You are on page 1of 68

egz.

nr 1


Nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:
MONTA WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
DO AKTUALNYCH PRZEPISW P.PO

14-200 Iawa, ul. Gen. W. Andersa 2a dz. nr 10-197;1
Data opracowania:

wrzesie 2009r.

Brana:
Architektura i konstrukcja,
Instalacja elektryczna,
Instalacja sygnalizacji p.po.

embox (0-89) 648-78-11
Wiesaw Malec
14-200 IAWA, ul. Kopernika 5 tel./fax
ZAWARTO OPRACOWANIA:

MATERIAY FORMALNO-PRAWNE
Owiadczenie projektantw
Uprawnienia projektantw + zawiadczenia z Izby
RZUT PARTERU - plansza uzg.
- uzgodnienie pod wzgldem wymaga higienicznych i zdrowotnych nr 441
z dnia 09.10.2009 rzeczoznawca d.s. sanitarni- higienicznych in. Ryszard
Soowiej
- uzgodnienie pod wzgldem zgodnoci z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy
nr 58/1/09 z dania 09.09.2009- rzeczoznawca d.s. BHP i ergonomii in. Jzef Zaorski
- uzgodnienie pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej z dnia 09.09.2009.
rzeczoznawca do spraw zabezpiecze przeciwpoarowych .bryg. w st. spocz.
in. A. Hrynakowskim

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania
2. Opis do stanu istniejcego
2.1. Lokalizacja
2.2. Temat opracowania i opis stanu istniejcego
2.3. Ocena techniczna budynku orzeczenie techniczne
3. Opis do projektu zagospodarowania terenu
3.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja.
3.2. Opis istniejcego stanu zagospodarowania terenu
3.3. Projektowane zagospodarowanie dziaki
3.4. Zestawienie powierzchni
3.5. Dane informacyjne dotyczce inwestycji
3.6. Dane okrelajce wpyw eksploatacji grniczej na dziak
3.7. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagroe
dla rodowiska

4. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
4.1. Przeznaczenie i program uytkowy
4.2. Charakterystyczne parametry techniczne
4.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
4.4. Opis konstrukcyjny
4.5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepenosprawne
4.6. Szczegowy zakres robt przewidzianych do wykonania
4.7. Opis podstawowych danych technologicznych prowadzonej dziaalnoci
4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
4.9. Dane techniczne charakteryzujce wpyw obiektu budowlanego na
rodowisko
4.10. Warunki ochrony przeciwpoarowej

5. Uwagi kocowe

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Obliczenia statyczne

Rysunki

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Rzut piwnicy skala 1: 100
3. Rzut parteru skala 1: 100
4. Rzut I pitra skala 1: 100
5. Rzut II pitra skala 1: 100
6. Rzut III pitra skala 1: 100
7. Przekrj A-A skala 1: 100
8. Zestawienie stolarki skala 1: 50
9. Rzut piwnicy -remont skala 1: 50
10. Rzut parteru skala 1: 50
11. Rzut I pitra skala 1: 50
12. Rzut II pitra skala 1: 50
13. Rzut III pitra skala 1: 50
14. Wiece W-1-W-5 skala 1: 20
15. Trzpie T-1 skala 1: 20
16. Szczegy elbetowe szybu widu skala 1: 20
17. DTR proponowanej windy OTIS
18. Rzut piwnicy - inwentaryzacja skala 1: 100
19. Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1: 100
20. Rzut I pitra - inwentaryzacja skala 1: 100
21. Rzut II pitra - inwentaryzacja skala 1: 100
22. Rzut III pitra - inwentaryzacja skala 1: 100PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTACJI SYGNALIZACJI P.PO

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MONTAU WINDY I DOSTOSOWANIE KALTEK SCHODOWYCH DO
AKTULANYCH WYMOGW

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Iawie
14-200 Iawa, ul. Gen. W. Andersa 2a
Adres inwestycji: 14-200 Iawa, ul. Gen. W. Andersa 2a

1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Mapa lokalizacyjna
- Uzgodnienia branowe
- Obowizujce normy i przepisy budowlane
- Wytyczne funkcjonalno-technologiczne Inwestora
- Wizja lokalna na terenie przyszej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany brany architektoniczno
konstrukcyjnej montau windy i dostosowanie klatek schodowych do
aktualnych wymogw p. poarowych.
Zakres i forma projektu budowlanego zostaa opracowana zgodnie z
Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 120 poz. 1113 z dnia
03.07.2003 r.
Zgodnie z 1 w/w rozporzdzenia (Dz.U. nr 120 poz. 1113), projekt
budowlany stanowi podstaw do wydania decyzji o pozwoleniu na budow i
nie ogranicza zakresu opracowa projektowych na potrzeby zwizane z
wykonywaniem robt budowlanych, tj. konstrukcyjno-wykonawczego
obejmujcego swym zakresem rysunki wykonawcze elementw
elbetowych.

2. Opis do stanu istniejcego
2.1. Lokalizacja.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowane bdzie w budynku Starostwa
Powiatowego w Iawie przy ulicy Generaa Andersa 2a, dz. nr 197/1.

2.2. Temat opracowania oraz opis stanu istniejcego.

Przedmiotem inwestycji jest monta windy i dostosowanie klatek
schodowych do aktualnych wymogw p. poarowych.
Istniejcy budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym podpiwniczony o
konstrukcji cian murowych oraz ze stropami prefabrykowanymi i dachem
paskim- stropodach. Budynek ten jest poczony z dobudowana sala
konferencyjna w tylnej czci obiektu.
Budynek w 2008r zosta odnowiony z zewntrz poprzez wykonanie nowej
elewacji oraz remontu zadaszenia nad gwnym wejciem. Budynek zosta
ocieplony 12cm styropianem metoda lekk.

Oglne dane charakterystyczne czci objtej opracowaniem:

Cay kompleks budynku starostwa
- Pow. zabudowy ~ 982,8 m
2

- Kubatura ~ 14329,0m
3

- Powierzchnia uytkowa kadego pietra ~635,40 m
2

- Razem powierzchnia uytkowa ~3177,0m
2


2.3. Ocena techniczna budynku- orzeczenie techniczne

Budynek jest w stanie dobrym i nie budzi zastrzee co do stanu
technicznego budynku, nie ma widocznych spka ani ubytkw w cianach ani
stropach. Budynek nadaje si do uytkowania nie zagraa bezpieczestwu
ludzi. Budynek wymaga jedynie remontu wewntrz tj. odremontowanie i
przystosowanie wykoczenia budynku do aktualnych wymogw dla tego typu
obiektu.

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu
3.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja.
Przedmiotem inwestycji jest monta windy i przystosowanie klatek
schodowych do aktualnych wymogw. Budynek zlokalizowany jest w Iawie
przy ul. Generaa Andersa 2a. na dziace nr 197/1.
3.2. Opis istniejcego stanu zagospodarowania terenu.
Na przedmiotowej dziace zlokalizowany jest budynek, ktrego inwestycja
dotyczy. Dziaka jest uzbrojona w sieci : wod- kan., deszczow
ciepownicz, oraz infrastruktur drogow oraz parkingow. Na
zagospodarowaniu dziaki nie przewiduje si adnych zmian w urzdzeniu
terenu
3.3. Projektowane zagospodarowanie dziaki.
Nie dotyczy- pozostaje bez zmian

3.3.1. Drogi i nawierzchnie parkingowe.
Nie dotyczy- pozostaje bez zmian

3.3.2. Chodniki
Nie dotyczy- pozostaje bez zmian

3.3.3. Nawierzchnie zielone.
Nie dotyczy- pozostaje bez zmian

3.3.4. Urzdzenie terenu.
Nie dotyczy- pozostaje bez zmian

3.4. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy- pozostaje bez zmian

3.5. Dane informacyjne dotyczce inwestycji.
Inwestycja polega bdzie na remoncie budynku wewntrz budynku,
inwestycja nie wpynie w jakikolwiek sposb na zagospodarowanie dziaki
ani na funkcjonowanie obiektu, jedynie poprawi jako wiadczenia usug dla
petentw urzdu. Poprzez dostosowanie klatek schodowych do aktualnych
wymogw p. po. oraz montau windy poprawi bezpieczestwo
uytkownikw budynku jak i wygod i dostpno wyszych kondygnacji
dla osb niepenosprawnych.
3.6. Dane okrelajce wpyw eksploatacji grniczej na dziak nie
dotyczy.

