Hw$_ma ZdmWo

g§nyU© Am{e`mda Amnë`m doJionUmZo Jobr
ghm XeHo$ AI§S> gÎmm JmOdUmè`m "ao{S>Amo {gbmoZ'Mr AdñWm gÜ`m eodQ>Mo {Xdg _moOUmè`m é½UmgmaIr jrU hmoV Mmbbr Amho. Á`m AZoH$ {nT>çm§Mr gm§ñH¥${VH$ OS>UKS>U ao{S>Amo {gbmoZZo BVH$s df} gOJnUo Ho$br, Ë`m gmè`m§Zm hm _mZ{gH$ YŠH$m nMdUo H$R>rU Amho. AmOhr ~hþVm§em§Zm AgoM dmQ>Vo H$s ao{S>Amo {gbmoZ Ho$ìhmM ~§X Pmbm`. nU ^maV, nm{H$ñVmZ, Xw~B© `oWrb bmImo bmoH$m§À`m aoQ>çm_wio aS>VIS>V H$m hmoB©Zm {XdgmMo Ho$di XmoZ VmgmMo gH$miMo H$m`©H«$_ AOyZhr VJ Yê$Z AmhoV. ^maVmÀ`m e§^a H$moQ>r bmoH$g§»`oVrb {ZXmZ AYm© H$moQ>r bmoH$ AmOhr ^pŠV^mdmZo gH$miMo XrS>-XmoZ Vmg Ho$di ao{S>Amo {gbmoZ Am{U {gbmoZ H$aVmM OJVmV. Ë`m{edm` Ë`m§Mr {XZM`m© MmbyM hmoV Zmhr. EImX {Xder àgmaU ZrQ> Z Amë`mg qH$dm A{O~mV Z Amë`mg _w§~B©, amOH$moQ>, H$amS>, Am¡a§Jm~mX, OiJmd, {Xëbr, bmhmo a -H$amMr_Yrb \$mo Z EH$_oH$m§g gJio R>rH$ Va Amho Zm ho {dMmaÊ`mH$aVm IUIUV amhVmV. WoQ> H$mob§~mobm {Zdo{XHo$bmgwÕm \$moZMm hm _mam XmoZ JmÊ`m§_Yrb doioV ghZ H$amdm

bmJVmo Am{U Ë`mCbQ>hr, Ooìhm H|$Ð gwñnîQ> bmJVo, Vo ì hm {Vbm àË`o H $ JmÊ`mZ§ V a \$mo Z Ambo ë `m AZoH$m§Mo Am^ma _mZV _mZV H$m`©H$« _ nwT>o gaH$mdmdm bmJVmo. `m nmœ©^y_rda, gÜ`m hmoV Agbobr àgmaUo hr eodQ>MrM AmhoV ho _mhrV Pmë`mda, hm eodQ> Q>miÊ`mH$aVm àË`oH$ lmoVm Amnë`m narZo PQ>Vmo Amho. H$moUr YZ~mX, {~bmgnya, Zm§XJmdMo doS>o a{gH$ Amnë`m _moS>Š`mVmoS>Š`m B§J«OrV WoQ> ao{S>Amo H|$Ð A{YH$mè`m§Zm àgmaU ~§X H$ê$ ZH$m åhUyZ AmO©dr nÌ {bhrV AmhoV. B§Xya Am{U {X„rÀ`m H$mhtZr lrb§H$Z Cƒm`wŠVm§ZmM gmH$S>o KmVbo Amho. Va AZoH$m§Zr ^maVr` amOXyVm§Zm àË`j ^oQy>Z bmImo a{gH$m§À`m ^mdZm ì`ŠV Ho$ë`m AmhoV. H$mhr OU Va H$mob§~mobm àË`j ao{S>Amo {gbmoZdaM OmD$Z YS>H$bo AmhoV. AmO ^maVmV XrS>-XmoZeo Z^modmUr H|$Ðo AmhoV. E\$.E_.Mr bmQ> OmoamV Amho. XmoZXmoZeo dm{hÝ`m§dê$Z OJ^aMo H$m`©H«$_ KamKamV H$mogiV AmhoV. {edm`, grS>r ßboAa Am{U E_nr3 hm Ogm emioV H§$nmg ~m°Šg gŠVrMm AgVmo Vgm àË`oH$ _wbm_wbrH$S>o \$mdë`m doimV dmOVmo Amho. AOyZ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

gwaob _¡\$brMr gwê$ Pmbobr ^¡adr

éMr {Xdmir

9

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10

H$emMr H$_VaVm Amho? {MÌnQ> Kar ~KVm `oVmV. B§Q>aZoQ>_wio nwñVH$ CKS>m`Mr Oéar dmQ>V Zmhr. EdT>çm gmè`m CnbãYVm AgVmZm EH$ naXoer Z^modmUr H|$Ð ~§X hmoVo `mH$aVm Jim H$mT>Ê`mMr ^maVmVë`m bmoH$m§Zm JaOM H$m`? `m ì`mdhm[aH$ àýmbm CÎma Zmhr. H$maU BVŠ`m dfmªV ao{S>Amo {gbmoZer Owibobr Zmi nyU©nUo ^md{ZH$ nmVirdaMr Amho. Ë`mVyZ WmoS>rM BVH$s ghOmghOr Hw$UmMr gwQ>H$m hmoUma Amho? ho ì`gZ WmoS>oM gwQ>Uma Amho? ho ì`gZ _wimV bmJboM H$go, H$moUr bmdbo bmImo bmoH$m§Zm ao{S>Amo {gbmoZÀ`m ZmXr? Ë`mV Ago H$m` OJmdoJio hmoVo H$s Ë`mÀ`m ~§X hmoÊ`mZo Ord Vi_iVmo`? ho gmao KS>bo `moJm`moJmZo. Hw $ UmÀ`m AXy a X¥ î Q> r , Ah§ ^ mdr VmR> a ^y{_Ho$_wio, Va Xwgè`m ~mOybm g§doXZerb, XyaJm_r {dMmam§À`m {H«$`merb ì`ŠVr_wio. `m XmoKm§Zr g_moamg_moa `oUo hrM EH$mÀ`m ^m½`mMr Am{U g_moaÀ`mÀ`m Xw^m©½`mMr Zm§Xr hmoVr. {~«{Q>e gÎmonmgyZ ^maV Am{U {gbmoZbm ñdmV§Í` EH$m dfm©À`m \$aH$mZoM {_imbo. 1948bm ñdV§Ì Pmboë`m {gbmoZMo gaH$mar ao{S>Amo H|$Ð {g`mH$ (gmCW E{e`Z BñQ>Z© H$_m§S>) {~«{Q>e H$mimnmgyZ MmbV Ambobo H$m`©H«$_ nwT>o MmbdV hmoVo. {gbmoZ `m qghbr ^mfH$ XoemV ^maVmVyZ Jobobo Am{U {nT>çmZ² {nT>çm VoWo dmñVì` Ho$bobo Vm{_irhr _moR>çm g§»`oZo hmoVo. ^maVr` qhXr ^mfoMo d Ë`mVrb {deofV… {MÌnQ> g§JrVmMo dmao `mhr XoemV dmhÿ bmJbo hmoVo. Zì`mÀ`m emoYmV Agboë`m {g`mH$ ao{S>AmoMo EH$-XmoZ dfmªV {gbmoZ ao{S>Amo Ago Zm_H$aU Pmbo Am{U Ogo O_Vrb Vgo AY©dQ>, gXmof qhXrV H$m`©H«$_m§Mo àgmaU hmoD$ bmJbo. Xwgè`m _hm`wÕm_wio OJ^a Pmbobr Jm|YimMr Am{U hbmIrMr n[apñWVr ^maVr` CnI§S>mVhr hmoVr. nU AÞYmÝ`mMr, H$nS>çm-{Zdmè`mMr Q>§MmB©, Xm[aÐç AgVmZmhr ^maVr` {MÌnQ>CÚmoJ _mÌ ~migo Yê$ bmJbm hmoVm. H$_i XbXbrV {MIbmV éOVo, dmT>Vo Am{U Amnë`m ApñVËdmZo gmè`m§ZmM [aPdVo. VerM ^maVr` {MÌnQ>g§JrV hr

`m XbXbrV \w$bUmar Amem hmoVr. {MÌnQ> V`ma hmoV hmoVo, nU Vm§{ÌH$ÑîQ>çm Vo \$mago àJV ZìhVo. H$mhr {MÌnQ>m§Mr H$Wm nyU© {T> g mi Agm`Mr, Va H$mhtMo Zm`H$ åhUOo MmbVo~mobVo XJS>r nwVioM. H$Yr g§dmX EoHy$ `m`Mo ZmhrV Va H$Yr ~mobUmè`mMo eãX Am{U hbUmao AmoR> `m§V Vmi_oi Zgo. EdT>o gmao AgyZhr {MÌnQ> Vw\$mZ JXuV hmD$g\w$b Mmbm`Mo. {H$Ë`oH$ AmR>dS>o EHo$H$m {gZo_mJ¥hmV R>mU _m§Sy>Z ~gm`Mo. hr gmar H$am_V hmo V r g§ J rVmMr. Ë`m H$mimV EH$mno j m EH$ à{V^membr em`a, JrVH$ma Amnbr AXmH$mar noe H$am`Mo, g§JrVH$mam§Zm AmìhmZ Úm`Mo. g§JrVH$mahr gßVñda H$moiyZ ß`m`bobo. Vo JrVm§da Aem H$mhr Mmbr ~m§Ym`Mo H$s ~wOwJ© Jm`H$m§Mmhr H$g bmJmdm. hr {ÌdoUr EH$_oH$m§g EdT>r KÅ> nH$Sy>Z hmoVr H$s Ë`mVyZ H$mhr AX²^wV Z {ZKVo VaM Zdb. n[aUm_ñdê$n, {MÌnQ> H$gmhr Agmo Ë`mVrb JmUr hoM _w»` AmH$f©U hmoVo. Ë`m nydu Zm Aer Aà{V_ JrVo OÝ_mbm Ambr Zm ^{dî`mV `oVrb. ^maVr` {MÌnQ> g§JrVmMm gwdU©H$mi OÝ_mg Ambm hmoVm. _mÌ Ë`mMr nm{hOo EdT>r XIb Amnë`m ao{S>Amodê$Z KoVbr Jobr Zmhr. {gbmoZ ao{S>Amoda gJim AmZ§XM hmoVm. qhXr g_OUmao-~mobUmao {VWo Hw$Ur ZìhVo. Ë`m XoemV dmgam§V Or H$moUr b§JS>r Jm` WmoS>o\$ma qhXr OmUm`Mr, VrM H$m`©H«$_à_wI Am{U VrM CX²KmofH$. qhXr {MÌnQ>g§JrVm_wio hmhr {gb{gbm EH$XmoZ df} InyZ Jobm. JmUrM BVH$s bmOdm~ hmoVr H$s Ë`mbm ~mH$s gOmdQ>rMr OéarM ^mgm`Mr Zmhr. Amh, A§XmO, _hb, g_mYr, g§J{Xb, VamUm, ~mOma Ago EH$m_mJyZ EH$ `oUmao {MÌnQ> Am{U Jwbm_ h¡Xa, _mohå_X e\$s, Zm¡emX, A{Zb {~œmg, gr. am_M§Ð, gÁOmX, ~wbmo gr amZr `m§gmaIo g§JrV hmM AmË_m Agbobo g§JrVH$ma. `m agm`ZmMm H$ig hmoVm g¡Jb, A_ra~mB©, ZyaOhm±, gwa¡æ`m, bVm _§JoeH$a `m§Mm ñda. `m H$mbI§S>mV, ^a^ê$Z nrH$ Amë`mgmaIo e§^aZ§~ar gmoZo {nH$dyZ `m gmè`m ~bd§Vm§Zr O_mZmM ~XbyZ Q>mH$bm.

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Am°b B§{S>`m ao{S>AmoZo `m Zì`m ~Xbm§Mr Oo_Vo_M XIb KoVbr. Xoe ZwH$VmM ñdV§Ì Pmbm`, Zì`m X_mZo H$mhr C^o H$é`m hr D$Om© OUy ZìhVrM. Á`m§Zm H$mhr H$aÊ`mMr BÀN>m hmoVr Vo gaH$mar {Z`_mZo ~m§Ybobo hmoVo. AemVM, gÎmmJ«hU H$aVmM ^maVr` Z^modmUr_§Í`m§Zr `m gwdU©_`r g§JrVmÀ`m àgmaUmbm {Wëba, gd§J R>adyZ XoemVrb gd© Z^modmUr H|$Ðm§dê$Z hÔnma Ho$bo! qhXr {MÌnQ>mVrb JrVo ao{S>Amodê$Z EoH$Ê`mÀ`m _m\$H$ H$a_UwH$sbmhr H$moQ>çdYr bmoH$ nmaIo Pmbo. `m _Z_mZr {ZU©`m_wio H$amoS>m|À`m OrdZmV nmoH$ir {Z_m©U hmoD$ eH$Vo ho Zm Z^modmUr_§Í`m§Zm OmUdbo Zm Am°b B§{S>>`m ao{S>AmoÀ`m CƒnXñWm§Zm. hþHy$_emhr, Aaoamdr H$ma^mamMr _ñVr ñdmV§Í`mZ§VaÀ`m n{hë`m Mma-nmM dfmªVM AZoH$m§Zm ÌmgXm`H$ hmoD$ bmJbr. n[aUm_r, Am°b B§{S>`m ao{S>AmoZo H$ënH$, ~w{Õ_mZ _mohao J_mdbo. XoemMr _moR>r gm§ñH¥${VH$ hmZr Pmbr. Ë`m§n¡H$s EH$ hmoVo {dO` {H$emoa Xw~o. CÎm_ H$m`©H«$_ gmXa H$ê$Z lmoË`m§Zm OmJrM {IidyZ R>odÊ`mMo Ë`m§Mo H$g~ BWo H$m_mbm Ambo Zmhr. amoOÀ`m _Z_mZrbm H§$Q>miyZ Ë`m§Zr Am°b B§{S>`m ao{S>Amo gmoS>bo Am{U Vo WoQ> H$mob§~moV ao{S>Amo {gbmoZda éOy Pmbo. X¡d {gbmoZ Xoembm AZwHy$b hmoVo. H$mob§~mo ßb°ZÀ`m Aä`mgmH$aVm Am°ñQ>´o{b`mMo {Šb\$S>© S>m°S> H$mob§~moV Ambo hmoVo. ao{S>Amodarb Om{hamVr d VËg_ ì`mnmar H$m`© H « $ _ hm Ë`m§ M m {df` d ì`dgm`hr hmoVm. gaH$mar H$m_mH$aVm Amboë`m S>m°S>Zo {gbmoZ ao{S>AmoÀ`m gmè`m H$m`©H«$_mMo gd}jU Ho$bo. ^maVr` ao{S>Amoda Agbobr qhXr JmÊ`m§darb ~§Xr, VarnU Ë`m§Mr àM§S> {Z{_©Vr Am{U Ë`mH$aVm bmoH$m§Mo nmJbnU `mMr Ë`m§Zr _m{hVr H$ê$Z KoVbr. Ë`m~amo~a ZdrZ CÚmoJ Am{U KaJwVr dmnamÀ`m dñVyMr ^maVmV hmoUmar {Z{_©Vr `m JmoîQ>r Ë`m§Zm ^anya § n¡gm XoUmè`m {Xgy bmJë`m. lrb§H$o À`m gaH$mabm `m gmè`m Jmoï>r Ë`m§Zr gà_mU nQ>dyZ {Xë`m. lrb§H$Z gaH$maZohr Ë`m§g `mo½` à{VgmX XoD$Z, ao { S> A mo {gbmo Z da ì`mnma{d^mJ CKS> Ê `mMr nadmZJr XoD$Z, S>m°S>Zm Ë`mMo H|$Ðà_wI Ho$bo. S>m°S>

`m§Zr _J Am°ñQ>´o{b`mbm H$mhr dfmªH$aVm am_am_ R>moH$bm Am{U Vo ao{S>Amo {gbmoZMo (A{b{IV) gd}gdm© Pmbo. OJmdoJio, H$ënH$-amoMH$ H$m`©H«$_ {Xdg^a EoH$dUo hr {dO` {H$emoa `m§Mr Im{g`V hmoVr. pŠb\$S>© S>m°S> `m§Zr {dO` {H$emoa Xw~|Zm H$moUË`mhr hñVjonm{dZm H$m`©H$« _ gmXarH$aUmMo nyU© A{YH$ma {Xbo. ao{S>Amo {gbmoZMm nwZO©Ý_ Pmbm. `mXaå`mZ _Zmoa§OZm~amo~a ì`mnma {d^mJhr Mmby Pmbm hmoVm. "Amoìhb{Q>Z \w$bdmar' hm ì`mnmar VÎdmda gwê$ Ho$bobm n{hbm H$m`©H«$_. nmR>monmR> Ë`mM dfu1954 _Ü`o Ambr "~rZmH$m JrV_mbm.' A_rZ g`mZtÀ`m X_Xma AmdmOmZo d doJù`m T>§JmVrb gmXarH$aUmV ao{S>Amo {gbmoZMo ~i AOyZM dmT>bo. Am{U _J ^maVr` lmoVo Am°b B§{S>`m ao{S>Amo {dgabo. gH$mi, Xwnma Vo amÌr AH$amn`ªV ao{S>Amo [gbmoZ EoHy$ bmJbo. Amnë`m kmZmV amoO ZdrZ ^a Kmby bmJbo. JmUr VrM nU Ë`m§Mo gmXarH$aU A\$bmVyZ. EH$ hr {\$ë_ Ho$ JrV, dmÚg§JrV, emór` g§JrV, H$ìdmbr, nm{H$ñVmZr ZJ_o, EH$ Am¡a AZoH$, O~ Amn Jm CR>o `m§gmaIo H$m`©H«$_ åhUOo g§W JVrZo _ZmV KwgUmar, _Zmda amÁ` H$aUmar Zem hmoVr. `m ZeoMm Aga Xoe^a ngaV Jobm. Hw§$nU gmoSy>Z ^maVmgh nwam nm{H$ñVmZhr Ë`mZo H$m~rO Ho$bm. Xa a{ddmar amÌr Xhm Vo AH$am Xaå`mZ àgm[aV

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ao{S>Amo {gbmoZ EoH$VmZm Zoh_r dmQ>m`Mo, EdT>çmem bmH$S>r ImoŠ`mZo Ho$dT>çm A\$mQ> ZmX{dœmMr AmoiI H$ê$Z XoV amhÊ`mMo H$m_ dfm©Zwdf} {ZîR>md§VnUo Ho$bo Amho. VbVMm aoe_r gya Am{U gr. EM. AmË_mMm IOm©Vbm AmdmO {VWoM ^oQ>bm. bVm~mBªMr XX©^ar JmUr {~ZMohè`mÀ`m XyaXe©ZEodOr _§X àH$memV EoH$mdr Va Ho$di ao{S>Amo {gbmoZda. åhUyZ Ago dmQ>Vo, H$s XwX£dmZo AmO AS>JirV nS>V Mmbboë`m `m "ao{S>Amo'Mr "EH$m OwÝ`m {_ÌmMr' AmR>dU AmnU Z {dgé`m, Ë`mdarb Yyi PQ>Hy$Z Vr nwÝhm ~gUma Zmhr EdT>rVar H$miOr KoC`m.

éMr {Xdmir

11

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{dO` {H$emoa Xw~o Am{U Jmonmb e_m©

12

hmoUmam "h_oem Odm± JrV' hm H$m`©H«$_ àM§S> bmoH${à` Pmbm. IwÔ bVm _§JoeH$a `m H$m`©H«$_mÀ`m MmhË`m lmoË`m hmoË`m. {dO` {H$emoa Xw~|Zr Ho$di XmoZ dfmªV ao{S>Amo àgmaU_mÜ`_mV H«$m§Vr Ho$br. ao{S>Amo {gbmoZMm AmOhr Omo lmo V m Amho Ë`mbm Xw ~ o O tÀ`m `m S>m|JamEdT>çm H$m_mMo G$U _mÝ` H$amdoM bmJob. Ë`m§À`m Zì`m Zì`m CnH«$_m§~Ôb {bhm`Mo Va EH$ à~§YM hmoB©b BVHo$ Vo Ë`m H$mimV Zm{dÝ`nyU© hmoVo. AmO BVŠ`m dfm©Z§Vahr Ë`m H$m`©H«$_mMm T>mMm nm{hbm H$s OmUdVmo Vmo àË`oH$mMm doJim ~mO Am{U doJir noeH$mar. Ë`mM Üd{Z_w{ÐH$m nU "H$m¡eë` gmao aMZoV Amho' `m gw^m{fVmMr nwîQ>r H$aUmar Xw ~ o O tOr H$ënH$Vm. BVH$m _O~y V emñÌewÕ nm`m KmbUmao Xw~Or `oWrb Amnbo H$m_ o g§nbo `m ^mdZoZo ^maVmV naV `oÊ`mMr V`mar H$ê$ bmJbo, nU `oÊ`mnydu Ë`m§Zr KmbyZ {Xboë`m Cƒ A{^éMrbm Hw$R>o YŠH$m bmJUma Zmhr, gd§J CWinUmbm Oamhr Wmam {_iUma Zmhr `mMr ImÌr H$ê$ZM. Vo H| $ Ðmda AgVmZmM Ë`m§ Z r Ë`m§ M m {eî`mo Î m_, ñdV…À`m H$R> m o a H$aS> ç m {eñVrV KS>dbm. Ë`mbm gmè`m H$m_m§Mo ~maH$mdo gm§{JVbo. Ë`mhrnojm H$m`©H$« _ AOyZ amoMH$ H$am`bm dmd H$gm Amho ho Ë`mÀ`m _Zmda gmoXmhaU q~~dbo. Ë`m§Mm ~mn go ~oQ>m gdmB© Agm Mobm hmoVm

Jmonmb e_m©. Xw~|OtZ§Va Vã~b AH$am df} Jmonmb e_m© `m _Ywa AmdmOmZo OJ^a ao{S>Amo {gbmoZMr bmo H ${à`Vm {eJo b m nmo M dbr. Mmodrg Vmg ^maVr` {MÌnQ>g§JrV hmM JmonmbOtMm Ü`mg hmoVm. `m H$mimV lmoË`m§À`m hOmamo nÌm§Zr ao{S>Amo {gbmoZMr gr_m JmR>br. Oo d T> m à{VgmX Vo d T> r ZdrZVm H$m`©H«$_m§V `oD$ bmJbr. Amnë`m {MÌnQ>mMr JmUr {gbmoZda dmObr H$s OJ^a nmo M VmV Agm EH$ _mZX§S>M {Z_m©U Pmbm. ^maVmVyZ hOmamo Xw{_©i Üd{Z_w{ÐH$m {gbmoZ ao { S> A mo d a gw a {jV amhVrb `m ^mdZoZo AZoH$m§Zr Ë`m ^oQ>rXmIb {Xë`m. {gbmoZ gaH$maZohr {_iVrb VodT>çm Üd{Z_w{ÐH$m KoD$Z Amnbr g§nÎmr dmT>dbr. ^maVr` {MÌnQ> Ooìhm àW_ ~mobnQ> Pmbm {VWn`ªV _mJo OmÊ`mMo Am{U Ë`m O_mÝ`mVrb Üd{Z_w{ÐH$mgwÕm Amnë`m I{OÝ`mV AmUÊ`mMo Am{U OnÊ`mMo Eo{Vhm{gH$ H$m_ `m ao{S>Amo H|$ÐmZo Ho$bo. gaH$mar H|$Ð AgyZhr H$m_mMr nyU© _moH$irH$ hmoVr. Ë`m_wio {VWo H$m_ H$aUmè`m àË`oH$mbm OUy KaMoM H$m_ Amho Agm CËgmh Agm`Mm. à_wI H|$Ðm{YH$mar Am°ñQ>´o{b`Z pŠb\$S>© S>m°S> `m§Zr {dO` {H$emoa Xw~o d Jmonmb e_mªZm nm{hOo VodT>çm Üd{Z_w{ÐH$m IarXÊ`mMr _w^m {Xbr hmoVr. Ë`mMmM n[aUm_ åhUOo qhXr {MÌnQ>g§JrVmMo OJmVrb EH$_od, Aìdb XOm©Mo CËH¥$îQ> Üd{Z_w{ÐH$mb` EdT>çmem qghbr ^mfH$ XoemV C^o amhÿ eH$bo. Jmonmb e_mªZm `m AZ_mob I{OÝ`mMr OmU hmoVr. Amnbr H$ënH$ ~wÜXr nUmbm bmdyZ Ë`m§Zr ^maV-nm{H$ñVmZm§ V rb gd© d`mo J Q> m § À `m {^Þ AmdS>r{ZdS>rÀ`m a{gH$m§Mr Aer _moQ> ~m§Ybr H$s lmoË`m§_Ü`ogÕm ho AmnboM d Amnë`m gmR>rMoM H|$Ð w Amho Aer gmW© ^mdZm {Z_m© U Pmbr. AmR>dS>çmVrb EHo$H$ {Xdg ñWm{ZH$ ^mfoÀ`m JmÊ`mgmR>r amIyZ R>odbm. gmo_dmar gH$mir _amR>r, _§Jidmar n§Om~r, _J JwOamVr Aer Amnmnë`m

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

_mV¥^mfoVrb JmUr naXoer H|$Ðmdê$Z EoH$VmZm lmoVo Va {MÌnQ>g§JrVmÀ`m OÝ_mnmgyZ AmOn`ªVÀ`m hþaiyZ Om`Mo. AmOhr {gbmoZdê$Z àgm[aV hmoUmar pñWË`§Vambm Üd{Z_w{ÐH$m§À`m ê$nmZo Amnë`m dmñVyV _amR>r JmUr EoH$br H$s Vr Amnë`mH$S>o AmhoV H$s _m`oZo gm_mdyZ KoUmè`m "ao{S>Amo {gbmoZ'MoM Zmhr Aer amñV e§H$m `oVo. _mZm`bm nm{hOoV.'' nwT>rb H$mhr dfmªV ao{S>Amo {gbmoZMo AmOÀ`m ^maVr` ñdmV§Í`g§J«m_mMr e§^a df} 1857^mfoZgma Q>rAmanr XaamoO dmT>VM Job. nÞmg-gmR> w o 1957 hm A{Ve` Aä`mgnyU© H$m`©H«$_ Jmonmb hOma nÌo CKS>Vm CKS>Vm, Ë`mZwgma H$m`©H«$_ e_mªZr ao{S>Amo {gbmoZdê$Z gmXa Ho$bm Am{U g§nyU© ~ZdVmZm gmè`m§Mr X_N>mH$ ìhm`Mr. Ë`mVyZM Zì`m ^maVdfm©V Ë`mMo H$m¡VwH$ Pmbo. ^maVmMo n{hbo H$ënZm {_im`À`m. lmoVoM H$m`©H«$_ V`ma H$ê$Z amîQ>´nVr S>m°. amO|Ð àgmX Ë`mZ§Va Ooìhm {gbmoZbm nmR>dm`Mo. ñdV: EoH$m`Mo. JmdmJmdmV lmoVmg§K C^o Jobo Voìhm Ë`m§À`m gÝ_mZmW© emhr ^moOZmMm Omo H$am`Mo. EH$ JmUo-Ë`mMr {e\$magZmdo dmMÊ`mbm H$m`© H « $ _ Am`mo { OV Ho $ bm hmo V m Ë`mV Jmo n mb eodQ>M Zgm`Mm. e_mª Z mhr {Z_§ { ÌV H$aÊ`mV Ambo . ^maVr` Jmo n mb e_m© bmo H ${à` {Zdo X H$ hmo V o . hm`H${_eZa lr. JZS> o { d`m `m§ Z r Ë`m§ M m H$m`©H«$_mMo gd}gdm© hmoVo. {Xdg-amÌ bmoH$ Ë`m§Zm amîQ>nVt~amo~a n[aM` H$ê$Z XoVmZm, Jmonmb e_mªÀ`m ´ EoH$V hmoV. Ë`m§À`m AmdmOmMo, gmXarH$aUmMo {XdmUo o H$m_mMm AmdO©yZ C„oI H$ê$Z gm§{JVbo H$s ^maVr` hmoVo, nU Ë`m§Mo Xe©Z H$moUmgM hmoV ZìhVo. lmoË`m§H$aVm naXoer ao{S>Amo H|$Ðmdê$Z Aà{V_ EH$Xm e_m© gwÅ>rda ^maVmV Am{U Vohr _w§~B©V H$m`©H«$_ noe H$aUmam hm ^maVr` VéU Amho. Amë`mMr ~mV_r bVm _§JoeH$am§Zm H$ibr. Ë`m§Zr qhXwñWmZmV naV Amë`mda _bm ^oQ>m Am{U Vm~S>Vmo~ Xw~oOter g§nH©$ gmYyZ Jmonmb e_mªZm Am°b B§{S>`m ao{S>Amodê$Z AgoM ~hmaXma H$m`©H«$_ ^oQ>Ê`mMr BÀN>m ì`ŠV Ho$br. Xw~oOtZm Amü`© Va gmXa H$am Ago amîQ>´nVr åhUmë`mda Jmonmb e_m© dmQ>bM, nU Amnë`m {eî`mMm A{^_mZhr. Ë`mM o åhUmbo, ""amîQ>´nVrOr, j_m H$am, _bm BWo ao{S>Amo {Xder Xwnmar Mma dmOVm ~m°å~o b°~_Ü`o bVmOtMo {gbmoZda Oo ñdmV§Í` {_iVo Amho Vo ^maVmV {_iUma Üd{Z_wÐU hmoV. Jmonmb e_m© {VWo nmoMë`mda AmnU o Zmhr. Amnbo KmofdmŠ` Oar "~hþOZ {hVm` ~hþOZ Amë`mMm {Zamo n AmV nmR> d bm Am{U H$mhr gwIm`' Agbo Var àË`jmV "~hþOZ ébm`, ñd{hV {_{ZQ>m§VM IwÔ ñdag_«mkr JmonmbOtZm ^oQ>m`bm gwIm`' Ag§M Amho.'' ~mhoa Amë`m. n{hë`m ^oQ>rVM JmonmbOtÀ`m OwÝ`m {nT>rVrb Jm`H$ Hw§$XZbmb g¡Jb `m§Zm AmdmOmMo , ^maVr` {MÌnQ>g§JrVmMo gmao n¡by XmIdUmè`m Ë`m§ À `m H$m¡ e ë`mMo bVmOtZr ^a^ê$Z H$m¡ V w H $ Ho $ bo . _rhr ao { S> A mo {gbmo Z Mr {XdmUr Agë`mMo Z_yX Ho$bo. {MÌnQ> g§JrVmMr AmnU CÎm_ OmU R>dVm o åhUyZ Am^mahr _mZbo. Jmo n mbOtMm ñdV:daM {dœmg ~gV ZìhVm. Vo EdT>oM åhUmbo, ""_r nyU© ag KoD$Z, _mPm Ord àË`oH$ H$m`©H«$_mV AmoVyZ _r _mPo H$V©ì` nma nmS>Vmo A_rZ g`mZr, {dO` {H$emoa Xw~o, Jmonmb e_m© Am{U Hw$_ma ZdmWo Amho. Am^ma _mZm`MoM AgVrb

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ao{S>Amo {gbmoZMr dmñVy Am{U "ao{S>Amo {gbmoZ EoH$m' Ago gm§JUmam nmoñQ>mMm {eŠH$m!

14

Jmonmb e_mªZr AOam_a Ho$bo. gH$miÀ`m OwÝ`m JmÊ`m§Mm H$m`©H«$_ g§nVmZm eodQ>Mo JmUo Ho$.Eb. g¡Jb `m§MoM Agob hm Ë`m§Zr {Z`_M Ho$bm. åhUyZM AmO n§MmdÞ dfmªZ§Vahr g¡JbMo JmUo bmJbo H$s AmR> dmOm`bm VrZ {_{ZQ>o H$_r AmhoV, ho KS>çmi S>moŠ`mV EH$X_ [\$Å> ~gbo Amho. H$moUË`mhr CX²KmofH$mMr ZmoH$ar hr ao{S>Amo {gbmoZda H$ama nÜXVrZo Agë`mZo Vmo H$ama {H$Vr dmT>dm`Mm `mbmhr _`m©Xm hmoVr. Jmonmb e_m© Xhm df} Pmë`mda H$amamVyZ _moH$io hmoUma hmoV. nU Ë`m§Zr o Á`m EH$m nmVirda ao{S>Amo H|$Ðmbm ZoD$Z R>dbo hmoVo o VoWZ Ë`m§Zm gmoS>Uo gmè`m§ZmM H$R>rU hmoV. Ë`m§g EH$m y o dfm©Mr _wXVdmT> {_imbr Am{U nwT>rb dfu Vo {Zd¥Îm hmoUma hr ~mV_rhr Ambr Am{U Ajae… hOmamo Xw…IX nÌm§Mm nmD$g ao{S>Amo H|$Ðmda gmMy bmJbm. ao{S>Amo H|$ÐmÀ`m eodQ>À`m {Xder, eodQ>À`m àgmaUmÀ`m doir Jmonmb e_mªZr gmè`m lmoË`m§Mm OS> A§V:H$aUmZo {Zamon KoVbm, VgmM Ë`m dmñVyZo, {OZo Ë`m§Zm A\$mQ> à{gÕr _mÝ`Vm, gÝ_mZ ~hmb Ho$bm, {dO` {H$emoa Xw~|Z§Va Jmonmb e_mªZm ^mdynU© {Zamon {Xbm. `m ào_mÀ`m CVamB©H$aVm Jmonmb e_mªZr Ë`m§Zm Amboë`m Ag§»` nÌm§VyZ Xhm hOma nÌo {ZdS>br. Ë`m gmè`m§Mo Am^ma _mZUmar nÌo Ë`m§Zr nmM hOmaOUm§Zm {gbmoZ_YyZ Va Caboë`m§Zm ^maVmV Amë`mda `oWrb S>mH$KamVyZ admZm Ho$br. ^maVr` _Zm§ M r éMr ~XbÊmmao , Ow Ý `m H$bmH$mam§Mr H$Xa H$aUmao Am{U Amnë`m H$m_mMo nm{dÍ` OnUmao {dO` {H$emoa Xw~o Am{U Jmonmb e_m©

ho ao{S>Amo {gbmoZÀ`m `emMo Am{U Xw{_©i I{OZm {Z_m©U H$aÊ`m_mJMo I§Xo AmYmañV§^ AmhoV. Ë`m§Zr B{Vhmg KS>dbm, Ë`m§Zr a{gH$Vm dmT>dbr. Ë`m§À`m {Zd¥ÎmrZ§Va AZoH$ OU Ambo-Job. XbdraqgJ na_ma, o _Zmoha _hmOZ, {dO`mbú_r goa_, {edHw$_ma gamoO, _mohå_X C_a AmUIr H$mhr. nU _mJrb g§{MVM EdT>o hmoVo H$s `m gmè`m§Mm \$magm doJim, {deof à^md lmoË`m§da nS>bm Zmhr. Ë`mVë`m Ë`mV CÎm_ H$m_{Jar Am{U gmVË` amIbo _Zmoha _hmOZ `m§Zr. gmV dfmªÀ`m Ë`m§À`m H$ma{H$XuV ZdZdrZ H$m`©H$« _ XoÊ`mMm Ë`m§Zr ñVwË` à`ËZ Ho$bm. eoamoem`ar`wŠV X_Xma AmdmOmVbo {ZdoXZ hr Ë`m§Mr Im{g`V hmoVr. df} CbQ>V hmoVr. {ZË`{Z`_mZo H$m`©H«$_ àgm[aV hmoV hmoVo, `m§{ÌH$ nÕVrZo KamKamVyZ ao{S>AmoÀ`m n§Mdrg _rQ>ada "ao{S>Amo {gbmoZ'da H$mQ>m pñWa hmoV hmoVm. Am°b B§{S>`m ao{S>AmoMr AmH$medmUr Pmbr. {VMr AZoH$ H|$Ðo Ambr. Oo {MÌnQ>g§JrV g§nyU© hÔnma Ho$bo Jobo hmoVo Ë`mbmM dmhyZ KoVbobo "{d{dY ^maVr' ho H|$Ð {Xdg^a JmD$ bmJbo. g¡Jbbmhr Ë`m§Zr Amnë`m H$m`©H«$_mV gm_mdyZ KoVbo. nwT>o, XyaXe©Z Am{U AmUIr H$mhr H$mhr... `mM gw_mamg ao{S>Amo {gbmoZda ^maVmVyZ Om{hamVr nmR>dm`bm {Z~ªY Ambo. Ë`m_wio {gbmoZ ao{S>Amo H|$ÐmMm Am{W©H$ òmoV nyU© ~§X Pmbm Am{U ho H|$Ð hiyhiy A[aîQ>mV gmnSy> bmJbo. ^arg ^a åhUyZ Mm§Jë`m CX²KmofH$m§Mr CUrd ^mgy bmJbr. nU hmhr XwîH$mi g§nbm. CÎm_ {ZdoXZmMr H$_VaVm AJXr Joë`m dfm©n`ªV `eñdrnUo ZwgVr

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

n{ÙZr naoam

gm§^mibrM Zmhr Va nwÝhm nyd©d¡^dmda Zobr Vr XmoZ ñÌr CX²Kmo{fH$m§Zr. EH$ Amho n{ÙZr naoam. {VMr _mV¥^mfm qghbr. {VMm OÝ_, ~mbnU g^mo d VmbÀ`m qghbr dmVmdaUmV Jo b o b o . ñd^mdmZo ~w O ar, Mma Mm¡Km§nmgyZ Xya amhUmar, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_mV Z a_Umar. Aem A~mob n{ÙZrMr ~«÷mZ§Xr Q>mir bmJm`Mr Vr ao{S>Amo {gbmoZÀ`m ~§{XñV H$mMoÀ`m ImobrVyZ H$m`©H«$_ gmXa H$aVmZm. Vr EH$Xm Ë`m _m`H«$mo\$moZg_moa AmgZñW Pmbr H$s gya bJoM gmnS>m`Mm. gmao OJ {dgê$Z VëbrZVoZo Ho$bobo {VMo àgmaU lmoË`m§Zm _mo{hV H$aV Om`Mo. bVm _§JeH$a ho {VMo X¡dV. ao{S>Amo {gbmoZÀ`m o Üd{Z_w{ÐH$mb`mVyZ OwÝ`mVrb OwZr, EH$mnojm EH$ gag JmUr emoYZ Vr EoH$dm`Mr. àË`oH$ JmÊ`mAmYr y Ë`m JmÊ`mda AmYm[aV CËñ\y$V© Mma Amoir {Vbm gwMV, Ë`m JmÊ`mbm AJXr AZwê$n Aem. JmUo EoH$Ê`mMm OodT>m AmZ§X hmoB© VodT>mM n{ÙZrÀ`m {_Ç>mg dmUrMm, {VÀ`m eoamoem`arMm. n{ÙZr IamoIaM nÞmg df} _mJo KoD$Z Om`Mr. _Yw~mbmMm "_hb' S>moù`m§g_moa AmUm`Mr. Pm§Pa qH$dm _Ywa {_bZ_Yrb bVmÀ`m gwam§Zm {VÀ`m eãXm§Zr AOyZ Km`mi H$ê$Z {dewÕ, ~mdZH$er gmoÝ`mMr Pimir XmIdyZ Úm`Mr. e_emX Agmo dm nr.Eb. g§Vmofr, gbrb Mm¡Yar dm gwaæ`m, n{ÙZr `m gmè`m§Mo d¡^d

Aem {dñVmamZo {deX H$am`Mr, H$s ho gmao AmVm Amnë`mV ZmhrV `mMr OmUrd IamoIarM S>moù`m§V nmUr `oD$Z OmJr ìhm`Mr. n{ÙZrÀ`m _Ymi AmdmOm{edm`Mr gH$mi åhUOo gnH$ {XdgmMr Zm§Xr. AZoH$ df} {VZo ao{S>Amo {gbmoZÀ`m ZD$ Z§~aÀ`m ñQw{S>AmoVyZ bjmdYr lmoË`m§Mo {ÛYm _Z:pñWVrVrb gH$miMo gmS>oVrZ Vmg Amnë`m _wR>rV Ago KÅ> nH$Sy>Z R>odbo hmoVo H$s Ë`m§Mr gH$miMr H$m_o Va AS>m`Mr, nU ao { S>A mo g _mo ê $Z hbÊ`mMr BÀN>mhr ìhm`Mr Zmhr. _§Jidmar gH$mir gmXa hmoUmè`m "_oar ng§X'Mr {deof AmoT> gdmªZm Agm`Mr. BVH$s gw_Ywa JmUr àË`oH$ AmR>dS>çmbm Vr emoYm`MrM, nU `m qghbr H$Ý`obm EdT>çm g\$mB©Xma qhXr eãXm§Mr ImU Hw$Ry>Z gmnS>m`Mr `mMoM Amü`© dmQ>m`Mo. {VZo gmXa Ho$bobo gmaoM H$m`©H«$_ Ë`m Ë`m g§X^m©Vrb VÁk ì`ŠVter ~mobyZ gmXa Ho$bo AmhoV Ago dmQ>mdo BVHo$ Vo A{dñ_aUr` hmoV. H$Yrhr bVm _§JoeH$am§Mm C„oI, `o JrV JmZodmbr Wr bVm `m nÕVrZo Z H$aVm, `o Wr bVmOr åhUyZM H$am`Mr. n{ÙZrZo 10 _o 2008 À`m gH$mir {VMm àgmaUmMm eodQ>Mm H$m`©H«$_ OS> A§V…H$aUmZo nma nmS>bm. AmO `o _oam AmIar àgmaU h¡, _Ja _§¡ amoD§$Jr Zhr§ Ago åhUV XmQ>boë`m Jù`mZo gmXa Ho$bobm gmam H$m`©H«$_ AlwnyU© hmoVm. eodQ>Mo JmUo bmdVmZm Vr åhUmbr, A~ gw{Z`o, Amngo {dXmB© boVo hþAo `o AmIar JmZm. bVmOr Ho$ gyam| _|, {\$ë_ ~mJr go-~hma| h_ H$mo Ty>±T>|Jr, Z OmZo h_ H$hm± hm|JoŸ& n{ÙZrÀ`m {Zd¥ÎmrZo ao{S>Amo {gbmoZMm {Vgam Im§~ H$mogibm. Am{W©H$ {dd§MZm AOyZM dmT>ë`m hmoË`m, g§Ü`mH$miMo àjonUhr ~§X Pmbo hmoVo. `mM Xaå`mZ _r d gwYra _moKo Ho$di Am{U \$ŠV Ho$di n§T>arÀ`m dmaH$è`mÀ`m ^mdZoZo "ao{S>Amo {gbmoZ' H$aVmM H$mob~mog Jobmo hmoVmo. Mmahr {Xdg ao{S>Amo {gbmoZÀ`m § B_maVrÀ`m dmñVw{edm` Xwgao H$mhrhr Amåhr nm{hbo Zmhr. Amåhr aoH$m°S>© bm`~«ar nm{hbr, gmao ñQw>{S>Amo

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○

Üd{Z_w{ÐH$m§À`m I{OÝ`mVyZ EH$ Üd{Z_w{ÐH$m {ZdS>VmZm Á`moVr na_ma Am{U n{ÙZr naoam

16

nm{hbo. _w»` H§$Q>´mob ê$_ nm{hbr. amoO Xwnmar n{ÙZr Á`moVr~amo~a {OWo OodU KoV hmoVr Vo CnmhmaJ¥h ~{KVbo. ~g, ~mH$s H$mob§~mo H$mhrM nm{hbo Zmhr! Mma {Xdgm§V Amåhr _w»`H|$Ðm{YH$mè`m§Zm ^oQ>bmo. ì`mnma {d^mJ gm§^miUmè`m A{YH$mè`m§Zm ^oQ>bmo Am{U EH$m H$R>moa dñVwpñWVrMo AmH$bZ Amåhmbm Pmbo. ao{S>Amo H|$ÐmÀ`m g§nyU© n[agamV, A{YH$mè`m-nmgyZ Vo Mnamemn`ªV H$moUmghr qhXr ^mfoMm J§Y Zmhr! ^maVmV `m qhXr àgmaUmMo Ajae: bmImo MmhVo AmhoV `mMr nwgQ>er H$ënZmhr H$moUmg Zmhr. ho H|$Ð VaVo` H$s ~wS>Vo` `mMo gmo`agwVH$hr H$moUmg Zmhr. åhUOoM g§nyU© Am{e`m àjonUmMr O~m~Xmar \$ŠV `m XmoZ CX²KmofH$m§MrM hmoVr. Ë`mVrb EH$ Va {Zd¥Îm Pmbr Am{U ao{S>Amo {gbmoZ AmVm EH$Im§~r V§~yda C^o Amho. hm ~hþYm eodQ>MmM ^ŠH$_ Im§~ åhUOo Á`moVr na_ma. Á`moVrMo dS>rb Xb~raqgJ na_ma ho `mM H|$Ðmda CX²KmofH$ hmoVo. Ë`m§À`m _¥Ë`yZ§Va Á`moVrZo d{S>bm§À`m nmdbmda nmD$b R>odV `m bmoH${à` ao{S>Amo H|$Ðmda ZmoH$ar ñdrH$mabr. {dO` {H$emoa Xw~o§nmgyZ MmbV Amboë`m _Ywa H$hmUrMm ~hþYm hm eodQ>Mm ñda. Á`moVr na_maMm `m H|$Ðmer g§~§Y KamVyZ d{S>bm§nmgyZM Agë`mZo {VZohr AZoH$ H$bmH$ma,

{MÌnQ> A{^ZoÌr, A{^ZoVo `m§Zm OdiyZ nm{hbo Amho Am{U Ë`m§À`mda CÎm_moÎm_ H$m`©H«$_hr gmXa Ho$bo AmhoV. {VÀ`m ~mobÊ`mVrb Amobmdm bmImoOUm§Zm ^mdVmo. ~wYdmar "JrV _oao _rV' `m H$m`©H«$_mV lmoVo XyaÜdZrdê$Z {VÀ`mer g§nH©$ gmYVmV Am{U ^a^ê$Z ao{S>Amo {gbmoZ{df`rMr Amnbr àrVr d {deofV: Á`moVrXrXr~ÔbÀ`m ^mdZm VodT>çmM {Oìhmù`mZo àH$Q> H$aVmV. ~bw { MñVmZ-bmhmo a Vgo M CÎmaàXoeÀ`m AZoH$ Jmdm§VyZ `oUmao \$moZ, Ë`m§Mm H$idim, Ë`m§ À `m _mJÊ`m, Ë`m§ M o àË`o H $mMo Á`mo V rXrXrbm Amnë`m Jmdr `m`Mo ào _ ny d © H $ Am_§ÌU... gmaoM EoH$m`bm _ñV dmQ>Vo. EdT>o n¡go IM©Z bmoH$ naXoer ì`ŠVrer gmao {dgê$Z _Z_moH$im y g§dmX gmYV AgVmV. "ao{S>Amo {gbmoZ'Mo g§Ü`mH$miMo àgmaU AmVm Am{W©H$ H$maUm_wio ~§X Pmbo Amho. gH$miÀ`m H$m`©H$« _mVgwÕm EH$ VmgmMr KQ> Pmbr Amho. Ë`m_wio EdT> ç m ^aJƒ-_Zmo a § O H$ H$m`© H « $ _mMr _Xma gH$miÀ`m Ho$di XmoZ Vmgm§V Vmaodarb H$gaV H$ê$Z gm§^miUo {H$Vr {O{H$arMo Amho, ho H$m`©H«$_ EoH$VmZm àH$fm©Zo OmUdVo. hiyhiy H$m`©H«$_mMr a`mhr {ZñVoO hmoVo Amho. EH$gîR>rÀ`m C§~aR>çmda C^r am{hbobr hr OwZr g§ñWm A_¥V_hmoËgdr df© gmOao H$ê$ eHo$b

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

H$m `m e§H$o bm `mhr I§Jboë`m n[apñWVrV CÎma Amho, hmo`! A_¥V_hmoËgdM Zmhr Va eVmãXrgwÕm JmRy> eHo$b, Oa Amåhr WmoS>o g§doXerb Pmbmo Va. gd§J, {H$igdmÊ`m "[aA°{bQ>r'emo da EH$m amÌrV H$amoS>mo én`m§Mr amI hmoV. Amåhr Ceramn`ªV OmJyZ "B{S>`Q> o ~m°Šg' åhUV Vo H$m`©H«$_ nmhV ~gVmo. Á`m {MÌnQ>m§À`m, ZQ>ZQ>çm§À`m gh^mJmZo hm Mmirg hOma H$moQ>r§Mm CÚmoJ OJ^a {_adVmo Amho Ë`m§Zm, AmnU H$moUmÀ`m Im§Úmda ~gyZ BWn`ªV Ambmo `mMo {dñ_aU Pmbo Amho. Á`m§Zr A{^OmV g§JrV {Z_m©U Ho$bo Am{U Á`m§Zr Vo H¥$VkVoÀ`m ^mdZoZo BVH$s df} Onbo Ë`m§Zm `m H$amoS>mo én`m§n¡H$s dfm©bm Ho$di EH$ H$moQ>r én`o XoÊ`mMrhr XmZV hmoV Zmhr, `mnojm Xwgao XwX£d Vo H$moUVo? nU Ë`m§Zm hr ghg§doXZm g_Obr Va Ho$dT>o gwX¡d! ao{S>Amo {gbmoZ EoH$VmZm Zoh_r dmQ>m`Mo, EdT> ç mem bmH$S> r Imo Š `mZo Ho $ dT> ç m A\$mQ> ZmX{dœmMr AmoiI H$ê$Z XoV amhÊ`mMo H$m_

dfm©Zwdf} {ZîR>md§VnUo Ho$bo Amho. H¡$H$ Jm`H$ g§JrVH$ma, JrVH$ma `m§Mr n{hbr AmoiI øm Üd{Z_mÜ`_mVyZM Pmbr. VbVMm aoe_r gya Am{U gr. EM. AmË_mMm IOm©Vbm AmdmO {VWoM ^oQ>bm. bVm~mBª M r XX© ^ ar JmUr {~ZMo h è`mÀ`m XyaXe©ZEodOr _§X àH$memV Ho$di ao{S>Amoda EoH$mdr. Ë`m§Mo ñda H$mZm§VyZ WoQ> öX`mbmM {^S>VmV. åhUyZ Ago dmQ> V o , AS> J irV nS> V Mmbbo ë `m `m "ao{S>Amo'Mr "EH$m OwÝ`m {_ÌmMr' AmR>dU AmnU Z {dgé`m, Ë`mdarb Yyi PQ>Hy$Z Vr nwÝhm ~gUma Zmhr EdT>rVar H$miOr KoD$ `m. - Hw$_ma ZdmWo gmB© àgmX, 6dm _Obm, X`miXmg amoS>, {dbonmb} nyd©, _w§~B© - 400 057 XyaÜdZr : 022- 26118309 ^«_UÜdZr : 9869014486 B©-_ob : kumar.nawathe@hotmail.com

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

17

gm{hË` AH$mX_r (\y$b noO) Q´>oqgJ Amho

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

18

_hmamï´>mMr gwdU©Vwbm

éMr {Xdmir

gmar ZwgVr Ii~i!
{XZH$a Jm§Jb

Joë`m eVH$ma§^r, gwamÁ`mgmR>r amOH$maU H$s g_mOH$maU `m dmXmg Vm|S> \w$Q>bo. _Yë`m EH$m Q>ßß`mda, Jm§YtZr Ë`m XmoÝhr Jmoï>r EH$Ì {dUyZ PH$mg Vmob gmYbm d g_mO{dH$mgmMo Zdo VÎdkmZ _m§S>bo. na§Vw Ë`mZ§VaÀ`m nÝZmg-gmR> dfmªV amOH$maU d g_mOH$maU øm XmoÝhr joÌm§V {XdmiImoar Omhra H$aÊ`mMo ~mH$s am{hbo Amho, BVH$m `oWo èhmg KSy>Z Ambm Amho. ømM H$mimV V§Ì{dkmZ ZmdmÀ`m EH$m Zì`m àoaUoZo AmYrMo gmao H$m_ g§X^©hrZ ~ZdyZ _mZdr OrdZmgmR>r AdKo {dœ Iwbo H$ê$Z R>odbo Amho!

H$mi CËgwH$VoMm hmoVm, OJ OmUyZ KoÊ`mMm hmoVm. OJ Odi `oV Agë`mMr Mmhÿb bmJbr hmoVr. nU kmZemIm A_`m©X ZìhË`m. {df`hr {j{VOmA{bH$S>Mo dmQ>V hmoVo. àým§Zm CÎmao AgVrb Agm {dœmg hmoVm. kmZg§nmXZmMr gmYZo _`m©{XV hmoVr. _w»`V: nwñVHo$, _m{gHo$ Am{U Vo gm{hË` gmR> d Umar J« § W mb`o ! Aä`mgmÀ`m, g§emoYZmÀ`m dmQ>m _iboë`m hmoË`m. g_mOn[adV©ZmMo {gÕm§V nŠHo$ hmoV. {Zð>m ^ŠH$_ hmoË`m... o _r ^maVr` ñdmV§ Í `mZ§ V aÀ`m nñVrg-Mmirg dfmªÀ`m H$mimMm CëboI H$aV Amho. Y_m©Zo XmoZ ghòHo$ g_mOaMZm AmIyZ {Xbr hmoVr; na§Vw AmVm Y_m©Mr H$mb~møVm H$iyZ MwH$br hmoVr. {dkmZ{dH$mgmMr {Xem R>abr hmoVr. Ë`mVyZ

Vmo

_mZdr OrdZ gwIr hmoBb Agm ^adgm Ambm hmoVm. © {dkmZ{dH$mgm_YyZM eñÌmñÌm§Mm emoY bmJbm, AUw~m±~Mm ñ\$moQ> KSy>Z Ambm `mMr OmUrd hmoVr. VWm{n, Vr MyH$ Pmbobr Amho `m~Ôb nümÎmmnhr hmoVm. Ë`m_wiM Ë`m H$mimV dmXg^m hmoV, em§VVmo _moM} {ZKV, gË`mJ«h-{ZXe©Zo g§K{Q>V Ho$br OmV. {dMmad§V Am{U H$m`©H$V} EH$m AmXe© g_mOmMo ñdßZ nmhV hmoV. Vo gmH$ma hmoUma Agm Ë`m§Mm {dœmg o hmoVm. Ë`mV g_mZVm-~§YVm-ñdmV§Í` A{^àoV hmoV. w o gmè`m OJmZo Vr _yë`o _mÝ` Ho$br hmoVr. g§Vm§À`m dJ¡ao {eH$dUwH$sV, åhUOo B{VhmgmVhr Ë`m§Mm emoY bmdÊ`mMm à`ËZ {dMmad§V H$ê$ bmJbo hmoVo Am{U `m na§nao~Ôb A{^_mZ ì`ŠV Ho$bm OmV hmoVm! lr_§VJar~, nwéf-ñÌr, qhXy-_wgb_mZ Ago ^oX Zì`m

19

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20

g_mOaMZoV amhUma ZìhVo. dU©^Xmbm dmd ZìhVm. o AOyZ gmdH$ma {eëbH$ hmoV, nwéfdJ© Ah§H$mar hmoVm, o Y_mªY doS>o hmoV; nU Ë`m§Mo A{VaoH$s ~Zbo ZìhVo. o dU©lð>Ëd _mZUmè`m {hQ>baMm {Z:nmV H$am`bm o OJ EH$Ì `oD$Z Joë`mMm XmIbm hmoVm. gmdH$maemhrVyZ CX²^dboë`m ^m§S>dbemhrbm Vm|S> XoÊ`mgmR>r H$m_JmaAm§XmobZo ~m§Ybr OmV hmoVr, Ë`m§À`m g§KQ>Zm à~i hmoË`m Am{U Ë`m _mbH$mg_moa Cä`m R>mH$V Voìhm Ë`m§Zm Ý`m` {_idyZ XoÊ`mgmR>r bo~a H$moQ>} hmoVr. Ë`m H$moQ>mª_Yrb N>moQ>çm-N>moQ>çm bT>çm§Vrb {dO` _moR>o, XyaJm_r n[aUm_mMo dmQ>V hmoVo! H$ï>H$ar eoVH$è`mbm eoV_mbH$sMr h_r XoÊ`mgmR>r Hw$iH$m`Xm hmoVm. Ë`m_wio ~gyZ ImUmam EoVImD$ O_rZXma, ImoV hm g_mOmMm eÌy R>abm hmoVm. eoVH$è`mbmhr AW©H$maU H$iy bmJbo hmoVo Am{U Vmo Ë`mÀ`m CËnm{XV _mbmMr amñV qH$_V _mJy bmJbm hmoVm. eoVH$ar "`moÕm' ~Zbm Am{U g_mOmZo Ë`mMo H$m¡VwH$ Ama§^bo. KamKamV hmoUmar ñÌrMr AdhobZm, {dQ>§~Zm, Aà{Vð>m {dMmar g§doXZmerbm§Zm ~moMy bmJbr. ñÌrMo "AY} AmH$me' {Vbm {_im`bmM hdo `m~Ôb Ë`m§À`m _ZmV g§Xoh am{hbm Zmhr; na§Vw Vo {_iUma H$go? Kag§gma, ñÌr-nwéf g§~§Y hr H$m¡Qw>§{~H$ Jmoï> hmoVr. Vr _mZdr {Oìhmù`mMr H$hmUr hmoVr. VoWo eÌy ZŠH$s H$aVm `o V ZìhVm. na§ V w lo { U~Õ g_mOaMZo_YyZ nwéfr Xwï>nUm {Z_m©U Pmbm Amho ho {ZXmZ nŠHo$ hmoVo d Ë`mda BbmO H$aÊ`mgmR>r hŠH$m§À`m Om{Udo~amo~a g_OyV dmT>Uo JaOoMo hmoV. o Ë`m_wiM {ñÌ`m§darb AË`mMma{damoYr H$m`Xo Ogo o hmoV Jobo Ver g_wnXoeZmMr H|$Ðo gwê$ Ho$br Jobr. ZmQ>H$m-{gZo_m§_YyZ, dmL²>_`m_YyZ _m§S>bo Jobbo ñÌrMo o Xmñ`, dñVwH$aU S>mù`m§V A§OZ Kmby bmJbo. o X{bV-d§{MV g_mOmn`ªV {ejU nmoMbo Am{U Ë`m§Zm AmnU _mZd Agë`mMm gmjmËH$maM Pmbm! g_mOmVbo Ago Cno{jV-Xwb{© jV KQ>H$ Ë`m§Mo OrdZ àH$Q> H$ê$ bmJbo Voìhm Vo "{dœê$n Xe©Z'M dmQ>b! _mZdr ApñVËdmMr Aer AdhobZm! BVH$s o ^rfU Kwg_Q>! ì`dñWm§VJ©V BVH$s Owb_r-O~aXñV {nidUyH$! Ë`m Om{UdoVZ {eH$m-g§K{Q>V ìhm-g§Kf© y H$am hm _§ÌmoÀMma ~Zbm.

~hþVoH$ gd© OmUrdOmJ¥V bmoH$ Amnmnë`m
Am`wî`H«$_mMr {Xem `m "nwamoJm_r' dmQ>Zo OmVo ho g_OyZ o Jobo hmoV. Vo Ë`mV g_mYmZrhr hmoV. Ë`mH$aVm Ë`m§Zm o o d¡Mm[aH$ A{Yð>mZ bm^bo hmoVo Vo Ë`m AmYrÀ`m VrZeo dfmª À `m, AmYw { ZH$ kmZàH$m{eV (ao Z o g mÝg) H$mbI§S>m_Ü`o. Vo bmoH$ Amnë`m nwT>rb {nT>çm§da VgoM g§ñH$ma H$ê$ bmJbo hmoVo. Vmon`ªV nñVrgMmirg df} nma Pmbr hmoVr. Vo "Á`oð> ZmJ[aH$' hmoD$ bmJbo hmoVo Am{U Ë`m§Mm _mdiVrMm H$mi gwê$ Pmbm hmoVm. XmoZ {nT>çm§Mr H$m_mMr C_oX g§nV Ambr hmoVr. Ë`m OmUrdOmJ¥V bmoH$m§Zm ho H$ibo Zmhr, H$s Amnbo OrdZ AmVyZ doJimM H$moUrVar nmoIê$Z am{hbm Amho. {dkmZmbm-AW©H$maUmbm-ì`dhmambm ñdV:Mo _yë` ZgVo, Vo _mUgmZo Ë`m§Zm Úm`Mo AgVo, ho Ë`m bmoH$m§Zm _mhrV hmoV. nU Vo _yë` Zì`m g_mOmÀ`m KS>UrV o Amho Ago Vo bmoH$ Yê$Z Mmbbo hmoV. Ë`m_wio Ë`m§Zm o doJio H$moUVo {dMma EoH$y `oV ZìhVo. H$moR>o KS>V hmoVm hm Zdm g_mO? XmoZ àg§J AmR>dVmV : EH$- "J«§Wmbr' d "B§{S>`Z EÁ`wHo$eZ gmogm`Q>r' `m§Zr {_iyZ _w§~B©V 1988 À`m Amgnmg dmMZ n[afX ^adbr. {VMm g_n©H$ Ame` N>moQ>çm nmoQ>erf©H$mV _m§S>Ê`mV Ambm hmoVm- "_mZdr {OkmgoMm emoY.' VrZ {Xdgm§À`m n[afXoVrb EH$m n[ag§dmXmMm {df` hmoVm "eVH$ _mdiVmZm.' gw_m {MQ>Urg, {X.{d. JmoIbo Aem Á`oð>m§~amo~a XyaXe©Zdarb Ë`m doiMm VéU {Z_m©Vm {dZ` Yw_mio MM}V gh^mJr hmoVm. Ë`mZo _mZdmMr eVH$mMr {Zamem _m§S>br hmoVr. Vmo åhUmbm H$s Jo ë `m eVH$mÀ`m- EH$mo { Ugmì`m- AIo a rZo Amåhmbm gm§{JVbo, H$s Y_© PwQ> Amho, {dkmZ _mZdVoMo àý gmoS>dUma Amho. Amåhr {dœmg R>dbm. o e§^a df} g§nV Ambr. AmO Am_À`m Ü`mZmV Ago `oV Amho, H$s {dkmZXoIrb _mUgmMo àý gmoS>dy eH$Uma Zmhr Am{U åhUyZ Amåhr nwÝhm Y_m©H$S>o diV AmhmoV? hr g§{X½YVm N>iUmar Amho. XmoZ- Ë`mM ~oVmbm _w§~B© {dÚmnrR>mV "g¥OZ \$sMg©'V\©o$ {Xdg^amMr EH$ Jmob_oO Aä`mgMMm© KS>dyZ AmUbr Jobr. {df` hmoVm- "Jmo~m©ModZ§VaMo OJ.' gmam {dMma _w»`V: amOH$s` A§JmZo Pmbm. _w§~B©Vrb AZoH$ {dÛmZ Ë`mV gm_rb Pmbo hmoVo.

