Α ρ χ ι μ ν δ ρ ί τ ο υ Ε ύ σ ε ο ί ο υ Β ί τ τ η

Τ ό χ ά ρ α γ μ α κ α ί τ ό 666 *
Σ τ ή ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ό μ ι λ ί α μ α ς σ τ α μ α τ ή σ α μ ε σ τ ό
σ η μ ε ί ο σ π ο υ γ ι ν ό τ α ν λ ό γ ο ς γ ι ά τ ή ν ε ί σ λ ή τ ο ύ 666
σ τ ή ζ ω ή μ α ς Μ ι λ ή σ α μ ε γ ι ά τ ί ς λ ε γ ό μ ε ν ε ς π ι σ τ ω τ ι κ έ ς
κ ά ρ τ ε ς π ο ύ λ έ ν ε π ώ ς θ α ε ϊ ν α ι α σ φ α λ ή μ έ τ ρ α δ ι α φ υ λ ά
ξ ε ω ς τ ω ν χ ρ η μ ά τ ω ν τ ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν κ α ί τ α υ τ ό χ ρ ο ν α
π ά ρ α π ο λ ύ μ ε γ ά λ η ς π ρ α κ τ ι κ ό τ η τ α ς κ α ί ε ύ κ ο λ ί α ς
Ι Ε κ φ ρ ά σ α μ ε τ ί ς α μ φ ι ο ο λ ί ε ς μ α ς Τ ό ζ ή τ η μ α π ά ν τ ω ς
δ έ ν ε ϊ ν α ι γ ι ά μ α ς α ν θ ά ε ν α ι ο ί κ ά ρ τ ε ς ά σ φ α λ έ σ τ ε ρ ε ς
α π ό τ ό ν ά ε χ η ς σ τ ό π ο ρ τ ο Φ ό λ ι σ ο υ π έ ν τ ε δ ρ α χ μ έ ς κ α ί
ν ά κ ά ν η ς μ α ύ τ έ ς τ ή δ ο υ λ ε ι ά σ ο υ Τ ό ζ ή τ η μ α ε ί ν α ι
π ώ ς τ ό 666 μ π α ί ν ε ι σ ι γ ά σ ι γ ά σ τ ή ζ ω ή μ α ς κ α ί δ η μ ι
ο υ ρ γ ε ί τ α ι ό έ θ ι σ μ ό ς τ ο υ κ α ί σ υ ν ε π ω ς μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι ο ί π ι
θ α ν ό τ η τ ε ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν Έ τ σ ι μ π ή κ ε
τ ό 666 μ έ τ ό σ ύ σ τ η μ α τ η ς ή λ ε κ τ ρ ο ν ι κ η ς τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ω ς .
η α λ λ α γ η ς τ ι μ ω ν κ λ π σ τ ά έ μ π ο ρ ε ύ μ α τ α π α ν ε π ι ά ο ί
μ ι κ ρ έ ς ε τ ι κ έ τ τ ε ς ;) Α ν τ ι κ α θ ί σ τ α ν τ α ι μ έ μ ε ρ ι κ έ ς γ ρ α μ
μ ο ύ λ ε ς π ο ύ π ί σ ω τ ο υ ς κ ρ ύ ε τ α ι τ ό 666. Μ έ ε ι δ ι κ ό μ η
χ ά ν η μ α ε λ έ γ χ ο ν τ α ι π ι ά ο ί τ ι μ έ ς κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι α ύ τ ό
μ α τ α μ ε τ α Φ έ ρ ο ν τ α ι τ ά ε ι σ π ρ α τ τ ό μ ε ν α χ ρ ή μ α τ α σ τ ό
τ α μ ε ί ο α θ ρ ο ί ζ ο ν τ α ι κ λ π δ λ α α ύ τ ό μ α τ α Ι Ε λ έ γ χ ο ν τ α ι
τ ά π ρ ά γ μ α τ α τ η ς α π ο θ ή κ η ς τ ά π ρ ά γ μ α τ α π ο ύ π ε ρ ι σ
σ ε ύ ο υ ν 11 λ ε ί π ό υ ν κ λ π Π ρ α κ τ ι κ ά π ο λ ύ κ α τ ά λ λ η λ ά
Έ τ σ ι ή σ κ έ ψ η έ π ε ξ ε τ ά θ η α π ό τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ί σ τ ο ύ ς
α ν θ ρ ώ π ο υ ς Κ α ί Τ ι σ κ έ ψ η λ έ ε ι Γ ι α τ ί ν ά ε χ ο υ μ ε τ ά
σ τ ο ι χ ε ί α π ο ύ τ ο ύ ς α φ ο ρ ο ύ ν κ α τ α χ ω ρ η μ έ ν α σ έ δ ι ά φ ο
Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά η Ί ν δ ε υ τ έ ρ α ό μ ι λ ί α σ τ ό ι κ ε φ ά λ α ι ο τ η ς Α π ο
κ α λ ύ ψ ε ω ς σ τ 11-18 Π Ω ί ί κ α ν () π Ε ύ σ έ ι ο ς Β ί τ τ η ς ο η Ί ν Ε σ τ ί α
τ ή ς Ι Ι ε ρ ς Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς Σ ι δ η Ο Κ Ι Ο Τ ο υ
2
..-: ...
ρ α ο ι ο λ ί α κ α ί ψ ά χ ν ε ν ά Ό ρ ή ς κ α ί γ ύ ρ ν α α π ό γ ρ α Φ ε ί ο
σ έ γ ρ α φ ε ί ο γ ι ά ν ά τ ά μ α ζ έ ψ η ς δ λ α κ α τ α χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι
δ λ α σ έ ε ν α γ ε ν ι κ ό κ α ί α ύ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ο ά ρ χ ε ί ο κ α ί
μ έ ε ν α π ά τ η μ α κ ο υ μ π ι ο ύ έ μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι δ λ α κ α ί κ α τ α
γ ρ ά φ ο ν τ α ι δ λ α α υ τ ό μ α τ α Ο ύ τ ε λ ά θ ο ς ο ύ τ ε π α ρ ά λ ε ι
ψ η ο ύ τ ε τ ί π ο τ ε Τ ί κ α λ ύ τ ε ρ ο α π ό α ύ τ ό Έ τ σ ι δ έ ν θ ά
χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι π ι ά ν ά ο γ ά ζ η ς Π χ δ ι α Ό α τ ή ρ ι ο ν ά ο γ ά ζ η ς
ά λ λ ο ο ι ο λ ι ά ρ ι ο γ ι ά τ ή ν α σ θ έ ν ε ι α ά λ λ ο γ ί ά Λ ο γ α ρ ι α
σ μ ο ύ ς Κ λ π Ό λ α θ ά ύ π ά ρ χ ο υ ν μ έ σ α σ έ μ ι ά κ ά ρ τ α
Γ ι α τ ί λ ο ι π ό ν ν ά μ ή ν κ ά ν ο υ μ ε μ ι ά τ α υ τ ό τ η τ α π ο ύ
ν ά μ π ο ρ η μ έ ο ά σ η α ύ τ ή ν ά γ ί ν ε τ α ι έ λ ε γ χ ο ς γ ι ά δ λ α τ ά
σ τ ο ι χ ε ί α τ ο ύ έ ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ Κ α ί σ ι γ ά σ ι γ ά τ ό π ρ ά
γ μ α γ ί ν ε τ α ι δ λ ο κ α ί π ι ό σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο δ λ ο κ α ί π ι ό τ ε
λ ε ι ο π ο ι η μ έ ν ο δ λ ο κ α ί π ι ό π ρ α κ τ ι κ ό κ α ί δ π ε ι ρ α σ μ ό ς
τ ή ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ώ ς τ ο υ σ λ ο κ α ί π ι ό δ υ ν α τ ό ς Κ α ί
ι ι , ι ι ι
κ α ν ε ι ε ν τ υ π ω σ η α γ α π η τ ο ι μ ο υ π ω ς τ ο σ υ σ τ η μ α π ο υ
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν ε ί ν α ι α ύ τ ό π ο ύ σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι μ έ τ ό 666.
Δ έ ν ύ π η ρ χ ε ά λ λ ο ς α ρ ι θ μ ό ς Κ α ί α ν δ έ ν ύ π ά ρ χ η σ ή μ ε
ρ α δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά ο ρ ε θ η α ύ ρ ι ο Ό λ α σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι π ι
θ α ν ά κ α ί δ υ ν α τ ά Γ ι α τ ί α υ τ ή ή ε π ι μ ο ν ή σ τ ή χ ρ ή σ η τ ο υ
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς μ έ τ ό 666; Γ ι α τ ί τ ό 666 μ π α ί ν ε ι σ τ ά χ α ρ τ ο
ν ο μ ί σ μ α τ α τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς Γ ι α τ ί τ ό 666 μ π α ί ν ε ι σ τ ί ς
κ ά ρ τ ε ς π ο λ λ α π λ ή ς μ ε τ α φ ο ρ ά ς σ τ ά σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ά
μ έ σ α Γ ι α τ ί Χ ί λ ι α γ ι α τ ί μ π ο ρ ο ύ ν ν ά π ρ ο Ο λ η θ ο υ ν Κ α ί
ε π ε ι δ ή α π ά ν τ η σ η δ έ ν δ ί δ ε τ α ι τ έ τ ο ι α π ά ν τ ω ς π ο ύ ν ά
ε ί ν α ι κ α θ α ρ ή ξ ά σ τ ε ρ η κ α ί ί κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ή δ ι κ α ι ο λ ο
γ η μ έ ν α γ ε ν ν ι έ τ α ι ή ύ π ο ψ ί α π ώ ς κ ά π ο ι ο ι α λ λ ο ι σ κ ο π ο ί
ε π ι δ ι ώ κ ο ν τ α ι α π ό κ ά π ο ι ο υ ς π ο ύ δ έ ν θ έ λ ο υ ν ν ά φ α ν ε
ρ ω θ ο υ ν κ α ί ε χ ο υ ν τ ή δ υ ν α τ ό τ η τ α ν ά κ ι ν ο υ ν κ ρ α τ ι κ έ ς
μ η χ α ν έ ς κ α ί μ έ σ α π ο ύ α φ ο ρ ο ύ ν τ ά π λ ή θ η τ ο υ λ α ο ύ
Ι Α ρ χ ί ζ ο υ ν α π ό τ ά ζ η τ ή μ α τ α τ η ς π ρ ώ τ η ς α ν ά γ κ η ς
Ό π ω ς ε ί ν α ι τ ά ο ί κ ο ν ο μ ι κ ά κ α ί ο ί κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς δ ο σ ο λ η
3
ψ ί ε ς γ ι ά ν ά π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν α θ ύ τ ε ρ α κ α ί ν ά ε χ ο υ μ ε τ ε
λ ι κ ά α ύ τ ό π ο ύ σ ω σ τ ά τ ό ώ ν ό μ α σ α ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό φ α
κ έ λ λ ω μ α Κ α ί δ μ ω ς π α ν η γ υ ρ ι κ ά κ ά π ο τ ε τ ό Κ ρ ά τ ο ς
ε κ α ψ ε λ έ ε ι τ ο ύ ς φ α κ έ λ λ ο υ ς Κ α ί τ ώ ρ α σ κ έ π τ ε τ α ι ν ά
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ η κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο υ ς ;­
Α ρ χ ί ζ ο υ ν λ ο ι π ό ν α π ό τ ά κ α θ η μ ε ρ ι ν ά κ α ί α σ ή
μ α ν τ α γ ι ά ν ά χ α τ α λ ή ξ ο υ ν α ϋ ρ ι ο μ ε θ α ύ ρ ι ο σ έ θ έ μ α τ α
-π ο λ ύ ζ ω τ ι κ ώ τ ε ρ α κ α ί π ο ύ α π τ ο ν τ α ι τ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η
τ ο ς κ α ί τ η ς α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α ς τ ο ύ α ν θ ρ ώ π ο υ τ η ς ε λ ε υ θ ε
ρ ί α ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς κ α ί σ κ έ ψ ε ω ς κ λ Π
Δ υ σ τ υ χ ώ ς τ έ τ ο ι α φ α ι ν ό μ ε ν α δ έ ν ε ί ν α ι ά γ ν ω σ τ α
γ ι ά τ ή ν ε π ο χ ή μ α ς Κ ά π ο τ ε τ ά η θ η γ ε ν ι κ ά η τ α ν π ο λ ύ
α υ σ τ η ρ ά Α υ τ ό π ο ύ λ έ γ ε τ α ι δ η μ ο σ ί α α ι δ ώ ς δ η μ ό
. σ ι ο η θ ι κ ό α ϊ σ θ η μ α Κ λ Π η τ α ν π ο λ ύ α ν ε π τ υ γ μ έ ν α
Ά κ ό μ η κ α ί σ τ ί ς κ ο ι ν ω ν ί ε ς τ η ς Δ ύ σ ε ω ς π ο ύ θ ε ω
ρ ο ύ ν τ α ν π ά ν τ ο τ ε π ο λ ύ π ρ ο η γ μ έ ν ε ς Τ Η ρ θ ε ό κ ι ν η μ α
τ ο γ ρ ά φ ο ς ... Δ ε ι λ ό ς σ τ ή ν α ρ χ ή Σ ι γ ά σ ι γ ά α ρ χ ι σ ε ν ά
α π ο θ ρ α σ ύ ν ε τ α ι Σ τ ή ν α ρ χ ή π ρ ο Ό ά λ λ ο ν τ α ν ε ρ γ α π ο ύ
μ π ο ρ ο ύ σ ε ό κ α θ έ ν α ς ν ά τ ά ι δ η . Έ π ε ι τ α α ρ χ ι σ α ν ν ά
χ ω ρ ί ζ ω ν τ α ι σ έ κ α τ ά λ λ η λ α κ α ί α κ α τ ά λ λ η λ α ε ρ γ α κ α
τ ό π ι ν κ α τ ά λ η λ α γ ι ά ε ν η λ ί κ ο υ ς α λ λ ά ε ν τ ε λ ώ ς α κ α
τ ά λ λ η λ α γ ι ά α ν ή λ ι κ ο υ ς Έ π ε ι τ α κ α ί ό δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς
α υ τ ό ς χ α λ α ρ ώ θ η κ ε ε ν ο ν ό μ α τ ι τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ε κ φ ρ ά
σ ε ω ς Κ α ί τ ώ ρ α π ο ύ μ π η κ ε 11 μ ι κ ρ ή ο θ ό ν η σ τ ά σ π ί τ ι α
κ α ί έ π α ψ ε κ ά θ ε έ λ ε γ χ ο ς π ο ι ό ς ν ά ε λ έ γ ξ η π ο ι ό ν κ α ί
π ο ύ Ό λ η 11 ύ δ ρ ό γ ε ι ο ς έ γ ι ν ε μ ι ά γ ε ι τ ο ν ι ά τ ώ ρ α π ρ ο ά λ
λ ο ν τ α ι τ ά χ ε ι ρ ό τ ε ρ α π ο ρ ν ο γ ρ α φ ι κ ά Φ ί λ μ ς κ α ί κ α ν έ ν α ς
σ χ ε δ ό ν δ έ ν α ν τ ι δ ρ α Κ α ί α ύ τ ο ί ο Ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί μ α ς - ν ά
τ ο ύ ς π ω ν ε ρ ό Ό ρ α σ τ ο υ ς λ ί γ ο θ ά ε λ ε Ί α - σ τ ή ν π λ ε ι ο ν ό τ η τ ά
τ ο υ ς χ ά σ κ ο υ ν μ π ρ ό ς σ τ ή ν α η δ ί α κ ί σ Τ Ό ρ ώ μ α π ο ύ
ε κ π έ μ π ε τ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά κ α ί έ χ ε ι κ α τ α σ τ ρ έ ψ ε ι τ ό η θ ι
κ ό α ι σ θ η τ ή ρ ι ο 0'0 π λ ή θ ο υ ς Φ υ σ ι κ ά δ έ ν λ ε ί π ο υ ν ο Ι
4
ε υ λ ο γ η μ έ ν ε ς ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς κ α ί ο ί κ α θ α ρ ά κ α ί γ ν ή σ ι α κ α ί
α π ό λ υ τ α π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι Α λ λ ά α υ τ ο ί π ι ά μ ε
τ ρ ι ο ύ ν τ α ι σ τ ά δ ά χ τ υ λ α Ο ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ε τ σ ι η ά λ λ ι ώ ς
π ι ά ν ο ν τ α ι σ τ ά δ ί χ τ υ α φ α ν ε ρ ά 11 κ ρ υ Φ ά α υ τ η ς τ η ς δ ι α
Φ θ ο ρ α ς Θ ά π η τ ε γ ι α τ ί τ ά λ έ ω α υ τ ά κ α ί π ο ι ά σ χ έ σ η
έ χ ο υ ν μ έ τ ό 666; Μ ά γ ι α τ ί δ ε ί χ ν ο υ ν τ ί έ γ ι ν ε κ α ί π ώ ς
σ χ ε δ ι ά σ θ η κ ε ή η θ ι κ ή δ ι α Φ θ ο ρ ά κ α ί σ ή ψ η τ η ς κ ο ι ν ω
ν ί α ς Π ο ι ο ί κ α ί π ό σ ο ι α ν τ ι δ ρ ο σ μ ε ά ή μ ε ρ α γ ι ά τ ό κ α κ ό
-
θ έ α μ α Τ ό ί δ ι ο γ ί ν ε τ α ι κ α ί μ έ τ ό 666 π ο ύ Ό λ ο κ α ί σ τ ε
ρ ε ώ ν ε τ α ι κ α ί ρ ι ζ ώ ν ε ι σ τ ή ζ ω ή μ α ς Κ α ί θ ά ι δ η τ ε μ ι ά
μ έ ρ α ν ά τ υ λ ί γ ε τ α ι Ό λ η ή κ ο ι ν ω ν ί α σ τ ό 666 χ ω ρ ί ς κ α μ
μ ι ά δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α κ α ί κ α μ μ ι ά ά ν τ ί δ ρ α σ η Ό τ α ν β έ β α ι α
Φ α ν η τ ό μ έ γ ε θ ο ς τ ο ύ κ α κ ο ύ θ ά θ ε λ ή σ ο υ ν κ ά π ο ι ο ι ί
σ ω ς ν ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν Π ό σ ο θ ά π ι ά σ η ή α ν τ ί δ ρ α σ ή τ ο υ ς
μ α ς τ ό λ έ ε ι ό Ο ρ γ ο υ ε λ σ τ ό β ι β λ ί ο τ ο υ 1984" κ ι ά ς
, τ ι
μ η ν ε ι ν α ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ς
Κ α ι ρ ό ς ε Ι ν α ι ν ο μ ί ζ ο υ μ ε ν ά ι δ ο ύ μ ε π ο ι ά π ρ έ π ε ι
ν ά ε Ι ν α ι ή σ τ ά σ η μ α ς ώ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν έ ν α ν τ ι τ ο ύ 666 κ α ί
Ό τ ι έ χ ε ι σ χ έ σ η μ έ α υ τ ό Β έ β α ι α τ ό θ έ μ α ε Ι ν α ι π ο λ ύ μ ε
γ ά λ ο κ α ί δ έ ν ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ ο ν ά τ ό ε ξ α ν τ λ ή σ ο υ μ ε σ τ ί ς ό μ ι
λ ί ε ς α υ τ έ ς Γ ι ά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η δ ι α Φ ώ τ ι σ η π α ρ α π έ μ π ο υ
μ ε σ τ ά ο ι ο λ ί α π ο ύ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν γ ύ ρ ω α π ό τ ό θ έ μ α α υ
τ ό κ α ί κ ά ν ο υ ν ε μ π ε ρ ι σ τ α τ ω μ έ ν η α ν ά λ υ σ ή τ ο υ Κ α λ ό Ό
μ ω ς ε Ι ν α ι ό κ α θ έ ν α ς ν ά σ υ μ ο ο υ λ ε ύ ε τ α ι σ χ ε τ ι κ ά τ ό ν Π ν ε υ
μ α τ ι κ ό τ ο υ γ ι ά ν ά μ ή δ ι α ο ά ζ η α ν ε ύ θ υ ν ε ς Φ υ λ λ ά δ ε ς π ο ύ
κ α ί τ έ τ ο ι ε ς δ υ σ τ υ χ ώ ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν κ α ί α ν α σ τ α τ ώ ν ο υ ν
τ ί ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς τ ώ ν π ι σ τ ώ ν μ έ π ρ ά γ μ α τ α π ο ύ ε Ι ν α ι ε ν
τ ε λ ώ ς α ο ά σ ι μ α κ α ί ξ έ ν α π ρ ό ς τ ό π ν ε ύ μ α τ ώ ν Γ ρ α Φ ώ ν
κ α ί τ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς
Τ ό ζ ή τ η μ α τ ο ύ 666 μ α ς α π α σ χ ο λ ε ί η δ η γ ι α τ ί ύ
π ά ρ χ ε ι ε ι δ ι κ ό ς ν ό μ ο ς τ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς Ν ό μ ο ς
Φ ύ λ λ ο έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς Κ υ ο ε ρ ν ή σ ε ω ς Α
5
11.6.86 ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς σ τ ή σ χ έ σ η κ ρ ά τ ο υ ς κ α ί π ο λ ί τ η
κ α ί σ τ ή ν κ α θ ι έ ρ ω σ η ν έ α ς κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο υ τ ύ π ο υ τ α υ τ ό τ η
. τ ο ς Μ ι ά π α ρ α τ ή ρ η σ η γ ι ά τ ό ν ά ρ ι θ μ ό τ ο υ Ν ό μ ο υ Ό
ά ρ ι θ μ ό ς ε ί ν α ι 1599. Α ν π ρ ο σ θ έ σ ο υ μ ε τ ό 1 σ τ ό 5 κ α ί ά
ν α π ο δ ο γ υ ρ ί σ ε τ ε τ ά δ υ ό 99, θ ά ε χ ε τ ε τ ό ν ά ρ ι θ μ ό 666!
Τ υ χ α ί ο Έ τ σ ι ν ο μ ί ζ ο υ μ ε Α λ λ ά τ ό ά ν α φ έ ρ ο υ μ ε γ ι ά ν ά
ί δ η τ ε π ώ ς κ α ί τ υ χ α ί α ά κ ό μ η τ ό 666 π α ρ α μ ο ν ε ύ ε ι
σ τ ή ζ ω ή μ α ς Λ έ ε ι λ ο ι π ό ν ό Ν ό μ ο ς α ύ τ ό ς γ ι ά τ ί ς κ α ι
ν ο ύ ρ γ ι ε ς τ α υ τ ό τ η τ ε ς κ α ί π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ώ ς θ ε τ ι κ ό
Ό η μ α ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ω ς τ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν Έ τ σ ι φ α ί ν ε τ α ι Ε ί
ν α ι δ μ ω ς Κ α ί γ ι α τ ί σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ά ν τ ί δ ρ α σ η ά π ό π ο λ
λ έ ς μ ε ρ ι έ ς Ό χ ι μ ό ν ο ά π ό τ ή χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή π λ ε υ ρ ά Κ α ί
ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α ά π ό τ ό π ώ ς Ό λ έ π ο υ ν τ ό π ρ ά γ μ α ο ί ά λ λ ο ι
ι ι ι ι _ c _ , ,
ε μ ε ι ς ω ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι π ω ς π ρ ε π ε ι ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ ο υ μ ε τ ο
,
π ρ α γ μ α
Τ ό ζ ή τ η μ α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι ν ά ε χ η δ υ ό π λ ε υ ρ έ ς ώ ς
, , _ _, ι Ι ι Ι
π ρ ο ς τ η ν σ τ α σ η τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν μ ε χ ρ ι σ η μ ε ρ α κ α ι η
σ τ ά σ η α ύ τ ή ε χ ε ι α ρ ν η τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α Α ύ τ ά θ ά Ι δ ο ύ μ ε
π ρ ο τ ο ύ π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε ν ά ί δ ο ύ μ ε κ α ί ν ά τ ο ν ί σ ο υ μ ε
τ ά θ ε τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α π ο ύ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν ά ρ κ ε τ ο ύ ς χ ρ ι
σ τ ι α ν ο ύ ς ά λ λ ά Ό χ ι δ λ ο υ ς
Τ ά ά ρ ν η τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς σ τ ά σ ε ω ς
τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ε ν α ν τ ι τ ο ύ 666.
α Σ ύ γ χ υ σ η κ α ί έ λ λ ε ι ψ η σ α Φ ο ϋ ς ί δ έ α ς κ α ί γ ν ώ μ η ς
Γ ε ν ι κ ά μ π ο ρ ο ϋ μ ε ν ά π ο ϋ μ ε π ώ ς ύ π ά ρ χ ε ι π ο λ λ ή
σ ύ γ χ υ σ η τ ό σ ο ώ ς π ρ ό ς τ ό 666 κ α ί τ ή σ η μ α σ ί α τ ο υ Ό σ ο
κ α ί γ ι ά τ ό σ φ ρ ά γ ι σ μ α κ α θ ε α υ τ ό κ α ί ε ν σ χ έ σ ε ι μ έ τ ο ύ ς
ι δ ι ο υ ς τ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς Ο φ ε ί λ ε τ α ι δ μ ω ς ό φ ε ί λ ο υ μ ε
ν ά π ο ύ μ ε α ύ τ ό κ α ί σ τ ή ν ε λ λ ε ι ψ η ω ρ γ ν ω μ έ ν η ς δ ι α
6
φ ω τ ί σ ε ω ς τ ο ύ π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς ά π ό
ύ π ε ύ θ υ ν α χ ε ί λ η , π ρ ώ τ α ά π ό τ ή Δ ι ο ί κ η σ η τ η ς ' Ε κ κ λ η ­
σ ί α ς μ α ς κ α ί ε π ε ι τ α ά π ό τ ο ύ ς ε π ί μ έ ρ ο υ ς π ο ι μ έ ν ε ς . Δ έ ν
λ έ ω π ώ ς δ έ ν γ ί ν ε τ α ι τ ί π ο τ ε . Δ έ ν γ ί ν ε τ α ι ό μ ω ς κ ά τ ι
π ο λ ύ π ι ό σ υ . σ τ η μ α τ ι κ ά κ α ί γ ι ' α ύ τ ό ο λ έ π ο υ μ ε π ο λ λ ο ύ ς
π ι σ τ ο ύ ς ν ά τ ά έ χ ο υ ν χ α μ έ ν α κ α ί ν ά μ ή ν ξ έ ρ ο υ ν τ ί π ρ έ ­
π ε ι ν ά κ ά ν ο υ ν γ ι ά τ ό ζ ή τ η μ α α ύ τ ό π ο ύ π ρ ο ο ά λ λ ε ι
, c , ,
τ ω ρ α ω ς κ α ι ν ο υ ρ γ ι ε ς τ α υ τ ο τ η τ ε ς .
Π ρ έ π ε ι ό μ ω ς ν ά ό μ ο λ ο γ ή σ ο υ μ ε π ώ ς γ ε ν ι κ ά ώ ς
χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ε χ ο υ μ ε δ υ σ τ υ χ ώ ς δ ι α ο ρ ω θ η ά π ό κ ο σ μ ι κ έ ς
ι δ έ ε ς κ α ί ά ν τ ι λ ή ψ ε ι ς σ έ τ έ τ ο ι ο ο α θ μ ό , ω σ τ ε ν ά μ ή ν
κ ρ ί ν ο υ μ ε τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ί τ ί ς ι δ έ ε ς μ έ τ ό Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ,
ά λ λ ά τ ό Ε ύ α γ γ έ λ ι ο μ έ β ά σ η τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ί τ ί ς ί δ έ ε ς
π ο ύ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν έ κ τ ό ς τ ο ύ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ π ε ρ ι Ο ό λ ο υ .
Μ α ς λ ε ί π ο υ ν σ υ ν ε π ώ ς τ ά σ ω σ τ ά κ ρ ι τ ή ρ ι α κ α ί ύ π ό γ ε ­
ν ι κ ώ τ ε ρ η ε π ο ψ η , ά λ λ ά κ α ί ε ι δ ι κ ώ τ ε ρ α ώ ς π ρ ό ς τ ό
θ έ μ α π ο ύ μ α ς ά π α σ χ ο λ ε ί τ ώ ρ α .
6) Δ έ ν ε χ ο υ μ ε κ α λ λ ι ε ρ γ η μ έ ν η μ έ σ α μ α ς τ ή ν ό ρ θ ό δ ο ξ η
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή κ α ί έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή σ υ ν ε ί δ η σ η κ α ί φ ρ ό ν η μ α .
Μ ι ά β α σ ι κ ή μ α ς έ λ λ ε ι ψ η ώ ς ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ­
ν ώ ν ε ί ν α ι π ώ ς ά γ ν ο ο υ μ ε π ο λ ύ ο α σ ι κ ά θ έ μ α τ α Γ ρ α Φ ή ς
κ α ί Π α τ ε ρ ι κ ή ς δ ι δ α χ ή ς κ α ί γ ε ν ι κ ά μ α ς λ ε ί π ε ι ή ο ρ θ ό ­
δ ο ξ η μ ό ρ φ ω σ η κ α ί ό Ο ρ θ ό δ ο ξ . ο ς φ ρ ο ν η μ α τ ι σ μ ό ς . Π ο ­
λ ύ λ ί γ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί μ α ς μ ε λ ε τ ο ύ ν Γ ρ α Φ ή κ α ί Π α τ έ ρ ε ς .
