You are on page 1of 3

Χριστουγεννιάτικη Λίστα

Δύο μήνες πριν - Οκτώβριος (αρχίζω σιγά σιγά)
 Προγραμματίστε πού θα περάσετε τις γιορτές. Zπίτι, με σuγγενείς, με
çίAοuς; Zuζqτήστε òAοι μαζί πώς çαντάζεστε τις ιõανικές γιορτές
çέτος. Aν μq τι άAAο, θα σας çέρει Aίγq γιορτινή õιάθεσq.
 Eισιτήρια. Aν αποçασίσετε πως θα çύγετε, οργανωθείτε για τα
εισιτήρια. Xρειάζεται να τα κAείσετε νωρίτερα;
Mέσα Οκτωβρίοu
 Fράµτε òσες εκõqAώσεις έχετε να εκκρεμούν σ´ ένα qμεροAòγιο. Fια
παράõειγμα, q γιορτή στον παιõικò σταθμò ή το σχοAείο, ονομαστικές
εορτές ποu θα πρέπει να πάτε επίσκεµq κAπ.
 Oτιάçτε ò,τι μπορεί να καταµuχθεί και να σας Aύσει τα χέρια τις
μέρες ποu θα τρέχετε. Zύμq για μπισκòτα, Aαζάνια ή παστίτσιο πριν
το τεAικò στάõιο, κιμά μαγειρεμένο. Oα κερõίσετε χρòνο σίγοuρα.
 Aνανεώστε τq Aίστα με τις κάρτες ποu θέAετε να στείAετε.
Aποçασίστε πòσες χρειάζεστε, αν θα τις αγοράσετε ή θα τις çτιάçετε
με τα παιõιά, και τσεκάρετε αν έχετε σωστές õιεuθύνσεις.
 Aγοράστε ò,τι πιθανòν χρειάζεστε για τις κάρτες σας αν θα τις
çτιάçετε με τα παιõιά. Aν τις παραγγείAετε μέσω ίντερνετ χρειάζονται
κάποιο χρòνο παραπάνω. Eν πάσει περιπτώσει, επειõή σε αρκετά
μαγαζιά τώρα είναι q περίοõος ποu çεκινούν τq Xριστοuγεννιάτικq
σεζòν, θα βρείτε αρκετές εuκαιρίες με Aίγο µάçιμο.
 Προετοιμάστε το σπίτι για απρòσμενοuς επισκέπτες. Mοu έχει σuμβεί,
και προσπαθούσα να çεχωρίσω σεντòνια çορώντας õεκάποντο.
KαθòAοu αστείο.
TέAος Οκτωβρίοu
 Aρχίστε μια Aίστα õώρων. tτσι σιγά σιγά θα μπορείτε να ετοιμάζετε
τα õώρα ποu θα χρειαστείτε χωρίς να αγχώνεστε τεAεuταία στιγμή.
Kαθίστε με τα παιõιά να õείτε τι σκέçτονται πως θα ήθεAαν απ´ τον
Aγιο BασίAq - ναι, ακòμq πιστεύοuμε!
 Kάντε τον προüποAογισμò σας. Aποçασίστε πòσα θέAετε και μπορείτε
να çοõέµετε και για ποια πράγματα - πχ çαγqτò, õώρα. tτσι θα
καταçέρετε να μείνετε εντòς ορίων γιατί uπάρχει ακòμq χρòνος να
µάçετε αν βρείτε κάτι ακριβò.
tνα μήνα πριν
 ΠαραγγείAτε ò,τι χρειάζεστε μέσω ίντερνετ. Oα προAάβει να έρθει
εγκαίρως, κι αν είναι õώρο θα έχετε και χρòνο για έAεγχο.
 TuAίçτε και κρύµτε τα õώρα òπως τα προμqθεύεστε. KαAή τύχq αν
õεν έχετε ποAύ αποθqκεuτικò χώρο, τα πιτσιρίκια έχοuν μεγάAq
çαντασία òταν πρòκειται για µάçιμο!
 Tσεκάρετε τα τqς õιακòσμqσqς - μπάAες, Aαμπιòνια, στοAίõια κAπ.
Yπάρχει κάτι ποu χρειάζεται αντικατάστασq; Aτuχήματα σuμβαίνοuν
ακòμq κι òταν είναι πακεταρισμένα.