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Jo ë`m eVH$mVrb CÎmamY© Aem g§JV{dg§JV {dMmam§Zr, KQ>Zm§Zr gVV YŠHo$ XoV Jobm Amho. na^Ur {OëømVë`m J§JmIoS>OdiÀ`m EH$m ñd`§godr g§ñWoV EHo$ {Xder gH$mir ZD$À`m ~oVmbm H$mhrgm AMmZH$ nmoMbmo hmoVmo. EH$m PmS>mImbr g§ñWoÀ`m AmdmamV nÝZmg-gmR> pñÌ`m KmoiŠ`mZo ~gë`m hmoË`m. Ë`m§À`mg_moa PmS>mÀ`m nmamda g§ñWoMo H$m`©H$V} pñÌ`m§Mr {ZdoXZo EoH$V hmoVo. _r Ë`m§À`m ~mOybm OmD$Z ~gbmo. ~mobUmè`m àË`oH$ ñÌrMm AmË_{dœmg àË``H$mar hmoVm nU Ë`mhÿZ A{YH$, Ë`m ñÌrg_wXm`mÀ`m Mohè`m§darb EH${ÌV VmH$X ^oXyZ Q>mH$Umar dmQ>V hmoVr. Ë`m _mPm ^oX ZŠH$sM H$aUma ZìhË`m. Vo gm_Ï`© OmUdV hmoVo n[apñWVrda _mV H$aÊ`mMo. Am°ñQ>´o{b`m qH$dm Ý`yPrb§S> `m§n¡H$s H$moUË`mVar XoemZo, Ë`m ñd`§godr g§ñWoÀ`m _Ü`ñWrZo, Ë`m n[agamVrb e§^aEH$ Hw$Qw>§~m§Zm Ogu Jm`r {Xë`m hmoË`m. Ë`m Jm`r pñÌ`m§À`m Zmdmda hmoË`m. Ë`m_wio XwYmMo CËnÞ ho pñÌ`m§À`m hmVr `oV hmoVo. hm à`moJ gwê$ hmoD$Z nmM-gmV _{hZo CbQy>Z Jobo hmoVo. Ë`mgmR>r pñÌ`m§Mr Xa n§YadS>çmbm Aer ~¡R>H$ hmoB©. Ë`m_Ü`o AZw^dH$WZ d AS>MUtMo {ZdmaU hr

H$m`©H«$_n{ÌH$m Ago. Ë`m§À`m_Ü`o ~i Ambo hmoVo Vo g_whmVyZ Am{U ñdmdb§~ZmVyZ. Xhm-n§Yam dfmªnyduMm hm àg§J _mÂ`m _ZmV {dgabm OmUo _wpíH$b Amho. Ë`mZ§Va Aën~MV JQ>m§Vrb pñÌ`m§Mo gm_w{hH$ ~i _r naV naV nm{hbo Amho Am{U WŠH$ hmoD$Z Jobmo Amho. Joë`m nÞmg dfmªV pñÌ`m§_Ü`o KSy>Z Ambobr OmJ¥Vr g_mOmMo gm_Ï`© dmT>dUmar Am{U Zdr Amem XoUmar Amho. nU "AÜ`m© AmH$mem'Mo H$m`? ñÌr nwéfm~amo~arZo ñWmZ {_idUma Ago {XgVo, na§Vw Zì`m g_mOKS>UrV XmoKohr H$moUmÀ`m Var hmVMo gmYZ ~ZyZ Amnbo _mZd åhUyZ Agbobo g§doXZoMo ñWmZM J_mdyZ ~gV ZmhrV Zm, Aer e§H$m, Agwa{jV ^mdZm H$m dmQ>Vo? Xwgao WmoS>o doJio {MÌ. JS>{Mamobr {OëømVrb ~ëbmaem ho aoëdoñQ>oeZ. ñQ>oeZmV EH$ ñÌr H$m`©H$Vu ^oQ>br. Vr ñQ>oeZmVrb ^Q>Š`m _wbm§Zm diU bmdÊ`mMo Am{U nwT>o emioV XmIb H$aÊ`mMo H$m`© H$aV hmoVr. _r OmVmM {VZo ñQ>oeZmVë`m BH$S>o{VH$S>o {\$aUmè`m _wbm§Zm EH$m N>moQ>çm XmbZmV ~mobmdyZ KoVbo. H$moUmMo Zmd gæ`X, Va H$moUmMo ~m~y, AmUIr H$moUmMo A°boŠg AWdm Om°Z. Vr gmar _wbo Ë`m H$m`©H$Vubm AerM ñQ>eZmV o dm aoëdoV ^oQ>br hmoVr. Ë`m§Zm AmB©-~mn-~hrU-^mD$, H$moUr Agë`mMr Zm|X ZìhVr. Vr aoëdoV ^rH$ _mJV, ^waQ>çm Mmoè`m H$aV OJV hmoVr. Ë`m _wbm§Zm EH$Ì H$ê$Z Ë`m§Zm OrdZmV pñWamdÊ`mMm Ë`m H$m`©H$VuMm à`ËZ hmoVm. Vr H$m`©H$Vu Ë`m§Zm VèhVèhoMo àý {dMmê$Z ~mobVo H$ê$ bmJbr. nU Ë`m§Mo CÎma A Zmhr

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JmoqdX VidbH$a `m§À`mnmgyZ am_ Omoetn`ªV. "ZoeZ-ñQ>Q>'nmgyZ "pñÌ`m§gmR>r amIrd OmJm§'n`ªVMo o § AZoH$ _wÔo `oV Jobo. EH$m gÌmV {dkmZ{ejUVk {d.Jmo.Hw$iH$Uu ì`mgnrR>mdarb VÁk_§S>imbm àý {dMmaVo Pmbo, H$s Amnë`mbm OrdZ^a ^oS>gmdV Ambobo X{bV-d§{MV, {ñÌ`m§Mo Xwæ`_ ñWmZ, ^m§S>dbXmam§H$Sy>Z {nidUyH$ ho gmao àý V§Ì{dkmZmZo ~mOybm nS>Uma AmhoV; {~Z_hÎdmMo R>aUma AmhoV? Am{U V§Ì{dkmZmMr àJVr d Ë`mVyZ `oUmar ^m¡{VH$ g_¥Õr hm ñdV…M EH$ àý ~ZyZ _mZdVobm J«mgUma Amho? Ë`mdoir gm°âQ>doAa H«$m§Vr ìhm`Mr hmoVr. Q>o{bpìhOZ Oar nyU© éibm hmoVm Var B§Q>aZoQ> d BboŠQ>´m°{ZŠgMo H$å`w{ZHo$eZ_Yrb M_ËH$ma {XgyZ `m`Mo hmoVo. Yw_mio åhUVmo Vr {dMmam§Vrb g§{X½YVm Am{U Hw $ iH$Uu gw M dVmV Vmo V§ Ì {dkmZmMm g_mOmdarb H$ãOm `m Jmoï>r EH$_oH$m§g nyaH$ AmhoV H$m? Ago doJio AmdmO Ë`mH$mir C_Q>V hmoVo.

V§Ì{dkmZmZo ì`{ŠVñdmV§Í`mMo _yë` à~i d àm{ßVgwH$a Pmbo, na§Vw Ë`m~amo~a {dMmaVÎdkmZ àJë^ hmoV Z Joë`mZo bmoH$emhr amÁ`nÕV _mÌ Xw~ir d H$_©H$m§S>r hmoV Jobr. ñdm^m{dH$M, bmoH$emhr ho R>oHo$Xmam§Mo Hw$aU ~Zbo. amOH$aUr, ZmoH$aehm d R>oHo$Xma ho {_iyZ bmoH$emhr am~dVmV. Ë`m_wio g_mOn[adV©ZmMo gmYZ åhUyZ amOH$maU ~mX Pmbo.

éMr {Xdmir

21

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22

H$s T> Zmhr. Ë`m H$m`©H$VuZo Ë`m§À`mgmR>r OodU, Pmon `m g§~§YmV Á`m gmo`r Ho$ë`m hmoË`m Ë`m~m~VÀ`m àým§Zm _mÌ Ë`m§À`mH$Sy>Z "hmo-Zmhr' Aer OwO~r CÎmao Ambr. Ë`m§Mo Mohao nyUV: H$moa! © o H$m`©H$VuZo gm§{JVbo Ë`mà_mUo Vr _wbo Xhm Vo gVam d`moJQ>mVrb AgmdrV. H$m`©H$VuÀ`m EH$m àýmbm Ë`m§Zr {Xbobo CÎma _Z {dXrU© H$ê$Z Job. o {VZo {dMmabo, "{¼ñVmo Hw$R>o {XgV Zmhr Vmo?' _wbo CX²Jmabr, "H$mb J«Q> Q>H$da (EŠñàog) Jobm.' Amåhr ± §´ {dMmabo, "naV Ho$ìhm `oUma?' _wbo åhUmbr, "_mhrV Zmhr.' Ë`m§À`m boIr _wbJm JmS>rda Jobm Vmo Jobm. Vmo naV Ambm Va Amnbm, Zmhr Ambm Va H$moU AmR>dU H$mT>Uma? gJù`m§Mr AdñWm AerM hmoVr. Zm AmJm Zm {nN>m. ñdV…Mr AmoiI Zgbobr Vr _wbo H$m`_ S>mŠ`mV OmD$Z ~gbr AmhoV. _w~B©V ñQ>rQ> o § ´ {MëS>Z nm{hbr hmoVr, ñQ>eZm§da Ë`m§À`mgmR>r MmbUmao ´o o CnH«$_ OdiyZ {ZaIbo hmoV. _w~B©V aoëdoV ~yQ>nm°{be o § H$ê$Z {eH$boë`m _wbmMr AmË_H$hmUr à{gÕ hmoÊ`mg _r gmYZhr Pmbmo Amho. na§Vw ~ëbmaem ñQ>eZdarb o Ë`m ~mam-Voam "hadboë`m' _wbm§Mo {Z{d©H$ma Mohao Jobr ~mam-n§Yam df} _Zmo_Z hVme H$aV AgVmV. _mÂ`m ~amo~a Amboë`m {MÌH$ma {_ÌmZo Ë`m§Mo Mohao aoImQ>m`Mm à`ËZ Ho$bm, na§Vw {Od§V AgyZ Zgboë`m Ë`m _wbm§À`m gOrd_yVu Am_À`m _ZmV erim> ~ZyZ am{hë`m AmhoV. ^maVmÀ`m g_mOpñWVrMo ho gm_Ï`© Amho Am{U XwX©emhr Amho. EH$mM doir, _Zmbm C^mar XoUmè`m JmoîQ>r KS>V AgVmV Am{U {dH$b-{dfÊU H$aUmao Ago {MÌhr g_moa `oD$Z C^o R>mH$bobo AgVo. ^maVmÀ`m {dH$mgmMr hr H$hmUr Amho. Joë`m gmR> dfmª_Ü`o Iyn _moR>_moR>o àH$ën C^o am{hbo. Am¡Úmo{JH$ H«$m§Vr Pmbr. gm°âQ>dAa_Yrb VÁkVoZo Xoembm d¡^d o àmá H$ê$Z {Xbo. XoemVrb gmjaVm nmgîQ> Q>ŠŠ`m§da OmD$Z nmoMbr. Mma H$moQ>r bmoH$m§H$S>o Q>o{bpìhOZ goQ> Ambo. drg H$moQ>r bmoH$m§À`m hmVr _mo~mB©ëg {Xgy bmJbo. XwîH$mi Ambm Var ^yH$~ir OmUma Zmhr Aer h_r H¥$fr _§Í`m§À`m Vm|S>r Ambr. Ë`mM~amo~a JS>{MamobrV ~mb_¥Ë`y§Mr g§»`m Ho$dT>r _moR>r Amho ho A^` ~§Jm§Zr XmIdyZ {Xbo Va _oiKmQ>_Yrb Hw$nmofUmVyZ hmoUmao _¥Ë`y Q>miÊ`mgmR>r "_oiKmQ> {_Ì'gma»`m drg-~mdrg g§ñWm H${Q>~Õ Pmë`m

Var _¥Ë`yÀ`m ~mVå`m naV naV `oVM AmhoV!

Joë`m eVH$mMm CÎmamY© hm {dMmam§Zr àJë^
Am{U H¥$VrZo YJYJVm Agm H$mi Amho. Ë`mZo AZoH$ amOH$s` d gm_m{OH$ MT>CVma nm{hbo. Ë`mM H$mimV OJmVrb gdm©V _moR>m bmoH$emhrMm `eñdr à`moJ `oWo KSy>Z Ambm. amOH$s` njnÕVrMo {dKQ>Z Am{U èhmg hmoD$Z Jobo. _hmË_m Jm§YtMr hË`m Pmbr. n§{S>V Zohê§$Mo g§ñH¥${Vg§nÞ ^maVmMo ñdßZ B§ÐYZwî` ñdê$nmV M_Hy$Z Jobo. B§{Xam Jm§YtMr AmoOñdr VS>\$ {XgyZ Ambr, nU Ë`m§Zm àñ\w${Q>V hmoUmam g_mO H$m~yV R>odVm Ambm Zmhr hohr àH$Q> Pmbo. amOrd Jm§YtÀ`m ê$nmZo ^maVmV nwÝhm AéUmoX` hmoUma Ago dmQ>V AgVmZmM Ë`m§Mm AñV KSy>Z Ambm. Ë`m H$mimVrb H$bw{fV amOH$maUmZo Ë`m§Mm ~ir KoVbm. Ë`mZ§Va XoemVrb n[apñWVr ho {dœmg J_mdbobo amOH$maU Amho. g_mO{dH$mgmgmR>r amOH$maU H$s g_mOH$maU Ago XmoZ n`m©` Joë`m eVH$mV C^o Ho$bo Jobo. {Q>iH$-AmJaH$am§nmgyZ MmbV Ambobm dmX Z§Va S>mdm à^md dmT>bm Voìhm AmnmoAmn gwQ>ë`mgmaIm Pmbm Am{U g_mO~Xb KS>dm`Mm Va gÎmm hdrM hm ñdrH$ma ÑT>nUo éObm. H«$m§{VH$mar gm_m{OH$ ~Xb KS>dy eH$Vrb Ago H$mhr _hÎdmMo {ZU©` gaH$maZo-àemgZmZo am~dboXIrb. {deofV: Zohê§$Mo o g§{_l AW©H$maU Am{U n§Mdm{f©H$ `moOZm, B§{Xam Jm§Yr øm§Mo ~±H$m§Mo amîQ>´r`rH$aU, g§ñWm{ZH$m§Mo VZIo ZîQ> H$aUo, AmUr~mUrVrb drg H$b_r H$m`©H«$_, ìhr.nr.qgJ øm§Mm _§S>b Am`moJmMm ñdrH$ma øm§Mm C„oI H$aVm `oB©b. {dÚ_mZ pñWVr Aer Amho H$s ^maV gaH$maZo d amÁ` gaH$mam§Zr Ho$bobo H$m`Xo d {Z`_ BVHo$ gw{d{hV AmhoV H$s Vo A_bmV AmUbo Jobo Va øm XoemV "am_amÁ`' {Z_m©U hmoB©b! na§Vw gÎmo_Ü`o amOH$maUr, ZmoH$aehm d R>oHo$Xma øm§Mo Ago O~aXñV {hVg§~§Yr {ÌHy$Q> O_bo Amho, H$s Vo ^oXyZ H$moUVrhr Mm§Jbr JmoîQ> gÎmoVyZ `m XoemV KSy> eHo$b ømda OZVo M m {dœmg am{hbo b m Zmhr. {dkmZ{dH$mgm_w i o Am_-_mUgmÀ`m _ZmVrb XodmY_m©~ÔbÀ`m {dœmgmbm VS>m Jobm Amho, na§Vw à^mdr n`m© ` m^mdr Vmo éT> r -H$_© H $m§ S > m V d

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

g_mOH$maU EZOrAm|À`m hmVr Jobo Amho.
_hmamîQ>´mnwaVo ~mobm`Mo Va ñdmV§Í`-MidirÀ`m H$mimV H$d}-Ho$VH$a-^mD$amd nmQ>rb, {dÇ>b am_Or qeXo Ago _moR>o g_mOgodH$ hmoD$Z Jobo. Ë`m gd© g_mOgodoÀ`m _mJo _moR>m Ü`o`dmX hmoVm, ñdmV§Í`mMo C{Ôï> hmoVo. ñdmV§Í`mZ§Va g_Vm `oB©b, Ë`m g_VogmR>r åhUyZ Vo à`ËZ hmoVo. amï´>r` ñd`§gdH$ g§K, amï´> godm Xb, gmZo JwéOr o H$Wm_mbm Ago doJdoJù`m ñdê$nmMo ñd`§godr CnH«$_XoIrb Ë`m H$mimV éOco. qH$~hþZm, Ë`m _YyZ ñd`§gdr H$m_m§Zm ~i, Z¡{VH$ nmqR>~m d H$m`©H$V} {_iV o Job. g§KmÀ`m àMmamgmR>r gJio Am`wî` EH$m H$m`m©bm o dmhÊ`mMr H$S>dr na§nam V`ma Pmbr. amO|Ð ~ZhÅ>rMr § g§K àMmaH$mÀ`m OrdZmdarb H$Wm \$ma à^mdr Amho. na§Vw CX²Kmof H$ê$Z ~Zbobr, g_mOgodoMo d«V OmhranUo ñdrH$mabobr - Ë`mgmR>r gmao OrdZ ì`VrV Ho$bobr Am{U Or g_mOgodoMo KamUoM ~Zbr, Aer n{hbr ì`ŠVr åhUOo ~m~m Am_Q>o. Ë`m§Zr d Ë`m§À`m dmagm§Zr C^o Ho$bobo H$m`© WŠH$ H$ê$Z gmoS>Umao Amho. Am_Q>çm§À`mM AmJo_mJo Ago _moR>o AmUIr H$mhr à`ËZhr _hmamï´>mV Pmbo. Ë`mV Xodê$IMo "_mV¥_§{Xa', nZdobOdiMo em§{VdZ, A_amdVrOdiMo "VnmodZ' Ago CëboI H$aVm `oVrb. øm g§ñWm§ZrXoIrb Ë`m§À`m g^modVmbÀ`m n[agamV J«m_{dH$mgmÀ`m {XeoZo \$ma _moR>o H$m_ C^o Ho$bo. VoWo KamUr {Z_m©U Pmbobr {XgV ZmhrV. H$m_mMo gmVË` _mÌ {Q>H$bo Amho. øm gd© H$m_m§Zm "d«Vm'Mo db`

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

^mddoS>nUmV AS>H$bm Amho. VrM AdñWm AmOÀ`m o amOH$maUmMr d gÎmmH$maUmMr Pmbr Amho. eaX ndma, JmonrZmW _wS>, {dbmgamd Xoe_wI øm {dÚ_mZ § o ZoË`m§Zm _hmamîQ>m´ À`m bmoH$_mZgmV AË`§V ViMo ñWmZ Amho. Ë`m§À`m ~m~VrV Oo {XgVo-^mgVo Vo nX d ñWmZ_hmËå` Am{U AWm©VM n¡em§Mr {H$_`m. EHo$ H$mir XoemMo ì`dñWmnZ Q>mQ>m-{~bm© øm§À`mH$S>o gmondmdo Aer CnamoYmZo MMm© hmoB, nU nadm EH$ © nÌH$ma åhUmbm, _hmamï´> {dH$m`bm H$mT>bm Va ~mohmarU ñQ>rbMo ^m§S>o XoIrb XoUma Zmhr! bmoH$emhr amOH$maUmMr Ho$dT>r hr AdZVr d AYmoJVr!

bm^bo Amho. Ë`m§Zr H$mbmZwê$n ì`mdgm{`H$Vm YmaU Ho$br Amho. "em§{VdZ'Mo JmoqdXamd qeXo `m§Mo A{bH$S>oM {ZYZ Pmbo. Vo AIoan`ªV {~ZIMm©Mo g§`{_V OrdZ OJbo. ZmaH$a nVr-nËZr VgoM gmYo OrdZ OJVmV. "Vnmo d Z'Mr H$hmUr gaH$ma ~amo~aÀ`m g§Kfm©Mr Pmbr Amho. ~m~m AmT>md øm§Mr EH$ Jmd-EH$ nmUdR>m _mohr_, Za|Ð Xm^moiH$am§Mo A§YlÕm {Z_y©bZ, g§KmZo Mmbdbobo g_agVm A{^`mZ, em§Vmam_ JéS> øm§Mr g_mOdmXr à~mo{YZr, {H$emoa ~oS>H$shmi øm§Mr Am§~oS>H$a A°H°$S>_r, {dZ` ghò~wÕo øm§Mr am_^mD$ åhmiJr à~mo{YZr Ago H$mhr CnH«$_, _mo{h_m, àH$ën Joë`m Mmirg-nÝZmg dfmªV g§K{Q>V Pmbo. Ë`m§Mm Amnmnë`m joÌmV n[aUm_ KSy>Z Ambm, H$mhr ~m~VtV KSy>Z `oV Amho. {dbmgamd gmiw§»`m§À`m nmUr n§Mm`VrgmaIo "dZ _°Z {_eZ'hr ~amM H$mi MM}V am{hbo. {Jare à^wUo øm§Mo nmaÜ`m§_Yrb H$m_ Z_wZXma o R>abo Amho. _hmamï´>mV ñd`§gdr H$m`m©Mr Xwgar bmQ> Ambr o Vr 1980 Z§Va. OZVm nmQ>uMo gaH$ma H$mogibo. H$m±Jg o« njmbm n`m©` {Z_m©U H$aÊ`mMo ñdßZ ^§Jbo. B§{Xam Jm§Yr nwÝhm gÎmoda Amë`m. Ë`m_wio amOH$maU {dewÕ Agy eH$Vo Ago {gÕ H$aÊ`mg {ZKmbobo, _w»`V: O`àH$mem§À`m Am§XmobZmVrb H$m`©H$V} g¡a^¡a Pmbo. Ë`m§Zm g_mOmgmR>r H$mhr H$am`Mo hmoV, amOH$maUmMm o _mJ© Ë`m§Mm Ë`m§ZrM ~§X Ho$bm hmoVm. _J Ë`m§Zr {dYm`H$ H$m`m©À`m CnH«$_m§Zm dmhÿZ KoVbo. Vmon`ªV gaH$mar {dH$mgmMo dmaohr Vimn`ªV OmD$Z nmoMbo hmoV. na§Vw ZmoH$aemhrMm ZÝZm åhUm qH$dm o ñWm{ZH$ nwT>mè`m§Mm AmS>_wR>onUm åhUm, `m_wio OZVobm gaH$mar `moOZoMm bm^ àË`j hmoV ZìhVm. Ë`mV gwH$aVm AmUÊ`mgmR>r {dYm`H$ H$m`m©Mo ho CnH«$_ \$bXm`r R>abo Am{U {deofV: {dX^©_amR> d mS> ç mV, Vmo {d^mJ OmñV _mJmgbo b m Agë`m_wio AZoH$ ñd`§gdr g§ñWm Cä`m am{hë`m. o _mŠg©dmXr "_mJmodm' JQ>mÀ`m bmoH$m§ZrXoIrb Ywù`mV øm àH$maÀ`m {dYm`H$ H$m_mbm dmhÿZ KoVbo. amOH$maUmnmgy Z {Zame Pmbo ë `m øm H$m`© H $Ë`mª { edm` g§ K n[admamVy Z g_mOgo d r H$m`©H$Ë`mªMr _moR>r \$m¡O Ë`mM H$mimÀ`m AmJo_mJo

éMr {Xdmir

23

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

~mhoa nS>br, Vr ~mimgmho~ Xodag gag§KMmbH$ AgVmZm. Ë`m§Zr g§KmMo g_mOH$m`© {dñVmaÊ`mMm "AmXoe' {Xbm Am{U dZdmgr H$ë`mUml_ dJ¡ao gmaIo, VimJmimVë`m bmoH$m§À`m CÕmamMo H$m`© gwê$ Pmbo. AOyZ Vo ~è`mM A§er Ë`mM {Zð>oZo Mmbbobo {XgVo . ñd`§ g o d r g_mOH$maUmV d¡ ^ d, ì`mdgm{`H$Vm d H$mJX hbdUmar ZmoH$aemhr Amë`mMr Or Q>rH$m hmoVo Vr g§K g§~§{YV g§ñWm§Zm bmJy hmoV Zmhr. VoWo godm^md d {Zð>m {Q>Hy$Z AmhoV. AgoM H$mhr _moOHo$ godmH$m`© amï´> godm Xb à{UV Á`oð>m§H$Sy>Z hmoV AgVo.

ñd`§godoÀ`m H$m_mMr {Xem _w»`V: Mma
àH$maMr Amho . n{hbr åhUOo J[a~r hQ> m dbmoH$m§À`m CËnÝZmMr nmVir dmT>dUo. Ë`mV nmUbmoQ> {dH$mgmÀ`m H$m_mnmgyZ amoOJma h_rdarb doVZmn`ªVMo VèhVèhoMo à`ËZ Pmbobo {XgVmV. Xwgar Vèhm {ejUmMr d OmUrdOmJ¥VrMr. AkmZm§Y:H$ma Xya Pmë`m{edm` àJVr eŠ` Zmhr, `m Om{UdoZo hr _§S>ir àm¡T> gmjaVm dJ¡aogma»`m CnH«$_mV {h[aarZo CVabr. {Vgar Vèhm hmoVr Amamo½`gw{dYm. Ë`mVhr XmoZ àH$ma hmoVo. EH$ à{V~§YmË_H$ Am{U Xwgam Cnm``moOZoÀ`m A§JmZo. Ë`mVrb Xwgè`m àH$mamda gaH$maMm, XoUJrXma g§ñWm§Mm Am{U bmoH$m§Mmhr OmñV {dœmg hmoVm. Mm¡Wr Vèhm-_mZdr hŠH$ g§ajU. ^maV hm BVH$m éT>r~Õ Xoe Amho, H$s {VWo lr_§V ñVamVhr _mUgmbm _mUwgH$sMo A{YH$ma ZmhrV Am{U AmnU Ë`mnmgyZ d§{MV AmhmoV `mMr OmUrdXoIrb Zmhr. Ë`m_wio Jar~ dJm©V Va `m g§~Yr § {dbjU X¡Zm hmoVr. Ë`m§Zm gmYm {Od§V amhÊ`mMm hŠH$XoIrb _mhrV ZìhVm. Aem ViÀ`m dJm©V _mZdr earamÀ`m ApñVËdm-gmR>rXoIrb g§ajU hdo hmoVo. ñd`§godr g§ñWm§gmR>r Vo XoIrb _moR>o H$m_ Pmbo. ñd`§godr g§ñWm§Zr doR->{~Jmam§Zm _wŠV Ho$ë`mÀ`m H$hmÊ`m amo_hf©H$ AmhoV. {ñÌ`m§_Yrb Om¥JVr _mohr_ WmoS>çm C{eam, "`wZmo'Zo ñÌrg§dËga Omhra Ho$ë`mda, 1975 Z§Va `oWo nmoMbr. _mÌ ~KVm ~KVm, {VZo AdKm _hmamï´> ì`mnyZ Q>mH$bm. n{hbr nmM df} OmJ¥VrMr, Xwgar Xhm df} g§ K fm© M r Am{U 1990 Z§ V aMr df}

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Aën~MV JQ> dJ¡ao {dYm`H$ H$m_m§Mr d Ë`mM~amo~a 1996 Z§Va Amboë`m "_m{hVr ñ\$moQ>m'À`m H«$m§VrV "O|S>aOmUrd {dhrZ' hmoÊ`mMr AmhoV. ñÌrñdmV§Í` g§H$ënZoV _mÝ` Pmbo, Vo àË`jmVhr `oB©b Aer gw{MÝho AmhoV, na§Vw ñdmV§Í` H$emgmR>r hm d¡Mm[aH$ AmYmaM V§ÌkmZmÀ`m ì`mßVrV bwßV Pmbm Am{U Vmo emoY n`m©daUmgma»`m _wÚm§_Ü`o nwéfdJm©~amo~a H$aÊ`mMr doi Ambr Amho! ñÌr_wŠVr g§KQ>Zogma»`m H$mhr OwÝ`m g§ñWm {MH$mQ>rZo d«VñW am{hë`m. Ë`m§Zr ì`mnH$ {dYm`H$ H$m`m©g dmhÿZ KoVbo Am{U {dñVma gmYbm. Ë`m_YyZ H$MamdoMH$ _{hbm§Mo g§KQ>Z, embo` _wbm_wbtgmR>r {Okmgm àH$ën, _wbtZm {ejU gw{dYm, Hw$Qw>~nr{S>V § {ñÌ`m§Zm H$m`Xoera gëbm Ago Mm§Jbo CnH«$_ KSy>Z `oV AmhoV. B[a ~è`mM ñÌr g§ñWm EZOrAmo ~Zë`m. {ñÌ`m§Mo Aën~MV JQ> hm Va emgZ_mÝ` ñÌrCÕmamMm _mJ© ~Zbm Amho. ñÌrñdmV§Í` {dMmamÀ`m joÌmVhr {dÚm ~mi, N>m`m XmVma, énm Hw$iH$Uu, _oYm Zm{ZdS>oH$a, Zrb_ Jmoèho, emaXm gmR>o øm§À`m Z§VaMo ZoV¥Ëd ZOaog_moa `oV Zmhr. _YwH$a Xodb øm§Zr åh¡gmi `oWo X{bVm§gmR>r ghH$ma àH$ën am~dbm d Vmohr AmXe©dV Pmbm. Ë`m nmR>r_mJo g§K n[admamVrb bmoH$ àm_w»`mZo hmoVo. Ë`mMm {dñVma åhUyZ àH$ënmMo nmR>ramIo dg§Vamd Xoenm§S>o Am{U lr.J. _mOJmdH$a øm§Zr "J«m_m`Z' ZmdmMm, {dYm`H$ H$m`mªZm EH$Ì Jw§\$Ê`mMm à`moJ H$o$bm. Vgm ñd`§godr g§ñWm§Zm EH$Ì AmUÊ`mMm à`ËZ _YwH$aamd Mm¡Yar øm§À`m AÜ`jVoImbr OiJmd `oWohr Pmbm hmoVm. Xoe nmVirda {MnH$mo (CÎmam§Mb), A{ßnH$mo (H$Zm©Q>H$), Z_©Xm (JwOamW), {MëH$m (Amo[agm) hr Am§XmobZo JmObr. Ë`m§n¡H$s "Z_©Xo'Zo amOH$s` ê$n KoÊ`mMm à`ËZ Ho$bm, nU H$m`©H$« _mVrb VÏ`hrZVoZo Vmo a§J JS>X hmoD$ eH$bm Zmhr.

Zì`m ê$nmVrb, A{YH$ bú`H|${ÐV ñd`§godr
g§ñWm (EZOrAmo) Jobr n§Mdrg-Vrg df} gVV MM}V amhV Amboë`m AmhoV; H$mhr doim _moR>o dmXhr PS>bo AmhoV. Ë`m {Z_m©U Pmë`m gËàd¥ÎmrVyZ. H$moUm ì`ŠVrÀ`m S>moŠ`mV Ambo, {VÀ`m^modVr Mma {_Ì-

24

ghH$mar O_m Pmbo. Ë`mVyZ H$moR>oVar gmo`rÀ`m OmJr _w»`V: J«m_{dH$mgmMo H$m_ gwê$ Pmbo. nmUbmoQ> {dH$mg, _wbm§Mo g§JmonZ-{ejU, Amamo½` Ago _wÔo AgVmV. Ë`mgmR>r AZwXmZ, AW©gmhmæ` {_iVo. Ë`m§À`mH$S>o {dYm`H$ {dH$mgH$m`m©Mr AmM gÀMr AgVo, na§Vw d¡Mm[aH$ {Zð>oMm A^md AgVmo. Ë`m_wio Ama§^rMr AmV©Vm d nmaXe©H$Vmhr \$ma H$mi {Q>H$V Zmhr. Ë`m_YyZ EZOrAmo åhUOo H$moUmMo Var g§ñWmZ Aer à{V_m V`ma Pmbr Amho. Ë`m§À`mdarb Q>rHo$Mm EH$ à_wI _wÔm naXoemVyZ `oUmam n¡gm hm AgVmo. hm {ZYr {Z`§{ÌV H$aÊ`mgmR>r gaH$mar ñdV§Ì H$m`Xm Amho. `m {ZYr~m~V Iar MMm© gwê$ Pmbr Vr {H$ëbmarÀ`m ^yH§$nmZ§Va (1993). Ë`mdoir naXoemVyZ _moR>çm à_mUmda n¡gm CnbãY Pmbm. AZoH$ g§ñWm Am{U ì`ŠVr `m H$m_mV Kwgë`m. Ama§^r Ë`m§_Ü`o Mm§Jë`mn¡H$s àm_m{UH$nUm Am{U nmaXe©H$Vm ho JwU hmoVo. Ë`m_wio Ë`m n[agamV H$mhr Mm§Jbr H$m_ohr KSy>Z Ambr AmhoV. VWm{n, n¡gm CnbãY hmoÊ`mMm _mJ© H$ibm, H$s Xo U mao Am{U Ko U mao h r gmo H $mdVmV. Ë`m_Yy Z `mMZmd¥Îmr V`ma Pmbr. J[a~rMo ^m§S>db hmoD$ bmJbo Am{U ImoQ>onUm ngabm. `m Jmoï>rbm XoIrb drg df} hmoV Ambr. ñd`§godr g§ñWm§Zm {_iUmam n¡gm hm _w»`V: nmümË` OJmVyZ-A_o[aH$m d H$mhr `wamonr` Xoe`oV hmoVm. Ë`mMo à_mU Z§Va BVHo$ dmT>V Jobo, H$s EH$m A§XmOmZwgma Ë`m XeH$mV Xadfu ñd`§godr g§ñWm§Zm XmoZ hOma XmoZeodrg H$moQ>r én`o {_imbo Agmdo d Ë`mMm bm^ ^maVmVrb EH$ bmImn`ªV ñd`§godr g§ñWm§Zm hmoV Agmdm. `m gmhmæ`mdarb Q> r H$m _w » `V: S> m ì`m g_mOdmXr {dMmam§ À `m _§S>itH$Sy>Z hmoV Ago. Ë`m§Zm hm amOH$maUmMm ^mJ dmQ>V Ago. Ë`mIoarO nmümË` g§ñWm Am{W©H$ _XV XoD$Z `oWrb ñd`§godr g§ñWm§H$Sy>Z Amnbm H$m`©H«$_ nwT>o aoQ>V AgVmV Agmhr EH$ àdmX Amho. Vmo H$mhr à_mUmV gË` Amho. CXmhaUmW© ~«mD$Z ewJa{damoYr _mo{h_ogmR>r EH$m H$mimV BH$S>o n¡go Ambo Am{U AZoH$ g§ñWm Ë`m àMmamV CVaë`m. S>m°. A{Zb AdMQ>, S>m°. AmZ§X ZmS>H$Uu `m§À`mgmaIo _mÝ`da ~w{Õd§VXoIrb Ë`m _mo{h_oV CVabo; `oWo Iam àý

Xmê$À`m ì`gZmMm hmoVm d Amho. ~«mD$Z ewJaMo ApñVËd OmUdVhr ZìhVo. Ë`m_wioM Ë`m {damoYr _mohr_ AënH$mi {Q>H$br d AñV§JVhr Pmbr. naXoer gmhmæ`m_wio AZoH$ Mm§Jë`m JmoîQ>r KSy>Z Amë`mMrhr Zm|X H$aVm `oB©b. `m g§~§YmV EH$ _w»` _wÔm Z_yX H$ê$Z R>odbm nm{hOo, H$s BH$S>o Oo gmhmæ` naXoemVyZ `oVo Vo _mZdr H$éUoÀ`m ^mdZoVyZ Ambobo AgVo. Xwgao åhUOo Ë`m Ë`m XoemVrb bmoH$m§Mr nmoQ>o nyU© ^aë`mda nmR>dbo Jobobo AgVo. eha ^mJmV _moR>_moR>çm B_maVtda nmÊ`mÀ`m Q>mŠ`m AgVmV. Ë`m nyU© ^aë`m, H$s nmUr Ymo@Ymo dmhÿ bmJVo . naXo e r n¡ e m§ M r AmdH$ hr ^abo ë `m Q>mŠ`m§_Ü`o AmÊmIr nS>V amhUmè`m nmÊ`mgmaIr AgVo. Ë`m _XVrMm bm^ Omon`ªV hmoV Amho Vmon`ªV Vr à^mdrnUo Cn`moJmV AmUUo d Ë`m AmYmao `oWrb bmoH$m§Zm "{\$bm±W«m°nr'Mr gd` bmdUo hm CÎm_ _mJ© hmo`. `m _XVr_wio namdb§{~Ëd Z dmT>Vm AmË_~b d ñdmdb§{~Ëd dmT>V Amho Zm? `mH$S>o H$b AgUo hm BîQ> _mJ© hmo`. `m H$mimV AmUIr EH$ KQ>H$ à~i Pmbm Vmo åhUOo ì`mdgm{`H$ ñd`§godoMm. Ama§^r Q>mQ>m BpÝñQ>Q>çQ> Am{U {Z_©bm {ZHo$VZ `m XmoZ {R>H$mUr y g_mOgodMo ì`mdgm{`H$ {ejU CnbãY hmoV. na§Vw o o

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

~m~m Am_Q>o øm§À`mZ§Va, {dÚ_mZ _hmamï´>mV AÊUm hOmao øm§Mo Zmd AmXe© g_mOgdoH$ åhUyZ R>iH$nUo ZOaog_moa `oVo. Ë`m§Mo amioJU {gÕrMo H$m_ KSy>Z Jobo. AmVm AÊUm§Zm, "noS>JmdÀ`m ehmUo' {MÌnQ>mV amOm nam§Ono øm§Zm Ogm "H$mÌr' Vgm "^«ï>mMma' amoJ Pmbm Amho. ^«ï>mMmar {Xgbm ao {Xgbm H$s Vo CnmofUmbm ~gVmV (Am{U gmoS>VmV). A^` ~§J d àH$me Am_Q>o øm§À`m H$m`m©Zo gÜ`m g_mOgodm àVrV hmoVo. n{hbm Aä`mg-g§emoYZmZo _moR>m, Xwgam godm^mdmZo _moR>m. nU XmoKohr {dZ_«, ào_i, X`mЩ... OwÝ`m {nT>rÀ`m H$éUoMm dmagm gm§JUmao

éMr {Xdmir

25

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

26

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

`m joÌmVhr "ZmoH$ar'À`m g§Yr AmhoV Ago {Xgë`mZ§Va g_mOgodÀ`m {ejUg§ñWm, ~r.ES>. H$m°bOm§o o à_mUo nQ>mnQ> dmT>V Joë`m. Ë`m{edm` "n°am' H$mog}g AmhoVM. Vo EH$ àH$maMo C_oXdmar à{ejU. Ë`m_wio `m joÌmVhr nXdrYa g_mOH$m`©H$Ë`mªMm gwH$mi Amho. Ë`m_mZmZo ZmoH$è`m CnbãY ZmhrV. EH$ AS>MU Aer AgVo, H$s ì`mdgm{`H$ {ejU CnbãY Pmbo Var ì`dgm`d¥Îmr A§Jr _wabobr Zmhr. Ë`m_wio _mbH$ d ZmoH$a Aem VèhoMm, BVaÌ AmT>iUmam daMT> lo{Uì`dñWoMm XwOm^md `m joÌmVhr {XgyZ `oVmo Am{U ZmoH$ar H$aUmao g_mOgodH$ Ë`m§Mr Iar H$V©~Jmar Z XmIdVm g§ñWmMmbH$m§À`m _OuMo Jwbm_ ~ZVmV. Ë`mVyZ `m joÌmVhr hm§Or hm§Or d¥Îmr dmT>bbr Amho. o ì`mdgm{`H$ {ejUmVyZ Am{U g^modVmbr AgUmè`m ñnY}À`m dmVmdaUmVyZ doJimM àý ^oS>gmdVmo, Vmo nyUdi H$m`©H$Ë`mªÀ`m {ZîR>Mm. godmH$m`© ©o o Ooìhm CËñ\y$V©nUo C^o amhVo Am{U Ë`mg CXmÎm Ü`o`C{ÔîQ>mMr Amg AgVo Voìhm H$m`©H$V} _§Ì^m[aV AgVmV. Ë`m§Zm ì`mnH$ g_mO~XbmMo {MÌ {XgV AgVo, na§Vw g§ñWoMo àemgZ V`ma Pmbo, H$s Ë`m_Ü`o ZmoH$aemhr g§MmaVo; Amdí`H$ Vo {ZîR>Mo à{ejU o doimodir {Xbo OmV Zmhr. Ë`m_wio H$m`©H$Ë`mª_Ü`o Zm o ñ\w$aU g§MmaVo, Zm H$m`©j_Vm A§Jr ~mUVo.

{d Ú_mZ _hmamï´>mV AmXe© g_mOgodH$
åhUyZ EH$ Zmd R>iH$nUo bmoH$m§À`m ZOaog_moa `oVo. Vo Amho AÊUm hOmao øm§Mo. Ë`m§Zr amioJU{gÕr `m Jmdn[agamMm {dH$mg gmYyZ _moR>o H$m_ C^o Ho$bo. Ë`m JmdmMm VèhVèhoZo Aä`mg Pmbm Amho. Ë`m_Ü`o AÊUm hOmao `m§ À `m Vo W rb H$m_mMr Jw U dÎmm gdmªZrM _mÝ` Ho$br Amho. na§Vw Vem àH$maMo Xwgao Jmd {Z_m©U hmoÊ`mgmR>r àoaUm XoÊ`mMo _mÌ AÊUm hOmao `m§Zm O_bobo Zmhr. qH$~hþZm, gwYmH$aamd ZmBH$ _w»`_§Ìr AgVmZm, Ë`m§À`mda _hmamï´>mV VrZeo AmXe© Jmdo ~ZdÊ`mMr O~m~Xmar gmondÊ`mV Ambr hmoVr. Ë`m g{_VrMo Vo AÜ`j hmoVo. Ë`m~m~V \$ma H$mhr KSy>Z Ambobo {XgV Zmhr. Vmo {df`M _mJo nS>bm Amho. CbQ>, Vo gd© VèhoÀ`m amOH$maUmV T>dimT>di H$aV AgVmV. Ë`mgmR>r ^«ï>mMmamMm _wÔm hmVr KoVmV. Ë`m{Z{_ÎmmZo à{gÕr _mÜ`_m§g_moa

`oV AgVmV Am{U Ë`m_wio Ë`m§À`m _yi H$m_mMo _mob XoIrb CUmdV OmVo. Am¡a§Jm~mX {OëømVrb {dO` AÊUm ~moamS>o (nmUbmoQ>m_Yrb E|erÀ`m XeH$mVrb AmXe©), ZJa {OëømVrb {hdao~mOma gma»`m AmUIr H$mhr {dH$mgmË_H$ {dYm`H$ àH$ënm§Mm g_mOgodoÀ`m joÌm_Ü`o H$m¡VwH$mZo CëboI hmoVmo. A{Zb AdMQ>Zo Ë`mÀ`m "H$m`©aV'_Ü`o Aem H$mhr ì`ŠVtH$S>o bj doYbo Amho. na§Vw Vr IamoIarM Hw$gw_mJ«Om§Zr dU©Z Ho$ë`mà_mUo àH$memMr ~oQo R>abob>r AmhoV. Ë`m§Mm BVa g_mOmer H$mhr g§~§Y ZgVmo; AgbmM Va Vmo g_mOmÀ`m H$m¡VwH$mMm {df` BVnVM AgVmo. aËZm{Jar {OëømVrb Xodê$IMo "_mV¥_§{Xa' ho AgoM EH$ doJio Am{U {dñVm[aV Ago CXmhaU Amho. Vo Z_wZoXmahr Amho. ì`dñWmnZVÁk gw.Jmo. Vnñdr `m§Zr "_mV¥_§{Xa'À`m godmH$m`m©Mm AmT>mdm EH$m nwñVH$mV KoVbm Amho. Ë`m nwñVH$mMm {ZîH$f© Agm gm§JVm `oB©b, H$s Ë`m àH$ënmMo à_wI, ZmaH$a Xm§nË` `m§À`m Joë`m nñVrg dfmªÀ`m à`ËZm§_YyZ AmOÀ`m KS>rbm XrS> H$moQ>rÀ`m Amgnmg én`o IM© hmoD$Z nÝZmg-gmR> hOma bmoH$m§À`m OrdZmV ~Xb KS>dyZ AmUbm, Ë`m§Mm OrdZñVa C§Mmdbm. Vem CÎm_ gË` H$hmÊ`m nwñVH$mV AmhoV. _ZmV Ago `oV, o H$s hoM g_rH$aU gmè`m Xoembm bmdbo Va e§^a H$moQ>r OZVoMm {dH$mg Ho$di XmoZ hOma OmoS>nr `oË`m nñVrg dfmªV VodT>çm nQ>rV én`o IM© H$ê$Z KS>dyZ AmUy eH$Vrb. gaH$maÀ`m hOmamo H$moQ>r én`o IMm©nojm {H$VrVar H$_r n¡em§V hm M_ËH$ma {Xgy eHo$b. nU àË`jmV Vgo hmoV Zmhr. Iao Va, g_mOgo d H$ ^any a Amho V . {dH$mgmMr JaO Agboë`m OmJm ~è`mM AmhoV Am{U n¡go Va g_mOmV H$moQ>çdYrZo Am{U AãOmdYrZo CYibo OmVmV. _J ZmaH$am§À`m {dH$mgà`ËZm§Mo g_rH$aU H$m ~ZV Zmhr? Vmo BVam§gmR>r XmIbm H$m hmoV Zmhr? Á`m VèhoZo ñdmV§Í`H$mimV Am{U Z§Va 1980 À`m bmQ>oV AZoH$ VéU CËñ\y$V©nUo g_mOH$m`m©V nS>bo, Vgo CXmhaU Joë`m n§Yam-drg dfmªV H$m {XgV Zmhr? AndmX åhUyZ A^` nmQ>rb Am{U gXmZ§X ^mJdV `m§Mm CëboI H$aVm `oBb. `m XmoKm§Zr © nXì`wÎma {ejU A_o[aHo$V KoVbo. VoWoM CÎm_

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28

ZmoH$è`m Ho$ë`m Am{U EH$m Q>ßß`mda qPJ `oD$Z _hmamï´>mV g_mOH$m`© H$aÊ`mÀ`m hoVyZo naV Ambo. A^` nmQ>rb `m§Zr ñdV:bm nm~iÀ`m {dkmZml_mer OmoSy>Z KoVbo Amho, Va gXmZ§X ^mJdV `m§Zr Xodê$I `oWo "AmXe© {ejU g§ñWm' gwê$ H$aÊ`mMm g§H$ën gmoS>bm Amho Am{U Ë`mgmR>r Vo nyU© doi XoVmV. Ë`m§Zr Vo H$m_ Joë`m Mma-nmM dfmªV ~aoM nwT>o Zobo Amho. Ë`m XmoKm§Zr AmYr ZmoH$ar-CÚmoJ H$ê$Z ñdV:À`m Kag§gmamMo ~ñVmZ ZrQ> ~gdbo Am{U _J Vo g_mOH$m`m©H$S>o dibo AmhoV. hm EH$ Zdm d doJim àdmh Amho. A^` ~§J Am{U àH$me Am_Q>o `m XmoKm§À`m H$m_mÀ`m ê$nmZo _hmamï´>mMr AmOMr g_mOgodm àVrV hmoVo. ({dH$mg Am_Q>o øm§Mo AmZ§XdZ AOyZ ~m~m§Mo _mZbo OmVo . ) `m Xmo K m§ Z m Ë`m§ À `m d{S> b m§ M m g_mOgodoMm dmagm Amho Am{U XmoKm§Mr _wbo g_mOgodÀ`m {XeoZo Mmbbr AmhoV. A^` ~§J `m§Mm o A_¥V Ë`m§À`m "{Z_m©U' `m Zì`m àH$ënmV Jw§Vbobm {XgVmo . àH$me Am_Q> o `m§ M r _w b o Ë`m§ À `m bmoH${~amXar àH$ënmV nyU©V: gm_rb Pmbobr AmhoV. àH$me Am_Q>o `m§À`m CËñ\y$V© ^mdZo_YyZ {Z_m©U Pmbobm hm àH$ën Ë`m§Mr _wbo {dewÕ ì`mdgm{`H$ g_mOgodoÀ`m VÎdmda MmbdUma ho ñnï> Pmbo Amho. A^` ~§J Am{U àH$me Am_Q>o `m XmoKm§Zmhr AZoH$ amîQ´>r` d Am§Vaamï´>r` nwañH$ma {_imbo AmhoV. XmoKm§Mr H$m_mMr Vèhm doJdoJir Amho. XmoKm§Mr d¥Îmr _mÌ {dZ_« d embrZ Amho. Ë`m_wio Ë`m§À`m~Ôb bmoH$m§_Ü`o AmXa^md {XgyZ `oVmo. ~§J ho Aä`mgy d g§emoYH$ d¥ÎmrMo AmhoV. Am_Q>o `m§À`m_Ü`o godm^md OmñV Amho. XmoKm§À`m àH$ënm§À`m Zmdm§dê$ZgwÕm Ë`m§Mr d¥Îmr àH$Q> hmoVo. ~§J `m§Mm àH$ën Amho "gM©' Am{U Ë`m§ Z r dgdbo ë `m Io S > ç mMo Zmd Amho emoYJ«m_. {H$Ë`oH$ dfmªnydu, Ë`m§Zm Agm àý {dMmaÊ`mV Ambm hmoVm, H$s Vwåhr Jm§YrdmXr na§naoVbo, na§Vw Vw_Mo gmao H$m_ g§JUH$mda AmYm[aV AmYw{ZH$ V§ÌkmZmVbo, ho H$go H$m`? A^` ~§J `m§Zr g_n©H$ CÎma {Xbo, H$s Jm§YrOtÀ`m H$mimV godm hm g_mOH$m`m©Vrb _hÎdmMm KQ>H$ hmoVm. na§Vw AmYw{ZH$ H$mimV g_mOaMZm kmZm{Y{ð>V Amho Am{U Ë`m_wio

AÜ``Z ("Aä`mg' `mgmR>r ~§Jm§Mm bmS>H$m eãX) Am{U g§emoYZ `m Jmoï>r _hÎdmÀ`m R>aVmV. Jm§YrOr AgVo Va Ë`m§Zr ~hþYm hr H$mg Yabr AgVr. åhUyZ Jm§YrOtMo godmJ«m_ Am{U _mPo emoYJ«m_! A^` ~§ J `m§ Z r JS>{ Mamo b r n[agamVrb Am{Xdmgr g_mOmVrb ~mb_¥Ë`yMm gImob Aä`mg § Ho$bm, Ë`mbm _hmamï´>mVrb AmUIr ZD$ {R>H$mUÀ`m nmhUrMm AmYma {Xbm Am{U "H$modir nmZJi' ZmdmMm A{Ve` {dXmaH$ Ahdmb gmXa Ho$bm. Ë`m AmYmao Ë`m§Zr OJmMo _hmamï´>mVrb ~mb_¥Ë`y-g§~YrÀ`m § § XwpñWVrH$S>o bj doYbo Am{U _hmamï´> gaH$mabmhr Ooarg AmUbo. A^` ~§J `m§Mm Aem H$m_m§_wio OmJ{VH$ nmVirda bm¡{H$H$ Pmbm. S>m. amUr ~§J ° `m§Mr Ë`m§Zm àË`oH$ Q>ßß`mda gmW bm^br Amho. A^` ~§J `m§Mo ~§Yy AemoH$ ~§J hohr g_mOgodr H$m`m©V Jw§Vbobo AgyZ Ë`m§Mm eoVr{df`H$ Aä`mg Xm§S>Jm Amho. Ë`m§Mm dYm© {OëømVrb eoVr àH$ën H$m¡VwH$mg nmÌ R>abobm Amho. àH$me Am_Q>o `m§À`m "bmoH${~amXar' `m erf©H$mVyZ Ë`m§Zm g_mOmàVr Agbobm {Oìhmim, ~§Yw^md, H$Ud ì`ŠV hmoVmV. Vo _wXbmV dÜ`m©À`m AmZ§XdZmVyZ eoH$S>mo _¡b Xya JS>{Mamobr {OëømVrb ho _ bH$gmbm Jo b o Vo M Am{XdmgtÀ`m Am{U O§JbmÀ`m AmoT>rZo. Ë`m H$mimV ~hþg»` àdmg nm`r § H$amdm bmJm`Mm. Jmdg§nH$m©Mo Hw$R>bhr gmYZ ZìhVo. o Xmo Z -AS> r M {Xdgm§ M r Mmb H$ê$Z _mUy g ho_bH$gmbm nmoMbm H$s {VWbmM ìhm`Mm. Ë`mMr naVdmQ> ~§X hmoV Ago. àH$me Am_Q>o d Ë`m§Mo _moOHo$ gmWrXma øm§Zr àW_ XwJ©_ O§Jb^mJmV Am{XdmgtgmR>r Amamo½` àH$ën am~dbm. _J _wbm§gmR>r emim gwê$ Ho$br Am{U EHy$U J«m_{dH$mgmÀ`m {XeoZo dmQ>Mmb Ama§^br. Ë`m§Zr øm AmoKmV _Zwî`àmÊ`m~amo~a dmK-qghmnmgyZ gemn`ªVÀ`m gd© dÝ` àmÊ`m§MoXoIrb Ë`m ^mJmV g§JmonZ d g§dY©Z Ho$bo. Ë`mVyZM Ë`m§Mo VoWo OmJ{VH$ H$sVuMo àmUr g§J«hmb` C^o am{hbo Amho. àH$me Am_Q>o `m§Mo H$m`© n§Yamdrg dfmªndun`ªV \$mago n[a{MV ZìhVo. ñdV: àH$me y à{gÕrnamL²>_wI Am{U "Amnbo H$m_ d Amnbo OrdZ' Aem d¥ÎmrMo AmhoV. na§Vw {dbmg _Zmoha `m Ë`m§À`m gmWrXmamZo "ZoJb' ZmdmMo nwñVH$ {bhÿZ

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Joë`m VrZ-Mma XeH$m§V V§Ì{dkmZm_wio
ì`{ŠVñdmV§Í`mMo _yë` A{YH$ à~i d à^mdr Pmbo. bmoH$emhr `m {dMmagyÌmV AW© am{hbm Zmhr. Vo Y_©MaUmhÿZhr àIa Ago H$_©H$m§S> hmoD$Z ~gbo Amho. bmoH$emhr R>oHo$XmarZo am~dbr OmVo. amOH$s` R>H$o Xmam§À`m Q>mirV gm_rb Pmë`m{edm` H$moUË`mhr o o gÎmmnXmn`ªV H$m` bmoH$à{V{ZYrnXmn`ªV nmoMUo eŠ` Zmhr. Var amOH$maUmMr hr JVr à^mdembr R>aV Amho ømMo àË`§Va Joë`m XmoZ-Mma dfmªV Ambo. gm_m{OH$-gm§ñH¥${VH$ joÌmVyZ amOH$maUmH$S>o Joboë`m VrZ ì`ŠVtMm XmIbm KoD$. àW_ Zrb_ Jmoèho. Ë`m ñÌrCÕmamÀ`m joÌmMm AmYma KoD$Z amOH$maUmV {eaë`m, {edgoZoÀ`m Am_Xma ~Zë`m. Zrb_ Jmoèho `m§Mm àdmg "`wH«$m§X'nmgyZ gwê$ Pmbm. `wH«$m§X hr amOH$s` Om{Udm OmJ¥V H$ê$ BpÀN>Umar g§KQ>Zm. (Vr AmO Adeofê$nmZo {eëbH$ Amho.) Jmoèho "`wH$« m§X'_YyZ ñÌr hŠH$mÀ`m H$m_mH$S>o dië`m. Ë`m§Zr {ñÌ`m§darb AÝ`m`-AË`mMmam~Ôb OmUrd OmJ¥Vr gmYUmao _moR>o H$m_ C^o Ho$bo. Ë`m EH$

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

àH$me `m§À`m OrdZH$m`m©H$S>o bj doYbo Am{U Ë`mZ§Va Ë`m§Mr »`mVr dmT>VM Jobr. àH$me `m§À`m nËZr _§Xm Am{U Ë`m§Mo Ama§^mnmgyZMo _moOHo$ gmWrXma `m§À`m H$m`m©VyZ hm àH$ën OmJ{VH$ nmVirda Zmdmê$nmg Ambm Amho. ~§J Am{U Am_Q>o `m XmoKm§Mm Jm¡ad hmoVmo Vmo amñVM Amho. Varhr EH$ Jmoï> OmUdV amhVo, H$s hr XmoZ _mUgo Am{U Ë`m~amo~a {dH$mg Am_Q>, aOZrH$m§V o Amamoi, eer Ah§H$mar, ZmaH$a nVr-nËZr, J§JmdUo o Aer g_mOgodr H$m`m©V Jw§Vbobr AZoH$ _mUgo _hmamï´>mV AgyZXoIrb Ë`m§Mm hdm Vgm à^md g_mOmda H$m OmUdV Zmhr? g_mOmbm Ë`m§Mr AmR>dU doJdoJio nwañH$ma XoÊ`mdoir Am{U g^mg_ma§^m§À`m doir hmoV, na§Vw Vr VodT>çmnwaVr. Ë`mZ§Va o Vr _mUgo Amnë`m H$mofmV OmVmV Am{U g_mO Amnë`m {ZË` ì`dhmamV JwVVmo. § gÜ`m "\§$S> aoqPJ'À`m {Z{_ÎmmZo Am_Q>o g_mOmV ~aoM `oV AgVmV. ~§J øm§Zm Am§Vaamï´>r` _moR>m {ZYr {_iVmo.

Mm§Jë`m, VS>\o$À`m gm_m{OH$-gm§ñH¥${VH$ ZoË`m åhUyZ JUë`m OmD$ bmJë`m. Ë`m§Zr C^o Ho$bobo g§KQ>ZmË_H$ Omio, Ë`m§Zm Ho$ìhmVar Anwao dmQy> bmJbo Agmdo Am{U Ë`m§Zr {edgoZV àdoe Ho$bm. g_mOdmXr o {dMmamMr hr ì`ŠVr qhXwËddmXr g§KQ>ZoH$S>o H$er PwH$br Jobr `m~Ôb H$mhr H$mi Hw$O~wO hmoV am{hbr. AmO CÕd R>mH$ao `m§À`m Z§VaÀ`m n{hë`m \$irÀ`m ZoVËdmV Ë`m§Mo ñWmZ OmUdVo. ¥ A{dZme Y_m© { YH$mar. g§ K n[admamVrb kmZà~mo{YZr `m emioVyZ _moR>m Pmbobm, CÀM {ejU KoD$Z Am`.E.Eg. A{YH$mar ~Zbobm, "AñdñW XeH$mMr S>m`ar' Ago g§doXZmerb nwñVH$ d VemM H${dVm {bhÿZ dmMH$m§Zm {^S>bbm, CÎm_ o dŠV¥ËdJwU A§Jr Agbobm hm VéU gd© MmH$moar gmoS>yZ amOH$maUmV nS>Vmo, njmZo ZH$ma {Xbm Voìhm AnjnUo ImgXmaH$sMr {ZdS>UH$ bT>dVmo, VoWo An`e Ambo y Voìhm nwÝhm gm_m{OH$ joÌmV `oVmo Am{U "MmUŠ` _§S>i'gmaIr Cn`wŠV H$ënZm am~dVmo; Ë`mÀ`m dŠV¥ËdmMm _hmamîQ´>^a X~X~m {Z_m©U hmoVmo. Vmo gm§ñH¥${VH$ joÌmV H$mhr H$V©~Jmar H$aUma Ago dmQ>V AgVmZm {edgoZ_Ü`o EH$ ZJÊ` ì`ŠVr åhUyZ (Ë`m§Mo o njmVrb ñWmZ OmUdbo Zmhr dm Omhra Pmë`mMo EoH$bo Zmhr.) gm_rb hmoVmo, ho AJå` Amho. hr amOH$maUmMr AmoT> åhUm`Mr H$s gm§ñH¥${VH$ joÌmÀ`m n[aUm_H$maH$Vo~ÔbMr {Zamem åhUm`Mr? A{Zb {eXmoao ho {dÚm{W©XeonmgyZ nwamoJm_r amOH$maUmV dmT>bo. nwUo {dÚmnrR>mÀ`m {dÚmWu Am§XmobZmVyZ g_mOgodm joÌmH$S>o dibo. Ë`m H$mimVM g_mOgodoÀ`m ì`mdgm{`H$ {ejUmMr _hVr dmT>br. {eXmoao `m§Zr Vo {ejU KoVbo. CÎm_ ZoVËdJwU bm^bobm hm VéU \§$qS>JÀ`m joÌmV {eabm. ¥ hmVr bm^bo ë `m Ë`m g§ Y r_m\© $ V _w » `V: _amRdmS>çmV d H$mhr à_mUmV {dX^m©V Ë`mZo g§ñWmH$m`m©Mo CÎm_ Omio C^o Ho$bo. Mm§Jbo dmMUmam, {dMma Mm§Jbo g_OmdyZ KoUmam hm VéU BYa-CYa H$aV am{hbm Am{U EH$ {Xdg Ë`mZo "_hmamï´> Zd{Z_m©U goZo'À`m H$m_mgmR>r {OdmMr ~mOr bmdbr. Vmo amOH$maUmV CVabm. Ë`mAmYr Ë`mZo g_mOH$m`© H$aUmè`m ñd`§ g o d r g§ ñ Wm§ À `m Anw a o n Um~Ôb ^bm_moR>m ^oXH$ boI {b{hbm Am{U Vem àH$maÀ`m

éMr {Xdmir

29

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H$m_mV Joboë`m Amnë`m Am`wî`mVrb AmYrÀ`m n§Mdrg dfmªMo "nmnjmbZ' Ho$bo. nydu, J.{X. _mS>JyiH$a, Zm.Ym| _hmZmoa, am_Xmg \w $ Q> m Uo , gXmZ§ X dX} , ^mB© d¡ Ú Ago gm§ñH¥${VH$-gm_m{OH$ joÌmVyZ amOH$maUmV Jobo d VoWo {Zîà^ R>abo, åhUyZ Amnmnë`m joÌmV naV `oD$Z a_bo Aer CXmhaUo AmhoV.

gm _m{OH$ H$m`m©Mm, g§KQ>Zm§Mm, Ë`mV
Jw§Vboë`m ì`ŠVtMm Joë`m gmR>-nmgï> dfmªVrb nQ> CbJS>V AgVmZm X{bV, {ñÌ`m, eoVr-eoVH$ar, {dkmZ, J«m_{dH$mg, n`m©daU, ZmJar g_mO Ago AZoH$ {df` g_moa `oV Joë`mMo d Zmhrgo Pmë`mMo {XgVo. Ë`m Ë`m {df`mV H$mhr Ii~i Pmë`mMo OmUdVo. nU àý _hmgmJamBVHo$ ì`mnH$ d Imobhr AmhoV, H$s Ë`m§Mr {H$_mZ nmVirdarb gwQ>H$m hrgwÕm Ag§^d ^mgVo. Joë`m hOma dfmªV AmnU amhVmo øm ^y^mJmVrb _mZdr OrdZmMm ñVa BVH$m Imbmdbm Amho, H$s Ë`mV ~Xb KS>dZ AmUUo _wîH$sb dmQ>V. y o H$moQ>çdYr bmoH$ eVH$mZweVHo$ H$X©_mVbo {OUo ghZ H$aV AmhoV! Ë`m§À`mg_moa CËH$fm©À`m dmQ>m CKS> hmoV OmV AgVmZm, Vr OamXoIrb nwT>mH$ma KoD$ BpÀN>V ZmhrV. EHo$H$mir Vr g§K{Q>V Var hmoV hmoVr, nwT>mè`mÀ`m _mJoVar YmdV hmoVr. AmVm Vr H$m` H$aVmV? OJV amhVmV! V§Ì{dkmZmMm à^md OJ^a BVH$m J«mgUmam R>abm Amho, H$s Ë`m_wioM, n`m©daU hm {df` gdmªZm gdm©{YH$ _hÎdmMm dmQ>V Amho. _mUgmMo {ZgJm©~amo~aMo ZmVo hm Zoh_rM Hw$VyhbmMm {df` am{hbm Amho. _mUyg EH$m ~mOybm {ZgJm©g Amnë`m nÕVrZo didyZ (dmH$dyZ?) KoV AgVmZm, Ë`mbm hr OmUrd Amho, H$s AmnU {ZgJm©MmM ^mJ AmhmoV Am{U Z¡g{J©H$ à{H«$`oÀ`m AYrZ AmhmoV. Ë`m_wio {ZgJm©da AË`mMma Z H$aVm, Ë`mÀ`mM gyÌm§Zr Amnbm _Vb~ gmYÊ`mMr _mUgmMr Zdr Šb¥ßVr "n`m©daUm'VyZ ì`ŠV hmoV Amho. AIoarg bm^YmaH$ Amho _mUygM! H$maU _mUgmbm {ZgJm©ZM ~hmb Ho$bm Amho _|X. Ë`mbm o y diU bmJUo (bmdUo) _hÎdmMo. n¡gm BVa gd© joÌm§V Pmbm Amho Ë`mà_mUo g_mOgodm joÌmMmhr AmYma ~Zbm Amho. {ZYr

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

CnbãY hmoÊ`mMo _mJ© XmoZ- EH$, naXoemVyZ XoUJr ê$nmZo qH$dm Xwgam, BWo g^modVmbmVyZ Vmo C^m H$am`Mm. nwÊ`mÀ`m "_oiKmQ> {_Ì'Zo Vgm Vmo Joë`m H$mhr dfmªV _moR>çm à_mUmda C^m H$ê$Z XmIdbm. øm Xwgè`m _mJm©Zo M¡VÝ`_` hmoV Agbobr H$mhr H$m_o do~gmBQ>dahr Ñï>mËnÎmrg `oVmV, H$moUrVar o {Zd¥ÎmrZ§VaMr Amnbr nw§Or qH$dm H$moUmÀ`m Var ñ_aUmW© V`ma Pmbobm {ZYr Aem H$m_r bmdV AgVo. H$m`©H$Ë`mªZr EH$Ì `oD$Z H$m_ C^o Ho$ë`mMr, Vrg-Mmirg dfmªnyduMr CXmhaUo Vem ñdê$nmV {XgV ZmhrV. _mÌ EHo$H$Q>çm ì`ŠVr ZoQ>mZo Amnë`m _OuZo H$mhr H$aVmZm {XgVmV. _hmamï´ > m V BpÝñQ>Q>çyeZ Cä`m amhÊ`mMr eŠ`Vm, Or Joë`m eVH$mÀ`m eodQ>À`m VrZ XeH$m§V OmUdV hmoVr Vr AñV§ J V nmdbr Amho . gX² ^ mdào [ aV _mUgo g_mOH$m`© H$aV amhVrb, na§ V w Ë`m§ M o H$m_ g_mOOrdZmda à^md Q>mHy$ eHo$b Ago OmUdV Zmhr. Vo Joë`m eVH$mV amï´>r` ñd`§godH$ g§K, amï´> godm Xb, gmZo Jwê$Or H$Wm_mbm d H$mhr à_mUmV ~m~m Am_Q>o øm§À`m l_g§ñH$ma N>mdÊ`m§_YyZ KSy>Z Ambo. Ë`m§Mm à^md 1960-70 À`m Amgnmg g§nbm, Ë`mZ§Va OmUdVo Vr gm_m{OH$ {dMmam§Mr d H$m`m©Mr ZwgVr Ii~i! Joë`m XmoZ ghòH$m§V Y_©gÎmm, amOgÎmm, g_mOgÎmm `m§Zr _mZdr OrdZ KS>dbo. gÜ`m AW©gÎmoMr MbVr Amho d {VÀ`m hmVmer V§Ì{dkmZ Amho. V§Ì{dkmZ {ZgJm©Mo àË`oH$ H$moS>o CbJSy>Z XmIdUma Ago {XgVo. Jm§YtÀ`m OrdZgaUrV d {dMmagaUrV `m gmè`m§Mm EH$mË_ Adb§~ à`moJerbVoZo Pmbobm {XgVmo. Vgm à`moJ gÚH$mimVrb {dg§JVr Xya H$ê$ eHo$b? Ii~i Xya gmê$Z ñW¡`m©Mr, em§VVoMr dmQ> XmIdy eHo$b? g_mOmV à`moJ MmbyM amhVrb. Ë`m§Vrb {dÚ_mZ {dH¥$Vr Xya hmoD$Z g_mO{dH$mg {ZH$mon _mJm©bm bmJob. Ë`mgmR>r {dMma_§WZ JaOoMo Amho. Vem AZoH$ dmQ>m V§Ì{dkmZmZoM CnbãY hmoUma AmhoV. - {XZH$a Jm§Jb E-3, AqOŠ`Vmam, gr.Eg.Q>r. amoS>, M|~ya, _w§~B© 400 071

30

_hmamï´>mMr gwdU©Vwbm

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{dH$mg Am{U gm_m{OH$ Ý`m`mda AmYmaboë`m _hmamï´>{Z{_©VrMr JaO!
S>m°. ^mbM§Ð _wUJoH$a

"^mfmdma àm§VaMZoÀ`m VÎdmZwgma _w§~B©gh
g§`wŠV _hmamîQ´> PmcmM nm[hOo' `m _mJUrgmR>r Pmcoë`m àXrK© Am§XmocZmÀ`m eodQ>À`m ndm©V 105 ~m§Ydm§Zr hm¡VmËå` nËH$ac§ Am{U AIoa 1 _o 1960 amoOr _w§~B© `m amOYmZrgh _hmamîQ´> amÁ`mMr {Z{_©Vr Pmcr. _hmamîQ´> amÁ`mM§ ho gwdU©_hmoËgdr dfª Amho. `m nmíd©^y_rda Joë`m 50 dfmªV amÁ`mZ§ {d{dY úmoÌm§_Ü`o [H$Vr àJVr Ho$cr, H$moUË`m joÌmV åhUmdr Ver àJVr Pmcr Zmhr, Ë`mMr Zo_H$s H$maU§ H$moUVr

eoVr joÌ BVa amÁ`m§à_mUo _hmamîQ´>XIrc gwédmVrnmgyZ o eoVrdaM Adc§~yZ Amho. AmOhr amÁ`mVrc gw_mao 56 Q>¸o$ amoOJma eoVrVyZ {Z_m©U hmoVmo Am{U 65

31

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

d gd©M joÌmV _hmamîQ´> amÁ`mM§ Aìdc ñWmZ {Z_m©U H$aÊ`mgmR> r H$mo U Vr Cnm``mo O Zm H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho, `mg§~§YrM§ WmoS>Š`mV à{VnmXZ `m coImV H$aÊ`mMm _r à`ËZ Ho$cm Amho.

