You are on page 1of 34

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μπιρλιράκης Βασίλειος
Πτυχίο Φαρμακευτικής

MSc - Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία
ΜΒΑ - Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Να αναδειχθεί η κοινωνική ανάγκη
για το νέο παράδειγμα φαρμακοποιού & φαρμακείου

+
Να σκιαγραφηθεί
το νέο παράδειγμα φαρμακοποιού & φαρμακείου

Ο φαρμακο + ποιός

Ο φαρμακοποιός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Μονοπωλεί την γνώση του φαρμάκου, την παρασκευή και την διάθεση του.

Ο φαρμακο + «έμπορος»

Το φάρμακο κλέβει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο από
τον φαρμακοποιό
Ο φαρμακοποιός
περιορίζεται στην
διαχείριση του φαρμακείου
και σε τεχνικής φύσεως
εργασίες.

Εμφανίζονται οι πρώτες φωνές που αμφισβητούν την υπεραξία του
φαρμακοποιού στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου
άρα και την αναγκαιότητα ύπαρξης του.
«Γιατί άραγε η κοινωνία να πληρώνει τις σπουδές και ένα μεγάλο τμήμα από την
αξία του φαρμάκου στον φαρμακοποιό εφόσον το μόνο που προσφέρει είναι
τεχνικής φύσεως εργασία?»

Τα αυξημένα κόστη στον χώρο του φαρμάκου και
της υγείας…
…σε συνδυασμό με το οικονομικό αδιέξοδο των ασφαλιστικών ταμείων και
τις δημόσιες πολιτικές απορρύθμισης του χώρου της υγείας, δημιούργησαν
μια αυξημένη ευαισθησία πολιτών και κυβερνήσεων. Το επακόλουθο ήταν η
δημιουργία ενός κύματος αμφισβήτησης του κόστους και της προσφοράς
κάθε παράγοντα στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης του φαρμάκου.

Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών…
…και η εφαρμογή τους στους τομείς της διαχείριση του φαρμάκου και της
πληροφορίας προσέφερε στον πολίτη νέους δρόμους τόσο για την
απόκτηση του φαρμάκου όσο και των σχετικών πληροφοριών και οδήγησε
σε αμφισβήτηση της υπεραξίας που ο φαρμακοποιός δημιουργεί στο
φάρμακο.

Η προσπάθεια εισόδου των ιδιωτικών
κερδοσκοπικών κεφαλαίων στην αγορά των
φαρμάκων…
…στοχεύοντας στην κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση που θα τους
αποδώσει αυξημένα έσοδα αλλά και μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή. Ας μην
ξεχνάμε ότι τα κεφάλαια αυτά έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μεγάλους
πόρους για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης και την κατασκευή μιας
αρνητικής εικόνας για τον φαρμακοποιό.

Ο σύμβουλος φαρμακοποιός

Ο φαρμακοποιός διστακτικά
επιστρέφει στο προσκήνιο
Ειδικεύεται στην παροχή
πληροφοριών & συμβουλών
που σχετίζονται με τα
φάρμακα και τα προβλήματα
υγείας

Ο κλινικός φαρμακοποιός

Ο φαρμακοποιός κάνει χρήση της εξειδικευμένης γνώσης
Ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, των υπόλοιπων
λειτουργών της υγείας και των δημόσιων οργανισμών υγείας.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΑΣΘΕΝΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΥ …& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η ασθένεια αποκτά περιεχόμενο βιοψυχοκοινωνικό
(και παύει να έχει περιεχόμενο καθαρά βιοϊατρικό).
Τα φάρμακα πέτυχαν την συμπτωματική αντιμετώπιση των ασθενειών…
…όχι όμως την εκρίζωση τους.

Δημιουργείται ένας νέος τύπος ασθενών, οι λεγόμενοι χρόνιοι ασθενείς…
…των οποίων κύριο γνώρισμα είναι η συμβίωση με την παθολογική
διαδικασία και τα φάρμακα έως το τέλος της ζωής τους.

Η φαρμακοθεραπεία του ασθενή έγινε πολύπλοκη.

FAIL

Η φαρμακοθεραπεία αποτυγχάνει σε πολλές περιπτώσεις…
…προκαλώντας νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Ο φαρμακοποιός της φ.φ.

Ο ασθενής, ο φαρμακοποιός και η θεραπευτική τους σχέση
γίνονται οι μεγάλοι πρωταγωνιστές
Ο φαρμακοποιός ειδικεύεται στην παροχή
φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή.