3.7. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych
zagroe dla rodowiska.
Nie dotyczy.

4. Opis do projektu architektoniczno budowlanego.
4.1. Przeznaczenie i program uytkowy.
Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, budynek suy jako
budynek uytecznoci publicznej z przeznaczeniem na urzd gminy,
starostwa oraz inne wydziay podlegajce urzdowi starostwa.
Inwestycja dotyczy wydzielenia klatek schodowych p. po. oraz
zabezpieczenia ich oknami oddymiajcymi w przypadku poaru. Oraz
inwestycja bdzie polegaa na montau windy z dostosowaniem
budynku dla osb niepenosprawnych.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejcej bryy budynku,
ani nie zmienia przeznaczenia budynku, budynek nadal bdzie suy jako
budynek uytecznoci publicznej z przeznaczeniem na urzd. Wszystkie
zmiany dotycz wntrza budynku. Zostan wydzielone klatki schodowe od
pozostaej komunikacji zgodnie z nowymi przepisami p. po. oraz zostanie
zamontowana winda z atestem dla osb niepenosprawnych z dostpem z
gwnego holu parteru.

4.3. Opis konstrukcyjny.

Projektowana inwestycja bdzie wymagaa przesuniecie ciany
dziaowej w klatce pomocniczej w celu uzyskanie wymaganego
wymiaru spocznika klatki oraz monta nowych drzwi w odpornoci
EI 30. Droga cze inwestycji bdzie polegaa na wybudowaniu szybu
oraz montau windy w gwnym holu budynku oraz wydzielenie
gwnej klatki schodowej poprzez monta witryny w odpornoci EI 60
oraz drzwi w odpornoci EI 30.


4.3.1. ciany projektowane
ciany dziaowe :
ciana dziaowa murowane z cegy np. Silka gr.12 cm w odpornoci
ogniowej min. EI 60 lub z innego materiau speniajce wymogi p. po.
Zostanie take zamurowany otwr dowietlenia holu zamurowany
pustakami szklanymi w odpornoci EI 60.

4.3.2. Fundamenty

Fundamenty istniejce pozostaj bez zmian jedynie w miejscu
projektowano szybu widny naley wykona pyt fundamentow zg .
zaczonymi rys. oraz wytycznymi dostawcy windy. W miejscu projektowanego
szybu windy naley podczas realizacji inwestycji wykona odkrywk
istniejcych fundamentw, a nastpnie skontaktowa si z autorem projektu w
celu uzgodnienia szczegu polaczenia istniejcych fundamentw z nowo
projektowan pyta podszybia windy.
4.3.3. Stropy pozostaj bez zmian, jedynie w miejscu projektowanej
windy naley wyku otwr o wymiarach szybu windy. Otwr
naley wyku po uprzednim podmurowaniu szybu windy z
bloczkw betonowych. Stropy wok podstemplowa a nastpnie
wyci otwr i zala wieniec wg. zaczonych rys. oraz zgodnie ze
sztuka budowlan.

4.3.4. Nadproa stalowe nad projektowanymi otworami w istniejcych
cianach o gr. min 25 cm naley wykona belki nadproowe z
ceownikw walcowanych 2x 180 C ( max rozpitoci 1, 50 m)
wg . rys.

4.3.5. Wiece oraz elementy elbetowe
Wykona zg z zaczonymi rys. stal zbrojeniowa A -III oraz stal
gadka A -0 beton B 20/25

4.3.6. Uwagi kocowe do projektu konstrukcyjnego
Przedmiotowe opracowanie moe nie wyczerpywa zakresu
wszystkich wyszczeglnionych prac. Podczas realizacji inwestycji
mog wystpi sytuacje, ktrych nie przewidziano w projekcie.
Dlatego podczas wykonywania robt remontowo-budowlanych,
prace prowadzi pod staym nadzorem osoby uprawnionej.
Prace zwizanie z wykonaniem szybu naley przeprowadza
zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz zgodnie z zaczonymi
rys. W przypadku zastosowaniu innej windy ni przewidziano w
projekcie naley skorygowa wymiary szybu oraz technologie szybu
i skonsultowa si z autorem projektu.

Przed przystpieniem do wykonywania szybu przewierci przez
stropy otwr dla spionowania szybu i spionowa domiarw do
istniejcych cian.

4.3.7. Posadzki wg rys. przekrojw.
Istniejca posadzka na klatce schodowej bocznej zostaje bez zmian
ewentualne uszkodzenia zwizane z remontem naley uzupeni jak
istniejca posadzka pytami lastrico.
Klatka gwna wydzielona- naley istniejc posadzk oczyci i
uoy na niej nowo projektowany gress o wysokim stopniu
cieralnoci.

4.3.8. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka drzwiowa zewntrzna pozostaje bez zmian, jedynie w
miejscach poszerzenia spocznika przy klatce schodowej bocznej
naley zdemontowa drzwi do biur i po przesuniecie utworw
zamontowa drzwi wg. rys. Drzwi ewakuacyjne na klatki schodowe
naley zamontowa w odpornoci EI 30.
Niniejsze opracowanie zawiera take wymian trzech okien na III
pitrze na okna oddymiajce.
4.4. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepenosprawne
Budynek z zewntrz jest wyposaony w podjazd dla
niepenosprawnych, za dostp na pozostae pietra dla osb
niepenosprawnych bdzie zapewniony poprzez wyposaenie budynku
w wind z atestem dla osb niepenosprawnych.

4.5. Szczegowy zakres robt przewidzianych do wykonania.

a) roboty przy instalacji windy
- zabezpieczenia miejsc objtych opracowaniem- remontem od osb trzecich
zgodnie z wytycznymi dla budynkw nie wyczonych z uytkowania a
objtych opracowaniem
- rozebranie cianek dziaowych ktre s przeznaczone do rozbirki w miejscu
projektowanej windy na wszystkich pitrach
- rozebranie warstw posadzkowych na gruncie i wykonanie pyty pod szyb
windy na gbokoci zg. z wytycznymi producenta windy oraz zaczonych rys.
- wymurowanie z bloczkw betonowych o wysokiej klasie wytrzymaoci szybu
windy w poziomie piwnicy do wysokoci stropu
- podstemplowa istniejcy strop nad piwnica i wycicie otworu o wymiarach
szybu windy, wylanie wieca w poziome stropu na szybie windy i oparcie
stropu na wymurowanym szybie stropu.
- na kadej nastpnej kondygnacji naley postpowa identycznie
- szyb windy naley wykonywa zgodnie z podanymi wytycznymi producenta
windy
- tynkowanie szybu i malowanie farb emulsyjn
- instalacji windy przez firm specjalistyczn
- roboty wykoczeniowe przy szybie windy

b) roboty zwiane ze wydzielenie klatek schodowych
roboty przy klatce schodowej bocznej
- demonta istniejcych drzwi wewntrznych
- rozbirka istniejcej cianki dziaowej miedzy klatka schodowa boczna
a holem
- przesuniecie drzwi wewntrznych w wyznaczonych miejscach biur
- Wymurowanie nowej cianki dziaowej dzielcej klatk schodowa od
gwnego holu w odpornoci ogniowej EI 60
- monta drzwi ewakuacyjnych w odpornoci ogniowej EI 30
- roboty wykoczeniowe(uoenie naruszonej posadzki holu, malowanie)
- roboty na kadym pitrze przeprowadzi identycznie

roboty przy gwnej klatce schodowej
- wymurowanie cianki dziaowej oddzielajca klatk schodowa w
odpornoci EI 60
- monta witryny oraz drzwi ewakuacyjnych zgodnie z wytycznymi oraz
wymaganiami p. po. na parterze
- na pozostaych pitrach monta drzwi w odpornoci ogniowej EI 30
- roboty wykoczeniowe
( uoenie na caej posadzce istniejcej nowej warstwy wykoczeniowej-
gress o wysokim stopniu cieralnoci, dobr pytek naley na etapie
realizacji inwestycji dobra w porozumieniu z inwestorem, malowanie
cian farb emulsyjn).