Δ έ ν λ έ ω ν ά κ ά ν ο υ ν ε ι δ ι κ έ ς σ π ο υ δ έ ς π ο ύ τ α ι ρ ι ά ζ ο υ ν
γ ι ά θ ε ο λ ό γ ο υ ς , ά λ λ ά ν ά ε χ ο υ ν ά π ο κ τ ή σ ε ι ά π ό ψ ε ι ς κ α ί
ί δ έ ε ς σ τ έ ρ ε α ο α σ ι σ μ έ ν ε ς σ τ ή γ ν ώ σ η τ ώ ν Γ ρ α Φ ώ ν , ό σ η "
μ π ο ρ ε ί ν ά ε χ η ε ν α ς π ο ύ τ ή μ ε λ ε τ ά ε ι κ ά θ ε μ έ ρ α κ α ί δ σ η
γ ν ώ σ η μ π ο ρ ε ί ν ά ε χ η ε ν α ς π ο ύ έ ν τ ρ υ φ α σ έ ο ι ο λ ί α π α ­
τ ε ρ ι κ η ς δ ι δ α χ ή ς , γ ι α τ ί τ έ τ ο ι α έ χ ο υ μ ε ε ύ τ υ χ ω ς π ά ρ α
7
π ο λ λ ά σ τ ί ς μ έ ρ ε ς μ α ς Έ τ σ ι κ ά π ο ι ο ι δ έ ν ά ν ο ί γ ο υ ν
Γ ρ α φ ή κ α ί δ έ ν μ ε λ ε τ ο ύ ν π ν ε υ μ α τ ι κ ά Ο ι Ο λ ί α "Α λ λ ο ι
μ ε λ ε τ ο ύ ν π ο ύ κ α ί π ο ύ Κ α ί ε ν ώ ο λ ο ι δ ι α θ έ τ ο υ ν ό χ ι ό λ ί
γ ο ν χ ρ ό ν ο ν γ ι ά ε ν η μ έ ρ ω σ ή τ ο υ ς σ έ ζ η τ ή μ α τ α ε π α γ γ ε λ
μ α τ ι κ ά κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ο λ ι τ ι κ ά π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά α θ λ η τ ι κ ά
ε π ί κ α ι ρ η π λ η ρ ο Φ ό ρ η σ η γ ι ά Ο τ ι γ ί ν ε τ α ι σ τ ό ν κ ό σ μ ο
γ ι ά δ ι α σ κ έ δ α σ η γ ι ά κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς κ λ π γ ι ά τ ή
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή τ ο υ ς μ ό ρ φ ω σ η δ έ ν ο ρ ί σ κ ο υ ν κ α ι ρ ό 11, α ν
δ ι α θ έ σ ο υ ν λ ί γ ο ν κ α ί α ύ τ ό ν μ έ τ σ ι γ κ ο υ ν ι ά κ α ί μ έ κ ά
π ο ι α δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α σ ά ν ν ά π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά ε ν α π ε ρ ι τ τ ό
κ α θ η κ ο ν ή γ ι ά μ ι ά α γ γ α ρ ε ί α Ι Η κ α τ ά σ τ α σ η α ύ τ ή ή ε λ
λ ε ι ψ η κ α τ ά Χ ρ ι σ τ ό ν μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς α Φ ή ν ε ι τ ή ν ψ υ χ ή σ τ ό
σ κ ο τ ά δ ι 1:0 ν ο ύ ς δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά δ ι α κ ρ ί ν η τ ό σ ω σ τ ό κ α ί
ο ί δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς ψ υ χ η ς μ έ ν ο υ ν α δ ρ α ν ε ί ς κ α ί α δ ύ ν α μ ε ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ά Έ τ σ ι ή ψ υ χ ή α δ ύ ν α μ η δ π ω ς ε ί ν α ι δ έ ν
μ π ο ρ ε ί ν ά α ν τ ι δ ρ ά σ η ε γ κ α ι ρ α σ τ ό κ ο σ μ ι κ ό π ν ε ύ μ α
π ο ύ ε ί σ ο ά λ λ ε ι ο ι α ί ω ς κ α ί ή σ υ ν ε ί δ η σ η δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά
κ ρ ί ν η τ ί π ρ έ π ε ι ν ά δ ε χ τ η κ α ί τ ί ν ά α π ο ρ ρ ί ψ η μ ά λ ι σ τ α
" ι ι Τ " , ,
σ ε κ ρ ι σ ι μ ε ς σ τ ι γ μ ε ς κ α ι ω ρ ε ς π ο υ π ρ ε π ε ι κ α ν ε ν α ς ν α
α τ ι δ ρ ά σ η α σ τ ρ α π ι α ί α ή ν ά π ά ρ η α π ο Φ ά σ ε ι ς γ ι ά ζ η τ ή
μ α τ α δ π ω ς Π χ τ ό 666 π ο ύ μ α ς α π α σ χ ο λ ε ί ε δ ώ
γ Χ α ύ ν ω σ η ρ α θ υ μ ί α α μ έ λ ε ι α
Ι Η π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η κ α τ ά σ τ α σ η ε γ κ α θ ι σ τ α σ τ ή ν
ψ υ χ ή μ ι ά κ α τ ά σ τ α σ η ν ω χ έ λ ε ι α ς κ α ί δ υ σ κ ι ν η σ ί α ς π ο ύ
σ υ ν ε π ι Φ έ ρ ο υ ν τ ή ν φ ο ο ε ρ ή λ ή θ η Λ η σ μ ο ν ο ύ μ ε π ώ ς τ ό
κ ύ ρ ι ο ε ρ γ ο μ α ς ε δ ώ σ τ ή γ η ε ί ν α ι ή σ ω τ η ρ ί α μ α ς Ι Ό λ α
τ ά ά λ λ α ε ί ν α ι π ά ρ ε ρ γ α Κ α ί ή σ ω τ η ρ ί α μ α ς π ρ έ π ε ι ν ά
ρ υ θ μ ί ζ η Ο τ ι κ ά ν ο υ μ ε σ τ ή ζ ω ή κ α ί δ χ ι α ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς
Ε π ι λ ή σ μ ο ν ε ς ο μ ω ς τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς μ α ς σ ά ν κ α λ ά δ έ ν
τ ά π ε ρ ν ο ύ μ ε κ ι ε δ ώ σ τ ή γ η κ υ ρ ι ε υ ό μ α σ τ ε α π ό μ ι ά
8
κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ή ν ά ρ κ η κ α ί δ υ σ κ ι ν η σ ί α γ ι ά τ α π ν ε υ μ α τ ι
κ ά Μ ά ς μ ι λ ο ύ ν γ ι α π ν ε υ μ α τ ι κ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α ί μ α ς
π ι ά ν ε ι ή ν ύ σ τ α Μ ό λ ι ς μ α ς μ ι λ ή σ ο υ ν γ ι ά κ ά τ ι κ ο σ μ ι κ ό
γ ι ά κ ά τ ι π ι κ ά ν τ ι κ ο π ά ε ι κ α ί ή κ ο ύ ρ α σ η π ά ε ι κ α ί ό
ϋ π ν ο ς π ά ε ι κ α ί Ο τ ι ά λ λ ο Γ ι ν ό μ α σ τ ε ο λ ο ι α ύ τ ι ά ν ά α
κ ο ύ σ ο υ μ ε ν ά μ α θ ο υ μ ε ν ά ί κ α ν ο π ο ι η θ ο ύ μ ε π α θ ο λ ο γ ι
κ ά Ε ϊ μ α σ τ ε π ρ ό θ υ μ ο ι γ ι ά κ ο σ μ ι κ ά π ρ ά γ μ α τ α ν α κ ο υ
ρ α σ τ ο ύ μ ε ν ά ξ ε ν υ χ τ ή σ ο υ μ ε α λ λ ά γ ι ά τ ά π ν ε υ μ α τ ι κ ά
τ ό τ ε μ α ς π ι ά ν ε ι δ λ η ή κ ο ύ ρ α σ η κ α ί ό Φ ό Ό ο ς ύ π ε ρ ο ο λ ω ν
κ α ί ύ π ε ρ κ ο π ώ σ ε ω ς π ω ς δ μ ω ς ν ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ μ ε μ έ τ έ
τ ο ι α ψ υ χ ο λ ο γ ί α κ α ί τ έ τ ο ι α ψ υ χ ι κ ή δ ι ά θ ε σ η Ξ έ ρ ε τ ε
κ α ν έ ν α τ ά γ μ α ν υ σ τ α λ έ ω ν κ α ί α ν θ ρ ώ π ω ν τ ο ύ χ ο υ ζ ο υ
ρ ι ο ύ ν ά ν ί κ η σ ε κ α ν έ ν α ν ε χ θ ρ ό α ν τ ί θ ε τ α δ ε χ θ ρ ό ς τ ό ν
σ υ λ λ α μ Ό ά ν ε ι σ τ ό ν ϋ π ν ο
δ Έ φ η σ υ χ α σ μ ό ς
,Α Φ ή ν ο υ μ ε τ ά π ρ ά γ μ α τ α ν ά ε ξ ε λ ι χ θ ο ϋ ν δ π ω ς θ ά
ε ξ ε λ ι χ θ ο ύ ν μ ό ν α τ ο υ ς Κ α ί π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε μ ά λ ι σ τ α π ώ ς 0­
λ α θ ά π α ν ε κ α λ ά Κ α μ μ ι ά α ν η σ υ χ ί α δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι
Κ α ί λ η σ μ ο ν ο ύ μ ε π ώ ς ή σ υ ν έ ρ γ ε ι ά μ α ς μ έ τ ό ν Κ ύ ρ ι ο ε ί
ν α ι δ ρ ο ς α π α ρ α ί τ η τ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά σ υ ν τ ε λ έ σ ο υ μ ε
κ ι ε μ ε ϊ ς σ τ ή ν ε ξ έ λ ι ξ η τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν μ έ ε π ί κ ο υ ρ ο ν τ ή
δ ι κ ή τ ο υ χ ά ρ η κ α ί Ό ο ή θ ε ι α
ε cH δ ι ο ο υ λ ί α δ ι ψ υ χ ί κ α ί δ ι γ ν ω μ ί α
Π ο λ λ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς τ ο ύ ς κ ά ν ε ι δ ι σ τ α κ τ ι κ ο ύ ς
κ α ί τ ό σ ο ή δ ι κ ή τ ο υ ς δ ι ο ο υ λ ί α κ α ί δ ι γ ν ω μ ί α δ σ ο κ α ί ή
δ ι ο ο υ λ ί α κ α ί δ ι γ ν ω μ ί α κ α ί ύ π ε ύ θ υ ν ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν μ έ
σ α σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α π ο ύ θ ά ε π ρ ε π ε ν ά ε ί ν α ι σ α φ ε ϊ ς κ α ί
σ τ α ρ ά τ ο ι Έ τ σ ι α κ ο ύ ν π χ ά ρ μ ο δ ί ο υ ς ν ά λ έ ν ε Μ έ τ έ
τ ο ι ε ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς θ ά α σ χ ο λ ο ύ μ α σ τ ε τ ώ ρ α Θ ά δ ι ϋ λ ί
ζ ο υ μ ε τ ό ν κ ώ ν ω π α κ α ί θ ά κ α τ α π ί ν ο υ μ ε τ ή ν κ ά μ η λ ο
9
σ ά ν τ ο ύ ς φ α ρ ι σ α ί ο υ ς Α λ λ α ε ί ν α ι τ ά ο α ρ ύ τ ε ρ α τ ο ύ
ν ό μ ο υ κ α ί σ χ ι τ ό 666, τ ό λ ε γ ό μ ε ν ο σ φ ρ ά γ ι σ μ α κ α ί ο ί
τ α υ τ ό τ η τ ε ς τ ο ύ Ε Κ Α Μ κ λ π π ο ύ ε ί ν α ι κ α θ α ρ ά δ ο υ
λ ε ι ά τ ο ύ κ ρ ά τ ο υ ς
Ε ί ν α ι Ό μ ω ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α τ ό χ ά ρ α γ μ α κ α ί ε π ο υ
σ ι ω δ ε ς τ ό 666; "Α ς ί δ ο ύ μ ε τ ό π ρ ά γ μ α κ ά ν ο ν τ α ς κ ά π ο ι
ε ς ύ π ο θ έ σ ε ι ς π ά ν ω σ έ γ ε γ ο ν ό τ α π ο ύ μ π ο ρ ο ύ ν ν ά σ υ μ
σ ο ύ ν σ τ ή ζ ω ή
"Α ς ύ π ο θ έ σ ο υ μ ε π ώ ς ε ν α ς γ ν ω σ τ ό ς σ α ς σ α ς σ τ έ λ
ν ε ι μ ι ά σ π ά ν ι α φ ω τ ο γ ρ α Φ ί α τ ω ν α ε ί μ ν η σ τ ω ν γ ο ν έ ω ν
ι c ι C , ,_, c
σ α ς τ ο υ ς ο π ο ι ο υ ς υ π ε ρ α γ α π ο υ σ α τ ε κ α ι τ ι μ α τ ε τ η ν ι
ε ρ ή μ ν ή μ η τ ή ν ο π ο ί α φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ε τ υ χ ε ν ά ε χ η κ α ί
π ο ύ ε σ ε ί ς δ έ ν τ ή ν ξ έ ρ α τ ε κ α ν Α σ φ α λ ω ς θ ά χ α ρ η τ ε
π α ί ρ ν ο ν τ ά ς τ η ν Θ ά π λ ο υ τ ί σ η τ ό ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό σ α ς α ρ
χ ε ί ο φ ω τ ο γ ρ α φ ι ω ν Θ ά ε ί ν α ι ε ν α ς ε π ί π λ έ ο ν θ η σ α υ ρ ό ς
γ ι ά τ ή ν μ ν ή μ η π ο ύ δ ι α τ η ρ ε ί τ ε τ ω ν γ ο ν έ ω ν σ α ς Φ α ν
τ α σ θ η τ ε δ μ ω ς τ ή ν κ α τ ά π λ η ξ ή σ α ς Ό τ α ν γ υ ρ ί ζ ο ν τ α ς
τ ή φ ω τ ο γ ρ α Φ ί α α π ό τ ό α λ λ ο μ έ ρ ο ς α ν α κ α λ ύ π τ ε τ ε π ώ ς
ε ί ν α ι ρ α μ μ έ ν η μ έ μ ε γ ά λ α κ α ί α ν ε ξ ί τ η λ α γ ρ ά μ μ α τ α
μ ί α α π ό τ ί ς π ι ό ο ρ ω μ ε ρ έ ς φ ρ ά σ ε ι ς π ο ύ μ π ο ρ ε ί κ α ν έ ν α ς
ν ά δ ι α ν ο η θ η ε ι ς σ ά ρ ο ς τ ω γ ο ν έ ω ν σ α ς Τ ή ν κ α τ ά π λ η
ξ ή σ α ς θ ά τ ή ν δ ι α δ ε χ θ η ο ρ γ ή κ α ί α γ α ν ά κ τ η σ η ε ν α
ν τ ί ο ν α ύ τ ο ϋ π ο ύ τ ό λ μ η σ ε ν ά Ό ε σ η λ ώ σ η ε τ σ ι τ ή μ ν ή μ η
τ ω ν α ε ι μ ν ή σ τ ω ν γ ο ν έ ω ν σ α ς π ο ύ α λ ο ς ο κ ό σ μ ο ς τ ο ύ ς
τ ι μ ο ϋ σ ε κ α ί ζ ω ν τ α ν ο ύ ς κ α ί ν ε κ ρ ο ύ ς Θ ά λ έ γ α τ ε π ώ ς
ε ί ν α ι ε π ο υ σ ι ω δ ε ς α ύ τ ό Θ ά π ρ ο σ θ έ τ α τ ε ε κ α ί τ ί π ε ι .
ρ ά ζ ε ι Ό λ ο ς ο κ ό σ μ ο ς τ ο ύ ς τ ι μ ο ύ σ ε κ α ί έ π ο μ έ ν ω ς τ ό
ν ά κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε τ ή φ ω τ ο γ ρ α Φ ί α μ έ τ ή φ ρ ά σ η α ύ τ ή δ έ ν
π ε ι ρ ά ζ ε ι Θ ά μ π ο ρ ο ύ σ α τ ε ν ά ή σ υ χ ά σ ε τ ε σ σ ή ν ο ν τ α ς
α π λ ω ς τ ή φ ρ ά σ η α ύ τ ή Δ έ ν θ ά σ α ς θ ύ μ ι ζ ε ή φ ω τ ο γ ρ α
φ ί α τ ή ν τ ρ ο μ ε ρ ή φ ρ ά σ η ε κ ε ί ν η Κ α ί θ ά τ ο λ μ ο ύ σ α τ ε ν ά
ο ά λ ε τ ε τ ή φ ω τ ο γ ρ α Φ ί α ε κ ε ί ν η σ τ ό ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό σ α ς
10
ά λ μ π ο υ μ Μ ο ύ ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ά τ ό φ α ν τ α σ τ ώ
Τ ό χ ά ρ α γ μ α δ μ ω ς τ ί ε ί ν α ι Δ έ ν ε Τ ν α ι μ ι ά ά π ό τ ί ς
π ι ό β λ ά σ φ η μ ε ς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς π ά ν ω α τ ή ν ε ί κ ό ν α τ ο ύ Χ ρ ι
σ τ ο ύ π ο ύ ε χ ο υ μ ε μ έ σ α μ α ς ό σ ο ι ε ί ς Χ ρ ι σ τ ό ν έ β α π τ ί
σ θ η τ ε Χ ρ ι σ τ ό ν έ ν ε δ ύ σ α σ θ ε

δ έ ν ψ ά λ λ ο υ μ ε Κ α ί ε Τ ν α ι
α ύ τ ό ά λ ή θ ε ι α Ι Υ π ά ρ χ ε ι ά π α ι σ ι ώ τ ε ρ η κ α ί β ρ ω μ ε ρ ό τ ε
ρ η ύ β ρ ι ς κ α τ ά τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ν ά ά φ ή σ ο υ μ ε ν ά έ π ι θ έ σ η ό
α ύ θ α δ έ σ τ α τ ο ς Α ν τ ί χ ρ ι τ ο ς τ ή β ο ύ λ α τ ο υ έ π ά ν ω α τ ή
δ ι κ ή τ ο υ φ ω τ ο γ ρ α Φ ί α Κ α ί θ ά ά Φ ή ν α μ ε τ ό ν έ χ θ ρ ό ν ά
κ α τ α σ υ κ ο φ α ν τ ή τ ό ν Κ ύ ρ ι ο τ ή ς ά γ ά π η ς κ α θ ώ ς θ ά λ έ ε ι
θ ρ ι α μ β ε υ τ ι κ ά π ώ ς μ ο υ τ ζ ο ύ ρ ω σ ε κ α ί α τ ή δ ι κ ή μ α ς π ε
ρ ί π τ ω σ η τ ή ν ε ί κ ό ν α τ ο ύ ά τ ι π ά λ υ τ ο υ

τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ
Κ α ί δ έ ν ε Τ ν α ι τ ό χ ά ρ α γ μ α ό μ ο λ ο γ ί α π ί σ τ ε ω ς σ τ ό ν δ ι ά
Ό ο λ ο κ α ί τ ό κ α τ έ ξ ο χ ή ν ό ρ γ α ν ό τ ο υ τ ό ν Α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο
μ έ τ α υ τ ό χ ρ ο ν η ά ρ ν η σ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ "Α ν α ύ τ ό δ έ ν τ ό
κ α τ α λ ά β ο υ ν ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί τ ό τ ε ε χ ο υ ν π ά θ ε ι κ α θ ο λ ι κ ή
ά ν α ι σ θ η σ ί α κ α ί ε χ ο υ ν ξ ε π έ σ ε ι ά π ό τ ή χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή
τ ο υ ς ί δ ι ό τ η τ α Δ έ ν ε Τ ν α ι α ύ τ ο ί ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί χ ρ ι σ τ ι α
ν ο ί Ε σ τ ω κ α ί ά ν α ν ά ο ο υ ν κ ε ρ ι ά σ ά ν τ ό μ π ό ί τ ο υ ς κ α ί
τ ρ έ χ ο υ ν σ έ Μ ο ν α σ τ ή ρ ι α κ α ί σ έ π α ν η γ ύ ρ ι α Α γ ί ω ν
Α ς κ ά ν ο υ μ ε τ ό π ρ ά γ μ α α ι σ θ η τ ό κ α ί μ έ ε ν α ά λ λ ο
π α ρ ά δ ε ι γ μ α Σ α ς σ τ έ λ ν ε ι κ ά π ο ι ο ς ε ν α ρ ο λ ό ί α π ό τ ά
π ο λ ύ α κ ρ ι Ο ά :J Α π ό α ύ τ ά π ο ύ λ α χ τ α ρ α τ ε ί σ ω ς α λ λ ά
π ο ύ ο ύ τ ε σ τ ό ό ν ε ι ρ ό σ α ς δ έ ν μ π ο ρ ε ί τ ε ν ά ύ π ο λ ο γ ί ζ ε τ ε
π ώ ς θ ά τ ό α π ο κ τ ο ύ σ α τ ε γ ι α τ ί ε ί ν α ι α π ό τ ά π α ν ά κ ρ ι ο α
κ α ί κ ο σ τ ί ζ ο υ ν έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α π χ ε ν α Ρ ό λ ε ξ Ε ί ν α ι θ α υ
μ ά σ ι ο Σ α ς π ά ε ι κ ο υ τ ί Σ α ς τ ρ ε λ λ α ί ν ε ι ή θ ω ρ ι ά τ ο υ Τ ό
α ν ο ί γ ε τ ε μ έ θ α υ μ α σ μ ό γ ι ά ν ά τ ό χ α ρ η τ ε Κ α ί τ ί α ν α κ α
λ ύ π τ ε τ ε Έ χ ε ι χ α ρ α γ μ έ ν ο έ π ά ν ω α ν ε ξ ά λ ε ι π τ α τ ό ό ν ο
μ α τ ο ύ Φ ο ν ι α έ ν ό ς π ο λ ύ α γ α π η τ ο ύ σ α ς π ρ ο σ ώ π ο υ Τ ί
θ ά κ ά ν α τ ε τ ό τ ε Θ ά κ ρ α τ ή σ ε τ ε τ ό α δ ω ρ ο α υ τ ό δ ώ ρ ο
Θ ά π ά τ ε σ έ ε ν α ν τ ε χ ν ί τ η ν ά τ ο ύ π η τ ε ν ά σ ο ή σ η τ ή ν έ
11
π ι γ ρ α Φ ή ; Κ α ί ά π ό Τ 1 1 σ κ έ ψ η σ α ς π ο ι ό ς τ ε χ ν ί τ η ς θ ά
μ π ο ρ έ σ η π ο τ έ ν ά 6 γ ά λ η τ ό ό ν ο μ α α ύ τ ό ; cH ά π ά ν τ η σ η
σ έ δ λ α α ύ τ ά ε ί ν α ι τ ό σ ο α ύ τ ο ν ό η τ η , ω σ τ ε δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε ­
τ α ι ν ά τ ή δ ώ σ ω έ γ ώ . Γ ι α τ ί δ μ ω ς σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο ύ
ρ ο λ ο γ ι ο ύ κ α τ α λ α ο α ί ν ο υ μ ε τ ή ν ϋ ο ρ ι ν κ α ί τ ή ν έ γ κ λ η μ α ­
ι , : ι _,,, : ι ι ι : Ι Ί
τ ι κ η χ ο ν τ ρ ο κ ο π ι α α υ τ ο υ π ο υ ε κ α ν ε α υ τ η ν τ η ν ε ν ε ρ ­
γ ε ι α κ α ί δ π ω ς α λ λ ι ώ ς θ έ λ ε τ ε ο ν ο μ ά σ τ ε τ η ν ; Κ α ί γ ι α τ ί
σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ δ έ ν σ υ γ κ ι ν ο ύ μ α σ τ ε ί σ ω ς
κ α θ ό λ ο υ ; Σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο ύ ρ ο λ ο γ ι ο ύ ά ν τ ι δ ρ ο ύ μ ε
" , ι , ι _ , ι
γ ι α τ ι α γ α π ο υ σ α μ ε τ ο π ρ ο σ ω π ο κ α ι τ ι μ ο υ μ ε τ η μ ν η μ η
τ ο υ κ α ί κ λ α ί μ ε γ ι ά τ ό ε γ κ λ η μ α π ο ύ τ ο ύ σ τ έ ρ η σ ε τ ή
ζ ω ή . Σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ά π λ ο ύ σ τ α τ α φ ε ρ ώ ­
μ ε θ α ν ά μ ή ν τ ό ν ά γ α π ο ύ μ ε κ α ί ν ά μ ή ν ε χ ο υ μ ε σ τ ε ν ό ν
κ α ί θ ε ρ μ ό ν έ σ ω τ ε ρ ι κ ό ν σ ύ ν δ ε σ μ ο μ α ζ ί τ ο υ . Κ α ί γ ι ' α ύ ­
τ ό κ α ί δ έ ν μ α ς κ ο σ τ ί ζ ε ι π ώ ς θ ά έ π ι ο ά λ ο υ ν τ ό χ ά ρ α γ μ α
τ ο ύ φ ο ν ι α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ π ρ ώ τ ο ν έ π ά ν ω σ τ ό Σ τ α υ ρ ό κ α ί
δ ε ύ τ ε ρ ο ν μ έ σ α σ τ ή ν ψ η χ ή π ο ι ό ς ξ έ ρ ε ι π ό σ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ­
ν ώ ν . Κ α ί μ έ η σ υ χ η τ ή σ υ ν ε ί δ η σ ή μ α ς θ ά κ ά ν ο υ μ ε τ ή
δ ο υ λ ε ι ά μ α ς , Ό π ω ς Ό λ ο ς ό κ ό σ μ ο ς , κ α ί ά σ ε τ ο ύ ς Χ ρ ι ­
σ τ ο ύ ς κ α ί τ ί ς Π α ν α γ ί ε ς σ τ ή ν π ά ν τ α ... Α υ τ ή ε ί ν α ι ή
μ α ύ ρ η ά λ 1 1 θ ε ι α γ ι ά π ο λ λ ο ύ ς ή λ ί γ ο υ ς , δ έ ν ξ έ ρ ω , ό Θ ε ­
ό ς γ ν ω ρ ί ζ ε ι .
Σ τ ί ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς π ο ύ α ν α Φ έ ρ α μ ε δ έ ν χ ω ρ ε ί δ ι ­
γ ν ω μ ί α κ α ί δ ι Ο ο υ λ ί α . Ξ έ ρ ο υ μ ε τ ί θ ά π ρ ά ξ ο υ μ ε . Σ τ ή ν
π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ε ί μ α σ τ ε δ ί Ο ο υ λ ο ι . Γ ι ' α υ τ ό κ α ί
δ έ ν ξ έ ρ ο υ μ ε τ ί ν ά π ρ ά ξ ο υ μ ε , α ν ο έ ο α ι α μ α ς α π α σ χ ο λ ε ί
τ ό ζ ή τ η μ α τ ό σ ο π ο λ ύ , π ο ύ ν ά μ α ς τ α ρ ά ζ η λ ί γ ο , ε σ τ ω ,
, c ,
τ η ν η σ υ χ ι α μ α ς .
12
σ τ Έ λ λ ε ι ψ η δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς
Α λ λ ο υ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς τ ο ύ ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι ε λ λ ε ι ψ η δ ι
α κ ρ ί σ ε ω ς Τ ί ε ν ν ο ο υ μ ε λ έ γ ο ν τ α ς ε λ λ ε ι ψ η δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς
C:H σ η μ α σ ί α τ η ς λ έ ξ ε ω ς ε ί ν α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ τ ε ρ η α π ό τ ή
χ ρ ή σ η π ο ύ έ χ ε ι κ ά ί τ ή ν έ ν ν ο ι α π ο ύ τ η ς δ ί δ ε τ α ι σ τ ή ν
κ α θ η μ ε ρ ι ν ή μ α ς ζ ω ή Ι Ό τ α ν λ έ μ ε δ ι ά κ ρ ι σ η ε ν ν ο ο υ μ ε
κ ά τ ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ τ ε ρ ο α π ό τ ή δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ η τ α σ τ ή ν κ α
θ η μ ε ρ ι ν ή ζ ω ή C:H δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ η τ α ε ί ν α ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι
κ ό λ ε π τ ή ς κ α ί ε υ γ ε ν ι κ η ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ α ς έ ν α ν τ ι τ ώ ν ά λ
λ ω ν κ α ί π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή σ τ ά σ η έ ν α ν τ ί τ ο υ ς σ έ ζ η τ ή μ α τ α
π ρ ο σ ω π ι κ ά ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ά ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά ο π ο υ δ έ ν
ε ί ν α ι ε π ι τ ρ ε π τ ό ν ά ύ π ε ι σ έ λ θ η κ α ν έ ν α ς χ ω ρ ί ς ν ά θ ί ξ η
ν ά λ υ π ή σ η 11 ν ά μ ε ι ώ σ η κ α ί ν ά π ρ ο σ ο ά λ η τ ό ν ε ν δ ι α φ ε _
ρ ό μ ε ν ο Ε ί ν α ι ή ε υ γ ε ν ι κ ή α π ό σ τ α σ η κ α ί ό σ ε ο α σ μ ό ς σ έ
Ό τ ι α φ ο ρ α τ ό ν ά λ λ ο κ α ί ή δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ η τ α α υ Τ δ έ ν ε
π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ό ν ε α υ τ ό τ η ς ν ά μ π ή σ τ ό δ ω μ ά τ ι ο τ ο υ ά λ
λ ο υ έ σ τ ω κ α ί α ν α υ τ ό θ ά η τ α ν ε ύ κ ο λ ο Ι Ό μ ω ς δ έ ν π ρ ό
κ ε ι τ α ι γ ι ά τ ή δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ η τ α Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά τ ή ν α ρ ε
τ ή τ η ς δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς π ο ύ κ α θ ι σ τ ά ί κ α ν ή τ ή ν ψ υ χ ή ν ά
δ ι α κ ρ ί ν η κ ά θ ε φ ο ρ ά π ο ι ό ε ί ν α ι τ ό θ έ λ η μ α τ ο υ Θ ε ο ύ
κ α ί π ο ι ό ό χ ι π ο ι ό ε ί ν α ι τ ό σ ω σ τ ό κ α ί π ο ι ό δ χ ι Τ ί π ρ έ
ι '" "
π ε ι ν α κ α ν η κ α ν ε ι ς σ ε μ ι α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ ε ν η π ε ρ ι π τ ω σ η
κ α ί τ ί ό χ ι Κ α ί σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ ή μ α ς τ ί σ η μ α ί ν ε ι ή α π ο
δ ο χ ή τ ο ύ 666 ώ ς π ρ ό ς τ ή σ χ έ σ η μ α ς μ έ τ ό Χ ρ ι σ τ ό κ α ί
τ ή χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή μ α ς ι δ ι ό τ η τ α Ε ί ν α ι 11 δ έ ν ε ί ν α ι α ρ ν η σ η
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Κ α ί τ ί ε ί ν α ι ά ρ ν η σ η Χ ρ ι σ τ ο ύ κ ά τ ι ε ξ ω
τ ε ρ ι κ ό 11 κ ά τ ι τ ό ε σ ω τ ε ρ ι κ ό Έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι ή δ ι γ λ ω σ ί α
σ τ ό ζ ή τ η μ α α υ τ ό 11 ό χ ι δ η λ α δ ή μ π ο ρ ώ ν ά λ έ ω ά λ λ α
κ α ί ν ά ε ν ν ο ώ ά λ λ α ν ά λ έ ω Ο Τ Ι π ι σ τ ε ύ ω ά λ λ α ε ν ώ δ έ ν
τ ά π ι σ τ ε ύ ω Κ λ Π )1 Α ς γ ί ν ο υ μ ε π ι ό σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι γ ι α
τ ί τ ό θ έ μ α α υ τ ό ε ί ν α ι σ η μ α ν τ ι κ ό
Μ ε ρ ι κ ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί λ έ ν ε " Έ γ ώ δ έ ν α ρ ν ο ύ μ α ι
13
τ ό Χ ρ ι σ τ ό α π ά π ά π ά Έ γ ώ θ ά κ ά ν ω ά π λ ω ς π ώ ς
δ η θ ε ν τ ό ν α ρ ν ο ύ μ α ι α ν δ υ σ κ ο λ έ ψ ο υ ν τ ά π ρ ά γ μ α τ α
α λ λ ά μ έ σ α μ ο υ α υ τ ό ν θ ά π ι σ τ ε ύ ω Έ τ σ ι ξ ε μ π λ έ κ ω μ έ
τ ά Ε Κ Α Μ κ α ί τ ά Ξ Ε Κ Α Μ κ α ί τ ά σ ο ύ π α μ ο ύ π ε ς
κ α τ ά λ α β ε ς Κ α ί κ ά ν ω τ ή δ ο υ λ ε ι ά μ ο υ χ ω ρ ί ς θ ό ρ υ ο ο
γ ι ά τ ο τ ί π ο τ ε Κ α ί κ ά ν ω σ τ ό σ π ί τ ι μ ο υ τ ή ν π ρ ο σ ε υ χ ή
_, _ ι
μ ο υ κ ρ α τ ω τ ι ς ν η σ τ ε ι ε ς μ ο υ κ α ν ω τ ι ς μ ε τ α ν ο ι ε ς μ ο υ
λ έ ω τ ό α π ό δ ε ι π ν ό μ κ α ί μ ά λ ι σ τ α δ ι α β ά ζ ω κ α ί τ ο ύ ς
χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς τ η ς Π α ν α γ ί α ς μ ε γ ά λ η ή χ ά ρ η τ η ς Ι Ή
μ ο υ ν κ α ί ε ί μ α ι κ α ί θ ά ε ί μ α ι χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς δ
κ ό σ μ ο ς ν ά χ α λ ά σ η Κ α ί α λ λ ο ι λ έ ν ε τ έ τ ο ι α π α ρ ό μ ο ι α
π ο λ λ ά Ε ί ν α ι ο ί α ν θ ρ ω π ο ι π ο ύ τ ά σ υ μ ο ι ο ά ζ ο υ ν Ό λ α
μ ι ά χ α ρ ά κ α ί ν ο μ ί ζ ο υ ν π ώ ς ε ί ν α ι ε ν τ ά ξ ε ι Ε π ε ι δ ή σ έ
δ χ ι λ ί γ ο υ ς ύ π ά ρ χ ε ι α ύ τ ή ή ν ο ο τ ρ ο π ί α α ς ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε
τ ό ζ ή τ η μ α λ ί γ ο π ι ό ε κ τ ε τ α μ έ ν α
* * *
1. Ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ή σ έ Ό λ ο υ ς μ α ς ή π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο ύ
ι Α π ο σ τ ό λ ο υ Π έ τ ρ ο υ π ο ύ α Ρ θ η κ ε τ ό Χ ρ ι σ τ ό Τ ά π ρ ά γ
μ α τ α μ α ς λ έ ν ε π ώ ς ή α ρ ν η σ η τ ο ύ Π έ τ ρ ο υ δ έ ν η τ α ν
ε σ ω τ ε ρ ι κ ή α λ λ ά ε ξ ω τ ε Ρ Ι Κ Δ έ ν α ρ ν ή θ η κ ε τ ό ν Χ ρ ι
σ τ ό Τ ό ν α γ α π ο ύ σ ε τ ό σ ο κ α ί τ α ν α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ς τ ό σ ο
π ο ύ ε π ά ν ω σ έ μ ι ά σ τ ι γ μ ή α π ο γ ν ώ σ ε ω ς π ο ύ σ υ ν ε λ ά μ
β α ν α ν μ έ τ έ Τ Ο ο ν α π α ί σ ι ο τ ρ ό π ο τ ό ν Δ ι δ ά σ κ α λ ό τ ο υ η
τ α ν ε τ ο ι μ ο ς κ α ί Φ ό ν ο ν ά κ ά ν η Τ ρ ά η ξ ε τ ό μ α χ α ί ρ ι
τ ο υ κ α ί θ ά σ κ ό τ ω ν ε π α ρ ά λ ί γ ο τ ό ν Μ ά λ χ ο Α ύ τ ό ς λ ο ι
π ό ν ό Π έ τ ρ ο ς σ έ μ ι ά σ τ ι γ μ ή α δ υ ν α μ ί α ς Ό π ω ς θ έ λ ε τ ε
α ρ ν ή θ η κ ε ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν α κ α ί κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ά τ ό ν
Χ ρ ι σ τ ό κ α ί μ ά λ ι σ τ α σ έ π ρ ό σ ω π α ε ν τ ε λ ώ ς α σ ή μ α ν τ α
θ ά μ π ο ρ ο ύ σ ε λ ο ι π ό ν ν ά π η κ α ν έ ν α ς π ώ ς π α ρ α σ ύ ρ θ η κ ε
σ έ α ρ ν η σ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α τ ά σ υ ν α ρ π α γ ή ν ε τ σ ι α π ό
α π ρ ο σ ε ξ ί α τ ο υ κ α ί Ό τ ι ή α ρ ν η σ η α υ τ ή η τ α ν ε ν τ ε λ ώ ς
14
έ ξ ω τ ε ρ ι κ ή Ο ί Ό ρ κ ο ι κ α ί τ ά α ν α θ έ μ α τ α τ ο ύ Π έ τ ρ ο υ
η τ α ν ά π λ ώ ς έ ξ ω τ ε ρ ι κ ή π ρ ο σ π ο ί η σ η έ ν ώ μ έ σ α τ ο υ δ έ ν
α ρ ν ή θ η κ ε τ ό Χ ρ ι σ τ ό Έ μ ε ι ν ε ό ί δ ι ο ς α δ ι ά φ ο ρ ο ς γ ι ά
Ο τ ι έ κ α ν ε κ α ί π ή γ ε μ έ έ λ α φ ρ ά τ ή σ υ ν ε ί δ η σ η ν ά τ ό ρ ί
ξ η σ τ ό ν ύ π ν ο ε τ σ ι κ α τ ά κ ο π ο ς κ α ί ά υ π ν ο ς π ο ύ η τ α ν 0­
λ η τ ή ν ύ χ τ α Ε ί π ε μ η π ω ς ε τ ί ν ά γ ί ν η ; Α ν θ ρ ω π ο ς ε ί
μ α ι κ ι έ γ ώ Λ ύ γ ι σ α σ έ μ ι ά σ τ ι γ μ ή α δ υ ν α μ ί α ς Δ έ ν α ρ
ν ή θ η κ α τ ό Χ ρ ι σ τ ό μ έ σ α μ ο υ Α ύ τ ά ε ί π ε κ α ί α ύ τ ά ε κ α
ν ε ό Π έ τ ρ ο ς ή μ ή π ω ς ε κ α ν ε κ ά τ ι ά λ λ ο κ α ί έ ξ ε λ θ ώ ν
ε ξ ω ε κ λ α υ σ ε π ι κ ρ ώ ς Κ α ί έ λ ε γ ε σ τ ό π ι κ ρ ό τ ο υ κ λ ά μ α
κ α ί σ τ ή ν ό δ ύ ν η τ ο υ α ρ α Κ ύ ρ ι έ μ ο υ κ α λ έ σ ε ι ς μ ε τ ο ύ
λ ο ι π ο ύ μ α θ η τ ή ν ή π ά λ ι ν δ ε ί ξ ε ι ς μ ε ά λ ι έ α ο υ θ ο ύ
γ κ ρ ε μ ί ζ ο ν τ ά ς μ ε α π ό τ ό ύ ψ ο ς τ ο ύ α π ο σ τ ο λ ι κ ο ύ α ξ ι ώ
μ α τ ο ς κ α ί θ ρ ό ν ο υ σ τ ή ν τ α λ α ί π ω ρ η χ α μ ο ζ ω ή κ α ί σ τ ό
α ν ά δ ε μ α σ τ ά δ ί χ τ υ α μ ο υ κ α ί σ τ ή ν α χ ά ρ ι σ τ η δ ο υ λ ε ι ά
τ ο ύ ψ α ρ ά Θ ά μ έ δ ε χ θ η ς Κ ύ ρ ι έ μ ο υ π ά λ ι κ ο ν τ ά σ ο υ
σ ά ν π ρ ώ τ α ή θ ά μ έ α ρ ν η θ η ς κ ι έ σ ύ δ π ω ς μ ο υ α ξ ί ζ ε ι
Τ έ τ ο ι α κ α ί π ι κ ρ ό τ ε ρ α λ ό γ ι α θ ά ε λ ε γ ε ό Π έ τ ρ ο ς γ ι α τ ί η
ξ ε ρ ε π ώ ς α ρ ν ή θ η κ ε τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό Μ π ο ρ ε ί ν ά μ ή ν τ ό ε
κ α ν ε μ έ π ρ ο μ ε λ έ τ η κ α ί μ έ δ ι ά θ ε σ η Ι ο ύ δ α Ι Ι Ο μ ω ς ή α ρ
ν η σ ή τ ο υ η τ α ν α ρ ν η σ η Έ τ σ ι τ ή ν ε ί δ α ν α ύ τ ο ί σ τ ο ύ ς
ό π ο ί ο υ ς ό ρ κ ι ζ ό τ α ν π ο ύ μ έ κ α ν έ ν α τ ρ ό π ο δ έ ν θ ά τ ό ν
π ί σ τ ε υ α ν ο π ω ς δ έ ν θ ά π ι σ τ ε ύ α τ ε ε ν α ν α ρ ε ι μ ά ν ι ο ο λ ά
χ ο ν τ η ς Ρ ο ύ μ ε λ η ς π ο ύ θ ά ώ ρ κ ι ζ ό τ α ν π ώ ς ε ί ν α ι σ έ ρ ο ς
κ ο λ ο ν α κ ι ώ τ η ς μ έ τ ί ς κ ά π ε ς κ α ί τ ί ς γ κ λ ί τ σ ε ς τ ο υ cO
Π έ τ ρ ο ς ε ί χ ε τ ή σ υ ν ε ί δ η σ η π ώ ς α ρ ν Ι θ η κ ε τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό
κ α ί γ ι α ύ τ ό μ ε τ α ν ό η σ ε Κ α ί χ ρ ε ι ά σ θ η κ ε ν ά τ ό ν ο ε ο α ι
ώ σ η ά λ λ ε ς τ ρ ε ϊ ς φ ο ρ έ ς τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό μ ε τ ά τ ή ν α ν ά σ τ α σ ή
τ ο υ γ ι ά ν ά α π ο κ α τ α σ τ α θ η σ τ ό α ξ ί ω μ ά τ ο υ
* * *
15
2. "Α ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε ε ν α ά λ λ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α .