ΧΡΟΝΟΣ
Από DRUG Oriented …………………………………………………………………….. σε PATIENT Oriented
Από το ΠΡΟΪΟΝ…………………………………………………………………………………….. στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ +
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ +
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Πρόσβαση +
Ορθολογική
χρήση του
φαρμάκου

Μείωση Ν+Θ
οφειλόμενες
στην κακή χρήση
των φαρμάκων

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

Εκσυγχρονισμός

ΔΙΑΘΕΣΗ
Μετασχηματισμός

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Εφαρμογή

(Πραγματικές) Επαγγελματικές Πρακτικές (….ή αλλιώς)

Εξατομικευμένο
Φάρμακο

ΓΑΛΗΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Να παρασκευάζει
εξατομικευμένα
φάρμακα

Να εγγυάται την σωστή
χρήση του φαρμάκου

Να βελτιστοποιεί τα
φαρμακοθεραπευτικά
αποτελέσματα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΘΗΣ
ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΠΛΑΝΟ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αναντιστοιχίας μεταξύ των
μαζικά παραγόμενων
φαρμάκων και των
ιδιαίτερων αναγκών του
ασθενή

Ανορθολογικής χρήση των
φαρμάκων

Νοσηρότητας και
θνησιμότητας οφειλόμενης
στη φαρμακοθεραπεία

ΠΑΛΙΕΣ + ΝΕΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
του ασθενή & του συστήματος υγείας
…που για την κάλυψη τους
απαιτείται η κινητοποίηση…

ΓΝΩΣΗΣ
…σχετικής με το φάρμακο και τη χρήση του…
…η γνώση αυτή ζητείται να προσφερθεί από
τους φαρμακοποιούς με τη μορφή άυλου
προϊόντος δηλαδή…

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Φαρμακοποιός είναι μεταξύ των επιστημόνων – λειτουργών της υγείας, ο
ειδικός επί του φαρμάκου.
Κοινωνικός σκοπός του φαρμακοποιού είναι η κάλυψη αναγκών που
σχετίζονται με το φάρμακο και στην περίπτωση της παρασκευής, διάθεσης και
χρήσης του φαρμάκου γίνεται εφικτός μέσα από μια εξατομικευμένη και
εστιασμένη στον ασθενή διαδικασία παροχής φροντίδας.
Πέραν τούτου ο φαρμακοποιός, λόγω και της ευρύτερης επιστημονικής του
συγκρότησης ως υγειονομικού, είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όχι μόνον
φαρμακευτικών αλλά και υγειονομικών αναγκών των ασθενών, της τοπικής
κοινότητας, της πολιτείας και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων μερών (όπως το
υπουργείο υγείας, ο ΕΟΦ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πανεπιστήμια κτλ).

Φαρμακείο είναι δομή πρωτοβάθμιας υγείας (αυτόνομη, αποκεντρωμένη και
δημοσίου συμφέροντος), εξειδικευμένη στο φάρμακο.
Κοινωνικός σκοπός του φαρμακείου είναι να κάνει εφικτή (κάτω από τους
ευνοϊκότερους όρους) την συμμαχία φαρμακοποιού και ασθενή που επιτρέπει
στον μεν φαρμακοποιό να εφαρμόσει δημιουργικά τη γνώση του προς επίλυση
των προβλημάτων του ασθενή που σχετίζονται με το φάρμακο, στον δε ασθενή
να ικανοποιήσει τις ανάγκες του που σχετίζονται με το φάρμακο.
Πέραν τούτου, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
της χώρας μας το φαρμακείο αναλαμβάνει και έναν ευρύτερο υγειονομικό
ρόλο, με αποτέλεσμα να αρθρώνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται η
δυνατότητα παροχής όχι μόνον φαρμακευτικών υπηρεσιών (+προϊόντων) αλλά
και υγειονομικών υπηρεσιών (+προϊόντων) προς κάλυψη αναγκών των
ασθενών, της τοπικής κοινότητας, της πολιτείας και των υπόλοιπων
συνεργαζόμενων μερών (όπως το υπουργείο υγείας, ο ΕΟΦ, τα ασφαλιστικά
ταμεία, τα πανεπιστήμια κτλ).

Ερευνητικές
Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φ
Εκπαιδευτικές
Υπηρεσίες

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ερευνητικές Αναφορές

Ερευνητικές
Υπηρεσίες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπαιδευτικές
Υπηρεσίες

Πρακτική Άσκηση Φαρμακοποιών + Βοηθών

Υπηρεσίες
Φαρμακοποιίας
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Αλλαγή της περιεκτικότητας, της μορφής, των
οργανοληπτικών ιδιοτήτων, των εκδόχων των φαρμάκων.
 Παρασκευή ομοιοπαθητικών, φαρμακοθεραπευτικών,
αρωματοθεραπευτικών, κτηνιατρικών, κυτταροτοξικών,
παρεντερικών, ορμονικής υποκατάστασης, ορφανών,
ελλειπτικών, αποσυρμένων, μη παραγόμενων φαρμάκων.