4.6. Opis podstawowych danych technologicznych prowadzonej
dziaalnoci.

4.6.1. Zakres dziaalnoci:
Jak w punkcie 3.1. Przeznaczenie i program uytkowy.

4.6.2. Warunki lokalowe:
Jak w punkcie 3.2. dane charakterystyczne obiektu

4.6.3. Zatrudnienie pracownikw
- Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zatrudnieniu
pracownikw w budynku urzdu

4.6.4. Wytyczne budowlano instalacyjne
- temperatura
- temperatura wewntrz pomieszcze :
- zima +20/+24C,
- lato wynikowa oraz system schadzania pomieszcze zgodnie z
opracowanym system chodzcym
- wentylacja
- istniejca we wszystkich pomieszczeniach jest zapewniona
wentylacja grawitacyjna

4.6.5. Zapotrzebowanie energetyczne

Zapotrzebowanie energetyczne budynku :
- zapotrzebowanie ciepa nie ulega zmianie co do stanu istniejcego i
nie jest objty niniejszym opracowaniem

- zapotrzebowanie energii elektrycznej w ramach istniejcej mocy w
wg brany elektrycznej od obsugi windy oraz w razie poaru do
uruchomienia okien oddymiajcych.

4.6.6. Opis podstawowych schematw instalacyjnych.
W pomieszczeniach objtym opracowaniem projektuje si nowe
instalacje:

4.6.6.1. Instalacje elektryczne wedug projektu brany elektrycznej
- podczenie windy
- instalacja okien oddymiajcych

4.6.6.2. Instalacje sanitarne
Nie przewiduje si zmian w niniejszym opracowaniu

4.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
4.7.1. Bilans mocy urzdze elektrycznych
nie zmienia si co do istniejcego
4.7.2. Waciwoci cieplne przegrd zewntrznych
a) Okna oraz drzwi zewntrzne
wymianie podlegaj jedynie trzy okna ma klatkach schodowych
na okna oddymiajce
na klace schodowej bocznej o min czynnej powierzchni 0,71m
2

na gwnej klatce schodowej o min czynnej powierzchni 2,47m
2
wspczynnik przenikania ciepa

wymagany U = 1,8 W/ m
2
*K
b) ciana warstwowa zewntrzna
budynek ocieplony gr. 12 cm spenia aktualne wymogi
4.7.3. Parametry sprawnoci energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej
a) Wentylacja pomieszcze jest zapewniona poprzez wentylacje
grawitacyjna z istniejcych kanaw wentylacyjnych niniejsze
opracowanie nie zawiera adnych zmian co do istniejcych
b) parametry instalacji centralnego ogrzewania istniejce nie
dotyczy niniejszej inwestycji

4.7.4. Dane wykazujce, e przyjte w projekcie rozwizania speniaj wymagania
dotyczce oszczdnoci energii
nie przewiduje si adnych zmian w inwestycji. Istniejce
zabezpieczenia pozataja bez zmian ( okna i drzwi zewntrzne oraz
ocieplenie bud, speniaj aktualne wymogi oszczdnoci energii)

4.8. Dane techniczne charakteryzujce wpyw obiektu budowlanego na
rodowisko.
4.8.1. Dane oglne.
Budynek istniejcy uytkowany, inwestycja nie zmienia przeznaczenia
budynku, ani jego parametrw.

4.8.2. Gospodarka odpadami.
Odpady gromadzone s w pojemnikach na zewntrz budynku skd
bd transportowane przez specjalistyczna firm w miejsce do tego
przeznaczone.

4.8.3. Gospodarka wodno ciekowa.
Gospodarka wodno ciekowa uregulowana , nie projektuje si
adnych zmian.

4.8.4. Emisje zewntrzne nie dotyczy

4.8.5. Informacja o planowanym przedsiwziciu wg art.46 Prawo
Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001 r.)
Nie dotyczy
4.8.6. Dane dotyczce kwalifikacji inwestycji
Inwestycja nie powoduje adnego wzrostu emisji zewntrznych Zgodnie z
Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 24.09.2002 r. Dz.U.Nr 179, poz
1490 w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco
wpywa na stan rodowiska (...); niniejsza inwestycja nie wymaga
sporzdzenia raportu oddziaywania na rodowisko.
Projektowana inwestycja nie wpynie negatywnie
na rodowisko
4.9. Warunki ochrony przeciwpoarowej.

4.9.1. Powierzchnia, wysoko i liczba kondygnacji
Cay kompleks budynku starostwa
- Pow. zabudowy ~ 982,8 m
2

- Kubatura ~ 14329,0m
3

- Powierzchnia uytkowa kadego pietra ~635,40 m
2

- Razem powierzchnia uytkowa ~3700,0m
2

- wysoko obiektu:
Max. wysoko w kalenicy max ok. 16,8 m p.p.t.,
Budynek zaliczamy dla klasy budynkw redniowysokich
- Ilo kondygnacji nadziemnych budynku gwnego 4 .
- Ilo kondygnacji nadziemnych cznika 2 .
- sala konferencyjna 1
4.9.2. Odlego od obiektw ssiadujcych
Budynek istniejcy najbliszy ssiadujcy budynek jest nie
bliej ni 8m- spenia aktualne wymogi.

4.9.3. Parametry poarowe wystpujcych substancji palnych
Nie dotyczy

4.9.4. Przewidywana gsto obcienia ogniowego
Nie dotyczy


4.9.5. Kategoria zagroenia ludzi, przewidywana liczba osb na kadej
kondygnacji i w poszczeglnych pomieszczeniach

kategorii zagroenia ludzi ZL I
w budynku znajduje si tylko jedno pomieszczenia sala
konferencyjna w ktrym moe przebywa wicej ni 50 osb w
pozostae pomieszczenia s to pomieszczenia biurowe nie przewiduje
sie w najwikszym nateniu 10 osb.
Ilo osb przebywajcych poszczeglnych pitrach:

III Pitro:
pomiesz. biurowe pobytu staego : 32 osoby
wydzia budownictwa 7 osb
wydzia edukacji 6 osb
wydzia ochrony rodowiska 6 osb
wydzia kartografii 6 osb
wydzia geodezji 7 osb

potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osb
razem III pitro: 62 osb
ewakuacja odbywa si do dwch wydzielonych klatek schodowych
II Pitro:
pomiesz. biurowe gminy pobytu staego : 45 osb
potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osb
razem II pitro: 65 osb
ewakuacja odbywa si do dwch wydzielonych klatek schodowych
I Pietro:
pomiesz. biurowe starostwa powiatowego pobytu staego : 35 osb
potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osb
razem I pitro: 55 osb
ewakuacja odbywa si do dwch wydzielonych klatek schodowych
Parter:
wydzia komunikacji 15 osb
pozostae pomieszczenia biurowe w gwnym holu: 16 osb
pomieszczenia biurowe w czniku: 8 osb
razem parter osb przebywajcych na stale: 39 osb
do wszystkich biur nie przewiduje si wicej ni 20 petentw
w sali konferencyjnej przewiduje si pobyt czasowy podczas spotka
nie wicej ni 60 osb
razem parter: 119 osb
ewakuacja odbywa si bdzie gwnym holem ktry jest oddzielony
od klatki schodowej na zewntrz budynku lub przez wydzielona
klatk schodowa pomocnicza.
piwnica:
pobytu staego pracownikw nie przewiduje si
pobyt czasowy w archiwum lub pom. gospodarczych 5 osb
w sali konferencyjnej przewiduje si pobyt czasowy podczas spotka
nie wicej ni 40 osb
razem piwnica: max 45 osb
ewakuacja na klatki schodowe a nastpnie na zewntrz budynku ( z
klatki pomocniczej wyjcie bezporednio na zewntrz budynku, z
klatki glonowej wyjcie na zewntrz budynku ze spocznika nad
piwnic w poziomie terenu lub na gwny holl parteru skd na
zewntrz budynku)

razem w caym budynku pobytu staego przewiduje si : 151 osb
gwna klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji : ok.230
osb
max ilo osb w budynku : 346 osb

4.9.6. Ocena zagroenia wybuchem pomieszcze oraz przestrzeni
zewntrznych
- wewntrzne nie wystpuje
- zewntrzne nie wystpuje

4.9.7. Podzia obiektu na strefy poarowe
Cay budynek zakwalifikowano do jednej strefy poarowej o
nie przekraczajcej powierzchni uytkowej 5000 m
2
stref
zaliczono do klasy odpornoci B

