=rii su<ei ce i se datoreaz=. :eniturile şi cheltuielile ce se refera la aceeaşi tranzac>ie sau eveni<ent se recunosc si<ultanC acest proces fiind denu<it în <od curent conectarea veniturilor cu cheltuielile. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor . Daca o entitate p=streaz= doar un risc nese<nificativ ce decurge din dreptul de proprietateC atunci tranzac>ia reprezint= o vEnzare şi veniturile sunt recunoscute. Rezultatul unei tranzac>ii poate fi esti<at în <od credibil atunci cEnd sunt îndeplinite toate condi>iile ur<=toare4 . :eniturile nu pot fi recunoscute cEnd cheltuielile nu pot fi evaluate în <od credibilK în aceste cazuri C orice contrapresta>ie deFa pri<it= pentru vEnzarea bunurilor este recunoscut= ca datorie. . valoarea veniturilor poate fi esti<at= în <od credibilK )B . CheltuielileCinclusiv garan>iile şi alte costuri ce pot s= apar= dup= tri<iterea bunurilorC pot fi evaluateC de obiceiC în <od credibil cEnd celelalte condi>ii de recunoaştere a veniturilor au fost satisf=cute. .n acest caz daca entitatea a transferat riscurile şi avantaFele se<nificative ce decurg din dreptul de proprietateC tranzac>ia este o vEnzare şi veniturile sunt recunoscute. :eniturile sunt recunoscute nu<ai atunci cEnd este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= intre în entitate.n <o<entul în care apare o incertitudine legat= de colectarea unei su<e ce este inclus= deFa în venituriC su<a ce nu poate fi colectata sau su<= ce pare a nu se <ai putea colecta va fi recunoscut= ca o cheltuialaC <ai degrab= decEt ca o aFustare a valorii veniturilor recunoscute ini>ial.cu<p=rare şi entitatea nu este sigur= de probabilitatea înapoierii bunurilor. PRESTAREA DE SERVICII *tunci cEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at în <od credibilC venitul asociat tranzac>iei trebuie s= fie recunoscut în <=sura e?ecu>iei contractului la data încheierii bilan>ului. cEnd cu<p=r=torul are dreptul de a returna bunurile cu<p=rate dintr. 2.n anu<ite cazuriCacest lucru poate fi pu>in probabil pEn= în <o<entul pri<irii contrapresta>iei sau pEn= cEnd este al=turat= o incertitudine. .$.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.

'u<ai costurile ce reflect= serviciile prestate pEn= la data respectiv= sunt incluse în costurile realizate pEn= la aceeaşi dat=. .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. ponderea costurilor ap=rute pEn= la data respectiv= în totalul costurilor totale esti<ate ale tranzac>iei. serviciile e?ecutate pEn= la data respectiv= ca procent din serviciile totale ce trebuie e?ecutateK . ( entitate utilizeaz= <etoda care evalueaz= cel <ai credibil serviciile e?ecutate. Recunoaşterea veniturilor pe aceast= baz= ofer= infor<a>ii utile referitoare la durata activit=>ii de prestare a serviciilor şi la rezultatele acesteia pe parcursul unei perioade. analiza lucr=rilor prestateK . Recunoaşterea veniturilor pe <=sura e?ecu>iei tranzac>iei este denu<it= <etoda procentului de finalizare. 'u<ai costurile ce reflect= serviciile prestate sau ce ur<eaz= a fi prestate sunt incluse în costurile totale esti<ate ale tranzac>iei. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor .n scopuri practiceC atunci cEnd serviciile sunt e?ecutate prin inter<ediul unui nu<=r nedeter<inat de presta>ii de. este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= fie generate c=tre entitateK .n func>ie de natura tranzac>ieiC<etodele pot include4 . . stadiul de e?ecu>ie a tranzac>iei la data de închidere a bilan>ului poate fi evaluat în <od credibilK . CEnd apare o incertitudine legat= de colectarea unei valori deFa incluse în venituriC valoarea ce nu poate fi colectat= sau valoarea ce pare a nu se <ai putea colecta va fi recunoscut= ca o cheltuial=C <ai degrab= decEt ca o aFustare a valorii veniturilor recunoscute ini>ial. Pe baza acestei <etodeC veniturile sunt recunoscute în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile.a lungul unei perioade specificate de ti<pC veniturile sunt recunoscute pe baza <etodei liniare pe durata perioadei respectiveC în afar= de cazul în care este evident c= alte <etode ar putea reprezenta <ai bine stadiul de e?ecu>ie. -tadiul de e?ecu>ie al unei tranzac>ii poate fi deter<inat prin diverse <etode. costurile ap=rute pe parcursul tranzac>iei şi costurile de finalizare a tranzac>iei pot fi evaluate în <od credibil. CEnd )@ . :eniturile sunt recunoscute nu<ai atunci cEnd este probabil ca beneficiile econo<ice asociate acestei tranzac>ii s= intre în entitate.