 Aρχίστε να ετοιμάζετε τις κάρτες ποu θα στείAετε. Eίτε πρòκειται για
χειροτεχνία, είτε μòνο για çακέAοuς και õιεuθύνσεις.
Tρεις εβõομάõες πριν
 Tαχuõρομήστε τις κάρτες σας. Mε το çòρτο ποu θα έχοuν τα
ταχuõρομεία, τώρα είναι μια χαρά περίοõος να το κάνετε.
 Διακοσμήστε το σπίτι σας! Kαι σας το Aέω εγώ, ποu μέχρι και
πρòπερσι στòAιζα μια βõομάõα πριν τα Xριστούγεννα. Διακοσμήστε
και õεν θα χάσετε. tστω κι ένα χαμòγεAο, θα σας çωτίσει.
 KαταAήçτε στο μενού ποu θα έχετε για τις γιορτές. Aν θα κάνετε
εσείς το τραπέζι για òAq τqν οικογένεια, αποçασίστε τι θα
μαγειρέµετε εσείς κι τι θα çέροuν οι άAAοι. Οργανώστε τq Aίστα σας
για τα µώνια.
Δύο εβõομάõες πριν
 Tαχuõρομήστε τα õώρα ποu õεν θα õώσετε αuτοπροσώπως.
 Aγοράστε τα αναAώσιμα με μακρινή qμερομqνία Aήçqς. ΔqAαõή
κονσέρβες, αAκοοAούχα, αναµuκτικά, ζuμαρικά κAπ.
Mία εβõομάõα πριν
 Fενική στο σπίτι. Xρειάζεται περιγραçή; MάAAον òχι. Mqν çεχάσετε
να αναõιοργανώσετε το µuγείο, θα χρειαστεί òAος ο õιαθέσιμος
χώρος ποu μπορείτε να έχετε, ακòμq κι αν για κύριο μενού θα έχετε
κοτòποuAο στο çούρνο. Zίγοuρα θα uπάρχοuν περισσεύματα.
 Aγοράστε μπαταρίες. MιAάω εκ πείρας, τqν έχω πατήσει ποAAές
çορές, μας έρχεται το X παιχνίõι ασuνòõεuτο μπαταριών, περιμένει
òAο χαρά ο μικρòς να το κρατήσει στα χέρια τοu. και μένει
μποuκάAα περιμένοντας να ανοίçοuν çανά τα μαγαζιά για να πάροuμε
μπαταρίες. Aν χρqσιμοποιείτε επαναçορτιζòμενες, çροντίστε απAώς
να είναι ετοιμοπòAεμες.
Tρεις μέρες πριν
 Aγοράστε τα çρέσκα προïòντα ποu χρειάζεστε, çρούτα και Aαχανικά.
 Eτοιμάστε τα πιατοπòτqρα. Xρειάζεται κάτι çανά çρεσκάρισμα;
Οργανώστε ποια απ´ òAα θα χρειαστείτε και για ποιò çαγqτò.
Δύο μέρες πριν
 Kάντε τqν προετοιμασία για το çαγqτò, και μεταçέρετε απò τqν
κατάµuçq στο µuγείο ò,τι έχετε ετοιμάσει για να χρqσιμοποιήσετε.
 Aν πρòκειται να έχετε çρέσκα AοuAούõια, προμqθεuτείτε τα τώρα
ώστε να έχοuν χρòνο να ανθίσοuν τα μποuμπούκια τοuς.
Mία μέρα πριν
 Oορτίστε τις μπαταρίες. Δεν εννοώ τις õικές σας, αAAά αuτές ποu θα
χρειαστείτε για τqν κάμερα ή τq çωτογραçική σας μqχανή.
 AποτεAειώστε αν σας έχει μείνει κάποιο õώρο για τύAιγμα.
 TεAειώστε με τα τοu μαγειρέματος, αποçασίστε τι ώρα θα καθίσετε
στο τραπέζι τqν επομένq και καταAήçτε στqν ώρα ποu πρέπει να
μαγειρεuτούν òσα απομένοuν.
 Oορτίστε τις μπαταρίες. Tώρα εννοώ τις õικές σας! Διασκεõάστε με
τqν οικογένεια και τοuς çίAοuς σας. Mοιραστείτε μαζί τοuς τις
οικογενειακές σας παραõòσεις. AγκαAιαστείτε, χαAαρώστε, γεAάστε.
H επòμενq μέρα θα είναι μέρα γιορτής.
Καλά να περάσετε!!!