4.9.8. Klasa odpornoci poarowej budynku oraz klasa odpornoci
ogniowej i stopie rozprzestrzeniania ognia elementw
budowlanych.
Zgodnie z przepisami zakwalifikowano budynek do klasy B odpornoci
poarowej.
Klasa odpornoci poarowej B :
- gwna konstrukcja nona spenia wymagane R120
murowa ciany gruboci min. 25 cm spenia
wymagania
- konstrukcja nona dachu wymagane- R30
- spenia wymogi stropodach wentylowany
- strop wymagane - REI 60
- spenia wymogi strop elbetowy
prefabrykowany - pyty kanaowe
- ciany zewntrzne wymagane EI60 murowane gruboci
min. 25 cm speniaj wymogi
- ciany wewntrzne wymagane EI 30 murowane min 12 cm.
speniaj wymogi
- przekrycie dachu EI30 istniejcy stropodach- spenia wymogi

4.9.9. Warunki ewakuacji, owietleni awaryjne ( bezpieczestwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Gwna droga ewakuacyjna s korytarze oraz 2 wydzielone, klatki
schodowe wyposaone w system oddymiania.
Klatka schodowa gwna o szerokoci biegu 2,0 m jest przeznaczona do
ewakuacji wszystkich osb przebywajcych w budynku na innych
kondygnacjach ni parter dugo dojcia do wydzielonej klatki
schodowej nie przekracza 40 m. na kadym pitrz.
Klatka pomocnicza suy do ewakuacji ludzi znajdujcych si w pobliu
wyjcia ewakuacyjnego na danym pietrze.

4.9.10. Sposb zabezpieczenia przeciwpoarowego instalacji
uytkowych ( wentylacji ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetyczne, odgromowej):

Klatki schodowe zostay wyposaone w system oddymiania za
pomoc okien oddymiajcej umieszczonych na najwyszym pitrze
co wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Budynek zosta take wyposaony w system sygnalizowania za
pomoc czujnikw dymu i temperatury co zostao ujte w
wczeniejszych opracowaniach, pozostae instalacje pozataja bez
zmian co do istniejcych.

4.9.11. Dobr urzdze instalacji p.po.

Projektuje si okna odymiajce na klatkach schodowych
Na klatkach schodowych projektuje si okno odymiajce .Na
gwnej klatce okno o powierzchni czynnej odymiania min 2,47 m
2
Na klatce pomocniczej okno o powierzchni czynne odymiania min
0,71 m
2
( 5% powierzchni klatki schodowej).

3.10.12. Wyposaenie w ganice

Zgodne z Polsk Norma ustalone na etapie odbioru budynku po
remoncie oraz wykonaniu instalacji.

3.10.13. Zewntrzne zaopatrzenie w wod do celw p.po.
istniejce

3.10.14. Drogi poarowe.
istniejce

5. Uwagi kocowe.
- roboty mona rozpocz po uprawomocnieniu si pozwolenia na budow
oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustaw Prawo
Budowlane,
- roboty budowlane naley prowadzi pod staym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy,
- roboty budowlane prowadzi z zachowaniem wymaganych norm i
przepisw w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w
zakresie warunkw technicznych (Dz. U. Nr 75)
- odbiory robt prowadzi zgodnie z wytycznymi okrelonymi stosownymi
warunkami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
budowlano-montaowych, cz. IV

opracowa :


e m b o x ( 0 - 8 9 ) 6 4 8 - 7 8 - 1 1
W i e s a w M a l e c
1 4 - 2 0 0 I A W A , u l . K o p e r n i k a 5 t e l . / f a x

Informacja dotyczca bezpieczestwa
i ochrony zdrowia


TEMAT: MONTAU WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK
SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISW P.POADRES : 14-200 Iawa, ul. Gen. W. Andersa 2a dz nr 10-197;7

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Iawie
14-200 Iawa, ul. Gen. W. Andersa 2a

PROJEKTANT INWESTYCJI :
mgr in. Wiesaw Malec
INFORMACJA DOTYCZCA
BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z pniejszymi zmianami)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Wymogi opracowania planu bioz

Zgodnie z ustaw Prawo Budowlane powysza inwestycja wymaga opracowania,
przed rozpoczciem budowy, Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia ( plan bioz ).
Plan bioz winien by opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczciem robt
budowlanych, z uwzgldnieniem ich specyfiki.

3. Opis do informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia

3.1 Zakres robt dla caego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczeglnych
obiektw

Przedmiotem inwestycji monta windy i przystosowanie klatek schodowych do
aktualnych przepisw p. poz.


3.2 Wykaz istniejcych obiektw budowlanych .
- roboty bd prowadzone wewntrz budynku istniejcego

3.3 Wskazanie elementw zagospodarowania dziaki lub terenu, ktre mog stwarza
zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi .
Obiekt wyposaony jest w czynne sieci elektryczne, telefoniczne, wod-can

3.4 Wskazania dotyczce przewidywanych zagroe wystpujcych podczas realizacji robt
budowlanych, okrelajcych skal i rodzaje zagroe oraz miejsce i czas ich wystpowania

Przewidywane zagroenia wystpujce podczas realizacji robt, stwarzajce
szczeglnie wysokie ryzyko powstania zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
wystpujce podczas realizacji projektowanego obiektu:
a) Roboty, przy ktrych wykonywaniu wystpuje ryzyko upadku z wysokoci ponad 5,0 m
b) Roboty rozbirkowe w tym wykonywanie otworw w istniejcych elementach
konstrukcyjnych obiektw
c) Roboty wykonane na terenie czynnych zakadw przemysowych
d) Roboty wykonywane pod lub w pobliu przewodw linii elektroenergetycznych
W istniejcych elementw konstrukcyjnych

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikw przed przystpieniem
do realizacji robt szczeglnie niebezpiecznych

Sposb prowadzenia instruktau dla pracownikw przed przystpieniem do realizacji
robt szczeglnie niebezpiecznych, powinien by prowadzony przez osob posiadajc
odpowiednie uprawnienia, ze szczeglnym uwypukleniem ewentualnych zagroe
oraz sposobw ich zapobiegania.
Instrukta naley przeprowadzi zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.6 Wskazanie rodkw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczestwom
wynikajcym z wykonywania robt budowlanych w strefach szczeglnego zagroenia
zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczestwo i sprawn
komunikacj, umoliwiajc szybk ewakuacj na wypadek poaru, awarii i innych
zagroe.

rodki techniczne i organizacyjne, ktre powinien uszczegowi plan bioz :
wyszczeglnienie oraz plan oznaczenia czynnikw mogcych stwarza zagroenie
plan rozmieszczenia sprztu ratunkowego, niezbdnego przy prowadzeniu robt
budowlanych
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarw wewntrznych i zewntrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepisw odrbnych, takich jak strefy magazynowania
i skadowania materiaw, wyrobw, substancji oraz preparatw niebezpiecznych, stref
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego
rozmieszczenie placw produkcji pomocniczej, takich jak wzy produkcji betonu
cementowego itp.
przedstawienie rozwiza ukadw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu umoliwiajc szybk ewakuacj na wypadek poaru, awarii
i innych zagroe.
lokalizacja pomieszcze higieniczno-sanitarnych
Opracowa:
mgr in. Wiesaw Malec
OBLICZENIA STATYCZNE
I. Zebranie obcie
1. 1. Dach:
obcienia stae: char. oblicz.

- 2x papa 0,3 1,3 = 0,39 KN/m
2

- styropian min gr 0,15m x 0,45 0,07 1,3 = 0,10KN/m
2

- izolacja 0,03 1,3 = 0,04 KN/m
2
- ciar wasny stropu 3,92 1,1 = 4,4 KN/m
2

- tynk 0,01519,0 0,29 1,3 = 0,38 KN/m
2


g
k
= 4,61 g
o
= 5,31 kN/m

obcienia zmienne :

Obcienie wiatrem pominito ze wgldu na may spadek dachu.

