CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE

Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate popie con!o" legii contabilitatii#
Contabilitatea tebuie sa asigue inegistaea conologica si siste"atica $ pelucaea $
publicaea si pastaea in!o"atilo cu pi%ie la po&itia !inanciaa$ pe!o"anta !inanciaa si
!lu'uile de te&oeie atat pentu ceintele intene ale acestoa cat si pentu utili&atoii e'teni
(gu%enul$ pala"entul$ ceditoii$ debitoii)#
Contabilitatea institutilo publice asigua in!o"atii odonatoilo de cedite (conduceii
institutiilo publice) cu pi%ie la e'ecutia bugetelo de %enitui si c*eltuieli (incasaea si especti%
plata %enituilo si c*eltuielilo)$ pati"oniul a!lat in ad"inistae (pati"oniul pi%at si public)$
costul poga"elo apobate pin buget$ dat si in!o"atii ncesae pentu intoc"iea contului
geneal anual de e'ecutie a bugetului de stat$ a bugetului asiguailo sociale de stat si a !onduilo
speciale #
In categoia institutiilo publice se includ +
 Pala"entul
 Ad"inistatia pe&identiala
 ,inisteele
 Celelalte ogane de specialitate ale ad"inistatie publice
 Alte autoitati publice
 Institutiile publice autono"e pecu" si institutiile din subodinea acestoa
indi!eent de "odul de !inantae a acestoa
Institutiile publice pot !i !inantate pe ba&a ceditelo bugetae (su"e pi"ite din bugetul de
stat si-sau bugetele locale pentu acopeiea c*eltuielilo geneate de de!asuaea acti%itatii)$ pe
sea"a %enituilo popii obtinute $ pecu" si pe sea"a !onduilo speciale#
Contabilitatea publica cupinde +
 Contabilitatea %enituilo si c*eltuielilo bugetae (e!lecta incasaea %enituilo si
plata c*eltuielilo sa!eente e'ecitiului bugeta)
 Contabilitatea geneala ba&ata pe pincipiul constataii deptuilo obligatiilo
(e!lecta e%olutia situatie !inanciae si pati"oniale pecu" si e'cedentul sau
de!icitul pati"onial)
 Contabilitatea te&oeiei statului
 Contabilitatea destinata anali&aii costuilo poga"elo apobate (contabilitate de
gestiune)
PLANUL DE CONTURI
Planul de contui al contabilitatii institutiilo publice cupinde +
 Contui bugetae utili&ate pentu e!lectaea incasaii %enituilo platii c*eltuielilo
si dete"inaea e&ultatului e'ecutiei bugetae (in planul de contui acestea se
clasi!ica pe stuctua clasi!icatiei bugetae)
 Contui geneale utili&ate pentu e!lectaea acti%elo si pasi%elo institutiei pecu"
si a c*eltuielilo si %enituilo a!eente e'ecitiului bugeta indi!eent daca %enituile
au !ost incasate ia c*eltuielile platite$ pentu dete"inaea e&ultatului pati"onial)
Planul de contui geneal utili&at de institutiile publice cupinde u"atoaele clase de
contui +
 Clasa I . contui de capital
 Clasa II . contui de acti%e !i'e
 Clasa III . contui de stocui si poductie in cus de e'ecutie
 Clasa IV . contui de teti
 Clasa V . contui la te&oeia statului si banci co"eciale
 Clasa VI . contui de c*eltuieli
 Clasa VII . contui de %enitui si !inantai
/
CARACTERISTICILE INSTITUTIILOR PUBLICE
Institutiile publice isi de!asoaa acti%itatea de egula inns!ea ne"ateiala (in%ata"ant$
secuitate nationala$ sanatate$ odine publica) a%and dept scop satis!aceea uno ne%oi geneale ale
populatiei#
Ti"estial institutiile publice au obligatia intoc"iii si depuneii uno dai de sea"a
contabile$ ia anual situatii !inanciae#
Pati"oniul este pi"it initial de la bugetul de stat sau local $ de egula pin tans!e de la
alte institutii publice#
Banul public tebuie c*eltuit cu e!icienta "a'i"a#
PRINCIPIILE CONTABILE
 Pincipiul continuitatii acti%itatii
 Pincipiul pe"anentei "etodelo
 Pincipiul pudentei
 Pincipiul intangibilitatii bilantului de desc*idee
 Pincipiul neco"pensaii
 Pincipiul contabilitatii pe ba&a de anga0a"ente (se inegistea&a %enituile si
c*eltuielile in "o"entul in cae acestea se poduc si nu pe "asua ce acestea sunt
incasate sau platite)
 Pincipiul e%aluaii sepaate a ele"entelo de acti% si de datoii
 Pincipiul pagului de se"ni!icatie (in situatiile !inanciae oice ele"ent cae
pe&inta o %aloae se"ni!icati%a tebuie pe&entat distinct $ ia cele cu %aloi
nese"ni!icati%e sunt pe&entate pin insu"aea int1o po&itie globala)
 Pincipiul pe%alentei econo"icului asupa 0uidicului (in!o"aticien contabile
pe&entate in situatiile !inanciae tebuie sa !ie cedibile$ sa especte ealitatea
econo"ica a e%eni"entelo sau tan&actiilo $ nu nu"ai !o"a lo 0uidica)
CLASI2ICATIA BUGETARA
Docu"entul cu caacte de lege pin cae se !unda"entea&a si pe%i&ionea&a atat %enituile
anuale ce u"ea&a a !i "obili&ate cat si c*eltuielile ce u"ea&a a !i e!ectuate pe destinatii il
epe&inta bugetul de stat#
Anual in cadul acestuia se apoba i"po&itele$ ta'ele si cotele de i"punee pecu" si alte
%enitui# Totodata pin bugetul de stat se apoba cedutele bugetae pe destinatii# In scopul
cunoasteii di%esitatii i"po&itelo$ ta'elo si destinatiile c*eltuielilo bugetae se i"pune gupaea
acestoa dupa citeii unitae# Aceasta gupae a %enituilo si c*eltuielilo bugetae int1o odine
unitaa si obligatoie este stabilita pin clasi!icatia bugetaa cae este elaboata de ,inisteul
2inantelo Publice#
Citeiile cae stau la ba&a gupai %enituilo si c*eltuielilo pot !i +
 Citeiul !unctional pin cae se asigua gupaea %enituilo si c*eltuielilo in
!unctie de obiecti%ele stabilite de stat# Con!o" acestui citeiu %enituile si
c*eltuielile bugetae se gupea&a pe pati $ capitole si subcapitole (de e'e"plu la
%enitui a%e" %enitui cuente si de capital epe&entand pati si especti% %enitui
!iscale si ne!iscale epe&entand capitole etc)
 Citeiul econo"ic pin cae se asigua gupaea %enituilo si c*eltuielilo in !unctie
de natua lo# Con!o" acestui citeiu %enituile si c*eltuielile sunt gupate pe
titlui$ aticole si aliniate#
 Citeiul ad"inistati% sau depaeta"entaul pin cae se asigua codi!icaea
odonatoilo pincipali de cedite si ponind de la aceasta codi!icae la ni%elul
!iecaui odonato pincipal de cedite se eali&ea&a gupaea %enituilo si
3
c*eltuielilo dupa celelate citeii# Ast!el citeiul ad"inistati% asigua gupaea
%enituilo si c*eltu4ielilo pe "inistee$ alte institutii centale si consilii 0udetene#
In conclu&ie clasi!icatia bugetaa e'pi"a stuctua bugetului de stat si odonea&a-gupea&a
int1un "od siste"atic$ unita codi!icat si obligatoiu epati&aea %enituilo si c*eltuielilo
bugetae e!lectand "odul de ogani&ae a "obili&aii %enituilo si destinatia acestoa int1un
e'ecitiu bugeta#
ORGANIZAREA EVIDENTEI CONTABILE A OPERATIILOR GENERALE LA
INSTITUTILE PUBLICE
CONTABILITATEA CAPITALURILOR
Capitaluile unei institutii publice cupind +
 2onduile
 Re&ultatul pati"oniului
 Re&ultatul epotat
 Re&e%ele din e%aluae
 2onduile cu destinatie speciala
Fondurile unei institutii publice cupind +
 2ondul bunuilo cae alcatuiesc do"eniul public al statului
 2ondul bunuilo cae alcatuiesc do"eniul public al unitatilo ad"inistati%e
teitoiale
 2ondul bunuilo cae alcatuiesc do"eniul pi%at al statului
 2ondul bunuilo cae alcatuiesc do"eniul pi%at al unitatilo ad"inistati%e
teitoiale
 2ondul acti%elo !i'e necopoale
 2ondui in a!aa bugetelo locale
Do"eniul public este alcatuit din bunuile pe%a&ute in constituitie cae pin natua lo sunt
de u& sau de intees public si sunt dobandite de stat sau de unitatile ad"inistati% teitoiale pin
"odalitatilepe%a&ute de lege (de egula tans!eul)#
Do"eniul pi%at este alcatuit din bunui a!late in popietatea institutiilo publice cae nu
!ac pate din do"eniul public#
Bunuile din do"eniul public sunt inalienabile$ insesi&abile si i"pesciptibile dupa cu"
u"ea&a +
 Nu pot !i instainate $ putand !i date nu"ai in ad"inistae$ cesionae sau inc*iiee
 Nu pot !i supuse e'ecutaii silitesi asupa lo nu se pot constitui gaantii eale
 Nu pot !i dobandite de cate alte pesoane pin u&ul capiune sau pin e!ectul
posesiei de buna cedinta asupa bunuilo "obile
Bunuile din do"eniul pi%at sunt supuse egi"ului 0uidic de dept co"un#
Teceea bunuilo din do"eniul pei%at al statului sau al unitatilo ad"inistati% teitoiale
in do"eniul public al acestoa se !ace dupa ca& pin *otaae a gu%enului$ a consiliului 0udetean
especti% a consiliului geneal al "unicipiului Bucuesti oi a consiliului local#
Teceea in do"eniul public a uno bunui din pati"oniul societatilo co"eciale la cae
statul sau o unitate ad"inistati teitoiala este actiona se poate !ace nu"ai cu plata si cu acodul
AGA societatii co"eciale especti%e# In lipsa acodului "entionat bunuile societatii con"eciale
pot !i tecute in do"eniul public nu"ai pin pocedua e'topieii pentu cau&a de utilitate publica
si dupa o 0usta si pealabila despagubie#
Teceea unui bun din do"eniul public al statului in do"eniul public al unei unitati
ad"inistati% teitoiale se !ace la ceeea consiliului 0udetean especti% a consiliului geneal al
"unicipiului Bucuesti sau a consiliului local dupa ca& pin *otaae de gu%en#
Teceea unui bun din do"eniul public al unei unitati ad"inistati% teitoiale in do"eniul
public al statului sec!ace la ceeea gu%enului pin *otaae a consiliului 0udetean especti% a
consiliului geneal al "unicipiului Bucuesti sau a Consiliului local#
5
Deptul de popietate publica incetea&a daca bunul a pieit sau daca a !ost tecut in
do"eniul pi%at#
Teceea din do"eniul public in do"eniul pi%at se !ace dupa ca& pin *otaae a
gu%enului $ a consiliului 0udetean especti% a consiliului geneal al "unicipiului Bucuesti sau a
consiliul local#
Rezultatul patrionial se stabileste luna sau cel "ult la intoc"iea situatiei !inanciae
pin inc*ideea contuilo de %enitui si !inantai si a contuilo de c*eltuieli#
La inceputul e'ecitiului soldul contului de e&ultat pati"onial de la s!asitul anului
pecedent se tans!ea la e&ultatul epotat#
Re&ultatul epotat e'pi"a e&ultatul pati"oniului al e'ecitilo bugetae anteioae#
Re&e%ele din ee%aluae epe&inta di!eenta inte %aloaea 0usta stabilita cu oca&ia
ee%aluai acti%elo !i'e si %aloaea contabila (costul istoic) inegistat in contabilitate#
Ree%aluaea acti%elo !i'e apatinand institutiilo publice se e!ectuea&a pe ba&a uno
e%aluai e!ectuate de e%aluatoi autoi&ati sau de cate co"isiile te*nice#
In pactica ee%aluaile tebuie eali&ate in "od egulat in asa !el incat %aloaea contabila sa
nu di!ee substantial de %aloaea 0usta#
Daca e&ultatul ee%aluaii este o cestee a %aloii contabile nete aceasta se tatea&a ast!el
 Ca o cestee a e&e%ei din ee%aluae daca nu a e'istat o descestee anteioata
ecunoscuta ca o c*eltuiala a!eenta acelui acti% !i'
 Ca un %enit cae sa co"pense&e c*eltuiala cu descesteea ecunoscuta anteio la
acel acti%
Daca e&ultatul ee%aluaii este o descestee a %aloii contabile nete se tatea&a ast!el +
 Ca o scadee a e&e%ei din ee%aluae cu %aloaea "ini"a dinte %aloaea acelei
e&e%e si %aloaea descesteii 6 e%entuala di!eenta a"asa neacopeita din
e&e%ele de ee%aluae e'istente se inegistea&a ca o c*eltuiala
 Ca o c*eltuiala cu inteaga %aloae a descesteii daca in e&e%a din ee%aluae nu
este inegistata o su"a a!eenta acelui acti%
2onduile cu destinatie speciala include+
 2ondul de ul"ent se constituie din e'cedentul anual al bugetului local 6
disponibilitatile acestui !ond pot !i utili&ate te"poa pentu acopeiea goluilo de
casa po%enite din decala0e inte %enituile si c*eltuielile anului cuent pecu" si
pentu acopeiea de!initi%a a e%entualului de!icit bugeta e&ultat la s!asitul
e'ecitiului 6 totodata !ondul de ul"ent poate !i utili&at si pentu !inantaea uno
in%estitii din co"petenta autoitatii ad"inistatiei publice locale sau pentu
de&%oltaea se%iciilo publice locale in in"teesul co"unitatii
 2ondul de e&e%a al bugetului asiguailo sociale de stat se constituie anual dint1o
cota de pana la 57 din %enituile bugetului asiguailo sociale de stat 6!ondul de
e&e%a se utili&ea&a pentu acopeiea pestatiilo de asiguai sociale in situatii
te"einic "oti%ate sau a alto c*eltuieli ale siste"ului public apobate pin legea
bugetului asiguailo sociale de stat 6 !ondul de e&e%a se epotea&a in anul
u"ato si se co"pletea&a poti%it legii e%entualul de!icit cuent al bugetului
asiguailo sociale de stat$ se acopea din disponibilitatile bugetului asiguailo
sociale de stat din ani pecedenti si in continuae din !ondul de e&e%a
 2ondul de ce&e%a pentu sanatate se constituie in cota de /7 din su"ele
constituite la ni%elul CNAS 6bugetul !ondului se apoba ca ane'a la legea bugetului
de stat $ ia utili&aea acestuia se stabileste pin legi bugetae anuale 6 !ondul de
e&e%a a"as neutili&at la !inele anului se epotea&a in anul u"ato cu aceeasi
destinatie
 2ondul de isc se constituie distinct pentu gaanti locale la i"pu"utui intene si
especti% pentu gaanti la i"pu"utui e'tene in scopul acopeiii iscuilo
!inanciae ce decug din gaantaea de cate autoitatea ad"inistatiei publice locale
a i"pu"utuilo contactate de cate societatile co"eciale si se%iciile publice de
subodonae locala 6!ondul de isc se constituie din su"ele incasate sub !o"a de
co"isioane de la bene!iciaii i"pu"utuilo gaantate$ doban&ile acodate de
8
unitatile te&oeiei statului la disponibilitatile !ondului$ doban&i si penalitati de
inta&iee pentu neplata in te"en de cate bene!iciaii i"pu"utuilo si in
co"pletae de la bugetul local
 2ondul de de&%oltae a spitalului se utili&ea&a pentu pocuaea de ec*ipa"ente si
apaatua "edicala si de laboato necesaa des!asuaii acti%itatii spitalului 6se
constituie din +
o Cota pate din a"oti&aea calculata luna si cupinsa in bugetul de %enitui
si c*eltuieli
o Su"e e&ultate din %aloi!icaea bunuilo disponibile pecu" si din cele
casate
o Sponsoi&ai
o O cota de 397 din e'cedentul bugetului de %enitui si c*eltuieli inegistat la
s!asitul e'ecitiului bugeta
 Ta'e speciale cae sunt apobate de cate consiliile locale$ 0udetene si consiliul
geneal al "unicipiului Bucuesti pentu !unctionaea uno se%icii publice locale
ceate in inteesul pesoanelo !i&ice si 0uidice
 Su"e a!eente depo&itelo speciale constituite pentu constuctii de locuinte 6 se
pastea&a int1un cont distinct la unitatile te&oeiei statului desc*is pe sea"a
unitatilo ad"inistat%1teitoaiale
 Su"e epe&entand a"oti&aea acti%elo !i'e detinute de se%i%ciile publice pe
intees local 6 se%ic%iile publice de intees local cae des!asoaa acti%itati de natua
econo"ica au obligatia calculaii$ inegistaii si ecupeaii u&uii !i&ice si "oale a
acti%elo !i'e a!eente acesto acti%itati pin tai! sau pin p:t 6 aceste su"e se
utili&ea&a pentu eali&aea de in%estitii in do"eniul especti% si se e%identia&a
distinct in poga"ul de in%estitii ca suse de !inantae
ORGANIZAREA EVIDENTEI CONTABILE A OPERATIILOR GENERALE LA
INSTITUTIILE PUBLICE
CONTABILITATEA CAPITALURILOR
Se tine cu a0utoul contuilo din clasa I#
Contul /99 tine e%identa !ondului acti%elo !i'e necopoale cae nu se supun a"oti&aii#
Ae !unctia contabila de pasi%# In cedit se inegistea&a acti%ele !i'e necopoale intate
inpati"oniu in coespondenta cu debitul contului 39;$ ia in debit se inegistea&a acti%ele !i'e
necopoale iesite din pat"oniu in coespondenta cu ceditul contului 39;# Soldul cedito al
contului/99 epe&inta !ondul acti%elo !i'e necopoale la un "o"ent dat#
Contul /9/ tine e%identa bunuilo cae alcatuiesc do"eniul public al statului si cae nu se
supun a"oti&aii# Ae !unctia contabila de pasi%# In cedit se inegistea&a bunuile intate I
do"eniul public al statului in coespondenta cu debitul contuilo 3//$ 3/3$ 3/5$ 3/<$ ia in debitul
contului se inegistea&a bunuile iesite din do"eniul public al statului in coespondenta cu ceditul
contuilo 3//$ 3/3$ 3/5$ //<# Soldul cdito epe&inta bunuile cae alcatuiesc do"eniul public al
statului#
Contul /93 tine e%identa bunuilo cae alcatuiesc do"eniul pi%at al statului cae nu se
supun a"oti&aii# Ae !unctia contabila de pasi%# In cedit se inegistea&a bunuile intate in
coespondenta cu debitul contuilo 3//$ 3/3$ 3/5$ 3/8$ 58= (%aloaea bunuilo con!iscate sau
intate in popietatea pi%ata a statului)$ ia in debitul contului se inegistea&a bunuile iesite din
do"eniul pi%at al statului in coespondenta cu ceditul contuilo 3//$3/3$ 3/5$ 3/8$ 58=$5<>
(%aloaea bunuilo con!iscate sau intate in popietatea pi%ata a statului ce sunt %aloi!icate in
egi" de consignatie)# Soldul cedito epe&inta bunuile cae alcatuiesc do"eniul pi%at al
statului#
<
Contul /95 tine e%identa bunuilo cae alcatuiesc do"eniul public al unitatilo
ad"inistati%1teitoiale cae nu se supun a"oti&aii# Ae !unctia contabila de pasi% si
!unctionea&a si"ila cu contul /9/ !aa a se "ai utili&a contul 3/<#
Contul /98 tine e%identa bunuilo cae alcatuiesc do"eniul pi%at al unitatilo
ad"inistati%1teitoiale cae nu se supun a"oti&aii# Ae !unctia contabila de pasi% si
!unctionea&a si"ila cu conul /93 utili&and in locul contului 58= contul 58>#
Contul /9< tine e%identa di!eentelo in plus sau in "inus din ee%aluaea acti%elo !i'e
copoale# Ae !unctia contabila de pasi# In cedit se inegistea&a cesteea de %aloae e&ultata din
ee%aluaea acti%elo !i'e copoale in coespondenta cu debitulcontuilo 3//$ 3/3$ 3/5$ 3/8# In
debitul contului /9< se inegistea&a descesteea de %aloae e&ultata din ee%aluaea acti%elo !i'e
copoale in coespondenta cu ceditul contuilo 3//$ 3/3$ 3/5$ 3/8# Soldul cedito epe&inta
%aloaea e&e%elo di ee%aluaea acti%elo !i'e copoale e'istente in institutiile publice#
Contul //= tine e%identa e&ultatului epotat cae se peia la inceputul !iecaui e'ecitiu
bugeta din contul de e&ultat pati"onial al e'ecitiului anteio# Este bi!unctional# In debitul
contului se inegistea&a de!icitul pati"onial eali&at in e'ecitiile bugetae pecedente$ ia in
ceditul contului se inegistea&a e'cedentul pati"onial eali&at in e'ecitiile pecedente# Soldul
debito e'pi"a de!icitul pati"onial al e'ecitiilo bugetae pecedente$ ia soldul cedito
e'pi"a e'cedentul pati"onial al e'ecitiului bugeta pecedent#
Contul //= se ceditea&a pindebitul contuilo+
 /3/ cu e'cdentul pati"onial eali&at in e'ecitiul cuent tans!eat asupa
e&ultatului epotat la inceputul e'ecitiului u"ato
 /55 cu su"ele tans!eate in contul de e&ultat al bugetului !ondului natinal unic de
asiguai sociale de sanatate epe&entand utili&aea !ondului de e&e%a con!o"
pe%deilo legale
Contul //= se debitea&a in coespondenta cu ceditul contuilo +
 /3/ cu de!icitul pati"onial eali&at in e'ecitiul cuent tans!eat asupa
e&ultatului epotat la inceputul e'ecitiului u"ato
 595 cu petul de inegistae al "ateialeloe de natua obiectelo de in%enta a!late
in "aga&ie sau in !olosinta la 5/ dece"bie 399< cae se scot din !olosinta
 8;5$ 8;8$ 8;<$ 8;;8$ 8;;< cu su"ele stinse pin scutie$ anulae$ pesciptie si alte
"odalitati pe%a&ute de lege epe&entand ceante ale bugetului de stat$ ale
bugetului local$ ale bugetului siguailo sociale de stat$ ale bugetului asiguailo
pentu so"a0 si ale bugetului !ondului natinal unic de asiguai sociale de sanatate$
dupa ca&$ daca %enituile po%in din anii pecdenti
Contul /3/ tine e%identa e&ultatului pati"onial$ este bi!unctional# In debitul contului se
inegistea&a c*eltuielile e!ectuate de institutile publice dupa natua sau destinatia lo$ ia in cedit
%enituile eali&ate dupa natua si susa lo# Soldul debito e'pi"a de!icitul pati"onial$ ia soldul
cedito e'pi"a e'cedentul pati"onial#
Contul /3/ se debitea&a pin ceditul contuilo +
 //= cu e'cedentul pati"onial eali&at in e'ecitiul cuent tans!eat asupa
e&ultatului epotat la inceputul e'ecitiului u"ato
 /5/ cu su"ele epati&ate la s!asitul anului din e'cedentul anual al bugetului local
pentu constituiea !ondului de ul"ent
 <39 cu soldul debito al contului de disponibil la bugetului de stat la s!asitul anului
 <3// cu e'cedentul pati"onial inegistat la s!asitul peioadei de cate institutiile
!inantate din bugetul local (iituatia in cae institutiile publice !inantate din bugetul
local obtin de!ici inegistaea este aceeasi insa cu su"ele in osu)
 contuile din clasa a VI1 a cu soldul debito al acestoa la s!asitul peioadei in
%edeea inc*ideii si stabiliii e&ultatului pati"onial
 =9> cu soldul debito al contului la s!asitul peioadei in %edeea inc*ideii si
stabiliii e&ultatului pati"onial
;
Contul !"! #e $rediteaza pin debitul contuilo din clasa a %&a de %enitui in %edeea
inc*ideii acestoa pecu" si pin debitul contului !!% cu de!icitul pati"onial inegistat in
e'ecitiul cuent cae se tans!ea asupa e&ultatului epotat la inceputul e'ecitiului u"ato#
Contul !'(! tine e%identa su"elo epe&entand !ondul de de&%oltae a spitalului constituit
legii# Este de pa#i)# In $redit se inegistea&a su"ele incasate epe&entand !ondul de de&%oltae a
spitalului in coespondenta cu debitul contului **+$ ia in de,it se inegistea&a c*eltuielile de
a"oti&ae a!eente acti%elo !i'e ac*i&itionate din !ondul de de&%oltae a spitalului la s!asitul
peioadei pin ceditul contului -.!!# Soldul $reditor epe&inta !ondul de de&%oltae a spitalului
la un "o"ent dat#
Contul !*! tine e%identa po%i&ioanelo pentu litigii$ pentu gaanti acodate clientilo si
alte po%i&ioane# Eeste de pa#i)# In $redit se inegistea&a constituiea si "a0oaea po%i&ioanelo
in cospondenta cu debitul contului -.!"$ ia in de,it se inegistea&a di"inuaea si anulaea
po%i&ioanelo in coespondenta cu ceditul contului %.!"# Soldul $reditor epe&inta
po%i&ioanele e'istente la un "o"ent#
Contul !-/ tine e%identa la ni%elul "inisteelo si alto autoitati publice centale$ a
i"pu"utuilo intene si e'tene contactate de stat pe te"en "ediu si lung# Este de pa#i)# In
$redit se inegistea&a tageile din i"pu"utuile intene si e'tene contactate de stat$ ia in de,it
a"busaea acesto i"pu"utui poti%it scadentelo din acoduile de i"pu"ut# Soldul $reditor
epe&inta i"pu"utui intene si e'tene contactate de stat nea"busate la un "o"ent dat#
Se $rediteaza pin debitul contuilo +
 "'"0"'/ #i /+( cu a%ansuile in lei si in %aluta acodate !uni&oilo de acti%e !i'e
copoale$ necopoale sau pentu li%ai de bunui$ lucai e'ecutate si pestai de
se%icii $ dupa ca&$ din i"pu"utui intene si e'tene contactate de stat$
subi"pu"utate bene!iciailo !inali
 /+!0/+/ cu platile in lei si in %aluta dispuse sub !o"a de tagei din i"pu"utui
intene si e'tene contactate de stat ac*itate !uni&oilo
 *!' cu su"ele intate in contul de disponibil al institutiei publice epe&entand
%aloaea din i"pu"utui intene si e'tene contactate de stat
 --* cu di!eentele de cus %aluta ne!a%oabile e&ultate din ee%aluae la s!asitul
peioadei$ a i"pu"utuilo intene si e'tene contactate de stat in %aluta
Se de,iteaza pin ceditul contuilo +
 *!"0%%+ cu %aloaea atelo scadente ac*itate pentu a"busaea i"pu"utuilo
intene si e'tene contactate de stat$ din contul de disponibil de la banca sau din
!inantaea bugetaa
 %-* cu di!eentele de cus %aluta !a%oabile e&ultate !ie din ee%aluae la s!asitul
peioadei a i"pu"utului $ !ie odata cu a"busaea acestoa
Contul !-* tine e%identa la ni%elul "inisteelo $ alto autoitati publice si unitatilo
ad"inistati% teitoiale a i"pu"utuilo intene si e'tene gaantate de stat pe te"en "ediu si
lung# Este de pa#i) si !unctionea&a si"ila cu contul /;8#
Se $rediteaza cu debitul contuilo +
 "'"0"'/0/+(0/+! #i /+/ dupa ca& cu a%ansuile platite si especti% platile e!ectuate
din tagei din i"pu"utui intene si e'tene gaantate de stat
 --* cu di!eentele de cus %aluta ne!a%oabile a!eente ee%aluaii i"pu"utuilo
la s!asitul peioadei
 *!/ cu tageile din i"pu"utui diect in contul de disponibil
Se de,iteaza pin ceditul contuilo +
 *!" #i %%+ cu i"pu"utuile a"busate din contul de disponibil la banca sau din
!inantaea bugetaa
=
 *!- cu su"ele epe&entand e!inantaea i"pu"utuilo intene si e'tene
contactate de autoitatile ad"inistatiei publice locale si gaantate de stat
 *"!" cu su"ele epe&entand a"busaea i"pu"utuilo estante
 *-+ cu %aloaa atelo scadente ac*itate pentu a"busaea i"pu"utuilo intene
si e'tene gaantate de stat la institutiile publice !inantate din %enitui popii
 %-* cu di!eentele !a%oabile de cus %aluta a!eente a"busaii sau ee%aluaii
i"pu"utuilo gaantate de stat
Contul !-% tine e%identa alto i"pu"utui si datoi asi"ilate pe te"en scut si lung# Este
de pa#i)# In $redit se inegistea&a su"ele incasate din alte i"pu"utui si datoii asi"ilate$ ia in
de,it su"ele a"busate# Soldul $reditor epe&inta alte i"pu"utui si datoii asi"ilate
neestituite#
Se $rediteaza pin debitul contuilo +
 "!"0!' #i "!/ cu %aloaea acti%elo !i'e copoale pi"ite in egi" de leasing
!inancia con!o" pe%edeilo contactuale
 "'" #i "'/ cu a%ansuile in lei si %aluta acodate !uni&oilo de acti%e !i'e copoale
si necopoale din contul de i"pu"ut
 *!" #i *-+ cu su"ele incasate epe&entand alte i"pu"uti si datoii asi"ilate
 --* cu di!eentele de cus %aluta ne!a%oabile e&ultate din ee%aluaea
i"pu"utuilo in %aluta la s!asitul peioadei
Se de,iteaza pin ceditul contuilo +
 /+/ cu obligatia de lata a atelo de leasing !inancia pe ba&a !actuilo e"ise de
locato
 *!"0*-+ #i %%+ $u %aloaea atelo scadente ac*itate pentu a"busaea alto
i"pu"utui si datoii asi"ilate
 %-* cu di!eentele de cus %aluta !a%oabile cu oca&ia a"busaii sau ee%aluaii
alto i"pu"utui in %aluta
Contul !-. tine e%identa doban&ilo a!eente i"pu"utuilo si datoiilo asi"ilate# Este de
pa#i)# In $redit se inegistea&a doban&ile datoate$ ia in de,it doban&ile platite# Soldul $reditor
epe&inta doban&ile neestituite#
CONTABILITATEA ACTIVELOR 2I?E
Se tine cu a0utoul contuilo din clasa a II1a#
Contul "+' tine e%identa c*eltuielilo de de&%oltae inegistate ca acti%e !i'e necopoale#
Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a %aloaea lucailo si poiectelo de de&%oltae intate in
pati"oniu$ ia in $redit c*eltuielile de de&%oltae cedate si especti% sca&ute din e%identa# Soldul
de,itor epe&inta %aloaea c*eltuielilo e'istente la un "o"ent dat #
Contul se de,iteaza pin ceditul contuilo +
 /+/ cu %aloaea c*eltuielilo de de&%oltae ac*i&itionate de la teti
 %"! cu %aloaea c*eltuielilo de de&%oltae eali&ate pe cont popiu
 %%( cu %aloaea c*eltuielilo de de&%oltae pi"ite cu titlu gatuit
Se $rediteaza pin debitul contuilo +
 "+* cu %aloaea c*eltuielilo de de&%oltae a!eente concesiunilo$ be%etelo$
licentelo$ "acilo co"eciale etc
 ".+ cu %aloaea c*eltuielilo de de&%oltae a"oti&ate sca&ute din e%identa
 -*. cu %aloaea nea"oti&ata a c*eltuielilo de de&%oltae tans!eate cu titlu gatuit
 -(! cu %aloaea nea"oti&ata a c*eltuielilo de de&%oltae %andute sau scoase din
!olosinta
@
Contul "+* tine e%identa concesiunilo$ be%etelo$ licentelo$ "acilo co"eciale$
deptuilo si acti%elo si"ilae apatinand institutiilo publice# Este de a$ti)1 In de,it se
inegistea&a concesiunile$ be%etele etc# intate in pati"oniu$ ia in $redit %aloaea
concesiunilo$ be%etelo etc# iesite din pati"oniu# Soldul de,itor e'pi"a %aloaea
concesiunilo$ be%etelo etc# e'istente in pati"oniul institutiilo publice la un "o"ent dat#
Se de,iteaza pin ceditul contuilo +
 "+' cu %aloaea c*eltuielilo de de&%oltae a!eente concesiunilo$ be%etelo etc
 "'' cu %aloaea concesiunilo$ be%etelo etc obtinute in "ai "ulte peioade cae se
eceptionea&a
 /+/ cu %aloaea concesiunilo$ be%etelo etc ac*i&itionate de la teti
 %"! cu %aloaea concesiunilo$ be%etelo etc eali&ate pe cont popiu
 %%( cu %aloaea concesiunilo $ be%etelo etc pi"ite cu titlu gatuit
Se $rediteaza pin debtitul contuilo+
 ".+0 -*. #i -(! $dupa ca&$ cu %aloaea concesiunilo$ be%etelo etc sca&ute din
e%identa$ a"oti&ate si especti% nea"oti&ate
Contul "+- tine e%identa e%eni"entelo cultual spoti%e (epe&entatii teatale$ poga"e
de adio si tele%i&iune$ lucai "u&icale$ e%eni"ente spoti%e$ lucai liteale atistice sau ceati%e)
inegistate pe pelicula$ pe ben&i "agnetice sau alte supotui cae nu se supun a"oti&aii# Este de
a$ti)1 Se de,iteaza cu %aloaea inegistailo e%eni"entelo cultual spoti%e intate in pati"oniu
in coespondenta cu ceditul contului !++ si se $rediteaza cu oca&ia iesiii acestoa in
coespondenta cu debitul contului !++1 Soldul de,itor epe&inta %aloae inegistailo
e%eni"entelo cultual spoti%e e'istente la un "o"ent dat#
Contul "+. tine e%identa alto acti%e !i'e necopoale (poga"e in!o"atice) e'istente in
pati"oniul institutiilo publice# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a intaile $ ia in $redit
iesiile din pati"oniu# Soldul de,itor epe&inta %aloaea alto acti%e !i'e necopoale e'istente la
un "o"ent dat#
Se de,iteaza pin ceditul contuilo+
 /+/ cu %aloaea celo ac*i&itionate
 %"! cu %aloaea celo eali&ate pe cont popiu
 "'' cu %aloaea celo obtinute in "ai "ulte peioade eceptionate
 %%/ cu %aloaea celo intate in pati"oniu institutiilo publice platite din !ondui
e'tene nea"busabile de cate autoitatile de i"ple"entae
 %%( cu %aloaea celo pi"ite cu titlul gatuit
Se $rediteaza pin debitaea contuilo +
 ".+0 -*. #i -(! cu %aloaea celo iesite din pati"oniu a"oti&ate si especti%
nea"oti&ate
Contul "!! tine e%identa teenuilo si a a"ena0ailo la teenui (i"pe0"uii$ lucai de
acces$ acodaea la siste"ul de ali"entae cu enegie etc) apatinand institutiilo publice# Este de
a$ti)# In de,it se inegistea&a teenuile si a"ena0aile la teenui intate in pati"oniu $ ia in
$redit cele iesite din pati"oniu# Soldul de,itor epe&inta %aloaea teenuilo si a"ena0ailo la
teenui e'istente la un "o"ent dat in pati"oniu institutiei publice#
Se de,iteaza pin ceditul contuilo +
 !+!0!+"0!+' #au !+/ cu %aloaea teenuilo si a"ena0ailo la teenui intate in
pati"oniu public sau pi%at al statului sau al unitatilo ad"inistati%1teitoiale$
cae nu se supun a"oti&aii 6
 !+* cu cesteea de %aloae e&ultata din ee%aluaea teenuilo si a"ena0ailo la
teenui 6
 "'! cu %aloaea a"ena0ailo la teenui in cus de e'ecutie $ eceptionate$ cae se
supun a"oti&aii 6
 /+/ cu %aloaea teenuilo si a"ena0ailo la teenui ac*i&itionate 6
 ".! cu %aloaea a"oti&aii in%estitiilo e!ectuate de c*iias la a"ena0aile la
teenui luate cu c*iie si estituite popietaului 6
>
 /.! cu %aloaea de intae a teenuilo si %aloaea a"asa nea"oti&ata a
a"ena0ailo la teenui pi"ite de institutia supeioaa de la institutiile subodonate
(in contabilitatea institutiei supeioae) sau cele pi"ite de institutii de la institutia
supeioaa (in contabilitatea institutiei cae pi"este) 6
 /." cu %aloaea de intae a teenuilo si %aloaea a"asa nea"oti&ata a
a"ena0ailo la teenui pi"ite de la institutiile subodonate aceleiasi institutii
publice (odonato pincipal sau secunda) si especti% cu %aloaea la cost de
poductie a a"ena0ailo la teenui eali&ate pe cont popiu 6
 %%/ cu %aloaea a"ena0ailo la teenui intate in pati"oniul institutiei publice$
platite din !ondui e'tene nea"busabile de cate autoitatile de i"ple"entae 6
 %%( cu %aloaea teenuilo si a"ena0ailo la teenui pi"ite cu titlu gatuit#
Se $rediteaza pin debitul contuilo +
 !+!0!+"0!+'0 !+/ cu %aloaea teenuilo si a"ena0ailo la teenui$ cae nu se
supun a"oti&aii $ iesite din pati"oniu public sau pi%at al statului sau al unitatilo
ad"inistati%1teitoiale 6
 /9< cu descesteea de %aloae e&ultata din ee%aluaea teenuilo si a"ena0ailo
la teenui 6
 ".! cu %aloaea a"oti&aii a"ena0ailo la teenui sca&ute din e%identa
 /.!0/." cu %aloaea de intae a teenuilo si %aloaea a"asa nea"oti&ata a
a"ena0ailo la teenui tans!eate de institutia supeioaa institutiilo subodonate $
de institutiile subodonate institutiei supeioae sau inte institutiile subodonate
aceluiasi odonato pincipal sau secunda de cedite (in contabilitatea institutiei
cae tans!ea) 6
 -*. cu %aloaea de intae a teenuilo tans!eate cu titlu gatuit si cu %aloaea
nea"oti&ata a a"ena0ailo la teenui tans!eate cu titlu gatuit 6
 -(+ cu %aloaea teenuilo si %aloaea nea"oti&ata a a"ena0ailo la teenui
distuse de cala"itati 6
 -(! cu %aloaea nea"oti&ata a a"ena0ailo la teenui %andute sau scoase din
!olosinta#
Conturile "!"0 "!'0 "!/ tin e%identa acti%elo !i'e copoale apatinand institutiei publice#
Sunt de a$ti)# In de,it se inegistea&a intaile in pati"oniu$ ia in $redit iesiile din pati"oniu#
Soldul de,itor al !iecaui cont in pate epe&inta %aloaea acti%elo !i'e copoale
e'istente la un "o"ent dat in pati"oniul institutiei publice#
,odul de de,itare #i $reditare al contuilo "!"0"!'0"!/ este si"ila cu cele ale $ontului
"!!$ in plus la de,itare !iind si u"atoaele coespondente +
 !-% cu %aloaea acti%elo !i'e copoale ac*i&itionate in egi" de leasing6
 %"" cu %aloaea acti%elo copoale obtinute pe cont popiu#
Contul "!* tine e%identa alto acti%e ale statului (&aca"inte $ esuse biologice neculti%ate$
e&e%e de apa) cae !ac pate din teitoiul national# Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a
%aloaea alto acti%e ale statului luate in e%identa$ cae nu se supun a"oti&aii in coespondenta cu
ceditul $ontului !+!$ ia in $redit se inegistea&a %aloaea aceloasi acti%e sca&ute din e%identa
in coespondenta cu debitul $ontului !+!# Soldul de,itor epe&inta %aloaea alto acti%e ale
statului e'istente in e%identa#
Contul "'! tine e%identa acti%elo !i'e copoale in cus de e'ecutie epe&entand c*eltuieli
pentu obiecti%e de in%estitii cae nu au !ost te"inate si eceptionate pana la s!asitul peioadei#
Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a c*eltuieli a!eente in%estitiilo nete"inate la s!asitul
peioadei$ ia in $redit se inegistea&a in%estitiile te"inate$ eceptionate$ puse in !unctiune si
inegistate ca acti%e !i'e copoale# Soldul de,itor epe&inta %aloaea acti%elo copoale
nete"inate (neeceptionate)#
/9
Contul "'! #e de,iteaza pin+
 /+/ cu %aloaea celo ac*i&itionate
 %"" cu %aloaea celo eali&ate pe cont popiu
 %%( cu %aloaea celo pi"ite cu titlu gatuit
 %%/ cu %aloaea celo intate in pati"oniu $ platite din !ondui e'tene
nea"busabile de cate autoitatile de i"ple"entae
 *""! cu su"ele acodate institutiilo si se%iciilo publice de subodonae locala
pecu" si agentilo econo"ici in %edeea eali&aii de in%estitii in inteesul
colecti%itatii
Contul "'! #e $rediteaza pin +
 "!!0 "!"0 "!' #i "!/ cu %aloaea acti%elo !i'e copoale eceptionate cae se supun
a"oti&aii
 -." cu %aloaea de intae a acti%elo !i'e cae nu se supun a"oti&aii la eceptia
!inala a in%estitiei
 -*.0 -(+ #i -(! cu %aloaea celo iesite din pati"oniu pin tans!e cu titlu gatuit $
distuse de cala"itati si especti% %andute sau scoase din !olosinta
Contul "'" tine e%identa a%ansuilo acodate !uni&oilo de acti%e !i'e copoale# Este de
a$ti)1 In de,it se inegistea&a %aloaea a%ansuilo acodate !uni&oilo de acti%e !i'e copoale
pin ceditul contuilo !-"0 !-'0 !-/0 !-*0 !-%0 *!"0 *!'0 *!/0 *!*0 *!-0 *!%0 *!(0 *""!0 **+0 **!0
**'0 **/0 **-0 **.0 *-+0 *-!0 *-" #i %%+$ ia in $redit se inegistea&a a%ansuile acodate cae se
decontea&a pin ceditul contului /+/# Soldul de,itor epe&inta %aloaea a%ansuilo acodate
!uni&oilo de acti%e !i'e copoale nedecontate#
Conturile "'' #i "'/ !unctionea&a si"ila cu $onturile "'! #i "'"#
Contul "-+ tine e%identa titluilo de paticipae epe&entand actiuni peluate de stat in
contul ceantelo bugetae pecu" si actiuni detinute in capitalul social al uno societati co"eciale
sau al uno oganis"e !inanciae intenationale# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a titluile
peluate in e%identa $ ia in $redit %aloaea titluilo de paticipae sca&ute din e%identa# Soldul
de,itor epe&inta %aloaea titluilo de paticipae detinute #
Se de,iteaza pin+
 "-* cu %aloaea obligatiunilo neascu"paate la scadenta si con%etite in titlui de
paticipae
 "-( cu %aloaea acti%elo !inanciae ac*i&itionate si neac*itate
 /-'0 /-* #i /-- cu %aloaea titluilo de paticipae e&ultate din con%esia
ceantelo bugetului de stat$ bugetului asiguailo sociale de stat sau bugetelo
!onduilo speciale
 %-* cu di!eentele de cus %aluta !a%oabile e&ultate in u"a ee%aluaii titluilo
de paticipae in %aluta la s!asitul peioadei
Se $rediteaza pin +
 *"+0 *"*0 *%! #i *%/ cu su"ele incasate epe&entand %aloaea contabila a titluilo
de paticipae %andute pecu" si cu di!eentele !a%oabile dinte %aloaea contabila
a titluilo de paticipae si petul de %an&ae
 --/ cu %aloaea titluilo de paticipae cedate sau sca&ute din e%identa
 --* cu di!eentele de cus %aluta ne!a%oabile e&ultate din ee%aluaea la s!asitul
peioadei a titluilo de paticipae in %aluta
//
Contul "-* tine e%identa alto titlui i"obili&ate epe&entand obligatiuni peluate de stat in
contul ceantelo bugetae# Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a %aloaea celo peluate in
e%identa $ ia in $redit %aloaea celo sca&ute din e%identa# Soldul de,itor epe&inta %aloaea
alto titlui i"obili&ate detinute#
Se de,iteaza pin+
 /-' cu %aloaea alto titlui i"obili&ate e&ultate din con%esia ceantelo bugetului
de stat
 /-* #i /-- cu %aloaea obligatiunilo e&ultate din con%esia ceantelo
Se $rediteaza pin +
 "-+ cu %aloaea obligatiunilo neascu"paate si con%etite in titlui de paticipae
 *"+ cu su"ele incasate epe&entand %aloaea contabila a obligatiunilo %andute
pecu" si cu di!eentele !a%oabile dinte %aloaea contabila si petul de %an&ae
 --/ cu %aloaea obligatiunilo cedate sau sca&ute din e%identa
Contul "-% tine e%identa i"pu"utuilo acodate pe te"en "ediu si lung pecu" si a
depo&itelo si gaantiilo platite# Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a %aloaea i"pu"utuilo
acodate si a doban&ilo a!eente ceantelo i"obili&ate pecu" si a gaantiilo depuse la !uni&oii
de utilitati$ia in $redit se inegistea&a %aloaea ceantelo i"obili&ate si a doban&ilo a!eente
incasate pecu" si a gaantiilo estituite de !uni&oi# Soldul debito epe&inta %aloaea
i"pu"utuilo acodate si a alto ceante i"obili&ate#
Se de,iteaza pin+
 *!"0 **+0 **!0 *-+0 *-!0 *-" #i %%+ cu %aloaea i"pu"utuilo pe te"en "ediu si
lung acodate si a gaantiilo depuse la !uni&oii de utilitati
 %-' cu %enituile din doban&i a!eente ceantelo i"obili&ate
 %-* cu di!eentele de cus %aluta !a%oabile e&ultate din ee%aluaea la s!asitul
peioadei a ceantelo i"obili&ate in %aluta
Se $rediteaza pin+
 *!"0 *-+0 *-!0 *-" #i %%+ cu %aloaea ceantelo i"obili&ate a"busate si a
doban&ilo a!eente incasate
 --' cu %aloaea piedeilo din ceante i"obili&ate
 --* cu di!eentele de cus %aluta ne!a%oabile e&ultate in u"a incasaii sau
ee%aluaii ceantelo i"obili&ate in %aluta
Contul "-( tine e%identa %asa"intelo de e!ectuat pentu acti%ele !inanciae dobandite#
Este de pa#i)# In $redit se inegistea&a %asa"intele de e!ectuat $ ia in de,it %asa"intele
e!ectuate# Soldul $reditor epe&inta %asa"intele a"ase de e!ectuat#
Se $rediteaza pin+
 "-+ cu %aloaea actiunilo subscise si ne%asate
 --* cu di!eentele de cus %aluta ne!a%oabile e&ultate din ee%aluaea
%asa"intelo de e!ectuat pentu acti%e !inanciae in %aluta la s!asitul peioadei
Se de,iteaza pin +
 *-+ #i %%+ cu %asa"intele e!ectuate
 %-* cu di!eentele de cus %aluta !a%oabile e&ultate din ee%aluaea datoiilo in
%aluta sau a!eente "o"entului e!ectuaii %asa"intelo in %aluta
CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE E?ECUTIE
Contul '+! tine e%identa stocuilo de "ateii pi"e# Este de a$ti)# Se de,iteaza cu
"ateiile pi"e intate in gestiune si #e $rediteaza cu %aloaea celo iesite din gestiune# Soldul
de,itor epe&inta %aloaea "ateiilo pi"e e'istente in stoc#
Se de,iteaza pin+
 /+! #au /+. cu %aloaea "ateiilo pi"e ac*i&ionate de la !uni&oi pe ba&a de
!actua sau !aa !actua
/3
 '+% cu petul de inegistae al poduselo e&ultate in u"a saci!icaii ani"alelo si
pasailo
 '/! #i '/* cu petul de inegistae a se"i!abicatelo sau poduselo !inite etinute
din poductia popie si consu"ate ca "ateii pi"e
 '*! cu %aloaea "ateiilo pi"e eaduse de la teti
 //- cu %aloaea ta'elo %a"ale a!eente "ateiilo pi"e i"potate
 /.! #i /." cu %aloaea "ateiilo pi"e pi"ite de la institutia supeioaa sau
subodonata
 */" cu %aloaea "ateiilo pi"e ac*i&itionate din a%ansui de te&oeie
 -+! cu %aloaea "ateiilo pi"e constate plus la in%enta$ estituite in "aga&ie ca
ne!olosite
 %%( cu %aloaea "ateiilo pi"e pi"ite cu titlu gatuit
 %(! cu %aloaea "ateiilo pi"e e&ultate din de&"e"baea uno acti%e !i'e
Se $rediteaza pin+
 '+% cu %aloaea "ateiilo pi"e date in !olosinta in pelucae in institutie
 '*! cu %aloaea "ateiilo pi"e ti"ise la teti
 /.! #i /." cu %aloaea "ateiilo pi"e ti"ise institutiilo supeioae sau
subodonate
 '%! cu %aloaea "ateiilo pi"e %andute ca atae
 -+! cu %aloaea "ateiilo pi"e consu""ate$ constate lipsa la in%entaiee sau
degadate
 -*. #i -(+ cu %aloaea "ateiilo pi"e tans!eate cu titlu gatuit sau distuse de
cala"itati
Conturile '+" #i '+' !unctionea&a si"ila cu $ontul '+!#
Contul '+/ tine e%identa stocuilo de "ateiale e&e%a de stat si de "obili&ae# Este de
a$ti)# In de,it se inegistea&a intaile acestoa in pati"oniu$ ia in $redit iesile acestoa din
pati"oniu# Soldul de,itor epe&inta %aloaea "ateialelo e&e%a de stat si de "obili&ae
e'istente in stoc#
Se de,iteaza pin+
 /+! #i /+. pentu cele ac*i&itionate pe ba&a de !actua sau pe ba&a de a%i&
 -.( cu %aloaea celo constate plus la in%enta
 %%( cu %aloaea celo pentu i"pospatae pi"ite cu titlu gatuit
Se $rediteaza pin+
 '%! cu %aloaea celo %andute ca atae
 /!! cu %aloaea la cost de ac*i&itie a celo i"pu"utate si pentu i"pospataea
stocuilo
 /-! cu %aloaea celo constate dept consu"ui nelegale din custodie
 -.( cu %aloaea celo acodate ca a0utoae u"anitae gatuite$ constate lipsa si
apobate ca peisabilitati pecu" si a celo scoase cu caacte de!initi% inclusi%
pentu pele%ai de pobe apobate legal
 -(+ cu %aloaea celo distuse de cala"itati
Contul '+< tine e%identa stocuilo de a"bala0e e&e%a de stat si de "obili&ae#
Fun$tioneaza #iilar $u $ontul '+/1
Contul '+% tine e%identa "ateialelo si a ani"alelo tinee si la ingasat date spe
saci!icae si pelucae in institutii# Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a "ateialele date in
pelucae in coespondenta cu $reditul $onturilor '+!0 '+" #i '-! $ ia in $redit cu %aloaea
"ateialelo e&ultate din pelucae in coespondenta cu de,itul $onturilor '+! #i '+" pecu" si
cu %aloaea piedeilo din cala"itati in coespondenta cu debitul contului -(+# Soldul de,itor
epe&inta %aloaea "ateialelo in pelucae in institutie#
Contul '+( tine e%identa stocuilo de "unitii si !unitui pentu apaae nationala$ odine
publica si siguanta nationala# Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a intaea acestoa in
pati"oniu $ ia in $redit iesiile din gestiune# Soldul de,itor epe&inta %aloaea "initiilo si
!unituilo pentu apaae nationala$ odine publica si siguanta nationala e'istente in stoc#
/5
Contul '+( se debitea&a pin+
 /+! cu ac*i&itiile
 /.!0 /." tans!e inte institutii
 -+( $u cele constate plus la in%enta
 %%( cu cele pi"ite cu titlu gatuit
 %(! cu cele e&ultate din de&"e"baea uno acti%e !i'e
Contul '+( se ceditea&a pin +
 /.!0 /." cu cele tans!eate alto institutii
 -+(0 -(+ cu cele consu"ate $ constate lipsa la in%enta si especti% distuse de
cala"itati
Conturile ''!0 ''" tin e%identa poductiei nete"inate si a lucailo in cus de e'ecutie#
Sunt de a$ti)1 In de,it se inegistea&a obtineea din poductie popie pin ceditul contului %+($
ia in $redit se inegistea&a %aloaea poductiei si lucailo nete"inate la inceputul !iecaei luni#
Soldul de,itor epe&inta %aloaea poductiei nete"inate si a lucailo in cus de e'ecutie la
s!asitul lunii#
Conturile '/!0 '/*0 '/- tin e%identa se"i!abicatelo$ poduselo !inite si a poduselo
e&iduale# Au !unctia contabila de a$ti)# In de,it se inegistea&a intaile in pati"oniu pin
ceditul contuilo '*/ (eaduse de la teti)$ %+( (poductie popie si plus la in%enta) si /+!
(conta%aloaea se%iciilo pestate la teti cu oca&ia ti"etii si pi"iii de la acestia)# In $redit se
inegistea&a iesiile din pati"oniu pin debitul contuilo %+( 2%an&aea si lipsa la in%enta30 '*/
(ti"ise la teti)$'%! (%andute ca atae)$ '+!0'+"0'+' ("ateiale etinute pentu consu" popiu din
poductia obtinuta in institutie30 -*. (acodate cu titlu gatuit) si -(+ (distuse de cala"itati)#
Soldul de,itor epe&inta %aloaea se"i!abicatelo$ poduselo !inite si poduselo e&iduale
e'istente in stoc#
Contul '/% tine e%identa bunuilo con!iscate sau intate poti%it legii in popietatea
pi%ata a statului la ni%elul Diectiilo Geneale ale 2inantelo Publice 0udetene si Ad"inistatie
2inantelo Publice ale sectoaelo "unicipiului Bucuesti# Este de a$ti)#In de,it se inegistea&a
bunuile con!iscate sau intate in popietatea pi%ata a statului pin ceditul contuilo !+" #i '*($
ia in $redit se inegistea&a bunuile sca&ute din e%identa pin debitul contuilo !+" #i '*(1
Contul '/( tine e%identa la ni%elul oganelo unitatilo ad"inistati%1teitoiale a bunuilo
con!iscate sau intate in popietatea pi%ata a acestoa# Soldul epe&inta bunuile con!iscate sau
intate in popietatea pi%ata a statului#
Conturile din 4rupa '* tin e%identa stocuilo a!late la teti# Sunt de a$ti)# In de,it se
inegistea&a %aloaea stocuilo ti"ise la teti pin ceditul $onturilor de #to$uri si %aloaea
stocuilo ac*i&itionate de la !uni&oi pin ceditul contului /+!# In $redit se inegistea&a
%aloaea stocuilo aduse de la teti pin debitul $onturilor de #to$uri $ al #to$urilor a5late la terti
lip#a la in)entar #i )aloarea $elor pierdute din $alaitati (c*eltuieli pi%ind stocuile #i -(+31
Soldul de,itor epe&inta %aloaea stocuilo ti"ise si a!late la teti#
Contul '-! tine e%identa ani"alelo si pasailo cae poti%it legii nu sunt consideate
acti%e !i'e# Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a ani"alele si pasaile intate in pati"oniu pin
ceditul contuilo /+!0 /+. (ac*i&itii cu sau !aa !actua) '*- (eaduse de la teti30 //- (ta'e
a!eente i"potului)$ /.!0 /." (pi"ite pin tans!e de la teti)$ %+( (poductie popie si plus la
in%enta) si %%( (pi"ite cu titlu gatuit)#
In $redit se inegistea&a cele iesite din pati"oniu pin debitul contuilo '%! (%andute ca
atae)$ '*- (ti"ise la teti)$ /.!0 /." (tans!eate alto institutii)$ -(+ (distuse de cala"itati)$ '+%
(pedate spe saci!icae in institutii) si -+- #au %+( (%andute si lipsa la in%enta)
Soldul de,itor epe&inta %aloaea ani"alelo si pasailo e'istente in pati"oniu#
Contul '%! tine e%identa "a!uilo in pati"oniu$ institutie# Este de a$ti)# In de,it se
inegistea&a intaile pin ceditul contuilo '+!0 '+"0 '+'0 '/!0 '/*0 '/-$ '-!0 '.! (stocui
%andute ca atae)$ '*% (eaduse de la teti)$ '%.0 //". (adaosul co"ecial si TVA nee'igibila
pentu %an&aea cu a"anuntul)$ /+!0 /+. (ac*i&itie)$ */" (ac*i&itie din a%ans de te&oeie)$
/.!0/." (pi"ite pin tans!e de la institutie)$ !/- (ta'e %a"ale a!eente i"potului)$ %%( (pi"ite
cu titlu gatuit)$ -+% (plus la in%enta)#
/8
In $redit se inegistea&a "a!uile iesite din gestiune pin debitul contuilo '*% (ti"ise la
teti)$ -%.0 //". (sca&ute din gestiune)$ /.!0 /." (ti"ise pin tans!e alto institutii)$ -(+ (distuse
de cala"itati)$-*. (pi"ite cu titlu gatuit)$ -+% (%an&ae si lipsa la in%enta)#
Soldul de,itor epe&inta %aloaea "a!uilo e'istente in stoc#
Contul '.! tine e%identa a"bala0elo si !unctionea&a si"ila cu $ontul '%!1
CONTABILITATEA CONTURILOR DE TERTI
Contul /+! tine e%identa decontailo cu !uni&oii de bunui "ateiale$ se%icii si lucai
pe ba&a de !actua# Este de pa#i)1 In cedit se inegistea&a datoiile !ata de !uni&oi $ ia in debit
platile cate acestia# Soldul $reditor epe&inta datoiile e'istente la un "o"ent dat !ata de
!uni&oi (e'clusi% de acti%e !i'e)#
Se $rediteaza pin +
 $onturile din $la#a a III&a cu %aloaea stocuilo ac*i&itionate
 *'" alte %aloi ac*i&itionate
 //". pentu cu"paaile cu plata in ate
 /+. odata cu sosiea !actuilo anteio nesosite
 /+( a"bala0e cae cicula in siste"ul estituiii diecte $ !actuate la !uni&oi
 /%! abona"ente $ c*iii etc e!ectuate anticipat
 -+!0 -+" atunci cand se !oloseste "etoda in%entaului inte"itent
 -!+0 -!!0 -!"0 -!'0 -!/00-""0 -"'00 -"/0 -"-0 -". #i -"( cu su"ele datoate pentu
utilitati si se%icii
 --* cu di!ee"ntele ne!%oabile de cus %aluta
 -%% cu su"ele datoate !uni&oilo pentu a0utoae (ec*i&ite scolae$ tanspot
ele%i$ co"pensae "edica"ente etc)
Se de,iteaza pin +
 !-"0 !-'0 !-/ #i !-* cu platile dispuse sub !o"a de tagei din i"pu"utui
 /+' cu %aloaea e!ectelo de co"et acceptate
 /+( cu a"bala0ele pedate inapoi !uni&oilo si cu decontaea a%asuilo
 //. cu su"ele datoate !uni&oilo escise si datoate statului
 /%' cu su"ele cla!icate epe&entand datoi ac*itate
 *!"6611*-"0 %%+ cu su"ele platite !uni&oilo
 %-* $u di!eentele !a%oabile de cus %aluta
 %%! cu su"ele neac*itate cae u"ea&a a !i co"pensate pe ba&a uno acte no"ati%e
speciale
Contul /+' tine e%identa datoiilo a"anate la plata pe ba&a e!ectelo de co"et# Este de
pa#i)1 In cedit se inegistea&a datoiile a"anate la plata$ ia in debit ac*itaea datoiilo a"anate
anteio# Soldul $reditor datoiile la un "o"ent dat pe ba&a de e!ecte de co"et#
Se $rediteaza pin debitul contului /+! (datoii a"anate) si --* (di!eente ne!a%oabile de
cus %aluta la s!asitul anului a!eente datoiilo a"anate in %aluta)#
/<
Se de,iteaza pin ceditul contuilo *!"611*-"0 %%+ (datoi ac*itate)si %-* (di!eente
!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului si cu oca&ia ac*itaii datoiilo a"anate in %aluta)#
Contul /+/ tine e%identa datoiilo !ata de !uni&oii de acti%e !i'e necopoale$ copoale
si in cus de e'ecutie pe ba&a de !actua $ !iind de pa#i)#In cedit se inegistea&a datoiile !ata de
!uni&oii de acti%e !i'e$ ia in debit platile# Soldul $reditor epe&inta datoiile e'istente la un
"o"en"t dat !ata de !uni&oii de acti%e#
Contul /+/ #e $rediteaza pin +
 !-% #i !-. cu %aloaea atelo si a doban&ilo a!eente leasing1ului !inancia
 "77 cu %aloaea acti%elo !i'e necopoale$ copoale si nete"inate ac*i&itionate
 //"- TVA a!eenta ac*i&itiilo
 //". TVA a!eenta ac*i&itiilo in ate
 --* di!eente ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului
 -." cu %aloaea acti%elo !i'e ac*i&itionate cae nu se supun a"oti&aii
Se de,iteaza pin +
 !-"0 !-'0 !-/ #i !-* cu platile sub !o"a de tagei din i"pu"utui
 "'" #i "'/ cu %aloaea a%ansuilo decontate
 /+* cu %aloaea datoiilo a"anate la plata pe ba&a e!ectelo de co"et
 /%' cu su"ele clai!icate
 *!"661*-"0 %%+ cu su"ele platite !uni&oilo de acti%e !i'e
 %-* cu di!eentele de cus %aluta la s!asitul anului sau in "o"entul ac*itaii
 %%! cu su"ele datoate si neac*itate cae u"ea&a a !i co"pensate pe ba&a actelo
no"ati%e speciale
Contul /+* tine e%identa datoiilo !ata de !uni&oii de acti%e a"anate la plata pe ba&a
e!ectelo de co"et# Fun$tioneaza #iilar $u $ontul /+' (in locul contului /+! se utili&ea&a
contul /+/)#
Contul /+. tine e%identa datoiilo !ata de !uni&oi pentu ac*i&itii !aa !actua# Este de
pa#i)# In cedit se inegistea&a datoiile$ ia in debit datoiile ac*itate# Soldul $reditor epe&inta
datoiile data de !uni&oi !aa !actua#
Se $rediteaza pin+
 $onturile din $la#a a III&a #i *'" cu %aloaea stocuilo si a alto %aloi
ac*i&itionate !aa !actua
 -+! #i -+" "etoda in%entaului inte"itent
 -!+611-"( cu se%iciile !aa !actua
 --* cu di!eentele ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului
 //". TVA a!eenta intailo !aa !actua
 -." cu %aloaea acti%elo !i'e ac*i&itionate !aa !actua cae nu se supun a"oti&aii
Se de,iteaza pin ceditul contului /+! (odata cu sosiea !actuilo) si %-* (cu di!eentele
!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului)#
Contul /+( tine e%identa a%ansuilo acodate si a a"bala0elo cae cicula in siste"ul
edistibuiii diecte# Este de a$ti)# In debit se inegistea&a a%ansuile acodate !uni&oilo si
s"bala0ele pi"ite de la !uni&oi$ !actuate de acestia$ ia in cedit egulai&aea a%ansuilo si
pedaea a"bala0elo la !uni&oi# Soldul de,itor epe&inta %aloaea a%ansuilo acodate
!uni&oilo si a a"bala0elo neestituite inca acestoa#
Se de,iteaza pin ceditul contuilo !-"61!-*0 *!"611*-"0 %%+ (a%ansui acodate)$ /+!
(a"bala0e pi"ite de la !uni&o) si %-* (di!eente !a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului)#
Se $rediteaza pin debitul contuilo /+! (a%ansui egulai&ate si a"bala0e estituite
!uni&oilo)$ -+. (a"bala0e neestituite !uni&oilo ca u"ae a degadaii) si --* (di!eente
ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului)#
Contul /!! tine e%identa su"elo de incasat de la clienti pe ba&a de !actua# Este de a$ti)1
In de,it se inegistea&a ceantele !ata de clienti $ ia in $redit ceantele incasate de la clienti#
Soldul de,itor epe&inta %aloaea su"elo de incasat !ata de clienti la un "o"ent dat#
Se de,iteaza pin +
/;
 !'/ cu %aloaea bunuilo si se%iciilo pestate de se%iciile publice de intees local
cae des!asoaa acti%itati de natua econo"ica si cae au obligatia calculaii$
inegistaii si ecupeaii u&uii pin p:t sau tai! odata cu constituiea !ondului de
a"oti&ae
 '+/ #i '+* cu %aloaea "ateialelo si a"bala0elo e&e%a de stat si "obili&ae
i"pu"utate pecu" si pentu i"pospataea stocuilo
 /!. odata cu intoc"iea !actuilo
 /!( cu a%ansuile datoate de clienti si cu a"bala0ele !actuate clientilo
 //"% TVA a!eenta iesiilo
 //". TVA a!eenta %an&ailo in ate
 //. cu %enituile datoate bugetelo
 /%" cu %enituile inegistate in a%ans
 *'" cu tic*etele de "asa ne!olosite$ etunate unitatilo e"itente
 %+!611%+. cu %an&aile si pestatiile de se%icii cate clienti
 /-% cu su"ele de estituit contibuabililo dupa acopeiea obligatiilo !ata de
ceditoii bugetai
 %!/ cu ceantele eacti%ate
 %-* cu di!eentele !a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului
Se $rediteaza pin +
 /!' cu %aloaea ceantelo a"anate la incasae pe ba&a de e!ecte de co"et
 /!( cu a%ansuile decontate si cu a"bala0ele estituite de clienti
 //"% TVA a!eenta a%ansuilo decontate
 //. cu su"ele datoate bugetului si %iate acestuia
 /%' cu su"ele clai!icate incasate anteio
 *!! cu cecuile pi"ite de la clienti
 /-% cu integiea petului bunului ad0udecat cu oca&ia licitatiei
 *!"0 *".0 *"(0 *'!0 **+0 **%0 *-+0 *-! #i *-" cu su"ele incasate de la clienti
 -*/ cu %aloaea ceantelo !ata de clienti inceti sau in litigiu scosi din e%identa
 --* cu di!eentele ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului si cu oca&ia
incasaii
Contul /!' tine e%identa e!ectelo co"eciale de pi"it de la clienti (ceante a"anate la
incasae pe ba&a de e!ecte de co"et)# Este de a$ti)# In debit se inegistea&a ceantele a"anate $
ia in cedit incasaea acestoa# Soldul de,itor epe&inta %aloaea ceantelo a"anate pe ba&a de
e!ecte de co"et#
Se de,iteaza pin ceditul contuilo /!! (a"anae) si =;< (di!eente !a%oabile de cus
%aluta la s!asitul anului) si #e $rediteaza pin debitul contuilo *!!0 *!"0 *".0 **+0 *-+0 *-! #i
*-" (ceante incasate) si --* (di!eente ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului si cu oca&ia
incasaii)#
Contul /!. tine e%identa ceantelo din %an&ai si pestai !aa !actua# Este de a$ti)1 In
debit se inegistea&a ceantele diect !aa !actua$ ia in cedit e"iteea !actuilo# Soldul de,itor
epe&inta ceantele e'istente la un "o"ent dat !aa !actua#
Se de,iteaza pin +
 //". TVA a!eenta %an&ailo !aa !actua
 /%" %enitui in a%ans !aa !actua
 %+!61%+. cu %an&ai !aa !actua
 %-* cu di!eente !a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului
Se $rediteaza pin debitul contului /!! (cu oca&ia intoc"iii !actuilo) si --* (cu di!eente
ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului)#
Contul /!( tine e%identa a%ansuilo pi"ite de la clienti# Este de pa#i)# In cedit se
inegistea&a a%ansuile incasate de la clienti$ ia in debit a%ansuile decontate# Soldul $reditor
epe&inta a%ansuile pi"ite de la clienti si nedecontate#
Se $rediteaza pin +
 *!"0 *'!0 **+0 *-+0 *-!0 *-" cu a%ansuile incasate
/=
 /!! cu a"bala0ele !actuate si ti"ise clientilo
 --* cu di!eentele ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului
Se de,iteaza pin +
 /!! cu oca&ia decontaii a%ansuilo si pi"iea a"bala0elo de la clienti
 %+. cu %aloaea a"bala0elo neestituite de clienti si !actuate acestoa
 %-* cu di!eentele !a%oabile de cus %aluta la s!asitul anului
Contul /"! tine e%identa deptuilo cu%enite salaiatilo# Este de pa#i)# In $redit se
inegistea&a salaiile si deptuile de natua salaiala cu%enite pesonalului in coespondenta cu
debitul contului -/!$ ia in de,it se inegistea&a etineile salaiale (/"*0 /'!0 /'%0 ///0 /"%0 "".1
iputatii)$ salaiile ac*itate (*!"0 *!'0 *!/$ *'!0 **!0 *-+0 *-!0 *-"0 %%+) si cu salaiile neidicate
in te"en (/"-)# Soldul $reditor epe&inta su"ele datoate pesonalului epe&entand deptui
salaiale#
Contul /"" tine e%identa deptuilo cu%enite pensionailo# Este de pa#i)# In $redit se
inegistea&a pensiile$ a0utoaele IOVR cu%enite pensionailo in coespondenta cu debitul contului
-%- $ ia in de,it se inegistea&a pensiile ac*itate 2%%+) si cu etineile din pensii (///0 /"%0 /".)
pecu" si pensile neidicate in te"en 2/"-31 Soldul $reditor epe&inta deptuile cu%enite
pensionailo neac*itate la un "o"ent dat#
Contul /"' tine e%identa a0utoaelo de boala$ inde"ni&atiilo pentu ingi0iea copilului
etc# Este de pa#i)# In $redit se inegistea&a a0utoaele datoate pesonalului in coespondenta cu
debitul contului /'!$ ia in de,it se inegistea&a etineile din a0utoae (///0 /'!0 /"*0 /"%0 /".)$
a0utoae neidicate in te"en 2/"-3 pecu" si a0utoaele ac*itate (*'! #i %%+)# Soldul $reditor
epe&inta a0utoaele "ateiale datoate pesonalului la un "o"ent dat#
Contul /"* tine e%identa a%ansuilo c*en&inale acodate pesonalului# Este de a$ti)# In
de,it se inegistea&a a%ansuile acodate 2*!"0 *!'0 *!/0 *'!0 *-+0 *-!$ *-" #i %%+) pecu" si
a%ansuile neidicate in te"en (/"-30 ia in $redit se inegistea&a a%ansuile c*en&inale etinute
din deptuile salaiale (/"! #i /"'31 Soldul de,itor epe&inta a%ansuile c*en&inale acodate si
neetinute la un "o"ent dat#
Contul /"- tine e%identa salaiilo $ pensiilo si a0utoaelo "ateiale neidicate in te"en
legal# Este de pa#i)# In $redit se inegistea&a deptuile neidicate in te"en 2/"!0 /""0 /"'0 /"/0
/"*30 ia in de,it se inegistea&a deptuile neidicate in te"en cae se pesciu si se datoea&a
statului (//.) pecu" si deptuile neidicate in te"en ac*itate (*!"0 *!'0 *!/0 *'!0 **"0 *-+0 *-!0
*-"$ %%+31 Soldul $reditor epe&inta deptuile neidicate in te"en#
Contul /"% tine e%identa etineilo din salaii $ pensii si a0utoae datoate tetilo (ate
CAR$ pensii ali"entae etc)# Este de pa#i)1 In $redit se inegistea&a su"ele etinute si datoate
tetilo (/"!00/""0 /"')$ ia in de,it se inegistea&a su"ele etinute anteio si ac*itate tetilo
(*!"0 *!'0 *!/0 *-+0 *-!0 *-"0 %%+)# Soldul $reditor epe&inta su"ele etinute pesonalului si
pensionailo datoate tetilo si neac*itate acestoa#
Contul /". tine e%identa alto ceante si datoi in legatua cu pesonalul $ !iind un cont
,i5un$tional# In $redit se inegistea&a su"ele etinute pentu stingeea debitelo datoate
institutiei (/"!0 /""0 /"'0 /"/)$ su"ele incasate de la salaiati (*'!30 concediile de odi*na
nee!ectuate pana la s!asitul anului (;8/)$ CAS a!eent concediilo de odi*na nee!ectuate pana la
s!asitul anului (-/*) pecu" si c*eltuieli e!ectuate din !ondul destinat sti"ulaii pesonalului
2-/%)$ ia in de,it se inegistea&a datoiile pescise ce tebuie %asate la buget (//.30 su"ele
ac*itate pesonalului (531), tic*etele de calatoie acodate pesonalului (*'")$ TVA a!eenta
debitelo (//"%)$ su"ele datoate de pesonal epe&entand a%ansui ne0usti!icate 2*/")$ c*iiile
datoate de salaiati (%+-) pecu" si debitele din salaii cae se constituie %enit al institutiei (%!()#
Soldul de,itor epe&inta %aloaea alto ceante in legatua cu pesonalul$ ia #oldul $reditor
epe&inta %aloaea alto datoi in legatua cu pesonalul#
Contul /"( tine e%identa decontailo cu ele%ii$ studentii si doctoan&ii (buse)# Este de
pa#i)# In $redit se inegistea&a busele datoate (-%()$ ia in de,it se inegistea&a busele platite
(*'!0 %%+)$ pecu" si busele neidicate in te"en (/-")# Soldul $reditor epe&inta busele
datoate si neac*itate#
A
/@
Contul /'! tine e%identa contibutiilo datoate de instituitie si etinute anga0atilo acesteia
pentu asiguaile sociale$ pentu asiguaile sociale de sanatate si pentu !ondul accidentelo de
"unca si boli po!esionale# Este de pa#i)# In $redit se inegistea&a contibutiile institutiei pin
-/* si etineile din salaii si a0utoae "ateiale pin debitul contuilo /"! #i /"'# In de,it se
inegistea&a a0utoaele "ateiale datoate pesonalului (inde"ni&atii pentu boala$ a0utoae pentu
deces etc) cae se etin din CASS si 2A,BP pin ceditul contului /"'$ pecu" si contibutiile
ac*itate pin ceditul contuilo *!"0 *!'0*!/0 **!0 *-+0 *-!0 *-" #i %%+# Soldul $reditor
epe&inta contibutiile institutiei si cele etinute pesonalului datoate la un "o"ent dat#
Contul /'% tine e%identa !ondului de so"a0 datoat de institutie si etinut din salaiile
pesonalului# Este de pa#i)1 In $redit se inegistea&a !ondul de so"a0 datoat si etinut pin
debitul contuilo -/* #i /"!$ iar in de,it se inegistea&a ac*itaea !ondului de so"a0 pin ceditul
contuilo *!"0 *!'0 *!/0 **!0 *-+0 *-!0 *-" #i %%+1 Soldul $reditor epe&inta !ondul de so"a0
datoat la un "o"ent dat#
Contul /'. tine e%identa a0utoaelo sociale datoate epe&entand deptui pentu donatoii
de sange$ alocatii si alte a0utoae pentu copii $ alocatii de incedintae si plasa"ent !a"ilial$
a0utoae anuale pentu %eteanii de a&boi$ a0utoae pentu incal&iea locuintei$ alocatii si
inde"ni&atii pentu pesoanele cu *andicap# Este pa#i)# In $redit se inegistea&a su"ele datoate
pesoanelo !i&ice epe&entand a0utoae sociale pin debitul contului --%$ ia in de,it se
inegistea&a platile a0utoaelo sociale pin ceditul contuilo *'! #i %%+1 Soldul $reditor
epe&inta a0utoaele sociale datoate bene!iciailo la un "o"ent dat#
Contul //"' tine e%identa ta'ei pe %aloaea adaugata datoata bugetului de stat# Este de
pa#i)1 In $redit se inegistea&a TVA de plata la s!asitul !iecaei luni in u"a egulai&aii pin
debitul contului //"%0 ia in de,it se inegistea&a TVA ac*itat bugetului de stat pin ceditul
contuilo *".0 *'!0 **+0 *-+0 *-!0 *-" pecu" si cu TVA de plata co"pensata cu TVA de
ecupeat# Soldul $reditor epe&inta TVA datoata bugetului de stat la un "o"ent dat#
Contul //"/ tine e%identa TVA de ecupeat de la bugetul de stat# Este de a$ti)# In de,it
se inegistea&a egulai&aea TVA pin ceditul contului //"-0 ia in $redit se inegistea&a
co"pensaea TVA de ecupeat cu TVA de plata pecu" si cu su"ele incasate de la buget
epe&entand TVA de ecupeat pin debitul contuilo **+0 *-+0 *-!0 *-"1 Soldul de,itor
epe&inta ceantele !ata de bugetul de stat epe&entand TVA de ecupeat#
Contul //"- tine e%identa TVA a!eenta intailo i"po&abile in pati"oniul institutiei
publice# Este de a$ti)# In de,it se inegistea&a TVA a!eenta ac*i&itiilo pin ceditul contuilo
/+! #i /+/$ TVA a!eenta cu"paailo cu plata in ate de%enita e'igibila 2//".)$ TVA a!eenta
i"potuilo platita in %a"a (*!"611*-") pecu" si TVA a!eenta bunuilo ac*i&itionate si
decontate din a%ansui de te&oeie 2*/"31 In $redit se inegistea&a egulai&aea TVA (//"/ #i
//"%) si TVA deductibila de%enita nedeductibila ca u"ae a poatei (-'*31 Soldul de,itor
epe&inta TVA a!eenta intailo inaintea egulai&aii TVA# La #5ar#iul 5ie$arei luni a$e#t $ont
nu prezinta #old1
Contul //"% tine e%identa TVA a!eenta %an&ailo$ pestailo de se%icii$ lucailo
e'ecutate $ unitatilo cu a"anuntul si donatiilo# Este de pa#i)1 In $redit se inegisea&a TVA
a!eenta %an&ailo si i"putatiilo 2/!!#i /".")$ TVA a!eenta %an&ailo cu incasai in nu"ea
2*'!) si TVA a!eenta gatuitatilo sau de%enita e'igibila 2-'* #i //".31 In de,it se inegistea&a
egulai&aea TVA (//"- #i //"')$ pecu" si TVA a!eenta a%ansuilo pi"ite anteio de la
clienti cu oca&ia egulai&aii acestoa 2/!!31 La #5ar#itul lunii a$e#t $ont nu prezinta #old#
Contul //". tine e%identa TVA a!eenta %an&ailo si cu"paailo cu plata in ate sau !aa
!actua $ pecu" si TVA a!eenta petului de %an&aea cu a"anuntul# Este un cont ,i5un$tional1 In
$redit se inegistea&a TVA a!eenta %an&ailo in ate si !aa !actua (/!! #i /!.)$ TVA a!eenta
"a!uilo cu a"anuntul 2'%!) si TVA de%enita e'igibila (//"-31 In de,it se inegistea&a TVA
a!eenta "a!uilo %andute cu a"anuntul cu oca&ia destocaii 2'%!)$ TVA a!eenta cu"paailo in
ate si !aa !actua (/+!0 /+/ #i /+.) $ pecu" si TVA de%enita e'igibila (//"%)# Soldul de,itor #i
$reditor epe&inta TVA nee'igibila#
Contul /// tine e%identa i"po&itului etinut din %enituile pesonalului si pensionailo#
Este de pa#i)# In $redit se inegistea&a i"po&itul etinut si datoat bugetului de stat 2/"!0/"" #i
/"')$ in de,it se inegistea&a ac*itaea i"po&itului (*-+0 *-!0 *-" #i %%+)# Soldul $reditor
epe&inta i"po&itul pe %enituile din salaii si pensii datoat bugetului de stat#
/>
Contul //- tine e%identa alto i"po&ite si ta'e datoate bugetului de stat si bugetelo
locale# Este de pa#i)# In $redit se inegistea&a ta'ele %a"ale a!eente i"potului de bunui si
acti%e !i'e ('+!66'.!0 "!'0 "!/)# In de,it se inegistea&a datoiile ac*itate bugetului de stat si
bugetelo locale (*-+0 *-!0 *-"0 %%+31 Soldul $reditor epe&inta alte i"po&ite si ta'e datoate la
un "o"ent dat#
Contul //. tine e%identa alto datoii si ceante !ata de bugetul statului# Este ,i5un$tional1
In $redit se inegistea&a su"ele datoate si pescise cae u"ea&a a !i %iate bugetului de stat
(/+!0 /"-0 /".0 /-")$ stocuilo e&ultate din casae acti%elo !i'e cae au !ost ac*i&itionate din
alocatii bugetae si cae u"ea&a a se %ia la buget ('+"0 '+')$ su"ele epe&entand %enitui
datoate bugetului (/!!30 di!eenta dinte %aloaea de inlocuie si %aloaea contabila a acti%elo !i'e
i"putate$ doban&ile a!eente disponibilitatilo din contui ce u"ea&a a se %ia bugetului de stat
(*!"0 *!.30 plusul de nu"ea constatat la in%entaiee 2*'!)$ pecu" si su"ele incasate de la buget
epe&entand %asa"inte e!ectuate in plus (*-+0 *-!0 *-"0 %%+)# In de,it se inegistea&a su"ele
datoate bugetului si %iate acestuia (/!!0 /-!0 *!"661*-"0 %%+31 Soldul $reditor epe&inta alte
datoii !ata de bugetul de stat$ ia #oldul de,itor alte ceante !ata de bugetul de stat#
Contul /*. tine e%identa su"elo de pi"it de la autoitatile de i"ple"entae a !onduilo
e'tene nea"busabile pe ba&a ceeilo de !ondui in contabilitatea bene!iciailo !inali# Este de
a$ti)1 In de,it se inegistea&a !onduile de pi"it 2%%/30 ia in $redit !onduile incasate
2*!*31Soldul de,itor epe&inta ceantele epe&entand !ondui e'tene nea"busabile la un
"o"ent dat#
Contul /-! tine e%identa decontailo cu debitoii di%esi# Este de a$ti)# In de,it se
inegistea&a "ateialele si a"bala0ele e&e%a de stat si "obili&ae constate sub !o"a
consu"uilo nelegale ('+/ #i '+*)$ su"ele i"putate si datoate bugetului de stat (//.30 ceantele
eacti%ate (%!/30 in%estitiile cedate (%-/)$ di!eentele !a%oabile de cus %aluta la s!asitul
peioadei (%-*) doban&ile si alte %enitui !inanciae de incasat de la debitoii di%esi (%-- #i %-.)$
acti%ele !i'e %andute la teti (%(!)$ !onduile speciale constituite (!'*0 !'-0 !'%)$ i"pu"utuile
obligatae obtinute (!-!30 pecu" si c*eltuieli de e'ecutae silita inegistate in sacina debitoului
si ac*itate de ceditoul bugeta din contul de c*eltuieli bugetae (%%+)# In $redit se inegistea&a
su"ele etinute so"eilo pentu stingeea debitelo (/"/30 su"ele %iate bugetului de cate debitoi
(//.)$ debitele incasate(*!"611*-" #i %%+30 di!eentele ne!a%oabile de cus %aluta la s!asitul
peioadei sau cu oca&ia incasaii acesto debite in %aluta (--*) si la s!asitul peioadei cu
c*eltuielile peluate de la institutii din a!aa siste"ului (-+!611-*.31
Contul /-" tine e%identa datoiilo !ata de pesoane !i&ice si 0uidice (ceditoi di%esi)#
Este de pa#i)1 In $redit se inegistea&a datoiile din buse neidicate in te"en (/"()$ din su"e
incasate si necu%enite 2*!"61*-")$ din plati co"pensatoii acodate anga0atoilo pentu
sti"ulaea anga0aii so"eilo (-%-3 pecu" si di!eentele ne!a%oabile de cus %aluta(--*)# In
de,it se inegistea&a datoiile pescise (//.) $ datoiile ac*itate (*!"61*-"0%%+)$ di!eentele
!a%oabile de cus %aluta (%-*31 Sodul $reditor epe&inta datoiile !ata de ceditoii di%esi#
Contul /-.! tine e%identa i"pu"utuilo acodate pe te"en scut din bugetul de stat
pentu in!iintaea uno institutii sau acti%itati !inantate integal din %enitui popii# Este de a$ti)1
In de,it se inegistea&a i"pu"utuile acodate de odonatoii pincipali 2%%+) $ ia in $redit
i"pu"utuile a"busate (%%+ #i *%/!)# Soldul de,itor epe&inta i"pu"utuile acodate pe
te"en scut#
Contul /-( tine e%identa doban&ilo a!eente i"pu"utuilo pe te"en scut acodate#
Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a doban&iile de incasat (%--)$ ia in $redit incasaea acestoa
(*!"6*-+)# Soldul de,itor epe&inta doban&ile de incasat pentu i"pu"utuile pe te"en scut
acodate#
Contul /%! tine e%identa c*eltuielilo e!ectuate in a%ans# Este de a$ti)1 In de,it se
inegistea&a doban&ile a!eente e'ecitiilo %iitoae (!-.) pecu" si su"ele ac*itate in a%ansn
(/+!0 *!"61*-"0 %%+)# In $redit se inegistea&a su"ele epati&ate in peioadele u"atoae pe
c*eltuieli con!o" scadentelo (-7731 Soldul de,itor epe&inta c*eltuielile e!ectuate in peioada
cuenta apatinand peioadelo %iitoae#
Contul /%" tine e%identa %enituilo inegistate in a%ans# E#te de pa#i)1 In $redit se
inegistea&a %enituile e!ectuate in a%ans (/!!0 /!.0 *!"6*-")$ iar in de,it se inegistea&a
39
su"ele incasate anticipat si estituite (*!"6*-") si %enituile in a%ans cae epe&inta %enitui ale
peioadei cuente 2%7731Soldul $reditor epe&inta %enituile inegistate in peioada cuenta da
cae apatin peioadelo %iitoae#
Contul /%' tine e%identa su"elo in cus de clai!icae si este de a$ti)# In de,it se
inegistea&a su"ele incasate cae necesita clai!icai si su"e platite ce necesita la"uii (*!"6
*-"0%%+31 In $redit se inegistea&a su"ele ac*itate si clai!icate (/+!0/+/3 $ su"ele clai!icate pe
c*eltuieli 2-77) pecu" si su"ele incasate si neclai!icate (*!"6*-"0 %%+31 Soldul de,itor
epe&inta su"e a!late in cus de clai!icae#
Contul /.! tine e%identa apotuilo de decontae inte%enite inte institutii publice
epe&entand acti%e !i'e$ "ateiale si su"e tas"ise si pi"ite# Este ,i5un$tional1 In de,it se
inegistea&a acti%ele !i'e tas"ise ("77 #i '77)$ su"e %iate 2*!"6*-")$ pecu" si inc*ideea
contuilo de c*eltuieli la s!asitul peioadei la institutiile subodonate cu su"a c*eltuielilo
tas"ise instituiei supeioae ("77$ '770 *77)# In $redit se inegistea&a acti%ele si su"ele
pi"ite2"770'770*773$ pecu" si la s!asitul peiodei cu su"a c*eltuielilo peluate de la institutile
subodonate (-77)# Soldul de,itor epe&inta su"ele si acti%ele tas"ise $ ia #oldul $reditor
acti%ele si su"ele pi"ite#
Contul /." tine e%identa decontailo nu"ai inte institutii subodonate si 5un$tioneaza
#iilar $u /.!#
Contul /.' tine e%identa decontailo din opeatii in paticipatie# Este ,i5un$tional1 In
$redit se inegistea&a su"ele si c*eltuielile pi"ite pin tans!e de la copaticipanti (*770-77) $
pecu" si %enituile eali&ate din opeatii in paticipatie tans!eate copatipantilo (%77)# In de,it
se inegistea&a su"ele ac*itate si %enituile pi"ite pin tans!e (*770 %77)$ c*eltuielile tans!eate
2-77) si a"oti&aea tas"isa de popieta copaticipantului cae tine e%identa (".!!31 Soldul
de,itor #i $reditor epe&inta decontai din opeatii in paticipatie#
Grupa /( tine e%identa a0ustailo pentu depecieea ceantelo# Contuile au !unctia de
pa#i)1 In $redit se inegistea&a constituiea si "a0oaea a0ustailo (-.7)$ ia in de,it se
inegistea&a educeea si anulaea a0ustailo 2%.731 Soldul $reditor epe&inta a0ustaile pentu
depecieea ceantelo#
CONTABILITATEA CONTURILOR LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI
CO8ERCIALE
Contul *!+ tine e%identa disponibilului din i"pu"utui de la te&oeia statului# Este de
a$ti)# In de,it se inegistea&a su"ele intate din i"pu"utui de la te&oeia statului$ ia in
$redit se inegistea&a su"ele ac*itate din contul de disponibil 2/+/0 /+*)$ u"e ac*itate si a!late in
cus de clai!icae 2/%')$ pecu" si su"ele estituite si iesiile din contul de disponibil 2*.!)#
Soldul de,itor epe&inta disponibilitatile din i"pu"utui de la te&oeie statului#
Contul *!! tine e%identa %aloilo de incasat (cecui si e!ecte de co"et)# Este de a$ti)1 In
de,it se inegistea&a pi"iea %aloilo de incasat (/!!0/!') si di!eente !a%oabile de cus %aluta
(%-*31 In $redit se inegistea&a incasaea cecuilo si e!ectelo de co"et (*!"6*-"31 Soldul
de,itor epe&inta %aloile de incasat#
Contul *!" tine e%identa disponibilitatilo in lei si in %aluta a!late in contui la banci#Este
,i5un$tional1 In debit se inegistea&a incasaile in contul de la banca$ ia in cedit se inegistea&a
platile din contul de la banca# Soldul de,itor epes&inta disponibilul a!lat in contuile de la banci$
ia #oldul $reditor epe&inta liniile de cedit obtinute#
Se de,iteaza pin +
 i"pu"utui incasate (!-%3
 i"pu"utui acodate anteio si a"busate ("-%3
 incasai de la clienti $ inclusi% a%ansui (/!!0/!'0/!(3
 dobanda incasata la disponibilul din cont cae u"ea&a sa se %ie&e la buget
 incasai de debitoii di%esi (/-!3
 incasai necu%enite 2/-"3
 doban&i incasate pentu i"pu"utui pe te"en acodate (/-(3
3/
 %enitui in a%ans incasate (/%"3
 incasai necla!icate (/%')
 su"e pi"ite in cadul decontailo ecipoce si de la copaticipanti 2/.!0/."3
 cecui si e!ecte de co"eciale incasate (*!!3
 doban&i a!eente contuilo la banci incasate (*!.)
 i"pu"utui pe te"en scut pi"ite (*!(3
 intai-incasai din alte contui popii (*.!3
 %enitui incasate 2%773
 !ondui e'tene nea"busabile incasate (%%/3
Se $rediteaza pin +
 doban&i si i"pu"utui a"busate (!-/6!-.)
 a%ansui acodate platite 2"'"0"'/0/+()
 su"e ac*itate !uni&oilo (/+!0/+'0 /+/0 /+*)
 su"e ac*itate din contul de disponibilul de la banca$ salaiatilo$ bugetelo etc
(/"!0/"*0/"-0/"%0/'!0/'%0//"'0//"-0//.0/-"0/%!0/%"0/%'0/.!0/.')
 ascu"paaea obligatiunilo(*+*0*+()
 su"e ac*itate sub !o"a de doban&i $ a"busai de cedite 2*!.0*!()
 ac*i&itia alto %aloi cu ac*itae i"ediata 2*'")
 su"e %iate in alte ciontui ale ionstitutiei (<@/)
 co"isioane bancae ac*itate (-"%3
 di!eente ne!a%oabile de cus %aluta (--*3
 su"e neutili&ate si estituite epe&entand !ondui e'tene nea"busabile (%%/3
Contul *!' tine e%identa i"pu"utuilo intene si e'tene contactate de stat# Este de
a$ti)1 In de,it se inegistea&a tageile din i"pu"utui (!-/) $ su"ele intate in contul de
disponibil din alte contui de te&oeie (*.!30 din doban&i incasate a!eente disponibilitatilo a!late
in contui la banci 2*!.)$ pecu" si cele neclai!icate (/%'31 In $redit se inegistea&a platile din
contul de disponibil sub !o"a de a%ansui ("'"0"'/0/+() $ pentu datoii
(/+!0/+/0/+*0/"!0/"*0/"-0/"%) si cate alte contui de te&oeie (*.!)# Soldul de,itor epe&inta
su"ele e'istente in contul de disponibil din i"pu"utui intene si e'tene contactate de stat#
Contul *!/ tine e%identa i"pu"utuilo intene si e'tene gaantate si 5un$tioneaza
#iilar $u $ontul *!' 2in lo$ul $ontului !-/ #e 5olo#e#te $ontul !-*3
Contul *!* tine e%identa disponibilului din !ondui e'tene nea"busabile pentu
!inantaea uno poga"e stabilite pin "e"oandu"uile de !inantae inc*eiate cu institutiile
!inantatoae e'tene# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a su"ele pi"ite de la autoitatile de
i"ple"entae epe&entand !ondui nea"busabile (/*.) pecu" si alte su"e intate in contul de
disponibil (/%'0 *!.$ *.!0 %-*0 %%/31 In $redit se inegistea&a a"busaile din !ondui e'tene
nea"busabile pi%ind i"pu"utuile contactate sau gaantate de autoitatile ad"inistatiei
publice locale 2!-"0 !-')$ pecu" si su"ele ac*itate din !ondui e'tene nea"busabile ("'"0 "'/0
/+(0 /+!0 /+/0 /+*0 /%!0 /%'0 *.!0 -"%0 --*)# Soldul de,itor epe&inta disponibilitatile e'istente
epe&entand !ondui e'tene nea"busabile a"ase de utili&at#
Contul *!. tine e%identa doban&ilo de platit (*!.-3 sau de incasat 2*!.%31 Este
,i5un$tional1 In de,it $ontului *!.- se inegistea&a doban&ile platite din contui de
disponibilitati (*!"0 *!-0 *!%0 *"!"0 *-+0 %%+)$ ia in $redit se inegistea&a doban&ile datoate
(---31 Soldul $reditor al $ontului *!.- epe&inta doban&ile de platit# In de,itul $ontului *!.%
se inegistea&a doban&ile de pi"it 2%-- 0 //.30 iar in $redit se inegistea&a doban&ile incasate
(*!"0 *!-0 *!%0 *"!"$ *-+0 %%+31 Soldul de,itor al $ontului *!.% epe&inta doban&ile de incasat#
Contul *!( tine e%identa i"pu"utuilo pe te"en scut pi"ite de la banci$ te&oeia
statului$ bugetul de stat sau bugetele locale# Este de pa#i)1 In $redit se inegistea&a i"pu"utuile
pi"ite (*!+0 *!-0 *!%0 *-+0 *-")$ pecu" si platile e!ectuate diect din i"pu"utui pe te"en
scut ("'"0 "'/0 /+(0 /+!0 /+/31 In de,it se inegistea&a ceditele pe te"en scut a"busate
(*"!"0 *-+0 *-"0 %%+)$ ceditele nea"busate (*!("3 si di!eentele !a%oabile de cus %aluta 2%-*31
Soldul $reditor epe&inta i"pu"utuile pe te"en scut datoate#
33
Contul *'! tine e%identa nu"eaului e'istent in casieia institutiilo publice# Este de
a$ti)1 In de,it se inegistea&a incasaile in nu"ea $ ia in $redit platile e!ectuate in nu"ea#
Soldul de,itor epe&inta nu"eaul e'istent in casieie#
Contul *'" tine e%identa alto %aloi (ti"be$ tic*ete de calatoie$ bilete de tata"ent)# Este
de a$ti)1 In de,it se inegistea&a ac*i&itia alto %aloi (/+!0 /+.$ *!"0 */"0 **+0 *-+0 *-!0 *-"0
%%+) pecu" si %aloaea no"inala a tic*etelo de "asa ne!olosite estituite de salaiati 2%!(31 In
$redit se inegistea&a %aloaea cabuantilo pocuati pe ba&a de bonui %aloice pentu
co"bustibil ('+""3 $ %aloaea no"inala a tic*etelo de "asa ne!oosiute si etunate cate unitatile
e"itente (/!!30 %aloaea tic*etelo si a alto %aloi acodate pesonalului 2/"."30 %aloaea tic*etelo
si biletelo de calatoie utili&ate pentu tanspotul pesonal 2-"/)$ %aloaea ti"belo consu"ate
2-"-3 si %aloaea no"inala a tic*etelo de "asa acodate salaiatilo (-/"31 Soldul de,itor
epe&inta alte %aloi e'istente in pati"oniul institutiei publice#
Contul */! tine e%identa acediti%elo desc*ise la banci pentu e!ectuaea de plati in
!a%oaea tetilo# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a acediti%ele desc*ise la dispo&itia tetilo
(*.!) si di!eentele !a%oabile de cus %aluta (%-*31 In $redit se inegistea&a platile e!ectuate din
acediti%e (/+!0 /+/)$ co"isioanele bancae (-"%30 inc*ideea acediti%elo (*.!) si di!eentele
ne!a%oabile de cus %aluta (--*31 Soldul de,itor epe&inta acediti%ele desc*ise la dispo&itia
tetilo#
Contul */" tine e%identa a%ansuilo de te&oeie# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a
a%ansuile acodate (*'!3 si di!eentele !a%oabile de cus %aluta (%-*)$ ia in $redit se
inegistea&a 0usti!icaea a%ansuilo ('770 /+!0 /+/0 /".!0 //"-$ *'"0 -770 *'!31 Soldul de,itor
epe&inta a%ansuile de te&oeie a"ase de 0usti!icat#
Contul **+ tine e%identa !onduilo cu destinatie speciala constituite con!o"
egle"entailo legale in %igoae# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a su"ele incasate pentu
constituiea !onduilo cu destinatie speciala (%%-0 /!!0 /!'0 /!($ /-!0 /-"0 /-/00 /-*0 /--/0 /%'0
/.!0 //"/0 !'(!0 *.!) pecu" si di!eentele !a%oabile de cus %aluta (%-*31 In $redit se
inegistea&a su"ele platite pentu actiuni ce se !inantea&a poti%it legii din !ondui cu destinatie
speciala ("'"0 "'/$ /+(0 /+!0 /+'0 /+/0 /+*0 "-%0 //"'0 //"-0 //.0 /%'0 /.!0 *'"0 *.!0 -"%)
pecu" si di!eentele ne!a%oabile de cus %aluta (--*31 Soldul de,itor epe&inta disponibilul
e'istent din !ondui cu destinatie speciala#
Contul **! tine e%identa su"elo pi"ite de la buget !o"a alocatiilo bugetae cu
destinatie speciala# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a su"ele incasate epe&entand alocatii de
la buget pentu c*eltuieli cu destinatie speciala 2%%'3 pecu" si cu su"ele intate in contul de
disponbibil (/-!0 /-"0 /-(0 *.!)$ ia in $redit se inegistea&a platile e!ectuate ("'"0 "'/0 /+(0 /+!0
/+'0 /+/0 /+*0 /"!0 /"*0 /'!0 /'%0 //.0 /-"0 *.!0 %%'& alo$atii ,u4etare raa#e neutilizate #i
re#tituite)# Soldul de,itor epe&inta disponibilul e'istent in cont#
Contul **" tine e%identa su"elo pi"ite de la alte institutii publice sau de la agentii
econo"ici in %edeea e!ectuaii uno opeatiuni de "andat pecu" si pentu pastaea uno deptui
banesti neidicate in te"en legal de bene!iciai# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a su"ele
incasate (/-"0 *.!30 iar in $redit su"ele platite din cont (/+!0 /"-0 /-"0 *.!31 Soldul de,itor
epe&inta disponibilul e'istent in cont#
Contul **% tine e%identa la ni%elul Diectiilo Geneale ale 2inantelo Publice 0udetene $
especti% al "unicipiului Bucuesti a su"elo incasate din %aloi!icaea bunuilo intate in
popietatea pi%ata a statului $ in contul de disponibil desc*is la te&oeia statului# Este de a$ti)1
In de,it se inegistea&a sun"ele incasate din %aloi!icaea bunuilo con!iscate (/!!0 /-"0 *.!30
iar in $redit se inegistea&a platile e!ectuate in %edeea acopeiii c*eltuieilo oca&ionate de
%aloi!icaea bunuilo (/+!0 *.!)$ pecu" si su"ele %asate in contul bugetului de stat (//.)#
Soldul de,itor epe&inta disponibilul e'istent in cont#
Contul **. tine %identa su"elo obtinute din co!inantaea de la buget in co"pletaea
!onduilo e'tene nea"busabile pentu !inantaea uno poga"e sau poiecte# Este de a$ti)1 In
de,it se inegistea&a su"ele incasate epe&entand co!inantae supli"entaa (%%.30 iar in $redit
se inegistea&a su"ele platite pentu eali&aea poga"elo sau poiectelo ("'"0 "'/0 /+(0 /+!0
/+/31 Soldul de,itor epe&inta disponibilul e'istent in cont#
Contul *-+ tine e%identa su"elo incasate din %enitui popii la ni%elul institutiilo
publice !inantate integal din %enitui popii# Este de a$ti)1 In de,it se inegistea&a incasaile din
35
%enitui popii$ ia in $redit platile e!ectuate# Soldul de,ito epe&inta disponibilul e'istent in
cont#
Conturile *-! #i *-" tin e%identa su"elo incasate din %enitui popii si sub%entii
(!inantae "i'ta) espcti% din %enitui popii a!eente acti%itatilo auto!inantate# Sunt de a$ti) #i
5un$tioneaza #iilar $u $ontul *-+#
Contul *.! tine e%identa %ia"entelo inte contuile de disponibilitati sau inte acestea si
casieie# Este ,i5un$tional1 In de,it se inegistea&a su"ele %iate dint1un cont de te&oeie in alt
cont de te&oeie$ ia in $redit se inegistea&a su"ele intate int1un cont de te&oeeie din alt
cont de te&oeie# Contul nu prezinta #old1
38