dividendele vor fi recunoscute atunci cEnd este stabilit dreptul ac>ionarului de a pri<i plata. valoarea veniturilor poate fi deter<inat= în <od credibil. CEnd dobEnda nepl=tit= a fost acu<ulat= înainte de achizi>ionarea unei investi>ii purt=toare de dobEnd= şi intr=rile ulterioare de dobEnd= sunt alocate între perioadele preachizi>ie şi postachizi>ieCatunci doar partea postachizi>ie este recunoscut= ca venit.i e%unos%ute %a . DOB#NZI & REDEVENŢE ŞI DIVIDENDE 0enitu ile a"4 ute #in utili!a ea #e %4t e al-ii a a%ti&elo entit4-ii %e gene ea!4 #ob1n!iE e#e&en-e .%. :eniturile sunt recunoscute doar corespunz=tor costurilor ap=rute ce se aşteapt= s= fie recuperabile.n ti<pul stadiilor de început ale tranzac>iei se poate întE<pla destul de des ca rezultatul tranzac>iei s= nu poat= fi esti<at în <od credibil.i #i&i#en#e &o . 0% .i e%unos%ute atun%i %1n#/ . utilizEnd <etoda dobEnzii efective . Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor o presta>ie anu<e este <ult <ai i<portant= decEt alteleCrecunoaşterea veniturilor este a<Enat= pEn= în <o<entul în care presta>ia respectiv= este e?ecutat=.i esti3at Fn 3o# % e#ibilE &enitul &a . este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= intre în entitateK . C1n# e!ultatul unei t an!a%-ii %e i3"li%4 " esta ea #e se &i%ii nu "oate . e%unos%ut #oa Fn li3ita %'eltuielilo 2. . redeven>ele vor fi recunoscute pe baza contabilit=>ii de angaFa<enteC confor< realit=>ii econo<ice a contractuluiK .iin# e%u"e abile$ . *vEnd în vedere c= rezultatul tranzac>iei nu poate fi esti<at în <od credibilC nu se recunoaşte nici un fel de profit.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.n cazul în care rezultatul unei tranzac>ii nu poate fi esti<at în <od credibil şi nu este probabil ca aceste costuri ap=rute s= fie recuperateC veniturile nu sunt recunoscuteC iar costurile sunt recunoscute ca şi cheltuieli. :eniturile vor fi recunoscute pe ur<=toarele baze4 .