Obcienie niegiem: char. oblicz.
1,20,8 0,96 1,5 1,44 kN/m
2
1.2. Stropy : char. oblicz.
- posadzka 0,4 1,2 = 0,48
- szlichta 5cm 0,0521,0 1,05 1,2 = 1,26
- pyta padzierzowa 0,10 1,2 = 0,12
- ciar wasny stropu 3,92 1,1 = 4,4
- tynk 0,01519,0 0,29 1,3 = 0,38
g
k
= 5,76 g
o
= 6,64 kN/ m

1.3.1. ciany wewntrzne
- cega wap.-piask. gr. 28 cm 0,2819,0 5,32 1,1 = 5,85
- 2 tynk 0,0319,0 0,57 1,3 = 0,75
5,89 6,6 kN/m

2.2. Obcienia zmienne technologiczne
- na dachu 0,05 1,4 = 0,07 kN/m
- pokoje biurowe 2,0 1,4 = 2,80 kN/m
- przestrzenie komunikacyjne :
korytarz 2,5 1,4 = 3,5 kN/m
klatka schodowa- spocznik 4,0 1,4 = 5,6 kN/m

2.3. Obcienia ciankami dziaowymi
obcienia z kondygnacji 1 3
- obc. zastpcze dla cianek dziaowych gr. 12cm 1,5 1,2 = 1,80 kN/mII. Statyka i wymiarowanie elementw nowo projektowanych

1.0 Nadszybie windy
Obcienie max technologiczne P = 50 kN
Obcienie z dachu Q = 5,31 +1,44= 7,65 kN/m
2

Zebranie obcie na pyt nadszybia:
q= 50kN / 1,64 + 7,65x 1,64 = 30,5 kN/ mb + 12,53 kN/mb = 44 kN/mb

M = 44 x 1,8
2
x 0,125= 18 kNm

Projektowanie przekroju dla zginania prostego

1. Zaoenia:

Beton klasy B20
Stal klasy A-III f
yk
= 410,0 (MPa)
Przekrj zbrojony prtami 10
Przekrj pytowy
Brak wymiarowania na stan graniczny rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrj:b = 100,0 (cm)
h = 20,0 (cm)
d
1
= 2,0 (cm)
d
2
= 2,0 (cm)

3. Obcienia:

Moment obliczeniowy M = 18,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, dugotrway M
d
= 16,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krtkotrway M
k
= 2,00 (kN*m)

4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

A
s1
= 2,9 (cm2) A
s2
= 0,0 (cm2)
4 10 = 3,1 (cm2) 0 10 = 0,0 (cm2)
Stopie zbrojenia: = 0,16 (%)
Minimalny stopie zbrojenia:
a, min
= 0,15 (%)

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadych:
Moment rysujcy M
cr
= 12,70 (kN*m)
Szeroko rozwarcia rysy prostopadej w
k
= 0,51 (mm)

Wyniki szczegowe dla SGN: My = 18,00 (kN*m)
Pooenie osi obojtnej: y = 1,2 (cm)
Rami si wewntrznych: z = 17,5 (cm)
Wzgldna wysoko strefy ciskanej: = 0,07
Graniczna wysoko strefy ciskanej:
gr
= 0,67
Naprenia w betonie ciskanym:
c
= 10,7 (MPa) ,
cc
= 1,00
Naprenia w stali zbrojeniowej:
rozcigajce:
s
= 350,3 (MPa)


Analiza nonoci przekroju dla zginania prostego

1. Zaoenia:

Beton klasy B20
Stal klasy A-III f
yk
= 410,0 (MPa)
Przekrj zbrojony prtami 10
Dopuszczalna szeroko rozwarcia rys a
dop
= 0,30 mm
Przekrj pytowy
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrj:
b = 100,0 (cm)
h = 20,0 (cm)
d
1
= 2,0 (cm)
d
2
= 2,0 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

A
s1
= 4,7 (cm2) A
s2
= 0,0 (cm2)
6 10 = 4,7 (cm2) 0 10 = 0,0 (cm2)
Stopie zbrojenia: = 0,26 (%)
Minimalny stopie zbrojenia:
a, min
= 0,13 (%)4. Dopuszczalny moment zginajcy:

Z uwagi na nono przekroju:
M
max
= 28,43 (kN*m) M
min
= 0,00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dugo- i krtkotrwaego)
M
max
= 21,76 (kN*m) M
min
= -12,69 (kN*m)
Stosunek obcienia dugotrwaego do cakowitego = 1,00

Wyniki szczegowe dla SGN: My = 28,43 (kN*m)
Pooenie osi obojtnej: y = 1,9 (cm)
Rami si wewntrznych: z = 17,2 (cm)
Wzgldna wysoko strefy ciskanej: = 0,11
Graniczna wysoko strefy ciskanej:
gr
= 0,67
Naprenia w betonie ciskanym:
c
= 10,7 (MPa) ,
cc
= 1,00
Naprenia w stali zbrojeniowej:
rozcigajce:
s
= 350,3 (MPa)

Wyniki szczegowe dla SGU: My = 21,76 (kN*m)
Szeroko rozwarcia rysy prostopadej: w
k
= 0,30 (mm)

Ugicie belki dla zginania prostego

1. Zaoenia:

Beton klasy B20
Stal klasy A-III f
yk
= 410,0 (MPa)
Przekrj zbrojony prtami 10
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Geometria:

Przekrj Schemat statyczny

b = 100,0 (cm) h = 20,0 (cm) d
1
= 2,0 (cm) d
2
= 2,0 (cm) l
o
= 1,8 (m)3. Zaoenia obliczeniowe:

Wspczynnik ugicia:
k
= 1,00 * 5/48

Obcienie:

Moment wywoany obcieniem dugotrwaym: M
d
= 16,00 (kN*m)
Moment wywoany obcieniem krtkotrwaym: M
k
= 2,00 (kN*m)

Powierzchnia zbrojenia: A
s1
= 4,7 (cm2)
A
s2
= 0,0 (cm2)
Stopie zbrojenia: = 0,26 (%)
Minimalny stopie zbrojenia:
a, min
= 0,15 (%)

Wiek betonu w chwili obcienia: 28 dni
Wilgotno wzgldna rodowiska: 50 %
Kocowy wspczynnik pezania betonu:
,to
= 3,20


4. Wyniki:


Ugicie: a = 2,9 (mm) < a
lim
= l
o
/ 200 = 9,0 (mm)
2.0 Podszybie windy
Obcienie max technologiczne P = 25,5 kN
Przyjto max obcienie na pyt fundamentow podszybia przyjto 40 kN/mb
Zebranie obcie na pyt nadszybia:

M = 40 x 1,8
2
x 0,125= 17 kNm


Projektowanie przekroju dla zginania prostego

1. Zaoenia:

Beton klasy B20
Stal klasy A-III f
yk
= 410,0 (MPa)
Przekrj zbrojony prtami 10
Przekrj pytowy
Brak wymiarowania na stan graniczny rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrj:b = 100,0 (cm)
h = 40,0 (cm)
d
1
= 5,0 (cm)
d
2
= 5,0 (cm)

3. Obcienia:

Moment obliczeniowy M = 17,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, dugotrway M
d
= 15,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krtkotrway M
k
= 2,00 (kN*m)

4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

A
s1
= 4,5 (cm2) A
s2
= 0,0 (cm2)
6 10 = 4,7 (cm2) 0 10 = 0,0 (cm2)
Stopie zbrojenia: = 0,13 (%)
Minimalny stopie zbrojenia:
a, min
= 0,13 (%)

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadych:
Moment rysujcy M
cr
= 50,80 (kN*m)
Przekrj nie zarysowany

Wyniki szczegowe dla SGN: My = 17,00 (kN*m)
Pooenie osi obojtnej: y = 1,9 (cm)
Rami si wewntrznych: z = 34,3 (cm)
Wzgldna wysoko strefy ciskanej: = 0,05
Graniczna wysoko strefy ciskanej:
gr
= 0,67
Naprenia w betonie ciskanym:
c
= 10,7 (MPa) ,
cc
= 1,00
Naprenia w stali zbrojeniowej:
rozcigajce:
s
= 350,3 (MPa)


Analiza nonoci przekroju dla zginania prostego

1. Zaoenia:

Beton klasy B20
Stal klasy A-III f
yk
= 410,0 (MPa)
Przekrj zbrojony prtami 10
Dopuszczalna szeroko rozwarcia rys a
dop
= 0,30 mm
Przekrj pytowy
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrj:b = 100,0 (cm)
h = 40,0 (cm)
d
1
= 5,0 (cm)
d
2
= 5,0 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

A
s1
= 5,5 (cm2) A
s2
= 0,0 (cm2)
7 10 = 5,5 (cm2) 0 10 = 0,0 (cm2)
Stopie zbrojenia: = 0,16 (%)
Minimalny stopie zbrojenia:
a, min
= 0,13 (%)4. Dopuszczalny moment zginajcy:

Z uwagi na nono przekroju:
M
max
= 65,70 (kN*m) M
min
= 0,00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dugo- i krtkotrwaego)
M
max
= 53,12 (kN*m) M
min
= -50,75 (kN*m)
Stosunek obcienia dugotrwaego do cakowitego = 1,00