Τ ί θ ά λ έ γ α τ ε ά ν σ τ ά κ α λ ά κ α θ ο ύ μ ε ν α σ α ς τ ρ α ο ο ϋ σ α ν
σ τ ά δ ι κ α σ τ ή ρ ι α μ έ μ ι ά π ο λ ύ ο α ρ ε ι ά κ α τ η γ ο ρ ί α γ ι ά
ε ν α φ ο ο ε ρ ό ε γ κ λ η μ α π ο ύ δ ι α π ρ ά χ θ η κ ε κ α ί γ ι ά κ ά π ο ι ­
ε ς έ ν δ ε ί ξ ε ι ς ή δ έ ν ξ έ ρ ω γ ι ά π ο ι ο ύ ς τ ρ α ο ο ϋ ν έ σ α ς σ τ ά
δ ι κ α σ τ ή ρ ι α μ έ τ ή ν κ α τ η γ ο ρ ί α π ώ ς έ σ ε ί ς ε ί σ τ ε ό ε ν ο ­
χ ο ς ; Κ α ί έ π ι κ α λ ε ϊ σ θ ε τ ή μ α ρ τ υ ρ ί α κ ά π ο ι ω ν κ α λ ώ ν Φ ί ­
λ ω ν , μ έ τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς ή σ α σ τ ε μ α ζ ί κ α ί π ε ρ ά σ α τ ε μ ι ά
θ α υ μ ά σ ι α ο ρ α δ ι ά α κ ρ ι ο ώ ς τ ό τ ε π ο ύ γ ι ν ό τ α ν τ ό ε γ κ λ η ­
μ α . Τ ί θ ά λ έ γ α τ ε λ ο ι π ό ν , ά ν α ύ τ ο ί π α ρ ο υ σ ι α ζ ό μ ε ν ο ι
σ τ ό δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , γ ι α τ ί έ π ι κ α λ ε σ θ ή κ α τ ε τ ή μ α ρ τ υ ρ ί α
τ ο υ ς , θ ά ε λ ε γ α ν π ώ ς δ έ ν σ α ς ξ έ ρ ο υ ν κ α ν , π ώ ς μ έ τ έ τ ο ι ­
ε ς έ γ κ λ η μ α τ ι κ έ ς Φ ι γ ο ϋ ρ ε ς π ο τ έ τ ο υ ς δ έ ν θ ά δ ι α ν ο ο ϋ ν ­
, J , ι : Ι __ c ,
τ α ν ν α κ α ν ο υ ν π α ρ ε α κ α ι α π ο ρ ο υ ν π ω ς ο κ α τ η γ ο ρ ο υ ­
μ ε ν ο ς τ ό λ μ η σ ε ν ά ζ η τ ή σ η τ ή μ α ρ τ υ ρ ί α τ ο υ ς . Α ύ τ ο ί ο ύ ­
τ ε τ ό ν ξ έ ρ ο υ ν ο ύ τ ε σ χ έ σ ε ι ς ε Ι χ α ν π ο τ έ μ α ζ ί τ ο υ ο ύ τ ε ν ά
τ ό ν ξ έ ρ ο υ ν θ έ λ ο υ ν ... Κ α ί λ ο ι π ό ν τ ε λ ι κ ώ ς , ε ύ τ υ χ ώ ς ξ ε ­
μ π λ έ ξ α τ ε α π ό α ύ τ ή ν τ ή ν ό δ υ ν η ρ ή π ε ρ ι π έ τ ε ι α μ έ π α ν η ­
γ υ ρ ι κ ή α θ ώ ω σ ή σ α ς . Κ α ί ε ρ χ ο ν τ α ι ο ί π α ρ α π ά ν ω " φ ί ­
λ ο ι " σ α ς κ α ί σ α ς λ έ ν ε , ξ έ ρ ε ι ς , έ μ ε ϊ ς ο έ ο α ι α δ έ ν α μ φ ι ­
ο ά λ λ α μ ε γ ι ά τ ή ν α θ ω ό τ η τ ά σ ο υ , α λ λ ά ν ά , ο λ έ π ε ι ς π ώ ς
ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή μ α ς θ έ σ η , ή ι δ ι ό τ η τ α μ α ς , τ ά π ρ ο ο λ ή μ α τ α
π ο ύ θ ά α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ α μ ε μ έ δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς φ ω τ ο γ ρ α ­
Φ ι ώ ν κ . λ . π . κ α τ α λ α ο α ί ν ε ι ς . τ ώ ρ α . ' Ε μ ε ϊ ς μ π ο ρ ε ϊ ν ά ε ί ­
π α μ ε μ έ τ ό σ τ ό μ α δ , τ ι ε ί π α μ ε , α λ λ ά μ έ σ α μ α ς σ έ π ι ­
σ τ ε ύ α μ ε δ ι α μ ά ν τ ι ... Θ ά δ ε χ ό σ α σ τ ε α ύ τ έ ς τ ί ς έ ξ η γ ή σ ε ι ς
κ α ί θ ά τ ο ύ ς κ ά ν α τ ε π α ρ έ α σ ά ν ν ά μ ή σ υ ν έ ο η τ ί π ο τ ε ;
Δ έ ν έ ν ν ο ω τ ή σ υ γ χ ώ ρ η σ η π ο ύ π ρ έ π ε ι ό κ α θ έ ν α ς μ α ς
ν ά δ ί ν η σ έ δ σ ο υ ς τ ό ν ο λ ά π τ ο υ ν ε τ σ ι ή α λ λ ι ώ ς , α λ λ ά
α λ λ ο α ύ τ ό κ α ί α λ λ ο τ ό δ έ ν σ υ ν έ β η τ ί π ο τ ε κ α ί α ρ α δ έ ν
σ α ς α ρ ν ή Θ η κ α ν σ έ μ ι ά κ ρ ί σ ι μ η σ τ ι γ μ ή σ α ς .
16
Θ υ μ ά σ τ ε ά σ φ α λ ω ς τ ή ν ί σ τ ο ρ ί α δ υ ό φ ί λ ω ν π ο ύ
π ή γ α ι ν α ν κ ά π ο υ μ α ζ ί σ τ ό δ ά σ ο ς κ α ί ν ά , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ­
τ α ι μ ι ά ά ρ κ ο ύ δ α . ( ο ε ν α ς τ ρ έ χ ε ι , ά φ ή ν ο ν τ α ς σ ύ ξ υ λ ο ν
τ ό φ ί λ ο τ ο υ ε κ ε ί σ τ ό ν κ ί ν δ υ ν ο κ α ί ά ν έ β η κ ε σ έ ε ν α δ έ ν ­
τ ρ ο γ ι ά ν ά σ ω θ η . ( ο ά λ λ ο ς , μ ή μ π ο ρ ώ ν τ α ς ν ά κ ά ν η τ ί ­
π ο τ ε , έ π ε σ ε κ ά τ ω κ ά ν ο ν τ α ς τ ό ν π ε θ α μ έ ν ο , ε π ε ι δ ή ή ξ ε ­
ρ ε π ώ ς ο ί ά ρ κ ο υ δ ε ς δ έ ν π ε ι ρ ά ζ ο υ ν τ ά π τ ώ μ α τ α . ( Η ά ρ ­
κ ο ύ δ α τ ό ν μ ύ ρ ι σ ε ά π ό δ ω , τ ό ν μ ύ ρ ι σ ε ά π ό κ ε ί , τ έ λ ο ς δ έ ν
τ ό ν π ε ί ρ α ξ ε , ά λ λ ά τ ό ν ά φ η σ ε κ α ί έ φ υ γ ε . co ά λ λ ο ς π ά ­
ν ω ά π ό τ ό δ έ ν τ ρ ο τ ά ε ί δ ε σ λ α α υ τ ά . Κ α ί γ ε μ ά τ ο ς έ κ ­
π λ η ξ η ρ ω τ ά ε ι τ ό Φ ί λ ο τ ο υ . Τ ί σ ο υ έ λ ε γ ε σ τ ό α υ τ ί ή ά ρ ­
κ ο ύ δ α ; Π ο λ ύ σ έ ψ ι λ ο ε ξ έ τ α σ ε . Μ ο υ ε ί π ε , ά π ά ν τ η σ ε ό ά λ ­
λ ο ς , ν ά μ ή γ υ ρ ε ύ ω ν ά ι δ ω π ο ι ο ί ε ί ν α ι ο ί χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ί
μ ο υ ε χ θ ρ ο ί , σ τ α ν έ χ ω τ έ τ ο ι ο υ ς Φ ί λ ο υ ς σ ά ν κ α ί σ έ ν α .
Κ α ί τ ό ν ά φ η σ ε κ α ί έ φ υ γ ε . Κ α ί ε ί ν α ι ν ά ά π ο ρ η κ α ν έ ν α ς
γ ι ά τ ή ν ε υ κ ο λ ί α π ο ύ μ ' α υ τ ή ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ο υ ν μ ε ρ ι κ ο ί τ ή
σ τ ά σ η τ ο υ ς μ έ μ ι ά ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή , σ π ω ς λ έ ν ε , ά ρ ν η σ η τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο ύ . Ν ά , γ ι α τ ί λ έ μ ε π ώ ς τ ο ύ ς λ ε ί π ε ι ή δ ι ά κ ρ ι σ η .
* * *
3. Π ο λ ύ δ ι α φ ω τ ι σ τ ι κ ό ε ί ν α ι τ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ω ν
μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ η ς π ί σ τ ε ώ ς μ α ς , π α λ ι ω ν κ α ί ν έ ω ν . : ! Α ρ χ ί ζ ω
ά π ό τ ο ύ ς π α λ ι ο ύ ς . Κ α τ ά τ ί ς π ε ρ ι ό δ ο υ ς τ ω ν δ ι ω γ μ ω ν
σ υ λ λ α μ β ά ν ο ν τ α ν π ο λ λ ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί . CH τ ύ χ η τ ο υ ς η τ α ν
ε κ τ ω ν π ρ ο τ έ ρ ω ν κ α θ ω ρ ι σ μ έ ν η . Δ έ ν θ ά ύ π η ρ χ ε έ λ ε ο ς
γ ι ' α υ τ ο ύ ς . CH ε μ μ ο ν ή τ ο υ ς σ τ ή ν π ί σ τ η θ ά σ ή μ α ι ν ε τ ό ν
β έ β α ι ο , μ α ρ τ υ ρ ι κ ό δ έ , θ ά ν α τ ό τ ο υ ς . Σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ ο υ ς
κ α ί Φ ί λ ο ι , π ο ύ δ έ ν π ί σ τ ε υ α ν σ τ ό Χ ρ ι σ τ ό ή η τ α ν ά π λ ο ύ ­
σ τ α τ α χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί κ α τ ' ό ν ο μ α , π ρ ο σ π α θ ο ϋ σ α ν ν ά π ε ί ­
σ ο υ ν τ ο ύ ς φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς ν ά κ ά ν ο υ ν μ ι ά δ ή λ ω σ η , χ ω ­
ρ ί ς β έ β α ι α ν ά ά ρ ν ο ϋ ν τ α ι τ ή ν π ί σ τ η τ ο υ ς μ έ σ α σ τ ή ν
κ α ρ δ ι ά τ ο υ ς , π ώ ς τ ά χ α π ι σ τ ε ύ ο υ ν σ τ ά ε ϊ δ ω λ α κ ι ά ς
μ ή ν π ί σ τ ε υ α ν . Φ τ ά ν ε ι ν ά γ λ ί τ ω ν α ν τ ά β ά σ α ν α κ α ί ε ν α
17
έ ξ ε υ τ ε λ ι σ τ ι κ ό κ α ί μ α ρ τ υ ρ ι κ ό θ ά ν α τ ο "Α λ λ ο ι τ ο ύ ς ε λ ε
γ α ν κ ά ν ε π ώ ς ρ ί χ ν ε ι ς θ υ μ ί α μ α σ τ ό ω μ ό τ ο ύ α υ τ ο κ ρ ά
τ ο ρ ο ς ά π λ ώ ν ο ν τ α ς τ ό χ έ ρ ι α λ λ ά μ ρ ί χ ν ε ι ς θ υ μ ί α μ α
"Α λ λ ο ι π ά λ ι φ ρ ό ν τ ι ζ α ν ν ά δ ώ σ ο υ ν α ρ κ ε τ ά χ ρ ή μ α τ α σ έ
δ ι κ α σ τ έ ς κ α ί ν ά π ά ρ ο υ ν τ ή ο ε ο α ί ω σ η π ώ ς ο ϊ φ υ λ α κ ι
σ μ έ ν ο ι τ ά δ ε ε ί ν α ι έ ν τ ά ξ ε ι ε ν α ν τ ι τ ο υ ν ό μ ο υ γ ι α τ ί ε κ α
ν α ν ό τ ι π ρ έ π ε ι ά ρ α ε ί ν α ι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ι ν ά π ά ν ε σ τ ό σ π ί τ ι
τ ο υ ς α ϊ ί δ ι ο ι ο ί φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν ή ξ ε ρ α ν έ α ι α τ ί
π ο τ ε Α λ λ ο ι π ά λ ι σ υ μ ύ λ ε υ α ν τ ο ύ ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς ν ά κ ά
ψ ο υ ν ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ι κ ά ο ι ο λ ί α α ν τ ί χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά κ α ί ε τ σ ι
ν ά έ λ ε υ θ ε ρ ω θ ο ύ ν κ α ί ά λ λ ο ι τ ο ύ ς σ υ μ ο ο ύ λ ε υ α ν ά λ λ α
Π ά ν τ ω ς τ ό μ ο τ ί ο ο ή τ α ν δ έ ν θ ά α ρ ν η θ η ς έ σ ω τ ε ρ ι κ ά
τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό Μ ό ν ο έ ξ ω τ ε ρ ι κ ά θ ά π ρ ο σ π ο ι η θ η ς π ώ ς τ ό ν
:> ­
α ρ ν ε ι σ α ι
Τ ί ε κ α ν α ν ο ί μ ά ρ τ υ ρ ε ς Δ έ χ θ η κ α ν α υ τ ή τ ή λ ο
γ ι κ ή Μ έ κ α ν έ ν α τ ρ ό π ο Γ ι α υ τ ο ύ ς κ α ί ή έ λ ά χ ι σ τ η κ ί
ν η σ η τ ο ύ χ ε ρ ι ο ύ π ρ ό ς τ ό ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ι κ ό θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο
σ ή μ α ι ν ε α ρ ν η σ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Δ έ ν ε ί χ ε σ η μ α σ ί α τ ό σ τ ι
ό μ ά ρ τ υ ς δ έ ν θ ά ε ρ ρ ι χ ν ε θ υ μ ί α μ α σ τ ό ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ι κ ό
θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ά π λ ώ ν ο ν τ α ς τ ό χ έ ρ ι Ο ί α ν θ ρ ω π ο ι θ ά ε
λ ε π α ν τ ή ν κ ί ν η σ η α υ τ ή π ο ύ θ ά σ ή μ α ι ν ε α ρ ν η σ η τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί α υ τ ό ή τ α ν α ρ κ ε τ ό γ ι α υ τ ο ύ ς ν ά π ε ι σ θ ο ύ ν
σ τ ι ό μ ά ρ τ υ ς ν ι κ ή θ η κ ε :> Α λ λ ά δ έ ν ή τ α ν μ ό ν ο α υ τ ό τ ό
σ τ ο ι χ ε ί ο π ο ύ δ έ ν έ π έ τ ρ ε π ε σ τ ο ύ ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς ν ά σ υ μ μ ο ρ
φ ω θ ο ύ ν μ έ α υ τ ή τ ή ν ύ π ό δ ε ι ξ η τ ω ν Φ ί λ ω ν τ ο υ ς Ο ί
μ ά ρ τ υ ρ ε ς δ έ ν ή ξ ε ρ α ν τ ί θ ά π η δ ι γ λ ω σ σ ί α δ η λ α δ ή α λ λ α
ν ά π ι σ τ ε ύ ο υ ν κ α ί λ λ α ν ά λ έ ν ε α ν ά λ ο γ α μ έ τ ί ς π ε ρ ι
σ τ ά σ ε ι ς κ α ί τ ά σ υ μ Φ έ ρ ο ν τ α τ η ς σ τ ι γ μ η ς Κ α ί ή μ ι ά κ α ί
ή α λ λ η π λ ε υ ρ ά θ ά σ ή μ α ι ν α ν π ώ ς ό μ ά ρ τ υ ς τ ο ύ Χ ρ ι
σ τ ο ύ δ έ ν π ί σ τ ε υ ε κ α τ ά ο ά θ ο ς σ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό κ α ί ό Φ ό ς
τ ο υ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ η τ α ν π ι ό δ υ ν α τ ό ς α π ό τ ή ν α γ ά π η π ρ ό ς
τ ό ν Κ ύ ρ ι ο ω σ τ ε τ ε λ ι κ ά ν ά τ ο ύ ς α π ο τ ρ έ π η α π ό τ ή θ υ
σ ί α Α ν σ υ μ μ ο ρ Φ ώ ν ο ν τ α ν μ έ τ έ τ ο ι α η π α ρ ό μ ο ι α λ ο γ ι
18
κ ή ο ί α γ ι ο ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς ε ί ν α ι ζ ή τ η μ α ά ν σ ή μ ε ρ α θ ά ύ
π η ρ χ ε ί χ ν ο ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ σ τ ή γ η Ν ά τ ί ε Ι π ε ε ν α ς
U Α γ ι ο ς μ ά ρ τ υ ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ό U Α γ ι ο ς Γ ό ρ δ ι ο ς σ τ ο ύ ς
φ ί λ ο υ ς κ α ί σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ ο υ π ο ύ π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν ν ά τ ό ν
σ ώ σ ο υ ν μ έ τ έ τ ο ι ο τ ρ ό π ο Ο ύ κ ά ν έ χ ε τ α ι γ λ ώ σ σ α κ τ ι
θ ε ί σ α π α ρ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ Φ θ έ γ ξ α σ θ α ί τ ι κ α τ ά τ ο ύ κ τ ί σ α
ν τ ο ς ... Μ ή π λ α ν α σ θ ε Θ ε ό ς ο ύ μ υ κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι Έ κ σ τ ό
μ α τ ο ς ή μ ε τ έ ρ ο υ κ ρ ι ν ε ί έ κ τ ώ ν λ ό γ ω ν δ ι κ α ι ο ί κ α ί έ κ
τ ω ν λ ό γ ω ν κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι Μ ε γ Β α σ ι λ ε ί ο υ λ ό γ ο ς ε ί ς
τ ό ν μ ά ρ τ υ ρ α Γ ό ρ δ ι ο ν Δ έ ν α ν έ χ ε τ α ι λ έ ε ι γ λ ώ σ σ α
π ο ύ ε γ ι ν ε ά π ό τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν ά π η κ ά τ ι έ ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ δ η
μ ι υ ρ γ ύ τ η ς Μ ή γ ε λ ι έ σ θ ε cO Θ ε ό ς δ έ ν ε ί ν α ι κ α ν έ ν α ς
π ο ύ μ π ο ρ ε ί κ α ν έ ν α ς ν ά τ ό ν Κ Ο Ρ Ο ί δ ε ύ η η ν ά τ ό ν π ε ρ ι
φ ρ ο ν η Θ ά μ α ς κ ρ ί ν η α π ό τ ό σ τ ό μ α μ α ς Α π ό τ ά λ ό γ ι α μ α ς
μ α ς δ ι κ α ι ώ ν ε ι κ α ί α π ό α υ τ ά μ α ς κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι
Ο ί α γ ι ο ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς μ ι ά γ λ ώ σ σ α η ξ ε ρ α ν τ ή γ λ ώ σ
σ α τ η ς α λ ή θ ε ι α ς κ α ί α υ τ ή ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ α ν π ά ν τ ο τ ε
Τ ό ν α ί τ ο υ ς η τ α ν ν α ί κ α ί τ ό δ χ ι δ χ ι Δ έ ν η ξ ε ρ α ν α υ τ ο ί
τ ό ν α ί π ο ύ σ ή μ α ι ν ε δ χ ι κ α ί τ ό δ χ ι π ο ύ σ ή μ α ι ν ε ν α Ι cH
δ ι γ λ ω σ σ ί α δ έ ν ε ί ν α ι φ υ τ ό κ α τ ά λ λ η λ ο γ ι ά χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό
. ε δ α φ ο ς Η π ι σ τ ε ύ ε ι ς σ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό κ α ί τ ό ν ό μ ο λ ο γ ε ί ς
θ α ρ ρ α λ έ α α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γ ι ά τ ί ς σ υ ν έ π ε ι ε ς η τ ό ν α ρ
ν ε ί σ α ι « Έ ά ν ό μ ο λ ο γ ή σ η ς έ ν τ φ σ τ ό μ α τ ί σ ο υ Κ ύ ρ ι ο ν
Ί η σ ο ϋ ν κ α ί π ι σ τ ε ύ σ η ς έ ν τ κ α ρ δ ί σ ο υ δ τ ι ό Θ ε ό ς
η γ ε ι ρ ε ν α υ τ ό ν έ κ ν ε κ ρ ώ ν σ ω θ ή σ η Κ α ρ δ ί α γ ά ρ π ι
σ τ ε ύ ε τ α ι κ α ί σ τ ό μ α τ ι ό μ ο λ ο γ ε ί τ α ι ε ί ς σ ω τ η ρ ί α ν Ρ ω μ
ι Β λ έ π ε τ ε π ώ ς έ δ ώ ό Ά γ ι ο ς Ά π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ
λ ο ς θ έ τ ε ι σ τ ή ν ί δ ι α μ ο ί ρ α έ ξ ω τ ε Ρ Ι Κ ό μ ο λ ο γ ί α κ α ί έ
σ ω τ ε ρ ι κ ή π ί σ τ η Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ έ δ τ ι ε κ τ ο ύ π ε ρ ι σ σ ε ύ
μ α τ ο ς τ η ς κ α ρ δ ί α ς τ ό σ τ ό μ α λ α λ ε ί Μ α τ θ ι Ό τ ό
ψ έ μ α ώ ς ά ρ ν η σ η Χ ρ ι σ τ ο ύ σ η μ α ί ν ε ι δ τ ι ή χ α ρ δ ι ά μ ο
λ ύ ν θ η κ ε α π ό α υ τ ό κ α ί γ ι α υ τ ό τ ό χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί cH
19
π ρ ά ξ η τ ο υ δ έ ν ε ί ν α ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή Μ έ σ α σ τ ή ν κ α ρ δ ι ά τ ο υ
ε χ ε ι γ ί ν ε ι Ί δ η ρ ή γ μ α κ α ί ή π ί σ τ η τ ο υ ε χ ε ι κ λ ο ν ι σ θ ή μ έ
σ α τ ο υ Ά λ λ ά γ ι α τ ί λ η σ μ ο ν ο ύ μ ε τ ά λ ό γ ι α τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ
π α ς ό σ τ ι ς ά ν ό μ ο λ ο γ ή σ ε ι έ ν έ μ ο ί ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ω ν
ά ν θ ρ ώ π ω ν ό μ ο λ ο γ ή σ ω κ ά γ ώ έ ν α ύ τ ψ ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ο ύ
Π α τ ρ ό ς μ ο υ τ ο υ έ ν ο ύ ρ α ν ο ί ς ό σ τ ι ς δ ά ν ά ρ Ή σ η τ α ί μ ε
ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ά ρ ν ή σ ο μ α ι α ύ τ ό ν κ ά γ ώ
ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ο υ Π α τ ρ ό ς μ ο υ τ ο υ έ ν ο ύ ρ α ν ο ί ς Μ α τ θ
ι 32-33). cH ά ρ ν η σ η δ π ω ς κ α ί ν ά γ ί ν η ε ί ν α ι ά ρ ν η σ η
κ α ί έ π ο μ έ ν ω ς κ ρ ί ν ε τ α ι α π ό τ ό ν Κ ύ ρ ι ο α κ ρ ι ο ω ς μ έ τ ό
ϊ δ ι ο μ έ τ ρ ο μ έ ά ρ ν η σ η ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ τ ο ύ α ρ ν η τ ο ύ CE_
π ο μ έ ν ω ς ό λ ό γ ο ς τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ ε ί ν α ι σ α φ ή ς κ α ί δ έ ν α Φ
ν ε ι π ε ρ ι θ ώ ρ ι α γ ι ά α μ φ ι ο ο λ ί ε ς ώ ς π ρ ό ς τ ό ν ό η μ α τ η ς
ό μ ο λ ο γ ί α ς ή τ η ς α ρ ν ή σ ε ω ς τ ο υ Τ ό π ι σ τ ε ύ ω - δ έ ν π ι
σ τ ε ύ ω τ ό ν α ρ ν ο ύ μ α ι - δ έ ν τ ό ν α ρ ν ο ύ μ α ι δ έ ν ε ί ν α ι χ α
ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό τ ο ύ α λ η θ ι ν ο ύ χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ
Δ έ ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι λ ο ι π ό ν 11 δ ι γ λ ω σ σ ί α κ α ί ή δ ι ψ υ
χ ί α Α ύ τ ό μ α ς π α ρ α γ γ έ λ λ ο υ ν κ α ί ο ί Ά γ ι ο ι Ά π ό σ τ ο
λ ο ι σ τ ό ο ι ο λ ί ο π ο ύ λ έ γ ε τ α ι Δ ι δ α χ ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α α π ο
σ τ ό λ ω ν Ο ύ δ ι ψ υ χ ή σ ε ι ς Ο ύ κ ε σ η δ ι γ ν ώ μ ω ν ο ύ δ έ
δ ί γ λ ω σ σ ο ς π α γ ί ς γ ά ρ θ α ν ά τ ο υ ή δ ι ψ υ χ ί α Δ έ ν π ρ έ
π ε ι ν ά ε ί σ α ι κ α ί ο ύ τ ε ν ά φ α ί ν ε σ α ι δ ί γ λ ω σ σ ο ς μ ι ά ν ά
λ έ ς έ τ σ ι κ α ί μ ι ά α λ λ ι ώ ς σ έ ζ η τ ή μ α τ α π ί σ τ ε ω ς π ρ ό π ά
ν τ ω ν Μ έ α λ λ α λ ό γ ι α Κ α ί μ α ζ ί μ έ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ε ί μ α ι
α λ λ ά κ α ί τ ό ν φ τ ύ ν ω κ α τ ά ρ ό σ ω π ο δ τ α ν κ ι ν δ υ ν ε ύ η τ ό
σ υ μ φ έ ρ ο ν μ ο υ 11 κ α ί ή ζ ω ή μ ο υ ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς π ί σ τ ε ώ ς
μ ο υ σ α υ τ ό ν Δ έ ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ν ά ε ί σ α ι δ ί γ ν ω μ ο ς τ α
λ α ν τ ε υ ό μ ε ν ο ς σ τ ί ς π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς σ ο υ CH δ ι ψ υ χ ί α α υ τ ή
κ α ί ή δ ι ο ο υ λ ί α ε ί ν α ι π α γ ί δ α θ α ν ά τ ο υ Δ υ σ τ υ χ ώ ς Ό μ ω ς
π ο λ λ ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ε χ ο υ ν χ ά σ ε ι α ύ τ ή τ ή λ ε π τ ή α ϊ σ θ η σ η
π ο ύ λ έ γ ε τ α ι δ ι ά κ ρ ι σ η τ ό μ ά τ ι τ ο υ ς δ έ ν ε ί ν α ι κ α θ α ρ ό
κ α ί έ τ σ ι δ έ ν μ π ο ρ ο ϋ ν ν ά δ ι α κ ρ ί ν ο υ ν Τ σ η μ α σ ί α τ η ς ε
20
ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς α ρ ν ή σ ε ω ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ , π ο ύ δ ε ί χ ν ε ι π ώ ς η ­
δ η τ ό ν ε χ ο υ ν α ρ ν η θ η ε σ ω τ ε ρ ι κ ά .