a$ :Enz=ri GfacturateC dar nelivrateHC prin care cu<p=r=torul devine proprietarul bunurilor şi accept= facturarea lorC dar livrarea se a<Ena la cererea acestuia. 2. CEnd apare o incertitudine legat= de colectarea unei valori deFa incluse în venituriC valoarea ce nu poate fi colectat= sau valoarea ce pare a nu se <ai putea colecta va fi recunoscut= ca o cheltuial=C decEt ca o aFustare a valorii veniturilor recunoscute ini>ial. politicile contabile adoptate pentru recunoaşterea venituluiC inclusiv <etodele adoptate pentru deter<inarea stadiului de e?ecu>ie pentru tranzac>iile ce i<plic= prestarea de serviciiK .1(. 2.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor CEnd dividendele pentru ac>iuni sunt declarate din profitul preachizi>ieCaceste dividende sunt deduse din costul titlurilor de valori. Redeven>ele se colecteaz= confor< ter<enilor contractului relevant şi se recunoscC de obicei pe aceasta baz=C în afara cazului în careC datorit= fondului econo<ic al contractuluiC este <ai potrivit s= se recunoasc= veniturile pe alte baze siste<atice şi ra>ionale.'. . Prin acte nor<ative se poate preciza <o<entul în care entitatea transfer= cu<p=r=torului riscurile şi avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea bunurilor. V#NZAREA BUNURILOR Diferen>ele de legisla>ie din diverse >=ri pot deter<ina ca îndeplinirea criteriilor de recunoaştere a veniturilorC confor< acestui -tandardC s= aib= loc la <o<ente diferite. 0# . :eniturile sunt recunoscute nu<ai atunci cEnd este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= intre în entitate. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR ( entitate va prezenta detaliat4 . valoarea veniturilor ap=rute din schi<burile de bunuri sau servicii incluse în fiecare categorie se<nificativa de venit. valoarea fiec=rei categorii se<nificative de venit recunoscute în ti<pul perioadeiC inclusiv venitul ap=rut din4 vEnzarea de bunuriK prestarea serviciilorK dobEnziK redeven>eK dividende.

• • • Dup= aprobarea cu<p=r=toruluiC în cazul în care s. Bunuri e?pediate în anu<ite condi>ii 4 • "nstalare şi verificare :eniturile se recunoscC dup= ce cu<p=r=torul accept= livrarea bunurilor şi se efectueaz= instalarea şi verificarea lor. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor :eniturile se recunosc atunci cEnd cu<p=r=torul intr= în proprietatea bunurilor doar daca4 . %$ :Enz=ri Gpuse deoparteHC prin care bunurile se livreaz= nu<ai dup= ce cu<p=r=torul achit= şi ulti<a rat= a pre>ului de vEnzare. #$ Co<enzi pentru care se pri<eşte plata înainte de livrarea bunurilor care nu suntC la <o<entul respectivCîn inventar. b. cu<p=r=torul confir<= în <od clar instruc>iunile de a<Enare a livr=riiK . :Enz=ri în consigna>ieC prin care destinatarul se angaFeaz= s= vEnd= bunurile în nu<ele e?peditorului. e$ Contracte de vEnzare şi r=scu<p=rareC prin care vEnz=torul fie se angaFeaz= s= cu<pere înapoi aceleaşi bunuri la o dat= ulterioar=C fie are o op>iune de r=scu<p=rare sau prin care cu<p=r=torul de>ine o op>iune de a cere r=scu<p=rare a bunurilor de c=tre vEnz=tor. este probabil c= se va efectua livrarea bunurilorK .a negociat un drept li<itat de returnare a bunurilor. 0$ . :eniturile se recunosc dup= livrarea bunurilor cu<p=r=torului. :Enz=ri cu plata în nu<erar la livrare. la data recunoaşterii vEnz=riiC bunurile sunt indisponibileC identificate şi gata de livrare cu<p=r=toruluiK . se respect= condi>iile uzuale de plat= 'u se recunosc veniturile cEnd e?ist= doar inten>ia de a achizi>iona sau de a produce bunurile în ti<p util pentru a fi livrate. :eniturile din astfel de vEnz=ri se recunosc în <o<entul livr=rii bunurilor.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. :eniturile se recunosc dup= acceptul de livrare dat de cu<p=r=tor atunci cEnd4 procesul de instalare este si<pluK verificarea se efectueaz= nu<ai în scopul stabilirii unui pre> final.