Wyniki szczegowe dla SGN: My = 65,70 (kN*m)
Pooenie osi obojtnej: y = 2,3 (cm)
Rami si wewntrznych: z = 34,1 (cm)
Wzgldna wysoko strefy ciskanej: = 0,06
Graniczna wysoko strefy ciskanej:
gr
= 0,67
Naprenia w betonie ciskanym:
c
= 10,7 (MPa) ,
cc
= 1,00
Naprenia w stali zbrojeniowej:
rozcigajce:
s
= 350,3 (MPa)

Wyniki szczegowe dla SGU: My = 53,12 (kN*m)
Szeroko rozwarcia rysy prostopadej: w
k
= 0,30 (mm)


Opracowa:
mgr. In. Wiesaw Malec

ZAWARTO OPRACOWANIA
I Opis techniczny
II Obliczenia
III Rysunki
1. Piwnica instalacje elektryczne
2. Parter instalacje elektryczne
3. I Pitro instalacje elektryczne
4. II Pitro instalacje elektryczne
5. III Pitro instalacje elektryczne
6. Schemat rozbudowy tablicy rozdzielczej TG

ELTOM- Iawa str.
2
OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji elektrycznych windy i dostosowania klatek schodowych do aktualnych przepisw
przeciwpoarowych w Starostwie Powiatowym w Iawie zlokalizowanym przy ul. Gen. W. Andersa 2A.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora 60/2009
- Rzuty architektoniczno konstrukcyjne budynku
- Projekt przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Iawie
- Uzgodnienia branowe
- Obowizujce normy i przepisy
- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- Rozbudow istniejcej tablicy TG
- Gwn linie zasilajc zalicznikow
- Instalacje owietleniowe windy i klatki schodowej
- Instalacja owietlenia awaryjnego
- Instalacja ochrony przeciwporaeniowej
- Instalacja telefoniczna

3. Zasilanie, ukad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe
Istniejcy ukad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe zlokalizowane w istniejcej szafie na
zewntrz budynku pozostaj bez zmian.
Zgodnie z opracowanie dotyczcym Przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego
w Iawie podzia przewodu PEN na PE i N wykonano w istniejcej w/w szafie.

4. Rozbudowa istniejcej tablicy TG
Zgodnie z opracowanie dotyczcym Przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Starostwa
Powiatowego w Iawie w rozdzielni TG wykonano rezerwowe pole w postaci rozcznika bezpiecznikowego
Z-SLS/CEK25/3 pod zasilanie windy.
Dodatkowo w tablicy TG zainstalowa wyczniki nadmiarowe z czonem rnicowo prdowym pod zasilanie
owietlenia szybu i kabiny windy.
Lokalizacja oraz obudowa tablicy TG nie ulega zmianie.

5. Gwne linie zasilajce
Z wolnego pola rozcznika bezpiecznikowego tablicy TG do tablicy sterowniczej windy poprowadzi
przewd YDYp 5 x 10 mm
2
. Przewd uoy w brudzie, bruzd zaprawi.
Przewd prowadzony po konstrukcji metalowej lub atwopalnej wcign do rury osonowej RL37.
Obwd zakoczy w miejscu przewidzianym pod szaf sterownicz pozostawiajc 2,0 m zapas przewodu.

6. Instalacje owietleniowe szybu, kabiny windy oraz klatki schodowej
Instalacj owietleniow szybu i kabiny windy wykona przewodami YDYp 2 x 2,5 mm
2
.
Przewody ukada pod tynkiem. Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej lub atwopalnej wcign
do rur osonowych RL18.
Obwody zakoczy w miejscu przewidzianym pod szaf sterownicz pozostawiajc 2,0 m zapasy przewodw.
Na klatce schodowej i przy projektowanej windzie w piwnicy, na II pitrze i na III pitrze zainstalowa oprawy
wietlwkowe. Mocowa je bezporednio do stropu. Typy zastosowanych opraw podano na rzutach.
Zasili je z istniejcych obwodw owietleniowych komunikacji poszczeglnych kondygnacji.

7. Instalacja owietlenia awaryjnego
W oprawy wietlwkowe oznaczone symbolem AV wmontowano podtrzymywacze napicia o czasie
dziaania 2h. Oprawy owietlenia awaryjnego zasili dodatkowym przewodem YDYp 2 x 1,5 mm
2
.
W/w oprawy mog pracowa zarwno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.
Przewody ukada pod tynkiem. Przewody prowadzone po konstrukcji atwopalnej lub metalowej wcign
do rur osonowych RL18.
ELTOM- Iawa str.
3
8. Instalacja ochrony przeciwporaeniowej
Projektowana instalacja elektryczna w ukadzie sieci TN-S.
Jako ochron od porae zastosowa szybkie wyczanie przy pomocy wycznikw przeciwporaeniowych
rnicowoprdowych o czuoci I
N
= 30 mA.
Z przewodem PE naley poczy metalowe obudowy urzdze rozdzielczych, a take metalowe obudowy
opraw owietleniowych.
Do podszybia windy doprowadzono Gwny Przewd Uziemie (GPU) wykonany bednark Fe Zn 25 x 4 mm.
Z GPU podszybia poczy wszystkie metalowe konstrukcje windy nie bdce normalnie pod napiciem.
GPU podszybia poczy z gwnym GPU piwnicy.

9. Instalacja telefoniczna
Od istniejcej centrali telefonicznej zlokalizowanej w piwnicy do szafy sterowniczej windy poprowadzi
przewd YTKSY 1 x 4 x 0,5 mm
2
. Przewd wcign do rury osonowej RL18. Rur uoy w brudzie,
bruzd zaprawi.
Obwd zakoczy w miejscu przewidzianym pod szaf sterownicz pozostawiajc 2,0 m zapas przewodu.

10. Uwagi kocowe
Instalacje wykona zgodnie z obowizujcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
elektrycznych. Po zakoczeniu robt wykona badania i pomiary sprawdzajce (skuteczno ochrony
przeciwporaeniowej, oporno uziemienia, izolacji przewodw).
W/w prace mog wykonywa osoby z odpowiednimi wanymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robt
energetycznych. Jakiekolwiek zmiany w projekcie naley uzgodni z autorem niniejszego opracowania.
Prace zwizane z podczenie projektowanych obwodw w istniejcej tablicy TG, prace przy wymianie opraw
wietlwkowych oraz prace demontaowe instalacji elektrycznych wykonywa w stanie beznapiciowym.
Zdemontowany osprzt, przewody, kable przekaza wacicielowi.
Zdemontowany osprzt, przewody, kable nie wykorzystywa do ponownego uytkowania.
Ewentualna konieczno zwikszenia mocy przyczeniowej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Inwestor wasnym kosztem i staraniem zoy wniosek do Rejonu Energetycznego Iawa.
Przed przystpieniem do realizacji niniejszego opracowania naley zapozna si z dokumentacj dotyczc
Przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Iawie.
Zwrci szczegln uwag na istniejce obwody przy projektowanym szybie windy.Opracowa:

Mariusz Kwiatkowski Upr. bud. 63/69

in. Tomasz Kasprowicz
OBLICZENIA

tablica sterownicza windy

P
Z
= 4,20 kW

I
rozruchu
= 20 A I
pracy
= 15 A I
b
= 25 A

l = 32,0 m dU = 0,15 %

WLZ zalicznikow windy wykonana przewodem YDYo 5 x 10 mm
2
o I
dd
= 42 A.
Jako zabezpieczenie gwne zastosowa rozcznik bezpiecznikowy Z-SLS/CEK25/3.
Dla zabezpieczenia 25 A i I grupy instalacji wymagana obcialno wynosi 30 A.
Warunek koordynacji jest speniony.
Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
przy pracach budowlanych brany elektrycznej dotyczcych montau windy i dostosowania
klatek schodowych do aktualnych przepisw przeciwpoarowych w budynku
Starostwa Powiatowego w Iawie, ul. Gen. W. Andersa 2A

1. Zakres i kolejno robt
a) rozbudowa oraz monta aparatw w istniejcej tablicy TG
b) wykonanie gwne linii zasilajcej szaf sterownicz windy
c) wykonanie obwodw pomocniczych zasilajcych szaf sterownicz windy (ow. szybu i kabiny)
d) wykonanie linii telefonicznej do szafy sterowniczej windy
e) wykonanie Gwnego Przewodu Uziemie (GPU) w podszybiu windy