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32

Q>¸o$ OZVm eoVrda Adc§~yZ Amho. Joë`m 50 dfmªV eo V rMm H$mhr à_mUmV {dH$mg Pmcm ho Oar S>moù`mAmS> H$aVm `oUma§ Zgc§, Var amÁ`mÀ`m EHy$UM Am{W©H$ {dH$mgmV eoVrjoÌmcm `mo½` Vmo Ý`m` {_iy eH$cm Zmhr. CXmhaUmW©, 1960 gmcr amÁ`mMr EHy$U qgMZj_Vm 11 Q>¸o$ hmoVr, Vr AmO Oo_Vo_ 16 Vo 17 n`ªVM nmoMcr Amho. eoVrÀ`m {dH$mgmV qgMZmM§ _hÎd AZÝ`gmYmaU Amho. qgMZmÀ`m ÑîQ>rZ§ Joë`m 50 dfmªV _hmamîQ´>mMr qgMZj_Vm \$ŠV 6 Q>ŠŠ`m§Zr dmT>cr hr JmoîQ> ñn¥hUr` Zmhr. Ë`mVhr _hÎdmMr JmoîQ> åhUOo, Aem VwQ>nw§Á`m qgMZmn¡H$s gw_mao 60 Q>¸o$ nmUr \$ŠV D$gmÀ`m {nH$mcm [Xc§ OmV§ . àË`jmV O{_Zrn¡ H $s \$ŠV Mma Q> ¸ o $ O_rZ D$gmÀ`m bmJdS>rImcr AgVmZm! D$g ho ZJXr nrH$ Amho, D$gmÀ`m CËnmXZmZ§ eoVH$è`m§Zm Mma n¡go Ëd[aV Am{U amoIrZ§ {_iVmV ho Oar Ia§ Agc§; Var _hmamîQ´>mÀ`m eoVrV \$ŠV "D$g-EHo$-D$g' H$aV amhU§ ho amÁ`mÀ`m [hVmM§ Zmhr. _hmamîQ´>mcm gÜ`m XþîH$mimMr g_ñ`m ^oS>gmdV Amho. amÁ`mÀ`m BVa ^mJm§ M § gmo S > m , gmIao À `m H$maImÝ`m§ M § H| $ Ð Agcoë`m npíM_ _hmamîQ´>mVrc H$mhr ^mJm§V XþîH$mi nS>U§ dm XþîH$migÑe n[apñWVr {Z_m©U hmoU§, `mM§ EH$ H$maU `m ^mJmV D$gmcm cmJUma§ nmUr XoÊ`mgmR>r eoH$S>mo \y$Q> Imoc IUë`m Jocoë`m hOmamo {d[har, ho Amho. EdT>§ H$ê$Zhr AmO D$gmMm Anwam nwadR>m hmoV Amho. H$Yr H$Yr D$gmÀ`m H$_r CËnmXZm_wio AZoH$ H$maImZo Amnë`m j_VoBVnV Jmin H$ê$ eH$V ZmhrV Am{U Ë`mn¡H$s H$mhr M¸$ AmOmar AmhoV. Am¡Úmo{JH$sH$aU _hmamîQ´>mÀ`m gdmªJrU {dH$mgm_Ü`o _w§~B© ehamM§ Eo{Vhm{gH$ `moJXmZ Amho. OJmVrc EH$ CËH¥$îQ> Z¡g{J©H$ ~§Xa åhUyZ _w§~B© eha Am¡Úmo{JH$ amOYmZrMm XOm© àmá H$ê$ eH$b§ Amho. _w§~B©À`m Am¡Úmo{JH$ amOYmZrÀ`m XOm©Mo \$m`Xo amÁ`mcm (d g§nyU© Xoemcm) {dnwc Pmco AmhoV. CXmhaUmW©, _hmamîQ´>mV H$mngmM§ nrH$ CÎm_ Agë`m_wio Ho$di _hmamîQ´>mÀ`mM Zìho Va g§nyU© XoemÀ`m Am¡Úmo{JH$sH$aUmMm nm`m KmcUmè`m

"Y_m©À`m AmYmao hmoUma§ g_mOmM§ Y«wdrH$aU ho Og§ gdm©Wm©Z§ g_mOmcm _maH$ Amho, Vg§M OmVtÀ`m AmYmao hmoUma§ dmT>V§ Y«wdrH$aUhr g_mOmÀ`m AmË_KmVH$rnUmM§ Amho. hr à[H«$`m cdH$amV cdH$a Wm§~dU§M JaOoM§ Amho. H$maU Ë`m_wio g_mOmÀ`m gd© Wam§Vrc Jar~ KQ>H$m§M§ AVmoZmV ZwH$gmZ hmoV Amho.'
H$mnS>CÚmoJmMr gwédmV _w§~B©V Pmcr. XoemÀ`m BVa ^mJm§V Am¡Úmo{JH$sH$aUmMm {dñVma H$aÊ`mgmR>r Amdí`H$ Agco c m ^m§ S > d cg§ M ` ( Capital Accumulation) `m H$mnS>CÚmoJmZ§M CncãY H$ê$Z [Xcm. gwédmVrÀ`m H$mimV _w§~B©V Omo amoOJma {Z_m© U Pmcm Ë`mVrc ~hþ V m§ e amo O Jma hm H$mnS>CÚmoJ Am{U `m CÚmoJmer g§c½Z Agcoë`m BVa N> m o Q > ç m_mo R > ç m CÚmo J m§ V y Z {Z_m© U Pmcm. n[aUm_r, ~±[H¨$J, {d_m, XiUdiU BË`mXr joÌm§V _hmamîQ´>mZ§ Aìdc ñWmZ àmá Ho$c§ Amho. _moR>çm à_mUmdarc Am{W©H$ CcmT>mcr§_wio ^maVmVrc gdm©V _moR>§ eoAa _mH}$Q> _§w~B©V {Z_m©U Pmc§. Ë`m_wio Am¡Úmo{JH$ amOYmZr~amo~a _w§~B© hr XoemMr Am{W©H$ amOYmZrhr Pmcr. Joë`m 20 dfmª_Ü`o Am§Y«n«Xoe, Jw O amV, Vm{_iZmSy > BË`mXr amÁ`m§ Z r Am¡Úmo{JH$sH$aUmV {_idcoc§ `e ho A{^Z§XZr` Amho. _mÌ AmOhr Am¡Úmo{JH$sH$aUmÀ`m ~m~VrV _hmamîQ´>mZ§ Amnc§ àW_ H«$_m§H$mM§ ñWmZ H$m`_ R>dc§ o Amho. Am¡Úmo{JH$sH$aUmÀ`m dmT>r_wio _hmamîQ´>mV godmjoÌmMmhr {dH$mg Pmcm. AmO EHy$U amoOJmamn¡H$s gw_mao 35 Q>¸o$ amoOJma godmjoÌmV {Z_m©U hmoVmo. {ejU, godmjoÌ d ghH$mar Midi _w§~B© ehamMm amÁ`mcm Pmcocm AmUIr EH$ _moR>m \$m`Xm åhUOo H$cH$Îmm Am{U _Ðmgà_mUo {Vga§ {dÚmnrR> 1857 gmcr _w§~B©V ñWmnZ Pmc§. AmO "_w§~B© {dÚmnrR>' ho OJmVrc gdm©V _moR>çm ([H§$~hþZm gdm©V _moR>) {dÚmnrR>mnH$s EH$ Amho. Ho$di § §¡ _hmamîQ´>mVM Zìho Va g§nyU© XoemÀ`m gdmªJrU

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

{dH$mgm_Ü`o _w~B© {dÚmnrR>mZ§ EH$ Eo{Vhm{gH$ `moJXmZ § [Xc§ Amho. gÚpñWVrV _hmamîQ´>mV EHy$U 10 OZac {dÚmnrR>, 8-9 A{^_V {dÚmnrR>, 5 H¥$fr {dÚmnrR>§ § § Am{U gw_mao 3,500 _hm{dÚmc`§ AgyZ Ë`mV cmImo {dÚmWu {ejU KoV AmhoV. Vm§{ÌH$ {ejUmVhr _hmamîQ´> ~è`mn¡H$s AmKmS>rda Amho. _hmamîQ´>mÀ`m Am{W©H$, gm_m{OH$ d e¡j{UH$ {dH$mgm_Ü`o ghH$mar MidirZ§ _mocmM§ `moJXmZ [Xc§ Amho. {deofV… _hmamîQ´>mÀ`m J«m_rU ^mJmV eoVrì`dgm`mer {ZJS>rV Agcocr jo̧ d OmoS>Y§Xo `m§Mm Omo {dH$mg Pmcm Ë`mM§ lo` àm_w»`mZ§ ghH$mar Midircm OmV§ . Ë`mVhr ghH$mar gmIa H$maImZXmarZ§ J«m_rU _hmamîQ´>mM§ ñdê$n ~XcyZ Q>mH$c§ Amho. {VÀ`m AZoH$ C{Udm§gh ghH$mar gmIa H$maImZXmarM§ ho `moJXmZ Amnë`mcm _mÝ` H$am`cm hd§. gm_m{OH$ MidirMm dmagm _hmamîQ´>mcm gm_m{OH$ Am{U gm§ñH¥${VH$ joÌm§Vhr _moR>m dmagm {_imcm Amho. amÁ`mÀ`m gm§ñH¥${VH$ OS>UKS>UrV g§Vm§Zr Ho$coc§ H$m`© _mocmM§ åhUmd§ cmJoc. AmÜ`mpË_H$ nmVirda H$m hmoB©Zm, Ë`mda {dídmg Zgcoë`m _mÂ`mgma»`mcmhr g§Vm§Zr à{VnmXZ Ho$cocr g_Vm _hÎdmMr dmQ>Vo. g§Vm§À`m `m g_Vm_ycH$ {dMmam§À`m nmíd©^y_rda N>ÌnVr {edmOr_hmamOm§Zr [h¨Xdr ñdamÁ`mMr ñWmnZm Ho$cr. [h§Xdr ñdamÁ`mMm AW©, XþamÝd`ohr "[h¨Xÿ§M§ amÁ`' Agm Zìho Va EVÔo e r`m§ M § amÁ` ( Rule of Natives) Agm Amho. Omo{Vamd Am{U gm{dÌr~mB© \w$co, N>ÌnVr emhÿ, S>m. ~m~mgmho~ Am§~S>H$a `m§Zr gm_m{OH$ g_VogmR>r ° o Ho$coë`m A{daV g§Kfm©_wioM _hmamîQ´> ñdV…cm nwamoJm_r åhUy eH$Vmo. dU©-OmVr-Añn¥í`VoM§ CƒmQ>Z H$aÊ`mgmR>r `m g_mOH«$m§{VH$maH$m§Zr Ho$cocm g§ K f© hm A^y V ny d © M åhUmdm cmJo c . \w $ co `m§À`mnmgyZ àoaUm KoVcoë`m d Ë`m§M§ {eî`Ëd nËH$acoë`m Zmam`U _oKmOr cmoI§S>o `m§Zr {JaUr H$m_Jmam§Mr ~m°å~o {_c h°ÝS>g² hr Agmo{gEeZn[hcr `w{Z`Z ñWmnZ Ho$cr Am{U ^maVmVrc H$m_Jma MidirMm nm`m KmVcm. nwT>o XoemVrc H$m_Jma MidirM§ _w§~B© ho H|$Ð Pmc§. H$m_Jmam§Zm

Ë`m§Mo h¸$ àmá H$ê$Z XoÊ`mgmR>r _w§~B©Vrc H$m_Jma MidirZ§ `moJXmZ {Xc§M; na§Vw Ë`m~amo~arZ§ XoemMr ñdmV§Í`Midi Am{U Z§Va g§`wŠV _hmamîQ´>mÀ`m cT>çmV AJ«^mJr amhÿZ g§Kf© Ho$cm Amho. _hmamîQ´>mcm Jmonmi H¥$îU JmoIco, Ý`m`_yVu _hmXo d Jmo q dX amZS> o BË`mXtMr Oer àJë^, gd©g_mdoeH$ Am{U CXma_VdmXr na§nam cm^cr VerM Jmonmi JUoe AmJaH$a `m§Mr a°eZ°{cñQ> na§nam cm^cr. gm_m{OH$ gwYmaUm§À`m ~m~VrV cmoH$_mÝ` [Q>iH$m§Mr ^y{_H$m Oar dmXJ«ñV Agcr Var Ë`m§Mm Ë`mJ ñ\y${V©Xm`r Amho. _hmamîQ´ > m cm ñÌr-nw é f g_mZVo À `m {dMmam§Mmhr dmagm cm^cocm Amho. gm{dÌr~mB© \w$co Am{U \$m{V_m eoI `m XmoKrOUr \$ŠV _hmamîQ´>mVM Zìho Va g~§Y XoemVrc AmÚ ñÌr{e{jH$m hmoV. ñÌr {ejUmgmR>r Ë`m§Zr gmogcoë`m AdhocZoMr AmOÀ`m Cƒ^«y g_mOmVrc gw{e{jV pñÌ`m \$ma XIc KoV Zgë`m Varhr Vmo B{Vhmg _mÌ àoaUmXm`rM Amho. _hfu H$d} `m§Zrhr Amnc§ g§nyU© Am`wî` ñÌr {ejUmgmR>r dmhÿZ KoVc§. g_J« [h¨Xÿ pñÌ`m§Zm g_mZVoÀ`m h¸$m§Mr gZX XoUmao "[h¨Xÿ H$moS> {~c'H$V} S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oSH$a `m§Zr ho {~c _§Oya hmoV Zmhr, Ag§ [XgVmM Amnë`m H$m`Xo_§ÌrnXmMm amOrZm_m [Xcm. 1970À`m XeVH$mV _hmamîQ´>mV gwê$ Pmcoë`m ór_wŠVr MidirM§ CJ_ñWmZ darc H«$m§{VH$maH$m§À`m {dMmam§_Ü`o Amho. {dH$mg Am{U g_Vm{YpîR>V _hmamîQ´> : eoVrcm AJ«H«$_ Am{W©H$ àJVr d {VMo A{YH$m{YH$ \$m`Xo Jar~ cmoH$m§n`ªV nmoMdyZ, gm_m{OH$ Ý`m`mÀ`m [XeoZ§ dmQ> M mc H$aÊ`mgmR> r d Ë`mMà_mUo EHy $ UM e¡j{UH$ Vg§M gm§ñH¥${VH$ joÌmV àJVr H$ê$Z CÁÁdc ^{dVì` Agcocm _hmamîQ´> KS>dÊ`mgmR>r Amnë`mcm Jm§^r`m©Z§ {dMma H$amdm cmJoc. eoVrÀ`m d VËg_ joÌm§À`m {dH$mgmcm AJ«H«$_ Úmdm cmJoc. _hmamîQ´>mVë`m VwQ>nw§Á`m qgMZj_VoMm _wÔm AmYr Amcm Amho . VÁkm§ À `m _Vo amÁ`mMr H$_mc qgMZj_Vm 36 Vo 37 Q>ŠŠ`m§À`m Amgnmg Amho. gÜ`m Amncr qgMZj_Vm 16 Vo 17 Q>¸$o BVH$s Amho . åhUOo M VÁkm§ Z r gm§ { JVco c r H$_mc

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34

qgMZj_Vm JmR>Ê`mgmR>r AOyZ 20 Q>ŠŠ`m§Mr Amdí`H$Vm Amho. H¥$îUm ZXrM§ _hmamîQ´>mÀ`m dmQ> ç mcm `o U ma§ nmUr {Z`mo O Z~Õ nÕVrZ§ dmnaÊ`mgmR>r _hmàH$ënmMr Amdí`H$Vm hmoVr. åhUyZ _hmamîQ´> emgZmZ§ "H¥$îUm Imoao _hmàH$ën' hmVr KoVcm. `m àH$ënmH$aVm hOmamo H$moQ>r én`o IM© Ho$co. _mÌ àË`jmV Ë`m àH$ënmMr ~arM H$m_§ AOyZ AY©dQ> AmhoV, hr IoXOZH$ ~m~ Amho. BVH§$M Zìho, Va g~§Y amÁ`mV ~aoM _Ü`_ Am{U eoH$S>mo N>moQ>o {g§MZàH$ën EH$ Va AY©dQ> AdñWoV AmhoV [H¨$dm qgMZ`mo½` ZmhrV. hr n[apñWVr ~XcÊ`mgmR>r Ëd[aV nmdc§ CMcmdr cmJVrc; Vg§M amÁ`^a qgMZj_Vm dmT> d Ê`mgmR> r Amdí`H$ Vr Jw § V dUy H $ AJ«H«$_mZ§ H$amdr cmJoc. na§Vw gm_m{OH$ Ý`m`mÀ`m ÑîQ>rZ§ qgMZj_Vm dmT>dÊ`m~amo~arZ§M {VÀ`m `mo½` dmQ>nmH$S>ohr cj Úmd§ cmJoc. EH$Q>çm D$gmcm 60 Q>ŠHo$ qgMZnmUr H$g§ [Xc§ OmV§ hm _wÔm _r AmYr _m§S>cm Amho. qgMZmÀ`m X¥îQ>rZ§ Cnm``moOZm gwMdÊ`mgmR>r emgZmZ§ {Z`wŠV Ho$coë`m AZoH$ g{_Ë`m§Zr Am{U {deofV… Xm§S>oH$a g{_VrZ§ N>moQ>çm d Aën^yYmaH$ Aem J[a~mVë`m Jar~ eoVH$è`mcmhr dfm©VZ [H$_mZ y EH$ nrH$ `oÊ`mgmR>r nmUr CncãY H$ê$Z [Xc§ nm[hOo, Aer gyMZm Ho$cr hmoVr. àË`jmV amÁ`mZ§ Xm§S>oH$a d BVa g{_Ë`m§À`m gyMZm§Mr XþamÝd`ohr A§_c~OmdUr Ho$bocr Zmhr. Ë`mMr H$m`©dmhr H$amdr cmJoc. eoV_mcmMr {dH«$s Am{U eoVH$è`m§Zm hmoUmam nVnwadR>m `m XmoÝhr JmoîQ>tZm eoVrÀ`m {dH$mgm_Ü`o AZÝ`gmYmaU _hÎd Amho . Xm[aÐçmÀ`m XþîQ>MH«$m_wio AmO Jar~ eoVH$ar Amncm eoV_mc _mVr_moc ^mdmZ§ {dH$Vmo. Zo_H$m `mMmM \$m`Xm àm_w»`mZ§ Xcmc d ì`mnmè`m§Zm hmoVmo. CXmhaUmW©, eoVH$ar ì`mnmè`m§Zm 2 én`o à{V[H$cmo XamZ§ ~Q>mQ>o {dH$VmV Am{U `mM ~Q>mQ>çm§Mr _w§~B©V 15 Vo 20 én`o XamZ§ {dH«$s hmoVo Am{U Ë`mM ~Q>mQ>çm§nmgyZ V`ma Ho$coco do\$g© 40 én`o [H$cmo XamZ§ {_iVmV! 15 dfmªnydu _r Zm{eH$_Ü`o AgVmZm _mÂ`mg_moa EH$ eoVH$ar 50 n¡go [H$cmo XamZ§ Q>m°_oQ>mo {dH$V hmoVm. VoM Q>m°_oQ>mo _w§~B©V 20 én`o [H$cmo XamZ§ J«mhH$ {dH$V

KoV hmoVo. Aem nÕVrZ§ eoVH$è`m§Zr eoV_mcmMr H$dS>r_moc XamZ§ {dH«$s Ho$cr Va Ë`m§Mm {dH$mg hmoUma Zmhr. åhUyZM eoVH$ar d J«mhH$ `m§À`m \$m`ÚmgmR>r _moR>çm à_mUmda ghH$mar g§ñWm {Z_m©U H$aU§ JaOoM§ Amho. hrM JmoîQ> nVnwadR>çm~m~V Amho. amîQ´>r`rH¥$V ~±H$m Am{U ghH$mar ~±H$m-nVnoT>çm§H$Sy>Z {deofV… _Ü`_ d Jar~ eoVH$è`m§Zm `mo½` Ë`m à_mUmV, `mo½` XamZ§, Vg§M `mo½` doir H$O©nwadR>m hmoV Zmhr, hr dñVwpñWVr Amho. lr_Vr B§[Xam Jm§Yr `m§Zr 1969 gmcr à_wI ì`mnmar ~±H$mM§ amîQ´>r`rH$aU Ho$c§ {Z eo V r jo Ì "àm_w » `mZ§ H$O© n w a dR> m jo Ì m'Imcr (Prioroty Sector Lending) AmUc§. XoemV 1970 À`m XeH$mV Pmcoë`m h[aVH«$m§Vr_Ü`o `m H$O©nwadR>çmM§ _hÎdmM§ `moJXmZ Amho. Joë`m H$mhr [Xdgm§V hr g§H$ënZm ~Xccr Amho. amîQ´>r`rH¥$V Am{U ghH$mar ~±H$m§Ûmao eoVrjoÌmcm hmoUmè`m H$O©nwadR>çmV cjUr` dmT> hmoV Amho. Vg§ Agc§ Var Ë`m_Ü`o N>moQ>o d AënCËnmXH$ eoVH$ar gmoS>mM, nU _Ü`_ Vg§M {deofV: [OamB©V eoVH$è`m§Zm hmoUmam H$O©nwadR>m g_mYmZH$maH$ Zmhr. `mMm n[aUm_ åhUyZ ZmBcmOmZ§ Jar~ eoVH$è`m§Zm ImOJr ì`mnmè`m§H$Sy>Z A{V^a_gmR> ì`mOXamZ§ H$O© KoU§ ^mJ nS>V§. g_mYmZH$maH$ nrH$ Amë`mZ§VagwÕm H$Om©Mo hßVo \o$S>U§ ho `m eoVH$è`m§Zm H$R>rU OmV§. Aem n[apñWVrV _Ü`oM EImX-Xþgè`m dfr© nrH$ ~wS>më`mZ§Va Va Ë`m§Zm OJU§M H$R>rU OmV§`. Joë`m H$mhr dfmªV {dX^m©Vë`m eoVH$è`m§Zr A^yVnyd© Am{U _moR>çm à_mUmda Á`m AmË_hË`m Ho$ë`m Vmo `m H$Om©À`mM XwîQMH«$mMm n[aUm_ Amho. {dX^m© V ë`m eo V H$è`m§ À `m H$O© ~ mOmarnUmda H$O©_m\$sÀ`m _w>Úmcm XoemVrc H$mhr VÁkm§Mm {damoY AgVmZmhr _mPm _mÌ Ë`mcm nyU© nm[R>§~m hmoVm d Amho. Aem A^yVnyd© n[apñWVr_Ü`o KoVë`m Jocoë`m A^yVnyd© YmoaUm§Mm Adc§~ H$amdm cmJVmo, Aer _mPr ^y{_H$m Amho. n§VàYmZ S>m. _Z_mohZ [g§J `m§Zr ° ZmJnya_Ü`o eoVH$è`m§À`m H$O©_m\$s-g§~§YrMr A{YH¥$V KmofUm Ho$cr hmoVr. H$O©_m\$sg§X^m©Vcr A{YH¥$V KmofUm H$aÊ`mnydu `moOZmAm`moJmÀ`m VrZ gXñ`m§Zm {dX^m©V {VWë`m n[apñWVrM§ AdcmoH$Z

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

H$aÊ`mg nmR>dc§ hmoV§. Vo {VK§, ~r.EZ. `wJ§Ya, àm. A[^OrV goZ Am{U ñdV: _r hmoVmo. Amåhr EH$_VmZ§ n§VàYmZm§H$S>o H$O©_m\$sÀ`m n°Ho$OM§ à{VnmXZ Ho$c§. {dX^m©À`m n°Ho$OMm `mo½` {ZU©` KoVë`m~Ôc _r n§VàYmZm§M§ A{^Z§XZ H$aVmo. {dX^© n°Ho$OÀ`m A§_c-~OmdUrÀ`m JwèhmimV _r OmD BpÀN>V Zmhr. g§H$Q>J«ñV eoVH$arM hoM Ë`mM§$`mo½` Ý`m`XmZ H$ê$ eH$VmV. àË`oH$doir Aer n°Ho$Oog XoU§ eŠ` hmoUma Zmhr. Ë`mda H$m`_Mr n[aUm_H$maH$ Cnm``moOZm H$amdr cmJoc. hr Cnm``moOZm åhUOo eoVH$è`m§Zm Am{U Ë`mVhr Jar~ eoVH$è`m§Zm `mo½` Ë`m à_mUmV, `mo½` doir [H$\$m`Vera XamZ§ H$O©nwadR>m Ho$cm JocmM nm[hOo. [H$\$m`Vera XamZ§ H$O©nwadR>m Pmë`mg eo V H$è`m§ M § ImOJr gmdH$mam§ d aM§ Adc§{~Ëd H$_r hmoB©c. Ë`mM~amo~a eoVH$è`m§À`m eoV_mcmcm {deofV: \$i§ Am{U ^mÁ`m Vg§M BVa Zm{ed§V dñVy§Zm `mo½` _mo~Xcm {_idÊ`mgmR>r eoH$S>mo ghH$mar g§ñWm§M§ Omi§ J«m_rU _hmamîQ´>mV {Z_m©U H$amd§ cmJoc. `m g§X^m©Vcm AmUIr EH$ _wÔm åhUOo H«$m°n \$m{_ªJ$ åhUOo nrH$ eoVr~amo~aM Xþ½Yì`dgm`, Hw$ŠHw$Q>nmcZ, \$cmoÚmZ Am{U n`©Q>Z Aem AZoH$ OmoS>Y§Úm§Zm àmYmÝ` Úmd§ cmJoc. {dX^m©_Ü`o eoVH$è`m§Zr AmË_hË`m H$aÊ`mÀ`m XmoZVrZ à_wI H$maUm§nH$s Aem nyaH$ OmoS>YÚm§Mm A^md ¡ § ho EH$ à_wI H$maU hmoV§, hohr cjmV ¿`m`cm hd§. WmoS>Š`mV, CÚmoJ Am{U godmjoÌm§À`m {dH$mgm~amo~aM eoVr d VËg_ ì`dgm`m§Mm A{YH$m{YH$ n[aUm_H$maH$ {dH$mg Ho $ cm VaM J« m _rU _hmamîQ´>mVrc Xm[aÐç Am{U ~oamoOJmarMm àíZ ZrQ>nUo gmoS>dVm `oB©c. Xm[aÐçmMm _wÔm CnpñWV Pmcm åhUyZ BWo Ë`m g§X^m©Vcm AmUIr EH$ _wÔm Zm|XdU§ Amdí`H$ Amho. Vmo åhUOo Jmodm øm A{VN>moQ>çm amÁ`mMm AndmX dJiVm XaS>moB© CËnÞmÀ`m ~m~VrV Am{U EHy$UM Am{W©H$ Vg§M Am¡Úmo{JH$ àJVrMm {dMma H$aVm AmOhr AìdcñWmZr Agcoë`m _hmamîQ´>mVrc J«m_rU Xm[aÐç Ë`mÀ`m àJVrer {dg§JV Amho. Am§Y«àXoe, H$Zm©Q>H$, Vm{_iZmSy> Am{U JwOamV hr Mma amÁ`§ J«m_rU Xm[aÐç H$_r H$aÊ`mÀ`m ~m~VrV

_hmamîQ´>mÀ`m nwT>o AmhoV. _hmamîQ´>mnojm [H$VrVar H$_r XaS>mB© CËnÞ Agcoc§ Ho$ai amÁ` ho `m~m~VrV gdm©V o AmKmS>rda Amho. `mMmM ñnîQ> AW© Agm H$s, EImÚm amÁ`mV (d XoemVhr) hmoUmè`m Am{W©H$ {dH$mgmMo \$m`Xo H$mhr cmoH$m§n`ªV _`m©{XV Z R>odVm Vo A{YH$m{YH$ JaOy cmoH$m§n`ªV n[aUm_H$maH$arË`m nmoMdU§ ho {dH$mgmMm Xa dmT>dÊ`mBVH§$M _hÎdmM§ Amho. åhUOoM Am{W©H$ {dH$mg hr Xm[aÐç Am{U ~oamoOJmar H$_r H$aÊ`mgmR>r "AË`mdí`H$' JmoîQ> Agcr Var nwaer Zmhr. `mMmM AW© Agm H$s, Ý`mæ` o dmQ>n Pmc§ VaM Am{W©H$ àJVr hr A{YH$ AW©nyU© hmoBc. © àmXo{eH$ Ag_Vmoc H$_r H$am`cm hdm Xo e mVrc H$mhr BVa amÁ`m§ à _mUo M _hmamîQ´>mVhr àmXo{eH$ Ag_VmocmMr g_ñ`m H$R>rU d Jw§VmJwVrMr Pmcr Amho. `m ÑîQ>rZ§ {dMma H$aVm _amR>dmS>m, {dX^© Am[U H$moH$U, BVH§$M Zìho Va npíM_ _hmamîQ´>mVrc H$mhr Adf©UJ«ñV ^mJhr {dH$mgmÀ`m à[H«$`oV J{V_mZ Pmë`mMo [XgV ZmhrV. {deofV… {dX^© hm {d^mJ "{deof H$ama' H$ê$Z (ZmJnya H$ama) _hmamîQ´>mV {dcrZ Pmcm. `m {d{cZrH$aUmÀ`m à[H«$`oV dfm©VZ EH$Xm {dYmZg^oM§ y A{YdoeZ KoU§ EdT>mM _wÔm ZìhVm, Va amÁ`mÀ`m {dH$mgmV {dX^m©cm (Am{U _amR>dmS>çmcm) `mo½` ñWmZ {_ioc hm "ZmJnya H$amam'Mm Ame` hmoVm. _mÌ Vg§ Pmc§ Zmhr. Ë`m_wioM nwT>o ZmJnya Am{U {dX^m©gmR>r d¡Ym{ZH$ {dH$mg _§S>i§ ñWmnZ H$aÊ`mMr _mJUr nwT>o Amcr. `m _mJUrH$aVm XmoÝhr ^mJmVrc OZVoZ§ àXrK©H$mi Am§XmocZ§ Ho$cr {Z "hmo-Zm' H$aV eodQ>r hr d¡Ym{ZH$ {dH$mg _§S>i§ ApñVËdmV Amcr. `m g§~§YrMm Xm§S>oH$a g{_VrMm Ahdmc gwédmVrnmgyZM BVH$m dmXJ«ñV Pmcm H$s Voìhm eoVH$ar H$m_Jma njmÀ`m {dYmZg^oVrc Am_Xmam§Zr hm Ahdmc \o$Hy$Z [Xcm. (_mÂ`m _m[hVrZwgma Vmo Ahdmc {dYmZg^oV Omicm.) `mdê$Z `m ^mJmVrc OZVoÀ`m ^mdZm§Mr Vrd«Vm [XgyZ `oVo. Vo H$mhrhr Agmo, `m _§S>im§M§ H$m_ IwÔ amÁ`nmcm§M§ _mJ©Xím©Z d {Z`§ÌUmImcr MmcV§. Ag§ AgyZhr amÁ`H$Ë`mªÀ`m BÀN>meŠVrÀ`m A^mdm_wio `m d¡Ym{ZH$ _§S>imM§ H$m_H$mO g_mYmZH$maH$nUo

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S>m°. ^mbM§Ð _wUJoH$a

36

Mmccoc§ [XgV Zmhr. amÁ`mÀ`m AI§S>VoÀ`m X¥îQ>rZ§ hr JmoîQ> [hVmdh Zmhr. WmoS>Š`mV, _hmamîQ´>m_Ü`o Agcoë`m EHy$UM àmXo[eH$ Ag_VmocmMr g_ñ`m nyU© amOH$s` BÀN>meŠVrÀ`m AmYmao gmoS>dU§ Amdí`H$ Amho. Ë`mgmR>r Amdí`H$ Agcocr Am{W©H$ VaVyX H$ê$Z {VMm nyUnUo {d{Z`moJ H$amdm © cmJoc. CXmhaUmW©, amÁ`mVc§ H$mngmM§ gd© CËnmXZ ho {dX^m©V hmoV; nU gyV{JaÊ`m {dX^m©V ZmhrV. H$mnyg § EH$m{YH$ma `moOZm hr eoVH$è`m§Zm Iyn [Xcmgm XoUmar hmoVr; _mÌ {VÀ`m MwH$sÀ`m A§_c-~mOdUr_wio Vr ~§X H$amdr cmJcr. _hmamîQ´>mVrc g§Í`mM§ CËnmXZ {dX^m©V hmoV§ Var Ë`mVë`m 5 Q>ŠHo$hr g§Í`m§da à[H«$`m hmoD$Z Ë`m§M§ _yë`dYuH$aU hmoV Zmhr. hrM n[apñWVr H$mo H $Um~m~V Amho . _hmamîQ´>mcm cm^cocm EHy$U 720 [H$cmo_rQ>aMm g_wÐ hm \$ŠV H$moH$Umcm cm^cm Amho. na§Vw _mgo_margmR>r Ë`mMm hdm {VVH$m Cn`moJ hmoV Zmhr. Ë`m_wio Ho$di _mgo_marda CnOr{dH$m H$aUmè`m hOmamo _{ÀN>_mam§Mr n[apñWVr CÎmamoÎma {~H$Q> hmoV Mmccr Amho . _hmamîQ´ gaH$maZ§ H$mo H $U ho \$cmoÚmZmgmR>r `mo½` Agë`m_wio Ë`mÀ`m {dH$mgmda ^a [Xcm. Ë`mgmR>r gaH$maM§ A{^Z§XZ H$am`cm hd§. na§Vw Am§~o, H$mOy, amVm§~o, H$ad§X§, Om§^i§ `m§À`mn¡H$s 5-10 Q>¸o$ \$im§dahr à[H«$`m hmoV Zmhr. H$moH$UmV ghH$mar Midi AOyZhr KÅ> Z Pmë`m_wio `mMm A{YH$Va \$m`Xm _Yë`m ì`mnmar d Xcmcm§Zm hmoVmo.

g§nyU© _hmamîQ´>mcm nwaoc BVH§$ nmUr nmdgmù`mV H$mo H $UmVrc ZÚm§ _ Yy Z dmhÿZ OmV§. na§Vw qgMZj_Vo H $S> o ny U © Xþ c © j Ho$ë`m_wio H$moH$UmVrc ZÚm§ _ Yë`m nmÊ`mMm eo V rgmR> r Cn`mo J hmo V Zmhr. _mM©, E{àc Am{U _o `m CÝhmù`mÀ`m VrZ _[hÝ`m§ À `m H$mimV H$mo H $UmVë`m H$mhr ^mJm§V {nÊ`mÀ`m nmÊ`mM§ Xþ[^©ú` AgV§, hm Va Iam {damo Y m^mg Amho . ^maVmVrc EHy $ U 604 {Oëøm§n¡H$s qgYwXþJ© {Oëhm hm EH$_od n`©Q>Z {Oëhm åhUyZ emgZmZ§ Omhra Ho$cm Amho. _mÌ Ë`mgmR>r Amdí`H$ Agcocr Jw§VdUyH$ BVH$r ZJÊ` Pmcr Amho H$s Ë`m_wio n`©Q>ZmMm {dH$mg hmoD$Z BpÀN>V {dH$mg d amoOJma {Z{_©Vr Pmcr Zmhr. `m~m~V Joë`m H$mhr [Xdgm§Vrc n[apñWVr WmoS>rer g_mYmZH$maH$ Agcr Var H$moH$UmÀ`m gdmªJrU {dH$mgmgmR>r A{YH$ X_XmanUo nmdco CMcmdr cmJVrc. Joë`m H$mhr dfmªV Am{W©H$ {dH$mgmÀ`m dmT>Ë`m doJm~amo~aM amoOJma{Z{_©Vr hmoV Agcr Var l{_H$m§À`m dmT>Ë`m g§»`o_wio XoemVcr ~oamoOJmarMr g_ñ`mhr Vrd« hmoV Amho. ~è`mMXm `mM§ dU©Z "Om°~cog J«moW' Ag§ H$aÊ`mV `oV§. _hmamîQ´>gwÕm Ë`mcm AndmX Zmhr. ImgH$ê$Z gw { e{jV ~oamoOJmam§Mm àíZ Vrd« hmoV Amho. EH$-XmoZ dfmªnydu Aem gw{e{jV ~oamoOJmam§Zr _hmamîQ´>mVrc {d{dY amoOJma {d{Z`_` H|$ÐmV Zm|Xdcocr Zmd§ hr 3536 cmIm§ À `m Amgnmg hmo V r. Ë`m_w i o {dH$mgm~amo~aM A{YH$m{YH$ amoOJma {Z{_©Vr H$er hmoD$ eHo$c, `mMmhr BVa amÁ`m§à_mUo _hmamîQ´>mZ§ {dMma H$am`cm hdm. eham§Mm dmT>Vm ~H$mcnUm ñdmV§Í`moÎma H$mimV Am{W©H$ [Z`moOZmMm à`ËZ H$ê$ZgwÕm XoemZ§ eham§À`m {Z`moOZmgmR>r

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Ag_W©Zr` Xþc©j Ho$c§. `mMm n[aUm_ åhUyZ añVo, drO, nmUr, Amamo½`, g§S>mg, JQ>maì`dñWm Am{U dmhVyH$ Aem gd© gmd©O{ZH$ godm§Zm àM§S> à_mUmV AdH$im Amcr Amho. AmnU cmoH$emhrMm ñdrH$ma H$ê$Z XoemVrc H$moUË`mhr ì`ŠVrcm Hw$R>ë`mhr H$maUmgmR>r _wŠVnUo g§Mma H$aÊ`mM§ ñdmV§Í` [Xc§ Amho. Vo cmoH$emhr _yë`m§er nyU©nUo gwg§JV Amho Am{U AmVm Ë`m~m~V H$moUVrhr VS>OmoS> H$aVm `oUma Zmhr. na§Vw IoS>r Vg§M eha§ `mVrc amoO dmT>V OmUmar Xar, J«m_rU ^mJmVë`m amoOJma g§YtMm A^md d Xþgè`m ~mOycm eham§_Ü`o CnOr{dHo$M§ H$mhrZm H$mhr gmYZ CncãY hmoB©c Aer Amem Agë`m_wio XoemÀ`m {d{dY J«m_rU ^mJm§VyZ _moR>çm eham§H$S>o cmoH$m§Mo cm|T>oÀ`m cm|T>o `oV AmhoV. Ë`m_wio _w§~B©, H$mocH$mVm, [Xëbr, MoÝZB©, h¡Xam~mX, ~§Jcmoa `m _moR>çm eham§Zm ~H$mcnUm Amcm AgyZ Vmo CÎmamoÎma dmT>V Amho. _w§~B©gma»`m ehamV 50 Q> ¸ $çm§ h ÿ Z A{YH$ cmo H $ Pmo n S> n Å> r V amhVmV. A{cH$S>o, ~m§YH$m_ ì`dgm`mÀ`m ^a^amQ>r_wio _w§~B©À`m VwaiH$ ^mJmV 25, 30 Am{U 40 _Oë`m§À`m C§M B_maVr V`ma hmoV AmhoV. _w§~B©V EH$sH$S>o C§M B_maVr V`ma hmoV Agë`m Var Xþ g arH$S> o `m ehamcm àË`jmV EH$m _mo R > ç m PmonS>nÅ>rM§ ñdê$n àmá Pmc§ Amho. ho nmhVm ^maVmMr Am{W©H$ amOYmZr åhUyZ AmnU _w§~B©Mm [H$Vrhr Jm¡ad H$aV Agcmo; Var `m gd© n[apñWVr_wio _w§~mnwarM§ ^{dVì` YmoŠ`mV Amë`mgmaI§ dmQ>V§. {ejUmÀ`m ImOJrH$aUmVrc VmaVå` àmW{_H$, _mÜ`{_H$, Cƒ_mÜ`{_H$ Am{U Cƒ d Vm§{ÌH$ {ejUmÀ`m joÌmV _hmamîQ´mZ§ {deof àJVr Ho$cr Amho. na§Vw `mg§X^m©Vhr A{YH$ J§^ranUo {dMma H$am`cm hdm. nmMdr, AmR> d r Am{U Xhmdrn`ªV _wcm§À`m JiVrM§ à_mU ñn¥hUr` Zmhr. Ë`mVhr AZwgy{MV OmVr-O_mVr, ^Q>Ho$-{d_wŠV OmVr, Aëng§»`mH$m§_Ü`o {deofV… _wpñc_ Am{U J«m_rU ^mJmVrc EHy$UM J[a~m§_Ü`o ho JiVrM§ à_mU A{YH$ Amho. _hmamîQ´>m_Ü`o gmYmaUnUo 18 Vo 20 cmI {dÚmWu Xadfu XhmdrÀ`m narjocm ~gVmV. Ë`mn¡H$s 60 Q>ŠHo$ _wc§ CÎmrU© hmoVmV Va Cacocr 40-45 Q>ŠHo$ AZwÎmrU© hmoVmV. CÎmrU©

Pmcoë`m§n¡H$s gmYmaUnUo 25 Q>¸o$ _wc§ CÀM _mÜ`{_H$ emioV OmVmV d Ë`m CÎmrU© hmoUmè`m§n¡H$s \$ŠV 13 Vo 14 Q>¸o$ _wc§ _hm{dÚmc`mV àdoe H$aVmV. Xþgè`m ~mOycm à{Vdf© XhmdrVM Zmnmg hmoUmè`m 8 -10 cmI _wcm§M§ ^{dVì` A§Yma_` hmo V § ` . Aem _w c m§ g mR> r _mo R > ç m à_mUmda ì`mdgm{`H$ {ejUmMm Adc§~ H$amdm cmJoc. Cƒ d Vm§{ÌH$ {ejUm~m~VMr n[apñWVr PnmQ>çmZ§ ~XcV Amho. Am{W©H$ gmYZgm_wJ«rMm VwQ>dS>m AgyZhr H|$Ð d amÁ` gaH$maZ§ AmOn`ªV Aem {ejUmMm \$ma _moR>m ^ma CMccm Amho. H|$Ð gaH$maÀ`m {ejUmg§X^m©Vë`m AZoH$ H$ë`mUH$mar `mo O Zm Amho V . na§ V w gaH$maÀ`m BVa AZo H $ H$ë`mUH$mar `moOZm§_wio Cƒ d Vm§{ÌH$ {ejUjoÌmV H$mhr [R>H$mUr ImOJrH$aU H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm ^mgV Amho. _mÌ gaH$ma Am{U ImOJr joÌmZ§ g§`wŠVnUo {ejUmÀ`m ImOJrH$aUmgmR>r à`ËZ H$aU§ Amdí`H$ Amho. Vg§M, Cƒ d Vm§{ÌH$ {ejUmM§ A{Z~ªY ImOJrH$aU Pmë`mg Ho$di Jar~M Zmhr Va AJXr _Ü`_dJm©Vrc _wcm§ZmgwÕm Cƒ{ejU KoU§ Z nadS>Uma§ hmoB©c. WmoS>Š`mV, {ejUmM§ "ì`mnmarH$aU' dm "~mOmarH$aU' hmoVm H$m_m Z`o. Ë`m_wio Á`m {ejUm_wio EHy$UM gm_mÝ` OZVocm {dH$mgmÀ`m à[H«$`oV gh^mJr hmoVm Amc§ Vr OZVm nwÝhm EH$Xm Cƒ{ejUmcm d§{MV hmoB©c Am{U Ë`m§Zm {dH$mgmMr Xma§ ~§X hmoVrc. Ë`m_wio gdm}ƒ Ý`m`mc`mZ§ "\$s'~m~V H$mhr Cn`wŠV _mJ©Xe©H$ VÎd§ gm§{JVcr AmhoV, Ë`m§Mm {dMma ìhm`cm hdm. g_VoÀ`m MiditZm COmim BVa amÁ`m§_Ü`o nwamoJm_r Midir Pmë`m ZmhrV Ag§ Zmhr. Vm{_iZmSy>_Yrc no[a`ma `m§Mr Midi d Ho $ ai_Ü`o Zmam`UJw ê § $ Zr Ho $ co c m à~moYZmMm cT>m hr Ë`mMr XmoZ R>iH$ CXmhaU§ XmIdVm `oVrc. Ag§ AgyZhr nwamoJm_rnUmÀ`m ~m~VrV _hmamîQ´>mM§ R>iH$nUo Oo d¡{eîQ>ç OmUdV§ Vo \w$co-Am§~oS>H$a `m§À`m_wio. Ë`m§Mm dmagm nwT>o MmcdÊ`mÀ`m ÑîQ>rZ§ AmO g_mYmZH$maH$ n[apñWVr Amho Ag§ Zmhr. CXm. _amR>dmS>m {dÚmnrR>mcm S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a `m§M§ Zmd XoÊ`mgmR>r Am§~oS>H$a

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38

AZw ` m`m§ Z m 15 dfª g§ K f© H$amdm cmJcm. {dÚmnrR>mM§ Zm_m§Va H$aU§ ho \$ŠV EH$m ì`ŠVrM§ Zmd XoÊ`mMm àíZ ZìhVm. Va Ë`m Zm_m§VaUmÀ`m à[H«$`ocm EH$ Eo{Vhm{gH$ d H«$m§{VH$maH$ gm_m{OH$ g§X^© hmoVm. Ia§ åhUOo "S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a _amR>dmS>m {dÚmnrR>' Aem Zm_{dñVmamMm AJXr gwédmVrcmM àñVmd nwT>o Amcm AgVm Va Zm_m§VaU Am§ X mo c ZmV Pmco c o AË`mMma Pmco ZgVo . Zm_m§ V amÀ`m àíZmMo _hmamîQ´ > m À`m EHy $ UM amOH$maUmda [H$Vr XyaJm_r n[aUm_ Pmco AmhoV ho g_mO-amOH$maUmÀ`m Aä`mgH$m§Zm doJi§ gm§JÊ`mMr Amdí`H$Vm Zmhr. AmOhr àm_w»`mZ§ ~m¡Õm§darc AË`mMmam§À`m KQ>Zm `m Hw$R>Zm Hw$R>o KS>VM AgVmV. o _w§~B©Vrc KmQ>H$monaÀ`m a_m~mB©-ZJa_Ü`o 11 X{cVm§Mr Jmoir~mamV Pmcocr {ZK¥U hË`m dm VrZ © dfmªndu I¡acm§OrVrc ^moV_m§Jo Hw$Qw>~mVmë`m EH$mM y § doir MmaOUm§Mr (AmB© d VrZ _wc§ - Ë`mn¡H$s EH$ _wcJm Am§Yim hmoVm) Pmcocr hË`m ho nwamoJm_r g_Oë`m OmUmè`m _hmamîQ´>mcm H$m{i_m \$mgUma§ Amho. `m~m~V {VVH$sM IoXOZH$ JmoîQ> åhUOo Aem AË`mMmam§ À `m {damo Y mV {deo f V: ~m¡ Õ g_mOmì`{V[aŠV BVa H$moUmVmhr g_mOKQ>H$, Aënà_mUmV H$m hmoBZm na§Vw g§K[Q>VnÊmo à{V[H«$`mhr © Zm|XdV Zmhr, Ë`mgmR>r Am§XmocZ H$aU§ Va XÿaM. Aímm nmíd©^y_rda 1970-80 À`m Xaå`mZ _hmamîQ´>mV à^mdrnUo H$m`© H$aUmè`m nwamoJm_r Vg§M X[cVl{_H$m§À`m ~m~VrV I§~ranUo Cä`m amhUmè`m MiditMr CUrd ^mgV Amho. {deofV… X{cV MidirV H$m_ H$aUmè`m AZoH$m§Zm AmO "X{cV n±Wa'gma»`m cT>mD$ g§KQ>ZMr JaO ^mgVo. o _hmamîQ´>mV 1970À`m Xaå`mZ gwê$ Pmcoë`m ñÌr_wŠVr MidirZ§ {ñÌ`m§À`m ñdV§Ì àíZm§~m~V OZ_mZg {Z_m©U H$ê$Z ñÌrnwéf g_mZVoÀ`m X¥îQ>rZ§ _moR>§ `moJXmZ [Xc§ Amho. Ia§ nmhVm, EImÚm g_mOmV ñÌrM§ ñWmZ [H$Vr loîR> Amho `mdê$Z Vmo g_mO [H$Vr gwgñH¥$V Amho ho {gÕ ìhm`cm hd§. na§Vw Joë`m eoH$S>mo § dfmªÀ`m EHy$U gm§ñH¥${VH$ ì`dñWo_wio pñÌ`m§M§ Ag§ lo î R> ñWmZ Amnmo A mn {Z_m© U hmo U § hr Jmo î Q> AeŠ`àm` Amho. Ë`m X¥îQ>rZ§ {dMma H$aVm Joë`m 25 dfmª _ Ü`o EHy $ UM Xo e nmVirda Am{U

_hmamîQ´>mVgwÕm pñÌ`m§À`m {d{dY g§KQ>Zm§Zr pñÌ`m§Mo àíZ EoaUrda AmUÊ`mM§ H$m_ Ho$c§. `m Midir§M§ AmOM§ Zo_H§$ ñdê$n H$m` Amho, Ë`mV H$moUVo d¡Mm[aH$ àdmh H$m`©aV AmhoV d Vr Midi EH$m ì`mnH$ {Z gd©g_mdoeH$ nmVirda H$er KoD$Z OmVm `oB©c `mMmhr {dMma AJË`mZ§ H$am`cm hdm. `m g§X^m©V {deof Zm|XdÊ`mgmaIr JmoîQ> åhUOo "ñÌr' åhUyZ H$mhr àíZ g_mZ Agco Var OmV, Y_©, àXoe, {ejU, ì`dgm` AmXtMm {dMma H$aVm {d{dY ñWmZm§da Agcoë`m {ó`m§À`m àíZm§M§ {^ÝZËd cjmV ¿`m`cm hd§ . Vg§ Pmc§ Zmhr Va MidirV pñW{VercVm `oB©c. [H§$~hþZm, H$mhr à_mUmV AmO Amcr Amho. gm[hË`joÌmVrc KQ>Zm§Mm nwZ{d©Mma _hmamîQ´>mVrc H$mhr gm§ñH¥${VH$ KQ>Zm§da ÑpîQ>jn o Q>mH$cm Varhr AñdñW dmQ>Ê`mgmaIr n[a{ñWVr Amho. Ë`mM§ BWo EH$M CXmhaU XoU§ nwag§ Amho. o BVa AZoH$ joÌm§V Ý`m`_yVu _hmXod JmoqdX amZS>o `m§Zr Og§ Eo{Vhm{gH$ ñdê$nmM§ `moJXmZ [Xc§ Vg§ Ë`m§ Z r n[hcr "_amR> r J« § W H$mam§ M r g^m' Am`mo{OV H$ê$Z AmOÀ`m A{Ic ^maVr` _amR>r gm[hË` g§_ocZmMm nm`m KmVcm. AJXr H$mhr C{Udm J¥hrV Yê$Zhr A. ^m. _amR>r gm[hË` g§_ocZ ho _hmamîQ´>mÀ`m gm§ñH¥${VH$ OrdZmVrc EH$ _hÎdmMr KQ> Z m Amho . na§ V w Jo ë `m 60-70 dfmª_Ü`o OJmV, ^maVmV Am{U IwÔ _hmamîQ´>mVhr _ycJm_r ñdê$nmMo ~Xc Pmco Agco Varhr gm[hË` g§ _ o c ZmÀ`m AÜ`jmMr {ZdS> U y H $ Z cT> d Vm gÝ_mZmZ§ {Z`wŠVr H$aÊ`mV `oB©c Aer KQ>ZmXþéñVr _mÌ Pmcr Zmhr. {ZdS>UyH$ hr cmoH$emhrV gdm}ƒ {ZU©`à[H«$`m Amho. Ë`m_wio {ZdS>UyH$ cT>dÊm§ `mV H$mhr J¡ a Zmhr. na§ V w EImXm {ZU© ` Oa {ZdS> U w H $s[edm` gdm© Z w _ Vo hmo V Ago c Va {ZdS>UyH$ cT>dcrM nm[hOo, Ag§ ~§YZ Zmhr. {ZdS> U y H $ cT> d Ê`mg ZH$ma [Xë`m_w i o lr.Zm.n|S>go, qdXm H$a§XrH$a, {dO` V|Sw>cH$a `m§À`mgmaIo _amR>r ^mfoMo _mVã~a _mZH$ar gm[hË` g§_ocZmMo AÜ`j hmoD$ eH$co ZmhrV. AWm©V Ë`m_w i o Ë`m§ M § ñdV…M§ H$mhr {~KS> c § Zmhr. _hm~ioída_Ü`o ^acoco 82d§ gm[hË` g§_ocZ Va

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Iw Ô AÜ`jm§ { edm` ^ady Z H$igM H$aÊ`mV Amcm. Ia§ åhUOo {Z`mo{OV AÜ`j AmZ§X `mXd `m§Zr g§V VwH$mam_ _hmamOm§da Ho$coë`m VWmH$[WV Amjo n mh© {cImUm~Ôc OmhranUo _m\$s _m{JVë`mZ§Va Vmo dmX {VWoM g§nm`cm hdm hmoVm. na§Vw CR>Vm-~gVm amOH$maÊ`m§Mr [Q>¨JcQ>dmir H$aÊ`mV YÝ`Vm _mZUmè`m AZo H $OUm§ Z r `m JmoîQ>rM§ K¥UmñnX amOH$maU Ho$c§. `mÀ`mhr nwT>o OmD$Z g§Vm§darc {bImU Amåhr goÝgm°a H$ê$ BWn`ªV _Oc _maÊ`mV Amcr. _amR>r gm§ñH¥${VH$ {dídmV AZÝ`gmYmaU _hÎd Agcoc§ A{Ic ^maVr` gm[hË` g§_ocZ ho AÜ`jm§{edm` Pmc§ `m JmoîQ>t_wio _amR>r g_mO H$gm H$m` T>diyZ {ZKmcm Zmhr, `mMmM _cm amhÿZ amhÿZ IoX dmQ>Vmo. 1970À`m XeH$mV {Z_m©U Pmcoc§ X[cV gm[hË` ho Ho$di _amR>rM Zìho Va EHy$U ^maVr` gm[hË`{dídmVrc EH$ H«$m§{VH$maH$ KQ>Zm Amho, Ag§ _cm dmQ>V§. gm[hË`{dœmMm ñne© Z Pmcoë`m d BVa joÌmà_mUoM n[aKm~mhoa Agcoë`m X{cV g_mOmM§ {MÌU n[aUm_H$maH$nUo gm[hË`mV à{Vq~{~V hmoD$ cmJc§. gwédmVrg X{cV gm[hË` BVH§$ à^mdrnUo {c[hc§ Joc§ H$s H$mhr H$mi _amR>r gm[hË` g_rjoMo {ZH$f VmoH$S>o dmQy> cmJco. na§Vw `m g§~§Yr WmoS>m Vnercdma {dMma H$aVm X[cV gm[hË`gwÕm EH$m {d{eîQ> AmdV©ZmV gmnS>ë`mM§ [XgyZ `oV§. Xþ g ar KQ> Z m åhUOo "{dMmad§ V ', "JmT> o Aä`mgH$', "OJà{gÕ AW©VÁk' BË`mXr {deofU§ _hmamîQ´>mV gam©gnUo dmnacr OmVmV. EImÚm {df`mda XmoZ-Mma coI {c[hco H$s Pmco "JmT>o Aä`mgH$' dm "{dMmad§V'! AW©emñÌmMm àmÜ`mnH$ AWdm \$ma Va nrEM.S>r AWdm BH$S>o-{VH$S>o ^mfU§ [H¨$dm AJXr H$ig åhUOo Zmdmda EH$XmoZ nwñVH§$ Agcr åhUOo ZwgVm AW©VÁk Zìho, Va "OmJ{VH$ H$sVuMo AW©VÁk' g§~moYÊ`mg gwédmV hmoVo. Ý`m`_yVu amZS>o, S>m°. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a åhUOo "{dMmad§V'. amhþc g§H¥$Vm`Z, ^X§V AmZ§X, H$m¡goë`m`Z åhUOo ~m¡Õ Yå_mMo "JmT>o Aä`mgH$'. S>r.S>r. H$mog§~r, amo{_cm Wmna, B\$m©Z h~r~ ho "B{VhmgH$ma'. BamdVr H$d} , Or.Eg. Kw ` } ho g_mOemñÌk Am{U E_.Ec. gm§Vdmcm, S>r.Ho$.

cH$S>mdmcm Am{U nr.Ama. ~«÷mZ§X ho AW©VÁk. AJXr "_amR>r _mUyg' åhUyZ H$mhr {dMma Ho$cm Var Joë`m H$mhr dfmªVrc AW©VÁk åhUyZ Or XmoZ Zmd§ S>moù`m§g_moa C^r amhVmV Vr åhUOo YZ§O`amd JmS>Jri Am{U {d._. Xm§S>oH$a. AmO _hmamîQ´>mV H$moUË`mhr {df`mda J§^ra MMm© [H¨$dm dmX Zmhr. Am{W©H$, gm_m{OH$, e¡j{UH$ AWdm gm§ñH¥${VH$ joÌmV AË`§V _hÎdmÀ`m H$mhr KQ>Zm doJmZ§ KS>V AgVmZmhr Ë`mMr d¡Mm[aH$ nmVirda J§^ranUo XIc KoVcr Z OmU§ AWdm Ë`mda dmX{ddmX Z PSU§ hr JmoîQ> _hmamîQ´>mÀ`m d¡Mm[aH$ àJVrÀ`m ÑîQ>rZ§ {ZamemOZH$ Amho. O_mVdmX Am{U XheVdmXmM§ AmìhmZ Y_© { Zano j Vo c m ^maVr` amÁ`KQ> Z o Z § EH$ A§J^yV cmoH$emhr_yë` åhUyZ ñdrH$mac§ Amho. EImÚm Y_m©Mm Ûof [H¨$dm Ë`mMr ^cm_U H$aU§ ho amÁ`KQ>Zocm A{^àoV Zmhr. amÁ`KQ>Zocm Y_© Am{U emgZ `m§Mr \$maH$V Ano{jV Amho. Ë`m_wio Y_© _mZU§ AWdm Z _mZU§ hr nyU©nUo ì`pŠVJV ~m~ Amho. na§Vw `m g§X^m©V Ho$di IoXmMrM Zìho Va {Z{fÕ ~m~ åhUOo Y_m©Mm amOH$s` gÎmogmR>r Cn`moJ H$aU§. Y_m©Mm Agm amOH$s` Xþén`moJ åhUOoM O_mVdmX hmo ` . Jo ë `m H$mhr dfmª V ^maVr` amOH$maUm_Ü`o Agm O_mVdmX EH$ à^mdr eŠVr åhUyZ pñWa hmoV Amho. O_mVdmXmM§ gdm©V ~r^Ëg ñdê$n åhUOo OmVr` X§Jo. ^maVmV ñdmV§Í`mZ§Va {deofV: [h¨Xÿ_wgc_mZm§À`m eoH$S>mo X§Jcr hmoD$Z Ë`m_Ü`o _moR>çm à_mUmda _Zwî` Am{U {dÎmhmZr Pmcr Amho. `m gdmªMr BWo VnercmV MMm© H$aU§ AeŠ` Amho. na§Vw _hmamîQ´>mÀ`m ÑîQ>rZ§ Ë`mM§ EH$M CXmhaU ~mocH§$ Amho Am{U Vo åhUOo _w§~B©Vë`m 92-93À`m OmVr` X§Jcr. 6 [S>g|~a 1992 amoOr g§K n[admamZ§ ~m~ar _erX CX²ÜdñV Ho$cr. gd©g_mdoeH$ d EH$mË_ g§ñH¥$Vr Agcoë`m ^maVmV ñdmV§Í`moÎma H$mimV ~m~ar _erX CX²ÜdñV H$aÊm§ hr gdm©V H$mirHw$Å> KQ>Zm Amho. na§Vw EdT>çmdaM ho Wm§~c§ Zmhr. Á`m Am`moÜ`oV ~m~ar _erX CX²ÜdñV H$aÊ`mV Amcr {VW§ PmS>mM§ EH$ nmZhr hcc§ Zmhr. Va ñdmV§Í`moÎma H$mimVrc gdm©V ^rfU X§Jctn¡H$s 92 Mr [h¨Xÿ-

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40

_wñc_mZ X§Jc hmoVr. Ë`mZ§Va nwT>o df©^amVM g§nyU© Xoemcm hmXam XoUmao ~m°å~ñ\$moQ> _w§~B©VM Pmco. XoemMr Am{W©H$ amOYmZr, OJmVrc EH$ CÎm_ H$m° ñ _mo n m° [ cQ> Z eha, 1942À`m Mco O md MidirMr H$_©^y_r Am{U H$m_Jma MidirMm ~mco { H$ëbm Agco c r _w § ~ B© {ZK© ¥ U X§ J ctZr H$c§ { H$V Pmcr. `m Xmo Ý hr KQ> Z m§ M o ^maVr` amOH$maUmda [H$Vr J§^ra n[aUm_ Pmco Am{U XoemÀ`m gr_ocJV Agcocr H$mhr amîQ´>§ ^maVmcm XheVdmXmM§ ^ú` H$ê$Z H$g§ {IiIi§ H$aÊ`mMm à`ËZ H$aVmhoV ho AmnU AmO AZw^dV AmhmoVM. {edm` 26 Zmo ì h| ~ a 2008amo O r _w § ~ B© V rc XheVdmXr hë`m_w i o Pmco c r OI_ AOy Z hr ^im^im dmhVo`... {dH$mg Am{U Ý`m`m{Y{ð>V g_mO ^maVr` g_mOì`dñWm nma§ n [aH$Vo H $Sy > Z AmYw{ZH$VoH$S>o dmQ>Mmc H$aV Amho. Ë`m AWm©Z§ hr g§H«$_UAdñWm åhUmdr cmJoc. Aem g§H«$_UAdñWo V Xo e mM§ amOH$maU nmümË` Xo e m§ B VH§ $ A{YH$m{YH$ [ZXm}f AgUma Zmhr. _mÌ g_mOmM§ ñdmñÏ` Am{U ^md{ZH$ EoŠ`mcm N>oX XoUmè`m JmoîQ>r H$Q>mjmZ§ Q>miU§ Amdí`H$ Amho. Zo_H§$ VoM hmoVmZm [XgV Zmhr. Ë`m_wio Or n[apñWVr O_mVdmXm{df`r Amho, Vr amOH$maUmVrc d g_mOH$maUmVrc OmVtÀ`m dmT>Ë`m àm~ë`m{df`r Amho. _hmamîQ´>hr Ë`mcm AndmX Zmhr. _hmamîQ´>mVrc gd© gÎmmñWmZ§ à~i OmVr-dJmªÀ`m hmVr H|$[ÐV Pmcr AmhoV. Va Xþ g è`m ~mOy c m d§ { MV KQ> H $ Vg§ M OmVr gÎmmñWmZm§À`m n[aKm~mhoa AmhoV. Y_m©À`m AmYmao hmoUma§ g_mOmM§ Y«drH$aU ho Og§ gdm©Wm©Z§ g_mOmcm w _maH$ Amho Vg§M OmVtÀ`m AmYmao hmoUma§ dmT>V§ Y«wdrH$aUhr AmË_KmVH$rnUmM§ Amho. hr à[H«$`m cdH$amV cdH$a Wm§~dU§ JaOoM§ Amho. darc EHy$U gd© nmíd©^y_rda [dMma H$aVm, Aem EHy$U dmVmdaUmV g_mOmÀ`m gd© Wam§Vrc Jar~ KQ>H$m§M§ AVmoZmV ZwH$gmZ hmoV Amho. H|$Ð gaH$maÀ`m hOmamo H$moQ>r én`m§À`m cmoH$H$ë`mUH$mar `moOZm§Mo \$m`Xo Jar~ cmoH$m§n`ªV nmoMV ZmhrV. gd©M joÌm§V gÎmmñWmZr Agcoë`m 20 Vo 25 Q>ŠHo$ gYZ, g_¥Õ dJm©M§ "Zmhrao' cmoH$m§H$S>o hd§ {VVH§$ cj OmV

Zmhr. Aer n[apñWVr XrK©H$mi MmcU§ AeŠ` Amho. cdH$amV cdH$a Wm§~dU§ hoM XoemÀ`m [hVmM§ Amho. BVa amÁ`m§Mm {dMma H$aVm _hmamîQ´>mcm EH$ doJim gm_m{OH$ d d¡Mm[aH$ dmagm bm^cm Amho. Vmo {dMmamV KoVm {dH$mg Am{U gm_m{OH$ Ý`m`mda AmYmacocm g_mO {Z_m©U H$aÊ`mÀ`m H$m`m©V _hmamîQ´>mZ§ AJ«^mJr Agm`cm hd§. `m dfu gw d U© _ hmo Ë gd gmOam H$aUmè`m _hmamîQ´>mg_moa ho EH$ AmìhmZ Amho.