* * *
4. Θ ά η τ α ν π α ρ ά λ ε ι ψ η , ά ν δ έ ν α ν α φ έ ρ α μ ε ε δ ώ
κ α ί τ ό σ υ γ κ λ ο ν ι q τ ι κ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ώ ν Ν ε q μ α ρ τ ύ ρ ω ν .
Κ α ί τ ο ύ τ ο , γ ι α τ ί ο ι π α λ ι ο ί μ ά ρ τ υ ρ ε ς ε ί χ α ν μ ε γ ά λ η ε π ί ­
γ ν ω σ η τ ο ύ τ ί π ί σ τ ε υ α ν . ' Ά κ ο υ γ α ν π λ ο ύ σ ι α δ ι δ α σ κ α ­
λ ί α χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή . Μ ε τ ε ϊ χ α ν π λ ο ύ σ ι α σ τ ή ν μ υ σ τ η ρ ι α κ ή
ζ ω ή . Ζ ο ύ σ α ν μ έ σ α σ έ α τ μ ό σ φ α ι ρ α π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς ε ξ ά ρ ­
σ ε ω ς κ α ί ε ο λ ε π α ν α γ ι α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ς
δ ι α ρ κ ώ ς . Τ ί ν ά π ο ύ μ ε γ ι ά τ ο ύ ς Ν ε ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς π ο ύ τ ό ν
κ α ι ρ ό τ ή ς τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς , κ α τ ά τ ή ν ό π ο ί α β α σ ί λ ε υ ε τ ό
σ κ ο τ ά δ ι κ α ί ή ά γ ν ο ι α σ τ ά π λ ή θ η τ ώ ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν κ α ί
ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε ή ά γ ρ ι α τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α τ ο ύ α λ λ ό π ι σ τ ο υ
κ α τ α κ τ η τ ή ; Ο ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς α υ τ ο ί Ό , τ ι ά κ ο υ σ α ν , τ ό ά κ ο υ ­
σ α ν ώ ς μ ι κ ρ ά π α ι δ ι ά α π ό τ ό σ τ ό μ α τ ή ς γ ι α γ ι α ς τ ο υ ς ;1
τ ή ς μ ά ν α ς τ ο υ ς κ α ί α ύ τ ό κ ο υ τ σ ά - σ τ ρ α Ο ά . Κ α ί Ό μ ω ς
ε κ ε ϊ ν α τ ά λ ί γ α π ο ύ ε ί χ α ν α κ ο ύ σ ε ι η τ α ν ί κ α ν ά ν ά τ ο ύ ς
ό δ η γ ή σ ο υ ν σ τ ή θ α ρ ρ α λ έ α ό μ ο λ ο γ ί α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ , π ο ύ
τ ή ν ε π ε δ ί ω κ α ν , κ α ί σ τ ό φ ρ ι κ τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο , γ ι α τ ί ε ί χ α ν
κ α ρ δ ι ά κ α θ α ρ ή , ν ο ύ ν α μ ό λ υ ν τ ο κ α ί μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν ά
β λ έ π ο υ ν τ ό σ ω σ τ ό . Κ α ί , γ ι ά ν ά γ ί ν ω π ι ό σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ­
ν ο ς , θ ά σ α ς α ν α Φ έ ρ ω τ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο ύ ν ε ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς
Δ η μ η τ ρ ί ο υ σ τ ή ν Τ ρ ί π ο λ η . ' Έ μ ε ι ν ε ό ρ φ α ν ό ς π ο λ ύ μ ι ­
κ ρ ό ς α π ό π α τ έ ρ α κ α ί α π ό μ ά ν α λ ί γ ο α ρ γ ό τ ε ρ α . Π α ι δ ί
8-10 ε τ ώ ν δ ο ύ λ ε υ ε σ κ λ η ρ ά μ έ τ ό ν α δ ε ρ φ ό τ ο υ ώ ς β ο η ­
θ ό ς χ τ ί σ τ η ς . cH π ο λ ύ σ κ λ η ρ ή μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η π ο ύ τ ο ύ ε κ α ­
ν α ν ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί μ α σ τ ό ρ ο ι - τ ό σ ο η ξ ε ρ α ν τ ό σ ο ε κ α ­
ν α ν - κ α ί ή μ έ χ ρ ι ς α π α ν θ ρ ω π ι α ς π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς έ ξ ε υ τ έ ­
λ ι σ ή τ ο υ κ α ί τ ι μ ω ρ ί α κ α ί Ό , τ ι σ χ ε τ ι κ ό τ ό ν ε ρ ρ ι ξ α ν μ ?
τ ό π ρ ω τ ο σ τ ή ν α γ κ α λ ι ά έ ν ό ς π ο ν ό ψ υ χ ο υ τ ο ύ ρ κ ο υ π ο ύ
21
δ έ ν ε ί χ ε π α ι δ ι ά κ α ί τ ό ν π η ρ ε γ ι ά ψ υ χ ο π α ί δ ι τ ο υ Τ ό ν
α ν ά θ ρ ε ψ ε σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ή θ ρ η σ κ ε ί α τ ο υ τ ό ν μ ε γ ά λ ω σ ε
κ α ί τ ό ν ε κ α ν ε π ρ ώ τ η ς τ ά ξ ε ω ς ν ο ι κ ο κ ύ ρ η κ α ί φ υ σ ι κ ά
κ α ί μ ω α μ ε θ α ν ό Ι Ύ σ τ ε ρ α π ό χ ρ ό ν ι α δ τ α ν ώ ρ ί μ α σ ε ό
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί η σ ε τ ί ε κ α ν ε ώ ς μ ι κ ρ ό π α ι δ ί
Θ υ μ ή θ η κ ε τ ί τ ο ύ έ λ ε γ ε ή μ α κ α ρ ί τ ι σ σ α ή μ ά ν α τ ο υ Κ α ί
α υ τ ά κ α ί ά λ λ α μ α ζ ί τ ό ν ε κ α ν α ν ν ά ν ι ώ θ η π ώ ς ύ π η ρ ξ ε
π ρ ο δ ό τ η ς τ ι ϊ ς π ί σ τ ε ώ ς τ ο υ Κ α ί σ υ γ κ λ ο ν ί σ θ η κ ε τ ό σ ο
ω σ τ ε τ ε λ ι κ ά τ ά π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ ε δ λ α κ α ί ά ν ε σ η ζ ω η ς κ α ί
κ ο ι ν ω ν ι κ ή θ έ σ η σ η μ α ν τ ι κ ή κ α ί κ τ ι μ α τ α κ λ π ώ μ ο λ ό
γ η σ ε τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό α φ ο ύ π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ θ η κ ε κ α τ ά λ λ η λ α
μ π ρ ό ς σ τ ο ύ ς τ ο ύ ρ κ ο υ ς τ η ς π ό λ ε ώ ς τ ο υ σ τ ή ν Τ ρ ί π ο λ η
κ α ί τ ε λ ι κ ά μ α ρ τ ύ ρ η σ ε γ ι ά Τ ν π ί σ τ η τ ο υ κ α ί π έ θ α ν ε
C ι
ω ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ς ..
π ω ς μ π ό ρ ε σ ε κ α ί α ξ ι ο λ ό γ η σ ε τ ί ε κ α ν ε Τ ί ή ξ ε ρ ε
ε ν α α ν ή λ ι κ ο π α ι δ ά κ ι 8-10 έ τ ω ν α π ό π ί σ τ η Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί
δ τ ι ά λ λ ο Κ α ί δ μ ω ς α υ τ ό π ο ύ ε Ι χ ε π ά ρ ε ι μ έ σ α τ ο υ α π ό
τ ή μ η τ έ ρ α τ ο υ δ έ ν τ ό ν ό θ ε ψ ε δ έ ν τ ό π ρ ό δ ω σ ε π ο τ έ
Κ α ί α υ τ ό τ ό ν ε κ α ν ε έ ν δ ο ξ ο μ ά ρ τ υ ρ α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Δ έ ν
θ ά μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά π η ν α ί ε γ ι ν α τ ο ύ ρ κ ο ς λ λ ά τ ί φ τ α ί ω
ό φ τ ω χ ό ς γ ι α υ τ ό Π α ι δ ά κ ι μ ι κ ρ ό η μ ο υ ν Λ ί γ η σ τ ο ρ
γ ή κ α ί λ ί γ η ζ ε σ τ α σ ι ά τ η ς κ α ρ δ ι ά ς λ α χ τ α ρ ο ύ σ α Λ ί γ ο
ψ ω μ ά κ ι ν ά τ ό τ ρ ώ ω χ ω ρ ί ς φ α ρ μ ά κ ι κ α ί έ ξ ε υ τ ε λ ι σ μ ο ύ ς
Κ α ν έ ν α ς χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς δ έ ν μ ο ύ ε δ ε ι ξ ε τ ό π α ρ α μ ι κ ρ ό έ ν δ ι
α Φ έ ρ ο ν cQ α λ λ ό θ ρ η σ κ ο ς μ ο ύ φ έ ρ θ η κ ε σ ά ν α λ η θ ι ν ό ς
π α τ έ ρ α ς Κ ο ν τ ά τ ο υ ο Ρ ι ϊ κ α δ τ ι μ ο ύ ε λ ε ι π ε Λ ο ι π ό ν τ Ι
ν ά ε κ α ν α Ι Α ς δ ψ ο ν τ α ι α υ τ ο ί π ο ύ μ έ ε σ π ρ ω ξ α ν π ρ ό ς
τ ά έ κ ε ϊ Τ ώ ρ α τ ί ν ά κ ά ν ω Ζ ω σ έ μ ι ά κ α τ ά σ τ α σ η δ η μ ι
ο υ ρ γ η μ έ ν η π ι ά Δ έ ν ο λ έ π ω π ώ ς μ π ο ρ ω ν ά κ ά ν ω α λ
λ ι ω ς Κ α ί θ ά σ υ ν έ χ ι ζ ε τ ή ν π ο ρ ε ί α τ ο υ μ έ η σ υ χ η τ ή σ υ
ν ε ί δ η σ ή τ ο υ ο έ ο α ι ο ς π ώ ς ο ί ά λ λ ο ι ε φ τ α ι γ α ν Α υ τ ό δ
μ ω ς ε κ α ν ε ; Ό χ ι Ά κ ο λ ο ύ θ η σ ε τ ό ν σ κ λ η ρ ό δ ρ ό μ ο τ ο ύ α ί
22
μ α τ η ρ ο ύ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ μ έ τ ή ν ό μ ο λ ο γ ί α τ ο υ Ό τ ι ε ί ν α ι χ ρ ι
σ τ ι α ν ό ς κ α ί α ρ ν ε ϊ τ α ι τ ό ν μ ω α μ ε θ α ν ι σ μ ό
Τ ί σ η μ α ί ν ο υ ν λ ο ι π ό ν δ λ α α ύ τ ά )Α κ ρ ι ο ώ ς Ό τ ι
ό σ ο ι λ έ ν ε μ έ έ λ α φ ρ ά τ ή σ υ ν ε ί δ η σ η π ώ ς δ έ χ ο ν τ α ι τ ό
666 χ ω ρ ί ς ν ά ά ρ ν ο ύ ν τ α ι τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό α ύ τ ο ί δ έ ν μ π ο
ρ ο ύ ν ν ά ί δ ο ύ ν τ ό σ ω σ τ ό δ έ ν ε χ ο υ ν τ ή λ ε π τ ή ά ρ ε τ ή τ η ς
δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς γ ι ά ν ά έ κ τ ι μ ή σ ο υ ν π ο ι ό ε ί ν α ι τ ό θ έ λ η μ α
τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί π ο ι ό ε ί ν α ι τ ό θ έ λ η μ α τ ο ύ δ ι α ό λ ο υ τ ί
ε ί ν α ι ά ρ ν η σ η κ α ί τ ί δ έ ν ε ί ν α ι ά ρ ν η σ η Χ ρ ι σ τ ο ύ Κ α ί
λ ο ι π ό ν ε ί ν α ι ε τ ο ι μ ο ι ν ά δ ε χ θ ο ύ ν τ ό χ ά ρ α γ μ α μ έ τ ή ν
ί δ ι α ε ύ κ ο λ ί α π ο ύ θ ά π ή γ α ι ν α ν σ τ ό ν κ ο υ ρ έ α τ ο υ ς η σ τ ό
κ α τ ά σ τ η μ α ν ά ψ ω ν ί σ ο υ ν δ τ ι τ ο ύ ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι
Ν ά π ώ ς ε ο λ ε π α ν τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ θ η ρ ί ο υ σ τ ή ν
α ρ χ α ί α Έ κ κ λ η σ ί α «CH σ φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ μ ι α ρ ο ύ Ά τ ι
χ ρ ί σ τ ο υ λ έ ε ι ό Ά γ ι ο ς Ι π π ό λ υ τ ο ς Ε π ί σ κ ο π ο ς Ρ ώ μ η ς
κ α ί μ ά ρ τ υ ς ό ί δ ι ο ς τ έ λ η τ ο υ υ κ α ί α ρ χ έ ς τ ο υ τ ρ ί τ ο υ
α ι ώ ν ο ς τ ό δ ε ξ ί χ έ ρ ι κ α ί σ τ ό μ έ τ ω π ο θ ά ε ί ν α ι ό ά ρ ι θ
μ ό ς 666. Δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ω α κ ρ ι ο ώ ς τ ή σ η μ α σ ί α τ ο ύ 666,
μ ι ά π ο ύ π ο λ λ ά ο ν ό μ α τ α μ π ο ρ ο ύ ν ν ά ο ρ ε θ ο υ ν π ί σ ω
α π ό α ύ τ ό π ι σ τ ε ύ ω Ό μ ω ς π ώ ς ή σ φ ρ α γ ί δ α α ύ τ ή σ η μ α ί
ν ε ι Α Ρ Ν Ο Υ Μ Ε μ έ ε ψ ι λ ο ν π ο ύ ε ί ν α ι ό α ρ ι θ μ ό ς 666
μ ε τ α φ ρ α ζ ό μ ε ν ο ς σ έ ρ η μ α Κ α ί τ ό ύ π ο θ έ τ ω α ύ τ ό ε π ε ι
δ ή κ α ί π α λ α ι ό τ ε ρ α κ α τ ά τ ο ύ ς δ ι ω γ μ ο ύ ς ό α ν τ ί δ ι κ ο ς
ε χ θ ρ ό ς δ ι ά τ ώ ν ύ π η ρ ε τ ώ ν τ ο υ δ η λ α δ ή τ ω ν ε ι δ ω λ ο λ α
τ ρ ώ ν α π η ύ θ υ ν ε σ τ ο ύ ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ή ν π ρ ο τ ρ ο π ή Α ρ
ν ή σ ο υ τ ό ν σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο Θ ε ό σ ο υ Τ έ τ ο ι ο π ρ ά γ μ α θ ά
ε Ι ν α ι κ α ί ή σ Φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ μ ι σ ό κ α λ ο υ Θ ά σ η μ α ί ν ε ι
Α Ρ Ν Ο Ύ Μ Α Ι τ ό ν π ο ι η τ ή τ ο ύ ο ύ ρ α ν Ο ύ κ α ί τ η ς γ η ς
Α ρ ν ο ύ μ α ι τ ό ά π τ ι σ μ α Α ρ ν ο ύ μ α ι τ ή λ α τ ρ ε ί α τ ο ύ
Θ ε ο ύ κ α ί γ ί ν ο μ α ι δ ι κ ό ς σ ο υ ό π α δ ό ς δ ι ά λ ε Σ έ σ έ ν α
π ι σ τ ε ύ ω Ι π π ο λ ύ τ ο υ Λ ό γ ο ς π ε ρ ί Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί
23
σ υ ν τ ε λ ε ί α ς τ ο ύ κ ό σ μ ο υ Β Ε Π Ε Σ Α π ο σ τ Δ ι α κ ο ν τ 2,
σ ε λ 287, )Α θ η ν α ι 1956).
Ε Ι ν α ι δ έ γ ν ω σ τ ό δ τ ι ή ά ρ χ α ί α Έ κ κ λ η σ ί α ύ π η ρ ξ ε
π ο λ ύ α υ σ τ η ρ ή ε ν α ν τ ι τ ώ ν π ε π τ ω κ ό τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν
α υ τ ώ ν δ η λ α δ ή π ο ύ ε π ε σ α ν π ο λ ύ μ έ τ ή ν ά ρ ν η σ η τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ Τ ο ύ ς ά π έ ο α λ λ ε ά π ό τ ό σ ώ μ α τ η ς Σ έ π ε ρ ι π τ ώ
σ ε ι ς δ μ ω ς π ο ύ ε π ί μ ο ν α ε κ δ ή λ ω ν α ν τ ή μ ε τ ά ν ο ι ά τ ο υ ς
τ ο ύ ς δ ε χ ό τ α ν μ έ π ά ρ α π ο λ λ ή δ υ σ κ ο λ ί α ά λ λ ά τ ο ύ ς ε π έ
ο α λ λ ε π ο λ ύ α υ σ τ η ρ ό ν κ α ν ό ν α Δ έ ν ε π ι τ ρ ε π ό τ α ν ή
ε ί σ ο δ ό ς τ ο υ ς σ τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ά λ λ ά ε μ ε ν α ν ε ξ ω σ τ ό ν
ν ά ρ θ η κ α κ α τ ά τ ή ν ω ρ α τ η ς Θ ε ί α ς Λ α τ ρ ε ί α ς δ έ ν τ ο ύ ς
δ ι ν ό τ α ν ε π ί χ ρ ό ν ι α ή Θ Κ ο ι ν ω ν ί α κ λ π Γ ι α υ τ ό κ α ί
ύ π η ρ χ ε Ε κ κ λ η σ ί α Ε ν ώ σ ή μ ε ρ α ...
Ε π ι μ ε ί ν α μ ε α ρ κ ε τ ά σ τ ό σ η μ ε ϊ ο α υ τ ό Γ ι α τ ί ε ί ν α ι
κ ά τ ι π ο ύ π ρ έ π ε ι ν ά τ ό ξ ε κ α θ α ρ ί σ ο υ μ ε ω σ τ ε ν ά ξ έ ρ η ό
κ α θ έ ν α ς τ ί π ρ έ π ε ι ν ά κ ά ν η κ α ί ν ά φ ρ ο ν η Μ έ ά λ λ α λ ό
γ ι α Τ ό ν ά δ ε χ τ ο ύ μ ε τ ό 666 σ η μ α ί ν ε ι π ώ ς ά ρ ν ο ύ μ α σ τ ε
τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό Ν ά γ ι α τ ί μ α ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ή ά ρ ε τ ή τ η ς δ ι α
κ ρ ί σ ε ω ς π ο ύ έ ξ ά φ ο ρ μ η ς τ η ς ε γ ι ν ε α ύ τ ή ή μ α κ ρ ά ά ν ά
π τ υ ξ η
* * *
ζ Ε λ λ ε ι ψ η γ ν η σ ί ο υ έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ύ φ ρ Ή μ α τ ο ς
Π ο λ λ ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί σ ή μ ε ρ α δ έ ν ε χ ο υ ν π ι ά γ ν ή σ ι ο
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό φ ρ ό ν η μ α η ε ί ν α ι μ έ σ α τ ο υ ς ε ν τ ε λ ώ ς ξ ε
θ ω ρ ι α σ μ έ ν ο δ η λ α δ ή α ν ύ π α ρ κ τ ο Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι π ώ ς
δ έ ν ε χ ο υ ν μ έ σ α τ ο υ ς τ ή σ υ ν ε ί δ η σ η δ τ ι ε Ι ν α ι μ έ λ η τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς δ η λ α δ ή μ έ λ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Α ν τ ί θ ε τ α μ π ο
ρ ε ϊ ν ά ε χ ο υ ν σ τ ό ε π α κ ρ ο α ν α π τ υ γ μ έ ν η τ ή σ υ ν ε ί δ η σ η
τ ο ύ σ τ ι α ν κ ο υ ν σ έ ε ν α κ ό μ μ α σ έ ε ν α σ ύ λ λ ο γ ο σ έ μ ι ά
α θ λ η τ ι κ ή ό μ ά δ α σ έ κ ά π ο ι α ο ρ γ ά ν ω σ η κ ο σ μ ι κ ή Μ έ
π ο λ λ ή ε υ κ ο λ ί α κ α ί χ ω ρ ί ς ν ά λ ο γ α ρ ι ά σ ο υ ν κ ό π ο υ ς ε
24
ξ ο δ α χ ρ ό ν ο ά λ λ ε ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς θ ά τ ρ έ ξ ο υ ν ν ά ά κ ο ύ σ ο υ ν
τ ό ν π ο λ ι τ ι κ ό τ ο υ ς ά ρ χ η γ ό θ ά θ α υ μ ά σ ο υ ν σ τ ά γ ή π ε δ α
ή σ τ ή ν μ ι κ ρ ή ο θ ό ν η τ ο ύ ς ά θ λ η τ έ ς τ η ς π ρ ο τ ι μ ή σ ε ώ ς τ ο υ ς
θ ά ά ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν ύ σ τ ε ρ ι κ ά σ τ ί ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς π ο ύ ν ι κ ι έ
τ α ι ή ό μ ά δ α τ ο υ ς κ α ί ν ά γ ί ν ε τ α ι χ α μ ό ς δ τ α ν δ ι α π ι
σ τ ώ σ ο υ ν κ ά π ο ι α ά δ ι κ ί α π ρ α γ μ α τ ι κ ή ή ύ π ο θ ε τ ι κ ή Γ ι ά
δ λ α α υ τ ά δ ε ί χ ν ο υ ν ζ ή λ ο ν έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ε υ θ ι ξ ί α π ο ύ
μ π ο ρ ε ί ν ά γ ί ν η κ α ί δ υ ν α μ ί τ η ς π ο ύ ν ά τ ά ά ν α τ ι ν ά ξ η
δ λ α σ τ ό ν ά έ ρ α γ ι ά μ ι ά σ τ ι γ μ ή Γ ι ά ε ν α π ρ ά γ μ α δ έ ν
τ ο ύ ς ν ο ι ά ζ ε ι κ α θ ό λ ο υ γ ι ά τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α Τ ο ύ ς ε ί ν α ι
ξ έ ν η ή σ χ ε δ ό ν ξ έ ν η Γ ι α ύ τ ό π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ν ω θ ρ ο ί
ν ω θ ρ ό τ α τ ο ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ά ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν σ τ ή ν ε ί σ ο ο
λ ή τ ο ύ τ α ύ ρ ο υ έ ν ύ α λ ο π ω λ ε ί φ τ ο ύ Σ α τ α ν α μ έ σ α
σ τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α δ ι ά τ ο ύ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς τ ο ύ κ α τ α τ ε θ έ
ν τ ο ς σ ή μ α τ ο ς τ ο υ τ ο ύ 666.
* * *
η cH δ ι ά ρ ω σ η ά π ό τ ό κ ο σ μ ι κ ό π ν ε ϋ μ α τ η ς έ π ο χ η ς
Π ο ι ο ύ ς ά κ ο ύ μ ε π ι ό π ο λ ύ Π ο ι ο ύ ς θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε ί
δ ι α ί τ ε ρ α κ α ί δ ε χ ό μ α σ τ ε τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς π ε ρ ί π ο υ σ ά ν Ε ύ
α γ γ έ λ ι ο Π ο ι ο ύ ς δ ι α ο ά ζ ο υ μ ε ά π α ρ α ι τ ή τ ω ς τ ό έ ν τ υ π ο
τ η ς π ρ ο τ ι μ ή σ ε ώ ς μ α ς Τ ο ύ ς μ έ κ ά π ο ι ο ό ν ο μ α κ α ί λ ά μ ψ η
κ ο σ μ ι κ ή δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ο υ ς τ ο ύ ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς ά ν ε ύ θ υ ν ο υ ς
δ ι α μ ο ρ φ ω τ έ ς τ ή ς κ ο ι ν η ς γ ν ώ μ η ς μ έ τ ί ς σ υ χ ν έ ς έ μ φ α ν ί
σ ε ι ς τ ο υ ς κ α ί ό χ ι λ ι γ ώ τ ε ρ ο ά κ ρ ι ο έ ς σ τ ά γ ε ν ι κ ά μ έ σ α
έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς τ ο ύ κ ο ι ν ο ύ Κ α ί τ ο ύ ς ά κ ο ύ μ ε μ έ τ ί ς ω ρ ε ς
σ τ ά τ η λ ε ο π τ ι κ ά 11 ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ά μ έ σ α Α ύ τ ο ί ο ί ά ν θ ρ ω
π ο ι κ α ί γ ι ά ζ ή τ η μ α σ ά ν α υ τ ό π ο ύ μ α ς ά π α σ χ ο λ ε ί έ δ ω
μ ι λ ο ύ ν κ α θ η σ υ χ α σ τ ι κ ά Ό λ α π α ν ε κ α λ ά Δ έ ν έ π ι τ ρ έ
π ο ν τ α ι σ Υ ι μ ε ρ α μ ε σ α ι ω ν ι σ μ ο ί κ α ί ο υ ζ α ν τ ι ν ι σ μ ο ί Ο ί Φ α
ν α τ ι σ μ ο ί λ έ ν ε δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν ά ν α σ τ α τ ώ σ ε ι ς κ α ί τ α ρ ά
ζ ο υ ν τ ή ν κ ο ι ν ή γ ν ώ μ η σ η μ ε ρ ι ν ό ς ά ν θ ρ ω π ο ς ι σ χ υ
25
ρ ί ζ ο ν τ α ι ε χ ε ι α λ λ ε ς α ν ά γ κ ε ς έ ν σ χ έ σ ε ι μ έ α λ λ ε ς έ π ο χ έ ς
Δ έ ν τ ο ύ χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι π ο λ λ έ ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό τ η τ ε ς Δ έ ν λ έ
μ ε σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν κ α λ έ ς κ α ί ώ ρ α ί ε ς ε ί ν α ι ο ί π α ρ ο δ ό σ ε ι ς
μ α ς τ ί ς ό π ο ί ε ς σ ε Ο ό μ α σ τ ε Κ α λ ή ε ί ν α ι κ α ί ή Ε κ κ λ η
σ ί α Κ α ί α ύ τ ή κ ά π ο ι ο ν κ α λ ό σ κ ο π ό έ ξ υ π η ρ ε τ ε ί Κ α ί ή
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α π ρ ό π ά ν τ ω ν σ ή μ ε ρ α α π ο τ ε λ ε ί π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό
σ τ ο ι χ ε ί ο σ η μ α ν τ ι κ ώ τ α τ ο Κ α ί π ο ι ό ς ε ί π ε ν ά μ ή ν π η γ α ί
ν ο υ μ ε π ό τ ε π ό τ ε σ τ ή ν έ κ κ λ η σ ί α ι δ ί ω ς τ ή Μ Π α ρ α
σ κ ε υ ή μ έ τ ό ν έ π ι τ ά φ ι ο τ ά α ν α μ μ έ ν α κ ε ρ ά κ ι α μ έ σ α σ τ ή
ν ύ χ τ α κ α τ ά τ ή ν π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο ύ έ π ι τ α φ ί ο υ π ο ύ δ ί ν ε ι μ ι ά
α λ α ρ γ ι ν ο ύ κ ό σ μ ο υ φ ω τ ο χ υ σ ί α σ τ ή ν π ό λ η σ τ ο ύ ς δ ρ ό
μ ο υ ς σ τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς Κ α ί φ υ σ ι κ ά δ έ ν υ σ τ ε ρ ε ί κ α ί ή
φ ω τ ε ι ν ή Ό ρ α δ υ ά τ η ς Α ν α σ τ ά σ ε ω ς μ έ τ ί ς λ α μ π ά δ ε ς τ ο ύ
α ν έ σ π ε ρ ο υ φ ω τ ό ς μ έ τ ά κ ό κ κ ι ν α α υ γ ά μ έ τ ά Χ ρ ι σ τ ό ς
α ν έ σ τ η μ έ τ ή μ α γ ε ι ρ ί τ σ α π ρ ό π ά ν τ ω ν α χ π ρ ό π ά
ν τ ω ν α υ τ ή ν μ έ τ ό ν έ λ λ η ν ι κ ώ τ α τ ο ν ό Ό ε λ ί α ν δ η λ α δ ή
τ ό α ρ ν ί σ τ ή σ ο ύ Ό λ α μ έ τ ό γ λ έ ν τ ι τ ό τ ρ ι κ ο ύ Ό ε ρ τ ο τ ό π α
σ χ α λ ι ν ό κ α ί δ λ α τ ά σ χ ε τ ι κ ά Π ο ι ό ς ε ί π ε π ώ ς δ έ ν ε ί ν α ι
κ α λ ή ή θ ρ η σ κ ε ί α μ α ς )f Α χ ε χ ο υ ν δ λ α τ ό σ η α ι σ θ η τ ι κ ή
ό μ ο ρ φ ι ά Ε ί ν α ι δ λ α τ ό σ ο π α ρ α δ ο σ ι α κ ά α λ λ η λ έ ξ η
π ο ύ τ ή ν π ι π ι λ ί ζ ο υ μ ε π ο λ ύ σ ή μ ε ρ α ), δ λ α τ ό σ ο π ο ι η τ ι
κ ά Κ λ π Κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν σ τ ό ν ί δ ι ο σ κ ο π ό Έ τ σ ι τ ό δ
λ ο έ ν δ ι α Φ έ ρ ο ν γ ι ά τ ή ν Ι Ε κ κ λ η σ ί α ε ί ν α ι τ ύ π ο υ φ ο λ κ λ ο
ρ ί κ μ έ τ ά κ ε ρ ά κ ι α μ έ τ ά ε ι κ ο ν ί σ μ α τ α τ ά π α λ ι ά μ έ τ ά
κ τ ί σ μ α τ α τ ά π α λ α ι ί κ ά μ έ τ ά κ ε ι μ ή λ ι α τ ά α ρ χ α ί α Κ λ Π
Π ι σ τ ε ύ ο υ ν ο ί ί δ ι ο ι α ν ο έ Ό α ι α π ι σ τ ε ύ ο υ ν κ α ί δ έ ν κ ά
ν ο υ ν λ ο γ ο κ ο π ί α σ έ ε ν α ν ε ρ ό Ό ρ α σ τ ο ν χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό σ έ
μ ι ά σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η θ ρ η σ κ ε ί α δ η λ α δ ή ψ α λ ι δ ι σ μ έ ν η
α π ό δ τ ι ο υ σ ι α σ τ ι κ ό σ έ α φ α ν ά τ ι σ τ ο ν κ α ί α δ ο γ μ α τ ι κ ό ν
χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό δ η λ α δ ή σ έ χ ω ρ ί ς ρ α χ ο κ ο κ κ α λ ι ά κ α ί ζ ω
ν τ ά ν ι α λ ε ί ψ α ν ο τ ο ύ ε α υ τ ο ύ τ ο υ χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό κ α ί
π ρ ό π ά ν τ ο ς χ ω ρ ί ς δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί ε ς δ η λ α δ ή χ ω ρ ί ς π ί
26
σ τ η κ α ί π ρ α κ τ ι κ ή σ υ ν έ π ε ι α σ τ ή ζ ω ή , σ έ μ ι ά ά κ ί ν δ υ ν η
κ α ί λ ι π ό θ υ μ η θ ρ η σ κ ε ί α . Κ α ί σ τ α ν φ τ ά σ ο υ μ ε σ έ Φ λ έ γ ο ν ­
τ α ζ η τ ή μ α τ α , σ π ω ς τ ό 666, έ κ ε ί π ι ά ά ρ χ ί ζ ο υ ν τ ί ς ε ί ρ ω ­
ν ε ί ε ς κ α ί ο ύ τ ε λ ί γ ο ο ύ τ ε π ο λ ύ ο λ έ π ο υ ν τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς
π ο ύ ά ν τ ι δ ρ ο ύ ν κ ά τ ι σ ά ν τ ρ ε λ λ ο ύ ς , κ ά τ ι σ ά ν ά φ η ν ι α ­
σ μ έ ν α ά π ό τ υ Φ λ ό ν κ α ί π α ρ ά λ ο γ ο φ α ν α τ ι σ μ ό ό ν τ α , έ ξ ω
ά π ό χ ρ ό ν ο κ α ί τ ό π ο . Κ α ί μ ι λ ο ύ ν μ έ π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η γ ι ά
κ α τ α σ τ ρ ο φ ο λ ό γ ο υ ς κ α ί τ υ Φ λ ω μ έ ν ο υ ς ά π ό π ρ ο κ α τ α λ ή ­
ψ ε ι ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς ...