2. Wykaz istniejcych obiektw budowlanych

a) uzbrojenie naziemne:
- teren zielony
- chodnik, parking (polbruk)
- zcze kablowe 0,4 kV
- szafa pomiarowa

b) uzbrojenie podziemne:
- sie energetyczna kablowa 0,4 kV

3. Obiekty budowlane mogce stwarza zagroenie bezpieczestwa i zdrowia
a) parking
b) sie energetyczna eNN (0,4kV)
c) zcze kablowe
d) tablice rozdzielcze
e) schody

4. Przewidywane zagroenia wystpujce podczas realizacji robt
a) obecno napicia 230 V i 400 V w czynnych obwodach elektrycznych
b) praca urzdze mechanicznych typu: betoniarki, wiertarki
c) praca na wysokoci (drabiny)

5. Instrukta BHP na stanowisku pracy
Roboty objte niniejszym opracowaniem winny zosta wykonane przez osoby posiadajce
uprawnienia do prowadzenia prac w poszczeglnych asortymentach robt, posiadajce aktualne
zawiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami lekarskimi.
Przed przystpieniem do prac kierownik robt winien opracowa plan BIOZ i przeprowadzi instrukta
stanowiskowy w miejscu wykonywania robt.

6. rodki techniczne i organizacyjne w razie wystpienia niebezpieczestwa
a) roboty w zakresie elektrycznym prowadzi w stanie beznapiciowym, przez odpowiednio
przeszkolony personel
b) w razie wypadku ewakuacja poszkodowanych do stacji zabezpieczenia medycznego
c) kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego
Mariusz Kwiatkowski Upr. bud. 63/69


1

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
SYGNALIZACJI P. PO.
RSK\3

Adres: IAWA, ul. Gen. W. ANDERSA 2A
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W IAWIE
14 200 IAWA, ul. Gen. W. ANDERSA 2A
Temat: MONTA WINDY I DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
DO AKTUALNYCH PRZEPISW PRZECIWPOAROWYCH
Projektowa: in. T. Krawe Upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
in. T. Kasprowicz

Sprawdzajcy: M. Kwiatkowski:
Upr. bud. 63/69Iawa, 2011 r.
in. Tomasz Kasprowicz
14 - 202 Iawa, ul. Kwidzyska 9
(0-89) 649-66-74, 601-677-680
REGON: 510724967
NI P: 744-143-60-90
Iawa, dnia 15.07.2011r.
1
2

SPIS TRECI
1. Strona tytuowa str. 1

2. Spis treci str. 2

3. Opis techniczny str. 3 - 7

4. Rysunki


4.1. Rzut III pitra klatka gwna inst. oddymiania skala 1:100 rys. nr 1 / str. 8

4.2. Rzut parteru klatka gwna inst. oddymiania skala 1:100 rys. nr 2 / str. 9

4.3. Schemat ideowy instalacji oddymiana klatki gwnej rys. nr 3 / str. 10

4.4. Rzut III pitra klatka boczna inst. oddymiania skala 1:100 rys. nr 4 / str. 11

4.5. Rzut piwnicy klatka boczna inst. oddymiania skala 1:100 rys. nr 5 / str. 12

4.6. Schemat ideowy instalacji oddymiana klatki bocnej rys. nr 6 / str. 13


3
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu
- Zlecenie Inwestora
- Umowa
- Projekt architektoniczno-budowlany obiektu
2. Zakres projektu
Projekt obejmuje opracowanie instalacji oddymiana klatek schodowych w budynku Starostwa
Powiatowego w Iawie ul. Gen.W. Andersa 2A, w szczeglnoci:
oddymiania gwnej klatki schodowej budynku
oddymiania bocznej klatki schodowej budynku

3. Obowizujce wytyczne do projektowania
W projekcie uwzgldniono poniej wymienione regulacje prawne:
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony ppo. budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw
(Dz.U.Nr80, poz.563)
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej
(Dz.U.Nr 121, poz.1137).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016
z pniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r.
w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpoarowej (Dz.U.Nr
120, poz.1133).
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji poaru. Wytyczne planowania, projektowania,
instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa centralki sygnalizacji poarowej POLON-4800
( ID-E270-001 )
Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-401-0097/2006 centrali mcr 0204 mercor
PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepa.
oraz karty katalogowe i instrukcje poszczeglnych elementw systemu.
4. Uwagi do wykonania instalacji oddymiania klatek schodowych

Instalacj oddymiania klatek schodowych wykona w powizaniu z projektem instalacji
SAP dla caego budynku Starostwa Powiatowego ( wedug oddzielnego opracowania) .
5. Opis projektowanej instalacji oddymiania klatek schodowych

System zostanie zbudowany w oparciu centrale oddymiania typu mcr 0204 firmy
MERCOR. Do wsppracy z instalacja zastosowa : czujki optyczne detektorw dymu typu KAL
731A, czujek ciepa KAL 710A. Czujki zostan zainstalowane w gniazdach z izolatorem zwar
typu KZ705I, wszystkie firmy ARITECH.

5.1 Optyczna czujka adresowalna KL731A

Do ochrony wikszoci pomieszcze zostaa zastosowana czujka adresowalna typu
KL731A. Jest to uniwersalna czujka optyczna, przeznaczona do pracy w szerokim zakresie
4
aplikacji. Niezawodna praca jest uzyskiwana dziki mechanizmowi kompensacji zanieczyszczenia
i moliwoci indywidualnego ustawiania czuoci czujki w programie centrali.
W razie zabrudzenia, istnieje moliwo szybkiego demontau i wymiany caego bloku
optycznego, co znakomicie uatwia serwisowanie systemu i gwarantuje utrzymanie niezmiennych
parametrw.
Przy pomocy programatora PG700 mona nie tylko ustawi adres czujki, ale rwnie sprawdzi,
czy wymiana komory przebiega prawidowo i czujka ma nominaln czuo. W momencie
wykrycia zagroenia czujka przekazuje sygna alarmu do centrali sygnalizacji poarowej.
Czujk naley montowa w gniazdo z izolatorem zwar typu KZ705I

5.2 Termiczna czujka adresowalna typu KL71010A

Czujka KL710A wywouje alarm w sytuacji, kiedy temperatura otoczenie przewyspoziom
ustawiony w czujce lub kiedy odnotowany wzrost temperatury przewysza warto progow
ustawion w czujce. Funkcja ta moe by wykorzystywana jedynie w rodowiskach, gdzie
powstanie poaru powoduje nagy wzrost temperatury. Kada czujka jest indywidualnie
adresowana za pomoc programatora. Adres jest przechowywany w pamici flash czujki, co
eliminuje moliwo jego nieautoryzowanej zmiany. W momencie wykrycia zagroenia
czujka przekazuje sygna alarmu do centrali sygnalizacji poarowej.
Czujk naley montowa w gniazdo z izolatorem zwar typu KZ705I.
Podstawowe parametry czujki:
zasilanie z centrali sygnalizacji poarowej
temperatura pracy -25C +55C
klasy temperaturowe - A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
5.3 Podstawa z izolatorem zwar typu KZ705I

KZ705I jest uniwersaln podstaw do zastosowania z czujkami serii KL700/Dx300 oraz
KL700/Dx1500. Podstawa jest dodatkowo wyposaona w izolator zwar, wyjcie
wyniesionego wskanika zadziaania oraz zcze uziemiajce umoliwiajce lokalne
uziemienie ekranu przewodu.
Informacja o produkcie
wymaga waciwej polaryzacji
uniwersalna podstawa do czujek
wbudowane zcze uziemiajce
wyjcie wyniesionego wskanika zadziaania
Built in isolator

5.4 Modu ptlowy KAL734C

Do sterowania np.: oddymianiem, wentylacj mechaniczn, drzwiami wejciowymi,
zastosowano modu ptlowy typu KAL734C w obudowie typu IO 2BOX . S to elementy
przeznaczone do uruchamiania (stykami przekanika) na sygna z centrali, urzdze
alarmowych i przeciwpoarowych. Umoliwiaj one kontrolowanie sprawnoci sterowanego
urzdzenia i poprawnoci jego zadziaania. Maj dodatkowe wejcie kontrolne do
nadzorowania nie zwizanych ze sterowaniem urzdze lub instalacji. Mona je instalowa
wewntrz i na zewntrz obiektw.
Podstawowe parametry techniczne:
zasilanie z centrali sygnalizacji poarowej
ilo wyj przekanikowych: 4