. :eniturile din astfel de vEnz=ri se recunosc dup= transferul riscurilor şi avantaFelor ce decurg din proprietatea asupra bunurilor. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor . %$ Co<isioane de publicitate Co<isioanele de publicitate se recunosc atunci cEnd anun>urile publicitare sau recla<ele aferente sunt date publicit=>ii.n cazul în care pre>ul de vEnzare include o valoare aparte aferent= prest=rii ulterioare de serviciiCacea su<= este a<Enat= şi recunoscut= ca venit pe parcursul perioadei în care se presteaz= serviciile.n cazul în care bunurile tranzac>ionate au valoare si<ilar= în fiecare perioad=C veniturile se recunosc dup= <etoda liniar= pe perioada în care se e?pediaz= bunurile. PRESTAREA SERVICIILOR a.$ :Enz=ri c=tre inter<ediariCcu< ar fi distribuitoriC co<ercian>iC şi al>ii în vederea revEnz=rii. 0) se recunosc în <o<entul vEnz=rii unui produsCsitua>ie în care se recunosc în <o<entul . '$ :Enz=ri în rateC prin care contrapresta>ia se poate pri<i în rate .11.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Pre>ul de vEnzare reprezint= valoarea actualizat= a contrapresta>ieiC deter<inat= prin actualizarea ratelor de pri<it cu rata dobEnzii stabilite. DobEnda se recunoaşte ca venitC pe <=sur= ce se cEştig=C folosind <etoda dobEnzii efective. g$ *bona<ente la publica>ii şi tranzac>ii si<ilare . b$ (norarii de asisten>= tehnic= Cincluse în pre>ul produsului. Co<isioanele de produc>ie se recunosc pe <=sura e?ecu>iei proiectului. 2. :aloarea a<Enat= va acoperi costurile anticipate aferente prest=rii serviciilor confor< clauzelor contractualeC precu< şi un profit rezonabil. (norarii de instalare4 (norariile de instalare se recunosc drept venituri pe <=sura e?ecu>iei instal=riiC cu e?cep>ia cazului în care ele sunt asociate vEnz=rii unui produsC situa>ie în care vEnz=rii bunului. Dac= bunurile au o valoare variabil= de la o perioad= la altaC veniturile se recunosc pe baza ponderii valorii vEnz=rilor bunului e?pediat în valoarea total= esti<at= a bunurilor vEndute prin abona<ent. :enitul aferent pre>ului de vEnzareC net de dobEndaC se recunoaşte la data vEnz=rii.

*cestea se recunosc drept venituri de c=tre agen>i la datele efective de intrare în vigoare sau de înnoire a poli>elor aferente. Dac= se vinde un abona<ent pentru <ai <ulte astfel de eveni<enteC ta?a se aloc= fiec=rui eveni<entC în func>ie de serviciile pe care acestea le presupun.$ !a?a de franciz=. Descrierea onorariilor pentru serviciile financiare poate s= nu indice natura şi fondul econo<ic ale serviciilor prestate. 00 . Recunoaşterea veniturilor depinde de natura serviciilor prestate. !a?a de franciz= poate s= cuprind= prestarea de servicii ini>iale şi ulterioareC furnizarea de echipa<ente şi alte active corporale. Recunoaşterea veniturilor aferente onorariilor pentru serviciile financiare prestate depinde de scopul în care se evalueaz= aceste onorarii şi de baza contabil= aplicabil= instru<entelor financiare asociate. . Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor #$ co<isioane ale agen>ilor de asigurare. !a?a de franciz= se recunoaşte ca venit pe o baz= care s= reflecte scopul în care se percepe ta?a. '$ Cotiza>ii de ini>iereC intrare şi pentru calitatea de <e<bru. De aceeaC este necesar s= se fac= deosebirea între onorarii ce sunt parte integrant= a ratei efective de dobEnd= a unui anu<it instru<ent financiarC onorarii cEştigate pe <=sura prest=rii serviciilor şi onorarii cEştigate la îndeplinirea unei obliga>iuni contractuale principale. Dac= cotiza>ia d= dreptul <e<brului s= beneficieze de servicii sau publica>ii care ur<eaz= s= fie oferite pe parcursul perioadei abona<entuluiC sau s= cu<pere bunuri sau servicii la un pre> <ai <ic decEt cel perceput celor care nu sunt <e<briiC atunci ea este recunoscut= pe o baz= care ia în considerare natura şi valoarea beneficiilorC ca şi <o<entul în care au fost oferite. g$ !a?e de şcolarizare. Dac= cotiza>ia este nu<ai pentru calitatea de <e<bruC iar toate celelalte servicii sau bunuri se pl=tesc separatC sau dac= e?ist= un abona<ent anual separatC cotiza>ia se recunoaşte ca venit cEnd nu e?ist= nici o incertitudine <aFor= cu privire la încasarea acesteia. . e$ (norarii pentru servicii financiare.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. :eniturile se recunosc pe parcursul perioadei de şcolarizare. :eniturile ob>inute în ur<a spectacolelor artisticeC a banchetelor şi a altor eveni<ente si<ilare se recunosc la data eveni<entului respectiv.$ (norarii de ad<itere.