Τ ό έ ρ ώ τ η μ α ε Ι ν α ι , π ο ι ό ς ε χ ε ι δ ί κ α ι ο , α ύ τ ο ί ο ί α ν ­
θ ρ ω π ο ι ή ο ί υ Α γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς ; CH φ ω ν ή τ ο ύ Θ ε ο ύ μ έ σ α
ά π ό τ ή Γ ρ α Φ ή κ α ί τ ή ν Π α ρ ά δ ο σ η τ ή ς ' Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς
ή ο ί κ ή ρ υ κ ε ς έ ν ό ς δ ι κ ή ς τ ο υ ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς κ α ί ε μ π ν ε ύ σ ε ­
ω ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ π ο ύ ν ά κ ά ν η γ ι ά κ ά θ ε χ ρ ή σ η ; Π ο ι ό ς
ε ί χ ε δ ί κ α ι ο , ό Ν ώ ε π ο ύ ά σ φ α λ ώ ς Φ ά ν τ α ζ ε ώ ς ί δ ι ό ­
τ υ π ο ς κ α ί ί δ ε ό λ η π τ ο ς α ν θ ρ ω π ο ς , π ο ύ τ ή ν ψ ώ ν ι σ ε κ α ί
μ έ ς σ τ ή μ ο ν ο μ α ν ί α τ ο υ σ λ ο γ ι ά κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς κ α ί κ α ­
τ α κ λ υ σ μ ο ύ ς μ ι λ ο ύ σ ε ή ο ί " λ ο γ ι κ ο ί " α ν θ ρ ω π ο ι γ ύ ρ ω
τ ο υ , π ο ύ δ λ α τ ά ε ο λ ε π α ν κ α λ ά , δ λ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν ρ ο ­
λ ό ' ί κ α ί π ο υ θ ε ν ά δ έ ν ε ο λ ε π α ν κ ά τ ι π ο ύ ν ά π ρ ο κ α λ ή ά ­
ν η σ υ χ ί ε ς ; Ε ύ τ υ χ ώ ς π ο ύ δ έ ν ύ π ή ρ χ α ν τ ό τ ε τ ά θ α υ μ ά ­
σ ι α ε κ ε ί ν α ί δ ρ ύ μ α τ α σ π ο υ ε κ λ ε ι ν α ν τ ο ύ ς ά ν τ ι φ ρ ο ν ο ύ ν ­
τ ε ς ω ς π ρ ί ν ά π ό λ ί γ ο σ τ ί ς λ ε γ ό μ ε ν ε ς χ ώ ρ ε ς τ ο ύ ύ π α ρ ­
κ τ ο ύ σ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύ , σ π ο υ κ α θ έ ν α ς π ο ύ δ έ ν σ υ μ φ ω ν ο ύ σ ε
μ έ σ σ α γ ί ν ο ν τ α ν κ α ί λ έ γ ο ν τ α ν , κ α ί π ρ ό π ά ν τ ω ν ο ί π ι ­
σ τ ο ί , ώ ς μ ι ά σ μ α τ α κ α ί ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ι κ λ ε ι ν ό τ α ν σ έ φ ρ ε ­
ν ο κ ο μ ε ί α γ ι ά ν ά τ ο ύ ς κ ά ν ο υ ν ό ν τ ω ς π α ρ ά φ ρ ο ν ε ς μ έ τ ί ς
φ ρ ι κ τ έ ς κ α ί ά π ά ν θ ρ ω π ε ς έ π ε μ ο ά σ ε ι ς π ο ύ ε κ α ν α ν ε π ά ­
ν ω τ ο υ ς . ' Α σ φ α λ ώ ς σ έ κ ά π ο ι ο τ έ τ ο ι ο ί δ ρ υ μ α θ ά ε κ λ ε ι ­
ν α ν κ α ί τ ' ό ν Ν ώ ε π ο ύ έ κ α τ ό ν τ ό σ α χ ρ ό ν ι α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό ­
τ α ν κ α ί κ ή ρ υ τ τ ε μ έ λ ό γ ι α ή μ έ τ ή ν ε π ί μ ο ν η κ α τ α σ κ ε υ ή
τ ή ς Κ ι ο ω τ ο ύ τ ο υ κ ή ρ υ τ τ ε μ ε τ ά ν ο ι α κ α ί τ ό ν κ ί ν δ υ ν ο
27
τ ο ύ κ α τ α κ λ υ σ μ ο ύ έ ξ α ί τ ί α ς τ η ς ά μ ε τ α ν ο η σ ί α ς Κ α ί ό
κ α τ α κ λ υ σ μ ό ς π ο ύ ά λ λ ο ι Κ Ο Ρ Ο ί δ ε ύ ο ν τ α ς ρ ω τ ο ύ σ α ν π ό
τ ε θ ά έ ρ θ η ; Δ έ ν η ρ θ ε ά κ ό μ η φ α ί ν ε τ α ι κ ά π ο ι α κ α θ υ
σ τ έ ρ η σ η θ ά έ π α θ ε σ τ ό δ ρ ό μ ο κ α ί ό κ α τ α κ λ υ σ μ ό ς α υ τ ό ς
η ρ θ ε Κ α ί τ ό τ ε π ο λ λ ο ί τ ρ ε λ λ ο ί ά π ό τ ή ν ά γ ω ν ί α τ ο υ ς
χ τ υ π ο ύ σ α ν τ ή ν π ό ρ τ α τ η ς κ ι ο ω τ ο ύ ά λ λ ά δ έ ν ά ν ο ι γ ε
π ι ά Ό ί δ ι ο ς ό Θ ε ό ς τ ή ν ε ί χ ε σ φ ρ α γ ί σ ε ι κ α ί η τ α ν ά δ ύ
ν α τ ο π ι ά ν ά ά ν ο ί ξ η έ σ τ ω κ α ί μ έ π α ρ α ο ί α σ η τ η ς ά π ό
έ ξ ω ή κ α ί ά π ό μ έ σ α
Π ο ι ο ί έ χ ο υ ν δ ί κ α ι ο Α ύ τ ο ί ο Ι κ ή ρ υ κ ε ς τ ο ύ κ α θ η
σ υ χ α σ μ ο ύ κ α ί τ η ς ά δ ι α φ ο ρ ί α ς ή ο Ι Ά γ ι ο ι π ρ ο φ η τ ε ς
π ο ύ έ λ ε γ α ν τ ή ν ά λ ή θ ε ι α co λ α ό ς ό δ ι ε Φ θ α ρ μ έ ν ο ς ά π ό
τ ο ύ ς ά ρ χ ο ν τ ε ς τ ο υ κ α ί ό δ η γ ο ύ μ ε ν ο ς σ τ ή ν π ο ι κ ί λ η κ α
τ α σ τ ρ ο φ ή 11 ο ί Ι Α γ ι ο ι π ο ύ γ ν ώ ρ ι ζ α ν μ έ θ ε ί κ ή ά π ο κ ά
λ υ ψ η τ ί κ α κ ά ά π ε ρ γ α ζ ό τ α ν ή η θ ι κ ή σ α π ί λ α κ α ί ή κ α
τ ά π τ ω σ η ; Κ α ί δ τ α ν π ι ά τ ό κ α κ ό π ρ ο χ ω ρ ο ύ σ ε π ο λ ύ κ α ί
ά ρ χ ι ζ α ν ο ί σ υ ν έ π ε ι έ ς τ ο υ ν ά γ ί ν ω ν τ α ι α ί σ θ η τ έ ς τ ό τ ε
ά ν ο ι γ α ν τ ά μ ά τ ι α κ α ί ε ο λ ε π α ν ο Ι ά ν θ ρ ω π ο ι δ τ ι δ έ ν ε
λ ε π α ν ω ς τ ό τ ε α ν κ α ί ν ό μ ι ζ α ν π ώ ς λ έ π ο υ ν κ α ί δ έ ν
ή θ ε λ α ν ν ά π α ρ α δ ε χ θ ο ύ ν π ώ ς ή ά π ο σ τ α σ ί α τ ο υ ς θ ά
π λ η ρ ω ν ό τ α ν Ω ς τ ό τ ε δ μ ω ς ε ί χ α ν κ α τ α σ υ κ ο φ α ν τ ή σ ε ι
ύ ο ρ ί σ ε ι ο α σ α ν ί σ ε ι έ ξ ο ρ ί σ ε ι ή κ α ί σ κ ο τ ώ σ ε ι μ έ τ ρ ο μ ε
ρ ά ο α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α τ ο ύ ς Α γ ί ο υ ς τ ο ύ Θ ε ο ύ
uOao θ ά π ρ ο σ έ χ ο υ μ ε τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο υ κ ό
σ μ ο υ δ έ ν θ ά ά κ ο υ μ ε τ ή φ ω ν ή τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά λ λ ά
κ α ί α ν τ ή ν ά κ ο υ μ ε δ έ ν θ ά τ ή ν κ α τ α λ α Ό α ί ν ο υ μ ε Κ α ί
έ π ο μ έ ν ω ς θ ά Ό ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε σ έ π λ ά ν η Κ α ί ό μ ω ς ή φ ω ν ή
κ α ί γ ι ά τ ό ζ ή τ η μ α τ ο υ 666 ε ί ν α ι σ α Φ ή ς Κ α ί τ ρ ί τ ο ς
α γ γ ε λ ο ς η κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν α ύ τ ο ϊ ς τ ο ύ ς δ ύ ο π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ ς
δ η λ α δ ή ά γ γ έ λ ο υ ς λ έ γ ω ν φ ω ν ή μ ε γ ά λ η ε ί τ ι ς π ρ ο σ κ υ
ν ε ϊ τ ό θ η ρ ί ο ν κ α ί τ ή ν ε ί κ ό ν α α υ τ ο ύ κ α ί λ α μ δ ά ν ε ι τ ό
χ ά ρ α γ μ α έ π ί τ ο ύ μ ε τ ώ π ο υ α υ τ ο ύ ή έ π Ι τ ή ν χ ε ί ρ α
28
α ύ τ ο ύ κ α ί α ύ τ ό ς π ί ε τ α ι έ κ τ ο ύ ο ί ν ο υ τ ο ύ θ υ μ ο ύ τ ο ύ
Θ ε ο ϋ τ ο ύ κ ε κ ε ρ α σ μ έ ν ο υ ά κ ρ ά τ ο υ έ ν τ ψ π ο τ η ρ ί φ τ ή ς
ό ρ γ η ς α ύ τ ο ϋ κ α ί α σ α ν ι σ θ ή σ ε τ α ι έ ν π υ ρ ί κ α ί θ ε ί φ έ
ν ώ π ι ο ν τ ω ν ά γ ί ω ν ά γ γ έ λ ω ν κ α ί έ ν ώ π ι ο ν τ ο ύ ά ρ ν ί ο υ
Κ α ί ό κ α π ν ό ς τ ο ύ α σ α ν ι σ μ ο ϋ α ύ τ ω ν ε ί ς α ί ω ν α ς α ί ώ
ν ω ν ά ν α α ί ν ε ι κ α ί ο ύ κ ε χ ο υ σ ι ν ά ν ά π α υ σ ι ν ή μ έ ρ α ς κ α ί
ν υ κ τ ό ς ο ί π ρ ο σ κ υ ν ο ύ ν τ ε ς τ ό θ η ρ ί ο ν κ α ί τ ή ν ε ί κ ό ν α
α ύ τ ο ϋ κ α ί ε ί τ ι ς λ α μ ά ν ε ι τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ ό ν ό μ α τ ο ς
α ύ τ ο ύ Α π ο κ ι δ 9-11).
Μ έ ά π λ ά λ ό γ ι α Τ ο ύ ς δ υ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ ς α γ γ έ
λ ο υ ς π ο ύ α π ό τ ά μ ε σ ο ύ ρ α ν α κ ή ρ υ ξ α ν σ τ ό ν κ ό σ μ ο τ ή
μ ε τ ά ν ο ι α α π ό τ ή μ ι ά μ ε ρ ι ά κ α ί τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ η ς
Β α ο υ λ ω ν ο ς α π ό τ ή ν ά λ λ η δ η λ α δ ή τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο Φ ή
τ η ς ε ί δ ω λ ο λ α τ ρ ι κ η ς Ρ ώ μ η ς α κ ο λ ο ύ θ η σ ε τ ρ ί τ ο ς ά γ γ ε
λ ο ς π ο ύ α υ τ ό ς μ έ μ ε γ ά λ η φ ω ν ή δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε σ έ Ό λ η τ ή ν
ο ί κ ο υ μ έ ν η : Ό π ο ι ο ς π ρ ο σ κ υ ν ά ε ι τ ό θ η ρ ί ο ν κ α ί τ ό ό μ
ο ί ω μ ά τ ο υ κ α ί δ έ χ ε τ α ι τ ό χ ά ρ α γ μ ά τ ο υ σ τ ό μ έ τ ω π ο 11
σ τ ό χ έ ρ ι τ ο υ θ ά π ι η κ α ί α υ τ ό ς α π ό τ ό α ν έ ρ ω τ ο κ ρ α σ ί
τ η ς ό ρ γ η ς τ ο υ Θ ε ο υ κ α ί ε χ ε ι ή δ η γ ε μ ά τ ο τ ό π ο τ ή ρ ι τ η ς
ό ρ γ η ς τ ο υ Κ α ί θ ά ο α σ α ν ι σ τ ο υ ν σ έ φ ω τ ι ά κ α ί θ ε ι ά Φ ι
π α ρ ο υ σ ί τ ω ν α γ γ έ λ ω ν κ α ί τ ο υ α ρ ν ί ο υ Κ α ί ό κ α π ν ό ς
τ ο υ ο α σ α ν ι σ μ ο ύ τ ο υ ς θ ά α ν ε ο α ί ν η α σ τ α μ ά τ η τ α κ α ί α ί
ώ ν ι α κ α ί δ έ ν θ ά έ χ ο υ ν α ν ά π α υ σ η μ έ ρ α ν ύ χ τ α δ σ ο ι
π ρ ο σ κ υ ν ο ύ ν τ ό θ η ρ ί ο κ α ί τ ή ν ε ί κ ό ν α τ ο υ κ α ί δ π ο ι ο ς
δ έ χ ε τ α ι τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο υ ό ν ό μ α τ ό ς τ ο υ Κ α ί π ρ έ π ε ι ν ά
π ρ ο σ θ έ σ ο υ μ ε έ δ ω π ώ ς τ ό σ η σ η μ α σ ί α δ ί ν ε ι ή Α π ο κ ά
λ υ ψ η σ τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ θ η ρ ί ο υ ω σ τ ε έ π α ν έ ρ χ ε τ α ι σ
α υ τ ό π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς Ε ί ν α ι ε ν α α π ό τ ά π ι ό σ υ χ ν ά έ π α
ν α λ α μ ο α ν ό μ ε ν α κ α υ τ ά θ έ μ α τ α Γ ι α υ τ ό κ α ί ε ί ν α ι α ν τ ί
, , c , ι ι ι
σ τ ο ι χ α σ υ χ ν ε ς κ α ι ο ι π α ρ ο τ ρ υ ν σ ε ι ς σ τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ν α
μ ή ν τ ό δ ε χ θ ο ύ ν μ έ κ α ν έ ν α τ ρ ό π ο
29
)Α π ό δ λ α α ύ τ ά φ α ί ν ε τ α ι κ α θ α ρ ά τ ί θ έ λ ε ι ό Θ ε ό ς
Έ π ο μ έ ν ω ς ή θ ά δ ε χ θ η κ α ν έ ν α ς τ ί λ έ ε ι κ α ί θ έ λ ε ι ό
Θ ε ό ς ή θ ά τ ό ά π ο ρ ρ ί ψ η Κ α ί ή θ ά α κ ο ύ η τ ο ύ ς α ν ε ύ θ υ
ν ο υ ς ό δ η γ ο ύ ς τ ο υ π ο ύ ώ ς κ ο σ μ ι κ ο ί τ ό ν ό δ η γ ο ύ ν σ τ ή ν
π λ ά ν η ή θ ά π α ρ α δ ε χ θ η τ ί ς ο ε ο α ι ώ σ ε ι ς τ ο ύ Θ ε ο ύ Α λ
λ ο ς δ ρ ό μ ο ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι
Ό σ α α ν α φ έ ρ α μ ε ω ς τ ώ ρ α α γ α π η τ ο ί μ ο υ ή σ ύ γ
χ υ σ η κ α ί ή έ λ λ ε ι ψ η σ α φ ο ύ ς γ ν ώ μ η ς κ α ί α ν τ ι λ ή ψ ε ω ς
γ ι ά τ ό 666 κ α ί γ ι ά τ ό χ ά ρ α γ μ α ή χ α ύ ν ω σ η ή α δ α φ
ρ ί α ό έ φ η σ υ χ α σ μ ό ς ή δ ι σ τ α κ τ ι κ ό τ η τ α κ α ί δ ι ο ο υ λ ί α ή
έ λ λ ε ι ψ η π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς τ ο ύ σ ω σ τ ο ύ α π ό τ ό
μ ή σ ω σ τ ό κ α ί τ ο ύ θ ε λ ή μ α τ ο ς τ ο ύ Θ ε ο ύ σ έ κ ά θ ε π ε ρ ί
π τ ω σ η ι δ ι α ί τ ε ρ α ή α δ υ ν α μ ί α ν ά α ν τ ι λ η Φ θ ο ύ μ ε τ ί ε ί
ν α ι κ α ί τ ί δ έ ν ε ί ν α ι α ρ ν η σ η Χ ρ ι σ τ ο ύ έ σ ω τ ε ρ ι κ ω ς κ α ί
α π ό τ ί ς ι δ έ ε ς τ ο ύ κ ό σ μ ο υ κ α ί ό χ ι μ ό ν ο α π ό τ ί ς π ο λ ύ α
κ ρ α ϊ ε ς κ α ί κ α θ α ρ ω ς έ χ θ ρ ι κ έ ς ε ν α ν τ ι τ η ς π ί σ τ ε ω ς α λ λ ά
α π ό έ κ ε ϊ ν ε ς π ο ύ ε Ι ν α ι λ ι κ ν ι σ τ ι κ έ ς κ α ί α π ο κ ο ι μ ι σ τ ι κ έ ς
ο υ θ ί ζ ο ν τ α ς σ έ ά π α λ ό ν ϋ π ν ο τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς δ λ α
α υ τ ά α π ο τ ε λ σ υ ν α ρ ν η τ ι κ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς π ο ύ δ έ ν α Φ ή
ν ο υ ν τ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς ν ά δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι η θ ο ύ ν κ α ί ν ά
α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν σ τ ά έ π ε ρ χ ό μ ε ν α κ α κ ά Κ α ί έ τ σ ι π α ρ ο υ
σ ι α ζ ό μ α σ τ ε ώ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ψ ο φ ο ε ι δ ε ϊ ς φ ο ο ι τ σ ι ά ρ η δ ε ς
σ τ ό π α ρ α μ ι κ ρ ό ε ι ρ ω ν ι κ ό χ α μ ό γ ε λ ο τ ω ν α λ λ ω ν ε τ ο ι μ ο ι
ν ά α ρ ν η θ ο ύ μ ε τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό γ ι α τ ί α υ τ ό τ α ι ρ ι ά ζ ε ι μ έ τ ό
π ν ε ύ μ α τ η ς έ π ο χ η ς π ρ ό υ μ ι ν ά σ υ μ ο ι ο α σ θ ο ύ μ ε μ έ
τ ό ν α ν τ ί δ ι κ ο ν έ χ θ ρ ό Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ μ ε δ η λ α δ ή μ ι ά ε ι
κ ό ν α κ α θ δ λ α α π ο γ ο η τ ε υ τ ι κ ή κ α ί α π ο κ α ρ δ ι ω τ ι κ ή κ α ί
ώ ς έ π ί μ έ ρ ο υ ς π ρ ό σ ω π α κ α ί ώ ς σ ύ ν ο λ ο μ έ σ α σ τ ή ν Έ κ
t
κ λ η σ ί α Ε ί ν α ι δ έ α ν ά γ κ η ν ά ι δ ο ύ μ ε τ ί μ π ο ρ Ο ύ μ ε κ α ί
π ρ έ π ε ι ν ά π ρ ά ξ ο υ μ ε θ ε τ ι κ ά π ι ά κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ι σ τ ό σ η μ α
Ι
ν τ ι κ ό α υ τ ό Θ έ μ α π ο ύ μ α ς α π α σ χ ο λ ε ί τ ώ ρ α Γ ι α υ τ ό
σ τ ή σ υ ν έ χ ε ι α Θ ά ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε π ο ι ά π ρ έ π ε ι ν ά ε ί ν α ι
30
CH θ ε τ ι κ ή ά ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο ύ 666 κ α Ι τ ω ν σ υ ν α φ ω ν μ έ
α ύ τ ό θ ε μ ά τ ω ν έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν σ ή μ ε ρ α
α Έ κ ε ί ν ο π ο ύ χ ρ ε ι α ζ ό μ α σ τ ε κ α τ α ρ χ ή ν γ ι ά μ ι ά
σ ω σ τ ή ά ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ 666 κ α ί τ ω ν σ υ ν α φ ω ν μ έ α υ
τ ό ζ η τ η μ ά τ ω ν ε ί ν α ι ή θ ε ί κ ή σ ο Φ ί α κ α ί ό φ ω τ ι σ μ έ ν ο ς
ν ο υ ς
CH Ά π ο κ ά λ υ ψ η μ ι λ ώ ν τ α ς μ α ς γ ι ά τ ό 666, τ ό ύ
π ο κ α τ ά σ τ α τ ο τ ο υ ό ν ό μ α τ ο ς τ ο υ θ η ρ ί ο υ κ α ί τ ό χ ά ρ α γ
μ α τ ο υ ό ν ό μ α τ ο ς τ ο υ σ τ ό σ ω μ α μ α ς λ έ ε ι ψ δ ε ή σ ο Φ ί α
ε σ τ ί ν ό ε χ ω ν ν ο υ ν ψ η φ ι σ ά τ ω τ ό ν α ρ ι θ μ ό ν τ ο υ θ η ρ ί ο υ
ι γ 18). Μ ι λ ώ ν τ α ς ή ί ε ρ ά Ι Α π ο κ ά λ υ ψ η γ ι ά σ ο φ ί α
κ α ί ν ο υ ν δ έ ν ε ν ν ο ε ί μ έ κ α ν έ ν α τ ρ ό π ο τ ή σ ο Φ ί α κ α ί
τ ή ν ε ξ υ π ν ά δ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ ο ύ τ ε τ ό ν ν ο υ ν π ο ύ ε χ ο υ ν ο
λ ο ι ο ί α ν θ ρ ω π ο ι κ α ί μ α υ τ ό ν σ κ έ π τ ο ν τ α ι C Ο ν ο υ ς α υ
τ ό ς ε ί ν α ι σ κ ο τ ι σ μ έ ν ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γ ι ά π ν ε υ μ α τ ι κ ά θ έ
μ α τ α Κ α ί ή σ ο Φ ί α τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν τ ο υ κ ό σ μ ο υ ο υ κ ε
σ τ ι ν α ν ω θ ε ν κ α τ ε ρ χ ο μ έ ν η α λ λ ε π ί γ ε ι ο ς ψ υ χ ι κ ή δ α ι
μ ω ν ι ώ δ η ς Ί α κ γ Ε ί ν α ι ή σ ο Φ ί α α υ τ ή α ν ί κ α ν η
ν ά ο ο η θ ή σ η γ ι ά ν ά α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ θ ο υ ν σ η μ α ν τ ι κ ά θ έ μ α
τ α ο π ω ς π χ α υ τ ά π ο ύ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ έ τ ή σ ω τ η ρ ί α μ α ς
μ έ τ ή ν ό μ ο λ ο γ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ο τ ι κ α ί α ν μ α ς κ ο σ τ ί σ η
μ έ δ ι ά κ ρ ι σ η τ ο υ π ο ι ό ε ί ν α ι τ ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό σ υ μ Φ έ ρ ο ν
μ α ς κ α ί π ο ι ό ε ί ν α ι θ ε ί κ ό κ α ί π ο ι ό δ α ι μ ο ν ι κ ό δ π ω ς
σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο υ 666. CH ί ε ρ ά Ι Α π ο κ ά λ υ ψ η μ ι λ ώ ν
τ α ς γ ι ά σ ο φ ί α ε ν ν ο ε ί τ ή θ ε ί κ ή σ ο Φ ί α Γ ι ά τ ή σ ο φ ί α α υ
τ ή κ ά ν ε ι ε κ τ ε ν η λ ό γ ο ό α π ό σ τ ο λ ο ς Π α υ λ ο ς σ τ ή ν Α π ρ ό ς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ σ τ ό 6' κ ε φ ά λ α ι ο Ν ά τ ί λ έ ε ι
Σ ο Φ ί α ν δ έ λ α λ ο υ μ ε ν ε ν τ ο ϊ ς τ ε λ ε ί ο ι ς σ ο Φ ί α ν δ έ
σ υ τ ο υ α ί ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ ο υ δ έ τ ω ν α ρ χ ό ν τ ω ν τ ο υ α ι ω ν ο ς
τ ο ύ τ ο υ τ ω ν κ α τ α ρ γ ο υ μ έ ν ω ν α λ λ ά λ α λ ο υ μ ε ν σ ο φ ί α ν
Θ ε ο υ ε ν μ υ σ τ η ρ ί φ τ ή ν ά π ο κ ε κ ρ υ μ μ έ ν η ν η ν π ρ ο ώ ρ ι
31
σ ε ν ό Θ ε ό ς π ρ ό τ ω ν α ί ώ ν ω ν ε ί ς δ ό ξ α ν ή μ ω ν η ν ο ύ δ ε ί ς
τ ω ν ά ρ χ ό ν τ ω ν τ ο ο α ί ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ ε γ ν ω κ ε ν ... α δ έ ό Φ θ α λ
μ ό ς ο ύ κ ε ί δ ε ν ς ο ύ κ ή κ ο υ σ ε κ α ί έ π ί κ α ρ δ ί α ν ά ν θ ρ ώ
π ο υ ο ύ κ ά ν έ ο η α ή τ ο ί μ α σ ε ν ό Θ ε ό ς τ ο ί ς ά γ α π ω σ ι ν α ύ
τ ό ν ο Η μ ί ν δ έ ό Θ ε ό ς ά π ε κ ά λ υ ψ ε δ ι ά τ ο ο Π ν ε ύ μ α τ ο ς
α ύ τ ο Ο ... Η μ ε ί ς δ έ ο ύ τ ό π ν ε Ο μ α τ ο ύ κ ό σ μ ο υ έ λ ά ο ο μ ε ν
ά λ λ ά τ ό Π ν ε υ μ α τ ό έ κ τ ο ύ Θ ε ο ύ ί ν α ε ί δ ώ μ ξ ν τ ά ύ π ό
τ ο ύ Θ ε ο ύ χ α ρ ι σ θ έ ν τ α ή μ ί ν ... Ψ υ χ ι κ ό ς δ έ ά ν θ ρ ω π ο ς ο ύ
δ έ χ ε τ α ι τ ά τ ο ύ Π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ο ύ Θ ε ο Ο Α Κ ο ρ ι ν 6' 6­
14). Κ α ί μ έ ά π λ ά λ ό γ ι α λ έ ε ι Δ ι δ ά σ κ ο υ μ ε σ ο Φ ί α σ α ύ
τ ο ύ ς π ο ύ ε ί ν α ι ω ρ ι μ ο ι κ α ί τ έ λ ε ι ο ι π ν ε υ μ α τ ι κ ά cH σ ο
Φ ί α Ό μ ω ς α ύ τ ή δ έ ν ε ί ν α ι σ ο φ ί α τ ο ύ κ ό σ μ ο υ α ύ τ ο ύ Α ύ
τ ο ί ε ί ν α ι σ ή μ ε ρ α κ α ί α ύ ρ ι ο κ α τ α ρ γ ο ύ ν τ α ι Τ ό σ ο έ φ ή
μ ε ρ ο ι ε ί ν α ι Ε μ ε ί ς ο ί Α π ό σ τ ο λ ο ι τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ δ ι δ ά
σ κ ο υ μ ε σ ο Φ ί α π ο ύ δ ί ν ε ι ό Θ ε ό ς σ ο Φ ί α μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η κ α ί
κ ρ υ μ μ έ ν η γ ι ά Ό σ ο υ ς δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν κ α ί δ έ ν σ υ ν δ έ ο ν
τ α ι μ έ τ ό ν Χ ρ ι τ ό Τ ή σ ο φ ί α α ύ τ ή τ ή ν ε ί χ ε ε τ ο ι μ η ν ά
μ α ς τ ή φ α ν ε ρ ώ σ η ό Θ ε ό ς π ρ ί ν ά κ ό μ η γ ί ν η ό κ ό σ μ ο ς
γ ι ά ν ά μ α ς δ ο ξ ά σ η Α ύ τ ή ν τ ή σ ο Φ ί α κ α ν έ ν α ς μ ε γ ά λ ο ς
τ ο υ κ ό σ μ ο υ α ύ τ ο υ δ έ ν τ ή ν γ ν ώ ρ ι σ ε Ε π ο μ έ ν ω ς π ώ ς ν ά
τ ή μ ε τ α δ ώ σ η cH σ ο Φ ί α τ ο ύ Θ ε ο υ μ α ς μ ι ά ε ι γ ι ά π ρ ά γ
μ α τ α π ο ύ δ έ ν τ ά ε ί δ ε μ ά τ ι δ έ ν τ ά α κ ο υ σ ε α ύ τ ί κ α ί δ έ ν
τ ά σ κ έ Φ θ η κ ε ν ο υ ς κ α ί κ α ρ δ ί α ά ν θ ρ ώ π ο υ Κ α ί Ό λ α α ύ
τ ά τ ά έ τ ο ί μ α σ ε ό Θ ε ό ς γ ι ά Ό σ ο υ ς τ ό ν ά γ α π ο ύ ν Κ α ί τ ά
φ α ν έ ρ ω σ ε σ έ μ α ς μ έ τ ό Π χ ε υ μ α τ ο υ Έ μ ε ί ς ο ί χ ρ ι σ τ ι α
ν ο ί δ έ ν δ ε χ θ ή κ α μ ε τ ό π ν ε ύ μ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ ω λ ά τ ό Π ν ε ύ
μ α τ ό Ά γ ι ο τ ο υ Θ ε ο ύ γ ι ά ν ά γ ν ω ρ ί σ ο υ μ ε α ύ τ ά π ο ύ
μ α ς χ ά ρ ι σ ε ό Θ ε ό ς
cH θ ε ί κ ή α ύ τ ή σ ο Φ ί α γ ι ά τ ή ν ό π ο ί α μ α ς μ ι λ ά ε ι ό
Α π ό σ τ ο λ ο ς μ α ς ε ί ν α ι ά π ο λ ύ τ ω ς ά ν α γ κ α ί α γ ι ά ν ά μ π ο
ρ έ σ ο υ μ ε ν ά ά ν τ ι λ η Φ θ ο υ μ ε τ ά μ η ν ύ μ α τ α τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί
σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο ύ 666 Ό τ ι μ α ς ά φ ο ρ α γ ι ά τ ή σ ω σ τ ή
32
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ή τ ο υ CO π ο λ ύ ς κ ό σ μ ο ς δ έ ν ε χ ε ι α ν ε π τ υ γ
μ έ ν α τ ά π ν ε υ μ α τ ι κ ά α ι σ Θ η τ ή ρ ι α γ ι ά ν ά μ π ο ρ η ν ά α ν τ ι
λ η Φ θ η τ ή ν π λ ά ν η κ α ί τ ί ς π λ ε κ τ ά ν ε ς τ ο υ π ο ν η ρ ο υ Π ρ ο
χ ω ρ ε ί σ τ ό ο ά ρ α θ ρ ο τ η ς α π ω λ ε ί α ς ε τ σ ι μ η χ α ν ι κ ά γ ι α τ ί
π α ν ε κ α ί δ π ω ς π α ν ε ο ί π ο λ λ ο ί σ ά ν τ ο ύ ς τ υ Φ λ ο ύ ς σ τ ό ν
α δ η Δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά π ά ρ η ε ί δ η σ η γ ι ά τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή
σ τ ή ν ό π ο ί α ό δ η γ ε ί τ α ι cH σ ο Φ ί α δ μ ω ς τ ο υ ε υ φ α ν ε
ρ ώ ν ε ι δ λ α τ ά μ υ σ τ ι κ ά ό χ ι μ ό ν ο τ ο υ ο ύ ρ α ν ο υ π ο ύ μ α ς
α φ ο ρ ο ύ ν α λ λ ά κ α ί τ ω ν κ α τ α χ θ ο ν ί ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν δ η λ α
δ ή τ ο υ π ο ν η ρ ο ύ κ α ί τ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν τ ο υ Γ ι α ύ τ ό κ α ί ε ί
ν α ι π ρ ο ν ο μ ι ο ύ χ ο ς ό χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς Ά λ λ ά κ α ί γ ι α ύ τ ό ε
χ ε ι χ ρ έ ο ς ν ά ζ η τ ά η έ π ί μ ο ν α α ύ τ ή ν τ ή σ ο Φ ί α α π ό τ ό ν
Θ ε ό Α ύ τ ό σ υ ν ι σ τ α ό θ ε ί ο ς Α π ό σ τ ο λ ο ς Ί ά κ ω ο ο ς Ε ί
τ ι ς ύ μ ω ν λ ε ί π ε τ α ι σ ο φ ί α ς α ι τ ε ί τ ω π α ρ ά τ ο ύ δ ι δ ό ν τ ο ς
Θ ε ο υ π α σ ι ν ά π λ ω ς κ α ί ο ύ κ ο ν ε ι δ ί ζ ο ν τ ο ς κ α ί δ ο θ ή σ ε
α
Ι
τ α ι α ύ τ φ Ί α κ 5-6). Κ α ί π ρ ο σ θ έ τ ε ι μ έ ε μ φ α σ η
Α ί τ ε ί τ ω δ έ έ ν π ί σ τ ε ι μ η δ έ ν δ ι α κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ς Ι Ό π ο ι ο υ
τ ο ύ λ ε ί π ε ι ή π ν ε υ μ α τ ι κ ή σ ο Φ ί α α ς τ ή ν ζ η τ ά ε ι α π ό τ ό ν
Θ ε ό κ α ί ό Θ ε ό ς θ ά τ ο υ δ ί ν η ά π λ ό χ ε ρ α γ ι α τ ί δ έ ν έ ξ ε υ
τ ε λ ί ζ ε ι κ α ί δ έ ν ν τ ρ ο π ι ά ζ ε ι κ α ν έ ν α ν Α λ λ ά ν ά τ ή ζ η τ ά
η μ έ π ί σ τ η α κ λ ό ν η τ η κ α ί σ τ α θ ε ρ ή
Π α ρ ά λ λ η λ α π ρ έ π ε ι ν ά ζ η τ ο ύ μ ε έ π ί μ ο ν α α π ό τ ό ν
Κ ύ ρ ι ο ν ά μ α ς δ ώ σ η ν ο υ ν Χ ρ ι σ τ ο ύ Α Ι Κ ο ρ 0'16), γ ι ά
ν ά μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά δ ι α κ ρ ί ν ο υ μ ε τ ά ν ο ή μ α τ α τ ο υ π ο ν η
ρ ο ύ δ η λ α δ ή τ ί ς π ο ν η ρ έ ς κ α ί ά μ α ρ τ ω λ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς π ο ύ
μ α ς ύ π ο ο ά λ λ ε ι ό π ο ν η ρ ό ς α π ό τ ά θ ε ί α ν ο ή μ α τ α τ ά ό
π ο ί α π ρ έ π ε ι ν ά τ ά α π ο δ ε χ ώ μ ε θ α ό λ ό ψ υ χ α Π ρ έ π ε ι ν ά
ζ η τ ο ύ μ ε ν ο υ ν Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ι ά ν ά μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά κ ά ν ο υ μ ε
σ ο Φ ά κ α ί α γ ι α τ ό θ έ λ η μ ά τ ο υ Π ρ έ π ε ι ν ά τ ο υ ζ η τ ο ύ μ ε
μ έ θ έ ρ μ η τ ή ν α ν α κ α ί ν ω σ ι ν τ ο υ ν ο ό ς μ α ς τ ή ν α ν α
κ α ί ν ι σ η τ ή ν α ν α μ ό ρ φ ω σ η κ α ί τ ό ξ ε κ α ι ν ο ύ ρ γ ω μ α τ ο υ
ν ο υ μ α ς ω σ τ ε ν ά α π ο φ ε ύ γ ο υ μ ε τ ό ν δ ι α σ τ ρ ε ο λ ω τ ι κ ό τ ο υ
33
ν ο ύ σ χ η μ α τ ι σ μ ό ν τ ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ν α ί ω ν α τ ο ύ
τ ο ν δ η λ α δ ή τ ή σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η τ ή ν π α θ η τ ι κ ή ή θ ε τ ι κ ή
μ έ τ ή ν ο ο τ ρ ο π ί α κ α ί τ ί ς ε π ι δ ι ώ ξ ε ι ς τ ο ύ κ ό σ μ ο υ α ύ Τ Ο ύ
δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ς κ α θ α ρ ά κ α ί μ έ σ α Φ ή ν ε ι α τ ό θ έ λ η μ α τ ο ύ
Θ ε ο ύ π ο ύ ε ί ν α ι γ ε μ α τ ο κ α λ ω σ ύ ν η π ο ύ ώ ς τ έ λ ε ι ο π ο ύ
ε ί ν α ι ό δ η γ ε ί σ τ ή ν τ ε λ ε ι ό τ η τ α Ρ ω μ ι ο 2) κ α ί τ ή ν χ ρ ι
σ τ ο ε ι δ η μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η μ α ς
Σ τ ά μ ε γ ά λ α θ έ μ α τ α π ο ύ ε ί ν α ι ζ η τ ή μ α τ α ζ ω η ς κ α ί
θ α ν ά τ ο υ γ ι ά μ α ς χ ρ ε ι α ζ ό μ α σ τ ε λ ο ι π ό ν τ ή ν κ α θ ο δ ή
γ η σ η μ α ς μ έ σ φ τ η ς σ ο Φ ί α ς τ ο ύ Θ ε ο ύ γ ι ά ν ά δ ρ ο ύ μ ε τ ό
σ ω σ τ ό δ ρ ό μ ο κ α ί τ ή ν ό ρ θ ή π ο ρ ε ί α Ι Α λ λ ι ω ς θ ά π ε λ α
γ ο δ ρ ο μ ο ύ μ ε κ α ί δ έ ν θ ά κ α τ α λ ή γ ο υ μ ε π ο υ θ ε ν ά ή μ ά λ
λ ο ν θ ά κ α τ α λ ή γ ο υ μ ε σ τ ή ν α π ώ λ ε ι α κ α ί τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο Φ ή
ο Ν ά ο ά λ ο υ μ ε μ ι ά σ τ α θ ε ρ ή τ ά ξ η κ α ί ε ν α ό ρ ι σ τ ι
κ ό κ α ί α π α ρ έ γ κ λ ι τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ε λ έ τ η ς τ ο ύ λ ό γ ο υ
τ ο ύ Θ ε ο ύ δ η λ α δ ή Γ ρ α φ η ς κ α ί Π α τ έ ρ ω ν
cH θ ε ί α σ ο φ ί α π ο ύ γ ι α υ τ ή ν κ α ν α μ ε π ι ό π ά ν ω λ ό
γ ο μ α ς δ ί ν ε τ α ι ώ ς α ό ρ α τ η ε υ λ ο γ ί α κ α ί χ ά ρ ι ς α π ό τ ό ν
Θ ε ό σ τ α ν κ α ί ε μ ε ί ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α π ρ ο σ π α θ ο ύ μ ε ν ά ώ ρ ι
μ ά σ ο υ μ ε μ έ σ α σ τ ή ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α τ ο ύ θ ε ί ο υ λ ό γ ο υ π ο ύ
α π ο τ ε λ ε ί ε κ φ ρ α σ η τ η ς θ ε ί α ς σ ο Φ ί α ς α π ο τ υ π ω μ έ ν η ς α ί
σ θ η τ ι κ ά σ Τ ν α γ ί α Γ ρ α Φ κ α ί σ τ ή ν λ ο ι π ή π α ρ ά δ ο σ η
τ η ς Ι Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς Μ ι λ ή σ α μ ε ή δ η γ ι ά τ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο
τ η ς ά γ ν ο ι α ς τ ω ν Γ ρ α φ ω ν κ α ί τ η ς δ ι δ α χ η ς τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς μ α ς Δ έ ν α ρ κ ε ί δ μ ω ς η α π λ ή α ρ ν η τ ι κ ή δ ι α π ί σ τ ω σ η
α ύ τ η ς τ η ς ε λ λ ε ί ψ ε ω ς μ α ς Π ρ έ π ε ι ν ά κ ά ν ο υ μ ε κ α ί δ τ ι
χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι ά τ ή ν α ν α π λ ή ρ ω σ ή τ η ς Κ α ί δ τ α ν λ έ μ ε
γ ν ώ σ η τ ω ν Γ ρ α Φ ώ ν κ α ί τ ω ν θ ε ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν σ τ ό ν Ό α θ
μ ό π ο ύ μ π ο ρ ε ί ό κ α θ έ ν α ς δ έ ν ε ν ν ο ο ύ μ ε τ ή ν ξ η ρ ή ν ο
η σ ι α ρ χ ι κ ή γ ν ώ σ η τ ή γ ν ώ σ η μ ό ν ο μ έ τ ό μ υ α λ ό μ α ς μ ε
ρ ι κ ώ ν π ρ α γ μ ά τ ω ν α λ λ ά τ ή γ ν ώ σ η τ ο υ ς μ έ α ν τ ί σ τ ο ι χ η
π ε ί ρ α σ τ ή ζ ω ή μ α ς α ύ τ ω ν π ο ύ μ α ς λ έ ε ι ό Θ ε ό ς κ α ί μ α ς
34
δ ι δ ά σ κ ε ι ή Έ κ κ λ η σ ί α μ α ς Ό σ ο ό λ ό γ ο ς τ ο ύ Θ ε ο ύ θ ά ε ί σ
δ ύ η μ έ σ α σ τ ά κ α τ ά ο α θ ά μ α ς τ ό σ ο θ ά μ α ς ε ξ ο π λ ί ζ η
κ α ί μ έ τ ή δ υ ν α τ ό τ η τ α ν ά ο λ έ π ο υ μ ε σ ω σ τ ά ν ά κ ρ ί ν ο υ
μ ε ο π ω ς θ έ λ ε ι ό Θ ε ό ς κ α ί ε τ σ ι ν ά ε ν ε ρ γ ο ύ μ ε α ν α λ ό γ ω ς
Έ τ σ ι θ ά ε ί μ α σ τ ε ε τ ο ι μ ο ι κ α ί γ ι ά ό π ο ι ο υ σ δ ή π ο τ ε π ν ε υ
μ α τ ι κ ο ύ ς α γ ώ ν ε ς α λ λ ά κ α ί γ ι ά μ α ρ τ ύ ρ ι ο α κ ό μ η π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ό μ ο λ ο γ ή σ ο υ μ ε Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί ν ά α ν τ ι τ α
χ θ ο ύ μ ε σ τ ό ό λ έ θ ρ ι ο χ ά ρ α γ μ α π ο ύ θ έ λ ε ι ν ά μ α ς ε π ι ο ά
λ η " ό ά ρ χ ω ν τ ο ύ α ί ώ ν ο ς τ ο ύ τ ο υ .