5.5 Rczny ostrzegacz poarowy ROP typu KAL450:

5
W obrbie drg ewakuacyjnych zostan zabudowane rczne ostrzegacze poarowe ROP
typu KAL450 w puszce montaowej typu DM787 i szybk DM711. S to elementy
przeznaczone do rcznego uruchomienia systemu sygnalizacji poarowej przez osob, ktra
zauwaya poar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w
szybk zabezpieczajc i wciniciu przycisku. Rczne ostrzegacze poarowe produkowane s
w wersji podtynkowej i natynkowej.
Podstawowe parametry techniczne:
zasilanie z centrali sygnalizacji poarowej
szczelno obudowy: IP-30
temperatura pracy: -25C +55C

5.6 Sterowanie urzdze zewntrznych

5.6.1 Okna oddymiajce
Na klatkach schodowych gwnej i bocznej budynku, zostan zainstalowane okna
oddymiajce. Do sterowania okien zostay zaprojektowane na ostatniej kondygnacji klatek
schodowych elementy kontrolno-sterujce. Sygnay z przekanikw wykonawczych naley
wcza do central oddymiania jako sygna do otwarcia okien oddymiajcych

5.6.2 Sterowanie drzwi objtych kontrol dostpu
Wszystkie drzwi w obiekcie, ktre objte s kontrol dostpu powinny w czasie poaru
zosta otwarte tak aby umoliwi ewakuacj ludzi z zagroonych pomieszcze. W Tym celu
projektuje si elementy kontrolno-sterujce, ktre na sygna z centrali sygnalizacji poaru
zwolni elektrozamki w drzwiach oraz otworz drzwi windy
6. Miejsce i sposb instalacji

8.1 Centrale oddymiania
Centrale odymiania zainstalowa na III pitrze klatek schodowych.

8.2 Optyczne czujki dymu i czujki temperatury
Optyczne czujki dymu oraz czujki temperatury zostan zamontowane na trzecim pitrze
klatek schodowych, w gniazdach instalowanych bezporednio na stropie z zachowaniem
odpowiednich odstpw od cian, legarw, kanaw i otworw wentylacyjnych oraz innych
urzdze.

8.3 Podstawy czujek
Podstawy naley zamontowa na sufitach w taki sposb, aby dioda sygnalizacyjna
znajdujca si na czujce bya widoczna od strony wejcia do pomieszczenia. Elementom
adresowalnym naley nada adresy zgodnie z oznaczeniami na zaczonych rysunkach oraz
opisem funkcjonalnym centrali.
7. Instalacja oddymiania klatek schodowych.

7.1 Oglna zasada dziaania systemu

Okna dymowe wraz z urzdzeniami automatycznie je wyzwalajcymi okrelane s jako
samoczynne urzdzenia oddymiajce.
Zadania jakie w pierwszej fazie poaru maj do spenienia te urzdzenia, to maksymalne
wyduenie czasu penego rozwoju poaru, poprzez odprowadzanie dymu, wysokiej temperatury i
gorcych gazw poarowych na zewntrz, przyczyniajce si do i ochrony ycia
i mienia poprzez:
Utrzymanie drg ewakuacyjnych bez dymu
Uatwienie zwalczania ognia przez wytworzenia dolnej warstwy wolnej od dymu
6
Opniaj wzgldnie zapobiegaj przeskokom ognia
Zapewniaj ochron konstrukcji budynku oraz jego wyposaenia
Ograniczaj szkody poarowe spowodowane dymem, gorcymi gazami poarowymi i
produktami termicznego rozkadu
Instalacja oddymiania skada si z:
Okna ( okien ) odymiajcego
Central oddymiania
Zasilania awaryjnego
Elektrycznych napdw otwierajcych okna
Elektronicznych sygnalizatorw dymu ( czujki )
Rcznych przyciskw wyzwalania oddymiania

7.2 Opis projektowanej instalacji oddymiania klatek schodowych

Na ostatniej kondygnacji klatki schodowej gwnej i bocznej budynku Starostwa Powiatowego
przewidziano zainstalowanie okien oddymiajcych , dwch w klatce schodowej gwnej i
jednego w klatce schodowej bocznej, otwieranych automatycznie po zadziaaniu czujek dymu lub
rcznie po wciniciu przyciskw oddymiania.
W tym celu projektuje si do sterowania i zasilania instalacji oddymiania zainstalowanie na klatce
schodowej gwnej i bocznej oddzielnych central oddymiania typu mcr o204 firmy MERCOR.
Do w/w central naley podczy:
Napdy siownikw do otwierania okien oddymiajcych na klatkach schodowych
Linie sterujce z elementw kontrolno-sterujcych automatycznie otwierajce okna
oddymiajce po zadziaaniu czujek na klatkach schodowych
Przyciski oddymiania typu RPO-1 na poziomach: parterze i ostatniej kondygnacji klatki
schodowej klatki gwnej
Przyciski oddymiania typu RPO-1 na poziomach: piwnicy i ostatniej kondygnacji klatki
schodowej klatki bocznej

Naley zastosowa urzdzenia firmy MERCOR posiadajce atesty CNBOP do stosowania w
ochronie p.po. Centralki oddymiania naley zasili napiciem 230V/50Hz z istniejcej rozdzielni
nN na trzecim pitrze j budynku zabezpieczenia 6A na kad z centralek. W przypadku zaniku
napicia na sieci nn centralki posiadaj akumulatory rezerwowe( akumulatory mieszcz si w
obudowie centralek ).

7.3 Przewody instalacyjne

Urzdzenia wsppracujce z centralkami oddymiania naley czy z nimi przewodami:
Do siownikw okien oddymiajcych przewd typu HLGs 3x1,5 mm2
Do przyciskw oddymiania przewd typu YnTKSYewk 5x2x0,8 mm2
Do czujek dymu przewd typu YnTKSYewk 1x2x0,8 mm2
do zasilania centralki przewd typu HLGs 3x2,5 mm2
8. Zestawienie aparatury instalacji oddymiania

Lp. Nazwa elementu symbol ilo j.m.
7
1 Czujka optyczna KAL 731A 2 szt.
2 Gniazdo czujki i izolatorem zwar KZ705I 3 szt.
3 Modu ptlowy przekanikowy KAL734C 1 szt.
4 Przycisk oddymiania RPO-1 4 szt.
5 Siownik okna oddymiajcego 800N/350 3 szt.
6 Centralka oddymiania mcr0204 2 kpl
7 Okablowanie HLGs 3x1,5 20 m
8 Okablowanie HLGs 3x2,5 40 m
9 Okablowanie YnTKSYewk 1x2x0,8 20 m
10 Okablowanie YnTKSYewk 5x2x0,8 50 m

9. Uwagi

Dla wykonawcy robt
1. Cao prac w fazie wykonawstwa wykona zgodnie z obowizujcymi aktualnie normami
PN BN, oraz przepisami BHP i P
2. Prace powinny by prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Wszystkie poczenia wykona szczeglnie starannie.
4. Monta urzdze wykona w oparciu o fabryczn dokumentacj techniczno- ruchow i
opis obsugi
5. W trakcie robt montaowych na bieco uaktualnia charakter pomieszcze pod
wzgldem p.po, rodzaju materiaw skadowanych w tych pomieszczeniach. W
przypadku zaistniaych zmian w porwnaniu z projektem, naley powiadomi o tym autora
projektu.
6. Konserwacj instalacji oddymiania przeprowadza zgodnie z instrukcjami
7. Przejcia przez ciany i stropy na granicy stref poarowych uszczelnia mas
ognioodporn o takich samych parametrach jak przejcia.

Uwagi dla Uytkownika
1. Po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji naley zleci jej sta konserwacj
zapewniajc prawidowo dziaania
2. Naley wyznaczy przeszkolon obsug urzdze instalacji oddymiania
3. Osoby, ktrym powierzono stay dozr centralki oddymiania powinny by przeszkolone w
zakresie najprostszych czynnoci, ktre naley wykona w przypadku pojawienia si
alarmu.
4. W centralce oddymiania, naley wpisa dokadne opisy .
5. Naley przestrzega bezwzgldnego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie
zainstalowane s optyczne czujki dymu celem uniknicia faszywych alarmw