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. 2.12. Recunoaşterea se face dup= <etoda liniar= pe toat= durata contractuluiC ( cedare de drepturi în schi<bul unei su<e fi?e sau a unei garan>ii nereturnabileC în baza unui contract irevocabil care per<ite beneficiarului licen>ei s= fac= uz de acele drepturi f=r= alte constrEngeri şi în condi>iile în care francizorul nu are nici o alt= obliga>ie de îndeplinitC este o vEnzare. .n anu<ite situa>iiC încasarea onorariului pentru acordarea licen>ei sau a redeven>ei depinde de producerea unui eveni<ent viitor. tranzac>ii de inter<ediere J între furnizor şi beneficiar se pot încheia tranzac>ii prin care francizorul ac>ioneaz= ca agent al beneficiarului francizei. .i e#e&en-e/ +icen>ele şi redeven>ele pl=tite pentru utilizarea activelor unei societ=>i se recunoscC in generalC în concordan>= cu fondul econo<ic al contractului. Ele se recunosc ca venit pe <=sura e?cep>iei contractuluiC inclusiv a prest=rii de servicii de asisten>= tehnic=C dup= i<ple<entarea softUare. prestarea de servicii ini>iale J ta?ele aferente prest=rii periodice de serviciiC fie c= sunt percepute separat C se recunosc ca venit pe <=sura prest=rii serviciilor. 05 . *tunci venitul se recunoaşte nu<ai dac= este probabil s= se pri<easc= onorariul sau redeven>aC adic= în general dup= ce a avut loc eveni<entul respectiv. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor Metode de recunoaştere a ta?ei de franciz=4 . Dac= ta?a perceput= separat nu acoper= costul serviciilor periodiceC precu< şi o <arF= rezonabil= de profitC o parte a ta?ei ini>ialeC suficient= pentru a acoperi costul serviciilor periodiceC precu< şi o <arF= rezonabil= de profitC este a<Enat= şi recunoscut= ca venit pe <=sur= ce serviciile sunt prestate.ului personalizat. ta?a de franciz= perceput= pentru beneficierea de drepturi acordate sau pentru alte servicii prestate pe toat= durata contractului de franciz= se recunosc ca venit pe <=sur= ce se presteaz= serviciile sau se face uz de drepturile acordate. DOB#NZI& REDEVENŢE ŞI DIVIDENDE Li%en-e . g$ (norarii pentru personalizarea progra<elor softUare. . furnizare de echipa<ente şi alte active corporale .

!ranzac>ia este purt=toare de !:*. -e presupune c= <=ri<ea veniturilor poate fi evaluat= în <od credibilC c= este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= parvin= entit=>ii şi c= se pot evalua în <od credibil costurile tranzac>iei.%%% <ii lei. 08 . STUDII DE CAG ?RI0IND A?LICAREA IAS )* H0ENITURI DIN ACTI0ITĂŢI CURENTE H )$ Stu#ii #e %a! gene ale " i&in# e%unoa.%%% <ii lei B$ -tudiu de caz privind recunoaşterea veniturilor pri<ite în nu<e propriu4 -tudiu de caz privind recunoaşterea veniturilor unei agen>ii de turis<4 ( agen>ie de turis< care presteaz= şi servicii de tic]eting vinde în cursul perioadei bilete de avionC încasEnd #%%.%%% <ii lei . dona>ia trebuie înregistrat= la Fusta valoareC de 5%.ar accepta c= dona>ia se încadreaz= în activit=>ile curente ale întreprinderiiC ea poate fi considerat= un cEştigK .%%% <ii lei.ntreprinderea *lfa pri<eşte prin dona>ie o anu<it= cantitate de <aterii pri<eC a c=ror valoare Fust= este de 5%. -tudiu de caz privind identificarea unui venit din activit=>i curente4 . contrapartida venitului este un activ care satisface criteriile de definire ale activelor prezentate în cadrul conceptual "*-B Contabilizare4 Pri<irea stocului de <aterii pri<e prin dona>ie )%# N &0#$ 5%. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor ANEXĂ E?e<plele se refer= doar la anu<ite aspecte ale unei tranzac>iiC neluEnd în considerare to>i factorii relevan>i care pot influen>a recunoaşterea veniturilor din activit=>i curente.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.%%% <ii leiC din care co<isionul ei a reprezentat B. -unt transferate su<ele cuvenite co<paniei aeriene.te ea &enitu ilo #in a%ti&it4-i %u ente A. R=spunsul este da şi poate fi argu<entat astfel4 . dona>iile satisfac criteriile de definire ale veniturilor din activit=>i curente ale "*#BK în ceea ce priveşte categoria de venituri în care se încadreaz=C dac= nu s. -e pune întrebarea dac= aceast= dona>ie ocazioneaz= un venit din activit=>i curente.