- S>m°. ^mbM§Ð _wUJoH$a 901, XmoñVr H$m°aZoeZ, 9 dm _mim, XmoñVr EH$a H$m°åßboŠg, g§J_ZJa, dS>mim (nyd©), _w§~B© 400030 XyaÜdZr : 2418 70 41
blmungekar@yahoo.com

{XdmirÀ`m hm{X©H$ ew^oÀN>m!

amohZ Eånmo[a`_
^¡adZmW Q>o{bH$m°_ Am{U Poam°Šg g|Q>a
àmoàm. M§ÐH$m§V _m. ~m~a (ZmZm Q>oba)
g\$mio nyd© (~r. Q>oba), Vm. nmbKa, {O. R>mUo 401 102 XyaÜdZr : XwH$mZ - 02525-230289 Ka - 230351 ^«_UÜdZr : 9423 359 071

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

XrnH$ Kmao

41

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

{MÌH$ma-H$dr hm eãX em§Vmam_ ndma `m§Zr {MÌH$maH$dtMo H$m`©H«$_ H$ê$Z ê$T> Ho$bm. noemZo {MÌH$ma Agbobo qH$dm {MÌH$ma åhUyZ à{gÕ Agbobo Vo {MÌH$ma-H$dr Aer Ë`mMr àmW{_H$ ì`m»`m H$aVm `oB©b. _J B§{OZr`a- H$dr, S>m°ŠQ>a-H$dr Aerhr dJ©dmar hmoD$ eH$Vo. nU Vr MwH$sMr Amho. "{MÌH$ma- H$dr'_Ü`o {MÌH$ma Am{U H$dr, åhUOoM {MÌà{V_m Am{U eãXà{V_m `m nañnanyaH$ H$bm{dœmMm EH$mË_ Am{dîH$ma H$aUmao H$dr hm AW© A{^àoV Amho. {VWo {MÌH$mamMr ^y{_H$m H${dVoV ñnîQ> {Xgmdr Ago Ano{jV Zmhr; qH$~hþZm, Ver Vr ZgmdrM. nU XmoZ _mÜ`_m§_Ü`o {dhma H$aUmam H$bmd§V ZH$iVnUo _mÜ`_m§À`m _`m©Xm Amobm§S>V AgVmo, Om{Udm§Mo AdH$me {dñVmaV AgVmo Ë`m AWm©Zo {MÌH$ma-H$dr hr g§km dmnabr nm{hOo. em§Vmam_ ndma {MÌH$ma- H$dr åhUyZ H$go ^mdVmV Vo nmhÊ`mMm hm EH$ à`ËZ Amho. g_rjoÀ`m ê$T> Mm¡H$Q>rV Vmo ~gUmahr Zmhr. nU Ë`m_wio Amnë`m Om{Udm§À`m H$jm {dñVmaVmV H$m ho nmhUo A{YH$ _hÎdmMo!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{MÌH$ma-H$drMr Xme©{ZH$Vm

éMr {Xdmir

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

"amÌ ~waIodmbr' `m H${dVoV ñÌrnwéf ZmË`mMm EH$ CËH$Q> AZw^d
Ambobm Amho, nU Vmo gbJ Zmhr. Ë`mV gh^mJr AgUmè`m ñÌrMr Am{U nwéfmMr H$m_ì`dhmamH$S>o nmhÊ`mMr doJir ÑîQ>r Amho. Ë`mV H$m_dmgZoMr {d{dY ê$no AmhoV. àVmaUm Amho, nwéfr Ah§H$mambm {S>dMUo Amho. Ë`m_mJMo dmñVdmMo {d{dY H$moZ bjmV Amë`mda eara Am{U _ZmZo EH$ê$n hmoÊ`mÀ`m EH$mË_ AZw^dmMm ~waIm JiyZ nS>Vmo. _J CaVmo Vmo H$m_V¥árMm AZw^d Am{U AmnU dmnabo Joë`mMr ~moM. `m H${dVoV {nH$mgmoMm C„oI Amho. ES>H$m Am{U ~moH$S> `m à{V_m AmhoV. {nH$mgmo_wio `m H${dVoVbm {MÌmË_H$ Ame` ñnîQ> hmoVmo. ES>H$m Am{U ~moH$S> `m§Zm H$m_dmgZoÀ`m g§X^m©V Agbobm à{V_mË_H$ Ame` {nH$mgmoÀ`m A§JmZo AmnU _J emoYy bmJVmo Am{U EH$m MVwa H$mdo~mO H$m{_ZrMo AmYw{ZH$ e¡brVrb {MÌ Amnë`mg_moa C^o amhVo. `m H${dVoV {nH$mgmoMm C„oI Agm `oVmo, "{nH$mgmoÀ`m {MÌmVbr ZmJS>r ~gVo nmR> {\$adyZ.' ho dmMVmM {nH$mgmoMo "Xådm`Pob' ho Š`w{~P_Mr n{hbr nm`ar Agbobo H«$m§{VH$maH$ {MÌ AmR>dVo. `m {MÌmV doí`mJ¥hmVë`m Á`m nmM Z½Z {ñÌ`m XmIdë`m AmhoV Ë`mVbr EH$ nmR>_moar ~gbobr Amho Am{U Vr _mJo diy Z nmhVo Amho . {VMm Mo h am Am{\« $ H$Z _wIdQ>çmgmaIm Amho. ndmam§À`m H${dVoVë`m ñÌr nwéfm§M§ _¡WwZ nmhVmM {MÌmVbr ZmJS>r nmR> {\$adyZ ~gVo Am{U "gmbr VmH$ {nVo diyZdiyZ S>moio ^ê$Z.' {nH$mgmo À `m {MÌmVbr ñÌr, {VMr ndmam§ À `m H${dVo_Ybr H¥$Vr åhUOo Agy`m (jealousy) Am{U H$m_H«$sS>m Mmoê$Z nmhÊ`mVbm AmZ§X (voyeurism) `m§Mo {_lU Amho. "XwYmMr VhmZ VmH$mda' Am{U "S>moio^ê$Z `m' Vn{ebm§_YyZ hm Ame` ñnîQ> hmoVmo. {nH$mgmoMm C„oI H$aVmZm ndmam§À`m _ZmV "Xådm`Pob' {MÌM Agob Ago Zmhr. {nH$mgmoÀ`m Ag§»` {MÌm§_Ybr H$moUVrhr ñÌr Agob, qH$~hþZm

"{nH$mgmoÀ`m {MÌmVbr ZmJS>r ~gVo nmR> {\$adyZ'

"Xådm`Pob' Š`w{~P_Mr n{hbr nm`ar Agbobo {nH$mgmoMo {MÌ

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

42

nmümË` AmYw{ZH$ {MÌm§_Ybrhr Vr Agy eH$Vo. AmOn`ªV OwÝ`m, Zì`m AZoH$ {MÌH$mam§Zr nmR>_moè`m ñÌrMr Ý`yS> a§Jdbobr AmhoV. {nH$mgmoda Á`mMm à^md hmoVm Ë`m B§J«Mo (Ingres) "dw_Z ~mqWJ' ho `m g§X^m©V nQ>H$Z AmR>dUmao {MÌ. nmR>_moar ñÌr hr EH$ à{V_m Amho, Ñí`H$boVë`m AW©ÀN>Q>m KoD$Z `oUmar, nU "ZmJS>r', "gmbr VmH$ {nVo' `m eãX`moOZoVyZ Or ñÌr C^r amhVo, Omo WoQ> CKS>oZmJS>onUm Am{U Or Vm_gr H$m_àoaUm Ë`mVyZ ì`ŠV hmoVo, Ë`mZwgma {nH$mgmoÀ`m ñÌrer Vr A{YH$ OdirH$ gmYVo. `m H${dVoV ~Xm_r EŠH$m, ES>H$m Am{U ~moH$S> `m à{V_mhr Amboë`m AmhoV. ~Xm_r EŠH$m nwéfr Ah§H$mamMo, dM©ñd^mdZoMo àVrH$ Amho. ~Xm_mMm ào_^mdZoer Am{U öX`merhr g§~§Y OmoS>bm OmD$ eH$Vmo. ES>H$m hm H$m_àoaUoMo àVrH$ Amho Va ~moH$S> A§Y H$m_dmgZoMo, Ë`m dmgZoMm ~ir R>aUmè`m nm¡éfmMo àVrH$ Amho. "~Xm_r EŠŠ`mMo, PwH²$PwH²$ PmoŠ`m§Mo ~moH$S> hmoB©n`ªV ES>Š`mbm dmnam`Mo ehmUo VwPo doS>' b¢{JH$ dmgZoMo àVrH$ åhUyZ AmYw{ZH$ {MÌH$boV àmUr Ambobo AmhoV. ES>H$m, ~¡b, KmoS>m AWdm {_ZmoQ>m°a `m§gmaIr {_WHo$ {MÌm§_YyZ `oVmV. _mH©$ eJmbÀ`m àU`r `wJwbm§À`m {MÌm§_Ü`o Aem à{V_m `oVmV. ("{_S>g_g© ZmB©Q> S>´r_' `m {MÌmV eJmbZo EH$m VéUrbm H$doV KoUmam ~H$am XmIdbm Amho. eJmbÀ`m ÑîQ>rZwgma AmnU àm{Ug¥îQ>rMo KQ>H$ AmhmoV.) bú_m Jm¡S> `mÀ`m _wÐm{MÌm§_YyZ dmgZoMo nmedrnU gwMdÊ`mgmR>r AgoM {MÌ{d{MÌ àmUr `oVmV. gm§JÊ`mMo VmËn`© EdT>oM H$s ES>H$m Am{U ~moH$S> `m à{V_m§Zm {MÌH$boVrb à{V_m§Mr hr nmœ©^y_r Amho. ndmam§Zr H${dVoV "ES>H$m' hr à{V_m dmnabr Amho. {Vbm ^maVr` gm{hË` Am{U g§ñH¥$VrMmhr g§X^© Amho. ES>H$m åhUOo _XZ. BamdVr H$d} `m§Zr "CH$b' ("J§JmOb'-BamdVr H$d}, Xoe_wI Am{U H§$nZr, nwUo 1977) `m Ë`m§À`m EH$m boImV "ES>H$m _XZ-n§MmZZ' `m EH$ZmWm§À`m ê$nH$mMr CH$b Ho$bobr Amho. Ë`m§Zm n«W_ C_Jbobm AW© _XZ åhUOo _Xmg Ambobm- "_X Ambobm ES>H$m' EdT>mM hmoVm. n§MmZZ åhUOo dmK. nU EH$ZmWm§Mo ê$nH$ dmMë`mda BamdVr H$d]Zm Iam AW© H$ibm. "ES>H$m _XZ Vmo Ho$di n§MmZZ'_Ü`o _XZê$nr ES>Š`mMo àVmn AmhoV. Ë`mZo e§H$ambm YS>H$ _mabr, ~«÷XodmMo _mVoao Ho$bo, B§Ð, M§Ð `m§Zm ^oXadbo. ZmaX, amdU, Xw`m}YZ, ^ñ_mgya, dmbr, {dœm{_Ì hogwÕm

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ES>H$m-_XZ-n§MmZZ - EH$ZmWm§Mo ê$nH$ "{_S>g_a ZmBQ²>g² S´>r_' - _mH©$ eJmb

43

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

amÌ ~waIodmbr
em°daImbr {dPdbobr AmR>dVo H$m J Vr amÌ ~waIodmbr? H$m¡Q>w{~H$ VwÂ`m {Oìhmù`mÀ`m _m§S>rda § pñdMAm°Z hmoVmM {_WyZ Amnbo AneHw$Z Pmbm g_OyZ {nH$mgmoÀ`m {MÌmVbr ZmJS>r ~gVo nmR> {\$adyZ Am{U AmoR>mnmgyZ XoR>mn`ªV EH$_oH$mV {eaVmZm AmnU gmbr VmH$ {nVo diyZ diyZ S>moio ^ê$Z bmi {VMr h±Jada. Ë`m amÌrMr Jmoï>M doJir YwVë`m Vm§XimgmaIr nm§T>arYmon gH$mir Air{_ir Jwn{Mir. {VimoÎm_o! Ë`m amÌr _bm H$ibo ~Xm_r EŠŠ`mMo, PwH$PwH$ PmoŠ`m§Mo ~moH$S> hmoB©n`ªV ES>Š`mbm dmnam`Mo ehmUo VwPo doS>. Am{U Ë`mM amÌr H$mZ\$Q>mV, {Zamon VwPm aoH$m°S>}S> "EoH$m hmo EoH$m'! dm°ÝQ>oS> ES>H$m, _maUmam YS>H$m. WmoS>çm {dlm§VrZ§Va... dm°H$ BZ B§ÝQ>aì`y Ago Vgo AmUIr Iyn Voar^r Myn _oar ^r Myn

44

Ë`mÀ`m VmdS>rVyZ gwQ>bo ZmhrV. `mbm AndmX \$ŠV ewH$Xod. ewH$mZo Amnë`m d¡am½`d¥ÎmrZo _XZê$nr ES>Š`mbm H$m~yV AmUbo Am{U {dÇ>bmÀ`m MaUr ~m§YyZ R>odbo. åhUyZ ewH$Xod n§MmZZ R>abo. ndmam§À`m H${dVoV _Xmg Ambobm `m AWm©Zo ES>H$m _XZ AmhoM. "dm°ÝQ>oS> ES>H$m, _maUmam YS>H$m' `m AmoirVyZ Vmo AW© ì`ŠV hmoVmo. EH$ZmWm§À`m ê$nH$m_Ü`o BVam§Zm bmoidUmam, nwéfr Ah§H$ma OmonmgUmam åhUyZhr Vmo Amho. \$aH$ EdT>mM, H$s ewH$mEodOr H${dVoVhr ñÌrM ES>Š`mbm ~moH$S> ~ZdVo, Ë`mbm de H$ê$Z KoVo. em§Vmam_ ndma `m§Mr {M̧ AgmoV dm H${dVm, Ë`m§Mr à{V_mg¥îQ>r nmümË` Am{U nm¡dm©Ë` XmoÝhr g§ñH$mam§_YyZ gmH$maVo. åhUyZM ndmam§À`m H${dVoÀ`m g§X^m©V _mH©$ eJmb Am{U EH$ZmW XmoKohr nyaH$ R>aVmV. H${dVoVë`m à{V_m§Mm {dMma Ho$ë`mZ§Va AmVm `m H${dVoVbr Ñí`mË_H$Vm nmhw`m. g§nyU© H${dVmM EImÚm {MÌmgmaIr Amho. H${dVoV KS>Vo Vo dmñVd H$s H$ënZoÀ`m {dœmVbo? Aer EH$ g§{X½YVm `m H${dVoV Amho. amÌ Am{U gH$mi, ~waIodmbr amÌ, Air{_ir Jwn{Mir, Voar ^r Myn, _oar ^r Myn `m Amoit_YyZ EH$ AË`§V ImOJr AZw^d gy{MV hmoVmo. Vmo amÌrÀ`m A§YmamV {Od§V hmoVmo (pñdMAm°Z) Am{U nm§T>è`mYmon gH$mir A§VYm©Z nmdVmo. `m H${dVoV Omo CR>mdXma {damoY Amho (Contrast) Vmo EImÚm {MÌmVë`mgmaIm Amho . "Ë`m amÌrMr Jmo î Q> M do J ir/ Yw V ë`m Vm§XimgmaIr nm§T>arYmon gH$mir' `mVbm {damoY AmR>dU H$ê$Z XoVmo Vmo ndmam§À`m {MÌm§_Yë`m nm°{P{Q>ìh/{ZJo{Q>ìh ñnogMr, AdH$memÀ`m dmnamMr. "Air{_ir Jwn{Mir, {VimoÎm_o' `m Amoit_Ü`o i AjamÀ`m nwZamd¥ÎmrVbr empãXH$ Am{U eãXm§À`m ZmXmMr J§_V Amho. {VimoÎm_o `m eãXmVyZ ñÌrXohmdaMm Vri hm gm¢X`m©Mm ê$T> g§Ho$V Va ì`ŠV hmoVmoM, nU Air{_ir ho AdH$me Am{U AdH$membm {Od§V H$aUmam Vri åhUOo {R>nH$m Agm EH$ Ñí`mË_H$ g§Ho$Vhr ndma gy{MV H$aVmV. "pñdMAm°Z hmoVmM {_WwZ Amnbo' BWohr AdH$me {Od§V hmoÊ`mMr gyMZm Amho. Ë`mMrM nwZamd¥Îmr "Air{_ir...{VimoÎm_o' `m AmoirV hmoVo. amÌ "YwVë`m Vm§XimgmaIr nm§T>arYmon gH$mir' hmoV, `mVbr nm§T>arYmon gH$mir hr Ñí`mË_H$ à{V_m o Amho Va YwVë`m Vm§XimgmaIr hr eãXà{V_m Amho. {ZîH$b§H$nUm hm AW© {VWo A{^àoV Amho. amÌr Oo H$mhr KS>bo Ë`mVë`m AnamY^mdmMr ~moM Ë`mVyZ ì`ŠV hmoVo. amÌ Am{U gH$mi, dmñVd Am{U {MÌ, dmñVd Am{U eãXà{V_m, nmümË` Am{U ^maVr` g§doXZerbVm, ào_ Am{U dmgZm, g_n©U Am{U àVmaUm Aem AZoH$ g§dmX-{damoYr VmUm§_YyZ hr H${dVm AmH$mambm `oVo. "aŠV{nnmgy dmK H$s dZamO qgh' `m H${dVoVbr ñÌrXoIrb "amÌ

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

AmYw{ZH$ H$boVrb nwéfr dmgZoMo am§JS>o ê$n XmIdUmè`m àmÊ`m§À`m à{V_m bú_m Jm¡S> `m§Mo _wÐm{MÌ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

~waIodmbr' H${dVoVë`m ñÌrgmaIrM Amho. AZoH$ àd¥ÎmtÀ`m nwéfm§Zm IoidUmar. AZoH$ nwéfm§Zm hdrhdrer dmQ>Umar, nU gdmªZmM Aàmß` Agbobr. "H$m` J aŠV{nnmgy dmK H$s dZamO qgh Am§~Q>em¡H$sZ H$moëhm H$s b~mS> bm§S>Jm Hw$Ìm {eH$mar H$s amOq~S>m KmoS>m gm§J Var AmdS>Vmo H$moU Vwbm? àmÊ`m§À`m `m à{V_m Am{U Ë`m§Mr ñd^mdd¡{eîQ>ço Ver gm{hË`mVyZ Zoh_r `oVmV. nU BWo b¢{JH$ dmgZoer Ë`m§Mm g§~§Y OmoS>bm Joë`m_wio Ë`m§Zm doJio n[a_mU bm^bo Amho. AmYw{ZH$ {MÌH$boV `m à{V_m AZoH$ doim `oVmV. aŠV{nnmgy, dZamO, Am§~Q>em¡H$sZ, b~mS>, {eH$mar, amOq~S>m hr nwéfr _Zmod¥ÎmrMr {d{dY ê$no AmhoV. ^maVr` bKw{MÌe¡brV àU` Am{U e¥§Jma ì`ŠV H$aÊ`mgmR>r newnú`m§À`m à{V_m `oVmV. _moa, harU, njr, d¥jdobr dJ¡ao. nU Ë`m§Mr ^y{_H$m ào_^mdZobm nmofH$ Ago dmVmdaU {Z_m©U H$aÊ`mMr AgVo. ñÌrnwéfm§À`m dmgZm_` ào_mMm EH$ gyMH$ Am{U CÞV Agm AZw^d amJ_m{bHo$darb bKw{MÌm§_Ü`o Amnë`mbm {XgVmo. ndmam§À`m `m H${dVoV àmÊ`m§À`m à{V_m nwéfr dmgZoMo AmH«$_H$ Am{U am§JS>o ê$n Xe©dVmV. bmoH$gm{hË`mV H$moëhm, bm§S>Jm Aem à{V_m `oVmV qH$dm d¡{XH$ gm{hË`mV d {eënH$boV nm¡éfËdmMo àVrH$ åhUyZ d¥f^, Aœ `m§À`m à{V_m `oVmV, nU {VWbo à`moOZ Am{U ndmam§Mr H${dVm `m§V _wimVM \$aH$ Amho. `m H${dVoV ho gmao àmUr {VÀ`m {XdmU-E-Img_Ü`o Jßnm§gmR>r O_VmV. n°[agÀ`m H°$\o$_Ü`o AmYw{ZH$ {MÌH$ma O_m`Mo Vgo! {VÀ`m H${dVm Am{U Iwe_ñH$è`m§Mr JXu `mVyZ gy{MV hmoUmao H$mì`emñÌ-

éMr {Xdmir

45

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46

{dZmoXmMo dmVmdaU hm g§X^© A{YH$ nŠH$m H$aVo. H${dVoÀ`m eodQ>r nwT>rb Amoir `oVmV, "Vwbm MmhZodmbm ~mnwS>m, amÌr-AnamÌr àmUnUmZo AmadVmo` JmdmÀ`m S>moŠ`mV hiyhiy àH$me nS>Vmo`' _mH©$ eJmbÀ`m {MÌmV ào_r `wJwbm~amo~a gO©ZmMo àVrH$ åhUyZ H$m|~S>m ~aoM doim `oVmo. `m H${dVoV H$m|~S>çmMr à{V_m {dahr {à`H$amMr åhUyZ `oVo. bKw{MÌm§_Ü`o {à`H$amMr dmQ> nmhUmè`m qH$dm {à`H$amÀ`m {dahmZo ì`mHw$i Pmboë`m {ñÌ`m§Mo {MÌU `oVo. BWo Zo_Ho$ Ë`mÀ`m CbQ> KS>Vo. H$m|~S>m AmadÊ`mZo AmUIr EH$ JmoîQ> KS>Vo. {VÀ`m^modVrMr à^mdi åhUOo amÌrMo EH$ ñdßZ Va Zìho Ago dmQy> bmJVo Am{U MmhZodmë`m ~mnwS>çmMo {Vbm de H$aÊ`mMo à`ËZ åhUOo {XdmñdßZhr! Á`m_Ü`o nmümË` H$boVbr Ñí`OmUrd Amho Aer ndmam§Mr AmUIr EH$ H${dVm Amho, "edmgZ.' `m H${dVoV EH$ _mZdr XohmMo gbJ {MÌ VwH$S>çmVwH$S>çm§_Ü`o {d^mJbobo Amho. "Š`w{~ñQ>' {MÌm§_Ü`o Moham {d{dY H$moZm§_Ü`o {d^mJbobm AgVmo qH$dm _mZdr XohmgmaIr EH$M dñVy {MÌH$ma EH$mM {MÌmV doJdoJù`m àH$mao XmIdVmo. {nH$mgmoZo H$mT>bobr S>moam _maMr ì`pŠV{MÌo qH$dm amoXm§Zo Ho$boë`m hmVm§À`m {d{dY {eënH¥$Vr `mVyZ EH$ OmUrdnyd©H$ I§{S>VVm AmUbobr AgVo. amoXm§Mo \$ŠV YS>mMo (torso) Ho$bobo {eën AmnU nmhVmo Voìhm qH$dm S>moHo$ d hmV Zgbobo "dm°qH$J _°Z'Mo {eën nmhVmo Voìhm earamMo Am{U ñZm`y§Mo gm¡îR>d AYmoao{IV Ho$bo OmVo. WmoS>Š`mV gm§Jm`Mo Va {MÌmV I§{S>VVm Ambr H$s nmhUmamhr YŠH$m ~gyZ OmJm hmoVmo Am{U n[a{MV dñVy_Ü`o Ë`mbm doJim Ame` {Xgy bmJVmo. ndmam§À`m `m H${dVoV VgoM H$mhrgo hmoVo. "H$mT>yZ R>odbo Iw§Qrda Ë`mZo _w§S>Ho$ Amnbo Voìhm JmoRy>Z am{hbobm "hþíe'Mm H$S>obmoQ> > _wIdQ>çmÀ`m Vm|Sy>Z, BWo _wIdQ>çmMo AZoH$ AW© hmoD$ eH$VmV. dmñVd OrdZmV gmo`rgmR>r ¿`mdo bmJUmao _wIdQ>o, ZmQ>H$mV dmnam`Mo, OrdZmMo H$bmË_H$ AZw^dmV n[adV©Z H$aUmao _wIdQ>o AWdm _mñH$ qH$dm Am{X_ H$bmOm{Udm§H$S>o ZoUmao _wIdQ>o. "Q>o~bmda gaH$dbo _J Ë`mZo hmV Amnbo Vo KS>r KmbyZ ~gbo Ogo H$mhr PmboM Zmhr XohmdgmZ' hmV åhUOoM Amnbo H$_© Ë`mZo ~mOybm R>odbo. H$m`m©bm àoaUm XoUmao XohmMo AdgmZ Ë`m_wio JiyZ nS>bo. "Am{U YS>mdoJio Ho$bo Ë`mZo nm` Amnbo _m§S>r KmbyZ H$monè`mV ~gbo {Z~w©Õ nÙmgZ'

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

BWo "nÙmgZ' eãXmV ImoM Amho. nÙmgZ hr EH$ `moJ_wÐm Amho. earamÀ`m {MÎmd¥Îmr EH$mJ« H$aUmar Am{U M¡VÝ`eŠVrbm OmJ¥V H$aUmar. BWo nÙmgZ {Z~wÕ Amho, à`moOZeyÝ` Amho, EImÚm XJS>r {eënmgmaIo. © {Z~w©ÕMm AmUIrhr EH$ íbof {ZKVmo, ~wÕ Zgbobm, ~wÕmMr àoaUm Zgbobo nÙmgZ. "AmVm am{hbogm{hbobo T>H$byZ {Xbo Ë`mZo YS> Amnbo {~N>mÝ`mda nmR> ImOdÊ`mnwaVo ímdmgZ. {OWo gmamgma {ddoH$ Am{U H$bmË_H$VoMm _wIdQ>m Zmhr, hmVm§Mr H$_©àdUVm Zmhr, nm`m§Mr J{VerbVm Zmhr {VWo edmgZmnbrH$S>o Xwgar Hw$R>Mr AdñWm CaUma? hr H${dVm åhUOo EH$m _mUgmMr {Xdg^amÀ`m YS>nS>rZ§Va Amboë`m WH$ì`mMr H${dVm Amho. OrdZmMo àVrH$ ~Zbobr. "e`ZJ¥hmMo nS>Xo' hr EH$ hiwdma, Vab Aer Ñí`g§doXZm OnUmar H${dVm Amho. BWo dmgZonojm ào_^mdZoMr ñ_aUa§OZmË_H$ AdñWm daMT> Amho. e`ZJ¥hmMo OrU© Pmbobo nS>Xo AmVm ~Xbm`Mo AmhoV. EH$ AÜ`m` g§nbm Amho Am{U Xwgè`m AÜ`m`mbm gwédmV H$am`Mr Amho. hm e`ZJ¥hmMm nS>Xm åhUOo dmgZmnyU© ào_^mdZoMo àVrH$ Amho. BWo ñÌr-nwéf ZmË`mVbo gmao ^md~§Y àË`jnUo ì`ŠV Z hmoVm nS>ÚmÀ`m _mÜ`_mVyZ gmH$ma hmoVmV. nS>Xm åhUOo ZmOyH$ Am{U Vab AmR>dUr AmhoV. nS>Xo hbŠ`m hmVm§Zr H$mT>, Oa^mar ZI bmJyZ \$mQ>Vrb, J^©J{iV hmoVrb `m gyMZm§dê$Z Ë`m§Mo ZmOyH$nU bjmV `mdo. "Zjrdabo njr CS>mbo AmhoV', "KS>r Kmb Ë`m Jwbm~r nmH$ù`m§Mr' `m Amoit_YyZ nS>ÚmdaMo {S>PmB©Z gy{MV hmoVo. BWo H$moUVohr {MÌmË_H$ Vnerb ñnîQ> Ho$bobo ZmhrV. Varhr Amnë`m S>moù`m§g_moa C^r amhVo Vr _§X a§Jg§JVr Agbo b r `w { H$Amo - B© `m OnmZr {MÌm§ _ Ü`o Agbobr Vab ^mdwH$Vm. Zjrdabo njr `m à{V_oZo `mbm A{YH$ ~iH$Q>r `oV. ZdrZ nS>Úm§Mo "a§JnmoV' o hm CëboIhr Ñí` AZw^yVrV ^a KmbUmam Amho. EH$m AWm©Zo ho nS>ÚmMo pñWa{MÌ Amho. Vab Am{U g§`V. \$ŠV EH$mM AmoirV V¥árVhr Agbobr AV¥árMr CËH$Q> ^mdZm C\$miyZ ~mhoa `oVo Am{U gmè`m {MÌmbm {Od§V H$aVo. `m Amoir Aem AmhoV"KS>r Kmb Ë`m Jwbm~r nmH$ù`m§Mr nwîQ> VwÂ`m Ag§VwîQ> _m§S>çm§da'

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

`w{H$Amo-B© e¡brVbo {MÌ

47

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

e`ZJ¥hmMo nS>Xo
H$mT> Vo nS>Xo e`ZJ¥hmMo hbŠ`m hmVm§Zr H$miOr Ko Ë`m§Mr OmJodê$Z hbdVmZm Oa^mar ZI bmJyZ \$mQ>Vrb, J^©JirV hmoVrb. AgoM hmoVo OmJodê$Z hbVmZm. Ë`m§Mo Va AmVm d` Pmbo Amho Zjrdabo njr CS>mbo AmhoV. H$mT> Vo nS>Xo e`ZJ¥hmMo AbJX. PQ>Hy$ ZH$mog Ë`m§Zm, dg§V Amnbm nwgy ZH$mog KS>r Kmb Ë`m Jwbm~r nmH$ù`m§Mr nwï> VwÂ`m Ag§Vwï> _m§S>çm§da Am{U hmo, ZdrZ nS>Úm§Mo a§JnmoV ~Xbm`bm {dgê$ ZH$mog _mJo diyZ nmhÿ ZH$mog.

48

"nwîQ>' `m eãXmZo {Û{_VrnyU© nS>ÚmÀ`m {MÌmbm EH$ JmobmB© qH$dm ^ardnUm `oVmo. {Vgè`m {_VrÀ`m ñnem©Zo M¡VÝ` `oVo. BWo Agm EH$ àý CnpñWV hmoB©b H$s ho nS>ÚmMo {MÌ `w{H$AmoB© e¡brMrM AmR>dU H$m H$ê$Z XoVo? bKw{MÌe¡brMr H$m Zmhr? n{hbm g§X^© AmH$mamMm. bKw{MÌo AmH$mamZo bhmZ AgVmV. Ë`m_wio nS>Xm Am{U bKw{MÌ AmH$mamÀ`m ÑîQ>rZo {^Þ AmhoV. Xwgao Ago, H$s `w{H$AmoB© {MÌo hr H$mnS>mda H$mîR>R>em§Zr _w{ÐV Ho$bobr {MÌo AgV d J¥hgOmdQ>rMm ^mJ åhUyZhr Ë`m§Mm Cn`moJ Ho$bm OmB©. njr, \w$bo, nmZo `m§Mm à{V_m åhUyZ dmna Am{U _§X a§Jg§JVr hr `w{H$Amo-B© {MÌm§Mr d¡{eîQ>ço AmhoV. nS>Xm `m à{V_oV EH$ bd{MH$nUm Amho. Ë`mÀ`m KS>çm KmbVm `oVmV. AmR>dUtMo dñÌ AmnU CbJS>Vmo, KS>çm KmbVmo, ñ_¥VrÀ`m H$ßß`mV R>dZ XoVmo. ñ_¥VtMo AdH$me OmJo H$aUmè`m Zì`m eŠ`Vm AmnU o y Ë`mVyZ AZw^dV AgVmo. Zdo a§J Am{U nmoV {dUV AgVmo. `mM hiwdma d¥ÎmrZo AdH$me CbJS>Ê`mMr {H$_`m nwT>rb N>moQ>çm H${dVoV `oVo. H$mJX MwaJibobm ~KVm ~KVm CbJS>bm é_mb VwPm hadbobm dmMVm dmMVm gmnS>bm ndmam§À`m H${dVm§_Ü`o Aem hiwdma d¥ÎmrMr AmUIrhr H$mhr CXmhaUo gmnS>Vrb, Am{U AdH$memÀ`m pñWVr-J{Verb AdñWm§À`m AXbm~XbmMrhr, Ë`m§ À `m {MÌm§ _ Yë`m {ZJo { Q> ì h-nm° { P{Q> ì h ñnoggmaIr. AmVm hr H${dVm nmhmCKS>br ednoQ>r Ë`mV {MÇ>r J^©dVr AdH$memMo {dê$nrH$aU (distortion) qH$dm AdH$membm KS>çm KmbÊ`mMr H$ënZm AmUIr EH$m H${dVoV `oVo. "H$m°ÝìhoŠg Am{U H$m°ÝHo$ìh' `m H${dVoV Amagm Amho. Amagm hr à{V_m ndmam§À`m H${dVm§_YyZ ~è`mM doiog `oVo. nU BWo Amagm Ambm Amho Vmo Ñí`Om{UdoMm EH$ g§X^© [~§Xy AWdm àVb åhUyZ. AmnU dmñVdmÀ`m à{V_m nmhVmo. ~{hJm}b qH$dm A§VJm}b q^JmVë`m {dê$n Pmboë`m à{V_m§gma»`m Ë`m AgVmV. H°${bS>moñH$mon_Ü`o Ë`m§Mo ZmZm{dY AmH$ma {XgVmV. nU àË`j dmñVd doJioM AgVo. `m H${dVoV ndma åhUVmV, "AmaemZo nm{hë`m, gmdë`m noQ>bë`m Amnë`m o Amagm bmObm~wObm, nm§T>am\$Q>H$ nS>bm. Iyn dmQ>bo Amaembm ZrQ> R>odmì`m gmdë`m Amnë`m KS>r H$ê$Z nU R>odë`m VemM noQ>boë`m, _Z^ê$Z..._ZmnmgyZ'

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

`mV gmdë`m§Mr KS>r KmbÊ`mMm C„oI Amho Vmo AmYrÀ`m H${dVoVë`m nS>ÚmÀ`m KS>çm KmbÊ`mer g§dmXr Amho. BWo gmdë`m åhUOo A~moY _ZmMo àVrH$ Amho. _Zm_Ü`o AZoH$ Amem-AmH$m§jm gmMyZ am{hboë`m AgVmV. Amaem_Ü`o à{Vq~~ nmhUo åhUOo EH$m AWm©Zo ñdV: A§V_w©I hmoUo. Ago ñdV…V XS>boë`m dmgZm§Mo Xe©Z noQ>bë`m gmdë`m§_YyZ KS>V. EH$m ~mOybm "bmObm~wObm, nm§T>am\$Q>H$ o o nS>bm' `m {deofUm§_YyZ AmË_Xe©Zm_wio hmoUmar ^`{_{lV b‚moMr ^mdZm Amho Am{U Ë`mM doig `m bgbgË`m dmgZm§M, Ë`m OnÊ`mMo o o AmH$f©Uhr Amho. Amagm Am{U gmdë`m, nm§T>am\$Q>H$ hmoD$Z AmaemZo Amnbo nmaXeu ApñVËd {dgê$Z AnmaXe©H$ hmoU, q^Jm§À`m AmaemÀ`m o ê$nmZo Ñí`à{V_m§Mr M§Mb J{VerbVm OmUdUo `m_wio `m H${dVobm EH$ àH$maMr M¡VÝ`erb J{V_mZVm Ambobr Amho. "gmoZoar haU' H${dVoV AmOÀ`m XheVdmXmÀ`m, AnhaUZmQ>çm§À`m OJmV _ZmV XmQ>Umar Agwa{jVVoMr ^mdZm Ambobr Amho. `m ^`mU dmñVdmMo Am{U ^rVrMo ê$nm§Va BWo EH$m {_WH$mV Pmbo Amho. bKw{MÌe¡brVbo _mohH$ {MÌ Agmdo Vgo. ho "gmoZoar haU VwÂ`m _ZmV, _mÂ`m _ZmV' Ago XmoKm§À`mhr _ZmV Amho. "VwÂ`mH$Sy>Z _mÂ`mH$S>o _mÂ`mH$Sy>Z VwÂ`mH$S>o' Agm Ë`mMm àdmg Amho. åhUOoM g§dmXmVyZ Vo A{YH$ {Od§V hmoVo. ho XmoKo {à`H$a-ào`gr AgVrb AWdm XmoZ dm A{YH$ {Odm§Mm gm_m{OH$ nmVirdarb Vmo g§dmX Agob. `m g§dmXmÀ`m dmQ>oda OmJmoOmJ {eH$mar noaë`mMo, ZOaH¡$XoMo, OÝ_R>on {ejoMo Am{U g§e`mñnX hmbMmbrMo ^mg AmhoV. BWo ZH$iVnUo amoOÀ`m OJÊ`mMoM ho ê$nH$ ~ZVo Am{U gmoZar harU _mZdr _ZmVë`m o {ZamJgVoMo. Ago {dg§dmXr ^`e§{H$V ^mgm§À`m Xw{Z`oV OJÊ`mnojm haU XodmH$S>o _aU _mJVo. à^y am_M§Ð Ë`mbm _wŠVr XoVmV Am{U grVoÀ`m nXar haU YÝ` hmoVo. grVoÀ`m {R>H$mUr ñdßZm§_Ü`o a_Umar gm¢X`©ÑîQ>r Amho Am{U {VÀ`m R>m`r g_{n©V hmoUo ho BVa Hw$UmMr Var {eH$ma hmoÊ`mnojm {Z{üVM Mm§Jbo. {eH$ma `m eãXmZo amZQ>rnUm gy{MV hmoVmo Va _¥J`m eãXm_Ü`o {eH$mar~amo~aM H«$sS>mhr Amho. amOo bmoH$m§Mm _¥J`m hm EH$ N>§X VgmM gw§Xa {ñÌ`m§Mr {eH$ma H$aUo, Ë`m§Zm de H$aUo hm XoIrb EH$ IoiM. Ë`m_wio ^maVr` gm{hË`mV, JPbgma»`m H$mì`mV Am{U bKw{MÌH$boV haU hm àU`^mdZm ì`ŠV H$aUmam EH$ g§Ho$V hmoD$Z ~gbobm Amho. JPbMm EH$ AW© haU Agm Amho. am_~mUmgmR>r grVoH$S>o hÅ> YaVo; "VWmñVy!' EoH$VmM "am_' åhUVo, `m Amoir A{Ve` AW©nyU© AmhoV. OrdZ Am{U _aU `mVbo A§V{d©amoY Am{U `m XmoÝhr AdñWm§Mr A§VarMr g_O `m§À`m AW©ÀN>Q>m ~KÊ`mgma»`m AmhoV. am_~mU åhUOo amoJmdaMm Cnm`. nU BWo am_~mU åhUOo _¥Ë`y qH$dm _moj. "am_' åhUVo åhUOo AIoaMm œmg KoVo, nU BWo "am_' åhUUo åhUOo "am_ hmHo$bm YmdyZ Ambm' åhUyZ

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

gmoZoar haU
gmoZoar haU VwÂ`m _ZmV _mÂ`m _ZmV AnhaUmÀ`m ^rVrZo VwÂ`mH$Sy>Z _mÂ`mH$S>o _mÂ`mH$Sy>Z VwÂ`mH$S>o Ë`mbm dmg Ambm Amho g§e`mñnX hmbMmbtMm OmJmoOmJ {eH$mar noaë`mMm ZOaH¡$X Ho$ë`mMm, OÝ_R>on {ejoMm. åhUyZ gmoZoar haU, XodmH$S>o _mJVo _aU. à^y am_M§ÐmZo ~mU _mamdm gËH$maUr Amnbm Xoh nS>mdm Aer àmW©Zm H$aVo. am_~mUmgmR>r grVoH$S>o hÅ> YaVo. "VWmñVy!' EoH$VmM "am_' åhUVo YÝ` hmoVo grVoÀ`m nXar gmoZar haU. o

49

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{H$aa© H$mVadoir ghñÌ nmH$ù`m§Zr ehmabobr {ddò hR>`moJr Jwbm~r XoR>mda ñ\w$q„J AOò AÊdñÌ

50

Or.Ama.g§Vmof `m§Mo {MÌ

g_mYmZ ì`ŠV H$aUo Agmhr AW© hmoD$ eH$Vmo. "A§Yma' hr AqOR>m-doê$idaMr H${dVm BWo AmR>dVo. {VWohr MVw^§J haUm§Mm C„oI Amho. "gmoZoar haU' H${dVoV Ogm EH$ AmÜ`mpË_H$ Ame` Amho VgmM Vmo "A§Yma' H${dVoVhr Amho. _w»` åhUOo hr AmÜ`mpË_H$Vm Ñí`H$boÀ`m g§doXZerbVoVyZ gmH$ma hmoVo. "A§Yma' H${dVoV AqOR>çmÀ`m H$bmg¥îQ>r_mJMr gImob OrdZOmUrd H$bmVÎdm§À`m CƒmamVyZM gmH$ma hmoVo"CbJS>bo Vwåhr J^©...Vmb Vmob gmYyZ gmdYmZ A§J^§J XodXmZdm§Mo...J§Yd©Aßgam§Mo {Ì^§J {Z MVw^§J haUm§Mo' Vmb-Vmob_Ü`o AmdV©Z, J{VerbVm Am{U pñW{VerbVm Am{U g_{_VrMo gyMZ `oVo. gmdYmZ_Ü`o gMoVZ g_Vmob Amho. A§J^§J _Ü`o rapture Am{U rupture XmoÝhr Amho. {Ì^§J_Ü`o Z¥Ë`mVrb {Ì^§Jr _wÐm Amho Am{U MVw^§J hm ndmam§Zr Ho$bobm Ë`mMm {dñVma (extension) Amho. ndmam§À`m {MÌaMZoV _m§S>UrVbm g_Vmob hm A{Ve` à_mU~Õ, Zo_H$m Am{U Varhr gMoVZ AgVmo. Vmo AZw^d `m XmoÝhr H${dVm dmMVmZm àH$fm©Zo `oVmo. ^maVr` gm¢X`©ÑîQ>rVyZ Ambobr hr OmUrd H$mì`aMZobm A{YH$ g_¥Õ H$aVo. ñÌr-nwéf EH$ê$nVoMm àË`` AmUyZ XoUmar AmUIr EH$ H${dVm Amho. `m H${dVoMr aMZm, V§Ì AmQ>©Mr AmR>dU H$ê$Z XoUmar Amho. Vr H${dVm eoOmar {Xbr Amho. `m H${dVoV EH$hr {H«$`mnX Zmhr. AmhoV Vr {deofUo. Ë`mVyZ ñÌr-nwéf g_mJ_ gy{MV hmoVmo. Vmo emŠVn§Wr` [aÀ`wAbMr AmR>dU H$ê$Z XoUmam Am{U ñ\$moQ>H$ Ame`mZo n[anyU© Agm Amho. V§Ì AmQ>©_Ü`o `§Ìm§À`m AmH¥$Vr Am{U ~rOmjao AgVmV. `m {MÌm§_Ü`o {MÎmd¥Îmr EH$mJ« H$aÊ`mgmR>r EImXm H|$Ðq~Xy AgVmo. `m H${dVoMo Zm^rH|$Ð Amho Vo "{ddò/hR>`moJr' `m XmoZ Amoit_Ü`o. hR>`moJr ho {ddñÌ ñÌrMo {deofU hmoD$ eH$Vo qH$dm hR>`moJr åhUOo nwéfhr hmoD$ eH$Vmo. H$maU AOò, AÊdñÌ `mVyZ qbJmMm AmH$ma Üd{ZV hmoVmo. H${dVoMo XmoZ ^mJ nS>VmV. {H$aa©nmgyZ {ddñÌn`ªV EH$ ^mJ. ghònmH$ù`m§Mo H$_i ho àVrH$ ñÌrVÎdmMo Amho Am{U _mZdr earamVrb Hw§$S>{bZr OmJ¥Vr H$aUmè`m MH«$m§Mohr Amho. {H$aa© H$mVadoir `mVyZ H$mi Am{U AdH$memMr gyMZm {_iVo. H$mVadoir_Ü`o EH$ g§H«$_UmdñWm Am{U AkmVmMr AmoT> Amho. Vr g§J_moËgwH$VoÀ`m AmoT>r_wio ehmabobr Amho. Zm^rH|$ÐmH$S>o OmUmè`m concentric dVw©im§gmaIr. {H$aa© eãXmnmgyZ Vo {ddñÌn`ªV AdH$me ñWyb AmH$mamnmgyZ Zo_Ho$ Am{U ì`pŠVJV hmoV OmVo. hR>`moJrnmgyZ AÊdñÌn`ªV Zo_H$s CbQ> {H«$`m KS>Vo. åhUOo Vo {dñVmaV OmVo. Jwbm~r/XoR>mda/ñ\w$q„J/AOò/AÊdñÌ `m_Ü`o ì`pŠVJV Zm^rH|$ÐmnmgyZ XoR>/ñ\w$q„J `mVyZ C_bÊ`mMr, ñ\w$aÊ`mMr {H«$`m gy{MV hmoVo Va nwT>À`mM jUr Vr AOò/AÊdñÌ eãXm§_YyZ àM§S> ê$n YmaU

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- XrnH$ Kmao 4, {edm§Obr>, nmWbu amoS>, JmoJ«mg dmS>r, S>m|{~dbr (nyd©) - 421 201

51

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

H$aVo. ñÌr-nwéf g_mJ_m~amo~a Vo d¡{œH$ CO}Mo (cosmic energy) àVrH$ ~ZVo. H${dVoV Ñí`mË_H$Vm hm KQ>H$ H$mhr ZdrZ Zmhr. kmZoœa, EH$ZmW, am_Xmgm§nmgyZ Vmo _amR>r H$mì`mV MmbV Ambobm Amho. kmZoœarÀ`m ghmì`m AÜ`m`mVrb Ü`mZgmYZoÀ`m OmJoMo dU©Z, ZmWm§À`m "amÌH$mir KmJa H$mir'gma»`m JdiUr, am_Xmgm§À`m _méVr ñÌmoÌmVbo "dmT>Vm dmT>Vm dmT>'gma»`m Amoir_Ybo AdH$memMo ^mZ `m_YyZ hr Ñí`mË_H$Vm o OmUdVo. ~mbH$dtÀ`m H${dVoV Vr Amho. nU `m Ñí`mË_H$VoMo ZmVo VËH$mbrZ g_m§Va {MÌe¡bter OmoS>Vm `oB©bM Ago Zmhr. ~mbH$dtÀ`m ~m~VrV amo_±{Q>H$ g§àXm`mVë`m {MÌH$mam§er H$mhr ZmVo OmoS>Vm `oVo qH$dm Båàoe{ZñQ> {MÌe¡brer, nU Vo H$mhr à_mUmVM. nw. {e. aoJo, gXmZ§X aoJo, {Xbrn {MÌo `m§À`m H${dVoVhr Ñí`mË_H$Vm qH$dm Ñí`H$boMo g§X^© `oVmV. ~è`mM doim ìh°Z Jm°JMo gy`\$y b, ~«mH$w erMm njr Aem à{V_m§À`m © § ñdê$nmV hr Ñí`mË_H$Vm `oVo. nU `m Ñí`mË_H$VoÀ`m nbrH$S>o OmUmar {MÌH$mamMr EH$ g§doXZerbVm AgVo. Vr em§Vmam_ ndma qH$dm AéU H$mobQ>H$a `m§À`m H${dVm§_YyZ {XgVo. {MÌH$ma-H$dr åhUm`Mo Agob Va Aer Ñí`H$boÀ`m A§JmZo OmUmar Xme©{ZH$Vm AgUmè`m H$dtZm Vo {deofU bmdbo nm{hOo. em§Vmam_ ndma `m AWm©Zo {MÌH$ma-H$dr AmhoV. H$maU ndmam§À`m H${dVm Ñí`H$boVrb g§doXZerbVoÀ`m A§JmZo A{YH$ CbJS>VmV. Ë`m§Mm AmñdmX KoVmZm AmnU Ë`mbm Ñí`H$boMo {ZH$f AWdm g§H$ënZm bmdy eH$Vmo . AdH$me Am{U Ë`mMo {d^mOZ hm Ë`mMm EH$ {ZH$f. nm°{P{Q>ìh-{ZJo{Q>ìh ñnogMm Xwgam {ZH$f. H${dVoVrb gMoVZ g_Vmob hm {Vgam {ZH$f Am{U nm¡dm©Ë`-nm{ü_mË` Ñí`H$boVrb g_m§Va àdmhm§À`m H${dVoV AmT>iUmè`m IwUm hm Mm¡Wm {ZH$f. ZwgË`m nm[a^m{fH$ eãXà{V_m§À`m _mÜ`_mnojm g§doXZerbVoVyZ ì`ŠV hmoUmè`m ndmam§À`m OrdZOm{Udoda ^maVr` H$bmna§naoMo Am{U AmYw{ZH$ nmümË` H$bmàdmhm§Mo g§ñH$ma Pmbobo AmhoV Am{U VoM ZH$iVnUo Ë`m§À`m H${dVm§_YyZ `oVmV. em§Vmam_ ndma `m§À`m gd©M H${dVm§Mo Aem nÕVrZo {dûcofU H$aVm `oUma Zmhr. eãXàYmZ à{V_m Agboë`m AZoH$ Mm§Jë`m H${dVm Ë`m§Zr {b{hboë`m AmhoV. VgoM, `m H${dVm§Mm AmñdmX Ñí`H$boMm g§X^© bjmV Z KoVmXoIrb KoVm `oB©b. nU Ë`m A{YH$ H$im`bm hì`m AgVrb, Ë`m§Mo __© CbJS>m`bm hdo Agob Va _mÌ hm _mJ© A{YH$ ImÌrMm Amho.

éMr {Xdmir

{XdmirÀ`m hm{X©H$ ew^ÀN>m! o

gw^mf à^mH$a _mUJm§dH$a
gXñ` A{^H$Vm©Am| Ho$ {b`o joÌr` à~§YH$ Šb~

H$m`m©b` : emIm 897, bú_r H$_{e©`b goÝQ>a, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, XmXa (n.), _w§~B© 400 028 {Zdmg : 10, YZ§O` {~pëS>¨J, Xwgam _Obm, Q>r.nr.Eg. 6, n{hbm añVm, gm§VmH«y$P (n.), _w§~B© - 400 054 XyaÜdZr : (H$m`m©b`) 2436 1058 - 0123 - 2422 1941 ({Zdmg) 022-26191777 / ^«_UÜdZr : 9833 260 477 B©-_ob : subhash@mafatlals.com

52

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

`_mOrMr Jmoï>!
g§O` ~moéS>o

éMr {Xdmir

`_mOr ^mbo H $a Jo b m _{hZm^a H$_mbrMm "H$mdbm' hmoVm. ~a§, Xwgè`m{Vgè`m H$moUmda Zìho Va ñdV…daM "H$mdbm' hmoVm! ZwgVm "H$mdbm' ZìhVm Va ^`§H$a, ^`§H$a "H$mdbm' hmoVm...! bmoH$m§da "H$mdU§' gmon§ AgV§ hmo...D$RgyQ> Ë`m§À`mda Vm|S> Q>mH$b§ H$s Ë`m "H$mdÊ`mMm' {ZMamhr hmoVmo; nU ñdV…daM H$mdm`M§ åhUOo A{VM Pmb§! _J H$moUmda Vm|S> Q>mH$Uma? ho Agb§ Xw…I H$moUm~amo~a "eoAa' H$aUma? ~a§, WmoS>§WmoS>H§$ Zmhr Va _{hZm^a "H$mdm`M§' åhUOo H$m` gmonr JmoîQ> Amho? H$mdÊ`mM§ H$maUhr AWm©V Vg§M Om{b_ hmoV§! Vmo OJÊ`mbm "gm°{bS>' åhUOo AJXr "{bpŠdS>' ìhm`À`m JVrV d¡VmJbm hmoVm! Vwåhr-Amåhr H$m` OJÊ`mbm d¡VmJV Zmhr? nU Amnb§ d¡VmJU§ åhUOo VmËnwaV§ d¡VmJU§, nU `_mOr AJXr "g|Q>-nag|Q>' d¡VmJbm hmoVm... ~a§, qOXJr åhUOo H$m` VmQ>-dmQ>r Amho ~XbyZ AmUm`bm? AmVm d¡VmJm`M§ H$maU "_hmOm{b_' hmoV§. OJÊ`mbm H§$Q>miyZ Ord XoÊ`mMo gd© àH$ma Ë`mZ§ A§_bmV AmUÊ`mMm (AJXr ^« î Q> A{YH$mè`mÀ`m àm_m{UH$nUmÀ`m WmQ>mV) à`ËZ Ho$bm hmoVm. nU Ë`mbm `e Amb§ ZìhV§. `m _hmJmB©À`m {Xdgm§V "_aU§' EdT>§ "_hmJ' Agob; `mMr Ë`mbm H$ënZm ZìhVr. OJÊ`mZ§ Ë`mMr H$moUVrM Anojm nyU© Ho$br ZìhVr. {ZXmZ _aUmZ§ Var XJm XoD$ Z`o EdT>rM Ë`mMr _m\$H$ Anojm hmoVr! _aUmH$Sy>Z Ë`mÀ`m \$ma H$mhr Anojm hmoË`m; Ag§hr Zmhr. _aU gmY§, gwb^, {~ZdoXZoM§ Ë`mbm ZH$mo hmoV§,

nU {ZXmZ "PQ>nQ> _¥Ë`y' Ë`mbm hdm hmoVm. "PQ>nQ> bm°Q>ar'gmaIm! _{hÝ`mVbm EH$hr {Xdg Agm Jobm Zmhr H$s Ë`mZ§ _aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm Zgob! Varhr Vmo _obm ZìhVm! _aU Ë`mbm Amnb§ gmaI§ hþbH$mdUr XoV hmoV§. AmVm H$g§ Am{U H$m? `mMmM Va {dMma H$aV Ë`mZ§ ñdV…bm Mma q^VtÀ`m AmV H$m|Sy>Z KoVb§ hmoV§. ~a§, _aU `oB©Zm åhUyZ Ë`mbm AJXr ZmBbmOmZ§ OJmd§ bmJV hmoV. OJÊ`mgmR>r § nwÝhm Oodmd§ bmJV hmoV§! OodUmgmR>r H$m_ H$amd§ bmJV hmoV§...H$m_ Ho$b§ H$s n¡go {_iV hmoVo! Am{U Zo_H$s hrM Ë`mMr S>moHo$XwIr hmoVr. H$maU Ë`mM§ H$m_M Ag§ hmoV§ H$s; Vmg^a Ho$b§ Var ZH$mo EdT>o n¡go {_iV hmoVo! EdT>çm n¡em§M§ H$am`M§ H$m` hm Ë`mÀ`mnwT>Mm àý hmoVm. `m n¡em§Zr Ë`mbm OJU§ ZH$mo-ZH$mo Ho$b§ hmoV§. ZmH$mVm|S>mV nmUr Omd§ Vgm n¡gm Ë`mbm JwX_adyZ Q>mH$V hmoVm...! Am{U åhUyZM Ë`mnojm "_obb§ ~a§' hm R>m_ {dMma o Ë`mZ§ R>adbm hmoVm. dmÅ>ob Vo Pmb§ Var Vmo _aUma hmoVm. qH$~hþZm, AmVm EH$XmM§ _am`M§ `m {dMmamZ§ Vmo OJV hmoVm. Am{U åhUyZM Vmo "H$mdbm' hmoVm! nU ZwgV§ "H$mdyZ' Cn`moJ ZìhVm. H¥$Vr _hÎdmMr hmoVr... nU Amnë`m hmVmbm `e Hw$R>§`? Amnë`m hmVm§Zr _aU Hw$R>§ `oV§`?..._J Xwgè`mÀ`m hmVm§Zr? Am{U BWoM Vmo XMH$bm...! Xwgè`mÀ`m hmVm§Zr _aU?...åhUOo IyZ? H$s AmË_hË`m? N>! N>! AmË_hË`m ñdV…Z§ H$am`Mr AgVo. o o Amnbm IyZ Xwgè`mÀ`m hmVmZ§ H$adyZ AmUm`Mm...dm! H$m` ^ÞmQ>, WamaH$ Am`{S>`m Amho! BVHo$ {Xdg H$m Zmhr gwMbr? nU R>rH$ Amho...Ceram Va Ceram...nU

53

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54

AmVm Vmo ZŠH$s, S>o{\$ZoQ>br, ewAabr, nm°da\w$br, àm°nabr, gŠgog\w$br, J«og\w$br Am{U gQ>©Zbr _aUma hmoVm! Cnm` gmnS>ë`mZ§ `_mOr AJXr {ZqüV, hf©^arV Pmbm! CËgmhmZ§, Zì`m X_mZ§ Vmo \w$a\w$ê$ bmJbm. Ë`mMr "H$mdU§' ZmdmMr à{H«$`m AJXr eV-à{VeV Wm§~br. Ë`mM ZmXmV Vmo "\«$o e' Pmbm. hOmam§À`m ZmoQ>mZr ^abobr § ~« r \$Ho $ g CMby Z AZm© i H$am§ À `m ahñ`H$Wo V rb Zm`H$mÀ`m WmQ>mV ~mhoa nS>bm! Amnë`mbm Ordo _marb Agm _mUyg emoYU§ EdT>mM EH$ _wÔm am{hbm hmoVm. nU Vmo AmUm`Mm Hw$Ry>Z? Vmo H$m` PmS>mbm `oVmo? _J H$m` H$amd§? "AmnU Va emoY KoD$M nU _J Om{hamVhr XoD$Z Q>mHy$' Agm gZXera {dMma H$ê$Z Vmo EH$m à{gÕ Q>mBågÀ`m Am°{\$g_Ü`o {eabm. H$mC§Q>adaÀ`m ~mboZ§ Ë`mÀ`mH$S>o nmhV pñ_V H$ê$Z {dMmab§, ""ìhm°Q> H°$Zm` Sy> \$m°a `y, ga?'' ""CgH$m Š`m h¡...'' `_mOr qhXr-B§J«OrMr _amR>r ^ogi H$aV åhUmbm, ""Am` h¡ Zm Am`...åhUOo _r...'' Ë`m ~mbobm hgy AmdaoZm. {VÀ`m eoOmaUrhr Q>dH$mê$Z nmhÿ bmJë`m. ""Bg_o bmq\$J H$s Š`m ~mV h¡?'' `_mOr {MS>bm. ""gm°ar ga..ßbrO H§$Q>rÝ`y...'' ""Am` åhUOo _r dm°ÝQ> Qy> {Jìh A°S²>...'' "" Amo.Ho$. ßbrO. àmo{gS> Q>ydS>©g² A°S>ìhQ>mB©O goŠeZ²... goH§$S> âbmoa...'' ""Vwåhr gmW_| Amë`m AgË`m Va ~oñQ> Pmb§ AgV§..'' ""AmoHo$ ga. Am` {db emo `y...'' Ag§ åhUV EH$ àmo\o$eZb hmñ` \o$H$V Vr ~mbm nwT>o Pmbr... {VÀ`m eoOmaUr {\$g{\$g hgë`m. Ë`m§À`mH$S>o EH$ H«$moYm`_mZ ZOa Q>mH$V Vmo Ë`m H$_Zr` ~mboÀ`m _mJyZ {bâQ>_Ü`o {eabm. {VZ§ {bâQ>M§ ~Q>U Amnë`m Zobnm°{be Ho$boë`m ZmOwH$ ~moQ>mZ§ Xm~b§. AmVbm \°$Z gwê$ Pmbm; {VMo Ho$g hbHo$ hbHo$ CSy> bmJbo Vgo `_mOrÀ`m S>moŠ`mVbo {dMmahr CSy> bmJbo. {bâQ>_Ü`o Vr AJXr eoOmar C^r Agë`mZ§ {VZ§ bmdboë`m naâ`w_Mm _§X, AmëhmXm`H$ dmg Ë`mbm OmUdV hmoVm. Am`wî`mV n{hë`m§XmM AmnU VéU Agë`mMr OmUrd `_mOrbm Pmbr. Pmb§, _aUmda EdT>m {dMma H$aÊ`mnojm VéUnUmda {dMma Ho$bm AgVm Va {hÀ`mgmaIr gmdir nU VaVarV VéUr

JQ>dVm Ambr AgVr. AmVm H$m` Cn`moJ? _am`Mr doi Odi Ambr`o. Aem V§ÐrV AgVmZm {bâQ> Wm§~br Ver Vr gmdir VéUr ~mhoa nS>br AZ² `_mOr ^mZmda Ambm. ~«r\$Ho$g gmdaV Vmohr ~mhoa nS>bm. EH$m Q>o~bmÀ`m AmS> EH$ Q>H$by ~gbobm hmoVm {VWo Vr Ë`mbm KoD$Z Jobr. Ë`mZ§ IwMuda ~gÊ`mMm {ZX}e Ho$bm. nU _am`bm {ZKmboë`m _mUgmbm ""ßbrO ~r grQ>oS²>...'' Vr VéUr åhUmbr. ""Zmo W±Šg...'' ""Amn ~¡ R > OmB© ` o Zm...'' Vmo Q> H $by hgy Z åhUmbm. ""_o a o nmg BVZm dŠV Zht h¡ . ..'' `_mOr KmB©JS>~S>rZ§ åhUmbm. Ver H$mD§$Q>aH$S>o Om`bm {ZKmbobr ~mbm W~H$br. ~gm`bmgwÕm doi ZgUmè`m `m qH${MV, Jmd§T>i VéUbm H$gbr A°S²> Úm`Mr Agob `mMm {dMma H$aV Vr nwÝhm _mJo dibr. ""R>rH$ h¡...gm§Jm, H$gbr Om{hamV Úm`Mr`o?'' Ag§ åhUV Q>H$byZ§ aoQ>H$mS>© nwT>o Ho$b§. ""Zmo ZrS>...'' aoQ>H$mS>© ~mOybm gaH$dV ~«r\$Ho$g Imbr Q>H$dyZ Vmo nwQ>nQ>bm, ""_aUmè`m _mUgmbm H$gbm o w Ambm` aoQ>...'' ""AmnU H$mhr åhUmbmV?'' Q>H$by. ""A§...? H$mhr Zmhr...Om{hamV Vw_À`m nÕVrZ§ Úm..'' ""H$ba H$s ãb°H$ A°ÝS> ìhmB©Q>?'' ""H$erhr Úm...nU Vr dmMyZ [añnm°Ýg {_imbm nm{hOo, BVnV Vr AmH$f©H$ hdr..'' ""Ë`mMr H$miOr ZH$mo ga...'' Vr H$mD§$Q>a~mbm nwT>o hmoV åhUmbr, ""Am_Mm nona _wimV Om{hamVtgmR>r Va à{gÕ Amho...'' ""_bm dmQ>V§ Vwåhmbm doJi§ åhUm`M§`...'' Q>H$by {Vbm åhUmbm, ""...h§...`og²...'' {VÀ`m bjmV MyH$ Ambr. ""...åhUOo H$Q>oÝQ> Va nm°da\w$b AgV§M...'' (`mMm AW© {hbm _amR>r `oV§ Va..._Kmer CJrM...) ""..._bm Ë`mÀ`mer KoU§ Zmhr...'' ""~a§, _°Q>a..?'' ""Ë`mM§ Ag§ Amho . ..'' `_mOr nw T > o Pw H y $ Z åhUmbm, ""Vwåhr eãXm§Mr _m§S>Ur H$er H$am`Mr Vo ~Km. nU _bm _am`M§ Amho...'' ""ìhm°@@Q>?'' Q>H$by Q>U²H$Z² CS>mbm. "EoH$b§V H$m

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

{_g amUr?'' ""Amoh...`og...!'' amUr ZmdmMr Vr H$mC§Q>a~mbm MmQ> hmoV åhUmbr, ""Vw_Mr H$mhrVar MyH$ hmoVr` H$m?'' ""...Zmhr...'' `_mOr R>m_nUo åhUmbm, ""_bm _am`M§ Amho. na§Vw _mÂ`mÀ`mZ§ _mPm Ord KoU§ _bm O_b§ Zmhr...'' ""AÀN>m, _J _r Vw_Mm Ord ¿`mdm H$m`?'' Vmo Q>H$by XrZnUo åhUmbm, ""gmho~, _r Vw_MmM H$m` nU _w§JrMm XoIrb Ord KoD$ eH$V Zmhr hmo...'' _bm _mÂ`m ^m§S>Imoa ~m`H$moMm {H$Ë`oH$ doim Ord ¿`mdmgm dmQ>Vmo hmo...nU _bm Vo \$ŠV H$ënZoVM eŠ` Pmb§..'' Ë`mZ§ é_mb H$mT>bm. ""BQ>g² AmoHo$...'' `_mOrbm H$m` H$amd§ Vo H$ioZm. ""{_g² amUr,'' Q>H$by CR>V åhUmbm, ""ßbrO² EdT>r A°S²> Vwåhr ¿`m.._r Oam `oVmo...'' S>moio nwgV Vmo Xw…Ir Ord MmbVm Pmbm. Ë`mM§ Xw…I nmhÿZ `_mOrMm Ord Jb~bbm. H$mC§Q>a~mbm amUr AmVm IwMuda ñWmZmnÞ Pmbr. ""h§...Va Vwåhmbm _am`M§`...?'' ""`og²...'' ""_J ~gm`bm H$m` haH$V Amho?'' amUr _Ymi hgV åhUmbr, ""_aUmè`m _mUgmbm EdT>m H$m _mZ?'' Aaoƒm! hr åhUVo; Ë`mV VÏ` Amho Ia§! Vmo ~gbm. ""Va A°S²> H$er Úm`Mr`o? Vwåhmbm H$m` Ano{jV Amho?'' ""..._bm _mÂ`mÀ`mZ§ _adV Zmhr. Voìhm _mPm Ord KoD$ eHo$b Agm _mUyg _bm hdm Amho. H$m` _OHy$a Kmbm`Mm Vmo VwåhrM R>adm...'' ""~a§, R>rH$ Amho...'' amUr jU^a {dMma H$aV åhUmbr; ""nU A°S>Imbr Vw_Mm nÎmm, \$moZ Z§~a, _mo~mB©b...?'' `_mOrZ§ H$mS>© nwT>o Ho$b§. {VZ§ Ë`mdê$Z ZOa {\$adbr. ""...{_ñQ>a ^mboH$a...'' Vr {dMmamV nS>V åhUmbr, ""Vw_Mm nÎmm {Xë`mZ§ Vw_À`m_mJo H$m`ÚmMm ggo{_am bmJob...'' ""_J? ho Va _mÂ`m bjmV AmbM§ ZìhV§...'' ""Ë`mnojm _r _mPm nÎmm XoVo...'' ""Vw_Mm nÎmm?''