γ cH ε ρ γ α σ ί α π ο ύ α ν α Φ έ ρ α μ ε θ ά α ν α π τ ύ ξ η μ έ σ α
μ α ς σ ι γ ά σ ι γ ά τ ό α ί σ θ η μ α τ η ς ε υ θ ύ ν η ς μ α ς ώ ς χ ρ ι σ τ ι α
ν ώ ν ε ν α ν τ ι κ α ί τ ώ ν ά λ λ ω ν α δ ε λ Φ ώ ν μ α ς Ω ς χ ρ ι σ τ ι α
ν ο ί δ έ ν ε χ ο υ μ ε μ ό ν ο ε ύ θ ύ ν η γ ι ά τ ό ν έ α υ τ ό μ α ς α λ λ ά
κ α ί γ ι ά τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Ο φ ε ί λ ο υ μ ε ν ά π ρ ο φ υ λ ά ξ ο υ μ ε λ ό
γ φ κ α ί ε ρ γ φ τ ο ύ ς α δ ε λ φ ο ύ ς μ α ς α π ό τ ή ν π λ ά ν η κ α ί τ ή ν
α π ώ λ ε ι α π ο ύ α ύ τ ή σ υ ν ε π ι Φ έ ρ ε ι Δ έ ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ώ ς χ ρ ι
σ τ ι α ν ο ί ν ά α δ ι α φ ο ρ ο ύ μ ε κ α ί ν ά π ο ύ μ ε δ έ ν ο α ρ υ έ σ α ι
δ έ ν γ ί ν ε τ α ι τ ί π ο τ ε Έ π ε ι τ α ε μ ε ί ς θ ά ο γ ά λ ο υ μ ε τ ό Φ ί δ ι
α π ό τ ή ν τ ρ ύ π α ; Κ λ π Έ μ ε ϊ ς ό φ ε ί λ ο υ μ ε ν ά λ έ μ ε τ ή ν
α λ ή θ ε ι α α υ τ ό π ο ύ π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε κ α ί ν ά α ν τ ι δ ρ ο ύ μ ε 0­
τ α ν α ύ τ ή κ α τ α π α τ η τ α ι μ έ τ ό σ ο θ ά ρ ρ ο ς μ ά λ ι σ τ α κ α ί ί
, ", _ _, _ , ι
τ α μ ο τ η τ α ε κ μ ε ρ ο υ ς τ ο υ π ο ν η ρ ο υ κ α ι τ ω ν ο ρ γ α ν ω ν
τ ο υ π ο ύ ε π ι ζ η τ ε ί ν ά π α ρ α π λ α ν ή σ η κ α ί ε π ε ι τ α ν ά ύ π ο
δ ο υ λ ώ σ η α κ ό μ η κ α ί τ ο ύ ς ε κ λ ε κ τ ο ύ ς ό δ η γ ώ ν τ α ς τ ο υ ς
σ τ ή ν α ί ώ ν ι α α π ώ λ ε ι α μ α ζ ί τ ο υ
Έ χ ο υ μ ε χ ρ έ ο ς κ α ί ε υ θ ύ ν η ν ά ε ν ε ρ γ ο ύ μ ε ό κ α θ έ
ν α ς μ α ς ώ ς ά γ ρ υ π ν ο μ ά τ ι κ α ί φ ω ν ή τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς σ υ ν ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι Ό σ ο μ π ο ρ ο ύ μ ε
κ α ί Ό ο η θ ώ ν τ α ς σ τ ό δ ύ σ κ ο λ ο ε ρ γ ο τ ο υ ς τ ο ύ ς τ ε τ α γ μ έ
ν ο υ ς σ α υ τ ή ν π ο ι μ έ ν ε ς κ α ί δ α σ κ ά λ ο υ ς τ η ς Ι Η τ α κ τ ι κ ή
τ ο ύ δ έ ν π ε ι ρ ά ζ ε ι α υ τ ό Δ έ ν π ε ι ρ ά ζ ε ι τ ό ά λ λ ο Δ έ ν π ε ι
ρ ά ζ ε ι τ ό τ ρ ί τ ο Κ α ί τ ί ε Ι ν α ι τ ό 666; Έ ν α ν ο ύ μ ε ρ ο Θ ά
35
σ κ ι α μ α χ ο ύ μ ε κ λ π ", ή τ α κ τ ι κ ή α υ τ ή δ έ ν ε ί ν α ι χ ρ ι σ τ ι
α ν ι κ ή Γ ι ά μ α ς τ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς τ ό 666 κ α ί ό π ό λ ε μ ο ς
κ α τ α υ τ ο ύ δ έ ν ε Ι ν α ι σ κ ι α μ α χ ί α Ή α ν τ ί δ ρ α σ η κ α τ ά
τ ο ύ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι ι δ ε ο λ η ψ ί α Ά π ο τ ε λ ε ϊ γ ι ά μ α ς
ζ ή τ η μ α π ί σ τ ε ω ς τ ι μ ή ς α ξ ι π ρ έ π ε ι α ς α γ ά π η ς σ ε ο α
σ μ ο ύ κ α ί λ α τ ρ ε ί α ς π ρ ό ς τ ό ν α ρ χ η γ ό ν τ ή ς π ί σ τ ε ώ ς μ α ς
Ι Ι η σ ο ύ ν Κ α ί δ ι ά μ έ σ ο υ τ ο υ Ι Ι η σ ο υ χ ρ έ ο ς α γ ά π η ς κ α ί
γ ι ά κ ά θ ε σ υ ν ά ν θ ρ ω π ό μ α ς
Π ο λ λ ο ί α δ ε λ φ ο ί μ α ς κ α λ ο π ρ ο α ί ρ ε τ ο ι κ α τ ά τ ά
α λ λ α δ έ ν ξ έ ρ ο υ ν τ ί π ο τ ε 11 γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν ε λ ά χ ι σ τ α κ α ί σ υ
γ κ ε χ υ μ έ ν α γ ι ά τ ό 666 κ α ί τ ό χ ά ρ α γ μ α Ι Α φ ο υ π ρ ώ τ α
π ρ ώ τ α ε μ ε ί ς ο ί ί δ ι ο ι δ ι α φ ω τ ι σ θ ο υ μ ε ε π α ρ κ ώ ς χ ρ ω
σ τ ο ύ μ ε ν ά δ ι α φ ω τ ί σ ο υ μ ε κ α ί τ ο ύ ς α λ λ ο υ ς Ε υ τ υ χ ώ ς
ν π ά ρ χ ο υ ν σ ή μ ε ρ α κ α ί ε ν τ υ π α κ α ί κ α σ σ έ τ τ ε ς κ α ί α λ λ α
σ χ ε τ ι κ ά μ έ σ α Κ α ί α κ ό μ η ε ί ν α ι κ α λ ό ν ά π ρ ο κ α λ ο ύ μ ε κ η
ρ ύ γ μ α τ α δ ι α λ έ ξ ε ι ς π ρ ο β ο λ έ ς κ α ί Ό τ ι α λ λ ο ε ί ν α ι δ υ
ν α τ ό ν ε κ π ο μ π έ ς α π ό τ ο π ι κ ο ύ ς ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ο ύ ς σ τ α θ
μ ο ύ ς Κ λ Π γ ι ά τ ά ζ η τ Υ μ α τ α α υ τ ά Π ρ έ π ε ι δ έ ν ά δ ι α
φ ω τ ι σ θ ο ύ ν κ α ί ο ί α ρ χ ο ν τ ε ς μ α ς σ τ ά ζ η τ Υ μ α τ α α υ τ ά κ α ί
ν ά κ α τ α λ ά β ο υ ν π ώ ς δ έ ν μ π ο ρ ο υ ν ν ά π α ί ζ ο υ ν ε ν ο υ π α ι
κ τ ο ί ς Δ έ ν μ π ο ρ ο ύ ν ν ά π α ί ζ ο υ ν δ ι α χ ε ι ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι τ ά κ ο ι
ι ι ι ι C , 't.I Ι ι
ν α κ ο ρ ω ν α - γ ρ α μ μ α τ α τ α ι ε ρ α κ α ι ο σ ι α μ α ς π ο υ α υ
τ ά δ ί ν ο υ ν ν ό η μ α κ α ί α ξ ί α σ τ ή ζ ω ή μ α ς τ ό σ ο ώ ς π ρ ο σ ώ
π ω ν Ό σ ο κ α ί ώ ς σ ύ ν ο λ η ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς Κ α ί ή κ ο ι ν ω
ν ί α μ α ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε π ί σ η μ α δ έ ν α π ο κ ή ρ υ ξ ε α κ ό μ α
τ ή ν ο ρ θ ό δ ο ξ η κ α ί χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή τ η ς ι δ ι ό τ η τ α
δ Ν ά ξ έ ρ ο υ μ ε κ α ί ε μ ε ί ς ο ί ί δ ι ο ι α λ λ ά κ α ί ν ά λ έ
μ ε κ α ί σ τ ο ύ ς α λ λ ο υ ς π ώ ς ε ί τ ε τ ό ό ν ο μ α τ ο υ τ ι χ ρ ί
σ τ ο υ γ ρ ά φ ε τ α ι σ τ ό χ ά ρ α γ μ α ε ί τ ε ό α ρ ι θ μ ό ς τ ο υ 666
ε ί ν α ι τ ό ί δ ι ο Τ ό λ έ ε ι σ α Φ ώ ς ή Ι Α π ο κ ά λ υ ψ η ό έ χ ω ν
τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ό ό ν ο μ α τ ο ύ θ η ρ ί ο υ ή τ ό ν α ρ ι θ μ ό ν τ ο ύ
ό ν ό μ α τ ο ς α υ τ ο ύ Ε π ο μ έ ν ω ς δ έ ν υ π ά ρ χ ε ι δ ι α φ ο ρ ά
36
ό ν ό μ α τ ο ς κ α ί ά ρ ι θ μ ο ύ Τ ό λ έ μ ε κ α ί τ ό τ ο ν ί ζ ο υ μ ε α υ τ ό
γ ι α τ ί κ ά π ο ι ο ι λ έ ν ε π ώ ς τ ό 666 δ έ ν ε ί ν α ι τ ί π ο τ ε ε ί ν α ι ε
ν α ά π λ ό ν ο ύ μ ε ρ ο Ή δ η ά ν α λ ύ σ α μ ε τ ό θ έ μ α κ α ί δ έ ν θ ά
ξ α ν α π ο ύ μ ε τ ά ί δ ι α ε δ ώ Α ν τ ό 666 ε ί ν α ι ά π λ ό ν ο ύ μ ε
ρ ο θ ά θ έ λ α μ ε ν ά ρ ω τ ή σ ο υ μ ε α υ τ ο ύ ς π ο ύ τ ό λ έ ν ε α υ τ ό
ε τ ο ύ τ α Τ ί ε ί ν α ι ε ν α σ φ υ ρ ί Έ ν α κ α λ ό ε ρ γ α λ ε ί ο χ ρ ή
σ ι μ ο γ ι ά π ο λ λ έ ς δ ο υ λ ε ι έ ς Τ ί ε ί ν α ι ε ν α δ ρ ε π ά ν ι Π ά λ ι
ε ν α π ο λ ύ χ ρ ή σ ι μ ο ε ρ γ α λ ε ί ο π ρ ό π ά ν τ ω ν σ τ ή γ ε ω ρ γ ί α
Α φ ο ύ π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά ά π λ ά ε ρ γ α λ ε ί α τ ό τ ε π ώ ς ε ξ η γ ε ί
τ α ι τ ό δ τ ι λ α ο ί ό λ ό κ λ η ρ ο ι μ έ μ α ν ί α κ α ί μ ϊ σ ο ς μ έ ό ρ γ ή
κ α ί ά γ α ν ά κ τ η σ η π ε τ ο ύ ν τ ό ν σ υ ν δ υ α σ μ ό τ ο υ ς τ ό σ φ υ
ρ ο δ ρ έ π α ν ο ά π ό τ ί ς σ η μ α ί ε ς τ ο υ ς ά π ό τ ά δ η μ ό σ ι α γ ρ α
φ ε ί α τ ο υ ς ά π ό τ ά σ π ί τ ι α τ ο υ ς ά π ό π α ν τ ο ύ Τ ά π ε τ ο ύ ν
β έ β α ι α ό χ ι ώ ς ε ρ γ α λ ε ϊ α ά λ λ ά ώ ς σ ύ μ β ο λ α έ ν ό ς ά π ό τ ά
π ι ό μ ι σ η τ ά κ α θ ε σ τ ώ τ α τ η ς ί σ τ ο ρ ί α ς Έ λ ο ι π ό ν τ ό ι δ ι ο
σ υ μ β α ί ν ε ι κ α ί μ έ τ ό ν ά ρ ι θ μ ό 666, δ π ω ς κ α τ ά κ ό ρ ο ν τ ο
,
ν ι σ α μ ε
ι π ι ς δ έ χ ε τ α ι α υ τ ό ν τ ό ν μ ι σ η τ ό ά ρ ι θ μ ό ά π ο
τ ά σ σ ε τ α ι τ ψ Χ ρ ι ο τ ψ δ η λ α δ ή ά π α ρ ν ε ί τ α ι τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό
φ ε ύ γ ε ι ά π ό τ ή ν π α ρ ά τ α ξ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί σ υ ν τ ά σ
σ ε τ α ι τ φ σ α τ α ν ά π ά ε ι μ έ τ ό ν δ ι ά Ο ο λ ο Α υ τ ό ν π ο ύ
κ α τ ά τ ό β ά π τ ι σ μ α τ ο υ τ ό ν ά π ε κ ή ρ υ ξ ε μ έ α υ τ ό ν π ά ε ι
π ά λ ι Α υ τ ό δ έ ν τ ό λ έ μ ε ε μ ε ί ς ά π ό φ α ν α τ ι σ μ ό ά λ λ ά ή
ί δ ι α ή Γ ρ α Φ ή "Α ν τ ώ ρ α κ ά π ο ι ο ι θ έ λ ο υ ν ν ά θ ε ω ρ ο ύ ν
δ τ ι λ έ ε ι ή Γ ρ α φ ή φ α ν α τ ι σ μ ό κ λ π α ς τ ό κ ά ν ο υ ν Έ
μ ε ί ς θ ά ά κ ο ύ σ ο υ μ ε τ ή Γ ρ α Φ ή κ α ί ό χ ι α υ τ ο ύ ς Γ ι ά τ ή
σ ω τ η ρ ί α μ α ς ό Χ ρ ι σ τ ό ς θ υ σ ι ά σ θ η κ ε ό χ ι α ύ τ ο Ι Α υ τ ο ί
δ έ ν δ ί ν ο υ ν π ε ν τ ά ρ α γ ι ά μ α ς 4:0 Χ ρ ι σ τ ό ς δ ό θ η κ ε δ λ ο ς
γ ι ά μ α ς Κ α ί α υ τ ό ν π ρ ο τ ι μ ο ύ μ ε κ α ί κ α ν έ ν α ν α λ λ ο ν
Γ ι ά μ α ς Ό τ ι λ έ γ ε ι ή Γ ρ α φ ή ε Ι ν α ι ά π ό τ ό ν Θ ε ό Θ ά β ά
λ ο υ μ ε λ ο ι π ό ν σ τ ή ν ί δ ι α μ ο ί ρ α μ έ τ ό ν Θ ε ό τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ
π ο υ ς δ π ο ι ο ι κ α ί ν ά ε ί ν α ι α υ τ ο ί δ σ ο σ π ο υ δ α ί ο ι κ α ί
37
τ ρ α ν ο ί κ α ί α ν ε ί ν α ι Ε ί ν α ι π ο λ ύ γ ε λ α σ μ έ ν ο ι Κ α ί ή
Γ ρ α Φ ή σ τ ή ν Α π ο κ ά λ υ ψ η λ έ ε ι Κ α ί ό π ρ ώ τ ο ς ά γ γ ε λ ο ς
έ ξ έ χ ε ε τ ή ν φ ι ά λ η ν α ύ τ ο ύ έ π ί τ ή ν γ η ν κ α ί έ γ έ ν ε τ ο
ε λ κ ο ς π ο ν η ρ ό ν κ α ί κ α κ ό ν έ π ί τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο ύ ς
ε χ ο ν τ α ς τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ θ η ρ ί ο υ κ α ί τ ο ύ ς π ρ ο σ κ υ ν ο ύ ν
τ α ς τ ε ί κ ό ν ι α ύ τ ο ύ Ι Α π ο κ ι σ τ , 2).
Μ α ς λ έ ε ι δ η λ α δ ή κ α θ α ρ ά κ α ί χ ω ρ ί ς π ε ρ ι σ τ ρ ο Φ έ ς
δ τ ι δ σ ο ι δ έ χ ο ν τ α ι τ ό χ ά ρ α γ μ α α π ο κ ό π τ ο ν τ α ι α π ό τ ό ν
Θ ε ό ν γ ί ν ο ν τ α ι δ έ σ μ ι ο ι τ ο υ σ α τ α ν α κ α ί ύ π ό κ ε ι ν τ α ι
σ τ ί ς ί δ ι ε ς σ υ ν έ π ε ι ε ς π ο ύ θ ά ε χ η κ α ί γ ι ά τ ό ν ί δ ι ο ή α σ έ
ο ε ι α κ α ί ή θ ρ α σ ύ τ α τ η α ν τ α ρ σ ί α τ ο υ ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ Θ ε
ο υ Κ α ί τ ο ν ί ζ ε τ α ι π ώ ς τ ά ο ί κ ο ν ο μ ι κ ά ό Φ έ λ η π ο ύ θ ά
π ρ ο σ π ο ρ ί ζ η δ η θ ε ν τ ό χ ά ρ α γ μ α γ ι α υ τ ο ύ ς π ο ύ θ ά τ ό
δ ε χ τ ο υ ν θ ά π ρ ο κ α λ έ σ η ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ς T11V ό ρ γ ή τ ο υ Θ ε
ο υ ο χ ι μ ό ν ο σ τ ή ν α ί ω ν ι ό τ η τ α π ο ύ α σ φ α λ ω ς δ έ ν π ι
σ τ ε ύ ο υ ν σ α υ τ ή ν α λ λ ά κ α ί σ ε τ ο ύ τ η τ ή ζ ω ή τ ό π ι
σ τ ε ύ ο υ ν δ έ ν τ ό π ι σ τ ε ύ ο υ ν Κ α ί δ τ α ν ή ό ρ γ ξ ε σ π ά σ η
κ α ί ή φ ι ά λ η ε κ χ υ θ η ε π ά ν ω τ ο υ ς δ έ ν τ ο ύ ς ώ φ ε λ ο υ ν 01)­
τ ε τ ά κ έ ρ δ η ο υ τ ε ό τ ι δ Ι π ο τ ε (J).)..o θ ά δ ί ν η α ν θ ά δ ί ν η τ ε λ ι
, , ,
κ α τ ο χ α ρ α γ μ α
* * *
CH σ τ ά σ η μ α ς ώ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ε ν α ν τ ι τ ο υ 666
κ α ί τ ο ύ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς *
Σ τ ή ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ό μ ι λ ί α μ α ς δ ι α κ ό ψ α μ ε σ τ ό
ζ ή τ η μ α τ η ς σ τ ά σ ε ώ ς μ α ς θ ε τ ι κ ά π λ έ ο ν κ α ί ε ν ε ρ γ η τ ι κ ά
ε ν α ν τ ι τ ο υ 666 κ α ί τ ο υ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς Κ α ί τ ο ν ί σ α μ ε Ο Τ Ι
γ ι ά τ ή ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ 666 κ α ί τ ο υ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς
Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά τ ή ν τ ρ ί τ η ό μ ι λ ί α τ ο ύ π Ε ύ σ ε ο ί ο υ Β ί τ τ η σ τ ό
ι γ κ ε φ σ τ ι χ 11-18
38
π ρ έ π ε ι ν ά έ π ι δ ι ώ ξ ο υ μ ε μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν α λ λ ω ν ν ά ά π ο κ τ ή
σ ο υ μ ε μ έ ε ν τ ο ν η κ α ί έ π ί μ ο ν η κ α ί μ έ π ί σ τ η θ ε ρ μ ή γ ι ν ό
μ ε ν η π ρ ο σ ε υ χ ή τ ή θ ε ί κ ή σ ο Φ ί α κ α ί τ ό ν φ ω τ ι σ μ ό ν ά π ό
τ ό ν Θ ε ό Έ π ί σ η ς ό φ ε ί λ ο υ μ ε ν ά ο ά λ ο υ μ ε κ ά π ο τ ε μ ι ά
τ ά ξ η σ τ ό π ρ ό γ ρ α μ μ ά μ α ς κ α ί ν ά μ ε λ ε τ ο ύ μ ε σ υ σ τ η μ α τ ι
κ ά τ ή Γ ρ α Φ ή κ α ί ά λ λ α ί ε ρ ά ο ι ο λ ί α π ρ ό π ά ν τ ω ν Π α τ ε
ρ ι κ ά cH έ ρ γ α σ ί α α ύ τ ή θ ά ά ν α π τ ύ ξ η μ έ σ α μ α ς κ α ί τ ό
α ί σ θ η μ α τ η ς ε ύ θ ύ ν η ς ε ν α ν τ ι τ ω ν ά λ λ ω ν π ο ύ π ρ έ π ε ι ν ά
τ ο ύ ς ο ο η θ ή σ ο υ μ ε ν ά κ α τ α λ ά ο ο υ ν π ό σ ο φ ο ο ε ρ ό π ρ ά γ μ α
ε ί ν α ι ή ά π ο δ ο χ ή τ ο ύ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς τ ο ύ δ ι α ο ό λ ο υ EvavtL
τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Τ ο ν ί σ α μ ε έ π ί σ η ς π ώ ς ε ί τ ε
χ ά ρ α γ μ α ό ν ό μ α τ ο ς ε ί τ ε ά ρ ι θ μ ο ύ τ ο ύ θ η ρ ί ο υ ε ί ν α ι τ ό
ί δ ι ο κ α ί σ υ ν ε π ι Φ έ ρ ε ι τ ή ν ό ρ γ ή τ ο ύ Θ ε ο ύ π ρ ά γ μ α γ ι ά
τ ό ό π ο ί ο μ ά ς κ ά ν ε ι ρ η τ ώ ς λ ό γ ο ν ή ί ε ρ ά Α π ο κ ά λ υ ψ η
τ ο ύ Α γ ί ο υ Ι ω ά ν ν ο υ Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ώ ρ α τ ή ν ά ν ά π τ υ ξ η
μ ε ρ ι κ ώ ν ά λ λ ω ν σ η μ ε ί ω ν Τ ϊ ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ α υ τ ή ς
* * *
ε Ο φ ε ί λ ο υ μ ε ώ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ν ά ά ν τ ι δ ρ ά σ ο υ μ ε
ζ ω η ρ ά ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς
Τ ό χ ά ρ α γ μ α έ π ά ν ω μ α ς μ έ τ ό ν ά ρ ι θ μ ό τ ο ύ θ η ρ ί
ο υ θ ά ε χ η φ ο ο ε ρ έ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς γ ι ά τ ή ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή μ α ς
ύ π ό σ τ α σ η κ α ί ζ ω ή Θ ά ά δ ρ α ν ο π ο ι ή σ η ή μ ά λ λ ο ν θ ά
ά π ο μ α κ ρ ύ ν ε ι ά π ό π ά ν ω μ α ς τ ή ν χ ά ρ ι ν κ α ί τ ή ν ε ύ λ ο γ ί α
τ ο ύ Θ ε ο ύ Θ ά ά χ ρ η σ τ έ ψ η τ ό U Α γ ι ο Β ά π τ ι σ μ α ά φ ο ύ
θ ά ξ α ν α π ά μ ε π ά λ ι μ έ τ ό ν σ α τ α ν ά π ο ύ τ ό ν ά ρ ν η θ ή κ α
μ ε ο τ α ν Ο α π τ ι σ θ ή κ α μ ε Θ ά χ ά σ ο υ μ ε τ ή ν ζ ω ο π ο ι ό έ π ί
δ ρ α σ η τ ο ύ Α γ ί ο υ Χ ρ ί σ μ α τ ο ς π ο ύ σ η μ α ί ν ε ι τ ί ς δ ω ρ ε έ ς
τ ο ύ Π α ν α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς μ έ σ α μ α ς π ο ύ κ ά ν ε ι τ ή ν
ύ π α ρ ξ ή μ α ς ό λ ό κ λ η ρ ο Ν α ό ν τ ο ύ ζ ώ ν τ ο ς Θ ε ο ύ Δ έ ν
μ π ο ρ ο ύ ν ν ά σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν μ έ σ α μ α ς κ α ί Χ ρ ι σ τ ό ς κ α ί
39
σ α τ α ν ά ς Α ύ τ ό π ρ έ π ε ι ν ά τ ό χ ω ν έ ψ ο υ μ ε κ α λ ά cH Γ ρ α
φ ή σ τ ό σ η μ ε ί ο α ύ τ ό ε ί ν α ι δ π ω ς σ υ ν ή θ ω ς κ α ί σ έ ά λ λ α
κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ή Τ ί ς μ ε τ ο χ ή δ ι κ α ι ο σ ύ Υ Ό κ α ί α ν ο μ ί
ρ ω τ ά ε ι ό c, Α γ ι ο ς Α π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ λ ο ς Τ ί ς δ έ κ ο ι ν ω ν ί
α φ ω τ ί π ρ ό ς σ κ ό τ ο ς τ ί ς δ έ σ υ μ Φ ώ ν η σ ι ς Χ ρ ι σ τ φ π ρ ό ς
-Β ε λ ι ά λ ;....Τ ί ς δ ε σ υ γ κ α τ ά θ ε σ ι ς ν α φ Θ ε ο ύ μ ε τ ά ε ι δ ώ
λ ω ν Υ μ ε ί ς γ ά ρ έ σ τ ε ν α ό ς Θ ε ο ύ ζ ώ ν τ ο ς κ α θ ώ ς ε ί π ε ν ό
Θ ε ό ς δ τ ι ε ν ο ι κ ή σ ω ε ν α ύ τ ο ί ς κ α ί ε μ π ε ρ ι π α τ ή σ ω κ α ί ε
σ ο μ α ι α ύ τ ώ ν Θ ε ό ς κ α ί α ύ τ ο ί ε σ ο ν τ α ί μ ο ι λ α ό ς Δ ι ό έ
ξ έ λ θ ε τ ε ε κ μ έ σ ο υ α ύ τ ώ ν κ α ί α φ ο ρ ί σ θ η τ ε κ α ί ά κ α θ ά ρ
τ ο υ μ ή α π τ ε σ θ ε κ α γ ώ ε ί σ δ έ ξ ο μ α ι ύ μ α ς κ α ί ε σ ο μ α ι ύ
μ ί ν ε ι ς π α τ έ ρ α κ α ί ύ μ ε ί ς ε σ ε σ θ έ μ ο ι ε ι ς υ ί ο ύ ς κ α ί θ υ γ α
τ έ ρ α ς λ έ γ ε ι Κ ύ ρ ι ο ς π α ν τ ο κ ρ ά τ ω ρ Β Κ ο ρ σ τ 14-18).