+a sfErşitul e?erci>iului 'C întreprinderea *lfa acord= întreprinderii Beta un risturn de &M din volu<ul total al vEnz=rilor anuale de <=rfuri c=tre acest clientC în valoare de 8%. 1urnizorul accept= ca decontarea s= se fac= prin inter<ediul unui bilet la ordin întoc<it de clientC cu scaden>a la 8 luni.@@B. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor Contabilizare4 • 5)## Reflectarea venitului cuvenit agen>iei de turis< N M 0%#908$. Contabilizare la întreprinderea *lfa 4 . C$ -tudiu de caz privind recunoaşterea reducerilor practicate de întreprindere4 -tudiu de caz privind recunoaşterea achizi>ii anuale ale anu<itor clien>i. 9&@B.%%% Din pre>ul biletelor de avion încasat în nu<erar de la clien>iC doar su<a de B.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.nregistrarea facturii în roşu privind risturnul acordat clientului 0### N M &%& 00$& 90.%%% <ii leiC care a dep=şit plafonul de 5%. unei reduceri co<erciale acordate pentru :eniturile din vEnz=ri au fost di<inuate cu reducerea co<ercial= acordat= 9 risturn. 90.$%%. D$ -tudiu de caz privind recunoaşterea veniturilor financiare provenite din a<Enarea intr=rii contrapartidei tranzac>iilor co<erciale4 -tudiu de caz privind vEnzarea unei i<obiliz=ri prin inter<ediul unui efect de co<er> avEnd o dobEnd= inferioar= celei de pia>= .5$% @$.%%% <ii lei pe baz= de factur=. &%0 00$& • 0%# #%#. 0& .%%% <ii lei fi?at de furnizor.%%% B. -e ştie c= practica sectorial= în cazul decont=rii prin inter<ediul efectelor de co<er> este de dou= luni.ntreprinderea *lfa livreaz= întreprinderii Beta un <iFloc de transport în valoare de @%.%%% #.%%% <ii lei a fost încasat= în nu<ele agen>iei de turis< şi recunoscut= ca venituri ale acesteia..5$% !ransferul su<elor cuvenite co<paniei aeriene N 5#$# @$.