""{_g² amUr {e§ X o , gr-13, ào { gS> o Ý gr H$m°bZr...'' ""R>rH$ Amho...H$s?'' ""nmM hOma én`o...'' `_mOrZ§ n¡go noS²> Ho$bo Am{U Vmo CR>V åhUmbm, ""Xaå`mZ _r _mÂ`m narZ§ Agm _mUyg emoYUmaM Amho. Ë`m_wio _bm H$Xm{MV `ehr `oD$ eH$V§ Am{U Oa _r _obmoM Va Amnbr hr eodQ>MrM ^oQ>...AmoHo$?'' ""_r amoO Vwåhmbm \$moZ H$aoZ Zm?'' ""AmoHo$. ~oñQ> bH²$ \$m°a _r. A°ÝS> _m` S>oW...'' qH${MV M_ËH$m[aH$ nU é~m~Xma VéUmÀ`m `m _°S>M°n {dMmam§~Ôb amUr {dMma H$aV am{hbr. `_mOrÀ`m S>moŠ`mVyZ amUr OmB©Zm Ver Ë`mZ§ OmoamV _mZ PQ>H$br. Amnë`mbm _marb Agm _mUyg H$moR>o emoYmdm? {dMma H$aVm-H$aVm Vmo _ëhma Mm¡H$mV Ambm. Am{U Ë`mbm Vg§ Zmd gmnS>b§. _ÞyXmXm...! _ëhma Mm¡H$ Am{U n[agamV ^mB©{Jar H$aUmam _ÞyXmXm A{Ve` S>|Oa AmX_r hmoVm. A§S>adëS>©er Ë`mMo g§~§Y Agë`mMr ~mobdm hmoVr. H$m`_ _mam_mè`m, S>moHo$ \$moS>m\$moS>r Agë`m ~m~ter Ë`mMm g§~§Y hmoVm. MmaXmoZ IyZhr nMdë`mMr Hw$UHw$U `_mOrÀ`m H$mZr Ambr hmoVr. Mm¡H$mVM Ë`mMr O§Jy^mB© Vmbr_ hmoVr. Ë`mV _ÞyXmXmMo Mobo Pm|~r Ioim`Mo. Hw$R>ohr amS>m H$am`À`m V`marV Agm`Mo. Iyf hmoD$Z `_mOr Vmb_rV {eabm. AmV AZoH$ OU ì`m`m_ H$aV hmoVo. H$moU S>§~oëg CMbV hmoVo Va H$moU doQ>{bpâQ>¨J H$aV hmoVo. H$moUr H$emMm `§Ìmda ~gyZ, PmonyZ H$gbo H$gbo ~ma nwT>o _mJo H$aV hmoVo. ""~mo b , Š`m h¡ {^Sy > ? '' EH$OU Amnë`m _mZo^modVr OmS>OyS> gmoQ>m {\$adV hmoVm. Vmo åhUmbm. ""AmnwZH$mo ho@Zm _Þy XmXmgo {_bZo H$m h¡...'' "" Vmo Wm§~bm; nwT>o Ambm, ""Hw$N> amS>m H$aZo H$m h¡ Š`m@?'' `_mOrZ§ _mZ hbdbr. Ë`mÀ`mH$S>o d Ë`mÀ`m ~«r\$Ho$gH$S>o nmhV Vmo _Zwî` `_mOrbm KoD$Z {ZKmbm. PmonS>nÅ>rVyZ MmbVm MmbVm eodQ>r EH$m {g_|Q>À`m Kamnmer Vmo `oD$Z Wm§~bm. `_mOrbm ~mhoaM C^m H$ê$Z Vmo AmV {eabm. nwT>À`mM jUr Ë`mbm _ÞyXmXmg_moa hOa H$aÊ`mV Amb§. ""~mob Š`m h¡? _mb bm`m Š`m?'' ""hm§ XmXm hm§...'' `_mOr ~«r\$Ho$g XmIdV

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56

åhUmbm. ""~mob Š`m amS>m H$aZo H$m h¡? {H$gH$mo _maZo H$m?'' ""_maZo H$m Z¡, Q>nH$m XoZo H$m h¡...'' `_mOr {\$ë_r qhXr AmR>dV ~mobbm... ""{H$gH$mo Q>nH$mZo H$m h¡? \$moQy> bm`m?'' ""\$moQy> H$s Oê$aV Z¡...'' ""Vmo H¡$go Q>nH$mZo H$m?'' ""_¡ hÿ§ Zm'' "" Vy Š`m dmo eméH$ Ho$ {nƒa H$m Zm_ ~mob ahm h¡ Š`m? _¢ hÿ§ Zm...! _¡Zo XoIr h¡ _m¡V AÀN>r h¡ Š`m ao T>mB©\y$Q>çm@'' Ë`mÀ`m Im§ÚmMr _m{be H$aUmam T>mB©\y$Q>çm hgbm. ""_¡ {nƒa H$s ~mV Z¡ H$a ahobm...'' ""_oaoHy$ _mby_ h¡...Q>nH$mZo H$s ~mV...'' ~mob, {H$gH$mo Q>nH$mZo H$m? VoaoHy$?'' ""AmnH$mo H¡$go nVm?'' ""Š`m?'' ""_oaoHy$ Q>nH$mZo H$m h¡ H$aHo$...'' ""nmJb hmo J`m h¡ Vy?'' _ÞyXmXm CS>mbm. ""Z¡. _¡ gƒr ~mob ahm hÿ§...'' `_mOr eãX OwidV åhUmbm, ""_¡Z.._oaH$y Q>nH$mZoH$s ^m¡VM H$mo{ee o o H$s bo{H$Z _amM Z¡.'' ""`mZo IwXHw$er?'' ""hm§...gmo _¡Zo gmoMm _oaoHy$ Q>nH$mZm hm|Jm Vmo {H$gr Xygao Ho$ hmW go Q>nH$mZm hm|Jm...'' ""gmo, Vy _oao nmg Am`m?'' _ÞyXmXm hgV åhUmbm, ""_ÞyXmXm H$mo Š`m ~ƒm g_P ahm h¡ Vy? Bg Vah H$m _OmH$ _oaoHy$ {~ëHw$b ng§X Z¡...'' ""Z¡.._¡ _OmH$ Z¡ H$a ahm hÿ§. gM ~H$ ahm hÿ§...'' "" _ÞyXmXm CR>bm..Ë`mZo `_mOrÀ`m Vm|S>mMm dmg KoVbm, ""Hw$M ZemnmZr H$aHo$ Am`m Vy? Mb, ^mJ øm§go...'' ""`o XoImo...'' `_mOr ~«r\$Ho$g CKS>V åhUmbm, _ÞyXmXmZo nm{hbo. IamoIaM hOmaÀ`m ZmoQ>m§Mr ~§S>b§...! Vmo S>moio {dñ\$mê$Z nmhV am{hbm.!! ""_oaH$y gƒr _| _aZo H$m h¡ `ma...H$moB© _wPno `H$sZ o Š`y§ Z¡ H$aVm?'' ""na VoaoHy$ Š`y§ _aZo H$m?'' ""`m n¡em§Zr _mPr qOXJr ham_ Ho$br. WmoS>§ Oar H$m_§ Ho$b Var ZH$mo VodT>m n¡gm..H$ê$ Var H$m` `m n¡emM§

_r? XoU½`m {Xë`m, dJ©Ê`m {Xë`m, I§S>Ê`m {Xë`m Var g§nVM Zmhr, gmbm...'' ""gmo _aZo H$m h¡ VoaH$y ?'' _ÞyXmXm {dMmamV nS>bm. o _J T>mB©\y$Q>çmer Am{U BVa Moë`m§er H$mhrVar ~mobbm. ""OmAmo, ~m~yOr, OmAmo, ^bm H$moB© IwX H$mo _maZoH$s gwnmar Š`y§ XoJm? h_mam ~r Cgyb h¡.. gwnmar boZo H$m Hw$N> VarH$m h¡. CR>mAmo AnZr ~°J Am¡a ^mJmo øm§go...Aao _H$S>r, gm~ H$mo Ka nhþ§Mm Xmo...'' nwT>À`mM jUr `_mOrbm KoD$Z _H$S>r ~mhoa nS>bm. T>mB©\y$Q>çm _ÞyXmXmbm åhUmbm, ""XmXm, BVZm n¡gm Wm {\$a ^r gwnmar Z¡ {b`m?'' ""Oam...gmoM. {X_mJgo H$m_ bo. H$moB© IwX H$mo _maZo H$s gwnmar Š`y§ XoJm? Hw$N> g_Pm?'' ""Z¡...'' ""Aao, `oS>çm, `o nw{bg H$m AmX_r h¡. A^r øm§go AÈ>m CR>mZm nS>oJm...'' AmVm H$m` H$amd§? gmb§, B_mZXmarV gm§{JVb§ _am`M§` Va H$moU ^amogm R>odm`bm V`ma Zmhr, `ma? EdT>m n¡gm nmhÿZgwÕm H$moUr _marZm åhUOo H$m`? `_mOrMm Xw{Z`odaMm {dœmgM CS>mbm. ho OJ OJm`bm Va bm`H$ ZmhrM nU _am`bmgwÕm bm`H$ Zmhr `mMr Ë`mbm ImÌr nQ>br. EdT>m _ÞyXmXmgmaIm Zm_MrZ Jw§S>...VmonU gwnmar KoB©Zm åhQ>ë`mda H$m` Ý`m` am{hbm H$m? ¿`m! XwX¡©d åhUVmV Vo hoM. gmY§ _am`M§` `ma...nU Vo O_oZm. BVŠ`mV _mo~mB©b dmObm, ""h°bmo, _r amUr ~mobVo`...'' ""h°bmo, h§, ~mobm {Xbr Om[hamV?'' ""h§, bmdbr`o...Vw_M§ H$mhr O_b§ H$m?'' ""Zmhr Zm..EH$m Zm_MrZ Jw§S>mbm gwnmar {Xbr Va Ë`mZ§ gwÕm KoVbr Zmhr...Vwåhr KoVm H$m?'' ""H$m`?'' ""gwnmar...'' ""Bíí`..._bm Zmhr AmdS> V . gw n mar H$m` ¿`m`Mr JmoîQ> Amho...?'' ""_J?'' ""Vr \$moS>m`Mr JmoîQ> Amho.. _mPr AOyZ \w$Q>br Zmhr...'' ""H$m`?'' ""gwnmar åhUVo _r...'' ""AÀN>m..._J {ZXmZ nmZgwnmar Var?''

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

""{H$Vr {H$Vr {dZmoXr AmhmV hmo Vwåhr...!'' ""H$m` H$aUma? _am`M§ åhQ> ë `mda ho gwMUmaM...h§...g_moa H$m` {XgV§`?'' ""Hw$R>§ H$m`? Zoh_rM§ Am°{\$g...'' ""Vw_M§ Zmhr åhUV _r..._mÂ`mg_moa...''

""AmVm Vo _bm H$g§ {XgUma? H$moUr gw§Xa VéUr Amho H$m?'' ""N> o ! hmo . ..EH$m nw b mM§ H$m_ Mmbb§ ` ... Am`{S>`m! _r Vwåhmbm Z§Va \$moZ H$aVmo...'' g_moa EH$m nwbmM§ H$m_ Mmby hmoV§. H«$ea KaKaV

57

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

58

hmoV...S>m`ìhe©Z Ho$bob. _Oya hbV hmoV; K_ob§ CMbV § § o hmoVo. nwbmImbr nmB©n Q>mH$bobo hmoVo. Oo _erZ O_rZ CH$aV hmoV§. Ë`mbm S>moŠ`mda \$m`~a H°$n Agbobm B§{OZr`a S>m`aoŠeÝg XoV hmoVm. `_mOr nwT>o Pmbm, Ë`mZ§ B§{OZr`abm Z_ñH$ma Ho$bm. B§{OZr`aZ§hr à{VZ_ñH$ma Ho$bm. `m AZmoiIr àmÊ`mM§ Amnë`mH$S>o H$m` H$m_ Agmd§ ~a§? Agm {dMma H$ê$Z Vmo qH${MV ZdbmZ§ nmhÿ bmJbm. ""_m\$ H$am...'' `_mOr ImH$abm, ""Vwåhmbm Oam doi Agob Va _bm WmoS§>g§ ~mobm`§M hmoV§...'' ""Amho. ewAa...'' B§{OZr`a H$nmimdaMm Km_ nwgV åhUmbm. _J Ë`mZ§ H°$n hmVmV KoVbr Am{U OdiÀ`m eoS>_Ü`o Vo Kwgbo. ""h§...~mobm,'' Q>o~bmda H°$n R>odyZ Vmo åhUmbm, ""H$m` godm H$ê$ _r Amnbr?'' ""nw b mM§ H$m_ AJXr ì`dpñWV Mmbb§ ` Zm?...Zmhr...åhUOo...'' `_mOrZ§ gwédmV Ho$br "" A§...?'' B§{OZr`a Jm|Yibm Am{U Oam MmMabm, '' Vg§ ì`dpñWVM Mmbb§` åhUm...'' ""_r Ag§ EoH$b§` H$s H$mhr nyb ZrQ> C^o amhV ZmhrV. gmaIo nwÝhm nwÝhm nS>VmV...'' B§{OZr`aÀ`m Mohè`mdaMo ^md gamgam ~XbV Jobo. H$nmimdaMm Km_ {ZnQ>rV nmÊ`mMm ½bmg Vm|S>mbm bmdbm Am{U Vmo CRy>Z XmamV Ambm. ""E@ ^mD$gmho~... gmho~m§Zm Oam R>§S>m gm§J ao...'' Am{U nwÝhm AmV `oD$Z ~gbm...nonadoQ>er Mmim H$aV. ""_r g_Obmo Zmhr, ga...'' AMmZH$ hm Amnë`mbm [añnoŠQ> H$m XoVmo` Vo, `_mOrbm g_OoZm. _mZ PQ>H$V Vmo Ë`mÀ`mM ZmXmV åhUmbm, ""Oa nyb Agm gmaIm nS>V Agob Va Ë`mbm ~ir Úmdm bmJVmo åhUVmV...!'' B§{OZr`aMm Moham nm§T>am\$Q>H$ nS>bm. Vmo CR>bm Am{U bQ>nQ>V Ë`mZ§ `_mOrMo nm` Yabo. `_mOr AdmH²$! ""...ga, nU Vwåhmbm H$g§ H$ib§?'' B§{OZr`a. ""H$gb§?'' ""MwH$b§, gmho~...'' \$mS>H$Z ñdV…À`m Vm|S>mV _mê$Z KoV Vmo åhUmbm, ""nU _mÂ`m boH$am~mim§Mr enW KoD$Z gm§JVmo, Vmo EH$ZmW ho gm§JV hmoVm..._mP§ Ag§ H$mhrM åhUU§ Zmhr...'' B§{OZr`aMr hr ~S>~S> Ë`mÀ`m S>moŠ`mdê$Z OmV hmoVr. Vmo Amnë`mM ZmXmV nwÝhm åhUmbm,

""h§...Va gm§JV H$m` hmoVmo?...~ir...'' ""gmho~, Jù`menW _mPm H$mhrM Vgm {dMma Zmhr, EH$ZmWM§M Mmbb§` H$s "nyb Mm¡Ï`m§Xm nS>bm` Va ~ir {Xbm nm{hOo åhUyZ..._r ZH$moM åhUmbmo`, ga...'' Vmo J`md`m H$ê$ bmJbm. ""Vw_Mm H$mhrVar J¡ag_O hmoVmo` {_ñQ>a...'' `_Or åhUmbm, "" _bm BVH$§M åhUmM§` H$s Oa Vwåhmbm ~ir hdm Agob Va _r Amho. _bm Kmbm Ë`m nwbmV...'' ""H$m` WÅ>m H$aVm` gmho~...! EH$ZmW åhUV hmoVm. PmonS>nÅ>rVyZ EImX§ nmoaJ§...'' B§{OZr`a T>gmT>gm aSy> bmJbm, ""gmho~, _mPr nmoa~mi§ Cnmer _aVrb hmo@ ßbrO H$mhrVar H$ê$Z {_Q>dyZ ¿`m, ga.'' _J Vmo KmB©KmB©Z§ CR>bm. S>´m°da_YyZ H$moam MoH$ H$mTy>Z Ë`mda ghr Ho$br Am{U ~ioM `_mOrÀ`m {IemV H$m|~yZ Ë`mZ§ nwÝhm `_mOrMo nm` Yabo Vg§ `_mOrM§ S>moH$§ ^UH$b§. "`m _yI© _mUgmÀ`m ZmXr bmJÊ`mV H$mhr AW© Zmhr' Agm {dMma H$ê$Z Vmo ~«r\$Ho$g CMbyZ VS>H$ ~mhoa nS>bm. Ë`mbm B§{OZr`aÀ`m dmJÊ`mMr H$moUVrM g§JVr bmJoZm. gmbo! H$m` bmoH$ n¡Xm PmboV `m n¥Ïdrda...! gai gm§{JVbob§ Hw$UmbmM H$g§ g_OV Zmhr? àË`oH$ JmoîQ>rVyZ dmH$S>mM AW© H$gm H$mT>VmV hr _§S>ir? _Kmer Vmo _ÞyXmXm Am{U AmVm hm ~mdiQ> B§[OZr`a...! nm` H$m` YaVmo, MoH$ H$m` H$m|~Vmo! gmbm! H$m` Mmbb§` H$m` `m XoemV? YS> àm_m{UH$nUo _ê$hr XoV ZmhrV Am{U _maVhr ZmhrV hr _§S>ir!...^§nH$ gmbm! {eì`m hmgS>V, ~«r\$Ho$g gm§^miV Vmo nwÝhm añË`mbm bmJbm. VodT>çmV _mo~mB©b dmObm...{_g² H$m°b...amUrMm! Ver Ë`mbm AmR>dU Pmbr...Ë`mZ§ Z§~a S>m`a Ho$bm... ""h°bmo@ Vwåhr _bm \$moZ H$aUma hmoVmV Z§?'' ""h§...H$aUma hmoVmo...nU H$m`!'' `_mOr {Zame ñdamV åhUmbm, ""...hm ^§nH$ B§{OZr`a...'' "" B§{OZr`a? Ë`mMm H$m` g§~Y? Ë`mbm {dMmê$Z § \$moZ H$aUma hmoVm?'' ""Zmhr hmo@'' ""_J Ë`mbm \$moZ H$am`bm gm§JUma hmoVm H$m`?'' ""Ahmo, Zmhr hmo@'' `_mOr Km`Hw$Vrbm `oV åhUbm, ""Ë`m nwbmM§ H$m_ Mmby Amho Ë`mV _bm ~ir Úm åhUmbmo, Va Vmo _mPoM nm` nH$S>V am{hbm, B{S>`Q>!'' ""H$m` åhUmbmV?''

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

""Vwåhmbm Zmhr...'' `_mOr gmdaV åhUmbm, ""_bm H$m` åhUm`M§`...'' amUr {VH$Sy>Z KmB©Z§ åhUmbr, ""nm` nH$S>rZm H$m Ë`mZ§... nU _J Vwåhmbm {Xb§ H$m ~ir Ë`m§Zr Ë`m nwbmV?'' ""ìhm°@Q²>...'' `_mOr XMH$bm,""_J Vw_À`mer H$moU ~mobV§`?'' ""Zmhr åhUOo..._bm Vg§ ZìhV§ åhUm`M§, nU åhQ>b§ Ia§M ~ir-{~ir {Xbm H$s H$m`?'' ""_mPr Iyn BÀN>m hmoVr hmo@ nU H$m` Hw$Ur _Zmda KoB©Zm...'' ""_r KoD$ H$m?'' ""AÀN>m! Vwåhr KoVm`! Hw$R>§ nyb Mmbbm` Vw_Mm?'' `_mOr AmZ§XmZ§ AmoaS>bm. ""nyb H$embm hdm Ë`mbm? Vwåhr EH$ H$m_ H$am...'' ""EH$ H$m hOma gm§Jm..._bm H$m`? _aÊ`mer _Vb~!'' ""Vw å hr g§ Ü `mH$mir _bm ^o Q > m b? H° $ \o $ \$ahV_Ü`o?'' ""{H$Vr dmOVm?'' ""ghm-gmS>oghmbm...'' ""nU Vwåhr ZŠH$s KoVm` Zm _Zmda?'' ""h§..._r KoVo- nU Vwåhr ¿`m`bm hd§ Zm?'' ""Ahmo, _r Va {H$Vr AmVwa Pmbmo` _am`bm...'' ""_am`bm? ìhm°Q> Sy> `y _rZ? _am`Mm H$m` g§~§Y?'' ""Vwåhr ~ir XoVm` Zm _bm?'' ""ho H$m` A^Ð ~mobVm`?'' ""Aao, AmVmM Va Vwåhr åhUmbmV, _r _Zmda KoVo åhUyZ?'' ""AÀN>m,'' amUr hgV åhUmbr, ""Ë`m~Ôb hmo`? Vo _r doJù`m g§X^m©V åhUmbo...'' ""H$gë`m doJù`m?'' ""g§Ü`mH$mir ^oQ>ë`mda gm§JVo, Amo.Ho$.?'' À`m`bm! H$m` _°S>M°n ~m`m AgVmV. KS>rV EH$ ~mobVrb AZ² KS>rV Xwga§...Mm§Jb§ _ZmgmaI§ _am`bm {_iob Aer Amem bmJbr, Va hr ~`m Xwga§M ~mobm`§M åhUVo`...nU AmdmO _mÌ JmoS> Amho nmoarMm...! AgoZm H$m? Ag§ nmKim`M§ Zmhr. _am`bm {ZKmboë`m _mUgmZ§ AmdmOmMm {dMma H$ê$ Z`o...Mbm, nwT>o! Agm {dMma H$aV D$Z S>moŠ`mda KoD$Z `_mOr nwT>o gaH$bm.

...n¡em§Zr `m OJmV gJi§ H$mhr {_iV§ åhUo... _J gmY§ _aU {_iy Z`o? N>Q²>! H$m` OJ Amho...! EH$ Va hr ~«r\$Ho$g Ho$dT>r OS>! n¡go nmhÿZgwÕm bmoH$ nmKiV ZmhrV åhUOo H$m`? ho gË``wJ Va Zmhr Zm? H$mbn`ªV bmoH$ n¡emgmR>r dmQ>ob Vo H$am`bm V`ma hmoVo AZ² AmO hm H$m` {Xdg CJdbm? ""...h°ÊS>g² An²...'' AMmZH$ eãX EoHy$ Ambo. `_mOr XMH$bm. [aìhm°ëìha amoIyZ EH$ BÝñnoŠQ>a C^m _mJo XmoZ H$m°ÝñQ>o~ëg...eoOmar nmobrg ìh°Z... `_mOrZ§ ~«r\$Ho$g Imbr R>odbr Am{U hmV da Ho$bo. EoZ añË`mV hr H$m` nrS>m Pmbr ~wdm? BÝñno Š Q> a [aìhm° ë ìha amo I y Z nw T > o gaH$bo . H$m°ÝñQ>o~bZ§ ~°J Vmã`mV KoVbr. `_mOr jU^a {dMma H$aV [aìhm°ëìhaÀ`m ZirH$S>o nmhV am{hbm Am{U Ë`mMo S>moio bH$mH$bo, _aÊ`mMm hm A{^Zd, JmoëS>Z MmÝg `_mOr J_mdUma ZìhVm... ""\$m@`@a..'' `_mOr IƒyZ AmoaS>bm.. Ver ~¿`m§Mr JXu O_m Pmbr. BÝñnoŠQ>a AmVm {Q>´Ja AmoT>Uma åhUyZ AmZ§XmZ§ `_mOrZ§ S>moio PmH$bo! nU H$mhrM Pmb§ Zmhr! åhUy Z nw Ý hm S> m o i o CKS> b o Va BÝñno Š Q> a Jm|Yibobm...H$m°ÝñQ>o~ëg JXu nm§Jdm`bm bmJbo. ""H$_m°@Z!...ey@@Q²> _r...\$m@`a...'' `_mOr nwÝhm AmoaS>bm. Vgm BÝñnoŠQ>a Q>U²H$Z² CS>mbm Am{U EH$ Amü`© KS>b§, Ë`mZ§ [aìhm°ëìha `_mOrÀ`m nm`mer \o$H$b§! ""gm°ar ga...'' H$mZ nH$Sy>Z Vmo åhUmbm, ""_m\$ H$am ga, JbVr Pmbr.'' ""H$gbr JbVr _y I m© @ '' `_mOr g§ V mnmZo AmoaS>bm, ""\$m`a _r@@'' BÝñnoŠQ>a Imbr _mZ KmbyZ C^m. H$m°ÝñQ>o~ëgZr ImS²> ImS²> g°ë`yQ> R>moH$bo. `_mOrM§ _mW§ gaH$b§... EH$ Va {Xdg^a _aÊ`mgmR>r EdT>m à`ËZ Ho$bm, Ë`mbm `e Amb§ Zmhr. AmmVm MmÝg Ambm Va hm _yI© BÝñnoŠQ>a hmVmVm|S>mer Ambobm Kmg H$mTy>Z KoD$ nmhV hmoVm. Pmb§! `_mOrZ§ gmam amJ Ë`m BÝñnoŠQ>ada H$mT>bm. \$mS>H$Z Ë`mÀ`m H$mZmImbr Omi H$mT>V Vmo JaObm, ""Hw$Ur ^aVr Ho$b§ Vwbm? am`aZ² ìhm`À`m Var bm`H$sMm Amhog H$m Vy? _mPr ~°J nm{hOo Zm Vwbm? KoD$Z Q>mH$. nU _bm Jmoir Kmb...'' _J Imbr dmHy$Z, [aìhm°ëìha Ë`mÀ`m hmVmV H$m|~V Vmo Ë`mÀ`mer Pm|~V am{hbm. BÝñQ>oŠQ>a {T>å_...Vmo hmV OmoSy>Z, _mZ Imbr

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

""Jobr 92 df} gVV J«mhH$m§Mr godm H$arV nyU©nUo g§JUH$sH¥$V Xhm emIm§gh AmYw{ZH$ àJVrMr dmQ>Mmb''
Ÿ&& Ag_Wm©g g_W© H$aUoŸ&&

{X S>oŠH$Z _M©ÝQ>g² H$mo-Am°n. ~±H$ {b. _w§~B©
_w»` H$m`m©b` : 217, amOm am__mohZ am°` amoS>, {JaJmd, _w~B© 400 004. § Xy. H«$. 23854945, 23868134, 23854994 / \°$Šg H«$. - 2389 68 53 _Ü`dVu H$m`m©b` : 13-14, JUmZmW H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡. gmogm. {b., XmXa (npíM_) ñQ>oeZ g_moa, _w§~B© - 28. Xy. H«$. 24225718, 24223116 / \°$Šg H«$. 2431 5050

emIm
1) {JaJmd emIm 2) XmXa emIm 3) ^m`Iim emIm 4) KmQ>H$mona (n.) emIm 5) JmoaoJmd emIm 6) ~moardbr emIm 7) X{hga emIm 8) KmQ>H$mona (ny.) emIm 9) dmer emIm 10) R>mUo emIm {Z`mo{OV emIm - ImaKa, Zdr _w§~B©. _wXV R>odrda {XZm§H$ 1 Am°JñQ>, 2009 nmgyZ Imbrbà_mUo ì`mOXa bmJy _wXV 15 {Xdg Vo 90 {Xdg 91 {Xdg Vo 180 {Xdg 181 {Xdg Vo 1 dfm©nojm H$_r ì`mOXa 4.00% 6.00% 7.00% _wXV 1 df© Vo 2 dfm©nojm H$_r 2 df© Vo 3 dfm©nojm H$_r 3 df© Vo 5 df© d A{YH$ ì`mOXa 8.50% 9.00% 8.75%

0.50% A{YH$ ì`mOXa Á`oð> ZmJ[aH$ (1 df© d Ë`mdarb H$mbmdYr), a{OñQ>S>© hm¡qgJ gmogm`Q>r d Y_m©Xm` g§ñWm `m§MoH$[aVm

dgwb ^mJ ^m§S>db 5.73 H$moQ>r
lr. {dZmoXHw$_ma V»V_b H$ÀN>mam
CnmÜ`j

R>odr 226.90 H$moQ>r

H$O© 123.28 H$moQ>r
AÜ`j

lr. H$m{eZmW {XZH$a _moao
g§MmbH$ _§S>i

lr. em§Vrbmb VmamM§X O¡Z lr. aKwZmW H¥$îUmOr _gwaH$a lr. M§ÐH$m§V {edam_ eodmio lr. JOmZZ e§H$a nmZdbH$a S>m°. JwéZmW dmgwXod n§S>rV lr. aqdÐZmW am_M§Ð nmoQ>\$moS>o (ñdrH¥$V Vk g§MmbH$)

lr. a_oe Xody _oT>oH$a lr. _hoe _m{UH$ ^mqbJo gm¡. gwaoIm H$m{eZmW amD$V gm¡. {Z{b_m _Zmoha amOmonmÜ`o lr. am_Xmg JmoqdXamd hþbo lr. {Xbrn gmho~amd ZmJdS>o (H$_©Mmar à{V{ZYr)

lr. M§ÐH$m§V _m`mßnm _mgmi lr. {dO` lrH¥$îU ^moio lr. kmZoœa Zmam`U Xm^moio lr. {XnH$ H$ë`mUamd gmd§V lr. A{^OrV ~m~mOr ZmJdS>o lr. _hoe à^mH$a K¡gmg (H$_©Mmar à{V{ZYr)

lr. AéU a. Am§~oaH$a
Cngaì`dñWmnH$ (boIm)
ho@deccanbank.com

lr. bmbM§X am. gmIaH$a
gaì`dñWmnH$
co@deccanbank.com

website : www.deccanbank.com

60

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

KmbyZ C^m... `_mOr nwÝhm AmoaS>bm, ""Aao, JmT>dm...hOmamo EÝH$mD§$Q>a hmoVmV Zm? AmVm _r VwÂ`mda hëbm Ho$bm`, _mab§` Vwbm... AmVm Var Jmoir Kmb _bm Am{U XmId EÝH$mD§$Q>a Pmbob§...'' BÝñnoŠQ>a T>gmT>gm aSy>M bmJbm. ""gm°ar ga... ßbrO ga...S>moÝQ> gñn|S> _r ga...nhbogo hr _oar EÝŠdm`ar Mb ahr h¡; XmoZ dfmªnyduÀ`m EÝH$mD$ÝQ>aMrßbrO _bm dmMdm...'' Ag§ åhUyZ `_mOrÀ`m nm`mer Ë`mZ§ bmoiU KoVbr! ~¿`m§Mr JXu _mÌ `_mOrda Iyf hmoVr. Hw$UrVar O~aXñV {g{Z`a Am°[\$ga {XgVmo` Am{U ^aañË`mV BÝñnoŠQ>abm dmOdVmo` åhQ>ë`mda npãbH$ MoH$mib§... ""{hn² {hn² hþa}@'' ""Jbr Jbr _| emoa h¡ `hm±H$s nw{bg Mmoa h¡...'' Zmao~mOr dmT>br. `_mOrM§ S>moH§$ AmD$Q>>! Vmo VS>H$ ìh°Z_Ü`o OmD$Z ~gbm. H$m°ÝñQ>o~ëg hbbo. BÝñnoŠQ>aZ§ ~«r\$Ho$g `_mOrOdi R>odbr Am{U ìh°Z ñQ>mQ>© Pmbr. ""Hw$R>o gmoSy> ga?'' `_mOrÀ`m S>mŠ`mMm JmoqdXm Pmbm hmoVm! AŠH$b o ~§X Pmbr hmoVr!! BVŠ`mV _mo~mB©b dmObm. {_g² H$m°b! amUrMm...! ""Hw$R>o gmoSy> ga?'' S>´m`ìhaMm àý ""H°$no \$ahV...'' `_mOr hVme ñdamV åhUmbm. ""H$m` {_ñQ>a ^mboH$a, {H$Vr hm Cera?'' amUr d¡VmJyZ åhUmbr, ""BWo A^`maÊ`mVë`m àmÊ`mgmaIr _mPr AdñWm Pmbr. doQ>a VrZXm `oD$Z Jobm, _°ZoOa XmoZXm. bmoH$ nmhVmV gmaIo. _r doS>çmV {ZKmbo...'' ""gm°ar.'' `_mOr Amoemi§ hgV åhUmbm, ""H$m` KoUma?'' amUr àgÞ AmdmOmV åhUmbr, ""Á`yg? H$m°\$s? H$moëS> H$m°\$s H$s AmBñH«$s_?'' ""_aUmè`m _mUgmbm H$m`?'' `_mOr éj AmdmOmV. ""R>rH$ Amho. ~o`am@ Qy> H$moëS> H$m°\$s.'' H$m°\$s {g~² hmoVmM amUrZ§ `_mOrÀ`m hmVmda hbHo$M hmV R>odbm, ""Ag§ _Zmbm bmdy Z Ko D $ ZH$m {_ñQ> a ^mboH$a...AmO Vwåhr _aÊ`mMm, _mê$Z KoÊ`mMm _Zmnmgy Z à`ËZ Ho $ bm`² ho Vw _ À`m Mo h è`mdê$Z {XgV§`...'' `_mOrbm Ë`m {dbjU Amobmì`mZ§ Jb~byZ Amb§. ""_bm _mhrV Zmhr; Vw_Mm Zo_H$m àm°ãbo_ H$m`

- g§O` ~moéS>o 204, _wim, emgH$s` dg{VñWmZo S>r. Eg. nr Mm¡H$, Ah_XZJa 414001 _mo.Z.9372560518
sanjay_borude@rediffmail.com

61

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Amho Vmo...nU Am`wî` Ag§ AH$mbr IwS>Ê`mMm Hw$UmbmM A{YH$ma Zmhr. AJXr VwåhmbmgwÕm...Oam S>moio CKSy>Z nmhm ^modVmbr. Vw_À`mnojm {H$Ë`oH$ nQ>r§Zr dmB©Q> n[apñWVrVhr bmoH$ OJVmV. Vwåhmbm gwI ~moMV§`, n¡em§Zr ^abobr ~«r\$Ho$g KoD$Z _aU {dH$V ¿`m`bm {ZKmbmV Vwåhr! `mMm AW© gwI ~moMV§`...nU Á`mAWu gwI Q>moMV§` Ë`m AWu Vwåhr EH$ H$mo_b, g§doXZerb Am{U AË`§ V àm_m{UH$ ì`ŠVr AmhmV Am{U åhUy Z M..'' `_mOr AmVm ^mamdbm hmo V m. EH$m doJù`mM AmXamZ§ Vmo amUrH$S>o nmhÿ bmJbm. ""åhUyZM H$m`?'' ""_r "_Zmda KoVo' Ag§ åhUmbo. Vw_M§ Oa b½Z Pmbob§ Zgob Am{U _r Vwåhmbm `mo½` dmQ>V Agob Va....'' Ag§ åhUyZ amUrZ§ Am|OirV Moham bndbm... ""_..._..._bm H$m` ~mobmd§ Vo g_OV Zmhr.'' `_mOr gwIX Amü`m©V JQ>m§Jù`m ImV åhUmbm, ""nU Ia§M, _r AOyZn`ªV b½Z `m {df`mH$S>o Jm§^r`m©Z§ bjM {Xb§ ZìhV§....Vw_À`mgmaIr...'' ""VwÂ`mgmaIr åhUm,'' amUr bmOV åhUmbr, ""~wÔÿ!'' ""VwÂ`mgmaIr hþema, JmoS> _wbJr Am{U _r Agm...'' ""_bm Mmbob...'' ""_J haH$V Zmhr...'' `_mOr {VMo hmV hmVmV KoV åhUmbm... ""_r hm n`m©` EdT>çmgmR>r gwMdbm, EdrVodr _am`bm V`ma PmbmM AmhmV Va b½Z H$ê$Z _obb§ H$m` o dmB©Q>?'' ""ZmBg-'' `_mOr hgV åhUmbm. ng©_YyZ gH$mir {Xbobo nmM hOma én`o H$mTy>Z Ë`mÀ`m hmVmV XoV Vr åhUmbr, ""_J H$Yr Úm`Mr Om{hamV _aUmg§~§Yr?'' ""AmVm Vr H°$Ýgb...'' àW_M àgÞ hgV `_mOr åhUmbm, ""AmVm b½ZmMrM A°S>...'' XmoKhr àgÞ hgV § CR>bo; Voìhm ~mhoa M_M_V§ Mm§XU§ nS>b§ hmoV§.

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

_hmamï´>mMr gwdU©Vwbm

_hmamï´>mMr CÚ_erbVm
Am{XZmW had§Xo

^maV ñdV§Ì Pmbm Voìhm _w§~B©, H$mobH$mVm
Am{U MoÞB© øm eham§À`m H$joV CÚmoJ EH$dQ>bobo hmoVo. øm eham§Vrb ~§Xam§_wio {VW§ CÚmoJm§M§ Omi§ {Z_m©U Pmb§. Am¡Úmo{JH$ Am{U gm_m{OH$ gw{dYm {VW§ éOë`m hmoË`m. gmh{OH$, øm ~§Xa-eham§H$S>o CÚmoJm§Mm AmoT>m hmoVm. CÚmoJm§Mr hr àd¥Îmr bjmV Amë`mZ§Va n{hë`m n§Mdm{f©H$ `moOZonmgyZ g_Vmob Am¡Úmo{JH$ {dH$mgmM§ YmoaU A§{JH$maÊ`mV Amb§. _mÌ 1950 Vo 1985 n`ªV Ano{jV {dH$mgXa EH$Xmhr JmR>Vm Ambm Zmhr. 1980 _Ü`o gmV Q>ŠHo$ {dH$mgXamM§ bú` R>adÊ`mV Amb§, nU 1.4 Q>ŠHo$M {dH$mgXa JmR>Vm Ambm. Aem {ZamemOZH$ H$m_{JarZ§Va 1985-86 øm dfm©V {dH$mgXamZ§ AmR> Q>ŠŠ`m§M§ bú` Amobm§Sy>Z 8.4 Q>ŠŠ`m§n`ªV ^amar KoVbr. na§Vw hm {dH$mg Xa \$gdm R>abm. hm ^«_mMm \w$Jm 1991-92 øm Am{W©H$ dfm©V \w$Q>bm. {dH$mg Xa 2.5 Q>ŠŠ`mn`ªV Kgabm.

62

_hmamîQ>´ amÁ`mMr ñWmnZm 1_o,1960 amoOr Pmbr. 1970 _Ü`o _hmamîQ>´mM§ XaS>moB© CËnÞ 204 én`o hmoV§. _yiÀ`m _w§~B© amÁ`mMr {d^mJUr H$ê$Z _hmamîQ>´ Am{U JwOamV hr amÁ`§ CX`mg Ambr. _hmamîQ>´mV _w§~B© Agë`m_wio XaS>moB© CËnÞ BVH§$ OmñV {XgV§. g§nyU© amîQ>´mM§ XaS>moB© gamgar CËnÞ 80 én`o hmoV§. JwOamV (131 én`o), n{ü_ ~§Jmb (125 én`o) Am{U Vm{_iZmSy> (111 én`o) hr amÁ`§ _hmamîQ>´mÀ`m \$ma _mJo hmoVr. 80 À`m XeH$mV øm amÁ`m§Mo CÚ_erbVoMo à`ËZ MmbyM hmoVo. H$Zm© Q > H $, h[a`mUm Am{U n§ O m~ øm amÁ`m§ Z r Am¡Úmo{JH$sH$aUmM§ _hÎd AmoiIyZ øm H$mbmdYrV X_Xma nmdb§ CMbbr. _mÌ _hmamï´ > m Mm Am¡Úmo{JH$sH$aUmMm doJ OmñV hmoVm. Ë`m_wio _hmamîQ>´mM§ XaS>moB© CËnÞ 204 én`m§dê$Z 344 én`m§n`ªV dmT>b§ Ë`mdoir Xwgè`m H«$_m§H$mdarb Vm{_iZmSy>M§ CËnÞ 196 én`o hmoV§. _hmamï´>mMo n{hbo _w»`_§Ìr `ed§Vamd MìhmU

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

øm§Zr AZoH$ joÌm§V XyaXeunUo ZdrZ nm`§S>o nmS>bo. Ë`m§n¡H$s CÚmoJ ho EH$ joÌ. _hmamï´>mV Am¡Úmo{JH$ g§ñH¥$Vr éObobr hmoVr. Ë`m nyd©nwÊ`mB©da {dg§~yZ Z amhVm Am¡Úmo{JH$ àJVr _hmamï´>mV gd©Xya ngamdr, Ag§ Ë`m§M§ YmoaU hmoV§. Ë`mgmR>r _hmamï´> Am¡Úmo{JH$ {dH$mg _hm_§S>imMr (E_Am`S>rgr) ñWmnZm ho n{hb§ nmD$b. nm`m^yV gmo`tZr `wŠV Am¡Úmo{JH$ jo̧ {dH$grV H$aU§ ho E_Am`S>rgrM§ à_wI C{Ôï>. _w»`_§Ìr MìhmUm§Zm XmoZ dfmªZr n§VàYmZ n§{S>V Odmhabmb Zohê§$Zr {XëbrV ~mobmdyZ g§ajU _§ÌrnXmMr O~m~Xmar gmondbr. _mÌ Zdo _w»`_§Ìr dg§Vamd ZmB©H$, CÚmoJ_§Ìr g.Jmo. ~d} Am{U AW©_§Ìr eofamd dmZIoS>o øm§Zr Am¡Úmo{JH$ YmoaUmV I§S> nSy> {Xbm Zmhr. Am¡Úmo{JH$ joÌ {dH${gV Ho$ë`mZ§Va {VW§ OmXy M r H$m§ S > r {\$adë`mà_mUo CÚmo J mMr arK bmJUma Zmhr, ho ~d} øm§Zr hoa b§. CÚmoJ m§Zm AmH${f©V H$aÊ`mgmR>r ì`mdgm{`H$ nÕVrZ§ H$m`© H$aUmè`m _hm_§S>imMr ñWmnZm H$aÊ`mMr {ZH$S> Ë`m§À`m bjmV Ambr. nmoQ>m} [aH$mo_Ü`o Am¡Úmo{JH$ {dH|$ÐrH$aUmMm à`moJ `eñdr Pmbm hmoVm. ~d]Zr Ë`mMm Aä`mg H$aÊ`mgmR>r ìhr. lr{ZdmgZ øm Am`.E.Eg. A{YH$mè`mbm nmoQ>m} [aH$mobm nmR>db§. øm A{YH$mè`mMr PmoH$y Z XoD$Z H$m`© H$aÊ`mMr nÕV ~d]Zr AmoiIbr hmoVr. lr{ZdmgZ øm§Zr nmoQ>m} [aH$moÀ`m à`moJmMm gyú_nUo Aä`mg Ho$bm. nmoQ>m} [aŠboÀ`m `eñdr à`moJmÀ`m _m{hVrnÌH$m§À`m JÇ>çm§Zr gd© ~°Jm ^aë`m. Ë`m_wio {VWyZ Vo ZogË`m dñÌm{Zer naVbo. lr{ZdmgZ _w § ~ B© V naVë`mZ§ V a _hmamï´ > emgZmZ§ "_hmamï´> amÁ` Am¡Úmo{JH$ d Jw§VdUyH$ _hm_§S>i _`m©{XV' ({gH$m°_) øm H§$nZrMr ñWmnZm Ho$br. H§$nZr H$m`ÚmZwgma ñWmnZm Pmë`m_wio gaH$mar bmb {\$VrnmgyZ {gH$m°_ H$mog^a Xya hmoV§. {gH$m°_Mo n{hbo ì`dñWmnH$s` g§MmbH$, AW©VÁk ìhr. lr{ZdmgZ hmoVo. Ë`m§Zr {gH$m°_Mr nyU© aMZm ì`mdgm{`H$ nmVirda Ho$br. nm`m _O~yV Ho$bm. nadmZm amOMm Vmo H$mi hmoVm. Am¡Úmo{JH$ nadmZm {_idÊ`mgmR>r H$moUË`m H$moUË`m H§$nÝ`m§Zr AO© Ho$bm` ømMr

~mV_r {_idÊ`mgmR>r lr{ZdmgZ øm§Zr {gH$m°_M§ {XëbrV EH$ H$m`m©b` ñWmnZ Ho$b§. ~§JbmoaÀ`m "_m`H$mo' øm {dXoer H§$nZrZ§ {dñVmarH$aUmgmR>r nadmZm {_idÊ`mgmR>r AO© Ho$bm`, hr ~mV_r {gH$m°_Z§ {_idbr. _m`H$moMo {dXo e r AÜ`j Am{U Xmo Z g§ M mbH$ dm{f© H $ gd©gmYmaU g^ogmR>r ~§Jbmoabm Ambo hmoVo. g^m g§në`mZ§Va {dñVmarH$aUmda g{dñVa MMm© H$ê$Z Vo _w § ~ B© _ mJ} ñdXo e r Om`bm {ZKmbo . _w § ~ B© {d_mZVimda Vo EH$-XrS> Vmg Wm§~Uma hmoVo. Ë`m AdYrV lr{ZdmgZ øm§Zr ì`dgm` {dH$mg {d^mJmÀ`m XmoZ A{YH$mè`m§gh _w~B© {d_mZVimdarb § ìhr.Am`.nr. H$jmV _m`H$mo Z § _hmamï´ > m V {dñVmarH$aUmMm àH$ën ñWmnmdm Ag§ gmXarH$aU Ho$b§. Ë`m EH$m VmgmÀ`m ~¡R>H$sV lr{ZdmgZ øm§Zr _m`H$mo À `m AÜ`jm§ H $Sy > Z {dñVmarH$aUmÀ`m OmJo{df`r nwZ{d©Mma H$aÊ`mM§ AmœmgZ {_idb§. H$mhr _{hÝ`m§VM Vo ^maVmV Ambo. {gH$m°_À`m A{YH$mè`m§Zr Ë`m§Zm Zm{eH$bm ZoD$Z ZdrZ CX`mg `oUma§ gmVnya Am¡Úmo{JH$ joÌ XmIdb§. {gH$m°_À`m H$m`m© b `mV Ë`m§ À `mgmR> r _hmamï´ > Am{U Zm{eH$darb ÑH²$-lmì` gmXarH$aU Ho$b§. _hmamï´>, Zm{eH$ Am{U {gH$m°_~ÔbÀ`m a§JrV Am{U ½bm°gr nw p ñVH$m {Xë`m. 1960 Vo 70 À`m XeH$mV emgH$s` _hm_§S>imZ§ ÑH²$-lmì` gmXarH$aU Am{U AmH$f©H$ nwpñVH$m V`ma H$aU§ A{dœgZr` hmoV§. _m`H$moMo AÜ`j _w~B©hZ ~§Jbmoabm Job. XmoZ § ÿ o {XdgmZ§Va Ë`m§Mm XyaÜdZr Ambm. "_m`H$moMm {dñVmarH$aU àH$ën Zm{eH$_Ü`o ñWmnZ hmoB©b!' Vmo àH$ën nyU© Pmbm. Ë`m EH$m àH$ënm_wio Zm{eH$_Ü`o gw_mao XmoZ hOma amoOJma CnbãY Pmbo. {gH$m°_À`m ñWmnZoÀ`m doir eofamd dmZIoS>o {gH$m°_Mo AÜ`j hmoVo. Vr VmËnwaVr ì`dñWm hmoVr. Am¡ Ú mo { JH$ jo Ì mVrb AÜ`j emo Y m`Mr emgZmMr à{H«$`m gwê$ hmoVr. _mOr Am`grEg A{YH$mar {ZË`mZ§X dmJio øm§À`mda hr O~m~Xmar gmondmdr; Aem {ZU©`màV emgZ Amb§. Ë`mdoir dmJio {J«ìhO H$m°Q>ZMo AÜ`j hmoVo. Ë`m§À`mnwT>o àñVmd R>odë`mZ§Va Ë`m§Zr n{hbr AQ> KmVbr.

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

64

"{gH$m°_À`m H$m_mV emgZmMm hñVjon Zgmdm.' _hmamï´> gaH$maZ§ {dZmeV© Vr AQ> _mÝ` Ho$br. {gH$m° _ Z§ ImOJrarË`m amo I o { dH« $ s H$ê$Z ^m§S>dbC^maUr H$am`M§ R>adë`mZ§Va emgZmZ§ AmS>H$mR>r KmVbr Zmhr. {gH$m°_Mo n{hbo VrZ ì`dñWmnH$s` g§MmbH$ ìhr. lr{ZdmgZ, A^` Xoenm§S>o Am{U eaX Ho$iH$a {gH$m°__YyZ WoQ> "dëS>© ~±Ho$V' Jobo. Ë`m§n¡H$s lr{ZdmgZ Am{U Xoenm§S>o `m§Mr Zo_UyH$ A_o[aHo$V Va Ho$iH$a øm§Mr Zo_UyH$ _{Zbm `oWo Pmbr hmoVr. {gH$m° _ _m\© $ V Am¡ Ú mo { JH$sH$aUm{df`r Ë`m§ Z r Ho$boë`m H$m_{JarMm hm Jm¡ad hmoVm. Ago A{YH$mar Am{U Ago amOH$maUr AmVm gmnS>U§ {daim. CÚmoJmÀ`m {dH|$ÐrH$aUmM§ YmoaU AË`§V nÕVeranUo am~db§ OmV hmo V § . _hmamï´ > m À`m A{dH${gV {d^mJm§V CÚmoJm§Mr arK bmJbr. 1991 _Ü`o "{~PZog B§{S>`m' øm {Z`VH$m{bH$mZ§ ^maVmVrb 100 AJ«ga CÚmoJ {ZdS>b. Ë`m§nH$s OdiOdi o o ¡ gd© CÚmoJ _hmamï´>mV hmoVo. nU A{^_mZmMr ~m~ Aer, H$s Ë`m§nH$s 40 CÚmoJ E_Am`S>rgr Am¡Úmo{JH$ ¡ joÌmV åhUOo A{dH${gV {d^mJmV hmoVo. Q>oëH$mo, ~OmO Am°Q>m, pìh{S>AmoH$m°Z, Zmo{gb, {gEQ>, ao_S>, o § ½b°Šgmo, Egrgr hr Ë`m§nH$s H$mhr Zmd§. ¡ _hmamï´>mÀ`m J«m_rU ^mJmV gm_m{OH$ Am{U Am{W© H $ n[adV© Z KS> d Ê`mV ghH$mar gmIa H$maImÝ`m§M§ F$U _mÝ` H$amd§ bmJob. gmIa CËnmXZmV _hmamï´ > AJ« o g a Pmbm. YZ§ O `amd JmS>Jri, d¡H$§w R>^mB© _ohVm, {dÇ>bamd {dIo-nmQ>rb, dg§VXmXm nmQ>rb øm§Zr ghH$ma Midirbm Am{U H¥$frjoÌmbm {Xem {Xbr. hr Midi AZoH$ joÌm§V \$mo\$mdbr. H$mnyg qnOUr d H$mngmÀ`m JmgS>çm ~m§YUmè`m ghH$mar g§ñWm, ghH$mar gyV {JaÊ`m, ghH$mar hmV_mJ d `§Ì_mJ g§ñWm, ghH$mar Xw½Y g§ñWm Am{U _Ëñ` ghH$mar g§ñWoM§ Omi§ ngab§. {Zìdi eoVrda gÎma Q>ŠŠ`m§hÿZ A{YH$ g_mO OJV AgU§, Adb§~yZ AgU§ `m_wio Xoembm hdr Ver Am{W©H$ pñWaVm `oUma Zmhr. Ë`mgmR>r eoVrnyaH$ OmoS>Y§Xo, AÝ` bhmZ-_moR>o CÚmoJ C^maU§ JaOoM§ Agë`mMo Ðï>o {dMma AÊUmgmho~ qeXo `m§Zr _m§S>bo.

_hmamîQ>´mVrb àË`oH$ amÁ`H$Ë`m©bm Amnë`m _VXmag§KmV Am¡Úmo{JH$ joÌ Agmd§ Ag§ dmQ>V§. CÚmoJnmofH$ gmo`tMm {dMma Vmo H$aV Zmhr. Ë`m_wio {_Zr B§S>pñQ>´`b E[a`mMr Qy>_ {ZKmbr. Ë`m `moOZo_wio E_Am`S>rgrMo H$moQ>çdYr én`o dm`m Jobo. _m{hVr V§ÌkmZ CÚmoJm§gmR>r (Am`Q>r) _hmamîQ>´mBVH$m gwnrH$ àXoe ZìhVm. _moR>r eha§, {dÚmnrR§, ehar gw{dYm, OmJ{VH$ g§~§Y øm gd© AmKmS>çm§da _hmamîQ>´ BVam§nojm {H$VrVar nwT>o hmoVm. nU _hmamîQ>´mZ§ doirM nwT>mH$ma Z KoVë`m_wio H$Zm©Q>H$ Am{U ~§Jiyê$ øm§Zr _hmamîQ>´mda Hw$aKmoS>r Ho$br. øm~m~VrV _hmamîQ>´ emgZmbm Am`Q>r CÚmoJmM§ _hÎd H$ib§ Zmhr

^maVmVrb h[aVH«$m§VrÀ`m OZH$m§n¡H$s _hÎdmM§ `moJXmZ AgUmè`m AÊUmgmho~m§Zr CÚmoJm§~m~V Zo_H§$$ ^mZhr R>odb§ hmoV§. S>m°. Hw$[a`Z øm§Zr JwOamV_Ü`o "A_yb' hr ghH$mar Xw½Yg§ñWm ñWmnbr Am{U J[a~m§À`m H$ë`mUmMm _mJ© XmIdbm. "dmaUm', "JmoHw$i', øm ghH$mar g§ñWm, {MVi|gma»`m Ag§»` ImOJr g§ñWm Am{U "_hmZ§X' hr emgH$s` g§ñWm øm§À`m g\$bVo_wio _hmamï´>mV XwYmMm _hmnya Ambm. AmaoM§ "EZOu' ho XyY H$mopëS´>¨H$à_mUo bmoH${à` Pmb§ hmoV§. {gH$m°_Mo n{hbo ì`dñWmnH$s` g§MmbH$ ìhr. lr{ZdmgZ OmJ{VH$ ~±Ho$VyZ naVë`mZ§Va Ë`m§Zr g{MdnXmÀ`m H$ma{H$XuV hr H$am_V H$ê$Z XmIdbr. _hmZ§XZo Vo YZwî` nobb§ AgV§ Va Mma Mm§X bmJbo AgVo. XwYmÀ`m øm _hmnwam_wio dair Am{U JmoaoJmd `oWrb emgH$s` Amao S>oAar ~§X hmoÊ`mÀ`m dmQ>oda Amho. VoWrb àM§S> O_rZ {~ëS>a bm°~rbm IwUmdVo`. _hmamîQ>´mV {gH$m°_ Am{U E_Am`S>rgr øm XmoZ _hm_§S>im§Zr Am¡Úmo{JH$sH$aUmgmR>r _mobmMr H$m_{Jar ~Omdbr. E_Am`S>rgrZ§ Am¡Úmo{JH$ joÌmV godm-gw{dYm§Mr {Z{_©Vr Ho$br. Ë`m_Ü`o A§VJ©V añVo, pñQ>´Q> bmBQ>, gm_m{`H$ gw{dYm H|$Ð, A{V{WJ¥h§

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

BË`mXr§Mm g_mdoe Ago. Aem gmo`tZr gÁO Pmboë`m Am¡Úmo{JH$ joÌmV CÚmoJ ñWmnÊ`mg CÚmoOH$m§Zm AmH¥$îQ> H$am`Mr O~m~Xmar {gH$m°_Z§ nma nmS>br. {gH$m°_ AW©gmhmæ`m{edm` BVa AZoH$ Cn`wŠV godmhr nwadV Ago. øm g§`wŠV à`ËZm§Zm bú`doYH$ `e {_imb§. Zm{eH$_Yrb gmVnya, A§~S> Am{U WmoS>§g§ Xya {gÞa Aem VrZ joÌm§Mm {dH$mg Pmbm. Am¡a§Jm~mX_Ü`o {MH$bR>mUm Am{U dmiyO `m XmoZ ^ì` Am¡Úmo{JH$ dgmhVr CX`mg Amë`m. ZmJnya n[agamVrb qhJUm, H$b_oœa Am{U ~w{Q>~moar øm Am¡Úmo{JH$ joÌm§Zr {dX^m©Mr "ñH$m`bmBZ' ~Xbbr. 1981 _Ü`o H|$Ð gaH$maZo "{dZmCÚmoJ {Oëhm' hr Zdr g§ H $ënZm ApñVËdmV AmUbr. Aem {Oëøm_Ü`o CÚmoJñWmnZog AmH$f©H$ gdbVr Omhra Ho$ë`m. Ë`m {Oëøm§_Ü`o OmUmè`m CÚmoJm§Zm {dZm{db§ ~ Am¡ Ú mo { JH$ nadmZm {_im`Mm. CÚmoOH$m§Mr n«W_ ng§Vr _hmamîQ>´mbm Agm`Mr. AmoKmZ§ _hmamîQ>mÀ`m A{dH${gV {d^mJm§V CÚmoJY§Xo ´ dmT>bo. BVa amÁ`m§Vrb d _hmamï´>mVrb "JS>{Mamobr' øm "{dZmCÚmoJ {Oëømbm' Vo ^m½` bm^b§ Zmhr. _amR>r _mUgm§À`m aŠVmV H$maImZXmarMr ~rO§ ZmhrV. Var _hmamîQ>´ amÁ`mZ§ Am¡Úmo{JH$sH$aUmV AmKmS>r _mabr øm {dYmZmV A{Ve`moŠVr ZìhVr. Zì`m ghòH$mÀ`m AmJ_Zmnydu hr dñVwpñWVr hmoVr. Q>mQ>m, JmoXaoO, {~bm©, _moXr, {H$bm}ñH$a, ~OmO, Mm¡Jb, w o Jadmao, JmoEH$m, dmbM§X, A§~mZr AmXr ~S>o CÚmoJg_yh § _hmamîQ>m´ V AmhoV. øm CÚmoJm§_io {dH$gZerb {d^mJmV w àJVrbm AZwHy$b dmVmdaU {Z_m©U Pmb§. VoWrb e¡j{UH$ Am{U gm_m{OH$ ñVa C§Mmdbm. Am¡aJm~mX_Ü`o Am¡Úmo{JH$ {dH$mgmMr _whV_T> § ÿ © o amodë`mZ§Va H$mhr dfmªV {VWo gw~Îmm Ambr. Ë`mdoir EH$m ñWm{ZH$ CÚmoOH$mZ§, ""Am¡a§Jm~mX ehamMr Am¡Úmo{JH$ dmT> AmVm A§{V_ Q>ßß`mV Ambr Amho. AmVm ho Wm§~m`bm hd§. AÝ`Wm Am¡a§Jm~mXMr _w§~B© hmoB©b.'' Ag§ {dYmZ Ho$b§ hmoV§. Ë`m§ À `m åhUÊ`mV VÏ` hmo V § . Ë`mdo i r Am¡a§Jm~mX_Ü`o JëbmoJëbr XmoZ ñQ>ma, VrZ ñQ>ma hm°Q>ob§ C^r am{hbr hmoVr. OmJmoOmJr AmB©pñH«$_ nmb©a Am{U \$mñQ> \y$S>Mo ^nHo$~mO ñQ>m°b {XgV

hmoVo. Aé§X añË`mdê$Z dmhZ§ _mUgm§À`m OdiyZ ^aYmd OmV hmoVr. nmZmMo R>obo hmoVo. 555 qH$dm S>Z{hb {gJmaoQ> ghO {_iV hmoË`m. Am¡a§Jm~mXÀ`m Zì`m H$maImÝ`m§_Ü`o amoOJma {_iV hmoVm. eoOmaÀ`m JmdmVyZ Vg§M BVa amÁ`m§VyZ bmo H $ Zmo H $ar{Z{_Îm Ambo . Am¡ a § J m~mXÀ`m dmVmdaUmV doJim H$br H$Yr {eabm Vo H$ib§ Zmhr. amÌr Xhm dmOVm gd©Ì gm_gy_. ñWm{ZH$ _mUgmbm {dMmab§ Va Ë`mZ§ {eì`m§Mr ga~Îmr H$aV gm§{JVb§, ""nyduM§ Am¡a§Jm~mX AmVm am{hb§ Zm`, gm`~. OmVr` X§Jbr_wio ^rVr dmT>bo`.'' Zì`mZ§ CX`mg `oUmè`m Am¡Úmo{JH$ ehamV ho Ag§ hmoUma. {dH$mg, _m¡O_Om, JXu, Ë`mM~amo~a Xwñdmg, {VañH$ma, AmË_àm¡T>r Aem nañna{damoYr d¥Îmr dmT>VmV. Am¡Úmo{JH$sH$aUmMr hrgwÕm AQ>i \$blwVr Amho. _hmamîQ> ´ m Vrb {dH$gZerb {d^mJmÀ`m Am¡ Ú mo { JH$sH$aUmMm {dMma H$aVmZm Zm{eH$, Am¡a§Jm~mX Am{U ZmJnya hr Zmd§ A{^_mZmñnX dmQ>VmV. _mÌ nwT>o ho {MÌ nmbQ>V Job§. {dH$mgmÀ`m {XeoZ§ OmUmè`m øm H$m_{JarÀ`m nmœ©^_rda, AJXr y A{bH$S>À`m d¥{ÕXamMr AmH$S>dmar nm{hë`mda nXar o {Zamem `oV. o H¥$fr d g§b½Z ì`dgm`mV amÁ`mMm ghmdm H«$_m§H$, CÚmoJmV gmVdm, godmjoÌmV Mm¡Wm Am{U XaS>moB© ñWyb amÁ` CËnÝZmV Xwgam H«$_m§H$ Amho. nm`m^y V gw { dYm§ À `m ~m~VrV _hmamï´ > AmKmS>rda Amho Agm EHo$H$mir g_O hmoVm. OJ OgOg§ Odi `oV Job§ Vgm hm ^«_mMm ^monim \w$Q>bm. Am§Vaamï´>r` {d_mZVi Anwam nSy> bmJbm. nZdob BWo ZdrZ {d_mZVi ~m§YÊ`mM§ {H$Ë`oH$ df} KmQ>V§`. Vo H$m_ doJmZ§ hmoU§ Amdí`H$ Amho. ZmJny a bm Am§ V aamï´ > r ` àdmgr d _mbdmhVy H $ {d_mZVimM§ ~m§YH$m_ gwê$ Amho. 4354 hoŠQ>a O{_Zrdarb ho {d_mZVi bdH$a H$m`m© p ÝdV H$aÊ`mgmR>r amÁ` gaH$maZ§ H|$Ð gaH$manmer Qw>_U§ bmdb§ nm{hOo. "_w§~B©-nwUo EŠñàog do' añVm Pmbm Aer EImXr O_oMr ~mOy. _hmamîQ>´mVrb Am¡Úmo{JH$sH$aUmbm 1995 Z§Va Iri ~gy bmJbr. Ë`mbm _w»` H$maU Pmb§