Τ ί κ ο ι ν ό λ έ ε ι μ π ο ρ ε ί ν ά ύ π ά ρ χ η α ν ά μ ε σ α σ τ ή
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η κ α ί τ ή ν ά μ α ρ τ ί α κ α ί α ν ο μ ί α Π ο ι ά ε π ι κ ο ι
ν ω ν ί α ε ί ν α ι δ υ ν α τ ή α ν ά μ ε σ α σ τ ό Φ ώ ς μ έ τ ό σ κ ο τ ά δ ι
Π ο ι ά σ υ μ φ ω ν ί α Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί σ α τ α ν α Κ α ί π ω ς μ π ο
ρ ο ύ ν ν ά σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν ν α ό ς κ α ί ε ί δ ω λ α μ έ σ α σ α ύ τ ό ν
Τ ά λ έ ω α ύ τ ά σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό Α π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ λ ο ς γ ι α τ ί ό
κ α θ έ Υ α ς σ α ς χ ω ρ ι σ τ ά ά λ λ ά κ α ί ο λ ο ι μ α ζ ί ώ ς Έ κ κ λ η
σ ί α ε ί σ θ ε ν α ό ς τ ο ύ ζ ώ ν τ ο ς Θ ε ο ύ cO Θ ε ό ς ε ί π ε δ ι ά μ έ
σ ο υ τ ο ύ π ρ ο φ ή τ ο υ θ ά κ α τ ο ι κ ή σ ω μ έ σ α τ ο υ ς κ α ί θ ά
π ε ρ π α τ ώ α ν ά μ ε σ ά τ ο υ ς μ έ α λ λ α λ ό γ ι α θ ά ο ρ ί σ κ ω μ α ι
σ έ α μ ε σ η κ α ί σ τ ε ν ή ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α μ α ζ ί τ ο υ ς κ α ί θ ά ε ί
μ α ι Θ ε ό ς τ ο υ ς κ α ί α ύ τ ο ί θ ά ε ί ν α ι λ α ό ς μ ο υ Β γ η τ ε λ ο ι
π ό ν α π ό τ ο ύ ς α π ί σ τ ο υ ς κ α ί μ ή ν ε ρ χ ε σ θ ε σ έ ε π α Φ ή μ έ
τ ί π ο τ ε τ ό α κ ά θ α ρ τ ο π ν ε υ μ α τ ι κ ά λ έ γ ε ι ό Κ ύ ρ ι ο ς κ α ί ε
γ ώ θ ά σ α ς δ ε χ τ ώ σ τ ή ν π α τ ρ ι κ ή μ ο υ α γ κ ά λ η σ τ ο ρ γ ι κ ά
κ α ί θ ά ε ί μ α ι Π α τ έ ρ α ς σ α ς κ ι ε σ ε ί ς γ ι ο ί κ α ί θ υ γ α τ έ ρ ε ς
μ ο υ δ ι α ο ε ο α ι ώ ν ε ι ό Κ ύ ρ ι ο ς
Σ τ ό χ ω ρ ί ο α ύ τ ό τ ο ν ί ζ ε τ α ι τ ό ά σ υ μ ο ί ο α σ τ ο τ ο ύ
40
χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ μ έ δ τ ι δ έ ν ε χ ε ι σ χ έ σ η μ έ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό κ α ί
τ ό ν Θ ε ό 1:0 Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς ε ί ν α ι ν α ό ς τ ο υ Θ ε ο υ κ α τ ο ι κ η
τ ή ρ ι ο τ ο υ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς μ έ λ ο ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ
Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά ο ε ο η λ ώ σ ο υ μ ε τ ό ν ν α ό τ ο υ Θ ε ο ύ κ ρ ε μ ώ
ν τ α ς σ τ ο ύ ς τ ο ί χ ο υ ς τ ο υ ά σ ε μ ν ε ς φ ώ τ ο γ ρ α Φ ί ε ς 11 ά λ λ α
ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α π ο ύ σ η μ α ί ν ο υ ν ά σ έ ο ε ι α γ ι ά τ ό ν ί ε ρ ό χ ώ ρ ο
τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς τ ο υ Θ ε ο υ 11 ν ά π ρ ο ο α ί ν ο υ μ ε σ έ ό ρ γ ι α
μ έ σ α σ τ ό ν χ ώ ρ ο ο π ο υ τ ε λ ο ύ ν τ α ι τ ά φ ρ ι κ τ ά μ υ σ τ ή ρ ι α
κ α ί δ ί δ ε τ α ι ή χ ά ρ ι ς κ α ί ή ε ύ λ ο γ ί α τ ο υ Θ ε ο υ Μ α ς ε ί
ν α ι ά δ ι α ν ό η τ ο κ ά τ ι τ έ τ ο ι ο Τ ό ε ί δ α μ ε ν ά τ ό κ ά ν ο υ ν ο ί
ά θ ε ο ι τ ω ν ό π ο ί ω ν σ υ ν ε τ ρ ί ο η ή ί σ χ ύ ς κ α ί φ ρ ί ξ α μ ε Ε ί
ν α ι δ υ ν α τ ό ώ ς π ι σ τ ο ί ν ά π ρ ο ο ο υ μ ε σ έ τ έ τ ο ι ε ς έ ν έ ρ
γ ε ι ε ς Π ο τ έ Α λ λ ά τ ί ε ί ν α ι ό ύ λ ι κ ό ς ν α ό ς έ ν σ χ έ σ ε ι μ έ
τ ό ν ί δ ι ο τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο 1:0 Χ ρ ι σ τ ό ς δ έ ν θ υ σ ι ά σ θ η κ ε γ ι ά
τ ο ύ ς ν α ο ύ ς Γ ι ά τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο θ υ σ ι ά σ τ η κ ε Κ α ί τ ό ν
ε κ α ν ε δ ι κ ό τ ο υ ν α ό ν α ό τ η ς Π α ν α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ ο ς Έ
λ ο ι π ό ν τ ό ν ν α ό α ύ τ ό τ ο ύ Θ ε ο υ θ ά κ ρ ε μ ά σ ο υ μ ε τ ή ν
ε ί κ ό ν α τ ο ύ δ ι α β ό λ ο υ ; Γ ί ν ε τ α ι α ύ τ ό Δ έ ν ε Ι ν α ι ά σ έ ε ι α
ά ν ή κ ο υ σ τ η α ύ τ ή ή έ ν έ ρ γ ε ι α Δ έ ν α ι ο τ ε λ ε ί τ ή ν χ ε ί ρ ι
σ τ η δ υ ν α τ ή ο ε ο ή λ ω σ η τ η ς ά γ ι ό τ η τ ο ς τ ο ύ ν α ο υ π ο ύ
τ ή ν ά γ ί α σ ε τ ό α ί μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ ή π α ρ ο υ σ ί α τ ο ύ Π α
ν α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς ή ε ύ δ ο κ ί α τ ο υ Π α τ ρ ό ς Α ν τ ο λ μ ή
σ ο υ μ ε κ α ί κ ά ν ο υ μ ε τ ή ν κ ο υ τ ο υ ρ ά δ α ν ά δ ε χ τ ο ύ μ ε τ ό
χ ά ρ α γ μ α ά μ έ σ ω ς ό ν α ό ς τ ο ύ Θ ε ο ύ έ μ ε ί ς ο ί ί δ ι ο ι δ η
λ α δ ή θ ά γ ί ν η π ρ ώ η ν ν α ό ς τ ο υ Θ ε ο υ κ α ί ν ϋ ν κ α τ ο ι κ η
τ ή ρ ι ο ν δ α ι μ ό ν ω ν Κ α ί ό ρ ι σ τ ι κ ά γ ι α τ ί τ ό χ ά ρ α γ μ α
ό π ω ς ε ί π α μ ε ή δ η θ ά έ ν ε ρ γ ή σ ε ι κ α τ α λ υ τ ι κ ά έ π ά ν ω μ α ς
σ ά ν θ α ν α τ η Φ ό ρ ο ς ί ό ς κ α ί θ ά κ α τ α σ τ ρ έ ψ η ό τ ι ά π ο τ ε
λ ε ί α ύ τ ό π ο ύ λ έ μ ε π ν ε υ μ α τ ι κ ή ζ ω ή μ έ σ α μ α ς
Π ο λ λ ο ί μ ι λ α ν ε γ ι ά δ ι ά φ ο ρ α μ α γ ι κ ά κ α ί ά λ λ α τ έ
, " , ",
τ ο ι α κ α τ α σ κ ε υ α σ μ α τ α π ο υ κ α π ο ι ο ι κ α ν ο υ ν κ α ι τ α ρ ι
χ ν ο υ ν σ τ ή ν α ύ λ ή τ ο υ ς Τ ο λ μ ο ύ ν ν ά τ ά ο ά λ ο υ ν έ π ά ν ω
41
τ ο υ ς Π ο τ έ έ α ι α Τ ό τ ε π ω ς θ ά τ ο λ μ η σ ο υ μ ε έ μ ε ί ς ν ά
ά λ ο υ μ ε σ τ ί ς τ α υ τ ό τ η τ ε ς τ ή ν ύ π ο γ ρ α Φ ή μ α ς κ ά τ ω ά π ό
τ ό 666; υ Ο λ α τ ά μ α γ ι κ ά κ α τ α σ κ ε υ ά σ μ α τ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ
μ α ζ ε μ έ ν α σ έ ο ο υ ν ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο α π ό τ ά Ι Ι μ α λ ά ι α δ έ ν
,
f
ε χ ο υ ν τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ή δ ύ ν α μ η π ο ύ ε χ ε ι τ ό 666 μ ό ν ο

τ ο υ γ ι α τ ί ε κ ε ί ν α α π ο τ ε λ Ο Ο ν ό ρ γ α ν α π ο ύ ζ η τ ο ύ ν τ ή ν
σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ή τ ο υ Τ ό 666 ε Ι ν α ι ί δ ι ο ς ό ά ρ χ ι σ α τ α ν α ς
κ α ί ά ρ χ η γ ό ς ό λ ω ν τ ω ν μ ά γ ω ν ό λ ω ν τ ω ν έ π ο χ ω ν Ν ά
γ ι α τ ί δ έ ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά σ υ σ χ ε τ ι σ θ ο ύ μ ε μ α ζ ί τ ο υ κ α ί δ έ ν
μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά δ ε χ τ ο ύ μ ε τ ό σ ή μ α κ α τ α τ ε θ έ ν τ ο υ τ ό 666.
Ε ί ν α ι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό ς κ α ί θ ά ε λ ε γ α κ α ί π ρ ο φ η τ ι
κ ό ς ε ν α ς λ ό γ ο ς τ ο υ Α γ ί ο υ Ι π π ο λ ύ τ ο υ κ α ί μ ά ρ τ υ ρ ο ς
σ χ ε τ ι κ ό ς μ έ τ ό χ ά ρ α γ μ α Λ έ ε ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α Τ ό ε π ί
τ ό μ έ τ ω π ο ν χ ά ρ α γ μ α ϊ ν α π ά ν τ ε ς ω σ ι ν ε σ τ ε φ α ν ω μ έ
ν ο ι π ύ ρ ι ν ο ν κ α ί ο υ ζ ω ή ς α λ λ ά θ α ν ά τ ο υ σ τ έ φ α ν ο ν μ ε θ
έ α υ τ ώ ν π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ ε ς ... » π π ο λ ύ τ ο υ Π ε ρ ί Χ ρ ι σ τ ο ύ
κ α ί ι Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ Β Ε Π Ε Σ ι Α π ο σ τ Δ ι α κ τ σ 214,
15). Τ ό χ ά ρ α γ μ α λ έ ε ι θ ά δ ο θ η σ τ ό μ έ τ ω π ο ώ σ τ ε ό λ ο ι
ο Ι χ α ρ α γ μ έ ν ο ι ν ά ε Ι ν α ι σ τ ε φ α ν ω μ έ ν ο ι μ έ σ τ ε Φ ά ν ι π ύ ρ ι
ν ο κ α ί ό χ ι μ έ σ τ ε Φ ά ν ι ζ ω ή ς μ έ τ ό ν τ ρ ό π ο α ύ τ ό ν ν ά
κ ο υ ο α λ ο ύ ν έ π ά ν ω τ ο υ ς σ τ ε Φ ά ν ι θ α ν ά τ ο υ
Δ έ ν σ α ς κ ά ν ε ι ε ν τ ύ π ω σ η ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς ώ ς
π υ ρ ί ν ο υ σ τ ε φ ά ν ο υ Σ τ ε Φ ά ν ι α π ό φ ω τ ι ά Τ ό ο λ έ π ω π ρ ο
φ η τ ι κ ό γ ι α τ ί τ ί λ ε ί ν α ι ο ί γ ν ω σ τ έ ς α κ τ ί ν ε ς λ έ η ζ ε ρ π α ρ ά
φ ω τ ι ά Δ έ ν θ ά κ ά ψ ο υ ν ι σ τ ό ύ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ε γ κ α τ α
σ τ α θ ο ύ ν μ ό ν ι μ α σ τ ό ν α ν θ ρ ώ π ι ν ο ό ρ γ α ν ι σ μ ό Τ ό ί δ ι ο
θ ά κ ά ν η τ ό χ ά ρ α γ μ α σ χ ι μ ό ν ο σ τ ό σ ώ μ α α λ λ ά τ ό φ ρ ι
κ τ ώ τ ε ρ ο σ τ ή ν ϊ δ ι α τ ή ν ψ υ χ ή τ ο ύ α ν θ ρ ώ π ο υ υ Ο λ α θ ά
τ ά κ α τ α σ τ ρ έ ψ η μ έ σ α μ α ς κ α ί θ ά δ ι ώ ξ η τ ή χ ά ρ η τ ο υ
Θ ε ο υ Π ρ α γ μ α τ ι κ ά φ ω τ ι ά θ ά ο ά λ ο υ ν μ έ σ α τ ο υ ς ό σ ο ι
θ ά δ ε χ τ ο ύ ν π ά ν ω τ ο υ ς τ ό ο δ ε λ υ κ τ ό α ύ τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ
42
μ ι α ρ ο ύ δ ρ ά κ ο ν τ ο ς τ ό κ α τ α ρ α μ έ ν ο ά π τ ό Θ ε ό Α ύ τ ό α ς
μ ή ν τ ό ξ ε χ ν ά μ ε
Ε δ ώ ό μ ω ς π ρ ο ά λ λ ε ι ε ν α έ ρ ώ τ η μ α Κ α ί τ ί θ ά
γ ί ν η μ έ τ ά π ρ ά γ μ α τ α π ο ύ κ α τ έ κ λ υ σ α ν τ ή ν ά γ ο ρ ά κ α ί
ε χ ο υ ν έ π ά ν ω τ ο υ ς σ υ σ τ ή μ α τ α έ λ έ γ χ ο υ τ η ς τ ι μ η ς τ ο υ ς
κ λ π τ ό σ ύ σ τ η μ α π ο ύ α σ ί ζ ε τ α ι σ τ ό 666;
Τ ά π ρ ά γ μ α τ α α ύ τ ά ά π ο τ ε λ ο ϋ ν κ ο μ μ ά τ ι τ ο ϋ έ α υ
τ ο ϋ μ α ς Τ ό σ η μ α ε ί ν α ι έ ν τ ε λ ω ς έ ξ ω τ ε ρ ι κ ό γ ι α ύ τ ά
,Α φ α ι ρ ο ϋ μ ε τ ό σ η μ α κ α ί τ ό π ρ ά γ μ α γ ί ν ε τ α ι ό π ω ς
π ρ ί ν ο ύ δ έ τ ε ρ ο Τ ή ν γ ρ α μ μ ή α ύ τ ή μ α ς δ ί ν ε ι ό Ά π ό
σ τ ο λ ο ς Π α ϋ λ ο ς μ έ τ ό ζ ή τ η μ α τ ω ν ε ί δ ω λ ο θ ύ τ ω ν ς Ο τ α ν
δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε τ ό ζ ή τ η μ α α ύ τ ό ε γ ι ν ε α ρ κ ε τ ό ς σ ά λ ο ς
μ έ σ α σ τ ή ν Ι Ε κ κ λ η σ ί α Τ ί α κ ρ ι β ω ς σ υ ν έ β α ι ν ε Ω ς γ ν ω
σ τ ό ν ο ί θ υ σ ί ε ς π ο ύ ε κ α ν α ν ο ί ε ί δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς δ έ ν η τ α ν
Ό λ ε ς θ υ σ ί ε ς ό λ ο κ α υ τ ώ μ α τ ο ς δ η λ α δ ή δ έ ν η τ α ν Ό λ ε ς θ υ
σ ί ε ς π ο ύ κ α ι γ ό τ α ν ό λ ό κ λ η ρ ο τ ό σ ώ μ α τ ο ύ θ υ σ ι α ζ ό μ ε
ν ο υ ζ ώ ο υ α λ λ ά ε ν α μ ό ν ο μ έ ρ ο ς τ ο υ Τ ό υ π ό λ ο ι π ο μ έ
ρ ο ς τ ό χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ ε α ύ τ ό ς π ο ύ θ υ σ ί α ζ ε ε ί τ ε Ό λ ο
, , c, 'I:t" v CI ,
γ ι α τ ο ν ε α υ τ ο τ ο υ κ α ι τ η ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι α τ ο υ ε ι τ ε ε ν α μ ο
ν ο μ έ ρ ο ς τ ο υ κ α ί τ ό ά λ λ ο τ ό π ο υ λ ο ύ σ ε σ τ ό ν κ ρ ε ω π ώ λ η
κ α ί α ύ τ ό ς τ ό π ο υ λ ο ύ σ ε μ ε τ ά σ τ ό κ ο ι ν ό Γ ε ν ν ή θ η κ ε λ ο ι
π ό ν ζ ή τ η μ α α ν θ ά ε π ρ ε π ε ν ά α γ ο ρ ά ζ ο υ ν α π ό τ ή ν α γ ο
ρ ά τ έ τ ο ι ο κ ρ έ α ς ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί co Ι Α π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ λ ο ς
λ ο ι π ό ν λ έ ε ι γ ι ά τ ό ζ ή τ η μ α α ύ τ ό Ι Α φ ο ϋ δ έ ν υ π ά ρ χ ο υ ν
ο ί ψ ε υ δ ο θ ε ο ί α ρ α κ α ί ή θ υ σ ί α α ύ τ ή ε γ ι ν ε σ τ ό τ ί π ο τ ε
Ε π ο μ έ ν ω ς μ π ο ρ ε ί τ ε ν ά α γ ο ρ ά σ ε τ ε π α ν τ ό ε ν μ α κ έ λ λ φ
π ω λ ο ύ μ ε ν ο ν κ α ί ν ά τ ό ε σ θ ί ε τ ε ν ά τ ό τ ρ ώ τ ε α λ λ ά ν ά
τ ό κ ά ν ε τ ε μ η δ έ ν α ν α κ ρ ί ν ο ν τ ε ς δ ι ά τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ν Α Ι
Κ ο ρ l' 25). Μ π ο ρ ε ί τ ε ν ά τ ό α γ ο ρ ά σ ε τ ε κ α ί ν ά τ ό τ ρ ώ
τ ε χ ω ρ ί ς ν ά π ο λ υ ε ξ ε τ ά ζ ε τ ε κ α ί ν ά π ο λ υ ρ ω τ α τ ε π ρ ά γ
μ α π ο ύ μ π ο ρ ε ί ν ά δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι π ρ ο ο λ Υ μ α τ α σ υ ν ε ι δ ή
σ ε ω ς Α ν Ό μ ω ς κ ά π ο ι ο ς ε ύ σ κ α ν δ ά λ ι σ τ ο ς χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς
45
π ρ ά γ μ α π ο ύ τ ά ο ο η θ ά ε ι ν ά μ π ο ϋ ν σ τ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν
μ ε γ ά λ ω ν . Μ α Ο ί μ ο υ δ ί ζ ο υ ν δ μ ω ς κ α ί ο ί μ ε γ ά λ ο ι κ α ί μ ά ­
λ ι σ τ α σ έ π ο λ ύ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο Ο α θ μ ό . Δ έ ν ε ί ν α ι ω ρ α ν ά
ά ν α π τ ύ ξ ο υ μ ε έ δ ω τ ό μ ε γ ά λ ο κ α ί έ ν δ ι α Φ έ ρ ο ν α υ τ ό θ έ ­
μ α . Τ ο ν ί ζ ο υ μ ε μ ό ν ο έ δ ώ π ώ ς κ ρ ι τ ή ρ ι ο μ α ς δ έ ν θ ά π ρ έ ­
π ε ι ν ά ε Τ ν α ι τ ά ό ν ό μ α τ α κ α ί τ ό έ ξ ω τ ε ρ ι κ ό κ ύ ρ ο ς τ ω ν
ά ν θ ρ ώ π ω ν , ά λ λ ά κ ρ ι τ ή ρ ι ο π ρ έ π ε ι ν ά ε ί ν α ι τ ό τ ί λ έ ε ι
κ α ί δ ι δ ά σ κ ε ι ή ' Ε κ κ λ η σ ί α μ α ς , τ ί μ α ς λ έ ν ε ο Ι π ν ε υ μ α τ ι ­
κ ο ί ό δ η γ ο ί κ α ί Π α τ έ ρ ε ς , τ ί μ α ς ύ π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ή Π α ρ ά ­
δ ο σ η κ α ί τ ό π ν ε ύ μ α τ η ς ' Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς . : J Α ν α Φ έ ρ ω ε ν α
ά π λ ό γ ε γ ο ν ό ς , σ υ μ Ό α ί ν ε ι σ τ ο ύ ς κ ύ κ λ ο υ ς τ ώ ν μ ο ρ φ ω μ έ ­
ν ω ν π ο λ ύ σ υ χ ν ά κ α ί , σ τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ ή μ α ς , τ ώ ν μ ο ρ φ ω ­
μ έ ν ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν π ο ύ δ έ ν π ρ ο σ έ χ ο υ ν κ α ί έ ν τ υ π ω σ ι ά ζ ο ν ­
τ α ι κ α ί ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι α π ό μ ε γ ά λ α ξ έ ν α ό ν ό μ α τ α . Μ ο ϋ
έ κ α ν ε ε ν τ ύ π ω σ η π ώ ς π ρ ο σ τ ρ έ χ ο ν τ α ς σ έ ξ έ ν α ύ π ο μ ν ή ­
μ α τ α π . χ . γ ι ά τ ή ν : J Α π ο κ ά λ υ ψ η γ ι ά ε ν η μ έ ρ ω σ η σ έ ζ η ­
τ ή μ α τ α ί σ τ ο ρ ι κ ά κ α ί π ρ α γ μ α τ ι κ ά , Ό λ έ π ε ι κ α ν ε ί ς μ έ π ό ­
σ η ε π ι μ έ λ ε ι α δ ο ύ λ ε ψ α ν ο ί α ν θ ρ ω π ο ι π ο ύ ά σ χ ο λ ή θ η ­
κ α ν μ έ τ ή ν :J Α π ο κ ά λ υ ψ η . ' Έ ψ α ξ α ν α π ό ε δ ώ , έ ψ α ξ α ν α ­
π ό ε κ ε ί , Ό ρ η κ α ν π λ η θ ο ς σ τ ο ι χ ε ί ω ν ί σ τ ο ρ ι κ ώ ν , π ρ α γ μ α ­
τ ι κ ώ ν , θ ρ η σ κ ε ι ο λ ο γ ι κ ώ ν , φ ι λ ο λ ο γ ι κ ώ ν , λ α ο γ ρ α φ ι κ ώ ν ,
γ λ ω σ σ ι κ ώ ν κ α ί π λ η θ ο ς α λ λ ω ν . Κ α ί π ο λ λ ο ί θ ε ω ρ ο ϋ ν τ α ι
α υ θ ε ν τ ί ε ς δ ι ε θ ν ο ύ ς κ ύ ρ ο υ ς κ . λ . π . σ έ τ έ τ ο ι α ζ η τ ή μ α τ α .
' Έ , λ ο ι π ό ν μ έ σ α σ έ π λ η θ ο ς τ έ τ ο ι ω ν Ό ι ο λ ί ω ν , φ ο ρ τ ω μ έ ­
ν ω ν κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά μ έ σ ο Φ ί α . , δ ύ σ κ ο λ α , μ ά π ο λ ύ δ ύ σ κ ο ­
λ α ν ά Ό ρ η κ α ν έ ν α ς λ ί γ α ψ ί χ ο υ λ α ε υ λ α Ό ε ί α ς κ α ί σ ύ μ ­
φ ω ν α μ έ τ ό ν σ κ ο π ό π ο ύ γ ρ ά φ τ η κ ε ή C Ι ε ρ ά : J Α π ο κ ά λ υ ­
ψ η τ ο ύ : J Ι ω ά ν ν ο u . Κ α ί θ ά ξ έ ρ η τ ί ε ί π ε ό τ ά δ ε , τ ί ύ π ο ­
σ τ ή ρ ι ξ ε ό δ ε ί ν α ρ α ο ο ί ν ο ς , π ώ ς ε ρ μ ή ν ε υ σ α ν ο ί τ ά δ ε α ί ­
ρ ε τ ι κ ο ί τ ή ν τ ά δ ε λ έ ξ η , π ω ς π α ρ α δ ό θ η κ ε τ ό α 11 Ό κ ε ί ­
μ ε ν ο κ . λ . π . α λ λ ά κ ά τ ι π ο ύ ν ά τ ό ν κ ά ν η ν ά σ υ ν τ ρ ι Ό η , ν ά
ν ο ι ώ σ η τ ό κ α θ α υ τ ό μ ή ν υ μ α τ η ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς , δ έ ν
46
θ ά Ό ρ η Τ ί ν ά τ ά κ ά ν ω τ ό τ ε τ ά μ ε γ ά λ α ο ν ό μ α τ α κ α ί τ ο ύ ς
τ ί τ λ ο υ ς κ α ί τ ί ς ε ρ ε υ ν ε ς κ α ί τ ο ύ ς π α ρ α λ λ η λ ι σ μ ο ύ ς κ α ί
τ ο ύ ς ά π ί θ α ν ο υ ς σ χ ο λ α σ τ ι κ ι σ μ ο ύ ς κ α ί χ ί λ ι α δ ύ ο α λ λ α
π ρ ά γ μ α τ α σ τ α ν χ ά ν ω τ ή ν ί δ ι α τ ή ν Α π ο κ ά λ υ ψ η μ έ σ α
σ έ π λ η θ ο ς ώ κ ε α Υ ό ν ό λ ό κ λ η ρ ο λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι ώ ν κ α ί μ έ σ α
σ έ ε ν α π α γ ε τ ώ ν α ν ο η σ ι α ρ χ ι κ ό π ο ύ θ ά έ κ α ν α ν τ ό ν ί δ ι ο
τ ό ν υ Α γ ι ο Ι ω ά ν ν η ν ά τ ρ ο μ ά ξ η κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά ά π ό τ ί ς
π α ρ α ν ο η σ ί ε ς τ ώ ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν σ ο Φ ώ ν θ ε ο λ ό γ ω ν
Γ ι α τ ί τ ά ά ν α Φ έ ρ ω α ύ τ ά Γ ι α τ ί θ ά σ υ μ β η κ α ί
έ σ ε ί ς ν ά ά κ ο ύ σ ε τ ε σ έ ί δ ι ω τ ι κ έ ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς ή σ έ π ι ό
έ π ί σ η μ ε ς κ α ί δ η μ ό σ ι ε ς ή δ ι α λ έ ξ ε ι ς ή ν ά δ ι α β ά ζ ε τ ε σ έ
β ι ο λ ί α κ λ π ε ν τ υ π α γ ι ά θ έ μ α τ α σ χ ε τ ι κ ά μ έ τ ό 666 κ α ί
τ ό χ ά ρ α γ μ α Μ ή σ α ς κ ά ν ο υ ν έ ν τ ύ π ω σ η τ ά τ υ χ ό ν έ ξ ω
τ ε ρ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α έ κ ε ί ν ο υ π ο ύ λ έ ε ι κ ά τ ι ά λ λ ά ά ν α ύ τ ό
π ο ύ λ έ ε ι ε Τ ν α ι σ ύ μ φ ω ν ο μ έ τ ή ν π α ρ ά δ ο σ η τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς μ α ς ά ν σ υ μ φ ω ν ε ί μ έ σ σ α ο ί U Α γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς μ α ς
δ ί δ α ξ α ν κ α ί μ έ δ σ α κ α ί σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς ό σ ι α κ έ ς μ ο ρ Φ έ ς μ α ς
δ ι δ ά σ κ ο υ ν Κ α ί δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά έ π η ρ ε ά ζ ε σ θ ε ά π ό τ έ τ ο ι
ο υ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς π χ δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ ς π ο ύ ε ί ν α ι π ρ ό
χ ε ι ρ ο ι ν ά μ ι λ ο ύ ν π ε ρ ί π α ν τ ό ς έ π ι σ τ η τ ο ϋ κ α ί ν ά γ ρ ά
φ ο υ ν π ε ρ ί π ά ν τ ω ν τ ω ν ζ η τ η μ ά τ ω ν κ α ί τ ι ν ω ν ά λ λ ω ν
ι δ ί ω ς δ έ π ε ρ ί θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ω ν ζ η τ η μ ά τ ω ν χ ω ρ ί ς ν ά ε
χ ο υ ν ά ν ο ί ξ ε ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ή Γ ρ α Φ ή κ α ί χ ω ρ ί ς ν ά μ ε
λ ε τ ή σ ο υ ν κ ά π ω ς σ ο Ό α ρ ά κ ά π ο ι α θ έ μ α τ α π ο ύ γ ι α υ τ ά
α λ λ ο ι κ α τ α ν ά λ ω σ α ν χ ρ ό ν ι α τ η ς ζ ω η ς τ ο υ ς γ ι ά ν ά τ ά
κ ά ν ο υ ν κ τ η μ α τ ο υ ς σ έ κ ά π ο ι ο ν Ο α θ μ ό Μ ή π α ν τ ί
π ν ε ύ μ α τ ι π ι σ τ ε ύ ε τ ε Α Ι Ί ω δ Ι 1) σ υ ν ι σ τ ά ή Γ ρ α Φ ή
Θ ά έ μ π ι σ τ ε υ ό μ α σ τ ε μ ό ν ο τ ο ύ ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς μ α ς ό δ η
γ ο ύ ς κ α ί τ ο ύ ς Π ο ι μ έ ν α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς σ έ τ έ τ ο ι α
θ έ μ α τ α κ α ί ο χ ι σ έ ά ν ε ύ θ υ ν ο υ ς ά ν θ ρ ώ π υ ς .