#%% Recunoaşterea venitului din dobEnzi corespunz=tor celor 8 luni N &88 #$. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor DobEnda <edie anual= a pie>ei este de )$MC respectiv se<estrial=C de #8 M.a >inut la cost de achizi>ie.%%% leiC !:* #@MC cu încasare în nu<erarC pentru care costul de achizi>ie a fost de &. *vEnd în vedere c= întreprinderea *lfa a consi<>it un credit co<ercial <ai <are cu 0 luni decEt cel nor<alC tranzac>ia pri<eşte un caracter financiar.te ea &enitu ilo #in &1n!a ea #e bunu i A$ -tudiu de caz privind înregistrarea veniturilor din vEnzarea de bunuri cEnd sunt îndeplinite toate criteriile de recunoaştere$ -e vEnd <=rfuri la un pre> de vEnzare de #%.#%% &&. Din valoarea de @%.5B8K .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.#%% .5B8 #$. 0B . Eviden>a <=rfurilor s.0#0 9@%.0#0 #&.%%% J &&. venitul financiar nerealizat4 #$.%%% I #C#8 N &&C5B8 • Reflectarea veniturilor din vEnzarea i<obiliz=rii4 .#%% *cceptarea biletului la ordin N 0### #%&. venitul din e?ploatare pentru valoarea Fust=4 &&.%%% <ii lei. DobEnda i<plicit= pe care o cere clientului s=u întreprinderea *lfa este <ult inferioar= celei a pie>eiC care corespunde scaden>ei de $ luni.ncasarea biletului la ordin N 5##) #%&.5B8. !:* este de #@ M.%%% <ii lei a tranzac>ieiC o parte reprezint= venit din e?ploatareC iar o parte reprezint= venit financiar. Biletul la ordin se încaseaz= la scaden>=.0#0 8$ Stu#ii #e %a! " i&in# e%unoa. 0### N M &%# 0&$ 00$& • 0#) • 5##) • 5#$# • 0&$ #%&.#%% Depunerea spre încasare la scaden>= a biletului la ordin N 0#) #%&. :F N :n I #Od N @%.

0### #0.%%% )&# E<iterea facturii dup= vEnzarea <=rfurilor şi recunoaşterea venitului din vEnzarea de bunuri.@%% 5)## • 8%& Desc=rcarea gestiunii pentru <=rfurile vEndute N )&# &.@%% #%.%%% .$B% -e observ= c= venitul din vEnzarea <=rfurilor nu sOa recunoscut i<ediatC la tri<iterea <=rfurilor în consigna>ieC avEnd în vedere c= nu au fost transferate riscurile şi avantaFele se<nificative legate de proprietatea bunurilor decEt în <o<entul vEnz=rii c=tre consu<atorul final.%%% <ii leiC !:* #@M. M &%& 00$& #0.%%% $. +a aceast= tranzac>ie intereseaz= venitul care este recunoscut de c=tre deponent. 0@ .ncasarea contrapartidei venitului9 şi a !:*.Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii.%%% #.. +a o lun= de la depunerea <=rfurilorC acestea sunt vEnduteC angrosistul e<ite facturaC care se încaseaz= prin banc=.$B% • 8%& N • 5#$# N Desc=rcarea gestiunii pentru <=rfurile vEndute )5& #%. Contabilizare • )5& N • 0### N Depunerea <=rfurilor în consigna>ie #%.%%% <ii lei pentru a fi vEndute în consigna>ie la pre>ul de #$.ntreprinderea care vinde <=rfurile practic= un co<ision de $%M. vEnzarea în consigna>ieC deponentul fiind o persoan= Furidic= Un angrosist cedeaz= un lot de <=rfuri avEnd un cost de achizi>ie de #%.$B% #$.%%% B$ -tudiu de caz privind cazul netransfer=rii riscurilor I avantaFelor se<nificative . Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor • Reflectarea venitului din vEnzarea <=rfurilor N M &%& 00$& ##.

Contabilitate aprofundatQ ). (rdinul nr #&5$I $%%5 pentru aprobarea regle<ent=rilor contabile confor<e cu directivele europene B. Contabilitatea societ=>ilor co<ercialeC BucureştiC Editura Universitar=C $%%). Mihai Ristea J Baz= şi alternativ în contabilitatea întreprinderiiC BucureştiC Editura !ribuna Econo<ic= 8. Mihai RisteaC Corina Du<itru . $.I. Mihai RisteaC Mirela Di<a . Corpul e?per>ilor contabili şi Contabililor *utoriza>i din Ro<Enia J 6hid pentru în>elegerea şi aplicarea "*. Mihai Ristea . 0. Mihai Ristea J Bazele contabilit=>iiC BucureştiC Editura Didactic= şi Pedagogic=C $%%) &.#BC G:enituri din activit=>i curente GC Editura CECC*RC Bucureşti $%%0. Contabilitatea financiar= a întreprinderiiC BucureştiC Editura Universitar=C $%%0. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor . 6heorghe :ElceanuC :asile RobuC 'icolae 6eorgescu J *naliz= econo<ico J financiar=C BucureştiC Editura Econo<ic=C $%%0 5% .Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. 5.LIO2RA1IE #.