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

65

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66

{dOo M § . drOQ> § M mB© M m àý _hmamîQ> ´ amÁ`mZ§ g_mYmZH$maH$nUo gmoS>dbm Zmhr. _hmamîQ>´mV PnmQ>çmZ§ eharH$aU hmoV Agë`m_wio KaJwVr Am{U ì`mnmar dmnamgmR>r {dOoMr _mJUr \$ma dmT>V Mmbbr Amho, Ë`m_wio N>moQ>çm `moOZm am~dyZ hm àý gwQ>Ê`mgmaIm Zmhr. øm g_ñ`oM§ Jm§^r`© bjmV Amb§ Zmhr. àmoËgmhZ, H$agdbVr {Xë`mZ§Vahr aËZm{Jar qH$dm ^§S>mam BW§ Am¡Úmo{JH$sH$aU Pmb§ Zmhr. Am¡Úmo{JH$ àgmaUmMr EH$ {W`ar Amho. EImÚm Am¡Úmo{JH$ ÑîQ>çm àJV ehamÀ`m H$jo~mhoa àW_ 50 _rQ>a n[aKmV Am¡ÚmoJrH$sH$aUmMr à{H«$`m hmoBb. Ë`mZ§Va 100 _rQ>a, 200 _rQ>a Aem Q>ßß`mZ§ © CÚmoJ ñWmnZ hmoVmV. nU Aer nÕVera AmIUr H$aÊ`mg amÁ`H$Ë`mªZm gdS> ZgVo. _hmamîQ>´mVrb àË`oH$ amÁ`H$Ë`m©bm Amnë`m _VXmag§KmV Am¡Úmo{JH$ joÌ Agmd§ Ag§ dmQ>V§. CÚmoJnmofH$ gmo`tMm {dMma _mÌ Vmo H$aV Zmhr. {_Zr B§S>pñQ>´`b E[a`mMr Qy>_ {ZKmbr. Ë`m `moOZo_wio E_Am`S>rgrMo H$moQ>çdYr én`o dm`m Job. _m{hVro V§ÌkmZ CÚmoJm§gmR>r (Am`Q>r) _hmamîQ>mBVH$m gwnrH$ ´ àXoe ZìhVm. _moR>r eha§, {dÚmnrR§, ehar gw{dYm, OmJ{VH$ g§~§Y øm gd© AmKmS>çm§da _hmamîQ>´ BVam§nojm {H$VrVar nwT>o hmoVm. nU _hmamîQ>´mZ§ doirM nwT>mH$ma Z KoVë`m_wio H$Zm©Q>H$ Am{U ~§Jiyê$ øm§Zr _hmamîQ>´mda Hw$aKmoS>r Ho$br. øm~m~VrV _hmamîQ>´ emgZmbm Am`Q>r CÚmoJmM§ _hÎd doirM H$ib§ Zmhr qH$dm XyaÑîQ>rMm A^md Agmdm. Ë`mVrb amoOJmam§Mm _wÔm Xwb©{jV am{hbm. nwT>o, 2003 _Ü`o "_m{hVrV§ÌkmZ d _m{hVrV§ÌkmZ gmhmæ`^yV godm YmoaU' Omhra Ho$b§. YmoaUmV _m{hVrV§ÌkmZ CÚmoJmgmR>r AZoH$ AmH$f©H$ gdbVr Am{U gw { dYm§ M m A§ V ^m© d hmo V m. nw Ê `mOdi {h§OodmS>r `oWo amOrd Jm§Yr B§Q>aZ°eZb nmH©$Mr ñWmnZm Pmbr. {VWo BÝ\$mo{gg, {OAmo _°{Q´>H$, Ho $ nrAm`Q> r Š`w { _Ýg BË`mXr àH$ën Ambo . E_Am`S>rgr Am{U {gS>H$moZo 36 g§Hw$b§ {dH${gV Ho$br. 353 ImOJr g§Hw$bm§Zm emgH$s` _mÝ`Vm {_imbr. Ë`m§n¡H$s 53 H$m`©aV Pmbr. _m{hVr V§ÌkmZ YmoaU Omhra H$aÊ`mg _ybV: {db§~ Pmbm hmoVm. ~§Jbmoa Am{U h¡Xam~mX øm

eham§Mr AJmoXaM ^maVmMr "{g{bH$m°Z ìh°br' Aer »`mVr Pmbr hmoVr. _hmamîQ>´ amÁ`mÀ`m AÜ`m© ^mJmM§ eharH$aU Pmbob§ Amho. Aem amÁ`mM§ AmH$f©H$ Am¡Úmo{JH$ joÌ ho d¡{eîQ>ç> H$g§ bmon nmdy eH$V§? H$moëhmnya ho Am¡Úmo{JH$ ÑîQ>çm Z¡g{J©H$nUo dmT>b§, {VWo _moR>m {d_mZVi ~m§YÊ`mMm àH$ën H$m ~maJibm? Ago AZmH$bZr` àý AZwÎmarV amhVmV. JwOamVÀ`m Z_©Xm gamoda øm àH$ënmbm {H$VrVar {damoY Pmbm. Am§VaamîQ>r´ ` ñVamda Ë`m Am§XmobZmMr XIb KoVbr Jobr. Aem à{VHy$b dmVmdaUmV JwOamVÀ`m àË`oH$ _w»`_§Í`mZ§ Ë`m YaUmM§ H$m_ {ZYm©amZ§ nwT>§ aoQ>b§. H$mhr VS>OmoS>r Ho$ë`m, nU Vo nyU©Ëdmg Zob§. Agm H$UIanUm aËZm{Jar drO H§ $ nZrÀ`m ñWmnZo V Am{U BVa H$mhr _o J m àH$ënm§~m~V _hmamîQ>m´ À`m _w»`_§Í`m§Zr XmIdbm Zmhr. 256 EH$a {dñVma Agbob§ {Z`m©VàdU CÚmoJ joÌ Am{U 234 EH$a O{_Zrdarb EgB©PoS> Aem XmoZ {d^mJm§Zm OmoSy>Z JwOamV amÁ`mZ§ {nnmdmd {en`mS>© ñWmnb§ Amho. ho {en`mS>© H$m`m©pÝdV Pmb§ AgyZ VoWo OJmVrb gdmªV _moR>r 235 _rQ>a bm§~rMr `wamonr`Z Zm¡H$m C^maÊ`mV `oV Amo. hr Zm¡H$m nwT>À`m dfu ~m§YyZ nyU© hmoB©b. Ë`mZ§Va 22 `wamonr`Z Zm¡H$m Am{U AmoEZOrgrH$aVm 12 Zm¡H$m V`ma H$aÊ`mM§ H$m_ gwê$ hmoB©b. {nnmdmd {en`mS>© ^maVmVrb gdmªV _moR>§ {en`mS>© R>amd§ Ag§ JwOamV gaH$mabm dmQ>V§`. {en`mS>© Am{U BVa gd© gw{dYm§À`m {Z{_©VrgmR>r 2950 H$moQ>r én`m§Mr Jw§VdUyH$ hmoB©b. Ë`m§n¡H$s AS>rM hOma H$moQ>r én`m§Mr Jw§VdUyH$ Pmbr Amho. _hmamîQ>´mbm bm^boë`m 720 {H$bmo_rQ>a g_wÐ{H$Zmè`m_wio "nmoQ>©~og' CÚmoJm§À`m ñWmnZogmR>r Am¡Úmo{JH$ pñWVr AZwHy$b Amho, nU _hmamîQ>´mÀ`m amÁ`H$Ë`mªZm Ë`mMm bm^ CR>dVm Ambm Zmhr. _hmamï´>mÀ`m g_wÐ {H$Zmè`mda 48 ~§Xao {dH${gV H$aÊ`mMr `mo O Zm AmIÊ`mV Ambr. Ë`mn¡ H $s A§OZdob ho ~§Xa aËZm{Jar J°g nm°da àmoOŠQ> {b{_Q>S> o o øm H§$nZrZo {dH$grV Ho$b§. {XKr Am{U O`JS> ~§XamM§ H$m_ gwê$ Amho. _hmamîQ>´mV hþ§S>mB© àH$ën `oB©b Ag§ dmQ>V

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

AgVmZm Vmo àH$ën Vm{_iZmSy>Z§ nidbm. hþ§S>mB©M§ à{V{ZYr _§S>i, Ë`m§Mm _moQ>ma àH$ën H$moR>o ñWmnZ H$amdm ømMr MmMnUr H$aÊ`mgmR>r ^maVmÀ`m Xm¡è`mda Amb§ hmoV§. BVa H$mhr amÁ`mVrb ^oQ>r AmQ>monyZ Vo à{V{ZYr _hmamîQ>´mV Ambo. Ë`m§À`mg_doV MMm© H$aÊ`mgmR>r Am{U gmXarH$aÊmmgmR>r gømÐr øm emgH$s` A{VWrJ¥hmV ~¡R>H$ Pmbr. Ë`mdoir _w»`_§Ìr _Zmoha Omoer øm§Zr eaX ndmam§Zm _wÔm_ Am_§{ÌV Ho$b§ hmoV§. ndmam§Mo hþ§S>mB©À`m ì`dñWmnZmer gbmo»`mMo g§~§Y hmoVo. OmoetMm hm ÑpîQ>H$moZ ì`mdgm{`H$ hmoVm ømV dmX Zmhr, nU Ë`m ~¡R>H$sV R>mog AmœmgZ Z XoVm Am_À`m øm øm `moOZm AmhoV Aer hdoVrb ~S>~S> Pmbr. hþ§S>mB©Mm AmJ«h ~§XamZOrH$À`m O{_ZrMm hmoVm. Ë`m AZwfJmZ§ § emgZmZ§ H$moUVmM n`m©` gwMdbm Zmhr. Vo {eîQ>_§S>i Xwgè`m {Xder MoÞB©bm nmoMb§. Ë`m ~¡R>H$sV _w»`_§Ìr O`b{bVm øm§Zr MoÞB©ZOrH$ OmJm gwMdbr Am{U XoD$ Ho$br. {edm`, VmËnwaË`m H$m`m©b`mgmR>r emgH$s` B_maVrMm EH$ _Obm Vm~S>Vmo~ [aH$m_m H$ê$Z {Xbm. hþ§S>mB©M§ {eîQ>_§S>i ^maVmVrb H$mhr amÁ`m§ Z m ^o Q > r Xo V AgVmZm Vm{_iZmSy>Z§ Ë`m§À`m Anojm§Mr _m{hVr {_idbr. Ë`mZwgma Amnbm àñVmd V`ma R>odbm. AmVm Vm{_iZmSy> _moR>§ Am°Q>mo_mo~mBb H|$Ð hmoV§`. hþS>mB©à_mUo BboŠQ>m´ {ZH$ joÌmVrb gmoZr ho CÎmwJ § ° § Zmd. Ë`m§Zm ^maVmV nmM bmI a§JrV {MÌdmUr g§MmM§ CËnmXZ H$aÊ`mMm àH$ën Q> m H$m`Mm hmo V m. nm`arnm`arZ§ Vr j_Vm XmoZ bmI {MÌdmUr g§Mm§n`ªV dmT>dm`Mr _hÎdmH$m§jm hmoVr. g_wÐ_mJ} gwQ>o ^mJ Am`mV H$amdoV Agm Ë`m§Mm _ZmoX` hmoVm. AmnU Ë`m§Zm Zdr _w~B©Vrb OmJm Úmdr Aer {dMmaYmam § hmoVr. am`JS> {OëømV Ë`m àH$ënmbm OmJm XoD$ eH$bmo AgVmo. nU am`JS> {OëømV Am¡Úmo{JH$ àH$ën `oD$ Úm`Mm Zmhr Agm ñWm{ZH$ amOH$s` H$m`©H$Ë`mªMm g§H$ën hmoVm. EgB©PS>Mm _moR>m àH$ën o noU n[agamV ñWmnÊ`mg AgmM {damoY Pmbm. gmoZrÀ`m à{V{ZY_§S>imMr amÁ`nmbm§er ^oQ> KS>dZ y AmUbr. CÎm_ ñdmJV H$aÊ`mV Amb§. nU Ë`m§M§ _w~B© nmoQ>© Q>ñQ>~Ôb _V Mm§Jb§ ZìhV§. _w~B©À`m ~§XamV § ´ § _mb CVaë`mZ§Va Vmo \°$ŠQ>arV nmoMm`bm {H$Vr AdYr

bmJob ho R>m_nUo H$moUr H$mhr gm§JV ZìhV§. AIoa, gmoZrZ§ _w~B©Mm ZmX gmoS>yZ n§Om~bm àH$ën H$m`m©pÝdV § Ho$bm. AmVm Vo gwQ>o ^mJ WoQ> {d_mZmZ§ Am`mV H$aVmV. g_Vmob Am¡Úmo{JH$ {dH$mg hr g§H$ënZm ZdrZ Zmhr. naXoemV Ago à`ËZ Pmbo. Ë`mM§ Ñí`\${bV {Xgb§. nU WmoS>çm\$ma à_mUmV Ag_Vmob {Q>Hy$Z amhVmo M . CÚmo J m{edm` {Zdmgì`dñWo ~ m~Vhr naXoemV ho VÎd dmnaVmV. b§S>Z_Ü`o bmoH$m§Mm bm|T>m Wm§~dÊ`mgmR>r \$ma _moR>r Om{hamV_mohr_ am~dÊ`mV Ambr hmoVr. àM§S> bmoH$g§»`o_wio nmUrnwadR>m, d¡ÚH$s`gw{dYm Am{U dmhVyH$ì`dñWm øm gdmªda VmU nS>Vmo. AZoH$ ZmJar gw{dYm§Mm ~moOdmam CS>Vmo. b§S>ZMr hr Om{hamV_mohr_ H$mhrA§er `eñdr Pmbr. _w§~B©À`m ~m~VrV Agm à`ËZ H$aÊ`mg H$m` haH$V Amho. 2007 nmgyZ à^mH$a H$a§XrH$a _qhÐ H§$nZrV gëbmJma AmhoV. Ë`mnydu Vo Am`EEg Am°{\$ga hmoVo. Vo XrK©H$mi CÚmoJ ImË`mer {ZJ{S>V hmoVo. emgH$s` godoVyZ ImOJr H§$nZrV hm àdmg. AZw^d g_¥Õ H$aUmam. Ë`m§M§ {ZarjU Aä`mgÊ`mgmaI§. _qhÐ H§$nZrMm ì`mn BVH$m dmT>bm` H$s AmVm EImÚm gaH$maà_mUo aMZm Pmbr`. AZoH$ joÌm§V H$m`©aV Agë`m_wio AZoH$ {d^mJ-Cn{d^mJ AmhoV. Am`Q>r goŠQ>a, Am°Q>mo goŠQ>a Am{U {dÎm {d^mJ øm§Mm H$ma^ma ñdV§ÌnUo MmbVmo. Ë`m§Mo {ZU©` Vo KoVmV. g§MmbH$ _§S>imMr g_Ýd` g{_Vr AgVo. Ë`m§À`mH$S>o YmoaUmË_H$ Am{U BVa A{V_hÎdmMo àý `oVmV. gË`_À`m Q>oH$ AmoìhaMm {ZU©` VmËH$mi Pmbm. Vmo doJ M{H$V H$aUmam hmoVm. _mÌ BVa doir Vmo doJ {XgV Zmhr. CÚmoJg_yhmMm AmH$ma R>amdrH$ _`m©Xon`ªV AgVmo Voìhm gd© {ZU©` ObX JVrZ§ hmoVmV. _mÌ hm AmH$ma _moR>m hmoV OmVmo Vgm {ZU©`n«{H«$`oMm doJ _§XmdVmo. bm§~yZ nmhVmZm Amnë`mbm hm bmb{\$VrMm à^md OmUdV Zmhr, H$maU Vr gaH$mar bmb{\$VrBVH$s OmMH$ Am{U CbQ>çm {XeoH$S>o ZoUmar ZgVo. _{h§ÐÀ`m gd© goŠQ>aÀ`m à{V{ZYtMr dfm©VyZ EH$Xm XmoZ {Xdgm§Mr n[afX AgVo. gd© goŠQ>aMo {_iyZ VrZ-Mmaeo à{V{ZYr CnpñWV AgVmV. ÑH²$lmì` gmXarH$aU, MMm©, àýmoÎmao, Aem AZoH$ _mÜ`_m§À`m AmYmao hr

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68

g^m nma nS>V. ñdV… AmZ§X _qhÐ øm g^oV gh^mJ o KoVmV. Ë`m§M§ dmMZ A\$mQ> Amho. ZoVËd Am{U XyaÑîQ>r ¥ øm JwUm§_io Vo gdmªZm Amnë`m~amo~a ZoVmV. w {gH$m°__Ü`o nydu "Am§VaamîQ>´r` {d^mJ' hmoVm. naXoeñW ^maVr`m§Zm _hmamîQ>´mV CÚmoJ ñWmnÊ`mg àd¥Îm H$aU§, ho Ë`m {d^mJmM§ à_wI H$m`©. naXoeñW ^maVr`m§Mm S>mQ>m~og Ë`m {d^mJmZ§ V`ma Ho$bm hmoVm. AZoH$m§Mm \$ma CËgmhdY©H$ à{VgmX {_imbm. Ë`m§Zr _hmamîQ> ´ m V CÚmo J ñWmnZ Ho $ bo . {gH$m° _ M§ ImOJrH$aÊm Pmë`mZ§Va {gH$m°_Z§ A{dH${gV ^mJmM§ Am¡Úmo{JH$sH$aU øm à_wI CÔoemMm Ë`mJ Ho$bm. Zâ`mMm {dMma H$aUmar Am{W©H$ g§ñWm Ag§ {VM§ ñdê$n Pmb§. ^m¡Jmo{bH$ gr_oM§ ~§YZ Cab§ Zmhr. ^maVmV H$moR>ohr AW©gmhmæ` nwadÊ`mMr _w^m {_imbr. Z\$m åhUOo {df hr _Zmod¥Îmr H$mb~mø Pmbr, ho _mÝ`, nU _hmamï´>mÀ`m {dH$mgmMr Ñï>r R>dZhr Z\$m H$_mdÊ`mMr H$m_{Jar H$er H$aVm `oBb, o y © ømV Iar H$ënH$Vm Amho. {gH$m°_À`m àma§^rMm H$m_mMm YS>mH$m nmhÿZ BVa amÁ`m§Zr {gH$m°_gma»`m g§ñWm§Mr ñWmnZm Ho$br. {gH$m°_M§ AZwH$aU Ho$b§. JwOamVZ§ "Am§VaamîQ>´r` {d^mJ' ñWmnZ Ho$bm. nU Ano{jV `e {_iV ZìhV§. Ë`mda _mV H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Zr B§S>ñQ>´r H${_eZaÀ`m XOm©Mm EZAmaAm` H${_eZa Zo_bm. Vmo naXoer amhVmo, Ë`mMm ñdV…Mm ì`dgm` qH$dm ZmoH$ar gm§^miVmo, {edm` naXoemVrb ^maVr` d Jw O amVr bmo H $m§ À `m g§ n H$m© V AgVmo . Jw O amV gaH$maÀ`m dVrZ§ Vmo CÚmoOH$m§Zm R>mg AmœmgZ§ XoVmo. o JwOamVMm CÚmoJ{d^mJ Ë`mMm Aìhoa H$aV Zmhr. Ë`m EZAmaAm` H${_eZabm ^maVmV Amë`mda {Zdmg, H$m`m©b`, _moQ>ma, ñdr`ghmæ`H$ Aem gd© gw{dYm {_iVmV. hm Zd{dMma BVa amÁ`m§Zm gwMbm Zmhr. JwOamVÀ`m H¥$VrVyZ Omo g§Xoe naXoeñW ^maVr`m§Zm {_iVmo, Vmo _hÎdmMm. Q>mQ>mÀ`m Z°Zmo _moQ>ma àH$ën H$mobH$mVm_Ü`o ^modè`mV gmnS>bm. JwOamVMo _w»`_§Ìr Za|Ð _moXtZr EH$m amÌrV aVZ Q>mQ>mÀ`m AQ>r _mÝ` H$ê$Z Vmo àH$ën § JwOamVoV Zobm. _hmamîQ>´mMo _w»`_§Ìr Ho$di empãXH$ {Z_§ÌU XoV hmoVo. _moXtZr _r hr O_rZ Vwåhmbm {Xbr, Aem

VèhoMr ì`mdgm{`H$ _ZmodÎmr XmIdVmZm drO, añVo, ¥ nmUr gd© gw{dYm§M§ EH$ n°Ho$O Q>mQ>m§Zm {Xb§. _hmamï´>mÀ`m _w»`_§Í`m§Zm Q>mQ>m§Zm ^oQ>U§ Zmhr O_b§. {ZXmZ CÚmoJ_§Í`m§Zr ^oQ>m`M§. Amåhr Ë`m§Zm `m åhQ>b`. Ë`m§Zm JaO Agob Va Ë`m§Zr `md§. Amnë`m § _§Í`m§Zm Ë`m àH$ënm_wio {Z_m©U hmoUmam amoOJma Am{U nyaH$ CÚmoJm§M§ _hÎdM H$ib§ Zmhr. Ë`m§Zm dmQ>b§ Amnë`m _mJo _ mJo {~« \ $Ho $ g Ko D $Z YmdUmè`m {~ëS>am§à_mUo Q>mQ>m Amnë`m_mJo YmdVrb. XÎmm gm_§ V m§ g ma»`m H$m_Jma nw T > m è`mZ§ _hmamîQ>m´ Vrb _yR>^a H$m_Jmam§Zm S>mio XrndUmao bm^ o {_idyZ {Xbo. nU AZoH$ doim hoH$o ImoanUmZ§ H$maImZo ~§X nmS>bo. _w§~B©Vbm {JaUJmd ZîQ> Ho$bm. Aer gm_§Vm§Mr à{V_m V`ma H$aÊ`mV Ambr. Vr `mo½` H$s A`mo½` hm dmXmMm {df` hmoBb. Ë`m§Zm JwOamV_Ü`o © àdo e Úm`Mm Zmhr. hm Ymo a UmË_H$ {ZU© ` JwOamV_Yrb àË`oH$ njmZ§ H$gmoerZ§ nmibm. JwOamV_Yrb gd© ñVamVrb _mUyg CÚ_erb AgVmo. Ë`m_wio H$moUË`mhr njmM§ gaH$ma Agb§ Var Am¡Úmo{JH$ YmoaUmV ~Xb hmoV Zmhr. CÚmoJmV Jw§VdUyH$ H$aUmè`m _mUgmMr AS>dUyH$ Z H$aVm Ë`mÀ`m AS>MUr Xya H$aÊ`mH$S>o H$Q>mj AgVmo. _hmamï´>mV {gH$m°_, E_Am`S>rgr, E_EgE\$gr, E_EgEgAm`S>rgr, {_Q>H$m°Z `m g§ñWm Am¡Úmo{JH$ {dH$mgmer {ZJ{S>V AmhoV. EHo$H$mir Ë`m§Mm CËgmh D$Vy Om`Mm. Vr d¥Îmr AmVm {XgV Zmhr. amÁ`H$Ë`mª_Ü`o CXmgrZVm Agë`m_wio Vr _ZmoYmaUm Imbrb ñVamda {PanVo. Ë`mCbQ> JwOamVMr pñWVr Amho. JwOamV_Ü`o _oJm nm°dagmaIo àH$ën Ambo nm{hOoV. Mma Vm|S>§ Mma {Xem§Zm ZgmdrV, Agm g§Xe _w»`_§Í`m§H$Sy>Z {Xbm o OmVmo. Am§YàXoeMo M§Ðm~m~y Zm`Sy> øm§Zr Amnë`m « _w»`_§Í`m§À`m H$ma{H$XuV AgmM n{dÌm KoVbm hmoVm. 1995 À`m Amgnmg Iwbr AW©ì`dñWm A_bmV Ambr. Ë`mZwgma Am¡Úmo{JH$ YmoaUmV ~Xb hmoV Job. Jmodm Am{U {gëdmgm BW§ CÚmoJm§Zm AmH${f©V o H$aUmè`m godmgw{dYm ZìhË`m, nU H$amVrb \$ma _moR>çm gdbVr_wio CÚmoOH$m§Zr CËgwH$Vm XmIdbr. _hmamîQ>mV 1990 Z§Va \$mgo CbQ>o nSy> bmJbo. ´ Amnë`m XoemVrb BVa amÁ`m§V H$m` Mmbb§`

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

EdT> ç mnw a V§ M AmnU nmhV hmo V mo . OmJ{VH$ nmVirda dmao H$go dmhVm`V BH$S>o _hmamîQ>´mZ§ Xwb©j Ho$b§. gÚpñWVrV Ag§ YmoaU Cn`wŠV R>aUma Zmhr. nadmZmamO hmoV§ Voìhm _hmamîQ>´mÀ`m nyd©nwÊ`mB©Z§ CÚmoJm§Mo nadmZo _hmamîQ>´mbm AZwHy$b AgV. CXmarH$aUmZ§Va _hmamîQ>´mVrb amÁ`H$Ë`mªZr ^maVmVrb BVa amÁ`m§_Ü`o Am¡Úmo{JH$sH$aUmMm AmboI H$gm Am{U H$m C§MmdVmo` ømMr pjVr ~miJm`M§ gmoSy>Z {Xb§. Ë`m§Mr CÚmoJm{df`rMr AmñWm H$_r Pmbr. _J Am§VaamîQ>´r` KS>m_moS>rH$S>o Aä`mgy d¥ÎmrZ§ nmhm`Mm AmdmH$m Ë`m§À`mH$S>o H$gm Agob? gÜ`mÀ`m n[apñWVrV ñWm{ZH$ H$m`XoH$mZyZ, {Z`_ Am{U Am{W©H$ pñWVrMm {dMma H$aVmZmM Am§VaamîQ>´r` KQ>Zm§M§ Iyn ^mZ R>odm`bm hd§. Aem {dMmam§Mr _mUg§ _hmamîQ>´mÀ`m amOH$maUmV H$_r Pmbr AmhoV, ho {dfmXmZ§ Z_yX H$amd§ bmJV§. _hmamîQ>´mbm gdm©V _moR>m YŠH$m EgB©PoS>_wio ({deof Am{W©H$ {d^mJ) ~gbm. ho {d^mJ hmoD$M Úm`Mo ZmhrV AgmM {Zü` _hmamîQ>´mVë`m amOH$s` ZoË`m§Zr Ho$bm. øm àH$aUr _hmamîQ>´ gaH$maM§ YmoaU boM§noM§ hmoV§. gaH$maZ§ EgB©PoS>À`m {damoYH$m§Mr {H$§dm eoVH$è`m§Mr _mZ{gH$Vm ~XbÊ`mMm à^mdr à`ËZ Ho$bm Zmhr. Am`Q>r Am{U ~rQ>rgmaIo H$mhr EgB©PoS> {Z_m©U Pmbo, _mÌ C„oIZr` åhUVm `oB©b Agm EH$hr EgB©PoS> _hmamîQ>´mV ñWmnZ Pmbm Zmhr. dmñV{dH$, ^maVmVrb n{hbm EgB©PS> "{gßP' o _w~B©V A§Yar `oWrb E_Am`S>rgrÀ`m joÌmbm bmJyZ § o C^m am{hbm. Am¡Úmo{JH$sH$aUm{df`r nwb Am{U nwe Ago XmoZ KQ>H$ AgVmV. H$mobH$mVm_Ü`o AmH«$_H$ H$m_Jma MidirMm nw e KQ> H $ 1970 À`m Amgnmg H$m`m©pÝdV hmoVm. Ë`mMm bm^ _hmamîQ>´mbm Pmbm. Am§Y«, H$Zm©Q>H$, n§Om~ BË`mXr amÁ`m§Vrb Anwè`m gmo`rgw{dYm hm VoWrb nwe KQ>H$. øm gd© nw e KQ> H $m§ M m _hmamîQ> ´ m V nw b KQ> H $ Pmbm. ~§ J mb_Yrb H$m_Jmam§ M r A{ddo H $s Midi Amogabr. Ë`m§Mm nwe KQ>H$ ~§X Pmbm. Am§Y«, H$Zm©Q>H$ Am{U n§Om~ `oWrb gmo`rgw{dYm dmT>ë`mZ§Va VoWrb nwe KQ>H$ g§nbm. Ë`mMmM AW© _hmamîQ>m´ Mm nwb KQ>H$ g§nîQ>mV Ambm`. AmVm _hmamï´>mbm I§~ra w

- Am{XZmW had§Xo
{Zd¥Îm d[að> ì`dñWmnH$ (OZg§nH©$) {gH$m°_

1203, H$moag Q>m°dg©, dV©H$ ZJa, R>mUo - 400606 B©-_ob : adharwande@gmail.com
{XdmirÀ`m hm{X©H$ ew^oÀN>m!

SAPNA
ELECTRIC & ELECTRONICS

Colour T.V., V.C.D., D.V.D. Player, Washing Machines, Refrigerators & Air Conditioners
4 Dadasaheb Pandit Market, Safale (E) 401 102 Tel.: 02525-230204

69

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Kamaldev Jain Jagdish Jain

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

YmoaU Am{U CÎm_ gmo`rgw{dYm øm§À`m ~imda ñdV:Mm _yi KQ>H$ {Z_m©U H$amdm bmJob. JwOamV amÁ`mV nwb KQ>H$ \$ma à~i ZìhVm. VoWo nwe KQ>H$hr ApñVËdmV ZìhVm. JwOamV_Ü`o VrZ Mma EgB©PoS> {dZm AS>Wim ñWmnZ Pmbo. gd© godmgw{dYm {Z_m©U H$aÊ`mÀ`m `moOZm nyU©ËdmÀ`m _mJm©da AmhoV. {edm`, 500 _oJmd°Q>nmgyZ 4,000 _oJmd°Q>Mo àH$ën H$m`m©pÝdV Pmë`mda JwOamVMm nwb KQ>H$ H$moUmÀ`m nwe KQ>H$mda Adb§~yZ Zgob. VrM pñWVr H$Zm© Q > H $ Am{U Am§ Y « M r hmo B © b Am{U _hmamîQ>mÀ`m VrZ gr_m§da nwb KQ>H$ V`ma AgVrb. ´

éMr {Xdmir

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

"d¡X^uMo ghm Am{dîH$ma'
{dÚwëboIm AH$byOH$a

_r {dX^m©À`m Xhm {Xdgm§À`m n`©Q>Zmbm
2009 À`m OmZodmarV OmD$Z Ambo. Odinmg Vrg bmoH$m§gh EH$m ~g_YyZ gbJ àdmg Ho$bm Am{U haVèhoÀ`m JmoîQ>r nm{hë`m. {ddoH$ ga_wH$mX_ `m Am_À`m hahþÞar n`©Q>Zà_wImZo ^aJƒ Am{U d¡{dÜ`nyU© H$m`©H«$_ AmIbm hmoVm. Amåhr dYm©, ZmJnya, M§Ðnya dJ¡ao _moR>çm eham§Zm ^moÁÁ`m Ho$bo. ndZmaMm {dZmo~m§Mm Am{U godmJ«m_Mm ~mnyOtMm Ago Eo { Vhm{gH$ Aml_ nm{hbo . AmZ§ X dZ, ho_bH$gm Am{U emoYJ«m_ `m AmYw{ZH$ ^maVmVrb g_mOmoËWmZmÀ`m VrZ VrW©ñWmZm§Mr ^oQ> KoVbr. VmS>mo~m, Ambmn„r dJ¡ao O§Jbm§VyZ anoQ> _mabr. gmJdmZ, EoZ, YmdS>m, ~ohS>m, VoXnÎmm dJ¡ao d¥jd„r, |y Am{U haUo, {MVi, amZHw$Ìr, Jdo, amZSw>H$ao, _mH$S>o dJ¡ao gmo`ar dZMao nm{hbr. CëH$mnmVmZo {Z_m©U Pmbobo bmoUmaM§ Z`Z_Zmoha gamoda Ý`mhmibo. M§ÐnyaOdiMr H$moiemMr ImU nm{hbr, Am{U _mhÿ a Mr ao U w H $m, H$i§ ~ Mm qMVm_Ur-JUo e , M§ÐnyaMr _hmH$mbr, Am{U dmer_Mm ~mbmOr Aer XodñWmZohr nm{hbr. am_Q>oH$Mo H$m{bXmg ñ_maH$, _ZgaMo CËIZZmV gmnS>bobo àmMrZ eha, eoJmdMo JOmZZ _hmamOm§ M o g_m{YñWmZ, Am{U Ë`mÀ`mOdiMo AmZ§XgmJa ho Z`Zaå` Obme`CÚmZ Am{U Ë`mVrb {ddoH$mZ§X-Ü`mZ_§{Xa hr H$mhr {R>H$mUo Va "nwZamJ_Zm` M' Ago IwUmdV H$m`_Mr

70

_ZmV amhÿZ Jobobr AmhoV. `m n`©Q>ZmV nm{hboë`m AZoH$ ñWim§_Ü`o _bm ñÌr-eŠVrMo {d{dY gmjmËH$ma Pmbo . H$Yr nm¡am{UH$, Va H$Yr Eo{Vhm{gH$; H$Yr àmMrZ H$mimVrb nwamVZ ñÌr, Va H$Yr AJXr AmOH$mbÀ`m H$mimVrb, Vw _ À`mAm_À`m Amo i IrMr ñÌr _mÂ`mnwT>o doJdoJù`m g§X^m©V `oV am{hbr. H$Yr Vr àË`j {Xgbr, H$Yr AmSy>Z, Va H$Yr Ho$di H$WmX§VH$Wm, _§{Xao, ñ_maHo$ `m§À`m _mÜ`_mVyZ {VMr AmoiI Pmbr. Aem doJdoJù`m H$mimVrb ñÌrMr, {VÀ`mVrb A§V…eŠVrMr _mÂ`m nwT>çmV àH$Q>bobr, qH$dm _bm Ë`m Ë`m doir OmUdbobr ê$no {ZaIVmZm _r _mÂ`m _Zmer JwnMyn g§dmX H$aV am{hbo. AmVm VmoM g§dmX Vw_À`mer gmYm`Mm à`mg Amho. ñÌreŠVr Am{U {VMo {d{dY Am{dîH$ma `mg§~§Yr _bm gmh{OH$M {Ma§VZ AmñWm Agë`m_wio Hw$R>ohr {\$aVmZm, H$mhrhr ~KVmZm, Ë`m {dMmam§Mo _mÂ`m _ZmV Zoh_rM EH$ A{YîR>mZ AgVo. n{hbr nm{hbr _mhÿaMr aoUwH$m. _mhÿaÀ`m aoUwHo$Mo Xe©Z KoVmZm O_X½Zr, aoUwH$m Am{U naewam_ `m§Mr nm¡am{UH$ H$Wm g_moa Ambr. aoUwHo$bm Xodr _mZbo OmVo. _mV¥XodVm _mZbo OmVo. Am{U BWë`m aoUwHo$bm Va OmJ¥V XodrñWmZ _mZbo OmVo. nU aoUH$o Mr H$Wm H$er Amho? ho H$WmZH$ åhUOo ñÌrÀ`m w nm{Vd«Ë`m{df`rÀ`m A{V[aŠV H$ënZm§Mo EH$ CÎm_

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

CXmhaU Amho Ago åhQ>bo Va A{Ve`moŠVr hmoUma Zmhr. Am_Mo n`©Q>Zn«_wI {VMr g§{já H$Wm gm§JV hmoVo. nwamUm§_YyZ _r Vr dmMbobr hmoVr. O_X½Zr G$ftÀ`m amoOÀ`m nyOgmR>r ZXrda nmUr AmUm`bm o Joboë`m aoUwHo$Zo Ë`m ObmV Amnë`m ghMatgh H«$sS>m H$aUmè`m J§Yd©amOmbm nmhÿZ {VWoM WmoS>m doi a|Jmimdo, Ë`m_wio {Vbm Kar `m`bm Zoh_rnojm Cera ìhmdm, Ë`m gw§Xa ObH«$sS>o_Ü`oo Vr _ZmZo Jw§Jbr, EdT>çmM {VÀ`m "AnamYmZo' IdiyZ OmD$Z g§Vmnr O_X½ZrZo Amnë`m gwerb ^m`}Mm {eaÀN>X H$am`Mr o Amkm Amnë`m _wbm§Zm H$amdr, Ë`mVhr Á`m _wbmZo Vo AKmoar H¥$Ë` H$aUo ZmH$mabo Ë`mbm emn Úmdm, Am{U Á`m YmH$Q>çm naewam_mZo {nË`mÀ`m AmkoZo AmB©À`m {eaÀN>oXmMo Vo H$m_ nma nmS>bo, Ë`m naewam_mbm Amnë`m Xodm§À`m AdVmamV ñWmZ {_imdo, ho gJio nwÝhm EH$Xm _Zmg_moa Amë`mda Ago dmQ>bo, H$s Amnë`m X¡dVH$Wm§_Yo {H$Vr VèhVèhoMo Z_wZo AmXe© åhUyZ JUbo Jobo AmhoV! {nË`mÀ`m AmkoÀ`m `mo½`m`mo½`VoMm {dMma Z H$aVm, Ho $ di AmkmnmbZ H$aÊ`mnm`r àË`j _mVoMm {eaÀN>oX H$aUmam Am{U Z§Vahr Amnë`m _mVm{nË`m§Mr hË`m H$aUmè`m j{Ì` amOmMm gyS> KoÊ`mgmR>r EH$drg doim YaVr {Z…j{Ì` H$aUmam H¥${Vdra naewam_ {dîUyMm ghmdm AdVma JUbm Jobm Amho. H$Xm{MV, Á`m naewam_mZo {nË`mMr Amkm nmiyZ AKmoar _mV¥hË`m Ho$br, Ë`mZoM Z§Va {nË`mMm H«$moY em§V Pmë`mda, Ë`m aoUwHo$À`m OrdXmZmMmM da {nË`mH$S> o _m{JVbm, EdT> ç mda Ë`mMo gX²JwUrnU ^m{dH$ bmoH$m§nwaVo {gÕ hmoV Agmdo. Var ~ao, Y_©nËZrda EdT>r AmJ nmIS>Umè`m àË`j O_X½Zrbm H$moUr nwOV Zmhr, nU Ë`m G$frÀ`m H«$moYm½ZrV ZmhH$ ~ir nS>boë`m aoUwHo$bm _mÌ Amnë`m g_mOmZo Xo d r _mZbo Amho . ^maVr` X¡dVH$Wm§Mr hr Im{g`V Amho åhUm`bm haH$V Zmhr. Á`m Á`m pñÌ`m§da H$moUË`m Zm H$moUË`m àH$mao AÝ`m` Pmbobm Amho, H$Yr Ë`m ñÌrÀ`m nVrH$Sy>Z, Va H$Yr {VÀ`m KaÀ`m§ H $Sy > Z , Aem AÝ`m` gmogUmè`m ñÌrbm nwT>o H$YrVar ^maVr` H$Wmgm{hË` XodrnXmbm ZoD$Z nmoMdVo. Amnë`m bmoH$H$Wm§À`m na§naoZo Ë`m pñÌ`m§Zm {_idyZ {Xbobm hm H$mì`mË_

Ý`m`M åhUm`bm hdm. àmV…ñ_aUr` n§MH$Ý`m§Mr `mXr XoUmam ûcmoH$ nmhm- ""Ahë`m Ðm¡nXr Vmam grVm _§ X mo X ar VWmŸ& n§ M H$Ý`m ñ_ao { ÞË`_² _hmnmVH$ZmeZ_²Ÿ&&'' `m ûcmoH$mV AemM pñÌ`m§Mm g_mdoe Amho, H$s Á`m§À`mda H$mhr Zm H$mhr AÝ`m` nw é fmH$Sy > Z bmXbm Jo b m hmo V m, nU Ë`m gmè`mOUtZm Amnë`m ^maVr` na§naoZo H$mì`mË_ Ý`m` {Xbm Am{U ñÌr Am{U nw é f gdmª g mR> r {Mañ_aUr` ~ZdyZ Q>mH$bo. AWm©V, nm¡am{UH$ H$Wmhr Amnë`mn¡H$sM H$moUrVar, ÐîQ>çm Am{U g§dmXerb ì`ŠVrZo, Ë`m Ë`m do i À`m g_mOmVrb g§ H $ënZm§ Z m ñWm`r H$aÊ`mgmR>r qH$dm g_mOmbm ZdrZ g§H$ënZm XoÊ`mgmR>r aMboë`m AgVmV. Ë`mV Ogo Ë`m Ë`m do i À`m g_mO_ZmMo , Ë`mVrb Zr{VH$ënZm§ M o à{Vq~~ nS>bbo Amnë`mbm {dMma Ho$ë`mda {XgVo, o VgoM Amnë`mH$S>À`m XodmÀ`m AdVmag§H$ënZm§_Ü`oXIrb CÎmamoÎma WmoS>r~hþV H$m hmoBZm, àJVr hmoV o © AgVo, Agohr Amnë`mbm {M{H$ËgH$ {dMma Ho$bm Va OmUdV amhVo. ZrQ> nmhm`bm Jobo Va {dîUyÀ`m ghmì`m AdVmamV naewam_mZo Ho$boë`m H¥$Ë`mer VwbZm H$aVm `oB©b Aer EH$ H$Wm Amnë`mbm {dîUyÀ`m gmVì`m AdVmamVhr gmnS>Vo. aoUwHo$Mr H$Wm Am{U Ahë`oMr H$Wm `m XmoZ H$Wm§À`m gmÀ`m§Mr VwbZm AmnU Ho$br, Va ñÌrÀ`m VWmH${WV "nm{Vd«Ë`-^§Jm'H$S>o nmhÊ`mMr H$WmH$mam§Mr ÑîQ>r ~XbV Mmbbr` Agm {ZîH$f© H$mT> V m `o V mo . aoUH$o À`m _mZ{gH$ Mm§Më`mnm`r {Vbm {VÀ`m g§Vmnr w Zdè`mZo XohmÝV \$_m©dbm Am{U naewam_mZo Ë`m {ejoMr A§_b~OmdUr Ho$br, nU àË`j ì`{^Mma H$ê$Z, Z§Va Vo nVrÀ`m bjmV Amë`mda, Ë`m G${femnmZo {eim hmoD$Z nS>boë`m Ahë`oÀ`m ~m~VrV, Ë`m XmoKm§hÿZ nwT>À`m H$mimVrb am_mZo _mÌ do J ir dmJUy H $ XmIdbr. Zw g Ë`m _mZ{gH$ ì`{^Mm[aUrMmM Zìho, Va àË`j ì`{^Mma Ho$boë`m ñÌrMmXoIrb `m Zì`m XodmdVmamZo "CÕma' Ho$bm. {Vbm {VÀ`m AnamYm~Ôb Zdè`mH$Sy>Z {_imboë`m {eim hmoÊ`mÀ`m emnmVyZ am_mZo {VMr gwQ>H$m Ho$br, Am{U nwÝhm {Vbm ì`ŠVr åhUyZ à{VîR>m{nV Ho$bo, AgmM g§Xoe Ahë`oÀ`m H$WoVyZ {_iVmo. aoUwH$m-

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

72

O_X½Zr Am{U Ë`m§Mm àË`j nwÌ naewam_ `m {ÌH$moUmgmaImM Jm¡V_-Ahë`m Am{U Ë`m§Zm nwÌmg_mZ emo^mdm Agm XmeaWr am_ hm `m nwT>À`m AdVma-H$WoVrb {ÌH$moU Amho. `m XmoZ H$Wm§À`m n[aUVr_Ü`o Agbobm \$aH$ _mÌ bjUr` Amho. hm \$aH$M OZ_mZgmVrb ñÌrÀ`m nm{Vd«Ë`mg§~YrÀ`m H$ënZm§_Yo, AnamY Am{U {ejm `m§nmgyZ § gwédmV H$ê$Z AnamY Am{U j_m BWn`ªV àJVrMm AmboI XmIdVmo, Ago g_Om`bm haH$V Zmhr. (AWm©V, X¡dVH$Wm `m EH$gwar {H$§dm EHo$ar H$YrM ZgVmV. _mUyg àË`jmV {OVH$m ì`m{_l AgVmo, {VVŠ`mM à_mUmV X¡dVH$Wm§_Yrb _mUgmMo, qH$dm XodmMo dmJUo ì`m{_lM AgVo. åhUyZM am_mÀ`m H$WoVhr, Ë`mMo G${fnËZr Agboë`m Ahë`oÀ`m g§X^m©Vbo AmYrMo j_merb dmJUo, Am{U ñdV…Mr Y_© n ËZr Agbo ë `m grVo À `m g§X^m©Vbo Z§VaMo "{ZK©¥U' åhUVm `oB©b Ago dmJUo `mVhr V\$mdV {XgVoM. Vmo EH$ AmUIrM doJim, _moR>m Am{U ~hþM{M©V {df` Amho.) g§Ü`mH$miÀ`m g§{YàH$memV, Ë`m aoUwHo$À`m _§{XambJVÀ`m _mV¥VrWm©da Amåhr C^o hmoVmo. {VWë`m nmÊ`mMr JTy>i, eodmibobr Am{U J{bÀN> AdñWm nmhVmZm, Ë`mV Zgbo Var _mÂ`m _ZmV {dMmam§Mo Va§J CR>V hmoV. `m VrWm©da `oD$Z naewam_mZo o ñdV…À`m _mVm{nVam§Mo Vn©U Ho$bo, Vgo ñdV…À`m {nVam§Mo Vn©U H$aÊ`mMm g§H$ën Am_Mo n`©Q>Zà_wI gm§JV AgVmZm, _r _mÌ _ZmZo Ë`m aoUH$o À`m H$mimV w ^«_U H$aV hmoVo. J§Yd©amO Am{U Ë`m§À`m g»`m§Mr ObH«$sS>m G${fnËZr aoUwHo$À`m ZOaoVyZ Ý`mhmirV hmoVo. ghO ^md^mdZm CamV KoD$Z OJboë`m Am{U Ë`mnm`r AÝ`m` gmogUmè`m, _mZdr aoUwHo$À`m ñdËdmMr AmoiI Zì`mZo H$ê$Z KoV hmoVo Am{U Á`m§À`mda Kmoa AÝ`m` Pmbo Aem Iè`mIwè`m, hmS>m_m§gmÀ`m, {Od§V pñÌ`m§Zm _aUmoÎma XodVm _mZyZ H$_rVH$_r H$mì`mË_ Ý`m` Var Ë`m§À`m nXar KmbUmè`m Amnë`m ì`mnH$ Am{U j_merb g_mO_ZmMm Ym§S>moim KoV hmoVo. aoUH$o eoOmaÀ`m Q>H$S>rda AZgy`Mo _§{Xa Amho. w o o {VWo OmB©n`ªV \$ma A§Yma Pmë`m_wio, AmUIr EH$ Q>oH$S>r MTy>Z {VMo àË`j Xe©Z KoÊ`mMm {dMma

Amåhmbm gdmª Z w _ Vo gmo S > m dm bmJbm, nU AZgy`oÀ`m _§{XamÀ`m n[agamOdi Joë`m_wio I§~ra n{Vd«Vm AZgy`m Am{U VrZ Xodm§Zr {VMr nm{hbobr gÎdnarjm `mhr nm¡am{UH$ H$WoMr ñ_¥Vr OmJr Pmbr. AZgy`m-H$Wm `m {df`mda _r nydu ~aoM g§emoYZ Ho$bobo hmoVo. dmë_rH$sMo am_m`U, nwamUo Am{U EH$ZmWm§ Z r aMbo ë `m Am»`mZm_Ü`o Ambo ë `m AZgy`oÀ`m H$WoMo gd© g§X^© VnmgyZ Ë`mdoir {b{hbobm EH$ g§emoYZboI _r A_o[aH$Z Amo[aE§Q>b gmogm`Q>rÀ`m {\$bmS>o{ë\$`m_Ü`o ^aboë`m g^oV {dÛmZm§nwT>o gmXa Ho$bm hmoVm. Ë`mdoir Aä`mgbobo AZgy`oÀ`m ~XbV OmUmè`m H$WoMo gJio g§X^© {dX^m©V {VÀ`m n[agamV nmoMë`mda nwÝhm EH$Xm _bm AmR>dbo. Iao Va, aoUH$m Am{U AZgy`m `m XmoKrhr d¡X^u w pñÌ`m G${fnËZrM hmoË`m. XmoKtZmhr Amnë`m na§naoZo d§Ú _mZbo Amho, nU XmoKtÀ`m ñd^mdmV Am{U M[aÌm§V _mÌ ^anya doJionUm Amho. EH$, dmQ>çmbm Ambobo {Z_yQ> gmogUmar, Va Xwgar Ë`mÀ`mer àË`j gm_Zm H$aUmar, Agm hm XmoZ n{Vd«Vm§_Yrb _yb^yV \$aH$ Amho. O_X½ZrgmaIm Am½`mdoVmi nVr dmQ>çmbm Ambobr aoUwH$m ñdV… _wimV n{Vd«Vm AgyZXoIrb ñdV…À`m Zdè`mÀ`m H«$moYmbm AJ{VH$ hmoD$Z gm_moar Jobr Am{U A~mobnUo Ë`m AZmR>m`r H« $ mo Y m½ZrV ~irM nS> b r. {VMm nVr {VMm àmUKmVH$ Am{U {VMm nwÌ {VMm n«mUhmaH$ Pmbm, nU AÌr Am{U AZgy`m `m§À`m H$WoV EH$ öÚ doJionUm Omonmgbobm Amho. ñdV…À`m Am{U nVrÀ`m nañna-{dœmgmÀ`m ~imda g§gmamV _ZmZo pñWa Agboë`m AZgy`Mr H$Wm _mPr EH$ AmdS>Vr o H$Wm Amho . H$maU nVr-nËZtÀ`m g§ g mamV nañnagm_§Oñ` Agob, Va ñÌr H$moUË`mhr ~mø AmnÎmrbm, AJXr X¡dr Hw${Q>bVobmXoIrb H$go I§~ranUo Vm|S> XoD$ eH$Vo, VoM hr H$Wm H$mì`mË_ Am{U ZmQ>ç_` nÕVrZo XmIdVo. nm{Vd«Ë`mMr H$gmoQ>r KoUmè`m EH$ Zmhr, XmoZ Zmhr, VrZ Xodm§À`m Hw${Q>bZrVrbm ~ir Z nS>Vm, AZgy`Zo ñdV…À`m ~w{ÕMmVw`m©Zo Ë`m Xodm§ZmM ~mbHo$ o H$ê$Z Ë`m§À`m H$nQ>mbm hmñ`mñnX Ho$bo Aer "XÎmOÝ_m'Mr H$Wm Amnë`mbm n[a{MV Amho. "Z½Z

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

hmoD$Z Amåhmbm {^jm dmT>' Agm ImoS>çmi noM {Vbm Q>mH$Umè`m Xodm§Zm {VZo ~mb^mdmV n[ad{V©V H$ê$Z ñVZnmZ {Xbobo Amho. `m H$WoMm EH$ {deof åhUOo, `m H$WoV AÌr G$ftZm A{O~mV H$m_ Zmhr. AZgy`m `mVrb IamoIarMr Zm{`H$m Amho. gd© H$mhr AZgy ` mM H$aVo . ñÌrÀ`m nm{Vd« Ë `mÀ`m `m gÎdnarjoV, G${fnËZr AZgy`m ñdV…À`m ^{dî`mbm ñdV…À`m hmVmV KoVo. nwT>çmV Amboë`m g§H$Q>mbm Vm|S> XoVmZm hr ~w{Õ_mZ ñÌr Amnë`m _ZmZo EH$ A{ÛVr` {ZU©` KoD$Z H$nQ>r nwéfm§Zm qH$dm H$mañWmZr Xodm§Zm gm_moar OmVo. Ë`m§À`mda _mV¥ê$nmV Hw$aKmoS>r H$aÊ`mV `eñdr hmoVo. `m nm{Vd«Ë`-g§~§Õ H$WoV Xodm§Zr aMbobm S>md Ë`m§À`mdaM CbQ>Vmo Am{U Ë`mMm Ajae: "nmoaIoi' hmoVmo. IQ> ç mi Xo d m§ M o h r ~mbê$nm§ V n[adV© Z H$aUmè`m, em§V nU I§~ra ñÌrMr hr ZmQ>çnyU© H$Wm AmR> d br, H$s ñÌr~Ôb IarIw a r ghmZw ^ y V r

AgUmè`m, ñÌrÀ`m Am§V[aH$ gm_Ï`m©bm ZrQ> AmoiIUmè`m Hw$Um nma§n[aH$ boIH$mZo Vr aMbr Agmdr Ago _bm amhÿZ amhÿZ dmQ>V. d¡{XH$, nm¡am{UH$ o Am{U Adm© M rZ H$Wmgm{hË`mVy Z AZgy ` o M o ì`pŠVËd doJdoJù`m A§Jm§Zr {dH${gV hmoV Jobo Amho. am_m`UmVbr grVobm Xm{JZo XoUmar, Am{U grVoMr H$Wm {VÀ`m Vm|Sy>Z H$m¡VwH$mZo EoH$Umar AZgy`m nm§T>è`m Ho$gm§Mr, gwaHw$Vboë`m A§JmMr d¥Õm Amho. MmbVmZm Vr dmè`mZo Ho$i H$mnmdr, Ver WaWaVo. Eadr, ^maVr` {deofV… _hmamîQ>´r` nVrbm ñdV…À`m nËZr~Ôb ~mobVmZm g§H$moM dmQ>Vmo, nU am_m`UmV AZgy`o~ÔbMo H$m¡VwH$moX²Jma àË`j A{ÌG$ftZrM H$mT>bobo AmhoV. {VÀ`m Vnmo~bmMo, {VÀ`m A{O~mV Z amJmdUmè`m JmoS> ñd^mdmMo, Am{U Xodm§Zmhr _XV H$aUmè`m ~w{ÕMmVw`m©Mo g§X^© ñdV… {VÀ`m nVrÀ`m Vm|Sy>ZM am_mbm g_OVmV. ~mH$s nwamUmVyZhr {VZo doimodoir XmIdboë`m

éMr {Xdmir

73

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

74

g_`gyMH$VoMo, {VÀ`m AŠH$bhþemarMo Am{U nm{Vd«Ë`mÀ`m à^mdmMo AZoH$ C„oI `oVmV. nU _amR>r OZ_mZgmV AT>i ñWmZ {_idUmar AZgy`m _mÌ {MaVéU Amho, gm¢X`©dVr Amho Am{U Xodm§Zr KoVboë`m gÎdnarjoV ñdV…À`m ~wÕrÀ`m ~imda `eñdr hmo U mar n{Vd« V m Amho . ny d u AZo H $Xm Aä`mgbo ë `m Am{U Zo h _rM AmdS> b o ë `m AZgy ` o À `m {dbjU ì`pŠV_ÎdmMr AmR> d U AZgy`oÀ`m _§{XamÀ`m H$mimoImV ~wSy>Z OmUmè`m n[agamV OmJr Pmbr. Ë`m V„I ~w Õ rÀ`m, `epñdZr, VoOpñdZr Aem n{Vd«VoÀ`m AmR>dUrV _r _Zmo_Z a_bo. nwT>o Amåhr M§Ðnya_Ü`o nmoMbmo Voìhm {VWë`m EH$m _hmH$mbr-_§{XamV Amåhr àW_ Jobmo. `m _hmH$mbrMr XmoZ ê$no `m XodimV Amåhmbm {Xgbr. XodimÀ`m g^mJ¥hmVë`m Jm^mè`mV BWbr _hmH$mbr VmR> C^r Am{U OmJ¥V Amho. nU XJS>r nm`è`m§À`m {OÝ`mZo, dmHy$Z XodimÀ`m Imbr Joë`mda {VMo e`ZJ¥h {XgVo. {VWo _mÌ XJS>mÀ`m n`©H$mda nhþS>bobr, {dlm§Vr KoUmar, nU àgÞ_wÐoMr Aer Vr Xodr {XgVo. `m XodimV H$ibo, H$s hr M§ÐnyaMr _hmH$mbr åhUo H$moëhmnyaMr A§~m~mB©, Am{U A_amdVrMr A§~mXodr `m§Mr ~hrU bmJVo. {d{dY {R>H$mUÀ`m XodXodVm§Mr Aer ZmVr OmoS>mdrV hr Amnë`mH$S>Mr H$ënZm _bm \$ma H$m¡VwH$mMr dmQ>Vo. AmnU EH$sH$S>o _mZdr ì`ŠVtZm XodËd XoVmo Am{U XwgarH$S>o XodVm§À`m ~m~VrV Aer _mZdr ZmVr H$ënyZ Ë`m§ZmM Amnë`mgmaIo _mZdr H$ê$Z Q>mH$Vmo. Ë`mhrno j m H$m¡ V w H $ dmQ> Ê `mgmaIr EH$ Eo{Vhm{gH$ H$Wm `m XodimÀ`m AmdmamV _bm EoH$m`bm {_imbr. Ë`m H$WoVyZ amUr {hamB© `m Eo{Vhm{gH$ ñÌrMo ZdrZM Xe©Z _bm KS>bo. PmerMr amUr bú_r~mB© Am{U B§XmoaMr A{hë`m~mB© hmoiH$a `m§À`m JwUm§Zr EH$dQ>bobo Ago `m amUr {hamB©Mo M[aÌ Amho, Ago Am_Mo n`©Q>Zà_wI åhUmbo. `m _hmH$mbr _§{XamÀ`m ~m§YH$m_mMr gwédmV n§Yamì`m eVH$mVë`m I§S>Š`m ~ëbmiemh `m Jm|S>d§emÀ`m amOmZo Ho$br, na§Vw nwT>rb H$mimVrb Jm|S>d§emMr amUr {hamB© {hZo `m XodimMm OrUm}Õma Ho$bm Am{U Ë`mbm AmOMo ê$n {Xbo Ago {VWo

H$ibo. gVamì`m eVH$mV `m {hamB©Zo {dX^m©V AZoH$ _§{Xao ~m§Ybr Am{U {H$Ë`oH$ _§{Xam§Mo OrUm}Õma Ho$bo. M§ Ð ny a _Ü`o {VZo _hmH$mbrÀ`m _§ { XamOdi EH$dramXo d rMo _§ { Xa C^mabo Am{U _mhÿ a À`m aoUwHo$erhr `m XodrMo ZmVo OmoSy>Z {Xbo. nU hr Pmbr amUr `m ZmË`mZo {VZo Ho$bobr H$mhr gm_m{OH$, Ym{_©H$ H¥$Ë`o. _hmH$mbrÀ`m _§{Xamer {ZJ{S>V Aer {VÀ`m d¡`pŠVH$ Am`wî`mVbr Or H$Wm Amho, Vr EoH$ë`mda _bm d¡X^u ñÌr-eŠVrMo EH$ AmUIrM AmJiodoJio ê$n {Xgbo. Vr H$Wm AeramUr {hamB© Am{U {VMm nVr amOm ~ragmh `m§Mr EHw$bVr EH$ _wbJr O`JS>À`m XwJ©nmb qH$dm XwJ©gmh `m amOmbm {Xbobr hmoVr. hm OmdB© {Vbm ZrQ> dmJdV Zgo. EH$Xm Ë`mZo {hamB©À`m _wbrMm An_mZ Ho$bm Am{U Vr An_mZmñnX dmJUyH$ ghZ Z Pmë`m_wio Vr amOH$Ý`m _mhoar naV Ambr. `m KQ>ZoZo IdiyZ Ë`m Omd`mMm gyS> KoÊ`mgmR>r _mohr_ H$mT> V mZm {hamB© - ~ragmh `m§ Z r _hmH$mbrbm, XodrbmM gmH$S>o KmVbo H$s ""`m _mo{h_oV `e Xo, Vwbm Ë`m XwîQ>mÀ`m {eamVrb aŠVmZo A{^foH$ H$arZ.'' nwT>o _hmH$mbrÀ`m H¥$noZo ~ragmhZo `wÕmV Omd`mbm _mabo Am{U Ë`mMo era AmUy Z g_ma§ ^ ny d © H $ _hmH$mbrÀ`m nm`m§da dm{hbo. hr H$Wm EoH$ë`mda dmQ>bo, H$s Amnë`m _wbrbm b½Z H$ê$Z naKar nmR>dyZ {Xë`mdahr {VMr nmR>amIU H$aUmao ho d¡X^u AmB©~mn Iao dmËgë` XmIdVmV. ZmhrVa AmhoVM H$s {gZo _ m§ V y Z gVV XmIdbo OmUmao Am{U g_mOmVhr MwH$sÀ`m H$ënZm§Zr Koabobo Ag§»` bmoH$. EH$Xm b½Z H$ê$Z {Xë`mda _wbrbm _mhoa CaV Zmhr, _J {VZo Vmo Zdam H$gmhr dmJbm Var Ë`mÀ`mgmo~VM Zm§Xm`Mo, Agbo MwH$sMo {ZH$f bmdUmao, Am{U _wbtZm d¡dm{hH$ AÝ`m`mÀ`m ImB©V Amnë`m hmVm§Zr bmoQ>Umao {H$Ë`oH$ H$gmB© Amnë`mbm _mhrV AgVmV. Ë`m nmœ© ^ y _ rda {dX^m© À `m B{VhmgmV Zm|Xdbobr hr EH$ {dbjU JmWm EoHy$Z _bm \$maM H$m¡VwH$ dmQ>bo. ñÌr{déÕ Ho$boë`m Xw î H¥ $ Ë`m§ M r qH$_V Mw H $dm`bm Ë`m Xw J © g mhbm ñdV…À`m àmUm§ Z m _w H $m`bm bmJbo . amOm ~ragmhÀ`m _¥Ë`yZ§Va; gmYmaU Bgdr gZ 1650 À`m gw_mamg amUr {hamB©Zo `m _hmH$mbr _§{XamMm

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

OrUm}Õma Va Ho$bmM, nU nwT>rb H$mimVrb ñÌrN>idmÚm§Zm ZrQ> AmR>dU amhmdr, `mgmR>r _hmH$mbr _§{XamÀ`m Kw_Q>mda Ë`m XwamMmar Omd`mMo YS>mdoJio Ho$bobo era XJS>r à{VH¥$VrÀ`m ñdê$nmV Q>m§JyZ R>odbo. AmOhr ho era {VWo XmIdbo OmVo. _§{XamÀ`m H$igmda CÎmam{^_wI qH$dm O`JS>H$S>o Vm|S> H$ê$Z Agbobo ho AnamÜ`mMo _w§S>Ho$ bQ>H$mdbobo Amåhr nm{hbo Am{U _mZr amUr {hamB© À `m OmÁdë` ñÌreŠVrMm hm d¡X^u gmjmËH$ma _Zmo_Z Onbm. nm¡am{UH$ aoUwH$m, _hmH$mì` Am{U nwamUmVyZ bmoH$H$WoV AdVabobr AZgy`m Am{U Eo{Vhm{gH$ {hamB© Aer àmMrZ ñÌreŠVrMr {Ì{dY ê$no {dX^m©V Amåhmbm gm_moar Ambr. VerM gmYZmVmB© Am_Q>o, S>m°. _§Xm Am_Q>o Am{U S>m°. amUr ~§J `m AmOÀ`m ñÌr-eŠVrMrhr {Ì{dY ê$no Amåhr Ë`m {VKtÀ`m H$m`©joÌm§_Ü`o OmD$Z àË`j {ZaIbr. hm `moJ _bm Iamo I a Xw _ ui dmQ> b m. `mVrb gmYZmVmB© ho g§nyU©V`m g_{n©V ì`pŠV_Îd Amho. àñWm{nVm§À`m g_mOmbm YŠHo$ XoV XoV OmJo H$aUmè`m Am{U {dñWm{nVm§Zm gj_ nwZd©gZmMo diU bmdUmè`m ~m~m Am_Q>o `m§À`m {ZË`ZyVZ dmT>V OmUmè`m Am{U YmS> e r àH$ënm§ _ Ü`o , S> m o i o CKS> o R> o d y Z nU gd©eŠVr{Zer g§nyU© gmW XoUo ho Ë`m§À`m Or{dVmMo gma åhUVm `oBb. A{Ì AZgy`À`m H$Wo_Ü`o Ogo © o n{VnËZr§_Yrb g§nyU© gm_§Oñ` Am{U {Ma§VZ ào_ Amnë`mbm {XgVo, VgoM ~m~m Am{U gmYZmVmB© `m§À`m Am`wî`mVhr Vo Amnë`mbm AmT>iyZ `oVo. `m n`©Q>ZmVyZ AmZ§XdZmV nmoMÊ`mnyduM, gmYZmVmBªZr {b{hbobo "g{_Ym' ho {dbjU doYH$ AmË_H$WZ _r dmMyZ H$mT>bo hmoVo. Ë`mV {XgUmè`m Ë`m§À`m {Zü`r, {_V^mfr, nU gj_ ì`pŠV_ÎdmZo _r AmYrM Iyn à^m{dV Pmbo hmoVo. bmS>mH$moS>mZo dmT>bobr hr _Zñdr _wbJr b½ZmZ§Va Amnbm gwIdñVy OrdZH«$_ ~XbyZ Zdè`mÀ`m OJmdoJù`m gd© A^yVnyd© àH$ënm§V gmW XoVmZm b§Ho$Mr nmd©Vr ~ZVo Am{U Varhr ñdV…Mo Am`wî` gmW©H$s bmdVo, ho _wimVyZM àË`oH$sZo dmMm`bm hdo. "g{_Ym' ho Ë`m§À`m AmË_H$WZmMo ZmdM ~mobHo$ Amho. ~m~m§Zr gwê$ Ho$boë`m _mZì`mÀ`m `kmV ñdIwerZo Amnë`m Am`wî`mÀ`m g{_YoMo g_n©U gmYZmVmBªZr Ho$bo.