Υπηρεσίες
Κλασικής Φαρμακευτικής
 Διαχείριση Φαρμακευτικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 Φαρμακευτική Συμβουλή
 Φαρμακευτική Πληροφόρηση

Υπηρεσίες Φαρμακοεποπτείας

Υπηρεσίες
Κλινικής Διάθεσης Φαρμάκων
 Διάθεση Φαρμάκων με Ιατρική Συνταγή.
 Διάθεση Φαρμάκων με Φαρμακευτική Υπόδειξη.
 Διάθεση Φαρμάκων Αυτοθεραπείας.

Υπηρεσίες
Φαρμακοθεραπείας
 Βελτιστοποίηση / Διαχείριση της Φαρμακοθεραπείας
 Ανασκόπηση της χρήσης των φαρμάκων
 Φαρμακοθεραπευτική Συμμόρφωση
 Εκπαίδευση στην Χρήση Φαρμακευτικών Συσκευών
 Χορήγηση Φαρμάκων

 Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στα Φάρμακα
 Αναφορά Προβλημάτων Ποιότητας Φαρμάκων
 Αναφορά Ελλείψεων φαρμάκων
 Αναφορά Ψευδεπίγραφων Φαρμάκων

Εργαστηριακές Υπηρεσίες
 Έλεγχος Φαρμακοθεραπευτικών Συγκεντρώσεων
 Έλεγχος Φαρμακοθεραπευτικών Δεικτών
 Έλεγχος Φαρμακευτικών Αλλεργιών
 Φαρμακογενωμικός Έλεγχος

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες
Προαγωγής Υγείας
 Προαγωγή της υγιεινής διατροφής
 Προαγωγή της άσκησης & της φυσικής δραστηριότητας
 Διακοπή του καπνίσματος
 Μέθοδοι ελέγχου του άγχους και του βάρους
 Προαγωγή του μητρικού θηλασμού

Υπηρεσίες
Πρόληψης Ασθενειών

Υπηρεσίες
Παροχής Πρώτων Βοηθειών
 Φροντίδα τραυμάτων
 Φροντίδα εγκαυμάτων
Παροχή οξυγόνου
 ΚΑΡΠΑ & Εξωτερική Απινίδωση

Υπηρεσίες
Υγειονομικής Συνεργασίας
 Το φαρμακείο ως δομή φιλοξενίας άλλων υγειονομικών
επιστημόνων (νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών,
διατροφολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.α.).

 Εμβολιασμοί
 Εκτίμηση Παραγόντων Κινδύνου
 Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Υπηρεσίες
Πληροφόρησης & Ευαισθητοποίησης
 Ορθολογική χρήσης των φαρμάκων
 Διαχείριση ληγμένων οικιακών φαρμάκων
 Διαχείριση αχρησιμοποίητων οικιακών φαρμάκων
 Καταγραφή στα μητρώα εθελοντών αιμοδοτών
 Καταγραφή στα μητρώα δωρητών οργάνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να καλύπτουν τις κλινικές ανάγκες των ασθενών

Να προσφέρουν οικονομίες στο σύστημα υγείας και την πολιτεία

Να εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των φαρμακείων

Να εξασφαλίζουν την επαγγελματική και επιστημονική
καταξίωση των φαρμακοποιών.

Να εκσυγχρονίζουν τις παραδοσιακές μας πρακτικές
(…και όχι να τις διαγράφουν)
Να εισάγουν νεωτερικές πρακτικές
(…προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου μας)

ΑΛΛΑΓΕΣ

Στον προσανατολισμό της πανεπιστημιακής έρευνας
(εστιασμένη στην χρήση του φαρμάκου)

Στο περιεχόμενο των πανεπιστημιακών σπουδών μας
(+ φαρμακοθεραπεία)

Στον τρόπο άσκησης της πρακτικής μας
(διάκριση πρακτικών + εφαρμογή πρωτοκόλλων)

Στην μορφή και οργάνωση του φαρμακείου
(πολυδύναμα φαρμακεία)

Μπιρλιράκης
Βασίλειος
Πτυχίο Φαρμακευτικής
MSc Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία
ΜΒΑ - Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΜΔΕ - Χρηματοοικονομικά

Email: vbirlirakis@yahoo.gr
Κιν. 694 8 076 477
Τηλ. Φαρμακείου: 24210 40913
Skype Name: vbirlirakis
Facebook: vbirlirakis

www.vbirlirakis.gr
www.vision4pharmacy.gr

Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας