You are on page 1of 16

Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

«Να ‘µαστε στα ίδια µονο̟άτια, τα ίδια τα ληµέρια» (ό̟ως µας τραγούδησε ο Παύλος, ο Σιδηρό̟ουλος ντε) µε το 3ο τεύχος του
Λαµ̟τήρα Πυρακτώσεως. Σαν όνειρο δεν είναι;

Για το τεύχος ̟ου κρατάτε στα χέρια σας όλοι εργάστηκαν µε ̟ολύ µεράκι αφιερώνοντας ̟ολύτιµο χρόνο, για να διορθωθούν
οι ό̟οιες ατέλειες είχαν ̟αρουσιαστεί στο ̟ροηγούµενο. Το α̟οτέλεσµα της δουλειάς µας µάς κάνει ̟ερήφανους! Ο Λαµ̟τήρας
Πυρακτώσεως δυναµώνει την λάµψη του ανοίγει τους ορίζοντές του και ασχολείται όλο και ̟ερισσότερο µε θέµατα ̟ου
αγγίζουν την καθηµερινή µας ζωή και µας ̟ροβληµατίζουν, ξεφεύγοντας α̟ό τα στενά όρια του Πανε̟ιστηµίου.

Αφουγκράζεται την εξέγερση του ∆εκέµβρη, δίνει την ευκαιρία σε µαθητές να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, συναντά
σ̟ουδαίους καλλιτέχνες και ένα σωρό άλλα ενδιαφέροντα… Με λίγα λόγια είναι κοµµάτι α̟ό εµάς, τη νεολαία.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας αποστείλετε κάποιο άρθρο: lamptiras.piraktoseos@gmail.com

2
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

Έχουν ει̟ωθεί και γραφτεί τόσα και σκανδάλη, αλλά ήταν το φυσικό
τόσα για τα γεγονότα του ∆εκέµβρη. Και µάλιστα της νεολαίας! α̟οτέλεσµα της ̟ολιτικής της
Άλλα α̟ό την ̟λευρά των κυβέρνησης της Ν∆ ̟ου έχει δώσει εδώ
Πρετεντέρηδων και άλλα α̟ό την Έτσι το είδαµε εµείς! και καιρό το ελεύθερο στους µ̟άτσους
̟λευρά των ανθρώ̟ων ̟ου κάτι δε τους να ε̟ιβάλλουν την «τάξη» µε ό̟οιο
̟άει καλά µε αυτή την ιστορία του Κόντρα σε αυτούς τους «αριστερούς» τρό̟ο και να το ̟αίζουν ̟ραίτορες.
συνεχούς ̟εριορισµού των δικαιωµάτων ̟ου χαρακτηρίζουν τα γεγονότα του
µας. Σας διαβεβαιώνω, λοι̟όν, ότι αυτό ∆εκέµβρη µε χίλιους δύο άλλους Η δολοφονία, λοι̟όν, ήταν η σταγόνα
το άρθρο θα είναι µατιά στο ∆εκέµβρη τρό̟ους ̟ροκειµένου να υ̟οβαθµίσουν ̟ου ξεχείλισε το ̟οτήρι. Όµως, το
α̟ό την µ̟άντα των το µέγεθος και το ̟οτήρι είχε ̟αραγεµίσει ̟ολύ ̟ιο ̟ριν
εξεγερµένων. ̟εριεχόµενο τους µε την αγανάκτηση του λαού και
και ̟ροσ̟αθούν ιδιαίτερα της νεολαίας. Αγανάκτηση για
Λένε ότι οι ειδήσεις, εναγωνίως να µας τα 700 ευρώ του µισθού ̟ου δε φτάνουν
τα γεγονότα, όσο ̟είσουν ότι «δεν για να ζήσεις, αγανάκτηση για την
µεγάλα και ήταν και τί̟οτα ανεργία, για τη διάλυση του ∆ηµόσιου
σηµαντικά κι αν είναι σηµαντικό, ρε και ∆ωρεάν χαρακτήρα της
αυτά, ̟ροβάλλονται ̟αιδιά», «φούσκα εκ̟αίδευσης, για τον ανύ̟αρκτο
α̟ό τα ΜΜΕ για όσο ήταν ο ελεύθερο χρόνο, για την εντεινόµενη
εξυ̟ηρετούν τους ∆εκέµβρης», αυτό κρατική καταστολή και την ̟εριστολή
στόχους αυτών ̟ου τα ̟ου συνέβει το των δηµοκρατικών ελευθεριών. Για όλα
χειραγωγούν. Ένα ∆εκέµβρη ήταν αυτά και για ̟ολλά ακόµα ̟ου µας
θέµα κρατιέται στην µια εξέγερση της κάνουν να βλέ̟ουµε το µέλλον ̟ιο
ε̟ικαιρότητα για όσο διάστηµα τους νεολαίας(ε̟ιτέλους!!!). Και ήταν σκοτεινό. Κάτι µου λέει ότι κι εσύ
βολεύει και µετά τα θάβουν ή τα εξέγερση, όχι γιατί το λέµε εµείς και 2-3 αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ανάµεσα σε
ανασύρουν στην ε̟ικαιρότητα ανάλογα φίλοι µας ακόµη για να ευλογήσουµε τα αυτούς τους αγανακτισµένους.
µε τις ανάγκες τους να γένια µας µιας και βρεθήκαµε στους
α̟ο̟ροσανατολίσουν ή να κατευθύνουν δρόµους εκείνη την ̟ερίοδο, αλλά Υ̟οκινητές;;; Όσο κι αν ψάξεις δε θα
την κοινή γνώµη. Θα ̟ερίµενε κανείς ε̟ειδή είχε όλα τα χαρακτηριστικά της βρεις! Κι αν ̟ροσ̟αθήσεις να βρεις
ένα θέµα τόσο ενοχλητικό για τους εξέγερσης. Ποια είναι αυτά; Το κά̟οιον ̟ίσω α̟ό την εξέγερση(κατά το
κυβερνώντες αυτόν τον τό̟ο(και δεν αυθόρµητο ξέσ̟ασµα της, η ραγδαία συνήθειο των καιρών) αυτός θα είναι τα
αναφέροµαι µόνο στην κυβέρνηση) να ανά̟τυξη της, η µαζική συµµετοχή της ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζει η
θαφτεί το συντοµότερο δυνατό. ∆ε νεολαίας, οι οξυµένες µορφές ̟άλης… σηµερινή νεολαία(και όχι µόνο η
συµβαίνει κάτι τέτοιο και µε την και το σηµαντικότερο: η αµφισβήτηση νεολαία). Ξεκάθαρα ̟ράγµατα! Ούτε
εξέγερση της νεολαίας τον ̟ερασµένο του ίδιου του κοινωνικο-̟ολιτικού σκοτεινά ξένα κέντρα, ούτε οι
∆εκέµβρη ή τουλάχιστον δε συµβαίνει συστήµατος. Βλέ̟εις, τα γεγονότα είναι αµερικάνοι, ούτε το «̟αρακράτος των
ακριβώς αυτό. ̟εισµατάρικα ̟ράγµατα, ό̟ως λέει µια Εξαρχείων», ό̟ως διέδιδαν διάφορες
αγγλική ̟αροιµία, και θες δε θες, είσαι «δηµοκρατικές» δυνάµεις του τό̟ου, σαν
Ο ∆εκέµβρης ̟αραµένει στην υ̟οχρεωµένος να τα υ̟ολογίζεις. τον Καρατζαφέρη, τον Άνθιµο, την
ε̟ικαιρότητα µε τον ένα ή µε τον άλλο Πα̟αρήγα(!).
τρό̟ο. Βέβαια, ούτε ο ̟ιο καλό̟ιστος δε Και µ̟ορούµε να είµαστε κάτι
θα ̟ερίµενε ̟οτέ α̟ό τα ΜΜΕ και τα ̟αρα̟άνω α̟ό σίγουροι ότι ο ∆εκέµβρης Και ό̟ως ήταν φυσικό µια εξέγερση
τηλεο̟τικά ̟άνελ µε τους ήταν µόνο η αρχή. Εξεγέρσεις και ̟ου βάζει σε κίνδυνο το καθεστώς, θα
«̟αντογνώστες αναλυτές» να εκθειάζουν µαζικοί αγώνες θα ανα̟τυχθούν στο όχι βρει τη σφοδρή αντίδραση κάθε
τους νέους ανθρώ̟ους ̟ου βγήκαν στο ̟ολύ µακρινό µέλλον και αυτό έχει να κυβέρνησης και των εντολέων της.
δρόµο. Άλλωστε ό̟ως εί̟αµε και κάνει µε τις αιτίες ̟ου γεννούν τις Καταστολή, καταστολή, καταστολή!
̟αρα̟άνω τα ΜΜΕ είναι εξεγέρσεις και οι ο̟οίες δυστυχώς δε Αυτός ήταν ο τρό̟ος ̟ου
χειραγωγούµενα. Έτσι, η βελόνα έχει µας τελείωσαν το ∆εκέµβρη, αλλά αντιµετω̟ίστηκαν οι διαδηλωτές.
κολλήσει στους βανδαλισµούς και σε όσα εξακολουθούν να υ̟άρχουν ακόµη και Βέβαια, η κυβέρνηση δε
στραβά µ̟ορούσε να δει κανείς, ή αναµένεται να οξυνθούν. Μιλώντας, χρησιµο̟οίησε µόνο το µαστίγιο… αλλά
καλύτερα, να ε̟ινοήσει για να όµως, για αιτίες ̟οιες ̟ραγµατικά ήταν και το καρότο. Έβαλε το γνωστό άγνωστο
συκοφαντηθεί η εξέγερση των νέων αυτές; Τι ώθησε τους νέους, είτε αυτοί συνεργάτη της στα ̟ανε̟ιστήµια να
ανθρώ̟ων. Κά̟ως έτσι διαχειρίζονται είναι µαθητές, είτε φοιτητές, είτε κάνει ότι αυτός ξέρει καλύτερα, να
µέχρι σήµερα τα ΜΜΕ την εξέγερση, εργαζόµενοι, να βγουν στο δρόµο; βρίσκει τους καλύτερους τρό̟ους για να
για αυτό και θα ε̟ιµείνουµε να σαµ̟οτάρει τις κινητο̟οιήσεις. Ακόµα
αναδείξουµε το ∆εκέµβρη ό̟ως Η οργή για τη δολοφονία του δεν κατάλαβες για ̟οιον µιλάω; Για την
νοµίζουµε ότι καταγράφηκε στη 15χρονου µαθητή α̟ό τις δυνάµεις ΠΚΣ φυσικά! Τα ίδια δεν είχε κάνει και
συνείδηση των ̟ροοδευτικών νέων καταστολής ήταν µόνο η αφορµή. Μια στις κινητο̟οιήσεις µε το Νόµο-
ανθρώ̟ων. δολοφονία, η ο̟οία δεν ήταν ένα Πλαίσιο;
µεµονωµένο ̟εριστατικό, δεν ήταν
Εξέγερση, λοι̟όν! δουλειά ενός τρελού ̟ου ̟άτησε τη

3
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

Νοµίζω, όµως, ότι είναι ανάγκη να άλλος τρό̟ος, άλλωστε, τους έχει µείνει Γαλλία, ο Σαρκοζύ φοβούµενος ότι οι
δώσουµε και µερικές ακόµα α̟αντήσεις για να αντιµετω̟ίσουν τον κοινωνικό γάλλοι φοιτητές θα ακολουθήσουν το
στους α̟ό τα «αριστερά» ε̟ικριτές της αναβρασµό ̟έρα α̟ό την καταστολή; ̟αράδειγµα της ελληνικής νεολαίας
εξέγερσης. Τώρα έχουν αρχίσει νέο α̟έσυρε αντι-εκ̟αιδευτικό νοµοσχέδιο
τρο̟άρι: «η εξέγερση δεν ̟έτυχε Αυτό ̟ου θα µείνει τελικά α̟ό το ̟ου ετοιµαζόταν να φέρει ̟ρος ψήφιση.
τί̟οτα», «ήταν µια τρύ̟α στο νερό». ∆εκέµβρη σαν ̟αρακαταθήκη για τους
Πόσα «ε̟ιχειρήµατα» µ̟ορεί να βρει νέους αγώνες ̟ου έρχονται, είναι η Να µη σας κουράσω άλλο. Ένα
κανείς αν θέλει να δικαιολογήσει τα ̟ολιτική ζύµωση ̟ου έγινε µέσα στη τελευταίο µόνο θα σας ̟ω. Το ∆εκέµβρη
αδικαιολόγητα; Είναι εντυ̟ωσιακό! νεολαία, η ριζοσ̟αστικο̟οίηση της, η φύσηξε ένας άνεµος αντίστασης σε κάθε
αφύ̟νιση συνειδήσεων και η συλλογικά ̟όλη της Ελλάδας, σε κάθε σχολείο,
Μη γελιέστε. Τα α̟οτελέσµατα της κατακτηµένη εµ̟ειρία, ̟ου αύριο θα ̟ανε̟ιστήµιο, ό̟ου χτυ̟άει η καρδιά
εξέγερσης δεν είναι η ε̟ιχείρηση µας φέρον ̟ιο κοντά στο να ̟ετύχει το της νεολαίας. Να συνεχίσουµε έτσι…
τροµοκράτησης της κοινωνίας α̟ό τα νεολαιίστικο κίνηµα τους στόχους του.
ΜΜΕ, δεν είναι η ̟ρόθεση της Έσ̟ειραν ανέµους… θα θερίσουν
κυβέρνησης και των φασιστών φίλων της Και για να σας κάνω να νιώσετε λίγο θύελλες!
να ̟ερικόψουν τις δηµοκρατικές µας ̟ιο ̟ερήφανοι, όσους α̟ό εσάς
ελευθερίες. Αυτά α̟λά καθρεφτίζουν συµµετείχατε ή στηρίξατε µε
τον τρόµο της κυβέρνησης και των ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο την εξέγερση του Γιώργος Λ.
εντολέων της µ̟ροστά σε µια νεολαία ∆εκέµβρη, ̟ρέ̟ει να τονιστεί ότι ο Μηχανολόγων Μηχανικών και
̟ου αγωνίζεται και αντιστέκεται. Ποιος αγώνας µας είχε διεθνές αντίκτυ̟ο. Στη Αεροναυ̟ηγών Πάτρας

Όλοι οι µεγάλοι αυτού του κόσµου για το τι θα κάνουµε αφού


µέσα α̟ό εκ̟οµ̟ές -κυρίως-,την σοφία µεγαλώσουµε...
και την ̟είρα τους, ̟ροσ̟αθούν να
ερµηνεύσουν τις διαθέσεις, τη Κι οι φωνές γύρω µας κάθε άλλο ̟αρά
συµ̟εριφορά και τις ανησυχίες των ενθαρρυντικές είναι. Όλα τα
Τον ̟ερασµένο ∆εκέµβρη, η θλιβερή νεότερων. Αφού βέβαια α̟οδεχθούν ότι ε̟αγγέλµατα είναι κορεσµένα και ο
είδηση της δολοφονίας του 15χρονου έχουµε ανησυχίες. Γιατί θεωρούµαστε µεγαλύτερος µισθός ̟ου έχουµε να
Αλέξη συγκλόνισε ολόκληρη την άψυχοι συλλέκτες γνώσεων...Α̟ό την ̟εριµένουµε είναι γύρω στα 700 ευρώ.
Ελλάδα. Οργισµένοι φοιτητές και έναρξη µέχρι το ̟έρας των σ̟ουδών του, Και το µέλλον δυσοίωνο. Για να
µαθητές βγήκαν στους δρόµους για να η ζωή του ̟αιδιού, έφηβου ή νέου είναι αλλάξουν όλα αυτά χρειάζεται σίγουρα
διαδηλώσουν κατά της αστυνοµικής ένας διαρκής αγώνας ταχύτητας. Να ελ̟ίδα. Κι όµως εµείς κάθε µέρα
τροµοκρατίας και όχι µόνο. Ήταν η ̟ρολάβει, να καταφέρει...Τα ̟ιο όµορφα χάνουµε και λίγη...
στιγµή ̟ου ένιωσα ̟ως αυτό το χρόνια µας ̟ερνούν µέσα στο άγχος και
αυθόρµητο ξέσ̟ασµα της νεολαίας θα στην κούραση. Η αγωνία να Ηλέκτρα Π.
σήµανε το τέλος των αυθαιρεσιών, της µεγαλώσουµε για να γλιτώσουµε α̟ό Μαθήτρια 2ας Λυκείου
βίας και της τροµοκρατίας και µια νέα όλα αυτά δίνει τη θέση της στην αγωνία
καλύτερη ̟ερίοδος θα ξεκινούσε.
Σκεφτόµουν ̟ως αυτή ήταν η ευκαιρία
µας. ∆υστυχώς αυτή η αυθόρµητη κίνηση
δεν ήταν αρκετή για να το ̟ετύχουµε
αυτό. Χρειάζονται κι άλλοι αγώνες.
Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε συγκεκριμένα ρεπορτάζ έρχονται «κατά
καταιγισμό «ειδήσεων» και «ρεπορτάζ» από παραγγελία» της κυβέρνησης. Ο ισχυρισμός
Αναρωτιέµαι γιατί αυτή η
δικαιολογηµένη οργή εκφράστηκε µόνο τα ΜΜΕ που προσπαθούν να μας πείσουν αυτός γίνεται ακόμα πιο πιστευτός αν
α̟ό τη νεολαία. Που ήταν οι γονείς, οι πόσο αντιδημοκρατικό και ξεπερασμένο σκεφτούμε την (εσκεμμένη) διαστρέβλωση
εκ̟αιδευτικοί, η κοινωνία ολόκληρη; Ο είναι το Άσυλο που καλύπτει τα ΑΕΙ και τα γεγονότων και το «κόψιμο» ντοκουμέντων
Αλέξης και ο κάθε έφηβος, ο κάθε νέος ΤΕΙ της χώρας. Φυσικά, δεν θα ήταν που ξεσκεπάζουν την οργανωμένη
̟ου έχει βιώσει την αστυνοµική βία θα υπερβολή αν κάποιος ισχυριζόταν ότι τα προσπάθεια κατασυκοφάντησης του
µ̟ορούσε να είναι το ̟αιδί τους, ο Πανεπιστημιακού Ασύλου.
µαθητής τους, ο γείτονάς τους. Τώρα ̟ου
η ανεργία και η φτώχεια κυριαρχούν, Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
είναι η ώρα να σταµατήσουµε να διαστρέβλωση των γεγονότων για την
̟αρακολουθούµε τα γεγονότα ̟αθητικά, επίθεση των κουκουλοφόρων στο Κολωνάκι
α̟ό τους κανα̟έδες µας και να βγούµε στα μέσα Μαρτίου. Τα ΜΜΕ ισχυρίστηκαν
στους δρόµους να διεκδικήσουµε τα ότι οι κουκουλοφόροι κατέφυγαν στην
δικαιώµατα µας. Η νεολαία χρειάζεται τη νομική και κλείστηκαν στους χώρους της,
συµ̟αράσταση όλου του λαού. Άλλωστε δίνοντας το λόγο σε όλα εκείνα τα
τα ̟ροβλήµατα είναι κοινά και αφορούν φασιστοειδή που μάχονται το Άσυλο. Στην
όλους µας. πραγματικότητα όμως οι κουκουλοφόροι
δεν μπήκαν ποτέ στην Νομική - όπως
Ελένη Χ. δήλωσε και ο Προϊστάμενος της
Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

4
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009
Γραμματείας του Πανεπιστημίου στα «Νέα» περασμένο Δεκέμβρη όπου ασφαλίτες συγκεκριμένου πολιτικού χώρου δεν
(18/3/2009) - και ούτε ποτέ διακόπηκαν τα έσπαγαν βιτρίνες καταστημάτων υπό το σταματά εδώ. Συνεχίζει την προσπάθεια
μαθήματα. βλέμμα των αστυνομικών δυνάμεων. συκοφάντησης με κάθε τρόπο
οποιασδήποτε κίνησης ή ενέργειας δεν
Στην προσπάθεια αυτή επιστρατεύουν όλα Το Πανεπιστημιακό Άσυλο κατακτήθηκε μπορεί να ελέγξει. Το ίδιο συνέβη και με την
τα μέσα που έχουν στην διάθεση τους. Ένα από την πίεση που άσκησε ο λαός στις κατάληψη της πρυτανείας του Α.Π.Θ. που
από τα πιο μοδάτα είναι οι δημοσκοπήσεις. κυβερνήσεις με τους αγώνες του. Ανήκει σε ανάμεσα σε άλλα αναδείκνυε το πρόβλημα
Χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο της όλο το λαό. Είναι μια κατάκτηση που με το καθεστώς των εργολαβιών στο ίδρυμα
Καθημερινής της Κυριακής (22/3/2009) που εξασφαλίζει την διάδοση προοδευτικών και απαιτούσε να σταματήσουν.
«έντυσε» τη δημοσίευση των ιδεών και απόψεων (ακόμα και σε ένα πολύ Συγκεκριμένα «γράφει» ο «Ριζοσπάστης»
αποτελεσμάτων μιας δημοσκόπησης για το μικρό χώρο όπως αυτό των ανώτατων (5/4/09) γι’ αυτήν:
θέμα (όπου το 49% των ερωτηθέντων ιδρυμάτων). Όποιος στρέφεται εναντίον του
απάντησαν τηλεφωνικά ότι «μάλλον δεν ταυτόχρονα στρέφεται και ενάντια στο “Ενα συνονθύλευμα ομάδων (λεγόμενοι
πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο», δικαίωμά μας να έχουμε αντίθετη γνώμη. «αντιεξουσιαστές», μαζί με φοιτητές από
ενώ το αντίθετο ισχυρίστηκε το 44%) με τον Στο δικαίωμά μας να εκφραζόμαστε ΕΑΑΚ και ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) κάνουν κατάληψη για
τίτλο «Η κοινωνία θέλει δημοκρατία και ελεύθερα! 15 μέρες περίπου στο κτίριο διοίκησης του
τάξη» παραφράζοντας ουσιαστικά το ιδρύματος, χωρίς καμιά απόφαση
«Ησυχία – Τάξη – Ασφάλεια» της χουντικής Ο προβοκατόρικος ρόλος της ΚΝΕ – ΠΚΣ συλλογικού οργάνου και προσπαθούν να
περιόδου. Παρέλειψε όμως να αναφέρει ότι στις κινητοποιήσεις της νεολαίας αντλήσουν νομιμοποίηση, λέγοντας ότι
στο ερώτημα αν «η αστυνομία πρέπει ή δεν δήθεν κινητοποιούνται για τα προβλήματα
πρέπει να επεμβαίνει στα πανεπιστήμια Η εξέγερση του περασμένου Δεκέμβρη των εργαζομένων στο ίδρυμα μέσω
όταν γίνονται καταλήψεις και διαδηλώσεις» ήταν μια πρωτοφανή εμπειρία για όλους εργολάβων."
ΜΟΝΟ το 29% των ερωτηθέντων τάσσεται μας. Η πόλωση που προκλήθηκε ανάγκασε
υπέρ της επέμβασης της αστυνομίας χωρίς «προοδευτικές» δυνάμεις να αποκαλύψουν Η αλήθεια βέβαια ήταν ότι:
την άδεια των Πανεπιστημιακών οργάνων. το πραγματικό τους πρόσωπο (όπως π.χ. το
ΚΚΕ). - 5 φοιτητικοί σύλλογοι του Α.Π.Θ.
Σκοπός τους είναι η αποδυνάμωση (μέσω (Αρχιτεκτονικής, Βιολογικού, Γεωλογικού,
της διάσπασης) του μετώπου των Να μιλήσουμε για τα «κλεισίματα» σχολών Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων, Χημικού)
δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας που από την ΠΚΣ (με απόφαση της Κεντρικής μέσα από Γενικές Συνελεύσεις αποφάσισαν
μάχονται για την υπεράσπιση των Επιτροπής του ΚΚΕ), όπου δεν άφηναν τους την στήριξη της κατάληψης.
δημοκρατικών ελευθεριών. φοιτητές να εισέλθουν για να
Έτσι η κυβέρνηση συνεδριάσουν τα όργανα των - Ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ και
καταφεύγει στο φοιτητικών συλλόγων; δημοτικών επιχειρήσεων, η ΠΕΚΟΠ (το
αποτελεσματικότερο μέσο σωματείο που είναι γραμματέας η
που διαθέτει: την Ή μήπως για την ξεκάθαρη Κωνσταντίνα Κούνεβα), ο Σύλλογος
προβοκάτσια. Η προβοκάτσια στήριξη στην κυβέρνηση που εργαζομένων στα φροντιστήρια
αποδεικνύεται καλύτερη παρείχε υιοθετώντας την Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, ο
λύση για την κυβέρνηση διότι «γραμμή» της, στοχοποιώντας Σύλλογος υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου και
την απαλλάσσει από την ολόκληρους πολιτικούς χώρους πολλά άλλα σωματεία με αποφάσεις τους
αντιμετώπιση της και αναπτύσσοντας σενάρια για στήριξαν ανοιχτά την κατάληψη της
συγκεκριμένης κοινωνικής υπόκινουμενους από ξένα κέντρα πρυτανείας του Α.Π.Θ.
ομάδας που διαμαρτύρεται – διαδηλωτές;
εξεγείρεται στρέφοντας Αλήθεια λοι̟όν γιατί αυτή η
άλλες κοινωνικές ομάδες Πως χρησιμοποίησαν «λόγια» ̟αρα̟ληροφόρηση; Γιατί τόση
εναντίον της. Σαν φοιτητές το του Che Guevara (που δεν είπε ̟ροσ̟άθεια συκοφάντησης των αγώνων
είδαμε όλα τα προηγούμενα ποτέ) σε αφίσσα της ΚΝΕ για να µας;
χρόνια με την προσπάθεια στοχοποιήσουν την νεολαία που
συκοφάντησης του αγώνα διαδήλωνε σε όλη τη χώρα; ∆ήµος Π.
μας, το είδε ακόμη πιο Μαθηµατικών Κρήτης
καθαρά όλη η Ελλάδα τον Ο κατήφορος όμως του

Βουλή των Ελλήνων, για πολλούς ο πιο συντροφιά μιας αστυνομικού με πολιτικά η που τόλμησαν να γράψουν απαξιωτικά
αντιπροσωπευτικός θεσμός της οποία με τη συμπεριφορά της έφερε τα σχόλια για το κοινοβούλιο και την
μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας. Κι όμως παιδιά σε δύσκολη θέση καθώς αστυνομικό φαίνεται ότι ενόχλησαν τους
έγινε το «άντρο» της φίμωσης και δίωξης τοποθετήθηκε με ενοχλητικό τρόπο για την αρμόδιους που έθεσαν σε κίνδυνο την θέση
της ελεύθερης άποψης. νεολαιίστικη εξέγερση του Δεκέμβρη με της αστυνομικού και την εικόνα της Βουλής
Το σχολείο ξεκινά μετά τις αφορμή τη δολοφονία του 15χρονου. κι αποφάσισαν να τα βάλουν με τα 15χρονα
διακοπές των Χριστουγέννων. Τι θα ήταν πιο Ωστόσο οι μαθητές διατύπωσαν τα παιδιά. Ζήτησαν λοιπόν από το σχολείο τα
εκπαιδευτικό από μια ξενάγηση στους παράπονα και τις διαφωνίες τους με την εν ονόματα των παιδιών που έγραψαν τα
χώρους της Βουλής; Αυτό σκέφτηκε λοιπόν λόγω αστυνομικό συμπληρώνοντας σχόλια πιέζοντας ταυτόχρονα να
και ένα γυμνάσιο του κέντρου της Αθήνας. ανώνυμα ερωτηματολόγια που υπάρχουν υπογράψουν την «μεταμέλεια» τους.
Όμως φτάνοντας εκεί είχαν τη δυσάρεστη για αυτές τις περιπτώσεις. Οι νεαροί όμως Βλέποντας όμως ότι οι μαθητές δεν
5
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

παραδέχονταν ποιοι έκαναν τα σχόλια τόλμησαν να εκφράσουν ελεύθερα την βάση των ελευθεριών μας. Είναι υποχρέωση
πίεσαν τους καθηγητές ότι θα τους άποψη τους. Έπειτα είδαμε μια απίστευτη όλων μας να καταδικάσουμε τη λογοκρισία
περάσουν από Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό, προσπάθεια χειραγώγησης καθηγητών και που προσπαθεί να επιβάλλει, με κάθε μέσο,
οι οποίοι με τη σειρά τους πίεσαν το μαθητών ενώ στο τέλος είδαμε πως η ΕΛ.ΑΣ. (το μακρύ χέρι της κυβέρνησης)
15μελές ότι θα χάσουν όλες τις εκδρομές, χρησιμοποιούνται μέθοδοι δίωξης καθώς και να σταθούμε στο πλευρό των
δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα απειλής, εγκλήματος για να βρεθούν τα παιδιά που μαθητών και όλων όσων διεκδικούν το
ώστε να υπάρξουν κάθε είδους ρουφιάνοι εξέφρασαν την άποψη τους. Το πόσο δικαίωμά στην ελεύθερη έκφραση,
και χαφιέδες. Βλέποντας όμως ότι οι ευρηματική γίνεται η Ελληνική Αστυνομία αντιστεκόμενοι στους εκβιασμούς.
μαθητές δεν έπεφταν θύματα των όταν κάποιος θίγει την εικόνα της και την
εκβιασμών τους απείλησαν ότι θα εικόνα των θεσμών που υπηρετεί πιστά Δημήτρης Π.
εξακριβώσουν τους γραφικούς χαρακτήρες είναι αξιοθαύμαστο. Ας μην ξεχνάμε ότι και Μαθηματικών Κρήτης
των παιδιών. στις μαθητικές και φοιτητικές
Σε αυτό το σημείο πρέπει να κινητοποιήσεις του Δεκέμβρη τα όργανα
Γνωρίζατε ότι...
συγχαρούμε την Ελληνική Αστυνομία που καταστολής της ΕΛ.ΑΣ. ξυλοκοπούσαν
Τα όρια συνταξιοδότησης των
έχει τα μέσα να αποδείξει ότι είναι πιο αδιακρίτως. γυναικών θα αυξηθούν μέχρι
έξυπνη από ένα 15χρονο. Δε θα ‘ναι η Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία για και 15 χρόνια λόγω ντιρεκτίβας
πρώτη φορά άλλωστε… όσα συμβαίνουν στην κοινωνία αλλά έχουν της ΕΕ
Εν ολίγης λοιπόν μιλάμε αντίκτυπο και στους δημοκρατικούς
για φακέλωμα ανήλικων παιδιών που θεσμούς της χώρας πρέπει να αποτελεί

ΑΣΕΠ είναι αυτό ̟ου συµβαίνει όταν τέτοιο αστέρι... ή ίσως να σκέφτεσαι α̟οδείξουµε ότι αξίζουµε. Τότε τι νόηµα
εσύ µε το ̟τυχίο στο χέρι και το σοβαρά το ενδεχόµενο να δουλέψεις σε έχει το ̟τυχίο; ∆ε θα ήταν ̟ροτιµότερο
χαµόγελο µέχρι τ’ αυτιά κάνεις άλλα bar ή καφετέρια (αφού ̟ρώτα χάσεις τα να είναι µικρότερος ο αριθµός των
σχέδια. ΑΣΕΠ είναι ένα µεγάλο, 850 κιλά ̟ου έβαλες α̟ό το φαγητό και εισακτέων σε κά̟οιες σχολές και η
σκοτεινό και τροµακτικό τούνελ µέσα την καθιστική ζωή όταν διάβαζες και α̟όκτηση του ̟τυχίου ̟ιο ουσιαστική;
α̟ό το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ̟εράσεις αν θες τώρα δε σε γνωρίζει ούτε η µάνα σου) Να έχει αντίκρισµα η ̟ροσ̟άθεια όλων
να εξέλθεις α̟ό τη φωτεινή έξοδο του γιατί «να µωρέ, η δουλειά δεν είναι αυτών των χρόνων και εκτός αυτού να
διορισµού! ντρο̟ή». µην υ̟ονοµεύεται η δουλειά ̟ου
γίνεται στα κατά τό̟ους ελληνικά
Όµως, ας είµαστε Κι όντως, η δουλειά δεν ̟ανε̟ιστήµια. Ουσιαστικά το κράτος
ρεαλιστές. Τα είναι ντρο̟ή. Είναι ευτυχία αµφισβητεί τις εκ̟αιδευτικές του δοµές.
̟ράγµατα δεν είναι να µ̟ορείς να βγάζεις τα ̟ρος
τόσο άσχηµα, σε το ζην, να µην ε̟ιβαρύνεις Ας µη λησµονούµε όµως ̟ως ̟ίσω α̟ό
κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις οικονοµικά την οικογένεια, να τον ΑΣΕΠ κρύβεται µια ολόκληρη
είναι χειρότερα, νιώθεις χρήσιµος. Όµως δεν ε̟ιχείρηση η ο̟οία εξυ̟ηρετεί τα
βλέ̟ε «καθηγητικές ̟αύει να είναι µια διαρκής αµέτρητα ̟ανε̟ιστηµιακά φροντιστήρια
σχολές». Εδώ το α̟ογοήτευση όταν ̟ου ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια. Το
ΑΣΕΠοτούνελ αναγκάζεσαι να εργαστείς σ’ συνολικό ̟ακέτο ̟αρακολούθησης
µ̟ορεί να είναι ένα αντικείµενο εντελώς µαθηµάτων στα φροντιστήρια αυτά
ατέλειωτο, να άσχετο µε το αντικείµενο των κοστίζει ̟ερί̟ου 3000 ευρώ, ̟οσό
̟ερ̟ατάς και να µη σ̟ουδών σου γιατί διόλου ευκαταφρόνητο για τη µέση
φτάνεις και ίσως να διαφορετικά µ̟ορεί να µην ελληνική οικογένεια. Και είναι
µη δεις ̟οτέ την εργαστείς ̟οτέ. Αγχωνόµαστε αυτονόητο ̟ως τα φροντιστήρια αυτά
έξοδο -τουλάχιστον κατά τη συµ̟λήρωση του δεν εγγυώνται καµία ε̟ιτυχία σε
υ̟άρχει η µηχανογραφικού µή̟ως και κανένα διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Στοιχείο
δυνατότητα κάνουµε κά̟οιο λάθος στη ̟ου ε̟ιβεβαιώνει τον ̟αρα̟άνω
διαφυγής α̟ό την είσοδο. Ό̟ως ε̟ίσης σειρά ̟ροτίµησης των σχολών γιατί αυτό ισχυρισµό α̟οτελεί το ότι στα εν λόγω
υ̟άρχει ̟άντα το ενδεχόµενο να µ̟εις ̟ιστεύουµε ότι θα καθορίσει τη ζωή µας, φροντιστήρια συχνά εργάζονται ως
ωσάν άλλος Robin Williams στον αγνοώντας ̟ως το ̟ιο ̟ιθανό είναι να καθηγητές άτοµα τα ο̟οία δίνουν κ
«Κύκλο των χαµένων ̟οιητών» και εργαστούµε σε άσχετο ως ̟ρος το ̟τυχίο ξαναδίνουν χωρίς να µ̟ορούν να
βγαίνοντας να ψάχνεις α̟εγνωσµένα να µας αντικείµενο. ε̟ιτύχουν στον ΑΣΕΠ!
µάθεις ̟οιες είναι οι ̟ροθεσµίες Εκτός α̟ό το οικονοµικό κόστος ̟ου
δηλώσεων συµµετοχής στο ε̟όµενο Έτσι, καταφεύγουµε στον ΑΣΕΠ για φέρει ο διαγωνισµός αυτός- είτε για την
Fame Story γιατί να, εκεί µες στα να διεκδικήσουµε το αυτονόητο. Τη ̟αρακολούθηση φροντιστηριακών
σκοτάδια του ΑΣΕΠοτούνελ, 2 βιβλία δυνατότητα να εργαστούµε ̟άνω σε κάτι µαθηµάτων, είτε για την αγορά
̟ριν σου στρίψει α̟ό το διάβασµα και ̟ου σ̟ουδάσαµε. Το γεγονός αυτό συγγραµµάτων- α̟οτελεί µια ιδιαιτέρως
καθώς α̟ήγγελνες Καβάφη και τον ουσιαστικά αµφισβητεί τις ικανότητες ψυχοφθόρα διαδικασία για το
καταριόσουν για το µαζοχιστικό «…να µας να αντα̟οκριθούµε στις συµµετέχοντα και ιδίως αν δεν έχει
εύχεσαι να ‘ναι µακρύς ο δρόµος» ε̟αγγελµατικές α̟αιτήσεις και ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία. Είναι κάτι σαν
δια̟ίστωσες ότι έχει ένα σ̟άνιο α̟αξιώνει τα ̟τυχία µας. Κρίνει ότι ̟έντε εξεταστικές σε µια. Κλείνεσαι στο
ηχόχρωµα η φωνή σου κι εντάξει, κρίµα είµαστε ανε̟αρκείς και µας καλεί-για σ̟ίτι, ̟εριορίζεις τις εξόδους, χάνεσαι
είναι να στερήσεις α̟ό την Ελλάδα ένα την ακρίβεια µας υ̟οχρεώνει να α̟ό τους φίλους σου, ο Μορφέας ξεχνάει
6
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

να σε ε̟ισκεφτεί όλο και ̟ερισσότερο, ̟ροαναφερθέντα delivery-boys και Έχει κι αυτό την ̟λάκα του όµως…
σε αντίθεση µε τα delivery της γειτονιάς ασφαλώς τους υ̟όλοι̟ους
γιατί µια χαρά σου έχει µείνει κι συµµετέχοντες στις εξετάσεις! Γιατί αν Άντε, και του χρόνου!
εσένα… είσαι τυχερός θα τους γνωρίσεις µια
φορά, θα διοριστείς και µην τον είδατε Να µας έχει ο Θεός γερούς ̟άντα να
Βέβαια, η διαδικασία ̟ροετοιµασίας µετά, αλλά ε̟ειδή βάσει στατιστικών ανταµώνουµε… γιατί ό,τι δε µας
για τον ΑΣΕΠ έχει και ̟ολλά θετικά στοιχείων είναι αρκετά α̟ίθανο κάτι σκοτώνει, µας κάνει ̟ιο δυνατούς…
ε̟ακόλουθα : ξεστραβώνεσαι, ανοίγει το τέτοιο, κοίτα να είσαι ευγενικός. Αυτά γιατί εµείς γνωρίζουµε τη δύναµη ̟ου
µυαλό σου, µαθαίνεις να αγα̟άς το τα άτοµα θα τα βλέ̟εις -τουλάχιστον- έχει ο νικηµένος…!
σ̟ίτι σου (αρχικά, γιατί µετά α̟ό ένα ανά 2 χρόνια ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιείται ο
µήνα θέλεις να το κάψεις και να ζήσεις διαγωνισµός… αγκαλιές, φιλιά, ‘χρυσή Ιωάννα
στο ̟άρκο) και φυσικά γνωρίζεις νέο µου, ̟ως οµόρφυνες!’κλ̟., κάτι σαν Υ̟οψήφια στον ̟ρόσφατο
κόσµο.. συµµαθητές στα φροντιστήρια, reunion… διαγωνισµο του ΑΣΕΠ
υ̟αλλήλους στα βιβλιο̟ωλεία, τα Θεσσαλονίκη

Όταν µου ζητήθηκε να γράψω ένα Θεωρητικά, το ∆ηµόσιο Πανε̟ιστήµιο κρατά και τα ̟ροσχήµατα ̟λέον, αυτούς
µικρό σηµείωµα για τους εργαζόµενους έ̟ρε̟ε να συµ̟εριφέρεται στους 407 ̟ου τελικά ̟ροσλαµβάνει, τους αφήνει
µε βάση το Π.∆. 407/80 στα ̟ερί̟ου αυτοκρατορικά. Τα καλύτερα α̟λήρωτους για κάνα χρόνο, έτσι για να
̟ανε̟ιστήµια της Ελλάδας, η αρχική νέα µυαλά της χώρας έχουν την καταλάβουν καλά ̟ου βρίσκονται.
µου σκέψη ήταν να ̟εριγράψω µε ευκαιρία να µορφώσουν ελεύθερα τη
κά̟ως χιουµοριστικό τρό̟ο την δική σ̟ουδάζουσα νεολαία µε φρέσκες ιδέες Θα συµφωνήσουν αρκετοί µαζί µου ότι
µου διετή εµ̟ειρία ως φορ-όου-σέβεν στο και να συνεχίσουν την ̟ροσω̟ική τους οι νέοι ε̟ιστήµονες θα ̟ρέ̟ει να είναι
Τµήµα Μαθηµατικών του έρευνα χωρίς το άγχος της ανεργίας. Τι η ̟ρωτο̟ορία της διανόησης ενός-έστω
Πανε̟ιστηµίου Κρήτης. Όµως, στους καλά ̟ου θάτανε! Έλα όµως ̟ου µόνο και κα̟ιταλιστικού-κράτους. Το
καιρούς ̟ου διανύουµε, αν και θα έτσι δεν είναι τα ̟ράγµατα. Το ελληνικό κράτος όµως, µετατρέ̟ει την
χρειαζόταν λίγο γέλιο για να ελαφρύνει Πανε̟ιστήµιο στην Ελλάδα δεν είναι διανόηση σε αφασία ε̟ι̟έδου
την ήδη βαρειά κατάσταση, θεώρησα δηµόσιο, ούτε κρατικό. Είναι ̟ρωινάδικου, για τον δε κα̟ιταλισµό
σωστότερο να γράψω α̟λώς µερικές κυβερνητικό, µε άλλα λόγια η του, ας µη µιλήσω καλύτερα.
γενικές σκέψεις. Θα ήθελα να ̟ροσθέσω κατάστασή του καθορίζεται α̟ό τις Ευνουχισµένοι α̟ό τις διαρκείς
ως ε̟ίλογο και ̟ροτάσεις για τη ορέξεις της εκάστοτε ̟αλιο̟αρέας ̟ου οικονοµικές αλλά και ψυχολογικές
βελτίωση της κατάστασης. Όµως, και ας κυβερνά (διάβαζε βουλιάζει ̟εραιτέρω) σφαλιάρες, όλο και ̟ερισσότεροι/ες 407
µην χαρακτηριστώ ̟εσσιµιστής, α̟λώς τη χώρα. Η τωρινή λοι̟όν ̟αρέα-µε την είτε θα οδηγούνται είτε σε ηρωική έξοδο
όντας κά̟οιος ̟ου γνωρίζει καλά την σιω̟ηλή ή όχι σύµ̟ραξη της ̟ρος άλλες χώρες, είτε θα στραφούν σε
λειτουργία του ελληνικού κράτους του τηλεορασό̟ληκτης κοινής γνώµης έχει άλλη καρριέρα διαγράφοντας
χαβαλέ, είµαι ̟ε̟εισµένος ότι στα α̟οφασίσει ̟ως δεν θέλει το ∆ηµόσιο µονοκοντυλιά τα χρόνια ̟ου ε̟ένδυσαν,
̟λαίσια ̟ου διέ̟ουν την λειτουργία του Πανε̟ιστήµιο. Και ε̟ειδή δεν το θέλει, ή, και αυτό είναι το χειρότερο,
∆ηµοσίου Πανε̟ιστηµίου και της ανάµεσα στα άλλα α̟οδεχόµενοι/ες
ε̟αγόµενης α̟ό αυτά τα ̟λαίσια ̟ολλά χαριτωµένα τη µοίρα τους,
συνεχούς α̟αξίωσής του α̟ό όλες ̟ου κάνει, βυθίζει µε θα συνεχίζουν
ανεξαιρέτως τις µετα̟ολιτευτικές ευλάβεια τους να εργάζονται
κυβερνήσεις, κάτι τέτοιο δεν είναι µόνο συµβασιούχους 407 υ̟ό αυτές τις
ουτο̟ικό, είναι και χάσιµο χρόνου. στο έρεβος της συνθήκες, εως
ανέχειας. Για αρχή, την κοντινή
Ξεκινώντας λοι̟όν, να τονίσω ότι το µειώνει δραµατικά τις κατά τη γνώµη
̟νεύµα του Π.∆. 407 είναι να βοηθήσει θέσεις 407 µου µέρα ̟ου το
τους νέους ε̟ιστήµονες/ισσες στο ̟ροφασιζόµενη – ω ∆ηµόσιο
ξεκίνηµα της σταδιοδροµίας τους. Εν της ̟ρωτοτυ̟ίας – Πανε̟ιστήµιο
γένει, ένας νέος την εφιαλτική θα α̟αξιωθεί
διδάκτορας/διδακτόρισσα ̟ου οικονοµική εντελώς ̟ρος
α̟οφασίζει (για κακή του/της τύχη) να κατάσταση του κράτους την ο̟οία όφελος των καραδοκούντων ηµέτερων
δοκιµάσει να βρει µόνιµη θέση κατάσταση αυτή η ίδια δηµιούργησε µε ε̟ιχειρηµατιών. Κλείνω µε ένα γενικό
διδακτικού ̟ροσω̟ικού σε κά̟οιο την ε̟ικουρία και των ̟ροηγούµενων, ερώτηµα: Ποιοί θα υ̟ερaσ̟ιστούν το
ελληνικό ̟ανε̟ιστηµιακό ίδρυµα, βεβαίως βεβαίως. Ενώ θα έ̟ρε̟ε να δηµόσιο χαρακτήρα της ανώτατης
̟ρέ̟ει να ̟εριµένει αρκετά, και να αυξάνει κατακόρυφα τις θέσεις, ούτως εκ̟αίδευσης; Ποιοί έχουν σκο̟ό να
̟εράσει την δοκιµασία κάµ̟οσων ώστε να ̟εριλάβει ει δυνατόν όλους τους αντισταθούν στη λαίλα̟α του
αρνητικών ̟ροσ̟αθειών για την νέους ε̟ιστήµονες/ισσες της Ελλάδας. ευτελισµού του; Ποιοί; Η α̟άντηση
κατάληψη µιας τέτοιας θέσης-µε ̟ολύ Γιατί ̟όσοι είναι αυτοί τελικά; Μάλλον είναι µία και µόνη. Όλοι εµείς.
αµφίβολο α̟οτέλεσµα. Στο µεταξύ λίγοι σε σχέση µε τα τµήµατα ̟ου
βεβαίως, δεν µ̟ορεί να κάθεται δηµιουργήθηκαν µε µόνο σκο̟ό να Γιάννης Πλατής
ά̟ραγος/η. Η µόνη ευκαιρία ̟ου κονοµήσουν οι γνωστοί άγνωστοι µη Ε̟ίκουρος Καθηγητής, Τµήµα
του/της δίδεται να διδάξει σε ανώτατο κουκουλοφόροι. Αλλά δεν είναι µόνο Μαθηµατικών, Πανε̟ιστήµιο Κρήτης
ε̟ί̟εδο ως τότε, είναι η σύµβαση 407. αυτό. Ε̟ειδή δν θέλει ούτε να κάνει ̟ως

7
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

γνωστά ονόματα όπως τους James


Moody, Ralph Bowen και άλλους. Σε όλη
τη διάρκεια της καριέρας του έχει
πειραματιστεί με διάφορες μπάντες και
με διάφορα είδη μουσικής, όπως punk
σε νεαρή ηλικία, έως και κλασσική
μουσική για κάποια χρόνια.

Ο πειραματισμός, οι υπαρξιακές
ανησυχίες και η έντονη ανάγκη να
γνωρίσει τον κόσμο οδήγησαν τα
βήματά του στην Ελλάδα. Σε μικρή
ηλικία άφησε την Αμερική γιατί όπως
λέει: «ήθελα να δω πως ταυτίζομαι με
τον τρόπο της κοινωνίας με τις γεύσεις
με τις μουσικές […] πίστευα ότι θα
έβρισκα και κάτι πιο βαθύ αλλού και
ταξίδεψα πάρα πολύ πριν έρθω στη
Ελλάδα [...] και όταν ήρθα εδώ κάπου
ένιωθα μέσα μου ότι κάτι μου ταιριάζει,
κάτι μου μιλάει, υπάρχει μια επαφή
ουσιαστική, εσωτερική».
Λάτρης του αυτοσχεδιασμού και
τρανός υποστηρικτής του απρόβλεπτου
καθώς όπως ο ίδιος ισχυρίζεται «εκείνη
τη στιγμή διηγείσαι μια ιστορία,
γράφεις μουσική επιτόπου κατά κάποιο
τρόπο[…], βγάζουμε μια ροή πραγμάτων
και αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό έχω
επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια». Ένας
David εναντία στον παρωπιδισμό και
την κατηγοριοποίηση των ειδών
μουσικής μας λέει ότι η μουσική είναι η
δημιουργία ενός κώδικα επικοινωνίας
ακόμη και φαινομενικά αταίριαστων
ανθρώπων.«Μην το κοιτάμε σε στενά
πλαίσια, δεν πάμε να το στενεύσουμε
Συνέντευξη στην Ελένη Α.* και νέες τροποποιήσεις παραδοσιακών πάμε να το διευρύνουμε. Αν κάποιος
κομματιών από τα Βαλκάνια όπως παίζει δίπλα μου μια κιθάρα που
Ήταν Πέμπτη 8 Απριλίου και ώρα 22.15 Bubamara, ρυθμοί Sirba κα. Ο ίδιος, φωνάζει ή κάποιος άλλος παίζει κάτι
μόλις φτάσαμε στο Παγοποιείο όπου οι ομολογεί, ότι σκέφτεται τη μουσική πολύ γλυκό, αρκεί εμείς να βρούμε το
David Lynch & Heavy metal band σκηνοθετικά και μάλιστα υπάρχει η ιδέα μέσον επικοινωνίας όχι τόσο στο στυλ
ζεσταίνονταν με κομμάτια που θα μας να εμπλουτίσει τις δημιουργίες του με μουσικής και ποιες νότες θα επιλέξουμε
χάριζαν στη συνέχεια αυτής της θεατρικά στοιχεία. αλλά ένα κοινό κώδικα […]. Ο
ξεχωριστής βραδιάς, στην 4η κατά σειρά αυτοσχεδιασμός βοηθά σε αυτό: είναι
ζωντανή συναυλία στην πόλη του Ο David Lynch ζει και δημιουργεί στην το πόσο ελεύθερος νιώθεις και πόσο
Ηρακλείου. Η heavy metal band - αφού Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια μοιράζοντας ελεύθερος αντέχεις να είσαι».
«τα μέταλλα είναι βαριά» όπως δηλώνει την πολύπλευρη μουσική
και ο ίδιος πολύ εύστοχα - είναι η πιο προσωπικότητα του μέσα από Σε ερώτηση μου σχετικά με τα
πρόσφατη μουσική δημιουργία του συναυλίες, φεστιβάλ, κινηματογράφο, γεγονότα του Δεκέμβρη 2009 ο David
David Lynch, είναι ένα εφταμελές group τον χορό και το θέατρο. Γεννήθηκε και απαντάει, κάνοντας μια ανάλυση για την
χάλκινων πνευστών, δίπλα σε “psycho- μεγάλωσε στο Λος Άντζελες της ευρύτερη κοινωνικοπολιτική κατάσταση
tronic” μπάσο και “hyper-groove” Καλιφόρνιας με καταγωγές από στην Ελλάδα ότι βάση όλου του κακού
τύμπανα. Στηρίζεται σε πρωτότυπες τζαζ Ιρλανδία και Ανατολική Ευρώπη ενώ είναι η εγωκεντρική θεώρηση των
και ελληνικές συνθέσεις του David αλλά σπούδασε τζαζ μουσική δίπλα σε πραγμάτων. Λάθος άνθρωποι σε λάθος
8
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

θέση εκμεταλλεύονται την εξουσία. που ήδη ακούμε, που είναι η φωνή; Που
«Πάντως, έτσι η κοινωνία δεν θα γίνει είναι η προσωπικότητα; Που είναι η
καλύτερη κοινωνία και αυτό χαλάει κι εξέγερση; Πρέπει να ξυπνήσετε λίγο».
εμένα αν θέλουμε να το κοιτάξουμε και
εγωιστικά, προσωπικά». Πιστεύει ότι Ένας καλλιτέχνης πάνω από όλα
σημασία έχει η διάθεση του ατόμου να φιλειρηνικός και υπέρμαχος του
συμβάλλει στην προσπάθεια βελτίωσης διαλόγου δεν θα μπορούσε παρά να
της παρούσας κατάστασης. Υποστηρίζει υποστηρίξει ότι η σωστή παιδεία και ο
ότι η αλλαγή θα έρθει από τον καθένα σεβασμός προς τον συνάνθρωπο είναι
ατομικά πρώτα ως άνθρωπο και ύστερα το εφαλτήριο μιας ώριμης
ως μέλος της κοινωνίας. «Πρέπει να αντιπαράθεσης και ενός
σκεφτούμε συλλογικά ….εκεί είναι που εποικοδομητικού διαλόγου που μπορεί
αρχίζουν τα όμορφα». Ο Lynch ενώ δεν να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις.
έχει σαν στόχο να περάσει κάποιο «Πιστεύω ότι οι καθηγητές πρέπει να
πολιτικό μήνυμα μέσα από τα κομμάτια συμβάλλουν με χαμηλούς τόνους,
του, μου εκμυστηρεύεται πως μέσω ζυγισμένα λόγια και με τη σοφία που
αυτών ευελπιστεί να μεταδώσει την διαθέτουν». Με φωνές και πείσματα δεν
αισιοδοξία «περισσότερο έχουν να οδηγούμαστε πουθενά. Ίσως είναι
κάνουν με το τι πιστεύω ότι η ζωή μας καιρός να σκεφτούμε νέες μεθόδους και
χαρίζει και μας ζητάει …ίσως κάποιες τρόπους προσέγγισης των
βλέψεις κάποια οράματα, ματιές αν προβλημάτων. «Θέλει εφευρετικότητα».
θέλεις». στοχασμό, όλα αυτά τα πράγματα είναι
Ατόφιος καλλιτέχνης και εξαιρετικά μαγικά είναι θαύματα».
Απαντά θετικά στο ερώτημα αν οι νέοι προσήνης σαν χαρακτήρας πιστεύει
έχουν λόγο να εξεγείρονται «Εννοείται στην καθοριστική επίδραση της τέχνης – Λέξεις όπως έρωτας, υπαρξιακά, γη,
ότι έχουν και όλοι μας έχουμε, τι νέοι τι της αληθινής τέχνης όχι αυτής που διαύγεια, ευγνωμοσύνη χαρακτηρίζουν
παλιοί, το θέμα είναι όταν μεγαλώσεις εξυπηρετεί ταπεινές σκοπιμότητες και κατά κόρον τις μουσικές συνθέσεις του
να παραμένεις νέος και να έχεις εγωισμούς – στην προσπάθεια για έναν David, ενώ πηγή έμπνευσης για τον ίδιο
φρέσκιες αντιλήψεις και όχι όταν καλύτερο κόσμο. «Η τέχνη είναι μια υποθέτει ότι είναι οι αναμνήσεις που
μεγαλώσεις λίγο παραπάνω να γίνεις πολύ ανώτερη μορφή έκφρασης που αναβλύζουν από το υποσυνείδητο.
μέρος του ίδιου συστήματος που χρησιμοποιεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος «Όλα αυτά που ζούμε και μας
κατέκρινες πριν από πέντε και δέκα ο ίδιος δεν είναι ο δημιουργός, δεν είναι διαμορφώνουν όλα αυτά τα χρόνια όλα
χρόνια». Όσον αφορά στο πάντα φλέγον η ίδια η τέχνη, είναι ένα μέσο. […]. αυτά μιλάνε είναι τα βήματα μας, αλλά
και επίκαιρο ζήτημα της Παιδείας στην Αρκούν δύο πράγματα. Αρκεί αυτό το δεν ξέρεις ποτέ τι θα επιλέξει να μιλήσει
Ελλάδα ο David δηλώνει σύμμαχος στον μέσο που μεταδίδει να μη σταθεί με εξαίρεση αυτούς τους σφυγμούς που
αγώνα των φοιτητών-όσο βέβαια και εμπόδιο με τον εγωισμό του αλλά να είναι μπαμ…πρέπει να γράψω».
αυτοί από τη μεριά τους είναι συνεπείς αφήσει να περάσει από μέσα του, από
και πρόθυμοι για μάθηση. Θεώρει πως αυτά τα χέρια τα οποία θα αγγίξουν ένα Τέλος, κλείσαμε την όμορφη κουβέντα
είναι λάθος να υπάρχουν κομματικοί όργανο ή θα γράψουν ένα στίχο» από μας με ένα αρκετά ελπιδοφόρο και αν
σχεδιασμοί μέσα σε σχολεία και σχολές: την άλλη μεριά, «όλοι οι υπόλοιποι που μη τι άλλο αισιόδοξο απόφθεγμα: «Ένα
«κόμματα σε σχολές και σε θα δουν τον πίνακα ή θα ακούσουν τη πράγμα το οποίο σκέφτομαι συχνά,
πανεπιστήμια γιατί υπάρχουν; Βγάλε μουσική, θα διαβάσουν το βιβλίο να χρειάζομαι κι εγώ να το ακούω, είναι να
αυτά και μετά μιλάμε. Όταν οι φοιτητές είναι δεκτικοί, δηλαδή να μην έρθουν έχουμε πίστη στη ζωή, γιατί η ζωή δεν
της Νέας Δημοκρατίας ή της νεολαίας έτοιμοι να κρίνουν […]. Απλώς δέξου το πάει να μας τη φέρει. Η ίδια η ζωή είναι
ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ βγαίνουν και φωνάζουν και άστο να επιδράσει πάνω σου. Η μαζί μας, αρκεί εμείς να ακούμε και λίγο
με γροθιές όλοι τους κομματικά, τότε… τέχνη μιλάει μια γλώσσα η οποία τι έχει να μας πει, να ακλουθούμε τα
και αυτοί οι ίδιοι φιλοδοξούν να επικοινωνεί πολύ άμεσα με τον ψυχισμό σημάδια, να είμαστε ανοιχτοί και να μην
ανήκουν μεθαύριο στο κόμμα για να του ανθρώπου. Η μουσική σε ταράζει, κρίνουμε τις δυσκολίες ως αρνητικά και
πάνε λίγο μπροστά», συμβουλεύει: σου δημιουργεί χαρά ή θλίψη, μόνο αλλά ως πράγματα που μας
«Φύγετε από κει και πείτε κάτι, όχι αυτά καθοδηγούνε…»

Θεσσαλονίκη 7 Μάιου στο Μήλο


Λάρισα 8 Μάιου στο stage
Μπορείτε να επισκεφτείτε την προσωπική ιστοσελίδα του David στη διεύθυνση:
www.davidlynchmusic.net
*Μαθηματικών Κρήτης
9
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

Γράφει ο Λάμπρος από Πάντειο μεταφερθούν σε νέες αντίστοιχες φυλακές, ο αμερικανικός


στρατός δε θα φύγει από το Ιράκ πλήρως και ενδέχεται να μη
 2009… Μια χρονιά που αν και μόλις διανύει τον 4ο μήνα της, φύγει και καθόλου αν αυτό κριθεί απαραίτητο, ενώ στην
δεν μας δίνει ευοίωνες προοπτικές για την εξέλιξή της . τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, που κλείνει φέτος τα 60 του
χρόνια (60 να ‘ναι οι μέρες του), αποφασίστηκε να ενισχυθούν
 Η οικονομική κρίση πλανάται σαν φάντασμα πάνω από τον οι δυνάμεις κατοχής στο Αφγανιστάν …Για να δούμε…
κόσμο και σφυροκοπάει τους πάντες και τα πάντα. Καλά, μη
λέμε και υπερβολές τώρα…Οι λίγοι εξακολουθούν να  Αλήθεια, τώρα με το επικείμενο μέτρο ποινικοποίησης της
πλουτίζουν σε βάρος των πολλών και αυτούς δεν τους χτυπάει κουκούλας οι «εκπρόσωποι του νόμου», δηλαδή οι
καμία κρίση…Δυστυχώς… προβοκάτορες μπάτσοι, θα φοράνε κουκούλα ή όχι;

 Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την


ανάκαμψη της οικονομίας, παρά μόνο να απαλλάξει τους
βιομήχανους κλπ από τα βάρη της κρίσης και να πληρώσει τα
σπασμένα ο εργαζόμενος. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα
πολιτικά κόμματα… Το να αναδεικνύεις µε τη ψήφο σου κά̟οια ̟αράταξη, έχει
να κάνει µε την ά̟οψη ζωής σου και την ̟ολιτική σου
 Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι παρά την κρίση, η το̟οθέτηση. Ή τουλάχιστον έτσι θα έ̟ρε̟ε να είναι, αφού τα
κυβέρνηση επενδύει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Τμήματα του τελευταία αρκετά χρόνια η εκλογική διαδικασία στα
Πανεπιστημίου Κρήτης κλείνουν λόγω έλλειψης κονδυλίων ενώ ̟ανε̟ιστήµια έχει καταντήσει να είναι διαγωνισµός της
ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα αρνούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία καλύτερης διοργάνωσης party και του καλύτερου ̟ροσω̟είου
τους, αν η χρηματοδότηση δεν αυξηθεί… φιλίας µε τα υ̟οψήφια εκλογικά θύµατα των εκάστοτε
«συνδικαλιστικών» ̟αρατάξεων. Μή̟ως σου έρχονται κά̟οιες
 Αλλά και οικονομική κρίση να μην υπήρχε η ίδια κατάσταση θα ̟αρατάξεις στο µυαλό;;;
επικρατούσε. Οι δαπάνες για την παιδεία θα έπρεπε να είναι
σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ στο 5% του Είναι βέβαια και ο ̟αράγοντας της υ̟οχρέωσης ̟ου ̟αίζει
ΑΕΠ, αλλά σήμερα μετά βίας φτάνουν το 3%…Έλεος… µεγάλο ρόλο. Ίσως να υ̟άρχει κά̟οια ̟αράταξη ή µέλη της
̟ου σου έχουν βρει σηµειώσεις για τα µαθήµατα σου, ̟ου σε
 Και το κερασάκι στην τούρτα: η ραγδαία αύξηση της ανεργίας ενηµερώνουν για την ̟αραµικρή αλλαγή στο ̟ρόγραµµα των
παγκοσμίως. Οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα είναι µαθηµάτων, ̟ου σου βρίσκουν έτοιµες τις εργασίες ̟ου
καθημερινό φαινόμενο (4.136 απολύσεις το Φλεβάρη - 4.019 χρειάζεσαι ή ακόµα ̟ου σε βοηθούν να αντιγράφεις συνεχώς
απολύσεις το Μάρτη!!!) και η Ελλάδα έρχεται δεύτερη στην Ε.Ε στις εξεταστικές, δίνοντας σου το ̟τυχίο µεν αλλά χωρίς αξία
στο ποσοστό της ανεργίας των νέων ανθρώπων…πάμε πολύ δε. Μή̟ως τώρα σου έρχονται κά̟οιες ̟αρατάξεις στο µυαλό;;;
καλά…και εις ανώτερα…
Το κοινό βέβαια µε σχεδόν όλες τις «συνδικαλιστικές»
 Και μιλώντας για τους νέους πρέπει να πούμε ότι φοιτητές και ̟αρατάξεις είναι ότι η ̟ολιτική ̟ου ̟ροωθούν στα
μαθητές αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Όμως κάποιοι ̟ανε̟ιστήµια είναι ξεκάθαρα η ̟ολιτική γραµµή των
από αυτούς θα δικαστούν με τον τρομονόμο για την εξέγερση κοµµάτων ̟ου κρύβονται α̟ό ̟ίσω τους. Ψηφίζοντας τους
του Δεκέμβρη…Το κράτος παρουσιάζει τους 15χρονους λοι̟όν, στηρίζεις την εκάστοτε βαµµένη κοµµατικά
μαθητές ως τρομοκράτες…Μα τι άλλο θα δούμε επιτέλους; συνδικαλιστική ̟αράταξη.

 Και κάτι που όλοι υποψιαζόμασταν …Μετά τη δολοφονία του Για ̟αράδειγµα βγάζοντας στις ̟ερσινές φοιτητικές εκλογές
̟ρώτη δύναµη τη φοιτητική ̟αράταξη της Ν∆, τη γνωστή σε
άτυχου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ήρθαν σιγά σιγά στην
όλους µας ∆ΑΠ, δώσαµε το δικαίωµα στον «αξιότιµο»
επιφάνεια παρόμοια περιστατικά. Υποθέσεις με περίεργη
̟ρωθυ̟ουργό σας να δηλώσει ψευδώς ότι οι φοιτητές
ανάμειξη αστυνομικών που είτε μπήκαν στο αρχείο διακριτικά,
στηρίζουν το νέο Νόµο-Πλαίσιο και θέλουν την
είτε τιμωρήθηκαν με πολύ ελαφριές ποινές… Δεν αναφέρομαι
ιδιωτικο̟οίηση της ̟αιδείας, δηλαδή µια ̟αιδεία για λίγους.
μόνο στην υπόθεση του Μιχάλη Καλτεζά που ξαφνικά όλοι τον
θυμήθηκαν μετά από σχεδόν 20 χρόνια, αλλά μιλάω και για την
Η ευθύνη για τέτοιες δηλώσεις ̟έφτει σε καθέναν α̟ό εµάς.
υπόθεση του 24χρονου Νικολάου Σακελλίωνα ενός νεαρού που
Η ψήφος στις φοιτητικές εκλογές δε θα έ̟ρε̟ε να καθορίζεται
οι αιτίες θανάτου του, όπως τις δίνει η αστυνομία, είναι
α̟ό φιλίες, ̟αρέες και κεράσµατα σε party αλλά α̟ό σαφή
αντιφατικές...Πάντως η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα κάνει λόγο
̟ολιτική στήριξη στην ̟αράταξη ̟ου σε εκφράζει, στην
για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου από τους ειδικούς φρουρούς…
̟αράταξη ̟ου αγωνίζεται και δε συµβιβάζεται.
 Τρελός ο μάρτυς; Δε νομίζω. Έχει και βίντεο…
Το εκλογικό α̟οτέλεσµα, να δώσει ξεκάθαρο µήνυµα σ’
αυτούς ̟ου µας ̟αίρνουν ένα-ένα τα δικαιώµατα µας.
 Μπαράκ Ομπάμα: παγκόσμιος σωτήρας ή προειδοποίηση για
τα χειρότερα που θα ακολουθήσουν; Πολλοί βλέπουν στο ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-LIFESTYLE!!!
πρόσωπο του Ομπάμα την αλλαγή και τη σωτηρία σε όλα τα
επίπεδα. Είναι αληθινά ή πλασματικά όλα αυτά; Οι εξαγγελίες Εµ̟ρός για ένα ακηδεµόνευτο φοιτητικό κίνηµα!
του για το κλείσιμο των φυλακών του Γκουαντάναμο και την
αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Ιράκ έδιναν ένα Βασίλης Λ.
άλλο νόημα στην Αμερικανική πολιτική. Όμως από ότι Μαθηµατικών Κρήτης
βλέπουμε, οι κρατούμενοι από το Γκουαντάναμο θα
10
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

2006, χαµηλότερα ακόµη στο 3,4% το


2007 και να φτάσει στο 3,12% το 2008
µε το αναθεωρηµένο ΑΕΠ.»
(Ελευθεροτυ̟ία, 9/11/2008).

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στόχος


της κυβέρνησης είναι να αφήσει τα
δηµόσια Πανε̟ιστήµια στην τύχης τους
και να τα αναγκάσει να ψάξουν για
̟όρους α̟ό ιδιώτες.

Η σηµερινή αντιεκ̟αιδευτική
̟ολιτική ̟ου εφαρµόζει η κυβέρνηση,
ακολουθώντας ̟ιστά τις οδηγίες της ΕΕ,
οδηγεί στην υ̟οβάθµιση του ε̟ι̟έδου
των σ̟ουδών, στην α̟αξίωση των
̟τυχίων και των ε̟αγγελµατικών και
εργασιακών δικαιωµάτων των α̟οφοίτων
τους.

Να οργανώσουµε την ̟άλη µας -


Συνάδελφοι, ε̟ιβάλλουν το Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Να µ̟ούµε εµ̟όδιο στα σχέδια
Εξειδίκευσης ως α̟αραίτητη τους
Ο νόµος για τα µετα̟τυχιακά ̟ου ̟ροϋ̟όθεση για την εκ̟όνηση
̟ροωθεί το Υ̟ουργείο Παιδείας - διδακτορικής διατριβής στους Η Πορεία Αριστερή καλεί τους
συνοδευόµενος α̟ό την εκβιαστική Υ̟οψήφιους ∆ιδάκτορες. µετα̟τυχιακούς και διδακτορικούς
ε̟ιστολή του Ειδικού Γραµµατέα φοιτητές να αντιδράσουν!
Ανώτατης Εκ̟αίδευσης του Υ̟ουργείου Αυτό α̟οτελεί εξόφθαλµη ̟αρέµβαση Να ̟ροχωρήσουµε άµεσα σε γενικές
Αθ. Κυριαζή, η ο̟οία δίνει ̟εριθώριο 2 στην Πανε̟ιστηµιακή έρευνα και στην συνελεύσεις, να στήσουµε συλλόγους
χρόνων σε όλα τα µετα̟τυχιακά ε̟ιλογή των διδακτορικών φοιτητών α̟ό ό̟ου δεν υ̟άρχουν, να ενώσουµε τον
̟ρογράµµατα να ̟ροσαρµοστούν στις τα ίδια τα Τµήµατα, καθιστά το αγώνα µας µε τους ̟ρο̟τυχιακούς και
αλλαγές- και σε συνδυασµό µε το µετα̟τυχιακό σκαλο̟άτι για να τους Πανε̟ιστηµιακούς. Να
νοµοσχέδιο για την Έρευνα καταργεί διεξάγει κά̟οιος έρευνα αντισταθούµε στη σηµερινή ε̟ίθεση στα
ουσιαστικά την έρευνα α̟ό τα υ̟οβαθµίζοντας ̟εραιτέρω το ̟τυχίο δικαιώµατά µας µε τη συγκρότηση
̟ανε̟ιστήµια σε µια ̟ροσ̟άθεια να τα και, συν τοις άλλοις, αφήνει ̟αραθυράκι ̟ανεκ̟αιδευτικού µετώ̟ου ̟ου θα
εξισώσει/υ̟οβαθµίσει σε κολέγια. ώστε οι κάτοχοι ∆ι̟λώµατος υ̟ερασ̟ίζεται το ∆ηµόσιο
Προχωρηµένων Σ̟ουδών (∆ΠΣ) –το Πανε̟ιστήµιο, το ∆ηµόσιο και ∆ωρεάν
Α̟αγόρευση εκ̟όνησης νέων ο̟οίο α̟οτελεί µια ακόµα χαρακτήρα της Παιδείας.
διδακτορικών αντιε̟ιστηµονική διάσ̟αση των
µετα̟τυχιακών τίτλων- ώστε να µην Παλεύουµε ενάντια στο νόµο για
Ο νόµος για τα µετα̟τυχιακά µ̟ορούν να κάνουν διδακτορικό. τα µετα̟τυχιακά – Ζητάµε
α̟αγορεύει την ̟ροκήρυξη θέσεων για α̟όσυρση του Νόµου ̟λαίσιο.
νέους µετα̟τυχιακούς φοιτητές και Μειώνουν τα κονδύλια για την
Πορεία Αριστερή
υ̟οψήφιους διδάκτορες, ε̟ιβάλλει Παιδεία
δίδακτρα, υ̟οβαθµίζει τις ̟ρο̟τυχιακές µετα̟τυχιακών και
σ̟ουδές και τα ̟τυχία των δηµόσιων «Α̟ό το 1998 και εντεύθεν, οι διδακτορικών φοιτητών
Πανε̟ιστηµίων και δηµιουργεί δηµόσιες δα̟άνες για την ̟αιδεία
ιδιωτικο̟οιηµένες µονάδες ̟αροχής εµφανίζουν συνεχή µείωση, µε µοναδική
υ̟ηρεσιών µετα̟τυχιακών σ̟ουδών εξαίρεση το ̟ροεκλογικό έτος 2004 ̟ου
εντός και εκτός ΑΕΙ (ΕΠΙ). α̟ό 3,33% του ΑΕΠ ανέβηκαν στο Γνωρίζατε ότι...
3,61%. Το ίδιο συνέβη τα χρόνια
Βάζουν χέρι στα Τµήµατα / διακυβέρνησης α̟ό τη Ν.∆., ̟ου Η Πορεία Αριστερή συνέβαλε
Καθορίζουν ̟οιος θα κάνει δυναμικά στη δημιουργία
διδακτορικό σηµειωτέον είχε δεσµευθεί ότι στη συλλόγου μεταπτυχιακών
διάρκεια της ̟ρώτης τετραετίας της οι Μαθηματικών στο Ηράκλειο
Οι διατάξεις του νόµου, οι ο̟οίες δα̟άνες θα ξε̟ερνούσαν το 5%. Αντ’
έχουν αναδροµική ισχύ, καταργούν
ακαδηµαϊκές α̟οφάσεις των Γενικών αυτού το 3,61% του 2004 έγινε 3,58%
Συνελεύσεων των Τµηµάτων και το 2005, για να µειωθεί στο 3,57% το

11
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

∆ιαβάζουµε, διαβάζουµε και τί̟οτα δεν µας είχαν κρατήσει µακριά α̟ό την Οι µέχρι τώρα ̟ροσ̟άθειές µας,
κάνουµε! Κάθε φορά και κάτι βρίσκουνε ε̟ιτρο̟ή σ̟ουδών για 4 χρόνια. Καµία έδειξαν ότι η α̟οδοχή και η στήριξη
να µας ζητήσουν. Χαρτιά, ενηµέρωση δεν υ̟ήρξε α̟ό αυτές τις αυτής της ιδέας α̟ό τον κόσµο είναι
̟ιστο̟οιητικά, ̟τυχία, ̟αρα̟τυχία, ̟αρατάξεις είτε στις Γενικές ̟ολύ µεγάλη. Παρά τις µικρές µας
µάστερ… disaster!!! Συνελεύσεις είτε στο ∆ιοικητικό δυνάµεις ̟ρέ̟ει να ε̟ιµείνουµε και το
Συµβούλιο. Η ∆ΑΠ µονάχα σκίστηκε θέµα να ανοίξει ̟ανελλαδικά.
Τώρα βρήκανε το ECDL ̟ου για την εφαρµογή του νοµού
̟ιστο̟οιεί ότι γνωρίζουµε να…. ̟ανελλαδικά, χωρίζοντας τους φοιτητές Η ̟ιστο̟οίηση µέσω µαθηµάτων α̟ό
µ̟αίνουµε στο ίντερνετ και να σε δυο κατηγορίες. µια λίστα, α̟οτελεί µια στρεβλή εικόνα
γράφουµε κείµενα. Και ε̟ειδή είδαν ότι για την ίδια τη γνώση ̟ου λαµβάνει
θα αντιδράσουµε µας βρήκαν και ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των
̟αραθυράκι! Θα ΚΑΤΙ!!! σ̟ουδών του. Η γνώση ̟ου α̟οκτά
̟ερνάµε λέει 4 κά̟οιος στα χρόνια στα ο̟οία
µαθήµατα ̟ου θα έχουν Μέχρι σήµερα στο σ̟ουδάζει, δεν είναι α̟λά το άθροισµα
χρήση υ̟ολογιστών και Ηράκλειο σαν Πορεία των µαθηµάτων ̟ου έχει
θα µας ̟ιστο̟οιούν ότι Αριστερή έχουµε κάνει ̟αρακολουθήσει! Το ̟τυχίο α̟οτελεί
γνωρίζουµε ̟αρεµβάσεις µε την συνδυασµένη εµ̟ειρία ̟ου α̟οκτά
υ̟ολογιστές. Να ’σαι εφηµερίδες τοίχου κά̟οιος ̟αρακολουθώντας µαθήµατα,
καλά φιλεύσ̟λαχνε («Θηρία ενήµερα»), εργαστήρια, λύνοντας ασκήσεις,
Υ̟ουργέ Παιδείας! Και συνθήµατα στους τοίχους, αναζητώντας στο ίντερνετ και στη
τι γίνεται µε αυτούς ̟ροκηρύξεις και βιβλιοθήκη, ̟αρακολουθώντας
̟ου δεν ̟ερνάνε τα ̟αρεµβάσεις στα σεµινάρια, συζητώντας µε καθηγητές
συγκεκριµένα µαθήµατα. Ταυτόχρονα, και συναδέλφους, κλ̟.
µαθήµατα; Αυτοί δεν γνωρίζουν ηλ. µέλος της Πορείας Αριστερής έστειλε Μαθαίνουµε υ̟ολογιστές
υ̟ολογιστές!!! Ας τρέξουµε λοι̟όν να ε̟ιστολή στην εφηµερίδα Βήµα, σε µια θέλοντας και µη!
χαλάσουµε µερικές εκατοντάδες ευρώ να ̟ροσ̟άθεια να ενηµερωθεί η κοινή
̟άρουµε ένα «̟τυχίο» µε ηµεροµηνία γνώµη ε̟ί του θέµατος. Στο χέρι µας είναι! Να µην
λήξης!!! Ε̟ίσης ̟ροσ̟αθήσαµε να ανεχτούµε να µας βγάζουν το λάδι.
συγκεντρώσουµε µια εικόνα για το κατά
Και µέσα σ’ όλα αυτά ̟όσον εφαρµόζεται ο νόµος  Να είναι η ε̟άρκεια στους Η/Υ
έρχονται και κάτι κάνοντας τηλεφωνήµατα σε δεδοµένη µέσα στο ̟τυχίο
̟αρατάξεις -ό̟ως η ∆ΑΠ- όλες τις γραµµατείες  Ενιαίο ̟τυχίο ΙΣΧΥΡΟ, χωρίς
να κάνουν ̟ροτάσεις ΠΟΙΑ ̟ανελλαδικά. ∆εν θα το διασ̟άσεις και ̟ιστο̟οιητικά
̟ροαιρετικά µαθήµατα θα φανταστείτε…τα  Το ̟τυχίο µόνη ̟ροϋ̟όθεση για
µας δίνουν ̟ιστο̟οίηση!!! α̟οτελέσµατα ήταν δουλειά
Καλύτερα να διοργανώνετε «α̟άντεχα»! Στην ΑΣΟΕΕ -
τουρνουά τάβλι συνάδελφοι. και όχι µόνο - ̟αίρνουν την ∆εν έχουµε άλλα λεφτά για ̟έταµα!
Είστε ̟ιο α̟οτελεσµατικοί ̟ιστο̟οίηση για την ̟λάκα:
σ’ αυτό. Πρέ̟ει να αρκεί ένας φοιτητής να έχει Ελένη Α.
σηµειωθεί ότι θα είχε χαθεί ̟εράσει 2 το ̟ολύ 3 Μαθηµατικών Κρήτης
λιγότερος χρόνος στο µαθήµατα α̟ό την ̟εριβόητη Μάριος Μ.
µαθηµατικό, αν οι λίστα, τα ο̟οία µάλιστα είναι υ̟οψήφιος ∆ιδάκτορας. Γερµανία
υ̟όλοι̟ες ̟αρατάξεις δεν και υ̟οχρεωτικά!

Την επιστολή αυτή υπογράφουμε τα μέλη έχουν ήδη τελειώσει, άλλες είναι στη μέση νέες διαδικασίες που καθιερώνονταν με το
της ομάδας «ΕΣΥ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ και άλλες ξεκινούν τις αμέσως επόμενες νέο Νόμο Πλαίσιο θα «έβαζαν τάξη στη κακή
ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ;;;» που λειτουργεί μέσω μέρες. Όμως οι φοιτητές πολλών τμημάτων διαχείριση του Δημόσιου χρήματος». Δεν
του Facebook. Η ομάδα αυτή που αριθμεί πανελλαδικά κινούνται και στο ρυθμό «του άργησε να φανεί ότι όλο αυτό ήταν ένα
πάνω από 4500 μέλη (φοιτητές και μη) έχει χαμένου βιβλίου» ή καλύτερα του πρόσχημα για την περαιτέρω μείωση των
σαν στόχο να καταγράψει τα προβλήματα «κλεμμένου βιβλίου». Γιατί μας κλέβουν δαπανών για την Παιδεία… (από 2,81% του
που προκύπτουν από τις νέες διαδικασίες καθημερινά τα βιβλία που χρειαζόμαστε. ΑΕΠ το 2007, έπεσαν στο 2,77% το 2008 και
διανομής συγγραμμάτων που ορίζει ο νέος Μας κλέβουν καθημερινά το θα υποχωρήσουν ακόμη
Νόμος Πλαίσιο και να πάρει πρωτοβουλίες δικαίωμά μας στην μόρφωση περισσότερο, στο ποσοστό
για να γνωστοποιήσει το πρόβλημα που υποχρεούνται να μας του 2,76% το 2009). Τα
ευρύτερα στην κοινωνία και με πολύμορφες παρέχουν. προβλήματα που προέκυψαν
δράσεις να πιέσει να λυθούν: από το πρώτο μόλις εξάμηνο
Τα τελευταία χρόνια οι που εφαρμόστηκαν αυτές οι
Την περίοδο αυτή όλα τα Πανεπιστήμια διοικήσεις του Υπουργείου αλλαγές μας επιβεβαιώνουν.
και τα ΤΕΙ της χώρας κινούνται στο ρυθμό Παιδείας και ο εκάστοτε
της εξεταστικής περιόδου. Άλλες σχολές Υπουργός καυχιόνταν ότι οι Καθυστέρηση
12
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

συγγραμμάτων: φοιτητές να πηγαίνουν από τη μια άκρη της εκδοτικοί οίκοι τα ζητούν; Μπορούν με
πόλης στην άλλη για να πάρουν όλα τα κάποιο τρόπο να τα ταυτοποιήσουν; Και αν
Σε πάρα πολλά τμήματα τα συγγράμματα συγγράμματα που δικαιούνται με βάση τον Ναι, πως το κάνουν αυτό; Από πού έχουν
καθυστέρησαν πάρα πολύ. Πολλοί φοιτητές νέο νόμο. Εκτός αυτού έχει παρατηρηθεί το πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα;
τα πήραν λίγο πριν την εξεταστική τους, ενώ φαινόμενο οι λίστες με το ονόματα των
έπρεπε μέσα στο εξάμηνο να δίνουν δικαιούχων να είναι ελλιπείς και σε Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες…
προόδους (διαγωνίσματα) και να συνδυασμό με την καθυστέρηση παράδοσης
παραδίδουν εργασίες οι οποίες επηρεάζουν των συγγραμμάτων αυτό δημιουργεί ένα Οι βιβλιοθήκες των ανώτατων ιδρυμάτων
πολύ τον τελικό βαθμό. Άλλοι τόσοι τα σωρό προβλήματα στην εξέταση των δεν βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Πολλές
πήραν κατά την διάρκεια της εξεταστικής μαθημάτων αφού κάποιοι έχουν για να από αυτές έχουν κλείσει ή αναγκάζονται να
τους (είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά) την διαβάσουν και κάποιοι άλλοι όχι. κλείσουν (διότι οι εργαζόμενοί τους μένουν
εξέταση του μαθήματος για το οποίο απλήρωτοι) λόγω της συνεχούς
προορίζονταν. Υπάρχει όμως και ένας Ακόμα, σε πολλά συγγράμματα που ήταν υποχρηματοδότησής τους από το Κράτος.
σημαντικός αριθμός φοιτητών που ακόμα στις λίστες προς επιλογή από τους φοιτητές Τέλος, ο αριθμός των αντιτύπων των
δεν έχει πάρει συγγράμματα. Σε πολλούς δεν υπάρχουν αντίτυπα για να τους πανεπιστημιακών συγγραμμάτων που είναι
από αυτούς δε τους έχει κοινοποιηθεί ότι παραδοθούν αφήνοντας τους «στα κρύα του προς δανεισμό είναι πολύ μικρός (5-10 στην
δεν πρόκειται να προλάβουν να πάρουν πριν λουτρού» και αναγκάζοντάς τους να βάλουν καλύτερη περίπτωση) και δεν επαρκούν για
το τέλος της εξεταστικής περιόδου. βαθιά το χέρι στη τσέπη αυτοί και οι την κάλυψη των αναγκών όλων των
οικογένειες τους για να τα αγοράσουν. φοιτητών.
Σαν να μην έφτανε αυτό, πολλές φορές το
καθένα από τα βιβλία που περιλαμβάνει η Προστασία προσωπικών δεδομένων; Δηλώνουμε την αγανάκτησή μας για την
λίστα με τα προτεινόμενα για το μάθημα διαμορφωθείσα κατάσταση και απαιτούμε
συγγράμματα, δεν επαρκεί για να καλύψει Στην Αθήνα ειδικά (ίσως και σε άλλες από την Κυβέρνηση να σταματήσει να βάζει
όλη την ύλη, αναγκάζοντας τους φοιτητές να πόλεις) πολλοί εκδοτικοί οίκοι για να εμπόδια στις σπουδές μας και να
αγοράσουν τα υπόλοιπα για να δώσουν τα συγγράμματα στους δικαιούχους «ξεζουμίζει» οικονομικά τις οικογένειες μας.
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. φοιτητές ζητούν από αυτούς να τους Σε μία κοινωνία που θέλει να προοδεύσει το
κοινοποιήσουν ευαίσθητα προσωπικά δικαίωμα στην μόρφωση πρέπει να είναι
Το μαρτύριο με τους εκδοτικούς οίκους… δεδομένα (όπως π.χ. τον αριθμό δελτίου αναφαίρετο για όλους ανεξαιρέτως.
αστυνομικής ταυτότητας), ενώ μία απλή Ζητούμε από όλη την κοινωνία να ταχθεί
Οι νέες διαδικασίες που ορίζει ο νέος επίδειξη είτε του πάσο είτε της φοιτητικής ενεργά στο πλευρό μας, στο δίκαιο αγώνα
Νόμος Πλαίσιο προβλέπουν ότι η διανομή ταυτότητας (με τον αριθμό μητρώου τους) που δίνουμε. Επιφυλασσόμαστε για
των συγγραμμάτων πρέπει να γίνεται από είναι αρκετή για την ταυτοποίησή τους. περαιτέρω κινητοποιήσεις.
τους εκδοτικούς οίκους και σε συγκεκριμένα Αλήθεια αυτό δεν παραβιάζει ευαίσθητα
βιβλιοπωλεία. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι προσωπικά δεδομένα; Γιατί άραγε οι

Γεννήθηκε το 2004 από δύο φοιτητές του εγγράφοντας από τον Ιανουάριο του 2007 Δείτε τι λέει ο κοινωνιολόγος και
Harvard αρχικά ως το ηλεκτρονικό κάθε μέρα 200.000 νέους χρήστες. Είναι το διευθυντής ερευνών του Εθνικού Κέντρου
αντίστοιχο των αμερικανικών 6ο σε επισκεψιμότητα site στις ΗΠΑ με τους Κοινωνικών Ερευνών Νίκος Φακιολάς «Το
πανεπιστημιακών επετηρίδων που στην επισκέπτες να περνούν κατά μέσο όρο 20 Facebook είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς λεπτά και να βλέπουν συνολικά 54 Ένα πρόβλημα που δημιουργούν οι...
δημοσιεύουν τις φωτογραφίες των δισεκαττομύρια σελίδες. εικονικοί φίλοι στην κοινωνία είναι ότι
φοιτητών προκειμένου να τους βοηθήσουν απέχουν από την πραγματικότητα και την
να βρουν τους φίλους που έχουν χάσει. Η φιλία και η επικοινωνία άμεση ζωή. Η εικονική πραγματικότητα
Σύντομα όμως η χρήση του κατέκτησε επανανοηματοδοτείται: Ο «άλλος», ο ελέγχει τις συνθήκες μιας επικοινωνίας. Ο
ευρύτερες κατηγορίες ανθρώπων, συνομιλητής σε ένα χρήστης μιλά σε ένα
αποκαλύπτοντας μια πρωτοφανή -και chat room δεν είναι πρόσωπο που ο ίδιος
καταπιεσμένη μέχρι τώρα- ανάγκη ένα αμιγώς κατασκευάζει.
επικοινωνίας, επίδειξης και προβολής. πραγματικό Προβάλλει επάνω του
πρόσωπο, αλλά ένα τις επιθυμίες του, τις
Το facebook είναι μία on-line κοινότητα προσωπείο, ένα ελλείψεις του, τις
που βασίζεται σε δίκτυα γνωριμιών κράμα από αληθινές ιδιότητες και προσδοκίες του και τις φαντασιώσεις του. Ο
(networks) που συνδέουν από παλαιούς φαντασιακές προβολές. Οι αισθητηριακές «άλλος» ανάγεται σε μορφή ιδεατή. Είναι
συμμαθητές και συναδέλφους μέχρι αναπαραστάσεις μηδαμινές, συμμετέχωντας επικίνδυνα στοιχεία και μπορεί να υπάρξουν
γείτονες και συγγενείς από όλο τον κόσμο. σ’ ένα «παιχνίδι» που όλοι ταυτόχρονα είναι παρενέργειες, καθώς δεν χρειάζεται να βγει
Έως τώρα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 5000 πρωταγωνιστές και μαζί θεατές του εαυτού κανείς στο Facebook με πραγματικό
εφαρμογές για το facebook είτε από το τους και των άλλων. Φλερτάροντας με την πρόσωπο. Συνήθως, ο αποστολέας
facebook είτε από μεμονωμένα άτομα και εξουσία, αυτού του είδους, σε κάνει να διαμορφώνει συνθήκες προβάλλοντας τις
επιχειρήσεις σε πάνω από 20 ξεχωριστές ξεχνάς τους βασικούς κανόνες, με ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες,
κατηγορίες (φωτογραφία, dating, tests, fun αποτέλεσμα να μη γνωρίζεις αν συνεχίζεις τις απόψεις του και προσεγγίζει έτσι τον
κτλ). Το facebook τώρα έχει περίπου 43 να αποτελείς το επίκεντρο ή απλά ένα πιόνι. εικονικό του φίλο με σκοπιμότητα ή χωρίς».
εκατομμύρια ενεργούς χρήστες Ο χρήστης μιλά σε ένα πρόσωπο που ο ίδιος
13
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

κατασκευάζει. Προβάλλει επάνω του τις ανικανοποίητοι, οι ραγισμένες καρδιές, οι νέων ανθρώπων. Είμαστε ούτως ή άλλως
επιθυμίες του, τις ελλείψεις του, τις λατίνοι εραστές, οι ναρκισσιστές, οι μια γενιά με πολλές ιδιαιτερότητες. Όσο
προσδοκίες του και τις φαντασιώσεις του. Ο επώνυμοι. Επισημαίνουν δε ότι οι άνθρωποι περνάει ο καιρός οι "νόρμες" της κοινωνίας
«άλλος» ανάγεται σε μορφή ιδεατή. Η που είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό το είδος αλλάζουν και οι Έλληνες πλησιάζουμε
απογοήτευση είναι το κυρίαρχο ηλεκτρονικής «φιλίας» είναι αυτοί που περισσότερο το μοτίβο της Ευρώπης, όσον
χαρακτηριστικό, όσων αποφασίζουν να διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής αφορά τουλάχιστον τις κοινωνικές Αξίες αν
συναντηθούν στην πραγματική ζωή. τους (30-40 ετών), περίοδος όπου πολλές μπορούμε να τις ορίσουμε έτσι.
Στο Facebook ο κόσμος είναι αταξικός. Ο από τις προσδοκίες και τα οράματα Αναπόφευκτα λοιπόν αφού έχουμε ανέβει
πλούτος, το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή, η διαψεύδονται, οι σχέσεις και η επικοινωνία στο τρένο της εξέλιξης, της
εθνικότητα, το παρελθόν, τα επιτεύγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και η μοναξιά υπερκατανάλωσης, της τεχνολογίας και
δεν έχουν καμιά σημασία. Εξάλλου, καθένας είναι πλέον μια υπαρκτή απειλή. όλων των άλλων "δεινών" του 21ου αιώνα,
μπορεί να προσποιηθεί οτιδήποτε. αποκτούμε νέες διόδους επικοινωνίας. Αυτό
Επιπλέον, δε λείπουν οι αναφορές για δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από κανέναν
Η διαπραγμάτευση γίνεται επί ίσοις όροις, πολιτικούς που αλιεύουν στοιχεία αποκλειστικά κακό ή καλό. Όπως όλα τα
αλλά με τον διαρκή κίνδυνο να αποδειχθεί ψηφοφόρων ή διεξάγουν καμπάνιες μέσα πράγματα στη ζωή έτσι και το Ίντερνετ και
φενάκη. Οι περισσότεροι νέοι εκφράζουν από την εν λόγω σελίδα. Στη δίνη του ίδιου τα σόσιαλ νετγουόρκινγκ σάιτς έχουν θετικά
αποτροπιασμό και θλίψη, όταν επιχειρούν φαινομένου, φάνηκε να βασίστηκε και η και αρνητικά. Σαφέστατα νιώθουμε ίσως
να μεταφέρουν αυτή εκστρατεία για την μεγαλύτερη ασφάλεια πίσω από τις οθόνες
την εμπειρία στην υποψηφιότητα του ενός υπολογιστή, μιας και αυτός σε
πραγματική ζωή. νεοεκλεγέντα προέδρου προφυλλάσσει από την κατά πρόσωπον
Βυθίζονται έτσι ακόμα των ΗΠΑ, Μπαράκ αποτυχία. Τα φαινόμενα των ΜΠΛΟΓΚ ,του
περισσότερο στην Ομπάμα, η οποία και Facebook ή του Myspace είναι η φυσική
επίπλαστη κατάσταση αναβάθμισε το ίντερνετ ακολουθία της τάξης των πραγμάτων. Του
των διαδικτυακών σε σημαντικό πολιτικό Status quo. Είναι ένας νέος τρόπος
κοινοτήτων. Και είναι εργαλείο. Δεν είναι έκφρασης. Μια νέα τάση θωράκισης του
αυτή η αναντιστοιχία τυχαίο ότι ο πρώην εγώ μας. Ναι μεν κοινωνικοποιούμαστε,
ανάμεσα στην ζωή και γερουσιαστής από το αλλά εκ του ασφαλούς. Και αυτό επειδή μας
την εικονική Ιλινόις κατόρθωσε να έκαναν να φοβόμαστε να νιώσουμε. Μια
πραγματικότητα που συγκεντρώσει δωρεές ολόκληρη γενιά, φοβάται μην πληγωθεί, μην
τελικά οδηγεί στην άνω των 2 εκατομμυρίων τσαλακώσει την εικόνα της, μην απατηθεί,
κατάθλιψη. δολαρίων, αξιοποιώντας μην αγαπήσει και πάθει τίποτα. Έτσι είναι αν
το "Facebook", καθώς και δούμε τα πράγματα στην αληθινή τους
Οι ειδικοί ψυχολόγοι να κινητοποιήσει μαζικά διάσταση.
που ήδη ασχολούνται τους οπαδούς του κατά τη
με το φαινόμενο Facebook, τους διάρκεια των κρίσιμων προκριματικων Μαρία Γ.
κατατάσσουν σε κατηγορίες, ανάλογα με τον γύρων. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης
τρόπο που «διαφημίζονται» στο Facebook. Άργησε λοιπόν αλλά τα κατάφερε να μπει
Υπάρχουν οι νοσταλγικοί, οι μοναχικοί, οι και στα ελληνικά σπίτια, ειδικότερα των

Η τελευταία βάσιμη προσπάθεια προτάσεις ακουσμάτων, αλλά αναπαράγουν


εξυγείανσης του μουσικού ραδιοφώνου που συνεχόμενα και προωθούν, μέσω των
μπορώ να θυμι8ώ ήταν πριν τουλάχιστον φτιαγμένων playlists φυσικά, την κάθε "in"
τρία χρόνια (προσπάθεια που μάλιστα είχε μπούρδα που κυκλοφόρησε η μεγάλη
προωθηθεί απο την t.v.) ντυμένη με το δισκογραφική εταιρεία τον περασμένο
πιασάρικο σλόγκαν "μην κλείνεις τιν πόρτα μήνα.
στο αγαπημένο σου μέσο". Κρίνοντας από το
σημερίνο αποτέλεσμα δε θα μπορούσα να Ok με πείσατε κύριε διευθυντά, ο Bob του την επισκίασαν. Για τις μουσικές
πω ότι άξιζε τον κόπο. Dylan ή ακόμη και οι Beatles δεν ακούγονται επιλογές - εμπνεύσεις του παραγωγού δεν
στο ραδιόφωνο επειδή δεν αρέσουν στον το συζητώ, εγγύηση. Μια συλλογή μουσικής
Ας κάνουμε ένα zoom. Όταν ακούγεται ότι κόσμο. Ωραία πάω να ανοίξω το ραδιόφωνό που αναγκαστικά σιγοτραγουδάς για
το μουσικό ραδιόφωνο καταρέει οι μου μήπως είμαι τυχερός και αυτή τη φορά τουλάχιστον μισό λεπτό αφού μοιάζει τόσο
διευθυντές των σταθμών σπεύδουν να αντί για playlist πετύχω έναν από τους με την playlist που άκουσες χθες, προχθές
υπερασπιστούν τη δουλειά τους αισθησιακούς παραγωγούς που διαθέτετε, και μερικές ώρες πριν και ίσως από άλλο
δηλώνoντας με σθένος ότι ερευνούν ποιοί με τη sexy φωνή του να μου προκαλεί σταθμό. Ακόμη και αν κάποιος δεν ξέρει
καλλιτέχνες αρέσουν στον κόσμο και μέτα ανατριχίλα και υποψίες ότι ζει ένα δίωρο καλά τα lyrics λίγο να παίξει με τις λέξεις του
τους παίζουν στο πρόγραμμα. Με άλλα πολλαπλών οργασμών μέσα στο studio. προηγούμενου κομματιού θα βγάλει το
λόγια δεν προτιμούν (ή αδυνατούν) να Ακόμη και αν αυτό μπορούσε να έχει κάποια σωστό στίχο. Η μουσική ανακύκλωση σε όλο
παραθέσουν εκπομπές μουσικής με γοητεία η επανάληψη και η σκοπιμότητά της το μεγαλείο.

14
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

Αυτά αρχικά μπορεί να φανούν


αστεία. Δεν υπάρχει χώρος για πολύ
γέλιο όμως. Αν σκεφτεί κανείς ότι η
μουσική, η επικοινωνία ή ακόμη και Η ρακή μαζί με το
η μουσική επικοινωνία είναι κρασί αποτελούν τα
στοιχεία πολιτισμού, καθιστά άμεσα κυριότερα
το ραδιόφωνο φορέα πολιτισμού. Ε αλκοολούχα ποτά για
λοιπόν αυτός ο φορέας σε αυτόν τον την Κρήτη. Παρόλα
τόπο είναι ανάπηρος. Λειτουργεί σε αυτά η ρακή κατέχει
λανθάνουσα κατάσταση: τα φτιαχτά την εξέχοντα θέση
προγράμματα (playlists) βαρετά, προβλέψιμα και ορφανά από στην καρδιά των
προτάσεις, οι παραγωγοί στην κοσμάρα τους να ψωνίζονται και οι κρητικών. Από τα τέλη
διευθυντές.. οι διευθυντές προφανώς έχουν αναπτύξει super Οκτωβρίου έως τα
"κουμπαριές" με τα τμήματα προώθησης των δισκογραφικών. τέλη Νοεμβρίου κάθε
χρόνο η Κρήτη
Ε με το παρδόν κιόλας αλλά θα προτιμήσω να κλείσω την πόρτα ασχολείται με την
μου στο ραδιόφωνο αντί να πέσω θύμα υποκουλτούρας για να γίνει παραγωγή της
η κάθε τραγουδιάρα πιο γνωστή από τον Obama. τσικουδιάς. Η διαδικασία έχει και χαρακτήρα γιορτής, αφού η
φρέσκια τσικουδιά δοκιμάζεται απευθείας από όσους
Γιάννης Μ. παρακολουθούν και εύχονται να είναι καλοξόδευτη η νέα
Μαθηματικών Κρήτης παραγωγή, αλλά κάνουν και την κριτική τους αφού το καζάνι δεν
βγάζει ίδιας ποιότητας προϊόν για όλους. Η ποιότητα των
στράφυλων είναι το σημαντικότερο για να κάνει κάποιος καλή
Γνωρίζατε ότι... τσικουδιά. Ό,τι βάζεις στο καζάνι, αυτό θα σου δώσει. Αν το
Η Πορεία Αριστερή πραγματοποίησε το στράφυλο είναι ξινισμένο ή δεν έχει βράσει, δεν θα υπάρξει καλό
Μάρτη την πρώτη της πανελλαδική αποτέλεσμα. Το πόσο δυνατή μπορει να είναι η τσικουδιά το
συνάντηση αποφασίζει ο παραγωγός της. Η δύναμη του αποστάγματος
μετριέται σε "βαθμούς" (γράδα, στην καθομιλουμένη). Από 17
γράδα ίσαμε 21 είναι η νόρμα.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος Μετά τον τρύγο (το μάζεμα) και το πάτημα των σταφυλιών (μια
διαδικασία που λαμβάνει χώρα στα λεγόμενα πατητήρια) τα
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος στέμφυλα στραγγίζονται και στη συνέχεια μπαίνουν σε ένα χάλκινο
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι καζάνι στον πάτο του οποίου έχουν απλώθει δύο λινά τσουβάλια για
για την ειρήνη και για το δίκιο. να μην "καθήσουν" στο κατακάθι. Όταν κλείσει το καπάκι του
Θα βγεις στους δρόμους , θα φωνάξεις καζανιού αρχίζει το βράσιμο. Όταν η θερμοκρασία φθάσει τους 70
τα χείλη σου θα ματώσουν απ' τις φωνές βαθμούς ο παραγωγός χαμηλώνει τη φωτιά. Το αλκοόλ που
Το πρόσωπό σου θα ματώσει απ' τις σφαίρες παράγεται εξατμίζεται από το καζάνι και περνά σαν ατμός στον
μα δε θα κάνεις ούτε βήμα πίσω. "λουλά", που είναι μέσα σε ένα μεγάλο δοχείο με νερό. Οι ατμοί
Κάθε κραυγή σου θα ' ναι μια πετριά υδροποιούνται και βγάζουν την τσικουδιά. Όσο περνάει η ώρα κατά
στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. την απόσταξη η ποιότητα του αποστάγματος πέφτει (αδυνατίζει),
Κάθε χειρονομία σου θα 'ναι παίρνει κανείς το επιθυμητό αποτέλεσμα αναμειγνύοντας μέρος της
για να γκρεμίζει την αδικία. πρώτης ρακής με την επόμενη κ.ο.κ.
Δεν πρέπει ούτε στιγμή να υποχωρήσεις,
ούτε στιγμή να ξεχαστείς. 4 μυστικά της καλής τσικουδιάς:
Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε.
Μια στιγμή αν ξεχαστείς, 1. Τα στέμφυλα να είναι "σύγκρασα": μαζί με μούστο μένουν σε
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται βαρέλι για τουλάχιστον έναν μήνα σε σκιερό και δροσερό μέρος
στη δίνη του πολέμου, όπου ζυμώνονται και πρέπει να ανακατεύονται πριν αρχίσει η
έτσι και σταματήσεις διαδικασία της απόσταξης.
για μια στιγμή να ονειρευτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα 2. Αφαιρούνται υποχρεωτικά τα κοτσάνια των σταφυλιών για να
θα γίνουν στάχτη απ' τις φωτιές. μην μπει μέσα στο ποτό το ξυλόπνευμα.
Δεν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 3. Κάποιοι προσθέτουν κατά τη ζύμωση φρούτα, όπως κυδώνια,
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος για να δώσουν ιδιαίτερο άρωμα στην τσικουδιά τους. Άλλοι
μπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις πάλι προσθέτουν σύκα, κάνοντας ιδιαίτερα γλυκόπιοτη ρακή.
για να ζήσουν οι άλλοι.
Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεσαι 4. Τα καζάνια στήνονται υποχρεωτικά σε ανοικτούς χώρους με
ένα οποιοδήποτε πρωινό. πρόχειρες στέγες για προφύλαξη από τον καιρό.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι Εύη Τζ.
μπρος στα ντουφέκια! Μαθηματικών Κρήτης
Τάσος Λειβαδίτης

15
Λαµπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Μάιος 2009

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Τον Γιώργο Ιωαννίδη που επιµελήθηκε την σχεδίαση του εξώφυλλου και
τον Γιώργο Ματσάγκο για τη σχεδίαση του σκίτσου της 3ης σελίδας.
Η βοήθειά τους ήταν πολύτιµη για το σχήµα

http://www.edu.uoc.gr/~poreia
http://poreia.wordpress.com/