AmYw { ZH$ n{Vd« V o À `m `m Adm© M rZ AdVmamV {H$VrVar eŠVr Amho. Ho$di emar[aH$ H$îQ>M ZìhoV, Va _mZ{gH$ eŠVrMohr Am{dîH$ma Ë`m§À`m doJir dmQ> MmoImiÊ`mÀ`m {ZU©`mV àH$Q> Pmbobo {XgVmV. Hw$îR>amo½`m§Mo nwZd©gZ `m gwédmVrVyZ nwT>o Jobobm, Ag§»`m§Zm {Xbmgm XoUmam, AZoH$m§Zm gj_ ~ZdUmam AmZ§ X dZmVrb ~hþ A m`m_r àH$ën am~dÊ`mV ~m~m§À`m ~amo~arZo gmYZmVmBªMm gh^mJ Amho. AmZ§XdZmV ~m~m§À`m _mJo, ~m~m ZgVmZm Amåhr Jobmo, nU Ë`m§Zr KmbyZ {Xbobr KS>r AJXr ì`dpñWVnUo MmbdÊ`mV gmYmZmVmBªMo Ho$dT>o _moR>o H$V©¥Ëd Amho `mMo àË`§Va {VWbo gd© àH$ën nmhVmZm Am{U gmYZmVmBªer àË`j ~mVMrV H$aVmZm Ambo. àIa Ü`o`{ZîR>m OmJ¥V R>odyZhr Amnë`m gm¡å` Am{U _m`miy ì`pŠV_ÎdmZo gd© bmoH$m§Zm Amnbogo H$ê$Z Q> m H$Ê`mMm gmYZmVmBª M m ñd^md Amho . gd© H$m`©H$Ë`mªÀ`m ~mobÊ`mVyZ Ë`m§À`m{df`rMm ghO AmXa Am{U AmË_r`Vm Amåhmbm OmUdV hmoVr. {VWë`m nwZd©gZ H$ê$Z {Xboë`m a{hdmem§À`m H$m`©emioV V`ma Pmbobo n§Mo, Q>m°dob, Z°n{H$Z dJ¡ao Amåhr nmhV hmoVmo, Voìhm `m gd© dñVy ñdV… gmYZmVmB© X o I rb BWy Z "{dH$V' Ko V mV Ago H$ië`mda Va Ë`m§À`m~ÔbMm AmXa AmUIr dmT>bm. ~m~m§À`m P§PmdmVr ì`pŠV_ÎdmBVŠ`mM {dH$mg^mD§$À`m Zm{dÝ`nyU©, àm`mo{JH$ Am{U AË`mYw{ZH$, H$ënH$ ZoV¥ËdmÀ`m {dnwb IwUm AmZ§ X dZmVrb {d{dY àH$ën Ý`mhmiVmZm Amnë`mbm OmJmo O mJ {XgVmV. g§ { Y{ZHo $ VZ, _wpŠVgXZ, `wdmJ«m_ Am{U CÎmam`U Aem AZoH$ A§Jm§Zr AmZ§XdZmMm {dñVma Pmbobm Amho. Ë`m§À`m {d{dYm§Jr g_mOmoÞVrÀ`m CnH«$_m§~Ôb _r Zì`mZo H$mhr {b{hbo nm{hOo Ago Zmhr. nU Ë`m ~mnboH$m§À`m `m gd© CnH«$_m§Vrb _hÎdmMm AZ_mob gh^mJ gmYZmVmBªMm Amho ho _mÌ _bm {VWo OmUdV am{hbo. Ë`m gH$mir, EH$-XrS> Vmg^a gmYZmVmBªZr Ë`m AmdmamV O_boë`m, Am_À`mgma»`m AZoH$ n`©Q>H$m§À`m gd© àH$maÀ`m àým§Zm ghOnUo CÎmao {Xbr. Ë`m§ À `m ~mo b Ê`mV Ë`m§ M m gmYo n Um, I§~ranUm, Zo_Ho$nUm, dmQ>çmbm Amboë`m ñdV…À`m

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

75

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

76

Am`w î `m~ÔbMo g_mYmZ Am{U Xw g è`m§ À `m H$m`m©~ÔbMm {Oìhmim, H$m¡VwH$ Ago gJio _bm OmUdbo. _mPr Am{U _mÂ`m AmB©Mr nwñVHo$ Ë`m§Zm _r {Xbr, Voìhm _mÂ`m gmga-_mhoam~Ôb, _mÂ`m KamVë`m§~Ôbhr Ë`m§Zr AJË`mZo Mm¡H$er Ho$br. gmYZmVmBªÀ`m AmË_H$WZmV Ë`m§À`m ñÌr-eŠVrMo {d{dY Am{dîH$ma g_J« dmMm`bm {_imboM hmoVo. Ë`m gmYZmVmBªMr àË`j ^oQ> KoÊ`mMm, Ë`m§À`m nm`m§er ~gyZ Ë`m§Mo ghOgw§Xa ~mobUo EoH$Ê`mMm AmZ§X AZ_mob dmQ>bm. AmZ§XdZmV gmYZmVmBªZm ^oQ>ë`mZ§Va Amåhr JS>>{Mamobr {OëømVrb ho_bH$emMm "bmoH${~amXar àH$ën' nmhm`bm Jobmo. ~m~m Am_Q>o `m§Zr gwê$ H$ê$Z {Xbobm, nU Ë`m§À`m YmH$Q>çm _wbmZo Am{U gwZoZo nwT>o Mmbdbobm hm Am{XdmgtÀ`m gdmªJrU gwYmaUoMm Amamo½`-àH$ën Amho. {VWo S>m°. _§Xm Am_Q>o ho AmUIr AgoM EH$ ñÌreŠVrMo gw§Xa ê$n nm{hbo. ~m~m Am{U gmYZmVmBªMr hr EH$ H$V©~Jma, AmZ§XXm{`Zr gyZ. S>m. àH$me Am_Q>o `m§Mr ° gw { dÚ ghMm[aUr-ghH$m[aUr nËZr. a° _ Z _°JgogogmaIo CËH¥$îQ> g_mOgodoM§ Am§VaamîQ>´r` nm[aVmo{fH$ Am_Q>çm§À`m KamVë`m XmoZ {nT>çm§Zm, XmoZ OmoS>ß`m§Zm EH$m_mJyZ EH$ Ago {_iUo, hm EH$ {dH«$_M åhUm`bm hdm. ~m~m Am_Q>o d gmYZmVmB© hr Wmoabr nmVr, Am{U S>m°. àH$me d S>m°. _§Xm Am_Q>o hr YmH$br nmVr, `m XmoÝhr OmoS>ß`m§Zr hm _mZ {_idbobm Amho. `m YmH$Q>çm Am_Q>o OmoS>ß`mÀ`m H$V©¥ËdmMm AmUIr EH$ gËH$ma _moZ°H$mo `m XoemZo Ë`m XmoKm§À`m {MÌmMo EH$ nmoñQ>mMo {VH$sQ> H$mTy>Z Ho$bobm Amho. Aem {d{dY Am§VaamîQ>´r` gÝ_mZmZo {d^y{fV Pmbobo, nU gai, gmYo, hgV_wI Ago _§XmVmBªMo ê$n Amåhr nm{hbo. S>m. _§Xm `m S>m. àH$me ° ° `m§À`m ~amo~arZo ho_bH$emVrb Am{XdmgtÀ`m d¡ÚH$s` godoMo H$m_ H$aV AmhoV. nVrÀ`m Im§Úmg Im§Xm bmdyZ S>m°ŠQ>aH$s Am{U g§gma Aem XmoÝhr AmKmS>çm§da H$m`©aV Agbobo ho ì`pŠV_Îd Amho. `m XmoKm§Mm _wbJm S>m°. {XJ§V Am{U Ë`mMr gw{dÚ nËZr hr Am_Q>o KamÊ`mVbr {Vgar {nT>rXoIrb AmVm `m H$m`m©V ñdV…À`m gd©eŠVr{Zer CVabr Amho. åhUOoM, hm g_mOgodm Am{U Amamo½`-gwYmaUm§Mm

H$m`©`k nwT>o MmbdÊ`mV àH$me Am{U _§Xm `m Xwgè`m {nT>rbmhr {VVHo$M `e bm^bobo Amho. Ë`m§À`m KamV Ë`m {Xder _wbmgwZm§Mr, nmhþÊ`m§Mr JS>~S> hmoVr, Am{U Ë`m§Mr {ZË`-Z¡{_{ÎmH$ H$V©ì`ohr Ë`m§Zm ^anya hmoVr. VarXoIrb `m Xm§nË`mZo Amåhmbm doi XoU H$m¡VwH$mMo dmQ>bo. S>m°. _§Xm Am_Q>o Am_À`mer ~mobVmZm _Ü`oM CRy>Z _mJo H$emZogo aS>Uo gwê$ Ho$boë`m Amnë`m N>moQ>çm ZmVdmbm CMbyZ KoV hmoË`m, AmV OmD$Z, Ë`mbm _m`oZo Jßn H$ê$Z, nwÝhm ~mhoa `oD$Z lmoË`m§er Amnë`m d¡ÚH$s` AZw^dm§~Ôb ~mobVmZm; gj_ ñÌr EH$mM doir gd© AmKmS>çm§da H$er bTy> eH$Vo, Am{U nVrMr g_§Og gmW Agob Va Vo bT> U o åhUOo Mm§ X Ê`mVy Z MmbUo M Agë`mgmaIo ghOnUmZo H$er PobZ XmIdy eH$Vo, y Vohr {XgyZ Ambo. "g{_Ym'_Ü`o gmYZmVmBªZr {b{hbo Amho , H$s ""_§ X m_Ü`o _bm Zo h _rM _mPr VméÊ`mVrb, _mÂ`mhrno j m H$mH$U^a gag Agbobr à{VH¥$Vr {XgVo. _r {Vbm dV©_mZ `wJmVbr "n{Vd«Vm' åhUVo.'' àË`j H$V©~Jma gmgyH$Sy>Z Agm gÝ_mZ {_idUmar hr gyZ Amnë`m _wbrgwZm§gh dmT>Ë`m Kag§gmamV Am{U ñdV…À`m gm_m{OH$ Amamo½`Xm`r H$m`©joÌmV a_bobr nmhÿZ \$ma H$m¡VwH$ dmQ>bo. gmYZmVmB© Am{U _§XmVmB©, `m§À`m àË`j ^o Q > r Mm AmëhmX Amåhmbm {_imbm, nU emoYJ«m_bm Joë`mda S>m°. amUr Am{U S>m°. A^` ~§J `m§À`m H$m`©joÌmV {\$ê$Z _m{hVr KoV AgVmZm, Ë`m XmoKm§n¡H$s H$moUmMoM àË`j Xe©Z Pmbo Zmhr. H$maU S>m°. A^` àdmgmÀ`m V`marV Jw§Vbo hmoVo Am{U S>m°. amUr `m Amo.nr.S>r._Ü`o é½Um§Zm VnmgÊ`mV JwVboë`m hmoË`m. gH$mir AmR>nmgyZ Xwnmar § Mman`ªV, _Ü`o ñdV…gmR>r ImÊ`mMrXoIrb gwÅ>r Z KoVm Ë`m é½UgodoV X§J hmoË`m. emoYJ«m__Yrb J«Wmb`mMr Am{U nmhwÊ`m§Mr ì`dñWm nmhUmar à_wI § MoVZm {hZoM Amåhmbm {\$ê$Z gJirH$S>Mr _m{hVr {Xbr. Ë`mZ§Va AmUIr EH$m H$m`©H$Ë`m©Zo hm°b_Ü`o Amåhmbm àH$me{MÌm§À`m gmhmæ`mZo emoYJ«m__Yrb g§emoYZmMr Am{U OmJ{VH$ _hÎdmÀ`m àH$ënm§Mr A{YH$ _m{hVr {Xbr. godmJ«m_nmgyZ ñ\y$Vu KoD$Z gwê$ Pmbobm, nU gVVMo _ybJm_r g§emoYZ Am{U

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

Z§ V aMr d¡ Ú H$s` go d m Ago Mmby R> o d ë`m_w i o "emoYJ«m_' ho Zmd gmW© R>adUmam hm {hadmJma n[aga Amho. {VWo Amåhr gd©Ì {\$abmo. Á`m Am{XdmgtgmR>r hr Amamo½`godm gwê$ Ho$br, Ë`m§Zm Amnbo dmQ>mdo, Aem nÕVrÀ`m _mVrÀ`m Jmo b N> n amÀ`m PmonS>çm§_YyZ MmbUmao Amamo½`godoMo H$m_ nm{hbo. emoYJ«m_À`m XmamVyZ AmV `oVmZmM {XgUmar, Am{XdmgtÀ`m XodVoMr, _m± XÝVoœarMr Xodir nm{hbr. Ë`m§Zm OdirH$ dmQ>ob Aem nÕVrZo ñdV…bm ~aoMgo dmH$dyZ, Ë`m§À`mH$Sy>Zhr WmoS>o\$ma {eH$V {eH$V, ímodQ>r Ë`m§ZmM Amamo½`nyU© OJUo {eH$dÊ`mMm _hÎdmH$m§jr à`moJ {VWo Mmbbobm àË`j nm{hbm. OmJ{VH$ ñVamda g§emoYZmMo AZoH$ nw a ñH$ma {_idUmè`m `m Omo S > ß `mZo AmOda {_idbobr nm[aVmo{fHo$, gÝ_mZ, Am{U nwañH$ma _m§SyZ R>odÊ`mgmR>r EH$ A»Ir ImobrM ^ê$Z Jobobrhr nm{hbr. Ë`m§À`m H$m`©jÌmV {\$aVmZm Ë`m§À`m OdiÀ`m o H$m`©H$Ë`mªÀ`m ~mobÊ`mVyZhr `m H$m`m©À`m _hÎdmMr Am{U `m XmoKm§À`m {Zabg CËgmhmMr, ñ\y${V©Xm`H$ H$ënZm {_iVM hmoVr. VodT>oM _bm nwaogo hmoVo. nU Am_À`m H$mhr bmoH$m§Mm Ë`m§Zr àË`j ^oQ>mdo Agm AmJ«h hmoVm. Ë`mbm _mZ XoD$Z, n`©Q>Zà_wI eodQ>r S>m.amUr ~§Jm§À`m XdmImÝ`mV Job. Amåhr gd© nmhUo ° o AmQ>nZ ~mhoa ~g_Ü`o Wm§~bmo hmoVmo. ga_wH$mX_ Z§Va y JwnMyn ~mhoa `oD$Z ~g_Ü`o ~gbo, ~g Mmby Pmbr Am{U naVrÀ`m dmQ>oda Ë`m§Zr Amåhmbm {VWo Pmbobm g§dmX gm§{JVbm, Vmo _bm \$maM CX²~moYH$ dmQ>bm. {ddoH$ ga_wH$mX_ S>m°. amUr ~§Jm§Zm åhUmbo, "Ahmo , Xo d imV `o D $Z Xo d mÀ`m _y V uM§ Xe© Z KoVë`m{edm` H$g§ naV Om`M§ Am_À`m bmoH$m§Zr? Oam XmoZ {_[ZQ>§ Var Úm Zm Ë`m§Zm ^oQ>m`bm.' Ë`mda g_moa ~gboë`m é½Um§À`m {XeoZo hmV H$ê$Z S>m°. amUr åhUmë`m, "Ahmo, _mPo gJio ho Xod _mÂ`m nwT>çmV AgVmZm _r hr nyOm gmoSy>Z ~mhoa H$er `oD$?' Am{U é½Um§Zm VnmgÊ`mÀ`m {ZË`H$_m©V J§wVbobr Vr ~mB© H$m_mVM ì`ñV am{hbr. `m {VÀ`m {ZU©`mVM _bm godm^mdr I§~ra ñÌreŠVrMm AmUIr EH$ CÎm_, CXmÎm, CÞV Agm gmjmËH$ma Pmbm. Am{U nmhm`bm Z {_imbobr Vr H$m`©-ì`má ñÌr A{YH$M

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- {dÚwëboIm AH$byOH$a
vidyut.aklujkar@gmail.com

77

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

AmXaUr`, Am{U A{YH$ H$m¡VwH$mñnX dmQ>br. nm¡am{UH$ Am{U Eo{Vhm{gH$ VrZ ñÌrímŠVrÀ`m _yVv~Ôb _r {b{hbo, Ë`mVrb XmoKtÀ`mM _§{XamV Amåhr OmD$ eH$bmo, nU {VgarMo _§{Xa ~KVm Ambo Zmhr, VgoM AmYw{ZH$ VrZ pñÌ`m§À`m H$m`©joÌmV Amåhr Jobmo, XmoKr§Zm àË`j nm{hbo, nÊm {Vgarbm ^oQy> eH$bmo Zmhr. `m `moJm`moJmMrhr _bm J§_V dmQ>br. "{dX^m©_Ü`o JmOboë`m Oã~a VrZ ~m`m, XmoZ {Xgë`m, EH$@ ^oQ>o{MZm!' Ago _r ^méS>mÀ`m Mmbrda _ZmV JwUJwUV am{hbo. {dX^© àË`j nm{hbm ZìhVm, Voìhm {dX^m©Vrb ñÌr~Ôb _mPr H$ënZm \$maM ÌmoQ>H$ Am{U Yyga hmoVr. EH$ åhUOo H${dHw$bJwê$ H$m{bXmgmÀ`m à{V^oVyZ gmH$mabobr _oKXyVmVbr `jr, "VÝdr í`m_m {eI[aXeZm, nŠdq~~mYamo î R> r ' Aer H$mën{ZH$ ñÌrM _bm "d¡X^u' åhUyZ _mhrV hmoVr. `m Io n o À `m {dX^© - n`© Q > Z mV am_Q> o H $À`m H$m{bXmgmÀ`m ñ_maH$mVrb {^{Îm{MÌm§_Ü`o Vr gw§Xar d¡X^u {MÌH$mamÀ`m H$ënZoZo gmH$mabobr Amåhr nm{hbr, nU Aer gm¢X`©dëbr H$mhr {dX^m©À`m n`©Q>ZmV _bm Hw$R>o g_j {Xgbr Zmhr. AWm©V, gm¢X`©dVr AZoH$ AgVrb, \$ŠV _mÂ`m ÑîQ>rg nS>ë`m ZmhrV, EdT>oM. Xwgar _mÂ`m AmR>dUrVbr, dmMZmVbr d¡ X ^u åhUOo épŠ_Ur. ñdV…À`m _ZmVë`m {à`H$ambm nÌ nmR>dyZ ñdV…Mo _Z _moH$io H$aUmar, Ë`mÀ`mgh niyZ OmD$Z {ddmh~Õ hmoUmar _Zñdr {dX^©amOH$Ý`m. nU {VÀ`mhr H$Woer g§~Õ Agbobr ñWio, åhUOo A_amdVr, H$m¢{S>Ê`nya dJ¡ao Amåhr `m IonoÀ`m n`©Q>ZmV nmhÿ eH$bmo Zmhr. Var nU {dX^m©À`m `m Xhm {Xdgm§À`m ÌmoQ>H$ Am{U Varhr d¡{dÜ`nyU© àdmgmV {OË`mOmJË`m d¡X^u ñÌreŠVrMo nm¡am{UH$, Eo{Vhm{gH$ Am{U AmYw{ZH$ H$mimVbo Oo {d{dY Am{dîH$ma _mÂ`m nwT>çmV Ambo, VodT>çm§À`m gmjmËH$mamZoM _mPm hm àdmg gw\$i, g§nÞ Am{U g§ñ_aUr` Pmbm.

éMr {Xdmir

78

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

g§nmXH$m§Mo èhmgnd©
Za|Ð ~moS>Ho$

éMr {Xdmir

hmVm§ M o H$mhr bo I H$ H$mhr _{hÝ`m§nydu EH$Ì O_bo hmoVo. Ë`mV XmoZ nÌH$maboIH$hr hmoVo. gXm Sw>§~ao Am{U _hmdra Om|Yio. Ë`m XmoKm§Zrhr nÌH$m[aVoVrb gÚ{ñWVr~Ôb qMVm ì`º$ Ho$br. Sw>§~ao gH$migma»`m Zm_d§V g_yhmV hmoVo. EH$m ^anya InmÀ`m gmám{hH$mMo g§nmXH$ hmoVo. Om| Y io Am{U _r H$mhr H$mi EH$ÌM hmo V mo . _hmdra^mB© g§nmXH$ hmoV. _r Ë`mM X¡{ZH$mMm {Zdmgr o g§nmXH$ hmoVmo. nmD$Ueo dfmªÀ`m na§naoMo Amåhr nmB©H$ hmoVmo. AmYr Omoo |Yio Jobo. Ë`m§Zr AmH$[ñ_H$ amOrZm_m [Xbm. _r Ë`m§Mm ghH$mar. OdiMm {_Ì. {edm` H$dr dJ¡ao. _bmhr {dídmgmV Z KoVm Ë`m§Zr amOrZm_m {Xbm. H$maU? {Zdm§V boIZ-dmMZmbm do i Úm`Mm åhUy Z . ghm _{hÝ`m§ Z r _bm

{b {hË`m

_hmdra^mBªÀ`m VËH$mbrZ _ZmodñWoMm AW© H$ibm. _mbH$ EH$ H$m|S>r {Z_m©U H$aVmV. Ë`mV Vwåhr AbJX AS>H$bobo AgVm. Ë`m§À`m AmXoemdê$Z AZoH$ A{à` {ZU©` KoVbobo AgVmV. Am{U bhmZ _wbmbm OwÝ`m IoiÊ`mMm H§$Q>mim `mdm Vgm AmVm _mbH$mbm OwÝ`m g§nmXH$mMm, Ë`mÀ`m H$ënZm§Mm H§$Q>mim Ambobm AgVmo. Ë`mbm Zdo IoiUo hdo AgVo. Vw_Mr Ë`mbm AS>MU hmoVo. _J H$Yr H$ama g§në`mMo {Z{_Îm hmoV. H$Yr EH$ XmoZ _{hÝ`m§Mm nJma o XoD$Z Q>mQ>m H$aÊ`mV `oVo Va H$Yr amOrZmå`mgmR>r X~md AmUbm OmVmo. à_wI nÌH$ma Agbobm hm _mUyg ñdV…da YS>YS>rV AÝ`m` hmoV AgVmZm H$mhrM H$ê$ eH$V Zmhr. Vr H$m|S>rM Aer {d{MÌ AgVo. H$mbm§VamZo g§Yr {_iVmM R>gR>g ì`º$ Ho$br

79

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

80

OmVo. dV©_mZnÌ ho àm°S>ŠQ> Pmbo Amho hr Sw>§~ao `m§Mr I§V qH$dm _hmdra^mBªZr ì`º$ Ho$bobm {dfmX Á`m n[apñWVrVyZ {Z_m©U Pmbm Amho {VMm Aä`mg H$aUo AË`mdí`H$ Amho. Ë`m{edm` g_ñ`m bjmV `oUma Zmhr. BVa H§$nÝ`m§à_mUo d¥ÎmnÌr` AmñWmnZo `mhr H§$nÝ`mM AgVmV. H$Yr \$_©, H$Yr àm.[b., H$Yr {b{_Q>S> H§$nZr Ago Ë`m§Mo ñdê$n àË`oH$ _mbH$mÀ`m o JaOoZwgma R>aVo. J«mhH$mon`moJr dñVy§Mr [Z{_©Vr H$aUmar EImXr àm.[b. H§$nZr Am{U gH$mi qH$dm à^mV N>mnUmè`m H§$nÝ`m `mV H$m`ÚmÀ`m Ñï>rZo \$aH$ ZgVmo. nU d¥ÎmnÌ ho àm°S>ŠQ> _mZbo OmV Amho Am{U Ë`m~Ôb g§nmXH$m§Zm I§V dmQ>Vo Amho. àm°S>ŠQ> åhUOo eodQ>r H$m`? Va ~mOmanoR>oV J«mhH$mbm {dHy$Z Z\$m H$_mdÊ`mgmR>r [Z_m©U Ho$bobr dñVy. d¥ÎmnÌ hr Aer dñVy Amho H$m? Ho$di Z\$m hm d¥ÎmnÌmMm hoVyM Agy eH$V Zmhr. _m{hVr, à~moYZ d H$a_UyH$ `mn¡H$s à~moYZ hm gdm©V _yb^yV hoVy gmÜ` hmoV Zgob Va d¥ÎmnÌ N>mnm`Mo H$emgmR>r? d¥ÎmnÌg¥ï>rMm hm èhmg Jobr AZoH$ df} gwê$ Amho . Amåhr bmo H $gÎmmV AgVmZm Am_À`m S>moù`m§g_moaM ÛmaH$m ~wSy> bmJbr hmoVr. AZoH$ df} IñVm Imëë`mZ§Va Amåhmbm Mm§Jbm nJma d ì`mdgm{`H$ gwa{jVVoMr ñdßZo nSy> bmJbr hmoVr. ~N>mdV Am`moJmZwgma J{UVo _m§S>Ê`mV `oD$ bmJbr hmoVr. Zo_Š`m `mM doir nÌH$m[aVoV Cƒ nXm§da H$mhr {Q>¸$moOramd ñWmZmnÞ Pmbo. Ë`m§Zr H$Yr amÌnmù`m Ho$ë`m ZìhË`m. l{_H$ nÌH$ma åhUyZ H$YrM H$m_ Ho $ bo ZìhVo . ì`dñWmnZmZo AììmmÀ`mgìdm nJma XoD$Z Ë`m§Mo ^bVo bmS> Ho$bo. Xm¡è`mda Ë`m§Mr \$mB©ìhñQ>ma ì`dñWm Agm`Mr. ho gJio H$emgmR>r? l{_H$ nÌH$mam§Zm dmT>rd nJma, noÝeZ dJ¡ao gw{dYm ì`dñWmnZmbm Úm`À`m ZìhË`m. Ë`mgmR>r Ë`m§Zr ho aoS>r_oS> {dMmad§V nmibo Am{U l{_H$ nÌH$m[aVmM _mo S > r V H$mT> b r. `m {Q>¸$moOramdm§À`m gmjrZo n{hbr ËgwZm_r Ambr {VMo Zmd hmoVo H§$ÌmQ>r nÜXV. dmñV{dH$ B§{S>`Z H$m°ÝQ´>°ŠQ> A°ŠQ>Zwgma EImÚm ì`dgm`mMr _w»` CbmT>mb H§$ÌmQ>r Agy eH$V Zmhr. CXm. d¥ÎmnÌmMo _w»` H$m_ ~mVå`m {_i{dUo ho AgVo. gmh{OH$ dmVm©ha d

BVa H§$nÝ`m§à_mUo d¥ÎmnÌr` AmñWmnZo `mhr H§$nÝ`mM AgVmV. H$Yr \$$_©, H$Yr àm.[b., H$Yr {b{_Q>oS> H§$nZr Ago Ë`m§Mo ñdê$n JaOoZwgma R>aVo. J«mhH$mon`moJr dñVy§Mr [Z{_©Vr H$aUmar EImXr àm.[b. H§$nZr Am{U gH$mi qH$dm à^mV N>mnUmè`m H§$nÝ`m `mV H$m`ÚmÀ`m Ñï>rZo \$$aH$ ZgVmo. nU d¥ÎmnÌ ho àm°S>ŠQ> _mZbo OmV Amho Am{U Ë`m~Ôb g§nmXH$m§Zm I§V dmQ>Vo Amho. àm°S>ŠQ> åhUOo eodQ>r H$m`? Va ~mOmanoR>oV J«mhH$mbm {dHy$Z Z\$$m H$_mdÊ`mgmR>r [Z_m©U Ho$bobr dñVy. d¥ÎmnÌ hr Aer dñVy Amho H$m? Ho$di Z\$$m hm d¥ÎmnÌmMm hoVyM Agy eH$V Zmhr. _m{hVr,à~moYZ d H$a_UyH$ `mn¡H$s à~moYZ hm gdm©V _yb^yV hoVy gmÜ` hmoV Zgob Va d¥ÎmnÌ N>mnm`Mo H$emgmR>r?
Cng§nmXH$ ho H§$ÌmQ>r Agy eH$V ZmhrV. d¥ÎmnÌ dmQ>nmMo H$m_ H$amamda XoVm `oVo. nU ì`dñWmnZmZo {ZdS>H$ nÌH$mam§Zm hmVmer Yê$Z l{_H$ nÌH$mam§Zm g§n{dbo. VidbH$a-JS>H$ar `m§À`mgmaIo g§nmXH$ {Zd¥ Î m Pmë`mda Or Zdr \$ir Ambr {Vbm nÌH$m[aVoVrb l_ì`dñWoer H$mhr XoUo-KoUo ZìhVo. Ë`m§Zr Amnmnbo nJma-nmUr nm{hbo. {dMmad§V åhUy Z {_adVmZm qH$dm H$m`© H « $ _m§ M r {Z_§ Ì Uo ñdrH$maVmZm AmnU nÌH$mam§À`m EH$m {nT>rÀ`m Q>miydaMo bmoUr ImV AmhmoV `mMo ^mZ AgVo Va g_mOmbm gXþnXoe H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Mr Or^ Q>miybm bmJbrM ZgVr. H$m`_ H$m_Jmam§À`m ~Xë`m§Mo gÌ gwê$ Pmbo. ~Xë`m ZH$mo AgVrb Va ñdoÀN>m{Zd¥Îmr ñdrH$mam. H$m_Jma nmoaHo$ Pmbo. l{_H$ nÌH$ma g¡amd¡am Ymdbo, Ymdbo Am{U AIoa dñVwpñWVr ñdrH$mê$Z ZmoH$è`m§Zm {MH$Qy>Z am{hbo. H§$ÌmQ>r Va H§$ÌmQ>r. df© XmoZ dfm©V Ë`mhr ZmoH$è`m Joë`m. _J `m nona_YyZ Ë`m nona_Ü`o. N>moQ>çm JmdmVrb _mVã~am§H$S>o. èhmg gwê$M am{hbm. _J _moR>çm à_mUmV bwQ>mbyQ> gwê$ Pmbr. AZoH$ {R>H$mUr Va gÜ`m H$gbohr {Z`wº$snÌ Z

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

XoVmM H$_©Mmar Zo_VmV. amoI n¡go XoD$Z H$m_ H$ê$Z KoVmV. _w»` dmVm©ha ho nX ~mX R>abo Amho. Y§ÚmMo {hV gm§^miUmam EImXm M_Mm g_Ýd`H$ åhUyZ Zo_bm OmVmo. doJdoJù`m ~rQ>da Y§Xm AmUUmao M_Mo Zo_bo OmVmV. ho M_Mo g§nmXH$m§Zmhr Ow_mZV ZmhrV. nJmamda Vo Adb§~yZ ZgVmV. Ë`m§Zm nJmamì`{V[aº$ Vrg Vo Mmirg Q>¸o$ H${_eZ AgVo. Oo g§nmXH$ AmS>diUmZo qH$dm WoQ> hr H$m_o H$ê$Z XoÊ`mMr V`mar Xe©{dVmV Vo {Q>H$VmV. BVam§Mr nadS> hmoVo. Cng§nmXH$m§Zm H$m`ÚmMo g§ajU AgyZhr Vo KoÊ`mMr qh_V ZgVo. Zo_UyH$nÌ _m{JVboM Va Hw$R>ë`mVar \$sMa gpìh©gMo {Xbo OmVo. d{Hª$J OZm©{bñQ²>g A°ŠQ> gdmªZr {_iyZ Jw§S>miyZ R>odbm Amho. g§KQ>Zm hV~b AmhoV. ghm Vmgm§À`m EodOr AmR> Xhm ~mam Vmg H$m_mMr Anojm R>odbr OmVo. nJma VmoM. Ë`mVhr aOm§Mo n¡go H$mnbo OmVmV. `m gJù`mnojm ^`mZH$ Jmoï> KS>Vo Amho. g§nmXZmMo Cng§nmXH$m§Mo A{YH$ma ì`dñWmnH$ dmnaV AmhoV. Hw$R>ë`m ~mVå`m {H$Vr _moR>çm N>mnm`À`m Vo Om{hamV ImË`mMo bmoH$ R>ady bmJbo AmhoV. ~mV_rV A_Š`mMo Zmd R>dm, V_Š`mMo Jmim o hohr AmXoe Vr _§S>ir XoVmV. Oo Om{hamVtMm _{bXm XoD$ eH$Vrb Ë`m§ZmM à{gÜXr Úm`Mr Ago ho V§Ì Amho. åhUOo WmoS>Š`mV n¡godmë`m§ZmM à{gÜXr. `màH$mao AmnU H$m`ÚmMo C„§KZ H$arV AmhmoV `mMo ^mZ H$Yr AgVo H$Yr ZgVo. H$m`ÚmZwgma g§nmXH$s` _OHw$amMr O~m~Xmar `m§À`mda Aer Amoi N>mnbr OmVo. Ë`m Zmdmg_moa \w$br N>mnbr OmVo. H$moQ>©H$‚mo Pmbo Va Vr gmo ` . nU Iao Va hmM _mUy g Ý`m`XodVoÀ`m ZOaoVyZ g§nmXH$ AgVmo. Ë`mÀ`m nadmZJr{edm` _OHy$a N>mnbmM OmVm H$m_m Z`o. nU Ë`mbm Jw§S>miyZ R>odÊ`mÀ`m doJdoJù`m Šb¥ßË`m bT>dë`m OmVmV. H§$nÝ`m§À`m nÌH$ma n[afXm§Zm Om{hamV ImË`mMr _mUg§ OmD$Z ~gVmV. Ë`m ~mVå`m g§nmXH$m§À`m g§_Vr{dZm ñ_Jb H$ê$Z N>mnë`m OmVmV. {edm` amOH$s` ~mVå`m§gmR>r doJdoJù`m njm§Mo bm°q~J MmbVo. Ë`m§Mo Ë`m§Mo nmird bmoH$ AgVmV. Vo ~mVå`m Amnmnë`m nmirV KwgdVmV. Omo g§nmXH$ Om~ {dMmaVmo Vmo A{à`

R>aVmo. Ë`mbm hþgH$mdÊ`mgmR>r doiàg§Jr J{bÀN> Amamon Ho$bo OmVmV. Aem doir {hVg§~§Ym§À`m e¥§IboV Agbobo gmao {Zb©‚mnUo EH$Ì `oVmV. ñdV…darb AÝ`m`m{déÜX Ooo bTy> eH$V ZmhrV Vo Xþgè`mda AÝ`m` H$aÊ`mgmR>r _mÌ EH$Ì `oVmV. hr Aer _mZ{gH$Vm AgVo. g§ n mXH$nXmMo IƒrH$aU H$aÊ`mgmR> r doJdoJir nXo [Z_m©U H$aÊ`mV Ambr. Jw§VmJw§VrMr n[apñWVr g_moa Ambr åhUOo _mUgo Jm§Jê$Z OmVmV, Agm AZw^d Amho. S>oß`wQ>r E{S>Q>a ho AgoM EH$ nX. _mo R > ç m g§ ñ Wo V àË`o H $ g§ n mXH$s` O~m~XmargmR>r doJim S>oß`wQ>r E{S>Q>a AgUo g_Oy eH$Vo. nU {OWo g§nmXH$m§ZmM Amnë`m H$m_mMo ñdê$n {ZpíMV H$ê$Z XoÊ`mV Ambobo Zmhr {VWo hm S>oß`wQ>r E{S>Q>a AmUIr H$m` H$aUma? [edm` hr nXo nmhm- ì`dñWmnH$s` g§nmXH$, g_yh g§nmXH$, à~§Y g§nmXH$, g_yh à~§Y g§nmXH$, à_wI g§nmXH$, g§MmbH$-g§nmXH$, g§nmXH$, Cnà_wI g§nmXH$ (VoM Vo - S>ß`wQ>r E{S>Q>a), g§nmXH$ (Ame` ì`dñWmnZ), o g§nmXH$ (¹$m{bQ>r H§$Q´>mob), g§nmXH$ (àH$meZ {d^mJ), H$m`©H$mar g§nmXH$, {Zdmgr g§nmXH$, eha g§nmXH$, Amd¥Îmr g§nmXH$, d¥Îm g_Ýd`H$ dJ¡ao. {edm` Imem§gmR>r Img nX- AÜ`j, g§nmXH$ _§S>i. AÜ`jmbm g§nmXZmVbo H$mhr H$im`bm hdo Aer Anojm H$emgmR>r? {ejUjoÌmMm AmXe© AmhoM. Amdí`H$ Ë`m e¡j{UH$ nmÌVm àmMm`mªH$S>o Agë`m H$s Pmbo. g§ñWoMm AÜ`j AS>mUr Agbm Var MmbVmo. Ë`m YVuda g§nmXH$ _§S>i Mmbm`bm H$m` haH$V Amho ? `m do J do J ù`m nXm§ M r Amdí`H$Vm AgVoM. AÜ`jmbm nJma ZgVmo nU ì`dñWmnH$s` g§MmbH$mbm AgVmo, ì`dñWmnH$s` g§nmXH$mbmhr AgVmo. Ë`m nJmamgmR>r Imem§Zm hr nXo {Xbr OmVmV. BVam§ g mR> r hr nXo åhUOo dmQ>mÊ`mÀ`m AjVm AgVmV. H$nmir Zmhr Hw$¸y$ åhUo hr _mhr ~m`Hy$... `m Cº$sMr AmR>dU ìhmdr Aer AZoH$ nXo AgVmV. Joë`m H$mhr dfmª_Ü`o noS> Ý`yOMm \§$S>m Ambm Amho. (hr ^mfmhr Ë`m§MrM.) B§J«Or nonadmë`m§Zr

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

81

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

82

A° S > ì hQ> m © B O_| Q > Am{U E{S> Q > m o [ a`b `m§ À `m EH$sH$aUmVyZ A°S>ìhQ>m}[a`b hm eãX KS>dbm. Om{hamVrÀ`m XamZo ~mV_rgmaIm _OHy$a N>mnm`Mm, hr Ë`m_mJMr _yi H$ënZm. Om{hamV {Xbr H$s hm _OHy$a n¡g¡o XoD$Z N>mnbm Amho ho CKS>M hmoV. H$mhtZm o ~mV_rgmaIm à^md hdm AgVmo . Ë`mgmR> r A°S>ìhQ>m}[a`bMr H$ënZm Ambr. _r Zmhr Ë`mVbr AZ AmYr H$S>r bmdm AmVbr... EH$Xm MQ>H$ bmJbr H$s Hw$R>o Wm§~m`Mo Vo H$iV Zmhr åhUyZ Va `m AdXeobm èhmg åhUVmV. B§J«Or A°S>ìhQ>m}[a`b _amR>rV noS> Ý`yO `m ZmdmZo AdVabo. WoQ> ~mV_rM. dmMH$mbm Jw§Jmam XoD$Z. Ë`mbm dmQ>V§ H$s AmnU ~mV_r dmMVmo AmhmoV. àË`jmV Ë`m _OHw$amMo Om{hamVrÀ`m XamZo Va H$Yr Xm_XþßnQ> n¡go KoVbo OmVmV. n{hbr \$gdUyH$ hmoVo Vr dmMH$mMr. gmobmnya_Ü`o A_wH$ V_wH$ `m§Mm {dO` {ZpíMV... Agm _Wim dmMyZ dmMH$mbm dmQ>V§ H$s Ia§M Ver pñWVr Amho H$s H$m`? àË`jmV Vg§ H$mhrM ZgV§. ZwgVr hÿb CR>dbobr AgVo. Ë`mZ§Va \$gdUyH$ AgVo Am`H$a ImË`mMr. hm ì`dhma amoI AgVmo. nmdË`m _m{JVë`m Va {Xë`m OmVmV. ~hþVoH$Xm H$mim n¡gm AgVmo. hoM Vo H$m`ÚmZo {Z{fÕ _mZbobo ãb°H$ _mH}$qQ>J. H$moU {H$Vr n¡gm H$_mdVmo ho H$iÊ`mMr `§ÌUm Zgob Va XoemMr AW©ì`dñWm MmbyM eH$Uma Zmhr. åhUyZ àË`oH$ ì`dhmamMm nwamdm R>odUo Amdí`H$ AgVo. noS> Ý`yOÀ`m _mÜ`_mVyZ H$mim n¡gm {Z_m©U H$obm OmV Amho. CÚm gr~rAm`À`m Am{W©H$ J¡aì`dhma {d^mJmZo Aem AmñWmnZm§{déÜX YmS>r Q>mH$ë`m Va AmíM`© dmQ>m`bm ZH$mo. `m n¡emÀ`m AmeoVZ ãb°H$_oqbJn`ªV _Ob y Jobobr Amho. åhUOo CXmhaUmW© _m{hVr A{YH$mamV {_imbobr _m{hVr N>mnm`Mr d Z§Va g§~§[YVm§er Am{W©H$ VS>OmoS> H$ê$Z Cd©[aV _OHy$a Xm~yZ R>odm`Mm. {ZdS>UwH$m åhUOo bmoH$emhrMo ^yfU. Ë`m {ZdS>UwH$m§Mm _mÜ`_m§Zr nma H$Mam H$ê$Z Q>mH$bm Amho. {ZdS>UH$ Am`moJmZo {ZdS>UH$ IMm©da _`m©Xm y y KmVbr Amho. ho H$m`Xo nmiÊ`mgmR>r AgVmV H$s

Q>miÊ`mgmR>r? C_oXdma Ë`mVyZ dmQ> H$mT>m`bm ~KVmV. Ë`m§À`m ~mVå`m N>mnyZ `oVmV. Ë`m~Ôb n°Ho$O R>abobo AgVo. amoI n¡go nmohmoMVo hmoVmV. Am`moJ A§KmamV amhmVmo. C_oXdmambm à{gÜXr {_iVo. _mÜ`_m§Zm n¡go {_iVmV. hm bmoH$emhrer Mmbbobm Ioi Amho. XoeÐmoh åhUOo doJio H$m` AgVo, Agm àíZ H$ê$Z nmhmdm. CÎma ŠboeXm`H$ `oB©b. `m àH$mamV g§nmXH$m§Zm doR>rg KaUo hm `m èhmgndm©Vrb eodQ>Mm gJ© Amho. Vmo gwê$ Pmbobm Amho. Xhm dfmªnydu {Q>¸$moOramdm§Zm dmnê$Z KoÊ`mV Ambo, Voìhm l{_H$ nÌH$m[aVm g§ndUo hm hoVy hmoVm. Vmo gmÜ` Pmbm. AmVm nwT>Mm Q>ßnm byQ>_marV gh^mJr H$ê$Z KoÊ`mMm Amho. Xa_hm bmI XmoZ bmI nJma H$emgmR>r {Xbo OmVmV? ~S>çm ZoË`m§À`m Odi amhm, CÚmoJnVtÀ`m Odi ahm. Ë`m§À`mnmgyZ \$m`Xm [_idyZ Úm. Ë`m ~Xë`mV ghm AmH$S>çmV nJma ¿`m. g§ n mXH$m§ À `m {dXo e dmè`m, amÁ`g^mbmoH$g^oMr [V{H$Q>o, {H$Vm~m§Mr {IamnV amOamog Mmbbobo AgVo. EH$m g§nmXH$mZo {X„rÀ`m EH$m dmVm©hamMr ~Xbr Ho$br hmoVr. Vr H$aVmZm EH$m nm°da\w$b ZoË`m~Ôb gVV AZwH$y b N>mnV Agë`mMm Amamon Ho$bm hmoVm. H$mhr df} Jobr. g§nmXH$ nm°da\w$bm§À`m nona_Ü`o Jobo. {VWyZ [Zd¥Îm Pmbo. nwT>o Ë`m§Zr bmImo én`m§Mo _mZYZ KoD$Z nm°da\w$bm§À`m {dMmagyÌm§Mo g§nmXZ Ho$bo. ho Am_Mo {dMmad§V Am{U g§ñH¥$VrMo Aä`mgH$. Vo ì`mg§JmV BVHo$ ~wSy>Z Jobo H$s Amnbm dmna hmoVmo` ho Ë`m§À`m bjmVM Ambo Zmhr Ago åhUy Amåhr \$ma\$ma Va. nU g_mOmV ngam`Mo Vo ngabo. èhmgndm©À`m n{hë`m gJm©V g§nmXH$m§ZrM l[_H$m§Zm g§ndbo. Xþgè`m Q>ßß`mV g§nmXH nmnm§À`m amerV dmQ>oH$ar Pmbo. Am{U AmVm {Vgè`m Q>ßß`mV S>_r V`ma hmoV AmhoV. àË`jmV amoOMm d¥ÎmnÌr` Y~S>Jm gm§^miUmam _mUyg doJim. g§nmXH$ åhUyZ {_adUmam doJimM Aer AmO pñWVr Amho. Á`oð>m§Mm H$m|S>_mam hmoVmo` nU Hw$Ur ~mobV Zmhr`. _J AmSy>Z AmSy>Z gXm^mD$ ~mobVmV. _hmdra^mB© I§V ì`º$ H$aVmV. _hmdra^mBªgma»`m g§Kf©erb _mUgmMm H$gm MmoWm Pmbm ho _r

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

S>moù`m§Zr nm{hbo. g§nmXH$m§Zm H$go Iw~rZo g§ndbo OmVo hm Iao Va J§^ra H$mX§~arMm [df` Amho. EH$ OrE_ nXmdaMm OZag S>°_oOa ^mBªÀ`m g§X^m©V åhUmbm, g§nmXH$ H$moU doJim AgVmo? Ny> åhQ>b§ H$s Ë`mbmhr nimd§ bmJV§...øy_Z [agmog©Mr BVH$s BZøy_Z H$ënZm Joë`m 75 dfm©V Hw$Umbm gwMbr Zgob. KS>bo Ago hmoVo H$s, g§nmXH$m§Zm nmohmoMdm`bm Jobë`m S´>m`ìhabm AnKmV Pmbm. Ë`mZo g§nmXH$m§Mr o _XV _m{JVbr. g§nmXH$ åhUmbo, Aem doir àemgZmMr _XV KoUo Bï>. S´m`ìhaZo OrE_bm H$idb§ . Ë`m§ Z r Imem§ Z m gm§ { JVbo . Imem§ M o g§nmXH$m§er dmObo. Ë`m§Zr qMVZ-_ZZ-boIZmgmR>r Cg§V hdr Ago H$maU gm§JZ amOrZm_m {Xbm. Ë`m§À`m y {Zd¥ÎmrMr KmofUm Pmbr. H$m`©H«$_ Pmbm. Ë`mV g§^m{dVnUo Ny>-dmbo OrE_ hOa hmoVoM. Amnë`m Ñ{ï>H$moÝmm_wio hmoV Agboë`m Z¡{VH$ èhmgmMr Ë`m§Zm H$moUVrhr OmUrd ZìhVr. BVH§$ {e{jV AS>mUrnU Agy eH$V§ ho g_moa AJXr ñnï>nUo {XgV hmoV. ^mBªZr § ^mfU Ho$b§. Bemam {Xbm. g§Kf© Q>mibm. Ver [ñWVr [Z_m©U Ho$br OmVo. AmUIr EH$ AÝ`m` XâVar XmIb hmoVmo. H$mi gmoH$mdVmo. H$mhr _{hÝ`m§Zr _mPm Z§~a bmJbm. Zdo H$maU.Zdr H$m|S>r. EH$Q>onU. H$ama g§nbm, _r {ZKmbmo Ago nmbwnX _r bmdbo. H$ama g§nbm hmoVmM nU doJimM X~md hmoVm. Ë`m§Zm Zdo IoiUo KoD$Z Ioim`Mo hmoVo. `mda H$mhrM Cnm` Zmhr H$m? ho AgoM MmbUma H$m? AmhoV, Cnm` AmhoV. hr bT>mB© eodQ>r _mÜ`_o {dê$Õ bmoH$à{V{ZYr Aer bT>br OmUma Amho. àË`oH$ {ZdS>UyH$ hr _{bÚmMr g§Yr _mZyZ noS> Ý`yOMr {dfd„r \$mo\$mdV OmUma Amho. eodQ>r H$moQ>çdYr én`o ZmhrV Va {ZdS>UyH$M bT>{dVm `oUma Zmhr Aer pñWVr Agob. bmoH$emhrM Hw§${R>V hmoB©b. Ë`mgmR>r bmoH$à{V{ZYr§ZmM Zdo H$m`Xo H$amdo bmJVrb. \$m_©grgmR>r Ogm Q>{ŠZH$b S>m`aoŠQ>aMm {Z`_ o AgVmo Vgm {Z`_ H$amdm bmJob. g§nmXH$mÀ`m boIr g§_Vr{edm` N>mnbobm AÝ` _OHy$a hr Om{hamV _mZyZ Ë`mda H$a bmdÊ`mMr VaVyX Ho$br H$s gai Mmn ~gob. g§nmXH$ Hw$Umbm Zo_m`Mo Ë`m~m~VMo {Z`_ AgmdoV. {H$_mZ nXdrYa, Xhm df} l[_H$

- Za|Ð ~moS>Ho$ S>r-3, S>rEgHo$ qMVm_Ur, Aßnm ~id§V Mm¡H$, nwUo - 30 ^«_UÜdZr : 9922404963
nbodke09@gmail.com
{XdmirÀ`m hm{X©H$ ew^oÀN>m!

ñdmVr Q´>mÝgnmoQ>©
{~pëS>¨J _Q>o[a`b gßbm`g© {hVoZ åhmÌo : 9822 536 374 gwYra åhmÌo d ~§Yy : 9822 660 757

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nÌH$m[aVoMr AQ> Agmdr. {H$_mZ nmM àH$m{eV nwñVHo AgmdrV. {ZdS>UwH$sÀ`m H$mimV {Oëhm{YH$mè`m§Mo ghmæ`H$ àgma_mÜ`_m§À`m AmñWmnZm§da ZOa R>odyZ AgmdoV. n¡em§À`m ì`dhmamda H$S>H$ ZOa Agmdr. gr~rAm`À`m Am{W© H $ {d^mJmZo Xj ahmdo . {ZdS>UwH$sVrb Am{W©H$ J¡aì`dhma XoeÐmohmgmaIm JwÝhm _mZbm Omdm. Aem àH$maMo [Z~ªY {ZamoJr bmoH$emhrgmR>r Amdí`H$ AmhoV. doirM `m Cnm``moOZm Ho$ë`m ZmhrV Va ho èhmgnd© nwT>À`m gJm©V XoemMr ñdm`ÎmVm YmoŠ`mV AmUy eH$Vo.

éMr {Xdmir

ñdmVr Am°Q>mo nmQ>©g²
Am_À`mH$S>o Oogr~r ^mS>çmZo {_iob
1, [aÕr-{gÕr {~ëS>tJ, S>m°. S>hmi|À`mg_moa, g\$mio, Vm. nmbKa, {O. R>mUo - 401201 XyaÜdZr : H$m`m©b` - 230217 {Zdmg - 233020

83

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vr ñZohÁ`moV EH$
_¥Um{bZr H$m{ZQ>H$a-Omoer

\w$bë`m Z Á`m H$mhr H$ù`m hmoË`m _wŠ`m, H$mo_oOë`m Ë`m H$ù`m§À`m {dH$gZmMm Ü`mg öX`r OmJbm! Á`m H$modù`m H$ù`m H$Yr nyU©ËdmZo {dH${gV hmoUmaM ZgVmV; Ë`m {ZgJm©À`m AnyU© H$bmH¥$VtZm {dH${gV H$aÊ`mgmR>r, hiwdmanUo \w$bdÊ`mgmR>r AWH$ n[al_ KoUmè`m, AmB©À`m _m`oZo Ë`m§Mr {ZJamUr H$aUmè`m g§Ü`mVmB© XodéIH$a åhUOo _{V_§X _wbo Am{U Ë`m§Mo nmbH$ `m§À`mgmR>r _moR>m AmYma AmhoV. `m ~mbH$m§Zm AmË_gÝ_mZ XoÊ`mMo, Ë`m§À`m Am{U Ë`m§À`m nmbH$m§À`m _Zmda _b_nÅ>r H$aÊ`mMo H$m`© g§Ü`mVmB© Joë`m 25 dfmªhÿZ A{YH$ H$mi H$aV AmhoV. Iao Va, g§Ü`mVmBªZr Amnë`m H$m_mMr gwédmV nÌH$ma åhUyZ Ho$br. X¡{ZH$ g§Ü`m, Ho$gar, _hmamîQ>´ Q>mBåg `m§gma»`m Zm_m§{H$V d¥ÎmnÌm§gmR>r Ë`m boIZ H$aV hmoË`m. ho H$m_ H$aV AgVmZmM Ë`m§Zr EH$Xm Xya{MÌdmUrgmR>r à{gÕ {H«$Ho$Q>nQy> {dO` _MªQ> `m§Mr _wbmIV KoVbr. Ë`mdoir _MªQ>gmho~ A§Ym§gmR>r H$m`© H$aV hmo V o . {H« $ Ho $ Q> { dœmV bIbIrV `e {_idUmè`m {dO` _MªQ> `m§Zr EH$m àýmMo CÎma XoVmZm gm§{JVbo, H$s ""{H«$Ho$Q>nQynojmhr _mPr g_mOgodH$ hr ^y{_H$m _mÂ`m _Zmbm OmñV AmZ§X

84

Am{U g_mYmZ XoVo. Amnë`m Am`wî`mMm Cn`moJ Xwgè`mgmR>r H$aVm `oUo `mgmaIr g_mYmZmMr ^mdZm Xwgar Hw$R>brM AgUma Zmhr.'' Ë`m§À`m `m CÎmamZo g§Ü`mVmB© ào[aV Pmë`m. Amnbo OrdZÜ`o` H$m` Agmdo `mMr b»I OmUrd Ë`m§À`m _Zmbm Pmbr Am{U _{V_§Xm§gmR>r H$m`© H$aÊ`mMr dmQ> Ë`m§Zr {ZdS>br. Ë`mZ§ Va àW_ Ë`m§ Z r qgYw VmB© Omo e tÀ`m "H$m_m`Zr' g§ ñ Wo V àdo e Ko V bm. `m _w b m§ M r {e{jH$m hmoÊ`mgmR>r {deof à{ejU KoVbo. ho à{ejU KoV AgVmZmM _{V_§Xm§À`m {dH$mgmgmR>r H$mhr doJù`m H$ënZm, {dMma Ë`m§À`m _ZmV gmH$ma hmoV hmoVo. `m H$ënZm àË`jmV gmH$ma H$aVm Amë`m Va AmnU `m _wbm§Zm A{YH$ ñd`§nyU© ~Zdy eHy$ Agm {dœmg Ë`m§Zm dmQ>V hmoVm. nU Ë`mgmR>r nyU© ñdmV§Í`mZo H$m_ H$aÊ`mMr g§Yr {_iUo Amdí`H$ hmoVo. éibobr nmD$bdmQ> Z {ZdS>Vm ñdV…M _{V_§X _wbm§gmR>r emim H$mT>br Va Ë`m H$ënZm gmH$ma hmoÊ`mMr ImÌr hmoVr. _yiMm YS>mS>rMm ñd^md Am{U EImXr JmoîQ> _Zmbm {^S>br H$s gd©ñd PmoHy$Z XoD$Z H$m_ H$aÊ`mMr {OÔ `m_wio g§Ü`mVmBªZr XmoZVrZ g§ñWm§H$S>o _{V_§X _wbm§gmR>r ñdV§Ì emim H$mT>Ê`mgmR>rMo àñVmd nmR>dbo. `m g§ñWm_Ü`o EH$ g§ñWm hmoVr d§{MVm§gmR>r, Xw~©b KQ>H$m§gmR>r H$m`© H$aUmar "godmgXZ'. g_mOgodoMo d«V AWH$nUo A§JrH$maUmè`m godmgXZÀ`m _XVrZo "{Xbmgm

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

H|$Ðm'Mo amonQo> bmdbo Job. {Ziy^mD$ {b_`o, eerVmB© o {H$bm} ñ H$a `m§ À `m nmqR> ã `mZo 1982 gmbr "{Xbmgm'Mr emim, Iao Va CnMmaH|$Ð Mmby Pmbo. g§ñWm ñdV: Am{W©H$ AS>MUrV, Agë`mZo dg{VJ¥ ¥ h mMm EH$ hm° b , ~mOmMr no Q > r Am{U ~gÊ`mgmR>r VmS>nÌr EdT>oM gm{hË` XoD$ eH$V hmoVr. nU EH$ Zm_m§{H$V, godm^mdr g§ñWoMo Zmd Am{U OmJm {_iUo hr Iyn _moR>r O_oMr ~mOy hmoVr. H$m_m`Zr g§ñWoÀ`m qgYwVmB© Omoer `m§Zm g§Ü`mVmB© JwéñWmZr _mZVmV. Ë`m§Mo Amerdm©X Am{U Ë`m§À`m H$m`m©nmgyZ àoaUm KoD$Z g§Ü`mVmBªMo H$m_ gwê$ Pmbo. dmQ>bo hmoVo Ë`mhÿZ hr dmQ> Iyn IS>Va hmoVr. 1982 gmb åhUOo OdiOdi 26-27 dfmªnyduMm H$mi. Amnë`m nmë`mMo _{V_§XËd Voìhm Ago ghOmghOr ñdrH$mabo OmV Zgo. `m _wbm§Zm KamVM R>odÊ`mMm nmbH$m§Mm H$b Ago. Ë`m§Zm emioV nmR>dÊ`mMr H$ënZm Ë`m§Mm _ZmV éOdUo Amdí`H$ hmo V o . gw h m{gZr gmR> o `m Amnë`m à{e{jV, em§ V , {dMmar _¡ { ÌUr~amo ~ a Ë`m§ Z r H$m_mmbm gwédmV Ho$br. AmOw~mOyÀ`m bmoH$m§H$Sy>Z, S>m°ŠQ>am§H$Sy>Z Aem àH$maMo ì`§J Agboë`m _wbm§Mr _m{hVr {_idy Z Ë`m§ M r `mXr ~Zdbr. AmVm nwÊ`mVë`m gmè`m noR>m {n§OyZ H$mT>V, _moR>çm {OÔrZo `m _wbm§n`ªV Ë`m nmoMV hmoË`m. Ë`m _wbm§À`m nw Z d© g ZmMo , Ë`m§ Z m emio V nmR> d Ê`mMo _hÎd nmbH$m§Zm g_OmdyZ gm§JV hmoË`m. nU nmbH$m§À`m à{V[H«$`m {VVŠ`mem gH$mamË_H$ Zgm`À`m. Vohr gmh{OH$ hmoVo åhUm. Á`m ì`§Jmda H$mhr CnMma hmoD$ eH$Uma Zmhr, Oo _yb ñdV…Mo H$moUVohr H$m_ ñdV… H$ê$ eH$Uma Zmhr qH$~hwZm, AË`ën ~wÕrMo XoUo Á`m§Zm {_imbo Amho Aem _wbm§Mo ho nmbH$ AmYrM _ZmZo nmoibobo, hVme Pmbobo. Ë`mVbo H$mhrOU Va Amnbo _yb _{V_§X Amho `mMm ñdrH$maM H$am`bm V`ma Zgm`Mo. Ë`m_wio H$mhr doim `m XmoKtZm ~moMè`m AZw^dm§Zmhr gm_moao Omdo bmJm`Mo. ""Am_Mo _yb _{V_§X Amho ho Vwåhmbm gm§{JVb§M H$moUr?'' BWnmgyZ ""Am_À`m _wbmbm hþema ~Zdmb Ag§ {bhÿZ XoUma AmhmV H$m?'' Ago àýhr Ë`m§Zm {dMmabo Jobo. nU Ë`m§Zr hma _mZbr Zmhr. `m _wbm§À`m nmbH$m§À`m _Zm§Zmhr ghmZw^yVrMr \w§$H$a

hdr AgVo ho Ë`m§Zr OmUbo hmoVo. Ë`m_wio Amnbo åhUUo Ë`m§Zm nQ>dZ XoD$Z, Amåhr Vw_À`m _XVrgmR>r y Ambmo AmhmoV `mMr Ë`m§Zm ImÌr XoD$Z, hiyhiy Ë`m§Zr {dÚmÏ`mªZm emioH$S>o didbo. "{Xbmgm'Mr _w » `mÜ`m{nH$m åhUy Z g§Ü`mVmBªZr O~m~Xmar KoVbr hmoVr. nU gwédmVrbm nJmahr ZìhVo. Kê$ZM _wbm§Mr IoiUr AmUyZ H$m_mbm gw é dmV Ho $ br. {e{jH$m, bo I {ZH$, g_wnXoeH$, Z{gªJ `mgma»`m gmè`m ^y{_H$m nma nmS>ë`m. ""`m _wbm§À`m \$ŠV ~mB© Zmhr Va àg§Jr Ë`m§Mr "AmB©'hr ìhmd§ bmJV§'' g§Ü`mVmB© gm§JV hmoË`m. Ë`m§À`m MÈ>rMr ZmS>r ~m§YUo, bmi nwgUo, {\$Q> Ambr Va ñdV…À`m nXmamMm ~moim Vmo§S>mV KmbUo `m§gmaIr H$m_o g§Ü`mVmB© Am{U Ë`m§À`m ghH$mè`m§Zr AmB©À`m öX`mZo Ho$br. EH$ emim Mmbdm`Mr åhUOo {H$VrVar bmoH$m§Mm hmV^ma hdm. Am{W©H$hr Am{U àË`j H$m_mÀ`m ñdê$nmVhr. emioMo ~ñVmZ ~gdÊ`mgmR>r Q>mQ>m-{H$bm}ñH$am§nmgyZ gm_mÝ` ì`ŠVrn`ªV gmè`m§Zm AmdmhZ Ho$bo Am{U _XVrMo AZoH$ hmV nwT>o Ambo. `m _wbm§Mr Zo-AmU H$aÊ`mgmR>r emioMr ñdV…Mr ~g JaOoMr hmoVr. Ë`mgmR>r n¡gm C^m H$aUo Amdí`H$ hmoVo. g§Ü`mVmB©Zr "{S>Za {dW ho_m_m{bZr' hm AmJimdoJim CnH«$_ am~dbm Am{U Ë`mVyZ Cä`m am{hboë`m aH$_oVyZ ñHy$b ~g Ambr. Am{W©H$ ghH$m`m©~amo~a S>m. AmZ§X n§{S>V, Ho$.B.E_.Mo d¡ÚH$s` ° A{YH$mar, _mZgemñÌk S>m. aËZnmaIr, S>m. g§Ord ° ° S>mio `m gmè`m§Mo d¡ÚH$s` ghH$m`©hr _mobmMo R>abo. o AmVm "{Xbmgm'bm ñdV…Mo Ago EH$ ê$n `oD$ bmJbo. Amnë`m _ZmVë`m doJù`m H$ënZm gmH$ma H$aÊ`mgmR>r g§Ü`mVmB© PnmQy>Z H$m_ H$aV hmoË`m. Ë`mV n{hbo C{ÔîQ> hmoVo _wbm§Zm AmË_{Z^©a ~ZdUo. ñdV…Mr H$m_o ñdV… H$ê$ eH$Vrb BVnV gj_ ~ZdUo. Ë`m ÑîQ>rZo _wbm§Zm n«{e{jV Ho$bo OmD$ bmJbo. Ë`mnwT>Mr nm`ar åhUOo ñHy$b~g qH$dm BVa dmhZmVyZ Am{U Ka Odi Agob Va MmbV. _wbm§Zr EH$Q>o emioV `oUo. `m à`moJmV nmbH$m§Zm V`ma H$aUo hr H$gmoQ>rM Agm`Mr. H$mhr doi _yb hadÊ`mgmaIo àg§Jhr KS>bo. nU `m gmè`m AS>MUtda _mV H$ê$Z _wbm§Zm AmË_{Z^©a ~ZdÊ`mV "{Xbmgm H|$Ð' _moR>çm

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

85

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

86

à_mUmV `eñdr R>abo. _{V_§X _wbm§_Ybr EH$ _moR>r CUrd åhUOo hmbMmbrda {Z`§ÌU ZgUo, ~oS>m¡b hmbMmbr hmoUo. `mda "S>mÝg Woanr' hm Cnm` emoYyZ H$mT>bm g§Ü`mVmBªZrM. Ë`m§Zm ñdV…bm Z¥Ë`mMr AmdS> Am{U OmUhr. Z¥Ë`m_wio earagm¡îR>d àmá hmoVo, hmbMmbr§V S>m¡b `oVmo. Ë`m_wio Ë`m§Zr `m {dÚmÏ`mªZm {d{dY Z¥Ë`àH$ma Ë`m§Zr {eH$dbo. _wbm§À`m ghO AmH$bZmgmR>r hmVmV d nm`mV {d{eîQ> a§JmMm Xmoam {H$§dm é_mb ~m§YyZ _wbm§Zm hmbMmbr {eH$dë`m OmVmV. Z¥Ë`m_wio _wbm§À`m hmbMmbrV gw g y Ì Vm Ambr. ~gÊ`mMr, C^o amhÊ`mMr T>~ gwYmabr. `m WoanrMm Cn`moJ AmO AZoH$ _{V_§Xm§gmR>rÀ`m emim§_Ü`o Ho$bm OmVmo ho g§Ü`mVmB© AmZ§XmZo Am{U A{^_mZmZo gm§JVmV. gm_mÝ` emim§_Ü`o AgUmar {eñV, Aä`mg, Io i , ñnYm© `m gmè`m Jmo î Q> r g§ Ü `mVmBª Z r "{Xbmgm'Vhr am~dë`m. àË`o H $ {dÚmÏ`m© M m ~wÜX²`m§H$ VnmgyZ Ë`mÀ`mgmR>r ñdV§Ì Aä`mgH«$_ ~Zdbm. Ë`m§À`m n{hë`m ghH$mar gmR>o~mB© CÎm_ H« $ sS> m nQy > . Ë`m§ Z r _w b m§ Z m A° W bo o { Q> Š gnmgy Z Q>o~bQ>o{Zgn`ªV gd© H«$sS>màH$ma {eH$dbo. nd©Vr MT> U o , hm° g © am`qS> J , Q> ´ o { H$§ J `m§ M o h r AZw ^ d {dÚmÏ`mªZm {Xbo. Ë`m§Zm {heo~mgmR>r H°$ëŠ`wboQ>a dmnam`bm {eH$dbm. H$m°åß`wQ>ag_moa _wbo A{YH$ pñWaVoZo ~gVmV ho bjmV Amë`mda e¡j{UH$ gmYZm§V H$m°åß`wQ>aMmhr g_mdoe Pmbm. _{V_§X _wbm§À`m nmbH$m§gmR>r H$m`©emim KoUo hr doJir g§H$ënZmhr Ë`m§Zr am~dbr. àW_V… Amnbo _yb BVam§njm doJio Amho `m JmoîQ>rMm ñdrH$ma o H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Zm I§~ra ~Zdmdo bmJVo. Ë`mZ§Va Ë`m§À`mer H$go dmJbo nm{hOo, Ë`m§Zm ñdV§Ì H$go ~Zdbo nm{hOo `m~Ôb `m H$m`©emim§_Ü`o _mJ©Xe©Z Ho $ bo OmVo . nmbH$hr AmnmngmV AZw ^ dm§ M r XodmUKodmU H$ê$ eH$VmV. "{Xbmgm'Mo H$m_ H$aVmZm _{V_§X _wbm§À`m n«{ejUmÀ`m {deof Q>´oqZJgmR>r àW_ Ë`m 1984 gmbr B§½b§S>bm OmD$Z Amë`m. `m {df`mg§X^m©V AZoH$ doim naXoemV Ë`m§Mo Aä`mgXm¡ahr Pmbo. "àm¡T> o _{V_§Xm§Mo nwZd©gZ'`m {df`mdarb Amnë`m à~§YmMo dmMZ H$aÊ`mgmR>r Ë`m Xw~B©bmhr OmD$Z Amë`m.

g§Ü`mVmB© Xodê$IH$a

naXoemV am~dbm OmUmam àH$ën "~S>r {gñQ>_'åhUOo H$m°boO_Yrb _wbm§Zr Amnë`m~amo~arÀ`m _{V_§X _wbmbm {_Ì ~ZdUo, Ë`mbm {\$am`bm, hm°Q>o{b§Jbm KoD$Z OmUo, Ë`m d`mVë`m ñdÀN>§Xr OrdZmMm AZw^d Ë`mbm XoUo. hr g§H$ënZm Ë`m§Zm Iyn ^mdbr. ^maVmV hr g§H$ënZm Ë`m§Zr H$mhr à_mUmV am~dbrhr. nU Ë`mV Ë`m§Zm AnojEdT>o `e o {_imbo Zmhr. _{V_§X _wbm§Mr emim 6 Vo 18 dfmªn`ªV AgVo. Ë`mZ§Va 2 df} dH©$em°n. nU Ë`mnwT>o H$m`? `m _wbm§Zm Am{W©H$ ñdmdb§~Z `mdo, Ë`m§Zmhr AmË_gÝ_mZ {_imdm åhUyZ "{Xbmgm' V\}$ 1983 gmbr "{Xbmgm H$m`©emim'hr gwê$ Pmbr. AR>am dfmªÀ`m nwT>rb _wbo, _wbr `m H$m`©emioV gm_mdbr OmD$ bmJbr. N>moQ>çm J¥hmoÚmoJm§nmgyZ _wbm§H$Sy>Z ~JrMm ~ZdyZ KoÊ`mn`ªV AZoH$ JmoîQ>r _wbm§Zm BWo {eH$dë`m OmVmV. "Am_Mr ~mJ' hm g§Ü`mVmBªZr am~dbobm EH$ doJim Am{U gO©Zerb àH$ën. gO©Zerb, AemgmR>r H$s à^mV amoS>-^m§S>maH$a amoS>bm OmoS>Umè`m JëbrVrb Á`m OmJoda H$Mè`mMo T>rJ gmR>V hmoVo Vr OmJm `m {dÚmÏ`mªZr ñdÀN> Ho$br. _mir~wdm§À`m _mJ©Xe©ZmImbr A_Z, amohZ, Ho$ed, A{_V Am{U {dZmoX `m {dÚmÏ`mªH$Sy>Z Aà{V_ ~mJ ~ZdyZ KoVbr. H$Mè`mMr OmJm S>mbUmè`m {haì`mJma o JdVmZo, ~hþaJr \w$bm§Zr, ^mÁ`m§À`m dmâ`m§Zr Am{U § S>aXma d¥jamOrZo KoVbr. Ë`m ~mJobm "Am_Mr ~mJ' oo ho `WmW© Zmd g§Ü`mVmBªZrM {Xbo. øm ~JrÀ`mÀ`m {Z{_©Vr_wio `m _wbm§Zm {dbjU AmZ§X Am{U g_mYmZ

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{_imbo. Amåhmbm AOyZ Ago ~JrMo ~Zdy Úm Aer {ZamJg _mJUrhr _wbo H$aV AmhoV. _{V_§X _wbm§Mm A{YH$ {dH$mg ìhmdm `mgmR>r 1998 gmbr Ë`m§Zr "_{V_§X {dH$mg _§S>imMr ñWmnZm Ho$br. `m _§S>imV\}$ g§OrdZ hm°pñnQ>bZo CnbãY H$ê$Z {Xboë`m OmJoV AmR>dS>çmVyZ XmoZ doim `m _wbm§Mr ~m¡{ÕH$ MmMUr KoVbr OmVo d Ë`mAmYmao _wbm§Zm d nmbH$m§Zm _mJ©Xe©Z Ho$bo OmVo. nmbH$m§À`m _mJ©Xe©ZmgmR>r Ë`m§Zr "{ZJamUr' ho Ì¡_m{gH$hr gwê$ Ho$bo. {Xbmgm H|$ÐmÀ`m àmMm`m© åhUyZ godm{Zd¥Îm Pmë`mda AmOhr `m {deof _wbm§gmR>rMo Ë`m§Mo H$m`© OmoamV Mmby Amho. OdiOdi 25-30 dfmªÀ`m øm àdmgmVbo, AmZ§XmMo, A{^_mZmMo jU H$moUVo Ago {dMmaë`mda g§Ü`mVmBªZr _ZmnmgyZ gm§{JVbo, H$s ""_mPo {dÚmWu Ooìhm ~jrg {_idyZ `oV, AmZ§XmZ§ Oëbmof H$aV Voìhm Ë`m§À`m Mohè`mda C_bUmao AmZ§XmMo ^md hoM _mP§ Ia§ g§{MV. Amnbo {dÚmWu AmË_{Z^©a hmoVmZm nmhUo ho _Zmbm Iyn g_mYmZ XoD$Z OmV§.'' "Amnbr ~mJ'Mm àH$ën Am{U _{V_§X _wbm§gmo~VMm hm°b§S>Mm Xm¡am ho XmoZ àg§J Ë`m§Zm Iyn AmZ§X XoUmao AmhoV. hm°b§S>bm ^abo ë `m _amR> r bmo H $m§ À `m n{hë`m `w a mo n r`

g§_obZmbm Ë`m Am{U Ë`m§À`m XmoZ ghH$mar _¡{ÌUr AmR> _wbm§Zm KoD$Z Joë`m hmoË`m. {VWo øm _wbmZr bo { P_, bmo H $Z¥ Ë ` Ago H$m`© H « $ _ gmXa H$ê$Z bmoH$m§Mr dmhdm {_idbr. `m _wbmZm gm§^miyZ ZoUo, Ë`m§À`mH$Sy>Z H$m`©H«$_ gmXa H$adyZ KoUo... gmaoM AmìhmZmË_H$ hmoVo, nU g§Ü`mVmB© Am{U Ë`m§À`m ghH$mar _¡{ÌUtZr ho AmìhmZ `eñdrnUo nobbo. Ë`m§À`m øm Vi_irZo Ho$boë`m H$m`m©bm nmdVr {_imbr Vr amîQ>´r` nmVirdaÀ`m "AmXe© {e{jH$m' nwañH$mamZo. gZ 2000À`m Am°ŠQ>mo~a_Ü`o _mOr amîQ>´nVr S>m°.AãXwb H$bm_ `m§À`m hñVo hm nwañH$ma KoUo hm IamoIaM AmZ§XmMm, A{^_mZmMm jU hmoVm Ago Ë`m Z_yX H$aVmV. g§Ü`mVmBªZr MmoImibobr hr dmQ> ZŠH$sM AdKS> diUmMr. Ë`mMr nyU© OmUrd AgVmZmhr g_mOmMo AmnU H$mhr XoUo bmJVmo `m Vi_irVyZ Ë`m§Zr `m dmQ>oda nmD$b R>odbo. AZoH$ AmìhmZm§Zm Vmo§S> {Xbo. emioVyZ {dÚmWu hadë`mda ñdV…À`m ^mdZm§Zm ~m§Y KmbyZ Ë`mÀ`m AmB©-d{S>bm§Zm gmdaUo, _wbo emoYÊ`mgmR>r Ho$bobr YmdmYmd, Vo gmnS>ë`mda hmoUmam AmZ§X AmOhr Ë`m AmR>dUr A§Jmda ehmao C_Q>dVmV. EH$m {dÚmÏ`m©Mm Pmbobm AnKmVr _¥Ë`y Am{U Ë`mZ§VaMm Ë`mÀ`m AmB©Mm

87

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

AmH«$moe Ë`m AmOhr {dgê$ eH$V ZmhrV. XmoZ {dÚmÏ`mªZm Mmoa g_OyZ bmoH$m§Zr Mmon {Xbm Voìhm Ë`m§Zm gmoS>dÊ`mgmR>r Ho$bobr Ymdni, Z§Va Ë`m ~mdaboë`m H$moH$am§Zm Odi KoD$Z Ë`m§Mr g_OyV KmbUo, Ë`m§Zm gmdaUo `m JmoîQ>r IaoM Iyn H$R>rU. nU Amnë`m ghH$mar {e{jH$m§À`m gmhmæ`mZ§ `m àg§Jm§Zm Ë`m§Zr H$UIanUo Vm|S> {Xbo. _{V_§Xm§À`m g_ñ`m§da g§Ü`mVmBªZr "ñdrH$ma _{V_§Xm§Mm' ho nwñVH$ nmbH$-{ejH$m§gmR>r {b{hbo. Va {H$emoad`rZ _wbm§Zm g_mOmVë`m Xw~b, An§J © KQ>H$m§àVr gOJ H$aÊ`mgmR>r, Ë`m§Mr gm_m{OH$ OmU OmJ¥V H$aÊ`mgmR>r "XmoñVr An§Jm§er' ho nwñVH$ {b{hbo Amho. S>mD$Z qgS>m´ _Mr {eH$ma Agboë`m àW_oe XmVo o `m _wbmZo H$m°åß`wQ>a {eH$Vm {eH$Vm S>m. Jm`H¡$dmar ° `m§Zr {dH${gV Ho$bobo EH$ gm°âQ>doAa dmnam`bm gwédmV Ho$br Am{U Ë`mV ~è`mn¡H$s JVr àmá Ho$br. AmVm Vmo bm`~«ar AQ>|S>§Q> åhUyZ H$m_ H$aVmo.