Σ α υ τ ά α ς π ρ ο σ θ έ σ ο υ μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α ί τ ή μ ε λ έ τ η
τ η ς ζ ω η ς τ ω ν Α γ ί ω ν π ο ύ α π ο τ ε λ ε ί τ ό π ι ό υ π ε ύ θ υ ν ο
47
κ α ί τ ό π ι ό έ γ κ υ ρ ο ύ π ό μ ν η μ α τ ω ν λ ό γ ω ν τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ Ε ύ
α γ γ ε λ ί ο υ κ α ί γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ α τ η ς δ ι δ α χ η ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
μ α ς Κ α ί ό χ ι μ ό ν ο μ α ς φ ω τ ί ζ ο υ ν α λ λ ά μ α ς έ μ π ν έ ο υ ν
κ α ί μ α ς ζ ω ο γ ο ν ο ύ ν μ έ ό τ ι ε ί π α ν κ α ί έ π ρ α ξ α ν μ έ ό λ ό
κ λ η ρ η τ ή ν ά γ ι α σ μ έ ν η τ ο υ ς ύ π α ρ ξ η κ α ί μ έ τ ή ν έ λ ά χ ι
σ τ η α κ ό μ α λ έ ξ η ή κ ί ν η σ ή τ ο υ ς Κ α ί ό χ ι μ ό ν ο ν ά δ ι α ο ά
ζ ο υ μ ε τ ή ζ ω ή τ ο υ ς α λ λ ά κ α ί ν ά ζ η τ ο ύ μ ε τ ή ν ε ύ λ ο γ ί α
κ α ί τ ή ν ο ο ή θ ε ι ά τ ο υ ς cQ Κ ύ ρ ι ο ς τ ο ύ ς π ρ ο ί κ ι σ ε μ έ π ο λ
λ έ ς χ ά ρ ε ς κ α ί ε ύ α ρ ε σ τ ε ϊ τ α ι σ τ ί ς π ρ ο σ ε υ χ έ ς τ ο υ ς Γ ι α τ ί
ν ά μ ή ζ η τ ο υ μ ε α π ό α ύ τ ο ύ ς ν ά μ α ς ο ο η θ ή σ ο υ ν σ έ τ έ
τ ο ι α ζ η τ ή μ α τ α Γ ι α τ ί ν ά μ ή ν έ π ι κ α λ ο ύ μ α σ τ ε τ ή ο ο ή
θ ε ι α τ ο υ γ ί γ α ν τ ο ς Α γ ί ο υ π ο ύ έ γ ρ α ψ ε τ ή ν Ι Α π ο κ ά λ υ
ψ η κ α ί η τ α ν ό μ ε γ ά λ ο ς μ α θ η τ ή ς τ η ς α γ ά π η ς τ ο υ Χ ρ ι
σ τ ο υ ω σ τ ε ν ά κ α τ α ν ο ή σ ο υ μ ε σ ω σ τ ά τ ή ν Ι Α π ο κ ά λ υ ψ ή
τ ο υ κ α ί μ έ τ ί ς π ρ ε σ ο ε ϊ ε ς τ ο υ ν ά τ ή ν ζ ή σ ο υ μ ε κ ι έ μ ε ϊ ς
Κ α ί ο π ω ς κ α ί α ύ τ ό ς κ α ί ο λ ο ι ο ί Ά γ ι ο ι ν ί κ η σ α ν τ ό ν
α ρ χ έ κ α κ ο ν θ ά ν ι κ ή σ ο υ μ ε κ ι έ μ ε ϊ ς Ι Α ς μ ή ν τ ό π α ρ α
λ ε ί π ο υ μ ε λ ο ι π ό ν κ ι α ύ τ ό
ζ Τ έ λ ο ς ώ ς π ο λ ί τ ε ς α ύ τ ο ύ τ ο ύ κ ρ ά τ ο υ ς σ τ ό
ό π ο ί ο ά ν ή κ ο υ μ ε α ύ τ η ς τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς π ο ύ ζ ο ύ μ ε κ α ί
ά γ α π ο ύ μ ε κ α ί ε ί μ α σ τ ε π ρ ό θ υ μ ο ι ν ά κ ά ν ο υ μ ε τ ό π α ν
γ ι ά τ ή ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω π ο ρ ε ί α τ η ς έ χ ο υ μ ε κ α ί ώ ρ ι σ μ έ ν α δ ι
κ α ι ώ μ α τ α Γ ι ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α δ έ ν γ ί ν ε τ α ι σ ή μ ε ρ α τ ό σ ο ς
θ ό ρ υ ς Α ύ τ ά κ α ί μ ό ν ο δ έ ν π ρ ο ά λ λ ο υ ν ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι
σ ή μ ε ρ α π ο ι ό ς θ υ μ α τ α ι π ώ ς ύ π ά ρ χ ο υ ν κ α ί κ ά π ο ι ε ς τ α .
λ α ί π ω ρ ε ς ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Α λ ή θ ε ι α τ Ι π ρ ά γ μ α ε ί ν α ι α ύ
τ έ ς ;), τ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α λ ο ι π ό ν δ έ ν π ρ ο ά λ λ ο υ ν ο ί ά ν
θ ρ ω π ο ι Τ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά π ρ ο ο ά λ ο υ μ ε κ ι
έ μ ε ί ς Δ ι κ α ι ώ μ α τ α ό χ ι α ύ θ α ί ρ ε τ α ά λ λ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α
π ο ύ ύ π δ ε ι κ ι ν τ α ι κ α ί π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ α ι ά π ό τ ό ν α
σ ι κ ό ν ό μ ο τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α Ά ν ά μ ε σ α σ τ ά
δ ι κ α ι ώ μ α τ α α ύ τ ά σ υ γ κ α τ α λ έ γ ε τ α ι κ α ί ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α τ η ς
Ι
ι
48
σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς , ή π ρ ο σ τ α σ ί α τ ο ύ π ρ ο σ ώ π ο υ , τ ό δ ι κ α ί ω ­
μ α τ η ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς σ κ έ ψ ε ω ς κ α ί γ ν ώ μ η ς κ . λ . π . Δ έ ν ε χ ε ι
τ ό δ ι κ α ί ω μ α κ α μ μ ι ά έ ξ ο υ σ ί α κ ρ α τ ι κ ή ν ά π α ρ α ο ι ά ζ η
α ύ θ α ί ρ ε τ α α ύ τ ά τ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ α ί τ ή ν ό λ ο κ λ η ρ ί α τ η ς
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς κ α ί κ ά π ο ι ω ν ά γ α θ ω ν π ο ύ σ υ ν δ έ ο ­
ν τ α ι μ έ α ύ τ ή ν . Έ δ ώ λ ο ι π ό ν ύ π ά ρ χ ε ι ε ύ ρ ύ τ α τ ο σ τ ά δ ι ο
ά γ ω ν ο ς γ ι ά τ ή ν π ρ ο ά σ π ι σ η τ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν α ύ τ ώ ν ,
ά ν τ υ χ ό ν γ ί ν η ά π ό π ε ι ρ α π α ρ α ο ι ά σ ε ω ς τ ο υ ς κ α ί έ π ι ­
ο ο λ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν κ α ί π ρ α γ μ ά τ ω ν π ο ύ κ α τ α π α τ ο ύ ν
τ ό π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ύ π ο λ ί τ ο υ . Σ τ ό σ η μ ε ί ο α υ τ ό α ς μ ά ς γ ί ­
ν ο υ ν μ ι ά φ ο ρ ά δ ά σ κ α λ ο ι κ α ί ο ί γ ν ω σ τ ο ί μ α ς λ ε γ ό μ ε ν ο ι
Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ ' Ι ε χ ω β ά . " Α ν κ α ί μ ι ά α σ ή μ α ν τ η μ ε Ι Ο ψ η ­
Φ ί α , ο ρ η κ α ν τ ό ν τ ρ ό π ο ν μ έ τ ή ν ο ο ή θ ε ι α κ α ί ξ έ ν ω ν π α ­
ρ α γ ό ν τ ω ν ν ά ύ π ο χ ρ ε ώ σ ο υ ν τ ή ν Π ο λ ι τ ε ί α ν ά σ ε ο α σ τ η
c: , ~ , , " c ι
ω ρ ι σ μ ε ν ε ς α Π Ο ψ ε ι ς τ ο υ ς Π . χ . σ χ ε τ ι κ ε ς μ ε τ η ν υ π ο χ ρ ε ω ­
σ η τ η ς σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω ς μ ε λ ώ ν τ ο υ ς Κ . λ . Π . "Α ν λ ο ι π ό ν α υ ­
τ ο ί π έ τ υ χ α ν ν ά α π ο τ ε λ ο ύ ν ε ξ α ί ρ ε σ η σ έ ε ν α ί ε ρ ό κ α θ η ­
κ ο ν π ο ύ α π ό α υ τ ό δ έ ν ε ξ α ι ρ ε ί τ α ι κ α ν έ Ύ α ς ~ Έ λ λ η ν α ς ­
α υ τ ο ί ώ ς γ ν ω σ τ ό ν δ έ ν ε Ι ν α ι ο ύ τ ε ~ Έ λ λ η ν ε ς ο ύ τ ε κ α ν
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί - δ έ ν θ ά μ π ο ρ ο ύ σ α ν σ υ ν ε ν ω μ έ ν ε ς ο ί χ ρ ι σ τ ι ­
α ν ι κ έ ς δ υ ν ά μ ε ι ς ν ά α σ κ ή σ ο υ ν π ί ε σ η κ α ί σ τ ή ν κ ρ α τ ι κ ή
έ ξ ο υ σ ί α κ α ί σ τ ή ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή δ ι ο ί κ η σ η ν ά γ ί ν η δ , τ ι
χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι ά ν ά μ ή ν π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν σ τ ό Ε . Κ . Α . Μ . μ έ
ο ά σ η τ ό α π α ί σ ι ο 666; ' Ά λ λ ο ι λ α ο ί , δ π ω ς ξ έ ρ ο υ μ ε ,
α ν τ έ δ ρ α σ α ν κ α ί π έ τ υ χ α ν σ τ ό ν . τ ο μ έ α α υ τ ό ν ά ύ π ο χ ρ ε ­
ώ σ ο υ ν τ ί ς κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς τ ο υ ς ν ά μ ή ν π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν σ τ ό
Ε . Κ . Α . Μ . Δ έ ν π ρ έ π ε ι κ ι ε μ ε ί ς ν ά κ ά ν ο υ μ ε τ ό ί δ ι ο ; Τ έ ­
λ ο ς π ρ έ π ε ι ν ά δ ε ί ξ ο υ μ ε
η ) ' Α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ί α ί σ ι ο δ ο ξ ί α π ί σ τ ε ω ς
" Α ς μ ή μ ά ς φ ο β ί ζ ε ι ή δ ύ ν α μ η κ α ί ή π α ρ α π λ α ν η ­
, , " _c _, ,,, ι
τ ι κ η γ ο η τ ε ι α π ο υ α σ κ ε ι ο σ α τ α ν α ς κ α ι τ α ο ρ γ α ν α τ ο υ .
49
CH δ ύ ν α μ η τ ο ύ σ α τ α ν α ε ί ν α ι ό μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς μ ε γ ά λ η
Ε ί ν α ι μ ε γ ά λ η δ μ ω ς γ ι ά μ α ς τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς Γ ι ά τ ό
Θ ε ό δ έ ν ε ί ν α ι α π ο λ ύ τ ω ς τ ί π ο τ ε cO σ α τ α ν ά ς κ α ί τ ά ό ρ
Ι _ Ι ι IU Ι Ι
Ί α ν α τ ο υ κ ι ν ο υ ν τ α ι μ ε σ α σ τ α α υ σ τ η ρ α ο ρ ι α π ο υ τ ο υ ς
ό ρ ί ζ ε ι ή σ ο Φ ί α τ ο ύ Θ ε ο ύ γ ι ά λ ό γ ο υ ς ο α θ ύ τ ε ρ ο υ ς π ο ύ
έ μ ε ί ς δ έ ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά τ ο ύ ς ξ έ ρ ο υ μ ε Μ έ κ α ν έ ν α δ μ ω ς
τ ρ ό π ο δ έ ν μ π ο ρ ε ϊ ό σ α τ α ν α ς ν ά ξ ε π ε ρ ά σ η α ύ τ ά τ ά δ
ρ ι α ι σ λ υ σ σ α σ μ έ ν α κ ι ά ν γ α υ γ ί ζ η ό ά γ ρ ι ο ς σ κ ύ λ ο ς
δ έ ν μ π ο ρ ε ϊ ο ύ τ ε τ ή ν α θ ρ α υ σ τ η ά λ υ σ ί δ α π ο ύ μ α ύ τ ή ν
ε ί ν α ι γ ε ρ ά δ ε μ έ ν ο ς ν ά σ π ά σ η ο ύ τ ε ν ά ο γ η α π ό τ ή ν π ε
ρ ι ο χ ή π ο ύ τ ο ύ κ α θ ω ρ ί σ τ η κ ε ν ά κ ι ν η θ ή Κ α ί ε ί ό Θ ε ό ς
μ ε θ ή μ ώ ν τ ί ς κ α θ ή μ ώ ν
Ο τ ι κ α ί ν ά κ ά ν η ό σ α τ α ν ά ς κ α ί τ ό θ η ρ ί ο τ ο υ
έ μ ε ί ς ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί δ έ ν τ ό π ρ ο σ κ υ ν ο ύ μ ε "Α ν θ έ λ ο υ μ ε
ν ά μ ε ί ν ο υ μ ε α ν ε ξ ά λ ε ι π τ α γ ρ α μ μ έ ν ο ι σ τ ό ο ι ο λ ί ο τ η ς
ζ ω ή ς τ ο ύ Θ ε ο ύ δ π ω ς κ α ί ε ί μ α σ τ ε μ έ σ φ τ ο ύ Α γ ί ο υ
Β α π τ ί σ μ α τ ο ς κ α ί τ ο ύ Α γ ί ο υ Χ ρ ί σ μ α τ ο ς ά ς μ ή ν π τ ο η
θ ο ύ μ ε ά π ό τ ί ς δ π ο ι ε ς α π ε ι λ έ ς τ ο ύ τ υ ρ ά ν ν ο υ "Α ν σ υ μ
μ ο ρ Φ ώ ν ο υ μ ε τ ή ζ ω ή μ α ς σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό θ έ λ η μ α τ ο ύ
Κ υ ρ ί ο υ κ α ί α ν κ ρ α τ ο ύ μ ε σ υ ν ε χ ώ ς τ ό ν σ ύ ν δ ε σ μ ό μ α ς μ έ
τ ό ν Κ ύ ρ ι ο κ α ν ε ί ς δ έ θ ά μ π ο ρ έ σ ε ι ν ά μ α ς ν ι κ ή σ η κ ι ά ν
α κ ό μ α θ ά χ ρ ε ι α σ θ η ν ά π ε ρ ά σ ο υ μ ε α π ό τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο
(
Α ύ τ ό θ ά ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή τ ι μ ή γ ι ά μ α ς Σ τ ό ν ά γ ώ ν α
π ο ύ δ ι ε ξ ή γ α γ ε δ ι ά μ έ σ ο υ τ ω ν α ί ώ ν ω ν ό σ α τ α ν ά ς έ ν α ν
/
1
τ ί ο ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί α ύ τ ό Υ π ο ύ θ ά δ ι ε ξ ά γ η π ρ ό π ά ν
Ι
τ ω ν μ έ τ ό ό ρ γ α ν ο τ ο υ τ ό ν :t Α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν ά ξ έ ρ ο υ μ ε π ώ ς
!
ν ι κ η τ ή ς θ ά ε ί ν α ι ό Χ ρ ι σ τ ό ς Κ α ί α ύ τ ό π ο λ λ α π λ ώ ς κ α ί
π ο λ υ τ ρ ό π ω ς μ ά ς τ ό τ ο ν ί ζ ε ι ή Ι ε ρ ά :t Α π ο κ ά λ υ ψ ι ς Θ ά ρ
ρ ο ς λ ο ι π ό ν κ α ί α ι σ ι ο δ ο ξ ί α α δ ε λ φ ο ί μ ο υ α γ α π η τ ο ί
Α ϋ τ η ε σ τ ί ν ή ν ί κ η η ν Ι Κ σ α σ α τ ό ν κ ό σ μ ο ν η π ί σ τ ι ς
η μ ώ ν λ έ ε ι ό Ά γ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς σ τ ή ν ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Α Ι
ω ε Ι 4) α ρ κ ε ϊ ν ά π α ρ α μ ε ί ν ο υ μ ε π ι σ τ ο ί σ τ ό ν Κ ύ ρ ι ο
50
ώ ς ε κ Θ ε ο ϋ γ ε γ ε ν ν η μ έ ν ο ι α π π α ρ ' Α λ λ ά γ ι ά τ ή ν ί
κ η α ύ τ ή θ ά ξ α ν α δ ο θ η ε ύ κ α ι ρ ί α ν ά ξ α ν α μ ι λ ή σ ο υ μ ε σ τ ά
έ π ό μ ε ν α κ ε φ ά λ α ι α )' Α λ λ ω σ τ ε τ ί ε Ι ν α ι ό λ ό κ λ η ρ ο τ ό α ι
λ ί ο τ η ς Α π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς π α ρ ά ή θ ρ ι α μ ο ε υ τ ι κ ή δ ι α κ ή
ρ υ ξ η τ η ς ό ρ ι σ τ ι κ η ς ν ί κ η ς τ ο ύ Α ρ ν ί ο υ π ο ύ θ ά κ α τ α λ ύ
σ η μ ι ά γ ι ά π ά ν τ α τ ό κ ρ ά τ ο ς τ ο ύ δ ρ ά κ ο ν τ ο ς κ α ί τ ω ν
, ,
ο ρ γ α ν ω ν τ ο υ
Κ λ ε ί ν ο ν τ α ς τ ό θ έ μ α γ ι ά τ ό 666 κ α ί τ ή ν ά π ό ρ ρ ι ψ η
τ ο ύ χ α ρ ά γ μ α τ ο ς θ ε ω ρ ο ύ μ ε κ α λ ό γ ι ά ν ά μ ή ν τ α υ τ ο λ ο
γ ο ύ μ ε ν ά π α ρ α θ έ σ Ο μ ε έ δ ώ δ έ κ α σ η μ ε ί α π ο ύ ά ν α φ έ
ρ ε ι σ χ ε τ ι κ ά ό ά ρ χ ι μ Έ μ μ α ν ο υ ή λ Κ α λ ύ ο α ς σ τ ό σ ύ ν τ ο
μ ο ά λ λ ά π ο λ ύ π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό κ α ί σ η μ α ν τ ι κ ό ο ι ο λ ι α ρ ά κ ι
τ ο υ CH ά λ ή θ ε ι α γ ι ά τ ό 666", Ά θ ή ν α ι 1987, σ ε λ 61 έ ξ
Κ α τ ά τ ό ν π Έ μ μ α ν ο υ ή λ ή Έ κ κ λ η σ ί α κ α ί ο ί χ ρ ι
σ τ ι α ν ο ί δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά δ ε χ θ ο ύ ν τ ό 666 γ ι ά τ ο ύ ς έ ξ η ς
λ ό γ ο υ ς π ο ύ ά π ο τ ε λ ο ύ ν κ α ί σ υ μ π έ ρ α σ μ α τ η ς μ ι κ ρ ή ς
α ύ τ η ς μ ε λ έ τ η ς τ ο υ
1. Δ ι ό τ ι σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ή ν Α π ο κ ά λ υ ψ η ι γ 7-18,
ι ε 2 κ λ π ά ρ ι θ μ ό ς σ ύ μ ο ο λ ο ν τ ο ύ ό ν ό μ α τ ο ς τ ο ύ Ά τ ι
χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί χ ά ρ α γ μ α ε Τ ν α ι ί σ ο δ ύ ν α μ α τ ο ύ χ α ρ ά γ μ α
τ ο ς τ ο ύ ό ν ό μ α τ ο ς τ ο ύ τ ι χ ρ ί σ τ υ Τ ό 666 σ τ ή ν ά π ο
λ υ τ ο π ο ι η μ έ ν η χ ρ ή σ η έ ξ ω ά π ό τ ή ν ά ρ ι θ μ η τ ι κ ή σ ε ι ρ ά
ε Τ ν α ι χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ τ ι χ ρ ί σ τ υ κ α ί μ ά λ ι σ τ α ί σ χ υ ρ ό
-" ,
τ ε ρ ο τ ο υ ο ν ο μ α τ ο ς τ ο υ
2. Δ ι ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί κ ρ ί σ ι ν σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ω ν ό ρ
θ ο δ ό ξ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν κ α ί ύ π ά ρ χ ε ι κ ί ν δ υ ν ο ς σ ά λ ο υ Δ έ ν
ά π ο σ υ μ ο ο λ ί ζ ε τ α ι τ ό σ ύ μ ο ο λ ο 666, ώ σ τ ε ν ά γ ί ν η δ ε κ τ ό
Κ α ν ε ί ς δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά ά ν α γ κ ά σ η τ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς ν ά
δ ε χ θ ο ύ ν τ ή σ φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ Ά τ ι χ ρ ί σ τ υ Τ ά ν η π ι ώ δ η
έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ω ν φ ί λ ω ν τ ο ύ 666 δ έ ν π ε ί θ ο υ ν κ α ί μ ό
ν ο ν σ ύ γ χ υ σ ι ν φ έ ρ ο υ ν
51
3. Δ ι ό τ ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί κ ρ ί σ ι ν τ α υ τ ό τ η τ ο ς cH τ α υ τ ό
τ η τ α σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ν ν έ ο ν 1599, ά ρ θ ρ ο 3, π α ρ ά γ ρ 1,
π ε ρ ι λ α μ ο ά ν ε ι δ λ α τ ά σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς φ ω τ ο
γ ρ α Φ ί α έ π ώ ν υ μ ο ό ν ο μ α χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α γ ε ν ν ή σ ε ω ς κ λ π
cH τ α υ τ ό τ η τ α ε ί ν α ι ή ε ί κ ό ν α τ ο ύ π ρ ο σ ώ π ο υ ό κ α θ ρ έ
π τ η ς τ ο υ π ω ς θ ά ί δ η ό χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς τ ό ν έ α υ τ ό τ ο υ σ τ ή ν
τ α υ τ ό τ η τ α χ α ρ α γ μ έ ν ο ν μ έ τ ή σ φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ τ ι χ ρ ί
σ τ ο υ Τ ί θ ά π η ; Ε ί μ α ι ό έ α υ τ ό ς μ ο υ χ α ρ α γ μ έ ν ο ς Η
δ έ ν ε ί μ α ι α υ τ ό ς ε ί μ α ι δ η λ α δ ή κ ά π ο ι ο ς ά λ λ ο ς Α υ τ ό
ε ί ν α ι δ ι ψ υ χ ί α κ α ί ύ π ο κ ρ ι σ ί α cO χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς ε χ ε ι μ ι ά
τ α υ τ ό τ η τ α κ α ί ό χ ι π ο λ λ έ ς ά π ό π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ή δ ε ι λ ί α
4. Δ ι ό τ ι τ ό 666 σ τ ί ς τ α υ τ ό τ η τ ε ς θ ά ε ί ν α ι ί σ ό ο ι α
ά ν ε ξ ά λ ε ι π τ η σ φ ρ α γ ί δ α κ α τ έ ν έ ρ γ ε ι α ν τ ο ύ σ α τ α ν ά
ή ό π ο ί α θ ά σ υ ν δ έ η τ ό π ρ ό σ ω π ο ε ί τ ε κ α τ ε ν ν ο ι α ν κ υ
ρ ί ω ς σ τ ή ν ά ρ χ ή ε ί τ ε κ α τ έ ν έ ρ γ ε ι α ν μ έ τ ό ν Ι Α ν τ ί χ ρ ι
σ τ ο ν δ ι ά Ο ο λ ο ν
5. Δ ι ό τ ι ή ά π ο δ ο χ ή τ ο ύ 666, έ ν ώ δ ύ ν α τ α ι ν ά
ά π ο ρ ρ ι Φ θ η ε ί ν α ι έ ν σ υ ν ε ί δ η τ η κ α ί έ ν υ π ό γ ρ α φ η π ρ ο
δ ο σ ί α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό π ρ ο δ ί δ ε ι ό χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς
σ τ α ν ζ υ γ ί ζ ε τ α ι ή ο ο ύ λ η σ ή τ ο υ ή μ έ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό κ α ί
τ ό ν Σ τ α υ ρ ό ν 11 μ έ τ ό ν τ ί χ ρ ι σ τ ν κ α ί τ ό 666 χ ά ρ ι ν
ο ι ο τ ι κ ώ ν ά ν α γ κ ώ ν Δ έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν π ε ρ ι ο χ έ ς δ ρ ά σ ε ω ς
σ τ ί ς ό π ο ί ε ς Μ ρ ε ί ό χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς ν ά ε Ι ν α ι μ έ τ ό ν Α ν τ ί
χ ρ ι σ τ ο κ α ί ν ά μ ή ν π ρ ο δ ί δ ε ι τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν Μ έ τ ό 666 ό
χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς μ ε θ ί σ τ α τ α ι κ α τ ε ν ν ο ι α ν κ α ί κ α τ έ ν έ ρ γ ε ι α ν
σ τ ό σ τ ρ α τ ό π ε δ ο τ ο ύ δ ι α Ο ό λ ο υ
6. Δ ι ό τ ι ή ά π ο δ ο χ ή τ η ς σ φ ρ α γ ί δ ο ς 666 σ η μ α ί ν ε ι
ά λ λ α γ ή κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς σ η μ α ί ν ε ι ά ν α γ ν ώ ρ ι σ η ψ ε υ δ ο κ υ ρ ι
α ρ χ ί α ς τ ο ύ δ ι α ο ό λ ο υ Ι Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ Ά λ λ ο τ ε δ λ α τ ά
σ φ ρ ά γ ι ζ α ν μ έ τ ό ν Σ τ α υ ρ ό ν ε ι ς δ ή λ ω σ ι ν κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Τ ώ ρ α ο ά ζ ο υ ν π α ν τ ο ύ σ έ π ρ ό σ ω π α κ α ί
Ι
j
52
π ρ ά γ μ α τ α τ ή ν σ φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ γ ι ά ν ά δ η
λ ώ σ ο υ ν τ ό β δ έ λ υ γ μ α τ η ς ε ρ η μ ώ σ ε ω ς τ ή ν ψ ε υ δ ο κ υ
ρ ι α ρ χ ί α ν τ ο ύ δ ι α ο ό λ ο υ - Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ
7. Δ ι ό τ ι ή α π ο δ ο χ ή τ ο ύ 666 α π ο τ ε λ ε ί ά ρ ν η σ ι ν τ η ς
ό μ ο λ ο γ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί π ρ ο σ κ ύ ν η σ ι ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί
σ τ ο υ ε ϊ τ ε κ α τ ε ν ν ο ι α ν ε ϊ τ ε κ α τ ε ν έ ρ γ ε ι α ν
8. Δ ι ό τ ι τ ό 666 έ τ ο ι μ ά ζ ε ι τ ή ν κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ο λ ι τ ι
κ ά ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ά ή θ ι κ ά τ ό ν έ ρ χ ο μ ό κ α ί τ ή ν ά π ο δ ο χ ή
τ ο ύ Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ι μ ι α κ α ί τ ό τ ε ά λ λ ο ι θ ά λ έ ν ε ε ί ν α ι
ό ' Α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς έ ν ω ά λ λ ο ι θ ά λ έ ν ε δ έ ν ε ί ν α ι γ ι ά ν ά ά
ν ο ι χ τ η δ ι ά π λ α τ α ή ό δ ό ς τ ο υ ό π ω ς τ ώ ρ α ε ί ν α ι γ ι ά τ ό
666.
9. Δ ι ό τ ι τ ό 666 ε ί ν α ι κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ο σ ύ μ λ ο ε μ
λ η μ α τ ω ν σ κ ο τ ε ι ν ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν τ ω ν ά τ ι χ ρ ί σ τ ω ν δ υ
ν ά μ ε ω ν τ ω ν σ α τ α ν ι σ τ ω ν ε ί ν α ι φ ο ρ ε ύ ς ό λ η ς τ η ς ά ν τ ί
χ ρ ι σ τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ί α ς κ α ί κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α ς ε ί δ ω λ ο π ο ι ή
θ η κ ε κ α ί έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ ή ν ό λ η κ ο υ λ τ ο ύ ρ α τ η ς ά π ο σ τ α
σ ί α ς Ε π ο μ έ ν ω ς ό φ ε ί λ ε ι ή Έ κ κ λ η σ ί α κ α ί κ ά θ ε χ ρ ι
σ τ ι α ν ό ς ν ά δ ι α χ ω ρ ι σ θ ή ό χ ι μ ό ν ο ά π ό τ ί ς σ κ ο τ ε ι ν έ ς δ υ ν ά
μ ε ι ς ά λ ά κ α ί ά π ό τ η ν κ ο υ λ τ ο ύ ρ α κ α ί τ ά σ ύ μ ο ο λ ά τ η ς
10. Δ ι ό τ ι π ο λ λ ά ξ έ ν α κ ρ ά τ η α π έ ρ ρ ι ψ α ν τ ί ς τ α υ
τ ό τ η τ ε ς α υ τ έ ς μ έ τ ό Ε Κ Α Μ κ α ί μ έ τ ό γ ρ α μ μ ι κ ό η τ ό
α ρ ι θ μ η τ ι κ ό 666. Η Ό ρ θ ό δ ο ξ η Ε λ λ ά δ α δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά
φ α ν η κ α τ ώ τ ε ρ η τ ώ ν κ α θ ο λ ι κ ώ ν κ α ί π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ώ ν
σ τ ό ν ά γ ω ν α κ α τ ά τ ο υ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί τ ω ν σ υ μ ό λ ω ν
τ ο υ
Γ ι ά τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς α ύ τ ο ύ ς - σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό ί δ ι ο ς ί γ
γ ρ α Φ έ α ς κ α ί γ ι ά ά λ λ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς ... ή ο ί κ ο ν ο μ ί α τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς έ π ι ο ά λ λ ε ι ν ά ά π ο ρ ρ ι Φ θ η τ ό γ ρ α μ μ ι κ ό κ α ί
ά ρ ι θ μ η τ ι κ ό 666 κ α ί ν ά π ε ι σ θ η ή Π ο λ ι τ ε ί α ν ά μ ή χ ρ η σ ι
μ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ ό σ ύ σ τ η μ α bar code τ ό ό π ο ί ο χ α ρ ά σ σ ε ι
53
κ α ί γ ρ α μ μ ι κ ώ ς κ α ί ά ρ ι θ μ η τ ι κ ώ ς τ ό 666. Τ ό κ ρ ά τ ο ς κ α ί
ή π ο λ ι τ ε ί α δ έ ν ε ί ν α ι ο ύ τ ε π ρ έ π ε ι ν ά γ ί ν ο υ ν α ν τ ί χ ρ ι σ τ α .
Τ ό κ ρ ά τ ο ς κ α ί ή π ο λ ι τ ε ί α ε ί ν α ι ό έ α υ τ ό ς μ α ς . Ε ϊ μ α σ τ ε
κ α ί θ ά μ ε ί ν ο υ μ ε χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί . CH π ο λ ι τ ε ί α δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά
α γ ν ο ε ί τ ή ν ' Ε κ κ λ η σ ί α . cH Έ κ κ λ η σ ί α ε ί ν α ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς
τ ό κ ρ ά τ ο ς . Κ ρ ά τ ο ς κ α ί Έ κ κ λ η σ ί α ε ί ν α ι - ό λ α ό ς τ ο ύ
Θ ε ο ύ . Ε ί μ α σ τ ε Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί . Τ ό χ ά ρ α γ μ α
τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ δ έ ν θ ά π ε ρ ά σ η , δ έ ν θ ά μ α ς κ α ν η σ η ­
μ α δ ι α κ ο ύ ς τ ο ύ δ ι α 6 ό λ ο υ .
Ι
Ι