`m _wbm§À`m `eñdrVoMr JmoîQ> Ë`m§Zr 'Take at little half chick' `m {\$ë_Ûmao bmoH$m§g_moa AmUbr. Agm gVV `m {deof _wbm§À`m {dH$mgmMm Ü`mg KoD$Z g§ Ü `mVmB© AmOhr H$m`© a V Amho V , Ë`m§ À `m {dH$mgmgmR>r YS>nS>V AmhoV. Oo Amåhmbm bm^bo Vo XoD$ Amåhr d§{MVm Xrn COiy {V{_a haÊ`m hmoB© VoOmo_` n¥Wm `m Amoirà_mUo IamoIaM Xrn COiyZ Ë`m§Mr Am`wî` Ë`m àH$me_mZ H$aV AmhoV. Ë`m§À`m `m H$m`m©bm _Z…nyd©H$ ew^oÀN>m. - _¥Um{bZr H$m{ZQ>H$a-Omoer E\$-34, d¥§XmdZ nmH©$, _hmË_m gmogm`Q>r, H$moWéS>, nwUo -411 038 \$moZ Z§.020-025361816 B©-_ob… mrunal_s_joshi@hotmail.com

88

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

_wpñb_m§Mr gmjaVm Am{U dmñVd
a{P`m nQ>ob eãXm§H$Z : __Vm jo_H$ë`mUr

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

_w p ñb_ g_mOmV {ejU H$_r Amho ho gaH$maZohr AmVm ñnï>nUo _mÝ` Ho$bo Amho. EHy$U amï´>r` gmjaVo_Ü`o _wpñb_ g_mOmV gmjaVoMo à_mU IynM H$_r Amho. gmjaVoMo {ZH$f H$m` AmhoV `mda _moR>çm à_mUmV hr g§»`mË_H$ J{UVo Adb§~yZ AmhoV. {b{hVm `oUo åhUOo gmjaVm Ago åhQ>bo Va _w p ñb_ g_mOmMo gmjaVo M o à_mU A{YH$ Agë`mMo OmUdVo. nU EHy$U ì`mdhm[aH$ gmjaVm _mÌ {VVŠ`m à_mUmV Pmbobr Zmhr, ho dmñVd Amho. Om{Vì`dñWm ho ^maVr` g_mOmMo dmñVd Amho. _wpñb_ g_mOhr Ë`mbm AndmX Zmhr. OmVrÀ`m CVa§ S > r Vrb eo d Q> À `m ñVamdarb g_mOKQ> H $ gJù`mM ~m~VrV _mJmg am{hbo AmhoV. _wpñb_ g_mOmVhr hoM {MÌ Amnë`mbm nmhm`bm {_iVo. {ejU H$go nm{hOo? _wpñb_ g_mO Am{U {ejU `m~Ôb {dMma H$aVmZm Amnë`mbm dmñVdmVë`m H$mhr _wÚm§Mm {dMma H$amdm bmJob. `m g_mOmVrb gmjaVoMo à_mU H$_r H$m Amho ho _wimV g_OyZ ¿`m`bm hdo. {ejU KoÊ`mMr `m g_mOmMr BÀN>m Amho H$m? Agm {dMma Ho$bm Va Amnë`mbm gH$mamË_H$ CÎma {_iVo.

_mÌ {ejUmZ§Va H$m` Agm àíZ Ë`m§À`mnwT>o AmOhr H$m`_ Amho. Amnë`mH$S>Mr {ejUnÕVr ZmoH$arer OmoS>bobr Amho, Ë`m_wio {ejU KoD$Z ZmoH$ar {_iob H$m Agm {dMma Ho $ bm OmVmo . AmOMo {ejU amoOJmamMr ImÌr XoV Zmhr, ho dmñVd Ë`m§Zm A{YH$ XmhH$ dmQ>Vo. EHy$U g_mOmVrb Oo_Vo_ nmM Q>¸o$M _wbo _o[aQ>_Ü`o `oVmV Am{U Ë`m§Zm Amnbo ^{dî` C‚db H$aVm `oVo. _mÌ Cd©[aV gd©gm_mÝ` _wbo H$m` qH$dm Ë`m§Mo nmbH$ H$m`, Ë`m§À`m ^{dî`m~Ôb R>m_nUmZo H$mhr gm§Jy eH$V Zmhr. MmMnS>V amhUo EdT>oM Ë`m§À`m hmVmV AgVo. {ejUmÀ`m Mm¡H$Q>~Õ ì`dñWo_Ü`o d¡Mm[aH$ àJVr _moR>çm à_mUmV hmoVo Ago H$mhr Amnë`mbm åhUVm `oUma Zmhr. _mÌ {ejUm_wio OJmH$S>o A{YH$ Mm¡H$g ZOaoZo AmnU ~Ky eH$Vmo. Amnë`m ì`{ŠV_ÎdmMm {dH$mg H$ê$ eH$Vmo . ì`{ŠV_Îd{dH$mgmMo ho H$m_ Á`mMo Ë`mbmM H$amdo bmJVo. {ejU nÕVr ho H$m_ H$ê$ eH$br AgVr Va AmO g_mO _moR>çm à_mUmda {dH${gV Pmbm AgVm. àË`jmV Vgo Pmbobo H$mhr {XgV Zmhr. Ho$di _wpñb_ g_mOM Zmhr, Va {ejUmngyZ Xya am{hbobo Oo Oo gm_m{OH$ KQ>H$ AmhoV Vo "{ejU

89

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

90

ZH$mo' Ago åhUVmZm {XgV ZmhrV. àíZ Agm Amho, H$s {ejU Ago nm{hOo H$s Á`mVyZ Iè`m AWm©Zo Ë`m§Mm {dH$mg hmoD$ eHo$b. àË`jmV {ejUmMo ñdê$n ZoV¥Ëd R>adV AgVo. {ejUmnmgyZ d§{MV am{hbo ë `m KQ> H $m§ M m Ë`mV gh^mJ ZgVmo M . àË`oH$doir nm§T>anoem§À`m JaOm H$m` AmhoV Vo nmhÿZ {ejUmMo ñdê$n R>adbo OmVo. VimJmimVë`m bmoH$m§Mm {dMma Ë`mV hmoV Zmhr. AmVm Va {ejUmMo ì`mnmarH$aU Pmë`m_wio Á`m§À`mH$S>o n¡gm Ë`m§Zm {ejU {_iUma AerM n[apñWVr {Z_m©U Pmbr Amho . Aëng§ » `mH$ g_mO Oo Amho V Ë`m§ Z m {ejUmMo _hÎd bjmV Ambo Zmhr Ago Zmhr, Va {ejUmMo Oo ñdê$n Amho Vo Ë`m§Zm gm_mdyZ KoÊ`mV `eñdr hmoD$ eH$bobo Zmhr. {ejUmMo ñdê$n hm Iam AS>Wim Agë`m_wio Vo AmOhr `m ì`dñWoÀ`m ~mho a Amho V . Xo e mVë`m Aem Aëng§ » `mH$ g_mOm§Mm, {deofV: _wpñb_ g_mOmMm {ejUmbm {damoY Amho, Ago Oo Amnbo J¥{hVH$ AgVo VoM _wimV MwH$sMo Amho. Amåhr Am_À`m _wbm§Zm {eH$dy BpÀN>V Zmhr, Ago AmOÀ`m g_mOmV Var H$moUrhr åhUUma Zmhr. {ejUmZ§Va H$m` Agm àíZ g_moa Agë`m_wio hm g_mO {ejU ì`dñWoV {VVH$mgm gm_rb hmoD$ eH$bobm Zmhr. ì`mnmarH$aUm_wio Va {ejU KoUohr AmVm _hmJ Pmbo Amho. {edm` {ejU KoVë`mZ§Va ^{dî`m~m~VMr ImÌr Zmhr Aem AdñWoV Aëng§»`mH$ g_mO AS>H$bobm {XgVmo. `m g_mOmH$Sy>Z {ejUmbm A§VJ©V {damoY H$_r Amho _mÌ ~mø qH$dm n[apñWVrMo AS>Wio AZoH$ AmhoV, AgoM åhUmdo bmJob. ^m¡{VH$ n[añWrVr, e¡j{UH$ nÕVr Aem AZoH$ àH$maMo AS>Wio Aëng§»`m§H$ g_mOmbm {ejUmÀ`m Ë`mÀ`m _yb^yV h¸$m§nmgyZ d§{MV R>odV AmhoV. ho dmñVd S>moù`mg_moa R>odyZM {ejU nÕVrMm {dMma H$aÊ`mMr JaO Amho. AmO _r ^maVr` {ejU g§ ñ Wo À `m (Am`Am`B© ) _mÜ`_mVyZ AemM àH$maMo H$m_ H$aVo Amho. B{Vhmg H$m` gm§JVmo? _wpñb_oVa g_mOmV, {deofV: qhXy g_mOmV Á`m gwYmaUmdmXr Midir Pmë`m Ë`m gJù`m gwYmaH$m§H$S>o nm{hbo Va Amnë`mbm Ago {XgVo H$s, B§J«Om§À`m H$mimV Ë`m§Zr AmYw{ZH$ {ejU KoVbo

Am{U Ë`m AmYw { ZH$ {ejUmVy Z Ë`m§ Z m ZdrZ {dMmam§Mm XoIrb n[aM` Pmbm. `m {dMmamVyZ Ë`m§Zm {df_VoMr OmUrd Pmbr. OJ^amV {df_Vm Amho Am{U Ë`m{damoYmV AmdmO CR>dÊ`mV Ambm Amho, hr OmUrd `m {dMmam§_YyZ {Z_m©U Pmbr. AmYw{ZH$ {ejU KoV AgVmZm `m gwYmaH$m§Mm g§nU© OJmer y g§nH©$ Amë`mZo àM{bV na§nam§Mm Zì`mZo {dMma H$am`bm Ë`m§Zr gwédmV Ho$br. _mÌ {~«{Q>e H$mim_Ü`o _wpñb_ g_mOmV {ejUmMr na§nam \$maM jrU {XgVo. `mMo H$maU åhUOo _wpñb_ g_mOmZo {~«{Q>em§Zm {damoY H$aÊ`mÀ`m ^y{_Ho$VyZ B§JOr {ejU ZmH$mabo. « qhXy Am{U _wpñb_ Aem XmoÝhr g_mOm§À`m {ejUm~m~VÀ`m H$mhr _wÚm§Mm {dMma H$aVmZm Ago bjmV `oVo H$s qhXy g_mOm_Yë`m R>amdrH$ dJmªZm Y_m©ZoM {ejU ZmH$mabo hmoVo. eyÐm{VeyÐ Am{U {ó`m§Zm doXmÜ``Z H$aÊ`mg Y_m©Zo ~§Xr KmVbr hmoVr. `mCbQ> , Bñbm_ Y_m© Z o H$mo U mbmM {ejU ZmH$mabobo Zmhr. `m Y_m©Vë`m H$moUË`mhr KQ>H$mbm {ejU~§Xr Zmhr. Hw$amUmMm Omo n{hbmM g§Xoe Amho Ë`m_Ü`o "BH«$m' Ago åhQ>bobo Amho. `mMm AW© "dmMZ H$a' Agm hmoVmo. na_oídamÀ`m ZmdmZo Voo dmM, H$s Á`mZo boIUrÛmao Vwbm ho kmZ {Xbo Amho, Agm Ë`mMm AW© Amho . Ë`m_w i o _w p ñb_ g_mOmV {ejUmbm {damoY Agm ZìhVm. nU ^maVr` g§X^m©V `mMm {dMma H$aVmZm Amnë`mbm Ago {XgVo H$s, {~«{Q>enyd© H$mimV A{^OZ åhUVm `oB©b AemM dJm©H$S>o {ejU hmoVo. ho {ejU AWm©VM \$magr ^mfoVbo hmoVo, H$maU amÁ`H$ma^mamMr ^mfm \$magr hmoVr. ^maVm_Ü`o Om{V{Zhm` Omo Xwgam dJ© Amho Vmo H$mamJram§Mm Amho Am{U `m dJm©V {ejUmMm \$magm àgma Pmbobm {XgV Zmhr. {ejU ho Amnbo H$m_ Zmhr Am{U nmo Q > ^aÊ`mgmR> r H$bmH$m¡ e ë` Agë`m_wio {ejUmdmMyZ Amnbo H$mhr AS>V Zmhr, Agm {dMma H$aUmam hm dJ© hmoVm. `m H$mamJram§_Ü`o _wpñb_ g_mOmVbm Omo _moR>m dJ© hmoVm VmogwÕm {ejUmH$S>o dibm Zmhr. A{^OZdJ© _mÌ {ejU KoV hmoVm. ßbmgrMr n{hbr bT>mB© Pmbr Voìhm {~«{Q>e Amnbr gÎmm H$m~rO H$aVrb Ago _wKb gÎmobm dmQy> bmJbo Am{U Ë`mZ§Va {~«{Q>em§À`m {damoYmVbr EH$ à{V{H«$`m {Z_m©U Pmbr. Ë`mZ§Va 1757 À`m

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

gw_mamg _wpñb_ dJ© Amnë`m {damoYmV C^m amhÿ eH$Vmo, ho {~«{Q>em§À`m bjmV `oD$ bmJbo. H$maU Vmo VËH$mbrZ gÎmmYmar dJ© hmoVm Am{U Ë`m§Zm {~«{Q>em§nmgyZM YmoH$m hmoVm. {~«{Q>em§À`m hmVmV hiyhiy gÎmm `oD$ bmJbr Am{U Ë`m§Zr Amnbr Ymo a Uo Adb§ ~ Ê`mg gw é dmV Ho $ br. nma§ n [aH$ {ejUmbm Ë`m§Zr B§JOr {ejUmMm n`m©` C^m Ho$bm. « Ë`mda C_Q>bobr à{V{H«$`m åhUOo "B§J«Or {ejU KoD$ ZH$m' Ago AmdmhZ g§ñWm{ZH$ Am{U _w„m_m¡bdtZr Ë`m H$mimV Ho$bo. àemgH$s` ^mfm B§J«Or Pmë`m_wio Iyn _moR>m dJ© ì`mdhm[aH$ ÑîQ>çm {Zaja Pmbm. Á`m H$mimV qhXy g_mOmVbm ~«m÷UdJ© B§ J « O r {ejU Ko V hmo V m Ë`m H$mimV _w p ñb_ g_mOmVbm A{^OZdJ© B§J«Or {ejU KoV ZìhVm. Ë`mCbQ,> qhXy g_mOmV ~« m ÷Um§ Z mM {dÚo M m A{YH$ma Agë`m_w i o ~« m ÷U AmYr {eH$bo . gÎmmYmè`m§ M r ^mfm Ë`m§ Z r AmË_gmV Ho $ br. {~«{Q>eH$mimV B§J«Or {ejUmVyZ gwYmaUoMm {dMma Ë`mn¡H$s H$mhtZr _m§S>m`bm gwédmV Ho$br. Ë`m{edm`, ~«m÷UoVam§_Ü`o Oo gwYmaH$ {Z_m©U Pmbo Ë`mVrb _hmË_m \w$b|Zr Va hr Jmoï>r H$YrM AmoiIbr hmoVr, åhUyZ ewÐm{VewÐ Am{U {ñÌ`m `m§Zm {ejU {_imdo `mgmR>r Ë`m§Zr AWH$ à`ËZ Ho$bo. _wpñb_ g_mOmZo _mÌ B§ J « O r {ejUmbm {damo Y Ho $ ë`m_w i o Ë`m g_mOmVbm ~amM _mo R > m dJ© {Zaja am{hbm. àemgH$s` ^mfoMm A^md Ë`m§À`mV Agë`m_wio ~mhoaÀ`m OJmMo kmZ {_idÊ`mMo Am{U àË`j ì`dñWoV gh^mJr hmoÊ`mMo _mJ© Ë`m§Zm CnbãY hmoD$ eH$bo ZmhrV. {~«{Q>em§À`m {damoYmVbm bT>m åhUyZ hm g_mO Amnë`m {ZU©`mH$S>o nmhV hmoVm, nU

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

_wpñb_ {ZajaVoMr H$maUo hr Ym{_©H$ AgÊ`mnojm amOH$s` ñdê$nmMr A{YH$ AmhoV. ^m¡{VH$ n[apñWVr, e¡j{UH$ nÕVr Aem AZoH$ àH$maMo AS>Wio Aëng§»`mH$ g_mOmbm {ejUmÀ`m _yb^yV h¸$m§nmgyZ d§{MV R>odV AmhoV. ho dmñVd S>moù`m§g_moa R>odyZM {ejUnÕVrMm {dMma H$aÊ`mMr JaO Amho.

Ë`m_wio hm g_mO EHy$U ì`dñWoÀ`m ~mhoaM am{hbm. qhXy g_mOmV Ë`mH$mimV Ogo gwYmaH$ {Z_m©U Pmbobo {XgVmV Vgo Vo _wpñb_ g_mOmV {Z_m©U Pmbobo {XgV ZmhrV. nU _wpñb_ g_mOmZohr B§J«Or {ejU ¿`mdo Agm AmJ«h `m H$mimV ga gæ`X Ah_X `m§Zr Yabm. qhXy g_mOmVë`m gwYmaH$m§à_mUo åhUOo _hmË_m \w $ bo , amOmam_ _mo h Z am° ` , AmJaH$a `m§À`mà_mUo à_mUo ga gæ`X Ah_X `m§Mo Zmd gwYmaH$ åhUyZ A§eV:M KoVm `oVo. H$maU _hmË_m \w$bo Á`mà_mUo g_mOgwYmaUoÀ`m BVa Jmoï>r H$aV hmoV, {ó`m o Am{U ewÐm{VewÐ hm Ë`m§À`m H$m`m©Mm H|$Ðq~Xy hmoVm Vgo ga gæ`X Ah_X `m§À`m H$m`m©V {XgV Zmhr. nU Ë`m§À`mgmo~V H$m_ H$aUmao Ë`m§Mo ghH$mar _mohå_X hmbr ho ór-{ejUm~Ôb ~mobV hmoV. o AZoH$ J¡ag_O _hmamï´>m_Ü`o _wpñb_ ór-{ejUmMr gwédmV ~Ðþ { ÔZ Væ`~Or `m§ Z r Ho $ br, Oo Jm§ Y rOtÀ`m MidirVhr gh^mJr Pmbo hmoVo. _wpñb_ ór{ejUmMr Midi _hmamï´>mV gwê$ hmoVo hm H$mhr `moJm`moJ Zmhr. EH$ Va ~Ðþ{ÔZ Væ`~Or ho Jm§YrdmXr MidirVbo Am{U _hmamï´>mVbo AmhoV, H$s {OWo _hmË_m \w$b|Zr ór-{ejUmMm P|S>m Ë`mAmYrM amodbm hmoVm. _wpñb_ g_mOmVë`m _wbtZm emioV AmUyZ ~Ðþ{ÔZ Væ`~Or Am{U Ë`m§À`m Hw$Qw>§~r`m§Zr _wpñb_ ór-{ejUmMo H$m`© gwê$ Ho$bo. ~hþg§»` g_mOmV Á`m à_mUmV gwYmaH$ Midir Pmë`m AmhoV Ë`m Aëng§»`mH$ _wpñb_ g_mOmV VwbZoZo \$maM H$_r AmhoV. ~hþg§»` g_mOmVrb gwYmaH$ Á`m àíZm§da ~mobV hmoVo Vo àíZ _wpñb_ g_mOmV ApñVËdmVM ZmhrV. Ogo H$s, EH$sH$S>o amOmam_ _mohZ am°` gVr àWoÀ`m {damoYmV ~mobV hmoVo, ^y{_H$m _m§S>V hmoVo. _mÌ _wpñb_ g_mOmV gVr àWmM ApñVËdmV Zmhr. Va Xw g arH$S> o _hmË_m \w $ bo ewÐm{VewÐ Am{U {ó`m `m§Zm Y_m©Zo ~§Xr KmVbobm {ejUmMm A{YH$ma {_imdm åhUyZ bT>m XoV hmoVo. àË`jmV _wpñb_ Y_m©Zo _mÌ H$moUmbmM {ejU ZmH$mabobo Zmhr. Ë`m_wio gwYmaH$ MiditMo Oo _wÔo qH$dm {df` hmoVo Vo Ë`m AWm©Zo _wpñb_ g_mOmV ApñVËdmV ZìhVo. _wpñb_ g_mOmV Agbobm {ejUmMm A^md _hmË_m \w$bo `m§Zm VoìhmgwÕm

éMr {Xdmir

91

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

92

_moR>çm à_mUmV OmUdbm hmoVm Am{U åhUyZM _w p ñb_ g_mOmÀ`m {ejUmMm {dMma {~« { Q> e gaH$mabm Z¸$sM H$amdm bmJob, Aer ^y{_H$m Ë`m§Zr h§Q>a H${_eZg_moa ~mobVmZm ì`ŠV Ho$br hmoVr. A{bH$S>o ~è`mMXm Ago åhQ>bo OmVo H$s, _wpñb_m§da Y_m©Mm nJS>m Agë`m_wio qH$dm Vo _ybVÎddmXr Agë`m_wio Ë`m§À`mV gmjaVoMo à_mU Iyn H$_r Amho. nU àË`jmV _wpñb_ Y_m©Zo gdmªZm {ejUmMm A{YH$ma _mÝ` Ho$bobm Amho. Ë`mAmYmao Y_m©Mm nJS>m g_mOmda _moR>çm à_mUmV AgVm Va `m g_mOmVbo gmjaVoMo à_mU {ZpíMV dmT>bo AgVo. qH$~hþZm, hm g§nyU© g_mOM gmja Pmbm AgVm. åhUOoM, _wpñb_ {ZajaVoMr H$maUo hr Ym{_©H$nojm amOH$s` ñdê$nmMr A{YH$ AmhoV. dgmhVdmXmMo amOH$maU ho Va Ë`mMo EH$ _hÎdmMo H$maU Agë`mMo B{VhmgM gm§JVmo Amho. _mÌ `m~Ôb Amnë`mH$S>o Zoh_rM J„V hmoV AgVo. _wpñb_ g_mO {Zaja Amho H$maU Vmo H$_©R> Amho Agm EH$ J¡ag_O {Z_m©U Pmbm Amho. `m àíZmMr _yi H$maUo emoYÊ`mMr, g_OyZ KoÊ`mMr Iar JaO Amho . H$maU _mJmgbo n Um hm amOH$maUmMm n[aUm_ñdê$n AgVmo, _mJmgbonUm hm H$moUrhr {ZdSy>Z KoV ZgVmo. gm_m{OH$ amOH$maU qH$dm gÎmoMo amOH$maUM Ë`m_mJo AgVo. `m g_mOm_Yë`m Ym{_©H$ amO-H$maUmMm {dMma Ho$bm Va Vo `m g_mOmVë`m A{^OZ dJm©Zo Ho$bobo amOH$maU Amho. CXmhaUM Úm`Mo Va A{^OZ Aem _wpñb_ ZoË`m§Mr _wbo H$m°ÝìhoÝQ> emim§_YyZ {ejU KoVmV _mÌ Jar~ _wpñb_m§À`m _wbm§Zr CXy© emim§_Ü`oM {ejU ¿`mdo åhUy Z Vo Apñ_Vo M m _w Ô m {Z_m© U H$aVmV. hm àíZgw Õ m Ym{_© H $Vo M m Zgy Z amOH$maUmMmM Agë`m_wio Ë`mMo amOH$s` CÎma Omon`ªV emoYbo OmV Zmhr Vmon`ªV hr g_ñ`m gwQ>Uma Zmhr. ho amOH$s` CÎma bmoH$emhr ì`dñWo_Ü`o bmoH$emhr nÕVrZoM emoYmdo bmJVo. Vo hmoÊ`mgmR>r Vem nÕVrMr Midi BWo C^r amhÊ`mMr JaO Amho. Aer Midi C^r amhÊ`mV _wpñb_ g_mOmVrb àñWm{nV ZoV¥ËdmMm AS>Wim AmhoM, {edm` gÎmmYmè`m§Mm _wpñb_ g_mOm~m~VMm Ñ{ï> H $mo Z hmhr EH$ AS> W im Amho.

a{P`m nQ>ob

OJmVbr n[apñWVr H$m` Amho? ^maVmVë`m _wpñb_ g_mOmMm {dH$mg, Ë`m§Mo gmjaVoMo à_mU `m~Ôb ~mobV AgVmZm AmnU g§nU© OJmVë`m Ë`m§À`m n[apñWVrMm AmT>mdm KoVbm y Va H$mhr R>iH$ _wÔo àH$fm©Zo nwT>o `oVmV. Y_© Bñbm_ Amho, Ago Xoe OJmÀ`m ZH$memda H$_r AmhoV. B{Oá, BamU `m§gma»`m Xoem§Mm {dMma Ho$bm Va ñÌr {ejUmMo à_mU `m Xoem§_Ü`o WmoS>o OmñV Agë`mMo {XgyZ `oVo. A\$Jm{UñVmZgmaIm Xoe Va J[a~rZo nmo I abo b mM Amho . J[a~r {OWo Amho {VWo {ejUmMm àíZ A{YH$ Q>moH$Xma Pmbobm Amho. EHy$UM {Vgè`m OJmVë`m ór {ejUmMm àíZ {~H$Q> Amho Vgm Vmo _wpñb_ Xoem§_Ü`ohr Amho. nmümË` {ejUm~amo~a `oUmam nmíMmË` g§ñH¥$VrMm _wÔm {dMmamV KoD$Z AZoH$Xm ho nmíMmË` {ejU _wbtZm Úmdo H$s Zmhr Agm {dMmahr _wpñb_ Xoem§V Ho$bm OmVmo. _mÌ nwT>maboë`m _wpñb_ Xoem§_Ü`o, Am{W©H$ÑîQ>çm g~i AmhoV Aem Xoem§V {ó`m§À`m {ejUmMo à_mU Mm§Jbo åhUmdo Ago Amho. àJV _wpñb_ amï´>m§Mr ^y{_H$m {ejUmÀ`m ~mOmarH$aUm_wi, ì`mnmarH$aUmo _wio Am{W©H$ÑîQ>çm _mJmg Agbobo KQ>H$ {ejUmnmgyZ d§{MV am{hbo. _wŠV YmoaUm_wio ~S>çm XoemVë`m AZoH$ {ejU g§ñWm AmO OJ^a Amnbm {dñVma

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

H$aV AmhoV. `m_wio ^maVmgma»`m XoemVë`m gJù`m ZmJ[aH$m§ZmM {ejU KoÊ`mMm Amnbm h¸$ àmá hmoBb, © Ago {XdmñdßZ nmhUo IynM J¡a Amho. _wpñb_m§gmaIo Aëng§»`mH$ g_mO Va OmJ{VH$s-H$aU Am{U ì`mnmarH$aUmÀ`m à{H«$`oV _moR>çm à_mUmda ~ir nS>V AmhoV. àJV _wpñb_ amï´>m_Yë`m e¡j{UH$ g§ñWm § OJ^amVë`m {Zaja _wpñb_ g_mOmgmR>r \$ma H$mhr R>mg ^y{_H$m KoVmZm {XgV ZmhrV. A_o[aH$m Am{U o _wpñb_ amï´>mMo Oo g§~Y {Z_m©U Pmbo Ë`mMm _moR>m § § n[aUm_ `m gJù`m Jmoï>tda hmoVmZm {XgVmo Amho. VobgmR>çm§À`m ~m~VrV A_o[aHo$Zo Oo H$mhr Ho$bo Am{U Z§Va BamH$da Omo h„m Ho$bm Vo nmhVm _wpñb_ amï´>mÀ`m § YmoaUmda `m gJù`mMm n[aUm_ Pmbm. gƒa g{_Vr Am{U dmñVd ImOJrH$aU, CXmarH$aU Am{U OmJ{VH$sH$aU `m gJù`m Jmoï>tMr qH$_V `m g_mOmbm MwH$dmdr bmJUma Amho, Vr {ejUmÀ`m g§YrnmgyZ Xya OmUo `m ñdê$nmV. H$maU ñnY}V {Q>H$Ê`mgmR>r Or nmVir JmR>mdr bmJVo, {VÀ`mnmgyZ hm g_mO _¡ b mo J UVr Xy a Amho . ^maVmVrb AÝ` d§ { MV g_yhm§nojm _wpñb_ g_yhmda `m Jmoï>tMm H$Xm{MV H$mH$U^a OmñVM n[aUm_ hmoUma Amho; H$maU hm g_mO ~hþg§»`mH$ g_mOmV ngadë`m OmUmè`m _wpñb_ÛofmMmhr ~ir Amho. ñnY}V g§Yr {_iÊ`mMr ^mfm ~aoMgo bmoH$ ~mobVmV; nU Ë`mgmR>rhr g_mOmMo g~brH$aU Amdí`H$ AgVo. _wpñb_ g_mOmVbr {ZajaVm, Xm[aÐç, ^oX^md `m gd© Jmoï>r gƒa g{_VrZohr Z_yX Ho$ë`mM AmhoV, _mÌ ñdmV§Í`àmárZ§Va 60 dfmªZr Amnë`mbm hr OmJ Ambr Amho. AmVm _mÌ àm_m{UH$nUo à`ËZ H$aÊ`mMr JaO Amho. _wpñb_ g_mOmÀ`m {ejUm~m~V gƒa g{_Vr Ago åhUVo H$s, "{ejUmÀ`m _w»` àdmhmV gh^mJr hmoÊ`mMr `m g_mOmMr \$ma _moR>çm à_mUmda BÀN>m Amho. Am{U Ho$di 3 Q>¸$o _wbo _XaemV OmVmV.' nU _wpñb_m§gmR>rÀ`m e¡j{UH$ YmoaUmV, _Xaem§À`m AmYw{ZH$sH$aUmÀ`m KmofUm Amnbo gaH$ma H$aVo `mbm H$m` åhUmdo? _wpñb_ g_wXm`mbm Am{W©H$, gm_m{OH$ ÑîQ>çm gj_ H$aUmè`m {ejUmMr JaO Amho Am{U Ë`mgmR>r Ë`m§Zm doJio R>dZ Zìho Va _w»` o y àdmhmV AmUyZ à`ËZ H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho.

_mÌ _w»` àdmhmVrb {ejUmMo Y_©{ZanojrH$aU H$aUo hr Ë`mMr nydAQ> Amho. © gƒa g{_Vr _w p ñb_ g_mOmÀ`m g_J« _mJmgbonUmMm Omo C„oI H$aVo, Ë`mV {ejUmMm Am{U amoOJmamMm _wÔm _hÎdmMm Amho; nU AOyZhr àË`oH$ njmbm gZmVZr _wpñb_ ZoV¥ËdmMmM _moh Agë`m_wio amOH$s` nmVirda nwaoem J§^ranUo ho àíZ KoVboM OmV ZmhrV. AmO g§nyU© XoemV _wpñb_ g_wXm` ApñWaVoMr, Agwa{jVVoMr Or ^mdZm AZw^dVmo Amho, Ë`m_wio gmh{OH$M g_mOmMo AJ«H«$_ ~XbyZ OmVmV. _wpñb_ _{hbm§Mr n[apñWVr Joë`m Xhm-n§Yam dfmªV _r _wpñb_ ór d g_mO `m§À`m àíZm§da Mm¡\$o a àH$me Q>mH$Umao VrZ-Mma _moR>o g§emoYZ Aä`mgàH$ën Ho$bo. Á`mVyZ H$m`©H$Ë`mªZm Amdí`H$ Agboë`m d¡Mm[aH$ ~¡R>H$sÀ`m JaOoMr H$mhr à_mUmV nyVVm Va PmbrM; nU _bm ñdV:bm © Xoe^aÀ`m g_mOmer g§dmX gmYyZ àË`j "{\$b' KoVm Ambm. `mVrb n{hbm g§emoYZ àH$ën 1993-94 `m H$mimV "Q>mBåg' \$mD§$S>eZMm hmoVm. "emh~mZmo o àH$aUmda gd©gm_mÝ` _wpñb_ _{hbm§Mr EHy$U pñWVr, Ë`m§Mo àíZ Am{U Ë`m§À`m ^y{_H$m g_OyZ KoUo' `m Ñï>rZo _r H$m_mbm gwédmV Ho$br. bmbH¥$îU AmS>dmUtÀ`m aW`mÌoZo Xoe^amV àjmo^ {Z_m©U Ho$bm Am{U Ë`mMr n[aUVr ~m~ar _erX CX²ÜdñV H$ê$Z X§Jbr KS>dyZ AmUÊ`mV Pmbr. Ë`m H$mimV Xoe^a X§Jbr Va Pmë`mM; nU _w§~B©Vrb X§JbrV hOmamÀ`m da _mUgo _mabr Jobr; _mb_ÎmoMo àM§S> ZwH$gmZ Pmbo. AerM n[apñWVr WmoS>çm\$ma \$aH$mZo Xoe^a hmoVr. Aem dmVmdaUmV _r Xoe^a {\$abo Am{U Vr n[apñWVr S>moù`m§Zr nm{hbr. Ë`m dmVmdaUmVhr _w p ñb_ _{hbm ~mobë`m. Ë`m§Mr Vr JaO hmoVr Am{U AmYma emoYÊ`mMr Ë`m§Mr YS>nS> d {OJa _bm `m H$mimV AZw^dm`bm {_imbr. Xoe^amVë`m AZoH$ _wpñb_ _{hbm§g_moa _r àíZm§Mo JmR>mS>o KoD$Z OmV hmoVo Am{U Ë`m§À`m CÎmam§Zr o dmñVdmVbr XmhH$Vm A{YH$ Q>moH$Xma hmoV hmoVr. _wpñb_ {ó`m§Mo hŠH$, H$m¡Qw>§{~H$ qhgmMma, VbmH$ Aem EH$ Zm AZoH$ àíZm§Mr CÎmao _Z gwÞ H$aUmar

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

93

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

94

éMr

{Xdmir

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

hmoVr. {ejUmÀ`m ~m~VrV àíZ {dMmaë`mda S>moù`m§V A§OZ KmbUmao CÎma _bm Jmoì`mVrb EH$m 18-20 df} d`mÀ`m _wpñb_ VéUrZo {Xbo. "{Og g_mO_| _X© ^r nT>o-{bIo Zhr hmoVo, Cg_| Am¡aVm| H$mo H$m¡Z nT>mEJm?' gƒa g{_VrZo Oo _V Ad¿`m H$mhr dfmª n y d u Amnë`m AhdmbmV Zm| X dbo , Ë`mÀ`mH$S>o Ë`m VéUrZo Odinmg ~mam df} AmYrM {ZXo©e Ho$bm hmoVm. _wpñb_ _{hbm§Mr n[apñWVr, àíZ Am{U ^y{_H$m `m g§X^m©V Aä`mg H$aVmZm Xoe^amVrb _wpñb_ _{hbm _w»`Ëdo Mma _wÔo _m§S>V AmhoV Ago _mÂ`m bjmV Ambo. Vo Mma _wÔo åhUOo, 1.{ejU, 2.gwa{jVVm, 3.amoOJma, Am{U 4.H$m`Xo. åhUOo Ë`m§À`m H$m`©H«$_n{ÌHo$V g_mOmÀ`m {dH$mgmMo _wÔo àmYmÝ`mZo hmoVo. Ë`m§Mo ñWmZ Iao Va "Aëng§»`mH$m§Vrb Aëng§»`mH$' Ago Amho. EH$sH$S>o Amnë`m g_mOmVyZ órMo {hamdbo OmUmao A{YH$ma, Va XwgarH$S>o ~hþg§»`mH$ g_mOmVrb Y_mªY eŠVrMo g_mOmda, {VÀ`mda hmoUmao h„o Ago AgyZ XoIrb {VMr XyaX¥ï>r Am{U g_O ñdÀN> Am{U ñnîQ> Amho Ago {XgVo. {VMr hV~bVm Am{U EH$mH$snUm _mÌ OmUdVmo. Midi Amho H$m? _w p ñb_ g_mOmMm {ejUmMm àíZ gmoS>dÊ`m-gmR>r bmJUmar Midi AmO Amho? H$m Agm gmYm àíZ _ZmV `oVmo. Aem àH$maMr à^mdr Midi ApñVËdmV Zgë`mMo CÎma Úmdo bmJVo. `mMo H$maU åhUOo BWo ApñVËdmV Agbobo qhXy-_wpñb_ amOH$maU. `m XmoZ g_mOm§Mo g§~§Y H$go AmhoV `mda {dH$mg Adb§~yZ Amho. ho g§~§Y em§VVmnyU© ZgVrb Va ~hþ g § » `mH$m§ M m Am{U Aëng§ » `mH$m§ M mhr {dH$mg hmoD$ eH$V Zmhr. ^maVr` g_mOmMm {dMma H$aVm qhXy-_wpñb_ g§~Y hm \$ma H$irMm _wÔm Amho. § AmnU g_mO {OVH$m AñdñW R>ody {VVH$m gÎmoV OmÊ`mMm Amnbm _mJ© gmonm hmoB©b, ho J¥{hVH$ \$mago `eñdr hmoVmZm {Xgbobo Zmhr. EH$m g_mOmÀ`m {damoYmV Xwgè`m g_mOmbm C^o Ho$bo OmVo Voìhm {ejUmMm _wÔm _mJo nS>Vmo. {dH$mgmMo gJioM _wÔo _mJo nS> V mV. Aem n[apñWVrV ~hþ g § » `mH$ AmH« $ _H$ hmo V mV Am{U Aëng§ » `mH$m§ À `m

mamata_kshem@yahoo.co.in

95

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

{d{Xem {_{S>`m ZoQ>dH©$, 304, 3 am _Obm, "YZlr' ñdaZJar gmogm`Q>r, qghJS> amoS>, nwU-51 o ^«_UÜdZr : 9881736078

- __Vm jo_H$ë`mUr

ApñVËdmMm àíZ {Z_m©U hmoVmo. Y_m©Mm A{VaoH$ XmoÝhr g_mOm§H$Sy>Z Ho$bm OmVmo Am{U {VWo \$ŠV qhgmM OÝ_mbm `oV. o ^maVmVrb _wpñb_ g_mOmMr gÚpñWVr Am{U Vr gwYmaÊ`mgmR>r hmoV Agboë`m Cnm``moOZm `m§Mm {dMma H$aVmZm MiditMm _wÔm àH$fm©Zo nwT>o `oVmo. gÜ`mÀ`m H$mimV Midir {dIwaboë`m AmhoV. `mMo H$maU AmO Midir jrU Pmë`m AmhoV. Aem n[apñWVrV _mJo diyZ ~KmVmZm Am{U Miditg_mo a Cä`m am{hbo ë `m AmìhmZm§ H $S> o ~KVmZm Ago OmUdVo, H$s `m àdmgmVë`m n{hë`m Q>ßß`mV MiditMo dmVmdaU H$_r-OmñV ñdê$nmV nU R>mognUo ApñVËdmV hmoVo. {dÐmohmbm OmJm àmá hmoV hmoVr. _mÌ ZìdXÀ`m XeH$mV Midir ñVãY hmoV Joë`m. `m H$mimV H«$m§VrMr ^mfm ~mobUmè`m Midir bmon nmdV Joë`m AmhoV Am{U lr_§V Xoem§À`m V§ÌmZo MmbUmè`m g§ñWm Cä`m am{hë`m AmhoV. MiditMo EZOrAmoH$aU Pmbo ho dmñVd AmVm ñdrH$mabo OmV Amho. _mÌ `m gd© ~m~VrV _wpñb_ g_mOmV; {deofV: _{hbm§_Ü`o ~arM OmJ¥Vr {XgyZ `oVo Amho. _w»`V: da gm§{JVbobo Mma _wÔo åhUOo Ë`m§Zr EH$m X¥ï>rZo g_mOmÀ`m {dH$mgmMr H$m`©H$« _n{ÌH$mM g_moa R>odbr Amho. Ë`mbm ~i XoUo hr `m XoemVrb àË`oH$ OmJê$H$ ì`ŠVrMr Am{U YmoaUH$Ë`mªMr O~m~Xmar Amho. Ago Pmbo Va dfm©Zwdf} ^maVmV qhXy-_wpñb_ g§~§Y Am{U _wpñb_ g_mOmÀ`m g§X^m©V Cä`m amhUmè`m ~è`mM àíZm§Mr CÎmao {_iy eH$Vrb.

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

hm°\$Z§JMo hmñ`g§JrV
àH$me MìhmU

""g§JrVjoÌmVrb _mÂ`m {_Ìm§À`m boIr _r
EH$ Wmoa ì`§J{MÌH$ma Amho, Va _mÂ`m {MÌH$ma {_Ìm§Mr Aer g_OyV Amho H$s _r EH$ _moR>m g§JrVVÁk Amho.'' OoamS>© hm°\$Z§J {dZ`mnmoQ>r darb eãXm§ V Amnbm n[aM` H$ê$Z Xo V Ago , nU H$bma{gH$m§À`m _Zm_Ü`o Ë`mMr à{V_m "EH$ {d{já AmZ§X`mÌr' AerM hmoVr. OoamS>©Mm OÝ_ O_©Zr_Yrb EH$m gwIdñVy Á`y Hw$Qw>§~mV 1925 gmbr Pmbm. d`mÀ`m ghmì`m dfmª n mgy Z ho ~mbH$ ì`§ J {MÌo H$mTy > bmJbo . Ë`mdoiMr ~arM {MÌo AÚmn gwIê$n AmhoV. (gmo~VMo {MÌ d`mÀ`m gmVì`m dfu H$mT>bobo Amho.) {MÌH$bo~amo~aM Ë`mbm dmÚg§JrVmVhr JVr hmoVr. H$moUVohr dmÚ hmVr Ambo H$s Ë`mÀ`mda OoamS>©Mr ~moQ>o gamB©VnUo {\$ê$ bmJm`Mr Am{U Hw$Qw>§~r`m§Mo d eoOmè`m§Mo bj doYyZ ¿`m`Mr! ~mbnUrMm hm gwImMm H$mi bdH$aM g§nUma hmoVm H$maU gmè`m O_©Zr_Ü`o Á`yÛofmMr H$mdri PnmQ>çmZo ngê$ bmJbr hmoVr. OoamS>©bm Img "~{hîH¥$V' _wbm§gmR>r amIrd Aem "AZm`©' emioV àdoe XoÊ`mV Ambm. O_©Zr_Yrb AñdñW d Agwa{jV dmVmdaUmV amhÊ`mnojm B§½b§S>bm OmUo A{YH$ gwImMo Agm {dMma OoamS>©À`m _mVm{nË`m§Zr Ho$bm. b§S>Z_Ü`o Ambm Voìhm OoamS>© Voam dfm©Mm hmoVm.

nw T > o Ë`mMo dS> r b Hw $ Qw > § ~ mbm gmo S y > Z EH$Q> o M n°boñQ>mB©Zbm {ZKyZ Jobo d EH$m ~±Ho$Mo H$m_ nmhÿ bmJbo. OoamS>©Zo b§S>Z_Yrb EH$m emioV àdoe KoVbm. nU Zì`m emioVë`m Zì`m {Z`_mer OwidyZ KoUo Ë`mbm AdKS> hmoD$ bmJbo. AñdñW OoamS>©bm hr emim Vwé§JmgmaIr ^mgy bmJbr. VrZ df} Aer H$mT>ë`mZ§Va Ë`mZo Amnë`m AmB©Odi ""_r `mnojm H$bm{dÚmb`mV OmVmo....'' Agm Ymoem bmdbm. AIoa _mV¥öX` Ðdbo Am{U ñdmar AmQ>©²g ñHy$b_Ü`o ^aVr Pmbr. BWbm AZw^dhr \$magm CËgmhdY©H$ ZìhVm. Amnbo M Iao H$aÊ`mMm Ë`mMm ho H $m {ejH$m§ Z m _mZdV ZìhVm. H$bm{dÚmb`mVy Z JÀN>ÝVr hmoÊ`mMmhr àg§J AmoT>dbm. `mM gw_mamg Xwgao _hm`wÕ gwê$ Pmbobo hmoVo. OoamS>©Zo B§½b§S>À`m bîH$amV ^aVr ìhm`Mm à`ËZ Ho$bm, nU O_©Zr `m eÌwamîQ>mV Pmbobm Ë`mMm OÝ_ `m g§H$ënmÀ`m AmS> ´ Ambm. AIoa, EH$m XyY S>oAarV ~mQ>ë`m YwÊ`mMo

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

96

Ë`mMm Img AmdS> r Mm àmUr! Ë`mZo _m§ O amMo ìhm`mo { bZ Ho $ bo Amho . nmUJ| S > ç mÀ`m àM§ S > O~S>çmbm {n`mZmoMo V§VmoVV ê$n XoUo \$ŠV hm°\$Z§JM § H$ê$ OmUo . 1953 _Ü`o Ë`mÀ`m gm§ J r{VH$ hmñ`{MÌm§Mo ghm N>moQ>oImZr g§J«h à{gÕ Pmbo. "Ho Ho Hofnung `m hmñ`{MÌg§ J « h mV hm°\$Z§JÀ`m g§JrVmIoarO BVa hmñ`{MÌm§Mm g_mdoe Ho $ bo b m Amho . AWm© V , {MÌH$mamMm Vab d Z_©{dZmoXr "_yS>' `m hmñ`{MÌm§VXoIrb OmUdVmo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H$m_ Ë`mZo nËH$abo . nU hm° \ $Z§ J Mm OÝ_ `m H$m_mgmR> r Pmbm ZìhVm. ñQ> ° Z \$mo S > © `o W rb H$bm{dÚmb`mVhr Ë`mZo _wbm§Zm {MÌH$boMo YS>o {Xbo. `mAmYrM, d`mÀ`m n§Yamì`m dfu Ë`mMo EH$ hmñ`{MÌ "{b{bnwQ>'`m à{gÕ {dZmoXr _m{gH$mV àH$m{eV Pmbo hmoVo. H$bm{dÚmb`mV {ejH$ åhUyZ pñWa Pmë`mda, Ë`mÀ`m hmñ`{MÌH$marbm Zdo Yw_mao \w $ Q> b o . B§ ½ b§ S > _ Yrb AZo H $ à{VpîR> V {Z`VH$m{bH$m§ V hm° \ $Z§ J Mr {MÌo à{gÕ hmo D $ bmJbr. ""_bm {MÌ H$mT>Ê`mgmR>r H$mhrM H$amdo bmJV Zmhr. g_Om, _r IwMuMo {MÌ H$mT>m`bm KoVbo H$s IwMu H$mJXmda hþ~ohþ~ àH$Q> hmoV!'' `m eãXmV Ë`mZo {MÌ{Z{_©VrMr à{H«$`m dU©Z Ho$br Amho. Ë`mMr ghOgw§Xa e¡br Am{U IoiH$a d¥Îmr `m XmoÝhr JmoîQ>r§Mo àH$Q>rH$aU gm§Jr{VH$ hmñ`{MÌm§V àH$fm©Zo Pmbo. Ë`mÀ`m `m H$m_{Jar_wio amOH$maU, g_mOH$maU Am{U Hw$Qw>§~ ho {ZË`mMo àm§V Amobm§Sy>Z hmñ`{MÌH$bm g§JrVmÀ`m joÌmV AdVrU© Pmbr. Ë`mZo Hw§$Më`mVyZ gmH$ma Ho$boë`m dmXH$m§À`m d g§JrVH$mam§À`m {d{MÌ bH$~r, dmXH$M_y_Yrb J_VrO_Vr Am{U IwÔ doJdoJù`m dmÚm§_Yrb Im{g`Vr nmhVmZm EH$ àgÞ AZw^d `oVmo. `mVrb H$mhr Z_wZo `oWo gmXa Ho$bo AmhoV. hm°\$Z§JMo dmÚdoS> BVHo$ namH$moQ>rMo hmoVo, H$s Ë`mZo H$mhr àmÊ`m§Zm d nú`m§Zmhr Amnë`m g§JrV hmñ`{MÌ{dÚmb`mV XmIb H$ê$Z KoVbo. _m§Oa hm

éMr {Xdmir

97

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

~mJo_Ü`o \w$bnmIam§Mm nmR>bmJ H$aUmè`m EH$m a§Jb o C_amdmMm "a{gH$' ~mo Amnë`mbm hmñ`{MÌmV ^oQ>Vmo. Va à{VHy$b n[apñWVrV Z S>J_JVm Amnë`m d«VmMo {ZîR>oZo AmMaU H$aUmao Vnmod¥Õ _hm^mJ AmUIr EH$m hmñ`{MÌm_Ü`o Xe©Z XoVmV. hm°\$Z§JÀ`m hmñ`{MÌm§Mo [df`, Ame` d ñdê$n Ë`mH$mir à{gÕ hmoUmè`m hmñ`{MÌm§nojm gd©ñdr doJio hmoVo. "Ho$di J§_V' hmM `m àgÞ d e¡brXma hmñ`{MÌm§Mm àYmZ hoVy hmoVm. Aer hmñ`{MÌo a{gH$ dmMH$m§À`m ào_mMm {df` Z Pmbr VaM Zdb hmoVo. hmñ`{MÌH$boMo Ago à`moJ hm hm°\$Z§JÀ`m AmZ§XmoËgdmMm Ho$di n{hbm A§H$ hmoVm. 1950 À`m Amgnmg Ë`mZo "nmdmdaMr ~waer' `m ZmdmMo EH$ {dZmo X r ^mfU ~r.~r.gr.dê$Z B§ ½ b§ S > b m EoH$dbo. Ë`mZ§Va àË`oH$ a{ddmar Xwnmar "H¥$n`m, EH$ {_{ZQ>!' `m ao{S>Amo emo Ûmao Vmo {~«{Q>e lmoË`m§Zm ^oQy> bmJbm. ao{S>AmodaMr dm Am°Šg\$S>© `w{Z`ZÀ`m ì`mgnrR>mdaMr Ë`mMr ^mfUo lmoË`m§gmR>r EH$ gwIX _oOdmZr Agm`Mr. H«y$aVm dm Agä`Vm `m§Mm bdboehr Zgbobm ewÕ {dZmoX Ë`mÀ`m dŠV¥ËdmVyZ

àH$Q> hmoV hmoVm. ^m½`XodVm AmVm hm°\$Z§Jda àgÞ hmoD$ nmhV hmoVr. `mMm àË`` 1952 _Ü`o A°{ZQ>m ~oZoQ> ZmdmÀ`m `wdVrer ào_{ddmh Pmë`mZ§Va OoamS>©bm Ambm. Ë`mdoir EoZ VméÊ`mV Agboë`m hm°\$Z§JMm AdVma Ë`mÀ`m d`mer Vgm gd©ñdr {dg§JV hmoVm. Vmo MŠH$ gmR>rVbm dmQ>m`Mm! (Ë`mÀ`m qH${MV "Kmo J è`m'AmdmOmMrhr `m AdVmambm nw a o n y a gmW hmo V r!) hm° \ $Z§ J À`m ì`pŠV_ÎdmVrb `m d¡JwÊ`mMo \$mago d¡få` Z ~miJVm A° { ZQ> m Zo Ë`mbm Ë`mÀ`m gmè`m

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

98

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H$bmàdmgmV g_agyZ gmW {Xbr. hmñ`{MÌH$ma d {dZmo X r dŠVm åhUy Z gd©n[a{MV d gwà{VpîR>V Pmë`mda hm°\$Z§JÀ`m g§JrVdoS>mZo nwÝhm EH$Xm CMb Im„r. Ë`mZo Q>çw~ ho dmÚ IaoXr Ho$bo. `m dmÚmda Ë`mZo BVHo$ à^wËd {_idbo, H$s EH$m ~S>çm dmÚd¥§XmÀ`m H$m`©H«$_m§Zm Q>çw~dmXH$ åhUyZ Ë`mbm nmMmaU H$aÊ`mV `oB©. `m H$m`©H«$_mV Vmo {dZmoXr àdoehr gmXa H$ar. `mM Xaå`mZ. {Zìdi {eÅ>rda hm gmam H$m`©H$« _ {_Ìmg_moa noe H$aÊ`mMm namH«$_hr Ë`mÀ`m ImË`mda O_m Pmbm. H$Yr H$Yr ho {d{jáamd {_Ìm§Zm \$moZ H$ê$Z \$ŠV {eÅ> r Ûmao g§ ^ mfUhr H$ê$ bmJV. dmÚg§JrVmÀ`m _mÜ`_mVyZ, g§JrV{dœmV KS>Umao {d{MÌ, {dZmoXr àg§J gmXa H$aUmam dmÚd¥§X {Z_m©U H$am`Mm `m H$ënZoZo AmVm hm°\$Z§Jbm PnmQ>bo. Amnbo gmao g§KQ>ZH$m¡eë` Ë`mZo Ë`mgmR>r nUmg bmdbo. à»`mV g§JrV{X½Xe©H$m§Zm Am_§{ÌV H$ê$Z H$mhr Img g§JrVaMZm ~m§YÊ`mV Amë`m. {d{dY

dmÚm§da hþHw$_V AgUmao Zm_d§V dmXH$hr `m dmÚd¥§XmV XmIb Pmbo. {dZmoXr g§Jr{VH$m gmXa H$aÊ`mgmR>r \w$Q>Ho$ ½bmg, ìh°Š`w_ ŠbrZa (ViMo {MÌ) ~mJoV dmnaÊ`mV `oUmao hmog nmB©n, \$aem JwiJwirV H$aUmao _erZ `m§gma»`m JmoîQ>r dmÚo åhUy Z dmnaÊ`mMo R> a bo . Omo S > r bm hm° \ $Z§ J Mo Q>çw~dmXZ d {dZmoXr Mmio hmoVoM. Vã~b ghm _{hZo nyU© V`mar Ho$ë`mZ§Va hm°\$Z§JZo hm J_VrXma g§JrV Obgm b§S>Z_Yrb am°`b \o$pñQ>db hm°b `oWo gmXa Ho$bm Voìhm EH$M Y_mb CS>mbr. `m Obem_Ü`o AemM ñdê$nmMm "Am§VaJ«h g§JrV Jm|Yi' hm°\$Z§JZo (1958 _Ü`o) b§S>ZÀ`m ñQ>oOda AmUbm. ({MÌ nwTrb nmZmda) hmñ`{MÌH$ma, {dZmoXr dŠVm Am{U AmJù`mdoJù`m {dZmoXr g§Jr{VH$m§Mm {Z_m©Vm `m {VÝhr ^y{_H$m g_W©nUo gmH$ma H$aUmè`m OoamS>©Mo `e {Xdgo§[Xdg dY©_mZ hmoV hmoVo. Ë`mÀ`m gwIr g§gmamV EìhmZm XmoZ ~N>S>çm§Mr ^a nS>br hmoVr. {_Ìn[admamÀ`m boIr Ë`mMo Ka AmZ§XmMm EH$ R>odm

éMr {Xdmir

99

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

éMr {Xdmir
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

~Zbm hmoVm. `mMo n{hbo H$maU åhUOo OoamS>© hm°\$Z§JMo göX`, AmZ§Xr, WmoS>go {d{já Am{U gä` o ì`pŠV_Îd, Á`mbm gmd©O{ZH$ d ImOJr Ago XmoZ

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2009

doJdoJio _wIdQ>o ZìhVo. Xwgao H$maU AWm©VM OoamS>©À`m gmè`m CÚmoJmV Zdè`mnojm H$mH$U^a A{YH$ CËgmhmZo gh^mJr hmoUmar Ë`mMr gIr A°{ZQ>m. AZo H $ VËH$mbrZ amOH$r` dm gm_m{OH$ àým§ ~ m~V hm° \ $Z§ J Mm Ñ[îQ> H $mo Z CXma_VdmXr hmo V m. {Z`{_VnUo VwéJmV OmD$Z H¡$Úm§Mr ^oQ> § KoD$Z Ë`m§Mr AmnwbH$sZo dmñVnwñV H$aUo hr hm°\$Z§JMr {deof AmdS>rMr JmoîQ> hmoVr. 1959 À`m gßQ>|~a _{hÝ`mV Amnë`m AZoH$ CnH«$_m§À`m OmoS>rbm Festival of Horror (_hmo Ë gd ^rVrMm!) ZmdmMr {dZmoXr g§Jr{VH$m Am`mo{OV H$aÊ`mV hm°\$Z§J _½Z hmoVm. `m H$m`©H«$_mÀ`m àdo{eHo$gmR>r Ë`mZo "MfH$m_Yrb _mZdr aŠV ñQ> ´ m ° À `m gmhmæ`mZo Vã`oVrV {nÊmmè`m ^`mdh {nemÀMmMo, ì`§J{MÌ ao I mQ> b o hmo V o . ho {MÌ nmhÿ Z H$Xm{MV {Z`Vr JmbmVë`m JmbmV hgbr Agmdr. H$maU Ë`mZ§ V a H$mhr {Xdgm§ V M, åhUOo 28 gßQ> | ~ a 1959 amo O r hm° \ $Z§ J Mo _| X y V rb aŠVòmdmZo AmH$pñ_H$ {ZYZ Pmbo. Ë`mdoir Ë`mMo d` \$ŠV Mm¡Vrg df} hmoVo. Amnbo EH$ J_VrXma {MÌ hm°\$Z§JZo EH$m hmñ`{MÌg§J«hmÀ`m _w I n¥ î R> m gmR> r ao I mQ> b o b o Amho . (~mOy M o {MÌ) {dMma H$aUmè`m àË`oH$mbm "_r H$moU?' hm AmÜ`mpË_H$ àý gX¡d gVmdV AgVmo. AmZ§X`mÌr hm°\$Z§Jbm `m AdKS> àýmMo gmono CÎma gmnS>bo hmoV, `mMr gmj ho "ñd`§{MÌ' o XoVo. - àH$me MìhmU 2342, ~r dm°S>©, XodUoJëbr, _§Jidma noR>, H$moëhmnya 416012

100